LG BH7530TW Owner's manual
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE
3D Blu-ray™/ DVD kućni
bioskop
Pre nego što pustite vaš set u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za ubuduće.
BH7230BW (BH7230BW, S73B1-F/S, S73T1-C/W, T2, W3-2)
BH7230BWB (BH7230BWB, S73B3-F/S, S73T3-C, S73T1-W, T2, W3-2)
BH7530TW (BH7530TW, S73T1-S/C/W, T2, W3-2)
BH7530TWB (BH7530TWB, S73T3-S/C, S73T1-W, T2, W3-2)
P/NO : SAC35714715
2
Prvi koraci
Informacije o
bezbednosti
1
Prvi koraci
OPREZ
NE OTVARAJTE, RIZIK OD
STRUJNOG UDARA
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG
UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI
ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA
DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA.
ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
Simbol munje unutar
jednakostraničnog trougla
upozorava korisnika na prisustvo
opasnog neizolovanog napona
unutar proizvoda koji može biti
dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog
udara.
Uzvičnik unutar jednakostraničnog
trougla upozorava korisnika
na važne instrukcije o radu i
održavanju (servisu) koje se mogu
naći u uputstvu koje prati uređaj.
UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA
ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI
VLAGI.
UPOZORENJE: Nemojte da postavljate ovaj uređaj
u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili
nešto slično.
OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju.
Instalirajte prema uputstvima datim od strane
proizvođača.
Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije
da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se
zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da
se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč,
tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da
se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne
obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi
zahtevi prema instrukcijama proizvođača.
Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa
performansama drugačijim od onih koje su ovde
opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja
radijaciji.
UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl
Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu
prema električnom kolu koje im je namenjeno;
Tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj
i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se
granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite
na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu
za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice.
Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice,
produžni nastavci, iskrzani električni kablovi,
oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja
su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti
do električnog udara ili požara. Zato povremeno
proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled
ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu
kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a
kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštitite
električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg
postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje,
priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja
po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke,
utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.
Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač
iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je
priključak lako dostupan.
Prvi koraci
Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili
akumulatorom.
OPREZ: Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju
ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljaju
predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vaze.
Odlaganje starog uređaja
1. Simbol precrtane korpe za otpatke na
proizvodu znači da se na njega odnosi
Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
2. Sve električne i elektronske uređaje
treba odložiti odvojeno od opšteg
gradskog otpada, i to preko namenskih
tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od
strane vlade ili lokalne uprave.
3. Pravilno odlaganje starog uređaja
pomoći će u sprečavanju potencijalnog
negativnog uticaja na životnu sredinu i
zdravlje ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju
starog uređaja zatražite od gradske
uprave, komunalnog preduzeća ili
prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje baterija/akumulatora
1. Ako je baterija/akumulator označen
simbolom precrtane korpe za otpatke,
znači da se na bateriju/akumulator
odnosi Direktiva Evropske Unije
2006/66/EC.
2. Simbol može biti kombinovan sa
hemijskim simbolima za živu (Hg),
kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba
odložiti odvojeno od opšteg gradskog
otpada, i to preko namenskih tačaka za
prikupljanje, ustanovljenih od strane
vlade ili lokalne uprave.
4. Ispravnim odlaganjem starih baterija/
akumulatora sprečavate potencijalne
negativne efekte na okolinu, zdravlje
životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju
starih baterija/akumulatora zatražite
od gradske uprave, komunalnog
preduzeća ili prodavnice u kojoj ste
kupili proizvod.
1
Prvi koraci
Bezbedan način za odlaganje baterije ili
vađenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju
ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada
postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje
okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi
i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući
kontejner na određenim prihvatnim lokacijama.
Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim
otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne
baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne
treba da se izlažu visokim temperaturama, kao što
su na primer sunce, vatra ili slično.
3
4
Prvi koraci
Napomena Evropske Unije u vezi bežičnih
proizvoda
1
Prvi koraci
LG ovim deklariše da je ovaj proizvod (tj. da su ovi
proizvodi) u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
važnim odredbama direktiva: Directive 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC i 2011/65/
EU.
Molimo vas da preko sledeće adrese uspostavite
kontakt radi kopije deklaracije DoC (Declaration of
Conformity - Izjava o usklađenosti proizvoda)
Ako imate primedbe na ovaj proizvod, molimo
Vas da kontaktirate našu kancelariju:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon
korisničke službe. Informacije o korisničkom
servisu potražite na garantnom listu ili se obratite
prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.
Samo za korišćenje unutra.
Izjava o izlaganju RF radijaciji
Ovu opremu bi trebalo instalirati i njom upravljati
uz održavanje najmanje udaljenosti od 20 cm
između predajnika i tela.
Napomene o autorskim pravima
yy Pošto je AACS (Advanced Access Content
System) odobren kao system za zaštitu sistema
za Blu-ray format diska, slično korišćenju CSS
(Content Scramble System) za DVD format,
postoje neka ograničenja za reprodukciju,
analogni izlazni signal itd. za sadržaje zaštićene
AACS-om. Rad i ograničenja u radu ovog
uređaja mogu da se razlikuju zavisno od
trenutka kupovine jer ta ograničenja mogu biti
usvojena i/ili promenjena od strane AACS nakon
proizvodnje ovog proizvoda.
yy Pored toga, oznake BD-ROM i BD+se takođe
koriste kao sistemi za zaštitu Blu-ray formata
diska, što podrazumeva neka ograničenja
reprodukcije za sadržaj zaštićen znacima
BD-ROM i/ili BD+. Da biste dobili dodatne
informacije o AACS, BD-ROM Mark, BD+ ili ovom
proizvodu, molimo vas da kontaktirate korisnički
servis centar kompanije LG.
yy Mnogi BD-ROM/DVD diskovi su kodirani sa
zaštitom od kopiranja. Zbog toga, vaš plejer
treba da povežete direktno na TV, ne na video
rekorder. Ako povežete na video rekorder onda
ćete sa diska koji ima zaštitu od kopiranja dobiti
izobličenu sliku.
yy Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih
prava koja je zaštićena američkim patentnim
zakonima i drugim pravima zaštite intelektualne
svojine. Korišćenje ove tehnologije zaštite
autorskih prava mora odobriti kompanija Rovi i
odnosi se na kućnu upotrebu i slično ograničeno
prikazivanje osim ukoliko je drugačije odobrila
kompanija Rovi. Zabranjen je inverzni inženjering
ili rasklapanje.
yy Pod američkim zakonima autorskog prava i
zakonima autorskog prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, korišćenje, prikaz,
distribucija ili ponovno emitovanje TV programa,
video kaseta, BD-ROM diskova, DVD diskova, CD
diskova i drugog materijala može biti predmet
građanske i/ili krivične odgovornosti.
Prvi koraci
5
Važna napomena u vezi TV sistema u
boji
Sistem u boji ovog plejera se razlikuje zavisno od
diska koji se pušta.
Samo multi sistem TV u boji može da prima sve
signale sa izlaza plejera.
yy Ako imate PAL TV sistem u boji, onda ćete
prilikom puštanja diska snimljenog u NTSC
sistemu videti samo izobličene slike.
yy Multi sistem TV u boji menja sistem boja
automatski prema ulaznim signalima. U slučaju
da se kolor sistem ne menja automatski, isključite
ga i videćete normalnu sliku na ekranu.
yy Čak i kada se sistem snimljen u NTSC kolor
sistemu lepo prikazuje na vašem TV-u, može
se desiti da se ovo ne snimi korektno na vašem
rekorderu.
>>Oprez
yy Gledanje 3D sadržaja na duže vreme može
dovesti do vrtoglavice i zamora.
yy Ne preporučuje se da 3D filmove gledaju
nejake osobe, deca i trudnice.
yy Čvrsto se preporučuje da ako imate
glavobolju, zamor ili vrtoglavicu prilikom
gledanja trodimenzionalne slike, da
zaustavite reprodukciju i odmorite se.
1
Prvi koraci
Na primer, kada je na plejeru pušten disk snimljen
u NTSC kolor sistemu, slika na izlazu je takođe NTSC
signal.
6
Sadržaj
Sadržaj
1
Prvi koraci
2
8
8
14
14
Informacije o bezbednosti
Uvod
– Diskovi koji se mogu reprodukovati i
simboli korišteni u ovom uputstvu
– O simbolu “7”
– Regionalni kodovi
– Izbor sistema
– LG AV Remote
Daljinski upravljač
Prednji panel
Zadnji panel
Postavljanje sistema
Priključivanje zvučnika
– Priključivanje zvučnika na plejer
– Priključivanje pozadinskih zvučnika na
bežični prijemnik
Bežično povezivanje zvučnika
– Ručno povežite bežične zvučnike
2
Povezivanje
15
16
16
Povezivanje na TV aparat
– Šta je SIMPLINK?
– Funkcija ARC (povratni audio kanal Audio Return Channel)
– Postavka rezolucije
Priključivanje antene
Veze sa spoljašnjim uređajem
– Priključak AUX
– Priključak OPTICAL IN
– Priključak HDMI IN 1/2
Povezivanje na vašu kućnu mrežu
– Žičana mreža
– Setup žičane mreže
– Bežična mrežna veza
– Setup bežične mreže
9
9
9
9
10
11
11
12
13
13
13
16
17
18
18
18
19
20
20
21
22
22
3
Podešavanje sistema
25
26
26
27
28
29
30
31
32
Početno podešavanje
Postavke
– Podešavanje postavki
– Meni [MREŽA]
– Meni [DISPLEJ]
– Meni [JEZIK]
– Meni [Zvuk]
– Meni [ZAKLJUČATI]
– Meni [OSTALI]
4
Rukovanje
34
34
35
35
35
36
36
36
37
Zvučni efekti
3D zvučni efekat
Prikaz početnog ekrana
– Korišćenje [Početna] menija
– Korišćenje pametnog deljenja
Reprodukovanje povezanih uređaja
– Reprodukcija diska
– Reprodukcija Blu-ray 3D diskova
– Reprodukovanje datoteke na disku/USB
uređaju
– Reprodukovanje datoteke na mrežnom
serveru
Povezivanje sa računarskim serverom
kućne mreže
– Instalacija Nero MediaHome 4
Essentials
– Deljenje datoteka i fascikli
– Nero MediaHome 4 Essentials
– Sistemski zahtevi
Osnovna reprodukcija
– Osnovne operacije za video i audio
sadržaj
– Osnovne operacije za foto sadržaj
– Upotreba menija diska
– Obnova reprodukcije
– Poslednje upamćena scena
Prikaz na ekranu
– Za kontrolu reprodukovanja video zapisa
– Za kontrolu pregleda fotografija
Napredna reprodukcija
– Ponavljanje reprodukcije
– Ponovno reprodukovanje određenog
dela
38
39
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
43
43
44
45
45
45
Sadržaj
45
46
46
46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
54
54
54
56
56
56
56
56
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Reprodukovanje od odabranog vremena
Biranje jezika titlova
Slušanje različitog audio zapisa
Posmatranje iz drugog ugla
Menjanje odnosa širine/visine TV ekrana
Menjanje kodne stranice titla
Menjanje USB režima
Prikaz informacija o sadržaju
Menjanje prikaza liste sadržaja
Biranje datoteke sa titlom
Slušanje muzike tokom projekcije
slajdova
– Prebacivanje 2D sadržaja u 3D
Napredne funkcije
– Wi-Fi Direct™ konekcija
– Uživajte u Miracast™
– Uživanje u BD-Live™
– Snimanje sa audio diskova
– Snimanje sa FM radia ili AUX izvora
– Prikaz informacija iz Gracenote Media
Database
Reprodukcija sa iPod-a
– Uživanje u iPod-u na ekranu
– Uživanje u režimu IN iPod
Radio operacije
– Slušanje radija
– Memorisanje radio stanica
– Brisanje memorisane stanice
– Brisanje svih sačuvanih stanica
– Poboljšanje lošeg FM prijema
– Pogledajte informacije o radio stanici
Koristeći tastaturu ili miš povezani preko
USB-a
Korišćenje funkcije Premium
Korišćenje „LG Smart World“-a
– Prijavljivanje
– Pretraživanje sadržaja na internetu
Korišćenje menija „My Apps“
Korišćenje Bluetooth tehnologije
– Slušanje muzike koja je uskladištena na
Bluetooth uređajima
7
5
Rešavanje problema
62
62
63
64
64
64
64
Rešavanje problema
– Opšte
– Mreža
– Slike
– Zvuk
– Podrška kupcima
– Obaveštenje o softveru otvorenog
izvornog koda
6
Dodatak
65
Upravljanje televizorom pomoću daljinskog
upravljača
– Podešavanje daljinskog upravljača da
upravlja vašim televizorom
Update mrežnog softvera
– Notifikacija za update mrež
– Update softvera
Dodatne informacije
– Zahtevi fajlova
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– DLNA
– Određeni zahtevi sistema
– Napomene u vezi kompatibilnosti
Specifikacije audio izlaza
Lista kodova regiona
Lista kodova jezika
Trgovačke marke i licence
Specifikacije
Održavanje
– Rukovanje uređajem
– Napomene u vezi diskova
Važne informacije koje se odnose na
mrežne usluge
65
66
66
66
68
68
69
70
70
70
71
72
73
74
77
80
80
80
81
Neki sadržaj ovog uputstva se može razlikovati od vašeg plejera u zavisnosti od softvera plejera ili
vašeg servisnog provajdera.
1
2
3
4
5
6
8
Prvi koraci
Uvod
1
Prvi koraci
Diskovi koji se mogu reprodukovati i simboli korišteni u ovom
uputstvu
Medij/termin
Logotip
Simbol
Opis
yy Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili
iznajmiti
e
yy Samo „Blu-ray 3D“ diskovi i „SAMO Blu-ray 3D“
diskovi.
yy BD-R/RE diskovi koji su snimljeni u BDAV
formatu.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE diskovi koji sadrže fajlove filmova,
muzike ili slika.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
yy Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili
iznajmiti.
yy Režim filma i samo finalizirani
yy Podržava i dvoslojne diskove
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12cm)
DVD-RW (VR)
(8 cm, 12cm)
Audio CD
(8 cm, 12cm)
o
Finalizirani AVCHD format
y
u
i
yy DVD±R/RW diskovi koji sadrže fajlove filmova,
muzike i slika.
r
VR režim i samo finalizovani
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(8 cm, 12cm)
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
yy CD-R/RW diskovi koji sadrže fajlove filmova,
muzike i slika.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
Napomena
–
,
Ukazuje na specijalne napomene i radne
karakteristike.
Pažnja
–
>
Označava oprez za sprečavanje oštećenja usled
nepravilnog korišćenja.
Prvi koraci
,,Napomena
yy Zavisno od opreme za snimanje ili samih
diskova CD-R/RW (ili DVD±R/±RW), neki
CD-R/RW diskovi (ili DVD±R/±RW) ne mogu
da se koriste na ovom uređaju.
O simbolu “7”
Tokom rada se na TV-u može pojaviti simbol
“7” koji ukazuje na to da neka funkcija koja je
objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna za taj
konkretni medijum.
Regionalni kodovi
yy Može se desiti da BD-R/RE, DVD±R/RW i
CD-R/RW diskovi snimljeni na kompjuteru,
DVD ili CD rekorderu, ne mogu raditi ako je
disk oštećen ili prljav, ili ako ima prljavštine
ili kondenzacije na sočivima rekordera.
Kod ovog uređaja regionalni kod je odštampan sa
donje strane. Na ovom uređaju se mogu puštati
samo BD-ROM ili DVD diskovi sa oznakom istom
kao sa zadnje strane ili sa oznakom “ALL”.
yy Ako disk snimate na kompjuteru, čak i ako
je disk snimljen u kompatibilnom formatu,
postoje slučajevi u kojima oni ne mogu
raditi zbog postavki aplikativnog softvera
koji se koristi za snimanje diska. (Proverite sa
izdavačem softvera za detaljnije informacije
o tome.)
Izbor sistema
yy Ovaj plejer zahteva diskove i snimke
koji odgovaraju određenim tehničkim
standardima da bi se postigao optimalni
kvalitet reprodukcije.
yy Prethodno snimani DVD diskovi su
automatski postavljeni da zadovolje ove
standarde. Ima mnogo različitih vrsta
formata diskova na koje može da se snima
(uključujući i CD-R diskove koji sadrže MP3
ili WMA fajlove) i oni zahtevaju određene
uslove (vidi gore) da bi se obezbedila
kompatibilnost u radu.
yy Korisnici treba da uzmu u obzir da se
zahteva dozvola da bi se preuzimali MP3/
WMA fajlovi i muzika sa interneta. Naša
kompanija nema prava da daje takve
dozvole. Dozvola treba uvek da se traži od
vlasnika tih autorskih prava.
yy Morate da postavite opciju formata
diska na [Mastered] da biste napravili da
diskovi budu kompatibilni sa LG plejerima
prilikom formatiranja diskova koji se mogu
presnimavati. Ako postavite na Live System,
ne možete koristiti LG plejer. (Mastered/Live
File System : Sistem formatiranja diska za
Windows Vista)
Otvorite fioku za disk pomoću B (OPEN/CLOSE)
dugmeta, a zatim pritisnite i držite M (PAUSE) duže
od 5 sekundi kako biste promenili sistem boja (PAL
/NTSC /AUTO).
LG AV Remote
Ovim plejerom možete upravljati pomoću vašeg
iPhone ili Android telefona preko vaše kućne mreže.
Ovaj plejer i vaš telefon moraju biti povezani sa
uređajem bežične mreže kao što je pristupna tačka.
Posetite “Apple iTunes” ili “Google Android Market
(Google Play Store)” za detaljne informacije o “LG AV
Remote”.
1
Prvi koraci
yy Zavisno od softvera za snimanje i finalizacije,
neki diskovi (CD-R/RW, DVD±R/RW ili BD-R/
RE) ne mogu da rade na ovom uređaju.
9
10
Prvi koraci
Daljinski upravljač
1
• • • • • • a • • • • • • Prvi koraci
1 (POWER): Uključuje i isključuje
plejer (ON/OFF).
TUNING +/-: Uključuje željenu
radio stanicu.
FUNCTION: Menja režim unosa.
ENTER (b): Potvrda izbora
menija.
CLEAR: Sklanja broj kada
podešava šifru ili vezu.
REPEAT (h): Ponavlja željeni
odeljak ili redosled.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Vrši pretragu
unazad ili unapred.
C/V (SKIP): Prelazi na
sledeće ili prethodno poglavlje /
traku / fajl.
Z (STOP): Zaustavlja
reprodukciju.
z (PLAY): Započinje
reprodukciju.
M (PAUSE): Pauzira reprodukciju.
SPEAKER LEVEL: Postavlja nivo
jačine zvuka zvučnika po želji.
SOUND EFFECT: Bira režim
zvučnih efekata.
Sklonite poklopac baterije sa
zadnje strane daljinskog upravljača
i ubacite dve R03 baterije (veličine
AAA) sa ispravno postavljenim
suprotnim polovima 4 i 5.
PRESET +/-: Bira program radija.
B (OPEN/CLOSE): Otvara i
zatvara nosač diska.
Numerisana dugmad 0-9: Služi
za izbor numerisane opcije sa
menija.
Postavljanje baterije
Strelice: Izbor neke od opcija iz
menija.
VOL +/-: Podešava jačinu zvuka
zvučnika.
OPTICAL/TV SOUND: Menja
režim unosa direktno u optički.
BACK ( ): Izlazi iz menija ili se
vraća na prethodni ekran.
TITLE/POPUP: Prikazuje DVD
meni naslova ili pop-up iskačući
meni BD-ROM ako postoje.
DISC MENU: Pristupa meniju na
disku.
• • • • • • d • • • • • •
Dugmad u boji (R, G, Y, B):
- Koristite da upravljate BD-ROM
menijima. Oni su takođe korišćeni
kao šortkatovi (prečice) za
posebne menije.
- Dugme B: Bira mono/ stereo u
FM režimu.
RDS: Sistem radio podataka.
PTY: Prikazuje tip programa RDS-a.
PTY SEARCH:
Traži tip programa.
SUBTITLE: izaberite jezik titla.
AUDIO: izaberite audio jezik ili
kanal.
SLEEP: Postavlja vremenski period
nakon koga će se jedinica isključiti.
MUTE: Potpuno utišava zvuk
jedinice.
MUSIC ID: Kada se poveže na
mrežu, može da da informaciju
o pesmi koja se čuje dok se
prikazuje film.
• • • • • • c • • • • • •
? : Ovo dugme nije u funkciji.
HOME ( ): Prikaz ili izlaz iz menija
[Početna].
X (REC): Snima sa Audio CD-a,
FM radia ili AUX izvora na USB.
3D SOUND: bira režim 3D
zvučnog efekta.
Dugmad za kontrolu TV-a: Vidite
o tome na strani 65.
INFO/MENU (m): Prikaz ili izlazak
iz displeja na ekranu (On-Screen
Display).
Prvi koraci
11
Prednji panel
1
Prvi koraci
a Nosač diska
b Dugmad za rad
R (OPEN/CLOSE)
T (PLAY / PAUSE)
I (STOP)
F (funkcija)
Menja izvor ulaza ili funkciju.
VOL. -/+
1/I (POWER)
c iPod/iPhone/iPad/USB Port
d Displej
e Senzor za daljinsko upravljanje
>>Pažnja
Mere opreza pri upotrebi dugmadi na dodir
yy Koristite dugmad na dodir čistim i suvim
rukama.
- U vlažnom okruženju pre upotrebe obrišite
vlagu na dugmadima na dodir.
yy Nemojte jako pritiskati dugmad na dodir
kako bi funkcionisala.
- Ukoliko prejako pritisnete dugmad na
dodir, možete oštetiti senzor.
yy Da biste pravilno izvršili funkciju, pritisnite
željeno dugme.
yy Pazite da se na dugmadima na dodir ne
nalazi provodni materijal poput metalnog
predmeta. Može izazvati kvar.
Zadnji panel
a Kabli za naizmeničnu struju
g Priključak antene
b Priključci za zvučnike
h USB Port (za povezivanje tastatutre ili miša
preko USB-a)
c Ventilator
d AUX (L/R) INPUT
e OPTICAL IN
f WIRELESS povezivanje
i HDMI IN 1/2
j HDMI OUT TO TV
k LAN port
C
A
G
Prvi koraci
A
A
F 12
A
>>Pažnja
Postavljanje sistema
E
A
Sledeća ilustracija prikazuje jedan primer
postavljanja
sistema. Obratite pažnju na činjenicu
A
D se ilustracije u ovom uputstvu razlikuju od
da
stvarne jedinice u cilju boljeg objašnjenja.
Za najbolji mogući prostorni zvuk svi zvučnici osim
sabvufera treba da se nalaze na istom rastojanju od
pozicije slušaoca (A). A B C D E F G
1
Prvi koraci
B
B
C
CG
G
A
B A
A A
B
G
F
C
A
A
GB
B
A
A
E
A
A
E
A
E
A
A
D
A
A
E
A ABCD E F G
levi zvučnik (L)/
A A Prednji
BCD
EE F G
AD E
desni
zvučnik (D):
C
F G
A A B Prednji
E
A
Postavite prednje zvučnike sa strane monitora ili
ekrana i ako je moguće, poravnajte ih sa površinom
ekrana.
A A B C Centralni
D E F zvučnik:
G
E
A Postavite centralni zvučnik iznad ili ispod monitora
ili ekrana.
zvučnik
A A B C D Levi
E F
G prostornog zvuka (L)/
F Gzvučnik prostornog zvuka (D):
A B C D E Desni
A
Ove zvučnike postavite iza pozicije slušaoca,
postavljajući ih delimično okrenute ka unutrašnjoj
E
strani.
B C D E F Sabvufer:
G
Položaj sabvufera nije ključan jer niski bas zvukovi
nisu izrazito usmereni. Bolje je da sabvufer postavite
bliže prednjim zvučnicima. Okrenite ga blago
prema sredini prostorije da biste smanjili refleksiju
od zidova.
C D E F G Jedinica
yy Postavite centralni zvučnik na bezbedno
rastojanje od dohvata dece.
U suprotnom, zvučnik može pasti uzrokujući
ozledu i/ili materijalnu štetu.
yy Zvučnici sadrže magnetne delove tako da
se mogu javiti neporavilnosti u bojama na
CRT-u TV ekran ili monitor kompjutera.
Koristite zvučnike na rastojanju u odnosu na
TV ekrana ili monitor kompjutera.
yy Pre upotrebe sabvufera, uklonite zaštitni
najlon.
C
A
yy Pazite da deca ne stavljaju ruke ili bilo koje
druge predmete u *otvor zvučnika.
*Otvor zvučnika: Praznina za bogati bas zvuk
na kućištu zvučnika (zatvoreni deo).
Prvi koraci
Priključivanje zvučnika
1. Povežite žice zvučnika na plejer.
Svaka žica zvučnika je označena određenom
bojom. Koristite žice odgovarajuće boje za svaki
od zvučnika.
Proverite da li je crna žica povezana s
priključkom označenim sa “–” (minus) i da li je
druga žica povezana s priključkom označenim
sa “+” (plus).
Povežite vufer kabl sa plejerom. Kada povezujete
vufer kabl sa plejerom, ubacite konektor dok ne
klikne da je ušao.
Boja
Zvučnik
Pozicija
Zelena
Centralni
Centralni
Narandžasta
Sabvufer
Bilo koja prednja
pozicija
Crvena
Prednji
Prednji desni
Bela
Prednji
Prednji levi
2. Povežite žicu zvučnika sa priključkom na
zvučniku.
Proverite da li je crna žica povezana s
priključkom označenim sa “–” (minus) i da li je
druga žica povezana s priključkom označenim
sa “+” (plus).
Priključivanje pozadinskih
zvučnika na bežični prijemnik
Povežite kablom pozadinske zvučnike sa bežičnim
prijemnikom.
Proverite da li je crna žica povezana s priključkom
označenim sa “–” (minus) i da li je druga žica
povezana s priključkom označenim sa “+” (plus).
(+)
(-)
Boja
Zvučnik
Pozicija
Sivi
Zadnji
Zadnji desni
Plavi
Zadnji
Zadnji levi
1
Prvi koraci
Priključivanje zvučnika na
plejer
13
14
Prvi koraci
Bežično povezivanje
zvučnika
1
Prvi koraci
1. Ubacite Wireless TX dok markirana linija u
boji na uđe skroz u priključak za WIRELESS
povezivanje sa zadnje strane uređaja.
,,Napomena
yy Ubacite samo Wireless TX u priključak za
WIRELESS, određen isključivo za ovaj uređaj.
Može se desiti da uređaj bude oštećen ili
neće biti da se izvadi.
yy Ako se u blizini nalazi neki uređaj koji
proizvodi jak elektromagnetni talas, može
doći do ometanja. Pomerite uređaj odatle (i
bežični prijemnik i glavni uređaj).
yy Potrebno je nekoliko sekundi (može
potrajati i duže) da Wireless TX i bežični
prijemnik uspostave komunikaciju.
Veza
2. Uključite kabl za napajanje bežičnog prijemnika
u utičnicu.
3. Kada uključite plejer, povezivanje priključaka
bežičnih zvučnika če se automatski okončati.
-- Nakon uspostavljanja veze na ekranu će se
prikazati ikona ( ).
LED indikator bežičnog prijemnika
LED boja
Rad
Žuto (svetli)
Povezivanje nije završeno.
Žuto
Povezivanje je završeno.
Crveno
Povezivanje je u režimu
pripravnosti ili nije uspelo.
Isključeno
(indikator
ugašen)
AC kabl za napajanje je izvađen.
yy Bežično povezivanje se može ostvariti u
krugu od 20 m u slobodnom prostoru.
Ručno povežite bežične
zvučnike
Bežičnu vezu možete postaviti i ručno, kada vaša
veza nije kompletna. Pogledajte “Uspostavite vezu
sa bežičnim zvučnicima” na 30. strani.
Povezivanje
Povezivanje na TV
aparat
Ako imate HDMI TV ili monitor, onda ga možete
povezati na ovaj plejer korišćenjem HDMI kabla.
(tip A, High Speed HDMI™ Cable). Povežite HDMI
OUT džek na plejeru sa HDMI džekom na HDMI
kompatibilnom televizoru ili monitoru.
15
Dodatne informacije o HDMI
yy Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa
HDMI ili DVI povedite računa o sledećem:
-- Prvo isključite HDMI/DVI uređaj i ovaj plejer.
Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite
ga tako oko 30 sekundi, pa onda uključite i
plejer.
-- Proverite da li je video ulaz povezanog
uređaja postavljen ispravno.
Zadnja strana uređaja
yy Neće svi HDMI ili DVI uređaji koji su kompatibilni
sa HDCP raditi sa ovim plejerom.
-- Slika se neće lepo prikazati kod uređaja koji
nije na HDCP principu.
HDMI
kabl
TV
,,Napomena
yy Ako priključeni HDMI uređaj ne podržava
audio izlaz plejera, onda se može desiti da
audio zvuk HDMI uređaja bude izobličen ili
da uopšte nema zvuka na izlazu
yy Kada koristite HDMI priključak, možete
menjati rezoluciju za HDMI izlaz. (Pogledajte
o tome u odeljku ‘’Postavka rezolucije’’ na
strani 16.)
Postavite izvor televizije na HDMI (pogledajte o
tome u uputstvu za televizor).
,,Napomena
Ako je potrebno, pogledajte uputstva i za
TV, stereo sistem ili neki drugi uređaj da biste
ostvarili najbolju konekciju.
yy Odaberite tip video izlaza sa HDMI OUT
priključka preko opcije [HDMI postavka
boja] na meniju [Podešavanja] (vidite stranu
29).
yy Izmena rezolucije kada je veza već
uspostavljena može dovesti do problema u
radu. Da biste rešili problem, isključite plejer
i ponovo ga uključite.
yy Kada HDMI konekcija sa HDCP nije
potvrđena, onda se TV ekran zatamnjuje. U
tom slučaju, proverite HDMI vezu ili isključite
HDMI kabli.
yy Ako ima smetnji ili linija na ekranu, proverite
HDMI kabl (dužina je obično ograničena na
4.5 m (15 ft.))
2
Povezivanje
-- Proverite da li je povezani uređaj
kompatibilan sa 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i ili 1920x1080p video ulazima.
16
Povezivanje
Šta je SIMPLINK?
Neke od funkcija ovog uređaja mogu da se
kontrolišu pomoću daljinskog upravljača televizora
kada su ovaj uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom
povezani preko HDMI priključka.
2
Povezivanje
Funkcije koje se mogu kontrolisati pomoću
daljinskog upravljača LG televizora su: Play, Pause,
Scan, Skip, Stop, Power Off, itd.
Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg televizora
za detalje o SIMPLINK funkciji.
LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima logo kao što je
prikazano gore.
Postavka rezolucije
Plejer ima nekoliko izlaznih rezolucija za HDMI OUT
priključke. Rezoluciju možete da menjate na meniju
[Podešavanja].
1. Pritisnite HOME ( ).
2. Koristite A/D da biste selektovali
[Podešavanja] i pritisnite ENTER (b). Pojavljuje
se meni [Podešavanja].
3. Koristite W/S da biste selektovali opciju
[DISPLEJ], a zatim pritisnite D da biste prešli na
sledeći nivo.
4. Koristite W/S da biste selektovali opciju
[Rezolucija], a zatim pritisnite ENTER (b) da
biste prešli na treći nivo.
,,Napomena
Zavisno od vrste diska ili statusa reprodukcije,
može se desiti da se neke od SIMPLINK
operacija razlikuju od onoga što vam treba ili
da uopšte ne rade.
Funkcija ARC (povratni audio
kanal - Audio Return Channel)
Funkcija ARC omogućava televizorima sa opcijom
HDMI da šalju audio zapise na HDMI izlaz (OUT)
ovog plejera.
Za korišćenje ove funkcije:
-- Vaš televizor mora da podržava funkcije HDMICEC i ARC, i HDMI-CEC i ARC moraju da budu
podešeni na Uključeno (On).
-- Metod podešavanja funkcija HDMI-CEC i ARC
može se razlikovati u zavisnosti od televizora.
Detalje o funkciji ARC pogledajte u uputstvu za
upotrebu televizora.
-- Morate koristiti HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl za
velike brzine sa eternetom).
-- Morate se povezati sa HDMI ulazom (IN) koji
podržava funkciju ARC pomoću HDMI izlaza
(OUT) na ovom plejeru.
-- Samo jedan kućni bioskop možete povezati na
televizor koji podržava funkciju ARC.
,,Napomena
Da aktivirate [SIMPLINK / ARC] funkciju,
postavite ovu opciju na [Uključeno]. (stranica
33)
5. Koristite strelice W/S da biste selektovali
željene postavke, a zatim pritisnite ENTER (b)
da biste potvrdili svoj izbor.
Povezivanje
,,Napomena
yy Ako vaš TV ne prihvata rezoluciju koju ste
postavili za plejer, onda možete postaviti
rezoluciju na 576p na sledeći način:
17
Priključivanje antene
Povežite dostavljenu antenu da biste slušali radio.
1. Pritisnite B da bi se otvorio nosač diska.
2. Pritisnite Z (STOP) u trajanju dužem od
5 sekundi.
yy Ako ručno selektujete rezoluciju i zatim
povežete priključak HDMI sa televizorom
i vaš TV ne prihvati to, onda se rezolucija
postavlja na [Automatski].
2
Povezivanje
yy Ako odaberete rezoluciju koju vaš TV ne
prihvata, onda će se pojaviti upozoravajuća
poruka. Nakon izmene rezolucije, ako se
ne vidi ekran, molimo vas da sačekate 20
sekundi i rezolucija će se automatski vratiti
na onu koja je bila prethodno.
yy Broj frejmova (kadrova) za 1080p video izlaz
se može automatski postaviti na 24 Hz ili
na 50 Hz zavisno od mogućnosti i osobina
povezanog televizora i na osnovu prirodnog
broja video frejmova u sadržaju BD-ROM
diskova.
Zadnja strana uređaja
,,Napomena
Nakon povezivanja FM žičane antene, budite
sigurni da ste je izvukli do kraja.
18
Povezivanje
Veze sa spoljašnjim
uređajem
Priključak AUX
Preko zvučnika ovog sistema možete uživati u
zvuku sa spoljašnje komponente.
2
Povezivanje
Priključite analogne audio izlazne priključke
komponente na AUX L/D (INPUT) ove jedinice.
Zatim odaberite [AUX] opciju pritiskom na
FUNCTION.
Takođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.
Priključak OPTICAL IN
Preko zvučnika ovog sistema možete uživati
u zvuku sa komponente s digitalnim optičkim
priključkom.
Povežite optički izlazni priključak komponente na
priključak OPTICAL IN na jedinici. Zatim odaberite
[OPTICAL] opciju pritiskom na FUNCTION. Ili
pritisnite OPTICAL/TV SOUND da biste direktno
odabrali tu opciju.
akođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.
Zadnja strana
uređaja
Zadnja strana
uređaja
Bela
Crvena
Na audio izlazne priključke
komponente (televizor,
video uređaj za snimanje
itd.)
Na digitalni optički
izlazni priključak
komponente
Povezivanje
19
Priključak HDMI IN 1/2
Preko ovog priključka možete uživati u slikama i
zvuku sa komponente.
Priključite HDMI OUT priključak komponente
na priključak HDMI IN 1 ili 2 ove jedinice. Zatim
odaberite [HDMI IN 1/2] opciju pritiskom na
FUNCTION.
akođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.
Na priključak HDMI
OUT komponente
(set-top kutiji,
digitalnom
satelitskom
prijemniku, spravi za
video igrice itd.)
,,Napomena
yy Video rezoluciju ne možete promeniti
u režimu HDMI IN 1/2. Promenite video
rezoluciju priključene komponente.
yy Ako izlazni video signal nije standardan
kada je vaš kompjuter povezan preko
priključka HDMI IN 1/2, promenite rezoluciju
kompjutera na 576p, 720p, 1080i ili 1080p.
yy Plejer šalje audio signal sa HDMI ulaza i na
HDMi izlaz i na zvučnike jedinice.
Povezivanje
Zadnja strana
uređaja
2
20 Povezivanje
Povezivanje na vašu
kućnu mrežu
2
Ovaj uređaj može se povezati sa lokalnom mrežom
(LAN) preko LAN porta na zadnjoj strani uređaja.
Povezivanjem uređaja sa širokopojasnom kućnom
mrežom, imate pristup uslugama poput ažuriranja
softvera, BD-interakcije uživo i uslugama vezanih za
sadržaj na mreži.
Broadband
servis
Ruter
Povezivanje
Žičana mreža
Korišćenje žičane veze obezbeđuje najbolje
performanse, jer se priključeni uređaji direktno
povezuju na mrežu i nisu subjekt radio frekventnih
smetnji.
DLNA sertifikovani
serveri
Molimo vas da pogledate u dokumentaciji vašeg
mrežnog uređaja u vezi daljih instrukcija.
Povežite LAN port plejera sa odgovarajućim portom
na vašem modemu ili ruteru pomoću komercijalno
dostupnog LAN ili Ethernet kabla.
,,Napomena
yy Prilikom uključivanja ili isključivanja LAN
kabla, držite utikački deo kabla. Prilikom
isključivanja kabla nemojte da vučete LAN
kabl, već to učinite pritiskom nadole da ga
otključate prvo.
yy Nemojte priključivati modularni telefonski
kabl na LAN port.
yy Pošto postoje različite konfiguracije veza,
molimo vas da sledite specifikacije vašeg
nosioca telekomuniacionih usluga ili
provajdera internet usluga.
yy Ukoliko želite da pristupite sadržaju sa DLNA
servera, ovaj plejer mora biti povezan na istu
lokalnu mrežu s njima preko rutera.
yy Da biste podesili računar kao DLNA server,
instalirajte na vašem računaru Nero Media
Home 4. (pogledajte stranu 39)
Zadnja strana uređaja
Povezivanje
21
Setup žičane mreže
Napredna podešavanja
Ako ima nekog DHCP servera na lokalnoj mreži
(LAN) kod žičane veze, ovaj plejer će automatski
dodeliti neku IP adresu. Nakon uspostavljanja
fizičke veze, neke konfiguracije kućnih mreža mogu
zahtevati podešavanje postavki mreže na kojoj se
nalazi plejer. Podesite postavke mreže [MREŽA] na
sledeći način.
Ukoliko želite da ručno podesite mrežna
podešavanja, koristite W/S da biste izabrali
Napredno podešavanje [Napredna podešavanja]
na meniju Podešavanje mreže [Mrežne postavke], a
zatim pritisnite ENTER (b).
1. Koristite W/S za odabir [Žičana], a zatim
pritisnite ENTER (b).
2
Pripreme
Povezivanje
Pre postavke žičane mreže potrebno je da
prvo obezbedite broadband internet na vašoj
kućnoj mreži.
1. Selektujte opciju [Postavka veze] sa menija
[Podešavanja] i pritisnite ENTER (b).
2. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja
a zatim pritisnite ENTER (b) dok je [Start]
istaknuto.
2. Koristite W/S/A/D da biste odabrali jedan
od IP modova [Dinam.] ili [Statički].
Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski
želite da dodelite neku IP adresu.
,,Napomena
Ako na mreži nema DHCP servera i želite da
ručno postavite IP adresu, selektujte [Statički],
a zatim postavite [IP Adresa], [Subnet Mask],
[Gateway] i [DNS Server] pomoću W/S/A/D
i numerisanih dugmadi. Ako napravite neku
grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite
CLEAR da biste obrisali naznačeni deo.
Mreža će se automatski povezati sa jedinicom.
3. Odaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b) da
primenite podešavanja mreže.
Status mrežne veze je prikazan na ekranu.
4. Pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto [OK] da
biste završili podešavanja ožičene mreže.
22 Povezivanje
Bežična mrežna veza
Druga opcija povezivanja je upotreba pristupne
tačke ili bežičnog rutera. Konfiguracija mreže i
način povezivanja zavise od opreme koja se koristi i
mrežnog okruženja.
Pripreme
Pre postavke bežične mreže potrebno je da:
-- priključite broadband internet na vašu
kućnu bežičnu mrežu.
-- postavite pristupne tačke ili bežični ruter.
-- obeležite SSID i sigurnosni kod na mreži.
1. Selektujte opciju [Postavka veze] na meniju
[Podešavanje], a zatim pritisnite ENTER (b).
2
Povezivanje
2. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja
a zatim pritisnite ENTER (b) dok je [Start]
istaknuto.
Bežična
komunikacija
DLNA sertifikovani
serveri
Pristupna tačka ili
Bežični ruter
Broadband
servis
Ukoliko ožičena mreža nije povezana sa
jedinicom, na ekranu su prikazane sve dostupne
mreže.
3. Koristite W/S da biste izabrali željeni SSID
bežične mreže, a zatim pritisnite ENTER (b).
Pogledajte uputstvo za postavljanje koje ste dobili
uz vašu pristupnu tačku ili bežični ruter zbog
detaljnih koraka postavljanja i podešavanja mreže.
Za najbolje performanse, uvek je najbolje rešenje
direktna žičana veza sa ovog plejera na ruter ili
kablovski/DSL modem kućne mreže.
Ako se opredelite za bežično rešenje, uzmite u obzir
da na performanse ponekad mogu da utiču drugi
elektronski uređaji u vašem domu.
Setup bežične mreže
Kod bežične mreže, plejer treba da se postavi za
mrežnu komunikaciju. To podešavanje se može
izvršiti sa menija [Podešavanje]. Postavite opcije
za mrežu [MREŽA] na sledeći način. Postavka
pristupnih tačaka ili bežičnog rutera se zahteva pre
povezivanja plejera na mrežu.
Ukoliko imate bezbednosnu proveru na tački
pristupa, potrebno je da unesete bezbednosnu
šifru ukoliko je potrebno.
,,Napomena
Ako koristite druge karaktere, ne englesku
abecedu ili slova za SSID naziv za vašu
pristupnu tačka ili bežični ruter, može se
dogoditi da prikaz istih bude drugačiji.
Povezivanje 23
Napredna podešavanja
Ukoliko želite da ručno podesite mrežna
podešavanja, koristite W/S da biste izabrali
Napredno podešavanje [Napredna podešavanja]
na meniju Podešavanje mreže [Mrežne postavke], a
zatim pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
yy Pristupna tačka (Access Point) je uređaj koji
vam omogućava bežično povezivanje na
kućnu mrežu.
4. Koristite W/S/A/D da biste odabrali jedan
od IP modova [Dinam.] ili [Statički].
Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski
želite da dodelite neku IP adresu.
,,Napomena
Ako na mreži nema DHCP servera i želite da
ručno postavite IP adresu, selektujte [Statički],
a zatim postavite [IP Adresa], [Subnet Mask],
[Gateway] i [DNS Server] pomoću W/S/A/D
i numerisanih dugmadi. Ako napravite neku
grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite
CLEAR da biste obrisali naznačeni deo.
5. Odaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b) da
primenite podešavanja mreže.
2
Povezivanje
yy WEP sigurnosni kod generalno ima 4 ključa
dostupnih prilikom postavki pristupnih
tačaka ili bežičnog rutera. Ako vaše
pristupne tačke ili bežični kod koriste WEP
sigurnosni kod, unesite ga kod ključa ‘’No.1’’
da biste povezali na vašu kućnu mrežu.
1. Koristite W/S za odabir [Bežična], a zatim
pritisnite ENTER (b).
[AP lista] - Plejer skenira sve dostupne
pristupne tačke ili bežične rutere u određenom
rasponu i prikazuje ih u listi.
[Mreža (SSID)] – Vaša pristupna tačka možda ne
emituje ime mreže (SSID). Proverite podešavanja
pristupne taèke putem raèunara i, ili podesite
pristupnu taèku da emituje SSID, ili ruèno
unesite ime mreže pod opcijom [Mreža (SSID)].
[PBC] – [Push Button] – Ako vaša pristupna
tačka ili bežični ruter koji podržava način
konfiguracije pritiskom na dugme, izaberite
ovu opciju I pritisnite dugme na pristupnoj
tački ili bežičnom ruteru pre nego što istekne
odbrojavanje do 120. Potrebno je da znate
ime mreže ili (SSID) bezbednosnu šifru vaše
pristupne tačke.
[PIN] – Ako vaša pristupna taèka podržava
konfiguraciju sa PIN kodom na osnovu WPS (WiFi zaštićenog podešavanja), izaberite ovu opciju
i pogledajte broj šifre na ekranu. Zatim unesite
PIN broj na meniju podešavanja pristupne tačke
ili bežičnog rutera za povezivanje. Pogledajte
dokumentaciju za vaš mrežni uređaj.
2. Pratite uputstva svake metode povezivanja na
ekranu.
Status mrežne veze je prikazan na ekranu.
6. Selektujte [Zatvoriti] i pritisnite ENTER (b) da
biste kompletirali mrežnu vezu.
,,Napomena
Da biste koristili PBC i PIN vezu sa mrežom,
bezbednosni režim vaše pristupne tačke mora
biti podešen na OPEN ili AES.
24 Povezivanje
Napomene u vezi povezivanja na
mrežu
2
yy Mnogi problemi koji se pojavljuju prilikom
povezivanja na mrežu prilikom set up-a često
mogu da se reše resetovanjem rutera ili modema.
Nakon povezivanja plejera na kućnu mrežu, brzo
isključite i/ili izvadite glavni kabl kućne mreže ili
kablovskog modema. Zatim ponovo uključite
glavni kabl.
Povezivanje
yy Zavisno od provajdera internet usluga (ISP), može
se desiti da je odgovarajućim uslovima servisa
(usluge) ograničen broj uređaja koji mogu dobiti
internet prijem. U vezi detalja, kontaktirajte vašeg
provajdera internet usluga (ISP)
yy Naša kompanija nije odgovorna za bilo kakve
probleme plejera i/ili internet veze usled grešaka
u komunikaciji ili problema u vezi sa internetom,
ili neke druge povezane opreme.
yy Karakteristike BD-ROM diskova koji su dostupni
preko internet veze se ne kreiraju i ne pružaju
od strane naše kompanije, tako da ona nije
odgovorna za njihovu funkcionalnost ili
neprekidnu dostupnost. Neki materijal sa
diska dostupan preko interneta možda nije
kompatibilan sa ovim plejerom. Ako imate
pitanja u vezi takvog sadržaja, molimo vas da
kontaktirate proizvođača diska.
yy Može se desiti da neki internet sadržaj zahteva
vezu sa širim propusnim opsegom.
yy Čak i kada je plejer ispravno povezan i
konfigurisan, može se desiti da neki od sadržaja
sa interneta ne rade zbog zagušenja na internetu,
kvaliteta ili propusnog opsega interneta, ili zbog
problema kod provajdera.
yy Može se desiti da neke od veza nisu moguće
zbog ograničenja postavljenih od strane
provajdera internet usluga (Internet service
provider - ISP).
yy Bilo koje takse koje vam obračuna vaš ISP,
uključujući i troškove veze, ali bez ograničenja,
potpuno su vaša odgovornost.
yy 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN port je potreban
kada se vrši žičano umrežavanje ovog plejera.
Ako vaš internet ne dozvoljava takvu vezu, onda
nećete moći da povežete plejer.
yy Morate da koristite ruter da biste koristili xDSL
uslugu.
yy Potreban je DSL modem da bi se koristila
DSL usluga, kao i kablovski modem da bi se
koristila usluga povezivanja na internet preko
kablovske mreže. Zavisno od metode pristupa i
pretplatničkog ugovora sa vašim provajderom
internet usluga, možda nećete moći da koristite
karakteristiku ovog plejera za povezivanje na
internet ili vam može biti ograničen broj uređaja
koje možete priključiti na internet u isto vreme.
(Ako vaš provajder internet usluga ograničava
pretplatu na samo jedan uređaj, može se desiti
da ovom plejeru ne bude dozvoljen pristup ako
je već i PC kompjuter priključen.)
yy Može se desiti da nije dozvoljeno korišćenje
‘’rutera’’ ili da je ograničeno korišćenje zavisno
od pravila i ograničenja postavljenim od strane
vašeg provajdera internet usluga. Za više detalja,
kontaktirajte direktno vašeg ISP provajdera.
yy Bežična mreža radi na radio frekvenciji od 2.4
GHz koja se takođe koristi i za druge kućne
uređaje kao što su bežični telefon, Bluetooth®
uređaji, mikrotalasna pećnica, tako da može doći
do smetnji.
yy Isključite svu drugu opremu sa kućne mreže
koju trenutno ne koristite. Neki od uređaja mogu
generisati mrežni saobraćaj.
yy Da biste imali bolji prijem, postavite plejer tako
da bude što je moguće bliže pristupnoj tački.
yy U nekim slučajevima, postavljanje pristupne
tačke ili bežičnog rutera na visini od bar
45 cm iznad poda može poboljšati prijem.
yy Postavite plejer što bliže pristupnoj tački ili ga
orijentišite tako da nema ničega između njega i
pristupne tačke.
yy Kvalitet prijema preko bežične veze zavisi od
mnogo faktora, kao što su na primer vrsta
pristupne tačke, rastojanje između plejera i
pristupne tačke, i lokacija plejera.
yy Postavite vašu pristupnu tačku (access point) ili
bežični ruter (wireless router) na Infrastructure
mod. Mod Ad-hoc nije podržan.
Podešavanje sistema 25
Početno podešavanje
Kada uključite jedinicu po prvi put, na ekranu se
javlja čarobnjak za početno podešavanje. Podesite
jezik na ekranu i mrežna podešavanja preko
čarobnjaka za početno podešavanje.
5. Koristite W/S/A/D da biste odabrali jedan
od IP modova [Dinam.] ili [Statički].
Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski
želite da dodelite neku IP adresu.
1. Pritisnite 1 (POWER).
Na ekranu se javlja čarobnjak za početno
podešavanje.
2. Koristite W/S/A/D da biste izabrali jezik na
ekranu i pritisnite ENTER (b).
6. Odaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b) da
primenite podešavanja mreže.
3
Status mrežne veze je prikazan na ekranu.
Detalje o podešavanju mreže pogledajte
„Povezivanje na vašu kućnu mrežu“ na strani 20.
7. Izaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b).
Ukoliko je ožičena mreža povezana, podešavanja
za mrežnu vezu se automatski završavaju.
4. Sve dostupne mreže su prikazane na ekranu.
Koristite W/S da biste izabrali ožičenu mrežu
[Žičana mreža] ili željeni SSID bežične mreže, a
zatim pritisnite ENTER (b).
Ukoliko imate bezbednosnu proveru na tački
pristupa, potrebno je da unesete bezbednosnu
šifru ukoliko je potrebno.
Pročitajte i uradite pripreme za podešavanje
bežičnog zvučnika.
8. Izaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b).
Podešavanje sistema
3. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja,
a zatim pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto
[Start].
26 Podešavanje sistema
9. Pritisnite ENTER (b) da proverite probne tonske
signale na zvučnicima.
Postavke
Podešavanje postavki
Postavke plejera možete izmeniti na meniju
[Podešavanja].
1. Pritisnite HOME ( ).
Nakon potvrde zvučnih signala za testiranje,
pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto [Stop].
Izaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b).
3
10. TV zvuk možete da slušate automatski preko
zvučnika ovog uređaja, kada je TV uključen.
TV i ovaj uređaj treba da budu povezani preko
optičkog kabla.
Podešavanje sistema
Pritisnite W da pomerite i pritisnite A/D da
odaberete [Uključeno] ili [Isključeno]. Odaberite
[Sledeći] i pritisnite ENTER (b).
11. Proverite sva podešavanja u prethodnim
koracima.
Pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto [Kraj] da
biste završili početna podešavanja. Ukoliko
postoje podešavanja koja je potrebno izmeniti,
koristite W/S/A/D da biste izabrali 1, a
zatim pritisnite ENTER (b).
2. Koristite A/D da biste selektovali
[Podešavanja] i pritisnite ENTER (b). Pojavljuje
se meni [Podešavanja].
3. Koristite W/S da biste selektovali prvu opciju
iz menija, pa pritisnite D da biste prešli na drugi
nivo.
4. Koristite W/S da biste selektovali drugu opciju
iz menija i pritisnite ENTER (b) da biste prešli na
treći nivo.
5. Koristite W/S da biste selektovali neku željenu
postavku, a zatim pritisnite ENTER (b) da biste
potvrdili svoj izbor.
Podešavanje sistema 27
Meni [MREŽA]
Podešavanje Smart uređaja
Podešavanja za [MREŽA] su neophodna da bi se
izvršilo ažuriranje softvera, BD Live i drugih usluga u
mreži.
[Postavke države]
Postavka veze
[Pokreni]
Ako je okruženje vaše kućne mreže spremno za
vezu sa plejerom, plejer treba da se postavi za
mrežnu vezu kako bi se izvršilo povezivanje na
mrežu. (Vidite o tome u odeljku ‘’Povezivanje na
kućnu mrežu’’ na stranama 20.)
U zavisnosti od regiona, funkcija [Pokreni]
možda neće biti dostupna.
Status veze
BD-LIVE konekcija
Možete ograničiti pristup internetu kada se koristi
BD-Live.
[Dozvoljeno]
Internet pristup je dozvoljen za sav BD-Live
sadržaj.
[Delimično dozv.]
Internet pristup je dozvoljen samo za BD-Live
sadržaj koji ima sertifikat vlasnika sadržaja.
Internet pristup i AACS online funkcije
su zabranjene za sav BD-Live sadržaj bez
sertifikata.
[Zabranjeno]
Internet pristup je zabranjen za sav BD-Live
sadržaj.
Naziv uređaja
Možete dati ime mreži pomoću virtuelne tastature.
Ovaj uređaj se prepoznaje po imenu koje unosite
na vašoj kućnoj mreži.
Wi-Fi Direct
Ovaj plejer je Wi-Fi Direct™ sertifikovan uređaj.
Wi-Fi Direct™ je tehnologija koju koriste uređaji
da se povežu između sebe bez prethodnog
povezivanja na pristupnu tačku ili ruter. Pritisnite
ENTER (b) da prikažete Wi-Fi Direct meni.
Pogledajte str. 50 za povezivanje uređaja.
Reprodukcija preko mreže
Ova funkcija vam omogućava da upravljate
reprodukcijom medija strimovanih sa „smart“
telefona koji ima DLNA sertifikat servera medija.
Većina „smart“ telefona koji imaju DLNA sertifikat
servera medija imaju funkciju upravljanja
reprodukcijom medija na kućnoj mreži. Podesite ovu
mrežu na uključeno [Uključeno] da biste mogli preko
“smart” telefona da upravljate uređajem. Pogledajte
detalje u uputstvima za „smart“ telefon koji ima
DLNA sertifikat servera medija ili za aplikaciju.
,,Napomena
yy Ovaj uređaj i „smart“ telefon koji ima DLNA
sertifikat moraju biti povezani sa istom
mrežom.
yy Da biste koristili funkciju reprodukcije preko
mreže [Reprodukcija preko mreže] preko
„smart“ telefona koji ima DLNA sertifikat,
pritisnite HOME ( ) za prikaz početnog
menija pre povezivanja ovog uređaja.
yy Tokom upravljanja uređajem korišćenjem
funkcije [Reprodukcija preko mreže],
daljinski upravljač možda neće raditi.
yy Dostupni formati opisani na strani 68 nisu
uvek podržani na funkciji [Reprodukcija
preko mreže].
3
Podešavanje sistema
Ako želite da proverite status mreže na ovom
plejeru, selektujte opciju [Status veze], pa priitisnite
ENTER (b) da proverite da li je uspostavljena veza
sa mrežom i internetom.
Odaberite oblast za prikazivanje odgovarajućeg
sadržaja na internetu..
28 Podešavanje sistema
Meni [DISPLEJ]
Rezolucija
TV Aspect Ratio
Podešavanje izlazne rezolucije HDMI video signala.
Pogledajte strane 16 u vezi detalja o postavkama
rezolucije.
Selektujte odnos stranica ekrana (TV aspect ratio)
prema tipu televizora koji imate.
3
[Automatski]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 4:3. Prikazuje se pozorišna slika
sa maskirajućim trakama iznad i ispod slike.
Ako je HDMI OUT priključak povezan na TV
koji ima informacije na displeju (EDID), onda
se automatski selektuje rezolucija koja najbolje
odgovara povezanom televizoru.
[4:3 Pan Scan]
[1080p]
[4:3 Letter Box]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 4:3. Prikazuje se odsečena slika
tako da se ispuni TV ekran. Odsečene su obe
strane slike.
Podešavanje sistema
[16:9 Original]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 16:9. Prikazuje se slika sa
odnosom stranica 4:3 kako i jeste u originalu, sa
crnim prugama sa leve i desne strane.
[16:9 Full]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 16:9. Slika sa odnosom stranica
4:3 se podešava horizontalno (sa linearnom
proporcijom) tako da ispuni ceo ekran.
,,Napomena
Ne možete selektovati opcije [4:3 Letter Box] i
[4:3 Pan Scan] kada je rezolucija veća od 720p.
Na izlazu ima 1080 linija u progresivnom video
formatu.
[1080i]
Na izlazu ima 1080 linija u preplitajućem
(interlaced) video formatu.
[720p]
Na izlazu ima 720 linija u progresivnom video
formatu.
[576p]
Na izlazu ima 576 linija u progresivnom video
formatu.
Ultra HD podešavanje
Ova funkcija omogućava uređaju da skalira
originalnu rezolucija videa na Ultra HD rezoluciju i
da je proizvede preko HDMI veze.
[Automatski]
Ako povežete kabl ekrana na Ultra HD
rezoluciju, ovaj uređaj će automatski proizvesti
video signale u Ultra HD rezoluciji.
[Isključeno]
Ovaj uređaj će da isključi funkciju skaliranja.
,,Napomena
yy Ovaj uređaj će da proizvede video signale u
Ultra HD rezoluciji kada je pušten BD-ROM
disk formatiran u 24 Hz.
yy Reprodukcija slika može da bude prekinuta
istog trenutka kada se promeni rezolucija.
Podešavanje sistema 29
1080p displej mod
Kada je rezolucija postavljena na 1080p, selektujte
[24 Hz] za ujednačenu prezentaciju filmskog
materijala (1080p/24 Hz) na HDMI displeju
kompatibilnim sa ulazom 1080p/24 Hz.
,,Napomena
yy Kada odaberete [24 Hz], može se desiti da
ima smetnji na slici kada video prelazi sa
video na filmski materijal. U tom slučaju,
odaberite [50 Hz].
HDMI postavka boja
Selektujte tip izlaza sa priključka HDMI OUT.
U vezi ovog podešavanja, pogledajte u uputstvu za
vaš video uređaj.
[YCbCr]
Selektujte kada povezujete sa HDMI displej
uređajem.
[RGB]
Selektujte kada povezujete sa DVI displej
uređajem.
3D mod
Odaberite vrstu izlaznog moda za reprodukciju Bluray 3D diska.
[Isključeno]
Blu-ray 3D disk će prilikom reprodukcije biti u
2D modu, kao i normalna reprodukcija BD-ROM
diska.
[Uključeno]
Prilikom reprodukcije Blu-ray 3D diska na izlazu
će biti 3D mod.
Vodič za glavni meni
Ova funkcija vam omogućava da prikažete ili
izbrišete mehurić sa uputstvom u meniju početne
stranice. Postavite ovu opciju na [Uključeno] za
prikaz uputstva.
Displej meni
Izaberite jezik za [Podešavanja] meni i prikaz na
displeju ekrana.
Meni diska / Audio disk / Titl diska
Odaberite jezik koji želite za audio trake (audio disk),
titlove, meni diska.
[Original]
Odnosi se na originalni jezik u kome je disk
snimljen.
[Ostali]
Pritisnite ENTER (b) da biste odabrali neki
drugi jezik. Koristite numerisanu dugmad,
a zatim pritisnite ENTER (b) da biste uneli
odgovarajući 4-cifreni broj prema listi kodova
jezika sa strane 73.
[Isključeno] (Samo za titl diska)
Isključuje titl.
,,Napomena
Zavisno od vrste diska, može se desiti da
postavka jezika ne radi.
3
Podešavanje sistema
yy Čak u slučaju podešavanja [1080p displej
mod] na [24 Hz], ako vaš televizor nije
kompatibilan sa 1080p/24 Hz, stvarna
frekvencija okvira video izlaza biće 50 Hz
kako bi bila u skladu sa izvornim video
formatom.
Meni [JEZIK]
30 Podešavanje sistema
Meni [Zvuk]
Svaki disk ima različite opcije za audio izlaz.
Postavite audio opcije plejera prema tipu audio
sistema koji koristite.
,,Napomena
Pošto više faktora utiču na vrstu audio izlaza,
pogledajte o tome detaljnije u odeljku ‘
’Specifikacije audio izlaza’’ na stranama 71.
Digitalni izlaz
[PCM Stereo] (samo HDMI)
3
Izaberite ako povezujete HDMI izlaz u uređaj sa
dvokanalnim digitalnim stereo dekoderom.
Podešavanje sistema
[PCM Multi-Ch] (samo HDMI)
Selektujte ako povezujete izlazni priključak
HDMI OUT ovog uređaja na uređaj sa
višekanalnim digitalnim dekoderom.
[DTS Re-Encode] (samo HDMI)
Izaberite ako povezujete HDMI izlaz u uređaj sa
dvokanalnim digitalnim stereo dekoderom.
DRC (Dynamic Range Control –
Dinamički kontrolisan algoritam)
Ova funkcija vam omogućava da slušate film sa
nižom jačinom zvuka bez gubljenja jasnoće.
[Isključeno]
Isključite ovu funkciju.
[Uključeno]
Kompresujte dinamički opseg Dolby Digital,
Dolby Digital Plus ili Dolby TrueHD audio izlaza.
[Automatski]
Dinamički opseg Dolby TrueHD audio izlaza je
specificiran sam po sebi.
Dinamički opseg za Dolby Digital i Dolby
Digital Plus rade isto kao i mod [Uključeno].
,,Napomena
Postavka za DRC se može menjati jedino
kada nema diska unutra ili kada je uređaj u
kompletnom stop modu.
[BitStream] (samo HDMI)
Uspostavite vezu sa bežičnim
zvučnicima
Izaberite ako povezujete HDMI izlaz uređaja
na uređaj sa LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS i DTS-HD dekoderom.
ID se podešava prilikom proizvodnje uređaja.
Ukoliko se pojave smetnje ili ako koristite novu
bežičnu jedinicu, ID se mora ponovo postaviti.
,,Napomena
yy Ako je opcija [Digitalni izlaz] postavljena
na [PCM Multi-Ch], može se desiti da je
audio izlaz PCM stereo ako PCM Multi-Ch
informacija nije detektovana s HDMI uređaja
sa EDID informacijom.
yy Kada su opcije [Digitalni izlaz] postavljene
na [DTS re-encode], DTS Re-encode
audio će biti na izlazu BD-ROM diskova sa
sekundarnim audio signalom, a originalni
audio će biti na izlazu drugih diskova (kao
na primer [BitStream]).
yy Ovo podešavanje nije dostupno na ulaznom
signalu sa spoljnog uređaja.
Podešavanje sistema
31
Postavka zvučnika
Automatska jačina zvuka
Da biste dobili najbolji mogući zvuk, koristite displej
za postavljanje zvučnika da biste podesili jačinu
zvuka na zvučnicima koje ste povezali, kao i njihovo
rastojanje od pozicije slušaoca. Koristite test da
biste podesili jačinu zvuka zvučnika na isti nivo.
Kada je Auto Volume funkcija uključena, uređaj će
automatski podešavati jačinu zvuka koju uređaj
proizvodi kako bi je smanjila ili pojačala u zavisnosti
da li je zvuk jak ili slab. Tako da možete da uživate u
zvuku koji nije ni prejak ni preslab.
Meni [ZAKLJUČATI]
Postavke zaključavanja [ZAKLJUČATI] utiču samo na
reprodukciju sa Blu-ray Disc i DVD diskova.
Odaberite zvučnik koji želite da podesite.
[Volume]
Podesite izlazni nivo svakog od zvučnika.
[Distance]
Podesite rastojanje između zvučnika i pozicije
slušaoca.
[Test/ Stop test tone]
Zvučnici će emitovati probni zvuk.
[OK]
Potvrđuje podešavanje.
HD AV Sync
Ponekad se kod digitalne televizije pojavljuje
kašnjenje između slike i zvuka. Ako se to desi,
kašnjenje možete kompenzovati postavljanjem
zvuka tako da kasni i zapravo „čeka“ da se slika
pojavi: to se zove audio video sinhronizacija (HD
AV Sync). Koristite A D da biste se kretali kroz nivo
kašnjenja koji možete postaviti na iznose od 0 do
300 ms.
Lozinka
Možete kreirati novu ili promeniti postojeću šifru.
[Nema]
Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim
pritisnite ENTER (b) da biste postavili novu
šifru.
[Izmena]
Unesite postojeću šifru i pritisnite ENTER (b).
Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim
pritisnite ENTER (b) da biste postavili novu
šifru.
Ako zaboravite svoju šifru
Ako zaboravite svoju šifru, možete je obrisati na dva
načina:
1. Ako se u plejeru nalazi neki disk, izvadite ga.
2. Selektujte opciju [Lozinka] na meniju
[Podešavanja].
3. Koristite numerisanu dugmad da biste
uneli“210499”. Šifra se briše.
,,Napomena
Ako napravite grešku pritisnite ENTER (b), a
zatim pritisnite CLEAR. Zatim unesite ispravnu
šifru.
3
Podešavanje sistema
[Speaker]
Da biste pristupili karakteristikama postavke
[ZAKLJUČATI], morate prvo da unesete 4-cifreni
sigurnosni kod koji ste postavili.
Ako još niste uneli sigurnosni kod, tražiće se od
vas da to učinite. Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a
zatim pritisnite ENTER (b) da biste postavili novu
šifru.
32 Podešavanje sistema
DVD ocena
Meni [OSTALI]
Blokira reprodukciju DVD diskova sa ocenama
zavisno od njihovog sadržaja. (Nemaju baš svi
diskovi ocene.)
Pokazivač
[1-8 ocena]
Ocena (1) ima najveća ograničenja, a ocena (8)
je sa najmanje ograničenja.
[Otključavanje]
Ako odaberete [Otključavanje] tada roditeljska
kontrola nije aktivna i disk se prikazuje u celini.
Blu-ray disk ocena
3
Podešavanje sistema
Postavite starosnu granicu za reprodukciju
BD-ROM-a. Koristite dugmad s brojevima da
unesete starosnu granicu za gledanje BD-ROM-a.
[255]
Svi BD-ROM sadržaji mogu da se reprodukuju.
[0-254]
Zabranjuje reprodukciju BD-ROM-a sa
odgovarajućim ocenama snimljenim na njemu.
,,Napomena
[Blu-ray disk ocena] će biti primenjen samo
na Blu-ray disk koji sadrži Advanced Rating
Control.
Regionalni kod
Unesite kod oblasti čiji su standardi korišćeni da bi
se ocenio taj DVD video disc, i to na osnovu liste sa
strane 72.
Postavlja brzinu i veličinu USB pokazivača miša.
[Brzina]
Postavlja brzinu kretanja USB miša.
[Veličina]
Bira veličinu pokazivača USB miša.
,,Napomena
Funkcija pokazivača je uređena tako da bude u
skladu sa potrebama korišćenja interneta.
DivX® VOD
DETALJNIJ EO DIVX VIDEU: DivX® je digitalni video
format koji je napravila kompanija DivX, LLC,
podružnica kompanije Rovi Corporation. Ovo je
uređaj sa zvaničnom oznakom DivX Certified® koji
omogućava reprodukciju DivX video zapisa. Više
informacija i softverskih alatki za konvertovanje
datoteka u video zapise formata DivX potražite na
lokaciji divx.com.
OSNOVNI PODACI O FORMATU DIVX VIDEO NA
ZAHTEV: Neophodno je registrovati ovaj uređaj
sa oznakom DivX Certified® kako bi bilo moguće
reprodukovati kupljene DivX video na zahtev
(Video-on-Demand - VOD) filmove. Kod za
registraciju potražite u odeljku DivX VOD u meniju
za podešavanje uređaja. Više informacija o načinu
obavljanja registracije potražite na web lokaciji vod.
divx.com.
[Registrujte]
Prikazuje registracioni kod plejera.
[Poništite registraciju]
Deaktivira vaš plejer i prikazuje deaktivacioni
kod.
,,Napomena
Svi preuzeti video zapisi iz DivX(R) VOD-a sa
ovim kodom za registraciju plejera mogu se
reprodukovati samo na ovoj jedinici.
Podešavanje sistema 33
Brzi početak
Povezivanje zvuka sa TV uređaja
Ovaj plejer može ostati u režimu pripravnosti
sa niskom potrošnjom struje, tako da se može
odmah pokrenuti bez odlaganja kada uključite
uređaj. Podesite opciju na [Uključeno] za aktiviranje
funkcije [Brzi početak]
TV zvuk možete da slušate automatski preko
zvučnika ovog uređaja, kada je TV uključen. TV i
ovaj uređaj treba da budu povezani preko optičkog
kabla.
,,Napomena
yy Ako je opcija [Brzi početak] podešenja
na [Uključeno] a napajanje je ponovo
uspostavljeno (zbog nestanka struje i
sl.) plejer se automatski pokreće u režim
pripravnosti. Pre upotrebe plejera, sačekajte
malo dok plejer ne uđe u režim pripravnosti.
Inicijalizacija
[Fabričke postavke]
Automat. isključenje
Screen saver (čuvar ekrana) se pojavljuje kada
ostavite plejer u stop modu oko pet minuta. Ako
postavite ovu opciju na [Uključeno], jedinica će se
automatski isključiti tokom 15 minuta nakon što
se prikaže čuvar ekrana. Postavite ovu opciju na
[Isključeno] čime ostavljate screen saver sve dok
korisnik radi sa uređajem.
,,Napomena
Kada podesite funkciju [Automat. isključenje]
u meniju za podešavanje, ova jedinica će se
sama isključiti da bi uštedela potrošnju energije
u slučaju da glavna jedinica nije povezana sa
spoljnim uređajem i ne koristi se 20 minuta.
Ova jedinica se tako ponaša nakon šest sati
pošto se glavna jedinica poveže sa drugim
uređajem korišćenjem analognog ulaza.
Možete resetovati plejer na njegove originalne
fabričke postavke.
[Brisanje Blu-ray mem.]
Pokreće BD-Live sadržaj sa povezanog USB
uređaja.
,,Napomena
Ako resetujete plejer na njegove originalne
fabričke postavke korišćenjem opcije [Fabričke
postavke], onda morate opet da postavite
mrežne postavke.
Softver
[Informacija]
Prikazuje trenutnu verziju softvera.
[Update]
Update softvera možete izvršiti povezivanjem
uređaja direktno na server za update softvera
(vidite strane 66).
SIMPLINK / ARC
-- SIMPLINK funkcija vam dozvoljava da ovaj uređaj
kontrolišete preko daljinskog upravljača LG TV-a.
-- Funkcija ARC omogućava televizoru koji
poseduje HDMI opciju da šalje audio zapis na
izlaz HDMI OUT ovog plejera.
Postavite ovu opciju na [Uključeno] za aktiviranje
[SIMPLINK / ARC] funkcije. (stranica 16)
3
Podešavanje sistema
yy Kada je [Brzi početak] postavljen na
[Uključeno], konzumiranje struje će biti veće
nego kada je [Brzi početak] postavljen na
[Isključeno].
Pritisnite W da pomerite i pritisnite A/D da
odaberete [Uključeno] ili [Isključeno]. Odaberite
[OK] i pritisnite ENTER (b).
34 Rukovanje
Zvučni efekti
Podešavanje [User EQ]
Možete odabrati neki od odgovarajućih zvučnih
režima. Pritisnite SOUND EFFECT nekoliko puta
uzastopno dok se ne pojavi željeni režim na
prednjoj strani displeja ili ekrana televizora. Može se
desiti da prikazane stavke regulatora budu različite
zavisno od izvora zvuka i efekata.
[NaturalPlus]: Možete uživati u prirodnim zvučnim
efektima kao u slučaju 5.1 kanala.
[Prirodno]: Možete uživati u ugodnom i prirodnom
zvuku.
[Bypass]: Softver sa signalima višekanalnog
prostornog zvuka reprodukuje se onako kako je
snimljen.
[BassBlast]: Pojačava bass zvučni efekat sa
prednjeg levog i desnog zvučnika, kao i sabvufera.
4
[Čist zvuk]: Ovaj režim čini glasove jasnijim,
poboljšavajući kvalitet.
Rukovanje
[Igrice]: Možete uživati u virtuelnom zvuku dok
igrate video igrice.
[Noć]: Ova funkcija može biti korisna ako želite da
noću gledate filmove sa utišanim tonom.
[Up Scaler]: Prilikom slušanja MP3 fajlova ili neke
druge kompresovane muzike, možete poboljšati
zvuk. Ovaj režim je dostupan samo za dvokanalne
izvore.
[Loudness]: Poboljšava bas i visoke zvukove.
[User EQ]: Možete podesiti zvuk povećanjem ili
smanjenjem nivoa određene frekvencije.
1. Koristite W/S za odabir željene frekvencije.
2. Koristite A/D za odabir željenog nivoa.
Odaberite opciju [CANCEL], a zatim pritisnite ENTER
(b) za poništavanje podešavanja.
Odaberite opciju [RESET], a zatim pritisnite ENTER
(b) za ponovno postavljanje svih podešavanja.
3D zvučni efekat
Funkcije 3D zvuka vam omogućavaju širi zvuk, tako
da možete uživati u pravom bioskopskom zvuku.
Pritiskajte 3D SOUND uzastopno dok se željeni
režim ne pojavi na displeju s prednje strane ili na TV
ekranu.
[3D Muzika]: Ovaj režim reprodukuje izvanredan
okružujući zvuk i omogućava vam iskustvo slušanja
muzike poput onog u koncertnoj dvorani u vašem
domu.
[3D Film]: Ovaj režim reprodukuje izvanredan
okružujući zvuk i omogućava vam iskustvo gledanja
filma poput onog u bioskopu u vašem domu.
Rukovanje 35
Prikaz početnog
ekrana
Korišćenje [Početna] menija
Korišćenje pametnog deljenja
Možete da reprodukujete video, foto i audio sadržaj
na uređaju umetanjem diska, povezivanjem USB
uređaja ili korišćenjem kućne mreže (DLNA).
1. Pritisnite HOME ( ) za prikaz početnog menija.
2. Odaberite [Smart Share] i pritisnite ENTER (b).
Početni ekran se pojavljuje kada pritisnete HOME
( ). Koristite W/S/A/D za biranje kategorije i
pritisnite ENTER (b).
U zavisnosti od regiona, [LG Smart World],
[Moje aplikacije] usluga i [Pretraživanje]
funkcija možda neće biti dostupni.
a [Smart Share] - Prikazuje meni „Smart
Share“ (pametno deljenje).
b [Premium] - Prikazuje Premium početni
ekran. (strana 57)
c [LG Smart World] - Prikazuje nazive LG Apps
za ovaj uređaj. (strana 58)
d [Moje aplikacije] - Prikazuje ekran [Moje
aplikacije]. (strana 59)
e [Input] - Menja režim unosa.
f [Podešavanja] - Prilagođava podešavanja
sistema.
g [Pretraživanje] - Traži željene LG Apps i
drugi sadržaj.
h [Log In] - Prikazuje meni za prijavljivanje.
a Prikazuje sve povezane uređaje.
b Prikazuje video, foto i audio sadržaj.
c Prikazuje datoteku ili fasciklu na povezanom
uređaju.
4
Rukovanje
,,Napomena
36 Rukovanje
Reprodukovanje
povezanih uređaja
Reprodukcija diska
erot
Ovaj plejer može da reprodukuje „Blu-ray 3D“
diskove i sadrži različite prikaze za levo i desno oko.
Priprema
1. Pritisnite B (OPEN/CLOSE), i postavite disk u
ležište predviđeno za njega.
Da biste pustili Blu-ray 3D u stereoskopskom
3D modu, potrebno je da:
2. Pritisnite B (OPEN/CLOSE) da biste zatvorili
nosač diska.
yy Proverite da li je vaš TV namenjen za 3D sliku
i da li ima HDMI ulaz/ulaze.
Kod većine Audio CD, BD-ROM i DVD-ROM
diskova, reprodukcija automatski počinje.
4
Reprodukcija Blu-ray 3D
diskova
e
yy Nosite 3D naočari ako je to neophodno da
biste uživali u 3D slici.
3. Pritisnite HOME ( ) a zatim odaberite [Smart
Share].
yy Proverite da li je BD-ROM naslov „Blu-ray 3D“
disk ili ne.
4. Odaberite ikonicu za disk.
yy Priključite HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl
velike brzine) između HDMI izlaza plejera i
HDMI ulaza TV-a.
,,Napomena
Rukovanje
yy Funkcije reprodukovanja opisane u ovom
uputstvu za upotrebu nisu uvek dostupne
za svaku datoteku ili medija Neke funkcije
mogu biti zabranjene, što zavisi od mnogo
faktora.
yy Zavisno od BD-ROM naslova, može se
desiti da vam je potrebna USB jedinica za
korektnu reprodukciju.
yy Nefinalizovani diskovi DVD-VR formata ne
mogu biti reprodukovani u ovom plejeru.
yy Neki DVD-VR diskovi su napravljeni sa CPRM
podacima pomoću DVD RECORDER-a. Ovaj
uređaj ne može da podrži ovakvu vrstu
diskova.
1. Pritisnite HOME ( ), i postavite opciju [3D mod]
na [Podešavanja] meniju na [Uključeno] (strana
29).
2. Pritisnite B (OPEN/CLOSE), i postavite disk u
ležište predviđeno za njega.
3. Pritisnite B (OPEN/CLOSE) da biste zatvorili
nosač diska.
Reprodukcija kreće automatski.
4. Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg 3D
televizora za detaljnije instrukcije.
Možda će biti potrebe da prilagodite postavke
displeja i fokusirate se na postavke televizora da
biste poboljšali 3D efekat.
>>Oprez
yy Gledanje 3D sadržaja na duže vreme može
dovesti do vrtoglavice i zamora.
yy Ne preporučuje se da 3D filmove gledaju
nejake osobe, deca i trudnice.
yy Čvrsto se preporučuje da ako imate
glavobolju, zamor ili vrtoglavicu prilikom
gledanja trodimenzionalne slike, da
zaustavite reprodukciju i odmorite se.
Rukovanje 37
Reprodukovanje datoteke na
disku/USB uređaju
yui
Na ovom plejeru se mogu puštati video, audio
datoteke i slike sa diskova ili USB jedinica.
1. Umetnite disk sa podacima u otvor za disk ili
priključite USB uređaj.
Napomene o USB uređaju
yy Ovaj plejer podržava USB memoriju/spoljni
čvrsti disk formatiran pomoću sistema FAT32
i NTFS pri pristupanju datotekama (datoteke
muzike, fotografije, filma). Kako god, za BD-Live i
snimanje Audio CD-a, koristite koristite USB fleš
drajv / eksterni HDD formatiran samo u FAT32.
yy Ovaj plejer može da podrži do 4 particije na USB
uređaju.
yy Nemojte isključivati USB uređaj tokom rada
(reprodukovanja itd.).
yy Nije podržan USB uređaj za koji je potrebna
instalacija dodatnog programa nakon
povezivanja sa računarom.
yy USB uređaj: USB uređaj koji podržava USB 1.1 i
USB 2.0 vezu.
Vreme učitavanja može da traje nekoliko minuta
i zavisi od količine sadržaja smeštenog na USB
memorijskoj jedinici. Pritisnite ENTER (b) kada je
odabrano [Cancel] da bi se zaustavilo učitavanje.
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Smart Share] i pritisnite ENTER (b).
yy Mogu se reprodukovati video, audio datoteke i
fotografije. U odgovarajućim odeljcima možete
pronaći uputstva za rad sa svim vrstama
datoteka.
yy Preporučuje se da redovno pravite rezervnu
kopiju da ne biste izgubili podatke.
yy Ako koristite USB produžni kabl, USB HUB ili USB
Multi-reader, može se desiti da USB jedinica ne
bude prepoznata.
yy Neki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa
ovim uređajem.
yy Digitalni fotoaparati i mobilni uređaji nisu
podržani.
yy USB priključak na plejeru se ne može povezati
sa računarom. Uređaj se ne može koristiti kao
uređaj za skladištenje podataka.
4. Odaberite željeni povezani uređaj u kategoriji.
5. Odaberite [Film], [Slike] ili [Muzika].
6. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/
D i pritisnite d(PLAY) ili ENTER (b) da biste
pokrenuli datoteku.
4
Rukovanje
Kada priključite USB uređaj na HOME meniju, plejer
automatski reprodukuje audio datoteku sa USB
memorijskog uređaja. Ako USB memorijska jedinica
sadrži različite vrste datoteka, pojaviće se meni za
biranje vrste datoteke.
38 Rukovanje
Reprodukovanje datoteke na
mrežnom serveru
yui
Ovaj plejer može da reprodukuje video, audio i foto
datoteke smeštene na DLNA serveru preko vaše
kućne mreže.
1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana
20).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Smart Share] i pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
yy Zahtevi vezani za datoteke opisani su na
strani 68.
yy Umanjeni prikazi datoteka koje se mogu
prikazati, ali se ne mogu reprodukovati na
ovom plejeru.
yy Naziv datoteke sa titlom i naziv video
datoteke moraju biti isti i moraju biti
smešteni u istoj fascikli.
yy Radni i kvalitet reprodukovanja mogu
zavisiti od stabilnosti vaše kućne mreže.
yy Možete da se suočite sa problemima sa
vezom, u zavisnosti od okruženja vašeg
servera.
yy Da biste postavili vaš računar kao DLNA
server, instalirajte na vaš računar priloženi
„Nero MediaHome 4“. (strana 39)
4
4. Odaberite DLNA medijski server u kategoriji.
Rukovanje
6. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/
D i pritisnite d(PLAY) ili ENTER (b) da biste
pokrenuli datoteku.
5. Odaberite [Film], [Slike] ili [Muzika].
Rukovanje 39
Povezivanje sa
računarskim serverom
kućne mreže
DLNA je skraćenica za Digital Living Network
Alliance, koja omogućava korisnicima da pristupe
filmovima/muzici/slikama koje se nalaze na serveru
i da u njima uživaju na TV uređaju preko kućne
mreže.
Pre povezivanja računara radi reprodukcije
datoteke, na računaru treba instalirati program
Nero MediaHome 4 Essentials.
Instalacija Nero MediaHome 4
Essentials
Windows
1. Zatvorite sve Microsoft Windows programe
i isključite sve anti-virus programe koji su
pokrenuti.
2. Umetnite disk koji ste dobili u disk jedinicu
računara.
3. Kliknite na [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Kliknite na[Run] da pokrenete instalaciju.
5. Kliknite na [Nero MediaHome 4 Essentials].
Instalacija je spremna i pojavljuje se čarobnjak
za instalaciju.
6. Kliknite na dugme [Sledeći] za prikaz ekrana
za unos serijskog broja. Kliknite na [Sledeći] da
pređete na sledeći korak.
7. Ako prihvatate sve uslove, obeležite polje [I
accept the License Conditions] i kliknite na
[Sledeći]. Bez ove saglasnosti instalacije nije
moguća.
8. Kliknite na [Typical], a zatim na [Sledeći]. Pokreće
se proces instalacije.
9. Ako želite da učestvujete u anonimnom
prikupljanju podataka, obeležite polje i kliknite
na [Sledeći].
10. Kliknite na [Exit] da završite instalaciju.
1. Pokrenite računar i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM disk jedinicu.
2. Pregledajte CD-ROM jedinicu i otvorite
“MediaHome_4_Essentials_MAC” fasciklu.
3. Kliknite dvaput na “Nero MediaHome.dmg”
datoteku slike. Nero MediaHome prozor je
otvoren.
4. U Nero MediaHome prozoru, prevucite Nero
MediaHome ikonu ili u fasciklu Applications u
okviru prozora, ili na bilo koju željenu lokaciju.
5. Sada možete pokrenuti aplikaciju dvostrukim
klikom na ikonu Nero MediaHome na lokaciji na
koju ste je prevukli.
Deljenje datoteka i fascikli
Na računaru morate da podelite fasciklu u kojoj se
nalazi video, audio i/ili slike da biste mogli da ih
reprodukujete na ovom uređaju.
U ovom delu opisana je procedura za izbor deljenih
fascikli na vašem računaru.
1. Kliknite dvaput na ikonicu “Nero MediaHome 4
Essentials” na radnoj površini.
2. Kliknite na ikonicu [Network] sa leve strane
i definišite ime vaše mreže u polju [Network
name]. Ime mreže koje unesete prepoznaće vaš
uređaj.
3. Kliknite na ikonicu [Shares] sa leve strane.
4. Kliknite na karticu [Local Folders] na ekranu
[Shares].
5. Kliknite na ikonicu [Add] da otvorite prozor
[Browse Folder].
6. Izaberite fasciklu u kojoj se nalaze datoteke koje
želite da delite. Izabrana fascikla dodaje se listi
deljenih fascikli.
7. Kliknite na ikonicu [Start Server] da pokrenete
server.
,,Napomena
yy Ako se deljene fascikle ili datoteke ne
prikazuju na uređaju, kliknite na fasciklu na
kartici [Local Folders] I kliknite na [Rescan
Folder] na opciji [More].
yy Posetite www.nero.com za dodatne
informacije o softverskim alatkama
4
Rukovanje
Pokrenite računar i umetnite disk koji ste dobili
u CD jedinicu. Čarobnjak za instalaciju će vas
voditi kroz brzu i laku instalaciju. Instalirajte Nero
MediaHome 4 Essentials, na sledeći način:
Mac OS X
40 Rukovanje
Nero MediaHome 4 Essentials
Nero Media Home 4 Essentials je softver za
zajedničko korišćenje (deljenje) filmova, muzike
i slika sa vašeg kompjutera na ovom plejeru kao
DLNA kompatibilnom digitalnom medija serveru.
,,Napomena
yy Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM je
napravljen za PC-je i ne treba da se ubacuje
u ovaj plejer ili u bilo koji drugi uređaj osim
u PC.
yy Dostavljeni Nero MediaHome 4 Essentials
CD-ROM je prilagođeno izdanje softvera
samo za deljenje fajlova i foldera na ovom
plejeru.
yy Dostavljeni Nero MediaHome 4 Essentials
softver ne podržava sledeće funkcije:
Transcoding, Remote UI, TV control, Internet
services i Apple iTunes.
4
Rukovanje
yy Nero MediaHome 4 Essentials softver, koji
ste dobili u kompletu, se može preuzeti na
internet stranici
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy U ovom uputstvu su na engleskom
objašnjene operacije softvera Nero
MediaHome 4 Essentials sa primerima.
Pratite objašnjenja koja se odnose na
aktuelne operacije na vašem jeziku.
Sistemski zahtevi
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 ili noviji),
Windows Vista® (ne zahteva se Service Pack),
Windows® 7 (nije potreban Servisni paket),
Windows® XP Media Centre Edition 2005 (Service
Pack 2 ili noviji), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit edition (aplikacija radi u
32-bitnom modu)
yy Windows® 7 64-bit izdanje (aplikacija radi u
32-bitnom sistemu)
yy Prostor na hard drajvu: 200 MB prostora na hard
drajvu kod tipične instalacije Nero Media Home
stand-alone
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III ili AMD Sempron™
2200+ procesori
yy Memorija: 256 MB RAM
yy Grafička kartica sa bar 32 MB video memorije,
minimalnom rezolucijom 800 x 600 piksela, i
16-bitnom postavkom boja
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 ili noviji
yy DirectX® 9.0c revision 30 (August 2006) ili noviji
yy Mrežno okruženje: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) ili 10,6 (Snow Leopard)
yy Macintosh računar sa Intel x86 procesorom
yy Prostor na hard drajvu: 200 MB prostora na hard
drajvu kod tipične instalacije Nero Media Home
stand-alone
yy Memorija: 256 MB RAM
Rukovanje
Osnovna reprodukcija
Osnovne operacije za foto
sadržaj
Osnovne operacije za video i
audio sadržaj
Za reprodukciju projekcije slajdova
Za zaustavljanje reprodukcije
Za zaustavljanje projekcije slajdova
Pritisnite Z (STOP) za vreme reprodukcije.
Za pauziranje reprodukcije
Pritisnite M (PAUSE) za vreme reprodukcije.
Pritisnite d (PLAY) za nastavak reprodukcije.
Za reprodukciju okvir po okvir
(Frame-by-Frame)
Da biste skanirali unapred ili unazad
Pritiskajte c ili v da biste imali reprodukciju
sa brzim kretanjem unapred ili unazad u toku
reprodukcije.
Brzinu reprodukcije možete menjati pritiskanjem
c ili v.
Da biste usporili brzinu reprodukcije
U toku pauze, pritiskajte v da biste dobili različite
brzine usporene reprodukcije.
Da biste prešli na sledeće/prethodno
poglavlje/traku/fajl.
U toku reprodukcije, pritiskajte C ili V da biste
prešli na sledeće poglavlje/traku/fajl ili da biste se
vratili na početak trenutnog poglavlja/trake/fajla.
Pritisnite dvaput kratko C da biste išli korak
nazad na prethodno poglavlje/traku/fajl.
U meniju liste fajlova servera možda postoji mnogo
tipova sadržaja zajedno u folderu. U tom slučaju
pritisnite C ili V za prelaz na prethodni ili
sledeći sadržaj sa istim tipom.
Pritisnite d (PLAY) za pokretanje projekcije slajdova.
Pritisnite Z (STOP) za vreme projekcije slajdova.
Za pauziranje projekcije slajdova
Pritisnite M (PAUSE) za vreme projekcije slajdova.
Pritisnite d (PLAY) za ponovno pokretanje
projekcije slajdova.
Za preskakanje na sledeću/
prethodnu fotografiju
Za vreme prikaza fotografije na celom ekranu
pritisnite A ili D za prelaz na prethodnu ili sledeću
fotografiju.
4
Upotreba menija diska
ero
Rukovanje
Pritisnite M (PAUSE) za vreme reprodukcije filmova.
Pritiskajte M (PAUSE) da biste imali reprodukciju
kadar po kadar (Frame-by-Frame playback).
41
Za prikaz menija diska
Ekran menija će biti prikazan odmah nakon
učitavanja diska koji sadrži meni. Ako želite da
prikažete meni diska za vreme reprodukcije,
pritisnite DISC MENU.
Koristite dugmad W/S/A/D za usmeravanje
kroz stavke menija.
Za prikaz iskačućeg menija
Neki BD-ROM diskovi sadrže iskačući meni koji se
pojavljuje za vreme reprodukcije.
Pritisnite TITLE/POPUP za vreme reprodukcije i
koristite dugmad W/S/A/D za usmeravanje
kroz stavke menija.
42 Rukovanje
Obnova reprodukcije
eroyt
u
Uređaj pamti mesto na kome ste pritisnuli Z (STOP)
zavisno od diska.
Ako se na ekranu pojavi nakratko “MZ (Resume
Stop)”, pritisnite d (PLAY) da biste nastavili
reprodukciju (od mesta te scene).
Ako dvaput pritisnete Z (STOP) ili izbacite disk, na
ekranu se pojavljuje “Z (Complete Stop)”.
Uređaj će obrisati mesto zaustavljanja.
,,Napomena
yy Mesto obnove može biti obrisano kada se
pritisne dugme (na primer; 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), itd).
yy Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija
nastavka reprodukcije nije dostupna.
4
Rukovanje
yy Ako jednom pritisnete Z (STOP) za vreme
interaktivne reprodukcije BD-ROM naslova,
uređaj će preći u kompletni stop mod.
Poslednje upamćena scena
er
Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji
je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i
kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj.
Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta
scena se automatski poziva.
,,Napomena
yy Funkcija memorisanja poslednje gledane
scene (Last Scene Memory) za prethodni
disk se briše kada se pusti neki drugi disk.
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi kod
nekih diskova.
yy Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija
pamćenja poslednje gledane scene nije
dostupna.
yy Ovaj uređaj ne memoriše postavke diska
ako ga isključite pre nego što započne
reprodukciju.
Rukovanje 43
Prikaz na ekranu
Prikazivanje informacija o sadržaju
na ekranu
Možete da kontrolišete prikaz i da prilagođavate
razne informacije i podešavanja u vezi sadržaja.
eroy
Za kontrolu reprodukovanja
video zapisa
eroy
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
Možete da kontrolišete reprodukovanje i da
podesite opcije dok gledate video zapise.
Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
4
b [Meni diska] - Pristupa meniju na disku.
c [Title/popup] - Prikazuje se meni sa naslovom
DVD-a ili iskačući meni BD-ROM-a, ako je
dostupan.
a Naslov – Broj trenutnog naslova/ukupan broj
naslova
b Poglavlje – Broj trenutnog poglavlja/ukupan
broj poglavlja
d [Opcija] - Prikazuju se informacije o
reprodukovanju.
c Vreme – Proteklo vreme reprodukcije/ukupno
vreme reprodukcije
e [ID numere] - Kada se poveže na mrežu,
može da da informaciju o pesmi koja se čuje
dok se prikazuje film.
d Zvuk – Odabrani audio jezik ili kanal
f [Ponavljanje] - Ponavlja željeni deo ili
sekvencu. (strana 45)
g [3D] - Prilagođava 3D podešavanja. (strana 49)
e Titl – Odabrani titl.
f Ugao – Odabrani ugao/ukupan broj uglova
g Odnos širine/visine TV ekrana – Odabrani
odnos širine/visine TV ekrana
h Režim slike – Odabrani režim slike
i Informacije o filmu – Selektujte ovu opciju
i pritisnite ENTER (b) da biste prikazali
informacije o filmu iz baze podataka Gracenote
Media Database (samo BD-ROM/DVD).
Rukovanje
a Traka sa prikazom vremena
reprodukovanja - Prikazuje trenutno i
ukupno vreme reprodukovanja.
44 Rukovanje
,,Napomena
yy Ako nijedno dugme nije pritisnuto nekoliko
sekundi, displej na ekranu se gubi.
yy Broj numere ne može da se odabere na
nekim diskovima.
yy Dostupne stavke mogu da se razlikuju, u
zavisnosti od diskova ili numera.
yy Ako je u toku reprodukcija Blu-ray diska,
neke informacije o postavki prikazane
su na ekranu ali njihovo menjanje je
onemogućeno.
Podešavanje opcije projekcije
slajdova
Možete koristiti različite opcije za vreme prikaza
fotografije preko celog ekrana.
1. Tokom pregleda slika , pritisnite INFO/MENU
(m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
yy Da biste koristili opciju [Informacije o filmu],
plejer mora biti povezan na broadband
internet zbog pristupa bazi podataka
Gracenote Media Database.
yy LG je licenca Gracenote tehnologije i nije
odgovoran ili pouzdan za informacije iz
baze podataka Gracenote Media Database.
4
Rukovanje
Za kontrolu pregleda
fotografija
i
Kontroliše reprodukovanje i postavlja opcije tokom
pregleda slika u režimu punog ekrana.
Možete da kontrolišete reprodukovanje i
podešavate opcije tokom pregleda slika u režimu
punog ekrana.
Tokom pregleda slika , pritisnite INFO/MENU (m).
a [Slajd šou] - Započinje ili pauzira projekciju
slajdova.
b [Muzika] - Bira muziku u pozadini za
projekciju slajdova. (strana 49)
c [Opcija] - Prikazuje opcije projekcije slajdova.
d [Rotiranje] - Rotira fotografiju u smeru
kazaljke.
e [Zumiranje] - Prikazuje [Zumiranje] meni.
a [Brzina] - Koristite A/D za biranje brzine
odlaganja fotografija u projekciji slajdova.
b [Efekt] - Koristite A/D za biranje efekata
prelaza između fotografija u projekciji slajdova.
c [Izbor muzike] – Bira muziku u pozadini za
projekciju slajdova (strana 49).
Rukovanje 45
Napredna reprodukcija
Ponavljanje reprodukcije
erotu
y
„Blu-ray“ disk / DVD / video datoteke
U toku reprodukcije, pritisnite REPEAT (h) da
biste izabrali željeni režim ponavljanja.
A-B – Odabrani deo biće neprestano ponavljan.
Poglavlje – Aktuelno poglavlje će se reprodukovati
sa ponavljanjem.
Titl – Aktuelni titl će se reprodukovati sa
ponavljanjem.
Sve – Svi titlovi ili datoteke će se reprodukovati sa
ponavljanjem.
Isključeno – Vraća se na normalnu reprodukciju.
Audio diskovi / Muzičke datoteke
U toku reprodukcije, pritiskajte neprestano REPEAT
(h) da biste izabrali željeni režim ponavljanja.
– Odabrani deo biće neprestano ponavljan.
(Ovo važi samo za AUDIO CD)
Numera– Tekuća numera ili datoteka će se
ponovo reprodukovati.
Sve – Sve numere ili datoteke će se
reprodukovati sa ponavljanjem.
Sve – Sve numere ili datoteke će se
reprodukovati prema slučajnom redosledu.
– Numere ili datoteke će se reprodukovati
prema slučajnom redosledu.
Da biste se vratili na normalnu reprodukciju,
pritisnite CLEAR.
,,Napomena
Može se desiti da ova funkcija ne radi na
nekom disku ili naslovu.
Ovaj plejer može da ponovo reprodukuje odabrani
deo.
1. Tokom reprodukcije, pritisnite REPEAT (h) za
biranje [A-B] i pritisnite ENTER (b) na početku
dela koji želite da ponovite.
2. Pritisnite ENTER (b) na kraju dela. Odabrani deo
biće neprestano ponavljan.
3. Da biste se vratili na normalnu reprodukciju,
pritisnite CLEAR.
,,Napomena
yy Ne možete da odaberete deo manji od 3
sekunde.
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi na
nekom disku ili naslovu.
4
Reprodukovanje od odabranog
vremena
eroy
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Odaberite opciju [Vreme] a zatim unesite
potrebno vreme početka u satima, minutima i
sekundama s leva nadesno.
Na primer, kako biste našli scenu na 2 sata, 10
minuta i 20 sekundi, unesite „21020“.
Pritisnite A/D za preskakanje reprodukovanja
60 sekundi napred ili nazad.
4. Pritisnite ENTER (b) za pokretanje
reprodukovanja od željenog vremena.
,,Napomena
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi kod
nekih diskova ili naslova.
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi, u
zavisnosti od vrste datoteke i mogućnosti
DLNA servera.
Rukovanje
Da biste se vratili na normalnu reprodukciju,
pritisnite CLEAR.
Ponovno reprodukovanje
određenog dela
eroty
46 Rukovanje
Biranje jezika titlova
eroy
Posmatranje iz drugog ugla
er
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
Ako disk sadrži scene snimljene pod različitim
uglovima kamere, onda ih tokom reprodukcije
možete promeniti.
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [Prevod].
4. Koristite A/D za biranje željenog jezika titlova.
Pritiskom na ENTER (b), možete da podesite
razne opcije titlova.
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
,,Napomena
Neki diskovi vam dopuštaju da menjate
ponuđene titlove samo preko menija diska.
Ako je tako, pritisnite „TITLE/POPUP“ ili dugme
„DISC MENU“ i odaberite odgovarajući titl sa
ponuđenog izbora na meniju diska.
4
Rukovanje
Slušanje različitog audio
zapisa
eroy
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [Zvuk].
4. Koristite A/D za biranje željenog audio jezika,
muzičke numere ili audio kanala.
,,Napomena
yy Neki diskovi vam dopuštaju da menjate
ponuđene audio zapise samo preko
menija diska. Ako je tako, pritisnite „TITLE/
POPUP“ ili dugme „DISC MENU“ i odaberite
odgovarajući audio zapis sa ponuđenog
izbora na meniju diska.
yy Neposredno nakon što ste promenili zvuk,
može doći do neusklađenosti između slike i
aktuelnog zvuka.
yy Na BD-ROM disku, multi-audio format (5.1CH
ili 7.1CH) je prikazan sa [MultiCH] na prikazu
ekrana.
yy Možete izabrati opciju [Audio] sa prikaza
na ekranu direktnim pritiskom na dugme
AUDIO.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [Ugao].
4. Koristite A/D za biranje željenog ugla.
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
Menjanje odnosa širine/visine
TV ekrana
eoy
Možete podesiti odnos širine/visine TV ekrana
tokom reprodukcije.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [TV Aspect
Ratio].
4. Koristite A/D za biranje željene opcije.
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
,,Napomena
Čak i ako izmenite vrednost opcije [TV Aspect
Ratio] na prikazu ekrana, opcija [TV Aspect
Ratio] na meniju [Podešavanja] se neće
izmeniti.
Rukovanje 47
Menjanje kodne stranice titla
y
Ako je titl prikazan sa pogrešnim znakovima i
slovima, možete da promenite kodnu stranicu titla
kako bi bio prikazan na odgovarajući način.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
Podešavanje [Vaša postavk] opcije
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [Mod slika].
4. Koristite A/D za biranje opcije [Vaša postavk] i
pritisnite ENTER (b).
3. Koristite W/S za biranje opcije [Kodna strana].
4. Koristite A/D za biranje željene opcije
kodiranja.
5. Koristite W/S/A/D za prilagođavanje opcija
[Mod slika].
Odaberite opciju [Default] a zatim pritisnite
ENTER (b) za resetovanje svih video
podešavanja.
Menjanje USB režima
eroy
Prikaz informacija o sadržaju
y
Možete promeniti opciju [Mod slika] tokom
reprodukcije.
Plejer može da prikaže informacije o sadržaju.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Pritisnite INFO/MENU (m) za prikaz menija sa
opcijama.
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [Mod slika].
4. Koristite A/D za biranje željene opcije.
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
1. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/D.
Na ekranu su prikazane informacije o datoteci.
Tokom reprodukcije video zapisa, možete prikazati
informacije o datoteci pritiskom na TITLE/POPUP.
,,Napomena
Informacije prikazane na ekranu se možda
neće odgovarati informacijama aktivnog
sadržaja.
Rukovanje
5. Pritisnite BACK (1) za izlaz iz prikaza na ekranu.
6. Koristite W/S/A/D za biranje opcije
[Zatvoriti] i pritisnite ENTER (b) za kraj
podešavanja.
4
48 Rukovanje
Menjanje prikaza liste sadržaja
yui
Biranje datoteke sa titlom
y
Na meniju [Smart Share], možete da promenite
prikaz liste sadržaja.
Ako je naziv datoteke sa titlom drugačiji od naziva
video datoteke, moraćete da odaberete datoteku sa
titlom na meniju [Film] pre reprodukcije filma.
Pritiskajte neprestano crveno (R) dugme.
1. Koristite W/S/A/D za biranje datoteke sa
titlom koju želite da reprodukujete u meniju
[Film].
2. Pritisnite ENTER (b).
4
Rukovanje
Pritisnite ENTER (b) ponovo da poništite biranje
datoteke sa titlom. Odabrana datoteka sa titlom
će biti prikazana tokom reprodukcije video
datoteke.
,,Napomena
yy Ako pritisnete Z (STOP) tokom reprodukcije,
izbor titla biće otkazan.
yy Ova funkcija nije dostupna za reprodukciju
datoteke na serveru putem kućne mreže.
Rukovanje 49
Slušanje muzike tokom
projekcije slajdova
i
Dok slušate muzičke datoteke, mogu biti
prikazivane i fotografije.
1. Tokom prikaza fotografija preko celog ekrana,
pritisnite INFO/MENU (m) za prikaz menija sa
opcijama.
2. Odaberite [Opcija] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b)
3. Koristite W/S za biranje opcije [Izbor muzike],
i pritisnite ENTER (b) za prikaz menija [Izbor
muzike].
4. Koristite W/S za biranje uređaja, i pritisnite
ENTER (b).
Dostupni uređaj može da se razlikuje u
zavisnosti od lokacije aktuelne slike.
Dostupan uređaj
Disk, USB
Disk, USB
DLNA server
DLNA server
5. Koristite W/S za biranje datoteke ili fascikle
koju želite da bude reprodukovana.
Odaberite g i pritisnite ENTER (b) za prikaz
gornjeg direktorijuma.
,,Napomena
Prilikom biranja audio datoteke sa servera,
biranje fascikle nije moguće. Moguće je samo
biranje datoteka.
6. Koristite D za biranje [OK], i pritisnite ENTER (b)
za završetak biranja muzike.
Ova funkcija vam dozvoljava prebacivanje 2D
sadržaja u 3D. Možete da podesite 3D dubinu i
razdaljinu u [3D] opcijama dok je reprodukcija u
toku.
1. Tokom reprodukcije pritisnite INFO/MENU (m).
2. Obeležite [3D], i pritisnite ENTER (b).
3. Koristite W/S/A/D da označite željene
opcije.
Odaberite opciju [Default] a zatim pritisnite
ENTER (b) za resetovanje svih podešavanja.
4. Koristite W/S/A/D da odaberete opciju
[Zatvoriti] i pritisnite ENTER (b) da završite
podešavanje.
,,Napomena
yy Kada ste postavili za Ultra HD rezoluciju,
ako odaberete [Uključeno] u [3D] opcijama
ono će Ultra HD automatski promeniti na
originalnu rezoluciju.
yy Fajlovi filmova koji prelaze 30 fps možda
neće biti konvertovani u 3D.
4
Rukovanje
Lokacija slike
Prebacivanje 2D sadržaja u 3D
eroy
50 Rukovanje
Napredne funkcije
Wi-Fi Direct™ konekcija
Da biste odabrali server sa liste uređaja, fajlovi
i folderi moraju biti podeljeni putem DLNA
servera sa povezanim Wi-Fi Direct™ uređajem.
6. Odaberite [Film], [Slike] ili [Muzika] koristeći W/
S/A/D, i pritisnite ENTER (b).
Povezivanje sa Wi-Fi Direct™
sertifikovanim uređajem
yui
Ovaj plejer reprodukuje film, muziku i slike koje se
nalaze na Wi-Fi Direct™ sertifikovanom uređaju.
Wi-Fi Direct™ tehnologija omogućava da
plejer bude direktno povezan sa Wi-Fi
Direct™sertifikovanim uređajem bez povezivanja sa
mrežnim uređajem kao što je tačka pristupa.
Na Wi-Fi Direct™ sertifikovanim uređajima
1. Uključite Wi-Fi Direct™ sertifikovan uređaj i
pokrenite njegovu Wi-Fi Direct funkciju.
4
2. Pokrenite DLNA aplikaciju na uređaju.
Rukovanje
3. Odaberite opciju [MREŽA] u meniju
[Podešavanja] a zatim pritisnite ENTER (b).
Na vašem plejeru
4. Odaberite opciju [Wi-Fi Direct] i pritisnite ENTER
(b).
7. Odaberite datoteku koristeći W/S/A/
D i pritisnite ENTER (b) da biste pokrenuli
datoteku.
,,Napomena
yy Da biste obezbedili bolji prijem, plejer
postavite što je bliže moguće serveru sa
sertifikatom Wi-Fi Direct™.
yy Ovaj aparat može da se poveže samo sa
jednim uređajem u isto vreme. Višestruko
povezivanje nije moguće.
yy Ako su ovaj plejer i Wi-Fi Direct™ uređaj
povezani na različite lokalne mreže, Wi-Fi
Direct™ konekcija možda neće biti moguća.
yy Ako uređaj sa Wi-Fi Direct™ sertifikatom nije
u Wi-Fi Direct režimu mirovanja, ovaj plejer
ne može da pronađe uređaj.
yy Kada povežete Wi-Fi Direct™ sertifikovan
uređaj za vaš plejer, PIN mrežno povezivanje
nije podržano.
5. Odaberite Wi-Fi Direct™ uređaj sa liste koristeći
W/S i pritisnite ENTER (b).
Wi-Fi Direct™ veza će biti prosleđena. Pratite
procedure na ekranu.
Ako želite da ponovo skenirate dostupne WiFi Direct™ uređaje, odaberite [Refresh List] i
pritisnite ENTER (b).
yy Ovaj uređaj se povezuje sa Wi-Fi direct™
uređajem koji je u režimu Group Owner.
Rukovanje
Uživajte u Miracast™
Možete da, preko bežične mreže, gledate ekran i
zvuk Miracast sertifikovanog uređaja na TV ekranu
uz pomoć vašeg plejera.
Na Miracast™ sertifikovanom uređaju
1. Uključite Miracast sertifikovan uređaj i pokrenite
njegovu [Miracast] funkciju.
51
Uživanje u BD-Live™
e
BD-ROM podržava BD-Live koji ima funkciju
mrežnog proširenja, omogućava vam da uživate u
više funkcija kao što je preuzimanje najava novih
filmova povezivanjem ovog uređaja na internet.
Na vašem plejeru
1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana
20).
2. Pritisnite HOME ( ).
2. Ubacite vaš USB u ulaz za USB sa prednje strane.
3. Odaberite [Miracast] i pritisnite ENTER (b).
USB memorijski uređaj je neophodan za
preuzimanje dodatnog sadržaja.
3. Pritisnite HOME ( ), i postavite opciju [BD-LIVE
konekcija] na meniju [Podešavanja] (strana 27).
U zavisnosti od diska, BD-Live funkcija možda
neće raditi ako je opcija [BD-LIVE konekcija]
podešena na [Delimično dozv.].
4. Umetnite BD-ROM sa BD-Live.
Miracast funkcija će automatski biti obrađena.
Ako želite da ponovo potražite dostupne
Miracast uređaje, odaberite [Refresh List] i
pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
yy Zarad boljeg gledanja, postavite Miracast
sertifikovan uređaj iz plejera što je bliže
moguće.
yy Ovaj aparat može da se poveže samo
sa 1 uređajem u isto vreme. Višestruko
povezivanje nije moguće.
yy Dok gledate, bežična mreža ili Wi-Fi Direct
se ne mogu koristiti simultano.
yy Ako se Miracast sertifikovan uređaj ne nalazi
u [Miracast] režimu pripravnosti, ovaj plejer
neće moći da pronađe uređaj.
yy U zavisnosti od uslova u kojima se nalazi
bežična mreža, gledanje može da bude
nestabilno.
yy Dok gledate, može se desiti da ekran bude
sasečen u zavisnosti od podešavanja za vaš
TV. U tom slučaju, molimo Vas da podesite
podešavanja za prikazivanje na vašem TV-u.
Radnje se mogu razlikovati u zavisnosti od diska.
Videti uputstvo za upotrebu priloženo uz disk.
4
>>Pažnja
Rukovanje
4. Odaberite Miracast uređaj na listi koristeći
W/S i pritisnite ENTER (b).
Nemojte isključivati povezani USB uređaj dok
se sadržaj preuzima ili dok je Blu-ray disk još
uvek u ležištu diska. To može da ošteti povezani
USB uređaj i BD-Live funkcije možda neće više
raditi ispravno sa oštećenim USB uređajem.
Ako izgleda da se povezani USB uređaj oštetio
zbog toga, možete da formatirate povezani
USB uređaj sa računara i ponovo da ga koristite
sa ovim plejerom.
,,Napomena
yy Može da se desi da je pristup nekom BDLive sadržaju ograničen na određene
teritorije, što zavisi od pružaoca sadržaja.
yy Može biti potrebno nekoliko minuta da se
učita i da se uživa u BD-Live sadržaju.
yy Za BD-Live, koristite USB memoriju / spoljni
čvrsti disk isključivo formatiran pomoću
sistema FAT32.
52 Rukovanje
Snimanje sa audio diskova
Možete da snimite jednu željenu pesmu ili sve sa
Audio CD-a na USB fleš.
1. Ubacite vaš USB u ulaz za USB sa prednje strane.
2. Ubacite Audio CD u plejer.
Reprodukcija kreće automatski.
3. Pritisnite dugme (X) REC da započnete [CD
snimanj].
4
Režim
zaustavljanja
U toku
reprodukcije
Snimanje
pesme
Sve pesme
puštena
pesma
Trajanje
snimanja
Brzina 4X
normalna
brzina
Snimanje sa FM radia ili AUX
izvora
Rukovanje
Možete da snimite sa FM radia ili AUX izvora na USB
fleš.
1. Ubacite vaš USB u ulaz za USB sa prednje strane.
2. U režimu za FM radio, naštimujte željenu radio
stanicu (pogledajte “Radio operacije” na 56.
stranici) ili u AUX režimu pokrenite reprodukciju
sa eksternog izvora (pogledajte “Priključak AUX”
na 18. stranici).
3. Pritisnite (X) REC dugme na daljinskom
upravljaču.
-- Snimanje je sačuvano kao fajl u “EXT_REC”
folderu.
,,Napomena
yy Za snimanje koristite samo USB fleš /
eksterni HDD formatiran u FAT32.
yy Audio pesma je snimljena kao audio fajl sa
192 kbps. FM radio i AUX izvor su snimljeni
na audio fajl sa 128 kbps.
yy Vreme snimanja audio CD-a u tabeli nije
tačno određeno.
yy Stvarno vreme snimanja za USB memorijski
uređaj se razlikuje u zavisnosti od
mogućnosti USB memorijskog uređaja.
yy Proverite da li imate minimum od 50 MB
slobodnog prostora prilikom snimanja na
USB memorijski uređaj.
yy Dužina trajanja snimanja treba da bude
duže od 20 sekundi da bi se snimanje
obavilo kako treba.
yy Nemojte da isključujete plejer ili da vadite
USB memorijsku jedinicu tokom snimanja.
>>Pažnja
Funkcije snimanja i kopiranja na ovom plejeru
su predviđene za vašu ličnu i nekomercijalnu
upotrebu. Pravljenje neovlašćenih kopija
materijala koji je zaštićen od kopiranja,
uključujući kompjuterske programe, fajlove,
emisije i zvučne zapise, može da predstavlja
kršenje autorskih prava i krivično delo. Ovu
opremu ne bi trebalo koristiti u takve svrhe. LG
se izričito odriče odgovornosti za nelegalnu
distribuciju ili upotrebu neovlašćenog sadržaja
u komercijalne svrhe.
Budite odgovorni
Poštujte autorska prava
Rukovanje 53
Prikaz informacija iz
Gracenote Media Database
Ovaj plejer ima pristup bazi podataka Gracenote
Media Database i može pročitati informacije
o muzici kao što su Track name (Naziv trake),
Artist Name (Izvođač), Genre (Žanr), kao i ostale
tekstualne informacije.
Audio CD
Kada ubacite neki Audio CD, plejer automatski
počinje reprodukciju i učitava naslov muzike sa
Gracenote Media Database.
Ako u bazu podataka nema informacija o toj muzici,
naslov muzike se neće prikazati na ekranu.
Muzički fajl
Odaberite muzički fajl koristeći W/S/A/D i
pritisnite INFO/MENU(m) ili MUSIC ID.
Plejer pristupa Gracenote medijskoj bazi podataka
za muzičke informacije.
1. Ako želite da znate informacije o muzici koja je
puštena iz filma, pritisnite INFO/MENU (m).
2. Odaberite [ID numere] koristeći A/D i pritisnite
ENTER (b).
Plejer počinje da učitava muzičke informacije iz
Gracenote medijske baze podataka.
,,Napomena
Takođe, možete da počnete sa direktnim
učitavanjem muzičkih informacija pritiskom na
MUSIC ID.
yy Ako nema nikakvih informacija o toj muzici
u bazi podataka Gracenote Media Database,
na ekranu se pojavljuje poruka.
yy Zavisno od slučaja, biće potrebno i do
nekoliko minuta da bi se učitala informacija
sa Gracenote Media Database.
yy Može se desiti da se informacije prikažu
u prelomljenim slovima, ako jezik koji ste
odabrali nije dostupan u bazi podataka
Gracenote Media Database.
yy Ova funkcija nije dostupna za sadržaj na
mreži i sadržaj na DLNA serverima.
yy LG je licenca Gracenote tehnologije i nije
odgovoran ili pouzdan za informacije iz
baze podataka Gracenote Media Database.
yy Audio diskovi koje korisnici snimaju samo
u svoje privatne svrhe nisu podržani ovom
karakteristikom jer oni nisu u bazi podataka
Gracenote Media Database.
yy Podržani tipovi muzičkih datoteka: mp3,
wma, m4a, wav
4
Rukovanje
Blu-ray Disc/DVD/Movie file
,,Napomena
yy Plejer mora biti povezan na broadband
internet da bi mogao da pristupi bazi
podataka Gracenote Media Database.
54 Rukovanje
Reprodukcija sa iPod-a
Možete uživati u zvuku iPod-a. Detalje o iPod-u
pogledajte u uputstvu za upotrebu iPod-a.
Priprema
Pre povezivanja iPod-a isključite ovu jedinicu i
utišajte je do minimuma.
,,Napomena
Koristite kabl za iPod koji je priložen uz vaš
iPod.
1. Povežite iPod u ulaz za USB u prednjem panelu.
Ako uključite ovu jedinicu, iPod se automatski
uključuje i punjenje počinje.
Kada priključite iPod na meni HOME, plejer
automatski reprodukuje muziku.
4
2. Odaberite fajl pomoću W/S/A/D i pritisnite
ENTER (b) za reprodukciju fajla.
Rukovanje
Uživanje u iPod-u na ekranu
1. Povežite iPod u ulaz za USB u prednjem panelu.
Pritisnite REPEAT (h) da izaberete željeni
režim ponavljanja: Track (;), All (:), Shuffle
All (l :), Shuffle (l), Off (bez prikaza).
,,Napomena
Ako je za OSD jezik iPod-a odabran
pojednostavljeni kineski, funkcija naprednog
kretanja ne funkcioniše na pravilan način.
Uživanje u režimu IN iPod
Pritisnite kontrol direktno sa vašeg iPod. Mužete
da kontrolišete vašu muziku na vašem iPod sa
daljinskim upravljačem koji ste dobili uz uređaj.
1. Povežite iPod u ulaz za USB u prednjem panelu.
Ako uključite ovu jedinicu, iPod se automatski
uključuje i punjenje počinje.
2. Pritisnite FUNCTION za odabir režima iPod IN.
2. Pritisnite HOME ( ).
W/S/A/D
Bira opciju na meniju.
3. Odaberite [Smart Share] koristeći A/D,
odaberite opciju iPod u meniju.
ENTER (b)
Pokreće se reprodukcija
muzike.
M ili d (PLAY)
Za pauziranje u toku
reprodukcije. Za nastavak
reprodukcije ponovo pritisnite
M ili d (PLAY).
(Pritisnite i
zadržite)
c/v
Premotajte pesmu unapred ili
unazad
C/V
Preskakanje reprodukcije
unapred ili unazad.
4. Odaberite fajl koristeći W/S/A/D, i pritisnite
ENTER (b) da ga pustite.
Dugme za
napajanje
Sadržaj možete jednostavno pretraživati
pomoću naprednog kretanja na ekranu.
Izaberite dugme za napajanje koristeći D i
izaberite inicijal željenog sadržaja.
Rukovanje 55
,,Napomena
yy Poruka o grešci „CHECK“ ili „Priključeni iPod
model nije podržan.“ pojavljuje se ako:
-- vaš iPod nije dostupan za vršenje funkcije.
yy Poruka o grešci „CHECK“ ili „Izvršite update za
vaš iPod softver.“ pojavljuje se ako:
-- vaš iPod ima staru verziju softvera.
/ Ažurirajte softver iPod-a na najnoviju
verziju.
yy Kompatibilnost s vašim iPod-om može da se
razlikuje zavisno od vrste iPod-a.
yy Funkcije koje imaju iPod touch i iPhone
mogu da se razlikuju od funkcija iPod-a.
Možda će vam biti potrebna dodatna
kontrola da biste ih koristili sa ovim
uređajem. (npr. „slide to unlock“)
yy Ako koristite aplikaciju, zovete ili šaljete ili
primate SMS poruku itd, na iPod touch ili
iPhone, isključite ga sa ležišta za iPod na ovoj
jedinici i tek tada ga koristite.
yy U zavisnosti od verzije softvera iPod-a
kontrola vašeg iPod-a možda neće biti
moguća sa ove jedinice. Preporučujemo da
instalirate najnoviju verziju softvera.
yy Ovaj uređaj podržava sledeće modele.
- iPad nano 4G, 5G, 6G, 7G
- iPod touch 3G, 4G, 5G
- iPhone 3GS, 4, 4S, 5
- iPad, iPad2, iPad3, iPad4
- iPad mini
yy Ako imate neki problem sa iPod-om,
posetite web lokaciju www.apple.com/
support/ipod.
4
Rukovanje
yy Ako ova jedinica prikaže poruku o grešci,
postupajte u skladu s porukom. Poruka
o grešci „CHECK“ ili „Proverite vaš iPod.“
pojavljuje se ako:
-- komunikacija između ove jedinice i vašeg
iPod-a nije uspešna.
/ Priključite i ponovo priključite iPod u
uređaj.
-- vaš iPod nije pravilno priključen.
-- ova jedinica prepoznaje vaš iPod kao
nepoznat uređaj.
yy Vaš iPod ima izuzetno nizak nivo napajanja.
/ Treba da napunite bateriju.
/ Ako punite bateriju dok iPod ima izuzetno
nizak nivo napajanja, punjenje može duže
potrajati.
56 Rukovanje
Radio operacije
Proverite da li su antene priključene.
(Pogledajte stranicu 17)
Slušanje radija
1. Pritiskajte FUNCTION dok se TUNER (FM)
ne pojavi na prozoru displeja. Podešava se
poslednja primljena stanica.
2. Pritisnite i držite pritisnuto TUNING (-/+)
približno dve sekunde dok indikator frekvencije
ne počne da se menja. Traženje se zaustavlja
kada jedinica precizno podesi stanicu. Ili
uzastopno pritiskajte TUNING (-/+).
3. Podesite jačinu pritiskom na VOL (+/-).
Memorisanje radio stanica
4
Rukovanje
Možete da memorišete 50 stanica za FM.
Pre podešavanja, proverite da li je jačina zvuka
smanjena na minimum.
1. Pritiskajte FUNCTION dok se TUNER (FM) ne
pojavi na prozoru displeja.
2. Odaberite željenu frekvenciju pomoću TUNING
(-/+).
3. Pritisnite ENTER (b) i unapred postavljeni broj
će zasvetleti na prozoru displeja.
4. Pritisnite PRESET (-/+) da biste odabrali
prethodno postavljeni broj koji želite.
Brisanje memorisane stanice
1. Pritisnite PRESET (-/+) da biste odabrali
prethodno postavljeni broj koji želite da
izbrišete.
2. Pritisnite CLEAR i unapred postavljeni broj će
treptati na prozoru displeja.
3. Ponovo pritisnite CLEAR za brisanje odabranog
unapred postavljenog broja.
Brisanje svih sačuvanih stanica
Pritisnite i zadržite CLEAR u trajanju od dve sekunde.
Zasvetleće „ERASE ALL“. Ponovo pritisnite CLEAR.
Zatim će sve memorisane stanice biti izbrisane.
Poboljšanje lošeg FM prijema
Pritisnite B (plavo) (MONO/STEREO) dugme u boji
na daljinskom upravljaču. Na taj način će se tjuner
promeniti iz stereo u mono i po pravilu poboljšati
prijem.
Pogledajte informacije o radio
stanici
FM tjuner sadrži RDS opremu (sistem radio
podataka). Prikazuje informacije o radio stanici
koju slušate. Pritisnite RDS više puta uzastopno za
prolazak kroz različite tipove podataka:
PS
(naziv usluge programa)
Naziv kanala će se pojaviti na displeju.
PTY
(prepoznavanje tipa programa)
Tip programa (npr. Jazz ili News) će se
pojaviti na ekranu.
RT
(radio tekst)
Tekstualna poruka sadrži posebne
informacije radio stanice. Ovaj tekst se
može kretati preko displeja.
CT
(vreme koje kontroliše kanal)
Prikazuje vreme i datum onako kako ih
emituje stanica.
5. Pritisnite ENTER (b). Stanica se memoriše.
6. Ponovite korake od 2 do 5 za memorisanje
drugih stanica.
Rukovanje 57
Koristeći tastaturu ili
miš povezani preko
USB-a
Tastaturu ili miš možete da povežete preko USB-a
da pišete tekst i upravljate menijima.
1. Povežite tastaturu ili miša preko ulaza za USB sa
zadnje strane uređaja.
2. Koristite tastaturu da pišete tekst ili miša da
upravljate menijima.
Korišćenje funkcije
Premium
Funkcija Premium omogućava korišćenje različitih
usluga za sadržaj sa Interneta.
1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana
20).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Premium] koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
,,Napomena
4. Odaberite uslugu putem interneta koristeći W/
S/A/D, i pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
yy Za detaljne informacije o svakoj usluzi,
kontaktirajte pružaoca sadržaja ili posetite
priloženi link usluge.
yy Sadržaj Premium usluga i informacije u vezi
sa uslugama, što podrazumeva korisnički
interfejs, podložni su promenama. Najnovije
informacije potražite na Web lokaciji svake
usluge.
yy Korišćenje Premium funkcija sa bežičnom
mrežnom vezom može da dovede do
neodgovarajuće brzine reprodukcije usled
smetnji od kućnih uređaja koji koriste radio
frekvencije.
yy Ako želite da promenite zemlju, idite na
[Podešavanja] > [MREŽA] > [Podešavanje
Smart uređaja] > [Postavke države].
Odaberite [Ručno] i pritisnite ENTER (b) u
[Postavke države] meniju.
yy Kada promenite zvučne efekte, zvuk koji
se čuje će možda kasniti u zavisnosti od
internet veze.
4
Rukovanje
Preporučuju se sledeće tastature i miševi.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
58 Rukovanje
Korišćenje „LG Smart
World“-a
Možete da koristite servise LG aplikacija na ovom
plejeru putem interneta. Možete na jednostavan
način da preuzimate razne aplikacije sa „LG Smart
World“-a.
1. Proverite vezu sa mrežom i podešavanja (strana
20).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [LG Smart World], i pritisnite ENTER
(b).
Prijavljivanje
Da biste koristili funkciju [LG Smart World], morate
da se prijavite preko svog naloga.
1. Na početnom ekranu, odaberite ikonu [ ] i
pritisnite ENTER (b).
2. Popunite polja [ID] i [Lozinka] koristeći virtuelnu
tastaturu.
Ako nemate nalog, pritisnite crveno (R) dugme
radi registrovanja.
3. Koristite W/S/A/D za biranje [OK], i
pritisnite ENTER (b) za prijavljivanje preko
vašeg naloga.
Ako označite polje za potvrdu [Automatsko
prijavljivanje], vaš ID i lozinka će biti upamćeni
i automatski ćete se prijavljivati bez ponovnog
unosa.
,,Napomena
4
Rukovanje
4. Odaberite kategoriju koristeći A/D, i pritisnite
ENTER (b).
5. Koristite W/S/A/D za biranje aplikacije, i
pritisnite ENTER (b) za prikaz informacija.
6. Pritisnite ENTER (b) dok je označena ikonica
[instaliraj]. Aplikacija će biti instalirana na plejeru.
Da bi instalirao aplikaciju na plejer, korisnik mora
da se prijavi. Videti stranu 58 za više informacija
o prijavljivanju.
7. Pritisnite crveno (R) dugme za prikazivanje
ekrana [Moje aplikácie].
8. Odaberite instaliranu aplikaciju i pritisnite ENTER
(b) za njeno pokretanje.
,,Napomena
yy U zavisnosti od regiona, [LG Smart World],
[Moje aplikacije] usluga i [Pretraživanje]
funkcija možda neće biti dostupni.
yy Za instaliranje plaćene aplikacije, morate
da budete član sa plaćenom članarinom.
Za više informacija, posetite www.lgappstv.
com.
yy Kada promenite zvučne efekte, zvuk koji
se čuje će možda kasniti u zavisnosti od
internet veze.
Da pogledate informacije o vašem nalogu i
aplikacijama, odaberite ikonu [ ] i pritisnite
ENTER (b) na početnom ekranu i odaberite
opciju [My Page].
Rukovanje 59
Pretraživanje sadržaja na
internetu
Ako ne možete da pronađete određeni sadržaj
preko internet servisa, možete da koristite opciju
pretrage sve-u-jednom unosom ključnih reči u
meni [ ].
1. Pritisnite HOME ( ).
2. Odaberite ikonicu [ ]na početnom meniju
koristeći W/S/A/D, i pritisnite ENTER (b).
Korišćenje menija „My
Apps“
Možete da premeštate ili da izbrišete instaliranu
aplikaciju u meniju [Moje aplikacije].
1. Pritisnite HOME ( ).
2. Odaberite [Moje aplikacije], i pritisnite ENTER
(b).
Meni [ ] će se pojaviti na ekranu sa virtuelnom
tastaturom.
3. Pritisnite ENTER (b). Virtuelna tastatura se
pojavljuje automatski.
4. Koristite W/S/A/D za biranje slova a zatim
pritisnite ENTER (b) za potvrdu vašeg izbora na
virtuelnoj tastaturi.
5. Kada završite sa unosom ključne reči, odaberite
[ ] i pritisnite ENTER (b) za prikaz rezultata
pretrage.
,,Napomena
yy U zavisnosti od regiona, [LG Smart World],
[Moje aplikacije] usluga i [Pretraživanje]
funkcija možda neće biti dostupni.
yy Funkcija [Search] ne pretražuje sadržaj
na svim internet servisima. Radi samo na
određenim internet servisima.
Premeštanje aplikacije
1. Odaberite aplikaciju i pritisnite ENTER (b) za
prikazivanje opcija.
2. Koristite W/S za biranje [Prebaciti], i pritisnite
ENTER (b).
3. Koristite W/S/A/D za biranje mesta na koje
želite da je premestite, i pritisnite ENTER (b).
Brisanje aplikacije
1. Odaberite aplikaciju i pritisnite ENTER (b) za
prikazivanje opcija.
2. Koristite W/S za biranje [Brisanje], i pritisnite
ENTER (b).
3. Koristite A/D za biranje [OK], i pritisnite ENTER
(b) radi potvrde.
,,Napomena
yy U zavisnosti od regiona, [LG Smart World],
[Moje aplikacije] usluga i [Pretraživanje]
funkcija možda neće biti dostupni.
yy Kada promenite zvučne efekte, zvuk koji
se čuje će možda kasniti u zavisnosti od
internet veze.
4
Rukovanje
6. Koristite W/S/A/D za biranje željenog
sadržaja, i pritisnite ENTER (b) za direktan
prelazak na odabrani sadržaj.
3. U meniju [Moje aplikácie] pritisnite crveno (R)
dugme.
60 Rukovanje
Korišćenje Bluetooth
tehnologije
Slušanje muzike koja je
uskladištena na Bluetooth
uređajima
O Bluetooth-u
Uparivanje vaše jedinice i Bluetooth
uređaja
Bluetooth® je bežična komunikaciona tehnologija za
veze kratkog dometa.
Dostupan domet je u rasponu od 10 metara.
(Zvuk se može prekinuti kada konekciju ometa
drugi elektronski talas ili kada povezujete bluetooth
u drugim sobama.)
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth®
bežičnom tehnologijom je besplatno.
Mobilni telefon sa Bluetooth® bežičnom
tehnologijom može biti kontrolisan pomoću
Cascade ako je konekcija napravljena Bluetooth®
bežičnom tehnologijom.
Mogući uređaji : Mobilni telefon, MP3, Laptop, PDA
4
Bluetooth profili
Rukovanje
Kako biste koristili Bluetooth bežičnu vezu, uređaji
moraju imati mogućnost da pročitaju određene
profile. Ovaj uređaj podržava sledeće profile.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil
za naprednu distribuciju zvuka)
Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja,
proverite da li je Bluetooth uključen na vašem
Bluetooth uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg
Bluetooth uređaja. Kada se operacija uparivanja
obavi nije je potrebno ponovo obavljati.
1. Izaberite funkciju Bluetooth pomoću FUNCTION.
Na displeju se pojavljuje „BT READY“.
2. Radite sa Bluetooth uređajem i obavite
operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog
uređaja pomoću Bluetooth uređaja, može
se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu
Bluetooth uređaja što zavisi od tipa Bluetooth
uređaja. Vaš uređaj prikazuje se kao „LG-HTS“.
3. Kada se jedinica uspešno upari sa vašim
Bluetooth uređajem, Bluetooth LED ove jedinice
se pali i javlja se “BTPAIRED”.
,,Napomena
U zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja, neki
uređaji imaju drugačiji način uparivanja.
4. Slušanje muzike
Da biste slušali muziku koja se nalazi na vašem
Bluetooth uređaju, pogledajte korisničko
uputstvo vašeg Bluetooth uređaja.
,,Napomena
Ako promenite funkciju jedinice, Bluetooth
funkcija se iskopčava, ponovo izvršite
uparivanje.
Rukovanje
61
,,Napomena
yy Zvuk se može prekinuti kada konekciju
ometa drugi elektronski talas.
yy Ne možete upravljati Bluetooth uređajem
pomoću ove jedinice.
yy Uparivanje je ograničeno na samo jedan
Bluetooth uređaj po jednoj jedinici a
višestruko uparivanje nije podržano.
yy Iako je razdaljina između vašeg Bluetooth-a
i seta manja od 10m, ako postoje prepreke
između njih, vaš Bluetooth uređaj se ne
može povezati.
yy U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete
biti u mogućnosti da koristite Bluetooth
funkciju.
yy Kada Bluetooth nije povezan u prozoru
ekrana se pojavljuje “BT READY”.
yy Kada neko ustane i prekine komunikaciju
između Bluetooth uređaja i plejera, veza će
se prekinuti.
yy Prilikom udaljavanja Bluetooth-a od jedinice,
kvalitet zvuka će opadati sve dok se veza ne
prekine kada rastojanje između Bluetooth-a
i jedinice prekorači radni domet Bluetooth-a.
yy Uređaj sa Bluetooth bežičnom tehnologijom
prekida vezu, ako isključite glavnu jedinicu
ili postavite uređaj na udaljenost veću od
10m od glavne jedinice.
4
Rukovanje
yy Električni kvar usled prisustva uređaja koji
koriste istu frekvenciju kao što je medicinska
oprema, mikrotalasni ili uređaji za bežični
LAN će prekinuti vezu.
62 Rešavanje problema
Rešavanje problema
Opšte
Simtom
Uzrok i rešenje
Nema napajanja strujom.
yy Uključite pažljivo kabl u struju.
Plejer ne radi.
yy Ubacite odgovarajući disk. (Proverite tip diska, kolor sistem i regionalni
kod.)
yy Namestite disk tako da je snimljena strana okrenuta nadole.
yy Namestite disk pravilno na vođice nosača diska.
yy Obrišite disk.
yy Otkažite funkciju ocenjivanja ili promenite ocenu.
Povezani USB fleš nije
prepoznat.
yy Pokušajte sa drugim USB kablom, može se dogoditi da neki USB
kablovi nisu dovoljno podržani za normalan rad USB memorije.
yy Ako koristite produženi USB kabl ili USB HUB, može se dogoditi da
USB uređaji ne budu prepoznati.
yy Nisu podržani USB uređaji za koje je potrebna instalacija dodatnog
programa nakon povezivanja sa računarom.
5
yy Ova jedinica podržava samo USB fleš drajv i USB eksterni HDD sa
FAT32 ili NTFS formatom.
Rešavanje problema
Ugao ne može da se promeni.
yy Nema snimaka pod više uglova na DVD Video disku koji je pušten.
Nema reprodukcije muzike/
slika/filmova.
yy Fajlovi nisu snimljeni u formatu u kome ih uređaj može prikazati.
Daljinski upravljač ne radi kako
treba.
yy Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru uređaja.
yy Ovaj uređaj ne podržava kodek tog fajla filma.
yy Daljinski upravljač je predaleko od uređaja.
yy Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i
uređaja.
yy Baterije daljinskog upravljača su se ispraznile.
Uređaj je uključen u struju, ali
se ne uključuje i isključuje.
Uređaj ne radi normalno.
Možete resetovati uređaj na sledeći način.
yy Izvadite utikač kabla iz utičnice, sačekajte bar pet sekundi, pa ponovo
vratite utikač u utičnicu.
Rešavanje problema 63
Mreža
Simtom
Uzrok i rešenje
BD-Live ne radi.
yy Može se desiti da nema dovoljno slobodnog prostora na USB jedinici.
Priključite USB jedinicu sa najmanje 1GB slobodnog prostora.
yy Proverite da li je uređaj pravilno povezan na lokalnu mrežu i da li
može pristupiti internetu (vidite strane 20).
yy Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za BD-Live.
Kontaktirajte svog dostavljača (provajdera) internet usluga (ISP Internet Service Provider) i povećajte brzinu.
yy Opcija [BD-LIVE konekcija] na meniju [Podešavanja] je postavljena na
[Zabranjeno]. Postavite ovu opciju na [Dozvoljeno].
Streaming video servisi (kao
što su YouTube™, itd.) se često
stopiraju ili ‘’baferuju’’ u toku
reprodukcije.
yy Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za streaming
video servise. Kontaktirajte svog dostavljača internet usluga i
povećajte brzinu.
Serveri medija nisu prikazani
na listi uređaja.
yy Na vašem medija serveru rade firewall i antivirusni program. Isključite
zaštitni zid ili anti-virusni softver na serveru medija.
yy Plejer nije povezan sa lokalnom mrežom sa kojom je povezan vaš
server medija.
Plejer ne može da se poveže na
pristupnu tačku ili bežični LAN
ruter.
yy Bežična komunikacija može biti prekinuta zbog rada kućnih aparata
koji koriste radio frekvencije. Pomerite plejer dalje od njih.
Pristupna tačka nije prikazana
na listi “Access point name”.
yy Možda pristupna tačka ili bežični LAN ruter ne emituju svoj SSID.
Postavite da vaša pristupna tačka emituje svoj SSID preko kompjutera.
5
Rešavanje problema
yy Vaš mrežni uređaj, kao što je pristupna tačka, možda nije podešen sa
dostupnim opsegom frekvencije i kanalom koje ovaj plejer podržava.
Pokušajte da podesite opseg frekvencije i kanal u podešavanjima
mrežnog uređaja.
64 Rešavanje problema
Slike
Simtom
Uzrok i rešenje
Nema slike.
yy Selektujte odgovarajući mod video ulaza na TV-u tako da se slika sa
uređaja pojavi na TV ekranu.
yy Dobro učvrstite video priključak.
yy Proverite da li je [HDMI postavka boja] sa menija [Podešavanja]
postavljena na odgovarajuću stavku koja odgovara vašoj video
konekciji.
yy Može se desiti da vaš TV ne podržava rezoluciju koju ste postavili na
plejeru. Promenite rezoluciju na onu koju vaš TV prihvata.
yy Priključak plejera HDMI OUT je povezan na DVI uređaj koji ne
podržava zaštitu autorskih prava.
Pojavljuju se smetnje na slici
yy Pustili ste disk koji je snimljen u kolor sistemu koji se razlikuje od onog
na vašem televizoru.
yy Postavite onu rezoluciju koju vaš TV prihvata.
Reprodukcija Blu-ray 3D diska
ne daje 3D sliku.
yy Povežite plejer sa vašim televizorom pomoću HDMI kabla (tip A, High
Speed HDMI™ Cable).
yy Možda vaš TV ne podržava “HDMI 3D mandatory format”.
yy Opcija [3D mod] na [Podešavanja] meniju je postavljena na
[Isključeno]. Postavite ovu opciju na [Uključeno].
5
Rešavanje problema
Zvuk
Simtom
Uzrok i rešenje
Zvuk se ne čuje ili je izobličen.
yy Jedinica je u režimu traženja, usporene reprodukcije ili pauze.
yy Jačina zvuka je na niskom nivou.
yy Proverite da li je kabl zvučnika dobro priključen. (stranica 13)
Podrška kupcima
Svoj plejer možete ažurirati pomoću najnovijeg softvera da biste poboljšali rad proizvoda i/ili dodali neke
nove osobine. Da biste dobili najnoviji softver za ovaj plejer (ako on postoji), molimo posetite sajt
http://www.lg.com ili kontaktirajte LG Electronics korisnički centar.
Obaveštenje o softveru otvorenog izvornog koda
Za dobijanje odgovarajućeg izvornog koda pod GPL, LGPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda
posetite http://opensource.lge.com. Svi pomenuti uslovi licenciranja, odricanja garancije i beleške o
zaštićenim autorskim pravima dostupni su za preuzimanje sa izvornim kodom.
Dodatak 65
Upravljanje
televizorom pomoću
daljinskog upravljača
Možete da kontrolišete vaš TV koristeći dole
prikazanu dugmad.
Podešavanje daljinskog
upravljača da upravlja vašim
televizorom
Možete da kontrolišete vaš TV pomoću
dostavljenog daljinskog upravljača.
Ako je vaš televizor naveden u donjoj listi, onda
postavite odgovarajući fabrički kod.
1. Dok držite dugme 1 (TV POWER), unesite kod
proizvođača za vaš TV pomoću numerisanih
dugmadi (vidite donju tabelu).
Pritiskom na
dugme
Možete da
1 (TV POWER)
Uključuje ili isključuje TV.
AV/INPUT
Prebacuje izvor ulaza TV-a
između televizora i drugih
izvora ulaza.
PR/CH W/S
Skanira memorisane kanale.
VOL +/–
Podešava nivo zvuka TV-a.
,,Napomena
Kodni broj
LG
1(po difoltu), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Otpustite dugme 1 (TV POWER) da biste
završili sa postavkom.
Zavisno od vašeg televizora, neka dugmad ili možda
čak i sva, neće raditi, čak i kada unesete ispravan
fabrički kod. Kada menjate baterije na daljinskom
upravljaču, kod koji ste stavili se može resetovati na
fabrički podešene postavke. Postavite odgovarajući
kodni broj ponovo.
6
Dodatak
Zavisno od uređaja koji se povezuje, može
se desiti da nećete moći da upravljate
televizorom.
Proizvođač
66 Dodatak
Update mrežnog
softvera
Notifikacija za update mrež
S vremena na vreme, unapređuju se neke od
karakteristika i/ili se dodaju neke dodatne
karakteristike ili servisi i one mogu biti dostupne
uređajima koji su povezani na broadband kućnu
mrežu. Ako ima novog softvera i ako je uređaj
povezan na mrežu, plejer će vas informisati za
update na sledeći način:
Opcija 1:
1. Meni za ažuriranje će se pojaviti na ekranu kada
isključite uređaj.
2. Koristite A/D da biste odabrali neku od
željenih opcija, pa pritisnite ENTER (b).
Update softvera
Plejer možete nadograditi najnovijim softverom
da biste unapredili rad proizvoda i/ili dodali nove
osobine. Softver možete ažurirati povezivanjem
uređaja direktno na server za update softvera.
,,Napomena
yy Pre nego što započnete update softvera,
izvadite disk ili USB jedinicu ako se slučajno
nalaze u plejeru.
yy Pre nego što započnete update softvera,
isključite plejer, pa ga zatim ponovo
uključite.
yy U toku update procesa, nemojte da
isključujete plejer ili da isključujete
napajanje, a nemojte ni da pritiskate
nijedno dugme.
yy Ako otkažete update, isključite napajanje
i ponovo ga uključite za stabilnije
performanse.
yy Ovaj uređaj se ne može vratiti na prethodne
verzije softvera.
1. Proverite vezu na mreži i postavke (strane 20).
2. Selektujte opciju [Softver] sa menija
[Podešavanja] i pritisnite ENTER (b).
3. Selektujte opciju [Update], pa pritisnite ENTER
(b).
6
Dodatak
[OK]
Startuje se update softvera.
[Odustati]
Izlaz iz menija za ažuriranje i
isključivanje napajanja.
Opcija 2:
Ako je update softvera dostupan sa update servera,
ikonica “Update” se pojavljuje na dnu menija Home.
Pritisnite plavo dugme (B) da biste startovali update
postupak.
Plejer će izvršiti proveru da li ima neki novi
update.
,,Napomena
yy Pritiskom na ENTER (b) dok se pretražuje
update, prekidate taj postupak.
yy Ako nije dostupan nijedan update pojavljuje
se poruka “Nije pronađen nijedan update.”.
Pritisnite ENTER (b) da biste se vratili na
[Home Menu].
Dodatak 67
4. Ako postoji neka nova verzija, pojavljuje se
poruka “Da li želite da izvršite update?”.
5. Odaberite [OK] za pokretanje ažuriranja.
(Odabirom [Odustati] prekidate ažuriranje.)
6. Plejer počinje download najnovijeg update sa
servera. (Download će potrajati nekoliko minuta
zavisno od uslova u kojima se nalazi vaša kućna
mreža)
7. Kada se završi download, pojavljuje se poruka
“Download je završen. Da li želite da izvršite
update?”.
8. Selektujte [OK] da biste startovali update.
(Seleckcija opcije [Odustati] će prekinuti update
i preuzeti fajl će biti neupotrebljiv. Da biste
izvršili update softvera sledeći put, postupak
mora da se započne opet od početka.)
>>Pažnja
Nemojte da isključujete napajanje dok se vrši
update softvera.
,,Napomena
Ako softver uključuje i drajver za update, može
se desiti da se nosač diska otvori u toku update
procesa.
9. Kada je ažuriranje završeno, uređaj će se
automatski isključiti za nekoliko sekundi.
10. Ponovo uključite napajanje. Sistem će sada raditi
sa novom verzijom.
Može se desiti da funkcija update softvera ne
radi pravilno kod nekih internet okruženja. U
tom slučaju, najnoviji softver možete dobiti u
autorizovanom LG Electronics Service Centru,
pa tada možete izvršiti update za svoj plejer.
Pogledajte ‘’Podrška kupcima’’ na strani 64.
6
Dodatak
,,Napomena
68 Dodatak
Dodatne informacije
Zahtevi fajlova
Fajlovi filmova
Fajl
Lokacija
Fajl
Tip
Disk,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(bez DRM-a), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (samo standardna
reprodukcija)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(bez DRM-a), “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (samo standardna
reprodukcija)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Audio
Format
Codec format
Titl
Muzički fajlovi
6
Dodatak
Fajl
Lokacija
Fajl
Tip
Frekvencija
uzorkovanja
Disk,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(bez DRM-a),
“.flac”
unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 32 - 192 kbps
unutar 16 - 48 kHz (MP3) (WMA),
unutar 32 - 320 kbps (MP3)
Neki od wav fajlova
nisu podržani na
ovom plejeru.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(bez DRM-a)
unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 32 - 192 kbps
unutar 16 - 48 kHz (MP3) (WMA),
unutar 32 - 320 kbps (MP3)
Neki od wav fajlova
nisu podržani na
ovom plejeru.
Brzina protoka
Napomena
Fajlovi slike
Fajl
Lokacija
Disk,
USB,
DLNA
Fajl
Tip
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Preporuka Dimenzije
Manje od 4000 x 3000 x 24 bit/piksel
Manje od 3000 x 3000 x 32 bit/piksel
Napomena
Progresivna i kompresija bez
gubitaka fajlova slike nisu
podržane.
yy Isporučeni DLNA server za Macintosh izdanje ima ograničenja u kompatibilnosti fajlova, kao što su ASF.
WMA i WMV.
Dodatak 69
,,Napomena
yy Naziv fajla je ograničen na 180 znakova.
yy Maksimalan broj fajlova/foldera: Manji od
2000 (ukupan broj fajlova i foldera)
yy U zavisnosti od veličine i broja fajlova, može
biti potrebno nekoliko minuta da bi se
pročitao sadržaj na mediju.
yy Kompatibilnost fajlova može se razlikovati u
zavisnosti od servera.
yy Zato što je kompatibilnost DLNA servera
testirana u okruženju integrisanog DLNA
servera (Nero MediaHome 4 Essentials),
zahtevi fajlova i funkcije reprodukcije mogu
se razlikovati u zavisnosti od medija servera.
yy Zahtevi fajlova na stranici 68 nisu uvek
kompatibilni. Određena ograničenja mogu
postojati u zavisnosti od osobina fajla i
mogućnosti medija servera.
yy Puštanje naslovnih video fajlova je jedino
dostupno na DLNA media serveru, koji je
kreiran preko softvera Nero MediaHome
4 Essentials koji je veoma važan na ovom
plejer paketu.
yy Fajlovi sa prenosivog medija kao što su USB
disk, DVD disk itd. na vašem medija serveru
možda neće biti pravilno deljeni.
yy Ovaj uređaj ne podržava MP3 fajl sa
integrisanom ID3 oznakom.
yy Ukupno vreme reprodukcije audio fajla
označeno na ekranu može biti netačno za
VBR fajlove.
yy Ovaj plejer podržava H.264/MPEG-4 AVC
profil Main, na nivou visine 4.1. Može se
dogoditi da fajl sa višim nivoem ne bude
podržan.
yy Ovaj plejer ne podržava fajlove snimljene
pomoću GMC*1 ili Qpel*2.
*1 GMC - Globalna kompenzacija pokreta
*2 Qpel - Povećanje preciznosti
yy Ovaj uređaj podržava UTF-8 datoteke čak i
kada sadrže Unikod prevode. Ovaj uređaj ne
podržava čiste Unikod datoteke prevoda.
yy U zavisnosti od tipa datoteke ili načina
snimanja, reprodukcija možda neće biti
moguća.
yy Ovaj uređaj ne podržava disk koji je snimljen
za više sesija na normalnom računaru.
yy Prilikom reprodukcije filma, naziv filma i
naziv prevoda se moraju podudarati.
yy Kada puštate video fajlove sa sledećim
tipovima fajla: “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” ili
“.m2t”, može se dogoditi da vaš plejer ne
podrži fajlove za titl.
yy Ukupno vreme reprodukcije prikazano na
ekranu ne mora da bude tačno za sve VBR
fajlove.
yy Video/ Audio kompatibilni kodek može da
se razlikuje u zavisnosti od video fajla.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Na ovom plejeru se mogu puštati diskovi u
AVCHD formatu. Ovi diskovi su normalno
snimljeni i koriste se u kamkorderima.
yy AVCHD format je digitalni video format visoke
definicije za kamere.
yy MPEG-4 AVC/H.264 format može da kompresuje
slike sa većom efikasnošću nego što to mogu
konvencionalni formati za kompresovanje slike.
yy Na ovom plejeru se mogu puštati AVCHD diskovi
pomoću formata ‘’x.v.Colour’.
yy Može se desiti da se neki od diskova u AVCHD
formatu ne mogu reprodukovati, zavisno od
uslova snimanja.
yy Diskovi u AVCHD formatu moraju da se
finaliziraju.
yy ‘’x.v.Colour’ nudi širi opseg boja od normalnih
diskova za DVD kamkordere.
6
Dodatak
yy Fajlovi HD filmova koji se nalaze na CD/
DVD ili USB 1.0/1.1 možda se neće pravilno
reprodukovati. Za reprodukciju fajlova HD
filmova preporučuju se Blu-ray disk ili USB
2.0. play back HD video files.
,,Napomena
yy Datoteka „avi“ koja je kodirana „WMV 9
kodekom“ nije podržana.
70 Dodatak
DLNA
Ovaj plejer je DLNA sertifikovani digitalni medija
plejer na kome se mogu prikazivati ili puštati filmovi,
slike i muzika sa DLNA kompatibilnih digitalnih
medija servera (PC i potrošačka elekronika).
Digital Living Network Alliance (DLNA) je
organizacija koja povezuje više industrijskih grana
i kompanija potrošačke elektronike, kompjuterske
industrije i mobilnih uređaja. Organizacija Digital
Living pruža korisnicima mogućnost jednostavnog
deljenja digitalnih medija preko kućne mreže.
DLNA sertifikacioni logo olakšava pretragu
proizvoda koji odgovaraju smernicama DLNA
Interoperability Guidelines. Ovaj uređaj je u skladu
sa smernicama DLNA Interoperability Guidelines
v1.5.
Kada se kompjuter koji ima instaliran DLNA softver
ili neki drugi drugi DLNA kompatibilan uređaj
poveže na ovaj plejer, mogu biti neophodne neke
izmene postavki softvera ili nekih drugih uređaja.
Molimo vas da u vezi toga pogledate u uputstvu
softvera ili uređaja za više informacija.
Određeni zahtevi sistema
Za high definition video reprodukciju:
yy High definition displej koji ima ulazne priključke
HDMI.
6
yy BD-ROM diska sa sadržajem visoke definicije
(high definition).
Dodatak
yy Za neke sadržaje na vašem displeju potrebno je
da imate DVI ulaz sa HDMI ili HDCP (kao što se
specificira od strane autora).
Napomene u vezi
kompatibilnosti
yy Pošto je BD-ROM novi format, moguće je
očekivati i nešto drugačije prilike kod nekih
određenih diskova, digitalnih veza i dr. Ako imate
neke probleme u vezi kompatibilnosti, molimo
vas da kontaktirate ovlašćeni servis centar.
yy Ovaj uređaj vam omogućava da uživate u
funkcijama poput slike u slici, sekundarnih
audio i video paketa itd., sa BD-ROM koji
podržava BONUSVIEW (BD-ROM verzija 2 Profil
1 verzija 1.1). Sekundarni video i audio može
se reprodukovati sa diska koji je kompatibilan
s funkcijom slike u slici. Za metod reprodukcije
pogledajte uputstva na disku.
yy Prikazivanje sadržaja visoke definicije i konverzija
naviše standardnog DVD sadržaja može da
zahteva HDCP ulaz ili DVI ulaz koji podržava
HDCP na vašem uređaju za prikaz.
yy Na nekim BD-ROM i DVD diskovima neke od
komandi ili karakteristika mogu biti ograničene.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i DTS-HD su
podržani sa maksimalno 5.1 kanala ako koristite
HDMI priključak za audio izlaz uređaja.
yy Za snimanje određenih informacija u vezi
sa diskom možete da koristite USB uređaj,
uključujući preuzeti sadržaj sa Interneta. Disk
koji koristite kontrolisaće kako se informacije
zadržavaju.
Dodatak
71
Specifikacije audio izlaza
Jack/Setting
Source
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-encode *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Može se desiti da sekundarni i interaktivni audio
ne budu uključeni u izlazni bitstream ako su
opcije [Digitalni izlaz] postavljene na [BitStream].
(To ne važi za LPCM Codec : izlaz uvek sadrži
interaktivni i sekundarni audio.)
*2 Ovaj plejer automatski bira HDMI audio prema
mogućnosti dekodiranja povezanog HDMI
uređaja čak i kada je opcija [Digitalni izlaz]
postavljena na [BitStream].
yy Kod digitalne audio veze (HDMI OUT), može
se desiti da se zvuk dugmeta Disc Menu BDROM diska ne čuje ako su opcije [Digitalni izlaz]
postavljene na [BitStream].
yy Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara
mogućnostima vašeg prijemnika, prijemnik će
proizvesti jak, izobličen zvuk, ili uopšte neće biti
zvuka.
yy Višekanalni digitalni surround zvuk preko
digitalne veze se može dobiti jedino ako je vaš
prijemnik opremljen digitalnim višekanalnim
dekoderom.
yy Ovo podešavanje nije dostupno na ulaznom
signalu sa spoljnog uređaja.
6
Dodatak
*3 Ako je opcija [Digitalni izlaz] postavljena na [DTS
re-encode], audio izlaz je ograničen na 48 kHz i
5.1 Ch. Ako su opcije [Digitalni izlaz] postavljene
na [DTS re-encode] onda će na izlazu BDROM diskova biti DTS Re-encode, a kod ostalih
diskova na izlazu će biti originalni audio (kao na
primer [BitStream]).
yy U toku reprodukcije se za MP3/WMA fajl na izlazu
dobija audio PCM 48 kHz/16 bit, a za Audio CD
se dobija PCM 44.1kHz/16.
72 Dodatak
Lista kodova regiona
Izaberite zemlju iz liste.
Zemlja
6
Kod Zemlja
Kod Zemlja
Kod Zemlja
Kod
Avganistan
AF Fudži
FJ Monako
MC Singapur
SG
Argentina
AR Finska
FI Mongolija
MN Slovačka
SK
Australija
AU Francuska
FR Maroko
MA Slovenija
SI
Austrija
AT Nemačka
DE Nepal
NP Južnoafr. Rep.
ZA
Belgija
BE Velika Britanija
GB Holandija
NL Južna Koreja
KR
Butan
BT Grčka
GR Holandski Antili
AN Španija
ES
Bolivija
BO Grenland
GL Novi Zeland
NZ Šri Lanka
LK
Brazil
BR Hong Kong
HK Nigerija
NG Švedska
SE
Kambodža
KH Mađarska
HU Norveška
NO Švajcarska
CH
Kanada
CA Indija
IN Oman
OM Tajvan
TW
Čile
CL Indonezija
ID Pakistan
PK Tajland
Kina
CN Izrael
IL Panama
PA Turska
TR
Kolumbija
CO Italija
IT Paragvaj
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamajka
JM Filipini
PH Ukrajina
UA
Kostarika
CR Japan
JP Poljska
PL SAD
US
Hrvatska
HR Kenija
KE Portugalija
PT Urugvaj
UY
RO Uzbekistan
UZ
KW Rumunija
TH
Dodatak
Češka
CZ Kuvajt
Danska
DK Libija
LY Rusija
RU Vijetnam
VN
Ekvador
EC Luksemburg
LU Saudijska Arabija
SA Zimbabve
ZW
Egipat
EG Malezija
MY Senegal
SN
Salvador
SV Maldivi
MV
Etiopija
ET Meksiko
MX
Dodatak 73
Lista kodova jezika
Koristite ovu listu da biste uneli željeni jezik za sledeće inicijalne postavke: [Audio disk], [Titl diska] i [Meni
diska].
Jezik
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Afar
6565
Francuski
7082
Litvanski
7684
Sindhi
8368
Afrikanski
6570
Frisian
7089
Makedonski
7775
Singhalese
8373
Albanski
8381
Galicijski
7176
Malagasy
7771
Slovački
8375
Ameharic
6577
Gruzijski
7565
Malay
7783
Slovenački
8376
Arapski
6582
Nemački
6869
Malayalam
7776
Španski
6983
Jermenski
7289
Grčki
6976
Maori
7773
Sudanese
8385
Assamese
6583
Grenlandski
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldavski
7779
Švedski
8386
Azerbejdžanski
6590
Gujarati
7185
Mongolski
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Basque
6985
Hebrejski
7387
Nepali
7869
Tamil
8465
Bengali
6678
Hindi
7273
Norveški
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Mađarski
7285
Oriya
7982
Thai
8472
Bihari
6672
Islandski
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonezijski
7378
Pashto, Pushto
8083
Turski
8482
Bugarski
6671
Interlingua
7365
Persijski
7065
Turkmen
8475
Burmese
7789
Irski
7165
Poljski
8076
Twi
8487
Beloruski
6669
Italijanski
7384
Portugalski
8084
Ukrajinski
8575
Kineski
9072
Javanese
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Hrvatski
7282
Kannada
7578
Rhaeto-Romance 8277
Uzbekistanski
8590
Češki
6783
Kashmiri
7583
Rumunski
8279
Vijetnamski
8673
Danski
6865
Kazakh
7575
Ruski
8285
Volapük
8679
Holandski
7876
Kirghiz
7589
Samoan
8377
Velški
6789
Engleski
6978
Korejanski
7579
Sanskrit
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Kurdski
7585
Škotski galski
7168
Xhosa
8872
Estonski
6984
Laothian
7679
Srpski
8382
Yiddish
7473
Faroese
7079
Latinski
7665
Srpsko-hrvatski
8372
Yoruba
8979
Fidži
7074
Latvian, Lettish
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finski
7073
Lingala
7678
6
Dodatak
Kod
74 Dodatak
Trgovačke marke i
licence
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ i logotipi predstavljaju zaštitne
znakove kompanije Blu-ray Disc Association.
“DVD Logo” je trgovačka marka korporacije
za licenciranje DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
Proizvedeno pod licencom patenta Sjedinjenih
Država br.:5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 i drugim SAD i svetskim patentima koji
su izdati ili u proceduri. DTS-HD, znak i DTS-HD
i znak korišćeni zajedno su registrovani zaštitni
znaci, a DTS-HD Master Audio | Essential je zaštitni
znak kompanije DTS, Inc. Proizvod se isporučuje
sa softverom. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
Wi-Fi CERTIFIED Logo koristi sertifikacionu
oznaku Wi-Fi Alliance.
Logotip Wi-Fi CERTIFIED je znak sertifikacije
asocijacije Wi-Fi Alliance.
Java je zaštitni znak kompanije Oracle i/ili njenih
podružnica.
“AVCHD’’ i ‘’AVCHD’’ logotipi su trgovačke marke
korporacija Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
6
Dodatak
Termini HDMI i HDMI multimedijalni interfejs u
visokoj rezoluciji i HDMI logo su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci HDMI-a licenciranog od
strane LLC u SAD i drugim zemljama.
“x.v.Colour” je trgovačka marka korporacije Sony
Corporation.
Proizvedeno pod licencom Dolby laboratorija.
Dolby i dvostruki-D simbol su trgovačke marke
Dolby laboratorija.
DLNA®, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED® su trgovačke
marke, uslužne marke ili sertifikati digitalne mrežne
alijanse Digital Living Network Alliance.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i „Made for
iPad“znače da je elektronska dodatna oprema
namenjena za povezivanje sa iPod, iPod, odnosno
iPad i da je sertifikovan od strane proizvođača za
usklađenost sa Apple standardima. Kompanija
Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja niti
za njegovu usklađenost sa bezbednosnim i
regulatornim standardima. Imajte u vidu da
korišćenje ovog dodatka sa iPod/iPhone uređajem
može da utiče na performanse bežične veze.
DivX®, DivX Certified®I povezani logotipi su
zaštitni znaci kompanije Rovi Corporation ili
njenih podružnica i koriste se pod licencom.
Dodatak 75
pogledajte našu internet stranicu, deo: Gracenote
Privacy Policy (Pravilnik o zaštiti privatnosti).
Gracenote®, Gracenote logo i logotip, kao i logo
“ Powered by Gracenote” su registrovani zaštitni
znaci ili zaštitni znaci kompanije Gracenote u
Sjedinjenim Državama i/ili u drugim zemljama.
Tehnologiju prepoznavanja muzike i
odgovarajuće podatke obezbeđuje Gracenote®.
Gracenote® Licencni ugovor sa krajnjim
korisnikom
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver kompanije
Gracenote, Inc. Emeryville, Kalifornija (“Gracenote”).
Softver kompanije Gracenote (“ Gracenote
Software”) omogućava ovoj aplikaciji da prepozna
disk ili datoteku i pruži informacije u vezi sa
muzikom, uključujući ime umetnika, broj snimka
i naslov (“Gracenote Data” ) sa on-line servera
ili pridruženih baza podataka (zajednički naziv,
“Gracenote Servers”) i da vrši i druge funkcije.
Možete koristiti Gracenote podatke jedino kao
krajnji korisnik ove aplikacije ili uređaja.
Vi ste saglasni da će vaša neekskluzivna licenca
za upotrebu Gracenote podataka, Gracenote
softvera, i Gracenote servera biti poništena ako
prekršite ova ograničenja. Ako vaša licenca bude
poništena vi pristajete da prekinete bilo koju i svaku
upotrebu Gracenote podataka, Gracenote softvera,
i Gracenote servera. Gracenote zadržava sva rava na
Gracenote podatke, Gracenote softver, i Gracenote
servere, uključujući sva vlasnička prava. Ni u kom
slučaju Gracenote ne prihvata odgovornost za bilo
kakvu isplatu vama za bilo koju informaciju koju vi
pribavite. Vi ste saglasni da racenote, Inc. može u
svoje ime sprovesti svoja prava protiv vas po ovom
ugovoru.
Gracenote servis koristi jedinstveni identifikator
da prati vaše pretrage u statističke svrhe. Svrha
po slučajnom uzorku zadatih identifikatora je da
se Gracenote servisu omogući da broji pretrage
bez znanja vašeg identiteta. Za više informacija
GRACENOTE ODBIJA SVE GARANCIJE, DIREKTNE
ILI INDIREKTNE, KOJE UKLjUČUJU ALI NISU
OGRANIČENE NA POSREDNE GARANCIJE ZA
MERKANTIBILNOST, PRILAGOĐENOST ODREĐENOJ
SVRSI, NASLOVU I NEPOVREDIVOSTI. GRACENOTE
NE GARANTUJE REZULTATE VAŠEG KORIŠTENjA
SOFTVERA ILI BILO KOG SERVERA. NI U KOM
SLUČAJU NE PRIHVATA ODGOVORNOST NAMERNE
ILI SLUČAJNE ŠTETE ILI ODGOVORNOST ZA GUBITAK
PROFITA ILI ZARADE.
© Gracenote, Inc. 2009
6
Dodatak
Vi ste saglasni da ćete Gracenote podatke,
Gracenote softver, i Gracenote servere koristiti
samo u lične i nekomercijalne svrhe. Saglasni ste da
nećete dati, kopirati ili prebaciti Gracenote softver
ili bilo koje Gracenote podatke bilo kom trećem
licu. SAGLASNI STE DA NEĆETE KORISTITI NITI
EKSPLOATISATI GRACENOTE PODATKE, GRACENOTE
SOFTVER, ILI GRACENOTE SERVERE, OSIM KAKO JE
OVDE JASNO DOZVOLjENO.
Gracenote softver i svaki pojedini Gracenote
podatak je vama licencom odobren u zatečenom
stanju. Gracenote nikoga ne zastupa niti garantuje,
direktno niti indirektno, tačnost bilo kog Gracenote
podatka sa Gracenote servera. Gracenote zadržava
pravo da izbriše podatke sa Gracenote servera ili da
izmeni kategorije podataka iz bilo kog razloga kojeg
kompanija Gracenote smatra dovoljnim. Ne dajemo
garancije da su Gracenote softver ili Gracenote
serveri bez grešaka ili da funkcionisanje Gracenote
softvera i Gracenote servera neće biti ometano.
Gracenote nema obavezu da vam obezbedi nove
poboljšane ili dodatne tipove podataka ili kategorija
koje može osigurati u budućnosti i ima pravo da
prekine svoj servis u bilo koje vreme.
76 Dodatak
Cinavia Obaveštenje
Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju kako bi
ograničio korišćenje neovlašćenih kopija nekog
komercijalno napravljenog filma i videa i njihovih
zvučnih traka za puštanje. Kada je otkriveno
neovlašćeno korišćenje kopije, pojaviće se poruka i
kopiranje će se odmah prekinuti.
Više informacija o Cinavia tehnologiji možete
pronaći na Cinavia korisničkom centru na
internetu(Online Consumer Information Center)
na http://www.cinavia.com. Ako želite da dobijete
više informacija o Cinavia poštom, pošaljite nam
pismo sa vašom adresom na: Cinavia korisničkom
centru(Consumer Information Center), P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju koja je izdata
pod licencom Verance Corporation i zaštićen je od
strane SAD patenta 7,369,677 i drugih SAD patenata
izdatih širom sveta, kao i sva prava vlasnika nad
ovakvom tehnologijom. Cinavia je zaštitni znak
Verance Corporation. Prava zagarantovana 20042012 Verance Corporation. Sva prava zagarantovana
od Verance. Pogrešno rukovanje ili inženjerstvo ili
rastavljanje je zabranjeno.
6
Dodatak
Dodatak 77
Specifikacije
Opšte
Zahtevi za napajanje
Pogledajte glavnu etiketu na panelu sa zadnje strane.
Potrošnja
Pogledajte glavnu etiketu na panelu sa zadnje strane.
Dimenzije (Š x V x D)
Približno 440 mm x 65 mm X 298 mm
Neto težina (Približno)
3,2 kg
Radna temperatura
Od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost
Od 5 % do 90 %
Ulazi/Izlazi
HDMI IN/OUT (video/audio)
19-iglični (tipa A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA džek (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), optički priključak x 1
Tjuner
Raspon FM podešavanja
Od 87,5 do 108,0 MHz ili od 87,50 do 108,00 MHz
Pojačivač
Izlaz napajanja (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %
1200 W
Prednji
194 W x 2
Centralni
194 W
Zadnji
194 W x 2
Sub-Woofer
230 W (pasivni)
Sistem
Laser
Poluprovodnički laser
talasne dužine
405 nm / 650 nm
Sistem signala
Standardni PAL/NTSC color TV sistem
LAN port
Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bežični (Wireless) LAN (unutrašnja
antena)
Integrisani IEEE 802.11n (opseg 5 GHz i 2,4 GHz) pristup bežičnoj
mreži, kompatibilan sa 802.11a/b/g Wi-Fi mrežama.
Bus Napajanje (USB)
DC 5 V 0 2.1 A (Prednji) / DC 5 V 0 300 mA (Zadnji)
6
Dodatak
Ukupno
78 Dodatak
Zvučnici (BH7230BW/BH7230BWB)
Prednji zvučnik (levi/desni) (S73B1-F/S73B3-F)
Tip
2-kanalna 2 zvučnika
Maksimalno
ulazno napajanje
388 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije
(Š x V x D)
88 mm X 181 mm X 81 mm
Ulazno napajanje
194 W
Neto težina
0,7 kg
Zadnji zvučnik (levi/desni) (S73B1-S/S73B3-S)
Tip
1-kanalna 1 zvučnika
Maksimalno
ulazno napajanje
388 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije
(Š x V x D)
88 mm X 121 mm X 81 mm
Ulazno napajanje
194 W
Neto težina
0,5 kg
Centralni zvučnik (S73T1-C/S73T3-C)
Tip
2-kanalna 3 zvučnika
Maksimalno
ulazno napajanje
388 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije
(Š x V x D)
360 mm X 81 mm X 70 mm
Ulazno napajanje
194 W
Neto težina
1,2 kg
Tip
1-kanalna 1 zvučnika
Maksimalno
ulazno napajanje
460 W
Impedansa
3Ω
Neto dimenzije
(Š x V x D)
251 mm X 336 mm X 310 mm
Ulazno napajanje
230 W
Neto težina
5,7 kg
Sabvufer (S73T1-W)
6
Dodatak
Dodatak 79
Zvučnici (BH7530TW/BH7530TWB)
Prednji zvučnik (levi/desni) (S73T1-S/S73T3-S)
Tip
2-kanalna 3 zvučnika
Maksimalno
ulazno napajanje
388 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije
(Š x V x D)
250 mm X 1200 mm X 250 mm
Ulazno napajanje
194 W
Neto težina
4,3 kg
Zadnji zvučnik (levi/desni) (S73T1-S/S73T3-S)
Tip
2-kanalna 3 zvučnika
Maksimalno
ulazno napajanje
388 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije
(Š x V x D)
250 mm X 1200 mm X 250 mm
Ulazno napajanje
194 W
Neto težina
4,3 kg
Centralni zvučnik (S73T1-C/S73T3-C)
Tip
2-kanalna 3 zvučnika
Maksimalno
ulazno napajanje
388 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije
(Š x V x D)
360 mm X 81 mm X 70 mm
Ulazno napajanje
194 W
Neto težina
1,2 kg
Tip
1-kanalna 1 zvučnika
Maksimalno
ulazno napajanje
460 W
Impedansa
3Ω
Neto dimenzije
(Š x V x D)
251 mm X 336 mm X 310 mm
Ulazno napajanje
230 W
Neto težina
5,7 kg
Sabvufer (S73T1-W)
6
Bežični prijemnik (W3-2)
Pogledajte glavnu etiketu na panelu sa zadnje strane.
Potrošnja
Pogledajte glavnu etiketu na panelu sa zadnje strane.
Dimenzije (Š x V x D)
60 mm X 220 mm X 175 mm
Neto težina (Približno)
0,9 kg
yy Dizajn i specifikacije mogu biti podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.
Dodatak
Zahtevi za napajanje
80 Dodatak
Održavanje
Napomene u vezi diskova
Rukovanje diskovima
Rukovanje uređajem
Kada transportujete aparat
Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat
bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat,
prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan
u fabrici.
Čišćenje aparata
Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suvu krpu.
Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu
krpu lagano natopljenu u blagi rastvor deterdženta.
Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin,
razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.
Održavanje spoljašnjosti aparata čistim
yy Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini
aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.
yy Ako jako pritiskate dok brišete, možete da
oštetite površinu plejera.
yy Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u
kontaktu sa aparatom duže vremena.
Održavanje aparata
6
Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti.
Ako su optička sočiva za čitanje i disk drajv prljavi ili
istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje,
molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.
Nemojte pipati plejbek stranu diska.
Držite disk na krajevima tako da vam prsti ne
dodiruju površinu. Nemojte lepiti nikakav papir ili
traku na disk.
Čuvanje diskova
Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište.
Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima
ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u
parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj
svetlosti.
Čišćenje diskova
Otisci prstiju i prašina na disku mogu dovesti
do slabog kvaliteta slike i izobličenja zvuka. Pre
puštanja diska, obrišite ga krpom. Disk brišite od
centra ka spoljašnjosti.
Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su
alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za
čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil
pločama.
Dodatak
Dodatak
81
Važne informacije koje
se odnose na mrežne
usluge
Sve informacije, podaci, dokumenti, celokupna
komunikacija, sva preuzimanja, fajlovi, tekstovi, slike,
fotografije, grafički prikazi, kompletan video sadržaj,
emitovanje na webu, sve publikacije, alati, resursi,
softveri, kodovi, programi, apleti, vidžeti, aplikacije,
proizvodi i drugi sadržaj („Sadržaj“) i sve usluge i
ponude („Usluge“) koje pruža bilo koja treća strana
(„Davalac usluga“) predstavljaju isključivu obavezu
Davaoca usluga od kojeg potiču.
Dostupnost i pristup Sadržaju i Uslugama koje
pruža Davalac usluga preko LGE uređaja mogu se
promeniti bilo kada bez prethodnog obaveštenja,
uključujući, ali ne ograničavajući se na prekid,
uklanjanje ili obustavu celokupnog ili delimičnog
Sadržaja ili Usluga.
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi
sa Sadržajem ili Uslugama, najnovije informacije
možete naći na web lokaciji Davaoca usluga. LGE ne
snosi odgovornost za korisnički servis koji se odnosi
na Sadržaj i Usluge. Sva pitanja ili zahteve za servis
koji se odnose na Sadržaj ili Usluge treba uputiti
direktno relevantnim Davaocima sadržaja i usluga.
6
Dodatak
Imajute u vidu činjenicu da LGE ne odgovara za bilo
kakav Sadržaj ili Usluge koje pruža Davalac usluga
ili bilo kakve promene, uklanjanje ili obustavu
pružanja dotičnog Sadržaja ili Usluga i ne garantuje
dostupnost ili mogućnost pristupa takvom Sadržaju
ili Uslugama.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement