LG 28MT45D-PZ, 19mn43d, 19MN43D-PZ, 24MT45D-WZ, 29MT45D-PZ Owner's manual

LG 28MT45D-PZ, 19mn43d, 19MN43D-PZ, 24MT45D-WZ, 29MT45D-PZ Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
*
LED TV
*LG LED TV poseduje LCD ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da
koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
MN43*
MT44*
MT45*
MT46*
MT40*
www.lg.com
2
SADRŽAJ
SRPSKI
SADRŽAJ
3
LICENCE
3
NAPOMENA O SOFTVERU SA
OTVORENIM KODOM
4
MONTIRANJE I PRIPREMA
4
6
6
10
10
10
13
15
16
18
Raspakivanje
Delovi i dugmad
- Korištenje upravljačkog dugmeta
Podizanje i premeštanje televizora
Podešavanje televizora
- Montiranje postolja
- Odvajanje postolja
Montiranje na sto
Montiranje na zid
Sređivanje kablova
19
POVEZIVANJE
19
19
20
21
23
Povezivanje antene
Povezivanje satelitske antene
Euro Scart veza
Ostale Veze
- Povezivanje sa računarom
24
DALJINSKI UPRAVLJAČ
25
POSTAVKE
29
PRISTUPANJE PRIRUČNIKU NA
VEBU
30
ODRŽAVANJE
30
30
30
30
Čišćenje televizora
- Ekran, okvir, komoda i postolje
- Kabl za napajanje
Sprečavanje zadržavanja slike na ekranu
televizora
31
REŠAVANJE PROBLEMA
32
SPECIFIKACIJE
UPOZORENJE
yy Ukoliko zanemarite ovu poruku, možete biti
ozbiljno povređeni, doživeti nezgodu ili poginuti.
OPREZ
yy Ukoliko zanemarite poruku opreza, možete
biti lakše povređeni ili može doći do oštećenja
uređaja.
NAPOMENA
yy Napomena vam omogućava da razumete neke
činjenice i da koristite uređaj na bezbedan
način. Pre korišćenja uređaja detaljno pročitajte
napomenu.
LICENCE / NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM
SRPSKI
LICENCE
3
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više informacija o licencama potražite na lokaciji
www.lg.com.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX,
LLC, koja predstavlja ćerku-kompaniju korporacije Rovi. Ovo je zvanični DivX Certified®
uređaj koji je podvrgnut strogim testiranjima da reprodukuje DivX video zapise. Više
informacija i softverske alatke za konvertovanje datoteka u DivX video zapise potražite na
lokaciji divx.com.
O DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) SADRŽAJIMA: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se
registrovati da bi mogao da reprodukuje kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) filmove.
Da biste dobili kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za podešavanje
uređaja. Više informacija o obavljanju registracije potražite na lokaciji vod.divx.com.
„Uređaj je DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video snimaka do formata HD 1080p,
uključujući premium sadržaje“
„DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi predstavljaju zaštitne žigove korporacije Rovi ili
njenih ćerki-kompanija i koriste se pod licencom.“
„Pokriveno nekim od sledećih patenata u SAD:“ 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u
ovom proizvodu, posetite http://opensource.lge.com .
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o
autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete
te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev
kompaniji LG Electronics na e-adresu: [email protected] Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine
proizvoda.
4
MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
NAPOMENA
yyVaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
yy OSD (ekranski meni) vašeg televizora use može neznatno razlikovati od onog koji je prikazan u ovom
priručniku.
yy Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela
uređaja koji koristite.
yy Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
yy Televizor se može prebaciti u režim pripravnosti da bi se smanjila potrošnja energije. Televizor treba da
isključite ako ga neko vreme nećete gledati, jer tako smanjujete potrošnju električne energije.
yy Potrošnju električne energije možete značajno smanjiti ako smanjite nivo osvetljenosti, čime smanjujete i
ukupne tekuće troškove.
MONTIRANJE I PRIPREMA
Raspakivanje
Proverite da li se u kutiji s uređajem nalaze sledeće stavke. Ukoliko nešto nedostaje, obratite se lokalnom distributeru od koga ste kupili uređaj. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja i stavki.
OPREZ
yy Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja, nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
yy Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
yy Pojedini modeli se isporučuju s tankom folijom pričvršćenom za ekran. Ovu foliju ne smete da uklanjate.
NAPOMENA
yyPribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od modela.
yySpecifikacija proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja zbog
unapređenja funkcija proizvoda.
yyZa optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji imaju otvore čija je debljina manja
od 10 mm, a širina manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne može umetnuti u USB
priključak televizora, upotrebite produžni kabl koji podržava USB 2.0.
B
B
A
A
*A
*B
10 mm
18 mm
MONTIRANJE I PRIPREMA
5
SRPSKI
Daljinski upravljač,
baterije (AAA)
(Pogledajte 24 stranicu)
CD (korisnički
priručnik), kartice
Osnova postolja
(Samo za modele
22MT44*)
(Pogledajte 10, 13 stranicu)
Osnova postolja
(Samo za modele
19MN43*)
(Pogledajte 12, 14 stranicu)
Osnova postolja
(Samo za modele
24/27MT46*)
(Pogledajte 12, 14 stranicu)
Osnova postolja
(Samo za modele
29MT40*, 29MT45*)
(Pogledajte 11, 13 stranicu)
Osnova postolja
(Samo za modele
29MT40*, 29MT45*)
(Pogledajte 11, 13 stranicu)
Osnova postolja
(Samo za modele
19MN43*, 24/27MT46*)
(Pogledajte 12, 14 stranicu)
Zavrtnji za postolje
2 EA, M4 x L16
(Samo za modele
29MT40*, 29MT45*)
(Pogledajte 11, 13 stranicu)
i
Kabl za napajanje
AC-DC Adapter
(U zavisnosti od modela)
(Pogledajte 15 stranicu)
(Pogledajte 15 stranicu)
AC-DC Adapter
(U zavisnosti od modela)
(Pogledajte 15 stranicu)
Osnova postolja
(Samo za modele 24MT40*,
20/22/24/28MT45*)
(Pogledajte 10, 13 stranicu)
Kaapeliniputin
(Samo za modele
19MN43*, 24/27MT46*)
(Pogledajte 18 stranicu)
6
MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
Delovi i dugmad
(Samo za modele 24MT40*, 22MT44*, 20/22/24/28MT45*)
Ekran
Zvučnici
Upravljačko dugme
Senzor za daljinski upravljač
Indikator napajanja
(* Ovo dugme se nalazi ispod ekrana
televizora.)
yy
yy
yy
Crveno: Kada je napajanje isključeno
Isključeno: Kada je napajanje uključeno
Narandžasto: Kada je aktivan režim za uštedu
energije
NAPOMENA
yy Indikator napajanja možete uključiti ili isključiti tako što ćete u glavnom meniju izabrati stavku OPCIJA.
Korištenje upravljačkog dugmeta
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pritiskanjem ili pomeranjem upravljačkog dugmeta gore, dole, levo ili
desno.
Osnovne funkcije Uključivanje
Kada je TV isključen, stavite prst na upravljačko dugme i pritisnite ga
jednom te pustite.
Isključivanje
Kada je TV uključen, stavite prst na upravljačko dugme, pritisnite i držite
nekoliko sekundi, a zatim ga pustite.
(Međutim, ako je dugme Menu (Meni) na ekranu, kada pritisnite i zadržite
upravljačko dugme, zatvorićete Menu (Meni).)
Upravljanje
zvukom
Ako stavite prst iznad upravljačkog dugmeta i gurnete ga levo ili desno,
možete podesiti jačinu zvuka po želji.
Kontrola programa
Ako stavite prst iznad upravljačkog dugmeta i gurnete ga gore ili dole,
možete se pomicati po spremljenim programima po želji.
MONTIRANJE I PRIPREMA
Podešavanje menija
Kada je TV uključen, pritisnite jednom upravljačko dugme.
Stavke ( , , ,
) menija možete podešavati pomeranjem upravljačkog dugmeta gore, dole, levo ili desno.
Isključivanje
televizora
Isključite napajanje.
Podešavanja
Pristupanje glavnom meniju.
Zatvori
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
Ulazna Lista
Promena ulaznog signala.
SRPSKI
NAPOMENA
yy Ako stavite prst na upravljačko dugme i gurnete ga nagore/nadole/nalevo/nadesno, budite pažljivi kako ne
biste pritisnuli upravljačko dugme. Ako prvo budete pritisnuli upravljačko dugme, nećete moći da podešavate
nivo jačine zvuka i sačuvane programe.
7
8
MONTIRANJE I PRIPREMA
(Samo za modele 19MN43*)
SRPSKI
Ekran
Zvučnici
Senzor za daljinski upravljač
Indikator napajanja
yy
yy
yy
Crveno: Kada je napajanje isključeno
Isključeno: Kada je napajanje uključeno
Narandžasto: Kada je aktivan režim za uštedu
energije
Tastatura
(Samo za modele 29MT40*, 29MT45*)
Ekran
Zvučnici
Senzor za daljinski upravljač
Indikator napajanja
yy
yy
yy
Crveno: Kada je napajanje isključeno
Isključeno: Kada je napajanje uključeno
Narandžasto: Kada je aktivan režim za uštedu
energije
Tastatura
MONTIRANJE I PRIPREMA
9
(Samo za modele 24/27MT46*)
SRPSKI
Ekran
Zvučnici
Senzor za daljinski upravljač
Indikator napajanja
yy
yy
yy
Crveno: Kada je napajanje isključeno
Isključeno: Kada je napajanje uključeno
Narandžasto: Kada je aktivan režim za uštedu energije
Tastatura
NAPOMENA
yySva dugmad je osetljiva na dodir i mogu se koristiti samo dodirom prsta.
yy Indikator napajanja možete uključiti ili isključiti tako što ćete u glavnom meniju izabrati stavku OPCIJA.
Dugme
Opis
Kretanje kroz sačuvane programe.
Podešava jačinu zvuka.
OK
Bira označenu opciju iz menija ili potvrđuje unos.
SETTINGS
Pristupanje glavnim menijima ili čuvanje unosa i zatvaranje menija.
INPUT
Menja izvor ulaznog signala.
Uključuje ili isključuje napajanje.
10 MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
Podizanje i premeštanje televizora
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje
televizora, pročitajte tekst u nastavku kako biste sprečili
ogrebotine ili oštećenja televizora i obezbedili bezbedan
transport bez obzira na tip i veličinu televizora.
OPREZ
yyKada rukujete televizorom, vodite računa da
ne oštetite izbočeno upravljačko dugme. (U
zavisnosti od modela)
OPREZ
yyNe dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yyPreporučuje se da televizor premeštate u kutiji
ili ambalaži u kojoj je isporučen.
yyPre premeštanja ili podizanja televizora,
izvucite kabl za napajanje i sve kablove.
yyPrilikom držanja televizora, ekran treba da
bude okrenut od vas kako se ne bi ogrebao.
Podešavanje televizora
Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja
prikazanog na slici.
Montiranje postolja
24MT40*, 22MT44*, 20/22/24/28MT45*
1
yyČvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora.
Vodite računa da ne držite providni deo, zvučnik ili
rešetku zvučnika.
Osnova postolja
2
yyPrilikom transporta televizor ne izlažite
udarcima ili prejakim vibracijama.
yyPrilikom transporta televizor držite uspravno.
Nikad ga ne okrećite na bok i ne naginjite ga
nalevo ili nadesno.
yyNe pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem
mogao oštetiti ekran.
OPREZ
yyKada pričvršćujete postolje, postavite televizor
na mekanu ravnu površinu tako da ekran bude
okrenut nadole kako biste ga zaštitili od ogrebotina.
MONTIRANJE I PRIPREMA 11
29MT40*, 29MT45*
1
SRPSKI
3
2 EA
M4 x L16
2
NAPOMENA
yyAko ne budete čvrsto pritegnuli zavrtanj,
televizor će pasti i oštetiće se.
yyČvrsto pritegnite zavrtnje da biste sprečili
naginjanje televizora prema napred. Nemojte
suviše pritezati.
4
Osnova postolja
Klin
Osnova postolja
NG
12 MONTIRANJE I PRIPREMA
19MN43*, 24/27MT46*
SRPSKI
NG
1
OPREZ
NG
2
NG
Osnova
postolja
Osnova
postolja
i
3
OK
NG
OK
OK
MONTIRANJE I PRIPREMA 13
Odvajanje postolja
SRPSKI
24MT40*, 22MT44*, 20/22/24/28MT45*
29MT40*, 29MT45*
1
1
Osnova postolja
Osnova postolja
NAPOMENA
yy Podignite bravicu pri dnu osnove postolja i odvojite
osnovu postolja od televizora.
2
2
3
Osnova postolja
14 MONTIRANJE I PRIPREMA
Detaching the Stand2
19MN43*, 24/27MT46*
SRPSKI
OPREZ
1
yyKada pričvršćujete postolje, postavite televizor
na mekanu ravnu površinu tako da ekran
bude okrenut nadole kako biste ga zaštitili od
ogrebotina.
OPREZ
yy Nemojte nositi televizor naopako tako što ćete
ga držati za telo (ili osnovu) postolja pošto
tako može da padne, a to može dovesti do
oštećenja ili povrede.
yy Slika prikazuje opšti primer instalacije koji se
može razlikovati od stvarnog proizvoda.
2
Osnova
postolja
1
Osnova
postolja
i
1
2
MONTIRANJE I PRIPREMA 15
1
Podignite i postavite televizor u uspravan položaj
na stolu. Ostavite prostor od najmanje 10 cm od
zida zbog odgovarajuće ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
OPREZ
yyNe postavljajte televizor blizu izvora toplote niti
na njih, jer to može dovesti do požara i drugih
oštećenja.
yyTelevizor obavezno povežite na AC/DC adapter
pre nego što utikač za napajanje televizora
priključite u zidnu utičnicu.
Podešavanje ugla televizora radi komfornijeg
gledanja
10 cm
Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja
yy
prikazanog na slici.
Nagnite televizor od +20 do -5 stepeni naviše ili naniže
da biste podesili ugao televizora koji vam odgovara.
(Samo za modele 24/29MT40*, 19MN43*,
22/24/29MT45*, 24/27MT46*)
-5
2
+20
Uključite AC-DC adapter i kabl za napajanje u
zidnu utičnicu.
3
2
DC-IN
(19V
)
AC-DC Adapter
1
Prednja strana
Zadnja strana
i
OPREZ
2
DC-IN
(19V
)
1
AC-DC Adapter
yyKada podešavate ugao, nemojte držati
podnožje rama televizora na način prikazan na
slici jer možete povrediti prste.
SRPSKI
Montiranje na sto
16 MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
Korišćenje Kensington sistema bezbednosti
Montiranje na zid
Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja
yy
prikazanog na slici.
Da bi se održala odgovarajuća ventilacija, ostavite 10
cm slobodnog prostora sa obe strane uređaja i isto
toliko od zida. Detaljna uputstva za montažu možete
dobiti od distributera. Pogledajte priručnike „Instalacija
opcionalnog zidnog nosača sa mogućnošću naginjanja“
i „Vodič za podešavanje“.
Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se
sa zadnje strane televizora. Više informacija o montaži
i korišćenju potražite u priručniku koji se isporučuje sa
Kensington sistemom bezbednosti ili posetite lokaciju
http://www.kensington.com .
Povežite kabl Kensington sistema bezbednosti između
televizora i stola.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
NAPOMENA
yyKensington sistem bezbednosti je opcioni
pribor. Dodatni pribor možete nabaviti u većini
prodavnica elektronske opreme.
Ako nameravate da montirate televizor na zid, pričvrstite
interfejs za montažu na zid (opcionalni delovi) sa zadnje
strane televizora.
Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montažu
na zid (opcionalni delovi), pažljivo obavite montažu
kako uređaj ne bi pao.
1 Koristite zavrtnje i interfejs za montažu na zid koji
su usklađeni sa VESA standardima.
2 Ako budete koristili zavrtnje duže od standardnih,
može da dođe do oštećenja unutrašnjih komponenti
televizora.
3 Ako budete koristili neodgovarajuće zavrtnje,
može da dođe do oštećenja proizvoda ili njegovog
pada. U tom slučaju, kompanija LG Electronics nije
odgovorna za nastalu štetu.
4 Dimenzije interfejsa za montažu pomoću zavrtanja
i zavrtanja za montažu moraju da budu u skladu sa
VESA standardima.
5 Koristite sledeće stavke koje su usklađene sa
VESA standardom.
yy784,8 mm i manje
* Debljina ploče za montiranje na zid: 2,6 mm
* Zavrtanj: Φ 4,0 mm x gustina 0,7 mm x
dužina 10 mm
yy787,4 mm i više
* Koristite ploču za montiranje na zid i zavrtnje
usklađene sa VESA standardom.
MONTIRANJE I PRIPREMA 17
VESA (A x B)
19MN43*
24MT40*
22MT44*
20/22/24MT45*
75 x 75
Standardni zavrtanj
Broj zavrtanja
29MT40*
28/29MT45*
24/27MT46*
100 x 100
M4 x L10
4
Zidni nosač (opciono)
RW120
yyVESA (A x B)
OPREZ
yyPrvo isključite kabl za napajanje, a zatim
premestite ili postavite televizor. U suprotnom
može doći do strujnog udara.
yyUkoliko televizor montirate na plafon ili kosi
zid, uređaj može pasti i dovesti do ozbiljnih
povreda.
yyKoristite odobreni LG zidni nosač i obratite se
distributeru ili kvalifikovanom osoblju.
yyNemojte suviše pritezati zavrtnje, jer to može
dovesti do oštećenja televizora i gubitka
garancije.
yyKoristite zavrtnje i zidne nosače koji
zadovoljavaju VESA standard. Garancija ne
pokriva bilo kakva oštećenja i povrede koji
nastanu zbog pogrešne upotrebe ili korišćenja
neodgovarajućeg pribora.
yy Dužina zavrtnja na poleđini televizora treba da
bude manja od 8 mm.
Ploča za montažu na zid
A
Poleđina
B
Ploča za montažu na zid
Poleđina
Standardni
zavrtanj
: M4 x L10
Maks.8mm
NAPOMENA
yyKoristite zavrtnje koji se nalaze u specifikaciji
zavrtnja VESA standarda.
yyKomplet za montiranje na zid sadrži priručnik
za montažu i neophodne delove.
yyZidni nosač predstavlja opciju. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
yyDužina zavrtnja se može razlikovati u zavisnosti
od zidnog nosača. Proverite da li koristite
odgovarajuću dužinu.
yyDa biste dobili više informacija, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa zidnim nosačem.
SRPSKI
Model
18 MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
Sređivanje kablova
(Samo za modele 19MN43*, 24/27MT46*)
1 Prikupite i povežite kablove pomoću kablovske
vezice.
2 Provucite kabl kroz kuku tela postolja.
Kablovska vezica
POVEZIVANJE 19
Povezivanje antene
SRPSKI
POVEZIVANJE
Ovaj odeljak u poglavlju POVEZIVANJE uglavnom
koristi dijagrame za 22MT45D modele.
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i
aktivirajte odgovarajući ulazni režim da biste izabrali
željeni spoljni uređaj. Da biste dobili više informacija o
povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte priručnik koji
se isporučuje sa svakim uređajem.
Podržani su sledeći spoljni uređaji: HD risiveri, DVD
plejeri, videorikorderi, audio sistemi, USB memorije,
računar, igračke konzole i drugi spoljni uređaji.
NAPOMENA
yy Povezivanje spoljnih uređaja može se
razlikovati u zavisnosti od modela.
yy Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez
obzira na redosled TV priključaka.
yy Pre snimanja TV programa na DVD rikorderu
ili videorikorderu proverite da li je ulazni kabl
TV signala povezan na televizor preko DVD
rikordera ili videorikordera. Da biste dobili više
informacija o snimanju, pogledajte priručnik koji
se isporučuje sa svakim uređajem.
yy Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku
spoljnog uređaja.
yy Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom,
koristite kabl koji se isporučuje uz igračku
konzolu.
yy U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče
od rezolucije, vertikalnog šablona, kontrasta
ili osvetljenosti. Ako se javi šum, promenite
rezoluciju signala na računaru, promenite
brzinu osvežavanja ili podesite osvetljenost
i kontrast u meniju SLIKA sve dok slika ne
postane jasna.
yy U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine
postavke rezolucije možda neće ispravno raditi
u PC režimu.
ANTENNA
/ CABLE IN
(*ne dobija se u kompletu)
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću
RF kabla (75 Ω).
NAPOMENA
yyUkoliko imate više od dva televizora, upotrebite
skretnicu antenskog signala.
yyAko je slika lošeg kvaliteta, instalirajte
pojačavač signala da biste postigli bolji kvalitet
slike.
yyAko je slika lošeg kvaliteta dok je povezana
antena, usmerite antenu u odgovarajućem
smeru.
yyAntenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz
uređaj.
yyPodržani DTV standardi zvuka: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Povezivanje satelitske antene
(Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenu)
13/18 V
700mA Max
LNB IN
Satellite
(*ne dobija se u kompletu)
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću
priključka za satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku
antenu (75 Ω).
20 POVEZIVANJE
SRPSKI
Euro Scart veza
(*ne dobija se u kompletu)
AUDIO/VIDEO
Prenos video i audio signala sa spoljašnjeg uređaja do
televizora. Povežite spoljašnji uređaj i televizor pomoću
Euro Scart kabla kao što je prikazano na sledećoj slici.
Tip izlaza
Trenutni
ulazni režim
Digitalna televizija
AV1
(TV izlaz1)
Digitalna televizija
Analogna televizija,
AV
Komponentni
Analogna televizija
HDMI
RGB
1
TV izlaz: Prosleđuje analogni TV signal ili digitalni TV
signal.
NAPOMENA
yySvaki scart kabl mora biti oklopljen.
POVEZIVANJE 21
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka povežite spoljni uređaj sa televizorom
pomoću HDMI kabla na način prikazan u nastavku. Zaseban kabl se ne dobija u kompletu.
DVD / BLUE-RAY / RAČUNAR /
HD kablovski konvertor signala / HD STB
HDMI OUT
(Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenui)
RGB IN (PC)
HDMI IN
13/18 V
700mA Max
LNB IN
Satellite
DC-IN
(19 V
COMPONENT IN
LAN
ANTENNA
/ CABLE IN
)
AV2 IN
(Samo modeli sa LAN priključkom)
COMPONENT IN
COMPONENT IN
AV2 IN
AV2 IN
CRVENO
BELO
ŽUTO
CRVENO
BELO
CRVENO
PLAVO
ZELENO
CRVENO
BELO
ŽUTO
CRVENO
BELO
CRVENO
PLAVO
ZELENO
DVD / BLUE-RAY /
HD kablovski konvertor signala
VCR / DVD / BLUE-RAY /
HD Kablovski konvertor signala
SRPSKI
Ostale Veze
22 POVEZIVANJE
5V
USB IN
0.5A
PCMCIA
CARD SLOT
SRPSKI
HDMI IN
AUDIO OUT
i
AUDIO
IN
(RGB/DVI)
DVI OUT
USB / HDD1
AUDIO
IN
(PC)
AUDIO
IN
(PC)
RGB IN (PC)
DVD / BLUE-RAY / RAČUNAR /
HD kablovski konvertor signala / HD STB
(U zavisnosti od modela)
RGB OUT AUDIO OUT
PC
1
USB priključak podržava napajanje od 0,5A. Ako trebate više napajanja za HDD, upotrijebite posebni adapter.
POVEZIVANJE 23
Povezivanje sa računarom
NAPOMENA
yyAko želite da koristite režim HDMI-PC, potrebno je da Ulazna oznaka podesite na režim PC
yyNa ekranu se prikazuje OSD (Ekranski meni) kao što je prikazano u nastavku.
»»Kada se proizvod uključuje dok je aktivan HDMI ulaz.
»»Kada se prelazi na HDMI ulaz.
Da li je uređaj povezan na PC?
Da
Ne
Ne prikazuj više ovu poruku
yyAko izaberete „Da“, veličina i kvalitet slike se optimizuje za računar.
yyAko izaberete „Ne“ veličina i kvalitet slike se optimizuje za AV uređaj (DVD plejer, risiver, igračku konzolu).
yyAko izaberete „Ne prikazuj više ovu poruku“, ova poruka se ne prikazuje dok se televizor ne resetuje.
Možete promeniti podešenu vrednost u SETTINGS s ULAZ s Ulazna oznaka.
SRPSKI
Vaš televizor podržava funkciju Plug & Play* i ima ugrađene zvučnike sa funkcijom Virtual Surround koji zvuk
reprodukuju čisto, sa bogatim basom.
* Plug & Play: Funkcija kod koje računar prepoznaje i uključuje povezani uređaj koji je korisnik vezao na računar bez
konfiguracije uređaja ili intervencije korisnika.
24 DALJINSKI UPRAVLJAČ
SRPSKI
DALJINSKI UPRAVLJAČ
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadi na daljinskom upravljaču.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, zamenite baterije (1,5 V AAA)
tako da polovi
i
odgovaraju oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za
baterije.
Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.
OPREZ
yyNemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača.
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na televizoru.
(NAPAJANJE) Uključivanje ili isključivanje televizora.
TV/
RAD
PIP/
INPUT
AD
SUBTITLE
1
4
7
TV/PC
2
5
8
0
LIST
3
6
9
Q.VIEW
FAV
GUIDE
P
MUTE
TEXT
INFO
SETTINGS
T.OPT
Q.MENU
EXIT
REC/
TV/RAD
Izbor radija, TV i DTV programa.
SUBTITLE Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom režimu.
AD Kada pritisnete dugme AD, funkcija audio opisa će biti omogućena.
PIP/ Uključivanje/isključivanje režima PIP. (U zavisnosti od modela)
TV/PC Izbor režima TV ili PC.
INPUTMenjanje ulaza; uključivanje televizora.
Numerička dugmad Unos brojeva.
LIST Pristupanje listi sačuvanih programa.
Q.VIEW Pristupanje brzim menijima.
FAV Pristupanje listi omiljenih programa.
GUIDE Prikazivanje vodiča za programe.
MUTE Isključivanje svih zvukova.
Podešava jačinu zvuka.
P
Kretanje kroz snimljene emisije ili kanale.
PAGE
Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
Dugmad za teletekst(
TEXT / T.OPT) Ovi tasteri se koriste za teletekst.
INFO Prikazivanje informacija o trenutnom programu i ekranu.
SETTINGS Pristupanje glavnom meniju.
Q. MENU Pristupanje brzim menijima.
Dugmad za navigaciju (nagore/nadole/nalevo/nadesno) Kretanje kroz menije ili opcije.
OK
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
BACK Vraćanje na prethodni nivo.
EXIT Brisanje svih prikaza na ekranu i vraćanje na gledanje televizije.
Pristup AV uređajima koji su putem HDMI-CEC povezani pomoću
HDMI kabla. Otvaranje SIMPLINK menija.
Započinjanje snimanja i prikazivanje menija za snimanje. (U zavisnosti
od modela)
Kontrolna dugmad (
) Upravljanje menijima MOJI MEDIJUMI
ili SIMPLINK kompatibilnim uređajima (USB, SIMPLINK).
Tasteri u boji Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima.
(
: crveno,
: zeleno,
: žuto,
: plavo)
(Pozadinsko osvetljenje) Podešavanje osvetljenja ekrana
kontrolisanjem pozadinskog osvetljenja.
NAPOMENA
yy Ako gledate MHEG program, pozadinsko osvetljenje ne možete da podešavate pomoću žutog ili plavog dugmeta.
POSTAVKE 25
Automatsko podešavanje programa
SETTINGS  PODEŠAVANJE  Automatsko
podešavanje
yy U zavisnosti od ulaznog signala, možda neće biti
dostupni svi načini slike.
Ekspert namenjen je stručnjacima
yy Režim
za podešavanje slike i omogućava upravljanje
parametrima slike i njihovo detaljno podešavanje.
Kod normalne slike, efekat možda neće biti
drastičan.
yy Funkcija ISF dostupna je samo za neke modele.
Automatsko podešavanje programa.
yy Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija
programa možda neće biti uspešna.
yy Automatsko podešavanje pronalazi samo one
programe koji se u tom trenutku emituju.
yy Ako je opcija Zaključav. sistema aktivirana,
pojaviće se prozor u koji treba da unesete lozinku.
Podešavanje slike pomoću Čarobnjaka za
slike
SETTINGS  SLIKA  Čarobnjak za slike III
[u zavisnosti od modela]
Omogućava kalibrisanje i podešavanje optimalnog
kvaliteta slike pomoću daljinskog upravljača i funkcije
Čarobnjak za slike, a bez skupih uređaja sa šablonima i
pomoći stručnjaka.
Da biste izabrali Način slike
SETTINGS  SLIKA  Način slike
Izbor režima slike koji je optimizovan za okruženje u
kojem gledate ili željeni program.
yy Živopisno : Povećava kontrast, osvetljenost i
oštrinu kako bi se prikazala živa slika.
yy Standardan : Prikazuje se slika sa standardnim
nivoom kontrasta, osvetljenosti i oštrine.
yy Eko/APS : [u zavisnosti od modela]
Funkcija Energy Saver (Ušteda energije) menja
postavke televizora kako bi se smanjila potrošnja.
yy Bioskop / Igra : Prikazuje optimalnu sliku za film,
igru i fotografije.
yy Sport : Optimizacija video slike kod veoma
dinamičnih akcija naglašavanjem osnovnih boja
poput bele, trava zelene ili nebo plave.
Ekspert 1, 2 : Meni za podešavanje kvaliteta
yy
slike koji omogućava stručnjacima i amaterima da
postignu najbolji doživljaj pri gledanju televizije. Ovo
je meni za podešavanje namenjen stručnjacima za
podešavanje slike sa ISF certifikatom. (ISF logotip
može se koristiti samo na televizorima sa ISF
certifikatom.) ISFccc: Imaging Science Foundation Certified
Calibration Control
Podešavanje unapređenog upravljanja
SETTINGS  SLIKA  Način slike  Unapređeno
upravljanje / Ekspertsko upravljanje
Omogućava kalibrisanje ekrana za svaki režim slike ili
podešavanje postavki slike za određeni sadržaj. Prvo
izaberite željeni Način slike.
yy Dinamički kontrast : Omogućava podešavanje
optimalnog nivoa kontrasta u skladu sa
osvetljenošću slike.
yy Dinamička boja : Omogućava podešavanje boja
kako bi izgledale prirodnije.
yy Boja kože : Omogućava zasebno podešavanje
spektra tonova kože kako bi se boja kože
prikazivala u skladu sa željama korisnika.
yy Boja neba : Boja neba može da se podesi
zasebno.
yy Boja trave : Moguće je zasebno podesiti spektar
boja iz prirode (livade, brda itd.).
yy Gama : Omogućava podešavanje krive nijansi
u skladu sa izlaznim signalom slike u odnosu na
ulazni signal.
yy Skala boja: Izbor opsega boja koji je moguće
prikazati.
yy Izoštrivač ivica: Prikazuje jasnije i preciznije, ali i
prirodne ivice objekata unutar video zapisa.
yy Ekspertski obrazac : [u zavisnosti od modela]
Obrasci koji se koriste za ekspertsko podešavanje
yy Filter boje : Filtrira određeni spektar RGB boja
kako bi se detaljno i precizno podesila zasićenost
boja i nijanse.
yy Temp. boje : Omogućava podešavanje opšteg
tona ekrana po želji. U režimu Expert (Ekspert)
detaljno podešavanje može se obaviti preko opcije
Gama itd.
yy Sistem za upravljanje bojom : Ovo je sistem
koji stručnjaci koriste prilikom podešavanja boja
korišćenjem test obrasca. Mogu da izaberu neku
od šest oblasti boja (crvenu / zelenu / plavu / cijan
/ magenta / žutu) bez uticaja na druge boje. Kod
normalne slike, promena boje nakon podešavanja
možda neće biti primetna.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki
slike, možda neće biti dostupne sve detaljne stavke
za podešavanje.
SRPSKI
POSTAVKE
26 POSTAVKE
Podešavanje dodatne opcije slike
Korišćenje funkcije Ušteda energije
SRPSKI
SETTINGS SLIKA  Način slike  Opcije slike
SETTINGS  SLIKA  Ušteda energije
[u zavisnosti od modela]
Podešavanje detaljnih postavki za sliku.
Ova funkcija štedi električnu energiju tako što prilagođava
osvetljenost ekrana.
yy Smanjivanje šuma : Uklanja šum sa slike.
yy Smanjenje MPEG šuma : Eliminiše šum koji nastaje
pri stvaranju digitalnog signala slike.
yy Nivo crnog : Podešavanje osvetljenosti i kontrasta
ekrana u skladu sa nivoom crne boje u ulaznoj slici
korišćenjem zatamnjenosti (nivoa crne boje) ekrana.
yy Pravi bioskop : Optimizovanje ekrana za gledanje
filmova.
yy Pametna kontrola osvetljenja / SUPER ušteda
energije : [u zavisnosti od modela]
Smanjivanje potrošnje energije podešavanjem
osvetljenosti u skladu sa kretanjem slike na ekranu.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki
slike, možda neće biti dostupne sve detaljne stavke
za podešavanje.
Korišćenje funkcije TruMotion
SETTINGS SLIKA  TruMotion
[u zavisnosti od modela]
Ispravljanje slike kako bi se pokreti glatkije prikazali.
yy Bez zastoja : De-Judder / De-Blur radi u višem
opsegu u automatskom režimu.
yy Jasno: De-Judder / De-Blur radi u srednjem
opsegu u automatskom režimu.
yy Korisnik : De-judder/De-blur može se podesiti
ručno.
De-judder: Ova funkcija otklanja podrhtavanje
ili vibracije koje potiču od korisnika. De-blur: Ova funkcija podešava i uklanja
zamućenost slike.
U automatskom režimu opseg podrhtavanja i
zamućenosti slike koji zavise od statusa ulaznog video
signala kontroliše režim TruMotion.
yy Automatski : [u zavisnosti od modela]
Senzor na televizoru detektuje okolno osvetljenje i
automatski prilagođava osvetljenost ekrana.
yy Isključeno : Isključivanje funkcije Ušteda energije.
yy Minimum / Srednje / Maksimum : Primenjivanje
unapred podešenih postavki za uštedu energije.
yy Isključen ekran : Ekran će biti isključen i čuće se
samo zvuk. Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom
upravljaču osim dugmeta za uključivanje/
isključivanje da biste ponovo uključili ekran.
Korišćenje TV zvučnika
SETTINGS  ZVUK  Izlaz zvuka  TV zvučnik
[u zavisnosti od modela]
Izlaz zvuka kroz TV zvučnik.
Korišćenje spoljašnjeg zvučnika
SETTINGS  ZVUK  Izlaz zvuka  Eksterni
zvučnik (optički)
[u zavisnosti od modela]
Izlaz zvuka kroz zvučnik koji je povezan na optički
priključak.
yy SimpLink je podržan.
Korišćenje digitalnog audio izlaza
SETTINGS  ZVUK  Izlaz zvuka  Eksterni
zvučnik (optički)  Izlaz digitalnog zvuka
[u zavisnosti od modela]
Podešavanje digitalnog audio izlaza.
Stavka
Automatski
PCM
Audio ulaz
Digitalni audio
izlaz
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Sve
PCM
POSTAVKE 27
Povezivanje i korišćenje LG audio uređaja
[u zavisnosti od modela]
Uključite LG audio uređaj sa logotipom
u optički
digitalni izlazni priključak za zvuk.
LG audio uređaj vam omogućava da sa lakoćom dođete
do bogatog i moćnog zvuka.
Korišćenje slušalice
SETTINGS  ZVUK  Izlaz zvuka  Slušalice
[u zavisnosti od modela]
Izlaz zvuka kroz slušalicu koja je povezana na priključak
za slušalicu.
Da biste sinhronizovali sliku i zvuk SETTINGS  ZVUK  AV sinhr. Podešavanje
[u zavisnosti od modela]
Direktno sinhronizovanje slike i zvuka ako se ne podudaraju.
yy Ako opciju AV sinhr. Podešavanje podesite na
Uključeno, moći ćete da sinhronizujete zvuk (sa
zvučnika televizora ili SPDIF priključka) i sliku na
ekranu.
Da biste koristili SIMPLINK
[u zavisnosti od modela]
SIMPLINK je funkcija koja vam omogućava da praktično
upravljate sa više multimedijalnih uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora i SIMPLINK menija.
HDMI kablom povežite HDMI IN priključak na televizoru i
HDMI izlazni priključak na SIMPLINK uređaju.
yy [u zavisnosti od modela]
Kod kućnih bioskopa sa funkcijom SIMPLINK,
povežite HDMI priključke kao što je opisano iznad,
pa optičkim kablom povežite optički digitalni audio
izlaz televizora sa optičkim digitalnim audio ulazom
SIMPLINK uređaja.
2 Izaberite INPUT(OPTION) SimpLink.
Pojaviće se prozor sa SIMPLINK menijem.
3 U prozoru Podešavanja u okviru menija SIMPLINK,
postavite funkciju SIMPLINK na Uključeno.
4 U prozoru sa SIMPLINK menijem, izaberite uređaj
kojim želite da upravljate.
yy Ova funkcija je kompatibilna samo sa uređajima na
kojima se nalazi SIMPLINK logotip. Proverite da li
se na spoljnom uređaju nalazi SIMPLINK logotip.
yy Da biste koristili funkciju SIMPLINK, potrebno je da
koristite HDMI® kabl (sa funkcijom CEC (Consumer
Electronics Control)). HDMI® kablovi velike brzine
imaju povezan 13. pin koji služi za razmenu
informacija između uređaja.
1
Opis funkcije SIMPLINK
yy Direktna reprodukcija : Sadržaj sa
multimedijalnog uređaja odmah se reprodukuje na
televizoru.
yy Izbor multimedijalnog uređaja : Biranje željenog
uređaja preko SIMPLINK menija da biste odmah
mogli da upravljate njime preko ekrana televizora.
yy Reprodukcija diska : Upravljanje multimedijalnim
uređajem pomoću daljinskog upravljača televizora.
yy Isključivanje svih uređaja : Kada isključite TV,
isključuju se i svi povezani uređaji.
yy Sinhronizovano uključivanje : Kada uređaj sa
SIMPLINK funkcijom koji je priključen na HDMI
terminal pokrene reprodukciju, televizor će se
automatski uključiti.
yy Zvučnik : [u zavisnosti od modela]
Biranje zvučnika kućnog bioskopa ili televizora.
Za postavljanje lozinke
SETTINGS  ZAKLJUČAJ  Postavi lozinku
Postavljanje ili menjanje lozinke.
Početna lozinka je ‘0000’.
Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka nije
‘0000’ već je ‘1234’. Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka ne može
biti ‘0000’.
Vraćanje na fabričke postavke
SETTINGS  OPCIJA  Vraćanje na fabričke
postavke
Sve sačuvane informacije biće izbrisane, a televizor će
biti vraćen na fabričke postavke.
Televizor će se isključiti i ponovo uključiti, a sve
postavke biće vraćene na podrazumevane vrednosti.
yy Ako je uključena opcija Zaključavanje sistema,
pojaviće se iskačući prozor za unos lozinke.
yy Nemojte isključivati napajanje uređaja dok je u toku
vraćanje na fabričke postavke.
SRPSKI
SETTINGS  ZVUK  Izlaz zvuka  LG Sinhronizacija zvuka (optički)
yy Ako pređete na neki od drugih ulaza, SIMPLINK
uređaj će prestati sa radom.Ako se koristi i uređaj
drugog proizvođača sa funkcijom HDMI-CEC,
SIMPLINK uređaj možda neće pravilno raditi.
yy [u zavisnosti od modela]
Ako izaberete ili reprodukujete medije sa
uređaja koji ima funkciju kućnog bioskopa, HT
zvučnik(Zvučnik) biće automatski priključen.
Da biste mogli da koristite funkciju HT
zvučnik(Zvučnik), potrebno je da povežete
uređaje optičkim kablom (prodaje se zasebno).
28 POSTAVKE
Da biste uklonili USB uređaj
SRPSKI
Q.MENU USB uređaj
Izaberite USB uređaj koji želite da uklonite.
Kada se pojavi poruka koja vas obaveštava da je USB
uređaj uklonjen, izvucite uređaj iz televizora.
yy Nakon što ste izabrali da uklonite USB uređaj,
televizor više neće moći da ga čita. Uklonite USB
uređaj, a zatim ga ponovo priključite.
Korišćenje USB uređaja - upozorenje
yy Ako USB uređaj ima ugrađeni program za
automatsko prepoznavanje ili koristi poseban
upravljački program, možda nećete moći da ga
koristite.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi ili neće raditi
ispravno.
yy Koristite samo USB uređaje koji su formatirani
Windows FAT32 ili NTFS sistemom datoteka.
yy Ako koristite spoljni USB čvrsti disk, preporučujemo
da koristite uređaje čiji je nominalni napon manji od
5 V, a nominalna struja manja od 500 mA.
yy Preporučujemo da koristite USB memorijske
uređaje čiji je kapacitet 32 GB ili manji i USB čvrste
diskove čiji je kapacitet 1 TB ili manji.
yy Ako USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije
ne radi pravilno, uključite i isključite napajanje. Više
informacija potražite u korisničkom priručniku USB
čvrstog diska.
yy Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka
na USB uređaju, pa obavezno napravite rezervnu
kopiju važnih datoteka na nekom drugom uređaju.
Korisnik je sam odgovoran za čuvanje podataka,
pa proizvođač ne snosi odgovornost za njihov
gubitak.
Podržani formati datoteka za funkciju Moji
medijumi
yy Maksimalna brzina protoka podataka: 20 Mb/s
(megabita u sekundi)
yy Podržani formati spoljašnjeg titla: *.srt (SubRip),
*.smi (SAMI), *.sub (SubViewer, MicroDVD, DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
yy Podržani formati unutrašnjeg titla: XSUB (podržava
unutrašnje titlove generisane u okviru standarda
DivX6)
Podržani video formati
yy Maksimalno: 1920 x 1080 pri 30p (samo Motion
JPEG 640 x 480 pri 30p)
yy .asf, .wmv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3,
WVC1), MP43
[Audio] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC,
AC3, MP3, 3D WMV Single Stream.
yy divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer
I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III
(MP3), *DTS
yy .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, HE-AAC, *DTS
yy .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1
Layer II, DVD-LPCM
yy mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC [Audio] AAC,
MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
yy .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC [Audio] HE-AAC,
Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS, LPCM
yy motion JPEG
[Video] MJPEG
[Audio] LPCM, ADPCM
yy .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, LPCM
yy dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MP2
yy flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Audio] MP3, AAC, HE-AAC
yy *rm, *rmvb
[Video] RV30, RV40
[Audio] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
yy 3gp, 3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Audio] AAC, AMR(NB/WB)
yy *DTS / *rm / *rmvb : u zavisnosti od modela
POSTAVKE / PRISTUPANJE PRIRUČNIKU NA VEBU 29
Podržani audio formati
Podržani formati fotografija
yy Kategorija : 2D(jpeg, jpg, jpe)
[Dostupni tipovi datoteka] SOF0: Baseline, SOF1: Extend Sequential,
SOF2: Progressive
yy [Veličina fotografije] minimalna: 64 x 64, maksimalna: normalni tip: 15360 (Š) x 8640 (V) Progresivni tip:
1920 (Š) x 1440 (V)
yy Kategorija : BMP [Veličina fotografije] Minimalno: 64 x 64 Maksimalno
: 9600 x 6400
yy Kategorija : PNG [Dostupni tipovi datoteka] prepleteni, neprepleteni
[Veličina fotografije] minimalna: 64 x 64, maksimalna: prepletena: 1200 x 800, neprepletena: 9600
x 6400
yy Datoteke u formatima BMP i PNG će se možda
sporije prikazivati od JPEG datoteka.
PRISTUPANJE
PRIRUČNIKU NA VEBU
Detaljno korisničko uputstvo potražite na adresi www.
lg.com.
SRPSKI
yy Tip datoteke : mp3
[Brzina u bitovima] 32 Kbps - 320 Kbps [Frekvencija uzorkovanja] 16 kHz - 48 kHz [Podrška] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
yy Tip datoteke : AAC
[Brzina u bitovima] slobodan format [Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz [Podrška] ADIF, ADTS
yy Tip datoteke : M4A
[Brzina u bitovima] slobodan format [Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz [Podrška] MPEG-4
yy Tip datoteke : WMA
[Brzina u bitovima] 128 kbps ~ 320 kbps [Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz [Podrška] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
yy Tip datoteke : WMA
[Brzina u bitovima] ~ 768 kbps [Kanal/frekvencija uzorkovanja]
M0: do 2 kanala pri 48 kHz
(Osim LBR režima),
M1: do 5.1 kanala pri 48 kHz,
M2: do 5.1 kanala pri 96 kHz
[Podrška] WMA 10 Pro
yy Tip datoteke : OGG [Brzina u bitovima] slobodan format [Frekvencija uzorkovanja] 8kHz ~ 48 kHz
[Podrška] OGG Vorvis
30 ODRŽAVANJE
SRPSKI
ODRŽAVANJE
Čišćenje televizora
Redovno čistite televizor kako biste održali najbolje performanse i produžili njegov radni vek.
OPREZ
yyPrvo, isključite napajanje i izvucite kabl za napajanje i sve ostale kablove.
yyAko se televizor neće koristiti duži vremenski period, izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice da biste
sprečili moguća oštećenja od udara groma ili strujnog udara.
Ekran, okvir, komoda i postolje
yyDa biste uklonili prašinu i male nečistoće, obrišite površinu suvom, čistom i mekom krpom.
yyDa biste uklonili velike nečistoće, obrišite površinu mekom krpom nakvašenom čistom vodom ili razblaženim
blagim deterdžentom. Odmah zatim obrišite suvom krpom.
OPREZ
yyNe dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yyNemojte gurati, grebati ili udarati površinu ekrana noktima ili oštrim objektima jer to može dovesti do
ogrebotina ili izobličenja slike.
yyNe koristite bilo kakva hemijska sredstva, jer ona mogu oštetiti uređaj.
yyNemojte prskati tečnost po površini uređaja. Ukoliko voda prodre u televizor, može doći do požara, strujnog
udara ili kvara.
Kabl za napajanje
Redovno uklanjajte nagomilanu prašinu ili nečistoću sa kabla za napajanje.
Sprečavanje zadržavanja slike na ekranu televizora
yyAko se fiksirana slika duži vremenski period prikazuje na ekranu televizora, ona će se urezati i postati stalan
nedostatak na ekranu. Ovo „zadržavanje slike“ ili „urezivanje” nije pokriveno garancijom.
yyUkoliko je format slike televizora duže vreme podešen na 4:3, može doći do urezivanja slike u crne trake na
ekranu.
yyIzbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu televizora (2 ili više sati za LCD) da biste sprečili
zadržavanje slike.
REŠAVANJE PROBLEMA 31
Problem
Rešenje
Nije moguće upravljati televizorom pomoću
daljinskog upravljača.
yyProverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim pokušajte opet.
yyProverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog upravljača.
na ).
yyProverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene ( na ,
Nema slike i zvuka.
yyProverite je li uređaj uključen.
yyProverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
yyProverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem drugih uređaja.
Televizor se iznenada
isključuje.
yyProverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u napajanju.
yyProverite da li je funkcija Aut. rež. priprav. (u zavisnosti od modela) / Vreme
isključivanja / Sleep tajmer aktivirana u postavkama menija VREME.
yyAko nema signala na uključenom televizoru, televizor će se automatski isključiti
nakon 15 minuta neaktivnosti.
Kada televizor povežete
sa računarom (HDMI/
DVI/RGB), prikazaće se
poruka „Nema signala“ ili
„Nevažeći format“.
yyUključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
yyPonovo povežite HDMI/RGB kabl.
yyKada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
SRPSKI
REŠAVANJE PROBLEMA
32 SPECIFIKACIJE
SRPSKI
SPECIFIKACIJE
Specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodne najave zbog unapređenja funkcija proizvoda.
22MT45D
22MT45V
24MT45D
24MT45V
24MT40D
Sa postoljem (mm)
507,6 x 364,3 x 166,4
556,0 x 392,7 x 166,4
Bez postolja (mm)
507,6 x 314,7 x 56,0
556,0 x 343,2 x 56,0
Sa postoljem (kg)
3,0
3,6
Bez postolja (kg)
2,8
3,4
33 W
33 W
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
Težina
Power consumption
Zahtevi za napajanje
19 V
1,6 A
Proizvođač: Lien Chang
Model: LCAP16A-E, LCAP25A
Proizvođač: Honor
Model: ADS-40FSG-19 19032GPG, ADS-40SG-19-2 19032G
AC/DC Adapter
ULAZ: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
IZLAZ: DC 19 V
28MT45D
28MT45V
29MT45D
29MT45V
29MT40D
Sa postoljem (mm)
641,5 x 445,2 x 175,0
668,6 x 472,4 x 223,5
Bez postolja (mm)
641,5 x 396,1 x 57,5
668,6 x 410,5 x 65,8
Sa postoljem (kg)
4,8
5,8
Bez postolja (kg)
4,6
5,26
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
Težina
1,7 A
33 W
Power consumption
Zahtevi za napajanje
19 V
40 W
1,6 A
19 V
Proizvođač : Lien Chang
Model : LCAP16B-E, LCAP25B
Proizvođač : LG InNAPOMENAk
Model : PSAB-L205B, PSAB-L204B
AC/DC Adapter
2,4 A
Proizvođač : Lien Chang
Model : LCAP35
Proizvođač : APD
Model : DA-48F19
ULAZ: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
IZLAZ: DC 19 V
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
Težina
IZLAZ: DC 19 V
2,53 A
24MT46D
27MT46D
Sa postoljem (mm)
556,5 x 445,0 x 188,4
641,2 x 489,1 x 213,2
Bez postolja (mm)
556,5 x 346,1 x 66,5
641,2 x 391,3 x 77,8
Sa postoljem (kg)
3,9
5,3
Bez postolja (kg)
3,6
4,9
33 W
35 W
Power consumption
Zahtevi za napajanje
AC/DC Adapter
2,1 A
19 V
1,6 A
19 V
Proizvođač : Lien Chang
Model : LCAP16B-E, LCAP25B
Proizvođač : LG Innotek
Model : PSAB-L205B, PSAB-L204B
ULAZ: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
IZLAZ: DC 19 V
2,1 A
2,0 A
SPECIFIKACIJE 33
Dimenzije
(Š x V x D)
Težina
20MT45D
19MN43D
Sa postoljem (mm)
466,5 x 329,4 x 140,6
441,7 x 350,9 x 167,8
Bez postolja (mm)
466,5 x 286,1 x 52,7
441,7 x 277,7 x 62,9
Sa postoljem (kg)
2,5
2,5
Bez postolja (kg)
2,3
2,3
28 W
Power consumption
Zahtevi za napajanje
19 V
1,6 A
Proizvođač: Lien Chang
Model: LCAP16A-E, LCAP25A
Proizvođač: Honor
Model: ADS-40FSG-19 19032GPG, ADS-40SG-19-2 19032G
AC/DC Adapter
ULAZ: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
IZLAZ: DC 19 V
MODELI
Dimenzije
(Š x V x D)
Težina
1,7 A
22MT44D
Sa postoljem (mm)
507,6 x 335,9 x 135,8
Bez postolja (mm)
507,6 x 314,7 x 52,7
Sa postoljem (kg)
2,8
Bez postolja (kg)
2,6
33 W
Power consumption
Zahtevi za napajanje
19 V
1,6 A
Proizvođač: Lien Chang
Model: LCAP16A-E, LCAP25A
Proizvođač: Honor
Model: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-2 19032G
AC/DC Adapter
ULAZ: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
IZLAZ: DC 19 V
1,7 A
Veličina CI modula (Š x V x D)
Uslovi okruženja
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Radna temperatura
10 °C do 35 °C
Radna relativna vlažnost
20 % do 80 %
Temperatura za skladištenje
-10 °C do 60 °C
Relativna vlažnost skladištenja
5 % do 90 %
Satelitska digitalna televizija
Digitalna
televizija
Analogna televizija
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/I/D/K,
SECAM L/L’
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF, UHF
VHF: E2 do E12,
UHF: E21 do E69,
CATV: S1 do S20,
HYPER: S21 do S47
Maksimalni broj programa koji se
mogu sačuvati
6,000
1,500
Induktivni otpor spoljne antene
75 Ω
Televizijski sistemi
Pokrivenost programa
SRPSKI
MODELI
34 SPECIFIKACIJE
Režimi koje podržava RGB (PC) / HDMI (PC)
SRPSKI
(Samo za modele20MT45*)
(Samo za modele 24/29MT40*, 19MN43*, 24/28/29MT45*)
Rešenje
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
Rešenje
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,023
60,004
75,029
48,363
60,023
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1024 x 768
1366 x 768
47,717
59,790
1152 x 864
67,500
75,000
1600 x 900
60,000
60,000
(Samo za modele 22MT44*, 22MT45*, 24/27MT46*)
Rešenje
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,023
60,004
75,029
1024 x 768
(Samo za modele
HDMI(PC))
56,476
70,069
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
1600 x 900
60,000
60,000
1680 x 1050
64,674
65,290
59,883
59,954
1920 x 1080
67,500
60,000
NAPOMENA
Optimalna rezolucija ekrana
yy
- 20MT45*: 1600 X 900 @ 60 Hz.
- 22MT44*, 22MT45*, 24/27MT46*:
1920 X 1080 @ 60 Hz.
- 24/29MT40*, 24/28/29MT45*, 19MN43*:
1366 X 768 @ 60 Hz.
Optimalna vrednost vertikalne frekvencije u svakom
yy
frequency 60 Hz,
SPECIFIKACIJE 35
Režimi koje podržava HDMI (DTV)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 × 480
31,469
31,500
59,940
60,000
720 × 576
31,250
50,000
1280 × 720
37,500
44,960
45,000
50,000
59,940
60,000
1920 × 1080
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
Režim koji podržava komponentni režim
Rešenje
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 × 480
15,730
15,750
31,470
31,500
59,940
60,000
59,940
60,000
720 × 576
15,625
31,250
50,000
1280 × 720
44,960
45,000
37,500
59,940
60,000
50,000
1920 × 1080
33,720
33,750
28,125
56,250
67,432
67,500
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
Informacija o komponentnim priključcima
Komponentni priključci na televizoru
Video izlazi na DVD plejeru
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
SRPSKI
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Rešenje
Pre upotrebe ovog proizvoda,
pročitajte mere predostrožnosti.
Čuvajte Korisnički priručnik (CD) na
lako dostupnom mestu radi buduće
upotrebe.
Oznaka modela i serijski broj televizora
nalaze se sa zadnje i sa jedne bočne
strane televizora. Zabeležite ih ispod za
slučaj da vam zatreba servisiranje.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement