LG ND8520 Manualul proprietarului

LG ND8520 Manualul proprietarului
ROMÂNĂ
MANUAL DE UTILIZARE
MUZICĂ ŞI STIL
BOXĂ CU ANDOCARE
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul şi
să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
ND8520
http://www.lg.com
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 1
12. 6. 14. �� 2:40
2
Să începem
Informaţii privind
siguranţa
1
Să începem
PRECAUŢII
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE
ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU
PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE
CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
Acest fulger cu simbolul săgeţii
încadrat într-un triunghi echilateral
este destinat să alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta
produsului, care ar putea avea o valoare suficientă
pentru a constitui un risc de electrocutare.
Semnul de exclamare încadrat
într-un triunghi echilateral este
destinat să alerteze utilizatorul cu
privire la prezenţa unor instrucţiuni
importante de operare şi întreţinere
(service) în documentaţia care însoţeşte produsul.
ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU
SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST
PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.
ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament întrun spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un
element similar.
PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare
Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie
amplasate pe un circuit dedicat;
Aceasta înseamnă ca un circuit electric să
alimenteze doar acest aparat, fără alte prize
sau circuite secundare. Consultaţi pagina de
specificaţii din acest manual de utilizare pentru
mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele.
Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite
sau deteriorate, prelungitoarele, cablurile de
alimentare uzate, deteriorate sau cu izolaţia
ruptă sunt periculoase. Oricare dintre aceste
situaţii poate provoca electrocutare sau incendiu.
Examinaţi periodic cablul aparatului, iar dacă pare
a fi deteriorat scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi
aparatul şi înlocuiţi cablul cu unul identic, printrun service autorizat. Protejaţi cablul de alimentare
împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic,
cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea
la o uşă sau călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială
ştecărelor, prizelor şi punctului în care cablul iese
din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu
curent, scoateţi ştecărul din priză. Când instalaţi
produsul, asiguraţi-vă că ştecărul este uşor accesibil.
Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un
acumulator portabil.
Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau
a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateţi
bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi
paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni
contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru
sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de la punctele
de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Se recomandă să utilizaţi sistemele locale, de
rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatoare.
Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum
ar fi la soare, foc sau similare.
PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie
aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de
flori.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 2
12. 6. 14. �� 2:40
Să începem
3
Evacuarea aparatului vechi
Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate
1. Dacă simbolul acestei pubele pe roţi
marcate cu o cruce este ataşat la
bateriile/acumulatoarele produsului
dvs., înseamnă că acestea intră
sub incidenţa Directivei europene
2006/66/EC.
2. Acest simbol poate fi asociat cu
simboluri de elemente chimice
pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine
o cantitate mai mare de 0,0005%
de mercur, 0,002% de cadmiu sau
0,004% de plumb.
3. Toate bateriile/acumulatoarele
trebuie eliminate separat de
deşeurile menajere municipale
prin unităţi de colectare dedicate,
desemnate de guvern sau de
autorităţile locale.
4. Eliminarea corectă a vechiului
dvs. aparat va ajuta la prevenirea
potenţialelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor.
5. Pentru informaţii mai detaliate
despre eliminarea vechiului dvs.
aparat, contactaţi biroul local,
serviciul de eliminare a deşeurilor
sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 3
Notă a Uniunii Europene pentru produsele
wireless
1
Prin prezenta, LG Electronics declară că acest
produs/aceste produse respectă principalele
cerinţe şi alte prevederi relevante ale Directivei
1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC şi
2009/125/EC.
Să începem
1.Dacă un produs poartă acest simbol
cu o pubelă tăiată, aceasta înseamnă
că produsul respectiv se supune
Directivei europene 2002/96/EC.
2.Toate aparatele electrice şi
electronice vor fi înlăturate separat
de deşeurile menajere, prin serviciile
speciale de colectare desemnate
de autorităţile guvernamentale sau
locale.
3.Evacuarea corectă a vechiului aparat
va ajuta la preîntâmpinarea unor
posibile consecinţe negative pentru
mediu şi pentru sănătatea omului.
4.Pentru mai multe informaţii
detaliate cu privire la evacuarea
vechiului aparat, contactaţi biroul
municipal, serviciile de eliminare a
deşeurilor sau magazinul de unde
aţi cumpărat produsul.
Contactaţi următoarea adresă pentru a obţine o
copie a DoC (Declaraţiei de conformitate).
Centrul de Standarde Europene:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Olanda
yy Vă rugăm luaţi în considerare că acesta NU
este un punct de contact al Serviciului Clienţi.
Pentru Informaţii Serviciul Clienţi, consultaţi
cardul de garanţie sau contactaţi furnizorul de
la care aţi achiziţionat acest produs.
Pentru utilizare numai în interior.
Declaraţie privind expunerea la radiaţii RF
Acest echipament trebuie instalat şi utilizat
păstrând o distanţă minimă de 20 cm între
radiator şi corpul dvs.
12. 6. 14. �� 2:40
4
Cuprins
Cuprins
2
Operare
1
Să începem
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
Informaţii privind siguranţa
Funcţii principale
– Conceput pentru iPod/iPhone/iPad
– AirPlay®
– Intrare Portabil
– Redare USB
– Alarmă
– Radio (FM)
– Timp de sincronizare
– LG Bluetooth Remote
Accesorii
Introducere
– Simboluri utilizate în acest manual
Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate
– Cerinţe pentru fişierele de muzică
MP3/WMA
– Dispozitive USB compatibile
– Cerinţe pentru dispozitivele USB
Telecomandă
Panoul frontal
Panoul din spate
Panoul de sus
Cum se ataşează miezul de ferită
Panoul de control
Setarea ceasului
– Setarea ceasului în mod automat
– Setarea ceasului în mod manual
12
12
12
13
23
24
30
30
30
30
Operaţiuni de bază
– Operaţiuni iPod/iPhone/iPad
– iPod/iPhone/iPad compatibile
– Utilizarea AirPlay
– Funcţionare USB
– Pentru a asculta muzică de la aparatul
extern
Operaţiuni la radio
– Conectarea antenei
– Utilizarea radioului
– Presetarea posturilor radio
– Ştergerea tuturor posturilor salvate
– Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe
Utilizarea unei tehnologii fără fir Bluetooth
– Pentru a asculta muzică de la un
dispozitiv Bluetooth
– Utilizarea aplicaţiei Bluetooth
Alte funcţii
– Folosirea aparatului ca ceas cu alarmă
– Activarea şi dezactivarea alarmei
cronometrul
– Oprirea sunetului de alarmă
– Funcţia Snooze
– Reluarea redării
– Redare repetată sau în ordine
aleatorie (numai pentru USB)
– Dimmer
– Setarea opţiunii de oprire automată
– Setarea sunetului
– Oprirea temporară a sunetului
3
Remediere
31
Remediere
4
Anexă
32
32
33
Mărci comerciale şi licenţe
Manevrarea aparatului
Specificaţii
6
6
7
8
8
9
9
10
11
11
11
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 4
25
25
25
25
25
25
26
26
27
29
29
29
29
29
29
30
12. 6. 14. �� 2:40
Să începem
Funcţii principale
Accesorii
Verificaţi şi identificaţi accesoriile livrate.
1
Să începem
Conceput pentru iPod/iPhone/
iPad
Ascultaţi muzică de la iPod/iPhone/iPad cu o simplă
conectare.
AirPlay®
5
Telecomandă (1)
Baterie (1)
Antenă FM (1)
Stativ pentru iPad (1)
Intrare Portabil
Ascultaţi muzică la aparatul portabil.
Redare USB
Ascultaţi muzică de la USB cu o simplă conectare.
Alarmă
Setează alarma să pornească la ora pe care o doriţi.
Radio (FM)
Inel de ferită (1)
Ascultaţi radio.
Timp de sincronizare
Setează automat ceasul acestui aparat prin
conectarea iPod/iPhone/iPad sau prin activarea
conexiunii Bluetooth prin aplicaţia “LG Bluetooth
Remote”.
LG Bluetooth Remote
Puteţi manipula această unitate cu iPod touch/
iPhone/iPad sau dispozitivul Android prin
Bluetooth. Această unitate şi telefonul dvs. trebuie
să fie conectate la Bluetooth. Intraţi pe “Apple App
Store” sau “Google Android Market (Google Play
Store)” sau utilizaţi codul QR de mai jos pentru a
căuta aplicaţia “LG Bluetooth Remote”. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi paginile 27-28.
(Android OS)
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 5
Introducere
Simboluri utilizate în acest
manual
,,Notă
Indică notele speciale şi caracteristicile de
funcţionare.
>>Precauţie
Indică precauţiile pentru a preveni posibilele
deteriorări din cauza folosirii improprii.
(Apple iOS)
12. 6. 14. �� 2:40
6
Să începem
Cerinţe pentru fişierele
care pot fi redate
Dispozitive USB compatibile
Cerinţe pentru fişierele de
muzică MP3/WMA
1
Să începem
Compatibilitatea fişierului MP3/WMA cu acest
aparat este limitată astfel :
•
F recvenţa de eşantionare :
în limitele a 32-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA)
•
ata de eşantionare : în limitele a 32-320 kbps
R
(MP3), 40-192 kbps (WMA)
•
Număr maxim de fişiere : Sub 999
•
Dosare maxim : Sub 99
•
Extensii de fişiere : “.mp3”/ “.wma”
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 6
•
MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
•
SB Flash Drive :
U
Aparate care sprijină USB 1.1.
•
F uncţia USB a acestui aparat nu suportă toate
dispozitivele USB.
Cerinţe pentru dispozitivele
USB
•
ispozitivele care necesită o instalare
D
suplimentară de program când le conectaţi la
un calculator nu sunt suportate.
•
scoateţi dispozitivul USB când este în
Nu
funcţiune.
•
entru USB cu capacitate mare, căutarea poate
P
dura mai mult de câteva minute.
•
entru a preveni pierderea datelor, faceţi copii
P
de rezervă ale tuturor datelor.
•
acă folosiţi un cablu prelungitor USB sau un
D
hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
•
tilizarea sistemului de fişiere NTFS nu este
U
suportată. (Este suportat numai sistemul de
fişiere FAT (16/32).)
•
nitatea USB nu este suportată dacă numărul
U
total de fişiere este 1000 sau mai mult.
•
iscurile HDD externe, cititoarele de card,
D
dispozitivele cu blocare, dispozitivele USB de tip
hard şi telefoanele mobile nu sunt suportate.
•
ortul USB al aparatului nu poate fi conectat la
P
PC. Unitatea nu poate fi folosită ca dispozitiv de
stocare.
•
E ste posibil ca anumite dispozitive USB să nu
funcţioneze cu această unitate.
•
ceastă unitate poate încărca, când este pornită,
A
iPod/iPhone prin conectarea la portul USB.
•
ceastă unitate nu poate încărca, când este
A
pornită, iPad prin conectarea la portul USB.
•
ând conectaţi smartphone la portul USB,
C
puteţi să îl încărcaţi numai când unitatea este
pornită. (Unele smartphone nu pot fi încărcate.)
12. 6. 14. �� 2:40
Să începem
Telecomandă
7
Instalarea bateriilor
1. Rotiţi capacul compartimentului bateriei în sens
invers orar folosind o monedă. Apoi scoateţi
capacul compartimentului bateriei.
1
Să începem
2. Introduceţi şi fixaţi bateria cu semnul plus (+)
orientat în aceeaşi direcţie cu semnul plus (+)
de pe capacul compartimentului bateriilor.
1 (POWER) : Comută aparatul pe deschis (ON) sau
pe închis (OFF).
SLEEP : Setează opţiunea de oprire automată.
PFUNCTION : Selectează funcţia şi sursa de intrare.
+/- (Volum) : Reglează volumul difuzoarelor.
SOUND EFFECT : Alege modurile de sunet.
/ (Salt/Căutare) :
-- Salt rapid înapoi sau înainte.
-- Caută o secţiune dintr-un fişier.
(Redare/Pauză) : Porneşte sau întrerupe
redarea.
@ : Anulează sunetul.
h : Selectează modul de redare dorit. (ONE/DIR/
ALL/RAND(RANDOM)/OFF) (numai pentru USB)
FOLDER/PRESET W/S :
-- Selectează dosarul sau fişierul pe care doriţi să-l
redaţi. (numai pentru USB)
-- Alege un număr prestabilit pentru un post radio.
MEMORY :
-- Stochează posturile prestabilite.
-- Şterge posturile prestabilite.
3. Puneţi capacul compartimentului bateriei pe
telecomandă şi rotiţi-l în sens orar pentru a-l
închide.
>>Precauţie
Nu deschideţi capacul compartimentului
bateriei cu ajutorul degetului. Deoarece
unghiile dvs. s-ar putea rupe.
>>Precauţie
Bateria utilizată în acest dispozitiv poate prezenta
un pericol de incendiu sau de arsuri chimice
dacă este tratată necorespunzător. Nu reîncărcaţi,
dezasamblaţi, incineraţi sau expuneţi bateria
căldurii de peste 100 °C (212 °F). Înlocuiţi numai
bateria nr. CR2025. Utilizarea unei alte baterii poate
prezenta un risc de incendiu sau explozie. Aruncaţi
bateriile uzate. Nu lăsaţi bateriile la îndemâna
copiilor. Nu dezasamblaţi sau aruncaţi bateria în foc.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 7
12. 6. 14. �� 2:40
8
Să începem
Panoul frontal
1
Să începem
a 1
Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).
b Senzor distanţă
c Panoul de control
d Difuzor
Această unitate dispune de un subwoofer
încorporat în partea inferioară.
Panoul din spate
a Canal difuzor
>>Precauţie
Asiguraţi-vă că copiii nu pun mâna sau obiecte
în canalul difuzorului.
b Cablu electric AC
c FM ANT.
d PORT.IN (3.5 mm)
Ascultaţi muzică din dispozitivul portabil.
e USB Port
Puteţi să redaţi fişiere muzicale conectând
dispozitivul USB.
f Alarm On/Off
- Setează cronometrul de alarmă.
- Opreşte alarma.
- Afişează setarea alarmei.
g Clock
Setează ceasul şi verifică ora.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 8
12. 6. 14. �� 2:40
Să începem
9
Panoul de sus
1
Să începem
a iPod/iPhone/iPad Dock
Conectează un iPod/iPhone/iPad.
Cum se ataşează miezul de ferită
Trebuie să ataşaţi miezul (livrat împreună cu modelul achiziţionat de dvs.) pentru a reduce sau elimina
interferenţele electrice.
1. Apăsaţi opritorul [a] inelului de ferită pentru a se deschide.
2. Înfăşuraţi cablul de alimentare o dată în jurul miezului de ferită.
3. Închideţi inelul de ferită până auziţi un clic.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 9
12. 6. 14. �� 2:40
10
Să începem
Panoul de control
1
Să începem
yy Funcţia de comutare :
yy Redare/Pauză :
-- Apăsaţi în centru pentru a reda sau a întrerupe.
Apăsaţi P sau glisaţi cu degetul spre stânga sau
-- Selecţie.
dreapta. Selectează funcţia şi sursa de intrare.
(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB/AIR)
yy Salt/Căutare :
-- Salt rapid înapoi sau înainte.
-- Caută o secţiune dintr-un fişier.
yy -/+ (Volum) :
Reglează volumul difuzoarelor.
yy Înainte/Înapoi :
:
yy
-- Selectează dosarul sau fişierul pe care doriţi să-l
-- Conectează acest aparat la o reţea Wi-Fi.
redaţi. (numai pentru USB)
-- Este afişat numai în modul “AIR”.
-- Alege un număr prestabilit pentru un post radio.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 10
12. 6. 14. �� 2:40
Să începem
Setarea ceasului
,,Notă
Setarea ceasului în mod
automat
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că iPod/iPhone/iPad sau
dispozitivul dvs. Android a setat ceasul
corect.
yy În modul standby, ceasul nu va sincroniza
cu iPod/iPhone/iPad sau dispozitivul dvs.
Android.
yy În modul în care ceasul va fi setat automat,
aplicaţia "LG Bluetooth Remote" are
prioritate faţă de sistemul de andocare.
Setarea ceasului în mod
manual
Dacă este necesar, puteţi seta ceasul manual.
1. Ţineţi apăsat Clock pe panoul din spate timp de
două secunde.
-- Cifrele ceasului încep să clipească.
2. Apăsaţi
/
pentru a selecta formatul 12/24
h.
-- 12:00 (pentru afişare PM) sau 0:00 (pentru
afişarea în formatul 24 h)
1
Să începem
Dacă alimentarea a fost întreruptă sau cablul
de alimentare a fost deconectat, setarea
ceasului este ştearsă.
11
3. Apăsaţi
.
-- Cifrele orei încep să clipească.
4. Apăsaţi
/
pentru a seta ora.
5. Apăsaţi
.
-- Cifrele minutelor încep să clipească.
6. Apăsaţi
7. Apăsaţi
/
.
pentru a seta minutele.
,,Notă
Dacă doriţi să resetaţi ceasul, repetaţi paşii 1-7.
Setarea ceasului prin sincronizarea
cu iPod/iPhone/iPad dvs
Conectaţi ferm iPod/iPhone/iPad dvs. Ora setată în
panoul de control va fi sincronizată cu iPod/iPhone/
iPad.
,,Notă
Ora sincronizată poate fi uşor diferită de cea a
iPod/iPhone/iPad dvs.
Setarea ceasului prin aplicaţia “LG
Bluetooth Remote”
Instalaţi aplicaţia “LG Bluetooth Remote” pe iPod
touch/iPhone/iPad sau dispozitivul dvs. Android.
(vezi paginile 27-28)
Ora unităţii dvs. va fi sincronizată automat cu
dispozitivul dvs. prin activarea conexiunii Bluetooth
prin aplicaţia “LG Bluetooth Remote”.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 11
12. 6. 14. �� 2:40
12
Operare
Operaţiuni de bază
Operaţiuni iPod/iPhone/iPad
2
Puteţi să vă bucuraţi de sunetul care provine de la
iPod/iPhone/iPad dvs. prin intermediul acestei unităţi.
Pentru detalii despre iPod/iPhone/iPad, consultaţi
Ghidul de utilizare al iPod/iPhone/iPad dvs.
Operare
,,Notă
yy Este recomandat să scoateţi iPod-ul/iPhoneul/iPad-ul din husă înainte de a-l plasa în
unitatea de andocare.
yy Pentru a asigura stabilitatea iPad, montaţi
suportul din dotare înainte de a andoca iPad.
Pentru
Procedaţi astfel
Căutare
Ţineţi apăsat
/
în timpul
redării şi eliberaţi-l în punctul de
unde doriţi să ascultaţi.
iPod/iPhone/iPad compatibile
Acest aparat acceptă modelele, după cum urmează ;
yy iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
yy iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
yy iPhone 3G / iPhone 3GS
yy iPhone 4 / iPhone 4S
yy iPad / iPad 2
,,Notă
yy Mesajul de eroare “ERROR” apare când :
1. Conectaţi ferm iPod/iPhone/iPad dvs. Când
această unitate este conectată la reţea iPod/
iPhone/iPad dvs. porneşte automat şi începe să
se reîncarce chiar şi în modul standby.
-- iPod/iPhone/iPad dvs. este conectat
necorespunzător.
-- această unitate recunoaşte iPod/iPhone/
iPad dvs. ca un dispozitiv necunoscut.
-- acumulatorul iPod/iPhone/iPad dvs. este
foarte slab.
/ Acumulatorul trebuie încărcat.
/ Dacă încărcaţi acumulatorul în timp ce
iPod/iPhone/iPad dvs. are foarte puţină
energie, încărcarea poate dura mai mult
timp.
yy Nu puteţi controla iPod/iPhone/iPad dvs.
din această unitate datorită unei defecţiuni
a iPod/iPhone/iPad.
2. Apăsaţi PFUNCTION sau P pentru a
selecta funcţia IPOD.
Pentru
Procedaţi astfel
Redare
Apăsaţi
Pauză
În timpul redării, apăsaţi
Salt
În timpul redării, apăsaţi
/
pentru a merge la următorul
fişier sau pentru a reveni la
începutul fişierului curent.
Apăsaţi
în timpul redării de
două ori scurt pentru a trece la
fişierul anterior.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 12
yy În funcţie de versiunea software-ului iPod/
iPhone/iPad dvs., s-ar putea să nu puteţi
comanda iPod/iPhone/iPad dvs. de la
această unitate. Vă recomandăm să instalaţi
ultima versiune a software-ului.
yy Dacă utilizaţi o aplicaţie, efectuaţi un apel
sau trimiteţi şi primiţi mesaje text SMS pe
iPod touch/iPhone/iPad, deconectaţi-l de
la suportul de andocare pentru iPod touch/
iPhone/iPad al aparatului şi apoi utilizaţi-l.
yy Dacă aveţi probleme cu iPod/iPhone/iPad,
vă rugăm să vizitaţi site-ul www.apple.com/
support.
yy iPod touch, iPhone şi iPad au diferenţe de
funcţionare faţă de iPod. Este posibil să aveţi
nevoie de control suplimentar pentru a le
utiliza împreună cu unitatea. (de ex., „slide to
unlock”)
12. 6. 14. �� 2:40
Operare
Utilizarea AirPlay
Tehnologia Apple AirPlay permite redarea titlurilor
din biblioteca iTunes, găzduite pe un Mac, PC,
iPhone, iPod touch sau iPad sau pe oricare
dispozitiv dotat cu AirPlay (de exemplu ND8520)
conectat la reţeaua Wi-Fi.
Pentru redarea muzicii prin AirPlay aveţi nevoie de :
yy Un ruter certificat Wi-Fi
iPod/iPhone/iPad compatibile
Acest aparat acceptă modelele, după cum urmează ;
yy
yy
yy
yy
iPod touch 3G, 4G
iPhone 3GS
iPhone 4 / iPhone 4S
iPad / iPad 2
Această unitate trebuie să fie conectată la
aceeaşi reţea locală ca şi dispozitivul dvs. host
pentru iTunes prin ruterul Wi-Fi.
Conectaţi-vă la reţeaua dvs. Wi-Fi
pentru AirPlay
Pentru a conecta această unitate la reţeaua dvs.
Wi-Fi existentă de acasă, trebuie aplicate setările
reţelei dvs. de acasă la această unitate.
Odată ce este conectată cu succes, această unitate
va memora setările dvs. Wi-Fi de acasă. Apoi vă
puteţi bucura de AirPlay ori de câte ori această
unitate este pornită şi conectată automat la reţeaua
dvs. Wi-Fi de acasă.
Înainte de conectarea acestei unităţi la reţeaua dvs.
Wi-Fi de acasă, verificaţi punctele de mai jos.
1. Asiguraţi-vă că ruterul dvs. Wi-Fi este pornit şi
funcţionează corespunzător.
2. Asiguraţi-vă că această unitate a fost alimentată
şi pornită cu succes.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 13
Conectarea la ta ruter Wi-Fi de
acasă
Pentru a conecta această unitate la un ruter Wi-Fi
trebuie accesată pagina web de configurare
integrată în această unitate pentru a schimba
setările sale interne pentru Wi-Fi. Pentru aceasta
aveţi nevoie de un dispozitiv Wi-Fi cu un browser
de internet pentru o conexiune temporară Wi-Fi
cu această unitate.Dispozitivul compatibil cu Wi-Fi
poate fi un iPod touch/iPhone/iPad sau un PC/Mac
dotat cu Wi-Fi.
Urmaţi setările de mai jos pentru a efectua
conexiunea acestei unităţi cu un ruter Wi-Fi de
acasă
2
Operare
yy Un host pentru biblioteca dvs. iTunes de
exemplu iPod touch/iPhone/iPad dotat cu iOS
4.3.3 (sau mai recent) sau un PC/Mac cu Wi-Fi
activat, dotat cu iTunes 10.2.2 (sau mai recent)
13
1. Verificaţi dacă aveţi setările ruterului dvs. Wi-Fi la
îndemână, notate pe o foaie de hârtie, pentru a
le putea utiliza în timpul configurărilor Wi-Fi ale
acestei unităţi (vezi “Verificaţi dacă aveţi setările
ruterului dvs. Wi-Fi la îndemână” la pagina 14).
2. Comutaţi această unitate pe modul Setare
Wi-Fi Asistată (vezi “Comutaţi această unitate pe
modul Setare Wi-Fi asistată” la pagina 14).
-- Va apărea o nouă reţea Wi-Fi creată de
această unitate cu numele reţelei (SSID) în
“LG AUDIO Setup XXXXXX”.
3. Conectaţi-vă dispozitivul compatibil de
Wi-Fi la noua reţea Wi-Fi creată temporar (vezi
“Conectaţi-vă dispozitivul dvs. compatibil de
Wi-Fi la reţeaua Wi-Fi creată recent” la pagina
15).
4. Deschideţi pagina web încorporată în această
unitate cu browserul de internet al dispozitivului
dvs. compatibil de Wi-Fi (vezi “Deschideţi pagina
web încorporată în această unitate” la pagina
17).
5. Conectaţi unitatea dvs. (ND8520) la reţeaua
Wi-Fi disponibilă pe baza setărilor notate pe
hârtie la pasul 1 (vezi “Conectaţi unitatea dvs.
(ND8520) la reţeaua Wi-Fi disponibilă” la pagina
18).
6. Restauraţi dispozitivul dvs. compatibil Wi-Fi
înapoi la setările dvs. Wi-Fi de acasă existente
(vezi “Restauraţi dispozitivul dvs. conectat la
Wi-Fi înapoi la setările dvs. Wi-Fi de acasă
existente” la pagina 20).
12. 6. 14. �� 2:40
14
Operare
Verificaţi dacă aveţi setările ruterului
dvs. Wi-Fi la îndemână
,,Notă
Consultaţi întotdeauna ghidul de utilizare al
ruterului dvs. Wi-Fi de acasă pentru instrucţiuni
detaliate.
2
1. Conectaţi dispozitivul dvs. compatibil Wi-Fi la
reţeaua dvs. Wi-Fi de acasă existentă.
Operare
2. Porniţi browserul de Internet (de exemplu
Apple Safari sau Microsoft Internet Explorer) pe
dispozitivul dvs. compatibil Wi-Fi.
Comutaţi această unitate pe modul
Setare Wi-Fi asistată
1. Apăsaţi PFUNCTION sau P pentru a
selecta funcţia “AIR”.
2. Ţineţi apăsat şi daţi drumul la
pe panoul
de comandă al acestei unităţi până când apare
mesajul “STEP1”.
-- Pictograma Airplay
clipeşte, iar mesajul
“STEP1” este afişat pe panoul de control al
acestei unităţi.
3. Deschideţi pagina de configurare a ruterului
dvs. Wi-Fi de acasă.
4. Găsiţi fila pentru setările Wi-Fi şi notaţi
următoarele informaţii pe hârtie :
-- Numele reţelei (SSID)
-- Modul Wi-Fi de securitate (de obicei WEP,
WPA sau WPA2 dacă acestea sunt activate)
-- În cazul în care modul de securitate al routerului dvs. Wi-Fi este “WEP”, această unitate
acceptă doar “OPEN”.
-- Parola Wi-Fi (dacă securitatea Wi-Fi este
activată)
-- Modul DHCP (activat sau dezactivat)
-- Setările adresei IP statice (dacă modul DHCP
este dezactivat)
-- Va fi creată o nouă reţea Wi-Fi proprie a
acestei unităţi cu numele reţelei (SSID) în “LG
AUDIO Setup XXXXXX”.
-- Crearea acestei noi reţele Wi-Fi durează
aproximativ 30 de secunde sau mai mult.
,,Notă
După ce aţi terminat setarea Wi-Fi manuală
pentru această unitate, această nouă reţea
Wi-Fi dispare.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 14
12. 6. 14. �� 2:40
Operare
Conectaţi-vă dispozitivul dvs.
compatibil de Wi-Fi la reţeaua Wi-Fi
creată recent
15
2. Selectaţi “LG AUDIO Setup XXXXXX” de pe lista
reţelelor disponibile.
Noua reţea Wi-Fi creată de această unitate permite
numai accesul unui dispozitiv Wi-Fi activat. Pentru a
evita orice interferenţă cu alte dispozitive Wi-Fi, este
recomandată dezactivarea temporară a funcţiei WiFi la alte dispozitive Wi-Fi.
2
Operare
,,Notă
yy “LG AUDIO Setup XXXXXX” este reţeaua Wi-Fi
temporară şi de asistenţă pentru conexiunea
acestei aparat la ruter Wi-Fi de acasă.
yy În timp ce iPod touch-ul/iPhone-ul/iPadul sau PC-ul/Mac-ul cu Wi-Fi activat se
conectează la reţeaua “LG AUDIO Setup
XXXXXX”, nu veţi putea utiliza internetul de
pe acestea.
Opţiunea 1 : Utilizaţi iPod touch-ul/iPhone-ul/iPadul dvs.
1. Selectaţi “Settings” -> “Wi-Fi” pe iPod touch-ul/
iPhone-ul/iPad-ul dvs.
-- Mesajul “STEP2” este afişat pe panoul de
control al acestei unităţi.
3. Aşteptaţi conexiunea Wi-Fi reuşită pe iPod
touch-ul/iPhone-ul/iPad-ul dvs.
-este afişat în colţul din stânga-sus pe iPod
touch/iPhone/iPad.
-- În timpul acestei proceduri pictograma
AirPlay
clipeşte în continuare.
,,Notă
Dacă “LG AUDIO Setup XXXXXX” nu apare în
listă încercaţi să scanaţi din nou reţelele Wi-Fi
disponibile.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 15
12. 6. 14. �� 2:41
16
Operare
Opţiunea 2 : Utilizaţi calculatorul dvs. PC/Mac cu
Wi-Fi activat
4. Aşteptaţi conexiunea Wi-Fi reuşită pe PC-ul/
Mac-ul dvs.
,,Notă
yy Consultaţi ghidul utilizatorului al
calculatorului dvs. PC/Mac pentru a afla cum
puteţi conecta PC-ul/Mac-ul la o reţea Wi-Fi.
yy Nu conectaţi niciun cablu de reţea la PC/
Mac în timpul conexiunii Wi-Fi.
2
Operare
1. Deschideţi setările Wi-Fi sau panoul de control
în PC-ul/Mac-ul dvs.
2. Scanaţi reţelele Wi-Fi disponibile.
-- În timpul acestei proceduri pictograma
AirPlay
clipeşte în continuare pe panoul
de control al acestei unităţi.
,,Notă
Dacă “LG AUDIO Setup XXXXXX” nu apare în
listă încercaţi să scanaţi din nou reţelele Wi-Fi
disponibile.
3. Selectaţi “LG AUDIO Setup XXXXXX” de pe lista
reţelelor disponibile.
-- Mesajul “STEP2” este afişat pe panoul de
control al acestei unităţi.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 16
12. 6. 14. �� 2:41
Operare
Deschideţi pagina web încorporată în
această unitate
17
2. Bifaţi “Include Bonjour” pentru “Bookmarks bar”.
1. Porniţi browserul Apple Safari sau Microsoft
Internet Explorer la dispozitivul dvs. cu funcţia
Wi-Fi activată.
2. Introduceţi în browser “192.168.1.111” şi confirmaţi.
-- Pagina web de configurare a acestei unităţi
va fi afişată.
2
Operare
3. Selectaţi “LG AUDIO XXXXXX” din lista derulantă
Bonjour afişată în bara bookmarks.
-- Pagina web de configurare a acestei unităţi
va fi afişată.
Dacă utilizaţi Safari pe PC-ul/Mac-ul dvs. compatibil
la Wi-Fi puteţi selecta “LG AUDIO XXXXXX“ din lista
derulantă Bonjour pentru a accesa direct pagina
web de configurare a acestei unităţi.
1. Daţi clic pe “Safari” -> “Preferences”. (Mac)
Daţi clic pe “ “ -> “Preferences”. (PC)
-- Meniul bookmark este afişat.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 17
12. 6. 14. �� 2:41
18
Operare
Conectaţi unitatea dvs. (ND8520) la
reţeaua Wi-Fi disponibilă
2
Operare
1. Selectaţi numele reţelei dvs. (SSID) din “Wireless
Network”.
2. Introduceţi parola reţelei dacă este necesar.
3. Atingeţi sau daţi clic pe “OK” pentru a continua
cu schimbările setărilor reţelei.
-- Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
schimba şi confirma setările interne Wi-Fi din
această unitate.
-- Vă rugăm să aşteptaţi aproximativ 30 de
secunde sau mai mult.
4. Dacă această unitate este conectată cu succes
la reţeaua dvs. Wi-Fi de acasă,
-- pictograma AirPlay
încetează să clipească
şi rămâne aprinsă.
-- mesajul “CONN” apare pentru o clipă iar apoi
mesajul “AIR” apare pe panoul de control.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 18
,,Notă
Dacă apare vreo problemă în timpul conexiunii
la reţea, dacă această unitate nu a reuşit
să se conecteze la reţeaua Wi-Fi, sau dacă
introduceţi parola greşită, atunci Airplay icon
va clipi verde iar mesajul “ERROR” va fi afişat
pentru un moment pe panoul de control al
acestei unităţi, urmat de mesajul “AIR”. Încercaţi
în acest caz din nou conexiunea prin “Comutaţi
această unitate pe modul Setare Wi-Fi asistată”.
12. 6. 14. �� 2:41
Operare
19
,,Notă
Schimbaţi setările Wi-Fi interne
ale acestei unităţi
Pe pagina web de configurare a acestei unităţi
puteţi modifica setările Wi-Fi interne ale acestei
unităţi pentru a conecta această unitate la
reţeaua dvs. Wi-Fi de acasă existentă.
Asiguraţi-vă că setările de pe pagina web de
configurare se potrivesc cu setările reţelei Wi-Fi
de acasă pe care le-aţi notat pe hârtie.
2
Operare
E Dacă doriţi să introduceţi manual numele
reţelei (SSID) (de exemplu dacă doriţi să
ascundeţi SSID), selectaţi “CONFIGURE
MANUALLY” în “Wireless Network”.
F Dacă doriţi să configuraţi setările manuale
avansate atingeţi sau daţi clic pe “[+]
Advanced Settings”.
G Atingeţi sau daţi clic pe “OK” pentru a
continua cu schimbările setărilor reţelei.
A Selectaţi o limbă pentru pagina web de
configurare.
B Current Network : Afişează numele reţelei
actual conectată (SSID).
Current IP Address : Afişează adresa IP
actual conectată.
Software Version : Afişează versiunea de
software a acestei unităţi.
C Device Name : Puteţi păstra numele
dispozitivului implicit sau modifica numele
dispozitivului prin schimbarea textului din
caseta de text după placul dvs. Atingeţi
sau daţi clic pe “Apply” pentru a continua
schimbarea numelui.
D Wireless Network : Selectaţi reţeaua dvs.
wireless şi introduceţi parola dvs. de reţea
dacă este cazul.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 19
12. 6. 14. �� 2:41
20 Operare
Restauraţi dispozitivul dvs. conectat
la Wi-Fi înapoi la setările dvs. Wi-Fi
de acasă existente
2. Selectaţi numele reţelei dvs. (SSID) din lista de
reţele wireless disponibile.
,,Notă
2
Operare
yy “LG AUDIO Setup XXXXXX” este reţeaua Wi-Fi
temporară şi de asistenţă pentru conexiunea
acestei aparat la ruter Wi-Fi de acasă.
yy Dispozitivul dvs. host pentru iTunes trebuie
să fie conectat la aceeaşi reţea de acasă ca şi
această unitate prin ruterul Wi-Fi.
yy Asiguraţi-vă că setările de la punctele 2 şi 3
de mai jos se potrivesc cu setările reţelei WiFi de acasă pe care le-aţi notat pe hârtie.
1. Selectaţi “Settings” -> “Wi-Fi” pe iPod touch-ul/
iPhone-ul/iPad-ul dvs.
yy Sau deschideţi lista reţelelor Wi-Fi disponibile
pe PC-ul/Mac-ul dvs.
3. Introduceţi parola reţelei dacă este necesar.
4. Aşteptaţi conexiunea Wi-Fi reuşită la reţeaua
dvs. Wi-Fi de acasă.
Emiteţi datele audio din biblioteca
dvs. iTunes către această unitate
,,Notă
Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. host pentru
iTunes este conectat la aceeaşi reţea Wi-Fi ca şi
această unitate. Dispozitivul dvs. pentru iTunes
poate fi un iPod touch/iPhone/iPad dotat cu
iOS 4.3.3 (sau mai recent) sau un PC/Mac cu
Wi-Fi activat, dotat cu iTunes 10.2.2 (sau mai
recent).
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 20
12. 6. 14. �� 2:41
Operare
Utilizaţi iPod touch-ul/iPhone-ul/iPad-ul dvs.
1. Porniţi aplicaţia “Music” pe iPod touch-ul/
iPhone-ul/iPad-ul dvs.
2. Atingeţi pictograma AirPlay
.
21
4. Selectaţi un fişier media şi porniţi redarea.
-- După un timp veţi auzi muzica provenind din
această unitate.
-- În funcţie de modul de conectare şi de starea
reţelei, ieşirea audio poate fi decalată.
2
Operare
3. Selectaţi “LG AUDIO XXXXXX” (sau numele
personalizat de utilizator) din lista AirPlay.
,,Notă
Dacă nu veţi auzi muzică după configurarea
reuşită, efectuaţi unul din următorii paşi pe
iPod touch-ul/iPhone-ul/iPad-ul dvs:
yy Deconectaţi şi apoi reconectaţi din nou la
acelaşi ruter Wi-Fi.
yy Închideţi toate aplicaţiile care sunt pornite
în fundal.
yy Opriţi şi reporniţi din nou iPod touch-ul/
iPhone-ul/iPad-ul dvs.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 21
12. 6. 14. �� 2:41
22 Operare
Redaţi din PC/Mac
1. Porniţi iTunes 10.2.2 (sau o versiune mai recentă)
pe PC-ul/Mac-ul dvs.
2. Daţi clic pe “iTunes” -> “Preferences”. (Mac)
Daţi clic pe “Edit” -> “Preferences”. (PC)
Bifaţi “Allow iTunes audio control from remote
speakers” pentru “Devices”.
5. Selectaţi un fişier media şi porniţi redarea.
-- După un timp veţi auzi muzica provenind din
această unitate.
-- În funcţie de modul de conectare şi de starea
reţelei, ieşirea audio poate fi decalată.
2
Operare
,,Notă
3. Daţi clic pe pictograma AirPlay
deschisă.
în fereastra
yy Când emiteți date audio din biblioteca
dvs. muzicală iTunes de pe un PC/Mac,
puteţi selecta mai multe dispozitive AirPlay
(dacă sunt disponibile) la pasul 3, pentru a
transmite muzica acestora în acelaşi timp.
yy Dacă utilizaţi o versiune anterioară de iTunes
atunci pictograma AirPlay ar putea fi în
.
loc de
4. Selectaţi “LG AUDIO XXXXXX” (sau numele
personalizat de utilizator) din lista AirPlay.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 22
12. 6. 14. �� 2:41
Operare 23
Funcţionare USB
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectaţi funcţia USB apăsând butonul
PFUNCTION sau P.
,,Notă
yy Dacă schimbaţi în timpul redării către o altă
funcţie, apoi reveniţi la funcţia USB şi apăsaţi
, puteţi asculta muzică de la
apoi pe
ultimul punct de redare.
yy Timpul de redare este afişat până la 59 de
minute şi 59 secunde.
yy Dosare/Fişiere USB sunt recunoscute
precum mai jos.
2
Operare
,,Notă
Scoaterea dispozitivului USB din aparat.
1. Alegeţi o funcţie diferită/ un mod diferit.
2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.
Pentru
Procedaţi astfel
Redare
Apăsaţi
Pauză
În timpul redării, apăsaţi
Salt
În timpul redării, apăsaţi
/
pentru a merge la următorul fişier
sau pentru a reveni la începutul
fişierului curent.
Apăsaţi
în timpul redării de
două ori scurt pentru a trece la
fişierul anterior.
Căutare
Ţineţi apăsat
/
în timpul
redării şi eliberaţi-l în punctul de
unde doriţi să ascultaţi.
yy Dacă nu există nici un fişier într-un dosar,
dosarul nu va apărea.
yy Dosarele vor fi afişate în ordinea de mai jos;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER 7
FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6
yy Fişierele vor fir redate unul după altul de la
$ fişierul nr. 1 la $ fişierul nr. 14.
yy Fişierele şi dosarele vor fi prezentate în
ordinea înregistrării şi pot fi prezentate
diferit în funcţie de circumstanţele de
înregistrare.
yy *ROOT : Primul ecran pe care îl puteţi vedea
atunci când calculatorul recunoaşte USB-ul
este “ROOT”.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 23
12. 6. 14. �� 2:41
24 Operare
Pentru a asculta muzică de la
aparatul extern
Aparatul poate fi folosit pentru redarea muzicii de
pe aparate externe. (Cablul portabil nu este furnizat
cu aparatul acesta ca accesoriu.)
MP3 sau PMP etc.
2
Operare
1. Conectaţi aparatul extern la conectorul PORT.
IN al aparatului.
2. Porniţi aparatul apăsând 1.
3. Selectaţi funcţia PORT (PORTABLE) apăsând
butonul PFUNCTION sau P.
4. Porniţi aparatul extern şi începeţi redarea.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 24
12. 6. 14. �� 2:41
Operare 25
Operaţiuni la radio
Presetarea posturilor radio
Puteţi memora până la 10 posturi FM presetate.
Înainte de a regla, asiguraţi-vă că aţi dat volumul
încet.
Conectarea antenei
Conectaţi antena cu fir FM la conectorul de antenă
FM.
1. Apăsaţi în mod repetat PFUNCTION sau P
până când apare FM în panoul de control.
2. Selectaţi frecvenţa dorită utilizând
/
.
3. Apăsaţi MEMORY. Numărul prestabilit va clipi în
panoul de control.
2
Operare
4. Apăsaţi FOLDER/PRESET W/S pentru a
selecta numărul prestabilit dorit.
5. Apăsaţi MEMORY. Postul este memorat.
6. Repetaţi paşii de la 2 la 5 pentru a memora alte
posturi.
Apăsaţi FOLDER/PRESET W/S pentru a selecta un
post presetat.
Ştergerea tuturor posturilor
salvate
Ţineţi apăsat MEMORY timp de două secunde.
“CLR” va clipi. Apăsaţi din nou MEMORY. Apoi toate
posturile salvate sunt şterse.
,,Notă
Utilizarea radioului
1. Apăsaţi în mod repetat PFUNCTION sau
P până când apare FM pe panoul de control.
Ultimul post recepţionat este acordat.
2. Acord automat : Ţineţi apăsat
/
timp de
circa 2 secunde până când indicele de frecvenţă
începe să se schimbe, apoi eliberaţi butonul.
Căutarea se opreşte când aparatul prinde un
post.
Acord manual : Apăsaţi
/
în mod repetat.
3. Ajustaţi volumul apăsând -/+ (Volum).
•• În cazul în care toate posturile au fost deja
presetate, "FULL" va apărea pentru un
moment pe panoul de control şi apoi va
clipi un număr de presetare.
•• Deşi toate staţiile au fost presetate, puteţi
prestabili un post prin suprascrierea postului
anterior.
•• Nu puteţi şterge posturile presetate unul
câte unul.
Îmbunătăţirea recepţiei FM
slabe
Apăsaţi
. Acesta va trece tunerul de pe stereo
pe mono şi, în general, va îmbunătăţi recepţia.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 25
12. 6. 14. �� 2:41
26 Operare
Utilizarea unei
tehnologii fără fir
Bluetooth
Despre Bluetooth
2
Bluetooth® este o tehnologie de comunicare fără fir
pentru conectarea cu rază scurtă.
Operare
Raza disponibilă este de aproximativ 10 metri.
(Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care
conexiunea are interferenţe de la alte dispozitive
electronice sau conectaţi Bluetooth în alte camere.)
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth®
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®.
Dispozitive disponibile: Telefon mobil, MP3, Laptop,
PDA.
Profiluri Bluetooth
Pentru a utiliza tehnologia Bluetooth fără fir,
dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze
anumite profiluri. Această unitate este compatibilă
cu următorul profil.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Pentru a asculta muzică de la
un dispozitiv Bluetooth
Înainte de a începe procedura de conectare,
asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth este activată în
aparatul dvs. Bluetooth. Consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se
realizează operaţiunea de conectare, nu mai este
nevoie să o efectuaţi din nou.
1. Selectaţi funcţia Bluetooth utilizând
PFUNCTION sau P.
În panoul de control apare “BT” şi “BT READY”.
2. Funcţionarea dispozitivul Bluetooth şi efectuarea
operaţiunii de conectare. Atunci când căutaţi
acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă
de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul
dispozitivului Bluetooth în funcţie de tipul de
dispozitiv Bluetooth. Unitatea dvs. apare ca “LG
AUDIO ND8520”.
3. Introduceţi codul PIN.
Cod PIN : 0000
4. Când acest aparat este corect sincronizat cu
dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul Bluetooth
de pe unitate se aprinde şi în panoul de control
apare “PAIR”.
,,Notă
În funcţie de tipul de dispozitiv Bluetooth,
unele dispozitive au un mod diferit de
conectare.
5. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul
dvs.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 26
12. 6. 14. �� 2:41
Operare 27
,,Notă
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în
care există interferenţe de la alte aparate
electronice.
yy Nu puteţi controla dispozitivul Bluetooth cu
acest aparat.
yy Conectarea este limitată la un dispozitiv
Bluetooth pe o unitate şi multi-conectarea
nu este acceptată.
yy În funcţie de tipul de dispozitiv, este posibil
să nu puteţi utiliza funcţia Bluetooth.
yy Atunci când Bluetooth nu este conectat, “BT”
şi "BT READY" apar pe panoul de control.
Despre aplicaţia “LG Bluetooth
Remote”
Aplicaţia “LG Bluetooth Remote” aduce o serie de
funcţii noi unităţii dvs.
Pentru a vă bucura de mai multe funcţii se
recomandă descărcarea şi instalarea gratuită a
aplicaţiei “LG Bluetooth Remote”.
Instalarea aplicaţiei “LG Bluetooth
Remote” pe dispozitivul dvs
Bluetooth
2
Operare
yy Deşi distanţa dintre Bluetooth şi set este mai
mică de 10 m, există obstacole între cele
două, şi dispozitivul Bluetooth nu poate fi
conectat.
Utilizarea aplicaţiei Bluetooth
1. Instalaţi aplicaţia “LG Bluetooth Remote” cu
ajutorul codului QR. Utilizaţi software-ul de
scanare pentru a scana codul QR.
yy Conectarea va fi deconectată când apar
defecţiuni electrice din cauza dispozitivelor
ce folosesc aceeaşi frecvenţă, cum ar fi
echipamente medicale, microunde sau
dispozitive fără fir LAN.
yy Conectarea va fi deconectată când cineva
stă şi întrerupe comunicarea dintre
dispozitivul Bluetooth şi player.
yy Dacă distanţa dintre Bluetooth şi unitate
este tot mai mare, calitatea sunetului este
tot mai slabă. Conexiunea se va întrerupe
când spaţiul dintre Bluetooth şi unitate iese
din raza de acţiune a Bluetooth.
yy Dispozitivul cu tehnologie fără fir Bluetooth
este deconectat, dacă opriţi unitatea
principală sau puneţi dispozitivul departe
de unitatea principală la mai mult de 10m.
yy Dacă dispozitivul Bluetooth este deconectat,
trebuie să conectaţi dispozitivul Bluetooth
cu unitatea dvs.
(Android OS)
(Apple iOS)
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
3. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth are o
aplicaţie de scanare. Dacă lipseşte o astfel
de aplicaţie, puteţi descărca una din “Apple
App Store” sau “Google Android Market
(Google Play Store)”.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 27
12. 6. 14. �� 2:41
28 Operare
Instalarea aplicaţiei “LG Bluetooth
Remote” prin andocarea iPod touch/
iPhone/iPad dvs. la unitatea aceasta
1. Conectaţi iPod touch/iPhone/iPad dvs. la
sistemul de andocare pentru iPod/iPhone/iPad.
Fereastra de afişare pentru descărcarea aplicaţiei
“LG Bluetooth Remote” va fi conectată automat
(numai pentru Apple iOS).
2
2. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
Operare
3. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
Instalarea aplicaţiei “LG Bluetooth
Remote” prin “Apple App Store” sau
“Google Android Market (Google
Play Store)”
1. Atingeţi pictograma “Apple App Store” sau
pictograma “Google Android Market (Google
Play Store)”.
2. Tastaţi în bara de căutare “LG Bluetooth Remote”
şi porniţi căutarea.
3. Găsiţi şi atingeţi în lista de rezultate “LG
Bluetooth Remote” şi porniţi descărcarea
aplicaţiei Bluetooth.
4. Atingeţi o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeţi o pictogramă pentru descărcare.
,,Notă
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
conectat la internet.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul Bluetooth este
echipat cu "Apple App Store" sau "Google
Android Market (Google Play Store)".
Activarea funcţiei Bluetooth prin
aplicaţia “LG Bluetooth Remote”
Aplicaţia “LG Bluetooth Remote” vă ajută să
conectaţi dispozitivul Bluetooth la unitate.
1. Atingeţi pictograma “LG Bluetooth Remote” de
pe pagina de start pentru a deschide aplicaţia
“LG Bluetooth Remote”, şi treceţi la meniul
principal.
,,Notă
yy Dacă andocați iPod touch/iPhone/iPad
la această unitate în timp ce iPod touch/
iPhone/iPad este conectat la aceasta prin
conexiune Bluetooth, conexiunea Bluetooth
va fi dezactivată.
yy În cazul în care această unitate este în
modul BT şi vă conectaţi iPod touch/iPhone/
iPad la această unitate, după conectarea
iPod touch/iPhone/iPad dvs. la această
unitate de conexiune Bluetooth, funcţia este
comutată automat la modul IPOD. Dacă vă
deconectaţi apoi iPod touch/iPhone/iPad
de la această unitate, acesta este conectat
automat la această unitate de conexiune
Bluetooth.
yy Conexiunea Bluetooth a iPod touch/
iPhone/iPad nu este activă cât timp iPod/
iPhone/iPad este andocat la această unitate.
yy Acest aparat nu acceptă asocierea multiplă.
În cazul în care această unitate este deja
conectată cu un alt dispozitiv Bluetooth,
deconectaţi acest dispozitiv şi apoi încercaţi
din nou.
yy Dacă utilizaţi pentru funcţionare aplicaţia
"LG Bluetooth Remote", vor exista unele
diferenţe între aplicaţia "LG Bluetooth
Remote" şi telecomanda furnizată. Utilizaţi
telecomanda furnizată după cum aveţi
nevoie.
yy În funcţie de dispozitivul Bluetooth, este
posibil ca aplicaţia "LG Bluetooth Remote"
să nu funcţioneze.
yy Aplicaţia "LG Bluetooth Remote" pentru
Apple iOS este uşor diferită de cea
pentru sistemul de operare Android.
yy Conexiunea pe care aţi făcut-o poate fi
deconectată dacă selectaţi o altă aplicaţie
sau schimbaţi setarea dispozitivului
conectat prin aplicaţia "LG Bluetooth
Remote". În acest caz, vă rugăm să verificaţi
starea conexiunii.
2. Atingeţi [Setting] şi selectaţi unitatea dorită.
3. Dacă doriţi să obţineţi mai multe informaţii
pentru modul de întrebuinţare, atingeţi [Setting]
şi [Help].
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 28
12. 6. 14. �� 2:41
Operare 29
Alte funcţii
Folosirea aparatului ca ceas cu
alarmă
1. Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul corect. (Consultaţi
“Setarea ceasului” de la paginile 11.)
2. Ţineţi apăsat Alarm On/Off de pe panoul din
spate.
4. Setarea “ON (Time)” este afişată.
Setarea orei clipeşte. Apăsaţi
/
pentru a
selecta ora şi apoi apăsaţi
pentru a salva.
5. Setarea minutelor clipeşte. Apăsaţi
/
pentru a selecta minutele şi apoi apăsaţi
pentru a salva.
6. Setarea volumului clipeşte. Apăsaţi
/
pentru a selecta volumul şi apoi apăsaţi
pentru a salva.
,,Notă
•• Funcţia de alarmă funcţionează numai
atunci când unitatea este oprită.
•• Puteţi verifica setarea apăsând de două ori
Alarm On/Off pe panoul din spate.
•• Dacă doriţi să resetaţi alarma, repetaţi paşii
2-6.
-- Atunci când alarma sună, apăsaţi Alarm On/Off
pe panoul din spate sau apăsaţi 1.
-- Alarma se opreşte dar setările de alarmă rămân.
,,Notă
•• Dacă nu setaţi ceasul pe iPod/iPhone/iPad
dvs., unitatea nu va sincroniza ora cu iPod/
iPhone/iPad dvs.
•• Dacă deconectaţi cablul de alimentare de
la priză, setarea efectuată a alarmei nu va fi
memorată.
•• După setarea ceasului, puteţi seta funcţia de
alarmă.
2
Operare
3. Sursele pentru setarea sunetelor de alarmă
clipesc. (FM (Tuner)/USB/IPOD). În timp ce
fiecare dintre sursele de sunet clipesc,
selectaţi-o pe acea dorită apăsând
. Dacă
selectaţi modul FM (Tuner), puteţi alege postul
presetat dacă apăsaţi pe
/ , iar apoi pe
pentru a-l salva.
Oprirea sunetului de alarmă
•• Dacă nu apăsaţi nici un buton timp de 30
de minute după ce alarma se stinge, aceasta
se va opri automat.
•• Dacă
setaţi ora şi alarma, puteţi verifica
timpul şi pictograma de alarmă “ “ prin
apăsarea butonului Alarm On/Off deşi
unitatea se află în modul standby.
•• Dacă timpul setat a trecut, aparatul va porni
automat.
Funcţia Snooze
Funcţia Snooze vă trezeşte la fiecare 10 minute
dacă atingeţi oriunde panoul de control în timp ce
alarma este activă.
“ZZZ” apare şi “ ” clipeşte. Pentru a anula funcţia
Snooze, apăsaţi Alarm On/Off sau 1.
Reluarea redării
Aparatul memorează punctul unde aţi apăsat
. Apăsaţi
pentru a relua redarea.
Activarea şi dezactivarea
alarmei cronometrul
Apăsaţi în mod repetat Alarm On/Off pe
panoul din spate pentru a activa sau a dezactiva
cronometrul.
-- Dacă cronometrul este activat, “ ” va fi afişat.
-- Dacă cronometrul este dezactivat, “ ” nu va fi
afişat.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 29
12. 6. 14. �� 2:41
30 Operare
Redare repetată sau în ordine
aleatorie (numai pentru USB)
Apăsaţi în mod repetat h. Fişierul curent va fi
redat repetat sau în ordine aleatorie. (ONE/DIR/ALL/
RAND(RANDOM)/OFF)
Dimmer
2
Operare
Apăsaţi SLEEP o dată. Panoul de control se va
întuneca pe jumătate. Pentru a anula, apăsaţi SLEEP
în mod repetat până când panoul de control se va
lumina.
Setarea opţiunii de oprire
automată
În timp ce ascultaţi muzică sau radio, apăsaţi
SLEEP în mod repetat pentru a selecta timpul de
amânare între 10 şi 180 de minute. După trecerea
timpului respectiv, aparatul se va opri. (Puteţi vedea
următoarea ordine 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 ->
70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
Pentru a anula funcţia de somn, apăsaţi SLEEP
în mod repetat până când panoul de control se va
lumina.
,,Notă
•• Puteţi verifica timpul rămas înainte ca
aparatul să se oprească, apăsând SLEEP.
•• Funcţia „Sleep” va fi disponibilă după funcţia
dimmer.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 30
Setarea sunetului
Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de
sunet pre-programate. Puteţi selecta modul de
sunet dorit, utilizând SOUND EFFECT.
Elementele afişate pentru egalizor pot diferi în
funcţie de efectele şi sursele de sunet.
Pe display
Descriere
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Acest program îi conferă
sunetului o atmosferă entuziastă,
dându-vă senzaţia că vă aflaţi la
un adevărat concert rock, pop,
jazz sau clasic.
BYPASS
Puteţi beneficia de sunet
fără efect egalizator.
,,Notă
Este posibil să fie necesară resetarea modului
de sunet, după schimbarea racordului, uneori
şi după ce fişierul sonor a fost schimbat.
Oprirea temporară a sunetului
Apăsaţi @ pentru oprirea sunetului. Puteţi opri
sunetul pentru a răspunde de exemplu la telefon.
Şi “MUTE” va apărea în panoul de control. Pentru a
anula funcţia mute, apăsaţi @ din nou sau reglaţi
nivelul volumului apăsând +/-(Volum).
12. 6. 14. �� 2:41
3
Remediere
Remediere
31
Remediere
Problema
Nu există curent.
Cauze & Remedieri
yy Conectaţi cablul de alimentare.
yy Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
yy Apăsaţi PFUNCTION sau P şi verificaţi funcţia selectată.
Nu se aude sunet.
yy Reglaţi volumul.
yy Verificaţi dacă sunetul unităţii este oprit.
yy Reglaţi frecvenţa.
yy Efectuaţi acordul manual al postului.
iPod/iPhone/iPad nu
funcţionează.
Conectaţi iPod/iPhone/iPad corect la unitate.
Ceasul nu este afişat.
yy Presetaţi câteva posturi de radio, detalii pe page 25.
yy Alimentarea a fost întreruptă sau cablul de alimentare a fost debranşat.
yy Resetaţi ceasul (detalii pag. 11).
Panoul de control nu
este luminos.
Verificaţi ca funcţia dimmer să fie activată.
Telecomanda nu
funcţionează correct.
Există un obstacol între telecomandă şi aparat.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 31
3
Remediere
Posturile radio nu pot fi
recepţionate bine.
12. 6. 14. �� 2:41
4
Anexă
32 Anexă
Mărci comerciale şi
licenţe
Manevrarea aparatului
În timpul transportului
Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare.
Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o
maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost
ambalat iniţial din fabrică.
“Fabricat pentru iPod,” “Fabricat pentru iPhone” şi
“Fabricat pentru iPad” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost creat special pentru conexiune
la iPod, iPhone sau iPad şi a fost certificat de
dezvoltator pentru a îndeplini standardele de
performanţă Apple. Apple nu este responsabilă
pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru
respectarea standardelor de siguranţă şi
reglementare. Vă rugăm să reţineţi că utilizarea
acestui accesoriu cu iPod, iPhone sau iPad poate
afecta performanţele wireless.
Păstrarea curăţeniei suprafeţelor
exterioare
Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray
insecticid, în apropierea aparatului.
Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora
suprafaţa.
Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic să
vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.
Curăţarea aparatului
4
Anexă
Tehnologia fără fir Bluetooth® este un sistem
care permite contactul radio dintre dispozitive
electronice într-o rază maximă de 10 metri.
La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul
tehnologiei fără fir Bluetooth® nu se percep taxe.
Un telefon mobil cu tehnologia fără fir Bluetooth®
poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul
în care conexiunea a fost făcută prin intermediul
tehnologiei fără fir Bluetooth®.
Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale,
uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi
alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot
deteriora suprafaţa aparatului.
Marca şi logo-urile Bluetooth® sunt deţinute de
Bluetooth® SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor
mărci de către LG Electronics se face sub licenţă.
Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale
sunt cele ale proprietarilor respectivi.
Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED este o marcă de
certificare de la Wi-Fi Alliance.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 32
12. 6. 14. �� 2:41
Anexă 33
Specificaţii
General
Cerinţe curent electric
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare de pe panoul din spate.
Consum curent
Consultaţi eticheta privitoare la alimentare de pe panoul din spate.
Dimensiuni (L x H x A)
(245 X 245 X 245) mm
Greutate netă (aprox.)
6 kg
Temperatura de operare
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Umiditatea de operare
5 % - 90 %
USB
5 V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad
5 V 0 2.1 A
Intrări
PORT. IN
0.5 Vrms (3,5 mm mufă stereo)
4
Radio
între 87.5 şi 108.0 MHz sau între 87.50 şi 108.00 MHz
Amplificator
Putere ieşire
20 W X 2 ch + 40 W (8 Ω + 4 Ω la 1 kHz)
T.H.D
10 %
Anexă
Interval de frecvenţe FM
Difuzoare
Tip
incorporate
Impedanţă nominală
8Ω+4Ω
Procentaj putere absorbită
20 W + 40 W
Putere absorbită maximală 40 W + 80 W
Wireless
Wireless LAN
802.11 b/g
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 33
12. 6. 14. �� 2:41
ND8520-FA.BHUNLLK_ROM.indd 34
12. 6. 14. �� 2:41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement