LG SK5 Owner's manual
PRIRUČNIK ZA KORISNIKE
Bežični Sound
Bar zvučnik
Pre nego što pustite uređaj u rad, dobro pročitajte ovo
uputstvo i sačuvajte ga za ubuduće.
MODEL
SK5 (SK5, SPK5B-W)
www.lg.com
Autorska prava © 2018-2019. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
2
Prvi koraci
Bezbednosne
informacije
1
Prvi koraci
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE
OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE
SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE
IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.
Ovaj znak munje u
jednakostraničnom trouglu
upozorava korisnike na neizolovanu
struju prisutnu u kućištu uređaja
koja može izazvati strujni udar.
Znak uzvika unutar
jednakostraničnog trougla
namenjen je da korisnika upozori
na prisustvo važnih uputstava za
rad i održavanje (servisiranje) u
dokumentaciji koja se isporučuje sa
proizvodom.
UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ
PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI
OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.
OPREZ: Aparat ne treba da se izlaže vodi (kapanju
ili prskanju), a ne treba ni da se na njega postavljaju
predmeti sa vodom, kao što su vaze.
UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj na
mestu sa ograničenim prostorom, kao što je polica za
knjige ili slično mesto.
OPREZ: Nemojte da koristite proizvode s visokim
naponom oko ovog proizvoda. (npr. električnu
peckalicu). Ovaj proizvod može da ne radi pravilno
zbog električnog udara.
OPREZ: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena
sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.
OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju.
Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju,
obezbeđivanje pouzdanog funkcionisanja uređaja i
zaštitu od pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo
blokirati postavljanjem proizvoda na krevet, kauč,
tepih ili drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi
trebalo instalirati na mesto sa ograničenim prostorom,
kao što je polica za knjige ili ormar sa policama, osim
u slučaju kada je obezbeđena odgovarajuća ventilacija
ili su ispoštovana uputstva proizvođača.
Prvi koraci
OPREZ po pitanju kabla za napajanje
NAPOMENA: Za bezbednosne oznake, uključujući i
identifikaciju uređaja i vrednosti napajanja, pogledajte
glavnu etiketu na donjoj strani ili drugoj površini
uređaja.
Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili
akumulatorom.
Bezbedno uklanjanje baterija ili kompleta baterija
iz opreme: Pratite korake montaže obrnutim
redosledom da biste uklonili stare baterije ili
komplete baterija. Obavezno stavite stare baterije
ili komplete baterija u odgovarajući kontejner na
mestu predviđenom za sakupljanje otpada kako
biste spriječili zagađivanje životne sredine i moguću
opasnost po zdravlje ljudi i/ili životinja. Baterije ili
komplete baterija nemojte odlagati zajedno sa
ostalim otpadom. Preporučuje se korišćenje lokalnih,
besplatnih baterija ili kompleta baterija iz sistema
naknade (možda nisu dostupne u vašem regionu).
Baterije ili kompleti baterija ne smeju se izlagati
prekomernoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra
itd.
OPREZ: Koristite samo adapter naizmenične struje
koji ste dobili sa uređajem. Nemojte koristiti napajanje
sa drugog uređaja ili od drugog proizvođača.
Korišćenje drugog kabla za napajanje ili vrste
napajanja može oštetiti uređaj i poništiti garanciju.
1
Prvi koraci
Utikač za napajanje je uređaj za diskonektovanje. U
hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati
pristupačan. Proverite stranicu sa specifikacijama
ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u
vezi sa trenutnim zahtevima. Ne opterećujte zidne
utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili
oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, sprženi
kablovi za napajanje ili oštećena ili popucala
instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje
može izazvati strujni udar ili požar. Periodično ispitajte
kabl Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na
oštećenje ili pogoršanje stanja, otkačite ga, prekinite
sa upotrebom uređaja i zamenite kabl određenim
rezervnim delom u ovlašćenom centru za servisiranje.
Zaštitite kabl za napajanje od fizičke ili mehaničke
zloupotrebe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u
vrata ili gaženja. Obratite posebnu pažnju na utikače,
zidne utičnice i na tačku u kojoj kabl izlazi iz uređaja.
3
4
Prvi koraci
NAPOMENA O SOFTVERU SA
OTVORENIM KODOM
Simboli
1
~
Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
0
Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
Prvi koraci
Odnosi se na opremu klase II.
1
Odnosi se na pripravnost.
!
Odnosi se na uključeno napajanje.
Odnosi se na opasan napon.
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i
drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su
sadržane u ovom proizvodu, posetite
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve
navedene uslove licence, odricanja od garancije i
obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost
slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da
pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija
i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno
da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na
e-adresu: [email protected] Ova ponuda važi tri
godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.
Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom
informacijom.
Sadržaj
5
Sadržaj
1
Prvi koraci
3
Rad
2
6
6
6
7
8
8
9
11
12
Bezbednosne informacije
Jedinstvene mogućnosti
Uvod
– Simboli korišćeni u ovom uputstvu
Daljinski upravljač
Prednja strana
Zadnja strana
Osnovni podaci o statusima LED indikatora
Instaliranje zvučnog bara
Montiranje glavne jedinice na zid
24
24
24
24
24
2
Povezivanje
14
14
15
16
16
17
18
19
20
20
21
21
22
22
22
23
Organizacija kablova (Opcione)
Priključivanje adaptera naizmenične struje
Bežična veza zvučnika za niske tonove
Povezivanje na TV aparat
– Koristeći OPTIČKI kabl
– LG Sound Sync
– Korišćenje HDMI kabla
– Dodatne informacije za HDMI
Priključivanje opcionalne opreme
– HDMI veza
– OPTICAL In priključak
– Konekcija PORTABLE IN
– Povezivanje USB-a
– Kompatibilni USB uređaji
– Zahtevi za USB uređaj
– Datoteka za reprodukciju
31
Osnovne operacije
– Rad sa USB
Ostale operacije
– Privremeno isključivanje zvuka
– Upotreba vašeg daljinskog upravljača za
televizor.
– AUTOMATSKO GAŠENJE
– AUTO NAPAJANJE Uključivanje/
Isključivanje
– Promena auto funkcije
– Brz početak
Korišćenje Bluetooth® tehnologije
– Slušanje muzike koja je uskladištena na
Bluetooth uređajima
Korišćenje Bluetooth aplikacije
– Instalirajte „Music Flow Bluetooth“
aplikaciju na vaš Bluetooth uređaj
– „Music Flow Bluetooth“ aplikacijom
aktivirajte Bluetooth
Podešavanje zvuka
– Podešavanje zvučnih efekata
– Podešavanje postavki za nivo jačine zvuka
na niskotoncu
– Noćni režim
4
Rešavanje problema
32
32
33
34
Rešavanje problema
– Opšte
– NAPOMENE za korišćenje bežične veze
– NAPOMENE za puštanje Demo načina rada
5
Dodatak
35
36
38
38
Zaštitni žigovi i licence
Specifikacije
Održavanje
– Rukovanje uređajem
25
25
26
26
27
27
29
29
29
31
31
31
1
2
3
4
5
6
1
Prvi koraci
Prvi koraci
Jedinstvene mogućnosti
Uvod
Automatsko isključivanje
Simboli korišćeni u ovom
uputstvu
Ovaj uređaj se automatski isključuje radi uštede
energije.
LG Sound Sync
Upravlja jačinom zvuka uređaja preko daljinskog
upravljača za vaš LG TV uređaj koji je kompatibilan sa
LG Sound sync.
BLUETOOTH®
Slušanje muzike sa Vašeg Bluetooth uređaja.
,,Napomena
Ukazuje na posebne napomene i mogućnosti u radu.
>>Oprez
Ukazuje na mere opreza za sprečavanje moguće
štete nastale zloupotrebom.
Prvi koraci
Daljinski upravljač
7
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Uključivanje/isključivanje) : Uključuje/isključuje
jedinicu.
VOL (Jačina zvuka) o/p : Podešava jačinu zvučnika.
F (Funkcija): Bira funkciju i ulazni izvor.
N (Puštanje/Pauziranje) : Započinje reprodukciju. /
Pauzira reprodukciju.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
ASC : Analiziranje svojstva ulaznog zvuka i
optimiziranje zvuka za sadržaj u realnom vremenu.
DTS V:X : Izbor bioskopskog zvuka iz okruženja.
STANDARD : Izbor standardizovanog zvuka.
NIGHT ON/OFF :
- Uključuje ili isključuje noćni režim.
- Kontroliše ovu jedinicu pomoću daljinskog upravljača
za TV. (strana 24).
WOOFER o/p : Podešavanje jačine zvuka na bas
zvučniku.
AUTO POWER ON/OFF :
Zamena baterija
- Uključuje ili isključuje funkciju AUTOMATSKOG
NAPAJANJA. (strana 25.)
- Uključenje ili isključenje funkcije Bluetooth
priključka. (strana 28.)
Uklonite poklopac baterije sa zadnje strane daljinskog
upravljača i stavite bateriju tako da polovi i budu
ispravno okrenuti.
Prvi koraci
[ (Bez zvuka) : Isključuje zvuk.
C/V (Preskoči/traži) :
- Brza pretraga unazad ili unapred.
- Traži sekciju u okviru fajla.
1
8
Prvi koraci
Prednja strana
1
Prvi koraci
A Senzor za daljinsku detekciju
B LED za stanje mirovanja (crveni)
C LED funkcije (beli)
D o/p (Jačina zvuka)
Podešava jačinu zvuka sa zvučnika.
F (Funkcija)
Pritiskajte više puta da biste selektovali drugu
funkciju.
1(Uključivanje/isključivanje) : Uključuje/isključuje
jedinicu.
Zadnja strana
A DC IN : Povezivanje na adapter naizmenične
struje
D USB
B OPTICAL IN : Povežite optički uređaj
F HDMI IN : Povezivanje na HDMI izlaz na uređaju
C PORTABLE IN : Povežite prenosivi uređaj
: Povežite USB uređaj
E HDMI OUT (TV ARC) : Povežite za TV
Prvi koraci
9
Osnovni podaci o statusima LED indikatora
: LED lampica stalno svetli.
,,Napomena
Uslov
: LED lampica je isključena.
Opis
OPTICAL LED indikator svetli.
Funkcija OPTICAL je izabrana.
OPTICAL LED indikator zasvetli
dvaput, a zatim se uključi.
Funkcija LG Sound Sync (optičko) je
izabrana.
USB LED indikator svetli.
USB funkcija je izabrana.
USB LED indikator treperi.
Reprodukcija preko USB uređaja je
pauzirana.
BT (Bluetooth) LED indikator
svetli.
Uređaj je uparen sa Bluetooth uređajem.
BT (Bluetooth) LED indikator
treperi.
Čekanje na Bluetooth vezu.
LG TV LED indikator svetli.
Funkcija LG Sound Sync (bežično) je
izabrana.
HDMI IN LED indikator svetli.
Funkcija HDMI IN je izabrana.
LG TV i HDMI IN LED indikatori
svetle.
Funkcija PORTABLE je izabrana.
USB i BT (Bluetooth) LED
indikator svetli.
Funkcija ARC je izabrana.
yy Kada pritisnete neko dugme, LED indikator za stanje mirovanja (crveni) na glavnoj jedinici treperi.
yy Kada pritisnete dugme [ (Isključen zvuk), LED indikator za stanje mirovanja (crveni) polako treperi.
yy Kada ova jedinica dostigne minimalnu jačinu zvuka, LED sijalica za stanje mirovanja (crvena) uključuje se
na 2 sekunde i trepće sporo.
yy Kada ova jedinica dostigne maksimalnu jačinu zvuka, LED sijalica za stanje mirovanja (crvena) uključuje se
na 2 sekunde.
yy Kada konstantno pritiskate taster za podešavanje zvuka (o/p), standby LED indikator (crveni) brzo treperi.
1
Prvi koraci
LED
: LED lampica treperi.
10 Prvi koraci
Korisne funkcije za upotrebu ovog
uređaja.
1
Prvi koraci
Funkcija
Opis
Za stanje
Uradite sledeće
Daljinski
upravljač
televizora
uključen/
isključen
Omogućava da kontrolišete
jačinu zvuka uređaja pomoću
daljinskog upravljača televizora,
čak i kad je reč o proizvodu
drugih kompanija.
UKLJUČENO
Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme
NIGHT ON na daljinskom upravljaču.
(strana 24.)
Početnom postavkom ova
funkcija je uključena.
BT
zaključavanje
uključeno/
isključeno
(strana 28.)
LED lampica za stanje pripravnosti
zatreperiće jednom.
ISKLJUČENO
Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme
NIGHT OFF na daljinskom upravljaču.
LED lampica za stanje pripravnosti
zatreperiće jednom.
Omogućava da Bluetooth uređaj UKLJUČENO
povežete samo sa funkcijama
Bluetooth i LG TV.
Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme
AUTO POWER ON na daljinskom
upravljaču u okviru funkcije Bluetooth.
Početnom postavkom ova
funkcija je isključena.
LED lampica za stanje pripravnosti
zatreperiće jednom.
ISKLJUČENO
Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme
AUTO POWER OFF na daljinskom
upravljaču u okviru funkcije Bluetooth.
LED lampica za stanje pripravnosti
zatreperiće jednom.
Automatsko
napajanje
uključeno/
isključeno
Omogućava da se uređaj
automatski uključi ili isključi
ulaznim signalima:
Optical, LG TV ili Bluetooth
UKLJUČENO
(strana 25.)
Početnom postavkom ova
funkcija je uključena.
ISKLJUČENO
Pritisnite dugme AUTO POWER ON na
daljinskom upravljaču.
LED lampica za stanje pripravnosti
zatreperiće jednom.
Pritisnite dugme AUTO POWER OFF na
daljinskom upravljaču.
LED lampica za stanje pripravnosti
zatreperiće jednom.
Prvi koraci 11
Instaliranje zvučnog
bara
Postavite glavni uređaj ispred TV-a i povežite ga za
uređaj koji želite. (strana 14 - 23)
>>Oprez
yy Za najbolji učinak bežične veze kao što je
Bluetooth ili bežični zvučnik za niske tonove,
ne postavljajte uređaj na metalni nameštaj
pošto se bežična veza uspostavlja preko dela
koji se nalazi na donjem delu uređaja.
yy Pazite da ne ogrebete površinu aparata / subwoofer zvučnika kad ih montirate ili pomerate.
1
Prvi koraci
Možete da slušate zvukove, tako što ćete glavni
uređaj da povežete sa drugim uređajima: TV, Blu-ray
disk plejer, DVD plejer itd.
12 Prvi koraci
Montiranje glavne
jedinice na zid
1
1. Uklopite DONJU IVICU vođice za postavljanje
zidnog držača TV-a sa donjim delom TV-a i
pričvrstite je u odgovarajući položaj.
Možete da montirate glavnu jedinicu na zid.
Prvi koraci
>>Oprez
Kako je spajanje teško kad montirate aparat,
treba da spojite kablove pre instalacije.
2. Kada montirate na zid (betonski), koristite zidne
uglavke. Trebalo bi da izbušite rupe. Priložen je
šablon (Vođica za postavljanje zidnog držača) za
bušenje rupa. Odredite prema šablonu mesto za
bušenje.
Pripremni materijal
Jedinica
Vođica za postavljanje zidnog
držača
Zidni držač
Zavrtnji
(Nije priložen)
Zavrtnji (A)
Zidni priključci
3. Uklonite vođicu za postavljanje zidnog držača..
Prvi koraci 13
4. Pričvrstite držače zavrtnjima (A) kao što je
prikazano na crtežu u nastavku.
5. Postavite uređaj na držače tako da se uklope sa
rupama za zavrtnje na donjem delu uređaja.
6. Jako pričvrstite uređaj zavrtnjima.
,,Napomena
Za uklanjanje uređaja, postupite obrnutim
redosledom.
yy Nemojte postavljati uređaj naopako. Tako
možete oštetiti delove uređaja ili se povrediti.
yy Nemojte se kačiti o instalirani uređaj i
izbegavajte sve vrste udaraca uređaja.
1
yy Bezbedno montirajte uređaj na zid kako ne bi
spao. Ako dođe do spadanja uređaja, to može
da izazove povrede ili oštećenje proizvoda.
Prvi koraci
,,Napomena
Zavrtnji (A) i zidni priključci za montiranje uređaja
nisu priloženi. Za montiranje preporučujemo Hilti
(HUD-1 6 x 30).
>>Oprez
yy Kada je uređaj montiran na zid uverite se da
deca ne povlače kablove zato što to može da
izazove padanje uređaja.
14 Povezivanje
Organizacija kablova
(Opcione)
Priključivanje adaptera
naizmenične struje
Možete organizovati kablove korišćenjem vezica.
Povežite zvučnik sa napajanjem pomoću adaptera
naizmenične struje koji ste dobili u paketu.
1. Povežite kablove korišćenjem vezice na način
prikazan u nastavku.
2. Zategnite vezice.
2
1. Priključite priloženi kabl za napajanje
naizmeničnom strujom na adapter naizmenične
struje.
Povezivanje
2. Priključite kabl adaptera naizmenične struje na
ulaz adaptera jednosmerne struje.
3. 3. Priključite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom u utičnicu za naizmeničnu struju.
,,Napomena
yy Kada povežete sve elemente, možete po
potrebi da uredite kablove.
yy Vezice za kablove nisu priložene.
>>Pažnja
Koristite samo adapter naizmenične struje
dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti
kabl za napajanje sa drugog uređaja ili od drugog
proizvođača. Korišćenje bilo kog drugog kabla za
napajanje ili napajanja može da izazove oštećenje
uređaja i poništi garanciju.
Povezivanje 15
Bežična veza zvučnika
za niske tonove
LED indikator bežičnog subwoofer-a
Status
Zeleno
(svetli)
Veza pokušava da se uspostavi.
Zeleno
Povezivanje je završeno.
Crvena
Bežični zvučnik za niske tonove
je u pripremnom režimu ili
povezivanje nije uspelo.
Isključeno
(indikator
ugašen)
Kabl za napajanje bežičnog
subwoofer-a je isključen.
Prvo podešavanje bežičnog
subwoofer-a
1. Povežite kabl za napajanje sa sabvuferom i
priključite kabl za napajanje u utičnicu.
2. 2. Uključite glavnu jedinicu: sound bar i bežični
sabvufer će se automatski povezati.
-- Uključuje se zeleno LED svetlo na zadnjoj strani
bežičnog sabvufera.
Ako povezivanje nije završeno, proverite crveni LED
indikator na bežičnom subwoofer zvučniku iz kog se
neće čuti zvuk. Da biste rešili ovaj problem, pratite
sledeće korake.
1. Pritisnite taster Pairing na zadnjem delu bežičnog
subwoofer zvučnika.
2
Povezivanje
LED boja
Ručno uparivanje bežičnog
subwoofer-a
-- Zeleni LED indikator na zadnjem delu bežičnog
subwoofer zvučnika brzo treperi. (Ako zeleno
LED svetlo ne trepće, pritisnite i držite Pairing
taster).
2. Uključite glavni uređaj.
3. Uparivanje je završeno.
-- Uključuje se zeleno LED svetlo na zadnjoj strani
bežičnog subwoofera.
16 Povezivanje
,,Napomena
yy Potrebno je nekoliko sekundi (može potrajati
i duže) da se uređaj i zvučnik za niske tonove
povežu i proizvedu zvuk.
2
yy Što su bliže uređaj i zvučnik za niske tonove,
to je bolji kvalitet zvuka. Preporučljivo je da
postavite uređaj i zvučnik za niske tonove što
je bliže moguće i izbegavate slučajeve opisane
u nastavku.
Povezivanje
-- Postoji prepreka između ovog uređaja i
zvučnika za niske tonove.
-- Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju
kao i ova vrsta bežičnog povezivanja kao
što je medicinska oprema, mikrotalasna ili
bežični LAN uređaj.
Povezivanje na TV
aparat
Povežite ovaj uređaj i televizor pomoću optičkog
digitalnog kabla ili HDMI kabla, u zavisnosti od modela
televizora.
Koristeći OPTIČKI kabl
1. Ubacite OPT. IN utičnicu koja se nalazi na zadnjoj
strani glavnog uređaja u OPTICAL OUT utičnicu na
TV-u koristeći OPTIČKI kabl.
-- Držite projektor digitalnog zvuka i sabvufer
dalje od uređaja (npr. bežičnog rutera,
mikrotalasne peći, itd) najmanje 1 m radi
sprečavanja smetnji bežičnog signala.
Optički
kabl
!1 m
2. Izaberite ulazni izvor OPTICAL ponovljenim
pritiskom na taster F na daljinskom upravljaču ili
uređaju.
,,Napomena
yy Pre spajanja optičkog kabla, obavezno
uklonite poklopac zaštitnog čepa ako vaš kabl
ima poklopac.
yy Možete da uživate u zvuku sa televizora preko
zvučnika ovog uređaja. Ali kod nekih modela
televizora, moraćete da odaberete spoljne
zvučnike televizora u meniju. (Za više detalja,
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.)
yy Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka
kroz ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje [ [Zvuk] [ [Izlaz za
zvuk TV-a] [ [Eksterni zvučnik (Optički)]
yy Detalji menija TV podešavanje mogu varirati u
zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg TV-a.
yy Ukoliko uređaj u isto vreme povezuju i OPTICAL
i ARC, ARC signal ima viši prioritet.
Povezivanje 17
LG Sound Sync
LG Sound Sync sa žičanom vezom
1. Povežite LG televizor na uređaj pomoću optičkog
kabla.
Možete upravljati nekim funkcijama ovog uređaja
preko daljinskog upravljača za TV uređaj preko
funkcije LG Sound Sync. On je kompatibilan sa LG TV
uređajem koji podržava LG Sound Sync. Proverite da li
na vašem TV uređaju ima logotipa LG Sound Sync.
Optički
kabl
Detalje o funkciji LG Sound Sync pogledajte u
uputstvu za upotrebu TV uređaja.
Napravite neku od sledećih veza, zavisno od
mogućnosti opreme koju imate.
,,Napomena
yy Možete koristiti i daljinski upravljač za ovaj
uređaj dok koristite LG Sound Sync. Ako
ponovo koristite daljinski upravljač za TV
uređaj, uređaj se sinhronizuje sa TV uređajem.
yy Kada je veza neuspešna, proverite stanje TV
uređaja i njegovo napajanje.
yy Kada koristite LG Sound Sync, proverite da
li je uređaj u dobrom stanju i proverite sve
navedeno ispod.
-- Uređaj je isključen.
-- Da funkcija nije promenjena.
-- Isključivanje optičkog kabla.
-- Da bežična veza nije prekinuta usled nekog
ometanja ili prevelike udaljenosti.
yy Kada podesite funkciju AUTO POWER
na Uključeno, vreme koje je potrebno za
isključivanje uređaja razlikuje se u zavisnosti
od TV uređaja.
yy Detaljne informacije menija podešenja
televizoa zavise o modelu vašeg televizora.
2
Povezivanje
Funkcija kojom možete upravljati preko daljinskog
upravljača za LG TV: Pojačavanje/smanjivanje zvuka,
isključivanje zvuka
2. Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz
ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje [ [Zvuk] [ [Izlaz za zvuk
TV-a] [ [LG Sound Sync (Optička)]
3. Isključite uređaj pomoću dugmeta 1 na
daljinskom upravljaču ili uređaju
4. Izaberite ulazni izvor OPTICAL ponovljenim
pritiskom na taster F na daljinskom upravljaču ili
uređaju.
LG Sound Sync sa žičanom vezom
1. Isključite uređaj pomoću dugmeta 1 na
daljinskom upravljaču ili uređaju
2. Odaberite ulazni izvor LG TV ponovljenim
pritiskom na taster F na daljinskom upravljaču ili
uređaju.
3. Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka kroz
ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje [ [Zvuk] [ [Izlaz za zvuk
TV-a] [ [LG Sound Sync (Bežična)]
,,Napomena
Ako isključite uređaj pomoću dugmeta 1 na
daljinskom upravljaču ili uređaju, prekinuće se
veza uspostavljena pomoću funkcije LG Sound
Sync (bežično). Da biste ponovo koristili ovu
funkciju, ponovo povežite televizor i uređaj
18 Povezivanje
Korišćenje HDMI kabla
Ako povezujete ovaj uređaj sa televizorom koji
podržava HDMI CEC i ARC (povratni audio kanal),
možete da uživate u zvuku sa televizora preko
zvučnika ovog uređaja bez povezivanja optičkim
kablom. Pogledajte korisnički priručnik svog televizora
kad proveravate funkciju HDMI CEC/ARC na vašem
televizoru.
2
Povezivanje
HDMI kabl
Funkcija ARC (povratni audio kanal Audio Return Channel)
Funkcija ARC omogućava televizorima sa opcijom
HDMI da šalju audio zapise na HDMI izlaz (OUT) ovog
plejera.
Za korišćenje ove funkcije:
-- Vaš televizor mora da podržava funkcije HDMI-CEC
i ARC, i HDMI-CEC i ARC moraju da budu podešeni
na Uključeno (On).
-- Metod podešavanja funkcija HDMI-CEC i ARC
može se razlikovati u zavisnosti od televizora.
Detalje o funkciji ARC pogledajte u uputstvu za
upotrebu televizora.
-- Morate koristiti HDMI kabl (tip A, HDMI™ kabl za
velike brzine sa eternetom).
-- Morate da povežete HDMI OUT na glavni uređaj sa
HDMI IN TV-a koji podržava ARC funkciju koristeći
HDMI kabl.
,,Napomena
yy ARC funkcija je automatski izabrana kada
ARC signal dolazi iz TV-a, bez obzira koju vrstu
funkcije koristite.
yy Možete da uživate u zvuku sa televizora preko
zvučnika ovog uređaja. Ali kod nekih modela
televizora, moraćete da odaberete spoljne
zvučnike televizora u meniju. (Za više detalja,
pogledajte uputstvo za upotrebu televizora.)
yy Postavi izlaz za zvuk TV-a za slušanje zvuka
kroz ovaj uređaj :
Meni TV podešavanje [ [Zvuk] [ [Izlaz za
zvuk TV-a] [ [Eksterni zvučnik (HDMI ARC)]
yy U zavisnosti od Vašeg LG TV modela, možda
ćete morati da uključite SIMPLINK funkciju nja
Vašem LG TV.
yy Detalji menija TV podešavanje mogu varirati u
zavisnosti od proizvođača ili modela vašeg TV-a.
yy Kada se vratite u ARC funkciju sa druge
funkcije, treba da izaberete ulazni izvor
OPTICAL. Zatim se ovaj uređaj menja
automatski u ARC funkciju.
-- U TV koji je kompatibilan sa ARC-om, možete da
povežete samo jedan zvučni bar.
Šta je SIMPLINK?
Neke od funkcija ovog uređaja mogu da se kontrolišu
pomoću daljinskog upravljača televizora kada su ovaj
uređaj i LG TV sa SIMPLINK funkcijom povezani preko
HDMI priključka.
Funkcije koje se mogu kontrolisati pomoću daljinskog
upravljača LG televizora su: Uključivanje/isključivanje,
pojačavanje/smanjivanje zvuka itd.
Pogledajte u uputstvu za rukovanje vašeg televizora
za detalje o SIMPLINK funkciji.
LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima logo kao što je
prikazano gore.
,,Napomena
yy U zavisnosti od stanja glavnog uređaja, neke
SIMPLINK operacije će se možda razlikovati
od onih koje vi želite da koristite i neće raditi.
yy U zavisnosti od TV-a ili plejera koji je povezan
sa ovim uređajem, operacija SIMPLINK se
može razlikovati od očekivane namene.
Povezivanje 19
Dodatne informacije za HDMI
Lista za proveru HDMI kabla
yy Kada povezujete uređaj koji je kompatibilan sa
HDMI ili DVI standardom, postupite na sledeći
način:
Neki HDMI kablovi ne podržavaju funkciju ARC, pa
tako može da dođe do problema sa izlaznim zvukom.
- Isključite HDMI/DVI uređaj i plejer. Zatim,
uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga da radi
približno 30 sekundi, a zatim uključite plejer.
- Video ulaz povezanog uređaja je ispravno
podešen za ovaj plejer.
yy Ovaj plejer ne podržava sve HDMI ili DVI uređaje
koji su kompatibilni sa HDCP tehnologijom.
- Slika neće biti ispravno prikazana na uređaju koji
nije kompatibilan sa HDCP tehnologijom.
,,Napomena
yy Ako povezani HDMI uređaj ne prihvata zvuk
sa plejerom, to znači da je možda došlo do
distorzije zvuka sa HDMI uređaja ili zvuk
možda ne može da se reprodukuje.
yy Menjanje rezolucije, u slučaju kada je veza već
uspostavljena, može dovesti do lošeg rada
uređaja ili do oštećenja na samom uređaju.
Da biste rešili ovaj problem, isključite pa onda
uključite plejer.
yy Ako HDMI veza sa HDCP tehnologijom nije
proverena, ekran televizora će postati crn. U
tom slučaju, proverite HDMI vezu ili izvucite
HDMI kabl.
yy Ako se čuju zvukovi ili se pojave linije na
ekranu, molimo Vas da proverite HDMI kabl (u
načelu, dužina je ograničena na 4,5 m).
yy U HDMI IN režimu ne možete da promenite
video rezoluciju. Promenite video rezoluciju
komponente uređaja koja je povezana.
yy Ako je signal video izlaza abnormalan kad
je vaš računar spojen na priključak HDMI IN,
promenite rezoluciju svog računara na 576p
(ili 480p), 720p, 1080i ili 1080p.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Povezivanje preko HDMI kabla
Vaš TV treba da podržava najnovije HDMI funkcije
(HDMI CEC1) / ARC (povratni audio kanal)) kako biste
imali potpuni ugođaj uživog emitovanja kanala sa
audio sistemom preko HDMI kabla. Osim ako vaš TV
podržava ove HDMI funkcije, ovaj audio sistem treba
da bude povezan uz pomoć OPTIČKOG kabla, umesto
HDMI kabla, za vaš TV kako biste imali potpuni ugođaj
u zvuku uživo.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control)
Kontrola elektronike od strane korisnika (CEC) je
HDMI funkcija koja je dizajnirana da korisnicima pruži
pomoć u upravljanju i kontrolisanju uređaje sa CECom, koji su povezani preko HDMI-a koristeći samo
jedan od njihovih daljinskih upravljača.
※ Robne marke za CEC su SimpLink (LG) , Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink
(Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic), itd.
2
Povezivanje
-Spojeni aparat je kompatibilan s video ulazom
Ulaz video signala od 720 x 576p (ili 480p),
1280 x 720p, 1920 x 1080i ili 1920 x 1080p.
Kada povezujete uređaj i televizor i nema zvuka ili je
on isprekidan ili se čuje buka, to znači da nešto nije u
redu sa HDMI kablom.
Stoga povežite uređaj i televizor nakon što proverite
da li je to Tip A, HDMI™ kabl velike brzine sa
eternetom.
20 Povezivanje
Priključivanje opcionalne
opreme
Za uživanje i u zvuku i u slici
Možete da uživate i u zvuku i u slici iz eksternog
uređaja koji ste povezali.
HDMI veza
Možete da uživate u zvuku i slici sa HDMI konekcije
na spoljnom aparatu.
2
Povezivanje
Samo za uživanje u zvuku
Možete da uživate u zvuku iz eksternog uređaja koji
ste povezali.
HDMI
kabl
HDMI
kabl
HDMI kabl
Na Blu-ray disk plejer,
DVD plejer, itd.
1. Ubacite HDMI IN utičnicu koja se nalazi na zadnjoj
strani glavnog uređaja u HDMI OUT utičnicu na
audio uređaju, kao što su Blu-ray disk plejer, DVD
plejer, itd.
2. Pomoću dugmeta F izaberite za ulazni signal
opciju HDMI IN.
1. Ubacite HDMI IN utičnicu koja se nalazi na zadnjoj
strani glavnog uređaja u HDMI OUT utičnicu na
audio uređaju, kao što su Blu-ray disk plejer, DVD
plejer, itd.
2. Povezati HDMI OUT (TV ARC) priključak na
zadnjoj strani jedinice sa HDMI IN priključkom na
TV prijemniku.
3. Izaberite ulazni izvor HDMI IN ponovljenim
pritiskom na taster F na daljinskom upravljaču ili
uređaju.
,,Napomena
yy Audio i Video signal ne mogu da prođu kada
je ova jedinica isključena.
yy HDMI OUT (TV ARC) priključak služi
povezivanju sa televizorom. Čak i kada se
uvodi multikanalno na aparat preko HDMI
kabla, aparat može da podrži izlaz samo PCM
2 kanala na televizor.
Povezivanje 21
OPTICAL In priključak
Konekcija PORTABLE IN
Povežite optički izlaz spoljašnjeg uređaja na OPTICAL
IN povezivač
prenosni
kabl
Optički kabl
MP3 plejer, itd.
1. Povežite OPTICAL IN priključak na OPTICAL OUT
priključak vašeg eksternog uređaja.
2. Izaberite ulazni izvor OPTICAL ponovljenim
pritiskom na taster F na daljinskom upravljaču ili
uređaju.
Slušanje muzike sa portabl plejera
3. Slušajte zvuk.
1. Spojite prenosni čitač na konektor PORTABLE IN
na aparatu pomoću 3.5 mm stereo kabla.
,,Napomena
Pre spajanja optičkog kabla, obavezno uklonite
poklopac zaštitnog čepa ako vaš kabl ima
poklopac.
>>Oprez
Ako optički kabl nije spojen u pravom smeru,
može doći do oštećenja optičkog priključka.
Optički
priključak
Optički
kabl
<O>
Optički
priključak
Optički
kabl
<X>
Ovaj uređaj se može koristiti za reprodukciju muzike
sa raznih vrsta portabl plejera ili drugih uređaja.
2. Izaberite ulazni izvor PORTABLE ponovljenim
pritiskom na taster F na daljinskom upravljaču ili
uređaju.
3. Uključite prenosni plejer i pokrenite reprodukciju.
Povezivanje
U priključak optičkog
izlaza spoljašnjeg
uređaja
2
22 Povezivanje
Povezivanje USB-a
Zahtevi za USB uređaj
Ubacite USB uređaj u ulaz za USB koji se nalazi na
pozadini glavnog uređaja.
yy Nisu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju
dodatnih programa prilikom priključivanja na
računar.
yy Nemojte da isključujete USB uređaj dok se koristi.
yy Pretraživanje USB uređaja velikog kapaciteta može
da potraje duže od nekoliko minuta.
yy Napravite rezervne kopije svih podataka kako biste
sprečili njihov gubitak.
2
Povezivanje
yy Uređaj prepoznaje najviše 2,000 fajlova.
yy USB priključak na plejeru se ne može povezati sa
računarom. Ovaj plejer nije moguće koristiti kao
uređaj za skladištenje.
,,Napomena
Ukoliko je HDMI kabl povezan sa jedinicom,
ubacivanje USB uređaja može da bude
ograničeno, u zavisnosti od oblika USB uređaja.
yy Sistem datoteka exFAT nije podržan na ovom
uređaju. (Dostupni su FAT16/FAT32/NTFS
sistemi.)
yy U zavisnosti od uređaja, možda neće biti u
mogućnosti da prepozna sledeće.
-- Eksterni čvrsti disk
Za više informacija o reprodukciji datoteka sa USB-a,
pogledajte o tome na strani 24.
-- Čitače kartica
Uklanjanje USB uređaja sa jedinice.
-- USB uređaje poput čvrstog diska
1. Odaberite drugu funkciju/režim.
-- USB utičnicu
2. Uklonite USB uređaj sa jedinice.
-- Korišćenje USB produžnog kabla
-- Zaključane uređaje
-- iPhone/iPod/iPad
Kompatibilni USB uređaji
yy MP3 plejer: MP3 plejeri sa fleš memorijom.
yy USB fleš memorija: Uređaji koji podržavaju USB
2.0.
yy USB funkcija ove jedinice ne podržava neke USB
uređaje.
-- Android uređaj
Povezivanje 23
Datoteka za reprodukciju
Frekvencija uzorkovanja
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
u rasponu od 32 do 48 kHz
u rasponu od 32 do 48 kHz
u rasponu od 32 do 48 kHz
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz i 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz i 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
,,Napomena
yy Folderi i fajlovi na USB uređaju se prepoznaju
kako je opisano dole.
: Folder
: Fajl
a
D
yy Ne mogu se reprodukovati video datoteke sa
USB-a.
yy U zavisnosti od karakteristika USB uređaja,
reprodukovanje možda neće dobro raditi.
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Fajl će biti pušten sa fajla $A na fajlu $J,
jedan po jedan
yy Fajlovi će se puštati po snimljenom redosledu
i mogu se razlikovati u zavisnosti od okolnosti
snimanja.
yy Ne možete videti folder ili fajl u ovom uređaju.
Povezivanje
MP3 : u rasponu od 80 do 320 kbps
WMA : u rasponu od 56 do 128 kbps
OGG : u rasponu od 64 do 500 kbps
yy Zaštićeni fajl od strane DRM(Menadžmenta za
digitalna prava) se ne može pustiti na glavnoj
jedinici.
2
E
Brzina protoka
yy Maksimalan broj datoteka: Do 2,000
yy Maksimalan broj direktorijuma: Do 200
C
24 Rad
Osnovne operacije
Ostale operacije
Rad sa USB
Privremeno isključivanje zvuka
1. Priključite USB jedinicu na USB port.
2. Izaberite ulazni izvor USB ponovljenim pritiskom
na taster F na daljinskom upravljaču ili uređaju.
Pritisnite [(Bez zvuka) da biste utišali svoj uređaj.
Za
Reprodukciju
Uradite sledeće
Pritisnite N.
Pauziranje
Tokom reprodukcije pritisnite
N.
Prelazak na
sledeću ili
prethodnu
datoteku.
Tokom reprodukcije, pritisnite
V na daljinskom upravljaču za
prelazak na sledeću datoteku.
Za manje od 2 sekunde od
početka reprodukcije, pritisnite
C na daljinskom upravljaču
za prelazak na prethodnu
datoteku.
Za manje od 3 sekunde od
početka reprodukcije, pritisnite
C na daljinskom upravljaču za
prelazak na početak datoteke.
Traženje sekcije
unutar datoteke
Pritisnite i držite C/V
tokom reprodukcije i pustite ga
kada budete želeli da počnete
sa slušanjem.
3
Rad
Nastavak
reprodukcije
Ovaj uređaj pamti trenutnu
pesmu koja je reprodukovana
pre izmene funkcije ili gašenja
uređaja.
,,Napomena
yy Nastavak radnje će se možda nastaviti
kada izvučete kabal za napajanje iz struje ili
izvučete USB memoriju iz uređaja.
yy Ako USB funkcija ne radi, proverite da li je
izabrana USB funkcija.
yy Kada pauzirate reprodukciju sa USB uređaja,
USB LED indikator na glavnoj jedinici će
treperiti.
Da ga ugasite, pritisnite ponovo [(Bez zvuka) na
daljinskom upravljaču ili promenite nivo jačine zvuka.
Upotreba vašeg daljinskog
upravljača za televizor.
Možete da kontrolišete neke funkcije ovog aparata
daljinskim upravljačem vašeg televizora čak i ako je od
druge kompanije.
Funkcije koje mogu da se kontrolišu su pojačavanje i
smanjivanje zvuka i isključivanje zvuka.
Pritisnite i zadržite 2 sekunde dugme NIGHT ON
na daljinskom upravljaču. LED lampica za stanje
pripravnosti zatreperiće jednom.
Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i zadržite
2 sekunde dugme NIGHT OFF na daljinskom
upravljaču. LED lampica za stanje pripravnosti
zatreperiće jednom.
,,Napomena
yy Podržani TV brendovi
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Pazite da je izlaz zvuka vašeg televizora
podešen na [spoljašnji zvučnik].
yy Zavisno o daljinskom upravljaču, ova funkcija
možda neće raditi pravilno.
yy Ova opcija ne funkcioniše na magičnom
daljinskom upravljaču za LG TV.
yy Ova funkcija možda neće raditi pravilno kad
su neke funkcije TV komandi kao što su CEC,
SIMPLINK i LG Sound Sync postavljeni na ON
(uključeno).
Rad 25
AUTOMATSKO GAŠENJE
Uređaj će se sam isključiti radi uštede energije ako
glavni uređaj nije povezan sa spoljnim uređajem i ne
koristi se 15 minuta.
Ovaj uređaj se takođe gasi nakon šest sati ako je
glavni uređaj povezan na drugi uređaj upotrebom
analognog ulaza (npr. Portable itd.)
Kako isključiti bežičnu mrežnu vezu na
bežičnom aparatu
Postavite funkciju AUTO UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE na isključeno da biste isključili aparat.
Ovaj uređaj će se automatski upaliti preko ulaznog
izvora: Optički, LG TV ili Bluetooth.
Kada uključite svoj TV ili eksterni uređaj povezan
na ovaj uređaj, uređaj će prepoznati ulazni signal
i odabrati odgovarajuću funkciju. Tada možete da
čujete zvuk iz svog uređaja.
Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj, ova
jedinica će se uključiti i povezati sa vašim Bluetooth
uređajem.
Svaki put kada pritisnete AUTO POWER ON/OFF,
ova funkcija se pali ili gasi.
yy Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije
AUTO POWER, automatski će se isključiti
ako nema signala izvesno vreme iz televizora
spojenog putem LG Sound Sync (Optički/
Bežični).
yy Nakon što se uređaj uključi pomoću funkcije
AUTO POWER, automatski će se isključiti
ako nema signala izvesno vreme iz eksternog
uređaja.
yy Ako ste direktno isključili uređaj, on ne može
da se uključi automatski po funkciji AUTO
POWER. Međutim, uređaj može da se uključi
po funkciji AUTO POWER kada optički signal
dođe posle 5 sekundi bez signala.
yy Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija
možda neće raditi.
yy Ako isključite Bluetooth vezu na ovom
uređaju, neki Bluetooth uređaji će stalno
pokušavati da se spoje sa uređajem.
Preporučljivo je da isključite vezu pre gašenja
uređaja.
yy Ako želite da koristite AUTO POWER,
SIMPLINK mora da bude isključen. Treba mu
oko 30 sekundi da uključi ili isključi SIMPLINK.
yy Kada prvi put uključite ovaj aparat, funkcija
automatskog uključivanja je uključena na
statusu.
yy Da biste koristili ovu funkciju, glavna jedinica
mora da bude registrovana na listi uparenih
uređaja na Bluetooth uređaju.
yy Funkciju AUTO POWER možete da podesite
samo kada je ova jedinica uključena.
3
Rad
AUTO NAPAJANJE Uključivanje/
Isključivanje
,,Napomena
26 Rad
Promena auto funkcije
Brz početak
Ova jedinica prepoznaje ulazne signale kao što je
optički, Bluetooth, LG TV i prenosni uređaj, nakon
čega automatski menja odgovarajuću funkciju.
Ovaj uređaj može da ostane u režimu pripravnosti uz
malu potrošnju energije da bi uređaj mogao da smanji
vreme pokretanja kada ga uključite.
Kada se pojavi optički signal
Da biste uključili ovu funkciju, pritisnite 1 3 sekunde
na uređaju kada je uređaj uključen.
Kada uključite eksterni uređaj povezan za ovaj uređaj
preko optičkog kabla, uređaj će promeniti funkciju na
optički. Tada možete da čujete zvuk iz svog uređaja.
Kada pokušate da povežete
BLUETOOTH uređaj
3
Rad
Kada pokušate da povežete Bluetooth uređaj za ovaj
uređaj, funkcija Bluetooth će biti odabrana. Pustite
muziku na Bluetooth uređaju.
Sve funkcijske LED-lampice trepnu dvaput.
Da biste isključili ovu funkciju, ponovo pritisnite 3
sekunde 1 na uređaju kada je uređaj uključen.
LED-lampica za pripravnost trepne dvaput i uključi
LED-lampicu trenutne funkcije.
,,Napomena
Kada se aktivira i pojavi LG TV signal
yy Ako je funkcija Brzog početka podešena,
a napajanje električne energije slučajno se
ponovo poveže s uređajem nestankom struje
itd., funkcija Brzog početka će se pokrenuti
kada se uređaj jednom uključi i isključi.
Kada uključite svoj LG TV spojem preko LG Sound
Sync (bežična konekcija), ovaj aoarat menja funkciju
na LG TV. Možete da čujete zvuk s vašeg televizora.
yy Kada je funkcija Brzog početka podešena,
potrošnja energije biće veća nego kada je Brz
početak isključen.
Priključak sa prenosnim uređajem
yy Ova funkcija možda neće raditi u zavisnosti od
modela.
Kada prenosni uređaj povežete pomoću
3.5-milimetarskog stereo kabla, funkcija uređaja će
se promeniti u funkciju za prenosni uređaj (Portable).
Čućete muziku sa uređaja.
,,Napomena
yy Da bi se promenilo na funkciju optički,
potrebno je da 5 sekundi nema signala.
yy Aparat ne menja funkciju na optičku ako je
SIMPLINK spojen na TV, Blu-ray disk čitač,
prijemnik itd. aparata uključen ili je aparat koji
CEC podržava uključen.
Ukoliko želite da koristite automatsku
promenu funkcije, isključite SIMPLINK funkciju
na vašem LG televizoru. Potrebno je oko 30
sekundi kako bi se SIMPLINK isključio.
yy Ako je podešena funkcija Bluetooth priključka,
Bluetooth konekcija biće dostupna samo na
Bluetooth i LG TV funkciji. (strana 28.)
Rad 27
Korišćenje
Bluetooth®
tehnologije
O Bluetooth-u
Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za
veze kratkog dometa.
Zvuk se može prekinuti kada postoji mešanje od
strane drugih elektronskih talasa koji rade na istoj
frekvenciji, ili ako povezujete Bluetooth uređaje u
drugim sobama u blizini.
yy Dostupni uređaji: Smart telefon, MP3 player,
prenosivi računar, itd..
yy Verzija: 4.0
yy Kodek: SBC, AAC
Bluetooth profili
Da biste koristili Bluetooth bežičnu tehnologiju,
uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače određene
profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa sledećim
profilom.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil za
naprednu distribuciju zvuka)
Uparivanje vaše jedinice i Bluetooth
uređaja
Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja,
proverite da li je Bluetooth uključen na vašem
Bluetooth uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg
Bluetooth uređaja. Kada se operacija uparivanja
obavi, nju nije potrebno ponovo obavljati.
1. Izaberite opciju BT (Bluetooth) za ulazni signal
pomoću dugmeta F. BT (Bluetooth) LED indikator
treperi.
2. Radite sa Bluetooth uređajem i obavite operaciju
uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću
Bluetooth uređaja, može se javiti lista pronađenih
uređaja na ekranu Bluetooth uređaja što zavisi od
tipa Bluetooth uređaja. Vaša jedinica se javlja pod
imenom „LG SK5 (XX)”.
,,Napomena
yy XX znači zadnja dva broja Bluetooth adrese.
Na primer, ako vaš uređaj ima Bluetooth
adresu npr. 9C:02:98:4A:F7:08, videćete
„LG SK5 (08)” na Bluetooth uređaju.
yy U zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja,
neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja.
Unesite PIN kôd (0000) po potrebi.
3
Rad
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth
bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni telefon
sa Bluetooth bežičnom tehnologijom može se
koristiti sa Cascade ako je veza uspostavljena sa
Bluetooth bežičnom tehnologijom.
Slušanje muzike koja je
uskladištena na Bluetooth
uređajima
28 Rad
3. Kada ovaj uređaj uspešno povežete sa Bluetooth
uređajem, BLUETOOTH LED indikator će se
uključiti.
4. Slušanje muzike
Da biste slušali muziku koja se nalazi na vašem
Bluetooth uređaju, pogledajte korisničko
uputstvo vašeg Bluetooth uređaja.
,,Napomena
3
yy Kada koristite Bluetooth tehnologiju, morate
da uspostavite vezu između ovog uređaja i
Bluetooth uređaja što je bliže moguće i da
održavate udaljenost.
Možda neće raditi na odgovarajući način u
sledećim slučajevima:
Rad
-- Postoji prepreka između ovog uređaja i
Bluetooth uređaja.
-- Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju
sa Bluetooth tehnologijom kao što je
medicinska oprema, mikrotalasna ili bežični
LAN uređaj.
yy Ako Bluetooth veza ne radi dobro, ponovite
uparivanje.
,,Napomena
yy Kada Bluetooth uređaj nije povezan, BT
(Bluetooth) LED indikator treperi.
yy Kad spajate Bluetooth uređaj (iOS uređaj i sl.)
na ovu jedinicu ili radite s uređajem, nivo jačine
zvuka može da se sinhronizuje između njih.
yy Bluetooth uređaj možete da kontrolišete
pomoću tastera C/V (Preskoči) i
N (Reprodukuj/pauziraj) na daljinskom
upravljaču.
yy Ako promenite funkciju nakon povezivanja
Bluetooth uređaja, Bluetooth konekcija
će biti diskonektovana. Kada se vratite na
Bluetooth funkciju, Bluetooth konekcija će se
automatski konektovati.
BLUETOOTH priključak (BT priključak)
Možete ograničiti Bluetooth konekciju na BT
(Bluetooth) i LG TV funkciju kako biste sprečili
neplaniranu Bluetooth konekciju.
yy Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa
drugi elektronski talas.
Pritisnite i držite taster AUTO POWER ON na
daljinskom upravljaču otprilike 2 sekunde da biste
uključili ovu funkciju u funkciji BT (Bluetooth).
yy Uparivanje je ograničeno na samo jedan
Bluetooth uređaj po jednoj jedinici a
višestruko uparivanje nije podržano.
Da biste isključili ovu funkciju, pritisnite i držite
taster AUTO POWER OFF na daljinskom upravljaču
približno 2 sekunde u funkciji BT (Bluetooth).
yy U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete
biti u mogućnosti da koristite Bluetooth
funkciju.
yy Možete da uživate u Bluetooth funkciji
kada koristite telefon, MP3 plejer, Notebook
računar itd.
yy Što je veća udaljenost između ovog uređaja i
Bluetooth uređaja, lošiji je kvalitet zvuka.
yy Bluetooth veza će se isključiti kada je ovaj
uređaj isključen ili kada je Bluetooth uređaj
predaleko od uređaja.
yy Kada je Bluetooth veza prekinuta, ponovo
spojite Bluetooth uređaj na ovaj uređaj.
,,Napomena
Čak i ako podesite funkciju zaključavanja
Bluetooth veze na uključeno, projektor
digitalnog zvuka se uključuje pomoću funkcije
Auto Power. Da biste to sprečili isključite funkciju
Auto Power. (strana 25)
Rad 29
Korišćenje Bluetooth
aplikacije
,,Napomena
yy Samo je na Android OS-o moguće korišćenje
aplikacije „Music Flow Bluetooth“ sa ovim
uređajem.
yy Može doći do dodatnih troškova ako se
instalira preko 3G/4G, prema vašoj tarifi.
Instaliranje aplikacije „Music Flow
Bluetooth“ preko „Google Android
Market (Google Play Store)“
1. Lupnite na „Google Android Market (Google Play
Store)“ ikonu.
2. Na liniji za pretragu, otkucajte „Music Flow
Bluetooth“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i lupnite na
„Music Flow Bluetooth“ da biste pokrenuli
preuzimanje Bluetooth aplikacije.
4. Lupnite na ikonu za instalaciju.
O „Music Flow Bluetooth“ aplikaciji
„Music Flow Bluetooth“ aplikacija uvodi paket novih
funkcija u ovaj uređaj.
Instalirajte „Music Flow
Bluetooth“ aplikaciju na vaš
Bluetooth uređaj
Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „Music
Flow Bluetooth" na vaš Bluetooth uređaj.
Instaliraj aplikaciju „Music Flow
Bluetooth" kroz QR kod
1. Instaliranje aplikacije „Music Flow Bluetooth“ kroz
QR kôd. Koristite softver za skeniranje da biste
skenirali QR kôd.
2. Lupnite na ikonu za instalaciju.
,,Napomena
yy Uverite se da je Bluetooth povezan na
Internet.
yy Uverite se da Bluetooth ima softversku
aplikaciju za skeniranje. Ako je nemate,
preuzmite je sa „Google Android Market
(Google Play Store)“.
yy Zavisno o području, znak QR možda neće
raditi.
,,Napomena
yy Uverite se da je Bluetooth povezan na
Internet.
yy Proverite da li je Bluetooth opremljen sa
„Google Android Market (Google Play Store)“.
„Music Flow Bluetooth“
aplikacijom aktivirajte
Bluetooth
„Music Flow Bluetooth“ aplikacija pomaže u
povezivanju Bluetooth-a sa ovim uređajem.
1. Lupnite na ikonu „Music Flow Bluetooth“ aplikacije
na početnom ekranu da biste otvorili „Music Flow
Bluetooth“ aplikaciju i pređite na glavni meni.
2. Ako želite da saznate više informacija o radu,
kliknite na [Postavka] i [Pomoć].
3
Rad
Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da
preuzmete i besplatno instalirate „Music Flow
Bluetooth“ aplikaciju.
5. Kliknite na ikonu zbog preuzimanja.
30 Rad
,,Napomena
yy „Music Flow Bluetooth” aplikacija će biti
dostupna u sledećoj verziji softvera:
-- Android O/S: Ver. 4.0.3 (ili novija)
yy Ako za rad koristite „Music Flow Bluetooth“
aplikaciju, postojale bi neke razlike između
„Music Flow Bluetooth“ aplikacije i
isporučenog daljinskog upravljača. Koristite
isporučeni daljinski upravljač po potrebi.
yy U zavisnosti od vrste Bluetooth-a, „Music
Flow Bluetooth“ aplikacija možda neće raditi.
3
yy Nakon povezivanja aplikacije „Music Flow
Bluetooth", moguće je da će se čuti muzika
iz vašeg uređaja. U tom slučaju, pokušajte
ponovo da izvršite povezivanje.
Rad
yy Ako radite sa drugim aplikacijama ili promenite
podešavanja na svom Bluetooth uređaju dok
koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth”,
može se desiti da pomenuta aplikacija počne
nenormalno da radi.
yy Kada aplikacija „Music Flow Bluetooth” radi
nenormalno, proverite svoj Bluetooth uređaj
i vezu „Music Flow Bluetooth” aplikacije, a
zatim pokušajte ponovo da se povežete.
yy U zavisnosti od OS smart telefona, postoje
određene razlike u radu „Music Flow
Bluetooth” aplikacije.
yy Čak i ako će Bluetooth konekcija biti
isključena, možete da koristite aplikaciju
"Music Flow Bluetooth" kad menjate funkciju.
yy Druge funkcije koje nudi aplikacija „Music Flow
Bluetooth“ možda neće raditi u zavisnosti od
udaljenosti između ovog i Bluetooth uređaja,
kao i bežične mreže.
Rad 31
Podešavanje zvuka
Podešavanje zvučnih efekata
Ovaj sistem ima niz unapred podešenih polja za
okružujući zvuk. Izaberite željeni režim zvuka pomoću
dugmadi za zvučne efekte.
Zvučni efekat
Opis
ASC
Analizira svojstvo ulaznog
zvuka i obezbeđuje zvuk koji
(Prilagodljiva
je optimizovan za sadržaj u
kontrola
zvuka (ASC)) realnom vremenu.
STANDARD
Možete da uživate u realnijem i
bioskopskom stereo zvuku.
,,Napomena
yy U nekim od režima zvučnih efekata, nekim
zvučnicima, nema zvuka ili tihog zvuka.
Zavisno o režimu zvuka i izvoru zvuka, ne radi
se o kvaru.
yy Možda ćete morati da resetujete režim
zvučnog efekta, posle prebacivanja ulaza,
ponekad i posle promene zvučne datoteke.
Podesite nivo jačine zvuka na niskotoncu prema svojoj
želji.
Podesite jačinu zvuka na niskotoncu pomoću
dugmeta WOOFER o/p.
,,Napomena
Kada jačina zvuka na niskotoncu dostigne
maksimum ili minimum, LED indikator za stanje
pripravnosti (crveni) na glavnoj jedinici svetleće
približno 2 sekunde.
Noćni režim
Ova funkcija je korisna kada hoćete noću da gledate
filmove tiho. Podesite noćni režim rada na ON kako
biste smanjili intenzitet zvuka i unapredili finoću i
mekoću zvuka.
Pritisnite dugme NIGHT ON/OFF da biste uključili ili
isključili noćni režim.
3
Rad
DTS V:X
Možete da uživate u
optimizovanom zvuku.
Podešavanje postavki za nivo
jačine zvuka na niskotoncu
32 Rešavanje problema
Rešavanje problema
Opšte
PROBLEM
UZROK I ISPRAVKA
yy Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog eksternog uređaja (TV, vufer, DVD
plejer, pojačalo, itd) i ponovo ih uključite.
Uređaj ne radi kako
treba.
yy Izvadite kabl za napajanje uređaja i povezane eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD
plejer, pojačalo, itd.), pa ponovo pokušajte da ih povežete.
yy Prethodno podešenje možda neće biti sačuvano kada se isključi napajanje.
Nema napajanja.
yy Izvađen je kabl za napajanje.
Uključite napojni kabl.
yy Proverite da li ima struje.
Proverite stanje tako što ćete raditi sa drugim elektronskim uređajima.
yy Odabran je pogrešan ulazni izvor.
Proverite ga i odaberite pravi.
4
Rešavanje problema
Nema zvuka.
yy Funkcija za gašenje tona je aktivirana.
Pritisnite [ (Bez zvuka) ili podesite nivo jačine zvuka kako biste otkazali funkciju
za gašenje tona.
yy Kada koristite vezu sa eksternim uređajem (stb, Bluetooth uređaj, itd.), podesi
jačinu zvuka uređaja.
Nema zvuka na
zvučniku za niske
tonove
yy Kabl za napajanje zvučnika za niske tonove nije povezan.
Bezbedno utaknite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
yy Uparivanje uređaja i zvučnika za niske tonove je prekinuto.
Povežite uređaj i zvučnik za niske tonove. (strana 15)
yy Daljinski upravljač je predaleko od uređaja.
Radite daljinskim upravljačem unutar rastojanja od 7 m.
Daljinski upravljač ne
radi ispravno.
yy Postoji neka prepreka između daljinskog upravljača i uređaja.
Uklonite prepreku.
yy Baterije u daljinskom upravljaču su prazne.
Zamenite stare baterije novim.
Funkcija AUTO
POWER ne radi.
yy Proverite vezu eksternog uređaja kao što su TV, DVD/Blu-Ray player ili Bluetooth
uređaj.
yy Proverite stanje SIMPLINK-a na vašem LG televizoru i isključite SIMPLINK.
yy Zavisno od spojenog uređaja, ova funkcija možda neće raditi.
yy Proveri da li LG TV podržava LG Sound Sync.
LG Sound Sync ne radi. yy Proveri vezu LG Sound Sync (Optički ili bežični).
yy Proveri parametre zvuka vašeg TV i ovog uređaja.
Rešavanje problema 33
PROBLEM
UZROK I ISPRAVKA
Uređaj se ne povezuje
yy Isključenje funkcije Bluetooth priključka. (strana 28.)
sa Bluetooth
uređajem.
Pregledajte detalje u nastavku i u skladu sa njima podesite jedinicu.
Kada osetite da je
izlazni zvuk uređaja
nizak.
yy Kada je sound bar povezan sa TV-om, u meniju za podešavanje TV-a promenite
podešavanje AUDIO DIGITAL OUT (digitalnog audio izlaza) iz [PCM] u [AUTO] ili
[BITSTREAM].
yy Kada je sound bar povezan sa plejerom, u meniju za podešavanje plejera promenite
podešavanje AUDIO DIGITAL OUT (digitalnog audio izlaza) iz [PCM] u [PRIMARY
PASS-THROUGH] ili [BITSTREAM].
yy Promenite Audio DRC podešavanja u meniju povezanog uređaja na [OFF].
yy Uverite se da noćni režim nije uključen. Podesite noćni režim na [OFF].
NAPOMENE za korišćenje bežične veze
PROBLEM
yy Bežična veza možda neće pravilno funkcionisati u oblasti sa slabim signalom.
yy Instalirajte uređaj dovoljno blizu bežičnog niskotonca.
yy Nemojte da instalirate uređaj na metalni nameštaj radi postizanja optimalnih
performansi.
yy Kada bilo koji deo tela dođe u kontakt sa primopredajnikom Bluetooth uređaja ili
trake sa zvučnicima.
yy Kada postoji prepreka ili zid, kao i kada je uređaj instaliran na izolovanom mestu.
Bluetooth uređaj
yy Kada postoji uređaj (bežični LAN, medicinska oprema ili mikrotalasni) koji koristi istu
može da otkaže ili da
frekvenciju, što je više moguće međusobno udaljite uređaje.
proizvodi glasan zvuk
y
Kada povezujete uređaj na Bluetooth uređaj, što je moguće više međusobno
y
u sledećim slučajevima.
približite uređaje.
yy Kada se uređaj previše udalji od Bluetooth uređaja, veza se prekida, a može da dođe
i do otkazivanja.
4
Rešavanje problema
Ovaj uređaj može da
ima bežične smetnje.
UZROK I ISPRAVKA
34 Rešavanje problema
NAPOMENE za puštanje Demo načina rada
PROBLEM
UZROK I ISPRAVKA
Ne možete da promenite ulazni izvor sa F dugmetom,
kao što je BT (Bluetooth), HDMI, itd., a sve LED
funkcije su uključene.
yy Isključite kabl za napajanje i uključite ga ponovo.
Ako to ne funkcioniše, pritisnite i držite F dugme
(oko 15 sekundi) na glavnom uređaju, dok funkcija
Led ne pokaže trenutno izabranu funkciju.
Daljinski upravljač ne radi. (nema odgovora)
4
Rešavanje problema
Dodatak 35
Zaštitni žigovi i licence
Sve druge robne marke su robne marke svojih
vlasnika.
Bluetooth zaštićena reč i logoi su u vlasništvu
Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od
strane LG Electronics je po licenci.
Proizvedeno sa licencom Dolby laboratorija. Dolby,
Dolby Audio, i dupli D simboli su zaštitni znaci Dolbi
laboratorija.
Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u
vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni
znakovi HDMI sa licencom LLC u SAD-u i drugim
zemljama.
Informacije o DTS patentima potražite na lokaciji
http://patents.dts.com. Proizvedeno uz dozvolu
kompanije DTS Licensing Limited. DTS, Simbol, DTS
i Simbol zajedno, kao i DTS Virtual:X registrovane
su robne marke i/ili robne marke kompanije DTS,
Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.
5
Dodatak
Informacije o DTS patentima potražite na lokaciji
http://patents.dts.com. Proizvedeno uz dozvolu
kompanije DTS Licensing Limited. DTS, Simbol, DTS i
Simbol zajedno, kao i Digital Surround registrovane
su robne marke i/ili robne marke kompanije DTS,
Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.
36 Dodatak
Specifikacije
Opšte
Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici uređaja.
Potrošnja energije
Mrežni pasivni režim : 1,2 W
(Ako su uključeni svi mrežni ulazi).
Adapter naizmenične struje
yy
yy
yy
yy
Model : DA-38A25
Proizvođač : Asian Power Devices Inc.
Ulazna snaga : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A
Izlazna snaga : 25 V 0 1,52 A
Dimenzije (Š x V x D)
približ. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm Bez postolja
Radna temperatura
5 °C do 35 °C
Radna vlažnost
5 % do 90 %
Napajanje magistrale
5 V 0 500 mA
Dostupna frekvencija semplovanja
digitalno audio ulaza
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Raspoloživi audio format digitalnog
ulaza
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Ulazi/Izlazi
5
Dodatak
OPTICAL IN (ulaz za digitalni audio)
3 V (p-p), optički priključak x 1
PORTABLE IN (ulaz za prenosni
uređaj)
0,32 Vrms (3,5 mm stereo utičnica) x 1
HDMI IN
19-iglični (tipa A, HDMI™ konektor) x 1
HDMI OUT
19-iglični (tipa A, HDMI™ konektor) x 1
Pojačavač (RMS izlaz)
Ukupno
360 W RMS
Prednji
80 W RMS x 2 (4 Ω na 1 kHz, THD 10%)
Zvučnik za niske tonove
200 W RMS (3 Ω na 80 Hz, THD 10%)
Dodatak 37
Bežični subwoofer
Napajanje
Pogledajte na nalepnici na subwoofer-u.
Potrošnja energije
Pogledajte na nalepnici na subwoofer-u.
Tip
Sistem zvučnika (1 way 1 speaker)
Impedansa
3Ω
Nazivna ulazna snaga
200 W RMS
Maks. ulazna snaga
400 W RMS
Dimenzije (Š x V x D)
približ. 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm
yy Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.
5
Dodatak
38 Dodatak
Održavanje
Rukovanje uređajem
Prilikom transporta uređaja
Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za
transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno
da transportujete jedinicu, radi maksimalne zaštite,
ponovo upakujte jedinicu na način na koji je originalno
upakovana u fabrici.
Spoljašnje površine održavajte čistim
yy Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za
insekte u blizini jedinice.
yy Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da ošteti
površinu.
yy Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu
dugo u kontaktu sa jedinicom.
Čišćenje jedinice
5
Dodatak
Za čišćenje plejera koristite meku, suvu krpu. Ako su
površine izuzetno prljave, koristite meku krpu malo
ovlaženu u blagom rastvoru deterdženta. Nemojte da
koristite jake rastvarače kao što su alkohol, benzin ili
razređivač jer oni mogu da oštete površinu jedinice.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement