LG NB2540 Owner's manual

LG NB2540 Owner's manual
MANUAL DE UTILIZARE
Soundbar pe
2.1 canale cu
bas puternic
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza
aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
NB2540 (NB2540, S24A1-W)
2
Să începem
Informaţii privind
siguranţa
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul
săgeţii încadrat într-un triunghi
echilateral este destinat să alerteze
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei tensiuni periculoase neizolate
în interiorul produsului, care ar
putea avea o valoare suficientă
pentru a constitui un risc de
electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unor
instrucţiuni importante de
operare şi întreţinere (service)
în documentaţia care însoţeşte
produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize
sau circuite secundare. Consultaţi pagina de
specificaţii din acest manual de utilizare pentru
mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.
Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite
sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau
deteriorate, ori cu izolaţia ruptă, sunt periculoase.
Oricare dintre aceste situaţii poate provoca
electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic
cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat
scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi
înlocuiţi cablul cu unul identic, printr-un service
autorizat. Protejaţi cablul de alimentare împotriva
abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi
răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o uşă sau
călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor,
prizelor şi punctului în care cablul iese din aparat.
Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateţi
ştecărul din priză. Când instalaţi produsul, asiguraţivă că ştecărul este uşor accesibil.
OBSERVAȚIE: Pentru informații legate de
identificarea produsului și eticheta de conformitate/
siguranță vă rugăm să consultați Eticheta principală
din partea de jos a aparatului.
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Eliminarea vechiului aparat
1. Toate produsele electrice şi
electronice trebuie eliminate
separat de deşeurile menajere
municipale prin unităţi de colectare
dedicate, desemnate de guvern sau
de autorităţile locale.
2. Eliminarea corectă a vechiului
dvs. aparat va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor.
3. Pentru informaţii mai detaliate
despre eliminarea vechiului dvs.
aparat, contactaţi biroul local,
serviciul de eliminare a deşeurilor
sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Eliminarea deşeurilor de baterii/acumulatoare
Pb
1. Acest simbol poate fi asociat cu
simboluri de elemente chimice
pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine
o cantitate mai mare de 0,0005%
de mercur, 0,002% de cadmiu sau
0,004% de plumb.
2. Toate bateriile/acumulatoarele
trebuie eliminate separat de
deşeurile menajere municipale
prin unităţi de colectare dedicate,
desemnate de guvern sau de
autorităţile locale.
3. Eliminarea corectă a vechilor dvs.
baterii/acumulatoare va ajuta la
prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor.
4. Pentru informaţii mai detaliate
despre eliminarea vechilor dvs.
baterii/acumulatoare, contactaţi
biroul local, serviciul de eliminare a
deşeurilor sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
1
Să începem
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau
a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi
bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi
paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni
contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru
sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de la punctele
de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Se recomandă să utilizaţi sistemele locale, de
rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori.
Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum
ar fi la soare, la foc sau similare.
3
4
Să începem
Observaţie pentru Europa
1
Să începem
Prin prezenta, LG Electronics declară că acest
produs/aceste produse respectă principalele cerinţe
şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC şi 2011/65/
EU.
Contactaţi următoarea adresă pentru a obţine o
copie a DoC (Declaraţiei de conformitate).
Contactaţi biroul pentru conformitatea acestui
produs:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vă rugăm luaţi în considerare că acesta NU este
un punct de contact al Serviciului Clienţi. Pentru
Informaţii Serviciul Clienţi, consultaţi cardul de
garanţie sau contactaţi furnizorul de la care aţi
achiziţionat acest produs.
Numai pentru utilizare în interior.
Declaraţie privind expunerea la radiaţii RF
Acest echipament trebuie instalat şi utilizat
păstrând o distanţă minimă de 20 cm între radiator
şi corpul dvs.
Cuprins
Cuprins
1
Să începem
2
6
6
6
7
8
8
9
10
11
Informaţii privind siguranţa
Caracteristici unice
Introducere
– Simboluri utilizate în acest manual
Telecomandă
Panoul frontal
Panoul din spate
Statut LED
Instalarea barei de sunet
Montarea unităţii principale pe perete
2
Conectare
13
13
13
13
14
14
14
Conectarea subwooferului
– Ataşarea subwooferului la unitate
Conexiuni la televizor
– Folosirea unui cablu OPTIC
Conectarea echipamentului opţional
– Conexiune PORT. (Portabilă) IN
– Conexiune OPTICAL In
5
3
Operare
15
15
15
15
16
16
17
18
Operaţiuni
– DRC (Dynamic Range Control)
– Oprirea temporară a sunetului
– AUTO POWER pornit/oprit
– OPRIRE AUTOMATĂ
– Sincronizare sunet LG
Utilizarea tehnologiei Bluetooth
– Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
Ajustarea sunetului
– Setarea efectului de sunet
– Reglaj automat al volumului
– Ajustarea setărilor nivelului wooferului
Controlul unui televizor cu telecomanda
furnizată
19
19
19
19
20
4
Depanare
21
Depanare
5
Anexă
22
23
23
23
Specificaţii
Védjegyek és licenszek
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
1
2
3
4
5
6
1
Să începem
Să începem
Caracteristici unice
Introducere
Închidere automată
Simboluri utilizate în acest
manual
Această unitate se poate închide automat pentru a
reduce consumul de energie.
Intrare Portabil
Ascultaţi muzică la aparatul portabil. (MP3,
notebook etc)
Setare difuzor ez (easy)
Ascultaţi sunete de la TV, DVD sau dispozitiv digital
cu modul intens 2.1 ch.
Sincronizare sonoră LG
Volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care
este compatibilă cu sistemul de sunet sincronizat
LG.
,,Notă
Indică notele speciale şi caracteristicile de
funcţionare.
>>Precauţie
Indică precauţiile pentru a preveni posibilele daune
din cauza abuzului.
Să începem
Telecomandă
7
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Pornire) : Comută aparatul pe deschis (ON) sau
pe închis (OFF).
Butoane control TV: Consultaţi pagina 20.
LG TV : Selectaţi funcţia LG TV.
h: Selectează funcția Bluetooth.
PORT.IN : Selectaţi funcţia Portable In (Intrare
portabil).
R
VOL
L V
O
OR
L
WOOFER
LEVEL
WOOFER
LEVEL
VOL
O OWER
OFF
O
O VOL
OFF
R
i : Anulează sunetul.
WOOFER LEVEL o/p : Setează nivelul de sunet al
wooferului.
VOL o/p : Reglează volumul difuzoarelor.
VOL
O
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
O
R
OFF
E
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
AUTO POWER ON/OFF : Activează sau
dezactivează funcţia AUTO POWER.
AUTO VOL ON/OFF: Porneşte si opreşte modul
AUTO VOLUME.
DRC ON/OFF : Activează sau dezactivează funcţia
DRC.
STANDARD : Selectează efectul sonor STANDARD.
MUSIC : Selectează efectul sonor MUSIC (Muzică).
CINEMA : Selectează efectul sonor CINEMA.
Înlocuirea bateriilor
Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a
telecomenzii şi introduceţi două baterii (dimensiune
AAA) cu simbolurile şi aliniate corect.
Să începem
OPTICAL : Selectaţi funcţia Optical (Optic).
1
8
Să începem
Panoul frontal
1
Să începem
A F (Funcţie)
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
B p/o (Volum sunet)
Ajustează volumul difuzoarelor.
C 1 (Standby/Pornit)
D Indicator cu LED
,,Notă
Atenţie la utilizarea butoanelor tactile.
yy Folosiți butoanele tactile numai cu mâinile
uscate și curate.
- Într-un mediu umed, ștergeți orice urmă de
umezeală de pe butoanele tactile înainte
de a le folosi.
yy Nu apăsați cu putere butoanele tactile
pentru a le folosi.
- Dacă folosiți o putere prea mare, puteți
avaria senzorul butoanelor tactile.
yy Atingeţi butonul dorit pentru funcționare
pentru a utiliza corect funcţia.
yy Aveţi grijă să nu atingeţi butoanele tactile cu
materiale conducătoare, cum ar fi obiecte
metalice. Poate cauza defecţiuni.
Panoul din spate
A Cablu de alimentare
C OPT. IN : Alimentare optică
B Conector SUB WOOFER(4Ω)
D PORT. IN : Alimentare portabilă
Să începem
9
Statut LED
Funcţie
LED
Descriere
Porniți unitatea.
Oprit
Opriţi unitatea.
Pornit.
Bluetooth asociat.
Pornit pentru câteva
secunde.
Bluetooth pregătit.
Clipeşte des
Bluetooth
Optic
Selectează intrarea Optical In.
Pornit pentru câteva
secunde.
Portabil
Selectează intrarea Portable In.
Pornit pentru câteva
secunde.
LG Sound Sync conectat.
Pornit pentru câteva
secunde.
LG Sound Sync pregătit.
Clipeşte des
LG Sound
Sync
Oprire
temp. Sunet
Oprirea temporară a sunetului
,,Notă
yy Din momentul în care aparatul intră în
modul Așteptare, așteptați câteva secunde
înainte de a încerca să folosiți din nou
telecomanda.
yy La apăsarea oricărui buton, 1/! LED-ul de
pe unitatea centrală clipeşte de 2 ori.
yy La schimbarea funcţiei vă rugăm să aşteptaţi
câteva secunde.
yy La apăsarea butonului i (oprire temporară
sunet), LED-ul de pe unitatea centrală nu
poate indica restul funcţiilor.
Clipeşte rar
1
Să începem
Pornit/
Oprit
Condiţie
10
Să începem
Instalarea barei de
sunet
1
Să începem
Puteţi asculta sunetele prin conectarea aparatului la
celălalt dispozitiv: televizor, player de discuri Blu-ray,
player DVD etc.
Aşezaţi aparatul în faţa televizorului şi conectaţi-l la
dispozitivul la care doriţi. (Consultaţi pp.13 - 14)
>>Precauţie
Pentru a obţine performanţe maxime de la
o conexiune wireless, de ex. cea Bluetooth,
vă rugăm să evitaţi instalarea unităţii pe o
mobilă metalică deoarece conexiunea wireless
comunică printr-un modul amplasat în partea
de jos a unităţii.
Să începem
Montarea unităţii
principale pe perete
1. Potriviți partea denumită Partea de jos a
televizorului de pe consola de perete cu partea
de jos a televizorului și instalați.
TV
Puteţi monta unitatea principală pe perete.
Unitate
Suport instalare consolă
perete
Şuruburi
(Nu este furnizat)
Şuruburi (A)
1
Să începem
Pregătirea materialelor
Suport perete
11
2. Dacă îl montaţi pe un perete (beton), folosiţi
fişele de perete. Trebuie să executaţi câteva
găuri. Pentru a executa aceste găuri, vi se
furnizează o foaie de ghidare (Suport instalare
consolă perete) Folosiţi foaia pentru a verifica
punctul în care urmează să executaţi gaura.
Priză de perete
3. Îndepărtaţi WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
12
Să începem
4. Fixaţi suportul cu şuruburi (A) ca în ilustraţia de
mai jos.
6. Fixaţi bine unitatea cu şuruburile.
1
Să începem
,,Notă
,,Notă
Şuruburile (A) şi fişele de perete pentru
montarea aparatului nu sunt livrate.
Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti
(HUD-1 6 x 30).
5. Puneţi unitatea pe suporturi pentru a potrivi
orificiile pentru şuruburi de pe partea inferioară
a unităţii.
Pentru a detaşa unitatea, efectuaţi pașii în
ordine inversă.
>>Precauţie
yy Nu instalaţi această unitate in poziţie inversă.
Poate avaria piesele acestei unităţi sau poate
cauza rănirea persoanelor.
yy Nu vă agăţaţi de aparatul instalat şi evitaţi
orice impact al aparatului.
yy Fixaţi bine aparatul de perete, astfel încât să
nu cadă. Dacă aparatul cade, vă puteţi răni
sau produsul se poate deteriora.
yy Dacă aparatul este instalat pe un perete,
asiguraţi-vă că copiii nu trag de niciunul
dintre cablurile de conectare, deoarece în
acest fel aparatul ar putea cădea.
Conectare
Conectarea
subwooferului
13
Conexiuni la televizor
Folosirea unui cablu OPTIC
Ataşarea subwooferului la
unitate
1. Connectaţi conectorul OPT. IN de pe spatele
aparatului la conectorul OPTICAL OUT de pe
televizor folosind un cablu OPTIC.
Pentru a conecta cablul la aparat, apăsaţi fiecare
plăcuţă din plastic pentru a deschide bornele
de conectare de pe unitate. Introduceţi cablul şi
eliberaţi plăcuţa.
2
Cablu optic
2. Setaţi sursa de semnal INPUT la opţiunea
OPTICAL. Ţineţi apăsat butonul OPTICAL de pe
telecomandă sau butonul F de pe unitate până
la selectarea funcţiei.
,,Notă
Vă puteți bucura de sunetul televizorului
prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul
unor modele TV, trebuie să selectați statusul
difuzoarelo externe TV din meniu (Pentru
detalii, consultați manualul de utilizare al
televizorului).
Conectare
Conectaţi banda neagră a fiecărui conductor la
borna marcată cu - (minus), iar celălalt capăt la
borna marcată cu + (plus).
14
Conectare
Conectarea
echipamentului
opţional
2
Conexiune OPTICAL In
Conectaţi o ieşire optică a aparatelor externe la
conectorul OPT. IN
Conexiune PORT. (Portabilă)
IN
Cablu optic
Conectare
Spre conectorul de ieşire
optic digital al aparatului
extern
Setare boxă ez (uşor)
MP3 player,
etc...
Pentru a asculta muzică de la
playerul portabil
Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de
pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive
externe.
1. Conectaţi playerul portabil la conectorul
portabil PORT. (Portabilă) IN al aparatului.
2. Porniţi aparatul, apăsând 1 (Pornire).
3. Selectaţi funcţia PORTABLE prin apăsarea
butonului PORT.IN de pe telecomandă sau F pe
unitate până la selectarea funcţiei.
4. Porniţi playerul portabil sau dispozitivul extern
şi începeţi redarea de pe el.
Ascultaţi sunetele de la dispozitivul TV, DVD sau cel
digital cu modul 2.1 sau 2.0 ch.
1. Conectaţi mufa OPT. IN a aparatului la mufa
de ieşire optică a televizorului (sau a aparatului
digital etc.).
2. Setaţi sursa de intrare la OPTICAL IN.Apăsaţi
butonul OPTICAL de pe telecomandă sau
F de pe unitate până la selectarea funcţiei.
3. Ascultaţi sunetul la difuzorul 2.1 sau 2.0 ch.
Operare
Operaţiuni
DRC (Dynamic Range Control)
Crează un sunet clar dacă volumul este redus
(numai Dolby Digital). Această funcţie porneşte sau
se opreşte de fiecare dată când apăsaţi butonul
DRC ON/OFF.
Oprirea temporară a sunetului
Apăsaţi i pentru a opri sunetul.
Pentru a revoca comanda, apăsaţi din nou butonul
i de pe telecomandă sau modificaţi nivelul
sunetului.
15
AUTO POWER pornit/oprit
Această funcţie porneşte/opreşte în mod automat
unitatea dacă porniți/opriți televizorul sau aparatul
extern conectat la aparat (DVD player, Blu-ray Disc
player, etc.).
Este suportat doar pe funcțiile OPTICAL și LG TV.
Această funcţie porneşte sau se opreşte de fiecare
dată când apăsaţi butonul AUTO POWER ON/OFF.
,,Notă
yy După ce unitatea este pornită prin funcția
AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu
există semnal o anumită perioadă de timp
de la televizorul conectat prin LG Sound
Sync (Optic/Fără fir).
yy Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate
fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO
POWER. Oricum, aparatul poate fi pornit prin
funcția AUTO POWER când semnalul optic
apare la 5 secunde de lipsă semnal.
yy În funcție de dispozitivul conectat, această
funcție poate să nu funcționeze.
yy În modul Bluetooth, aparatul poate fi pornit
prin setarea AUTO POWER, în funcție de
dispozitivul Bluetooth conectat și apoi
funcția LG TV este selectată.
În acest caz aparatul va fi oprit automat
când reporniți unitatea și pornit prin funcția
LG TV.
3
Operare
yy După ce unitatea este pornită prin funcția
AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu
există semnal o anumită perioadă de timp
de la dispozitivul extern conectat prin cablu
optic.
16
Operare
OPRIRE AUTOMATĂ
Această unitate se va închide automat pentru a se
economisi consumul de energie electrică, în cazul
în care unitatea principală nu este conectată la un
dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 20 de
minute.
Această unitate se va comporta la fel şi după şase
ore de la conectarea unităţii principale la un alt
aparat prin intermediul intrării analogice.
Sincronizare sunet LG
,,Notă
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi în
timp ce este activată sincronizarea sunetului
LG. Dacă utilizați telecomanda televizorului
din nou, unitatea se va sincroniza cu
televizorul.
yy Atunci când conexiunile nu au fost efectuate
cu succes, verificați starea televizorului şi apoi
nchideți-l.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea
în cazurile specificate mai jos atunci când
utilizați sincronizarea sunetului LG.
-- Opriți unitatea.
-- Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
3
Operare
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla
prin intermediul telecomenzii televizorului
dvs. împreună cu sincronizarea sunetului LG.
Este compatibil cu televizorul LG care suportă
sincronizarea sunetului LG. Asiguraţi-vă de prezenţa
logo-ului sincronizare sunet LG pe televizorul dvs.
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor
Pentru detalii privind sincronizarea sunetului LG,
consultați manualul de instrucţiuni al televizorului.
În funcţie de capacitatea echipamentului dvs.,
efectuaţi una din următoarele conexiuni.
-- Deconectarea cablului optic.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din
cauza interferenţelor sau a distanţei.
yy Timpul alocat deconectării acestei unităţi
poate fi diferit în funcţie de televizorul dvs.
atunci când setați funcția AUTO POWER pe
modul activat.
Cu conexiune prin cablu
1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu
optic.
Cablu optic
2. Setare sincronizare sunet LG (Optic) pe
televizor. Consultați manualul de instrucţiuni al
televizorului.
3. Porniți unitatea apăsând 1 (Pornit) pe
telecomandă.
4. Selectaţi funcţia OPTICAL IN prin apăsarea
butonului OPTICAL de pe telecomandă sau F
pe unitate până la selectarea funcţiei.
Dacă unitatea şi TV-ul sunt conectate corect,
sunetul TV-ului va fi emis de către acest
soundbar.
Operare
1. Porniți unitatea apăsând 1 (Pornit) pe
telecomandă.
Utilizarea tehnologiei
Bluetooth
2. Selectaţi funcţia LG TV prin apăsarea butonului
LG TV de pe telecomandă sau F pe unitate
până la selectarea funcţiei.
Despre Bluetooth
Cu conexiune fără fir
3. Setare sincronizare sunet LG (Fără fir) pe
televizor. Consultați manualul de instrucţiuni al
televizorului.
La conectarea normală a acestei unităţi la TV,
LG TV LED va porni 3 secunde, după care se va
stinge.
,,Notă
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
Sunetul poate fi întrerupt când există interferențe
cu alte unde electronice care emit pe aceeași
frecvență sau când conectați dispozitive bluetooth
în alte încăperi alăturate.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth®
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®.
Dispozitive disponibile : Telefon mobil, MP3, Laptop,
PDA.
Profiluri Bluetooth
Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth® fără fir,
dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze
anumite profiluri. Această unitate este compatibilă
cu următorul profil.
A2DP (Profil Distribuție Audio Avansată)
3
Operare
Dacă opriți unitatea direct apăsând 1 (Pornit),
LG Sound Sync (Fără fir) va fi deconectat.
Pentru a folosi din nou această funcție, trebuie
să reconectați televizorul la unitate.
17
18
Operare
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
Conectarea unităţii şi dispozitivului
Bluetooth
Înainte de a începe procedura de conectare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată în
aparatul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de conectare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
3
Operare
1. Selectaţi funcţia Bluetooth prin apăsarea
butonului h de pe telecomandă sau F de pe
unitate până la selectarea funcției.
Bluetooth LED va clipi.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi efectuarea
operaţiunii de conectare. Atunci când căutaţi
acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă
de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth .Unitatea dvs. apare ca „LG
SOUND BAR (XX:XX)”.
,,Notă
yy XX:XX înseamnă ultimele patru cifre ale
adresei BT. De exemplu, dacă aparatul
are o adresă BT ca 9C:02:98:4A:F7:08,
veți vedea “LG SOUND BAR (F7:08)” pe
dispozitivul dvs. Bluetooth.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv
Bluetooth, unele dispozitive au un mod
diferit de conectare. Introduceți codul
PIN (0000) la nevoie.
3. Dacă această unitate este conectată cu succes
la aparatul dvs. Bluetooth, Bluetooth LED va
porni câteva secunde, după care se va stinge.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul
dvs. Bluetooth, consultaţi ghidul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth.
,,Notă
yy Când folosiți tehnologia Bluetooth®, trebuie
să realizați o conexiune între unitate și
dispozitivul Bluetooth cât mai aproape
posibil și păstrați distanța.
Totuși este posibil să nu funcționeze
corespunzător în cazul în care:
-- Există un obstacol între unitate și
dispozitivul Bluetooth.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca tehnologia Bluetooth®, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
yy Această unitate acceptă Bluetooth auto
pairing. Cu toate acestea ea nu funcţionează
în cazurile de mai jos:
-- Atunci când reporniţi această unitate.
-- După utilizarea funcţiei LG TV, asocierea
automată nu mai funcţionează.
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în
care există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth cu
acest aparat.
yy Conectarea este limitată la un dispozitiv
Bluetooth pe o unitate şi multi-conectarea
nu este acceptată.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Vă puteţi bucura de sistemul fără fir, folosind
telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc..
yy Cu cât distanța este mai mare între unitate
și dispozitivul Bluetooth, cu atât calitatea
sunetului este mai mică.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
yy Când conexiunea Bluetooth este întreruptă,
conectați din nou dispozitivul Bluetooth la
unitate.
Operare
19
Ajustarea sunetului
Reglaj automat al volumului
Setarea efectului de sunet
Dacă sunetul emis este la un nivel prea ridicat
sau prea scăzut, apăsaţi AUTO VOL ON de pe
telecomandă. Astfel vă puteți bucura de un sunet la
un nivel corespunzător.
Acest sistem dispune de câteva moduri de sunet
preprogramate. Prin apăsarea butoanelor cu efect
sonor puteţi selecta modul de sunet dorit.
Elementele afişate pentru egalizor pot diferi în
funcţie de efectele şi sursele de sunet.
Descriere
STANDARD
Puteţi beneficia de sunet fără
efect egalizator.
MUSIC
Puteţi beneficia de un sunet
plăcut şi natural.
CINEMA
Vă puteţi bucura de sunet
surround mai imersiv şi mai
cinematic.
,,Notă
yy În unele moduri surround, este posibil ca
unele difuzoare să nu aibă sunet sau să aibă
un sunet slab. Aceasta depinde de modul
surround şi de sursa audio, nu este un
defect.
yy Ar putea fi necesar să resetaţi modul
surround după ce aţi comutat intrarea,
uneori chiar şi după schimbarea fişierului
sonor.
Pentru a anula această funcţie, apăsaţi butonul OFF
(Oprire).
Ajustarea setărilor nivelului
wooferului
Puteţi regla nivelul de sunet al subwoofer-ului de la
- 40 dB la 6 dB.
Apăsaţi WOOFER LEVELp sau WOOFER LEVELo
pentru a regla nivelul sunetului emis de woofer.
3
Operare
Mod
Această unitate suportă funcţia volum automat
care reglează automat nivelul volumului.
20 Operare
Controlul unui televizor
cu telecomanda
furnizată
Puteţi controla televizorul dvs. folosind butoanele
de mai jos. (Numai televizor LG)
R
VOL
L V
3
O
OR
L
INPUT
Operaţiune
WOOFER
LEVEL
Buton
Comută
sursa de intrare TV
VOL
între televizor şi alte surse
O
O
de intrare.
O VOL
R
O OWER
O
OFF
1 (TV Power)
WOOFER
LEVEL
Operare
VOL
R
OFF
OFF
Porneşte sau opreşte
E
televizorul.
VOL o/p
Reglează volumul
televizorului.
PR/CH W/S
Scanare în sus sau în jos
prin canalele memorate.
,,Notă
yy În funcţie de unitatea conectată, este
posibil să nu puteţi controla televizorul dvs.,
folosind unele dintre butoane.
yy Telecomanda unităţii poate efectua numai
operaţiunile de bază ale televizorului dvs. Vă
rugăm să utilizaţi telecomanda televizorului
dvs. pentru a vă bucura de funcţiile avansate
ale acestuia.
Depanare
21
Depanare
PROBLÉMA
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
yy Opriţi alimentarea electrică a acestei unităţi şi a aparatului extern conectat (TV,
woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care reporniţi-le.
Unitatea funcţionează
yy Deconectaţi cablul de alimentare de la această unitate şi de la aparatul extern
anormal.
conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercaţi să le
conectaţi din nou.
Nu există curent
Nu există sunet
yy Cablul de alimentare este deconectat.
Conectaţi cablul de alimentare.
yy Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
yy Sursă de intrare incorectă selectată.
Verificaţi sursa de intrare şi selectaţi sursa de intrare corectă.
yy Funcţia fără sunet este activată.
Apăsaţi i sau reglaţi nivelul volumului pentru a anula funcţia fără sunet.
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
Folosiţi telecomanda pe o distanţă de maxim 7m.
Telecomanda nu
funcţionează corect.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
Îndepărtaţi obstacolul.
yy Bateriile din telecomandă sunt consumate.
Înlocuiţi bateriile cu altele noi.
Funcţia AUTO POWER yy În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
este inoperantă.
Verificaţi detaliile de mai jos şi reglaţi unitatea în funcţie de ele.
yy Comutaţi statutul [ON] (Pornit) al funcţiei DRC la [OFF] (Oprit) cu ajutorul
telecomenzii.
yy
Când simțiți că
sunetul emis de
unitate este prea mic. yy
Având soundbar-ul conectat la TV, schimbaţi setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEŞIRE
AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a TV-ului de la [PCM] la [AUTO] sau
la [BITSTREAM].
Având soundbar-ul conectat la player, schimbaţi setarea AUDIO DIGITAL OUT
(IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la
[PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM].
yy Schimbaţi setarea Audio DRC din meniul de configurare a playerului la [OFF]
(Oprit).
4
Depanare
Nu este redat nici un yy Unitatea şi subwooferul sunt deconectate.
Conectaţi unitatea şi subwooferul. (Consultaţi pagina 13)
sunet din subwoofer
22 Anexă
Specificaţii
General (NB2540)
Cerinţe de alimentare
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Consum curent
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Dimensiuni (L x H x A)
880 mm x 62 mm x 90 mm
Greutate netă (aprox.)
1,8 kg
Temperatura de operare
5 °C la 35 °C
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
Intrări/ieşiri
OPT. IN
3 V (p-p), mufă optică x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm mufă stereo) x 1
Frecvență disponibilă de eșalonare
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
intrare audio digitală
Amplificator
Total
120 W
Faţă
25 W x 2 (4 Ω la 1 kHz)
Subwoofer
70 W (4 Ω la 100 Hz)
5
THD
10 %
Anexă
Subwoofer (S24A1-W)
Tip
1 cale 1 difuzor
Impedanţă
4Ω
Procentaj putere absorbită
70 W
Putere absorbită maximală
Dimensiuni (L x H x A)
140 W
Greutate netă (aprox.)
2,9 kg
156 mm x 300 mm x 294 mm
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
Anexă 23
Védjegyek és licenszek
Întreţinere
Manevrarea aparatului
Fabricate sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci inregistrate
ale Dolby Laboratories.
Pentru brevete DTS consultaţi http://patents.
dts.com. Fabricat sub licenţă de DTS Licensing
Limited.DTS, Symbol & DTS și Symbol împreună
sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS 2.0
Channel este marcă comercială ale DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Tehnologia Bluetooth® wireless este un sistem
care permite contactul radio între dispozitivele
electronice.
Marca si logourile Bluetooth® sunt deţinute de
Bluetooth® SIG, Inc şi orice utilizare a acestor
mărci de către LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale
sunt cele ale proprietarilor respectivi.
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate
deteriora suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material
plastic să vină în contact cu aparatul un timp
îndelungat.
Curăţarea aparatului
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzenul sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
5
Anexă
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth®
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®.
Când se transportă aparatul
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement