LG LAS450H Manualul proprietarului

LG LAS450H Manualul proprietarului
MANUAL DE UTILIZARE
Bară de sunet
wireless
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza
aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
LAS450H (LAS450H, S45A1-D)
LAC550H (LAC550H, S45A1-D)
www.lg.com
2
Să începem
Informaţii privind
siguranţa
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul
săgeţii încadrat într-un triunghi
echilateral este destinat să alerteze
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei tensiuni periculoase neizolate
în interiorul produsului, care ar
putea avea o valoare suficientă
pentru a constitui un risc de
electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unor
instrucţiuni importante de
operare şi întreţinere (service)
în documentaţia care însoţeşte
produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
ATENŢIE : Nu utilizaţi produse cu tensiune ridicată
în jurul acestui produs. (de ex., paletă electrică antiinsecte) Acest produs se poate defecta din cauza
şocului electric.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize
sau circuite secundare. Consultaţi pagina de
specificaţii din acest manual de utilizare pentru
mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.
Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite
sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau
deteriorate, ori cu izolaţia ruptă, sunt periculoase.
Oricare dintre aceste situaţii poate provoca
electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic
cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat
scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi
înlocuiţi cablul cu unul identic, printr-un service
autorizat. Protejaţi cablul de alimentare împotriva
abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi
răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o uşă sau
călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor,
prizelor şi punctului în care cablul iese din aparat.
Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateţi
ştecărul din priză. Fişa electrică este dispozitivul de
deconectare. În cazul unei urgenţe, fişa electrică
trebuie să rămână într-un loc accesibil.
OBSERVAȚIE: Pentru informații legate de
identificarea produsului și eticheta de conformitate/
siguranță vă rugăm să consultați Eticheta principală
din partea de jos a aparatului.
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Eliminarea aparatului vechi
Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzaţi
1
Pb
1. Acest simbol poate fi combinat cu simboluri
chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau
plumb (Pb) în cazul în care bateria conţine peste
0,0005% mercur, 0,002% cadmiu sau 0,004%
plumb.
2. Toate bateriile/toţi acumulatorii trebuie
colectate/colectaţi separat de fluxul deşeurilor
menajere, prin intermediul unor unităţi de
colectare desemnate de către guvern sau de
către autorităţile locale.
3. Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs.
vechi va contribui la împiedicarea potenţialelor
consecinţe negative pentru mediu, sănătatea
animală şi umană.
1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile
electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate
separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin
substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea
corespunzătoare veți contribui la prevenirea
deteriorării mediului înconjurător și al sănătății
umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să
conțină piese componente, care pot fi folosite
pentru repararea altor produse sau materiale
importante care pot fi reciclate în scopul
economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului
de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta
firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor,
în scopul aflării locației unității autorizate pentru
reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE).
Pentru informații mereu actualizate și referitoare
la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.
lg.com/global/recycling
4. Pentru informaţii suplimentare privind casarea
bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să
contactaţi primăria, serviciul de salubrizare sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
(http://www.lg.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling/global-networkeurope)
Să începem
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau
a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi
bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi
paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni
contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru
sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de la punctele
de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Se recomandă să utilizaţi sistemele locale, de
rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori.
Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum
ar fi la soare, la foc sau similare.
3
4
Să începem
Declarație de Conformitate
1
Să începem
Prin aceasta, LG Electronics European Shared
Service Center B.V. declară că acest Sound Bar
Wireless îndeplinește cerințele esențiale și alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.
Declarația de Conformitate integrală poate fi
solicitată la următoarea adresă poștală:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
sau poate fi solicitată de pe site-ul nostru dedicat
DoC:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Acest dispozitiv este un sistem de transmisie de
bandă largă 2,4 GHz, destinat utilizării în toate
statele UE și țările EFTA.
Cuprins
Cuprins
1
Să începem
2
6
6
6
6
7
8
8
9
10
Informaţii privind siguranţa
Caracteristici unice
Introducere
– Simboluri utilizate în acest manual
Accesorii
Telecomandă
Panoul frontal
Panoul din spate
Instalarea barei de sunet
Montarea unităţii principale pe perete
2
Conectare
12
13
13
13
14
Conectarea subwooferului wireless
Conexiuni la televizor
– Folosirea unui cablu OPTIC
– Utilizând un cablu HDMI
– Bucurați-vă de un sunet bogat al
canalului prin soundbar
– Ce este SIMPLINK?
– Funcţie ARC (Canal retur audio)
– Informaţii suplimentare pentru HDMI
Conectarea echipamentului opţional
– Conectare HDMI
– Conexiune OPTICAL In
– Conexiune INTRARE PORTABIL
– Conexiune USB
– Dispozitive USB compatibile
– Cerinţe pentru dispozitivele USB
– Fişier care poate fi redat
14
15
15
16
16
17
17
18
18
18
19
3
Operare
20
20
21
21
21
21
21
22
23
24
25
26
27
31
Operaţiuni de bază
– Funcţionare USB
Alte operaţiuni
– AV Sync
– Oprirea temporară a sunetului
– Afişare fişier şi sursă intrare
– Reostat automat
– Utilizarea telecomenzii
– AUTO POWER pornit/oprit
– Comutarea automată a funcţiei
– LG Sound Sync
Utilizarea tehnologiei BLUETOOTH®
– Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele BLUETOOTH
Utilizarea aplicaţiei BLUETOOTH
– Instalarea aplicaţiei
„Music Flow Bluetooth"
pe dispozitivul dvs.BLUETOOTH
– Activarea funcţiei Bluetooth prin
aplicaţia „Music Flow Bluetooth"
Ajustarea sunetului
– Setarea efectului de sunet
– Reglaj automat al volumului
– Reglarea sunetelor înalte/basului/
subwooferului
– Mod de noapte
4
Depanare
32
Depanare
5
Anexă
34
35
37
37
Mărci comerciale şi licenţe
Specificaţii
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
28
28
29
30
30
30
31
5
1
2
3
4
5
6
Să începem
Caracteristici unice
1
Închidere automată
Să începem
Această unitate se poate închide automat pentru a
reduce consumul de energie.
Accesorii
Verificaţi şi identificaţi accesoriile livrate.
Forma și specificațiile accesoriilor pot suferi
modificări fără o atenționare anterioară.
Intrare Portabil
Ascultaţi muzică la aparatul portabil. (MP3,
notebook etc)
Telecomandă (1)
Baterii (2)
Suport perete (2)
Suport instalare
consolă perete (1)
LG Sound Sync (Sincronizare sonoră
LG)
Volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care
este compatibilă cu sistemul de sunet LG Sound
Sync.
Introducere
Simboluri utilizate în acest
manual
,,Notă
Indică notele speciale şi caracteristicile de
funcţionare.
>>Precauţie
Indică precauţiile pentru a preveni posibilele daune
din cauza abuzului.
Şuruburi (2)
Să începem
Telecomandă
7
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Pornire) : Unitatea trece în starea PORNIT sau
OPRIT. / Trecere la modul standby.
F : Selectează funcţia şi sursa de intrare.
VOL o/p : Reglează volumul difuzorului.
(Mod de noapte) : Porneşte sau opreşte modul
de noapte.
(Dezactivare sunet) : Dezactivează sunetul.
: Reglează nivelul sunetului la frecvențele înalte,
joase și subwoofer.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
C/V (Omitere/Căutare) :
- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secţiune în cadrul unui fişier.
dM (Redare/pauză) : Începe redarea. /Întrerupe
redarea.
Înlocuirea bateriilor
FOLDER o/p : Caută un folder pe un dispozitiv
USB.
REPEAT :
- Ascultarea fişierelor redate în mod repetat sau
aleatoriu.
- Afişează informaţiile unui fişier sau o sursă de
intrare. (Consultaţi pagina 21)
AUTO VOL : Porneşte şi opreşte modul VOLUM
AUTOMAT.
Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate
a telecomenzii şi introduceţi două baterii R03 (tip
AAA) cu simbolurile şi aliniate corect.
AV SYNC :
- Sincronizează semnalele audio şi video.
- Controlează telecomanda televizorului (Consultați
pagina 22)
AUTO POWER : Porneşte sau opreşte funcţia AUTO
POWER. (Consultaţi pagina 23.)
1
Să începem
SOUND EFFECT : Selectează modul de efect al
sunetului.
8
Să începem
Panoul frontal
1
Să începem
A Fereastră de afişare
D 1/! (Standby/Pornit)
B Senzor la distanță
E F (Funcţie)
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
C LED Standby
Se aprinde în roşu pe modul standby.
F p/o (Volum sunet)
Ajustează volumul difuzoarelor.
Panoul din spate
A Cablu de alimentare
D PORTABLE IN : Alimentare portabilă
B HDMI IN / OUT (TV ARC) : Intrare / ieşire HDMI
E OPTICAL IN : Alimentare optică
C Port USB
Să începem
9
Instalarea barei de
sunet
Aşezaţi aparatul în faţa televizorului şi conectaţi-l la
dispozitivul la care doriţi. (Consultaţi pp.13 - 18.)
>>Precauţie
yy Pentru a obţine cele mai bune performanţe
de conexiune wireless precum Bluetooth
sau subwoofer wireless, nu instalaţi unitatea
pe mobilier metalic, deoarece conexiunea
wireless comunică printr-un modul
poziţionat pe partea inferioară a unităţii.
yy Fiţi atenţi să nu zgâriaţi suprafaţa unităţii/
subwooferul atunci când le instalaţi sau
când le mutaţi.
1
Să începem
Puteţi asculta sunetele prin conectarea aparatului la
celălalt dispozitiv: televizor, player de discuri Blu-ray,
player DVD etc.
10
Să începem
Montarea unităţii
principale pe perete
1
1. Potriviți partea denumită Partea de jos a
televizorului de pe consola de perete cu partea
de jos a televizorului și instalați.
TV
Puteţi monta unitatea principală pe perete.
Să începem
>>Precauţie
Deoarece este dificilă realizarea unei conexiuni
după instalarea unităţii, trebuie să conectaţi
cablurile înainte de instalare.
2. Dacă îl montaţi pe un perete (beton), folosiţi
fişele de perete. Trebuie să executaţi câteva
găuri. Pentru a executa aceste găuri, vi se
furnizează o foaie de ghidare (Suport instalare
consolă perete) Folosiţi foaia pentru a verifica
punctul în care urmează să executaţi gaura.
Pregătirea materialelor
Unitate
Suport instalare consolă
perete
Suport perete
Şuruburi
(Nu este furnizat)
Şuruburi (A)
Priză de perete
3. Îndepărtaţi WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
Să începem
4. Fixaţi suportul cu şuruburi (A) ca în ilustraţia de
mai jos.
11
6. Fixaţi bine unitatea cu şuruburile.
1
,,Notă
Şuruburile (A) şi fişele de perete pentru
montarea aparatului nu sunt livrate.
Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti
(HUD-1 6 x 30).
5. Puneţi unitatea pe suporturi pentru a potrivi
orificiile pentru şuruburi de pe partea inferioară
a unităţii.
Pentru a detaşa unitatea, efectuaţi pașii în
ordine inversă.
>>Precauţie
yy Nu instalaţi această unitate in poziţie inversă.
Poate avaria piesele acestei unităţi sau poate
cauza rănirea persoanelor.
yy Nu vă agăţaţi de aparatul instalat şi evitaţi
orice impact al aparatului.
yy Fixaţi bine aparatul de perete, astfel încât să
nu cadă. Dacă aparatul cade, vă puteţi răni
sau produsul se poate deteriora.
yy Dacă aparatul este instalat pe un perete,
asiguraţi-vă că copiii nu trag de niciunul
dintre cablurile de conectare, deoarece în
acest fel aparatul ar putea cădea.
Să începem
,,Notă
12
Conectare
Conectarea
subwooferului wireless
3. Dacă LED-ul de pe subwoofer-ul wireless
deja luminează intermitent în galben-verde
continuu, puteţi omite acest pas.
Apăsați lung PAIRING în spatele receiverului
wireless pentru mai mult de 5 secunde.
Indicator LED subwoofer fără fir
2
Conectare
Culoare LED
Stare
Galben-verde
(iluminează
intermitent)
Se încearcă conexiunea.
Galben-verde
Conexiunea este realizată.
Roşu
Subwoofer-ul wireless se află în
modul standby sau conexiunea
a eșuat.
4. Deconectaţi cablul de alimentare al unităţii şi al
subwoofer-ului wireless.
Cablul de alimentare al
subwooferului fără fir este
deconectat.
5. Conectaţi-le din nou după ce LED-ul de pe
unitatea principală şi subwoofer-ul wireless sunt
complet stinse.
Oprit
(nicio afişare)
Setarea subwooferului fără fir pentru
prima dată
1. Conectaţi ştecărul subwooferului fără fir la priză.
2. Porniţi unitatea principală: Unitatea principală
şi subwooferul fără fir vor fi conectate în mod
automat.
Conectare manuală subwoofer fără
fir
Când conexiunea dvs. nu este realizată, puteţi
vedea LED-ul roşu sau LED-ul galben-verde clipind
pe subwoofer-ul wireless şi nu se aude nici un sunet
din subwoofer. Pentru a remedia problema, urmaţi
paşii de mai jos.
1. Reglaţi nivelul volumului unității principale la
minim.
-- Pe fereastra de afişaj apare „VOL MIN”.
2. Apăsaţi şi țineți apăsat
(Dezactivare sunet)
pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde.
-- „WL RESET” apare pentru puţin timp pe
fereastra de afişare iar ledul roşu de pe
unitatea principală se aprinde intermitent
-- LED-ul de pe subwoofer-ul wireless se aprinde
alternativ în roşu şi galben-verde.
Unitatea şi subwoofer-ul wireless vor fi cuplate
automat atunci când porniţi unitatea.
-- Atunci când conexiunea este efectuată, puteţi
vedea LED-ul galben-verde pe subwoofer.
,,Notă
yy Poate dura câteva secunde (dar poate
dura chiar mai mult) până când unitatea şi
subwooferul încep să comunice între ele.
yy Cu cât unitatea şi subwoofer-ul sunt mai
apropiate, cu atât calitatea sunetului este
mai bună. Este recomandat să instalaţi
unitatea şi subwoofer-ul cât mai aproape
posibil unul de altul şi să evitați cazurile de
mai jos.
-- Există un obstacol între unitate și
subwoofer.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca și conexiunea aceasta, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
Conectare
Conexiuni la televizor
Vă rugăm să conectați acest aparat la televizor
folosind cablul digital optic sau cablul HDMI în
funcție de tipul televizorului.
Folosirea unui cablu OPTIC
Utilizând un cablu HDMI
Dacă alegeți să conectați acest aparat la un
televizor care suportă HDMI CEC și ARC (Canal retur
audio), vă puteți bucura de sunetul televizorului
prin difuzoarele aparatului fără conexiunea unui
cablu optic. Consultaţi manualul de utilizare al
televizorului dvs. atunci când verificaţi funcţia HDMI
CEC/ARC a televizorului dvs.
1. Connectaţi conectorul OPT. IN de pe spatele
aparatului la conectorul OPTICAL OUT de pe
televizor folosind un cablu OPTIC.
2
Conectare
Kabel HDMI
Cablu optic
,,Notă
2. Selectați sursa de intrare la OPTICAL apăsând
butonul F în mod repetat.
,,Notă
yy Înainte de a conecta cablul optic, verificați
dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă
acesta are o protecție.
yy Vă puteți bucura de sunetul televizorului
prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul
unor modele TV, trebuie să selectați statusul
difuzoarelo externe TV din meniu. (Pentru
detalii, consultați manualul de utilizare al
televizorului).
yy Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru
a asculta sonorul prin intermediul acestei
unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [
[Ieşire sunet TV] [ [Difuzor extern (Optic)]
yy Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă
de fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.
13
yy HDMI CEC (Control electric al
consumatorului): funcționează cu o sigură
telecomandă. Aparate compatibile CEC
(televizor, Sound Bar, Player Blu-ray etc.)
yy Vă puteți bucura de asemenea de funcțiile
suplimentare cum ar fi USB/Bluetooth
apăsând butonul F de pe telecomandă
sau unitate. După ce renunţaţi la utilizarea
funcţiilor suplimentare (USB / Bluetooth)
ale acestui sistem audio şi reveniţi la canalul
TV live, ar trebui să alegeţi difuzorul dvs.
Preferat la TV pe care doriţi să-l utilizaţi ca
sursă a sunetului.
14
Conectare
Ce este SIMPLINK?
Listă cablu HDMI
Anumite cabluri HDMI nu suportă funcția ARC,
sunetul poate crea probleme.
Când conectați acest aparat la televizor și nu există
sunet sau sunetul este întrerupt sau bruiat, atunci
există o problemă cu cablul HDMI. Conectați atunci
aparatul la televizor după ce ați verificat Cablul cu
Ethernet HDMI™ de viteză mare Tip A.
2
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
Conectare
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Bucurați-vă de un sunet bogat
al canalului prin soundbar
Conexiunea prin cablu HDMI
TVPentru a vă bucura pedeplin de canalul care
emite live ascultând acest sistem audio conectat
printr-un cablu HDMI, televizorul dvs. trebuie să
sprijine cele mai noi funcţii HDMI (HDMI CEC1) / ARC
(Canal retur audio)) Dacă televizorul dvs. nu sprijină
aceste funcţii HDMI, în loc de un cablu HDMI, acest
sistem audio trebuie conectat la televizor prin
intermediul unui cablu OPTIC pentru a vă putea
bucura de sunetul live al canalului TV.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control)
Consumer Electronics Control (CEC) reprezintă o
funcţie HDMI care a fost concepută ca utilizatorul
să poată controla cu o singură telecomandă proprie
lor acele aparate care sunt conectate prin HDMI şi
care au funcţia CEC activată.
※ Numele comerciale pentru CEC sunt SimpLink
(LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/Link (Sony),
EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic)
etc.
Unele funcţii ale acestui aparat sunt controlate
cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat şi
televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o
conexiune HDMI.
Funcţiile care pot fi controlate cu telecomanda
televizorului LG : Pornire/oprire, creştere/scădere
volum, dezactivare sunet etc.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
pentru detalii cu privire la funcţia SIMPLINK.
Televizorul LG cu funcţie SIMPLINK are afişat logo-ul
de mai sus.
,,Notă
yy În funcţie de starea aparatului, anumite
operaţii SIMPLINK pot fi diferite de scopul
dvs. şi este posibil să nu funcţioneze.
yy În funcţie de TV-ul sau player-ul care este
conectat la această unitate, funcția SIMPLINK
poate să nu corespundă cu așteptările dvs.
Conectare
15
Funcţie ARC (Canal retur
audio)
Informaţii suplimentare pentru
HDMI
Funcţia ARC îi permite unui televizor cu capacitate
HDMI să trimită flux audio la ieşirea HDMI OUT a
acestui player.
yy Când conectaţi un aparat compatibil HDMI sau
DVI, asiguraţi-vă în privinţa următoarelor:
-- Trebuie să utilizaţi cablul HDMI (Cablu HDMI™ de
mare viteză, de tip A, cu Ethernet).
-- Trebuie să conectaţi HDMI OUT de pe aparat
cu HDMI IN de pe televizor care acceptă funcţia
ARC, folosind un cablu HDMI.
-- Puteţi conecta o singură bară de sunet la un
televizor compatibil cu ARC.
,,Notă
yy Funcţia ARC este selectată automat atunci
când semnalul ARC vine de la TV, indiferent
de ce fel de funcţie folosiți.
yy Vă puteți bucura de sunetul televizorului
prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul
unor modele TV, trebuie să selectați statusul
difuzoarelo externe TV din meniu. (Pentru
detalii, consultați manualul de utilizare al
televizorului.)
yy Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru
a asculta sonorul prin intermediul acestei
unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [
[Ieşire sunet TV] [ [Difuzor extern (HDMI
ARC)]
yy Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă
de fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.
yy Dacă treceţi la o altă funcţie atunci când
utilizaţi funcţia ARC, trebuie să reglaţi din
nou setarea ARC de pe televizor pentru a
utiliza funcţia ARC.
- Încercaţi să opriţi aparatul HDMI/DVI şi acest
player. Porniţi apoi aparatul HDMI/DVI şi lăsaţi-l
circa 30 secunde, apoi porniţi acest player.
- Intrarea video a dispozitivului conectat este
setată corect pentru acest aparat.
2
-Dispozitivul conectat este compatibil cu intrare
video 720 x 576p (sau 480p), 1280 x 720p, 1920
x 1080i ,1920 x 1080p sau 4096 x 2160p.
Conectare
Pentru a utiliza această funcţie:
-- Televizorul dvs. trebuie să suporte funcţii HDMICEC şi ARC, iar acestea trebuie activate (On).
-- Metoda de configurare pentru HDMI-CEC şi
ARC poate diferi în funcţie de televizor. Pentru
detalii privind funcţia ARC, consultaţi manualul
televizorului.
yy Cu acest player nu funcţionează orice aparat
HDMI sau DVI compatibil HDCP.
- Imaginea nu va apărea corect cu un aparat
non-HDCP.
,,Notă
yy Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu
acceptă redarea audio de la receiver, este
posibil ca sunetul dispozitivului HDMI să fie
distorsionat sau să nu se redea.
yy Modificarea rezoluţiei când conexiunea a
fost deja stabilită poate duce la funcţionare
defectuoasă. Pentru a rezolva problema,
opriţi playerul şi porniţi din nou aparatul.
yy Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este
verificată, ecranul televizorului se schimbă
într-un ecran negru. În acest caz, verificaţi
conexiunea HDMI sau deconectaţi cablul
HDMI.
yy Dacă se vede zgomot de imagine sau apar
linii pe ecran, verificaţi cablul HDMI (de
regulă, lungimea se limitează la 4,5 m (15
picioare)).
yy Nu puteţi schimba rezoluţia video în modul
HDMI IN. Schimbaţi rezoluţia video a
componentei conectate.
yy Dacă semnalul video original este anormal
atunci când calculatorul dvs. personal este
conectat la mufa INTRARE HDMI, schimbaţi
rezoluţia calculatorului la 576p (sau 480p),
720p, 1080i sau 1080p.
16
Conectare
Conectarea
echipamentului
opţional
Pentru a vă bucura atât de sunet, cât
şi de imagine
Vă puteţi bucura atât de sunet, cât şi de imagine de
la dispozitivul extern pe care îl conectaţi.
Conectare HDMI
2
Vă puteţi bucura de sunet şi de imagine de la
conexiunea HDMI pe dispozitivul extern.
Conectare
Pentru a vă bucura numai de sunet
Vă puteţi bucura de sunet de la dispozitivul extren
pe care îl conectaţi.
1. Conectaţi conectorul HDMI IN de pe spatele
aparatului la conectorul HDMI OUT de pe
dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri
Blu-ray, un player DVD etc.
La playerul de discuri,
playerul DVD etc.
1. Conectaţi conectorul HDMI IN de pe spatele
aparatului la conectorul HDMI OUT de pe
dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri
Blu-ray, un player DVD etc.
2. Selectați sursa de intrare la HDMI IN apăsând
butonul F în mod repetat.
2. Conectaţi conectorul HDMI OUT de pe spatele
aparatului la conectorul HDMI IN de pe televizor.
3. Selectați sursa de intrare la HDMI IN apăsând
butonul F în mod repetat.
,,Notă
yy Cu unitatea conectată la dispozitive externe
şi televizorul ca în imaginea de mai sus,
televizorul va reda imagine şi sunet de la
dispozitivele externe când unitatea este
oprită în modul HDMI IN.
yy Mufa IEŞIRE HDMI este pentru conexiunea
televizorului. Chiar dacă la unitate sunt
conectate canale multiple printr-un cablu
HDMI, unitatea poate trimite numai 2 canale
la televizor.
yy Când această unitate este oprită, sursele
audio cu canal multiplu vor trece fără
transformare.
Conectare
Conexiune OPTICAL In
Conectaţi o ieşire optică a aparatelor externe la
conectorul OPTICAL IN
17
Conexiune INTRARE
PORTABIL
2
MP3 player,
etc...
1. Conectaţi mufa OPTICAL IN a aparatului la mufa
de ieşire optică a televizorului (sau a aparatului
digital etc.).
2. Selectați sursa de intrare la OPTICAL apăsând
butonul F în mod repetat.
3. Redați sunetul.
4. Apăsați F pentru a ieși din OPTICAL.
,,Notă
Înainte de a conecta cablul optic, verificați
dacă ați îndepărtat protecția cablului dacă
acesta are o protecție.
Pentru a asculta muzică de la
playerul portabil
Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de
pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive
externe.
1. Conectaţi playerul portabil la conectorul
INTRARE PORTABIL al unităţii, utilizând un cablu
stereo de 3,5 mm.
2. Porniţi aparatul, apăsând 1 (Pornire).
3. Selectați sursa de intrare la PORTABLE apăsând
butonul F în mod repetat.
4. Porniţi playerul portabil sau dispozitivul extern
şi începeţi redarea de pe el.
Conectare
Spre conectorul de ieşire
optic digital al aparatului
extern
18
Conectare
Conexiune USB
Conectaţi dispozitivul de memorie USB la portul
USB de pe spatele aparatului.
Cerinţe pentru dispozitivele
USB
yy Dispozitivele care necesită o instalare
suplimentară de program, când le conectaţi la
un computer, nu sunt suportate.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB când este în
funcţiune.
yy Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate
dura mai mult de câteva minute.
2
Conectare
yy Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de
rezervă ale tuturor datelor.
yy Acest aparat nu este suportat dacă numărul total
de fişiere este 2 000 sau mai mult.
yy Portul USB al unităţii nu poate fi conectat la
PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de
stocare.
Pentru mai multe informaţii despre redarea fişierelor
de pe un USB, consultaţi pagina 20.
Scoaterea dispozitivului USB din aparat.
1. Alegeți o altă funcție/mod.
2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.
Dispozitive USB compatibile
yy MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
yy USB Flash Drive :Aparate care sprijină USB 2.0.
yy Funcţia USB a acestui aparat nu suportă unele
dispozitive USB.
yy Sistemul de fișiere exFAT nu este compatibil
cu această unitate. (Sunt disponibile sistemele
FAT16/FAT32/NTFS.)
Conectare
yy În funcție de anumite dispozitive, următoarele
nu sunt disponibile pentru a fi recunoscute de
această unitate.
,,Notă
yy Directoarele/fișierele de pe USB sunt
recunoscute după cum urmează.
-- HDD extern
-- Dispozitive de citire card-uri
: Director
*ROOT
: Fișier
-- Dispozitive blocate
-- Dispozitive USB de tip Hard
a
-- Platformă USB
între 32 şi 48 kHz
între 32 şi 48 kHz
între 32 şi 48 kHz
între 32 şi 192 kHz
între 32 şi 48 kHz
Bitrate
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
între 80 şi 320 kbps
între 56 şi 128 kbps
între 64 şi 500 kbps
între 500 şi 5000 kbps
între 500 şi 5000 kbps
yy Număr maxim de fişiere: sub 2000.
yy Un fişier protejat de DRM (gestionarea drepturilor
digitale) nu poate fi redat pe aparat.
yy Fișierele video de pe dispozitivul de stocare USB
nu pot fi redate.
yy În funcţie de performanţele aparatului dvs. USB,
redarea poate fi necorespunzătoare.
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Dacă directorul nu conţine nici un fişier,
acesta nu apare.
yy Fişierele vor fi redate de la fişierul $A la
fişierul $J, unul câte unul.
yy Fişiere şi directoarele vor fi prezentate în
ordinea înregistrării şi pot fi prezentate
diferit în funcţie de circumstanţele de
înregistrare.
yy Această unitate poate afişa numai acele
nume de fişier sau de director care conţine
numere sau caractere engleze.
yy *ROOT: Primul ecran pe care îl puteţi vedea
atunci când un calculator recunoaşte USB-ul
va fi „ROOT”.
Conectare
-- Dispozitiv Android
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
2
E
-- iPhone/iPod/iPad
Frecvenţa de eşantionare
C
D
-- Folosirea cablului de extensie USB
Fişier care poate fi redat
19
20 Operare
Operaţiuni de bază
Funcţionare USB
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați sursa de intrare la USB apăsând
butonul F în mod repetat.
Pentru
Procedaţi astfel
Redare
Apăsaţi dM.
Pauză
În timpul redării, apăsaţi dM.
Salt la fişierul
următor/
anterior
În timpul redării, apăsați V
pe telecomandă pentru a
trece la piesa următoare.
La o redare mai scurtă de
2 secunde, apăsați C pe
telecomandă pentru a trece la
fișierul precedent.
La o redare mai lungă de 3
secunde, apăsați C pe
telecomandă pentru a merge
la începutul fișierului.
3
Operare
Ţineţi apăsat C/V în
Căutarea unei
timpul redării şi eliberaţi-l
secţiuni dintr-un
în punctul de unde doriţi să
fişier
ascultaţi.
Redare repetată
sau în ordine
aleatorie
Apăsaţi REPEAT de pe
telecomandă în mod repetat
şi afişajul se va modifica în
următoarea ordine, OFF ONE
FOLDER ALL RANDOM.
Căutarea unui
dosar
Apăsaţi FOLDER o/p de pe
telecomandă.
Reluarea redării
Această unitate memorează
o melodie actuală care este
redată înainte de schimbarea
funcţiei sau oprirea unităţii.
,,Notă
yy Punctul de reluare poate fi şters când
scoateţi cablul de alimentare sau scoateţi
dispozitivul USB din unitate.
yy Redarea Repetare/Aleatoriu funcţionează în
felul următor.
Pe display
Descriere
OFF
Redă piese muzicale
stocate pe aparatul USB
în ordine.
ONE
Redă în mod repetat
aceeaşi piesă muzicală.
FOLDER
Redă piesele muzicale
dintr-o directoare în
mod repetat.
ALL
RANDOM
Redă în mod repetat
toate piesele stocate pe
aparatul USB.
Redă aleatoriu piesele
muzicale.
Operare
Alte operaţiuni
AV Sync
Este posibil ca atunci când primiţi semnale audio
de la TV, sunetul şi imaginile să nu se potrivească.
În acest caz, această funcţie poate regla timpul de
întârziere.
1. Apăsaţi AV SYNC.
2. Utilizaţi C/V pentru a derula sus şi jos
până la valoarea întârzierii, pe care o puteţi seta
între 0 şi 300 ms.
,,Notă
Oprirea temporară a sunetului
Apăsaţi
sunetul.
(Dezactivare sunet) pentru a opri
Sunetul poate fi oprit temporar pentru a răspunde,
de exemplu, la telefon; pe afişaj va apare semnul
„MUTE”.
Pentru a revoca comanda, apăsaţi din nou butonul
(Dezactivare sunet) de pe telecomandă sau
modificaţi nivelul sunetului.
Afişare fişier şi sursă intrare
Puteți afișa diverse informații ale sursei de intrare.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat REPEAT timp de 3 secunde.
USB : Informaţiile fişierului conţinute pe un USB
(MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV)
OPTICAL/ARC/HDMI IN : Format audio, canal audio
BT (Bluetooth) : Adresa dispozitivului Bluetooth
conectat
Reostat automat
Fereasta de afișaj se va întuneca automat dacă nicio
tastă nu este atinsă timp de 3 secunde.
3
Operare
Această funcţie este indisponibilă la funcţia
USB.
21
22 Operare
Utilizarea telecomenzii
OPRIRE AUTOMATĂ
Puteţi controla unele funcţii ale acestei unităţi chiar
şi cu telecomenzi de la alţi producători.
Funcţiile care pot fi controlate sunt creşterea/
scăderea volumului sau dezactivarea sunetului.
Această unitate se va închide automat pentru a se
economisi consumul de energie electrică, în cazul
în care unitatea principală nu este conectată la un
dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 20 de
minute.
Apăsaţi şi menţineţi AV SYNC de pe telecomandă
timp de aproximativ 3 secunde.
Se afişează „ON - TV REMOTE” şi puteţi controla
această unitate prin intermediul telecomenzii.
Pentru a verifica starea acestei funcţii, apăsaţi şi
menţineţi AV SYNC.
3
Pentru a opri această funcţie, apăsaţi şi menţineţi
AV SYNC şi apăsaţi-l din nou în timp ce se
derulează „ON - TV REMOTE”.
Operare
,,Notă
yy Mărci de televizor acceptate
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Asiguraţi-vă că ieşirea de sunet a
televizorului dvs. este setată la [Difuzor
extern] .
yy În funcţie de telecomandă, este posibil ca
această funcţie să nu opereze corespunzător.
yy Este posibil ca această funcţie să nu opereze
corespunzător atunci când anumite funcţii
de control al televizorului, precum CEC,
SIMPLINK şi LG Sound Sync sunt setate la
PORNIT.
Această unitate se va comporta la fel şi după şase
ore de la conectarea unităţii principale la un alt
aparat prin intermediul intrării analogice.
(de ex.: portabil etc.)
Cum se deconectează reţeaua
wireless sau dispozitivul wireless
Setaţi funcţia PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ la oprit
şi opriţi unitatea.
Operare 23
AUTO POWER pornit/oprit
Această unitate porneşte automat de o sursă de
intrare, cum ar fi: Optic, LG TV sau Bluetooth.
Dacă porniţi TV-ul dvs. sau un aparat extern
conectat la această unitate, aceasta recunoaşte
semnalul de intrare şi selectează funcţia potrivită.
După aceasta puteţi auzi sunetul provenit de la
aparatul dvs.
În momentul în care încercaţi conectarea aparatului
dvs. Bluetooth, unitatea porneşte şi este pregătită
de asociere. Conectaţi aparatul dvs. Bluetooth şi
redaţi muzica.
Această funcţie porneşte sau se opreşte de fiecare
dată când apăsaţi butonul AUTO POWER.
,,Notă
yy După ce unitatea este pornită prin funcția
AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu
există semnal o anumită perioadă de timp
de la televizorul conectat prin LG Sound
Sync (Optic/Fără fir).
yy Dacă unitatea a fost pornită prin funcția
AUTO POWER, aceasta va fi oprită automat
dacă nu primeşte semnal o anumită
perioadă de timp de la aparatul extern
conectat.
yy Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate
fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO
POWER. Oricum, aparatul poate fi pornit prin
funcția AUTO POWER când semnalul optic
apare la 5 secunde de lipsă semnal.
yy În cazul în care întrerupeți conexiunea
Bluetooth la această unitate, este posibil ca
anumite dispozitive Bluetooth să încerce
să se conecteze în continuare la această
unitate. Din acest motiv recomandăm
dezactivarea conexiunii înainte de oprirea
aparatului.
yy Dacă doriţi să utilizaţi AUTO POWER,
SIMPLINK trebuie să fie oprit. Pornirea sau
oprirea SIMPLINK durează aproximativ 30
de secunde.
yy Atunci când porniţi această unitate pentru
prima dată, funcţia Alimentare automată
este în starea pornită.
Operare
yy În funcție de dispozitivul conectat, această
funcție poate să nu funcționeze.
3
24 Operare
Comutarea automată a
funcţiei
Această unitate recunoaște semnalele de intrare
optice, Bluetooth și LG TV, apoi comută automat
pe funcția corespunzătoare.
Intrarea semnalului optic
La pornirea aparatului extern conectat la această
unitate cu un cablu optic, această unitate comută
funcţia la cea optică. După aceasta puteţi auzi
sunetul provenit de la aparatul dvs.
3
Conectarea aparatului BLUETOOTH
Operare
Conectarea aparatului dvs. Bluetooth la această
unitate presupune selectarea prealabilă a funcţiei
Bluetooth. Redaţi muzica pe aparatul dvs.
Bluetooth.
Intrarea semnalului LG TV
Atunci când vă deschideţi televizorul LG conectat
cu LG Sound Sync (conexiune wireless), această
unitate îşi schimbă funcţia la LG TV. Puteţi auzi
sunet de la televizorul dvs.
,,Notă
yy Comutarea la funcţia optică necesită o
perioadă de 5 secunde fără semnal.
yy Această unitate nu modifică funcția la optic
în cazul în care SIMPLINK de la televizorul,
playerul Blu-ray, Set-top box sau alte
dispozitive conectate setate ca pornite sau
de la dispozitivul conectat și suportat CEC
este pornit.
yy Dacă doriţi să utilizaţi funcţia de schimbare
automată, SIMPLINK trebuie oprit. Oprirea
SIMPLINK durează aproximativ 30 de
secunde.
Operare 25
LG Sound Sync
Cu conexiune prin cablu
1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu
optic.
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla
prin intermediul telecomenzii televizorului
dvs. împreună cu sincronizarea sunetului LG.
Este compatibil cu televizorul LG care suportă
sincronizarea sunetului LG. Asiguraţi-vă de prezenţa
logo-ului LG Sound Sync pe televizorul dvs.
Cablu optic
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor
Pentru detalii privind sincronizarea sunetului LG,
consultați manualul de instrucţiuni al televizorului.
,,Notă
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi în
timp ce este activată sincronizarea sunetului
LG. Dacă utilizați telecomanda televizorului
din nou, unitatea se va sincroniza cu
televizorul.
yy Atunci când conexiunile nu au fost efectuate
cu succes, verificați starea televizorului şi
apoi nchideți-l.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea
în cazurile specificate mai jos atunci când
utilizați sincronizarea sunetului LG.
-- Opriți unitatea.
-- Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
-- Deconectarea cablului optic.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din
cauza interferenţelor sau a distanţei.
yy Timpul alocat deconectării acestei unităţi
poate fi diferit în funcţie de televizorul dvs.
atunci când setați funcția AUTO POWER pe
modul activat.
yy Detaliile meniului de setări al televizorului
depind de modelul televizorului dvs.
3. Porniți unitatea apăsând 1 (Pornit) pe
telecomandă.
4. Selectați sursa de intrare la OPTICAL apăsând
butonul F în mod repetat.
În cazul unei conexiuni normale între această
unitate şi televizorul dvs., mesajul „LG OPT” va
apărea pe fereastra de afişare.
Operare
În funcţie de capacitatea echipamentului dvs.,
efectuaţi una din următoarele conexiuni.
3
2. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [ [Ieşire
sunet TV] [ [LG Sound Sync (Optic)]
26 Operare
Cu conexiune fără fir
1. Porniți unitatea apăsând 1 (Pornit) pe
telecomandă.
2. Selectați sursa de intrare la LG TV apăsând
butonul F în mod repetat.
3. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [ [Ieşire
sunet TV] [ [LG Sound Sync (Fără fir)]
3
Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „PAIRED”
timp de 3 secunde, și apoi se poate observa
mesajul „LG TV" pe fereastra de afișaj în cazul în
care conexiunea între unitate şi televizor a fost
efectuată în mod normal.
Operare
,,Notă
Dacă opriți unitatea direct apăsând 1 (Pornit),
LG Sound Sync (Fără fir) va fi deconectat.
Pentru a folosi din nou această funcție, trebuie
să reconectați televizorul la unitate.
Utilizarea tehnologiei
BLUETOOTH®
Despre BLUETOOTH
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
Sunetul poate fi întrerupt când există interferențe
cu alte unde electronice care emit pe aceeași
frecvență sau când conectați dispozitive Bluetooth
în alte încăperi alăturate.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth.
Dispozitive disponibile : Telefon mobil, MP3, Laptop,
PDA.
Profiluri BLUETOOTH
Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth fără fir,
dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze
anumite profiluri. Această unitate este compatibilă
cu următorul profil.
A2DP (Profil Distribuție Audio Avansată)
Operare 27
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele BLUETOOTH
Conectarea unităţii şi dispozitivului
BLUETOOTH
Înainte de a începe procedura de conectare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată în
aparatul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de conectare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi
efectuarea operaţiunii de conectare. Atunci
când căutaţi acest aparat cu dispozitivul
Bluetooth, o listă de dispozitive găsite poate
apărea pe afişajul dispozitivului Bluetooth
în funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth
.Unitatea dvs. apare ca
„LG LAS450H (XX)/LG LAC550H (XX)”.
,,Notă
yy XX înseamnă ultimele două cifre ale adresei
Bluetooth. De exemplu, dacă aparatul are o
adresă Bluetooth ca 9C:02:98:4A:F7:08, veți
vedea „LG LAS550H (08) / LG LAC650H (08)”
pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
conectare. Introduceți codul PIN (0000) la
nevoie.
yy Puteţi conecta această unitate la maxim 3
dispozitive Bluetooth simultan, în acelaşi
mod descris mai sus.
yy Conexiunea cu asociere multiplă este
acceptată numai pe dispozitivele Android
sau iOS. (Conexiunea cu asociere multiplă
poate să nu fie acceptată, în funcţie de
specificaţiile dispozitivului conectat.)
yy Dispozitivele Bluetooth detaşabile (de ex.:
Dongle etc.) nu acceptă asociere multiplă.
,,Notă
yy „PAIRED" va apărea pentru scurt timp pe
afişaj atunci când conectaţi alte dispozitive
pentru asociere multiplă.
yy Dacă nu se poate afişa numele dispozitivului
pe unitate, se va afişa „_“.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul
dvs. Bluetooth, consultaţi ghidul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth.
,,Notă
yy Când folosiți tehnologia Bluetooth, trebuie
să realizați o conexiune între unitate și
dispozitivul Bluetooth cât mai aproape
posibil și păstrați distanța.
Totuși este posibil să nu funcționeze
corespunzător în cazul în care:
-- Există un obstacol între unitate și
dispozitivul Bluetooth.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca tehnologia Bluetooth, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
yy Trebuie să conectați din nou dispozitivul dvs.
Bluetooth la acest aparat când reporniți
unitatea.
yy Chiar dacă această unitate este conectată
la 3 dispozitive Bluetooth, puteţi reda şi
controla muzica utilizând numai unul dintre
dispozitivele conectate.
yy Când această unitate este conectată
la dispozitive multiple Bluetooth doar
dispozitivul pe care îl folosiți păstrează
conexiunea Bluetooth când schimbați
funcția la altele.
3
Operare
1. Selectați sursa de intrare la BT (Bluetooth)
apăsând butonul F în mod repetat.
“BT” şi apoi “BT READY” apare în fereastra de
afişare.
3. După ce această unitate s-a conectat cu succes
la dispozitivul dvs. Bluetooth, „PAIRED” va
apărea pe fereastra de afişare şi se va schimba
imediat la numele dispozitivului Bluetooth.
28 Operare
,,Notă
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în
care există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Este posibil să nu puteți controla dispozitivul
Bluetooth cu acest aparat.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Vă puteţi bucura de sistemul fără fir, folosind
telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc..
yy Cu cât distanța este mai mare între unitate
și dispozitivul Bluetooth, cu atât calitatea
sunetului este mai mică.
3
Operare
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
yy Când conexiunea Bluetooth este întreruptă,
conectați din nou dispozitivul Bluetooth la
unitate.
yy Atunci când Bluetooth-ul nu este conectat,
„BT READY" apare pe afişaj.
yy Când conectați dispozitivul Bluetooth
(dispozitiv iOS etc.) la acest aparat sau folosiți
dispozitivul, nivelul volumului aparatelor
poate fi sincronizat.
Utilizarea aplicaţiei
BLUETOOTH
,,Notă
Numai SO Android este disponibil pentru a
utiliza aplicaţia „Music Flow Bluetooth" cu acest
aparat.
Despre aplicaţia
„Music Flow Bluetooth"
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth" aduce o serie de
funcţii noi unităţii dvs.
Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se
recomandă descărcarea şi instalarea gratuită a
aplicaţiei „Music Flow Bluetooth".
Instalarea aplicaţiei
„Music Flow Bluetooth"
pe dispozitivul dvs.
BLUETOOTH
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth"poate fi instalată pe
aparatul dvs. Bluetooth în două moduri.
Instalarea aplicaţiei „Music Flow
Bluetooth" cu ajutorul codului QR
1. Instalaţi aplicaţia „Music Flow Bluetooth" cu
codul QR. Utilizaţi software-ul de scanare pentru
a scana codul QR.
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
3. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
Operare 29
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth are
o aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel
de aplicaţie, puteţi descărca una din „Google
Android Market (Google Play Store)".
yy În funcţie de regiune, codul QR poate să nu
funcţioneze.
Instalaţi aplicaţia „Music Flow
Bluetooth" din „Google Android
Market (Google Play Store)"
2. Tastaţi în bara de căutare „Music Flow Bluetooth"
şi porniţi căutarea.
3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate
„Music Flow Bluetooth" şi porniţi descărcarea
aplicaţiei Bluetooth.
4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
-- S/O Android: Ver 4.0.3 (sau ulterioară)
yy Dacă utilizaţi pentru funcţionare aplicaţia
"Music Flow Bluetooth", vor exista unele
diferenţe între aplicaţia "Music Flow
Bluetooth" şi telecomanda furnizată. Utilizaţi
telecomanda furnizată după cum aveţi
nevoie.
yy În funcţie de dispozitivul Bluetooth, este
posibil ca aplicaţia „Music Flow Bluetooth" să
nu funcţioneze.
yy După conectarea aplicaţiei „Music Flow
Bluetooth", muzica poate fi redată de la
aparatul dvs. În acest caz, repetaţi procedura
de conectare.
yy Dacă utilizaţi alte aplicaţii sau schimbaţi
setările pe aparatul dvs. Bluetooth în timpul
aplicaţiei „Music Flow Bluetooth", aplicaţia
„Music Flow Bluetooth" poate funcţiona
defectuos.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Dacă aplicaţia „Music Flow Bluetooth"
funcţionează anormal, verificaţi aplicaţia dvs.
Bluetooth şi conectarea aplicaţiei
„Music Flow Bluetooth", după care încercaţi
din nou conectarea.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs Bluetooth
este echipat cu „Google Android Market
(Google Play Store)".
yy În funcţie de sistemul de operare al
smartphone-ului, pe alocuri funcţionarea
„Music Flow Bluetooth" poate să difere.
5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
Activarea funcţiei Bluetooth
prin aplicaţia „Music Flow
Bluetooth"
Aplicaţia „Music Flow Bluetooth" vă ajută să
conectaţi dispozitivul Bluetooth la aparat.
1. Atingeţi pictograma „Music Flow Bluetooth" de
pe pagina de start pentru a deschide aplicaţia
„Music Flow Bluetooth", şi treceţi la meniul
principal.
2. Atingeţi [Meniu] şi selectaţi unitatea pe care o
doriţi.
3. Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii
pentru operare, atingeţi [Setări] şi porniţi Ghidul
utilizatorului.
yy Chiar dacă se va întrerupe conexiunea
Bluetooth, puteţi utiliza aplicaţia
„Music Flow Bluetooth” atunci când
schimbaţi funcţia.
3
Operare
1. Atingeţi pictograma „Google Android Market
(Google Play Store)".
,,Notă
yy Aplicaţia „Music Flow Bluetooth" va fi
disponibilă pentru următoarele versiuni de
software;
30 Operare
Ajustarea sunetului
Reglaj automat al volumului
Setarea efectului de sunet
Dacă sunetul de ieşire este la un nivel prea
ridicat sau prea scăzut, apăsaţi AUTO VOL de pe
telecomandă. Astfel vă puteți bucura de un sunet la
un nivel corespunzător.
Acest sistem dispune de un număr de câmpuri
de sunet surround pre-programat. Puteţi selecta
modul de sunet dorit, utilizând SOUND EFFECT.
Elementele afişate pentru egalizor pot diferi în
funcţie de efectele şi sursele de sunet.
Pe display
STANDARD
3
Descriere
Vă puteţi bucura de sunet
optimizat.
Operare
MUSIC
Puteţi beneficia de un sunet
plăcut şi natural.
CINEMA
Vă puteţi bucura de sunet
surround mai imersiv şi mai
cinematic.
FLAT
Asigură un sunet echilibrat.
BOOST
Amplifică intervalul mediu
pentru consolidarea sunetului.
TREBLE / BASS
Consolidează sunetele înalte şi
basul.
,,Notă
yy În unele moduri de efecte de sunet, anumite
difuzoare nu emit sunet sau au sunet scăzut.
Acesta depinde de modul de sunet şi de
sursa audio, nu reprezintă un defect.
yy Este posibil să fiţi nevoit să resetaţi modul de
efect de sunet, după ce schimbaţi intrarea,
uneori chiar şi după ce s-a schimbat fişierul
de sunet.
Această unitate suportă funcţia volum automat
care reglează automat nivelul volumului.
Pentru a anula aceasta funcţie, apăsaţi butonul din
nou .
Operare
31
Reglarea sunetelor înalte/
basului/subwooferului
Puteţi regla nivelul de sunet pentru sunetele înalte,
bas şi subwoofer, în funcţie de preferinţele dvs.
SUNETE ÎNALTE/BAS: de la -5 dB la 5 dB
SUBWF (Subwoofer) : de la -20 dB la 6 dB
1. Apăsaţi în mod repetat butonul
pentru a
selecta sunete înalte, bas sau subwoofer.
2. Apăsaţi VOL o/p pentru a regla nivelul de
sunet.
Mod de noapte
Apăsaţi butonul
de pe telecomandă.
Astfel puteţi activa modul de noapte.
Pentru a-l anula, apăsaţi din nou butonul
.
3
Operare
Această funcţie este utilă atunci când vreţi să
vizionaţi filme la volum scăzut, în timpul nopţii.
32 Depanare
Depanare
PROBLÉMA
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
yy Opriţi alimentarea electrică a acestei unităţi şi a aparatului extern conectat (TV,
woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care reporniţi-le.
Unitatea funcţionează
anormal.
yy Deconectaţi cablul de alimentare de la această unitate şi de la aparatul extern
conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercaţi să le
conectaţi din nou.
yy Setarea anterioară nu poate fi salvată atunci când alimentarea dispozitivului este
dezactivată.
Nu există curent
yy Cablul de alimentare este deconectat.
Conectaţi cablul de alimentare.
yy Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
yy Sursă de intrare incorectă selectată.
Verificaţi sursa de intrare şi selectaţi sursa de intrare corectă.
4
Depanare
Nu există sunet
yy Funcţia fără sunet este activată.
Apăsaţi (Dezactivare sunet) sau reglaţi nivelul volumului pentru a anula
funcţia fără sunet.
yy La utilizarea conexiunii cu un aparat extern (set top box, aparat Bluetooth, etc.),
reglaţi la aparat nivelul volumului sunetului.
yy Cablul de alimentare al subwoofer-ului nu este conectat.
Conectaţi bine cablul de alimentare la priză.
Nu este redat nici un
y
sunet din subwoofer y Conexiunea aparatului cu difuzorul se pierde.
Conectaţi unitatea şi subwoofer-ul. (Consultaţi pagina 12)
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
Folosiţi telecomanda pe o distanţă de maxim 7 m.
Telecomanda nu
funcţionează corect.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
Îndepărtaţi obstacolul.
yy Bateriile din telecomandă sunt consumate.
Înlocuiţi bateriile cu altele noi.
yy Verificaţi conectarea aparatului extern, cum ar fi TV-ul, player-ul DVD/Blu-Ray sau
aparatul Bluetooth.
Funcţia AUTO POWER
yy Verificaţi starea SIMPLINK şi opriţi SIMPLINK.
este inoperantă.
yy În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
LG Sound Sync
(Sincronizare sunet
LG) nu funcţionează.
yy Verificaţi dacă TV-ul dvs. LG sprijină LG Sound Sync (Sincronizare sunet LG).
yy Verificaţi conexiunea LG Sound Sync (Sincronizare sunet LG) (Optic sau fără fir).
yy Verificaţi setarea sunetului TV-ului dvs. şi a acestei unităţi.
Depanare 33
PROBLÉMA
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Verificaţi detaliile de mai jos şi reglaţi unitatea în funcţie de ele.
yy Având soundbar-ul conectat la TV, schimbaţi setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEŞIRE
AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a TV-ului de la [PCM] la [AUTO] sau
la [BITSTREAM].
Când simțiți că
yy Având soundbar-ul conectat la player, schimbaţi setarea AUDIO DIGITAL OUT
sunetul emis de
(IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la
unitate este prea mic.
[PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM].
yy Schimbaţi setarea Audio DRC din meniul de configurare a playerului la [OFF]
(Oprit).
4
Depanare
34 Anexă
Mărci comerciale şi
licenţe
Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci
înregistrate ale proprietarilor respectivi.
Tehnologia Bluetooth wireless este un sistem
care permite contactul radio între dispozitivele
electronice.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth.
Fabricate sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate
ale Dolby Laboratories.
Marca si logourile Bluetooth sunt deţinute de
Bluetooth SIG, Inc şi orice utilizare a acestor mărci
de către LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale
sunt cele ale proprietarilor respectivi.
5
Anexă
Pentru patentele DTS, consultaţi http://patents.
dts.com. Produs sub licenţa DTS Licensing
Limited. DTS, simbolul şi DTS împreună cu
simbolul sunt mărci comerciale înregistrate, iar
DTS Digital Surround este o marcă înregistrată a
DTS, Inc. ©DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
HDMI, logo-ul HDMI logo şi Interfaţa Multimedia
High-Definition sunt mărci sau mărci înregistrate
ale HDMI Licensing LLC din Statele Unite şi din
alte ţări.
Anexă 35
Specificaţii
General (LAS450H/LAC550H)
Cerinţe de alimentare
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Consum curent
În aşteptare cu conectare la reţea : 2,3 W
(dacă toate porturile de reţea sunt activate.)
Dimensiuni (L x H x A)
890 mm X 55 mm X 85 mm
Greutate netă (aprox.)
2,72 kg
Temperatura de operare
Umiditatea de operare
5 °C la 35 °C
5 % - 90 %
Intrări/ieşiri
OPT. IN
3 V (p-p), mufă optică x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm mufă stereo) x 1
HDMI IN
19 pini (tip A, conector HDMI™) x 1
HDMI OUT
19 pini (tip A, conector HDMI™) x 1
Frecvență disponibilă de eșalonare
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
intrare audio digitală
5
USB
2,0
Alimentare curent Bus
5 V 0 500 mA
Amplificator
Total
220 W
Frontal frecvenţe medii/frecvenţe
înalte
40 W x 2 (4 Ω la 1 kHz) / 20 W x 2 (8 Ω la 12 kHz)
Subwoofer
100 W (6 Ω la 80 Hz)
THD
10 %
Subwoofer fără fir (S45A1-D)
Cerinţe de alimentare
Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Consum curent
Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Tip
1 cale 1 difuzor
Impedanţă
6Ω
Procentaj putere absorbită
100 W
Putere absorbită maximală
200 W
Dimensiuni (L x H x A)
171 X 350 X 261 mm
Greutate netă (aprox.)
3,9 kg
Anexă
Versiune
36 Anexă
Bluetooth
Codec
SBC
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
5
Anexă
Anexă 37
Întreţinere
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate
deteriora suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material
plastic să vină în contact cu aparatul un timp
îndelungat.
Curăţarea aparatului
5
Anexă
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzenul sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement