LG SH4 Owner's manual
PRIRUČNIK ZA KORISNIKE
Bežični Sound
Bar zvučnik
Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo
uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.
MODEL
SH4 (SH4, SPH5B-W)
*MFL69465047*
www.lg.com
2
Prvi koraci
Bezbednosne
informacije
1
Prvi koraci
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE
OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE
SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE
IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.
Ovaj znak munje u
jednakostraničnom trouglu
upozorava korisnike na neizolovanu
struju prisutnu u kućištu uređaja
koja može izazvati strujni udar.
Znak uzvika unutar
jednakostraničnog trougla
namenjen je da korisnika upozori
na prisustvo važnih uputstava za
rad i održavanje (servisiranje) u
dokumentaciji koja se isporučuje sa
proizvodom.
UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ
PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI
OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.
OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju
ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju
predmeti sa vodom, kao što su vaze.
UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj na
mestu sa ograničenim prostorom, kao što je polica za
knjige ili slično mesto.
PAŽNJA: Nemojte da koristite proizvode s visokim
naponom oko ovog proizvoda. (npr. električnu
peckalicu). Ovaj proizvod može da ne radi pravilno
zbog električnog udara.
PAŽNJA: Izvori otvorenog plamena, kao što je
upaljena sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.
OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju.
Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju,
obezbeđivanje pouzdanog funkcionisanja uređaja i
zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo
blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč,
tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi
trebalo instalirati na mesto sa ograničenim prostorom,
kao što je polica za knjige ili ormar sa policama, osim
u slučaju kada je obezbeđena odgovarajuća ventilacija
ili su ispoštovana uputstva proizvođača.
OPREZ koje se odnosi na električni kabl
Za većinu uređaja se preporučuje povezivanje na
namensko strujno kolo;
To jest, jedna utičnica bi trebalo da služi samo za
napajanje tog uređaja i ne bi trebalo da ima dodatnih
priključaka niti kola koja se granaju. Detaljne
informacije potražite na stranici sa specifikacijama
u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidne utičnice.
Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice,
produžni nastavci, iskrzani električni kablovi, oštećene
ili naprsle izolacije i slična oštećenja predstavljaju
opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede do
strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl
uređaja, pa ako njegov izgled ukazuje na oštećenje
ili habanje, isključite ga, prestanite sa korišćenjem
uređaja i odnesite ga u ovlašćeni servisni centar
radi zamene kabla odgovarajućim rezervnim delom.
Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog
lošeg postupanja sa njim, kao što je: uvrtanje, uvijanje,
priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja
po njemu. Obratite posebnu pažnju na utikače, zidne
utičnice i mesto gde kabl izlazi iz uređaja. Utikač
isključuje aparat. U hitnom slučaju, utikač mora da
ostane lako dostupan.
NAPOMENA: Za bezbednosne oznake, uključujući i
identifikaciju uređaja i vrednosti napajanja, pogledajte
glavnu etiketu na donjoj strani ili drugoj površini
uređaja.
Prvi koraci
Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili
akumulatorom.
Za modele koji koriste adapter
Koristite samo adapter naizmenične struje koji ste
dobili sa uređajem. Nemojte koristiti napajanje sa
drugog uređaja ili od drugog proizvođača. Korišćenje
drugog kabla za napajanje ili vrste napajanja može
oštetiti uređaj i poništiti garanciju.
Odlaganje starog aparata
1. Ovaj simbol precrtana kanta za smeće pokazuje
da električni i elektronski otpad (WEEE) treba
da se odlaže odvojeno od običnog komunalnog
otpada.
2. Stari električni aparati mogu da sadrže otrovne
supstance, tako da će pravilno odlaganje Vašeg
starog aparata pomoći sprečavanju pojave
negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje
ljudi. Vaš stari aparat može da sadrži delove
za višekratnu upotrebu koji se mogu koristiti
za zamenu drugih proizvoda i druge vredne
materijale koji se mogu reciklirati radi očuvanja
ograničenih resursa.
3. Vaš aparat možete da odnesete u radnju gde
ste ga kupili ili da kontaktirate lokalnu vladinu
kancelariju za otpad kako biste dobili informaciju o
najbližoj autorizovanoj WEEE stanici za odlaganje
ovog otpada. Za najnovije informacije za Vašu
zemlju, molimo Vas da pogledate web stranicu
www.lg.com/global/recycling
Odlaganje baterija/akumulatora
1
Pb
1. Simbol može biti kombinovan sa hemijskim
simbolima za živu (Hg), kadmijum (Cd) ili olovo
(Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
2. Sve baterije/akumulatore treba odložiti odvojeno
od opšteg gradskog otpada, i to preko namenskih
tačaka za prikupljanje, ustanovljenih od strane
vlade ili lokalne uprave.
3. Ispravnim odlaganjem starih baterija/akumulatora
sprečavate potencijalne negativne efekte na
okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/
akumulatora zatražite od gradske uprave,
komunalnog preduzeća ili prodavnice u kojoj
ste kupili proizvod. (http://www.lg.com/global/
sustainability/environment/take-back-recycling/
global-network-europe)
Prvi koraci
Bezbedan način za uklanjanje baterije iz opreme:
Uklonite staru bateriju ili paket baterija prateći
obrnutim redosledom niz koraka koje ste sledili
pri ugradnji. Da bi ste sprečili zagađenje okoline i
eventualno ugrožavanje zdravlja ljudi ili životinja, staru
bateriju stavite u odgovarajuću posudu na mestima
određenim za sakupljanje. Nemojte bacati baterije
zajedno sa drugim smećem. Preporučuje se korišćenje
baterija i akumulatora za koje postoje lokalni sistemi
besplatne nadoknade. Baterije ne bi trebalo izlagati
prekomernoj toploti, kao što je direktna sunčeva
svetlost, vatra i sl.
3
4
Prvi koraci
Izjava o usklađenosti
1
Prvi koraci
Ovime kompanija LG Electronics European Shared
Service Center B.V izjavljuje da je ovaj Bežični Sound
Bar zvučnik usklađen s osnovnim zahtevima i
drugim odredbama Direktive 1999/5/EK. Potpuna
Izjava o usklađenosti može da se dobije na sledećoj
poštanskoj adresi:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
ili može da se zatraži na našoj specijalizovanoj DoC
web stranici:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ovaj aparat je sistem sa širokopojasnim prenosom
od 2.4 GHz i 5 GHz, namenjen za upotrebu u svim
zemljama članicama EU i EFTA državama.
Simboli
~
Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
0
Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
Odnosi se na opremu klase II.
1
Odnosi se na pripravnost.
!
Odnosi se na uključeno napajanje.
Odnosi se na opasan napon.
Sadržaj
5
Sadržaj
1
Prvi koraci
3
Rad
2
6
6
6
6
7
8
8
9
10
Bezbednosne informacije
Jedinstvene mogućnosti
Uvod
– Simboli korišćeni u ovom uputstvu
Oprema
Daljinski upravljač
Prednja strana
Zadnja strana
Osnovni podaci o statusima LED indikatora
Instaliranje zvučnog bara
20
20
20
20
20
21
2
Povezivanje
11
11
13
13
13
14
Priključivanje adaptera naizmenične struje
Bežična veza zvučnika za niske tonove
Povezivanje na TV aparat
– Koristeći OPTIČKI kabl
– Korišćenje HDMI kabla
– Uživajte u zvuku odličnog kvaliteta pri
emitovanju kanala preko sound bar
zvučnika
– Šta je SIMPLINK?
– Funkcija ARC (povratni audio kanal - Audio
Return Channel)
– Dodatne informacije za HDMI
Priključivanje opcionalne opreme
– HDMI veza
– OPTICAL In priključak
– Konekcija PORTABLE IN
– Povezivanje USB-a
– Kompatibilni USB uređaji
– Zahtevi za USB uređaj
– Datoteka za reprodukciju
29
Osnovne operacije
– Rad sa USB
Ostale operacije
– Privremeno isključivanje zvuka
– Automatsko isključivanje LED indikatora
– Upotreba vašeg daljinskog upravljača za
televizor.
– AUTO NAPAJANJE Uključivanje/
Isključivanje
– Promena auto funkcije
– LG Sound Sync
Korišćenje BLUETOOTH® tehnologije
– Slušanje muzike koja je uskladištena na
BLUETOOTH uređajima
Korišćenje BLUETOOTH aplikacije
– Instalirajte „Music Flow Bluetooth“
aplikaciju na vaš BLUETOOTH uređaj
– „Music Flow Bluetooth“ aplikacijom
aktivirajte BLUETOOTH
Podešavanje zvuka
– Podešavanje zvučnih efekata
– Podešavanje postavki za nivo jačine zvuka
na niskotoncu
– Noćni režim
4
Rešavanje problema
30
31
Rešavanje problema
NAPOMENE za korišćenje bežične veze
5
Dodatak
32
33
35
35
Zaštitni žigovi i licence
Specifikacije
Održavanje
– Rukovanje uređajem
14
15
15
16
16
17
17
18
18
18
19
22
23
23
25
25
27
27
27
28
28
29
1
2
3
4
5
6
Prvi koraci
Jedinstvene mogućnosti
1
Automatsko isključivanje
Prvi koraci
Ovaj uređaj se automatski isključuje radi uštede
energije.
Oprema
Molimo proverite i identifikujte dostavljenu opremu.
Izgled i specifikacije dodatne opreme su podložne
promenama bez prethodnog obaveštenja.
Portable In
Slušajte muziku sa svog prenosnog uređaja. (MP3,
Notebook, itd.)
Daljinski upravljač (1)
Baterije (2)
Adapter naizmenične
struje (1)
Kablovi za napajanje (2)
LG Sound Sync
Upravlja jačinom zvuka uređaja preko daljinskog
upravljača za vaš LG TV uređaj koji je kompatibilan sa
LG Sound sync.
Uvod
Simboli korišćeni u ovom
uputstvu
,,Napomena
Ukazuje na posebne napomene i mogućnosti u radu.
>>Oprez
Ukazuje na mere opreza za sprečavanje moguće
štete nastale zloupotrebom.
Prvi koraci
Daljinski upravljač
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Napajanje) : Uključuje/isključuje jedinicu. /
Prebacuje jedinicu u režim pripravnosti.
F : Bira funkciju i ulazni izvor.
STANDARD : Izbor režima efekta STANDARD.
CINEMA : Izbor režima efekta CINEMA.
VOL o/p : Podešava jačinu zvučnika.
(Bez zvuka) : Isključuje zvuk.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
C/V (Preskoči/traži) :
- Brza pretraga unazad ili unapred.
- Traži sekciju u okviru fajla.
dM (Puštanje/Pauziranje) : Započinje reprodukciju. /
Pauzira reprodukciju.
NIGHT ON/OFF :
- Uključuje ili isključuje noćni režim.
Zamena baterija
- Kontroliše ovu jedinicu pomoću daljinskog upravljača
za TV. (Pogledajte stranicu 21).
WOOFER LEVEL o/p : Podešavanje jačine zvuka
na bas zvučniku.
AUTO POWER ON/OFF :
- Uključuje ili isključuje funkciju AUTOMATSKOG
NAPAJANJA. (Pogledajte na strani 22.)
- Uključivanje ili isključivanje funkcije automatskog
isključivanja LED indikatora. (Pogledajte stranicu 20.)
Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog
upravljača i stavite bateriju tako da polovi i budu
ispravno okrenuti.
1
Prvi koraci
ASC : Izbor režima efekta ASC (Adaptive Sound
Control).
8
Prvi koraci
Prednja strana
1
Prvi koraci
A Senzor za daljinsku detekciju
D Tasteri se nalaze na zadnjoj strani.
B LED za stanje mirovanja (crveni)
C LED funkcije (beli)
Zadnja strana
A p/o (Jačina zvuka)
Podešava jačinu zvuka sa zvučnika.
F (Funkcija)
Pritiskajte više puta da biste selektovali drugu
funkciju.
1/! (Spreman/Uključen)
B DC IN : Ulaz za adapter naizmenične struje
C OPTICAL IN : Optički ulaz
D PORTABLE IN : Ulaz za prenosne uređaje
E USB port
F HDMI IN / OUT (TV ARC) : HDMI ulaz / izlaz
Prvi koraci
9
Osnovni podaci o statusima LED indikatora
LED
Uslov
Opis
Funkcija OPTICAL je izabrana.
OPTICAL LED indikator zasvetli
dvaput, a zatim se uključi.
Funkcija LG Sound Sync (optičko) je
izabrana.
USB LED indikator svetli.
USB funkcija je izabrana.
USB LED indikator treperi.
Reprodukcija preko USB uređaja je
pauzirana.
BT (Bluetooth) LED indikator
svetli.
Uređaj je uparen sa Bluetooth uređajem.
BT (Bluetooth) LED indikator
treperi.
Čekanje na Bluetooth vezu.
LG TV LED indikator svetli.
Funkcija LG Sound Sync (bežično) je
izabrana.
HDMI IN LED indikator svetli.
Funkcija HDMI je izabrana.
LG TV i HDMI IN LED indikatori
svetle.
Funkcija PORTABLE je izabrana.
USB i BT (Bluetooth) LED
indikator svetli.
Funkcija ARC je izabrana.
,,Napomena
yy Kada pritisnete neko dugme, LED indikator za stanje mirovanja (crveni) na glavnoj jedinici treperi.
yy Kada pritisnete dugme
(Isključen zvuk), LED indikator za stanje mirovanja (crveni) polako treperi.
yy Kada ova jedinica dostigne minimalnu jačinu zvuka, LED sijalica za stanje mirovanja (crvena) uključuje se
na 2 sekunde i trepće sporo.
yy Kada ova jedinica dostigne maksimalnu jačinu zvuka, LED sijalica za stanje mirovanja (crvena) uključuje se
na 2 sekunde.
Prvi koraci
OPTICAL LED indikator svetli.
1
10 Prvi koraci
Instaliranje zvučnog
bara
1
Prvi koraci
Možete da slušate zvukove, tako što ćete glavni
uređaj da povežete sa drugim uređajima: TV, Blu-ray
disk plejer, DVD plejer itd.
Postavite glavni uređaj ispred TV-a i povežite ga za
uređaj koji želite. (Pogledajte stranicu 13 - 19)
>>Oprez
yy Za najbolji učinak bežične veze kao što je
Bluetooth ili bežični zvučnik za niske tonove,
ne postavljajte uređaj na metalni nameštaj
pošto se bežična veza uspostavlja preko dela
koji se nalazi na donjem delu uređaja.
yy Pazite da ne ogrebete površinu aparata / subwoofer zvučnika kad ih montirate ili pomerate.
Povezivanje 11
Priključivanje adaptera
naizmenične struje
Bežična veza zvučnika
za niske tonove
Povežite zvučnik sa napajanjem pomoću adaptera
naizmenične struje koji ste dobili u paketu.
LED indikator bežičnog subwoofer-a
1. Priključite priloženi kabl za napajanje
naizmeničnom strujom na adapter naizmenične
struje.
3. 3. Priključite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom u utičnicu za naizmeničnu struju.
Status
Zeleno
(svetli)
Veza pokušava da se uspostavi.
Zeleno
Povezivanje je završeno.
Crvena
Bežični zvučnik za niske tonove
je u pripremnom režimu ili
povezivanje nije uspelo.
Crveno/zeleno
(naizmenično
treperi)
Započeto je podešavanje sa
bežičnim niskotoncem.
Isključeno
(indikator
ugašen)
Kabl za napajanje bežičnog
subwoofer-a je isključen.
Prvo podešavanje bežičnog
subwoofer-a
1. Povežite kabl za napajanje sa sabvuferom i
priključite kabl za napajanje u utičnicu.
2. 2. Uključite glavnu jedinicu: sound bar i bežični
sabvufer će se automatski povezati.
-- Uključuje se zeleno LED svetlo na zadnjoj strani
bežičnog sabvufera.
2
Povezivanje
2. Priključite kabl adaptera naizmenične struje na
ulaz adaptera jednosmerne struje.
LED boja
12 Povezivanje
Ručno uparivanje bežičnog
subwoofer-a
Ako povezivanje nije završeno, LED indikator će
svetleti crveno ili treperiti zeleno na bežičnom
niskotoncu iz kog se neće čuti zvuk. Da bi rešili ovaj
problem, pratite sledeće korake:
2
1. Podesite jačinu na glavnoj jedinici na minimum
pritiskom na taster VOL p više puta sve dok LED
sijalica za stanje mirovanja (crvena) na glavnoj
jedinici ne počne da trepće sporo.
Povezivanje
2. Pritisnite i držite (Bez zvuka) na daljinskom
upravljaču oko 3 sekunde.
-- LED indikator za stanje mirovanja na glavnoj
jedinici počeće brzo da treperi.
3. Pritisnite i držite Pairing na poleđini bežičnog
zvučnika za niske tonove duže od 5 sekundi.
-- LED lampica bežičnog zvučnika za niske tonove
naizmenično se pali u crvenoj i žuto-zelenoj boji.
4. Isključite naponski kabl uređaja i bežični zvučnik
za niske tonove.
5. Uključite glavnu jedinicu: sound bar i bežični
sabvufer će se automatski povezati.
-- Uključuje se zeleno LED svetlo na zadnjoj strani
bežičnog sabvufera.
,,Napomena
yy Potrebno je nekoliko sekundi (može potrajati
i duže) da se uređaj i zvučnik za niske tonove
povežu i proizvedu zvuk.
yy Što su bliže uređaj i zvučnik za niske tonove,
to je bolji kvalitet zvuka. Preporučljivo je da
postavite uređaj i zvučnik za niske tonove što
je bliže moguće i izbegavate slučajeve opisane
u nastavku.
-- Postoji prepreka između ovog uređaja i
zvučnika za niske tonove.
-- Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju
kao i ova vrsta bežičnog povezivanja kao
što je medicinska oprema, mikrotalasna ili
bežični LAN uređaj.
Povezivanje 13
Povezivanje na TV
aparat
Korišćenje HDMI kabla
Povežite ovaj uređaj i televizor pomoću optičkog
digitalnog kabla ili HDMI kabla, u zavisnosti od modela
televizora.
Ako povezujete ovaj uređaj sa televizorom koji
podržava HDMI CEC i ARC (povratni audio kanal),
možete da uživate u zvuku sa televizora preko
zvučnika ovog uređaja bez povezivanja optičkim
kablom. Pogledajte korisnički priručnik svog televizora
kad proveravate funkciju HDMI CEC/ARC na vašem
televizoru.
Koristeći OPTIČKI kabl
2
Povezivanje
1. Ubacite OPT. IN utičnicu koja se nalazi na zadnjoj
strani glavnog uređaja u OPTICAL OUT utičnicu na
TV-u koristeći OPTIČKI kabl.
HDMI kabl
Optički
kabl
,,Napomena
2. Pomoću dugmeta F izaberite za ulazni signal
opciju OPTICAL.
,,Napomena
yy Pre spajanja optičkog kabla, obavezno
uklonite poklopac zaštitnog čepa ako vaš kabl
ima poklopac.
yy Možete da uživate u zvuku sa televizora preko
zvučnika ovog uređaja. Ali kod nekih modela
televizora, moraćete da odaberete spoljne
zvučnike televizora u meniju. (Za više detalja,
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.)
yy Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka
kroz ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje [ [Zvuk] [ [Izlaz za
zvuk TV-a] [ [Eksterni zvučnik (Optički)]
yy Detalji menija TV podešavanje mogu varirati u
zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg TV-a.
yy HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
: Imate mogućnost upravljanja jednim
daljinskim upravljačem. Uređaji kompatibilni sa
CEC-om (televizor, Sound Bar, Blu-ray plejer,
itd.)
yy Takođe možete da uživate u dodatnim
funkcijama kao što su USB / Bluetooth tako
što ćete pritisnuti dugme F na daljinskom ili
jedinici. Kada se nakon korišćenja dodatnih
funkcija (USB / Bluetooth) ovog audio
sistema vratite na TV kanale koji emituju
programe uživo, treba da izaberete vaš
omiljeni zvučnik na TV-u da biste ponovo
uživali u zvuku ovog audio sistema.
14 Povezivanje
Šta je SIMPLINK?
Lista za proveru HDMI kabla
Neki HDMI kablovi ne podržavaju funkciju ARC, pa
tako može da dođe do problema sa izlaznim zvukom.
2
Kada povezujete uređaj i televizor i nema zvuka ili je
on isprekidan ili se čuje buka, to znači da nešto nije u
redu sa HDMI kablom.
Stoga povežite uređaj i televizor nakon što proverite
da li je to Tip A, HDMI™ kabl velike brzine sa
eternetom.
Povezivanje
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Uživajte u zvuku odličnog
kvaliteta pri emitovanju kanala
preko sound bar zvučnika
Povezivanje preko HDMI kabla
Vaš TV treba da podržava najnovije HDMI funkcije
(HDMI CEC1) / ARC (povratni audio kanal)) kako biste
imali potpuni ugođaj uživog emitovanja kanala sa
audio sistemom preko HDMI kabla. Osim ako vaš TV
podržava ove HDMI funkcije, ovaj audio sistem treba
da bude povezan uz pomoć OPTIČKOG kabla, umesto
HDMI kabla, za vaš TV kako biste imali potpuni ugođaj
u zvuku uživo.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control)
Kontrola elektronike od strane korisnika (CEC) je
HDMI funkcija koja je dizajnirana da korisnicima pruži
pomoć u upravljanju i kontrolisanju uređaje sa CECom, koji su povezani preko HDMI-a koristeći samo
jedan od njihovih daljinskih upravljača.
※ Robne marke za CEC su SimpLink (LG) , Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink
(Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic), itd.
Neke od funkcija ovog uređaja mogu da se kontrolišu
pomoću daljinskog upravljača televizora kada su ovaj
uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom povezani preko
HDMI priključka.
Funkcije koje se mogu kontrolisati pomoću daljinskog
upravljača LG televizora su: Uključivanje/isključivanje,
pojačavanje/smanjivanje zvuka itd.
Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg televizora
za detalje o SIMPLINK funkciji.
LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima logo kao što je
prikazano gore.
,,Napomena
yy U zavisnosti od stanja glavnog uređaja, neke
SIMPLINK operacije će se možda razlikovati
od onih koje vi želite da koristite i neće raditi.
yy U zavisnosti od TV-a ili plejera koji je povezan
sa ovim uređajem, operacija SIMPLINK se
može razlikovati od očekivane namene.
Povezivanje 15
Funkcija ARC (povratni audio
kanal - Audio Return Channel)
Funkcija ARC omogućava televizorima sa opcijom
HDMI da šalju audio zapise na HDMI izlaz (OUT) ovog
plejera.
-- Morate koristiti HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl za
velike brzine sa eternetom).
-- Morate da povežete HDMI OUT na glavni uređaj sa
HDMI IN TV-a koji podržava ARC funkciju koristeći
HDMI kabl.
-- U TV koji je kompatibilan sa ARC-om, možete da
povežete samo jedan zvučni bar.
,,Napomena
yy ARC funkcija je automatski izabrana kada
ARC signal dolazi iz TV-a, bez obzira koju vrstu
funkcije koristite.
yy Možete da uživate u zvuku sa televizora preko
zvučnika ovog uređaja. Ali kod nekih modela
televizora, moraćete da odaberete spoljne
zvučnike televizora u meniju. (Za više detalja,
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.)
yy Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka
kroz ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje [ [Zvuk] [ [Izlaz za
zvuk TV-a] [ [Eksterni zvučnik (HDMI ARC)]
yy Detalji menija TV podešavanje mogu varirati u
zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg TV-a.
yy Ako prebacite na drugu funkciju kad koristite
ARC funkciju, morate ponovo da podesite
ARC podešenje na podešenju televizora da
koristite ARC funkciju.
yy Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa
HDMI ili DVI standardom, postupite na sledeći
način:
- Isključite HDMI/DVI uređaj i plejer. Zatim,
uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga da radi
približno 30 sekundi, a zatim uključite plejer.
- Video ulaz povezanog uređaja je ispravno
podešen za ovaj plejer.
-Spojeni aparat je kompatibilan s video ulazom
Ulaz video signala od 720 x 576p (ili 480p),
1280 x 720p, 1920 x 1080i ili 1920 x 1080p.
yy Ovaj plejer ne podržava sve HDMI ili DVI uređaje
koji su kompatibilni sa HDCP tehnologijom.
- Slika neće biti ispravno prikazana na uređaju koji
nije kompatibilan sa HDCP tehnologijom.
,,Napomena
yy Ako povezani HDMI uređaj ne prihvata zvuk
sa plejerom, to znači da je možda došlo do
distorzije zvuka sa HDMI uređaja ili zvuk
možda ne može da se reprodukuje.
yy Menjanje rezolucije, u slučaju kada je veza već
uspostavljena, može dovesti do lošeg rada
uređaja ili do oštećenja na samom uređaju.
Da biste rešili ovaj problem, isključite pa onda
uključite plejer.
yy Ako HDMI veza sa HDCP tehnologijom nije
proverena, ekran televizora će postati crn. U
tom slučaju, proverite HDMI vezu ili izvucite
HDMI kabl.
yy Ako se čuju zvukovi ili se pojave linije na
ekranu, molimo Vas da proverite HDMI kabl (u
načelu, dužina je ograničena na 4,5 m).
yy U HDMI IN režimu ne možete da promenite
video rezoluciju. Promenite video rezoluciju
komponente uređaja koja je povezana.
yy Ako je signal video izlaza abnormalan kad
je vaš računar spojen na priključak HDMI IN,
promenite rezoluciju svog računara na 576p
(ili 480p), 720p, 1080i ili 1080p.
2
Povezivanje
Za korišćenje ove funkcije:
-- Vaš televizor mora da podržava funkcije HDMI-CEC
i ARC, i HDMI-CEC i ARC moraju da budu podešeni
na Uključeno (On).
-- Metod podešavanja funkcija HDMI-CEC i ARC
može se razlikovati u zavisnosti od televizora.
Detalje o funkciji ARC pogledajte u uputstvu za
upotrebu televizora.
Dodatne informacije za HDMI
16 Povezivanje
Priključivanje opcionalne
opreme
Za uživanje i u zvuku i u slici
Možete da uživate i u zvuku i u slici iz eksternog
uređaja koji ste povezali.
HDMI veza
Možete da uživate u zvuku i slici sa HDMI konekcije
na spoljnom aparatu.
2
HDMI
kabl
Povezivanje
Samo za uživanje u zvuku
Možete da uživate u zvuku iz eksternog uređaja koji
ste povezali.
HDMI
kabl
HDMI kabl
Na Blu-ray disk plejer, DVD plejer,
itd.
1. Ubacite HDMI IN utičnicu koja se nalazi na zadnjoj
strani glavnog uređaja u HDMI OUT utičnicu na
audio uređaju, kao što su Blu-ray disk plejer, DVD
plejer, itd.
2. Pomoću dugmeta F izaberite za ulazni signal
opciju HDMI IN.
1. Ubacite HDMI IN utičnicu koja se nalazi na zadnjoj
strani glavnog uređaja u HDMI OUT utičnicu na
audio uređaju, kao što su Blu-ray disk plejer, DVD
plejer, itd.
2. Ubacite HDMI OUT utičnicu koja se nalazi na
zadnjoj strani glavnog uređaja u HDMI IN utičnicu
na TV-u.
3. Pomoću dugmeta F izaberite za ulazni signal
opciju HDMI IN.
,,Napomena
yy Audio i Video signal ne mogu da prođu kada
je ova jedinica isključena.
yy Priključak HDMI OUT je za spajanje na TV. Čak
i kada se uvodi multikanalno na aparat preko
HDMI kabla, aparat može da podrži izlaz
samo 2 kanala na televizor.
Povezivanje 17
OPTICAL In priključak
Konekcija PORTABLE IN
Povežite optički izlaz spoljašnjeg uređaja na OPTICAL
IN povezivač
MP3 plejer, itd.
prenosni
kabl
U priključak optičkog izlaza
spoljašnjeg uređaja
1. Povežite OPTICAL IN priključak jedinice na
priključak digitalnog izlaza vašeg televizora (ili
digitalnog urađaja itd.).
Slušanje muzike sa portabl plejera
2. Pomoću dugmeta F izaberite za ulazni signal
opciju OPTICAL.
Ovaj uređaj se može koristiti za reprodukciju muzike
sa raznih vrsta portabl plejera ili drugih uređaja.
3. Slušajte zvuk.
1. Spojite prenosni čitač na konektor PORTABLE IN
na aparatu pomoću 3.5 mm stereo kabla.
,,Napomena
Pre spajanja optičkog kabla, obavezno uklonite
poklopac zaštitnog čepa ako vaš kabl ima
poklopac.
2
Povezivanje
Optički
kabl
2. Uključite napajanje pritiskom na 1 (Uključivanje/
Isključivanje).
3. Pomoću dugmeta F izaberite za ulazni signal
opciju PORTABLE.
4. Uključite prenosni plejer i pokrenite reprodukciju.
18 Povezivanje
Povezivanje USB-a
Zahtevi za USB uređaj
Ubacite USB uređaj u ulaz za USB koji se nalazi na
pozadini glavnog uređaja.
yy Nisu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju
dodatnih programa prilikom priključivanja na
računar.
yy Nemojte da isključujete USB uređaj dok se koristi.
yy Pretraživanje USB uređaja velikog kapaciteta može
da potraje duže od nekoliko minuta.
yy Napravite rezervne kopije svih podataka kako biste
sprečili njihov gubitak.
2
Povezivanje
yy Uređaj neće biti prepoznat ako sadrži više od 2000
datoteka.
yy USB priključak na plejeru se ne može povezati sa
računarom. Ovaj plejer nije moguće koristiti kao
uređaj za skladištenje.
,,Napomena
Ukoliko je HDMI kabl povezan sa jedinicom,
ubacivanje USB uređaja može da bude
ograničeno, u zavisnosti od oblika USB uređaja.
yy Sistem datoteka exFAT nije podržan na ovom
uređaju. (Dostupni su FAT16/FAT32/NTFS
sistemi.)
yy U zavisnosti od uređaja, možda neće biti u
mogućnosti da prepozna sledeće.
-- Eksterni čvrsti disk
Za više informacija o reprodukciji datoteka sa USB-a,
pogledajte o tome na strani 20.
-- Čitače kartica
Uklanjanje USB uređaja sa jedinice.
-- USB uređaje poput čvrstog diska
1. Odaberite drugu funkciju/režim.
-- Zaključane uređaje
-- USB utičnicu
2. Uklonite USB uređaj sa jedinice.
-- Korišćenje USB produžnog kabla
Kompatibilni USB uređaji
-- Android uređaj
yy MP3 plejer: MP3 plejeri sa fleš memorijom.
ređaji koji podržavaju USB
yy USB fleš memorija: U
2.0.
yy USB funkcija ove jedinice ne podržava neke USB
uređaje.
-- iPhone/iPod/iPad
Povezivanje 19
Datoteka za reprodukciju
Frekvencija uzorkovanja
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
u rasponu od 32 do 48 kHz
u rasponu od 32 do 48 kHz
u rasponu od 32 do 48 kHz
u rasponu od 32 do 192 kHz
u rasponu od 32 do 48 kHz
,,Napomena
yy Folderi i fajlovi na USB uređaju se prepoznaju
kako je opisano dole.
: Folder
*ROOT
: Fajl
a
C
D
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
E
u rasponu od 80 do 320 kbps
u rasponu od 56 do 128 kbps
u rasponu od 64 do 500 kbps
u rasponu od 500 do 5000 kbps
u rasponu od 500 do 5000 kbps
b
yy Ne mogu se reprodukovati video datoteke sa
USB-a.
yy U zavisnosti od karakteristika USB uređaja,
reprodukovanje možda neće dobro raditi.
F
G
c
yy Maksimalan broj datoteka: Ispod 2000
yy Maksimalan broj direktorijuma: manje od 200
yy Zaštićeni fajl od strane DRM(Menadžmenta za
digitalna prava) se ne može pustiti na glavnoj
jedinici.
2
H
I
A
d
J
B
yy Fajl će biti pušten sa fajla $A na fajlu $J,
jedan po jedan
Povezivanje
Brzina protoka
20 Rad
Osnovne operacije
Ostale operacije
Rad sa USB
Privremeno isključivanje zvuka
1. Priključite USB jedinicu na USB port.
2. Prebacite ulazni izvor na USB tako što ćete
uzastopno pritiskati dugme F.
Pritisnite
Za
Reprodukciju
Uradite sledeće
Pritisnite dM.
Pauziranje
Tokom reprodukcije pritisnite
dM.
Prelazak na
sledeću ili
prethodnu
datoteku.
Tokom reprodukcije, pritisnite
V na daljinskom upravljaču
za prelazak na sledeću
datoteku.
Za manje od 2 sekunde od
početka reprodukcije, pritisnite
C na daljinskom upravljaču
za prelazak na prethodnu
datoteku.
Za manje od 3 sekunde od
početka reprodukcije, pritisnite
C na daljinskom upravljaču
za prelazak na početak
datoteke.
Traženje sekcije
unutar datoteke
Pritisnite i držite C/V
tokom reprodukcije i pustite ga
kada budete želeli da počnete
sa slušanjem.
Nastavak
reprodukcije
Ovaj uređaj pamti trenutnu
pesmu koja je reprodukovana
pre izmene funkcije ili gašenja
uređaja.
3
Rad
,,Napomena
yy Nastavak radnje će se možda nastaviti
kada izvučete kabal za napajanje iz struje ili
izvučete USB memoriju iz uređaja.
yy Kada pauzirate reprodukciju sa USB uređaja,
USB LED indikator na glavnoj jedinici će
treperiti.
(Bez zvuka) da biste utišali svoj uređaj.
Da ga ugasite, pritisnite ponovo (Bez zvuka) na
daljinskom upravljaču ili promenite nivo jačine zvuka.
Automatsko isključivanje LED
indikatora
Ovaj uređaj automatski isključuje LED indikatore.
Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme AUTO POWER
ON na daljinskom upravljaču. Funkcija automatskog
isključivanja LED indikatora će se uključiti.
(Podrazumevana vrednost: uključeno)
OPTICAL, HDMI, LG TV, ARC : ako ne pritisnete ni
jedno dugme u roku od 20 sekundi, LED indikatori će
se polako isključiti.
Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite 2
sekunde dugme AUTO POWER OFF na daljinskom
upravljaču. LED indikator funkcije je uvek uključen.
Rad 21
Upotreba vašeg daljinskog
upravljača za televizor.
Možete da kontrolišete neke funkcije ovog aparata
daljinskim upravljačem vašeg televizora čak i ako je od
druge kompanije.
Funkcije koje mogu da se kontrolišu su pojačavanje i
smanjivanje zvuka i isključivanje zvuka.
Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme NIGHT ON na
daljinskom upravljaču.
Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite
2 sekunde dugme NIGHT OFF na daljinskom
upravljaču.
,,Napomena
AUTOMATSKO GAŠENJE
Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako
glavni uređaj nije povezan sa spoljnim uređajem i ne
koristi se 20 minuta.
Ovaj uređaj se tako ponaša nakon šest sati pošto se
glavna jedinica poveže sa drugim uređajem pomoću
analognog ulaza. (Npr. Prenosni itd.)
Kako isključiti bežičnu mrežnu vezu na
bežičnom aparatu
Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.
3
yy Podržani TV brendovi
Panasonic
Philips
Samsung
Sony
Toshiba
Vizio
yy Pazite da je izlaz zvuka vašeg televizora
podešen na [spoljašnji zvučnik].
yy Zavisno o daljinskom upravljaču, ova funkcija
možda neće raditi pravilno.
yy Ova opcija ne funkcioniše na magičnom
daljinskom upravljaču za LG TV.
yy Ova funkcija možda neće raditi pravilno kad
su neke funkcije TV komandi kao što su CEC,
SIMPLINK i LG Sound Sync postavljeni na ON
(uključeno).
Rad
LG
Sharp
22 Rad
AUTO NAPAJANJE Uključivanje/
Isključivanje
Ovaj uređaj će se automatski upaliti preko ulaznog
izvora: Optički, LG TV ili Bluetooth.
Kada uključite svoj TV ili eksterni uređaj povezan
na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal
i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete da
čujete zvuk iz svog uređaja.
Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj, ova
jedinica će se uključiti i povezati sa vašim Bluetooth
uređajem.
Svaki put kada pritisnete AUTO POWER ON/OFF,
ova funkcija se pali ili gasi.
3
,,Napomena
yy Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije
AUTO POWER, automatski će se isključiti
ako nema signala izvesno vreme iz televizora
spojenog putem LG Sound Sync (Optički/
Bežični).
yy Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije
AUTO POWER, automatski će se isključiti
ako nema signala izvesno vreme iz eksternog
uređaja.
yy Ako ste direktno isključili uređaj, on ne može
da se uključi automatski po funkciji AUTO
POWER. Međutim, uređaj može da se uključi
po funkciji AUTO POWER kada optički signal
dođe posle 5 sekundi bez signala.
Rad
yy Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija
možda neće raditi.
yy Ako isključite Bluetooth vezu na ovom
uređaju, neki Bluetooth uređaji će stalno
pokušavati da se spoje sa uređajem.
Preporučljivo je da isključite vezu pre gašenja
uređaja.
yy Ako želite da koristite AUTO POWER,
SIMPLINK mora da bude isključen. Treba mu
oko 30 sekundi da uključi ili isključi SIMPLINK.
yy Kada prvi put uključite ovaj aparat, funkcija
automatskog uključivanja je uključena na
statusu.
yy Da biste koristili ovu funkciju, glavna jedinica
mora da bude registrovana na listi uparenih
uređaja na Bluetooth uređaju.
yy Funkciju AUTO POWER možete da podesite
samo kada je ova jedinica uključena.
Rad 23
Promena auto funkcije
LG Sound Sync
Ova jedinica prepoznaje ulazne signale kao što je
optički, Bluetooth, LG TV i prenosni uređaj, nakon
čega automatski menja odgovarajuću funkciju.
Kada se pojavi optički signal
Kada uključite eksterni uređaj povezan za ovaj uređaj
preko optičkog kabla, uređaj će promeniti funkciju na
optički. Tada možete da čujete zvuk iz svog uređaja.
Kada pokušate da povežete
BLUETOOTH uređaj
Kada se aktivira i pojavi LG TV signal
Funkcija kojom možete upravljati preko daljinskog
upravljača za LG TV: Pojačavanje/smanjivanje zvuka,
isključivanje zvuka
Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u
uputstvu za upotrebu TV uređaja.
Napravite neku od sledećih veza, zavisno od
mogućnosti opreme koju imate.
,,Napomena
Kada uključite svoj LG TV spojem preko LG Sound
Sync (bežična konekcija), ovaj aoarat menja funkciju
na LG TV. Možete da čujete zvuk s vašeg televizora.
yy Možete koristiti i daljinski upravljač za ovaj
uređaj dok koristite LG Sound Sync. Ako
ponovo koristite daljinski upravljač za TV
uređaj, uređaj se sinhronizuje sa TV uređajem.
Priključak sa prenosnim uređajem
yy Kada je veza neuspešna, proverite stanje TV
uređaja i njegovo napajanje.
Kada priključite svoj prenosni uređaj pomoću kabla,
ova jedinica menja funkciju na prenosni uređaj.
Možete da čujete zvuk sa vašeg uređaja.
,,Napomena
yy Da bi se promenilo na funkciju optički,
potrebno je da 5 sekundi nema signala.
yy Aparat ne menja funkciju na optičku ako je
SIMPLINK spojen na TV, Blu-ray disk čitač,
prijemnik itd. aparata uključen ili je aparat koji
CEC podržava uključen.
yy Ako želite da koristite opciju za auto-menjanje
funkcije, SIMPLINK mora da bude isključen.
Potrebno je oko 30 sek da se isključi.
yy Kada koristite LG Sound Sync, proverite da
li je uređaj u dobrom stanju i proverite sve
navedeno ispod.
-- Da uređaj nije isključen.
-- Da funkcija nije promenjena.
-- Isključivanje optičkog kabla.
-- Da bežična veza nije prekinuta usled nekog
ometanja ili prevelike udaljenosti.
yy Kada podesite funkciju AUTO POWER
na Uključeno, vreme koje je potrebno za
isključivanje uređaja razlikuje se u zavisnosti
od TV uređaja.
yy Detaljne informacije menija podešenja
televizoa zavise o modelu vašeg televizora.
3
Rad
Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj za ovaj
uređaj, funkcija Bluetooth će biti odabrana. Pustite
muziku na Bluetooth uređaju.
Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja
preko daljinskog upravljača za TV uređaj preko
funkcije LG Sound Sync. On je kompatibilan sa LG TV
uređajem koji podržava LG Sound Sync. Proverite da li
na vašem TV uređaju ima logotipa LG Sound Sync.
24 Rad
Kod ožičene veze
Kod bežične veze
1. Povežite LG televizor na uređaj pomoću optičkog
kabla.
1. Uključite uređaj pritiskom na 1 (Uključivanje/
isključivanje) na daljinskom upravljaču.
2. Prebacite ulazni izvor na LG TV tako što ćete
uzastopno pritiskati dugme F.
Optički
kabl
3
Rad
2. Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz
ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje [ [Zvuk] [ [Izlaz za zvuk
TV-a] [ [LG Sound Sync (Optička)]
3. Uključite uređaj pritiskom na 1 (Uključivanje/
isključivanje) na daljinskom upravljaču.
4. Pomoću dugmeta F izaberite za ulazni signal
opciju OPTICAL.
3. Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz
ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje [ [Zvuk] [ [Izlaz za zvuk
TV-a] [ [LG Sound Sync (Bežična)]
,,Napomena
Ako ste isključili uređaj direktno pritiskom na
1 (Uključivanje/isključivanje), LG Sound Sync
(Bežični) će se isključiti. Da biste ponovo koristili
ovu funkciju, trebalo bi da ponovo spojite TV i
uređaj.
Rad 25
Korišćenje
BLUETOOTH®
tehnologije
O BLUETOOTH-u
Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za
veze kratkog dometa.
Zvuk se može prekinuti kada postoji mešanje od
strane drugih elektronskih talasa koji rade na istoj
frekvenciji, ili ako povezujete Bluetooth uređaje u
drugim sobama u blizini.
yy Dostupni uređaji: mobilni telefon, MP3, laptop, PDA
itd.
yy Verzija: 4.0
yy Kodek: SBC
BLUETOOTH profili
Da biste koristili Bluetooth bežičnu tehnologiju,
uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene
profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim
profilom.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil za
naprednu distribuciju zvuka)
Uparivanje vaše jedinice i BLUETOOTH
uređaja
Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja,
proverite da li je Bluetooth uključen na vašem
Bluetooth uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg
Bluetooth uređaja. Kada se operacija uparivanja
obavi, nju nije potrebno ponovo obavljati.
1. Izaberite opciju BT (Bluetooth) za ulazni signal
pomoću dugmeta F. BT (Bluetooth) LED indikator
treperi.
2. Radite sa Bluetooth uređajem i obavite operaciju
uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću
Bluetooth uređaja, može se javiti lista pronađenih
uređaja na ekranu Bluetooth uređaja što zavisi od
tipa Bluetooth uređaja. Vaša jedinica se javlja pod
imenom „LG SH4 (XX)”.
,,Napomena
yy XX znači zadnja dva broja Bluetooth adrese.
Na primer, ako vaš uređaj ima Bluetooth
adresu npr. 9C:02:98:4A:F7:08, videćete
„LG SH4 (08)” na Bluetooth uređaju.
yy U zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja,
neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja.
Unesite PIN kôd (0000) po potrebi.
3
Rad
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth
bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon
sa Bluetooth bežičnom tehnologijom može se
koristiti sa Cascade ako je veza uspostavljena sa
Bluetooth bežičnom tehnologijom.
Slušanje muzike koja je
uskladištena na BLUETOOTH
uređajima
26 Rad
3. Kada ovaj uređaj uspešno povežete sa Bluetooth
uređajem, BLUETOOTH LED indikator će se
uključiti.
4. Slušanje muzike
Da biste slušali muziku koja se nalazi na vašem
Bluetooth uređaju, pogledajte korisničko
uputstvo vašeg Bluetooth uređaja.
,,Napomena
3
yy Kada koristite Bluetooth tehnologiju, morate
da uspostavite vezu između ovog uređaja i
Bluetooth uređaja što je bliže moguće i da
održavate udaljenost.
Možda neće raditi na odgovarajući način u
sledećim slučajevima:
Rad
-- Postoji prepreka između ovog uređaja i
Bluetooth uređaja.
-- Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju
sa Bluetooth tehnologijom kao što je
medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični
LAN uređaj.
yy Posle restartovanja, treba da ponovo spojite
vaš Bluetooth uređaj na ovaj aparat.
,,Napomena
yy Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa
drugi elektronski talas.
yy Uparivanje je ograničeno na samo jedan
Bluetooth uređaj po jednoj jedinici a
višestruko uparivanje nije podržano.
yy U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete
biti u mogućnosti da koristite Bluetooth
funkciju.
yy Možete da uživate u Bluetooth funkciji
kada koristite telefon, MP3 plejer, Notebook
računar itd.
yy Što je veća udaljenost između ovog uređaja i
Bluetooth uređaja, lošiji je kvalitet zvuka.
yy Bluetooth veza će se isključiti kada je ovaj
uređaj isključen ili kada je Bluetooth uređaj
predaleko od uređaja.
yy Kada je Bluetooth veza prekinuta, ponovo
spojite Bluetooth uređaj na ovaj uređaj.
yy Kada Bluetooth uređaj nije povezan, BT
(Bluetooth) LED indikator treperi.
yy Kad spajate Bluetooth uređaj (iOS uređaj i sl.)
na ovu jedinicu ili radite s uređajem, nivo jačine
zvuka može da se sinhronizuje između njih.
yy Bluetooth uređaj možete da kontrolišete
pomoću tastera C/V (Preskoči) i
dM (Reprodukuj/pauziraj) na daljinskom
upravljaču.
Rad 27
Korišćenje BLUETOOTH
aplikacije
,,Napomena
Samo je na Android OS-o moguće korišćenje
aplikacije „Music Flow Bluetooth“ sa ovim
uređajem.
O „Music Flow Bluetooth“ aplikaciji
„Music Flow Bluetooth“ aplikacija uvodi paket novih
funkcija u ovaj uređaj.
Instalirajte „Music Flow
Bluetooth“ aplikaciju na vaš
BLUETOOTH uređaj
Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „Music
Flow Bluetooth" na vaš Bluetooth uređaj.
Instaliraj aplikaciju „Music Flow
Bluetooth" kroz QR kod
1. Instaliranje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ kroz
QR kôd. Koristite softver za skeniranje da biste
skenirali QR kôd.
1. Lupnite na „Google Android Market (Google Play
Store)“ ikonu.
2. Na liniji za pretragu, otkucajte „Music Flow
Bluetooth“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i lupnite na
„Music Flow Bluetooth“ da biste pokrenuli
preuzimanje Bluetooth aplikacije.
4. Lupnite na ikonu za instalaciju.
5. Kliknite na ikonu zbog preuzimanja.
,,Napomena
yy Uverite se da je Bluetooth povezan na
Internet.
yy Proverite da li je Bluetooth opremljen sa
„Google Android Market (Google Play Store)“.
„Music Flow Bluetooth“
aplikacijom aktivirajte
BLUETOOTH
„Music Flow Bluetooth“ aplikacija pomaže u
povezivanju Bluetooth-a sa ovim uređajem.
1. Lupnite na ikonu „Music Flow Bluetooth“ aplikacije
na početnom ekranu da biste otvorili „Music Flow
Bluetooth“ aplikaciju i pređite na glavni meni.
2. Dodirnite [Meni] i izaberite aparat koji hoćete.
3. Ako želite da saznate više informacija o radu,
kliknite na [Postavka] i [Pomoć].
2. Lupnite na ikonu za instalaciju.
3. Kliknite na ikonu radi preuzimanja.
,,Napomena
yy Uverite se da je Bluetooth povezan na
Internet.
yy Uverite se da Bluetooth ima softversku
aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate,
preuzmite je sa „Google Android Market
(Google Play Store)“.
yy Zavisno o području, znak QR možda neće
raditi.
3
Rad
Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da
preuzmete i besplatno instalirate „Music Flow
Bluetooth“ aplikaciju.
Instaliranje aplikacije „Music Flow
Bluetooth“ preko „Google Android
Market (Google Play Store)“
28 Rad
,,Napomena
yy „Music Flow Bluetooth” aplikacija će biti
dostupna u sledećoj verziji softvera:
-- Android O/S: Ver. 4.0.3 (ili novija)
yy Ako za rad koristite „Music Flow Bluetooth“
aplikaciju, postojale bi neke razlike između
„Music Flow Bluetooth“ aplikacije i
isporučenog daljinskog upravljača. Koristite
isporučeni daljinski upravljač po potrebi.
yy U zavisnosti od vrste Bluetooth-a, „Music
Flow Bluetooth“ aplikacija možda neće raditi.
3
yy Nakon povezivanja aplikacije „Music Flow
Bluetooth", moguće je da će se čuti muzika
iz vašeg uređaja. U tom slučaju, pokušajte
ponovo da izvršite povezivanje.
Rad
yy Ako radite sa drugim aplikacijama ili promenite
podešavanja na svom Bluetooth uređaju dok
koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth”,
može se desiti da pomenuta aplikacija počne
nenormalno da radi.
yy Kada aplikacija „Music Flow Bluetooth” radi
nenormalno, proverite svoj Bluetooth uređaj
i vezu „Music Flow Bluetooth” aplikacije, a
zatim pokušajte ponovo da se povežete.
yy U zavisnosti od OS smart telefona, postoje
određene razlike u radu „Music Flow
Bluetooth” aplikacije.
yy Čak i ako će Bluetooth konekcija biti
isključena, možete da koristite aplikaciju
"Music Flow Bluetooth" kad menjate funkciju.
yy Druge funkcije koje nudi aplikacija „Music Flow
Bluetooth“ možda neće raditi u zavisnosti od
udaljenosti između ovog i Bluetooth uređaja,
kao i bežične mreže.
Podešavanje zvuka
Podešavanje zvučnih efekata
Ovaj sistem ima niz unapred podešenih polja za
okružujući zvuk. Izaberite željeni režim zvuka pomoću
dugmadi za zvučne efekte.
Prikazane stavke ekvilajzera mogu se razlikovati u
zavisnosti od izvora zvuka i efekata.
Zvučni efekat
Opis
ASC
Analizira svojstvo ulaznog
zvuka i obezbeđuje zvuk koji
(Prilagodljiva
je optimizovan za sadržaj u
kontrola
zvuka (ASC)) realnom vremenu.
STANDARD
CINEMA
Možete da uživate u
optimizovanom zvuku.
Možete da uživate u realnijem i
bioskopskom stereo zvuku.
,,Napomena
yy U nekim od režima zvučnih efekata, nekim
zvučnicima, nema zvuka ili tihog zvuka.
Zavisno o režimu zvuka i izvoru zvuka, ne radi
se o kvaru.
yy Možda ćete morati da resetujete režim
zvučnog efekta, posle prebacivanja ulaza,
ponekad i posle promene zvučne datoteke.
Rad 29
Podešavanje postavki za nivo
jačine zvuka na niskotoncu
Podesite nivo jačine zvuka na niskotoncu prema svojoj
želji.
Podesite jačinu zvuka na niskotoncu pomoću
dugmeta WOOFER LEVEL o/p.
,,Napomena
Kada jačina zvuka na niskotoncu dostigne
maksimum ili minimum, LED indikator za stanje
pripravnosti (crveni) na glavnoj jedinici svetleće
približno 2 sekunde.
Ova funkcija je korisna kada hoćete noću da gledate
filmove tiho.
Pritisnite dugme NIGHT ON/OFF da biste uključili ili
isključili noćni režim.
3
Rad
Noćni režim
30 Rešavanje problema
Rešavanje problema
PROBLEM
UZROK I ISPRAVKA
yy Isključite uređaj i povezane eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i
uključite ih ponovo.
Uređaj ne radi kako
treba.
yy Izvadite kabl za napajanje uređaja i povezane eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD
plejer, pojačalo, itd.), pa ponovo pokušajte da ih povežete.
yy Prethodno podešenje možda neće biti sačuvano kada se isključi napajanje.
Nema napajanja.
yy Izvađen je kabl za napajanje.
Uključite napojni kabl.
yy Proverite stanje tako što ćete raditi sa drugim elektronskim uređajima.
yy Odabran je pogrešan ulazni izvor.
Proverite ga i odaberite pravi.
Nema zvuka.
4
yy Funkcija za gašenje tona je aktivirana.
Pritisnite
(Bez zvuka) ili podesite nivo jačine zvuka kako biste otkazali funkciju
za gašenje tona.
Rešavanje problema
yy Kada koristite vezu sa eksternim uređajem (stb, Bluetooth uređaj, itd.), podesi
jačinu zvuka uređaja.
Nema zvuka na
zvučniku za niske
tonove
yy Kabl za napajanje zvučnika za niske tonove nije povezan.
Bezbedno utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
yy Uparivanje uređaja i zvučnika za niske tonove je prekinuto.
Povežite uređaj i zvučnik za niske tonove. (pogledajte o tome na strani 12)
yy Daljinski upravljač je predaleko od uređaja.
Radite daljinskim upravljačem unutar rastojanja od 7 m.
Daljinski upravljač ne
radi ispravno.
yy Postoji neka prepreka između daljinskog upravljača i uređaja.
Uklonite prepreku.
yy Baterije u daljinskom upravljaču su prazne.
Zamenite stare baterije novim.
Funkcija AUTO
POWER ne radi.
yy Proverite vezu eksternog uređaja kao što su TV, DVD/Blu-Ray player ili Bluetooth
uređaj.
yy Proverite stanje SIMPLINK i isključite SIMPLINK.
yy Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
yy Proveri da li LG TV podržava LG Sound Sync.
LG Sound Sync ne radi. yy Proveri vezu LG Sound Sync (Optički ili bežični).
yy Proveri parametre zvuka vašeg TV i ovog uređaja.
Rešavanje problema 31
PROBLEM
UZROK I ISPRAVKA
Pregledajte detalje u nastavku i u skladu sa njima podesite jedinicu.
Kada osetite da je
izlazni zvuk uređaja
nizak.
yy Kada je sound bar povezan sa TV-om, u meniju za podešavanje TV-a promenite
podešavanje AUDIO DIGITAL OUT (digitalnog audio izlaza) iz [PCM] u [AUTO] ili
[BITSTREAM].
yy Kada je sound bar povezan sa plejerom, u meniju za podešavanje plejera promenite
podešavanje AUDIO DIGITAL OUT (digitalnog audio izlaza) iz [PCM] u [PRIMARY
PASS-THROUGH] ili [BITSTREAM].
yy U meniju za podešavanje plejera promenite podešavanje Audio DRC u stanje [OFF].
yy Uverite se da noćni režim nije uključen. Podesite noćni režim na [OFF].
NAPOMENE za korišćenje bežične veze
PROBLEM
yy Bežična veza možda neće pravilno funkcionisati u oblasti sa slabim signalom.
yy Instalirajte uređaj dovoljno blizu bežičnog niskotonca.
yy Nemojte da instalirate uređaj na metalni nameštaj radi postizanja optimalnih
performansi.
yy Kada bilo koji deo tela dođe u kontakt sa primopredajnikom Bluetooth uređaja ili
trake sa zvučnicima.
yy Kada postoji prepreka ili zid, kao i kada je uređaj instaliran na izolovanom mestu.
Bluetooth uređaj
yy Kada postoji uređaj (bežični LAN, medicinska oprema ili mikrotalasni) koji koristi istu
može da otkaže ili da
frekvenciju, što je više moguće međusobno udaljite uređaje.
proizvodi glasan zvuk
y
Kada povezujete uređaj na Bluetooth uređaj, što je moguće više međusobno
y
u sledećim slučajevima.
približite uređaje.
yy Kada se uređaj previše udalji od Bluetooth uređaja, veza se prekida, a može da dođe
i do otkazivanja.
4
Rešavanje problema
Ovaj uređaj može da
ima bežične smetnje.
UZROK I ISPRAVKA
32 Dodatak
Zaštitni žigovi i licence
Sve druge robne marke su robne marke svojih
vlasnika.
Bluetooth zaštićena reč i logoi su u vlasništvu
Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od
strane LG Electronics je po licenci.
Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u
vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.
Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories.
Dolby i dupli-D simbol su zaštitni žigovi Dolby
Laboratories.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi HDMI sa licencom LLC u SAD-u i drugim
zemljama.
5
Za DTS patente, pogledajte http://patents.dts.
com. Proizvedeno prema licenciji kompanije
DTS Licensing Limited. DTS, znak, & DTS i znak
zajedno su registrovane robne marke a DTS Digital
Surround je robna marka kompanije DTS, Inc.
©DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Dodatak
Dodatak
33
Specifikacije
Opšte
Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici uređaja.
Potrošnja energije
Mrežni pasivni režim : 0,5 W
(Ako su uključeni svi mrežni ulazi).
Adapter naizmenične struje
yy
yy
yy
yy
Model : DA-38A25
Proizvođač : Asian Power Devices Inc.
Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A
Izlazna snaga : 25 V 0 1,52 A
Dimenzije (Š x V x D)
približ. 890 mm x 53 mm x 85 mm Bez postolja
Neto težina
približ. 2,34 kg
Radna temperatura
5 °C do 35 °C
Radna vlažnost
5 % do 90 %
Napajanje magistrale
5 V 0 500 mA
Dostupna frekvencija semplovanja
digitalno audio ulaza
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Raspoloživi audio format digitalnog
ulaza
Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM
Ulazi/Izlazi
OPTICAL IN (ulaz za digitalni audio)
3 V (p-p), optički priključak x 1
5
PORTABLE IN (ulaz za prenosni
uređaj)
0,5 Vrms (3,5 mm stereo utičnica) x 1
HDMI IN
19-iglični (tipa A, HDMI™ konektor) x 1
Dodatak
HDMI OUT
19-iglični (tipa A, HDMI™ konektor) x 1
Pojačavač (RMS izlaz)
Ukupno
300 W
Prednji
60 W x 2 (4 Ω na 1 kHz, THD 10%)
Zvučnik za niske tonove
180 W (3 Ω na 80 Hz, THD 10%)
34 Dodatak
Bežični subwoofer
Napajanje
Pogledajte na nalepnici na subwoofer-u.
Potrošnja energije
Pogledajte na nalepnici na subwoofer-u.
Tip
Sistem zvučnika (1 way 1 speaker)
Impedansa
3Ω
Nazivna ulazna snaga
180 W
Maks. ulazna snaga
360 W
Dimenzije (Š x V x D)
približ. 171 mm x 320 mm x 252mm
Neto težina
približ. 4,2 kg
yy Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.
5
Dodatak
Dodatak 35
Održavanje
Rukovanje uređajem
Prilikom transporta uređaja
Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za
transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno
da transportujete jedinicu, radi maksimalne zaštite,
ponovo upakujte jedinicu na način na koji je originalno
upakovana u fabrici.
Spoljašnje površine održavajte čistim
yy Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za
insekte u blizini jedinice.
yy Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da ošteti
površinu.
yy Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu
dugo u kontaktu sa jedinicom.
Čišćenje jedinice
5
Dodatak
Za čišćenje plejera koristite meku, suvu krpu. Ako su
površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo
ovlaženu u blagom rastvoru deterdženta. Nemojte da
koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili
razređivač jer oni mogu da oštete površinu jedinice.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement