LG NB5540, NB4540 Owner's manual

LG NB5540, NB4540 Owner's manual
MANUAL DE UTILIZARE
Hi-Fi Sound
Bar 4.1 ch
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza
aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
NB5540 (NB5540, S54A1-D)
NB4540 (NB4540, S44A1-D)
www.lg.com
2
Să începem
Informaţii privind
siguranţa
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul
săgeţii încadrat într-un triunghi
echilateral este destinat să alerteze
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei tensiuni periculoase neizolate
în interiorul produsului, care ar
putea avea o valoare suficientă
pentru a constitui un risc de
electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unor
instrucţiuni importante de
operare şi întreţinere (service)
în documentaţia care însoţeşte
produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare.
A se instala în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a asigura
ventilarea şi o funcţionare optimă a produsului,
precum şi de a proteja produsul de supraîncălzire.
Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea
produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe
o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie
amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o
bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie
corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile
producătorului.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize
sau circuite secundare. Consultaţi pagina de
specificaţii din acest manual de utilizare pentru
mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.
Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite
sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau
deteriorate, ori cu izolaţia ruptă, sunt periculoase.
Oricare dintre aceste situaţii poate provoca
electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic
cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat
scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi
înlocuiţi cablul cu unul identic, printr-un service
autorizat. Protejaţi cablul de alimentare împotriva
abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi
răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o uşă sau
călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor,
prizelor şi punctului în care cablul iese din aparat.
Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateţi
ştecărul din priză. Când instalaţi produsul, asiguraţivă că ştecărul este uşor accesibil.
OBSERVAȚIE: Pentru informații legate de
identificarea produsului și eticheta de conformitate/
siguranță vă rugăm să consultați Eticheta principală
din partea de jos a aparatului.
Să începem
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Eliminarea vechiului aparat
1. Toate produsele electrice şi electronice trebuie
eliminate separat de deşeurile menajere
municipale prin unităţi de colectare dedicate,
desemnate de guvern sau de autorităţile locale.
2. Eliminarea corectă a vechiului dvs. aparat va
ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor.
3. Pentru informaţii mai detaliate despre eliminarea
vechiului dvs. aparat, contactaţi biroul local,
serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
Eliminarea deşeurilor de baterii/acumulatoare
1
1. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de
elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu
(Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine o
cantitate mai mare de 0,0005% de mercur,
0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
2. Toate bateriile/acumulatoarele trebuie eliminate
separat de deşeurile menajere municipale prin
unităţi de colectare dedicate, desemnate de
guvern sau de autorităţile locale.
3. Eliminarea corectă a vechilor dvs. baterii/
acumulatoare va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor.
4. Pentru informaţii mai detaliate despre
eliminarea vechilor dvs. baterii/acumulatoare,
contactaţi biroul local, serviciul de eliminare
a deşeurilor sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Să începem
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau
a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi
bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi
paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni
contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru
sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de la punctele
de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Se recomandă să utilizaţi sistemele locale, de
rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori.
Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum
ar fi la soare, la foc sau similare.
3
4
Să începem
Observaţie pentru Europa
1
Să începem
Prin prezenta, LG Electronics declară că acest
produs/aceste produse respectă principalele cerinţe
şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC şi 2011/65/
EU.
Contactaţi următoarea adresă pentru a obţine o
copie a DoC (Declaraţiei de conformitate).
Contactaţi biroul pentru conformitatea acestui
produs:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vă rugăm luaţi în considerare că acesta NU este
un punct de contact al Serviciului Clienţi. Pentru
Informaţii Serviciul Clienţi, consultaţi cardul de
garanţie sau contactaţi furnizorul de la care aţi
achiziţionat acest produs.
Numai pentru utilizare în interior.
Declaraţie privind expunerea la radiaţii RF
Acest echipament trebuie instalat şi utilizat
păstrând o distanţă minimă de 20 cm între radiator
şi corpul dvs.
Cuprins
Cuprins
1
Să începem
2
6
6
6
7
8
8
9
10
Informaţii privind siguranţa
Caracteristici unice
Introducere
– Simboluri utilizate în acest manual
Telecomandă
Panoul frontal
Panoul din spate
Instalarea barei de sunet
Montarea unităţii principale pe perete
2
Conectare
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
16
17
18
18
18
18
19
Conectarea adaptorului pentru priză
Conectarea subwooferului wireless
Conexiuni la televizor
– Folosirea unui cablu OPTIC
– Utilizând un cablu HDMI
– Bucurați-vă de un sunet bogat al
canalului prin soundbar
– Ce este SIMPLINK?
– Funcţie ARC (Canal retur audio)
– Informaţii suplimentare pentru HDMI
Conectarea echipamentului opţional
– Conectare HDMI
– Conexiune PORT. (Portabilă) IN
– Conexiune OPTICAL In
– Conexiune USB
– Dispozitive USB compatibile
– Cerinţe pentru dispozitivele USB
– Fişier care poate fi redat
3
Operare
20
20
21
21
21
21
21
21
Operaţiuni de bază
– Funcţionare USB
Alte operaţiuni
– DRC (Dynamic Range Control)
– AV Sync
– Oprirea temporară a sunetului
– Afişare fişier şi sursă intrare
– Setarea opţiunii de oprire automată
22
22
23
25
25
26
26
27
28
28
28
28
29
29
5
– AUTO POWER pornit/oprit
– Comutarea automată a funcţiei
– Sincronizare sunet LG
Utilizarea tehnologiei Bluetooth
– Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
Utilizarea aplicaţiei Bluetooth
– Instalarea aplicaţiei “LG Bluetooth
Remote” pe dispozitivul dvs.
Bluetooth
– Activarea funcţiei Bluetooth prin
aplicaţia “LG Bluetooth Remote”
Ajustarea sunetului
– Setarea efectului de sunet
– Reglaj automat al volumului
– Ajustarea setărilor nivelului wooferului
Controlul unui televizor cu telecomanda
furnizată
– Configurare telecomandă pentru a
controla televizorul dvs.
4
Depanare
30
Depanare
5
Anexă
32
33
35
35
Védjegyek és licenszek
Specificaţii
Întreţinere
– Manevrarea aparatului
1
2
3
4
5
6
Să începem
Caracteristici unice
1
Închidere automată
Să începem
Această unitate se poate închide automat pentru a
reduce consumul de energie.
Intrare Portabil
Ascultaţi muzică la aparatul portabil. (MP3,
notebook etc)
Setare difuzor ez (easy)
Ascultaţi sunete de la TV, DVD sau dispozitiv digital
cu modul intens 4.1 ch.
Sincronizare sonoră LG
volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin
intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care
este compatibilă cu sistemul de sunet sincronizat
LG.
Introducere
Simboluri utilizate în acest
manual
,,Notă
Indică notele speciale şi caracteristicile de
funcţionare.
>>Precauţie
Indică precauţiile pentru a preveni posibilele daune
din cauza abuzului.
Să începem
Telecomandă
7
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Pornire): Comută aparatul pe deschis (ON) sau
pe închis (OFF).
FUNCTION : Selectează funcţia şi sursa de intrare.
OPTICAL : Modifică sursa de intrare în mod direct
la optic.
MUTE i : Anulează sunetul.
VOL o/p : Reglează volumul difuzoarelor.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
AUTO POWER : Activează sau dezactivează funcţia
AUTO POWER. (Consultaţi pagina 22)
AV SYNC : Sincronizează modurile audio şi video.
INFO : Afişeazpă informaţiile fişierului sau sursei de
intrare.
REPEAT : Ascultaţi fişierele redate în mod repetat
sau aleatoriu.
C/V (Salt/Căutare) :
- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută secţiunea într-un fişier.
Z (Oprire) : Opreşte redarea.
d/M (Redare / Pauză) : Începe redarea. / Pauză în
timpul redării.
SOUND EFFECT : Selectează modul de efect sunet.
AUTO VOLUME : Porneşte si opreşte modul AUTO
VOLUME.
WOOFER LEVEL : Setează nivelul de sunet al
wooferului.
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
Înlocuirea bateriilor
Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate
a telecomenzii şi introduceţi două baterii R03 (tip
AAA) cu simbolurile şi aliniate corect.
Butoane numerice 0 - 9 : Selectează fişierele
numerotate.
DRC : Activează sau dezactivează funcţia DRC.
SLEEP : Setează sistemul să se închidă automat la o
anumită oră.
• • • • • • • • • • d • • • • • • • • • •
Butoane control TV: Consultaţi pagina 29.
1
Să începem
FOLDER W/S : Caută un dosar în dispozitivul
USB.
8
Să începem
Panoul frontal
1
Să începem
A Fereastră de afişare
B Senzor la distanță
LED Standby
Se aprinde în roşu pe modul standby.
C F (Funcţie)
Selectează funcţia şi sursa de intrare.
D p/o (Volum sunet)
Ajustează volumul difuzoarelor.
E 1/! (Standby/Pornit)
Panoul din spate
A DC. IN 25 V 0 2 A
D OPT. IN : Alimentare optică
B HDMI IN / OUT : Intrare / ieşire HDMI
E PORT. IN : Alimentare portabilă
C Port USB
Să începem
9
Instalarea barei de
sunet
Aşezaţi aparatul în faţa televizorului şi conectaţi-l la
dispozitivul la care doriţi. (Consultaţi pp.13 - 18)
>>Precauţie
Pentru a obţine cele mai bune performanţe
de conexiune wireless precum Bluetooth
sau subwoofer wireless, nu instalaţi unitatea
pe mobilier metalic, deoarece conexiunea
wireless comunică printr-un modul
poziţionat pe partea inferioară a unităţii.
1
Să începem
Puteţi asculta sunetele prin conectarea aparatului la
celălalt dispozitiv: televizor, player de discuri Blu-ray,
player DVD etc.
10
Să începem
Montarea unităţii
principale pe perete
1
1. Potriviți partea denumită Partea de jos a
televizorului de pe consola de perete cu partea
de jos a televizorului și instalați.
TV
Puteţi monta unitatea principală pe perete.
Să începem
Pregătirea materialelor
Unitate
Suport instalare consolă
perete
Suport perete
Şuruburi
(Nu este furnizat)
Şuruburi (A)
Priză de perete
2. Dacă îl montaţi pe un perete (beton), folosiţi
fişele de perete. Trebuie să executaţi câteva
găuri. Pentru a executa aceste găuri, vi se
furnizează o foaie de ghidare (Suport instalare
consolă perete) Folosiţi foaia pentru a verifica
punctul în care urmează să executaţi gaura.
,,Notă
Trebuie să conectați convectorul USB înaintea
montării aparatului pe perete pentru a folosi
conexiunea USB.
3. Îndepărtaţi WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
Să începem
4. Fixaţi suportul cu şuruburi (A) ca în ilustraţia de
mai jos.
11
6. Fixaţi bine unitatea cu şuruburile.
1
,,Notă
Şuruburile (A) şi fişele de perete pentru
montarea aparatului nu sunt livrate.
Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti
(HUD-1 6 x 30).
5. Puneţi unitatea pe suporturi pentru a potrivi
orificiile pentru şuruburi de pe partea inferioară
a unităţii.
>>Precauţie
yy Nu instalaţi această unitate in poziţie inversă.
Poate avaria piesele acestei unităţi sau poate
cauza rănirea persoanelor.
yy Nu vă agăţaţi de aparatul instalat şi evitaţi
orice impact al aparatului.
yy Fixaţi bine aparatul de perete, astfel încât să
nu cadă. Dacă aparatul cade, vă puteţi răni
sau produsul se poate deteriora.
yy Dacă aparatul este instalat pe un perete,
asiguraţi-vă că copiii nu trag de niciunul
dintre cablurile de conectare, deoarece în
acest fel aparatul ar putea cădea.
Să începem
,,Notă
Pentru a detaşa unitatea, efectuaţi pașii în
ordine inversă.
12
Conectare
Conectarea adaptorului
pentru priză
Conectarea
subwooferului wireless
1. Conectaţi cablul de alimentare CA la o priză de
curent alternativ.
Indicator LED subwoofer fără fir
2. Conectați cablul AC la ieșirea adaptorului DC. IN.
2
3. Conectaţi cablul de alimentare CA la o priză de
curent alternativ.
Conectare
>>Precauţie
Folosiţi doar adaptorul furnizat împreună
cu acest dispozitiv. Nu utilizaţi o sursă de
energie de la alt dispozitiv sau furnizată de
un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de
alimentare sau a unei alte surse de energie
ar putea afecta dispozitivul şi, ca urmare, aţi
pierde garanţia.
Culoare LED
Stare
Galben-verde
(iluminează
intermitent)
Se încearcă conexiunea.
Galben-verde
Conexiunea este realizată.
Roşu
Subwoofer-ul wireless se află în
modul standby sau conexiunea
a eșuat.
Oprit (nicio
afişare)
Cablul de alimentare al
subwooferului fără fir este
deconectat.
Setarea subwooferului fără fir pentru
prima dată
1. Conectaţi ştecărul subwooferului fără fir la priză.
2. Porniţi unitatea principală: Unitatea principală
şi subwooferul fără fir vor fi conectate în mod
automat.
Conectare manuală subwoofer fără
fir
Când conexiunea dvs. nu este realizată, puteţi
vedea LED-ul roşu sau LED-ul galben-verde clipind
pe subwoofer-ul wireless şi nu se aude nici un sunet
din subwoofer. Pentru a remedia problema, urmaţi
paşii de mai jos.
1. Reglaţi nivelul volumului unității principale la
minim.
-- Pe fereastra de afişaj apare „VOL MIN”.
2. Apăsaţi şi țineți apăsat MUTEi (Mute) pe
telecomandă timp de aproximativ 3 secunde.
-- Pe fereastra de afişaj apare scurt timp „W
RESET”.
Conectare
3. Dacă LED-ul de pe subwoofer-ul wireless
deja luminează intermitent în galben-verde
continuu, puteţi omite acest pas.
Apăsați lung PAIRING în spatele receiverului
wireless pentru mai mult de 5 secunde.
-- LED-ul de pe subwoofer-ul wireless se aprinde
alternativ în roşu şi galben-verde.
4. Deconectaţi cablul de alimentare al unităţii şi al
subwoofer-ului wireless.
Conexiuni la televizor
Vă rugăm să conectați acest aparat la televizor
folosind cablul digital optic sau cablul HDMI în
funcție de tipul televizorului.
Folosirea unui cablu OPTIC
1. Connectaţi conectorul OPT. IN de pe spatele
aparatului la conectorul OPTICAL OUT de pe
televizor folosind un cablu OPTIC.
Unitatea şi subwoofer-ul wireless vor fi cuplate
automat atunci când porniţi unitatea.
-- Atunci când conexiunea este efectuată, puteţi
vedea LED-ul galben-verde pe subwoofer.
,,Notă
Cablu optic
yy Poate dura câteva secunde (dar poate
dura chiar mai mult) până când unitatea şi
subwooferul încep să comunice între ele.
yy Cu cât unitatea şi subwoofer-ul sunt mai
apropiate, cu atât calitatea sunetului este
mai bună. Este recomandat să instalaţi
unitatea şi subwoofer-ul cât mai aproape
posibil unul de altul (mai puțin de 5 m) şi să
evitați cazurile de mai jos.
-- Există un obstacol între unitate și
subwoofer.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca și conexiunea aceasta, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
2. Setaţi sursa de INTRARE la OPTICAL. Apăsaţi în
mod repetat FUNCTION de pe telecomandă
sau F de pe aparat până când este selectată
funcţia.
Pentru a selecta direct funcţia OPTICAL, apăsaţi
OPTICAL pe telecomandă.
,,Notă
yy Vă puteți bucura de sunetul televizorului
prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul
unor modele TV, trebuie să selectați statusul
difuzoarelo externe TV din meniu. (Pentru
detalii, consultați manualul de utilizare al
televizorului).
yy Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru
a asculta sonorul prin intermediul acestei
unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [
[Ieşire sunet TV] [ [Difuzor extern (Optic)]
yy Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă
de fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.
2
Conectare
5. Conectaţi-le din nou după ce LED-ul de pe
unitatea principală şi subwoofer-ul wireless sunt
complet stinse.
13
14
Conectare
Utilizând un cablu HDMI
Listă cablu HDMI
Dacă alegeți să conectați acest aparat la un
televizor care suportă HDMI CEC și ARC (Canal retur
audio), vă puteți bucura de sunetul televizorului
prin difuzoarele aparatului fără conexiunea unui
cablu optic.
Anumite cabluri HDMI nu suportă funcția ARC,
sunetul poate crea probleme.
2
Când conectați acest aparat la televizor și nu există
sunet sau sunetul este întrerupt sau bruiat, atunci
există o problemă cu cablul HDMI. Conectați atunci
aparatul la televizor după ce ați verificat Cablul cu
Ethernet HDMI™ de viteză mare Tip A.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
Conectare
HIGH SPEED HDMI CABLE
Kabel HDMI
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Bucurați-vă de un sunet bogat
al canalului prin soundbar
,,Notă
yy HDMI CEC (Control electric al
consumatorului): funcționează cu o sigură
telecomandă. Aparate compatibile CEC
(televizor, Sound Bar, Player Blu-ray etc.)
yy Vă puteţi bucura de asemenea de funcţii
suplimentare cum ar fi USB / Bluetooth
cu FUNCTION de telecomandă sau F
pe această unitate. După ce renunţaţi la
utilizarea funcţiilor suplimentare (USB
/ Bluetooth) ale acestui sistem audio şi
reveniţi la canalul TV live, ar trebui să alegeţi
difuzorul dvs. Preferat la TV pe care doriţi să-l
utilizaţi ca sursă a sunetului.
Conexiunea prin cablu HDMI
TVPentru a vă bucura pedeplin de canalul care
emite live ascultând acest sistem audio conectat
printr-un cablu HDMI, televizorul dvs. trebuie să
sprijine cele mai noi funcţii HDMI (HDMI CEC1) / ARC
(Canal retur audio)) Dacă televizorul dvs. nu sprijină
aceste funcţii HDMI, în loc de un cablu HDMI, acest
sistem audio trebuie conectat la televizor prin
intermediul unui cablu OPTIC pentru a vă putea
bucura de sunetul live al canalului TV.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control)
Consumer Electronics Control (CEC) reprezintă o
funcţie HDMI care a fost concepută ca utilizatorul
să poată controla cu o singură telecomandă proprie
lor acele aparate care sunt conectate prin HDMI şi
care au funcţia CEC activată.
※ Numele comerciale pentru CEC sunt: SimpLink
(LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony),
EasyLink (Philips), etc.
Conectare
Ce este SIMPLINK?
Unele funcţii ale acestui aparat sunt controlate
cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat şi
televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o
conexiune HDMI.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului
pentru detalii cu privire la funcţia SIMPLINK.
Televizorul LG cu funcţie SIMPLINK are afişat logo-ul
de mai sus.
,,Notă
yy În funcţie de starea aparatului, anumite
operaţii SIMPLINK pot fi diferite de scopul
dvs. şi este posibil să nu funcţioneze.
yy În funcţie de TV-ul sau player-ul care este
conectat la această unitate, funcția SIMPLINK
poate să nu corespundă cu așteptările dvs.
Funcţie ARC (Canal retur
audio)
Funcţia ARC îi permite unui televizor cu capacitate
HDMI să trimită flux audio la ieşirea HDMI OUT a
acestui player.
Pentru a utiliza această funcţie:
-- Televizorul dvs. trebuie să suporte funcţii HDMICEC şi ARC, iar acestea trebuie activate (On).
-- Metoda de configurare pentru HDMI-CEC şi
ARC poate diferi în funcţie de televizor. Pentru
detalii privind funcţia ARC, consultaţi manualul
televizorului.
-- Trebuie să utilizaţi cablul HDMI (Cablu HDMI™ de
mare viteză, de tip A, cu Ethernet).
-- Trebuie să conectaţi HDMI OUT de pe aparat
cu HDMI IN de pe televizor care acceptă funcţia
ARC, folosind un cablu HDMI.
-- Puteţi conecta o singură bară de sunet la un
televizor compatibil cu ARC.
,,Notă
yy Funcţia ARC este selectată automat atunci
când semnalul ARC vine de la TV, indiferent
de ce fel de funcţie folosiți.
yy Vă puteți bucura de sunetul televizorului
prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul
unor modele TV, trebuie să selectați statusul
difuzoarelo externe TV din meniu. (Pentru
detalii, consultați manualul de utilizare al
televizorului.)
yy Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru
a asculta sonorul prin intermediul acestei
unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [
[Ieşire sunet TV] [ [Difuzor extern (HDMI
ARC)]
yy Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă
de fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.
2
Conectare
Funcţiile care pot fi controlate cu telecomanda
televizorului LG : Pornit/oprit, volum ridicat/scăzut
etc.
15
16
Conectare
Informaţii suplimentare pentru
HDMI
yy Când conectaţi un aparat compatibil HDMI sau
DVI, asiguraţi-vă în privinţa următoarelor:
- Încercaţi să opriţi aparatul HDMI/DVI şi acest
player. Porniţi apoi aparatul HDMI/DVI şi lăsaţi-l
circa 30 secunde, apoi porniţi acest player.
2
- Intrarea video a dispozitivului conectat este
setată corect pentru acest aparat.
Conectare
- Dispozitivul conectat este compatibil cu
intrarea video 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x
1080i sau 1920 x 1080p.
Conectarea
echipamentului
opţional
Conectare HDMI
Pentru a vă bucura numai de sunet
Vă puteţi bucura de sunet de la dispozitivul extren
pe care îl conectaţi.
yy Cu acest player nu funcţionează orice aparat
HDMI sau DVI compatibil HDCP.
- Imaginea nu va apărea corect cu un aparat
non-HDCP.
,,Notă
yy Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu
acceptă redarea audio de la receiver, este
posibil ca sunetul dispozitivului HDMI să fie
distorsionat sau să nu se redea.
yy Modificarea rezoluţiei când conexiunea a
fost deja stabilită poate duce la funcţionare
defectuoasă. Pentru a rezolva problema,
opriţi playerul şi porniţi din nou aparatul.
yy Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este
verificată, ecranul televizorului se schimbă
într-un ecran negru. În acest caz, verificaţi
conexiunea HDMI sau deconectaţi cablul
HDMI.
yy Dacă se vede zgomot de imagine sau apar
linii pe ecran, verificaţi cablul HDMI (de
regulă, lungimea se limitează la 4,5 m (15
picioare)).
yy Nu puteţi schimba rezoluţia video în modul
HDMI IN. Schimbaţi rezoluţia video a
componentei conectate.
yy Dacă semnalul de ieşire video este anormal
în momentul în care computerul dvs.
este conectat la mufa HDMI IN, schimbaţi
rezoluţia computerului la 576p, 720p, 1080i
sau 1080p.
La playerul de discuri,
playerul DVD etc.
1. Conectaţi conectorul HDMI IN de pe spatele
aparatului la conectorul HDMI OUT de pe
dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri
Blu-ray, un player DVD etc.
2. Setaţi sursa de INTRARE la HDMI IN. Apăsaţi în
mod repetat FUNCTION de pe telecomandă
sau F de pe aparat până când este selectată
funcţia.
Conectare
Pentru a vă bucura atât de sunet, cât
şi de imagine
Vă puteţi bucura atât de sunet, cât şi de imagine de
la dispozitivul extern pe care îl conectaţi.
17
Conexiune PORT. (Portabilă)
IN
Pentru a asculta muzică de la
playerul portabil
Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de
pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive
externe.
1. Conectaţi playerul portabil la conectorul
portabil PORT. (Portabilă) IN al aparatului.
2. Porniţi aparatul, apăsând 1 (Pornire).
1. Conectaţi conectorul HDMI IN de pe spatele
aparatului la conectorul HDMI OUT de pe
dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri
Blu-ray, un player DVD etc.
2. Conectaţi conectorul HDMI OUT de pe spatele
aparatului la conectorul HDMI IN de pe televizor.
3. Setaţi sursa de INTRARE la HDMI IN. Apăsaţi în
mod repetat FUNCTION de pe telecomandă
sau F de pe aparat până când este selectată
funcţia.
,,Notă
yy Cu unitatea conectată la dispozitive externe
şi televizorul ca în imaginea de mai sus,
televizorul va reda imagine şi sunet de la
dispozitivele externe când unitatea este
oprită în modul HDMI IN.
yy Mufa HDMI OUT este pentru conexiunea TV.
Chiar dacă PCM multi-canal este transmis
unității prin intermediul unui cablu HDMI,
unitatea poate reda numai 2 canale la TV.
yy Surse audio fără nici o transformare trec prin
această unitate atunci când această unitate
este oprită.
3. Selectaţi funcţia PORTABLE prin apăsarea
butonului FUNCTION de pe telecomandă sau F
pe unitate până când funcția este selectată.
4. Porniţi playerul portabil sau dispozitivul extern
şi începeţi redarea de pe el.
2
Conectare
MP3 player,
etc...
18
Conectare
Conexiune OPTICAL In
Conectaţi o ieşire optică a aparatelor externe la
conectorul OPT. IN
Conectați un USB la convertorul USB când unitatea
este montată pe perete.
2
Conectare
Spre conectorul de ieşire
optic digital al aparatului
extern
Setare boxă ez (uşor)
Pentru mai multe informaţii despre redarea fişierelor
de pe un USB, consultaţi pagina 20.
Ascultaţi sunetele de la dispozitivul TV, DVD sau cel
digital cu modul 4.1 sau 4.0 ch.
Scoaterea dispozitivului USB din aparat.
1. Conectaţi mufa OPT. IN a aparatului la mufa
de ieşire optică a televizorului (sau a aparatului
digital etc.).
2. Selectaţi sursa de intrare OPTICAL prin apăsarea
butonului FUNCTION de pe telecomandă sau F
pe unitate până când funcția este selectată.
Pentru a selecta direct funcţia OPTICAL, apăsaţi
OPTICAL pe telecomandă.
3. Ascultaţi sunetul la difuzorul 4.1 sau 4.0 ch.
4. Apăsaţi OPTICAL pentru a părăsi OPTICAL.
Funcţia revine la cea anterioară.
Conexiune USB
Conectaţi dispozitivul de memorie USB la portul
USB de pe spatele aparatului.
1. Alegeţi un mod de funcţie diferit sau apăsaţi
Z de două ori la rând.
2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.
Dispozitive USB compatibile
yy MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
yy USB Flash Drive :Aparate care sprijină USB 1.1.
yy Funcţia USB a acestui aparat nu suportă unele
dispozitive USB.
Cerinţe pentru dispozitivele
USB
yy Dispozitivele care necesită o instalare
suplimentară de program, când le conectaţi la
un computer, nu sunt suportate.
yy Nu scoateţi dispozitivul USB când este în
funcţiune.
yy Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate
dura mai mult de câteva minute.
yy Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de
rezervă ale tuturor datelor.
yy Acest aparat nu este suportat dacă numărul total
de fişiere este 1 000 sau mai mult.
yy Portul USB al unităţii nu poate fi conectat la
PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de
stocare.
yy Sistemul de fișiere exFAT nu este compatibil
cu această unitate. (Sunt disponibile sistemele
FAT16/FAT32/NTFS.)
Conectare
yy În funcție de anumite dispozitive, următoarele
nu sunt disponibile pentru a fi recunoscute de
această unitate.
,,Notă
yy Directoarele/fișierele de pe USB sunt
recunoscute după cum urmează.
-- HDD extern
-- Dispozitive de citire card-uri
: Director
*ROOT
: Fișier
-- Dispozitive blocate
-- Dispozitive USB de tip Hard
a
-- Platformă USB
între 32 şi 48 kHz
între 32 şi 48 kHz
între 32 şi 48 kHz
între 32 şi 192 kHz
între 32 şi 48 kHz
Bitrate
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
între 80 şi 320 kbps
între 56 şi 128 kbps
între 50 şi 500 kbps
între 500 şi 5000 kbps
între 500 şi 5000 kbps
yy Număr maxim de fişiere: sub 999.
yy Un fişier protejat de DRM (gestionarea drepturilor
digitale) nu poate fi redat pe aparat.
yy Fișierele video de pe dispozitivul de stocare USB
nu pot fi redate.
yy În funcţie de performanţele aparatului dvs. USB,
redarea poate fi necorespunzătoare.
b
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Dacă directorul nu conţine nici un fişier,
acesta nu apare.
yy Fişierele vor fi redate de la fişierul $A la
fişierul $J, unul câte unul.
yy Fişiere şi directoarele vor fi prezentate în
ordinea înregistrării şi pot fi prezentate
diferit în funcţie de circumstanţele de
înregistrare.
yy Această unitate poate afişa numai acele
nume de fişier sau de director care conţine
numere sau caractere engleze.
yy *ROOT: Primul ecran pe care îl puteţi vedea
atunci când un calculator recunoaşte USB-ul
va fi "ROOT".
Conectare
-- Dispozitiv Android
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
2
E
-- iPhone/iPod/iPad
Frecvenţa de eşantionare
C
D
-- Folosirea cablului de extensie USB
Fişier care poate fi redat
19
20 Operare
Operaţiuni de bază
Funcţionare USB
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectaţi funcţia USB prin apăsarea butonului
FUNCTION de pe telecomandă sau F pe unitate
până când funcția este selectată.
Pentru
3
Procedaţi astfel
Oprire
Apăsaţi Z.
Redare
Apăsaţi d/M.
Pauză
În timpul redării, apăsaţi d/M.
Operare
Salt la fişierul
următor/
anterior
În timpul redării, apăsați V
pe telecomandă pentru a
trece la piesa următoare.
La o redare mai scurtă de
2 secunde, apăsați C pe
telecomandă pentru a trece la
fișierul precedent.
La o redare mai lungă de 3
secunde, apăsați C pe
telecomandă pentru a merge
la începutul fișierului.
Ţineţi apăsat C/V în
Căutarea unei timpul redării şi eliberaţi-l
secţiuni dintr-un în punctul de unde doriţi să
ascultaţi. (cu excepţia fişierelor
fişier
FLAC şi OGG)
Redare repetată
sau în ordine
aleatorie
Apăsaţi REPEAT de pe
telecomandă în mod repetat
şi afişajul se va modifica în
următoarea ordine, OFF RPT
1 RPT DIR (DIRECTORY)
RPT ALL RANDOM.
Selectarea în
mod direct a
fişierelor
Apăsaţi butoanele numerice
de la 0 la 9 de pe telecomandă
pentru a ajunge direct la
fişierul dorit.
Căutarea unui
dosar
Apăsaţi FOLDER W/S de pe
telecomandă.
Reluarea redării
Această unitate memorează
o melodie actuală care este
redată înainte de schimbarea
funcţiei sau oprirea unităţii.
,,Notă
yy Punctul de reluare poate fi şters când
scoateţi cablul de alimentare sau scoateţi
dispozitivul USB din unitate.
yy Redarea Repetare/Aleatoriu funcţionează în
felul următor.
Pe display
Descriere
OFF
Redă piese muzicale
stocate pe aparatul USB
în ordine.
RPT1
Redă în mod repetat
aceeaşi piesă muzicală.
RPT DIR
Redă piesele muzicale
dintr-o directoare în
mod repetat.
RPT ALL
Redă în mod repetat
toate piesele stocate pe
aparatul USB.
RANDOM
Redă aleatoriu piesele
muzicale.
Operare
Alte operaţiuni
Afişare fişier şi sursă intrare
DRC (Dynamic Range Control)
USB : Informaţiile fişierului conţinute pe un USB
(MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV)
Face sunetul clar dacă volumul este redus (numai
Dolby Digital). Setaţi la [DRC ON], utilizând DRC.
AV Sync
Este posibil ca atunci când primiţi semnale audio
de la TV, sunetul şi imaginile să nu se potrivească.
În acest caz, această funcţie poate regla timpul de
întârziere.
1. Apăsaţi AV SYNC.
,,Notă
Această funcţie este indisponibilă la funcţia
USB.
Oprirea temporară a sunetului
Apăsaţi MUTEi pentru a opri sunetul.
Sunetul poate fi oprit temporar pentru a răspunde,
de exemplu, la telefon; pe afişaj va apare semnul
“MUTE””.
Pentru a revoca comanda, apăsaţi din nou butonul
MUTEi de pe telecomandă sau modificaţi nivelul
sunetului.
Puteţi afişa diverse informaţii ale surse de intrare
apăsând INFO.
OPTICAL/ARC/HDMI IN : Format audio, canal audio
Setarea opţiunii de oprire
automată
Apăsaţi repetat SLEEP pentru a selecta opţiunile
dorite referitoare la perioada de timp (în minute):
DISPLAY OFF (fereastra de afişare se va stinge) ->
DIMMER (fereastra de afişare se va întuneca pe
jumătate) -> Valoare temporizator repaus -> Afişaj
pornit
Pentru a verifica timpul rămas, apăsaţi SLEEP.
Pentru a opri această funcţie, apăsaţi repetat
butonul SLEEP până când apare “10MIN” şi apoi
apăsaţi încă o dată SLEEP , în timp ce este afişat
“10MIN”.
,,Notă
Puteţi verifica timpul rămas înainte ca aparatul
să se oprească. Apăsaţi SLEEP , pe afişaj apare
timpul rămas.
OPRIRE AUTOMATĂ
Această unitate se va închide automat pentru a se
economisi consumul de energie electrică, în cazul
în care unitatea principală nu este conectată la un
dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 20 de
minute.
Această unitate se va comporta la fel şi după şase
ore de la conectarea unităţii principale la un alt
aparat prin intermediul intrării analogice.
3
Operare
2. Utilizaţi C/V pentru a derula sus şi jos
până la valoarea întârzierii, pe care o puteţi seta
între 0 şi 300 ms.
21
22 Operare
AUTO POWER pornit/oprit
Această unitate porneşte automat de o sursă de
intrare, cum ar fi: Optic, LG TV sau Bluetooth.
Dacă porniţi TV-ul dvs. sau un aparat extern
conectat la această unitate, aceasta recunoaşte
semnalul de intrare şi selectează funcţia potrivită.
După aceasta puteţi auzi sunetul provenit de la
aparatul dvs.
3
Comutarea automată a
funcţiei
Această unitate recunoaște semnalele de intrare
optice, Bluetooth și LG TV, apoi comută automat pe
funcția corespunzătoare.
Intrarea semnalului optic
În momentul în care încercaţi conectarea aparatului
dvs. Bluetooth, unitatea porneşte şi este pregătită
de asociere. Conectaţi aparatul dvs. Bluetooth şi
redaţi muzica.
La pornirea aparatului extern conectat la această
unitate cu un cablu optic, această unitate comută
funcţia la cea optică. După aceasta puteţi auzi
sunetul provenit de la aparatul dvs.
Această funcţie porneşte sau se opreşte de fiecare
dată când apăsaţi butonul AUTO POWER.
Conectarea aparatului Bluetooth
Operare
,,Notă
yy După ce unitatea este pornită prin funcția
AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu
există semnal o anumită perioadă de timp
de la televizorul conectat prin Sincronizare
sunet LG (Optic/Fără fir).
yy Dacă unitatea a fost pornită prin funcția
AUTO POWER, aceasta va fi oprită automat
dacă nu primeşte semnal o anumită
perioadă de timp de la aparatul extern
conectat.
yy Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate
fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO
POWER. Oricum, aparatul poate fi pornit prin
funcția AUTO POWER când semnalul optic
apare la 5 secunde de lipsă semnal.
yy În funcție de dispozitivul conectat, această
funcție poate să nu funcționeze.
yy În cazul în care întrerupeți conexiunea
Bluetooth la această unitate, este posibil ca
anumite dispozitive Bluetooth să încerce
să se conecteze în continuare la această
unitate. Din acest motiv recomandăm
dezactivarea conexiunii înainte de oprirea
aparatului.
yy Dacă doriţi să utilizaţi AUTO POWER,
SIMPLINK trebuie să fie oprit. Pornirea sau
oprirea SIMPLINK durează aproximativ 30
de secunde.
Conectarea aparatului dvs. Bluetooth la această
unitate presupune selectarea prealabilă a funcţiei
Bluetooth. Redaţi muzica pe aparatul dvs.
Bluetooth.
Intrarea semnalului LG TV
Când porniți televizorul dvs. LG TV conectat cu
Sincronizare sunet LG această unitate comută
funcția pe LG TV. Astfel, puteți auzi sunetul
televizorului dvs.
Conectarea aplicației „LG Bluetooth
Remote”
Când vă conectați aparatul Bluetooth prin folosirea
aplicației „LG Bluetooth Remote”, aparatul menține și
aceste funcții, în timp ce dvs. puteți opera aparatul
prin folosirea aplicației.
Operare 23
,,Notă
yy Comutarea la funcţia optică necesită o
perioadă de 5 secunde fără semnal.
yy Dacă utilizaţi funcţia LG TV, această unitate
nu reacţionează la conexiunea Bluetooth.
yy Dacă folosiți funcția Bluetooth, aparatul nu
reacționează la conexiunea LG TV.
yy Această unitate nu schimbă funcţia la optic
dacă SIMPLINK-ul TV-ului conectat este
setat la pornit.
Sincronizare sunet LG
Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla
prin intermediul telecomenzii televizorului
dvs. împreună cu sincronizarea sunetului LG.
Este compatibil cu televizorul LG care suportă
sincronizarea sunetului LG. Asiguraţi-vă de prezenţa
logo-ului sincronizare sunet LG pe televizorul dvs.
Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii
televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără
sonor
yy Modificarea din funcția Auto nu devine
activă dacă dispozitivul dvs. Bluetooth sau
televizorul dvs. LG încă nu a fost asociat cu
acest aparat.
În funcţie de capacitatea echipamentului dvs.,
efectuaţi una din următoarele conexiuni.
yy În cazul în care întrerupeți conexiunea
Bluetooth la această unitate, este posibil ca
anumite dispozitive Bluetooth să încerce
să se conecteze în continuare la această
unitate. Din acest motiv recomandăm
dezactivarea conexiunii înainte de
modificarea funcției.
yy În cazul în care dispozitivul Bluetooth
este conectat prin aplicația „LG Bluetooth
Remote” când aparatul este pregătit pentru
asocierea cu televizorul LG, aparatul va
comuta funcția în modul Bluetooth.
Pentru detalii privind sincronizarea sunetului LG,
consultați manualul de instrucţiuni al televizorului.
,,Notă
yy Puteți utiliza telecomanda acestei unităţi în
timp ce este activată sincronizarea sunetului
LG. Dacă utilizați telecomanda televizorului
din nou, unitatea se va sincroniza cu
televizorul.
yy Atunci când conexiunile nu au fost efectuate
cu succes, verificați starea televizorului şi apoi
nchideți-l.
yy Verificați starea acestei unități și conexiunea
în cazurile specificate mai jos atunci când
utilizați sincronizarea sunetului LG.
-- Opriți unitatea.
-- Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
-- Deconectarea cablului optic.
-- Deconectarea de la reţeaua fără fir din
cauza interferenţelor sau a distanţei.
yy Timpul alocat deconectării acestei unităţi
poate fi diferit în funcţie de televizorul dvs.
atunci când setați funcția AUTO POWER pe
modul activat.
3
Operare
yy Dacă doriţi să utilizaţi funcţia de schimbare
automată, SIMPLINK trebuie oprit. Oprirea
SIMPLINK durează aproximativ 30 de
secunde.
24 Operare
Cu conexiune prin cablu
Cu conexiune fără fir
1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu
optic.
1. Porniți unitatea apăsând 1 (Pornit) pe
telecomandă.
2. Selectaţi funcţia LG TV prin folosirea butonului
FUNCTION de pe telecomandă sau F pe unitate
până când funcția este selectată.
Cablu optic
3. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [ [Ieşire
sunet TV] [ [Sincronizare sunet LG (Fără fir)]
Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „PAIRED”
timp de 3 secunde, și apoi se poate observa
mesajul „LG TV" pe fereastra de afișaj în cazul în
care conexiunea între unitate şi televizor a fost
efectuată în mod normal.
3
Operare
2. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a
asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a TV-ului [ [Sunet] [ [Ieşire
sunet TV] [ [Sincronizare sunet LG (Optic)]
3. Porniți unitatea apăsând 1 (Pornit) pe
telecomandă.
4. Selectaţi funcţia OPTICAL prin folosirea
butonului FUNCTION de pe telecomandă sau F
pe unitate până când funcția este selectată.
În cazul unei conexiuni normale între această
unitate şi televizorul dvs., mesajul „LG OPT” va
apărea pe fereastra de afişare.
,,Notă
yy Dacă opriți unitatea direct apăsând 1
(Pornit), Sincronizare sunet LG (Fără fir) va fi
deconectat. Pentru a folosi din nou această
funcție, trebuie să reconectați televizorul la
unitate.
yy Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă
de fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.
yy Aparatul cu tehnologia fără fir Bluetooth®
se va deconecta dacă va fi selectată
funcţia Sincronizare sunet LG. Aplicaţia “LG
Bluetooth Remote” la care sunteţi conectat,
va fi deconectată de asemenea.
Operare 25
Utilizarea tehnologiei
Bluetooth
Despre Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
Sunetul poate fi întrerupt când există interferențe
cu alte unde electronice care emit pe aceeași
frecvență sau când conectați dispozitive bluetooth
în alte încăperi alăturate.
Dispozitive disponibile : Telefon mobil, MP3, Laptop,
PDA.
Profiluri Bluetooth
Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth® fără fir,
dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze
anumite profiluri. Această unitate este compatibilă
cu următorul profil.
A2DP (Profil Distribuție Audio Avansată)
Conectarea unităţii şi dispozitivului
Bluetooth
Înainte de a începe procedura de conectare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată în
aparatul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de conectare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Selectaţi funcţia Bluetooth prin folosirea
butonului FUNCTION de pe telecomandă sau F
pe unitate până când funcția este selectată.
“BT” şi apoi “READY” apare în fereastra de afişare.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi efectuarea
operaţiunii de conectare. Atunci când căutaţi
acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă
de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth .Unitatea dvs. apare ca „LG
SOUND BAR (XX:XX)”.
,,Notă
yy XX:XX înseamnă ultimele patru cifre
ale adresei Bluetooth. De exemplu,
dacă aparatul are o adresă Bluetooth
ca 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea “LG
SOUND BAR (F7:08)” pe dispozitivul dvs.
Bluetooth.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv
Bluetooth, unele dispozitive au un mod
diferit de conectare. Introduceți codul
PIN (0000) la nevoie.
3. Când acest aparat este conectat cu succes cu
dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul Bluetooth de
pe unitate se aprinde si apare „PAIRED”.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul
dvs. Bluetooth, consultaţi ghidul de utilizare al
dispozitivului Bluetooth.
3
Operare
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth®
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®.
Ascultarea muzicii stocate pe
dispozitivele Bluetooth
26 Operare
,,Notă
yy Când folosiți tehnologia Bluetooth®, trebuie
să realizați o conexiune între unitate și
dispozitivul Bluetooth cât mai aproape
posibil și păstrați distanța.
Totuși este posibil să nu funcționeze
corespunzător în cazul în care:
-- Există un obstacol între unitate și
dispozitivul Bluetooth.
-- Există un dispozitiv care utilizează aceeași
frecvență ca tehnologia Bluetooth®, cum
ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu
microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
3
yy Această unitate acceptă Bluetooth auto
pairing. Cu toate acestea ea nu funcţionează
în cazurile de mai jos:
Operare
-- Atunci când reporniţi această unitate.
-- Când reveniţi la funcţia Bluetooth după
utilizarea funcţiei LG TV.
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în
care există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth cu
acest aparat.
yy Conectarea este limitată la un dispozitiv
Bluetooth pe o unitate şi multi-conectarea
nu este acceptată.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Vă puteţi bucura de sistemul fără fir, folosind
telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc..
Utilizarea aplicaţiei
Bluetooth
,,Notă
Numai SO Android este disponibil pentru a
utiliza aplicaţia “LG Bluetooth Remote” cu acest
aparat.
Despre aplicaţia “LG Bluetooth
Remote”
Aplicaţia “LG Bluetooth Remote” aduce o serie de
funcţii noi unităţii dvs.
Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se
recomandă descărcarea şi instalarea gratuită a
aplicaţiei “LG Bluetooth Remote”.
Instalarea aplicaţiei “LG
Bluetooth Remote” pe
dispozitivul dvs. Bluetooth
Aplicaţia “LG Bluetooth Remote”poate fi instalată pe
aparatul dvs. Bluetooth în două moduri.
Instalarea aplicaţiei “LG Bluetooth
Remote” cu ajutorul codului QR
1. Instalaţi aplicaţia “LG Bluetooth Remote” cu
codul QR. Utilizaţi software-ul de scanare pentru
a scana codul QR.
yy Cu cât distanța este mai mare între unitate
și dispozitivul Bluetooth, cu atât calitatea
sunetului este mai mică.
yy Conexiunea Bluetooth va fi deconectată
când unitatea este oprită sau dispozitivul
Bluetooth este departe de unitate.
yy Când conexiunea Bluetooth este întreruptă,
conectați din nou dispozitivul Bluetooth la
unitate.
yy Atunci când Bluetooth-ul nu este conectat,
"READY" apare pe afişaj.
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
3. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth are o
aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel
de aplicaţie, puteţi descărca una din “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Operare 27
Instalaţi aplicaţia “LG Bluetooth
Remote” din “Google Android
Market (Google Play Store)”
1. Atingeţi pictograma “Google Android Market
(Google Play Store)”.
2. Tastaţi în bara de căutare “LG Bluetooth Remote”
şi porniţi căutarea.
3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate “LG
Bluetooth Remote” şi porniţi descărcarea
aplicaţiei Bluetooth.
4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs Bluetooth
este echipat cu “Google Android Market
(Google Play Store)”.
Activarea funcţiei Bluetooth
prin aplicaţia “LG Bluetooth
Remote”
Aplicaţia “LG Bluetooth Remote” vă ajută să
conectaţi dispozitivul Bluetooth la aparat.
1. Atingeţi pictograma “LG Bluetooth Remote” de
pe pagina de start pentru a deschide aplicaţia
“LG Bluetooth Remote”, şi treceţi la meniul
principal.
-- S/O Android: Ver 2.3.3 (sau ulterioară)
yy Acest aparat nu acceptă asocierea multiplă.
În cazul în care acest aparat este deja
conectat cu un alt dispozitiv Bluetooth,
deconectaţi acest dispozitiv şi apoi încercaţi
din nou.
yy Dacă utilizaţi pentru funcţionare aplicaţia
"LG Bluetooth Remote", vor exista unele
diferenţe între aplicaţia "LG Bluetooth
Remote" şi telecomanda furnizată. Utilizaţi
telecomanda furnizată după cum aveţi
nevoie.
yy În funcţie de dispozitivul Bluetooth, este
posibil ca aplicaţia “LG Bluetooth Remote” să
nu funcţioneze.
yy După conectarea aplicaţiei “LG Bluetooth
Remote”, muzica poate fi redată de la
aparatul dvs. În acest caz, repetaţi procedura
de conectare.
yy Dacă utilizaţi alte aplicaţii sau schimbaţi
setările pe aparatul dvs. Bluetooth în timpul
aplicaţiei “LG Bluetooth Remote”, aplicaţia
“LG Bluetooth Remote” poate funcţiona
defectuos.
2. Atingeţi [Setare] şi selectaţi aparatul dorit.
yy Dacă aplicaţia “LG Bluetooth Remote”
funcţionează anormal, verificaţi aplicaţia
dvs. Bluetooth şi conectarea aplicaţiei “LG
Bluetooth Remote”, după care încercaţi din
nou conectarea.
3. Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii
pentru modul de întrebuinţare, atingeţi [Setare]
şi [Ajutor].
yy În funcţie de sistemul de operare al
smartphone-ului, pe alocuri funcţionarea “LG
Bluetooth Remote” poate să difere.
yy Dacă selectaţi funcţia Bluetooth după
deconectarea aplicaţiei “LG Bluetooth
Remote”, această unitate şi aparatul dvs.
Bluetooth vor fi asociate automat, dar dvs.
nu veţi putea controla această unitate prin
intermediul aplicaţiei “LG Bluetooth Remote”.
Dacă doriţi să utilizaţi aplicaţia “LG Bluetooth
Remote”, reconectaţi aplicaţia.
yy Chiar dacă conexiunea Bluetooth va
fi deconectată, aplicaţia “LG Bluetooth
Remote” poate fi utilizată în momentul
comutării funcţiei la alte funcţii, exceptând
funcţia LG TV.
3
Operare
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
,,Notă
yy Aplicaţia “LG Bluetooth Remote” va fi
disponibilă pentru următoarele versiuni de
software;
28 Operare
Ajustarea sunetului
Reglaj automat al volumului
Setarea efectului de sunet
Dacă sunetul de ieşire este la un nivel prea ridicat
sau prea scăzut, apăsaţi AUTO VOLUME de pe
telecomandă. Astfel vă puteți bucura de un sunet la
un nivel corespunzător.
Acest sistem dispune de un număr de câmpuri
de sunet surround pre-programat. Puteţi selecta
modul de sunet dorit, utilizând SOUND EFFECT.
Elementele afişate pentru egalizor pot diferi în
funcţie de efectele şi sursele de sunet.
Pe display
Descriere
STD (Standard)
Puteţi beneficia de sunet fără
efect egalizator.
3
Operare
NEWS
Acest program face sunetul
vocii clar, îmbunătăţind
calitatea sunetului.
MUSIC
Puteţi beneficia de un sunet
plăcut şi natural.
CINEMA
Vă puteţi bucura de sunet
surround mai imersiv şi mai
cinematic.
SPORTS
Puteţi beneficia de un sunet
mai dinamic.
BASS
BASS este Suflu bas.
Îmbunătăţiţi înaltele, başii şi
efectul de sunet surround în
timpul redării.
,,Notă
yy În unele moduri surround, este posibil ca
unele difuzoare să nu aibă sunet sau să aibă
un sunet slab. Aceasta depinde de modul
surround şi de sursa audio, nu este un
defect.
yy Ar putea fi necesar să resetaţi modul
surround după ce aţi comutat intrarea,
uneori chiar şi după schimbarea fişierului
sonor.
yy Deoarece această unitate este dotată cu un
efect sonor exclusiv pentru fişierele FLAC,
acest efect apare la redarea unui fişier FLAC.
Această unitate suportă funcţia volum automat
care reglează automat nivelul volumului.
Pentru a anula aceasta funcţie, apăsaţi butonul din
nou .
Ajustarea setărilor nivelului
wooferului
Puteţi regla nivelul de sunet al subwoofer-ului de la
- 40 dB la 6 dB.
1. Apăsaţi WOOFER LEVEL.
2. Apăsaţi VOL o/p pentru a regla nivelul de
sunet al wooferului.
Operare 29
Controlul unui televizor
cu telecomanda
furnizată
Puteţi controla televizorul dvs. folosind butoanele
de mai jos.
AV/INPUT
VOL+
PR/CH
VOL-
PR/CH
Operaţiune
MUTEi
Porneşte sau anulează
volumul televizorului.
AV/INPUT
Comută sursa de intrare TV
între televizor şi alte surse
de intrare.
1 (TV Power)
Porneşte sau opreşte
televizorul.
VOL o/p
Reglează volumul
televizorului.
PR/CH W/S
Scanare în sus sau în jos
prin canalele memorate.
,,Notă
yy În funcţie de unitatea conectată, este
posibil să nu puteţi controla televizorul dvs.,
folosind unele dintre butoane.
yy Telecomanda unităţii poate efectua numai
operaţiunile de bază ale televizorului dvs. Vă
rugăm să utilizaţi telecomanda televizorului
dvs. pentru a vă bucura de funcţiile avansate
ale acestuia.
Aveţi posibilitatea să utilizaţi televizorul cu
telecomanda furnizată.
Dacă televizorul dvs. este listat în tabelul de mai jos,
setaţi codul producătorului corespunzător.
1. În timp ce ţineţi apăsat butonul 1 (TV
Power), şi apăsaţi codul de producător pentru
televizorul dvs., cu ajutorul butoanelor numerice
(consultaţi tabelul de mai jos).
Producător
Numărul de cod
LG
1(Implicit), 2
3
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Operare
Buton
Configurare telecomandă
pentru a controla televizorul
dvs.
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Eliberaţi butonul 1 (TV Power) pentru a finaliza
setarea.
În funcţie de televizorul dvs., este posibil ca unele
sau toate butoanele să nu funcţioneze la TV chiar şi
după introducerea codului producătorului corect.
Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, este posibil
ca numărul de cod setat să fie resetat la setările
implicite. Setaţi numărul de cod corespunzător din
nou.
30 Depanare
Depanare
PROBLÉMA
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
yy Opriţi alimentarea electrică a acestei unităţi şi a aparatului extern conectat (TV,
woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care reporniţi-le.
Unitatea funcţionează
yy Deconectaţi cablul de alimentare de la această unitate şi de la aparatul extern
anormal.
conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercaţi să le
conectaţi din nou.
Nu există curent
yy Cablul de alimentare este deconectat.
Conectaţi cablul de alimentare.
yy Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
yy Sursă de intrare incorectă selectată.
Verificaţi sursa de intrare şi selectaţi sursa de intrare corectă.
Nu există sunet
4
yy Funcţia fără sunet este activată.
Apăsaţi MUTEi sau reglaţi nivelul volumului pentru a anula funcţia fără sunet.
yy La utilizarea conexiunii cu un aparat extern (set top box, aparat Bluetooth, etc.),
reglaţi la aparat nivelul volumului sunetului.
Depanare
yy Cablul de alimentare al subwoofer-ului nu este conectat.
Conectaţi bine cablul de alimentare la priză.
Nu este redat nici un
sunet din subwoofer yy Conexiunea aparatului cu difuzorul se pierde.
Conectaţi unitatea şi subwoofer-ul. (Consultaţi pagina 12)
Fără afişaj
yy Funcţia DISPLAY OFF este activată.
Apăsaţi în mod repetat SLEEP pentru a anula funcţia. (Consultaţi pagina 21)
yy Telecomanda este prea departe de aparat.
Folosiţi telecomanda pe o distanţă de maxim 7 m.
Telecomanda nu
funcţionează corect.
yy Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
Îndepărtaţi obstacolul.
yy Bateriile din telecomandă sunt consumate.
Înlocuiţi bateriile cu altele noi.
yy Verificaţi conectarea aparatului extern, cum ar fi TV-ul, player-ul DVD/Blu-Ray sau
aparatul Bluetooth.
Funcţia AUTO POWER
yy Verificaţi starea SIMPLINK şi opriţi SIMPLINK.
este inoperantă.
yy În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
yy Verificaţi dacă TV-ul dvs. LG sprijină Sincronizare sunet LG.
Sincronizare sunet LG yy Verificaţi conexiunea Sincronizare sunet LG (Optic sau fără fir).
nu funcţionează.
yy Verificaţi setarea sunetului TV-ului dvs. şi a acestei unităţi.
Depanare
PROBLÉMA
31
OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Verificaţi detaliile de mai jos şi reglaţi unitatea în funcţie de ele.
yy Comutaţi statutul [ON] (Pornit) al funcţiei DRC la [OFF] (Oprit) cu ajutorul
telecomenzii.
yy
Când simțiți că
sunetul emis de
unitate este prea mic. yy
Având soundbar-ul conectat la TV, schimbaţi setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEŞIRE
AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a TV-ului de la [PCM] la [AUTO] sau
la [BITSTREAM].
Având soundbar-ul conectat la player, schimbaţi setarea AUDIO DIGITAL OUT
(IEŞIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la
[PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM].
yy Schimbaţi setarea Audio DRC din meniul de configurare a playerului la [OFF]
(Oprit).
4
Depanare
32 Anexă
Védjegyek és licenszek
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
Pentru brevete DTS consultaţi http://patents.
dts.com. Fabricat sub licenţă de DTS Licensing
Limited.DTS, Symbol & DTS și Symbol împreună
sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS 2.0
Channel este marcă comercială ale DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
5
Tehnologia Bluetooth® wireless este un sistem
care permite contactul radio între dispozitivele
electronice.
Anexă
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth®
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®.
Marca si logourile Bluetooth® sunt deţinute de
Bluetooth® SIG, Inc şi orice utilizare a acestor
mărci de către LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale
sunt cele ale proprietarilor respectivi.
HDMI, logo-ul HDMI logo şi Interfaţa Multimedia
High-Definition sunt mărci sau mărci înregistrate
ale HDMI Licensing LLC din Statele Unite şi din
alte ţări.
Anexă 33
Specificaţii
NB5540
General (NB5540)
Cerinţe pentru adaptorul AC
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Consum curent
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Dimensiuni (L x H x A)
(1020 x 35 x 82) mm
Greutate netă (aprox.)
1,86 kg
Temperatura de operare
5 °C la 35 °C (41 °F la 95 °F)
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
Intrări/ieşiri
OPT. IN
3 V (p-p), mufă optică x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm mufă stereo) x 1
HDMI IN
19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 1
HDMI OUT
19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 1
Frecvență disponibilă de eșalonare
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
intrare audio digitală
USB
1,1
Alimentare curent Bus
5 V 0 500 mA
Amplificator
Total
320 W
Faţă
40 W x 2 (8 Ω la 1 kHz)
Surround
40 W x 2 (8 Ω la 1 kHz)
Subwoofer
160 W (3 Ω la 80 Hz)
THD
10 %
Subwoofer fără fir (S54A1-D)
Cerinţe de alimentare
Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Consum curent
Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Tip
1 cale 1 difuzor
Impedanţă
3Ω
Procentaj putere absorbită
160 W
Putere absorbită maximală
Dimensiuni (L x H x A)
320 W
Greutate netă (aprox.)
7,6 kg
(296 x 332 x 296) mm
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
5
Anexă
Versiune
34 Anexă
NB4540
General (NB4540)
Cerinţe pentru adaptorul AC
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Consum curent
Studiaţi eticheta principală de pe unitate.
Dimensiuni (L x H x A)
(840 x 35 x 82) mm
Greutate netă (aprox.)
1,55 kg
Temperatura de operare
5 °C la 35 °C (41 °F la 95 °F)
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
Intrări/ieşiri
OPT. IN
3 V (p-p), mufă optică x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm mufă stereo) x 1
HDMI IN
19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 1
HDMI OUT
19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 1
Frecvență disponibilă de eșalonare
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
intrare audio digitală
USB
5
Versiune
1,1
Alimentare curent Bus
5 V 0 500 mA
Amplificator
Anexă
Total
320 W
Faţă
40 W x 2 (8 Ω la 1 kHz)
Surround
40 W x 2 (8 Ω la 1 kHz)
Subwoofer
160 W (3 Ω la 80 Hz)
THD
10 %
Subwoofer fără fir (S44A1-D)
Cerinţe de alimentare
Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Consum curent
Studiaţi eticheta principală de pe subwoofer.
Tip
1 cale 1 difuzor
Impedanţă
3Ω
Procentaj putere absorbită
160 W
Putere absorbită maximală
Dimensiuni (L x H x A)
320 W
Greutate netă (aprox.)
7,32 kg
(221 x 351,5 x 281) mm
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
Anexă 35
Întreţinere
Manevrarea aparatului
Când se transportă aparatul
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
yy Ştergerea cu o presiune prea mare poate
deteriora suprafaţa.
yy Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material
plastic să vină în contact cu aparatul un timp
îndelungat.
Curăţarea aparatului
5
Anexă
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzenul sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement