LG DVX552H Manualul proprietarului

LG DVX552H Manualul proprietarului
ROMÂNĂ
PORTUGUÊS
MANUAL DE UTILIZARE
DVD Player
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul şi să-l păstraţi
pentru a-l putea consulta ulterior.
MODEL
DVX552H
P/NO : MFL63266734
6734 ROM cover.indd 1
10. 09. 09 �� 12:22
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 2
Precau—ii pentru siguran—ã
PRECAU‰II
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDE‰I
PRECAU‰I: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE. NU SCOATE‰I
CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTÃ PIESE CARE POT
FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRÃRI DE SERVICE ADRESA‰I-VÃ
PERSONALULUI CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul sãge—ii încadrat într-un triunghi echilateral este
destinat sã alerteze utilizatorul cu privire la prezen—a unei tensiuni periculoase
neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientã pentru
a constitui un risc de …oc electric.
Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat sã
alerteze utilizatorul cu privire la prezen—a unor instruc—iuni importante de
operare …i între—inere (service) în documenta—ia care înso—e…te produsul.
ATEN‰IE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE,
NU EXPUNE‰I ACEST PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
ATEN‰IE: Nu instala—i acest echipament într-un spa—iu restrâns, cum ar fi o bibliotecã
sau un element similar.
PRECAU‰II: Nu obstruc—iona—i orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu
instruc—iunile producãtorului. Fantele …i orificiile din carcasã au rolul de a asigura
ventilarea …i o func—ionare optimã a produsului, precum …i de a proteja produsul de
supraîncãlzire. Orificiile nu trebuie obstruc—ionate prin a…ezarea produsului pe un pat,
o canapea, o carpetã sau pe o altã suprafa—ã similarã. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecã sau un raft, decât dacã
existã o ventila—ie corespunzãtoare sau dacã se respectã instruc—iunile producãtorului.
PRECAU‰II: Acest produs folose…te un sistem laser. Pentru a
asigura o utilizare corectã a acestui produs, citi—i cu aten—ie
acest manual de utilizare …i pãstra—i-l pentru consultãri
ulterioare. Dacã aparatul necesitã lucrãri de între—inere,
contacta—i un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor
sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri
periculoase la radia—ii. Pentru a preveni expunerea directã la razele laser, nu încerca—i
sã deschide—i incinta. La deschidere sunt radia—ii laser vizibile. NU PRIVI‰I DIRECT
ÎNSPRE RAZE.
PRECAU‰II: Aparatul nu trebuie sã vinã în contact cu apa (picãturi sau vãrsatã), iar
pe el nu trebuie a…ezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.
2
PRECAU‰II cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandã sã fie amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnã ca un circuit electric sã alimenteze doar acest aparat, fãrã alte
prize sau circuite secundare. Consulta—i pagina de specifica—ii din acest manual de
utilizare pentru mai multã siguran—ã. Nu supraîncãrca—i prizele. Prizele cu
suprasarcinã, prizele …i cablurile slãbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase
sau deteriorate, ori cu izola—ia ruptã, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situa—ii
poate provoca electrocutare sau incendiu.
Examina—i periodic cablul aparatului, iar dacã pare a fi deteriorat scoate—i-l din prizã,
nu mai utiliza—i aparatul …i înlocui—i cablul cu unul identic, printr-un service autorizat.
Proteja—i cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar
fi rãsucirea, formarea de noduri, prinderea la o u…ã sau cãlcarea sa. Acorda—i o
aten—ie specialã …tecãrelor, prizelor …i punctului în care cablul iese din aparat.
Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoate—i …tecãrul din prizã. Când instala—i
produsul, asigura—i-vã cã …tecãrul este u…or accesibil.
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.
Modalitatea sigurã de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din
aparat:
Scoate—i bateria veche sau ansamblul bateriilor, urma—i pa…ii în ordine inversã a
montãrii. Pentru a preveni contaminarea mediului …i posibilele pericole pentru
sãnãtatea oamenilor …i a animalelor, pune—i bateria veche în recipientul corespunzãtor
de la punctele de colectare desemnate. Nu arunca—i bateriile sau acumulatorul
împreunã cu de…eurile menajere. Se recomandã sã utiliza—i sistemele locale, de
rambursare gratuitã pentru baterii …i acumulatori.
Bateriile nu se vor expune la cãldurã excesivã, cum ar fi la soare, la foc sau similar.
Evacuarea aparatului vechi
1. Dacã un produs poartã acest simbol cu o pubelã tãiatã, aceasta înseamnã
cã produsul respectiv se supune Directivei europene 2002/96/EC.
2. Toate aparatele electrice …i electronice vor fi evacuate separat de
de…eurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de
autoritã—ile guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectã a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor
posibile consecin—e negative pentru mediu …i pentru sãnãtatea omului.
4. Pentru mai multe informa—ii detaliate cu privire la evacuarea vechiului
aparat, contacta—i biroul municipal, serviciile de evacuare a de…eurilor sau
magazinul de unde a—i cumpãrat produsul.
Prin prezenta, LG Electronics declaræ cæ acest produs/aceste produse
respectæ principalele cerinfle øi alte prevederi relevante ale Directivei
2004/108/EC, 2006/95/EC øi 2009/125/EC.
Reprezentant european:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 3
Cuprins
Tipuri Precau—ii
de discuri
care . pot
pentru siguran—ã
. . . . . fi
. . .folosite
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Tipuri de discuri care pot fi folosite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Efectuarea conexiunilor aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Telecomanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Unitatea principalã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Efectuarea setãrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-9
Afi…area informa—iilor discului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Redarea unui disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11
Redarea unui fi…ier de film DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12
Pentru a asculta discuri sau fi…iere cu muzicã . . . . . . . . . . . . . .12
Vizualizarea fi…ierelor foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Înregistrare USB directã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Utilizarea unui USB Flash Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Coduri de limbã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Coduri regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Specifica—ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Tipuri de discuri care pot fi folosite
Tip
Logo
DVD-VIDEO: Discurile - cum ar fi filmele - care pot fi
cumpãrate sau închiriate.
Despre afi…area simbolului
“
” poate apãrea pe ecranul televizorului în timpul operãrii …i înseamnã cã
func—ia explicatã în acest manual de utilizare nu este disponibilã pe discul
respectiv.
Coduri regionale
Acest aparat are un cod regional tipãrit în partea din spate. Acest aparat poate
reda numai DVD-uri care poartã aceea…i etichetã ca cea din partea din spate
sau “ALL”.
• Pe coperta majoritã—ii discurilor DVD se aflã un glob cu unul sau mai multe
numere, vizibile în mod clar. Acest numãr trebuie sã corespundã cu codul
regional al aparatului, altfel discul nu poate fi redat.
• Dacã încerca—i sã reda—i un DVD al cãrui cod regional este diferit de al
player-ului, pe ecranul televizorului va apãrea mesajul “Check Regional
Code” (Verifica—i codul regional).
Drepturi de autor
Este interzis prin lege sã copia—i, difuza—i, arãta—i, difuza—i prin cablu, reda—i în
public sau închiria—i material cu drepturi de autor fãrã permisiune. Acest produs
dispune de func—ia de protec—ie la copiere elaboratã de Macrovision. Pe unele
discuri sunt înregistrate semnale de protec—ie la copiere. Atunci când
înregistra—i …i reda—i imagini pe aceste discuri, imaginea va fi distorsionatã.
Acest produs încorporeazã tehnologie de protec—ie a drepturilor de autor care
este protejatã prin patente SUA …i alte drepturi de proprietate intelectualã.
Utilizarea acestei tehnologie de protec—ie a drepturilor de autor trebuie
autorizatã de Macrovision …i este destinatã utilizãrii casnice …i altor utilizãri
limitate, exceptând cazul în care existã o altã autorizare din partea
Macrovision. Demontarea …i dezasamblarea sunt interzise.
DVD-R: Numai în mod video finalizat
DVD-RW: Mod VR, numai în mod Video finalizat
DVD+R: Numai mod Video
DVD+RW: Numai mod Video
CONSUMATORII TREBUIE SÃ RE‰INÃ CÃ NU TOATE TELEVIZOARELE CU
DEFINI‰IE ÎNALTÃ SUNT PERFECT COMPATIBILE CU ACEST PRODUS ⁄I
POT DETERMINA APARI‰IA UNOR IMAGINI PARAZITE PE ECRAN. ÎN
CAZUL UNOR PROBLEME DE SCANARE A IMAGINII PROGRESIVE 525
SAU 625, SE RECOMANDÃ CA UTILIZATORUL SÃ COMUTE CONEXIUNEA
PE IE⁄IREA ‘DEFINI‰IE STANDARD’. DACÃ AVE‰I ÎNTREBÃRI CU PRIVIRE
LA COMPATIBILITATEA TELEVIZORULUI DVS. CU ACEST MODEL DE
APARAT 525p …i 625p, CONTACTA‰I CENTRUL NOSTRU DE RELA‰II CU
CLIEN‰II.
Audio CD: CD-uri cu muzicã sau discuri CD-R/CD-RW în
format CD muzicã, care pot fi cumpãrate.
Produs sub licen—ã de la Dolby Laboratories. Dolby …i simbolul cu doi D sunt
mãrci înregistrate ale Dolby Laboratories.
Acest aparat redã un disc DVD±R/RW …i CD-R/RW care con—ine titluri audio,
fi…iere DivX, MP3, WMA …i/sau JPEG. Unele discuri DVD±RW/DVD±R sau
CD-RW/CD-R nu pot fi redate pe acest aparat, datoritã calitã—ii înregistrãrii sau
stãrii fizice a discului respectiv, precum …i datoritã caracteristicilor aparatului pe
care s-a efectuat înregistrarea …i software-ului de realizare.
HDMI, logo-ul HDMI …i Interfa—a Multimedia cu Defini—ie Înaltã sunt mãrci
comerciale sau mãrci înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
"DVD Logo” este marcã înregistratã a DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
3
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 4
Efectuarea conexiunilor aparatului
Efectuarea conexiunilor aparatului
Conexiune audio …i video
A Conexiuni componentã Video
Mufele Audio/Video ale aparatului au coduri de culoare (galben pentru video,
ro…u pentru audio dreapta …i alb pentru audio stânga). Dacã televizorul dvs. are
o singurã intrare audio (mono), efectua—i conexiunea la mufa audio din stânga
(albã) a aparatului. Folosind cablul RCA la SCART, conecta—i capetele cablului
RCA (VIDEO OUTPUT / AUDIO OUTPUT (S/D)) la mufele corespunzãtoare
VIDEO OUTPUT …i AUDIO OUTPUT (S/D) ale aparatului …i conecta—i cablul
scart la mufa scart a televizorului.
Conecta—i mufele COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT ale
aparatului la mufele de intrare corespunzãtoare de la televizor, folosind un
cablu YPBPR.
• Tot mai este necesar sã conecta—i cablurile audio stânga …i dreapta la
televizor sau cablul audio digital la sistemul audio.
Setarea rezolu—iei
• Pute—i schimba rezolu—ia pentru ie…ire componentã video. Apãsa—i repetat
RESOLUTION pentru a selecta rezolu—ia doritã - 576i(480i), 576p(480p),
720p, 1080i, 1080p.
• Pentru rezolu—ie 720p, 1080p …i 1080i la ie…irea componentã video, pot fi
redate numai discurile fãrã protec—ie la copiere. Dacã discul este protejat
la copiere, va fi redat la rezolu—ie 576p (480p).
• În func—ie de televizorul dvs., unele dintre setãrile de rezolu—ie pot
determina dispari—ia imaginii sau apari—ia unei imagini anormale. În acest
caz, apãsa—i repetat RESOLUTION pânã când reapare imaginea.
B Conexiune ie…ire audio digital
Partea din spate a
televizorului
Spatele DVD player-ului
Conecta—i cablul de
alimentare cu curent
alternativ la prizã.
4
B
A
Conecta—i una dintre mufele DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) ale
aparatului la mufa corespunzãtoare de la amplificator.
• Dacã formatul audio al ie…irii digitale nu se potrive…te cu capacitã—ile
amplificatorului dvs., amplificatorul va produce un sunet puternic,
distorsionat sau nu se va auzi nici un sunet.
• Pentru a vedea formatul audio al discului curent pe display-ul de pe
ecran, apãsa—i AUDIO.
• Acest aparat nu face decodare internã (2 canale) a unei coloane sonore
DTS. Pentru a beneficia de avantajele unui sunet surround DTS pe mai
multe canale, trebuie sã conecta—i acest aparat la un amplificator
compatibil DTS prin una dintre ie…irile audio digital ale acestui aparat.
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 5
Efectuarea conexiunilor aparatului
Conexiune HDMI
Conecta—i mufa HDMI OUTPUT a aparatului la mufa de intrare HDMI de la un
televizor compatibil HDMI, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Versiunea 1.2).
Observa—ie privind rezolu—ia 1080p
Acest aparat poate oferi imagine integralã 1080p HD la majoritatea
televizoarelor care au capacitate 1080p aflate pe pia—ã în prezent. Cu toate
acestea, existã unele televizoare 1080p disponibile de la anumite companii care
limiteazã tipurile de imagini 1080p ce pot fi acceptate. Mai exact, televizoarele
cu capacitate 1080p care nu acceptã imagini pe 60Hz nu pot afi…a o imagine de
la acest aparat.
Despre HDMI
HDMI (Interfa—ã Multimedia cu Defini—ie Înaltã) suportã atât video, cât …i audio
pe o singurã conexiune digitalã pentru utilizare la DVD Playere, Set-Top Boxes
…i alte dispozitive AV. HDMI a fost dezvoltatã pentru a oferi tehnologii pentru
HDCP (Protejare a Con—inutului Digital cu Defini—ie Înaltã). HDCP se folose…te
pentru protejarea con—inutului digital transmis …i recep—ionat.
HDMI INPUT
Partea din spate a
televizorului
HDMI are capacitatea de a suporta imagine standard, îmbunãtã—itã sau cu
defini—ie înaltã plus sunet standard pânã la surround pe mai multe canale,
caracteristicile HDMI includ imagine digitalã necomprimatã, o lã—ime de bandã
de pânã la 5 gigabytes pe secundã, un conector (în locul mai multor cabluri …i
conectori) …i comunicare între sursa AV …i dispozitivele AV, cum ar fi DTV-uri.
Observa—ii cu privire la conexiunea HDMI
Spatele DVD player-ului
Efectuarea conexiunilor aparatului
Setarea rezolu—iei
Pute—i schimba rezolu—ia pentru ie…ire HDMI. Apãsa—i repetat RESOLUTION
pentru a selecta rezolu—ia doritã - 576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i, 1080p.
Este posibil ca rezolu—ia sã nu poatã fi select atã în func—ie de conexiune sau
televizor.
• Dacã televizorul nu poate lucra cu o frecven—ã de e…antionare de 96 kHz,
seta—i op—iunea [Frecventa Model] pe [48 kHz] din meniul setup. (A se vedea
pagina 8)
• Dacã televizorul dvs. nu este echipat cu decodor Dolby Digital …i MPEG,
seta—i op—iunile [Dolby Digital] …i [MPEG] pe [PCM] din meniul setup. (A se
vedea pagina 8)
• În func—ie de televizorul dvs., unele dintre setãrile de rezolu—ie pot determina
dispari—ia imaginii sau apari—ia unei imagini anormale. În acest caz, apãsa—i
repetat RESOLUTION pânã când reapare imaginea.
• Schimbarea rezolu—iei când aparatul este conectat cu conectorul HDMI poate
determina o func—ionare defectuoasã. Pentru a rezolva problema, opri—i
aparatul …i apoi porni—i-l din nou.
• Când conecta—i un dispozitiv compatibil cu HDMI sau DVI, asigura—i-vã în
privin—a urmãtoarelor:
- Încerca—i sã opri—i dispozitivul HDMI/DVI …i acest aparat. Porni—i apoi
dispozitivul HDMI/DVI …i lãsa—i-l circa 30 secunde, apoi porni—i acest aparat.
- Intrarea video a aparatului conectat este setatã corect pentru acest aparat.
- Dispozitivul conectat este compatibil cu intrarea video 720x576i(480i),
720x576p(480p), 1280x720p, 1920x1080i sau 1920X1080p.
- Rezolu—iile 1080p, 720p …i 576p(480p) sunt rezolu—ii aplicate cu scanare
progresivã.
• Cu acest aparat nu func—ioneazã orice dispozitiv DVI compatibil HDCP.
- Imaginea nu va apãrea corect cu un aparat non-HDCP.
5
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 6
Telecomanda
a
b
d
a
b
SCAN (m / M): Cãutare înapoi sau înainte.
SKIP (. / >): Trece la urmãtorul
capitol/track/fi…ier sau la cel anterior.
PAUSE/STEP (X): Întrerupe temporar redarea /
apãsa—i repetat pentru redare cadru cu cadru.
PLAY (N): Începe redarea.
STOP (x): Opre…te redarea.
c
POWER (1): Comutã aparatul pe deschis ON sau pe
închis OFF.
OPEN/CLOSE (Z): Deschide …i închide platanul discului.
Numerical buttons: Selecteazã op—iunile numerotate
dintr-un meniu.
CLEAR: ⁄terge un numãr de track din lista programului
sau un semn din meniul Cãutare dupã semn.
TV: Butoane control TV.
c
d
MARKER: Marcheazã un punct în timpul redãrii.
SEARCH: Afi…eazã meniul MARKER SEARCH (cãutare
marker).
PROGRAM: Intrã în modul de editare program.
ZOOM: Mãre…te imaginea video.
6
Folosirea telecomenzii la alte televizoare
Pute—i controla nivelul sunetului, sursa de intrare …i
pornirea/oprirea televizorului LG cu telecomanda livratã.
În timp ce —ine—i apãsat butonul TV POWER, apãsa—i
butoanele numerice pentru a selecta codul
producãtorului televizorului dvs. (vezi tabelul de mai jos).
Elibera—i butonul TV POWER.
Numere de cod pentru televizoare care pot fi
controlate cu telecomanda
DVD MENU: Acceseazã meniul DVD sau iese din el.
TITLE: Afi…eazã meniul titlu al discului.
vV b B: Navigheazã în meniuri.
ENTER ( ): Confirmã selec—ia din meniu.
DISPLAY: Acceseazã sau ascunde afi…area pe ecran.
RETURN (O): Revine la elementul anterior din
meniu sau iese din meniu. Schimbã modul USB.
AUDIO ( ): Selecteazã o limbã audio sau un canal audio.
SUBTITLE ( ): Selecteazã o limbã pentru subtitrare.
ANGLE ( ): Selecteazã unghiul camerei la DVD,
dacã este disponibil.
SETUP: Acceseazã meniul Setup sau iese din el.
REPEAT: Repetã un capitol, track, titlu sau toate.
A-B: Repetã o sec—iune.
RESOLUTION: Seteazã rezolu—ia de ie…ire pentru mufa
HDMI.
: Butonul nu este disponibil.
Dacã este afi…at mai mult de un numãr de cod, încerca—i
sã introduce—i câte unul pânã când îl gãsi—i pe cel potrivit
televizorului dvs. În func—ie de televizor, este posibil ca
unele butoane sau chiar toate sã nu func—ioneze chiar …i
dupã introducerea codului corect al producãtorului.
Producãtor
LG/GoldStar
Zenith
Samsung
Sony
Hitachi
Numãr de cod
1 (Implicit), 2
1, 3, 4
6, 7
8, 9
4
Pune—i bateria în telecomandã
Deta…a—i capacul bateriei aflat în partea din spate a
telecomenzii …i introduce—i o baterie (dimensiune AAA)
cu simbolurile + …i - aliniate corect.
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 7
Unitatea principalã
a
a Platan disc
Introduce—i un disc aici.
b
c
d
e
f
g
g • N (Play)
Începe redarea.
b Z (Open / Close)
Deschide sau închide platanul discului.
• x (Stop)
Opre…te redarea.
c Fereastrã de afi…aj
Aratã starea curentã a aparatului.
• . (Skip)
Trece la începutul capitolului/track-ului/fi…ierului curent sau la
capitolul/track-ul/fi…ierul anterior.
d Senzor distan—ã
Îndrepta—i telecomanda cãtre el.
e 1 (Power)
Comutã aparatul pe deschis ON sau pe închis OFF.
• > (Skip)
Trece la urmãtorul capitol/track/fi…ier.
f Port USB
Conecta—i un USB Flash Drive.
7
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 8
Modifica—i setãrile de afi…aj
Efectuarea setãrilor
PE TELECOMANDÃ
1
2
3
4
5
6
Meniul de setare a afi…ajului:
Selecta—i op—iunea doritã la primul nivel:
Trece—i la al doilea nivel:
Selecta—i op—iunea doritã la al doilea nivel:
Trece—i la al treilea nivel:
Schimba—i setarea:
SETUP
vV
B
vV
B
v V / ENTER
Aspect TV – Selecta—i ce aspect al ecranului ve—i utiliza, în func—ie de forma
ecranului televizorului dvs.
[4:3]: Selecta—i dacã folosi—i un televizor standard 4:3.
[16:9]: Selecta—i dacã folosi—i un televizor 16:9 cu ecran lat.
Mod Display – Dacã a—i selectat 4:3, va trebui sã defini—i modul în care dori—i sã
aparã programele …i filmele pe ecran lat pe ecranul televizorului dvs.
[Aspect Scrisoare]: Imaginea este pe ecran lat, cu benzi negre în por—iunile
de sus …i de jos ale ecranului.
[Scanare Pan]: Aceasta umple întregul ecran 4:3, decupând imaginea dupã
necesitã—i.
Modifica—i setãrile audio
Efectuarea setãrilor - mai multe lucruri pe care
le pute—i face
Când porni—i aparatul pentru prima datã (op—ional)
Când porni—i aparatul pentru prima datã va apãrea meniul de selectare a limbii.
Trebuie sã selecta—i o limbã pentru a utiliza aparatul. Folosi—i vV b B pentru a
selecta o limbã …i apoi apãsa—i ENTER - va apãrea meniul de confirmare.
Folosi—i b B pentru a selecta [Enter] …i apoi apãsa—i ENTER.
Modifica—i setãrile de limbã
Limba meniului – Selecta—i limba pentru meniul Setup …i pentru afi…ajul de pe
ecran.
Disc Audio/Subtitrare/Meniul – Selecta—i o limbã pentru coloana sonorã/
subtitrarea/meniul discului.
[Original]: Se referã la limba ini—ialã în care a fost înregistrat discul.
[Alta]: Pentru a selecta o alta limbã, apãsa—i butoanele numerice …i apoi
ENTER pentru a introduce numãrul corespunzãtor din 4 cifre conform listei
codurilor de limbã. (A se vedea pagina 15) Dacã a—i fãcut o gre…ealã când a—i
introdus un numãr, apãsa—i CLEAR (Curata) pentru a …terge cifrele …i apoi
corecta—i.
[Anulat] (pentru subtitrarea discului): Dezactiveazã subtitrarea.
8
Dolby Digital / DTS / MPEG – Selecteazã tipul de semnal audio digital, în
cazul folosirii mufei DIGITAL AUDIO OUTPUT.
[Bitstream]: Selecta—i dacã conecta—i mufa DIGITAL AUDIO OUTPUT a
acestui aparat la un amplificator cu decodor Dolby Digital, DTS sau MPEG
încorporat.
[PCM] (pentru Dolby Digital / MPEG): Selecta—i dacã conecta—i mufa
DIGITAL AUDIO OUTPUT a acestui aparat la un amplificator fãrã decodor
Dolby Digital sau MPEG încorporat.
[Anulat] (pentru DTS): Selecta—i dacã conecta—i mufa DIGITAL AUDIO
OUTPUT a acestui aparat la un amplificator fãrã decodor DTS încorporat.
Frecventa Model (Frecven—ã) – Selecteazã frecven—a de e…antionare a
semnalului audio.
[48 KHz]: Semnalele audio sunt convertite întotdeauna la 48 kHz.
[96 KHz]: Semnalele audio sunt redate în formatul lor original.
DRC (Dynamic Range Control) – Face sunetul clar dacã volumul este redus
(numai Dolby Digital). Seta—i pe [Pornit] pentru acest efect.
Vocal – Activa—i [Pornit] numai dacã reda—i un DVD karaoke pe mai multe
canale. Canalele karaoke ale discului vor fi mixate într-un sunet stereo normal.
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 9
Modifica—i setãrile de blocare
Trebuie sã seta—i op—iunea [Codul Zon] pentru a utiliza op—iunile de blocare.
Selecta—i op—iunea [Codul Zon] …i apoi apãsa—i B. Introduce—i o parolã din 4 cifre
…i apoi apãsa—i ENTER. Introduce—i-o din nou …i apãsa—i ENTER pentru
confirmare. Dacã a—i fãcut o gre…ealã când a—i introdus numãrul, apãsa—i CLEAR
…i apoi corecta—i.
Dacã a—i uitat parola, o pute—i reseta. Mai întâi, scoate—i discul din aparat. Intra—i
în meniul setup …i apoi introduce—i numãrul din 6 cifre “210499”. În fereastra de
afi…aj va apãrea "P CLr”, iar parola va fi …tearsã.
Rating – Selecta—i un nivel de clasificare. Cu cât nivelul este mai mic, cu atât
clasificarea este mai strictã. Selecta—i [Deblocheaza] pentru a dezactiva
clasificarea.
Parola – Seteazã sau schimbã parola pentru setãrile de blocare.
[Nou]: Introduce—i o nouã parolã din 4 cifre cu ajutorul butoanelor numerice …i
apãsa—i ENTER. Introduce—i din nou parola pentru confirmare.
[Schimba]: Introduce—i de douã ori noua parolã, dupã ce a—i introdus parola
actualã.
Codul Zon – Selecteazã un cod pentru o zonã geograficã, ca nivel de
clasificare a redãrii. Acesta stabile…te ce standarde regionale sunt
utilizate pentru clasificarea DVD-urilor controlate prin blocarea pentru copii.
(A se vedea pagina 15)
Afi…area informa—iilor discului
PE TELECOMANDÃ
1
2
3
4
Apãsa—i DISPLAY:
Selecta—i un element:
Modifica—i setãrile din meniul Display:
Pentru a reveni la ie…ire:
DISPLAY
vV
b B / ENTER
DISPLAY
Afi…area informa—iilor discului - mai multe
lucruri pe care le pute—i face
Pute—i selecta un element apãsând vV …i modifica sau selecta setarea apãsând
b B sau utilizând butoanele numerice (0-9).
Numãrul titlului (sau track-ului) curent/numãrul total de titluri
(sau track-uri)
Numãrul capitolului curent/numãrul total de capitole
Modifica—i setãrile pentru altele
B.L.E. (Expansiune nivel de negru) – Pentru a selecta nivelul de negru al
imaginilor redate. Seta—i dupã preferin—e …i conform capacitã—ii monitorului.
Timp de redare trecut
Timpul total selectat al titlului/fi…ierului curent
Viteza Copiere (Rata de e…antionare la înregistrare) – Pute—i alege o ratã de
e…antionare pentru înregistrarea directã USB. Ratele de e…antionare mai mari
oferã o calitate mai bunã a sunetului, dar utilizeazã mai mult spa—iu pe USB
Flash Drive. Pentru înregistrare USB directã, a se vedea pagina 14.
Limba sau canalul audio selectat
DivX VOD
DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc.
Acesta este un aparat DivX certificat oficial, care redã imagini DivX. Vizita—i
www.divx.com pentru mai multe informa—ii …i instrumente software pentru convertirea fi…ierelor dvs. în filme DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest aparat DivX Certified® trebuie
înregistrat pentru a putea reda con—inut DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a
genera codul de înregistrare, localiza—i sec—iunea DivX VOD în meniul de setare
al aparatului. Merge—i la vod.divx.com cu acest cod, pentru a parcurge procesul
de înregistrare …i a afla mai multe despre DivX VOD.
Subtitrarea selectatã
Unghiul selectat/numãrul total de unghiuri
Symbol Used in this Manual
ALL
DVD
WMA
Toate discurile …i fi…ierele
enumerate mai jos
DVD …i DVD±R/RW finalizat
Fi…iere WMA
ACD
CD-G
MP3
DivX
Audio CD-uri
Discuri CD-G
Fi…iere MP3
Fi…iere DivX
[Înregistrare]: Afi…eazã codul de înregistrare al playerului dvs.
[Sterge]: Dezactiveazã playerul …i afi…eazã codul de dezactivare.
9
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 10
Pentru a întrerupe redarea ALL
Redarea unui disc
PE TELECOMANDÃ
1
2
3
4
5
Deschide—i platanul discului:
Introduce—i un disc:
Închide—i platanul discului:
Începe—i redarea:
Pentru a opri redarea:
Z
Z
N
x
OPEN/CLOSE
Apãsa—i PAUSE/STEP (X) pentru a întrerupe redarea. Apãsa—i PLAY ( N)
pentru a continua redarea.
Redare cadru cu cadru DVD
DivX
Apãsa—i PAUSE/STEP (X) repetat pentru redare cadru cu cadru.
OPEN/CLOSE
PLAY
STOP
Redarea unui disc - mai multe lucruri pe care
le pute—i face
Oprirea redãrii
Punctul de reluare poate fi …ters dacã este apãsat un buton (de exemplu:
POWER, OPEN/CLOSE etc.). Aparatul înregistreazã punctul de oprire, în func—
x ” scurt. Apãsa—i PLAY ( N) pentru a relua
ie de disc. Pe ecran apar “ Xx
x) din nou sau
redarea (de la punctul scenei respective). Dacã apãsa—i STOP (x
scoate—i discul (pe ecran apare “ x ”), aparatul va …terge punctul de oprire.
=
=
Xx Reluare oprire, x Oprire completã)
(X
Punctul de reluare poate fi …ters prin apãsarea unui buton (de exemplu:
POWER, OPEN/CLOSE etc.)
Redarea unui DVD care are meniu DVD
Majoritatea DVD-urilor au acum meniuri care se încarcã primele, înainte ca
filmul sã înceapã. Pute—i naviga în aceste meniuri cu ajutorul vV b B sau cu un
buton numeric, pentru eviden—ierea unei op—iuni. Apãsa—i ENTER pentru
selectare.
Redare repetatã ALL
Apãsa—i REPEAT repetat pentru a selecta un element pe care dori—i sã-l repeta—
i. Titlul, capitolul, track-ul curent sau toate vor fi redate repetat. Pentru a reveni
la redarea normalã, apãsa—i REPEAT repetat pentru a selecta [Anulat].
Derulare înainte sau înapoi DVD
DivX
ACD
WMA
MP3
Apãsa—i SCAN (m sau M) pentru derulare înainte sau înapoi în timpul
redãrii. Pute—i modifica viteza de redare apãsând repetat SCAN (m sau M).
Apãsa—i PLAY ( N) pentru a continua redarea la vitezã normalã.
- DVD, DivX: mmb P mm P mb P m / M p MB p MM p MMB
- ACD, WMA, MP3: mx8 P mx4 P mx2 / Mx2 p Mx4 p Mx8
Repetarea unei anumite por—iuni (A-B) DVD
DivX
ACD
Apãsa—i A-B la începutul por—iunii pe care dori—i s-o repeta—i …i din nou la sfâr…itul
por—iunii. Por—iunea selectatã va fi repetatã continuu. Pentru a reveni la redarea
normalã, apãsa—i A-B pentru a selecta [Anulat].
Selectarea unei limbi pentru subtitrare DVD
În timpul redãrii, apãsa—i SUBTITLE (
subtitrare doritã.
DivX
) repetat pentru a selecta limba de
Vizionare dintr-un unghi diferit DVD
Dacã indicatorul de unghi apare pe ecran un moment, pute—i selecta un unghi
diferit al camerei apãsând repetat ANGLE ( ).
Redarea unui disc DVD VR
Ascultarea unei limbi audio diferite DVD
Acest aparat poate reda discuri DVD-RW înregistrate cu un format Video
Recording (VR). Când introduce—i un disc DVD VR, pe ecran apare meniul.
Folosi—i vV pentru a selecta un titlu …i apoi apãsa—i PLAY ( N). Pentru a afi…a
meniul DVD-VR, apãsa—i DVD MENU sau TITLE.
Unele discuri DVD-VR sunt înregistrate cu date CPRM de cãtre un DVD
RECORDER. Player-ul nu suportã discurile de acest tip.
În timpul redãrii, apãsa—i repetat AUDIO ( ) pentru a comuta între limbile
audio, canalele sau metodele de codare disponibile.
Salt la capitolul/track-ul/fi…ierul urmãtor/anterior ALL
Apãsa—i SKIP (>) pentru a trece la urmãtorul capitol/track/fi…ier.
Apãsa—i SKIP (.) pentru a reveni la începutul capitolului/track-ului/fi…ierului
curent.
Apãsa—i SKIP (.) de douã ori scurt pentru a trece la capitolul/track-ul/fi…ierul
anterior.
10
Reducerea vitezei de redare
DivX
DVD
DivX
CD-G
(numai înainte)
Când redarea este întreruptã, apãsa—i SCAN (M) pentru a reduce viteza de
redare înapoi sau înainte. Pute—i modifica viteza de redare apãsând repetat
SCAN (M). Apãsa—i PLAY (N) pentru a continua redarea la vitezã normalã.
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Vizionarea unei imagini video mãrite DVD
Page 11
DivX
În timpul redãrii sau în modul pauzã, apãsa—i repetat ZOOM pentru a selecta
modul zoom. Vã pute—i deplasa în imaginea mãritã cu ajutorul butoanelor
vVb B. Apãsa—i CLEAR pentru a ie…i.
(100% p 200% p 300% p 400% p 100%)
Vizualizarea meniului titlu DVD
Apãsa—i TITLE pentru a afi…a meniul titlu al discului, dacã existã.
Vizualizarea meniului DVD-ului DVD
Apãsa—i DVD MENU pentru a afi…a meniul discului, dacã existã.
Marcarea unei scene preferate DVD
DivX
Pute—i marca pozi—ii apãsând MARKER la pozi—ia doritã pute—i utiliza pânã la 9
markeri. De asemenea, pute—i reapela sau …terge pozi—iile apãsând SEARCH.
Utiliza—i b sau B pentru a selecta markerul dorit în meniul [MARK SEARCH] …i
apoi apãsa—i ENTER pentru a-l reapela sau CLEAR pentru a-l …terge.
Începerea redãrii de la momentul selectat DVD
DivX
Cãuta—i punctul de începere al codului timpului introdus. Apãsa—i DISPLAY …i
apoi selecta—i iconi—a ceasului. Introduce—i o orã …i apoi apãsa—i ENTER. De
exemplu, pentru a gãsi o scenã la 1 orã, 10 minute …i 20 secunde, introduce—i
"11020” …i apãsa—i ENTER. Dacã introduce—i gre…it cifrele, apãsa—i CLEAR
pentru a putea introduce din nou.
Memorarea ultimei scene DVD
ACD
Acest aparat memoreazã ultima scenã de pe ultimul disc vizionat. Ultima scenã
rãmâne în memorie chiar dacã scoate—i discul din player sau dacã închide—i
aparatul. Dacã pune—i un disc care are scena memoratã, aceasta este reapelatã
automat.
Screen Saver
Imaginea de screen saver apare când a—i lãsat aparatul în modul oprit timp de
circa cinci minute. Dacã screen saver-ul este afi…at timp de cinci minute,
aparatul se opre…te automat.
Selectare sistem
Trebuie sã selecta—i modul de sistem corespunzãtor pentru sistemul dvs. TV.
Scoate—i discul existent în aparat, —ine—i apãsat PAUSE/STEP (X) timp de peste
cinci secunde, pentru a putea selecta un sistem (PAL, NTSC).
Disc mixt sau USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA …i JPEG
Când reda—i un disc sau de pe un USB Flash Drive care con—ine fi…iere DivX,
MP3/WMA …i JPEG, pute—i selecta meniul fi…ierelor pe care dori—i sã le reda—i,
apãsând TITLE.
Redarea unui fi…ier de film DivX
PE TELECOMANDÃ
1
2
3
4
Deschide—i platanul discului:
Introduce—i un disc:
Închide—i platanul discului:
Selecta—i un fi…ier film din meniu:
Z
OPEN/CLOSE
Z
OPEN/CLOSE
v V, DVD MENU
Pentru a merge direct la fi…ier …i a-l reda,
introduce—i numãrul fi…ierului utilizând butoanele
numerice (0-9).
5 Începe—i redarea:
6 Pentru a opri redarea:
N
x
PLAY
STOP
Redarea unui fi…ier de film DivX - mai multe
lucruri pe care le pute—i face
Schimbarea setului de caractere pentru afi…area corectã a subtitrãrii
la un DivX®
‰ine—i apãsat SUBTITLE (Subtitrare) timp de circa 3 secunde în timpul redãrii.
Apare codul de limbã. Apãsa—i b B pentru a selecta un alt cod de limbã, pânã
când subtitrarea apare corect …i apoi apãsa—i ENTER.
Cerin—e pentru fi…ierele DivX
Compatibilitatea fi…ierului DivX cu acest player este limitatã astfel:
• Rezolu—ie disponibilã: 720 x 576 (l x H) pixeli.
• Denumirea fi…ierului DivX …i a subtitrãrii este limitatã la 45 caractere.
• Extensii fi…iere DivX: “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
• Subtitrãri DivX care pot fi redate: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
• Format de codec care poate fi redat: “DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”,
“MP43”, “3IVX”
• Numai func—ia de redare este suportatã pe aparat la DivX 6.0.
• Format audio care poate fi redat: “Dolby Digital”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”
• Frecven—a de e…antionare: în limitele a 8 a 48 kHz (MP3),
în limitele a 32 a 48 kHz (WMA)
• Rata de e…antionare: în limitele a 8 a 320 kbps (MP3),
în limitele a 32 a 192 kbps (WMA), sub 4 Mbps (fi…ier DivX)
• Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
• Numãr maxim de fi…iere / folder: Sub 600 (numãr total de fi…iere …i foldere)
11
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 12
• Acest player nu suportã fi…iere înregistrate cu GMC*1 sau Qpel*2. Acestea
sunt tehnici de codare video în MPEG4 standard, cum are DivX.
*1 GMC - Global Motion Compensation (Compensa—ie globalã de mi…care)
*2 Qpel - Quarter pixel (un sfert de pixel)
Pentru a asculta discuri sau fi…iere cu muzicã
PE TELECOMANDÃ
1
2
3
4
Deschide—i platanul discului:
Introduce—i un disc:
Închide—i platanul discului:
Selecta—i un fi…ier muzicã din meniu:
Z OPEN/CLOSE
Z OPEN/CLOSE
v V, DVD MENU
Pentru a merge direct la track/fi…ier …i pentru a-l reda,
introduce—i numãrul track-ului/fi…ierului utilizând
butoanele numerice (0-9).
5 Începe—i redarea:
6 Pentru a opri redarea:
N PLAY
x STOP
Pentru a asculta discuri sau fi…iere cu muzicã mai multe lucruri pe care le pute—i face
Crearea propriului program
Pute—i reda con—inutul unui disc în ordinea doritã, ordonând melodiile de pe disc.
Pentru a adãuga melodii la lista programului, apãsa—i PROGRAM (Programeaza)
pentru a intra în modul de editare a programului (în meniu apare semnul E ).
Selecta—i melodia doritã din listã [Lista], apoi apãsa—i ENTER pentru a adãuga
melodia respectivã în lista programului. Selecta—i o melodie din lista programului
…i apoi apãsa—i ENTER pentru a începe redarea programatã. Pentru a …terge o
melodie din lista programului, selecta—i melodia pe care dori—i s-o …terge—i …i apoi
apãsa—i CLEAR în modul de editare a programului. Pentru a …terge toate melodiile din lista programului, selecta—i [Sterge Tot] …i apoi apãsa—i ENTER în modul de
editare a programului. Programul este …ters când discul este scos sau când
aparatul este închis.
Redarea unui disc CD-G
Odatã ce a—i introdus un disc CD-G, pe ecran apare un meniu. Folosi—i vV
pentru a selecta un track …i apoi apãsa—i PLAY ( N). Pentru a afi…a meniul
x ).Pute—i afi…a meniul setup
CD-G în timpul redãrii, apãsa—i de douã ori STOP (x
apãsând SETUP numai când meniul CD-G apare pe ecranul televizorului.
12
Afi…area informa—iilor despre fi…ier (ID3 TAG)
În timp ce reda—i un fi…ier MP3 care con—ine informa—ii despre fi…ier, pute—i afi…a
informa—iile apãsând repetat DISPLAY.
Cerin—e pentru fi…ierele cu muzicã MP3/WMA
Compatibilitatea fi…ierelor MP3/WMA cu acest aparat este limitatã astfel:
• Extensii de fi…iere: “.mp3”, “.wma”
• Frecven—a de e…antionare: în limitele a 8 a 48 kHz (MP3),
în limitele a 32 a 48 kHz (WMA)
• Rata de e…antionare: în limitele a 8 a 320 kbps (MP3),
în limitele a 32 a 192 kbps (WMA)
• Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
• Numãr maxim de fi…iere / folder: Sub 600 (numãr total de fi…iere …i foldere)
Sfat:
‰ine—i apãsat v V pentru a trece la pagina anterioarã sau urmãtoare
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 13
Vizionarea unei imagini foto mãrite
Vizualizarea fi…ierelor foto
PE TELECOMANDÃ
1
2
3
4
Deschide—i platanul discului:
Introduce—i un disc:
Închide—i platanul discului:
Selecta—i un fi…ier foto din meniu:
Z OPEN/CLOSE
Z OPEN/CLOSE
v V, DVD MENU
Pentru a merge direct la fi…ier …i a-l reda,
introduce—i numãrul fi…ierului utilizând butoanele
numerice (0-9).
5 Afi…a—i fi…ierul selectat pe tot ecranul:
6 Pentru a reveni la meniu:
În timp ce vizualiza—i o fotografie pe tot ecranul, apãsa—i repetat ZOOM pentru a
selecta modul zoom. Vã pute—i deplasa în imaginea mãritã cu ajutorul
butoanelor vVb B. Apãsa—i CLEAR pentru a ie…i.
Cerin—e pentru fi…ierele foto
Compatibilitatea fi…ierului JPEG cu acest aparat este limitatã astfel:
• Extensii de fi…iere: “.jpg”
• Dimensiune fotografie: Se recomandã sub 2 MB
• Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
• Numãr maxim de fi…iere / folder: Sub 600 (numãr total de fi…iere …i foldere)
N PLAY
x STOP
Vizualizarea fi…ierelor foto - mai multe lucruri
pe care le pute—i face
Vizualizarea fi…ierelor foto ca slide show (diapozitive)
Folosi—i vV b B pentru a eviden—ia iconi—a ( ) …i apoi apãsa—i ENTER pentru a
începe derularea diapozitivelor. Pute—i modifica viteza de afi…are a diapozitivelor
folosind b B când este eviden—iatã iconi—a ( ).
Salt la fotografia urmãtoare/anterioarã
Apãsa—i SKIP (. sau >) pentru a vizualiza fotografia anterioarã/urmãtoare.
Rotirea unei fotografii
Folosi—i vV pentru a roti fotografia pe tot ecranul în sensul invers al acelor de
ceasornic sau în sensul acelor de ceasornic, în timp ce vizualiza—i o fotografie
pe tot ecranul.
Întreruperea unei derulãri de diapozitive
Apãsa—i PAUSE/STEP (X) pentru a întrerupe derularea diapozitivelor. Apãsa—i
PLAY ( N) pentru a continua derularea diapozitivelor.
Pentru a asculta muzicã în timpul derulãrii diapozitivelor
Pute—i asculta muzicã în timp ce derula—i diapozitive, dacã discul con—ine atât
fi…iere cu muzicã, cât …i fi…iere cu fotografii. Folosi—i vV b B pentru a eviden—ia
iconi—a (
) …i apoi apãasa—i ENTER pentru a începe derularea diapozitivelor.
13
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 14
Înregistrare USB directã
Conecta—i USB Flash Drive-ul la aparat înainte de înregistrare. Seta—i op—iunea
[Viteza Copiere] dupã caz. (A se vedea pagina 9)
1 Introduce—i un Audio CD:
2 Selecta—i un track:
PE TELECOMANDÃ
v V, DVD MENU
Pentru a merge direct la track …i a-l reda,
introduce—i numãrul track-ului utilizând butoanele
numerice (0-9).
3 Începe—i înregistrarea:
4 Pentru a opri înregistrarea:
AUDIO
x
STOP
Mod de înregistrare
Pute—i înregistra track-ul dorit sau toate track-urile de pe Audio CD pe USB
Flash Drive.
• Pentru înregistrarea unui track: Apãsa—i AUDIO în timpul redãrii, în modul
pauzã sau reluare oprire.
• Pentru înregistrarea unui disc: Apãsa—i AUDIO în modul oprit complet.
• Pentru înregistrare listã program: În modul oprit, apãsa—i AUDIO dupã ce a—i
selectat un track din lista programului.
Note cu privire la înregistrarea USB directã
• Înregistrarea este disponibilã numai pentru track-uri Audio CD.
• Dacã folosi—i aceastã func—ie, folderul “CD_REC” va fi creat automat pe USB
Flash Driver …i apoi fi…ierele cu muzicã vor fi salvate în acesta.
• Dacã scoate—i USB Flash Drive-ul sau opri—i sau deschide—i aparatul în timpul
înregistrãrii, pute—i provoca defec—iuni.
• Dacã spa—iul rãmas pe USB Flash Drive este insuficient, înregistrarea nu
poate fi efectuatã. Pentru a mãri spa—iul liber, …terge—i fi…ierele de pe acesta
utilizând computerul.
• Discurile CD-G …i audio CD-urile codate în DTS nu pot fi înregistrate.
• HDD-urile externe, cititoarele multicard, dispozitivele USB cu mai multe parti—
ii, dispozitivele blocate …i MP3 player-ele nu sunt suportate.
• Pute—i seta viteza de înregistrare apãsând AUDIO în timpul înregistrãrii
directe USB.
- X1 Track: În timpul înregistrãrii la vitezã normalã, pute—i asculta muzicã.
- X4 Track: În timpul înregistrãrii la vitezã de 4X, nu pute—i asculta muzicã.
• Format de înregistrare: fi…ier MP3
• Rata de e…antionare cu codare: 128 kbps / 160 kbps / 192 kbps / 256 kbps /
320 kbps
• Numãr maxim de fi…iere / folder: Sub 600 (numãr total de fi…iere …i foldere)
14
Efectuarea de copii neautorizate dupã materiale protejate la copiere, inclusiv
software, fi…iere, emisiuni …i înregistrãri de sunet, poate fi consideratã o încãlcare a
drepturilor de autor …i poate constitui infrac—iune.
Echipamentul nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.
Fi—i responsabil
Respecta—i drepturile de autor
Utilizarea unui USB Flash Drive
Pute—i reda fi…iere MP3/WMA/JPEG/DivX pe USB Flash Drive cu versiunea
2.0 / 1.1.
1 Conecta—i un USB Flash Drive la portul
USB al aparatului:
2 Afi…a—i ecranul de meniu în modul oprit:
3 Selecta—i un fi…ier:
PE TELECOMANDÃ
RETURN
v V, DVD MENU
O
Pentru a merge direct la fi…ier …i a-l reda,
introduce—i numãrul fi…ierului utilizând butoanele
numerice (0-9).
4 Reda—i fi…ierul:
5 Scoate—i unitatea USB Flash Drive:
N
-
PLAY
Observa—ii despre USB Flash Drive
• Pute—i comuta între modurile USB …i DISC apãsând RETURN (O) numai în
modul oprit.
• Nu scoate—i dispozitivul USB când este în func—iune.
• Se recomandã efectuarea periodicã de copii de rezervã pentru prevenirea
pierderii datelor.
• Dacã folosi—i un cablu prelungitor USB sau un hub USB, este posibil
ca dispozitivul USB sã nu fie recunoscut.
• Pot fi redate fi…iere cu muzicã (MP3/WMA), fi…iere foto (JPEG) …i fi…iere DivX.
Pentru detalii cu privire la opera—iunile fiecãrui fi…ier, consulta—i pagina respectivã.
• Acest aparat nu este suportat dacã numãrul total de fi…iere este 600 sau mai mult.
• Rata de e…antionare: în limitele a 8 a 320 kHz (MP3), 32 a 192 kHz (WMA),
sub 4 Mbps (fi…ier DivX)
• Func—ia USB a acestui aparat nu suportã toate tipurile de dispozitive USB.
• Camerele digitale …i telefoanele mobile nu sunt suportate.
• Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi
folosit ca dispozitiv de stocare.
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 15
Coduri de limbã
Folosi—i aceastã listã pentru a introduce limba doritã pentru urmãtoarele setãri ini—iale: Audio Disc, Subtitrare Disc, Meniu disc.
Codul
de limbã
Afar
6565
Afrikaans
6570
Albanezã
8381
Ameharic
6577
Arabã
6582
Armeanã
7289
Assamezã
6583
Aymara
6588
Azerbaijanã
6590
Bashkir
6665
Bascã
6985
Bengalezã, Bangla 6678
Bhutanezã
6890
Bihari
6672
Bretonã
6682
Bulgarã
6671
Burmezã
7789
Bielorusã
6669
Chinezã
9072
Codul
Croatã
Cehã
Danezã
Olandezã
Englezã
Esperanto
Estonã
Feroezã
Fiji
Finlandezã
Francezã
Frisianã
Galicianã
Georgianã
Germanã
Greacã
Groenlandezã
Guarani
Gujarati
de limbã
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Codul
de limbã
Hausa
7265
Ebraicã
7387
Hindi
7273
Maghiarã
7285
Islandezã
7383
Indonezianã
7378
Interlingua
7365
Irlandezã
7165
Italianã
7384
Japonezã
7465
Kannada
7578
Kashmiri
7583
Kazakhã
7575
Kirghizã
7589
Coreeanã
7579
Kurdã
7585
Lao—ianã
7679
Latinã
7665
Letonã, Lettish
7686
Codul
de limbã
Lingala
7678
Lituanianã
7684
Macedoneanã
7775
Malga…ã
7771
Malaiezã
7783
Malayalam
7776
Maori
7773
Marathi
7782
Moldoveneascã
7779
Mongolã
7778
Nauru
7865
Nepalezã
7869
Norvegianã
7879
Oriya
7982
Panjabi
8065
Pashto, Pushto
8083
Persanã
7065
Polonã
8076
Portughezã
8084
Codul
de limbã
Quechua
8185
Retoromanã
8277
Românã
8279
Rusã
8285
Samoanã
8377
Sanscritã
8365
Galezã sco—ianã
7168
Sârbã
8382
Sârbo-croatã
8372
Shona
8378
Sindhi
8368
Singalezã
8373
Slovacã
8375
Slovenã
8376
Spaniolã
6983
Sudanezã
8385
Swahili
8387
Suedezã
8386
Tagalog
8476
Codul
Tajik
Tamil
Telugu
Thailandezã
Tonga
Turcã
Turkmenã
Twi
Ucraineanã
Urdu
Uzbekã
Vietnamezã
Volapük
Vel…ã
Wolof
Xhosa
Idi…
Yoruba
Zulu
Codul
Groenlanda
Hong Kong
Ungaria
India
Indonezia
Israel
Italia
Jamaica
Japonia
Kenya
Kuwait
Libia
Luxemburg
Malaiezia
Codul
regional
Maldive
MV
Mexic
MX
Monaco
MC
Mongolia
MN
Maroc
MA
Nepal
NP
Olanda
NL
Antilele Olandeze
AN
Noua Zeelandã
NZ
Nigeria
NG
Norvegia
NO
Oman
OM
Pakistan
PK
Panama
PA
Codul
regional
Paraguay
PY
Filipine
PH
Polonia
PL
Portugalia
PT
România
RO
Federa—ia Rusã
RU
Arabia Sauditã
SA
Senegal
SN
Singapore
SG
Republica Slovacã SK
Slovenia
SI
Africa de Sud
ZA
Coreea de Sud
KR
Spania
ES
Codul
Sri Lanka
Suedia
Elve—ia
Taiwan
Thailanda
Turcia
Uganda
Ucraina
Statele Unite
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Zimbabwe
de limbã
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Coduri regionale
Alege—i un cod regional din aceastã listã.
Codul
Afghanistan
Argentina
Australia
Austria
Belgia
Bhutan
Bolivia
Brazilia
Cambodgia
Canada
Chile
China
Columbia
Congo
regional
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Codul
regional
Costa Rica
CR
Croa—ia
HR
Republica Cehã
CZ
Danemarca
DK
Ecuador
EC
Egipt
EG
El Salvador
SV
Etiopia
ET
Fiji
FJ
Finlanda
FI
Fran—a
FR
Germania
DE
Marea Britanie
GB
Grecia
GR
regional
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
regional
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
15
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 16
Depanare
Simptom
Specifica—ii
Cauzã
Remediu
General
Cerin—e curent electric
Consum curent
Dimensiuni (aproximative)
Nu existã curent.
Cablul de alimentare este
deconectat.
Conecta—i bine cablul de
alimentare la priza de perete.
Aparatul este
deschis, dar nu
func—ioneazã.
Nu a—i introdus nici un disc.
Introduce—i un disc.
Nu existã
imagine.
Televizorul nu este setat sã
primeascã semnal de la aparat.
Selecta—i modul de intrare video
corect la televizor.
Cablul video nu este bine
conectat.
Conecta—i bine cablul video.
Echipamentul conectat cu cablul
audio nu este setat sã primeascã
semnal de la aparat.
Selecta—i modul de intrare corect
al amplificatorului audio.
Ie…iri
Op—iunile AUDIO nu sunt setate
corect.
Efectua—i setãrile AUDIO în pozi—ia
corectã.
Ie…ire componentã video
A—i introdus un disc care nu poate
fi redat.
Introduce—i un disc care poate fi
redat. (Verifica—i tipul discului …i
codul regional).
Ie…ire HDMI video/a
Este setat un nivel de clasificare.
Schimba—i nivelul de clasificare.
Ie…ire audio
Telecomanda nu este îndreptatã
cãtre senzorul aparatului.
Îndrepta—i telecomanda cãtre
senzorul aparatului.
Ie…ire digitalã (coaxial)
Telecomanda este prea departe
de aparat.
Folosi—i telecomanda mai aproape
de aparat.
Greutate netã (aprox.)
Temperatura de operare
Umiditatea de operare
Laser
Sistem semnal
AC 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
9W
(360 x 35 x 200) mm
(L x H x A) fãrã picioru…e
1,4 kg
5 °C la 35 °C
5 % la 90 %
Laser semiconductor
PAL / NTSC
Intrãri
Nu existã sunet.
Aparatul nu
începe redarea.
Telecomanda nu
func—ioneazã
corect.
INTRARE USB
Alimentare curent Bus
Ie…ire video
4 pini (USB 2.0 / 1.1 standard)
Curent continuu 5 V
200 mA
1,0 V (p-p), 75 Ω,
sincronizare negativã,
mufã RCA (S, D) x 1
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω
,
sincronizare negativã,
mufã RCA x 1
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω
,
mufã RCA x 2
19 pini (HDMI standard, Tip A,
Versiunea 1.2)
2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω,
mufã RCA (S, D) x 1
0,5 V (p-p), 75 Ω, mufã RCA x 1
Accesorii
Cablu RCA la SCART, telecomandã, baterie
Designul …i specifica—iile pot fi modificate fãrã o în…tiin—are
prealabilã.
16
DV552H-P.AROMLLK_ROM
9/15/10
10:18 AM
Page 17
As an ENERGY STAR® Partner,
LG has determined that this product or
product models meet the
ENERGY STAR® guidelines for energy
efficiency.
ENERGY STAR® is a U.S. registered mark.
6734 ROM cover.indd 2
10. 09. 09 �� 12:22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement