LG ND5520 Owner's manual

LG ND5520 Owner's manual
ROMÂNĂ
MANUAL DE UTILIZARE
MUZICĂ ŞI STIL
BOXĂ CU ANDOCARE
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul şi
să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
ND5520
http://www.lg.com
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 1
12. 5. 31. �� 12:23
2
Să începem
Informaţii privind
siguranţa
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta
produsului, care ar putea avea o valoare suficientă
pentru a constitui un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezenţa unor instrucţiuni
importante de operare şi întreţinere
(service) în documentaţia care însoţeşte produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
OBSERVAŢIE: Pentru marcajele de siguranţă
inclusiv identificarea produsului şi alimentarea cu
electricitate, vă rugăm consultaţi eticheta principală
de pe partea de dedesubt a aparatului.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize
sau circuite secundare. Consultaţi pagina de
specificaţii din acest manual de utilizare pentru
mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.
Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite
sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de
alimentare uzate, deteriorate sau cu izolaţia
ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste
situaţii poate provoca electrocutare sau incendiu.
Examinaţi periodic cablul aparatului, iar dacă pare
a fi deteriorat scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi
aparatul şi înlocuiţi cablul cu unul identic, printrun service autorizat. Protejaţi cablul de alimentare
împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic,
cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea
la o uşă sau călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială
ştecărelor, prizelor şi punctului în care cablul iese
din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu
curent, scoateţi ştecărul din priză. Când instalaţi
produsul, asiguraţi-vă că ştecărul este uşor accesibil.
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau
a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi
bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi
paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni
contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru
sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de la punctele
de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Se recomandă să utilizaţi sistemele locale, de
rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatoare.
Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum
ar fi la soare, foc sau similare.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 2
12. 5. 31. �� 12:23
Să începem
3
Evacuarea aparatului vechi
1.Dacă un produs poartă acest simbol
cu o pubelă tăiată, aceasta înseamnă
că produsul respectiv se supune
Directivei europene 2002/96/EC.
Notă a Uniunii Europene pentru produsele
wireless
1
2.Toate aparatele electrice şi electronice
vor fi înlăturate separat de deşeurile
menajere, prin serviciile speciale de
colectare desemnate de autorităţile
guvernamentale sau locale.
Prin prezenta, LG Electronics declară că acest
produs/aceste produse respectă principalele
cerinţe şi alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC şi 2009/125/
EC.
Să începem
3.Evacuarea corectă a vechiului aparat
va ajuta la preîntâmpinarea unor
posibile consecinţe negative pentru
mediu şi pentru sănătatea omului.
Contactaţi următoarea adresă pentru a obţine o
copie a DoC (Declaraţiei de conformitate).
4.Pentru mai multe informaţii detaliate
cu privire la evacuarea vechiului
aparat, contactaţi biroul municipal,
serviciile de eliminare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi cumpărat
produsul.
yy Vă rugăm luaţi în considerare că acesta NU este
un punct de contact al Serviciului Clienţi. Pentru
Informaţii Serviciul Clienţi, consultaţi cardul de
garanţie sau contactaţi furnizorul de la care aţi
achiziţionat acest produs.
Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate
1. Dacă simbolul acestei pubele pe roţi
marcate cu o cruce este ataşat la
bateriile/acumulatoarele produsului
dvs., înseamnă că acestea intră
sub incidenţa Directivei europene
2006/66/EC.
Centrul de Standarde Europene:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Olanda
Pentru utilizare numai în interior.
Declaraţie privind expunerea la radiaţii RF
Acest echipament trebuie instalat şi utilizat
păstrând o distanţă minimă de 20 cm între radiator
şi corpul dvs.
2. Acest simbol poate fi asociat cu
simboluri de elemente chimice
pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine o
cantitate mai mare de 0,0005% de
mercur, 0,002% de cadmiu sau 0,004%
de plumb.
3. Toate bateriile/acumulatoarele
trebuie eliminate separat de deşeurile
menajere municipale prin unităţi de
colectare dedicate, desemnate de
guvern sau de autorităţile locale.
4. Eliminarea corectă a vechiului
dvs. aparat va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor.
5. Pentru informaţii mai detaliate despre
eliminarea vechiului dvs. aparat,
contactaţi biroul local, serviciul de
eliminare a deşeurilor sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 3
12. 5. 31. �� 12:23
4
Cuprins
Cuprins
1
Să începem
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
Informaţii privind siguranţa
Funcţii principale
– Conceput pentru iPod/iPhone/iPad
– Intrare Portabil
– Redare USB
– Alarmă
– Radio (FM)
– Timp de sincronizare
– LG Bluetooth Remote
Accesorii
Introducere
– Simboluri utilizate în acest manual
Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate
– Cerinţe pentru fişierele de muzică
MP3/WMA
– Dispozitive USB compatibile
– Cerinţe pentru dispozitivele USB
Telecomandă
Panoul frontal
Panoul din spate
Panoul de sus
Panoul de control
Conectarea adaptorului pentru priză
Setarea ceasului
– Setarea ceasului în mod automat
– Setarea ceasului în mod manual
6
6
7
8
8
8
9
10
10
10
11
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 4
2
Operare
12
12
12
13
14
20
20
20
20
20
Operaţiuni de bază
– Operaţiuni iPod/iPhone/iPad
– iPod/iPhone/iPad compatibile
– Funcţionare USB
– Pentru a asculta muzică de la aparatul
extern
– Cum se ataşează miezul de ferită
Operaţiuni la radio
– Conectarea antenei
– Utilizarea radioului
– Presetarea posturilor radio
– Ştergerea tuturor posturilor salvate
– Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe
Utilizarea unei tehnologii fără fir Bluetooth
– Pentru a asculta muzică de la un
dispozitiv Bluetooth
– Utilizarea aplicaţiei Bluetooth
Alte funcţii
– Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă
– Activarea şi dezactivarea alarmei
cronometrul
– Oprirea sunetului de alarmă
– Funcţia Snooze
– Reluarea redării
– Redare repetată sau în ordine
aleatorie
– Dimmer
– Setarea opţiunii de oprire automată
– Setarea sunetului
– Oprirea temporară a sunetului
– Încărcarea telefonului dvs. Android
3
Remediere
21
Remediere
4
Anexă
22
22
23
Mărci comerciale şi licenţe
Manevrarea aparatului
Specificaţii
14
15
15
15
15
15
15
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
12. 5. 31. �� 12:23
Să începem
Funcţii principale
Accesorii
Verificaţi şi identificaţi accesoriile livrate.
1
Să începem
Conceput pentru iPod/iPhone/
iPad
Ascultaţi muzică de la iPod/iPhone/iPad cu o simplă
conectare.
Intrare Portabil
5
Telecomandă (1)
Baterie (1)
Adaptor CA (1)
Cablu de alimentare (1)
Antenă FM (1)
Stativ pentru iPad (1)
Ascultaţi muzică la aparatul portabil.
Redare USB
Ascultaţi muzică de la USB cu o simplă conectare.
Alarmă
Setează alarma să pornească la ora pe care o doriţi.
Radio (FM)
Ascultaţi radio.
Timp de sincronizare
Setează automat ceasul acestui aparat prin
conectarea iPod/iPhone/iPad sau prin activarea
conexiunii Bluetooth prin aplicaţia “LG Bluetooth
Remote”.
Inel de ferită (1)
LG Bluetooth Remote
Puteţi manipula această unitate cu iPod touch/
iPhone/iPad sau dispozitivul Android prin
Bluetooth. Această unitate şi telefonul dvs. trebuie
să fie conectate la Bluetooth. Intraţi pe “Apple App
Store” sau “Google Android Market (Google Play
Store)” sau utilizaţi codul QR de mai jos pentru a
căuta aplicaţia “LG Bluetooth Remote”. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi paginile 17-18.
Introducere
Simboluri utilizate în acest
manual
,,Notă
Indică notele speciale şi caracteristicile de
funcţionare.
>>Precauţie
(Android OS)
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 5
(Apple iOS)
Indică precauţiile pentru a preveni posibilele
deteriorări din cauza folosirii improprii.
12. 5. 31. �� 12:23
6
Să începem
Cerinţe pentru fişierele
care pot fi redate
Dispozitive USB compatibile
Cerinţe pentru fişierele de
muzică MP3/WMA
1
Să începem
Compatibilitatea fişierului MP3/WMA cu acest
aparat este limitată astfel :
•
F recvenţa de eşantionare :
în limitele a 32-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA)
•
ata de eşantionare : în limitele a 32-320 kbps
R
(MP3), 40-192 kbps (WMA)
•
Număr maxim de fişiere : Sub 999
•
Extensii de fişiere : “.mp3”/ “.wma”
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 6
•
MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
•
SB Flash Drive :
U
Aparate care sprijină USB 1.1.
•
F uncţia USB a acestui aparat nu suportă toate
dispozitivele USB.
Cerinţe pentru dispozitivele
USB
•
ispozitivele care necesită o instalare
D
suplimentară de program când le conectaţi la
un calculator nu sunt suportate.
•
scoateţi dispozitivul USB când este în
Nu
funcţiune.
•
entru USB cu capacitate mare, căutarea poate
P
dura mai mult de câteva minute.
•
entru a preveni pierderea datelor, faceţi copii
P
de rezervă ale tuturor datelor.
•
acă folosiţi un cablu prelungitor USB sau un
D
hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
•
tilizarea sistemului de fişiere NTFS nu este
U
suportată. (Este suportat numai sistemul de
fişiere FAT (16/32).)
•
nitatea USB nu este suportată dacă numărul
U
total de fişiere este 1000 sau mai mult.
•
iscurile HDD externe, cititoarele de card,
D
dispozitivele cu blocare, dispozitivele USB de tip
hard şi telefoanele mobile nu sunt suportate.
•
ortul USB al aparatului nu poate fi conectat la
P
PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de
stocare.
•
E ste posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu această unitate.
•
ceastă unitate poate încărca, când este pornită,
A
iPod/iPhone prin conectarea la portul USB.
•
ceastă unitate nu poate încărca, când este
A
pornită, iPad prin conectarea la portul USB.
•
ând conectaţi smartphone la portul USB,
C
puteţi să îl încărcaţi numai când unitatea este
pornită. (Unele smartphone nu pot fi încărcate.)
12. 5. 31. �� 12:23
Să începem
Telecomandă
7
Instalarea bateriilor
1. Rotiţi capacul compartimentului bateriei în sens
invers orar folosind o monedă. Apoi scoateţi
capacul compartimentului bateriei.
1
Să începem
2. Introduceţi şi fixaţi bateria cu semnul plus (+)
orientat în aceeaşi direcţie cu semnul plus (+)
de pe capacul compartimentului bateriilor.
1 (POWER) : Comută aparatul pe deschis (ON) sau
pe închis (OFF).
SLEEP : Setează opţiunea de oprire automată.
PFUNCTION : Selectează funcţia şi sursa de intrare.
+/- (Volum) : Reglează volumul difuzoarelor.
SOUND EFFECT : Alege modurile de sunet.
/ (Salt/Căutare) :
-- Salt rapid înapoi sau înainte.
-- Caută o secţiune dintr-un fişier.
(Redare/Pauză) : Porneşte sau întrerupe
redarea.
@ : Anulează sunetul.
h : Selectează modul de redare dorit. (ONE/DIR/
ALL/RAND(RANDOM)/OFF)
FOLDER/PRESET W/S :
-- Selectează dosarul sau fişierul pe care doriţi să-l
redaţi.
-- Alege un număr prestabilit pentru un post radio.
MEMORY :
-- Stochează posturile prestabilite.
-- Şterge posturile prestabilite.
3. Puneţi capacul compartimentului bateriei pe
telecomandă şi rotiţi-l în sens orar pentru a-l
închide.
>>Precauţie
Nu deschideţi capacul compartimentului
bateriei cu ajutorul degetului. Deoarece
unghiile dvs. s-ar putea rupe.
>>Precauţie
Bateria utilizată în acest dispozitiv poate prezenta
un pericol de incendiu sau de arsuri chimice
dacă este tratată necorespunzător. Nu reîncărcaţi,
dezasamblaţi, incineraţi sau expuneţi bateria
căldurii de peste 100 °C (212 °F). Înlocuiţi numai
bateria nr. CR2025. Utilizarea unei alte baterii poate
prezenta un risc de incendiu sau explozie. Aruncaţi
bateriile uzate. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna
copiilor. Nu dezasamblaţi sau aruncaţi bateria în foc.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 7
12. 5. 31. �� 12:23
8
Să începem
Panoul frontal
1
Să începem
a Senzor distanţă
c Panoul de control
b 1
Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).
d Difuzor
Panoul din spate
a Alarm On/Off
- Setează cronometrul de alarmă.
- Opreşte alarma.
- Afişează setarea alarmei.
b Clock
Setează ceasul şi verifică ora.
c FM ANT.
d PORT.IN (3.5 mm)
Ascultaţi muzică din dispozitivul portabil.
e USB Port
Puteţi să redaţi fişiere muzicale conectând
dispozitivul USB.
f DC IN 18 V 02.67 A (intrare adaptor AC)
Panoul de sus
a iPod/iPhone/iPad Dock
Conectează un iPod/iPhone/iPad.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 8
b Android phone Dock (Micro USB)
Conectează telefonul Android.
12. 5. 31. �� 12:23
Să începem
9
Panoul de control
yy Salt/Căutare :
-- Salt rapid înapoi sau înainte.
-- Caută o secţiune dintr-un fişier.
1
Să începem
yy Funcţia de comutare :
yy Redare/Pauză :
Apăsaţi P sau glisaţi cu degetul spre stânga sau
Apăsaţi în centru pentru a reda sau a întrerupe.
dreapta. Selectează funcţia şi sursa de intrare.
(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB)
yy -/+ (Volum) :
Reglează volumul difuzoarelor.
yy Înainte/Înapoi :
-- Selectează dosarul sau fişierul pe care doriţi să-l redaţi.
-- Alege un număr prestabilit pentru un post radio.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 9
12. 5. 31. �� 12:23
10
1
Să începem
Conectarea
adaptorului pentru
priză
Să începem
1. Conectaţi cablul de alimentare CA la o priză de
curent alternativ.
2. Conectaţi cablul adaptorului CA la adaptorul CA
de intrare DC IN.
3. Conectaţi cablul de alimentare CA la o priză
de curent alternativ. Apoi aparatul va trece în
modul standby.
Setarea ceasului
,,Notă
Dacă alimentarea a fost întreruptă sau cablul
de alimentare a fost deconectat, setarea
ceasului este ştearsă.
Setarea ceasului în mod
automat
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că iPod/iPhone/iPad sau
dispozitivul dvs. Android a setat ceasul
corect.
yy În modul standby, ceasul nu va sincroniza
cu iPod/iPhone/iPad sau dispozitivul dvs.
Android.
yy În modul în care ceasul va fi setat automat,
aplicaţia "LG Bluetooth Remote" are
prioritate faţă de sistemul de andocare.
yy Formatul de 24 de ore poate fi setat numai
pentru Android OS.
Setarea ceasului prin sincronizarea
cu iPod/iPhone/iPad dvs
>>Precauţie
Folosiţi doar adaptorul furnizat împreună
cu acest dispozitiv. Nu utilizaţi o sursă de
energie de la alt dispozitiv sau furnizată de
un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de
alimentare sau a unei alte surse de energie
ar putea afecta dispozitivul şi, ca urmare, aţi
pierde garanţia.
Conectaţi ferm iPod/iPhone/iPad dvs. Ora setată în
panoul de control va fi sincronizată cu iPod/iPhone/
iPad.
,,Notă
Ora sincronizată poate fi uşor diferită de cea a
iPod/iPhone/iPad dvs.
Setarea ceasului prin aplicaţia "LG
Bluetooth Remote"
Instalaţi aplicaţia "LG Bluetooth Remote" pe iPod/
iPhone/iPad sau dispozitivul dvs. Android. (vezi
paginile 17-18)
Ora unităţii dvs. va fi sincronizată automat cu
dispozitivul dvs. prin activarea conexiunii Bluetooth
prin aplicaţia "LG Bluetooth Remote".
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 10
12. 5. 31. �� 12:23
Să începem
11
Setarea ceasului în mod
manual
Dacă este necesar, puteţi seta ceasul manual.
2. Apăsaţi
/
pentru a selecta formatul 12/24
h.
-- 12:00 (pentru afişare PM) sau 0:00 (pentru
afişarea în formatul 24 h)
1
Să începem
1. Ţineţi apăsat Clock pe panoul din spate timp de
două secunde.
-- Cifrele ceasului încep să clipească.
3. Apăsaţi
.
-- Cifrele orei încep să clipească.
4. Apăsaţi
/
pentru a seta ora.
5. Apăsaţi
.
-- Cifrele minutelor încep să clipească.
6. Apăsaţi
7. Apăsaţi
/
.
pentru a seta minutele.
,,Notă
Dacă doriţi să resetaţi ceasul, repetaţi paşii 1-7.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 11
12. 5. 31. �� 12:23
12
Operare
Operaţiuni de bază
Operaţiuni iPod/iPhone/iPad
2
Puteţi să vă bucuraţi de sunetul care provine de
la iPod/iPhone/iPad dvs. prin intermediul acestei
unităţi. Pentru detalii despre iPod/iPhone/iPad,
consultaţi Ghidul de utilizare al iPod/iPhone/iPad
dvs.
Operare
,,Notă
Pentru
Căutare
Procedaţi astfel
Ţineţi apăsat
/
în timpul
redării şi eliberaţi-l în punctul de
unde doriţi să ascultaţi.
iPod/iPhone/iPad compatibile
Acest aparat acceptă modelele, după cum urmează ;
yy iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
yy iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
Pentru a asigura stabilitatea iPad, montaţi
suportul din dotare înainte de a andoca iPad.
yy iPhone 3G / iPhone 3GS
yy iPhone 4 / iPhone 4S
yy iPad / iPad 2
,,Notă
yy Mesajul de eroare “ERROR” apare când :
1. Conectaţi ferm iPod/iPhone/iPad dvs. Când
această unitate este conectată la reţea iPod/
iPhone/iPad dvs. porneşte automat şi începe să
se reîncarce chiar şi în modul standby.
-- iPod/iPhone/iPad dvs. este conectat
necorespunzător.
-- această unitate recunoaşte iPod/iPhone/
iPad dvs. ca un dispozitiv necunoscut.
-- acumulatorul iPod/iPhone/iPad dvs. este
foarte slab.
/ Acumulatorul trebuie încărcat.
/ Dacă încărcaţi acumulatorul în timp ce
iPod/iPhone/iPad dvs. are foarte puţină
energie, încărcarea poate dura mai mult
timp.
yy Nu puteţi controla iPod/iPhone/iPad dvs.
din această unitate datorită unei defecţiuni
a iPod/iPhone/iPad.
2. Apăsaţi PFUNCTION sau P pentru a
selecta funcţia IPOD.
Pentru
Procedaţi astfel
Redare
Apăsaţi
Pauză
În timpul redării, apăsaţi
Salt
În timpul redării, apăsaţi
/
pentru a merge la următorul fişier
sau pentru a reveni la începutul
fişierului curent.
Apăsaţi
în timpul redării de
două ori scurt pentru a trece la
fişierul anterior.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 12
yy În funcţie de versiunea software-ului iPod/
iPhone/iPad dvs., s-ar putea să nu puteţi
comanda iPod/iPhone/iPad dvs. de la
această unitate. Vă recomandăm să instalaţi
ultima versiune a software-ului.
yy Dacă utilizaţi o aplicaţie, efectuaţi un apel
sau trimiteţi şi primiţi mesaje text SMS pe
iPod touch/iPhone/iPad, deconectaţi-l de la
suportul de andocare pentru iPod/iPhone/
iPad al aparatului şi apoi utilizaţi-l.
yy Dacă aveţi probleme cu iPod/iPhone/iPad,
vă rugăm să vizitaţi site-ul www.apple.com/
support.
yy iPod touch, iPhone şi iPad au diferenţe de
funcţionare faţă de iPod. Este posibil să aveţi
nevoie de control suplimentar pentru a le
utiliza împreună cu unitatea. (de ex., „slide to
unlock”)
12. 5. 31. �� 12:23
Operare
Funcţionare USB
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectaţi funcţia USB apăsând butonul
PFUNCTION sau P.
13
,,Notă
yy Dacă schimbaţi în timpul redării către o altă
funcţie, apoi reveniţi la funcţia USB şi apăsaţi
, puteţi asculta muzică de la
apoi pe
ultimul punct de redare.
yy Timpul de redare este afişat până la 59 de
minute şi 59 secunde.
yy Dosare/Fişiere USB sunt recunoscute
precum mai jos.
2
Operare
,,Notă
Scoaterea dispozitivului USB din aparat.
1. Alegeţi o funcţie diferită/ un mod diferit.
2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.
Pentru
Procedaţi astfel
Redare
Apăsaţi
Pauză
În timpul redării, apăsaţi
Salt
În timpul redării, apăsaţi
/
pentru a merge la următorul fişier
sau pentru a reveni la începutul
fişierului curent.
Apăsaţi
în timpul redării de
două ori scurt pentru a trece la
fişierul anterior.
Căutare
Ţineţi apăsat
/
în timpul
redării şi eliberaţi-l în punctul de
unde doriţi să ascultaţi.
yy Dacă nu există nici un fişier într-un dosar,
dosarul nu va apărea.
yy Dosarele vor fi afişate în ordinea de mai jos;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER 7
FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6
yy Fişierele vor fir redate unul după altul de la
$ fişierul nr. 1 la $ fişierul nr. 14.
yy Fişierele şi dosarele vor fi prezentate în
ordinea înregistrării şi pot fi prezentate
diferit în funcţie de circumstanţele de
înregistrare.
yy *ROOT : Primul ecran pe care îl puteţi vedea
atunci când calculatorul recunoaşte USB-ul
este “ROOT”.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 13
12. 5. 31. �� 12:23
14
Operare
Pentru a asculta muzică de la
aparatul extern
Cum se ataşează miezul de
ferită
Aparatul poate fi folosit pentru redarea muzicii de
pe aparate externe. (Cablul portabil nu este furnizat
cu aparatul acesta ca accesoriu.)
Trebuie să ataşaţi miezul (livrat împreună cu
modelul achiziţionat de dvs.) pentru a reduce sau
elimina interferenţele electrice.
1. Apăsaţi opritorul [a] inelului de ferită pentru a se
deschide.
2
MP3 sau PMP etc.
2. Înfăşuraţi o dată cablul portabil în jurul miezului
de ferită.
Operare
3. Închideţi inelul de ferită până auziţi un clic.
1. Conectaţi aparatul extern la conectorul PORT.
IN al aparatului.
2. Porniţi aparatul apăsând 1.
3. Selectaţi funcţia PORT (PORTABLE) apăsând
butonul PFUNCTION sau P.
4. Porniţi aparatul extern şi începeţi redarea.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 14
12. 5. 31. �� 12:23
Operare
Operaţiuni la radio
15
Presetarea posturilor radio
Puteţi memora până la 10 posturi FM presetate.
Înainte de a regla, asiguraţi-vă că aţi dat volumul
încet.
Conectarea antenei
Conectaţi antena cu fir FM la conectorul de antenă
FM.
1. Apăsaţi în mod repetat PFUNCTION sau P
până când apare FM în panoul de control.
2. Selectaţi frecvenţa dorită utilizând
/
.
3. Apăsaţi MEMORY. Numărul prestabilit va clipi în
panoul de control.
5. Apăsaţi MEMORY. Postul este memorat.
2
Operare
4. Apăsaţi FOLDER/PRESET W/S pentru a
selecta numărul prestabilit dorit.
6. Repetaţi paşii de la 2 la 5 pentru a memora alte
posturi.
Apăsaţi FOLDER/PRESET W/S pentru a selecta un
post presetat.
Ştergerea tuturor posturilor
salvate
Ţineţi apăsat MEMORY timp de două secunde.
"CLR" va clipi. Apăsaţi din nou MEMORY. Apoi toate
posturile salvate sunt şterse.
Utilizarea radioului
1. Apăsaţi în mod repetat PFUNCTION sau
P până când apare FM pe panoul de control.
Ultimul post recepţionat este acordat.
2. Acord automat : Ţineţi apăsat
/
timp de
circa 2 secunde până când indicele de frecvenţă
începe să se schimbe, apoi eliberaţi butonul.
Căutarea se opreşte când aparatul prinde un
post.
Acord manual : Apăsaţi
/
în mod repetat.
3. Ajustaţi volumul apăsând -/+ (Volum).
Îmbunătăţirea recepţiei FM
slabe
Apăsaţi
. Acesta va trece tunerul de pe stereo
pe mono şi, în general, va îmbunătăţi recepţia.
,,Notă
•• În cazul în care toate posturile au fost deja
presetate, "FULL" va apărea pentru un
moment pe panoul de control şi apoi va
clipi un număr de presetare.
•• Deşi toate staţiile au fost presetate, puteţi
prestabili un post prin suprascrierea postului
anterior.
•• Nu puteţi şterge posturile presetate unul
câte unul.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 15
12. 5. 31. �� 12:23
16
Operare
Utilizarea unei
tehnologii fără fir
Bluetooth
Despre Bluetooth
2
Bluetooth® este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
Operare
Raza disponibilă este de aproximativ 10 metri.
(Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care
conexiunea are interferenţe de la alte dispozitive
electronice sau conectaţi Bluetooth în alte camere.)
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth®
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®.
Dispozitive disponibile: Telefon mobil, MP3, Laptop,
PDA.
Profiluri Bluetooth
Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth fără fir,
dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze
anumite profiluri. Această unitate este compatibilă
cu următorul profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Pentru a asculta muzică de la
un dispozitiv Bluetooth
Înainte de a începe procedura de conectare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată în
aparatul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de conectare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Selectaţi funcţia Bluetooth utilizând
PFUNCTION sau P.
În panoul de control apare “BT” şi “BT READY”.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi efectuarea
operaţiunii de conectare. Atunci când căutaţi
acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă
de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca “LG
AUDIO ND5520”.
3. Introduceţi codul PIN.
Cod PIN : 0000
4. Când acest aparat este corect sincronizat cu
dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul Bluetooth
de pe unitate se aprinde şi în panoul de control
apare "PAIR".
,,Notă
În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
conectare.
5. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul
dvs.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 16
12. 5. 31. �� 12:23
Operare
,,Notă
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în
care există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth cu
acest aparat.
yy Conectarea este limitată la un dispozitiv
Bluetooth pe o unitate şi multi-conectarea
nu este acceptată.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Atunci când Bluetooth nu este conectat, “BT”
şi "BT READY" apar pe panoul de control.
Utilizarea aplicaţiei Bluetooth
Despre aplicaţia “LG Bluetooth
Remote”
Aplicaţia “LG Bluetooth Remote” aduce o serie de
funcţii noi unităţii dvs.
Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se
recomandă descărcarea şi instalarea gratuită a
aplicaţiei “LG Bluetooth Remote”.
Instalarea aplicaţiei “LG Bluetooth
Remote” pe dispozitivul dvs
Bluetooth
2
Operare
yy Deşi distanţa dintre Bluetooth şi set este mai
mică de 10 m, există obstacole între cele
două, şi dispozitivul Bluetooth nu poate fi
conectat.
17
1. Instalaţi aplicaţia "LG Bluetooth Remote" cu
ajutorul codului QR. Utilizaţi software-ul de
scanare pentru a scana codul QR .
yy Conectarea va fi deconectată când apar
defecţiuni electrice din cauza dispozitivelor
ce folosesc aceeaşi frecvenţă, cum ar fi
echipamente medicale, microunde sau
dispozitive fără fir LAN.
yy Conectarea va fi deconectată când cineva
stă şi întrerupe comunicarea dintre
dispozitivul Bluetooth şi player.
yy Dacă distanţa dintre Bluetooth şi unitate
este tot mai mare, calitatea sunetului este
tot mai slabă. Conexiunea se va întrerupe
când spaţiul dintre Bluetooth şi unitate iese
din raza de acţiune a Bluetooth.
yy Dispozitivul cu tehnologie fără fir Bluetooth
este deconectat, dacă opriţi unitatea
principală sau puneţi dispozitivul departe
de unitatea principală la mai mult de 10m.
yy Dacă dispozitivul Bluetooth este deconectat,
trebuie să conectaţi dispozitivul Bluetooth
cu unitatea dvs.
(Android OS)
(Apple iOS)
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
3. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth are o
aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel
de aplicaţie, puteţi descărca una din “Apple
App Store” sau “Google Android Market
(Google Play Store)”.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 17
12. 5. 31. �� 12:23
18
Operare
Instalarea aplicaţiei “LG Bluetooth
Remote” prin andocarea iPod/
iPhone/iPad dvs. la unitatea aceasta
1. Conectaţi iPod/iPhone/iPad dvs. la sistemul de
andocare pentru iPod/iPhone/iPad. Fereastra
de afişare pentru descărcarea aplicaţiei “LG
Bluetooth Remote” va fi conectată automat
(numai pentru Apple iOS).
2
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
Operare
3. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
Instalarea aplicaţiei "LG Bluetooth
Remote" prin "Apple App Store" sau
"Google Android Market (Google
Play Store)"
1. Atingeţi pictograma "Apple App Store" sau
pictograma "Google Android Market (Google
Play Store)".
2. Tastaţi în bara de căutare “LG Bluetooth Remote”
şi porniţi căutarea.
3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate “LG
Bluetooth Remote” şi porniţi descărcarea
aplicaţiei Bluetooth.
4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
echipat cu "Apple App Store" sau "Google
Android Market (Google Play Store)".
Activarea funcţiei Bluetooth prin
aplicaţia “LG Bluetooth Remote”
Aplicaţia “LG Bluetooth Remote” vă ajută să
conectaţi dispozitivul Bluetooth la unitate.
1. Atingeţi pictograma “LG Bluetooth Remote” de
pe pagina de start pentru a deschide aplicaţia
“LG Bluetooth Remote”, şi treceţi la meniul
principal.
,,Notă
yy Dacă andocați iPod/iPhone/iPad la această
unitate în timp ce iPod/ iPhone/iPad
este conectat la aceasta prin conexiune
Bluetooth, conexiunea Bluetooth va fi
dezactivată.
yy În cazul în care această unitate este în
modul BT şi vă conectaţi iPod/iPhone/
iPad la această unitate, după conectarea
iPod/iPhone/iPad dvs. la această unitate
de conexiune Bluetooth, funcţia este
comutată automat la modul IPOD. Dacă
vă deconectaţi apoi iPod/iPhone/iPad de
la această unitate, acesta este conectat
automat la această unitate de conexiune
Bluetooth.
yy Conexiunea Bluetooth a iPod/ iPhone/iPad
nu este activă cât timp iPod/iPhone/iPad
este andocat la această unitate.
yy Acest aparat nu acceptă asocierea multiplă.
În cazul în care această unitate este deja
conectată cu un alt dispozitiv Bluetooth,
deconectaţi acest dispozitiv şi apoi încercaţi
din nou.
yy Dacă utilizaţi pentru funcţionare aplicaţia
"LG Bluetooth Remote", vor exista unele
diferenţe între aplicaţia "LG Bluetooth
Remote" şi telecomanda furnizată. Utilizaţi
telecomanda furnizată după cum aveţi
nevoie.
yy În funcţie de dispozitivul Bluetooth, este
posibil ca aplicaţia "LG Bluetooth Remote"
să nu funcţioneze.
yy Aplicaţia "LG Bluetooth Remote" pentru
Apple iOS este uşor diferită de cea
pentru sistemul de operare Android.
yy Conexiunea pe care aţi făcut-o poate fi
deconectată dacă selectaţi o altă aplicaţie
sau schimbaţi setarea dispozitivului
conectat prin aplicaţia "LG Bluetooth
Remote". În acest caz, vă rugăm să verificaţi
starea conexiunii.
2. Atingeţi [Setting] şi selectaţi unitatea dorită.
3. Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii
pentru modul de întrebuinţare, atingeţi [Setting]
şi [Help].
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 18
12. 5. 31. �� 12:23
Operare
Alte funcţii
Folosirea aparatului ca ceas cu
alarmă
1. Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul corect. (Consultaţi
"Setarea ceasului" de la paginile 10-11.)
2. Ţineţi apăsat Alarm On/Off de pe panoul din
spate.
4. Setarea "ON (Time)" este afişată.
Setarea orei clipeşte. Apăsaţi
/
pentru a
selecta ora şi apoi apăsaţi
pentru a salva.
5. Setarea minutelor clipeşte. Apăsaţi
/
pentru a selecta minutele şi apoi apăsaţi
pentru a salva.
6. Setarea volumului clipeşte. Apăsaţi
/
pentru a selecta volumul şi apoi apăsaţi
pentru a salva.
,,Notă
•• Funcţia de alarmă funcţionează numai
atunci când unitatea este oprită.
•• Puteţi verifica setarea apăsând de două ori
Alarm On/Off pe panoul din spate.
•• Dacă doriţi să resetaţi alarma, repetaţi paşii
2-6.
Activarea şi dezactivarea
alarmei cronometrul
Oprirea sunetului de alarmă
-- Atunci când alarma sună, apăsaţi Alarm On/Off
pe panoul din spate sau apăsaţi 1.
-- Alarma se opreşte dar setările de alarmă rămân.
,,Notă
•• Dacă nu setaţi ceasul pe iPod/iPhone/iPad
dvs., unitatea nu va sincroniza ora cu iPod/
iPhone/iPad dvs.
•• Dacă deconectaţi cablul de alimentare de
la priză, setarea efectuată a alarmei nu va fi
memorată.
•• După setarea ceasului, puteţi seta funcţia de
alarmă.
•• Dacă nu apăsaţi nici un buton timp de 30
de minute după ce alarma se stinge, aceasta
se va opri automat.
•• Dacă
setaţi ora şi alarma, puteţi verifica
timpul şi pictograma de alarmă “ “ prin
apăsarea butonului Alarm On/Off deşi
unitatea se află în modul standby.
•• Dacă timpul setat a trecut, aparatul va porni
automat.
•• Puteţi seta numai formatul de 12 de ore.
(pentru afişare PM)
Funcţia Snooze
Funcţia Snooze vă trezeşte la fiecare 10 minute
dacă atingeţi oriunde panoul de control în timp ce
alarma este activă.
“ZZZ” apare şi “ ” clipeşte. Pentru a anula funcţia
Snooze, apăsaţi Alarm On/Off sau 1.
Reluarea redării
Aparatul memorează punctul unde aţi apăsat
. Apăsaţi
pentru a relua redarea.
Apăsaţi în mod repetat Alarm On/Off pe
panoul din spate pentru a activa sau a dezactiva
cronometrul.
Redare repetată sau în ordine
aleatorie
-- Dacă cronometrul este activat, “ ” va fi afişat.
-- Dacă cronometrul este dezactivat, “ ” nu va fi
afişat.
Apăsaţi în mod repetat h. Fişierul curent va fi
redat repetat sau în ordine aleatorie. (ONE/DIR/ALL/
RAND(RANDOM)/OFF)
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 19
2
Operare
3. Sursele pentru setarea sunetelor de alarmă
clipesc. (FM (Tuner)/USB/IPOD). În timp ce
fiecare dintre sursele de sunet clipesc,
selectaţi-o pe acea dorită apăsând
. Dacă
selectaţi modul FM (Tuner), puteţi selecta staţia
presetată apăsând
/ .
19
12. 5. 31. �� 12:23
20 Operare
2
Dimmer
Oprirea temporară a sunetului
Apăsaţi SLEEP o dată. Panoul de control se va
întuneca pe jumătate. Pentru a anula, apăsaţi SLEEP
în mod repetat până când panoul de control se va
lumina.
Apăsaţi @ pentru oprirea sunetului. Puteţi opri
sunetul pentru a răspunde de exemplu la telefon.
Şi "MUTE" va apărea în panoul de control. Pentru a
anula funcţia mute, apăsaţi @ din nou sau reglaţi
nivelul volumului apăsând +/-(Volum).
Setarea opţiunii de oprire
automată
Operare
În timp ce ascultaţi muzică sau radio, apăsaţi
SLEEP în mod repetat pentru a selecta timpul de
amânare între 10 şi 180 de minute. După trecerea
timpului respectiv, aparatul se va opri. (Puteţi vedea
următoarea ordine 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 ->
70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
Pentru a anula funcţia de somn, apăsaţi SLEEP
în mod repetat până când panoul de control se va
lumina.
,,Notă
•• Puteţi verifica timpul rămas înainte ca
aparatul să se oprească, apăsând SLEEP.
•• Funcţia „Sleep” va fi disponibilă după funcţia
dimmer.
Încărcarea telefonului dvs.
Android
,,Notă
•• Prin andocarea telefonului Android, această
unitate poate numai să îl încarce.
•• Vă puteţi bucura de muzica dvs. de pe
dispozitivul Android prin Bluetooth.
Pentru a încărca telefonul Android, trebuie să-l
conectaţi în staţia de andocare pentru telefoanele
Android.
1. Verificaţi orientarea conectorului micro USB pe
telefonul dvs. Android.
Setarea sunetului
Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de
sunet pre-programate. Puteţi selecta modul de
sunet dorit, utilizând SOUND EFFECT.
Elementele afişate pentru egalizor pot diferi în
funcţie de efectele şi sursele de sunet.
Pe display
Descriere
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Acest program îi conferă sunetului
o atmosferă entuziastă, dându-vă
senzaţia că vă aflaţi la un adevărat
concert rock, pop, jazz sau clasic.
Puteţi beneficia de sunet
fără efect egalizator.
BYPASS
,,Notă
Este posibil să fie necesară resetarea modului
de sunet, după schimbarea racordului, uneori
şi după ce fişierul sonor a fost schimbat.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 20
2. Conectaţi-vă telefonul Android în staţia de
andocare pentru telefonul Android.
,,Notă
În funcţie de poziţia şi orientarea conectorului
micro USB al telefonului dvs. Android,
conectaţi-l în poziţia portret sau peisaj.
12. 5. 31. �� 12:23
3
Remediere
Remediere
21
Remediere
Problema
Nu există curent.
Cauze & Remedieri
yy Conectaţi cablul de alimentare.
yy Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
yy Apăsaţi PFUNCTION sau P şi verificaţi funcţia selectată.
Nu se aude sunet.
yy Reglaţi volumul.
yy Verificaţi dacă sunetul unităţii este oprit.
Posturile radio nu pot fi
recepţionate bine.
Ceasul nu este afişat.
yy Efectuaţi acordul manual al postului.
Conectaţi iPod/iPhone/iPad corect la unitate.
yy Alimentarea a fost întreruptă sau cablul de alimentare a fost debranşat.
yy Resetaţi ceasul (detalii pag. 10-11).
Panoul de control nu
este luminos.
Verificaţi ca funcţia dimmer să fie activată.
Telecomanda nu
funcţionează correct.
Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 21
3
yy Presetaţi câteva posturi de radio, detalii pe page 15.
Remediere
iPod/iPhone/iPad nu
funcţionează.
yy Reglaţi frecvenţa.
12. 5. 31. �� 12:23
4
Anexă
22 Anexă
Mărci comerciale şi
licenţe
Manevrarea aparatului
În timpul transportului
“Fabricat pentru iPod,” “Fabricat pentru iPhone” şi
“Fabricat pentru iPad” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost creat special pentru conexiune
la iPod, iPhone sau iPad şi a fost certificat de
dezvoltator pentru a îndeplini standardele de
performanţă Apple. Apple nu este responsabilă
pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru
respectarea standardelor de siguranţă şi
reglementare. Vă rugăm să reţineţi că utilizarea
acestui accesoriu cu iPod, iPhone sau iPad poate
afecta performanţele wireless.
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora
suprafaţa.
Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic să
vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.
Curăţarea aparatului
4
Anexă
Tehnologia fără fir Bluetooth® este un sistem
care permite contactul radio dintre dispozitive
electronice într-o rază maximă de 10 metri.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth®
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®.
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Marca şi logo-urile Bluetooth® sunt deţinute de
Bluetooth® SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci
de către LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale sunt
cele ale proprietarilor respectivi.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 22
12. 5. 31. �� 12:23
Anexă 23
Specificaţii
General
Cerinţe pentru adaptorul
AC
DC 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consum curent
48 W
Dimensiuni (L x H x A)
(436 x 152 x 115) mm
Greutate netă (aprox.)
2.3 kg
Temperatura de operare
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
USB/Micro USB
5V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad
5V 0 2.1 A
Intrări
PORT. IN
0.5 Vrms (3,5 mm mufă stereo)
Interval de frecvenţe FM
între 87.5 şi 108.0 MHz sau între 87.50 şi 108.00 MHz
4
Anexă
Radio
Amplificator
Putere ieşire
15 W X 2 ch (8 Ω la 1 kHz)
T.H.D
10 %
Difuzoare
Tip
incorporate
Impedanţă nominală
8Ω
Procentaj putere absorbită
15 W
Putere absorbită maximală
30 W
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 23
12. 5. 31. �� 12:23
ND5520-FM.BHUNLLK_ROM.indd 24
12. 5. 31. �� 12:23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement