LG BD670N Kasutusjuhend

LG BD670N Kasutusjuhend
KÄYTTÖOHJE
Blu-ray Disc™ / DVDsoitin
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä
tulevaa tarvetta varten.
BD670/BD670N
P/NO : SAC35095316
Aloitus
3
Turvallisuusohjeet
VAARA
VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVYÄ).
JOTTA VÄLTTYISIT SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI
OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON
TEHTÄVÄKSI.
Tämä nuolikärkinen salama
tasasivuisen kolmion sisällä on
tarkoitettu varoittamaan käyttäjää
tuotteen kotelon sisällä olevasta
eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää
aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.
Huutomerkki tasasivuisen
kolmion sisällä on tarkoitettu
huomauttamaan käyttäjää
tuotedokumentaation sisältämistä
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN
VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI
SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.
VAARA: Älä tuki mitään tuuletusaukkoja.
Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne
varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan sekä
suojaavat sitä ylikuumenemiselta. Aukkoja ei
saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote vuoteelle,
sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalle.
Tätä tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi
kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä
riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
VAARA: Tässä tuotteessa käytetään lasertekniikkaa.
Tuotteen oikean käytön varmistamiseksi lue
käyttöohjekirja huolellisesti ja säilytä se myöhempää
tarvetta varten. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota
yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.
Muiden kuin tässä ohjeessa määriteltyjen toimien,
säätöjen tai menetelmien käyttö voi johtaa
vaaralliselle säteilylle altistumiseen.
Välttyäksesi lasersäteen kohdistumiselta suoraan
itseesi älä yritä avata koteloa. Avattuna näkyvissä on
lasersäteilyä. ÄLÄ KATSO SÄDETTÄ KOHTI.
VAROITUS koskien virtajohtoa
Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan
virtapiiriin;
Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa
ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei
ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue
käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmistu
asiasta. Älä ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden
ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat,
jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot
tai murtunut sähköjohdon eriste ovat vaaraksi. Mikä
tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen virtajohto,
ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä,
vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen
käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen tarkalleen
samanlaiseen osaan valtuutetussa huoltopisteessä.
Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta
väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai mene tiukalle
mutkalle ja ettei se jää nipistyksiin, puristuksiin oven
väliin tai ettei sen päälle a stuta. Kohdista huomio
erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan,
jossa virtajohto tulee ulos laitteesta. Päävirta
katkaistaan laitteesta vetämällä virtajohdon pistoke
irti pistorasiasta. Varmista tuotetta asennettaessa,
että virtajohdon pistokkeeseen pääsee helposti
käsiksi.
1
Aloitus
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
4
1
Aloitus
Aloitus
Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai
akulla.
Huomautus koskien langattomia tuotteita
Euroopan Unionissa
Pariston tai akun irrottaminen laitteesta
turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai
akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla
näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä.
Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten
terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on
vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla
ne keräyspisteisiin tai kierrätyssäiliöihin. Älä
hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai
muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että
käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen
palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle
kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle
tai vastaavalle.
LG Electronics
vakuuttaa
vastuullisesti, että
tämä tuote / nämä tuotteet noudattavat tärkeitä
ja olennaisia määräyksiä sekä muita vastaavia
direktiivien 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC ja
2009/125/EC vaatimuksia.
VAARA: Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai
roiskevedelle eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten
maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa,
että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EUdirektiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet
on hävitettävä erillään
yhdyskuntajätteestä valtion
tai paikallisten viranomaisten
valtuuttamien keräysasemien kautta.
3. Vanhan laitteen asianmukainen
hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen
hävittämisestä saat ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai myymälään,
josta ostit laitteen.
Ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen mikäli
haluat kopion yhdenmukaisuustodistuksesta DoC
(Declaration of Conformity).
Euroopan edustaja: LG Electronics Service
Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
Alankomaat (Puh: +31-(0)36-547-8888)
Vain sisätilakäyttöön.
RF Säteilyaltistustila
Tämä laite tulisi asentaa ja sitä tulisi käyttää 20 cm
minimietäisyydellä kehosi ja radiaattorin välillä.
Aloitus
Huomautuksia tekijänoikeuksista
yy Lisäksi, BD-ROM ja BD+ merkkejä käytetään
sisällönsuojausmenetelminä Blue-ray
levyformaatille, mikä tarkoittaa tiettyjä rajoituksia,
mukaanlukien toistorajoituksia BD-ROM
merkitylle ja/tai BD+ suojatulle sisällölle.
Lisätietoja AACS-, BD-ROM- ja BD+-lyhenteistä
ja tästä laitteesta on saatavissa valtuutetusta
huoltopisteestä.
yy Monet BD-ROM/DVD-levyt on kopiosuojattu.
Täten sinun tulee kytkeä soitin suoraan TVlaitteeseen, ei videonauhuriin. Kopiosuojatun
levyn toistaminen videonauhurin kautta
aiheuttaa häiriöitä kuvatoistoon.
yy Tässä tuotteessa käytetään
kopiosuojaustekniikkaa, joka on suojattu USpatenteilla ja muilla teollisoikeuksien suojilla.
Tämän tekijänoikeussuojausmenetelmän käyttö
on hyväksyttävä Rovi Corporationin toimesta ja
se on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, sekä muihin
rajoitettuihin katselukäyttöihin ellei muissa
tapauksissa Rovi Corporation ole sitä hyväksynyt.
Käänteistekniikka tai purkaminen on kielletty.
yy Amerikan yhdysvaltojen muiden maiden
tekijänoikeuslainsäädäntöjen mukaan tvohjelmien, videonauhojen, BD-ROM-, DVDja CD-levyjen ja muun materiaalin luvaton
tallentaminen, käyttö, esittäminen, levittäminen
tai muuttaminen voi johtaa siviili- tai
rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
TV- värijärjestelmää koskeva tärkeä
huomautus
Tämän soittimen värijärjestelmä voi erota johtuen
toistettavista levyistä.
Esimerkiksi, kun soitin toistaa NTSCvärijärjestelmällä tallennettuja levyjä, kuva
lähetetään NTSC- signaalina.
Vain moniväri TV voi vastaanottaa kaikkia
soittimesta lähetettyjä signaaleja.
yy Mikäli sinulla on PAL- värijärjestelmällä varustettu
TV, näet vääristettyä kuvaa käytettäessä NTSC
järjestelmällä tallennettuja levyjä tai videoita.
yy Moniväri TV muuntaa värijärjestelmän
automaattisesti tulosignaalien mukaisesti.
Mikäli värijärjestelmä ei muutu automaattisesti,
sammuta laite ja käynnistä uudelleen
tarkastaaksesi, onko näytöllä normaalia kuvaa.
yy Jos levy on tallennettu NTSC värijärjestelmällä,
ja se näkyisi hyvin TV:ssä, soitin ei kuitenkaan
kykene tallentamaan näitä oikein.
1
Aloitus
yy Koska AACS (Advanced Access Content System)
on hyväksytty sisällönsuojausjärjestelmänä Bluray levyformaatille, käytöltään samanlainen kuin
CSS (Content Scramble System) DVD-formaatille,
tiettyjä rajoituksia esiintyy AACS-suojatun
sisällön toistossa, analogisignaalin lähdössä, jne.
koskevat tietyt rajoitukset. Laitteen toiminta ja
rajoitukset saattavat vaihdella riippuen laitteen
ostopäivästä, sillä AACS on saattanut ottaa
käyttöön tai muuttaa rajoituksia tämän tuotteen
valmistamisen jälkeen.
5
6
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
1
Aloitus
3
8
8
12
12
12
12
13
14
14
Turvallisuusohjeet
Johdanto
– Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavia toistettavia levyjä ja
symboleita
– Kun “7” Symbol Display
– Tiedostovaatimukset
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– Tietoa DLNA:sta
– Teräväpiirtotoiston
laitteistovaatimukset
– LG Remote (LG Etäkäyttö)
– WOL (LAN herätys)
– Aluekoodi
– Huomautuksia yhteensopivuudesta
Kaukosäädin
Etupaneeli
Takapaneeli
2
Liitäntä
15
15
16
16
17
17
18
18
Liittäminen TV:hen
– HDMI- liitäntä
– Mikä on SIMPLINK?
– Komponenttivideon kytkeminen
– Video/audio (vasen/oikea) -liitäntä
– Näyttötarkkuusasetukset
Liittäminen vahvistimeen
– Liittäminen vahvistimeen HDMIliitännän kautta
– Liittäminen vahvistimeen digitaalisen
audioliitännän kautta
– Liittäminen vahvistimeen
2-kanavaisen audiolähdön kautta
Kotiverkon liitäntä
– Langallinen verkkoliitäntä
– Langallisen verkon käyttöönotto
– Langattoman verkon liitäntä
– Langaton verkkoasetus
9
10
11
11
12
19
19
20
20
21
22
22
25
25
USB- laitteen liitäntä
– USB- laitteen toistettava sisältö
3
Järjestelmäasetukset
26
26
26
28
28
30
31
32
Asetukset
– Setup-asetusten teko
– [NÄYTÄ]-valikko
– [KIELI]-valikko
– [ÄÄNI]-valikko
– [LUKITUS]-valikko
– [VERKKO]-valikko
– [MUUT]-valikko
4
Käyttö
34
34
34
34
35
35
36
37
39
39
39
40
40
40
41
41
41
42
42
43
43
43
43
44
44
Yleinen toisto
– Aloitusvalikon [HOME] käyttö
– Levyjen toisto
– Tiedoston toisto levyltä/USB-laitteelta
– Blu-ray 3D-levyjen toisto
– BD-Live™ toiminnon käyttö
– Tiedoston toisto verkkopalvelimella
– Wi-Fi Direct™ -yhteys
– Video- ja audiosisällön perustoiminnot
– Valokuvasisällön perustoiminnot
– Levyvalikon käyttö
– Palaa toistoon
Edistynyt toisto
– Uudelleen toisto
– Tietyn osion uudelleentoisto
– Toistettavan kuvan suurentaminen
– Merkinnän haku
– Hakuvalikon käyttö
– Sisältölistan näkymän muuttaminen
– Sisältötietojen näyttäminen
– Tekstitystiedoston valinta
– Viimeisimmän kohtauksen muisti
– Valokuvasi lisääminen taustakuvaksi
– Toiminnot valokuvien katselun aikana
– Musiikin kuuntelu kuvaesityksen
aikana
Kuvaruutunäyttö
– Sisältötietojen näyttö
kuvaruutunäytöllä
– Toiston aloitus tietystä ajankohdasta
– Eri audion kuuntelu
45
45
46
46
Sisällysluettelo
46
46
47
47
47
48
49
7
50
50
51
51
– Tekstityksen kielen valinta
– Katselu toisesta kuvakulmasta
– TV:n kuvasuhteen muuttaminen
– Tekstityksen koodisivun muuttaminen
– Kuvatilan muuttaminen
Audio CD- levyn tallennus
Gracenote Media tietokannan
katselutiedot
Premium:in käyttö
LG Apps -palvelun käyttö
– Sisäänkirjautuminen
– My Apps sovellusten hallinta
5
Vianetsintä
3
52
52
53
54
54
54
Vianetsintä
– Yleistä
– Verkko
– Kuva
– Asiakastuki
– Huomautus koskien avointa
lähdekoodia
4
6
Liite
5
55
TV:n ohjaus toimitukseen kuuluvalla
kaukosäätimellä
– Kaukosäätimen asetus TV:n
ohjaamista varten
Verkko-ohjelman päivitys
– Huomautus koskien verkon päivitystä
– Ohjelmistopäivitys
Tietoa Nero MediaHome 4 Essentials
ohjelmistosta
– Nero MediaHome 4 Essentials
asennus
– Tiedostojen ja kansioiden jakelu
Aluekoodilista
Kielikoodilista
Tavaramerkit ja lisenssit
Audion Ulostulon tekniset tiedot
Videon ulostulon resoluutio
Tekniset tiedot
Huolto
– Laitteen käsittely
– Huomautuksia levyistä
Tärkeää tietoa koskien verkkopalveluja
55
56
56
56
58
58
59
60
61
62
64
66
67
68
68
68
69
1
2
6
8
Aloitus
Johdanto
1
Aloitus
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia toistettavia levyjä ja
symboleita
Media/Termi
Logo
Symboli
e
Kuvaus
yy Levyt, kuten ostettavat tai vuokrattavat elokuvat
yy ”Blu-ray 3D” -levyt ja ”VAIN Blu-ray 3D” –levyt.
yy BDAV-formaatissa tallennetut BD-R/RE-levyt.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy Elokuvia, musiikkia tai valokuvia sisältävät
BD-R/RE-levyt.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF tai UDF Bridge-formaatit
yy Levyt, kuten ostettavat tai vuokrattavat elokuvat
yy Vain elokuvatila ja viimeistelty elokuva
yy Tukee myös kaksikerroslevyjä
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(8 cm, 12 cm)
DVD-RW (VR)
(8 cm, 12 cm)
Audio CD
(8 cm, 12 cm)
CD-R/RW
(8 cm, 12 cm)
Huomio
–
Varoitus
–
o
Viimeistelty AVCHD-formaatti
y
u
i
yy Elokuvia, musiikkia tai valokuvia sisältävät
DVD±R/RW-levyt.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF tai UDF Bridge-formaatit
r
Vain VR-tila ja viimeistelty
t
Audio CD
y
u
i
yy Elokuvia, musiikkia tai valokuvia sisältävät
CD-R/RW-levyt.
,
>
Kuvaa tärkeitä tietoja ja käyttöominaisuuksia.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF tai UDF Bridge-formaatit
Kuvaa varoituksia, jotka estävät mahdolliset
vahingot väärinkäytöstä johtuen.
Aloitus
,,Huomio
yy Tämä laite ei voi toistaa kaikkia CD-R/RW(tai DVD±R/RW)-levyjä, jos tallennuslaitteen
tai CD-R/RW- tai (DVD±R/RW)-ominaisuudet
estävät tämän.
yy Tietokoneella, DVD- tai CD-tallentimella
tallennettuja BD-R/RE-, DVD±R/RW- ja
CD-R/RW-levyjä ei voi toistaa jos levy on
vaurioitunut tai likainen, tai jos soittimen
lukupäässä on likaa tai kondensoitunutta
vettä.
yy Jos tallennat levyn tietokoneessa, sitä
ei aina voida toistaa, vaikka muoto olisi
yhteensopiva, jos levyä laadittaessa käytetyn
ohjelman asetukset estävät tämän. (Saat
lisätietoa ohjelman julkaisijalta).
yy Tämän soittimen hyvä toiston laatu
saavutetaan, kun levyt ja tallenteet ovat
standardien mukaisia.
yy Valmiiksi tallennetut DVD-levyt toistetaan
automaattisesti näiden standardien
mukaisesti. Tallennettaville levyille on
olemassa useita eri tiedostomuotoja.
Esimerkiksi MP3- ja WMA-tiedostoille on
määritetty muoto CD-R-levyjä varten).
yy Asiakkaiden tulisi huomioida, että lupa
vaaditaan MP3/WMA-tiedostojen ja musiikin
lataamiseen internetistä. Yrityksellämme
ei ole oikeutta antaa tällaista lupaa. Lupa
on aina pyydettävä tekijänoikeuksien
omistajalta.
yy Sinun täytyy asettaa levyformaatin toiminto
kohtaan [Mastered], jotta levyt voidaan
tehdä yhteensopiviksi LG:n soittimien
kanssa formatoidessa uudelleenkirjoitettavia
levyjä. Asetettaessa toiminnon kohtaan Live
System, et voi käyttää sitä LG-soittimessa.
(Mastered/Live File System: Levyn
formatointijärjestelmä käyttöjärjestelmälle
Windows Vista)
Kun “7” Symbol Display
“7” saattaa ilmestyä TV-ruudulle käytön aikana ja
osoittaa sen, että käyttöohjeessa mainittu toiminto
ei ole käytettävissä tietyssä tallenteessa.
1
Aloitus
yy Kaikkia tallennettuja (CD-R/RW- tai DVD±R/
RW, BD-R/RE)-levyjä ei voida toistaa, jos
tallennusohjelma tai viimeistely estävät
tämän.
9
10
Aloitus
Tiedostovaatimukset
Elokuvatiedostot
1
Aloitus
Tiedosto
Sijainti
Tiedosto
Laajennus
Audioformaatti
Codec-formaatti
Tekstitys
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”,
“.m4v” (DRM
vapaa)
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(vain vakiotoisto),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer
(.txt), DVD Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.divx”,
“.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”,
DLNA, PC “.asf”, “.wmv”,
DIVX3.xx, DIVX4.xx,
DIVX5.xx, DIVX6.xx
(vain vakiotoisto),
XVID, MPEG1 SS,
H.264/MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2 TS,
VC-1 SM (WMV3)
Dolby Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer
1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
Levy,
USB
Musiikkitiedostot
Tiedosto
Sijainti
Tiedosto
Laajennus
Levy,
USB,
DLNA, PC
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM vapaa)
Näytteenottotaajuus
Bittinopeus
32 - 48 kHz alueella (WMA),
16 - 48 kHz alueella (MP3)
20 - 320 kbp:in alueella
(WMA),
32 - 320 kbp:in alueella
(MP3),
Huomio
Tämä soitin ei
tue joitakin wavtiedostoja.
Valokuvatiedostot
Tiedosto
Sijainti
Levy,
USB,
DLNA, PC
Tiedosto
Laajennus
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”,
Suositus
Koko
Alle 4,000 x 3,000 x 24 bittiä/pikseliä
Alle 3,000 x 3,000 x 32 bittiä/pikseliä
Huomio
Progressiivisia ja siirrettyjä pakattuja
valokuvatiedostoja ei tueta.
Aloitus
,,Huomio
yy Tiedoston nimi on rajoitettu 180 merkkiin.
yy Enintään tiedostoja/kansiossa: Alle 2000
(tiedostojen ja kansioiden kokonaismäärä)
yy Tiedoston yhteensopivuus voi poiketa
palvelimesta riippuen.
yy Koska yhteensopivuutta DLNApalvelimilla testataan nipussa DLNApalvelinympäristössä (Nero MediaHome
4 Essentials), tiedostovaatimukset
ja toistotoiminnot voivat poiketa
mediapalvelimista riippuen.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Tämä soitin toistaa AVCHD-levyjä. Näitä levyjä
käytetään usein videokameroissa.
yy AVCHD-formaatti on teräväpiirtoinen digitaalinen
videoformaatti.
yy MPEG-4 AVC/H.264 -formaatti pakkaa
kuvan tehokkaammin kuin perinteiset
kuvanpakkausformaatit.
yy Tämä soitin toistaa AVCHD-levyjä, joissa on
käytetty x.v.Colour-formaattia.
yy Voi olla, että laite ei pysty toistamaan joitakin
AVCHD-formaatissa olevia levyjä, riippuen niiden
tallennusasetuksista.
yy Sivulla 10 kuvatut tiedostovaatimukset
eivät aina ole yhteensopivia. Tiedostoominaisuuksissa ja mediapalvelimen tehossa
voi olla rajoituksia.
yy AVCHD-levyt on viimeisteltävä.
yy Elokuvatekstitystiedoston toisto on
käytössä vain PC:n jakelukansiossa tai
tämän soittimen mukana toimitetulla Nero
MediaHome 4 Essentials ohjelmistolla
luoduissa DLNA-mediapalvelimissa.
Tietoa DLNA:sta
yy Palvelimella olevia kannettavia
mediatiedostoja, kuten USB-asema, DVDasema jne. ei ehkä jaeta oikealla tavalla.
yy Tämä laite ei tue ID3 Tag sisältäviä MP3tiedostoja.
yy Näytöllä näkyvä audiotiedoston
kokonaistoistoaika ei ehkä ole oikea VBRtiedostoille.
yy CD-levyllä tai USB 1.0/1.1 laitteessa olevia
HD-elokuvatiedostoja ei ehkä toisteta oikein.
Blu-ray-levy, DVD tai USB 2.0 suositellaan
toistamaan HD-elokuvatiedostoja.
yy Tämä soitin tukee H.264/MPEG-4 AVC
profiilia Pää, Korkea Tasolla 4.1. Korkeamman
tason tiedostoa varten näkyy näytöllä
varoitusviesti.
yy Tämä soitin ei tue GMC*1 tai Qpel*2
tallennettuja tiedostoja.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy ”x.v.Colour” tarjoaa laajemman väriskaalan kuin
tavanomainen DVD-videolevy.
Tämä soitin on DLNA hyväksytty mediasoitin
joka näyttää ja toistaa elokuvia, valokuvia ja
musiikkia yhteensopivalta DLNA- digitaaliselta
mediapalvelimelta (PC ja kuluttajatuotteet).
Digital Living Network Alliance (DLNA) on
kuluttajaelektroniikan, tietokoneteollisuuden ja
kannettavien laitevalmistajien maailmanlaajuinen
teollisuusorganisaatio. Digital Living mahdollistaa
kuluttajille digitaalisen median helppokäyttöisen
jakelun kotiverkon välityksellä.
DLNA hyväksyntälogo helpottaa näiden
tuotteiden löytämistä, jotka noudattavat DLNA
Interoperatiivisia määräyksiä. Tämä laite noudattaa
DLNA Interoperatiivisia määräyksiä v1.5.
Kun PC on käytössä DLNA- palveluohjelmassa tai
muu DLNA yhteensopiva laite on liitettynä tähän
soittimeen, muutamien ohjelma-asetuksien muutos
tai muiden laitteiden käyttö voi olla pakollista. Katso
lisätietoja ohjelman tai laitteen käyttöohjeesta.
1
Aloitus
yy Tiedostojen koosta ja määrästä riippuen,
mediasisällön lukeminen voi kestää useita
minuutteja.
11
12
Aloitus
Teräväpiirtotoiston
laitteistovaatimukset
1
Teräväpiirtotoistoon:
Aloitus
yy Teräväpiirtonäyttö, jossa COMPONENT- tai HDMItuloliittimet.
yy BD-ROM-teräväpiirtolevyt.
yy HDMI- tai HDCP-yhteensopiva DVI-tulo
näyttölaitteessa vaaditaan joidenkin sisältöjen
toistamiseksi (levyn tekijöiden määritysten
mukaisesti).
Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD ja DTS-HD
monikanavainen äänentoisto:
yy Viritin/vahvistin integroidulla dekooderilla (Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS tai
DTS-HD).
yy Pää- keski- ja sivukaiuttimet sekä alibassokaiutin,
jos valittu toiminto vaatii niitä.
PC:n jakelukansion tiedostojen toistamiseksi
kotiverkkosi kautta, on PC-vaatimukset kuten
alapuolella kuvattu.
yy Windows® XP (Service Pack 2 tai uudempi),
Windows Vista® (ei Service Pack vaatimusta),
Windows 7® (ei Service Pack vaatimusta)
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III tai AMD
Sempron™ 2200+ prosessorit
yy Verkkoympäristö: 100 Mb Ethernet, WLAN
yy PC:stä on jaettava yli vähintään 1 kansio.
Katso lisätietoja tiedoston jakoasetuksista
käyttöjärjestelmäsi tukilinkistä.
LG Remote (LG Etäkäyttö)
Voit käyttää tätä soitinta IPhonesi kautta tai
Android puhelin kautta kotiverkossasi. Tämä
soitin ja puhelimesi on liitettävä langattomaan
verkkolaitteeseesi liitäntäpisteeksi. Katso lisätietoa
”LG Remote” vierailemalla “Apple iTunes” tai “Google
Apps Marketplace” sivustoilla.
WOL (LAN herätys)
Käyttäjät voivat käynnistää tämän soittimen
käyttämällä tietokoneeseesi tai älypuhelimeesi
sijoitettua WOL-toimintoa kotiverkossasi. Tämän
ominaisuuden käyttämiseksi, on tämä soitin
liitettävä WOL-liitäntäpisteeseen tai reitittimeen
langallisen verkkoyhteyden kautta. Katso
lisätietoja vastaavan sovelluksen tai verkkolaitteen
käyttöohjeista.
Aluekoodi
Tämän laitteen aluekoodi on painettu laitteen
takaosaan. Tämä laite voi toistaa vain BD-ROM- ja
DVD-levyjä jotka on merkitty laitteen takaosaan tai
kaikkia ”ALL”.
Huomautuksia
yhteensopivuudesta
yy Johtuen siitä, että BD-ROM on uusi formaatti,
joidenkin levyjen, digitaalisten yhteyksien
tai muiden yhteensopivuusseikkojen
kanssa voi esiintyä ongelmia. Mikäli
yhteensopivuusongelmia ilmenee, ota yhteys
valtuutettuun huoltopalveluun.
yy Tällä laitteella voit nauttia toiminnoista, kuten
kuva kuvassa, toisioääni- ja virtuaalipaketit, jne.
BD-ROM:lla, joka tukee BONUSVIEW:tä (BDROM versio 2 Profiili 1 versio 1.1/ Lopullisen
vakioprofiili). Toissijaista videota ja audiota
voidaan toistaa kuva kuvassa toiminnon
yhteensopivalta levyltä. Katso lisätietoja
toistotavoista levyn ohjeista.
yy Teräpiirtosisällön ja taajuusmuunnetun
standardin DVD-sisällön katselemiseksi
näyttölaitteesi voi vaatia HDMI-tehokasta
sisääntuloa tai HDCP-tehokasta DVI-sisääntuloa.
yy Jotkut BD-ROM- ja DVD-levyt voivat rajoittaa
joidenkin käyttökomentojen ja toimintojen
käyttöä.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus ja DTS-HD
-toisto on rajoitettu 7.1-kanavaiseksi käytettäessä
laitteen Digital Audio tai HDMI-ulostuloa.
yy Voit käyttää USB-laitetta joiden levyä koskevien
tietojen tai ladattujen on-line-sisältöjen
tallentamiseen. Käyttämäsi levy valvoo kuinka
kauan tätä tietoa säilytetään.
Aloitus
13
Kaukosäädin
• • • • • • a • • • • • • B (OPEN/CLOSE): Avaa ja sulkee
levykelkan.
Numeronäppäimet 0-9 Valitsee
numeroidut toiminnot tai syöttää
kirjaimet näppäinvalikossa.
CLEAR: Poistaa merkin
hakuvalikossa tai numeron
salasanaa syötettäessä.
REPEAT (h): Toistaa uudelleen
halutun osion tai jakson.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Haku
taaksepäin tai eteenpäin.
C/V (SKIP): Siirry
seuraavaan tai edelliseen
tiedostoon/raitaan/kappaleeseen.
Z (STOP): Pysäyttää toiston.
z (PLAY): Aloittaa toiston.
M (PAUSE): Keskeyttää toiston.
• • • • • • c • • • • • •
HOME (n): Näyttää [Home
Menu] -valikon tai poistuu siitä.
Pariston asennus
MUSIC ID: Kun laite on liitettynä
verkkoon, on mahdollista saada
tietoja sen hetkisestä kappaleesta
toiston aikana.
INFO/DISPLAY (m): Näyttää/
piilottaa kuvaruutuvalikon.
Nuolipainikkeet: Käytetään
valikkovaihtoehtojen
valitsemiseen.
Avaa kaukosäätimen pohjassa
oleva paristokotelon kansi ja aseta
sinne R03 (AAA-koko) -paristo 4
ja 5 navat oikein päin.
ENTER (b): Vahvistaa valikon
kohdan valinnan.
BACK (x): Poistuu valikosta
tai jatkaa toistoa. Toiston
jatkamistoiminto ei ehkä toimi
kaikilla BD-ROM-levyillä.
TITLE/POP-UP: Näyttää DVD:n
päävalikon tai BD-ROM-levyn
ponnahdusvalikon, mikäli tällainen
on käytettävissä.
DISC MENU: Siirtyy levyn
valikkoon.
• • • • • • d • • • • • •
Värilliset (R, G, Y, B) painikkeet:
Käytetään navigoitaessa BD ROM
-valikoissa. Niitä käytetään myös
[Elokuva], [Valokuva], [Musiikki],
[Premium] ja [LG Apps].
MARKER: Merkitse mikä tahansa
kohta toistossa.
SEARCH: Näyttää hakuvalikon tai
poistuu siitä.
ZOOM: Näyttää tai lopettaa
zoomausvalikon [Zoomaus].
TV-painikkeet: Katso sivu 55.
1
Aloitus
1 (POWER): Kytkee laitteen
päälle/pois.
14
Aloitus
Etupaneeli
1
Aloitus
a Levykelkka
f Z (STOP)
b Näyttöruutu
g 1 (POWER) virtapainike
c Kaukoanturi
h USB-liitäntä
d B (OPEN/CLOSE)
e N (PLAY / PAUSE)
Takapaneeli
a Virtajohto
e VIDEO OUT
b LAN-liitäntä
f 2CH AUDIO OUT (Audiolähtö, vasen/oikea)
c HDMI OUT
g COMPONENT VIDEO OUT (Y PB PR)
d DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Liitäntä
Liittäminen TV:hen
Tee yksi seuraavista liitännöistä riippuen
omistamastasi laitteen ominaisuuksista.
yy HDMI- liitäntä (sivu 15)
yy Komponenttivideon kytkeminen (sivu 16)
15
HDMI- liitäntä
Jos sinulla on HDMI-televisio tai monitori, voit liittää
sen tähän toistimeen HDMI-kaapelilla (Tyyppi A,
Huippunopea HDMI™-kaapeli). Kytke toistimen
HDMI-liitin HDMI-yhteensopivan television tai
näytön HDMI-liittimeen.
yy Video (vasen) -liitäntä (sivu 17)
,,Huomio
Yksikön takaosa
2
Liitäntä
yy Riippuen TV:stä ja muista laitteista, joita
haluat liittää, toistimen liittämiseen on
tarjolla useita vaihtoehtoja. Käytä vain yhtä
tässä käyttöohjeessa kuvattua liitäntää.
yy Katso tarvittaessa TV:si, stereolaitteidesi tai
muun laitteesi käyttöohjeita tehdäksesi
parhaiten sopivat liitännät.
yy Älä yhdistä toistimen AUDIO OUTliitintä audiojärjestelmäsi äänityslähteen
tuloliittimeen (nauhuri).
yy Älä liitä toistinta videonauhurin kautta.
Kopioinninsuojausjärjestelmä saattaa
vääristää DVD-kuvaa.
HDMIkaapeli
TV
Aseta television tuloksi HDMI (katso ohjeita
television käyttöoppaasta).
Lisätietoa HDMI:stä
yy Jos liität laitteen HDMI- tai DVI-yhteensopivaan
laitteeseen, menettele seuraavasti:
-- Kokeile sammuttaa HDMI/DVI-laite ja tämä
soitin. Kytke sitten HDMI/DVI-laite päälle ja
jätä se päälle noin 30 sekunniksi, sitten kytke
päälle tämä soitin.
-- Tarkista, onko liitetyn laitteen videotulo
asetettu oikein tälle laitteelle.
-- Liitetty laite on yhteensopiva 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i tai 1920x1080p
videotulon kanssa.
yy Kaikki HDCP-yhteensopivat HDMI- tai DVI-laitteet
eivät välttämättä toimi tämän laitteen kanssa.
-- Kuva ei näy oikein ei-HDCP-laitteen kanssa.
16
Liitäntä
,,Huomio
yy Jos liitetty HDMI- laite ei hyväksy soittimen
audion ulostuloa, HDMI- laitteen audion
ääni voi vääristyä tai sitä ei ole ollenkaan.
yy Kun käytät HDMI- liitäntää, voit vaihtaa
resoluution HDMI- ulostulolle. (Katso kohta
“Näyttötarkkuusasetukset” sivulla 17.)
2
Liitäntä
yy Valitse videon ulostulotyyppi HDMI OUT
liitännästä käyttämällä [HDMI-väriasetukset]
väriasetustoimintoa asetusvalikossa
[Asetukset] (katso sivu 27).
yy Resoluution muuttaminen yhdistämisen
jälkeen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Ratkaistaksesi ongelman, sammuta soitin ja
käynnistä se uudelleen.
Komponenttivideon
kytkeminen
Liitä soittimen komponenttivideon ulostuloliitäntä
(COMPONENT VIDEO OUT) vastaavaan TV liitäntään
käyttämällä komponenttivideokaapelia. Yhdistä
audiokaapeleilla laitteen AUDIO OUT-liitännät TV:n
vasempaan ja oikeaan audiosisäätu-loliitäntään.
Yksikön takaosa
yy Jos HDMI-liitännän HDCP ei ole hyväksytty,
TV-ruutu muuttuu mustaksi. Tarkista tässä
tapauksessa HDMI-liitäntä tai irrota HDMIkaapeli.
yy Mikäli näytöllä on kohinaa tai viivoja,
tarkasta HDMI- kaapeli (pituus on rajoitettu
4.5m).
Komponenttivideokaapeli
Audiokaapeli
Mikä on SIMPLINK?
Joitakin tämän laitteen toimintoja ohjataan TV:n
kaukosäätimellä, kun tämä laite ja LG TV, jossa on
SIMPLINK, liitetään toisiinsa HDMI-liitännällä.
LG TV:n kaukosäätimellä ohjattavia toimintoja:
Toisto, Tauotus, Selaus, Hyppy, Pysäytys, Virran
katkaisu jne.
TV
Katso TV:n käyttöoppaasta yksityiskohdat SIMPLINKtoiminnosta.
LG TV, jossa on SIMPLINK-toiminto, on merkitty yllä
kuvatulla logolla.
,,Huomio
Riippuen toistettavan levyn tyypistä toi
toistotilasta, voi olla, että jotkut SIMPLINKtoiminnot eivät toimi halutulla tavalla tai
ollenkaan.
,,Huomio
Käyttäessäsi COMPONENT VIDEO OUT
-liitäntää, voit muuttaa lähdön resoluutiota.
(Katso ”Näyttötarkkuusasetukset” sivulla 17.)
Liitäntä
Video/audio (vasen/oikea)
-liitäntä
Kytke toistimen VIDEO OUT-liitin TV:n VIDEO INliittimeen videokaapelilla. Yhdistä audiokaapeleilla
laitteen AUDIO OUT-liitännät TV:n vasempaan ja
oikeaan audiosisäätu-loliitäntään.
Yksikön takaosa
17
Näyttötarkkuusasetukset
Tämä laite tarjoaa useita eri tarkkuusasetuksia HDMI
OUT- ja COMPONENT VIDEO OUT -liitännöille. Voit
muuttaa resoluutiota asetusvalikosta [Asetukset].
1. Paina painiketta (n).
2. Paina painiketta A/D ja valitse asetus
[Asetukset] ja paina tämän jälkeen
ENTER (b). [Asetukset]-valikko tulee esiin.
4. Valitse [Resoluutio] käyttäen W/S -painikkeita;
siirry sitten kolmannelle tasolle ENTER (b)
-painikkeella.
Video-/Audiokaapeli
TV
5. Valitse sopiva tarkkuus W/S -painikkeilla ja
vahvista valinta ENTER (b) -painikkeella.
,,Huomio
yy Mikäli TV ei hyväksy soittimeen asettamaasi
resoluutiota, voit asettaa resoluution 576p
seuraavalla tavalla
1. Paina B avataksesi levykelkan
2 Paina Z (STOP) yli 5 sekunnin ajan.
yy Koska useat tekijät vaikuttavat videon
ulostulon resoluutioon, katso kohta “Videon
ulostulon resoluutio” sivulla 66.
2
Liitäntä
3. Valitse [NÄYTÄ] W/S painikkeilla; siirry sitten
seuraavalle tasolle D -painikkeella.
18
Liitäntä
Liittäminen
vahvistimeen
Kytke jokin seuraavista liitännöistä riippuen käytössä
olevasta laitteistosta.
Liittäminen vahvistimeen
HDMI-liitännän kautta
Liitä soittimen HDMI ulostuloliitäntä (HDMI OUT)
vastaavaan vahvistimen liitäntään käyttämällä
HDMI- kaapelia.
yy HDMI Audio- liitäntä (sivu 18)
yy Digitaalinen Audioliitäntä (sivu 19)
2
yy 2CH Analoginen Audioliitäntä (sivu 19)
Liitäntä
Koska useat tekijät vaikuttavat audion ulostuloon,
katso kohta “Audion Ulostulon tekniset tiedot” (sivu
64).
Yksikön takaosa
Digitaalinen monikanavaääni
Digitaalinen monikanavayhteys tarjoaa
parhaimman äänenlaadun. Käyttääksesi tätä
ominaisuutta tarvitset monikanava-audio/videovastaanottimen, joka tukee yhtä tai useampaa
soittimen tukemista audioformaateista. Tarkasta
Audio/Videovastaanottimet edessä olevat logot
ja käyttöohje. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ja/tai
DTS-HD)
HDMI- kaapeli
Vastaanotin/Vahvistin
TV
HDMIkaapeli
Mikäli vahvistin on varustettu HDMI-lähdöllä,
liitä vahvistimen HDMI-lähtöliitäntä TV:n HDMItuloliitäntään HDMI-kaapelilla.
Tässä tapauksessa soittimen digitaalinen audiolähtö
tulee aktivoida. (Katso ”[ÄÄNI]-valikko” sivulla 28)
Liitäntä
19
Liittäminen vahvistimeen
digitaalisen audioliitännän
kautta
Liittäminen vahvistimeen
2-kanavaisen audiolähdön
kautta
Liitä soittimen DIGITAL AUDIO OUT-liitäntä
vastaavaan vahvistimesi liitäntään (OPTICAL)
valinnaista digitaalista audiokaapelia käyttämällä.
Kytke soittimen 2-kavana-audiolähtöliitännät
(AUDIO OUT) audiokaapeleilla vahvistimen,
vastaanottimen tai stereojärjestelmän vasempaan
ja oikeaan audiotuloliitäntään.
2
Yksikön takaosa
Optinen
kaapeli
Audiokaapeli
Vastaanotin/Vahvistin
Tallentimen digitaalinen ulostulo on otettava
käyttöön. (Katso valikko “[ÄÄNI]” sivuilla 28)
Vastaanotin/Vahvistin
Liitäntä
Yksikön takaosa
20 Liitäntä
Kotiverkon liitäntä
2
Tämä soitin voidaan liittää paikallisalueverkkoon
(LAN) takapaneelin LAN-portin tai sisäisen
langattoman moduulin kautta.
Liittämällä laitteen kotitalouden
laajakaistaverkkoon, sinulla on pääsy palveluihin,
kuten ohjelmapäivitykset, BD-Live interaktiivisuus ja
on-line-sisältöpalvelut.
Liitäntä
Langallinen verkkoliitäntä
Laajakaistapalvelu
Reititin
Paras suorituskyky varmistetaan käyttämällä
langallista verkkoa koska suoraan verkkoon liitetyt
laitteet eivät altistu radiotaajuushäiriöille.
Katso lisätietoja ja ohjeita verkkolaitteesi
asiakirjoista.
Liitä soittimen LAN- liitäntä vastaavaan Modeemisi
tai reitittimen liitäntään käyttämällä yleisesti
saatavaa LAN- tai Ethernet- kaapelia.
PC- ja/tai DLNA- hyväksytyt palvelimet
,,Huomio
yy Kun kytket tai irrotat verkkokaapelia, pidä
kiinni kaapelin pistokeosasta. Kun irrotat
johtoa, älä vedä itsestään kaapelista, vaan
paina pistokkeen hakasta ja vedä pistoke irti
liitännästä.
yy Älä kytke puhelinjohtoa LAN-liitäntään.
yy On olemassa monenlaisia
verkkoliitäntätyyppejä, joten on hyvä
noudattaa puhelinyhtiön tai internetpalveluntarjoajan ohjeita.
yy Mikäli haluat tarkastella PC:n tai DLNApalvelimen sisältöä, on tämä soitin liitettävä
samaa paikalliseen verkkoon reitittimen
kautta.
Yksikön takaosa
Liitäntä
Langallisen verkon
käyttöönotto
Mikäli paikallisessa verkossa (LAN) on DHCPpalvelin, tämä soitin tunnistetaan automaattisesti
IP- osoitteen mukaan. Kun fyysiset liitännät on
suoritettu, muutama kotiverkko voi vaatia soittimen
verkkoasetuksien säätämistä. Säädä verkkoasetukset
[VERKKO] seuraavalla tavalla.
Valmistelut
1. Valitse liitäntäasetus [Yhteyden asetus]
asetusvalikosta [Asetukset] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b).
,,Huomio
Jos verkossa ei ole DHCP- palvelinta ja haluat
asettaa IP- osoitteen manuaalisesti, valitse
staattinen [Staat.] ja tämän jälkeen aseta IPosoite [IP-osoite], aliverkon peite [Aliverkon
peite], väylä [Yhdysväylä] ja DNS- palvelin
[DNS-palvelin] käyttämällä painikkeita W/
S/A/D ja numeerisia painikkeita. Mikäli
syötät virheellisen numeron, korjaa se
painamalla painiketta CLEAR korostetun osan
tyhjentämiseksi.
4. Valitse [OK] ja paina ENTER (b) ja aseta
verkkoasetukset.
5. Soitin pyytää sinua testaamaan verkkoliitännän.
Valitse [OK] ja paina ENTER (b) ja lopeta
verkkoliitäntä.
6. Mikäli valitset testauksen [Testi] ja painat ENTER
(b) kohdan 5 mukaisesti, verkkoliitännän tila
näytetään näytöllä.
Voit myös testata tätä kohdassa liitäntätila
[Yhteyden tila] asetusvalikossa [Asetukset].
2. Liitäntäasetusvalikko [Yhteyden asetus] ilmestyy
näytölle. Paina painiketta W/S ja valitse
toiminto langallinen [Lankaverk.] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b).
3. Paina painikkeita W/S/A/D ja valitse IPtila dynaamisen [Dynaam.] ja staattisen [Staat.]
väliltä.
Normaalisti valitse dynaaminen [Dynaam.]
automaattisen IP- osoitteen tunnistamiseksi.
2
Liitäntä
Ennen langallisen verkon käyttöönottoa, on sinun
liitettävä laajakaista internet kotiverkkoosi.
21
22 Liitäntä
Langattoman verkon liitäntä
Toinen liitäntävaihtoehto on käyttää liitäntäpistettä
tai langatonta reititintä. Verkkorakenne ja
yhteysmenetelmä vaihtelevat riippuen
käytettävästä laitteistosta ja verkkoympäristöstä.
2
Liitäntä
Tämä soitin on varustettu IEEE 802.11n
(Kaksoiskaistataajuudella, 5 GHz ja 2.4 GHz
kaistataajuus) langattomalla moduulilla, joka
myös tukee 802.11a/b/g standardeja. Parhaan
langattoman suorituskyvyn saavuttamiseksi,
suosittelemme käyttämään IEEE 802.11n
hyväksyttyä Wi-Fi-verkkoa (liitäntäpiste tai langaton
reititin).
,,Huomio
Saatavana olevat taajuusalueet ja kanavat 5
GHz kaistalle ovat kuvattu alapuolella. Maasta
riippuen voi eroavaisuuksia ja rajoituksia
olla käytössä. Yritä asettaa liitäntäpisteesi
toiselle kanavalle jos sinulla on vaikeuksia
langattomassa verkkoyhteydessä.
Alue
PohjoisAmerikka
Taajuusalue
5.15-5.25 GHz (ch. 36-48),
5.725-5.825 GHz (ch. 149-161),
5.825-5.850 GHz (ch.165)
Eurooppa 5.15-5.25 GHz (ch. 36-48)
Muut
5.15-5.25 GHz (ch. 36-48),
5.725-5.825 GHz (ch. 149-161),
5.825- 5.850 GHz (ch.165)
Langaton verkkoasetus
Langaton yhteys
PC- ja/tai DLNAhyväksytyt palvelimet
Liitäntäpiste tai
Langaton reititin
Langatonta verkkoliitäntää varten on soittimeen
asetettava verkkoyhteys. Tämä säätö voidaan
suorittaa asetusvalikossa [Asetukset]. Säädä
verkkoasetuksia [VERKKO] seuraavalla tavalla.
Access Pointin tai langattoman reitittimen käyttöa
vaaditaan ennen soittimen liittämistä verkkoon.
Valmistelut
Ennen langattoman verkon käyttöönottoa, suorita
seuraavat vaiheet:
-- liitä laajakaista internet langattomaan
kotiverkkoon.
Laajakaistapalvelu
-- ­ota käyttöön Access Point tai langaton reititin.
-- ­ota huomioon SSID ja verkon suojauskoodi.
Katso liitäntäpisteen tai langattoman reitittimesi
mukana toimitetuista asennusohjeista lisätietoa
liitäntävaiheista ja verkkoasetuksista.
Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi, on paras
vaihtoehto aina tämän soittimen suora langallinen
liitäntä kotiverkkosi reitittimeen tai kaapeli-/DSLmodeemiin.
Mikäli päätät käyttää langatonta vaihtoehtoa,
huomioi, että suorituskyky voi joskus heikentyä
kotitaloudessa käytettävistä muista sähkölaitteista
johtuen.
1. Valitse toiminto liitäntäasetus [Yhteyden asetus]
asetusvalikosta [Asetukset] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b).
Liitäntä 23
2. Liitäntäasetusvalikko [Yhteyden asetus] ilmestyy
näytölle. Paina painiketta W/S ja valitse
toiminta langaton [Langaton] ja paina ENTER
(b).
3. Valitse toiminto kyllä [Kyllä] ja jatka eteenpäin
painamalla ENTER (b) Uusi liitäntäasetus nollaa
sen hetkiset verkkoasetukset.
[Painike] – Mikäli Access Point tai langaton
reititin tukee painikekonfiguraatiotapaa,
valitse tämä toiminto ja paina Access Pointin
tai langattoman reitittimen painiketta 120
kierroksen ajan. Sinun ei tarvitse tietää Access
Pointin nimeä (SSID) ja Access Pointin tai
langattoman reitittimen suojakoodia.
5. Paina painiketta W/S/A/D ja valitse IPtila dynaamisen [Dynaam.] ja staattisen [Staat.]
väliltä.
Normaalisti valitse dynaaminen [Dynaam.]
automaattisen IP- osoitteen tunnistamiseksi.
,,Huomio
Mikäli sinulla on suojaus Access Pointiin tai
langattomaan reitittimeen, vahvista, että
soittimeen syötetty WEP- tai WPA- avain vastaa
täysin reitittimen tietoja. Sinun on syötettävä
suojakoodi tarvittaessa.
,,Huomio
yy WEP- suojaustilassa on yleisesti 4 avainta
käytettävissä Access Pointin tai langattoman
reitittimen asetukselle. Mikäli Access Point
tai langaton reititin käyttää WEP- suojausta,
syötä avaimen nro. 1 suojakoodi kotiverkkosi
liittämiseksi.
yy Access Point on laite, joka mahdollistaa
liitännän kotiverkkoosi langattomasti.
yy Mikäli liitäntäpisteesi tai langaton reititin
tukee PIN-koodirakennetta perustuen WPS
(Wi-Fi suojausasetukset), paina keltaista (Y)
painiketta ja huomio näytön koodinumero.
Ja tämän jälkeen syötä PIN-numero
liitäntäpisteesi tai langattoman reitittimen
asetusvalikosta liittämistä varten. Katso
verkkolaitteesi asiakirjat.
Jos verkossa ei ole DHCP- palvelinta ja haluat
asettaa IP- osoitteen manuaalisesti, valitse
staattinen [Staat.] ja tämän jälkeen aseta IPosoite [IP-osoite], aliverkon peite [Aliverkon
peite], väylä [Yhdysväylä] ja DNS- palvelin
[DNS-palvelin] käyttämällä painikkeita
W/S/A/D ja numeerisia painikkeita.
Mikäli syötät virheellisen numeron, korjaa se
painamalla painiketta CLEAR korostetun osan
tyhjentämiseksi.
6. Valitse [OK] ja paina ENTER (b) ja aseta
verkkoasetukset.
7. Soitin pyytää sinua testaamaan verkkoliitännän.
Valitse [OK] ja paina
ENTER (b) ja lopeta verkkoliitäntä.
8. Mikäli valitset testauksen [Testi] ja painat ENTER
(b) kohdan 7 mukaisesti, verkkoliitännän tila
näytetään näytöllä.
Voit myös testata tätä kohdassa liitäntätila
[Yhteyden tila] asetusvalikossa [Asetukset].
2
Liitäntä
4. Soitin hakee kaikkia käytettäviä Access Pointeja
ja langattomia reitittimiä ja näyttää ne näytöllä.
Paina painiketta W/S ja valitse Access Point tai
langaton reititin listalta ja paina tämän jälkeen
ENTER (b).
[Manuaali] – Access Point ei ehkä lähetä sen
liitäntäpisteen nimeä (SSID). Tarkasta reitittimen
asetukset tietokoneesi kautta ja aseta reititin
lähettämään liitäntäpisteen nimen SSID, tai
syötä Access Pointin nimi manuaalisesti (SSID)
kohdassa [Manuaali].
24 Liitäntä
Verkkoliitäntää koskeva huomautus:
yy Useat verkkoliitäntäongelmat käyttöönoton
aikana voidaan usein korjata asettamalla reititin
tai modeemi uudelleen. Kun soitin on liitetty
kotiverkkoon, katkaise virta nopeasti, ja/tai
irrota virtajohto kotiverkon reitittimestä tai
kaapelimodeemista. Tämän jälkeen käynnistä
virta uudelleen ja/tai liitä virtajohto uudelleen.
2
Liitäntä
yy Internet palveluntarjoajasta riippuen (ISP),
internet palveluja vastaanottavien laitteiden
määrää voidaan rajoittaa käytettävien
palvelusääntöjen mukaisesti. Pyydä lisätietoja
ottamalla yhteys internet palveluntarjoajaasi
(ISP).
yy Yhtiömme ei ole vastuussa mistään
soittimen käyttöhäiriöistä ja/tai internet
liitäntäominaisuuksista jotka johtuvat laajakaista
internetliitäntäsi tai muiden liitettyjen laitteiden
yhteyshäiriöistä/käyttöhäiriöistä.
yy Suoran internet yhteyden mahdollistavia BDROM- levyjä, jotka ei ole luotu tai toimitettu
yhtiömme kautta, yhtiömme ei ole vastuussa
niiden toiminnallisuudesta tai jatkuvasta
käytettävyydestä. Muutamia levyjä, jotka
koskevat internet yhteyden tarjoajan materiaalia
eivät ehkä ole yhteensopivia tämän soittimen
kanssa. Mikäli sinulla on kysymyksiä näistä, ota
yhteys levyn tuottajaan.
yy Toiset internet sisällöt voivat vaatia nopeampaa
laajakaistayhteyttä.
yy Vaikka soitin olisi oikein liitetty ja konfiguroitu,
muutamia internet sisältöjä ei voi käyttää oikein
johtuen internetin ruuhkasta, internet palvelun
kaistanopeudesta ja laadusta, tai sisällön
tuottajasta johtuvista ongelmista.
yy Muutamat internetyhteyden toiminnot eivät ole
mahdollisia johtuen laajakaista internetyhteyden
palvelun tarjoajan (ISP) rajoituksista.
yy Kaikki internet palveluntarjoajan (ISP) veloittamat
kulut ovat rajoituksetta sinun vastuullasi.
yy 10 Base-T tai 100 Base-TX LAN- väylä vaatii
langallisen yhteyden tätä soitinta varten. Mikäli
internet palvelusi ei mahdollista tämän tyyppistä
liitäntää, soitinta ei voi liittää ko. palveluun.
yy Sinun on käytettävä reititintä xDSL- palvelun
käyttämiseksi.
yy DSL- modeemia tarvitaan DSL- palvelun
käyttämiseen ja kaapelimodeemia
tarvitaan kaapelimodeemipalveluiden
käyttämiseen. Riippuen palveluntarjoajasi (ISP)
sisäänkirjautumistavasta ja sopimusehdoista,
et ehkä voi käyttää internetyhteyttä tämän
soittimen kanssa tai samanaikaisesti liitettävien
laitteiden määrää voi olla rajoitettu. (Mikäli
palveluntarjoajasi (ISP) rajoittaa ehtoja yhteen
laitteeseen, tätä soitinta ei voi liittää silloin jos PC
on samanaikaisesti liitettynä tähän yhteyteen.
yy Reitittimen käyttö ei ehkä ole sallittu tai
sen käyttöä voidaan rajoittaa riippuen
interpalveluntarjoajasi (ISP) määräyksistä ja
rajoituksista. Mikäli sinulla on kysymyksiä näistä,
ota yhteys suoraan internetpalveluntarjoajaasi
(ISP).
yy Langaton verkko toimii radiotaajuudella 2.4GHz
jota käytetään myös muiden kotitaloudessa
käytettävien laitteiden kuten langaton puhelin,
Bluetooth® laitteet, mikroaaltouuni toimintaan
ja nämä voivat aiheuttaa verkon suorituskyvyn
heikentymistä.
yy Sammuta kaikki käyttämättömät verkkolaitteet
kotiverkostasi. Toiset laitteet voivat muodostaa
verkkoruuhkia.
yy Parempaa tiedonsiirtoa varten, aseta soitin niin
lähelle liitäntäpistettä eli Access Pointia kuin
mahdollista.
yy Joissakin tapauksissa, aseta Access Point tai
langaton reititin vähintään 0.45 m yläpuolelle
lattiasta vastaanoton parantamiseksi.
yy Siirrä soitinta lähemmäksi Access Pointia jos
mahdollista, tai sijoita soitin uudelleen niin, että
soittimen ja liitäntäpisteen välissä ei ole mitään
esteitä.
yy Langattoman vastaanottolaatu riippuu monista
tekijöistä kuten Access Point liitäntäpisteen
tyypistä, soittimen ja liitäntäpisteen välisestä
etäisyydestä ja soittimen sijoituspaikasta.
yy Aseta Access Point liitäntäpisteesi tai langaton
reititin perustilaan. Ad-hoc- tilaa ei tueta.
Liitäntä 25
USB- laitteen liitäntä
Tämä soitin voi toistaa USB- laitteelta elokuvia,
musiikkia ja valokuvatiedostoja.
USB- laitteen toistettava
sisältö
1. Aseta USB- laite USB- liitäntään kunnes se
sovittuu paikalleen.
,,Huomio
yy Tämä soitin tukee USB flash-asemaa/ulkoista
HDD-kiintolevyä formaatissa FAT16, FAT32
ja NTFS tiedostoihin (musiikki, valokuva,
elokuva) siirtymisen aikana. BD-Live ja Audio
CD-levyn tallennuksen aikana vain FAT16
ja FAT32 formaatteja tuetaan. Käytä USB
flash- muistia/ulkoista HDD- kiintolevyä joka
on formatoitu FAT16 tai FAT32 formaatissa
käytettäessä BD-Live ja Audio CD- levyn
tallennusta.
yy Tämä laite voi tukea max. 8 USB-laitteen
osiota.
yy Älä poista USB-laitetta käytön aikana (toisto
jne.).
Kun liität USB- laitteen aloitusvalikossa HOME,
soitin toistaa musiikkitiedostoja USB- laitteesta
automaattisesti. Jos USB- laite sisältää erityyppisiä
tiedostoja, tiedostotyypin valintavalikko näkyy
näytöllä.
Tiedoston lataus voi kestää muutamia minuutteja
riippuen USB- laitteelle tallennettujen sisältöjen
määrästä.
Paina ENTER (b) kun peruutustoiminto [Peruuta]
on valittuna latauksen pysäyttämiseksi.
2. Paina painiketta (n).
3. Valitse [Elokuva], [Valokuva] tai [Musiikki]
käyttämällä painikkeita A/D, ja paina ENTER
(b).
4. Valitse toiminto [USB] käyttämällä painikkeita
W/S, ja paina ENTER (b).
yy USB-laitetta, joka vaatii lisäohjelman
asennusta sen tietokoneeseen liittämisen
aikana ei tueta.
yy USB-laite: USB-laite, joka tukee USB1.1 ja
USB2.0.
yy Elokuva, musiikki ja valokuvatiedostoja
voidaan toistaa. Jokaisen tiedoston
toimintojen yksityiskohdat on kuvattu
vastaavilla sivuilla.
yy Säännöllistä varmuuskopioiden tekemistä
suositellaan tietojen menetyksen
estämiseksi.
yy Jos käytät USB-jatkokaapelia, USB HUBia
tai USB Multi-readeria, USB-laitetta ei
välttämättä tunnisteta.
yy Eräät USB-laitteet eivät välttämättä toimi
tämän soittimen kanssa.
yy Digitaalista kameraa ja matkapuhelinta ei
tueta.
yy Laitteen USB–liitäntää ei voi liittää
tietokoneeseen. Tätä laitetta ei voi käyttää
muistilaitteena.
5. Valitse tiedosto käyttämällä painikkeita
W/S/A/D, ja paina painiketta PLAY tai
ENTER (b) tiedoston toistamiseksi.
6. Irrota USB- laite varovaisesti.
Liitäntä
yy USB-laitetta voidaan käyttää paikalliseen
tallentamiseen BD-Live-levyjen
suorittamiseksi Internetissä.
2
26 Järjestelmäasetukset
Asetukset
[NÄYTÄ]-valikko
TV:n kuvasuhde
Setup-asetusten teko
Voit muuttaa soittimen asetuksia asetusvalikosta
[Asetukset].
1. Paina painiketta (n).
Valitse TV:n kuvasuhde TV- tyypin mukaisesti.
[4:3 Letter Box]
Valitse tämä, kun laite liitetään TVvastaanottimeen, jonka vakiokuvasuhde on 4:3.
Tällöin elokuvatoiston yhteydessä kuvaruudun
ylä- ja alaosissa näkyvät mustat palkit.
[4:3 Pan Scan]
3
Järjestelmäasetukset
2. Paina painiketta A/D ja valitse asetus
[Asetukset] ja paina tämän jälkeen
ENTER (b). [Asetukset]-valikko tulee esiin.
Voit valita tämän, kun laite liitetään TVvastaanottimeen, jonka vakiokuvasuhde on 4:3.
Tällöin laajakuva näytetään koko kuvaruudulla,
mutta molemmat reunat jätetään näyttämättä.
[16:9 Alkuperäinen]
Valitse tämä kun 16:9 laajakuva TV on liitettynä.
Tyyppiä 4:3 oleva kuva näytetään alkuperäisessä
4:3 kuvasuhteessa siten, että vasemmassa ja
oikeassa reunassa näkyvät mustat palkit.
[16:9 Täysi]
3. Paina painiketta W/S ja valitse ensimmäinen
asetustoimintoa ja paina tämän jälkeen D
siirtyäksesi seuraavalle tasolle.
Valitse tämä kun 16:9 laajakuva TV on
liitettynä. Tyyppiä 4:3 oleva kuva suhteutetaan
vaakatasossa (lineaarisessa suhteessa)
täyttämään koko ruudun.
,,Huomio
Et voi valita kuvasuhteita [4:3 Letter Box]
ja [4:3 Pan Scan] jos resoluutio on asetettu
korkeammaksi kuin 720p.
4. Paina painiketta W/S ja valitse toinen
asetustoimintoa ja paina tämän jälkeen ENTER
(b) siirtyäksesi kolmannelle tasolle.
5. Paina W/S ja valitse haluttu asetus ja paina
ENTER (b) valintasi vahvistamiseksi.
Järjestelmäasetukset 27
Resoluutio
HDMI-väriasetukset
Asettaa Komponentin ja HDMI videosignaalin
ulostuloresoluution. Katso lisätietoja resoluution
asetuksesta sivuilta 17 ja 66.
Valitse sopiva asetus HDMI OUT -liitännälle. Tarkista
sopiva asetus näyttölaitteen ohjekirjasta.
[Auto]
Jos HDMI OUT -liitäntä on yhdistetty
näyttötietoja (EDID) tarjoavaan TV-laitteeseen,
laite valitsee automaattisesti laitteeseen liitetylle
TV:lle parhaiten sopivat tarkkuusasetukset.
[YCbCr]
Valitse tämä asetus HDMI-näyttölaitteelle.
[RGB]
Valitse tämä asetus DVI-näyttölaitteelle.
[1080p]
Taustakuva
lomittamaton 1080-juovainen kuva.
Muuttaa alkuperäisen näytön taustan.
[1080i]
3D-muoto
lomitettu 1080-juovainen kuva.
Valitse ulostulotila Blu-ray 3D-levyn toistoa varten.
lomittamaton 720-juovainen kuva.
[Pois]
[576p]
Blu-ray 3D-levyjen toisto lähetetään kuten
2D-tilassa normaalina BD-ROM-levyn toistona.
lomittamaton 576-juovainen kuva.
[Päällä]
[576i]
Blu-ray 3D-levyjen toisto lähetetään kuten 3D
tilassa.
lomitettu 576-juovainen kuva.
1080p näyttötila
Kun 1080p on valittuna, valitse [24 Hz], 1080p/24
Hz-videomateriaalille, kun laitteeseen on kytketty
1080p/24 Hz-HDMI-liitännällä varustettu näyttölaite.
,,Huomio
yy Kun valinta [24 Hz] on aktiivinen, kuvassa
voi havaita jonkin verran häiriötä kuvan
vaihtuessa video- ja elokuvamateriaalin
välillä. Jos häiriötä esiintyy, valitse [50 Hz].
yy Vaikka jos näyttötila [1080p näyttötila]
asetetaan [24 Hz], ja jos TV ei ole
yhteensopiva 1080p/24Hz kanssa, sen
hetkisen videon ulostulon kehystaajuus on
60 Hz, joka vastaa videolähteen formaattia.
Aloitusvalikko-opas
Tämä toiminto mahdollistaa sinun joko näyttää, tai
poistaa oppaan aloitusvalikosta (HOME). Aseta tämä
toiminto päälle [Päällä] oppaan näyttämiseksi.
Järjestelmäasetukset
[720p]
3
28 Järjestelmäasetukset
[KIELI]-valikko
[ÄÄNI]-valikko
Näytä valikko
Levyillä on usein valittavana erilaisia
äänivaihtoehtoja. Säädä soittimen ääniasetukset
käytetyn äänentoistojärjestelmän mukaisesti.
Valitse [Asetukset] -valikon ja ruutunäytön kieli.
Levyn valikko/Levyn ääniraita/Levyn
tekstitys
Valitse äänitoiston (levyn audioraita), tekstityksen ja
levyvalikoiden kieli.
[Alkuperäinen]
Valitse levyn alkuperäiskieli, jolla levy on
alunperin tuotettu.
3
[Muu]
Järjestelmäasetukset
Valitse toinen kieli ENTER (b) -näppäimellä.
Syötä numeropainikkeilla nelinumeroinen
kielikoodi sivulta 61 ja paina ENTER (b)
[Pois] (Vain levytekstitys)
Kytkee tekstityksen pois.
,,Huomio
Levystä riippuen kieliasetuksesi ei ehkä toimi.
,,Huomio
Koska useat tekijät vaikuttavat audion
ulostuloon, katso kohta “Audion Ulostulon
tekniset tiedot” sivulla 64.
HDMI / Digitaalinen lähtö (SPDIF)
[PCM Stereo]
Valitse tämä, jos laitteen HDMI OUTtai DIGITAL AUDIO OUT -liitäntä on
kytketty kaksikanavaiseen digitaaliseen
stereodekooderiin.
[PCM monikanava] (vain HDMI)
Valitse tämä vaihtoehto, jos laitteen HDMI
OUT -liitäntä on kytketty digitaaliseen
monikanavadekooderiin.
[DTS uudel. koodaus]
Valitse tämä vaihtoehto, jos laitteen HDMI OUT
tai DIGITAL AUDIO OUT -liitäntä on kytketty
DTS-dekooderilla varustettuun laitteeseen.
[Äänen läpisyöttö]
Valitse tämä, jos liität tämän laitteen DIGITAL
AUDIO OUT ja HDMI OUT -liittimen laitteeseen,
jossa on LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby True HD, DTS ja DTS-HD -dekooderi.
,,Huomio
yy Kun toiminto [HDMI] on asetettu [PCM
monikanava], audion voidaan lähettää
kuten PCM Stereo, jos PCM Multi-Ch tietoja
ei havaita EDID toiminnolla olevalta HDMIlaitteelta.
yy Jos [HDMI] tai [Digitaalinen lähtö (SPDIF)]
toiminto on asetettu [DTS uudel. koodaus],
DTS Re-Encode audio lähetetään BD-ROMlevyille toissijaisena audiona ja alkuperäinen
audio lähetetään toisille levyille (kuten
[Äänen läpisyöttö]).
Järjestelmäasetukset 29
Näytteenottotaaj.
(digitaalinen ääniliitäntä)
[192 kHz]
Valitse tämä, kun käytetty A/V-vastaanotin tai
-vahvistin voi käsitellä 192 kHz -signaalia.
[96 kHz]
Valitse tämä, kun käytetty A/V-vastaanotin tai
-vahvistin EI kykene käsittelemään 192 kHzsignaalia. Kun tämä vaihtoehto on valittuna,
laite muuntaa automaattisesti 192 kHz-signaalit
96 kHz-signaaleiksi, jotta järjestelmä voisi
käsitellä niitä.
[48 kHz]
Tarkista käytetyn A/V-vastaanottimen taivahvistimen ominaisuudet sen mukana
toimitetuista teknisistä tiedoista.
DRC (Dynaaminen aluesäätö)
Tämä toiminto mahdollistaa elokuvan
kuuntelemisen alhaisella äänenvoimakkuudella
ilman äänen kirkkauden menettämistä.
[Pois]
Ottaa tämän toiminnon pois käytöstä.
[Päällä]
Pakkaa Dolby Digital, Dolby Digital Plus tai
Dolby TrueHD audion ulostulon dynaamisen
alueen.
[Auto]
Dolby TrueHD audion ulostulon dynaaminen
alue määritetään itsestään.
Ja Dolby Digital ja Dolby Digital Plus
dynaaminen alue toimii samalla tavalla
käyttötilassa [Päällä].
,,Huomio
DRC-asetusta voidaan muuttaa vain jos levyä
ei ole asetettu paikalleen tai jos laite on täysin
pysäytetyssä tilassa.
Jos soitin liitetään monikanavaiseen
audiovastaanottimeen HDM-liitännällä, aseta
tämä toiminto monikanavaisen surround äänen
kuuntelemiseksi 2-kanavaisessa audiolähteessä.
[Pois]
Lähettää stereoääntä etukaiuttimien kautta.
[Musiikki]
Lähettää parannettua monikanavaista ääntä
musiikin kuuntelua varten.
[Elokuva]
Lähettää parannettua monikanavaista ääntä
elokuvan katselua varten.
,,Huomio
yy Tämä toiminto ei ole käytössä on-linepalvelussa.
yy Ainoastaan audiolähde jonka näytetaajuus
on matalampi kuin 48 kHz on käytössä tätä
toimintoa varten.
yy Tämä toiminto on käytössä vain, kun
[HDMI] toiminto on asetettu tilaan [PCM
monikanava].
3
Järjestelmäasetukset
Valitse tämä, kun käytetty A/V-vastaanotin tai
-vahvistin EI kykene käsittelemään 192 kHztai 96 kHz-signaalia. Kun tämä vaihtoehto on
valittuna, laite muuntaa automaattisesti 192
kHz- ja 96 kHz-signaalit 48 kHz-signaaleiksi,
jotta järjestelmä voisi käsitellä niitä.
DTS Neo:6
30 Järjestelmäasetukset
[LUKITUS]-valikko
DVD ikäraja
[LUKITUS] lukitusasetukset ovat vaikuttavat vain BDROM a DVD- toistotoimintoihin.
Luokiteltujen DVD- levyjen jaksojen toisto perustuu
niiden sisältöön. (Kaikki levyt eivät ole luokiteltuja.)
Päästäksesi käsittelemään [LUKITUS]-asetuksia,
sinun pitää syöttää 4-numeroinen turvakoodi, jonka
olet itse luonut.
Jos et ole vielä syöttänyt salasanaa, ruudulle
ilmestyy siihen kehote. Syötä 4-numeroinen
salasana kaksi kertaa ja paina ENTER (b) uuden
salasanan luomiseksi.
Salasana
Voit luoda uuden salasanan tai vaihtaa sen.
3
[Ei mitään]
Järjestelmäasetukset
Syötä 4-numeroinen salasana kaksi kertaa ja
paina ENTER (b) uuden salasanan luomiseksi.
[1-8 ikäraja]
Ykkönen (1) on korkein ikäraja ja kahdeksan (8)
matalin.
[Avaa]
os valitset lukituksen avauksen [Avaa], Parental
Control -valvonta ei ole toiminnassa ja levyn voi
toistaa kokonaan.
Blu-ray-levy ikäraja
Aseta BD-ROM-levyn toistamiseen ikäraja.
Käytä numeerisia painikkeita ja syötä ikäraja BDROM-levyjen katselua varten.
[Vaihda]
[255]
Syötä nykyinen salasana ja paina ENTER (b).
Syötä 4-numeroinen salasana kaksi kertaa ja
paina ENTER (b) uuden salasanan luomiseksi.
Kaikki BD-ROM-levyt toistetaan.
Jos unohdat salasanan
Jos unohdat salasanasi, voit poistaa sen seuraavasti:
1. Poista levy levyasemasta.
2. Valitse [Salasana]-vaihtoehto [Asetukset]valikosta.
3. Käytä numeropainikkeita syöttääksesi ”210499”.
Salasana on poistettu.
,,Huomio
Mikäli syötät virheellisesti ennen painikkeen
ENTER (b), painamista, korjaa painamalla
CLEAR. Tämän jälkeen syötä salasana oikein.
[0-254]
BD-ROM-levyihin merkityt toistorajoitukset
voimassa.
,,Huomio
yy BD-luokitusta [Blu-ray-levy ikäraja] käytetään
vain Blu-ray-levyille, jotka sisältävät
lisäluokitustoiminnot.
yy MPAA-luokitustasoa käyttäville alueille katso
esimerkkilisätietoja alapuolella kuvatusta
taulukosta.
Blu-ray-levy ikäraja
0
8
13
17
18
255
MPAA-luokitus
G
PG
PG-13
R
NC-17
Ei rajoitettu
Aluekoodi
Syötä sen alueen koodi, jonka luokituksia on
käytetty toistettavissa DVD-levyissä; katso lista
sivulla 60.
Järjestelmäasetukset
[VERKKO]-valikko
BD-LIVE-yhteys
Verkkoasetuksia [VERKKO] tarvitaan
ohjelmapäivitysten, BD-Live- ja on-linesisältöpalveluiden käyttämiseen.
Voit asettaa rajoituksia BD-Live-toimintojen
vaatimalle Internet-yhteyden käyttölle.
Yhteyden asetus
Jos kotiverkkosi ympäristö on valmis soittimen
liittämistä varten, soitin on asetettava langattomaan
tai langalliseen verkkoliitäntään verkkoyhteyttä
käyttämällä. (Katso kohta
“Kotiverkon liitäntä” sivuilla 20.)
Yhteyden tila
Wi-Fi yhteys
Tämä soitin on Wi-Fi Direct™ hyväksytty laite. WiFi Direct™ on menetelmä, joka liittää toisiinsa
liitetyt laitteet ilman liitäntäpisteen tai reitittimen
yhteyttä. Aseta tämä toiminto päälle [Päällä] Wi-Fi
Direct™ tilan ottamiseksi käyttöön. Katso lisätietoja
laiteliitäntäsivulta 37.
[Sallittu]
Internet-yhteys sallittu kaikelle BD-Livesisällölle.
[Sallittu osittain]
Internet-yhteys sallittu vain sellaiselle
BD-Live-sisällölle, jolla on sisällönhaltijan
hyväksyntä. Internet-yhteys ja AACS
Online-toiminnot on kielletty kaikelta
hyväksymättömältä BD-Live-sisällöltä.
[Kielletty]
Internet-yhteys kielletty kaikelta BD-Livesisällöltä.
Premium/LG Apps
[Maa-asetukset]
Valitse alueesi oikeiden palveluiden ja sisällön
näyttämiseksi ominaisuuksissa [Premium] ja [LG
Apps].
[Tunnustenhallinta]
Näyttää [Tunnustenhallinta] -valikon. Voit hallita
kaikkia niitä tunnuksia, joilla on kirjauduttu
tähän yksikköön.
[Rekisteröintikoodi]
Näyttää tämän soittimen yksilöllisen koodin
[Premium] ja [LG Apps] ominaisuuksien
käyttämiseksi.
3
Järjestelmäasetukset
Voit tarkastaa halutessasi soittimen verkkotilan
valitsemalla toiminnon liitäntätila [Yhteyden
tila] ja painamalla ENTER (b) verkkoliitännän ja
internetyhteyden tarkastamiseksi.
31
32 Järjestelmäasetukset
[MUUT]-valikko
DivX® VOD
TIETOA DIVX VIDEOSTA: DivX® on DivX, Inc. yhtiön
digitaalinen videoformaatti. Tämä on yleisesti DivX
Certified® hyväksytty laite joka toistaa DivX- videota.
Vieraile sivustolla.divx.com ja etsi lisätietoa ja
ohjelmatyökaluja tiedostojesi muuntamiseksi DivXvideomuotoon.
3
Järjestelmäasetukset
TIETOA DIVX-TILAUSVIDEOISTA (VIDEO-ONDEMAND): Tämä DivX Certified ® laite on
rekisteröitävä ostettujen tai vuokrattujen DivXtilausvideoiden (VOD) toistamista varten.
Rekisteröintikoodisi vastaanottamiseksi, on sinun
etsittävä laitteesi asetusvalikosta DivX VOD-kappale.
Siirry sivustolle www.divx.com ja katso lisätietoja
rekisteröinnin lopettamiseksi.
[Rekisteröi]
Näyttää soittimesi rekisteröintikoodin.
[Poista rekisteröinti]
Ottaa soittimesi pois käytöstä ja näyttää
deaktivointikoodin.
,,Huomio
Kaikkia tämän soittimen rekisteröintikoodilla
DivX VOD:ilta ladattuja videoita voidaan toistaa
tässä laitteessa.
Pikakäynnistys
Tätä soitinta voidaan pitää vähän virtaa kuluttavassa
valmiustilassa, jolloin se käynnistyy viiveettä, kun
yksikkö käynnistetään. Aseta tämä asetus tilaan
[Päällä], jos haluat aktivoida [Pikakäynnistys]
-toiminnon.
,,Huomio
Jos [Pikakäynnistys] -asetus on tilassa [Päällä]
ja sähkövirta kytkeytyy uudelleen päälle
esimerkiksi virtakatkon seurauksena, soitin
käynnistyy automaattisesti valmiustilaan.
Odota soittimen siirtymistä valmiustilaan,
ennen kuin käytät soitinta.
Autosammutus
Näytön säästäjä ilmestyy näytölle kun jätät laitteen
pysäytystilaan n. viiden minuutin ajaksi. Mikäli
asetat tämän toiminnon päälle [Päällä], laite
sammuttaa itsensä automaattisesti sen jälkeen,
kun näytön säästäjä on ollut käytössä 25 minuuttia.
Aseta tämä toiminto pois päältä [Pois] näytön
säästäjän jättämiseksi päälle niin kauan, kunnes
laitetta käytetään käyttäjän toimesta.
Verkkotoisto
Tämä toiminto sallii käyttäjän hallita DLNAmediapalvelimelta tulevaa median toistoa DLNA
hyväksytyn älypuhelimen toimesta. Useimmilla
DLNA hyväksytyillä älypuhelimilla on toiminto
median toistamiseksi kotiverkossasi. Aseta
tämä toiminto päälle [Päällä] jolloin voit käyttää
älypuhelintasi tässä laitteessa. Katso lisätietoja DLNA
hyväksytyn älypuhelimen tai sovelluksen ohjeista.
,,Huomio
yy Tämä laite ja DLNA hyväksytty älypuhelin on
liitettävä samaan verkkoon.
yy Verkkotoiminnon [Verkkotoisto]
käyttämiseksi DLNA hyväksytyllä
älypuhelimella, paina painiketta HOME (n)
aloitusvalikon näyttämiseksi ennen tämän
laitteen liitäntää.
yy Samalla kun käytät laitetta verkkotoiminnolla
[Verkkotoisto], kaukosäädin ei ole käytössä.
yy Käytettävissä olevat tiedostoformaatit
on kuvattu sivulla 10 ja ne eivät aina tue
verkkotoimintatoimintoa [Verkkotoisto].
Järjestelmäasetukset 33
Alusta
[Tehdasasetukset]
Voit palauttaa soittimeen sen alkuperäiset
tehdasasetukset.
[Pyyhi Blu-ray-muisti]
Alustaa tosiaikaiset BD-sisällöt liitetystä USBmuistilaitteesta.
,,Huomio
Mikäli palautat soittimeen sen alkuperäiset
asetukset käyttämällä toimintoa
tehdasasetukset [Tehdasasetukset], sinun
täytyy asentaa kaikki aktivointitoiminnot
online-palveluja ja verkkoasetuksia varten
uudelleen.
[Tiedot]
Näyttää sen hetkisen ohjelmaversion.
[Päivitys]
Voit päivittää ohjelma liittämällä laitteen
suoraan ohjelmanpäivityspalvelimeen (katso
sivut 56).
Vastuuvapauslauseke
Paina ENTER (b) Verkkopalvelun
vastuuvapautuslausekkeen näyttämiseksi.
Järjestelmäasetukset
Ohjelmisto
3
34 Käyttö
Yleinen toisto
Levyjen toisto
ert
Aloitusvalikon [HOME] käyttö
1. Paina painiketta B (OPEN/CLOSE), ja aseta levy
levykelkkaan.
Aloitusvalikko saadaan esiin painamalla HOMEpainiketta (n). Paina W/S/A/D ja valitse
luokka ja paina ENTER (b).
2. Paina painiketta B (OPEN/CLOSE) levykelkan
sulkemiseksi.
Toisto käynnistyy automaattisesti useille Audio
CD-, BD-ROM- ja DVD-ROM- levyille.
3. Paina painiketta (n).
4. Valitse [Elokuva] tai [Musiikki] painamalla A/D,
ja paina ENTER (b).
5. Valitse toiminto [Blu-ray-levy], [DVD], [VR] tai
[Ääni] painamalla W/S ja paina ENTER (b).
,,Huomio
yy Tässä käyttöohjeessa kuvatut
toistotoiminnot eivät ole aina käytettävissä
jokaisessa tiedostossa tai mediassa.
Muutamia toimintoja on rajoitettu monista
tekijöistä riippuen.
4
Käyttö
,,Huomio
LG Apps -palvelu ei ole tällä hetkellä
välttämättä käytettävissä kaikilla alueilla.
LG Apps -palvelu avataan tällaisilla alueilla
myöhemmin ohjelmistopäivityksen
yhteydessä.
yy BD-ROM-levyjen otsikoista riippuen, voidaan
USB-laitteen liitäntää tarvita kunnollisen
toiston varmistamiseksi.
yy Päättämättömiä DVD VR -formaatin levyjä ei
voi toistaa tässä soittimessa.
yy Tietyt DVD-VR-levyt on valmistettu CPRMdatalla DVD-tallentimessa. Tämä laite ei tue
tämän tyyppisiä levyjä.
a [Elokuva] - Toistaa videosisältöä.
b [Valokuva] - Toistaa valokuvasisältöä.
c [Musiikki] - Toistaa audiosisältöä.
d [Premium] - Näyttää Premium Home näytön.
e [LG Apps] - Näyttää [LG Apps] näytön.
f [Asetukset] - Säätää järjestelmäasetuksia.
g
[Haku] - Tämä toiminto päivitetään
myöhemmin.
h [LG Apps] - Näyttää [LG Apps] näytön.
[Suosikkisovellukset] - Pikapainike käyttäjän
i
suosikkisovelluksia varten.
j [My Apps] - Näyttää [My Apps] näytön.
Tiedoston toisto levyltä/USBlaitteelta
yui
Tämä soitin voi toistaa levyllä tai USB-laitteella
olevia elokuvia, musiikkia ja valokuvatiedostoja.
1. Aseta dataa sisältävä levy levykelkkaan tai liitä
USB-laite.
2. Paina painiketta (n).
3. Valitse [Elokuva], [Valokuva] tai [Musiikki]
käyttämällä painikkeita A/D, ja paina ENTER
(b).
4. Valitse toiminto levy [Data] tai [USB] käyttämällä
painikkeita W/S, ja paina ENTER (b).
5. Valitse tiedosto käyttämällä painikkeita
W/S/A/D, ja paina d(PLAY) tai ENTER (b)
tiedoston toistamiseksi.
Käyttö 35
Blu-ray 3D-levyjen toisto
e
BD-Live™ toiminnon käyttö
e
Tämä soitin voi toistaa eri kuvauksia sekä
vasemmalle että oikealle sisältäviä 3D-levyjä.
BD-ROM:lla, joka tukee verkonlaajennustiminnolla
varustettua BD-LIVE:ä (BD-ROM versio 2 profiili 2)
voit nauttia useammista toiminnoista, kuten uusien
elokuvatrailereiden lataamisesta yhdistämällä
tämän laitteen internetiin.
Esivalmistelu
Blu-ray 3D-otsikon toistamiseksi
stereoskooppisessa 3D-tilassa, sinun täytyy:
yy Tarkasta, onko TV:ssäsi 3D valmius ja onko
siinä HDMI sisääntulo(t).
yy Käytä tarvittaessa 3D-laseja 3D kokemuksen
vastaanottamiseksi.
yy Tarkasta, onko BD-ROM-otsikko Blu-ray
3D-levyllä vai ei
yy Liitä HDMI-kaapeli (Tyyppi A, Huippunopea
HDMI™-kaapeli) soittimen HDMI-ulostulon
ja TV:n HDMI-sisääntulon välille.
2. Paina avaus ja sulkupainiketta B (OPEN/CLOSE)
ja aseta levy levykelkkaan.
3. Paina painiketta B (OPEN/CLOSE) levykelkan
sulkemiseksi.
Toisto käynnistetään automaattisesti.
4. Katso 3D-ready TV:n käyttöohjeistasi lisätietoa..
Sinun on ehkä säädettävä näyttöasetuksia ja
kohdistusta TV:n asetuksista 3D-tehokkuuden
parantamiseksi.
>>Varoitus
yy 3D-sisällön katselu pitkäaikaisesti voi
aiheuttaa huimausta ja väsymystä.
yy Emme suosittele sairaiden, lapsien ja
raskaana olevien henkilöiden katsomaan
3D-sisältöä.
yy Mikäli sinulla on päänsärkyä, olet väsynyt
tai sinulla on huimausta 3D-sisällön
katselemisen aikana, suosittelemme jyrkästi
keskeyttämään toiston ja lepäämään niin
kauan, kunnes olosi on jälleen normaali.
2. Aseta USB- muistilaite etupaneelin USBliitäntään.
USB- muistilaitteeseen voidaan ladata bonus
sisältöä.
3. Paina painiketta HOME (n), ja aseta toiminto
[BD-LIVE-yhteys] asetusvalikossa [Asetukset]
(sivu 31).
Joidenkin levyjen BD-Live-toiminnot eivät ehkä
toimi, jos [BD-LIVE-yhteys] -asetukseksi on valittu
[Sallittu osittain].
4. Aseta BD-ROM- levy toiminnolla BD-Live.
Nämä toiminnot voivat poiketa levystä riippuen.
Katso levyn mukana toimitetut ohjeet.
>>Varoitus
Älä irrota laitteeseen kytkettyä USB-laitetta
latauksen aikana tai Blu-Ray-levyn ollessa
levyasemassa. Tämä voi vahingoittaa USBlaitetta ja voi olla, etteivät BD-live-toiminnot
toimi kunnolla vahingoittuneen USBlaitteen kanssa. Jos liitetty USB-laite näyttää
vahingoittuneen toimenpiteestä, voit alustaa
liitetyn USB-laitteen PC:ltä ja käyttää sitä
uudelleen tämän soittimen kanssa.
,,Huomio
yy Joidenkin BD-Live sisältöjen käyttöoikeuksia
saatetaan rajata joillakin alueilla
sisällöntuottajan omalla päätöksellä.
yy BD-Live-sisällön lataaminen voi kestää useita
minuutteja.
4
Käyttö
1. Paina painiketta HOME (n), ja aseta toiminto
[3D-muoto] asetusvalikossa [Asetukset] päälle
[Päällä] (sivu 27).
1. Tarkista verkkoyhteys ja -asetukset (sivut 20).
36 Käyttö
Tiedoston toisto
verkkopalvelimella
yui
Tämä soitin voi toistaa elokuvia, musiikkia ja
valokuvatiedostoja PC:stä tai DLNA-palvelimelta
kotiverkossasi.
1. Tarkista verkkoyhteys ja -asetukset (sivut 20).
2. Paina painiketta (n).
3. Valitse [Elokuva], [Valokuva] tai [Musiikki]
käyttämällä painikkeita A/D, ja paina ENTER
(b).
4. Valitse DLNA-mediapalvelin tai PC:n jakelukansio
painamalla W/S ja paina tämän jälkeen ENTER
(b).
Verkkokäyttäjän ID:n ja salasanan
syöttö
Tietokoneesi ympäristöstä riippuen, sinun täytyy
ehkä syöttää verkkokäyttäjän ID ja salasana
jaettavaan kansioon pääsemistä varten.
1. Näppäimistövalikko ilmestyy automaattisesti jos
verkkokäyttäjän ID ja salasanaa vaaditaan.
2. Paina painikkeita W/S/A/D ja valitse merkki
ja paina tämän jälkeen ENTER (b) valinta
vahvistamiseksi virtuaaliselta näppäimistöltä.
Syötä kirjain painomerkillä painamalla
INFO/DISPLAY (m) nähdäksesi laajennetun
merkistön.
4
Käyttö
[Peruuta] – Paluu edelliseen näyttöön.
Mikäli haluat hakea saatavilla olevaa
mediapalvelinta uudelleen, paina vihreää (G)
painiketta.
5. Valitse tiedosto painamalla W/S/A/D ja
paina ENTER (b) tiedoston toistamiseksi.
,,Huomio
yy Tiedostovaatimukset ovat kuvattu sivulla 10.
yy Tiedostojen kuvakkeet, joita ei voi toistaa
voidaan näyttää, mutta niitä ei voi toistaa
tässä soittimessa.
yy Tekstitystiedoston ja elokuvatiedoston
nimet täytyy olla samanlaisia ja sijaita
samassa kansiossa.
yy Toisto- ja käyttölaatuun voi vaikuttaa
kotiverkkosi olosuhteet.
yy Sinulla voi olla yhteysongelmia johtuen
palvelimesi ympäristöstä.
[Väli] – Lisää välilyönnin kursorin senhetkiseen
sijaintipaikkaan.
[<–] – Poistaa kursorin paikkaa edeltävän
merkin.
[ABC / abc / #+-=&] – Vaihtaa
näppäimistövalikon asetukset isoiksi kirjaimiksi,
pieniksi kirjaimiksi tai symboleiksi.
3. Kun olet syöttänyt verkkokäyttäjän ID:n ja
salasanan, valitse [OK] painamalla painikkeita
W/S/A/D ja paina ENTER (b) kansioon
pääsemiseksi.
Verkkokäyttäjän ID ja salasana tallennetaan
muistiin seuraavaa kertaa varten kun kirjaudut
kansioon toimintojen helpottamiseksi. Jos et halua
verkkokäyttäjän ID:n ja salasanan tallentamista,
paina punaista painiketta (R) muistilaatikon
[Muista] merkinnän poistamiseksi ennen kansioon
siirtymistä.
Käyttö 37
Wi-Fi Direct™ -yhteys
Wi-Fi Direct™ -sertifioidun laitteen
yhdistäminen
6. Valitse palvelin, joka jakoi yhdistetystä Wi-Fi
Direct™ -laitteesta, painamalla W/S ja avaa
palvelimen sisältö painamalla ENTER (b).
yui
Tällä laitteella voi toistaa elokuva-, musiikki- ja
valokuvatiedostoja, jotka on tallennettu Wi-Fi
Direct™ -sertifioituun laitteeseen. Wi-Fi Direct™
-tekniikan avulla soitin voi olla suoraan yhteydessä
Wi-Fi Direct™ -sertifioituun laitteeseen ilman
verkkolaitetta (esimerkiksi tukiasemaa).
1. Paina painiketta [Wi-Fi yhteys] ja aseta toiminto
päälle [Päällä] asetusvalikossa [Asetukset] päälle
(sivu 31).
2. Paina HOME (n).
3. Valitse [Elokuva], [Valokuva] tai [Musiikki]
painamalla A/D, ja paina ENTER (b).
4. Valitse [Wi-Fi yhteys] painamalla W/S, ja paina
ENTER (b).
Palvelimen voi valita laiteluettelosta vain, jos
yhdistetyn Wi-Fi Direct™ -laitteen DLNA-palvelin
jakaa tiedostoja tai kansioita.
7. Valitse tiedosto painamalla W/S/A/D ja
paina ENTER (b) tiedoston toistamiseksi.
,,Huomio
yy Paremman tiedonsiirron varmistamiseksi,
aseta soitin niin lähelle Wi-Fi Direct™
hyväksyttyä palvelinta kuin mahdollista.
yy Jos yrität yhdistää langattoman verkon,
kun laite on yhdistettynä Wi-Fi Direct™
-toiminnolla, Wi-Fi Direct™ -yhteys
katkaistaan.
5. Valitse luettelosta Wi-Fi Direct™ -laite painamalla
W/S, ja paina ENTER (b).
Wi-Fi Direct™ -yhteyden muodostus jatkuu
automaattisesti.
Jos Wi-Fi Direct™ -laite tukee WPS-pohjaista PINkoodimääritystä, valitse luettelosta laite ja paina
keltaista (Y) painiketta. Muista näytöllä näkyvä
PIN-numero. Muodosta yhteys antamalla PINnumero laitteen asetusvalikossa.
Jos haluat hakea käytettävissä olevat Wi-Fi
Direct™ -laitteet uudelleen, paina vihreää (G)
painiketta.
yy Jos soitin ja Wi-Fi Direct™ -laite yhdistetään
eri lähiverkkoihin, Wi-Fi Direct™ -yhteys ei
ole kaikissa tapauksissa käytettävissä.
Käyttö
yy Tämä yksikkö voi yhdistää kerralla vain
1 laitteen. Moninkertainen yhteys ei ole
mahdollinen.
4
38 Käyttö
Yhdistäminen Wi-Fi-toimintoa
tukeviin laitteisiin
yui
8. Valitse palvelin, joka jakoi yhdistetystä
Wi-Fi Direct™ -laitteesta, painamalla W/S, ja
avaa palvelimen sisältö painamalla ENTER (b).
Tämä soitin voidaan yhdistää tavanomaiseen Wi-Filaitteeseen Wi-Fi Direct™ -toiminnolla.
1. Paina painiketta [Wi-Fi yhteys] ja aseta toiminto
päälle [Päällä] asetusvalikossa [Asetukset] päälle
(sivu 31).
2. Paina HOME (n).
3. Valitse [Elokuva], [Valokuva] tai [Musiikki]
painamalla A/D, ja paina ENTER (b).
4. Valitse [Wi-Fi yhteys] painamalla W/S, ja paina
ENTER (b).
4
Käyttö
5. Paina punaista (R) painiketta. Se avaa soittimen
[SSID]-, [Suojausvalinta]- ja [Salaus]-asetukset.
6. Muodosta Wi-Fi-laitteesta verkkoyhteys tähän
soittimeen. Käytä vaiheessa 5 kerrottuja [Verkon
nimi (SSID)]-, [Suojausvalinta]- ja [Salaus]asetuksia.
7. Avaa laiteluettelo painamalla kaksi kertaa
BACK (x).
Palvelimen voi valita laiteluettelosta vain, jos
yhdistetyn Wi-Fi Direct™ -laitteen DLNA-palvelin
jakaa tiedostoja tai kansioita.
9. Valitse tiedosto painamalla W/S/A/D ja
paina ENTER (b) tiedoston toistamiseksi.
Käyttö 39
Video- ja audiosisällön
perustoiminnot
Valokuvasisällön
perustoiminnot
Toiston lopetus
Kuvaesityksen toisto
Paina painiketta Z (STOP) toiston aikana.
Paina toistopainiketta d (PLAY) kuvaesityksen
aloittamiseksi.
Toiston keskeytys
Paina painiketta M (PAUSE) toiston aikana.
Paina toistopainiketta d (PLAY) toiston jatkamiseksi.
Kehys kehykseltä (Video) toisto
Paina M (PAUSE) elokuvan toiston aikana.
Paina M (PAUSE) toistuvasti toistaaksesi kuva kuvalta.
Haku eteen- tai taaksepäin
Paina c tai v toistaaksesi pikakelauksella
eteen tai taakse toiston aikana.
Voit vaihtaa toistonopeutta painamalla c tai v
toistuvasti.
Kun toisto on keskeytetty, paina toistuvasti v
hidastetun liikkeen eri nopeuksien toistamiseksi.
Ohita seuraava/edellinen kappale/
raita/tiedosto
Voit toiston aikana siirtyä seuraavaan kappaleeseen/
raitaan/tiedostoon tai toistettavan kappaleen/
raidan/tiedoston alkuun C ja V painikkeilla.
Painamalla C -painiketta kaksi kertaa lyhyesti voit
siirtyä takaisin edelliseen kappaleeseen/raitaan/
tiedostoon.
Palvelimen tiedostovalikossa on useita kansion
sisältötyyppejä samanaikaisesti yhdessä. Tässä
tapauksessa paina C ja V siirtyäksesi
edelliseen tai seuraavaan samantyyppiseen
sisältöön.
Paina painiketta Z (STOP) kuvaesityksen toiston
aikana.
Kuvaesityksen keskeytys
Paina painiketta M (PAUSE) kuvaesityksen toiston
aikana.
Paina toistopainiketta d (PLAY) kuvaesityksen
aloittamiseksi uudelleen.
Ohitus seuraavaan/edelliseen
valokuvaan
Kun valokuva on näkyvissä koko näytöllä, paina
A tai D siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan
valokuvaan.
Levyvalikon käyttö
ero
Levyvalikon näyttö
Valikkonäyttö voidaan näyttää heti valikon
sisältävän levyn latauksen jälkeen. Mikäli haluat
katsella levyvalikkoa toiston aikana, paina DISC
MENU.
Paina W/S/A/D painikkeita valikkonimikkeiden
välillä liikkumiseen.
Alasvetovalikon näyttö
Muutamat BD-ROM-levyt sisältävät alavetovalikon
joka näkyy toiston aikana.
Paina painiketta TITLE/POPUP toiston aikana ja
paina W/S/A/D painikkeita valikkonimikkeiden
välillä liikkumiseen.
4
Käyttö
Toistonopeuden hidastus
Kuvaesityksen lopetus
40 Käyttö
Palaa toistoon
eroyt
u
Laite tallentaa kohdan missä pysäytyspainiketta
Z (STOP) painettiin levystä riippuen.
Jos “MZ (Resume Stop)” näkyy lyhyesti näytöllä,
paina painiketta d (PLAY) toiston jatkamiseksi
(kohtauksen kohdasta).
Jos painat pysäytyspainiketta Z (STOP) kaksi kertaa
tai ota levyn ulos, “Z(Complete Stop)” ilmestyy
näytölle. Laite poistaa pysäytetyn kohdan.
,,Huomio
yy Pysäytyskohta saattaa poistua muistista, jos
jotakin laitteen painikkeista painetaan
(esim. 1 (POWER), B (OPEN/CLOSE))
yy BD-J:llä varustetuilla BD-ROM-levyillä palaa
toistoon toiminto ei toimi.
4
Käyttö
yy Jos painat pysäytyspainiketta Z (STOP)
kerran BD-ROM- levyn interaktiivisen
otsikon toiston aikana, laite on täydellisessä
pysäytystilassa.
Edistynyt toisto
Uudelleen toisto
erotu
Valitse uudelleentoistotila painamalla toiston aikana
REPEAT (h) -painiketta toistuvasti.
Blu-ray-levy / DVD-levy
jA- – Valittua kohtaa toistetaan uudelleen
jatkuvasti.
jLuku – Sen hetkinen kappale toistetaan
toistuvasti.
jNimike – Sen hetkinen otsikko toistetaan
toistuvasti.
Palaa normaaliin toistoon painamalla toistuvasti
REPEAT (h) ja valitse [Pois].
Audio CD-/Musiikkitiedostot
;Track– Sen hetkinen raita tai tiedosto toistetaan
toistuvasti.
:All – Kaikki raidat tai tiedostot toistetaan
toistuvasti.
l – Raidat tai tiedostot toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä.
l:All – Kaikki raidat tai tiedostot toistetaan
toistuvasti satunnaisessa järjestyksessä.
kA-B – Valittua kohtaa toistetaan uudelleen
jatkuvasti. (Vain Audio CD)
Palaa normaaliin toistoon painamalla CLEAR.
,,Huomio
yy Jos painat painiketta V kerran
uudelleentoistettavan kappaleen/Raidan
toiston aikana, uudelleentoistotoiminto
peruutetaan.
yy Tämä toiminto ei ole käytössä joillakin
levyillä tai otsikoilla.
Käyttö
Tietyn osion uudelleentoisto
erot
Merkinnän haku
eroy
Tämä soitin voi toistaa valitsemaasi osiota.
Voit aloittaa toiston jopa 9 muistiin tallennetusta
kohdasta.
1. Paina toiston aikana painiketta REPEAT (h) ja
valitse [A-] haluamasi toistettavan osien alusta.
2. Paina painiketta ENTER (b) kohtauksen lopussa.
Valitsemaasi jaksoa toistetaan jatkuvasti.
3. Palataksesi normaalitoistoon, paina REPEAT
(h) toistuvasti valitaksesi tilan [Pois].
,,Huomio
yy Et voi valita 3 sekuntia lyhyempää jaksoa.
yy Tämä toiminto ei ole käytössä joillakin
levyillä tai otsikoilla.
1. Paina toiston aikana tai taukotilassa ZOOMnäppäintä, jolloin [Zoomaus]-valikko ilmestyy
näkyviin.
2. Käytä punaista (R) tai vihreää (G) värillistä
painiketta kuvan suurentamiseksi tai
pienentämiseksi. Voit siirtyä zoomattujen kuvien
läpi painamalla painikkeita W/S/A/D.
3. Palaa normaaliin kuvakokoon painamalla
keltaista väripainiketta (Y).
4. Poistu [Zoomaus]-valikosta painamalla BACK
(x) .
Merkinnän lisääminen
1. Paina toiston aikana painiketta MARKER
halutussa kohdassa. Merkinnän ikoni näkyy
lyhyesti TV-näytöllä.
2. Toista vaihetta 1 lisätäksesi max. 9 merkintää.
Merkityn kohdan uudelleenhaku
1. Paina painiketta SEARCH ja hakuvalikko näkyy
näytöllä.
2. Paina numeerista painiketta ja valitse haluamasi
uudelleenhaettavan merkinnän numero. Toisto
aloitetaan merkitystä kohdasta.
Merkinnän poisto
1. Paina painiketta SEARCH ja hakuvalikko näkyy
näytöllä.
2. Paina painiketta S merkityn numeron
korostamiseksi.
Paina painiketta A/D ja valitse merkitty kohta
jonka haluat poistaa.
3. Voit myös poistaa merkinnän hakuvalikosta
painamalla CLEAR.
,,Huomio
yy Tämä toiminto ei ehkä toimi levyistä,
otsikoista tai palvelimen tehosta johtuen.
yy Kaikki merkityt kohdat poistetaan, jos
otsikko on täydellisessä pysäytystilassa (Z),
otsikko muutetaan tai jos lataat levyä.
yy Jos otsikon kokonaispituus on alle 10
sekuntia, tämä toiminto ei ole käytettävissä.
4
Käyttö
Toistettavan kuvan
suurentaminen
eroyi
41
42 Käyttö
Hakuvalikon käyttö
eroy
Hakuvalikkoa käyttämällä voit helposti löytää
haluamasi toiston käynnistyskohdan.
Kohdan haku
1. Paina toiston aikana painiketta SEARCH
hakuvalikon näyttämiseksi.
Sisältölistan näkymän
muuttaminen
yui
Valikoissa [Elokuva], [Musiikki], tai [Valokuva] voit
muuttaa sisältölistan näkymää.
Tapa 1
Paina punaista painiketta (R) toistuvasti.
2. Paina painiketta A/D kelataksesi toistoa 15
sekuntia eteen- tai taaksepäin.
Voit valita kohdan minkä haluat ohittaa
painamalla A/D painiketta ja pitämällä sitä
painettuna alas.
4
Toiston käynnistäminen merkitystä
kohdasta
Käyttö
1. Paina painiketta SEARCH ja hakuvalikko näkyy
näytöllä.
2. Paina painiketta S merkityn numeron
korostamiseksi.
Paina painiketta A/D ja valitse merkitty kohta
josta haluat aloittaa toiston.
3. Paina ENTER (b) toiston käynnistämiseksi
merkitystä kohdasta.
,,Huomio
yy Tämä toiminto ei ehkä toimi levyistä,
otsikoista tai palvelimen tehosta johtuen.
yy Tämä toiminto ei ehkä toimi tiedostotyypistä
ja mediapalvelimen tehosta johtuen.
Tapa 2
1. Paina sisältölistassa painiketta INFO/DISPLAY
(m) vaihtoehtoisen valikon näyttämiseksi.
2. Paina painiketta W/S ja valitse näkymän
muutos toiminto [Kuvatil. vaihto].
3. Paina ENTER (b) sisältölistan näkymän
muuttamiseksi.
Käyttö 43
Sisältötietojen näyttäminen
y
Soitin voi näyttää sisältötietoja.
1. Valitse tiedosto painamalla painiketta
W/S/A/D.
2. Paina painiketta INFO/DISPLAY (m)
vaihtoehtoisen valikon näyttämiseksi.
3. Valitse tietotoiminto [Tiedot] painamalla
painiketta W/S, ja painamalla ENTER (b).
Tiedoston tiedot näkyvät näytöllä.
Elokuvan toiston aikana voit näyttää tiedoston
tiedot painamalla TITLE/POPUP.
,,Huomio
Näytöllä näkyvä tieto ei ehkä ole oikea
verrattuna todelliseen tietoon.
Jos tekstitystiedoston nimi poikkeaa elokuvan
tiedostonimesta, sinun on valittava tekstitystiedosto
elokuvavalikosta [Elokuva] ennen elokuvan toiston
aloittamista.
1. Paina painikkeita W/S/A/D ja valitse
haluamasi toistettava tekstitystiedosto
elokuvavalikosta [Elokuva].
2. Paina ENTER (b).
Laite muistaa viimeisimmän toistetun levyn
viimeisimmän katsotun kohtauksen. Viimeisin
kohtaus säilyy muistissa, vaikka levy poistetaan
laitteesta tai laitteen virta katkaistaan. Kun
laitteeseen ladataan sellainen levy, jonka viimeisin
kohtaus on muistissa, tämän toisto jatkuu
automaattisesti tästä kohtauksesta.
,,Huomio
yy Viimeisen kohtauksen muisti tyhjentyy
silloin, kun laitteeseen syötetään joku toinen
levy.
yy Tämä toiminto ei toimi kaikilla levyillä.
yy BD-J:llä varustetuilla BD-ROM-levyillä
viimeisen kohtauksen muisti ei toimi.
yy Tämä laite ei tallenna levyn asetuksia jos
sammutat laitteen ennen levyn toistamisen
aloittamista.
Valokuvasi lisääminen
taustakuvaksi
Voit käyttää valokuvaasi taustakuvana.
1. Paina painiketta (n).
2. Valitse elokuva [Valokuva] käyttämällä
painikkeita A/D, ja paina ENTER (b).
3. Valitse levy [Data] tai [USB] toiminto käyttämällä
painikkeita W/S, ja paina
ENTER (b).
4. Valokuvatiedostossa paina INFO/DISPLAY (m)
valintavalikon näyttämiseksi.
5. Paina W/S ja valitse taustakuva [Taustakuva]
ja paina ENTER (b) sen käyttämiseksi.
Paina ENTER (b) uudelleen tekstitystiedoston
valinnan peruuttamiseksi. Valittu
tekstitystiedosto näytetään elokuvatiedoston
toiston aikana.
,,Huomio
yy Mikäli painat painiketta Z (STOP) toiston
aikana, tekstityksen valinta peruutetaan.
yy Tämä toiminto ei ole käytettävissä kotiverkon
kautta toistettavalle tiedostolle palvelimella.
Valokuva asetetaan taustakuvaksi [Taustakuva 5]
asetuvalikossa [Asetukset].
4
Käyttö
Tekstitystiedoston valinta
y
Viimeisimmän kohtauksen
muisti
er
44 Käyttö
Toiminnot valokuvien katselun
aikana
i
Musiikin kuuntelu
kuvaesityksen aikana
i
Voit käyttää erilaisia toimintoja valokuvan
katsomisen aikana koko näytöllä.
Voit näyttää valokuvia musiikin kuuntelun aikana.
1. Kun valokuvaa katsellaan koko näytöllä, paina
painiketta INFO/DISPLAY (m) valintavalikon
näyttämiseksi.
2. Valitse toiminto painamalla W/S.
1. Kun valokuva täyttää koko näytön, paina
INFO/DISPLAY (m) valintavalikon näyttämiseksi.
2. Paina W/S ja valitse musiikin valinta
[Musiikkivalinta] ja paina tämän jälkeen ENTER
(b) musiikin valinta valikon [Musiikkivalinta]
näyttämiseksi.
3. Paina W/S ja valitse laite ja paina ENTER (b).
Laite, jonka voit valita voi poiketa riippuen
koko näytöllä katsomastasi valokuvatiedoston
sijainnista.
4
Käyttö
a Sen hetkinen valokuva/Valokuvien
kokonaismäärä – Paina painiketta
A/D seuraavan/edellisen valokuvan
katsomiseksi.
Valokuvan sijainti
Käytettävissä oleva
laite
Levy, USB
Levy, USB
Jakelukansio (PC)
Jakelukansio (PC)
DLNA-palvelin
DLNA-palvelin
4. Paina W/S ja valitse haluamasi toistettava
tiedosto tai kansio.
b Diaesitys – Paina ENTER (b)
käynnistääksesi tai tauottaaksesi
diaesityksen.
c Musiikkivalinta – Valitse kuvaesityksen
taustamusiikki (sivut 44).
d Musiikki –Paina ENTER (b) valokuvan
kääntämiseksi myötäpäivään.
e Kierrä – Paina ENTER (b) valokuvan
kääntämiseksi myötäpäivään.
f Zoomaus – Paina ENTER (b)
zoomausvalikon [Zoomaus] näyttämiseksi.
g Tehoste – Paina painiketta A/D ja
valitse vaihtumisnopeus valokuvien välillä
kuvaesityksen aikana.
h Nopeus – Paina painiketta A/D ja valitse
viiveaika valokuvien välillä kuvaesityksen
aikana.
3. Poistu vaihtoehtovalikosta painamalla
BACK(x).
Valitse g ja paina ENTER (b) ylähakemiston
näyttämiseksi.
,,Huomio
Valittaessa musiikkitiedostoa palvelimelta, ei
kansion valinta ole käytettävissä. Ainoastaan
tiedoston valinta on käytettävissä.
5. Paina D ja valitse [OK], ja paina tämän jälkeen
ENTER (b) musiikin valinnan päättämiseksi.
Käyttö 45
Kuvaruutunäyttö
Voit näyttää ja säätää erilaisia sisällön tietoja ja
asetuksia.
Sisältötietojen näyttö
kuvaruutunäytöllä
eroy
1. Paina toiston aikana INFO/DISPLAY (m)
erilaisten toistotietojen näyttämiseksi.
2. Valitse toiminto painamalla W/S.
3. Paina painiketta A/D valitun toimintoarvon
säätämiseksi.
4. Paina paluupainiketta BACK(x)
kuvaruutunäytön lopettamiseksi.
,,Huomio
yy Jos mitään painiketta ei paineta muutamaan
sekuntiin, kuvaruudussa oleva näyttö häviää.
yy Joillakin levyillä nimikkeen numeroa ei voida
valita.
yy Käytössä olevat nimikkeet voivat poiketa
levyistä tai otsikoista riippuen.
yy Jos toistetaan interaktiivista Blu-ray-levyä,
jotkin asetustiedot näytetään näytöllä,
mutta niiden muuttaminen on estetty.
yy Elokuvatietojen [Elokuvan tiedot]
käyttämiseksi on soitin liitettävä laajakaistalla
varustettuun internetyhteyteen Gracenote
Media tietokantaan pääsemiseksi.
a Nimike – sen hetkinen otsikkomäärä/
otsikoiden kokonaismäärä
b Luku – Nykyisen kappaleen numero /
kappaleiden kokonaismäärä
c Aika – kulutettu toistoaika/kokonaistoistoaika
d Ääni – Valitun äänen tai kanavan kieli
e Tekstitys – Valittu tekstitys
f Kuvakulma – Valittu kulma / kulmien
kokonaismäärä
g TV:n kuvasuhde – valittu TV:n kuvasuhde
h Kuvatila – valittu kuvatila
i Elokuvan tiedot – Valitse tämä toiminto
ja paina ENTER (b) elokuvatietojen
näyttämiseksi Gracenote Median
tietokannasta (vainBD-ROM/DVD).
4
Käyttö
yy LG Gracenote teknologian lisenssinhaltija ja
ei ole vastuussa tai anna takuuta Gracenote
Media tietokannan tiedoista.
46 Käyttö
Toiston aloitus tietystä
ajankohdasta
eroy
1. Paina INFO/DISPLAY (m) toiston aikana. Ajan
hakulaatikko näyttää kuluneen toistoajan.
2. Valitse [Aika]-vaihtoehto ja syötä sitten halutun
aloitusajankohdan tunnit, minuutit ja sekunnit
vasemmalta oikealle lukien.
Esimerkiksi kohtauksen haku kohdasta 2 tuntia,
10 minuuttia ja 20 sekuntia, syötä luku “21020”.
Paina A/D siirtääksesi toistokohtaa 60 sekuntia
eteen- tai taaksepäin.
3. Paina ENTER (b) toiston aloittamiseksi valitusta
ajasta.
,,Huomio
4
yy Tämä toiminto ei välttämättä toimi kaikilla
levyillä tai kappaleilla.
Käyttö
yy Tämä toiminto ei ehkä toimi tiedostotyypistä
ja DLNA-palvelimen tehosta johtuen.
Eri audion kuuntelu
eroy
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY (m) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta W/S ja valitse toiminto [Ääni].
3. Paina painiketta A/D ja valitse haluttu audion
kieli, audioraita tai audiokanava.
,,Huomio
yy Joitakin levyjä toistettaessa audio-valintoja
on mahdollista tehdä vain levyvalikon
kautta. Paina tässä tapauksessa TITLE/POPUP
tai DISC MENU -painiketta ja valitse sopiva
äänivaihtoehto levyvalikosta.
yy Äänivalinnan vaihtamisen jälkeen kuvan
ja äänen synkronoinnissa on hetken ajan
pientä häiriötä.
yy BD-ROM-levyillä moniääniformaatti (5.1CH
tai 7.1CH) ja [MultiCH] näkyvät hetken
kuvaruutunäytössä.
Tekstityksen kielen valinta
eroy
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY (m) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta W/S ja valitse
tekstitystoiminto [Tekstitys].
3. Paina painiketta A/D ja valitse haluttu
tekstityskieli.
4. Paina paluupainiketta BACK(x) to
kuvaruutunäytön lopettamiseksi.
,,Huomio
Joillakin levyillä tekstitysvalintoja voi muuttaa
vain levyvalikon kautta. Paina tässä tapauksessa
TITLE/POPUP- tai DISC MENU -näppäintä ja
valitse levyvalikosta sopiva tekstitysvaihtoehto.
Katselu toisesta kuvakulmasta
er
Jos levy sisältää useita kamerakulmia, voit vaihtaa
toiseen kamerakulmaan toiston aikana.
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY (m) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta W/S ja valitse kulmatoiminto
[Kuvakulma].
3. Paina painiketta A/D ja valitse haluttu kulma.
4. Paina paluupainiketta BACK(x)
kuvaruutunäytön lopettamiseksi.
Käyttö 47
TV:n kuvasuhteen
muuttaminen
eroy
Voit muuttaa TV:n kuvasuhdetta toiston aikana.
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY (m) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta W/S ja valitse TV:n
kuvasuhdetoiminto [TV:n kuvasuhde].
3. Paina painiketta A/D ja valitse haluttu
toiminto.
4. Paina paluupainiketta BACK(x)
kuvaruutunäytön lopettamiseksi.
,,Huomio
Vaikka vaihdat TV kuvasuhteen arvoa [TV:n
kuvasuhde] kuvaruutunäytöllä, kuvasuhteen
toiminto [TV:n kuvasuhde] asetusvalikossa
[Asetukset] ei muutu.
Voit muuttaa kuvatilatoimintoa [Kuvatila] toiston
aikana.
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY (m) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta W/S ja valitse
kuvatilatoiminto [Kuvatila].
3. Paina painiketta A/D ja valitse haluttu
toiminto.
4. Paina paluupainiketta BACK(x)
kuvaruutunäytön lopettamiseksi.
Käyttäjätoiminnon [Omat aset.]
asetus
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY (m) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta W/S ja valitse
kuvatilatoiminto [Kuvatila].
3. Paina painiketta A/D ja valitse käyttäjätoiminto
[Omat aset.] ja paina
ENTER (b).
Jos tekstitys ei näy oikein, voit muuttaa tekstiryksen
koodisivua tekstitystiedoston näkymiseksi oikealla
tavalla.
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY (m) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta W/S ja valitse
koodisivutoiminto [Koodisivu].
3. Paina painiketta A/D ja valitse halutun koodin
toiminto.
4. Paina painikkeita W/S/A/D ja säädä
kuvatilan [Kuvatila] toimintoja.
Valitse oletustoiminto [Oletus] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b) kaikkien videosäätöjen
poistamiseksi.
5. Paina painikkeita W/S/A/D ja valitse
sulkutoiminto [Sulje] ja paina ENTER (b)
asetuksen lopettamiseksi.
4. Paina paluupainiketta BACK(x)
kuvaruutunäytön lopettamiseksi.
4
Käyttö
Tekstityksen koodisivun
muuttaminen
y
Kuvatilan muuttaminen
eroy
48 Käyttö
Audio CD- levyn
tallennus
Voit tallentaa yhden halutun raidan ja kaikki Audio
CD- levyllä olevat raidat USB- laitteeseen.
1. Aseta USB- laite etupaneelin USB- liitäntään.
2. Paina painiketta. B (OPEN/CLOSE), ja aseta
Audio CD levykelkkaan..
Paina painiketta B (OPEN/CLOSE)
levykelkan sulkemiseksi. Toisto käynnistetään
automaattisesti.
3. Paina painiketta INFO/DISPLAY (m)
valintavalikon näyttämiseksi.
4. Paina W/S ja valitse CD:n tallennus [CD tallen.]
ja paina ENTER (b).
5. Paina W/S ja valitse haluamasi valikosta
kopioitava raita ja paina ENTER (b).
4
Käyttö
Toista tätä vaihetta kaikkien raitojen
valitsemiseksi.
Valitse kaikki raidat Audio CDlevyltä.
Valitsee koodaustoiminnon
ponnahdusvalikosta (128kbps,
192kbps, 320kbps tai häviötön).
Peruuttaa tallennuksen ja palaa
edelliseen näyttöön.
6. Paina painiketta W/S/A/D ja valitse
käynnistys [Aloita], ja paina ENTER (b).
7. Paina painiketta W/S/A/D ja valitse
kohdekansio kopiointia varten.
Jos haluat luoda uuden kansion, paina
painiketta
W/S/A/D ja valitse uusi kansio [Uusi
kansio] ja paina ENTER (b).
Syötä kansion nimi virtuaaliselta näppäimistöltä
ja paina ENTER (b) kun [OK] on valittu.
8. Paina W/S/A/D ja valitse [OK], ja paina
tämän jälkeen ENTER (b) Audio CD- levyn
tallennuksen aloittamiseksi.
Jos haluat lopettaa Audio CD- levyn
tallennuksen, paina ENTER (b) kun
peruutustoiminto [Peruuta] on korostettuna.
9. Kun Audio-CD-levyn tallennus on valmis,
näytölle aukeaa siitä kertova viesti.
Paina ENTER (b) ja tarkasta luotu audiotiedosto
kohdekansiosta.
,,Huomio
yy Alapuolella oleva taulukko kuvaa
esimerkkinä keskimääräistä tallennusaikaa 4
minuutin audioraidalta musiikkitiedostoon
192kbps nopeudella.
Pysäytystila
Toiston aikana
1.4 min.
2 min.
yy Yläpuolella kuvatut tallennusajat ovat
keskiarvoja ja viitteellisiä.
yy Sen hetkinen tallennusaika USB- laitteelle
vaihtelee riippuen USB- muistilaitteen
suorituskyvystä.
yy Varmista, että käytössä on vähintään
50MB vapaata tilaa USB- muistilaitteelle
tallentamiseksi.
yy Audion pituuden ei tulisi olla pitempi kuin
20 sekuntia tallennuksen onnistumiseksi.
yy Älä sammuta tätä soitinta tai irrota liitettyä
USB- laitetta Audio CD- levyn tallennuksen
aikana.
>>Varoitus
Tämän soittimen tallennus- ja
kopiointiominaisuudet on tarkoitettu
sinulle henkilökohtaisesti ja vain kotitalousja yksityiskäyttöön. Kopiosuojattujen
materiaalien, kuten tietokoneohjelmat,
tiedostot, lähetysten ja äänen tallennukset
luvaton kopiointi voi loukata tekijänoikeuksia
ja aiheuttaa rikossyytteen. Tätä laitetta ei tulisi
käyttää näitä tarkoituksia varten. LG sulkee pois
kaikki vastuuvaateet luvattomasta jakelusta tai
sisällön luvattomasta käytöstä kaupalliseen ja
julkiseen tarkoitukseen.
Ole vastuullinen
Kunnioita tekijänoikeuksia
Käyttö 49
,,Huomio
Gracenote Media
tietokannan
katselutiedot
yy Soitin on liitettävä laajakaistalla varustettuun
internetyhteyteen Gracenote Media
tietokantaan pääsemiseksi.
Soitin pääsee Gracenote Media tietokantaan ja lataa
musiikkitietoja niin, että raidan nimi, artistin nimi,
tyyli ja muut tekstitiedot voidaan näyttää listalta.
yy Tapauksesta riippuen, musiikkitietojen lataus
kestää muutaman minuutin Gracenote
Media tietokannasta.
Audio CD- levy
yy Tietoa näytetään murtuneilla kirjaimilla
jos valitsemaasi kieltä ei ole saatavana
Gracenote Median tietokannassa.
Kun asetat Audio CD- levyn paikalleen,
soitin aloittaa toiston automaattisesti ja lataa
musiikkiotsikon Gracenote Media tietokannasta.
Jos tietokannassa ei ole musiikkitietoja,
musiikkiotsikoita ei näytetä näytöllä.
Musiikkitiedosto
1. Valitse musiikkitiedosto tai audioraita painamalla
W/S/A/D.
3. Valitse toiminto [Tiedot] painamalla W/S, ja
paina ENTER (b).
Soitin siirtyy Gracenote Median tietokantaan
musiikkitietoja varten.
Blu-ray-levy/DVD-/Elokuvatiedosto
Musiikin kuuntelemiseksi elokuvan toiston aikana,
paina MUSIC ID musiikkitietojen lataamisen
aloittamiseksi Gracenote Media tietokannasta.
yy Tämä toiminto ei ole käytettävissä on-linesisällöissä ja DLNA-palvelimen sisällöissä.
yy LG Gracenote teknologian lisenssinhaltija ja
ei ole vastuussa tai anna takuuta Gracenote
Media tietokannan tiedoista.
yy Käyttäjien omiin tarkoituksiin
valmistamia Audio CD-levyjä ei tueta
tässä ominaisuudessa koska ne eivät ole
Gracenote Media tietokannassa.
4
Käyttö
2. Paina INFO/DISPLAY (m) valintavalikon
näyttämiseksi.
yy Viesti ilmestyy näytölle, mikäli Gracenote
Media tietokannassa ei ole musiikkitietoja.
50 Käyttö
Premium:in käyttö
Voit käyttää erilaisia sisältöpalveluita Internetin
kautta Premium ominaisuudella.
1. Tarkista verkkoyhteys ja -asetukset(sivut 20).
2. Paina painiketta (n).
3. Valitse toiminto [Premium] painamalla A/D, ja
paina ENTER (b).
LG Apps -palvelun
käyttö
Voit käyttää LG:n sovelluspalveluja internetissä
tämän soittimen välityksellä. Voit helposti löytää ja
ladata erilaisia sovelluksia LG App storesta.
LG Apps -palvelu ei ole tällä hetkellä
välttämättä käytettävissä kaikilla alueilla.
LG Apps -palvelu avataan tällaisilla alueilla
myöhemmin ohjelmistopäivityksen
yhteydessä.
1. Tarkista verkkoyhteys ja -asetukset (sivut 20).
4. Valitse on-line-palvelu painamalla
W/S/A/D ja paina ENTER (b).
,,Huomio
4
2. Paina painiketta (n).
3. Valitse toiminto [LG Apps] painamalla A/D, ja
paina ENTER (b).
Käyttö
yy Jokaisen palvelun yksityiskohtaisia tietoja
varten, ota yhteys palveluntuottajaan tai
vieraile palvelun tukilinkissä.
yy Premium palveluiden sisältöön ja käyttöä
koskeviin tietoihin, myös käyttäjäliittymään
voi kohdistua muutoksia. Katso jokaisen
palvelun web-sivustolta lisätietoja
yleisimmistä päivitystiedoista.
yy Premium ominaisuuksien käyttö
langattomalla verkkoyhteydellä voi
aiheuttaa virheellistä tiedonsiirtonopeutta
johtuen radiotaajuuksia käyttävien
kotitalouslaitteiden aiheuttamasta häiriöstä.
yy Kun ensimmäisen kerran siirryt toimintoihin
[Premium] tai [LG Apps], sen hetkinen
maa-asetus ilmestyy näytölle. Mikäli
haluat muuttaa maa-asetusta, valitse
muokkaustoiminto [Muokkaa] ja paina
ENTER (b).
4. Valitse luokitus painamalla A/D, ja paina
ENTER (b).
5. Paina W/S/A/D ja valitse sovellus ja paina
ENTER (b) tietojen näyttämiseksi.
6. Paina ENTER (b) samalla kun asennusikoni
[asenna] on korostettuna. Sovellus asennetaan
soittimeen.
Sovelluksen asetamiseksi soittimeen
on käyttäjän kirjauduttava sisään. Katso
sisäänkirjautumissivulta lisätietoja 51.
7. Paina keltaista (Y) painiketta [My Apps] näytön
näyttämiseksi.
8. Valitse asennettava sovellus ja paina ENTER (b)
sen suorittamiseksi.
,,Huomio
Maksullisen sovelluksen asentamista varten
täytyy sinun olla maksava jäsen. Katso
lisätietoja vierailemalla osoitteessa
www.lgappstv.com.
Käyttö
Sisäänkirjautuminen
My Apps sovellusten hallinta
[LG Apps] ominaisuuksien käyttämiseksi täytyy
sinun kirjautua sisään tilillesi.
Voit siirtää tai poistaa asennettuja sovelluksia
valikossa [My Apps].
1. Näytöllä [LG Apps] tai [My Apps] paina punaista
(R) painiketta.
Sovelluksen siirto
2. Täytä kentät [ID] ja [Salasana] käyttämällä
virtuaalista näppäimistöä.
1. Valitse sovellus ja paina vihreää (G) painiketta
toimintojen näyttämiseksi.
Mikäli sinulla ei ole tiliä, paina punaista (R)
painiketta rekisteröimistä varten.
3. Paina W/S/A/D ja valitse [OK] ja paina
ENTER (b) sisäänkirjautumiseksi tilillesi.
51
2. Paina W/S ja valitse siirrätoiminto [Siirrä] ja
paina ENTER (b).
3. Paina W/S/A/D ja valitse siirrettävä sijainti
ja paina ENTER (b).
Mikäli valitset tarkastuslaatikon [Kirjaudu
autom.], ID ja salasanasi tallennetaan ja pääset
kirjautumaan automaattisesti sisään niitä
syöttämättä.
Sovelluksen poisto
,,Huomio
2. Paina W/S ja valitse poistotoiminto [Poista] ja
paina ENTER (b).
yy Tilitietojesi ja sovellusten katsomiseksi, paina
punaista (R) painiketta näytöllä [LG Apps] tai
[My Apps] ja valitse tiliasetustoiminto [Tilin
asetukset].
3. Paina A/D ja valitse [Kyllä] ja paina ENTER (b)
valinnan vahvistamiseksi.
4
Käyttö
yy Mikäli haluat kirjautua sisään muihin tileihin,
paina punaista (R) painiketta näytöllä [LG
Apps] tai [My Apps] ja valitse käyttäjän
muutostoiminto [Vaihda käyttäjää].
1. Valitse sovellus ja paina vihreää (G) painiketta
toimintojen näyttämiseksi.
52 Vianetsintä
Vianetsintä
Yleistä
Oire
Syy & Ratkaisu
Virta ei kytkeydy päälle.
yy Työnnä verkkojohdon pistoke kunnolla pistorasiaan.
Laita ei käynnistä toistoa.
yy Aseta toistettava levy. (Tarkasta levytyyppi, värijärjestelmä ja
aluekoodi.)
yy Laita levy laitteeseen toistettava puoli alaspäin.
yy Aseta levy levytarjottimelle oikeaan kohtaan.
yy Puhdista levy.
yy Poista lapsilukko käytöstä tai muuta sen asetuksia.
Kulmaa ei voi muuttaa.
yy Monikulmia ei tallenneta DVD Videon toiston aikana.
Musiikki-/valokuva-/
elokuvatiedostoja ei voi toistaa.
yy Tiedostot ovat tallennettu formaatilla, jota laite ei voi toistaa.
Kaukosäädin ei toimi kunnolla.
yy Kaukosäädintä ei ole suunnattu kohti tallentimen
infrapunavastaanotinta.
yy Laite ei tue elokuvatiedoston koodausta.
yy Kaukosäädin on liian kaukana tallentimesta.
yy Kaukosäätimen ja tallentimen välissä on este.
5
yy Kaukosäätimen paristoissa ei ole virtaa.
Vianetsintä
Laite on liitetty virransyöttöön
mutta se ei käynnisty tai
sammu.
Laite ei toimi normaalilla
tavalla.
Voit nollata laitteen seuraavalla tavalla.
1. Paina painiketta POWER ja pidä sitä painettuna alas vähintään 5
sekunnin ajan. Tämä pakottaa laitteen sammumaan ja tämän jälkeen
kokeile käynnistämistä uudelleen.
2. Irrota virtajohto virransyötöstä, odota vähintään 5 sekuntia ja liitä
johto uudelleen pistorasiaan.
Vianetsintä 53
Verkko
Oire
Syy & Ratkaisu
BD-Live-toiminto ei toimi.
yy Liitetyssä USB- laitteessa ei ole riittävästi vapaata tilaa. Liitä vähintään
1 Gb vapaalla tilalla varustettu USB- laite laitteeseen.
yy Varmista, että laite on liitetty oikein paikallisverkkoon ja että sillä on
yhteys Internetiin (katso sivu 20).
yy Laajakaistanopeutesi ei ole riittävän nopea BD-Live
ominaisuuksien käyttämiseen. Suosittelemme ottamaan yhteyden
Internetpalveluntarjoajaasi (ISP) ja nostamaan laajakaistasi nopeutta.
yy [BD-LIVE-yhteys] liitäntätoiminto asetusvalikossa [Asetukset] on
asetettu luvattomaksi [Kielletty]. Aseta toiminto luvalliseksi [Sallittu].
Video Streaming palvelut,
(kuten YouTube™, jne.)
ovat usein pysäytettynä tai
“puskurina” toiston aikana.
yy Laajakaistanopeutesi ei ole riittävän nopea videopalveluiden
käyttämiseen. Suosittelemme ottamaan yhteyden
Internetpalveluntarjoajaasi (ISP) ja nostamaan laajakaistasi nopeutta.
PC:llä tai mediapalvelimella
olevia jakelukansioitasi tai
tiedostojasi ei näytetä laitteen
listalla.
yy Mediapalvelimesi palomuuri tai virusohjelma on käynnissä.
Sammuta PC:llä tai mediapalvelimella käynnissä oleva palomuuri tai
virusohjelma.
Soitinta ei voi liittää
liitäntäpisteeseen Access
Pointiin tai langattomaan LANreitittimeen.
yy Langaton yhteys voi olla häiriintynyt muiden kotitaloudessa
radiotaajuutta käyttävien laitteiden toimesta. Siirrä soitin kauemmaksi
näistä laitteista.
Access point ei näy “Access
point name” nimilistalla.
yy Access Point tai langaton LAN- reititin ei lähetä niiden SSID:tä. Aseta
Access Point lähettämään sen SSID tietokoneesi kautta.
yy Soitinta ei ole liitetty paikalliseen verkkoon mihin PC tai mediapalvelin
on liitetty.
Vianetsintä
yy Verkkolaitteesi, kuten liitäntäpiste ei ehkä käytä käytössä olevaa tämän
soittimen tukevaa taajuusaluetta ja kanavaa. Yritä asettaa taajuusalue
ja kanava verkkolaitteen asetuksissa.
5
54 Vianetsintä
Kuva
Oire
Syy & Ratkaisu
Kuvaa ei ole.
yy Valitse TV:lle oikea videon sisääntulotila, jotta kuva tulee näkyviin.
yy Liitä videoliitäntä huolellisesti ja luotettavasti.
yy Tarkasta, että HDMI väriasetukset [HDMI-väriasetukset] asetusvalikossa
[Asetukset] on asetettu vastaavalla nimikkeelle joka vastaa
videoliitäntääsi.
yy TV ei ehkä tue soittimeen asettamaasi resoluutiota. Muuta resoluutio
niin, että TV hyväksyy sen.
yy Soittimen HDMI OUT ulostuloliitin on liitetty DVI- laitteeseen, joka ei
tue kopiosuojausta.
Kuvassa esiintyy kohinaa
yy Olet toistamassa levyä, joka on tallennettu erilaisella värijärjestelmällä
mikä TV:ssä on tällä hetkellä.
yy Aseta resoluutio minkä TV hyväksyy.
Blu-ray 3D-levyjen toistoa ei
lähetetä 3D-tilassa.
yy Liitä soitin TV:hen HDMI-kaapelia käyttämällä (Tyyppi A, Huippunopea
HDMI™-kaapeli).
yy TV:si ei ehkä tue ”pakollista HDMI 3D formaattia”.
yy Toiminto [3D-muoto] asetusvalikossa [Asetukset] on asetettu pois
päältä [Pois]. Aseta toiminto päälle [Päällä].
5
Asiakastuki
Vianetsintä
Laiteohjelmiston päivittäminen parantaa sen toimintoja ja/tai lisää uusia toimintoja.
Viimeisin ohjelmisto (jos päivityksiä on tehty), on saatavissa verkkosivuiltamme
http://lgservice.com tai LG Electronics -asiakaspalvelusta.
Huomautus koskien avointa lähdekoodia
Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja muiden avoimien lähteiden lisenssien alaisuudessa,
vieraile osoitteessa http://opensource.lge.com. Kaikki viitatut lisenssiehdot, takuuvastuuvapautuslausekkeet
ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.
Liite 55
TV:n ohjaus
toimitukseen
kuuluvalla
kaukosäätimellä
Voit käyttää TV:tä alla olevilla painikkeilla.
Painamalla
Voit
1 (TV POWER)
Kytkee TV:n päälle tai pois.
AV/INPUT
Vaihtaa TV:n
ohjelmalähdettä TV:n ja
muiden ohjelmalähteiden
välillä.
PR/CH W/S
Selaa ylös ja alas muistissa
olevia kanavia.
VOL +/–
Säätää TV:n
äänenvoimakkuutta.
Liitetystä laitteista riippuen, et välttämättä voi
ohjata TV:tä joillakin painikkeilla.
Voit ohjata TV:tä toimitukseen kuuluvalla
kaukosäätimellä.
Jos TV on alla olevalla listalla, aseta sopiva
valmistajakoodi.
1. Pidä 1 (TV POWER)-painiketta alas painettuna
ja syötä numeropainikkeilla TV:n valmistajakoodi
(katso alla oleva taulukko).
Valmistaja
Koodi
LG
1(oletusarvo), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Vapauta 1 (TV POWER)-painike, jolloin asetus
on valmis.
Televisiosta riippuen jotkut tai kaikki painikkeet
eivät ehkä toimi television kanssa, vaikka oikea
valmistajan koodi olisikin syötetty. Vaihtaessasi
kaukosäätimeen uudet paristot saattaa syötetty
koodinumero palautua oletusasetuksen koodiksi.
Aseta sopiva koodinumero uudelleen.
6
Liite
,,Huomio
Kaukosäätimen asetus TV:n
ohjaamista varten
56 Liite
Verkko-ohjelman
päivitys
Huomautus koskien verkon
päivitystä
Suorituskyvyn parannus ja/tai lisäominaisuudet
tai palvelut ovat ajoittain käytettävissä laitteille,
jotka on liitetty kodin laajakaistaverkkoon. Jos
saatavilla on uusia ohjelmapäivityksiä ja laite on
liitetty laajakaistaverkkoon, soitin ilmoittaa näistä
päivityksistä seuraavalla tavalla:
Tapa 1:
1. Päivitysvalikko ilmestyy näytölle kun käynnistät
soittimen.
2. Paina painiketta A/D ja valitse haluttu
toiminto ja paina tämän jälkeen ENTER (b).
Ohjelmistopäivitys
Voit päivittää soittimesi käyttämällä viimeisintä
ohjelmistoa tuotteen toimintojen laajentamiseksi
ja/tai uusien ominaisuuksien lisäämiseksi. Voit
päivittää ohjelman liittämällä laitteen suoraan
ohjelmapäivityspalvelimeen.
,,Huomio
yy Ennen soittimen ohjelmapäivitystä on sinun
poistettava mikä tahansa levy ja USB- laite
soittimesta.
yy Ennen soittimen ohjelmapäivitystä on sinun
sammutettava soitin ja käynnistettävä se
uudelleen.
yy Ohjelmapäivityksen aikana älä sammuta
soitinta tai katkaise AC- virransyöttöä tai
paina mitä tahansa painiketta.
yy Mikäli peruutat päivityksen, sammuta
virta ja käynnistä uudelleen suorituskyvyn
vakauttamiseksi.
yy Tätä laitetta ei voi päivittää edelliseen
ohjelmaversioon.
1. Tarkista verkkoyhteys ja -asetukset (sivu 20).
2. Valitse toiminta ohjelma [Ohjelmisto]
asetusvalikosta [Asetukset] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b).
6
Liite
[OK]
Käynnistää ohjelmapäivityksen.
[Peruuta]
Lopettaa päivitysvalikon
ja näyttää sen seuraavassa
uudelleenkäynnistyksessä.
[Piilota]
Lopettaa päivitysvalikon ja
sitä ei näytetä ennen kuin
seuraava ohjelma ladataan
päivityspalvelimelta.
Tapa 2:
Jos ohjelmapäivitys on saatavana
päivityspalvelimelta, kuvake “Päivitys” ilmestyy
aloitusvalikon alapuolelle. Paina sinistä painiketta
(B) päivityksen käynnistämiseksi.
3. Valitse päivitystoiminto [Päivitys] ja paina ENTER
(b).
Soitin tarkastaa uusimmat päivitykset.
,,Huomio
yy Jos painat ENTER (b) päivityksen etsimisen
aikana, etsintä päättyy.
yy Jos päivitystä ei ole saatavana, sanoma
”Päivityksiä ei löytynyt.” ilmestyy näkyviin.
Paina ENTER (b) palataksesi [Home Menu]valikkoon.
Liite 57
4. Jos uusi versio on saatavilla, viesti “Do you want
to update?” ilmestyy näytölle.
5. Valitse [OK] päivityksen aloittamiseksi.
(Peruutusvalinta [Peruuta] lopettaa päivityksen).
>>Varoitus
Älä katkaise laitteen virtaa ohjelmapäivityksen
aikana.
,,Huomio
Jos ohjelmisto sisältää ajurin päivityksen,
levykelkka saattaa aueta prosessin aikana.
6. Kun päivitys on valmis, viesti “Päivitys on
valmis.” ilmestyy näytölle ja virta katkaistaan
automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.
7. Kytke virta takaisin päälle. Järjestelmä käyttää
nyt uusinta versiota.
,,Huomio
Ohjelmiston päivitystoiminto ei ehkä toimi
kunnolla johtuen Internet-ympäristöstäsi.
Siinä tapauksessa voit saada LG
Electronics huoltopisteestä viimeisimmän
ohjelmistoversion, jolla pystyt päivittämään
soittimesi. Katso lisätietoja kohdasta
”Asiakastuki” sivulla 54.
6
Liite
58 Liite
Tietoa Nero
MediaHome
4 Essentials
ohjelmistosta
Nero MediaHome 4 Essentials on ohjelmisto
tietokoneestasi tähän soittimeen siirrettyjen
sekä DLNA yhteensopivaan digitaaliseen
mediapalvelimeen siirrettyjen elokuvien, musiikin ja
valokuvien jakamiseen.
,,Huomio
yy Nero MediaHome 4 Essentials CDROM- levyke on suunniteltu PCkäyttöympäristöön ja sitä ei tule asettaa
tähän tai mihinkään toisiin tuotteisiin kuin
pelkästään PC- laitteisiin.
yy Mukana toimitettu Nero MediaHome
4 Essentials CD-ROM-levy on räätälöity
ohjelmapainos vain tämän soittimen
tiedostojen ja kansioiden jakamista varten.
yy Mukana toimitettu Nero MediaHome
4 Essentials-ohjelmisto ei tue seuraavia
toimintoja: Koodinvaihto, Etä UI, TV-käyttö,
Internet-palvelut ja Apple iTunes.
6
Liite
yy Tässä käyttöohjeessa kuvataan Nero
MediaHome 4 Essentials-ohjelmiston
toiminnot englanninkielisenä ja vain
esimerkillisenä. Noudata oman kieliversiosi
todellisia kuvattuja toimintoja.
Nero MediaHome 4 Essentials
asennus
Ennen Nero MediaHome 4 Essentials ohjelmiston
asennusta, tarkasta alapuolella kuvatut
järjestelmävaatimukset.
yy Windows® XP (Service Pack 2 tai uudempi),
Windows Vista® (Service Packia ei vaadita),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 tai uudempi), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bittinen julkaisu (sovellus
toimii 32-bittisessä tilassa)
yy 64-bittinen Windows® 7 (sovellus toimii
32-bittisessä tilassa)
yy Kiintolevytila: 200 MB vapaata kiintolevytilaa
Nero MediaHome stand-alone ohjelmiston
asennukseen
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III tai AMD Sempron™
2200+ prosessorit
yy Muisti: 256 MB RAM
yy Grafiikkakortti vähintään 32 MB videomuistilla,
minimiresoluutio 800 x 600 pikseliä ja 16-bittiset
väriasetukset
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 tai uudempir
yy DirectX® 9.0c revisio 30 (Elokuu 2006) tai
uudempi
yy Verkkoympäristö: 100 Mb Ethernet, WLAN
Käynnistä tietokoneesi ja aseta mukana toimitettu
CD-ROM-levy tietokoneesi CD-ROM-asemaan.
Asennusikkuna opastaa sinua koko nopean
asennusohjelman ajan. Asenna Nero MediaHome 4
Essentials ohjelmisto seuraavalla tavalla:
1. Sulje kaikki Microsoft Windows ohjelmat ja
lopeta kaikki käynnissä olevat virusohjelmat.
2. Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy
tietokoneesi CD-ROM-asemaan.
3. Klikkaa [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Klikkaa käynnistä [Run] ohjelman asentamiseksi.
5. Klikkaa kuvaketta [Nero MediaHome 4
Essentials]. Asennusta valmistellaan ja
asennusohjelma avautuu.
6. Klikkaa seuraava [Next] sarjanumeron
syöttöikkunan näyttämiseksi. Klikkaa seuraava
[Next] siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.
Liite 59
7. Mikäli hyväksyt kaikki ehdot, klikkaa
tarkastuslaatikkoa kohdassa [I accept the
License Conditions] ja klikkaa seuraava [Next].
Asennus ei onnistu ilman tätä sopimusehtoa.
8. Klikkaa normaali [Typical] ja klikkaa seuraava
[Next]. Asennus käynnistyy.
9. Jos haluat ottaa osan nimettömistä
tiedonkeräyksistä, valitse tarkastuslaatikko ja
klikkaa seuraava [Next].
10. Klikkaa lopeta [Exit] asennuksen päättämiseksi.
Tiedostojen ja kansioiden
jakelu
Tietokoneessasi täytyy olla elokuvia, musiikkia ja
valokuvia sisältävä jakelukansio niiden toistamiseksi
tässä soittimessa.
Tässä osassa kuvataan toiminnot jaettujen
kansioiden valitsemiseen tietokoneessasi.
1. Klikkaa kaksi kertaa kuvaketta “Nero MediaHome
4 Essentials” työpöydälläsi.
2. Klikkaa verkkokuvaketta [Network]
vasemmalta puolelta ja määrittele verkkosi
nimi verkkonimikenttään [Network name].
Syöttämästi verkon nimi tunnistetaan soittimesi
toimesta.
3. Klikkaa jakelu kuvaketta [Shares] vasemmalla.
4. Klikkaa paikalliset kansiot [Local Folders] kohtaa
jakeluikkunassa [Shares].
5. Klikkaa lisää kuvaketta [Add] hakukansion
[Browse Folder] avaamiseksi.
6. Valitse tiedostoja sisältävä kansio jonka
haluat jakaa. Valittu kansio lisätään jaettavien
kansioiden listaan.
7. Klikkaa käynnistä palvelin kuvaketta [Start
Server] palvelimen käynnistämiseksi.
,,Huomio
yy Katso lisätietoja ja ohjelmatyökaluja
sivustolta www.nero.com
6
Liite
yy Jos jaetut kansiot tai tiedostot eivät näy
soittimessa, klikkaa kuvaketta paikalliset
kansiot [Local Folders] ja klikkaa kansion
uudelleenhaku toimintoa [Rescan Folder]
painikkeella [More].
60 Liite
Aluekoodilista
Valitse aluekoodi tästä listasta.
Maa
Koodi Maa
Koodi Maa
Koodi Maa
Koodi
Afganistan
AF Fidzi
FJ Monaco
MC Singapore
SG
Argentiina
AR Suomi
FI Mongolia
MN Slovakia
SK
Australia
AU Ranska
FR Marokko
MA Slovenia
SI
Itävalta
AT Saksa
DE Nepal
NP Etelä-Afrikka
ZA
Belgia
BE Iso-Britannia
GB Alankomaat
NL Etelä-Korea
KR
Bhutan
BT Kreikka
Bolivia
BO Grönlanti
GR Alankomaiden
GL Antillit
Brasilia
BR Hong Kong
Kambodza
KH Unkari
Kanada
CA Intia
Chile
CL Indonesia
Kiina
CN Israel
Kolumbia
CO Italia
Kongo
CG Jamaica
Costa Rica
CR Japani
Kroatia
HR Kenia
Tsekki
CZ Kuwait
Tanska
DK Libya
Ecuador
EC Luxemburg
HK Uusi-Seelanti
HU Nigeria
IN Norja
ID Oman
IL Pakistan
IT Panama
JM Paraguay
JP Filippiinit
KE Puola
KW Portugali
Espanja
LK
NG Sveitsi
NO Taiwan
CH
PA Uganda
PY Ukraina
UG
PH Yhdysvallat
PL Uruguay
SV Malediivit
MY Saudi-Arabia
MV Senegal
Liite
SN
EG Malesia
El Salvador
Etiopia
ET Meksiko
MX
TW
TH
PT Uzbekistan
RO Vietnam
RU Zimbabwe
Egypti
SE
OM Thaimaa
PK Turkki
LY Romania
LU Venäjän Federaatio
6
ES
AN Sri Lanka
NZ Ruotsi
SA
TR
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
Liite
61
Kielikoodilista
Käytä tätä listää haluamasi kielen syöttämiseksi seuraaville aloitusasetuksille: Levyaudio [Levyn ääniraita],
Levytekstitys [Levyn tekstitys] ja Levyvalikko [Levyn valikko].
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
afari
6565
ranska
7082
afrikaans
6570
friisi
7089
albania
8381
galitsia
ameharik
6577
arabia
Kieli
Kieli
Koodi
liettua
7684
sindhi
8368
makedonia
7775
singaleesi
8373
7176
madagassi
7771
slovakki
8375
georgia
7565
malaiji
7783
sloveeni
8376
6582
saksa
6869
malajalam
7776
espanja
6983
armenia
7289
kreikka
6976
maori
7773
sudan
8385
assami
6583
eskimokieli
7576
marati
7782
suaheli
8387
aymara
6588
guarani
7178
moldavi
7779
ruotsi
8386
azeri
6590
gujarati
7185
mongoli
7778
tagalog
8476
bashkiiri
6665
hausa
7265
nauru
7865
tadzik
8471
baski
6985
heprea
7387
nepali
7869
tamili
8465
bengali, bangla
6678
hindi
7273
norja
7879
telugu
8469
bhutani
6890
unkari
7285
orija
7982
thai
8472
bihari
6672
islanti
7383
punjabi
8065
tonga
8479
bretoni
6682
indonesia
7378
pashto, pushto
8083
turkki
8482
bulgaria
6671
interlingua
7365
persia
7065
turkmeni
8475
burma
7789
iiri
7165
puola
8076
tvi
8487
valkovenäjä
6669
italia
7384
portugali
8084
ukraina
8575
kiina
9072
japani
7465
ketsua
8185
urdu
8582
kroatia
7282
kannada
7578
reto-romania
8277
usbekki
8590
tsekki
6783
kashmir
7583
romania
8279
vietnam
8673
tanska
6865
kasakki
7575
venäjä
8285
volapük
8679
hollanti
7876
kirgiisi
7589
samoa
8377
wales
6789
englanti
6978
korea
7579
sanskriitti
8365
wolof
8779
esperanto
6979
kurdi
7585
gaeli
7168
khoisan
8872
viro
6984
palaung
7679
serbia
8382
jiddish
7473
fääri
7079
latina
7665
serbokroatia
8372
joruba
8979
fidzi
7074
latvia
7686
shona
8378
zulu
9085
suomi
7073
lingala
7678
6
Liite
Koodi
62 Liite
Tavaramerkit ja
lisenssit
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ ja logot ovat Blu-ray levyyhdistyksen tavaramerkkejä.
Valmistettu USA:n lisenssin alaisuudessa
Patentti nro: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & muut U.S.A:ssa.
ja maailmanlaajuisen patenttijulkaisujen ja
patenttihaun alaisuudessa. DTS ja Symboli ovat
DTS, Inc yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä ja
DTS Digital Out ja DTS-logot ovat DTS, Inc yhtiön
tavaramerkkejä. Tuote sisältää ohjelmiston.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
”DVD Logo” on DVD Format/Logo Licensing
Corporationin omistama tavaramerkki.
DLNA®, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED® ovat
Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä,
käyttömerkkejä tai hyväksyntämerkkejä.
Java ja kaikki Java-pohjaiset tuotemerkit ja
logot ovat Sun Microsystems Inc:n omistamia
Yhdysvalloissa ja muissa maissa voimassa olevia
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
6
Liite
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolbyja kaksois-D ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
Wi-Fi CERTIFIED Logo on Wi-Fi Alliancen
tyyppihyväksyntämerkki.
Wi-Fi Protected Setup™ -merkki on Wi-Fi
Alliancen tavaramerkki.
”x.v.Colour” on Sony Corporationin omistama
tavaramerkki.
“AVCHD” ja “AVCHD”-logo ovat Panasonic
Corporationin ja Sony Corporationin omistamia
tavaramerkkejä.
Liite 63
DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat
DivX Inc.:in tavaramerkkejä, ja niitä käytetään
lisenssin alaisena.
Gracenote®, Gracenote-logo ja liikemerkki sekä
“Powered by Gracenote” logo ovat Gracenote ,
Inc. yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvien
tietojen toimittaja on Gracenote®.
Gracenote® MusicID® -sovelluksen käyttöehdot
Hyväksymällä tämän sopimuksen käyttäjä
sitoutuu käyttämään Gracenote-tietoja,
Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia
ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa
tarkoituksessa. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan
luovuttamatta, kopioimatta tai siirtämättä
Gracenote-ohjelmistoa tai mitään Gracenotetietoja kolmansille osapuolille. KÄYTTÄJÄ SITOUTUU
OLEMAAN KÄYTTÄMÄTTÄ TAI HYÖDYNTÄMÄTTÄ
GRACENOTE-TIETOJA, GRACENOTE-OHJELMISTOA
TAI GRACENOTE-PALVELIMIA MUILLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA MÄÄRITETYILLÄ
TAVOILLA.
Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen,
joka ei anna käyttäjälle yksinoikeutta, käyttäjä
hyväksyy, että Gracenote-tietojen, Gracenoteohjelmiston tai Gracenote-palvelimien käyttäminen
Gracenote MusicID -palvelu käyttää
kappalekyselyissä yksilöityjä tunnisteita, joita
käytetään tilastointitarkoituksiin. Satunnaisesti
luotavien, numeerisessa muodossa olevien
tunnisteiden tarkoitus on mahdollistaa Gracenote
MusicID -palvelun kyselyjen laskenta. Tunnisteet
eivät sisällä tietoja käyttäjästä. Lisätietoja Gracenote
MusicID -palvelusta on saatavana Gracenoten
yksityisyyskäytäntösivustossa.
Gracenote-ohjelmiston ja kaikkien Gracenotetietojen käyttöoikeus myönnetään käyttäjälle
“SELLAISENAAN”. Gracenote ei myönnä
minkäänlaisia Gracenote-palvelimien Gracenotetietojen paikkaansa pitävyyttä koskevia suoria tai
epäsuoria takuita. Gracenote pidättää itsellään
oikeuden poistaa tietoja Gracenote-palvelimista tai
muuttaa tietojen luokitusta Gracenoten oikeaksi
toteamalla tavalla. Gracenote ei myönnä mitään
Gracenote-ohjelmiston tai Gracenote-palvelimien
virheettömään tai keskeytyksettömään toimintaan
liittyviä takuita. Gracenote ei ole velvollinen
toimittamaan mitään uusia tietotyyppejä tai
luokkia, joita Gracenote julkaisee tulevaisuudessa.
Gracenote voi keskeyttää palveluidensa
toimittamisen milloin tahansa.
GRACENOTE EI MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA SUORIA
TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN
EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN
JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUSESTA.
GRACENOTE EI VASTAA GRACENOTE-OHJELMISTON
TAI GRACENOTE-PALVELIMIEN KÄYTÖSTÄ
AIHEUTUVISTA SEURAUKSISTA. GRACENOTE EI OLE
MISSÄÄN OLOSUHTEISSA KORVAUSVELVOLLINEN
MISTÄÄN ERITYISISTÄ VÄLILLISISTÄ TAI
TUOTTAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI
MENETETYSTÄ TULOSTA TAI VOITOISTA.
© Gracenote, Inc. 2009
6
Liite
Tämä laite sisältää Gracenote, Inc. yhtiön,
toimipaikka Emeryville, Kalifornia, USA (“Gracenote”),
valmistamia ohjelmistoja. Gracenoten valmistama
ohjelmisto
(“Gracenote-ohjelmisto”) mahdollistaa sovelluksessa
levyjen tunnistamisen Internet-yhteyden välityksellä
sekä musiikkiin liittyvien tietojen hakemisen.
Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimi, esittäjä,
kappaleen numero ja nimi (“Gracenote-tiedot”) ja
ne haetaan palvelimista (“Gracenote-palvelimet”).
Lisäksi ohjelmisto suorittaa muita toimintoja.
Gracenote-tietoja voidaan käyttää vain tämän
laitteen loppukäyttäjille tarkoitettujen toimintojen
sallimilla tavoilla.
muilla kuin tässä käyttöoikeussopimuksessa
sovituilla tavoilla lopettaa käyttöoikeuden
välittömästi. Mikäli käyttäjän käyttöoikeus
päättyy, käyttäjä sitoutuu lopettamaan kaiken
Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston ja
Gracenote-palvelimien käytön. Gracenote pidättää
itsellään kaikki Gracenote-tietojen, Gracenoteohjelmiston sekä Gracenote-palvelimien oikeudet,
mukaan lukien omistusoikeuden. Gracenote
ei ole missään olosuhteissa korvausvelvollinen
käyttäjälle mihinkään annettuihin tietoihin liittyen.
Käyttäjä hyväksyy, että Gracenote, Inc. voi omalla
nimellään vedota tässä käyttöoikeussopimuksessa
mainittuihin oikeuksiinsa.
64 Liite
Audion Ulostulon tekniset tiedot
Liitäntä/Asetus
Lähde
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
AAC
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
Digitaalinen lähtö (SPDIF) (DIGITAL AUDIO OUT) *4
Analoginen
2CH Ulostulo
PCM Stereo
DTS uudel. koodaus*3 *5
Äänen läpisyöttö
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
AAC
DTS
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Liitäntä/Asetus
Lähde
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
AAC
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
6
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM monikanava *
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
PCM 7.1ch
Liite
*1 Toissijaiset ja vuorovaikutteiset äänet eivät
välttämättä sisälly ulossyötettyyn bittivirtaan, kun
[Digitaalinen lähtö (SPDIF)] - tai [HDMI]-tilaksi on
asetettu [Äänen läpisyöttö]. (lukuun ottamatta
LPCM-koodekkia: antosignaali sisältää aina
interaktiivisen ja PIP-äänen.)
*2 Tämä laite valitsee aina automaattisesti
HDMI-äänen siihen liitetyn HDMI-laitteen
dekoodausominaisuuksien mukaan, myös siinä
tapauksessa, että [HDMI]-valinnaksi on asetettu
[Äänen läpisyöttö].
*3 [PCM monikanava]/[Äänen läpisyöttö] [HDMI]
toiminnon ja [DTS re-encode] toiminnon asetusta
ja [Digitaalinen lähtö (SPDIF)] toiminnon asetusta
ei voi asettaa toisiinsa. Mikäli asetat ne yhteen,
[HDMI] tai [Digitaalinen lähtö (SPDIF)] toiminta
asetetaan automaattisesti asetukselle [PCM
Stereo].
*4 PCM audion ulostulossa, DIGITAL AUDIO OUT
näytteenottotaajuus on rajoitettu 96 kHz.
3
1 2 3
DTS uudel. koodaus*3 *5 Äänen läpisyöttö * * *
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
AAC
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
*5 Jos [HDMI] tai [Digitaalinen lähtö (SPDIF)]
-valinnaksi on asetettu [DTS uudel. koodaus],
audiolähtö on enintään 48 kHz ja 5.1 kanavaa. Jos
[HDMI] tai [Digitaalinen lähtö (SPDIF)] toiminto
asetetaan asetukselle [DTS uudel. koodaus], DTS
uudel. koodaus audio lähetetään BD-ROM- levyille
ja alkuperäinen audio lähetetään toisille levyille
(kuten [Äänen läpisyöttö]).
yy Jos toiminto [HDMI] on asetettu kohtaan [PCM
monikanava] ja digitaalisen ulostulon toiminto
[Digitaalinen lähtö (SPDIF)] on asetettu kohtaan
[Äänen läpisyöttö] samalla kun toistetaan toimintoja
Dolby Digital Plus tai TrueHD audio, DIGITAL AUDIO
OUT- liitäntää on rajoitettu “PCM 2ch”.
yy Jos HDMI OUT-liitin on liitetty TV:sioon nopealla
HDMI™ kaapelilla ja Dolby Digital Plus/Dolby
TrueHD lähetetään HDMI OUT-liitännästä, DIGITAL
AUDIO OUT-liitäntää on rajoitettu “PCM 2ch”
(Jos HDMI ja DIGITAL AUDIO OUT ovat liitetty
samanaikaisesti).
Liite 65
yy Ääni toistetaan muodossa PCM 48 kHz/16
bit MP3/WMA-tiedostoista ja muodossa PCM
44.1kHz/16 bit Audio CD -levyiltä.
yy Joillekin Blu-ray- levyille tallennettu Dolby
TrueHD audio sisältää Dolby Digitalin ja
TrueHD audion. Dolby Digital audio lähetetään
digitaalisesta audion ulostuloliitännästä (DIGITAL
AUDIO OUT) ja “DD” on näkyvissä näytöllä
jos TrueHD audiota ei lähetetä (esim. kun
[HDMI] asetetaan asetukselle [PCM Stereo] ja
[Digitaalinen lähtö (SPDIF)] asetetaan asetukselle
[Äänen läpisyöttö]).
yy Sinun on valittava digitaalisen audion ulostulo
ja maksimi näytteenottotaajuus jonka
vahvistimesi (tai AV- vastaanotin) hyväksyy
käyttämällä [Digitaalinen lähtö (SPDIF)], [HDMI]
ja [Näytteenottotaaj.] toimintoja asetusvalikossa
[Asetukset] (katso sivu 28).
yy Käytettäessä digitaalista audioliitäntää (DIGITAL
AUDIO OUT tai HDMI), BD-ROM-levyn levyvalikon
näppäinäänet eivät ehkä kuulu, jos [Digitaalinen
lähtö (SPDIF)] tai [HDMI] vaihtoehto on asetettu
arvoon [Äänen läpisyöttö].
yy Mikäli digitaalilähdön audioformaatti ei
ole yhteensopiva vastaanottimen kanssa,
vastaanotin joko tuottaa voimakasta säröääntä
tai se ei tuota minkäänlaista ääntä.
yy Monikanavaisen digitaalisen surround-äänen
tuottaminen digitaalisen kytkennän kautta on
mahdollista vain, jos vastaanotin on varustettu
digitaalisella monikanavadekooderilla.
6
Liite
66 Liite
Videon ulostulon resoluutio
Kun toistetaan kopiosuojaamatonta materiaalia
VIDEOLÄHTÖ
Resoluutio
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI liitettynä
HDMI irrotettuna
576i
576p
576i
576p
576p
576p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080p/24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
1080i
1080i
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
1080i
Kopiosuojatun median toisto
VIDEOLÄHTÖ
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO OUT
576i
576p
576i
576p
576p
576i
720p
720p
576i
1080i
1080i
576i
1080p/24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
Resoluutio
6
Liite
HDMI OUT-liitäntä
COMPONENT VIDEO OUT-liitäntä
yy Mikäli valitset tarkkuuden manuaalisesti ja sitten
kytket TV:n HDMI -liitäntään ja TV ei hyväksy
tarkkuusasetusta, tarkkuusasetukseksi muuttuu
automaattisesti [Auto].
Blu-ray-levyn, DVD-levyn videovirta voi estää
analogisen ulostulon lähettämisen.
yy Mikäli valitset resoluution, jota TV ei hyväksy,
varoitusviesti ilmestyy näytölle. Resoluution
vaihtamisen jälkeen et voi katsella näyttöä.
Odota 20 sekuntia ja resoluutio muunnetaan
automaattisesti takaisin edelliselle resoluutiolle.
VIDEO OUT -lähtöliittimen resoluutio on aina 576i.
yy 1080p-videosignaalin kuvataajuus asettuu
automaattisesti arvoon 24 Hz tai 50 Hz riippuen
sekä laitteeseen liitetyn TV:n ominaisuuksista
ja asetuksista että BD-ROM-levysisällön
alkuperäiskuvataajuudesta.
VIDEO OUT-liitäntä
Liite 67
Tekniset tiedot
Yleistä
Käyttöjännite
Viittaus takapaneelin arvokilpeen.
Tehonkulutus
17 W
Mitat (L x K x S)
Noin 430 x 49 x 202 mm
Nettopaino (noin)
1.8 kg
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C
Käyttötilan kosteus
5 % - 90 %
Lähdöt
VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT
1.0 V (p-p), 75 Ω, negatiivinen synkr, RCA-liitin x 1
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negatiivinen synkr, RCA-liitin x 1
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA-liitin x 2
HDMI OUT (video/audio)
19 nastainen (Tyyppi A, HDMI™ Connector)
2CH AUDIO OUT
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-liitin (L, R) x 1
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
3 V (p-p), Optinen liitin x 1
Järjestelmä
Puolijohdelaser
Aallonpituus
405 nm / 650 nm
Signaalijärjestelmä
Standardi PAL/NTSC väri-TV-järjestelmä
Taajuusvaste
20 Hz - 20 kHz (Näytteitystaajuus 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Signaalikohinasuhde
Yli 100 dB (vain ANALOG OUT -liittimissä)
Harmoninen särö
Alle 0.008%
Dynamiikka-alue
Enemmän kuin 95 dB
LAN-liitäntä
Ethernet-liitäntä x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Langaton LAN (sisäinen antenni)
Sisäinen IEEE 802.11n (5 GHz ja 2.4 GHz kaistat) langaton
verkkopääsy, yhteensopiva 802.11a/b/g Wi-Fi verkkojen kanssa.
Väylän virransyöttö (USB)
DC 5 V 0 500 mA
yy Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
6
Liite
Laser
68 Liite
Huolto
Huomautuksia levyistä
Levyjen käsittely
Laitteen käsittely
Laitteen kuljettaminen
Säilytä alkuperäinen tehtaan pahvilaatikko ja
pakkausmateriaalit. Parhaan suojan laitetta
kuljetettaessa saat, kun pakkaat laitteen takaisin
tehtaan alkuperäispakkaukseen.
Levyjen säilytys
Näin pidät ulkopinnat puhtaina
Säilytä levy käytön jälkeen kotelossaan. Älä
jätä levyä suoraan auringonpaahteeseen tai
lämmönlähteiden lähelle tai jätä suoraan
auringonpaahteeseen pysäköityyn autoon.
yy Älä käytä laitteen lähellä haihtuvia nesteitä, kuten
hyönteissumutteita.
Levyjen puhdistus
yy Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla saattaa
vahingoittaa pintoja.
yy Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin
laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.
Laitteen puhdistus
Puhdista soitin pehmeällä, kuivalla kangaspalalla.
Jos pinnat ovat erittäin likaiset, kostuta pehmeä
kangas miedolla pesuaineella. Älä käytä vahvoja
liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai ohenteita,
koska voivat vaurioittaa laitteen pintaa.
Laitteen hoito
6
Älä koske levyn toistopuoleen. Pitele levyä reunoista
niin, ettei pintaan jää sormenjälkiä. Älä kiinnitä
tarroja tai teippiä levyihin.
Liite
Tuote on huipputekniikkaa sisältävä
hienomekaaninen laite. Optisen lukupään tai
levyaseman osien likaantuminen tai kuluminen voi
vaikuttaa kuvanlaatuun. 9Lisätietoja lähimmästä
valtuutetusta huoltopisteestä.
Sormenjäljet tai pöly levyillä voivat heikentää
kuvanlaatua ja aiheuttaa häiriöitä ääneen. Puhdista
levy pehmeällä kankaalla ennen toistoa. Pyyhi levyä
keskiöstä ulospäin.
Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten alkoholia,
bensiiniä, ohenteita, kaupoissa myytäviä
puhdistusaineita tai vanhoille vinyylilevyille
tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.
Liite 69
Tärkeää tietoa koskien
verkkopalveluja
Kaikki kolmansien osapuolten (jokainen niistä
”Palvelun tarjoaja”) tarjoamat tiedot, data, asiakirjat,
viestit, lataukset, tiedostot, tekstit, kuvat, valokuvat,
grafiikat, videot, webcast-lähetykset, julkaisut,
työkalut, resurssit, ohjelmistot, koodit, ohjelmat,
sovelmat, widgetit, sovellukset, tuotteet ja muut
sisällöt (”Sisältö”) sekä palvelut ja tarjoukset
(”Palvelut”) ovat kokonaan alkuperäisen Palvelun
tarjoajan vastuulla.
Palvelun tarjoajan LGE:n kautta tarjoamien Sisältöjen
ja Palvelujen saatavuus ja niihin pääsy saattavat
muuttua milloin vain ilman ennakkoilmoitusta,
muun muassa kaikkien Sisältöjen ja Palvelujen
tai osan niistä keskeyttäminen, poistaminen tai
lakkautus.
Jos sinulla on Sisältöihin ja Palveluihin liittyvää
kysyttävää tai ongelmia, voit saada ajankohtaisia
tietoja palveluntuottajan sivustolta. LGE ei ole
vastuussa eikä korvausvelvollinen Sisältöihin ja
Palveluihin liittyvässä asiakaspalvelussa. Kaikki
Sisältöihin ja Palveluihin liittyvät kysymykset ja
palvelupyynnöt tulee tehdä suoraan kullekin
sisällön- ja palvelujentuottajalle.
Huomaathan, että LGE ei ole vastuussa mistään
palveluntuottajan välittämästä sisällöistä ja
palveluista tai näiden sisältöjen ja palvelujen
muutoksista, poistamisesta tai lakkauttamisesta,
eikä takaa näiden saatavuutta eikä niihin pääsyä.
6
Liite
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement