LG LHD645, LHD645-DB Owner's manual

LG LHD645, LHD645-DB Owner's manual
MANUAL DE UTILIZARE
Sistem DVD
Home Theater
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza
aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
LHD645 (LHD645, S63T1-S, S63S1-S, S63T1-C, S75T1-W)
www.lg.com
2
Să începem
Informaţii pentru
siguranţă
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta
produsului, care ar putea avea
o valoare suficientă pentru a
constitui un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unor
instrucţiuni importante de
operare şi întreţinere (service)
în documentaţia care însoţeşte
produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
PRECAUŢII: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată
în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică).
Acest produs poate se poate defecta datorită
șocului electric.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
PRECAUŢII: Acest produs utilizează un sistem laser.
Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs,
citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l
pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită
lucrări de întreţinere, contactaţi un service autorizat.
Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea
altor proceduri decât cele specificate aici pot
provoca expuneri periculoase la radiaţii. Pentru
a preveni expunerea directă la razele laser, nu
încercaţi să deschideţi incinta.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau
circuite secundare. Consultaţi pagina de specificaţii
din acest manual de utilizare pentru mai multă
siguranţă.
Nu supraîncărcaţi prizele. Prizele cu suprasarcină,
prizele şi cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile
de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolaţia
ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste
situaţii poate provoca electrocutare sau incendiu.
Examinaţi periodic cablul aparatului, iar dacă pare
a fi deteriorat scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi
aparatul şi înlocuiţi cablul cu unul identic, printr-un
service autorizat.
Protejaţi cablul de alimentare împotriva abuzurilor
de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea,
formarea de noduri, prinderea la o uşă sau călcarea
sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor, prizelor şi
punctului în care cablul iese din aparat. Dispozitivul
de deconectare este stecherul de alimentare. In
caz de urgenta, stecherul de alimentare trebuie sa
ramana usor accesibil.
Să începem
3
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
1
Să începem
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau
a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi
bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi
paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni
contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru
sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de la punctele
de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Se recomandă să utilizaţi sistemele locale de
rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori.
Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum
ar fi la soare, la foc sau similar.
4
Să începem
Eliminarea vechiului aparat
Eliminarea deşeurilor de baterii/acumulatoare
1. Toate produsele electrice şi electronice trebuie
eliminate separat de deşeurile menajere
municipale prin unităţi de colectare dedicate,
desemnate de guvern sau de autorităţile locale.
1. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de
elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu
(Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine o
cantitate mai mare de 0,0005% de mercur,
0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
1
Să începem
2. Eliminarea corectă a vechiului dvs. aparat va
ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor.
3. Pentru informaţii mai detaliate despre eliminarea
vechiului dvs. aparat, contactaţi biroul local,
serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
2. Toate bateriile/acumulatoarele trebuie eliminate
separat de deşeurile menajere municipale prin
unităţi de colectare dedicate, desemnate de
guvern sau de autorităţile locale.
3. Eliminarea corectă a vechilor dvs. baterii/
acumulatoare va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor.
4. Pentru informaţii mai detaliate despre
eliminarea vechilor dvs. baterii/acumulatoare,
contactaţi biroul local, serviciul de eliminare
a deşeurilor sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Să începem
5
Declarație de Conformitate
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
sau poate fi solicitată de pe site-ul nostru dedicat
DoC:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Acest dispozitiv este un sistem de transmisie de
bandă largă 2,4 GHz, destinat utilizării în toate
statele UE și țările EFTA.
1
Să începem
Prin aceasta, LG Electronics European Shared
Service Center B.V. declară că acest HOME
CINEMA DVD îndeplinește cerințele esențiale și
alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/
EC. Declarația de Conformitate integrală poate fi
solicitată la următoarea adresă poștală:
6
Cuprins
Cuprins
1
Să începem
2
Conectare
2
8
8
8
8
Informaţii pentru siguranţă
Caracteristici unice
– Intrare Portabil
– Scalare HD maximă
– Configurare ez a difuzoarelor
sistemului Home Theater
– BLUETOOTH®
– Sincronizare sonoră LG
Accesorii
Introducere
– Discuri care pot fi redate
– Despre afişarea simbolului 7
– Simboluri folosite în acest manual
– Coduri regionale
Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate
Telecomanda
Panoul frontal
Panoul din spate
14
15
17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
23
Instalarea difuzoarelor
Montarea suportului difuzorului la difuzor
Ataşarea difuzoarelor la aparat
Poziţionarea sistemului
Conexiuni la televizor
– Conexiune HDMI Out
– Ce este SIMPLINK?
– Conexiune video
– Setarea rezoluţiei
Rezoluţia redării video
Conectarea echipamentului opţional
– Conexiune [AUX (L/R) INPUT]
– Conexiune [PORT. IN (Portable
Input)]
– Pentru a asculta muzică de la playerul portabil sau de la dispozitivul extern
– Conexiune USB
– Conexiune OPTICAL IN
– Configurare ez a difuzoarelor
sistemului Home Theater
Conectarea antenei
3
Setarea sistemului
24
24
Efectuarea setărilor din Setup
– Setări iniţiale pentru limba OSD Opţional
– Pentru afişare şi ieşire din meniul
Setup (Configurare)
– Limbă
– Afişare
– Audio
– Blocare (Control parental)
8
8
8
9
9
9
9
9
10
11
12
13
21
22
22
22
24
25
25
26
27
Cuprins
4
Operare
28
28
29
29
Folosirea Meniului Principal
Operaţiuni de bază
Alte operaţiuni
– Afişarea pe ecran a informaţiilor
discului
– Pentru a afişa meniul DVD-ului
– Pentru a afişa titlul DVD-ului
– Redare la viteza 1,5 DVD
– Screen Saver
– Începerea redării de la momentul
selectat
– Reluarea redării
– Schimbarea paginii cu coduri de
subtitrare
– Redare marcată
– Vizualizarea unui fişier FOTO
– Setarea opţiunii de oprire automată
– Dimmer
– Oprirea temporară a sunetului
– Memorarea ultimei scene
– Reluare energie – Opțional
– Selectare sistem - Opţional
– Ajustarea setărilor de nivel pentru
difuzor
– oprire automată
– Cum să deconectați conexiunea
la rețeaua wireless sau dispozitivul
wireless
Operaţiuni la radio
– Pentru a asculta radioul
– Presetarea posturilor radio
– Ştergerea tuturor posturilor salvate
– Ştergerea unui post salvat
– Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe
30
30
30
30
30
30
31
31
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
7
1
34
35
35
35
36
36
37
38
39
– Căutarea informaţiilor despre un post
radio
Ajustarea sunetului
– Setarea modului surround
– Setarea USER EQ
Folosirea tehnologiei BLUETOOTH®
wireless
– Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
– Sincronizare sunet LG
– Comutarea automată a funcţiei
– AUTO POWER pornit/oprit
2
3
4
5
Depanare
40
Depanare
6
Anexă
41
41
41
42
43
44
45
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
– Observaţii cu privire la discuri
Coduri regionale
Coduri de limbă
Mărci comerciale şi licenţe
Specificaţii
5
6
8
Să începem
Caracteristici unice
1
Intrare Portabil
Accesorii
Verificaţi şi identificaţi accesoriile livrate.
Să începem
Ascultaţi muzică la aparatul portabil.
(MP3, notebook etc)
Scalare HD maximă
Vizualizarea imaginii HD cu calitate maximă printr-o
simplă setare.
Telecomandă (1)
baterii (1)
Antenă FM (1)
Cabluri difuzoare (5)
Configurare ez a difuzoarelor
sistemului Home Theater
Ascultaţi sunetul de la televizor, DVD şi aparat
digital în modul 5.1 (2.1 sau 2.0) ch viu.
BLUETOOTH®
Redați muzica salvată pe dispozitivul dvs.
Bluetooth.
Sincronizare sonoră LG
volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care
este compatibilă cu sistemul de sunet sincronizat
LG.
Cablu video (1)
Să începem
Introducere
Discuri care pot fi redate
DVD-VIDEO (disc 8 cm/12 cm)
Discurile – cum ar fi filmele – care
pot fi cumpărate sau închiriate.
DVD±R (disc 8 cm/12 cm)
Numai în mod video finalizat
DVD-RW (disc 8 cm/12 cm)
Numai în mod video finalizat
DVD+R: Numai mod Video
Suportă şi discurile dual layer
DVD+RW (disc 8 cm/12 cm)
Numai mod Video
Audio CD: CD-uri cu muzică sau
discuri CD-R/CD-RW în format CD
muzică, care pot fi cumpărate.
Despre afişarea simbolului 7
“7” poate apărea pe ecranul televizorului în timpul
operării şi înseamnă că funcţia explicată în acest
manual de utilizare nu este disponibilă la acel disc
DVD video.
Simboluri folosite în acest
manual
r
DVD-Video, DVD±R/RW în
modul Video sau în modul VR şi
finalizate
t
Audio CD-uri
y
Fişiere film aflate pe USB/Disc
u
Fişiere muzică aflate pe USB/
Disc
i
Fişiere foto
,,Notă
Reprezintă note speciale şi caracteristici cu privire la
operare.
,,SFAT
Reprezintă sfaturi şi indicii pentru uşurarea operării.
>>PRECAUŢII
Reprezintă măsuri de precauţie pentru prevenirea
posibilelor deteriorări cauzate de abuzuri.
Coduri regionale
Acest aparat are un cod regional înscripționat pe
aparat. Acest aparat poate reda numai DVD-uri care
poartă aceeaşi etichetă cu aparatul sau „ALL”.
yy Pe coperta majorităţii discurilor DVD se află un
glob cu unul sau mai multe numere, vizibile în
mod clar. Acest număr trebuie să corespundă cu
codul regional al aparatului, altfel discul nu poate
fi redat.
yy Dacă încercaţi să redaţi un DVD al cărui cod
regional este diferit de al player-ului, pe ecranul
televizorului va apărea mesajul „Check Regional
Code” (Verificaţi codul regional).
1
Să începem
Această unitate redă DVD±R/RW și CD-R/RW care
conțin fișiere audio, fișiere MP3, WMA și/sau JPEG.
Unele discuri DVD±RW/ DVD±R sau CD-RW/ CD-R
nu pot fi redate pe acest aparat, datorită calităţii
înregistrării sau stării fizice a discului respectiv,
precum şi datorită caracteristicilor aparatului pe
care s-a efectuat înregistrarea şi software-ului de
realizare.
9
10
Să începem
Cerinţe pentru fişierele
care pot fi redate
Condițiile fișierelor video
Compatibilitatea fișierelor video cu această unitate
este limitată după cum urmează:
yy Rezoluţie disponibilă : 720x576 (l x H) pixeli
1
Să începem
Cerințe fișier muzică
Compatibilitatea discului MP3/ WMA cu acest
player este limitată astfel :
yy Frecvenţa de eşantionare : în limitele a 32 - 48
kHz (MP3), în limitele a 32 - 48 kHz (WMA)
yy Bit rate : în limitele a 32 - 320 kbps (MP3), 40 192 kbps (WMA)
yy Versiune suport : v2, v7, v8, v9
yy Număr maxim de fişiere: sub 999.
yy Extensii de fişiere : “.mp3”/ “.wma”
yy Format fişier CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
yy Vă recomandăm să folosiţi Easy-CD Creator, care
creează un sistem de fişiere ISO 9660.
yy Numele subtitrării fișierului video trebuie să fie
de maxim 45 caractere.
yy Dacă există un cod imposibil de exprimat în
fișierul video, poate fi afișat cu semnul ”-” pe
afișaj.
yy Număr de cadre: mai puţin de 30 cadre pe
secundă
yy Dacă structura video şi audio a fişierelor
înregistrate nu este concanalizată, va putea fi
redată ori numai partea video, ori numai partea
audio.
yy Fișier video redabil : “.avi”, “.mpg”, “.mpeg”
yy Format de subtitrare care poate fi redat : SubRip
(*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/
*.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0(*.
sub/*.txt), Vobsub (*.sub)
yy Trebuie să setaţi opţiunea de format al discului pe
[Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile
cu player-ele LG, atunci când formataţi discuri
reinscriptibile. Când setaţi opţiunea pe Sistem
de fişiere live (Live File System), nu le puteţi
utiliza pe playere LG. (Mastered/ Live File System
: sistem de format al discului pentru Windows
Vista)
yy Frecvenţa de eşantionare : în limitele a 32 - 48
kHz (MP3), în limitele a 32 - 48 kHz (WMA)
DTS nu este acceptat. In cazul formatului audio DTS,
nu există redare audio.
yy Bit rate : în limitele a 32 - 320 kbps (MP3), 40 192 kbps (WMA)
Cerinţe pentru fişierele foto
yy Nu puteţi folosi pe acest player discurile
formatate în sistemul de fişiere Live.
yy Compatibilitatea fişierelor foto cu acest aparat
este limitată astfel:
yy Max. pixeli lăţime: 2760 x 2048 pixeli
yy Număr maxim de fişiere: sub 999.
yy Este posibil ca unele discuri să nu funcţioneze
din cauza unui format de înregistrare diferit sau a
stării discului.
yy Extensii de fişiere : “.jpg”
yy Format fişier CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
yy Format de codec care poate fi redat :
“Xvid”, “MPEG-1”, “MPEG-2”
yy Format audio care poate fi redat : “AC3”, “PCM”,
“MP3”, “WMA”.
yy Dacă numele fișierului filmului este diferit de cel
al fișierului subtitrării, în timpul redării unui fișier
video, este posibil ca subtitrarea să nu fie afișată.
yy Dacă redați un fișier Xvid diferit de specificațiile
Xvid, acesta poate să nu funcționeze normal.
yy Dacă redați un fișier video GMC care are mai
mult de 1 punct warp, ecranul de redare video
nu va fi reda lin.
Să începem
11
Telecomanda
• • • • • • a • • • • • •
MARKER: Marchează lista de
redare.
C/V SKIP: Trece la
următorul capitol/ track/ fişier sau
la cel anterior.
1 POWER(Pornire): Comută
aparatul pe deschis (ON) sau pe
închis (OFF).
c/v SCAN: Căutare înapoi
sau înainte.
B OPEN/CLOSE : Deschide și
închide sertarul discului.
• • • • • • d • • • • • •
SPEAKER LEVEL: Setează nivelul
sunetului difuzorului dorit.
SLEEP: Setează sistemul să se
închidă automat la o anumită oră.
(Graduator: fereastra de afişaj se va
întuneca pe jumătate).
m INFO/DISPLAY: Accesează
afişarea pe ecran.
n HOME: Apare [Meniul
principal].
DISC MENU: Accesează meniul
unui disc DVD.
• • • • • • b • • • • • •
W/S/A/D (sus/ jos/ stânga/
dreapta): Se utilizează pentru
navigare în elementele afişate pe
ecran.
Înlocuirea bateriilor
Detaşaţi capacul bateriei aflat în
partea din spate a telecomenzii
şi introduceţi o baterie (AAA) cu
simbolurile 4 şi 5 aliniate corect.
M PAUSE/STEP: Pentru a
întrerupe redarea.
PRESET +/-: Selectează programul
radio.
TUNING +/-: Pentru acordul
postului radio dorit.
SOUND EFFECT: Selectează un
mod de efect pentru sunet.
VOL -/+ (Volume): Reglează
volumul difuzorului.
OPTICAL: Schimbă sursa de
intrare pe optic direct.
MUTE: Pentru anularea
sunetului.
• • • • • • e • • • • • •
0-9 numerical buttons:
Selectează opţiunile numerotate
dintr-un meniu.
h REPEAT: Pentru a selecta
un mod de redare. (ÎN ORDINE
ALEATORIE, REPETARE)
CLEAR: Şterge un semn din lista
marcată sau o cifră la setarea
parolei.
b ENTER: Confirmă selecţia din
meniu.
Presetarea posturilor radio
• • • • • • f • • • • • •
x RETURN: se deplasează
înapoi în meniu sau iese din
meniul de configurare.
-- Puteţi controla nivelul
sunetului, sursa de intrare şi
pornirea/ oprirea televizoarelor
LG. Ţineţi apăsat POWER (TV) şi
apăsaţi repetat butonul PR/CH
(W/S) până când televizorul
se aprinde sau se stinge.
TITLE: Dacă titlul DVD-ului curent
are meniu, meniul titlului va
apărea pe ecran. În caz contrar,
poate apărea meniul discului.
• • • • • • c • • • • • •
Z STOP: Opreşte redarea sau
înregistrarea.
d PLAY, MONO/STEREO: Starts
playback. Selects Mono/ Stereo.
TV Control buttons: Controlează
televizorul. (Numai televizor LG)
?: Acest buton nu este disponibil.
RDS : Radio Data System (Sistem
date radio).
PTY : Pentru vizualizarea diferitelor
informaţii RDS.
1
Să începem
P RADIO&INPUT: Schimbă
sursa de intrare.
12
Să începem
Panoul frontal
1
Să începem
a Platan disc
b Fereastră de afişaj
Arată starea curentă a aparatului.
c PORT. IN
Conectaţi la un player portabil cu ieşiri audio.
d Port USB
Conectaţi un dispozitiv USB.
e R (DESCHIS/ÎNCHIS)
Deschide sau închide platanul discului.
f T (REDARE/PAUZĂ)
Începe redarea.
Întrerupe temporar redarea; apăsaţi din nou
pentru a ieşi din modul pauză.
g I (STOP)
Opreşte redarea.
h F (FUNCŢIE)
Schimbă sursa de intrare sau funcţia.
i -/+ (Volume)
Reglează volumul difuzorului.
j 1/! (PORNIRE)
Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis
(OFF).
Să începem
13
Panoul din spate
1
Să începem
a Cablu alimentare
b Conectori difuzoare
Conectaţi cablurile difuzoarelor.
c HDMI OUT
Conectaţi la un televizor cu intrări HDMI.
(Interfaţă pentru audio şi video digital)
d AUX (L/R) INPUT
Conectaţi la o sursă externă cu ieşiri audio pe 2
canale.
e VIDEO OUT
Conectaţi la un televizor cu intrări video.
f ANTENNA
FM – conectaţi antena FM cu fir
g OPTICAL IN
Conectaţi la un echipament audio optic.
14
Conectare
Instalarea difuzoarelor
B. Mod perete (Montarea boxei pe perete)
A. Mod vertical
2. Ataşaţi supotul de boxă conform imaginii de
mai jos.
Puteţi ajusta unghiul boxei.
1. Separaţi suportul de boxă.
3. Puteţi ajusta unghiul boxei.
4. Poziţionaţi suportul la boxă prin rotirea
şurubului.
5. Fixaţi şurubul 1 de perete pentru boxă ţi apoi
agăţaţi boxa acolo.
2
Conectare
yy Separarea suportului
Separaţi suportul de boxă conform imaginii de
mai jos.
2
3
4
5
Conectare
Montarea suportului
difuzorului la difuzor
15
2. Extrageți cablul difuzorului prin orificiul de la
bază.
Înainte de a conecta difuzoarele, asamblați-le.
Verificați elementele pentru montarea difuzoarelor.
Pregătire
2
Conectare
Ax
Bază
Şurub
Difuzor
Cabluri difuzoare
1. Ataşaţi axul la bază, apoi fixaţi conexiunea cu un
şurub livrat.
,,Notă
Înainte de a introduce cablul într-o fantă,
asiguraţi-vă că este desfăşurat sau că este
drept.
16
Conectare
3. Ataşaţi difuzoarele la suporturile difuzoarelor,
rotind şuruburile.
4. Conectaţi cablul difuzorului la borna difuzorului.
Asiguraţi-vă că cablul marcat cu negru intră în
borna marcată cu „-” (minus) şi că celălalt cablu
intră în borna marcată cu „+” (plus).
2
Conectare
,,Notă
Nu prindeți cablul difuzorului între difuzoare și
suport.
>>PRECAUŢII
Aveţi grijă ca difuzorul să nu
cadă.
Altfel, difuzorul poate să
se defecteze şi să cauzeze
vătămări corporale şi/sau
deteriorarea bunurilor.
Conectare
Ataşarea difuzoarelor
la aparat
Culoare
Difuzor
Poziţie
Gri
Spate
Spate dreapta
Albastru
Spate
Spate stânga
Verde
Centru
Centru
Portocaliu
Subwoofer
Orice poziţie frontală
Roşu
Faţă
Faţă dreapta
Alb
Faţă
Faţă stânga
Pentru conectarea cablului la difuzoare, apăsaţi fiecare plăcuţă din plastic pentru a deschide borna de
conectare aflată la baza fiecărui difuzor. Introduceţi
cablul şi eliberaţi plăcuţa.
>>PRECAUŢII
yy Asiguraţi-vă că copiii nu pun mâna sau un
obiect în canalul difuzorului*.
Canalul difuzorului* : Un spaţiu pentru
sunet plin al başilor la difuzor (carcasă).
Conectaţi banda neagră a fiecărui cablu la
borna marcată cu - (minus), iar celălalt capăt la
borna marcată cu + (plus).
Conectați cablul amplificatorului la unitatea de
redare. La conectarea cablului unui amplificator
la unitatea de redare introduceți conectorul
până se aude un sunet de clic.
yy Așezați difuzorul central la o distanță sigură
pentru a evita accesul copiilor. În caz contrar
difuzorul poate să cadă și să provoace rănire
și/sau deteriorarea bunurilor.
yy Difuzoarele conţin piese magnetice,
prin urmare pe ecranul televizorului
sau pe monitorul computerului pot
apărea neregularităţi cromatice. Utilizaţi
difuzoarele la o distanţă mare atât de
ecranul televizorului, cât şi de monitorul
computerului.
yy Înainte de a utiliza un subwoofer, îndepărtați
plasticul de protecție.
2. Conectaţi cablurile la difuzoare.
Conectaţi celălalt capăt al fiecărui cablu la
difuzorul corect, conform codificării culorilor:
2
Conectare
1. Montaţi cablurile la aparat.
Fixaţi banda colorată a fiecărui cablu la borna de
conectare de aceeaşi culoare de la partea din
spate a aparatului. Pentru conectarea cablului la
aparat, apăsaţi fiecare plăcuţă din plastic pentru
a deschide borna de conectare. Introduceţi
cablul şi eliberaţi plăcuţa. Conectaţi capătul
negru al fiecărui cablu la borna marcată cu (minus), iar celălalt capăt la borna marcată cu +
(plus).
17
18
Conectare
Poziţionarea
sistemului
Imaginea următoare prezintă un exemplu de
poziţionare a sistemului.
2
Reţineţi că imaginile din aceste instrucţiuni diferă
de aspectul real al aparatului, fiind folosite în scop
explicativ.
Conectare
Pentru cel mai bun sunet surround, toate difuzoarele
în afară de subwoofer trebuie amplasate la aceeaşi
distanţă de poziţia ascultătorului ( ).
Conexiuni la televizor
Efectuaţi una dintre următoarele conexiuni,
în funcţie de capacităţile echipamentelor dvs.
existente.
,,Notă
yy În funcţie de televizorul dvs. şi de alte
echipamente pe care doriţi să le conectaţi,
există diferite moduri în care puteţi
conecta playerul. Folosiţi numai una dintre
conexiunile descrise în acest manual.
yy Consultaţi manualul televizorului, sistemului
stereo sau al altor aparate, după cum
este necesar, pentru a face cele mai bune
conexiuni.
>>PRECAUŢII
yy Asiguraţi-vă că playerul este conectat direct
la televizor. Setaţi televizorul pe canalul
corect de intrare video.
yy Nu conectaţi playerul prin video recorder.
Imaginea ar putea fi distorsionată prin
copiere.
Difuzorul frontal stânga (L)/ Difuzorul frontal
dreapta (R):
Amplasaţi difuzoarele frontale în părţile laterale
ale monitorului sau ecranului, deoarece este
posibil să fie afectată suprafaţa ecranului.
Difuzorul central: Amplasaţi difuzorul central
deasupra sau dedesubtul monitorului sau
ecranului.
Difuzorul surround stânga (L)/ Difuzorul
surround dreapta (R):
Amplasaţi aceste difuzoare în spatele poziţiei de
ascultare, orientate uşor spre interior.
Subwoofer: Poziţia subwoofer-ului nu este atât
de importantă, deoarece sunetul başilor nu
este foarte direcţionat. Este totuşi mai bine să
amplasaţi subwoofer-ul aproape de difuzoarele
frontale. Orientaţi-l uşor spre centrul camerei,
pentru a reduce ricoşarea sunetului în pereţi.
Aparat
Conectare
Conexiune HDMI Out
Dacă aveţi un televizor sau un monitor HDMI, îl
puteţi conecta la acest aparat cu ajutorul cablului
HDM (Tip A, Cablu HDMI™ de mare viteză).
Conectaţi mufa HDMI OUT a aparatului la mufa
HDMI IN de la un televizor sau monitor compatibil
HDMI.
Setaţi sursa TV pe HDMI (consultaţi manualul de
utilizare al televizorului).
,,Notă
yy Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu
acceptă ieşirea audio a aparatului, sunetul
de la dispozitivul HDMI poate fi distorsionat
sau poate să nu fie redat.
yy Când conectaţi un dispozitiv compatibil
cu HDMI sau DVI, asiguraţi-vă în privinţa
următoarelor:
- Încercaţi să opriţi dispozitivul HDMI/DVI
şi acest aparat. Porniţi apoi dispozitivul
HDMI/DVI şi lăsaţi-l circa 30 secunde, apoi
porniţi acest aparat.
- Intrarea video a dispozitivului conectat
este setată corect pentru acest aparat.
- Dispozitivul conectat este compatibil cu
intrare video 720x480i (sau 576i), 720x480p
(sau 576p), 1280x720p,1920x1080i sau
1920x1080p.
yy Cu acest aparat nu funcţionează orice
dispozitiv HDMI sau DVI compatibil HDCP.
TV
- Imaginea nu va apărea corect cu un
aparat non-HDCP.
- Acest aparat nu redă, iar ecranul
televizorului devine negru sau verde ori pe
ecran apare zgomot de imagine.
yy Dacă pe ecran există zgomot sau linii,
verificaţi cablul HDMI (Cablu HDMI™ de
mare viteză).
,,SFAT
yy Cu această conexiune HDMI, puteţi obţine
semnale digitale audio şi video simultan.
yy Daca folosiţi conexiune HDMI, puteţi
schimba rezoluţia pentru ieşirea HDMI.
(Consultaţi „Setarea rezoluţiei” la pagina 18.)
>>PRECAUŢII
yy Schimbarea rezoluţiei când conexiunea a
fost stabilită deja poate provoca disfuncţii.
Pentru a rezolva problema, opriţi aparatul şi
apoi porniţi-l din nou.
yy Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este
verificată, ecranul televizorului devine negru
sau verde sau pe ecran poate apărea zgomot
de imagine. În acest caz, verificaţi conexiunea
HDMI sau deconectaţi cablul HDMI.
Ce este SIMPLINK?
Unele funcţii ale acestui aparat sunt controlate
cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat şi
televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o
conexiune HDMI.
Funcţiile care pot fi controlate cu telecomanda
televizorului LG: Pornit/Oprit, volum tare/încet, mut
etc.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
pentru detalii cu privire la funcţia SIMPLINK.
Televizorul LG cu funcţie SIMPLINK are afişat logo-ul
de mai sus.
2
Conectare
Aparat
19
20 Conectare
,,Notă
yy În funcţie de tipul discului sau de starea
redării, este posibil ca unele operaţiuni
SIMPLINK să se manifeste diferit faţă de
scopul intenţionat sau să nu funcţioneze
deloc.
2
yy Funcția este automat schimbată la optic
când schimbați setările difuzorului pentru
simplink la extern, indiferent de ce tip de
funcția folosiți.
Setarea rezoluţiei
Unitatea prezintă mai multe rezoluții de ieșire
pentru HDMI OUT. Puteţi schimba rezoluţia cu
ajutorul meniului [Configurare].
1. Apăsaţi n HOME.
2. Folosiţi A/D pentru a selecta [Configurare] şi
apăsaţi b ENTER. Apare meniul [Configurare].
Conectare
Conexiune video
Conectaţi mufa VIDEO OUT a aparatului la mufa de
intrare video de la televizor, folosind un cablu video.
Puteţi auzi sunetul în difuzoarele sistemului.
3. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Afişare] şi apoi apăsaţi D pentru a trece la al
doilea nivel.
4. Folosiţi W/S pentru a selecta opţiunea
[Rezoluţie] şi apoi apăsaţi D pentru a trece la al
treilea nivel.
Aparat
5. Folosiţi W/S pentru a selecta rezoluţia dorită
şi apoi apăsaţi b ENTER pentru a confirma
selecţia.
,,Notă
Dacă televizorul dvs. nu acceptă rezoluţia pe
care aţi setat-o la player, puteţi seta rezoluţia
pe 480p (sau 576p) astfel:
Apăsaţi Z STOP timp de peste 5 secunde.
TV
Rezoluţia redării video
Rezoluţia afişată pe display şi cea redată pot fi
diferite, în funcţie de tipul conexiunii.
Galben
[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p şi 480p (sau 576p)
şi 480i (sau 576i)
[VIDEO OUT]: 480i (sau 576i)
Conectare
Conectarea
echipamentului
opţional
21
Conexiune [PORT. IN (Portable
Input)]
Conectați o ieșire pentru dispozitivul portabil (MP3
sau PMP etc.) la [PORT. IN].
Conexiune [AUX (L/R) INPUT]
Conectaţi o ieşire a aparatului auxiliar la conectorul
de intrare AUX AUDIO (S/D).
2
Conectare
Aparat
MP3 etc.
Pentru a asculta muzică de
la player-ul portabil sau de la
dispozitivul extern
Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de
pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive
externe.
La mufele de ieşire audio
ale componentei
(TV, VCR etc.)
1. Conectaţi player-ul portabil la conectorul PORT.
IN (PORTABLE IN) al aparatului.
Sau
,,Notă
Roşu
Alb
Dacă televizorul dvs. are o singură ieşire audio
(mono), efectuaţi conexiunea la mufa audio
din stânga (albă) a aparatului.
Conectați dispozitivul exterior la conectorul
AUX (L/R) INPUT de la unitate.
2. Porniţi aparatul apăsând 1/! (POWER).
3. Selectaţi funcţia PORTABLE sau AUX apăsând
P RADIO&INPUT.
4. Porniţi player-ul portabil sau dispozitivul extern
şi începeţi redarea.
22 Conectare
Conexiune USB
Conectaţi portul USB al unei memorii USB (sau
MP3 player etc.) la portul USB din partea frontală a
aparatului.
yy Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la
PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de
stocare.
yy Anumite USB-uri pot să nu funcționeze cu acest
aparat.
Conexiune OPTICAL IN
Conectaţi ieşirea optică a aparatului (sau a
dispozitivului digital etc.) la conectorul OPTICAL IN.
2
Conectare
,,Notă
Removing the USB Device from the unit
1. Choose a different function mode or press
Z STOP twice in a row.
2. Remove the USB device from the unit.
Dispozitive USB compatibile
yy MP3 Player: MP3 player de tip Flash
La mufa de ieşire
digitală optică a
componentei
yy USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 2.0
sau USB 1.1
yy Funcţia USB a acestui aparat nu suportă unele
dispozitive USB.
Cerinţe pentru dispozitivele USB
yy Dispozitivele care necesită o instalare
suplimentară de program când le conectaţi la un
computer nu sunt suportate.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB când este în
funcţiune.
yy Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate
dura mai mult de câteva minute.
yy Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de
rezervă ale tuturor datelor.
acă folosiţi un cablu prelungitor USB sau un
yy D
hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
tilizarea sistemului de fişiere NTFS nu este
yy U
suportată. (Este suportat numai sistemul de
fişiere FAT (16/32)).
yy Acest aparat nu este suportat dacă numărul total
de fişiere este 1 000 sau mai mult.
iscurile HDD externe, dispozitivele cu blocare
yy D
sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt
suportate.
Configurare ez a difuzoarelor
sistemului Home Theater
Ascultaţi sunetul de la televizor, DVD şi aparat
digital în modul 5.1 (2.1 sau 2) ch. Chiar şi în modul
oprit, dacă apăsaţi OPTICAL, aparatul porneşte şi
trece automat în modul AUX OPT.
1. Conectaţi mufa OPTICAL IN a aparatului la mufa
de ieşire optică a televizorului (sau a aparatului
digital etc.).
2. Selectați [AUX OPT] folosind [OPTICAL] pe
telecomandă pentru a selecta direct [AUX OPT].
Sau
Pentru a selecta funcția [AUX OPT], apăsați
[INPUT] pe telecomandă.
3. Ascultaţi sunetul cu difuzoare 5.1 (2.1 sau 2) ch.
4. Pentru a ieşi din AUX OPT utilizând OPTICAL.
Se revine la funcţia anterioară.
Conectare 23
Conectarea antenei
Conectaţi antena FM livrată pentru a asculta la
radio.
Conectaţi antena FM cu fir la conectorul de antenă
FM.
2
Conectare
,,Notă
Asiguraţi-vă că aţi întins complet antena FM cu
fir.
24 Setarea sistemului
Efectuarea setărilor
din Setup
Cu ajutorul meniului Setup (Configurare), puteţi
face câteva ajustări ale unor elemente precum
imaginea şi sunetul.
De asemenea, puteţi seta limba pentru subtitrare
şi pentru meniul Setup (Configurare), printre altele.
Pentru detalii cu privire la fiecare element din
meniul Setup (Configurare), a se vedea paginile 2225.
3
Setarea sistemului
Setări iniţiale pentru limba
OSD - Opţional
La prima utilizare a acestui aparat, pe ecranul
televizorului apare meniul de setare a limbii iniţiale.
Trebuie să efectuaţi selecţia iniţială a limbii înainte
de a folosi aparatul. Ca limbă iniţială este selectată
limba engleză.
1. Apăsaţi 1/! (POWER) pentru a porni aparatul.
Pe ecran va apărea meniul de setare a limbii.
2. Folosiţi WSAD pentru a selecta o limbă şi
apoi apăsaţi b ENTER.
Apare meniul de confirmare.
Pentru afişare şi ieşire din
meniul Setup (Configurare)
1. Apăsaţi n HOME.
Apare [Meniul principal].
2. Selectaţi [Configurare] utilizând AD.
3. Apăsaţi b ENTER.
Apare [Configurare]
4. Apăsaţi n HOME sau x RETURN pentru a
ieşi din meniul [Configurare].
Despre meniul de ajutor pentru Configurare
Meniu
ws
Muta
WS
Operaţiune
Deplasare la alt
meniu.
a
Muta
A
Deplasare la nivelul
anterior.
d
Muta
D
Deplasare la nivelul
următor sau la
meniul de selectare.
x
Inchide
3. Folosiţi AD pentru a selecta [Accept] şi apoi
apăsaţib ENTER pentru a finaliza setarea limbii.
Butoane
b
Selecteaza
x
RETURN
b ENTER
Pentru a ieşi
din meniul
[Configurare] sau
[Setare 5.1 dif.].
Pentru a confirma
meniul.
Setarea sistemului 25
Limbă
Mod vizionare
Limba Meniu
Dacă aţi selectat 4 : 3, va trebui sa definiţi modul în
care doriţi să apară programele şi filmele pe ecran
lat pe ecranul televizorului dvs.
Selectaţi limba pentru meniul Setup şi pentru
afişajul de pe ecran.
Audio disc/ Subtitrare/ Afisare
meniu
Selectaţi limba preferată pentru track-urile audio
(disc audio), subtitrare şi pentru meniul discului.
[Original]
Se referă la limba iniţială în care a fost înregistrat
discul.
Pentru a selecta o altă limbă, apăsaţi butoanele
numerice şi apoi b ENTER pentru a introduce
numărul corespunzător din 4 cifre conform
listei codurilor de limbă de la pagina 41. Dacă
introduceţi codul de limbă greşit, apăsaţi
CLEAR.
[Oprit (pentru subtitrarea discului)]
Dezactivează subtitrarea.
Afişare
TV Aspect
Selectaţi ce aspect al ecranului veţi utiliza, în funcţie
de forma ecranului televizorului dvs.
[4:3]
Selectaţi dacă folosi ţi un televizor standard
4 : 3.
Imaginea este lată, cu benzi în porţiunile de sus
şi de jos ale ecranului.
[Panscan]
Arată automat o imagine lată pe întregul ecran
şi taie porţiunile care nu intră în ecran. (Dacă
discul/fişierul nu este compatibil cu Pan Scan,
imaginea apare în formatul Letterbox).
Rezoluţie
Setează rezoluția de ieșire a semnalului video HDMI.
Consultaţi „Setarea rezoluţiei” pentru detalii privind
rezoluţia (pagina 18).
[Auto]
Dacă mufa HDMI OUT este conectată astfel
încât televizorul să afişeze informaţii (EDID),
este selectată automat cea mai bună rezoluţie
potrivită pentru televizorul conectat. În cazul în
care VIDEO OUT este doar conectat, acest lucru
va determina modificarea rezoluțiilor la 480i
(sau 576i) ca rezoluții implicite.
[1080p]
Redă 1080 linii în video progresiv.
[1080i]
Redă 1080 linii în video intercalat.
[720p]
Redă 720 linii în video progresiv.
[16:9]
[480p (sau 576p)]
Selectaţi dacă folosiţi un televizor 16 : 9 cu
ecran lat.
Redă 480 (sau 576) linii în video progresiv.
[480i (sau 576i)]
Redă 480 (sau 576) linii în video intercalat.
3
Setarea sistemului
[Altii]
[Spatiu litera]
26 Setarea sistemului
Audio
DRC (Reglare dinamică)
Setare 5,1 dif.
Face sunetul clar dacă volumul este redus (numai
Dolby Digital). Setaţi pe [Pornit] pentru acest efect.
Faceţi următoarele setări pentru decodorul
surround încorporat pe 5.1 canale.
Vocal
1. Selectaţi [Setare 5.1 dif.] în meniul [Audio].
Selectaţi [Pornit] pentru a mixa canalele karaoke în
stereo normal.
2. Apăsaţi b ENTER.
Apare [DIFUZOR 5.1].
Această funcţie este eficientă numai pentru DVDuri karaoke pe mai multe canale.
HD AV Sync
3
Setarea sistemului
3. Folosiţi AD pentru a selecta difuzorul dorit.
4. Ajustaţi opţiunile cu ajutorul butoanelor
WSAD.
5. Reveniţi la meniul anterior apăsând x
RETURN.
[Difuzor]
Selectaţi difuzorul pe care doriţi să-l reglaţi.
,,Notă
Anumite setări pentru difuzoare sunt
interzise prin contractul de acordare a
licenţelor Dolby Digital.
[Marime]
deoarece setările difuzoarelor sunt fixe, nu le
puteţi schimba.
[Volum]
Reglaţi nivelul de ieşire pentru fiecare difuzor.
[Distanta]
Reglaţi distanţa dintre fiecare difuzor şi poziţia
de ascultare.
[Testare pornire difuzor ]
Selectaţi [Speaker Test Start] utilizând WS şi
apăsaţi b ENTER. Apăsaţi din nou b ENTER
pentru oprire. Reglaţi volumul pentru a se
potrivi cu cel al semnalelor de test memorate
de sistem.
Uneori, la televizoarele digitale apare un decalaj
între imagine şi sunet. Dacă se întâmplă acest lucru,
puteţi compensa setând un timp de întârziere a
sunetului, astfel încât acesta să „aştepte” efectiv
imaginea să „sosească”: aceasta poartă denumirea
de HD AV Sync. Folosiţi WS (de pe telecomandă)
pentru a naviga în sus şi în jos în duratele de
decalaj, pe care le puteţi seta oriunde între 0 şi 300
m sec.
Setarea sistemului 27
Blocare (Control parental)
Parolă
Puteţi introduce o parolă sau o puteţi schimba.
Setare iniţială pentru codul regional
Când utilizaţi acest aparat pentru prima dată,
trebuie să setaţi Codul regional.
1. Selectaţi meniul [Blocare] şi apoi apăsaţi D.
2. ApăsaţiD.
Pentru a accesa opţiunile [Blocare], trebuie să
introduceţi parola pe care aţi creat-o. Introduceţi
o parolă şi apăsaţi b ENTER. Introduceţi-o din
nou şi apăsaţi b ENTER pentru confirmare.
Dacă aţi greşit înainte de a apăsa b ENTER,
apăsaţi CLEAR.
3. Selectaţi primul caracter cu ajutorul butoanelor
WS.
5. Apăsaţi b ENTER pentru a confirma selecţia
codului regional.
2. Introduceţi o parolă şi apăsaţi b ENTER.
3. Pentru a schimba parola, apăsaţi b ENTER.
Pentru a schimba parola, apăsaţi b ENTER.
când este evidenţiată opţiunea [Schimba].
Introduceţi o parolă şi apăsaţi b ENTER.
Introduceţi-o din nou şi apăsaţi b ENTER.
pentru confirmare.
4. Apăsaţi n HOME pentru a ieşi din meniu.
,,Notă
Dacă aţi uitat parola, o puteţi şterge
parcurgând următorii paşi:
1. Selectaţi meniul [Configurare] în [Meniul
principal].
2. Introduceţi numărul din 6 cifre „210499” şi
apăsaţi b ENTER. Parola este ştearsă.
Clasificare
Blochează redarea DVD-urilor clasificate, pe baza
conţinutului lor. Nu toate discurile sunt clasificate.
1. Selectaţi [Clasificare] în meniul [Blocare] şi apoi
apăsaţi D.
2. Introduceţi o parolă şi apăsaţi b ENTER.
3. Selectaţi o clasă de la 1 la 8 cu ajutorul
butoanelor WS.
[Portie 1-8]
Clasa unu (1) are cele mai multe restricţii, iar
clasa opt (8) este cel mai puţin restrictivă.
[Deblocare]
dacă aţi selectat deblocare, controlul parental
nu este activat, iar discul este redat integral.
4. Apăsaţi b ENTER pentru a confirma selecţia
de clasificare.
Cod zonal
Introduceţi codul zonei ale cărei standarde au fost
folosite pentru clasificarea DVD-ului, pe baza listei
de la pagina 40.
1. Selectaţi [Cod zonal] în meniul [Blocare] şi apoi
apăsaţi D.
2. Introduceţi o parolă şi apăsaţi b ENTER.
3. Selectaţi primul caracter cu ajutorul butoanelor
WS.
4. Apăsaţi b ENTER şi selectaţi al doilea caracter
cu ajutorul butoanelor WS.
5. Apăsaţi b ENTER pentru a confirma selecţia
codului regional.
3
Setarea sistemului
4. Apăsaţi b ENTER şi selectaţi al doilea caracter
cu ajutorul butoanelor WS.
1. Selectaţi [Parola] în meniul [Blocare] şi apoi
apăsaţi D.
28 Operare
Folosirea Meniului
Principal
1. Apăsaţi n HOME.
Apare [Meniul principal].
2. Selectaţi o opţiune utilizând AD.
3. Apăsaţi b ENTER şi apoi meniul cu opţiuni
selectat.
Operaţiuni de bază
1. Introduceţi discul utilizând B OPEN/CLOSE sau
conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2. Apăsaţi n HOME.
Apare [Meniul principal].
3. Selectaţi o opţiune utilizând A D.
Dacă selectaţi opţiunea [Film], [Foto] sau
[Muzică] când un dispozitiv USB este conectat
şi simultan este introdus un disc, va apărea
meniul pentru selectarea unui suport media.
Selectaţi un suport media şi apoi apăsaţi
b ENTER.
[Muzică] – Afişează meniul [MUZICĂ].
[Film] – Începe redarea suportului media video sau
afişează meniul [FILM].
[Foto] – Afişează meniul [FOTO].
4
[Configurare] – Afişează meniul [Configurare].
Operare
,,Notă
Nu puteţi selecta opţiunea [Muzică], [Film] sau
[Foto] dacă dispozitivul USB nu este conectat
sau dacă nu aţi introdus un disc.
4. Apăsaţi b ENTER şi apoi meniul cu opţiuni
selectat.
,,Notă
yy La majoritatea discurilor Audio CD şi DVDROM, redarea începe automat.
yy Aparatul redă automat numai fişiere muzică
aflate pe dispozitivul USB sau pe disc.
Operare 29
Pentru
Procedaţi astfel
Oprire
Apăsaţi Z STOP.
Redare
Apăsaţi d PLAY, MONO/
STEREO.
Pauză
Apăsaţi M PAUSE/STEP.
Redare cadru
cu cadru
Apăsaţi M PAUSE/STEP
repetat pentru redarea titlului
cadru cu cadru. (DVD, doar
film)
În timpul redării, apăsaţi C/
V SKIP pentru a merge la
Salt la capitolul/ următorul capitol/track sau
track-ul/fişierul pentru a reveni la începutul
capitolului/track-ului curent.
următor/
anterior
Apăsaţi C SKIP de două
ori scurt pentru a trece la
capitolul/track-ul anterior.
În timpul redării, apăsaţi c/
v SCAN repetat pentru
a selecta viteza de scanare
necesară. Pentru a reveni la
viteza normală, apăsaţi d
PLAY, MONO/STEREO.
Apăsaţi repetat h REPEAT
şi titlul, capitolul sau trackul curent va fi redat repetat
Redare repetată sau în ordine aleatorie.
sau în ordine
aleatorie
- DVD : Capitol/ Titlu/ Oprit
- Video(FILM): : Titlu/Toate/
Oprit
- Audio CD/ MP3/ WMA : Pista/
Toate/ Random/ Oprit
Reducerea
vitezei de
redare
În modul pauză, apăsaţi SCAN
(c sau v) pentru a
selecta viteza necesară. (Doar
DVD)
În modul pauză, apăsați [v
SCAN] pentru a selecta viteza
cerută. (Doar film)
Afişarea pe ecran a
informaţiilor discului
Puteţi afişa pe ecran diferite informaţii despre discul
încărcat.
1. Apăsaţi m INFO/DISPLAY pentru a afişa diferite
informaţii cu privire la redare.
Elementele afişate diferă în funcţie de tipul
discului sau de starea redării.
2. Puteţi selecta un element apăsând WS şi
modifica sau selecta setarea apăsând AD.
Titlu – n
umărul titlului curent/numărul total de
titluri.
Capitol – Numărul capitolului curent/ numărul total
de capitole
Timp – Timp de redare trecut
Audio – Limba sau canalul audio selectat
Subtitlu – Subtitrarea selectată
Unghi – U
nghiul selectat/ numărul total de
unghiuri
,,Notă
Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de câteva
secunde, afişajul de pe ecran dispare.
4
Operare
Localizarea
rapidă a unui
punct prin
derulare înainte
sau înapoi a
unui fişier
Alte operaţiuni
30 Operare
Pentru a afişa meniul DVD-ului
r
Când redaţi un DVD care conţine câteva meniuri,
puteţi selecta meniul dorit utilizând Meniu.
1. Apăsaţi DISC MENU.
Apare meniul discului.
2. Selectaţi meniul utilizând WSAD.
3. Apăsaţi d PLAY, MONO/STEREO pentru a
confirma.
ry
Pentru a începe redarea fişierului sau a titlului în
orice moment ales.
1. Apăsaţi m INFO/DISPLAY în timpul redării.
2. Apăsaţi WS pentru a selecta pictograma
ceasului; va apărea „-:--:--”.
Când redaţi un DVD care conţine câteva titluri,
puteţi selecta titlul dorit utilizând Meniu.
3. Introduceţi timpul de începere dorit cu ore,
minute şi secunde, de la stânga la dreapta. Dacă
introduceţi cifre greşite, apăsaţi CLEAR pentru a
şterge cifrele introduse. Introduceţi apoi cifrele
corecte. De exemplu, pentru a găsi o scenă la 1
oră, 10 minute şi 20 secunde, introduceţi „11020”
cu ajutorul butoanelor numerice.
1. Apăsaţi TITLE.
Apare titlul discului.
4. Apăsaţi b ENTER pentru a confirma. Redarea
începe de la momentul selectat.
Pentru a afişa titlul DVD-ului
r
4
Începerea redării de la
momentul selectat
2. Selectaţi meniul apăsând WSAD.
Operare
3. Apăsaţi d PLAY, MONO/STEREO pentru a
confirma.
Reluarea redării
Redare la viteza 1,5 DVD
Aparatul înregistrează punctul unde aţi apăsat
Z STOP, în funcţie de disc. Dacă pe ecran apare
scurt“MZ (Reluare oprire)”, apăsaţi d PLAY, MONO/
STEREO pentru a relua redarea (de la punctul
scenei respective).
Dacă apăsaţi Z STOP de două ori sau scoateţi
discul, pe ecran apare “Z”(Oprire completă).
Aparatul va şterge punctul de oprire.
r
Viteza de 1,5 vă permite să vizionaţi imagini şi să
ascultaţi sunetul mai rapid decât în cazul redării la
viteză normală.
1. În timpul redării, apăsaţi d PLAY, MONO/
STEREO tpentru redare la viteza 1,5. Pe ecran va
apărea “dX1.5”.
ryut
,,Notă
2. Apăsaţi din nou d PLAY, MONO/STEREO
pentru a ieşi.
yy Punctul de reluare poate fi şters prin
apăsarea unui buton (de exemplu:
1 (POWER), B OPEN/CLOSE, etc).
Screen Saver
yy Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă la anumite discuri sau titluri/
piese.
Imaginea de screen saver apare când aţi lăsat
aparatul în modul oprit timp de circa cinci minute.
Operare
Schimbarea paginii cu coduri
de subtitrare
y
Dacă subtitrarea nu apare corect, puteţi schimba
pagina cu coduri de subtitrare pentru ca fişierul de
subtitrare să apară corect.
1. În timpul redării, apăsaţi m INFO/DISPLAY
pentru a activa afişajul pe ecran.
2. Selectaţi melodia dorită din listă [List], utilizând
WS apoi apăsaţi MARKER pentru marcare apare în listă.
3. Apăsaţi b ENTER sau d PLAY, MONO/STEREO.
Arată modul de redare.
4. Selectaţi modul de redare utilizând WS şi apăsaţi
b ENTER.
[Marcare redare]
2. Folosiţi WS pentru a selecta opţiunea [Pag. Coduri].
Redare marcată.
3. Folosiţi AD pentru a selecta opţiunea codului dorit.
[Redare curentă]
4. Apăsaţi x RETURN pentru a ieşi din afişajul pe
ecran.
Redare normală
Redare marcată
Dacă doriţi să selectaţi toate fişierele din listă,
selectaţi [Selectare toate] şi apăsaţi b ENTER.
ut
Funcţia de marcare vă permite să memoraţi fişierele
favorite de pe orice disc sau dispozitiv USB în
memoria aparatului.
Revenire la folderul anterior.
(numai MP3/WMA)
Informaţiile despre fişier vor fi afişate
în funcţie de informaţiile ID3TAG
din fişierul muzică corespunzător.
(numai MP3)
,,Notă
Pentru a şterge un semn
1. Folosiţi WS pentru a selecta track-ul pe care doriţi
să-l ştergeţi din fişierul marcat.
2. Apăsaţi MARKER.
Pentru a şterge toate semnele
Folosiţi WSAD pentru a selecta [Deselectare
toate] şi apoi apăsaţi b ENTER în modul de editare
a programului.
,,Notă
De asemenea, semnele se şterg când discul
sau dispozitivul USB este scos, aparatul este
oprit sau se comută pe altă funcţie.
Selectarea tuturor track-urilor/fişierelor.
Deselectarea tuturor track-urilor/fişierelor.
Trecerea la lista fişierelor
anterioare sau următoare.
4
Operare
1. Selectaţi [Muzică] în [Meniul principal].
31
32 Operare
Vizualizarea unui fişier FOTO
Despre meniul de ajutor pe tot ecranul
Meniu
Butoane
Meniu
m
INFO/
DISPLAY
a/d
Previz./
Urmatorul
A/D
i
Acest aparat poate reda discuri cu fişiere foto.
1. Selectaţi [Foto] în [Meniul principal] şi apăsaţi b
ENTER.
Trecerea la lista fişierelor
anterioare sau următoare.
x
x
RETURN
Lista
Operaţiune
Afişarea meniului cu
Opţiuni.
Trecerea la alt fişier
Revenire la meniul
[Foto].
Opţiuni în timpul vizualizării unei
fotografii
Puteţi utiliza diferite opţiuni în timpul vizualizării
unei fotografii pe tot ecranul.
1. În timpul vizualizării unei fotografii pe tot
ecranul, apăsaţi m INFO/DISPLAY pentru a
afişa meniul cu opţiuni.
Revenire la folderul anterior.
4
Operare
2. Apăsaţi WS pentru a selecta un folder şi apoi
apăsaţi b ENTER.
2. Selectaţi o opţiune utilizând WSAD.
3. Dacă doriţi să vedeţi o expunere de diapozitive,
apăsaţi WS pentru a evidenţia un fişier şi
apăsaţi d PLAY, MONO/STEREO.
Despre meniul de ajutor din meniul [Foto]
Meniu
Butoane
Operaţiune
d
Diapozitiv
d
PLAY,
MONO/
STEREO
Vizionarea unei
expuneri de
diapozitive.
wsad
Muta
WSAD
Trecerea la alt fişier
sau conţinut.
b
Selecteaza
b ENTER
Vizualizarea unui
anumit fişier.
x
Inchide
x
RETURN
Revenire la [Meniul
principal].
a
b
c
d
e
a Fotografia curentă/numărul total de
fotografii – Folosiţi AD pentru a vizualiza
fotografia anterioară/următoare.
b Diapozitiv z/M– Apăsaţi  ENTER
pentru a începe sau întrerupe expunerea de
diapozitive.
c Viteză x3/ x2/ x1 – Folosiţi  ENTER
pentru a selecta un timp de întârziere între
fotografiile din expunerea de diapozitive.
d Rotire – Apăsaţi  ENTER pentru a roti
fotografia.
e listă – Apăsaţi  ENTER pentru a reveni la
meniul [Foto].
Operare 33
Setarea opţiunii de oprire
automată
Apăsaţi SLEEP o dată sau de mai multe ori pentru a
selecta timpul rămas până la închiderea playerului,
între 10 şi 180 minute.
Pentru a verifica timpul rămas, apăsaţi SLEEP.
Pentru a opri această funcţie, apăsaţi repetat
butonul SLEEP până când apare „SLEEP 10” şi apoi
apăsaţi încă o dată SLEEP , în timp ce este afişat
„SLEEP 10”.
,,Notă
yy Puteţi verifica timpul rămas înainte ca
aparatul să se oprească.
yy Apăsaţi SLEEP, pe display apare timpul
rămas.
Dimmer
Oprirea temporară a sunetului
Apăsaţi
MUTE pentru a opri sunetul.
Puteţi opri sunetul, de exemplu pentru a răspunde
la telefon; indicatorul „MUTE” apare pe display.
Memorarea ultimei scene
r
Acest aparat memorează ultima scenă de pe ultimul
disc vizionat. Ultima scenă rămâne în memorie chiar
dacă scoateţi discul din player sau dacă închideţi
aparatul (mod Stand-by). Dacă puneţi un disc
care are scena memorată, aceasta este reapelată
automat.
Reluare energie – Opțional
r
Chiar dacă alimentarea cu energie se întrerupe
brusc, conectați unitatea și apoi aceasta va afișa o
poziție unde sunt redate elementele. Sistemul va
salva periodic starea de redare curentă.
Trebuie să selectaţi modul de sistem corespunzător
pentru sistemul dvs. TV. Ţineţi apăsat M PAUSE/
STEP timp de peste cinci secunde pentru a putea
selecta un sistem în [Meniul principal].
,,Notă
Dacă dispozitivul USB este conectat sau este
introdus un disc, această funcţie nu poate fi
utilizată.
Ajustarea setărilor de nivel
pentru difuzor
Puteţi ajusta nivelul sunetului pentru fiecare difuzor.
1. Apăsaţi repetat SPEAKER LEVEL pentru a
selecta difuzorul pe care doriţi să-l setaţi.
2. Apăsaţi VOL -/+ pentru a ajusta nivelul
sunetului difuzorului selectat când este afişat
meniul de setare a nivelului în fereastra de afişaj.
3. Repetaţi şi ajustaţi nivelul sunetului la celelalte
difuzoare.
oprire automată
Dacă unitatea centrală nu este conectată la un
aparat extern şi nu este utilizată timp de 20 de
minute, această unitate se va opri automat pentru
a economisi energia electrică. Această unitate se va
comporta la fel şi după şase ore de la conectarea
unităţii principale la un alt aparat prin intermediul
intrării analogice.
Cum să deconectați
conexiunea la rețeaua wireless
sau dispozitivul wireless
Opriți unitatea apăsând butonul de oprire mai mult de
5 secunde.
4
Operare
Apăsaţi SLEEP o dată. Fereastra de afişaj se va
întuneca pe jumătate. Pentru anulare apăsaţi
repetat SLEEP până când funcţia de reducere a
luminozităţii se dezactivează.
Selectare sistem - Opţional
34 Operare
Operaţiuni la radio
Asiguraţi-vă că antenele FM sunt conectate.
(Consultaţi pagina 21)
Pentru a asculta radioul
1. Apăsaţi P RADIO&INPUT până când pe afişaj
apare FM.
Ultimul post recepţionat este acordat.
2. Ţineţi apăsat TUNING (-/+) timp de circa două
secunde până când indicatorul de frecvenţă
începe să se schimbe, apoi eliberaţi butonul.
Căutarea se opreşte când aparatul prinde un
post.
Sau
Apăsaţi TUNING (-/+) repetat.
4
3. Reglați volumul apăsând VOL (-/+) în mod
repetat.
Operare
Presetarea posturilor radio
Puteţi preseta 50 posturi pentru FM.
Înainte de a face acordul, asiguraţi-vă că aţi redus
volumul.
1. Apăsaţi P RADIO&INPUT până când pe afişaj
apare FM.
2. Selectaţi frecvenţa dorită apăsând TUNING
(-/+).
3. Apăsaţi b ENTER Numărul prestabilit se va
aprinde intermitent pe display.
4. Apăsaţi PRESET (-/+) pentru a selecta numărul
prestabilit dorit.
5. Apăsaţi b ENTER.
Postul este memorat.
6. Repetaţi paşii 2-5 pentru a memora alte posturi.
Ştergerea tuturor posturilor
salvate
1. Ţineţi apăsat CLEAR timp de două secunde.
Pe display-ul DVD receiverului se va aprinde
intermitent ERASE ALL (Ştergere toate).
2. Apăsaţi CLEAR pentru a şterge toate posturile
salvate.
Ştergerea unui post salvat
1. Apăsaţi PRESET - / + pentru a selecta numărul
prestabilit pe care doriţi să-l ştergeţi.
2. Apăsaţi CLEAR, numărul prestabilit se va
aprinde intermitent pe display.
3. Apăsaţi din nou CLEAR pentru a şterge numărul
prestabilit selectat.
Îmbunătăţirea recepţiei FM
slabe
Apăsaţi d PLAY, MONO/STEREO de pe
telecomandă. Acesta va trece tunerul de pe stereo
pe mono şi, în general, va îmbunătăţi recepţia.
Căutarea informaţiilor despre
un post radio
Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS
(Radio Data System). Aceasta arată informaţiile
despre postul radio la care ascultaţi. Apăsaţi RDS
repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date :
PS (Denumire serviciu program)
Pe display va apărea denumirea
canalului
PTY (Recunoaştere tip program)
Pe display va apărea tipul programului
(de exemplu Jazz sau Ştiri).
RT (Radio Text)
Un mesaj text conţine informaţii
speciale de la postul care emite.
Acest text se poate derula pe display.
CT (Ora controlată de canal)
Aceasta arată ora şi data aşa cum sunt
emise de către postul radio.
Operare 35
Ajustarea sunetului
Setarea modului surround
Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de
sunet surround preprogramat. Puteţi selecta modul
de sunet dorit utilizând SOUND EFFECT.
Puteţi schimba SOUND EFFECT utilizând tasta
săgeată AD când sunt afişate informaţiile SOUND
EFFECT.
Elementele afişate pentru Egalizor pot diferi în
funcţie de efectele şi sursele de sunet.
,,Notă
În unele moduri surround, este posibil ca unele
difuzoare să nu aibă sunet sau să aibă un sunet
slab; aceasta depinde de modul surround şi de
sursa audio, nu este un defect.
Setarea USER EQ
Puteți regla nivelul sunetului pentru [Bass(BASS)] și
[Treble(TRE)], în funcție de preferințe.
1. Folosiți [SOUND EFFECT] pentru a selecta
[USER EQ] apoi apăsați [b ENTER.]
PE Display
Descriere
STANDARD
(STD)
Puteţi beneficia de sunet fără
efect egalizator.
MUSIC
Vă puteți bucura de efectul
natural al sunetului optimizat
la sursa de muzică.
4
CINEMA
Vă puteți bucura de un sunet
surround mai captivant și
cinematic.
Operare
2. Folosiți WS pentru a selecta [Bass (BASS)] sau
[Treble(TRE)].
FLAT
Oferă un efect al sunetului
neutru.
BOOST
Amplifică sunetul de nivel
mediu.
TREBLE/BASS
(TRE/BASS)
Îmbunătățește sunetul înalt și
jos.
FOOTBALL
Vă puteți bucura de un sunet
mai dinamic asemănător
vizualizării unui meci sportiv
pe stadion.
BASS
În timpul redării, îmbunătăţiţi
înaltele, başii şi efectul de
sunet surround.
POWER FRONT
(P-FRONT)
USER EQ
Vă puteți bucura de sunet
armonios. Acest mod este
potrivit pentru difuzoarele
așezate în față când sunt
montate în șir.
Puteți regla efectul sunetului.
3. Folosiți AD pentru a selecta nivelul sunetului
la [Bass(BASS)] sau [Treble(TRE)] apoi apăsați [b
ENTER] pentru a salva setarea.
36 Operare
Folosirea tehnologiei
BLUETOOTH® wireless
Despre BLUETOOTH
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
4
Sunetul poate fi întrerupt când există interferențe
cu alte unde electronice care emit pe aceeași
frecvență sau când conectați dispozitive
Bluetooth în alte încăperi alăturate. La conectarea
dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără
fir Bluetooth nu se percep taxe. Un telefon mobil
cu tehnologia fără fir Bluetooth poate fi operat prin
intermediul Cascade în cazul în care conexiunea
a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir
Bluetooth.
Dispozitive disponibile: Telefoane mobile, MP3,
laptop, PDA (Acest aparat să suporte Setul de căști
stereo.)
Operare
Profiluri BLUETOOTH
Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth fără fir,
dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze
anumite profiluri. Această unitate este compatibilă
cu următorul profil.
A2DP (Profil Distribuție Audio Avansată)
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
Conectarea unităţii şi dispozitivului Bluetooth
Înainte de a începe procedura de conectare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată în
aparatul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de conectare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Selectați funcția Bluetooth folosind
P RADIO&INPUT.
“BT READY” apare pe ecranul de afișaj.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi efectuarea
operaţiunii de conectare. Atunci când căutaţi
acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă
de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth .Unitatea dvs. apare ca „LG
HTS(XX:XX)”.
,,Notă
XX:XX reprezintă ultimele patru cifre ale adresei
BT. De exemplu, dacă unitatea dvs. are o adresă
BT ca 9C:02:98:4A:F7:08, pe dispozitivul dvs.
Bluetooth veți vedea “LG HTS(F7:08)”.
3. Când această unitate este conectată cu succes
la un dispozitiv Bluetooth, LED-ul Bluetooth
al acestei unități se va aprinde și ”PAIRED” va
fi afișat pe ecran. Și numele dispozitivului
Bluetooth va apărea în curând.
,,Notă
În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
conectare.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul
dvs. Bluetooth, consultaţi ghidul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth.
,,Notă
yy Dacă schimbați funcția la unitate, funcția
Bluetooth este deconectată, realizați
coordonarea din nou.
(Bluetooth
Funcție diferită de Bluetooth)
yy În funcție de tipul dispozitivului Bluetooth,
anumite dispozitive au o altă modalitate de
coordonare. (Introduceți codul PIN (0000)
dacă este necesar.)
Operare 37
,,Notă
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în
care există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth cu
acest aparat.
yy Conectarea este limitată la un dispozitiv
Bluetooth pe o unitate şi multi-conectarea
nu este acceptată.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
Sincronizare sunet LG
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla
prin intermediul telecomenzii televizorului
dvs. împreună cu sincronizarea sunetului LG.
Este compatibil cu televizorul LG care suportă
sincronizarea sunetului LG. Asiguraţi-vă de prezenţa
logo-ului sincronizare sunet LG pe televizorul dvs.
yy Vă puteţi bucura de sistemul fără fir, folosind
telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc..
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor
yy Atunci când Bluetooth-ul nu este conectat,
“BT READY” apare pe afişaj.
Pentru detalii privind sincronizarea sunetului LG,
consultați manualul de instrucţiuni al televizorului.
yy În cazul defecțiunilor electrice cauzate de
aparatele care folosesc aceeași frecvență
cum ar fi echipamentele medicale,
cuptoarele cu microunde sau dispozitivele
wireless LAN, conexiunea va fi deconectată.
În funcţie de capacitatea echipamentului dvs.,
efectuaţi una din următoarele conexiuni.
yy Cu cât distanța dintre dispozitivul Bluetooth
și aparat este mai mare, cu atât este mai
slabă calitatea sunetului. Dacă distanța
dintre dispozitivul Bluetooth și aparat este
mai mare decât raza de acțiune Bluetooth,
conexiunea va fi întreruptă.
yy Dacă funcția este schimbată din nou la
Bluetooth dintr-o altă funcție, dispozitivul
Bluetooth se va conecta automat.
yy Atunci când conexiunile nu au fost efectuate
cu succes, verificați starea televizorului şi
apoi nchideți-l.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea
în cazurile specificate mai jos atunci când
utilizați sincronizarea sunetului LG.
-- Opriți unitatea.
-- Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din
cauza interferenţelor sau a distanţei.
yy Detaliile meniului de setări al televizorului
depind de modelul televizorului dvs.
yy Conexiunea Bluetooth nu este disponibilă
după conectarea [LG TV].
4
Operare
yy Când există un obstacol care întrerupe
comunicarea dintre dispozitivul Bluetooth și
player, conexiunea va fi deconectată.
,,Notă
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi în
timp ce este activată sincronizarea sunetului
LG. Dacă utilizați telecomanda televizorului
din nou, unitatea se va sincroniza cu
televizorul.
38 Operare
Cu conexiune fără fir
1. Porniți unitatea apăsând 1 (Pornit) pe
telecomandă.
2. Selectați funcția [LG TV] folosind
[P RADIO&INPUT] pe telecomandă.
3. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [ [Ieşire
sunet TV] [ [Sincronizare sunet LG (Fără fir)]
Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „PAIRED”
timp de 3 secunde, și apoi se poate observa
mesajul „LG TV” pe fereastra de afișaj în cazul în
care conexiunea între unitate şi televizor a fost
efectuată în mod normal.
,,Notă
4
yy Dacă opriți unitatea direct apăsând 1
(Pornit), Sincronizare sunet LG (Fără fir) va fi
deconectat. Pentru a folosi din nou această
funcție, trebuie să reconectați televizorul la
unitate.
Operare
yy Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă
de fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.
Comutarea automată a
funcţiei
Această unitate recunoaște semnale de intrare ca
Bluetooth sau televizor LG și apoi schimbă funcția
potrivită automat.
Conectarea aparatului Bluetooth
Conectarea aparatului dvs. Bluetooth la această
unitate presupune selectarea prealabilă a funcţiei
Bluetooth. Redaţi muzica pe aparatul dvs.
Bluetooth.
Intrarea semnalului LG TV
Când porniți televizorul dvs. LG TV conectat cu
Sincronizare sunet LG această unitate comută
funcția pe LG TV. Astfel (Conexiune wireless), puteți
auzi sunetul televizorului dvs.
,,Notă
yy Această unitate nu răspunde la semnalul
conexiunii Bluetooth în timpul utilizării
funcției LG TV.
yy Dacă folosiți funcția Bluetooth, aparatul
nu răspunde la semnalul conexiunii
televizorului LG.
yy Dispozitivul Bluetooth sau televizorul LG
care nu sunt coordonate cu acest aparat nu
pot folosi schimbarea automată a funcției.
yy Dacă schimbați funcția acestui aparat cu o
altă funcție, anumite aparate Bluetooth pot
încerca conectarea succesivă. Deconectați
conexiunea Bluetooth înainte de a schimba
funcția acestei unități.
Operare 39
AUTO POWER pornit/oprit
Această unitate pornește automat prin conectarea
unei surse de intrare: Televizor LG sau Bluetooth
Această unitate se oprește automat când opriți
televizorul LG după ce unitatea este conectată la
televizorul LG prin funcția AUTO POWER.
Dacă porniţi TV-ul dvs. sau un aparat extern
conectat la această unitate, aceasta recunoaşte
semnalul de intrare şi selectează funcţia potrivită.
După aceasta puteţi auzi sunetul provenit de la
aparatul dvs.
Dacă încercați să conectați dispozitivul dvs.
Bluetooth, această unitate pornește și este
coordonată automat. Apoi redați muzica.
,,Notă
yy După ce această unitate pornește prin
funcția [AUTO POWER], va fi automat oprită
dacă nu există semnal o anumită perioadă
de timp din partea televizorului conectat
prin LG Sound Sync (Wireless).
yy În funcție de dispozitivul conectat, această
funcție poate să nu funcționeze.
yy În cazul în care întrerupeți conexiunea
Bluetooth la această unitate, este posibil ca
anumite dispozitive Bluetooth să încerce
să se conecteze în continuare la această
unitate. Din acest motiv recomandăm
dezactivarea conexiunii înainte de oprirea
aparatului.
yy Dacă doriţi să utilizaţi AUTO POWER,
SIMPLINK trebuie să fie oprit. Pornirea sau
oprirea SIMPLINK durează aproximativ 30
de secunde.
yy Când porniți această unitate pentru prima
dată, funcția [Auto Power] este pornită.
Operare
yy Dacă unitatea a fost pornită prin funcția
AUTO POWER, aceasta va fi oprită automat
dacă nu primeşte semnal o anumită
perioadă de timp de la aparatul extern
conectat.
4
40 Depanare
Depanare
PROBLEMA
REMEDIUL
Aparatul nu funcționează
corespunzător
yy Opriți alimentarea cu energie a aparatului și a dispozitivului
extern conectat (televizor, difuzor, DVD-player, amplificator etc.) și
porniți aparatul din nou.
yy Deconectați cablul de alimentare al aparatului și al dispozitivului
extern conectat (televizor, difuzor, DVD-player, amplificator etc.) și
porniți aparatul din nou.
Nu există curent
Nu există imagine
Sunetul este prea slab sau nu există
yy Conectaţi bine cablul de alimentare la priza de perete.
yy Selectaţi modul de intrare video corespunzător la televizor,
astfel încât imaginea de la DVD receiver să apară pe ecranul
televizorului.
yy Conectaţi bine cablurile video atât la televizor, cât şi la DVD
receiver.
yy Selectaţi modul de intrare corect la receiverul audio, astfel încât
să puteţi recepţiona sunetul din DVD receiver.
yy Conectaţi corect cablurile audio la bornele de conectare.
yy Înlocuiţi cu un nou cablu audio.
Imaginea DVD este de calitate slabă yy Curăţaţi discul cu o cârpă moale, cu mişcări spre exterior.
5
Depanare
Un DVD/ CD nu este redat
yy Introduceţi un disc .
yy Introduceţi un disc care poate fi redat. (Verificaţi tipul discului,
sistemul de culoare şi codul regional).
yy Puneţi discul cu eticheta sau faţa tipărită în sus.
yy Introduceţi parola sau schimbaţi nivelul de clasificare.
Se aude un zgomot de fond când
este redat un DVD sau un CD
yy Curăţaţi discul cu o cârpă moale, cu mişcări spre exterior.
yy Mutaţi DVD receiverul şi componentele audio mai departe de
televizor.
Posturile radio nu pot fi acordate
bine
yy
yy
yy
yy
Verificaţi conexiunea antenei şi ajustaţi-i poziţia.
Ataşaţi o antenă externă, dacă este necesar.
Faceţi acordul manual al postului.
Presetaţi câteva posturi radio, a se vedea pagina 32 pentru detalii.
yy Telecomanda nu este îndreptată direct către aparat.
Îndreptaţi telecomanda direct spre aparat.
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
Folosiţi telecomanda de la o distanţă nu mai mare de 7 m de
Telecomanda nu funcţionează bine/
DVD receiver.
deloc
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
Îndepărtaţi obstacolul.
yy Bateria telecomenzii este consumată.
Înlocuiţi bateriile cu unele noi.
Funcţia AUTO POWER este
inoperantă.
yy Verificaţi conectarea aparatului extern, cum ar fi TV-ul, player-ul
DVD/Blu-Ray sau aparatul Bluetooth.
yy Verificaţi starea SIMPLINK şi opriţi SIMPLINK.
yy În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu
funcționeze.
Anexă
Întreţinere
Manevrarea aparatului
Când transportaţi aparatul
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate
deteriora suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material
plastic să vină în contact cu aparatul un timp
îndelungat.
Curăţarea aparatului
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Aparatul este un dispozitiv de precizie, care
foloseşte o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică şi
piesele de acţionare a discului sunt murdare sau
uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru
detalii, contactaţi cel mai apropiat centru de service
autorizat.
Observaţii cu privire la discuri
Manevrarea discurilor
Nu atingeţi partea înregistrată a discului. Ţineţi
discul de margini, astfel încât să nu rămână
amprente pe suprafaţă. Nu lipiţi hârtie sau bandă
pe disc.
Depozitarea discurilor
După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu
expuneţi discul la lumina solară directă sau la
surse de căldură şi nu-l lăsaţi într-o maşină parcată
expusă la lumina solară directă.
Curăţarea discurilor
Amprentele şi praful de pe disc pot reprezenta
cauzele unei imagini slabe sau ale distorsiunii
sunetului. Înainte de redare, curăţaţi discul cu o
cârpă curată. Ştergeţi discul dinspre centru către
exterior.
Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul,
benzina, tinerul, agenţii de curăţare disponibili pe
piaţă sau spray antistatic special pentru înregistrările
vechi pe vinil.
6
Anexă
Întreţinerea aparatului
41
42 Anexă
Coduri regionale
Alegeţi un cod regional din această listă.
Zona
6
Codul Zona
Codul Zona
Codul Zona
Codul
Afghanistan
AF Fiji
FJ Monaco
MC Singapore
SG
Argentina
AR Finland
FI Mongolia
MN Slovak Republic
SK
Australia
AU France
FR Morocco
MA Slovenia
Austria
AT Germany
DE Nepal
NP South Africa
ZA
Belgium
BE Great Britain
GB Netherlands
NL South Korea
KR
Bhutan
BT Greece
GR Antilles
AN Spain
ES
Bolivia
BO Greenland
GL New Zealand
NZ Sri Lanka
LK
SI
Anexă
Brazil
BR Hong Kong
HK Nigeria
NG Sweden
SE
Cambodia
KH Hungary
HU Norway
NO Switzerland
CH
Canada
CA India
IN Oman
OM Taiwan
TW
Chile
CL Indonesia
ID Pakistan
PK Thailand
China
CN Israel
IL Panama
PA Turkey
TR
Colombia
CO Italy
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Congo
CG Jamaica
JM Philippines
PH Ukraine
UA
Costa Rica
CR Japan
JP Poland
PL United States
US
Croatia
HR Kenya
KE Portugal
PT Uruguay
UY
Czech Republic
CZ Kuwait
KW Romania
RO Uzbekistan
UZ
Denmark
DK Libya
Ecuador
EC Luxembourg
Egypt
EG Malaysia
El Salvador
SV Maldives
MY Saudi Arabia
MV Senegal
Ethiopia
ET Mexico
MX
LY Russian
LU Federation
Vietnam
RU Zimbabwe
SA
SN
TH
VN
ZW
Anexă 43
Coduri de limbă
Folosiţi această listă pentru a introduce limba dorită pentru următoarele setări iniţiale : Audio Disc, Subtitrare
Disc, Meniu disc.
Limba
Codul
Limba
Codul
Codul
Limba
Codul
Afar
6565
French
7082
Lithuanian
Limba
7684
Sindhi
8368
Afrikaans
6570
Frisian
7089
Macedonian
7775
Singhalese
8373
Albanian
8381
Galician
7176
Malagasy
7771
Slovak
8375
Ameharic
6577
Georgian
7565
Malay
7783
Slovenian
8376
Arabic
6582
German
6869
Malayalam
7776
Spanish
6983
Armenian
7289
Greek
6976
Maori
7773
Sudanese
8385
7782
Swahili
8387
6583
Greenlandic
7576
Aymara
6588
Guarani
7178
Moldavian
7779
Swedish
8386
Azerbaijani
6590
Gujarati
7185
Mongolian
7778
Tagalog
8476
Bashkir
6665
Hausa
7265
Nauru
7865
Tajik
8471
Basque
6985
Hebrew
7387
Nepali
7869
Tamil
8465
Bengali; Bangla
6678
Hindi
7273
Norwegian
7879
Telugu
8469
Bhutani
6890
Hungarian
7285
Oriya
7982
Thai
8472
Bihari
6672
Icelandic
7383
Panjabi
8065
Tonga
8479
Breton
6682
Indonesian
7378
Pashto, Pushto
8083
Turkish
8482
Bulgarian
6671
Interlingua
7365
Persian
7065
Turkmen
8475
Burmese
7789
Irish
7165
Polish
8076
Twi
8487
Byelorussian
6669
Italian
7384
Portuguese
8084
Ukrainian
8575
Chinese
9072
Japanese
7465
Quechua
8185
Urdu
8582
Croatian
7282
Kannada
7578
Rhaeto-Romance 8277
Uzbek
8590
Czech
6783
Kashmiri
7583
Rumanian
8279
Vietnamese
8673
Danish
6865
Kazakh
7575
Russian
8285
Volapük
8679
Dutch
7876
Kirghiz
7589
Samoan
8377
Welsh
6789
English
6978
Korean
7579
Sanskrit
8365
Wolof
8779
Esperanto
6979
Kurdish
7585
Scots Gaelic
7168
Xhosa
8872
Estonian
6984
Laothian
7679
Serbian
8382
Yiddish
7473
Faroese
7079
Latin
7665
Serbo-Croatian
8372
Yoruba
8979
Fiji
7074
Latvian, Lettish
7686
Shona
8378
Zulu
9085
Finnish
7073
Lingala
7678
6
Anexă
Assamese
Marathi
44 Anexă
Mărci comerciale şi
licenţe
Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci
înregistrate ale proprietarilor respectivi.
Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul cu doi D sunt mărci înregistrate
ale Dolby Laboratories.
Termenii de HDMI şi interfaţă HDMI multimedia
de înaltă definiţie, precum şi sigla şi mărcile
comerciale sau mărcile comerciale înregistrate
ale LLC de licenţiere HDMI în Statele Unite şi în
alte ţări.
“DVD Logo” este marcă comercială a DVD Format/Logo Licensing Corporation.
6
Anexă
Tehnologia wireless Bluetooth® permite
contactul radio între dispozitive electronice pe o
rază maximă de 10 metri.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth®
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®.
Marca si logourile Bluetooth® sunt deţinute de
Bluetooth® SIG, Inc şi orice utilizare a acestor
mărci de către LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale
sunt cele ale proprietarilor respectivi.
Observaţii cu privire la drepturile de
autor
yy Acest produs dispune de tehnologie de protejare
a drepturilor de autor, care este protejată prin
patente. SUA şi prin alte drepturi de proprietate
intelectuală. Folosirea acestei tehnologii de
protecţie a drepturilor de autor trebuie autorizată
de către Rovi şi este destinată pentru utilizare
domestică şi pentru alte tipuri de vizionări
limitate, dacă nu există o altă autorizare din
partea Rovi. Demontarea şi dezasamblarea sunt
interzise.
yy Potrivit legii americane a drepturilor de autor
şi a legilor drepturilor de autor din alte ţări,
înregistrarea, utilizarea, afişarea, distribuirea
sau revizuirea neautorizată a programelor
TV, casetelor video, discurilor BD-ROM, DVDurilor, CD-urilor şi a altor materiale face obiectul
răspunderii civile şi/sau penale.
Anexă 45
Specificaţii
General
Cerinţe curent electric
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consum curent
Standby rețea 0,4 w
(Dacă toate porturile de rețea sunt activate.)
Dimensiuni (W x H x D)
(360 x 60,5 x 299) mm fără picioruşe
Greutate netă (aprox.)
2,69 kg
Temperatura de operare
5 °C - 35 °C
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
Alimentare curent Bus (USB)
DC 5 V 0 500 mA
Intrări/ieşiri
VIDEO OUT
1,0 V (p-p), 75 Ω, sincronizare negativă, mufă RCA x 1
HDMI OUT (video/audio):
19 pini (Tip A, HDMI™ Connector ) x 1
ANALOG AUDIO IN
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, mufă RCA (L, R) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL):
3 V (p-p), mufă optică x 1
PORT. IN
0,5Vrms (mufă stereo 3,5 mm) x 1
Amplificator
Mod stereo
Mod surround
167 W + 167 W (3 Ω la 1kHz)
167 W + 167 W (3 Ω la 1 kHz)
Centru
167 W (3 Ω la 1 kHz)
Surround
167 W + 167 W (3 Ω la 1 kHz))
Subwoofer
167 W (3 Ω la 60 Hz)
Tuner
Gama de frecvenţe FM
87,5 - 108,0 MHz sau 87,50 - 108,00 MHz
6
Anexă
Faţă
46 Anexă
Difuzor faţă
Tip
1 cale 1 difuzor
Impedanţă
3Ω
Procentaj putere absorbită
167 W
Putere absorbită max.
334 W
Dimensiuni nete (W x H x D)
250 x 1100 x 250 mm
Greutate netă
3,5 kg
Difuzor spate
Tip
1 cale 1 difuzor
Impedanţă
3Ω
Procentaj putere absorbită
167 W
Putere absorbită max.
334 W
Dimensiuni nete (W x H x D)
88 x 122 x 81 mm
Greutate netă
0,5 kg
Difuzor central
Tip
1 cale 1 difuzor
Impedanţă
3Ω
Procentaj putere absorbită
167 W
Putere absorbită max.
334 W
Dimensiuni nete (W x H x D)
260 x 93 x 74 mm
Greutate netă
0,6 kg
6
Subwoofer pasiv
Anexă
Tip
1 cale 1 difuzor
Impedanţă
3Ω
Procentaj putere absorbită
167 W
Putere absorbită max.
334 W
Dimensiuni nete (W x H x D)
190 x 385x 318 mm
Greutate netă
5,0 kg
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement