LG M1962DP-PZ Owner's manual

LG M1962DP-PZ Owner's manual
SRPSKI
KORISNIČKI PRIRUČNIK
MONITOR TV
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite
uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
MONITOR TV MODELI
M1962DP
M2062DP
M2262DP
M2362DP
M2762DP
www.lg.com
SADRŽAJ
PRIPREMA
SADRŽAJ
KOMANDE NA PREDNJOJ PLOČI.....................4
INFORMACIJE SA ZADNJE PLOČE..................5
MONTAŽA POSTOLJA........................................6
SKIDANJE POSTOLJA........................................8
SKIDANJE TELA POSTOLJA............................10
MONTAŽA NA ZID: HORIZONTALNO
POSTAVLJANJE................................................11
POSTAVLJANJE NA RADNOM STOLU SA
POSTOLJEM......................................................12
PODEŠAVANJE POLOŽAJA EKRANA.............12
OBRTNO POSTOLJE (samo M2762DP)..........13
LOKACIJA..........................................................13
PRIČVRŠĆIVANJE APARATA NA ZID DA BI SE
SPREČILO DA PADNE KADA SE APARAT
KORISTI NA POSTOLJU (samo M2762DP).....14
PRIČVRŠĆIVANJE TV APARATA ZA STO
(samo M2762DP)........................................15
KENSINGTON SISTEM BEZBEDNOSTI..........16
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
PRIKLJUČIVANJE ANTENE..............................17
PODEŠAVANJE HD RISIVERA.........................18
PODEŠAVANJE DVD PLEJERA.......................21
PODEŠAVANJE VIDEORIKORDERA...............24
UMETANJE CI MODULA...................................26
PODEŠAVANJE DIGITALNOG ZVUK IZLAZA........27
PODEŠAVANJE USB UREĐAJA.......................28
PODEŠAVANJE SLUŠALICA............................29
PODEŠAVANJE RAČUNARA............................30
ZADNJI POKLOPAC ZA UREĐIVANJE
KABLOVA...........................................................33
PODRŽANE REZOLUCIJE EKRANA................34
GLEDANJE TELEVIZIJE /
UPRAVLJANJE PROGRAMOM
KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKOG
UPRAVLJAČA....................................................36
UKLJUČIVANJE TELEVIZORA.........................38
IZBOR PROGRAMA..........................................38
PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA......................38
BRZI MENI.........................................................39
IZBOR I PODEŠAVANJE MENIJA NA EKRANU............40
AUTOMATSKA PRETRAGA PROGRAMA........41
PODEŠAVANJE KABLOVSKE DTV
(SAMO U KABLOVSKOM REŽIMU)...........46
RUČN PODEŠAVANJE PROGRAMA
2
(U DIGITALNOM REŽIMU).........................47
RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA
(U ANALOGNOM REŽIMU)........................49
UREĐIVANJE PROGRAMA...............................51
U DTV/RADIO REŽIMU.....................................52
U TV REŽIMU....................................................52
AŽURIRANJE SOFTVERA................................54
DIJAGNOSTIKA.................................................56
INFORMACIJE O CI MODULU [COMMON
INTERFACE]......................................................57
IZBOR LISTE PROGRAMA...............................58
PODEŠAVANJE OMILJENIH PROGRAMA.......59
Ulazna Lista.......................................................60
EPG (ELEKTRONSKI VODIČ KROZ
PROGRAME)(U DIGITALNOM REŽIMU)
Uključi/isključi EPG............................................61
Izaberite a programme.......................................61
Funkcije tastera u režimu vodiča SADAŠNJI/
SLEDEĆI (program)...........................................62
Funkcija tastera za režim 8-dnevnog vodiča.....62
Funckija tastera u režimu menjanje datuma......63
Funkcija tastera za okvir sa proširenim opisom........63
Funkcija tastera u režimu podešavanje snimanja/
podsetnik............................................................64
Funckija tastera u režimu spisak rasporeda......64
UPRAVLJANJE SLIKOM
UPRAVLJANJE VELIČINOM (FORMATOM) SLIKE....65
ČAROBNJAK ZA SLIKE....................................67
ꕊ Ušteda energije...........................................68
UNAPRED DEFINISANA PODEŠAVANJA SLIKE.....69
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE.......................70
TEHNOLOGIJA POBOLJŠAVANJA SLIKE.......71
EKSPERTSKA KONTROLA SLIKE...................72
Resetovanje slike...............................................75
PODEŠAVANJE EKRANA ZA RAD SA
RAČUNAROM....................................................76
PODEŠAVANJE ZVUKA
AUTOMATSKO IZJEDNAČAVANJE GLASNOĆE.........81
RAZGOVETAN GLAS II.....................................82
BALANS.............................................................83
UNAPRED PODEŠENE POSTAVKE ZVUKA
-REŽIM ZVUK...............................................84
UNAPRED PODEŠENE POSTAVKE ZVUKA
PODEŠAVANJE VREMENA
PODEŠAVANJE SATA.......................................92
PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG
UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA TAJMERA......93
PODEŠAVANJE TAJMERA ZA ISKLJUČIVANJE.......94
PODEŠAVANJE OPCIJA
IZBOR JEZIKA / DRŽAVE U MENIJU NA
EKRANU............................................................95
IZBOR JEZIKA
(SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)..............96
ZVUK OPIS (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU).........97
SERVIS ZA PODATKE......................................98
ULAZNA OZNAKA.............................................99
INDIKATOR RADA...........................................100
DEMONSTRACIONI REŽIM............................101
POSTAVKE REŽIMA........................................102
INICIJALIZACIJA (VRAĆANJE NA ORIGINALNE
FABRIČKE POSTAVKE)..................................103
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
KADA UKLJUČUJETE USB UREĐAJ.............109
FOTO LISTA..................................................... 111
LISTA MUZIKE.................................................117
LISTA FILMOVA...............................................121
DIVX REGISTRACIONI KOD..........................128
DEAKTIVACIJA................................................129
SADRŽAJ
-REŽIM KORISNIK.......................................85
Surround X.........................................................85
Vrati zvuk na prvobitno stanje ..........................86
DIGITALNI ZVUK IZLAZ....................................87
PODEŠAVANJE UKLJUČIVANJA I
ISKLJUČIVANJA ZVUČNIKA TELEVIZORA......88
DTV ZVUK PODEŠAVANJE
(SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)..............89
I/II
Stereo/dual prijem
(samo u analognom režimu)..................90
NICAM prijem
(samo u analognom režimu)..................91
Izbor izlaza zvuka za zvučnike....................91
TELETEKST
UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE................130
JEDNOSTAVAN TEKST...................................130
NASLOVI..........................................................130
FASTEXT.........................................................131
POSEBNE FUNKCIJE TELETEKSTA.............131
DIGITALNI TELETEKST
TELETEKST UNUTAR DIGITALNE USLUGE...... 132
TELETEKST U DIGITALNOJ USLUZI.............132
DODATAK
REŠAVANJE PROBLEMA...............................133
ODRŽAVANJE..................................................137
SPECIFIKACIJE PROIZVODA........................138
IR KODOVI.......................................................143
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG
KONTROLNOG UREĐAJA
RS-232C konfiguracija...............................144
Tip konektora; D-Sub 9-pinski muški........144
RS-232C konfiguracije...............................144
Set ID.........................................................145
Parametri komunikacije.............................146
RODITELJSKI NADZOR / OCENA TV
PROGRAMA
PODEŠAVANJE LOZINKE I ZAKLJUČAVANJE
SISTEMA..........................................................104
BLOKIRANJE PROGRAMA.............................105
RODITELJSKI NADZOR
(SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)............106
BLOKIRAN ULAZ.............................................107
ZAKLJUČAVANJE TASTERA..........................108
3
PRIPREMA
KOMANDE NA PREDNJOJ PLOČI
■■ Ovo je pojednostavljen prikaz prednje ploče. Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
PRIPREMA
1
2
9
3
4
4
5
6
1
Priključak za slušalice
2
Infracrveni risiver (risiver daljinskog upravljača)
3
DUGME INPUT
4
DUGME MENU
5
OK TASTER
6
VOLUME TASTER
7
PROGRAMME TASTER
8
DUGME POWER
9
INDIKATOR NAPAJANJA
svetli plavom bojom kada je televizor uključen.
Napomena : Indikator napajanja se može podesiti u meniju OPCIJA.
7
8
INFORMACIJE SA ZADNJE PLOČE
■■ Ovo je pojednostavljen prikaz zadnje ploče. Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
1
3
7
8
9
1 OTVOR ZA PCMCIA (PERSONAL COMPUTER
MEMORYCARD INTERNATIONALASSOCIATION)
KARTICU
Umetnite CI modul u PCMCIA OTVOR ZA KARTICU.
(Ova funkcija nije dostupna u svim državama.)
2 HDMI / DVI ULAZ
Povezivanje HDMI signala na HDMI IN.
Ili, DVI (VIDEO) signala na HDMI IN pomoću
kabla DVI/HDMI..
3 RGB/DVI ZVUK ULAZ
Povezivanje zvuka sa računar
4 OPTIČKI DIGITALNI ZVUK IZLAZ
Povežite digitalni ZVUK izlaz sa različitom vrstom
opreme. Povežite se sa digitalnom ZVUK komponentom. Koristite optički ZVUK kabl.
5 USB ulaz
4
5
PRIPREMA
2
6
10
11
6 EURO Scart utičnica (AV IN)
Connect scart socket input or output from an external
device to these jacks.
7 Utičnica kabla za napajanje
Ovaj aparat se napaja naizmeničnom strujom. Napon
je naznačen na stranici sa specifikacijama. Nemojte
pokušavati da napajate aparat jednosmernom strujom.
8 RS-232C ULAZNI (KONTROLNI I SERVISNI ) PORT
Povezuje sa RS-232C portom na PC.
Ovaj port se koristi za režim „Usluga“ ili „Hotel“.
9 KOMPONENTNI ULAZ
Povezuje komponentni video/ZVUK uređaj na
ovim utikačima.
10 RGB ULAZ (PC)
Povezuje izlaz iz PC.
11 ULAZ ZA ANTENU / KABL
Na ovaj priključak povežite antenski signal.
5
PRIPREMA
MONTAŽA POSTOLJA
<M1962DP/M2062DP/M2262DP/M2362DP>
■■ Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
1
2
PRIPREMA
Pažljivo postavite uređaj ekranom nadole na
mekanu površinu koja će sprečiti oštećenja
uređaja i ekrana.
Umetnite Osnovu Postolja u uređaj.
Osnova Postolja
3
Okrenite Brava osnove postolja 90° da biste pričvrstili osnovu postolja na telo postolja.
4
5
Brava osnove
<Zaključano>
6
<M2762DP>
MONTAŽA POSTOLJA
■■ Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
Pažljivo postavite uređaj ekranom nadole na mekanu površinu koja će sprečiti oštećenja uređaja i
ekrana.
2
Umetnite Osnova Postolja u uređaj.
PRIPREMA
1
Osnova Postolja
3
Umetnite Novčić sa donje strane osnove postolja i okrenite zavrtanj u smeru kazaljke na
satu da biste zategnuli.
Novčić
7
PRIPREMA
SKIDANJE POSTOLJA
<M1962DP/M2062DP/M2262DP/M2362DP>
■■ Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
1
Postavite televizor ekranom nadole na jastuk ili meku krpu.
2
3
Okrenite bravu osnove postolja 90° da biste odvojili osnovu postolja od tela postolja.
4
Gurnite Reza unutra, izvucite osnovu postolja iz tela postolja.
Odvojite monitor i postolje tako što ćete
okrenuti zavrtanj nalevo.
PRIPREMA
Reza
8
<M2762DP>
SKIDANJE POSTOLJA
■■ Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
Postavite televizor ekranom nadole na jastuk
ili meku krpu.
2
Odvojite monitor i postolje tako što ćete okrenuti zavrtanj nalevo.
Zavrtanj okrenite pomoću Novčić.
PRIPREMA
1
Novčić
3
Povucite osnovu postolja.
9
PRIPREMA
SKIDANJE TELA POSTOLJA
■■ Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
■■ Telo postolja uklonite na ovaj način kada ga koristite kao kuku za zid.
PRIPREMA
<M1962DP/M2062DP/M2262DP/M2362DP>
1. Uklonite 2 zavrtnja.
2. Povucite telo postolja.
<M2762DP>
1. Uklonite 4 zavrtnja.
2. Povucite telo postolja.
10
MONTAŽA NA ZID: HORIZONTALNO POSTAVLJANJE
Da bi se održala odgovarajuća ventilacija, ostavite 10 cm slobodnog prostora sa obe strane uređaja i
isto toliko od zida. Detaljna uputstva za montažu možete dobiti od distributera. Pogledajte priručnike
Instalacija opcionalnog zidnog nosača sa mogućnošću naginjanja i Vodič za podešavanje.
10 cm
PRIPREMA
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ako nameravate da montirate televizor na zid, pričvrstite interfejs za montažu na zid (opcionalni delovi)
sa zadnje strane televizora.
Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montažu na zid (opcionalni delovi), pažljivo obavite
montažu kako uređaj ne bi pao.
1. Vodite računa da koristite zavrtnje i nosač za zid u skladu sa VESA Standardanima.
2. Ako koristite zavrtnje duže od preporučenih, može doći do oštećenja proizvoda.
3. Ako koristite zavrtnje koji nisu u skladu sa VESA Standardanima, može doći do oštećenja proizvoda
ili njegovog pada. Ne odgovaramo za štetu do koje dođe ako se ne pridržavate ovih uputstava.
4. Kompatibilnost sa VESA Standardanima odnosi se samo na dimenzije interfejsa za zavrtnje i specifikacije zavrtnja za montažu.
5. Koristite sledeće VESA Standardane.
5-1) 784,8 mm (30,9 inča) i manje
* Debljina ploče za montažu na zid: 2,6 mm
* Vijak : Φ 4,0 mm x gustina 0,7 mm x dužina 10 mm
5-2) 787,4 mm (31,0 inča) i vše
* Koristite ploču za montažu na zid i zavrtnje u skladu sa
VESA Standardanima.
< Dimenzije interfejsa za zavrtnje >
Model
M1962DP
M2062DP
M2262DP
M2362DP
M2762DP
VESA ( A x B)
Zidni nosač
(opcionalno)
100 x 100
RW120
200 x 100
RW240
Ploča za
montažu na zid
11
PRIPREMA
POSTAVLJANJE NA RADNOM STOLU SA POSTOLJEM
■■ Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
Da bi se održala odgovarajuća ventilacija, ostavite 10 cm slobodnog prostora sa obe strane uređaja i
isto toliko od zida.
PRIPREMA
10 cm
10 cm
10 cm
PODEŠAVANJE POLOŽAJA EKRANA
■■ Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
Podesite položaj ploče na razne načine za maksimalni komfor.
* Raspon nagiba
-5°
12
15°
10 cm
OBRTNO POSTOLJE (samo M2762DP)
■■ Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
Nakon instaliranja aparata, možete ga ručno okretati nalevo ili nadesno za 179 stepeni da biste ga
prilagodili svom položaju za gledanje.
PRIPREMA
LOKACIJA
Postavite televizor tako da na jako svetlo ili sunčevo svetlo ne pada direktno na ekran. Vodite računa da
televizor ne bude izložen preteranim vibracijama, vlazi, prašini i toploti. Takođe, vodite računa da uređaj
postavite tako da bude moguć slobodan protok vazduha. Ne prekrivajte ventilacione otvore sa zadnje
strane uređaja.
UPOZORENJE
■■ Kada podešavate ugao ekrana, nemojte stavljati prste
između glave monitora i tela postolja.
Možete da povredite prste.
13
PRIPREMA
PRIČVRŠĆIVANJE APARATA NA ZID DA BI SE SPREČILO
DA PADNE KADA SE APARAT KORISTI NA POSTOLJU
(samo M2762DP)
PRIPREMA
■■ Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
Preporučujemo da postavite aparat blizu zida da ne bi mogao da padne ako se gurne unazad.
Pored toga, preporučujemo da pričvrstite aparat za zid da ne bi mogao da se povuče unapred, što potencijalno može da dovede do povrede osobe ili oštećenja proizvoda.
Oprez: Vodite računa da se deca ne penju na aparat niti da vise sa njega.
■■ Postavite ušičaste zavrtnje (ili postavite nosače i zavrtnje) da biste pričvrstili proizvod na zid kao što je
prikazano na slici.
* Ako vaš proizvod ima zavrtnje na mestima ušičastih zavrtanja pre postavljanja ušičastih zavrtanja, olabavite zavrtnje.
* Postavite ušičaste zavrtnje ili postavite nosače/zavrtnje i čvrsto ih pritegnite u gornjim otvorima.
Pričvrstite zidne nosače zavrtnjima (koji se prodaju odvojeno) na zid. Uklopite visinu nosača koji je postavljen na zid sa otvorim u proizvodu.
Vodite računa da ušičasti zavrtnji ili nosači budu čvrsto pritegnuti.
■■ Koristite čvrsto uže ili kabl (koji se prodaju odvojeno) da biste vezali
proizvod. Sigurnije je da vežete uže horizontalno u odnosu na zid i
proizvod.
! NAPOMENA
►Kada
►
pomerate aparat, prvo odvežite uže.
►►Upotrebite platformu ili orman koji je dovoljno jak i veliki da podrži veličinu i težinu aparata.
►►Da biste bezbedno koristili aparat, vodite računa da visina nosača na zidu i visina aparata budu iste.
14
PRIČVRŠĆIVANJE TV APARATA ZA STO (samo M2762DP)
■■ Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
APARAT mora biti pričvršćen za sto tako da se ne može povući unazad/unapred, što potencijalno može da
dovede do povrede osobe ili oštećenja proizvoda. Koristite samo priloženi zavrtanj.
PRIPREMA
1 zavrtanj
(nalazi se u kompletu sa proizvodom)
Postolje
Sto
UPOZORENJE
►Da
► bi se sprečilo da APARAT padne, APARAT treba bezbedno pričvrstiti za pod/zid u skladu sa
uputstvima za instaliranje. Nakretanje, drmanje ili ljuljanje aparata može izazvati povrede.
15
PRIPREMA
KENSINGTON SISTEM BEZBEDNOSTI
PRIPREMA
- Ovaj uređaj sadrži priključak za Kensington sistem bezbednosti koji se nalazi na zadnjoj ploči. Povežite
kabl Kensington sistema bezbednosti na način prikazan u produžetku.
- Detaljne informacije o instalaciji i upotrebi Kensington sistema bezbednosti potražite u korisničkom
vodiču koji je isporučen zajedno sa Kensington sistemom bezbednosti.
Za više informacija stupite u kontakt sa kompanijom Kensington preko Web stranice http://www.kensington.com. Kompanija Kensington prodaje sisteme bezbednosti za skupu elektronsku opremu kao što
su prenosivi računari i LCD projektori.
NAPOMENA
Kensington sistem bezbednosti je opcionalni pribor.
NAPOMENE
a. Ako je proizvod hladan na dodir, prilikom uključivanja može doći do izvesnog „treperenja“ slike.
To je normalno, sve je u redu sa televizorom.
b. Neke manje tačkaste greške mogu biti vidljive na ekranu, koje se pojavljuju kao male crvene, zelene
ili plave tačke.
Međutim, ta pojava ne utiče negativno na rad monitora.
c. Izbegavajte dodirivanje LCD ekrana ili držanje prsta-iju za duži period vremena na ekranu.
Na taj način može nastati privremena izobličenost na ekranu.
16
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
■■ Da biste sprečili oštećenja nemojte priključivati TV na električnu mrežu dok ne povežete sve uređaje.
PRIKLJUČIVANJE ANTENE
■■ Radi optimalnog kvaliteta slike podesite pravac antene.
■■ Kabl antene i pretvarač ne dobijaju se u kompletu.
Stanovi
(Priključite u zidnu utičnicu za antenu)
RF koaksijalni kabl (75 Ω)
Spoljna
antena
Antena
Kuće
(Priključite na zidnu utičnicu za
spoljnu antenu)
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
Zidna
utičnica za
antenu
UHF
Pojačivač
signala
VHF
■■ Da biste dobili bolju sliku u područjima sa slabim signalom, na antenu instalirajte pojačivač signala
kao što je prikazano iznad.
■■ Ukoliko signal treba podeliti između dva televizora, upotrebite razdvajač antenskog signala.
17
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
■■ Da biste izbegli oštećenja na opremi, nemojte priključivati nijedan kabl za napajanje dok ne dovršite
povezivanje sve opreme.
■■ Slika se može donekle razlikovati od vašeg televizora.
PODEŠAVANJE HD RISIVERA
Povezivanje komponentnim kablom
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
Povežite video izlaze (Y, PB, PR) digitalnog risivera
sa COMPONENT IN VIDEO priključcima na
APARATU.
2
Povežite ZVUK izlaze digitalnog risivera sa
COMPONENT IN ZVUK priključcima na APARATU.
3
Uključite digitalni risiver.
(Pogledajte korisničko uputstvo za digitalni risiver.)
4
Izaberite ulaz KOMPONENTA pomoću dugmeta
INPUTna daljinskom upravljaču.
1
►►HDMI zvuk - podržani formati : Dolby Digital, PCM
DTS ZVUK format nije podržan.
18
Signal
Komponentni
HDMI
480i / 576i
DA
Ne
480p / 576p
DA
DA
720p / 1080i
DA
DA
1080p
DA
(samo za 50 / 60 Hz)
DA
(24 Hz / 30 Hz / 50Hz / 60Hz)
2
Povezivanje digitalnog risivera HDMI kablom
Povežite digitalni risiver na priključak HDMI/DVI IN
na APARATU
2
Uključite digitalni risiver.
(Pogledajte korisničko uputstvo za digitalni risiver.)
3
Izaberite HDMI ulaz pomoću dugmeta INPUT na
daljinskom upravljaču.
1
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
! NAPOMENA
►Proverite
►
da li HDMI kabl ima oznaku High Speed HDMI Cable. Ako HDMI kablovi nisu High
Speed HDMI, može doći do treperenja slike ili na ekranu neće biti slike. Koristite High Speed
HDMI kabl.
19
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
Povezivanje HDMI–DVI kablom
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
Povežite HDMI izlaz na DVD plejeru sa HDMI/DVI IN priključkom na APARATU
2
Povežite ZVUK izlaze digitalnog risivera sa ZVUK IN (RGB/DVI) priključkom na APARATU.
3
Uključite digitalni risiver.
(Pogledajte korisničko uputstvo za digitalni risiver.)
4
Izaberite HDMI ulaz pomoću dugmeta INPUT na daljinskom upravljaču.
2
1
20
PODEŠAVANJE DVD PLEJERA
Povezivanje komponentnim kablom
Povežite video izlaze (Y, PB, PR) DVD plejera sa
COMPONENT IN VIDEO priključcima na APARATU.
2
Povežite ZVUK izlaze DVD plejera sa COMPONENT
IN ZVUK priključcima na APARATU.
3
Uključite DVD plejer, umetnite DVD.
4
Izaberite ulaz Komponenta pomoću dugmeta
INPUT na daljinskom upravljaču.
5
Uputstvo za korišćenje DVD plejera potražite u
priručniku koji ste dobili uz njega.
1
2
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
Komponentni ulazi
Da biste ostvarili bolji kvalitet slike, povežite DVD plejer na komponentne ulaze kao što je prikazano u
nastavku.
Komponentni priključci na APARATU
Video izlazi
na DVD plejeru
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
21
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
Povezivanje scart kablom
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
Povežite Euro scart priključak na DVD plejeru sa AV
IN Euro scart priključkom na APARATU.
2
Uključite DVD plejer, umetnite DVD.
3
Izaberite AV ulazni izvor pomoću dugmeta INPUT
na daljinskom upravljaču.
4
Uputstvo za korišćenje DVD plejera potražite u
priručniku koji ste dobili uz njega.
Scart
AV
Ulaz
Izlaz
Video
ZVUK
RGB
Video, ZVUK
O
O
O
Analogna televizija, digitalna televizija
Tip izlaza
AV
AV
(TV izlaz)
(Kada je u toku zakazano snimanje DTV
programa pomoću opreme za snimanje)
Digitalna TV
Digitalna TV
O
Analogna TV, AV
Analogna TV
Komponenta / RGB
Analogna TV
HDMI
X
Trenutni ulazni režim
►►TV izlaz : Daje analogni TV signal ili digitalni TV signal.
O
(Režim unosa se konvertuje u
DTV)
! NAPOMENA
►Tip
►
signala RGB, tj. crveni, zeleni i plavi signal, može se izabrati samo za Euro scart, a u tom
slučaju se prima AV. Takav signal može emitovati npr. dekoder za televiziju koja se plaća, konzola za igre ili uređaj za čitanje diskova sa fotografijama itd.
►Koristite
►
oklopljeni scart kabl.
22
Povezivanje HDMI kabla
Povežite HDMI izlaz na DVD plejeru sa HDMI/DVI
IN priključkom na APARATU
2
Izaberite HDMI ulaz pomoću dugmeta INPUT na
daljinskom upravljaču.
3
Uputstvo za korišćenje DVD plejera potražite u
priručniku koji ste dobili uz njega.
1
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
! NAPOMENA
►Proverite
►
da li HDMI kabl ima oznaku High Speed HDMI Cable. Ako HDMI kablovi nisu High
Speed HDMI, može doći do treperenja slike ili na ekranu neće biti slike. Koristite High Speed
HDMI kabl.
23
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
PODEŠAVANJE VIDEORIKORDERA
■■ Da ne bi došlo do šuma na slici (smetnji), ostavite dovoljan razmak između videorikordera i televizora.
Povezivanje sa RF kablom
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
24
2
Zidna utičnica
Antena
1
Povežite priključak ANT OUT na videorikorderu sa priključkom ANTENNA / CABLE IN na
2
Povežite antenski kabl na ANT IN priključak na video rekorderu.
3
Pritisnite dugme PLAY na videorikorderu i pronađite odgovarajući kanal između televizora i
APARATU.
video rekordera za gledanje.
Povezivanje scart kablom
Povežite Euro scart priključak na DVD plejeru sa AV
IN Euro scart priključkom na APARATU.
2
Ubacite video kasetu u video plejer i pritisnite PLAY
(reprodukcija) na video plejeru. (Pogledajte
korisničko uputstvo za video rekorder.)
3
Izaberite AV ulazni izvor pomoću dugmeta INPUT
na daljinskom upravljaču.
4
Uputstvo za korišćenje videorikordera potražite u
priručniku koji ste dobili uz njega.
Scart
AV
Ulaz
Izlaz
Video
ZVUK
RGB
Video, ZVUK
O
O
O
Analogna televizija, digitalna televizija
Tip izlaza
AV
AV
(TV izlaz)
(Kada je u toku zakazano snimanje DTV
programa pomoću opreme za snimanje)
Digitalna TV
Digitalna TV
O
Analogna TV, AV
Analogna TV
Komponenta / RGB
Analogna TV
HDMI
X
Trenutni ulazni režim
1
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
►►TV izlaz : Daje analogni TV signal ili digitalni TV signal.
O
(Režim unosa se konvertuje u
DTV)
! NAPOMENA
►Tip
►
signala RGB, tj. crveni, zeleni i plavi signal, može se izabrati samo za Euro scart, a u tom
slučaju se prima AV. Takav signal može emitovati npr. dekoder za televiziju koja se plaća, konzola za igre ili uređaj za čitanje diskova sa fotografijama itd.
►Koristite
►
oklopljeni scart kabl.
25
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
UMETANJE CI MODULA
--Za prikazivanje šifrovanih usluga (usluga koje se plaćaju) u režimu digitalne televizije.
--Ova karakteristika nije dostupna u svim državama.
1
Umetnite CI modul u PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)
OTVOR ZA KARTICU na APARATU, kao što je prikazano na slici.
HDMI/DVI IN
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
Više informacija potražite na stranici 57.
! NAPOMENA
►Proverite
►
da li je CI modul u ispravnom smeru umetnut u PCMCIA otvor za karticu. Ako modul
nije ispravno unet, to može da prouzrokuje štetu na otvoruza TV i PCMCIA karticu.
26
PODEŠAVANJE DIGITALNOG ZVUK IZLAZA
Otpremanje ZVUK signala od TV-a prema eksternoj ZVUK opremi preko porta za digitalni ZVUK izlaz
(optički).
Ako želite da uživate u digitalnom programu preko 5.1 zvučnika, povežite priključak OPTICAL DIGITAL
ZVUK OUT sa zadnje strane televizora i kućni bioskop (ili pojačalo).
Povežite jedan kraj optičkog kabla u port za digitalni ZVUK izlaz APARATU (optički).
2
Drugi kraj optičkog kabla uključite u digitalni ZVUK (optički) ulaz na ZVUK opremi.
3
U meniju „ZVUK“ podesite opciju TV zvučnik na - Isključeno. (P. 88.)
Obratite se uputstvu za upotrebu eksterne ZVUK opreme za rad sa njome.
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
1
2
OPREZ
►Nemojte
►
gledati u port optičkog izlaza. Gledanje u laserski zrak može oštetiti vaš vid.
27
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
PODEŠAVANJE USB UREĐAJA
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
28
1
Priključite USB uređaj u priključak USB IN sa bočne strane APARATU.
2
Nakon priključivanja u priključak USB IN , moći ćete da koristite funkciju USB. (► str.109)
Memorijski
uređaj
USB kabl
PODEŠAVANJE SLUŠALICA
Zvuk možete da slušate preko slušalica.
Priključite slušalice u utičnicu za slušalice.
2
Podesite jačinu zvuka u slušalicama pomoću dugmadi
+ i -. Ako pritisnete dugme MUTE,
zvuk u slušalicama se isključuje.
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
! NAPOMENA
►► Stavke iz menija ZVUK su isključene kada se priključe slušalice.
►► Optički digitalni ZVUK izlaz (Optical Digital ZVUK Out) nije dostupan kada su priključene
slušalice.
29
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
PODEŠAVANJE RAČUNARA
Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, usmerite ga u pravcu senzora daljinskog upravljača na
APARATU.
Povezivanje pomoću kabla sa 15-pinskim D-sub konektorom
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
Signalni kabl iz izlaznog priključka za monitor na PC
računaru povežite sa priključkom PC input na
APARATU.
2
ZVUK kabl sa računara priključite na ulaz ZVUK IN
(RGB/DVI) priključci na APARATU.
3
Pritisnite dugme INPUT da izaberete RGB.
4
Uključite računar, a na APARATU će se prikazati
ekran računara.
Televizor se može koristiti kao računarski monitor.
1
2
! NAPOMENA
►Priključite
►
signalni kabl i pritegnite ga okretanjem u pravcu
strelice, kao što je prikazano na slici.
30
Povezivanje HDMI–DVI kablom
Povežite DVI izlaz na računaru sa HDMI/DVI IN priključkom na APARATU.
2
Povežite PC ZVUK izlaz sa priključkom ZVUK IN (RGB/DVI) na APARATU.
3
Uključite računar i televizor.
4
Izaberite HDMI ulaz pomoću dugmeta INPUT na daljinskom upravljaču.
2
1
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
! NAPOMENA
►Ako
►
želite da koristite režim HDMI-PC, potrebno je da oznaku ulaza postavite na PC režim.
►Priključite
►
signalni kabl i pritegnite ga okretanjem u pravcu
strelice, kao što je prikazano na slici.
31
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
Povezivanje HDMI–HDMI kablom
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1
Povežite HDMI izlaz na računaru sa HDMI/DVI IN
2
Uključite računar i APARATU.
3
Izaberite HDMI ulaz pomoću dugmeta INPUT na
priključkom na APARATU.
1
daljinskom upravljaču..
! NAPOMENA
►Proverite
►
da li HDMI kabl ima oznaku High Speed HDMI Cable. Ako HDMI kablovi nisu High Speed
HDMI, može doći do treperenja slike ili na ekranu neće biti slike. Koristite High Speed HDMI kabl..
►Ako
►
želite da koristite režim HDMI-PC, potrebno je da oznaku ulaza postavite na PC režim..
32
ZADNJI POKLOPAC ZA UREĐIVANJE KABLOVA
Povežite kablove pomoću sistema za uređivanje kablova, kao što je prikazano na slici.
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
33
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
PODRŽANE REZOLUCIJE EKRANA
Režim RGB[PC] / HDMI[PC]
M1962DP
Rezolucija
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
34
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
M2262DP/M2362DP/M2762DP
Horizontalna
Vertikalna
Frekvencija(kHz)
frekvencija(Hz)
31,469
37,5
37,879
46,875
48,363
47,776
47,712
59,94
75
60,317
75,0
60,0
59,87
60,015
M2062DP
Rezolucija
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1600 x 900
Horizontalna
Vertikalna
Frekvencija(kHz)
frekvencija(Hz)
31,469
37,5
37,879
46,875
49,725
48,363
60,023
63,981
79,976
60
59,94
75
60,317
75
64,55
60
75,029
60,02
75,025
60
Rezolucija
Horizontalna
Vertikalna
Frekvencija(kHz)
frekvencija(Hz)
31,468
31,469
37,5
37,879
46,875
48,363
60,023
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
75,0
67,5
70,08
59,94
75
60,317
75,0
60,0
75,029
75,000
60,02
75,025
59,883
59,954
60,0
60
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
1600 x 1200
1920 x 1080
Samo režim HDMI[PC]
HDMI/DVI - DTV režim
Rezolucija
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
1920
1920
1920
1920
x
x
x
x
1080
1080
1080
1080
1920 x 1080
Horizontalna
Vertikalna
Frekvencija(kHz)
frekvencija(Hz)
31,469
31,5
31,25
37,500
44,96
45
33,72
33,75
28,125
27
33,75
56,250
67,43
67,5
59,94
60
50
50
59,94
60
59,94
60
50,00
24
30,00
50
59,94
60
! NAPOMENA
►Izbegavajte
►
duže prikazivanje statične slike
na ekranu televizora. Statična slika može
trajno ostati utisnuta na ekranu; koristite
čuvar ekrana ako je moguće.
►►Mogu nastati smetnje u rezoluciji, u vertikalnom
obliku, kontrastu ili osvetljaju u režimu PC.
Promenite režim PC u drugu rezoluciju ili promenite brzinu osvežavanja ili podesite osvetljaj i
kontrast u meniju dok slika ne postane jasna.
Ukoliko se brzina osvežavanja grafičke kartice u
PC ne može promeniti, onda promenite grafičku
karticu u PC ili pitajte za savet proizvođača
grafičke kartice računara.
►►Ulazni oblici signala za sinhronizaciju horizontalnih
i vertikalnih frekvencija su razdvojeni.
►►Signalnim kablom povežite izlazni priključak za
monitor na računaru i RGB (PC) priključak na
APARATU ili signalnim kablom povežite izlazni
HDMI priključak na računaru sa HDMI/DVI IN
priključkom na APARATU.
Rezolucija
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 480
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Horizontalna
Vertikalna
Frekvencija(kHz)
frekvencija(Hz)
15,73
15,75
15,625
31,47
31,50
31,25
44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,125
56,25
67,432
67,5
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
50
59,94
60,00
PODEŠAVANJE SPOLJNIH UREĐAJA
1280 x 720
Komponentni režim
►►Audio kablom povežite računar i ulazni audio
priključak na televizor. (Audio kablovi se ne dobijaju uz televizor).
►►Ukoliko koristite zvučnu karticu, onda podesite
zvuk računara po potrebi.
►►Ako grafička kartica na računaru ne daje istovremeno analogni i digitalni RGB signal, povežite
samo RGB ili HDMI/DVI IN da biste na APARATU
prikazivali sadržaj sa računara.
►►Ako grafička kartica na računaru daje istovremeno
analogni i digitalni RGB signal, podesite televizor
na RGB ili HDMI signal. (Drugi režim automatski
će biti podešen na „Plug and Play“.)
►►DOS režim možda neće raditi sa nekim video karticama ako koristite HDMI–DVI kabl.
►►Ako koristite predugačak RGB-PC kabl, onda
mogu nastati smetnje na ekranu. Preporučujemo
dužinu kabla ispod 5 m. To omogućava najbolji
kvalitet slike.
35
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE
PROGRAMOM
KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, usmerite ga u pravcu senzora daljinskog upravljača na
APARATU.
ꔰ(NAPAJANJE)
Ušteda energije
Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga vraća u stanje
mirovanja.
odešavanje režima uštede energije na APARATU.
P
(► str. 68)
TV/PC Izbor režima TV ili PC.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
INPUT Režim spoljnog ulaza se ciklično menja prema
uobičajenom redosledu.
TV/RAD Služi za biranje radija, TV i DTV kanala.
Numerički Služi za biranje programa.
tasteri 0~9 Služi za biranje numerisanih stavki u meniju.
LIST (spisak) Prikazuje tabelu programa. (► str. 58.)
Q.VIEW Vraća prethodno gledani program.
MENU Služi za izbor menija.
Briše sve poruke sa ekrana i vraća se na prikaz TV-a
sa bilo kog od menija. (► str. 40.)
VODIČ Prikazuje raspored programa. (► str. 61 do 64)
Q. MENU Izabira željeni brzi izvor menija. (Odnos širine i
visine, Clear Voice II , Režim slike, Režim zvuka,
ZVUK, Sleep tajmer, Omiljeni, USB uređaj). (►str.39)
DUGME ZA Omogućava vam da se krećete kroz menije na
SMER ekranu i podešava sistemska podešavanja prema
(gore/dole/levo/desno)
vašim prioritetima.
OK Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
BACK Omogućava korisniku da se vrati jedan korak nazad
u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalim interaktivnim
funkcijama korisnika.
꘍ Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
EXIT Briše sve poruke sa ekrana i vraća se na prikaz
televizije iz bilo kog menija.
Tasteri u Ovi tasteri služe za uređivanje teleteksta (samo za
boji modele koji poseduju funkciju TELETEKST) ili programa.
36
VOLUME Podešava jačinu zvuka.
Naviše/Dole
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
(► str. 59)
Obeleleži Markira i demarkira programe u meniju USB.
RATIO Izaberite željeni odnos aspekta slike.
(Razmera)
Program
Služi za biranje programa.
GORE/DOLE
PAGE Kretanje iz jednog kompletnog skupa informacije na
GORE/DOLE
1
DUGMAD ZA
TELETEKST
BUTTONS
sledeći.
Ovi tasteri se koriste za teletekst.
Za više detalja pogledajte odeljak „Teletekst“.
(► str. 130 do 131)
SUBNaslov (titl) Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom režimu.
USB meni USB meni(Lista fotografija i Muzička lista ili Lista
kontrolna filmova ).
dugmad
Auto. konfig- Automatski podešava položaj slike i umanjuje nestauracija bilnost slike.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
MUTE Uključuje i isključuje zvuk.
Postavljanje baterija
1
■■ Otvorite poklopac odeljka za baterije na pozadini i postavite
baterije vodeći računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
■■ Stavite dve AAA baterije od 1,5 V. Nemojte mešati stare ili
korišćene baterije sa novim baterijama.
■■ Zatvorite poklopac.
■■ Da biste izvadili baterije, izvršite postupak obratnim redosledom od onog prilikom instalacije.
37
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
UKLJUČIVANJE TELEVIZORA
--Kada Vam je TV uključen, onda ćete biti u stanju da koristite ove karakteristike.
1
Najpre, ispravno priključite kabli.
U ovoj fazi TV je u stanju mirovanja.
2
Da biste uključili TV dok je u stanju mirovanja, pritisnite dugme
/ I, INPUT ili Pꕌꕍ na APARATU,
ili pritisnite dugme POWER, INPUT, Pꕌꕍili neko od NUMERIČKE dugmadi na daljinskom
upravljaču, nakon čega će se televizor uključiti.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Pokretanje podešavanja
Ako se OSD (meni na ekranu) prikaže na ekranu nakon što uključite TV, možete podesiti opcije Jezik,
Postavke režima, Država ili Postavi lozinku (kada je kao država izabrana Francuska), Automatsko
podešavanje.
Napomena:
a. Ako zatvorite, a da niste završili početna podešavanja, meni „Initial Setting“ (Početna podešavanja) može
ponovo da se prikaže.
b. Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste promenili trenutni OSD na prethodni OSD.
c. U onim državama gde nema emitovanje potvrđenih DTV Standardana, neke DTV karakteristike možda neće
raditi, u zavisnosti od okruženja DTV emitovanja.
d. Režim “Kućna upotreba” je optimalno podešenje za kućno okruženje i kod TV-a je unapred definisan režim.
e. Režim “Demo za prodavnice” je optimalno podešenje za okruženje u prodavnici. “Ako korisnik modifikuje
podatke o kvalitetu slike, onda režim “Demo za prodavnice” postavlja proizvod u početno stanje koje je od
naše strane podešeno nakon određenog vremena.
f. Režim (Kućna upotreba, Demo za prodavnice) može da se promeni tako što će se izvršavati Postavke režima
u meniju OPCIJA.
g. Kada je za državu odabrana Francuska, lozinka nije ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, već ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
IZBOR PROGRAMA
1
Izaberite broj programa pomoću dugmadi P ꕌ ꕍ ili NUMERIČKE dugmadi.
PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA
1
Pritisnite dugme
2
Ukoliko želite da isključite zvuk, pritisnite dugme MUTE.
+ ili - da podesite jačinu zvuka.
Ako želite da otkažete ovu funkciju, pritisnite dugme MUTE,
38
+ , -.
BRZI MENI
OSD (prikaz menija na ekranu) na vašem TV-u se može neznatno razlikovati od onoga prikazanog u
ovom uputstvu.
Q.Menu (brzi meni) je meni sa funkcijama koje korisnik najčešće koristi.
ꔣ Format slike: Izbor željenog formata slike.
Kao postavku zuma, izaberiet 14:9, Zum i
Bioskop zumiranje u meniju Format slike.
Nakon završetka podešavanja zuma, ekran se
vraća nazad u Brzi meni.
ꕈ Režim zvuka: Pomoću ove funkcije automatski
se bira najoptimalnija kombinacija zvuka za tip
sadržaja koji se gleda. Izbor željenog načina
zvuka.
ꕅ Razgovetan glas II : Ova funkcija pomaže da
korisnik bolje čuje ljudski glas tako što odvaja
opseg ljudskog glasa od drugih zvukova.
ꔤ Sleep tajmer: Podesite tajmer za isključivanje.
◄
ꔲ Omiljeni: Izbor omiljenih programa.
ꔢ USB uređaj: Izaberite opciju „Izbaci“ da biste
uklonili USB uređaj.
Format Slike
►
16:9
1
2
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
ꕇ Režim slike: Izaberite željeni režim slike.
ꔴ ZVUK: Služi za izbor zvuka.
Prikaži svaki meni.
Izaberite vaš željeni izvor.
3
• Pritisnite dugme BACK da biste se vratili na prethodni ekran
menija.
39
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
IZBOR I PODEŠAVANJE MENIJA NA EKRANU
OSD (meni na ekranu) na vašem APARATU može neznatno razlikovati od onoga prikazanog u ovom uputstvu.
PODEŠAVANJA
Pomeri
OK
SLIKA
Pomeri
ZVUK
OK
Format Slike
Ručno podešavanje
Čarobnjak za slike
Uređ. programa
ꕊ Ušteda energije
: Isključeno
Balans Režim slike
: Živopisno
Režim zvuka
Ažuriranje softvera : UKLJUČENO
: 16:9
Pomeri
Automatsko podešavanje
Automatska glasnoća
Clear Voice II
OK
: Isključeno
: Isključeno ꕅ3
0
: Muzika
Dijagnostika
• Pozadinskoosvetljenje100
• Surround X : Isključeno
CI informacije
• Kontrast
• Visoki tonovi 50
100
• Osvetljenje
50
• Bas
• Oštrina
70
• Vrati na prvo. Stanje
▼
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Opcija
Pomeri
50
▼
VREME
OK
Pomeri
Jezik menija
: Srpski
Sat
Jezik za zvuk
: Srpski
Vreme isključivanja : Isključeno
Jezik titla
: Srpski
Onemogućena pomoć
PODEŠAVANJA
SLIKA
ZVUK
VREME
Opcija
ZAKLJUČAJ
INPUT
USB
OK
Vreme uključivanja : Isključeno
Sleep tajmer
: Isključeno
: ­- -
Država
Ulazna oznaka
Postavi ID uređaja
:1
Indikator rada
: Uključeno
▼
ZAKLJUČAJ
Pomeri
OK
Podešavanje lozinke
Zaključav. sistema
2
3
MENU
Pomeri
OK
USB
Antena
FOTO LISTA
: Isključeno
AV
LISTA MUZIKE
• Blokirati program
Komponentni
LISTA FILMOVA
• Roditeljski nadzor
RGB
DivX Reg. Code
• Blokiran ulaz
HDMI
Deaktivacija
Zaključavanje tastera
1
ULAZ
Pomeri
OK
: Isključeno
Prikaži svaki meni.
Izbor stavke menija.
Premeštanje prema meniju koji iskače.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
! NAPOMENA
40
►Opcija
►
CI informacije nije dostupna u analognom režimu.
AUTOMATSKA PRETRAGA PROGRAMA
(Za sve države osim Finske, Švedske, Danske i Norveške)
Upotrebite ovu funkciju da automatski pronađete i memorišete sve programe na raspolaganju.
Ako pokrenete automatsko programiranje u digitalnom režimu, onda će sve prethodno memorisane
servis informacije biti izbrisane.
Maksimalan broj programa koji se može uskladištiti je 1000, ali taj broj može neznatno varirati zavisno
od emitovanih signala.
Pomeri
Automatsko
Automatsko podešavanje
podešavanje
PODEŠAVANJA
OK
ꔉ
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje softvera : UKLJUČENO
Pomeri
Automatsko
Automatskopodešavanje
podešavanje
➩
OK
ꔉ
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje softvera Dijagnostika
Dijagnostika
CI informacije
CI informacije
: UKLJUČENO
➩
Proverite priključak antene.
Prethodne informacije o kanalu biće
ažurirane tokom automatskog
podešavanja.
□ SECAM L pretraga
□ Automatsko numerisanje
Početak
Zatvori
1
2
3
MENU
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Automatsko
podešavanje.
Izaberite Antene.
4
Pokrenite Automatsko podešavanje.
• Koristite NUMERIČKU dugmad da biste
uneli četvorocifrenu lozinku kada je
Zaključavanje sistema postavljeno na
„Uključeno“.
• Ukoliko želite da nastavite sa automatskim podešavanjem,izaberite Počni
pomoću tastera ꕌꕍ. Zatim, pritisnite
dugme OK. U suprotnom, izaberite
Zatvori.
• Automatsko numerisanje: Izaberite da
li ćete za podešavanje koristiti brojeve
programa koje šalju stanice koje emituju
program.
• Ako je u meniju Zemlja izabrana Italija,
a iskačući ekran se prikaže nakon
automatskog podešavanja jer je došlo
do konflikta u programima, izaberite
željenu stanicu za problematični broj
programa.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
41
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
AUTOMATSKA PRETRAGA PROGRAMA
(Samo za Finsku, Švedsku, Dansku i Norvešku)
DVB-C automatsko podešavanje je meni za korisnike u zemljama koje podržavaju DVB kablovski
sistem.
Upotrebite ovu funkciju da automatski pronađete i memorišete sve programe na raspolaganju.
Ako pokrenete automatsko programiranje u digitalnom režimu, onda će sve prethodno memorisane
servis informacije biti izbrisane.
Ako želite da izaberete antenu,
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
Pomeri
Automatsko
Automatsko podešavanje
podešavanje
PODEŠAVANJA
OK
ꔉ
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje softvera : UKLJUČENO
Pomeri
Automatsko
Automatskopodešavanje
podešavanje
➩
OK
Izaberite ꔉ
povezivanje za svoj TV
Ručno podešavanje
➩
Uređ. programa
Ažuriranje softvera Dijagnostika
Dijagnostika
CI informacije
CI informacije
: UKLJUČENO
Antena
Kabl
Proverite priključak antene.
Prethodne informacije o kanalu biće
ažurirane tokom automatskog
podešavanja.
□ SECAM L pretraga
□ Automatsko numerisanje
Zatvori
Početak
Zatvori
1
2
3
MENU
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Automatsko
podešavanje.
Izaberite Antene.
4
5
Izaberite Počni.
Pokrenite Automatsko podešavanje.
• Koristite NUMERIČKU dugmad da biste
uneli četvorocifrenu lozinku kada je
Zaključavanje sistema postavljeno na
„Uključeno“.
• Ako želite da nastavite sa automatskim
podešavanjem, izaberite opciju Počni
pomoću dugmeta ꕌꕍ. Zatim, pritisnite
dugme OK. U suprotnom, izaberite
Zatvori.
• Automatsko numerisanje: Izaberite da
li ćete za podešavanje koristiti brojeve
programa koje šalju stanice koje emituju
program.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
42
Ako želite da izaberete Kabl,
PODEŠAVANJA
Pomeri
PODEŠAVANJA
OK
ꔉ
Automatsko
Automatskopodešavanje
podešavanje
Pomeri
PODEŠAVANJA
OK
Automatsko
ꔉ za svoj TV
Automatskopodešav
podešavanje
Izaberite povezivanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
➩
Uređ. programa
Ažuriranje softvera Operater servisa
: UKLJUČENO
Ažuriranje softvera : UKLJUČENO
Dijagnostika
Dijagnostika
Antena
CI informacije
CI informacije
OK
ꔉ ꔉ
Ručno podešavanje
Other Operators
Uređ. programa
➩
Uređ. programa
Pomeri
Automatsko
podešava
Automatsko
podešavanje
Comhem
Prethodno
Ažuriranje softvera
: UKLJUČENO
Sledeći
Dijagnostika
Kabl
CI informacije
Zatvori
Pomeri
Automatsko
Automatskopodešavanje
podešavanje
➩
Ručno podešavanje
OK Podrazumevano ►
◄
ꔉ
Frekvencija(kHz)
Uređ. programa
Ažuriranje softvera Modulacija
Mrežna indentifik.
CI informacije
2
3
MENU
6875
640AM
: UKLJUČENO
Dijagnostika
1
362000
Učestalost simbola(kS/s)
0
5
6
□ SECAM L pretraga
OK
Početak
Zatvori
Zatvori
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Automatsko
podešavanje.
Izaberite Kabl.
4
Proverite priključak antene.
Prethodne informacije o kanalu biće
ažurirane tokom automatskog
podešavanja.
➩
Izaberite Comhem ili Drugi
operateri.
Izaberite Podrazumevano,
Pun ili Korisnik
Napravite odgovarajuća
podešavanja. (Osim u
režimu Pun)
7
8
9
Izaberite Zatvori.
Izaberite Počni.
Pokrenite Automatsko
podešavanje.
• Koristite NUMERIČKU dugmad da biste
uneli četvorocifrenu lozinku kada je
Zaključavanje sistema postavljeno na
„Uključeno“.
• Ako želite da nastavite sa automatskim
podešavanjem, izaberite opciju Počni
pomoću dugmeta ꕌꕍ. Zatim, pritisnite
dugme OK. U suprotnom, izaberite
Zatvori.
• Automatsko numerisanje: Izaberite da
li ćete za podešavanje koristiti brojeve
programa koje šalju stanice koje emituju
program.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
43
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
• Kada izaberete opciju Kabl, ekran za izbor opcije Operater kablovske usluge se može razlikovati u zavisnosti od države.
• Iskačući prozor za izbor između opcija Comhem i Ostali operateri se pojavljuje samo na početku
i to samo u 3 slučaja, kada pristupate meniju Početna postavka, kada menjate sa postavke
Antena na Kabl ili kada pristupate meniju nakon promene postavke Država.
• Ako želite da izaberete opciju Operater usluge u drugim situacijama, to možete uraditi ako izaberete PODEŠAVANJE→Podešavanje kablovske DTV → Operater servisa.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
• Sertifikovani operateri servisa: Švedska(Comhem), Danska(YouSee, Stofa).
• Ako nema nijednog operatera servisa kojeg želite, izaberite opciju Ostali operateri.
• Ako izaberete opciju Ostali operateri ili ako je za izabranu zemlju podržana samo opcija Ostali operateri, pretraživanje svih kanala može da traje duže ili neki od kanala neće biti obuhvaćeni pretragom.
Ako se neki kanali ne pojave, postupite na sledeći način:
1. PODEŠAVANJE → Automatsko podešavanje → Kabl
2. Unesite dodatne vrednosti, poput frekvencije, brzine signala, modulacije i mrežne identifikacije.
(Navedene informacije možete potražiti od dobavljača usluga kablovske televizije.)
Potrebne su sledeće vrednosti da biste brzo i tačno pretraživali sve dostupne programe.
Najčešće korišćene vrednosti date su kao „podrazumevane“.
Međutim, da biste dobili tačna podešavanja, raspitajte se u servisu za kabl.
Kada pokrenete automatsko podešavanje u režimu DVB kabla, izaberite opciju „Potpuno“ za pretragu
svih frekvencija kako biste pronašli dostupne kanale.
U slučaju kada se program ne pretražuje selekcijom Default, onda pretraživanje izvršite selekcijom
Full.
Međutim, u slučaju kada se program pretražuje pomoću Full, vreme za Auto Tuning (automatsko
podešavanje) može da bude previše veliko.
• Frekvencija: Unesite korisnički definisanu opseg frekvencija.
• Učestalost simbola : Unesite opseg simbola koji definiše korisnik (opseg simbola: brzina kojom
uređaj poput modema, šalje simbole nekom kanalu).
• Modulacija : Unesite modulaciju koju definiše korisnik. (Modulacija: učitavanje ZVUK ili video signala u uređaj).
• Mrežna identifik.: Jedinstveni identifikator koji se dodeljuje svakom korisniku.
44
AUTOMATSKA PRETRAGA PROGRAMA
Ako izaberete „- -“ u okviru podešavanja države, (osim za Finsku,
Švedsku, Dansku i Norvešku)
Za gledanje DVB-C programa u svim državama osim Finske, Švedske, Danske i Norveške, izaberite
'- -' u okviru postavke Država u meniju OPCIJA.
U okviru postavki za Automatsko podešavanje, možete izabrati režim Korisnik ili Pun.
Prilikom podešavanja frekvencija u režimu Pun, neki kanali možda neće biti dostupni kod nekih operatera kablovske televizije, a podešavanje može dugo trajati.
Napomena
►►Vaš dobavljač kablovske televizije može naplatiti tu uslugu ili tražiti od vas da pristanete na njegove uslove i
odredbe poslovanja.
►►DVB-C kablovska televizija možda neće pravilno raditi kod nekih dobavljača kablovske televizije.
►►Kompatibilnost sa DVB-C digitalnim kablovskim programima nije zagarantovana.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Prilikom podešavanja frekvencija u režimu Korisnik možda će se promeniti informacije o matičnoj
frekvenciji, a odgovarajuće informacije zavise od operatera kablovske televizije kojeg koristite.
45
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJE KABLOVSKE DTV (SAMO U
KABLOVSKOM REŽIMU)
Koliko će izbora u odabiru kablovskog operatera neko imati zavisi od toga koliko kablovskih operatera
ima u toj zemlji, i ako je za svaku zemlju taj broj 1, onda nema odzivne funkcije.
Nakon promene operatera, pojaviće se prozor sa upozorenjem da će mapa kanala biti izbrisana kada
pritisnete dugme OK ili ako izaberete opciju „Zatvori“, a ako izaberete DA, pojaviće se iskačući prozor
za automatsko podešavanje.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
Pomeri
PODEŠAVANJA
OK
Pomeri
Automatsko podešavanje
Automatsko podešavanje
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje softvera : UKLJUČENO
➩
Dijagnostika
OK
Uređ. programa
Ažuriranje softvera : UKLJUČENO
Dijagnostika
CI informacije
Podešavanje kablovske DTV
ꔉ
CI informacije
Operater servisa
Podešavanje kablovske DTV
ꔉ
Automatsko ažuriranje kanala
◄ Comhem ►
On
Zatvori
1
2
3
4
MENU
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Podešavanje
kablovske DTV.
Izaberite Operater servisa
ili Automatsko ažuriranje
kanala.
Izaberite željeni izvor.
• Ako izaberete Kabl, prikazaće se meni
Podešavanje kablovske DTV.
• Kada je Automatsko ažuriranje kanala
postavljeno na Uključeno, informacije o
kanalu će se automatski ažurirati kad
god se promene informacije na mreži.
• Kada je Automatsko ažuriranje kanala
postavljeno na Isključeno, informacije o
kanalu se neće ažurirati.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
46
RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA (U DIGITALNOM
REŽIMU)
Ručna pretraga vam dopušta da ručno dodate program na vaš spisak za programe.
(Za sve države osim Finske, Švedske, Danske i Norveške i prilikom izbora opcija Antena ako su izabrane Finska, Švedska, Danska i Norveška ili
zemlja “--”)
PODEŠAVANJA
Pomeri
PODEŠAVANJA
OK
Automatsko podešavanje
ꔉ
Ručno
Ručnopodešavanje
podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje softvera : UKLJUČENO
➩
Ručno
Ručnopodešavanje
podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje softvera Dijagnostika
Dijagnostika
CI informacije
CI informacije
OK
◄
DTV
ꔉ
►
Risiver će dodati ovaj kanal
na listu kanala.
UHF CH.
: UKLJUČENO
Loše
30
normalno
Dobro
Ažurirati
Zatvori
1
2
MENU
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Ručno
podešavanje.
• Koristite NUMERIČKU dugmad da biste
uneli četvorocifrenu lozinku kada je
Zaključavanje sistema postavljeno na
„Uključeno“.
3
Izaberite DTV.
4
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Automatsko podešavanje
Pomeri
Izaberite željeni broj kanala.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
47
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
(Prilikom izbora opcija Kabl (režim DVB kabla) ako su izabrane Finska,
Švedska, Danska i Norveška ili zemlja “--”)
PODEŠAVANJA
Pomeri
PODEŠAVANJA
OK
Automatsko podešavanje
ꔉ
Ručno
Ručnopodešavanje
podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje softvera : UKLJUČENO
➩
Pomeri
OK
Automatsko podešavanje ◄
DTV
Ručno
ꔉ
Ručnopodešavanje
podešavanje
Frekvencija(kHz)
Uređ. programa
Učestalost simbola(kS/s)
Ažuriranje softvera GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Dijagnostika
Dijagnostika
CI informacije
CI informacije
: UKLJUČENO
Modulacija
►
36200
6875
640AM
Loše normalno Dobro
Dodaj
Zatvori
1
2
MENU
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Ručno podešavanje.
3
Izaberite DTV.
4
Izaberite željeni broj kanala.
• Koristite NUMERIČKU dugmad da biste
uneli četvorocifrenu lozinku kada je
Zaključavanje sistema postavljeno na
„Uključeno“.
• Učestalost simbola: Unesite korisnički
podešenu učestalost simbola. (opseg
simbola: brzina kojom uređaj poput
modema, šalje simbole nekom kanalu.)
• Modulacija : Unesite modulaciju koju
definiše korisnik. (Modulacija: učitavanje
ZVUK ili video signala u uređaj).
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
Da bi se program pravilno dodao u režimu DVB kabl, potrebno je uneti frekvenciju, učestalost simbola i režim modulacije. Tačne vrednosti tražite od dobavljača kablovske usluge.
48
RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA (U ANALOGNOM
REŽIMU)
Ručno podešavanje vam omogućava da ručno podesite i uredite stanicu u bilo kakvom rasporedu po
vašoj želji.
PODEŠAVANJA
Pomeri
PODEŠAVANJA
OK
Automatsko podešavanje
ꔉ
Ručno
Ručnopodešavanje
podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje softvera Pomeri
Automatsko podešavanje
: UKLJUČENO
Ručno
Ručnopodešavanje
podešavanje
➩
Uređ. programa
Ažuriranje softvera Dijagnostika
CI informacije
CI informacije
◄
ꔉ
Memorija
TV
►
3
System
: UKLJUČENO
Područje
BG
V/UHF
Kanal
0
Pretraga
◄►
Ime
C 02
Sačuvaj
Zatvori
1
2
MENU
6
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Ručno
podešavanje.
3
Izaberite TV.
4
5
ili
Izaberite željeni
broj programa.
Izaberite V/UHF ili Kabl.
7
8
9
ili
Izaberite željeni
broj kanala.
Započnite pretraživanje.
Izaberite Sačuvaj.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Dijagnostika
OK
Izaberite TV sistem.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
• Koristite NUMERIČKU dugmad da biste uneli četvorocifrenu lozinku kada je Zaključavanje sistema
postavljeno na „Uključeno“.
• L: SECAM L/L (Francuska)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Istočna Evropa/Azija/Novi Zeland/Bliski Istok/Afrika/Australija)
I: PAL I/II (Velika Britanija / Irska / Hong Kong / Južna Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Istočna Evropa/Kina/Afrika/Zajednica nezavisnih država)
• Za memorisanje sledećeg kanala ponovite korake od 4 do 9.
49
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
Pomeri
PODEŠAVANJA
OK
Automatsko podešavanje
ꔉ
Ručno
Ručnopodešavanje
podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje softvera Pomeri
Automatsko podešavanje
: UKLJUČENO
➩
Ručno
Ručnopodešavanje
podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje softvera Dijagnostika
Dijagnostika
CI informacije
CI informacije
OK
◄
ꔉ
Memorija
TV
►
3
System
: UKLJUČENO
Područje
BG
V/UHF
Kanal
0
Pretraga
◄►
Ime
C 02
Sačuvaj
Zatvori
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
■■ Određivanje naziva stanice
Možete odrediti naziv stanice sa pet slovnih mesta za svaki broj programa.
1
2
MENU
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Ručno podešavanje.
3
Izaberite TV.
4
5
6
7
Izaberite Ime.
Izaberite poziciju i izvršite svoj izbor za sledeći drugi karakter, i na taj način produžite
u nastavku.
Možete koristiti slova od A do Z, brojeve od 0 do 9, znakove +/ - i razmak.
Izaberite Zatvori.
Izaberite Sačuvaj.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
50
UREĐIVANJE PROGRAMA
Ukoliko je neki broj programa preskočen, to znači da nećete biti u stanju da ga izaberete upotrebom
dugmeta P ꕌꕍ tokom gledanja televizije.
Ako želite da izaberete preskočeni program, direktno unesite broj programa pomoću NUMERIČKIH
tastera ili ga izaberite u meniju za uređivanje programa.
Ova funkcija vam omogućava da preskočite snimljeni programi.
Možete da promenite broj programa tako što ćete koristiti funkciju Premesti, ako je opozvan izbor
opcije Automatsko numerisanje kada pokrenete Automatsko podešavanje.
Pomeri
1
OK
YLE TV1
Automatsko podešavanje
Ručno podešavanje
Uređivanje
programa
Uređ. programa
Ažuriranje softvera ꔉ
: UKLJUČENO
➩
Dijagnostika
CI informacije
Promena programa
Navigacija
DTV
RADIO
TV
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
9 YLE Teema
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
88 TVE 1
Promena stranice
Prethodno
Preskoči
1
2
MENU
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Uređivanje programa.
• Koristite NUMERIČKU dugmad da biste
uneli četvorocifrenu lozinku kada je
Zaključavanje sistema postavljeno na
„Uključeno“.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAVANJA
3
Uđite u Uređivanje programa.
4
Izaberite program kojeg treba snimiti ili preskočiti.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
51
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
U DTV/RADIO REŽIMU
■■ Preskakanje broja programa
1
2
3
Izaberite broj programa kojeg
treba preskočiti.
PLAVO
Okrenite broj programa na plavo.
PLAVO
Otpustite.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
U TV REŽIMU
Ova funkcija vam omogućava da izbrišete ili preskočite snimljene programe.
Takođe možete premestiti neke kanale na drugim brojevima programa.
■■ Brisanje programa
1
2
CRVENO
3
CRVENO
Izaberite broj programa kojeg treba
preskočiti.
Okrenite broj programa na crveno.
Izbriši.
PLAVO
Otpustite.
■■ Premeštanje programa
1
2
ZELENO
3
ZELENO
52
• Ako su neki programi preskočeni, biće
prikazani u plavoj boji, a tokom gledanja
televizije nećete moći da ih izaberete
pomoću dugmadi P ꕌꕍ.
• Ako želite da izaberete program koji se
preskače, onda direktno unesite broj
programa sa tasterima BROJKI ili izaberite ga u uređivanju programa ili EPG.
Izaberite broj programa kojeg treba preskočiti.
Okrenite broj programa na zeleno.
Otpustite.
• Izabrani program biće izbrisan, a ostali
programi će biti pomereni za jedno
mesto nagore.
■■ Auto sortiranje
1
ŽUTO Pokrenite automatsko sortiranje.
• Čim jednom pokrenete automatsko sortiranje, više ne možete uređivati programe.
1
2
3
Izaberite broj programa kojeg
treba preskočiti.
PLAVO
Okrenite broj programa na plavo.
PLAVO
Otpustite.
• Ukoliko je neki broj programa preskočen,
nećete moći da ga izaberete pomoću
dugmadi P ꕌꕍ tokom normalnog gledanja televizije.
• Ako želite da izaberete program koji se
preskače, onda direktno unesite broj
programa sa tasterima BROJKI ili izaberite ga u uređivanju programa ili EPG.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
■■ Preskakanje broja programa
53
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
AŽURIRANJE SOFTVERA
Ažuriranje softvera znači da možete preuzeti softver preko digitalno kopnenog sistema emitovanja.
PODEŠAVANJA
Pomeri
PODEŠAVANJA
OK
Automatsko podešavanje
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje
Ažuriranjesoftvera
softvera
: Uključeno
: UKLJUČENO ꔉ
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
54
Dijagnostika
CI informacije
1
2
3
4
MENU
Pomeri
OK
Automatsko podešavanje
➩
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje
: Uključeno
Offꔉ
Ažuriranjesoftvera
softvera : UKLJUČENO
Uključeno
On
Dijagnostika
ꔉ
CI informacije
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite Ažuriranje softvera podešavanje.
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
• Ako izaberete „Uključeno“, pojaviće se poruka da je pronađen novi softver.
Sačuvajte.
* Kada podešavate „Ažuriranje softvera“
Pomoću dugmadi < > izaberite
opciju Da i prikazaće se
sledeća slika.
Ažurirana verzija softvera je dostupna.
Dali želite da je sada preuzmete?
(približno 30 min ~ 2 sata)
Softver televizora će se ažurirati kada isključite televizor pomoću daljinskom upravljača ili na dugme.
Ne isključujte ga iz zida!
Software downloading progress.
Verzija 03.01.00 ► Ver. 03.02.00
DA
Zatvori
Jednostavno ažuriranje: za
sadašnji tok ažuriranja
Novi softver se ažurira u vreme prikazano dole.00/00/0
00:00.
Dali želite da je sada preuzmete?
DA
65 %
SAKRIJ
Nakon završetka ažuriranja
softvera, sistem će se ponovo
pokrenuti.
Novi softver je uspešno instaliran.
Zaustavi
Kada se uređaj uključi, počeće preuzimanje.
Ako se televizor isključi u toku ažuriranja, prikaće
se status napretka.
Zatvori
Planirano ažuriranje: za tok planiranog
ažuriranja. Ako je meni za ažuriranje softvera
podešen na „Isključeno“, pojavljuje se poruka
za izbor opcije „Uključeno“.
--Tokom ažuriranja softvera, uzmite u obzir sledeće:
• Napajanje TV-a se ne sme prekinuti.
• Ne smete da isključite televizor.
• Ne smete iskopčavati antenu.
• Nakon ažuriranja softvera, u meniju Dijagnostika možete da potvrdite da imate najnoviju verziju.
• Možda će biti potreban sat da se preuzme softver, tako da se uverite da je napajanje ostalo uključeno
tokom preuzimanja.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Povremeno će se nakon prenosa informacija o ažuriranom
softveru na APARATU prikazati
sledeći.
meni.
55
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
DIJAGNOSTIKA
Ova funkcija vam omogućava da pogledate informacije o proizvođaču, modelu/tipu, serijskom broju i o
verziji softvera.
Ovo prikazuje informaciju i jačinu signala od sinhronizovanog multipleksera.
Ovo prikazuje informacije o signalu i nazivu servisa izabranog multipleksera.
(*MUX: Viši direktorijum kanala u digitalnom emitovanju (jedan MUX sadrži više kanala.))
PODEŠAVANJA
Pomeri
Engineering Dijagnostika
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Proizvođač : LG Electronics Inc.
Model / Tip : M2762DP
Serijski Broj : SKJY1107
Verzija softvera : V01.08.00
OK
Automatsko podešavanje
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Ažuriranje softvera Dijagnostika
Dijagnostika
: UKLJUČENO
ꔉ
➩
▼
ꔉ
CH 30
CH 34
CI informacije
CH 36
CH 38
CH 54
CH 60
▼
Prethodni
1
2
MENU
Iskačuće prozorče
Izlaz
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite stavku Dijagnostika.
3
Prikažite proizvođača, model/tip, serijski broj i verziju softvera.
4
Prikažite informacije o kanalu.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
56
INFORMACIJE O CI MODULU [COMMON INTERFACE]
Ova funkcija vam omogućava da gledate kodirani program (plaćeni). Ukoliko uklonite dekoder, onda ne
možete gledati plaćeni program.
Kada je dekoder ubačen u svojoj priključnici, onda možete pristupiti meniju dekodera.
Za kupovinu dekodera i pametne kartice stupite u kontakt sa vašim prodavcem. Nemojte uzastopno
umetati i vaditi dekoder kompaktne memorije iz TV-a. To može uzrokovati kvar. Ako je TV uključen nakon
umetanja dekodera, možda nećete imati bilo kakav izlaz zvuka.
Uzrok tome je nekompatibilnost dekodera i pametne kartice.
Funkcije dekodera možda neće biti na raspolaganju u zavisnosti od okolnosti emitovanja u državi.
PODEŠAVANJA
Pomeri
Viaccess Module
OK
Automatsko podešavanje
Consultations
Ručno podešavanje
Authorizations
Uređ. programa
Ažuriranje softvera : UKLJUČENO
Dijagnostika
CICIinformacije
informacije
➩
ꔉ
Module information
Izaberite the item
• Ovaj OSD (prikaz menija na displeju) je samo za ilustraciju i opcije menija i format ekrana variraju u skladu sa provajderom usluga za plaćeni digitalni program.
• Imate mogućnost da izmenite ekran menija dekodera i servis ako pitate za savet vašeg prodavca.
1
2
3
4
MENU
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Prilikom korišćenja CAM modula (Conditional Access Module), proverite da li u potunosti ispunjava
zahteve za DVB CI ili CI modul.
Izaberite PODEŠAVANJA.
Izaberite CI Informacije.
Izaberite željenu stavku: Informacije o modulu, informacije o pametnoj kartici, jeziku
ili preuzimanje softvera itd.
Sačuvajte.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
57
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
IZBOR LISTE PROGRAMA
Možete proveriti koji programi su spremljeni u memoriji tako što ćete prikazati tabelu sa programima.
Lista programa
Mini rečnik
Prikazano kada je
Zaključan program.
2 BBC
ꔉ
3 BBC
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Izlaz.
■■ Prikazivanje SPISKA sa programima
1
LIST
Prikaži Spisak programa.
• Možda ćete videti neke programe u plavoj
boji. Oni su podešeni da budu preskočeni
pomoću automatskog programiranja ili u
režimu za ređivanje programa.
• Neki programi sa brojem kanala prikazanim u
SPISKU za programe pokazuju da nemaju
upisano ime stanice.
■■ Izabiranje programa iz spiska za programe
1
Izaberite program.
TV/
RAD
2
Prebacite na izabrani program.
■■ Straničenje kroz spiska za programe
1
Okreće stranice.
2
LIST
58
1 BBC
Povratak nazad na gledanje TV-a.
Ovaj režim se menja u TV, DTV i
Radio TV/RAD iz programa koji
trenutno gledate.
PODEŠAVANJE OMILJENIH PROGRAMA
■■ Izbor omiljenog programa
Omiljeni program je praktična funkcija koja vam omogućava da brzo dođete do programa po svom izboru
bez čekanja dok televizor skenira sve programe koji se nalaze između.
Omiljeni
◄
►
1
2
ili
Izaberite željeni program.
Izaberite stavku Omiljeni.
3
4
Izaberite stavku Omiljeni.
Vratite se na TV prikaz.
• Izabrani program biće automatski uvršćen u listu omiljenih programa.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Omiljeni
■■ Prikazivanje liste omiljenih programa
♥ Lista omiljenih
1 BBC
2 BBC
ꔉ
3 BBC
3
MARK
FAV
Prikažite listu omiljenih programa.
Izlaz.
59
GLEDANJE TELEVIZIJE / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
ULAZNA LISTA
Ulazi HDMI, AV, KOMPONENTA I RGB mogu biti prepoznati detekcijom pina i prema tome mogu se
omogućiti samo kada spoljašnji uređaj odobri napon napajanja.
Pomoću dugmeta TV/RAD, možete preći sa spoljnog ulaza na RF ulaz i na poslednji gledani program u
režimu DTV/RADIO/TV.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
• Antena ili Kabl: Izaberite ovu opciju kada gledate DTV/TV. (Ulaz za digitalnu kablovsku televiziju
dostupan je samo za Finsku, Švedsku i zemlju „--“)
• AV: Izaberite ovu opciju kada gledate video zapise preko videorikordera ili spoljašnjih uređaja.
• Komponenta: Izaberite ovu opciju kada koristite DVD plejer ili digitalni risiver koji je povezan preko
konektora.
• RGB:Izaberite ovu opciju kada koristite računar koji je povezan preko konektora.
• HDMI: Izaberite ovu opciju kada koristite DVD plejer, računar ili digitalni risiver koji je povezan preko
konektora.
Antena
AV
HDMI
1
Komponentni
RGB
INPUT
Odaberite izvor ulaza.
! NAPOMENA
►►Na ekranu se prikazuje OSD (Prikaz na ekranu) kao što je prikazano u nastavku.
Da li je uređaj povezan na PC?
Da
Ne
• Kada se proizvod uključuje dok je aktivan HDMI ulaz.
• Kada se prelazi na HDMI ulaz.
• Kada se povezuje HDMI bez signala.
Ne prikazuj više ovu poruku.
• Ako izaberete „Da“, veličina i kvalitet slike se optimizuje za računar.
• Ako izaberete „Ne“, veličina i kvalitet slike se optimizuje za AV uređaj (DVD plejer, risiver, igračku
konzolu).
• Ako izaberete „Ne prikazuj više ovu poruku“, ova poruka se ne prikazuje dok se monitor ne resetuje.
• Možete promeniti podešenu vrednost u Menu (Meni) s OPCIJA s Ulazna oznaka.
60
EPG (ELEKTRONSKI VODIČ KROZ
PROGRAME)(U DIGITALNOM REŽIMU)
Ovaj sistem ima Elektronski programski vodič (EPG) da vam pomogne u navigaciji kroz svih mogućih
opcija gledanja.
EPG daje informacije kao što su spiskovi programa, vremena početka i završetka za sve dostupne servise. U dodatku su detaljne informacije o programima često na raspolaganju u EPG (dostupnost i količina
detalja programa se razlikuje u zavisnost od specifičnog emitera).
Ova funkcija se može koristiti samo ako se EPG informacije emituju od strane kompanije za emitovanje.
Elektronski programski vodič prikazuje informacije o sadržaju programa za narednih 8 dana.
Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
Može se desiti da se ikona programa koji se emituje ne prikaže na izlazu monitora u zavisnosti od
informacija programa.
576i/p, 720p, 1080i/p: Rezolucija programa koji se emituje
Uključi/isključi EPG
1
GUIDE
Uključi ili isključi EPG.
Izaberite a programme
1
2
ili
Izaberi željeni program.
Elektronski programski vodič će nestati kada pređete na izabrani program.
EPG (ELEKTRONSKI VODIČ KROZ PROGRAME)(U DIGITALNOM REŽIMU)
ꔖ Prikazuje se sa DTV programom.
ꔕ Prikazano uz radio program.
꘎ Prikazano uz MHEG program.
ꔰ Prikazuje se koristeći AAC program.
ꔶ Odnos širina/visina za program koji se emituje
ꔷ Odnos širina/visina za program koji se emituje
ꔇ Prikazano uz teletekst program.
Prikazano uz program sa titlovima.
ꔚ Prikazano uz skremblovan program.
ꔨ Prikazano uz Dolby program.
ꔩ Prikazuje se koristeći Dolby Digital PLUS
program.
61
EPG (ELEKTRONSKI VODIČ KROZ PROGRAME)
(U DIGITALNOM REŽIMU)
Funkcije tastera u režimu vodiča SADAŠNJI/SLEDEĆI
(program)
Možete da vidite program koji se emituje, kao i planirani sledeći program.
CRVENO
Menja režim EPG.
Programski vodič
1 YLE TV1
ŽUTO Uđite u režim Snimanje tajmera/Postavke
podsećanja.
PLAVO
Program koji se trenutno emituje
1 YLE TV1
Your World Today
Legenen om Den....
Naturtimmen
Lyssna
Glamour
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
EPG (ELEKTRONSKI VODIČ KROZ PROGRAME)(U DIGITALNOM REŽIMU)
Izaberite program.
Izaberite program emitovanja.
Informacije
GUIDE
Raspored
ili
ili
BACK
RADIO
Promena programa
Režim
Lista rasporeda
Isključuje EPG.
EXIT
Izaberite TV ili radio program.
TV/
RAD
Uključene ili isključene detaljne
informacije.
Stranica naviše/naniže.
Funkcija tastera za režim 8-dnevnog vodiča
CRVENO
Menja režim EPG.
Programski vodič
1 YLE TV1
ZELENO
Unesite režim podešavanje datuma.
14:00
15:00
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen
The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
... ...
...
Tänään otsikoissa
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
ŽUTO Uđite u režim Snimanje tajmera/
Postavke podsećanja.
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
...
▲
Omiljeni
PLAVO
Uđite u režim Snimanje tajmera/List
podsećanja.
Elektronski programski vodič će nestati
kada pređete na izabrani program.
Izaberite program.
Izaberite program emitovanja.
Informacije
Režim
GUIDE
TV/
RAD
6. Apr. 2007. 15:09
▲
6. Apr. (pet.)
SVE
Stranica naviše/naniže.
62
Tänään otsikoissa
▲
Omiljeni
Elektronski programski vodič će nestati
kada pređete na izabrani program.
Sledeći program
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Vesele sedamdesete
2 YLE TV2
Uđite u režim Snimanje tajmera/List
podsećanja.
6. Apr. 2007. 15:09
▲
SVE
ili
BACK
Raspored
ili
RADIO
Promena programa
Date
EXIT
Lista rasporeda
Isključuje EPG.
Izaberite TV ili radio program.
Uključene ili isključene detaljne
informacije.
Funckija tastera u režimu menjanje datuma
ZELENO
Isključuje režim podešavanje datuma.
Programski vodič
1 YLE TV1
SVE
◄ 6. Apr. (pet.) ►
14:00
1 YLE TV1
Izmenite u izabrani datumu.
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
Izaberite datum.
8 YLE24
6. Apr. 2007. 15:09
▲
...
15:00
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
... ...
...
Tänään otsikoissa
▲
Datum. programa
Izlaz iz postavki datuma
Isključuje režim podešavanje datuma.
ili
BACK
ili
EXIT
Isključuje EPG.
Funkcija tastera za okvir sa proširenim opisom
Tekst naviše/naniže.
Informacije
Uđite u režim Snimanje
ŽUTO Postavke podsećanja.
tajmera/
▲
ili
BACK
Uključene ili isključene detaljne
informacije.
▲
Informacije
GUIDE
Isključuje EPG.
Raspored
EPG (ELEKTRONSKI VODIČ KROZ PROGRAME)(U DIGITALNOM REŽIMU)
GUIDE
63
EPG (ELEKTRONSKI VODIČ KROZ PROGRAME)
(U DIGITALNOM REŽIMU)
Funkcija tastera u režimu podešavanje snimanja/podsetnik
Postavlja vreme početka ili završetka snimanja i postavlja podsetnik samo za vreme početka, sa sivim
vremenom završetka.
Ova funkcija je dostupna jedino kada je oprema za snimanje koja koristi pin8 za snimanje signala povezana na TV-OUT(AV) terminal, pomoću SCART kabla.
Date
Vreme započinjanja
Vreme završetka
Program
6 Mar.
15:09
17:30
That ’70s sh
▼
BACK
Izaberite datum za snimanje.
Pređite u režim Vodič ili režim
Raspored.
▼
Izaberite opciju Snimaj ili Podseti.
Postavke funkcije.
OK
Prethodni
Izaberite datum, vreme početka/kraja ili program.
EPG (ELEKTRONSKI VODIČ KROZ PROGRAME)(U DIGITALNOM REŽIMU)
64
Sačuvajte tajmer snimanje/podsetnik.
Funckija tastera u režimu spisak rasporeda
Ako ste napravili satnicu, planirani program se prikazuje u odgovarajuće vreme čak i kada gledate drugi
program u tom trenutku.
Dok je iskačući prozor otvoren, radiće samo dugmad Gore/Dole/OK/NAZAD.
CRVENO
ZELENO
Dodajte novi režim podešavanja Ručnog
snimanja.
Lista rasporeda Strana1/1
Datum započinjanja
Dodajte novi režim podešavanja Tajmera
za gledanje.
Pet. 6. Apr. 2007. 15:09
Naslov
Vreme započinjanja
6 Maj
16:00
Friend1
6 Maj
18:00
Friend2
Friend2
16:00
Izmeni
Delete
Izbriši sve
PLAVO
ili
GUIDE
Promenite u režim vodič.
Podseti
DTV 19 Dave
(Pet.)06/05/2007
16:00
Pomeri
BACK
ili
EXIT
Isključuje EPG.
Novi snimak
Zatvori
Izmeni/Obriši
Promena stranice
Novi podsetnik
zaberite željenu opciju (Modify (Izmeni)/Delete (Izbriši)/Delete All (Izbriši sve)).
Izaberite opciju Lista rasporeda.
Stranica naviše/naniže.
Izlaz
Programski vodič
UPRAVLJANJE SLIKOM
UPRAVLJANJE VELIČINOM (FORMATOM) SLIKE
Na ekranu možete da gledate različite formate slike; 16:9, samo skeniranje, Original, puno proširenje,
4:3, 14:9, zumiranje i bioskopsko zumiranje.
Ako je prikazana nepokretna slika za duže vreme, onda ta slika može da postane utisnuta na ekranu i
da ostane vidljiva.
Razmeru možete povećati pomoću dugmeta ꕌꕍ button.
Ova funkcija radi u sledećem signalu:
1
Izaberite željeni format slike.
• 16:9
Sledeći asortiman omogućiće vam da podesite sliku horizontalno, po dužini formata, da
biste popunili ceo ekran (korsino kod gledanja DVD filma koji je formatiran na 4:3)
• Takođe možete podešavati Format sliek u meniju
SLIKA.
• Za podešavanje zuma u meniju Odnos izaberite
14:9, zum i bioskop zum. Nakon završetka
podešavanja zuma, ekran se vraća nazad u Brzi
meni.
• Original
Kada televizor primi signal širokog ekrana
automatski će promeniti format slike na osnovu emitovane slike.
KONTROLA SLIKE
2
Izaberite Format Slike.
Original
• Samo skeniranje
Sledeći izbor navodiće vas da gledate sliku u
najboljem kvalitetu bez gubitka visoke rezolucije originalne slike.
Napomena: Ako postoje smetnje na originalnoj slici, primetićete ih na ivicama.
• Puno proširenje
Kada TV dobije signal širokog ekrana,
podesićete sliku horizontalno ili vertikalno u
linearnoj proporciji, kako biste u potpunosti
popunili ceo ekran.
Samo skeniranje
Puno proširenje
65
KONTROLA SLIKE
• 4:3
Sledeći asortiman omogućiće vam da gledate
sliku čiji je originalni format od 4:3, siva podloga
pojaviće se na obe strane ekrana.
• 14 : 9
U režimu 14:9 možete gledati format slike 14:9
ili običan TV program. Ekran sa odnosom
stranica ekrana 14:9 gleda se na isti način kao
onaj sa odnosom 4:3, ali je uvećan levo i
desno.
• Zoom
Sledeći izbor omogućiće vam da gledate sliku
bez ikakvih promena, dok se ceo ekran popunjava. Međutim, pri vrhu i dnu slika će biti
isečena.
KONTROLA SLIKE
• Bioskop zumiranje
Odaberite Cinema Zoom (Bioskopsko zumiranje) kada želite da uvećate sliku u
odgovarajućoj proporciji. Napomena: Prilikom
uvećavanja ili smanjivanja slike, slika može da
postane razuđena.
Dugme ◄ ili ► : Prilagodite uvećanu proporciju
opcije Cinema Zoom (Bioskopsko zumiranje).
Opseg prilagođavanja je od 1 do 16. Dugme ▼
ili ▲ : Premestite ekran.
! NAPOMENA
►U
► komponentnom režimu možete da izaberete samo opcije 4:3, 16:9 (široki) 14:9, zum/bioskop
zum.
►U
► HDMI režimu možete da izaberete samo opcije 4:3, Original, 16:9 (široki), 14:9, zumbioskop
zumm.
►U
► režim RGB-PC; HDMI-PC možeteda izabere samo opociju 4:3 (široki ekran).
►U
► režimu DTV/HDMI/Komponentni (iznad 720p), na raspolaganju je samo opcija Samo skeniranje.
►U
► modu Analogue/AV mode, moguća je opcija Full Wide.
66
ČAROBNJAK ZA SLIKE
This feature lets you adjust the SLIKA quality of the original image.
Use this to calibrate the screen quality by adjusting the Black and Nivo beline etc. General users can
calibrate the screen quality by easily following each stage.
When you adjust the image to Nisko, Recommended or Visok, you can see the changed result as an
example.
U režimu RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC mode, promenjene vrednosti boj, nijanse i H/V oštrine boje ne
primenjuje se.
SLIKA
Pomeri
Format slike
Čarobnjak za slike
OK
Kvalitet originalne slike možete da podesite pomoću čarobnjaka
: 16:9
: Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje 100
• Kontrast
100
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
Prethodno
▼
1
2
3
4
MENU
Izaberite opciju SLIKA.
Sledeći
• Ako zaustavite podešavanje pre poslednjeg
stadijuma, promene neće biti promenjene
• Vrednost prilagođavanja se čuva u Expert1.
KONTROLA SLIKE
➩
ꕊ Ušteda energije : Isključeno
Režim slike
za slike.
ꔉ
Čarobnjak
Čarobnjakza
zaslike
slike
Izaberite opciju Čarobnjak za slike.
Podesite nivo crne, nivo bel, boju, nijansu, horizontalnu oštrinu, vertikalnu
oštrinu, temperaturu boje, dinamički kontrast, pojačanje boje i pozadinsko
osvetljenje.
Izaberite ulazni resurs da biste primenili podešavanja.
5
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
67
KONTROLA SLIKE
ꕊ UŠTEDA ENERGIJE
Smanjuje potrošnju energije TV uređaja.
Podrazumevane fabričke postavke podešene su na vrednosti za prijatno gledanje kod kuće.
Osvetljenje ekrana možete da povećate tako što ćete prilagoditi Nivo uštede energije ili podesiti Režim
slike.
Kada podešavate opciju „Ušteda energije“ (Ušteda energije) u MHEG režimu, to podešavanje se primenjuje nakon završetka MHEG režima.
Ako izaberete „Isključen ekran“dok slušate radio stanicu smanjiće se potrošnja električne energije.
SLIKA
Pomeri
Format slike
SLIKA
OK
: 16:9
Format slike
Čarobnjak za slike
KONTROLA SLIKE
2
3
MENU
OK
Čarobnjak za slike
ꕊ
ꕊ Ušteda
Ušteda energije
energije
Isključeno
:: Isključeno
Režim slike
: Živopisno
ꔉ
➩
ꕊ
ꕊ Ušteda
Ušteda energije
energije
Isključeno
:: Isključeno
Režim slike
: Živopisno
• Pozadinskoosvetljenje100
• Pozadinskoosvetljenje100
• Kontrast
• Kontrast
100
Isključeno
Off
ꔉMinimum
Medium
Maksimum
Ekran Isključeno
ꔉ
100
• Osvetljenje
50
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Oštrina
70
▼
1
Pomeri
: 16:9
▼
Izaberite opciju SLIKA.
Izaberite ꕊ Ušteda energije.
Izaberite Isključeno, Minimum, Srednje, Maksimum ili Isključen ekran.
4
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
• Ako izaberete opciju Isključivanje ekrana, ekran će se isključiti u roku od 3 sekunde i aktiviraće se
Isključivanje ekrana. A TV aparat će biti onemogućen da se automatski isključi.
• Ovu funkciju možete da prilagodite i pritiskom na dugme Ušteda energije (Ušteda energije) na
daljinskom upravljaču.
68
• Ako želite da se vraitie iz režima Isključenog ekrana, pritisnite bilo koje dugme.
UNAPRED DEFINISANA PODEŠAVANJA SLIKE
Unapred postavljeni režim za sliku
Živopisno Standardanno
Bioskop
Sport Igra Pojačava kontrast, osvetljenje, boju i oštrinu da bi se dobila živopisna slika.
Opšte postavke ekrana.
Optimizuje video za gledanje filmova.
Optimizuje video za gledanje sportskih događaja.
Optimizuje video za igranje igara.
SLIKA
Pomeri
Format slike
SLIKA
OK
: 16:9
Format slike
Čarobnjak za slike
Čarobnjak za slike
ꕊ Ušteda energije
: Isključeno
Režim
Režimslike
slike
:: Živopisno
Živopisno
ꔉ
• Pozadinskoosvetljenje100
100
2
3
ꕊ Ušteda energije
: Isključeno
Režim
Režimslike
slike
:: Živopisno
Živopisno
Živopisno
Živopisno
ꔉ
Standardan
ꔉ
Bioskop
• Pozadinsko osvetljenje 100 Sport
• Kontrast
100 Igra
• Osvetljenje
50
• Osvetljenje
50 ꕋ Ekspert 1
• Oštrina
70
• Oštrina
70 ꕋ Ekspert 2
▼
MENU
➩
OK
▼
KONTROLA SLIKE
• Kontrast
1
Pomeri
: 16:9
Izaberite opciju SLIKA.
Izaberite Način slike.
Izaberite Živopisno, Standardan, Bioskop, Sport ili Igra
4
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
• Režim slike podešava TV uređaj za najbolje prikazivanje slike. Unapred postavljenu vrednost u
meniju Režim slike izaberite na osnovu vrste programa.
• Takođe možete podesiti Režim slike u Q. meniju.
69
KONTROLA SLIKE
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE
Opcija korisnika za režim slike
KONTROLA SLIKE
Pozadinsko osvetljenje
Za upravljanje osvetljaja ekrana podesite osvetljaj LCD panela.
Preporučuje se prilagođavanje pozadinskog osvetljenja prilokom podešavanja osvetljenosti uređaja.
Kontrast
Prilagoćava nivo signala između crne i bele na slici. Možete da koristite opciju Contrast (Kontrast) kada
je svetli deo slike zasićen.
Osvetljaj
Prilagođava osnovni nivo signala slike.
Oštrina
Podešava nivo oštrine kod ivica između svetlih i tamnih područja na slici.
Što je manji nivo, to je mekša slika.
Bojsa
Podešava intenzitet svih boja.
Nijansa
Podešava balans između crvene i zelene nivoe.
Temp. boje
Podesite opciju Warm da biste pojačali tople boje poput crvene ili Cool da bi slika postala plavičasta.
SLIKA
Pomeri
Format slike
SLIKA
OK
: 16:9
Format slike
Čarobnjak za slike
Režim
Režimslike
slike: Živopisno
: Standardan
ꔉ
2
3
4
5
➩
Živopisno
Živopisno
ꕊ Ušteda energije : Isključeno
Režim
Režimslike
slike: Živopisno
: Standardan
• Pozadinsko osvetljenje 100
Sport
• Kontrast
• Kontrast
Igra
100
100
• Osvetljenje
50
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Oštrina
70
ꔉ
Standardan
ꔉBioskop
• Pozadinskoosvetljenje100
▼
MENU
OK
Čarobnjak za slike
ꕊ Ušteda energije : Isključeno
1
Pomeri
: 16:9
ꕋ Ekspert 1
ꕋ Ekspert 2
▼
Izaberite opciju SLIKA.
Izaberite Način slike.
Izaberite Živopisno, Standardanno, Prirodno, Bioskop, Sport ili Igra
Izaberite Pozadinsko osvetljenje, Kontrast, Osvetljenje, Oštrina, Boja, Nijansa
ili Temp. boje.
Napravite odgovarajuća
podešavanja.
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
! NAPOMENA
70
►U
► režimu RGB-PC/HDMI-PC ne možete podešavati boju, oštrinu i nijansu boje.
►Kada
►
izaberete Expert 1/2 , možete da izaberete opcije Pozadinsko osvetljenje, Kontrast,
Osvetljenje, H oštrina, V oštrina, Boja, ili Nijansa.
TEHNOLOGIJA POBOLJŠAVANJA SLIKE
Možete da izvršite kalibraciju ekrana za svaki Način slike ili da postavite vrednost video snimka prema
posebnom video ekranu.
Možete da postavite različitu video vrednost za svaki unos.
Da biste vratili na podrazumevani fabrički ekran nakon prilagođavanja svakog video režima, pokrenite
funkciju „Vrati na prvo. Stanjeovanje slike“ za svaki Režim slike.
SLIKA
Pomeri
SLIKA
OK
▲
Pomeri
OK
▲
• Osvetljenje
50
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Oštrina
70
• Boja
50
• Boja
50
• Nijansa
0
➩
• Nijansa
• Resetovanje slike
Platno
Platno
Off
Dinamička boja
Off
Noise Reduction
• Temperatura boje 0 Gamma
•• Napredna
kontrola
ꔉ
Unapređeno
upravljanje
Nivo crnog
• Resetovanje slike
Način filma
Off
◄ Visoko ►
Off
Off
Zatvori
1
2
3
MENU
KONTROLA SLIKE
• Temperatura boje0
•• Napredna
kontrola
Unapređeno
upravljanje ꔉ
0
Dynamic Contrast
Izaberite opciju SLIKA.
Izaberite Napredna kontrola.
Izaberite Dinamički kontrast Contrast, Dinamička boja, Smanjivanje šuma,
Gama, Nivo crne ili Filmski režim. (Pogledajte str. 73 do 74)
4
Izaberite vaš željeni izvor.
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
71
KONTROLA SLIKE
EKSPERTSKA KONTROLA SLIKE
Razdvajanjem kategorija, opcije Expert1 i Expert2 pružaju dodatne kategorije koje korisnici mogu da
postave kako žele, što omogućava optimalan kvalitet slike.
Ovo se koristi i kao pomoć pri profesionalnoj optimizaciji TV performansi pomoću određenih video snimaka.
SLIKA
Format slike
Pomeri
SLIKA
OK
: 16:9
Pomeri
OK
▲
Dynamic Contrast
Smanjivanje šuma
Off
Off
Čarobnjak za slike
• Contrast
90
ꕊ Ušteda energije : Isključeno
• Osvetljenje
50
Gamma
• H Oštrina
50
Nivo crnog
• V Oštrina
49
Off
• Colour
50
Način filma
Standardan boja
HD
➩
Živopisno
Režim
1ꔉ
Režimslike
slike: ꕋ :Expert
Standardan
Standardan
• Pozadinsko osvetljenje
Bioskop 70
• Contrast
Sport
90
KONTROLA SLIKE
• Osvetljenje Igra
50
ꕋ
Ekspert 1
ꕋ
• H Oštrina
70 Ekspert
▼
ꔉ
ꕋ Ekspert 2
◄ Srednje ►
High
• Nijansa
0
•• Ekspertska
ꔉ Ekspertski obrazac
Unapređenokontrola
upravljanje
Filter boje
• Resetovanje slike
▼
Temp. boje
Off
Off
Toplo
Zatvori
1
2
3
4
5
6
MENU
Izaberite opciju SLIKA.
Izaberite Način slike.
Izaberite ꕋ Ekspert 1 ili ꕋ Ekspert 2.
Izaberite Ekspertsko upravljanje.
Izaberite vaš željeni izvor.
Napravite odgovarajuća podešavanja.
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
72
Dynamic Contrast
(Isključeno/Nisko/Visok)
■■ Podesite kontrast tako da bude na najboljem nivou u skladu sa
svetlinom ekrana. Slika se poboljšava tako što se svetliji delovi
dodatno posvetle, a tamniji zatamne.
Dinamička boja
(Isključeno/Nisko/Visok )
■■ Podesite boje na ekranu tako da izgledaju življe, bogatije i jasnije.
Ova funkcija naglašava nijanse, zasićenost i svetlinu tako da crvena, plava, zelena i bela boja izgledaju življe.
Noise Reduction
(Isključeno/Nisko/Srednje/
Visok)
■■ Smanjuje šum na ekranu bez ugrožavanja kvaliteta video snimka.
Nivo crnog
(Nisko/Visok/Automatski)
• Nisko : Slika na ekranu postaje tamnija.
• Visoko : Slika na ekranu postaje svetlija.
• Automatski : Automatski prepoznaje nivo zatamnjenja ekrana i
podešava ga na visoko ili nisko.
■■ Postavite nivo crne boje na ekranu na odgovarajući nivo.
■■ Ova funkcija omogućava da izaberete opciju „Nisko“ ili „Visoko“ u
sledećem režimu: AV(NTSC-M), HDMI ili Component (Komponenta).
U suprotnom, opcija „Nivo crnog“ postavljena je na „Automatski“.
Način filma
(On/Isključeno)
■■ Možete gledati video u bioskopskom režimu tako što se eliminiše
efekat podrhtavanja.
■■ Ovu funkciju koristite prilikom gledanja filmova.
Standardan boja
(SD/HD)
■■ Konvertuje boju video zapisa drugačijeg formata u HD boju. Ova
funkcija se podešava za formate boje SD video (BT-601) i HD video
(BT-709).
KONTROLA SLIKE
Gamma
(Nisko/Srednje/Visoko)
■■ Možete da prilagodite svetlinu tamne oblasti i nivo srednje sive
oblasti na slici.
• Visoko: Tamne i srednje sive oblasti slike postaće svetlije.
• Medium: Prikazuje originalnu gradaciju boja na slici.
• High: Tamne i srednje sive oblasti slike postaće tamnije.
73
KONTROLA SLIKE
Ekspertski obrazac
(Isključeno/Ekspert 1/
Ekspert 2)
■■ Ovaj obrazac je neophodan za stručno prilagođavanje.
■■ Ova funkcija je omogućena u opciji „SLIKA Mode - Expert (Režim za
rad sa slikama - Ekspert)“ dok gledate DTV.
Filter boje
(Isključeno/Crvena/Zelena/
Plava)
■■ ■ Ovo je funkcija kojom se filtriraju određene boje na video snimku.
Možete da koristite RGB filter da biste tačno podesili zasićenje boje i
prelaze.
■■ ■ Ovom funkcijom se ukupna boja na ekranu prilagođava osećaju
koji vi želite da postignete.
a. • Način :2 stepena
KONTROLA SLIKE
• Obrazac: nutrašnji, spoljašnji
• Kontrast Crvena/zelena/plava, Osvetljenje Crvena/zelena/plava:
Temp. boje
(Srednje/Toplo/Hladno)
Opseg prilagođavanja je od -50 do +50.
b. • Način : IRE od 10 tačaka
• Obrazac: nutrašnji/spoljašnji
• IRE (Institute of Radio Engineers) je jedinica kojom se izražava
jačina video signala i može da se podesi u rasponu od 10, 20, 30
do 100. Možete da prilagodite crvenu, zelenu ili plavu boju u skladu
sa dostupnim podešavanjima.
• Crvena/zelena/plava: Opseg prilagođavanja je od -50 do +50.
Sistem za upravljanje
bojom
■■ Pošto je ovo alatka koju koriste stručnjaci da bi napravili prilagođavanja
pomoću probnih obrazaca, ona ne utiče na druge boje, već se selektivno
koristi za prilagođavanje 6 područja boja (Red/Green/Blue/Cyan/Magenta/
Yellow (Crvena/zelena/plava/cijan/magenta/žuta)).
Različitost boja možda nije tako izražajna čak i kada napravite prilagođavanja
za opšti video snimak.
■■ Prilagođava Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Crvena/Zelena/
Plava/Žuta/Cijan/Magenta))
• Boja Crvena/Zelena/Plava/Žuta/Cijan/Magenta: Opseg prilagođavanja je
od -30 do +30.
• Nijansa Crvena/Zelena/Plava/Žuta/Cijan/Magenta: Opseg prilagođavanja
je od -30 do +30.
■■ Ova funkcija je onemogućena u režimu rada RGB-PC i HDMI (PC).
74
Resetovanje slike
Podešavanja izabranog režima slike se VRAĆAJU na podrazumevane fabričke postavke.
SLIKA
Pomeri
SLIKA
OK
▲
50
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Oštrina
70
• Boja
50
0
➩
3
?
• Temperatura
boje0
Nastaviti?
• Unapređeno upravljanje
••Resetovanje
slike
ꔉ
Resetovanje slike
• Unapređeno upravljanje
•• Resetovanje
slikeꔉ
ResetovanjeDa
slike
NO
Platno
Izaberite opciju SLIKA.
Izaberite Vrati na
Stanjeovanje slike.
prvo.
KONTROLA SLIKE
2
• Boja Sva podešavanja
60
slike biće vraćena u
• Nijansaprvobitno
0 stanje.
• Temperatura boje0
Platno
MENU
OK
• Osvetljenje
• Nijansa
1
Pomeri
▲
Izaberite Da ili Ne.
4
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
75
KONTROLA SLIKE
PODEŠAVANJE EKRANA ZA RAD SA RAČUNAROM
Izbor rezolucije
Da biste gledali normalnu sliku, izjednačite rezoluciju RGB režima i izbor PC režima.
Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC] režim.
<Vertikalna rezolucija : 768>
EKRAN
SLIKA
Pomeri
1024 x 768
Auto. konfiguracija
1280 x 768
Pozicija
1360 x 768
Prethodni
Veličina
OK
Faza
▲
KONTROLA SLIKE
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Boja
50
• Nijansa
Pomeri
Rezolucija ►
Vrati na prvo. Stanje
➩
0
<Vertikalna rezolucija : 900>
• Temperatura boje 0
• Unapređeno upravljanje
• Resetovanje slike
ꔉ
Ekran
Ekran
EKRAN
Pomeri
Rezolucija ►
1280 x 960
Auto. konfiguracija
1400 x 900
Pozicija
1600 x 900
Prethodni
Veličina
Faza
Vrati na prvo. Stanje
1
2
3
4
MENU
Izaberite opciju SLIKA.
Izaberite Ekran.
Izaberite Rezolucija.
Izaberite željenu rezoluciju.
5
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
76
Automatska konfiguracija (samo za RGB [PC] režim)
Automatski podešava položaj slike i umanjuje nestabilnost slike. Ako je slika i dalje nepravilna nakon
podešavanja, to znači da televizor radi ispravno ali su mu potrebna dodatna podešavanja.
Automatska konfiguracija
Ova funkcija služi za automatsko podešavanje pozicije ekrana, frekvencije i faze. Prikazana slika neće
biti stabilna nekoliko sekundi dok je automatsko konfigurisanje u toku.
1. Korišćenje menija na ekranu
SLIKA
Pomeri
EKRAN
OK
▲
• Oštrina
70
• Boja
50
Auto.konfiguracija►
➩
0
Pozicija
Veličina
• Unapređeno upravljanje
ꔉ
2
3
4
5
Izaberite opciju SLIKA.
Izaberite Ekran.
Izaberite Automatska konfiguracija.
Ne
Faza
• Resetovanje slike
Ekran
Platno
Podesiti
Da
Vrati na prvo. Stanje
KONTROLA SLIKE
50
• Temperatura boje 0
MENU
Prethodni
Rezolucija
• Osvetljenje
• Nijansa
1
Pomeri
• Ako je položaj slike i dalje nepravilan, ponovo
pokušajte sa automatskim podešavanjem.
• Ako je sliku potrebno ponovo podesiti nakon
automatskog podešavanja u RGB (PC) režimu,
podesite opcije Pozicija, Veličina ili Faza.
Izaberite Da.
Pokrenite funkciju Automatska konfiguracija.
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
77
KONTROLA SLIKE
2. Korišćenje funkcije Automatska konfiguracija (Remocon)
Ova funkcija je dostupna samo za RGB signal.
<M1962DP>
1
Auto. konfig
Pritisnite Automatska
konfiguracija
Auto u toku
<Rezolucija 1360 x 768>
Auto u toku
Za optimalan prikaz
promenite rezoluciju u 1360 x 768
<Druge rezolucije>
KONTROLA SLIKE
2
<M2062DP>
Auto. konfig
Pritisnite Automatska
konfiguracija
Auto u toku
<Rezolucija 1600 x 900>
Auto u toku
Za optimalan prikaz
promenite rezoluciju u 1600 x 900
<Druge rezolucije>
2
<M2262DP/M2362DP/M2762DP>
Auto. konfig
Pritisnite Automatska
konfiguracija
Auto u toku
<Rezolucija 1920 x 1080>
Auto u toku
Za optimalan prikaz
promenite rezoluciju u 1920 x 1080
<Druge rezolucije>
78
Podešavanja za poziciju, veličinu i fazu ekrana
Ako slika nije dovoljno jasna nakon automatskog podešavanja, i ako slova i dalje podrhtavaju, ručno
podesite fazu slike.
Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC].
SLIKA
Pomeri
EKRAN
OK
▲
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Boja
50
• Nijansa
➩
0
2
3
4
Pozicija ►
Faza
• Resetovanje slike
MENU
Auto. konfiguracija
Veličina
• Unapređeno upravljanje
1
Prethodni
ꔉ
Vrati na prvo. Stanje
Izaberite opciju SLIKA.
KONTROLA SLIKE
• Temperatura boje0
Ekran
Platno
Pomeri
Rezolucija
Izaberite Ekran.
Izaberite opciju Pozicija, Veličina ili Faza.
Napravite odgovarajuća podešavanja.
5
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
79
KONTROLA SLIKE
Vrati na prvo. Stanjeovanje ekrana
Vraća postavke Pozicija, Veličina i Faza na podrazumevane fabričke postavke.
Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC].
SLIKA
Pomeri
EKRAN
OK
▲
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Boja
50
• Nijansa
➩
0
KONTROLA SLIKE
2
3
4
5
Pozicija
Podesiti
Da
Ne
Faza
• Resetovanje slike
MENU
Auto. konfiguracija
Veličina
• Unapređeno upravljanje
1
Prethodni
Rezolucija
• Temperatura boje0
ꔉ
Ekran
Platno
Pomeri
Vrati na prvo. stanje ►
Izaberite opciju SLIKA.
Izaberite Ekran.
Izaberite Vrati na prvo. stanje.
Izaberite Da.
Pokrenite funkciju Vrati na prvo. stanje.
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
80
PODEŠAVANJE ZVUKA
AUTOMATSKO IZJEDNAČAVANJE GLASNOĆE
Izjednačivač automatske glasnoće automatski ostaje na istom nivou kada menjate programe.
Pošto svaka radio stanica ima svoje uslove za signal, možda će biti potrebno podešavanje jačine zvuka
svaki put kada se kanal promeni.
Ova funkcija omogućava korisnicima da uživaju u stabilnim
ZVUK
Pomeri
Razgovetan glas II
ꔉ
Razgovetan glas II
0
: Muzika
➩
3
0
: Muzika
• Surround X : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Bas
• Bas
50
50
• Vrati na prvo. Stanje
▼
Izaberite ZVUK.
Izaberite Automatska glasnoća.
PODEŠAVANJE ZVUKA
2
Balans Režim zvuka
ꔉ
: Isključeno ꕅ3Isključeno
• Visoki tonovi 50
▼
MENU
OK
• Surround X : Isključeno
• Vrati na prvo. Stanje
1
Pomeri
Automatska
ꔉ
Automatska glasnoća:
glasnoća Isključeno
: Isključeno
Isključeno
Off
: Isključeno ꕅ3
Balans Režim zvuka
ZVUK
OK
Automatska
Automatska glasnoća:
glasnoća Isključeno
: Isključeno
Izaberite opciju Uključeno ili Isključeno.
4
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
81
PODEŠAVANJE ZVUKA
RAZGOVETAN GLAS II
Ova funkcija pomaže da korisnik bolje čuje ljudski glas tako što odvaja opseg ljudskog glasa od drugih
zvukova.
ZVUK
Pomeri
Balans Režim zvuka
ZVUK
OK
Automatska glasnoća
: Isključeno
Razgovetan
Isključeno ꕅ3
ꕅ3
Razgovetan glas
glas IIII :: Isključeno
0
: Muzika
ꔉ
➩
Režim zvuka
PODEŠAVANJE ZVUKA
2
3
: Muzika
• Surround X : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Visoki tonovi 50
• Bas
• Bas
50
Izaberite ZVUK.
Izaberite Razgovetan glas II.
◄ Isključeno ►
Zatvori
• Surround X : Isključeno
50
• Vrati na prvo. Stanje
▼
MENU
OK
0 • Nivo 3
Balans • Vrati na prvo. Stanje
1
Pomeri
Automatska glasnoća
: Isključeno
• Razgovetan glas II
Razgovetan
Isključeno ꕅ3
ꕅ3 ꔉ
Razgovetan glas
glas IIII :: Isključeno
▼
• Ako izaberete „Uključeno” za Razgovetan
glas II, funkcija Surround X neće raditi.
• Izaberite nivoe od „-6“ do „+6“.
Izaberite opciju Uključeno ili Isključeno.
Prilagođavanje nivoa za Clear Voice (Jasan glas) pomoću izbora „Uključeno“
4
5
Izaberite Nivo.
Napravite željena podešavanja.
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
82
BALANS
Možete podesiti balans zvuka na zvučnicima do željenog nivoa.
ZVUK
Pomeri
Automatska glasnoća
Razgovetan glas II
0
Razgovetan glas II
0
: Muzika
ꔉ
➩
3
0
0◄
• Surround X : Isključeno
Zatvori
• Visoki tonovi 50
• Bas
• Bas
50
►
50
• Vrati na prvo. Stanje
▼
Izaberite ZVUK.
Izaberite Balans.
Napravite željena podešavanja.
PODEŠAVANJE ZVUKA
2
: Isključeno ꕅ3
Balans
Balans 0 ꔉ
Balans
Režim zvuka
: Standardan
• Visoki tonovi 50
▼
MENU
OK
: Isključeno
• Surround X : Isključeno
• Vrati na prvo. Stanje
1
Pomeri
Automatska glasnoća
: Isključeno ꕅ3
Balans
Balans Režim zvuka
ZVUK
OK
: Isključeno
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
83
PODEŠAVANJE ZVUKA
UNAPRED PODEŠENE POSTAVKE ZVUKA-REŽIM ZVUK
Možete da izaberete željena podešavanja zvuka: Standardan, Muzika, Bioskop, Sport ili Igra, a takođe
možete da podesite i Visoke tonove i Bas.
Režim zvuka vam omogućava da uživate u najboljem zvuku bez ikakvih posebnih podešavanja pošto
televizor određuje odgovarajuće opcije zvuka u zavisnosti od sadržaja programa.
Postavke Standardanno, Muzika, Bioskop, Sport i Igra fabrički su podešene za optimalan kvalitet
zvuka.
Standardanno
Muzika
Bioskop Sport Igra Omogućava zvuk Standardannog kvaliteta.
Optimizuje zvuk za slušanje muzike.
Optimizuje zvuk za gledanje filmova.
Optimizuje zvuk za gledanje sportskih događaja.
Optimizuje zvuk za igranje igara.
ZVUK
Pomeri
Automatska glasnoća
Razgovetan glas II
Razgovetan glas II
PODEŠAVANJE ZVUKA
0
ꔉ
Muzika
: Standardan
• Surround X : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Bas
50
• Vrati na prvo. Stanje
▼
1
2
3
MENU
Pomeri
Automatska glasnoća
: Isključeno ꕅ3
Balans Režim
Režim zvuka
zvuka
ZVUK
OK
: Isključeno
Izaberite ZVUK.
➩
: Isključeno ꕅ3
Balans Režim
Režim zvuka
zvuka
OK
: Isključeno
0
Muzika
:: Standardan
• Surround Standardan
X : Isključeno
Muzika
• Visoki tonovi
50
ꔉ
ꔉ
Bioskop
• Bas
50
Sport
• Vrati na prvo. Stanje
Igra
▼
• Takođe možete podesiti Režim slike u Q. Ako
izaberete Brzi meni, onda karakteristika
Način zvuka neće raditi.
Izaberite Režim zvuka.
Izaberite Standardan, Muzika, Bioskop, Sport ili Igra.
4
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
84
UNAPRED PODEŠENE POSTAVKE ZVUKA-REŽIM
KORISNIK
ZVUK
Pomeri
Automatska glasnoća
Razgovetan glas II
Pomeri
Automatska glasnoća
: Isključeno ꕅ3
Balans Režim
Režim zvuka
zvuka
ZVUK
OK
: Isključeno
Razgovetan glas II
0
: Standardan
Muzika (Korisnik)
ꔉ
➩
Režim
Režim zvuka
zvuka
ꔉ
Bioskop
• Bas
50
Sport
• Vrati na prvo. Stanje
Igra
▼
50
▼
2
ꔉ
• Surround Standardan
X : Isključeno
Muzika
(Korisnik)
Muzika
• Visoki tonovi
50
• Vrati na prvo. Stanje
MENU
0
: Standardan
Muzika (Korisnik)
• Visoki tonovi 50
1
: Isključeno ꕅ3
Balans • Surround X : Isključeno
• Bas
OK
: Isključeno
Izaberite ZVUK.
Izaberite Režim zvuka.
3
4
PODEŠAVANJE ZVUKA
Izaberite Standardan, Muzika, Bioskop, Sport ili Igra.
Izaberite Visoki tonovi ili Bas.
5
Podesite željeni nivo zvuka.
Surround X
Izaberite this Opcija to sound realistic.
Pojačavanjem Surround efekta povećavate dubinu i jasnoću zvuka.
1
2
3
4
MENU
Izaberite ZVUK.
ZVUK
Pomeri
Automatska glasnoća
Izaberite Surround X.
Razgovetan glas II
Izaberite opciju Uključeno ili
Isključeno.
: Isključeno ꕅ3
Balans Režim zvuka
OK
: Isključeno
0
: Muzika
Surround X
X :: Isključeno
ꔉ X
•• Surround
Isključeno
• Surround
• Visoki tonovi 50
• Bas
50
◄ Isključeno ►
• Visoki tonovi 50
• Bas 50
• Vrati na prvo. Stanje
▼
Zatvori
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
85
PODEŠAVANJE ZVUKA
Vrati zvuk na prvobitno stanje
Podešavanje izabranog režima zvuka se ovim vraća nazad u fabričkom podešenju.
ZVUK
Pomeri
ZVUK
OK
Pomeri
Režim zvuka
Režim zvuka
: Muzika
• Visoki tonovi 50
50
Vrati na
na prvo.
originalno
•• Vrati
Stanje
ꔉ
PODEŠAVANJE ZVUKA
2
3
MENU
• Visoki tonovi 50
• Bas
50
Vraćanje početne konfiguracije modusa zvuka...
Vrati na
na prvo.
originalno
ꔉ
•• Vrati
Stanje
Digitalni ZVUK izlaz : PCM
Digitalni ZVUK izlaz : PCM
TV zvučnik
TV zvučnik
: Uključeno
DTV ZVUK podešavanje : Automatski
1
: Muzika
• Surround X : Isključeno
➩
• Surround X : Isključeno
• Bas
OK
▲
▲
: Uključeno
DTV ZVUK podešavanje : Automatski
Izaberite ZVUK.
Izaberite Vrati na prvo. stanje.
Initialize the adjusted value.
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
86
DIGITALNI ZVUK IZLAZ
Ova funkcija vam omogućava da izaberete vaš prioritetni digitalni ZVUK izlaz.
TV može samo da emituje DOLBY Digital ako je kanal emitovan sa Dolby Digital ZVUK signalom.
Kada je dostupan Dolby digital, biranje opcije Automatski u meniju Digitalni ZVUK izlaz postaviće SPDIF
(Sony Philips Digital InterFace) izlaz na Dolby Digital.
Ako je izabrana opcija Automatski u meniju digitalnog ZVUK izlaza kada Dolby digital nije dostupan,
SPDIF izlaz će biti PCM (Pulsecode modulation - Modulacija puls koda).
Čak i kada su obe funkcije Dolby Digital i ZVUK jezik konfigurisani u kanalu koji emituje Dolby Digital
ZVUK signal, samo će biti reprodukovan Dolby Digital signal.
ZVUK
Pomeri
ZVUK
OK
Pomeri
▲
Režim zvuka
: Muzika
Režim zvuka
➩
• Surround X : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Bas
: Uključeno
3
ꔉ
: Uključeno
DTV ZVUK podešavanje : Automatski
Izaberite ZVUK.
Proizvedeno po licenci Dolby
Laboratories. „Dolby“ i dvostruki D simbol predstavljaju žigove
kompanije Dolby Laboratories.
Izaberite Digitalni ZVUK
izlaz.
Izaberite Automatski ili PCM.
4
Stavka
• Postoji mogućnost u režimu HDMI, da neki
DVD plejeri ne daju SPDIF zvuk. Tada podesite
izlaz digitalnog ZVUK signala od DVD plejera
na PCM. (Za HDMI, Dolby Digital Plus nije
podržan).
ZVUK ulaz
Digitalni ZVUK izlaz
Automatski (Zvučnik
uključen)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Automatski (Zvučnik
isključen)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
PCM
PODEŠAVANJE ZVUKA
2
MENU
50
• Vrati na prvo.
Stanje
Automatski
Digitalni
ꔉ
PCM
Digitalni ZVUK
ZVUK izlaz
izlaz :: PCM
PCM
PCM
TV zvučnik
DTV ZVUK podešavanje : Automatski
1
• Visoki tonovi 50
• Bas
ꔉ
Digitalni ZVUK
ZVUK izlaz
izlaz :: PCM
PCM
Digitalni
: Muzika
• Surround X : Isključeno
50
• Vrati na prvo. Stanje
TV zvučnik
OK
▲
PCM
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
87
PODEŠAVANJE ZVUKA
PODEŠAVANJE UKLJUČIVANJA I ISKLJUČIVANJA
ZVUČNIKA TELEVIZORA
Možete podesiti status internih zvučnika.
Kada se koristi AV, KOMPONENTA, RGB i HDMI ili HDMI sa kablom HDMI/DVI, zvučnik televizora može
da radi čak i kada nema video signala.
Ako želite da koristite eksterni Hi-Fi sistem, onda isključite interne zvučnike TV-a.
ZVUK
Pomeri
ZVUK
OK
▲
Režim zvuka
Režim zvuka
➩
• Surround X : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Visoki tonovi 50
50
• Bas
Digitalni ZVUK izlaz : PCM
ꔉ
DTV ZVUK podešavanje : Automatski
PODEŠAVANJE ZVUKA
1
2
3
MENU
50
• Vrati na prvo. Stanje
Digitalni ZVUK izlaz : PCM
Uključeno
:: Uključeno
: Muzika
• Surround X : Isključeno
• Vrati na prvo. Stanje
TV
TV zvučnik
zvučnik
OK
▲
: Muzika
• Bas
Pomeri
Off
:: Uključeno
Uključeno ꔉ
Uključeno
On
DTV ZVUK podešavanje : Automatski
TV
TVzvučnik
zvučnik
ꔉ
Izaberite ZVUK.
Izaberite TV zvučnik.
Izaberite opciju Uključeno ili Isključeno.
4
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
! NAPOMENA
►Kada
►
je zvučnik televizora isključen dok radi Simplink kućni bioskop, zvučni izlaz se automatski prebacuje na zvučnik kućnog bioskopa, ali kada je zvučnik televizora uključen, zvuk se čuje
preko zvučnika televizora.
►Neki
►
meniji u ZVUK su onemogućeni kada je zvučnik TV uređaja isključen.
88
DTV ZVUK PODEŠAVANJE (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
Kada u ulaznom signalu postoje različiti ZVUK tipovi, ova funkcija omogućava da izaberete ZVUK tip koji
želite.
ZVUK
Pomeri
ZVUK
OK
▲
Režim zvuka
OK
▲
: Muzika
Režim zvuka
➩
• Surround X : Isključeno
• Visoki tonovi 50
• Bas
Pomeri
• Surround X : Isključeno
• Visoki tonovi 50
50
• Bas
• Vrati na prvo. Stanje
50
• Vrati na prvo. Stanje
Digitalni ZVUK izlaz : PCM
TV zvučnik
: Uključeno
DTV ZVUK podešavanje: Automatski
DTV ZVUK podešavanje : Automatski
: Muzika
Digitalni ZVUK izlaz : PCM
ꔉ
TV zvučnik
: Uključeno Automatski
Automatski
DTV ZVUK podešavanje: Automatski ꔉ
DTV ZVUK podešavanje : Automatski
HE-AAC
ꔉ
Dolby Digital
MPEG
2
3
MENU
Izaberite ZVUK.
Izaberite DTV ZVUK podešavanje.
Izaberite Auto, HE-AAC, Dolby Digital or MPEG.
PODEŠAVANJE ZVUKA
1
4
• Pritisnite dugme MENI ili IZLAZ da zatvorite prozor s menijem..
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
• Automatski: Automatski se reprodukuje po sledećem redosledu HE - AAC ► Dolby Digital ►
MPEG.
• HE - AAC, Dolby Digital, MPEG: Omogućava korisnicima da izaberu željeni tip zvuka.
Ako se izabere MPEG, uvek će se čuti MPEG.
Ako format MPEG nije podržan, biće izabrano HE - AAC i Dolby Digital, tim redom.
• Pogledajte str. 100 (Izbor jezika ZVUK signala)
89
PODEŠAVANJE ZVUKA
I/II
Stereo/dual prijem (samo u analognom režimu)
Kada odaberete neki program, informacije o zvuku se pojavljuju zajedno sa brojem programa i nazivom
stanice.
1
Izaberite Zvuk.
2
Izaberite izlaz zvuka.
PODEŠAVANJE ZVUKA
Emitovanje
Prikaz na ekranu
Mono
Stereo
Dual
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
■■Izbor mono zvuka
Ako je stereo signal slab u prijemu, onda možete da prebacite zvuk na mono. U mono prijemu, jasnoća
zvuka je poboljšana.
■■Izbor jezika kod emitovanja dostrukih jezika
Ako je neki program sadrži dva jezika (dvostruki jezik), možete da prebacite na DUAL I, DUAL II ili
DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+I I
90
Šalje primarni jezik programa na zvučnike.
Šalje sekundarni jezik programa na zvučnike.
Šalje po jedan jezik na svaki zvučnik.
NICAM prijem (samo u analognom režimu)
Ako je TV opremljen sa prijemnikom za prijem NICAM signala, onda možete primiti digitalni zvuk visokog
kvaliteta NICAM.
Izlaz zvuka se može odabrati prema vrsti primljenog emtiovanja.
1
Ako se prima NICAM mono, možete izabrati NICAM MONO ili FM MONO.
2
Ako se prima NICAM stereo, možete izabrati NICAM STEREO ili FM MONO.
Ako je stereo signal slab, prebacite na MONO.
3
Ako se prima NICAM dual, možete izabrati NICAM DUAL I, NICAM DUAL II ili NICAM DUAL
I+II ili MONO.
U režimu AV, Komponentni, RGB i HDMI možete izabrati izlaz zvuka za levi i desni zvučnik.
Izaberite izlaz zvuka.
PODEŠAVANJE ZVUKA
Izbor izlaza zvuka za zvučnike
L+R: ZVUK signal iz ZVUK L ulaza se šalje levom zvučniku, a ZVUK signal sa ZVUK R ulaza se šalje
desnom zvučniku.
L+L: ZVUK signal iz ZVUK L ulaza se šalje levom i desnom zvučniku.
R+R: ZVUK signal iz ZVUK R ulaza se šalje levom i desnom zvučniku.
91
PODEŠAVANJE VREMENA
PODEŠAVANJE SATA
Sat se automatski podešava kada se prima digitalni signal. (Sat možete podesiti ručno samo ako televizor ne prima DTV signal.)
Vreme morate tačno da podesite pre korišćenja funkcije za vreme Uključeno/Isključeno.
Kada izaberete grad iz vremenske zone, vreme na APARATU prilagođava se razlici u vremenu između
vremenske zone i Griničkog srednjeg vremena (GMT - Greenwich Mean VREME) koje se primaju putem
emitovanog signala a vreme se automatski podešava pomoću digitalnog signala.
Nakon podešavanja sata u DTV režimu ne možete da menjate vreme, ali ako se ime grada u Vremenskoj
zoni promeni u odstupanje, moći ćete da promenite vreme za 1 sat.
VREME
Pomeri
VREME
OK
ꔉ
Sat
Sat
Vreme isključivanja : Isključeno
Vreme uključivanja : Isključeno
Tajmer za isključivanje
: Isključeno
Pomeri
OK
Date
ꔉ
Mesec
Vreme isključivanja : Isključeno
Godina
Vreme uključivanja : Isključeno
01
Sat
Sat
➩
Tajmer za isključivanje
Mar.
2010
: Isključeno
Sat
16
Minut
09
Vremenska zona
London
PODEŠAVANJE VREMENA
GMT
Zatvori
1
2
3
4
MENU
Izaberite VREME.
Izaberite Sat.
Izaberite ili godinu, mesec, datum, vreme ili opcijuVremenska zona.
Podesite godinu, mesec, datum, vreme ili opciju Vremenska zona.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
92
PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG UKLJUČIVANJA/
ISKLJUČIVANJA TAJMERA
Funkcija vreme isključivanja automatski prebacuje TV u režim mirovanja prema unapred definisanom
vremenu.
Dva časa nakon što je uključivanje TV-a postavljeno putem funkcije Na vreme, automatski će se vratiti
na način isključeno osim ako se ne pritisne dugme.
Funkcija vreme isključivanja poništava funkciju Na vreme ako su obe podešene na isto vreme.
TV mora da je u režimu mirovanja da bi funkcija Na vreme radila.
VREME
Pomeri
VREME
OK
Pomeri
OK
Sat
Sat
Vreme isključivanja : Isključeno
Vreme isključivanja : Isključeno
Ponavljanje
Vreme
Vreme uključivanja
uključivanja :: Uključevno
Isključeno ꔉ
Sat
Tajmer za isključivanje
: Isključeno
Minut
Vreme
Vreme uključivanja
uključivanja :: Uključevno
Isključeno
Tajmer za isključivanje
ꔉ
: Isključeno
➩
ꔐ 11 Feb. 2010 19:48
◄ Isključeno ►
Ulaz
00
00
Antena
Program
TV1
Jačina
30
Zatvori
1
3
4
5
6
Izaberite VREME.
Izaberite Vreme isključivanja
ili Vreme uključivanja.
Izaberite Ponavljanje..
Izaberite Isključeno, Jednom,
Dnevno, Pon. ~Pet., Pon. ~Sub.,
Sub. ~Ned. ili Ned.
Podesite sat.
Podesite minute.
• Da biste otkazali funkciju Vreme
uključivanja/isključivanja, izaberite opciju Isključeno.
• Samo za funkcju Vreme uključivanja
1
2
3
4
Izaberite stavku Unos.
Odaberite izvor ulaza.
Podesite Program.
PODEŠAVANJE VREMENA
2
MENU
Podesite jačinu zvuka
prilikom uključivanja.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
93
PODEŠAVANJE VREMENA
PODEŠAVANJE TAJMERA ZA ISKLJUČIVANJE
Ne morate da se setite da ugasite TV pre nego što krenete na spavanje.
Sleep tajmer automatski isključuje TV u režim mirovanja nakon što istekne unapred podešeno vreme.
1
2
Izaberite Sleep tajmer.
Izaberite Isključeno, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ili 240 min.
• Kada isključujete TV, onda je unapred podešeno vreme sleep poništeno.
• Tajmer za isključivanje takođe možete podesiti u meniju VREME.
PODEŠAVANJE VREMENA
94
PODEŠAVANJE OPCIJA
IZBOR JEZIKA / DRŽAVE U MENIJU NA EKRANU
Pritisnite dugme MENU/EXIT (Meni/Izlaz) da biste se vratili na normalan TV prikaz.
1
Izaberite željeni jezik.
2
Izaberite željenu državu.
• Ako želite da promenite izbor jezika/države
1
2
3
4
MENU
Izaberite OPCIJA.
Izaberite opciju Jezik menija ili Država
• Kada je za državu izabrana
Francuska, lozinka nije '0' , '0' ,
'0' , '0' već '1' , '2' , '3' , '4' .
Izaberite željeni jezik ili državu.
Sačuvajte.
! NAPOMENA
►Ako
►
ne završite podešavanje iz Uputstva za instalaciju tako što pritisnete dugme RETURN ili
ako je isteklo vreme za OSD (meni na ekranu), instalacioni meni će se pojavljivati prilikom
svakog uključivanja televizora sve dok se podešavanje ne završi.
►Ako
►
izaberete pogrešnu državu, onda se teletekst možda neće pojavljivati ispravno i mogu nastati neki problemi tokom rada sa teletekstom.
►Funkcija
►
dekodera se možda ne može primeniti u zavisnosti od prilika emitovanja države.
►Kontrolni
►
tasteri za DTV režim možda neće raditi u zavisnosti od prilika emitovanja države.
►U
► državama gde propisi o digitalnom emitovanju nisu utvrđeni, neke DTV funkcije možda neće
raditi u zavisnosti od prilika digitalnog emitovanja.
►Podešenje
►
države “UK” treba da bude aktivirano samo u Ujedinjenom Kraljevstvu.
►Ako
►
u postavci Country Setting odaberete ‘’- -‘’, onda su dostupni evropski zemaljski/kablovski
digitalni Standardanni programi, ali se može dsiti da neke od DTV funkcija ne rade ispravno.
PODEŠAVANJE OPCIJA
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni
meni ekrana.
95
PODEŠAVANJE OPCIJA
IZBOR JEZIKA (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
ZVUK funkcija omogućava izbor željenog jezika.
Ako se ne emituju podaci na odabranom jeziku, onda će biti reprodukovan podrazumevani jezik ZVUK
signala.
Koristite funkciju Titl kada se emituju dva ili više jezika titla. Ako se ne emituju podaci titla na odabranom
jeziku, onda će biti reprodukovan titl na podrazumevanom jeziku.
Kada jezici koje ste odabrali kao primarne za „Jezik za zvuk“ i za „Jezik titla“ nisu podržani, onda možete
da odaberete jezik iz druge kategorije.
1
MENU
2
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Jezik za zvuk ili
Jezik titla.
3
Izaberite željeni jezik.
4
1
MENU
Izaberite OPCIJA.
2
Izaberite Onemogućena
pomoć.
3
Izaberite Za
gluvoneme(ꔞ).
4
Sačuvajte.
Izaberite Uključeno ili
Isključeno.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
PODEŠAVANJE OPCIJA
< Izbor jezika ZVUK signala >
►Kada se emituju dva ili više jezika ZVUK signala, možete izabrati jezik ZVUK signala.
1
2
3
Izaberite Zvuk.
Izaberite jezik ZVUK signala.
Ekran
N.A
꘏
ꕂ
Izaberite L+R, L+L ili R+R.
Status
Not Available
MPEG ZVUK
Dolby Digital ZVUK
ꔔ
ꔬ
ꔩ
ꔰ
< Izbor jezik titlova >
►Kada se emituju dva ili više jezika titla, jezik
titla možete izabrati pomoću dugmeta
SUBNaslov na daljinskom upravljaču.
►Pritisnite dugme ꕌꕍ da izaberete jezik titla.
96
Informacije o jeziku ZVUK signala
ZVUK para personas con "discapacidad visual”
ZVUK para personas con "discapacidad auditiva”
Dolby Digital Plus ZVUK
AAC ZVUK
Informacije o jeziku ZVUK signala
Ekran
Status
N.A
ꔇ
Not Available
ꔬ
SubNaslov for “Hard of Hearing”
Teletext SubNaslov
• ZVUK signali/titlovi mogu se prikazati u jednostavnijem obliku sa 1 do 3 znaka koje emituje dobavljač
usluga.
• Kada izaberete dopunski ZVUK signal (ZVUK signal za “osobe sa oštećenim vidom/sluhom”) televizor
će možda prikazivati samo deo glavnog ZVUK signala.
ZVUK OPIS (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
Ova funkcija je za slepe osobe i pruža ZVUK snimak sa objašnjenjem trenutne situacije u TV programu,
pored osnovneZVUK funkcije.
Kada je uključena opcija ZVUK Description (ZVUK opis), osnovne ZVUK opcije i ZVUK Description
(ZVUK opis) obezbeđene su samo za programe koji sadrže opciju ZVUK Description (ZVUK opis).
Opcija
Pomeri
Opcija
OK
: Srpski
Jezik menija
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik titla
: Srpski
Onemogućena
Onemogućena pomoć
pomoć
ꔉ
➩
Servis za podatke
ZVUK opis
: MHEG
: ­Irska
Država
: ­I●rska
Jačina zvuka 0
Ulazna oznaka
:1
4
Postavi ID uređaja
:1
◄ Isključeno ►
Antena
Zatvori
▼
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Onemogućena pomoć.
Izaberite ZVUK opis.
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
Prilagođavanje nivoa za ZVUK Description Volume (Jačinu zvuka ZVUK opisa)
pomoću izbora „Uključeno“
5
6
PODEŠAVANJE OPCIJA
3
: Srpski
Za gluvoneme( ꔞ)
Onemogućena
Onemogućena pomoć
pomoć ꔉ
: MHEG
▼
2
Jezik titla
Država
Postavi ID uređaja
MENU
OK
Servis za podatke
Ulazna oznaka
1
Pomeri
Jezik menija
Izaberite Jačina.
Napravite željena podešavanja.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
97
PODEŠAVANJE OPCIJA
SERVIS ZA PODATKE
(Ovaj meni je omogućen samo u Irskoj. )
Ova funkcija omogućava korisnicima da biraju između opcija MHEG (digitalni teletekst) i Teletekst ako
su obe istovremeno dostupne.
Ako postoji samo jedna od opcija, MHEG ili Teletekst će biti dostupni bez obzira koju ste opciju izabrali.
Opcija
Pomeri
Opcija
OK
: Srpski
Jezik menija
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik titla
: Srpski
Jezik titla
: Srpski
➩
Onemogućena pomoć
Servis
Servis za
za podatke
podatke : MHEG
: MHEG
Država
ꔉ
: ­Irska
Ulazna oznaka
Postavi ID uređaja
PODEŠAVANJE OPCIJA
2
3
4
MENU
OK
Onemogućena pomoć
MHEG
Servis
ꔉ
MHEG
Servis za
za podatke
podatke : MHEG
: MHEG
Teletext
Država
: ­Irska
ꔉ
Ulazna oznaka
:1
▼
1
Pomeri
Jezik menija
Postavi ID uređaja
:1
▼
Izaberite OPCIJA.
Izaberite servis za podatke.
Izaberite MHEG ili Teletekst.
Sačuvajte.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
98
ULAZNA OZNAKA
Vrši izbor oznake za svaku ulaznu oznaku.
Opcija
Pomeri
Opcija
OK
Pomeri
OK
Jezik menija
: Srpski
Jezik menija
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik titla
: Srpski
Jezik titla
: Srpski
➩
Onemogućena pomoć
Država
: ­Irska
Onemogućena pomoć
Ulazna
Ulazna oznaka
oznaka
AV
: ­Irska
Komponentni
ꔉ
Država
ꔉ
Ulazna
Ulazna oznaka
oznaka
:1
Postavi ID uređaja
:1
Indikator rada
: Uključeno
Indikator rada
HDMI
: Uključeno
▼
►
RGB
Postavi ID uređaja
▼
◄
Zatvori
Ako želite da koristite režim HDMI-PC, potrebno je da oznaku ulaza postavite na PC režim.
(Pogledajte donju sliku)
Opcija
Pomeri
OK
Jezik menija
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik titla
: Srpski
Onemogućena pomoć
ꔉ
Komponentni
Postavi ID uređaja
:1
Indikator rada
: Uključeno
HDMI
RGB
▼
1
2
3
4
MENU
◄
PC
►
Zatvori
Izaberite OPCIJA.
PODEŠAVANJE OPCIJA
AV
: ­Irska
Država
Ulazna
Ulazna oznaka
oznaka
Izaberite Ulazna oznaka.
Izaberite izvor.
Izaberite oznaku.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
99
PODEŠAVANJE OPCIJA
INDIKATOR RADA
Izaberite uključen ili isključen indikator rada.
Indikator rada uključen
- Normalan režim: Plava LED lampica uključena.
- Isključen režim: LED lampica isključena
Indikator rada isključen
- Normalan režim: Plava LED lampica isključena.
- Isključen režim: LED lampica isključena
Opcija
Pomeri
Opcija
OK
▲
Onemogućena pomoć
Država
Ulazna oznaka
: ­- -
Postavi ID uređaja
:1
Indikator
Indikatorrada
rada
::Uključeno
Uključeno
Demonstracioni režim
Postavke režima
➩
ꔉ
: Isključeno
: Kućna upotreba
Vraćanje na fabričke postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA
1
2
3
MENU
Pomeri
OK
▲
Onemogućena pomoć
Država
Ulazna oznaka
: ­- -
Postavi ID uređaja
:1
Isključeno
::Uključeno
ꔉ
Uključeno
Uključeno
On
Demonstracioni režim
: Isključeno
Indikator
Indikatorrada
rada
Postavke režima
ꔉ
: Kućna upotreba
Vraćanje na fabričke postavke
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Indikator rada.
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
4
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
100
DEMONSTRACIONI REŽIM
Prikažite projekciju slajdova da biste objasnili različite logotipe ovog TV-a.
Nije moguće koristiti Demonstracioni režim u režimu Kućna upotreba.
U režimu Demo za prodavnice, Demonstracioni režim je automatski uključen.
Kada je Demonstraciracioni režim podešen na Isključeno u režimu Demo za prodavnice,
Demonstracioni režim ne radi i Vrati na prvo. Stanjeuje se samo ekran.
U Demonstracionom režimu ekran se automatski Vrati na prvo. Stanjeuje nakon 5 minuta.
Opcija
Pomeri
Opcija
OK
▲
Onemogućena pomoć
Država
Ulazna oznaka
: ­- -
Postavi ID uređaja
:1
Indikator rada
: Uključeno
➩
Demonstracioni
Demonstracionirežim
režim: Isključeno
: Isključenoꔉ
Postavke režima
: Kućna upotreba
Vraćanje na fabričke postavke
2
3
4
MENU
OK
Država
Ulazna oznaka
: ­- -
Postavi ID uređaja
:1
Indikator rada
: Uključeno
Off
Demonstracioni
Isključeno
ꔉ
Demonstracionirežim
režim :Isključeno
: Isključeno
Uključeno
Postavke režima
: Kućna
upotreba
ꔉ
Vraćanje na fabričke postavke
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Demonstracioni režim.
Izaberite Uključeno da biste prikazali različit logo TV uređaja.
Vratite se na TV prikaz.
Ako želite da prekinete demonstraciju, pritisnite bilo koje dugme. (osim za dugme
MUTE,
+,-)
PODEŠAVANJE OPCIJA
1
Pomeri
▲
Onemogućena pomoć
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
101
PODEŠAVANJE OPCIJA
POSTAVKE REŽIMA
Preporučujemo da podesite televizor na režim „Kućna upotreba” da biste dobili najbolju sliku u kućnom
okruženju.
Režim „Demo za prodavnice“ optimalno je podešavanje za prikazivanje u prodavnicama.
Opcija
Pomeri
Opcija
OK
▲
Onemogućena pomoć
Država
Ulazna oznaka
: ­- -
Postavi ID uređaja
:1
Indikator rada
: Uključeno
Demonstracioni režim
Postavke
Postavkerežima
režima
➩
: Isključeno
: Kućna upotreba ꔉ
Vraćanje na fabričke postavke
PODEŠAVANJE OPCIJA
1
2
3
4
MENU
Pomeri
OK
▲
Onemogućena pomoć
Država
Ulazna oznaka
: ­- -
Postavi ID uređaja
:1
Indikator rada
Izbor okruženja.
: Uključeno
Izaberite režim podešenja.
: Isključeno
Demonstracioni režim
Postavke
Postavkerežima
režima
: Kućna upotreba ꔉ
Demo za prodavnice
Vraćanje na fabričke postavke
Kućna upotreba
Seleccione [Uso en casa] para utilizar el televisor en
casa.
Para utilizarlo en una tienda, seleccione [Demo Tienda].
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Postavke režima.
Izaberite Demo za prodavnice ili Kućna upotreba.
Sačuvajte.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
102
INICIJALIZACIJA (VRAĆANJE NA ORIGINALNE
FABRIČKE POSTAVKE)
Ova funkcija vraća podešavanja u prvobitno stanje.
Međutim, postavke ꕋ Dan i ꕋ Noć iz Načina slike ne mogu se vratiti u prvobitno stanje.
Korisno je vratiti prvobitna podešavanja proizvoda ili kada se preselite u drugi grad ili državu.
Kada je obavljena radnja Vraćanje na fabričke postavke, potrebno je da ponovo pokrenete opciju za
početna podešavanja.
Kada je meni Zaključav. sistema „Uključeno“, pojaviće se prozor za unos lozinke.
Opcija
Pomeri
Opcija
OK
▲
Onemogućena pomoć
Država
Ulazna oznaka
: ­- -
Postavi ID uređaja
:1
Indikator rada
: Uključeno
Demonstracioni režim
Postavke režima
Pomeri
OK
▲
Onemogućena pomoć
➩
: Isključeno
: ­- -
Postavi ID uređaja
:1
Indikator rada
: Uključeno
Sve početne korisničke postavke i post: Isključeno
avke kanala biće vraćene. Želite li ipak
: Kućna upotreba
nastaviti?
Vraćanje
Vraćanjena
nafabričke
fabričkepostavke
postavkeꔉ
Demonstracioni režim
: Kućna upotreba
Vraćanje
Vraćanjena
nafabričke
fabričkepostavke
postavke
Država
Ulazna oznaka
Postavke režima
ꔉ
Da
2
3
4
MENU
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Vraćanje na
fabričke postavke.
• Ako je Zaključaj sistem „Uključeno“ a vi ste
zaboravili lozinku, pritisnite ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’ na
daljinskom upravljaču.
Izaberite Da.
PODEŠAVANJE OPCIJA
1
Ne
Pokrenite opciju Vraćanje na fabričke postavke..
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
103
RODITELJSKI NADZOR / OCENA TV
PROGRAMA
PODEŠAVANJE LOZINKE I ZAKLJUČAVANJE SISTEMA
Da biste uneli lozinku, pritisnite ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ na daljinskom upravljaču.
Kada je za državu odabrana Francuska, lozinka nije ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, već ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Kada je za državu odabrana Francuska, lozinka ne može biti ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Ako je kanal zaključan, unesite lozinku da biste ga privremeno otključali.
ZAKLJUČAJ
Pomeri
ZAKLJUČAJ
OK
Podešavanje lozinke
Zaključav.
Zaključav.sistema
sistema ::Isključeno
Isključeno
• Roditeljski nadzor
➩
• Blokiran ulaz
Zaključavanje tastera
2
RODITELJSKI NADZOR / OCENA TV PROGRAMA
104
3
4
5
MENU
OK
Isključeno
Zaključav.
ꔉ
Off
Zaključav.sistema
sistema ::Isključeno
Isključeno
ꔉ
• Blokirati program
1
Pomeri
Podešavanje lozinke
: Isključeno
Izaberite ZAKLJUČAJ.
ꔉ
Uključeno
• Blokirati
program
• Roditeljski nadzor
• Blokiran ulaz
Zaključavanje tastera
: Isključeno
• Ako zaboravite vašu lozinku, pritisnite ‘0’, ‘3’,
‘2’, ‘5’ na daljinskom upravljaču.
Izaberite Zaključav. sistema.
Izaberite Uključeno.
Podesite lozinku.
Unesite lozinku od 4 cifara.
Uverite se da ste zapamtili broj!
Ponov unesite novu lozinku radi potvrde.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor s menijem.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni
meni ekrana.
BLOKIRANJE PROGRAMA
Blokira sve programe koje ne želite da gledate ili koje ne želite da vaša deca gledaju.
Ova funkcija je dostupna ako je Zaključav. Sistema podešeno na „Uključeno“.
Unesite lozinku da biste gledali ocenjen program.
ZAKLJUČAJ
1
Pomeri
YLE TV1
OK
Podešavanje lozinke
Zaključav. sistema
: Uključeno
•• Blokiranje
Blokirati programa
program ꔉ
• Roditeljski nadzor
➩
• Blokiran ulaz
Zaključavanje tastera
: Isključeno
Promena programa
RADIO
DTV
TV
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
9 YLE Teema
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
88 TVE 1
Navigacija
Promena stranice
Prethodno
Blokiranje / Deblokiranje
1
MENU
Izaberite ZAKLJUČAJ.
2
4
Unesite Blokirani program.
ZELENO
Izaberite program koji treba da zaključate.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni
meni ekrana.
RODITELJSKI NADZOR / OCENA TV PROGRAMA
3
Izaberite Blokirati program.
105
RODITELJSKI NADZOR / OCENA TV PROGRAMA
RODITELJSKI NADZOR (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
Ova funkcija radi u skladu sa informacijama emitovanim od strane stanice. Radi toga ako signal nosi
netačne informacije, onda ova funkcija neće raditi.
Potrebna je lozinka da pristupite ovo meniju.
Ovaj TV je programiran da upamti zadnju podešenu opciju čak iako isključite TV.
Sprečava deca da gledaju određene TV programe za odrasle, u skladu sa podešenom kontrolom
sadržaja.
Unesite lozinku da biste gledali ocenjen program.
ZAKLJUČAJ
Pomeri
ZAKLJUČAJ
OK
Podešavanje lozinke
Zaključav. sistema
Pomeri
Podešavanje lozinke
: Uključeno
• Blokirati program
• Roditeljski nadzor ꔉ
Zaključav. sistema
➩
• Blokiran ulaz
Zaključavanje tastera
OK
Blokiranje
isključeno: dozvoljava sve programe
: Isključeno
: Uključeno
i preko
• Blokirati10program
11 i preko
• Roditeljski nadzor ꔉ
12 i preko
• Blokiran13ulaz
i preko
Zaključavanje tastera
: Isključeno
14 i preko
15 i preko
16 i preko
17 i preko
18 i preko
Blokiranje isključeno
Blokiranje isključeno: dozvoljava sve programe
10 i preko
11 i preko
12 i preko
13 i preko
14 i preko
15 i preko
16 i preko
17 i preko
18 i preko
Stariji
od 18 godina
ꔓ
ꔓ
(Samo u Francuskoj)
(Osim u Francuskoj)
RODITELJSKI NADZOR / OCENA TV PROGRAMA
106
1
MENU
2
Izaberite ZAKLJUČAJ.
Izaberite Roditeljski nadzor.
3
4
Napravite odgovarajuća podešavanja.
Sačuvajte.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
BLOKIRAN ULAZ
Omogućava da blokirate ulaz.
Ova funkcija je na raspolaganju kada je Zaključav. sistema „Uključeno“.
ZAKLJUČAJ
Pomeri
ZAKLJUČAJ
OK
Podešavanje lozinke
Zaključav. sistema
Pomeri
OK
Podešavanje lozinke
: Uključeno
Zaključav. sistema
• Blokirati program
• Roditeljski nadzor
ꔉ
• Blokiran ulaz
Zaključavanje tastera
➩
: Isključeno
: Uključeno
• Blokirati program
• Roditeljski nadzor
AVulaz ꔉ
• Blokiran
Zaključavanje tastera
Komponentni
: Isključeno
◄ Isključeno ►
Isključeno
RGB
Isključeno
HDMI
Isključeno
Zatvori
1
Izaberite ZAKLJUČAJ.
2
Izaberite Blokiran ulaz.
3
4
Izaberite izvor.
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
5
Sačuvajte.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni
meni ekrana.
RODITELJSKI NADZOR / OCENA TV PROGRAMA
MENU
107
RODITELJSKI NADZOR / OCENA TV PROGRAMA
ZAKLJUČAVANJE TASTERA
Možete podesiti TV na taj način da je potreban daljinsku upravljač za njegovo upravljanje. Ova funkcija
se može upotrebiti da spreči neovlašćeno gledanje.
ZAKLJUČAJ
Pomeri
ZAKLJUČAJ
OK
Podešavanje lozinke
Zaključav. sistema
• Roditeljski nadzor
• Blokiran ulaz
Zaključavanje
Zaključavanjetastera
tastera: Isključeno
: Isključeno ꔉ
2
RODITELJSKI NADZOR / OCENA TV PROGRAMA
108
3
4
MENU
OK
Podešavanje lozinke
: Isključeno
• Blokirati program
1
Pomeri
Izaberite ZAKLJUČAJ.
Izaberite Zaključavanje
tastera.
Izaberite Uključeno ili
Isključeno.
Zaključav. sistema
➩
: Isključeno
• Blokirati program
• Roditeljski nadzor
• Blokiran ulaz
Zaključavanje tastera
ꔉ
Off
Zaključavanje
tastera : Isključeno
: Isključeno
Uključeno
On
ꔉ
• Ako je zaključavanje tastature „Uključeno“, a
televizor je isključen, pritisnite dugme INPUT, P
ꕌ ꕍ na APARATU, POWER, INPUT, P ꕌ ꕍ ili
NUMERIČKU dugmad na daljinskom upravljaču
da biste uključili televizor.
• Ako je zaključavanje tastature „Uključeno“,
na ekranu će se pojaviti poruka „ 
Zaključavanje tastature uključeno“ ako pritisnete neko od dugmadi na prednjoj tabli tokom
gledanja televizije.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
KADA UKLJUČUJETE USB UREĐAJ
Kada povežete USB uređaj, automatski će se pojaviti sledeći iskačući meni.
„ISKAČUĆI MENI“ se neće pojaviti ako je na ekranu prikazan meni, elektronski programski vodič ili lista
rasporeda, odnosno ako su povezane Bluetooth slušalice.
Ako se iskačući meni ne pojavi, u USB meniju možete izabrati Lista muzike, Foto Lista ili Lista filmova.
Na USB uređaj ne možete dodati novu fasciklu ili izbrisati postojeću.
1 Povežite USB uređaj na priključak USB IN.
• Podržane su samo fotografije (JPEG), muzika
(MP3) i filmovi (DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI,
DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, ASF, WMV).
USB IN
na APARATU.
Prilikom uklanjanja USB uređaja
2
Izaberite FOTO LISTA, LISTA
MUZIKE ili LISTA FILMOVA
FOTO LISTA
LISTA MUZIKE
LISTA FILMOVA
Izaberite meni USB uređaja pre nego što uklonite
USB uređaj.
1
2
Izaberite USB uređaj.
Izaberite Izbaciti.
3
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
109
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
Mere opreza prilikom upotrebe USB uređaja
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
110
►►Prepoznaje se samo USB memorijski uređaj.
►►Ako je USB uređaj priključen preko USB razvodnika, onda se uređaj ne može prepoznati.
►►USB memorijski uređaj koji ima u sebi program za automatsko prepoznavanje možda neće biti prepoznat.
►►USB memorijski uređaj koji koristi svoj upravljački program možda neće biti prepoznat.
►►Brzina prepoznavanja USB memorijskog uređaja zavisi od uređaja.
►►Molimo nemojte isključivati TV ili iskopčavati USB uređaj kada je priključen USB memorijski uređaj u funkciji.
Kada se takav uređaj iznenadno odvoji ili iskopča, može doći do oštećenja sačuvanih datoteka ili USB memorijskog uređaja.
►►Nemojte priključivati USB memorijske uređaje koji je bio nasilno menjan na računaru. Takav uređaj može
dovesti do kvara na proizvodu ili greške u reprodukciji. Ne zaboravite da koristite USB uređaj za skladištenje
na kome se obično nalaze muzičke, slikovne ili filmske datoteke.
►►Koristite samo USB memorijske uređaje koji su formatirani kao FAT, FAT 16, FAT 32 ili NTFS sistem datoteka
koji obezbeđuje operativni sistem Windows. U slučaju da je memorisjki uređaj formatiran sa drugačijim
uslužnim programom koji nije podržan od strane Windows, onda možda neće biti prepoznat.
►►Povežite na napajanje USB uređaj za skladištenje (preko 0,5 A) za koji je neophodan spoljašnji izvor napajanja. U suprotnom, uređaj možda neće biti prepoznat.
►►Povežite USB uređaj za skladištenje sa kablom koji je napravio proizvođač ovog uređaja.
►►Neki USB memorijski uređaji možda neće biti podržani ili raditi besprekorno.
►►Metoda poravnavanja datoteka USB memorijskog uređaja je slična onom iz operativnog sistema Windows XP
i naziv datoteke može prepoznati do 100 engleskih slova.
►►Obavezno napravite rezervne kopije važnih datoteka jer podaci koji se smeštaju u USB memoriju mogu da se
oštete. Ne snosimo odgovornost za gubitak podataka.
►►Ako USB HDD nema spoljašnji izvor napajanja, USB uređaj možda neće biti otkriven. Uverite se da ste
povezali spoljašnji izvor napajanja. - Molimo vas da
koristite adapter snage (ispravljač) za spoljašnje izvore. Mi ne garantujemo USB kabli za spoljašnji izvor.
►►Podaci na USB memoriji ne mogu se obrisati u NTFS sistemu datoteka.
►►Ukoliko USB memorija ima više particija ili koristite USB čitač kartica, možete da koristite do 4 particije ili USB
memorijska uređaja.
►►mo FAT, FAT16 i FAT32 sistemi datoteka podržavaju funkciju brisanja.
►►Ukoliko je USB memorija povezana sa USB čitačem više kartica, podaci za jačinu zvuka možda neće biti
prepoznati.
►►Ukoliko USB memorija ne radi ispravno, isključite je, a zatim ponovo uključite.
►►Brzina prepoznavanja USB memorijskog uređaja razlikuje se od uređaja do uređaja.
►►Ako je USB povezan u režimu pripravnosti, određeni hard disk se automatski učitava kada se TV uključi.
►►Preporučeni kapacitet je 1 TB ili manje za USB spoljašnji čvrsti disk i 32 GB ili manje za USB memoriju.
►►Svi uređaji sa kapacitetom većim od preporučenog možda neće ispravno raditi.
►►Ako USB spoljašnji čvrsti disk sa funkcijom „Ušteda energije“ (Ušteda energije) ne radi, isključite čvrsti disk i
ponovo ga uključite kako bi ispravno radio.
►►USB uređaji za skladištenje koji koriste Standardan stariji od USB 2.0 su takođe podržani. Međutim, oni možda
neće ispravno raditi u listi filmova.
►►Ako se oštećena datoteka reprodukuje sa USB memorije, televizor se može isključiti ili nepravilno funkcionisati.
FOTO LISTA
Na USB uređaju za skladištenje možete da prikazujete datoteke sa fotografijama.
Prikaz na ekranu se može razlikovati od vašeg TV-a. Slike su samo kao primer radi pomoći u rad sa TV.
Kada gledate neku sliku pomoću funkcije FOTO LISTA, onda ne možete menjati mod slike.
Podržane datoteke fotografija (*.JPEG)
Osnovna linija: 64 x 64 to 15360 x 8640
Progresivno: 64 x 64 to 1920 x 1440
• Možete reprodukovati samo JPEG datoteke.
• Datoteke koje nisu podržane prikazuju se kao unapred definisane ikone.
Komponente ekrana
2
1
MENU
Izaberite opciju Foto lista.
Izaberite USB.
1 Prelazak u nadređenu fasciklu.
FOTO LISTA
2 Trenutna strana/ukupan
broj strana.
3 Ukupan broj
fotografija.
označenih
4 Odgovarajuća dugmad na
daljinskom upravljaču.
1366x768, 125KB
1
Datoteka gore
Navigacija
3
Strana 2/3
Drive1
SGKIM001
Iskačući meni
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
2
Nije obeleženo
Datoteka gore
SG103 12.2.10.
SG101 12.2.10.
SG104 12.2.10.
SG102 12.2.10.
SG105 12.2.10.
SGKIM001 12.2.10.
SGKIM005 12.2.10.
SGKIM002 12.2.10.
SGKIM006 12.2.10.
SGKIM003 12.2.10.
SGKIM007 12.2.10.
SGKIM004 12.2.10.
SGKIM008 12.2.10.
Promena stranice
MARK
Obeleleži
Izlaz
4
111
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
Izbor fotografija i iskačući meni
FOTO LISTA
Strana 2/3
Drive1
SGKIM001
1366x768, 125KB
Datoteka gore
Navigacija
Nije obeleženo
Datoteka gore
SG103 12.2.10.
SG101 12.2.10.
SG104 12.2.10.
SG102 12.2.10.
SG105 12.2.10.
SGKIM001 12.2.10.
SGKIM005 12.2.10.
SGKIM002 12.2.10.
SGKIM006 12.2.10.
SGKIM003 12.2.10.
SGKIM007 12.2.10.
SGKIM004 12.2.10.
SGKIM008 12.2.10.
Iskačući meni
Promena stranice
MARK
Obeleleži
Izlaz
➩
FOTO LISTA
Strana 2/3
Drive1
SGKIM001
1366x768, 125KB
Datoteka gore
Navigacija
1
2
Iskačući meni
Nije obeleženo
Datoteka gore
SG103 12.2.10.
SG101 12.2.10.
SG102 12.2.10.
SG104 12.2.10.
1366x768, 125KB
SG105 12.2.10.
SGKIM001 12.2.10.
SGKIM005 12.2.10.
SGKIM002 12.2.10.
SGKIM006 12.2.10.
SGKIM003 12.2.10.
SGKIM007 12.2.10.
SGKIM004 12.2.10.
SGKIM008 12.2.10.
Promena stranice
ꔉ
Prikaži
Mark All
Delete
Zatvori
MARK
Obeleleži
►►View: Prikazivanje izabrane stavke.
►►Mark All: Označavanje svih fotografija na ekranu.
►►Demarkiraj sve: Opozovi izbor svih obeleženih
fotografija.
►►Obriši ili Izbriši obeleženo: Izbriši izabranu fotografiju.
►►Zatvori: Zatvaranje iskačućeg menija.
Izlaz
Izaberite ciljnu fasciklu ili
upravljački program.
Izaberite željene fotografije.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
3
4
Prikazivanje iskačućeg menija.
Izaberite željeni iskačući meni.
• Upotrebite dugme P ꕌꕍ za navigaciju na
stranici sa fotografijama.
• Upotrebite dugme MARK da obeležite ili
poništite obeležavanje fotografija. Kada
je označena jedna fotografija ili više njih,
možete svaku od njih da prikažete zasebno ili kao projekciju slajdova. Ukoliko
nema obeleženih fotografija, u fascikli
možete da prikazujete zasebno fotografije ili kao projekciju slajdova svih fotografija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni
meni ekrana.
112
Detaljne operacije dostupne su na prikazu fotografija u punoj veličini na ekranu.
FOTO LISTA
Strana 2/3
Drive1
SGKIM001
1366x768, 125KB
Datoteka gore
Navigacija
Nije obeleženo
Datoteka gore
SG103 12.2.10.
SG101 12.2.10.
SG104 12.2.10.
SG102 12.2.10.
SG105 12.2.10.
SGKIM001 12.2.10.
SGKIM005 12.2.10.
SGKIM002 12.2.10.
SGKIM006 12.2.10.
SGKIM003 12.2.10.
SGKIM007 12.2.10.
SGKIM004 12.2.10.
SGKIM008 12.2.10.
Iskačući meni
Promena stranice
MARK
Obeleleži
Izlaz
➩
FOTO LISTA
Strana 2/3
Drive1
SGKIM001
1366x768, 125KB
Datoteka gore
Navigacija
1
2
Iskačući meni
Nije obeleženo
Datoteka gore
SG103 12.2.10.
SG101 12.2.10.
SG102 12.2.10.
SG104 12.2.10.
1366x768, 125KB
SG105 12.2.10.
SGKIM001 12.2.10.
SGKIM005 12.2.10.
SGKIM002 12.2.10.
SGKIM006 12.2.10.
SGKIM003 12.2.10.
SGKIM007 12.2.10.
SGKIM004 12.2.10.
SGKIM008 12.2.10.
Promena stranice
➩
ꔉ
Prikaži
Mark All
◄ 1/17 ►
Slajdšou ꘡
BGM ꘡
꘤
Delete
 Q.MENU Opcija
Hide
Delete
Zatvori
MARK
Obeleleži
Izlaz
Izaberite ciljnu fasciklu ili
upravljački program.
Format fotografije može izmeniti veličinu prikazane fotografije na
celom ekranu.
Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni
meni ekrana.
• Upotrebite dugme P ꕌꕍ za navigaciju na
stranici sa fotografijama.
3
4
Prikazivanje iskačućeg menija.
Izaberite Prikaz.
5
Izabrana fotografija biće prikazana u punoj veličini.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
Izaberite željene fotografije.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni
meni ekrana.
113
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
6
◄ 1/17 ►
Slajdšou ꘡
BGM ꘡
꘤
Delete
 Q.MENU Opcija
Hide
Izaberite Slajdšou , BGM,
꘤(muzika u pozadini) Brisanje
, Opcija ili Sakrij.
• Pomoću dugmeta < > izaberite prethodnu ili sledeću fotografiju.
• Pomoću dugmeta < > izaberite i
kontrolišite meni u prikazu slike preko
celog ekrana.
►►Slajdšou : Ako nije prikazana nijedna slika, sve fotografije u važećoj fascikli biće prikazane u slajdšou. Ukoliko su izabrane neke fotografije, one će se prikazivati kao projekcija slajdova.
■■Podesite vremenski interval slajdšoua u meniju Opcija.
►►BGM (Muzika u pozadini) : Slušajte muziku dok pregledate fotografije u punoj veličini.
■■Postavite muzičku fasciklu za muziku u pozadini u meniju Opcija da biste
mogli da koristite ovu funkciju.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
114
►► ꘤ (Rotiranje): Rotiranje fotografija.
■■Rotira fotografije za 90°, 180°, 270°, 360 stepeni u smeru kazaljki na satu.
■■Fotografija se ne može rotirati ako je širina veća od podržane visine fotografije.
►►Delete: Brisanje fotografija.
►►Opcija: Podesite vrednosti za opcije Brzina prikazivanja slajdova i Fascikla sa
muzikom za BGM.
■■Koristite dugme ꕌꕍ < > i dugme OK da podesite vrednosti. Pritisnite dugme
OK da sačuvate postavke.
■■Ne možete promeniti opciju Fascikla s muzikom dok se u pozadini reprodukuje muzika.
►►Hide: Sakrijte meni u prikazu slike preko celog ekrana.
■■Da biste opet prikazali meni u prikazu preko celog ekrana, pritisnite dugme
OK.
Korišćenje funkcije „Foto lista“
Izaberite opcije.
Podešavanje prikaza fotografija
Podešen video.
Podešen zvuk.
◄ 1/17 ►
Slajdšou ꘡
꘤
BGM ꘡
Delete
 Q.MENU Opcija
Hide
ꕉ Prethodni
1
Prikažite iskačući meni.
2
Izaberite Podešen foto prikaz, Podešen video ili Podešen zvuk.
►Kada
►
izaberete Podešen foto prikaz,
Podešen foto prikaz.
Brzina prikazivanja slajdova ◄
Fascikla s muzikom
Brzo
►
...
Ponavljanje
◄
On
►
Nasumično
◄
Off
►
1
2
• Kada je u meniju Ponavljanje izabrano
„Isključeno“ neće doći do ponovne
Prikažite Brzina prikazivanja slajdova ili
reprodukcije kada se poslednja datoteka
Fascikla sa muzikom.
na spisku reprodukuje. Ali kada je dugme
„►►“ pritisnuto dok se poslednja datoteka na spisku reprodukuje a funkcija
Napravite odgovarajuća podešavanja.
„Ponavljanje“ je u položaju „Isključeno“
prva datoteka na spisku biće reprodukovana a meni „Ponavljanje“ biće aktiviran.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
ꕉ Prethodni
115
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
►Kada
►
odaberete Podešen video,
Podešen video.
SLIKA Mode
◄ Živopisno ►
● Pozadinsko osvetljenje 100
● Kontrast
100
● Osvetljenje
50
● Boja
50
● Dinamički kontrast
◄
Medium
►
● Smanjivanje šuma
◄
Medium
►
● Vrati na prvo.
Stanjeovanje slike
1
ꕉ Prethodni
Izvedite odgovarajuća podešavanja. (Pogledajte str. 70,73,74)
►Kada
►
izaberete Podešen zvuk,
Podešen zvuk.
Način zvuka
◄ Standardan ►
• Automatskaglasnoća
◄
Off
►
• Razgovetan glas II
◄
Off
►
• Balans
0
ꕉ Prethodni
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
116
1
Izaberite Način zvuka, Automatska glasnoća, Razgovetan glas II ili Balans.
2
Napravite odgovarajuća podešavanja. (Pogledajte str. 81 do 85)
LISTA MUZIKE
Na USB uređaju za skladištenje možete da reprodukujete muzičke datoteke.
Kupljene datoteke sa muzikom(*.MP3) mogu sadržati restrikcije autorskih prava. Reprodukciju tih datoteka možda neće biti podržana od strane ovog modela.
Datoteke sa muzikom na vašem USB uređaju se mogu reprodukovati od strane tog uređaja.
Prikaz na ekranu se može razlikovati od vašeg TV-a. Slike su samo kao primer radi pomoći u rad sa TV.
Podržane muzičke datoteke (*.MP3)
Brzina u bitovima: od 32 do 320kbps
• Brzina semplovanja MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Brzina semplovanja MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
• Brzina semplovanja MPEG2.5 Layer3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
Komponente ekrana
2
1
MENU
Izaberite Lista muzike.
Izaberite USB.
4
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
3
MARK
1 Pregled: Ukoliko postoji omot
nekog albuma za određenu
LISTA MUZIKE
datoteku, biće prikazan.
2 Prelazak u nadređenu fasciklu.
1
3 Trenutna strana/ukupan broj
Strana 2/3
Naslov
Muzika
SGKIM003
naslova.
5 Odgovarajuća
dugmad
daljinskom upravljaču.
na
00:00/01:34
2
Datoteka gore
Navigacija
Trajanje
Datoteka gore
strana.
4 Ukupan broj označenih muzičkih
Nije obeleženo
Iskačući meni
SGKIM001
03:33
SGKIM002
04:45
SGKIM003
01:30
SGKIM004
02:37
SGKIM005
01:58
Promena stranice
MARK
Obeleleži
Q.MENU
Opcija
Izlaz
5
117
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
Izbor muzike i iskačući meni
Kao što je prikazano, po strani se navodi 6 muzičkih numera.
LISTA MUZIKE
Strana 2/3
Naslov
Muzika
SGKIM003
Trajanje
Datoteka gore
00:00/01:34
Datoteka gore
Navigacija
Nije obeleženo
SGKIM001
03:33
SGKIM002
04:45
SGKIM003
01:30
SGKIM004
02:37
SGKIM005
01:58
Iskačući meni
Promena stranice
MARK
Obeleleži
Q.MENU
Opcija
Izlaz
➩
LISTA MUZIKE
Strana 2/3
Nije obeleženo
Naslov
Muzika
SGKIM003
Datoteka gore
SGKIM001
SGKIM002
00:00/01:34
Datoteka gore
Navigacija
1
2
Iskačući meni
SGKIM003
SGKIM004
Trajanje
Reprodukuj ꔉ
Play with Photo
Mark All
Delete
Zatvori
03:33
04:45
01:30
02:37
01:58
SGKIM005
Promena stranice
➩
4395KB 1 Kbps
MARK
Obeleleži
Q.MENU
Opcija
Izlaz
►►Reprodukuj (Kada je zaustavljeno): Reprodukcija izabranih
muzičkih naslova.
Pošto se završi reprodukcija jedne muzičke numere,
počeće reprodukcija sledeće izabrane. Ako više nema
izabranih muzičkih numera, reprodukovaće se sledeća
numera u fascikli. Ako otvorite drugu fasciklu i pritisnete
dugme OK, muzika koja se trenutno reprodukuje će se
zaustaviti.
►►Reprodukuj obeleženo: Reprodukuj izabrane muzičke
numere. Kada se završi reprodukcija muzike, sledeća odabrana numera biće reprodukovana automatski.
►►Prekini reprod. (za vreme reprodukcije): Zaustavlja reprodukciju muzičkih numera.
►►Reprodukuj uz fotografiju: Započnite reprodukciju izabranih
muzičkih datoteka, a zatim pređite na meni Foto lista.
►►Obeleži sve: Označavanje svih muzičkih datoteka iz fascikle.
►►Demarkiraj sve: Poništi obeležavanje svih obeleženih
muzičkih datoteka.
►►Obriši ili Izbriši obeleženo: Izbriši izabrane muzičke numere.
►►Zatvori: Zatvaranje iskačućeg menija.
Izaberite ciljnu fasciklu ili
upravljački program.
Izaberite željene fotografije.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
3
4
Prikazivanje iskačućeg menija.
Izaberite željeni iskačući meni.
• Koristite dugme P ꕌꕍ da biste se kretali
nagore/nadole na stranici sa muzikom.
• Upotrebite dugme MARK da obeležite ili
poništite obeležavanje muzike. Ako je
izabran jedan ili više naslova, onda će
označeni naslovi biti reprodukovani po
redosledu. Na primer, ako želite da
slušate više puta jedan naslov, onda
obeležite samo taj naslov i počnite sa
njegovom reprodukcijom. Ako nijedan
naslov nije obeležen, reprodukovaće se
svi naslovi u fascikli po redu.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
118
■■ Ako ne pritisnite nijedan taster tokom reprodukcije, onda će se okvir
sa informacijama o reprodukovanom naslovu kretati po ekranu kao
čuvar ekrana (kao što je prikazano niže).
■■ ‘Čuvar ekrana’?
Čuvar ekrana služi za sprečavanje oštećenja piksela na ekranu
zbog fiksirane slike koja ostaje na ekranu za duži period vremena.
Muzika
S003
► 0:27 / 3:67
 Q.MENU Opcija
! NAPOMENA
►Kada
►
se reprodukuje muzička datoteka, ♪ se prikazuje iza naslova.
►Oštećena
►
muzička datoteka neće biti reprodukovana već će prikazati 00:00 u vremenu reprodukcije.
►Muzički
►
naslov koji je preuzet od plaćenog servisa sa zaštitom od kopiranja ne počinje reprodukciju nego prikazuje nedogovarajuće informacije u vreme reprodukcije.
►Ako
►
pritisnete dugmad OK, q čuvar ekrana se prekida.
►Dugmad
►
PLAY(►), Pause(II), q , ►►, ◄◄ na daljinskom upravljaču takođe su na raspolaganju u ovom režimu.
►Možete
►
upotrebiti taster ►► da biste izabrali sledeći naslov muzike i taster ◄◄ da biste izabrali prethodni naslov muzike.
Korišćenje funkcije „Lista muzike“, reprodukovanje
Nije obeleženo
Trajanje
Datoteka gore
00:00/01:34
Datoteka gore
Navigacija
Strana 2/3
Naslov
Muzika
SG003
Iskačući meni
S001
03:33
S002
04:45
S003
01:30
S004
02:37
S005
01:58
Promena stranice
MARK
Obeleleži
Q.MENU
Opcija
Izaberite opcije.
Podešena reprodukcija zvuka.
Podešen zvuk.
Izlaz
ꕉ Prethodni
1
Prikažite iskačući meni.
2
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
LISTA MUZIKE
Izaberite Podešena reprodukcija zvuka ili Podešen zvuk.
119
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
►Kada
►
izaberete Podešena reprodukcija zvuka,
Podešena reprodukcija zvuka.
Ponavljanje
◄ Uključeno ►
Nasumično
Off
ꕉ Prethodni
1
Prikažite Podešena reprodukcija zvuka.
2
Napravite odgovarajuća podešavanja.
• Kada je u meniju Ponavljanje izabrano „Isključeno“ neće doći do ponovne
reprodukcije kada se poslednja datoteka na spisku reprodukuje. Međutim,
kada je dugme „►►“ pritisnuto dok se
poslednja datoteka na spisku reprodukuje a funkcija „Ponavljanje“ je u
položaju „Isključeno“ prva datoteka na
spisku biće reprodukovana a meni
„Ponavljanje“ biće aktiviran.
►Kada
►
izaberete Podešen zvuk,
Podešen zvuk.
Način zvuka
◄ Standardan ►
• Automatska glasnoća
◄
Off
►
• Razgovetan glas II
◄
Off
►
• Balans
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
120
0
ꕉ Prethodni
1
2
Izaberite Način zvuka, Automatska glasnoća, Razgovetan glas II ili
Balans.
Napravite odgovarajuća podešavanja. (Pogledajte str. 81 do 85)
LISTA FILMOVA
Na USB uređaju za skladištenje možete da reprodukujete filmske datoteke.
Lista filmova aktivira se u trenutku prepoznavanja USB uređaja. Koristi se tokom prikazivanja filmskih
datoteka na TV-u.
Prikazuje filPomeri u USB fascikli i podržava opciju Play (Reprodukuj).
Dozvoljava reprodukovanje svih filmova u fascikli i željenih datoteka korisnika.
To je lista filmova koja prikazuje informacije o fascikli i filmskoj datoteci.
Prikaz na ekranu se može razlikovati od vašeg TV-a. Slike su samo kao primer radi pomoći u rad sa TV.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
Podržane video datoteke(*.dat / *.mpg / *.mpeg / *.ts / *.trp / *.tp / *.vob/ *.mp4 / *.mkv / *.avi / *.divx)
Video format :DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1,10- beta1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
ZVUK format: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC
Brzina u bitovima : od 32 kbps do 320 kbps (MP3)
Fromat titla: *.smi / *.srt / *.sub (MicroDVD, SubViewer1.0/2,0) / *.ass / *.ssa / *.txt (TMPlayer) / *.psb
(PowerDivx).
• Neki od titlova koje je korisnik kreirao možda neće ispravno raditi.
• Neki specijalni znakovi nisu podržani u titlovima.
• HTML oznake nisu podržane u titlovima.
• Titlovi na jezicima osim podržanih nisu dostupni.
• Informacije o vremenu u spoljnim datotekama titla moraju biti poređani uzlaznim redosledom da bi
reprodukcija titla bila moguća.
• Na ekranu može doći do privremenih smetnji (zaustavljanje slike, brža reprodukcija itd.) kada se promeni
ZVUK jezik.
• Oštećena filmska datoteka se možda neće ispravno prikazivati ili neke funkcije plejera možda neće moći
da se koriste.
• Filmske datoteke napravljene pomoću nekih uređaja za kodiranje možda neće biti ispravno prikazane.
• Ako video i ZVUK struktura snimljene datoteke nije „interleaved“, reprodukovaće se samo slika ili zvuk.
• HD video snimci sa maksimalnom rezolucijom od 1920x1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri 50/60P podržani
su u zavisnosti od kadra.
• Video snimci sa rezolucijom većom od 1920X1080 pri 25/30P ili 1280x720 pri 50/60P možda neće ispravno raditi, u zavisnosti od kadra.
• Filmske datoteke koje ne pripadaju navedenim tipovima i formatima možda neće ispravno raditi.
• Maksimalna brzina u bitovima filmske datoteke za reprodukovanje je 20 Mbps.
• Ne garantujemo neprekidno reprodukovanje datoteka kodiranih na nivo 4.1 ili veći u H.264/AVC.
• DTS ZVUK kodek nije podržan.
• Nije podržana reprodukcija filmskih datoteka većih od 30 GB.
• Datoteka DivX filma i datoteka titla moraju se nalaziti u istoj fascikli.
• Potrebno je da ime video datoteke i ime datoteke podnaslova bude isto da bi moglo da bude prikazano.
• Reprodukovanje videa preko USB veze koja ne podržava veliku brzinu možda neće ispravno raditi.
• Datoteke kodirane pomoću GMC (Global Motion Compensation) formata možda neće moći da se reprodukuju.
• Kada gledate neki film pomoću funkcije Lista filmova, možete prilagođavati sliku dugmetom Ušteda energije na daljinskom upravljaču. Ne radi setup korisnika za svaki mod slike.
121
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
Naziv
oznake tipa
datoteke
Datoteka
Maksimalna
rezolucija
Video dekoder
ZVUK kodek
mpeg, vob
MPEG1, MPEG2
Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM
dat
MPEG1
Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM
ts,trp,tp
MPEG2, H.264 / AVC
Dolby Digital, AAC, MPEG
mp4
MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
Dolby Digital, HE-AAC,
AAC, MPEG, MP3, LPCM
1920 x 1080 pri
30p
avi
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3,11, Divx 4,
Divx 5, Divx 6, Xvid 1,00, Xvid 1,01, Xvid 1,02, Xvid
1,03, Xvid 1,10–beta 1, Xvid 1,10–beta 2, H.264/AVC
Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
MP3, LPCM
mkv
H.264 / AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP , MPEG4
ASP
Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
MP3, LPCM
divx
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3,11, Divx 4,
Divx 5, Divx 6, Xvid 1,00, Xvid 1,01, Xvid 1,02, Xvid
1,03, Xvid 1,10–beta 1, Xvid 1,10–beta 2, H.264 / AVC
Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG,
MP3,LPCM
Komponente ekrana
2
1
MENU
Izaberite Lista filmova.
Izaberite USB.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
2
1 Prelazak u nadređenu fasciklu.
2 Trenutna strana/ukupan broj strana.
LISTA FILMOVA
3 Ukupan broj označenih muzičkih naslova.
Strana 2/3
4 Odgovarajuća dugmad na daljinskom
Nije obeleženo
Naslov
Movie
SGKIM002
Trajanje
Datoteka gore
upravljaču.
Omiljena muzika
SGKIM001
640x480, 720KB
1
Datoteka gore
Navigacija
Iskačući meni
4
122
3
SGKM002
01:34:15
SGKIM001
01:35:30
SGKIM001
01:30:20
Promena stranice
MARK
Obeleleži
Izlaz
Izbor filmova i iskačući meni
LISTA FILMOVA
Strana 2/3
Nije obeleženo
Naslov
Movie
SGKIM002
Trajanje
Datoteka gore
Omiljena muzika
SGKIM001
640x480, 720KB
Datoteka gore
Navigacija
SGKM002
01:34:15
SGKIM001
01:35:30
SGKIM001
01:30:20
Iskačući meni
Promena stranice
MARK
Obeleleži
Izlaz
➩
LISTA FILMOVA
Strana 2/3
Nije obeleženo
Naslov
Movie
SGKIM002
Trajanje
1366x768, 125KB
Datoteka gore
Reprodukuj ꔉ
Omiljena muzika
Mark All
SGKIM001
1
2
Zatvori
SGKIM001
Datoteka gore
Navigacija
Delete
SGKM002
640x480, 720KB
Iskačući meni
01:34:15
01:35:30
01:30:20
SGKIM001
Promena stranice
MARK
Obeleleži
Izlaz
►►Reprodukuj: Reprodukcija izabranih filmova.
Reprodukcija Divx se vrši dok se ekran menja.
►►Obeleži sve: Obeležavanje svih filmova u fascikli.
►►Demarkiraj sve: Opozovi izbor svih obeleženih
filmova.
►►Obriši ili Izbriši obeleženo: Izbriši izabrani film.
►►Zatvori: Zatvaranje iskačućeg menija.
Izaberite ciljnu fasciklu ili
upravljački program.
Izaberite željeni naslov filma
4
Prikažite iskačući meni.
Izaberite željeni iskačući meni.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
3
• Upotrebite dugme P ꕌꕍ za navigaciju na
stranici sa filmovima.
• Upotrebite dugme MARK da obeležite ili
poništite obeležavanje filma. Kada je
obeležena jedna filmska datoteka ili više
njih, obeleženi filmovi se reprodukuju
jedan za drugim.
! NAPOMENA
►U
► slučaju da datoteke nisu podržane, prikazuje se poruka koja se odnosi na nepodržanu
datoteku.
123
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
Reprodukujte koristeći funkciju LISTA FILMOVA (Lista filmova)
Izaberite opcije.
Podešena video reprodukcija.
Podešen video.
Podešen zvuk.
ꕉ Prethodni
 Q.MENU Opcija
1
Prikažite iskačući meni.
2
Izaberite Podešena video reprodukcija, Podešen video ili Podešen zvuk.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
124
►Kada
►
izaberete Podešena video reprodukcija,
SLIKA Veličina
ZVUK Language
SubNaslov Language
◄ Potpuno ►
1
Off
. Sync
0
. Pozicija
0
. Veličina
ꕉNormal
Prethodni
ꕉ Prethodni
►►Veličina slike : Izaberite željeni format slike tokom
reprodukovanja filma.
►►Jezik za zvuk i Jezik titla: Menja grupu jezika za
zvuk i titl tokom reprodukcije filma.
►►Sinhronizacija: Prilagođava sinhronizaciju titla od
-10 sekundi do +10 sekundi u stepenima od 0,5
sekundi tokom reprodukcije filma.
►►Pozicija : Pomera titl nagore ili nadole u toku
reprodukcije.
►►Veličina: Izaberite željenu veličinu titla tokom
reprodukcije filma.
1
Prikazuje opcije Veličina slike, Jezik za zvuk ili Jezik titla.
2
Napravite odgovarajuća podešavanja.
Podržani jezici
Latin1
engleski, španski, francuski, nemački, italijanski, švedski, finski, holandski, portugalski, danski, rumunski, norveški, albanski, gelski, velški, irski, katalonski,
valensijski
Latin2
bosanski, poljski, hrvatski, češki, slovački, slovenački, srpski, mađarski
Latin4
estonski, letonski, litvanski
Cyrillic
bugarski, makedonski, ruski, ukrajinski, kazaški
Greek
Greek
turski
turski
! NAPOMENA
►Podržani
►
su samo oni spoljni titlovi koji su sačuvani kao ASCII CODE.
►Svaki
►
red titla može da sadrži do 500 slova i 500 brojeva.
►Samo
►
10000 sync blokova može biti podržano u okviru jednog fajla titla.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
SubNaslov Language
125
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
►Kada
►
odaberete Podešen video,
Podešen video.
SLIKA Mode
◄ Živopisno ►
● Pozadinsko osvetljenje 100
● Kontrast
100
● Osvetljenje
50
● Boja
50
● Dinamički kontrast
◄
Medium
►
● Smanjivanje šuma
◄
Medium
►
● Vrati na prvo.
Stanjeovanje slike
1
ꕉ Prethodni
Izvedite odgovarajuća podešavanja. (Pogledajte str. 70, 73, 74)
►Kada
►
izaberete Podešen zvuk,
Podešen zvuk.
Način zvuka
◄ Standardan ►
• Automatska glasnoća
◄
Off
►
• Razgovetan glas II
◄
Off
►
• Balans
0
ꕉ Prethodni
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
126
1
Izaberite Način zvuka, Automatska glasnoća, Razgovetan glas II ili Balans.
2
Napravite odgovarajuća podešavanja. (Pogledajte str. 81 do 85)
Korišćenje daljinskog upravljača
◄◄ / ►►
Prilikom reprodukcije
više puta pritisnite dugme REW(◄◄) da biste ubrzali ◄◄(x2) → ◄◄◄ (x4)
→ ◄◄◄◄(x8) → ◄◄◄◄◄(x16) →◄◄◄◄◄◄(x32) .
više puta pritisnite dugme FF(►►) da biste ubrzali ►►(x2) → ►►► (x4)
→ ►►►► (x8) → ►►►►►(x16) → ►►►►►►(x32).
■ Pritiskanjem ovih dugmadi više puta povećava se brzina premotavanja
unapred/unazad.
Tokom reprodukcije pritisnite dugme Pause (II).
■ Prikazuje se zaustavljena slika.
■ Ako ne pritisnete neko dugme na daljinskom upravljaču u roku od 10
minuta nakon pauziranja, televizor se vraća u stanje reprodukcije.
■ Pritisnite dugme Pause (II) a zatim pritisnite dugme FF (►►) za usporavanje slike.
<>
Play(►)

Pritiskom na dugme < ili > tokom reprodukovanja na ekranu će se videti kursor koji označava položaj.
Pritisnite dugme PLAY(►) da se vratite u normalnu reprodukciju.
Pritisnite dugme Ušteda energije više puta da biste povećali osvetljenost
ekrana. (Pogledajte str. 68)
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
127
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
DIVX REGISTRACIONI KOD
Potvrdite broj DivX registracionog koda za TV. Pomoću koda za registraciju možete iznajmljivati ili kupovati filPomeri na adresi www.divx.com/vod.
Korišćenjem DivX registracionog koda sa drugog TV-a, reprodukovanje iznajmljene ili kupljene DivX
datoteke nije dozvoljeno. (Moguće je reprodukovati samo DivX datoteke koje se podudaraju sa registracionim kodom kupljenog TV-a.)
USB
Pomeri
USB
OK
FOTO LISTA
FOTO LISTA
LISTA MUZIKE
LISTA MUZIKE
LISTA FILMOVA
ꔉ
DivX
DivX Reg.
Reg. Kod
Code
➩
Deaktivacija
LISTA FILMOVA
DivX
DivX Reg.
Reg. Kod
Code
Deaktivacija
Pomeri
OK
DivX(R) video na zahtev
ꔉ
Vaš registarski
kod je: xxxxxxxxxx
Da biste saznali više posetite www.divx.com/vod.
Zatvori
1
MENU
Izaberite USB.
2
Izaberite DivX reg. Kod.
3
Prikažite DivX Reg. kod Kod.
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
128
O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala korporacija DivX, Inc.
Ovo je zvanični sertifikovani DivX uređaj koji reprodukuje DivX video zapise. Više informacija
i softverske alatke za konvertovanje datoteka u DivX video zapise potražite na lokaciji www.
divx.com. O DIVX VOD SADRŽAJIMA: Ovaj DivX Certified ® uređaj mora se registrovati da bi mogao da
reprodukuje DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaje. Da biste generisali registracioni kod, pronađite odeljak
DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Zatim posetite Web lokaciju vod.divx.com sa tim kodom da biste
dovršili registraciju i saznali više o DivX VOD sadržajima.
„DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video snimaka do formata HD 1080p, uključujući premium
sadržaje“
„DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi predstavljaju zaštitne žigove korporacije DivX, Inc. i koriste se pod
licencom.“
„Pat. 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274“
! NAPOMENA
►Filmske
►
datoteke podržane su na sledeći način
Rezolucija: manja od 1920x1080 WxH piksela
Brzina kadrova : manja od 30 kadrova/sek, (1920x1080), manja od 60 kadrova/sek, (ispod
1280x720)
►Video
►
kodek: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3,11, DivX 4,12, DivX 5,x, DivX 6,
Xvid 1,00, Xvid 1,01, Xvid 1,02, Xvid 1,03, Xvid 1,10-beta1, Xvid 1,10-beta2
DEAKTIVACIJA
Svrha deaktiviranja je da dozvoli deaktivaciju uređaja korisnicima koji su aktivirali sve dostupne uređaje
preko Web servera i blokirana im je aktivacija dodatnih uređaja. DivX VOD omogućio je korisniku da
aktivira i do 6 uređaja pod jednim nalogom, ali da bi zamenio ili deaktivirao ove uređaje, korisnik mora
da se obrati DivX podršci i da zatraži brisanje. Sada, sa ovom dodatnom funkcijom, korisnici će moći
sami da deaktiviraju uređaj i na taj način bolje upravljaju svojim DivX VOD uređajima.
USB
Pomeri
USB
OK
FOTO LISTA
FOTO LISTA
LISTA MUZIKE
LISTA MUZIKE
LISTA FILMOVA
➩
DivX Reg. Code
Deaktivacija
Deaktivacija
ꔉ
Pomeri
LISTA FILMOVA
DivX Reg. Code
DivX(R) video na zahtev
Deaktivacija
Deaktivacija ꔉ
Želite li da deaktivirate uređaj?
Da
1
MENU
OK
Ne
➩
DivX(R) video na zahtev
Ovaj uređaj je deaktiviran.
Vaš kod za deaktivaciju: xxxxxxxx
Da biste saznali više posetite www.divx.
com/vod.
Zatvori
Izaberite USB.
2
Izaberite opciju Deaktivacija.
Izaberite Da.
4
Prikažite opciju Deaktivacija.
KORIŠĆENJE USB UREĐAJA
3
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
129
TELETEKST
Ova funkcija nije dostupna u svim državama.
Teletekst je besplatna usluga koju emituje većina TV stanica, i koja
pruža najnovije vesti, vremensku prognozu, televizijske programe,
stanje na berzi i mnogo drugih tema.
Dekoder teleteksta u ovom APARATU može da podržava sledeće sisteme: JEDNOSTAVAN, NASLOVE i FASTEXT. JEDNOSTAVAN
(Standardanni teletekst) sadrži određen broj stranica koje možete izabrati direktnim unosom odgovarajućeg broja stranice. NASLOVI i
FASTEXT su moderniji načini, koji vam omogućavaju brz i lak izbor
teletekst. informacija.
UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE
Pritisnite dugme TEXT da biste se prebacili na teletekst. Na ekranu će
se pojaviti početna stranica ili poslednja gledana stranica.
U zaglavlju su prikazana dva broja stranice, naziv TV stanice, datum i
vreme. Prvi broj stranice označava vaš izbor, dok drugi pokazuje trenutno prikazanu stranicu.
Pritisnite dugme TEXT ili EXIT da biste isključili teletekst. Ponovo se
pojavljuje prethodni režim.
JEDNOSTAVAN TEKST
■■ Izabiranje stranice
1 Unesite željeni broj stranice sa trocifrenim brojem upotrebom NUMERIČKIH tastera. Ako tokom
izbora pritisnite pogrešan broj, onda morate da dovršite trocifreni broj pa zatim ponovo unesete
pravilan broj stranice.
2 Dugme P ꕌꕍ može da se koristi za izbor prethodne ili sledeće stranice.
NASLOVI
Korisnički vodič prikazuje četiri polja-crveno, zeleno, žuto i plavo na dnu ekrana. Žuto polje oznčava
sledeću grupu a plavo polje označava sledeći blok.
■■ Izabiranje stranicu bloka / grupe
TELETEKST
1 Sa plavim tasterom možete napredovati od bloka do bloka.
2 Koristite žuti taster da produžite u sledeću grupu sa automatskim prekoračenjem u sledeći blok.
grupi.
3 Sa zelenim tasterom možete produžiti u sledeću stranicu sa automatski prekoračenjem u sledećoj
Takođe, možete koristiti i dugme P ꕌ.
4 CRVENO dugme vam omogućava da se vratite na prethodni izbor.. Takože, možete koristiti i dugme
P ꕍ.
■■ Direktno izabiranje stranice
Kao u režimu JEDNOSTAVAN teletekst, možete odabrati stranicu unosom trocifrenog broja upotrebom tatsera BROJKI u režimu NASLOVI.
130
FASTEXT
Stranice teleteksta su kodirane bojama duž podnožja ekrana i njihov izbor se vrši pomoću pritiska na
odgovarajući taster u boji.
■■ Izabiranje stranice
1 Pritisnite dugme T.OPT a onda pomoću dugmadi ꕌꕍ izaberite meni ꔻ . Prikazuje indeks stranice.
2 Možete izabrati stranice koje su kodirane bojama u podnožju sa odgovarajućim tasterom u boji.
3 Kao u režimu JEDNOSTAVAN teletekst, možete odabrati stranicu unosom trocifrenog broja upotrebom tatsera BROJKI u režimu FASTEXT.
4 Dugme P ꕌꕍ može se koristiti za izbor prethodne ili sledeće stranice.
POSEBNE FUNKCIJE TELETEKSTA
■■ Pritisnite taster T. OPT a zatim pomoću dugmeta ꕌꕍ izaberite meni Tekst Opcija.
ꔻ Indeks
Izaberite stranicu indeksa.
ꔾ Vreme
Dok gledate TV program, izaberite ovaj meni da prikažete vreme u gornjem desnom uglu ekrana.
U režimu teleteksta, pritisnite ovo dugme da biste izabrali broj podstranice. Broj
podstranice je prikazan pri dnu ekrana. Da biste zadržali ili promenili podstranicu
pritisnite CRVENO ILI ZELENO dugme, < > dugme ili NUMERIČKU dugmad.
ꕀ Zadrži
Tekst Opcija
Indeks
Vreme
Zadrži
Pokaži
Ažurirati
Zatvori
Zaustavlja automatsku promenu stranice, ukoliko teletekst stranica sadrži 2 ili više podstranica. Broj
podstranica i prikazanih podstranica je obično prikazano na ekranu ispod vreme. Kada je ovaj meni
izabran, simbol stop je prikazan u gornjem levom uglu ekrana i funkcija auotmatske promene stranice
nije aktivna.
Pokaži
Izaberite ovaj meni ako želite da prikažete skrivene informacije, kao što su rešenja zagonetki.
ꔼ
Ažurirati
Prikazuje TV sliku na ekranu dok se čeka na novu stranicu teleteksta. Ovaj prikaz se pojavljuje u
gornjem levom uglu ekrana. Kada je ažurirana stranica na raspolaganju, onda če prikaz biti promenjen prema broju stranice. Izaberite ponovo ovaj meni da pogledate ažuriranu stranicu teleteksta.
TELETEKST
ꔽ
131
DIGITALNI TELETEKST
*Ova funkcija radi samo u Britaniji i Irs koj.
TV vam omogućava pristup digitalnom teletekstu koji je jako poboljšan u raznim aspektima kao što su
tekst, grafike itd.
Ovaj digitalni teletekst može pristupiti specijalnom digitalnom teletekstu i specifičnim uslugama koji se
emituju od strane digitalnog teleteksta.
Izaberite „isključeno“ u meniju Jezik titla da biste prikazali teletekst tako što ćete pritisnuti dugme
SUBNaslov.
TELETEKST UNUTAR DIGITALNE USLUGE
1
Pritisnite numeričku dugmad ili dugme P ꕌꕍ da
biste izabrali digitalnu uslugu koja emituje digitalni
teletekst.
2
Pratite uputstva na digitalnom teletekstu i pređite na
sledeći korak pomoću dugmeta TEXT, OK, ꕌꕍ< >
, CRVENOG, ZELENOG, ŽUTOG, PLAVOG ili
NUMERIČKE dugmadi itd..
3
Da biste promenili uslugu digitalnog teleteksta, izaberite neku drugu uslugu pomoću numeričke dugmadi ili dugmeta P ꕌꕍ.
TELETEKST U DIGITALNOJ USLUZI
DIGITALNI
TELETEKST
1
Pritisnite numeričku dugmad ili dugme P ꕌꕍ da
biste izabrali digitalnu uslugu koja emituje digitalni
teletekst.
2
Pritisnite dugme TEXT ili neko od dugmadi u boji da
biste uključili teletekst.
3
Pratite uputstva na digitalnom teletekstu i pređite na
sledeći korak pomoću dugmeta OK, ꕌꕍ< > ,
CRVENOG, ZELENOG, ŽUTOG, PLAVOG ili
NUMERIČKE dugmadi i tako dalje.
4
Pritisnite dugme TEXT ili neko od dugmadi u boji da
biste isključili digitalni teletekst i vratili se na TV prikaz.
Kod nekih usluga, možete pristupiti teletekstu
pomoću CRVENOG dugmeta.
132
DODATAK
REŠAVANJE PROBLEMA
Funkcija ne radi kako bi trebalo.
Daljinski upravjlač ne radi.
■■ Proverite da između uređaja i daljinskog upravljača nema predmeta
koji ometaju signal. Vodite računa da daljinski upravljač uperite pravo
u televizor
■■ Uverite se da ste umetnuli baterije sa pravilnim polaritetom (+ na +, na -).
■■ Vodite računa da je da je podešen odgovarajući režim rada daljinskog
upravljača: televizor, videorikorder, itd.
■■ Ubacite nove baterije.
Televizor se iznenada
isključio
■■ Da li je konfigurisan sleep tajmer?
■■ Proverite podešenja upravljanja napajanja. Dolazi do prekida u radu
televizora.
■■ A Ako je televizor uključen a ne prima signal isključiće se automatski
nakon 15 minuta da bi uštedeo struju.
■■ Ako se oštećena datoteka reprodukuje u USB režimu, televizor se
može isključiti. Proverite datoteku na USB memoriji.
■■ Osim režima za isključivanje ekrana u meniju za uštedu energije.
Video funkcija ne funkcioniše.
Nema slike i zvuka
Slika se sporo pojavljuje
nakon uključivanja
■■ Proverite je li proizvod uključen.
■■ Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
■■ Da li je utikač za struju uključen u zid?
■■ Proverite smer vaše antene i/ili njenu lokaciju.
■■ Proverite utičnicu, uključite drugi proizvod u utičnicu.
■■ To je normalno, slika je prigušenih boja tokom procesa pokretanja televizora. Molim obratite se servisnom centru ako se slika ne pojavi nakon
5 minuta.
Horizontalne/vertikalne
■■ Proverite postoji li lokalni izvor smetnji poput nekog električnog uređaja
pruge na slici ili nestabilna
ili alata na struju.
slika
DODATAK
■■ Podesite opciju Boja u meniju.
■■ Ostavite dovoljno prostora između televizora i video uređaja.
Nema boje, loš kvalitet boje
■■ Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
ili loš kvalitet slike
■■ Da li su video kablovi ispravno postavljeni?
■■ Aktivirajte bilo koju funkciju da biste vratili osvetljenje slike.
133
DODATAK
Video funkcija ne funkcioniše.
Slab prijem nekih kanala
Linije ili šare na slici
Nema slike preko HDMI
priključka
■■ Stanica ima probleme, pređite na drugu stanicu.
■■ Signal stanice je slab, podesite antenu da ostvarite bolji prijem.
■■ Proverite da li postoje mogući izvori smetnje.
■■ Proverite antenu (promenite pravac antene).
■■ Proverite da li HDMI kabl ima oznaku High Speed HDMI Cable.
Ako HDMI kablovi nisu High Speed HDMI, može doći do treperenja
slike ili na ekranu neće biti slike. Koristite High Speed HDMI kabl.
ZVUK funkcija ne funkcioniše.
■■ Pritisnite dugme
+ ili -.
■■ Zvuk prigušen? Pritisnite taster MUTE (bez zvuka).
Slika u redu, ali bez zvuka
■■ Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
■■ Da li su ZVUK kablovi ispravno postavljeni?
Jedan od zvučnika ne
generiše zvuk
Iz televizora dopire
neobičan zvuk.
DODATAK
134
■■ Podesite opciju Balans u meniju.
■■ Promena u vlažnosti ili temperaturi okoline može uzrokovati neobičan
zvuk kada uključujete ili isključujete televizor i to ne znači da postoji
problem s televizorom.
■■ Proverite da li HDMI kabl ima oznaku High Speed HDMI Cable.
■■ Proverite USB kabl preko verzije 2.0.
Nema zvuka kada je povez■■ Ako zvuk nije normalan u HDMI režimu, proverite audio format na
ano sa HDMI ili preko USB
spoljnim uređajima
►►Podržani audio format: Dolby Digital, PCM
Postoji problem sa podešavanjima u meniju SLIKA.
Kada korisnik promeni
■■ To znači da se TV trenutno nalazi u režimu Demo za prodavnice.
podešavanja slike, TV se
Da biste preši u režim Kućna upotreba uradite sledeće:
nakon izvesnog vremena
Iz menija TV izaberite OPCIJA → Izaberite Postavke režima →
automatski vraća na prvobiIzaberite Kućna upotreba. Sada ste u režimu Kućna upotreba.
tne postav ke .
Primenjen je samo PC režim
Nema slike.
Televizor je uključen, indikator napajanja svetli plavo ali ■■ Ponovo podesite osvetljenje i kontrast.
ekrna izleda krajnje tamno.
Da li se pojavljuje poruka
‘Nevažeći format’?
■■ Signal iz računara (iz video karte) je van vertikalnog ili horizontalnog
opsega frekvencije televizora.
Podesite opseg frekvencije pošto pogledate specifikacije u ovom
korisničkom uputstvu.
Da li se pojavljuje poruka
‘Proveri antenski kabl’?
■■ Kabl između računara iz televizora nije povezan. Proverite kabl za
prenos signala.
■■ Pritisnite dugme ‘INPUT’ na daljinskom upravljaču da proverite ulazni
signal.
Poruka „Nepoznat proizvod“ pojavljuje se prilikom povezivanja proizvoda.
■■ Instalirajte upravljački program koji ste dobili uz proizvod ili ga
preuzmite sa Web stranice. (http://www.lg.com)
Jeste li instalirali upravljački
program?
■■ U korisničkom priručniku video kartice pročitajte da li je podržana funkcija plug & play.
Slika se zadržava na ekranu ■■ Ako se dugo prikazuje statična slika, pikseli mogu brzo da se oštete.
pošto je televizor isključen.
Koristite funkciju čuvara ekrana.
DODATAK
Slika se zadržava na ekranu.
135
DODATAK
Boja na ekranu nije pravilna.
Slika je u niskoj rezoluciji
boja (16 boja).
■■ Podesite rezoluciju boja na više od 24 bita (true color).
U operativnom sistemu Windows izaberite Kontrolna tabla → Ekran →
Postavke → Boje.
Slika je crno-bela ili su boje
■■ Proverite je li kabl dobro povezan.
nestabilne.
Da li se na ekranu pojavljuju
crne tačke?
■■ Nekoliko piksela (crvene, zelene, bele ili crne boje) mogu se pojaviti na
ekranu što se može pripisati jedinstvenim osobinama LCD ekrana.
Nije reč o grešci u radu LCD ekrana.
Slika na ekranu ne izgleda kako treba.
■■ Podesite meni Pozicija na meniju na ekranu.
Je li položaj slike pogrešan?
Da li se u pozadini slike
pojavljuju tanke linije?
Pojavljuju se horizontalne
smetnje ili slova deluju
mutno.
DODATAK
136
■■ A Proverite da li televizor podržava rezoluciju i frekvenciju video kartice. Ako je frekvencija van opsega, podesite preporučenu rezoluciju u
meniju Kontrolna tabla → Prikaz → Podešavanje.
■■ Podesite meni Časovnik u meniju na ekranu.
■■ Podesite meni Faza u meniju na ekranu.
ODRŽAVANJE
Prevremeni kvarovi se mogu sprečiti. Pažljivo i redovno čišćenje može produžiti vek trajanja vašeg
novog televizora.
Pažnja : Uverite se da ste isključili napajanje i iskopčali kabl za napajanje pre nego što počnete sa
čišćenjem.
Čišćenje ekrana
1 Dobar način da odbijete prašinu od ekrana neko vreme je ako namokrite meku krpu sa mešavinom
mlake vode i malo omekšivača ili deterdženta za sudove. Iscedite krpu dok ne postane skoro suva
i onda je upotrebite za brisanje ekrana.
2 Uverite se da ne zaostane prekomerna voda na ekranu. Omogućite da se isuši voda ili vlaga pre
nego što uključujete TV-a..
Čišćenje kutijet
■■ Da biste uklonili prljavštinu ili prašinu, obrišite kutiju sa mekom i suvom magičnom krpom.
■■ Ne koristite vlažnu krpu.
Dugotrajna odsutnost
UPOZORENJE
►►Ako pretpostavljate da ćete ostaviti vaš TV nekorišćen za duži period vremena (kao što su odmori), onda
iskopčajte kabl za napajanje da biste sprečili eventualna oštećenja uzrokovana od grmljavine ili oscilacija
u napajanju.
DODATAK
137
DODATAK
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
<M1962DP>
Širina 470,1 mm TFT (Thin Film Transistor)
Vrsta ekrana
LCD Panel
Video Signal
Vidljiva dijagonalna veličina: 470,1 mm
Gustina piksela
0,30 mm (H) x 0,30 mm (V)
Maksimalna rezolucija
1360 x 768 pri 60 Hz
Preporučena rezolucija
1360 x 768 pri 60 Hz
Horizontalna frekvencija
30 kHz do 61 kHz
Vertikalna frekvencija
56 Hz do 75 Hz
Vrsta sinhronizacije
Odvojena sinhronizacija, digitalna
TV, D-Sub Analog, SCART, PC ZVUK In, component, HDMI
Ulazni konektor
Nominalni napon
Napajanje
Nagib
LCD (Liquid Crystal Display) ekran
Potrošnja energije
Raspon nagiba
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 0,8 A
Uključen režim - 50 W (obično)
Isključen režim ≤ 0,5 W
-5° do 15°
Dimenzije (Širina x visina x dubina)
449,7 mm x 367,3 mm x 221,6 mm
Težina
3,8 kg
Uslovi
okruženja
Radna temperatura
10 °C do 35 °C
Radna relativna vlažnost
20 % do 80 %
Temperatura skladištenja
Relativna vlažnost
skladištenja
-10 °C do 60 °C
5 % do 90 %
■■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u
kvalitetu.
DODATAK
138
<M2062DP>
Širina 508,5 mm TFT (Thin Film Transistor)
Vrsta ekrana
LCD Panel
Video Signal
Vidljiva dijagonalna veličina: 508,5 mm
Gustina piksela
0,2766 mm (H) x 0,2766 mm (V)
Maksimalna rezolucija
1600 x 900 pri 60 Hz
Preporučena rezolucija
1600 x 900 pri 60 Hz
Horizontalna frekvencija
30 kHz do 65 kHz
Vertikalna frekvencija
56 Hz do 75 Hz
Vrsta sinhronizacije
Odvojena sinhronizacija, digitalna
TV, D-Sub Analog, SCART, PC ZVUK In, component, HDMI
Ulazni konektor
Nominalni napon
Napajanje
Nagib
LCD (Liquid Crystal Display) ekran
Potrošnja energije
Raspon nagiba
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,2 A
Uključen režim - 50 W (obično)
Isključen režim ≤ 0,5 W
-5° do 15°
Dimenzije (Širina x visina x dubina)
482,3 mm x 384,2 mm x 221,6 mm
Težina
4,3 kg
Uslovi
okruženja
Radna temperatura
10 °C do 35 °C
Radna relativna vlažnost
20 % do 80 %
Temperatura skladištenja
Relativna vlažnost
skladištenja
-10 °C do 60 °C
5 % do 90 %
■■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u
kvalitetu.
DODATAK
139
DODATAK
<M2262DP>
Širina 546,86 mm TFT (Thin Film Transistor)
Vrsta ekrana
LCD Panel
Video Signal
Vidljiva dijagonalna veličina: 546,86 mm
Gustina piksela
0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 pri 60 Hz
Preporučena rezolucija
1920 x 1080 pri 60 Hz
Horizontalna frekvencija
30 kHz do 83 kHz
Vertikalna frekvencija
56 Hz do 75 Hz
Vrsta sinhronizacije
Odvojena sinhronizacija, digitalna
TV, D-Sub Analog, SCART, PC ZVUK In, component, HDMI
Ulazni konektor
Nominalni napon
Napajanje
Nagib
LCD (Liquid Crystal Display) ekran
Potrošnja energije
Raspon nagiba
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,2 A
Uključen režim - 53 W (obično)
Isključen režim ≤ 0,5 W
-5° do 15°
Dimenzije (Širina x visina x dubina)
517,2 mm x 399,8 mm x 221,6 mm
Težina
4,7 kg
Uslovi
okruženja
Radna temperatura
10 °C do 35 °C
Radna relativna vlažnost
20 % do 80 %
Temperatura skladištenja
Relativna vlažnost
skladištenja
-10 °C do 60 °C
5 % do 90 %
■■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u
kvalitetu.
DODATAK
140
<M2362DP>
Širina 548,2 mm TFT (Thin Film Transistor)
Vrsta ekrana
LCD Panel
Video Signal
Vidljiva dijagonalna veličina: 548,2 mm
Gustina piksela
0,265 mm (H) x 0,265 mm (V)
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 pri 60 Hz
Preporučena rezolucija
1920 x 1080 pri 60 Hz
Horizontalna frekvencija
30 kHz do 83 kHz
Vertikalna frekvencija
56 Hz do 75 Hz
Vrsta sinhronizacije
Odvojena sinhronizacija, digitalna
TV, D-Sub Analog, SCART, PC ZVUK In, component, HDMI
Ulazni konektor
Nominalni napon
Napajanje
Nagib
LCD (Liquid Crystal Display) ekran
Potrošnja energije
Raspon nagiba
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,2 A
Uključen režim - 55 W (obično)
Isključen režim ≤ 0,5 W
-5° do 15°
Dimenzije (Širina x visina x dubina)
551,8 mm x 419,5 mm x 221,6 mm
Težina
5,18 kg
Uslovi
okruženja
Radna temperatura
10 °C do 35 °C
Radna relativna vlažnost
20 % do 80 %
Temperatura skladištenja
Relativna vlažnost
skladištenja
-10 °C do 60 °C
5 % do 90 %
■■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u
kvalitetu.
DODATAK
141
DODATAK
<M2762DP>
Širina 686 mm TFT (Thin Film Transistor)
Vrsta ekrana
LCD Panel
Video Signal
Vidljiva dijagonalna veličina: 686 mm
Gustina piksela
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 pri 60 Hz
Preporučena rezolucija
1920 x 1080 pri 60 Hz
Horizontalna frekvencija
30 kHz do 83 kHz
Vertikalna frekvencija
56 Hz do 75 Hz
Vrsta sinhronizacije
Odvojena sinhronizacija, digitalna
TV, D-Sub Analog, SCART, PC ZVUK In, component, HDMI
Ulazni konektor
Nominalni napon
Napajanje
Nagib
LCD (Liquid Crystal Display) ekran
Potrošnja energije
Raspon nagiba
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,2 A
Uključen režim - 63 W (obično)
Isključen režim ≤ 0,5 W
-5° do 15°
Dimenzije (Širina x visina x dubina)
649,1 mm x 485 mm x 210 mm
Težina
7,2 kg
Uslovi
okruženja
Radna temperatura
10 °C do 35 °C
Radna relativna vlažnost
20 % do 80 %
Temperatura skladištenja
Relativna vlažnost
skladištenja
-10 °C do 60 °C
5 % do 90 %
■■ Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u
kvalitetu.
DODATAK
142
IR KODOVI
• Ova krpa nije dostupna za sve modele.
Kôd (Heksa)
Funkcije
Napomena
95
Štednja energije
R/C TASTER
08
NAPAJANJE
DUGME R/C BUTTON (ISKLJUČIVANJE/UKLJUČIVANJE)
50
TV / RAČUNAR
R/C TASTER
0B
INPUT
R/C TASTER
79
RATIO (Razmera)
R/C TASTER
F0
TV/RAD
R/C TASTER
45
Q.MENU
R/C TASTER
43
MENU
R/C TASTER
AB
VODIČ
R/C TASTER
40
Gore (ꕌ)
R/C TASTER
41
Dole (ꕍ)
R/C TASTER
07
Levo (<)
R/C TASTER
06
Desno (>)
R/C TASTER
44
OK(ꔉ)
R/C TASTER
28
BACK
R/C TASTER
5B
EXIT
꘍
R/C TASTER
AA
02
03
R/C TASTER
(+)
R/C TASTER
(-)
R/C TASTER
1E
FAV ( MARK )
R/C TASTER
09
MUTE
P (ꕌ)
R/C TASTER
00
01
P (ꕍ)
R/C TASTER
Numerički taster 0 do 9
R/C TASTER
53
LIST (spisak)
R/C TASTER
1A
Q.VIEW
R/C TASTER
72
CRVENI taster
R/C TASTER
71
ZELENI taster
R/C TASTER
63
ŽUTI taster
R/C TASTER
61
PLAVI taster
R/C TASTER
20
TEXT (TEKST)
R/C TASTER
21
T.OPT (T.Opcija)
R/C TASTER
39
SUBNaslov (titl)
R/C TASTER
10 do 19
R/C TASTER
Auto. konfiguracija
R/C TASTER
▀
R/C TASTER
B0
►
ll
R/C TASTER
BA
8F
◄◄
R/C TASTER
8E
►►
R/C TASTER
R/C TASTER
DODATAK
99
B1
143
DODATAK
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG
UREĐAJA
RS-232C konfiguracija
Priključite ulaznu utičnicu RS-232C (serijski port) na
eksternom kontrolnom uređaju (kao što je kompjuter
ili A/V kontrolni sistem) da biste upravljali funkcije
TV-a od spolja.
Priključite serijski port kontrolnog uređaja u RS232C utičnici na zadnjoj ploči TV-a.
Napomena: RS-232C kablovi nisu isporučeni sa
TV-om.
Tip konektora; D-Sub 9-pinski muški
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naziv pina
Nema vezu
RXD (za prijem podataka)
TXD (za prenos podataka)
DTR (spreman za bočnu terminalsku
opremu)
GND
DSR (spreman za bočnu opremu za
prenos podataka)
RTS (spreman za slanje)
CTS (čisto za slanje)
Nema vezu
1
5
6
9
RS-232C konfiguracije
Konfiguracije sa 7 žica (Standardanni RS-232C kabl)
DODATAK
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
144
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
Konfiguracije sa 3 žice(neStandardanno)
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Set ID
Koristite ovu funkciju za određivanje ID broja.
Pogledajte ’Stvarno mapiranje podataka’. ► str. 150
Opcija
Pomeri
Opcija
OK
: Srpski
Jezik menija
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik titla
: Srpski
Jezik titla
: Srpski
➩
Onemogućena pomoć
: ­- -
Država
Postavi
PostaviID
IDuređaja
uređaja
Indikator rada
2
3
: ­- -
Ulazna oznaka
:: 11
ꔉ
:Uključeno
▼
MENU
OK
Onemogućena pomoć
Država
Ulazna oznaka
1
Pomeri
Jezik menija
Postavi
PostaviID
IDuređaja
uređaja
Indikator rada
:: 11
:Uključeno
ꔉ
◄1►
Zatvori
▼
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Postavi ID uređaja.
Podesite opciju Postavi ID uređaja da biste izabrali željeni ID broj televizora.
Opseg podešavanja Postavi ID uređaja je is 1~ 99.
DODATAK
• Pritisnite dugme MENU ili EXIT da biste zatvorili prozor menija.
• Pritisnite dugme BACK (Nazad) da biste se vratili na prethodni meni ekrana.
145
DODATAK
Parametri komunikacije
■■ Brzina prenosa: 9600 bps (UART)
■■ Dužina podataka: 8 bita
■■ Parnost : Nema
■■ Stop bit: 1 bit
■■ Kod komunikacije: ASCII kod
■■ Koristite ukršteni kabl.
Spisak referecnih naloga
DODATAK
146
KOMANDA
1
KOMANDA
2
PODATAK
(Heksadecimalno)
01. Napajanje
k
a
00 do 01
02. Odnos širine i visine
k
c
Pogledajte
str. 147
03. Ekran Bez zvuka
k
d
00 do 01
04. Glasnoća Bez
zvuka
k
e
00 do 01
05. Kontrola Glasnoće
k
f
00 do 64
06. Kontrast
k
g
00 do 64
07. Osvetljaj
k
h
00 do 64
08. Bojsa
k
i
00 do 64
09. Nijansa
k
j
00 do 64
10. Oštrina
k
k
00 do 64
11. OSD Izbor
k
l
00 do 01
12. Režim zaključavanja
daljinskog upravljača
k
m
00 do 01
13. Treble (Visoki tonovi)
k
r
00 do 64
14. Bass (Bas)
k
s
00 do 64
15. Balans
k
t
00 do 64
16. Temp. boje
x
u
00 do 64
17. Štednja energije
j
q
00 do 05
18. Auto Konfiguracija
j
u
01
19. Komanda za
podešavanje
m
a
Pogledajte
str. 149
20. Dodaj/Preskoči
kanal
m
b
00 do 01
21. Taster
m
c
Key Code
22. Pozadinsko
osvetljenje
m
g
00 do 64
23. Izbor unosa (glavni)
x
b
Pogledajte
str. 150
Transmisija / Prijem protokola
Metod prenosa
[Komanda1][Komanda2][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
:
* [Komanda 1]
:
* [Komanda 2]
* [Postavi ID uređaja]
* [PODACI]
:
:
* [Cr]
:
*[]
Prva komanda za upravljanje televizorom.
(j, k, m ili x)
Druga komanda za upravljanje televizorom.
: Možete da podesite postavljanje ID-ja uređaja
da biste odabrali željeni ID broj monitora u
meniju Opcija. Opseg podešavanja je 1 to 99.
Kada izaberete Postavi ID ‘0’, onda se upravlja
svaka priključena garnitura.
„Postavi ID uređaja“ je označen kao decimalna
vrednost (1 do 99) u meniju u meniju i kao heksadecimalna vrednost (0x0 do 0x63) u protokolu prenosa/prijema.
Za prenos podataka komandi.
Prenosi 'FF' podatke za očitavanje statusa komande.
Povratak kursora na početak reda
ASCII kod ’0x0D’
ASCII kod ‘razmak (0x20)’
OK Potvrda
[Komanda2][ ][Postavi ID][ ][OK][Podatak][x]
*TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata
kada prima normalne podatke. Sada, kada je
podatak u režimu čitanja podataka, on pokazuje
trenutni status podatka. Ako je podatak u režimu
upisa, on vraća podatak računara.
Potvrda greške
[Komanda2][ ][Postavi ID][ ][NG][Podatak][x]
* Kada je postavljeno od 17 do 24, meni se ne pojavljuje * Televizor emituje ACK (potvrdu) na osnovu ovog
formata kada prima neStandardanne podatke od
na ekranu.
* Napomena:Tokom USB operacija, na primer prikazivanja funkcija koje se ne mogu izvršiti ili kada prima
Divx ili EMF datoteka, sve komande se tretiraju kao NG komunikacione greške.
i ne izvršava se nijedna komanda osim napajanja(ka) i Podaci 00: Nevažeći kod
funkcije dugmadi (mc).
01. Napajanje (komanda: k a)
►► Za kontrolu uključivanja/isključivanja napajanja TV-a.
Metod prenosa
03. Ekran Bez slike (komanda: k d)
[k][a][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
[k][d][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci00 : Napajanje isključeno
Ack
01 : Napajanje uključeno
[a][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
►► Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem ekrana.
Metod prenosa
Podaci 00 : Opcija ekrana bez slike isključena (Slika uključena)
Isključeno prigušivanje zvuka za video snimak
01 : Opcija ekrana bez slike uključena (Slika isključena)
10 : Uključeno prigušivanje zvuka za video snimaka
►► Za prikaz uključenog/isključenog napajanja.
Metod prenosa
Ack
[k][a][ ][Postavi ID][ ][FF][Cr]
[d][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
Ack
* U slučaju utišavanja samo videa, na TV-u se prikazuje On Screen Display(OSD). Ali, u slučaju
utišavanja ekrana, TV neće prikazivati OSD.
[a][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
* Na sličan način, ako ostale funkcije prenose ‘0xFF’
podatak zasnovan na ovom formatu, onda povratna
sprega potvrđivanja podataka daje stat- us o svim
funkcijama.
* OK Ack. ,Potvrda greške ili druge poruke mogu biti
prikazane na ekranu ako je napajanje TV-a
uključeno.
04. Opcija bez zvuka (komanda: k e)
►► Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem zvuka.
Takođe, možete podesiti isključivanje zvuka upotrebom tastera MUTE (bez zvuka) na daljinskom
upravljaču.
Metod prenosa
02. Format slike (Komanda: k c) (veličina glavne slike)
[k][e][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
►► Za podešavanje formata slike. (format glavne slike)
Format slike takođe možete podesiti pomoću
opcije Format slike u brzom meniju. ili SLIKA.
Podaci 00 : Opcija „Bez zvuka“ je uključena (zvuk je isključen)
01 : Opcija bez zvuka isključena (Zvuk uključen)
Ack
Metod prenosa
[k][c][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 01 : Standardan ekran (4:3)
02 : Širok ekran (16:9)
04 : Zum
06 : Original
07 : 14:9
09 : Samo skeniranje
0B : Puno proširenje
10 do 1F : Bioskopsko zumiranje 1
do 16
Ack
[c][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
* Ako koristite PC ulaz, izaberite format slike 16:9 ili
4:3.
U
* DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60
Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz) i komponentnom (720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz)
režimu je dostupna opcija „Samo skeniranje“.
05. Upravljanje Glasnoće (komanda: k f)
►► Za podešavanje glasnoće.
Jačinu zvuka možete podesiti i pomoću dugmadi za
JAČINU ZVUKA na daljinskom upravljaču.
Metod prenosa
[k][f][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka
1“. Pogledajte stranu 150.
Ack
[f][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
06. Kontrast (komanda: k g)
►► Za podešavanje kontrasta ekrana.
Takođe možete podesiti kontrast iz menija SLIKA.
Metod prenosa
[k][g][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka
1“. Pogledajte stranu 150.
Ack
DODATAK
* Full Wide(Puno proširenje) podržano je samo za
Analogno, AV.
[e][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
[g][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
147
DODATAK
07. Osvetljenje (komanda: k h)
►► Za podešavanje osvetljaja ekrana.
Takođe možete podesiti osvetljaj iz menija SLIKA.
Metod prenosa
[k][h][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka
1“. Pogledajte stranu 150.
Ack
[h][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
11. OSD izbor (komanda: k l)
►► Za izbor uključivanja/isključivanja OSD-a (prikaz na
ekranu) kada upravljate daljinskim upravljačem.
Metod prenosa
[k][l][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 00 : OSD
isključen
01 : OSD uključen
Ack
[l][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
08. Colour (komanda: k i)
►► Za podešavanje boje na ekranu. (Osim PC režima)
Takođe možete podesiti boju iz menija SLIKA.
Metod prenosa
[k][i][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka
1“.
Pogledajte
stranu 150.
Ack
[i][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
12. Režim zaključan daljinski upravljač (komanda: k m)
►► Za zaključavanje kontrola na prednjoj ploči monitora i
daljinskom upravljaču.
Metod prenosa
[k][m][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 00 : Zaključavanje
isključeno
01 : Zaključavanje
uključeno
Ack
[m][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
09. Nijansa (komanda: k j)
►► Za podešavanje nijanse na ekranu. (Osim PC režima)
Takođe možete podesiti nijansu iz menija SLIKA.
Metod prenosa
[k][j][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci Crvena: 00 do Zelena : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka 1“. Pogledajte stranu 150.
Ack
[j][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
* Ako ne koristite daljinski upravljač, onda upotrebite
ovaj režim.
Kada je glavno napajanje uključeno/isključeno,
onda se oslobađa spoljno zaključavanje kontrola.
* Local Power Key (Lokalni taster za napajanje) ne
radi pravilno
13. Treble (komanda: k r)
►► Da biste podesili visoke tonove.
Takođe možete da prilagodite visoke tonove u meniju ZVUK.
Metod prenosa
[k][r][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka
1“. Pogledajte stranu 150.
Ack
10. Oštrina (komanda: k k)
►► Za podešavanje oštrine slike.
Takođe možete podesiti oštrinu iz menija SLIKA.
Metod prenosa
DODATAK
148
[k][k][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka
Ack1“. Pogledajte stranu 150.
[k][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
[r][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
14. Bass (Bas) (komanda: k s)
►► Da biste podesili niske tonove.
Takođe možete da prilagodite bas tonove u meniju
ZVUK.
Metod prenosa
[k][s][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje podataka
1“. Pogledajte stranu 150.
Ack
[s][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
15. Balans (komanda: k t)
18. Autom. konfiguracija (komanda: j u)
►► Za podešavanje balansa.
Takođe, možete podesiti balans iz menija ZVUK.
Metod prenosa
►► Za podešavanje pozicije slike i automatsko smanjivanje
drhtanje slike. Ovo radi samo u režimu RGB (PC).
Metod prenosa
[k][t][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
[j][u][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci Min : 00 do Maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje
podataka 1“. Pogledajte stranu 150.
Ack
Podaci 01: Za podešavanje
Ack
[u][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
[t][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
16. Temp. boje (komanda: x u)
19.Komanda za podešavanje (komanda: m a)
►► Za podešavanje temperature boje. Takođe, možete
podešavati temperaturu boje iz menija SLIKA.
Metod prenosa
►► Bira kanal sledećeg fizičkog broja.
Metod prenosa
[x][u][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci Min : 00 do maks : 64
* Pogledajte odeljak „Stvarno mapiranje
podataka 1“. Pogledajte stranu 150.
Ack
[u][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
17. Štednja energije (Command: j q)
►►Da biste smanjili potrošnju energije za TV. Takođe
možete da prilagodite opciju Ušteda energije u
meniju OPCIJA.
Metod prenosa
Ack
[j][q][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Funkcija
uštede energije
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[a][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
Podaci Min: 00 do maks: 7DH
Nivo
Opis
3
2
1
0
Mala
snaga
0
0
0
0
Off
0
Mala
snaga
0
0
0
1
Minimum
0
0
Mala
snaga
0
0
1
0
Medium
0
0
0
Mala
snaga
0
0
1
1
Maksimum
0
0
0
Mala
snaga
0
1
0
1
Ekran
Isključeno
Ack
[q][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
DODATAK
7
[m][a][ ][Postavi ID][ ][Podatak0][ ][Podatak1][ ]
[Podatak2][Cr]
Podaci 00 : Podaci visokog kanala
Podaci 01 : Podaci niskog kanala
osim Br. 47 -> 00 2F (2FH)
Br. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Br. 0 -> nije bitno
Podaci02 :
0x00 : Analogni glavni
0x10 : DTV glavni
0x20 : Radio
Opseg podataka kanala
Analogni- Min: 00 do Maks: 63 (0 do 99)
Digital - Min: 00 do Maks: 3E7 (0 do 999)
(Osim za Švedsku, Finsku, Norvešku, Dansku,
Irsku)
Digital - Min: 00 do Maks: 270F (0 do 9999)
(Samo Šveska, Finska, Norveška, Danska, Irska)
149
DODATAK
20. Dodaj/Preskoči kanal (komanda: m b)
22. Pozadinsko osvetljenje (komanda: m g)
►► Za podešavanje statusa preskoči za trenutni program.
Metod prenosa
►► Za upravljanje pozadinskim osvetljenjem.
Metod prenosa
[m][b][ ][Postavi ID uređaja][ ][Podaci][Cr]
Podaci 00 : Preskoči 01 : Dodaj
Ack
[b][ ][Postavi ID uređaja][ ][OK/NG][Podaci][x]
* Stvarno mapiranje podataka 1
00 : Korak 0
A:
Podaci
: Min : 00 ~ do maks : 64
Ack
[g][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
Nijansa
Korak 0: R50
Korak 10 (Postavi ID 10)
F:
10 :
Korak 15 (Postavi ID 15)
Korak 16 (Postavi ID 16)
Korak 49: R1
Korak 50: 0
Korak 51: G1
64 :
Korak 100
Korak 100: G50
6E:
Korak 110
73 :
74 :
Korak 115
Korak 116
CF:
Korak 199
FE:
FF:
Korak 254
Korak 255
Balans
Korak 0: L50
Korak 49: L1
Korak 50: 0
Korak 51: R1
Korak 100: R50
Temperatura boje
Korak 0: W50
Korak 49: W1
Korak 50: 0
Korak 51: C1
Korak 100: C50
21. Šifra (komanda: m c)
►► Za slanje IC daljinske šifre.
Metod prenosa
DODATAK
150
[m][g][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
[m][c][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci Kôd dugmeta - Pogledajte stranu 145.
Ack
[c][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
23. Izbor ulaza (komanda: x b)
(ulaz za glavnu sliku)
►► Za izbora ulaznog izvora za glavnu sliku.
Metod prenosa
[x][b][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Struktura podataka
Podaci
00: DTV
40: Komponentni
10: Analogno
60: RGB
20: AV
90: HDMI
Ack
[b][ ][Postavi ID uređaja][ ][OK/NG][Podaci][x]
Vodite računa da pročitate mere predostrožnosti
pre upotrebe ovog proizvoda.
Čuvajte Korisnički priručnik (CD) na lako
dostupnom mestu radi buduće upotrebe.
Oznaka modela i serijski broj uređaja nalaze se
sa zadnje i sa bočne strane uređaja. Zabeležite ih
ispod za slučaj da vam zatreba servisiranje.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement