LG NB3530A Manuale del proprietario

LG NB3530A Manuale del proprietario
MANUAL DE UTILIZARE
Sistem de boxe Sound
Bar 300 W
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul şi
să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
ROMÂNÃ
NB3530A (NB3530A, S33A1-D)
NB3531A (NB3531A, S33A2-D)
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 1
2014-11-18
3:00:15
1
Să începem
2
Să începem
Informaţii privind
siguranţa
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul
săgeţii încadrat într-un triunghi
echilateral este destinat să alerteze
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei tensiuni periculoase neizolate
în interiorul produsului, care ar
putea avea o valoare suficientă
pentru a constitui un risc de
electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unor
instrucţiuni importante de
operare şi întreţinere (service)
în documentaţia care însoţeşte
produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 2
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize
sau circuite secundare. Consultaţi pagina de
specificaţii din acest manual de utilizare pentru
mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.
Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite
sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau
deteriorate, ori cu izolaţia ruptă, sunt periculoase.
Oricare dintre aceste situaţii poate provoca
electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic
cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat
scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi
înlocuiţi cablul cu unul identic, printr-un service
autorizat. Protejaţi cablul de alimentare împotriva
abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi
răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o uşă sau
călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor,
prizelor şi punctului în care cablul iese din aparat.
Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateţi
ştecărul din priză. Când instalaţi produsul, asiguraţivă că ştecărul este uşor accesibil.
2014-11-18
3:00:17
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Eliminarea vechiului aparat
1. Dacă simbolul acestei pubele pe roţi
marcate cu o cruce este ataşat la un
produs, înseamnă că produsul intră
sub incidenţa Directivei europene
2002/96/CE.
2. Toate produsele electrice şi
electronice trebuie eliminate
separat de deşeurile menajere
municipale prin unităţi de colectare
dedicate, desemnate de guvern sau
de autorităţile locale.
3. Eliminarea corectă a vechiului
dvs. aparat va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor.
Eliminarea deşeurilor de baterii/acumulatoare
1. Dacă simbolul acestei pubele pe roţi
marcate cu o cruce este ataşat la
bateriile/acumulatoarele produsului
dvs., înseamnă că acestea intră
sub incidenţa Directivei europene
2006/66/EC.
2. Acest simbol poate fi asociat cu
simboluri de elemente chimice
pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine
o cantitate mai mare de 0,0005%
de mercur, 0,002% de cadmiu sau
0,004% de plumb.
1
Să începem
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau
a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi
bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi
paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni
contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru
sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de la punctele
de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Se recomandă să utilizaţi sistemele locale, de
rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori.
Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum
ar fi la soare, la foc sau similare.
3
3. Toate bateriile/acumulatoarele
trebuie eliminate separat de
deşeurile menajere municipale
prin unităţi de colectare dedicate,
desemnate de guvern sau de
autorităţile locale.
4. Eliminarea corectă a vechilor dvs.
baterii/acumulatoare va ajuta la
prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor.
5. Pentru informaţii mai detaliate
despre eliminarea vechilor dvs.
baterii/acumulatoare, contactaţi
biroul local, serviciul de eliminare a
deşeurilor sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
4. Pentru informaţii mai detaliate
despre eliminarea vechiului dvs.
aparat, contactaţi biroul local,
serviciul de eliminare a deşeurilor
sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 3
2014-11-18
3:00:20
4
Să începem
Observaţie pentru Europa
1
Să începem
Prin prezenta, LG Electronics declară că acest
produs/aceste produse respectă principalele cerinţe
şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC şi 2011/65/
EU.
Contactaţi următoarea adresă pentru a obţine o
copie a DoC (Declaraţiei de conformitate).
Contactaţi biroul pentru conformitatea acestui
produs:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vă rugăm luaţi în considerare că acesta NU este
un punct de contact al Serviciului Clienţi. Pentru
Informaţii Serviciul Clienţi, consultaţi cardul de
garanţie sau contactaţi furnizorul de la care aţi
achiziţionat acest produs.
Numai pentru utilizare în interior.
Declaraţie privind expunerea la radiaţii RF Acest
echipament trebuie instalat şi utilizat păstrând o
distanţă minimă de 20 cm între radiator şi corpul
dvs.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 4
Notificare pentru Italia
În Italia este necesară o autorizare specială pentru
utilizarea în exterior.
Utilizarea acestor echipamente este reglementată
de:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articolul 104 (activitate
care face obiectul autorizării generale) pentru
utilizarea în aer liber şi articolul 105 (utilizare
liberă) pentru utilizarea în spaţiu închis, în
ambele cazuri pentru utilizarea privată.
2. D.M. 28.5.03, pentru alimentarea publică a
accesului RLAN la reţelele şi serviciile telecom.
L’uso degli apparati è regolamentato da:
1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività
soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati
al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se
utilizzati entro il propriofondo, in entrambi i casi
per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico
dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di
telecomunicazioni.
Notificare pentru Brazilia
Este equipamento opera em caráter secundário, isto
é, não tem direito a proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e
não pode causar interferência a sistemas operando
em caráter primário.
2014-11-18
3:00:21
Cuprins
Cuprins
1
Să începem
2
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8
8
9
11
11
Informaţii privind siguranţa
Caracteristici unice
– Închidere automată
– Intrare Portabil
– Setare difuzor ez (easy)
– Sincronizare sonoră LG
Introducere
– Simboluri utilizate în acest manual
Accesorii
Telecomandă
Panoul frontal
Panoul din spate
Montarea unităţii principale pe perete
Setare
– Conectare subwoofer fără fir
2
Conectare
12
12
12
13
13
13
13
Conectarea echipamentului opţional
– Conexiune PORT. (Portabilă) IN
– Conexiune OPTICAL In
– Conexiune USB
– Fişier care poate fi redat
– Dispozitive USB compatibile
– Cerinţe pentru dispozitivele USB
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 5
5
3
Operare
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
17
18
Operaţiuni de bază
– Funcţionare USB
Alte operaţiuni
– DRC (Dynamic Range Control)
– AV Sync
– Afişare fişier şi sursă intrare
– Oprirea temporară a sunetului
– AUTO POWER pornit/oprit
– OPRIRE AUTOMATĂ
– Setarea opţiunii de oprire automată
– Graduator
– Sincronizare sunet LG
Utilizarea tehnologiei Bluetooth®
– Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
Ajustarea sunetului
– Setarea modului surround
– Volum automat pornit/oprit
– Ajustarea setărilor nivelului wooferului
Controlul unui televizor cu telecomanda
furnizată
– Configurare telecomandă pentru a
controla televizorul dvs
19
19
19
19
20
20
4
Depanare
21
Depanare
5
Anexă
22
22
22
23
Mărci comerciale şi licenţe
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
Specificaţii
2014-11-18
1
2
3
4
5
3:00:21
6
Să începem
Caracteristici unice
1
Închidere automată
Accesorii
Verificaţi şi identificaţi accesoriile livrate.
Să începem
Această unitate se poate închide automat pentru a
reduce consumul de energie.
Intrare Portabil
Ascultaţi muzică la aparatul portabil. (MP3,
notebook etc)
Telecomandă (1)
Baterii (2)
Exemplu de instalare a
consolei de perete (1)
Suport perete (1)
Setare difuzor ez (easy)
Ascultaţi sunete de la TV, DVD sau dispozitiv digital
cu modul intens 2.1 sau 2.0 ch.
Sincronizare sonoră LG
volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care
este compatibilă cu sistemul de sunet sincronizat
LG.
Cablu optic (1)
Bride pentru aranjarea
cablurilor (2)
Introducere
Simboluri utilizate în acest
manual
,,Notă
Indică notele speciale şi caracteristicile de
funcţionare.
,,Sfat
Indică sfaturile şi sugestiile pentru a uşura
activitatea.
>>Precauţie
Indică precauţiile pentru a preveni posibilele daune
din cauza abuzului.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 6
2014-11-18
3:00:29
Să începem
Telecomandă
7
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Pornire): Comută aparatul pe deschis (ON) sau
pe închis (OFF).
FUNCTION: Modifică sursele de intrare.
OPTICAL: Modifică sursa de intrare în mod direct la
optic.
MUTE
1
Să începem
W/S FOLDER: Caută un folder cu fişiere MP3/
WMA. Când este redat un USB care conţine fişiere
MP3/WMA în câteva foldere, apăsaţi W/S
FOLDER pentru a selecta folderul pe care doriţi să-l
redaţi.
: Anulează sunetul.
-/+ VOL: Reglează volumul difuzoarelor.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
AUTO POWER: Această funcţie este pornită
automat pe unitate.
AV SYNC: Sincronizează modurile audio şi video.
INFO: Afişează informaţii fişier sau sursă intrare.
REPEAT : Ascultaţi fişierele redate în mod repetat
sau aleatoriu.
C/V (Salt/Căutare) :
- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută secţiunea într-un fişier.
Z (Oprire) : Opreşte redarea.
d/M (Redare / Pauză) : Începe redarea. / Pauză în
timpul redării.
SOUND EFFECT : Selectează modul de efect sunet.
AUTO VOLUME : Porneşte si opreşte modul AUTO
VOLUME.
Instalarea bateriilor
Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a
telecomenzii şi introduceţi două baterii (dimensiune
AAA) cu simbolurile şi aliniate corect.
WOOFER LEVEL : Setează nivelul de sunet al
wooferului.
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
Butoane numerice 0 - 9: Selectează fişierele
numerotate.
DRC : Setează funcţia DRC (Controlul intervalului
dinamic)
SLEEP: Setează sistemul să se închidă automat la o
anumită oră.
• • • • • • • • • • d • • • • • • • • • •
Butoane control TV: Consultaţi pagina 20.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 7
2014-11-18
3:00:33
8
Să începem
Panoul frontal
1
A
B
C
D
E
Să începem
G H
F
A 1/! (Aşteptare / Pornit)
F
>>Precauţie
B – / + (Volum sunet)
Ajustează volumul difuzoarelor.
Precauţii la folosirea butoanelor acţionate prin
atingere
C T (Redare / Pauză)
yy Folosiţi butoanele acţionate prin atingere cu
mâinile curate şi uscate.
- Într-un mediu umed, înainte de utilizare
îndepărtaţi prin ştergere orice urme de
umiditate aflate pe butoanele acţionate
prin atingere.
D I (Oprire)
E F (Funcţie)
Apăsaţi în mod repetat pentru a selecta alte
funcţii.
F Difuzoare
G Fereastră de afişare
H Port USB
,,Notă
Deschideţi capacul USB pentru a conecta
USB-ul.
yy Nu apăsaţi tare butoanele acţionate prin
atingere.
-D
acă folosiţi o forţă prea mare, aceasta
poate deteriora senzorul butoanelor
acţionate prin atingere.
yy Atingeţi butonul dorit pentru a utiliza corect
funcţia respectivă.
yy Aveţi grijă să nu atingeţi butoanele acţionate
prin atingere cu materiale conducătoare,
cum ar fi obiecte metalice. Puteţi cauza
defecţiuni.
Panoul din spate
A
B
A PORT.IN (Portabil Intrare)
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 8
B OPTICAL IN 1/ 2
2014-11-18
3:00:39
Să începem
Montarea unităţii
principale pe perete
9
Wall Mount Brac
ket Installation
Template
1
Să începem
2. Dacă îl montaţi pe un perete (beton), folosiţi
fişele de perete (nelivrate). Trebuie să executaţi
câteva găuri. Pentru a executa aceste găuri, vi se
furnizează o foaie de ghidare (WALL BRACKET
INSTALL GUIDE). Folosiţi foaia pentru a verifica
punctul în care urmează să executaţi gaura.
Puteţi monta unitatea principală pe perete.
Pregătiţi şuruburile şi suporturile.
Unitate
,,Notă
Şuruburile şi fişele de perete pentru montarea
aparatului nu sunt livrate. Recomandăm pentru
montare utilizarea Hilti (HUD-1 6 x 30). Vă
rugăm să le achiziţionaţi.
Exemplu de instalare a
consolei de perete
Suport perete
1. Potriviţi TV’s BOTTOM EDGE a WALL BRACKET
INSTALL GUIDE cu partea inferioară a
televizorului şi ataşaţi pe poziţie.
TV
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 9
2014-11-18
3:00:42
10
Să începem
3. Îndepărtaţi WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Fixaţi-l cu şuruburi (nu sunt furnizate), ca în
ilustraţia de mai jos.
5. Puneţi unitatea principală pe suport, după cum
se arată mai jos.
1
Să începem
>>Precauţie
yy Nu instalaţi această unitate in poziţie inversă.
Poate avaria piesele acestei unităţi sau poate
cauza rănirea persoanelor.
yy Nu vă agăţaţi de aparatul instalat şi evitaţi
orice impact al aparatului.
yy Fixaţi bine aparatul de perete, astfel încât să
nu cadă. Dacă aparatul cade, vă puteţi răni
sau produsul se poate deteriora.
yy Dacă aparatul este instalat pe un perete,
asiguraţi-vă că copiii nu trag de niciunul
dintre cablurile de conectare, deoarece în
acest fel aparatul ar putea cădea.
,,Notă
Detaşaţi aparatul de suport, după cum se arată
mai jos.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 10
2014-11-18
3:00:46
Să începem
Conectare manuală subwoofer fără
fir
Conectare subwoofer fără fir
Atunci când conexiunea nu a fost realizată
cu succes, se poate observa LED-ul roşu de
pe amplificator şi sunetul mai este emis de la
amplificator.
Indicator LED subwoofer fără fir
1. Apăsați și mențineți apăsat în același timp I de
pe unitate şi MUTE de pe telecomandă
- Apare mesajul „REMATE” pe fereastra de afişaj.
Culoare LED
Stare
Galben
Subwooferul fără fir primeşte
semnal de la unitate.
2. Apăsaţi PAIRING de la spatele wooferului.
- LED-ul galben va clipi.
Galben
(iluminează
intermitent)
Se încearcă efectuarea
conexiunii subwooferului fără fir.
3. Porniţi şi opriţi unitatea.
- Dacă se poate observa LED-ul galben, atunci
acţiunea a fost efectuată cu succes.
Roşu
Subwooferul fără fir este în
modul de aşteptare.
Oprit (nicio
afişare)
Cablul de alimentare al
subwooferului fără fir este
deconectat.
Setarea subwooferului fără fir pentru
prima dată
1. Conectaţi ştecărul subwooferului fără fir la priză.
2. Porniţi unitatea principală: Unitatea principală
şi subwooferul fără fir vor fi conectate în mod
automat.
1
Să începem
Setare
11
4. Dacă LED-ul galben nu este vizibil, încercaţi din
nou Pasul 1 – Pasul 3.
,,Notă
yy Dacă utilizaţi unitatea principală, atunci
sunetul de la subwooferul fără fir se aude în
câteva secunde în modul de aşteptare.
yy Stabiliţi distanţa dintre acest aparat şi
subwooferul fără fir în limita a 10 m.
yy Performanţa optimă poate fi pusă în aplicare
doar atunci când unitatea şi subwooferul fără fir sunt la o distanţă între 2 m (6 ft) 10 m (32 ft) deoarece se poate produce o
eroare de conectare dacă distanţa este mai
mare.
yy Poate dura câteva secunde (dar poate
dura chiar mai mult) până când unitatea şi
subwooferul încep să comunice între ele.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 11
2014-11-18
3:00:46
12
Conectare
Conectarea
echipamentului
opţional
2
Conexiune OPTICAL In
Conectaţi ieşirea optică a dispozitivelor externe la
conectorul OPTIC IN 1 sau conectorul OPTIC IN 2.
Conexiune PORT. (Portabilă)
IN
Conectare
Spre conectorul de
ieşire optic digital al
aparatului extern
MP3 player, etc...
Setare boxă ez (uşor)
Ascultaţi sunetele de la dispozitivul TV, DVD sau cel
digital cu modul 2.1 sau 2.0 ch.
1. Conectaţi mufa OPTICAL IN 1 sau OPTICAL IN 2
din spatele unităţii la mufa optică de ieșire de la
televizorul dvs. (sau a dispozitivului digital etc.)
Pentru a asculta muzică de la
playerul portabil
Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de
pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive
externe.
1. Conectaţi playerul portabil la conectorul
portabil PORT. (Portabilă) IN al aparatului.
2. Porniţi aparatul, apăsând 1.
2. Selectaţi sursa de intrare pentru OPTICAL 1 sau
OPTICAL 2 apăsând direct OPTICAL.
3. Ascultaţi sunetul la difuzorul 2.1 sau 2 ch.
4. Pentru a ieşi din modul OPTIC apăsaţi OPTICAL
în mod repetat.
,,Sfat
Aceasta unitate activează şi selectează funcţia
OPTICĂ direct chiar şi în modul deconectat.
Apăsaţi OPTICAL de pe telecomandă
3. Selectaţi funcţia PORTABLE, apăsând
FUNCTION.
4. Porniţi playerul portabil sau dispozitivul extern
şi începeţi redarea de pe el.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 12
2014-11-18
3:00:50
Conectare
Conexiune USB
Dispozitive USB compatibile
Introduceţi dispozitivul de memorie USB în portul
USB al unităţii.
yy MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
13
yy USB Flash Drive :Aparate care sprijină USB 1.1.
yy Funcţia USB a acestui aparat nu suportă unele
dispozitive USB.
Cerinţe pentru dispozitivele
USB
yy Nu scoateţi dispozitivul USB când este în
funcţiune.
Scoaterea dispozitivului USB din aparat.
1. Selectați o funcţie diferită sau apăsaţi Z pe
telecomandă sau I pe unitate de două ori
consecutiv.
2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.
Fişier care poate fi redat
Cerinţe pentru fişierele de muzică
MP3/WMA
Compatibilitatea fişierului MP3/WMA cu acest
aparat este limitată astfel:
yy Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate
dura mai mult de câteva minute.
yy Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de
rezervă ale tuturor datelor.
yy Acest aparat nu este suportat dacă numărul total
de fişiere este 1.000 sau mai mult.
yy Portul USB al unităţii nu poate fi conectat la
PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de
stocare.
yy Sistemul de fișiere exFAT nu este compatibil cu
această unitate.
yy În funcție de anumite dispozitive, următoarele
nu sunt disponibile pentru a fi recunoscute de
această unitate.
yy Frecvenţa de eşantionare : în limitele a 32 - 48
kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
-- HDD extern
yy Rata de eşantionare : în limitele a 32 - 320 kbps
(MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
-- Dispozitive blocate
yy Număr maxim de fişiere: Sub 999.
-- Platformă USB
yy Extensii de fişiere: “.mp3”/ “.wma”
yy Un fişier protejat de DRM (Managementul
drepturilor digitale) nu poate fi redat pe această
unitate.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 13
2
Conectare
yy Dispozitivele care necesită o instalare
suplimentară de program, când le conectaţi la
un computer, nu sunt suportate.
-- Dispozitive de citire card-uri
-- Dispozitive USB de tip Hard
-- Folosirea cablului de extensie USB
2014-11-18
3:00:52
14
Operare
Operaţiuni de bază
Alte operaţiuni
Funcţionare USB
DRC (Dynamic Range Control)
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectaţi funcţia USB apăsând FUNCTION.
Face sunetul clar dacă volumul este redus (numai
Dolby Digital). Setaţi la [DRC ON], utilizând DRC.
3. Selectaţi un fişier pe care doriţi să îl redaţi,
apăsândC sau V.
AV Sync
Pentru
3
Procedaţi astfel
Oprire
Apăsaţi Z.
Redare
Apăsaţi d/M.
Pauză
Apăsați d/M în timpul redării.
Operare
Salt la fişierul
următor/
anterior
În timpul redării, apăsaţi C
sau V pentru a merge la
următorul fişier sau pentru a
reveni la începutul fişierului
curent.
Apăsaţi C de două ori
scurt pentru a trece la fişierul
anterior.
Ţineţi apăsat C/V în
Căutarea unei
timpul redării şi eliberaţi-l
secţiuni dintr-un
în punctul de unde doriţi să
fişier
ascultaţi.
Redare repetată
sau în ordine
aleatorie
Apăsaţi REPEAT de pe
telecomandă în mod repetat
şi afişajul se va modifica în
următoarea ordine, RPT 1
RPT DIR (DIRECTORY) RPT
ALL RANDOM OFF.
Selectarea în
mod direct a
fişierelor
Apăsaţi butoanele
numerice de la 0 la 9 de pe
telecomandă pentru a ajunge
direct la fişierul dorit.
Reluarea redării
Unitatea memorează punctul
în care aţi schimbat funcţia sau
unitatea a fost oprită.
Este posibil ca atunci când primiţi semnale audio
de la TV, sunetul şi imaginile să nu se potrivească.
În acest caz, această funcţie poate regla timpul de
întârziere.
1. Apăsaţi AV SYNC.
2. Utilizaţi C V pentru a derula până la
valoarea întârzierii, pe care o puteţi seta între 0
şi 300 ms.
Afişare fişier şi sursă intrare
Puteţi afişa diverse informaţii în modul USB şi
OPTICAL IN 1/2, apăsând INFO.
USB: MP3/WMA conţinând informaţii fişier
OPTICAL IN 1/ 2 : Format audio, canal audio
Oprirea temporară a sunetului
Apăsaţi MUTE
pentru a opri sunetul.
Sunetul poate fi oprit temporar pentru a răspunde,
de exemplu, la telefon; pe afişaj va apare semnul
“ ”.
Pentru anulare, apăsaţi MUTE din nou de pe
telecomandă sau modificați nivelul volumului.
,,Notă
Punctul de reluare poate fi şters când scoateţi
cablul de alimentare sau scoateţi dispozitivul
USB din unitate.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 14
2014-11-18
3:00:54
Operare
15
AUTO POWER pornit/oprit
OPRIRE AUTOMATĂ
Înainte de a utiliza această funcţie, verificaţi dacă
aţi selectat deja OPTICAL IN şi porniţi funcţia AUTO
POWER.
Această unitate se va închide automat pentru a se
economisi consumul de energie electrică, în cazul
în care unitatea principală nu este conectată la un
dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 20 de
minute.
Această funcţie porneşte/opreşte în mod automat
unitatea dacă conectaţi la ea un aparat extern (TV,
DVD player, Blu-ray Disc player, etc.) cu un cablu
optic.
La pornirea acestei unităţi folosind această funcţie,
funcţia OPTICĂ se va selecta direct indiferent de
tipul de funcţie selectat înainte de deconectare.
Această funcţie porneşte sau se opreşte de fiecare
dată când apăsaţi butonul AUTO POWER.
Afişaj
Utilizare
Funcţia AUTO POWER
este pornită.
AUTO POWER OFF
Funcţia AUTO POWER
este oprită.
,,Notă
yy Această funcţie este proiectată astfel încât
să oprească unitatea după 1 minut de
inactivitate. Dacă nu aţi conectat niciun
aparat extern prin cablu optic sau unitatea
nu primeşte niciun semnal audio digital, iar
funcţia AUTO POWER este pornită, funcţia
este activată.
yy În funcţie de aparatul conectat prin cablu
optic, această funcţie s-ar putea să fie
indisponibilă.
yy După ce AUTO POWER este setat, aparatul
va începe în mod OPTICAL automat
următoarea dată, indiferent de tipul de
funcţie pe care l-aţi selectat anterior.
yy Nu este disponibilă opțiunea de a conecta
unitatea prin intermediul funcției AUTO
POWER dacă închiderea unităţii s-a efectuat
direct.
Unitate poate reporni însă automat dacă aţi setat
funcţia [AUTO POWER].
Setarea opţiunii de oprire
automată
Apăsaţi SLEEP o dată sau de mai multe ori, pentru a
selecta timpul rămas până la închiderea playerului,
între 10 şi 180 minute.
Pentru a verifica timpul rămas, apăsaţi SLEEP.
3
Operare
AUTO POWER ON
Această unitate se va comporta la fel şi după şase
ore de la conectarea unităţii principale la un alt
aparat prin intermediul intrării analogice.
Pentru a opri această funcţie, apăsaţi repetat
butonul SLEEP până când apare “SLEEP 10” şi apoi
apăsaţi încă o dată SLEEP, în timp ce este afişat
“SLEEP 10”.

,,Notă
Puteţi verifica timpul rămas înainte ca aparatul
să se oprească.
Apăsaţi SLEEP, pe afişaj apare timpul rămas.
Graduator
Apăsaţi SLEEP o dată. Fereastra de afişaj se va
întuneca pe jumătate. Pentru anulare, apăsaţi
repetat SLEEP, până când funcţia de reducere a
luminozităţii se dezactivează.
yy Funcţia AUTO POWER nu este suportată în
modul de sincronizare sunet LG (fără fir).
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 15
2014-11-18
3:00:54
16
Operare
Sincronizare sunet LG
Cu conexiune prin cablu
1. Conectaţi televizorul LG la unitate folosind un
cablu optic digital.
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla
prin intermediul telecomenzii televizorului
dvs. împreună cu sincronizarea sunetului LG.
Este compatibil cu televizorul LG care suportă
sincronizarea sunetului LG. Asiguraţi-vă de prezenţa
logo-ului sincronizare sunet LG pe televizorul dvs.
3
Operare
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor
Pentru detalii privind sincronizarea sunetului LG,
consultați manualul de instrucţiuni al televizorului.
Cablu optic digital
În funcţie de capacitatea echipamentului dvs.,
efectuaţi una din următoarele conexiuni.
,,Notă
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi
şi în timp ce este activată sincronizarea
sunetului LG. Dacă utilizați telecomanda
televizorului din nou, unitatea se va
sincroniza cu televizorul.
yy Atunci când conexiunile nu au fost efectuate
cu succes, se va verifica starea televizorului
şi apoi se va închide.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea
în cazurile specificate mai jos atunci când
utilizați sincronizarea sunetului LG.
-- Deconectați unitatea.
-- Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
-- Deconectarea cablului audio optic
digital.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din
cauza interferenţelor sau a distanţei.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 16
2. Setare sincronizare sunet LG (optică) pe
televizor. Consultați manualul de instrucţiuni al
televizorului.
3. Conectați unitatea.
4. Selectaţi funcţia OPTICAL 1 sau OPTICAL 2.
În cazul unei conexiuni normale între această
unitate şi televizorul dvs., mesajul „LG OPT” va
apărea pe fereastra de afişare.
,,Notă
Timpul alocat deconectării acestei unităţi
poate fi diferit în funcţie de televizorul dvs.
atunci când setați funcția de AUTO POWER pe.
modul activat.
2014-11-18
3:01:00
Operare
Cu conexiune fără fir
1. Setaresincronizare a sunet LG (fără fir) pe
televizor. Consultați manualul de instrucţiuni al
televizorului.
2. Conectați unitatea.
17
Utilizarea tehnologiei
Bluetooth®
3. Selectaţi funcţia televizorul LG.
Despre Bluetooth®
Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „PAIRED”
timp de 3 secunde, și apoi se poate observa mesajul
„LG TV" („televizorul LG”) pe fereastra de afișaj în
cazul în care conexiunea între unitate şi televizor a
fost efectuată în mod normal.
Bluetooth® este o tehnologie de comunicare fără
fir pentru conectarea cu rază scurtă.
,,Notă
Odată ce este selectată funcţia LG TV, unitatea
va conecta automat televizorul ce a fost
conectat în procesul de repornire.
Raza disponibilă este de aproximativ 10 metri.
(Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care
conexiunea are interferenţe de la alte dispozitive
electronice sau conectaţi Bluetooth-ul în alte
camere.)
3
Operare
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth®
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®.
Dispozitive disponibile : Telefon mobil, MP3, laptop,
PDA (Acest unităţi sunt suportate de căştile stereo.)
Profiluri Bluetooth®
Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth® fără fir,
dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze
anumite profiluri. Această unitate este compatibilă
cu următorul profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 17
2014-11-18
3:01:00
18
Operare
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
Cuplarea unităţii cu dispozitivul
Bluetooth
Înainte de a începe procedura de conectare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată în
aparatul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de conectare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
3
,,Notă
yy La repornire, trebuie să reconectați
dispozitivul Bluetooth la această unitate
yy Unitatea conectează automat dispozitivul
Bluetooth, care este conectat atunci când
selectați funcţia Bluetooth din nou, după ce
s-a efectuat modificarea celorlalte funcţii.
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în
care există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth cu
acest aparat.
Operare
1. Selectaţi funcţia Bluetooth apăsând FUNCTION.
“BT” şi apoi “BT READY” apare în fereastra de
afişare.
yy Conectarea este limitată la un dispozitiv
Bluetooth pe o unitate şi multi-conectarea
nu este acceptată.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi efectuarea
operaţiunii de conectare. Atunci când căutaţi
acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă
de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth .Unitatea dvs. apare ca „LG
SOUND BAR”.
yy Deşi distanţa dintre Bluetooth şi set este mai
mică de 10 m, există obstacole între cele
două, şi dispozitivul Bluetooth nu poate fi
conectat.
3. Introduce codul PIN.
Cod PIN : 0000
4. Când acest aparat este conectat cu succes cu
dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul Bluetooth de
pe unitate se aprinde si apare „PAIRED”.

,,Notă
În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
conectare.
5. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul
dvs. Bluetooth, consultaţi ghidul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Vă puteţi bucura de sistemul fără fir, folosind
telefonul, MP3-ul, notebook-ul etc.
yy Atunci când Bluetooth-ul nu este conectat,
"BT READY" apare pe afişaj.
yy Conectarea va fi deconectată când apar
defecţiuni electrice din cauza dispozitivelor
ce folosesc aceeaşi frecvenţă, cum ar fi
echipamente medicale, microunde sau
dispozitive fără fir LAN.
yy Conectarea va fi deconectată când cineva
stă şi întrerupe comunicarea dintre
dispozitivul Bluetooth şi player.
yy În cazul în care distanţa dintre Bluetooth şi
unitate este mai mare, calitatea sunetului
este mai slabă şi conexiunea va fi deconectă
când spaţiul dintre Bluetooth şi unitate iese
din raza de funcţionare a Bluetooth-ului.
yy Dispozitivul cu tehnologie fără fir Bluetooth®
este deconectat, dacă opriţi unitatea
principală sau puneţi dispozitivul departe de
unitatea principală la mai mult de 10 m.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 18
2014-11-18
3:01:01
Operare
Ajustarea sunetului
Setarea modului surround
Acest sistem dispune de un număr de câmpuri
de sunet surround pre-programat. Puteţi selecta
modul de sunet dorit, utilizând SOUND EFFECT.
Elementele afişate pentru egalizor pot diferi în
funcţie de efectele şi sursele de sunet.
Pe display
Descriere
Puteţi beneficia de un sunet
plăcut şi natural.
BYPASS
Puteţi beneficia de sunet fără
efect egalizator.
BASS
BASS este Suflu bas.
Îmbunătăţiţi înaltele, başii şi
efectul de sunet surround în
timpul redării.
CLRVOICE
CLRVOICE este Voce clară.
Acest program face sunetul
vocii clar, îmbunătăţind
calitatea sunetului.
GAME
GAME este Egalizor joc. Puteţi
beneficia de un sunet virtual
în timp ce jucaţi jocuri video.
NIGHT
NIGHT este Mod noapte.
Această funcţie poate fi utilă
dacă doriţi să vizionaţi filme la
volum redus în timpul nopţii.
UPSCALER
UPSCALER este Scalare
ascendentă MP3. Puteţi
îmbunătăţi sunetul când
ascultaţi fişiere MP3 sau altă
muzică comprimată. Acest
mod este disponibil numai la
sursele cu 2 canale.
LOUDNESS
Îmbunătăţeşte sunetul başilor
şi înaltelor.
3D SOUND
Funcţia Sunet 3D crează o
“pată” mai largă de sunet şi
astfel veţi putea să vă bucuraţi
de un sunet surround mai
profund şi mai de cinema.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 19
,,Notă
yy În unele moduri surround, este posibil ca
unele difuzoare să nu aibă sunet sau să aibă
un sunet slab. Aceasta depinde de modul
surround şi de sursa audio, nu este un
defect.
yy Ar putea fi necesar să resetaţi modul
surround după ce aţi comutat intrarea,
uneori chiar şi după schimbarea fişierului
sonor.
Volum automat pornit/oprit
Această unitate suportă funcţia volum automat
care reglează automat nivelul volumului.
Dacă sunetul de ieşire este la un nivel prea ridicat
sau prea scăzut, apăsaţi AUTO VOLUME de pe
telecomandă. Astfel vă puteți bucura de un sunet la
un nivel corespunzător.
3
Operare
NATURAL
19
Pentru a anula aceasta funcţie, apăsaţi butonul din
nou .
Ajustarea setărilor nivelului
wooferului
Puteţi ajusta nivelul sunetului wooferului.
1. Apăsaţi WOOFER LEVEL.
2. Apăsaţi -/+ VOL pentru a regla nivelul de sunet
al wooferului.
2014-11-18
3:01:01
20 Operare
Controlul unui televizor
cu telecomanda
furnizată
Puteţi controla televizorul dvs. folosind butoanele
de mai jos.
AV/INPUT
VOL +
PR/CH
VOL -
PR/CH
3
Operare
Buton
Operaţiune
MUTE
Porneşte sau anulează
volumul televizorului.
AV/INPUT
Comută sursa de intrare TV
între televizor şi alte surse
de intrare.
1 (TV POWER)
Porneşte sau opreşte
televizorul.
VOL +/–
Reglează volumul
televizorului.
PR/CH W/S
Scanare în sus sau în jos
prin canalele memorate.
,,Notă
Configurare telecomandă
pentru a controla televizorul
dvs
Aveţi posibilitatea să utilizaţi televizorul cu
telecomanda furnizată.
Dacă televizorul dvs. este listat în tabelul de mai jos,
setaţi codul producătorului corespunzător.
1. În timp ce ţineţi apăsat butonul 1 (TV
POWER), şi apăsaţi codul de producător pentru
televizorul dvs., cu ajutorul butoanelor numerice
(consultaţi tabelul de mai jos).
Producător
Numărul de cod
LG
1(Implicit), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4.
2. Eliberaţi butonul 1 (TV POWER) pentru a
finaliza setarea.
În funcţie de televizorul dvs., este posibil ca unele
sau toate butoanele să nu funcţioneze la TV chiar şi
după introducerea codului producătorului corect.
Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, este posibil
ca numărul de cod setat să fie resetat la setările
implicite. Setaţi numărul de cod corespunzător din
nou.
În funcţie de unitatea conectată, este posibil
să nu puteţi controla televizorul dvs., folosind
unele dintre butoane.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 20
2014-11-18
3:01:03
Depanare
21
Depanare
PROBLEMA
CAUSE & REMEDIUL
yy Cablul de alimentare este deconectat.
Conectaţi cablul de alimentare.
yy Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există curent
yy Sursă de intrare incorectă selectată.
Verificaţi sursa de intrare şi selectaţi sursa de intrare corectă.
yy Funcţia fără sunet este activată.
Apăsaţi [email protected] sau reglaţi nivelul volumului pentru a anula funcţia fără
sunet.
Nu există sunet.
yy Cablul de alimentare al wooferului nu este conectat.
Conectaţi bine cablul de alimentare la priză.
yy Conexiunea aparatului cu wooferul se pierde.
Conectaţi unitatea şi wooferul. (Consultaţi pagina 11.)
Fereastra de afişare yy Funcţia diminuare a intensităţii luminii sau de repaus este activată.
Apăsaţi SLEEP pentru a anula funcţia.
are un fon întunecat.
4
Depanare
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
Folosiţi telecomanda pe o distanţă de maxim 23 ft (7 m).
Telecomanda nu
funcţionează corect.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
Îndepărtaţi obstacolul.
yy Bateria telecomenzii este consumată.
Înlocuiţi bateriile cu altele noi.
Funcţia de pornire/
oprire automată nu
este activă.
yy În funcţie de aparatul conectat prin cablu optic, această funcţie s-ar putea să fie
indisponibilă.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 21
2014-11-18
3:01:03
22 Anexă
Mărci comerciale şi
licenţe
Întreţinere
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Fabricate sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate
ale Dolby Laboratories.
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor exterioare
Fabricat sub licenţa U.S. Patent Nos: 5,956,674;
5,974,380; 6,487,535 precum şi alte brevete U.S.
şi din lume înregistrate sau în curs de brevetare.
DTS-ul, Simbolul, precum şi DTS-ul şi Simbolul
luate împreună sunt mărci comerciale înregistrate
& DTS 2.0 Channel reprezintă o marcă comercială
a DTS, Inc. Produsul include şi software. © DTS,
Inc. Toate drepturile rezervate.
5
Anexă
Tehnologia fără fir Bluetooth® este un sistem
care permite contactul radio dintre dispozitive
electronice într-o rază maximă de 10 metri.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep
taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir
Bluetooth®poate fi operat prin intermediul
Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută
prin intermediul tehnologiei fără fir Bluetooth®.
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate
deteriora suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material
plastic să vină în contact cu aparatul un timp
îndelungat.
Curăţarea aparatului
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzenul sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Marca si logourile Bluetooth® sunt deţinute de
Bluetooth® SIG, Inc şi orice utilizare a acestor
mărci de către LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale
sunt cele ale proprietarilor respectivi.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 22
2014-11-18
3:01:08
Anexă 23
Specificaţii
General
Cerinţe de alimentare
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consum curent
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Dimensiuni (L x H x A)
(950 x 71 x 47) mm
Greutate netă (aprox.)
2,5 kg
Temperatura de operare
41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
Alimentare curent bus (USB)
5 V c.c. 0 500 mA
Intrări
DIGITAL IN (OPTICAL IN)
3,0 Vrms (p-p), mufă optică x 2
Conexiune PORT. IN IN
0,5 Vrms (3,5 mm mufă stereo)
Amplificator
Mod stereo
80 W + 80 W (4 Ω la 1 kHz)
Subwoofer
140 W (3 Ω la 60 Hz)
5
Subwoofer fără fir
Consultaţi eticheta principală pe subwoofer.
Consum curent
Consultaţi eticheta principală pe subwoofer.
Tip
1 cale 1 difuzor
Impedanţă
3Ω
Procentaj putere absorbită
140 W
Putere absorbită max.
280 W
Dimensiuni nete (L x H x A)
(170 x 360 x 316) mm
Greutate netă
5,54 kg
Anexă
Cerinţe de alimentare
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 23
2014-11-18
3:01:08
NB3531A-NB_DPOLLLK_ROM_4360.indd 24
2014-11-18
3:01:10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement