LG BH9520T Owner's manual
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE
Cinema 3D Sound Bluray™ kućni bioskop
Pre nego što pustite vaš set u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za ubuduće.
BH9520T (BH9520T, S92T1-S/C/W)
P/NO : SAC35376105
2
Prvi koraci
Informacije o
bezbednosti
1
Prvi koraci
OPREZ
NE OTVARAJTE, RIZIK OD
STRUJNOG UDARA
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG
UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI
ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA
DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA.
ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
Simbol munje unutar
jednakostraničnog trougla
upozorava korisnika na prisustvo
opasnog neizolovanog napona
unutar proizvoda koji može biti
dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog
udara.
Uzvičnik unutar jednakostraničnog
trougla upozorava korisnika
na važne instrukcije o radu i
održavanju (servisu) koje se mogu
naći u uputstvu koje prati uređaj.
UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA
ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI
VLAGI.
UPOZORENJE: Nemojte da postavljate ovaj uređaj
u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili
nešto slično.
OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju.
Instalirajte prema uputstvima datim od strane
proizvođača.
Slotovi i otvori na kućištu postoje zbog ventilacije
da bi se omogućio pouzdani rad uređaja i da bi se
zaštitio od pregrevanja. Otvori ne treba nikada da
se blokiraju postavljanjem uređaja na krevet, kauč,
tepih ili ostale slične površine. Uređaj ne treba da
se stavlja u ormane ili ugradne police sve dok se ne
obezbedi pravilna ventilacija ili dok se ne ispune svi
zahtevi prema instrukcijama proizvođača.
OPREZ: KLASA 1M VIDLJIVO I NEVIDLJIVO LASERSKO
ZRAČENJE KADA JE OTVORENO. NEMOJTE GLEDATI
DIREKTNO OPTIČKIM INSTRUMENTIMA.
Korišćenje upravljača, regulatora ili postupaka sa
performansama drugačijim od onih koje su ovde
opisane mogu dovesti do opasnog izlaganja
radijaciji.
UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl
Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu
prema električnom kolu koje im je namenjeno;
Tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj
i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se
granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite
na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu
za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice.
Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice,
produžni nastavci, iskrzani električni kablovi,
oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja
su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti
do električnog udara ili požara. Zato povremeno
proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled
ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu
kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a
kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštitite
električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg
postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje,
priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja
po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke,
utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.
Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač
iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je
priključak lako dostupan.
Prvi koraci
Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili
akumulatorom.
OPREZ: Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju
ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljaju
predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vaze.
Odlaganje starog uređaja
1. Simbol precrtane korpe za otpatke na
proizvodu znači da se na njega odnosi
Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.
2. Sve električne i elektronske uređaje
treba odložiti odvojeno od opšteg
gradskog otpada, i to preko namenskih
tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od
strane vlade ili lokalne uprave.
3. Pravilno odlaganje starog uređaja
pomoći će u sprečavanju potencijalnog
negativnog uticaja na životnu sredinu i
zdravlje ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju
starog uređaja zatražite od gradske
uprave, komunalnog preduzeća ili
prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje baterija/akumulatora
1. Ako je baterija/akumulator označen
simbolom precrtane korpe za otpatke,
znači da se na bateriju/akumulator
odnosi Direktiva Evropske Unije
2006/66/EC.
2. Simbol može biti kombinovan sa
hemijskim simbolima za živu (Hg),
kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba
odložiti odvojeno od opšteg gradskog
otpada, i to preko namenskih tačaka za
prikupljanje, ustanovljenih od strane
vlade ili lokalne uprave.
4. Ispravnim odlaganjem starih baterija/
akumulatora sprečavate potencijalne
negativne efekte na okolinu, zdravlje
životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju
starih baterija/akumulatora zatražite
od gradske uprave, komunalnog
preduzeća ili prodavnice u kojoj ste
kupili proizvod.
1
Prvi koraci
Bezbedan način za odlaganje baterije ili
vađenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju
ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada
postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje
okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi
i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući
kontejner na određenim prihvatnim lokacijama.
Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim
otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne
baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne
treba da se izlažu visokim temperaturama, kao što
su na primer sunce, vatra ili slično.
3
4
Prvi koraci
Napomena Evropske Unije u vezi bežičnih
proizvoda
1
Prvi koraci
LG ovim deklariše da
je ovaj proizvod (tj.
da su ovi proizvodi)
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim važnim
odredbama direktiva: Directive 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.
Molimo vas da preko sledeće adrese uspostavite
kontakt radi kopije deklaracije DoC (Declaration of
Conformity - Izjava o usklađenosti proizvoda)
Centar za evropske standarde:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon
korisničke službe. Informacije o korisničkom
servisu potražite na garantnom listu ili se obratite
prodavcu od kog ste kupili ovaj proizvod.
Samo za korišćenje unutra.
Izjava o izlaganju RF radijaciji
Ovu opremu bi trebalo instalirati i njom upravljati
uz održavanje najmanje udaljenosti od 20 cm
između predajnika i tela.
Napomene o autorskim pravima
yy Pošto je AACS (Advanced Access Content
System) odobren kao system za zaštitu sistema
za Blu-ray format diska, slično korišćenju CSS
(Content Scramble System) za DVD format,
postoje neka ograničenja za reprodukciju,
analogni izlazni signal itd. za sadržaje zaštićene
AACS-om. Rad i ograničenja u radu ovog
uređaja mogu da se razlikuju zavisno od
trenutka kupovine jer ta ograničenja mogu biti
usvojena i/ili promenjena od strane AACS nakon
proizvodnje ovog proizvoda.
yy Pored toga, oznake BD-ROM i BD+se takođe
koriste kao sistemi za zaštitu Blu-ray formata
diska, što podrazumeva neka ograničenja
reprodukcije za sadržaj zaštićen znacima
BD-ROM i/ili BD+. Da biste dobili dodatne
informacije o AACS, BD-ROM Mark, BD+ ili ovom
proizvodu, molimo vas da kontaktirate korisnički
servis centar kompanije LG.
yy Mnogi BD-ROM/DVD diskovi su kodirani sa
zaštitom od kopiranja. Zbog toga, vaš plejer
treba da povežete direktno na TV, ne na video
rekorder. Ako povežete na video rekorder onda
ćete sa diska koji ima zaštitu od kopiranja dobiti
izobličenu sliku.
yy Ovaj proizvod sadrži tehnologiju zaštite autorskih
prava koja je zaštićena američkim patentnim
zakonima i drugim pravima zaštite intelektualne
svojine. Korišćenje ove tehnologije zaštite
autorskih prava mora odobriti kompanija Rovi i
odnosi se na kućnu upotrebu i slično ograničeno
prikazivanje osim ukoliko je drugačije odobrila
kompanija Rovi. Zabranjen je inverzni inženjering
ili rasklapanje.
yy Pod američkim zakonima autorskog prava i
zakonima autorskog prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, korišćenje, prikaz,
distribucija ili ponovno emitovanje TV programa,
video kaseta, BD-ROM diskova, DVD diskova, CD
diskova i drugog materijala može biti predmet
građanske i/ili krivične odgovornosti.
Prvi koraci
5
Važna napomena u vezi TV sistema u
boji
Sistem u boji ovog plejera se razlikuje zavisno od
diska koji se pušta.
Samo multi sistem TV u boji može da prima sve
signale sa izlaza plejera.
yy Ako imate PAL TV sistem u boji, onda ćete
prilikom puštanja diska snimljenog u NTSC
sistemu videti samo izobličene slike.
yy Multi sistem TV u boji menja sistem boja
automatski prema ulaznim signalima. U slučaju
da se kolor sistem ne menja automatski, isključite
ga i videćete normalnu sliku na ekranu.
yy Čak i kada se sistem snimljen u NTSC kolor
sistemu lepo prikazuje na vašem TV-u, može
se desiti da se ovo ne snimi korektno na vašem
rekorderu.
>>Oprez
yy Gledanje 3D sadržaja na duže vreme može
dovesti do vrtoglavice i zamora.
yy Ne preporučuje se da 3D filmove gledaju
nejake osobe, deca i trudnice.
yy Čvrsto se preporučuje da ako imate
glavobolju, zamor ili vrtoglavicu prilikom
gledanja trodimenzionalne slike, da
zaustavite reprodukciju i odmorite se.
1
Prvi koraci
Na primer, kada je na plejeru pušten disk snimljen
u NTSC kolor sistemu, slika na izlazu je takođe NTSC
signal.
6
Sadržaj
Sadržaj
1
Prvi koraci
2
8
8
12
12
12
12
13
14
15
Informacije o bezbednosti
Uvod
– Diskovi koji se mogu reprodukovati i
simboli korišteni u ovom uputstvu
– O simbolu “7”
– Napomene u vezi kompatibilnosti
– Zahtevi fajlova
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– DLNA
– Određeni zahtevi sistema
– Regionalni kodovi
– Izbor sistema
Daljinski upravljač
Prednji panel
Zadnji panel
2
Povezivanje
16
17
17
18
18
19
19
Postavljanje sistema
Priključivanje zvučnika
– Priključivanje zvučnika na plejer
Povezivanje na TV aparat
– Priključak HDMI
– Šta je SIMPLINK?
– Funkcija ARC (povratni audio kanal Audio Return Channel)
– Video priključak
– Postavka rezolucije
Priključivanje antene
Veze sa spoljašnjim uređajem
– Priključak AUX
– Priključak PORT. IN
– Priključak OPTICAL IN
– Priključak HDMI IN 1/2
Povezivanje na vašu kućnu mrežu
– Žičana mreža
– Setup žičane mreže
– Bežična mrežna veza
– Setup bežične mreže
Povezivanje USB jedinice
9
9
10
11
20
20
21
22
22
22
23
23
24
24
25
26
26
29
29
– Playback sadržaj sa USB jedinice
3
Podešavanje sistema
30
30
31
32
33
34
36
37
37
39
39
Postavke
– Početno podešavanje
– Podešavanje postavki
– Meni [DISPLEJ]
– Meni [JEZIK]
– Meni [Audio]
– Meni [ZAKLJUČATI]
– Meni [MREŽA]
– Meni [OSTALI]
Zvučni efekti
Efekat zumiranja zvuka
(4.1 CH ili 2.1 CH)
4
Rukovanje
40
40
40
40
Osnovna reprodukcija
– Upotreba menija [HOME]
– Puštanje diskova
– Reprodukcija fajla na disku/USB
uređaju
– Reprodukcija Blu-ray 3D diskova
– Enjoying Uživajte u BD-LIVE sadržaju
– Reprodukcija fajla na mrežnom
serveru
– Wi-Fi Direct™ konekcija
– Osnovne operacije za video i audio
sadržaj
– Osnovne operacije za foto sadržaj
– Upotreba menija diska
– Obnova reprodukcije
– Poslednje upamćena scena
Napredna reprodukcija
– Obnova reprodukcije
– Ponavljanje određenog dela
– Prikaz informacija sadržaja
– Izmena prikaza liste sadržaja
– Izbor fajla titla (prevoda)
– Opcije za prikaz slika
– Slušanje muzike dok traje projekcija
slajdova
On-Screen display (Displej na ekranu)
– Prikaz informacija o disku na ekranu
– Reprodukcija od nekog tačno
41
41
42
42
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
48
48
49
49
50
Sadržaj
50
50
50
51
51
51
52
53
54
54
54
56
56
56
56
56
56
56
57
57
58
58
59
59
odabranog vremena
– Izbor jezika titla
– Da čujete različite audio opcije
– Posmatranje iz različitih uglova
– Izmena odnosa stranica ekrana
– Izmena kodne strane titla
– Izmena moda slika
Snimanje sa audio diskova
Prikaz informacija iz Gracenote Media
Database
Reprodukcija sa iPod-a
– Uživanje u iPod-u na ekranu
– Uživanje u režimu IN iPod
Radio operacije
– Slušanje radija
– Memorisanje radio stanica
– Brisanje memorisane stanice
– Brisanje svih sačuvanih stanica
– Poboljšanje lošeg FM prijema
– Pogledajte informacije o radio stanici
Korišćenje funkcije Premium
Korišćenje LG Apps
– Prijavljivanje
– Upravljanje My Apps
Korišćenje Bluetooth tehnologije
– Slušanje muzike koja je uskladištena
na Bluetooth uređajima
5
Rešavanje problema
61
61
62
63
63
63
63
Rešavanje problema
– Opšte
– Mreža
– Slike
– Zvuk
– Podrška kupcima
– Obaveštenje o softveru otvorenog
izvornog koda
7
6
Dodatak
64
Upravljanje televizorom pomoću
daljinskog upravljača
– Podešavanje daljinskog upravljača da
upravlja vašim televizorom
Update mrežnog softvera
– Notifikacija za update mrež
– Update softvera
Nero MediaHome 4 Essentials
– Sistemski zahtevi
– Instalacija softvera Nero Media Home
4 Essentials
– Zajedničko korišćenje fajlova i foldera
(sharing)
Lista kodova regiona
Lista kodova jezika
Trgovačke marke i licence
Specifikacije audio izlaza
Specifikacije
Održavanje
– Rukovanje uređajem
– Napomene u vezi diskova
Važne informacije koje se odnose na
mrežne usluge
64
65
65
65
67
67
68
68
69
70
71
74
75
77
77
77
78
1
2
3
4
5
6
8
Prvi koraci
Uvod
1
Prvi koraci
Diskovi koji se mogu reprodukovati i simboli korišteni u ovom
uputstvu
Medij/termin
Logotip
Simbol
Opis
yy Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili
iznajmiti
e
yy Samo „Blu-ray 3D“ diskovi i „SAMO Blu-ray 3D“
diskovi.
yy BD-R/RE diskovi koji su snimljeni u BDAV
formatu.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE diskovi koji sadrže fajlove filmova,
muzike ili slika.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
yy Diskovi kao što su filmovi, koji se mogu kupiti ili
iznajmiti.
yy Režim filma i samo finalizirani
yy Podržava i dvoslojne diskove
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio CD
(12 cm)
o
Finalizirani AVCHD format
y
u
i
yy DVD±R diskovi koji sadrže fajlove filmova,
muzike i slika.
r
VR režim i samo finalizovani
t
Audio CD
y
u
i
CD-R/RW
(12 cm)
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
yy CD-R/RW diskovi koji sadrže fajlove filmova,
muzike i slika.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge format
Napomena
–
,
Ukazuje na specijalne napomene i radne
karakteristike.
Pažnja
–
>
Označava oprez za sprečavanje oštećenja usled
nepravilnog korišćenja.
Prvi koraci
,,Napomena
yy Zavisno od opreme za snimanje ili samih
diskova CD-R/RW (ili DVD±R/±RW), neki
CD-R/RW diskovi (ili DVD±R/±RW) ne mogu
da se koriste na ovom uređaju.
yy Može se desiti da BD-R/RE, DVD±R/RW i
CD-R/RW diskovi snimljeni na kompjuteru,
DVD ili CD rekorderu, ne mogu raditi ako je
disk oštećen ili prljav, ili ako ima prljavštine ili
kondenzacije na sočivima rekordera.
yy Ako disk snimate na kompjuteru, čak i ako
je disk snimljen u kompatibilnom formatu,
postoje slučajevi u kojima oni ne mogu
raditi zbog postavki aplikativnog softvera
koji se koristi za snimanje diska. (Proverite sa
izdavačem softvera za detaljnije informacije
o tome.)
yy Ovaj plejer zahteva diskove i snimke
koji odgovaraju određenim tehničkim
standardima da bi se postigao optimalni
kvalitet reprodukcije.
yy Prethodno snimani DVD diskovi su
automatski postavljeni da zadovolje ove
standarde. Ima mnogo različitih vrsta
formata diskova na koje može da se snima
(uključujući i CD-R diskove koji sadrže MP3
ili WMA fajlove) i oni zahtevaju određene
uslove (vidi gore) da bi se obezbedila
kompatibilnost u radu.
yy Korisnici treba da uzmu u obzir da se
zahteva dozvola da bi se preuzimali MP3/
WMA fajlovi i muzika sa interneta. Naša
kompanija nema prava da daje takve
dozvole. Dozvola treba uvek da se traži od
vlasnika tih autorskih prava.
yy Morate da postavite opciju formata
diska na [Mastered] da biste napravili da
diskovi budu kompatibilni sa LG plejerima
prilikom formatiranja diskova koji se mogu
presnimavati. Ako postavite na Live System,
ne možete koristiti LG plejer. (Mastered/Live
File System : Sistem formatiranja diska za
Windows Vista)
O simbolu “7”
Tokom rada se na TV-u može pojaviti simbol
“7” koji ukazuje na to da neka funkcija koja je
objašnjena u ovom uputstvu nije dostupna za taj
konkretni medijum.
Napomene u vezi
kompatibilnosti
yy Pošto je BD-ROM novi format, moguće je
očekivati i nešto drugačije prilike kod nekih
određenih diskova, digitalnih veza i dr. Ako imate
neke probleme u vezi kompatibilnosti, molimo
vas da kontaktirate ovlašćeni servis centar.
yy Ovaj uređaj vam omogućava da uživate u
funkcijama poput slike u slici, sekundarnih
audio i video paketa itd., sa BD-ROM koji
podržava BONUSVIEW (BD-ROM verzija 2 Profil
1 verzija 1.1). Sekundarni video i audio može
se reprodukovati sa diska koji je kompatibilan
s funkcijom slike u slici. Za metod reprodukcije
pogledajte uputstva na disku.
yy Prikazivanje sadržaja visoke definicije i konverzija
naviše standardnog DVD sadržaja može da
zahteva HDCP ulaz ili DVI ulaz koji podržava
HDCP na vašem uređaju za prikaz.
yy Na nekim BD-ROM i DVD diskovima neke od
komandi ili karakteristika mogu biti ograničene.
yy Za snimanje određenih informacija u vezi
sa diskom možete da koristite USB uređaj,
uključujući preuzeti sadržaj sa Interneta. Disk
koji koristite kontrolisaće kako se informacije
zadržavaju.
1
Prvi koraci
yy Zavisno od softvera za snimanje i finalizacije,
neki diskovi (CD-R/RW, DVD±R/RW ili BD-R/
RE) ne mogu da rade na ovom uređaju.
9
10
Prvi koraci
Zahtevi fajlova
Fajlovi filmova
1
Prvi koraci
Fajl
Lokacija
Disk,
USB
DLNA
Fajl
Tip
Codec format
Audio Format
Titl
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (bez
DRM-a), “.vob”,
“.3gp”
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(samo standardna
reprodukcija), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (bez
DRM-a)
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(samo standardna
reprodukcija), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1
SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Muzički fajlovi
Fajl
Lokacija
Fajl
Tip
Disk,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(bez DRM-a),
“.flac”
unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 32 - 192 kbps Neki od wav fajlova
unutar 16 - 48 kHz (MP3)
(WMA),
nisu podržani na
unutar 32 - 320 kbps ovom plejeru.
(MP3)
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(bez DRM-a)
unutar 32 - 48 kHz (WMA), unutar 32 - 192 kbps Neki od wav fajlova
unutar 16 - 48 kHz (MP3)
(WMA),
nisu podržani na
unutar 32 - 320 kbps ovom plejeru.
(MP3)
DLNA
Frekvencija
uzorkovanja
Brzina protoka
Napomena
Fajlovi slike
Fajl
Lokacija
Disk,
USB,
DLNA
Fajl
Tip
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Preporuka Dimenzije
Manje od 4000 x 3000 x 24 bit/piksel
Manje od 3000 x 3000 x 32 bit/piksel
Napomena
Progresivna i kompresija bez
gubitaka fajlova slike nisu
podržane.
yy Isporučeni DLNA server za Macintosh izdanje ima ograničenja u kompatibilnosti fajlova, kao što su ASF.
WMA i WMV.
Prvi koraci
,,Napomena
yy Naziv fajla je ograničen na 180 znakova.
yy Maksimalan broj fajlova/foldera: Manji od
2000 (ukupan broj fajlova i foldera)
yy Kompatibilnost fajlova može se razlikovati u
zavisnosti od servera.
yy Zato što je kompatibilnost DLNA servera
testirana u okruženju integrisanog DLNA
servera (Nero MediaHome 4 Essentials),
zahtevi fajlova i funkcije reprodukcije mogu
se razlikovati u zavisnosti od medija servera.
yy Zahtevi fajlova na stranici 10 nisu uvek
kompatibilni. Određena ograničenja mogu
postojati u zavisnosti od osobina fajla i
mogućnosti medija servera.
yy Puštanje naslovnih video fajlova je jedino
dostupno na DLNA media serveru, koji je
kreiran preko softvera Nero MediaHome
4 Essentials koji je veoma važan na ovom
plejer paketu.
yy Fajlovi sa prenosivog medija kao što su USB
disk, DVD disk itd. na vašem medija serveru
možda neće biti pravilno deljeni.
yy Ovaj uređaj ne podržava MP3 fajl sa
integrisanom ID3 oznakom.
yy Ukupno vreme reprodukcije audio fajla
označeno na ekranu može biti netačno za
VBR fajlove.
yy Fajlovi HD filmova koji se nalaze na
CD/DVD-u ili USB 1.0/1.1 možda se neće
pravilno reprodukovati. Za reprodukciju
fajlova HD filmova preporučuju se Blu-ray
disk ili USB 2.0.
yy Ovaj plejer podržava H.264/MPEG-4 AVC
profil Glavni, visoko, nivo 4.1. Za fajl na višem
nivou na ekranu će se pojaviti poruka sa
upozorenjem.
yy Ovaj plejer ne podržava fajlove snimljene
pomoću GMC*1 ili Qpel*2.
*1 GMC - Globalna kompenzacija pokreta
*2 Qpel - Povećanje preciznosti
,,Napomena
yy Datoteka „avi“ koja je kodirana „WMV 9
kodekom“ nije podržana.
yy Ovaj uređaj podržava UTF-8 datoteke čak i
kada sadrže Unikod prevode. Ovaj uređaj ne
podržava čiste Unikod datoteke prevoda.
yy U zavisnosti od tipa datoteke ili načina
snimanja, reprodukcija možda neće biti
moguća.
yy Ovaj uređaj ne podržava disk koji je snimljen
za više sesija na normalnom računaru.
yy Prilikom reprodukcije filma, naziv filma i
naziv prevoda se moraju podudarati.
yy Ukoliko je video kodek MPEG2 TS ili MPEG2
PS, nije moguća reprodukcija prevoda.
yy Ukupno vreme reprodukcije prikazano na
ekranu ne mora da bude tačno za sve VBR
fajlove.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Na ovom plejeru se mogu puštati diskovi u
AVCHD formatu. Ovi diskovi su normalno
snimljeni i koriste se u kamkorderima.
yy AVCHD format je digitalni video format visoke
definicije za kamere.
yy MPEG-4 AVC/H.264 format može da kompresuje
slike sa većom efikasnošću nego što to mogu
konvencionalni formati za kompresovanje slike.
yy Na ovom plejeru se mogu puštati AVCHD diskovi
pomoću formata ‘’x.v.Color’’.
yy Može se desiti da se neki od diskova u AVCHD
formatu ne mogu reprodukovati, zavisno od
uslova snimanja.
yy Diskovi u AVCHD formatu moraju da se
finaliziraju.
yy ‘’x.v.Color’’ nudi širi opseg boja od normalnih
diskova za DVD kamkordere.
1
Prvi koraci
yy U zavisnosti od veličine i broja fajlova, može
biti potrebno nekoliko minuta da bi se
pročitao sadržaj na mediju.
11
12
1
Prvi koraci
DLNA
Regionalni kodovi
Ovaj plejer je DLNA sertifikovani digitalni medija
plejer na kome se mogu prikazivati ili puštati filmovi,
slike i muzika sa DLNA kompatibilnih digitalnih
medija servera (PC i potrošačka elekronika).
Kod ovog uređaja regionalni kod je odštampan sa
donje strane. Na ovom uređaju se mogu puštati
samo BD-ROM ili DVD diskovi sa oznakom istom
kao sa zadnje strane ili sa oznakom “ALL”.
Prvi koraci
Digital Living Network Alliance (DLNA) je
organizacija koja povezuje više industrijskih grana
i kompanija potrošačke elektronike, kompjuterske
industrije i mobilnih uređaja. Organizacija Digital
Living pruža korisnicima mogućnost jednostavnog
deljenja digitalnih medija preko kućne mreže.
DLNA sertifikacioni logo olakšava pretragu
proizvoda koji odgovaraju smernicama DLNA
Interoperability Guidelines. Ovaj uređaj je u skladu
sa smernicama DLNA Interoperability Guidelines
v1.5.
Kada se kompjuter koji ima instaliran DLNA softver
ili neki drugi drugi DLNA kompatibilan uređaj
poveže na ovaj plejer, mogu biti neophodne neke
izmene postavki softvera ili nekih drugih uređaja.
Molimo vas da u vezi toga pogledate u uputstvu
softvera ili uređaja za više informacija.
Određeni zahtevi sistema
Za high definition video reprodukciju:
yy High definition displej koji ima ulazne priključke
HDMI.
yy BD-ROM diska sa sadržajem visoke definicije
(high definition).
yy Za neke sadržaje na vašem displeju potrebno je
da imate DVI ulaz sa HDMI ili HDCP (kao što se
specificira od strane autora).
Izbor sistema
Pritisnite B (OPEN/CLOSE) nakon umetanja diska
i ne uklanjajte disk. Pritisnite i zadržite M (PAUSE)
duže od pet sekundi dok je na ekranu prikazano
[OPEN].
Prvi koraci
13
Daljinski upravljač
• • • • • • a • • • • • • TUNING +/-: Uključuje željenu
radio stanicu.
FUNCTION: Menja režim unosa.
ENTER (b): Potvrda izbora
menija.
BACK (1): Izlazi iz menija ili se
vraća na prethodni ekran.
CLEAR: Briše oznaku na meniju
pretrage ili broj prilikom
postavljanja šifre.
TITLE/POP-UP: Prikazuje DVD
meni naslova ili pop-up iskačući
meni BD-ROM ako postoje.
REPEAT (h): Ponavlja željeni
odeljak ili redosled.
DISC MENU: Pristupa meniju na
disku.
• • • • • • b • • • • • •
• • • • • • d • • • • • •
c/v (SCAN): Vrši pretragu
unazad ili unapred.
Dugmad u boji (R, G, Y, B):
- Koristite ih da biste se kretali kroz
BD-ROM menije. Ona se takođe
koriste za menije [Film], [Slike],
[Muzika], [Premium] ili [LG Apps].
- Dugme B: Bira mono/ stereo u
FM režimu.
C/V (SKIP): Prelazi na
sledeće ili prethodno poglavlje /
traku / fajl.
Z (STOP): Zaustavlja
reprodukciju.
d (PLAY): Započinje reprodukciju.
M (PAUSE): Pauzira reprodukciju.
SPEAKER LEVEL: Postavlja nivo
jačine zvuka zvučnika po želji.
SOUND EFFECT: Bira režim
zvučnih efekata.
VOL +/-: Podešava jačinu zvuka
zvučnika.
OPTICAL: Menja režim unosa
direktno u optički.
Sklonite poklopac baterije sa
zadnje strane daljinskog upravljača
i ubacite dve R03 baterije (veličine
AAA) sa ispravno postavljenim
suprotnim polovima 4 i 5.
PRESET +/-: Bira program radija.
B (OPEN/CLOSE): Izbacite i
umetnite disk.
Numerisana dugmad 0-9: Služi
za izbor numerisane opcije sa
menija.
Postavljanje baterije
Strelice: Izbor neke od opcija iz
menija.
RDS: Sistem radio podataka.
PTY: Prikazuje tip programa RDS-a.
PTY SEARCH:
Traži tip programa.
SUBTITLE: izaberite jezik titla.
AUDIO: izaberite audio jezik ili
kanal.
SLEEP: Postavlja vremenski period
nakon koga će se jedinica isključiti.
MUTE: Potpuno utišava zvuk
jedinice.
MUSIC ID: Kada se poveže na
mrežu, može da da informaciju
o pesmi koja se čuje dok se
prikazuje film.
• • • • • • c • • • • • •
? : Ovo dugme nije u funkciji.
HOME ( ): Prikaz ili izlaz iz menija
[Home Menu].
X (REC): Snima audio CD.
SOUND ZOOM : Izaberite režim
sa efektom Zumiranja zvuka.
INFO/MENU (m): Prikaz ili izlazak
iz displeja na ekranu (On-Screen
Display).
Dugmad za kontrolu TV-a: Vidite
o tome na strani 64.
1
Prvi koraci
1 (POWER): Uključuje i isključuje
plejer (ON/OFF).
14
Prvi koraci
Prednji panel
1
Prvi koraci
a Otvor za disk
>>Pažnja
b Displej
Mere opreza pri upotrebi dugmadi na dodir
c Senzor za daljinsko upravljanje
yy Koristite dugmad na dodir čistim i suvim
rukama.
- U vlažnom okruženju pre upotrebe obrišite
vlagu na dugmadima na dodir.
d PORT. IN
e iPod/iPhone/iPad/USB Port
f Dugmad za rad
R (OPEN/CLOSE)
T (PLAY / PAUSE)
I (STOP)
F (funkcija)
Menja izvor ulaza ili funkciju.
VOL. -/+
1 (POWER)
yy Nemojte jako pritiskati dugmad na dodir
kako bi funkcionisala.
- Ukoliko prejako pritisnete dugmad na
dodir, možete oštetiti senzor.
yy Da biste pravilno izvršili funkciju, pritisnite
željeno dugme.
yy Pazite da se na dugmadima na dodir ne
nalazi provodni materijal poput metalnog
predmeta. Može izazvati kvar.
Prvi koraci
15
Zadnji panel
1
Prvi koraci
a Kabli za naizmeničnu struju
f AUX (L/R) INPUT
b Priključci za zvučnike
g LAN port
c Ventilator
h HDMI IN 1/2
d OPTICAL IN
i HDMI OUT TO TV
e Priključak antene
j VIDEO OUT
C
A
G
Povezivanje
A A
A
F 16
>>Pažnja
Postavljanje sistema
E
A
Sledeća ilustracija prikazuje jedan primer
postavljanja
sistema. Obratite pažnju na činjenicu
A
D se ilustracije u ovom uputstvu razlikuju od
da
stvarne jedinice u cilju boljeg objašnjenja.
Za najbolji mogući prostorni zvuk svi zvučnici osim
sabvufera treba da se nalaze na istom rastojanju od
pozicije slušaoca (A). A B C D E F G
2
Povezivanje
B
B
C
CG
G
A
B A
A A
B
G
F
C
A
A
GB
B
A
A
E
A
A
E
A
E
A
A
D
A
A
E
A ABCD E F G
levi zvučnik (L)/
A A Prednji
BCD
EE F G
AD E
desni
zvučnik (D):
C
F G
A A B Prednji
E
A
Postavite prednje zvučnike sa strane monitora ili
ekrana i ako je moguće, poravnajte ih sa površinom
ekrana.
A A B C Centralni
D E F zvučnik:
G
E
A Postavite centralni zvučnik iznad ili ispod monitora
ili ekrana.
zvučnik
A A B C D Levi
E F
G prostornog zvuka (L)/
F Gzvučnik prostornog zvuka (D):
A B C D E Desni
A
Ove zvučnike postavite iza pozicije slušaoca,
postavljajući ih delimično okrenute ka unutrašnjoj
E
strani.
B C D E F Sabvufer:
G
Položaj sabvufera nije ključan jer niski bas zvukovi
nisu izrazito usmereni. Bolje je da sabvufer postavite
bliže prednjim zvučnicima. Okrenite ga blago
prema sredini prostorije da biste smanjili refleksiju
od zidova.
C D E F G Jedinica
yy Postavite centralni zvučnik na bezbedno
rastojanje od dohvata dece.
U suprotnom, zvučnik može pasti uzrokujući
ozledu i/ili materijalnu štetu.
yy Zvučnici sadrže magnetne delove tako da
se mogu javiti neporavilnosti u bojama na
CRT-u TV ekran ili monitor kompjutera.
Koristite zvučnike na rastojanju u odnosu na
TV ekrana ili monitor kompjutera.
yy Pre upotrebe sabvufera, uklonite zaštitni
najlon.
C
A
yy Pazite da deca ne stavljaju ruke ili bilo koje
druge predmete u *otvor zvučnika.
*Otvor zvučnika: Praznina za bogati bas zvuk
na kućištu zvučnika (zatvoreni deo).
yy Ovaj proizvod je specijalno dizajniran da
proizvodi efekat 3D zvuka. Ukoliko povežete
druge zvučnike, oni možda neće normalno
raditi.
Povezivanje
17
Priključivanje zvučnika
Priključivanje zvučnika na
plejer
Boja
konektora
Zvučnik
Pozicija
Sivi
Zadnji desni
Zadnji desni
Plavi
Zadnji levi
Zadnji levi
Zelena
Centralni
Centralni
Narandžasta
Sabvufer
Bilo koja prednja
pozicija
Crvena
Prednji desni
Prednji desni
Bela
Prednji levi
Prednji levi
2. Povežite žicu zvučnika na konektor zvučnika.
2
Povezivanje
1. Priključite žice zvučnika na plejer.
Svaki konektor zvučnika označen je
odgovarajućom bojom. Koristite konektor
odgovarajuće boje za odgovarajuće zvučnike.
Pri povezivanju žica zvučnika na plejer,
priključite konektor tako da klikne.
18
Povezivanje
Povezivanje na TV
aparat
Napravite neku od sledećih veza, zavisno od
mogućnosti opreme koju imate.
yy HDMI priključak (strane 18)
Priključak HDMI
Ako imate HDMI TV ili monitor, onda ga možete
povezati na ovaj plejer korišćenjem HDMI kabla.
(tip A, HDMI™ kabl za velike brzine sa eternetom).
Povežite HDMI OUT džek na plejeru sa HDMI
džekom na HDMI kompatibilnom televizoru ili
monitoru.
yy Video priključak (strana 20)
2
,,Napomena
Povezivanje
yy Zavisno od televizora koji koristite i druge
opreme koju želite da povežete, postoje
različiti načini da povežete plejer. Koristite
samo one priključke koji su opisani u ovom
uputstvu.
Zadnja strana uređaja
yy Ako je potrebno, pogledajte uputstva i za TV,
stereo sistem ili neki drugi uređaj da biste
ostvarili najbolju konekciju.
yy Proverite da li je plejer direktno priključen na
televizor. Podesite televizor na odgovarajući
kanal video ulaza.
TV
HDMI
kabl
yy Ne povezujte plejer preko video rekordera.
Slika može biti izobličena zbog sistema za
zaštitu od kopiranja.
Postavite izvor televizije na HDMI (pogledajte o
tome u uputstvu za televizor).
Dodatne informacije o HDMI
yy Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa
HDMI ili DVI povedite računa o sledećem:
-- Prvo isključite HDMI/DVI uređaj i ovaj plejer.
Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite
ga tako oko 30 sekundi, pa onda uključite i
plejer.
-- Proverite da li je video ulaz povezanog
uređaja postavljen ispravno.
-- Proverite da li je povezani uređaj
kompatibilan sa 720x576p, 1280x720p,
1920x1080i ili 1920x1080p video ulazima.
yy Neće svi HDMI ili DVI uređaji koji su kompatibilni
sa HDCP raditi sa ovim plejerom.
-- Slika se neće lepo prikazati kod uređaja koji
nije na HDCP principu.
Povezivanje
,,Napomena
yy Ako priključeni HDMI uređaj ne podržava
audio izlaz plejera, onda se može desiti da
audio zvuk HDMI uređaja bude izobličen ili
da uopšte nema zvuka na izlazu
yy Kada koristite HDMI priključak, možete
menjati rezoluciju za HDMI izlaz. (Pogledajte
o tome u odeljku ‘’Postavka rezolucije’’ na
strani 20.)
yy Izmena rezolucije kada je veza već
uspostavljena može dovesti do problema u
radu. Da biste rešili problem, isključite plejer
i ponovo ga uključite.
yy Kada HDMI konekcija sa HDCP nije
potvrđena, onda se TV ekran zatamnjuje. U
tom slučaju, proverite HDMI vezu ili isključite
HDMI kabli.
yy Ako ima smetnji ili linija na ekranu, proverite
HDMI kabl (dužina je obično ograničena na
4.5 m)
Šta je SIMPLINK?
Neke od funkcija ovog uređaja mogu da se
kontrolišu pomoću daljinskog upravljača televizora
kada su ovaj uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom
povezani preko HDMI priključka.
Funkcije koje se mogu kontrolisati pomoću
daljinskog upravljača LG televizora su: Play, Pause,
Scan, Skip, Stop, Power Off, itd.
Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg televizora
za detalje o SIMPLINK funkciji.
LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima logo kao što je
prikazano gore.
,,Napomena
Zavisno od vrste diska ili statusa reprodukcije,
može se desiti da se neke od SIMPLINK
operacija razlikuju od onoga što vam treba ili
da uopšte ne rade.
Funkcija ARC (povratni audio
kanal - Audio Return Channel)
Funkcija ARC omogućava televizorima sa opcijom
HDMI da šalju audio zapise na HDMI izlaz (OUT)
ovog plejera.
Za korišćenje ove funkcije:
-- Vaš televizor mora da podržava funkcije HDMICEC i ARC, i HDMI-CEC i ARC moraju da budu
podešeni na Uključeno (On).
-- Metod podešavanja funkcija HDMI-CEC i ARC
može se razlikovati u zavisnosti od televizora.
Detalje o funkciji ARC pogledajte u uputstvu za
upotrebu televizora.
-- Morate koristiti HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl za
velike brzine sa eternetom).
-- Morate se povezati sa HDMI ulazom (IN) koji
podržava funkciju ARC pomoću HDMI izlaza
(OUT) na ovom plejeru.
-- Samo jedan kućni bioskop možete povezati na
televizor koji podržava funkciju ARC.
2
Povezivanje
yy Odaberite tip video izlaza sa HDMI OUT
priključka preko opcije [HDMI postavka
boja] na meniju [Podešavanje] (vidite stranu
33).
19
20 Povezivanje
Video priključak
Postavka rezolucije
Povežite VIDEO OUT džek plejera sa video ulaznim
džekom na TV-u pomoću video kabla. Možete čuti
zvuk preko zvučnika sistema.
Plejer ima nekoliko izlaznih rezolucija za HDMI OUT
priključke. Rezoluciju možete da menjate na meniju
[Podešavanje].
1. Pritisnite HOME ( ).
Zadnja strana
uređaja
2
2. Koristite A/D da biste selektovali
[Podešavanje] i pritisnite ENTER (b). Pojavljuje
se meni [Podešavanje].
Povezivanje
3. Koristite W/S da biste selektovali opciju
[DISPLEJ], a zatim pritisnite D da biste prešli na
sledeći nivo.
4. Koristite W/S da biste selektovali opciju
[Rezolucija], a zatim pritisnite ENTER (b) da
biste prešli na treći nivo.
Video kabl
TV
5. Koristite strelice W/S da biste selektovali
željene postavke, a zatim pritisnite ENTER
() da biste potvrdili svoj izbor.
Povezivanje
,,Napomena
yy Ako vaš TV ne prihvata rezoluciju koju ste
postavili za plejer, onda možete postaviti
rezoluciju na 576p na sledeći način:
21
Priključivanje antene
Povežite dostavljenu antenu da biste slušali radio.
1. Pritisnite HOME ( ) da se HOME meni
izbriše sa ekrana.
2 Pritisnite Z (STOP) u trajanju dužem od
5 sekundi.
yy Kada postavite rezoluciju na 576i sa HDMI
vezom, stvarna rezolucija se postavlja na
576p.
2
Povezivanje
yy Ako ručno selektujete rezoluciju i zatim
povežete priključak HDMI sa televizorom
i vaš TV ne prihvati to, onda se rezolucija
postavlja na [Automatski].
yy Ako odaberete rezoluciju koju vaš TV ne
prihvata, onda će se pojaviti upozoravajuća
poruka. Nakon izmene rezolucije, ako se
ne vidi ekran, molimo vas da sačekate 20
sekundi i rezolucija će se automatski vratiti
na onu koja je bila prethodno.
yy Broj frejmova (kadrova) za 1080p video izlaz
se može automatski postaviti na 24 Hz ili
na 50 Hz zavisno od mogućnosti i osobina
povezanog televizora i na osnovu prirodnog
broja video frejmova u sadržaju BD-ROM
diskova.
yy Rezolucija sa VIDEO OUT priključka je uvek
576i.
Zadnja strana uređaja
,,Napomena
Posle povezivanja, žičanu FM antenu stalno
držite u horizontalnom položaju koliko je
to moguće. Obavezno razvucite žičanu FM
antenu do kraja.
22 Povezivanje
Veze sa spoljašnjim
uređajem
Priključak AUX
Preko zvučnika ovog sistema možete uživati u
zvuku sa spoljašnje komponente.
2
Povezivanje
Priključite analogne audio izlazne priključke
komponente na AUX L/D (INPUT) ove jedinice.
Zatim odaberite opciju [AUX] pritiskom na
FUNCTION i ENTER (b).
Priključak PORT. IN
Preko zvučnika ovog sistema možete uživati u
zvuku sa prenosivog audio plejera.
Povežite priključak slušalica (ili izlaz) prenosivog
audio plejera na PORT.IN utičnicu ove jedinice.
Zatim odaberite opciju [PORTABLE] pritiskom na
FUNCTION i ENTER (b).
akođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.
Takođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.
Zadnja strana uređaja
MP3 plejer itd...
Crvena
Bela
Na audio izlazne priključke
komponente (televizor,
video uređaj za snimanje
itd.)
Povezivanje 23
Priključak OPTICAL IN
Priključak HDMI IN 1/2
Preko zvučnika ovog sistema možete uživati
u zvuku sa komponente s digitalnim optičkim
priključkom.
Preko ovog priključka možete uživati u slikama i
zvuku sa komponente.
Povežite optički izlazni priključak komponente na
priključak OPTICAL IN na jedinici. Zatim odaberite
opciju [OPTICAL] pritiskom na FUNCTION i ENTER
(b). Ili pritisnite OPTICAL da biste direktno odabrali
tu opciju.
Priključite HDMI OUT priključak komponente
na priključak HDMI IN 1 ili 2 ove jedinice. Zatim
odaberite opciju [HDMI IN 1/2] pritiskom na
FUNCTION i ENTER (b).
akođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.
Zadnja strana
uređaja
Zadnja strana
uređaja
Na digitalni optički
izlazni priključak
komponente
Na priključak HDMI
OUT komponente
(set-top kutiji,
digitalnom
satelitskom
prijemniku, spravi za
video igrice itd.)
,,Napomena
yy Video rezoluciju ne možete promeniti
u režimu HDMI IN 1/2. Promenite video
rezoluciju priključene komponente.
yy Ako izlazni video signal nije standardan
kada je vaš kompjuter povezan preko
priključka HDMI IN 1/2, promenite rezoluciju
kompjutera na 576p, 720p, 1080i ili 1080p.
yy Video signal sa HDMI ulaza ne može se
prenositi sa komponente ili složenih video
izlaza.
yy Plejer šalje audio signal sa HDMI ulaza i na
HDMi izlaz i na zvučnike jedinice.
2
Povezivanje
akođe možete koristiti dugme F (funkcija –
Function) na prednjoj strani za odabir režima unosa.
24 Povezivanje
Povezivanje na vašu
kućnu mrežu
2
Povezivanje
Ovaj plejer se može povezati na lokalnu mrežu
(LAN) preko mrežnog priključka sa zadnje strane ili
internog bežičnog modula.
Povezivanjem uređaja na kućnu mrežu širokog
propusnog opsega, imate pristup servisima kao što
je ažuriranje softvera, BD-Live interaktivnost i druge
usluge u mreži.
Žičana mreža
Broadband
servis
Ruter
Korišćenje žičane veze obezbeđuje najbolje
performanse, jer se priključeni uređaji direktno
povezuju na mrežu i nisu subjekt radio frekventnih
smetnji.
Molimo vas da pogledate u dokumentaciji vašeg
mrežnog uređaja u vezi daljih instrukcija.
Povežite LAN port plejera sa odgovarajućim portom
na vašem modemu ili ruteru pomoću komercijalno
dostupnog LAN ili Ethernet kabla.
DLNA sertifikovani serveri
,,Napomena
yy Prilikom uključivanja ili isključivanja LAN
kabla, držite utikački deo kabla. Prilikom
isključivanja kabla nemojte da vučete LAN
kabl, već to učinite pritiskom nadole da ga
otključate prvo.
yy Nemojte priključivati modularni telefonski
kabl na LAN port.
yy Pošto postoje različite konfiguracije veza,
molimo vas da sledite specifikacije vašeg
nosioca telekomuniacionih usluga ili
provajdera internet usluga.
yy Ako želite da pristupite sadržaju sa PC-ja ili
DLNA servera, ovaj plejer mora biti povezan
na istu lokalnu mrežu sa njima preko rutera.
yy Da biste podesili računar kao DLNA server,
instalirajte na vašem računaru Nero Media
Home 4. (pogledajte stranu 67)
Zadnja strana uređaja
Povezivanje 25
Setup žičane mreže
Napredna podešavanja
Ako ima nekog DHCP servera na lokalnoj mreži
(LAN) kod žičane veze, ovaj plejer će automatski
dodeliti neku IP adresu. Nakon uspostavljanja
fizičke veze, neke konfiguracije kućnih mreža mogu
zahtevati podešavanje postavki mreže na kojoj se
nalazi plejer. Podesite postavke mreže [MREŽA] na
sledeći način.
Ukoliko želite da ručno podesite mrežna
podešavanja, koristite W/S da biste izabrali
Napredno podešavanje [Napredna podešavanja]
na meniju Podešavanje mreže [Mrežne postavke], a
zatim pritisnite ENTER (b).
1. Koristite W/S za odabir [Žičana], a zatim
pritisnite ENTER (b).
2
Pripreme
Povezivanje
Pre postavke žičane mreže potrebno je da
prvo obezbedite broadband internet na vašoj
kućnoj mreži.
1. Selektujte opciju [Postavka veze] sa menija
[Podešavanje] i pritisnite ENTER (b).
2. Koristite W/S/A/D da biste odabrali jedan
od IP modova [Dinam.] ili [Statički].
Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski
želite da dodelite neku IP adresu.
2. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja
a zatim pritisnite ENTER (b) dok je [Start]
istaknuto.
Mreža će se automatski povezati sa jedinicom.
,,Napomena
Ako na mreži nema DHCP servera i želite da
ručno postavite IP adresu, selektujte [Statički],
a zatim postavite [IP Adresa], [Subnet Mask],
[Gateway] i [DNS Server] pomoću W/S/A/D
i numerisanih dugmadi. Ako napravite neku
grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite
CLEAR da biste obrisali naznačeni deo.
3. Odaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b) da
primenite podešavanja mreže.
Status mrežne veze je prikazan na ekranu.
4. Pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto [Zatvoriti]
da biste završili podešavanja ožičene mreže.
26 Povezivanje
Bežična mrežna veza
Setup bežične mreže
Druga opcija povezivanja je upotreba pristupne
tačke ili bežičnog rutera. Konfiguracija mreže i
način povezivanja zavise od opreme koja se koristi i
mrežnog okruženja.
Kod bežične mreže, plejer treba da se postavi za
mrežnu komunikaciju. To podešavanje se može
izvršiti sa menija [Podešavanje]. Postavite opcije
za mrežu [MREŽA] na sledeći način. Postavka
pristupnih tačaka ili bežičnog rutera se zahteva pre
povezivanja plejera na mrežu.
Pripreme
2
Pre postavke bežične mreže potrebno je da:
Povezivanje
-- priključite broadband internet na vašu
kućnu bežičnu mrežu.
Bežična
komunikacija
-- postavite pristupne tačke ili bežični ruter.
-- obeležite SSID i sigurnosni kod na mreži.
DLNA sertifikovani
serveri
Pristupna tačka ili
Bežični ruter
1. Selektujte opciju [Postavka veze] na meniju
[Podešavanje], a zatim pritisnite ENTER (b).
2. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja
a zatim pritisnite ENTER (b) dok je [Start]
istaknuto.
Broadband
servis
Pogledajte uputstvo za postavljanje koje ste dobili
uz vašu pristupnu tačku ili bežični ruter zbog
detaljnih koraka postavljanja i podešavanja mreže.
Za najbolje performanse, uvek je najbolje rešenje
direktna žičana veza sa ovog plejera na ruter ili
kablovski/DSL modem kućne mreže.
Ako se opredelite za bežično rešenje, uzmite u obzir
da na performanse ponekad mogu da utiču drugi
elektronski uređaji u vašem domu.
Ukoliko ožičena mreža nije povezana sa
jedinicom, na ekranu su prikazane sve dostupne
mreže.
3. Koristite W/S da biste izabrali željeni SSID
bežične mreže, a zatim pritisnite ENTER (b).
Ukoliko imate bezbednosnu proveru na tački
pristupa, potrebno je da unesete bezbednosnu
šifru ukoliko je potrebno.
Povezivanje 27
Napredna podešavanja
Ukoliko želite da ručno podesite mrežna
podešavanja, koristite W/S da biste izabrali
Napredno podešavanje [Napredna podešavanja]
na meniju Podešavanje mreže [Mrežne postavke], a
zatim pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
yy Pristupna tačka (Access Point) je uređaj koji
vam omogućava bežično povezivanje na
kućnu mrežu.
4. Koristite W/S/A/D da biste odabrali jedan
od IP modova [Dinam.] ili [Statički].
Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski
želite da dodelite neku IP adresu.
,,Napomena
Ako na mreži nema DHCP servera i želite da
ručno postavite IP adresu, selektujte [Statički],
a zatim postavite [IP Adresa], [Subnet Mask],
[Gateway] i [DNS Server] pomoću W/S/A/D
i numerisanih dugmadi. Ako napravite neku
grešku prilikom unošenja brojeva, pritisnite
CLEAR da biste obrisali naznačeni deo.
5. Odaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b) da
primenite podešavanja mreže.
2
Povezivanje
yy WEP sigurnosni kod generalno ima 4 ključa
dostupnih prilikom postavki pristupnih
tačaka ili bežičnog rutera. Ako vaše
pristupne tačke ili bežični kod koriste WEP
sigurnosni kod, unesite ga kod ključa ‘’No.1’’
da biste povezali na vašu kućnu mrežu.
1. Koristite W/S za odabir [Bežična], a zatim
pritisnite ENTER (b).
[AP lista] - Plejer skenira sve dostupne
pristupne tačke ili bežične rutere u određenom
rasponu i prikazuje ih u listi.
[Mreža (SSID)] – Vaša pristupna tačka možda ne
emituje ime mreže (SSID). Proverite podešavanja
pristupne taèke putem raèunara i, ili podesite
pristupnu taèku da emituje SSID, ili ruèno
unesite ime mreže pod opcijom [Mreža (SSID)].
[PBC] – [Push Button] – Ako vaša pristupna
tačka ili bežični ruter koji podržava način
konfiguracije pritiskom na dugme, izaberite
ovu opciju I pritisnite dugme na pristupnoj
tački ili bežičnom ruteru pre nego što istekne
odbrojavanje do 120. Potrebno je da znate
ime mreže ili (SSID) bezbednosnu šifru vaše
pristupne tačke.
[PIN] – Ako vaša pristupna taèka podržava
konfiguraciju sa PIN kodom na osnovu WPS (WiFi zaštićenog podešavanja), izaberite ovu opciju
i pogledajte broj šifre na ekranu. Zatim unesite
PIN broj na meniju podešavanja pristupne tačke
ili bežičnog rutera za povezivanje. Pogledajte
dokumentaciju za vaš mrežni uređaj.
2. Pratite uputstva svake metode povezivanja na
ekranu.
Status mrežne veze je prikazan na ekranu.
6. Selektujte [Zatvoriti] i pritisnite ENTER (b) da
biste kompletirali mrežnu vezu.
,,Napomena
Da biste koristili PBC i PIN vezu sa mrežom,
bezbednosni režim vaše pristupne tačke mora
biti podešen na OPEN ili AES.
28 Povezivanje
Napomene u vezi povezivanja na
mrežu:
2
yy Mnogi problemi koji se pojavljuju prilikom
povezivanja na mrežu prilikom set up-a često
mogu da se reše resetovanjem rutera ili modema.
Nakon povezivanja plejera na kućnu mrežu, brzo
isključite i/ili izvadite glavni kabl kućne mreže ili
kablovskog modema. Zatim ponovo uključite
glavni kabl.
Povezivanje
yy Zavisno od provajdera internet usluga (ISP), može
se desiti da je odgovarajućim uslovima servisa
(usluge) ograničen broj uređaja koji mogu dobiti
internet prijem. U vezi detalja, kontaktirajte vašeg
provajdera internet usluga (ISP)
yy Naša kompanija nije odgovorna za bilo kakve
probleme plejera i/ili internet veze usled grešaka
u komunikaciji ili problema u vezi sa internetom,
ili neke druge povezane opreme.
yy Karakteristike BD-ROM diskova koji su dostupni
preko internet veze se ne kreiraju i ne pružaju
od strane naše kompanije, tako da ona nije
odgovorna za njihovu funkcionalnost ili
neprekidnu dostupnost. Neki materijal sa
diska dostupan preko interneta možda nije
kompatibilan sa ovim plejerom. Ako imate
pitanja u vezi takvog sadržaja, molimo vas da
kontaktirate proizvođača diska.
yy Može se desiti da neki internet sadržaj zahteva
vezu sa širim propusnim opsegom.
yy Čak i kada je plejer ispravno povezan i
konfigurisan, može se desiti da neki od sadržaja
sa interneta ne rade zbog zagušenja na internetu,
kvaliteta ili propusnog opsega interneta, ili zbog
problema kod provajdera.
yy Može se desiti da neke od veza nisu moguće
zbog ograničenja postavljenih od strane
provajdera internet usluga (Internet service
provider - ISP).
yy Bilo koje takse koje vam obračuna vaš ISP,
uključujući i troškove veze, ali bez ograničenja,
potpuno su vaša odgovornost.
yy 10 Base-T ili 100 Base-TX LAN port je potreban
kada se vrši žičano umrežavanje ovog plejera.
Ako vaš internet ne dozvoljava takvu vezu, onda
nećete moći da povežete plejer.
yy Morate da koristite ruter da biste koristili xDSL
uslugu.
yy Potreban je DSL modem da bi se koristila
DSL usluga, kao i kablovski modem da bi se
koristila usluga povezivanja na internet preko
kablovske mreže. Zavisno od metode pristupa i
pretplatničkog ugovora sa vašim provajderom
internet usluga, možda nećete moći da koristite
karakteristiku ovog plejera za povezivanje na
internet ili vam može biti ograničen broj uređaja
koje možete priključiti na internet u isto vreme.
(Ako vaš provajder internet usluga ograničava
pretplatu na samo jedan uređaj, može se desiti
da ovom plejeru ne bude dozvoljen pristup ako
je već i PC kompjuter priključen.)
yy Može se desiti da nije dozvoljeno korišćenje
‘’rutera’’ ili da je ograničeno korišćenje zavisno
od pravila i ograničenja postavljenim od strane
vašeg provajdera internet usluga. Za više detalja,
kontaktirajte direktno vašeg ISP provajdera.
yy Bežična mreža radi na radio frekvenciji od 2.4
GHz koja se takođe koristi i za druge kućne
uređaje kao što su bežični telefon, Bluetooth®
uređaji, mikrotalasna pećnica, tako da može doći
do smetnji.
yy Isključite svu drugu opremu sa kućne mreže
koju trenutno ne koristite. Neki od uređaja mogu
generisati mrežni saobraćaj.
yy Da biste imali bolji prijem, postavite plejer tako
da bude što je moguće bliže pristupnoj tački.
yy U nekim slučajevima, postavljanje pristupne
tačke ili bežičnog rutera na visini od bar
45 cm iznad poda može poboljšati prijem.
yy Postavite plejer što bliže pristupnoj tački ili ga
orijentišite tako da nema ničega između njega i
pristupne tačke.
yy Kvalitet prijema preko bežične veze zavisi od
mnogo faktora, kao što su na primer vrsta
pristupne tačke, rastojanje između plejera i
pristupne tačke, i lokacija plejera.
yy Postavite vašu pristupnu tačku (access point) ili
bežični ruter (wireless router) na Infrastructure
mod. Mod Ad-hoc nije podržan.
Povezivanje 29
Povezivanje USB
jedinice
Na ovom plejeru se mogu puštati filmovi, muzika i
slike sa USB uređaja.
Playback sadržaj sa USB
jedinice
yy USB jedinica se može koristiti kao lokalna
memorija pri čemu možete da uživate u
BD-Live diskovima sa interneta.
yy Ovaj plejer može da podrži do 4 particija
USB uređaja.
yy Nemojte da vadite USB jedinicu za vreme
rada uređaja (play, itd).
yy USB jedinica koja zahteva instalaciju nekog
dodatnog programa na kompjuter kada se
ona koristi, nije podržana.
Kada priključite USB na HOME meniju, ovaj plejer
automatski reprodukuje muzičke fajlove sa USB
memorijske jedinice. Ako USB memorijska jedinica
sadrži različite vrste fajlova, pojaviće se meni za
izbor vrste fajla.
Učitavanja fajla može potrajati nekoliko minuta
i zavisi od količine sadržaja smeštenog na USB
memorijskoj jedinici. Pritisnite ENTER (b) kada je
selektovano [Odustati] da biste zaustavili učitavanje.
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Selektujte [Film], [Slike] ili [Muzika] pomoću
A/D, a zatim pritisnite ENTER (b).
4. Selektujte opciju [USB] pomoću W/S, pa
pritisnite ENTER (b).
yy USB jedinica: USB jedinica koja podržava
USB1.1 i USB2.0
yy Mogu se reprodukovati fajlovi sa filmovima,
muzikom i slikama. U vezi detalja o
operacijama sa svakim od ovih fajlova,
pogledajte na odgovarajućim stranama.
yy Preporučuje se redovan back up podataka
da bi se sprečilo gubljenje podataka.
yy Ako koristite USB produžni kabl, USB HUB
ili USB Multi-reader, može se desiti da USB
jedinica ne bude prepoznata.
yy Može se desiti da neke od USB jedinica ne
mogu raditi na ovom uređaju.
yy Digitalni fotoaparati i mobilni telefoni nisu
podržani.
yy USB port uređaja ne može da se poveže
na PC. Uređaj se ne može koristiti kao
memorijska jedinica.
5. Odaberite neki od fajlova pomoću
W/S/A/D, pa pritisnite PLAY ili ENTER (b)
da biste pustili taj fajl.
6. Pažljivo izvučite USB jedinicu.
2
Povezivanje
1. Ubacite USB jedinicu u USB port i gurajte sve
dok ne upadne na svoje mesto.
,,Napomena
yy Ovaj plejer podržava USB memoriju/spoljni
čvrsti disk formatiran pomoću sistema
FAT16, FAT32 i NTFS pri pristupanju fajlovima
(fajlovi muzike, fotografije, filma). Međutim,
prilikom snimanja BD-Live i audio diskova,
podržani su samo formati FAT16 i FAT32.
Koristite samo USB flash memoriju/spoljašnji
hard disk formatiran ili kao FAT16, ili kao
FAT32 kada želite da snimate BD-Live i audio
disk.
30 Podešavanje sistema
Postavke
Početno podešavanje
5. Koristite W/S/A/D da biste odabrali jedan
od IP modova [Dinam.] ili [Statički].
Normalno, odaberite [Dinam.] ako automatski
želite da dodelite neku IP adresu.
Kada uključite jedinicu po prvi put, na ekranu se
javlja čarobnjak za početno podešavanje. Podesite
jezik na ekranu, mrežna podešavanja i zvučnike
preko čarobnjaka za početno podešavanje.
1. Pritisnite 1 (POWER).
Na ekranu se javlja čarobnjak za početno
podešavanje.
3
2. Koristite W/S/A/D da biste izabrali jezik na
ekranu i pritisnite ENTER (b).
6. Odaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b) da
primenite podešavanja mreže.
Podešavanje sistema
Status mrežne veze je prikazan na ekranu.
3. Pročitajte pripreme za mrežna podešavanja,
a zatim pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto
[Start].
Detalje o podešavanju mreže pogledajte
„Povezivanje na vašu kućnu mrežu“ na strani 24.
7. Izaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b).
8. Pritisnite ENTER (b) da proverite probne tonske
signale na zvučnicima.
Ukoliko je ožičena mreža povezana, podešavanja
za mrežnu vezu se automatski završavaju.
4. Sve dostupne mreže su prikazane na ekranu.
Koristite W/S da biste izabrali ožičenu mrežu
[Žičana mreža] ili željeni SSID bežične mreže, a
zatim pritisnite ENTER (b).
Ukoliko imate bezbednosnu proveru na tački
pristupa, potrebno je da unesete bezbednosnu
šifru ukoliko je potrebno.
Nakon potvrde zvučnih signala za testiranje,
pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto [Stop].
Izaberite [Sledeći] i pritisnite ENTER (b).
Podešavanje sistema
9. Proverite sva podešavanja u prethodnim
koracima.
31
Podešavanje postavki
Postavke plejera možete izmeniti na meniju
[Podešavanje].
1. Pritisnite HOME ( ).
Pritisnite ENTER (b) dok je istaknuto [Kraj] da
biste završili početna podešavanja. Ukoliko
postoje podešavanja koja je potrebno izmeniti,
koristite A/D da biste izabrali [Prethodni], a
zatim pritisnite ENTER (b).
2. Koristite A/D da biste selektovali
[Podešavanje] i pritisnite ENTER (b). Pojavljuje
se meni Movie.
3
4. Koristite W/S da biste selektovali drugu opciju
iz menija i pritisnite ENTER (b) da biste prešli na
treći nivo.
5. Koristite W/S da biste selektovali neku željenu
postavku, a zatim pritisnite ENTER (b) da biste
potvrdili svoj izbor.
Podešavanje sistema
3. Koristite W/S da biste selektovali prvu opciju
iz menija, pa pritisnite D da biste prešli na drugi
nivo.
32 Podešavanje sistema
Meni [DISPLEJ]
Rezolucija
TV Aspect Ratio
Postavlja izlaznu rezoluciju HDMI video signala.
Pogledajte strane 20 u vezi detalja o postavkama
rezolucije.
Selektujte odnos stranica ekrana (TV aspect ratio)
prema tipu televizora koji imate.
3
[Automatski]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 4:3. Prikazuje se pozorišna slika
sa maskirajućim trakama iznad i ispod slike.
Ako je HDMI OUT priključak povezan na TV
koji ima informacije na displeju (EDID), onda
se automatski selektuje rezolucija koja najbolje
odgovara povezanom televizoru.
[4:3 Pan Scan]
[1080p]
[4:3 Letter Box]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 4:3. Prikazuje se odsečena slika
tako da se ispuni TV ekran. Odsečene su obe
strane slike.
Podešavanje sistema
[16:9 Original]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 16:9. Prikazuje se slika sa
odnosom stranica 4:3 kako i jeste u originalu, sa
crnim prugama sa leve i desne strane.
[16:9 Full]
Selektujte kada je priključen TV sa odnosom
stranica ekrana 16:9. Slika sa odnosom stranica
4:3 se podešava horizontalno (sa linearnom
proporcijom) tako da ispuni ceo ekran.
,,Napomena
Ne možete selektovati opcije [4:3 Letter Box] i
[4:3 Pan Scan] kada je rezolucija veća od 720p.
Na izlazu ima 1080 linija u progresivnom video
formatu.
[1080i]
Na izlazu ima 1080 linija u preplitajućem
(interlaced) video formatu.
[720p]
Na izlazu ima 720 linija u progresivnom video
formatu.
[576p]
Na izlazu ima 576 linija u progresivnom video
formatu.
[576i]
Na izlazu ima 576 linija u preplitajućem video
formatu.
1080p displej mod
Kada je rezolucija postavljena na 1080p, selektujte
[24 Hz] za ujednačenu prezentaciju filmskog
materijala (1080p/24 Hz) na HDMI displeju
kompatibilnim sa ulazom 1080p/24 Hz.
,,Napomena
yy Kada odaberete [24 Hz], može se desiti da
ima smetnji na slici kada video prelazi sa
video na filmski materijal. U tom slučaju,
odaberite [50 Hz].
yy Čak u slučaju podešavanja [1080p displej
mod] na [24 Hz], ako vaš televizor nije
kompatibilan sa 1080p/24 Hz, stvarna
frekvencija okvira video izlaza biće 50 Hz
kako bi bila u skladu sa izvornim video
formatom.
Podešavanje sistema 33
HDMI postavka boja
Meni [JEZIK]
Selektujte tip izlaza sa priključka HDMI OUT.
U vezi ovog podešavanja, pogledajte u uputstvu za
vaš video uređaj.
Displej meni
[YCbCr]
Selektujte kada povezujete sa HDMI displej
uređajem.
[RGB]
Selektujte kada povezujete sa DVI displej
uređajem.
3D mod
[Isključeno]
Blu-ray 3D disk će prilikom reprodukcije biti u
2D modu, kao i normalna reprodukcija BD-ROM
diska.
[Uključeno]
Prilikom reprodukcije Blu-ray 3D diska na izlazu
će biti 3D mod.
Pozadina
Menja pozadinu početnog ekrana
Vodič za glavni meni
Ova funkcija vam omogućava da prikažete ili
izbrišete mehurić sa uputstvom u meniju početne
stranice. Postavite ovu opciju na [Uključeno] za
prikaz uputstva.
Meni diska/Audio disk/Titl diska
Odaberite jezik koji želite za audio trake (audio disk),
titlove, meni diska.
[Original]
Odnosi se na originalni jezik u kome je disk
snimljen.
[Ostali]
Pritisnite ENTER (b) da biste odabrali neki
drugi jezik. Koristite numerisanu dugmad,
a zatim pritisnite ENTER (b) da biste uneli
odgovarajući 4-cifreni broj prema listi kodova
jezika sa strane 70.
[Isključeno] (Samo za titl diska)
Isključuje titl.
,,Napomena
Zavisno od vrste diska, može se desiti da
postavka jezika ne radi.
3
Podešavanje sistema
Odaberite vrstu izlaznog moda za reprodukciju Bluray 3D diska.
Izaberite jezik za [Podešavanje] meni i prikaz na
displeju ekrana.
34 Podešavanje sistema
Meni [Audio]
Speaker Setup
Svaki disk ima različite opcije za audio izlaz.
Postavite audio opcije plejera prema tipu audio
sistema koji koristite.
Da biste dobili najbolji mogući zvuk, koristite displej
za postavljanje zvučnika da biste podesili jačinu
zvuka na zvučnicima koje ste povezali, kao i njihovo
rastojanje od pozicije slušaoca. Koristite test da
biste podesili jačinu zvuka zvučnika na isti nivo.
,,Napomena
Pošto više faktora utiču na vrstu audio izlaza,
pogledajte o tome detaljnije u odeljku ‘
’Specifikacije audio izlaza’’ na stranama 74.
Digitalni izlaz
[PCM Stereo] (samo HDMI)
3
Izaberite ako povezujete HDMI izlaz u uređaj sa
dvokanalnim digitalnim stereo dekoderom.
Podešavanje sistema
[PCM Multi-Ch] (samo HDMI)
Selektujte ako povezujete izlazni priključak
HDMI OUT ovog uređaja na uređaj sa
višekanalnim digitalnim dekoderom.
[DTS Re-Encode] (samo HDMI)
Izaberite ako povezujete HDMI izlaz u uređaj sa
dvokanalnim digitalnim stereo dekoderom.
[BitStream] (samo HDMI)
Izaberite ako povezujete HDMI izlaz uređaja
na uređaj sa LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, Dolby TrueHD, DTS i DTS-HD dekoderom.
,,Napomena
yy Ako je opcija [Digitalni izlaz] postavljena
na [PCM Multi-Ch], može se desiti da je
audio izlaz PCM stereo ako PCM Multi-Ch
informacija nije detektovana s HDMI uređaja
sa EDID informacijom.
yy Kada su opcije [Digitalni izlaz] postavljene
na [DTS re-encode], DTS Re-encode
audio će biti na izlazu BD-ROM diskova sa
sekundarnim audio signalom, a originalni
audio će biti na izlazu drugih diskova (kao
na primer [BitStream]).
yy Ovo podešavanje nije dostupno na ulaznom
signalu sa spoljnog uređaja.
[Speaker]
Odaberite zvučnik koji želite da podesite.
[Volume]
Podesite izlazni nivo svakog od zvučnika.
[Distance]
Podesite rastojanje između zvučnika i pozicije
slušaoca.
[Test/ Stop test tone]
Zvučnici će emitovati probni zvuk.
[OK]
Potvrđuje podešavanje.
[Cancel]
Poništava podešavanje.
Podešavanje sistema 35
HD AV Sync
Ponekad se kod digitalne televizije pojavljuje
kašnjenje između slike i zvuka. Ako se to desi,
kašnjenje možete kompenzovati postavljanjem
zvuka tako da kasni i zapravo „čeka“ da se slika
pojavi: to se zove audio video sinhronizacija (HD
AV Sync). Koristite W S da biste se kretali kroz nivo
kašnjenja koji možete postaviti na iznose od 0 do
300 ms.
3
Ova funkcija vam omogućava da slušate film sa
nižom jačinom zvuka bez gubljenja jasnoće.
[Isključeno]
Isključite ovu funkciju.
[Uključeno]
Kompresujte dinamički opseg Dolby Digital,
Dolby Digital Plus ili Dolby TrueHD audio izlaza.
[Automatski]
Dinamički opseg Dolby TrueHD audio izlaza je
specificiran sam po sebi.
Dinamički opseg za Dolby Digital i Dolby
Digital Plus rade isto kao i mod [Uključeno].
,,Napomena
Postavka za DRC se može menjati jedino
kada nema diska unutra ili kada je uređaj u
kompletnom stop modu.
Podešavanje sistema
DRC (Dynamic Range Control –
Dinamički kontrolisan algoritam)
36 Podešavanje sistema
Meni [ZAKLJUČATI]
DVD ocena
Postavke zaključavanja [ZAKLJUČATI] utiču samo na
reprodukciju sa BD-ROM i DVD diskova.
Blokira reprodukciju DVD diskova sa ocenama
zavisno od njihovog sadržaja. (Nemaju baš svi
diskovi ocene.)
Da biste pristupili karakteristikama postavke
[ZAKLJUČATI], morate prvo da unesete 4-cifreni
sigurnosni kod koji ste postavili.
Ako još niste uneli sigurnosni kod, tražiće se od
vas da to učinite. Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a
zatim pritisnite ENTER (b) da biste postavili novu
šifru.
Lozinka
Možete kreirati novu ili promeniti postojeću šifru.
3
[Nema]
Podešavanje sistema
[Izmena]
Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim
pritisnite ENTER (b) da biste postavili novu
šifru.
Unesite postojeću šifru i pritisnite ENTER (b).
Unesite 4-cifrenu šifru dva puta, a zatim
pritisnite ENTER (b) da biste postavili novu
šifru.
Ako zaboravite svoju šifru
Ako zaboravite svoju šifru, možete je obrisati na dva
načina:
1. Ako se u plejeru nalazi neki disk, izvadite ga.
2. Selektujte opciju [Lozinka] na meniju
[Podešavanje].
3. Koristite numerisanu dugmad da biste
uneli“210499”. Šifra se briše.
,,Napomena
Ako napravite grešku pritisnite ENTER (b), a
zatim pritisnite CLEAR. Zatim unesite ispravnu
šifru.
[1-8 ocena]
Ocena (1) ima najveća ograničenja, a ocena (8)
je sa najmanje ograničenja.
[Otključavanje]
Ako odaberete [Otključavanje] tada roditeljska
kontrola nije aktivna i disk se prikazuje u celini.
Blu-ray disk ocena
Postavite starosnu granicu za reprodukciju
BD-ROM-a. Koristite dugmad s brojevima da
unesete starosnu granicu za gledanje BD-ROM-a.
[255]
Svi BD-ROM sadržaji mogu da se reprodukuju.
[0-254]
Zabranjuje reprodukciju BD-ROM-a sa
odgovarajućim ocenama snimljenim na njemu.
,,Napomena
[Blu-ray disk ocena] će biti primenjen samo
na Blu-ray disk koji sadrži Advanced Rating
Control.
Regionalni kod
Unesite kod oblasti čiji su standardi korišćeni da bi
se ocenio taj DVD video disc, i to na osnovu liste sa
strane 69.
Podešavanje sistema 37
Meni [MREŽA]
Podešavanja za [MREŽA] su neophodna da bi se
izvršilo ažuriranje softvera, BD Live i drugih usluga u
mreži.
Postavka veze
Premium/LG Apps
[Postavke države]
Odaberite svoju oblast za prikaz odgovarajućih
usluga i sadržaja na svojstvima [Premium] i [LG
Apps].
Ako je okruženje vaše kućne mreže spremno
za vezu sa plejerom, plejer treba da se postavi
za žičanu ili bežičnu mrežnu vezu za mrežnu
komunikaciju. Vidite o tome u odeljku ‘’Povezivanje
na kućnu mrežu’’ na stranama 24-28.)
Naziv uređaja
Status veze
Wi-Fi Direct
Ako želite da proverite status mreže na ovom
plejeru, selektujte opciju [Status veze], pa priitisnite
ENTER (b) da proverite da li je uspostavljena veza
sa mrežom i internetom.
BD-LIVE konekcija
Ovaj plejer je Wi-Fi Direct™ sertifikovani uređaj.
Wi-Fi Direct™ je tehnologija koju uređaji koriste
za međusobno povezivanje bez povezivanja sa
pristupnom tačkom ili ruterom. Postavite ovu opciju
na [Uključeno] za aktiviranje režima Wi-Fi Direct™.
Pogledajte stranicu 42 za povezivanje uređaja.
Možete ograničiti pristup internetu kada se koristi
BD-Live.
Meni [OSTALI]
Internet pristup je dozvoljen za sav BD-Live
sadržaj.
[Delimično dozv.]
Internet pristup je dozvoljen samo za BD-Live
sadržaj koji ima sertifikat vlasnika sadržaja.
Internet pristup i AACS online funkcije
su zabranjene za sav BD-Live sadržaj bez
sertifikata.
[Zabranjeno]
Internet pristup je zabranjen za sav BD-Live
sadržaj.
DivX® VOD
DETALJNIJ EO DIVX VIDEU: DivX® je digitalni video
format koji je napravila kompanija DivX, LLC,
podružnica kompanije Rovi Corporation. Ovo je
uređaj sa zvaničnom oznakom DivX Certified® koji
omogućava reprodukciju DivX video zapisa. Više
informacija i softverskih alatki za konvertovanje
datoteka u video zapise formata DivX potražite na
lokaciji divx.com.
OSNOVNI PODACI O FORMATU DIVX VIDEO NA
ZAHTEV: Neophodno je registrovati ovaj uređaj
sa oznakom DivX Certified® kako bi bilo moguće
reprodukovati kupljene DivX video na zahtev
(Video-on-Demand - VOD) filmove. Kod za
registraciju potražite u odeljku DivX VOD u meniju
za podešavanje uređaja. Više informacija o načinu
obavljanja registracije potražite na web lokaciji vod.
divx.com.
[Registrujte]
Prikazuje registracioni kod plejera.
[Poništite registraciju]
Deaktivira vaš plejer i prikazuje deaktivacioni
kod.
3
Podešavanje sistema
[Dozvoljeno]
Možete dati ime mreži pomoću virtuelne tastature.
Ovaj uređaj se prepoznaje po imenu koje unosite
na vašoj kućnoj mreži.
38 Podešavanje sistema
,,Napomena
Svi preuzeti video zapisi iz DivX(R) VOD-a sa
ovim kodom za registraciju plejera mogu se
reprodukovati samo na ovoj jedinici.
Reprodukcija preko mreže
3
Podešavanje sistema
Ova funkcija vam omogućava da upravljate
reprodukcijom medija strimovanih sa „smart“
telefona koji ima DLNA sertifikat servera medija.
Većina „smart“ telefona koji imaju DLNA sertifikat
servera medija imaju funkciju upravljanja
reprodukcijom medija na kućnoj mreži. Podesite ovu
mrežu na uključeno [Uključeno] da biste mogli preko
“smart” telefona da upravljate uređajem. Pogledajte
detalje u uputstvima za „smart“ telefon koji ima
DLNA sertifikat servera medija ili za aplikaciju.
,,Napomena
yy Ovaj uređaj i „smart“ telefon koji ima DLNA
sertifikat moraju biti povezani sa istom
mrežom.
yy Da biste koristili funkciju reprodukcije preko
mreže [Reprodukcija preko mreže] preko
„smart“ telefona koji ima DLNA sertifikat,
pritisnite HOME ( ) za prikaz početnog
menija pre povezivanja ovog uređaja.
yy Tokom upravljanja uređajem korišćenjem
funkcije [Reprodukcija preko mreže],
daljinski upravljač možda neće raditi.
yy Dostupni formati opisani na strani 10 nisu
uvek podržani na funkciji [Reprodukcija
preko mreže].
Automat. isključenje
Screen saver (čuvar ekrana) se pojavljuje kada
ostavite plejer u stop modu oko pet minuta. Ako
postavite ovu opciju na [Uključeno], jedinica će se
automatski isključiti tokom 20 minuta nakon što
se prikaže čuvar ekrana. Postavite ovu opciju na
[Isključeno] čime ostavljate screen saver sve dok
korisnik radi sa uređajem.
,,Napomena
U zavisnoti od funkcije, ova funkcija možda
neće biti dostupna.
Inicijalizacija
[Fabričke postavke]
Možete resetovati plejer na njegove originalne
fabričke postavke.
[Brisanje Blu-ray mem.]
Pokreće BD-Live sadržaj sa povezanog USB
uređaja.
,,Napomena
Ako resetujete plejer na njegove originalne
fabričke postavke korišćenjem opcije [Fabričke
postavke], onda morate opet da postavite
mrežne postavke.
Softver
[Informacija]
Prikazuje trenutnu verziju softvera.
[Update]
Update softvera možete izvršiti povezivanjem
uređaja direktno na server za update softvera
(vidite strane 65-66).
Izjava o odric. odg.
Pritisnite ENTER (b) za prikaz obaveštenja o
odricanju odgovornosti za mrežnu uslugu.
Podešavanje sistema 39
Zvučni efekti
Podešavanje [User EQ]
Možete odabrati neki od odgovarajućih zvučnih
režima. Pritisnite SOUND EFFECT nekoliko puta
uzastopno dok se ne pojavi željeni režim na
prednjoj strani displeja ili ekrana televizora. Može se
desiti da prikazane stavke regulatora budu različite
zavisno od izvora zvuka i efekata.
[NaturalPlus]: Možete uživati u prirodnim zvučnim
efektima kao u slučaju 5.1 kanala.
[Prirodno]: Možete uživati u ugodnom i prirodnom
zvuku.
[Bypass]: Softver sa signalima višekanalnog
prostornog zvuka reprodukuje se onako kako je
snimljen.
[Čist zvuk]: Ovaj režim čini glasove jasnijim,
poboljšavajući kvalitet.
[Igrice]: Možete uživati u virtuelnom zvuku dok
igrate video igrice.
[Noć]: Ova funkcija može biti korisna ako želite da
noću gledate filmove sa utišanim tonom.
2. Koristite A/D za odabir željenog nivoa.
Odaberite opciju [CANCEL], a zatim pritisnite ENTER
(b) za poništavanje podešavanja.
Odaberite opciju [RESET], a zatim pritisnite ENTER
(b) za ponovno postavljanje svih podešavanja.
Efekat zumiranja zvuka
(4.1 CH ili 2.1 CH)
1. Pritisnite SOUND ZOOM.
[Up Scaler]: Prilikom slušanja MP3 fajlova ili neke
druge kompresovane muzike, možete poboljšati
zvuk. Ovaj režim je dostupan samo za dvokanalne
izvore.
[Loudness]: Poboljšava bas i visoke zvukove.
[User EQ]: Možete podesiti zvuk povećanjem ili
smanjenjem nivoa određene frekvencije.
3D zvučni efekat
3D funkcije zvuka reprodukuju zvuk ne samo prema
napred ili nazad, nego i prema gore, i šire zvuk tako
da možete da uživate u potpunijem bioskopskom
okružujućem zvuku.
[3D Muzika]: Ovaj režim reprodukuje izvanredan
okružujući zvuk i omogućava vam iskustvo slušanja
muzike poput onog u koncertnoj dvorani u vašem
domu.
[3D Film]: Ovaj režim reprodukuje izvanredan
okružujući zvuk i omogućava vam iskustvo gledanja
filma poput onog u bioskopu u vašem domu.
2. Pritisnite SOUND ZOOM više puta da izaberete
željeni režim.
[Auto] : Automatski uključuje optimalni nivo
zumiranja zvuka za gledanje 3D sadržaja
[Manual] : Kada gledate 3D ili 2D sadržaj,
možete podesiti nivo zumiranja zvuka pomoću
W/S.
3
Podešavanje sistema
[BassBlast]: Pojačava bass zvučni efekat sa
prednjeg levog i desnog zvučnika, kao i sabvufera.
1. Koristite W/S za odabir željene frekvencije.
40 Rukovanje
Osnovna reprodukcija
Puštanje diskova
erot
Upotreba menija [HOME]
1. Umetnite disk u otvor.
Meni home pojavljuje se kada pritisnete
HOME ( ). Koristite W/S/A/D za odabir
kategorije i pritisnite ENTER (b).
Kod većine Audio CD, BD-ROM i DVD-ROM
diskova, reprodukcija počinje automatski.
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Selektujte [Film] ili [Muzika] pomoću A/D, pa
pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite opciju [Blu-ray disk], [DVD], [VR] ili
[Audio] pomoću W/S i pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
yy Funkcije reprodukcije opisane u ovom
uputstvu nisu uvek moguće za svaki od
fajlova i medijuma. Neke od funkcija mogu
biti ograničene zavisno od mnogo različitih
faktora.
k
4
Rukovanje
,,Napomena
U zavisnosti od regiona, usluga [LG Apps] i
funkcija pretrage [Pretraživanje] možda neće
biti trenutno dostupne. Ova usluga može
postati dostupna u ovim regionima kasnije
kroz ažuriranje softvera.
a [Muzika] - Reprodukuje audio sadržaj.
b [Film] - Reprodukuje video sadržaj.
c [Slike] - Reprodukuje foto sadržaj.
d
[Premium] - Prikazivanje premium početnog
ekrana.
e [LG Apps] - Prikazuje ekran [LG Apps].
f [Input] - Menja režim unosa.
g
[Podešavanje] - Prilagođava podešavanja
sistema.
[Pretraživanje] - Pretraživanje sadržaja preko
h Interneta putem unosa ključne reči u meni za
pretraživanje.
i [LG Apps] - Prikazuje ekran [LG Apps].
j
[Omiljene aplikacije] - Prečica za omiljene
aplikacije korisnika.
k
[Moje aplikacije] - Prikazuje ekran [Moje
aplikacije].
yy Zavisno od BD-ROM naslova, može se desiti
da vam je potrebna USB jedinica za korektnu
reprodukciju.
yy Nezavršeni diskovi DVD VR formata se
možda neće moći pustiti na ovom plejeru.
yy Neke DVD-VR diskove je napravio DVD
RECORDER sa CPRM podacima. Ova jedinica
ne podržava ove tipove diskove.
Reprodukcija fajla na disku/
USB uređaju
yui
Na ovom plejeru se mogu reprodukovati video,
audio i foto fajlovi sa diskova ili USB uređaja.
1. Umetnite disk sa podacima u otvor za disk ili
priključite USB uređaj.
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Selektujte [Film], [Slike] ili [Muzika] pomoću
A/D, pa pritisnite ENTER (b).
4. Selektujte opciju [Datum] or [USB] pomoću
W/S, i pritisnite ENTER (b).
5. Odaberite neki od fajlova pomoću
W/S/A/D, i pritisnite d (PLAY) ili ENTER
(b) da biste pustili neki fajl.
Rukovanje
Reprodukcija Blu-ray 3D
diskova
e
Enjoying Uživajte u BD-LIVE
sadržaju
e
Na ovom plejeru se mogu puštati Blu-ray 3D diskovi
koji sadrže posebne prikaze za levo i desno oko.
BD-ROM koji podržava BD-Live koji ima funkciju
proširenja na mreži omogućava vam da uživate u
dodatnim funkcijama, poput preuzimanja najava
za nove filmove povezivanjem ovog uređaja sa
Internet.
Pripreme
Da biste pustili Blu-ray 3D u stereoskopskom
3D modu, potrebno je da:
yy Proverite da li je vaš TV namenjen za 3D sliku
i da li ima HDMI ulaz/ulaze.
yy Nosite 3D naočari ako je to neophodno da
biste uživali u 3D slici.
yy Proverite da li je BD-ROM naslov Blu-ray 3D
disk ili ne.
yy Povežite HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl za
velike brzine sa eternetom) između HDMI
izlaza plejera i HDMI ulaza televizora.
2. Umetnite disk u otvor.
Reprodukcija kreće automatski.
3. Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg 3D
televizora za detaljnije instrukcije.
Možda će biti potrebe da prilagodite postavke
displeja i fokusirate se na postavke televizora da
biste poboljšali 3D efekat.
>>Oprez
yy Gledanje 3D sadržaja na duže vreme može
dovesti do vrtoglavice i zamora.
yy Ne preporučuje se da 3D filmove gledaju
nejake osobe, deca i trudnice.
yy Čvrsto se preporučuje da ako imate
glavobolju, zamor ili vrtoglavicu prilikom
gledanja trodimenzionalne slike, da
zaustavite reprodukciju i odmorite se.
1. Proverite vezu sa mrežom i postavke (strane
24-28).
2. Ubacite USB memorijsku jedinicu u USB port na
prednjem panelu.
USB memorijska jedinica je neophodna za
download bonus sadržaja.
3. Pritisnite HOME ( ), i postavite opciju [BD-LIVE
konekcija] na meniju [Podešavanje] (strana 37).
Zavisno od diska, može se desiti da BD-Live
funkcija ne radi, ako je opcija [BD-LIVE konekcija]
postavljena na [Delimično dozv.].
4. Ubacite BD-ROM sa BD-Live sadržajem.
Operacije se razlikuju zavisno od diska.
Pogledajte o tome u uputstvu koje ide uz disk.
>>Pažnja
Nemojte isključivati povezani USB uređaj
dok se sadržaj preuzima ili dok je Blu-ray disk
još uvek u ležištu diska. Na taj način možete
oštetiti USB jedinicu i može se desiti da BDLive karakteristike više ne rade ispravno sa
oštećenom USB jedinicom. Ako priključena
USB jedinica izgleda oštećena nekom takvom
akcijom, onda je možete formatirati na
kompjuteru, a zatim da je ponovo koristite na
ovom plejeru.
,,Napomena
yy Može se desiti da se nekim BD-Live
sadržajima pristupa sa ograničenjima na
nekim teritorijama, zavisno od odluke
dostavljača tog sadržaja.
yy Može proći i nekoliko minuta dok se učita i
započne prikaz BD-Live sadržaja.
4
Rukovanje
1. Pritisnite HOME ( ), i postavite opciju [3D mod]
na [Podešavanje] meniju na [Uključeno] (strana
33).
41
42 Rukovanje
Reprodukcija fajla na mrežnom
serveru
yui
Wi-Fi Direct™ konekcija
Ovaj plejer može reprodukovati filmske, muzičke
i foto fajlove locirane na DLNA serveru preko vaše
kućne mreže.
yui
1. Proverite vezu sa mrežom i postavke (strane
24-28).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Selektujte [Film], [Slike] ili [Muzika] pomoću
A/D, pa pritisnite ENTER (b).
4. Izaberite DLNA server medija sa liste pomoću
W/S i pritisnite ENTER (b).
Povezivanje sa Wi-Fi Direct™
sertifikovanim uređajem
Ovaj plejer reprodukuje film, muziku i slike koje se
nalaze na Wi-Fi Direct™ sertifikovanom uređaju.
Wi-Fi Direct™ tehnologija omogućava da
plejer bude direktno povezan sa Wi-Fi
Direct™sertifikovanim uređajem bez povezivanja sa
mrežnim uređajem kao što je tačka pristupa.
1. Podesite opciju [Wi-Fi Direct] u meniju
[Podešavanje] na [Uključeno] (stranica 37).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Film], [Slike] ili [Muzika] koristeći
A/D i pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite opciju [Wi-Fi Direct] koristeći W/S i
pritisnite ENTER (b).
4
Rukovanje
Ako želite ponovo da skenirate dostupni server
medija, pritisnite zeleno (G) dugme.
5. Odaberite fajl pomoću W/S/A/D i pritisnite
ENTER (b) za reprodukciju fajla.
,,Napomena
yy Zahtevi fajla su opisani na stranici 10.
yy Sličice fajlova koji se ne mogu reprodukovati
se mogu prikazati, ali oni se ne mogu
reprodukovati na ovom plejeru.
5. Odaberite Wi-Fi Direct™ uređaj sa liste koristeći
W/S i pritisnite ENTER (b).
Wi-Fi Direct™ konekcija će se automatski
nastaviti.
yy Naziv fajla titla i naziv fajla filma moraju biti
isti i nalaziti se u istom folderu.
yy Stanje vaše kućne mreže može uticati na
kvalitet reprodukcije i rada.
yy Može doći do problema sa vezom u
zavisnosti od okruženja vašeg servera.
yy Da biste podesili računar kao DLNA server,
instalirajte na vašem računaru Nero Media
Home 4. (pogledajte stranu 67)
Ako Wi-Fi Direct™ uređaj podržava metod
konfiguracije PIN koda zasnovan na WPS (WiFi zaštićeno podešavanje), odaberite uređaj
sa liste i pritisnite žuto dugme (Y). Obratite
pažnju na PIN broj na ekranu. Zatim, unesite PIN
brojui meniju za podešavanja na uređaju koji se
povezuje.
Ako želite da ponovo pogledate dostupne Wi-Fi
Direct™ uređaje, pritisnite zeleno dugme (G).
Rukovanje 43
,,Napomena
Kada povežete uređaj sa drugih Wi-Fi Direct™
uređaja, nije dostupna metoda putem PIN
veze.
6. Odaberite server koji je delio sa povezanim
Wi-Fi Direct™ uređajem koristeći W/S i
pritisnite ENTER (b) za navigaciju na serveru.
Povezivanje sa dostupnim Wi-Fi
uređajima
yui
Ovaj plejer se može povezati sa običnim Wi-Fi
uređajem koristeći Wi-Fi Direct™ funkciju.
1. Podesite opciju [Wi-Fi Direct] u meniju
[Podešavanje] na [Uključeno] (stranica 37).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Film], [Slike] ili [Muzika] koristeći
A/D i pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite opciju [Wi-Fi Direct] koristeći W/S i
pritisnite ENTER (b).
Da biste odabrali server sa liste uređaja, fajlovi
i folderi moraju biti podeljeni putem DLNA
servera sa povezanim Wi-Fi Direct™ uređajem.
4
,,Napomena
yy Da biste obezbedili bolji prijem, plejer
postavite što je bliže moguće serveru sa
sertifikatom Wi-Fi Direct™.
5. Pritisnite crveno dugme (R) da bi se prikazali
[SSID], [Bezbednosna opcija] i [Šifrovanje] za
plejer.
yy Ovaj aparat može da se poveže samo sa
jednim uređajem u isto vreme. Višestruko
povezivanje nije moguće.
yy Ukoliko pokušate da povežete bežičnu
mrežu dok je uređaj povezan putem Wi-Fi
Direct™ funkcije, Wi-Fi Direct™ konekcija će
biti prekinuta na silu.
yy Ako su ovaj plejer i Wi-Fi Direct™ uređaj
povezani na različite lokalne mreže, Wi-Fi
Direct™ konekcija možda neće biti moguća.
6. Na vašem Wi-Fi uređaju, napravite mrežnu
konekciju sa ovim plejerom koristeći [Mreža
(SSID)], [Bezbednosna opcija] i [Šifrovanje] u
koraku 5.
yy Ako uređaj sa Wi-Fi Direct™ sertifikatom nije
u Wi-Fi Direct režimu mirovanja, ovaj plejer
ne može da pronađe uređaj.
7. Pritisnite BACK (1) dva puta da bi se prikazala
lista uređaja.
yy Ovaj uređaj se povezuje sa Wi-Fi direct™
uređajem koji je u režimu Group Owner.
Rukovanje
7. Odaberite fajl koristeći W/S/A/D i pritisnite
ENTER (b) da biste pokrenuli fajl.
44 Rukovanje
8. Odaberite server koji je delio sa povezanog
Wi-Fi uređaja koristeći W/S i pritisnite ENTER
(b) za navigaciju serverom.
Osnovne operacije za video i
audio sadržaj
Za zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite Z (STOP) za vreme reprodukcije.
Za pauziranje reprodukcije
Pritisnite M (PAUSE) za vreme reprodukcije.
Pritisnite d (PLAY) za nastavak reprodukcije.
Da biste odabrali server sa liste uređaja, fajlovi i
folderi moraju biti podeljeni sa DLNA serverom
sa konktovanog uređaja.
9. Odaberite fajl koristeći W/S/A/D i pritisnite
ENTER (b) da biste pokrenuli fajl.
,,Napomena
4
Ako je povezan sa uređajem koji ima Wi-Fi, PIN
veza ne radi.
Za reprodukciju okvir po okvir
(Frame-by-Frame).
Pritisnite M (PAUSE) za vreme reprodukcije filmova.
Pritiskajte M (PAUSE) da biste imali reprodukciju
kadar po kadar (Frame-by-Frame playback).
Da biste skanirali unapred ili unazad
Rukovanje
Pritiskajte c ili v da biste imali reprodukciju
sa brzim kretanjem unapred ili unazad u toku
reprodukcije.
Brzinu reprodukcije možete menjati pritiskanjem
c ili v.
Da biste usporili brzinu reprodukcije
U toku pauze, pritiskajte v da biste dobili različite
brzine usporene reprodukcije.
Da biste prešli na sledeće/prethodno
poglavlje/traku/fajl.
U toku reprodukcije, pritiskajte C ili V da biste
prešli na sledeće poglavlje/traku/fajl ili da biste se
vratili na početak trenutnog poglavlja/trake/fajla.
Pritisnite dvaput kratko C da biste išli korak
nazad na prethodno poglavlje/traku/fajl.
U meniju liste fajlova servera možda postoji mnogo
tipova sadržaja zajedno u folderu. U tom slučaju
pritisnite C ili V za prelaz na prethodni ili
sledeći sadržaj sa istim tipom.
Rukovanje 45
Osnovne operacije za foto
sadržaj
Za reprodukciju projekcije slajdova
Pritisnite d (PLAY) za pokretanje projekcije slajdova.
Za zaustavljanje projekcije slajdova
Pritisnite Z (STOP) za vreme projekcije slajdova.
Za pauziranje projekcije slajdova
Pritisnite M (PAUSE) za vreme projekcije slajdova.
Pritisnite d (PLAY) za ponovno pokretanje
projekcije slajdova.
Za preskakanje na sledeću/
prethodnu fotografiju
Za vreme prikaza fotografije na celom ekranu
pritisnite A ili D za prelaz na prethodnu ili sledeću
fotografiju.
Za prikaz menija diska
Ekran menija će biti prikazan odmah nakon
učitavanja diska koji sadrži meni. Ako želite da
prikažete meni diska za vreme reprodukcije,
pritisnite DISC MENU.
Koristite dugmad W/S/A/D za usmeravanje
kroz stavke menija.
Za prikaz iskačućeg menija
Neki BD-ROM diskovi sadrže iskačući meni koji se
pojavljuje za vreme reprodukcije.
Pritisnite TITLE/POPUP za vreme reprodukcije i
koristite dugmad W/S/A/D za usmeravanje
kroz stavke menija.
Uređaj pamti mesto na kome ste pritisnuli Z (STOP)
zavisno od diska.
Ako se na ekranu pojavi nakratko “MZ (Resume
Stop)”, pritisnite d (PLAY) da biste nastavili
reprodukciju (od mesta te scene).
Ako dvaput pritisnete Z (STOP) ili izbacite disk, na
ekranu se pojavljuje “Z (Complete Stop)”.
Uređaj će obrisati mesto zaustavljanja.
,,Napomena
yy Mesto obnove može biti obrisano kada se
pritisne dugme (na primer; 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), itd).
yy Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija
nastavka reprodukcije nije dostupna.
yy Ako jednom pritisnete Z (STOP) za vreme
interaktivne reprodukcije BD-ROM naslova,
uređaj će preći u kompletni stop mod.
Poslednje upamćena scena
er
Ovaj uređaj pamti poslednju scenu sa diska koji
je gledan. Poslednja scena ostaje u memoriji čak i
kada izvadite disk iz plejera ili kada isključite uređaj.
Ako ubacite disk koji ima memorisanu scenu, ta
scena se automatski poziva.
,,Napomena
yy Funkcija memorisanja poslednje gledane
scene (Last Scene Memory) za prethodni
disk se briše kada se pusti neki drugi disk.
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi kod
nekih diskova.
yy Na BD-ROM diskovima sa BD-J, funkcija
pamćenja poslednje gledane scene nije
dostupna.
yy Ovaj uređaj ne memoriše postavke diska
ako ga isključite pre nego što započne
reprodukciju.
4
Rukovanje
Upotreba menija diska
ero
Obnova reprodukcije
eroyt
u
46 Rukovanje
Napredna reprodukcija
Ponavljanje određenog dela
eroty
Obnova reprodukcije
erotu
y
Ovaj plejer može ponavljati deo koji ste odabrali.
U toku reprodukcije pritiskajte REPEAT (h) da
biste odabrali željeni mod ponavljanja.
Blu-ray disk/DVD / Filmske datoteke
jA- – Odabrani deo će se kontinualno ponavljati.
jPoglavlje – Trenutno poglavlje će se
reprodukovati sa ponavljanjem.
jNaslov – Trenutni naslov će se reprodukovati sa
ponavljanjem.
jSve – Sve trake ili fajlovi će se reprodukovati sa
ponavljanjem.
4
Rukovanje
Da biste se vratili na normalnu reprodukciju,
pritiskajte REPEAT (h) da biste selektovali
[Isključeno].
Audio diskovi/Muzički fajlovi
;Track– Trenutna traka ili fajl će se reprodukovati
sa ponavljanjem.
:All – Sve trake ili fajlovi će se reprodukovati sa
ponavljanjem.
l – Trake i fajlovi će se reprodukovati prema
slučajnom redosledu.
l:All – Sve trake i fajlovi će se reprodukovati
prema slučajnom redosledu.
kA-B – Odabrani deo će se kontinualno ponavljati.
(samo audio disk)
Da biste se vratili na normalnu reprodukciju,
pritisnite CLEAR.
,,Napomena
yy Ako jednom pritisnete V za vreme
ponavljanja poglavlja/trake Chapter/Track
ponavljanje reprodukcije se otkazuje.
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi sa
nekim diskovima ili naslovima.
1. Za vreme reprodukcije pritisnite REPEAT (h)
za odabir [A-] na početku dela koji želite da
ponovite.
2. Pritisnite ENTER (b) na kraju tog dela. Odabrani
deo će se kontinualno ponavljati.
3. Da biste se vratili na normalnu reprodukciju,
pritiskajte REPEAT (h) da biste selektovali
[Isključeno].
,,Napomena
yy Ne možete izabrati deljenje sekcije koja traje
manje od 3 sekunde.
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi sa
nekim diskovima ili naslovima.
Prikaz informacija sadržaja
y
Ovaj plejer može da prikaže informacije sadržaja.
1. Odaberite neki od fajlova korišćenjem
W/S/A/D.
2. Pritisnite INFO/MENU (m) da bi se prikazao
meni sa opcijama.
3. Selektujte opciju [Informacija] pomoću W/S, i
pritisnite ENTER (b).
Informacije o fajlu se prikazuju na ekranu.
U toku reprodukcije filma informacije o fajlu možete
prikazati pritiskom na TITLE/POPUP.
,,Napomena
Može se desiti da informacije prikazane na
ekranu ne budu tačne upoređujući sa stvarnim
informacijama sadržaja.
Rukovanje 47
Izmena prikaza liste sadržaja
yui
Izbor fajla titla (prevoda)
y
Na menijima [Film], [Muzika], [Slike], možete da
promenite prikaz liste sadržaja.
Ako se nazivi fajla titla i fajla filma razlikuju,
potrebno je da odaberete fajl titla na meniju [Film]
pre puštanja filma.
Metod 1
Pritiskajte crveno dugme (R).
1. Koristite W/S/A/D da biste odabrali fajl titla
koji želite da pustite na meniju [Film].
2. Pritisnite ENTER (b).
,,Napomena
yy Ako pritisnete Z (STOP) za vreme
reprodukcije, odabir titla će biti otkazan.
yy Ova funkcija nije dostupna za puštanje
fajlova na serveru preko kućne mreže.
Metod 2
1. Na listi sadržaja, pritisnite INFO/MENU (m) da bi
se prikazao meni sa opcijama.
2. Koristite W/S da biste selektovali opciju [View
Change].
3. Pritisnite ENTER (b) da biste promenili prikaz
liste sadržaja.
4
Rukovanje
Ako želite da deselektujete fajl titla pritisnite
opet ENTER (b). Odabrani fajl titla će se
prikazati kada pustite film.
48 Rukovanje
Opcije za prikaz slika
i
Možete koristiti različite opcije prilikom prikaza slika
preko celog ekrana.
1. Prilikom prikaza slika preko celog ekrana,
pritisnite INFO/MENU (m) da biste prikazali
meni sa opcijama.
2. Odaberite neku od opcija pomoću W/S.
Slušanje muzike dok traje
projekcija slajdova
i
Možete da prikazujete foto fajlove za vreme slušanja
muzičkih fajlova.
1. Za vreme prikaza fotografije na celom ekranu
pritisnite INFO/MENU (m) za prikaz menija sa
opcijama.
2. Koristite W/S da biste selektovali opciju [Izbor
muzike], a zatim pritisnite ENTER (b) da bi se
prikazao meni [Izbor muzike].
3. Koristite W/S za odabir uređaja i pritisnite
ENTER (b).
Uređaj koji možete da odaberete razlikuje se
zavisno od lokacije foto fajla koji se prikazuje
preko celog ekrana.
Lokacija fotografije
4
Rukovanje
a Trenutna slika (fotografija)/Ukupan broj
slika – Koristite A/D da biste pogledali
prethodnu/sledeću sliku.
b Slajd šou – Pritisnite ENTER (b) da biste
startovali ili pauzirali slajd šou.
Dostupni uređaji
Disk, USB
Disk, USB
DLNA server
DLNA server
4. Koristite W/S da biste odabrali neki od fajlova
ili foldera koji želite da reprodukujete.
c Izbor muzike – Odaberite muziku koju
ćete slušati dok ide slajd šou (strana 48).
d Muzika – Pritisnite ENTER (b) da biste
startovali ili pauzirali muziku u pozadini.
e Rotiranje – Pritisnite ENTER (b) da biste
rotirali sliku u smeru kretanja kazaljke na
satu.
f Zumiranje – Pritisnite ENTER (b) da biste
prikazali meni [Zumiranje].
g Efekt – Koristite A/D da biste odabrali
neki efekat prelaza između slika za slajd
šou.
h Brzina – Koristite A/D da biste odabrali
brzinu kašnjenja između slika za slajd šou.
3. Pritisnite BACK(1) da biste izašli iz menija.
Odaberite g i pritisnite ENTER (b) da bi se
prikazao viši direktorijum.
,,Napomena
Kod odabira muzičkog fajla sa servera, odabir
foldera nije dostupan. Samo je odabir fajla
dostupan.
5. Use D to select [OK], and press ENTER (b) to
complete music selection.
Rukovanje 49
On-Screen display
(Displej na ekranu)
Možete prikazati i uređivati različite informacije i
postavke o sadržaju.
Prikaz informacija o disku na
ekranu
eroy
1. Za vreme reprodukcije pritisnite INFO/MENU
(m) za prikaz raznih informacija o reprodukciji.
2. Odaberite neku od opcija korišćenjem W/S.
3. Koristite A/D da biste podesili neku od
odabranih vrednosti.
4. Pritisnite BACK (1) da biste izašli sa displeja na
ekranu.
,,Napomena
yy Ako se nijedno dugme ne pritisne u roku od
nekoliko sekundi, displej na ekranu nestaje.
yy Redni broj naslova se ne može selektovati
na nekim diskovima.
yy Dostupne stavke se mogu razlikovati
zavisno od diskova i naslova.
yy Ako je u toku reprodukcija Blu-ray diska,
neke informacije o podešavanju prikazuju
se na ekranu, ali je zabranjeno menjati ih.
yy Da biste koristili opciju [Informacije o filmu],
plejer mora biti povezan na broadband
internet zbog pristupa bazi podataka
Gracenote Media Database.
a Naslov – redni broj tekućeg naslova/ukupan
broj naslova.
b Poglavlje – redni broj tekućeg poglavlja/
ukupan broj poglavlja.
c Vreme – proteklo vreme reprodukcije/ukupno
vreme reprodukcije.
d Audio – odabrani audio jezik ili kanal.
e Prevod – odabrani titl (prevod).
f Ugao – odabrani ugao/ukupan broj uglova.
g TV Aspect Ratio – odabrani odnos stranica
ekrana (TV aspect Ratio).
h Mod slika – odabrani mod slike.
i Informacije o filmu – Selektujte ovu opciju
i pritisnite ENTER (b) da biste prikazali
informacije o filmu iz baze podataka Gracenote
Media Database (samo BD-ROM/DVD).
4
Rukovanje
yy LG je licenca Gracenote tehnologije i nije
odgovoran ili pouzdan za informacije iz
baze podataka Gracenote Media Database.
50 Rukovanje
Reprodukcija od nekog tačno
odabranog vremena
eroy
1. Pritisnite INFO/MENU (m) u toku reprodukcije.
Prikazuje se preostalo vreme reprodukcije.
2. Selektujte opciju [Vreme], a zatim unesite
traženo vreme u satima, minutima i sekundama
sleva nadesno.
Na primer, da biste pronašli scenu udaljenu 2
sata, 10 minuta i 20 sekundi od početka, unesite
‘’21020’’.
Pritiskajte A/D da biste napravili skok za 60
sekundi unapred ili unazad.
3. Pritisnite ENTER (b) da biste započeli
reprodukciju od nekog odabranog vremena.
,,Napomena
4
yy Može se desiti da ova funkcija ne radi kod
nekih diskova ili naslova.
Rukovanje
yy Može se desiti da ova funkcija nije dostupna
u zavisnosti od tipa fajla i mogućnosti DLNA
servera.
Izbor jezika titla
eroy
1. U toku reprodukcije, pritisnite
INFO/MENU (m) da biste dobili prikaz displeja
na ekranu.
2. Koristite strelice W/S da biste selektovali
željenu opciju.
3. Pomoću A/D odaberite željeni jezik titla.
4. Pritisnite BACK(1) da biste izašli sa displeja na
ekranu.
,,Napomena
yy Neki diskovi vam omogućavaju da
promenite svoj izbor titla samo preko menija
diska. Ako je to slučaj, pritisnite dugme
TITLE/POPUP ili DISC MENU i odaberite
odgovarajući titl sa izbora na meniju diska.
yy Možete izabrati opciju [Prevod] sa prikaza
na ekranu direktnim pritiskom na dugme
SUBTITLE.
Da čujete različite audio opcije
eroy
1. U toku reprodukcije, pritisnite
INFO/MENU (m) da biste dobili prikaz displeja
na ekranu.
2. Koristite strelice W/S da biste selektovali
opciju [Audio].
3. Pomoću A/D odaberite željeni audio jezik,
audio traku ili audio kanal.
,,Napomena
yy Neki diskovi vam omogućavaju da
promenite svoj audio izbor samo preko
menija diska. U tom slučaju, pritisnite
dugme TITLE/POP-UP ili DISC MENU i
izaberite odgovarajući audio sa menija diska.
yy Odmah nakon što prebacite zvuk, može
doći do privremene neusklađenosti zvuka sa
displeja i onog stvarnog zvuka.
yy Na BD-ROM disku, multi audio format
(5.1CH ili 7.1CH) se prikazuje sa [MultiCH] na
displeju ekrana.
yy Možete izabrati opciju [Audio] sa prikaza
na ekranu direktnim pritiskom na dugme
AUDIO.
Posmatranje iz različitih
uglova
er
Ako disk sadrži scene snimljene pod različitim
uglovima kamere, onda tokom reprodukcije možete
promeniti uglove kamere.
1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/MENU (m)
da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite strelice W/S da biste selektovali
željenu opciju.
3. Pomoću A/D odaberite željeni ugao.
4. Pritisnite (x) da biste izašli sa displeja na
ekranu.
Rukovanje
51
Izmena odnosa stranica ekrana
eoy
Izmena moda slika
eroy
Postavke u vezi odnosa stranica ekrana možete
promeniti u toku reprodukcije.
U toku reprodukcije možete promeniti opciju [Mod
slika].
1. U toku reprodukcije, pritisnite
INFO/MENU (m) da biste dobili prikaz displeja
na ekranu.
1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/MENU (m)
da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Pomoću W/S selektujte opciju [TV Aspect
Ratio].
3. Pomoću A/D odaberite željenu opciju.
4. Pritisnite BACK(1) da biste izašli sa displeja na
ekranu.
,,Napomena
Ako izmenite vrednost opcije [TV Aspect Ratio]
na displeju ekrana, opcija [TV Aspect Ratio] na
meniju [Podešavanje] će se takođe izmeniti.
3. Pomoću A/D odaberite željenu opciju.
4. Pritisnite BACK(1) da biste izašli sa displeja na
ekranu.
Postavka opcije [Vaša postavk]
1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/MENU (m)
da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite W/S da biste selektovali opciju [Mod
slika].
3. Koristite A/D da biste selektovali opciju [Vaša
postavk], a zatim pritisnite ENTER (b).
Ako se titl ne prikazuje pravilno, možete izmeniti
njegovu kodnu stranu da biste fajl lepo prikazali.
1. U toku reprodukcije, pritisnite INFO/MENU (m)
da biste dobili prikaz displeja na ekranu.
2. Koristite W/S da biste selektovali opciju
[Kodna strana].
3. Pomoću A/D odaberite željenu opciju koda.
4. Koristite W/S/A/D da biste podesili opcije
[Mod slika].
Selektujte opciju [Default], a zatim pritisnite
ENTER (b) da biste resetovali sve video
postavke.
5. Koristite W/S/A/D da biste selektovali
opcije[Zatvoriti], a zatim pritisnite ENTER (b) da
biste završili sa postavkom.
4. Pritisnite BACK(1) da biste izašli iz prikaza
displeja na ekranu.
4
Rukovanje
Izmena kodne strane titla
y
2. Koristite W/S da biste selektovali opciju [Mod
slika].
52 Rukovanje
Snimanje sa audio
diskova
Možete snimiti neku željenu traku ili sve trake sa
audio diska na USB memorijsku jedinicu.
1. Ubacite USB memorijsku jedinicu u USB port na
prednjem panelu.
2. Umetnite audio disk u otvor.
Reprodukcija kreće automatski.
3. Pritisnite INFO/MENU (m) da biste prikazali
neku opciju iz menija.
Ili
Pritisnite dugme X REC na daljinskom upravljaču.
Svu muziku možete snimati na audio CD-u.
4. Koristite W/S za odabir opcije [CD snimanj], i
pritisnite ENTER (b).
4
5. Koristite W/S za odabir zapisa koji želite da
kopirate u meniju, i pritisnite ENTER (b).
Rukovanje
Ponovite ovaj korak za odabir što je više moguće
zapisa.
Selekcija svih traka sa audio
diska.
Selekcija opcije kodiranja sa
pop-up iskačućeg menija
(128kbps, 192kbps ili 320kbps).
Otkaz snimanja i povratak na
prethodni prikaz ekrana.
6. Koristite W/S/A/D da biste selektovali
[Start], pa pritisnite ENTER (b).
7. Koristite W/S/A/D da biste odabrali
destinacioni (odredišni) folder za kopiranje.
Unesite naziv foldera pomoću virtuelne
tastature, pa pritisnite ENTER (b) kada je
selektovano [OK].
8. Koristite W/S/A/D da biste selektovali [OK],
i pritisnite ENTER (b) da biste započeli snimanje
sa audio diska.
Ako želite da zaustavite snimanje sa audio
diska, pritisnite ENTER (b) dok je naglašeno
[Odustati].
9. Kada je snimanje sa audio CD-a završeno
pojavljuje se poruka.
Pritisnite ENTER (b) za proveru audio fajla
kreiranog u odredišnom folderu.
,,Napomena
yy Tabela ispod pokazuje prosečno vreme
snimanja, od audio zapisa sa 4 minuta
materijala za reprodukciju do muzičkog fajla
sa 192 kbps na primer.
Režim
zaustavljanja
U toku
reprodukcije
1 min.
4 min.
yy Vremena snimanja u tabeli iznad su
približna.
yy Stvarno vreme snimanja za USB memorijski
uređaj se razlikuje u zavisnosti od
mogućnosti USB memorijskog uređaja.
yy Proverite da li imate minimum od 50 MB
slobodnog prostora prilikom snimanja na
USB memorijski uređaj.
yy Trajanje audio zapisa treba da bude duže od
20 sekundi za ispravno snimanje.
yy Nemojte da isključujete plejer ili isključujete
povezani USB memorijski uređaj za vreme
snimanja audio CD-a.
>>Pažnja
Ako želite novi folder, koristite W/S/A/D da
selektujete [Novi folder] pa pritisnite ENTER (b).
Funkcije snimanja i kopiranja na ovom plejeru
su predviđene za vašu ličnu i nekomercijalnu
upotrebu. Pravljenje neovlašćenih kopija
materijala koji je zaštićen od kopiranja,
uključujući kompjuterske programe, fajlove,
emisije i zvučne zapise, može da predstavlja
kršenje autorskih prava i krivično delo. Ovu
opremu ne bi trebalo koristiti u takve svrhe. LG
se izričito odriče odgovornosti za nelegalnu
distribuciju ili upotrebu neovlašćenog sadržaja
u komercijalne svrhe.
Budite odgovorni
Poštujte autorska prava
Rukovanje 53
,,Napomena
Prikaz informacija
iz Gracenote Media
Database
yy Plejer mora biti povezan na broadband
internet da bi mogao da pristupi bazi
podataka Gracenote Media Database.
Ovaj plejer ima pristup bazi podataka Gracenote
Media Database i može pročitati informacije
o muzici kao što su Track name (Naziv trake),
Artist Name (Izvođač), Genre (Žanr), kao i ostale
tekstualne informacije.
yy Zavisno od slučaja, biće potrebno i do
nekoliko minuta da bi se učitala informacija
sa Gracenote Media Database.
Audio CD
Kada ubacite neki Audio CD, plejer automatski
počinje reprodukciju i učitava naslov muzike sa
Gracenote Media Database.
yy Ako nema nikakvih informacija o toj muzici
u bazi podataka Gracenote Media Database,
na ekranu se pojavljuje poruka.
yy Može se desiti da se informacije prikažu
u prelomljenim slovima, ako jezik koji ste
odabrali nije dostupan u bazi podataka
Gracenote Media Database.
yy Ova funkcija nije dostupna za sadržaj na
mreži i sadržaj na DLNA serverima.
yy LG je licenca Gracenote tehnologije i nije
odgovoran ili pouzdan za informacije iz
baze podataka Gracenote Media Database.
Muzički fajl
yy Audio diskovi koje korisnici snimaju samo
u svoje privatne svrhe nisu podržani ovom
karakteristikom jer oni nisu u bazi podataka
Gracenote Media Database.
1. Odaberite muzički fajl ili audio zapis pomoću
W/S/A/D.
2. Pritisnite INFO/MENU (m) za prikaz menija sa
opcijama.
3. Odaberite opciju [Informacija] pomoću W/S, i
pritisnite ENTER (b).
Plejer pristupa bazi podataka Gracenote Media
Datebase za informacije o muzici.
Blu-ray disk/DVD/Fajlovi filmova
Dok slušate muziku sa filma koji je pušten, pritisnite
MUSIC ID da biste započeli učitavanje informacija o
muzici sa Gracenote Media Database.
yy Supported music file extensions :
mp3, wma, m4a
4
Rukovanje
Ako u bazu podataka nema informacija o toj muzici,
naslov muzike se neće prikazati na ekranu.
54 Rukovanje
Reprodukcija sa iPod-a
Možete uživati u zvuku iPod-a. Detalje o iPod-u
pogledajte u uputstvu za upotrebu iPod-a.
Priprema
Pre povezivanja iPod-a isključite ovu jedinicu i
utišajte je do minimuma.
,,Napomena
Koristite kabl za iPod koji je priložen uz vaš
iPod.
1. Priključite iPod u USB port.
Ako uključite ovu jedinicu, iPod se automatski
uključuje i punjenje počinje.
Kada priključite iPod na meni HOME, plejer
automatski reprodukuje muziku.
4
2. Odaberite fajl pomoću W/S/A/D i pritisnite
ENTER (b) za reprodukciju fajla.
Rukovanje
Uživanje u iPod-u na ekranu
1. Priključite iPod u USB port.
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Muzika] pomoću A/D i pritisnite
ENTER (b).
Ako ste priključili drugi uređaj (CD ili USB),
odaberite iPod na meniju.
4. Odaberite sadržaj pomoću W/S/A/D i
pritisnite ENTER (b) za reprodukciju.
Napredno
kretanje
Sadržaj možete jednostavno pretraživati
pomoću naprednog kretanja na ekranu.
Izaberite dugme za napajanje pomoću D i
izaberite inicijal željenog sadržaja.
Pritisnite REPEAT (h) da izaberete željeni
režim ponavljanja: Track (;), All (:), Shuffle
All (l :), Shuffle (l), Off (bez prikaza).
,,Napomena
Ako je za OSD jezik iPod-a odabran
pojednostavljeni kineski, funkcija naprednog
kretanja ne funkcioniše na pravilan način.
Uživanje u režimu IN iPod
iPod-om možete da upravljate preko priloženog
daljinskog upravljača i kontrola na iPod-u.
1. Priključite iPod u USB port.
Ako uključite ovu jedinicu, iPod se automatski
uključuje i punjenje počinje.
2. Pritisnite FUNCTION za odabir režima iPod IN.
W/S/A/D
Bira opciju na meniju.
ENTER (b)
Pokreće se reprodukcija
muzike.
M ili d (PLAY)
Za pauziranje u toku
reprodukcije. Za nastavak
reprodukcije ponovo pritisnite
M ili d (PLAY).
(Pritisnite i
zadržite)
c/v
Premotajte pesmu unapred ili
unazad
C/V
Preskakanje reprodukcije
unapred ili unazad.
Rukovanje 55
,,Napomena
yy Poruka o grešci „CHECK“ ili „Priključeni iPod
model nije podržan.“ pojavljuje se ako:
-- vaš iPod nije dostupan za vršenje funkcije.
yy Poruka o grešci „CHECK“ ili „Izvršite update za
vaš iPod softver.“ pojavljuje se ako:
-- vaš iPod ima staru verziju softvera.
/ Ažurirajte softver iPod-a na najnoviju
verziju.
yy Kompatibilnost s vašim iPod-om može da se
razlikuje zavisno od vrste iPod-a.
yy Funkcije koje imaju iPod touch i iPhone
mogu da se razlikuju od funkcija iPod-a.
Možda će vam biti potrebna dodatna
kontrola da biste ih koristili sa ovim
uređajem. (npr. „slide to unlock“)
yy Ako koristite aplikaciju, zovete ili šaljete ili
primate SMS poruku itd, na iPod touch ili
iPhone, isključite ga sa ležišta za iPod na ovoj
jedinici i tek tada ga koristite.
yy U zavisnosti od verzije softvera iPod-a
kontrola vašeg iPod-a možda neće biti
moguća sa ove jedinice. Preporučujemo da
instalirate najnoviju verziju softvera.
yy Ovaj uređaj podržava sledeće modele.
- iPad nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPod classic
- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
- iPad, iPad2
yy Ako imate neki problem sa iPod-om,
posetite web lokaciju www.apple.com/
support/ipod.
4
Rukovanje
yy Ako ova jedinica prikaže poruku o grešci,
postupajte u skladu s porukom. Poruka
o grešci „CHECK“ ili „Proverite vaš iPod.“
pojavljuje se ako:
-- komunikacija između ove jedinice i vašeg
iPod-a nije uspešna.
/ Priključite i ponovo priključite iPod u
uređaj.
-- vaš iPod nije pravilno priključen.
-- ova jedinica prepoznaje vaš iPod kao
nepoznat uređaj.
yy Vaš iPod ima izuzetno nizak nivo napajanja.
/ Treba da napunite bateriju.
/ Ako punite bateriju dok iPod ima izuzetno
nizak nivo napajanja, punjenje može duže
potrajati.
56 Rukovanje
Radio operacije
Proverite da li su antene priključene.
(Pogledajte stranicu 21)
Slušanje radija
1. Pritiskajte FUNCTION dok se TUNER (FM)
ne pojavi na prozoru displeja. Podešava se
poslednja primljena stanica.
2. Pritisnite i držite pritisnuto TUNING (-/+)
približno dve sekunde dok indikator frekvencije
ne počne da se menja. Traženje se zaustavlja
kada jedinica precizno podesi stanicu. Ili
uzastopno pritiskajte TUNING (-/+).
3. Podesite jačinu pritiskom na VOL (+/-).
Memorisanje radio stanica
4
Rukovanje
Možete da memorišete 50 stanica za FM.
Pre podešavanja, proverite da li je jačina zvuka
smanjena na minimum.
1. Pritiskajte FUNCTION dok se TUNER (FM) ne
pojavi na prozoru displeja.
2. Odaberite željenu frekvenciju pomoću TUNING
(-/+).
3. Pritisnite ENTER (b) i unapred postavljeni broj
će zasvetleti na prozoru displeja.
4. Pritisnite PRESET (-/+) da biste odabrali
prethodno postavljeni broj koji želite.
Brisanje memorisane stanice
1. Pritisnite PRESET (-/+) da biste odabrali
prethodno postavljeni broj koji želite da
izbrišete.
2. Pritisnite CLEAR i unapred postavljeni broj će
treptati na prozoru displeja.
3. Ponovo pritisnite CLEAR za brisanje odabranog
unapred postavljenog broja.
Brisanje svih sačuvanih stanica
Pritisnite i zadržite CLEAR u trajanju od dve sekunde.
Zasvetleće „ERASE ALL“. Ponovo pritisnite CLEAR.
Zatim će sve memorisane stanice biti izbrisane.
Poboljšanje lošeg FM prijema
Pritisnite B (plavo) (MONO/STEREO) dugme u boji
na daljinskom upravljaču. Na taj način će se tjuner
promeniti iz stereo u mono i po pravilu poboljšati
prijem.
Pogledajte informacije o radio
stanici
FM tjuner sadrži RDS opremu (sistem radio
podataka). Prikazuje informacije o radio stanici
koju slušate. Pritisnite RDS više puta uzastopno za
prolazak kroz različite tipove podataka:
PS
(naziv usluge programa)
Naziv kanala će se pojaviti na displeju.
PTY
(prepoznavanje tipa programa)
Tip programa (npr. Jazz ili News) će se
pojaviti na ekranu.
RT
(radio tekst)
Tekstualna poruka sadrži posebne
informacije radio stanice. Ovaj tekst se
može kretati preko displeja.
CT
(vreme koje kontroliše kanal)
Prikazuje vreme i datum onako kako ih
emituje stanica.
5. Pritisnite ENTER (b). Stanica se memoriše.
6. Ponovite korake od 2 do 5 za memorisanje
drugih stanica.
Rukovanje 57
Korišćenje funkcije
Premium
Funkcija Premium omogućava korišćenje različitih
usluga za sadržaj sa Interneta.
1. Proverite vezu na mreži i postavke (strane 2428).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [Premium] pomoću A/D, i pritisnite
ENTER (b).
Korišćenje LG Apps
Na ovom plejeru možete koristiti usluge LG
aplikacije preko interneta. Lako možete naći i
preuzeti razne aplikacije iz LG Apps prodavnice.
U zavisnosti od regiona, usluga LG Apps možda
nije moguća u ovom trenutku. . Usluga LG
Apps će biti otvorena za te regione putem
kasnijeg ažuriranja softvera.
1. Proverite vezu na mreži i postavke (strane 2428).
2. Pritisnite HOME ( ).
3. Odaberite [LG Apps] pomoću A/D, i pritisnite
ENTER (b).
4. Odaberite uslugu na mreži pomoću
W/S/A/D, i pritisnite ENTER (b).
4
yy Za detaljnije informacije o svakoj usluzi
obratite se davaocu sadržaja ili posetite vezu
podrške usluge.
yy Sadržaj Premium usluga i informacije u vezi
sa uslugama, što podrazumeva korisnički
interfejs, podložni su promenama. Najnovije
informacije potražite na Web lokaciji svake
usluge.
yy Korišćenje Premium funkcija sa bežičnom
mrežnom vezom može da dovede do
neodgovarajuće brzine reprodukcije usled
smetnji od kućnih uređaja koji koriste radio
frekvencije.
yy Kada prvi put pristupate [Premium] ili [LG
Apps] svojstvima, pojavljuju se trenutna
podešavanja zemlje. Ako želite da promenite
podešavanje zemlje, odaberite [Uredi], a
zatim pritisnite ENTER (b).
4. Odaberite kategoriju pomoću A/D, i pritisnite
ENTER (b).
5. Koristite W/S/A/D za odabir aplikacije, i
pritisnite ENTER (b) za prikaz informacija.
6. Pritisnite ENTER (b) dok je ikona [instaliraj]
istaknuta. Aplikacija će biti instalirana na plejer.
Za instalaciju aplikacije na plejer, potrebno je da
se korisnik prijavi. Pogledajte stranicu 58 za više
informacija o prijavljivanju.
7. Pritisnite žuto (Y) dugme za prikaz ekrana [Moje
aplikacije].
8. Odaberite instaliranu aplikaciju i pritisnite ENTER
(b) za izvršenje.
,,Napomena
Za instaliranje plaćene aplikacije, potrebno je
da se pretplatite. Za više informacija posetite
www.lgappstv.com.
Rukovanje
,,Napomena
58 Rukovanje
Prijavljivanje
Upravljanje My Apps
Za upotrebu funkcije [LG Apps], potrebno je da se
prijavite sa svojim nalogom.
Možete pomeriti ili izbrisati instaliranu aplikaciju u
meniju [Moje aplikacije].
1. Na ekranu [LG Apps] ili [Moje aplikacije],
pritisnite crveno (R) dugme.
Pomerite aplikaciju
2. Popunite polje [ID] i [Lozinka] pomoću virtuelne
tastature.
1. Odaberite aplikaciju, i pritisnite zeleno (G)
dugme za prikaz opcija.
Ako nemate nalog, pritisnite crveno (R) dugme
za registraciju.
3. Koristite W/S/A/D da odaberete [OK],
i pritisnite ENTER (b) za prijavu sa vašim
nalogom.
Ako odaberete kvadratić za potvrdu [Autom.
prijava], vaš ID i lozinka će biti zapamćeni i
automatski prijavljeni bez unošenja.
,,Napomena
4
Rukovanje
yy Ako želite da se prijavite sa drugim nalogom,
pritisnite crveno (R) dugme na ekranu [LG
Apps] ili [Moje aplikacije], i odaberite opciju
[Promena korisnika].
yy Da biste pogledali informacije o vašem
nalogu i aplikacijama, pritisnite crveno
(R) dugme na ekranu [LG Apps] ili [Moje
aplikacije], i odaberite opciju [Podešavanje
naloga].
2. Koristite W/S da odaberete [Pomeri], i
pritisnite ENTER (b).
3. Koristite W/S/A/D za odabir pozicije na
koju želite da se pomerite, i pritisnite ENTER (b).
Izbrišite aplikaciju
1. Odaberite aplikaciju, i pritisnite zeleno (G)
dugme za prikaz opcija.
2. Koristite W/S da odaberete [Obriši], i pritisnite
ENTER (b).
3. Koristite W/S da odaberete [Da], i pritisnite
ENTER (b) za potvrdu.
Rukovanje 59
Korišćenje Bluetooth
tehnologije
Slušanje muzike koja je
uskladištena na Bluetooth
uređajima
O Bluetooth-u
Uparivanje vaše jedinice i Bluetooth
uređaja
Bluetooth® je bežična komunikaciona tehnologija za
veze kratkog dometa.
Dostupan domet je u rasponu od 10 metara.
(Zvuk se može prekinuti kada konekciju ometa
drugi elektronski talas ili kada povezujete bluetooth
u drugim sobama.)
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth®
bežičnom tehnologijom je besplatno.
Mobilni telefon sa Bluetooth® bežičnom
tehnologijom može biti kontrolisan pomoću
Cascade ako je konekcija napravljena Bluetooth®
bežičnom tehnologijom.
Mogući uređaji : Mobilni telefon, MP3, Laptop, PDA
Bluetooth profili
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil
za naprednu distribuciju zvuka)
1. Izaberite funkciju Bluetooth pomoću FUNCTION.
Na displeju se pojavljuje „BT READY“.
2. Radite sa Bluetooth uređajem i obavite
operaciju uparivanja. Prilikom traženja ovog
uređaja pomoću Bluetooth uređaja, može
se javiti lista pronađenih uređaja na ekranu
Bluetooth uređaja što zavisi od tipa Bluetooth
uređaja. Vaš uređaj prikazuje se kao „LG Audio“.
3. Kada se jedinica uspešno upari sa vašim
Bluetooth uređajem, Bluetooth LED ove jedinice
se pali i javlja se “BTPAIRED”.
,,Napomena
U zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja, neki
uređaji imaju drugačiji način uparivanja.
4. Slušanje muzike
Da biste slušali muziku koja se nalazi na vašem
Bluetooth uređaju, pogledajte korisničko
uputstvo vašeg Bluetooth uređaja.
,,Napomena
Ako promenite funkciju jedinice, Bluetooth
funkcija se iskopčava, ponovo izvršite
uparivanje.
4
Rukovanje
Kako biste koristili Bluetooth bežičnu vezu, uređaji
moraju imati mogućnost da pročitaju određene
profile. Ovaj uređaj podržava sledeće profile.
Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja,
proverite da li je Bluetooth uključen na vašem
Bluetooth uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg
Bluetooth uređaja. Kada se operacija uparivanja
obavi nije je potrebno ponovo obavljati.
60 Rukovanje
,,Napomena
yy Zvuk se može prekinuti kada konekciju
ometa drugi elektronski talas.
yy Ne možete upravljati Bluetooth uređajem
pomoću ove jedinice.
yy Uparivanje je ograničeno na samo jedan
Bluetooth uređaj po jednoj jedinici a
višestruko uparivanje nije podržano.
yy Iako je razdaljina između vašeg Bluetooth-a
i seta manja od 10m, ako postoje prepreke
između njih, vaš Bluetooth uređaj se ne
može povezati.
yy U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete
biti u mogućnosti da koristite Bluetooth
funkciju.
yy Kada Bluetooth nije povezan u prozoru
ekrana se pojavljuje “BT READY”.
4
Rukovanje
yy Električni kvar usled prisustva uređaja koji
koriste istu frekvenciju kao što je medicinska
oprema, mikrotalasni ili uređaji za bežični
LAN će prekinuti vezu.
yy Kada neko ustane i prekine komunikaciju
između Bluetooth uređaja i plejera, veza će
se prekinuti.
yy Prilikom udaljavanja Bluetooth-a od jedinice,
kvalitet zvuka će opadati sve dok se veza ne
prekine kada rastojanje između Bluetooth-a
i jedinice prekorači radni domet Bluetooth-a.
yy Uređaj sa Bluetooth bežičnom tehnologijom
prekida vezu, ako isključite glavnu jedinicu
ili postavite uređaj na udaljenost veću od
10m od glavne jedinice.
Rešavanje problema
61
Rešavanje problema
Opšte
Simtom
Uzrok i rešenje
Nema napajanja strujom.
yy Uključite pažljivo kabl u struju.
Plejer ne radi.
yy Ubacite odgovarajući disk. (Proverite tip diska, kolor sistem i regionalni
kod.)
yy Namestite disk tako da je snimljena strana okrenuta nadole.
yy Obrišite disk.
yy Otkažite funkciju ocenjivanja ili promenite ocenu.
Ugao ne može da se promeni.
yy Nema snimaka pod više uglova na DVD Video disku koji je pušten.
Nema reprodukcije muzike/
slika/filmova.
yy Fajlovi nisu snimljeni u formatu u kome ih uređaj može prikazati.
Daljinski upravljač ne radi kako
treba.
yy Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru uređaja.
yy Ovaj uređaj ne podržava kodek tog fajla filma.
yy Daljinski upravljač je predaleko od uređaja.
yy Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i
uređaja.
yy Baterije daljinskog upravljača su se ispraznile.
Uređaj ne radi normalno.
Možete resetovati uređaj na sledeći način.
yy Izvadite utikač kabla iz utičnice, sačekajte bar pet sekundi, pa ponovo
vratite utikač u utičnicu.
5
Rešavanje problema
Uređaj je uključen u struju, ali
se ne uključuje i isključuje.
62 Rešavanje problema
Mreža
Simtom
Uzrok i rešenje
BD-Live ne radi.
yy Može se desiti da nema dovoljno slobodnog prostora na USB jedinici.
Priključite USB jedinicu sa najmanje 1GB slobodnog prostora.
yy Proverite da li je uređaj pravilno povezan na lokalnu mrežu i da li
može pristupiti internetu (vidite strane 24-28).
yy Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za BD-Live.
Kontaktirajte svog dostavljača (provajdera) internet usluga (ISP Internet Service Provider) i povećajte brzinu.
yy Opcija [BD-LIVE konekcija] na meniju [Podešavanje] je postavljena na
[Zabranjeno]. Postavite ovu opciju na [Dozvoljeno].
5
Rešavanje problema
Streaming video servisi (kao
što su YouTube™, itd.) se često
stopiraju ili ‘’baferuju’’ u toku
reprodukcije.
yy Može se desiti da brzina vašeg interneta nije dovoljna za streaming
video servise. Kontaktirajte svog dostavljača internet usluga i
povećajte brzinu.
Zajednički folder ili fajlovi sa
vašeg kompjutera ili servera
medija nisu prikazani na listi
uređaja.
yy Na vašem medija serveru rade firewall i antivirusni program. Isključite
zaštitni zid ili anti-virusni softver na serveru medija.
Plejer ne može da se poveže na
pristupnu tačku ili bežični LAN
ruter.
yy Bežična komunikacija može biti prekinuta zbog rada kućnih aparata
koji koriste radio frekvencije. Pomerite plejer dalje od njih.
Pristupna tačka nije prikazana
na listi “Access point name”.
yy Možda pristupna tačka ili bežični LAN ruter ne emituju svoj SSID.
Postavite da vaša pristupna tačka emituje svoj SSID preko kompjutera.
yy Plejer nije povezan sa lokalnom mrežom sa kojom je povezan vaš
server medija.
yy Vaš mrežni uređaj, kao što je pristupna tačka, možda nije podešen sa
dostupnim opsegom frekvencije i kanalom koje ovaj plejer podržava.
Pokušajte da podesite opseg frekvencije i kanal u podešavanjima
mrežnog uređaja.
Rešavanje problema 63
Slike
Simtom
Uzrok i rešenje
Nema slike.
yy Selektujte odgovarajući mod video ulaza na TV-u tako da se slika sa
uređaja pojavi na TV ekranu.
yy Dobro učvrstite video priključak.
yy Proverite da li je [HDMI postavka boja] sa menija [Podešavanje]
postavljena na odgovarajuću stavku koja odgovara vašoj video
konekciji.
yy Može se desiti da vaš TV ne podržava rezoluciju koju ste postavili na
plejeru. Promenite rezoluciju na onu koju vaš TV prihvata.
yy Priključak plejera HDMI OUT je povezan na DVI uređaj koji ne
podržava zaštitu autorskih prava.
Pojavljuju se smetnje na slici
yy Pustili ste disk koji je snimljen u kolor sistemu koji se razlikuje od onog
na vašem televizoru.
yy Postavite onu rezoluciju koju vaš TV prihvata.
Reprodukcija Blu-ray 3D diska
ne daje 3D sliku.
yy Povežite plejer sa vašim televizorom pomoću HDMI kabla (tip A,
HDMI™ kabl za velike brzine sa eternetom).
yy Možda vaš TV ne podržava “HDMI 3D mandatory format”.
yy Opcija [3D mod] na [Podešavanje] meniju je postavljena na
[Isključeno]. Postavite ovu opciju na [Uključeno].
5
Simtom
Uzrok i rešenje
Zvuk se ne čuje ili je izobličen.
yy Jedinica je u režimu traženja, usporene reprodukcije ili pauze.
yy Jačina zvuka je na niskom nivou.
yy Proverite da li je kabl zvučnika dobro priključen. (stranica 17)
Podrška kupcima
Svoj plejer možete ažurirati pomoću najnovijeg softvera da biste poboljšali rad proizvoda i/ili dodali neke
nove osobine. Da biste dobili najnoviji softver za ovaj plejer (ako on postoji), molimo posetite sajt
http://www.lg.com/global/support ili kontaktirajte LG Electronics korisnički centar.
Obaveštenje o softveru otvorenog izvornog koda
Za dobijanje odgovarajućeg izvornog koda pod GPL, LGPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda
posetite http://opensource.lge.com. Svi pomenuti uslovi licenciranja, odricanja garancije i beleške o
zaštićenim autorskim pravima dostupni su za preuzimanje sa izvornim kodom.
Rešavanje problema
Zvuk
64 Dodatak
Upravljanje
televizorom pomoću
daljinskog upravljača
Možete da kontrolišete vaš TV koristeći dole
prikazanu dugmad.
Podešavanje daljinskog
upravljača da upravlja vašim
televizorom
Možete da kontrolišete vaš TV pomoću
dostavljenog daljinskog upravljača.
Ako je vaš televizor naveden u donjoj listi, onda
postavite odgovarajući fabrički kod.
1. Dok držite dugme 1 (TV POWER), unesite kod
proizvođača za vaš TV pomoću numerisanih
dugmadi (vidite donju tabelu).
Pritiskom na
dugme
Možete da
1 (TV POWER)
Uključuje ili isključuje TV.
AV/INPUT
Prebacuje izvor ulaza TV-a
između televizora i drugih
izvora ulaza.
PR/CH W/S
Skanira memorisane kanale.
VOL +/–
Podešava nivo zvuka TV-a.
,,Napomena
6
Dodatak
Zavisno od uređaja koji se povezuje, može
se desiti da nećete moći da upravljate
televizorom.
Proizvođač
Kodni broj
LG
1(po difoltu), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Otpustite dugme 1 (TV POWER) da biste
završili sa postavkom.
Zavisno od vašeg televizora, neka dugmad ili možda
čak i sva, neće raditi, čak i kada unesete ispravan
fabrički kod. Kada menjate baterije na daljinskom
upravljaču, kod koji ste stavili se može resetovati na
fabrički podešene postavke. Postavite odgovarajući
kodni broj ponovo.
Dodatak 65
Update mrežnog
softvera
Notifikacija za update mrež
S vremena na vreme, unapređuju se neke od
karakteristika i/ili se dodaju neke dodatne
karakteristike ili servisi i one mogu biti dostupne
uređajima koji su povezani na broadband kućnu
mrežu. Ako ima novog softvera i ako je uređaj
povezan na mrežu, plejer će vas informisati za
update na sledeći način:
Opcija 1:
1. Meni za ažuriranje će se pojaviti na ekranu kada
isključite uređaj.
2. Koristite A/D da biste odabrali neku od
željenih opcija, pa pritisnite ENTER (b).
Update softvera
Plejer možete nadograditi najnovijim softverom
da biste unapredili rad proizvoda i/ili dodali nove
osobine. Softver možete ažurirati povezivanjem
uređaja direktno na server za update softvera.
,,Napomena
yy Pre nego što započnete update softvera,
izvadite disk ili USB jedinicu ako se slučajno
nalaze u plejeru.
yy Pre nego što započnete update softvera,
isključite plejer, pa ga zatim ponovo
uključite.
yy U toku update procesa, nemojte da
isključujete plejer ili da isključujete
napajanje, a nemojte ni da pritiskate
nijedno dugme.
yy Ako otkažete update, isključite napajanje
i ponovo ga uključite za stabilnije
performanse.
yy Ovaj uređaj se ne može vratiti na prethodne
verzije softvera.
1. Proverite vezu na mreži i postavke (strane
24-28).
2. Selektujte opciju [Softver] sa menija
[Podešavanje] i pritisnite ENTER (b).
[OK]
Startuje se update softvera.
[Odustati]
Izlaz iz menija za ažuriranje i
isključivanje napajanja.
3. Selektujte opciju [Update], pa pritisnite ENTER
(b).
6
Ako je update softvera dostupan sa update servera,
ikonica “Update” se pojavljuje na dnu menija Home.
Pritisnite plavo dugme (B) da biste startovali update
postupak.
Dodatak
Opcija 2:
Plejer će izvršiti proveru da li ima neki novi
update.
,,Napomena
yy Pritiskom na ENTER (b) dok se pretražuje
update, prekidate taj postupak.
yy Ako nije dostupan nijedan update pojavljuje
se poruka “Nije pronađen nijedan update.”.
Pritisnite ENTER (b) da biste se vratili na
[Home Menu].
66 Dodatak
4. Ako postoji neka nova verzija, pojavljuje se
poruka “Da li želite da izvršite update?”.
5. Odaberite [OK] za pokretanje ažuriranja.
(Odabirom [Odustati] prekidate ažuriranje.)
6. Plejer počinje download najnovijeg update sa
servera. (Download će potrajati nekoliko minuta
zavisno od uslova u kojima se nalazi vaša kućna
mreža)
7. Kada se završi download, pojavljuje se poruka
“Download je završen. Da li želite da izvršite
update?”.
8. Selektujte [OK] da biste startovali update.
(Seleckcija opcije [Odustati] će prekinuti update
i preuzeti fajl će biti neupotrebljiv. Da biste
izvršili update softvera sledeći put, postupak
mora da se započne opet od početka.)
>>Pažnja
Nemojte da isključujete napajanje dok se vrši
update softvera.
9. Kada se ažuriranje dovrši, napajanje će se
automatski isključiti za nekoliko sekundi.
10. Ponovo uključite napajanje. Sistem će sada raditi
sa novom verzijom.
,,Napomena
6
Dodatak
Može se desiti da funkcija update softvera ne
radi pravilno kod nekih internet okruženja. U
tom slučaju, najnoviji softver možete dobiti u
autorizovanom LG Electronics Service Centru,
pa tada možete izvršiti update za svoj plejer.
Pogledajte ‘’Podrška kupcima’’ na strani 63.
Dodatak 67
Nero MediaHome 4
Essentials
Nero Media Home 4 Essentials je softver za
zajedničko korišćenje (deljenje) filmova, muzike
i slika sa vašeg kompjutera na ovom plejeru kao
DLNA kompatibilnom digitalnom medija serveru.
,,Napomena
yy Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM je
napravljen za PC-je i ne treba da se ubacuje
u ovaj plejer ili u bilo koji drugi uređaj osim
u PC.
yy Dostavljeni Nero MediaHome 4 Essentials
CD-ROM je prilagođeno izdanje softvera
samo za deljenje fajlova i foldera na ovom
plejeru.
yy Dostavljeni Nero MediaHome 4 Essentials
softver ne podržava sledeće funkcije:
Transcoding, Remote UI, TV control, Internet
services i Apple iTunes.
yy Isporučeni Nero MediaHome 4 Essentials
softver može se preuzeti na stranici http://
www.lg.com/global/support. Pronađite
vezu za preuzimanje na Internet stranici
ovog proizvoda.
yy U ovom uputstvu su na engleskom
objašnjene operacije softvera Nero
MediaHome 4 Essentials sa primerima.
Pratite objašnjenja koja se odnose na
aktuelne operacije na vašem jeziku.
Sistemski zahtevi
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 ili noviji),
Windows Vista® (ne zahteva se Service Pack),
Windows® 7 (nije potreban Servisni paket),
Windows® XP Media Centre Edition 2005 (Service
Pack 2 ili noviji), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit edition (aplikacija radi u
32-bitnom modu)
yy Windows® 7 64-bit izdanje (aplikacija radi u
32-bitnom sistemu)
yy Prostor na hard drajvu: 200 MB prostora na hard
drajvu kod tipične instalacije Nero Media Home
stand-alone
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III ili AMD Sempron™
2200+ procesori
yy Memorija: 256 MB RAM
yy Grafička kartica sa bar 32 MB video memorije,
minimalnom rezolucijom 800 x 600 piksela, i
16-bitnom postavkom boja
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 ili noviji
yy DirectX® 9.0c revision 30 (August 2006) ili noviji
yy Mrežno okruženje: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) ili 10,6 (Snow Leopard)
yy Macintosh računar sa Intel x86 procesorom
yy Memorija: 256 MB RAM
6
Dodatak
yy Prostor na hard drajvu: 200 MB prostora na hard
drajvu kod tipične instalacije Nero Media Home
stand-alone
68 Dodatak
Instalacija softvera Nero Media
Home 4 Essentials
Mac OS X
Windows PC
2. Pregledajte CD-ROM jedinicu i otvorite
“MediaHome_4_Essentials_MAC” fasciklu.
Pokrenite kompjuter, i ubacite isporučeni CDROM disk u CD-ROM disk jedinicu. Čarobnjak za
instalaciju će vas provesti kroz brz i jednostavan
proces instaliranja. Za instalaciju Nero MediaHome
4 Essentials nastavite na sledeći način:
1. Zatvorite sve Microsoft Windows programe i
isključite sve anitvirusne programe koji možda
trenutno rade.
2. Ubacite isporučeni CD-ROM disk u CD-ROM disk
jedinicu.
3. Kliknite na [Nero Media Home 4 Essentials].
4. Kliknite na [Run] za pokretanje instalacije.
5. Kliknite na [Nero Media Home 4 Essentials].
Priprema se instalacija i pojavljuje se pomoćna
instalaciona procedura (wizard).
6. Kliknite na dugme [Next] da bi se na ekranu
prikazao upit serijskog broja. Kliknite na [Next]
da biste prešli na sledeći korak.
7. Ako prihvatate sve predviđene uslove, kliknite
na polje za potvrdu [I accept the License
Conditions], pa kliknite na [Next]. Instalacija
inače nije moguća bez prihvatanja ovog
ugovora.
6
8. Kliknite na [Typical], pa kliknite na [Next]. Počinje
instalacioni postupak.
Dodatak
9. Ako želite da učestvujete u anonimnom
prikupljanju podataka, selektujte polje za
potvrdu i kliknite na dugme [Next].
10. Kliknite na dugme [Exit] da biste završili
instalaciju.
1. Pokrenite računar i umetnite isporučeni
CD-ROM disk u CD-ROM disk jedinicu.
3. Kliknite dvaput na “Nero MediaHome.dmg”
datoteku slike. Nero MediaHome prozor je
otvoren.
4. U Nero MediaHome prozoru, prevucite Nero
MediaHome ikonu ili u fasciklu Applications u
okviru prozora, ili na bilo koju željenu lokaciju.
5. Sada možete pokrenuti aplikaciju dvostrukim
klikom na ikonu Nero MediaHome na lokaciji na
koju ste je prevukli.
Zajedničko korišćenje fajlova i
foldera (sharing)
Potrebno je da na vašem kompjuteru delite folder
u kom se nalazi sadržaj filma, muzike i/ili fotografije
koji želite da reprodukujete na ovom plejeru.
U ovom delu se objašnjava postupak za izbor
zajedničkih foldera na vašem kompjuteru.
1. Kliknite dvaput na ikonicu “Nero MediaHome 4
Essentials”.
2. Kliknite ikonicu [Network] sa leve strane da
biste definisali naziv mreže u polju [Network
name]. Vaš plejer će prepoznati naziv mreže koji
unesete.
3. Kliknite na ikonicu [Shares] sa leve strane.
4. Kliknite na karticu [Local Folders] na prikazu
ekrana [Shared].
5. Kliknite na ikonicu [Add] da biste otvorili prozor
[Browse Folder].
6. Selektujte folder koji sadrži fajlove koje želite da
delite. Odabrani folder se pridodaje listi deljivih
foldera.
7. Kliknite na ikonicu [Start Server] da biste
pokrenuli server.
,,Napomena
yy Ako deljivi folderi ili fajlovi nisu prikazani
na plejeru, kliknite folder na kartici [Local
Folders] i kliknite [Rescan Folder] na
dugmetu [More].
yy Pogledajte web sajt www.nero.com za više
detalja i softverskih alata.
Dodatak 69
Lista kodova regiona
Izaberite zemlju iz liste.
Zemlja
Kod Zemlja
Kod Zemlja
Kod Zemlja
Kod
Avganistan
AF Fudži
FJ Monako
MC Singapur
SG
Argentina
AR Finska
FI Mongolija
MN Slovačka
SK
Australija
AU Francuska
FR Maroko
MA Slovenija
SI
Austrija
AT Nemačka
DE Nepal
NP Južnoafr. Rep.
ZA
Belgija
BE Velika Britanija
GB Holandija
NL Južna Koreja
KR
Butan
BT Grčka
GR Holandski Antili
AN Španija
ES
Bolivija
BO Grenland
GL Novi Zeland
NZ Šri Lanka
LK
Brazil
BR Hong Kong
HK Nigerija
NG Švedska
SE
Kambodža
KH Mađarska
HU Norveška
NO Švajcarska
CH
Kanada
CA Indija
IN Oman
OM Tajvan
TW
Čile
CL Indonezija
ID Pakistan
PK Tajland
Kina
CN Izrael
IL Panama
PA Turska
TR
Kolumbija
CO Italija
IT Paragvaj
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamajka
JM Filipini
PH Ukrajina
UA
Kostarika
CR Japan
JP Poljska
PL SAD
US
Hrvatska
HR Kenija
KE Portugalija
PT Urugvaj
UY
RO Uzbekistan
UZ
Češka
CZ Kuvajt
Danska
DK Libija
LY Rusija
RU Vijetnam
VN
Ekvador
EC Luksemburg
LU Saudijska Arabija
SA Zimbabve
ZW
Egipat
EG Malezija
MY Senegal
SN
Salvador
SV Maldivi
MV
6
Etiopija
ET Meksiko
MX
Dodatak
KW Rumunija
TH
70 Dodatak
Lista kodova jezika
Koristite ovu listu da biste uneli željeni jezik za sledeće inicijalne postavke: [Audio disk], [Titl diska] i [Meni
diska].
Jezik
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Afar
6565
Francuski
7082
Litvanski
7684
Sindhi
8368
Afrikanski
6570
Frisian
7089
Makedonski
7775
Singhalese
8373
Albanski
8381
Galicijski
7176
Malagasy
7771
Slovački
8375
Ameharic
6577
Gruzijski
7565
Malay
7783
Slovenački
8376
Arapski
6582
Nemački
6869
Malayalam
7776
Španski
6983
Jermenski
7289
Grčki
6976
Maori
7773
Sudanese
8385
Assamese
6583
Grenlandski
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldavski
7779
Švedski
8386
Azerbejdžanski
6590
Gujarati
7185
Mongolski
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Basque
6985
Hebrejski
7387
Nepali
7869
Tamil
8465
Bengali
6678
Hindi
7273
Norveški
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Mađarski
7285
Oriya
7982
Thai
8472
Bihari
6672
Islandski
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonezijski
7378
Pashto, Pushto
8083
Turski
8482
Bugarski
6671
Interlingua
7365
Persijski
7065
Turkmen
8475
Burmese
7789
Irski
7165
Poljski
8076
Twi
8487
8575
Beloruski
6669
Italijanski
7384
Portugalski
8084
Ukrajinski
6
Kineski
9072
Javanese
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Dodatak
Kod
Hrvatski
7282
Kannada
7578
Rhaeto-Romance 8277
Uzbekistanski
8590
Češki
6783
Kashmiri
7583
Rumunski
8279
Vijetnamski
8673
Danski
6865
Kazakh
7575
Ruski
8285
Volapük
8679
Holandski
7876
Kirghiz
7589
Samoan
8377
Velški
6789
Engleski
6978
Korejanski
7579
Sanskrit
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Kurdski
7585
Škotski galski
7168
Xhosa
8872
Estonski
6984
Laothian
7679
Srpski
8382
Yiddish
7473
Faroese
7079
Latinski
7665
Srpsko-hrvatski
8372
Yoruba
8979
Fidži
7074
Latvian, Lettish
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finski
7073
Lingala
7678
Dodatak
71
Trgovačke marke i
licence
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ i logotipi predstavljaju zaštitne
znakove kompanije Blu-ray Disc Association.
“DVD Logo” je trgovačka marka korporacije
za licenciranje DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
Java je zaštitni znak kompanije Oracle i/ili njenih
podružnica.
Proizvedeno pod licencom Dolby laboratorija.
Dolby i dvostruki-D simbol su trgovačke marke
Dolby laboratorija.
DLNA®, DLNA Logo i DLNA CERTIFIED® su
trgovačke marke, uslužne marke ili sertifikati
digitalne mrežne alijanse Digital Living Network
Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED Logo koristi sertifikacionu
oznaku Wi-Fi Alliance.
Logotip Wi-Fi CERTIFIED je znak sertifikacije
asocijacije Wi-Fi Alliance.
“AVCHD’’ i ‘’AVCHD’’ logotipi su trgovačke marke
korporacija Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
6
Dodatak
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi HDMI sa licencom LLC u SAD-u i drugim
zemljama.
Proizvedeno pod licencom patenta Sjedinjenih
Država br.:5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929;
7,212,872 i drugim SAD i svetskim patentima koji
su izdati ili u proceduri.
DTS-HD, znak i DTS-HD i znak korišćeni zajedno
su registrovani zaštitni znaci, a DTS-HD Master
Audio | Essential je zaštitni znak kompanije DTS,
Inc. Proizvod se isporučuje sa softverom. © DTS,
Inc. Sva prava zadržana.
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i „Made for
iPad“znače da je elektronska dodatna oprema
namenjena za povezivanje sa iPod, iPod, odnosno
iPad i da je sertifikovan od strane proizvođača za
usklađenost sa Apple standardima.
Kompanija Apple nije odgovorna za rad
ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim i regulatornim standardima.
Imajte u vidu da korišćenje ovog dodatka
sa iPod/iPhone uređajem može da utiče na
performanse bežične veze.
72 Dodatak
kakvu isplatu vama za bilo koju informaciju koju vi
pribavite. Vi ste saglasni da racenote, Inc. može u
svoje ime sprovesti svoja prava protiv vas po ovom
ugovoru.
DivX®, DivX Certified®I povezani logotipi su
zaštitni znaci kompanije Rovi Corporation ili
njenih podružnica i koriste se pod licencom.
Gracenote®, Gracenote logo i logotip, kao i logo
“ Powered by Gracenote” su registrovani zaštitni
znaci ili zaštitni znaci kompanije Gracenote u
Sjedinjenim Državama i/ili u drugim zemljama.
Tehnologiju prepoznavanja muzike i
odgovarajuće podatke obezbeđuje Gracenote®.
Gracenote® Licencni ugovor sa krajnjim
korisnikom
6
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver kompanije
Gracenote, Inc. Emeryville, Kalifornija (“Gracenote”).
Softver kompanije Gracenote (“ Gracenote
Software”) omogućava ovoj aplikaciji da prepozna
disk ili datoteku i pruži informacije u vezi sa
muzikom, uključujući ime umetnika, broj snimka
i naslov (“Gracenote Data” ) sa on-line servera
ili pridruženih baza podataka (zajednički naziv,
“Gracenote Servers”) i da vrši i druge funkcije.
Možete koristiti Gracenote podatke jedino kao
krajnji korisnik ove aplikacije ili uređaja.
Dodatak
Vi ste saglasni da ćete Gracenote podatke,
Gracenote softver, i Gracenote servere koristiti
samo u lične i nekomercijalne svrhe. Saglasni ste da
nećete dati, kopirati ili prebaciti Gracenote softver
ili bilo koje Gracenote podatke bilo kom trećem
licu. SAGLASNI STE DA NEĆETE KORISTITI NITI
EKSPLOATISATI GRACENOTE PODATKE, GRACENOTE
SOFTVER, ILI GRACENOTE SERVERE, OSIM KAKO JE
OVDE JASNO DOZVOLjENO.
Vi ste saglasni da će vaša neekskluzivna licenca
za upotrebu Gracenote podataka, Gracenote
softvera, i Gracenote servera biti poništena ako
prekršite ova ograničenja. Ako vaša licenca bude
poništena vi pristajete da prekinete bilo koju i svaku
upotrebu Gracenote podataka, Gracenote softvera,
i Gracenote servera. Gracenote zadržava sva rava na
Gracenote podatke, Gracenote softver, i Gracenote
servere, uključujući sva vlasnička prava. Ni u kom
slučaju Gracenote ne prihvata odgovornost za bilo
Gracenote servis koristi jedinstveni identifikator
da prati vaše pretrage u statističke svrhe. Svrha
po slučajnom uzorku zadatih identifikatora je da
se Gracenote servisu omogući da broji pretrage
bez znanja vašeg identiteta. Za više informacija
pogledajte našu internet stranicu, deo: Gracenote
Privacy Policy (Pravilnik o zaštiti privatnosti).
Gracenote softver i svaki pojedini Gracenote
podatak je vama licencom odobren u zatečenom
stanju. Gracenote nikoga ne zastupa niti garantuje,
direktno niti indirektno, tačnost bilo kog Gracenote
podatka sa Gracenote servera. Gracenote zadržava
pravo da izbriše podatke sa Gracenote servera ili da
izmeni kategorije podataka iz bilo kog razloga kojeg
kompanija Gracenote smatra dovoljnim. Ne dajemo
garancije da su Gracenote softver ili Gracenote
serveri bez grešaka ili da funkcionisanje Gracenote
softvera i Gracenote servera neće biti ometano.
Gracenote nema obavezu da vam obezbedi nove
poboljšane ili dodatne tipove podataka ili kategorija
koje može osigurati u budućnosti i ima pravo da
prekine svoj servis u bilo koje vreme.
GRACENOTE ODBIJA SVE GARANCIJE, DIREKTNE
ILI INDIREKTNE, KOJE UKLjUČUJU ALI NISU
OGRANIČENE NA POSREDNE GARANCIJE ZA
MERKANTIBILNOST, PRILAGOĐENOST ODREĐENOJ
SVRSI, NASLOVU I NEPOVREDIVOSTI. GRACENOTE
NE GARANTUJE REZULTATE VAŠEG KORIŠTENjA
SOFTVERA ILI BILO KOG SERVERA. NI U KOM
SLUČAJU NE PRIHVATA ODGOVORNOST NAMERNE
ILI SLUČAJNE ŠTETE ILI ODGOVORNOST ZA GUBITAK
PROFITA ILI ZARADE.
© Gracenote, Inc. 2009
Dodatak 73
Cinavia Obaveštenje
Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju kako bi
ograničio korišćenje neovlašćenih kopija nekog
komercijalno napravljenog filma i videa i njihovih
zvučnih traka za puštanje. Kada je otkriveno
neovlašćeno korišćenje kopije, pojaviće se poruka i
kopiranje će se odmah prekinuti.
Više informacija o Cinavia tehnologiji možete
pronaći na Cinavia korisničkom centru na
internetu(Online Consumer Information Center)
na http://www.cinavia.com. Ako želite da dobijete
više informacija o Cinavia poštom, pošaljite nam
pismo sa vašom adresom na: Cinavia korisničkom
centru(Consumer Information Center), P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju koja je izdata
pod licencom Verance Corporation i zaštićen je od
strane SAD patenta 7,369,677 i drugih SAD patenata
izdatih širom sveta, kao i sva prava vlasnika nad
ovakvom tehnologijom. Cinavia je zaštitni znak
Verance Corporation. Prava zagarantovana 20042010 Verance Corporation. Sva prava zagarantovana
od Verance. Pogrešno rukovanje ili inženjerstvo ili
rastavljanje je zabranjeno.
6
Dodatak
74 Dodatak
Specifikacije audio izlaza
Jack/Setting
Source
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-encode *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Može se desiti da sekundarni i interaktivni audio
ne budu uključeni u izlazni bitstream ako su
opcije [Digitalni izlaz] postavljene na [BitStream].
(To ne važi za LPCM Codec : izlaz uvek sadrži
interaktivni i sekundarni audio.)
*2 Ovaj plejer automatski bira HDMI audio prema
mogućnosti dekodiranja povezanog HDMI
uređaja čak i kada je opcija [Digitalni izlaz]
postavljena na [BitStream].
6
Dodatak
*3 Ako je opcija [Digitalni izlaz] postavljena na [DTS
re-encode], audio izlaz je ograničen na 48 kHz i
5.1 Ch. Ako su opcije [Digitalni izlaz] postavljene
na [DTS re-encode] onda će na izlazu BDROM diskova biti DTS Re-encode, a kod ostalih
diskova na izlazu će biti originalni audio (kao na
primer [BitStream]).
yy U toku reprodukcije se za MP3/WMA fajl na izlazu
dobija audio PCM 48 kHz/16 bit, a za Audio CD
se dobija PCM 44.1kHz/16.
yy Kod digitalne audio veze (HDMI OUT), može
se desiti da se zvuk dugmeta Disc Menu BDROM diska ne čuje ako su opcije [Digitalni izlaz]
postavljene na [BitStream].
yy Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara
mogućnostima vašeg prijemnika, prijemnik će
proizvesti jak, izobličen zvuk, ili uopšte neće biti
zvuka.
yy Višekanalni digitalni surround zvuk preko
digitalne veze se može dobiti jedino ako je vaš
prijemnik opremljen digitalnim višekanalnim
dekoderom.
yy Ovo podešavanje nije dostupno na ulaznom
signalu sa spoljnog uređaja.
Dodatak 75
Specifikacije
Opšte
Zahtevi za napajanje
Pogledajte glavnu etiketu na panelu sa zadnje strane.
Potrošnja
Pogledajte glavnu etiketu na panelu sa zadnje strane.
Dimenzije (Š x V x D)
Približno 440 X 65 X 297 mm
Neto težina (Približno)
3,3 kg
Radna temperatura
Od 5 °C do 35 °C (od 41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost
5 % do 90 %
Ulazi/Izlazi
VIDEO OUT
1.0 V (p-p), 75 Ω, negativna sinhronizacija, RCA džek x 1
HDMI IN/OUT (video/audio)
19-iglični (tipa A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA džek (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), optički priključak x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo priključak)
Tjuner
Raspon FM podešavanja
Od 87,5 do 108,0 MHz ili od 87,50 do 108,00 MHz
Pojačivač
Izlaz napajanja (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %
1160 W
Prednji
140 W x 2
Centralni
140 W
Zadnji
140 W x 2
Sabvufer
180 W (pasivni)
3D efekat – levi
140 W
3D efekat - desni
140 W
6
Dodatak
Ukupno
76 Dodatak
Sistem
Laser
Poluprovodnički laser
talasne dužine
405 nm / 650 nm
Sistem signala
Standardni PAL/NTSC color TV sistem
Frekventni odziv
20 Hz do 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Harmonijska distorzija
Manja od 0,05 %
Dinamički opseg
Veći od 80 dB
LAN port
Ethernet jack x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Bežični (Wireless) LAN (unutrašnja
antena)
Integrisani IEEE 802.11n (opseg 2,4 GHz) pristup bežičnoj mreži,
kompatibilan sa 802.11b/g Wi-Fi mrežama.
Bus Napajanje (USB)
DC 5 V 0 2,1 A
Zvučnici
Prednji zvučnik (levi/desni)
Tip
2-kanalna 3 zvučnika
Maksimalno ulazno napajanje
280 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije (Š x V x D)
280 x 1330 x 280 mm
Ulazno napajanje
140 W
Neto težina
5,5 kg
Zadnji zvučnik (levi/desni)
Tip
2-kanalna 3 zvučnika
Maksimalno ulazno napajanje
280 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije (Š x V x D)
280 x 1330 x 280 mm
Ulazno napajanje
140 W
Neto težina
5,5 kg
Tip
2-kanalna 3 zvučnika
Maksimalno ulazno napajanje
280 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije (Š x V x D)
412 x 82 x 73 mm
Ulazno napajanje
140 W
Neto težina
1,4 kg
Tip
1-kanalni 1 zvučnik
Maksimalno ulazno napajanje
360 W
Impedansa
3Ω
Neto dimenzije (Š x V x D)
251 x 336 x 347 mm
Ulazno napajanje
180 W
Neto težina
6,3 kg
Centralni zvučnik
6
Dodatak
Sabvufer
Gornji zvučnik(prednji + zadnji levi / prednji + zadnji desni)
Tip
1-kanalni 2 zvučnik
Maksimalno ulazno napajanje
280 W
Impedansa
4Ω
Neto dimenzije (Š x V x D)
Ulazno napajanje
140 W
Neto težina
Ugrađeni prednji i
zadnji zvučnici
yy Dizajn i specifikacije mogu biti podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.
Dodatak 77
Održavanje
Napomene u vezi diskova
Rukovanje diskovima
Rukovanje uređajem
Kada transportujete aparat
Sačuvajte originalnu kutiju i materijal u koji je aparat
bio zapakovan. Ako treba da transportujete aparat,
prepakujte ga isto onako kao što je bio zapakovan
u fabrici.
Održavanje spoljašnjosti aparata čistim
Čišćenje aparata
Da biste očistili plejer, koristite mekanu, suvu krpu.
Ako je površina jako zaprljana, koristite mekanu
krpu lagano natopljenu u blagi rastvor deterdženta.
Ne koristite jake rastvore kao što su alkohol, benzin,
razređivač, jer oni mogu oštetiti površinu.
yy Ne koristite lako isparljive tečnosti u blizini
aparata, kao što je npr. sprej protiv insekata.
yy Ako jako pritiskate dok brišete, možete da
oštetite površinu plejera.
yy Ne ostavljajte proizvode od gume ili plastike u
kontaktu sa aparatom duže vremena.
Nemojte pipati plejbek stranu diska.
Držite disk na krajevima tako da vam prsti ne
dodiruju površinu. Nemojte lepiti nikakav papir ili
traku na disk.
Čuvanje diskova
Nakon korišćenja diska, vratite ga u svoje kućište.
Nemojte direktno da ga izlažete sunčevim zracima
ili izvorima toplote i nemojte ga nikad ostavljati u
parkiranom autu koji je direktno izložen sunčevoj
svetlosti.
Čišćenje diskova
Otisci prstiju i prašina na disku mogu dovesti
do slabog kvaliteta slike i izobličenja zvuka. Pre
puštanja diska, obrišite ga krpom. Disk brišite od
centra ka spoljašnjosti.
Nemojte da koristite jake rastvarače kao što su
alkohol, benzin, razređivač, komercijalna sredstva za
čišćenje ili antistatički sprej namenjen starijim vinil
pločama.
Održavanje aparata
Ovaj plejer je aparat visoke tehnologije i preciznosti.
Ako su optička sočiva za čitanje i disk drajv prljavi ili
istrošeni, kvalitet slike može biti umanjen. Za detalje,
molimo kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis.
6
Dodatak
78 Dodatak
Važne informacije koje
se odnose na mrežne
usluge
Sve informacije, podaci, dokumenti, celokupna
komunikacija, sva preuzimanja, fajlovi, tekstovi, slike,
fotografije, grafički prikazi, kompletan video sadržaj,
emitovanje na webu, sve publikacije, alati, resursi,
softveri, kodovi, programi, apleti, vidžeti, aplikacije,
proizvodi i drugi sadržaj („Sadržaj“) i sve usluge i
ponude („Usluge“) koje pruža bilo koja treća strana
(„Davalac usluga“) predstavljaju isključivu obavezu
Davaoca usluga od kojeg potiču.
Dostupnost i pristup Sadržaju i Uslugama koje
pruža Davalac usluga preko LGE uređaja mogu se
promeniti bilo kada bez prethodnog obaveštenja,
uključujući, ali ne ograničavajući se na prekid,
uklanjanje ili obustavu celokupnog ili delimičnog
Sadržaja ili Usluga.
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili problem u vezi
sa Sadržajem ili Uslugama, najnovije informacije
možete naći na web lokaciji Davaoca usluga. LGE ne
snosi odgovornost za korisnički servis koji se odnosi
na Sadržaj i Usluge. Sva pitanja ili zahteve za servis
koji se odnose na Sadržaj ili Usluge treba uputiti
direktno relevantnim Davaocima sadržaja i usluga.
6
Dodatak
Imajute u vidu činjenicu da LGE ne odgovara za bilo
kakav Sadržaj ili Usluge koje pruža Davalac usluga
ili bilo kakve promene, uklanjanje ili obustavu
pružanja dotičnog Sadržaja ili Usluga i ne garantuje
dostupnost ili mogućnost pristupa takvom Sadržaju
ili Uslugama.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement