LG BB4330A Owner's manual

LG BB4330A Owner's manual
MANUAL DE UTILIZARE
Bară de sunet 3D Blu-ray
Disc™ / DVD fără fir
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul şi să-l păstraţi
pentru a-l putea consulta ulterior.
BB4330A (BB4330A, S43A3-D)
2
Să începem
Informaţii pentru
siguranţă
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta
produsului, care ar putea avea o valoare suficientă
pentru a constitui un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezenţa unor instrucţiuni
importante de operare şi întreţinere
(service) în documentaţia care însoţeşte produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
PRECAUŢII: RADIAŢII VIZIBILE ŞI INVIZIBILE DIN
CLASA 1M CAND APARATUL ESTE DESCHIS. NU
PRIVIŢI DIRECT CU INSTRUMENTE OPTICE.
Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea
altor proceduri decât cele specificate aici pot
provoca expuneri periculoase la radiaţii.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize
sau circuite secundare. Consultaţi pagina de
specificaţii din acest manual de utilizare pentru
mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.
Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite
sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau
deteriorate, ori cu izolaţia ruptă, sunt periculoase.
Oricare dintre aceste situaţii poate provoca
electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic
cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat
scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi
înlocuiţi cablul cu unul identic, printr-un service
autorizat. Protejaţi cablul de alimentare împotriva
abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi
răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o uşă sau
călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor,
prizelor şi punctului în care cablul iese din aparat.
Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateţi
ştecărul din priză. Când instalaţi produsul, asiguraţivă că ştecărul este uşor accesibil.
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
Eliminarea vechiului aparat
1. Dacă simbolul acestei pubele pe roţi
marcate cu o cruce este ataşat la un
produs, înseamnă că produsul intră sub
incidenţa Directivei europene 2002/96/
CE.
2. Toate produsele electrice şi electronice
trebuie eliminate separat de deşeurile
menajere municipale prin unităţi de
colectare dedicate, desemnate de
guvern sau de autorităţile locale.
3. Eliminarea corectă a vechiului
dvs. aparat va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor.
4. Pentru informaţii mai detaliate despre
eliminarea vechiului dvs. aparat,
contactaţi biroul local, serviciul de
eliminare a deşeurilor sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea deşeurilor de baterii/acumulatoare
1. Dacă simbolul acestei pubele pe roţi
marcate cu o cruce este ataşat la
bateriile/acumulatoarele produsului
dvs., înseamnă că acestea intră sub
incidenţa Directivei europene 2006/66/
EC.
2. Acest simbol poate fi asociat cu
simboluri de elemente chimice pentru
mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb
(Pb) dacă bateria conţine o cantitate
mai mare de 0,0005% de mercur,
0,002% de cadmiu sau 0,004% de
plumb.
3. Toate bateriile/acumulatoarele
trebuie eliminate separat de deşeurile
menajere municipale prin unităţi de
colectare dedicate, desemnate de
guvern sau de autorităţile locale.
4. Eliminarea corectă a vechilor dvs.
baterii/acumulatoare va ajuta la
prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător
şi sănătăţii oamenilor.
5. Pentru informaţii mai detaliate despre
eliminarea vechilor dvs. baterii/
acumulatoare, contactaţi biroul local,
serviciul de eliminare a deşeurilor sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul.
1
Să începem
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau
a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi
bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi
paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni
contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru
sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de la punctele
de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Se recomandă să utilizaţi sistemele locale de
rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori.
Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum
ar fi la soare, la foc sau similar.
3
4
Să începem
Observaţia Uniunii Europene pentru produsele
fără fir
1
Să începem
Prin prezenta, LG Electronics declară că acest
produs/aceste produse respectă principalele cerinţe
şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC şi 2011/65/
EU.
Contactaţi următoarea adresă pentru a obţine o
copie a DoC (Declaraţiei de conformitate).
Contactaţi biroul pentru conformitatea acestui
produs:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vă rugăm luaţi în considerare că acesta NU este
un punct de contact al Serviciului Clienţi. Pentru
Informaţii Serviciul Clienţi, consultaţi cardul de
garanţie sau contactaţi furnizorul de la care aţi
achiziţionat acest produs.
Numai pentru utilizare în interior.
Declaraţie privind expunerea la radiaţii RF
Acest echipament trebuie instalat şi utilizat
păstrând o distanţă minimă de 20 cm între radiator
şi corpul dvs.
Observaţii cu privire la drepturile de
autor
yy Datortă faptului că AACS (Sistemul avansat
de acces al conținutului) este aprobat ca fiind
sistemul de protecție al conținutuilui pentru
formatul de disc Blu-ray, există anumite restricții
ca și în cazul utilizării CSS (Sistemul de criptare
a conținutului) pentru formatul DVD, asupra
emiterii semnalului analog, playback-ului și a
conținutului protejat AACS. Utilizarea acestui
produs şi restricţiile impuse acestui produs pot
varia în funcţie de momentul achiziţiei, deoarece
aceste restricţii pot fi adoptate şi/sau modificate
de către AACS după fabricarea acestui produs.
yy Mai mult, BD-ROM Mark și BD+ sunt folosite și ca
sisteme de protecție a conținutului pentru discul
Blu-ray care impune anumite restricții, inclusiv
restricții legate de playback pentru conținutul
protejat BD-ROM Mark și/sau BD+. Pentru a
obţine informaţii suplimentare cu privire la
AACS, marca BD-ROM, BD+ sau la acest produs,
vă rugăm să contactaţi un centru de service
autorizat pentru clienţi.
yy Multe discuri BD-ROM/DVD au un cod de
protecţie la copiere. Din cauza acestui lucru,
trebuie să conectaţi playerul numai direct la
televizor, nu la un video recorder. Conectarea
la un video recorder determină o imagine
distorsionată la discurile protejate la copiere.
yy Acest produs dispune de tehnologie de protejare
a drepturilor de autor, care este protejată prin
patente. SUA şi prin alte drepturi de proprietate
intelectuală. Folosirea acestei tehnologii de
protecţie a drepturilor de autor trebuie autorizată
de către Rovi şi este destinată pentru utilizare
domestică şi pentru alte tipuri de vizionări
limitate, dacă nu există o altă autorizare din
partea Rovi. Demontarea şi dezasamblarea sunt
interzise.
yy Potrivit legii americane a drepturilor de autor
şi a legilor drepturilor de autor din alte ţări,
înregistrarea, utilizarea, afişarea, distribuirea
sau revizuirea neautorizată a programelor
TV, casetelor video, discurilor BD-ROM, DVDurilor, CD-urilor şi a altor materiale face obiectul
răspunderii civile şi/sau penale.
Să începem
5
Observaţie importantă pentru
sistemul TV color
Sistemul color al acestui player diferă în funcţie de
discul care este redat în momentul respectiv.
Numai un televizor cu multisistem de culori poate
recepţiona toate semnalele emise de player.
yy Dacă aveţi un televizor cu sistem de culori PAL,
veţi vedea numai imagini distorsionate dacă
utilizaţi discuri sau conţinuturi video înregistrate
în sistem NTSC.
yy Televizoarele cu multisistem de culori modifică
sistemul de culoare automat, în funcţie de
semnalul de intrare. În cazul în care sistemul de
culoare nu se modifică automat, opriţi aparatul şi
apoi porniţi-l, pentru a vedea imaginile normale
pe ecran.
yy Chiar dacă discul înregistrat în sistemul de
culoare NTSC este afişat corect pe televizorul
dvs., este posibil să nu fie înregistrat corect pe
recorderul dvs.
>>Precauţii
yy Dacă vizionaţi conţinut 3D o perioadă mai
lungă, puteţi ameţi sau obosi.
yy Persoanelor cu invalidităţi, copiilor şi
femeilor gravide nu li se recomandă să
vizioneze un film în modul 3D.
yy Dacă aveţi dureri de cap, ameţeală sau
sunteţi obosit când vizionaţi conţinut în
format 3D, se recomandă insistent să opriţi
redarea şi să vă odihniţi până când vă simţiţi
bine.
1
Să începem
De exemplu, dacă playerul redă un disc înregistrat
în sistemul de culori NTSC, imaginea este redată ca
semnal NTSC.
6
Cuprins
Cuprins
1
Să începem
2
8
8
Informaţii pentru siguranţă
Introducere
– Discuri care pot fi redate şi simboluri
utilizate în acest manual
– Despre afişarea simbolului “7”
– Cod regional
– Selectare sistem
Telecomanda
Panoul frontal
Panoul din spate
Woofer activ
9
9
9
10
11
12
12
30
31
– Meniul [BLOCHEAZĂ]
– Meniul [ALTELE]
4
Operare
34
34
35
35
35
36
36
36
37
Efect de sunet
Efect de sunet 3D
Afişajul Meniu de start
– Utilizarea meniului [Acasă]
– Utilizarea Smart Share
Redarea dispozitivelor legate
– Redarea unui disc
– Redarea discurilor Blu-ray 3D
– Redarea unui fişier de pe un disc/
dispozitiv USB
– Redarea unui fişier de pe un server în
reţea
Conectarea la serverul rețelei proprii
pentru PC
– Despre Nero MediaHome 4 Essentials
– Partajarea fișierelor și dosarelor
– Despre Nero MediaHome 4 Essentials
– Cerinţe de Sistem
Redare generală
– Operaţiuni de bază pentru conţinut
video şi audio
– Operaţiuni de bază pentru conţinut
foto
– Folosirea meniului discului
– Reluarea redării
– Memorarea ultimei scene
On-Screen Display
– Pentru a controla redarea video
– Pentru a controla vizualizarea foto
Redare avansată
– Redare repetată
– Repetarea unei anumite porţiuni
– Redarea din timpul selectat
– Selectarea unei limbi pentru subtitrare
– Ascultarea unui alt sunet
– Vizionarea dintr-un unghi diferit
– Modificarea formatului imaginii TV
– Schimbarea paginii cu coduri de
subtitrare
– Modificarea modului imagine
– Vizualizarea informaţiilor despre
conţinut
38
39
2
Conectare
13
15
15
16
17
17
18
19
19
19
20
20
21
21
22
Montarea unităţii principale pe un perete
Configurare
– Conectare subwoofer fără fir
Conexiuni la televizor
– Ce este SIMPLINK?
– Funcţie ARC (Audio Return Channel)
(Canal retur audio)
– Setarea rezoluţiei
Conectarea antenei
Conexiuni la aparatul extern
– Conexiune PORT. IN
– Conexiune OPTICAL IN
– Conexiune HDMI IN
Conectare la reţeaua locală
– Conexiune de reţea cu fir
– Configurarea reţelei cu fir
3
Setarea sistemului
24
25
25
Setări iniţiale
Setări
– Efectuarea setărilor din Setup
(Configurare)
– Meniul [REŢEA]
– Meniul [DISPLAY]
– Meniu [LIMBĂ]
– Meniu [AUDIO]
26
27
28
29
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
43
43
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
Cuprins
48
48
49
49
50
50
50
51
51
52
53
53
53
53
53
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
– Modificarea modului de vizualizare a
listei conţinutului
– Selectarea unui fişier de subtitrare
– Ascultarea muzicii în timpul unei
expuneri de diapozitive
– Conversia conţinutului 2D în conţinut
3D
Caracteristici avansate
– Bucuria BD-Live™
– LG AV Remote
– Înregistrarea de CD-uri audio
– Înregistrarea de la radio FM sau o
sursă AUX
– Vizualizarea informaţiilor din Baza de
date Gracenote Media
Operaţiuni la radio
– Pentru a asculta la radio
– Presetarea posturilor radio
– Ştergerea unui post salvat
– Ştergerea tuturor posturilor salvate
– Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe
– Vedeţi informaţiile despre un post
radio
Utilizarea unei tastaturi sau a unui mouse
USB
Folosirea Premium
Utilizarea LG Smart World
– Autentificare
– Căutarea conţinutului online
Utilizarea meniului My Apps
Utilizarea tehnologiei Bluetooth
– Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
5
Depanare
59
59
60
61
Depanare
– General
– Reţea
– Imagine
61
61
61
7
– Sunet
– Suport pentru clienţi
– Observaţie cu privire la software-ul
„open source”
6
Anexă
62
Folosirea telecomenzii livrate la un
televizor
– Setarea telecomenzii pentru a o putea
utiliza la televizorul dvs.
Actualizarea software-ului reţelei
– Notificare de actualizare a reţelei
– Actualizare software
Informaţii suplimentare
– Cerinţe pentru fişiere
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– Despre DLNA
– Anumite cerinţe de sistem
– Notă cu privire la compatibilitate
Specificaţii pentru ieşirea audio
Lista codurilor regionale
Lista codurilor de limbă
Mărci comerciale şi licenţe
Specificaţii
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
– Observaţii cu privire la discuri
Informaţii importante legate de serviciile
de reţea
62
63
63
63
65
65
66
67
67
67
68
69
70
71
74
76
76
76
77
O parte din conţinutul acestui manual poate fi diferit de player-ul dvs. în funcţie de software-ul
player-ului sau de furnizorul de servicii.
1
2
3
4
5
6
8
Să începem
Introducere
1
Discuri care pot fi redate şi simboluri utilizate în acest manual
Să începem
Mediu/termen
Logo
Simbol
e
Descriere
yy Discurile – cum ar fi filmele – care pot fi
cumpărate sau închiriate.
yy Discuri „Blu-ray 3D” şi „Blu-ray 3D ONLY”.
yy Discuri BD-R/RE înregistrate în format BDAV.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy Discuri BD-R/RE care conţin fişiere film, muzică
sau foto.
yy ISO 9660+JOLIET, format UDF şi UDF Bridge
yy Discurile – cum ar fi filmele – care pot fi
cumpărate sau închiriate.
yy Numai în mod video finalizat
yy Suportă şi discurile dual layer
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio CD
(12 cm)
CD-R/RW
(12 cm)
o
Format AVCHD finalizat
y
u
i
yy Discuri DVD±R/RW care conţin fişiere film,
muzică sau foto.
yy ISO 9660+JOLIET, format UDF şi UDF Bridge
r
Numai în mod VR finalizat
t
Audio CD
y
u
i
yy Discuri CD-R/RW care conţin fişiere film, muzică
sau foto.
yy ISO 9660+JOLIET, format UDF şi UDF Bridge
Notă
–
,
Reprezintă note speciale şi caracteristici cu privire
la operare.
Precauţii
–
>
Reprezintă măsuri de precauţie pentru prevenirea
posibilelor deteriorări cauzate de abuzuri.
Să începem
,,Notă
yy În funcţie de setările echipamentului de
înregistrare sau ale discului CD-R/RW (sau
DVD±R/RW) însuşi, unele discuri CD-R/RW
(sau DVD±R/RW) nu pot fi redate pe aparat.
yy Este posibil ca discurile BD-R/RE, DVD±R/
RW şi CD-R/RW înregistrate pe un computer
personal sau pe un DVD sau CD Recorder să
nu poată fi redate dacă discul este deteriorat
sau murdar, ori dacă pe lentila playerului
există impurităţi sau condens.
yy Dacă înregistraţi un disc pe un computer
personal, chiar dacă este înregistrat întrun format compatibil, există cazuri în
care nu poate fi redat, din cauza setărilor
software-ului folosit pentru crearea discului.
(Consultaţi informaţiile mai detaliate ale
producătorului software-ului).
yy Acest player necesită discuri şi înregistrări
care să întrunească anumite standarde
tehnice pentru obţinerea unei redări
optime, de calitate.
yy DVD-urile preînregistrate sunt setate
automat pentru aceste standarde. Există
multe tipuri diferite de formate de discuri
care pot fi înregistrate (inclusiv CD-R care
conţin fişiere MP3 sau WMA), iar acestea
necesită anumite condiţii preexistente
pentru a fi compatibile.
yy Clienţii trebuie să reţină că au nevoie de
permisiune pentru a descărca fişiere MP3/
WMA şi muzică de pe Internet. Compania
noastră nu are dreptul de a acorda această
permisiune. Permisiunea trebuie cerută
întotdeauna posesorului drepturilor de
autor.
yy Trebuie să setaţi opţiunea de format al
discului pe [Mastered] pentru ca discurile să
fie compatibile cu playerele LG, atunci când
formataţi discuri reinscriptibile. Când setaţi
opţiunea pe Sistem live (Live System), nu
le puteţi utiliza pe un player LG. (Mastered/
Live File System: sistem de format al discului
pentru Windows Vista)
Despre afişarea simbolului
“7”
“7” poate apărea pe ecranul televizorului în timpul
operării şi înseamnă că funcţia explicată în acest
manual de utilizare nu este disponibilă la acel
mediu.
Cod regional
Acest aparat are un cod regional tipărit în partea
din spate. Acest aparat poate reda numai discuri
BD-ROM sau DVD care poartă aceeaşi etichetă ca
cea din partea din spate sau „ALL”.
Selectare sistem
Apăsaţi B (OPEN/CLOSE) când un disc este
introdus şi nu îndepărtaţi discul. Apăsaţi şi ţineţi
apăsat M (PAUSE) mai mult de cinci secunde în
timp ce [OPEN] se afişează în fereastra de afişare.
1
Să începem
yy În funcţie de software-ul folosit la
înregistrare şi de finalizare, este posibil ca
unele discuri înregistrate (CD-R/RW,
DVD±R/RW, BD-R/RE) să nu poată fi redate.
9
10
Să începem
Telecomanda
1
Să începem
• • • • • • a • • • • • • 1 (POWER): Comută playerul pe
deschis (ON) sau pe închis (OFF).
B (OPEN/CLOSE): Ejectează şi
preia discul.
FUNCTION: Schimbă modul de
intrare.
Butoane numerice 0-9:
Selectează opţiunile numerotate
din meniu.
CLEAR: Elimină un număr la
setarea parolei sau a conexiunii la
reţea.
REPEAT (h): Repetă secţiunea
sau secvenţa dorită.
Instalarea bateriilor
Scoateţi capacul bateriei aflat în
partea din spate a telecomenzii şi
introduceţi două baterii R03 (AAA)
cu simbolurile 4 şi 5 aliniate
correct.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Caută înapoi
sau înainte.
C/V (SKIP): Trece la
următorul capitol/track/fişier sau
la cel anterior.
Z (STOP): Opreşte redarea.
z (PLAY): Începe redarea.
M (PAUSE): Întrerupe redarea.
SPEAKER LEVEL: Setează nivelul
sunetului difuzorului dorit.
SOUND EFFECT: Selectează un
mod de efect pentru sunet.
VOL +/-: Reglează volumul
difuzorului.
OPTICAL/TV SOUND: Schimbă
modul de intrare pe optic direct.
MUTE: Anulează sonorul
aparatului.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): Afişează [Acasă] sau
iese din el.
3D SOUND: Selectează un mod
de efect pentru sunet 3D.
INFO/MENU (m): Activează sau
dezactivează afişajul pe ecran.
Butoane de direcţie: Selectează
o opţiune din meniu.
PRESET +/-: Selectează programul
radio.
TUNING +/-: Pentru acordul
postului radio dorit.
ENTER (b): Confirmă selecţia din
meniu.
BACK ( ): Ieşire din meniu sau
întoarcere la fereastra anterioară.
TITLE/POPUP: Afişează meniul
titlu al DVD-ului sau meniul
derulant al unui BD-ROM, dacă
există.
DISC MENU: Accesează meniul
unui disc.
• • • • • • d • • • • • •
Butoane colorate (R, G, Y, B):
- De utilizat pentru meniurile BDROM. Sunt folosite şi ca butoane
de comenzi rapide pentru
anumite meniuri.
- Buton B: Selectează mono/stereo
în modul FM.
RDS: Radio Data System (Sistem
date radio).
PTY: Pentru vizualizarea tipului de
program RDS.
PTY SEARCH:
Caută tipul programului.
SUBTITLE: Selectează o limbă
pentru subtitrare.
AUDIO: Selectează o limbă pentru
audio sau un canal audio.
SLEEP: Setează o anumită
perioadă de timp după care
aparatul se opreşte.
MUSIC ID: Când este conectat
la reţea, poate furniza informaţii
despre melodia curentă în timpul
redării unui film.
? : Acest buton nu este
disponibil.
X (REC): Înregistrează de la un
CD audio, radio FM sau sursă
PORTABLE pe USB.
Butoane control TV: A se vedea
pagina 62.
Să începem
11
Panoul frontal
a
b
1
Să începem
e
c
d
a Fantă intrare disc
b Butoane operare
1/! (Power)
-/+ (Volum)
DM (Rulează / Pauză)
Z (Oprire)
F (Funcţie)
Schimbă sursa de intrare sau funcţia.
R (Deschide / Inchide)
c Port USB
d Fereastra de afişaj
>>Precauţii
Precauţii la folosirea butoanelor acţionate prin
atingere
yy Folosiţi butoanele acţionate prin atingere cu
mâinile curate şi uscate.
- Într-un mediu umed, înainte de utilizare
îndepărtaţi prin ştergere orice urme de
umiditate aflate pe butoanele acţionate
prin atingere.
yy Nu apăsaţi tare butoanele acţionate prin
atingere.
- Dacă folosiţi o forţă prea mare, aceasta
poate deteriora senzorul butoanelor
acţionate prin atingere.
yy Atingeţi butonul dorit pentru a utiliza corect
funcţia respectivă.
yy Aveţi grijă să nu atingeţi butoanele
acţionate prin atingere cu materiale
conducătoare, cum ar fi obiecte metalice.
Puteţi cauza defecţiuni.
12
Să începem
Panoul din spate
1
Să începem
a
b
d
e
f
c
a Port LAN
d Conector antenă
b HDMI OUT TO TV
e PORT. IN
c HDMI IN
f OPTICAL IN
Woofer activ
a
b
a LED (stare conexiune)
Galben-verde: Conexiunea este realizată.
Galben-verde (intermitent): Woofer-ul
încearcă să se conecteze.
Roşu: Conexiunea este în modul de aşteptare
sau a eşuat.
c
b Canal difuzor
>>Precauţii
Asiguraţi-vă că copiii nu pun mâna sau un
obiect în canalul difuzorului.
c Buton CONECTARE
Conectare
Montarea unităţii
principale pe un perete
Puteţi monta unitatea principală pe perete.
Pregătiţi şuruburile şi suporturile livrate.
13
2. Dacă îl montaţi pe un perete (beton), folosiţi
fişele de perete (nelivrate). Trebuie să daţi câteva
găuri. Pentru aceste găuri vi se furnizează o fişă
de ghidare (WALL BRACKET INSTALL GUIDE).
Folosiţi fişa pentru a verifica punctul în care
urmează să daţi gaura.
Pregătire
2
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE
1. Aliniaţi TV BOTTOM LINE de la WALL BRACKET
INSTALL GUIDE cu partea inferioară a
televizorului şi ataşaţi în poziţie.
TV
Conectare
Unitate
Consolă de perete
,,Notă
Şuruburile şi fişele de perete pentru montarea
aparatului nu sunt livrate. Recomandăm
pentru montare utilizarea Hilti (HUD-1 6 x 30).
Vă rugăm să le achiziţionaţi.
3. Scoateţi WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Fixaţi-l cu şuruburi (nelivrate), după cum se arată
în ilustraţia de mai jos.
14
Conectare
5. Puneţi unitatea principală pe console, după
cum se arată mai jos.
>>Precauţii
yy Nu vă agăţaţi de aparatul instalat şi evitaţi
orice impact al aparatului.
yy Fixaţi bine aparatul de perete, astfel încât să
nu cadă. Dacă aparatul cade, vă puteţi răni
sau produsul se poate deteriora.
2
yy Dacă aparatul este instalat pe un perete,
asiguraţi-vă că copiii nu trag de niciunul
dintre cablurile de conectare, deoarece în
acest fel aparatul ar putea cădea.
Conectare
,,Notă
Detaşaţi aparatul de suport, după cum se arată
mai jos.
Conectare
15
Configurare
Conectare manuală subwoofer fără
fir
Conectare subwoofer fără fir
În cazul în care conectarea nu s-a efectuat, puteţi
vedea LED-ul roşu şi de la subwoofer nu se aud
sunete. Pentru a remedia problema, urmaţi paşii de
mai jos.
Indicator cu led al subwoofer-ului
fără fir
Operaţiune
Galben-verde
Subwoofer-ul fără fir
recepţionează semnalul
aparatului.
Galbenverde (aprins
intermitent)
Subwoofer-ul fără fir încearcă
să se conecteze.
Roşu
Subwoofer-ul fără fir este în
modul standby.
Off (fără afişaj)
Cablul de alimentare al
subwooferului fără fir este
deconectat.
Setarea subwooferului fără fir pentru
prima dată
1. Conectaţi cablul de alimentare al subwooferului fără fir la priză.
2. Porniţi unitatea principală: Unitatea principală şi
subwoofer-ul fără fir vor fi conectate automat.
2. Apăsaţi PAIRING de la spatele wooferului.
- LED-ul galben-verde va clipi.
3. Porniţi şi opriţi unitatea.
- Dacă vedeți LED-ul galben-verde, acesta
semnifică reușita.
4. Dacă nu vedeți LED-ul galben-verde, Încercați
din nou Pasul 1 - Pasul 3.
,,Note
yy Dacă există în apropiere un produs cu
câmp electromagnetic puternic, pot apărea
interferenţe. Aşezaţi aparatul (subwooferul fără fir şi unitatea principală) departe de
acest loc.
yy Dacă folosiţi unitatea principală, subwooferul fără fir (difuzoarele din spate) vor intra în
câteva secunde în modul standby.
yy Stabiliţi distanţa dintre acest aparat şi
receptor/subwoofer în limita a 10 m.
yy Se pot obţine performanţe optime numai
dacă aparatul şi subwoofer-ul fără fir se află
la o distanţă între 2 m şi 10 m, deoarece
dacă distanţa este mai mare, pot apărea
probleme de stabilire a comunicaţiei.
yy Durează câteva secunde (şi chiar mai
mult) până când Transmiţătorul fără fir şi
subwoofer-ul vor putea comunica unul cu
altul.
2
Conectare
Culoare LED
1. Apăsați și mențineți apăsat în același timp Z
STOP de pe unitate şi MUTE de pe telecomandă.
- Apare mesajul „REMATE” pe fereastra de afişaj.
16
Conectare
Conexiuni la televizor
Dacă aveţi un televizor sau un monitor HDMI, îl
puteţi conecta la acest player cu ajutorul unui
cablu HDMI (tip A, Cablu HDMI™ de mare viteză).
Conectaţi mufa HDMI a playerului la mufa HDMI de
la un televizor sau monitor compatibil HDMI.
Informaţii suplimentare pentru HDMI
yy Când conectaţi un aparat compatibil cu HDMI
sau DVI, asiguraţi-vă în privinţa următoarelor:
-- Încercaţi să opriţi aparatul HDMI/DVI şi acest
player. Porniţi apoi aparatul HDMI/DVI şi
lăsaţi-l circa 30 secunde, apoi porniţi acest
player.
-- Intrarea video a aparatului conectat este
setată corect pentru acest aparat.
2
Conectare
Partea din spate a
aparatului
-- Aparatul conectat este compatibil cu intrarea
video 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i sau
1920x1080p.
yy Cu acest player nu funcţionează orice aparat
HDMI sau DVI compatibil HDCP
-- Imaginea nu va apărea corect cu un aparat
non-HDCP.
Kabel HDMI
,,Notă
yy Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu
acceptă ieşirea audio a playerului, sunetul
de la dispozitivul HDMI poate fi distorsionat
sau poate să nu fie redat.
TV
Setaţi sursa TV pe HDMI (consultaţi manualul de
utilizare al televizorului).
,,Notă
Consultaţi manualul televizorului, sistemului
stereo sau al altor dispozitive după cum
este necesar, pentru a face cele mai bune
conexiuni.
yy Daca folosiţi conexiune HDMI, puteţi
schimba rezoluţia pentru ieşirea HDMI.
(Consultaţi „Setarea rezoluţiei” la pagina 19).
yy Selectaţi tipul de ieşire video la mufa HDMI
OUT utilizând opţiunea [Setările Color
HDMI] din meniul [Setări] (a se vedea pagina
28)
yy Schimbarea rezoluţiei când conexiunea a
fost stabilită deja poate provoca disfuncţii.
Pentru a rezolva problema, opriţi playerul şi
apoi porniţi-l din nou.
yy Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este
verificată, ecranul televizorului devine negru.
În acest caz, verificaţi conexiunea HDMI sau
deconectaţi cablul HDMI.
yy Dacă se aude un zgomot sau apar linii pe
ecran, verificaţi cablul HDMI (de regulă,
lungimea se limitează la 4,5 m (15 ft.)).
Conectare
Ce este SIMPLINK?
Unele funcţii ale acestui aparat sunt controlate
cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat şi
televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o
conexiune HDMI.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
pentru detalii cu privire la funcţia SIMPLINK.
Televizorul LG cu funcţie SIMPLINK are afişat logo-ul
de mai sus.
,,Notă
În funcţie de tipul discului sau de starea redării,
este posibil ca unele operaţiuni SIMPLINK să se
manifeste diferit faţă de scopul intenţionat sau
să nu funcţioneze deloc.
Funcţie ARC (Audio Return
Channel) (Canal retur audio)
Funcţia ARC îi permite unui televizor cu capacitate
HDMI să trimită flux audio la ieşirea HDMI OUT a
acestui player.
Pentru a utiliza această funcţie:
-- Televizorul dvs. trebuie să suporte funcţii HDMICEC şi ARC, iar acestea trebuie activate (On).
-- Metoda de configurare pentru HDMI-CEC şi
ARC poate diferi în funcţie de televizor. Pentru
detalii privind funcţia ARC, consultaţi manualul
televizorului.
-- Trebuie să utilizaţi cablul HDMI (Cablu HDMI™ de
mare viteză, de tip A, cu Ethernet).
-- Trebuie să efectuaţi conexiunea cu HDMI IN care
suportă funcţie ARC, utilizând ieşirea HDMI OUT
a acestui player.
-- Puteţi conecta un singur sistem Home Theater la
un televizor compatibil cu ARC.
,,Notă
Pentru a activa funcţia [SIMPLINK / ARC], setaţi
această opţiune la [Pornit]. (pagina 33)
2
Conectare
Funcţiile care pot fi controlate cu telecomanda
televizorului LG: Play (redare), Pause (pauză), Scan
(scanare), Skip (salt), Stop, oprire etc.
17
18
Conectare
Setarea rezoluţiei
Acest player oferă câteva rezoluţii de ieşire pentru
mufele HDMI OUT. Puteţi schimba rezoluţia
utilizând meniul [Setări].
1. Apăsaţi HOME ( ).
2. Folosiţi A/D pentru a selecta [Setări] şi apăsaţi
ENTER (b). Apare meniul [Setări].
2
Conectare
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[DISPLAY] şi apoi apăsaţi D pentru a trece la al
doilea nivel.
4. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Rezoluţie] şi apoi apăsaţi ENTER (b) pentru a
trece la al treilea nivel.
5. Folosiţi W/S pentru a selecta rezoluţia dorită
şi apoi apăsaţi ENTER (b) pentru a confirma
selecţia.
,,Notă
yy Dacă televizorul dvs. nu acceptă rezoluţia pe
care aţi setat-o la player, puteţi seta rezoluţia
pe 576p astfel:
1. Apăsaţi HOME ( ) pentru a dispărea
meniul HOME.
2. Apăsaţi Z (STOP) timp de peste 5
secunde.
yy Dacă selectaţi manual o rezoluţie şi
apoi conectaţi mufa HDMI la televizor şi
televizorul nu o acceptă, atunci setarea
rezoluţiei se face pe [Auto].
yy Dacă selectaţi o rezoluţie pe care televizorul
dvs. nu o acceptă, va apărea un mesaj de
avertizare. După schimbarea rezoluţiei,
dacă nu vedeţi nimic pe ecran, aşteptaţi 20
secunde şi apoi rezoluţia va reveni automat
la setarea anterioară.
yy Numărul de cadre video 1080p poate fi
setat automat pe 24 Hz sau 50 Hz, în funcţie
de capacitate şi de preferinţele televizorului
conectat şi în baza numărului iniţial de
cadre video al conţinutului discului
BD-ROM.
Conectare
Conectarea antenei
Conectaţi antena livrată pentru a asculta la radio.
19
Conexiuni la aparatul
extern
Conexiune PORT. IN
Partea din spate a
aparatului
Puteţi beneficia de sunet de la audio playerul
portabil prin difuzoarele acestui sistem.
De asemenea, puteţi utiliza butonul F (Funcţie) de
pe panoul frontal pentru a selecta modul de intrare.
Partea din spate a aparatului
,,Notă
După conectarea antenei cu fir FM, asiguraţi-vă
că o extindeţi complet.
MP3 player etc…
2
Conectare
Conectaţi mufa căştilor (sau ieşire linie) a audio
playerului portabil la mufa PORT. IN a acestui aparat.
Selectaţi apoi opţiunea [PORTABLE] apăsând
FUNCTION.
20 Conectare
Conexiune OPTICAL IN
Conexiune HDMI IN
Puteţi beneficia de sunet de la componentă cu
ajutorul conexiunii optice digitale prin difuzoarele
acestui sistem.
Puteţi beneficia de imagini şi sunet de la
componentă cu ajutorul acestei conexiuni.
Conectaţi mufa de ieşire optică a componentei
la mufa OPTICAL IN a aparatului. Apoi selectaţi
opţiunea [OPTICAL] apăsând FUNCTION. Sau
apăsaţi OPTICAL/TV SOUND pentru a selecta direct.
2
Conectaţi mufa HDMI OUT a componentei la mufa
HDMI IN a acestui aparat. Apoi selectaţi opţiunea
[HDMI IN] apăsând FUNCTION.
De asemenea, puteţi utiliza butonul F (Funcţie) de
pe panoul frontal pentru a selecta modul de intrare.
De asemenea, puteţi utiliza butonul F (Funcţie) de
pe panoul frontal pentru a selecta modul de intrare.
Conectare
Partea din spate a
aparatului
Partea din spate a
aparatului
La mufa de ieşire
digitală optică a
componentei
La mufa HDMI OUT a
componentei (decodor,
receiver digital prin satelit,
consolă de jocuri video etc.)
,,Notă
yy Nu puteţi schimba rezoluţia video în modul
HDMI IN. Schimbaţi rezoluţia video a
componentei conectate.
yy Dacă semnalul de ieşire video este anormal
în momentul în care computerul dvs.
este conectat la mufa HDMI IN, schimbaţi
rezoluţia computerului la 576p, 720p, 1080i
sau 1080p.
yy Playerul trimite semnal audio de la
intrările HDMI atât la ieşirea HDMI, cât şi la
difuzoarele aparatului.
Conectare
Conectare la reţeaua
locală
Serviciu cu
bandă lată
Acest player poate fi conectat la o reţea locală (LAN)
prin portul LAN aflat pe panoul din spate.
Conectând aparatul la o reţea locală broadband
(bandă largă), aveţi acces la servicii precum
actualizări de software, interactivitate BD-Live şi
servicii de conţinut online.
Router
Utilizarea unei reţele cu fir oferă cele mai bune
performanţe, deoarece aparatele ataşate se
conectează direct la reţea şi nu pot suferi
interferenţe de frecvenţă radio.
Conectaţi portul LAN al playerului la portul
corespunzător al modemului sau router-ului
folosind un cablu LAN sau Ethernet disponibil în
comerţ.
,,Notă
yy Când conectaţi sau deconectaţi cablul de
reţea, ţineţi de partea cu mufă a cablului.
Când scoateţi cablul, nu trageţi de el, ci
apăsaţi pe butonaşul de blocare.
yy Nu conectaţi un cablu telefonic modular la
portul LAN.
yy Deoarece există diferite configurări
ale conexiunii, respectaţi specificaţiile
furnizorului dvs. de servicii de
telecomunicaţii sau de internet.
yy Dacă doriţi să accesaţi conţinut de pe
servere DLNA, acest player trebuie conectat
la aceeaşi reţea locală ca şi acestea, printrun router.
yy Pentru a seta computerul dvs. ca server
DLNA, instalaţi programul Nero Media Home
4, care v-a fost furnizat, pe computerul dvs.
(vezi pagina 39)
2
Conectare
Conexiune de reţea cu fir
Consultaţi documentaţia dispozitivului de reţea
pentru mai multe instrucţiuni.
21
Servere certificate
DLNA
Partea din spate a aparatului
22 Conectare
2
Configurarea reţelei cu fir
Setare avansată
Dacă există un server DHCP pe reţeaua locală (LAN)
prin conexiune cu fir, acestui player îi va fi alocată
automat o adresă IP. După efectuarea conexiunii
fizice, un mic număr de reţele locale pot necesita
modificarea setării reţelei playerului. Modificaţi
setarea [REŢEA] astfel.
Dacă doriţi să aplicaţi setările de reţea manual,
folosiţi W/S pentru a selecta [Setare avansată] în
meniul [Setare de reţea] şi apăsaţi ENTER (b).
1. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta modul
IP între [Dinamic] şi [Static].
În mod normal, selectaţi [Dinamic] pentru a
aloca automat o adresă IP.
Pregătire
Conectare
Înainte de a configura reţeaua cu fir, este
necesar să conectaţi reţeaua locală la internet
cu bandă lată.
1. Selectaţi opţiunea [Setarea conexiunii] în meniul
[Setări] şi apoi apăsaţi ENTER (b).
2. Citiţi instrucţiunile pentru setările reţelei şi apoi
apăsaţi ENTER (b) când [Start] este selectat.
,,Notă
Dacă nu există un server DHCP în reţea şi
doriţi să setaţi manual adresa IP, selectaţi
[Static] şi apoi setaţi [Adresă IP], [Subnet Mask],
[Gateway] şi [DNS Server] cu ajutorul
W/S/A/D şi al butoanelor numerice.
Daca aţi făcut o greşeală când aţi introdus
numărul, apăsaţi CLEAR pentru a şterge partea
evidenţiată.
2. Selectaţi [Următotor] şi apăsaţi ENTER (b)
pentru a aplica setările de reţea.
Reţeaua se va conecta automat la unitate.
Status-ul conectării la reţea este afişat pe ecran.
3. Apăsaţi ENTER (b) în timp ce [OK] este selectat
pentru a finaliza setările reţelei prin cablu.
Conectare 23
Notă privind conexiunea reţelei
yy Multe probleme de conectare a reţelei care apar
în timpul configurării pot fi remediate adesea
prin resetarea router-ului sau a modemului.
După conectarea playerului la reţeaua locală,
opriţi rapid router-ul reţelei locale sau modemul
cu cablu şi/sau deconectaţi cablul de alimentare.
Apoi porniţi din nou aparatul şi/sau conectaţi
cablul de alimentare.
yy Compania noastră nu este responsabilă
pentru nici o defecţiune a playerului şi/sau
caracteristică a conexiunii internet datorată
erorilor/defecţiunilor de comunicaţii asociate cu
conexiunea internet cu bandă lată sau cu alte
echipamente conectate.
yy Caracteristicile discurilor BD-ROM disponibile
prin conectarea la internet nu sunt create
sau furnizate de către compania noastră, iar
compania noastră nu este responsabilă pentru
funcţionalitatea sau disponibilitatea acestora.
Unele materiale legate de disc şi disponibile pe
internet pot să nu fie compatibile cu acest player.
Dacă aveţi întrebări legate de acest conţinut,
contactaţi producătorul discului.
yy Unele conţinuturi de pe internet pot necesita o
conexiune cu lăţime mai mare de bandă.
yy Chiar dacă playerul este corect conectat şi
configurat, unele conţinuturi de pe internet
pot să nu funcţioneze bine datorită traficului
de pe internet, calităţii sau lăţimii de bandă sau
serviciilor dvs. de internet sau problemelor la
furnizorul conţinutului.
yy Este posibil ca unele operaţiuni efectuate prin
conectare la internet să nu poată fi realizate
datorită anumitor restricţii stabilite de furnizorul
de servicii internet (ISP) care vă pune la dispoziţie
conexiunea internet cu bandă lată.
yy Orice taxe percepute de un furnizor de servicii
internet, inclusiv taxele de conectare, dar nu
numai acestea, cad în sarcina dvs.
yy Pentru conectare cu fir la acest player este
necesar un port 10 Base-T sau 100 Base-TX LAN.
Dacă serviciile dvs. internet nu permit o astfel de
conexiune, nu veţi putea conecta playerul.
yy Este necesar un modem ADSL pentru a utiliza
serviciul DSL şi un modem cablu pentru a utiliza
serviciul modem cablu. În funcţie de modul
de acces şi de abonamentul pe care îl aveţi la
serviciile de internet, este posibil să nu puteţi
folosi caracteristica conexiunii internet a acestui
player sau puteţi avea limitare la numărul de
dispozitive pe care le puteţi conecta în acelaşi
timp. (Dacă furnizorul dvs. de servicii internet
vă limitează prin abonament la un singur
aparat, este posibil ca acest player să nu poată fi
conectat dacă există un PC conectat deja).
2
Conectare
yy În funcţie de furnizorul de servicii internet (ISP),
numărul de dispozitive care pot primi servicii
internet poate fi limitat conform specificaţiilor
aplicabile. Pentru detalii, consultaţi furnizorul de
servicii internet.
yy Trebuie să folosiţi un router pentru a putea utiliza
serviciile xDSL.
24 Setarea sistemului
Setări iniţiale
Când deschideţi unitatea pentru prima oară, ghidul
iniţial pentru setare “wizard” apare pe ecran. Setaţi
limba de afişare şi setările reţelei in timpul setarii
iniţiale.
4. Selectaţi [Următotor] şi apăsaţi ENTER (b).
5. Puteţi asculta sunet de la televizor prin difuzorul
acestui aparat în mod automat atunci când
televizorul este pornit. Televizorul şi acest aparat
trebuie să fie conectate cu cablu optic.
1. Apăsaţi 1 (POWER).
Ghidul de setare iniţială apare pe ecran.
2. Utilizaţi W/S/A/D pentru a selecta limba
de afişare şi apăsaţi ENTER (b).
Apăsaţi W pentru a deplasa şi apăsaţi A/D
pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit]. Selectaţi
[Următotor] şi apăsaţi ENTER (b).
3
Setarea sistemului
6. Verificaţi toate setările făcute anterior.
3. Citiţi şi ţineţi la îndemână instrucţiunile pentru
setările de reţea şi apoi apăsaţi ENTER (b) în
timp ce [Start] este selectat.
Apăsaţi ENTER (b) în timp ce [Terminare] este
selectat pentru a finaliza setările iniţiale. Dacă
aveţi setări de schimbat, utilizaţi W/S/A/D
pentru a selecta 1 şi apăsaţi ENTER (b).
Dacă reţeaua prin cablu este conectată, setarea
de conexiune de reţea se va finaliza automat.
Dacă aveţi punctul de acces securizat, este
nevoie să introduceţi codul de acces.
7. Afișează ghidul modului de sunet privat. Apăsați
ENTER (b).
Setarea sistemului 25
Setări
Efectuarea setărilor din Setup
(Configurare)
Puteţi modifica setările playerului în meniul [Setări].
1. Apăsaţi HOME ( ).
3
3. Folosiţi W/S pentru a selecta prima opţiune
de configurare şi apăsaţi D pentru a trece la al
doilea nivel.
4. Folosiţi W/S pentru a selecta a doua opţiune
de configurare şi apăsaţi ENTER (b) pentru a
trece la al treilea nivel.
5. Folosiţi W/S pentru a selecta setarea dorită şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a confirma selecţia.
Setarea sistemului
2. Folosiţi A/D pentru a selecta [Setări] şi apăsaţi
ENTER (b). Apare meniul [Setări].
26 Setarea sistemului
Meniul [REŢEA]
Setările [REŢEA] sunt necesare pentru utilizarea
actualizării de software, a serviciilor pentru conţinut
BD Live şi online.
[Setare ţară]
Setarea conexiunii
[Iniţializează]
Dacă reţeaua dvs. locală este pregătită pentru
conectarea playerului, la player trebuie setată
conexiunea de reţea pentru comunicare în reţea. (A
se vedea „Conectare la reţeaua locală” de la paginile
21.)
În funcţie de regiune, este posibil ca funcţia
[Iniţializează] să nu fie disponibilă.
Starea conexiunii
3
Setare serviciu smart
Setarea sistemului
Dacă doriţi să verificaţi starea reţelei pe acest player,
selectaţi opţiunile [Starea conexiunii] şi apăsaţi
ENTER (b) pentru a verifica dacă a fost stabilită o
conexiune cu reţeaua şi la internet.
Conexiune BD-LIVE
Puteţi restricţiona accesul la internet când sunt
utilizate funcţii BD-Live.
[Permis]
Accesul la internet este permis pentru toate
conţinuturile BD-Live.
[Permis parţial]
Accesul la internet este permis numai pentru
conţinuturile BD-Live care au certificate de
proprietar al conţinutului. Accesul la internet
şi funcţiile AACS Online sunt interzise pentru
toate conţinuturile BD-Live care nu au certificat.
[Interzis]
Accesul la internet este interzis pentru toate
conţinuturile BD-Live.
Selectaţi zona dvs. pentru afişarea serviciului de
conţinut online corect.
Denumire aparat
Puteţi alege un nume de reţea utilizând tastatura
virtuala. Acest player va fi recunoscut după numele
pe care îl introduceţi în reţeaua dvs. locală.
Joc în reţea
Această funcie vă permite să controlai redarea
multimedia prin serverul media DLNA printrun smartphone certificat DLNA. Cele mai multe
smartphone-uri certificate DLNA au o funcie de
control a redării în reeaua de acasă. Setai opiune
pe [Pornit] pentru a permite smartphone-ului să
controleze unitatea. Pentru mai multe informaii
consultai instruciunile smartphone-ului certificat
DLNA sau ale aplicaiei.
,,Notă
yy Unitatea i smartphone-ul certifcat DLNA
trebuie conectate la aceeai reea.
yy Pentru a utiliza [Joc în reţea] cu ajutorul unui
smartphone certificat DLNA, apăsai HOME
( ) pe ecran în meniul principal înainte de
conectarea la unitate.
yy În timpul în care acionai unitatea folosind
[Joc în reţea], telecomanda se poate să nu
funcioneze.
yy Fiierele compatibile descrise la pagina 65
nu sunt mereu acceptate de funcia [Joc în
reţea].
Setarea sistemului 27
Meniul [DISPLAY]
Rezoluţie
TV Aspect Ratio
Setează rezoluţia de ieşire a semnalului video HDMI.
Consultaţi paginile 18 pentru detalii privind setarea
rezoluţiei.
Selectaţi o opţiune de format al imaginii TV în
funcţie de tipul televizorului dvs.
[Auto]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor standard 4:3.
Arată imaginile filmelor cu bare în partea de
sus şi în cea de jos a imaginii.
Dacă mufa HDMI OUT este conectată astfel
încât televizorul să afişeze informaţii (EDID),
este selectată automat cea mai bună rezoluţie
potrivită pentru televizorul conectat.
[4:3 Pan Scan]
[1080p]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor standard 4:3.
Arată imaginile decupate, astfel încât să intre
pe ecranul televizorului. Ambele părţi laterale
ale imaginii sunt tăiate.
[1080i]
[4:3 Letter Box]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor 16:9 cu ecran
lat. Imaginea 4:3 este afişată cu un format al
imaginii original 4:3, cu bare negre în stânga şi
în dreapta.
[16:9 Complet]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor 16:9 cu ecran
lat. Imaginea 4:3 este ajustată orizontal (în
proporţie liniară), astfel încât să ocupe întregul
ecran.
,,Notă
Nu puteţi selecta opţiunile [4:3 Letter Box] şi
[4:3 Pan Scan] dacă rezoluţia este setată pe mai
mult de 720p.
Redă 1080 linii în video intercalat.
3
[720p]
Setarea sistemului
[16:9 Original]
Redă 1080 linii în video progresiv.
Redă 720 linii în video progresiv.
[576p]
Redă 576 linii în video progresiv.
Îmbunătățire rezoluție ultra HD
definition
Această caracteristică îi permite aparatului să
îmbunătăţească rezoluţia video originală la rezoluţie
de Ultra HD şi să redea prin conexiunea HDMI.
[Auto]
Dacă conectaţi un afişaj capabil să afişeze o
rezoluţie de Ultra HD, acest aparat va reda
semnale video la rezoluţie de Ultra HD în mod
automat.
[Oprit]
Aparatul va dezactiva caracteristica de
îmbunătăţire.
,,Notă
yy Acest aparat va reda semnale video la o
rezoluţie de Ultra HD atunci când redă un
disc BD-ROM formatat la 24 Hz.
yy Imaginile redate pot fi momentan întrerupte
când se comută rezoluţia.
28 Setarea sistemului
Mod Display 1080p
Când rezoluţia este setată pe 1080p, selectaţi [24
Hz] pentru o prezentare omogenă a materialului
filmului (1080p/24 Hz) cu un display echipat cu
HDMI compatibil cu intrare 1080p/24 Hz.
,,Notă
yy Când selectaţi [24 Hz], poate apărea o
oarecare tulburare a imaginii când se trece
de la video la material film. În acest caz,
selectaţi [50 Hz].
3
yy Chiar dacă [Mod Display 1080p] este setat
pe [24 Hz], dacă televizorul dvs. nu este
compatibil cu 1080p/24 Hz, frecvenţa reală
a cadrelor de la ieşirea video va fi de 50 Hz,
respectând formarul sursei video.
Setarea sistemului
Setările Color HDMI
Selectaţi tipul de ieşire de la mufa HDMI OUT.
Pentru această setare, consultaţi manualele
monitorului.
[YCbCr]
Meniu [LIMBĂ]
Meniul Display
Selectaţi limba pentru meniul [Setări] şi pentru
afişajul de pe ecran.
Meniul Disc / Audio Disc /
Subtitrarea discului
Selectaţi limba preferată pentru track-urile audio
(disc audio), subtitrare şi pentru meniul discului.
[Original]
Se referă la limba iniţială în care a fost înregistrat
discul.
[Altele]
Apăsaţi ENTER (b) pentru a selecta altă limbă.
Folosiţi butoanele numerice şi apoi apăsaţi
ENTER (b) pentru a introduce numărul
corespunzător din 4 cifre conform listei
codurilor de limbă de la pagina 70.
[Oprit] (Numai subtitrare disc)
Selectaţi atunci când conectaţi la un monitor
HDMI.
Dezactivează subtitrarea.
[RGB]
În funcţie de disc, este posibil ca setarea
corespunzătoare limbii dvs. să nu funcţioneze.
Selectaţi atunci când conectaţi la un monitor
DVI.
Mod 3D
Selectaţi tipul de mod de ieşire pentru redarea
discurilor Blu-ray 3D.
[Oprit]
Redarea discurilor Blu-ray 3D se va face în mod
2D, similar redării discurilor BD-ROM normale.
[Pornit]
Redarea discurilor Blu-ray 3D se va face în mod
3D.
Ghid pentru meniul Home
Această funcţie vă permite să afişaţi sau să ştergeţi
bula de ghidare din meniul Home (Principal). Setaţi
această opţiune pe [Pornit] pentru afişarea ghidului.
,,Notă
Setarea sistemului 29
Meniu [AUDIO]
Reglare dinamică (DRC)
Fiecare disc are o varietate de opţiuni de ieşire
audio. Setaţi opţiunile Audio ale playerului conform
tipului sistemului audio folosit.
Această funcţie vă permite să ascultaţi coloana
sonoră a unui film cu un volum redus, fără a pierde
claritatea sunetului.
,,Notă
[Auto]
Ieşire digitală
[Pornit]
Deoarece există mulţi factori care afectează
tipul ieşirii audio, consultaţi „Specificaţii pentru
ieşirea audio” de la paginile 68 pentru detalii.
[PCM Stereo] (Numai HDMI)
[PCM Multi-Ch] (Numai HDMI)
Selectaţi dacă conectaţi mufa HDMI OUT a
acestui aparat la un aparat cu decodor digital
pe mai multe canale.
[DTS Re-Encode] (Numai HDMI)
Selectaţi când conectaţi mufa HDMI OUT a
acestei unităţi la un dispozitiv cu decodor DTS.
[Flux de informaţii] (Numai HDMI)
Selectaţi când conectaţi mufa HDMI OUT la
un dispozitiv cu decodor LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS şi DTSHD.
,,Notă
yy Când opţiunea [Ieşire digitală] este setată
pe [PCM Multi-Ch], sunetul poate fi redat ca
PCM Stereo dacă informaţiile PCM Multi-Ch
nu sunt detectate de pe aparatul HDMI cu
EDID.
yy Dacă opţiunea [Ieşire digitală] este setată
pe [DTS re-encode], sunetul DTS Re-encode
este redat pe discurile BD-ROM cu sunet
secundar, iar sunetul original este redat
pentru celelalte discuri (cum ar fi [Flux de
informaţii]).
yy Această setare nu este disponibilă în cazul
semnalului provenit de la un dispozitiv
extern.
Comprimă dinamica ieşirii audio Dolby Digital,
Dolby Digital Plus sau Dolby TrueHD.
[Oprit]
Dezactivează această funcţie.
,,Notă
Setarea DRC poate fi schimbată numai dacă nu
este introdus un disc sau dacă aparatul se află
în modul oprit complet.
3
Setarea sistemului
Selectaţi când conectaţi mufa HDMI OUT a
acestei unităţi la un dispozitiv cu decodor
digital stereo pe două canale.
Dinamica ieşirii audio Dolby TrueHD este
specificată prin ea însăşi.
Iar dinamica Dolby Digital şi Dolby Digital Plus
se utilizează la fel ca în modul [Pornit].
30 Setarea sistemului
HD AV Sincro.
Meniul [BLOCHEAZĂ]
Uneori, la televizoarele digitale apare un decalaj
între imagine şi sunet. Dacă se întâmplă acest lucru,
puteţi compensa setând un timp de întârziere a
sunetului, astfel încât acesta să „aştepte” efectiv
imaginea să „sosească”: aceasta poartă denumirea
de HD AV Sync. Folosiţi A D pentru a naviga în sus
şi în jos în duratele de decalaj, pe care le puteţi seta
oriunde între 0 şi 300 ms.
Setările [BLOCHEAZĂ] afectează numai redarea Bluray Disc şi DVD.
Volum automat
3
Setarea sistemului
Cu funcţia Volum automat activată, aparatul
ajustează automat volumul sunetului emis pentru a
putea fi ridicat sau coborât dacă sunetul este prea
tare sau prea încet. Pentru a vă putea bucura de
sunet la un nivel adecvat, nici prea tare, nici prea
încet.
Pentru a accesa orice caracteristici din setările
[BLOCHEAZĂ], trebuie să introduceţi codul de
securitate din 4 cifre pe care l-aţi creat.
Dacă nu aţi introdus încă parola, vi se va cere să
faceţi acest lucru. Introduceţi de două ori parola din
4 cifre şi apăsaţi ENTER (b) pentru a crea o parolă
nouă.
Parolă
Puteţi crea o parolă sau o puteţi schimba.
[Nici unul]
Introduceţi de două ori parola din 4 cifre şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a crea o parolă nouă.
[Schimbă]
Introduceţi parola actuală şi apăsaţi
ENTER (b). Introduceţi de două ori parola din
4 cifre şi apăsaţi ENTER (b) pentru a crea o
parolă nouă.
Dacă aţi uitat parola
Dacă aţi uitat parola, o puteţi şterge parcurgând
următorii paşi:
1. Scoateţi discul din player, dacă există unul.
2. Selectaţi opţiunea [Parolă] din meniul [Setări].
3. Folosiţi butoanele numerice pentru a introduce
„210499”. Parola este ştearsă.
,,Notă
Dacă aţi greşit înainte de a apăsa ENTER (b),
apăsaţi CLEAR. Introduceţi apoi parola corectă.
Clasificare DVD
Blochează redarea DVD-urilor clasificate, în baza
conţinutului lor. (Nu toate discurile sunt clasificate.)
[Clasificare 1-8]
Clasa unu (1) are cele mai multe restricţii, iar
clasa opt (8) este cel mai puţin restrictivă.
[Deblochează]
Dacă aţi selectat [Deblochează], controlul
parental nu este activat, iar discul este redat
integral.
Setarea sistemului
Clasificare Disc Blu-ray
Meniul [ALTELE]
Setaţi o limită de vârstă pentru redarea BD-ROM.
Folosiţi butoanele numerice pentru a introduce o
limită de vârstă pentru vizualizare BD-ROM.
Indicator
[255]
31
Setează viteza şi dimensiunea unui cursor de
mouse USB.
Pot fi redate toate discurile BD-ROM.
[Viteză]
[0-254]
Setează viteza de deplasare a unui mouse USB.
Interzice redarea unui disc BD-ROM care are
înregistrate clasificări corespunzătoare.
[Marime]
,,Notă
Setarea [Clasificare Disc Blu-ray] se va aplica
numai pentru discurile Blu-ray care conţin un
Control avansat al clasificării.
Introduceţi codul zonei ale cărei standarde au fost
folosite pentru clasificarea DVD-ului, pe baza listei
de la pagina 69.
,,Notă
Funcţia Indicator este optimizată pentru
comoditatea utilizării Internetului.
DivX VOD
DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video
digital creat de DivX, LLC, filială a Rovi Corporation.
Acesta este un aparat DivX Certified® oficial, care
redă imagini DivX. Vizitaţi divx.com pentru mai
multe informaţii şi instrumente software pentru
convertirea fişierelor dvs. în filme DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest aparat
DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a
putea reda filme DivX Video-on-Demand (VOD)
achiziţionate. Pentru a obţine codul de înregistrare,
localizaţi secţiunea DivX VOD în meniul de
configurare al aparatului. Mergeţi la vod.divx.com
pentru mai multe informaţii despre modalitatea de
efectuare a înregistrării.
[Înregistrare]
Afişează codul de înregistrare al playerului dvs.
[Anularea înregistrării]
Dezactivează playerul şi afişează codul de
dezactivare.
,,Notă
Toate fişierele video descărcate din DivX(R)
VOD cu codul de înregistrare al acestui player
pot fi redate numai pe acest aparat.
3
Setarea sistemului
Cod Zonal
Alege dimensiunea indicatorului unui mouse
USB.
32 Setarea sistemului
Pornire rapidă
Conectare sunet TV.
Acest player poate rămâne în modul de aşteptare
cu un consum redus de curent electric şi de aceea,
la pornirea unităţii playerul poate porni instantaneu.
Setaţi această opţiune la [Pornit], pentru a activa
funcţia [Pornire rapidă].
Puteţi asculta sunetul televizorului prin intermediul
difuzorului aparatului în mod automat când
televizorul este pornit. Televizorul şi acest aparat
trebuie să fie conectate cu cablu optic.
,,Notă
yy Este posibil ca funcţia [Pornire rapidă] să
nu fie disponibilă momentan. Această
funcţie va deveni disponibilă la actualizarea
software-ului.
3
Setarea sistemului
yy Dacă opţiunea [Pornire rapidă] este setată
la [Pornit] şi alimentarea de la reţea este
reconectată accidental la player după o
pană de curent, etc., playerul porneşte şi
comută automat în modul de aşteptare.
Înainte de a trece la exploatarea playerului,
aşteptaţi puţin, ca acesta să ajungă în modul
de aşteptare.
yy Când [Pornire rapidă] este setat la [Pornit],
consumul de energie va fi mai ridicat decât
atunci când [Pornire rapidă] este setat la
[Oprit].
Oprire automată
Imaginea de screen saver apare când aţi lăsat
playerul în modul Oprit timp de circa cinci minute.
Dacă setaţi această opţiune pe [Pornit], aparatul se
opreşte automat după ce screen saver-ul este afişat
timp de 15 minute. Setaţi această opţiune pe
[Oprit] pentru a lăsa screen saver-ul în funcţiune
până în momentul în care utilizatorul foloseşte
aparatul.
, Notă
La activarea funcţiei [Oprire automată] în
meniul de configurari, această unitate se va
opri de la sine pentru a salva consumul de
energie, în cazul în care unitatea principală nu
este conectată la dispozitivul extern şi nu este
folosită timp de 20 minute.
Asemeni se manifestă acest aparat după şase
ore de la conectarea cu unitatea principală la
un alt dispozitiv prin intermediul unui cablu de
intrare analog.
Apăsaţi W pentru deplasare şi apăsaţi A/D pentru
a selecta [Pornit] sau [Oprit]. Selectaţi [OK] şi apăsaţi
ENTER (b).
Iniţializează
[Setări Fabrică]
Puteţi readuce playerul la setările originale din
fabrică.
[Ştergere date Blu-ray]
Accesează conținutul BD-Live din memoria
USB-ului conectat.
,,Notă
Dacă readuceţi playerul la setările originale
din fabrică utilizând opţiunea [Setări Fabrică],
trebuie să efectuaţi din nou setările de activare
a serviciilor online şi de reţea.
Setarea sistemului 33
Software
[Informaţie]
Afişează versiunea actuală a software-ului.
[Actualizare]
Puteţi actualiza software-ul conectând aparatul
direct la serverul de actualizare software (a se
vedea paginile 63).
SIMPLINK / ARC
-- Funcţia SIMPLINK vă permite să controlaţi acest
aparat cu telecomanda televizorului LG.
Setaţi această opţiune la [Pornit] pentru activarea
funcţiei [SIMPLINK / ARC]. (pagina 17)
3
Setarea sistemului
-- Funcţia ARC îi permite unui televizor cu
caracteristica HDMI să trimită flux audio la ieşirea
HDMI OUT a acestui receptor.
34 Operare
Efect de sunet
Setarea [EQ utiliz.]
Puteţi selecta un mod de sunet potrivit. Apăsaţi
repetat SOUND EFFECT (Efect de sunet) până când
modul dorit apare pe afişajul de pe panoul frontal
sau pe ecranul televizorului. Elementele afişate
pentru egalizor pot diferi în funcţie de efectele şi
sursele de sunet.
[Natural Plus]: Vă puteți bucura de efectul de
sunet natural, același ca și canal 3.1.
[Natural]: Puteţi beneficia de un sunet confortabil
şi natural.
[Bypass]: Software-ul cu semnale audio surround
pe mai multe canale este redat conform modalităţii
în care a fost înregistrat.
[Suflu bas]: Îmbunătăţiţi efectul de sunet al başilor
de la difuzorul frontal stânga, dreapta şi subwoofer.
4
[Voce clară]: Acest mod face sunetul vocii clar,
îmbunătăţind calitatea sunetului vocal.
Operare
[Joc]: Puteţi beneficia de un sunet mai virtual în
timp ce redaţi jocuri video.
[Noapte]: Această funcţie poate fi utilă dacă doriţi
să vizionaţi filme la volum redus în timpul nopţii.
[Up Scaler]: Când ascultaţi fişiere MP3 sau alte
fişiere muzică comprimate, puteţi îmbunătăţi
sunetul. Acest mod este disponibil numai pentru
surse cu 2 canale.
[Intensit. sunet]: Îmbunătăţeşte sunetul başilor şi
înaltelor.
[EQ utiliz.]: Puteţi regla sunetul ridicând sau
coborând nivelul unei anumite frecvenţe.
1. Folosiţi W/S pentru a selecta frecvenţa dorită.
2. Folosiţi A/D pentru a selecta nivelul dorit.
Selectaţi opţiunea [Anulează] şi apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a anula setarea.
Selectaţi opţiunea [Resetare] şi apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a reseta toate modificările.
Efect de sunet 3D
Funcţia Sunet 3D crează o “plajă” mai largă de sunet
şi astfel vă veţi putea bucura de un sunet surround
mai profund şi mai aproape de senzaţia celui din
cinema. Apăsaţi repetat 3D SOUND până când
modul dorit apare pe afişajul de pe panoul frontal
sau pe ecranul televizorului.
[3D Muzică]: Acest mod oferă un sunet surround
deosebit – veţi beneficia la dvs. acasă de experienţa
unei audiţii ca într-o sală de concert.
[3D Film]: Acest mod oferă un sunet surround
deosebit – veţi beneficia la dvs. acasă de experienţa
unui film ca la cinematograf.
Operare 35
Afişajul Meniu de start
Utilizarea meniului [Acasă]
Meniul de start apare când apăsaţi HOME ( ).
Utilizaţi W/S/A/D pentru a selecta o categorie
şi apăsaţi ENTER (b).
Utilizarea Smart Share
Puteţi reda conţinut video, foto şi audio pe unitate
prin introducerea unui disc, conectarea unui
dispozitiv USB sau utilizarea unei reţele la domiciliu
(DLNA).
1. Apăsaţi HOME ( ) pentru a afişa meniul de
start.
2. Selectaţi [Smart Share] şi apăsaţi ENTER (b).
,,Notă
4
a Afişează toate dispozitivele legate.
a [Smart Share] - Afişează meniul Smart
Share.
b [Premium] - Afişează ecranul de start
Premium. (pagina 54)
c [LG Smart World] - Afişează titlurile de LG
Apps furnizate pe unitate. (pagina 55)
d [Aplicaţiile mele] - Afişează ecranul
[Aplicaţiile mele]. (pagina 56)
e [Introdu] - Schimbă modul de intrare.
f [Setări] - Ajustează setările sistemului.
g [Căutare] - Caută LG Apps dorite şi alt
conţinut.
h [Sign In] - Afişează meniul de conectare.
b Afişează conţinut video, foto sau audio.
c Afişează fişierul sau folderul de pe
dispozitivul legat.
Operare
În funcţie de regiune, este posibil ca serviciul
[LG Smart World], [Aplicaţiile mele] şi funcţia
[Căutare] să nu fie disponibile.
36 Operare
Redarea dispozitivelor
legate
Redarea unui disc
erot
1. Introduceţi un disc în fanta pentru disc.
La majoritatea discurilor Audio CD, BD-ROM şi
DVD-ROM, redarea începe automat.
2. Apăsaţi HOME ( ) şi apoi selectaţi [Smart
Share].
3. Selectaţi pictograma discului.
,,Notă
4
yy Funcţiile de redare descrise în acest
manual nu sunt întotdeauna disponibile
în fiecare fişier şi suport Unele funcţii pot fi
restricţionate în funcţie de numeroşi factori.
Redarea discurilor Blu-ray 3D
e
Acest player poate reda discurile Blu-ray care conţin
vizualizări separate pentru ochiul stâng şi ochiul
drept.
Pregătire
Pentru a reda un titlu Blu-ray 3D în mod 3D
stereoscopic, trebuie:
yy Verificaţi dacă televizorul poate reda
imagine 3D şi are intrare (intrări) HDMI.
yy Purtaţi ochelari 3D pentru a beneficia de
imagini 3D, dacă este necesar.
yy Verificaţi dacă titlul BD-ROM este sau nu pe
discul Blu-ray 3D.
yy Conectaţi un cablu HDMI (cablu HDMI™ de
tip A de mare viteză) între ieşirea HDMI a
playerului şi intrarea HDMI a televizorului.
Operare
yy În funcţie de titlurile de pe BD-ROM, ar
putea fi necesară conectarea unui dispozitiv
USB pentru o redare corectă.
1. Apăsaţi HOME ( ) şi setaţi opţiunea [Mod 3D]
în meniul [Setări] pe [Pornit] (pagina 28).
yy Este posibil ca discurile cu formate DVD-VR
nefinalizate să nu fie redate în acest player.
2. Introduceţi un disc în fanta pentru disc.
Redarea începe automat.
yy Unele discuri DVD-VR sunt create cu date
CPRM de DVD RECORDER. Această unitate
nu poate accepta aceste tipuri de discuri.
3. Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
3D-ready pentru mai multe indicaţii.
Ar putea fi necesar să ajustaţi setările de afişaj şi
să vă concentraţi pe configurarea televizorului
pentru un efect 3D îmbunătăţit.
>>Precauţie
yy Dacă vizionaţi conţinut 3D o perioadă mai
lungă, puteţi ameţi sau obosi.
yy Persoanelor cu invalidităţi, copiilor şi
femeilor gravide nu li se recomandă să
vizioneze un film în modul 3D.
yy Dacă aveţi dureri de cap, ameţeală sau
sunteţi obosit când vizionaţi conţinut în
format 3D, se recomandă insistent să opriţi
redarea şi să vă odihniţi până când vă simţiţi
bine.
Operare 37
Redarea unui fişier de pe un
disc/dispozitiv USB
yui
Acest player poate reda fişiere video, audio şi foto
stocate pe disc sau pe un dispozitiv USB.
1. Introduceţi un disc de date în fanta pentru disc
sau conectaţi un dispozitiv USB.
Note cu privire la dispozitivul USB
yy Acest player acceptă memorie flash USB/HDD
extern formatat în FAT32 şi NTFS în momentul
accesării fişierelor (muzică, foto, video). Pentru
înregistrarea BD-Live şi CD audio, folosiţi totuşi
unitatea flash USB/HDD externă formatată în
FAT32.
yy Acest aparat poate suporta până la 4 partiţii pe
dispozitivul USB.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul funcţionării
(redare etc.).
yy Nu este acceptat un dispozitiv USB care necesită
software suplimentar când este conectat la
computer.
yy Dispozitiv USB: dispozitiv USB care suportă
USB1.1 şi USB2.0.
yy Fişierele video, audio şi foto pot fi redate. Pentru
detalii cu privire la operaţiunile fiecărui fişier,
consultaţi paginile respective.
Încărcarea fişierului poate dura câteva minute,
în funcţie de numărul de conţinuturi stocate pe
dispozitivul USB. Apăsaţi ENTER (b) când este
selectat [Cancel] pentru a opri încărcarea.
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectaţi [Smart Share] şi apăsaţi ENTER (b).
4. Selectaţi dispozitivul legat dorit din categorie.
5. Selectaţi [Film], [Fotografie] sau [Muzică].
6. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D, şi
apăsaţi d(PLAY) sau ENTER (b) pentru a reda
fişierul.
yy Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB, un HUB
USB sau un USB Multi-reader, este posibil ca
dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
yy Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu această unitate.
yy Camerele digitale şi telefoanele mobile nu sunt
acceptate.
yy Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la
PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de
stocare.
4
Operare
Când conectaţi dispozitivul USB la meniul HOME,
player-ul va reda automat un fişier audio conţinut
în dispozitivul de stocare USB. Dacă dispozitivul USB
conţine tipuri diferite de fişiere, va apărea un meniu
pentru selectarea tipului fişierului.
yy Pentru a preveni pierderea de date, se
recomandă crearea regulată a copiilor de rezervă.
38 Operare
Redarea unui fişier de pe un
server în reţea
yui
Acest player poate reda fişiere video, audio şi foto
aflate pe un server DLNA prin reţeaua locală.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
21).
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectaţi [Smart Share] şi apăsaţi ENTER (b).
,,Notă
yy Cerinţele pentru fişiere sunt descrise la
pagina 65.
yy Miniatura pentru fişiere imposibil de redat
poate fi afişată, dar acestea nu pot fi redate
pe acest player.
yy Numele fişierului de subtitrare şi numele
fişierului video trebuie să fie identice şi
localizate în acelaşi folder.
yy Calitatea redării şi operării poate fi afectată
de starea reţelei dvs. la domiciliu.
yy Este posibil să aveţi probleme de conectare
în funcţie de mediul serverului.
yy Pentru a seta computerul dvs. ca server
DLNA, instalaţi programul Nero Media Home
4, care v-a fost furnizat, pe computerul dvs.
(pagina 39)
4. Selectaţi un server media DLNA din categorie.
4
5. Selectaţi [Film], [Fotografie] sau [Muzică].
Operare
6. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D, şi
apăsaţi d(PLAY) sau ENTER (b) pentru a reda
fişierul.
Operare 39
Conectarea la serverul
rețelei proprii pentru
PC
DLNA simbolizează Digital Living Network Alliance
(Alianța de rețele digitale active) care permite
utilizatorilor să acceseze fișiere video/ de muzică/
fotografii stocate pe server și să le afișeze pe
televizor prin intermediul rețelelor de acasă.
Înainte de a conecta un PC pentru a reda un fișier,
programul Nero MediaHome 4 Essentials trebuie
instalat pe PC.
Despre Nero MediaHome 4
Essentials
Windows
1. Închideți toate programele Microsoft Windows
și închideți orice program anti-virus care
funcționează.
2. Introduceți CD-ul furnizat în sertarul CD-ROM al
computerului.
3. Despre Nero [MediaHome 4 Essentials]
4. Apăsați [Run] pentru a iniția instalarea.
5. Despre Nero MediaHome 4 Essentials Instalarea
pornește și sunt afișate instrucțiunile de
instalare.
6. Apăsați butonul [Următotor] pentru a se
afișa ecranul cu cifrele de validare. Apăsați
[Următotor] pentru pasul următor.
7. Dacă sunteți de acord cu condițiile, apăsați
caseta [I accept the License Conditions] și
apăsați [Următotor]. Instalarea nu este posibilă
fară acceptarea contractului.
8. Apăsați [Typical] și apăsați [Următotor]. Procesul
de instalare este pornit.
9. Dacă doriți să participați la o colectare de date
anonimă, selectați caseta și apăsați butonul
[Următotor].
10. Apăsați butonul [Exit] pentru finalizarea instalării.
1. Porniţi computerul şi introduceţi CD-ROM-ul
furnizat în drive-ul de CD-ROM al computerului.
2. Căutaţi în drive-ul CD-ROM şi deschideţi folderul
“MediaHome_4_Essentials_MAC”.
3. Dubluc click pe fişierul de imagine “Nero
MediaHome.dmg”. Fereastra Nero MediaHome
este deschisă.
4. In fereastra Nero MediaHome, trageţi icon-ul
Nero MediaHome fie în folderul Aplicaţii din
cadrul ferestrei, fie în orice altă locaţie dorită.
5. Puteţi deschide acum aplicaţia dând dublu click
pe icon-ul Nero MediaHome în locul unde l-aţi
plasat.
Partajarea fișierelor și
dosarelor
Pe calculator trebuie să partajați dosarul care
conține conținut video, audio și /sau foto pentru a
fi redate cu ajutorul acestui aparat.
Această parte explică procedura de selectarea a
dosarelor partajate de pe calculator.
1. Dați click dublu pe simbolul “Nero MediaHome
4 Essentials”.
2. Dați click pe simbolul [Network] din stânga
și definiți numele rețelei în câmpul [Network
name]. Numele rețelei pe care îl introduceți va fi
recunoscut de aparat.
3. Dați click pe simbolul [Shares] din stânga.
4. Dați click pe bara [Local Folders] de pe ecranul
[Shares].
5. Dați click pe simbolul [Add] pentru a deschide
fereastra [Browse Folder].
6. Selectați dosarul care conține fișierele pe
care doriți să le partajați. Dosarul selectat este
adăugat la lista de dosare partajate.
7. Dați click pe simbolul [Start Server] pentru a
porni serverul.
,,Notă
yy Dacă dosarele sau fișierele partajate nu sunt
afișate pe aparat, dați click pe dosarul din
[Local Folders] și apoi [Rescan Folder] din
butonul [More].
yy Vizitați www.nero.com pentru mai multe
informații și instrumente software.
4
Operare
Porniți calculatorul și introduceți CD-ROM-ul în
calculator prin sertarul CD-ROM drive. Instrucțiunile
de instalare vă vor ghida de-a lungul unui proces
de instalare simplu și rapid. Pentru a instala Nero
MediaHome 4 Essentials, procedați după cum
urmează:
Mac OS X
40 Operare
Despre Nero MediaHome 4
Essentials
Nero MediaHome 4 Essentials este un software
pentru partajarea fişierelor film, muzică şi foto
stocate în computerul dvs. pe acest player care
funcţionează ca server media digital compatibil cu
DLNA.
,,Notă
yy CD-ROM-ul care conţine Nero MediaHome 4
Essentials este conceput pentru computere
şi nu trebuie introdus în acest player şi nici
în alt aparat decât un computer.
yy CD-ROM-ul Nero MediaHome 4 Essentials
livrat este o ediţie de software individualizat,
numai pentru partajarea fişierelor şi a
folderelor cu acest player.
yy Software-ul Nero MediaHome 4 Essentials
livrat nu suportă următoarele funcţii:
transcodare, UI la distanţă, control TV, servicii
internet şi Apple iTunes.
Cerinţe de Sistem
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 sau o versiune
ulterioară), Windows Vista® (nu este necesar
Service Pack), Windows® 7 (nu necesită pachet
service pack), Windows® XP Media Center ediţia
2005 (Service Pack 2 sau o versiune ulterioară),
Windows Server® 2003
yy Windows Vista® ediţia pe 64 biţi (aplicaţia rulează
în modul pe 32 biţi)
yy Windows® 7 Ediţia pe 64 de biţi (aplicaţia rulează
pe 32 de biţi)
yy Spaţiu pe hard disc: 200 MB spaţiu pe hard disc
pentru o instalare tipică a software-ului Nero
MediaHome exclusiv
yy Procesoare Intel® Pentium® III de 1,2 GHz sau
AMD Sempron™ 2200+
yy Memorie: 256 MB RAM
yy Software-ul oferit Nero MediaHome 4
Essentials poate fi descărcat de pe
yy Placă video cu memorie video cel puţin
32 MB, rezoluţie minimă 800 x 600 pixeli, setări
de culoare pe 16 biţi
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 sau o versiune
ulterioară
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy DirectX® 9.0c revizia 30 (august 2006) sau o
versiune ulterioară
yy Acest manual explică operaţiunile
cu versiunea în limba engleză a Nero
MediaHome 4 Essentials ca exemplu. Urmaţi
explicaţia care se referă la operaţiunile
efective ale versiunii în limba dvs.
yy Mediu de reţea: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) sau 10.6 (Snow Leopard)
yy Computer Macintosh cu procesor Intel x86
yy Spaţiu pe hard disc: 200 MB spaţiu pe hard disc
pentru o instalare tipică a software-ului Nero
MediaHome exclusiv
yy Memorie: 256 MB RAM
Operare
Redare generală
Operaţiuni de bază pentru
conţinut foto
Operaţiuni de bază pentru
conţinut video şi audio
Pentru o expunere de diapozitive
Pentru a opri redarea
41
Apăsaţi d (PLAY) pentru a începe expunerea
diapozitivelor.
Apăsaţi Z (STOP) în timpul redării.
Pentru a opri expunerea de
diapozitive
Pentru a întrerupe redarea
Apăsaţi Z (STOP) în timpul expunerii de diapozitive.
Apăsaţi M (PAUSE) în timpul redării.
Apăsaţi d (PLAY) pentru a relua redarea.
Pentru a întrerupere o expunere de
diapozitive
Pentru redare cadru cu cadru (video)
Apăsaţi M (PAUSE) în timpul expunerii de
diapozitive.
Apăsaţi d (PLAY) pentru a reîncepe expunerea
diapozitivelor.
Apăsaţi M (PAUSE) în timpul redării unui film.
Apăsaţi repetat M (PAUSE) pentru redare cadru cu
cadru.
Pentru scanare înainte sau înapoi
Puteţi modifica viteza de redare apăsând repetat
repetat c sau v.
Pentru a reduce viteza de redare
Când redarea este întreruptă, apăsaţi v repetat
pentru a reda la diferite viteze de redare lentă.
Pentru a sări la capitolul/track-ul/
fişierul următor/anterior
În timpul redării, apăsaţi C sau V pentru a
trece la următorul capitol/track/fişier sau pentru a
reveni la începutul capitolului/track-ului/fişierului
curent.
Apăsaţi C de două ori scurt pentru a trece la
capitolul/track-ul/fişierul anterior.
În meniul cu lista de fişiere a serverului, pot exista
multe tipuri de conţinuturi într-un folder.
În acest caz, apăsaţi C sau V pentru a merge
la conţinutul anterior sau următor de acelaşi tip.
În timp ce vizualizaţi o fotografie pe tot ecranul,
apăsaţi A sau D pentru a merge la fotografia
anterioară sau la cea următoare.
Folosirea meniului discului
ero
Pentru a afişa meniul discului
Ecranul de meniu poate fi afişat mai întâi după
încărcarea unui disc care are meniu. Dacă doriţi să
afişaţi meniul discului în timpul redării, apăsaţi DISC
MENU.
Folosiţi butoanele W/S/A/D pentru a naviga
printre elementele din meniu.
Pentru a afişa meniul derulant
Unele discuri BD-ROM conţin un meniu derulant
care apare în timpul redării.
Apăsaţi TITLE/POPUP în timpul redării şi folosiţi
butoanele W/S/A/D pentru a naviga printre
elementele din meniu.
4
Operare
Apăsaţi c sau v pentru derulare înainte sau
înapoi în timpul redării.
Pentru a sări la fotografia
următoare/anterioară
42 Operare
Reluarea redării
eroyt
u
Aparatul înregistrează punctul unde aţi apăsat Z
(STOP) în funcţie de disc.
Dacă pe ecran apare scurt „MZ (Reluare
oprire)”, apăsaţi d (PLAY) pentru a relua redarea (de
la punctul scenei respective).
Dacă apăsaţi Z (STOP) de două ori sau scoateţi
discul, pe ecran apare, „Z(Oprire completă)”.
Aparatul va şterge punctul de oprire.
,,Notă
yy Punctul de reluare poate fi şters prin
apăsarea unui buton (de exemplu: 1
(POWER), B (OPEN/CLOSE) etc.)
yy În cazul discurilor BD-ROM cu BD-J, funcția
de reluare a playbackului nu funcționează.
4
Operare
yy Dacă apăsaţi Z (STOP) o dată în timpul
redăsii unui titlu BD-ROM interactiv, aparatul
va fi în modul oprit complet.
Memorarea ultimei scene
er
Acest aparat memorează ultima scenă de pe ultimul
disc vizionat. Ultima scenă rămâne în memorie
chiar dacă scoateţi discul din receiver sau dacă
închideţi aparatul. Dacă puneţi un disc care are
scena memorată, aceasta este reapelată automat.
,,Notă
yy Ultima scenă memorată pentru un disc
anterior este ştearsă după redarea unui disc
diferit.
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă în funcţie de disc.
yy În cazul discurilor BD-ROM cu BD-J,
funcția de memorie a ultimei scene nu
funcționează.
yy Acest aparat nu memorează setările unui
disc dacă îl opriţi înainte de a începe redarea
discului.
Operare 43
On-Screen Display
Afişarea pe ecran a informaţiilor
despre conţinut
Puteţi afişa şi modifica diferite informaţii şi setări
legate de conţinut.
eroy
Pentru a controla redarea
video
eroy
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
Puteţi controla redarea şi seta opţiunile în timp ce
vizionaţi videoclipuri.
În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
4
b [Meniul Disc] - Accesează meniul de pe un
disc.
c [Title/popup] - Afişează meniul titlurilor de
pe DVD sau meniul pop-up al BD-ROM-ului,
dacă este disponibil.
d [Opţiune] - Afişează informaţii despre redare.
e [Identificare muzică] - Când este conectat la
reţea, poate furniza informaţii despre melodia
curentă în timpul redării unui film.
f [Repetă] - Repetă o acţiune sau o secvenţă
dorită. (pagina 45)
g [3D] - Ajustează setarea 3D. (pagina 49)
a Titlu – numărul titlului curent/numărul total
de titluri.
b Capitol – Numărul capitolului curent/numărul
total de capitole.
c Timp – Timpul de redare trecut/timpul total
de redare.
d Audio – Limba sau canalul audio selectat
e Subtitrare – Subtitrarea selectată.
f Unghi – Unghiul selectat/numărul total de
unghiuri.
g Raport aspect TV – Raportul de aspect TV
selectat.
h Mod imagine – Modul imagine selectat.
i Informaţii film – Selectaţi această opţiune şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a afişa informaţiile
despre film din Baza de date Gracenote Media
(numai BD-ROM/DVD).
Operare
a Bara de progres - Afişează poziţia curentă şi
timpul total de redare.
44 Operare
,,Notă
yy Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de
câteva secunde, afişajul de pe ecran dispare.
yy Pe unele discuri nu poate fi selectat un
număr de titlu.
yy Elementele disponibile pot fi diferite în
funcţie de discuri sau titluri.
yy Dacă un disc Blu-Ray este redat, unele
informații de setare sunt afișate pe ecran și
nu este admisă modificarea lor.
Setarea opţiunii de expunere de
diapozitive
Puteţi folosi diverse opţiuni în timpul vizualizării
unei fotografii pe ecran complet.
1. În timpul vizualizării imaginilor, apăsaţi INFO/
MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
yy Pentru a utiliza opţiunea [Informaţii film],
playerul trebuie conectat la internet cu
bandă lată pentru accesarea Bazei de date
Gracenote Media.
yy LG deţine o licenţă a tehnologiei Gracenote
şi nu este considerată responsabilă sau
fiabilă pentru informaţii din baza de date
media Gracenote.
4
Operare
Pentru a controla vizualizarea
foto
i
Controlează redarea şi setează opţiunile în timpul
vizualizării imaginilor în ecran complet.
Puteţi controla redarea şi seta opţiunile în timpul
vizualizării imaginilor în ecran complet.
În timpul vizualizării imaginilor, apăsaţi INFO/MENU
(m).
a [Diapozitiv] - Începe sau opreşte o expunere
de diapozitive.
b [Muzică] - Selectează fundalul muzical pentru
expunerea de diapozitive. (pagina 49)
c [Opţiune] - Afişează opţiunile expunerii de
diapozitive.
d [Roteşte] - Roteşte fotografia în sens orar.
e [Zoom] - Afişează meniul [Zoom].
a [Viteză] - Folosiţi A/D pentru a folosi o
viteză întârziată între fotografiile dintr-o
expunere de diapozitive.
b [efect] - Folosiţi A/D pentru a selecta
un efect de tranziţie între fotografii într-o
expunere de diapozitive.
c [Alegere Muzică] - Selectează fundalul
muzical pentru expunerea de diapozitive
(pagina 49).
Operare 45
Redare avansată
Redare repetată
erotu
y
Disc Blu-ray/DVD/fişiere video
În timpul redării, apăsaţi REPEAT (h) în mod
repetat pentru a selecta modul de repetare dorit.
A-B – Poziţia selectată va fi repetată continuu.
Capitol – Capitolul curent va fi redat repetat.
Titlu – Titlul curent va fi redat repetat.
Repetarea unei anumite
porţiuni
eroty
Acest player poate repeta o porţiune pe care aţi
selectat-o.
1. În timpul redării, apăsaţi REPEAT (h) pentru
a selecta [A-B] şi apăsaţi ENTER (b) la începutul
porţiunii pe care doriţi să o repetaţi.
2. Apăsaţi ENTER (b) la sfârşitul porţiunii.
Porţiunea selectată va fi repetată continuu.
3. Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi
CLEAR.
,,Notă
Toate – Toate titlurile sau fişierele vor fi redate
repetat.
yy Nu puteţi selecta o porţiune de mai puţin
de 3 secunde.
Oprit – Revine la redarea normală.
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri.
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi CLEAR.
4
CD-uri audio/fişiere audio
– Porţiunea selectată va fi repetată continuu.
(Numai AUDIO CD)
Redarea din timpul selectat
eroy
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
Track– Track-ul sau fişierul actual va fi redat în
mod repetat.
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
Toate – Toate track-urile sau fişierele vor fi
redate repetat.
3. Selectaţi opţiunea [Timp] şi apoi introduceţi
timpul de începere dorit cu ore, minute şi
secunde, de la stânga la dreapta.
Toate – Toate track-urile sau fişierele vor fi
redate repetat în ordine aleatorie.
– Track-urile sau fişierele vor fi redate în ordine
aleatorie.
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi CLEAR.
,,Notă
Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri.
De exemplu, pentru a găsi o scenă la 2 ore, 10
minute şi 20 secunde, introduceţi „21020”.
Apăsaţi A/D pentru a sări peste redare 60 de
secunde înainte sau înapoi.
4. Apăsaţi ENTER (b) pentru a începe redarea de
la momentul selectat.
,,Notă
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri.
yy Este posibil ca această funcţie să nu poată
fi folosită în funcţie de tipul fişierului şi de
capacitatea serverului DLNA.
Operare
În timpul redării, apăsaţi REPEAT (h) în mod
repetat pentru a selecta modul de repetare dorit.
46 Operare
Selectarea unei limbi pentru
subtitrare
eroy
Vizionarea dintr-un unghi
diferit
er
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
Dacă discul conţine scene înregistrate cu unghiuri
diferite ale camerei, puteţi schimba pe un unghi
diferit în timpul redării.
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Subtitrare].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta limba de
subtitrare dorită.
Apăsând ENTER (b), puteţi seta diverse opţiuni
de subtitrare.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
,,Notă
4
Operare
Unele discuri permit să se schimbe selecţiile
subtitrărilor numai din meniul discului. Dacă
este aşa, apăsaţi butonul TITLE/POPUP sau
DISC MENU şi alegeţi subtitrarea adecvată
dintre selecţiile din meniul discului.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Unghi].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta unghiul dorit.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
Modificarea formatului
imaginii TV
eoy
Puteţi modifica setarea formatului imaginii TV în
timpul redării.
Ascultarea unui alt sunet
eroy
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [TV
Aspect Ratio].
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Audio].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta limba audio
dorită, track-ul audio sau canalul audio dorit.
,,Notă
yy Unele discuri permit să se schimbe selecţiile
audio numai din meniul discului. Dacă este
aşa, apăsaţi butonul TITLE/POPUP sau DISC
MENU şi alegeţi sunetul adecvat dintre
selecţiile din meniul discului.
yy Imediat după ce aţi comutat sunetul, este
posibil să existe o discrepanţă temporară
între afişaj şi sunet.
y
y Pe discul BD-ROM. formatul audio multiplu
(5,1 CAN sau 7,1 CAN) este afişat cu
[MultiCH] pe afişajul de pe ecran.
yy Puteţi selecta direct opţiunea [Audio] pe
ecran, apăsând butonul AUDIO.
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea dorită.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
,,Notă
Chiar dacă schimbaţi valoarea opţiunii [TV
Aspect Ratio] din afişajul de pe ecran, opţiunea
[TV Aspect Ratio] din meniul [Setări] nu este
schimbată.
Operare 47
Schimbarea paginii cu coduri
de subtitrare
y
Setarea opţiunii [User setting]
Dacă subtitrarea este afişată cu litere trunchiate,
puteţi schimba pagina cu coduri a subtitrării pentru
a vizualiza fişierul de subtitrare corect.
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [Mod
imagine].
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea [User
setting] şi apăsaţi ENTER (b).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [Pagină
coduri].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea de cod
dorită.
5. Folosiţi W/S/A/D pentru a ajusta opţiunile
[Mod imagine].
Modificarea modului imagine
eroy
Puteţi modifica opţiunea [Mod imagine] în timpul
redării.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Option] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [Mod
imagine].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea dorită.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
4
6. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta opţiunea
şi apăsaţi ENTER (b) pentru a finaliza setarea.
Operare
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
Selectaţi opţiunea [Implicit], apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a reseta toate ajustările video.
Vizualizarea informaţiilor
despre conţinut
y
Playerul poate afişa informaţii despre conţinut.
1. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D.
2. Apăsaţi INFO/MENU (m) pentru a afişa meniul
de opţiuni.
Informaţiile despre fişier apar pe ecran.
În timpul redării unui film, puteţi afişa informaţiile
despre fişier apăsând TITLE/POPUP.
,,Notă
Este posibil ca informaţiile afişate pe ecran
să nu fie corecte comparativ cu informaţiile
efective despre conţinut.
48 Operare
Modificarea modului de
vizualizare a listei conţinutului
yui
Selectarea unui fişier de
subtitrare
y
În meniul [Smart Share], puteţi schimba vizualizarea
listei de conţinut.
Dacă numele fişierului de subtitrare este diferit de
numele fişierului video, trebuie să selectaţi fişierul
de subtitrare din meniul [Film] înainte de a reda
filmul.
Apăsaţi butonul colorat în roşu (R) în mod repetat.
1. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta fişierul
de subtitrare pe care doriţi să-l redaţi în meniul
[Film].
2. Apăsaţi pe ENTER (b).
4
Operare
Apăsaţi ENTER (b) din nou pentru a deselecta
fişierul de subtitrare. Fişierul de subtitrare
selectat va fi afişat când redaţi fişierul video.
,,Notă
yy Dacă apăsaţi (Z) (STOP) în timpul redării,
selectarea subtitrării va fi anulată.
yy Această funcţie nu este disponibilă pentru
redarea fişierului pe un server în reţea la
domiciliu.
Operare 49
Ascultarea muzicii în timpul
unei expuneri de diapozitive
i
Conversia conţinutului 2D în
conţinut 3D
eroy
Puteţi reda fişiere foto în timp ce ascultaţi fişiere de
muzică.
Această funcţie vă permite să convertiţi conţinut 2D
în conţinut 3D. Puteţi ajusta profunzimea şi distanţa
3D din opţiunea [3D] în timpul redării.
1. În timp ce vizualizaţi o fotografie pe ecran
complet, apăsaţi INFO/MENU (m) pentru a afişa
meniul de opţiuni.
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Alegere Muzică] şi apăsaţi ENTER (b) pentru a
afişa meniul [Alegere Muzică].
4. Folosiţi W/S pentru a selecta un dispozitiv şi
apăsaţi ENTER (b).
Dispozitivul disponibil poate fi diferit în funcţie
de locaţia fişierului foto actual.
Dispozitiv disponibil
Disc, USB
Disc, USB
Server DLNA
Server DLNA
5. Folosiţi W/S pentru a selecta un fişier sau un
folder pe care doriţi să-l redaţi.
Selectaţi g şi apăsaţi ENTER (b) pentru a afişa
directorul superior.
,,Notă
Când selectaţi fişierul audio de pe un server,
selectarea folderului nu este disponibilă.
Numai fila selectată este disponibilă.
6. Folosiţi D pentru a selecta [OK] şi apăsaţi ENTER
(b) pentru a încheia selecţia muzicii.
2. Selectaţi un [3D] şi apăsaţi ENTER (b).
3. Utilizaţi W/S/A/D pentru a selecta
opţiunile dorite.
Selectaţi opţiunea [Implicit], apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a reseta toate ajustările.
4. Utilizaţi W/S/A/D pentru a selecta
opţiunea [Închide] şi apăsaţi ENTER (b) pentru
a finaliza setarea.
,,Notă
yy Când aţi setat la rezoluţia Ultra HD, dacă
selectaţi [Pornit] în [3D], rezoluţia Ultra
HD este modificată automat la rezoluţia
originală.
yy Este posibil ca fişierele de film care au mai
mult de 30 fps (rata cadrelor) să nu fie
convertite în 3D.
4
Operare
Locaţie foto
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
50 Operare
Caracteristici avansate
Bucuria BD-Live™
e
BD-ROM-ul care suportă BD-Live și care are o
funcție de extindere a rețelei vă permite să vă
bucurați de mai multe funcții ca descărcarea de
prezentări de filme noi prin conexiunea unității la
internet.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
21).
2. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
Este necesar un dispotitiv de stocare USB pentru
descărcarea conţinutului bonus.
3. Apăsaţi HOME ( ) şi setaţi opţiunea [Conexiune
BD-LIVE] din meniul [Setări] (pagina 26).
4
Operare
În funcţie de disc, este posibil ca funcţia BDLive să nu poată fi utilizată dacă opţiunea
[Conexiune BD-LIVE] este setată pe [Permis
parţial].
4. Introduceţi un BD-ROM cu BD-Live.
Operaţiile pot fi diferite în funcţie de disc.
Consultaţi manualul furnizat cu discul.
>>Precauţie
Nu extrageţi dispozitivul USB conectat în
timpul descărcării conţinutului sau în timp
ce un disc Blu-ray se află încă pe platan. Dacă
procedaţi astfel, puteţi deteriora dispozitivul
USB conectat, iar caracteristicile BD-Live pot
să nu mai funcţioneze corect dacă dispozitivul
USB s-a deteriorat. Dacă dispozitivul USB
conectat pare să fie deteriorat în urma unei
astfel de acţiuni, îl puteţi formata din computer
şi îl puteţi reutiliza cu acest player.
,,Notă
yy Anumite conţinuturi BD-Live pot fi accesate
restrictiv în unele teritorii la decizia
furnizorului de conţinut.
yy Este posibil să dureze mai multe minute
încărcarea şi începerea redării conţinutului
BD-Live.
yy Pentru BD-Live, folosiţi numai unitatea flash
USB/HDD extern formatat în FAT32.
LG AV Remote
Aveţi posibilitatea de a controla acest player
cu iPhone-ul sau telefonul dvs. Android prin
intermediul reţelei de domiciliu. Atât player-ul, cât
şi telefonul trebuie conectate la dispozitivul dvs.
de reţea fără fir, cum ar fi un punct de acces. Vizitaţi
“Apple iTunes” sau “Google Android Market (Google
Play Store)” pentru informaţii detaliate despre “LG
AV Remote”.
Operare
Înregistrarea de CD-uri audio
Puteţi înregistra un track dorit sau toate track-urile
pe un CD audio sau un dispozitiv de stocare USB.
,,Notă
yy Pentru înregistrare, folosiţi unitatea flash
USB/HDD externă formatată numai în FAT32.
2. Introduceţi un CD audio în player.
Redarea începe automat.
yy Track-ul audio este înregistrat într-un
fişier audio cu 192 kbps. Radio FM şi sursa
PORTABLE sunt înregistrate într-un fişier
audio cu 128 kbps.
3. Apăsaţi butonul (X) REC pentru a porni [Înreg.
CD].
yy Timpul de înregistrare a unui CD audio din
tabel este aproximativ.
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
Înregistrare
track
Timp de
înregistrare
modul oprit
în timpul
redării
Toate track-urile
redare track
viteză 4X
viteză
normală
Înregistrarea de la radio FM
sau o sursă AUX
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2. În modul radio FM, reglaţi la postul de radio
dorit (vezi “Operaţiuni la radio” la pagina 53)
sau în modul AUX, începeţi redarea de pe sursa
externă.
3. Apăsaţi butonul (X) REC de pe telecomandă.
-- Înregistrarea este salvată ca fişier în folderul
“EXT_REC”.
yy Timpul efectiv de înregistrare pentru
dispozitivul USB variază în funcţie de
capacităţile dispozitivului USB.
yy Asiguraţi-vă că, atunci când înregistraţi pe
un dispozitiv USB, există un spaţiu liber de
minim 50 MB.
yy Pentru înregistrarea corectă, durata sursei
de înregistrare nu trebuie să fie mai mare de
20 de secunde.
yy Nu opriţi acest player sau nu scoateţi
dispozitivul de stocare USB conectat în
timpul înregistrării.
>>Precauţie
Caracteristicile de înregistrare sau de copiere
ale acestui player vă sunt furnizate dvs.,
nu în scop comercial. Efectuarea de copii
neautorizate după materiale protejate a
copiere, inclusiv software, fişiere, emisiuni
şi înregistrări de sunet, poate fi considerată
o încălcare a drepturilor de autor şi poate
constitui infracţiune. Acest echipament nu
trebuie utilizat în astfel de scopuri. LG îşi
declină în mod expres orice responsabilitate
pentru distribuirea sau utilizarea ilegală a
conţinutului neautorizat în scopuri comerciale.
Fiţi responsabil
Respectaţi drepturile de autor
4
Operare
Puteţi înregistra de la un radio FM sau o sursă
PORTABLE pe un dispozitiv de stocare USB.
51
52 Operare
Vizualizarea informaţiilor din
Baza de date Gracenote Media
Playerul poate accesa Baza de date Gracenote
Media şi poate încărca informaţii despre muzică,
astfel încât Denumirea track-ului, Numele artistului,
Genul şi alte informaţii text pot fi afişate în listă.
Audio CD
Când introduceţi un Audio CD, playerul începe
automat redarea şi încarcă titlurile melodiilor din
Baza de date Gracenote Media.
Dacă nu există informaţii despre muzică în baza de
date, titlurile melodiilor nu vor fi afişate pe ecran.
Fişier muzică
Selectaţi un fişier de muzică folosind W/S/A/D
şi apăsaţi INFO/MENU(m) sau MUSIC ID.
Player-ul accesează baza de date media Gracenote.
4
Disc Blu-ray/DVD/Fişier film
Operare
1. Dacă doriţi să cunoaşteţi informaţiile muzicale
care sunt redate din film, apăsaţi INFO/MENU
(m).
2. Selectaţi un [Identificare muzică] folosind A/D
şi apăsaţi ENTER (b).
Player-ul începe încărcarea informaţiilor muzicale
din baza de date media Gracenote.
,,Notă
Puteţi de asemenea să începeţi încărcarea
informaţiilor muzicale direct prin apăsarea
MUSIC ID.
,,Notă
yy Playerul trebuie să fie conectat la internet
cu bandă lată pentru a accesa Baza de date
Gracenote Media.
yy Dacă informaţiile despre muzică nu se află
în Baza de date Gracenote Media, pe ecran
apare un mesaj.
yy După caz, încărcarea informaţiilor despre
muzică din Baza de date Gracenote Media
poate dura câteva minute.
yy Informaţiile pot fi afişate neinteligibil
dacă limba pe care aţi selectat-o nu este
disponibilă în Baza de date Gracenote
Media.
yy Această funcţie nu este disponibilă pentru
conţinut online şi pentru conţinuturi aflate
pe servere DLNA.
yy LG deţine o licenţă a tehnologiei Gracenote
şi nu este considerată responsabilă sau
fiabilă pentru informaţii din baza de date
media Gracenote.
yy Audio CD-urile pe care utilizatorii leau conceput pentru uz propriu nu sunt
suportate cu această caracteristică, deoarece
nu se află în Baza de date Gracenote Media.
yy Extensii ale fişierelor audio acceptate : mp3,
wma, m4a, wav
Operare 53
Operaţiuni la radio
Asiguraţi-vă că antenele sunt conectate.
(Consultaţi pagina 19)
Pentru a asculta la radio
1. Apăsaţi FUNCTION până când pe display apare
TUNER (FM). Ultimul post recepţionat este
acordat.
2. Ţineţi apăsat TUNING (-/+) timp de circa două
secunde până când indicele de frecvenţă
începe să se schimbe. Căutarea se opreşte când
aparatul prinde un post. Sau apăsaţi repetat
TUNING (-/+).
3. Ajustaţi volumul apăsând pe VOL (+/-).
Presetarea posturilor radio
1. Apăsaţi FUNCTION până când pe display apare
TUNER (FM).
2. Selectaţi frecvenţa dorită utilizând TUNING (-/+).
3. Apăsaţi ENTER (b), numărul prestabilit se va
aprinde intermitent pe display.
4. Apăsaţi PRESET (-/+) pentru a selecta numărul
prestabilit dorit.
5. Apăsaţi ENTER (b). Postul este memorat.
6. Repetaţi paşii 2-5 pentru a memora alte posturi.
1. Apăsaţi PRESET (-/+) pentru a selecta numărul
prestabilit pe care doriţi să-l ştergeţi.
2. Apăsaţi CLEAR, numărul prestabilit se va aprinde
intermitent pe display.
3. Apăsaţi din nou CLEAR pentru a şterge numărul
prestabilit selectat.
Ştergerea tuturor posturilor
salvate
Ţineţi apăsat CLEAR timp de două secunde.
Mesajul „ERASE ALL” (Ştergere toate) se va aprinde
intermitent. Apăsaţi încă o dată CLEAR. Apoi toate
posturile salvate sunt şterse.
Îmbunătăţirea recepţiei FM
slabe
Apăsaţi butonul B (albastru) (MONO/STEREO) de pe
telecomandă. Acesta va trece tunerul de pe stereo
pe mono şi, în general, va îmbunătăţi recepţia.
Vedeţi informaţiile despre un
post radio
Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS
(Radio Data System). Aceasta arată informaţiile
despre postul radio pe care îl ascultaţi. Apăsaţi RDS
repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date:
PS
(Denumire serviciu program):
Pe display va apărea denumirea canalului.
PTY
(Recunoaştere tip program):
Pe display va apărea tipul programului
(de exemplu Jazz sau Ştiri).
RT
(Radiotext)
Un mesaj text conţine informaţii speciale
de la postul care emite. Acest text se
poate derula pe display.
CT
(ora controlată de canal)
Aceasta arată ora şi data aşa cum sunt
emise de către postul radio.
4
Operare
Puteţi preseta 50 posturi pentru FM.
Înainte de a face acordul, asiguraţi-vă că aţi redus
volumul.
Ştergerea unui post salvat
54 Operare
Utilizarea unei
tastaturi sau a unui
mouse USB
Puteţi conecta o tastatură USB şi/sau un mouse
pentru a introduce text şi a naviga în meniuri.
1. Conectaţi o tastatură sau un mouse USB la
portul USB.
Folosirea Premium
Cu caracteristica Premium puteţi utiliza diferite
servicii legate de conţinut prin internet.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
21).
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectaţi [Premium] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
2. Folosiţi tastatura pentru a introduce text sau
mouse-ul pentru a naviga în meniuri.
,,Notă
4
Operare
Sunt recomandate următoarele tastaturi şi
mouse-uri.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
4. Selectaţi un serviciul online folosind W/S/
A/D şi apăsaţi ENTER (b).
,,Notă
yy Pentru informaţii detaliate despre fiecare
serviciu, contactaţi furnuzorul de conţinut
sau vizitaţi link-ul de asistenţă al serviciului.
yy Conţinutul serviciilor Premium şi informaţiile
legate de serviciu, inclusiv interfaţa
utilizatorului, se pot modifica. Consultaţi
website-ul fiecărui serviciu pentru cele mai
recente informaţii.
yy Dacă doriţi să modificaţi setarea ţării,
accesaţi [Setări] > [REŢEA] > [Setare serviciu
smart] > [Setare ţară]. Selectaţi [Manual] şi
apăsaţi ENTER (b) în meniul
Operare 55
Utilizarea LG Smart
World
Puteţi folosi serviciile aplicaţiei LG pe acest player
prin Internet. Puteţi găsi uşor şi descărca diverse
aplicaţii din LG Smart World.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
21).
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectaţi [LG Smart World] şi apăsaţi ENTER (b).
Autentificare
Pentru a utiliza caracteristica [LG Smart World],
trebuie să vă autentificaţi în contul dvs.
1. Din meniul principal, selectaţi pictograma [ ] şi
apăsaţi ENTER (b).
2. Completaţi câmpul [ID] şi [Parolă] folosind
tastatura virtuală.
Dacă nu aveţi un cont, apăsaţi butonul colorat
în roşu (R) pentru a vă înregistra.
3. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta [OK] şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a vă autentifica în
contul dvs.
Dacă selectaţi caseta de validare [Conectare
auto.], ID-ul şi parola dvs. sunt reţinute şi sunteţi
autentificat automat fără să le introduceţi.
,,Notă
4. Selectaţi o categorie folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
6. Apăsaţi ENTER (b) în timp ce pictograma
[instalare] este evidenţiată. Aplicaţia va fi
instalată pe player.
Pentru a instala o aplicaţie pe player, utilizatorul
trebuie să se autentifice. Consultaţi pagina 55
pentru mai multe informaţii despre autentificare.
7. Apăsaţi butonul roşu (R) pentru a afişa ecranul
[Aplicaţiile mele].
8. Selectaţi aplicaţia instalată şi apăsaţi ENTER (b)
pentru a o executa.
,,Notă
yy În funcţie de regiune, este posibil ca
serviciul [LG Smart World], [Aplicaţiile mele]
şi funcţia [Căutare] să nu fie disponibile.
yy Pentru a instala aplicaţia plătită, trebuie să
fiţi membru plătitor. Vizitaţi www.lgappstv.
com pentru mai multe informaţii.
4
Operare
5. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta o
aplicaţie şi apăsaţi ENTER (b) pentru a afişa
informaţiile.
Pentru a vizualiza informaţiile despre contul şi
aplicaţiile dvs., selectaţi pictograma
[ ] şi apăsaţi ENTER (b) în meniul principal şi
selectaţi opţiunea [My Page].
56 Operare
Căutarea conţinutului online
Dacă aveţi dificultăţi în găsirea conţinutului specific
din serviciile online, puteţi folosi funcţia de căutare
integrată introducând cuvinte cheie în meniul [ ].
1. Apăsaţi HOME ( ).
2. Selectaţi pictograma [ ] din meniul de start
folosind W/S/A/D şi apăsaţi ENTER (b).
Meniul [ ] apare pe ecranul cu tastatura
virtuală.
Utilizarea meniului My
Apps
Puteţi deplasa sau şterge o aplicaţie instalată în
meniul [Aplicaţiile mele].
1. Apăsaţi HOME ( ).
2. Selectaţi [Aplicaţiile mele] şi apăsaţi ENTER (b).
3. Apăsaţi ENTER (b). Tastatura virtuală apare
automat.
4. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta litere,
apoi apăsaţi ENTER (b) pentru a confirma
selecţia dvs. pe tastatura virtuală.
5. Când terminaţi de introdus cuvântul cheie,
selectaţi [ ] şi apăsaţi ENTER (b) pentru a afişa
rezultatul căutării.
4
Operare
6. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta
conţinutul dorit şi apăsaţi ENTER (b) pentru a
vă deplasa direct la conţinutul selectat.
,,Notă
yy În funcţie de regiune, este posibil ca
serviciul [LG Smart World], [Aplicaţiile mele]
şi funcţia [Căutare] să nu fie disponibile.
yy Funcţia de căutare nu caută conţinut în
toate serviciile online. Funcţionează numai
în anumite servicii online.
3. În meniul [Aplicaţiile mele], apăsaţi butonul roşu
(R).
Deplasarea unei aplicaţii
1. Selectaţi o aplicaţie şi apăsaţi ENTER (b) pentru
a afişa opţiunile.
2. Utilizaţi W/S pentru a selecta [Mişcare] şi
apăsaţi ENTER (b).
3. Utilizaţi W/S/A/D pentru a selecta o poziţie
în care doriţi să o deplasaţi şi apăsaţi ENTER (b).
Ştergerea unei aplicaţii
1. Selectaţi o aplicaţie şi apăsaţi ENTER (b) pentru
a afişa opţiunile.
2. Folosiţi W/S pentru a selecta [Şterge] şi
apăsaţi ENTER (b).
3. Utilizaţi A/D pentru a selecta [OK] şi apăsaţi
ENTER (b).
,,Notă
În funcţie de regiune, este posibil ca serviciul
[LG Smart World], [Aplicaţiile mele] şi funcţia
[Căutare] să nu fie disponibile.
Operare 57
Utilizarea tehnologiei
Bluetooth
Despre Bluetooth
Bluetooth® este o tehnologie de comunicare
wireless pentru conexiuni pe rază scurtă.
Raza disponibilă este de aproximativ 10 metri.
(Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care
conexiunea are interferenţe de la alte dispozitive
electronice sau conectaţi Bluetooth-ul în alte
camere.)
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei wireless Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia wireless Bluetooth®
poate fi utilizat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei wireless Bluetooth®.
Dispozitive disponibile : Telefon mobil, MP3, laptop,
PDA
Pentru a utiliza tehnologia wireless Bluetooth,
dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite
profiluri. Acest aparat este compatibil cu
următoarele profiluri.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Sincronizarea unităţii dvs. cu
dispozitivul Bluetooth
Înainte de a începe procedura de sincronizare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată în
aparatul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de sincronizare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Selectaţi funcţia Bluetooth apăsând FUNCTION.
Apare “BT READY” în fereastra de afişare.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi efectuarea
operaţiunii de sincronizare. Atunci când căutaţi
acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă
de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca “LGHTS”.
3. Când acest aparat este corect sincronizat cu
dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul Bluetooth
de pe unitate se aprinde şi in fereastra de afisaj
apare “BTPAIRED”.
,,Notă
În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
sincronizare.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs,
consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului
Bluetooth.
,,Notă
Dacă modificati functionarea unităţii, funcţia
Bluetooth este deconectată şi trebuie să
efectuaţi din nou sincronizarea.
4
Operare
Profiluri Bluetooth
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
58 Operare
,,Notă
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în
care există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth cu
acest aparat.
yy Sincronizarea este limitată la singur un
dispozitiv Bluetooth per unitate şi multisincronizarea nu este acceptată.
yy Deşi distanţa dintre Bluetooth şi unitate este
mai mică de 10 m, există obstacole între
cele două, şi dispozitivul Bluetooth nu poate
fi conectat.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Atunci când Bluetooth-ul nu este conectat,
“BT READY” apare pe afişaj.
4
Operare
yy Conectarea va fi întreruptă când
apar interferente electrice din cauza
dispozitivelor ce folosesc aceeaşi frecvenţă,
cum ar fi echipamente medicale, microunde
sau dispozitive wireless LAN.
yy Conectarea va fi întreruptă când cineva se
interpune intre dispozitivul Bluetooth şi
player.
yy Dacă distanţa dintre Bluetooth şi unitate
este mai mare, calitatea sunetului scade şi
conexiunea va fi întreruptă când distanţa
dintre Bluetooth şi unitate depăşeşte raza
de funcţionare a Bluetooth-ului.
yy Dispozitivul wireless Bluetooth este
deconectat, dacă opriţi unitatea principală
sau puneţi dispozitivul la mai mult de 10 m
de unitatea principală.
Depanare 59
Depanare
General
Simptom
Cauză şi soluţie
Aparatul nu porneşte.
yy Conectaţi bine cablul de alimentare la priză.
Aparatul nu începe redarea.
yy Introduceţi un disc care poate fi redat. (Verificaţi tipul discului,
sistemul de culoare şi codul regional).
yy Aşezaţi discul cu partea înregistrată în jos.
yy Curăţaţi discul.
yy Dezactivaţi funcţia de clasificare sau schimbaţi nivelul de clasificare.
Dispozitivul de stocare USB
conectat nu este recunoscut.
yy Încercaţi să folosiţi un alt cablu USB, deoarece este posibil ca unele
cabluri USB să nu suporte suficient curent pentru funcţionarea USB
normală.
yy Dacă folosiţi o extensie de cablu USB sau USB HUB, este posibil ca
dispozitivele USB să nu fie recunoscute.
yy Nu este acceptat un dispozitiv USB care necesită instalarea unui
program suplimentar când este conectat la computer.
yy Această unitate acceptă doar unitate flash USB şi unitate HDD externă
cu format FAT32 sau NTFS.
yy Pe discul DVD redat nu sunt înregistrate unghiuri multiple.
Fişierele muzică/foto/film nu
pot fi redate.
yy Fişierele nu sunt înregistrate într-un format pe care aparatul să-l poată
reda.
yy Aparatul nu suportă codecul fişierului film.
Telecomanda nu funcţionează
correct.
yy Telecomanda nu este îndreptată către senzorul aparatului.
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
yy Bateria telecomenzii este consumată.
Aparatul este în priză, însă nu
se aprinde şi nu se stinge.
Aparatul nu funcţionează
normal.
Puteţi reseta aparatul astfel.
yy Scoateţi cablul de alimentare, aşteptaţi cel puţin cinci secunde şi
introduceţi-l din nou.
5
Depanare
Unghiul nu poate fi schimbat.
60 Depanare
Reţea
Simptom
Cauză şi soluţie
Caracteristica BD-Live nu
funcţionează.
yy Este posibil ca dispozitivul USB conectat să nu aibă spaţiu suficient.
Conectaţi un dispozitiv USB care are cel puţin 1 GB spaţiu liber.
yy Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect la reţeaua locală şi că are
acces la internet (a se vedea paginile 21).
yy Este posibil ca viteza lăţimii de bandă să nu fie destul de mare pentru
a utiliza caracteristicile BD-Live. Contactaţi furnizorul de servicii
internet (ISP) – se recomandă creşterea vitezei benzii.
yy Opţiunea [Conexiune BD-LIVE] din meniul [Setări] este setată pe
[Interzis]. Setaţi opţiunea pe [Permis].
Serviciile de redare video (cum
ar fi YouTube™ etc.) se opresc
adesea sau apare fenomenul
de „buffering” în timpul redării
yy Este posibil ca viteza lăţimii de bandă să nu fie destul de mare pentru
furnizarea serviciilor video. Contactaţi furnizorul de servicii internet
(ISP) – se recomandă creşterea vitezei benzii.
Pe lista dispozitivelor nu sunt
afişate.servere media.
yy Pe serverul dvs. media rulează un software de tip „firewall” sau un
software antivirus. Opriţi firewall-ul sau antivirus-ul care rulează pe
serverul dvs media.
yy Playerul nu este conectat la reţeaua locală la care este conectat
serverul media.
5
Depanare
Depanare
61
Imagine
Simptom
Cauză şi soluţie
Nu există imagine.
yy Selectaţi modul de intrare video corespunzător la televizor, astfel încât
imaginea de la aparat să apară pe ecranul televizorului.
yy Efectuaţi corect conexiunea video.
yy Verificaţi dacă opţiunea [Setările Color HDMI] din meniul [Setări]
este setată pe elementul corespunzător, care este în concordanţă cu
conexiunea dvs. video.
yy Este posibil ca televizorul dvs. să nu suporte rezoluţia pe care aţi
setat-o la player. Schimbaţi rezoluţia pe una pe care o acceptă
televizorul dvs.
yy Mufa HDMI OUT a playerului este conectată la un dispozitiv DVI care
nu suportă protecţie a drepturilor de autor.
Există zgomot de imagine
yy Redaţi un disc înregistrat într-un sistem de culoare diferit de cel al
televizorului dvs.
yy Setaţi rezoluţia pe care o acceptă televizorul dvs.
Redarea discurilor Blu-ray 3D
nu este 3D.
yy Conectaţi playerul la televizor cu cablul HDMI (tip A, Cablu HDMI™ de
mare viteză).
yy Este posibil ca televizorul dvs. să nu suporte „Format HDMI 3D
obligatoriu”.
yy Opţiunea [Mod 3D] din meniul [Setări] este dezactivată [Oprit]. Setaţi
opţiunea pe [Pornit].
Simptom
Cauză şi soluţie
Nu există sunet sau sunetul
este distorsionat.
yy Aparatul este în modul de scanare, redare lentă sau pauză.
yy Volumul sunetului este redus.
Suport pentru clienţi
Puteţi actualiza playerul cu ajutorul celui mai nou software, pentru a îmbunătăţi funcţionarea produsului şi/
sau pentru a aduce noi caracteristici. Pentru a obţine cele mai noi programe software pentru acest player
(dacă au fost făcute actualizări), vizitaţi http://www.lg.com sau contactaţi centrul LG Electronics de relaţii cu
clienţii.
Observaţie cu privire la software-ul „open source”
Pentru a obţine codul sursă corespunzător conform GPL, LGPL şi al altor licenţe „open source”, vizitaţi
http://opensource.lge.com. Toţi termenii legaţi de licenţă, toate precizările juridice legate de garanţie şi
observaţiile legate de drepturile de autor, la care se face referire, sunt disponibile pentru a fi descărcate
împreună cu codul sursă.
Depanare
Sunet
5
62 Anexă
Folosirea telecomenzii
livrate la un televizor
Setarea telecomenzii pentru
a o putea utiliza la televizorul
dvs.
Puteţi controla televizorul cu ajutorul butoanelor de
mai jos.
Puteţi controla televizorul cu telecomanda livrată.
Dacă televizorul dvs. se află în tabelul de mai jos,
setaţi codul respectiv al producătorului.
1. În timp ce ţineţi apăsat butonul 1 (TV POWER)
introduceţi codul producătorului televizorului
dvs. cu ajutorul butoanelor numerice (vezi
tabelul de mai jos).
6
Producător
Număr de cod
LG
1 (implicit), 2
Zenith
1, 3, 4
Dacă apăsaţi
Puteţi
GoldStar
1, 2
1 (TV POWER)
Deschide sau închide
televizorul.
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
AV/INPUT
Comută sursa de intrare
între televizor şi alte surse
de intrare.
Hitachi
4
PR/CH W/S
Scanează în sus şi în jos prin
canalele memorate.
VOL +/–
Reglează volumul
televizorului.
,,Notă
Anexă
În funcţie de aparatul conectat, este posibil să
nu puteţi controla televizorul cu ajutorul unora
dintre butoane.
2. Eliberaţi butonul 1 (TV POWER) pentru a
finaliza setarea.
În funcţie de televizor, este posibil ca unele
butoane sau chiar toate să nu funcţioneze chiar şi
după introducerea codului corect al producătorului.
Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, este posibil ca
numărul de cod să revină la setarea iniţială implicită.
Setaţi din nou numărul de cod corespunzător.
Anexă 63
Actualizarea softwareului reţelei
Notificare de actualizare a
reţelei
Din când în când, pot fi disponibile îmbunătăţiri
de performanţă şi/sau caracteristici sau servicii
suplimentare pentru aparatele conectate la o reţea
locală cu bandă lată. Dacă există un nou software
disponibil şi aparatul este conectat la o reţea locală
cu bandă lată, playerul vă va informa cu privire la
actualizări astfel.
Actualizare software
Puteţi actualiza playerul cu ajutorul celui mai
nou software, pentru a îmbunătăţi funcţionarea
produsului şi/sau pentru a adăuga noi caracteristici.
Puteţi actualiza software-ul conectând aparatul
direct la serverul de actualizare software.
,,Notă
yy Înainte de a actualiza software-ul playerului
dvs., scoateţi orice disc şi dispozitiv USB din
aparat.
yy Înainte de a actualiza software-ul playerului
dvs., opriţi aparatul şi apoi porniţi-l din nou.
Opţiunea 1:
yy În timpul procedurii de actualizare a
software-ului, nu opriţi playerul, nu
întrerupeţi alimentarea cu curent şi nu
apăsaţi niciun buton.
1. Meniul de actualizare va apărea pe ecran când
opriţi playerul.
yy Dacă anulaţi actualizarea, opriţi aparatul şi
apoi porniţi-l pentru stabilitate.
2. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea dorită
şi apoi apăsaţi ENTER (b).
yy Acest aparat nu poate fi adus la o versiune
anterioară de software.
1. Verificaţi conexiunea reţelei şi setările (paginile
21).
2. Selectaţi opţiunea [Software] în meniul [Setări]
şi apoi apăsaţi ENTER (b).
3. Selectaţi opţiunea [Actualizare] şi apăsaţi
ENTER (b).
Porneşte actualizarea softwareului.
[Anulează]
Ieşire din meniul de actualizare
şi deconectare de la sursă.
Opţiunea 2:
Dacă actualizarea de software este disponibilă pe
serverul de actualizare, în partea de jos a meniului
Home apare iconiţa „Actualizare”.
Apăsaţi butonul albastru (B) pentru a începe
procedura de actualizare.
6
Anexă
[OK]
Playerul va căuta cele mai recente actualizări.
,,Notă
yy Dacă apăsaţi ENTER (b) în timp ce sunt
căutate actualizările, procesul se încheie.
yy Dacă nu există nicio actualizare disponibilă,
apare mesajul „Nu a fost găsită nicio versiune
nouă”. Apăsaţi ENTER (b) pentru a reveni la
[Meniu Principal].
64 Anexă
4. Dacă există o versiune mai nouă, apare mesajul
“Doriţi să actualizaţi?”.
5. Selectaţi [OK] pentru a începe actualizarea.
(Dacă selectaţi [Anulează], actualizarea se
încheie).
6. Playerul începe descărcarea celei mai recente
actualizări de pe server. (Descărcarea va dura
câteva minute, în funcţie de starea reţelei dvs.
locale)
7. Când descărcarea este completă, apare mesajul
„Download-ul s-a finalizat. Doriţi să actualizaţi?”.
8. Selectaţi [OK] pentru a începe actualizarea.
(Dacă selectaţi [Anulează], actualizarea se
încheie şi fişierul descărcat nu va putea fi
utilizat din nou. Pentru a actualiza softwareul data următoare, procedura de actualizare a
softwareului trebuie luată de la început).
>>Precauţii
Nu opriţi alimentarea cu curent în timpul
actualizării de software.
9. Când actualizarea este completă, alimentarea va
fi oprită automat în câteva secunde.
10. Porniţi din nou aparatul. Sistemul funcţionează
acum cu noua versiune.
,,Notă
6
Anexă
Este posibil ca funcţia de Actualizare software
să nu poată fi utilizată în mod corespunzător, în
funcţie de conexiunea dvs. la internet. În acest
caz, puteţi obţine cel mai recent software de
la Centrul de service LG Electronics autorizat
atunci când vă actualizaţi playerul. Consultaţi
„Suport pentru clienţi” de la pagina 61.
Anexă 65
Informaţii suplimentare
Cerinţe pentru fişiere
Fişiere film
Fişier
Localizare
Fişier
Extensie
Format de codec
Disc,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(fără DRM), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Numai redare
standard)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(fără DRM), “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Numai redare
standard)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Format
audio
Subtitrare
Fişiere muzică
Fişier
Localizare
Fişier
Extensie
Frecvenţa de
eşantionare
Disc,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(fără DRM),
“.flac”
în limitele 32 şi 48 kHz
(WMA),
în limitele 16 şi 48 kHz
(MP3)
în limitele 32 şi
192 kbps (WMA),
în limitele 32 şi
320 kbps (MP3)
Acest player nu
suportă unele fişiere
wav.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(fără DRM)
în limitele 32 şi 48 kHz
(WMA),
în limitele 16 şi 48 kHz
(MP3)
în limitele 32 şi
192 kbps (WMA),
în limitele 32 şi
320 kbps (MP3)
Acest player nu
suportă unele fişiere
wav.
Rata de eşantionare
Notă
Fişier
Localizare
Disc,
USB,
DLNA
Fişier
Extensie
Recomandat
Dimensiuni
“.jpg”, “.jpeg”, Mai puţin de 4.000 x 3.000 x 24 biţi/pixel
“.png”, “.gif” Mai puţin de 3.000 x 3.000 x 32 biţi/pixel
Notă
Fişierele imagine foto cu
compresie fără pierderi şi
progresive nu sunt suportate.
yy Bundle-ul furnizat pentru versiunea Macintosh are limitări în ceea ce priveşte compatibilitatea fişierelor,
precum ASF, WMA şi WMV.
Anexă
Fişiere foto
6
66 Anexă
,,Notă
yy Lungimea maximă a numelui fişierului este
de 180 caractere.
yy Număr maxim de fi şiere / folder: Sub 2000
(număr total de fi şiere şi foldere)
yy În funcţie de mărimea şi numărul fişierelor,
citirea conţinutului suportului media poate
dura câteva minute.
yy Compatibilitatea fişierelor poate diferi în
funcţie de server.
yy Deoarece compatibilitatea pe un server
DLNA se testează pe un mediu de server
DLNA bundle (Nero MediaHome 4 Essentials,
pentru Windows), cerinţele pentru fişiere şi
funcţiile de redare pot diferi în funcţie de
serverele media.
yy Cerinţele pentru fişiere de la pagina 65 nu
sunt compatibile întotdeauna. Pot exista
unele restricţii în funcţie de caracteristicile
fişierelor şi de capacitatea serverului media.
yy edarea fişierelor de subtitrare a
videoclipurilor este posibilă numai de pe
serverul media DLNA creat de softwareul Nero MediaHome 4 Essentials, furnizat
împreună cu acest pachet al playerului.
yy Fişierele de pe suporturi media amovibile,
cum ar fi USB drive, DVD drive etc. pot să nu
fie partajate corect pe serverul media.
6
yy Acest aparat nu suportă fişiere MP3 cu ID3
Tag încorporat.
Anexă
yy Este posibil ca timpul total de redare al
fişierelor audio indicat pe ecran să nu fie
corect pentru fişierele VBR.
yy Fişierele film HD aflate pe CD/DVD sau
USB 1.0/1.1 este posibil să nu fie redate
corect. Pentru redarea fişierelor film HD se
recomandă Disc Blu-ray sau USB 2.0.
yy Acest player acceptă profil H.264/MPEG4 AVC principal, ridicat la nivelul 4.1. Este
posibil ca un fişier cu un nivel mai ridicat să
nu fie acceptat.
yy Acest player nu suportă fişiere înregistrate
cu GMC*1 sau Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
,,Notă
yy Un fişier “avi” codat cu codec-ul “WMV 9” nu
este acceptat.
yy Acest player redă fişiere UTF-8 chiar dacă are
conţinut cu subtitrare Unicode. Acest player
nu redă fişiere de subtitrare Unicode pur.
yy În funcţie de tipul fişierelor sau de
modalitatea de înregistrare, este posibil ca
redarea să nu se poată efectua.
yy Un disc care a fost înregistrat cu opţiunea
„multi-session” pe un computer normal nu
este acceptat pe acest player.
yy Pentru a reda un fişier video, denumirea
acestuia şi denumirea fişierului de subtitrare
trebuie să fie aceeaşi.
yy Dacă codec-ul video este MPEG2 TS sau
MPEG2 PS, subtitrarea nu apare.
yy Când redaţi un fişier video cu o extensie
precum “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” sau “.m2t”,
este posibil ca player-ul dvs. să nu accepte
fişierele de subtitrare.
yy Compatibilitatea codecului Video/ Audio
poate fi diferită în funcţie de fişierul video.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Acest player poate reda discuri în format AVCHD.
Aceste discuri sunt înregistrate şi utilizate în mod
normal la camere video.
yy Formatul AVCHD este un format de cameră video
digitală cu definiţie înaltă.
yy Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate comprima
imaginile cu o eficienţă mai mare decât cea
a formatului convenţional de comprimare a
imaginilor.
yy Unele discuri AVCHD utilizează formatul
„x.v.Colour”.
yy Este posibil ca unele discuri în format AVCHD
să nu poată fi redate, în funcţie de starea
înregistrării.
yy Discurile în format AVCHD trebuie finalizate.
yy „x.v.Colour” oferă o gamă mai largă de culori
decât discurile DVD normale pentru camere
video.
Anexă 67
Despre DLNA
Acest player este un player media digital certificat
DLNA şi poate prezenta şi reda conţinuturi film, foto
şi muzică de pe serverul media digital compatibil
cu DLNA (PC şi echipamente electronice).
Digital Living Network Alliance (DLNA)
este o organizaţie interindustrială pentru
produse electronice de larg consum, industria
echipamentelor de calcul şi companii de telefonie
mobilă. Digital Living le oferă consumatorilor o
modalitate facilă de partajare a conţinuturilor
media digitale prin reţeaua dvs. locală.
Logo-ul de certificare DLNA uşurează identificarea
produselor care respectă Îndrumările de
interoperabilitate DLNA. Acest aparat respectă
Îndrumările de interoperabilitate DLNA v1.5.
În momentul în care la acest player este conectat
un PC pe care rulează un software de server DLNA
sau alt aparat compatibil cu DLNA, este posibil să fie
necesare unele modificări ale setărilor software-ului
sau aparatului respectiv. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale software-ului sau aparatului pentru mai
multe informaţii.
Anumite cerinţe de sistem
Pentru redare video cu înaltă definiţie:
yy Display cu înaltă definiţie care să aibă mufe de
intrare HDMI.
yy Disc BD-ROM cu conţinut cu definiţie înaltă.
yy Deoarece formatul BD-ROM este nou, sunt
posibile anumite probleme de disc, conexiune
digitală şi alte probleme de compatibilitate.
Dacă întâmpinaţi probleme de compatibilitate,
contactaţi un centru autorizat de service pentru
clienţi.
yy Această unitate vă permite să vă bucurați
de funcții ca imagine-în-imagine, pachete
secundare audio și virtuale etc, cu BD-ROM
care acceptă BONUSVIEW (versiunea 2 BD-ROM
profilul 1 versiunea 1.1). Imaginea secundară
şi sunetul secundar pot fi redate de pe un disc
compatibil cu funcţia picture-in-picture (imagine
în imagine). Pentru metoda de redare, consultaţi
instrucţiunile discului.
yy Vizualizarea conţinutului cu înaltă definiţie şi
convertirea conţinutului unui DVD standard
pot necesita o intrare cu capacitate HDMI sau o
intrare DVI cu capacitate HDCP la aparatul dvs.
yy Unele discuri BD-ROM şi DVD pot restricţiona
utilizarea unor comenzi sau caracteristici.
yy Puteţi utiliza un dispozitiv USB pentru stocarea
unor informaţii legate de disc, inclusiv conţinutul
descărcat online. Discul pe care îl utilizaţi va
controla perioada în care sunt reţinute aceste
informaţii.
6
Anexă
yy Pentru unele conţinuturi sunt necesare intrări
DVI cu capacitate HDMI sau HDCP pe aparatul de
vizionare (conform specificaţiilor autorilor discului).
Notă cu privire la
compatibilitate
68 Anexă
Specificaţii pentru ieşirea audio
Mufă/setare
Sursă
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Re-encode *3
Flux de informaţii *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Este posibil ca sunetul secundar şi interactiv să
nu fie inclus în fluxul de informaţii la ieşire dacă
opţiunea [Ieşire digitală] este setată pe [Flux
de informaţii]. (Cu excepţia codecului LPCM:
ieşirea include întotdeauna sunet interactiv şi
secundar).
*2 Acest player selectează automat sunet HDMI
conform capacităţii de decodare a dispozitivului
HDMI conectat, chiar dacă opţiunea [Ieşire
digitală] este setată pe [Flux de informaţii].
6
Anexă
*3 Dacă opţiunea [Ieşire digitală] este setată pe
[DTS re-encode], semnalul audio este limitat la
48 kHz şi 5.1Ch. Dacă opţiunea [Ieşire digitală]
este setată pe [DTS re-encode], sunetul DTS Reencode este redat pentru discurile BD-ROM,
iar sunetul original este redat pentru celelalte
discuri (cum ar fi [Flux de informaţii]).
yy Sunetul este redat ca PCM 48 kHz/16 biţi pentru
fişiere MP3/WMA şi PCM 44.1 kHz/16 biţi pentru
Audio CD în timpul redării.
yy La conexiunea audio digital (HDMI OUT), este
posibil să nu se audă sunetul butonului Disc
Menu (Meniu disc) la BD-ROM dacă opţiunea
[Ieşire digitală] este setată pe [Flux de informaţii].
yy Dacă formatul audio al ieşirii digitale nu se
potriveşte cu capacităţile receiverului dvs.,
receiverul va produce un sunet puternic,
distorsionat sau nu se va auzi nici un sunet.
yy Puteţi obţine sunet surround digital pe mai
multe canale printr-o conexiune digitală numai
dacă receiverul dvs. este echipat cu un decodor
digital pe mai multe canale.
yy Această setare nu este disponibilă în cazul
semnalului provenit de la un dispozitiv extern.
Anexă 69
Lista codurilor regionale
Alegeţi un cod regional din această listă.
Regiune
Cod Regiune
Cod Regiune
Cod Regiune
Cod
Afganistan
AF Fiji
FJ Monaco
MC Singapore
SG
Argentina
AR Finlanda
FI Mongolia
MN Republica Slovacă
SK
Australia
AU Franţa
FR Maroc
MA Slovenia
SI
Austria
AT Germania
DE Nepal
NP Africa de Sud
ZA
Belgia
BE Marea Britanie
GB Olanda
NL Coreea de Sud
KR
Bhutan
BT Grecia
GR Antilele Olandeze
AN Spania
ES
Bolivia
BO Groenlanda
GL Noua Zeelandă
NZ Sri Lanka
LK
Brazilia
BR Hong Kong
HK Nigeria
NG Suedia
SE
Cambodgia
KH Ungaria
HU Norvegia
NO Elveţia
CH
Canada
CA India
IN Oman
OM Taiwan
TW
Chile
CL Indonezia
ID Pakistan
PK Thailanda
China
CN Israel
IL Panama
PA Turcia
TR
Columbia
CO Italia
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Congo
CG Jamaica
JM Filipine
PH Ucraina
UA
Costa Rica
CR Japonia
JP Polonia
PL Statele Unite
US
Croaţia
HR Kenya
KE Portugalia
PT Uruguay
UY
RO Uzbekistan
UZ
Republica Cehă
CZ Kuwait
Danemarca
DK Libia
LY Federaţia Rusă
RU Vietnam
VN
Ecuador
EC Luxemburg
LU Arabia Saudită
SA Zimbabwe
ZW
Egipt
EG Malaezia
MY Senegal
SN
El Salvador
SV Maldive
MV
6
Etiopia
ET Mexic
MX
Anexă
KW România
TH
70 Anexă
Lista codurilor de limbă
Folosiţi această listă pentru a introduce limba dorită pentru următoarele setări iniţiale: [Audio Disc],
[Subtitrarea discului], [Meniul Disc].
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Limbă
Cod
Afar
6565
Franceză
7082
Afrikaans
6570
Frisiană
7089
Lituaniană
7684
Sindhi
8368
Macedoneană
7775
Singaleză
Albaneză
8381
Galiciană
8373
7176
Malgaşă
7771
Slovacă
Ameharic
6577
8375
Georgiană
7565
Malaeză
7783
Slovenă
Arabă
8376
6582
Germană
6869
Malayalam
7776
Spaniolă
6983
Armeană
7289
Greacă
6976
Maori
7773
Sudaneză
8385
Assameză
6583
Groenlandeză
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldovenească
7779
Suedeză
8386
Azerbaijană
6590
Gujarati
7185
Mongolă
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Bască
6985
Ebraică
7387
Nepaleză
7869
Tamil
8465
Bengaleză; Bangla 6678
Hindi
7273
Norvegiană
7879
Telugu
8469
Bhutaneză
6890
Maghiară
7285
Oriya
7982
Thailandeză
8472
Bihari
6672
Islandeză
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Bretonă
6682
Indoneziană
7378
Pashto, Pushto
8083
Turcă
8482
Bulgară
6671
Interlingua
7365
Persană
7065
Turkmenă
8475
Burmeză
7789
Irlandeză
7165
Polonă
8076
Twi
8487
Bielorusă
6669
Italiană
7384
Portugheză
8084
Ucraineană
8575
8185
Urdu
8582
Uzbekă
8590
Chineză
9072
Japoneză
7465
Quechua
6
Croată
7282
Kannada
7578
Retoromană
Anexă
Cod
Cehă
6783
Kashmiri
7583
Română
8279
Vietnameză
8673
Daneză
6865
Kazakhă
7575
Rusă
8285
Volapük
8679
Olandeză
7876
Kirghiză
7589
Samoană
8377
Velşă
6789
Engleză
6978
Coreeană
7579
Sanscrită
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Kurdă
7585
Galeza scoţiană
7168
Xhosa
8872
Estonă
6984
Laoţiană
7679
Sârbă
8382
Idiş
7473
Feroeză
7079
Latină
7665
Sârbo-croată
8372
Yoruba
8979
Fiji
7074
Letonă, Lettish
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finlandeză
7073
Lingala
7678
Anexă
71
Mărci comerciale şi
licenţe
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ şi logo-urile sunt mărci comerciale
ale Blu-ray Disc Association.
Fabricat sub licenţă, numere patente SUA:
5.956.674; 5.974.380; 6.226.616; 6.487.535;
7.392.195; 7.272.567; 7.333.929; 7.212.872 şi alte
patente SUA şi internaţionale existente sau în
curs de eliberare. DTS-HD, Simbolul, & DTS-HD şi
Simbolul împreună sunt mărci înregistrate & DTSHD Master Audio este marcă înregistrată a DTS,
Inc. Produsul include software. © DTS, Inc. Toate
drepturile rezervate.
„DVD Logo” este marcă comercială a DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
„AVCHD” şi logo-ul „AVCHD” sunt mărci comerciale
ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
Java este marcă Oracle sau /şi asociaţii săi.
DivX®, DivX Certified® i logourile associate sunt
marcă Rovi Corporation sau a filialelor sale și sunt
utilizare numai cu licență.
„x.v.Colour” este marcă comercială a Sony
Corporation.
Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul cu doi D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
DLNA®, logo-ul DLNA şi DLNA CERTIFIED® sunt
mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci de
certificare ale Digital Living Network Alliance.
6
Anexă
Termenii de HDMI şi interfaţă HDMI multimedia
de înaltă definiţie, precum şi sigla şi mărcile
comerciale sau mărcile comerciale înregistrate
ale LLC de licenţiere HDMI în Statele Unite şi în
alte ţări.
72 Anexă
Notă Cinavia
Tehnologia fără fir Bluetooth® este un sistem
care permite contactul radio între dispozitive
electronice, la o distanţă de maxim 10 metri.
Conectarea aparatelor prin tehnologia fără fir
Bluetooth® nu presupune niciun fel de modificări.
Un telefon mobil care are încorporată tehnologia
fără fir Bluetooth® poate fi utilizat prin Cascade
dacă conexiunea a fost făcută prin tehnologia
fără fir Bluetooth®.
Însemnul şi logo-urile corespunzătoare
cuvântului Bluetooth® sunt proprietatea
Bluetooth® SIG, Inc. şi orice utilizare a acestora de
către LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci înregistrate şi nume comerciale
aparţin proprietarilor respectivi.
6
Acest produs utilizează tehnologie Cinavia pentru
a limita utilizarea copiilor neautorizate ale anumitor
filme, videoclipuri precum şi ale coloanelor sonore
ale acestora produse în mod comercial. Când
este detectată utilizarea interzisă a unei copii
neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea sau
copierea vor fi întrerupte.
Mai multe informaţii despre tehnologia Cinavia
sunt oferite la Centrul de Informaţii Online pentru
Consumatori(Online Consumer Information
Center) Cinavia la http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita informaţii suplimentare despre Cinavia
prin poştă, trimiteţi o carte poştală cu adresa
dvs. la: Cinavia Centrul de Informaţii pentru
Consumatori(Consumer Information Center), P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest produs încorporează tehnologie patentată
sub licenţă de la Verance Corporation şi este
protejat de Patentul SUA 7 369 677 şi alte patente
SUA din întreaga lume emise şi aflate în curs
precum protecţia drepturilor de autor şi secretul
profesional în ceea ce priveşte anumite aspecte ale
unei asemenea tehnologii. Cinavia este o marcă
comercială înregistrată a Verance Corporation.
Drepturi de autor 2004-2012 Verance Corporation.
Toate drepturile rezervate de Verance. Ingineria
inversă sau dezasamblarea sunt interzise.
Anexă
Anexă 73
Gracenote®, logoul şi logotipul Gracenote,
precum şi sigla „Powered by Gracenote” sunt
fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci
comerciale ale Gracenote, Inc. în Statele Unite ale
Americii şi/sau în alte ţări.
Tehnologia de recunoaştere a muzicii şi datele
corelate sunt furnizate de către Gracenote®.
Acord de licenţă pentru utilizatorul final
Gracenote®
Această aplicaţie sau dispozitiv conţine software de
la Gracenote, Inc. cu sediul în Emeryville, California
(„Gracenote”). Software-ul de la Gracenote
(„Software Gracenote”) oferă acestei aplicaţii
posibilitatea identificării discului şi/sau fişierelor,
obţinerii de informaţii referitoare la muzică,
inclusiv date privind numele, artistul, piesa şi titlul
(„Date Gracenote”) de la servere online sau din
bazele de date încorporate (denumite colectiv
„Servere Gracenote”), precum şi a îndeplinirii altor
funcţii. Puteţi utiliza Datele Gracenote numai prin
intermediul funcţiilor acestei aplicaţii sau ale acestui
dispozitiv destinate utilizatorului final.
Sunteţi de acord că licenţa dvs. neexclusivă de
utilizare a Datelor Gracenote, a Software-ului
Gracenote şi a Serverelor Gracenote va fi anulată
dacă încălcaţi aceste restricţii. Dacă licenţa
dumneavoastră este anulată, sunteţi de acord
să întrerupeţi în totalitate orice fel de utilizare a
Datelor Gracenote, a Software-ului Gracenote şi a
Serverelor Gracenote. Gracenote îşi rezervă toate
drepturile asupra Datelor Gracenote, a Softwareului Gracenote şi a Serverelor Gracenote, inclusiv
toate drepturile de proprietate. În nicio situaţie,
Gracenote nu va fi obligată să vă plătească în nici un
fel pentru informaţiile pe care le furnizaţi. Sunteţi de
acord ca Gracenote, Inc. să îşi revendice drepturile
împotriva dumneavoastră conform acestui Acord,
în mod direct sau în numele său propriu.
Software-ul Gracenote şi fiecare element din Datele
Gracenote vă sunt licenţiate “ca atare”. Gracenote
nu declară şi nu oferă garanţii, în mod expres sau
implicit, cu privire la acurateţea niciunor date
Gracenote din Serverele Gracenote. Gracenote
îşi rezervă dreptul să şteargă date din Serverele
Gracenote sau să modifice categoriile de date
pentru orice motive considerate suficiente de către
Gracenote. Nu se oferă nicio garanţie că Software-ul
Gracenote sau Serverele Gracenote nu conţin erori
sau că funcţionarea Software-ului Gracenote sau a
Serverelor Gracenote nu va fi întreruptă. Gracenote
nu este obligată să vă furnizeze tipuri sau categorii
de date noi, îmbunătăţite sau suplimentare, pe
care Gracenote le-ar putea furniza în viitor şi are
libertatea de a întrerupe în orice moment furnizarea
serviciilor sale.
GRACENOTE ESTE EXONERATĂ DE TOATE
GARANŢIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV,
DAR NELIMITAT LA, GARANŢIILE IMPLICITE
DE POSIBILITATE DE COMERCIALIZARE, DE
ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME, DE TITLU
ŞI DE NEVIOLARE. GRACENOTE NU GARANTEAZĂ
REZULTATELE CARE VOR FI OBŢINUTE PRIN
UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A
SOFTWARE-ULUI GRACENOTE SAU A ORICĂRUI
SERVER GRACENOTE. ÎN NICIUN CAZ GRACENOTE
NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL
DE DAUNE SECUNDARE SAU CARE REZULTĂ DIN
UTILIZARE SAU PENTRU NICIO PIERDERE DE PROFIT
SAU DE VENITURI.
© Gracenote, Inc. 2009
6
Anexă
Sunteţi de acord să utilizaţi Datele Gracenote,
Software-ul Gracenote şi Serverele Gracenote
numai pentru uzul dvs. personal şi necomercial.
Sunteţi de acord să nu atribuiţi, să nu copiaţi, să
nu transferaţi sau să nu transmiteţi Software-ul
Gracenote sau orice Date Gracenote unei părţi
terţe. SUNTEŢI DE ACORD SĂ NU UTILIZAŢI SAU SĂ
EXPLOATAŢI DATELE GRACENOTE, SOFTWARE-UL
GRACENOTE SAU SERVERELE GRACENOTE, DECÂT
ÎN MODUL EXPRES PERMIS ÎN ACEST DOCUMENT.
Serviciul Gracenote service utilizează un
identificator pentru a urmări, în scop statistic,
interogările. Scopul unui identificator numeric
alocat în mod aleatoriu este de a permite serviciului
Gracenote să numere interogările fără să ştie
nimic despre dumneavoastră. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi pagina de web privind politica
de confidenţialitate a Gracenote pentru serviciul
Gracenote Privacy Policy.
74 Anexă
Specificaţii
General
Cerinţe curent electric
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consum curent
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Dimensiuni (L x H x A)
Aprox. 950 mm x 136 mm x 75 mm
Greutate netă (aprox.)
4,5 kg
Temperatura de operare
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
Intrări/ieşiri
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 pini (tip A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), mufă optică x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (mufă stereo 3,5 mm) x 1
Radio
Gama de frecvenţe FM
87,5-108,0 MHz sau 87,50-108,00 MHz
Amplificator
Capacitate, (RMS), THD 10 %
6
Total
330 W
Faţă
60 W x 2
Spate
30 W x 2
Subwoofer
150 W
Anexă
Anexă 75
Sistem
Laser
Laser semiconductor
Lungime de undă
405 nm / 650 nm
Sistem semnal
Sistem TV color PAL/NTSC standard
Port LAN
Mufă Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Alimentare curent Bus (USB)
5 V 0 500 mA
Difuzoare
Subwoofer
1 căi 1 difuzoare
Putere absorbită max.
300 W
Impedanţă
nominală
3Ω
Dimensiuni nete
(L x H x A)
196 mm x 390 mm x 398 mm
Putere absorbită
150 W
Greutate netă
7,4 kg
Cerinţe curent
electric
Consultaţi eticheta
privitoare la
alimentare.
Consum curent
Consultaţi eticheta privitoare la
alimentare.
Tip
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
6
Anexă
76 Anexă
Întreţinere
Observaţii cu privire la discuri
Manevrarea discurilor
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Curăţarea aparatului
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor exterioare
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate
deteriora suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material
plastic să vină în contact cu aparatul un timp
îndelungat.
Întreţinerea aparatului
6
Anexă
Aparatul este un dispozitiv de precizie, care
foloseşte o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică şi
piesele de acţionare a discului sunt murdare sau
uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru
detalii, contactaţi cel mai apropiat centru de service
autorizat.
Nu atingeţi partea înregistrată a discului. Ţineţi
discul de margini, astfel încât să nu rămână
amprente pe suprafaţă. Nu lipiţi hârtie sau bandă
pe disc.
Depozitarea discurilor
După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu
expuneţi discul la lumina solară directă sau la
surse de căldură şi nu-l lăsaţi într-o maşină parcată
expusă la lumina solară directă.
Curăţarea discurilor
Amprentele şi praful de pe disc pot reprezenta
cauzele unei imagini slabe sau ale distorsiunii
sunetului. Înainte de redare, curăţaţi discul cu o
cârpă curată. Ştergeţi discul dinspre centru către
exterior.
Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul,
benzina, tinerul, agenţii de curăţare disponibili pe
piaţă sau spray antistatic special pentru înregistrările
vechi pe vinil.
Anexă 77
Informaţii importante
legate de serviciile de
reţea
Toate informaţiile, datele, documentele,
comunicaţiile, informaţiile descărcate, fişierele,
textele, imaginile, fotografiile, graficele, filmele,
emisiile pe web, publicaţiile, instrumentele,
resursele, software-ul, codurile, programele, appleturile, dispozitivele, aplicaţiile, produsele şi alte
conţinuturi („Conţinut”) şi toate serviciile şi ofertele
(„Serviciile”) furnizate sau puse la dispoziţie de
către sau printr-o terţă parte (fiecare dintre acestea,
„Furnizor de servicii”) reprezintă responsabilitatea
exclusivă a Furnizorului de servicii de la care au
provenit.
Disponibilitatea Conţinutului şi Serviciilor furnizate
de Furnizorul de servicii prin aparatul LGE şi accesul
la acestea pot fi modificate în orice moment, fără
o avertizare prealabilă, inclusiv, dar fără a se limita
la acestea, suspendarea, ştergerea sau încetarea
tuturor sau a oricărei părţi a Conţinutului sau
Serviciilor.
Vă rugăm să reţineţi că LGE nu este responsabilă
pentru niciun Conţinut sau Serviciu furnizat de
Furnizorul de servicii şi de nicio modificare, ştergere
sau încetare a unor astfel de Conţinuturi sau Servicii
şi nu garantează şi nu asigură disponibilitatea
acestora şi nici accesul la ele.
6
Anexă
Dacă aveţi orice întrebări sau probleme legate
de Conţinut sau Servicii, puteţi consulta websiteul Furnizorului de servicii pentru cele mai
recente informaţii. LGE nu este responsabilă sau
răspunzătoare pentru serviciile furnizate clienţilor
legate de Conţinut şi Servicii. Orice întrebare sau
solicitare de servicii legate de Conţinut sau Servicii
trebuie adresată direct Furnizorilor respectivi de
Conţinut şi Servicii.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement