LG ND4520 Owner's manual

LG ND4520 Owner's manual
KORISNIČKO UPUTSTVO
MUZIKA SA STILOM
ZVUČNIK SA LEŽIŠTEM
ND4520
SRPSKI
Pre nego što pustite vaš uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za ubuduće.
1
2
Prvi koraci
Prvi koraci
Informacije o
bezbednosti
1
Prvi koraci
OPREZ
NE OTVARAJTE, RIZIK OD
STRUJNOG UDARA
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG
UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI
ZADNJU STRANU) OVOG UREĐAJA. UNUTRA NEMA
DELOVA KOJE SAM KORISNIK MOŽE DA POPRAVLJA.
ZA POPRAVKE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
Simbol munje unutar
jednakostraničnog trougla
upozorava korisnika na prisustvo
opasnog neizolovanog napona
unutar proizvoda koji može biti
dovoljan pokazatelj za određeni rizik od strujnog
udara.
Uzvičnik unutar jednakostraničnog
trougla upozorava korisnika na
važne instrukcije o radu i održavanju
(servisu) koje se mogu naći u
uputstvu koje prati uređaj.
UPOZORENJE: DA BISTE SPREČILI POJAVU POŽARA
ILI STRUJNI UDAR, NE IZLAŽITE OVAJ UREĐAJ KIŠI ILI
VLAGI.
UPOZORENJE: Nemojte da postavljate ovaj uređaj
u zatvorene prostore kao što je na primer orman ili
nešto slično.
NAPOMENA : Radi dobijanja potrebnih
bezbednosnih informacija, uključujući
indentifikaciju proizvoda i rejtinge, molimo Vas da
pogledate nalepnicu na dnu aparata.
OPREZ koje se odnosi na električni kabl
Za većinu uređaja se preporučuje da se povežu
prema električnom kolu koje im je namenjeno;
Tj. jedna utičnica treba da napaja samo taj uređaj
i da nema dodatnih priključaka ili kola koja se
granaju. Da biste bili sigurni u vezi ovoga, proverite
na strani sa specifikacijama u ovom uputstvu
za rukovanje. Ne preopterećujte zidne utičnice.
Preopterećene, rasklimane ili oštećene utičnice,
produžni nastavci, iskrzani električni kablovi,
oštećene ili naprsle izolacije i slična oštećenja
su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti
do električnog udara ili požara. Zato povremeno
proverite kabl vašeg uređaja, i ako njegov izgled
ukazuje na oštećenje ili popuštanje u smislu
kvaliteta, isključite ga, i nemojte koristiti uređaj, a
kabli neka vam zameni ovlašćeni serviser. Zaštitite
električni kabl od fizičkog ili mehaničkog lošeg
postupanja sa njim, kao što su: uvrtanje, uvijanje,
priklještenje, zatvaranje vrata preko njega ili gaženja
po njemu. Obratite posebnu pažnju na priključke,
utičnice na zidu i mesto gde kabl izlazi iz uređaja.
Da biste isključili uređaj sa napajanja, izvucite utikač
iz utičnice. Kada instalirate uređaj, obezbedite da je
priključak lako dostupan.
Ovaj uređaj je opremljen portabl baterijom ili
akumulatorom.
Bezbedan način za odlaganje baterije ili
vađenje baterije iz opreme: Izvadite staru bateriju
ili celi sklop baterije, i obratno postupajte kada
postavljate bateriju. Da biste sprečili zagađenje
okoline i eventualnu opasnost po zdravlje ljudi
i životinja, odložite stare baterije u odgovarajući
kontejner na određenim prihvatnim lokacijama.
Nemojte da bacate baterije zajedno sa ostalim
otpadom. Preporučuje se da koristite lokalne
baterije i akumulatore koji nisu štetni. Baterije ne
treba da se izlažu visokim temperaturama, kao što
su na primer sunce, vatra ili slično.
OPREZ: Aparat ne treba da je izložen vodi (kapanju
ili prskanju), a ne treba ni da se na njega stavljaju
predmeti koji sadrže tečnosti kao što su napr. vaze.
Prvi koraci
Odlaganje starog uređaja
1.Simbol precrtane korpe za otpatke
na proizvodu znači da se na njega
odnosi Direktiva Evropske Unije
2002/96/EC.
3.Pravilno odlaganje starog
uređaja pomoći će u sprečavanju
potencijalnog negativnog uticaja na
životnu sredinu i zdravlje ljudi.
4.Dodatne informacije o odlaganju
starog uređaja zatražite od gradske
uprave, komunalnog preduzeća
ili prodavnice u kojoj ste kupili
proizvod.
Odlaganje baterija/akumulatora
1. Ako je baterija/akumulator označen
simbolom precrtane korpe za
otpatke, znači da se na bateriju/
akumulator odnosi Direktiva
Evropske Unije 2006/66/EC.
2. Simbol može biti kombinovan sa
hemijskim simbolima za živu (Hg),
kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba
odložiti odvojeno od opšteg
gradskog otpada, i to preko
namenskih tačaka za prikupljanje,
ustanovljenih od strane vlade ili
lokalne uprave.
4. Ispravnim odlaganjem starih
baterija/akumulatora sprečavate
potencijalne negativne efekte na
okolinu, zdravlje životinja i ljudi.
5. Dodatne informacije o odlaganju
starih baterija/akumulatora zatražite
od gradske uprave, komunalnog
preduzeća ili prodavnice u kojoj ste
kupili proizvod.
Napomena Evropske Unije u vezi
bežičnih proizvoda
LG ovim deklariše da je ovaj proizvod
(tj. da su ovi proizvodi) u skladu sa
osnovnim zahtevima i ostalim važnim
odredbama direktiva: Directive 1999/5/
EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC and
2009/125/EC.
Molimo vas da preko sledeće adrese
uspostavite kontakt radi kopije
deklaracije DoC (Declaration of
Conformity - Izjava o usklađenosti
proizvoda)
Centar za evropske standarde:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt
telefon korisničke službe. Informacije
o korisničkom servisu potražite
na garantnom listu ili se obratite
prodavcu od kog ste kupili ovaj
proizvod.
Samo za korišćenje unutra.
Izjava o izlaganju RF radijaciji
Ovu opremu bi trebalo instalirati i njom
upravljati uz održavanje najmanje
udaljenosti od 20 cm između predajnika
i tela.
1
Prvi koraci
2.Sve električne i elektronske uređaje
treba odložiti odvojeno od opšteg
gradskog otpada, i to preko
namenskih tačaka za prikupljanje,
ustanovljenih od strane vlade ili
lokalne uprave.
3
4
Sadržaj
Sadržaj
3
Rešavanje problema
20
Rešavanje problema
1
Prvi koraci
4
Dodatak
2
5
5
5
5
5
5
5
5
6
21
22
23
Trgovačke marke i licence
Specifikacije
Rukovanje aparatom
6
6
7
7
8
8
9
10
10
Informacije o bezbednosti
Jedinstvene mogućnosti
– Napravljeno za iPod/iPhone/iPad
– Portable In
– USB reprodukcija
– Bluetooth
Oprema
Uvod
– Simboli korišćeni u ovom uputstvu
Zahtevi u vezi sa datotekama za
reprodukciju
– Zahtevi za MP3/WMA muzičku
datoteku
– Kompatibilni USB uređaji
– Zahtevi za USB uređaj
Daljinski upravljač
– Instaliranje baterije
Prednja tabla
Zadnja tabla
Gornji panel
Priključivanje adaptera naizmenične struje
Instaliranje baterije
2
Rad
11
12
12
13
14
14
14
15
15
16
16
Celokupan rad
Osnovne operacije
– iPod/iPhone/iPad Operacije
– Rad sa USB
– Privremeno iskljuèivanje zvuka
– Nastavak reprodukcije
– AUTOMATSKO GAŠENJE
Napredne operacije
– Slušanje muzike sa spoljnog uređaja
Korišćenje Bluetooth bežične tehnologije
– Slušanje muzike koja je uskladištena
na Bluetooth uređajima
– Korišćenje Bluetooth aplikacija.
6
18
Prvi koraci
Jedinstvene
mogućnosti
Uživajte u muzici sa iPod/iPhone/iPad sa
jednostavnom vezom.
Portable In
Slušanje muzike sa prenosivog uređaja.
USB reprodukcija
Uživajte u muzici sa USB sa jednostavnom vezom.
Bluetooth
Uživajte u muzici preko vašeg bluetooth uređaja uz
jednostavno povezivanje
Oprema
Molimo proverite i indentifikujte dostavljenu
opremu.
Daljinski upravljač (1)
Uvod
Simboli korišćeni u ovom
uputstvu
,,Napomena
Ukazuje na posebne napomene i mogućnosti u
radu.
>>Oprez
Ukazuje na mere opreza za sprečavanje mogućih
oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.
LG Bluetooth Remote
Možete upravljati ovim uređajem za reprodukciju vašim iPhone ili Android uređajem preko
Bluetooth-a. Ovaj uređaj za reprodukciju i telefon
moraju biti upareni preko Bluetooth-a. Posetite
„Apple App Store“ ili „Google Android Market
(Google Play Store)“ ili koristite ovaj QR kod za
traženje aplikacije „LG Bluetooth Remote“ aplikacije.
Za detaljne informacije pogledajte stranicu 18.
Kabl za napajanje (1)
(Android OS)
Adapter naizmenične
struje (1)
Baterije (1)
(Apple iOS)
1
Prvi koraci
Napravljeno za iPod/iPhone/
iPad
5
6
1
Prvi koraci
Zahtevi u vezi sa
datotekama za
reprodukciju
Prvi koraci
Zahtevi za MP3/WMA muzičku
datoteku
Kompatibilnost MP3/WMA datoteka sa ovim
plejerom je ograničena na sledeći način:
yy Frekvencija semplovanja: u opsegu 32 - 48 kHz
(MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
yy Bit rate: u opsegu 32 - 320 kb/s (MP3),
40 - 192 kb/s (WMA)
yy Maksimalan broj datoteka: Ispod 999
yy Maksimalan broj foldera : Ispod 99
yy Oznake tipova datoteka: „.mp3“/„.wma“
Kompatibilni USB uređaji
yy MP3 plejer: MP3 plejeri sa fleš memorijom.
yy USB fleš memorija:
Uređaji koji podržavaju standard USB 1.1.
yy USB funkcija ove jedinice ne podržava neke USB
uređaje.
Zahtevi za USB uređaj
yy Nisu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju
dodatnih programa prilikom priključivanja na
računar.
yy Nemojte da isključujete USB uređaj dok se koristi.
yy Pretraživanje USB uređaja velikog kapaciteta
može da potraje duže od nekoliko minuta.
yy Napravite rezervne kopije svih podataka kako
biste sprečili njihov gubitak.
yy USB uređaj neće biti prepoznat ako budete
koristili produžni USB kabl ili USB razvodnik.
yy Nije podržan sistem datoteka NTFS.(Podržan je
samo sistem datoteka FAT 16/32.)
yy Uređaj neće biti prepoznat ako sadrži više od
1000 datoteka.
yy Spoljni HDD, Čitači kartica, Zaključani uređaji, ili
USB uređaji sa čvrstim diskom, mobilni telefoni
nisu podržani.
yy USB priključak na plejeru se ne može povezati sa
računarom. Ovaj plejer nije moguće koristiti kao
uređaj za skladištenje.
yy neki USB uređaji možda neće raditi sa ovim
aparatom.
yy U stanju kada je napon uključen, ne možete da
punite iPad preko ulaza za USB.
yy U stanju kada je napon uključen, možete da
punite iPod/iPhone/Smart telefon preko ulaza za
USB.
yy Kada povežete Smart telefon preko USB-a, možete
ga samo promeniti kada je uređaj uključen. (Neki
smartphone-ovi neće biti punjeni).
Prvi koraci
Daljinski upravljač
7
Instaliranje baterije
Imate dva načina da otvorite odeljak za baterije.
Novčić
1 (NAPON) : Uključite ili isključite uređaj.
FUNCTION : Bira funkciju i ulazni izvor.
Prst
2. Ubacite i učvrstite bateriju sa plus(+) okrenutim
u istom smeru kao što je i plus(+) u odeljku za
baterije.
+/- (VOL) : Podešava jačinu zvuka zvučnika.
/
(Preskoči/Traži) :
-- Brza pretraga unazad ili unapred.
-- Traži deo unutar datoteke.
(Reprodukcija/Pauza) : Počinje ili pauzira
reprodukciju.
@ : Privremeno isključuje zvuk.
: Ovo dugme nije dostupno.
3. Stavite odeljak za baterije na daljinski upravljač i
da biste ga zatvorili, okrenite ga u smeru kazaljki
na satu.
>>Oprez
Baterija koja se koristi u ovom uređaju može
da izazove opasnost od vatre ili hemijskih
opekotina ako se sa njom ne postupa na pravi
način. Nemojte ponovo puniti, rasklapati,
spaljivati, ili zagrevati iznad 100 °C (212 °F).
Zamenite samo bateriju čiji je br. dela CR2025.
Korišćenje druge baterije može da nosi rizik od
požara ili eksplozije. Bacite korištenu bateriju.
Čuvajte bateriju van domašaja dece. Ne
rasklapajte je i ne bacajte je u vatru.
Novčić
>>Oprez
Prst
Ako imate duge nokte, ne otvarajte odeljak za
baterije koristeći svoj prst. U suprotnom, mogli
biste da slomite nokat.
1
Prvi koraci
1. Okrenite odeljak za baterije u pravcu suprotnom
od kazaljki na satu koristeći novčić ili svoj prst.
Zatim izvadite odeljak za baterije.
8
Prvi koraci
Prednja tabla
1
Prvi koraci
PORT. IN
a Pokazivač
b 1 (NAPON)
Uključite ili isključite uređaj.
c VOL (+/-)
Podešava jačinu zvuka zvučnika.
Zadnja tabla
a USB Port
Reprodukuje muzičku datoteku povezivanjem
USB uređaja.
b PORT. IN (3.5mm)
Slušanje muzike sa prenosivog uređaja.
c DC IN12 V 02.5A (Ulaz AC adaptera)
d F (FUNKCIJA)
Bira funkciju i izvor ulaza.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)
Prvi koraci
9
Gornji panel
1
Prvi koraci
a iPod/iPhone/iPad ležište
Povezuje iPod/iPhone/iPad.
b Zvučnik
10
Prvi koraci
Priključivanje adaptera
naizmenične struje
1
Prvi koraci
1. Priključite dostavljeni kabl za napajanje
naizmeničnom strujom na adapter naizmenične
struje.
2. Priključite adapter naizmenične struje na DC.IN
ulaz za adapter naizmenične struje.
Instaliranje baterije
1. Pritisnite i otvorite zaštitu za bateriju koja se
nalazi sa zadnje strane jedinice.
2. U odeljak postavite šest “baterija veličine AA” (ne
isporučuju se) i proverite da li su baterije 2 i 3
ispravno postavljene.
3. Zatvorite poklopac baterija.
3. Utaknite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom u utičnicu za naizmeničnu struju.
>>Oprez
2
yy Držite baterije izvan aparata kada ih duže
vreme ne koristite.
yy Zamenite baterije novim kada ih je
potrebno menjati.
yy Za korišćenje se preporučuju alkalne ili
NiMH baterije.
>>Oprez
Koristite samo adapter naizmenične struje
dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte
koristiti kabl za napajanje sa drugog uređaja
ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo
kog drugog kabla za napajanje ili napajanja
može da izazove oštećenje uređaja i poništi
garanciju.
,,Napomena
yy Punjenje preko ove jedinice se jedino može
uraditi ako je kabl za napon uključen.
Rad
11
Celokupan rad
Aparatom možete rukovati pomoću ovih tastera. Da biste došli do više informacija, pogledajte tabelu u
nastavku.
Režim
PORT.IN
USB
BLUETOOTH
-/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
1
Uključeno/
Isključeno
Uključeno/
Isključeno
Uključeno/
Isključeno
Uključeno/
Isključeno
Preskoči -/+
-
Preskoči -/+
-
Skenirati nazad
Skenirati napred
-
Skenirati nazad
Skenirati napred
-
Reprodukcija/
pauza
-
Reprodukcija/
pauza
-
Menja svaku
funkciju
Menja svaku
funkciju
Menja svaku
funkciju
Menja svaku
funkciju
Mutirajte/
Nemojte mutirati
zvuk
Mutirajte/
Nemojte mutirati
zvuk
Mutirajte/
Nemojte mutirati
zvuk
Mutirajte/
Nemojte mutirati
zvuk
pritisnite
/
pritisnite i
zadržite /
FUNCTION
F
@
2
Rad
IPOD/IPAD
Taster
12
Rad
Osnovne operacije
iPod/iPhone/iPad Operacije
Da biste
Pauzirali
ili ponovo
pokrenuli
Možete uživati u zvuku na svom iPod/iPhone/iPad.
Za pojedinosti o iPod/iPhone/iPad, pogledajte iPod/
iPhone/iPad Korisničko uputstvo.
2
Rad
1. Čvrsto povežite iPod/iPhone/iPad. Ako uključite
ovaj aparat, vaš iPod/iPhone/iPad se automatski
uključuje i ponovo počinje da se puni.
Preskočili
Uradite sledeće
Pritisnite
U toku reprodukcije, pritisnite
/
da biste prešli na
sledeću datoteku ili da biste se
vratili na početak tekuće
datoteke.
U toku reprodukcije, pritisnite
dvaput kratko da biste se
vratili korak unazad na
prethodnu datoteku.
Pretražili
/
Pritisnite i zadržite
tokom reprodukcije i pustite ga
kada budete želeli da počnete
sa slušanjem.
Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
Uređaj podržava sledeće modele.
yy iPod touch
yy iPod nano
2. Pritisnite
FUNCTION ili F da biste izabrali
iPod/iPad funkciju.
yy iPhone 4 S
yy iPhone 4
yy iPhone 3GS
yy iPhone 3 G
yy iPad 2
yy iPad
U zavisnosti od verzije softvera vašeg iPod/iPhone/
iPad uređaja, možda nećete moći da kontrolišete
svoj iPod/iPhone/iPad pomoću ovog aparata.
U zavisnosti od iPod/iPhone/iPad uređaja, možda
nećete moći da kontrolišete iPod/iPhone/iPad
pomoću ovog aparata.
Rad
,,Napomena
yy Zavisno od trenutne verzije iPod/iPhone/
iPad softvera, možda neće biti moguće
kontrolisati iPod/iPhone/iPad pomoću ovog
aparata. Preporučujemo vam da instalirate
najnoviju verziju softvera.
13
Rad sa USB
1. Priključite USB jedinicu na USB port.
2. Odaberite USB funkciju pritiskom na
FUNCTION ili F.
yy Ako koristite aplikaciju, zovete, ili šaljete
ili primate tekstualnu SMS poruku, itd. na
iPod Touch, iPhone ili iPad uređaju, isključite
ga sa ležišta za iPod/iPhone/iPad na ovom
aparatu i tek tada ga koristite.
yy Kada je napon uključen/isključen, možete
da punite vaš iPod/iPhone/iPad tako što
ćete ga ubaciti u ulaz za iPod/iPhone/iPad.
yy Možda ćete morati da izvršite dodatne
radnje sa iPod touch ili iPhone uređajem, na
primer “otključavanje” povlačenjem na gore.
yy Vaš iPod/iPhone/iPad kada je naponski kabl
na vašoj jedinici izvađen iz struje, čak i kada
se vaše baterije pune sa ovom jedinicom.
Rad
yy Ako imate problem sa vašim iPod/iPad
iPhoneuređajem, molimo vas da posetite
www.apple.com/support.
2
,,Napomena
Da biste izvadili USB iz uređaja
1. Izaberite drugačiju funkciju/režim.
2. Izvadite USB iz uređaja.
Da biste
Uradite sledeće
Reprodukciju Pritisnite
Pauziranje
U toku reprodukcije, pritisnite
U toku reprodukcije, pritisnite
/
da biste prešli na sledeću
Prelazak na datoteku ili da biste se vratili na
sledeću ili početak tekuće datoteke.
prethodnu U toku reprodukcije, pritisnite
datoteku dvaput kratko da biste se vratili
korak unazad na prethodnu
datoteku.
Pritisnite i zadržite
/
tokom
Pretraživanje
reprodukcije i pustite ga kada
unutar
budete želeli da počnete sa
numere
slušanjem.
14
Rad
,,Napomena
yy Ako tokom slušanja uključite ili isključite
uređaj, datoteka koju ste poslednju slušali
će nastaviti da se reprodukuje.
yy Tokom reprodukcije, ako promenite režim
funkcije, i vratite se unazad na prethodni
režim funkcije, poslednja datoteka koju ste
slušali normalno će se reprodukovati.
2
yy USB fascikle/datoteke se prepoznaju kako je
navedeno u nastavku
Rad
FASCIKLA
ROOT
DATOTEKA
FASCIKLA 1
FASCIKLA 3
DATOTEKA 7
FASCIKLA 7
DATOTEKA 8
DATOTEKA 9
DATOTEKA 3
FASCIKLA 8
DATOTEKA 10
DATOTEKA 4
FASCIKLA 2
FASCIKLA 5
DATOTEKA 11
DATOTEKA 12
FASCIKLA 6
Pritisnite @ na daljinskom upravljaču da biste
prugušili zvuk na aparatu.
Možete prigušiti zvuk da biste, na primer, odgovorili
na telefon. Da ugasite funkcije za gašenje tona,
pritisnite opet @ ili VOL UP i DOWN.
Nastavak reprodukcije
Aparat memoriše mesto na kojem ste pritisnuli
Pritisnite
da biste nastavili sa reprodukcijom.
AUTOMATSKO GAŠENJE
Ovaj uređaj će se isključiti da bi smanjio potrošnju
električne energije u slučaju da osnovna jedinica
nije povezana sa spoljnim uređajem i ne koristi se
25 minuta.
DATOTEKA 5
DATOTEKA 6
FASCIKLA 4
Privremeno iskljuèivanje zvuka
DATOTEKA 13
DATOTEKA 14
DATOTEKA 1
DATOTEKA 2
yy Datoteka će biti reprodukovana od $
datoteke br.1 do $ datoteke br.14 jedna po
jedna.
yy *ROOT : Prvi ekran koji možete videti kada
računar prepozna USB se naziva “ROOT”
Ovaj uređaj se tako ponaša nakon šest sati pošto
se glavna jedinica poveže sa drugim uređajem
pomoću analognog ulaza.
.
Rad
15
Napredne operacije
Slušanje muzike sa spoljnog
uređaja
Ovaj aparat se može koristiti za reprodukciju muzike
sa raznih vrsta spoljnih uređaja. (Prenosivi kabl se ne
dostavlja kao dodatna oprema sa ovim aparatom.)
PORT.IN
1. Priključite spoljni uređaj na PORT.IN priključak
aparata.
2. Uključite napajanje pritiskom na 1 .
3. Odaberite funkciju PORT. IN pritiskom na
FUNCTION ili F.
4. Uključite spoljni uređaj i pokrenite reprodukciju.
Rad
MP3 plejer i sl.
2
16
Rad
Korišćenje Bluetooth
bežične tehnologije
Slušanje muzike koja je
uskladištena na Bluetooth
uređajima
O Bluetooth-u
Bluetooth® je bežična komunikaciona tehnologija
za veze kratkog dometa.
2
Dostupan domet je u rasponu od 10 metara.
Rad
(Zvuk se može prekinuti kada konekciju ometa
drugi elektronski talas ili kada povezujete bluetooth
u drugim sobama.)
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth®
bežičnom tehnologijom je besplatno.
Mobilni telefon sa Bluetooth® bežičnom
tehnologijom može biti kontrolisan pomoću
Cascade ako je konekcija napravljena Bluetooth®
bežičnom tehnologijom.
Mogući uređaji : Mobilni telefon, MP3, Laptop, PDA.
Bluetooth profili
Kako biste koristili Bluetooth bežičnu vezu, uređaji
moraju imati mogućnost da pročitaju određene
profile. Ovaj uređaj podržava sledeće profile.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil
za naprednu distribuciju zvuka)
Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja,
proverite da li je Bluetooth uključen na vašem
Bluetooth uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg
Bluetooth uređaja. Kada se operacija uparivanja
obavi nije je potrebno ponovo obavljati.
1. Izaberite funkciju Bluetooth pomoću
FUNCTION ili F.
Posle toga, na aparatu će se upaliti i početi da
treperi Blutooth LED lampica.
2. Radite sa Bluetooth uređajem i obavite operaciju
uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja
pomoću Bluetooth uređaja, može se javiti
lista pronađenih uređaja na ekranu Bluetooth
uređaja što zavisi od tipa Bluetooth uređaja. Vaš
uređaj prikazuje se kao „LG Audio ND4520“.
3. Unesite PIN kod.
PIN cord : 0000
4. Kada je aparat uspešno povezan sa vašim
Bluetooth uređajem, na njemu se pali Bluetooh
LED lampica bez treperenja.
,,Napomena
U zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja, neki
uređaji imaju drugačiji način uparivanja.
5. Slušanje muzike.
Da biste slušali muziku koja se nalazi na vašem
Bluetooth uređaju, pogledajte korisničko
uputstvo vašeg Bluetooth uređaja.
,,Napomena
yy Zvuk iz glavog seta može da bude izobličen
ako pojačate zvuk na uređaju za 2/3 ili više.
yy Kada koristite funkciju blututa, podesite
jačinu zvuka na blutut uređaju na
odgovarajući nivo za slušanje.
Rad
17
yy Nakon traženja ove jedinice na vašem
blutut uređaju, uskladite jedinicu sa blutut
uređajem. Zatim pustite fajl koji želite.
yy Zvuk se može prekinuti kada konekciju
ometa drugi elektronski talas.
yy Ne možete upravljati Bluetooth uređajem
pomoću ove jedinice.
yy Iako je razdaljina između vašeg Bluetooth-a
i seta manja od 10m, ako postoje prepreke
između njih, vaš Bluetooth uređaj se ne
može povezati.
yy U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete
biti u mogućnosti da koristite Bluetooth
funkciju.
yy Možete uživati u bežičnom sistemu koristeći
telefon, MP3, Notebook, itd.
yy Električni kvar usled prisustva uređaja koji
koriste istu frekvenciju kao što je medicinska
oprema, mikrotalasni ili uređaji za bežični
LAN će prekinuti vezu.
yy Kada neko ustane i prekine komunikaciju
između Bluetooth uređaja i plejera, veza će
se prekinuti.
yy Prilikom udaljavanja Bluetooth-a od aparata,
kvalitet zvuka će opasti i veza će se prekuti
kada rastojanje između Bluetooth-a i aparata
prekorači radni domet Bluetooth-a.
yy Ovaj uređaj sa blutut wireless tehnologijom
je isključen, ako isključite jedinicu ili stavite
uređaj na više od 10 m od jedinice.
yy Ako je blutut veza isključena, trebalo bi da
povežete blutut uređaj sa vašom jedinicom.
2
Rad
yy Uparivanje je ograničeno na samo jedan
Bluetooth uređaj po jednoj jedinici a
višestruko uparivanje nije podržano.
18
2
Rad
Korišćenje Bluetooth
aplikacija.
Instalirajte “LG Bluetooth Remote
app” povezivanjem vašeg iPhone/
iPad/iPod u vaš plejer.
O LG Bluetooth Remote aplikaciji
1. Povežite vaš iPhone/iPad/iPod to iPod/iPhone/
iPad. Prikaz za preuzimanje “LG Bluetooth
Remote” će automatski biti povezan. (iOS
operativni sistem samo)
LG Bluetooth Remote App donosi nove funkcije
vašoj jedinici.
Da biste uživali u više mogućnosti, preporučujemo
da preuzmete i instalirate besplatnu „LG Bluetooth
Remote“ aplikaciju.
Rad
Instalirajte „LG Bluetooth app“ na
svoj Bluetooth uređaj
1. Instalirajte „LG Bluetooth app“ pomoću QR kod.
Koristite softver za skeniranje da biste skenirali
QR kod. (Android operativni sistem samo)
2. Lupnite na ikonicu za instaliranje.
3. Lupnite na ikonicu za preuzimanje.
2. Lupnite na ikonicu za instaliranje.
3. Lupnite na ikonicu za preuzimanje.
Instalirajte „LG Bluetooth Remote
app“ pomoću „Apple App Store“ ili
„Google Android Market“
1. Lupnite na ikonicu Apple App Store ili na
ikonicu Google Android Market(Google Play
Store).
2. U liniji za pretraživanje, otkucajte „LG Bluetooth
Remote“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, pronađite i lupnite
na „LG Bluetooth Remote“ da biste započetli
preuzimanja Bluetooth aplikacije.
4. Lupnite na ikonicu za instaliranje.
5. Lupnite na ikonicu za preuzimanje.
,,Napomena
yy Uverite se da je priključen Bluetooth uređaj
povezan na Internet.
yy Uverite se da je priključen Bluetooth uređaj
opremljen sa „Apple App Store“ ili „Google
Android Market(Google Play Store)“
(Android OS)
(Apple iOS)
,,Napomena
yy Uverite se da je priključen Bluetooth uređaj
povezan na Internet.
yy Uverite se da priključen Bluetooth uređaj
ima sofversku aplikaciju za skeniranje. Ako
nemate ni jednu, preuzmite je sa “Apple App
Store” ili „Google Android Market (Google
Play store)“.
Rad
Aktivirajte Bluetooth uz pomoć LG
Bluetooth daljinske aplikacije
LG Bluetooth aplikacija pomaže da povežete
priključen bluetooth uređaj za aparat.
1. Lupnite na ikonicu LG Bluetooth aplikacije na
početnoj strani da biste otvorili LG Bluetooth
aplikaciju, i otišli na glavni meni.
2. Lupnite na [Setting] i odaberite aparat koji želite.
,,Napomena
yy Nakon povezivanja Bluetooth uređaja sa
aparatom korišćenjem aplikacije iOS BT,
povežite iPod/iPhone/iPad za aparat. Tada
će ova funkcija automatski biti prebačena
na IPOD/IPAD funkciju. Ako prekinete vezu
iPod/iPhone/iPad i aparata, Bluetooth uređaj
će se automatski povezati sa jedinicom.
yy Tokom korišćenja Bluetooth-a, možda
nećete moći da radite sa BT aplikacijom.
Prekinite vezu Bluetooth uređaja koji ste
prethodno povezali da biste pravilno koristili
BT aplikaciju.
yy Ako koristite Bluetooth aplikaciju za rad,
moguće je da postoje određene razlike
između Bluetooth aplikacije i dostavljenog
daljinskog upravljača. Daljinski upravljač
koristite samo po potrebi.
yy Ako radite sa BT aplikacijom dok je povezan
Bluetooth uređaj, može da dođe do
prekidanja Bluetooth veze koju ste ranije
uspostavili. (U zavisnosti O/S na pametnom
telefonu, ovaj proces se razlikuje.)
yy U zavisnosti od Bluetooth uređaja, BT.App
možda neće raditi.
yy Dok je Bluetooth funkcija aktivna, a koristite
BT aplikaciju, isporučeni daljinski upravljač
možda neće raditi.
yy Kada koristite BT aplikaciju za daljinski
upravljač, rad može da se razlikuje od
isporučenog daljinskog upravljača.
yy Prema operativnom sistemu na
pametnom telefonu, postoje razlike u
radu BT aplikacije.
,,Note
yy Ako je vaš Bluetooth uređaj već povezan za
drugi aparat, prvo prekinite Bluetooth vezu.
Tada možete upravljati vašim uređajem za
reprodukciju preko BT aplikacije.
yy Ako odaberete drugu aplikaciju ili promenite
podešavanje uređaja koji je povezan preko
BT aplikacije, može se dogoditi da se veza
koju ste uspostavili prekine. U tom slučaju,
molimo Vas da proverite stanje veze.
yy Ako stavite vaš iPod/iPhone/iPad na ovaj
glavni uređaj dok je iPod/iPhone/iPad
povezan za njega preko Blututa, Blutut će se
deaktivirati.
yy Blutut povezivanje iPod/iPhone/iPad nije
aktivirano dok se iPod/iPhone/iPad nalazi na
ovom glavnom uređaju.
2
Rad
3. Ako želite da dobijete više informacija za rad,
lupnite na [Setting] i [Help].
19
3
Rešavanje problema
20 Rešavanje problema
Rešavanje problema
Problem
Ispravka
yy Priključite kabl za napajanje.
Nema napajanja.
yy Proverite stanje tako što ćete raditi sa drugim elektronskim uređajima.
yy Ispražnjene baterije zamenite novim.
yy Pritisnite
3
Daljinski upravljač ne
radi pravilno.
yy Uklonite prepreku na putanji između daljinskog upravljača i aparata.
Rešavanje problema
FUNCTION ili F a zatim proverite odabranu funkciju.
Nema zvuka.
iPod/iPhone/iPad ne
radi.
yy Pravilno ga povežite sa aparatom.
yy Daljinskim upravljačem upravljajte sa daljine od oko 7m (23 stope).
yy Zamenite bateriju novom.
4
Dodatak
Dodatak
21
Trgovačke marke i
licence
Bluetooth® bežična tehnologija je sistem koji
omogućava radio kontakt između elektronskih
uređaja u opsegu od 10 metara.
Povezivanje individualnih uređaja na Bluetooth®
bežičnu tehnologiju ne predstavlja nikakve
dodatne troškove. Mobilni telefon sa Bluetooth®
bežičnom tehnologijom može da radi preko
Cascade ako je veza ostvarena preko Bluetooth®
bežične tehnologije.
Reč Bluetooth® i logotipi su vlasništvo korporacije
Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje takvih
oznaka od strane kompanije LG Electronics je
pod licencom.
Ostale trgovačke marke i trgovački nazivi su
vlasništvo njihovih vlasnika.
4
Dodatak
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i „Made for
iPad“znače da je elektronska dodatna oprema
namenjena za povezivanje sa iPod, iPod, odnosno
iPad i da je sertifikovan od strane proizvođača za
usklađenost sa Apple standardima.
Kompanija Apple nije odgovorna za rad
ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim i regulatornim standardima.
Imajte u vidu da korišćenje ovog dodatka
sa iPod/iPhone uređajem može da utiče na
performanse bežične veze.
22 Dodatak
Specifikacije
Opšte
Zahtevi za adapter
naizmenične struje
Potrošnja struje
DC 12 V 0 2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
Dimenzije (Š x V x D)
320(348) X 60(90) X 150 mm
Neto težina (pribl.)
1.54 Kg
Radna temperatura
5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost
5 % do 90 %
Napajanje magistrale
DC 5 V 0 500 mA,
iPod/iPhone/iPad
DC 5 V 0 2.1 A
30 W
Ulazi
4
PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereo utičnica)
Dodatak
Pojačalo
Output Power
5 W + 5 W (8Ω pri 1kHz)
T.H.D
10 %
Zvučnici
Tip
ugrađen
Nazivna impedansa
8Ω
Nazivna ulazna snaga
5W
Maks. ulazna snaga
10 W
yy Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.
Dodatak 23
Rukovanje aparatom
Prilikom transporta aparata
Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za
transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno
da pošaljete aparat, radi maksimalne zaštite,
ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno
zapakovan u fabrici.
Spoljašnje površine održavajte čistim
Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za
insekte u blizini aparata.
Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da ošteti
površinu.
Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu
dugo u kontaktu sa aparatom.
Čišćenje aparata
4
Dodatak
Za čišćenje uređaja za reprodukciju koristite meku,
suvu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite
meku krpu malo nakvašenu blagim rastvorom
deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao
što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da
oštete površinu aparata.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement