LG AF115 Owner's manual

LG AF115 Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
LCOS PROJEKTOR
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj
i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
AF115
www.lg.com
LCOS PROJEKTOR
Upozorenje
Ovo je uređaj klase B. U kućnom okruženju ovaj proizvod može dovesti do smetnji zbog dejstva radio
talasa. U tom slučaju, korisnik će možda morati da preduzme odgovarajuće mere.
Sadržaj
Sadržaj
Bezbednosna uputstva.................................................. 4
Imena delova
Kućište..................................................................................................7
Deo za povezivanje.......................................................................... 8
Kontrolna tabla.................................................................................. 9
Daljinski upravljač ..........................................................................10
Postavljanje baterija........................................................................10
Indikatori statusa projektora.......................................................... 11
Pribor..................................................................................................12
Opcioni dodatni pribor..................................................................12
Instalacija i sklapanje
Mere predostrožnosti prilikom instalacije.................................13
Postavljanje projektora...................................................................14
Kensington sistem bezbednosti..................................................15
Uključivanje projektora...................................................................16
Isključivanje projektora...................................................................16
Fokus i položaj slike na platnu..................................................... 17
Izbor režima ulaza........................................................................... 17
Povezivanje
Povezivanje
Povezivanje
Povezivanje
Povezivanje
sa
sa
sa
sa
Opcije iz menija OPTION
Korišćenje funkcije Still................................................................. 27
Izbor jezika....................................................................................... 27
Korišćenje funkcije Blank............................................................. 27
Izbor boje za prazno platno........................................................28
Funkcija Sleep Timer.....................................................................28
Funkcija Auto sleep.......................................................................29
Funkcija Option Reset...................................................................29
Opcije iz menija INFORMATION
Da biste pogledali informacije o projektoru............................29
Informacije
Podržani formati slike....................................................................30
Održavanje........................................................................................31
Zamena lampe................................................................................32
Specifikacije.....................................................................................35
stonim računarom..............................................18
izvorom video signala........................................18
DVD plejerom......................................................19
D-TV risiverom.....................................................19
Funkcija
Opcije iz menija PICTURE
Režim slike.......................................................................................20
Podešavanje slike...........................................................................20
ADV. Opcije iz menija PICTURE
Funkcija Auto Iris.............................................................................21
Funkcija Advanced Control...........................................................21
Funkcija Advanced Picture Reset..............................................23
Opcije iz menija SCREEN
Da biste promenili opciju PJT Mode........................................24
Korišćenje funkcije Aspect Ratio...............................................24
Korišćenje funkcije Keystone......................................................25
Funkcija Test Pattern......................................................................25
Funkcija Auto Configure...............................................................25
Funkcija RGB Config.....................................................................26
Funkcija Screen Reset...................................................................26
Odlaganje starog uređaja
1. S
imbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske unije
2002/96/EC.
2. Sve električne i elektronske uređaje treba odložiti odvojeno od opšteg gradskog otpada korišćenjem namenskih tačaka za prikupljanje koje je ustanovila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje starog uređaja pomoći će u sprečavanju potencijalnog negativnog uticaja na životnu
sredinu i zdravlje ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starog uređaja potražite od gradske uprave, komunalnog preduzeća za odlaganje
otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
3
Bezbednosna uputstva
Bezbednosna uputstva
Pridržavajte se bezbednosnih uputstava kako biste sprečili potencijalne nesrećne slučajeve ili pogrešnu upotrebu projektora.
ꔈ Bezbednosna uputstva data su u dva oblika, kao što je objašnjeno ispod.
UPOZORENJE : Ako zanemarite ova upozorenja, može doći do ozbiljnih telesnih povreda, pa čak i sa fatalnim
posledicama.
NAPOMENE : Ako zanemarite ova upozorenja, može doći do telesnih povreda ili oštećenja projektora.
ꔈ Nakon što pročitate ovaj priručnik, držite ga na lako pristupačnom mestu.
Instalacija u zatvorenom
Ne stavljajte projektor na mesta
izložena direktnoj sunčevoj svetlosti,
niti u blizinu izvora toplote, kao što
su radijatori, kamin, šporet itd.
UPOZORENJE
Ne stavljajte zapaljive materijale u
projektor niti u njegovu blizinu.
Postoji opasnost od požara!
Ne kačite se za montirani projektor.
To može dovesti do pada projektora i do
telesnih povreda, pa čak i sa fatalnim
posledicama.
Postoji opasnost od požara!
Ne prekrivajte otvore za ventilaciju na
projektoru i ne ometajte protok
vazduha na bilo koji način.
Ne stavljajte projektor u blizinu izvora
pare ili ulja, kao što je ovlaživač
vazduha.
To može dovesti do povećanja unutrašnje
temperature i opasnosti od požara ili
oštećenja uređaja!
Postoji opasnost od požara ili strujnog
udara!
Nemojte koristiti projektor na vlažnom
mestu kao što je kupatilo ili neko
drugo mesto na kojem može da se
pokvasi.
Ne stavljajte projektor direktno na
tepih ili neko drugo mesto koje
otežava ventilaciju.
Postoji opasnost od požara ili strujnog
udara!
Instalacija u zatvorenom
Ako postavljate projektor na sto,
pazite da ga ne stavite blizu ivice.
To može dovesti do pada projektora i do
telesnih povreda ili oštećenja projektora.
Obavezno koristite prikladno postolje.
Napajanje
Obavezno je korišćenje uzemljenja.
Vodite računa da povežete uzemljenje da ne bi
došlo do opasnosti od strujnog udara
(Projektor sa utikačem sa naizmeničnu struju
sa tri kontakta potrebno je uključiti u utičnicu
za naizmeničnu struju sa tri kontakta).
Ako uzemljavanje nije moguće neka vam kvalifkovani električar namontira odvojenu sklopku.
Nemojte pokušavati da uzemljite uređaj
povezivanjem na telefonske kablove, gromobrane ili cevi za plin.
4
To može dovesti do povećanja unutrašnje
temperature i opasnosti od požara ili
oštećenja uređaja.
Ne stavljajte proizvod na mesta na
kojima može biti izložen prašini.
To može dovesti do požara ili
oštećenja uređaja!
Vodite računa da oko projektora ima
dovoljno prostora za ventilaciju. Između
projektora i zida potrebno je da postoji
razmak od najmanje 30 cm.
Prevelik porast unutrašnje
temperature može dovesti do požara ili oštećenja
uređaja!
NAPOMENE
Pre premeštanja i čišćenja isključite
uređaj sa izvora napajanja i izvucite
sve kablove.
Projektor postavite na ravnu i stabilnu
površinu.
Uređaj može pasti i dovesti do telesnih
povreda i/ili oštećenja uređaja.
UPOZORENJE
Da ne bi došlo do opasnosti od požara,
kabl za napajanje mora biti do kraja
umetnut u utičnicu!
To može dovesti do požara ili oštećenja
uređaja.
Ne stavljajte teške predmete na kabl
za napajanje.
Postoji opasnost od požara ili strujnog
udara!
Bezbednosna uputstva
Napajanje
Ne dodirujte utikač vlažnim rukama.
To može dovesti do požara!
UPOZORENJE
Ne uključujte prevelik broj uređaja u
jednu zidnu utičnicu.
Pazite da na kontakte utikača i
utičnicu ne pada prašina.
Utičnica se može pregrejati i izazvati požar!
Postoji opasnost od požara!
Napajanje
NAPOMENE
Prilikom isključivanja iz utičnice,
čvrsto držite utikač. Ako povučete za
kabl, može doći do oštećenja.
Ne koristite kabl za napajanje ako je
utikač oštećen ili ako je bilo koji deo
utičnice olabavljen.
Vodite računa da kabl za napajanje
ne dođe u dodir sa oštrim ili vrućim
predmetima.
Postoji opasnost od požara!
Postoji opasnost od požara, strujnog udara
ili oštećenja uređaja!
Postoji opasnost od požara, strujnog udara
ili oštećenja uređaja!
Stavite projektor na mesta na kojima
ne postoji opasnost od saplitanja ili
gaženja kabla.
Nemojte uključivati i isključivati projektor uključivanjem ili isključivanjem utikača
iz zidne utičnice.
(Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što isključite napajanje.)
Postoji opasnost od požara, strujnog udara
ili oštećenja uređaja!
To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara.
Korišćenje
Na projektor nemojte stavljati predmete koji sadrže tečnosti, kao što su
saksije, čaše, kozmetika ili sveće.
To može dovesti do požara ili
oštećenja uređaja!
UPOZORENJE
U slučaju da projektor padne ili da dođe
do oštećenja projektora, isključite ga
pomoću prekidača i iz utičnice, i obratite
se ovlašćenom servisnom centru.
Pazite da u projektor ne upadne nijedan predmet.
Postoji opasnost od strujnog udara ili
oštećenja uređaja!
Postoji opasnost od požara, strujnog udara ili
oštećenja uređaja!
Ako u projektor dospe voda, odmah ga isključite iz utičnice i obratite se serviseru..
Iskorišćene baterije odložite
pažljivo i na bezbedan način.
Postoji opasnost od strujnog udara ili oštećenja uređaja!
U slučaju gutanja baterije od
strane deteta, odmah se obratite
doktoru.
Ne skidajte poklopce uređaja.
Izlažete se velikoj opasnosti od strujnog udara!
Ne gledajte direktno u objektiv dok
se projektor koristi. Može doći do
oštećenja vida!
Ne dodirujte metalne delove u toku
upotrebe ili odmah nakon upotrebe
pošto ventilacioni otvori ostaju vreli!
OPREZ u vezi sa kablom za napajanje
Nemojte da preopterećujete zidne utičnice ili osigurače. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne
utičnice, produžni kablovi, oštećeni kablovi za napajanje i oštećena ili naprsla izolacija žica predstavljaju opasnost. Svi
ovi faktori mogu dovesti do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte kabl uređaja i, u slučaju da primetite
vidno oštećenje ili habanje, isključite ga iz utičnice, prekinite sa korišćenjem uređaja i zatražite od ovlašćenog servisera da vam zameni kabl istim modelom kabla.
Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje
vratima i gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto na kojem kabl izlazi iz uređaja.
5
Bezbednosna uputstva
Korišćenje
UPOZORENJE
Ako se projektor nalazi u prostoriji u kojoj dođe do curenja plina, ne dodirujte
projektor.
Može doći do požara ili opekotina usled varničenja.
Korišćenje
Dok je lampa projektora uključena,
neka vrata objektiva budu otvorena, odnosno poklopac objektiva
skinut.
NAPOMENE
Nemojte stavljati teške predmete na
projektor.
To može dovesti do mehaničkog kvara ili
telesnih povreda!
Nemojte koristiti oštre alatke za rad
sa projektorom pošto može doći do
oštećenja kućišta.
Vodite računa da ne udarite objektiv,
naročito prilikom premeštanja projektora.
Ako na platnu nema slike, isključite
uređaj pomoću prekidača i iz struje, a
zatim se obratite serviseru.
Postoji opasnost od požara, strujnog udara
ili oštećenja uređaja!
Čišćenje
Ne dodirujte objektiv projektora. U
pitanju je osetljiv deo koji se lako
može oštetiti.
Vodite računa da projektor ne padne
i ne izlažite ga udarcima.
To može dovesti do mehaničkog kvara ili
telesnih povreda!
UPOZORENJE
Nemojte koristiti vodu za čišćenje
proizvoda.
Može doći do oštećenja projektora ili strujnog udara.
U malo verovatnom slučaju da se iz
projektora pojavi dim ili neki
neočekivan miris, isključite projektor
pomoću prekidača, izvucite utikač iz
zidne utičnice i obratite se distributeru ili servisnom centru.
Za uklanjanje prašine i mrlja sa
objektiva projektora koristite kompresovani vazduh u spreju ili meku
krpu koju ste navlažili neutralnim
deterdžentom i vodom.
Postoji opasnost od požara, strujnog udara
ili oštećenja uređaja!
Čišćenje
Jednom godišnje obratite se servisnom centru
radi čišćenja unutrašnjih
delova projektora.
Ako se nakupi prašina,
može doći do mehaničkih
kvarova.
NAPOMENE
Pre čišćenja plastičnih delova, kao što je kućište projektora, izvucite kabl za napajanje iz
utičnice, zatim obrišite uređaj mekom krpom. Ne koristite sredstva za čišćenje, vodu u
spreju i ne brišite uređaj vlažnom krpom. Ni u kom slučaju nemojte koristiti sredstva za
čišćenje (sredstva za čišćenje stakla), sredstva za poliranje automobila ili industrijska
sredstva za poliranje, abrazive ili vosak, benzen, alkohol itd. pošto može doći do
oštećenja proizvoda. Za uklanjanje prašine i mrlja sa objektiva projektora koristite kompresovani vazduh u spreju ili meku krpu koju ste navlažili neutralnim deterdžentom i
vodom.
Postoji opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja (izobličenja, korozije ili oštećenja).
Ostalo
UPOZORENJE
Ne pokušavajte sami da popravite projektor. Obratite se distributeru ili servisnom centru.
To može dovesti do oštećenja projektora i strujnog udara, kao i poništavanja garancije!
Ostalo
Ne mešajte nove i stare baterije.
To može dovesti do pregrevanja novih baterija i njihovog curenja.
NAPOMENE
Ako duže vreme ne nameravate da
koristite projektor, isključite ga iz
utičnice.
Nakupljanje prašine može dovesti do požara
ili oštećenja uređaja!
Servisiranje lampe prepustite kvalifikovanom serviseru.
6
Koristite samo odgovarajući tip
baterije.
Postoji opasnost od oštećenja daljinskog upravljača.
Imena delova
Imena delova
Kućište
*O
vaj projektor je proizveden tehnologijom velike preciznosti. Međutim, na ekranu projektora možda se mogu videti sitne crne tačke i/ili svetle
tačke (crvene, plave ili zelene). U pitanju je normalna posledica procesa proizvodnje i ne mora da ukazuje na kvar.
Prsten za fokusiranje
Prsten za pomeranje objektiva
Ventilacioni otvori
Prsten za zumiranje
Prednji senzor za daljinski upravljač
7
Imena delova
Deo za povezivanje
Zadnji senzor za
daljinski upravljač
USB (samo za servis)
RGB ULAZ
Konektor za Kensington
sistem bezbednosti
(Pogledajte 15. stranicu)
Video
COMPONENT ULAZ
AC ULAZ
S-Video
HDMI ULAZ 1/2
8
Kontrolna tabla
Imena delova
Kontrolna tabla
Dugme POWER
Uključivanje/isključivanje projektora.
Dugme INPUT
Prelazak u RGB, HDMI, Video, S-Video ili komponentni režim.
Dugme ꔉOK
Prikazuje trenutni režim i
čuva izmene funkcija.
Dugme ∧/∨/</>
Podešavanje opcija iz menija.
Dugme MENU
Otvaranje ili zatvaranje menija.
Dugme AUTO
Automatski ispravlja položaj i potrese slike
u RGB režimu.
9
Imena delova
Daljinski upravljač
Dugme POWER
Dugme RATIO
Dugme AUTO
Dugme INPUT
Dugme EXIT
Dugme MENU
Dugme ꔉOK, ∧/∨/</>
Dugme Brightness
Dugme Contrast
Dugme LIGHT
Dugme BLANK
Dugme PICTURE
Dugme STILL
Dugme C.TEMP
Dugme A.IRIS
Dugme KEYSTONE
Dugme PATTERN
Dugme GAMMA
Dugme SLEEP
Postavljanje baterija
OPREZ
AKO BATERIJU ZAMENITE NEODGOVARAJUĆIM TIPOM BATERIJE POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE.
ISTROŠENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU SA UPUTSTVIMA.
• Otvorite poklopac odeljka za baterije sa zadnje strane daljinskog upravljača.
• Umetnite odgovarajući tip baterija, vodeći računa da ih pravilno okrenete („+“ na „+“ , „-“
na „-“).
• Stavite dve AAA baterije od 1,5 V. Nemojte mešati već korišćene baterije i nove baterije.
10
Imena delova
Indikatori statusa projektora
* Indikator lampe, indikator rada i indikator temperature na gornjoj strani projektora pokazuju korisniku radni status projektora.
Indikator rada
Indikator temperature
Dekorativna LED
lampica
(Prsten za
pomeranje
objektiva)
Indikator lampe
Crvena
Stanje pripravnosti.
Zelena
Uređaj radi (lampa svetli)
Narandžasta (treperi)
Indikator rada/ Indikator
temperature
Zelena (treperi)
Isključeno
Dekorativna LED lampica
(Prsten za pomeranje
objektiva)
Projektor je isključen zbog pregrevanja (60 sekundi).
Napajanje je isključeno.
Narandžasta
Ovo je poruka upozorenja o pregrevanju dok je projektor uključen.
Isključite projektor i proverite ventilator.
Crvena (treperi)
Napajanje je isključeno zbog problema sa unutrašnjim ventilatorom
za hlađenje.
Obratite se servisnom centru.
Crvena
Indikator lampe
Lampa se hladi (60 sekundi).
Lampa projektora se približava kraju radnog veka i treba je
zameniti novom lampom.
Crvena (treperi)
Došlo je do greške lampe projektora. Ponovo uključite projektor
nakon izvesnog vremena. Ako ovaj indikator ponovo zasija crvenom
bojom, obratite se lokalnom servisnom centru.
Zelena (treperi)
Poklopac lampe i poklopac filtera su otvoreni.
Plava (treperi)
Lampa se pokreće.
11
Imena delova
Pribor
Daljinski upravljač
AAA baterija
Korisnički priručnik
Kabl za napajanje
Krpa za čišćenje
Filter
Korisnički priručnik na CD
medijumu
Opcioni dodatni pribor
* Za kupovinu se obratite distributeru.
* Lampa predstavlja potrošnu robu i mora se zameniti novom ako pregori. Da biste nabavili lampu za zamenu, obratite se distributeru ili servisnom
centru.
* Opcioni delovi mogu biti promenjeni bez prethodnog upozorenja kako bi se unapredio kvalitet proizvoda, a mogu biti dodati i novi opcioni delovi.
Montiranje projektora na plafon
Platno za projekciju
Lampa
SCART - RCA kabl
S-Video kabl
HDMI kabl
Komponentni kabl
Računarski kabl
Video kabl
12
Instalacija i sklapanje
Instalacija i sklapanje
Mere predostrožnosti prilikom instalacije
Obezbedite odgovarajuću ventilaciju projektora.
• P
rojektor poseduje ventilacione otvore (ulazne) sa donje
strane i ventilacione otvore (izlazne) sa prednje strane.
Nemojte prekrivati te otvore i nemojte stavljati ništa blizu
njih. Može doći do povećanja unutrašnje temperature, što
može dovesti do problema sa slikom i oštećenja projektora.
•
emojte stavljati projektor na tepihe i slične površine. To
N
može onemogućiti odgovarajuću ventilaciju sa donje
strane projektora. Ovaj projektor se montira isključivo na
zid ili plafon.
• V
odite računa da ne gurnete projektor ili da prospete bilo
kakvu tečnost u njega.
•
stavite odgovarajući prostor (30 cm ili više) oko projektoO
ra.
Postavite projektor na mesto sa odgovarajućom temperaturom i vlažnošću vazduha.
• Projektor instalirajte samo na mestima koja imaju odgovarajuću temperaturu i vlažnost vazduha. (Pogledajte 35. stranicu)
Nemojte stavljati projektor na mesta na kojima će biti izložen prašini.
• To može dovesti do pregrevanja projektora.
Nemojte prekrivati otvore na projektoru. To može dovesti do pregrevanja i opasnosti od požara.
Ovaj projektor je proizveden tehnologijom velike preciznosti. Međutim, na platnu projektora možda se mogu videti sitne
crne tačke i/ili svetle tačke (crvene, plave ili zelene). U pitanju je normalna posledica procesa proizvodnje i ne znači da je u
pitanju kvar.
Za prikazivanje DTV programa, potrebno je da kupite DTV risiver (Set-top Box uređaj) i da ga povežete na projektor.
Daljinski upravljač možda neće raditi ako se instalira lampa sa elektronskim balastom ili lampa sa tri talasne dužine. Da
biste mogli normalno da koristite daljinski upravljač, zamenite takve lampe proizvodima koji odgovaraju međunarodnim
standardima.
13
Instalacija i sklapanje
Postavljanje projektora
1. Postavite projektor na čvrstu horizontalnu površinu.
2. Postavite projektor na željenoj udaljenosti od platna. Od udaljenosti između projektora i platna zavisi veličina
slike.
3. Postavite projektor tako da objektiv bude pod pravim uglom u odnosu na platno. Ako projektor ne stoji pod
pravim uglom, slika na platnu biće iskrivljena. Međutim, ako slika pada pod blagim uglom, može se ispraviti
pomoću postavke Keystone. (Pogledajte 25. stranicu.).
4. Nakon što postavite projektor na željeno mesto, priključite kabl za napajanje u projektor i zidnu utičnicu.
razdaljina projekcije u zavisnosti od formata slike
Pomeranje objektiva : maksimalno
X/2
Platno
Visina platna (X)
Pomeranje objektiva : 0
X/2
Odnos pomeraja projekcije:120%
(Pomeranje objektiva : maksimalno)
Razdaljina projekcije (D)
Y/2
Platno
Širina platna (Y)
Y/2
Razdaljina projekcije (D)
Razmera 16 : 9
Platno
Dužina dijagonale
(inči)
14
Dužina dijagonale
(mm)
Razdaljina projekcije
Horizontalna
dužina (mm)
Visina
(mm)
Najmanja razdaljina (mm)
Najveća
razdaljina(mm)
30
762
664
374
877
1605
40
1016
886
498
1181
2152
50
1270
1107
623
1484
2699
60
1524
1328
747
1788
3246
70
1778
1550
872
2092
3794
80
2032
1771
996
2395
4341
90
2286
1992
1121
2699
4888
100
2540
2214
1245
3003
5435
120
3048
2657
1494
3610
6530
140
3556
3099
1743
4218
7624
160
4064
3542
1992
4825
8719
180
4572
3985
2241
5433
9813
200
5080
4428
2491
6040
10907
220
5588
4870
2740
6648
12002
240
6096
5313
2989
7255
13096
260
6604
5756
3238
7863
14191
280
7112
6199
3487
8470
15285
300
7620
6641
3736
9078
16380
*R
azdaljina projekcije može se
podesiti pomoću funkcije
zumiranja.
* Sliku možete pomeriti za do
70% veličine platna od sredine
objektiva.
Instalacija i sklapanje
Kensington sistem bezbednosti
• N
a bočnoj strani ovog projektora nalazi se konektor za Kensington sistem bezbednosti. Povežite kabl
Kensington sistema bezbednosti kao što je prikazano ispod.
• D
etaljna uputstva za instalaciju i upotrebu Kensington sistema bezbednosti potražite u korisničkom uputstvu
koje je isporučeno zajedno sa Kensington sistemom bezbednosti.
• D
odatne informacije potražite na adresi http://www.kensington.com, Internet lokaciji kompanije Kensington
koja se bavi obezbeđivanjem skupe elektronske opreme kao što su prenosni računari i projektori.
• Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor.
15
Instalacija i sklapanje
Uključivanje projektora
1. Proverite da li je kabl za napajanje pravilno priključen.
2. S
kinite poklopac objektiva. Ako ga ne skinete, može doći do njegovog izobličavanja usled toplote koju razvija lampa projektora.
3. Pritisnite dugme POWER na daljinskom upravljaču ili zadnjem poklopcu.
• Slika će se prikazati nakon što dekorativna LED lampica indikatora rada počne da svetli (treperi plavo).
• Pritisnite dugme INPUT na daljinskom upravljaču ili dugme INPUT na kontrolnoj tabli da biste izabrali željeni ulazni
signal.
*N
emojte izvlačiti kabl za napajanje dok se ventilator okreće. To može skratiti radni vek lampe. Takođe, u tom slučaju će
prilikom ponovnog uključivanja napajanja biti potrebno više vremena da se lampa uključi.
Isključivanje projektora
1. Pritisnite dugme POWER na zadnjem poklopcu ili daljinskom upravljaču.
2. Ponovo pritisnite dugme POWER na zadnjem poklopcu ili daljinskom upravljaču da biste isključili napajanje.
3. A
ko indikator rada trepće narandžastom bojom, odnosno, ako ventilator radi (60 sekundi), nemojte isključivati
projektor. Kada indikator postane crvene boje, možete ukloniti kabl za napajanje (pogledajte 11. stranicu).
• A
ko je LED lampica indikatora rada narandžaste boje i trepće, dugme POWER na zadnjem poklopcu i daljinskom
upravljaču neće raditi.
Power off?
Please press Power key again.
16
Instalacija i sklapanje
Fokus i položaj slike na platnu
Kada se slika pojavi na platnu, proverite da li je fokusirana i da li odgovara platnu.
Prsten za fokusiranje
Prsten za zumiranje
• Da biste podesili fokus slike, okrenite prsten za fokusiranje (spoljni prsten na objektivu).
• Da biste podesili veličinu slike, okrenite prsten za zumiranje (unutrašnji prsten na objektivu).
Ako je potrebno da pomerite sliku na platnu naviše ili naniže, koristite prsten za pomeranje
objektiva na projektoru da biste podesili visinu, kao što je prikazano ispod.
Prsten za pomeranje objektiva
• Okrenite prsten za pomeranje objektiva ulevo ili udesno da biste podesili sliku projektora naviše ili naniže.
Ako okrenete prsten za pomeranje objektiva previše snažno, možete oštetiti projektor.
Izbor režima ulaza
1. Pritisnite dugme INPUT.
INPUT LIST
RGB
HDMI1
HDMI2
Video
S-Video
Component
2. A
ko izaberete ulazni signal pomoću dugmeta INPUT, možete izabrati samo neki od ulaznih
signala koji su povezani na projektor. Da biste izabrali bilo koji ulaz, upotrebite dugme <, >.
17
Povezivanje
Povezivanje
Povezivanje sa stonim računarom
* Projektor možete povezati sa računarima koji imaju VGA, SVGA, XGA, SXGA i 1080p/60 Hz izlaz.
* Rezolucije koje projektor podržava potražite na 30. stranici.
< Kako povezati >
Računarskim kablom povežite RGB IN priključak na
projektoru sa izlaznim priključkom na računaru.
*M
ožda ćete morati da promenite izlaznu rezoluciju računara
na neku od rezolucija koje projektor podržava. Pogledajte 30.
stranicu. Ovaj projektor možda neće podržavati izlaz sa
prenosnih računara dok je ekran prenosnog računara
uključen.
Povezivanje sa izvorom video signala
* Sa projektorom možete povezati video rikorder, kamkorder ili bilo koji drugi kompatibilni video izvor.
< Kako povezati 1 >
a. V
ideo kablom povežite Video ulazne priključke projektora
sa izlaznim priključcima A/V izvora.
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
OUT
< Kako povezati 2 >
IN
<Videorikorder>
b. S
-Video kablom povežite S-Video ulazni priključak projektora sa S-Video izlaznim priključcima A/V izvora.
* S-Video podržava bolji kvalitet od obične A/V veze.
18
VIDEO
Povezivanje
Povezivanje sa DVD plejerom
*U
zavisnosti od uređaja, izlazni komponentni priključci (Y, PB, PR) DVD plejera mogu biti označeni sa Y, Pb, Pr/Y, B-Y, R-Y/Y, Cb,
Cr.
< Kako povezati >
Komponentni kabl
a. K
omponentni kabl DVD plejera povežite na priključke Y,
PB i PR ulaza COMPONENT IN na projektoru.
*P
rilikom povezivanja komponentnog kabla, vodite računa
o bojama priključaka na komponentnom kablu.(Y = zeleni, PB = plavi, PR = crveni)
(R) AUDIO (L)
PB
Y
PR
<DVD plejer>
b. A
ko ga DVD plejer podržava, možete koristiti HDMI kabl
umesto komponentnog. HDMI veza podržava bolji
kvalitet od komponentne.
Signal
Component
480i
O
HDMI
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
Povezivanje sa D-TV risiverom
*D
a biste mogli da primate digitalne TV (D-TV) programe, potrebno je da kupite D-TV risiver (Set-Top Box uređaj) i da ga
povežete sa projektorom.
* Uputstvo za povezivanje projektora i D-TV risivera potražite u korisničkom priručniku D-TV risivera.
< Kako povezati HDMI izvor >
a. H
DMI kablom povežite HDMI priključak projektora sa
izlaznim HDMI priključkom DTV risivera.
b. P
ostavite rezoluciju DTV risivera na neku od sledećih
rezolucija: 480p(576p)/720p/1080i/1080p.
< Kako povezati komponentni izvor >
<D-TV risiver>
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
PB
Y
DVI OUTPUT
PR
HDMI kabl
Komponentni kabl
a. K
omponentni kabl povezan na DTV risiver povežite na priključke
Y, PB i PR ulaza COMPONENT IN na projektoru.
*P
rilikom povezivanja komponentnog kabla, vodite računa o bojama priključaka. (Y=zeleni, PB=plavi, PR=crveni)
(R) AUDIO (L)
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
<D-TV risiver>
19
Funkcija
Funkcija
* Meni na ekranu (OSD meni) iz ovog priručnika može se donekle razlikovati od menija vašeg projektora.
* Ovo uputstvo za upotrebu uglavnom opisuje korišćenje RGB (PC) režima.
Opcije iz menija PICTURE
Režim slike
* Pomoću funkcije Picture Mode možete podesiti projektor tako da dobijete najbolju
moguću sliku.
1. Pritisnite dugme PICTURE na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte dugmad <, > da biste se kretali kroz unapred podešene postavke slike.
• Svakim pritiskom na dugmad <, > ekran će se promeniti kao što je prikazano ispod.
ꔗ
Vivid
ꔃ
ꔗ
Expert2
ꔃ
ꔗ
Standard
ꔃ
ꔗ
ꔗ
Expert1
Cinema
ꔃ
ꔃ
ꔗ
Sport
ꔃ
ꔗ
Game
ꔃ
• Ovoj funkciji možete pristupiti pomoću dugmeta MENU.
• Da biste izašli iz prikaza menija, pritisnite dugme EXIT.
Podešavanje slike
1. P
ritisnite dugme MENU. Zatim idite na stavku PICTURE pomoću
dugmadi ∧, ∨, <, >, zatim pritisnite dugme ꔉOK.
ꔂMove ꔉOK
PICTURE
Picture Mode
: Standard
2. Idite na željenu podstavku pomoću dugmeta > . Pritiskajte dugmad
∧, ∨ da biste došli do željene funkcije, zatim pritisnite dugme
ꔉOK.
• Contrast
50
• Brightness
50
• Sharpness
70
• Color
70
3. P
ritiskajte dugmad <, > da biste uneli željena podešavanja, zatim
pritisnite dugme ꔉOK.
• Tint
0
R
G
• Picture Reset
• Vrednosti slike možete podesiti odvojeno za svaki ulaz i opciju Picture Mode.
• Nakon što sačuvate uneta podešavanja, pored svake prilagođene opcije Picture Mode prikazivaće se (User) . (osim za
režim Expert 1/2)
• Izaberite opciju Picture Reset za željenu opciju Picture Mode da biste je vratili na podrazumevane fabričke postavke.
• Kontrast možete podesiti pomoću dugmeta
na daljinskom upravljaču.
• Osvetljenost možete podesiti pomoću dugmeta
na daljinskom upravljaču.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
20
Funkcija
ADV. Opcije iz menija PICTURE
* Ova funkcija služi za podešavanje osvetljenosti cele slike u zavisnosti od ulaznog signala kako bi se dobio optimalan kvalitet slike.
Funkcija Auto Iris
1. Pritisnite dugme A.IRIS na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte dugmad <, > da biste podesili sliku u skladu sa svojim potrebama.
• Svakim pritiskom na dugmad <, > ekran će se promeniti kao što je prikazano ispod.
ꔗ
Off
ꔃ
ꔗ
Auto Iris1
ꔃ
ꔗ
Auto Iris3
ꔃ
ꔗ
Auto Iris2
ꔃ
• Ovoj funkciji možete pristupiti pomoću dugmeta MENU.
• Da biste izašli iz prikaza menija, pritisnite dugme EXIT.
Funkcija Advanced Control
1. P
ritisnite dugme MENU. Zatim idite na stavku ADV.
PICTURE pomoću dugmadi ∧, ∨, <, >, pa pritisnite
dugme ꔉOK.
2. Idite na željenu podstavku pomoću dugmeta >. Pritiskajte
dugmad ∧, da biste došli do funkcije Advanced Control ,
zatim pritisnite dugme ꔉOK.
< Kada je stavka Picture Mode podešena na Vivid/
Standard/Cinema/Sport/Game >
ADV. PICTURE
• V
rednosti slike možete podesiti odvojeno za svaki ulaz i opciju
Picture Mode.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
Off
ꔃ
Off
Advanced Control•Color Temp.
Adv. Picture Reset
•Noise Reduction
Natural
On
•Gamma
3. Idite na željenu stavku pomoću dugmadi ∧, , a zatim pritisnite dugme ꔉOK .
4. P
ritiskajte dugmad <, > da biste uneli željena podešavanja,
zatim pritisnite dugme ꔉOK.
ꔗ
•Fresh Contrast
Auto Iris
: Auto Iris1
•Fresh Colour
Low
•Real Cinema
Off
•Black Level
Low
•Lamp Mode
High
ꔍ
< Kada je opcija Picture Mode podešena na Expert 1/2 >
ADV. PICTURE
ꔗ
•Fresh Contrast
•Fresh Colour
Auto Iris
: Auto Iris1
Expert Control
Off
ꔃ
Off
On
•Noise Reduction
Adv. Picture Reset•Real Cinema
Off
•Black Level
Low
•Lamp Mode
High
•Overscan
100
Gamma Mode
Preset
ꔍ
21
Funkcija
ꔃ
►► Fresh Contrast : Podešavanje kontrasta na optimalan nivo, u zavisnosti od osvetljenosti slike.
ꔗ
Low
ꔃ
ꔗ
High
ꔃ
ꔗ
Off
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
•Fresh Contrast
ꔃ
►► Fresh Colour : Podešavanje boja na slici tako da budu približne prirodnim bojama.
ꔗ
Off
ꔃ
ꔗ
Low
ꔃ
ꔗ
High
ꔃ
ꔗ
Cool
ꔃ
ꔗ
Natural
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
•Fresh Colour
ꔃ
►► Color Temp : Izbor temperature boja na slici.
ꔗ
Medium
ꔃ
ꔗ
Warm
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
• Color Temp.
• Takođe, možete koristiti dugme C.TEMP na daljinskom upravljaču.
ꔃ
►► Noise Reduction : Uklanja šum sa slike, a ne smanjuje njen kvalitet.
ꔗ
•
On
ꔃ
ꔗ
Off
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
• Noise Reduction
Ova funkcija se može koristiti samo u režimima Video, S-Video, Component(480i, 480p, 576i, 576p) i HDMI(480p, 576p).
ꔃ
►► Gamma : Izbor intenziteta slike.
ꔗ
•
Low
ꔃ
ꔗ
Medium
ꔃ
ꔗ
High
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
• Gamma
Takođe, možete koristiti dugme GAMMA na daljinskom upravljaču.
ꔃ
►► Real Cinema : Podešavanje projektora tako da dobijete najbolju moguću sliku prilikom gledanja filmova.
ꔗ
•
Off
ꔃ
ꔗ
On
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
• Real Cinema
vu funkciju možete koristiti samo u režimima Video, S-Video, Component(480i/576i/1080i 50/60Hz,
O
1080p 24Hz) i HDMI(1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz).
ꔃ
►► Black Level : Podešavanje kontrasta i osvetljenosti slike na platnu pomoću nivoa crne boje.
ꔗ
•
Low
ꔃ
ꔗ
High
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
• Black Level
Ovu funkciju ne možete podesiti sa signalima SECAM, PAL 60 i PAL BGDK u režimima Video, S-Video i RGB .
ꔃ
►► Lamp Mode : Podešavanje osvetljenosti lampe.
ꔗ
High
ꔃ
ꔗ
Low
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
• Lamp Mode
ꔃ
►► Overscan : Možete izabrati neku od sledećih vrednosti: 90, 92, 94...100.
ꔗ
ꔗ
• Overscan
90
ꔃ
~
ꔗ
100
ꔃ
ꔉ OK
• O
va funkcija se ne može podesiti ako se koristi signal sa računara, signal 1080i i 1080p, ili je Aspect Ratio podešen na
Justscan.
• Kod signala1080i/1080p može se pojaviti šum po ivicama slike usled greške ulaznog uređaja. U tom slučaju, izaberite neki od
signala za koji se može podesiti opcija Overscan, pa izaberite opciju Overscan.
22
Funkcija
ꔃ
►► Gamma Mode : Ovaj režim možete izabrati samo ako je opcija Picture Mode podešena na Expert 1/2.
ꔗ
•
•
•
•
Preset
ꔃ
ꔗ
User
ꔃ
ꔉ OK
ꔗ
•Gamma Mode
Adjustment : Možete izabrati Low, Medium ili High.
Level : Možete izabrati vrednost od 0 do 8.
IRE : Automatsko podešavanje od 0 do 100 u skladu sa promenom postavke Level.
Red/Green/Blue : Možete izabrati vrednost od -127 do 127.
ꔃ
►► White Balance : P
odešavanje ukupnog utiska koji odaje slika u skladu sa vašim izborom. Ovu funkciju možete izabrati
samo ako je opcija Picture Mode podešena na Expert 1/2.
ꔗ
Medium
ꔃ
ꔗ
Cool
ꔃ
ꔗ
0
ꔃ
ꔗ
Natural
ꔃ
ꔗ
30
ꔃ
ꔗ
Warm
ꔃ
ꔉ OK
ꔃ
ꔗ
•White Balance
ꔗ
ꔗ
•Red Contrast
-30
ꔃ
~
~
ꔉ OK
• Red/Green/Blue Contrast : Možete izabrati vrednost od -30 do 30.
• Red/Green/Blue Brightness : Možete izabrati vrednost od -30 do 30.
Funkcija Advanced Picture Reset
* Postavke izabrane funkcije ADV. PICTURE za svaki ulaz i Picture Mode vratiće se na podrazumevane fabričke postavke.
1. P
ritisnite dugme MENU. Zatim idite na stavku ADV. PICTURE
pomoću dugmadi ∧, ∨, <, >, pa pritisnite dugme ꔉOK.
ADV. PICTURE
Auto Iris
2. Idite na željenu podstavku pomoću dugmeta >. Zatim pomoću
dugmadi ∧, ∨ pređite na opciju Adv. Picture Reset i pritisnite
dugme ꔉOK.
ꔂMove ꔉOK
: Auto Iris1
Advanced Control
Adv. Picture Reset
3. Idite na opciju Yes pomoću dugmadi <, >, zatim pritisnite
dugme ꔉOK.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
23
Funkcija
Opcije iz menija SCREEN
Da biste promenili opciju PJT Mode
* Ova funkcija služi za okretanje projektovane slike naopako ili je okreće horizontalno.
1. P
ritisnite dugme MENU. Zatim idite na stavku SCREEN pomoću
dugmadi ∧, ∨, <, >, zatim pritisnite dugme ꔉOK.
SCREEN
2. Idite na željenu podstavku pomoću dugmeta >. Pritiskajte dugmad ∧, ∨ da biste došli do funkcije PJT Mode , zatim pritisnite
dugme ꔉOK.
ꔂMove ꔉOK
PJT Mode
: Front
Aspect Ratio
: 16 : 9
Keystone
Test Pattern
RGB Config.
3. Idite na željenu stavku pomoću dugmadi ∧, ∨ , a zatim pritisnite
dugme ꔉOK .
Screen Reset
• Izaberite opciju Rear ako projektujete sliku sa zadnje strane providnog platna koje se kupuje odvojeno.
• Izaberite opciju Ceiling ako instalirate uređaj na plafonu.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
Korišćenje funkcije Aspect Ratio
1. Pritisnite dugme RATIO na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte dugmad <, > da biste izabrali željenu veličinu slike na platnu.
ꔗ
Auto
ꔃ
ꔗ
4:3
ꔃ
ꔗ
Just Scan
ꔃ
ꔗ
16 : 9
ꔃ
• U zavisnosti od ulaznog signala, neke opcije možda neće biti dostupne.
• Ovoj funkciji možete pristupiti pomoću dugmeta MENU.
• Da biste izašli iz prikaza menija, pritisnite dugme EXIT.
24
Funkcija
Korišćenje funkcije Keystone
*
*
Koristite ovu funkciju kada se platno ne nalazi pod pravim uglom u odnosu na projektor, pa je slika trapezoidnog oblika.
Funkciju Keystone koristite samo ako projektor ne možete da postavite pod pravim uglom u odnosu na platno.
1. Pritisnite dugme KEYSTONEna daljinskom upravljaču.
2. Idite na željenu stavku pomoću dugmadi ∧, ∨, zatim pritisnite
dugme > .
Keystone
Top Left
ꔂMove ꘀ OK
ꔃ
Top Right
3. P
ritisnite dugme ∧, ∨, <, > da biste podesili sliku, zatim pritisnite
dugme ꔉOK.
•
•
•
•
Keystone može se podešavati od -100 do 100.
Izaberite opciju Reset za vraćanje na podrazumevane fabričke postavke.
Ovoj funkciji možete pristupiti pomoću dugmeta MENU.
Da biste izašli iz prikaza menija, pritisnite dugme EXIT button.
Bottom Left
Bottom Right
Reset
H:
0
V:
0
Funkcija Test Pattern
* Izvršite ovu funkciju kada postavljate projektor da biste podesili veličinu platna i fokus.
Pritisnite dugme PATTERNna daljinskom upravljaču.
• Ovoj funkciji možete pristupiti pomoću dugmeta MENU.
• Da biste izašli iz prikaza menija, pritisnite dugme EXIT.
Funkcija Auto Configure
*O
va funkcija vam omogućava da dobijete najbolji kvalitet video snimka tako što automatski podešava veličinu slike po horizontali i sinhronizaciju slike.
* Funkcija Auto Tracking radi samo kada je aktivan RGB PC ulaz.
1. Pritisnite dugme AUTO na daljinskom upravljaču.
• Položaj slike i sinhronizacija biće automatski podešeni.
2. N
akon automatskog podešavanja, možda će biti potrebna dodatna
ručna podešavanja u zavisnosti od opcije RGB Config. iz menija
SCREEN. Pod određenim okolnostima, automatskim podešavanjem
nećete moći da dobijete najbolji kvalitet slike.
Auto RGB Config.
Auto configuration is on the process.
Please wait a moment.
Ovu funkciju možete koristiti i pomoću dugmeta MENU. (Samo u RGB režimu)
Za najbolje rezultate, ovu funkciju pokrenite dok se prikazuje statična slika.
25
Funkcija
Funkcija RGB Config.
1. P
ritisnite dugme MENU. Zatim idite na stavku SCREEN pomoću
dugmadi ∧, ∨, <, >, zatim pritisnite dugme ꔉOK.
RGB Config.
ꔂMove ꔉOK
Auto Configure ꔃ
2. Idite na željenu podstavku pomoću dugmeta >. Pritiskajte dugmad ∧, ∨ da biste došli do funkcije RGB Config. , zatim pritisnite
dugme ꔉOK.
Phase
Auto Configure?
Sat
Da
Position
3. Idite na željenu stavku pomoću dugmadi ∧, ∨, zatim pritisnite
dugme >.
Ne
4. Pritisnite dugme ∧, ∨, <, > da biste podesili sliku, zatim pritisnite dugme ꔉOK.
• F
unkcija Auto Configure radi samo kod RGB ulaza. Ako podešavanje platna za video snimak obavite sa grafičkog
signala sa računara, možda nećete dobiti optimalan rezultat. Pokrenite funkciju Auto Configure za statičnu sliku.
• Opseg vrednosti može se razlikovati u zavisnosti od rezolucije ulaznog signala.
• Da biste izašli iz prikaza menija, pritisnite dugme EXIT.
Funkcija Screen Reset
* Postavke izabranih režima SCREEN vratiće se na podrazumevane fabričke postavke.
1. P
ritisnite dugme MENU. Zatim idite na stavku SCREEN pomoću
dugmadi ∧, ∨, <, >, zatim pritisnite dugme ꔉOK.
ꔂMove ꔉOK
PJT Mode
: Front
2. Idite na željenu podstavku pomoću dugmeta >. Pritiskajte dugmad ∧, ∨ da biste došli do funkcije Screen Reset , zatim pritisnite dugme ꔉOK.
Aspect Ratio
: 16 : 9
3. Idite na opciju Yes pomoću dugmadi <, >, zatim pritisnite
dugme ꔉOK.
Screen Reset
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
26
SCREEN
Keystone
Test Pattern
RGB Config.
Funkcija
Opcije iz menija OPTION
Korišćenje funkcije Still
1. Pritisnite dugme STILL na daljinskom upravljaču.
* Možete da zamrznete pokretnu sliku.
<Pokretna slika>
<Zamrznuta slika>
2. Da biste prekinuli korišćenje funkcije STILL, pritisnite bilo koje dugme.
* Dejstvo funkcije STILL automatski se prekida nakon oko 10 minuta.
Izbor jezika
1. P
ritisnite dugme MENU. Zatim idite na stavku OPTION pomoću
dugmadi ∧, ∨, <, >, zatim pritisnite dugme ꔉOK.
OPTION
2. Idite na željenu podstavku pomoću dugmeta >. Pritiskajte dugmad ∧, ∨ da biste došli do funkcije Language , zatim pritisnite
dugme ꔉOK.
ꔂMove ꔉOK
Language
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
3. Idite na željenu stavku pomoću dugmadi ∧, ∨ , a zatim pritisnite
dugme ꔉOK .
• Meni na ekranu (OSD) prikazivaće se na izabranom jeziku.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
Korišćenje funkcije Blank
* Ova funkcija može biti korisna ako želite da privučete pažnju publike u toku prezentacija, sastanaka ili predavanja.
1. Pritisnite dugme BLANK na daljinskom upravljaču.
• Na platnu će se prikazati boja pozadine.
• Možete izabrati boju pozadine. (Pogledajte odeljak „Izbor boje za prazno platno“)
2. Pritisnite bilo koje dugme da biste otkazali funkciju Blank.
•D
a biste privremeno isključili lampu, pritisnite dugme BLANK na daljinskom upravljaču. Nemojte prekrivati objektiv projektora dok projektor radi jer to može dovesti do zagrevanja i izobličavanja upotrebljenih predmeta, pa čak i do požara.
27
Funkcija
Izbor boje za prazno platno
1. P
ritisnite dugme MENU. Zatim idite na stavku OPTION pomoću
dugmadi ∧, ∨, <, >, zatim pritisnite dugme ꔉOK.
2. Idite na željenu podstavku pomoću dugmeta >. Pritiskajte dugmad ∧, ∨ da biste došli do funkcije Blank Image , zatim pritisnite
dugme ꔉOK.
OPTION
ꔂMove ꔉOK
Language
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
3. Idite na željenu stavku pomoću dugmadi ∧, ∨ , a zatim pritisnite
dugme ꔉOK .
• B
oja pozadine biće promenjena u boju koju ste izabrali u okviru funkcije
Blank.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
Funkcija Sleep Timer
* Tajmer za isključivanje isključuje projektor u unapred podešeno vreme.
1. Pritisnite dugme SLEEP na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte dugmad <, > da biste izabrali željeno unapred podešeno vreme.
• Svakim pritiskom na dugmad <, > ekran će se promeniti kao što je prikazano ispod.
ꔗ
ꔗ
Off
240 Min
ꔃ
ꔃ
ꔗ
ꔗ
10 Min
180 Min
ꔃ
ꔃ
• Ovoj funkciji možete pristupiti pomoću dugmeta MENU.
• Da biste izašli iz prikaza menija, pritisnite dugme EXIT.
28
ꔗ
ꔗ
20 Min
120 Min
ꔃ
ꔃ
ꔗ
30 Min
ꔃ
ꔗ
60 Min
ꔃ
ꔗ
90 Min
ꔃ
Funkcija
Funkcija Auto sleep
* Ova funkcija automatski isključuje projektor nakon isteka 10 minuta ukoliko nema signala.
1. P
ritisnite dugme MENU. Zatim idite na stavku OPTION pomoću
dugmadi ∧, ∨, <, >, zatim pritisnite dugme ꔉOK.
2. Idite na željenu podstavku pomoću dugmeta >. Pritiskajte dugmad ∧, ∨ da biste došli do funkcije Auto Sleep , zatim pritisnite
dugme ꔉOK.
OPTION
ꔂMove ꔉOK
Language
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
3. Idite na opciju On pomoću dugmadi <, >, zatim pritisnite dugme
ꔉOK.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
Funkcija Option Reset
* Postavke izabranih režima OPTION vratiće se na podrazumevane fabričke postavke.
1. P
ritisnite dugme MENU. Zatim idite na stavku OPTION pomoću
dugmadi ∧, ∨, <, >, zatim pritisnite dugme ꔉOK.
2. Idite na željenu podstavku pomoću dugmeta >. Pritiskajte dugmad ∧, ∨ da biste došli do funkcije Option Reset , zatim pritisnite dugme ꔉOK.
OPTION
ꔂMove ꔉOK
Language
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
3. Idite na opciju Yes pomoću dugmadi <, >, zatim pritisnite
dugme ꔉOK.
• Funkcija Language neće biti resetovana.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
Opcije iz menija INFORMATION
Da biste pogledali informacije o projektoru
1. P
ritisnite dugme MENU. Zatim idite na stavku INFORMATION
pomoću dugmadi ∧, ∨, <, >, pa pritisnite dugme ꔉOK.
2. Možete videti trenutne informacije o projektoru.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
INFORMATION
ꔂMove
Serial No.
: CF181D-JS
Lamp Time
:
Input
: Video
9
Hr
Resolution
: NTSC M
Fh/Fv
: 15,7KHz/60.0Hz
29
Informacije
Informacije
Podržani formati slike
* U sledećoj tabeli prikazani su formati slike koje podržava projektor.
Izvori
Format
Vertikalna frek. (Hz)
Horizontalna frek. (kHz)
*A
ko projektor ne podržava ulazni signal, na platnu će se prikazati poruka „Out of Range“.
* Projektor podržava tip DDC1/2B kao funkciju Plug & Play. (Automatsko prepoznavanje monitora računara)
* Ulazni oblici signala za sinhronizaciju horizontalnih i vertikalnih frekvencija su razdvojeni.
< DVD/DTV ulaz >
Signal
60 Hz
50 Hz
24/25/30 Hz
30
Komponentni-*1
HDMI (DTV) -*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
1080p
O
O
* Tip kabla
1- Komponentni kabl
2- HDMI kabl
Informacije
Održavanje
*P
rojektor zahteva minimalno održavanje. Objektiv treba održavati čistim pošto se prašina i mrlje mogu videti na projektovanoj
slici. Za zamenu delova obratite se distributeru. Pre čišćenja bilo kog dela projektora, obavezno isključite projektor pomoću
prekidača i izvucite kabl iz utikača.
Čišćenje objektiva
Ako na površini objektiva ima prašine ili mrlja, potrebno je da očistite objektiv. Za blago čišćenje spoljašnjosti uređaja koristite
komprimovani vazduh u spreju ili krpu za čišćenje koju ste dobili uz uređaj. Koristite preporučeni komprimovani vazduh u spreju ili
sredstvo za čišćenje objektiva. Da biste očistili objektiv, nanesite malu količinu sredstva za čišćenje na komad vate ili meku krpu i
obrišite objektiv. Imajte u vidu da tečnost može da prodre u objektiv ako sredstvo za čišćenje direktno isprskate na objektiv.
Čišćenje kućišta projektora
Da biste očistili kućište projektora, prvo izvucite kabl za napajanje iz utičnice. Da biste uklonili prljavštinu ili prašinu, obrišite kućište
krpom za poliranje koju ste dobili uz uređaj. Nemojte koristiti alkohol, benzen, razređivače ili druge hemijske deterdžente pošto
mogu dovesti do izobličenja ili promene boje kućišta.
Čišćenje filtera
Kada bude zatraženo da očistite filter tokom korišćenja projektora, pratite sledeće korake da biste ga očistili.
1
Isključite projektor i izvucite kabl za napajanje.
Okrenite ga naopako i postavite ga na sto ili
ravnu površinu.
3
Okrenite poklopac filtera naopako, izvadite filter
i uklonite prašinu iz njega.
(Ako se filter ošteti, upotrebite novi filter iz kompleta.)
2
Filter
Obema rukama pritisnite kao što je označeno
strelicama i skinite poklopac filtera.
Poklopac filtera
4
Umetnite filter u poklopac. Postavite poklopac
na projektor i pritisnite ga tako da škljocne.
31
Informacije
Zamena lampe
Zamena lampe
Interval zamene lampe zavisi od okruženja u kojem se koristi projektor. Vreme
korišćenja lampe možete pogledati u odeljku CHECKING LAMP TIME u okviru
menija (29. stranica). Lampu morate da zamenite u sledećim situacijama:
<Gornja tabla projektora>
• Projektovana slika postaje tamnija ili njen kvalitet postaje lošiji.
• Indikator lampe je crvene boje.
• Na platnu se prikazuje poruka „Replace the lamp“ kada uključite projektor.
Indikatori lampe
Budite pažljivi kada zamenjujete lampu
▪▪ Pritisnite dugme POWER na kontrolnoj tabli ili daljinskom upravljaču da biste isključili napajanje.
▪▪ Ako je LED lampica indikatora rada narandžasta boje i trepće, nemojte isključivati napajanje dok LED lampica indikatora
rada ne počne stalno da svetli (crvenom bojom).
▪▪ Pustite lampu da se hladi 1 sat pre nego što je zamenite.
▪▪ Koristite samo lampu istog tipa iz servisnog centra kompanije LG Electronics. Korišćenje lampi drugih proizvođača
može da ošteti projektor i lampu.
▪▪ Izvlačite lampu samo kada je zamenjujete.
▪▪ Čuvajte lampu van domašaja dece. Čuvajte lampu daleko od izvora toplote, kao što su radijatori, peći itd.
▪▪ Da biste smanjili opasnost do požara, nemojte izlagati lampu tečnostima ili stranima materijalima.
▪▪ Nemojte stavljati lampu blizu izvora toplote.
▪▪ Vodite računa da nova lampa bude čvrsto pritegnuta zavrtnjima. U suprotnom, slika može biti tamna ili može biti
povećana opasnost od požara.
▪▪ Nikada nemojte dodirivati staklo na lampi. Kvalitet slike može biti smanjen ili radni vek lampe može biti skraćen.
Nabavljanje lampe za zamenu
Broj modela lampe se nalazi na 35. stranici. Proverite model lampe, a zatim je kupite u servisnom centru kompanije LG
Electronics.
Korišćenje lampi drugih proizvođača može da ošteti projektor.
Odlaganje lampe
Korišćenu lampu odložite tako što ćete je vratiti servisnom centru kompanije LG Electronics.
32
Informacije
Zamena lampe
1
Isključite projektor i izvucite kabl za napajanje.
Pažljivo stavite na meku površinu.
2
Odvijte zavrtanj iz poklopca lampe pomoću
odvijača.
(Pustite lampu da se hladi 1 sat pre nego što uklonite
korišćenu lampu iz projektora.)
Zavrtanj poklopca lampe
3
Nakon što uklonite poklopac lampe, uklonite
dva zavrtnja na kućištu lampe pomoću
odvijača.
Zavrtnji
4
Podignite lampu iz projektora.
donja strana
Izbočina
5
7
Polako izvucite ručicu i uklonite kućište lampe.
Pritegnite zavrtnje koje ste uklonili u 3. koraku.
(Vodite računa da budu čvrsto pritegnuti.)
6
Postavite nežno novu lampu u ispravan
položaj. Gurnite dno lampe da biste proverili
da li je ispravno postavljena.
8
Zatvorite poklopac lampe i postavite zavrtnje iz
2. koraka da biste postavili poklopac.
(Ako poklopac lampe nije ispravno postavljen, jedinica
se neće uključiti.)
• Korišćenje lampi drugih proizvođača može da ošteti projektor ili lampu.
• Vodite računa da poklopac lampe bude čvrsto pritegnut. Ako poklopac lampe nije ispravno postavljen, jedinica se
neće uključiti.
• Ako se ovaj problem ne otkloni, obratite se ovlašćenom servisnom centru kompanije LG.
33
Funkcija
U vezi sa kontrolom lampe projektora
UPOZORENJE
• Nemojte isključivati projektor najmanje 5 minuta nakon uključivanja.
- Često uključivanje i isključivanje može da pogorša kvalitet lampe.
• Nemojte izvlačiti kabl za napajanje dok je uključen projektor ili se okreće ventilator.
- Tako ćete skratiti radni vek lampe ili je oštetiti.
• Radni vek projektora zavisi od okruženja u kojem se koristi i načina rukovanja.
• Projektor koristi lampu sa živom pod velikim pritiskom. Pažljivo rukujte njome. Lampa može prsnuti i naneti štetu.
• A
ko nastavite sa korišćenjem projektora i nakon što je vam tajmer lampe preporučio da je zamenite, lampa može prsnuti, a u tom slučaju biće teško i opasno da je uklonite.
• Ako lampa prsne
- Odmah isključite projektor iz napajanja.
- Odmah pustite svež vazduh (provetrite).
- Odnesite projektor u servisni centar radi provere da nije došlo do oštećenja i zamene lampe.
- Ne pokušavajte da rastavite projektor.
34
Funkcija
Specifikacije
MODEL
AF115 (AF115-JS)
Rezolucija
1920 (po horizontali) x 1080 (po vertikali) piksela
Odnos horizontala/vertikala
16:9 (horizontala:vertikala)
Veličina LCOS panela (mm)
15.4
Veličina platna
(Razdaljina projekcije)
Širokougaono: 0,9 m ~ 9,1 m (76,2 cm ~ 762,0 cm)
Telefoto: 1,6 m ~ 16,4 m (76,2 cm ~ 762,0 cm)
Pomeranje projektovane slike
120 %
Domet daljinskog upravljača
12 m
Raspon zuma
1:1.8
Kompatibilnost sa video formatima
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60
Power
AC 110 V - 240 V~ 50/60 Hz, 3,0 A-1,2 A
Visina (mm)
173.0
Širina (mm)
366.0
Dužina (mm)
447.5
Težina (kg)
9.6
Radni uslovi
Lampa projektora
Temperatura
Model lampe
U toku rada: 0°C ~ 40°C
Skladištenje i transport : -20°C ~ 60°C
Vlažnost
U toku rada: 0% ~ 75% relativne vlažnosti vazduha
Isključen: 0% ~ 85% relativne vlažnosti vazduha
AJ-LAF1
Potrošnja energije lampe
220 W
35
Model i serijski broj projektora nalaze se sa zadnje strane ili sa jedne bočne strane projektora.
Zabeležite ih ispod za slučaj da vam zatreba
servisiranje.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement