LG ND5521 Owner's manual
KORISNIČKO UPUTSTVO
MUZIKA SA STILOM
Pre nego što pustite vaš uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za ubuduće.
SRPSKI
ZVUČNIK SA LEŽIŠTEM
ND5521
http://www.lg.com
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 1
13. 2. 12. �� 2:33
2
Prvi koraci
Bezbednosne
informacije
1
Prvi koraci
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE
OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR,
NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI
DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.
Ovaj znak munje u
jednakostraničnom trouglu
upozorava korisnike na neizolovanu
struju prisutnu u kućištu uređaja
koja može da bude dovoljno jaka da
predstavlja rizik od strujnog udara.
Znak uzvika u jednakostraničnom
trouglu upućuje korisnike na važna
uputstva vezana za rad i održavanje
(servisiranje) koja se nalaze u
priručniku isporučenom uz uređaj.
UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ
PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI
OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.
UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj
na mestu sa ograničenim prostorom, kao što je
polica za knjige ili slično mesto.
NAPOMENA: Zbog informacija na oznakama o
bezbednosti, uključujući identifikaciju uređaja i
nominalne vrednosti napajanja, pogledajte glavnu
nalepnicu na donjem delu aparata.
UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl
Za većinu uređaja se preporučuje povezivanje na
namensko strujno kolo;
To jest, jedna utičnica bi trebalo da napaja samo taj
uređaj i ne bi trebalo da ima dodatnih priključaka
niti kola koja se granaju. Detaljne informacije
potražite na stranici sa specifikacijama u ovom
uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne
utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene
utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni
kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju
opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede
do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte
kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na
oštećenje ili habanje, isključite ga, prestanite sa
korišćenjem uređaja i odnesite ga u ovlašćeni
servisni centar radi zamene kabla odgovarajućim
rezervnim delom. Zaštitite kabl za napajanje
od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što je:
uvrtanje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata
preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu
pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl
izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj iz naponske
mreže, isključite utikač kabla za napajanje. Prilikom
instalacije proizvoda uverite se da je utikač lako
dostupan.
Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili
akumulatorom.
Bezbedan način za uklanjanje baterije iz
opreme: Uklonite staru bateriju ili paket baterija
prateći obrnutim redosledom niz koraka koje ste
sledili pri ugradnji. Da biste sprečili zagađenje
životne sredine i eventualno ugrožavanje
zdravlja ljudi ili životinja, staru bateriju stavite u
odgovarajuću posudu na mestima određenim
za sakupljanje. Nemojte bacati baterije zajedno
sa drugim otpadom. Preporučuje se korišćenje
baterija i akumulatora za koje postoje lokalni sistemi
besplatne nadoknade. Baterija ne sme da bude
izložena izvoru prevelike toplote kao što je sunce,
vatra i sl.
OPREZ: Uređaj ne sme da dođe u kontakt sa
vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni
tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na
uređaj.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 2
13. 2. 12. �� 2:33
Prvi koraci
3
Odlaganje starog uređaja
2.Sve električne i elektronske
proizvodi bi trebalo odlagati
odvojeno od komunalnog otpada
putem sakupljanja u određenim
objektima koje imenuje vlada ili
lokalne vlasti.
3.Pravilno odlaganje starog uređaja
će pomoći u sprečavanju mogućih
negativnih posledica po životnu
sredinu i ljudsko zdravlje.
4.Da biste dobili više informacija o
odlaganju starog uređaja, obratite
se gradskim vlastima, komunalnoj
službi za odlaganje ili prodavnici u
kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje otpadnih baterija/akumulatora
1. Kada je simbol precrtane
korpe priključen na baterije/
akumulatore vašeg uređaja to znači
da su usklađeni sa Evropskom
direktivivom 2006/66/EC.
Obaveštenje Evropske unije o bežičnim
uređajima
LG Electronics ovim izjavljuje da je/su ovaj/ovi
proizvod(i) usklađeni sa osnovnim zahtevima i
drugim bitnim odredbama Direktiva 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.
Obratite se na sledeću adresu da biste dobili
kopiju DoC dokumenta (Izjave o usaglašenosti).
1
Prvi koraci
1.Kada je simbol precrtane kante za
otpatke sa točkićima prikačen za
proizvod, to znači da je proizvod
usklađen sa Evropskom direktivom
2002/96/EZ.
Centar za evropske standarde:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon
korisničke službe. Informacije o korisničkom
servisu potražite na garantnom listu ili se
obratite prodavcu od kog ste kupili ovaj
proizvod.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Izjava o izlaganju RF zračenju
Ovu opremu bi trebalo instalirati i njom upravljati
uz održavanje najmanje udaljenosti od 20cm
između predajnika i tela.
2. Ovaj simbol može biti kombinovan
sa hemijskim simbolima za živu (Hg),
kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore bi
trebalo odlagati izdvojeno od
uobičajenih gradskih deponija, na
prikupljalištima koja je imenovala
država ili lokalne vlasti.
4. Pravilno odlaganje starih baterija/
akumulatora će pomoći u
sprečavanju mogućih negativnih
posledica po životnu sredinu i
zdravlje životinja i ljudi.
5. Da biste dobili više informacija
o odlaganju starih baterija/
akumulatora, obratite se gradskim
vlastima, komunalnoj službi za
odlaganje ili prodavnici u kojoj ste
kupili proizvod.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 3
13. 2. 12. �� 2:33
4
Sadržaj
Sadržaj
1
Prvi koraci
2
5
5
Bezbednosne informacije
Glavne karakteristike
– Napravljeno za iPod/iPhone/iPad ili
Android telefon
– Ulaz za prenosivi uređaj
– Napunite uz pomoć USB
– Alarm
– Radio (FM)
– Sinhronizacija vremena
– Upravljanje na daljinu LG Bluetoothom
Oprema
Uvod
– Simboli korišćeni u ovom uputstvu
Daljinski upravljač
Prednja tabla
Zadnja tabla
Gornja tabla
Kontrolna tabla
Priključivanje adaptera naizmenične struje
– AUTOMATSKO GAŠENJE
Podešavanje sata
– Automatsko podešavanje sata
– Ručno podešavanje sata
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
7
7
8
9
9
9
9
10
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 4
2
Radni
11
11
11
12
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
16
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
Osnovne operacije
– iPod/iPhone/iPad operacije
– Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
– Rad Android telefona
– Slušanje muzike sa spoljašnjeg
uređaja
– Kako pričvrstiti feritno jezgro
Rukovanje radijom
– Povezivanje antene
– Slušanje radija
– Podešavanje radio stanica unapred
– Brisanje svih sačuvanih stanica
– Poboljšavanje slabog FM prijema
Korišćenje Bluetooth bežične tehnologije
– Slušanje muzike sa Bluetooth uređaja
– Korišćenje Bluetooth aplikacije
Ostale operacije
– Korišćenje aparata kao budilnika
– Aktivirajte i deaktivirajte tajmer alarma
– Zaustavite zvonjenje alarma
– Dremanje
– Nastavak reprodukcije
– Zatamnjivač
– Podešavanje tajmera za spavanje
– Podešavanje režima zvuka
– Privremeno isključivanje zvuka
3
Rešavanje problema
20
Rešavanje problema
4
Dodatak
21
21
22
Zaštitni znakovi i licence
Rukovanje aparatom
Specifikacije
13. 2. 12. �� 2:33
Prvi koraci
Glavne karakteristike
Oprema
Molimo proverite i indentifikujte dostavljenu
opremu.
1
Prvi koraci
Napravljeno za iPod/iPhone/
iPad ili Android telefon
Jednostavnim povezivanjem na mrežu uživajte u
slušanju muzike sa iPod/iPhone/iPad ili Android telefona.
Ulaz za prenosivi uređaj
Slušajte muziku sa vašeg prenosivog uređaja.
5
Daljinski upravljač (1)
Baterija (1)
Adapter naizmenične
struje (1)
Kabl za napajanje (1)
FM antena (1)
Držač za iPad (1)
Feritno jezgro (1)
Gumeni uložak (1)
Napunite uz pomoć USB
•
•
•
Ovaj aparat može puniti iPod/iPhone povezivanjem
na USB priključak kada je uključeno napajanje.
Ovaj aparat ne može puniti iPad povezivanjem na
USB priključak čak i kada je uključeno napajanje.
Kada povežete pametni telefon preko USB priključka,
možete ga puniti samo ako je napajanje uključeno.
(Neki pametni telefoni se ne mogu biti puniti.)
Alarm
Podesite alarm koji se uključuje u željeno vreme.
Radio (FM)
Slušajte radio.
Sinhronizacija vremena
Automatski podesite sat ovog aparata povezivanjem
iPod/iPhone/iPad uređaja ili aktiviranjem Bluetooth
veze „LG Bluetooth Remote“ aplikacijom.
Upravljanje na daljinu LG
Bluetooth-om
Možete upravljati ovim aparatom sa svojim iPod
touch/iPhone/iPad ili Android uređajem pomoću
Bluetooth-a. Ovaj aparat i vaš uređaj moraju biti
upareni preko Bluetooth-a. Posetite „Apple App
Store“ ili „Google Android Market (Google Play
Store)“ ili koristite QR kod prikazan u nastavku da
biste pronašli „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju. Za
detaljne informacije, pogledajte strane 16-17.
Uvod
Simboli korišćeni u ovom
uputstvu
,,Napomena
Ukazuje na posebne napomene i mogućnosti u
radu.
>>Oprez
Ukazuje na mere opreza za sprečavanje mogućih
oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.
(Apple iOS)
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 5
(Android OS)
13. 2. 12. �� 2:33
6
Prvi koraci
Daljinski upravljač
1
Postavljanje baterija
1. Okrenite poklopac odeljka za baterije u smeru
suprotnom od kazaljki na satu pomoću novčića.
Zatim izvadite poklopac odeljka za baterije.
Prvi koraci
2. Ubacite i postavite bateriju tako da je (+) u
istom smeru kao (+) na poklopcu odeljka za
baterije.
1 (POWER): Uključuje ili isključuje uređaj.
SLEEP : Podešava tajmera za spavanje.
PFUNCTION : Bira funkciju i ulazni izvor.
-/+ (Jačina) Podešava jačinu zvuka zvučnika.
SOUND EFFECT : Bira zvučne efekte.
/ (Preskoči/Traži) :
-- Brzo premotava unazad ili unapred.
-- Traži određeni deo u okviru datoteke.
3. Stavite poklopac za baterije na daljinski
upravljač i okrenite ga u smeru kazaljki na satu
da biste ga zatvorili.
(Reprodukuj/Pauziraj) : Počinje ili pauzira
reprodukciju.
@ : Privremeno isključuje zvuk.
: Ovo dugme nije dostupno.
PRESET W/S : Bira unapred postavljen broj za
radio stanicu.
MEMORY :
-- Memoriše unapred postavljene stanice.
-- Briše memorisane stanice.
>>Oprez
>>Oprez
Ne otvarajte poklopac odeljka za baterije
pomoću prsta. U suprotnom, polomićete
nokat.
Baterija koja se koristi u ovom uređaju može
da izazove opasnost od vatre ili hemijskih
opekotina ako se sa njom ne postupa na pravi
način. Nemojte ponovo puniti, rasklapati,
spaljivati, ili zagrevati iznad 100 °C (212 °F).
Zamenite bateriju samo sa delom br.CR2025.
Korišćenje druge baterije može da nosi rizik
od požara ili eksplozije. Iskorišćenu bateriju
bacite. Držite bateriju van domašaja dece. Ne
rasklapajte i ne bacajte u vatru.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 6
13. 2. 12. �� 2:33
Prvi koraci
7
Prednja tabla
1
Prvi koraci
a Daljinski senzor
c Kontrolna tabla
b 1
Uključuje ili isključuje aparat.
d Zvučnik
Zadnja tabla
a Alarm On/Off
- Podešava tajmer alarma.
- Isključuje alarm.
- Prikazuje podešavanje alarma.
d PORT.IN (3,5 mm)
Prima muziku sa vašeg prenosivog uređaja.
b Clock
Podešava sat i proverava vreme.
f DC IN 18 V 02.67 A (ulaz AC adaptera)
b USB priključak
Napunite ga povezivanjem USB telefona.
c FM ANT.
Gornja tabla
a iPod/iPhone/iPad ležište
Povezuje iPod/iPhone/iPad.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 7
b Platforma za Android telefon (Mikro USB)
Povezuje Android telefon.
13. 2. 12. �� 2:33
8
Prvi koraci
Kontrolna tabla
1
Prvi koraci
yy Promeni funkciju :
Lupnite P ili pomerite levo ili desno prstom.
Izaberite funkciju i ulazni izvor.
(IPOD/ANDROID/BT(Bluetooth)/PORT/FM)
yy Reprodukuj/Pauziraj :
Lupnite sredinu table da biste reprodukovali ili
pauzirali.
yy Preskoči/Traži :
-- Brzo premotava unazad ili unapred.
-- Traži određeni deo u okviru datoteke.
yy -/+ (Jačina) :
Podešava jačinu zvuka zvučnika.
yy Gore/Dole :
Bira unapred postavljen broj za radio stanicu.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 8
13. 2. 12. �� 2:33
Prvi koraci
Priključivanje adaptera
naizmenične struje
2. Priključite kabl adaptera naizmenične struje na
ulaz adaptera jednosmerne struje.
3. Utaknite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom u utičnicu za naizmeničnu struju. Nakon
toga aparat odlazi u režim pripravnosti.
Podešavanje sata
,,Napomena
Ako se napajanje prekine ili se utikač iskopča,
podešavanje sata će se izbrisati.
Automatsko podešavanje sata
1
Prvi koraci
1. Priključite dostavljeni kabl za napajanje
naizmeničnom strujom na adapter naizmenične
struje.
9
,,Napomena
yy Uverite se da je iPod/iPhone/iPad ili Andoid
uređaj ispravno podesio sat.
yy U režimu pripravnosti, sat se neće
sinhronizovati sa iPod/iPhone/iPad ili
Android uređajem.
yy U režimu automatske sinhronizacije sata, „LG
Bluetooth Remote“ aplikacija ima prednost
u odnosu na sistem sa ležištem.
yy 24-časovni format se može podesiti samo
na OS Andoroid.
Podešavanje sata sinronizacijom sa
vašim iPod/iPhone/iPad uređajem
Čvrsto povežite iPod/iPhone/iPad . Tada će se
podešavanje sata u kontrolnoj tabli sinhronizovati
sa vašim iPod/iPhone/iPad uređajem.
>>Oprez
Koristite samo adapter naizmenične struje
dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte
koristiti kabl za napajanje sa drugog uređaja
ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo
kog drugog kabla za napajanje ili napajanja
može da izazove oštećenje uređaja i poništi
garanciju.
AUTOMATSKO GAŠENJE
Ovaj uređaj će se isključiti da bi smanjio potrošnju
električne energije u slučaju da osnovna jedinica
nije povezana sa spoljnim uređajem i ne koristi se
25 minuta.
,,Napomena
Sinhronizovano vreme se može neznatno
razlikovati od vremena na iPod/iPhone/iPad
uređaju.
Podešavanje sata pomoću „LG
Bluetooth Remote“ aplikacije
Instalirajte „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju na
vašem iPod touch/iPhone/iPad ili Android uređaju.
(pogledajte stranu 16-17)
Sat aparata će se automatski sinhronizovati sa
uređajem aktiviranjem Blutooth veze pomoću „LG
Bluetooth Remote“ aplikacije.
Ovaj uređaj se tako ponaša nakon šest sati pošto
se glavna jedinica poveže sa drugim uređajem
pomoću analognog ulaza.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 9
13. 2. 12. �� 2:33
10
Prvi koraci
Ručno podešavanje sata
Ako je potrebno, možete ručno podesiti sat.
1
Prvi koraci
1. Pritisnite i držite Clock na zadnjoj tabli dve
sekunde.
-- Cifre na satu će početi da trepere.
2. Pritisnite
/
da biste izabrali format sa
12/24 časa.
-- 12:00 (za prikaz sa PM) ili 0:00 (za 24-časovni
prikaz).
3. Pritisnite
.
-- Cifre časova počinju da trepere.
4. Pritisnite
/
da biste podesili časove.
5. Pritisnite
.
-- Cifre minuta počinju da trepere.
6. Pritisnite
7. Pritisnite
/
.
da biste podesili minute.
,,Napomena
Ako želite da sat podesite na početnu
vrednost, ponovite korake 1-7.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 10
13. 2. 12. �� 2:33
Radni
Osnovne operacije
iPod/iPhone/iPad operacije
Možete uživati u zvuku na svom iPod/iPhone/iPad
uređaju pomoću ovog aparata. Za pojedinosti o
iPod/iPhone/iPad uređaju, pogledajte Korisničko
uputstvo za iPod/iPhone/iPad.
,,Napomena
2. Pritisnite PFUNCTION ili P da biste izabrali
IPOD funkciju.
Uradite sledeće
Reprodukovali Pritisnite
Pauzirali
Preskočili
Tokom reprodukcije, pritisnite
U toku reprodukcije, pritisnite
/
da biste prešli na
sledeću datoteku ili se vratili na
početak tekuće datoteke.
U toku reprodukcije, pritisnite
dvaput kratko da biste se
vratili na prethodnu datoteku.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 11
Uradite sledeće
Pretražili
Pritisnite i zadržite
/
u
toku reprodukcije i pustite ga na
mestu od kojeg želite da
počnete sa slušanjem.
Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
Aparat podržava sledeće modele ;
2
Radni
1. Čvrsto povežite iPod/iPhone/iPad. Kada je
aparat povezan sa napajanjem, iPod/iPhone/
iPad je automatski uključen i počinje ponovo da
se puni čak i u režimu pripravnosti.
Da biste
Da biste
yy iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
yy Preporučeno vam je da sklonite futrolu sa
vašeg iPod/iPhone/iPad-a pre nego što ga
stavite u kutiju.
yy Instalirajte držač za iPad, koji ste dobili u
paketu, kako bi držali iPad stabilnim pre
nego što stavite iPad na njegovo mesto.
11
yy iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
yy iPhone 3G / iPhone 3GS
yy iPhone 4 / iPhone 4S
yy iPad / iPad 2
,,Napomena
yy Kada diskonektujete vaš iPod/iPhone/iPad
za vreme reprodukcije, proces reprodukcije
će se zaustaviti.
yy Kada je vaš iPod/iPhone/iPad spojen, ne
možete da kontrolišete dugme za jačinu
zvuka vašeg iPod/iPhone/iPad.
yy Pojaviće se poruka o grešci „ERROR“ kada :
-- vaš iPod/iPhone/iPad nije čvrsto povezan.
-- ovaj aparat prepoznaje vaš iPod/iPhone/
iPad kao nepoznat uređaj.
-- vašem iPod/iPhone/iPad uređaju je
preostalo još vrlo malo napajanja.
/ Bateriju je potrebno napuniti.
/ Ako punite bateriju kada iPod/iPhone/
iPad uređaj ima jako malo preostale
energije, možda će biti potrebno duže
vreme za punjenje.
yy Možda nećete imati kontrolu sa iPod/
iPhone/iPad sa ovim aparatom tokom
greške na iPod/iPhone/iPad s
yy U zavisnosti od trenutne verzije iPod/
iPhone/iPad softvera, možda neće biti
moguće upravljati iPod/iPhone/iPad
uređajem sa ovog aparata. Preporučujemo
da instalirate najnoviju verziju softvera.
yy Ako koristite aplikaciju, zovete, ili šaljete ili
primate tekstualnu SMS poruku, itd. na iPod
touch/iPhone/iPad uređaju, isključite ga sa
ležišta za iPod/iPhone/iPad na ovom aparatu
i tek tada ga koristite.
yy Ako imate problem sa vašim iPod/ iPhone/
iPaduređajem, posetite www.apple.com/
support.
yy Funkcije koje imaju iPod touch i iPhone
mogu da se razlikuju od funkcija iPod-a.
Možda će vam biti potrebna dodatna
kontrola da biste ih koristili sa ovim
uređajem. (npr. „slide to unlock“)
13. 2. 12. �� 2:33
12
Radni
Rad Android telefona
Možete da uživate u zvuku sa vašeg Android
uređaja uz pomoć veze preko koje je Android
uređaj spojen za ovaj aparat. U vezi sa detaljima o
Android telefonu, pogledajte uputstvo.
Da biste pustili zvuk sa vašeg Android telefona
preko ovog aparata, treba da :
2
yy Sa Android operativnim sistemom (Verzija 4.1 ili
novija)
yy Sa mikro USB priključkom
Radni
Sa Android operativnim sistemom (Verzija 4.0
ili starija), ovaj aparat može samo da se dopuni i
možete da uživate u zvuku preko blututa.
Poruka “CHARGING” će se pojaviti.
,,Napomena
Preporučujemo vam da sklonite kutiju sa vašeg
Android telefona pre nego što uređaj stavite u
ležište.
1. Proverite položaj mikro USB priključka na
Android telefonu.
2. Jako povežite Android telefon.
,,Napomena
Ako vam je vaš Android uređaja veliki ili
Android uređaja vam ne odgovara njegov
ekran, ubacite gumeni uložak koji ste dobili u
paketu da drži vaš Android uređaja stabilnim
pre nego što ga ставите Android uređaja, kao
što je i prikazano na slici.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 12
3. Pritisnite PFUNCTION ili P da odaberete
ANDROID funkciju.
Da biste
Uradite sledeće
Reprodukovali Pritisnite
Pauzirali
Preskočili
Tokom reprodukcije, pritisnite
U toku reprodukcije, pritisnite
/
da biste prešli na
sledeću datoteku ili se vratili na
početak tekuće datoteke.
U toku reprodukcije, pritisnite
dvaput kratko da biste se
vratili na prethodnu datoteku.
,,Napomena
yy Poruka sa greškom “NO ANDROID” će se
pojaviti kada :
-- vaš Android uređaj nije čvrsto povezan.
-- ovaj aparat ne prepoznaje vaš Android
uređaj i obeleži ga kao nepoznat.
-- vaš Android uređaj nije pokrenut.
yy Funkcija za traženje nije dostupna.
yy Kada diskonektujete vaš Android uređaj sa
doka za napajanje za vreme reprodukcije,
proces reprodukcije će se nastaviti.
yy Ako prikačite vaš Android uređaj na dok
za napajanje dok je jačina zvuka na vašem
Android uređaju veoma slaba, može se
desiti da se zvuk uopšte ne čuje sa ovog
aparata. U tom slučaju, treba da podesite
jačinu zvuka vašeg Android uređaja.
yy Kada povežete vaš iPod touch/iPhone/
iPad preko spajanja ili blututa tokom
reprodukcije vašeg Android uređaja, zvuk
koji se proizvodu će privremeno biti ugašen.
yy Punjenje može da se razlikuje u zavisnosti
od vašeg Android telefona.
yy Neki Android telefoni možda neće moći da
se pune.
yy U zavisnosti od položaja ili orijentacije mikro
USB priključka na Android telefonu, povežite
ga u uspravnom ili položenom položaju.
Ekran vašeg Android uređaja možda neće
biti okrenut ka vama.
13. 2. 12. �� 2:33
Radni
,,Napomena
Kako pričvrstiti feritno jezgro
Morate pričvrstiti jezgro (koje ste dobili uz kupljeni
model) da bi se smanjile ili uklonile električne
smetnje.
1. Povucite čep [a] feritnog jezgra da biste ga
otvorili.
2. Omotajte jednom prenosni kabl i FM antenu
oko feritnog jezgra.
3. Zatvorite feritno jezgro tako da se čuje klik.
2
Radni
yy Možda nećete moći da kontrolišete vaš
Android telefon sa ovog aparata zbog lošeg
rada samog Android telefona.
yy Zavisno od trenutne verzije softvera
Android telefona, možda neće biti moguće
kontrolisati Android telefon pomoću ovog
aparata. Preporučujemo da instalirate
najnoviju verziju softvera.
yy Ako koristite aplikaciju, zovete ili šaljete
ili primate SMS poruku itd. na Android
telefonu, isključite ga sa ležišta za Android
telefon na ovom aparatu i tek tada ga
koristite.
13
Slušanje muzike sa spoljašnjeg
uređaja
Ovaj aparat se može koristiti za reprodukciju muzike
sa raznih vrsta spoljnih uređaja. (Prenosivi kabl se ne
dostavlja kao dodatna oprema sa ovim aparatom.)
MP3 ili PMP itd
1. Priključite spoljni uređaj na PORT.IN priključak
aparata.
2. Uključite napajanje pritiskom na 1.
3. Izaberite funkciju PORT (PRENOSIVI) pritiskom
na PFUNCTION ili P.
4. Uključite spoljni uređaj i pokrenite reprodukciju.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 13
13. 2. 12. �� 2:33
14
Radni
Rukovanje radijom
Podešavanje radio stanica
unapred
Možete da memorišete do 10 FM stanica.
Povezivanje antene
Povežite žičanu FM antenu sa priključkom za FM
antenu.
Pre traženja stanica, proverite da li ste smanjili
jačinu zvuka.
1. Pritiskajte PFUNCTION ili P sve dok se FM
ne pojavi na kontrolnoj tabli.
2. Izaberite željenu frekvenciju pomoću
2
/
.
Radni
3. Pritisnite MEMORY. Unapred podešeni broj će
početi da treperi na kontrolnoj tabli.
4. Pritisnite PRESET W/S da biste izabrali
unapred podešeni broj koji želite.
5. Pritisnite MEMORY. Stanica je memorisana.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste memorisali
ostale stanice.
Pritisnite PRESET W/S da biste izabrali unapred
podešenu stanicu.
Brisanje svih sačuvanih stanica
Pritisnite i zadržite MEMORY dve sekunde. „CLR“ će
zasvetleti. Ponovo pritisnite MEMORY. Tada će se
obrisati sve memorisane stanice.
,,Napomena
Slušanje radija
1. Pritiskajte PFUNCTION ili P sve dok se
FM ne pojavi na kontrolnoj tabli. Podešena je
poslednja primljena stanica.
2. Automatsko podešavanje : Pritisnite
/
oko 2 sekunde sve dok oznaka frekvencije ne
počne da se menja, a zatim pustite. Skeniranje
se zaustavlja kada aparat nađe stanicu.
Ručno podešavanje : Pritiskajte
/
•• Ako su sve stanice već prethodno
podešene, „FULL“ će se na trenutak prikazati
na kontrolnoj tabli, a zatim će prethodno
podešen broj početi da treperi.
•• Iako su sve stanice prethodno podešene,
možete prethodno podesiti stanicu
upisivanjem preko prethodne stanice.
•• Ne možete brisati prethodno podešene
stanice jednu po jednu.
.
3. Podesite jačinu zvuka pritiskom na -/+ (Jačina).
Poboljšavanje slabog FM
prijema
Pritisnite
. Ovo će prebaciti tjuner sa stereo na
mono prijem i obično poboljšati prijem signala.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 14
13. 2. 12. �� 2:33
Radni
Korišćenje Bluetooth
bežične tehnologije
O Bluetooth-u
Bluetooth® je bežična komunikaciona tehnologija
za veze kratkog dometa.
Dostupan domet je u rasponu od 10 metara.
Bluetooth profili
Da biste koristili Bluetooth bežičnu tehnologiju,
uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače
određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa
sledećim profilom.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil
za naprednu distribuciju zvuka)
Slušanje muzike sa Bluetooth
uređaja
Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja,
proverite da li je Bluetooth uključen na vašem
Bluetooth uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg
Bluetooth uređaja. Kada se operacija uparivanja
obavi nije je potrebno ponovo obavljati.
1. Izaberite funkciju Bluetooth korišćenjem
PFUNCTION ili P.
Na kontrolnoj tabli se prikazuje „BT“ i „BT READY“.
2. Radite sa Bluetooth uređajem i obavite operaciju
uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja
pomoću Bluetooth uređaja, može se javiti
lista pronađenih uređaja na ekranu Bluetooth
uređaja što zavisi od tipa Bluetooth uređaja. Vaš
aparat se prikazuje kao „LG AUDIO ND5521“.
2
Radni
(Zvuk se može prekinuti kada konekciju ometa
drugi elektronski talas ili kada povezujete bluetooth
u drugim sobama.)
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth®
bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni
telefon sa Bluetooth® bežičnom tehnologijom može
biti kontrolisan pomoću Cascade ako je konekcija
napravljena Bluetooth® bežičnom tehnologijom.
Mogući uređaji: Mobilni uređaj, MP3, Laptop, PDA.
15
3. Unesite PIN kod.
PIN kod : 0000
4. Kada se aparat uspešno poveže sa vašim
Bluetooth uređajem, Bluetooth LED lampica
ovog aparata se pali i na kontrolnoj tabli se
pojavljuje „PAIR“.
,,Napomena
U zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja, neki
uređaji imaju drugačiji način uparivanja.
5. Slušanje muzike.
Da biste slušali muziku koja se nalazi na vašem
Bluetooth uređaju, pogledajte korisničko
uputstvo vašeg Bluetooth uređaja.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 15
13. 2. 12. �� 2:33
16
Radni
,,Napomena
yy Može doći do prekida zvuka kada vezu
ometa drugi elektronski talas.
yy Ne možete upravljati Bluetooth uređajem
pomoću ovog aparata.
yy Uparivanje je ograničeno na samo jedan
Bluetooth uređaj po jednom aparatu i
višestruko uparivanje nije podržano.
2
Radni
yy Iako je razdaljina između vašeg Bluetooth-a
i seta manja od 10m, ako postoje prepreke
između njih, vaš Bluetooth uređaj se ne
može povezati.
yy U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete
biti u mogućnosti da koristite Bluetooth
funkciju.
Korišćenje Bluetooth aplikacije
O „LG Bluetooth Remote“ aplikaciji
„LG Bluetooth Remote“ aplikacija donosi paket
novih funkcija ovom aparatu.
Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da
preuzmete i besplatno instalirate „LG Bluetooth
Remote“ aplikaciju.
Instalirajte „LG Bluetooth Remote“
aplikaciju na vaš Bluetooth uređaj
1. Instalirajte „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju
pomoću QR koda. Koristite softver za skeniranje
da biste skenirali QR kod.
yy Kada Bluetooth nije povezan, na kontrolnoj
tabli će se prikazati „BT“ i „BT READY“.
yy Električni kvar usled prisustva uređaja koji
koriste istu frekvenciju kao što je medicinska
oprema, mikrotalasni uređaji ili bežični LAN
uređaji će prekinuti vezu.
yy Kada neko ustane i prekine komunikaciju
između Bluetooth uređaja i uređaja za
reprodukciju, veza će se prekinuti.
yy Što je razdaljina između Bluetooth-a i
aparata veća, kvalitet zvuka je sve lošiji.
Veza će se prekinuti kada prostor između
Bluetooth-a i uređaja pređe radni domet
Bluetooth-a.
yy Uređaj sa Bluetooth bežičnom tehnologijom
prekida vezu, ako isključite glavnu jedinicu
ili postavite uređaj na udaljenost veću od
10m od glavne jedinice.
yy Ako je prekinuta veza Bluetooth uređaja,
potrebno je da povežete Bluetooth uređaj
za aparat.
(Apple iOS)
(Android OS)
2. Lupnite na ikonu za instalaciju.
3. Lupnite na ikonu za preuzimanje.
,,Napomena
yy Uverite se da je Bluetooth uređaj povezan
na Internet.
yy Uverite se da Bluetooth uređaj ima
softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je
nemate, preuzmite je sa „Apple App Store” ili
„Google Android Market (Google Play Store)“.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 16
13. 2. 12. �� 2:33
Radni
Instalirajte „LG Bluetooth Remote“
aplikaciju postavljanjem iPod touch/
iPhone/iPad uređaja na ležište ovog
aparata
1. Povežite iPod touch/iPhone/iPad za iPod/
iPhone/iPad ležište. Ekran za preuzimanje „LG
Bluetooth Remote“ aplikacije će se automatski
povezati (samo za Apple iOS).
2. Lupnite na ikonu za instalaciju.
3. Lupnite na ikonu za preuzimanje.
1. Lupnite na ikonu „Apple App Store“ ili na ikonu
„Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Na liniji za pretragu, otkucajte „LG Bluetooth
Remote“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i lupnite na
„LG Bluetooth Remote” da biste pokrenuli
preuzimanje Bluetooth aplikacije.
4. Lupnite na ikonu za instalaciju.
5. Lupnite na ikonu za preuzimanje.
,,Napomena
yy Uverite se da je Bluetooth uređaj povezan
na Internet.
yy Uverite se da je Bluetooth uređaj opremljen
sa „Apple App Store“ ili „Google Android
Market (Google Play Store)“.
„LG Bluetooth Remote“ aplikacijom
aktivirajte Bluetooth
„LG Bluetooth Remote“ aplikacija pomaže u
povezivanju bluetooth uređaja sa ovim aparatom.
1. Lupnite na ikonu „LG Bluetooth Remote“
aplikacije na početnom ekranu da biste otvorili
„LG Bluetooth Remote“ aplikaciju i pređite na
glavni meni.
2. Lupnite na [Setting] i izaberite aparat koji želite.
3. Ako želite da dođete do više informacija o radu,
lupnite na [Setting] i [Help].
,,Napomena
yy Ako stavite vaš iPod touch/iPhone/iPad na
ovaj glavni uređaj dok je iPod touch/iPhone/
iPad povezan za njega preko Blututa, Blutut
će se deaktivirati.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 17
,,Napomena
yy Ako stavite vaš Android telefon (Verzija
4.1 ili novija) u ležište ovog aparata, dok je
vaš Android telefon (Verzija 4.1 ili novija)
povezan za aparat preko blututa, i prebacite
ovaj aparat na ANDROID režim rada, blutut
veza će se isključiti. Ako je vaš Android
telefon (Verzija 4.1 ili novija) povezan preko
“LG Bluetooth Remote” aplikacije pod istim
uslovima, onda će blutut veza i dalje biti
aktivirana.
yy Ako je ovaj aparat u BT režimu a vi povežete
svoj iPod touch/iPhone/iPad za ovaj aparat
posle povezivanja iPod touch/iPhone/iPad
uređaja za ovaj aparat pomoću Bluetooth
veze, funkcija se automatski prebacuje
na IPOD režim. Ako tada prekinete vezu
između iPod touch/iPhone/iPad uređaja i
ovog aparata, on će se automatski povezati
sa ovim aparatom pomoću Bluetooth veze.
yy Ako je ovaj aparat BT režim i vi povežete vaš
Android telefon (Verzija 4.1 ili novija) u ovaj
aparat nakon povezivanja vašeg Android
telefona (Verzija 4.1 ili novija) u ovaj aparat
preko “LG Bluetooth Remote” aplikacije,
funkcionisanje će se automatski prebaciti na
ANDROID režim rada. Zatim, ako isključite
vaš Android telefon (Verzija 4.1 ili novija) sa
ovog aparata, on će se automatski prebaciti
na BT režim.
yy Blutut povezivanje iPod touch/iPhone/iPad nije
aktivirano dok se iPod/iPhone/iPad nalazi na
ovom glavnom uređaju.
yy Ovaj aparat ne podržava višestruko uparivanje.
Ako je ovaj aparat već povezan sa drugim
Bluetooth uređajem, prekinite vezu sa
uređajem a zatim pokušajte ponovo.
yy Ako za rad koristite „LG Bluetooth Remote“
aplikaciju, postojale bi neke razlike između „LG
Bluetooth Remote“ aplikacije i isporučenog
daljinskog upravljača. Koristite isporučeni
daljinski upravljač po potrebi.
yy U zavisnosti od Blutooth uređaja, „LG Bluetooth
Remote“ aplikacija možda neće raditi.
yy „LG Bluetooth Remote“ aplikacija za Apple iOS
se neznatno razlikuje od Android OS-a.
yy Veza koju ste uspostavili će se možda prekinuti
ako izaberete drugu aplikaciju ili promenite
podešavanje povezanog uređaja pomoću „LG
Bluetooth Remote“ aplikacije. U tom slučaju,
proverite status veze.
yy Da biste sprečili eventualni kvar ili loše
funkcionisanje jedinice, preporučujemo Vam
da na njega povežete samo jedan uređaj.
2
Radni
Instalirajte „LG Bluetooth Remote“
aplikaciju preko „Apple App Store“
ili „Google Android Market (Google
Play Store)“
17
13. 2. 12. �� 2:33
18
Radni
Ostale operacije
Korišćenje aparata kao
budilnika
1. Uverite se da ste ispravno podesili sat.
(Pogledajte „Podešavanje sata“ na strani 9-10.)
2
2. Pritisnite i zadržite Alarm On/Off na zadnjoj
tabli.
Radni
3. Izvori zvuka alarma trepere. (FM (Tjuner)/IPOD)
Dok svi izvori zvuka trepere, izaberite onaj koji
želite pritiskom na
. Ako odaberete FM
režim (za radio), možete da odaberete stanicu
unapred pritiskom na
/
a onda pritisnite
da sačuvate.
4. Prikazuje se podešavanje „ON (Time)“.
Podešavanje sata treperi. Pritisnite
/
da
biste izabrali čas a zatim pritisnite
da biste
ga sačuvali.
5. Podešavanje minuta treperi. Pritisnite
/
da biste izabrali minut a zatim pritisnite
da
biste ga sačuvali.
6. Podešavanje jačine zvuka treperi. Pritisnite
/
da biste promenili jačinu zvuka, a zatim
pritisnite
da biste ga sačuvali.
,,Napomena
•• Funkcija alarma radi samo kada je aparat
isključen.
•• Možete proveriti status podešavanja tako
što ćete dva puta pritisnuti Alarm On/Off
na zadnjoj tabli.
•• Ako želite da ponovo podesite alarm,
ponovite korake 2-6.
Zaustavite zvonjenje alarma
-- Kada alarm zvoni, pritisnite Alarm On/Off na
zadnjoj tabli ili pritisnite 1.
-- Alarm se zaustavlja, ali podešavanja alarma
ostaju.
,,Napomena
•• Ako ne podesite sat na iPod/iPhone/iPad
uređaju, aparat neće imati sinhronizovan sat
sa vašim iPod/iPhone/iPad uređajem.
•• Ako izvučete kabl iz utičnice, podešavanje
alarma koje ste postavili neće biti
memorisano.
•• Nakon podešavanja funkcije sata, možete
podesiti funkciju alarma.
•• Ako ne pritisnete ni jedno dugme za 30
minuta posle isključivanja alarma, alarm će
se automatski isključiti.
•• Ako
podesite i sat i alarm, možete proverite i
vreme i ikonu za alarm “ “ pritiskanjem
Alarm On/Off iako je aparat u režimu
pripravnosti.
•• Ako je isteklo vreme koje ste podesili, aparat
će se automatski uključiti.
Dremanje
Funkcija dremanja vas budi svakih 10 minuta ako
lupnete bilo gde na kontrolnoj tabli dok je alarm
aktivan.
„ZZZ“ se pojavljuje i „ “ treperi. Da biste otkazali
funkciju dremanja, pritisnite Alarm On/Off ili 1.
Nastavak reprodukcije
Aparat memoriše mesto na kojem ste pritisnuli
. Pritisnite
da biste nastavili reprodukciju.
Aktivirajte i deaktivirajte
tajmer alarma
Pritiskajte Alarm On/Off na zadnjoj tabli da biste
aktivirali ili deaktivirali tajmer.
-- Ako je tajmer aktiviran, prikazaće se „ “.
-- Ako je tajmer deaktiviran, „ “ se neće prikazati.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 18
13. 2. 12. �� 2:33
Radni
19
Zatamnjivač
Privremeno isključivanje zvuka
Pritisnite SLEEP jednom. Kontrolna tabla će postati
upola tamnija. Da biste ga otkazali, pritiskajte SLEEP
sve dok kontrolna tabla ne postane svetla.
Pritisnite @ da biste prigušili zvuk. Možete
prigušiti zvuk da biste, na primer, odgovorili na
telefon. Tada će se „MUTE“ pojaviti na kontrolnoj
tabli. Da biste otkazali funkciju prigušivanja, ponovo
pritisnite @ ili prilagodite nivo jačine zvuka
pritiskom na +/-(Jačina).
Podešavanje tajmera za
spavanje
2
Radni
Dok slušate muziku ili radio, pritiskajte SLEEP da
biste izabrali vreme odlaganja između 10 i 180
minuta. Aparat će se isključiti nakon vremena
odlaganja. (Moći ćete da vidite sledeći redosled,
180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 ->
40 -> 30 -> 20 -> 10)
Da biste otkazali funkciju za spavanje, pritiskajte
SLEEP sve dok kontrolna tabla ne postane svetla.
,,Napomena
•• Možete proveriti preostalo vreme do
isključenja aparata pritiskom na SLEEP.
•• Funkcija mirovanja će biti aktivna nakon
funkcije zatamnjivanja.
Podešavanje režima zvuka
Ovaj sistem ima veći broj prethodno postavljenih
zvučnih polja. Željeni režim zvuka možete odabrati
pomoću SOUND EFFECT.
Prikazane stavke ekvilajzera mogu se razlikovati u
zavisnosti od izvora zvuka i efekata.
Na ekranu
Opis
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Ovaj program daje uzbudljivu
atmosferu zvuku, pružajući vam
utisak da ste na stvarnom rok,
pop, džez ili koncertu klasične
muzike.
BYPASS
Možete da uživate u zvuku
bez efekta ekvilajzera.
,,Napomena
Nakon promene ulaza će možda biti potrebno
da resetujete režim zvuka, ponekad čak i posle
promene datoteke sa zvukom.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 19
13. 2. 12. �� 2:33
3
Rešavanje problema
20 Rešavanje problema
Rešavanje problema
Problem
Nema napajanja.
Uzrok i ispravka
yy Priključite kabl za napajanje.
yy Proverite stanje tako što ćete raditi sa drugim elektronskim uređajima.
yy Pritisnite PFUNCTION ili P i proverite izabranu funkciju.
Nema zvuka.
yy Prilagodite jačinu zvuka.
yy Proverite da li je zvuk aparata prigušen.
yy Podesite položaj.
3
Rešavanje problema
Radio stanice ne mogu
pravilno da se podese.
yy Ručno podesite stanicu.
iPod/ iPhone/iPad ne
radi.
Pravilno povežite iPod/iPhone/iPad sa aparatom.
Ne čuje se zvuk sa vašeg
spojenog Android
uređaja.
yy Budite sigurni da koristite Android sistem verzije 4,1 ili noviji.
Sat se ne prikazuje.
Kontrolna tabla nije
svetla.
yy Prethodno podesite neke radio stanice, za detalje pogledajte stranicu page
14.
yy Ispravno povežite Android uređaj za aparat.
yy Napajanje je prekinuto ili je naponski kabl isključen.
yy Vratite sat na početne vrednosti (pogledajte stranicu 9-10).
Proverite da li je aktivirana funkcija zatamnjivača.
yy Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru za daljinski upravljač na jedinici.
Daljinski upravljač ne
radi kako treba.
yy Daljinski upravljač je predaleko od uređaja.
yy Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja.
yy Baterija u daljinskom upravljaču je istrošena.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 20
13. 2. 12. �� 2:33
4
Dodatak
Dodatak
Zaštitni znakovi i
licence
21
Rukovanje aparatom
Prilikom transporta aparata
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i „Made for
iPad“ znače da je elektronska dodatna oprema
namenjena za povezivanje sa iPod, iPod, odnosno
iPad i da je sertifikovan od strane proizvođača za
usklađenost sa Apple standardima. Kompanija
Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja niti za
njegovu usklađenost sa standardima koji se tiču
bezbednosti i propisa. Imajte u vidu da korišćenje
ovog dodatka sa iPod/iPhone uređajem može da
utiče na performanse bežične veze.
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth®
bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni
telefon sa Bluetooth® bežičnom tehnologijom
može biti kontrolisan pomoću Cascade ako je
konekcija napravljena Bluetooth® bežičnom
tehnologijom.
Održavanje spoljašnjih površina
čistim
Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za
insekte u blizini aparata.
Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da ošteti
površinu.
Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu
dugo u kontaktu sa aparatom.
4
Čišćenje aparata
Za čišćenje uređaja za reprodukciju koristite meku,
suvu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite
meku krpu malo nakvašenu blagim rastvorom
deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao
što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da
oštete površinu aparata.
Dodatak
Bluetooth® bežična tehnologija je sistem koji
dozvoljava radio vezu između elektronskih
uređaja na maksimalnoj udaljenosti od 10
metara.
Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za
transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno
da pošaljete aparat, radi maksimalne zaštite,
ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno
zapakovan u fabrici.
Bluetooth® zaštićena reč i logoi su u vlasništvu
Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka
od strane LG Electronics je po licenci.
Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u
vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 21
13. 2. 12. �� 2:33
22 Dodatak
Specifikacije
Opšte
Zahtevi za adapter
naizmenične struje
DC 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije
48 W
Dimenzije (Š x V x D)
(436 x 152 x 115) mm
Neto težina (približno)
2.3 kg
Radna temperatura
5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost
5 % do 90 %
USB/Mikro USB
5 V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad
5 V 0 2.1 A
Ulazi
Priključak PORT. IN
4
0.5 Vrms (3.5 mm stereo priključak)
Dodatak
Tjuner
Opseg FM pretrage
87.5 MHz do 108.0 MHz ili 87.50 MHz do 108.00 MHz
Pojačalo
Izlazna snaga
15 W X 2 ch (8 Ω na 1 kHz)
T.H.D
10 %
Zvučnici
Tip
ugrađen
Nazivna impedansa
8Ω
Nazivna ulazna snaga
15 W
Maks. ulazna snaga
30 W
yy Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 22
13. 2. 12. �� 2:33
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 23
13. 2. 12. �� 2:33
ND5521-FC.BHUNLLK_SER.indd 24
13. 2. 12. �� 2:33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement