LG 22MT49DF-PZ, 24MT49DF-PZ, 22MT49VF-PZ, 24MT49VW-WZ, 24MT49VF-PZ, 29MT49VF-PZ Owner's manual

LG 22MT49DF-PZ, 24MT49DF-PZ, 22MT49VF-PZ, 24MT49VW-WZ, 24MT49VF-PZ, 29MT49VF-PZ Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Bezbednost i
informacije
LED TV*
* LG LED televizori su LCD televizori sa LED osvetljenjem.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
MT49*
www.lg.com
Pregled sadržaja
Licence---------------------------------------------3
SRPSKI
Napomena o softveru sa otvorenim
kodom----------------------------------------------3
Priprema-------------------------------------------3
Podizanje i premeštanje televizora--------4
Podešavanje televizora------------------------4
Korištenje upravljačkog dugmeta---------4
Montiranje na sto-------------------------------5
Montiranje na zid-------------------------------6
Priključci (obaveštenja)-----------------------7
Daljinski upravljač------------------------------8
Podešavanja------------------------------------ 10
Pristupanje priručniku na vebu----------- 15
Održavanje-------------------------------------- 16
Rešavanje problema------------------------- 16
Specifikacije------------------------------------ 17
2
Licence
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više
informacija o licencama potražite na lokaciji www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it
plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at
vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and
others available at [www.divx.com/patents]
Napomena o softveru sa
otvorenim kodom
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu,
posetite http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove
licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog
koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji
obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je
neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na
e-adresu: [email protected] Ova ponuda važi tri (3) godine od
datuma kupovine proizvoda.
NAPOMENA
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na
slici.
yy OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno
razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
yy Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
yy Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
yy Televizor se može prebaciti u režim pripravnosti da bi se smanjila
potrošnja energije. Televizor treba da isključite ako ga neko
vreme nećete gledati, jer tako smanjujete potrošnju električne
energije.
yy Potrošnju električne energije možete značajno smanjiti ako
smanjite nivo osvetljenosti, čime smanjujete i ukupne tekuće
troškove.
yy Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti
od modela.
yy Specifikacija uređaja i sadržaj ovog priručnika se promeniti bez
prethodne najave zbog unapređenja funkcija uređaja.
yy Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB
uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina
manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne
može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni
kabl koji podržava USB 2.0.
B
B
A
A
SRPSKI
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
Priprema
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom. Ako ne koristite
certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili
može doći do greške u vezi.
yy Preporučene vrste HDMI kablova
- High-Speed HDMI®/™ kabl
- High-Speed HDMI®/™ kabl sa Ethernetom
OPREZ
yy Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja, nemojte
koristiti pribor koji nije odobren.
yy Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora koji
nije odobren nisu pokrivena garancijom.
yy Pojedini modeli se isporučuju s tankom folijom pričvršćenom za
ekran, ovu foliju ne smete da uklanjate.
3
SRPSKI
Podizanje i premeštanje
televizora
Podešavanje televizora
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora,
pročitajte tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili
oštećenja televizora i obezbedili bezbedan transport bez obzira na
tip i veličinu televizora.
yy Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na mekanu
ravnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole kako biste ga
zaštitili od ogrebotina.
yy Nemojte nositi televizor naopako tako što ćete ga držati za telo
(ili osnovu) postolja pošto tako može da padne, a to može dovesti
do oštećenja ili povrede.
yy Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na delove
sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda. (U suprotnom,
možete oštetiti proizvod.)
yy Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u
kojoj je isporučen.
yy Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za
napajanje i sve kablove.
yy Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste
izbegli oštećenja.
OPREZ
NAPOMENA
yy Podignite bravicu pri dnu osnove postolja i odvojite osnovu
postolja od televizora. (Samo za modele MT49*F, MT49*W,
MT49U)
yy Uklonite postolje pre instalacije televizora na zid tako što ćete
izvesti postavku u obrnutom redosledu. (Samo za modele
MT49*T)
yy Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da
ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
Korištenje upravljačkog
dugmeta
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pritiskanjem ili
pomeranjem dugmeta.
yy Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
yy Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne
okrećite na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
yy Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti
ekran.
Upravljačko dugme
Osnovne funkcije
OPREZ
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje (Pritisnite i zadržite)1
yy Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yy Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočeno
upravljačko dugme. (U zavisnosti od modela)
Upravljanje zvukom
Kontrola programa
1
4
Ako se na ekranu prikazuje dugme menija, kada pritisnite i
zadržite dugme, zatvorićete meni.
Podešavanje menija
Kada je TV uključen, pritisnite jednom upravljačko dugme. Stavke
menija možete podešavati pritiskanjem ili pomeranjem dugmeta.
Otvaranje brzih postavki.
NAPOMENA
yy Ako prvo budete pritisnuli upravljačko dugme, nećete moći da
podešavate nivo jačine zvuka i sačuvane programe.
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se sa zadnje
strane televizora. Više informacija o montaži i korišćenju potražite u
priručniku koji se isporučuje sa Kensington sistemom bezbednosti
ili posetite lokaciju http://www.kensington.com. Povežite kabl
Kensington sistema bezbednosti između televizora i stola.
SRPSKI
Isključite napajanje.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
Promena ulaznog signala.
Korišćenje Kensington sistema
bezbednosti
OPREZ
yy Ako stavite prst na upravljačko dugme i gurnete ga nagore/
nadole/nalevo/nadesno, budite pažljivi kako ne biste pritisnuli
upravljačko dugme.
Montiranje na sto
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
1 Podignite i postavite televizor u uspravan položaj na stolu. -- Ostavite prostor od najmanje 100 mm od zida zbog
odgovarajuće ventilacije.
NAPOMENA
yy Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor. Dodatni pribor
možete nabaviti u većini prodavnica elektronske opreme.
100 mm
100 mm
100 mm
2
100 mm
Uključite AC-DC adapter i kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
OPREZ
yy Ne postavljajte televizor blizu izvora toplote niti na njih, jer to
može dovesti do požara i drugih oštećenja.
yy Televizor obavezno povežite na AC/DC adapter pre nego što utikač
za napajanje televizora priključite u zidnu utičnicu.
5
Montiranje na zid
SRPSKI
Da bi se održala odgovarajuća ventilacija, ostavite 100 mm
slobodnog prostora sa obe strane uređaja i isto toliko od zida.
Detaljna uputstva za montažu možete dobiti od distributera.
Pogledajte priručnike „Instalacija opcionalnog zidnog nosača sa
mogućnošću naginjanja“ i „Vodič za podešavanje“.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Ako nameravate da montirate televizor na zid, pričvrstite interfejs za
montažu na zid (opcionalni delovi) sa zadnje strane televizora.
Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montažu na zid
(opcionalni delovi), pažljivo obavite montažu kako uređaj ne bi pao.
1
Ako budete koristili zavrtnje duže od standardnih, može da
dođe do oštećenja unutrašnjih komponenti televizora.
Ako budete koristili neodgovarajuće zavrtnje, može da dođe
do oštećenja proizvoda ili njegovog pada. U tom slučaju,
kompanija LG Electronics nije odgovorna za nastalu štetu.
2
Opcioni dodaci (Nosač za montiranje na
zid)
Modeli
Montiranje na zid
(A x B) (mm)
A
22/24MT49*
28/29MT49*
75 x 75
100 x 100
B
Standardni zavrtanj M4 x L10
Broj zavrtanja
4
Zidni nosač (opciono) RW120
6
OPREZ
yy Prvo isključite kabl za napajanje, a zatim premestite ili postavite
televizor. U suprotnom može doći do strujnog udara.
yy Ukoliko televizor montirate na plafon ili kosi zid, uređaj može pasti
i dovesti do ozbiljnih povreda.
yy Koristite odobreni LG zidni nosač i obratite se distributeru ili
kvalifikovanom osoblju.
yy Nemojte suviše pritezati zavrtnje, jer to može dovesti do oštećenja
televizora i gubitka garancije.
yy Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Garancija ne pokriva bilo kakva oštećenja i povrede koji nastanu
zbog pogrešne upotrebe ili korišćenja neodgovarajućeg pribora.
yy Dužina zavrtnja na poleđini televizora treba da bude manja od
8 mm.
Ploča za montažu na zid
Poleđina
Ploča za montažu na zid
Poleđina
Standardni
zavrtanj
: M4 x L10
Maksimalna.8 mm
NAPOMENA
yy Koristite zavrtnje koji se nalaze u specifikaciji zavrtnja VESA
standarda.
yy Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik za montažu i
neophodne delove.
yy Zidni nosač predstavlja opciju. Dodatni pribor možete nabaviti kod
lokalnog distributera.
yy Dužina zavrtnja se može razlikovati u zavisnosti od zidnog nosača.
Proverite da li koristite odgovarajuću dužinu.
yy Da biste dobili više informacija, pogledajte priručnik koji se
isporučuje sa zidnim nosačem.
Priključci (obaveštenja)
NAPOMENA
yy Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od
modela.
yy Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV
priključaka.
yy Pre snimanja TV programa na DVD rikorderu ili videorikorderu
proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na televizor preko
DVD rikordera ili videorikordera. Da biste dobili više informacija
o snimanju, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim
uređajem.
yy Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku spoljnog uređaja.
yy Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom, koristite kabl koji
se isporučuje uz igračku konzolu.
yy U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije,
vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako se javi šum,
promenite rezoluciju signala na računaru, promenite brzinu
osvežavanja ili podesite osvetljenost i kontrast u meniju Slika sve
dok slika ne postane jasna.
yy U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije
možda neće ispravno raditi u PC režimu.
Povezivanje satelitske antene
(Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenu)
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za
satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω).
SRPSKI
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte
odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj.
Da biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja,
pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem. Podržani
su sledeći spoljni uređaji: HD risiveri, DVD plejeri, videorikorderi,
ZVUK sistemi, USB memorije, računar, igračke konzole i drugi spoljni
uređaji.
Povezivanje sa CI modulom
(U zavisnosti od modela)
Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju)
u režimu digitalne televizije.
yy Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za
karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti
televizor i otvor za PCMCIA karticu.
yy Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan,
obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.
Ostale veze
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i
zvuka povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla.
Zaseban kabl se ne dobija u kompletu.
yy USB priključak podržava napajanje od 0,5 A. Ako trebate više
napajanja za HDD, upotrijebite posebni adapter.
NAPOMENA
yy Podržani HDMI format zvuka :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz),
PCM (32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz, 96 KHz, 192 KHz)
(U zavisnosti od modela)
Priključivanje antene
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla
(75 Ω).
yy Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu
antenskog signala.
yy Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačavač signala da biste
postigli bolji kvalitet slike.
yy Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite
antenu u odgovarajućem smeru.
yy Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz uređaj.
yy Podržani DTV standardi zvuka: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
7
Povezivanje sa računarom
SRPSKI
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
Vaš televizor podržava funkciju Plug and Play* i ima ugrađene
zvučnike sa funkcijom Virtual Surround koji zvuk reprodukuju čisto,
sa bogatim basom.
* Plug and Play : Funkcija kod koje računar prepoznaje i uključuje
povezani uređaj koji je korisnik vezao na računar bez konfiguracije
uređaja ili intervencije korisnika.
NAPOMENA
yy Ako želite da koristite režim HDMI-PC, potrebno je da Ulazna
oznaka podesite na režim PC.
yy Na ekranu se prikazuje OSD (Ekranski meni) kao što je prikazano
u nastavku.
»» Kada se proizvod uključuje dok je aktivan HDMI ulaz.
»» Kada se prelazi na HDMI ulaz.
Daljinski upravljač
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadi na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite
televizor.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama,
zamenite baterije (1,5 V AAA) tako dahri^Z`^\^_]
polovi i odgovaraju
oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije.
Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim
redosledom.
OPREZ
yy Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do
oštećenja daljinskog upravljača.
yy Daljinski upravljač nije dostupan za sva tržišta.
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na
televizoru.
Da li je uređaj povezan na PC?
A
Ne prikazuj više ovu poruku
DA
NE
yy Ako izaberete„DA“, veličina i kvalitet slike se optimizuje za
računar.
yy Ako izaberete„NE“veličina i kvalitet slike se optimizuje za AV
uređaj (DVD plejer, Konvertor signala).
yy Ako izaberete„Ne prikazuj više ovu poruku“, ova poruka se ne
prikazuje dok se televizor ne resetuje. Možete promeniti podešenu
vrednost u
(Početna) Ulazi Ulazna oznaka.
B
(Uključivanje/isključivanje) Uključivanje ili isključivanje
televizora.
Izbor radija, TV i DTV programa.
Aktiviranje titla na jeziku koji ste podesili u digitalnom
režimu.
Uključivanje/isključivanje režima PIP. (U zavisnosti od
modela)
Audio opis će biti omogućen.
Izbor režima TV ili PC.
(Ulaz) Menjanje ulaznog signala.
8
Numerička tastatura Unos brojeva.
Pristupanje listi snimljenih emisija.
Pristupanje brzim menijima.
Podešava jačinu zvuka.
Pristupanje listi omiljenih programa.
Prikazivanje programskog vodiča.
(Bez zvuka) Isključivanje svih zvukova.
Kretanje kroz snimljene emisije.
Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
C
SRPSKI
Nije funkcionalno.
(Kontrolna dugmad) Upravljanje
multimedijalnim sadržajem.
, , ,
Služe za pristup specijalnim funkcijama u
nekim menijima.
(Režim igranja) Uključivanje/isključivanje režima za igre.
(Pozadinsko osvetljenje) Podešavanje osvetljenja
ekrana kontrolisanjem pozadinskog osvetljenja.
NAPOMENA
yy Ako gledate MHEG program, pozadinsko osvetljenje ne možete da
podešavate pomoću žutog ili plavog dugmeta.
D
Dugmad za teletekst (
) Ova dugmad se koristi
za teletekst.
(Početna) Pristup meniju Početna.
(Podešavanja) Otvaranje brzih postavki.
Pristupanje brzom meniju.
(Dugmad za navigaciju) Kretanje kroz menije ili
opcije.
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
Vraćanje na prethodni nivo.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
9
Podešavanja
Automatsko podešavanje programa
SRPSKI
(Podešavanja) Kanali Automatsko podešavanje
Automatsko podešavanje programa.
yy Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija programa
možda neće biti uspešna.
yy Automatsko podešavanje pronalazi samo one programe koji se
u tom trenutku emituju.
yy Ako je opcija Zaključav. Sistema aktivirana, pojaviće se prozor u
koji treba da unesete lozinku.
Da biste izabrali Način slike
(Podešavanja) Slika Podešavanja režima slike
Način slike
Izbor režima slike koji je optimizovan za okruženje u kojem gledate
ili željeni program.
yy Živopisno : Povećava kontrast, osvetljenost i oštrinu kako bi se
prikazala živa slika.
yy Standardan : Prikazuje se slika sa standardnim nivoom
kontrasta, osvetljenosti i oštrine.
yy Eco/APS : [U zavisnosti od modela]
Funkcija Energy Saver (Ušteda energije) menja postavke televizora
kako bi se smanjila potrošnja.
yy Bioskop/Igra : Prikazuje optimalnu sliku za film, igru i
fotografije.
yy Sport : [U zavisnosti od modela]
Način slike optimizovan za sportske utakmice. Polje i oprema
predstavljeni su živim bojama, s kristalno jasnom slikom, čak i kod
brzih pokreta.
Ekspert1, 2 : Meni za podešavanje kvaliteta slike koji
omogućava stručnjacima i amaterima da postignu najbolji
doživljaj pri gledanju televizije. Ovo je meni za podešavanje
namenjen stručnjacima za podešavanje slike sa ISF certifikatom.
(ISF logotip može se koristiti samo na televizorima sa ISF
certifikatom.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
yy U zavisnosti od ulaznog signala, možda neće biti dostupni svi
načini slike.
yy
Ekspert namenjen je stručnjacima za podešavanje
yy Režim
slike i omogućava upravljanje parametrima slike i njihovo
detaljno podešavanje. Kod normalne slike, efekat možda neće
biti drastičan.
yy Funkcija ISF dostupna je samo za neke modele.
yy Ako promenite Način slike, može doći do promene postavki
Ušteda energije i Pametna kontrola osvetljenja, što može
da utiče i na potrošnju energije.
10
Detaljno podešavanje režima slike
(Podešavanja) Slika Podešavanja režima slike
Ova funkcija vam omogućava da detaljno podesite izabrani režim
slike.
yy Pozadinsko osvetljenje : Upravljanje nivoom osvetljenja ekrana
podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Što je izabrana postavka
bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
yy Kontrast : Podešavanje kontrasta između svetlih i tamnih
oblasti na slici. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će
kontrast biti veći.
yy Osvetljenje : Podešava ukupnu osvetljenost ekrana. Što je
izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
yy Oštrina : Podešavanje oštrine slike. Što je izabrana postavka bliža
vrednosti 50, to će slika biti oštrija i jasnija.
yy Boja : Ublažavanje ili povećavanje intenziteta boja na ekranu.
Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će boja biti
intenzivnija.
yy Nijansa : Podešavanje balansa crvene i zelene boje na ekranu.
Što je izabrana postavka bliža vrednosti Crveno 50, to će boja biti
crvenija. Što je izabrana postavka bliža vrednosti Zeleno 50, to će
boja biti zelenija.
yy Temp. boje : Podešavanje hladnije ili toplije temperature boje.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Podešavanje dodatne opcije slike
(Podešavanja) Slika Podešavanja režima slike
Unapređeno upravljanje / Ekspertsko upravljanje
Omogućava kalibrisanje ekrana za svaki režim slike ili podešavanje
postavki slike za određeni sadržaj.
yy Dinamički kontrast : Omogućava podešavanje optimalnog
nivoa kontrasta u skladu sa osvetljenošću slike.
yy Dinamička boja : Omogućava podešavanje boja kako bi
izgledale prirodnije.
yy Željena boja : Podešavanje boje kože, trave i neba u skladu sa
ličnim željama.
yy Gama : Omogućava podešavanje krive nijansi u skladu sa izlaznim
signalom slike u odnosu na ulazni signal.
yy Skala boja : Izbor opsega boja koji je moguće prikazati.
yy Izoštrivač ivica : Prikazuje jasnije i preciznije, ali i prirodne ivice
objekata unutar video zapisa.
yy Filter boje : Filtrira određeni spektar RGB boja kako bi se detaljno
i precizno podesila zasićenost boja i nijanse.
yy Ravnoteža bele boje : Omogućava podešavanje opšteg tona
ekrana po želji.
yy Sistem za upravljanje bojom : Ovo je sistem koji stručnjaci
koriste prilikom podešavanja boja korišćenjem test obrasca. Mogu
da izaberu neku od šest oblasti boja (crvenu / zelenu / plavu /
cijan / magenta / žutu) bez uticaja na druge boje. Kod normalne
slike, promena boje nakon podešavanja možda neće biti primetna.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
(Podešavanja) Slika Podešavanja režima slike
Opcije za slike
Podešavanje detaljnih postavki za sliku.
yy Smanjivanje šuma : Uklanja šum sa slike.
yy Smanjenje MPEG šuma : Eliminiše šum koji nastaje pri
stvaranju digitalnog signala slike.
yy Nivo crnog : Podešavanje osvetljenosti i kontrasta ekrana
u skladu sa nivoom crne boje u ulaznoj slici korišćenjem
zatamnjenosti (nivoa crne boje) ekrana.
yy Pravi bioskop : Optimizovanje ekrana za gledanje filmova.
yy Pametna kontrola osvetljenja : Automatski podešava
osvetljenost i smanjuje zamućenost slike na osnovu podataka o
slici kako bi se smanjilo naprezanje očiju.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
SRPSKI
Podešavanje unapređenog upravljanja
Resetovanje podešavanja slike
(Podešavanja) Slika Podešavanja režima slike
Resetovanje slike
Resetuje podešavanja slike koja je prilagodio korisnik. Svaki režim
slike biće resetovan. Izaberite režim slike koji želite da resetujete.
Korišćenje opcije Režim igranja
(Podešavanja) Slika Režim igranja
[Dostupno samo za RGB/HDMI-PC]
Ovaj režim vam omogućuje da optimizujete kvalitet slike za igre.
yy DAS režim : [U zavisnosti od modela]
Ovaj režim smanjuje vreme prenosa video signala od ulaznog
uređaja kako bi obezbedio brže igranje igara.
(Prilikom podešavanja opcije DAS režim na Uključeno ili
Isključeno, ekran će treperiti.)
-- DAS : Dynamic Action Sync (dinamička sinhronizacija akcionih
scena)
yy Stabilizator crne boje pri mračnim scenama : Podešavanjem
nivoa crne boje objekti se mogu jasnije videti u tamnom
okruženju. Ako povećate vrednost opcije Stabilizator crne boje
pri mračnim scenama , tamnosive oblasti na ekranu izgledaće
svetlije. (To će vam pomoći da lakše razaznate objekte u tamnim
okruženjima u igri.) Ako smanjite vrednost opcije Stabilizator
crne boje pri mračnim scenama , tamnosive oblasti biće
zatamnjene, a dinamički kontrast na ekranu biće povećan.
-- Možete podesiti detaljne postavke za Režim igranja pomoću
tastera na daljinskom upravljaču.
-- Možete podesiti DAS režim samo ako vertikalna ulazna
frekvencija iznosi 50 Hz / 60 Hz.
-- DAS režim nije dostupan kada je uključena opcija PIP.
(U zavisnosti od modela)
11
SRPSKI
Korišćenje funkcije Ušteda energije
Korišćenje funkcije Zvučni efekat
(Podešavanja) Slika
Ušteda energije
Smanjivanje potrošnje energije podešavanjem maksimalnog
osvetljenja ekrana.
yy Isključeno : Isključivanje funkcije Ušteda energije.
yy Minimum / Srednje / Maksimum : Primenjivanje unapred
podešenih postavki za uštedu energije.
yy Isključen ekran : Ekran će biti isključen i čuće se samo zvuk.
Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču osim dugmeta
za uključivanje/isključivanje da biste ponovo uključili ekran.
yy U zavisnosti od opcije Ušteda energije (Maksimum), možda
nećete moći da podesite opciju Pozadinsko osvetljenje.
U ovom slučaju izaberite opciju (Podešavanja) Slika
Ušteda energije i podesite na vrednost Isključeno ili
Minimum.
(Podešavanja) Zvuk Podešavanja režima zvuka
Korisnik može da bira razne zvučne efekte.
yy Virtualno okruženje : Uživajte u obuhvatajućem doživljaju
zvuka zahvaljujući virtuelnom višekanalnom okružujućem
zvučnom efektu.
yy Ekvilajzer : Željeni zvuk možete da dobijete direktnim
podešavanjem ekvalizatora.
yy Vrati na orginalno : Možete resetovati podešavanja zvučnih
efekata.
yy Ovaj režim je dostupan samo ako je opcija Način zvuka podešena
na Standardan.
Korišćenje funkcije Režim za komfor očiju
(Podešavanja) Slika Režim za komfor očiju
Ako uključite ovu opciju, temperatura boje će se automatski
prilagoditi da bi se smanjilo naprezanje oka.
yy Uključeno : Automatski prilagođava temperaturu boje ekrana.
yy Isključeno : Isključuje Režim za komfor očiju.
Izbor režima zvuka
(Podešavanja) Zvuk Podešavanja režima zvuka
Način zvuka
Podešavanje zvuka televizora na optimalan nivo u zavisnosti od
izabranog režima zvuka.
yy Standardan : Optimizovanje zvuka za sve vrste sadržaja.
yy Razgovetan glas : Poboljšava razgovetnost ljudskih glasova.
yy Muzika : [Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u
zavisnosti od države.] Optimizovanje zvuka za muziku.
yy Bioskop : Optimizovanje zvuka za filmove.
yy Sport : [Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u
zavisnosti od države.] Optimizovanje zvuka za sport.
yy Igra : Optimizovanje zvuka za igranje igara.
Da biste podesili balans zvuka
(Podešavanja) Zvuk Podešavanja režima zvuka
Balans
Možete da podesite jačinu zvuka za levi i desni zvučnik.
12
Da biste sinhronizovali sliku i zvuk
(Podešavanja) Zvuk AV Sync. podešavanje
[U zavisnosti od modela]
Direktno sinhronizovanje slike i zvuka ako se ne podudaraju. Ako
opciju AV Sync. Podešavanje podesite na Uključeno, moći ćete
da sinhronizujete zvuk (sa zvučnika televizora ili eksterni zvučnik
priključka) i sliku na ekranu.
yy Ukoliko izaberete Bajpas, zvuk će se emitovati sa eksternih audio
uređaja bez ikakvog kašnjenja. Zvuk će se možda reprodukovati
pre slike pošto je televizoru potrebno izvesno vreme da obradi
video signal.
Podešavanje PIP
(Podešavanja) Opšte PIP
[U zavisnosti od modela]
yy Režim : Prikazuje ili sakriva prozorčić.
yy Sub ulaz : Izaberite ulaz podekrana.
yy Pozicija : Omogućava podešavanje pozicije prozorčića.
yy Veličina : Omogućava podešavanje veličine prozorčića.
yy Zvuk : Prebacivanje na zvuk glavne slike ili zvuk podslike.
yy Funkcija PIP je dostupna samo u sledećem režimu:
- Glavni : RGB-PC
Pod : DTV / ATV / HDMI
- Glavni : HDMI
Pod : DTV / ATV / Komponentni
.
yy Postavke funkcije PIP možete da podesite i koristeći
yy Pritisnite dugme PIP na daljinskom upravljaču da biste prikazali
ili sakrili prozorčić.
yy Funkcija PIP ne može da se koristi ako je funkcija SIMPLINK
omogućena.
Podešavanje funkcije USB AutoRun
Da biste koristili SIMPLINK
[U zavisnosti od modela]
SIMPLINK je funkcija koja vam omogućava da praktično upravljate
sa više multimedijalnih uređaja pomoću daljinskog upravljača
televizora i SIMPLINK menija.
1 HDMI kablom povežite HDMI IN priključak na televizoru i HDMI
izlazni priključak na SIMPLINK uređaju.
Izaberite (Podešavanja) Opšte SIMPLINK.
Pojaviće se prozor sa SIMPLINK menijem.
3 U prozoru Podešavanja u okviru menija SIMPLINK, postavite
funkciju SIMPLINK na Uključeno.
4 Konfigurišite postavke Sinhronizacija automatskog
uključivanja na Uključeno ili Isključeno.
5 U prozoru sa SIMPLINK menijem, izaberite uređaj kojim želite
da upravljate.
yy Takođe, funkciju SIMPLINK možete da podesite ako izaberete
(Početna) Ulazi SIMPLINK.
yy Ova funkcija je kompatibilna samo sa uređajima na kojima se
nalazi SIMPLINK logotip.
yy Da biste koristili funkciju SIMPLINK, potrebno je da koristite
HDMI® kabl (sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control)).
HDMI® kablovi velike brzine imaju povezan 13. pin koji služi za
razmenu informacija između uređaja.
yy Ako pređete na neki od drugih ulaza, SIMPLINK uređaj će prestati
sa radom.
yy Ako se koristi i uređaj drugog proizvođača sa funkcijom HDMI-CEC,
SIMPLINK uređaj možda neće pravilno raditi.
yy Ako izaberete ili reprodukujete medije sa uređaja koji ima funkciju
kućnog bioskopa, HT Zvučnik biće automatski priključen.
2
Opis funkcije SIMPLINK
yy Direktna reprodukcija : Sadržaj sa multimedijalnog uređaja
odmah se reprodukuje na televizoru.
yy Upravljanje uređajima preko daljinskog upravljača za
televizor : Upravljanje multimedijalnim uređajem pomoću
daljinskog upravljača televizora.
yy Jedinstveno isključivanje : Ako opciju Sinhronizacija
automatskog uključivanja podesite na vrednost Uključeno
u postavkama funkcije SIMPLINK i isključite televizor, isključiće
se i svi uređaji koji su sa televizorom povezani preko funkcije
SIMPLINK.
yy Jedinstveno uključivanje : Ako je u postavkama funkcije
SIMPLINK opcija Sinhronizacija automatskog uključivanja
podešena na vrednost Uključeno, kada uključite uređaj koji je
povezan putem veze SIMPLINK, uključiće se i televizor. (Ponašanje
se može razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja.)
SRPSKI
(Podešavanja) Opšte USB AutoRun
Automatski reprodukujte fotografije ili video zapise sa USB uređaja
kada se uključi televizor ili kada se poveže USB.
yy Isključeno : Isključite funkciju USB AutoRun.
yy Video snimci : Automatski reprodukujte video zapise sa USB
uređaja.
yy Fotografije : atski reprodukujte fotografije sa USB uređaja.
yy Reprodukuju se po redu samo datoteke u fascikli najvišeg nivoa
na USB uređaju.
ili
na daljinskom
yy Tokom reprodukcije pritisnite dugme
upravljaču da biste isključili ovu funkciju.
yy Ako su datoteke nevažeće ili oštećene, pre povratka na prethodni
status ulaza će se pojaviti sledeća poruka: „Datoteka je nevažeća“.
yy Kada se USB uređaj ponovo poveže nakon što je veza bila
prekinuta za vreme reprodukcije, automatski se pokreće nastavak
prikazivanja i nastavlja se prikaz video zapisa od poslednje
prikazane scene (važi samo za prvi video zapis).
Za postavljanje lozinke
(Podešavanja) Bezbednost Postavi lozinku
Postavljanje ili menjanje lozinke.
yy Početna lozinka je ‘0000’.
yy Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka nije ‘0000’ već je
‘1234’.
yy Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka ne može biti ‘0000’.
Opcija Resetuj na početna podešavanja
(Podešavanja) Opšte Resetuj na početna
podešavanja
Sve sačuvane informacije biće izbrisane, a televizor će biti vraćen na
fabričke postavke.
Televizor će se isključiti i ponovo uključiti, a sve postavke biće
vraćene na podrazumevane vrednosti.
yy Ako je uključena opcija Zaključav. Sistema, pojaviće se iskačući
prozor za unos lozinke.
yy Nemojte isključivati napajanje uređaja dok je u toku vraćanje na
fabričke postavke.
Da biste uklonili USB uređaj
(Početna)
Izaberite povezani USB uređaj na ekranu
Ulazi, pa Izbaciti dugme Izbaciti da biste uklonili USB memorijski
uređaj. Kada se pojavi poruka koja vas obaveštava da je USB uređaj
uklonjen, izvucite uređaj iz televizora.
yy Nakon što ste izabrali da uklonite USB uređaj, televizor više
neće moći da ga čita. Uklonite USB uređaj, a zatim ga ponovo
priključite.
13
SRPSKI
Korišćenje USB uređaja - upozorenje
yy Ako USB uređaj ima ugrađeni program za automatsko
prepoznavanje ili koristi poseban upravljački program, možda
nećete moći da ga koristite.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi ili neće raditi ispravno.
yy Koristite samo USB uređaje koji su formatirani Windows FAT32 ili
NTFS sistemom datoteka.
yy Ako koristite spoljni USB čvrsti disk, preporučujemo da koristite
uređaje čiji je nominalni napon manji od 5 V, a nominalna struja
manja od 500 mA.
yy Preporučujemo da koristite USB memorijske uređaje čiji je
kapacitet 32 GB ili manji i USB čvrste diskove čiji je kapacitet 2
TB ili manji.
yy Ako USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije ne radi pravilno,
uključite i isključite napajanje. Više informacija potražite u
korisničkom priručniku USB čvrstog diska.
yy Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka na USB
uređaju, pa obavezno napravite rezervnu kopiju važnih datoteka
na nekom drugom uređaju. Korisnik je sam odgovoran za čuvanje
podataka, pa proizvođač ne snosi odgovornost za njihov gubitak.
Podržani formati datoteka za funkciju Moji medijumi
yy Maksimalna brzina protoka podataka : 20 Mb/s (megabita u
sekundi)
yy Podržani formati spoljašnjeg titla: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
yy Podržani formati unutrašnjeg titla: XSUB (Podržava unutrašnje
titlove generisane u okviru standarda DivX6)
14
Podržani video formati
yy Maksimalno: 1920 x 1080 pri 30p (samo Motion JPEG 640 x 480
pri 30p)
yy .asf, .wmv
[Video] MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1),
MP43
[Audio] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
yy .divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
yy .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
yy .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1 Layer II, DVDLPCM
yy .mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
yy .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
yy motion JPEG
[Video] MJPEG
[Audio] LPCM, ADPCM
yy .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
yy .dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MP2
yy .flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Audio] MP3, AAC, HE-AAC
yy .3gp
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Audio] AAC, AMR(NB/WB)
Podržani formati fotografija
yy Kategorija : 2D (jpeg, jpg, jpe)
[Dostupni tipovi datoteka]
SOF0 : Baseline,
SOF1 : Extend Sequential,
SOF2 : Progressive
[Veličina fotografije]
Minimum : 64 x 64,
Maksimum (Normalni tip) : 15360 x 8640,
Maksimum (Progresivni tip) : 1920 x 1440
yy Kategorija : BMP
[Veličina fotografije] Minimum : 64 x 64, Maksimum : 9600 x 6400
yy Kategorija : PNG
[Dostupni tipovi datoteka] Prepleteni, Neprepleteni
[Veličina fotografije]
Minimum : 64 x 64,
Maksimum (Prepletena) : 1200 x 800,
Maksimum (Neprepletena) : 9600 x 6400
yy Datoteke u formatima BMP i PNG će se možda sporije prikazivati
od JPEG datoteka.
SRPSKI
Podržani audio formati
yy Tip datoteke : mp3
[Brzina u bitovima] 32 Kbps ~ 320 Kbps
[Frekvencija uzorkovanja] 16 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
yy Tip datoteke : AAC
[Brzina u bitovima] Slobodan format
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] ADIF, ADTS
yy Tip datoteke : M4A
[Brzina u bitovima] slobodan format
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] MPEG-4
yy Tip datoteke : WMA
[Brzina u bitovima] 128 kbps ~ 320 kbps
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
yy Tip datoteke : WMA10 Pro
[Brzina u bitovima] ~ 768 kbps
[Kanal/frekvencija uzorkovanja]
M0 : do 2 kanala pri 48 kHz
(Osim LBR režima),
M1 : do 5.1 kanala pri 48 kHz,
M2 : do 5.1 kanala pri 96 kHz
[Podrška] WMA10 Pro
yy Tip datoteke : OGG
[Brzina u bitovima] Slobodan format
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] OGG Vorbis
yy Tip datoteke : WAV
[Brzina u bitovima] 64 kbps ~ 1,5 Mb/s
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] LPCM
[Dubina boje] 8 bita / 16 bita / 24 bita
Pristupanje priručniku na
vebu
Detaljno korisničko uputstvo potražite na adresi www.lg.com.
15
Održavanje
Rešavanje problema
Čišćenje televizora
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog
upravljača.
yy Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim
pokušajte opet.
yy Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
yy Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene
( na , na ).
Nema slike i zvuka.
yy Proverite je li uređaj uključen.
yy Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
yy Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem
drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.
yy Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida
u napajanju.
yy Proverite da li je funkcija Automatsko isključivanje (u
zavisnosti od modela) / Sleep tajmer / Tajmer za isključivanje
aktivirana u postavkama menija Tajmeri.
yy Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se
automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.
Kada televizor povežete sa računarom (HDMI), prikazaće
se poruka „Nema signala“, „Proveri antenski kabl“ ili
„Nepodržan format“.
yy Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
yy Ponovo povežite HDMI kabl.
yy Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
Kada se TV automatski isključi.
yy Ako je podešena opcija Tajmer za uključivanje, TV će se
automatski uključiti u podešeno vreme i isključiće se automatski
ako korisnik ne obavi nijednu operaciju tokom 2 sata.
yy Da biste onemogućili ovu funkciju, koristite daljinski upravljač
i pređite na (Podešavanja) Tajmeri Tajmer za
uključivanje Automatsko isključivanje nakon 2 sata
Isključeno.
SRPSKI
Redovno čistite televizor kako biste održali najbolje performanse i
produžili njegov radni vek.
yy Prvo, isključite napajanje i izvucite kabl za napajanje i sve ostale
kablove.
yy Ako se televizor neće koristiti duži vremenski period, izvucite kabl
za napajanje iz zidne utičnice da biste sprečili moguća oštećenja
od udara groma ili strujnog udara.
Ekran, okvir, komoda i postolje
Da biste uklonili prašinu i male nečistoće, obrišite površinu suvom,
čistom i mekom krpom.
Da biste uklonili velike nečistoće, obrišite površinu mekom krpom
nakvašenom čistom vodom ili razblaženim blagim deterdžentom.
Odmah zatim obrišite suvom krpom.
yy Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yy Nemojte gurati, grebati ili udarati površinu ekrana noktima ili
oštrim objektima jer to može dovesti do ogrebotina ili izobličenja
slike.
yy Ne koristite bilo kakva hemijska sredstva, jer ona mogu oštetiti
uređaj.
yy Nemojte prskati tečnost po površini uređaja. Ukoliko voda prodre
u televizor, može doći do požara, strujnog udara ili kvara.
Kabl za napajanje
Redovno uklanjajte nagomilanu prašinu ili nečistoću sa kabla za
napajanje.
Sprečavanje zadržavanja slike na ekranu
televizora
yy Ako se fiksirana slika duži vremenski period prikazuje na ekranu
televizora, ona će se urezati i postati stalan nedostatak na ekranu.
Ovo „zadržavanje slike“ ili „urezivanje” nije pokriveno garancijom.
yy Ukoliko je format slike televizora duže vreme podešen na 4:3,
može doći do urezivanja slike u crne trake na ekranu.
yy Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu
televizora (2 ili više sati za LCD) da biste sprečili zadržavanje slike.
16
Specifikacije
Specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodne najave zbog unapređenja funkcija proizvoda.
Dimenzije (Š x V x D) (mm)
22MT49DF
22MT49VF
24MT49DF
24MT49VF
24MT49VW
24MT49U
24MT49DT
24MT49VT
28MT49DF
28MT49VF
28MT49VW
28MT49U
28MT49DT
28MT49VT
29MT49DF
29MT49VF
Potrošnja energije
(Podrazumevane
postavke)
Zahtevi za
napajanje
Sa postoljem
Bez postolja
Sa postoljem
Bez postolja
507,6 x 358,0 x 146,3
507,6 x 316,5 x 52,7
3,0
2,9
26 W
19 V
1,6 A
556 x 392,7 x 143,4
556 x 345,2 x 54,7
3,5
3,2
28 W
19 V
1,6 A
556 x 376,5 x 130,5
556 x 345,2 x 54,7
3,3
3,2
28 W
19 V
1,6 A
641,5 x 444,0 x 178,8
641,5 x 396,3 x 59,5
5,0
4,5
28 W
19 V
1,6 A
641,5 x 428,7 x 159,2
641,5 x 396,3 x 59,5
4,6
4,5
28 W
19 V
1,6 A
665,8 x 444,5 x 186,1
665,8 x 405,5 x 61,4
4,8
4,6
33 W
19 V
2,0 A
AC/DC adapter
22/24/28MT49*
29MT49*
Proizvođač : Lien Chang
Modeli : LCAP16A-E, LCAP21A
Proizvođač : Honor
Modeli : ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Proizvođač : Lien Chang
Modeli : LCAP16B-E, LCAP21C
Proizvođač : Honor
Modeli : ADS-45FSN-19 19040GPG,
ADS-45SN-19-3 19040G
Ulaz : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
1,7 A
Izlaz : DC 19 V
Ulaz : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
2,1 A
Veličina CI modula (Š x V x D)
Uslovi okoline
Radna temperatura
Radna relativna vlažnost
Temperatura za skladištenje
Relativna vlažnost skladištenja
SRPSKI
Modeli
Težina (kg)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
od 0 °C do 40 °C
Manja od 80 %
od -20 °C do 60 °C
Manja od 85 %
17
(Zavisno od zemlje)
Satelit
SRPSKI
Televizijski sistem
DVB-S/S2*
Pokrivenost kanala (Opseg)
950 ~ 2150 Mhz
Maksimalni broj programa koji se
mogu sačuvati
6000
Induktivni otpor spoljne antene
* Samo za modele koji podržavaju DVB-T2/C/S2.
18
Digitalna televizija
Zemaljska
DVB-T
DVB-T2*
VHF III : 174 ~ 230 Mhz
UHF IV : 470 ~ 606 Mhz
UHF V : 606 ~ 862 Mhz
S opseg II : 230 ~ 300 Mhz
S opseg III : 300 ~ 470 Mhz
Kabl
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 890 Mhz
46 ~ 862 Mhz
2000
75 Ω
Analogna televizija
Zemaljska / Kabl
Režim koji podržava HDMI-DTV
Režim koji podržava HDMI-PC
24/28/29MT49*
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
56,476
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
70,069
75,029
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
1600 x 900
60,000
60,000
1680 x 1050
64,674
65,290
59,883
59,954
1920 x 1080
67,500
60,000
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
22MT49*
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Vertikalna
frekvencija (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
SRPSKI
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija(kHz)
31,469
31,500
31,250
NAPOMENA
yy Optimalna rezolucija ekrana
- 24/28/29MT49* : 1366 x 768 pri 60 Hz.
- 22MT49* : 1920 x 1080 pri 60 Hz.
yy Optimalna vrednost vertikalne frekvencije u svakom frequency
60 Hz.
19
SRPSKI
UPOZORENJE!
Nikada ne postavljajte televizor na mesto sa kojeg može pasti. Pad
televizora može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt. Mnoge
povrede, pogotovo kod dece, mogu se izbeći preduzimanjem
jednostavnih mera
predostrožnosti kao što su:
yy Korišćenje kućišta ili postolja koja preporučuje proizvođač
televizora.
yy Korišćenje samo onog nameštaja koji bezbedno može da izdrži
težinu televizora.
yy Pobrinite se da televizor ne prelazi preko ivice nameštaja na kojem
se nalazi.
yy Ne postavljajte televizor na visoki nameštaj (na primer, ormare ili
police) bez učvršćivanja nameštaja i televizora u stabilan položaj.
yy Ne postavljajte televizor na stolnjak ili druge materijale koji mogu
biti smešteni između televizora i nameštaja.
yy Edukujte decu o opasnostima penjanja na nameštaj kako bi
dohvatila televizor ili njegove kontrole.
Bez obzira na to da li je vaš televizor na istom mestu ili ga
premeštate, treba primeniti sve gore navedene bezbednosne mere.
Simboli
Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
Odnosi se na opremu II klase.
Odnosi se na stanje mirovanja.
Odnosi se na status uređaja “UKLJUČENO” (napajanje).
Odnosi se na opasan napon.
20
Zapišite oznaku modela i serijski broj
televizora.
Potražite ih na nalepnici sa zadnje strane
uređaja i navedite ih svom prodavcu kada
zatražite uslugu servisiranja.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement