LG BH9540TW Owner's manual

LG BH9540TW Owner's manual
MANUAL DE UTILIZARE
Cinema Sound
9.1 canale
Sistem 3D Blu-ray™/
DVD Home Cinema
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte
de a utiliza aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l
putea consulta ulterior.
BH9540TW (BH9540TW, S94T1-S/C/W, T2, W4-4)
P/NO : SAC36013506
2
Să începem
Informaţii pentru
siguranţă
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta
produsului, care ar putea avea o valoare suficientă
pentru a constitui un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezenţa unor instrucţiuni
importante de operare şi întreţinere
(service) în documentaţia care însoţeşte produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea
altor proceduri decât cele specificate aici pot
provoca expuneri periculoase la radiaţii.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize
sau circuite secundare. Consultaţi pagina de
specificaţii din acest manual de utilizare pentru
mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.
Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite
sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau
deteriorate, ori cu izolaţia ruptă, sunt periculoase.
Oricare dintre aceste situaţii poate provoca
electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic
cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat
scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi
înlocuiţi cablul cu unul identic, printr-un service
autorizat. Protejaţi cablul de alimentare împotriva
abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi
răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o uşă sau
călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor,
prizelor şi punctului în care cablul iese din aparat.
Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateţi
ştecărul din priză. Când instalaţi produsul, asiguraţivă că ştecărul este uşor accesibil.
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
Eliminarea vechiului aparat
1. Toate produsele electrice şi electronice
trebuie eliminate separat de deşeurile
menajere municipale prin unităţi de
colectare dedicate, desemnate de
guvern sau de autorităţile locale.
2. Eliminarea corectă a vechiului dvs. aparat va
ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor.
3. Pentru informaţii mai detaliate despre eliminarea
vechiului dvs. aparat, contactaţi biroul local,
serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea deşeurilor de baterii/acumulatoare
Pb
1. Acest simbol poate fi
asociat cu simboluri
de elemente chimice
pentru mercur (Hg),
cadmiu (Cd) sau plumb
(Pb) dacă bateria conţine
o cantitate mai mare
de 0,0005% de mercur,
0,002% de cadmiu sau
0,004% de plumb.
2. Toate bateriile/acumulatoarele trebuie eliminate
separat de deşeurile menajere municipale prin
unităţi de colectare dedicate, desemnate de
guvern sau de autorităţile locale.
3. Eliminarea corectă a vechilor dvs. baterii/
acumulatoare va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor.
4. Pentru informaţii mai detaliate despre
eliminarea vechilor dvs. baterii/acumulatoare,
contactaţi biroul local, serviciul de eliminare
a deşeurilor sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
1
Să începem
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau
a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi
bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi
paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni
contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru
sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de la punctele
de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Se recomandă să utilizaţi sistemele locale de
rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori.
Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum
ar fi la soare, la foc sau similar.
3
4
Să începem
Observaţia Uniunii Europene pentru produsele
fără fir
1
Să începem
Prin prezenta, LG Electronics declară că acest
produs/aceste produse respectă principalele cerinţe
şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC şi 2011/65/
EU.
Contactaţi următoarea adresă pentru a obţine o
copie a DoC (Declaraţiei de conformitate).
Contactaţi biroul pentru conformitatea acestui
produs:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vă rugăm luaţi în considerare că acesta NU este
un punct de contact al Serviciului Clienţi. Pentru
Informaţii Serviciul Clienţi, consultaţi cardul de
garanţie sau contactaţi furnizorul de la care aţi
achiziţionat acest produs.
Numai pentru utilizare în interior.
Declaraţie privind expunerea la radiaţii RF
Acest echipament trebuie instalat şi utilizat
păstrând o distanţă minimă de 20 cm între radiator
şi corpul dvs.
Observaţii cu privire la drepturile de
autor
yy Datortă faptului că AACS (Sistemul avansat
de acces al conținutului) este aprobat ca fiind
sistemul de protecție al conținutuilui pentru
formatul de disc Blu-ray, există anumite restricții
ca și în cazul utilizării CSS (Sistemul de criptare
a conținutului) pentru formatul DVD, asupra
emiterii semnalului analog, playback-ului și a
conținutului protejat AACS. Utilizarea acestui
produs şi restricţiile impuse acestui produs pot
varia în funcţie de momentul achiziţiei, deoarece
aceste restricţii pot fi adoptate şi/sau modificate
de către AACS după fabricarea acestui produs.
yy Mai mult, BD-ROM Mark și BD+ sunt folosite și ca
sisteme de protecție a conținutului pentru discul
Blu-ray care impune anumite restricții, inclusiv
restricții legate de playback pentru conținutul
protejat BD-ROM Mark și/sau BD+. Pentru a
obţine informaţii suplimentare cu privire la
AACS, marca BD-ROM, BD+ sau la acest produs,
vă rugăm să contactaţi un centru de service
autorizat pentru clienţi.
yy Multe discuri BD-ROM/DVD au un cod de
protecţie la copiere. Din cauza acestui lucru,
trebuie să conectaţi playerul numai direct la
televizor, nu la un video recorder. Conectarea
la un video recorder determină o imagine
distorsionată la discurile protejate la copiere.
yy Acest produs dispune de tehnologie de protejare
a drepturilor de autor, care este protejată prin
patente. SUA şi prin alte drepturi de proprietate
intelectuală. Folosirea acestei tehnologii de
protecţie a drepturilor de autor trebuie autorizată
de către Rovi şi este destinată pentru utilizare
domestică şi pentru alte tipuri de vizionări
limitate, dacă nu există o altă autorizare din
partea Rovi. Demontarea şi dezasamblarea sunt
interzise.
yy Potrivit legii americane a drepturilor de autor
şi a legilor drepturilor de autor din alte ţări,
înregistrarea, utilizarea, afişarea, distribuirea
sau revizuirea neautorizată a programelor
TV, casetelor video, discurilor BD-ROM, DVDurilor, CD-urilor şi a altor materiale face obiectul
răspunderii civile şi/sau penale.
Să începem
5
Observaţie importantă pentru
sistemul TV color
Sistemul color al acestui player diferă în funcţie de
discul care este redat în momentul respectiv.
Numai un televizor cu multisistem de culori poate
recepţiona toate semnalele emise de player.
yy Dacă aveţi un televizor cu sistem de culori PAL,
veţi vedea numai imagini distorsionate dacă
utilizaţi discuri sau conţinuturi video înregistrate
în sistem NTSC.
yy Televizoarele cu multisistem de culori modifică
sistemul de culoare automat, în funcţie de
semnalul de intrare. În cazul în care sistemul de
culoare nu se modifică automat, opriţi aparatul şi
apoi porniţi-l, pentru a vedea imaginile normale
pe ecran.
yy Chiar dacă discul înregistrat în sistemul de
culoare NTSC este afişat corect pe televizorul
dvs., este posibil să nu fie înregistrat corect pe
recorderul dvs.
>>Precauţii
yy Dacă vizionaţi conţinut 3D o perioadă mai
lungă, puteţi ameţi sau obosi.
yy Persoanelor cu invalidităţi, copiilor şi
femeilor gravide nu li se recomandă să
vizioneze un film în modul 3D.
yy Dacă aveţi dureri de cap, ameţeală sau
sunteţi obosit când vizionaţi conţinut în
format 3D, se recomandă insistent să opriţi
redarea şi să vă odihniţi până când vă simţiţi
bine.
1
Să începem
De exemplu, dacă playerul redă un disc înregistrat
în sistemul de culori NTSC, imaginea este redată ca
semnal NTSC.
6
Cuprins
Cuprins
1
Să începem
2
8
8
9
9
9
10
11
11
Informaţii pentru siguranţă
Introducere
– Discuri care pot fi redate şi simboluri
utilizate în acest manual
– Despre afişarea simbolului “7”
– Cod regional
– Selectare sistem
Telecomanda
Panoul frontal
Panoul din spate
2
Conectare
12
13
13
13
Poziţionarea sistemului
Conectarea difuzoarelor
– Ataşarea difuzoarelor la player
– Ataşarea difuzoarelor din spate la
receptorul wireless
Conexiune difuzoare wireless
– Prima configurare a receiverului
wireless
– Împerecherea manuală a receptorului
wireless
Conexiuni la televizor
– Ce este SIMPLINK?
– Funcţie ARC (Audio Return Channel)
(Canal retur audio)
Conectarea antenei
Conexiuni la aparatul extern
– Conexiune AUX
– Conexiune OPTICAL IN
– Conexiune HDMI IN 1/2
Conectare la reţeaua locală
– Conexiune de reţea cu fir
– Configurarea reţelei cu fir
– Conexiune de reţea fără fir
– Configurarea reţelei fără fir
14
14
14
15
16
16
17
18
18
18
19
20
20
21
22
22
3
Setarea sistemului
25
26
26
27
28
29
30
31
32
Setări iniţiale
Setări
– Efectuarea setărilor din Setup
(Configurare)
– Meniul [REŢEA]
– Meniul [DISPLAY]
– Meniu [LIMBĂ]
– Meniu [AUDIO]
– Meniul [BLOCHEAZĂ]
– Meniul [ALTELE]
4
Operare
34
34
35
35
35
36
36
36
37
Efect de sunet
Efect de sunet 3D
Afişajul Meniu de start
– Utilizarea meniului [Acasă]
– Utilizarea SmartShare
Redarea dispozitivelor legate
– Redarea unui disc
– Redarea discurilor Blu-ray 3D
– Redarea unui fişier de pe un disc/
dispozitiv USB
– Redarea unui fişier pe aparat Android
– Redarea unui fişier de pe un server în
reţea
Conectarea la serverul rețelei proprii
pentru PC
– Despre software-ul PC SmartShare
(DLNA)
– Instalarea software-ului PC
SmartShare (DLNA)
– Partajarea fișierelor și dosarelor
– Cerinţe de Sistem
Redare generală
– Operaţiuni de bază pentru conţinut
video şi audio
– Operaţiuni de bază pentru conţinut
foto
– Folosirea meniului discului
– Reluarea redării
– Memorarea ultimei scene
Afişaj pe ecran
– Pentru a controla redarea video
– Pentru a controla vizualizarea foto
38
39
40
40
40
40
41
42
42
42
42
43
43
44
44
45
Cuprins
46
46
46
46
47
47
47
47
48
48
49
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
53
53
54
54
54
54
54
54
54
55
55
56
56
57
Redare avansată
– Redare repetată
– Repetarea unei anumite porţiuni
– Redarea din timpul selectat
– Selectarea unei limbi pentru subtitrare
– Ascultarea unui alt sunet
– Vizionarea dintr-un unghi diferit
– Modificarea formatului imaginii TV
– Schimbarea paginii cu coduri de
subtitrare
– Modificarea modului imagine
– Vizualizarea informaţiilor despre
conţinut
– Modificarea modului de vizualizare a
listei conţinutului
– Selectarea unui fişier de subtitrare
– Ascultarea muzicii în timpul unei
expuneri de diapozitive
– Redare conţinut în 3D
Caracteristici avansate
– Conexiunea Wi-Fi Direct™
– Avantajele Miracast™
– Bucuria BD-Live™
– Navigarea pe web
– LG AV Remote
– Mod sunet privat
– Utilizarea unei tastaturi sau a unui
mouse USB
Operaţiuni la radio
– Pentru a asculta la radio
– Presetarea posturilor radio
– Ştergerea unui post salvat
– Ştergerea tuturor posturilor salvate
– Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe
– Vedeţi informaţiile despre un post
radio
Folosirea Premium
Utilizarea LG Smart World
– Autentificare
– Căutarea conţinutului online
Utilizarea meniului My Apps
58
58
Utilizarea tehnologiei Bluetooth
– Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
5
Depanare
60
60
61
62
62
62
62
Depanare
– General
– Reţea
– Imagine
– Sunet
– Suport pentru clienţi
– Observaţie cu privire la software-ul
„open source”
7
6
Anexă
63
Folosirea telecomenzii livrate la un
televizor
– Setarea telecomenzii pentru a o putea
utiliza la televizorul dvs.
Actualizarea software-ului reţelei
– Notificare de actualizare a reţelei
– Actualizare software
Informaţii suplimentare
– Cerinţe pentru fişiere
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– Despre DLNA
– Anumite cerinţe de sistem
– Notă cu privire la compatibilitate
Specificaţii pentru ieşirea audio
Lista codurilor regionale
Lista codurilor de limbă
Mărci comerciale şi licenţe
Specificaţii
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
– Observaţii cu privire la discuri
Informaţii importante legate de serviciile
de reţea
63
64
64
64
66
66
67
68
68
68
69
70
71
72
74
76
76
76
77
O parte din conţinutul acestui manual poate fi diferit de player-ul dvs. în funcţie de software-ul
player-ului sau de furnizorul de servicii.
1
2
3
4
5
6
8
Să începem
Introducere
1
Discuri care pot fi redate şi simboluri utilizate în acest manual
Să începem
Mediu/termen
Logo
Simbol
e
Descriere
yy Discurile – cum ar fi filmele – care pot fi
cumpărate sau închiriate.
yy Discuri „Blu-ray 3D” şi „Blu-ray 3D ONLY”.
yy Discuri BD-R/RE înregistrate în format BDAV.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy Discuri BD-R/RE care conţin fişiere film, muzică
sau foto.
yy ISO 9660+JOLIET, format UDF şi UDF Bridge
yy Discurile – cum ar fi filmele – care pot fi
cumpărate sau închiriate.
yy Numai în mod video finalizat
yy Suportă şi discurile dual layer
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio CD
(12 cm)
CD-R/RW
(12 cm)
o
Format AVCHD finalizat
y
u
i
yy Discuri DVD±R/RW care conţin fişiere film,
muzică sau foto.
yy ISO 9660+JOLIET, format UDF şi UDF Bridge
r
Numai în mod VR finalizat
t
Audio CD
y
u
i
yy Discuri CD-R/RW care conţin fişiere film, muzică
sau foto.
yy ISO 9660+JOLIET, format UDF şi UDF Bridge
Notă
–
,
Reprezintă note speciale şi caracteristici cu privire
la operare.
Precauţii
–
>
Reprezintă măsuri de precauţie pentru prevenirea
posibilelor deteriorări cauzate de abuzuri.
Să începem
,,Notă
yy În funcţie de setările echipamentului de
înregistrare sau ale discului CD-R/RW (sau
DVD±R/RW) însuşi, unele discuri CD-R/RW
(sau DVD±R/RW) nu pot fi redate pe aparat.
yy Este posibil ca discurile BD-R/RE, DVD±R/
RW şi CD-R/RW înregistrate pe un computer
personal sau pe un DVD sau CD Recorder să
nu poată fi redate dacă discul este deteriorat
sau murdar, ori dacă pe lentila playerului
există impurităţi sau condens.
yy Dacă înregistraţi un disc pe un computer
personal, chiar dacă este înregistrat întrun format compatibil, există cazuri în
care nu poate fi redat, din cauza setărilor
software-ului folosit pentru crearea discului.
(Consultaţi informaţiile mai detaliate ale
producătorului software-ului).
yy Acest player necesită discuri şi înregistrări
care să întrunească anumite standarde
tehnice pentru obţinerea unei redări
optime, de calitate.
yy DVD-urile preînregistrate sunt setate
automat pentru aceste standarde. Există
multe tipuri diferite de formate de discuri
care pot fi înregistrate (inclusiv CD-R care
conţin fişiere MP3 sau WMA), iar acestea
necesită anumite condiţii preexistente
pentru a fi compatibile.
yy Clienţii trebuie să reţină că au nevoie de
permisiune pentru a descărca fişiere MP3/
WMA şi muzică de pe Internet. Compania
noastră nu are dreptul de a acorda această
permisiune. Permisiunea trebuie cerută
întotdeauna posesorului drepturilor de
autor.
yy Trebuie să setaţi opţiunea de format al
discului pe [Mastered] pentru ca discurile să
fie compatibile cu playerele LG, atunci când
formataţi discuri reinscriptibile. Când setaţi
opţiunea pe Sistem live (Live System), nu
le puteţi utiliza pe un player LG. (Mastered/
Live File System: sistem de format al discului
pentru Windows Vista)
Despre afişarea simbolului
“7”
“7” poate apărea pe ecranul televizorului în timpul
operării şi înseamnă că funcţia explicată în acest
manual de utilizare nu este disponibilă la acel
mediu.
Cod regional
Acest aparat are un cod regional tipărit în partea
din spate. Acest aparat poate reda numai discuri
BD-ROM sau DVD care poartă aceeaşi etichetă ca
cea din partea din spate sau „ALL”.
Selectare sistem
Apăsaţi B (OPEN/CLOSE) când un disc este
introdus şi nu îndepărtaţi discul. Apăsaţi şi ţineţi
apăsat M (PAUSE) mai mult de cinci secunde în
timp ce [OPEN] se afişează în fereastra de afişare.
1
Să începem
yy În funcţie de software-ul folosit la
înregistrare şi de finalizare, este posibil ca
unele discuri înregistrate (CD-R/RW,
DVD±R/RW, BD-R/RE) să nu poată fi redate.
9
10
Să începem
Telecomanda
1
Să începem
• • • • • • a • • • • • • 1 (POWER): Comută playerul pe
deschis (ON) sau pe închis (OFF).
B (OPEN/CLOSE): Ejectează şi
preia discul.
FUNCTION: Schimbă modul de
intrare.
Butoane numerice 0-9:
Selectează opţiunile numerotate
din meniu.
CLEAR: Elimină un număr la
setarea parolei sau a conexiunii la
reţea.
REPEAT (h): Repetă secţiunea
sau secvenţa dorită.
Înlocuirea bateriilor
Scoateţi capacul bateriei aflat în
partea din spate a telecomenzii şi
introduceţi două baterii R03 (AAA)
cu simbolurile 4 şi 5 aliniate
correct.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Caută înapoi
sau înainte.
C/V (SKIP): Trece la
următorul capitol/track/fişier sau
la cel anterior.
Z (STOP): Opreşte redarea.
z (PLAY): Începe redarea.
M (PAUSE): Întrerupe redarea.
SPEAKER LEVEL: Setează nivelul
sunetului difuzorului dorit.
SOUND EFFECT: Selectează un
mod de efect pentru sunet.
VOL +/-: Reglează volumul
difuzorului.
OPTICAL/TV SOUND: Schimbă
modul de intrare pe optic direct.
MUTE: Anulează sonorul
aparatului.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): Afişează [Acasă] sau
iese din el.
3D SOUND: Selectează un mod
de efect pentru sunet 3D.
INFO/MENU (m): Activează sau
dezactivează afişajul pe ecran.
Butoane de direcţie (W/S/
A/D): Selectează o opţiune din
meniu.
PRESET +/-: Selectează programul
radio.
TUNING +/-: Pentru acordul
postului radio dorit.
ENTER (b): Confirmă selecţia din
meniu.
BACK ( ): Ieşire din meniu sau
întoarcere la fereastra anterioară.
TITLE/POPUP: Afişează meniul
titlu al DVD-ului sau meniul
derulant al unui BD-ROM, dacă
există.
DISC MENU: Accesează meniul
unui disc.
• • • • • • d • • • • • •
Butoane colorate (R, G, Y, B):
- De utilizat pentru meniurile BDROM. Sunt folosite şi ca butoane
de comenzi rapide pentru
anumite meniuri.
- Buton B: Selectează mono/stereo
în modul FM.
RDS: Radio Data System (Sistem
date radio).
PTY: Pentru vizualizarea tipului de
program RDS.
PTY SEARCH:
Caută tipul programului.
SUBTITLE: Selectează o limbă
pentru subtitrare.
AUDIO: Selectează o limbă pentru
audio sau un canal audio.
SLEEP: Setează o anumită
perioadă de timp după care
aparatul se opreşte.
?: Butonul nu este disponibil.
Butoane control TV: A se vedea
pagina 63.
Să începem
11
Panoul frontal
1
Să începem
a Fantă intrare disc
b Butoane operare
R (OPEN/CLOSE)
T (PLAY / PAUSE)
I (STOP)
F (Funcţie)
Schimbă sursa de intrare sau funcţia.
-/+ (Volum)
1/I (POWER)
c Port USB
d Fereastra de afişaj
e Senzor distanţă
>>Precauţii
Precauţii la folosirea butoanelor acţionate prin
atingere
yy Folosiţi butoanele acţionate prin atingere cu
mâinile curate şi uscate.
- Într-un mediu umed, înainte de utilizare
îndepărtaţi prin ştergere orice urme de
umiditate aflate pe butoanele acţionate
prin atingere.
yy Nu apăsaţi tare butoanele acţionate prin
atingere.
- Dacă folosiţi o forţă prea mare, aceasta
poate deteriora senzorul butoanelor
acţionate prin atingere.
yy Atingeţi butonul dorit pentru a utiliza corect
funcţia respectivă.
yy Aveţi grijă să nu atingeţi butoanele
acţionate prin atingere cu materiale
conducătoare, cum ar fi obiecte metalice.
Puteţi cauza defecţiuni.
Panoul din spate
a Cablu alimentare curent alternativ
g Conector antenă
b Conectori difuzoare
h Port USB (pentru conectarea unei tastaturi sau
a unui mouse USB)
c Ventilator
d AUX (L/R) INPUT
e OPTICAL IN
f Conector WIRELESS
i HDMI IN 1/2
j HDMI OUT TO TV
k Port LAN
B
12 A
Conectare
F
C
A
Poziţionarea
sistemului
A
G
>>Precauţii
A
A
yy Asiguraţi-vă că copiii nu pun mâna sau un
obiect în canalul difuzorului*.
E
Canalul difuzorului*: Un spaţiu pentru sunet
plin al başilor la difuzor (carcasă).
Conectare
Imaginea următoare prezintă un exemplu de
yy Amplasaţi difuzorul central la o distanţă
poziţionare a sistemului.
AReţineţi că imaginile
sigură, astfel încât să nu fie la îndemâna
D
din aceste instrucţiuni
diferă de aspectul real al
copiilor.
aparatului, fiind folosite în scop explicativ.
Altfel, difuzorul poate să cadă şi să cauzeze
Pentru cel mai bun sunet surround, toate difuzoarele
vătămări corporale şi/sau deteriorarea
2
în afară de subwoofer trebuie amplasate la aceeaşi
bunurilor.
distanţă de poziţia ascultătorului (A). A B C D E F G
yy Difuzoarele conţin piese magnetice, de
B
aceea pe un ecran de televizor CRT sau pe
B
un monitor de PC pot apărea neregularităţi
C
de culoare. Folosiţi difuzoarele la o distanţă
B
CG
suficientă atât faţă de ecranul televizorului,
cât şi faţă de monitorul computerului.
C
G
A
G
A
B A
yy Înainte de a utiliza subwoofer-ul, îndepărtaţi
F
A A
stratul protectiv de vinil.
C
A
A
GB
A
A
A
E
E
A
E
A
A
B
A
D
A
A
E
A ABCD E F G
stânga faţă şi stânga sus (L)/
A A Difuzor
BCD
EE F G
AD E
dreapta
C
F G faţă şi dreapta sus (R):
A A B Difuzor
Amplasaţi difuzoarele frontale în părţile laterale ale
E
A
monitorului sau ecranului, deoarece este posibil să
fie afectată suprafaţa ecranului.
A A B C Difuzorul
D E F central:
G
Amplasaţi difuzorul central deasupra sau
E
A dedesubtul monitorului sau ecranului.
Surround stânga şi Surround stânga
A A B C D Difuzor
E F G
sus (L)/
F G Surround dreapta şi Surround
A B C D E Difuzor
dreapta sus (R):
Amplasaţi aceste difuzoare în spatele poziţiei de
ascultare, orientate uşor spre interior.
E
A
B C D E F Subwoofer:
G
Poziţia subwoofer-ului nu este atât de importantă,
deoarece sunetul başilor nu este foarte direcţionat.
Este totuşi mai bine să amplasaţi subwoofer-ul
aproape de difuzoarele frontale. Orientaţi-l uşor
spre centrul camerei, pentru a reduce ricoşarea
sunetului în pereţi.
C D E F G Unitate
yy Acest produs este special conceput pentru
a produce efectul unui sunet 3D. Alte box
ear putea să nu funcioneze normal când
sunt conectate.
Conectare
Conectarea
difuzoarelor
Ataşarea difuzoarelor din
spate la receptorul wireless
Ataşarea difuzoarelor la player
Folosiţi eticheta de culoarea corespunzătoare
pentru difuzoarele respective. Când conectaţi
cablurile difuzorului la receptorul wireless,
introduceţi conectorul până când face un clic.
13
Conectaţi difuzoarele din spate la receptorul
wireless cu cablurile difuzorului.
Culoare conector
Difuzor
Poziţie
Verde
Centru
Centru
Portocaliu
Subwoofer
Orice poziţie
frontală
Roşu
Dreapta faţă
şi dreapta
faţă sus
Faţă dreapta
Alb
Stânga faţă
şi stânga
faţă sus
Faţă stânga
2. Conectaţi cablul difuzorului la conectorul
difuzorului.
2
Conectare
1. Conectaţi cablurile difuzoarelor la player.
Fiecare conector al difuzorului are un cod de
culoare. Folosiţi conectorii de culorile respective
pentru difuzoarele corespunzătoare.
Când conectaţi cablurile difuzoarelor la player,
introduceţi conectorul până se aude un clic.
Culoare etichetă /
Culoare conector
Difuzor
Poziţie
Gri
Dreapta spate
şi dreapta spate
sus
Spate
dreapta
Albastru
Stânga spate
şi stânga spate
sus
Spate
stânga
14
Conectare
Conexiune difuzoare
wireless
Prima configurare a
receiverului wireless
2
Conectare
1. Introduceţi Wireless TX până la linia marcată
de pe conectorul WIRELESS de pe spatele
aparatului.
Linie
2. Conectaţi cablul de alimentare al receptorului
wireless la priză.
3. La pornirea aparatului, conectarea boxelor
wireless va fi finalizată automat.
-- La finalizarea conectării pe receiverul wireless
se aprinde LED-ul galben-verzui, iar pe
afişajul unităţii principale apare semnul ( ).
Indicator LED al receptorului wireless
Culoare LED
Operaţiune
Galben-verde
(intermitent)
Receiverul încearcă să se
conecteze.
Galben-verde
Conexiunea este realizată.
Roşu
Receiverul se află în modul
standby sau conexiunea a eșuat.
Oprit (nicio
afişare)
Cablul de alimentare a
receiverului este deconectat.
,,Notă
yy Nu introduceţi altceva în afară de Wireless
TX dedicat pentru acest aparat în conectorul
WIRELESS. Acest aparat ar putea fi deteriorat
sau dificil de eliminat.
yy Dacă în vecinătatea aparatului se află
un aparat care produce un câmp
electromagnetic puternic, pot apărea
interferenţe. Îndepărtaţi unitatea (receptorul
wireless şi unitatea centrală) din acest loc.
yy Este nevoie de câteva secunde (şi poate
dura chiar mai mult) pentru ca Wireless TX şi
receptorul wireless să comunice între ele.
yy Raza disponibilă este de 20 m pentru
conexiunea wireless în spaţiu deschis.
Împerecherea manuală a
receptorului wireless
Când conectarea nu este completă, puteți vedea
LED-ul roșu sau LED-ul galben-verde de pe
receptorul wireless, iar difuzoarele din spate nu
emit sunet. Pentru a rezolva problema, urmați pașii
următori.
1. Reglați nivelul volumului unității centrale la
minim.
-- ”VOL MIN” apare în fereastra afișajului.
2. Apăsați și țineți apăsat (MUTE) pe
telecomandă pentru circa 3 secunde.
-- “WL RESET” apare scurt în fereastra afișajului.
3. Dacă LED-ul de pe receptorul wireless clipește
deja în galben-verde, puteți sări peste acest pas.
Apăsați și țineți apăsat PAIRING de pe spatele
receptorului wireless pentru mai mult de 5
secunde.
-- LED-ul receptorului wireless se aprinde
alternant în roșu și galben-verde.
4. Deconectați cablul de curent de la unitatea
principală și de la receptorul wireless.
5. Reconectați-le după ce LED-ul de la unitatea
principală și receptorul wireless s-au stins
complet.
Unitatea principală și receptorul wireless se
vor împerechea automat când porniți unitatea
principală.
-- La finalizarea conectării pe receiverul wireless
se aprinde LED-ul galben-verzui, iar pe
afişajul unităţii principale apare semnul ( ).
Conectare
Conexiuni la televizor
Dacă aveţi un televizor sau un monitor HDMI, îl
puteţi conecta la acest player cu ajutorul unui
cablu HDMI (tip A, Cablu HDMI™ de mare viteză).
Conectaţi mufa HDMI a playerului la mufa HDMI de
la un televizor sau monitor compatibil HDMI.
15
Informaţii suplimentare pentru HDMI
yy Când conectaţi un aparat compatibil cu HDMI
sau DVI, asiguraţi-vă în privinţa următoarelor:
-- Încercaţi să opriţi aparatul HDMI/DVI şi acest
player. Porniţi apoi aparatul HDMI/DVI şi
lăsaţi-l circa 30 secunde, apoi porniţi acest
player.
-- Intrarea video a aparatului conectat este
setată corect pentru acest aparat.
Partea din spate a
aparatului
yy Cu acest player nu funcţionează orice aparat
HDMI sau DVI compatibil HDCP
-- Imaginea nu va apărea corect cu un aparat
non-HDCP.
Kabel
HDMI
TV
Setaţi sursa TV pe HDMI (consultaţi manualul de
utilizare al televizorului).
,,Notă
Consultaţi manualul televizorului, sistemului
stereo sau al altor dispozitive după cum
este necesar, pentru a face cele mai bune
conexiuni.
,,Notă
yy Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu
acceptă ieşirea audio a playerului, sunetul
de la dispozitivul HDMI poate fi distorsionat
sau poate să nu fie redat.
yy Daca folosiţi conexiune HDMI, puteţi
schimba rezoluţia pentru ieşirea HDMI.
(Consultaţi „Setarea rezoluţiei” la pagina 16).
yy Selectaţi tipul de ieşire video la mufa HDMI
OUT utilizând opţiunea [Setările Color
HDMI] din meniul [Setări] (a se vedea pagina
29)
yy Schimbarea rezoluţiei când conexiunea a
fost stabilită deja poate provoca disfuncţii.
Pentru a rezolva problema, opriţi playerul şi
apoi porniţi-l din nou.
yy Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este
verificată, ecranul televizorului devine negru.
În acest caz, verificaţi conexiunea HDMI sau
deconectaţi cablul HDMI.
yy Dacă se aude un zgomot sau apar linii pe
ecran, verificaţi cablul HDMI (de regulă,
lungimea se limitează la 4,5 m (15 ft.)).
2
Conectare
-- Aparatul conectat este compatibil cu intrarea
video 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i sau
1920x1080p.
16
Conectare
Ce este SIMPLINK?
Unele funcţii ale acestui aparat sunt controlate
cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat şi
televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o
conexiune HDMI.
2
Conectare
Funcţiile care pot fi controlate cu telecomanda
televizorului LG: Play (redare), Pause (pauză), Scan
(scanare), Skip (salt), Stop, oprire etc.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
pentru detalii cu privire la funcţia SIMPLINK.
Televizorul LG cu funcţie SIMPLINK are afişat logo-ul
de mai sus.
,,Notă
yy În funcţie de tipul discului sau de starea
redării, este posibil ca unele operaţiuni
SIMPLINK să se manifeste diferit faţă de
scopul intenţionat sau să nu funcţioneze
deloc.
,,Notă
Pentru a activa funcţia [SIMPLINK / ARC], setaţi
această opţiune la [Pornit]. (pagina 33)
Setarea rezoluţiei
Acest player oferă câteva rezoluţii de ieşire pentru
mufele HDMI OUT. Puteţi schimba rezoluţia
utilizând meniul [Setări].
1. Apăsaţi HOME ( ).
2. Folosiţi A/D pentru a selecta [Setări] şi apăsaţi
ENTER (b). Apare meniul [Setări].
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[DISPLAY] şi apoi apăsaţi D pentru a trece la al
doilea nivel.
4. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Rezoluţie] şi apoi apăsaţi ENTER (b) pentru a
trece la al treilea nivel.
yy Funcția SIMPLINK nu este suportată pentru
dispozitiv, atunci când SIMPLINK este
conectat la mufa-jack HDMI IN.
Funcţie ARC (Audio Return
Channel) (Canal retur audio)
Funcţia ARC îi permite unui televizor cu capacitate
HDMI să trimită flux audio la ieşirea HDMI OUT a
acestui player.
Pentru a utiliza această funcţie:
-- Televizorul dvs. trebuie să suporte funcţii HDMICEC şi ARC, iar acestea trebuie activate (On).
-- Metoda de configurare pentru HDMI-CEC şi
ARC poate diferi în funcţie de televizor. Pentru
detalii privind funcţia ARC, consultaţi manualul
televizorului.
-- Trebuie să utilizaţi cablul HDMI (Cablu HDMI™ de
mare viteză, de tip A, cu Ethernet).
-- Trebuie să efectuaţi conexiunea cu HDMI IN care
suportă funcţie ARC, utilizând ieşirea HDMI OUT
a acestui player.
-- Puteţi conecta un singur sistem Home Theater la
un televizor compatibil cu ARC.
5. Folosiţi W/S pentru a selecta rezoluţia dorită
şi apoi apăsaţi ENTER (b) pentru a confirma
selecţia.
Conectare
,,Notă
yy Dacă televizorul dvs. nu acceptă rezoluţia pe
care aţi setat-o la player, puteţi seta rezoluţia
pe 576p astfel:
17
Conectarea antenei
Conectaţi antena livrată pentru a asculta la radio.
1. Apăsaţi HOME ( ) pentru a dispărea
meniul HOME.
2. Apăsaţi Z (STOP) timp de peste 5
secunde.
yy Dacă selectaţi manual o rezoluţie şi
apoi conectaţi mufa HDMI la televizor şi
televizorul nu o acceptă, atunci setarea
rezoluţiei se face pe [Auto].
yy Numărul de cadre video 1080p poate fi
setat automat pe 24 Hz sau 50 Hz, în funcţie
de capacitate şi de preferinţele televizorului
conectat şi în baza numărului iniţial de
cadre video al conţinutului discului
BD-ROM.
Conectare
yy Dacă selectaţi o rezoluţie pe care televizorul
dvs. nu o acceptă, va apărea un mesaj de
avertizare. După schimbarea rezoluţiei,
dacă nu vedeţi nimic pe ecran, aşteptaţi 20
secunde şi apoi rezoluţia va reveni automat
la setarea anterioară.
2
Partea din spate a
aparatului
,,Notă
După conectarea antenei cu fir FM, asiguraţi-vă
că o extindeţi complet.
18
Conectare
Conexiuni la aparatul
extern
Conexiune AUX
Puteţi beneficia de sunet de la o componentă
externă prin difuzoarele acestui sistem.
2
Conectare
Conectaţi mufele de ieşire audio analogică de la
componentă la intrarea AUX L/R (INPUT) a acestui
aparat. Apoi selectaţi opţiunea [AUX] apăsând
FUNCTION.
De asemenea, puteţi utiliza butonul F (Funcţie) de
pe panoul frontal pentru a selecta modul de intrare.
Conexiune OPTICAL IN
Puteţi beneficia de sunet de la componentă cu
ajutorul conexiunii optice digitale prin difuzoarele
acestui sistem.
Conectaţi mufa de ieşire optică a componentei
la mufa OPTICAL IN a aparatului. Apoi selectaţi
opţiunea [OPTICAL] apăsând FUNCTION. Sau
apăsaţi OPTICAL/TV SOUND pentru a selecta direct.
De asemenea, puteţi utiliza butonul F (Funcţie) de
pe panoul frontal pentru a selecta modul de intrare.
Partea din spate a
aparatului
Partea din spate a
aparatului
Alb
Roşu
La mufele de ieşire audio
ale componentei (televizor,
video recorder etc.)
La mufa de ieşire
digitală optică a
componentei
Conectare
19
Conexiune HDMI IN 1/2
Puteţi beneficia de imagini şi sunet de la
componentă cu ajutorul acestei conexiuni.
Conectaţi mufa HDMI OUT a componentei la mufa
HDMI IN 1 sau 2 a acestui aparat. Apoi selectaţi
opţiunea [HDMI IN 1/2] apăsând FUNCTION.
De asemenea, puteţi utiliza butonul F (Funcţie) de
pe panoul frontal pentru a selecta modul de intrare.
2
La mufa HDMI OUT
a componentei
(decodor, receiver
digital prin satelit,
consolă de jocuri
video etc.)
,,Notă
yy Nu puteţi schimba rezoluţia video în modul
HDMI IN 1/2. Schimbaţi rezoluţia video a
componentei conectate.
yy Dacă semnalul de ieşire video este anormal
în momentul în care computerul dvs. este
conectat la mufa HDMI IN 1/2, schimbaţi
rezoluţia computerului la 576p, 720p, 1080i
sau 1080p.
yy Playerul trimite semnal audio de la
intrările HDMI atât la ieşirea HDMI, cât şi la
difuzoarele aparatului.
Conectare
Partea din spate a
aparatului
20 Conectare
Conectare la reţeaua
locală
2
Acest player poate fi conectat la o reţea locală (LAN)
prin portul LAN aflat pe panoul din spate.
Conectând aparatul la o reţea locală broadband
(bandă largă), aveţi acces la servicii precum
actualizări de software, interactivitate BD-Live şi
servicii de conţinut online.
Serviciu cu
bandă lată
Router
Conectare
Conexiune de reţea cu fir
Utilizarea unei reţele cu fir oferă cele mai bune
performanţe, deoarece aparatele ataşate se
conectează direct la reţea şi nu pot suferi
interferenţe de frecvenţă radio.
Servere certificate
DLNA
Consultaţi documentaţia dispozitivului de reţea
pentru mai multe instrucţiuni.
Conectaţi portul LAN al playerului la portul
corespunzător al modemului sau router-ului
folosind un cablu LAN sau Ethernet disponibil în
comerţ.
,,Notă
yy Când conectaţi sau deconectaţi cablul de
reţea, ţineţi de partea cu mufă a cablului.
Când scoateţi cablul, nu trageţi de el, ci
apăsaţi pe butonaşul de blocare.
yy Nu conectaţi un cablu telefonic modular la
portul LAN.
yy Deoarece există diferite configurări
ale conexiunii, respectaţi specificaţiile
furnizorului dvs. de servicii de
telecomunicaţii sau de internet.
yy Dacă doriţi să accesaţi conţinut de pe
servere DLNA, acest player trebuie conectat
la aceeaşi reţea locală ca şi acestea, printrun router.
yy Dacă doriţi să setaţi PC-ul dvs. ca server
DLNA, instalaţi software-ul PC SmartShare
pe PC-ul dvs. (vezi pagina 40)
Partea din spate a aparatului
Conectare
21
Configurarea reţelei cu fir
Setare avansată
Dacă există un server DHCP pe reţeaua locală (LAN)
prin conexiune cu fir, acestui player îi va fi alocată
automat o adresă IP. După efectuarea conexiunii
fizice, un mic număr de reţele locale pot necesita
modificarea setării reţelei playerului. Modificaţi
setarea [REŢEA] astfel.
Dacă doriţi să aplicaţi setările de reţea manual,
folosiţi W/S pentru a selecta [Setare avansată] în
meniul [Setare de reţea] şi apăsaţi ENTER (b).
1. Folosiţi W/S pentru a selecta [Cu cablu] şi
apăsaţi ENTER (b).
Pregătire
2
1. Selectaţi opţiunea [Setarea conexiunii] în meniul
[Setări] şi apoi apăsaţi ENTER (b).
2. Citiţi instrucţiunile pentru setările reţelei şi apoi
apăsaţi ENTER (b) când [Start] este selectat.
Reţeaua se va conecta automat la unitate.
2. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta modul
IP între [Dinamic] şi [Static].
În mod normal, selectaţi [Dinamic] pentru a
aloca automat o adresă IP.
,,Notă
Dacă nu există un server DHCP în reţea şi
doriţi să setaţi manual adresa IP, selectaţi
[Static] şi apoi setaţi [Adresă IP], [Subnet Mask],
[Gateway] şi [DNS Server] cu ajutorul
W/S/A/D şi al butoanelor numerice.
Daca aţi făcut o greşeală când aţi introdus
numărul, apăsaţi CLEAR pentru a şterge partea
evidenţiată.
3. Selectaţi [Următotor] şi apăsaţi ENTER (b)
pentru a aplica setările de reţea.
Status-ul conectării la reţea este afişat pe ecran.
4. Apăsaţi ENTER (b) în timp ce [OK] este selectat
pentru a finaliza setările reţelei prin cablu.
Conectare
Înainte de a configura reţeaua cu fir, este
necesar să conectaţi reţeaua locală la internet
cu bandă lată.
22 Conectare
Conexiune de reţea fără fir
O altă opţiune de conectare este să utilizaţi un
Punct de acces sau un router fără fir. Configurarea
reţelei şi metoda de conectare pot varia în funcţie
de echipamentul utilizat şi de mediul reţelei.
Pregătire
Înainte de a seta reţeaua fără fir, trebuie:
-- să conectaţi reţeaua locală fără fir la internet
cu bandă lată.
-- să setaţi punctul de acces sau router-ul fără
fir.
-- să notaţi SSID şi codul de securitate al
reţelei.
2
Conectare
1. Selectaţi opţiunea [Setarea conexiunii] în meniul
[Setare] şi apoi apăsaţi ENTER (b).
Comunicare fără
fir
2. Citiţi instrucţiunile pentru setările reţelei şi apoi
apăsaţi ENTER (b) când [Start] este selectat.
Servere certificate DLNA
Punct de acces sau
router fără fir
Serviciu cu
bandă lată
Dacă reţeaua prin cablu nu este conectată la
unitate, toate reţelele disponibile sunt afişate pe
ecran.
3. Utilizaţi W/S pentru a selecta SSID-ul reţelei
wireless şi apăsaţi ENTER (b).
Consultaţi instrucţiunile de configurare furnizate
împreună cu punctul de acces sau cu router-ul
fără fir pentru etape detaliate privind conectarea şi
pentru setările reţelei.
Pentru performanţe optime, cea mai bună opţiune
o reprezintă utilizarea unei conexiuni directe cu fir
între acest player şi router-ul reţelei dvs. locale sau
modemul cablu/DSL.
Dacă alegeţi să utilizaţi opţiunea fără fir, reţineţi că
performanţele pot fi afectate uneori din cauza altor
aparate electronice din casă.
Configurarea reţelei fără fir
Pentru efectuarea conexiunii reţelei fără fir, playerul
trebuie configurat pentru comunicare prin reţea.
Această modificare se poate efectua în meniul
[Setare]. Modificaţi setarea [REŢEA] astfel. Este
necesar să efectuaţi configurarea punctului de
acces sau a router-ului fără fir înainte de a conecta
playerul la reţea.
Dacă punctul de acces este securizat trebuie să
introduceţi codul de acces.
,,Notă
Dacă folosiţi alte caractere, în afară de alfabetul
sau cifrele englezeşti pentru numele SSID
pentru punctul dvs. de acces sau routerul fără
fir, acesta poate fi afişat diferit.
Conectare 23
Setare avansată
Dacă doriţi să aplicaţi setările de reţea manual,
folosiţi W/S pentru a selecta [Setare avansată] în
meniul [Setare de reţea] şi apăsaţi ENTER (b).
1. Folosiţi W/S pentru a selecta [Fără cablu] şi
apăsaţi ENTER (b).
,,Notă
yy Un punct de acces este un aparat care vă
permite să vă conectaţi la reţeaua locală fără
fir.
4. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta modul
IP între [Dinamic] şi [Static].
În mod normal, selectaţi [Dinamic] pentru a
aloca automat o adresă IP.
,,Notă
Dacă nu există un server DHCP în reţea şi
doriţi să setaţi manual adresa IP, selectaţi
[Static] şi apoi setaţi [Adresă IP], [Subnet Mask],
[Gateway] şi [DNS Server] cu ajutorul
W/S/A/D şi al butoanelor numerice.
Dacă aţi făcut o greşeală când aţi introdus
numărul, apăsaţi CLEAR pentru a şterge partea
evidenţiată.
5. Selectaţi [Următotor] şi apăsaţi ENTER (b)
pentru a aplica setările de reţea.
2
[Listă AP] - Playerul scanează toate punctele de
acces sau toate router-ele wireless disponibile
din raza de acoperire şi le afişează sub forma
unei liste.
[Denumire reţea (SSID)] – Este posibil ca
punctul dvs. de acces să nu transmită numele
reţelei (SSID). Verificaţi setările punctului de
acces la computerul dvs. şi fie setaţi punctul
dvs. de acces să transmită SSID, fie introduceţi
manual numele reţelei în [Denumire reţea
(SSID)].
[PBC] – Dacă punctul dvs. de acces ori routerul wireless acceptă metoda PBC (Push Button
Configuration), selectaţi această opţiune şi
apăsaţi butonul de pe punctul dvs. de acces
în interval de 2 minute. Nu aveţi nevoie să ştiţi
numele reţelei (SSID) şi codul de securitate al
punctului dvs. de acces.
[PIN] – Dacă punctul dvs. de acces acceptă
metoda de configurare a Codului PIN bazată
pe WPS (Setări Protejate Wi-Fi), selectaţi această
opţiune şi notaţi codul numeric de pe ecran.
Apoi introduceţi codul PIN într-un meniu de
configurare al punctului de acces pentru a vă
conecta. Consultaţi documentaţia dispozitivului
dvs. de reţea.
2. Urmaţi instrucţiunile pentru fiecare metodă de
conectare de pe ecran.
Status-ul conectării la reţea este afişat pe ecran.
6. Selectaţi [Închide] şi apăsaţi ENTER (b) pentru a
finaliza conexiunea reţelei.
,,Notă
Pentru a utiliza PBC şi conectarea la reţea prin
PIN, punctul de acces trebuie setat pe modul
de securitate OPEN (DESCHIS) sau AES.
Conectare
yy Modul de securitate WEP are în general 4
chei disponibile la un punct de acces sau
la setarea unui router fără fir. Dacă punctul
dvs. de acces sau router-ul fără fir utilizează
securitate WEP, introduceţi codul de
securitate al cheii „Nr. 1” pentru a vă conecta
la reţeaua locală.
24 Conectare
Notă privind conexiunea reţelei
yy Multe probleme de conectare a reţelei care apar
în timpul configurării pot fi remediate adesea
prin resetarea router-ului sau a modemului.
După conectarea playerului la reţeaua locală,
opriţi rapid router-ul reţelei locale sau modemul
cu cablu şi/sau deconectaţi cablul de alimentare.
Apoi porniţi din nou aparatul şi/sau conectaţi
cablul de alimentare.
2
Conectare
yy În funcţie de furnizorul de servicii internet (ISP),
numărul de dispozitive care pot primi servicii
internet poate fi limitat conform specificaţiilor
aplicabile. Pentru detalii, consultaţi furnizorul de
servicii internet.
yy Compania noastră nu este responsabilă
pentru nici o defecţiune a playerului şi/sau
caracteristică a conexiunii internet datorată
erorilor/defecţiunilor de comunicaţii asociate cu
conexiunea internet cu bandă lată sau cu alte
echipamente conectate.
yy Caracteristicile discurilor BD-ROM disponibile
prin conectarea la internet nu sunt create
sau furnizate de către compania noastră, iar
compania noastră nu este responsabilă pentru
funcţionalitatea sau disponibilitatea acestora.
Unele materiale legate de disc şi disponibile pe
internet pot să nu fie compatibile cu acest player.
Dacă aveţi întrebări legate de acest conţinut,
contactaţi producătorul discului.
yy Unele conţinuturi de pe internet pot necesita o
conexiune cu lăţime mai mare de bandă.
yy Chiar dacă playerul este corect conectat şi
configurat, unele conţinuturi de pe internet
pot să nu funcţioneze bine datorită traficului
de pe internet, calităţii sau lăţimii de bandă sau
serviciilor dvs. de internet sau problemelor la
furnizorul conţinutului.
yy Este posibil ca unele operaţiuni efectuate prin
conectare la internet să nu poată fi realizate
datorită anumitor restricţii stabilite de furnizorul
de servicii internet (ISP) care vă pune la dispoziţie
conexiunea internet cu bandă lată.
yy Orice taxe percepute de un furnizor de servicii
internet, inclusiv taxele de conectare, dar nu
numai acestea, cad în sarcina dvs.
yy Pentru conectare cu fir la acest player este
necesar un port 10 Base-T sau 100 Base-TX LAN.
Dacă serviciile dvs. internet nu permit o astfel de
conexiune, nu veţi putea conecta playerul.
yy Trebuie să folosiţi un router pentru a putea utiliza
serviciile xDSL.
yy Este necesar un modem ADSL pentru a utiliza
serviciul DSL şi un modem cablu pentru a utiliza
serviciul modem cablu. În funcţie de modul
de acces şi de abonamentul pe care îl aveţi la
serviciile de internet, este posibil să nu puteţi
folosi caracteristica conexiunii internet a acestui
player sau puteţi avea limitare la numărul de
dispozitive pe care le puteţi conecta în acelaşi
timp. (Dacă furnizorul dvs. de servicii internet
vă limitează prin abonament la un singur
aparat, este posibil ca acest player să nu poată fi
conectat dacă există un PC conectat deja).
yy Este posibil ca utilizarea unui „router” să nu fie
permisă sau să fie limitată, în funcţie de politica
şi restricţiile furnizorului dvs. de servicii internet.
Pentru detalii, contactaţi direct furnizorul de
servicii internet.
yy Reţeaua fără fir funcţionează pe frecvenţe radio
de 2,4 GHz, care sunt utilizate şi de alte aparate
casnice, cum ar fi telefoane fără fir, dispozitive
cu Bluetooth®, cuptoare cu microunde şi poate fi
afectată de interferenţa cu acestea.
yy Opriţi toate echipamentele de reţea neutilizate
din cadrul reţelei locale. Unele aparate pot să
genereze trafic de reţea.
yy În scopul unei transmisii mai bune, amplasaţi
playerul cât mai aproape posibil de punctul de
acces.
yy În unele situaţii, amplasarea punctului de acces
sau a router-ului fără fir la o distanţă de cel puţin
0,45 m deasupra podelei poate îmbunătăţi
recepţia.
yy Deplasaţi-vă mai aproape de punctul de acces,
dacă este posibil, sau reorientaţi playerul, astfel
încât să nu existe nimic între acesta şi punctul de
acces.
yy Calitatea recepţiei în wireless depinde de mulţi
factori, cum ar fi tipul punctului de acces,
distanţa dintre player şi punctul de acces şi locul
unde este amplasat playerul.
yy Setaţi punctul de acces sau router-ul fără fir pe
modul Infrastructură. Modul Ad-hoc nu este
suportat.
Setarea sistemului 25
Setări iniţiale
Când deschideţi unitatea pentru prima oară, ghidul
iniţial pentru setare “wizard” apare pe ecran. Setaţi
limba de afişare şi setările reţelei in timpul setarii
iniţiale.
5. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta modul
IP între [Dinamic] şi [Static].
În mod normal, selectaţi [Dinamic] pentru a
aloca automat o adresă IP.
1. Apăsaţi 1 (POWER).
Ghidul de setare iniţială apare pe ecran.
2. Utilizaţi W/S/A/D pentru a selecta limba
de afişare şi apăsaţi ENTER (b).
6. Selectaţi [Următotor] şi apăsaţi ENTER (b)
pentru a aplica setările de reţea.
3
Status-ul conectării reţelei este afişat pe ecran.
Pentru detalii referitoare la setări de reţea,
consultaţi secţiunea “Conectare la reţeaua
locală”, la pagina 20.
7. Selectaţi [Următotor] şi apăsaţi ENTER (b).
8. Apăsaţi ENTER (b) pentru a rula tonurile de
proba ale boxelor.
Dacă reţeaua prin cablu este conectată, setarea
de conexiune de reţea se va finaliza automat.
4. Toate reţelele disponibile sunt afişate pe ecran.
Utilizaţi W/S pentru a selecta [Reţea cu cablu]
ori SSID-ul dorit al reţelei wireless şi apăsaţi
ENTER (b).
După rularea tonurilor de probă, apăsaţi ENTER
(b) în timp ce [Stop] este semnalat. Selectaţi
[Următotor] şi apăsaţi ENTER (b).
Dacă aveţi punctul de acces securizat, este
nevoie să introduceţi codul de acces.
Setarea sistemului
3. Citiţi şi ţineţi la îndemână instrucţiunile pentru
setările de reţea şi apoi apăsaţi ENTER (b) în
timp ce [Start] este selectat.
26 Setarea sistemului
9. Puteţi asculta sunet de la televizor prin difuzorul
acestui aparat în mod automat atunci când
televizorul este pornit. Televizorul şi acest aparat
trebuie să fie conectate cu cablu optic.
Setări
Efectuarea setărilor din Setup
(Configurare)
Puteţi modifica setările playerului în meniul [Setări].
1. Apăsaţi HOME ( ).
Apăsaţi W pentru a deplasa şi apăsaţi A/D
pentru a selecta [Pornit] sau [Oprit]. Selectaţi
[Următotor] şi apăsaţi ENTER (b).
3
10. Verificaţi toate setările făcute anterior.
Setarea sistemului
2. Folosiţi A/D pentru a selecta [Setări] şi apăsaţi
ENTER (b). Apare meniul [Setări].
Apăsaţi ENTER (b) în timp ce [Terminare] este
selectat pentru a finaliza setările iniţiale. Dacă
aveţi setări de schimbat, utilizaţi W/S/A/D
pentru a selecta 1 şi apăsaţi ENTER (b).
11. Afişează Ghidul modului particular de sunet.
Apăsaţi ENTER (b).
3. Folosiţi W/S pentru a selecta prima opţiune
de configurare şi apăsaţi D pentru a trece la al
doilea nivel.
4. Folosiţi W/S pentru a selecta a doua opţiune
de configurare şi apăsaţi ENTER (b) pentru a
trece la al treilea nivel.
5. Folosiţi W/S pentru a selecta setarea dorită şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a confirma selecţia.
Setarea sistemului 27
Meniul [REŢEA]
Setare serviciu smart
Setările [REŢEA] sunt necesare pentru utilizarea
actualizării de software, a serviciilor pentru conţinut
BD Live şi online.
[Setare ţară]
Setarea conexiunii
[Iniţializează]
Dacă reţeaua dvs. locală este pregătită pentru
conectarea player-ului, la player trebuie setată
conexiunea de reţea prin cablu pentru comunicare
în reţea. (A se vedea „Conectare la reţeaua locală” de
la paginile 20.)
În funcţie de regiune, este posibil ca funcţia
[Iniţializează] să nu fie disponibilă.
Starea conexiunii
Conexiune BD-LIVE
Puteţi restricţiona accesul la internet când sunt
utilizate funcţii BD-Live.
[Permis]
Accesul la internet este permis pentru toate
conţinuturile BD-Live.
[Permis parţial]
Accesul la internet este permis numai pentru
conţinuturile BD-Live care au certificate de
proprietar al conţinutului. Accesul la internet
şi funcţiile AACS Online sunt interzise pentru
toate conţinuturile BD-Live care nu au certificat.
[Interzis]
Accesul la internet este interzis pentru toate
conţinuturile BD-Live.
Denumire aparat
Puteţi alege un nume de reţea utilizând tastatura
virtuala. Acest player va fi recunoscut după numele
pe care îl introduceţi în reţeaua dvs. locală.
Wi-Fi Direct
Acest player este un dispozitiv certificat Wi-Fi
Direct™. Wi-Fi Direct™ este o tehnologie pe care
dispozitivele o folosesc pentru a se conecta unele
la altele fără conectarea la un punct de acces sau la
un router. Apăsaţi ENTER (b) pentru a afişa meniul
Wi-Fi Direct. Consultaţi pagina 51 pentru
conexiunea dispozitivului.
Joc în reţea
Această funcie vă permite să controlai redarea
multimedia prin serverul media DLNA printrun smartphone certificat DLNA. Cele mai multe
smartphone-uri certificate DLNA au o funcie de
control a redării în reeaua de acasă. Setai opiune
pe [Pornit] pentru a permite smartphone-ului să
controleze unitatea. Pentru mai multe informaii
consultai instruciunile smartphone-ului certificat
DLNA sau ale aplicaiei.
,,Notă
yy Unitatea i smartphone-ul certifcat DLNA
trebuie conectate la aceeai reea.
yy Pentru a utiliza [Joc în reţea] cu ajutorul unui
smartphone certificat DLNA, apăsai HOME
( ) pe ecran în meniul principal înainte de
conectarea la unitate.
yy În timpul în care acionai unitatea folosind
[Joc în reţea], telecomanda se poate să nu
funcioneze.
yy Fiierele compatibile descrise la pagina 66
nu sunt mereu acceptate de funcia [Joc în
reţea].
3
Setarea sistemului
Dacă doriţi să verificaţi starea reţelei pe acest player,
selectaţi opţiunile [Starea conexiunii] şi apăsaţi
ENTER (b) pentru a verifica dacă a fost stabilită o
conexiune cu reţeaua şi la internet.
Selectaţi zona dvs. pentru afişarea serviciului de
conţinut online corect.
28 Setarea sistemului
Meniul [DISPLAY]
Rezoluţie
TV Aspect Ratio
Setează rezoluţia de ieşire a semnalului video HDMI.
Consultaţi paginile 16 pentru detalii privind setarea
rezoluţiei.
Selectaţi o opţiune de format al imaginii TV în
funcţie de tipul televizorului dvs.
3
[Auto]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor standard 4:3.
Arată imaginile filmelor cu bare în partea de
sus şi în cea de jos a imaginii.
Dacă mufa HDMI OUT este conectată astfel
încât televizorul să afişeze informaţii (EDID),
este selectată automat cea mai bună rezoluţie
potrivită pentru televizorul conectat.
[4:3 Pan Scan]
[576p]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor standard 4:3.
Arată imaginile decupate, astfel încât să intre
pe ecranul televizorului. Ambele părţi laterale
ale imaginii sunt tăiate.
[720p]
[4:3 Letter Box]
Setarea sistemului
[16:9 Original]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor 16:9 cu ecran
lat. Imaginea 4:3 este afişată cu un format al
imaginii original 4:3, cu bare negre în stânga şi
în dreapta.
[16:9 Complet]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor 16:9 cu ecran
lat. Imaginea 4:3 este ajustată orizontal (în
proporţie liniară), astfel încât să ocupe întregul
ecran.
,,Notă
Nu puteţi selecta opţiunile [4:3 Letter Box] şi
[4:3 Pan Scan] dacă rezoluţia este setată pe mai
mult de 720p.
Redă 576 linii în video progresiv.
Redă 720 linii în video progresiv.
[1080i]
Redă 1080 linii în video intercalat.
[1080p]
Redă 1080 linii în video progresiv.
Îmbunătățire rezoluție ultra HD
definition
Această caracteristică îi permite aparatului să
îmbunătăţească rezoluţia video originală la rezoluţie
de Ultra HD şi să redea prin conexiunea HDMI.
[Auto]
Dacă conectaţi un afişaj capabil să afişeze o
rezoluţie de Ultra HD, acest aparat va reda
semnale video la rezoluţie de Ultra HD în mod
automat.
[Oprit]
Aparatul va dezactiva caracteristica de
îmbunătăţire.
,,Notă
yy Acest aparat va reda semnale video la o
rezoluţie de Ultra HD atunci când redă un
disc BD-ROM formatat la 24 Hz.
yy Imaginile redate pot fi momentan întrerupte
când se comută rezoluţia.
Setarea sistemului 29
Mod Display 1080p
Când rezoluţia este setată pe 1080p, selectaţi [24
Hz] pentru o prezentare omogenă a materialului
filmului (1080p/24 Hz) cu un display echipat cu
HDMI compatibil cu intrare 1080p/24 Hz.
,,Notă
yy Când selectaţi [24 Hz], poate apărea o
oarecare tulburare a imaginii când se trece
de la video la material film. În acest caz,
selectaţi [50 Hz].
yy Chiar dacă [Mod Display 1080p] este setat
pe [24 Hz], dacă televizorul dvs. nu este
compatibil cu 1080p/24 Hz, frecvenţa reală
a cadrelor de la ieşirea video va fi de 50 Hz,
respectând formarul sursei video.
Selectaţi tipul de ieşire de la mufa HDMI OUT.
Pentru această setare, consultaţi manualele
monitorului.
[YCbCr]
Meniul Display
Selectaţi limba pentru meniul [Setări] şi pentru
afişajul de pe ecran.
Meniul Disc / Audio Disc /
Subtitrarea discului
Selectaţi limba preferată pentru track-urile audio
(disc audio), subtitrare şi pentru meniul discului.
[Original]
Se referă la limba iniţială în care a fost înregistrat
discul.
[Altele]
Apăsaţi ENTER (b) pentru a selecta altă limbă.
Folosiţi butoanele numerice şi apoi apăsaţi
ENTER (b) pentru a introduce numărul
corespunzător din 4 cifre conform listei
codurilor de limbă de la pagina 71.
[Oprit] (Numai subtitrare disc)
Selectaţi atunci când conectaţi la un monitor
HDMI.
Dezactivează subtitrarea.
[RGB]
În funcţie de disc, este posibil ca setarea
corespunzătoare limbii dvs. să nu funcţioneze.
Selectaţi atunci când conectaţi la un monitor
DVI.
Mod 3D
Selectaţi tipul de mod de ieşire pentru redarea
discurilor Blu-ray 3D. (Această funcţie este activată
numai atunci când a fost conectat un TV 3D.)
[Pornit]
Redarea discurilor Blu-ray 3D se va face în mod
3D.
[Oprit]
Redarea discurilor Blu-ray 3D se va face în mod
2D, similar redării discurilor BD-ROM normale.
Ghid pentru meniul Home
Această funcţie vă permite să afişaţi sau să ştergeţi
bula de ghidare din meniul Home (Principal). Setaţi
această opţiune pe [Pornit] pentru afişarea ghidului.
,,Notă
3
Setarea sistemului
Setările Color HDMI
Meniu [LIMBĂ]
30 Setarea sistemului
Meniu [AUDIO]
Reglare dinamică (DRC)
Fiecare disc are o varietate de opţiuni de ieşire
audio. Setaţi opţiunile Audio ale playerului conform
tipului sistemului audio folosit.
Această funcţie vă permite să ascultaţi coloana
sonoră a unui film cu un volum redus, fără a pierde
claritatea sunetului.
,,Notă
[Auto]
Ieşire digitală
[Pornit]
Deoarece există mulţi factori care afectează
tipul ieşirii audio, consultaţi „Specificaţii pentru
ieşirea audio” de la paginile 69 pentru detalii.
[Auto]
3
Setarea sistemului
Selectaţi când conectaţi mufa HDMI OUT la
un dispozitiv cu decodor LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS şi DTSHD.
[PCM]
Selectați dacă conectați mufa-jack HDMI OUT
la un dispozitiv cu decodor digital.
[DTS Re-Encode]
Selectaţi când conectaţi mufa HDMI OUT a
acestei unităţi la un dispozitiv cu decodor DTS.
,,Notă
yy Atunci când opţiunea [Ieşire digitală] este
setată la [Auto], semnalul audio-ul poate
ieşi ca flux de biţi. Dacă la un aparat HDMI
cu EDID nu se detectează informaţii despre
fluxul de biţi, semnalul audio poate ieşi ca
PCM.
yy Dacă opţiunea [Ieşire digitală] este setată
pe [DTS re-encode], sunetul DTS Re-encode
este redat pe discurile BD-ROM cu sunet
secundar, iar sunetul original este redat
pentru celelalte discuri (cum ar fi [Auto]).
yy Această setare nu este disponibilă în cazul
semnalului provenit de la un dispozitiv
extern.
Dinamica ieşirii audio Dolby TrueHD este
specificată prin ea însăşi.
Iar dinamica Dolby Digital şi Dolby Digital Plus
se utilizează la fel ca în modul [Pornit].
Comprimă dinamica ieşirii audio Dolby Digital,
Dolby Digital Plus sau Dolby TrueHD.
[Oprit]
Dezactivează această funcţie.
,,Notă
Setarea DRC poate fi schimbată numai dacă nu
este introdus un disc sau dacă aparatul se află
în modul oprit complet.
Setarea sistemului
31
Reglare Boxe
Volum automat
Pentru a obţine cel mai bun sunet posibil, folosiţi
afişajul de setare a difuzoarelor pentru a specifica
volumul difuzoarelor pe care le-aţi conectat
şi distanţa la care se află acestea de poziţia de
ascultare. Folosiţi funcţia de testare pentru a regla
volumul difuzoarelor la acelaşi nivel.
Cu funcţia Volum automat activată, aparatul
ajustează automat volumul sunetului emis pentru a
putea fi ridicat sau coborât dacă sunetul este prea
tare sau prea încet. Pentru a vă putea bucura de
sunet la un nivel adecvat, nici prea tare, nici prea
încet.
Meniul [BLOCHEAZĂ]
Setările [BLOCHEAZĂ] afectează numai redarea Bluray Disc şi DVD.
Selectaţi difuzorul pe care doriţi să-l reglaţi.
[Volum]
Reglaţi nivelul de ieşire pentru fiecare difuzor.
[Distanta]
Reglaţi distanţa dintre fiecare difuzor şi poziţia
de ascultare.
[Test/ Opr. ton test]
Difuzoarele vor emite un ton de testare.
[OK]
Confirmă setarea.
Parolă
Puteţi crea o parolă sau o puteţi schimba.
[Nici unul]
Introduceţi de două ori parola din 4 cifre şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a crea o parolă nouă.
[Schimbă]
Introduceţi parola actuală şi apăsaţi
ENTER (b). Introduceţi de două ori parola din
4 cifre şi apăsaţi ENTER (b) pentru a crea o
parolă nouă.
HD AV Sincro.
Dacă aţi uitat parola
Uneori, la televizoarele digitale apare un decalaj
între imagine şi sunet. Dacă se întâmplă acest lucru,
puteţi compensa setând un timp de întârziere a
sunetului, astfel încât acesta să „aştepte” efectiv
imaginea să „sosească”: aceasta poartă denumirea
de HD AV Sync. Folosiţi A D pentru a naviga în sus
şi în jos în duratele de decalaj, pe care le puteţi seta
oriunde între 0 şi 300 ms.
Dacă aţi uitat parola, o puteţi şterge parcurgând
următorii paşi:
1. Scoateţi discul din player, dacă există unul.
2. Evidenţiaţi opţiunea [Parolă] din meniul [Setări].
3. Folosiţi butoanele numerice pentru a introduce
„210499”. Parola este ştearsă.
,,Notă
Dacă aţi greşit înainte de a apăsa ENTER (b),
apăsaţi CLEAR. Introduceţi apoi parola corectă.
3
Setarea sistemului
[Difuzor]
Pentru a accesa orice caracteristici din setările
[BLOCHEAZĂ], trebuie să introduceţi codul de
securitate din 4 cifre pe care l-aţi creat.
Dacă nu aţi introdus încă parola, vi se va cere să
faceţi acest lucru. Introduceţi de două ori parola din
4 cifre şi apăsaţi ENTER (b) pentru a crea o parolă
nouă.
32 Setarea sistemului
Clasificare DVD
Blochează redarea DVD-urilor clasificate, în baza
conţinutului lor. (Nu toate discurile sunt clasificate.)
[Clasificare 1-8]
Clasa unu (1) are cele mai multe restricţii, iar
clasa opt (8) este cel mai puţin restrictivă.
[Deblochează]
Dacă aţi selectat [Deblochează], controlul
parental nu este activat, iar discul este redat
integral.
Clasificare Disc Blu-ray
3
Setarea sistemului
Setaţi o limită de vârstă pentru redarea BD-ROM.
Folosiţi butoanele numerice pentru a introduce o
limită de vârstă pentru vizualizare BD-ROM.
[255]
Pot fi redate toate discurile BD-ROM.
[0-254]
Interzice redarea unui disc BD-ROM care are
înregistrate clasificări corespunzătoare.
,,Notă
Setarea [Clasificare Disc Blu-ray] se va aplica
numai pentru discurile Blu-ray care conţin un
Control avansat al clasificării.
Cod Zonal
Introduceţi codul zonei ale cărei standarde au fost
folosite pentru clasificarea DVD-ului, pe baza listei
de la pagina 70.
Meniul [ALTELE]
Indicator
Setează viteza şi dimensiunea unui cursor de
mouse USB.
[Viteză]
Setează viteza de deplasare a unui mouse USB.
[Marime]
Alege dimensiunea indicatorului unui mouse
USB.
,,Notă
Funcţia Indicator este optimizată pentru
comoditatea utilizării Internetului.
DivX® VOD
DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video
digital creat de DivX, LLC, filială a Rovi Corporation.
Acesta este un aparat DivX Certified® oficial, testat
riguros pentru a verifica capacitatea lui de redare a
materialelor video în format DivX. Vizitaţi divx.com
pentru mai multe informaţii şi instrumente software
pentru convertirea fişierelor dvs. în filme DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest aparat
DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a
putea reda filme DivX Video-on-Demand (VOD)
achiziţionate. Pentru a obţine codul de înregistrare,
localizaţi secţiunea DivX VOD în meniul de
configurare al aparatului. Mergeţi la vod.divx.com
pentru mai multe informaţii despre modalitatea de
efectuare a înregistrării.
[Înregistrare]
Afişează codul de înregistrare al playerului dvs.
[Anularea înregistrării]
Dezactivează playerul şi afişează codul de
dezactivare.
,,Notă
Toate fişierele video descărcate din DivX(R)
VOD cu codul de înregistrare al acestui player
pot fi redate numai pe acest aparat.
Pornire rapidă
Acest player poate rămâne în modul de aşteptare
cu un consum redus de curent electric şi de aceea,
la pornirea unităţii playerul poate porni instantaneu.
Setaţi această opţiune la [Pornit], pentru a activa
funcţia [Pornire rapidă].
Setarea sistemului 33
,,Notă
yy Dacă opţiunea [Pornire rapidă] este setată
la [Pornit] şi alimentarea de la reţea este
reconectată accidental la player după o pană
de curent, etc., playerul porneşte şi comută
automat în modul de aşteptare. Înainte de a
trece la exploatarea playerului, aşteptaţi puţin,
ca acesta să ajungă în modul de aşteptare.
yy Când [Pornire rapidă] este setat la [Pornit],
consumul de energie va fi mai ridicat decât
atunci când [Pornire rapidă] este setat la
[Oprit].
Oprire automată
,,Notă
La activarea funcţiei [Oprire automată] în
meniul de configurari, această unitate se va
opri de la sine pentru a salva consumul de
energie, în cazul în care unitatea principală nu
este conectată la dispozitivul extern şi nu este
folosită timp de 20 minute.
Asemeni se manifestă acest aparat după şase
ore de la conectarea cu unitatea principală la
un alt dispozitiv prin intermediul unui cablu de
intrare analog.
Conectare sunet TV.
Puteţi asculta sunetul televizorului prin intermediul
difuzorului aparatului în mod automat când
televizorul este pornit. Televizorul şi acest aparat
trebuie să fie conectate cu cablu optic.
[Setări Fabrică]
Puteţi readuce playerul la setările originale din
fabrică.
[Ştergere date Blu-ray]
Accesează conținutul BD-Live din memoria
USB-ului conectat.
,,Notă
Dacă readuceţi playerul la setările originale
din fabrică utilizând opţiunea [Setări Fabrică],
trebuie să efectuaţi din nou setările de activare
a serviciilor online şi de reţea.
Software
[Informaţie]
Afişează versiunea actuală a software-ului.
[Actualizare]
Puteţi actualiza software-ul conectând aparatul
direct la serverul de actualizare software (a se
vedea paginile 64).
SIMPLINK / ARC
-- Funcţia SIMPLINK vă permite să controlaţi acest
aparat cu telecomanda televizorului LG.
-- Funcţia ARC îi permite unui televizor cu
caracteristica HDMI să trimită flux audio la ieşirea
HDMI OUT a acestui receptor.
Setaţi această opţiune la [Pornit] pentru activarea
funcţiei [SIMPLINK / ARC]. (pagina 16)
Perioada de economisire lumină
naturală
La utilizarea aplicaţiei BBC, această funcţie setează
ora cu o oră înainte pentru a trece la ora de vară
(GMT+1).
[Pornit]
Setează ora cu o oră înainte.
[Oprit]
Dezactivează această funcţie.
Apăsaţi W pentru deplasare şi apăsaţi A/D pentru
a selecta [Pornit] sau [Oprit]. Selectaţi [OK] şi apăsaţi
ENTER (b).
3
Setarea sistemului
Imaginea de screen saver apare când aţi lăsat
playerul în modul Oprit timp de circa cinci minute.
Dacă setaţi această opţiune pe [Pornit], aparatul se
opreşte automat după ce screen saver-ul este afişat
timp de 15 minute. Setaţi această opţiune pe [Oprit]
pentru a lăsa screen saver-ul în funcţiune până în
momentul în care utilizatorul foloseşte aparatul.
Iniţializează
34 Operare
Efect de sunet
Setarea [EQ utiliz.]
Puteţi selecta un mod de sunet potrivit. Apăsaţi
repetat SOUND EFFECT (Efect de sunet) până când
modul dorit apare pe afişajul de pe panoul frontal
sau pe ecranul televizorului. Elementele afişate
pentru egalizor pot diferi în funcţie de efectele şi
sursele de sunet.
[Natural Plus]: Vă puteți bucura de efectul de
sunet natural, același ca și canal 9.1.
[Natural]: Puteţi beneficia de un sunet confortabil
şi natural.
[Bypass]: Software-ul cu semnale audio surround
pe mai multe canale este redat conform modalităţii
în care a fost înregistrat.
[Suflu bas]: Îmbunătăţiţi efectul de sunet al başilor
de la difuzorul frontal stânga, dreapta şi subwoofer.
4
[Voce clară]: Acest mod face sunetul vocii clar,
îmbunătăţind calitatea sunetului vocal.
Operare
[Joc]: Puteţi beneficia de un sunet mai virtual în
timp ce redaţi jocuri video.
[Noapte]: Această funcţie poate fi utilă dacă doriţi
să vizionaţi filme la volum redus în timpul nopţii.
[Up Scaler]: Când ascultaţi fişiere MP3 sau alte
fişiere muzică comprimate, puteţi îmbunătăţi
sunetul. Acest mod este disponibil numai pentru
surse cu 2 canale.
[Intensit. sunet]: Îmbunătăţeşte sunetul başilor şi
înaltelor.
[EQ utiliz.]: Puteţi regla sunetul ridicând sau
coborând nivelul unei anumite frecvenţe.
1. Folosiţi W/S pentru a selecta frecvenţa dorită.
2. Folosiţi A/D pentru a selecta nivelul dorit.
Selectaţi opţiunea [Anulează] şi apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a anula setarea.
Selectaţi opţiunea [Resetare] şi apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a reseta toate modificările.
Efect de sunet 3D
Caracteristica 3D Sound (Sunet 3D) propagă sunetul
nu numai către faţă şi spate, ci şi în sus, creând un
cadru mai larg, pentru ca dvs. să puteţi beneficia de
un sunet surround mai imersiv şi cinematic. Apăsaţi
repetat 3D SOUND până când modul dorit apare
pe afişajul de pe panoul frontal sau pe ecranul
televizorului.
[3D Muzică]: Acest mod oferă un sunet surround
deosebit – veţi beneficia la dvs. acasă de experienţa
unei audiţii ca într-o sală de concert.
[3D Film]: Acest mod oferă un sunet surround
deosebit – veţi beneficia la dvs. acasă de experienţa
unui film ca la cinematograf.
Operare 35
Afişajul Meniu de start
Utilizarea meniului [Acasă]
Meniul de start apare când apăsaţi HOME ( ).
Utilizaţi W/S/A/D pentru a selecta o categorie
şi apăsaţi ENTER (b).
Utilizarea SmartShare
Puteţi reda conţinut video, foto şi audio pe unitate
prin introducerea unui disc, prin conectarea unui
dispozitiv USB şi a unui aparat Android (MTP) sau
prin utilizarea reţelei de acasă (DLNA).
1. Apăsaţi HOME ( ) pentru a afişa meniul de
start.
2. Selectaţi [SmartShare] şi apăsaţi ENTER (b).
,,Notă
4
a Afişează toate dispozitivele legate.
a [SmartShare] - Afişează meniul SmartShare.
b [Premium] - Afişează ecranul de start
Premium. (pagina 55)
c [LG Smart World] - Afişează titlurile de LG
Apps furnizate pe unitate. (pagina 55)
d [Aplicaţiile mele] - Afişează ecranul
[Aplicaţiile mele]. (pagina 57)
e [Introdu] - Schimbă modul de intrare.
f [Setări] - Ajustează setările sistemului.
g [d] - Caută LG Apps dorite şi alt conţinut.
h [c] - Afişează meniul de conectare.
b Afişează conţinut video, foto sau audio.
c Afişează fişierul sau folderul de pe
dispozitivul legat.
Operare
În funcţie de regiune, este posibil ca [LG Smart
World], [Aplicaţiile mele], [d] şi [c] să nu fie
disponibile.
36 Operare
Redarea dispozitivelor
legate
Redarea unui disc
erot
1. Introduceţi un disc în fanta pentru disc.
La majoritatea discurilor Audio CD, BD-ROM şi
DVD-ROM, redarea începe automat.
2. Apăsaţi HOME ( ) şi apoi selectaţi [SmartShare].
3. Selectaţi pictograma discului.
,,Notă
yy Funcţiile de redare descrise în acest
manual nu sunt întotdeauna disponibile
în fiecare fişier şi suport Unele funcţii pot fi
restricţionate în funcţie de numeroşi factori.
4
Operare
yy În funcţie de titlurile de pe BD-ROM, ar
putea fi necesară conectarea unui dispozitiv
USB pentru o redare corectă.
yy Este posibil ca discurile cu formate DVD-VR
nefinalizate să nu fie redate în acest player.
yy Unele discuri DVD-VR sunt create cu date
CPRM de DVD RECORDER. Această unitate
nu poate accepta aceste tipuri de discuri.
Redarea discurilor Blu-ray 3D
e
Acest player poate reda discurile Blu-ray care conţin
vizualizări separate pentru ochiul stâng şi ochiul
drept.
Pregătire
Pentru a reda un titlu Blu-ray 3D în mod 3D
stereoscopic, trebuie:
yy Verificaţi dacă televizorul poate reda
imagine 3D şi are intrare (intrări) HDMI.
yy Purtaţi ochelari 3D pentru a beneficia de
imagini 3D, dacă este necesar.
yy Verificaţi dacă titlul BD-ROM este sau nu pe
discul Blu-ray 3D.
yy Conectaţi un cablu HDMI (cablu HDMI™ de
tip A de mare viteză) între ieşirea HDMI a
playerului şi intrarea HDMI a televizorului.
1. Apăsaţi HOME ( ) şi setaţi opţiunea [Mod 3D]
în meniul [Setări] pe [Pornit] (pagina 29).
2. Introduceţi un disc în fanta pentru disc.
Redarea începe automat.
3. Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
3D-ready pentru mai multe indicaţii.
Ar putea fi necesar să ajustaţi setările de afişaj şi
să vă concentraţi pe configurarea televizorului
pentru un efect 3D îmbunătăţit.
>>Precauţie
yy Dacă vizionaţi conţinut 3D o perioadă mai
lungă, puteţi ameţi sau obosi.
yy Persoanelor cu invalidităţi, copiilor şi
femeilor gravide nu li se recomandă să
vizioneze un film în modul 3D.
yy Dacă aveţi dureri de cap, ameţeală sau
sunteţi obosit când vizionaţi conţinut în
format 3D, se recomandă insistent să opriţi
redarea şi să vă odihniţi până când vă simţiţi
bine.
Operare 37
Redarea unui fişier de pe un
disc/dispozitiv USB
yui
Acest player poate reda fişiere video, audio şi foto
stocate pe disc sau pe un dispozitiv USB.
1. Introduceţi un disc de date în fanta pentru disc
sau conectaţi un dispozitiv USB.
Note cu privire la dispozitivul USB
yy Acest player acceptă memorie flash USB/HDD
extern formatat în FAT32 şi NTFS în momentul
accesării fişierelor (muzică, foto, video). Totuşi,
pentru BD-Live, folosiţi unitatea flash USB/HDD
extern formatat în FAT32.
yy Acest aparat poate suporta până la 4 partiţii pe
dispozitivul USB.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul funcţionării
(redare etc.).
yy Nu este acceptat un dispozitiv USB care necesită
software suplimentar când este conectat la
computer.
yy Dispozitiv USB: dispozitiv USB care suportă
USB1.1 şi USB2.0.
Încărcarea fişierului poate dura câteva minute,
în funcţie de numărul de conţinuturi stocate pe
dispozitivul USB. Apăsaţi ENTER (b) când este
selectat [Cancel] pentru a opri încărcarea.
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectaţi [SmartShare] şi apăsaţi ENTER (b).
4. Selectaţi dispozitivul legat dorit din categorie.
5. Selectaţi [Film], [Fotografie] sau [Muzică].
6. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D, şi
apăsaţi d(PLAY) sau ENTER (b) pentru a reda
fişierul.
yy Pentru a preveni pierderea de date, se
recomandă crearea regulată a copiilor de rezervă.
4
yy Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB, un HUB
USB sau un USB Multi-reader, este posibil ca
dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
Operare
Când conectaţi dispozitivul USB la meniul HOME,
player-ul va reda automat un fişier audio conţinut
în dispozitivul de stocare USB. Dacă dispozitivul USB
conţine tipuri diferite de fişiere, va apărea un meniu
pentru selectarea tipului fişierului.
yy Fişierele video, audio şi foto pot fi redate. Pentru
detalii cu privire la operaţiunile fiecărui fişier,
consultaţi paginile respective.
yy Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu această unitate.
yy Anumite camere digitale şi telefoane mobile nu
sunt suportate.
yy Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la
PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de
stocare.
38 Operare
Redarea unui fişier pe aparat
Android
yui
Note privind conectarea aparatului
Android
Acest player poate reda fişiere video, audio şi foto
stocate pe un aparat Android.
yy Nu deconectaţi aparatul Android în timpul
funcţionării (redare, etc.).
1. Conectaţi aparatul Android la unitate prin cablu
USB. Asiguraţi-vă că MTP-ul este activat pe
aparatul Android.
yy Fişierele video, audio şi foto pot fi redate. Pentru
detalii cu privire la operaţiunile fiecărui fişier,
consultaţi paginile respective.
yy Această unitate suportă numai aparatul Android
cu MTP (Media Transfer Protocol).
yy Pentru a preveni pierderea de date, se
recomandă crearea regulată a copiilor de rezervă.
yy Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB, un HUB
USB sau un USB Multi-reader, este posibil ca
aparatul Android să nu fie recunoscut.
yy Este posibil ca anumite aparate Android să nu
funcţioneze cu această unitate.
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectaţi [MTP] şi apăsaţi ENTER (b).
4
Operare
În funcţie de numărul de conţinuturi stocate pe
aparatul Android, încărcarea fişierului poate dura
câteva minute.
4. Selectaţi [Film], [Fotografie] sau [Muzică].
5. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D, şi
apăsaţi d(PLAY) sau ENTER (b) pentru a reda
fişierul.
yy Dacă utilizaţi MTP, este posibil ca redarea unor
fişiere cu muzică, poze, filme sau cu subtitrare să
nu funcţioneze, deoarece depinde de aparatul
Android.
Operare 39
Redarea unui fişier de pe un
server în reţea
yui
Acest player poate reda fişiere video, audio şi foto
aflate pe un server DLNA prin reţeaua locală.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
20).
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectaţi [SmartShare] şi apăsaţi ENTER (b).
,,Notă
yy Cerinţele pentru fişiere sunt descrise la
pagina 66.
yy Miniatura pentru fişiere imposibil de redat
poate fi afişată, dar acestea nu pot fi redate
pe acest player.
yy Numele fişierului de subtitrare şi numele
fişierului video trebuie să fie identice şi
localizate în acelaşi folder.
yy Calitatea redării şi operării poate fi afectată
de starea reţelei dvs. la domiciliu.
yy Este posibil să aveţi probleme de conectare
în funcţie de mediul serverului.
yy Dacă doriţi să setaţi PC-ul dvs. ca server
DLNA, instalaţi software-ul PC SmartShare
pe PC-ul dvs. (pagina 40)
4. Selectaţi un server media DLNA din categorie.
5. Selectaţi [Film], [Fotografie] sau [Muzică].
4
Operare
6. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D, şi
apăsaţi d(PLAY) sau ENTER (b) pentru a reda
fişierul.
40 Operare
Conectarea la serverul
rețelei proprii pentru
PC
DLNA simbolizează Digital Living Network Alliance
(Alianța de rețele digitale active) care permite
utilizatorilor să acceseze fișiere video/ de muzică/
fotografii stocate pe server și să le afișeze pe
televizor prin intermediul rețelelor de acasă.
Înainte de a conecta PC-ul în scopul redării unui
fişier, software-ul PC SmartShare (DLNA) trebuie să
fie instalat pe PC-ul dvs.
Despre software-ul PC
SmartShare (DLNA)
4
Operare
Software-ul PC SmartShare (DLNA) este destinat
partajării fişierelor video, audio şi foto stocate pe
calculatorul dvs. cu această unitate, considerată
server media digital, compatibil DLNA.
Instalarea software-ului PC
SmartShare (DLNA)
Porniți calculatorul și introduceți CD-ROM-ul în
calculator prin sertarul CD-ROM drive. Instrucțiunile
de instalare vă vor ghida de-a lungul unui proces
de instalare simplu și rapid. Pentru a instala softul
pentru PC SmartShare (DLNA), procedați astfel:
1. Înainte de instalare închideţi toate programele
în executare, inclusiv programele de firewall şi
antivirus.
2. Introduceți CD-ul furnizat în sertarul CD-ROM al
computerului.
3. Despre Nero [SmartShare PC software (DLNA)].
4. Apăsați [Run] pentru a iniția instalarea.
5. Apăsați pe butonul [Next] pentru a iniția
instalarea.
6. Dacă acceptați toate condițiile, apăsați [Yes].
Instalarea nu este posibilă fară acceptarea
contractului.
7. Urmaţi direcţiile indicate de asistentul de
instalare afişat pe ecran.
8. Apăsați butonul [Exit] pentru finalizarea instalării.
,,Notă
yy Software-ul PC SmartShare nu este suportat
şi cu Mac OS.
yy Software-ul PC SmartShare (DLNA) este o
ediţie personalizată de software, dedicat
partajării fişierelor şi directorilor cu acest
player.
yy Acest manual prezintă exemple de
operaţiuni cu versiunea în engleză a
software-ului PC SmartShare (DLNA). Urmaţi
explicaţiile referitoare la operaţiunile incluse
în versiunea dvs. lingvistică.
Partajarea fișierelor și
dosarelor
Pe calculator trebuie să partajați dosarul care
conține conținut video, audio și /sau foto pentru a
fi redate cu ajutorul acestui aparat.
Această parte explică procedura de selectarea a
dosarelor partajate de pe calculator.
1. Dați click dublu pe simbolul “SmartShare”.
2. Daţi clic pe pictograma [Movie], [Photo] sau
[Music] din mijloc, după care daţi clic pe
[Settings] din colţul dreapta sus al softwareului PC SmartShare. Meniul [Settings] apare pe
ecran.
3. Daţi clic pe fila [My Shared Contents], după
care daţi clic pe pictogramă . Meniul [Add/
Remove Shared Folders] apare pe ecran.
4. Daţi clic pe directorul care conţine fişierele pe
care doriţi să le partajaţi, după care pe [OK].
Directorul bifat este adăugat la [My Shared
Contents], după care daţi clic pe [OK] din partea
de jos a meniului [Settings].
5 Asiguraţi-vă că serviciul SmartShare (DLNA)
porneşte la fila [Service].
,,Notă
yy Dacă directoarele sau fişierele partajate
nu sunt afişate pe player, daţi clic pe [My
Shared Contents] din meniul [Settings],
după care daţi clic pe pictogramă .
yy Pentru mai multe informaţii, daţi clic pe
opţiunea [HELP] din meniul [Settings].
Operare
41
Cerinţe de Sistem
Cerinţe minime pt. sistem
yy CPU : procesoare Intel® 2.0 GHz sau AMD
Sempron™ 2000+
yy Memorie : 1 GB de memorie RAM liberă
yy Placa video : 64 MB de memorie video, rezoluţie
minimă de 1024 x 768 pixeli şi setarea culorilor la
16 biţi
yy Spaţiu liber pe HDD: 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 sau mai nou),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1
yy Windows® Media Player® 11.0 sau mai nou
yy Mediu pt. reţea : 100 Mb Ethernet, WLAN
Sistem recomandat
yy CPU : Intel® Core™ Duo sau AMD Athlon™ 64X2,
1,7 GHz sau mai puternic
yy Placa video : 128 MB memorie video, rezoluţie
minimă de 1024 x 768 pixeli şi setarea culorilor la
16 biţi
yy Spaţiu liber pe HDD : 200 MB
yy Windows® XP (Service Pack 2 sau mai nou),
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0,
Windows® 8.1
yy Windows® Media Player® 11.0 sau mai nou
yy Mediu pt. reţea : 100 Mb Ethernet, WLAN
4
Operare
yy Memorie : 2 GB de memorie RAM liberă
42 Operare
Redare generală
Operaţiuni de bază pentru
conţinut foto
Operaţiuni de bază pentru
conţinut video şi audio
Pentru o expunere de diapozitive
Pentru a opri redarea
Apăsaţi d (PLAY) pentru a începe expunerea
diapozitivelor.
Apăsaţi Z (STOP) în timpul redării.
Pentru a opri expunerea de
diapozitive
Pentru a întrerupe redarea
Apăsaţi Z (STOP) în timpul expunerii de diapozitive.
Apăsaţi M (PAUSE) în timpul redării.
Apăsaţi d (PLAY) pentru a relua redarea.
Pentru a întrerupere o expunere de
diapozitive
Pentru redare cadru cu cadru (video)
Apăsaţi M (PAUSE) în timpul expunerii de
diapozitive.
Apăsaţi d (PLAY) pentru a reîncepe expunerea
diapozitivelor.
Apăsaţi M (PAUSE) în timpul redării unui film.
Apăsaţi repetat M (PAUSE) pentru redare cadru cu
cadru.
4
Pentru scanare înainte sau înapoi
Operare
Apăsaţi c sau v pentru derulare înainte sau
înapoi în timpul redării.
Puteţi modifica viteza de redare apăsând repetat
repetat c sau v.
Pentru a reduce viteza de redare
(video)
Când redarea este întreruptă, apăsaţi v repetat
pentru a reda la diferite viteze de redare lentă.
Pentru a sări la capitolul/track-ul/
fişierul următor/anterior
În timpul redării, apăsaţi C sau V pentru a
trece la următorul capitol/track/fişier sau pentru a
reveni la începutul capitolului/track-ului/fişierului
curent.
Apăsaţi C de două ori scurt pentru a trece la
capitolul/track-ul/fişierul anterior.
În meniul cu lista de fişiere a serverului, pot exista
multe tipuri de conţinuturi într-un folder.
În acest caz, apăsaţi C sau V pentru a merge
la conţinutul anterior sau următor de acelaşi tip.
Pentru a sări la fotografia
următoare/anterioară
În timp ce vizualizaţi o fotografie pe tot ecranul,
apăsaţi A sau D pentru a merge la fotografia
anterioară sau la cea următoare.
Folosirea meniului discului
ero
Pentru a afişa meniul discului
Ecranul de meniu poate fi afişat mai întâi după
încărcarea unui disc care are meniu. Dacă doriţi să
afişaţi meniul discului în timpul redării, apăsaţi DISC
MENU.
Folosiţi butoanele W/S/A/D pentru a naviga
printre elementele din meniu.
Pentru a afişa meniul derulant
Unele discuri BD-ROM conţin un meniu derulant
care apare în timpul redării.
Apăsaţi TITLE/POPUP în timpul redării şi folosiţi
butoanele W/S/A/D pentru a naviga printre
elementele din meniu.
Operare 43
Reluarea redării
eroyt
u
Aparatul înregistrează punctul unde aţi apăsat Z
(STOP) în funcţie de disc.
Dacă pe ecran apare scurt „MZ (Reluare
oprire)”, apăsaţi d (PLAY) pentru a relua redarea (de
la punctul scenei respective).
Dacă apăsaţi Z (STOP) de două ori sau scoateţi
discul, pe ecran apare, „Z(Oprire completă)”.
Aparatul va şterge punctul de oprire.
,,Notă
yy Punctul de reluare poate fi şters prin
apăsarea unui buton (de exemplu: 1
(POWER), B (OPEN/CLOSE) etc.)
yy În cazul discurilor BD-ROM cu BD-J, funcția
de reluare a playbackului nu funcționează.
Acest aparat memorează ultima scenă de pe ultimul
disc vizionat. Ultima scenă rămâne în memorie
chiar dacă scoateţi discul din receiver sau dacă
închideţi aparatul. Dacă puneţi un disc care are
scena memorată, aceasta este reapelată automat.
,,Notă
yy Ultima scenă memorată pentru un disc
anterior este ştearsă după redarea unui disc
diferit.
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă în funcţie de disc.
yy În cazul discurilor BD-ROM cu BD-J,
funcția de memorie a ultimei scene nu
funcționează.
yy Acest aparat nu memorează setările unui
disc dacă îl opriţi înainte de a începe redarea
discului.
4
Operare
yy Dacă apăsaţi Z (STOP) o dată în timpul
redăsii unui titlu BD-ROM interactiv, aparatul
va fi în modul oprit complet.
Memorarea ultimei scene
er
44 Operare
Afişaj pe ecran
Afişarea pe ecran a informaţiilor
despre conţinut
Puteţi afişa şi modifica diferite informaţii şi setări
legate de conţinut.
eroy
Pentru a controla redarea
video
eroy
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
Puteţi controla redarea şi seta opţiunile în timp ce
vizionaţi videoclipuri.
În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
4
Operare
a Bara de progres - Afişează poziţia curentă şi
timpul total de redare.
b [Meniul Disc] - Accesează meniul de pe un
disc.
c [Title/popup] - Afişează meniul titlurilor de
pe DVD sau meniul pop-up al BD-ROM-ului,
dacă este disponibil.
d [Opţiune] - Afişează informaţii despre redare.
a Titlu – numărul titlului curent/numărul total
de titluri.
b Capitol – Numărul capitolului curent/numărul
total de capitole.
c Timp – Timpul de redare trecut/timpul total
de redare.
e [Repetă] - Repetă o acţiune sau o secvenţă
dorită. (pagina 46)
d Audio – Limba sau canalul audio selectat
f [3D] - Ajustează setarea 3D. (pagina 50)
f Unghi – Unghiul selectat/numărul total de
unghiuri.
e Subtitrare – Subtitrarea selectată.
g Raport aspect TV – Raportul de aspect TV
selectat.
h Mod imagine – Modul imagine selectat.
Operare 45
,,Notă
yy Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de
câteva secunde, afişajul de pe ecran dispare.
yy Pe unele discuri nu poate fi selectat un
număr de titlu.
yy Elementele disponibile pot fi diferite în
funcţie de discuri sau titluri.
yy Dacă un disc Blu-Ray este redat, unele
informații de setare sunt afișate pe ecran și
nu este admisă modificarea lor.
Setarea opţiunii de expunere de
diapozitive
Puteţi folosi diverse opţiuni în timpul vizualizării
unei fotografii pe ecran complet.
1. În timpul vizualizării imaginilor, apăsaţi INFO/
MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
Pentru a controla vizualizarea
foto
i
Controlează redarea şi setează opţiunile în timpul
vizualizării imaginilor în ecran complet.
În timpul vizualizării imaginilor, apăsaţi INFO/MENU
(m).
a [Viteză] - Folosiţi A/D pentru a folosi o
viteză întârziată între fotografiile dintr-o
expunere de diapozitive.
b [efect] - Folosiţi A/D pentru a selecta
un efect de tranziţie între fotografii într-o
expunere de diapozitive.
c [Alegere Muzică] - Selectează fundalul
muzical pentru expunerea de diapozitive
(pagina 50).
a [Diapozitiv] - Începe sau opreşte o expunere
de diapozitive.
b [Muzică] - Selectează fundalul muzical pentru
expunerea de diapozitive. (pagina 50)
c [Opţiune] - Afişează opţiunile expunerii de
diapozitive.
d [Roteşte] - Roteşte fotografia în sens orar.
e [Zoom] - Afişează meniul [Zoom].
4
Operare
Puteţi controla redarea şi seta opţiunile în timpul
vizualizării imaginilor în ecran complet.
46 Operare
Redare avansată
Redare repetată
erotu
y
Disc Blu-ray/DVD/fişiere video
În timpul redării, apăsaţi REPEAT (h) în mod
repetat pentru a selecta modul de repetare dorit.
A-B – Poziţia selectată va fi repetată continuu.
Capitol – Capitolul curent va fi redat repetat.
Titlu – Titlul curent va fi redat repetat.
Toate – Toate titlurile sau fişierele vor fi redate
repetat.
Oprit – Revine la redarea normală.
4
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi CLEAR.
CD-uri audio/fişiere audio
Operare
În timpul redării, apăsaţi REPEAT (h) în mod
repetat pentru a selecta modul de repetare dorit.
– Porţiunea selectată va fi repetată continuu.
(Numai AUDIO CD)
Track– Track-ul sau fişierul actual va fi redat în
mod repetat.
Toate – Toate track-urile sau fişierele vor fi
redate repetat.
Toate – Toate track-urile sau fişierele vor fi
redate repetat în ordine aleatorie.
Repetarea unei anumite
porţiuni
eroy
Acest player poate repeta o porţiune pe care aţi
selectat-o.
1. În timpul redării, apăsaţi REPEAT (h).
2. Selectaţi [A-B] şi apăsaţi ENTER (b).
3. Apăsaţi ENTER (b) la începutul părţii pe care
doriţi să o repetaţi.
4. Apăsaţi ENTER (b) la sfârşitul porţiunii.
Porţiunea selectată va fi repetată continuu.
5. Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi
CLEAR.
,,Notă
yy Nu puteţi selecta o porţiune de mai puţin
de 3 secunde.
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri.
Redarea din timpul selectat
eroy
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
3. Selectaţi opţiunea [Timp] şi apoi introduceţi
timpul de începere dorit cu ore, minute şi
secunde, de la stânga la dreapta.
– Track-urile sau fişierele vor fi redate în ordine
aleatorie.
(Puteți de asemenea introduce timpul de
pornire necesar cu ajutorul tastaturii virtuale,
apăsând ENTER (b).)
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi CLEAR.
De exemplu, pentru a găsi o scenă la 2 ore, 10
minute şi 20 secunde, introduceţi „21020”.
,,Notă
Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri.
Apăsaţi A/D pentru a sări peste redare 60 de
secunde înainte sau înapoi.
4. Apăsaţi ENTER (b) pentru a începe redarea de
la momentul selectat.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
Operare 47
,,Notă
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri.
yy Este posibil ca această funcţie să nu poată
fi folosită în funcţie de tipul fişierului şi de
capacitatea serverului DLNA.
Selectarea unei limbi pentru
subtitrare
eroy
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Subtitrare].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta limba de
subtitrare dorită.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
,,Notă
yy Unele discuri permit să se schimbe selecţiile
subtitrărilor numai din meniul discului. Dacă
este aşa, apăsaţi butonul TITLE/POPUP sau
DISC MENU şi alegeţi subtitrarea adecvată
dintre selecţiile din meniul discului.
yy Puteţi selecta direct opţiunea [Subtitrare] pe
ecran, apăsând butonul SUBTITLE.
Ascultarea unui alt sunet
eroy
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Audio].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta limba audio
dorită, track-ul audio sau canalul audio dorit.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
Vizionarea dintr-un unghi
diferit
er
Dacă discul conţine scene înregistrate cu unghiuri
diferite ale camerei, puteţi schimba pe un unghi
diferit în timpul redării.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Unghi].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta unghiul dorit.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
Modificarea formatului
imaginii TV
eoy
Puteţi modifica setarea formatului imaginii TV în
timpul redării.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [TV
Aspect Ratio].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea dorită.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
4
Operare
Apăsând ENTER (b), puteţi seta diverse opţiuni
de subtitrare.
,,Notă
yy Unele discuri permit să se schimbe selecţiile
audio numai din meniul discului. Dacă este
aşa, apăsaţi butonul TITLE/POPUP sau DISC
MENU şi alegeţi sunetul adecvat dintre
selecţiile din meniul discului.
yy Imediat după ce aţi comutat sunetul, este
posibil să existe o discrepanţă temporară
între afişaj şi sunet.
yy Pe discul BD-ROM. formatul audio multiplu
(5,1 CAN sau 7,1 CAN) este afişat cu
[MultiCH] pe afişajul de pe ecran.
yy Puteţi selecta direct opţiunea [Audio] pe
ecran, apăsând butonul AUDIO.
48 Operare
,,Notă
Chiar dacă schimbaţi valoarea opţiunii [TV
Aspect Ratio] din afişajul de pe ecran, opţiunea
[TV Aspect Ratio] din meniul [Setări] nu este
schimbată.
Modificarea modului imagine
eroy
Puteţi modifica opţiunea [Mod imagine] în timpul
redării.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
Schimbarea paginii cu coduri
de subtitrare
y
Dacă subtitrarea este afişată cu litere trunchiate,
puteţi schimba pagina cu coduri a subtitrării pentru
a vizualiza fişierul de subtitrare corect.
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
4
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [Pagină
coduri].
Operare
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea de cod
dorită.
2. Selectaţi o [Option] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [Mod
imagine].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea dorită.
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
Setarea opţiunii [User setting]
1. În timpul redării, apăsaţi INFO/MENU (m).
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea [Mod
imagine].
4. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea [User
setting] şi apăsaţi ENTER (b).
5. Apăsaţi BACK (1) pentru a ieşi din afişarea pe
ecran.
5. Folosiţi W/S/A/D pentru a ajusta opţiunile
[Mod imagine].
Selectaţi opţiunea [Implicit], apoi apăsaţi ENTER
(b) pentru a reseta toate ajustările video.
6. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta opţiunea
şi apăsaţi ENTER (b) pentru a finaliza setarea.
Operare 49
Vizualizarea informaţiilor
despre conţinut
y
Selectarea unui fişier de
subtitrare
y
Playerul poate afişa informaţii despre conţinut.
Dacă numele fişierului de subtitrare este diferit de
numele fişierului video, trebuie să selectaţi fişierul
de subtitrare din meniul [Film] înainte de a reda
filmul.
1. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D.
2. Apăsaţi INFO/MENU (m) pentru a afişa meniul
de opţiuni.
Informaţiile despre fişier apar pe ecran.
În timpul redării unui film, puteţi afişa informaţiile
despre fişier apăsând TITLE/POPUP.
,,Notă
1. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta fişierul
de subtitrare pe care doriţi să-l redaţi în meniul
[Film].
2. Apăsaţi pe ENTER (b).
Este posibil ca informaţiile afişate pe ecran
să nu fie corecte comparativ cu informaţiile
efective despre conţinut.
În meniul [SmartShare], puteţi schimba vizualizarea
listei de conţinut.
Apăsaţi butonul colorat în roşu (R) în mod repetat.
4
Apăsaţi ENTER (b) din nou pentru a deselecta
fişierul de subtitrare. Fişierul de subtitrare
selectat va fi afişat când redaţi fişierul video.
,,Notă
yy Dacă apăsaţi (Z) (STOP) în timpul redării,
selectarea subtitrării va fi anulată.
yy Această funcţie nu este disponibilă pentru
redarea fişierului pe un server în reţea la
domiciliu.
Operare
Modificarea modului de
vizualizare a listei conţinutului
yui
50 Operare
Ascultarea muzicii în timpul
unei expuneri de diapozitive
i
Puteţi reda fişiere foto în timp ce ascultaţi fişiere de
muzică.
1. În timp ce vizualizaţi o fotografie pe ecran
complet, apăsaţi INFO/MENU (m) pentru a afişa
meniul de opţiuni.
2. Selectaţi o [Opţiune] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b)
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Alegere Muzică] şi apăsaţi ENTER (b) pentru a
afişa meniul [Alegere Muzică].
4. Folosiţi W/S pentru a selecta un dispozitiv şi
apăsaţi ENTER (b).
Dispozitivul disponibil poate fi diferit în funcţie
de locaţia fişierului foto actual.
4
Operare
Locaţie foto
Dispozitiv disponibil
Disc, USB
Disc, USB
MTP
MTP
Server DLNA
Server DLNA
5. Folosiţi W/S pentru a selecta un fişier sau un
folder pe care doriţi să-l redaţi.
Redare conţinut în 3D
eroy
Această funcţie vă permite să convertiţi conţinutul
2D în 3D, dar şi de a reda conţinutul 3D în cazul unui
fişier codat în 3D. În timpul redării, la opţiunea [3D]
puteţi regla atât profunzimea cât şi distanţa 3D.
Conversia conţinutului 2D în
conţinut 3D
1. Apăsaţi INFO/MENU (m) în timpul redării.
2. Selectaţi o [3D] şi apăsaţi butonul ENTER (b).
3. Selectați
folosind W/S/A/D pentru a
converti conținutul 2D în 3D.
Redarea fişierului codat în 3D
1. Apăsaţi INFO/MENU (m) în timpul redării.
2. Selectaţi o [3D] şi apăsaţi butonul ENTER (b).
3. Selectaţi modul potrivit (unul lângă altul, sus şi
jos) în acelaşi mod în care fişierul a fost codat în
3D cu ajutorul W/S/A/D.
Setări 3D
1. Apăsaţi INFO/MENU (m) în timpul redării.
2. Selectaţi o [3D] şi apăsaţi butonul ENTER (b).
3. Selectaţi o [Setare 3D], după care apăsaţi
butonul ENTER (b).
Puteţi regla atât adâncimea cât şi distanţa 3D.
Selectaţi opţiunea [Iniţializare] pentru a reseta toate
reglajele, după care apăsaţi butonul ENTER (b).
Revenire
Selectaţi g şi apăsaţi ENTER (b) pentru a afişa
directorul superior.
,,Notă
Când selectaţi fişierul audio de pe un server,
selectarea folderului nu este disponibilă.
Numai fila selectată este disponibilă.
6. Folosiţi D pentru a selecta [OK] şi apăsaţi ENTER
(b) pentru a încheia selecţia muzicii.
1. Apăsaţi INFO/MENU (m) în timpul redării.
2. Selectaţi o [3D] şi apăsaţi butonul ENTER (b).
3. Selectați
reveni.
,,Notă
folosind W/S/A/D pentru a
yy Când aţi setat la rezoluţia Ultra HD, dacă
selectaţi [Pornit] în [3D], rezoluţia Ultra
HD este modificată automat la rezoluţia
originală.
yy Este posibil ca fişierele de film care au mai
mult de 30 fps (rata cadrelor) să nu fie
convertite în 3D.
yy Dacă subtitrarea este afişată anormal, setaţi
opţiunea 3D a Tv-ului pe oprit şi opţiunea
3D a unităţii pe pornit.
Operare
Caracteristici avansate
Conexiunea Wi-Fi Direct™
Conectarea la un aparat certificat
Wi-Fi Direct™
51
Pentru a selecta un server din lista dispozitivelor,
fişierele sau folderele trebuie partajate de către
serverul DLNA de pe dispozitivul Wi-Fi Direct™
conectat.
6. Selectaţi [Film], [Fotografie] sau [Muzică]
folosind W/S/A/D şi apăsaţi ENTER (b).
yui
Acest player poate reda fişiere cu filme, muzică
şi fotografii aflate într-un aparat certificat Wi-Fi
Direct™. Tehnologia Wi-Fi Direct™ face posibilă
conectarea directă la un aparat certificat Wi-Fi
Direct™, fără a mai fi nevoie de conectarea la un
dispozitiv de reţea, cum ar fi punctul de acces (AP).
Pe dispozitivul certificat Wi-Fi Direct™
1. Porniţi dispozitivul certificat Wi-Fi Direct™ şi
executaţi funcţia sa Wi-Fi Direct.
2. Executaţi aplicaţia DLNA pe dispozitiv.
3. Selectaţi opţiunea [REŢEA] din meniul [Setări] şi
apoi apăsaţi ENTER (b).
4. Selectaţi opţiunea [Wi-Fi Direct] şi apăsaţi ENTER
(b).
,,Notă
yy În scopul unei transmisii mai bune,
amplasaţi playerul cât mai aproape posibil
de serverul certificat Wi-Fi Direct™.
yy Această unitate poate conecta odată numai
1 aparat. Conexiunile multiple nu sunt
posibile.
yy Dacă încercaţi să conectaţi o reţea wireless
în timp ce un aparat este conectat cu
ajutorul funcţiei Wi-Fi Direct™, conexiunea
Wi-Fi Direct™ va fi deconectată forţat.
yy Dacă acest player şi un aparat Wi-Fi Direct™
sunt conectate la o reţea locală diferită, s-ar
putea ca conexiunea Wi-Fi Direct™ să nu fie
disponibilă.
5. Selectaţi un dispozitiv Wi-Fi Direct™ din listă
utilizând W/S şi apăsaţi ENTER (b).
yy Dacă un dispozitiv certificat Wi-Fi Direct™
nu se află în modul “Wi-Fi Direct standby”,
player-ul nu poate găsi dispozitivul.
yy Când conectaţi un dispozitiv certificat Wi-Fi
Direct™ la player, conexiunea la reţea PIN nu
este acceptată.
yy Acest produs nu poate fi conectat la un
dispozitiv Wi-Fi direct™ aflat în modul Group
Owner.
Conexiunea Wi-Fi Direct™ va începe. Urmaţi
procedura de pe ecran.
Dacă doriţi să rescanaţi dispozitivul Wi-Fi
Direct™ disponibil, selectaţi [Împrospătare listă]
şi apăsaţi ENTER (b).
4
Operare
Pe player-ul dvs
7. Selectaţi un fişier folosind W/S/A/D, şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a reda fişierul.
52 Operare
Avantajele Miracast™
Puteţi oglindi ecranul şi sunetul dispozitivului
certificat Miracast pe ecranul televizorului prin
player fără fir.
Pe dispozitivul certificat Miracast™
1. Porniţi dispozitivul certificat Miracast şi executaţi
funcţia sa [Miracast].
Pe player
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectaţi [Miracast] şi apăsaţi ENTER (b).
Bucuria BD-Live™
e
BD-ROM-ul care suportă BD-Live și care are o
funcție de extindere a rețelei vă permite să vă
bucurați de mai multe funcții ca descărcarea de
prezentări de filme noi prin conexiunea unității la
internet.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
20).
2. Introduceţi un dispozitiv de stocare USB în
portul USB de pe panoul frontal.
Este necesar un dispotitiv de stocare USB pentru
descărcarea conţinutului bonus.
3. Apăsaţi HOME ( ) şi setaţi opţiunea [Conexiune
BD-LIVE] din meniul [Setări] (pagina 27).
4
Operare
4. Selectaţi un dispozitiv Miracast din listă folosind
W/S şi apăsaţi ENTER (b).
Funcţia Miracast va continua automat.
Dacă doriţi să rescanaţi dispozitivul Miracast
dispoonibil, selectaţi [Împrospătare listă] şi
apăsaţi ENTER (b).
,,Notă
yy Pentru o mai bună oglindire, aşezaţi
dispozitivul certificat Miracast cât mai
aproape posibil de player.
yy Această unitate se poate conecta la un
singur aparat la un moment dat. Conexiunile
multiple nu sunt posibile.
yy În timpul oglindirii, reţeaua fără fir sau Wi-Fi
Direct nu pot fi folosite simultan.
yy Dacă un dispozitiv certificat Miracast nu este
în mod standby [Miracast], acest player nu
poate găsi dispozitivul.
yy În funcţie de starea reţelei dvs. fără fir,
oglindirea poate fi instabilă.
yy În timpul oglindirii, ecranul poate fi oprit în
funcţie de setarea televizorului. În acest caz,
vă rugăm să ajustaţi setările de afişare de pe
televizorul dvs.
În funcţie de disc, este posibil ca funcţia BDLive să nu poată fi utilizată dacă opţiunea
[Conexiune BD-LIVE] este setată pe [Permis
parţial].
4. Introduceţi un BD-ROM cu BD-Live.
Operaţiile pot fi diferite în funcţie de disc.
Consultaţi manualul furnizat cu discul.
>>Precauţie
Nu extrageţi dispozitivul USB conectat în
timpul descărcării conţinutului sau în timp
ce un disc Blu-ray se află încă pe platan. Dacă
procedaţi astfel, puteţi deteriora dispozitivul
USB conectat, iar caracteristicile BD-Live pot
să nu mai funcţioneze corect dacă dispozitivul
USB s-a deteriorat. Dacă dispozitivul USB
conectat pare să fie deteriorat în urma unei
astfel de acţiuni, îl puteţi formata din computer
şi îl puteţi reutiliza cu acest player.
,,Notă
yy Anumite conţinuturi BD-Live pot fi accesate
restrictiv în unele teritorii la decizia
furnizorului de conţinut.
yy Este posibil să dureze mai multe minute
încărcarea şi începerea redării conţinutului
BD-Live.
yy Pentru BD-Live, folosiţi numai unitatea flash
USB/HDD extern formatat în FAT32.
Operare 53
Navigarea pe web
LG AV Remote
Introduceţi manual URL-ul pe ecran sau vizitaţi siteurile web adăugate la Favorite.
Aveţi posibilitatea de a controla acest player
cu iPhone-ul sau telefonul dvs. Android prin
intermediul reţelei de domiciliu. Atât player-ul, cât
şi telefonul trebuie conectate la dispozitivul dvs.
de reţea fără fir, cum ar fi un punct de acces. Vizitaţi
“Apple iTunes” sau “Google Android Market (Google
Play Store)” pentru informaţii detaliate despre “LG
AV Remote”.
1. Apăsaţi HOME ( ).
2. Selectaţi opţiunea [Internet] din [Aplicaţiile
mele] şi apăsaţi butonul ENTER (b).
3. Introduceţi termenii de căutare în câmpul liber.
Mod sunet privat
Prin descărcarea aplicaţiei “LG AV Remote” pe
telefonul sau tableta dvs., puteţi conecta căştile şi vă
puteţi bucura de sunet de la player pe dispozitivele
dvs. inteligente.
b Selectează la deschiderea mai multor
programe de navigare.
c Adaugă pagina curentă la Favorite.
d Mută la un site web vizitat în prealabil.
e Deschide sau ascunde bara de meniu.
,,Notă
yy Pentru o calitate de top a serviciului,
abonaţi-vă la un serviciu de Internet cu
4,0 Mbps (1,5 Mbps sau mai rapid). Luaţi
legătura cu ISP-ul (Furnizorul de servicii de
Internet) pentru orice problemă legată de
viteza Internetului.
yy Internetul funcţionează numai cu plugin-uri
preinstalate.
yy Internet redă numai următoarele formate de
fişiere media: “.jpeg”, “.png”, “.gif”, “.wmv”, “.asf”,
“.wma”, “.mp3” şi “.mp4”.
yy Internetul este închis forţat atunci când
memoria disponibilă este insuficientă.
yy Pentru Internet sunt utilizate seturile de
caractere instalate pe unitate şi în funcţie de
conţinutul redat, s-ar putea ca afişarea să fie
necorespunzătoare.
yy Internetul nu sprijină descărcarea fişierelor şi
a seturilor de caractere.
yy Internetul este numai pentru această
unitate. De aceea poate să funcţioneze altfel
cu programe de navigare pt. PC.
4
Utilizarea unei tastaturi sau a
unui mouse USB
Operare
a Introduce în adresa web sau în URL.
Această funcţie transmite semnal video către
televizor prin HDMI şi semnal audio către
smartphone sau tabletă prin Wi-Fi. Pentru informaţii
mai detaliate, vă rugăm să consultaţi aplicaţia “LG
AV Remote”.
Puteţi conecta o tastatură USB şi/sau un mouse
pentru a introduce text şi a naviga în meniuri.
1. Conectaţi o tastatură USB sau un mouse la
portul USB de pe panoul din spate.
2. Folosiţi tastatura pentru a introduce text sau
mouse-ul pentru a naviga în meniuri.
,,Notă
Sunt recomandate următoarele tastaturi şi
mouse-uri.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
54 Operare
Operaţiuni la radio
Asiguraţi-vă că antenele sunt conectate.
(Consultaţi pagina 17)
Pentru a asculta la radio
1. Apăsaţi FUNCTION până când pe display apare
TUNER (FM). Ultimul post recepţionat este
acordat.
2. Ţineţi apăsat TUNING (-/+) timp de circa două
secunde până când indicele de frecvenţă
începe să se schimbe. Căutarea se opreşte când
aparatul prinde un post. Sau apăsaţi repetat
TUNING (-/+).
3. Ajustaţi volumul apăsând pe VOL (+/-).
Presetarea posturilor radio
4
Operare
Puteţi preseta 50 posturi pentru FM.
Înainte de a face acordul, asiguraţi-vă că aţi redus
volumul.
1. Apăsaţi FUNCTION până când pe display apare
TUNER (FM).
2. Selectaţi frecvenţa dorită utilizând TUNING (-/+).
3. Apăsaţi ENTER (b), numărul prestabilit se va
aprinde intermitent pe display.
4. Apăsaţi PRESET (-/+) pentru a selecta numărul
prestabilit dorit.
5. Apăsaţi ENTER (b). Postul este memorat.
6. Repetaţi paşii 2-5 pentru a memora alte posturi.
Ştergerea unui post salvat
1. Apăsaţi PRESET (-/+) pentru a selecta numărul
prestabilit pe care doriţi să-l ştergeţi.
2. Apăsaţi CLEAR, numărul prestabilit se va aprinde
intermitent pe display.
3. Apăsaţi din nou CLEAR pentru a şterge numărul
prestabilit selectat.
Ştergerea tuturor posturilor
salvate
Ţineţi apăsat CLEAR timp de două secunde.
Mesajul „ERASE ALL” (Ştergere toate) se va aprinde
intermitent. Apăsaţi încă o dată CLEAR. Apoi toate
posturile salvate sunt şterse.
Îmbunătăţirea recepţiei FM
slabe
Apăsaţi butonul B (albastru) (MONO/STEREO) de pe
telecomandă. Acesta va trece tunerul de pe stereo
pe mono şi, în general, va îmbunătăţi recepţia.
Vedeţi informaţiile despre un
post radio
Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS
(Radio Data System). Aceasta arată informaţiile
despre postul radio pe care îl ascultaţi. Apăsaţi RDS
repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date:
PS
(Denumire serviciu program):
Pe display va apărea denumirea canalului.
PTY
(Recunoaştere tip program):
Pe display va apărea tipul programului
(de exemplu Jazz sau Ştiri).
RT
(Radiotext)
Un mesaj text conţine informaţii speciale
de la postul care emite. Acest text se
poate derula pe display.
CT
(ora controlată de canal)
Aceasta arată ora şi data aşa cum sunt
emise de către postul radio.
Operare 55
Folosirea Premium
Cu caracteristica Premium puteţi utiliza diferite
servicii legate de conţinut prin internet.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
20).
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectaţi [Premium] folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
Utilizarea LG Smart
World
Puteţi folosi serviciile aplicaţiei LG pe acest player
prin Internet. Puteţi găsi uşor şi descărca diverse
aplicaţii din LG Smart World.
1. Verificaţi conexiunea la reţea şi setările (pagina
20).
2. Apăsaţi HOME ( ).
3. Selectaţi [LG Smart World] şi apăsaţi ENTER (b).
4. Selectaţi un serviciul online folosind W/S/
A/D şi apăsaţi ENTER (b).
,,Notă
yy Conţinutul serviciilor Premium şi informaţiile
legate de serviciu, inclusiv interfaţa
utilizatorului, se pot modifica. Consultaţi
website-ul fiecărui serviciu pentru cele mai
recente informaţii.
yy Utilizarea caracteristicilor Premium cu o
conexiune prin reţea fără fir poate determina
o viteză de redare necorespunzătoare,
datorită interferenţei cu aparatele casnice
care utilizează frecvenţe radio.
yy Atunci când accesaţi pentru prima dată
funcţia [Premium] sau [LG Smart World],
apare setarea ţării actuale.
yy Dacă doriţi să modificaţi setarea ţării,
accesaţi [Setări] > [REŢEA] > [Setare serviciu
smart] > [Setare ţară]. Selectaţi [Manual] şi
apăsaţi ENTER (b) în meniul
yy La schimbarea efectului audio ieşirea audio
poate să aibă o întârziere generată de
condiţiile conexiunii dvs. la Internet.
5. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta o
aplicaţie şi apăsaţi ENTER (b) pentru a afişa
informaţiile.
6. Apăsaţi ENTER (b) în timp ce pictograma
[instalare] este evidenţiată. Aplicaţia va fi
instalată pe player.
Pentru a instala o aplicaţie pe player, utilizatorul
trebuie să se autentifice. Consultaţi pagina 56
pentru mai multe informaţii despre autentificare.
7. Apăsaţi butonul roşu (R) pentru a afişa ecranul
[Aplicaţiile mele].
8. Selectaţi aplicaţia instalată şi apăsaţi ENTER (b)
pentru a o executa.
,,Notă
yy În funcţie de regiune, este posibil ca [LG
Smart World], [Aplicaţiile mele], [d] şi [c] să
nu fie disponibile.
yy Pentru a instala aplicaţia plătită, trebuie să
fiţi membru plătitor. Vizitaţi www.lgappstv.
com pentru mai multe informaţii.
yy La schimbarea efectului audio ieşirea audio
poate să aibă o întârziere generată de
condiţiile conexiunii dvs. la Internet.
4
Operare
yy Pentru informaţii detaliate despre fiecare
serviciu, contactaţi furnuzorul de conţinut
sau vizitaţi link-ul de asistenţă al serviciului.
4. Selectaţi o categorie folosind A/D şi apăsaţi
ENTER (b).
56 Operare
Autentificare
Căutarea conţinutului online
Pentru a utiliza caracteristica [LG Smart World],
trebuie să vă autentificaţi în contul dvs.
Dacă întâmpinaţi dificultăţi în găsirea conţinuturilor
specifice oferite de serviciile online, puteţi utiliza
funcţia de căutare All-in-one prin introducerea
cuvintelor cheie în meniul Căutare.
1. Din meniul principal, selectaţi pictograma [ ] şi
apăsaţi ENTER (b).
2. Completaţi câmpul [ID] şi [Parolă] folosind
tastatura virtuală.
Dacă nu aveţi un cont, apăsaţi butonul colorat
în roşu (R) pentru a vă înregistra.
3. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta [OK] şi
apăsaţi ENTER (b) pentru a vă autentifica în
contul dvs.
Dacă selectaţi caseta de validare [Conectare
auto.], ID-ul şi parola dvs. sunt reţinute şi sunteţi
autentificat automat fără să le introduceţi.
,,Notă
4
Operare
Pentru a vizualiza informaţiile despre contul şi
aplicaţiile dvs., selectaţi pictograma
[ ] şi apăsaţi ENTER (b) în meniul principal şi
selectaţi opţiunea [My Page].
1. Apăsaţi HOME ( ).
2. Selectaţi pictograma [ ] din meniul de start
folosind W/S/A/D şi apăsaţi ENTER (b).
Meniul de căutare apare pe ecran.
3. Apăsaţi ENTER (b). Tastatura virtuală apare
automat.
4. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta litere,
apoi apăsaţi ENTER (b) pentru a confirma
selecţia dvs. pe tastatura virtuală.
5. Când terminaţi de introdus cuvântul cheie,
selectaţi [ ] şi apăsaţi ENTER (b) pentru a afişa
rezultatul căutării.
6. Folosiţi W/S/A/D pentru a selecta
conţinutul dorit şi apăsaţi ENTER (b) pentru a
vă deplasa direct la conţinutul selectat.
,,Notă
yy În funcţie de regiune, este posibil ca [LG
Smart World], [Aplicaţiile mele], [d] şi [c] să
nu fie disponibile.
yy Funcţia de căutare nu caută conţinut în
toate serviciile online. Funcţionează numai
în anumite servicii online.
Operare 57
Utilizarea meniului My
Apps
Puteţi deplasa sau şterge o aplicaţie instalată în
meniul [Aplicaţiile mele].
1. Apăsaţi HOME ( ).
2. Selectaţi [Aplicaţiile mele] şi apăsaţi ENTER (b).
3. În meniul [Aplicaţiile mele], apăsaţi butonul roşu
(R).
Deplasarea unei aplicaţii
1. Selectaţi o aplicaţie şi apăsaţi ENTER (b) pentru
a afişa opţiunile.
4
2. Utilizaţi W/S pentru a selecta [Mişcare] şi
apăsaţi ENTER (b).
Operare
3. Utilizaţi W/S/A/D pentru a selecta o poziţie
în care doriţi să o deplasaţi şi apăsaţi ENTER (b).
Ştergerea unei aplicaţii
1. Selectaţi o aplicaţie şi apăsaţi ENTER (b) pentru
a afişa opţiunile.
2. Folosiţi W/S pentru a selecta [Şterge] şi
apăsaţi ENTER (b).
3. Utilizaţi A/D pentru a selecta [OK] şi apăsaţi
ENTER (b).
,,Notă
yy În funcţie de regiune, este posibil ca [LG
Smart World], [Aplicaţiile mele], [d] şi [c] să
nu fie disponibile.
yy La prima accesare a caracteristicii [Aplicaţiile
mele], va apărea setarea țării actuale.
yy La schimbarea efectului audio ieşirea audio
poate să aibă o întârziere generată de
condiţiile conexiunii dvs. la Internet.
58 Operare
Utilizarea tehnologiei
Bluetooth
Despre Bluetooth
Bluetooth® este o tehnologie de comunicare
wireless pentru conexiuni pe rază scurtă.
Raza disponibilă este de aproximativ 10 metri.
4
(Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care
conexiunea are interferenţe de la alte dispozitive
electronice sau conectaţi Bluetooth-ul în alte
camere.)
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei wireless Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia wireless Bluetooth®
poate fi utilizat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei wireless Bluetooth®.
Dispozitive disponibile : Telefon mobil, MP3, laptop,
PDA
Operare
Profiluri Bluetooth
Pentru a utiliza tehnologia wireless Bluetooth,
dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite
profiluri. Acest aparat este compatibil cu
următoarele profiluri.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
Sincronizarea unităţii dvs. cu
dispozitivul Bluetooth
Înainte de a începe procedura de sincronizare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată în
aparatul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de sincronizare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Selectaţi funcţia Bluetooth apăsând FUNCTION.
Apare “BT READY” în fereastra de afişare.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi efectuarea
operaţiunii de sincronizare. Atunci când căutaţi
acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă
de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca “LGHTS”.
3. Când acest aparat este corect sincronizat cu
dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul Bluetooth
de pe unitate se aprinde şi in fereastra de afisaj
apare “BTPAIRED”.
,,Notă
În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
sincronizare.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs,
consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului
Bluetooth.
,,Notă
Dacă modificati functionarea unităţii, funcţia
Bluetooth este deconectată şi trebuie să
efectuaţi din nou sincronizarea.
Operare 59
,,Notă
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în
care există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth cu
acest aparat.
yy Sincronizarea este limitată la singur un
dispozitiv Bluetooth per unitate şi multisincronizarea nu este acceptată.
yy Deşi distanţa dintre Bluetooth şi unitate este
mai mică de 10 m, există obstacole între
cele două, şi dispozitivul Bluetooth nu poate
fi conectat.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Atunci când Bluetooth-ul nu este conectat,
“BT READY” apare pe afişaj.
yy Conectarea va fi întreruptă când cineva se
interpune intre dispozitivul Bluetooth şi
player.
yy Dacă distanţa dintre Bluetooth şi unitate
este mai mare, calitatea sunetului scade şi
conexiunea va fi întreruptă când distanţa
dintre Bluetooth şi unitate depăşeşte raza
de funcţionare a Bluetooth-ului.
yy Dispozitivul wireless Bluetooth este
deconectat, dacă opriţi unitatea principală
sau puneţi dispozitivul la mai mult de 10 m
de unitatea principală.
4
Operare
yy Conectarea va fi întreruptă când
apar interferente electrice din cauza
dispozitivelor ce folosesc aceeaşi frecvenţă,
cum ar fi echipamente medicale, microunde
sau dispozitive wireless LAN.
60 Depanare
Depanare
General
Simptom
Cauză şi soluţie
Aparatul nu porneşte.
yy Conectaţi bine cablul de alimentare la priză.
Aparatul nu începe redarea.
yy Introduceţi un disc care poate fi redat. (Verificaţi tipul discului,
sistemul de culoare şi codul regional).
yy Introduceți discul cu partea de redare în jos.
yy Curăţaţi discul.
yy Dezactivaţi funcţia de clasificare sau schimbaţi nivelul de clasificare.
Dispozitivul de stocare USB
conectat nu este recunoscut.
yy Încercaţi să folosiţi un alt cablu USB, deoarece este posibil ca unele
cabluri USB să nu suporte suficient curent pentru funcţionarea USB
normală.
yy Dacă folosiţi o extensie de cablu USB sau USB HUB, este posibil ca
dispozitivele USB să nu fie recunoscute.
yy Nu este acceptat un dispozitiv USB care necesită instalarea unui
program suplimentar când este conectat la computer.
yy Această unitate acceptă doar unitate flash USB şi unitate HDD externă
cu format FAT32 sau NTFS.
5
Depanare
Unghiul nu poate fi schimbat.
yy Pe discul DVD redat nu sunt înregistrate unghiuri multiple.
Fişierele muzică/foto/film nu
pot fi redate.
yy Fişierele nu sunt înregistrate într-un format pe care aparatul să-l poată
reda.
yy Aparatul nu suportă codecul fişierului film.
Telecomanda nu funcţionează
correct.
yy Telecomanda nu este îndreptată către senzorul aparatului.
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
yy Bateria telecomenzii este consumată.
Aparatul este în priză, însă nu
se aprinde şi nu se stinge.
Aparatul nu funcţionează
normal.
Puteţi reseta aparatul astfel.
yy Scoateţi cablul de alimentare, aşteptaţi cel puţin cinci secunde şi
introduceţi-l din nou.
Depanare
61
Reţea
Simptom
Cauză şi soluţie
Caracteristica BD-Live nu
funcţionează.
yy Este posibil ca dispozitivul USB conectat să nu aibă spaţiu suficient.
Conectaţi un dispozitiv USB care are cel puţin 1 GB spaţiu liber.
yy Asiguraţi-vă că aparatul este conectat corect la reţeaua locală şi că are
acces la internet (a se vedea paginile 20).
yy Este posibil ca viteza lăţimii de bandă să nu fie destul de mare pentru
a utiliza caracteristicile BD-Live. Contactaţi furnizorul de servicii
internet (ISP) – se recomandă creşterea vitezei benzii.
yy Opţiunea [Conexiune BD-LIVE] din meniul [Setări] este setată pe
[Interzis]. Setaţi opţiunea pe [Permis].
Serviciile de redare video (cum
ar fi YouTube™ etc.) se opresc
adesea sau apare fenomenul
de „buffering” în timpul redării
yy Este posibil ca viteza lăţimii de bandă să nu fie destul de mare pentru
furnizarea serviciilor video. Contactaţi furnizorul de servicii internet
(ISP) – se recomandă creşterea vitezei benzii.
Pe lista dispozitivelor nu sunt
afişate.servere media.
yy Pe serverul dvs. media rulează un software de tip „firewall” sau un
software antivirus. Opriţi firewall-ul sau antivirus-ul care rulează pe
serverul dvs media.
yy Playerul nu este conectat la reţeaua locală la care este conectat
serverul media.
Playerul nu se poate conecta la
punctul de acces sau la routerul LAN fără fir.
yy Comunicarea fără fir se poate întrerupe din cauza aparatelor casnice
care utilizează frecvenţe radio. Mutaţi playerul mai departe de acestea.
5
În lista „Nume punct de acces”
nu apare punctul de acces.
yy Este posibil ca punctul de acces sau router-ul LAN fără fir să nu
emită SSID. Setaţi punctul de acces astfel încât să emită SSID prin
computerul dvs.
Depanare
yy Este posibil ca dispozitivul dvs. de reţea, de exemplu punctul de
acces, să fie setate pe o gamă de frecvenţe disponibile şi pe un canal
pe care acest player nu le poate suporta. Încercaţi să setaţi gama de
frecvenţe şi canalul din setările dispozitivului de reţea.
62 Depanare
Imagine
Simptom
Cauză şi soluţie
Nu există imagine.
yy Selectaţi modul de intrare video corespunzător la televizor, astfel încât
imaginea de la aparat să apară pe ecranul televizorului.
yy Efectuaţi corect conexiunea video.
yy Verificaţi dacă opţiunea [Setările Color HDMI] din meniul [Setări]
este setată pe elementul corespunzător, care este în concordanţă cu
conexiunea dvs. video.
yy Este posibil ca televizorul dvs. să nu suporte rezoluţia pe care aţi
setat-o la player. Schimbaţi rezoluţia pe una pe care o acceptă
televizorul dvs.
yy Mufa HDMI OUT a playerului este conectată la un dispozitiv DVI care
nu suportă protecţie a drepturilor de autor.
Există zgomot de imagine
yy Redaţi un disc înregistrat într-un sistem de culoare diferit de cel al
televizorului dvs.
yy Setaţi rezoluţia pe care o acceptă televizorul dvs.
Redarea discurilor Blu-ray 3D
nu este 3D.
yy Conectaţi playerul la televizor cu cablul HDMI (tip A, Cablu HDMI™ de
mare viteză).
yy Este posibil ca televizorul dvs. să nu suporte „Format HDMI 3D
obligatoriu”.
yy Opţiunea [Mod 3D] din meniul [Setări] este dezactivată [Oprit]. Setaţi
opţiunea pe [Pornit].
5
Depanare
Sunet
Simptom
Cauză şi soluţie
Nu există sunet sau sunetul
este distorsionat.
yy Aparatul este în modul de scanare, redare lentă sau pauză.
yy Volumul sunetului este redus.
yy Verificaţi conexiunea cablului difuzorului. (pagina 13)
Suport pentru clienţi
Puteţi actualiza playerul cu ajutorul celui mai nou software, pentru a îmbunătăţi funcţionarea produsului şi/
sau pentru a aduce noi caracteristici. Pentru a obţine cele mai noi programe software pentru acest player
(dacă au fost făcute actualizări), vizitaţi http://www.lg.com sau contactaţi centrul LG Electronics de relaţii cu
clienţii.
Observaţie cu privire la software-ul „open source”
Pentru a obţine codul sursă corespunzător conform GPL, LGPL şi al altor licenţe „open source”, vizitaţi
http://opensource.lge.com. Toţi termenii legaţi de licenţă, toate precizările juridice legate de garanţie şi
observaţiile legate de drepturile de autor, la care se face referire, sunt disponibile pentru a fi descărcate
împreună cu codul sursă.
Anexă 63
Folosirea telecomenzii
livrate la un televizor
Setarea telecomenzii pentru
a o putea utiliza la televizorul
dvs.
Puteţi controla televizorul cu ajutorul butoanelor de
mai jos.
Puteţi controla televizorul cu telecomanda livrată.
Dacă televizorul dvs. se află în tabelul de mai jos,
setaţi codul respectiv al producătorului.
1. În timp ce ţineţi apăsat butonul 1 (TV POWER)
introduceţi codul producătorului televizorului
dvs. cu ajutorul butoanelor numerice (vezi
tabelul de mai jos).
Producător
Număr de cod
LG
1 (implicit), 2
Zenith
1, 3, 4
Dacă apăsaţi
Puteţi
GoldStar
1, 2
1 (TV POWER)
Deschide sau închide
televizorul.
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
AV/INPUT
Comută sursa de intrare
între televizor şi alte surse
de intrare.
Hitachi
4
PR/CH W/S
Scanează în sus şi în jos prin
canalele memorate.
VOL +/–
Reglează volumul
televizorului.
,,Notă
În funcţie de televizor, este posibil ca unele
butoane sau chiar toate să nu funcţioneze chiar şi
după introducerea codului corect al producătorului.
Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, este posibil ca
numărul de cod să revină la setarea iniţială implicită.
Setaţi din nou numărul de cod corespunzător.
6
Anexă
În funcţie de aparatul conectat, este posibil să
nu puteţi controla televizorul cu ajutorul unora
dintre butoane.
2. Eliberaţi butonul 1 (TV POWER) pentru a
finaliza setarea.
64 Anexă
Actualizarea softwareului reţelei
Notificare de actualizare a
reţelei
Din când în când, pot fi disponibile îmbunătăţiri
de performanţă şi/sau caracteristici sau servicii
suplimentare pentru aparatele conectate la o reţea
locală cu bandă lată. Dacă există un nou software
disponibil şi aparatul este conectat la o reţea locală
cu bandă lată, playerul vă va informa cu privire la
actualizări astfel.
Actualizare software
Puteţi actualiza playerul cu ajutorul celui mai
nou software, pentru a îmbunătăţi funcţionarea
produsului şi/sau pentru a adăuga noi caracteristici.
Puteţi actualiza software-ul conectând aparatul
direct la serverul de actualizare software.
,,Notă
yy Înainte de a actualiza software-ul playerului
dvs., scoateţi orice disc şi dispozitiv USB din
aparat.
yy Înainte de a actualiza software-ul playerului
dvs., opriţi aparatul şi apoi porniţi-l din nou.
Opţiunea 1:
yy În timpul procedurii de actualizare a
software-ului, nu opriţi playerul, nu
întrerupeţi alimentarea cu curent şi nu
apăsaţi niciun buton.
1. Meniul de actualizare apare pe ecran atunci
când porniţi playerul.
yy Dacă anulaţi actualizarea, opriţi aparatul şi
apoi porniţi-l pentru stabilitate.
2. Folosiţi A/D pentru a selecta opţiunea dorită
şi apoi apăsaţi ENTER (b).
yy Acest aparat nu poate fi adus la o versiune
anterioară de software.
1. Verificaţi conexiunea reţelei şi setările (paginile
20).
2. Selectaţi opţiunea [Software] în meniul [Setări]
şi apoi apăsaţi ENTER (b).
3. Selectaţi opţiunea [Actualizare] şi apăsaţi
ENTER (b).
6
Anexă
[OK]
Porneşte actualizarea softwareului.
[Anulează]
Iese din meniul de actualizare şi
apare meniul Home.
Opţiunea 2:
Dacă actualizarea de software este disponibilă pe
serverul de actualizare, în partea de jos a meniului
Home apare iconiţa „Actualizare”.
Apăsaţi butonul albastru (B) pentru a începe
procedura de actualizare.
Playerul va căuta cele mai recente actualizări.
,,Notă
yy Dacă apăsaţi ENTER (b) în timp ce sunt
căutate actualizările, procesul se încheie.
yy Dacă nu există nicio actualizare disponibilă,
apare mesajul „Nu a fost găsită nicio versiune
nouă. Modelul curent este ultima versiune.”.
Apăsaţi ENTER (b) pentru a reveni la [Meniu
Principal].
Anexă 65
4. Dacă există o versiune mai nouă, apare mesajul
“O nouă versiune a fost găsită. Update-ul
durează cateva minute. Doriţi să actualizaţi?”.
5. Selectaţi [OK] pentru a începe actualizarea.
(Dacă selectaţi [Anulează], actualizarea se
încheie).
6. Playerul începe descărcarea celei mai recente
actualizări de pe server. (Descărcarea va dura
câteva minute, în funcţie de starea reţelei dvs.
locale)
7. Pentru a actualiza software-ul data următoare,
procedura de actualizare a softwareului trebuie
luată de la început.
>>Precauţii
Nu opriţi alimentarea cu curent în timpul
actualizării de software.
8. Când actualizarea este completă, alimentarea va
fi oprită automat în câteva secunde.
9. Porniţi din nou aparatul. Sistemul funcţionează
acum cu noua versiune.
,,Notă
Este posibil ca funcţia de Actualizare software
să nu poată fi utilizată în mod corespunzător, în
funcţie de conexiunea dvs. la internet. În acest
caz, puteţi obţine cel mai recent software de
la Centrul de service LG Electronics autorizat
atunci când vă actualizaţi playerul. Consultaţi
„Suport pentru clienţi” de la pagina 62.
6
Anexă
66 Anexă
Informaţii suplimentare
Cerinţe pentru fişiere
Fişiere film
Fişier
Localizare
Fişier
Extensie
Format de codec
Disc,
USB
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(fără DRM), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Numai redare
standard)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(fără DRM), “.3gp”,
“.mov”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, ”.flv”, “.ts”, “.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Numai redare
standard)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Format
audio
Subtitrare
Fişiere muzică
Fişier
Localizare
Fişier
Extensie
Disc,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(fără DRM),
“.flac”, “.ogg”,
“.aiff”
în limitele 32 şi 48 kHz
(WMA),
în limitele 16 şi 48 kHz
(MP3)
în limitele 32 şi
192 kbps (WMA),
în limitele 32 şi
320 kbps (MP3)
Acest player nu
suportă unele fişiere
wav.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(fără DRM),
“.flac”, “.ogg”
în limitele 32 şi 48 kHz
(WMA),
în limitele 16 şi 48 kHz
(MP3)
în limitele 32 şi
192 kbps (WMA),
în limitele 32 şi
320 kbps (MP3)
Acest player nu
suportă unele fişiere
wav.
6
Frecvenţa de
eşantionare
Rata de eşantionare
Notă
Anexă
Fişiere foto
Fişier
Localizare
Disc,
USB,
DLNA
Fişier
Extensie
Recomandat
Dimensiuni
“.jpg”, “.jpeg”, Mai puţin de 4.000 x 3.000 x 24 biţi/pixel
“.png”, “.gif”, Mai puţin de 3.000 x 3.000 x 32 biţi/pixel
“.mpo”, “.jps”
Notă
Fişierele imagine foto cu
compresie fără pierderi şi
progresive nu sunt suportate.
Anexă 67
,,Notă
yy Lungimea maximă a numelui fişierului este
de 180 caractere.
yy Număr maxim de fi şiere / folder: Sub 2000
(număr total de fi şiere şi foldere)
yy În funcţie de mărimea şi numărul fişierelor,
citirea conţinutului suportului media poate
dura câteva minute.
yy Compatibilitatea fişierelor poate diferi în
funcţie de server.
yy Deoarece compatibilitatea pe un server
DLNA a fost testată pe un mediu de server
DLNA (software PC SmartShare), cerinţele
pentru fişiere şi funcţiile de redare pot diferi
în funcţie de serverele media.
yy Cerinţele pentru fişiere de la pagina 66 nu
sunt compatibile întotdeauna. Pot exista
unele restricţii în funcţie de caracteristicile
fişierelor şi de capacitatea serverului media.
yy Redarea fişierelor de subtitrare a
videoclipurilor este posibilă numai de pe
serverul media DLNA creat de software-ul
SmartShare Software PC, furnizat împreună
cu acest player.
yy Fişierele de pe suporturi media amovibile,
cum ar fi USB drive, DVD drive etc. pot să nu
fie partajate corect pe serverul media.
,,Notă
yy Un fişier “avi” codat cu codec-ul “WMV 9” nu
este acceptat.
yy Acest player redă fişiere UTF-8 chiar dacă are
conţinut cu subtitrare Unicode. Acest player
nu redă fişiere de subtitrare Unicode pur.
yy În funcţie de tipul fişierelor sau de
modalitatea de înregistrare, este posibil ca
redarea să nu se poată efectua.
yy Un disc care a fost înregistrat cu opţiunea
„multi-session” pe un computer normal nu
este acceptat pe acest player.
yy Pentru a reda un fişier video, denumirea
acestuia şi denumirea fişierului de subtitrare
trebuie să fie aceeaşi.
yy Dacă codec-ul video este MPEG2 TS sau
MPEG2 PS, subtitrarea nu apare.
yy Când redaţi un fişier video cu o extensie
precum “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” sau “.m2t”,
este posibil ca player-ul dvs. să nu accepte
fişierele de subtitrare.
yy Este posibil ca timpul total de redare al
fişierelor audio indicat pe ecran să nu fie
corect pentru fişierele VBR.
yy Compatibilitatea codecului Video/ Audio
poate fi diferită în funcţie de fişierul video.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Fişierele film HD aflate pe CD/DVD sau
USB 1.0/1.1 este posibil să nu fie redate
corect. Pentru redarea fişierelor film HD se
recomandă Disc Blu-ray sau USB 2.0.
yy Acest player poate reda discuri în format AVCHD.
Aceste discuri sunt înregistrate şi utilizate în mod
normal la camere video.
yy Acest player acceptă profil H.264/MPEG4 AVC principal, ridicat la nivelul 4.1. Este
posibil ca un fişier cu un nivel mai ridicat să
nu fie acceptat.
yy Acest player nu suportă fişiere înregistrate
cu GMC*1 sau Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy Formatul AVCHD este un format de cameră video
digitală cu definiţie înaltă.
yy Formatul MPEG-4 AVC/H.264 poate comprima
imaginile cu o eficienţă mai mare decât cea
a formatului convenţional de comprimare a
imaginilor.
yy Unele discuri AVCHD utilizează formatul
„x.v.Colour”.
yy Este posibil ca unele discuri în format AVCHD
să nu poată fi redate, în funcţie de starea
înregistrării.
yy Discurile în format AVCHD trebuie finalizate.
yy „x.v.Colour” oferă o gamă mai largă de culori
decât discurile DVD normale pentru camere
video.
6
Anexă
yy Este posibil ca timpul total de redare al
fişierelor audio indicat pe ecran să nu fie
corect pentru fişierele VBR.
68 Anexă
Despre DLNA
Acest player este un player media digital certificat
DLNA şi poate prezenta şi reda conţinuturi film, foto
şi muzică de pe serverul media digital compatibil
cu DLNA (PC şi echipamente electronice).
Digital Living Network Alliance (DLNA)
este o organizaţie interindustrială pentru
produse electronice de larg consum, industria
echipamentelor de calcul şi companii de telefonie
mobilă. Digital Living le oferă consumatorilor o
modalitate facilă de partajare a conţinuturilor
media digitale prin reţeaua dvs. locală.
Logo-ul de certificare DLNA uşurează identificarea
produselor care respectă Îndrumările de
interoperabilitate DLNA. Acest aparat respectă
Îndrumările de interoperabilitate DLNA v1.5.
În momentul în care la acest player este conectat
un PC pe care rulează un software de server DLNA
sau alt aparat compatibil cu DLNA, este posibil să fie
necesare unele modificări ale setărilor software-ului
sau aparatului respectiv. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale software-ului sau aparatului pentru mai
multe informaţii.
Anumite cerinţe de sistem
Pentru redare video cu înaltă definiţie:
yy Display cu înaltă definiţie care să aibă mufe de
intrare HDMI.
6
yy Disc BD-ROM cu conţinut cu definiţie înaltă.
Anexă
yy Pentru unele conţinuturi sunt necesare intrări
DVI cu capacitate HDMI sau HDCP pe aparatul de
vizionare (conform specificaţiilor autorilor discului).
Notă cu privire la
compatibilitate
yy Deoarece formatul BD-ROM este nou, sunt
posibile anumite probleme de disc, conexiune
digitală şi alte probleme de compatibilitate.
Dacă întâmpinaţi probleme de compatibilitate,
contactaţi un centru autorizat de service pentru
clienţi.
yy Această unitate vă permite să vă bucurați
de funcții ca imagine-în-imagine, pachete
secundare audio și virtuale etc, cu BD-ROM
care acceptă BONUSVIEW (versiunea 2 BD-ROM
profilul 1 versiunea 1.1). Imaginea secundară
şi sunetul secundar pot fi redate de pe un disc
compatibil cu funcţia picture-in-picture (imagine
în imagine). Pentru metoda de redare, consultaţi
instrucţiunile discului.
yy Vizualizarea conţinutului cu înaltă definiţie şi
convertirea conţinutului unui DVD standard
pot necesita o intrare cu capacitate HDMI sau o
intrare DVI cu capacitate HDCP la aparatul dvs.
yy Unele discuri BD-ROM şi DVD pot restricţiona
utilizarea unor comenzi sau caracteristici.
yy Puteţi utiliza un dispozitiv USB pentru stocarea
unor informaţii legate de disc, inclusiv conţinutul
descărcat online. Discul pe care îl utilizaţi va
controla perioada în care sunt reţinute aceste
informaţii.
Anexă 69
Specificaţii pentru ieşirea audio
Mufă/setare
Sursă
HDMI OUT
PCM
DTS Re-encode *3
Auto *1 *2
Dolby Digital
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Este posibil ca sunetul secundar şi interactiv să
nu fie inclus în fluxul de informaţii la ieşire dacă
opţiunea [Ieşire digitală] este setată pe [Auto].
(Cu excepţia codecului LPCM: ieşirea include
întotdeauna sunet interactiv şi secundar).
*2 Acest player selectează automat sunet HDMI
conform capacităţii de decodare a dispozitivului
HDMI conectat, chiar dacă opţiunea [Ieşire
digitală] este setată pe [Auto].
yy La conexiunea audio digital (HDMI OUT), este
posibil să nu se audă sunetul butonului Disc
Menu (Meniu disc) la BD-ROM dacă opţiunea
[Ieşire digitală] este setată pe [Auto].
yy Dacă formatul audio al ieşirii digitale nu se
potriveşte cu capacităţile receiverului dvs.,
receiverul va produce un sunet puternic,
distorsionat sau nu se va auzi nici un sunet.
yy Puteţi obţine sunet surround digital pe mai
multe canale printr-o conexiune digitală numai
dacă receiverul dvs. este echipat cu un decodor
digital pe mai multe canale.
yy Această setare nu este disponibilă în cazul
semnalului provenit de la un dispozitiv extern.
6
Anexă
*3 Dacă opţiunea [Ieşire digitală] este setată pe
[DTS re-encode], semnalul audio este limitat la
48 kHz şi 5.1Ch. Dacă opţiunea [Ieşire digitală]
este setată pe [DTS re-encode], sunetul DTS Reencode este redat pentru discurile BD-ROM,
iar sunetul original este redat pentru celelalte
discuri (cum ar fi [Auto]).
yy Setarea audio este reglată până la un PCM de 48
kHz/16 biţi pentru fişiere MP3/WMA şi la PCM de
44,1 kHz/16 biţi pentru redarea unui CD audio.
70 Anexă
Lista codurilor regionale
Alegeţi un cod regional din această listă.
Regiune
6
Cod Regiune
Cod Regiune
Cod Regiune
Cod
Afganistan
AF Fiji
FJ Monaco
MC Singapore
SG
Argentina
AR Finlanda
FI Mongolia
MN Republica Slovacă
SK
Australia
AU Franţa
FR Maroc
MA Slovenia
SI
Austria
AT Germania
DE Nepal
NP Africa de Sud
ZA
Belgia
BE Marea Britanie
GB Olanda
NL Coreea de Sud
KR
Bhutan
BT Grecia
GR Antilele Olandeze
AN Spania
ES
Bolivia
BO Groenlanda
GL Noua Zeelandă
NZ Sri Lanka
LK
Brazilia
BR Hong Kong
HK Nigeria
NG Suedia
SE
Cambodgia
KH Ungaria
HU Norvegia
NO Elveţia
CH
Canada
CA India
IN Oman
OM Taiwan
TW
Chile
CL Indonezia
ID Pakistan
PK Thailanda
China
CN Israel
IL Panama
PA Turcia
TR
Columbia
CO Italia
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Congo
CG Jamaica
JM Filipine
PH Ucraina
UA
Costa Rica
CR Japonia
JP Polonia
PL Statele Unite
US
Croaţia
HR Kenya
KE Portugalia
PT Uruguay
UY
RO Uzbekistan
UZ
KW România
TH
Anexă
Republica Cehă
CZ Kuwait
Danemarca
DK Libia
LY Federaţia Rusă
RU Vietnam
VN
Ecuador
EC Luxemburg
LU Arabia Saudită
SA Zimbabwe
ZW
Egipt
EG Malaezia
MY Senegal
SN
El Salvador
SV Maldive
MV
Etiopia
ET Mexic
MX
Anexă
71
Lista codurilor de limbă
Folosiţi această listă pentru a introduce limba dorită pentru următoarele setări iniţiale: [Audio Disc],
[Subtitrarea discului], [Meniul Disc].
Limbă
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Afar
6565
Franceză
7082
Lituaniană
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Frisiană
7089
Macedoneană
7775
Singaleză
8373
Albaneză
8381
Galiciană
7176
Malgaşă
7771
Slovacă
8375
Ameharic
6577
Georgiană
7565
Malaeză
7783
Slovenă
8376
Arabă
6582
Germană
6869
Malayalam
7776
Spaniolă
6983
Armeană
7289
Greacă
6976
Maori
7773
Sudaneză
8385
Assameză
6583
Groenlandeză
7576
Marathi
7782
Swahili
8387
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldovenească
7779
Suedeză
8386
Azerbaijană
6590
Gujarati
7185
Mongolă
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Bască
6985
Ebraică
7387
Nepaleză
7869
Tamil
8465
Bengaleză; Bangla 6678
Hindi
7273
Norvegiană
7879
Telugu
8469
Bhutaneză
6890
Maghiară
7285
Oriya
7982
Thailandeză
8472
Bihari
6672
Islandeză
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Bretonă
6682
Indoneziană
7378
Pashto, Pushto
8083
Turcă
8482
Bulgară
6671
Interlingua
7365
Persană
7065
Turkmenă
8475
Burmeză
7789
Irlandeză
7165
Polonă
8076
Twi
8487
Bielorusă
6669
Italiană
7384
Portugheză
8084
Ucraineană
8575
Chineză
9072
Japoneză
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Croată
7282
Kannada
7578
Retoromană
Uzbekă
8590
Cehă
6783
Kashmiri
7583
Română
8279
Vietnameză
8673
Daneză
6865
Kazakhă
7575
Rusă
8285
Volapük
8679
Olandeză
7876
Kirghiză
7589
Samoană
8377
Velşă
6789
Engleză
6978
Coreeană
7579
Sanscrită
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Kurdă
7585
Galeza scoţiană
7168
Xhosa
8872
Estonă
6984
Laoţiană
7679
Sârbă
8382
Idiş
7473
Feroeză
7079
Latină
7665
Sârbo-croată
8372
Yoruba
8979
Fiji
7074
Letonă, Lettish
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finlandeză
7073
Lingala
7678
6
Anexă
Cod
72 Anexă
Mărci comerciale şi
licenţe
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ şi logo-urile sunt mărci comerciale
ale Blu-ray Disc Association.
Pentru brevete DTS, vezi http://patents.dts.com.
Produs sub licență DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, simbolul, & DTS și simbolul laolaltă sunt
mărci comerciale înregistrate, iar DTS-HD Master
Audio | Essential este o marcă comercială a DTS,
Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED este o marcă de
certificare de la Wi-Fi Alliance.
„DVD Logo” este marcă comercială a DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Marca de configurare protejată Wi-Fi este o
marcă comercială de la Wi-Fi Alliance.
Java este marcă Oracle sau /şi asociaţii săi.
„AVCHD” şi logo-ul „AVCHD” sunt mărci comerciale
ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
6
Anexă
Termenii de HDMI şi interfaţă HDMI multimedia
de înaltă definiţie, precum şi sigla şi mărcile
comerciale sau mărcile comerciale înregistrate
ale LLC de licenţiere HDMI în Statele Unite şi în
alte ţări.
„x.v.Colour” este marcă comercială a Sony
Corporation.
DivX Certified® pentru redare DivX® video până la
HD 1080p, inclusiv conținut premium.
DivX®, DivX Certified® i logourile associate sunt
marcă Rovi Corporation sau a filialelor sale și sunt
utilizare numai cu licență.
Sub incidența unuia sau mai multor brevete SUA:
7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274
Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul cu doi D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
DLNA®, logo-ul DLNA şi DLNA CERTIFIED® sunt
mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci de
certificare ale Digital Living Network Alliance.
Fabricat sub licenţă de la Audyssey Laboratories.
Brevete SUA şi în alte ţări în curs de aprobare.
[Marca înregistrată licenţiată Audyssey] este o
marcă [înregistrată] a Audyssey Laboratories.
Anexă 73
Notă Cinavia
Acest produs utilizează tehnologie Cinavia pentru
a limita utilizarea copiilor neautorizate ale anumitor
filme, videoclipuri precum şi ale coloanelor sonore
ale acestora produse în mod comercial. Când
este detectată utilizarea interzisă a unei copii
neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea sau
copierea vor fi întrerupte.
Mai multe informaţii despre tehnologia Cinavia
sunt oferite la Centrul de Informaţii Online pentru
Consumatori(Online Consumer Information
Center) Cinavia la http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita informaţii suplimentare despre Cinavia
prin poştă, trimiteţi o carte poştală cu adresa
dvs. la: Cinavia Centrul de Informaţii pentru
Consumatori(Consumer Information Center), P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest produs încorporează tehnologie patentată
sub licenţă de la Verance Corporation şi este
protejat de Patentul SUA 7 369 677 şi alte patente
SUA din întreaga lume emise şi aflate în curs
precum protecţia drepturilor de autor şi secretul
profesional în ceea ce priveşte anumite aspecte ale
unei asemenea tehnologii. Cinavia este o marcă
comercială înregistrată a Verance Corporation.
Drepturi de autor 2004-2013 Verance Corporation.
Toate drepturile rezervate de Verance. Ingineria
inversă sau dezasamblarea sunt interzise.
6
Anexă
74 Anexă
Specificaţii
General
Cerinţe curent electric
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare de pe panoul din spate.
Consum curent
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare de pe panoul din spate.
Dimensiuni (L x H x A)
Aprox. 444 mm x 65 mm X 292,5 mm
Greutate netă (aprox.)
3,3 kg
Temperatura de operare
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
Intrări/ieşiri
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 pini (tip A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, mufă RCA (S, D) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), mufă optică x 1
Radio
Gama de frecvenţe FM
87,5-108,0 MHz sau 87,50-108,00 MHz
Amplificator
Capacitate (8 Ω/ 4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %
Total
1460 W
Faţă
180 W x 2
Centru
180 W
6
Spate
180 W x 2
Anexă
Subwoofer
200 W (Pasiv)
Efect 3D – Difuzor faţă sus
90 W x 2
Efect 3D – Difuzor spate sus
90 W x 2
Sistem
Laser
Laser semiconductor
Lungime de undă
405 nm / 650 nm
Sistem semnal
Sistem TV color PAL/NTSC standard
Port LAN
Mufă Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
LAN fără fir (antenă internă)
Acces la reţea fără fir integrată IEEE 802.11n (benzi 5 GHz şi 2,4 GHz),
compatibilă cu reţele Wi-Fi 802.11a/b/g.
Alimentare curent Bus (USB)
DC 5 V 0 500 mA (Faţă) / DC 5 V 0 300 mA (Spate)
Anexă 75
Difuzoare
Difuzor faţă (stânga/dreapta) (S94T1-S)
Tip
2 căi 3 difuzoare
Impedanţă
4Ω
Alimentare estimată
180 W
de intrare
Difuzor spate (stânga/dreapta) (S94T1-S)
Tip
2 căi 3 difuzoare
Impedanţă
4Ω
Alimentare estimată
180 W
de intrare
Difuzor central (S94T1-C)
Tip
2 căi 3 difuzoare
Impedanţă
4Ω
Alimentare estimată
180 W
de intrare
Subwoofer (S94T1-W)
Tip
1 căi 1 difuzoare
Impedanţă
3Ω
Alimentare estimată
200 W
de intrare
Difuzor faţă sus (stânga/dreapta)
Tip
1 căi 1 difuzoare
Impedanţă
8Ω
Impedanţă
8Ω
Alimentare estimată
90 W
de intrare
360 W
Greutate netă
5,3 kg
Putere absorbită max.
Dimensiuni nete
(L x H x A)
360 W
Greutate netă
5,3 kg
Putere absorbită max.
Dimensiuni nete
(L x H x A)
360 W
Greutate netă
1,1 kg
Putere absorbită max.
Dimensiuni nete
(L x H x A)
400 W
Greutate netă
7,1 kg
Putere absorbită max.
Dimensiuni nete
(L x H x A)
180 W
290 mm X 1220 mm X 290 mm
290 mm X 1220 mm X 290 mm
341,5 mm X 79 mm X 81,5 mm
172 mm X 379 mm X 377 mm
Difuzoare faţă încorporate
Greutate netă
Putere absorbită max.
Dimensiuni nete
(L x H x A)
180 W
Difuzoare spate încorporate
Greutate netă
Receptor fără fir (W4-4)
Cerinţe curent electric
Consultaţi eticheta principală din partea inferioară a receptorului.
Consum curent
Consultaţi eticheta principală din partea inferioară a receptorului.
Dimensiuni (L x H x A)
245 mm X 190 mm X 80,2 mm
Greutate netă (aprox.)
1,21 kg
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
6
Anexă
Alimentare estimată
90 W
de intrare
Difuzor spate sus (stânga/dreapta)
Tip
1 căi 1 difuzoare
Putere absorbită max.
Dimensiuni nete
(L x H x A)
76 Anexă
Întreţinere
Observaţii cu privire la discuri
Manevrarea discurilor
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Curăţarea aparatului
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor exterioare
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate
deteriora suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material
plastic să vină în contact cu aparatul un timp
îndelungat.
Întreţinerea aparatului
6
Anexă
Aparatul este un dispozitiv de precizie, care
foloseşte o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică şi
piesele de acţionare a discului sunt murdare sau
uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru
detalii, contactaţi cel mai apropiat centru de service
autorizat.
Nu atingeţi partea înregistrată a discului. Ţineţi
discul de margini, astfel încât să nu rămână
amprente pe suprafaţă. Nu lipiţi hârtie sau bandă
pe disc.
Depozitarea discurilor
După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu
expuneţi discul la lumina solară directă sau la
surse de căldură şi nu-l lăsaţi într-o maşină parcată
expusă la lumina solară directă.
Curăţarea discurilor
Amprentele şi praful de pe disc pot reprezenta
cauzele unei imagini slabe sau ale distorsiunii
sunetului. Înainte de redare, curăţaţi discul cu o
cârpă curată. Ştergeţi discul dinspre centru către
exterior.
Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul,
benzina, tinerul, agenţii de curăţare disponibili pe
piaţă sau spray antistatic special pentru înregistrările
vechi pe vinil.
Anexă 77
Informaţii importante
legate de serviciile de
reţea
Toate informaţiile, datele, documentele,
comunicaţiile, informaţiile descărcate, fişierele,
textele, imaginile, fotografiile, graficele, filmele,
emisiile pe web, publicaţiile, instrumentele,
resursele, software-ul, codurile, programele, appleturile, dispozitivele, aplicaţiile, produsele şi alte
conţinuturi („Conţinut”) şi toate serviciile şi ofertele
(„Serviciile”) furnizate sau puse la dispoziţie de
către sau printr-o terţă parte (fiecare dintre acestea,
„Furnizor de servicii”) reprezintă responsabilitatea
exclusivă a Furnizorului de servicii de la care au
provenit.
Disponibilitatea Conţinutului şi Serviciilor furnizate
de Furnizorul de servicii prin aparatul LGE şi accesul
la acestea pot fi modificate în orice moment, fără
o avertizare prealabilă, inclusiv, dar fără a se limita
la acestea, suspendarea, ştergerea sau încetarea
tuturor sau a oricărei părţi a Conţinutului sau
Serviciilor.
Vă rugăm să reţineţi că LGE nu este responsabilă
pentru niciun Conţinut sau Serviciu furnizat de
Furnizorul de servicii şi de nicio modificare, ştergere
sau încetare a unor astfel de Conţinuturi sau Servicii
şi nu garantează şi nu asigură disponibilitatea
acestora şi nici accesul la ele.
6
Anexă
Dacă aveţi orice întrebări sau probleme legate
de Conţinut sau Servicii, puteţi consulta websiteul Furnizorului de servicii pentru cele mai
recente informaţii. LGE nu este responsabilă sau
răspunzătoare pentru serviciile furnizate clienţilor
legate de Conţinut şi Servicii. Orice întrebare sau
solicitare de servicii legate de Conţinut sau Servicii
trebuie adresată direct Furnizorilor respectivi de
Conţinut şi Servicii.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement