LG DVX642H Manualul proprietarului

LG DVX642H Manualul proprietarului
ROMÂNĂ
MANUAL DE UTILIZARE
DVD Player
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul şi
să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
DVX642H
P/NO: MFL63266784
1
Să începem
Să începem
3
Informaţii pentru
siguranţă
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta
produsului, care ar putea avea o valoare suficientă
pentru a constitui un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezenţa unor instrucţiuni
importante de operare şi întreţinere
(service) în documentaţia care însoţeşte produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
PRECAUŢII: Acest produs utilizează un sistem laser.
Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs,
citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l
pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită
lucrări de întreţinere, contactaţi un service autorizat.
Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea
altor proceduri decât cele specificate aici pot
provoca expuneri periculoase la radiaţii.
Pentru a preveni expunerea directă la razele laser,
nu încercaţi să deschideţi incinta. La deschidere
sunt radiaţii laser vizibile. NU PRIVIŢI DIRECT ÎNSPRE
RAZE.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize
sau circuite secundare. Consultaţi pagina de
specificaţii din acest manual de utilizare pentru
mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.
Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite
sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de
alimentare uzate, deteriorate sau cu izolaţia
ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste
situaţii poate provoca electrocutare sau incendiu.
Examinaţi periodic cablul aparatului, iar dacă pare
a fi deteriorat scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi
aparatul şi înlocuiţi cablul cu unul identic, printrun service autorizat. Protejaţi cablul de alimentare
împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic,
cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea
la o uşă sau călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială
ştecărelor, prizelor şi punctului în care cablul iese
din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu
curent, scoateţi ştecărul din priză. Când instalaţi
produsul, asiguraţi-vă că ştecărul este uşor accesibil.
1
Să începem
PRECAUŢII
4
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
1
Să începem
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau
a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi
bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi
paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni
contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru
sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de la punctele
de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Se recomandă să utilizaţi sistemele locale de
rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori.
Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum
ar fi la soare, la foc sau similar.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
Observaţii cu privire la drepturile de
autor
yy Acest produs dispune de tehnologie de protejare
a drepturilor de autor, care este protejată prin
patente SUA şi prin alte drepturi de proprietate
intelectuală. Folosirea acestei tehnologii de
protecţie a drepturilor de autor trebuie autorizată
de către Rovi Corporation şi este destinată
pentru utilizare domestică şi pentru alte tipuri de
vizionări limitate, dacă nu există o altă autorizare
din partea Rovi Corporation. Demontarea şi
dezasamblarea sunt interzise.
yy Potrivit legii americane a drepturilor de autor
şi legilor drepturilor de autor din alte ţări,
înregistrarea, utilizarea, afişarea, distribuirea
sau revizuirea neautorizată a programelor TV,
casetelor video, DVD-urilor, CD-urilor şi a altor
materiale face obiectul răspunderii civile şi/sau
penale.
Evacuarea aparatului vechi
1. Dacă un produs poartă acest simbol cu
o pubelă tăiată, aceasta înseamnă că
produsul respectiv se supune Directivei
europene 2002/96/EC.
2. Toate aparatele electrice şi electronice
vor fi evacuate separat de deşeurile
menajere, prin serviciile speciale de
colectare desemnate de autorităţile
guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectă a vechiului aparat va
ajuta la preîntâmpinarea unor posibile
consecinţe negative pentru mediu şi
pentru sănătatea omului.
4. Pentru mai multe informaţii detaliate
cu privire la evacuarea vechiului aparat,
contactaţi biroul municipal, serviciile de
evacuare a deşeurilor sau magazinul de
unde aţi cumpărat produsul.
Prin prezenta, LG Electronics declară că
acest produs/aceste produse respectă
principalele cerinţe şi alte prevederi
relevante ale Directivei 2004/108/EC, 2006/95/EC şi
2009/125/EC.
Reprezentant european: LG Electronics Service
Europe B.V.Veluwezoom 15, 1327 AE Almere.
Olanda (Tel.: +31–(0)36–547–8888)
Observaţii cu privire la discuri
yy Nu atingeţi partea înregistrată a discului.
Ţineţi discul de margini, astfel încât să nu lăsaţi
amprente pe suprafaţă. Nu lipiţi hârtie sau bandă
pe disc.
yy După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu
expuneţi discul la lumina solară directă sau
la surse de căldură şi nu-l lăsaţi într-o maşină
parcată expusă la lumina solară directă.
Observaţii cu privire la aparat
yy Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
yy Pentru a curăţa aparatul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă
de detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici,
cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece
aceştia pot deteriora suprafaţa aparatului.
yy Aparatul este un dispozitiv de precizie, care
foloseşte o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică
şi piesele de acţionare a discului sunt murdare
sau uzate, calitatea imaginii se poate diminua.
Pentru detalii, contactaţi cel mai apropiat centru
de service autorizat.
Cuprins
5
Cuprins
1
Să începem
4
Operare
3
6
6
6
6
6
7
7
8
9
9
Informaţii pentru siguranţă
Introducere
– Despre afişarea simbolului „7”
– Simboluri folosite în acest manual
– Accesorii livrate
– Discuri care pot fi redate
– Compatibilitatea fişierelor
– Cod regional
Telecomandă
Panoul frontal
Panoul din spate
15
15
15
15
16
16
16
17
18
Redare generală
– Redarea unui disc
– Redarea fişierului
– Afişaj pe ecran
– Operare generală
Redare avansată
– Film
– Muzică
– Foto
5
Depanare
2
Conectare
19
Depanare
10
10
10
6
Anexă
20
21
22
22
Lista codurilor regionale
Lista codurilor de limbă
Specificaţii
Mărci comerciale şi licenţe
12
Conectare la televizorul dvs.
– Conexiune audio şi video
– Conectarea cablului componentă
video
– Conectarea cablului HDMI
– Setarea rezoluţiei
Conectare la un amplificator
– Conectarea cablului audio
– Conectarea cablului COAXIAL (audio
digital)
– Conectarea cablului HDMI
3
Setarea sistemului
13
13
Setări
– Efectuarea setărilor din Setup
(Configurare)
– Meniul [LIMBA]
– Meniul [DISPLAY]
– Meniul [AUDIO]
– Meniul [BLOCHEAZA]
– Meniul [ALTELE]
10
11
12
12
12
13
13
14
14
14
1
2
3
4
5
6
6
Să începem
Introducere
Discuri care pot fi redate
DVD-VIDEO (disc 8 cm / 12 cm)
1
Să începem
Despre afişarea simbolului
„7”
Discurile – cum ar fi filmele – care
pot fi cumpărate sau închiriate.
„7” poate apărea pe ecranul televizorului în timpul
operării şi înseamnă că funcţia explicată în acest
manual de utilizare nu este disponibilă la acel
mediu.
-- Numai în mod video finalizat
Simboluri folosite în acest
manual
DVD-RW (disc 8 cm / 12 cm)
O secţiune al cărei titlu are unul dintre următoarele
simboluri se aplică numai discului sau fişierului
reprezentat prin simbolul respectiv.
r
t
y
DVD-Video, DVD±R/RW
u
Fişiere audio aflate pe USB/
Disc
i
Fişiere foto aflate pe USB/Disc
Audio CD-uri
Fişiere video aflate pe USB/Disc
Accesorii livrate
Cablu RCA la SCART (1)
Baterie (1)
DVD±R (disc 8 cm / 12 cm)
-- Suportă şi discurile dual layer
-- Discuri DVD±R care conţin fişiere
video, audio sau foto.
-- Mod VR, mod Video şi numai
finalizat
-- Discuri DVD-RW care conţin fişiere
video, audio sau foto.
DVD+RW (disc 8 cm / 12 cm)
-- Numai în mod video finalizat
-- Discuri DVD+RW care conţin
fişiere video, audio sau foto.
Audio CD (disc 8 cm /12 cm)
CD-R/RW (disc 8 cm /12 cm)
-- Discuri CD-R/RW care conţin titluri
audio, fişiere video, audio sau foto.
,,Notă
Telecomandă (1)
Trebuie să setaţi opţiunea de format al discului
pe [Mastered] pentru ca discurile să fie
compatibile cu playerele, atunci când formataţi
discuri reinscriptibile. Când setaţi opţiunea pe
Sistem live (Live System), nu le puteţi utiliza pe
player. (Mastered/Live File System: sistem de
format al discului pentru Windows Vista)
Să începem
Compatibilitatea fişierelor
7
Fişiere foto
Dimensiune fotografie: Se recomandă sub 2 MB.
Global
yy Lungimea maximă a numelui fişierului este de 35
caractere.
yy În funcţie de mărimea şi numărul fişierelor, citirea
conţinutului suportului media poate dura câteva
minute.
Număr maxim de fişiere / folder: Sub 600 (număr
total de fişiere şi foldere)
yy Fişierele imagine foto cu compresie fără pierderi
şi progresive nu sunt suportate.
,,Notă cu privire la dispozitivul
USB
yy Nu extrageţi dispozitivul USB în timp ce se
află în funcţiune (redare etc.).
yy Un dispozitiv USB care necesită. o instalare
suplimentară de program când îl conectaţi
la un computer nu este suportat.
Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
yy Dispozitiv USB: dispozitiv USB care suportă
USB1.1 şi USB2.0.
Fişiere video
yy Fişierele film, muzică şi foto pot fi redate.
Pentru detalii cu privire la operaţiunile
fiecărui fişier, consultaţi paginile respective.
Rezoluţie disponibilă: 720 x 576 (l x H) pixeli
Subtitrări care pot fi redate: SubRip (.srt/.txt),
SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
Format de codec care poate fi redat: “DIVX3.xx”,
“DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, ”XviD”, ”3IVX”
Format audio care poate fi redat: „Dolby Digital”,
„DTS”, „PCM”, „MP3”, „WMA”
Frecvenţa de eşantionare: în limitele a 8-48 kHz
(MP3), 32-48 kHz (WMA)
Rata de eşantionare (MP3/WMA/DivX): în
limitele a 8-320 kbps (MP3), 32-192 kbps (WMA),
sub 4 Mbps (DivX)
,,Notă
Acest aparat nu suportă fişiere înregistrate
cu GMC*1 sau Qpel*2. Acestea sunt tehnici de
codare video în MPEG4 standard, cum are
DivX.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
Fişiere audio
Frecvenţa de eşantionare: în limitele a 8-48 kHz
(MP3), 32-48 kHz (WMA)
Rata de eşantionare: în limitele a 8-320 kbps (MP3),
32-192 kbps (WMA)
yy Se recomandă efectuarea periodică de
copii de rezervă pentru prevenirea pierderii
datelor.
yy Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB,
un HUB USB sau un USB Multi-reader,
este posibil ca dispozitivul USB să nu fie
recunoscut.
yy Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest aparat.
yy Camerele digitale şi telefoanele mobile nu
sunt suportate.
yy Portul USB al aparatului nu poate fi conectat
la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca
dispozitiv de stocare.
Cod regional
Acest aparat are un cod regional tipărit în partea
din spate. Acest aparat poate reda numai DVD-uri
care poartă aceeaşi etichetă ca cea din partea din
spate sau „ALL”.
1
Să începem
Extensii disponibile pentru fişiere: „.avi”, „.mpg”,
„.mpeg”, „.mp3”, „.wma”, „.jpg”, „.jpeg”
8
Să începem
Telecomandă
ENTER (b): Confirmă selecţia din meniu.
DISPLAY: Accesează afişajul pe ecran sau iese din el.
RETURN (x): Vă deplasaţi înapoi sau ieşiţi din
meniu.
AUDIO ([): Selectează o limbă audio sau un canal
audio.
SUBTITLE (]): Selectează o limbă pentru subtitrare.
ANGLE (}): Selecteaza unghiul camerei la DVD,
daca este disponibil.
SETUP: Acceseaza meniul Setup (Configurare) sau
iese din el.
1
Să începem
• • • • • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • • • • • POWER (1): Comută aparatul pe deschis (ON) sau
pe închis (OFF).
OPEN/CLOSE (B): Deschide şi închide platanul
discului.
Butoane numerice: Selectează elementele
numerotate dintr-un meniu.
CLEAR: Şterge un număr de track din lista
programului sau din meniul Marker Search (Căutare
după marker).
Butoane control TV: Controlează volumul sunetului,
canalul, sursa şi pornirea/oprirea televizorului.
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • • •
SCAN (c/v): Caută înapoi sau înainte.
SKIP (C/V): Trece la următorul capitol/track/
fişier sau la cel anterior.
PAUSE/STEP (M): Întrerupe redarea.
PLAY (z): Începe redarea.
STOP (Z): Opreşte redarea.
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • • •
DVD MENU: Accesează meniul DVD sau iese din el.
TITLE: Accesează meniul titlu al discului, dacă există.
w/s/a/d: Navighează în meniuri.
MARKER: Marchează un punct în timpul redării.
SEARCH: Afişează meniul MARKER SEARCH (Căutare
marker).
PROGRAM: Intră în modul de editare program.
ZOOM: Măreşte imaginea video.
REPEAT: Repetă un capitol, track, titlu sau toate.
A-B: Repetă o secţiune.
RESOLUTION: Setaţi rezoluţia de ieşire pentru mufa
HDMI OUTPUT şi COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN
OUTPUT.
?: Butonul nu este disponibil.
Instalarea bateriilor
Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a
telecomenzii şi introduceţi o baterie R03 (AAA) cu
simbolurile 4 şi 5 aliniate corect.
Numărul de cod pentru controlarea televizoarelor
În timp ce ţineţi apăsat butonul TV POWER, apăsaţi
butoanele numerice pentru a selecta codul
producătorului televizorului dvs. (vezi tabelul de mai
jos). Eliberaţi butonul TV POWER.
Producător
Număr de cod
LG
1 (implicit), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
Să începem
9
Panoul frontal
1
Să începem
a Platan disc
f C/V (Salt)
b Senzor distanţă
g Z (Stop)
c Fereastra de afişaj
h 1 (Power)
d B (Deschidere/închidere)
i Port USB
e d (Redare)
Panoul din spate
a Cablu alimentare AC
d AUDIO OUTPUT (Stânga/Dreapta)
b HDMI OUTPUT
e VIDEO OUTPUT
c DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)
f COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN
OUTPUT (Y PB PR)
10
Conectare
Conectare la
televizorul dvs.
Conexiune audio şi video
2
Conectare
Folosind cablul RCA la SCART, conectaţi capetele
cablului RCA (VIDEO OUTPUT / AUDIO OUTPUT (S/
D)) la mufele corespunzãtoare VIDEO OUTPUT şi
AUDIO OUTPUT (S/D) ale aparatului şi conectaţi
cablul scart la mufa scart a televizorului.
Conectarea cablului
componentă video
Conectaţi mufele COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN OUTPUT ale aparatului la mufele de intrare
corespunzătoare ale televizorului, utilizând cablul
Componentă video, cu Y pentru verde, Pb pentru
albastru şi Pr pentru roşu.
Partea din spate a aparatului
Cablu componentă
Partea din spate a aparatului
TV
Cablu RCA la SCART
VIDEO IN
Y
L
PB
COMPONENT VIDE
TV
yy Trebuie totuşi să conectaţi cablul AUDIO între
aparat şi televizor.
Conectarea cablului HDMI
Conectaţi ieşirea HDMI OUTPUT a aparatului la
intrarea HDMI IN a televizorului compatibil, cu
cablul HDMI. (Tip A, Cablu HDMI™ de mare viteză)
Partea din spate a aparatului
Cablu HDMI
TV
COAXIAL
Conectare
11
Informaţii suplimentare pentru HDMI
yy Când conectaţi un dispozitiv compatibil cu HDMI
sau DVI, asiguraţi-vă în privinţa următoarelor:
-- Încercaţi să opriţi dispozitivul HDMI/DVI şi acest
aparat. Porniţi apoi dispozitivul HDMI/DVI şi
lăsaţi-l circa 30 secunde, apoi porniţi acest aparat.
-- Intrarea video a dispozitivului conectat este
setată corect pentru acest aparat.
-- Rezoluţiile 1080p, 720p şi 576p(480p) sunt
rezoluţii aplicate cu scanare progresivă.
yy Cu acest aparat nu funcţionează orice dispozitiv
DVI compatibil HDCP.
-- Imaginea nu va apărea corect cu un aparat nonHDCP.
Setarea rezoluţiei
Aparatul oferă câteva rezoluţii de ieşire pentru
mufele HDMI OUTPUT şi COMPONENT /
PROGRESSIVE SCAN OUTPUT. Puteţi schimba
rezoluţia cu ajutorul butonului RESOLUTION.
yy Aparatul poate oferi imagine integrală 1080p
HD la majoritatea televizoarelor care au
capacitate 1080p aflate pe piaţă în prezent.
Cu toate acestea, există unele televizoare
1080p disponibile de la anumite companii care
limitează tipurile de imagini 1080p ce pot fi
acceptate. Mai exact, televizoarele cu capacitate
1080p care nu acceptă imagini pe 60Hz nu pot
afişa o imagine de la acest aparat.
yy Pentru rezoluţie 720p, 1080p şi 1080i la ieşirea
Component / Progressive scan, pot fi redate
numai discurile fără protecţie la copiere. Dacă
discul este protejat la copiere, va fi redat la
rezoluţie 576p(480p).
yy În funcţie de televizorul dvs., unele dintre setările
de rezoluţie pot determina dispariţia imaginii
sau apariţia unei imagini anormale. În acest caz,
apăsaţi repetat RESOLUTION până când reapare
imaginea.
2
Conectare
-- Dispozitivul conectat este compatibil cu
intrarea video 720x576i(480i), 720x576p(480p),
1280x720p, 1920x1080i sau 1920x1080p.
12
2
Conectare
Conectare la un
amplificator
yy Dacă televizorul nu poate lucra cu o frecvenţă
de eşantionare de 96 kHz, setaţi opţiunea
[Frecventa Model] pe [48 kHz] din meniul Setup
(Configurare).
Conectarea cablului audio
yy Dacă televizorul dvs. nu este echipat cu decodor
Dolby Digital şi MPEG, setaţi opţiunile [Dolby
Digital] şi [MPEG] pe [PCM] din meniul Setup
(Configurare).
Conectaţi ieşirea AUDIO OUTPUT a aparatului la
intrarea 2CH AUDIO IN a amplificatorului cu cablul
Audio, AUDIO stânga/dreapta cu alb/roşu.
Conectare
yy Schimbarea rezoluţiei când aparatul este
conectat cu conectorul HDMI poate determina
o funcţionare defectuoasă. Pentru a rezolva
problema, opriţi aparatul şi apoi porniţi-l din nou.
,,Notă
Cablu
audio
Partea din spate a
aparatului
Receiver/
Amplificator
Conectarea cablului COAXIAL
(audio digital)
Conectaţi una dintre mufele DIGITAL AUDIO
OUTPUT (COAXIAL) ale aparatului la mufa
corespunzătoare de la amplificator.
yy Dacă formatul audio al ieşirii digitale nu se
potriveşte cu capacităţile amplificatorului
dvs., amplificatorul va produce un sunet
puternic, distorsionat sau nu se va auzi nici
un sunet.
yy Pentru a vedea formatul audio al discului
curent pe display-ul de pe ecran, apăsaţi
AUDIO.
yy Acest aparat nu face decodare internă (2
canale) a unei coloane sonore DTS. Pentru
a beneficia de avantajele unui sunet
surround DTS pe mai multe canale, trebuie
să conectaţi acest aparat la un amplificator
compatibil DTS prin una dintre ieşirile audio
digital ale acestui aparat.
Conectarea cablului HDMI
Conectaţi ieşirea HDMI OUTPUT a aparatului la
intrarea HDMI IN a amplificatorului, cu cablul HDMI.
(Tip A, Cablu HDMI™ de mare viteză)
Conectaţi mufa HDMI OUT a amplificatorului la
mufa HDMI IN a televizorului cu cablul HDMI, dacă
amplificatorul are mufă HDMI OUTPUT.
Cablu
coaxial
Partea din spate a
aparatului
Receiver/
Amplificator
OPTICAL
Partea din spate a
aparatului
Cablu
HDMI
TV
COAXIAL
Cablu
HDMI
Receiver/
Amplificator
3
Setarea sistemului
Setarea sistemului
Setări
Când aparatul este pornit pentru prima dată,
trebuie să selectaţi limba dorită.
Efectuarea setărilor din Setup
(Configurare)
Puteţi modifica setările aparatului în meniul
[SETARE].
13
Meniul [DISPLAY]
Aspect TV
Selectaţi ce aspect al ecranului veţi utiliza, în funcţie
de forma ecranului televizorului dvs.
[4:3]: Selectaţi dacă folosiţi un televizor
standard 4:3.
[16:9]: Selectaţi dacă folosiţi un televizor cu
ecran lat 16:9.
1. Apăsaţi SETUP.
2. Folosiţi w/s pentru a selecta prima opţiune de
configurare şi apăsaţi d pentru a vă deplasa la
al doilea nivel.
Dacă aţi selectat 4:3, va trebui sa definiţi modul în
care doriţi să apară programele şi filmele pe ecran
lat pe ecranul televizorului dvs.
4. Folosiţi w/s pentru a selecta setarea dorită şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a confirma selecţia.
[Aspect Scrisoare]: Imaginea este pe ecran lat,
cu benzi negre în porţiunile de sus şi de jos ale
ecranului.
Meniul [LIMBA]
[Scanare Pan]: Aceasta umple întregul ecran
4:3, decupând imaginea după necesităţi.
Limba meniului
Selectaţi limba pentru meniul Setup (Configurare)
şi pentru afişajul de pe ecran.
Disc Audio/Subtitrare Disc/Meniul
Discului
Selectaţi o limbă pentru Audio/subtitrare/meniu
disc.
[Original]: Se referă la limba iniţială în care a
fost înregistrat discul.
[Alta]: Pentru a selecta altă limbă, apăsaţi
butoanele numerice şi apoi ENTER (b) pentru
a introduce numărul corespunzător din 4 cifre
conform listei codurilor de limbă. (A se vedea
pagina 21). Dacă aţi făcut o greşeală când aţi
introdus un număr, apăsaţi CLEAR pentru a
şterge cifrele şi apoi corectaţi.
[Anulat] (pentru subtitrarea discului):
Dezactivează subtitrarea.
3
Setarea sistemului
3. Folosiţi w/s pentru a selecta a doua opţiune
de configurare şi apăsaţi d pentru a vă deplasa
la al treilea nivel.
Mod Display
14
Setarea sistemului
Meniul [AUDIO]
Meniul [ALTELE]
Dolby Digital / DTS / MPEG
B.L.E. (Black Level Expansion)
Setaţi opţiunile Audio ale aparatului în funcţie de
diferitele tipuri de ieşire disc pe care le utilizaţi.
Pentru a selecta nivelul de negru la redarea
imaginilor, setaţi în funcţie de preferinţe şi de
capacitatea monitorului.
Frecventa Model (Frequency)
Selectează frecvenţa de eşantionare a semnalului
audio între [48 kHz] şi [96 kHz].
Face sunetul clar dacă volumul este redus (numai
Dolby Digital). Setaţi pe [Pornit] pentru acest efect.
Puteţi alege o rată de eşantionare pentru
înregistrarea directă USB. Ratele de eşantionare
mai mari oferă o calitate mai bună a sunetului,
dar utilizează mai mult spaţiu pe USB Flash Drive.
Pentru înregistrare USB directă, a se vedea pagina
17.
Vocal
DivX(R) VOD
Setaţi pe [Pornit] numai dacă redaţi un DVD karaoke
pe mai multe canale. Canalele karaoke ale discului
vor fi mixate într-un sunet stereo normal.
DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video
digital creat de DivX, Inc. Acesta este un aparat
oficial DivX Certified® care redă imagini video DivX.
Vizitaţi divx.com pentru mai multe informaţii şi
instrumente software pentru convertirea fişierelor
dvs. în filme DivX.
DRC (Dynamic Range Control)
3
Viteza Copiere
Setarea sistemului
Meniul [BLOCHEAZA]
Mai întâi trebuie să creaţi parola din 4 cifre pentru
[Codul Zonei] pentru a utiliza meniul LOCK (Blocare).
Daca aţi uitat parola, o puteţi reseta. Mai întâi,
scoateţi discul din aparat. Intraţi în meniul Setup
(Configurare) şi apoi introduceţi numărul din 6 cifre
„210499”. În fereastra de afişaj va apărea „P CLr”, iar
parola va fi ştearsă.
Rating
Selectaţi un nivel de clasificare. Cu cât nivelul
este mai mic, cu atât clasificarea este mai strictă.
Selectaţi [Deblocheaza] pentru a dezactiva
clasificarea.
Parola
Setează sau schimbă parola pentru setările de
blocare.
Codul Zonei
Pentru a introduce codul regional standardizat,
consultaţi lista cu coduri regionale de la pagina 20.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest aparat
DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a
putea reda filme DivX Video-on-Demand (VOD)
achiziţionate. Pentru a obţine codul de înregistrare,
localizaţi secţiunea DivX VOD în meniul de setare
al aparatului. Mergeţi la vod.divx.com pentru mai
multe informaţii despre modalitatea de efectuare a
înregistrării.
[Înregistrare]: Afişează codul de înregistrare al
aparatului dvs.
[Sterge]: Anulează înregistrarea aparatului şi
afişează codul de anulare a înregistrării.
4
Operare
Operare
15
Redare generală
Afişaj pe ecran ry
Redarea unui disc rt
1. În timpul redării, apăsaţi DISPLAY pentru a afişa
diferite informaţii despre redare.
1. Apăsaţi OPEN/CLOSE (B) şi puneţi un disc pe
platan.
2. Apăsaţi OPEN/CLOSE (B) pentru a închide
platanul discului.
La majoritatea discurilor DVD-ROM, redarea
începe automat.
Pentru un Audio CD, selectaţi un track folosind
w/s/a/d şi apăsaţi PLAY (z) sau ENTER (b)
pentru a reda track-ul.
Redarea fişierului
yui
1. Apăsaţi OPEN/CLOSE (B) pentru a pune un disc
pe platan sau conectaţi dispozitivul USB.
RETURN (x)
Comută între Disc şi Dispozitiv
USB.
TITLE
Schimbă modul. (Muzică :
Foto : Film)
2. Selectaţi o opţiune utilizând w/s.
3. Folosiţi a/d şi un buton numeric pentru a
modifica valoarea opţiunii selectate.
4. Apăsaţi RETURN (x) pentru a ieşi din afişajul
pe ecran.
Numărul titlului curent/
numărul total de titluri
Numărul capitolului curent/
numărul total de capitole
Timp de redare trecut
Timpul total selectat al titlului/
fişierului curent
Limba sau canalul audio
selectat
Subtitrarea selectată
Unghiul selectat/numărul total
de unghiuri
4
Operare
2. Selectaţi un fişier utilizând w/s/a/d şi
apăsaţi PLAY (z) sau ENTER (b) pentru a reda
fişierul.
Puteţi afişa şi modifica diferite informaţii şi setări
legate de conţinut.
16
Operare
Operare generală
Redare avansată
Pentru
Procedaţi astfel
Redare
Apăsaţi PLAY (z)
Pauză
Apăsaţi PAUSE/STEP (M)
Film ry
Oprire
Apăsaţi STOP (Z)
Pentru
Procedaţi astfel
Salt la
următorul sau
anteriorul
Apăsaţi C sau V în timpul
redării.
Afişarea
meniului
discului
Apăsaţi DVD MENU. (Numai
DVD)
Derulare
înainte sau
înapoi
Apăsaţi c sau v în timpul
redării. (Ţineţi apăsatC sau
V de pe panoul frontal)
Redare
repetată
Reluarea
redării
Apăsaţi STOP (Z) în timpul
redării pentru a salva punctul de
oprire.
Apăsaţi REPEAT în timpul redării.
Pentru a selecta o opţiune care
trebuie repetată, apăsaţi repetat
REPEAT.
yy Apăsaţi STOP (Z) o dată: Se
afişează MZ pe ecran (Reluare
oprire)
4
Operare
yy Apăsaţi STOP (Z) de două ori:
Se afişează Z pe ecran (Oprire
completă)
Disc redat sau Selectaţi meniul adecvat
dispozitiv USB apăsând continuu TITLE , cum ar
fi [MUSIC], [PHOTO] şi [MOVIE].
cu mai multe
tipuri de fişiere
Selectare
sistem
Screen Saver
Memorarea
ultimei scene
Trebuie să selectaţi modul de
sistem corespunzător pentru
sistemul dvs. TV. Scoateţi discul
aflat în aparat, ţineţi apăsat
PAUSE/STEP (M) timp de peste
cinci secunde, pentru a putea
selecta un sistem (PAL, NTSC).
Lăsaţi aparatul în modul Stop
(Oprit) timp de circa cinci
minute; apoi va apărea screen
saver-ul.
Dacă screen saver-ul este afişat
timp de cinci minute, aparatul se
opreşte automat.
Opriţi aparatul, apoi acesta
memorează şi poate reda ultima
scenă vizionată, chiar dacă discul
este introdus din nou după ce
a fost scos sau dacă aparatul
este pornit după ce a fost oprit
cu acelaşi disc. (Numai DVD/
Audio CD)
• DVD: Capitol/titlu/off
• MOVIE (film): track/toate/off
Redare cadru
cu cadru
Repetarea
unei anumite
porţiuni
Apăsaţi PAUSE/STEP (M) când
este redat un fişier Video şi
apăsaţi repetat PAUSE/STEP (M)
pentru redare cadru cu cadru.
Apăsaţi A-B la începutul porţiunii
pe care doriţi s-o repetaţi şi din
nou la sfârşitul porţiunii.
Pentru a reveni la redarea
normală, apăsaţi A-B pentru a
selecta [Anulat].
Căutaţi punctul de începere
Setarea
timpului de
al codului timpului introdus.
începere dorit Apăsaţi DISPLAY şi apoi selectaţi
pentru redare pictograma ceasului. Introduceţi
o oră şi apoi apăsaţi ENTER (b).
De exemplu, pentru a găsi o
scenă la 1 oră, 10 minute şi 20
secunde, introduceţi „11020” şi
apăsaţi ENTER(b).
Dacă introduceţi greşit cifrele,
apăsaţi CLEAR pentru a putea
introduce din nou.
Marcarea unei Apăsaţi MARKER în poziţia dorită,
scene preferate până la nouă markere.
Apăsaţi SEARCH pentru a reapela
sau şterge poziţia. Folosiţi a
sau d pentru a selecta markerul
dorit, apoi apăsaţi ENTER(b)
pentru a-l reapela sau CLEAR
pentru a-l şterge.
Operare
Schimbarea
paginii cu
coduri de
subtitrare
(Numai fişier
Video)
Ţineţi apăsat SUBTITLE timp de 3
secunde în timpul redării. Apare
codul de limbă. Apăsaţi a sau
d pentru a selecta un alt cod
de limbă, până când subtitrarea
apare corect si apoi apăsaţi
ENTER (b)
Afişarea
informaţiilor
despre fişier
(ID3 TAG)
Reducerea
vitezei de
redare
(Numai
înainte)
Când redarea este întreruptă,
apăsaţi v repetat pentru a
reda la diferite viteze de redare
lentă. Apăsaţi PLAY (z) pentru
a continua redarea la viteză
normală.
Înregistrare de
pe Audio CD
pe dispozitivul
USB
Vizionarea
În timpul redării sau în modul
unui film mărit pauză, apăsaţi repetat ZOOM
pentru a selecta modul zoom.
ZOOM: 100% : 200% : 300%
: 400% : 100%
w/s/a/d: Vă deplasaţi în
interiorul fotografiei mărite.
Pentru
Procedaţi astfel
Redare
repetată
Apăsaţi REPEAT în timpul redării.
Pentru a selecta un element care
trebuie repetat, apăsaţi repetat
REPEAT.
• TRACK / ALL
Crearea sau
ştergerea
propriului dvs.
program
Apăsaţi PROGRAM pentru a
selecta fişierul dorit şi apoi
semnul { apare pe ecran.
Folosiţi w/s şi ENTER (b)
pentru a adăuga fişier(e) muzică
în lista programului.
Dacă aţi adăugat fişierul
(fişierele) muzică dorit(e), apăsaţi
PROGRAM pentru a finaliza
editarea listei programului.
Pentru a şterge un fişier (fişiere)
din lista programului, selectaţi
fişierul muzică pe care doriţi să-l
ştergeţi şi apoi apăsaţi CLEAR în
modul de editare a programului.
Pentru a şterge toate fişierele
muzică din lista programului,
selectaţi [Sterge Tot] şi apoi
apăsaţi ENTER (b)în modul de
editare a programului.
În timp ce redaţi un fişier MP3
care conţine informaţii despre
fişier, puteţi afişa informaţiile
apăsând repetat DISPLAY.
yy În funcţie de fişierele MP3,
este posibil ca informaţiile să
nu fie afişate pe ecran.
Conectaţi USB Flash Drive-ul la
aparat înainte de înregistrare.
Introduceţi un Audio CD şi apoi
selectaţi un track folosind w/
s, DVD MENU sau butoanele
numerice.
yy Pentru înregistrarea unui
track: Apăsaţi AUDIO ([) în
timpul redării, în modul pauză
sau reluare oprire.
yy Pentru înregistrarea
tuturor track-urilor: Apăsaţi
AUDIO ([) în modul oprit
complet.
yy Pentru înregistrare listă
program: În modul oprit,
apăsaţi AUDIO ([) după ce
aţi selectat un track din lista
programului.
4
Operare
Muzică tu
17
18
Operare
,,Notă
4
Operare
yy Dacă folosiţi această funcţie, folderul „CD_
REC” va fi creat automat pe USB Flash Driver
şi apoi fişierele cu muzică vor fi salvate în
acesta.
yy Dacă scoateţi USB Flash Drive-ul, opriţi sau
deschideţi aparatul în timpul înregistrării,
puteţi provoca defecţiuni.
yy Dacă spaţiul rămas pe USB Flash Drive
este insuficient, înregistrarea nu poate fi
efectuată. Pentru a mări spaţiul liber, ştergeţi
fişierele de pe acesta utilizând computerul.
yy Discurile CD-G şi audio CD-urile codate în
DTS nu pot fi înregistrate.
yy HDD-urile externe, cititoarele multicard,
dispozitivele USB cu mai multe partiţii,
dispozitivele blocate şi MP3 playerele nu
sunt suportate.
yy Puteţi seta viteza de înregistrare apăsând
AUDIO în timpul înregistrării directe USB.
-- X1 Track: În timpul înregistrării la viteză
normală, puteţi asculta muzică.
-- X4 Track: În timpul înregistrării la viteză de
4X, nu puteţi asculta muzică.
yy Format de înregistrare: fişier MP3
yy Rata de eşantionare cu codare: 128 kbps /
160 kbps / 192 kbps / 256 kbps / 320 kbps
Efectuarea de copii neautorizate după materiale protejate la copiere, inclusiv software,
fişiere, emisiuni şi înregistrări de sunet, poate fi
considerată o încălcare a drepturilor de autor
şi poate constitui infracţiune.
Acest echipament nu trebuie utilizat în astfel
de scopuri.
Fiţi responsabil
Respectaţi drepturile de autor
Fotoi
Pentru
Procedaţi astfel
Vizualizarea
fişierelor foto
ca expunere de
diapozitive
Folosiţi w/s/a/d pentru a
evidenţia pictograma (`) şi
apoi apăsaţi ENTER (b) pentru a
porni expunerea de diapozitive.
Reglarea
vitezei
diapozitivelor
Puteţi modifica viteza de
expunere a diapozitivelor
folosind a/d când pictograma
(J) este evidenţiată.
Rotirea unei
fotografii
Folosiţi w/s pentru a roti
fotografia pe tot ecranul în
sensul invers al acelor de
ceasornic sau în sensul acelor de
ceasornic, în timp ce vizualizaţi o
fotografie pe tot ecranul.
Vizionarea
În timp ce vizualizaţi o fotografie
unei fotografii pe tot ecranul, apăsaţi repetat
mărite
ZOOM pentru a selecta modul
zoom.
ZOOM: 100% : 200% : 300%
: 400% : 100%
w/s/a/d: Vă deplasaţi în
interiorul fotografiei mărite.
Pentru a
asculta muzică
în timpul
expunerii
diapozitivelor
Puteţi asculta muzică în timpul
expunerii diapozitivelor, dacă
discul conţine atât fişiere cu
muzică, cât şi fişiere cu fotografii.
Folosiţi w/s/a/d pentru a
evidenţia pictograma (~) şi
apoi apăsaţi ENTER (b) pentru a
începe expunerea diapozitivelor.
5
Depanare
Depanare
19
Depanare
Simptom
Cauză
Soluţie
Nu există curent
Cablul de alimentare este
deconectat.
Conectaţi bine cablul de alimentare la priză.
Aparatul este deschis,
dar nu funcţionează.
Nu aţi introdus niciun disc.
Introduceţi un disc.
Aparatul nu începe
redarea.
Aţi introdus un disc care nu
poate fi redat.
Introduceţi un disc care poate fi redat.
(Verificaţi tipul discului şi codul regional).
Este setat un nivel de clasificare.
Schimbaţi nivelul de clasificare.
Telecomanda nu este îndreptată
către senzorul aparatului.
Îndreptaţi telecomanda către senzorul
aparatului.
Telecomanda este prea departe
de aparat.
Folosiţi telecomanda mai aproape de aparat.
Telecomanda nu
funcţionează corect
Ştergeţi discul dinspre centru către exterior
cu o cârpă curată. Nu folosiţi solvenţi
puternici. (alcool, benzină, tiner, agenţi de
curăţare disponibili pe piaţă)
Nu există imagine
Televizorul nu este setat să
primească semnal de la aparat.
Selectaţi modul de intrare video corect la
televizor.
Cablul video nu este bine
conectat.
Conectaţi bine cablul video.
Televizorul nu acceptă rezoluţia
setată la aparat.
Apăsaţi repetat RESOLUTION pentru a selecta
rezoluţia adecvată.
Echipamentul conectat cu
cablul audio nu este setat să
primească semnal de la aparat.
Selectaţi modul de intrare corect al
amplificatorului audio.
Opţiunile AUDIO nu sunt setate
corect.
Efectuaţi setările AUDIO în poziţia corectă.
Nu există sunet
5
Depanare
Calitate slabă a imaginii Pe disc se află amprente şi praf.
şi sunet distorsionat
6
Anexă
20 Anexă
Lista codurilor regionale
Alegeţi un cod regional din această listă.
Zonă
Afghanistan
Cod Zonă
AF Fiji
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod
FJ Monaco
MC Singapore
SG
SK
Argentina
AR Finlanda
FI Mongolia
MN Republica Slovacă
Australia
AU Franţa
FR Maroc
MA Slovenia
Austria
AT Germania
DE Nepal
NP Africa de Sud
ZA
Belgia
BE Marea Britanie
GB Olanda
NL Coreea de Sud
KR
Bhutan
BT Grecia
GR Antile
AN Spania
ES
Bolivia
BO Groenlanda
GL Noua Zeelandă
NZ Sri Lanka
LK
SI
Brazilia
BR Hong Kong
HK Nigeria
NG Suedia
SE
Cambodgia
KH Ungaria
HU Norvegia
NO Elveţia
CH
Canada
CA India
IN Oman
OM Taiwan
TW
Chile
CL Indonezia
ID Pakistan
PK Thailanda
China
CN Israel
IL Panama
PA Turcia
TR
Columbia
CO Italia
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Congo
CG Jamaica
JM Filipine
PH Ucraina
UA
Costa Rica
CR Japonia
JP Polonia
PL Statele Unite
US
Croaţia
HR Kenya
KE Portugalia
PT Uruguay
UY
RO Uzbekistan
UZ
CZ Kuwait
Danemarca
DK Libia
Ecuador
EC Luxemburg
Egipt
EG Malaezia
6
El Salvador
SV Maldive
MY Arabia Saudită
MV Senegal
Anexă
KW România
Republica Cehă
Etiopia
ET Mexic
MX
LY Federaţia
LU Rusă
Vietnam
RU Zimbabwe
SA
SN
TH
VN
ZW
Anexă
21
Lista codurilor de limbă
Folosiţi această listă pentru a introduce limba dorită pentru următoarele setări iniţiale: [Disc Audio], [Subtitrare
Disc] şi [Meniul Discului].
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Afar
6565
Franceză
7082
Lituaniană
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Frisiană
7089
Macedoneană
7775
Singaleză
8373
Albaneză
8381
Galiciană
7176
Malgaşă
7771
Slovacă
8375
Ameharic
6577
Georgiană
7565
Malaeză
7783
Slovenă
8376
Arabă
6582
Germană
6869
Malayalam
7776
Spaniolă
6983
Armeană
7289
Greacă
6976
Maori
7773
Sudaneză
8385
8387
Assameză
6583
Groenlandeză
7576
Marathi
7782
Swahili
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldovenească
7779
Suedeză
8386
Azerbaijană
6590
Gujarati
7185
Mongolă
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Bască
6985
Ebraică
7387
Nepaleză
7869
Tamil
8465
Bengaleză; Bangla 6678
Hindi
7273
Norvegiană
7879
Telugu
8469
Bhutaneză
6890
Maghiară
7285
Oriya
7982
Thailandeză
8472
Bihari
6672
Islandeză
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Bretonă
6682
Indoneziană
7378
Pashto, Pushto
8083
Turcă
8482
7065
Turkmenă
8475
6671
Interlingua
7365
Burmeză
7789
Irlandeză
7165
Polonă
8076
Twi
8487
Bielorusă
6669
Italiană
7384
Portugheză
8084
Ucraineană
8575
Chineză
9072
Japoneză
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Croată
7282
Kannada
7578
Retoromană
8277
Uzbekă
8590
Cehă
6783
Kashmiri
7583
Română
8279
Vietnameză
8673
Daneză
6865
Kazakhă
7575
Rusă
8285
Volapük
8679
Olandeză
7876
Kirghiză
7589
Samoană
8377
Velşă
6789
Engleză
6978
Coreeană
7579
Sanscrită
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Kurdă
7585
Galeză scoţiană
7168
Xhosa
8872
Estonă
6984 Laoţiană
Feroeză
7079
Fiji
7074
Finlandeză
7073
7679
Sârbă
8382
Idiş
7473
Latină
7665
Sârbo-croată
8372
Yoruba
8979
Letonă, Lettish
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Lingala
7678
6
Anexă
Bulgară
Persană
22 Anexă
Specificaţii
6
Anexă
Cerinţe curent
electric
AC 200-240 V, 50/60 Hz
Consum curent
8W
Dimensiuni
(L x H x A)
(360 x 35 x 195) mm
Greutate netă
(aprox.)
1,4 kg
Temperatura de
operare
5 °C - 35 °C
Umiditatea de
operare
5 % - 90 %
Laser
Laser semiconductor
Sistem semnal
PAL / NTSC
Alimentare curent
Bus (USB)
DC 5 V 0 200 mA
VIDEO OUTPUT
1,0 V (p-p), 75 Ω,
sincronizare negativă,
mufă RCA x 1
COMPONENT /
PROGRESSIVE
SCAN OUTPUT
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω,
sincronizare negativă,
mufă RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0,7
V (p-p), 75 Ω, mufă RCA x
2
HDMI OUTPUT
(video/audio)
19 pini (Tip A, HDMI™
Connector)
ANALOG AUDIO
OUTPUT
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600
Ω, mufă RCA (S, D) x 1
DIGITAL OUTPUT
(COAXIAL)
0,5 V (p-p), 75 Ω, mufă RCA
x1
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o
înştiinţare prealabilă.
Mărci comerciale şi
licenţe
Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul cu doi D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
HDMI, logo-ul HDMI şi Interfaţa Multimedia cu
Definiţie Înaltă sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
„DVD Logo” este marcă comercială a DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
DivX®, DivX Certified® şi logo-urile asociate sunt
mărci comerciale ale DivX, Inc. şi se folosesc sub
licenţă.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement