LG 42PT81, 50PT81 Owner's manual

LG 42PT81, 50PT81 Owner's manual
ROMANESTE
Televizor cu plasm„
MANUALUL UTILIZATORULUI
Modele de televizoare cu plasm„
4 2 P T 8*
5 0 P T 8*
V„ rug„m s„ citi˛i cu aten˛ie acest manual Ónainte de a
folosi aparatul.
P„stra˛i manualul pentru consult„ri ulterioare.
Nota˛i num„rul de model ∫i seria monitorului.
Examina˛i eticheta de pe partea din spate a carcasei ∫i prezenta˛i informa˛iile de pe etichet„ dealer-ului dumneavoastr„ atunci c‚nd solicita˛i efectuarea de opera˛ii de service.
ACCESORII
IN
PU
T
T
INPU V
T
RAT
IO
MEN
U
HO
LIVE
RAT
TV
EX
IT
PIP
PR
MEN
U
INDE
VE
TI
SH ME
IFT
X
1
?
4
5
PO
HO
2-Col˛ari perete
IEW
ION
INDE
VE
X
?
AL
Telecomand„
*Flekker eller fingeravtrykk på
utsiden av produktet fjernes ved
å tørke forsiktig av med en
renseklut som er spesielt egnet til
dette formålet.
C‚rp„ de cur„˛are
Cur„˛a˛i ecranul cu c‚rpa.
2-Col˛ari perete
9
Q.V
SIT
LD
RE
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru
toate modelele.
6
0
SIZ
E
TIM
E
PR
3
8
P
MA FAV/
RK
2
7
Cablu de alimentare
TV
TI
SH ME
IFT
MU
TE
AL
EE
baterii
LIVE
PR
EX
IT
OK
VO
L
IEW
SL
Manualul utilizatorului
ST
9
Q.V
RE
SIM
PLIN
K
PR
PIP
LI
DV
R
6
0
ION
LD
VC
R
I/II
INPU
T
DV
R
3
8
P
SIT
TE
X
SW T
AP
PIP
+
MA FAV/
RK
MU
TE
5
EE
PO
M
O
TV DE
DV
D
PIP
PR
2
7
SL
SIZ
E
K
PIP
TI
SH ME
IFT
VO
L
TIM
E
-
ST
OK
1
PR
LI
TI
SH ME
IFT
4
PLIN
PO
W
ER
BR
IG
HT
SIM
PIP
ACCESORIIACCESORII
Asigura˛i-v„ c„ a˛i primit urm„toarele accesorii Ómpreun„ cu televizorul. Dac„ lipse∫te oricare dintre accesorii, contacta˛i
furnizorul de la care a˛i cump„rat produsul.
Ikke bruk makt ved fjerning av
flekker. Det kan oppstå riper eller
misfarging hvis produktet ikke
behandles forsiktig.
1
CUPRINS
CUPRINS
ACCESORII................................................................1
PREPARATION
PREG√TIREA
Meniu de baz„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
COMENZILE PANOULUI FRONTAL . . . . . . . . 5
INFORMAfiII PRIVIND PANOUL POSTERIOR . . . 6
FIXAREA TELEVIZORULUI PE UN PERETE . . .7
CAPACUL POSTERIOR PENTRU
ARANJAREA CABLURILOR . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instalarea pe piedestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Montarea pe perete. Instalarea pe orizontal„ . . . . . . . 9
CONECTAREA ANTENEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT
EXTERN
INSTALAREA RECEPTORULUI HD .................11
Setare DVD .................................................................... 14
Setarea aparatului video .............................................. 17
INSTALAREA ALTOR SURSE A/V .................. 20
STEREO EXTERN .................................................... 21
INSTALAREA INTR√RII USB ..............................22
Setare pt. PC .................................................................23
- Configurarea ecranului pentru modul PC.....26
2
VIZIONAREA
/ CONTROLUCONTROL
L
WATCHING
TVTV
/PROGRAMME
PROGRAMELOR
FUNCfiIILE BUTOANELOR DE PE
TELECOMAND√............................................................30
PORNIREA TELEVIZORULUI ................................... 32
Selectarea programului ........................................... 32
Reglarea volumului......................................................32
SELECTAREA ™I REGLAREA
MENIURILOR AFI™ATE PE ECRAN ................................33
Setarea automat√ a programelor ....................... 34
Setarea manual√ a programelor ......................... 35
Setare de finefie ..........................................................36
Atribuirea unui nume de stafiie .............................37
Booster (Intensificare) ............................................38
Editarea programelor................................................ 39
Programele favorite................................................... 40
Afi™area listei de programe ................................... 41
ETICHET√ INTRODUCERE....................................42
Blocare Tasta............................................................... 43
.................................................................. 44
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Mod TimeShift (Œnregistrare temporizat„)
(Pauz„ &Reluare Live TV) . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Format hard disk (Formatare hard disc) . . . . .49
Œnregistrare instantanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Œnregistrare manual„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
List„ programat„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Calitatea Ónregistr„rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB . . . . .54
LISTA PROGRAME TV ŒNREGISTRATE . . . .56
EFECTUAREA COPIILOR DE
SIGURANfi√ USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
LIST√ FOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
LISTA MUZIC√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
LISTA FILME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
SUBTITRARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
COD ŒNREGISTRARE DIVX . . . . . . . . . . . . . . .72
CUPRINS
PICTURE
CONTROCONTROL
LUL IMAGINILOR
CONFIGURAREA OREI
VIZUALIZAREA PIP(PICTURE-IN-PICTURE) .73
CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII
(FORMATULUI IMAGINII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
PRECONFIGURAREA SET√RILOR DE IMAGINE
- Preconfigurarea modului imagine . . . . . . . .77
- Controlul automat al tonului de culoare
(Cald/Medium/Rece) . . . . . . . . . . . . . . .78
REGLAREA MANUAL√ A IMAGINII
- Mod imagine - op˛iune utilizator . . . . . . . . .79
- Ton culoare - op˛iune utilizator . . . . . . . . . .80
TEHNOLOGIA DE
ŒMBUN√T√fiIRE A IMAGINII
. . . . . . . . .81
Demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
AVANSAT - CINEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
AVANSAT- NIVEL NEGRU (ŒNTUNECAT) . . .84
RESETARE IMAGINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Minimizarea remanen fiei imaginilor(ISM)Metoda .86
MOD IMAGINE CONSUM SC√ZUT . . . . . . . .87
Setarea ceasului.......................................................96
DEZACTIVAREA/ACTIVAREA
TEMPORIZATORULUI AUTOMAT ....................97
CONFIGURAREA
TEMPORIZATORULUI SOMN ............................98
CONFIGURAREA OPRIRII AUTOMATE .......99
TELETEXTUL
Activarea / dezactivarea teletextului ................100
Sistemul SIMPLE ....................................................100
Sistemul TOP ............................................................101
Sistemul FASTEXT ..................................................101
Func˛ii teletext speciale .........................................102
CONTROL SUNET ™I LIMB√
NIVEL VOLUM AUTOMAT ...................................88
CONFIGUR√RILE
SUNETULUI PRESETAT - MOD SUNET .......89
REGLAREA SET√RILOR
SUNETULUI - MOD UTILIZATOR .....................90
Balance ............................................................................91
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA
DIFUZOARELOR TV ...............................................92
I/II
- Recepfiia stereo / dual√ .................................93
- Recepfiia de tip NICAM .................................94
- Selectarea ie™irii de sunet .............................94
Selectare ˛ar„ / Limb„ pentru meniul
afi∫at pe ecran ........................................................... 95
ANEX√
DEPANAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ŒNTREfiINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
SPECIFICAfiII DE PRODUS . . . . . . . . . . . . 106
PROGRAMAREA TELECOMENZII . . . . . . 107
Coduri IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Setarea Dispozitivului de Comand√
Extern√; RS-232C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
3
PREG√TIREA
Meniu de baz„
PREG√TIREA
Acest meniu este un ghid al con˛inutului.
Œn Meniul Ini˛ial, accesa˛i lista de Œnregistr„ri a DVR, Œnregistrarea manual„ a DVR, Schedule List (Lista
program„ri), Photo List (Lista fotografii), Music List (Lista muzic„), Movie List (Lista filme) sau TV Meniu
(Meniul TV).
INPUT
TV
INPUT
MODE
TV
POWER
DVR
Acas „
DVD
BRIGHT
RATIO
SIMPLINK
VCR
TEXT
PIP
PIP PR- PIP PR+
I/II
SWAP PIP INPUT
Spa˛
Spa˛ iu liber
ÎNALT√
NORMAL
TV înregistrat
LIST
DVR
LIVE TV
G p.46
Înregistrare man.
EXIT
MENU
Lista program.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
List„„ cu poze
List„„ muzic„„
VOL
FAV/
MARK
PR
Meniu TV
MUTE
1
4
2
List„„ cu filme
3
70
G p . 6 2~7
COMENZILE PANOULUI FRONTAL
■
PREG√TIREA
Aceasta este o reprezentare simplificat„ a panoului frontal. Cele ar„tate aici pot fi diferite de televizorul
dumneavoastr„.
■ Dac„ televizorul are film de protec˛ie, ∫terge˛i suportul cu o c‚rp„ de lustruit, dup„ ce a˛i Óndep„rtat filmul de protec˛ie ata∫at.
Senzorul pentru telecomand„
indicator pus Ón func˛iune/standby
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• Lumin„ verde c‚nd aparatul este pus Ón func˛iune.
• este iluminat portocaliu atunci c‚nd aparatul este
Ónchis Ón timpul Ónregistr„rii.
INPUT
MENU
INPUT
INPUT
MENU
PR
VOL
OK
OK
Buton
POWER
MENU
VOL
Buton
Butonul
MENU
INPUT
(INTRARE)
VOL
OK
PR
PR
Buton
OK
Butoane pentru Volum
Butoane pentru
Program
5
PREG√TIREA
INFORMAfiII PRIVIND PANOUL POSTERIOR
■
Aceasta este o reprezentare simplificat„ a panoului posterior. Cele ar„tate aici pot fi diferite de televizorul dumneavoastr„.
PREG√TIREA
AV
V IN 3
AV IN 3
S-VIDEO
Intrare S-Video
S-VIDEO
Conecta˛i mufa S-Video de
ie∫ire de la un dispozitiv SVIDEO.
1
AV 1
HDMI/DVI IN
HDMI IN
HDMI/DVI IN
IN
RGBHDMI
IN
1
HDMI IN
AV 2
AUDIO
VARIABLE AUDIO OUT VARIABLE AUDIO OUT
COMPONENT IN
VARIABLE
ARIABLE A
AUDIO
UDIO OUT
VIDEO L/MONO AUDIO R
USB
COMPONENT IN
3
4
6
1
Intrare HDMI
Conecta˛i un semnal HDMI la HDMI IN.
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
2
Intrare RGB/Audio
Conecta˛i ie∫irea monitorului de la un PC la
portul de intrare corespunz„tor.
3
Intrare Component
Conecta˛i un dispozitiv component video/audio
la aceste jacuri.
4
ANTENNA
IN
AV 2
AUDIO
(RGB/DVI)
2
VIDEO
COMPONENT IN
AV
AV 1
RGB IN
RGB
1(PC)
RS-232C IN
VICE)
(CONTROL&SERVICE)
(CONTROL&SER
1
AV 2
2
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
2
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
1
Intrare Audio/Video
Conecta˛i ie∫irea audio/video
de la un dispozitiv extern la
aceste jacuri.
2
RGB IN
HDMI/DVI IN
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
AV IN 3
8
6
USB
USB
Intrare USB
Ie∫ire audio variabil„
Conecta˛i un amplificator extern sau ad„uga˛i
un subwoofer la sistemul dumneavoastr„ de
sunet surround.
5
6
7
5
PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)
Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de control la jacul RS-232C.
6
Muf„ Euro Scart (AV1/AV2)
Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la
un dispozitiv extern la aceste jacuri.
7
Intrare anten„
Conecta˛i semnalele aeriene la acest jac.
8
Muf„ cablu de alimentare
Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie electric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indicat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i
niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie
electric„ Ón curent continuu.
FIXAREA TELEVIZORULUI PE UN PERETE
(Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.)
■
■
1
PREG√TIREA
Instala˛i produsul aproape de perete pentru a nu c„dea dac„ este Ómpins spre Ónapoi.
Instruc˛iunile de mai jos prezint„ un mod mai sigur de instalare a produsului, prin fixarea de perete,
astfel Ónc‚t produsul s„ nu cad„ dac„ este tras spre Ónainte. Se previne astfel c„derea produsului ∫i
r„nirea persoanelor, precum ∫i deteriorarea produsului prin c„dere. Nu l„sa˛i copiii s„ se ca˛ere sau
s„ trag„ de produs.
2
1
Utiliza˛i ∫uruburile cu ochi sau bol˛urile / col˛arii TV pentru a fixa produsul de perete dup„ cum se
arat„ Ón imagine.
(Dac„ produsul dumneavoastr„ are bol˛uri Ón pozi˛ia ∫uruburilor cu ochi Ónainte de a introduce
∫uruburile cu ochi, desface˛i bol˛urile.)
* Introduce˛i ∫uruburile cu ochi sau bol˛urile / col˛arii TV ∫i str‚nge˛i-le bine Ón orificiile superioare.
2
Fixa˛i col˛arii cu bol˛uri (nu sunt livrate cu produsul, trebuie achizi˛ionate separat) pe perete. Potrivi˛i
Ón„l˛imea col˛arului montat pe perete.
3
3
Folosi˛i o funie rezistent„ (nu este livrat„ cu produsul, trebuie achizi˛ionat„ separat) pentru a
lega produsul. Se recomand„ s„ lega˛i funia astfel Ónc‚t s„ fie Ón pozi˛ie orizontal„ Óntre perete
∫i produs.
! OBSERVAfiIE
G
G
G
C‚nd muta˛i produsul Óntr-o nou„ loca˛ie desface˛i mai Ónt‚i funia.
Utiliza˛i un suport sau un dulap suficient de mare ∫i rezistent pentru m„rimea ∫i greutatea produsului.
Pentru o utilizare Ón condi˛ii de siguran˛„ a produsului asigura˛i-v„ c„ Ón„l˛imea col˛arului montat pe
perete este aceea∫i cu cea a produsului.
7
PREG√TIREA
CAPACUL POSTERIOR PENTRU ARANJAREA CABLURILOR
1
fiine˛i SISTEMUL DE GESTIONARE A CABLURILOR cu m‚inile ∫i ap„sa˛i-l a∫a cum se arat„.
PREG√TIREA
GESTIONARE CABLURI
8
2
Conecta˛i cablurile dup„ cum este necesar.
Pentru a conecta un echipament adi˛ional, parcurge˛i sec˛iunea Conectarea echipamentelor externe.
3
Reinstala˛i CABLE MANAGEMENT (GESTIONARE CABLURI) conform indica˛iilor.
■
■
Televizorul poate fi instalat Ón mai multe moduri, cum ar fi pe un perete sau pe o suprafa˛„ de lucru etc.
Televizorul este conceput pentru montare pe orizontal„.
ŒMP√M¬NTARE
Œntrerup„tor de
scurtcircuit
PREG√TIREA
Alimentare cu
energie
electric„
Ave˛i grij„ s„ conecta˛i conductorul de legare la p„m‚nt
pentru a preveni eventualele electrocut„ri. Dac„ nu sunt
posibile metode de Ómp„m‚ntare, chema˛i un electrician
calificat s„ instaleze un disjunctor separat. Nu Óncerca˛i
s„ lega˛i la p„m‚nt unitatea conect‚nd-o la firele de la
telefon, paratr„snete sau conducte de gaz.
INSTALAREA PE PIEDESTAL
Pentru o ventilare corespunz„toare, asigura˛i o distan˛„ de 4" pe fiecare parte ∫i de la perete.
4 inci
4 inci
4 inci
4 inci
R
MONTAREA PE PERETE. INSTALAREA PE ORIZONTAL„
Pentru o ventilare corespunz„toare, p„stra˛i o distan˛„ de 4 inci Ón fiecare parte, precum ∫i de la perete.
Instruc˛iuni detaliate pentru instalare sunt disponibile la v‚nz„torul local, consulta˛i ∫i Ghidul Instal„rii ∫i
4 inci
4 inci
4 inci
4 inci
4 inci
9
PREG√TIREA
■
Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conecta˛i nici un cablu de alimentare Ónainte de conectarea
tuturor echipamentelor.
AV IN 3
USB
CONECTAREA ANTENEI
S-VIDEO
Pentru calitate optim„ a imaginii, regla˛i direc˛ia antenei.
■ Cablul de anten„ ∫i convertorul nu sunt incluse.
PREG√TIREA
VIDEO L/MONO AUDIO R
■
USB
AV IN 2
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
RGB IN
COMPONENT IN
HDMI/DVI IN
VARIABLE AUDIO OUT
HDMI IN
1
AV 2
1
2
R AUDIO L/MONO VIDEO
AV 1
RGB IN
AV IN 1
2
AV OUT
ANTENNA
IN
S-VIDEO
2
VARIABLE AUDIO OUT
Locuin˛e/Apartamente uni-familiale
(Conecta˛i la mufa de perete pentru antena exteCOMPONENT IN
rioar„)
UHF
AV 1
RGB IN
HDMI/DVI IN
AV 2
ANTENNA
IN
HDMI IN
Amplificator 2
de semnal
VHF
VARIABLE AUDIO OUT
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
1
VIDEO L/MONO AUDIO R
Cablu coaxial RF (75 ohmi)
Anten„ de
exterior
Anten„
USB
HDMI IN
1
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
HDMI/DVI IN
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
Muf„ de
perete
pentru
anten„
AV IN 3
Locuin˛e/Apartamente multi-familiale
(Conecta˛i la mufa de perete pentru anten„)
Œn zonele cu semnal slab, pentru a ob˛ine o calitate mai bun„ a imaginii, instala˛i un amplificator de semIN din dreapta.
nal la anten„, a∫a cum se prezint„ COMPONENT
Ón imaginea
■ Dac„ este necesar s„ Ómp„r˛i˛i semnalul pentru dou„ televizoare, utiliza˛i un splitter de semnal pentru
anten„ pentru a realiza conexiunea.
■
10
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conecta˛i nici un cablu de alimentare Ónainte de conectarea
tuturor echipamentelor.
■ Cele ar„tate aici pot fi diferite de televizorul dumneavoastr„.
■
INSTALAREA RECEPTORULUI HD
La conectarea cu un cablu component
AUDIO
VIDEO
VAR
Conecta˛i mufele de ie∫ire ale DVD-ului (Y, PB, PR) la
mufele COMPONENT IN VIDEO de pe televizor.
2
Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe convertorul
digital cu mufa jack COMPONENT IN AUDIO de pe
televizor.
COMPONENT IN
1
3
Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de utilizare al convertorului.)
4
Selecta˛i sursa de intrare Component utiliz‚nd butonul
INPUT de pe telecomand„.
Semnal
Component
HDMI1/DVI, HDMI2
480i/576i
Da
Nu
480p/576p
Da
Da
720p/1080i
Da
Da
1080p(50/60Hz)
Da
Da
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
1
2
HDMI/DVI IN
1
HDMI IN
2
11
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
La conectarea cu un cablu HDMI
HDMI/DVI IN
1
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
12
HDMI IN
1
2
VIDEO
AUDIO
Conecta˛i mufa HDMI de ie∫ire de pe convertorul digital cu mufa jack HDMI/DVI IN 1 sau HDMI IN 2 de pe
televizor.
VA
2
3
Selecta˛i sursa de intrare HDMI1/DVI sau HDMI2
utiliz‚nd butonul I N P U T de pe telecomand„.
COMPONENT IN
1
Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de
utilizare al convertorului.)
HDMI-DTV OUTPUT
La conectarea cu un cablu HDMI c„tre DVI
RGB
RGB
IN IN
HDMI IN
2
VIDEO
AUDIO
AUDIO
AUDIO
(RGB/DVI)
(RGB/DVI)
VARIABLE AUDIO OUT
COMPONENT IN
1
2
1
Conecta˛i mufa DVI de ie∫ire de pe convertorul digital cu mufa jack HDMI/DVI IN 1 de pe televizor.
2
Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe convertorul digital cu mufa jack AUDIO(RGB/DVI) de pe televizor.
3
Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de utilizare al convertorului.)
4
Selecta˛i sursa de intrare HDMI1/DVI utiliz‚nd butonul INPUT de pe telecomand„.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
11
RGB
RGB
(PC)
(PC)
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
HDMI/DVI
HDMI/DVI IN
IN
13
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
SETARE DVD
La conectarea cu un cablu component
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
1
Conecta˛i mufele de ie∫ire ale DVD-ului (Y, PB, PR) la
mufele COMPONENT IN VIDEO de pe televizor.
2
Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe DVD cu mufele
COMPONENT IN AUDIO de intrare de pe televizor.
VIDEO
VA
COMPONENT IN
1
3
Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.
4
Selecta˛i sursa de intrare Component utiliz‚nd butonul
INPUT de pe telecomand„.
5
A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD pentru instruc˛iuni de utilizare.
AUDIO
2
Porturi de intrare Component
Pentru a ob˛ine o calitate mai bun„ a imaginii, conecta˛i aparatul DVD la porturile de intrare component, a∫a cum se
arat„ mai jos.
Porturi component pe televizor
Porturi de ie∫ire video pe
aparatul DVD
14
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
La conectarea cu un cablu SCART
2
Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.
RGB IN
B
C)
AUDIO OUT
3
4
ANTENNA
IN
AUDIO
(RGB/DVI)
Selecta˛i sursa de intrare AV1 utiliz‚nd butonul INPUT
de pe telecomand„.
Dac„ a˛i realizat conectarea prin mufa AV2, selecta˛i
sursa de intrare AV2.
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
Conecta˛i mufa scart a echipamentului DVD la mufa scart
AV1 de pe aparatul TV.
1
A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD pentru instruc˛iuni de utilizare.
(R)
(R) AUDIO
AUDIO (L)
(L)
AUDIO/
AUDIO/
VIDEO
VIDEO
! OBSERVAfiIE
G
V„ rug„m utiliza˛i un cablu scart izolat.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
1
La conectarea cu un cablu S-Video
1
Conecta˛i mufa S-VIDEO de ie∫ire de pe DVD la
mufa S-VIDEO de intrare de pe televizor.
AV IN 3
S-VIDEO
VIDEO
L
R
2
Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe DVD la
jacurile AUDIO de intrare de pe televizor.
Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.
4
Selecta˛i sursa de intrare AV3 utiliz‚nd butonul
INPUT (INTRARE) de pe telecomand„.
5
A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD
pentru instruc˛iuni de utilizare.
1
2
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
3
ANT OUT
USB IN
OUTPUT
SWITCH
ANT IN
15
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
La conectarea cu un cablu HDMI
1
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
16
2
3
Conecta˛i mufa HDMI de ie∫ire de pe DVD la jacul
H D M I / D V I I N 1sau H D M I I N 2de pe televizor.
Selecta˛i sursa de intrare HDMI1/DVI sau
HDMI2 utiliz‚nd butonul INPUT (INTRARE) de
pe telecomand„.
A se vedea manualul de utilizare al aparatului
DVD pentru instruc˛iuni de utilizare.
HDMI/DVI IN
2
VIDEO
AUDIO
COMPONENT IN
1
! OBSERVAfiIE
G
G
Televizorul poate recep˛iona simultan semnale video ∫i
audio prin utilizarea unui cablu HDMI.
Œn cazul Ón care DVD-ul nu accept„ Auto HDMI, trebuie
s„ seta˛i rezolu˛ia de ie∫ire Ón mod corespunz„tor.
HDMI IN
1
HDMI-DVD OUTPUT
SETAREA APARATULUI VIDEO
Pentru a evita parazi˛ii (interferen˛ele), l„sa˛i o distan˛„ adecvat„ Óntre televizor ∫i aparatul video.
■ O imagine Ónghe˛at„ tipic„ preluat„ de la un aparat video. Dac„ se utilizeaz„ formatul de imagine 4:3,
imaginile fixe de pe marginea ecranului pot r„m‚ne vizibile pe ecran.
■
ANT OUT
S-VIDEO
ANT IN
OUTPUT
SWITCH
VIDEO
L
R
1
1
Muf„ de perete
2
Anten„
1
Conecta˛i mufa ANT OUT a echipamentului VCR la mufa ANTENNA IN de pe televizor.
2
Conecta˛i cablul de anten„ la mufa ANT IN de pe VCR.
3
Ap„sa˛i butonul PLAY de pe aparatul video ∫i potrivi˛i programul aparatului video cu programul
televizorului pentru vizualizare.
VIDEO L/MONO AUDIO R
AUDIO OUT
ANTENNA
ANTENNA
IN
IN
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
AUDIO
(RGB/DVI)
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
RGB IN
GB
PC)
VIDEO L/MONO AUDIO R
La conectarea cu un cablu de anten„
17
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
La conectarea cu un cablu SCART
Conecta˛i mufa scart a aparatului video la mufa scart AV1
de pe televizor.
2
Introduce˛i o caset„ Ón aparatul video ∫i ap„sa˛i butonul
PLAY de pe acesta. (A se vedea manualul de utilizare al
aparatului video).
3
Selecta˛i sursa de intrare AV1 utiliz‚nd butonul
INPUTde pe telecomand„.
Dac„ a˛i realizat conectarea prin mufa AV2, selecta˛i
sursa de intrare AV2.
RGB IN
GB
C)
ANTENNA
IN
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO OUT
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
1
1
AUDIO/
AUDIO/
VIDEO
VIDEO
! OBSERVAfiIE
G
18
Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i cablul EURO scart, trebuie s„ utiliza˛i cablul Euro scart ecranat.
(R)
(R) AUDIO
AUDIO (L)
(L)
VIDEO L/MONO AUD
La conectarea cu un cablu RCA
Introduce˛i o caset„ Ón aparatul video ∫i ap„sa˛i
butonul PLAY (REDARE) de pe acesta. (A se vedea
manualul de utilizare al aparatului video).
USB IN
1
Selecta˛i sursa de intrare AV3 utiliz‚nd butonul
INPUT (INTRARE) de pe telecomand„.
3
! OBSERVAfiIE
G
S-VIDEO
L
VIDEO
OUTPUT
SWITCH
Dac„ ave˛i un VCR mono, conecta˛i cablul audio al VCR
la mufa jack AUDIO L/MONO de pe televizor.
ANT IN
R
ANT OUT
La conectarea cu un cablu S-Video
1
Conecta˛i mufa S-VIDEO de ie∫ire de pe VCR la
mufa S-VIDEO de intrare de pe televizor. Calitatea
imaginii este Ómbun„t„˛it„; Ón compara˛ie cu mufa de
intrare normal„ Composite (cablu RCA).
AV IN 3
3
Introduceti o caseta video Ón VCR si apasati
butonul PLAY de pe acesta. (A se vedea manualul
de utilizare al aparatului video.)
4
Selecta˛i sursa de intrare AV3 utiliz‚nd butonul
INPUT (INTRARE) de pe telecomand„.
L
R
OUTPUT
SWITCH
ANT IN
ANT OUT
USB IN
Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe VCR la
jacurile AUDIO de intrare de pe televizor.
VIDEO
S-VIDEO
1
2
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
S-VIDEO
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
2
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
Conecta˛i mufele jack AUDIO/VIDEO Óntre televizor
∫i aparatul video. Potrivi˛i culorile mufelor. (Video =
galben, Audio St‚nga = alb ∫i Audio Dreapta = ro∫u)
1
AV IN 3
! OBSERVAfiIE
Dac„ ambele mufe S-VIDEO ∫i VIDEO au fost conectate la S-VHS VCR simultan, numai semnalul S-VIDEO
poate fi recep˛ionat.
AV IN 3
19
USB IN
G
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
INSTALAREA ALTOR SURSE A/V
Camer„ video
Consol„ jocuri video
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
AV IN 3
20
L
R
USB IN
VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
1
1
Conecta˛i mufele jack AUDIO/VIDEO Óntre televizor ∫i aparatul video. Potrivi˛i culorile mufelor.
(Video = galben, Audio St‚nga = alb ∫i Audio Dreapta = ro∫u)
2
Selecta˛i sursa de intrare AV3 utiliz‚nd butonul INPUT (INTRARE) de pe telecomand„.
3
Ac˛iona˛i echipamentul extern corespunz„tor.
A se vedea ghidul de utilizare al echipamentelor externe.
Folosit pentru a conecta fie un amplificator extern fie un
subwoofer la sistemul dumneavoastr„ de difuzoare cu efect
surround.
AUDIO
VARIABLE
VARIABLE AUDIO
AUDIO OUT
OUT
N
1
Conecta˛i fi∫a de intrare a amplificatorului stereo la
mufele VARIABLE AUDIO OUT (IE™IRE AUDIO
VARIABIL√) de pe televizor.
Configura˛i difuzoarele prin amplificatorul
dumneavoastr„ stereo analogic, conform
instruc˛iunilor livrate cu amplificatorul.
! OBSERVAfiIE
G
La conectarea unor echipamente audio externe, cum ar
fi amplificatoare sau difuzoare, opri˛i difuzoarele televizorului. (G p . 9 2)
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
1
2
RS-232C
(CONTROL&S
STEREO EXTERN
21
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
INSTALAREA INTR√RII USB
AV IN 3
sau
S-VIDEO
VIDEO
O L/MONO AUDIO R
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
22
USB IN
1
1
Conecta˛i dispozitivul USB la mufele USB IN din partea lateral„ a televizorului.
2
Dup„ conectarea mufelor USB IN, utiliza˛i func˛ia DVR. (¢∫ p.54)
Setare pt. PC
■
Acest televizor are o capacitate Plug and Play, respectiv, calculatorul se adapteaz„ automat la set„rile
televizorului.
La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 pini
RGB
RGB
IN IN
HDMI IN
2
VIDEO
AUDIO
AUDIO
AUDIO
(RGB/DVI)
(RGB/DVI)
VARIABLE AUDIO OUT
COMPONENT IN
1
RGB OUTPUT
1
ANTENNA
IN
2
AUDIO
Conecta˛i mufa RGB de ie∫ire de pe PC la mufa R G B ( P C) de intrare de pe televizor.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
1
RGB
RGB
(PC)
(PC)
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
HDMI/DVI IN
RGB IN
HDMI/DVI IN
1
2
Conecta˛i mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa de intrare A U D I O ( R G B / D V I ) de pe televizor.
3
Porni˛i calculatorul.
4
Selecta˛i sursa de intrare R G B utiliz‚nd butonul INPUT de pe telecomand„.
23
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
La conectarea cu un cablu HDMI c„tre DVI
RGBRGB
IN IN
HDMI IN
RGB
(PC)
AUDIO
(RGB/DVI)
ANTENNA
IN
2
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
AUDIO
VIDEO
VARIABLE AUDIO OUT
COMPONENT IN
1
DVI-PC OUTPUT
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
HDMI/DVI IN
1
2
AUDIO
1
Conecta˛i ie∫irea DVI a calculatorului la mufa
HDMI/DVI IN 1 din aparat.
2
Conecta˛i mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa
de intrare A U D I O ( R G B / D V I ) de pe televizor.
3
Porni˛i calculatorul.
4
Selecta˛i sursa de intrare H D M I 1 / D V I utiliz‚nd
butonul INPUT de pe telecomand„.
! OBSERVAfiIE
24
G
Œn cazul Ón care calculatorul are o ie∫ire DVI ∫i nicio ie∫ire HDMI, este necesar„ o conexiune audio
separat„.
G
Œn cazul Ón care calculatorul nu accept„ Auto DVI, va trebui s„ seta˛i corespunz„tor rezolu˛ia de
ie∫ire.
Rezolu˛ie de afi∫are suportat„(mod RGB /HDMI[PC])
Frecven˛„
orizontal„ (KHz)
Frecven˛„
vertical„ (Hz)
720x400
31,469
70,08
640x480
31,469
37,500
59,94
75,00
800x600
37,879
46,875
60,31
75,00
1024x768
48,363
56,476
60,023
60,00
70,06
75,02
1280x768
47,693
59,99
1360x768
47,700
60,00
1366x768
47,700
60,00
! OBSERVAfiIE
G Pentru
a v„ bucura de o imagine vie ∫i de un sunet
clar, conecta˛i un calculator la televizor.
G Evita˛i men˛inerea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioad„ lung„ de timp. Imaginea
fix„ poate r„m‚ne permanent imprimat„ pe ecran;
utiliza˛i un program de protec˛ie a ecranului c‚nd
este posibil acest lucru.
G Conecta˛i calculatorul la portul de RGB (PC) de pe
televizor; schimba˛i rezolu˛ia de ie∫ire a calculatorului Ón mod corespunz„tor.
G Ar putea s„ existe un zgomot Ón func˛ie de o anumit„
rezolu˛ie, imagine vertical„, contrast sau str„lucire Ón
modul PC. Apoi schimba˛i modul PC la alt„
rezolu˛ie sau schimba˛i rata de reÓmprosp„tare cu o
alta sau regla˛i str„lucirea ∫i contrastul din meniu
p‚n„ c‚nd imaginea devine curat„. Dac„ rata de
reÓmprosp„tare a pl„cii grafice a calculatorului nu
poate fi modificat„, schimba˛i placa grafic„ a calculatorului sau consulta˛i produc„torul pl„cii grafice a
calculatorului.
G Forma de sincronizare a intr„rilor de frecven˛„ orizontal„ ∫i vertical„ este diferit„.
G Recomand„m utilizarea 1024x768, 60Hz (Modele
de televizoare cu PLASM√ de 42 inci) / 1360x768,
60Hz (Modele de televizoare cu PLASM√ de 50
inci)acestea asigur„ cea mai bun„ calitate a imaginii.
G Conecta˛i cablul de semnal de la portul de ie∫ire al
monitorului calculatorului la portul RGB (PC/DTV)
al televizorului sau cablul de semnal al portului de
ie∫ire HDMI al calculatorului la portul HDMI IN (sau
HDMI/DVI IN) al televizorului.
cablul audio de la PC la mufa de intrare
Audio de la televizor. (Cablurile audio nu sunt
achizi˛ionate Ómpreun„ cu televizorul).
GDac„ utiliza˛i o plac„ de sunet, va trebui s„ configura˛i sunetul calculatorului la nivelul necesar.
G Acest televizor utilizeaz„ protocolul Plug and Play
VESA. Televizorul furnizeaz? date EDID sistemului
calculatorului cu protocol DDC. Calculatorul se
configureaz„ automat atunci c‚nd folosi˛i acest televizor.
G Protocolul DDC este preconfigurat pentru modul
RGB (RGB analog), HDMI (RGB digital).
G Dac„ este necesar, configura˛i set„rile pentru
func˛ionalitate Plug and Play.
G Dac„ placa video a calculatorului nu poate oferi un
flux simultan RGB at‚t analog c‚t ∫i digital, conecta˛i fie RGB, fie HDMI IN (sau HDMI/DVI IN) pentru a afi∫a calculatorul la televizor.
G Dac„ placa video a calculatorului poate oferi un flux
simultan RGB analog ∫i digital, configura˛i televizorul fie pentru RGB, fie pentru HDMI; (cel„lalt mod
este configurat Ón mod automat pentru Plug and
Play de c„tre televizor.)
G Dac„ folosi˛i un cablu HDMI c„tre DVI, este posibil
ca modul DOS s„ nu func˛ioneze, Ón func˛ie de
placa video utilizat„.
G Dac„ utiliza˛i un cablu RGB-PC prea lung, ar putea
exista un zgomot pe ecran. Recomand„m utilizarea
unui cablu mai scurt de 5m. Asigur„ cea mai bun„
calitate a imaginii.
G Conecta˛i
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Rezolu˛ie
25
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Configurarea ecranului pentru modul PC
Reglare automat√ (numai modul RGB)
LIST
Regleaz„ automat pozi˛ia imaginii ∫i minimizeaz„ tremuratul
imaginii. Dup„ reglare, chiar dac„ imaginea nu este Ónc„
corect„, televizorul func˛ioneaz„ adecvat, dar necesit„ ∫i alte
regl„ri.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
2
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Ecran.
OK
VOL
Aceast„ func˛ie permite reglarea automat„ a pozi˛iei ecranului,
a ceasului ∫i a fazei. Pe durata execut„rii autoconfigur„rii,
imaginea afi∫at„ va disp„rea timp de c‚teva secunde.
E
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
IMAGINE
pentru a
E pentru
LIVE TV
EXIT
TIME
SHIFT
Auto-configure (Autoconfigurare)
1
DVR
MENU
AUDIOO
Avansat
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
TIMPO
a selecta
Meniu
Prev.
1
3
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Config. automatã.
E pentru
a selecta
Ap„sa˛i butonul G pentru a ini˛ia Config. automatã.
• C‚nd s-a Óncheiat Config. automatã, OK
va ap„rea pe ecran.
• Dac„ pozi˛ia imaginii nu este corect„, Óncerca˛i din nou
reglarea automat„.
Mod imagine
Temp. culoare
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
G
Setare
2
Ecran
Config. automatã
Config. manuala
Mod XGA
Resetare
G
Setare
• Dac„ imaginea trebuie ajustat„ mai mult dup„ reglarea
automat„ Ón RGB, o pute˛i regla cu ajutorul
Config. manuala.
3 4
5
26
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
Reglarea fazei, ceasului ∫i pozi˛iei ecranului
Dac„ imagina nu este clar„ dup„ regl„rile automate ∫i mai
ales dac„ litere tremur„, regla˛i faza imaginii manual.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
VOL
PR
MUTE
Nu este posibil„ s„ se utilizeze Phase (Faz„), func˛ia COMPONENT (480p/576p/720p/1080i/1080p), HDMI
(480p/576p/720p/1080i/1080p).
Ceas Aceast„ func˛ie are rolul de a minimiza toate barele
sau dungile verticale de pe fundalul ecranului. Func˛ia
va modifica de asemenea ∫i l„˛imea ecranului.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
IMAGINE
AUDIOO
Avansat
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
TIMPO
Decalaj Orar Aceast„ func˛ie v„ permite s„ elimina˛i orice
zgomot orizontal ∫i s„ face˛i imaginile personajelor mai clare.
Meniu
1
2
3
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
E
Prev.
1
pentru a
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Ecran.
E pentru
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Config. manuala.
E pentru
Mod imagine
Temp. culoare
a selecta
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
G
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Pentru a corecta dimensiunea ecranului, regla˛i C e a s.
Aceasta functie este disponibila Ón modul urmator: RGB, COMPONENT (480p/576p/720p/1080i/1080p), HDMI
(480p/576p/720p/1080i/1080p).
Setare
a selecta
2
Ecran
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Fazã , Ceas, Pozi˛ie-H sau Pozi˛ie-V.
5
Ap„sa˛i butonul F / G pentru a efectua reglajele dorite,
apoi acestea vor fi memorate pentru setarea de imagine
Opt. pers.
6
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
Config. automatã
Config. manuala
Mod XGA
Resetare
G
Faz„
Ceas
Pozi˛ie-H
Pozi˛ie-V
0
0
0
0
3 4 5
27
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Selectarea modului XGA ecran lat
LIST
Pentru a ob˛ine o imagine normal„, potrivi˛i rezolu˛ia din modul
RGB ∫i selec˛ia modului XGA.
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Aceasta functie este disponibila Ón modul urmator: modul
RGB.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
VOL
FAV/
MARK
PR
MUTE
1
2
3
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
IMAGINE
AUDIOO
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Ecran.
E
Avansat
TIMPO
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
pentru a
Meniu
E pentru
Prev.
a selecta
1
Mod imagine
Temp. culoare
3
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Mod XGA.
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
rezolu˛ia XGA dorit„.
E pentru
E pentru
a selecta
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
G
Setare
a selecta
2
Ecran
5
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
Config. automatã
Config. manuala
Mod XGA
Resetare
G
1024 X 768
1280 X 768
1360 X 768
1366 X 768
3 4
28
Inifiializare
(Resetarea valorilor originale din fabric√)
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
2
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
E
2
3
4
5
6
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
IMAGINE
pentru a
E pentru
1
AUDIOO
Avansat
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
TIMPO
a selecta
Ecran.
Menu
Prev.
1
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Resetare.
E pentru
a selecta
4
Ap„sa˛i butonul G.
5
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Aceast„ func˛ie opereaz„ in modul curent.
Pentru a ini˛ializa valoarea reglat„
Mod imagine
Temp. culoare
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
G
Setare
2
Ecran
Config. automatã
Config. manuala
Mod XGA
Resetare
G
Setare
3 4
29
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
FUNCfiIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMAND√
C‚nd utiliza˛i telecomanda, Óndrepta˛i-o spre senzorul de telecomand„ de la televizor.
INPUT
TV
INPUT
POWER Comut„ televizorul Ón ∫i din starea de standby.
MODE
TV
POWER
TV INPUT Revine la vizualizarea TV din orice mod.
DVD
BRIGHT
RATIO
SIMPLINK
INPUT Dac„ ap„sa˛i o dat„ butonul, OSD pentru sursa de
intrare va fi afi∫at pe ecran, dup„ cum arat„ imaginea.
Ap„sa˛i butonul D / E ∫i apoi butonul OK pentru a
selecta sursa de intrare dorit„ (TV, AV1, AV2, AV3,
Component, RGB, HDMI1/DVI sau HDMI2).
VCR
TEXT
PIP
PIP PR- PIP PR+
I/II
SWAP PIP INPUT
1
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
LIST
DVR
Reglarea Regleaz„ str„lucirea ecranului
str„lucirii Revine la set„rile predefinite de str„lucire prin
schimbarea sursei modului.
LIVE TV
1
EXIT
MENU
RATIO(RAPORT) Selecteaz„ formatul de imagine dorit de dumneavoastr„.
PIP Modific„ modurile de selectare a imaginii secundare PIP, DW.
PIP PR - /+ selecteaz„ un program pentru imaginea secundar„
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
SWAP Alterneaz„ Óntre imaginile principale ∫ i cele secundare
(COMUTARE)
PIP INPUT Selecteaz„ sursa de intrare pentru imaginea secundar„ Ón
modul de imagine PIP/Twin (PIP/Dou„ imagini).
SIZE regleaz„ dimensiunea imaginii secundare.
PR
POSITION mut„ imaginea secundar„
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
0
Q.VIEW
Butoane de Controleaz„ unele videorecorder-e sau DVD player-e atunci
control c‚nd a˛i selectat deja din buton modul DVD sau VCR.
DVR/VCR/DVD Controla˛i dispozitivele AV conectate prin ap„sarea
butoanelor D / E / F / G, OK (INTRODUCERE) ∫i
a butoanelor de redare, oprire, pauz„, derulare Ónapoi,
derulare Ónainte, salt peste capitol.(Butonul
nu
asigur„ astfel de func˛ii)
Este utilizat pentru Ónregistrare DVR sau trick play.
MENU Selecteaz„ un meniu.
SIZE
POSITION
?
TIME
HOLD
LIST Afi∫area listei de programe.
INDEX
REVEAL
1
DVR Face s„ apar„ meniul HOME (de baz„).
LIVE TV Œn modul Decalat, ecranul revine la programul Live din
modurile TV, AV1, AV2, AV3 ∫i Component .
2
EXIT ™terge toate informa˛iile de pe ecran ∫i revine la
vizionarea programelor TV din orice meniu.
2
30
DivX Selecteaz„ o limb„ pentru Audio DivX sau limb„ subtitrare
INPUT
TV
INPUT
MODE Selecteaz„ modurile de operare de la distan˛„
MODE
TV
POWER
3
DVD
BRIGHT
RATIO
SIMPLINK
Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consulta˛i sec˛iunea ÑTeletext’.
VCR
TEXT
PIP
PIP PR- PIP PR+
I/II
3
SWAP PIP INPUT
SIMPLINK Consulta˛i lista dispozitivelor AV conectate la TV.
C‚nd comuta˛i acest buton, pe ecran se afi∫eaz„
meniul Simplink.(G p . 4 4)
I/II Selecteaz„ ie∫irea pentru sunet.
LIST
DVR
LIVE TV
THUMBSTICK V„ permite s„ naviga˛i prin meniurile afi∫ate pe ecran ∫i s„ regla˛i
(Sus/Jos/St‚nga set„rile sistemului Ón func˛ie de preferin˛ele dumneavoastr„.
Dreapta)
(TIME SHIFT)
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
OK Accept„ selec˛ia efectuat„ de dumneavoastr„ sau
afi∫eaz„ modul curent.
TIME
SHIFT
Volum sus/jos Regleaz„ volumul.
VOL
FAV/
MARK
FAV Afi∫eaz„ programul favorit selectat
MARK Introducere ∫i scoatere programe din meniul Ónregistr„rilor TV.
PR
MUTE Activeaz„ sau dezactiveaz„ redarea sunetului.
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
0
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
?
Program sus/jos Selecteaz„ un program
Butoane Selecteaz„ un program.
numerice 0-9 Selecteaz„ o op˛iune numerotat„ dintr-un meniu.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la modCOLORATE elele cu TELETEXT) sau pentru Editarea programului.
SLEEP Seteaz„ temporizatorul pentru trecerea Ón a∫teptare.
Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.
3
INSTALAREA BATERIILOR
■
Deschide˛i capacul compartimentul de
baterii de pe partea din spate.
■
Introduce˛i dou„ baterii de tip AA 1,5V.
Nu amesteca˛i baterii vechi sau folosite
cu baterii noi.
■
Œnchide˛i capacul.
31
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
PORNIREA TELEVIZORULUI
INPUT
TV
INPUT
POWER
MODE
TV
DVD
Dac„ porni˛i televizorul, ve˛i putea utiliza func˛iile sale.
BRIGHT
RATIO
SIMPLINK
VCR
TEXT
PIP
PIP PR- PIP PR+
1
Œn primul r‚nd, conecta˛i corect cablul de alimentare.
Œn acest moment, televizorul trece Ón modul standby.
■ Œn modul standby pentru a porni televizorul, ap„sa˛i butonul
,
INPUT (INTRARE), PR D / E de pe televizor sau ap„sa˛i
butonul POWER, TV, INPUT (INTRARE), PR +/-, Num„rul(0~9)
de pe telecomand„ ∫i apoi televizorul va fi pus Ón func˛iune.
VOL
I/II
SWAP PIP INPUT
FAV/
MARK
PR
MUTE
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
32
SELECTAREA PROGRAMULUI
1
Ap„sa˛i butoanele PR +/- sau numerice pentru a selecta num„rului
unui program.
REGLAREA VOLUMULUI
1
Ap„sa˛i butonul VOL+/- pentru a regla volumul.
2
Dac„ dori˛i s„ opri˛i sonorul, ap„sa˛i butonul MUTE (SILENfiIOS).
3
Pute˛i anula aceast„ func˛ie ap„s‚nd din nou butonul MUTE, sau
unul din butoanele VOL+/- sau I/II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
0
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
?
SELECTAREA ™I REGLAREA MENIURILOR AFI™ATE PE ECRAN
Func˛ia OSD (Afi∫are pe ecran) a televizorului dumneavoastr„ poate diferi u∫or de ceea ce
se prezint„ Ón acest manual.
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a afi∫a fiecare meniu.
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta o op˛iune de meniu.
3
Modifica˛i setarea unei op˛iuni Ón sub-meniu sau Ón meniul auto-derulant utiliz‚nd butonul F / G.
Pute˛i trece la un meniu de nivel superior prin ap„sarea butoanelor OK sau MENU.
OPfiIUNIO
DVRO
Meniu
Prev.
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
IMAGINE
AUDIOO
Avansat
TIMPO
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
Meniu
Meniul SETARE
SETAREO Decalaj temporal
IMAGINEO
Calitatea înreg.
AUDIOO TV înregistrat
TIMPO Lista program.
OPfiIUNIO Înregistrare man.
DVRG Format HDD
Prev.
SETAREO Mod sunet
IMAGINEO Volum auto
AUDIO G Balans
Difuzor TV
TIMPO
OPfiIUNIO
DVRO
Meniu
Prev.
Meniul IMAGINE
SETAREO Limba(language)
IMAGINEO fiara
AUDIOO Eticheta intrare
SIMPLINK
TIMPO
Blocare tasta
OPfiIUNI G Metoda ISM
DVRO Mod economic
Setare ID
Meniul AUDIO
SETAREO Ceas
IMAGINEO Oprit
AUDIOO Pornit
Timp oprire
TIMP G
Opr. programata
OPfiIUNIO
0
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SETARE G Acord auto
IMAGINEO Acord manual
AUDIOO Editare program
Program favorit
TIMPO
DVRO
Cod regional DivX
Copie sig. USB
Format HDD USB
Meniu
Prev.
Subtitr.
Meniul DVR
Meniu
Prev.
Meniul OPfiIUNI
Meniu
Prev.
Meniul TIMP
! OBSERVAfiIE
Func˛ia OSD (On Screen Display - Afi∫are pe ecran) v„ permite s„ regla˛i starea ecranului, av‚nd
Ón vedere c„ ofer„ o prezentare grafic„.
G Œn acest manual, func˛ia OSD (Afi∫are pe ecran) poate fi diferit„ de cea a televizorului dvs.
deoarece aceasta este folosit„ doar ca un exemplu, pentru a v„ ajuta la utilizarea televizorului.
G In modul teletext, meniurile nu sunt afi∫ate.
G Meniul SETARE nu poate fi utilizat la redarea programului Ónregistrat.
G
33
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SETAREA AUTOMAT√ A PROGRAMELOR
Prin intermediul numerelor de programe (de la 0 la 99) pot fi memorate p‚n„ la 100
de sta˛ii TV. Dup„ setarea ini˛ial„ a sta˛iilor, pute˛i utiliza butonul PR + / - sau
butoanele numerice pentru a baleia sta˛iile pe care le-a˛i programat. Sta˛iile pot fi
setate utiliz‚nd modul automat sau modul manual.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
Prin intermediul acestei metode pot fi memorate toate sta˛iile care pot fi recep˛ionate. Se recomand„ s„ utiliza˛i setarea automat„ a programelor atunci c‚nd instala˛i
acest monitor.
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ la Ónregistrarea programelor.
VOL
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
PR
MUTE
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul SETARE.
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Acord auto.
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
4
Ap„sa˛i butonul F / G pentru a selecta un meniu de
sistem al televizorului.
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de Est /
Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia)
I : PAL I/II (Marea Britanie / Irlanda / Hong Kong / South Africa)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de Est / China / Africa / CIS)
L : SECAM L/L’ (Fran˛a)
M : (USA / Korea / Philippines) (op˛iune)
E
E
pentru a
pentru a selecta
Ap„sa˛i butonul D /
6
Ap„sa˛i butonul F / G sau butoanele numerice pentru a
selecta num„rului programului de Ónceput. Dac„ utiliza˛i
butoanele numerice, numerele mai mici dec‚t 10 sunt
05' pentru 5.
introduse cu '0' Ón fa˛„, de exemplu '0
E
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
0
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
?
E pentru a selecta Sistem.
5
1
SETARE G Acord auto
IMAGINEO Acord manual
AUDIOO Editare program
Program favorit
TIMPO
OPfiIUNIO
DVRO
pentru a selecta Mem de la.
7
Ap„sa˛i butonul D /
8
Ap„sa˛i butonul pentru a Óncepe acordul automat.
Sunt memorate toate sta˛iile disponibile. Numele sta˛iei
este memorat pentru sta˛iile care transmit date de tip
VPS (Video Programme Service - servicii de programe
video), PDC (Programme Delivery Control - controlul
furniz„rii programelor) sau TELETEXT. Dac„ unei sta˛ii
nu Ói poate fi atribuit nici un nume, este atribuit num„rul
canalului ∫i memorarea se face Ón formatul C (V/UHF
01- 69) sau S (Cable 01-47), urmat de un num„r.
E
pentru a selecta Start.
G
Meniu
Prev.
1
Acord auto
Acord manual
Editare program
Program favorit
G
Sistem
Mem de la
BG
5
Start
2 3 4 5 6 7
Acord auto
Pentru a opri acordul automat, ap„sa˛i butonul MENU
(MENIU).
La terminarea set„rii automate a programelor, pe ecran
este afi∫at meniul Editare program. Pentru informa˛ii
despre editarea programelor memorate, consulta˛i
sec˛iunea Editare program.
9
34
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
Nume
C 04
Sistem
M
Memorie
1
0%
MENIU
Stop
8
SETAREA MANUAL√ A PROGRAMELOR
Setarea manual„ a programelor v„ permite s„ realiza˛i manual setarea sta˛iilor ∫i aranjarea acestora Ón ordinea dorit„.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón modul TimeShift On (Mod Ónregistrare
temporizat„ pornit).
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ la Ónregistrarea programelor.
1
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Acord manual.
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Memorie.
E pentru
E pentru
E pentru
FAV/
MARK
VOL
a
PR
MUTE
a selecta
6
a selecta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
0
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
?
4
Ap„sa˛i butonul F / G sau butoanele numerice pentru a
selecta num„rului programului dorit (de la 0 la 99). Dac„
utiliza˛i butoanele numerice, numerele mai mici dec‚t 10
05' pentru 5.
sunt introduse cu '0' Ón fa˛„, de exemplu '0
5
Ap„sa˛i butonul D /
6
Ap„sa˛i butonul F / G pentru a selecta un meniu de sistem al televizorului.
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de Est /
Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia)
I : PAL I/II (Marea Britanie / Irlanda / Hong Kong / South Africa)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de Est / China / Africa / CIS)
L : SECAM L/L’ (Fran˛a)
M : (USA / Korea / Philippines) (op˛iune)
E pentru
a selecta Sistem.
SETARE G Acord auto
IMAGINEO Acord manual
AUDIOO Editare program
Program favorit
TIMPO
OPfiIUNIO
DVRO
Meniu
Prev.
1
7
8
Ap„sa˛i butonul
D
/ E pentru a selecta Banda.
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul F /
Cablu sau V/UHF.
E pentru
G pentru
a selecta
a selecta Canal.
9
Ap„sa˛i butonul D /
10
Pute˛i selecta num„rul programului dorit utiliz‚nd
butonul F / G sau butoanele numerice. Pe c‚t posibil,
selecta˛i num„rul programului direct cu butoanele
numerice. Numerele mai mici dec‚t 10 sunt introduse
05' pentru 5.
cu '0' Ón fa˛„, de exemplu. '0
E pentru
a selecta Cautare.
11
Ap„sa˛i butonul D /
12
Ap„sa˛i butonul F / G pentru a Óncepe c„utarea. Dac„
este g„sit„ un post, c„utarea se va opri.
13
14
Ap„sa˛i butonul OK pentru a memora aceast„ sta˛ie.
15
Acord auto
Acord manual
Editare program
Program favorit
Memorie
G
F G5
Sistem
BG
Banda
V/UHF
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
3
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul SETARE.
5
Canal
Fin
Cautare
Nume
C
Booster
05
Oprit
Salvare
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
Pentru a memora alt„ sta˛ie, repeta˛i pa∫ii de la 3 la 13.
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
35
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SETARE DE FINEfiE
Setarea de fine˛e este necesar„ Ón mod normal doar dac„ recep˛ia este
proast„.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul SETARE.
E pentru
a
VOL
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
PR
MUTE
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Acord manual.
E pentru
a selecta
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
4
Ap„sa˛i butonul F / G pentru selec˛ia de fine˛e a imaginii
∫i a sunetului optime.
E pentru a selecta Fin.
6
SETARE G Acord auto
IMAGINEO Acord manual
AUDIOO Editare program
Program favorit
TIMPO
OPfiIUNIO
DVRO
Meniu
Prev.
1
5
Ap„sa˛i butonul OK pentru a memora aceast„ sta˛ie.
Acord auto
Acord manual
Editare program
Program favorit
Memorie
G
5
Sistem
BG
Banda
V/UHF
Canal
5
Fin
F G
Cautare
6
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
Nume
C
Booster
05
Oprit
Salvare
2 3 4 5
36
ATRIBUIREA UNUI NUME DE STAfiIE
De asemenea, pute˛i atribui fiec„rui num„r de program un nume de sta˛ie compus din cinci caractere.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul SETARE.
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
0
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
pentru a selec-
?
3
Ap„sa˛i butonul
selecta Nume.
G
∫i apoi butonul D /
E pentru a
SETARE G Acord auto
IMAGINEO Acord manual
AUDIOO Editare program
Program favorit
TIMPO
OPfiIUNIO
DVRO
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E. Pute˛i utiliza
spa˛iu, +, -, ., numerele de la 0 la 9 ∫i literele de la A la Z.
Meniu
Prev.
1
5
Ap„sa˛i butonul F / G pentru a selecta pozi˛ia, apoi
selecta˛i al doilea caracter, ∫.a.m.d.
Acord auto
Acord manual
Editare program
Program favorit
Memorie
G
5
Sistem
BG
Banda
V/UHF
Canal
5
Fin
6
Ap„sa˛i butonul OK pentru a memora aceast„ sta˛ie.
Cautare
Nume
G
C
Booster
Salvare
7
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
ta Acord manual.
PR
MUTE
6
2
FAV/
MARK
VOL
E pentru a
TIME
SHIFT
05
Oprit
G
Editare
2 3 4 5 6
37
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Booster (Intensificare)
La unele modele, Booster (Intensificare) este o func˛ie
op˛ional„. Aceast„ func˛ie este disponibil„ numai televizoarelor cu op˛iune Booster (Intensificare).
Dac„ recep˛ia nu este de bun„ calitate la zonele marginale
ale semnalului TV, selecta˛i op˛iunea On (Pornit) la Booster
(Intensificare). Dac„ starea imaginii este bun„, nu selecta˛i
On (Pornit) la Booster (Intensificare).
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
PR
MUTE
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D sau
selecta meniul SETARE.
E
1
2
3
4
5
6
SETARE G Acord auto
IMAGINEO Acord manual
AUDIOO Editare program
Program favorit
TIMPO
pentru a
OPfiIUNIO
DVRO
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
ta Acord manual.
E
pentru a selecMeniu
Prev.
1
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
ta Booster.
E pentru
a selecAcord auto
Acord manual
Editare program
Program favorit
Memorie
G
5
Sistem
BG
Banda
V/UHF
Canal
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
ta Pornit sau Oprit.
E
pentru a selec-
5
Fin
Cautare
Nume
C
Booster
FG
05
Pornit
Salvare
5
38
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
2 3
EDITAREA PROGRAMELOR
RATIO
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ ∫terge˛i programele selectate sau s„ le bloca˛i.
De asemenea, pute˛i muta unele sta˛ii la alte numere de program sau pute˛i insera la
num„rul de program selectat o sta˛ie cu datele ne-completate.
SIMPLINK
VCR
TEXT
PIP
I/II
PIP PR- PIP PR+
SWAP PIP INPUT
LIST
LIVE TV
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ la Ónregistrarea programelor.
DVR
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul SETARE.
E
pentru a
VOL
2
Ap„sa˛i butonul
G
E
PR
pentru a selecMUTE
6
pentru a afi∫a
meniul Editare program.
™tergerea unui program
1. Selecta˛i programul pe care dori˛i s„ Ól ∫terge˛i cu
ajutorul unuia din butoanele D / E / F / G.
2. Ap„sa˛i de dou„ ori butonul ro∫u.
Programul selectat este ∫ters, iar programele care
urmeaz„ sunt deplasate Ón sus cu o pozi˛ie.
A
Copierea unui program
1. Selecta˛i programul pe care dori˛i s„ Ól copia˛i cu
ajutorul unuia din butoanele D / E / F / G.
2. Ap„sa˛i butonul verde.
Toate programele care urmeaz„ sunt deplasate Ón
jos cu o pozi˛ie.
A
A Mutarea unui program
1. Selecta˛i programul pe care dori˛i s„ Ól muta˛i cu
ajutorul unuia din butoanele D / E / F / G.
2. Ap„sa˛i butonul galben.
3. Muta˛i programul la num„rul de program dorit cu
ajutorul unuia din butoanele D / E / F / G.
4. Ap„sa˛i din nou butonul galben pentru a termina
aceast„ func˛ie.
A Blocarea unui num„r de program
1. Selecta˛i num„rul de program pe care dori˛i s„ Ól
bloca˛i cu ajutorul unuia din butoanele D / E / F / G.
2. Ap„sa˛i butonul albastru. Programul blocat se coloreaz„ Ón albastru.
3. Ap„sa˛i din nou butonul albastru pentru a debloca
programul blocat anterior.
Dac„ un num„r de program este blocat, Ón timpul
vizion„rii normale Ón modul TV nu Ól ve˛i putea selecta
utiliz‚nd butonul D / E. Dac„ dori˛i s„ selecta˛i un
program blocat, introduce˛i direct num„rul programului cu ajutorul butoanelor numerice sau selecta˛i-l Ón
meniul de editare programe sau Ón lista de programe.
4
FAV/
MARK
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
0
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
?
SETARE G Acord auto
IMAGINEO Acord manual
AUDIOO Editare program
Program favorit
TIMPO
OPfiIUNIO
DVRO
Meniu
Prev.
1
Acord auto
Acord manual
Editare program
Program favorit
G
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
ta Editare program.
TIME
SHIFT
Setare
2
Editare program
0
1
2
3
4
C
C
C
S
S
Stergere
Mutare
Meniu Prev.
01
05
06
95
15
5
6
7
8
9
S 16
S 17
C 04
BLN 2
S 22
Copiere
Omitere
3
39
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
PROGRAMELE FAVORITE
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ selecta˛i direct programele
favorite.
INPUT
TV
INPUT
MODE
TV
POWER
DVD
BRIGHT
RATIO
Ap„sa˛i Ón mod repetat butonul FAV pentru a selecta programele favorite memorate.
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul SETARE.
E pentru
VCR
SIMPLINK
a
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Program favorite.
E pentru
LIST
LIVE TV
DVR
EXIT
MENU
a selecta
I/II
SWAP PIP INPUT
OK
TIME
SHIFT
2
TEXT
PIP
PIP PR- PIP PR+
FAV/
MARK
VOL
TIME
SHIFT
PR
MUTE
6
3
Ap„sa˛i butonul G.
4
Ap„sa˛i butonul D /
5
Selecta˛i programul dorit cu ajutorul butonului F / G
sau cu ajutorul butoanelor numerice. Numerele mai mici
05'
dec‚t 10 sunt introduse cu '0' Ón fa˛„, de exemplu. '0
pentru 5
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
0
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
?
pentru a selecta -- -----.
SETARE G Acord auto
IMAGINEO Acord manual
AUDIOO Editare program
Program favorit
TIMPO
OPfiIUNIO
DVRO
6
Pentru a memora alt program, repeta˛i pa∫ii 4 ∫i 5.
Pute˛i memora maximum 8 programe.
Meniu
Prev.
1
7
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
Acord auto
Acord manual
Editare program
Program favorit
G
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
--
-----
2 3 4 5
40
AFI™A
AREA LISTEI DE PROGRAME
Pute˛i verifica programele memorate prin afi∫area listei de programe.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
A
Afi∫area listei de programe
Ap„sa˛i butonul LIST (listare) pentru a afi∫a meniul Lista
Programe.
Pe ecran este afi∫at„ lista de programe.
O list„ de programe cuprinde zece programe, a∫a cum se arat„
Ón imagine.
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
VOL
PR
MUTE
1
2
3
4
5
6
8
9
0
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
?
! OBSERVAfiIE
a. S-ar putea ca Ón list„ s„ apar„ programe colorate cu albastru. Acestea au fost blocate prin intermediul set„rii automate
a programelor sau Ón modul de editare a programelor.
b. Unele programe au num„rul de canal afi∫at Ón lista de programe, ceea ce indic„ faptul c„ nu li s-a atribuit un nume
de sta˛ie.
A
Selectarea unui program din lista de programe
Selecta˛i un program utiliz‚nd unul dintre butoanele D / E / F / G.
Ap„sa˛i butonul OK. Monitorul se comut„ la programul al c„rui
num„r a fost selectat.
A
Parcurgerea listei de programe
Exist„ 10 pagini cu liste de programe, con˛in‚nd Ón total 100 de
programe.
Ap„sa˛i repetat unul din butoanele D / E / F / G pentru a
Óntoarce paginile.
Lista programe
0
1
2
3
4
----C 01
C 04
C 05
BLN 2
5
6
7
8
9
S
S
C
S
S
02
04
08
11
28
ED
FEG
EE
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
7
SLEEP
Ap„sa˛i butonul LIST pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón
modul TV.
41
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
ETICHET√ INTRODUCERE
INPUT
TV
INPUT
Stabile∫te o etichet„ pentru fiecare surs„ de introducere
care nu este utilizat„ atunci c‚nd ap„sa˛i butonul INPUT.
MODE
TV
POWER
DVD
BRIGHT
RATIO
SIMPLINK
VCR
TEXT
PIP
SWAP PIP INPUT
LIST
LIVE TV
DVR
EXIT
MENU
TIME
SHIFT
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta meniul OPfiIUNI.
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a
selecta Eticheta intrare.
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi utiliza˛i butonul D / E
pentru a selecta sursa: AV1, AV2, AV3, Comp.,
RGB, HDMI1/DVI sau HDMI2.
4
Ap„sa˛i butonul G apoi utiliza˛i butonul
tru a selecta eticheta.
5
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea
normal„ Ón modul TV.
D
/
E
pen
I/II
PIP PR- PIP PR+
OK
TIME
SHIFT
FAV/
SETAREO Limba(language)
IMAGINEO fiara
AUDIOO Eticheta intrare
SIMPLINK
TIMPO
Blocare tasta
OPfiIUNI G Metoda ISM
DVRO Mod economic
Setare ID
Meniu
Prev.
1
Limba(language)
fiara
Eticheta intrare
SIMPLINK
Blocare tasta
Metoda ISM
Mod economic
Setare ID
G
Setare
2
Eticheta intrare
AV1
AV2
AV3
Component
RGB
HDMI1/DVI
HDMI2
G
Oprit
VCR
DVD
Set Top Box
Satellite
Cable Box
Joc
PC
3
42
BLOCARE TASTA
Monitorul poate fi astfel setat Ónc‚t s„ nu poat„ fi controlat dec‚t
prin intermediul telecomenzii. Aceast„ caracteristic„ poate fi utilizat„ pentru a Ómpiedica vizionarea neautorizat„.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
Acest aparat este programat s„ p„streze Ón memorie ultima
op˛iune setat„ chiar dac„ opri˛i aparatul.
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
E
3
5
6
pentru a
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Blocare tasta.
E pentru
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Pornit sau Oprit.
E
a selecta
pentru a selecta
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„
Ón modul TV.
4
2
4
SETAREO Limba(language)
IMAGINEO fiara
AUDIOO Eticheta intrare
SIMPLINK
TIMPO
Blocare tasta
OPfiIUNI G Metoda ISM
DVRO Mod economic
Setare ID
Meniu
Prev.
1
Limba(language)
fiara
Eticheta intrare
SIMPLINK
Blocare tasta
Metoda ISM
Mod economic
Setare ID
G
Oprit
Pornit
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul OPfiIUNI.
1
2 3
! OBSERVAfiIE
Œn Blocare tasta “Pornit (Tast„ blocat„ ÑActivat„”), dac„ televizorul este oprit, ap„sa˛i butonul r /
I , INPUT, P R D / E de pe televizor sau butoanele POWER, INPUT, TV, PR +/- sau NUMBER
(NUM√R) de pe telecomand„.
Bllocare tasta
G Cu Blocare tasta “Pornit” (Tast„ blocat„ ÑActivat„”), pe ecran se afi∫eaz„ “
pornit” (Tast„ blocat„ activat„) dac„ Ón timpul vizion„rii unui program la
televizor este ap„sat„ oricare tast„ de pe panoul frontal.
G
43
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Func˛ioneaz„ numai la aparatele cu logo-ul SIMPLINK.
Verifica˛i existen˛a logo-ului SIMPLINK.
BRIGHT
RATIO
SIMPLINK
VCR
TEXT
PIP
I/II
PIP PR- PIP PR+
SWAP PIP INPUT
LIST
LIVE TV
Aceasta v„ permite s„ controla˛i ∫i s„ utiliza˛i alte dispozitive
AV conectate la TV prin intermediul cablului HDMI f„r„ cabluri
∫i configur„ri suplimentare.
DVR
EXIT
MENU
Dac„ nu dori˛i meniul SIMPLINK, selecta˛i Oprit.
OK
TIME
SHIFT
VOL
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul OPfiIUNI.
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
SIMPLINK.
3
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
ta Pornit sau Oprit .
E
pentru a
E pentru
a selecta
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
SETAREO Limba(language)
IMAGINEO fiara
AUDIOO Eticheta intrare
SIMPLINK
TIMPO
Blocare tasta
OPfiIUNI G Metoda ISM
DVRO Mod economic
Setare ID
Meniu
Prev.
1
E
pentru a selec-
Limba(language)
fiara
Eticheta intrare
SIMPLINK
Blocare tasta
Metoda ISM
Mod economic
Setare ID
G
Oprit
Pornit
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„
Ón modul TV.
2 3
44
FUNC˛IILE SIMPLINK
Redarea de pe disc
Controla˛i dispozitivele AV conectate prin ap„sarea butoanelor D / E / F / G, OK ∫i a butoanelor de
redare, oprire, pauz„, derulare Ónapoi, derulare Ónainte, salt peste capitol. (Butonul
nu asigur„ astfel de
func˛ii)
Redarea direct„
Dup„ conectarea dispozitivelor AV la televizor, este posibil s„ controla˛i direct dispozitivele ∫i s„ utiliza˛i
suporturi media f„r„ a mai fi nevoie de configur„ri suplimentare.
Selectarea dispozitivului AV
V„ permite s„ selecta˛i unul dintre dispozitivele AV conectate la TV ∫i s„ porni˛i redarea.
Oprirea tuturor dispozitivelor
C‚nd opri˛i televizorul, toate dispozitivele conectate sunt, de asemenea, inactive.
MENIUL SIMPLINK
Ap„sa˛i butonul
D
/E /
F
/
G
, apoi OK pentru a selecta sursa SIMPLINK dorit„.
1
Vizualizare TV : Comuta˛i la canalul TV precedent
indiferent de modul curent.
2
Redare DISC : Selecta˛i ∫i reda˛i discurile conectate.C‚nd sunt disponibile discuri multiple, titlurile
acestora sunt afi∫ate Ón partea de jos a ecranului.
1
G
Dispozitiv selectat
2
3
Redare VCR : Reda˛i ∫i controla˛i VCR-ul conectat.
4
Redarea Ónregistr„rilor HDD : Reda˛i ∫i controla˛i
Ónregistr„rile stocate pe HDD.
5
Ie∫ire audio spre un home theatre/ie∫ire audio
spre TV : Selecta˛i home theatre sau difuzor TV
pentru ie∫irea audio.
3
4
5
G C‚nd
nu este
conectat niciun dispozitiv (afi∫at cu gri)
G C‚nd
este conectat
un dispozitiv (afi∫at
Ón culoare str„lucit„)
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Comutarea ie∫irii audio
Ofer„ un mod u∫or de a comuta ie∫irea audio.
*Un dispozitiv, care este conectat la televizor prin intermediul cablului HDMI dar care nu accept„ Simplink,
nu asigur„ aceast„ func˛ie.
! O B S E RVA fi I E
Conecta˛i cablul HDMI la HDMI/DVI IN sau la mufa (ie∫ire HDMI) aflat„ Ón partea din spate a aparatului SIMPLINK la mufa HDMI IN.
G Pentru un sistem Home Theater cu func˛ia SIMPLINK, dup„ conectarea mufei HDMI prin metoda de
mai sus, conecta˛i cablul VARIABLE AUDIO OUT la mufa VARIABLE AUDIO OUT aflat„ Ón partea din
spate a televizorului ∫i la mufa VARIABLE AUDIO IN aflat„ Ón partea din spate a aparatului SIMPLINK.
G C‚nd utiliza˛i aparatul extern cu SIMPLINK, ap„sa˛i butonul TV la MODE pe telecomand„ ∫i apoi Ól
pute˛i utiliza.
G C‚nd sursa de intrare este comutat„ pe cealalt„ surs„, cu butonul INPUT de pe telecomand„ sau
cu alt buton, aparatul care func˛ioneaz„ cu SIMPLINK se opre∫te.
G C‚nd selecta˛i sau utiliza˛i mediul aparatului cu func˛ia Home Theater, difuzorul se comut„ automat
pe HT Speaker (audiere la sistemul Home Theater).
G Dac„ se utilizeaz„ SIMPLINK, taste precum stop / play (redare) / pause (pauz„) / fast reverse (derulare rapid„ Ónapoi) / fast forward (derulare rapid„ Ónainte) / chapter skip (salt capitol) sunt utilizate
pentru ac˛ionarea dispozitivului SIMPLINK, dar nu ∫i pentru func˛ia DVR.
G
45
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Mod TimeShift (Œnregistrare temporizat„) (Pauz„
&Reluare Live TV)
Aceast„ func˛ie permite unit„˛ii s„ Ónregistreze automat
emisiuni TV Ón direct ∫i s„ asigure revizualizarea Ón orice
moment.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
C‚nd func˛ia Timeshift este activat„, pute˛i pune pe
pauz„ ∫i derula Ónapoi vizionarea normal„ a emisiunilor
TV Ón orice moment f„r„ a pierde nici o transmisie Ón
direct.
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
(Este posibil ca modul TimeShift (Œnregistrare
temporizat„) ∫i func˛iile de Recording (Œnregistrare) s„
nu func˛ioneze dac„ intensitatea semnalului este slab„.)
1
2
3
4
5
6
SETAREO Decalaj temporal
IMAGINEO
1
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
tru a selecta meniul D V R .
E
Calitatea înreg.
AUDIOO TV înregistrat
TIMPO Lista program.
pen-
OPfiIUNIO Înregistrare man.
DVR G Format HDD
Cod regional DivX
Copie sig. USB
Format HDD USB
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
selecta Decalaj temporal.
E
pentru a
Meniu
Prev.
Subtitr.
1
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
selecta Pornit sau Oprit.
E
pentru a
Decalaj temporal
Calitatea înreg.
G
Oprit
Pornit
TV înregistrat
Lista program.
Înregistrare man.
Format HDD
4
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea
normal„ Ón modul TV.
Cod regional DivX
Copie sig. USB
Format HDD USB
Subtitr.
2 3
46
Utilizarea func˛iei Mod TimeShift (Œnregistrare temporizat„)
LIVE
1
1
2
3
4
Dup„ selectarea Decalaj temporal On (Mod Ónregistrare
temporizat„ pornit), ap„sa˛i pe butonul OK.
■
2
Œn cazul finaliz„rii func˛iei Decalaj temporal (Mod Ónregis
trare temporizat„), intra˛i Ón meniul cu DVR ∫i efectua˛i
comanda Decalaj temporal Oprit (Mod Ónregistrare
temporizat„ oprit).
1
Starea of secven˛ei video afi∫ate Ón mod
curent.
2
3
Timp de salvare curent.
Intervale de 15 minute de la momentul
pornirii Decalaj temporal (Mod Ónregistrare
temporizat„). (Total - o or„).
4
Indic„ pozi˛ia curent„ a Decalaj temporal
(Mod Ónregistrare temporizat„).
! O B S E RVA fi I E
Un dispozitiv care Ónregistreaz„ ∫i red„ con˛inutul
programului transmis pe un hard disc din televizor sau CONVERTORUL DIGITAL.
G Pentru a economisi spa˛iu pe hard disc, nu se
salveaz„ nimic atunci c‚nd nu exist„ semnal.
G Spa˛iul total de depozitare pe discul fix este de
80 GB. Un minimum de 4 GB este p„strat
pentru Decalaj temporal (Mod Ónregistrare temporizat„).
G C‚nd porni˛i aparatul, poate dura maxim 3
minute pentru a ini˛ializa HDD.
G Func˛ia Recording (Œnregistrare) nu va fi ini˛iat„
pentru un program protejat la copiere.
G Deoarece o transmisie analogic„ este transferat„ pe semnal digital, secven˛a video care
con˛ine mi∫carea rapid„ poate afi∫a "dungi
G
transversale". Acest lucru se Ónt‚mpl„ atunci
c‚nd semnalul analogic este comprimat ∫i
apoi convertit Ón semnal digital. Aparatul va
Óncerca s„ reduc„ acest zgomot excesiv de
imagine.
G C‚nd utiliza˛i modul PIP/DW func˛ia Timeshift
este inactiv„.
G Decalaj temporal (Mod Ónregistrare temporizat„)
este disponibil Ón modul TV, AV1, AV2, AV3,
Component(480i/480p/576i/576p/720p/1080i).
G Decalaj temporal (Mod Ónregistrare tempo
rizat„) este disponibil doar pentru canalele
Audio.
G TimeShift Mode (Mod Ónregistrare temporizat„)
este disponibil doar pentru canalele Audio.
G Capacitatea maxim„ de Ónregistrare este sub
16GB (4h).
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Imediat ce Óncepe Decalaj temporal (Mod Ónregistrare temporizat„), se afi∫eaz„ o bar„ de progres indic‚nd starea
curent„ a Ónregistr„rii Ón partea de jos a ecranului.
■ Ap„sa˛i butonul EXIT (IE™IRE) pentru a ascunde 'Bara
de Ónaintare' sau ap„sa˛i butonul OK pentru a afi∫a
'Bara de Ónaintare'.
■ Aceast„ func˛ie este re˛inut„ chiar ∫i atunci c‚nd se
schimb„ un program sau c‚nd se avanseaz„ Ón Decalaj
temporal (Mod Ónregistrare temporizat„).
‘Bara de Ónaintare’’ ?
Aceast„ func˛ie indic„ o posibil„ sec˛iune de
reafi∫are DVR, o pozi˛ie real„ de transmisie
afi∫at„ Ón mod curent pe ecran, o sec˛iune a
Ónregistr„rii pe sec˛iuni.
47
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Utilizarea func˛iei Decalaj temporal (Mod
Ónregistrare temporizat„), redare
- La avansarea func˛iei Timeshift, poate avea loc o redare diversificat„.
SIMPLINK
TEXT
PIP
I/II
PIP PR- PIP PR+
SWAP PIP INPUT
LIST
LIVE TV
Întârz.
Întârz.
Indic„ faptul c„ transmisia curent„ ∫i secven˛a video afi∫at„ difer„.
■
redare
Pauz„
Atunci c‚nd este ap„sat butonul O pentru
Œnregistrarea temporizat„, se renun˛„ la Œnregistrarea
temporizat„. Iar timpul de Ónt‚rziere este timpul Ónregistr„rii.
Utilizarea telecomenzii
EXIT
TIME
SHIFT
OK
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Pute˛i muta redarea Ón orice punct atunci c‚nd reda˛i programul Ónregistrat.
Œn timpul red„rii,
FF
/ GG
ap„sa˛i repetat butonul R E W( FF) pentru a accelera FF -> FFF ->
FFFF -> FFFFF ->FFFFFF .
ap„sa˛i repetat butonul F F( GG) pentru a accelera GG-> GGG -> GGGG ->
GGGGG -> GGGGGG.
■
I FF / GGI
F
/G
P L A Y ( G)
LIVE TV
Ap„s‚nd repetat aceste butoane, viteza de derulare rapid„ Ónainte / Ónapoi cre∫te.
Ap„sa˛i butonul
■
II
48
DVR
MENU
GG I
pentru a s„ri cu aproximativ 20 de secunde Ónainte.
Ap„sa˛i butonul I FF pentru a s„ri cu aproximativ 8 de secunde Ónapoi.
Œn timpul red„rii, ap„sa˛i butonul Pause(Pauz„) P a u s e ( I I ) .
■ Este afi∫at ecranul static.
■ Ap„sa˛i repetat butonul Pause(Pauz„)( I I ) pentru a avansa cadru cu cadru.
■ Ap„sa˛i butonul Pause(Pauz„)( I I ) ∫i apoi utiliza˛i butonul F F ( GG ) pentru
modul de redare cu Óncetinitorul (Ón timp ce afi∫eaz„
)
■ Ap„sa˛i butonul Pause(Pauz„)( I I ) ∫i apoi utiliza˛i butonul F F ( FF ) pentru
modul de redare cu Óncetinitorul (Ón timp ce afi∫eaz„
)
■
C‚nd utiliza˛i butonul
pe ecran.
F
sau G Ón timpul red„rii, cursorul poate fi vizualizat
Ap„sa˛i butonul PLAY(REDARE)( G) pentru a reveni la modul normal de redare.
Dac„ dori˛i s„ reveni˛i la transmisia curent„ Ón direct, ap„sa˛i butonul LIVE TV.
Format hard disk (Formatare hard disc)
™terge toate programele ∫i ini˛ializeaz„ unitatea fix„ de stocare.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
VOL
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
2
3
4
5
6
SETAREO Decalaj temporal
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul D V R .
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Format HDD.
E
Calitatea înreg.
AUDIOO TV înregistrat
TIMPO Lista program.
pentru a
OPfiIUNIO Înregistrare man.
DVRG Format HDD
Cod regional DivX
Copie sig. USB
Format HDD USB
Ap„sa˛i butonul G pentru a ini˛ia Formatarea hard discului.
3
Meniu
Prev.
Subtitr.
1
■
Dac„ ap„sa˛i butonul G este afi∫at acest mesaj.
Decalaj temporal
Dori˛i s„ formata˛i HDD?
Da
Nu
Calitatea înreg.
TV înregistrat
Lista program.
Înregistrare man.
■
Dac„ selecta˛i Yes (Da), este afi∫at acest mesaj.
Format HDD
G
Setare
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
1
IMAGINEO
Cod regional DivX
Copie sig. USB
Formatarea HDD a început.
Format HDD USB
Subtitr.
■
C‚nd a˛i terminat, este afi∫at acest mesaj.
2 3
Formatarea HDD USB s-a încheiat.
4
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
49
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Œnregistrare instantanee
- Utiliza˛i aceast„ func˛ie pentru a Ónregistra programul pe care Ól viziona˛i pe
ecranul principal.
Œnregistrare instantanee
Aceast„ func˛ie Ónregistreaz„ programul afi∫at Ón mod curent.
1
Selecta˛i programul pe care dori˛i s„-l Ónregistra˛i ∫i ap„sa˛i butonul O.
Œn timpul Ónregistr„rii, se afi∫eaz„
.
Utiliza˛i aceast„ func˛ie pentru a Ónregistra programe de p‚n„ al 2 ore.
REC
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
2
Dac„ dori˛i s„ opri˛i Ónregistrarea, ap„sa˛i butonul
■
■
3
A.
Œn timpul Ónregistr„rii, dac„ ap„sa˛i butonul A mai
pu˛in de 10 secunde, este afi∫at acest mesaj.
Dac„ ap„sa˛i butonul A mai mult de 10 secunde,
este afi∫at acest mesaj.
Înregistrare nefinalizat„.
Durata înreg. trebuie s„ dep„∫easc„ 10 sec.
Înregistrarea s-a încheiat.
Pute˛i m„ri/sc„dea timpul de Ónregistrare ap„s‚nd butonul O Ón timpul
Ónregistr„rii. Ap„sa˛i repetat butonul F / G pentru a m„ri/sc„dea timpul de
Ónregistrare. De fiecare dat„ c‚nd ap„sa˛i butonul F / G durata de Ónregistrare se schimb„ dup„ cum se indic„ mai jos.
+ 10 m i n -> + 2 0 m i n -> + 3 0 m i n -> + 4 0 m i n -> + 5 0 m i n -> + 6 0 m i n
No Change (Neschimbat)
- 10 m i n -> - 2 0 m i n -> - 3 0 m i n -> - 4 0 m i n -> - 5 0 m i n -> - 6 0 m i n
50
Timpul de Ónregistrare suplimentare ad„ugat la setarea
existent„ reprezint„ timpul de Ónregistrare final.
DVR
Op˛˛iune înregistrare
00:00
Timpul înregistr„rii
00:00~02:00
Dup„ reglarea timpului de Ónregistrare, selecta˛i OK. Va
fi afi∫at„ bara de stare.
4
Set. durata
OK
(0
min înreg.)
F„r„ modif.
Anulare
Opr. înreg.
Durata de Ónregistrare total„
3
REC
Timpul de Ónregistrare scurs
Ap„sa˛i butonul EXIT (IE™IRE) pentru a ascunde bara
de stare. Ap„sa˛i butonul OK pentru a afi∫a bara de
stare.
Œnregistrarea se opre∫te c‚nd se atinge durata selectat„
sau c‚nd ap„sa˛i butonul A.
De∫i Ónregistrarea s-a oprit, func˛ia Timeshift r„m‚ne
activ„.
5
! O B S E RVA fi I E
Œn timpul Ónregistr„rii, dac„ spa˛iul de memorare disponibil devine insuficient, Ónregistrarea
se va opri automat.
G Œnregistr„rile cu durat„ mai mic„ de 10
secunde nu vor fi salvate.
G Pentru a economisi spa˛iu pe disc Ón timpul
Ónregistr„rii emisiunilor, nu se vor salva date
dac„ nu exist„ semnal.
G Func˛ia Recording (Œnregistrare) nu va fi ini˛iat„
pentru un program protejat la copiere.
G Timpul afi∫at va diferi u∫or de timpul real.
G C‚nd nu exist„ semnal sau surs„ de film, timpul afi∫at difer„ u∫or de timpul real.
G
G
Œnregistrarea nu poate fi utilizat„ pentru program
cu con˛inut protejat la avansarea Timeshift.
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
■
Redarea s-a oprit din cauza protec˛iei
la copiere
Dac„ se Ónregistreaz„ banda mai veche, acest
lucru poate afecta calitatea Ónregistr„rii.
G Programul va fi stocat separat Ón func˛ie de
semnalul sistemului de culori.
G Durata maxim„ de Ónregistrare manual„ este de
maxim 4 ore ∫i minim 5 minute.
G
51
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
ŒNREGISTRARE MANUAL„
SIMPLINK
- Aceast„ func˛ie este u∫or de Ónregistrat la Œnregistrarea rezervat„.
- Aceast„ func˛ie este disponibil„ Ón meniul DVR.
- Œn timpul Œnregistr„rii manuale, este memorat sunetul de baz„
al televizorului.
TEXT
PIP
I/II
PIP PR- PIP PR+
SWAP PIP INPUT
LIST
LIVE TV
DVR
EXIT
MENU
LIST
DVR
LIVE TV
MENU
TIME
SHIFT
OK
EXIT
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
OK
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
VOL
PR
FAV/
1
MUTE
Ap„sa˛i butonul D V R pentru a afi∫a meniul Acas„..
Utiliza˛i butonul D / E pentru a selecta Î n r e g i s t r a r e
m a n . ∫i apoi butonul OK sau G .
DVR
Acas„
Acas„
Spa˛
Spa˛ iu liber
ÎNALT√
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
NORMAL
2
TV înregistrat
Ecranul Î n r e g i s t r a r e m a n . este afi∫at dup„ cum se
indic„ mai jos.
Utiliza˛i butonul D / E / F / G pentru a seta Input
(Intrare), PR, Date (Dat„), Time (Timp), Duration
(Durat„),Frequency (Frecven˛„).
Înregistrare man.
Lista program.
List„„ cu poze
List„„ muzic„„
List„„ cu filme
(Intrare): Selecta˛i sursa de intrare dintre TV, AV1,
AV2, AV3, ∫i Component(480i/576i).
G PR: Selecta˛i fie programul curent, fie un program scanat.
G Date (Dat„): Pute˛i selecta o dat„ cu p‚n„ la o lun„ Ón viitor.
G Time /Duration (Timp/Durat„): Asigura˛i-v„ c„ a˛i setat
corect.
G Frequency (Frecven˛„): Alege˛i Óntre Once (O dat„),
Daily (Zilnic) ∫i Weekly (S„pt„m‚nal).
Meniu TV
G Input
1
Înregistrare man.
Sun,Jan 1 11:03
Intrare
AV1
Meniu
La Program
--
Navigare
Data
Timp
Sun,Jan 1
00:03
Modificare
OK
Durata
30min
Frecven˛˛a
O dat„
Ie∫ire
2
3
52
Dup„ ce a˛i setat Î n r e g i s t r a r e m a n ., ap„sa˛i
butonul OK.
LIST„ PROGRAMAT„
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
Aceast„ func˛ie este utilizat„ pentru e prezenta Ónregistr„rile
rezervate.
Aceast„ func˛ie este disponibil„ Ón meniul DVR.
TIME
SHIFT
DVR
Acas„
Acas„
Pute˛i memora maximum 8 programe.
Spa˛
Spa˛ iu liber
ÎNALT√
NORMAL
TV înregistrat
Înregistrare man.
1
Lista program.
Ap„sa˛i butonul D V R pentru a afi∫a meniul Acas„..
Utiliza˛i butonul D / E pentru a selecta Lista program. ∫i apoi butonul OK sau G .
List„„ cu poze
List„„ muzic„„
List„„ cu filme
2
Meniu TV
1
Lista program.
AV1
Mar Jun 14
Thu. Jun 14 10:18
Timp
Durata
Frecven˛˛a
AV1
Thu. Jun 14
10:20
30 min
O dat„
AV1
Thu. Jun 14
11:12
30 min
O dat„
Meniu
Calitatea Ónregistr„rii
10:20~10:50 (30min)
Data
Intrare
Men. Popup
Navigare
Ie∫ire
2
Atunci c‚nd se Ónregistreaz„ produc˛ii analogice ∫i semnale de
intrare externe, se poate selecta calitatea Ónregistr„rii.
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón timpul Ónregistr„rii programului.
SETAREO Decalaj temporal
IMAGINEO
Calitatea înreg.
AUDIOO TV înregistrat
TIMPO Lista program.
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Ecranul Lista program. este afi∫at dup„ cum se
indic„ mai jos.
Utiliza˛i butonul D / E pentru a selecta programul
Ónregistrat.
OPfiIUNIO Înregistrare man.
DVRG Format HDD
Cod regional DivX
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
tru a selecta meniul D V R .
Copie sig. USB
E pen-
Format HDD USB
Meniu
Prev.
Subtitr.
1
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta C a l i t a t e a î n r e g..
Decalaj temporal
Calitatea
Calitatea înreg.
înreg.
TV înregistrat
G
„
Înalt„
Normal
Lista program.
3
Înregistrare man.
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
„ sau Normal.
Înalt„
Format HDD
Cod regional DivX
Copie sig. USB
Format HDD USB
4
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea
nor mal„ Ón modul TV.
Subtitr.
2 3
53
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB
Precau˛ii Ón cazul utiliz„rii dispozitivului USB
Poate fi recunoscut numai un dispozitiv de stocare USB.
Dac„ un dispozitiv de stocare USB este conectat prin intermediul unui hub de re˛ea USB, dispozitivul nu poate fi recunoscut.
G Un dispozitiv de stocare USB care utilizeaz„ un program de recunoa∫tere automat„ ar putea s„ nu
fie recunoscut.
G Un dispozitiv de stocare USB care utilizeaz„ propriul driver ar putea s„ nu fie recunoscut.
G Œn cazul unui cititor de carduri, pot fi recunoscute Ón acela∫i timp p‚n„ la patru carduri de memorie.
G Viteza de recunoa∫tere a unui dispozitiv de stocare USB ar putea depinde de fiecare dispozitiv.
G Nu opri˛i func˛ionarea TV sau conectarea dispozitivului USB atunci c‚nd dispozitivul de stocare USB
este Ón func˛iune. Atunci c‚nd un astfel de dispozitiv este deta∫at sau deconectat, fi∫ierele stocate
sau dispozitivul de stocare USB ar putea fi deteriorate.
G Nu conecta˛i dispozitivul de stocare USB care a fost manevrat Ón mod artificial prin intermediul unui
PC. Dispozitivul ar putea determina func˛ionarea defectuoas„ a produsului sau e∫uarea red„rii. Nu
uita˛i niciodat„ s„ utiliza˛i un alt dispozitiv de stocare USB dec‚t unul care con˛ine fi∫iere normale de
muzic„ sau de imagine.
G Utiliza˛i doar un dispozitiv de stocare USB care a fost formatat Ón sistemul de fi∫iere FAT32 furnizat
Ómpreun„ cu sistemul de operare Windows. Œn cazul Ón care un dispozitiv de stocare formatat ca un
program utilitar diferit care nu este suportat de Windows, acesta nu va putea fi recunoscut.
G Alimenta˛i dispozitivul de stocare USB care necesit„ o surs„ de alimentare extern„. Œn caz contrar,
dispozitivul ar putea fi imposibil de recunoscut.
G Conecta˛i dispozitivul de stocare USB prin intermediul cablului de date oferit de fabricant. Dac„ este
conectat prin intermediul altui cablu dec‚t cel oferit de fabricant sau un cablu de o lungime excesiv„, dispozitivul ar putea fi imposibil de recunoscut.
G Unele dispozitive de stocare USB ar putea s„ nu fie suportate sau utilizate f„r„ probleme.
G Dac„ numele unui folder sau fi∫ier este prea lung, acesta nu va fi afi∫at sau recunoscut.
G Realiza˛i copii de siguran˛„ ale fi∫ierului important, av‚nd Ón vedere c„ unele date ale dispozitivului
USB ar putea fi deteriorate. Gestionarea datelor intr„ Ón responsabilitatea consumatorului ∫i, Ón consecin˛„, produc„torii nu pot r„spunde de un produs ce de˛ine date compromise.
G Capacitatea maxim„ suportat„ pentru un HDD extern este de 400GB.
G Capacitatea maxim„ suportat„ pentru o memorie extern„ USB este de 32GB.
G
G
Bucura˛i-v„ de media, fotografiile, muzica ∫i filmele Ónregistrate ∫i stocate Ón dispozitivul USB. Atunci c‚nd
conecta˛i un dispozitiv USB, acest ecran este afi∫at Ón mod automat.
Œn meniul dispozitivului USB, nu pute˛i ad„uga un folder nou sau ∫terge un folder existent.
1
Conecta˛i dispozitivul USB la mufele USB IN din partea lateral„
a televizorului.
2
Ap„sa˛i butonul
3
Ap„sa˛i butonul O K .
D
USB IN
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
La conectarea dispozitivului USB
/ E pentru a selecta elementul dorit.
HDD USB
S-VIDEO
Œn cazul Ón care con˛inutul
conectat prin USB include
fotografii, fi∫iere de muzic„ ∫i
film.
USB conectat.
Selecta˛i un meniu
List„„ cu poze
1
HDD USB conectat.
Selecta˛i un meniu
TV înregistrat
List„„ muzic„„
Copie sig. USB
List„„ cu filme
Anulare
Anulare
AV IN 3
2 3
2 3
54
VIDEO L/MONO AUDIO R
Stick memorie USB
Œn cazul Ón care con˛inutul
USB este cel implicit de
utilizare pentru copia de
siguran˛„ a listei de
Ónregistr„ri.
La utilizarea listei de Ónregistr„ri cu dispozitivul USB
Conecta˛i dispozitivul USB la mufele USB IN din partea lateral„ a televizorului.
Doar HDD USB cu o capacitate mai mare de 40 GB ∫i 1
parti˛ie pot fi utilizate pentru copia de siguran˛„ USB.
USB IN
1
S-VIDEO
Pentru a utiliza dispozitivul de stocare USB (peste 40 GB) pentru copia de siguran˛„ USB, executa˛i
comanda ÑFormatare HDD USBÑ
■
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
HDD USB (peste 40 GB)
■
SETAREO Decalaj temporal
IMAGINEO
Calitatea înreg.
dac„ ap„sa˛i butonul
G,
va fi afi∫at acest mesaj.
Dori˛i s„ ini˛ializa˛i HDD USB?
AUDIOO TV înregistrat
TIMPO Lista program.
Da
Nu
OPfiIUNIO Înregistrare man.
DVR G Format HDD
Atunci c‚nd este selectat„ op˛iunea ÑDaÑ, va ap„rea o
notificare pop-up cu mesajul de ini˛ializare a HDD USB
Copie sig. USB
conectat.
Setare
Format HDD USB
Atunci c‚nd este finalizat„ ini˛ializarea, va fi afi∫at„ o
Subtitr.
notificare pop-up de finalizare iar HDD USB conectat este
Meniu Prev.
disponibil pentru efectuarea copiilor de siguran˛„.
■ Œn func˛ie de capacitatea dispozitivului de stocare USB, momentul ini˛ializ„rii ar putea varia.
■ Dispozitivul de stocare USB ini˛ializat func˛ioneaz„ doar Ón cadrul ÑListei de Ónregistr„riÑ.
■ Dispozitivul de stocare USB ini˛ializat nu este recunoscut de PC.
■ Atunci c‚nd este conectat un dispozitiv de stocare USB mai mic de 40 GB, func˛ia ÑFormatare
HDD USBÑ nu este activat„.
■ Capacitatea maxim„ suportat„ pentru un HDD extern pentru copii de siguran˛„ este de 400GB.
Cod regional DivX
G
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Va ini˛ializa HDD conectat prin USB ca mediu de stocare tip disc pentru copiile de siguran˛„.
Este activat doar atunci c‚nd HDD USB disponibil pentru copierea de siguran˛„ este conectat.
■ Atunci c‚nd este executat„ comanda ÑFormatare HDD USBÑ, toate datele stocate pe dispozitivul
AV IN 2
de stocare
USB sunt ∫terse.
■ Atunci c‚nd este Óntreprins„ ÑFormatarea HDD USBÑ, nu deconecta˛i dispozitivul de stocare USB.
Aceasta ar putea determina apari˛ia unei erori la TV ∫i a dispozitivului de stocare.
1 Ap„sa˛i butonul MENIU, apoi utiliza˛i butonul
D / E pentru a selecta meniul DVR.
2 Ap„sa˛i butonul G apoi utiliza˛i butonul D / E pentru a selecta Format HDD USB.
3 Ap„sa˛i butonul G pentru a ini˛ializa Format HDD USB.
■
! O B S E RVA fi I E
Atunci c‚nd se Óncearc„ accesarea func˛iei Copie de siguran˛„ USB din meniul DVR dup„ ini˛ializare, este
afi∫at un mesaj de alert„, iar accesul este blocat deoarece nu exist„ elemente incluse Ón copiile de siguran˛„.
G Atunci c‚nd exist„ chiar ∫i un singur fi∫ier disponibil prin ÑCopy to USB HDD (Copiere pe HDD USB)Ñ din
meniul DVR ÑRecorded TV(TV Ónregistrat)Ñ, este permis accesul la copiile de siguran˛„ USB.
G
DVR
3
Ap„sa˛i butonul DVR pentru a afi∫a meniul Acas„.
Utiliza˛i butonul D / E pentru a selecta TV înregistrat ∫i apoi butonul OK sau G.
Acas„
Acas„
Spa˛
Spa˛ iu liber
ÎNALT√
NORMAL
TV înregistrat
55
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
LISTA PROGRAME TV ŒNREGISTRATE
LIST
Pute˛i vizualiza la prima vedere lista de programe Ónregistrate.
Aceast„ func˛ie este disponibil„ Ón meniul DVR.
EXIT
OK
TIME
SHIFT
1
LIVE TV
DVR
MENU
Ap„sa˛i butonul DVR pentru a afi∫a meniul Acas„.
Utiliza˛i butonul D / E pentru a selecta TV înregistrat ∫i
apoi butonul OK sau G.
VOL
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
PR
MUTE
DVR
Acas„
Acas„
Spa˛
Spa˛ iu liber
ÎNALT√
NORMAL
TV înregistrat
înregistrat
Nemarcat
Pag. 2/3
Intrare
Data
Durata
Calitate
Spa˛
Spa˛ iu liber
ÎNALT√ 11h 24m
NORMAL 22h 46m
:
:
:
:
AV1
Thu. Jun14 2007
2 min
Înalt„„
1
2
3
4
5
6
TV înregistrat
Înregistrare man.
Lista program.
No Title
AV1
Thu. Jun14
10 : 07
No Title
AV1
Thu. Jun14
09 : 20
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
List„„ cu poze
List„„ muzic„„
List„„ cu filme
Meniu TV
Meniu
Navigare
Men. Popup
Ie∫ire
Componente ecran
1
2
3
4
Spa˛iu utilizabil HDD
Pagina curent„/Pagini totale
Titlu sau program marcat
Butoane corelate de pe
telecomand„
TV înregistrat
înregistrat
1
2
3
Pag. 2/3
Nemarcat
Intrare
Data
Durata
Calitate
Spa˛
Spa˛ iu liber
ÎNALT√
11h 24m
NORMAL 22h 46m
Meniu
Navigare
4
56
Marc.
Muta˛˛i pag
:
:
:
:
AV1
Thu. Jun14 2007
2 min
Înalt„„
No Title
AV1
Thu. Jun14
10 : 07
No Title
AV1
Thu. Jun14
09 : 20
Men. Popup
Muta˛˛i pag
Marc.
Ie∫ire
MENIU POP-UP ∫I SELECTARE
PROGRAM ÓNREGISTRAT
LIST
LIVE TV
DVR
EXIT
MENU
OK
OK
TIME
SHIFT
Programul Ónregistrat stocat pe HDD intern sau pe dispozitivul
de stocare USB poate fi redat.
Lista previzualiz„rilor Ónregistrate este afi∫at„ mai sus.
VOL
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
PR
MUTE
1
Utiliza˛i butonul P R + / - pentru navigare Ón susul /josul
paginii.
2
Utiliza˛i butonul MARK (MARCAJ) pentru a ad„uga la
sau ∫terge din list„. Este afi∫at un
l‚ng„ imaginea Ón
miniatur„ dac„ este marcat un obiect.
1
TV înregistrat
înregistrat
Pag. 2/3
Intrare
Data
Durata
Calitate
NORMAL
22h 46m
Utiliza˛i butonul D / E pentru a naviga c„tre programul
Ónregistrat respective, apoi ap„sa˛i butonul OK pentru a
deschide meniul popup.
3
Play (Redare): Ini˛ia˛i redarea Ónregistr„rii selectate.
G Mark All (Marcare toate): marcarea tuturor imaginilor
de pe ecran.
Unmark
All (De-marcare toate): Schimba˛i imaginile
G
marcate Ón imagini nemarcate.
Delete
(™tergere): ™terge˛i Ónregistrarea selectat„.
G
G Rename (Redenumire): Edita˛i titlul programului Ónregistrat.
G Copiere pe HDD USB : Copiaz„ programul Ónregistrat
pe HDD intern sau pe dispozitivul de stocare USB.
Este activat doar atunci c‚nd HDD USB disponibil
pentru copierea de siguran˛„ este conectat.
:
:
:
:
AV1
Thu. Jun14 2007
2 min
Înalt„„
No Title
AV1
Thu. Jun14
10 : 07
No Title
AV1
Thu. Jun14
09 : 20
G
<Ecran proces efectuare copii de siguran˛„ HDD>
Meniu
Navigare
Men. Popup
Marc.
Muta˛˛i pag
Ie∫ire
1
TV înregistrat
înregistrat
Pag. 2/3
Nemarcat
Intrare
Data
Durata
Calitate
Spa˛
Spa˛ iu liber
ÎNALT√
11h 24m
NORMAL
22h 46m
No Title
AV1
No Title
AV1
:
:
:
:
AV1
Thu. Jun14 2007
2 min
Înalt„„
Thu. Jun14
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
11h 24m
3
Nemarcat
Spa˛
Spa˛ iu liber
ÎNALT√
2
10 : 07
AV1
10:07~10:09
Redare
Marca˛˛i tot
∫tergere
Meniu
Navigare
Men. Popup
Muta˛˛i pag
Redenumire
Cop. pe HDD USB
Anulare
Realizarea copiei de siguran˛„ USB a
pornit.
Se copiaz„ pe HDD USB
(1/1)
2
3
75%
Închidere
■
Stop
dac„ ap„sa˛i butonul A, va fi afi∫at acest mesaj.
Sigur dori˛i s„ anula˛i copia de siguran˛„?
Da
Nu
57
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Atunci c‚nd selecta˛i op˛iunea ÑYes (Da)’, efectuarea
copiei de siguran˛„ este anulat„ ∫i comutat„ pe
modul de ini˛ial de introducere. Dac„ sunt transferate
mai mult de dou„ fi∫iere, fi∫ierul transferat este stocat, iar opera˛iunile de efectuare a copiei de siguran˛„ pentru fi∫ierele Ón curs de transferare ∫i cele
programate pentru copiere de siguran˛„ sunt anulate.
■ °· Atunci c‚nd este selectat„ op˛iunea ÑNo (Nu)’, se
revine la ecranul procesului de efectuare a copiilor de
siguran˛„.
Atunci c‚nd copierea
de siguran˛„ este
efectuat„ Ón fundal,
situa˛ia progresului
poate fi verificat„
ap„s‚nd butonul ÑOK’.
■
Copiere
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
G
4
0%( 1/1 )
Anulare (Anulare): Œnchide˛i Meniul Pop-up.
Ap„sa˛i repetat butonul EXIT (IE™IRE) pentru a reveni la
vizionarea Ón modul TV sau ap„sa˛i butonul D V R pentru
a reveni la meniul Acas„.
■
Dac„ HDD are o problem„ Ón executarea unei func˛ii
(Œnregistrare) aferente DVR, este afi∫at acest mesaj.
■
Dac„ temperatura scade sub zero (0∞), este afi∫at un
mesaj de avertizare ∫i trebuie s„ ini˛ializa˛i HDD.
Ini˛ializare HDD în desf„∫urare.
Imposibil de operat DVR la temperaturi
sc„zute.
4
58
EFECTUAREA COPIILOR DE SIGURANfi√ USB
- Atunci c‚nd lista de Ónregistr„ri este stocat„ dep„∫ind capacitatea HDD
intern, func˛ia de efectuare a copiilor de siguran˛„ permite efectuarea unor
copii de siguran˛„ a Listei de Ónregistr„ri de pe HDD intern pe HDD extern
pentru efectuarea unor copii de siguran˛„ prin conectarea la USB.
- Pentru a utiliza func˛ia de efectuare a unor copii de siguran˛„ USB, asigura˛iv„ c„ a˛i ini˛ializat HDD USB utiliz‚nd meniul DVR-formatare HDD OK
USB.
- Pentru a utiliza copia de siguran˛„ USB, este necesar„ o capacitate HDD
USB mai mare de GB, o parti˛ie de disc ∫i sistemul FAT32.
- Aceasta suport„ doar func˛ii de efectuare a copiilor de siguran˛„ pentru
fi∫iere, nu este permis„ redarea Listei de Ónregistr„ri din afi∫ajul actual OSD
nu este permis„. Pentru a putea reda con˛inutul Ónregistrat, fi∫ierele trebuie
mutate pe HDD intern prin intermediul meniului popup ÑCopy to Recorded
List (Copiere c„tre Lista de Ónregistr„ri)Ñ.
- Vizualiza˛i lista programului copiat pentru siguran˛„ utiliz‚nd ÑCopy to USB
HDD (Copiere pe HDD USB)' din ÑTV nregistrat (TV Ónregistrat)'.
- Aceasta va muta c„tre lista de pe HDD extern pentru efectuarea unor copii
de siguran˛„ prin USB.
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul D V R .
E
pentru a
AUDIOO
TIMPO
OPfiIUNIO
2
DVRG
Ap„sa˛i butonul G apoi utiliza˛i butonul D / E pentru a
selecta Copiere de siguran˛„ HDD USB.
DVR
LIVE TV
EXIT
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
VOL
PR
MUTE
Decalaj temporal
Calitatea înreg.
TV înregistrat
Lista program.
Înregistrare man.
Format HDD
Cod regional DivX
Copie sig.
sig. USB
USB
Copie
Setare
G
Format HDD USB
3
Ap„sa˛i butonul G pentru a ini˛ializa Copiere de siguran˛„ HDD USB.
Meniu
Subtitr.
Prev.
1 2
Pag. 2/3
Copie sig. USB
4
Ecranul Ónregistr„rii TV este afi∫at a∫a cum este indicat.
Utiliza˛i butonul PR +/- pentru a naviga Ón cadrul programului Ónregistrat.
Nemarcat
Intrare
Data
Durata
Calitate
Spa˛
Spa˛ iu liber
ÎNALT√ 11h 24m
NORMAL
3
22h 46m
:
:
:
:
TV60
Thu. Jun14 2007
20 min
Înalt„„
Music Bank TV60
Thu. Jun14
10 : 07
Music Bank TV60
Thu. Jun14
09 : 20
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
SETAREO
IMAGINEO
LIST
MENU
Utiliza˛i butonul MARK (MARCARE) pentru a marca sau
deselecta un program Ónregistrat.
Meniu
Utiliza˛i butonul D / E pentru a naviga c„tre programul
Ónregistrat respectiv, apoi ap„sa˛i butonul OK pentru a
afi∫a meniul popup.
Navigare
Men. Popup
Mark All (Marcare toate): marcare toate programele
pe ecran.
G Unmark All (Deselectare toate): Schimbare programe Ónregistrate marcate Ón programe Ónregistrate
nemarcate.
G Delete (™tergere): ™tergere programe Ónregistrate
selectate.
Ie∫ire
4
Copie sig. USB
Pag. 2/3
Nemarcat
Intrare
Data
Durata
Calitate
Spa˛
Spa˛ iu liber
G
Marc.
Muta˛˛i pag
ÎNALT√ 11h 24m
NORMAL
22h 46m
Music Bank TV60
Music Bank TV60
:
:
:
:
TV60
Thu. Jun14 2007
20 min
Înalt„„
Thu. Jun14
10 : 07
TV 60
10:20~10:40
Marca˛˛i tot
∫tergere
Meniu
Navigare
Men. Popup
Muta˛˛i
Cop. în Lista înreg.
Anulare
4
59
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
G
Copy to Recorded List (Copiere Ón Lista de Ónregistr„ri):
Restabile∫te Programul Ónregistrat pe HDD intern.
<Ecran proces efectuare copii de siguran˛„ HDD>
Realizarea copiei de siguran˛˛„ USB
a pornit.
Se copiaz„„ în Lista înreg.
(1/1)
75%
Închidere
■
Stop
dac„ ap„sa˛i butonul A, va fi afi∫at acest mesaj.
Sigur dori˛i s„ anula˛i copia de siguran˛„?
Da
Nu
Atunci c‚nd selecta˛i op˛iunea ÑYes (Da)', efectuarea
copiei de siguran˛„ este anulat„ ∫i comutat„ pe modul
de ini˛ial de introducere. Dac„ sunt transferate mai
mult de dou„ fi∫iere, fi∫ierul transferat este stocat, iar
opera˛iunile de efectuare a copiei de siguran˛„ pentru
fi∫ierele Ón curs de transferare ∫i cele programate pentru copiere de siguran˛„ sunt anulate.
■ Atunci c‚nd este selectat„ op˛iunea ÑNo (Nu)', se
revine la ecranul procesului de efectuare a copiilor de
siguran˛„.
■
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Copiere
0%( 1/1 )
Atunci c‚nd copierea
de siguran˛„ este
efectuat„ Ón fundal,
situa˛ia progresului
poate fi verificat„
ap„s‚nd butonul ÑOK'.
ATENfiIE
Dac„ opri˛i alimentarea Ón timpul copierii
sau Ónregistr„rii, este afi∫at acest mesaj
dup„ cum este indicat mai jos.
<coping (se copiaz„)>
G
Oprire alim. în timpul cop. rez. pe HDD.
Continua˛i cu copie de siguran˛„ pe HDD?
Da
Nu
<Se copiaz„ ∫i se Ónregistreaz„>
Opr. în timpul înreg. ∫i cop. sig. pe HDD.
Continua˛i înregistrarea ∫i cop. sig. pe HDD?
Nu
Da
Dac„ se selecteaz„ No (Nu),
copierea va fi sistat„, iar alimentarea
inactiv„.
G Dac„ selecta˛i Yes (Da), copierea va
continua, iar alimentarea va fi inactiv„.
G Dac„ ap„sa˛i butonul EXIT (IE™IRE),
acest mesaj va disp„rea.
G
G
5
Cancel (Anulare): Œnchide˛i Meniul Pop-up.
Ap„sa˛i repetat butonul EXIT (IE™IRE) pentru a reveni la
vizionarea Ón modul TV sau ap„sa˛i butonul D V R pentru
a reveni la meniul Acas„.
! O B S E RVA fi I E
Atunci c‚nd chiar ∫i un singur fi∫ier de copie de siguran˛„ exist„ Ón HDD USB ini˛ializat (din meniul
Formatare a HDD USB) prin intermediul func˛iei ÑCopy to USB HDD (Copiere pe HDD USB)' din
ÑTV nregistrat (Œnregistrare TV)', este permis accesul la efectuarea copiilor de siguran˛„ USB.
G Dac„ func˛ioneaz„ Œnregistrarea Manual„ sau Instant Ón acela∫i timp Ón care un program Ónregistrat
este transferat de pe HDD USB pe TV Ónregistrat, copierea va fi suspendat„.
Apoi, ap„sa˛i butonul OK, iar Ón mesajul de Ónregistrare va fi afi∫at "--%", iar dup„ finalizarea Ónregistr„rii, copierea va continua din nou.
G Redarea nu este posibil„ Ón timpul Ónregistr„rii simultane cu copierea de rezerv„ pe USB.
G
60
Redarea programelor Ónregistrate
- Pute˛i reda programul selectat din lista de programe Ónregistrate.
‘ Bara de Ónaintare’’ ?
1
Reda˛i un program Ónregistrat
2
Œn timpul red„rii, pute˛i vizualiza un ecran de redare diversificat„
dup„ cum se indic„ mai jos.
■
Pentru a opri afi∫area pictogramei programelor Ónregistrate,
ap„sa˛i butonul EXIT (IE™IRE)
2
3
4
5
mod curent pe ecran, o sec˛iune a
Ónregistr„rii pe sec˛iuni.
Indic„ mi∫carea programului
Ónregistrat.
Indic„ starea programului Ónregistrat.
Indic„ timpul de redare scurs.
Indic„ timpul de redare total.
Indic„ un sfert din timpul de
rulare a programului.
Indic„ pozi˛ia de redare curent„.
PLAYING
PLAYING
1
Aceast„ func˛ie indic„ o posibil„
sec˛iune de reafi∫are DVR, o
pozi˛ie real„ de transmisie afi∫at„ Ón
6
Pute˛i muta redarea Ón orice punct atunci c‚nd reda˛i programul Ónregistrat.
FF
/ GG
I FF / GGI
Œn timpul red„rii,
ap„sa˛i repetat butonul R E W( FF) pentru a accelera FF -> FFF -> FFFF
-> FFFFF ->FFFFFF .
ap„sa˛i repetat butonul F F( GG) pentru a accelera GG-> GGG -> GGGG ->
GGGGG -> GGGGGG.
■ Ap„s‚nd repetat aceste butoane, viteza de derulare rapid„ Ónainte / Ónapoi cre∫te.
Ap„sa˛i butonul
■
II
GG I
pentru a s„ri cu aproximativ 20 de secunde Ónainte.
Ap„sa˛i butonul I FF pentru a s„ri cu aproximativ 8 de secunde Ónapoi.
Œn timpul red„rii, ap„sa˛i butonul Pause(Pauz„)( I I ) .
Este afi∫at ecranul static.
■ Ap„sa˛i repetat butonul Pause(Pauz„)( I I ) pentru a avansa cadru cu cadru.
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Utilizarea telecomenzii
■
Ap„sa˛i butonul Pause(Pauz„)( I I ) ∫i apoi utiliza˛i butonul FF(( GG) pentru
modul de redare cu Óncetinitorul (Ón timp ce afi∫eaz„
.)
■ Ap„sa˛i butonul Pause(Pauz„)( I I ) ∫i apoi utiliza˛i butonul F F ( FF ) pentru
modul de redare cu Óncetinitorul (Ón timp ce afi∫eaz„
)
■
F
/G
P L A Y ( G)
LIVE TV
S T O P ( A)
■
C‚nd utiliza˛i butonul F sau G Ón timpul red„rii, cursorul poate fi vizualizat
pe ecran.
Ap„sa˛i butonul PLAY(REDARE)( G) pentru a reveni la modul normal de redare.
■
■
Ap„sa˛i butonul LIVE TV pentru a s„ri la Ónceputul programului.
Dac„ ap„sa˛i butonul S T O P (A) pute˛i viziona emisiuni TV.
61
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
LIST√ FOTO
LIST
Este posibil„ redarea fi∫ierului de fotografie (*.jpg) cu ajutorul
dispozitivului USB.
DVR
Reprezentarea afi∫ajului pe ecran poate fi diferit„ fa˛„ aparatului
dumneavoastr„. Imaginile sunt un exemplu menit s„ v„ ghideze Ón
operarea TV.
OK
OK
TIME
SHIFT
Suport„ p‚n„ la patru unit„˛i de stocare.
FAV/
MARK
VOL
MUTE
Fi∫ier ce suport format FOTOGRAFIE (*.JPEG)
Fundament: l„˛ime<=4800, Ón„l˛imea nu este limitat„
• Pute˛i reda doar fi∫iere JPEG.
• Œn cadrul JPEG este suportat„ doar scanarea de baz„.
• Fi∫ierele care nu sunt suportate sunt afi∫ate sub forma
unei pictograme.
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Componente ecran
Ap„sa˛i butonul DVR apoi utiliza˛i butonul
fotografii).
/ E pentru a selecta meniul Photo List (List„
D
3
Acas„
Acas„
Spa˛
Spa˛ iu liber
ÎNALT√
4
Pag. 2/3
List „ cu poze
DVR
Nemarcat
Disp. USB
1
Unit1
2
Dir. SUS
NORMAL
TV înregistrat
Dosar
File 1. jpg
File 2. jpg
File 4. jpg
File 5. jpg
Înregistrare man.
Lista program.
List„„ cu poze
List„„ muzic„„
File 3. jpg
List„„ cu filme
Meniu TV
Meniu
Navigare
5
62
1
Afi∫eaz„ unitatea de stocare selectat„
2
Se va muta la un fi∫ier din nivelul anterior
3
Pagina curent„/Pagini totale
4
Num„rul total de fotografii miniaturi marcate
5
Butoane corelate de pe telecomand„
OK
Muta˛˛i pag
Marc.
LIVE TV
EXIT
MENU
Ie∫ire
TIME
SHIFT
PR
Selec˛ie fotografii ∫i Meniu popup
A∫a cum este afi∫at, pe pagin„ sunt listate p‚n„ la 6 fotografii
miniatur„.
List„
List„ cu poze
Nemarcat
Pag. 2/3
Disp. USB
Drive1
1
Utiliza˛i butoanele D / E / F / G pentru a selecta
folderul destina˛ie sau unitatea de stocare, apoi ap„sa˛i
OK .
2
Utiliza˛i butonul PR +/- pentru a naviga Ón cadrul paginii
miniaturi fotografii.
Dir. SUS
Dosar
File 1. jpg
File 4. jpg
File 3. jpg
3
Navigare
OK
Muta˛˛i pag
File 5. jpg
Marc.
Ie∫ire
1
List„
List„ cu poze
2
3
Nemarcat
Pag. 2/3
Disp. USB
Drive1
1024x768
Dir. SUS
720KB
File 1. jpg
Vizualizare
Dosar
File 2. jpg
Marca˛˛i tot
4
Utiliza˛i butonul D / E / F / G pentru a naviga c„tre
programul Ónregistrat respectiv, apoi ap„sa˛i butonul OK
pentru a afi∫a meniul popup.
Anulare
File 3. jpg
Meniu
Navigare
Men. Popup
File 4. jpg
Muta˛˛i pag
File 5. jpg
Marc.
Ie∫ire
4
View (Vizualizare): Afi∫eaz„ obiectul selectat.
G Mark All (Marcare toate): Marcheaz„ toate
fotografiile de pe ecran.
G Unmark All (Deselectare toate): Deselecteaz„
toate fotografiile marcate.
G Cancel (Anulare): Œnchide˛i Meniul Pop-up.
G
5
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Utiliza˛i butonul MARK (MARCARE) pentru a marca sau
demarca o fotografie. Atunci c‚nd sunt marcate una sau
mai multe fotografii, pute˛i vizualiza fotografiile individuale sau o expozi˛ie diapozitive a fotografiilor marcate.
Dac„ nu este marcat„ nicio fotografie, pute˛i vizualiza
fiecare fotografie individual sau toate fotografiile din
folder Óntr-o expozi˛ie diapozitive.
Meniu
File 2. jpg
Ap„sa˛i repetat butonul EXIT (IE™IRE) pentru a reveni la
vizionarea Ón modul TV sau ap„sa˛i butonul D V R pentru
a reveni la meniul Acas„.
63
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Instalarea meniului Ón ecranul de dimensiune maxim„
Pute˛i schimba set„rile astfel Ónc‚t fotografiile stocate pe un
dispozitiv USB s„ fie afi∫ate pe un ecran de dimensiune
maxim„.
Opera˛iunile detaliate sunt disponibile Ón ecranul de vizualizare
la dimensiune maxim„ a fotografiilor.
Utiliza˛i butoanele D / E / F / G pentru a selecta
folderul destina˛ie sau unitatea de stocare, apoi ap„sa˛i
OK .
1
List„
List„ cu poze
Nemarcat
Pag. 2/3
Disp. USB
Unit1
Dir. SUS
Dosar
File 1. jpg
File 4. jpg
File 3. jpg
Meniu
Navigare
OK
Muta˛˛i pag
File 2. jpg
File 5. jpg
Marc.
1
2
Utiliza˛i butonul PR +/- pentru a naviga Ón cadrul paginii
miniaturi fotografii.
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Utiliza˛i butonul D / E / F / G pentru a naviga c„tre
fotografiile miniatur„ respective, apoi ap„sa˛i butonul
OK pentru a afi∫a meniul popup.
3
4
5
2
3 4
Nemarcat
Pag. 2/3
Disp. USB
Unit1
Dir. SUS
1024 768
720KB
File 1. jpg
Dosar
File 2. jpg
Vizualizare
Marca˛˛i tot
Anulare
File 4. jpg
File 3. jpg
Utiliza˛i butonul D / E pentru a muta Ón meniul View
(Vizualizare), apoi ap„sa˛i butonul OK.
Meniu
Navigare
Men. Popup
Muta˛˛i pag
File 5. jpg
Marc.
Ie∫ire
5
Fotografia selectat„ este afi∫at„ la dimensiune maxim„.
G
Slide show (Expozi˛ie diapozitive) : Atunci c‚nd nu este
selectat„ nicio imagine, toate fotografiile din folderul
respectiv sunt afi∫ate Ón cadrului unei expozi˛ii diapozitive.Atunci c‚nd sunt selectate, fotografiile respective
sunt afi∫ate Ón cadrul unei expozi˛ii diapozitive. Pentru a
Óncepe o expozi˛ie diapozitive, ap„sa˛i butonul OK Ón
Diaporam„
.
■
Configurare interval de timp al op˛iunii de
expozi˛ie diapozitive Ón Option (Op˛iune).
64
List„
List„ cu poze
Ie∫ire
G
BGM : Asculta˛i muzic„ Ón timpul vizualiz„rii fotografiilor
la dimensiune maxim„. Pentru a Óncepe BGM, ap„sa˛i
butonul OK Ón
.
■ Setare dispozitiv BGM ∫i album Ón Option (Op˛iune).
G
(Rotire) : Rotire fotografii.
■ Rote∫te fotografia la 90∞ Ón sensul acelor de ceasornic la ap„sarea butonului OK Ón
(Rotire).
1/12
Diaporam„
BGM
Op˛Iuni
Ascund
Raportul de imagine al unei fotografii ar putea
determina dimensiunea fotografiei afi∫ate pe
ecran la dimensiune maxim„
5
G
G
Option (Op˛iune) : Seteaz„ valorile pentru Viteza
diapozitivului ∫i folderul de Muzic„. Utiliza˛i
butonul F / G pentru a selecta Option (Op˛iune)
∫i ap„sa˛i butonul OK.
■ Utiliza˛i butonul F / G ∫i butonul OK pentru a
seta valorile. Apoi, merge˛i la
∫i ap„sa˛i
OK pentru a salva set„rile.
■ Nu pute˛i modifica folderul Muzic„ Ón timp ce
BGM este Ón curs de redare.
Modif. viteza plan∫∫e cu
Vitez.plan∫∫e
Dir. muzic„„
OK
F
F G
Rapid
G
Muzic„
Anulare
6
Utiliza˛i butonul D / E / F / G pentru a selecta
fotografia anterioar„ sau cea urm„toare.
Utiliza˛i butonul D / E / F / G pentru a selecta ∫i controla meniul Ón ecranul de dimensiune maxim„.
7
Utiliza˛i butonul EXIT pentru a reveni din meniul de
dimensiune maxim„ la lista de fotografii.
8
Ap„sa˛i repetat butonul EXIT (IE™IRE) pentru a reveni la
vizionarea Ón modul TV sau ap„sa˛i butonul D V R pentru
a reveni la meniul Acas„.
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Hide (Ascundere) : Ascunde meniul Ón timpul
ecranului de dimensiune maxim„. Utiliza˛i butonul
F / G pentru a selecta Hide (Ascundere) ∫i
ap„sa˛i butonul OK.
■ Pentru a vizualiza din nou meniul pe ecranul de
dimensiune maxim„, ap„sa˛i OK pentru a afi∫a.
! O B S E RVA fi I E
G
Dac„ este vorba de un format JPEG progresiv, unele fotografii ar putea fi imposibil de decodat.
65
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
LISTA MUZIC√
Fi∫ierele de muzic„ cump„rate (*.MP3) ar putea include restric˛ii
referitoare la drepturile de autor. Redarea acestor fi∫iere ar putea s„ nu
fie suportat„ de acest model.
Fi∫ierele de muzic„ de pe dispozitivul USB pot fi redate de aceast„
unitate.
Reprezentarea afi∫ajului pe ecran poate fi diferit„ fa˛„ aparatului
dumneavoastr„. Imaginile sunt un exemplu menit s„ v„ ghideze Ón
operarea TV.
LIST
DVR
OK
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Suport„ p‚n„ la patru unit„˛i de stocare.
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Fi∫ier ce suport„ format MUZIC√(*.MP3)
Interval frecven˛„ date 8Kbps ~ 320Kbps
•Raport clip Ónregistrare
MPEG1 : 32000, 44100, 48000Hz
MPEG2 : 16000, 24000, 22050Hz
MPEG2.5 : 8000, 11025, 12000Hz
VOL
FAV/
MARK
PR
MUTE
Componente ecran
Ap„sa˛i butonul DVR apoi utiliza˛i butonul
D
/ E pentru a selecta meniul List„ fotografii.
3
List „ muzic „
DVR
Pag.1/11
4
5
Nemarcat
Acas„
Acas„
Disp. USB
Spa˛
Spa˛ iu liber
ÎNALT√
1
Unit1
2
Dir. SUS
NORMAL
TV înregistrat
Înregistrare man.
Lista program.
List„„ cu poze
„ muzic„„
List„
List„„ cu filme
Meniu TV
Meniu
Navigare
6
66
1
Afi∫eaz„ unitatea de stocare selectat„
2
Se va muta la un fi∫ier din nivelul anterior
3
Pagina curent„/Pagini totale
4
Durat„ redare actual„/Durat„ redare integral„
5
Num„r total de melodii marcate
6
Butoane corelate de pe telecomand„
Men. Popup
Muta˛˛i pag
Marc.
Ie∫ire
Selec˛ie muzic„ ∫i Meniu popup
A∫a cum este indicat, pe pagin„ sunt listate p‚n„ la 8 titluri
muzicale.
1
Utiliza˛i butoanele D / E / F / G pentru a selecta
folderul destina˛ie sau unitatea de stocare, apoi ap„sa˛i
OK .
2
Utiliza˛i butonul PR +/- pentru a naviga Ón cadrul paginii
titlurilor muzicale.
List „ muzic „
Pag. 1/1
Nemarcat
Disp. USB
Unit1
Dir. SUS
Meniu
Navigare
OK
Muta˛˛i pag
Marc.
Ie∫ire
1
3
List „ muzic „
5690 KB
192 Kbps
Utiliza˛i butonul D / E pentru a naviga c„tre melodiile
respective, apoi ap„sa˛i butonul OK pentru a afi∫a
meniul popup.
Play (Redare) (Œn timpul opririi) : Redare melodii selectate.
Odat„ ce redarea unei melodii este finalizat„, va fi redat„
urm„toarea. Atunci c‚nd nu este selectat„ nicio melodie
pentru redare, va fi redat„ urm„toarea din folderul actual.
Dac„ accesa˛i un folder diferit diferit apoi ap„sa˛i butonul
OK, va fi inactiv„ redarea Ón curs a melodiei actuale.
G Play marked (Redare marcate): Red„ melodiile selectate.
Odat„ ce se finalizeaz„ redarea unei melodii, urm„toarea va
fi redat„ Ón mod automat.
G Stop play (Oprire redare) (Œn timpul red„rii): Opre∫te
redarea melodiilor.
G Play with photo (Redare cu fotografie): Œncepe redarea
melodiilor selectate ∫i trece apoi la Lista fotografiilor.
G Mark All (Marcare toate): Marcare toate melodiile din folder.
G Unmark All (Deselectare toate): Deselecteaz„ toate melodiile marcate.
G Cancel (Anulare): Œnchide˛i Meniul Pop-up.
G
5
Nemarcat
Dir. SUS
Redare
Redare cu poz„
Marca˛˛i tot
Anulare
Meniu
4
Pag. 1/11
Disp. USB
Unit1
Navigare
Men. Popup
Muta˛˛i pag
Marc.
Ie∫ire
3 4
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Utiliza˛i butonul MARK (MARCARE) pentru a marca sau
deselecta un program Ónregistrat. Atunci c‚nd sunt marcate unul sau mai multe fi∫iere, melodiile marcate vor fi
redate succesiv. De exemplu, dac„ dori˛i s„ asculta˛i Ón
mod repetitiv doar o melodie, marca˛i pur ∫i simplu
melodia ∫i opta˛i pentru redare. Dac„ nu este marcat„
nicio melodie, va fi redat„ succesiv toat„ muzica din
folder.
2
Ap„sa˛i repetat butonul EXIT (IE™IRE) pentru a reveni la
vizionarea Ón modul TV sau ap„sa˛i butonul D V R pentru
a reveni la meniul Acas„.
67
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
■
Dac„ nu ap„sa˛i niciun buton pentru o perioad„ Ón timpul red„rii, caseta de informa˛ie redare (a∫a cum este
indicat mai jos) va pluti precum un protector ecran.
■
‘Economizor de ecran’?
Economizorul de ecran este menit s„ Ómpiedice deteriorarea pixelilor ecranului din cauza unei imagini fixe
afi∫ate pe ecran pentru o perioad„ Óndelungat„ de
timp.
! O B S E RVA fi I E
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
68
Atunci c‚nd se red„ muzica, este afi∫at Ónaintea titlului melodiei.
O melodie deteriorat„ sau corupt„ nu va fi redat„, ci va afi∫a 00:00 ca durat„.
G O melodie desc„rcat„ de pe un serviciu cu plat„ prev„zut cu protec˛ia drepturilor de autor nu va
putea fi redat„ ci va afi∫a informa˛ii despre durat„ neadecvate.
G Dac„ ap„sa˛i butoanele OK, A , EXIT, protec˛ia ecranului va fi inactiv„.
G utoanele PLAY (REDARE)( G) , Pause (PAUZ√)( I I ) , A , I FF ,GG I de pe telecomand„ sunt de
asemenea disponibile Ón acest mod.
G
G
LISTA FILME
Lista filme este activat„ odat„ ce este detectat USB. Este utilizat„ la redarea
filmelor pe TV.
Afi∫eaz„ filmele din folderul USB ∫i suport„ Redarea.
OK
Permite redarea tuturor filmelor din folder ∫i a fi∫ierelor dorite de utilizator.
Opera˛iile de editare, precum ∫tergerea ∫i ad„ugarea, nu sunt permise.
Este o list„ de filme ce afi∫eaz„ informa˛iile referitoare la folder ∫i la fi∫ierul DivX.
Suport„ p‚n„ la patru unit„˛i de stocare.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
Componente ecran
■
Ap„sa˛i butonul DVR apoi utiliza˛i butonul
D
/ E pentru a selecta meniul List„ filme.
3
DVR
List „ cu filme
Acas„
Acas„
ÎNALT√
Nemarcat
Disp. USB
Spa˛
Spa˛ iu liber
NORMAL
Pag.1/1
4
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Fi∫ier ce suport„ formatul FILM(*.avi/*.Divx)
Format Video : DivX3.xx, DivX4.xx, DivX5.xx , XVID1.1.1, XVID1.1.2, XVID1.1.3 , 3IV1, 3IV2, FVFW,
DMK2, RMP4, DIV3, DIV4, DIV5, DIV6, MP43, COL1, AP41, nAVI, DX50
Format Audio : Mpeg, Mp3, PCM, AC3
Frecven˛„ Ónregistrare clip : Œntre 8~48 khz(MP3)
Raport bit : Óntre 8~320 kbps(MP3)
Format subtitrare : *.smi/ *.srt/ *.sub(microsub, svsub)/ *.ass/ *.ssa/*.txt(subtext, dvdss)
• Formatul DivX ar putea fi imposibil de redat Ón func˛ie de anumite tipuri sau metode de Ónregistrare.
• Dac„ structurile video ∫i audio a fi∫ierului Ónregistrat nu se suprapun, se va emite doar video sau doar audio.
• Raportul maxim de date DivX ce poate fi redat este de 4 M.
• Rata maxim„ de FPS (Cadre pe Secund„) poate fi atins„ doar la nivel SD. Rata FPS este de 25 FPS
(820*576) sau 30 FPS (720*480) Ón func˛ie de Rezolu˛ie.
• Fi∫ierele de 25 FPS sau 30 FPS sau mai ridicate ar putea s„ nu fie redate corespunz„tor.
• Dac„ fi∫ierul este Ónregistrat prin GMC, unitatea suport„ doar 1 punct de nivel Ónregistrare.
(GMC este abrevierea pentru Global Motion Compensation, Compensa˛ie mi∫care pe ansamblu; o
tehnic„ utilizat„ pentru compensarea fi∫ierelor Video MPEG.)
1
Unit1
2
Dir. SUS
TV înregistrat
Înregistrare man.
Lista program.
List„„ cu poze
List„„ muzic„„
List„„ cu filme
Meniu TV
Meniu
1
Afi∫eaz„ unitatea de stocare selectat„
2
Se va muta la un fi∫ier din nivelul anterior
3
Pagina curent„/Pagini totale
4
TNum„r total de melodii marcate
5
CButoane corelate de pe telecomand„
Navigare
Men. Popup
Muta˛˛i pag
Marc.
Ie∫ire
5
69
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
Selec˛ie muzic„ ∫i Meniu popup
1
Utiliza˛i butoanele D / E / F / G pentru a selecta
folderul destina˛ie sau unitatea de stocare, apoi ap„sa˛i
OK .
2
Utiliza˛i butonul PR +/- pentru a naviga Ón cadrul paginii
titlurilor de film.
3
Utiliza˛i butonul MARK (MARCARE) pentru a marca sau
deselecta un film. Atunci c‚nd sunt marcate unul sau
mai multe fi∫iere de film, filmele marcate vor fi redate
succesiv.
List „ cu filme
Pag. 1/1
Nemarcat
Disp. USB
Unit1
Dir. SUS
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
4
Meniu
Navigare
OK
Muta˛˛i pag
List „ cu filme
Pag. 1/1
Nemarcat
Love. Act...
Nemarcat
Dir. SUS
Previz.
Redare
Marc. All
(Previzualizare): Afi∫eaz„ previzualizarea video a
fi∫ierului selectat actualmente.
G Play (Redare): Red„ filmul selectat.
Redarea Divx este executat„ Ón timp ce se modific„ ecranul.
G Mark All (Marcare toate): Marcheaz„ toate filmele din folder.
G Unmark All (Deselectare toate): Deselecteaz„ toate filmele
marcate.
G Cancel (Anulare): Œnchide˛i Meniul Pop-up.
Anulare
Meniu
Navigare
Men. Popup
Muta˛˛i pag
Mark
Ie∫ire
3 4
! O B S E RVA fi I E
G
Œn cazul fi∫ierelor care nu sunt suportate, este afi∫at un mesaj referitor la
fi∫ierele care nu sunt suportate.
Limb„ audio DivX & Limb„ subtitrare
G
Dac„ ap„sa˛i butonul DivX Ón timpul red„rii DivX, este afi∫at acest mesaj.
Alege˛i una dintre op˛iunile de mai jos.
Limba audio
F
Mpeg(1/1)
G
Limba subtitr„rii
- - - - (0/0)
Navigare
70
OK
OK
OK
Ie∫ire
2
Disp. USB
Unit1
Utiliza˛i butonul D / E pentru a naviga c„tre filmele
respective, apoi ap„sa˛i butonul OK pentru a afi∫a
meniul popup.
Ap„sa˛i repetat butonul EXIT (IE™IRE) pentru a reveni la
vizionarea Ón modul TV sau ap„sa˛i butonul D V R pentru
a reveni la meniul Acas„.
Ie∫ire
1
G Preview
5
Marc.
Ap„sa˛i butonul D / E / F / G pentru a selecta
op˛iunea dorit„.
Suport„ p‚n„ la formatul de fi∫ier Mpeg, Mp3,
PCM, AC3.
SUBTITRARE
Comut„ controlul subtitr„rii Ón timpul red„rii filmului.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
2
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul D V R .
E
pentru a
SETAREO
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Subtitr..
IMAGINEO
AUDIOO
TIMPO
3
Ap„sa˛i butonul
G
DVR G
pentru a ini˛ializa Subtirarea.
2
3
4
5
6
Decalaj temporal
Calitatea înreg.
TV înregistrat
Lista program.
Înregistrare man.
Format HDD
Cod regional DivX
Copie sig. USB
4
Ap„sa˛i butonul
D
/
E
/
F
/
G
pentru a selecta
op˛iunea de subtitrare dorit„.
Control
Format HDD USB
Meniu
Prev.
Subtitr.
G
Setare
1 2 3
Pornit
Oprit
Limba
Sync
Pozi˛˛ie
• Control (Control) : Comut„ starea pornit ∫i inactiv a
subtitr„rii Ón timpul red„rii filmului.
• Language (Limba) : Schimb„ Familia lingvistic„ al subtitr„rii Ón timpul red„rii unui film.
• Sync (Sinconizare) : Regleaz„ decalajului unei
subtitr„ri de la -10 secunde ~ +10 secunde Ón pa∫i de
c‚te o secund„ Ón timpul red„rii unui film.
• Position (Pozi˛ie) : Schimb„ pozi˛ia unei subtitr„ri Óntre
partea de sus sau partea de jos Ón timpul red„rii unui
film.
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
OPfiIUNIO
1
71
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
COD ŒNREGISTRARE DIVX
Confirmare cod Ónregistrare DivX al TV. Utiliz‚nd num„rul de Ónregistrare,
filmele vor putea fi Ónchiriate sau achizi˛ionate de pe www.divx.com/vod.
Nu este permis„ redarea unui fi∫ier DivX Ónchiriat sau achizi˛ionat utiliz‚nd
un cod DivX al unui alt TV. (Pot fi redate doar fi∫ierele DivX ce corespund
cu codul de Ónregistrare al TV achizi˛ionat.)
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul D V R .
E
LIST
DVR
OK
TIME
SHIFT
pentru a
LIVE TV
EXIT
MENU
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Cod
regional DivX.
SETAREO
3
DVR (DIGITAL VIDEO RECORDER)
72
IMAGINEO
Ap„sa˛i butonul G pentru a Óncepe Reg DivX
(Œnregistrarea DivX). Code (Cod).
AUDIOO
TIMPO
OPfiIUNIO
DVR
Cod înreg. DivX : xxxxxxx
G
2
3
4
5
6
Decalaj temporal
Calitatea înreg.
TV înregistrat
Lista program.
Înregistrare man.
Format HDD
Cod
Cod regional
regionalDivX
DivX
Da
1
G
Setare
Copie sig. USB
Format HDD USB
4
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la
vizionarea nor mal„ Ón modul TV.
Meniu
Prev.
Subtitr.
1 2 3
• Produs acreditat oficial DivX®
• Red„ toate versiunile ale formatului video DivX® video (inclusiv DivX® 6) cu formatul standard de redare al Fi∫ierelor media DivX®.
•“DivX, acreditarea Divx ∫i iconotipurile associate sunt m„rci Ónregistrate ale DivX
∫i se sunt utilizate cu licen˛„.”
CONTROLUL IMAGINILOR
VIZUALIZAREA PIP(PICTURE-IN-PICTURE)
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ la Ónregistrarea programelor.
PIP v„ permite vizionarea simultan„ de la dou„ intr„ri (surse) diferite pe
ecranul televizorului. Imaginea de la o surs„ va fi mare ∫i imaginea de la
cealalt„ surs„ va fi mic„ ∫i inclus„ Ón imaginea principal„.
INPUT
TV
INPUT
MODE
TV
POWER
DVD
BRIGHT
RATIO
SIMPLINK
VCR
TEXT
PIP
I/II
PIP PR- PIP PR+
SWAP PIP INPUT
LIST
LIVE TV
DVR
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
Vizualizarea PIP/Fereastr„ dubl„
Modul PIP
Modul DW1
PIP dezactivat
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
0
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
?
Modul DW2
CONTROLUL IMAGINILOR
Ap„sa˛i butonul PIP pentru a accesa imaginea secundar„. Fiecare ap„sare a
butonului PIP schimb„ op˛iunile PIP dup„ cum este indicat mai jos.
1
Selectarea programului pentru imagini secundare
Ap„sa˛i butonul PIP PR +/- pentru selectarea programului pentru imaginea secundar„
Num„rul programului selectat este afi∫at sub num„rul programului imaginii principale.
73
CONTROLUL IMAGINILOR
Selectarea sursei de intrare pentru imagini secundare
Ap„sa˛i butonul PIP INPUT (Intrare PIP) pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea secundar„.
De fiecare dat„ c‚nd este ap„sat butonul PIP INPUT (Intrare PIP), este afi∫at„ fiecare surs„ de intrare
pentru imaginea secundar„.
Reglarea dimensiunii imaginii secundare (numai modul PIP)
CONTROLUL IMAGINILOR
Ap„sa˛i butonul SIZE (DIMENSIUNE) pentru a regla dimensiunea imaginii secundare.
Dac„ utiliza˛i butonul SIZE (DIMENSIUNE) Ón modul PIP, este reglat„ imaginea secundar„.
Deplasarea imaginii secundare (numai modul PIP)
Ap„sa˛i butonul POSITION (POZIfiIE).
Ap„sa˛i repetat butonul POSITION (POZIfiIE) Ón mod repetat,
apoi imaginea secundar„ se deplaseaz„ spre st‚nga.
74
CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII (FORMATULUI IMAGINII)
Pute˛i viziona emisiunile TV utiliz‚nd diverse formate de imagine: 1 6 : 9, O r i g i n a l, 4 : 3, 1 4 : 9 , Z o o m 1 / 2.
INPUT
TV
INPUT
MODE
TV
POWER
DVD
BRIGHT
RATIO
SIMPLINK
Dac„ o imagine fix„ este afi∫at„ pe ecran pentru o perioad„
lung„ de timp, respectiva imagine fix„ poate r„m‚ne imprimat„
pe ecran ∫i r„m‚ne vizibil„.
VCR
TEXT
PIP
SWAP PIP INPUT
LIST
LIVE TV
DVR
EXIT
MENU
Pute˛i regla propor˛ia de m„rire cu ajutorul butonului
D
/
E.
I/II
PIP PR- PIP PR+
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
Ap„sa˛i Ón mod repetat butonul RATIO (RAT√) pentru a selecta formatul de imagine dorit.
De asemenea, pute˛i regla formatul imaginii Ón meniul Imagine.
16:9
• Original
Atunci c‚nd televizorul dumneavoastr„
recep˛ioneaz„ semnal pentru ecran lat, se
va regla automat conform formatului de
imagine care trebuie afi∫at.
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
0
Q VIEW
• 4:3
Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ vizualiza˛i
o imagine cu un format original de 4:3, cu
linii gri afi∫ate pe laturile din st‚nga ∫i din
dreapta.
4:3
CONTROLUL IMAGINILOR
• 16:9
Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ regla˛i
orizontal imaginea, Óntr-un raport liniar, pentru a umple Óntreg ecranul (util„ pentru
vizualizarea DVD-urilor Ón format 4:3).
1
• 14:9
Pute˛i viziona imagini Ón formatul de imagine
14:9 sau programe TV obi∫nuite Ón modul 14:9.
Ecranul 14:9 se vede ca atare, dar ecranul
4:3 este m„rit ∫i pe orizontal„ ∫i pe vertical„.
Original
14:9
DE
75
CONTROLUL IMAGINILOR
• Z o o m 1(Redimensionare 1)
Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ vizualiza˛i o
imagine f„r„ nici o modificare, care umple
Óntreg ecranul. Totu∫i, partea superioar„ ∫i
cea inferioar„ a imaginii vor fi decupate.
Zoom1
• Z o o m 2(Redimensionare 2)
Alege˛i Zoom 2 c‚nd dori˛i ca imaginea s„
fie modificat„, at‚t extins„ pe orizontal„, c‚t
∫i decupat„ pe vertical„. Imaginea reprezint„
un compromis Óntre modificare ∫i umplerea
ecranului.
DE
Zoom2
DE
! O B S E RVA fi I E
Nu pute˛i selecta dec‚t 4:3, 16:9 (Lat), Nivel de Panoramare 1/2 Ón modul Component,
HDMI(DTV).
G Nu pute˛i selecta dec‚t 4:3, 16:9 (Lat), numai Ón modul RGB/HDMI(PC).
G Pute˛i selecta formatul 4:3, 16:9, Zoom (M„rire)1, Zoom (M„rire)2 doar Ón modul Œnregistrare
TV, List„ filme, Redare.
G Utiliz‚nd func˛ia Decalaj temporizare/Œnt‚rziere Ónregistrare, TV va afi∫a imaginile Ón formatul de
aspect al fluxului de intrare precedent.
G Este disponibil Ón format 16:9 atunci c‚nd este vizualizat un fi∫ier jpeg Ón lista de fotografii.
G
CONTROLUL IMAGINILOR
76
PRECONFIGURAREA SET√RILOR DE IMAGINE
Preconfigurarea modului imagine
Dinamic
Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a o afi∫a cu o imagine clar„.
Standard
Starea general„ ∫i natural„ a afi∫ajului ecranului.
Estompat
Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a o afi∫a cu o imagine temperat„.
Utilizator1/2
Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a utiliza setarea
definit„ de utilizator.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
E pentru
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Mod
imagine.
2
3
4
5
6
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
IMAGINE
a
AUDIOO
Avansat
TIMPO
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
Meniu
Prev.
1
3
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Dinamic, Standard, Estompat, Utilizator1 sau Utilizator2.
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
• Mod imagine permite reglarea televizorului pentru
prezentarea celei mai bune imagini. Selecta˛i valoarea
presetat„ din meniul Mod imagine Ón func˛ie de categoria de program.
Mod imagine
Temp. culoare
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
G
Dynamic
Standard
Estompat
Utilizator 1
Utilizator 2
CONTROLUL IMAGINILOR
1
1
2 3
• Dynamic (Dinamic), Standard,, ∫i Estompat sunt programate din fabric„ pentru redarea optim„ a imaginilor ∫i nu pot
fi modificate.
77
CONTROLUL IMAGINILOR
Controlul automat al tonului de culoare (Cald/Normal/Rece)
Pentru ini˛ializarea valorilor (resetarea set„rilor predefinite ),
selecta˛i op˛iunea Rece.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
Selecta˛i unul din cele trei reglaje de culoare automate. Seta˛i
pe Cald pentru a intensifica culorile mai calde cum ar fi ro∫ul,
sau seta˛i pe Rece pentru a vizualiza culori mai pu˛in intense
cu mai mult albastru.
OK
TIME
SHIFT
VOL
Aceast„ func˛ie poate fi utilizat„ numai Ón modul imagine
Utilizator1/2.
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
2
3
4
5
6
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
IMAGINE
AUDIOO
CONTROLUL IMAGINILOR
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
E pentru
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Temp. culoare.
a selecta
E pentru
Avansat
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
TIMPO
a
Meniu
Prev.
1
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Rece, Mediu, Cald sau Utilizator.
4
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
E pentru
a selecta
Mod imagine
Temp. culoare
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
G
Rece
Mediu
Cald
Utilizator
2 3
78
REGLAREA MANUAL√ A IMAGINII
Mod imagine - op˛iune utilizator
Contrast
Regleaz„ diferen˛a dintre nivelul de lumin„ ∫i cel
de Óntuneric din imagine.
Stralucire Spore∫te sau diminueaz„ cantitatea de alb din
LIST
imagine.
Culoare
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
Regleaz„ intensitatea tuturor culorilor.
OK
TIME
SHIFT
TIME
SHIFT
Claritate Regleaz„ nivelul de claritate al contururilor dintre
zonele de lumin„ ∫i de Óntuneric din imagine. Cu
c‚t nivelul este mai sc„zut, cu at‚t imaginea este
mai neclar„.
Nuanta
1
E pentru
PR
1
2
3
4
5
6
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
pentru a
IMAGINE
AUDIOO
Avansat
TIMPO
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
a selecta Mod
Meniu
Prev.
1
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
ta Utilizator1 sau Utilizator2.
E
pentru a selec-
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta op˛iunea de imagine dorit„ (Contrast, Stralucire,
Culoare, Claritate ∫i Nuanta).
4
Mod imagine
Temp. culoare
Dynamic
Standard
Estompat
Utilizator 1
Utilizator 2
G
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
CONTROLUL IMAGINILOR
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
imagine.
E
FAV/
MARK
MUTE
Regleaz„ echilibrul dintre nivelurile de ro∫u ∫i verde.
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
2
VOL
2 3
5
Ap„sa˛i butonul F /
6
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
G pentru
a efectua reglajele necesare.
Utilizator 1
Contrast
Luminozitate
Culoare
Claritate
Nuanta
100
50
50
50
0
G
R
G
! OBSERVAfiIE
G
Nu pute˛i regla culoarea, defini˛ia ∫i nuan˛a din modul
RGB la nivelurile preferate de dumneavoastr„.
4 5
79
CONTROLUL IMAGINILOR
Ton culoare - op˛iune utilizator
Pentru a regla culoarea ro∫ie, verde sau albastr„ la orice temperatur„ a culorii dori˛i.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
Aceast„ func˛ie poate fi utilizat„ numai Ón modul imagine
Utilizator1/2.
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
E pentru
a
1
2
3
4
5
6
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
IMAGINE
AUDIOO
Avansat
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
TIMPO
CONTROLUL IMAGINILOR
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Temp. culoare
E pentru
a selecta
Meniu
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Prev.
E pentru a selecta Utilizator.
1
Mod imagine
Temp. culoare
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Rosu, Verde sau Albastru.
5
Ap„sa˛i butonul F /
G
E pentru
a selecta
G
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
Rece
Mediu
Cald
Utilizator
pentru a efectua reglajele necesare.
2 3
6
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
Utilizator
Rosu
Verde
Albastru
0
0
0
G
4 5
80
TEHNOLOGIA DE ŒMBUN√T√fiIRE A IMAGINII
XD este tehnologia exclusiv„ a LG Electronics de Ómbun„t„˛ire
a imaginii pentru afi∫area unei surse HD reale printr-un
algoritm de procesare avansat„ a semnalului digital.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón modul RGB/HDMI-PC.
OK
TIME
SHIFT
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
E pentru
a
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Auto sau Manual.
E pentru a selecta
E pentru
1
2
3
4
5
6
XD.
a selecta
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
IMAGINE
AUDIOO
Avansat
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVR Ecran
Demo
TIMPO
4
Meniu
* Selectarea modului Manual
1
Acest meniu este activat dup„ selectarea Utilizator1. sau
Utilizator2. a Mod imagine.
1
2
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Contrast XD, Culoare XD sau XD NR.
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Pornit sau Oprit.
Prev.
E
Mod imagine
Temp. culoare
G
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
Auto
Manual
Contrast XD
Pornit
Culoare XD
Pornit
XD NR
Pornit
CONTROLUL IMAGINILOR
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
pentru a selecta
2 3
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
A
A
A
Contrast XD: Optimizarea automat„ a contrastului Ón
func˛ie de str„lucirea reflexiei.
Culoare XD: Reglarea automat„ a culorilor reflexiei
pentru a reda c‚t mai apropiat culorile naturale.
XD NR : Œnl„turarea zgomotului p‚n„ la punctul Ón
care nu afecteaz„ imaginea original„.
81
CONTROLUL IMAGINILOR
DEMO
Utiliza˛i pentru a remarca diferen˛a Óntre XD Demo on (XD Demo
activat) ∫i XD Demo oprit (XD Demo dezactivat).
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón modul RGB/HDMI-PC.
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
E
pentru a
1
2
3
4
5
6
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
IMAGINE
AUDIOO
Avansat
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
TIMPO
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
E pentru
a selecta
Demo XD.
CONTROLUL IMAGINILOR
Meniu
3
Prev.
1
Ap„sa˛i butonul G pentru a ini˛ia func˛ia Demo XD.
Mod imagine
Temp. culoare
4
Pentru a opri func˛ia Demo XD, ap„sa˛i butonul M E N U.
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
G
Pornire
2 3
• Demo XD
XD™ Oprit
XD™ Pornit
Meniu
82
Ie∫ire
AVANSAT - CINEMA
Configura˛i televizorul pentru un aspect optim al imaginii
pentru vizionarea de filme.
LIST
LIVE TV
DVR
EXIT
MENU
Aceast„ func˛ie este activ„ numai Ón modul Analog TV
(TV Analogic), AV ∫ii Component 480i/576i.
OK
TIME
SHIFT
VOL
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
PR
MUTE
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
E
1
2
3
4
5
6
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
pentru a
IMAGINE
AUDIOO
Avansat
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
TIMPO
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
2
E
pentru a selecta
Avansat.
Meniu
Prev.
3
E
pentru a selecta
Mod imagine
Temp. culoare
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Pornit sau Oprit.
5
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
E
pentru a selecta
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
G
Cinema
Oprit
Nivel negru
Auto
CONTROLUL IMAGINILOR
1
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Cinema.
2 3
Mod imagine
Temp. culoare
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
G
Cinema
FG
Pornit
Nivel negru
Auto
4
83
CONTROLUL IMAGINILOR
AVANSAT- NIVEL NEGRU (ŒNTUNECAT)
C‚nd urm„ri˛i un film, aceast„ func˛ie regleaz„ ecranul la
aspectul optim al imaginii. Reglarea contrastului ∫i str„lucirii
ecranului utiliz‚nd nivelul de negru al ecranului.
LIST
LIVE TV
DVR
EXIT
MENU
Aceasta functie este disponibila Ón modul urmator: AV (NTSCM) sau HDMI.
OK
TIME
SHIFT
VOL
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
PR
MUTE
E pentru
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Avansat.
E pentru
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Nivel negru.
E pentru
3
a
a selecta
1
2
3
4
5
6
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
IMAGINE
AUDIOO
Avansat
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
TIMPO
a selecta
CONTROLUL IMAGINILOR
Meniu
Prev.
1
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Scazut sau Inalt.
A
A
5
E
pentru a selecta
Scazut: Reflexia ecranului devine mai Óntunecat„.
Inalt: Reflexia ecranului devine mai str„lucitoare.
Mod imagine
Temp. culoare
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
G
Cinema
Oprit
Nivel negru
Înalt„„
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
2 3
Mod imagine
Temp. culoare
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
G
Cinema
Oprit
Nivel negru
FG
Înalt„„
! O B S E RVA fi I E
A Auto (Automat)
Realiz‚nd nivelul de negru al ecranului ∫i set‚ndu-l Ón mod
automat la valoare Œnalt„ sau Sc„zut„.
84
4
RESETARE IMAGINE
Revine la set„rile predefinite din fabric„ Mod Imagine,
Temp. culoare, XD, Avansat, Format imagine.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
2
3
4
5
6
SETAREO Mod imagine
G Temp. culoare
IMAGINE
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul IMAGINE.
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Resetare imagine.
E
E pentru
AUDIOO
a
Avansat
TIMPO
Format imagine
OPfiIUNIO Resetare imagine
DVRO Ecran
Demo
pentru a selecta
Meniu
Prev.
1
3
4
Pritisnite gumb
vrednost.
G,
če želite inicializirati prilagojeno
Mod imagine
Temp. culoare
Avansat
Format imagine
Resetare imagine
Ecran
Demo
G
Setare
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
CONTROLUL IMAGINILOR
1
2 3
85
CONTROLUL IMAGINILOR
MINIMIZAREA REMANENfiEI IMAGINILOR(ISM)METODA
O imagine Ónghe˛at„ sau un stop-cadru de la un joc de
calculator/video afi∫at„ pe ecran pe perioade prelungite de
timp va avea ca rezultat o imagine prea lent„ care r„m‚ne
chiar ∫i atunci c‚nd schimba˛i imaginea. Evita˛i men˛inerea
unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioad„
lung„ de timp.
LIST
Inversiune
Cu aceast„ func˛ie, se inverseaz„ culoarea panoului de pe
ecran.
Culoarea se inverseaz„ automat la fiecare 30 de minute.
OK
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
2
3
4
5
6
SETAREO Limba(language)
IMAGINEO fiara
AUDIOO Eticheta intrare
SIMPLINK
TIMPO
Blocare tasta
OPfiIUNI G Metoda ISM
DVRO Mod economic
Setare ID
CONTROLUL IMAGINILOR
Meniu
Prev.
1
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul OPfiIUNI.
E
pentru a
Limba(language)
fiara
Eticheta intrare
SIMPLINK
Blocare tasta
Metoda ISM
Mod economic
Setare ID
G
Normal
Albire
Orbiter
Inversiune
2
86
LIVE TV
EXIT
TIME
SHIFT
Albire
White wash Óndep„rteaz„ imaginile remanente de pe ecran.
Not„: O imagine remanent„ excesiv„ poate fi imposibil de
∫ters Ón Óntregime cu White Wash.
Orbitar
Orbiter-ul poate preveni imaginile prea lente. Totu∫i, este
optim s„ nu permite˛i imaginilor fixe s„ r„m‚n„ pe ecran.
Pentru a evita o imagine remanent„ pe ecran, ecranul se va
muta la fiecare 2 minute.
DVR
MENU
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Metoda ISM.
E pentru
a selecta
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Normal, Albire, Orbitar sau Inversiune.
Dac„ nu este necesar„ setarea acestei func˛ii, seta˛i Normal.
4
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
2 3
MOD IMAGINE CONSUM SC√ZUT
Cu aceast„ func˛ie, se reduce consumul de putere al
televizorului.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul OPfiIUNI.
E
2
3
4
5
6
pentru a
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Putere redusa.
E pentru
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Pornit sau Oprit .
E
a selecta
SETAREO Limba(language)
IMAGINEO fiara
AUDIOO Eticheta intrare
SIMPLINK
TIMPO
Blocare tasta
OPfiIUNI G Metoda ISM
DVRO Mod economic
Setare ID
Meniu
Prev.
pentru a selecta
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
1
Limba(language)
fiara
Eticheta intrare
SIMPLINK
Blocare tasta
Metoda ISM
Mod economic
Setare ID
Oprit
Pornit
CONTROLUL IMAGINILOR
2
4
1
2 3
87
CONTROL SUNET ™I LIMB√
NIVEL VOLUM AUTOMAT
Volumul automat p„streaz„ un nivel de volum egal chiar dac„
schimba˛i programele.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
2
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul AUDIO menu.
E pentru
a
1
2
3
4
5
6
SETAREO Mod sunet
IMAGINEO Volum auto
AUDIO G Balans
Difuzor TV
TIMPO
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Volum auto.
0
OPfiIUNIO
DVRO
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Pornit sau Oprit .
E
pentru a selecta
Meniu
Prev.
1
CONTROL SUNET ™I LIMB√
88
4
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
Mod sunet
Volum auto
Balans
Difuzor TV
G
0
Oprit
Pornit
2 3
PRESET SOUND SETTINGS-MOD SUNET
Pute˛i selecta setarea dumneavoastr„ de sunet preferat„; SRS TSXT,
Flat (Normal), Music (Muzic„), Movie (Film) sau Sports (Sport) ∫i
pute˛i regla de asemenea frecven˛a sunetului pentru egalizator.
LIST
Modul sunet v„ permite s„ v„ bucura˛i de cea mai bun„ calitate a
sunetului f„r„ a fi nevoie de regl„ri speciale, Óntruc‚t televizorul
configureaz„ op˛iunile corespunz„toare ale sunetului Ón func˛ie de
con˛inutul programului.
OK
TIME
SHIFT
SRS TSXT, Standard, Muzica, Film ∫i Sport sunt pre-setate din fabric„ pentru o calitate optim„ a sunetului ∫i nu pot fi reglate.
Setarea audio dominant„ ∫i natural„.
Muzica
Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a v„ bucura de
sunetul original atunci c‚nd asculta˛i muzic„.
Film
Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a v„ bucura de
un sunet sublim.
Sport
Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a urm„ri
transmisiuni de evenimente sportive.
Utilizator
Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru a utiliza set„rile
audio definite de utilizator.
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru un sunet realist.
Standard
LIVE TV
EXIT
VOL
SRS TSXT
DVR
MENU
1
2
3
4
5
6
SETAREO Mod sunet
IMAGINEO Volum auto
AUDIO G Balans
Difuzor TV
TIMPO
0
OPfiIUNIO
DVRO
Meniu
Prev.
1
2
E pentru
a
Mod sunet
Volum auto
Balans
Difuzor TV
G
0
SRS TSXT
Standard
Muzica
Film
Sport
Utilizator
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Mod sunet.
2 3
3
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
SRS TSXT, Standard, Muzica, Film, Sport sau Utilizator.
CONTROL SUNET ™I LIMB√
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul AUDIO.
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
R
G
G
este o marc„ Ónregistrat„ a SRS Labs, Inc.
Tehnologia TruSurround XT este Óncorporat„ sub licen˛„ SRS Labs, Inc.
TruSurround XT
89
CONTROL SUNET ™I LIMB√
REGLAREA SET√RILOR SUNETULUI - MOD UTILIZATOR
Regla˛i egalizatorul de sunet.
LIST
DVR
OK
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
VOL
1
2
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul AUDIO menu.
E pentru
LIVE TV
EXIT
MENU
TIME
SHIFT
PR
MUTE
a
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Mod
sunet.
1
2
3
4
5
6
SETAREO Mod sunet
IMAGINEO Volum auto
AUDIO G Balans
Difuzor TV
TIMPO
0
OPfiIUNIO
DVRO
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta Utilizator.
4
Ap„sa˛i butonul G.
Meniu
CONTROL SUNET ™I LIMB√
5
Selecta˛i o band„ audio ap„s‚nd butonul F / G.
Regla˛i nivelul sunetului utiliz‚nd butonul D / E.
6
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
Prev.
1
Mod sunet
Volum auto
Balans
Difuzor TV
G
0
SRS TSXT
Standard
Muzica
Film
Sport
Utilizator
2 3 4
Utilizator
120Hz
200Hz
500Hz
1. 2KHz
3KHz
7. 5KHz
12KHz
F
G
5
90
BALANS
Pute˛i regla balansul sunetului difuzorului la nivelele pe care le
dori˛i.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
2
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul AUDIO.
1
2
3
4
5
6
SETAREO Mod sunet
IMAGINEO Volum auto
AUDIO G Balans
Difuzor TV
TIMPO
E pentru a
0
OPfiIUNIO
DVR
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Balans.
E pentru
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul F /
reglajele necesare.
G
4
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
a selecta
Meniu
Prev.
1
pentru a efectua
0
G
L
R
2 3
CONTROL SUNET ™I LIMB√
Mod sunet
Volum auto
Balans
Difuzor TV
91
CONTROL SUNET ™I LIMB√
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA DIFUZOARELOR TV
Pute˛i regla starea difuzoarelor interne.
Œn modul AV, COMPONENT, RGB ∫i HDMI, semnalele audio
a difuzoarelor interne pot fi emise chiar dac„ nu este nici un
semnal video.
LIST
DVR
OK
TIME
SHIFT
Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i sistemul stereo hifi extern, dezactiva˛i difuzoarele interne ale televizorului.
LIVE TV
EXIT
MENU
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul AUDIO.
E
1
2
3
4
5
6
SETAREO Mod sunet
IMAGINEO Volum auto
AUDIO G Balans
Difuzor TV
TIMPO
pentru a
0
OPfiIUNIO
DVRO
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Difuzor.
E
pentru a selecta
Meniu
Prev.
1
3
CONTROL SUNET ™I LIMB√
92
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Pornit sau Oprit .
E
pentru a selecta
Mod sunet
Volum auto
Balans
Difuzor TV
0
G
Oprit
Pornit
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„
Ón modul TV.
2 3
I/II
Recepfiia stereo / dual√
INPUT
TV
INPUT
MODE
TV
POWER
DVD
BRIGHT
RATIO
Atunci c‚nd a˛i selectat un program, informa˛iile de sunet pentru sta˛ie sunt afi∫ate
dup„ num„rul programului, iar numele sta˛iei dispare.
Difuzare
Mono
Stereo
Dual (In dou„ limbi)
SIMPLINK
VCR
TEXT
PIP
I/II
PIP PR- PIP PR+
SWAP PIP INPUT
LIST
LIVE TV
Afi∫are pe ecran
MONO
DVR
EXIT
MENU
STEREO
DUAL I
A
Selectarea sunetului mono
In cazul recep˛iei stereo, dac„ semnalul stereo este slab, pute˛i comuta la modul
mono ap„s‚nd de dou„ ori butonul I/II. La recep˛ia mono, cromatica sunetului se
Ómbun„t„˛e∫te. Pentru a reveni la modul stereo, ap„sa˛i din nou de dou„ ori
butonul I/II.
A
Selec˛ia limbii pentru difuzarea de emisiuni Ón dou„ limbi
Dac„ un program este recep˛ionat Ón dou„ limbi (modul dual), pute˛i comuta la unul
din modurile DUAL I, DUAL II sau DUAL I+II ap„s‚nd Ón mod repetat butonul I/II.
trimite la difuzoare limba primar„ Ón care este difuzat„ emisiunea.
DUAL II
trimite la difuzoare limba secundar„ Ón care este difuzat„ emisiunea.
DUAL I+II
trimite la fiecare difuzor una din cele dou„ limbi Ón care este difuzat„
emisiunea.
OK
TIME
SHIFT
FAV/
MARK
CONTROL SUNET ™I LIMB√
DUAL I
TIME
SHIFT
93
CONTROL SUNET ™I LIMB√
Recepfiia de tip NICAM
Dac„ monitorul dumneavoastr„ este prev„zut cu receptor pentru recep˛ia de tip NICAM, pute˛i
recep˛iona sunetul digital de Ónalt„ calitate de tip NICAM.
Ie∫irea pentru sunet poate fi selectat„ prin ap„sarea repetat„ a butonului I/II Ón conformitate cu
indica˛iile urm„toare.
1
In cazul recep˛iei de tip NICAM mono, pute˛i selecta NICAM MONO sau FM MONO.
2
In cazul recep˛iei de tip NICAM stereo, pute˛i selecta NICAM STEREO sau FM MONO.
Dac„ semnalul stereo este slab, comuta˛i la FM MONO.
3
In cazul recep˛iei de tip NICAM dual, pute˛i selecta N I C A M DUAL I, NICAM DUAL II
sau NICAM DUAL I+II sau MONO.
CONTROL SUNET ™I LIMB√
Selectarea ie™irii de sunet
In modul AV, Component, RGB, HDMI pute˛i selecta ie∫irea de sunet pentru difuzorul st‚ng ∫i
difuzorul drept.
Pentru a selecta ie∫irea de sunet, ap„sa˛i Ón mod repetat butonul I/II.
L+R: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzorul st‚ng, iar semnalul audio de
la intrarea audio R este trimis la difuzorul drept.
L+L: Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzoarele st‚ng ∫i drept.
R+R: Semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzoarele st‚ng ∫i drept.
94
Selectare ˛ar„ / Limb„ pentru meniul afi∫at pe ecran
Meniul ghidului de instalare este afi∫at pe ecranul televizorului c‚nd este
pornit pentru prima dat„.
1
Ap„sa˛i butonul D / E / F / G ∫i apoi butonul OK pentru a selecta
limba dorit„.
2
Ap„sa˛i butonul D / E / F / G ∫i apoi butonul OK pentru a selecta
˛ara dumneavoastr„.
* Dac„ dori˛i s„ modifica˛i Selectarea ˛„rii / limbii
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta meni6
ul OPfiIUNI.
2
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta meniul Limba(Language). Meniul poate fi afi∫at pe ecran în limba
dorit„ de dumneavoastr„.
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta meniul fiara.
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi utiliza˛i butonul D / E pentru a selecta
˛ara sau limba dorit„.
4
Ap„sa˛i butonul OK.
5
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
! OBSERVAfiIE
G
G
Dacæ nu finalizafli instalarea Installation guide (Ghidului de
instalare) prin apæsarea butonului EXIT sau întrerupefli afiøarea
OSD (afiøaj pe ecran), acesta va apærea repetat, când este
aprins televizorul.
Dacæ selectafli greøit flara, este posibil ca teletextul sæ nu
aparæ corect pe ecran øi sæ avefli unele probleme când utilizafli
teletextul.
CONTROL SUNET ™I LIMB√
1
95
CONFIGURAREA OREI
SETAREA CEASULUI
Inainte de a utiliza func˛ia de pornire / trecere Ón modul standby
la momentul stabilit, trebuie s„ seta˛i timpul corect.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
Dac„ setarea curent„ a orei este ∫tears„ datorit„ unei c„deri
de curent sau datorit„ decupl„rii televizorului de la sursa de
alimentare, reseta˛i ceasul.
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
CONFIGURAREA OREI
96
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul TIMP.
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Ceas.
3
Ap„sa˛i butonul G, apoi butonul
op˛iunea de an, dat„ sau or„.
F
/
E
E
1
2
3
4
5
6
pentru a
pentru a selecta
SETAREO Ceas
IMAGINEO Oprit
AUDIOO Pornit
Timp oprire
TIMP G
Opr. programata
OPfiIUNIO
DVRO
G
pentru a selecta
Meniu
Prev.
1
4
Dup„ selectare, folosi˛i butonul
op˛iunile de an, dat„ ∫i or„.
5
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
D
/
E
pentru a seta
Ceas
Oprit
Pornit
Timp oprire
Opr. programata
G
Anul
Data
Timp
2007
12 /
20 :
10
14
2 3 4
DEZACTIVAREA/ACTIVAREA TEMPORIZATORULUI
AUTOMAT
Func˛iile Pornit, respectiv Oprit, realizeaz„ pornirea automat„ a
monitorului, respectiv trecerea sa automat„ Ón modul standby, la
momentul stabilit.
LIST
OK
VOL
Dup„ programarea func˛iilor, acestea opereaz„ zilnic la momentul stabilit.
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul TIMP.
2
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Oprit sau Pornit.
E
PR
1
2
3
4
5
6
DVRO
Meniu
Prev.
a selecta
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a selecta
Pornit.
• Pentru a anula func˛iile Oprit/Pornit, selecta Oprit.
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
1
Ceas
Oprit
Pornit
Timp oprire
Opr. programata
G
Oprit
Pornit
00
:
00
a seta ora.
2 3
5
6
7
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
minutul.
E
pentru a seta
Numai pentru func˛ia Pornit
• Pr.: Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E pentru a
selecta programul.
• Nivel sonor: Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D / E
pentru a regla nivelul volumului la pornire.
Ceas
Oprit
Pornit
Timp oprire
Opr. programata
G
Oprit
Pornit
00
:
Nivel sonor
La Program
00
30
0
CONFIGURAREA OREI
3
E pentru
FAV/
MARK
SETAREO Ceas
IMAGINEO Oprit
AUDIOO Pornit
Timp oprire
TIMP G
Opr. programata
OPfiIUNIO
pentru a
E pentru
TIME
SHIFT
MUTE
Dac„ ambele func˛ii au fost programate pentru acela∫i moment,
se execut„ func˛ia Oprit.
1
LIVE TV
EXIT
TIME
SHIFT
La dou„ ore dup„ pornirea monitorului prin func˛ia Pornit. acesta va fi trecut automat Ón modul standby dac„ p‚n„ atunci nu a
fost ap„sat nici un buton.
Pentru ca func˛ia Pornit s„ aib„ efect, monitorul trebuie s„ se
afle Ón starea standby.
DVR
MENU
4 5 6
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
97
CONFIGURAREA OREI
CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI SOMN
Nu este nevoie s„ v„ aduce˛i aminte s„ Ónchide˛i televizorul
Ónainte de a v„ culca. Regulatorul de timp pentru starea de
inactivitate comut„ televizorul Ón modul standby la timpul
prestabilit.
1
INPUT
TV
INPUT
MODE
TV
POWER
DVD
BRIGHT
RATIO
SIMPLINK
Ap„sa˛i butonul SLEEP Ón mod repetat pentru a selecta
num„rul de minute.
Pentru Ónceput pe ecran va ap„rea op˛iunea ‘
--Min’ , urmat„ de urm„toarele op˛iuni pentru
temporizatorul pentru a∫teptare. 10, 20, 30, 60, 90, 120,
180, sau 240 minute.
VCR
TEXT
PIP
I/II
PIP PR- PIP PR+
SWAP PIP INPUT
LIST
LIVE TV
DVR
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
C‚nd num„rul de minute dorit este afi∫at pe ecran, reg
ulatorul Óncepe num„r„toarea invers„ de la num„rul de
minute selectat.
2
■
Ceas
Oprit
Pornit
Timp oprire
Opr. programata
DVRO
CONFIGURAREA OREI
98
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
0
Q.VIEW
De asemenea, pute˛i configura temporizatorul somn din meniul TIMP.
SETAREO Ceas
IMAGINEO Oprit
AUDIOO Pornit
Timp oprire
TIMP G
Opr. programata
OPfiIUNIO
Meniu
1
G
Oprit
10 Min
20 Min
30 Min
60 Min
90 Min
120 Min
180 Min
240 Min
Prev.
! O B S E RVA fi I E
G
Pentru a vedea timpul r„mas p‚n„ la trecerea automat„ Ón modul standby, ap„sa˛i o dat„ butonul SLEEP.
G
Pentru a anula regulatorul de timp pentru starea de inactivitate, ap„sa˛i butonul SLEEP Ón mod repetat
p‚n„ c‚nd pe ecran apare ‘
- - - Min’.
G
Atunci c‚nd stinge˛i monitorul, func˛ia este resetat„.
CONFIGURAREA OPRIRII AUTOMATE
Dac„ este activat ∫i nu exist„ semnal de intrare, televizorul se
opre∫te automat dup„ 10 minute.
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
MENU
OK
TIME
SHIFT
VOL
FAV/
MARK
TIME
SHIFT
PR
MUTE
1
2
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
selecta meniul TIMP.
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Timp oprire.
E
pentru a
E pentru
1
2
3
4
5
6
SETAREO Ceas
IMAGINEO Oprit
AUDIOO Pornit
Timp oprire
TIMP G
Opr. programata
OPfiIUNIO
DVRO
a selecta
Meniu
Prev.
11
3
4
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
Pornit sau Oprit .
E
pentru a selecta
Ceas
Oprit
Pornit
Timp oprire
Opr. programata
G
Oprit
Pornit
2 3
CONFIGURAREA OREI
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea normal„ Ón modul TV.
99
TELETEXTUL
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate ˛„rile.
Teletextul este un serviciu gratuit difuzat de majoritatea sta˛iilor TV, serviciu care ofer„ informa˛ii de ultim„ or„
despre evenimente (∫tiri), vreme, programele TV, pre˛ul ac˛iunilor ∫i multe altele.
Decodorul teletext al acestui monitor accept„ sistemele SIMPLE, TOP ∫i FASTEXT. Sistemul SIMPLE (teletextul standard) const„ dintr-un num„r de pagini care se selecteaz„ prin introducerea direct„ a num„rului de
pagin„. Sistemele TOP (teletext cu func˛ii de selec˛ie complexe) ∫i FASTEXT (teletext cu func˛ii de selec˛ie
complexe ∫i cu indexarea paginilor pentru optimizarea c„ut„rii) reprezint„ metode mai moderne care permit
selectarea rapid„ ∫i u∫oar„ a informa˛iilor de tip teletext.
ACTIVAREA / DEZACTIVAREA TELETEXTULUI
Ap„sa˛i butonul TEXT pentru a comuta la modul teletext. Pe ecran apare pagina ini˛ial„ sau ultima pagin„.
In antet sunt afi∫ate dou„ numere de pagin„, numele sta˛iei TV, data ∫i ora. Primul num„r de pagin„ reprezint„
selec˛ia efectuat„ de dumneavoastr„, iar al doilea reprezint„ pagina afi∫at„ Ón momentul respectiv.
Ap„sa˛i butonul TEXT sau EXIT pentru a dezactiva modul teletext. Monitorul revine Ón modul anterior de lucru.
SISTEMUL SIMPLE
A
TELETEXTUL
100
Selectarea paginii
1
Introduce˛i num„rul de pagin„ dorit, ca num„r de trei cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. Dac„ Ón timpul tast„rii
introduce˛i un num„r eronat, completa˛i-l la trei cifre ∫i apoi introduce˛i num„rul de pagin„ corect.
2
Butonul PR +/- poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedent„ sau pagina urm„toare.
SISTEMUL TOP
Ghidul utilizatorului afi∫eaz„ Ón partea de jos a ecranului patru c‚mpuri colorate Ón culorile ro∫u, verde, galben ∫i albastru. C‚mpul galben indic„ grupul urm„tor, iar c‚mpul albastru indic„ blocul urm„tor.
A Selectarea blocurilor / grupurilor / paginilor
1
2
3
4
Cu ajutorul butonului albastru pute˛i trece de la un bloc la altul.
Utiliza˛i butonul galben pentru a trece la grupul urm„tor cu defilare automat„ la blocul urm„tor.
Utiliza˛i butonul verde pentru a trece la pagina urm„toare cu defilare automat„ la grupul urm„tor.
Ca alternativ„, pute˛i utiliza butonul PR +.
Butonul ro∫u permite revenirea la selec˛ia anterioar„. Ca alternativ„, pute˛i utiliza butonul PR -.
A Selectarea direct„ a paginii
Similar modului teletext SIMPLE, pute˛i selecta o pagin„ Ón modul TOP prin introducerea unui num„r de
trei cifre utiliz‚nd butoanele numerice.
SISTEMUL FASTEXT
Paginile teletext sunt codificate cu culori Ón partea de jos a ecranului ∫i se selecteaz„ prin ap„sarea butonului colorat corespunz„tor.
A Selectarea paginii
1
2
4
TELETEXTUL
3
Ap„sa˛i butonul i pentru a selecta pagina de index.
Pute˛i selecta, cu ajutorul butoanelor colorate, paginile care sunt codificate cu culori Ón partea de jos a
ecranului.
Similar modului teletext SIMPLE, pute˛i selecta o pagin„ Ón modul FASTEXT prin introducerea unui num„r
de trei cifre utiliz‚nd butoanele numerice.
Butonul PR +/- poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedent„ sau pagina urm„toare.
101
TELETEXTUL
FUNC˛II TELETEXT SPECIALE
?
A REVEAL (afi∫area informa˛iilor ascunse)
Ap„sa˛i acest buton pentru a afi∫a informa˛iile ascunse, ca de exemplu solu˛iile ghicitorilor sau jocurilor de
puzzle.
Ap„sa˛i din nou acest buton pentru a ascunde din nou informa˛iile.
A SIZE (m„rime)
Dubleaz„ Ón„l˛imea textului.
Ap„sa˛i acest buton pentru a m„ri textul din jum„tatea superioar„ a paginii.
Ap„sa˛i din nou acest buton pentru a m„ri textul din jum„tatea inferioar„ a paginii.
Ap„sa˛i din nou acest buton pentru a reveni la afi∫area normal„.
A UPDATE (actualizare)
Afi∫eaz„pe ecran o imagine TV Ón timp ce a∫teapt„ selec˛ia unei noi pagini teletext. In col˛ul din st‚nga sus
al ecranului se afi∫eaz„. Atunci c‚nd este disponibil„ pagina actualizat„, afi∫ajul dispare ∫i se afi∫eaz„
Ón loc num„rul paginii.
Ap„sa˛i acest buton pentru a vedea pagina teletext actualizat„.
A TIMP
TELETEXTUL
Atunci c‚nd urm„ri˛i un program TV, ap„sa˛i acest buton pentru a afi∫a ceasul Ón col˛ul din dreapta sus al
ecranului. Pentru a ascunde ceasul, ap„sa˛i din nou acest buton. In modul teletext, ap„sa˛i acest buton
pentru a selecta un num„r de sub-pagin„. Num„rul de sub-pagin„ este afi∫at Ón partea de jos a ecranului.
Pentru a p„stra sau a modifica sub-pagina, ap„sa˛i butonul ro∫u, butonul verde, butonul PR +/- sau
butoanele numerice.
Ap„sa˛i din nou pentru a termina aceast„ func˛ie.
A HOLD (dezactivarea schimb„rii automate a paginii)
Opre∫te schimbarea automat„ a paginii care s-ar produce dac„ pagina teletext const„ din dou„ sau mau
multe sub-pagini. Pe ecran, sub ceasul afi∫at, sunt afi∫ate de obicei num„rul de sub-pagini ∫i num„rul subpaginii afi∫ate. Atunci c‚nd ap„sa˛i acest buton, simbolul de stop (oprire) este afi∫at Ón col˛ul din st‚nga
sus al ecranului ∫i modificarea automat„ a paginii este dezactivat„.
Pentru a continua, ap„sa˛i din nou acest buton.
102
ANEX√
DEPANAREA
Sistemul nu funcflioneazæ normal.
Verificafli dacæ nu se gæseøte vreun obiect între produs øi telecomandæ, care ar putea bloca semnalul.
■ Verificafli dacæ bateriile sunt corect instalate (+ la +, - la -)?
■ Verificafli dacæ modul de operare este corect: TV, VCR etc.?
■ Instalafli baterii noi.
■
Telecomanda nu
funcflioneazæ
Alimentarea
produsului este
opritæ subit
verificafli dacæ nu este setat programul TIMER
■ Verificafli setærile de tensiune. Sursa de curent este întreruptæ.
■ Nu vedefli nici un fele de emisiune pe canalul setat cu funcflia Auto
oprit activatæ.
■
Funcflia video nu funcflioneazæ.
Verificafli dacæ produsul este pornit.
■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
■ Cablul de alimentare este introdus în priza de curent electric din perete?
■ Verificafli direcflia øi / sau localizarea antenei.
■ Verificafli priza de curent electric din perete, introducefli cablul de alimentare al altui produs în priza unde produsul a fost conectat.
■
Nu avefli imagine øi
nu auzifli
sunetul
Imaginea apare încet
dupæ pornire
Nu se vede culoarea,
sau
imaginea este slabæ,
sau nu se vede imaginea
Apar bare orizontale
/verticale, sau
imaginea tremuræ
■
Aceasta este normal, imaginea poate apærea încet în timpul procedurii
de pornire. Rugæm contactafli echipa de service dacæ imaginea nu
apare dupæ cinci minute.
Corectafli opfliunea Culoare în meniu-ul opfliunilor.
■ Pæstrafli distanfla necesaræ între produs øi video – recorder.
■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
■ Cablurile video sunt instalate adecvat?
■ Activafli oricare dintre funcflii pentru a revenii la luminozitatea imaginii.
■
■
Verificafli dacæ nu sunt interferinfle locale, ca de pildæ alt aparat electric sau o unealtæ de putere mare.
Staflia de emisie sau operatorul de cablu are probleme, încerc a fl i s æ
prindefli alt program.
Anumite canale sunt
■ Semnalul stafliei de emisie este slab, reorientafli antena pentru a
recepflionate mai slab
recepfliona programele mai slabe.
■ Verificafli prezenfla surselor care pot crea interferinfle.
■
■
ANEX√
Linii sau pætræflele
în imagine
Verificafli antena (Schimbafli direcflia antenei).
103
ANEX√
Funcflia audio nu funcflioneazæ.
Apæsafli butonul VOL+/- (sau Volume).
Sunetul este pe MUTE? - Apæsafli butonul MUTE.
■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
■ Cablurile audio sunt instalate adecvat?
■
Imaginea este OK dar
nu se aude sunetul
Nu se aude nici un
sunet din difuzoare.
Sunete neobiønuite
se aud din interiorul
produsului
■
■
Corectafli opfliunea Balans în meniu-ul opfliunilor.
■
o schimbare a umiditæflii mediului ambiant poate duce la zgomote neobiønuite când produsul este pornit sau oprit; aceasta nu
indicæ vreo avarie a produsului.
Este o problemæ în modul PC. (Se aplicæ doar pentru clasa PC)
Semnalul este în afara
limitelor.
Benzi sau bare verticale pe fundal,
distorsie orizontalæ
øi poziflie gre ø i t æ
Culoarea ecranului nu
este stabilæ sau este
unitaræ
ANEX√
104
■
■
Corectafli rezoluflia, frecvenfla orizontalæ sau frecvenfla verticalæ.
Verificafli sursa semnalului.
■
Lucrafli cu auto – configuraflia pentru a modifica ceasul, faza sau
poziflia H/V.
■
Verificafli cablul de intrare a semnalului.
Reinstalafli cardul PC video.
■
ŒNTREfiINERE
Defec˛iunile timpurii pot fi prevenite. O cur„˛are atent„ ∫i periodic„ poate prelungi durata de timp Ón care
dispune˛i de noul dumneavoastr„ televizor. Ave˛i grij„ s„ opri˛i alimentarea ∫i s„ scoate˛i din priz„ cablul de
alimentare Ónainte de a Óncepe orice ac˛iune de cur„˛are.
Cur„˛area ecranului
1
Iat„ un mod extraordinar Ón care pute˛i feri ecranul de praf pentru un timp. Umezi˛i o c‚rp„ moale Óntrun amestec de ap„ c„ldu˛„ ∫i pu˛in balsam de rufe sau detergent de sp„lat vase. Stoarce˛i c‚rpa
p‚n„ c‚nd aproape s-a uscat ∫i apoi ∫terge˛i cu ea ecranul.
2
Ave˛i grij„ s„ nu r„m‚n„ ap„ Ón exces pe ecran ∫i apoi l„sa˛i s„ se usuce la aer Ónainte de a porni
televizorul.
Cur„˛area carcasei
■
■
Pentru a Óndep„rta praful sau murd„ria, ∫terge˛i carcasa cu o c‚rp„ moale, uscat„ ∫i f„r„ scame.
V„ rug„m ave˛i grij„ s„ nu utiliza˛i o c‚rp„ ud„.
Absen˛„ prelungit„
ATENfiIE
Dac„ trebuie s„ v„ l„sa˛i televizorul Ón stare de inactivitate pentru o perioad„ lung„ de timp (de
exemplu, Ón vacan˛„), ar fi o idee bun„ s„ scoate˛i din priz„ cablul de alimentare pentru a v„ proteja Ómpotriva unor eventuale avarieri cauzate de tr„snete sau supratensiuni.
ANEX√
105
ANEX√
SPECIFICAfiII DE PRODUS
MODELE
Dimensiuni
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
1130,0 x 715,0 x 85,0 mm
44,5 x 28,1 x 3,3 inci
1308,0x 845 x 89,5 mm
51,5 x 33,2 x 3,5 inci
inclusiv suportul
31,05kg / 68,5 livre
27,05kg / 59,6livre
42,72kg / 94,2 livre
38,02kg / 83,8 livre
AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A
330W
AC100-240V~ 50/60Hz 4,5A
450W
Sistem TV
Acoperire programe
Impedan˛„ anten„ extern„
ANEX√
106
50PT81-ZB
f„r„ suport
Cerin˛„ de alimentare
Consum
■
42PT81-ZB
1308,0 x 906,1 x 370,0mm
51,5 x 35,7 x 14,6 inci
f„r„ suport
Condi˛ii de mediu
50PT8*
1130,0 x 768,1 x 310,4 mm
44,5 x 30,2 x 12,2 inci
inclusiv suportul
Grosime)
Greutate
42PT8*
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
VHF: E2~E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
75 Ω
Temperatur„ de depozitare
Umiditate de depozitare
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Temperatur„ de depozitare
Umiditate de depozitare
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Mai pu˛in de 80%
Mai pu˛in de 85%
Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.
PROGRAMAREA TELECOMENZII
Telecomanda este multi-brand sau universal„. Poate fi programat„ s„ opereze majoritatea aparatelor controlabile de la distan˛„ ai altor produc„tori.
Re˛ine˛i c„ telecomanda s-ar putea s„ nu controleze toate modelele altor m„rci.
Programarea unui cod al telecomenzii
1
Testa˛i telecomanda.
Pentru a afla dac„ telecomanda poate controla un aparat f„r„ programare, porni˛i aparatul, cum ar fi
un VCR ∫i ap„sa˛i butonul corespunz„tor (de exemplu DVD sau VCR) de pe telecomand„, Ón timp ce
o Óndrepta˛i spre aparat. Testa˛i butoanele POWER (ALIMENTARE) ∫i PR +/- pentru a vedea dac„
aparatul r„spunde la comenzi. Dac„ nu, telecomanda necesit„ programare pentru a controla aparatul.
2
Porni˛i aparatul ce urmeaz„ s„ fie programat, dup„ care ap„sa˛i butonul MODE (MOD)
corespunz„tor pe telecomand„ (de exemplu DVD sau VCR). Butonul pentru telecomand„ al aparatului
corespunz„tor este aprins.
3
Ap„sa˛i butoanele MENU ∫i MUTE simultan, telecomanda fiind preg„tit„ pentru programarea codului.
4
Introduce˛i un cod format din cifre, folosindu-v„ de butoanele numerotate ale telecomenzii. Codurile
numerice de programare pentru aparatul corespunz„tor pot fi g„site la urm„toarele pagini. Din nou,
dac„ codul se dovede∫te corect, aparatul se va opri.
5
Ap„sa˛i butonul MENU pentru a memora codul.
6
Testa˛i func˛iile telecomenzii pentru a v„ asigura c„ aparatul r„spunde la comenzi. Œn caz contrar,
repeta˛i procedura de la pasul 2.
ANEX√
107
ANEX√
VCR
Marc„
AIWA
AKAI
ANEX√
108
Coduri
034
016
125
AMPRO
072
ANAM
031
AUDIO DYNAMICS 012
BROKSONIC
035
CANON
028
CAPEHART
108
CRAIG
003
CURTIS MATHES 031
DAEWOO
005
065
112
DAYTRON
108
DBX
012
DYNATECH
034
ELECTROHOME 059
EMERSON
006
029
036
129
FISHER
003
FUNAI
034
GE
031
107
GO VIDEO
132
HARMAN KARDON
HITACHI
004
043
INSTANTREPLAY 031
JCL
031
JCPENNY
012
040
JENSEN
043
JVC
012
048
130
KENWOOD
014
047
LG (GOLDSTAR) 001
101
LLOYD
034
LXI
003
017
MAGIN
040
Marc„
Coduri
Marc„
MAGNAVOX
031
067
012
069
101
027
031
003
033
101
045
013
013
049
151
034
024
012
048
043
053
066
133
SAMSUNG
043 046 124
146
MARANTZ
033
023
037
031
103
039 043
129
033
MARTA
MATSUI
MEI
MEMOREX
040
033
007
108
116
135
041
010 064
110 111
117 119
MGA
MINOLTA
MITSUBISHI
023 039 043
053
017
031
037
131
008
025
034
046
138
009
033
109
136
012
018
063
033
033
013
066
063 072
144 147
031
050
150
034
048
012
106
027
035
101
153
010
045
026 034
137 150
015 033
101
033 043
055 060
152
039 043
MTC
MULTITECH
NEC
NORDMENDE
OPTONICA
PANASONIC
PENTAX
PHILCO
PHILIPS
PILOT
PIONEER
PORTLAND
PULSAR
QUARTZ
QUASAR
RCA
REALISTIC
013 020
114 123
009 013 014
034 101 106
RICO
RUNCO
SALORA
013
063
031
031
067
101
013
108
072
011
033
013
040
107
145
003
031
053
058
148
014
033 034 041
068
031 033 067
030
033
010
034
102
046
020
020
051
014 031
053 072
134 139
059
045 046
059 061
040
034
023 039 043
054
070 074 083
140 145
020 031 033
034 067
033 034 054
071 101
021 048
014
066
020
041
109
147
008
033
054
075
033
062
140
145
034
063
144
010 014
034 040
101
Coduri
032
105
113
125
SANSUI
022
SANYO
003
102
SCOTT
017
131
SEARS
003
013
031
101
SHARP
031
SHINTOM
024
SONY
003
056
077
SOUNDESIGN
034
STS
013
SYLVANIA
031
067
SYMPHONIC
034
TANDY
010
TATUNG
039
TEAC
034
TECHNICS
031
TEKNIKA
019
101
THOMAS
034
TMK
006
TOSHIBA
008
059
TOTEVISION
040
UNITECH
040
VECTOR RESEARCH 012
VICTOR
048
VIDEO CONCEPTS 012
VIDEOSONIC
040
WARDS
003
031
053
YAMAHA
012
ZENITH
034
058
040 102 104
107 109 112
115 120 122
043 048 135
007 010 014
134
037 112 129
008 009 010
014 017 020
042 073 081
054 149
009 031 052
057 058 076
078 149
033 034 059
034
043
039 043
033 070
031 033 034
013 042 047
082 112 131
101
034 046
013
033
054
034
048
072
017
034
131
039
056
080
024
040
043
101
DVD
Marc„
Coduri
APEX DIGITAL
022
DENON
020
GE
005
HARMAN KARDON
JVC
012
LG
001
MAGNAVOX
013
MARANTZ
024
014
006
027
010 016 025
Marc„
Coduri
Marc„
Coduri
MITSUBISHI
NAD
ONKYO
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
PROCEED
PROSCAN
002
023
008
003
013
004
021
005
RCA
SAMSUNG
SONY
THOMPSON
TOSHIBA
YAMAHA
ZENITH
005
011
007
005
019
009
010
017
009
026
006
015
006
008
018
016 025
006
ANEX√
109
ANEX√
CODURI IR
1. Cum se conecteaz„
A
Conecta˛i telecomanda cu fir la portul pentru telecomand„ de pe televizor
2. Coduri IR pentru telecomand„
A
Modula˛ia de ie∫ire
Puls unic, modulat cu semnal de 37.917KHz la 455KHz.
Tc
Frecven˛a purt„toare
FCAR = 1/TC = fosc/12
Raport util = T1/TC = 1/3
T1
A
Configurarea cadrului
Primul cadru
Cod de
Lead
electcode
rod
CLow
od pcustom
ersonalicode
zat jos
CoHigh
d pecustom
rsonalizacode
t Ónalt
CoData
d dacode
te
Data
C
od dcode
ate
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Cadru de repetare
CoRepeat
d de recode
petare
A
Tf
Cod de electrod
9 ms
4.5 ms
A
Cod de repetare
0.55 ms
9 ms
A
2.25 ms
Descrierea bi˛ilor
ANEX√
Bit ”0”
Bit ”1”
0.56 ms
0.56 ms
2.24 ms
1.12 ms
A
Interval de cadru: Tf
Modula˛ia este transmis„ at‚ta timp c‚t butonul este ap„sat.
Tf
Tf
Tf=108ms @455KHz
110
Cod (Hex)
TV
ALIMENTARE
INPUT
RATIO
BRIGHTNESS +
BRIGHTNESS SIMPLINK
PIP
TEXT
I/II
PIP PR-(RED)
PIP PR+(GREEN)
SWAP(YELLOW)
PIP INPUT(CYAN)
DVR STOP(A)
DVR REDARE(G)
DVR PAUSE(II)
DVR REC(O)
IFF
FF
GG
GGI
MENU
LIST
DVR
LIVE TV
EXIT
UP(D)
DOWN(E)
LEFT(F)
RIGHT(G)
OK( )
VOL +
VOL PR +
PR FAV/MARK
MUTE
Butoane numerice 0
Butoane numerice 1
Butoane numerice 2
Butoane numerice 3
Butoane numerice 4
Butoane numerice 5
Butoane numerice 6
Butoane numerice 7
Butoane numerice 8
Butoane numerice 9
SLEEP
Q.VIEW
SIZE
POSITION
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
DivX
Observa˛ie
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
Buton
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
telecomand„
telecomand„ (Alimentare Pornit/ Oprit)
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
telecomand„
ANEX√
0F
08
0B
79
E0
E1
7E
60
20
0A
72
71
63
61
B1
B0
BA
BD
B2
8F
8E
B3
43
53
C8
9E
5B
40
41
07
06
44
02
03
00
01
1E
09
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
0E
1A
64
62
70
26
65
2A
91
Func˛ie
111
ANEX√
SETAREA DISPOZITIVULUI DE COMAND√ EXTERN√; RS-232C
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón modul DVR.
Conecta˛i mufa jack de intrare RS-232C la un dispozitiv de comand„ extern„ (cum ar fi calculatorul sau un sistem de control A/V) ∫i controla˛i extern func˛iile televizorului.
Conecta˛i portul serial al dispozitivului de comand„ la mufa jack RS-232C de pe panoul din spate
al televizorului.
Cablul de conectare RS-232C nu este livrat odat„ cu televizorul.
Setare RS-232C
RGB IN
RGB
(PC)
HDMI IN
ANTENNA
IN
AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
VARIABLE AUDIO OUT
ENT IN
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
OL&SERVICE)
(CONTROL&SER
(CONTR
2
Cod.
Nume pin
1
2
3
4
F„r„ conexiune
RXD (Recep˛ie date)
TXD (Transmisie date)
DTR (latura DTE este preg„tit„ - DTE
= Echipament de Date Terminal)
GND (Œmp„m‚ntare)
DSR (latura DCE este preg„tit„ DCE = Echipament pentru
Transmitere Date)
RTS (Preg„tit pentru trimitere date)
CTS (Liber pentru trimitere date)
F„r„ conexiune
5
6
ANEX√
112
7
8
9
1
5
6
9
RS-232C IN
(CONTROL&SERVICE)
Tip de conector; Muf„ tat„ D-Sub cu 9 pini
Configura˛ii RS-232C
Asigura˛i-v„ c„ a˛i respectat configura˛ia RS-232C de mai jos.
Dac„ utiliza˛i un alt tip de cablu RS-232C, pot ap„rea erori de sistem.
Configura˛ii cu 3 fire
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Cod identificare
Folosi˛i aceast„ func˛ie pentru a specifica codul de identificare a monitorului.
Consulta˛i ÑAsocierea datelor Ón timp real 1’ A se vedea
pagina 117.
SETAREO Limba(language)
IMAGINEO fiara
AUDIOO Eticheta intrare
SIMPLINK
TIMPO
Blocare tasta
OPfiIUNI G Metoda ISM
DVRO Mod economic
Setare ID
Meniu
1
2
3
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul D /
selecta Setare ID.
E
1
pentru
E pentru
a
Ap„sa˛i butonul G ∫i apoi butonul F / G pentru a
regla Setare ID pentru a alege codul de identificare dorit pentru monitor. Intervalul de reglare pentru Setare ID este 1-99.
Limba(language)
fiara
Eticheta intrare
SIMPLINK
Blocare tasta
Metoda ISM
Mod economic
Setare ID
FG
1
2
3
ANEX√
4
Ap„sa˛i butonul MENU ∫i apoi butonul D /
a selecta meniul OPfiIUNI.
Prev.
Ap„sa˛i butonul EXIT pentru a reveni la vizionarea
normal„ Ón modul TV.
113
ANEX√
Communication Parameters
Vitez„ de transmisie : 9600 bps (UART)
■ Lungimea ∫irului de date : 8 bits
■ Paritate: Nici una
■
Bit de stop: 1 bit
■ Cod de comunicare: Cod ASCII
■ Folosi˛i un cablu inversat.
■
Lista de referin˛„ comenzi
COMAND√1 COMAND√
2
ANEX√
01. Pornire
02. Format imagine
03. Ascundere imagine
04. Mod silen˛ios
05. Controlul volum
06. Contrast
07. Luminozitate
08. Culoare
09. Nuan˛„
10. Claritate
11. Selec˛ie OSD
12. Mod de blocare
a telecomenzii
13. PIP/DW
14. Pozi˛ie PIP
15. Balans
16. Temperatura culorii
17. Reglare pe ro∫u
18. Reglare pe verde
19. Reglare pe albastru
20. Comand„ Acordare
21. Stare anormal„
22. Metod„ ISM
23. Putere joas„
24. Autoconfigurare
25. Cheie
26. Selec˛ie intrare (principal„)
27. Selec˛ie intrare (PIP)
DATA
(Hex)
0~1
*
0~1
0~1
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 64
0 ~ 01
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
a
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
k
k
k
k
k
k
k
k
m
k
j
j
j
m
x
x
m
0 ~ 01
n
*
q
0 ~ 03
t
0 ~ 64
u
0~3
v
0 ~ 50
w
0 ~ 50
$
0 ~ 50
a Consulta˛i pagina 117
z
FF
p
0~3
q
0~1
u
1
c
Cod cheie
b
*
y
*
Protocol de Transmisie/Recep˛ie
Transmisie
[Comand„1][Comand„2][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
* [Comand„ 1]: Prima comand„. (j, k, m sau x)
* [Comand„ 2]: A doua comand„.
* [Setare ID]: Pute˛i regla num„rul de identificare al aparatului pentru a alege num„rul de identificare al
monitorului dorit Ón meniul Special. Intervalul
de reglare este 1 - 99. Dac„ selecta˛i Setare
ID "0", fiecare aparat TV conectat este controlat. Num„rul de identificare al aparatului
este indicat Ón format zecimal (1 - 99) Ón
meniu ∫i ca hexazecimal (0x0 - 0x63) pe protocolul de transmisie/recep˛ie.
* [DATA]: Pentru a transmite datele de comand„.
Transmite datele "FF" pentru a citi starea comenzii.
[Cr]:
Tasta
de retur de car
*
cod ASCII "0x0D"
* [ ]: Cod ASCII "spa˛iu (0x20)’
Confirmare OK
[Comand„2][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest
format c‚nd prime∫te date corespunz„toare. Œn acest
moment, dac„ datele sunt Ón modul de citire a datelor,
indic„ datele st„rii actuale. Dac„ datele sunt Ón modul
de scriere a datelor, datele sunt readuse pe computer.
Confirmare Eroare
[Comand„ 2][ ][Setare ID][ ][NG][Data][x]
* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest
format c‚nd prime∫te date necorespunz„toare de la
func˛ii neviabile sau erori de comunicare.
Data 1: Cod ilegal
2: nu exist„ func˛ie de sus˛inere
3: A∫tepta˛i mai mult timp
114
0 1 . Pornire (Comand„ 2 : a )
0 5 . Control volum (Comand„ 2 : f )
G Comand„ pornirea ∫i oprirea televizorului.
G Pentru reglarea volumului.
Transmisie
Pute˛i de asemenea, regla volumul cu ajutorul butoanelor
de volum de pe telecomand„.
Transmisie
[k][a][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data 0 : Oprire
Confirmare
1 : Pornire
[k][f][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
G Pentru afi∫area pornirii ∫i opririi.
Data Min : 0 ~ Max : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 117.
Confirmare
Transmisie
[f][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
[k][a][ ][Setare ID][ ][FF][Cr]
0 6 . Contrast (Comand„ 2 : g )
Confirmare
G Pentru reglarea contrastului ecranului.
[a][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
Contrastul poate fi reglat ∫i din meniul IMAGINE.
Transmisie
[a][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
* Œn acest mod, dac„ alte func˛ii transmit date ‘0xFF’ bazate
pe acest format, feed-back-ul datelor de confirmare
prezint„ statusul pentru fiecare func˛ie.
0 2 . Format imagine (Comand„ 2 : c )
(Dimensiune imagine principal„)
G Pentru reglarea formatului ecranului.
De asemenea, pute˛i regla formatul ecranului folosind
butonul ARC (control format imagine) de pe telecomand„.
Transmisie
[k][c][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data 1 : Ecran normal (4:3)
2 : Ecran lat (16:9)
4 : Zoom1
5 : Zoom2
6 : Original
7 : 14:9
[k][g][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 0 ~ Max : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 117.
Confirmare
[g][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
0 7 . Luminozitate (Comand„ 2 : h )
G Pentru reglarea luminozit„˛ii ecranului. Luminozitatea
poate fi reglat„ ∫i din meniul IMAGINE.
Transmisie
[k][h][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Confirmare
Data Min : 0 ~ Max : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 117.
Confirmare
[c][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
[h][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
* Cu ajutorul intr„rii RGB-PC sau Component, selecta˛i
formatul imaginii de pe ecran de 16:9 sau 4:3.
0 8 . Culoare (Comand„ 2 : i )
0 3 . Ascundere imagine (Comand„ 2 : d )
G Pentru reglarea culorii ecranului. Culoarea poate fi
G Pentru selectarea ascunderii/afi∫„rii imaginii.
Transmisie
[k][d][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
reglat„ ∫i din meniul IMAGINE.
Transmisie
[k][i][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data 0 : Screen Mute dezactivat„ (Imagine activat„)
1 : Screen Mute activat„ (Imagine dezactivat„)
Data Min : 0 ~ Max : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 117.
Confirmare
Confirmare
[i][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
[d][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
G Pentru activarea/dezactivarea sonorului.
Pute˛i accesa modul silen˛ios ∫i cu ajutorul butonului
MUTE de pe telecomand„.
Transmisie
[k][e][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data 0 : Mod silen˛ios dezactivat (Volum activat)
1 : Mod silen˛ios activat (f„r„ sonor)
Confirmare
0 9 . Nuan˛„ (Comand„ 2 : j )
G Pentru reglarea nuan˛ei ecranului.Nuan˛a poate fi
reglat„ ∫i din meniul IMAGINE.
Transmisie
ANEX√
0 4 . Mod silen˛ios (Comand„ 2 : e )
[k][j][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data ro∫u : 0 ~ verde : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 117.
Confirmare
[j][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
[e][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
115
ANEX√
1 0 . Claritate (Comand„ 2 : k )
1 4 . Pozi˛ie PIP (Comand„2:q)
G Pentru reglarea clarit„˛ii ecranului. Claritatea poate fi
G Pentru a selecta pozi˛ia imaginii secundare pentru PIP.
reglat„ ∫i din meniul IMAGINE.
Transmisie
[k][k][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 0 ~ Max : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 117.
Confirmare
[k][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
1 1 . Selec˛ie OSD (Comand„ 2 : l )
G Pentru a selecta din telecomand„ activarea/dezacti-
varea OSD (afi∫are pe ecran).
De asemenea pute˛i regla pozi˛ia imagini secundare cu ajutorul butonului POSITION (POZIfiIE)
de pe telecomand„ sau din meniul PIP/DW.
Transmisie
[k][q][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data
Data
Data
Data
0:
1:
2:
3:
Dreapta jos a ecranului
St‚nga jos a ecranului
St‚nga sus a ecranului
Dreapta sus a ecranului
Confirmare
[q][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
Transmisie
[k][l][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data 0: OSD afi∫at
Confirmare
1: OSD ascuns
[l][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
1 2 . Mod de blocare a telecomenzii (Comand„ 2 : m )
G Pentru a bloca telecomanda ∫i butoanele de pe panoul
frontal al televizorului.
Transmisie
G Pentru reglarea balansului. De asemenea, balan-
sul poate fi reglat ∫i din meniul AUDIO.
Transmisie
[k][t][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 0 ~ Max : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 117.
Confirmare
[t][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
[k][m][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Blocare inactiv„
1 5 . Balans (Comand„ 2 : t )
1: Blocare activ„
Confirmare
[m][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
* Dac„ nu folosi˛i telecomanda, folosi˛i acest mod. C‚nd
alimentarea de la re˛ea este pornit„/inactiv„, se
dezactiveaz„ blocarea comenzii externe.
1 6 . Temperatura culorii (Comand„ 2 : u )
G Pentru reglarea temperaturii culorii.
Temp. culoare poate fi reglat ∫i din meniul IMAGINE.
Transmisie
[k][u][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data 0: Rece 1: Mediu 2: Cald 3: Utilizator
Confirmare
[u][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
1 3 . PIP / DW (Comand„2:n)
1 7 . Reglare pe ro∫u (Comand„ 2 : v )
G Pentru comanda imaginii PIP (Imagine Ón imagine) /DW
G Pentru reglarea pe ro∫u a temperaturii culorii.
(Fereastr„ dubl„).
De asemenea pute˛i comanda imaginea PIP/DW cu ajutorul
butonului PIP de pe telecomand„ sau din meniul PIP/DW.
Transmisie
[k][n][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
ANEX√
Data 0 : PIP/DW oprit
1: PIP
Confirmare
2: DW1
3: DW2
[n][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
Transmisie
[k][v][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data Min: 0 ~ Max: 50
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 2’. A se vedea pagina 117.
Confirmare
[v][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
1 8 . Reglare pe verde (Comand„ 2 : w )
G entru reglarea pe ro∫u a temperaturii culorii.
Transmisie
[k][w][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 0 ~ Max : 50
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 2’. A se vedea pagina 117.
Confirmare
[w][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
116
1 9 . Reglare pe albastru (Comand„ 2 : $ )
G Pentru reglarea pe ro∫u a temperaturii culorii.
2 2 . Metod„ ISM
(Comand„ 1 : j , Comand„ 2 : p )
Transmisie
G Pentru comanda metodei ISM. De asemenea pute˛i regla
[k][$][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Setare ID din meniul OPfiIUNI.
Data Min : 0 ~ Max : 50
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 2’. A se vedea pagina 117.
Confirmare
Transmisie
[$][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
Data 0: Normal
1: White wash
[j][p][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
2: Orbiter
3: Inversion
Confirmare
2 0 . Comand„ Acordare/Acordare post (Comanda1:m,
Comanda2:a)
[p][ ][Setare ID][ ][OK/NG][Data][x]
G Pentru a selecta un program pentru imaginea principal„.
2 3 . Putere joas„
(Comand„ 1 : j , Comand„ 2 : q )
Transmisie
[m][a][ ][Setare ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
G Pentru reducerea consumului de putere a monitorului. De
asemenea pute˛i regla Puterea joas„ din meniul OPfiIUNI.
Data 0: Min: 0 ~ Max: 63 (0~C7, 200 Pr este pornit)
Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’.
1: Nu conteaz„
2: 0 : Principal
1 : Subtitrare
Confirmare
[$][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
2 1 . Stare anormal„ (Comand„ 2 : z )
G Pentru recunoa∫terea unei st„ri anormale.
Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.
Transmisie
[k][z][ ][Setare ID][ ][FF][ ][Cr]
Data FF: Citire
Confirmare
[z][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
[j][q][ ][Setare ID][ ][Data][ ][Cr]
Data 0: Oprit
Data 1: Pornit
Confirmare
[q][ ][Setare ID][ ][OK/NG][Data][x]
2 4 . Autoconfigurare
(Comand„ 1 : j , Comand„ 2 : u )
G Pentru reglarea automat„ a pozi˛iei imaginii ∫i minimizarea
tremorului imaginii. Func˛ioneaz„ doar Ón modul RGB (PC).
Transmisie
[j][u][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data 1: Pentru a seta
Confirmare
[u][ ][Setare ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Asocierea datelor Ón
timp real 1
0 : Pasul 0
A: Pasul 10 (Cod identificare aparat 10)
F: Pasul 15 (Cod identificare aparat 15)
10 : Pasul 16 (Cod identificare aparat 16)
64 : Pasul 100
6E : Pasul 110
* Asocierea datelor Ón
timp real 2
0 : -40
1 : -39
2 : -38
28 : 0
4E : +38
4F : +39
50 : +40
ANEX√
Data 0: Normal (Alimentare pornit„ ∫i exist„ semnal)
1: F„r„ semnal (Alimentare pornit„)
2: Opri˛i televizorul cu ajutorul telecomenzii
3: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei de inactivitate
4: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei RS-232C
5: 5V jos
6: CA jos
7: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei Fan Alarm
(Alarm„ ventilator) (op˛iune)
8: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei Oprit (trecere Ón standby la momentul stabilit)
9: Opri˛i televizorul cu ajutorul func˛iei Auto-sleep
(setarea automat„ a timpului de inactivitate)
a: Opri˛i TV prin detectarea pl„cii AV
Transmisie
73 : Pasul 115
74 : Pasul 116
C7: Pasul 199
FE : Pasul 254
FF : Pasul 255
117
ANEX√
2 5 . Cheie (Comand„1:m, Comand„2:c)
2 7 . Selec˛ie intrare (Comand„1:x, Comand„2:y)
G Pentru a transmite codul cheie IR de la distan˛„.
G Pentru reglarea sursei de intrare pentru imagine
Transmisie
secundar„ Ón modul PIP.
Transmisie
[m][c][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Data: Codul cheie - Consulta˛i pagina 111
[x][y][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
Confirmare
Data: Structur„
[c][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
MSB
2 6 . Selec˛ie intrare (Comand„1:x, Comand„2:b)
0
(Intrare imagine principal„)
LSB
0
0
0
Intrare extern„
0
0
0
Num„r intrare
G Pentru selectarea sursei semnalului de intrare
pentru televizor.
Transmisie
Data
Intrare extern„
[x][b][ ][Setare ID][ ][Data][Cr]
0
0
0
1
Analogic
Data: Structur„
0
0
1
0
AV
LSB
0
1
0
0
Component
0
0
1
1
0
RGB-PC
1
0
0
1
HDMI
MSB
0
0
0
0
Intrare extern„
0
0
0
Num„r intrare
Data
Intrare extern„
Data
Num„r intrare
0
0
0
1
Analogic
0
0
1
0
AV
0
0
0
0
Intrare1
0
1
0
0
Component
0
0
0
1
Intrare2
0
1
1
0
RGB-PC
0
0
1
0
Intrare3
1
0
0
1
HDMI
0
0
1
1
Intrare4
Confirmare
Data
Num„r intrare
0
0
0
0
Intrare1
0
0
0
1
Intrare2
0
0
1
0
Intrare3
0
0
1
1
Intrare4
Confirmare
[b][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
ANEX√
118
[y][ ][Setare ID][ ][OK][Data][x]
0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement