LG NP1540B Manualul proprietarului

LG NP1540B Manualul proprietarului
ROMÂNĂ
Difuzor fără fir
NP1540B / NP1540BP
NP1540W / NP1540WP
MANUAL DE UTILIZARE
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul
şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
www.lg.com
PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL
DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI
CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN
INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI
MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU
LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
Acest fulger cu
simbolul săgeţii
încadrat într-un
triunghi echilateral
este destinat să
alerteze utilizatorul
cu privire la prezenţa unei tensiuni
periculoase neizolate în incinta
produsului, care ar putea avea o
valoare suficientă pentru a constitui un
risc de electrocutare.
importante de operare şi întreţinere
(service) în documentaţia care
însoţeşte produsul.
ATENŢIE:
yy Pentru a reduce riscul de incendiu
sau electrocutare, nu expuneţi acest
produs intemperiilor sau umezelii.
yy Nu instalaţi acest echipament într-un
spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă
sau un element similar.
PRECAUŢII:
yy Aparatul nu trebuie să vină în contact
cu apa (picături sau vărsată), iar pe el
nu trebuie aşezate obiecte pline cu
lichide, cum ar fi vaze de flori.
yy Pe aparat nu trebuie amplasate surse
de foc, cum ar fi lumânări aprinse.
yy Acumulatorul cu litiu din interiorul
unităţii nu poate fi înlocuit de către
Semnul de
utilizator, din cauza pericolului de
exclamare încadrat
explozie în cazul amplasării incorecte
într-un triunghi
a acumulatorului şi trebuie înlocuit
echilateral este
cu unul de acelaşi tip, de către o
destinat să alerteze
persoană calificată.
utilizatorul cu
privire la prezenţa unor instrucţiuni
2
yy Pentru a evita incendiul sau
electrocutarea, nu deschideţi
unitatea. Contactaţi doar personalul
calificat.
yy Nu lăsaţi unitatea în apropierea
dispozitivelor de încălzire sau sub
lumina directă a soarelui, în umezeală
sau sub şoc mecanic.
yy Pentru a şterge aparatul, utilizaţi
o cârpă moale şi uscată. Dacă
suprafeţele sunt extrem de murdare,
folosiţi o cârpă moale umezită cu o
soluţie slabă de detergent. Nu folosiţi
solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul,
benzina sau dizolvantul, deoarece
aceştia pot deteriora suprafaţa
aparatului.
yy Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi
spray insecticid în apropierea unităţii.
Ştergerea cu o presiune excesivă
poate avaria suprafaţa. Nu lăsaţi
produse din cauciuc sau material
plastic să vină în contact cu aparatul
un timp îndelungat.
yy Nu plasați aparatul deasupra airbagului mașinii. Când airbag-ul se
declanșează, poate cauza leziuni sau
pagube. Înainte de a folosi mașina,
fixați aparatul.
yy Nu plasaţi aparatul într-un loc instabil
cum ar fi rafturile înalte. Acesta ar
putea să cadă datorită vibraţiilor de
sunet.
PRECAUŢII când utilizaţi acest produs
în medii cu umiditate scăzută.
yy Poate provoca electricitate statică în
medii cu umiditate scăzută.
yy Se recomandă utilizarea acestui
produs după atingerea oricărui obiect
metalic care conduce electricitatea.
OBSERVAŢIE: Pentru marcajele
de siguranţă, inclusiv identificarea
produsului şi alimentarea cu electricitate,
vă rugăm consultaţi eticheta principală
de pe partea inferioară a aparatului.
3
Evacuarea aparatului vechi
1. Toate aparatele electrice
şi electronice vor fi
înlăturate separat de
deşeurile menajere, prin
serviciile speciale de
colectare desemnate de
autorităţile
guvernamentale sau
locale.
2. Evacuarea corectă a vechiului aparat
va ajuta la preîntâmpinarea unor
posibile consecinţe negative pentru
mediu şi pentru sănătatea omului.
3. Pentru mai multe informaţii
detaliate cu privire la evacuarea
vechiului aparat, contactaţi biroul
municipal, serviciile de eliminare a
deşeurilor sau magazinul de unde
aţi cumpărat produsul.
Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor
uzate
Pb
1.
2.
3.
4
Acest simbol poate fi asociat cu
simboluri de elemente chimice
pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd)
sau plumb (Pb) dacă bateria
conţine o cantitate mai mare de
0,0005% de mercur, 0,002% de
cadmiu sau 0,004% de plumb.
Toate bateriile/acumulatoarele
trebuie eliminate separat de
deşeurile menajere municipale
prin unităţi de colectare dedicate,
desemnate de guvern sau de
autorităţile locale.
Eliminarea corectă a vechiulor dvs.
baterii-acumulatoare va ajuta la
prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor.
4.
Pentru informaţii mai detaliate
despre eliminarea vechilordvs.
baterii-acumulatoare , contactaţi
biroul local, serviciul de eliminare a
deşeurilor sau magazinul de la care
aţi achiziţionat produsul.
Acest aparat este echipat cu o baterie
sau cu un acumulator portabil.
Modalitatea sigură de scoatere a
bateriei sau a ansamblului bateriilor
din aparat: Scoateţi bateria veche
sau ansamblul bateriilor, urmaţi paşii
în ordine inversă a montării. Pentru
a preveni contaminarea mediului şi
posibilele pericole pentru sănătatea
oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria
veche în recipientul corespunzător de
la punctele de colectare desemnate.
Nu aruncaţi bateriile sau acumulatorul
împreună cu deşeurile menajere. Se
recomandă să utilizaţi sistemele locale
de rambursare gratuită pentru baterii şi
acumulatori. Bateriile nu se vor expune la
căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc
sau similar.
Eliminarea bateriilor uzate și
acumulatorilor uzați
(DOAR în cazul produselor cu baterie
încorporată)
În cazul în care bateria este încorporată
în produs și nu poate fi îndepărtată
de utilizatorul final, LG recomandă
ca bateria să fie îndepărtată doar de
către un personal calificat; bateria
astfel îndepărtată trebuie înlocuită și
reciclată la sfârșitul duratei de viață a
produsului. Pentru a preveni deteriorarea
produsului și producerea oricărui
accident, utilizatorilor li se recomandă să
nu îndepărteze bateria, și să contacteze
Serviciul de Asistență LG, sau orice altă
unitate service individuală.
5
Eliminarea bateriei implică demontarea
carcasei produsului, deconectarea
cablurilor/racordurilor electrice și
îndepărtarea cu atenție a bateriei,
cu folosirea sculelor speciale. Pentru
instrucțiunile de îndepărtare în condiții
de siguranță a bateriei, destinate
personalului calificat, vă rugăm
accesați http://www.lge.com/global/
sustainability/environment/take-backrecycling.
Notă a Uniunii Europene pentru
produsele wireless
Prin prezenta, LG Electronics declară că
acest produs/aceste produse respectă
principalele cerinţe şi alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC
şi 2011/65/EU.
Contactaţi următoarea adresă pentru
a obţine o copie a DoC (Declaraţiei de
conformitate).
Contactaţi biroul pentru
conformitatea acestui produs:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Vă rugăm luaţi în considerare că
acesta NU este un punct de contact
al Serviciului Clienţi. Pentru Informaţii
Serviciul Clienţi, consultaţi cardul de
garanţie sau contactaţi furnizorul de
la care aţi achiziţionat acest produs.
6
Imagine de ansamblu
[Faţă]
[Spate]
Volume -
T
+
1
Redare / Pauză
Pornit/oprit
& LED încărcare
LED sincronizare
dublă & PORT. IN LED
LED Bluetooth
L-MONO-R CHARGE PORT. IN
Volume +
Întrerupător mod difuzor
(Stânga/Mono/Dreapta)
Micro port USB pentru
reîncărcarea bateriei
Conector dispozitiv
portabil
7
Indicator LED
Stare
LED
Baterie descărcată
1 / Roşu / Clipeşte
Încărcare
1 / Roşu / Constant
Încărcat
1 / Oprit
Pornit
sau
Oprit
/ Oprit
/ Roşu/Clipeşte
Pregătit pentru sincronizare simplă
/ Roşu / Constant
Sincronizare simplă &
Pregătit pentru redare
/ Roşu / Constant
Pregătit de detectare reciprocă
/ Roşu/Clipeşte
/ Roşu/Clipeşte
Sincronizare reciprocă &
Pregătit pentru sincronizare
dublă
Sincronizare dublă &
Pregătit pentru redare
8
/ Roşu/Clipeşte (Doar difuzorul L)
/ Roşu / Constant
/ Roşu / Constant
/ Roşu / Constant
Încărcare
CHARGE
L-MONO-R CHARGE PORT. IN
LED încărcare
pentru starea
bateriei
yy Încărcare :Roşu
yy Încărcat: Oprit
Timp de încărcare
yy Aprox. 3 ore
[Notă] yy Bateria poate funcționa până la 5 ore. (Pe baza a 30% din volum,
semnal de 1kHz, priză portabilă de 600 mV şi încărcare totală)
yy Când bateriile sunt descărcate, se aude un bip în modul Bluetooth.
yy Încărcarea aparatului folosind un PC poate dura mai mult timp.
yy Pentru a preveni electrocutarea, folosiți cu grijă în timpul încărcării.
yy Evitaţi temperatura sau umiditatea prea ridicată sau prea scăzută.
yy Adaptorul AC nu este furnizat.
yy Unitatea trebuie să fie mereu folosită cu DC 5V. Adaptorul certficat/
listat trebuie să fie conform LPS.
yy Nu folosiți un adaptor mai mare decât DC 5V.
9
Conectare Bluetooth
a
b
L-MONO-R CHARGE PORT. IN
-
T
+
1
T
L-MONO-R C
Înainte de a porni unitatea, mutați
comutatorul de mod la MONO.
10
1
Apăsați lung pentru a porni.
Unitatea intră în modul de
sincronizare.
Conectare Bluetooth
c
d
-
T
+
1
Selectaţi “LG BT Box (XX:XX)”pe
dispozitivul dvs. Bluetooth. (XX:XX
înseamnă ultimele patru cifre ale
adresei BT.)
După sincronizare, notificarea vocală se
aude iar LED-ul Bluetooth este aprins
continuu. Dacă unitatea nu se poate
sincroniza, mergeți la pasul 1 și încercați
din nou.
11
Conectare Bluetooth
e
z
Redați muzica dorită pe dispozitivul Bluetooth.
După sincronizare puteți controla redarea folosind
butoanele din fața aparatului.
[Notă] yy După ce sincronizarea este realizată, nu este nevoie să fie realizată
din nou, chiar dacă opriți unitatea.
yy Pentru a desincroniza dispozitivul Bluetooth, apăsați lung T din
fața aparatului timp de 3 secunde. Unitatea este nesincronizată.
12
Conexiune dublă difuzor
* Este nevoie de două difuzoare pentru a reda stereo.
a
b
Până la 5 m
L-MONO-R CHARGE PORT. IN
L-MONO-R C
L-MONO-R CHARGE PORT. IN
L-MONO-R C
Înainte de a porni unitatea, mutați
întrerupătoarele fiecărui difuzor la L
și R.
-
T
+
-
T
1
1
T
T
1
1
+
Apăsați lung pentru a porni. Cele două
difuzoare încep să se detecteze automat.
Durează aprox. 45 secunde sau mai mult
în funcție de mediu.
13
Conexiune dublă difuzor
c
d
-
T
+
1
După detectare, un sunet bip poate fi
auzit și LED-ul de sincronizare dublă
este aprins. Unitatea intră în modul
de sincronizare. Dacă unitatea nu
realizează detectarea, mergeți la pasul
1 și încercați din nou.
14
Selectați “LG BT Box 2 (XX:XX)” pe
dispozitivul dvs. Bluetooth.
Conexiune dublă difuzor
e
f
-
T
+
z
1
După sincronizare, notificarea
vocală se aude iar LEDul Bluetooth este aprins
continuu. Dacă unitatea nu
se poate sincroniza, mergeți
la pasul 1 și încercați din nou.
Redați muzica dorită pe dispozitivul Bluetooth.
După sincronizare puteți controla redarea
folosind butoanele din fața aparatului.
15
Conexiune dispozitiv portabil
a
b
L-MONO-R CHARGE PORT. IN
PORT. IN
-
T
+
1
T
1
<
Conectați unitatea la dispozitivul
extern folosind cablul PORT. IN
16
Apăsați lung pentru a
porni. LED-ul PORT.IN
rămâne pornit.
Conexiune dispozitiv portabil
c
z
Redați muzica dorită pe dispozitivul
conectat la aparat. În timp ce unitatea
este conectată cu cablul PORT. IN T
din partea din fața a aparatului nu va
funcționa.
17
Informaţii suplimentare
yy Timpul de funcţionare a bateriei depinde de starea bateriei, starea de
funcţionare şi condiţiile de mediu.
yy Conexiunea Bluetooth poate fi deconectată în cazul în care distanța dintre
unitate și Bluetooth-ul dvs. depășește limita de acțiune Bluetooth.
yy Unitatea se oprește automat în cazul în care nu este apăsat niciun buton
sau nu este conectat niciun dispozitiv extern timp de 20 minute în modul
Bluetooth.
yy Cablul PORT. IN (cablu mini stereo ø 3,5 mm) nu este furnizat.
yy Dacă folosiţi conexiunea PORT. IN conexiunea Bluetooth este nedisponibilă.
yy Dacă folosiţi conexiunea PORT. IN modul stereo folosind un difuzor
suplimentar este nedisponibil.
yy Când deconectaţi conexiunea PORT. IN conexiunea Bluetooth anterioară
este refăcută în aparat automat.
yy În funcţie de dispozitivul Bluetooth, anumite aparate pot avea un alt mod de
sincronizare.
yy Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferenţe de la alte aparate
electronice.
18
Additional Information
yy În cazul în care există obstacole între dispozitivul dvs. Bluetooth și unitate,
dispozitivul nu se poate conecta chiar dacă distanța dintre aparate este mai
mică decât limita de acțiune Bluetooth.
yy Când folosiți conexiunea de difuzor dublu, păstrați distanța dintre unități mai
mică decât limitarea razei Bluetooth. Dacă distanța dintre unități este mai
mare decât limitarea razei Bluetooth, unitățile sunt oprite automat.
yy Conectarea va fi deconectată când apar defecţiuni electrice din cauza
dispozitivelor ce folosesc aceeaşi frecvenţă, cum ar fi echipamente medicale,
microunde sau dispozitive fără fir LAN.
yy Funcţia de notificare prin sunet este disponibilă doar în modul Bluetooth.
yy Conexiunea Bluetooth folosind PC-ul sau dispozitivul de securitate nu este
acceptată.
19
Specificaţie
Alimentare
yy 5 V 0 2 A
yy Baterie reîncărcabilă încorporată
Consum de curent
yy 2,5 W
Dimensiuni (L x H x A)
yy Aprox. 83 mm x 95 mm x 83 mm
Greutate netă
yy Aprox. 370 g
Temperatura de operare
yy 0°C-35°C
Umiditatea de operare
yy 5 % - 60 %
yy mini mufă ø 3,5 mm
yy Micro port USB pentru reîncărcarea bateriei
Conector extern
Comunicaţie
Difuzor
yy
yy
yy
yy
yy
Bluetooth 3.0
Tip: Încorporat
Rată de impedanţă: 4 Ω
Putere emisie max.: 2,8 W
DAT: 10%
yy Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.
20
Depanarea
Nu există curent
yy Bateria este descărcată. Încărcaţi
bateria.
yy Conectaţi unitatea la sursa de
alimentare cu ajutorul adaptorului
AC.
Fără sunet sau distorsiune sunet
yy Volumul unităţii sau dispozitivului
dvs.Bluetooth este setat la minim.
Verificaţi şi reglaţi volumul unităţii
sau volumul dispozitivului Bluetooth.
yy Când utilizaţi un aparat extern la
volum mare, calitatea sunetului se
poate deteriora. Micşoraţi volumul
dispozitivelor.
yy Dacă utilizaţi unitatea în alte scopuri
decât pentru a asculta muzică,
calitatea sunetului poate scădea
sau este posibil ca unitatea să nu
funcţioneze corespunzător.
yy Dacă unitatea nu funcționează bine
în modul Bluetooth, opriți modul
Bluetooth și porniți-l din nou pe
dispozitivul dvs. Bluetooth.
Sincronizarea Bluetooth nu
funcţionează bine.
yy Opriţi şi porniţi din nou Bluetoothul dispozitivului dvs. Bluetooth, apoi
încercaţi din nou sincronizarea.
yy Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs.
Bluetooth este pornit.
yy Îndepărtați obstacolul dintre
dispozitivul Bluetooth şi unitate.
yy În funcţie de tipul dispozitivului
Bluetooth sau al mediului
înconjurător, este posibil ca
dispozitivul dvs. să nu fie sincronizat
cu unitatea.
21
Depanarea
Unitatea nu operează normal.
yy Apăsați orificiul de resetare din
partea de jos a unității cu un obiect
asemănător unui ac.. Unitatea este
resetată (Consultați mai jos)
L-MONO-R CHARGE PORT. IN
RESET
yy În acest caz, folosiţi aparatul într-un
loc adecvat în care temperatura sau
umiditatea nu este prea ridicată sau
prea scăzută.
22
Unitatea este oprită fără notificare
sonoră.
yy În modul PORT. IN notificarea
sonoră în modul pe baterii nu este
disponibilă. Când unitatea este
oprită brusc în modul PORT. IN,
reîncărcați bateriile.
LED-ul de încărcare clipește rapid
când unitatea se încarcă.
yy Opriți sonorul unității. LED-ul nu mai
clipește.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement