LG 058393, W1941S-PF Owner's manual

LG 058393, W1941S-PF Owner's manual
Ghidul utilizatorului
W1542S
W1742S
W1941S
Instructiuni importante Ónainte de a folosi acest produs.
P„stra˛i Ghidul utilizatorului (CD) Óntr-un loc accesibil pentru
referin˛e ulterioare.
Consulta˛i eticheta de pe produs ∫i oferi˛i informa˛iile respective
dealer-ului c‚nd ave˛i nevoie de service.
Precau˛ii importante
Acest dispozitiv a fost proiectat ∫i produs pentru a asigura siguran˛a
dumneavoastr„; cu toate acestea, utilizarea necorespunz„toare poate
cauza scurtcircuit sau incendii. Pentru a permite func˛ionarea tuturor
elementelor de siguran˛„ Óncorporate Ón acest monitor, respecta˛i regulile
de baz„ pentru instalarea, utilizarea ∫i depanarea acestuia.
Siguran˛„
Utiliza˛i doar cablul de alimentare furnizat cu acest dispozitiv. Dac„ utiliza˛i un alt
cablu de alimentare, care nu este pus la dispozi˛ie de furnizor, asigura˛i-v„ c„ este
certificat conform standardelor na˛ionale Ón vigoare. Œn cazul Ón care cablul este
defect Ón vreun fel, contacta˛i produc„torul sau cel mai apropiat centru de service
autorizat pentru a fi Ónlocuit.
Cablul de alimentare este utilizat ca dispozitiv principal de deconectare. Asigura˛iv„ c„ priza este u∫or accesibil„ dup„ instalare.
Utiliza˛i monitorul conectat doar la o surs„ de alimentare indicat„ Ón aceste
specifica˛ii sau listat„ pe monitor. Dac„ nu sunte˛i sigur(„) asupra sursei de
alimentare disponibil„ Ón casa dumneavoastr„, consulta˛i dealer-ul.
SupraÓnc„rcarea surselor ∫i cablurile de AC este periculoas„. Cablurile de
alimentare uzate sau prizele defecte reprezint„ de asemenea un pericol. Utilizarea
acestora poate cauza scurtcircuit sau incendiu. Contacta˛i tehnicianul de service
pentru Ónlocuirea acestora.
Nu deschide˛i monitorul:
Œn„untru nu se g„sesc componente care pot fi reparate de c„tre utilizator.
Tensiunea este ridicat„ ∫i periculoas„, chiar ∫i atunci c‚nd alimentarea
este oprit„.
Contacta˛i dealer-ul dac„ monitorul nu func˛ioneaz„ corespunz„tor.
Pentru a evita r„nirea:
Nu plasa˛i monitorul pe un raft Ón pant„, dec‚t dac„ este prins corespunz„tor.
Utiliza˛i doar un suport de montare recomandat de produc„tor.
Nu sc„pa˛i obiecte ∫i nu aplica˛i for˛„ asupra produsului. Nu arunca˛i juc„rii
sau obiecte c„tre ecran.
Poate cauza r„nirea persoanelor, probleme ale produsului sau defectarea
monitorului.
Pentru a preveni incendiile sau pericolele:
Œntotdeauna opri˛i monitorul dac„ p„r„si˛i camera pentru o perioad„ mai lung„
de timp. Nu l„sa˛i niciodat„ monitorul pornit c‚nd p„r„si˛i casa.
Nu permite˛i copiilor s„ scape sau s„ arunce obiecte Ón deschiz„turile
monitorului. Unele componente interne sunt Ónc„rcate cu tensiune periculoas„.
Nu ad„uga˛i accesorii care nu au fost proiectate pentru acest monitor.
C‚nd monitorul nu este supravegheat pentru o perioad„ mai lung„ de timp,
deconecta˛i-l de la priza de perete.
Œn caz de tunete ∫i fulgere, nu atinge˛i cablul de alimentare sau cablul de semnal,
deoarece poate fi periculos. Exist„ riscul provoc„rii unei electrocut„ri.
Instalare
Nu l„sa˛i niciun obiect s„ stea sau s„ se rostogoleasc„ peste cablul de alimentare,
nu plasa˛i monitorul Ón loca˛ii unde cablul de alimentare poate fi deteriorat.
1
Precau˛ii importante
Nu utiliza˛i monitorul l‚ng„ surse de ap„, cum ar fi o cad„, o chiuvet„, chiuveta din
buc„t„rie, l‚ng„ cuva de lenjerie, Óntr-un subsol cu umezeal„ sau l‚ng„ o piscin„.
Monitoarele sunt prev„zute cu deschiz„turi de ventilare Ón carcas„ pentru
eliminarea c„ldurii generate Ón timpul func˛ion„rii. Dac„ aceste deschiz„turi sunt
blocate, c„ldura acumulat„ poate cauza defec˛iuni care pot conduce la un
incendiu. Prin urmare, NICIODAT√:
Nu bloca˛i fantele de ventilare din partea de jos prin plasarea monitorului pe un
pat, pe o canapea, covor etc.
Nu plasa˛i monitorul Óntr-o carcas„ Óncorporat„, dec‚t dac„ este asigurat„
ventila˛ie corespunz„toare.
Nu acoperi˛i deschiz„turile cu ˛es„turi sau alte materiale.
Nu plasa˛i monitorul l‚ng„ sau deasupra unui radiator sau unei surse de c„ldur„.
Nu freca˛i ∫i nu lovi˛i monitorul LCD Active Matrix cu obiecte dure, deoarece acest
lucru poate cauza zg‚rierea, stricarea sau deteriorarea permanent„ a monitorului
LCD Active Matrix.
Nu ap„sa˛i ecranul LCD cu degetul pentru un timp Óndelungat, deoarece acest
lucru poate cauza persisten˛a imaginii pe monitor.
Unele defecte ale punctelor pot ap„rea pe ecran ca puncte ro∫ii, verzi sau
albastre. Totu∫i, acestea nu au efecte negative asupra performan˛ei monitorului.
Dac„ este posibil, utiliza˛i rezolu˛ia recomandat„ pentru a ob˛ine cea mai bun„
calitate a imaginii pe monitorul dumneavoastr„. Dac„ utiliza˛i monitorul cu orice alt
mod Ón afar„ de rezolu˛ia recomandat„, este posibil apari˛ia pe ecran a unor
imagini scalate sau pixelate. Cu toate acestea, situa˛ia prezentat„ mai sus
reprezint„ o caracteristic„ a unui ecran LCD cu rezolu˛ie fix„.
L„sarea unei imagini fixe pe ecran pentru o durat„ lung„ de timp poate cauza
deteriorarea ecranului ∫i arderea imaginii. Asigura˛i-v„ c„ utiliza˛i un economizor de
ecran pe monitor. Acest fenomen se Ónregistreaz„ ∫i la produse ale altor
produc„tori ∫i nu face subiectul garan˛iei.
Nu ∫oca˛i sau zg‚ria˛i partea frontal„ sau p„r˛ile laterale ale ecranului cu obiecte
metalice. Œn caz contrar, pute˛i deteriora ecranul.
Cur„˛are
Deconecta˛i monitorul Ónainte de a cur„˛a partea din fa˛„ a ecranului monitorului.
Utiliza˛i o c‚rp„ u∫or umezit„ (nu ud„). Nu utiliza˛i aerosol direct pe ecranul
monitorului, deoarece aplicarea Ón exces poate cauza un scurtcircuit.
Reambalare
Nu arunca˛i cutia ∫i ambalajele. Acestea reprezint„ modalitatea ideal„ de a
transporta dispozitivul. C‚nd trimite˛i dispozitivul c„tre o alt„ loca˛ie, ambala˛i-l Ón
ambalajele originale.
Casare
Lampa fluorescent„ utilizat„ Ón acest produs con˛ine o cantitate mic„ de mercur.
Nu casa˛i acest dispozitiv Ómpreun„ cu de∫eurile menajere.
Casarea acestui produs trebuie realizat„ Ón conformitate cu reglement„rile
autorit„˛ilor locale.
2
Conectarea monitorului
Œnainte de montarea monitorului, asigura˛i-v„ c„ alimentarea, sistemul
computerizat ∫i alte dispozitive ata∫ate sunt oprite.
Asamblarea suportului
1.
2.
A∫eza˛i monitorul cu fa˛a Ón jos pe
un material moale.
Asambla˛i corpul suportului la monitor
Ón pozi˛ia corect„, a∫a cum este
indicat Ón imagine.
Corp suport
3.
Verifica˛i orientarea bazei suportului ∫i conecta˛i-o la corpul suportului.
Baz„ suport
Baza de blocare
4.
Bloca˛i Baza de blocare Ón pozi˛ie perpendicular„.
5.
Dup„ asamblare, apuca˛i monitorul ∫i Óndrepta˛i-l
u∫or spre Ón fa˛„.
IMPORTANT
Aceast„ ilustra˛ie prezint„ modul general de conectare. Monitorul dumneavoastr„ poate fi diferit
de cel indicat Ón imagine.
Nu transporta˛i produsul ˛in‚ndu-l Ón jos, de baza suportului. Dispozitivul poate c„dea ∫i se poate
deteriora sau v„ poate r„ni piciorul.
3
Conectarea monitorului
Dezasamblarea suportului
1.
A∫eza˛i monitorul cu fa˛a Ón jos pe
pern„ sau pe materialul moale.
2.
3.
Schimba˛i modalitatea de blocare a monitorului dup„ cum este indicat Ón imagine ∫i
Óntoarce˛i Ón direc˛ia s„ge˛ii.
A∫eza˛i monitorul cu fa˛a Ón jos a∫a
cum se indic„ Ón imagine.
Dac„ nu pute˛i desface Baza suportului nici dac„ Butonul de blocare este Ón pozi˛ia
deschis, Œmpinge˛i Ón jos butonul indicat ∫i Óncerca˛i din nou.
Buton de
blocare
4.
Trage˛i de Baza suportului pentru a o Óndep„rta.
4
Conectarea monitorului
5. Ap„sa˛i butonul PUSH (ŒMPINGE), desface˛i baza suportului de la monitor.
AVERTIZARE
V„ pute˛i r„ni degetele.
Pozi˛ie corect„
Pozi˛ie incorect„
Œnainte de montarea monitorului, asigura˛i-v„ c„ alimentarea, sistemul
computerizat ∫i alte dispozitive ata∫ate sunt oprite.
Pozi˛ionarea monitorului
1. Ajusta˛i pozi˛ia monitorului pentru a asigura confortul maxim.
Grad de Ónclinare: -5∞~20∞
ERGONOMIE
Pentru a men˛ine o pozi˛ie de vizionare ergonomic„ ∫i confortabil„, esterecomandat s„ nu Ónclina˛i
monitorul Ón fa˛„ mai mult de 5 grade.
5
Conectarea monitorului
Utilizarea calculatorului
1. Asigura˛i-v„ c„ a˛i oprit calculatorul ∫i dispozitivul. Conecta˛i cablul de intrare semnal
1
∫i cablul de alimentare
2
Ón ordine, apoi str‚nge˛i ∫urubul cablului de semnal.
A Conecta˛i cablul D-sub (semnal analogic) (Calculator)
B Conecta˛i cablul D-sub (semnal analogic) (MAC)
NOT√
Aceasta este o reprezentare simplificat„ a vizualiz„rii
din spate.
Aceast„ vizualizare prezint„ un model general;
monitorul dumneavoastr„ poatediferi de vizualizarea
prezentat„.
Utilizatorul trebuie s„ foloseasc„ cabluri de interfa˛„
semnal protejate (cablu D-sub cu 15 pini, cablu DVI)
cu miez de ferit„ pentru a asigura conformitatea
acestui produs cu standardele Ón vigoare.
PUSH
Difer„ Ón func˛ie de model.
Cablu de
alimentare
Cablu de semnal
Tip priz„
de perete
Adaptor MAC
Pentru utilizare cu Apple
Macintosh, este nevoie de
o muf„ adaptor care s„
modifice mufa de 15 pini
(3 r‚nduri) a conectorului
D-sub VGA de pe cablul
furnizat la un conector cu
15 pini pe 2 r‚nduri.
Calculator
MAC
2. Ap„sa˛i butonul
de pe panoul frontal de
comutare pentru a porni alimentarea. C‚nd
Self Image Setting'
monitorul este pornit, func˛ia 'S
(Setare imagine proprie) ruleaz„ automat.
NOT√
"Self Image Setting Function"? (Func˛ie Setare imagine proprie?) Aceast„ func˛ie asigur„ utilizatorului set„rile
optime de afi∫aj. C‚nd utilizatorul conecteaz„ monitorul pentru prima dat„, aceast„ func˛ie ajusteaz„ automat
afi∫ajul la set„rile optime pentru semnalele de intrare individuale.
"AUTO/SET Function"? (Func˛ie AUTOMAT/SETARE?) C‚nd Ónt‚mpina˛i probleme precum ecran sau litere
Ónce˛o∫ate, tremurare sau Ónclinare a imaginii c‚nd utiliza˛i dispozitivul sau dup„ modificarea rezolu˛iei ecranului,
ap„sa˛i butonul AUTO/SET (AUTOMAT/SETARE) din partea de jos pentru a Ómbun„t„˛i rezolu˛ia.
6
Func˛iile panoului de control
Func˛iile de control ale panoului frontal
1
2
3
4
5
Permite ajustarea dimensiunii ecranului privit Ón momentul curent.
Buton 4:3 in
Wide (4:3 Ón Lat)
• WIDE(LAT) : Comut„ Ón modul ecran complet Ón conformitate
cu semnalele de intrare al imaginii.
• 4 : 3 : Comut„ Ón format imagine 4:3.
4 : 3 IN WIDE
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4:3
Mod WIDE (LAT)
Mod afi∫are 4:3
Buton MENU
(MENIU)
Utiliza˛i acest buton pentru a accesa sau ie∫i din On Screen
Display (Afi∫ajul pe ecran).
OSD LOCKED/UNLOCKED(OSD BLOCAT/DEBLOCAT)
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ bloca˛i set„rile curente de
control, pentru a nu putea fi schimbate neinten˛ionat. Ap„sa˛i ∫i
men˛ine˛i ap„sat pentru c‚teva secunde butonul MENU
OSD LOCKED" (OSD
(MENIU). Se va afi∫a mesajul "O
BLOCAT).
Pute˛i debloca func˛iile afi∫ajului pe ecran Ón orice moment
ap„s‚nd butonul MENU (MENIU) pentru c‚teva secunde. Se
OSD UNLOCKED" (OSD DEBLOCAT).
va afi∫a mesajul "O
7
Func˛iile panoului de control
Buton
Utiliza˛i aceste butoane pentru a selecta sau ajusta
func˛iile din On Screen Display (Afi∫ajul pe ecran).
Pentru mai multe informa˛ii, consulta˛i pagina 15.
Buton AUTO/SET
(AUTOMAT/SETARE)
Utiliza˛i acest buton pentru a accesa o selec˛ie din On
Screen Display (Afi∫ajul pe ecran).
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
(AJUSTARE AUTO IMAGINE)
C‚nd ajusta˛i set„rile monitorului, ap„sa˛i Óntotdeauna
AUTO/SET (AUTOMAT/SETARE) Ónainte de a p„r„si
On Screen Display (Afi∫ajul pe ecran). Acest lucru va
ajusta automat imaginea de pe monitor la set„rile ideale
pentru rezolu˛ia curent„ (mod afi∫aj).
Cel mai bun mod afi∫aj este
W1542S : 1280 x 720
W1742S : 1440 x 900
W1941S : 1360 x 768
Buton alimentare ∫i
indicator alimentare
Utiliza˛i acest buton pentru a porni sau opri monitorul.
Acest indicator se aprinde albastru c‚nd monitorul
func˛ioneaz„ normal (On Mode - Mod pornit). Dac„
monitorul este Ón Sleep Mode (Mod repaus) (economisire
energie), acest indicator se va aprinde Ón galben.
8
Ajustare control afi∫aj pe ecran
Ajustare ecran
Ajustarea formatului imaginii, a pozi˛iei ∫i a parametrilor de func˛ionare
a afi∫ajului se realizeaz„ u∫or ∫i rapid cu ajutorul sistemului de control
al afi∫ajului pe ecran.
Œn cele ce urmeaz„ este oferit un exemplu pentru a v„ familiariza cu
aceste func˛ii de control.
Urm„toarea sec˛iune ofer„ o prezentare a op˛iunilor de ajustare ∫i a
selec˛iilor disponibile pentru OSD (afi∫ajul pe ecran).
NOT√
Permite˛i monitorului s„ se stabilizeze pentru cel pu˛in 30 minute Ónainte de a realiza ajust„ri.
Pentru a realiza ajust„ri pe On Screen Display (afi∫ajul pe ecran) urma˛i
etapele de mai jos:
Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a accesa OSD.
Pentru a accesa o func˛ie de control utiliza˛i butoanele sau .
C‚nd pictograma este eviden˛iat„, ap„sa˛i butonul AUTO/SET
(AUTOMAT/SETARE).
Utiliza˛i butoanele / pentru a ajusta imaginea la nivelul dorit.
Ap„sa˛i butonul AUTO/SET (AUTOMAT/SETARE) pentru a selecta alte
elemente ale sub-meniului.
Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) o dat„ pentru a reveni la meniul
principal ∫i pentru a selecta o nou„ func˛ie. p„sa˛i butonul MENU
(MENIU) de dou„ ori pentru a ie∫i din OSD.
9
Selectare ∫i ajustare a afi∫ajului pe ecran
Urm„torul tabel prezint„ toate meniurile de control, ajustare ∫i setare a On Screen
Display (afi∫aj pe ecran).
Meniu principal
PICTURE
Sub-meniu
Referin˛„
BRIGHTNESS
Pentru ajustarea luminozit„˛ii,
contrastului ∫i gamei monitorului
CONTRAST
GAMMA
sRGB
COLOR
PRESET
Pentru personalizarea culorii
monitorului
6500K
9300K
RED
GREEN
BLUE
TRACKING
HORIZONTAL
Pentru ajustarea pozi˛iei monitoruluia
VERTICAL
CLOCK
Pentru Ómbun„t„˛irea clarit„˛ii,
stabilit„˛ii ∫i limpezimii imaginii
PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
HORIZONTAL
OSD
POSITION VERTICAL
Pentru personalizarea st„rii ecranului
Ón func˛ie de mediul de lucru al
utilizatorului
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
FLATRON
MOVIE
F-ENGINE
INTERNET
Pentru a selecta sau personaliza
set„rile de imagine dorite
USER
NORMAL
DEMO
: Ajustabil
NOT√
Ordinea pictogramelor poate fi diferit„ Ón func˛ie de model (10~15).
10
Selectare ∫i ajustare a afi∫ajului pe ecran
Aceasta a fost prezentarea procedurii de selectare ∫i ajustare a unui
element utiliz‚nd sistemul OSD. Mai jos sunt listate pictogramele,
numele ∫i descrierile acestora pentru toate elementele indicate Ón
Meniu.
Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a accesa OSD.
Meniu principal
MENU (MENIU) : Exit (Ie∫ire)
: Ajustare (Descre∫tere/Cre∫tere)
SET (SETARE) : Enter (Se aplic„)
: Selectarea unui alt sub-meniu
: Reporni˛i pentru a selecta sub-meniul
Tip buton
Numele meniului
Sub-meniuri
Pictograme
NOT√
Limba meniului OSD (afi∫aj pe ecran) de pe monitor poate fi diferit„ de cea
11
din manual.
Selectare ∫i ajustare a afi∫ajului pe ecran
Meniu principal
Sub-meniu
Descriere
PICTURE (IMAGINE)
BRIGHTNESS Pentru ajustarea luminozit„˛ii monitorului.
(LUMINOZITATE)
CONTRAST
Pentru ajustarea contrastului monitorului.
GAMMA
(GAMA)
Seta˛i propriile valori gama: -50/0/50
Valori ridicate gama afi∫eaz„ pe monitor
imagini mai albe, iar valorile sc„zute gama
afi∫eaz„ imagini cu un contrast ridicat.
MENU(MENIU): Ie∫ire
: Descre∫tere
: Cre∫tere
SET(SETARE): Selectarea unui
alt sub-meniu
COLOR (CULOARE)
PRESET
(PRESETARE)
Selecta˛i temperatura culorii.
• sRGB: Seteaz„ culoarea ecranului pentru
a se potrivi cu specifica˛iile de
culoare sRGB.
• 6500K: Un alb oarecum ro∫iatic.
• 9300K: Un alb oarecum alb„strui.
RED (RO™U)
Ajusteaz„ nivelurile de culoare pentru ro∫u.
GREEN
(VERDE)
Ajusteaz„ nivelurile de culoare pentru
verde.
MENU(MENIU): Ie∫ire
: Descre∫tere
BLUE
: Cre∫tere
SET(SETARE): Selectarea unui (ALBASTRU)
alt sub-meniu
12
Ajusteaz„ nivelurile de culoare pentru
albastru.
Selectare ∫i ajustare a afi∫ajului pe ecran
Meniu principal
Sub-meniu
Descriere
TRACKING (URM√RIRE)
HORIZONTAL
(ORIZONTAL)
Ajusteaz„ imaginea Ón st‚nga ∫i dreapta.
VERTICAL
Ajusteaz„ imaginea Ón sus ∫i jos.
CLOCK
(CEAS)
Pentru ajustarea oric„ror bare verticale
sau dungi vizibile Ón fundalul ecranului.
Dimensiunea orizontal„ a ecranului se va
modifica de asemenea.
PHASE
(FAZ√)
Pentru ajustarea focaliz„rii monitorului.
Acest element permite Óndep„rtarea
zgomotului orizontal ∫i asigur„ claritatea
caracterelor.
SHARPNESS
(CLARITATE)
Pentru ajustarea clarit„˛ii monitorului.
MENU(MENIU): Ie∫ire
: Descre∫tere
: Cre∫tere
SET(SETARE): Selectarea unui
alt sub-meniu
13
Selectare ∫i ajustare a afi∫ajului pe ecran
Meniu principal
Sub-meniu
Descriere
SETUP (SETARE)
LANGUAGE
(LIMB√)
Pentru selectarea limbii de afi∫are a
denumirilor func˛iilor de control.
OSD POSITION Pentru ajustarea pozi˛iei ferestrei OSD
(POZIfiIE OSD) pe monitor.
MENU(MENIU): Ie∫ire
: Ajustare
: Ajustare
SET(SETARE): Selectarea
unui alt sub-meniu
WHITE
BALANCE
(BALANS DE
ALB)
Dac„ ie∫irea pl„cii video este diferit„
de specifica˛iile solicitate, nivelul de
culoare se poate deteriora din cauza
distorsion„rii semnalului video. Utiliz‚nd
aceste func˛ii, nivelul semnalului este
ajustat pentru a se potrivi cu standardul
de ie∫ire al pl„cii video, pentru a oferi
cea mai bun„ imagine.
Activa˛i aceast„ func˛ie c‚nd pe ecran
apar culorile alb ∫i negru.
POWER
INDICATOR
(INDICATOR
ALIMENTARE)
Utiliza˛i aceast„ func˛ie pentru a
comuta indicatorul de alimentare din
partea din fa˛„ a dispozitivului la On
(Pornit) sau Off (Oprit).
Dac„ selecta˛i OFF (OPRIT), se va
stinge. Dac„ seta˛i ON (ON) Ón orice
moment, indicatorul de alimentare va fi
pornit automat.
FACTORY
RESET
(REINIfiIALIZAR
E LA SET√RILE
DIN FABRIC√)
Reseteaz„ toate set„rile la valorile din
fabric„, cu excep˛ia set„rii
LANGUAGE(LIMB√)" .
"L
Ap„sa˛i butonul , pentru a reseta
imediat.
Dac„ acest lucru nu Ómbun„t„˛e∫te imaginea de pe ecran, reini˛ializa˛i set„rile implicite din fabric„.
Dac„ este nevoie, apela˛i din nou la func˛ia de balans de alb.
14
Selectare ∫i ajustare a afi∫ajului pe ecran
Ecranul OSD va ap„rea c‚nd ap„sa˛i butonul
din partea din fa˛„ a monitorului.
Numele meniului
Pictograme
Sub-meniuri
FLATRON F-ENGINE
C‚nd utiliza˛i F-ENGINE, pe ecran se vor afi∫a dou„
tonuri, a∫a cum se indic„ mai jos. Ecranul utilizat va
ap„rea Ón partea st‚ng„, cel neutilizat va ap„rea Ón
partea dreapt„. Ap„sa˛i butonul SET (SETARE)
pentru a utiliza ecranul ajustat.
Meniu principal
Sub-meniu
MOVIE
(FILM)
TEXT
MENU(MENIU) : Ie∫ire
, : Mutare
SET(SETARE) : Selectare
Ecranul utilizat
Ecranul neutilizat
Descriere
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ selecta˛i cu u∫urin˛„
cea mai bun„ imagine dorit„, optimizat„ Ón func˛ie
de mediu (iluminarea ambiental„, tipuri de imagine
etc.).
MOVIE (FILM) : Pentru imagini animate Ón videoclipuri sau filme.
TEXT : Pentru imagini text (procesare Word etc.)
USER
(UTILIZ
ATOR)
USER (UTILIZATOR)
Pute˛i ajusta manual luminozitatea, ACE sau RCM.
Pute˛i salva sau restabili valoarea ajustat„ chiar
c‚nd utiliza˛i un mediu diferit.
...
Ap„sa˛i butonul SET pentru a
afi∫a sub-meniul USER
BRIGHTNESS(LUMINOZITATE) : Regleaz„ luminozitatea ecranului.
... ACE(Func˛ie de Ómbun„t„˛ire adaptiv„ a clarit„˛ii): Selecteaz„ modul de claritate.
Nu se aplic„
Claritate sc„zut„ ∫i contrast luminozitate.
Claritate ridicat„ ∫i contrast luminozitate.
... RCM(Func˛ie de administrare a culorii reale): Selecteaz„ modul de culoare.
Nu se aplic„
Ajustare verde
MENU(MENIU) : Ie∫ire
: Descre∫tere
: Cre∫tere
SET(SETARE) : Selectarea unui alt
sub-meniu
Selecta˛i 'YES' (DA) Ón sub-meniul
modific„rile f„cute.
Culoarea pielii
Ajustare culoare
pentru a salva
NORMAL Pentru condi˛ii normale de func˛ionare.
* C‚nd func˛ia f-ENGINE este oprit„, modul este normal.
DEMO
Aceasta este utilizat„ doar pentru publicitate Ón magazin.
Ecranul va fi Ómp„r˛it Ón dou„ pentru a indica modul
standard Ón st‚nga ∫i modul video Ón partea dreapt„,
astfel Ónc‚t consumatorii s„ poate vizualiza diferen˛ele
dup„ selectarea modului video.
15
Depanare
Verifica˛i urm„toarele Ónainte de a apela la service.
Nu apare nicio imagine
● Cablul de alimentare al
monitorului este
conectat?
• Verifica˛i dac„ a˛i conectat corespunz„tor cablul
de alimentare la sursa de alimentare.
● Indicatorul de
alimentare este aprins?
• Ap„sa˛i butonul Power (Alimentare).
● Este alimentarea pornit„
∫i indicatorul de
alimentare albastru sau
verde?
• Ajusta˛i luminozitatea ∫i contrastul monitorului.
● Indicatorul de alimentare
este Ón culoarea
chihlimbarului?
• Dac„ afi∫ajul este Ón mod economisire energie,
mi∫ca˛i mausul sau ap„sa˛i orice tast„ de pe
tastatur„ pentru a activa ecranul.
• Porni˛i calculatorul.
● Pe ecran se afi∫eaz„
mesajul "OUT OF
RANGE" (ŒN AFARA
INTERVALULUI)?
• Acest mesaj apare c‚nd semnalul de la
calculator (placa video) este Ón afara intervalului
de frecven˛„ orizontal„ sau vertical„ a
monitorului. Consulta˛i sec˛iunea privind
'Specifica˛iile' pentru a configura din nou
monitorul.
● Pe ecran se afi∫eaz„
mesajul "CHECK
SIGNAL CABLE"
(VERIFICAfiI CABLU
SEMNAL)?
• Acest mesaj apare c‚nd cablul de semnal
dintre monitor ∫i calculator nu este conectat.
Verifica˛i cablul de semnal ∫i Óncerca˛i din nou.
Pe ecran se afi∫eaz„ mesajul "OSD LOCKED" (OSD BLOCAT)?
● Pe ecran se afi∫eaz„
mesajul "OSD
LOCKED" (OSD
BLOCAT) c‚nd ap„sa˛i
butonul MENU
(MENIU)?
• Pute˛i bloca set„rile curente de control, pentru a
nu putea fi schimbate neinten˛ionat. Pute˛i
debloca func˛iile afi∫ajului pe ecran Ón orice
moment ap„s‚nd butonul MENU (MENIU)
pentru c‚teva secunde. Se va afi∫a mesajul
"OSD UNLOCKED" (OSD DEBLOCAT).
16
Depanare
Imaginea afi∫at„ este incorect„
● Pozi˛ia afi∫ajului nu este
corect„.
• Ap„sa˛i butonul AUTO/SET
(AUTOMAT/SETARE) pentru a ajusta automat
monitorul la cea mai bun„ setare. Dac„
rezultatele nu sunt satisf„c„toare, ajusta˛i
pozi˛ia imaginii cu ajutorul pictogramelor H
position (Pozi˛ie orizontal„) ∫i V position (Pozi˛ie
vertical„) afi∫ate pe ecran.
• Ap„sa˛i butonul AUTO/SET
● Œn fundal sunt vizibile
(AUTOMAT/SETARE) pentru a ajusta automat
bare verticale sau dungi.
monitorul la cea mai bun„ setare. Dac„
rezultatele nu sunt satisf„c„toare, elimina˛i
barele verticale sau dungile cu ajutorul
pictogramei CLOCK (Ceas) afi∫at„ pe ecran.
● Dac„ apare zgomot
orizontal pe caractere
sau imagini, acestea nu
sunt afi∫ate corect.
• Ap„sa˛i butonul AUTO/SET
(AUTOMAT/SETARE) pentru a ajusta automat
monitorul la cea mai bun„ setare. Dac„
rezultatele nu sunt satisf„c„toare, elimina˛i
barele orizontale cu ajutorul pictogramei
PHASE (Faz„) afi∫at„ pe ecran.
• Verifica˛i Control Panel (Panou de control)-->
Display (Afi∫aj) --> Settings (Set„ri) ∫i ajusta˛i
afi∫ajul la rezolu˛ia recomandat„ sau ajusta˛i
monitorul la setarea ideal„. Configura˛i setarea
de culoarea la mai mult de 24 bi˛i (true color).
IMPORTANT
Verifica˛i Control Panel (Panou de control ) --> Display (Afi∫aj) --> Settings
(Set„ri) pentru a verifica dac„ rezolu˛ia sau frecven˛a au fost modificate. Dac„
da, reseta˛i placa video la rezolu˛ia recomandat„.
Dac„ nu este selectat„ rezolu˛ia recomandat„ (rezolu˛ia optim„, este posibil ca
literele s„ fie Ónce˛o∫ate ∫i ecranul s„ estompat, trunchiat sau deviat. Asigura˛i-v„
c„ a˛i selectat rezolu˛ia recomandat„.
Metoda de setare poate diferi Ón func˛ie de calculator sau sistemul de operare,
este posibil ca rezolu˛ia men˛ionat„ s„ nu fie compatibil„ cu placa video. Œn acest
caz, apela˛i la produc„torul calculatorului sau al pl„cii video.
17
Depanare
Imaginea afi∫at„ este incorect„
● Ecranul este monocolor
sau se vede anormal.
• Verifica˛i dac„ a˛i conectat corespunz„tor
cablul de semnal ∫i utiliza˛i o ∫urubelni˛„ pentru
a str‚nge, dac„ este necesar.
• Asigura˛i-v„ c„ placa video este introdus„ Ón
loca∫.
• Configura˛i setarea de culoarea la mai mult de
24 bi˛i (true color) Ón Control Panel - Settings
(Panoul de control - Set„ri).
● Ecranul clipe∫te.
• Verifica˛i dac„ ecranul este setat Ón modul
Ómbinare ∫i, dac„ da, modifica˛i la rezolu˛ia
recomandat„.
A˛i instalat driverul monitorului?
● A˛i instalat driverul
monitorului?
• Asigura˛i-v„ c„ a˛i instalat driverul monitorului de
pe CD-ul (sau discheta) furnizat cu monitorul.
Alternativ, pute˛i desc„rca driverul de pe pagina
de internet: http://www.lge.com.
● Se afi∫eaz„ mesajul
"Monitorul nu este
recunoscut, nu a fost
g„sit monitorul Plug &
Play (VESA DDC)"?
• Asigura˛i-v„ c„ placa video este compatibil„ cu
func˛ia Plug & Play.
18
Specifica˛ii
Monitor
W1542S
15 in (38,1 cm) Ecran Plat Activ -TFT LCD
Strat anti-reflexie
Dimensiune vizibil„ diagonal„: 38,1 cm
Densitate 0,2595*0,2595 mm pixel
Intrare sincronizare Frecven˛„ orizontal„
30 - 61 kHz (Automat)
56 - 75 Hz (Automat)
Frecven˛„ vertical„
Intrare video
Rezolu˛ie
Plug & Play
Consum curent
electric
Dimensiuni &
greutate
Interval
Intrare alimentare
Condi˛ii de mediu
Baz„ suport
Format intrare
Sincronizare separat„
SOG (Sincronizare pornit„ verde)
Intrare semnal
Conector 15 pini D-SUB
Format intrare
RGB Analogic (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Max
VESA 1280 x 720 @75Hz
Recomandat
VESA 1280 x 720 @60Hz
DDC 2B
Mod On (Pornit):
Mod Sleep (Repaus)
Mod Off (Oprit)
:
≤
≤
20 W (Tip)
1W
1W
Cu suport
F„r„ suport
L„˛ime
36,68 cm / 15,02 in
Œn„l˛ime
31,67 cm / 12,47 in
Ad‚ncime 19,84 cm / 7,81 in
36,68 cm / 15,02 in
23,17 cm / 10,25 in
5,78 cm / 2,28 in
Greutate (f„r„ ambalaj)
2,3 kg (5,07 lbs)
Œnclinare
-5∞~20∞
CA 100-240V~ 50/60 Hz 0,8A
Condi˛ii de func˛ionare
Temperatur„
Umiditate
10∞C la 35 ∞C
10% p‚n„ la 80% (f„r„ condens)
Condi˛ii de depozitare
Temperatur„
Umiditate
-20∞C la 60 ∞C
5% p‚n„ la 90% (f„r„ condens)
Montat (
), Demontat ( O )
Cablu de alimentare Tip priz„ de perete
Not„
Informa˛iile con˛inute Ón acest document sunt subiectul modific„rii f„r„ notificare.
19
Specifica˛ii
Monitor
W1742S
17 in (43,3 cm) Ecran Plat Activ -TFT LCD
Strat anti-reflexie
Dimensiune vizibil„ diagonal„: 43,3 cm
Densitate 0,255*0,255 mm pixel
Intrare sincronizare Frecven˛„ orizontal„
30 - 83 kHz (Automat)
56 - 75 Hz (Automat)
Frecven˛„ vertical„
Intrare video
Rezolu˛ie
Plug & Play
Consum curent
electric
Dimensiuni &
greutate
Interval
Intrare alimentare
Condi˛ii de mediu
Format intrare
Sincronizare separat„
SOG (Sincronizare pornit„ verde)
Intrare semnal
Conector 15 pini D-SUB
Format intrare
RGB Analogic (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Max
VESA 1440 x 900 @75Hz
Recomandat
VESA 1440 x 900 @60Hz
DDC 2B
Mod On (Pornit):
Mod Sleep (Repaus)
Mod Off (Oprit)
:
≤
≤
21 W (Tip)
1W
1W
Cu suport
F„r„ suport
L„˛ime
40,49 cm / 15,94 in
Œn„l˛ime
34,98 cm / 13,77 in
Ad‚ncime 19,84 cm / 7,81 in
Greutate (f„r„ ambalaj)
3 kg (6,61 lbs)
Œnclinare
-5∞~20∞
40,49 cm / 15,94 in
27,77 cm / 10,93 in
5,93 cm / 2,33 in
CA 100-240V~ 50/60 Hz 0,8A
Condi˛ii de func˛ionare
Temperatur„
Umiditate
10∞C la 35 ∞C
10% p‚n„ la 80% (f„r„ condens)
Condi˛ii de depozitare
Temperatur„
Umiditate
-20∞C la 60 ∞C
5% p‚n„ la 90% (f„r„ condens)
Baz„ suport
Montat ( ), Demontat ( O )
Cablu de alimentare Tip priz„ de perete
Not„
Informa˛iile con˛inute Ón acest document sunt subiectul modific„rii f„r„ notificare.
20
Specifica˛ii
Monitor
W1941S
18,51 in (47,0 cm) Ecran Plat Activ -TFT LCD
Strat anti-reflexie
Dimensiune vizibil„ diagonal„ : 47,0 cm
Densitate 0,30*0,30 mm pixel
Intrare sincronizare Frecven˛„ orizontal„
30 - 61 kHz (Automat)
56 - 75 Hz (Automat)
Frecven˛„ vertical„
Intrare video
Rezolu˛ie
Plug & Play
Consum curent
electric
Dimensiuni &
greutate
Interval
Intrare alimentare
Condi˛ii de mediu
Format intrare
Sincronizare separat„
SOG (Sincronizare pornit„ verde)
Intrare semnal
Conector 15 pini D-SUB
Format intrare
RGB Analogic (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
Max
VESA 1360 x 768 @60Hz
Recomandat
VESA 1360 x 768 @60Hz
DDC 2B
Mod On (Pornit):
Mod Sleep (Repaus)
Mod Off (Oprit)
:
≤
≤
21 W (Tip)
1W
1W
Cu suport
F„r„ suport
L„˛ime
44,84 cm / 17,65 in
Œn„l˛ime
35,79 cm / 14,09 in
Ad‚ncime 19,84 cm / 7,81 in
44,84 cm / 17,65 in
27,80 cm / 10,94 in
5,76 cm / 2,27 in
Greutate (f„r„ ambalaj)
3,3 kg (7,28 lbs)
Œnclinare
-5∞~20∞
CA 100-240V~ 50/60 Hz 0,8A
Condi˛ii de func˛ionare
Temperatur„
Umiditate
10∞C la 35 ∞C
10% p‚n„ la 80% (f„r„ condens)
Condi˛ii de depozitare
Temperatur„
Umiditate
-20∞C la 60 ∞C
5% p‚n„ la 90% (f„r„ condens)
Baz„ suport
Montat ( ), Demontat ( O )
Cablu de alimentare Tip priz„ de perete
Not„
Informa˛iile con˛inute Ón acest document sunt subiectul modific„rii f„r„ notificare.
21
Specifica˛ii
Moduri presetate de intrare calculator (Rezolu˛ie)
W1542S
Moduri de afi∫are
(Rezolu˛ie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*10
11
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
Frecven˛„ orizontal„
(kHz)
Frecven˛„ vertical„
(Hz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
44,772
56,456
70
70
60
75
60
75
75
60
75
60
75
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 720
W1742S
Moduri de afi∫are
(Rezolu˛ie)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Frecven˛„ orizontal„
(kHz)
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1440 x 900
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
22
Frecven˛„ vertical„
(Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
Specifica˛ii
W1941S
Moduri de afi∫are
(Rezolu˛ie)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Frecven˛„ orizontal„
(kHz)
Frecven˛„ vertical„
(Hz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
70
60
75
60
75
75
60
75
60
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
*Mod recomandat
Indicator
MOD
Mod On (Pornit)
Mod Sleep (Repaus)
Mod Off (Oprit)
Culoare LED
Albastru
Galben
Oprit
23
Instalarea pl„cii montate pe perete
Acest monitor este Ón conformitate cu specifica˛iile referitoare la pl„cile
montate pe perete sau dispozitivele interschimbabile.
1. Dup„ ce a∫eza˛i dispozitivul cu fa˛a Ón jos, pune˛i-l pe un material moale sau o
pern„ pentru a evita zg‚rierea suprafe˛elor.
2. Ap„sa˛i butonul PUSH (ŒMPINGE), desface˛i baza suportului de la monitor.
3.
Instalarea pl„cii montate pe perete.
Plac„ montat„ pe perete
(Achizi˛ionat„ separat)
Aceasta este o plac„ tip suport sau montat„
pe perete ∫i se poate conecta prin intermediul
pl„cii montate pe perete. Pentru mai multe
detalii, consulta˛i ghidul de instalare, oferit la
achizi˛ionarea pl„cii montate pe perete.
Sistemul Kensington Security
Conectat la un cablu de blocare care poate fi
achizi˛ionat separat de la majoritatea magazinelor
de calculatoare.
24
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement