LG DVX162 Brugervejledning
DV162E2Z_NA8SLL_SWE
DVD-SPELARE
BRUKSANVISNING
MODELL
Innan du
:
ansluter,
produkten
noggrant.
las
DVX162
startar eller
igenom
gor nagra installningar av
bruksanvisningen
hela den har
VAR
Apparaten far inte utsattas
stank) och inga vatskefyllda foremal,
far placeras pa apparaten.
VIKTIGT:
FORSIKTIG
VIKTIGT
FOR ATT MINSKA RISKEN FOR
STOTAR TAG INTE BORT NAGRA PANELER
(INTE HELLER BAKSIDAN) INNEHALLER INGA
SERVICEBARA DELAR LAT KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL UTFORA ALLA SERVICE.
De flesta
VARNING:
Denna askblixt
avser
med ett
att
finns oisolerad
holje
som
kan
varna
pilhuvud
farlig spanning
tillrackligt
vara
risk for manniskor
i
en
anvandaren
inuti
FOR
VARNING:
ATT MINSKA RISKEN
ELLER ELEKTRISKA
APPARAT
FOR
en
att fa elektriska stotar.
Utropstecknet inom en liksidig triangel avser
uppmarksamma anvandaren pa att det finns
viktiga drifts- och underhalls- (service-)
anvisningar i den litteratur som medfoljer
produkten.
FOR
STOTAR, UTSATT
att
BRAND
INTE DENNA
REGN ELLER FUKT.
enligt
Hal
tillverkarens
nagra
anvisningar.
enda
en
kabeln med
anslutas till
en
separat
utgangskrets
endast driver den
som
exakt likadan reservdel.
en
Skydda elkabeln fran fysisk eller mekaniska skada som
vridning, bojning och klamning (till exempel i en dorr eller
att nagon gar pa den). Var sarskilt aktsam om kontakter,
vagguttag och den punkt dar sladden kommer ut ur
Installera
och
oppningar i holjet ar avsedda for ventilation, for att
sakerstalla tillforlitlig anvandning av produkten och for att
skydda den fran overhettning.
Oppningarna far aldrig blockeras genom att man placerar
produkten pa en sang, soffa, matta eller liknande yta.
Produkten far aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller stativ
om inte riktig ventilation tillhandahalles
och tillverkarens
anvisningar foljs.
for
apparaten.
For att
koppla
bort enheten fran
natsladdskontakten.
ventilationshal.
behover
apparater
forgreningskretsar. Las specifikationssidan i den har
bruksanvisningen for sakerhets skull.
Overbelasta inte vagguttag. Overbelastade vagguttag, losa
eller skadade vagguttag, forlangningssladdar,
notta elkablar
eller skadad eller sprucken ledningsisolering ar farliga. Alla
dessa problem kan leda till elektriska stotar och eldsvada.
Undersok regelbundet produktens kabel. Om det finns nagra
tecken pa skada eller forsamring
kopplar du ur den, slutar
anvanda apparaten och later en behorig servicetekniker byta
den
VARNING: Blockera inte
(droppar eller
exempel vaser,
elkabeln
angaende
Det innebar
liksidig
produktens
utgora
till
apparaten och inte har nagra anda utgangs- eller
for att det
stor for att
som
krets.
ELEKTRISKA
triangel
for vatten
plats
dar du installerar
Kassering
1. Nar
dra ut
natstrom,
Se till att kontakten ar
av
den har
lattatkomlig
pa
produkten.
din
gamla apparat
med
symbolen
en
overkryssad soptunna pa hjul sitter pa en
produkt innebar det att den regleras av
European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska
bor
kasseras via andra
finns for
hushallsavfall,
andamalet
vagar
an
produkter
de
som
helst via for
avsedda
uppsamlingsanlaggningar
myndigheterna utser.
som
3. Om du kasserar din
gamla apparat pa ratt
negativa
miljon och manniskors
satt sa bidrar du till att forhindra
LASERSTRALNING
OCH PRODUKTEN AR
VARNING: SYNLIG OCH OSYNLIG
NAR KLAFFARNA LASTS
OPPEN.
UPP
Digital
Video
Disc-spelare
anvander
ett
lasersystem.
garantera saker anvandning av denna produkt, las
denna bruksanvisning noggrant och behall den for framtida
bruk. Kontakta
en
auktoriserad serviceverkstad
apparaten skulle behova underhall
annorlunda
resultera i
av
-
se
om
serviceprocedurer.
kontroller, justeringar eller utforande
procedurer an de som specificeras
exponering for farlig stralning.
hari
av
kan
For att undvika direkt exponering for laserstralen, forsok
aldrig oppna ytterholjet. Synlig laserstralning nar apparaten
oppnas. TITTA INTE IN I STRALEN.
2
detaljerad information om kassering
gamla apparat kan far av
kommunen, renhallningsverket eller den
butik dar du kopte produkten.
av
For att
Anvandning
halsa.
4. Mer
VARNING:
Denna
konsekvenser for
din
Den har
produkten
har tillverkats for att
uppfylla
de
for
normer
radiostorning
beskrivs i EC-DIREKTIV 89/336/EC,
93/68/EC och 73/23/EC.
som
Innehallsforteckning
Inledning....................4-7
Om
symboldisplayen
................4
Symboler som anvands i den har
bruksanvisningen......................4
Omskivorna..........................4
Skotselavskivorna...................4
Forvaringavskivor....................4
Rengoringavskivor...................4
Typeravspelbaraskivor.................5
Regionskod...........................5
Frontpanel............................6
Fjarrkontroll...........................7
Fjarrkontrollstyrning...................7
.7
Installering av batteri i fjarrkontrollen
.
Installering
och
konfigurering
.
.
.
.
.
.8-14
.
Konfigureraspelaren....................8
.8
AnslutningartillDVD-spelare
Video och audioanslutningar till din TV
.8
.9
Audioanslutning till tillvalsutrustning
.10
Visa skivinformation pa skarmen
Deforstainstallningarna................10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sprak.............................11
?MenySprak.......................11
.11
?DiskAudio/Subtitel/Meny.
Display............................11
?TVAspekt.......................11
?DisplaySatt......................11
?ProgressivSkan...................11
?ValjTVUtgang....................11
.
.
.
.
.
.
Allmannafunktioner...................14
Ytterligarefunktioner...................15
.16
Spela en ljud-CD eller MP3/WMA-fil
Programuppspelning...................16
.16
Upprepaprogrammeradespar
Ta bort ett spar fran listan "Program"
.16
.16
Taborthelaprogramlistan....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....
VisaJPEG-filer........................17
Bildserie...........................17
Stillbild...........................17
FlyttatillenannanFil.................17
Zoom.............................17
Roterabilden.......................17
SpelaenfilmedDivX-film...............18
Kontrollera andra TV-apparater med
fjarrkontrollen............................19
Underhallochservice..................19
.
Allmandrift.........................10
.
Drift......................14-19
.
Referens...................20-21
Sprakkoder...........................20
RIKTNUMMER(Landskoder)..............20
Felsokning............................21
Specifikationer.........................21
.
Audio.............................12
.12
?DolbyDigital/DTS/MPEG
?Samplingsfrekvens.................12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?DRC............................12
?Vokal...........................12
Las(Foraldrafunktion)................12
?Klassificering......................12
?Losenord........................12
?RIKTNUMMER....................13
Andra.............................13
?PBC............................13
?AutomatiskSpel...................13
B.L.E. (Svartnivans utbredning)
.13
?DivX(R)VOD.....................13
?
.
.
.
.
.
.
.
3
Inledning
Las
igenom
behall
den har
bruksanvisningen
anvandning.
noga och
den for framtida
Om skivorna
Den har
Skotsel
underhall
Ror
bruksanvisningen ger information om drift och
av din DVD-spelare. Om du behover
lamna
in apparaten pa service, kontakta en auktoriserad
reparator.
Om
"
"
kanter sa
uppspelningssida. Hall skivan i dess
nagra fingeravtryck. Satt
eller tejp pa skivan.
aldrig
att den inte far
papper
symboldisplayen
kan visas
att den funktion
din TV-skarm
pa
som
bruksanvisningen
under drift och anger
beskrivs i den har
inte ar
tillganglig
for
just
den DVD-
skivan.
Symboler som anvands
har bruksanvisningen
i den
Avser
uppmarksamma dig pa speciell
speciella driftegenskaper.
information eller
av
Nar
spelat
avdelning
med
nagon
kan endast anvandas
eller
av
annan
som
en
skiva, placera den i sitt fodral.
inte skivorna i direkt
platser
och lamna
dem
solljus eller pa varma
aldrig i en parkerad bil som
Rengoring av skivor
Fingeravtryck och damm pa skivorna kan gora att bildoch ljudkvaliteten forsamras.
Innan du borjar spela
skivan rengor den med en ren trasa. Torka av skivan
mitten och utat.
information for att
foljande symboler
till skivor
du har
Lamna
fran
Tipp:
Anger att det ar ett tipps
gora uppgiften lattare.
skivor
Forvaring
star i solen.
Observera:
En
skivorna
av
inte skivans
i titeln
har denna
symbol.
4
ALL
Alla skivor i listan nedan
DVD
DVD och
VCD
Video-CD
ACD
Audio-CD
MP3
MP3-filer
WMA
WMA-filer
DivX
DivX-filer
stangd
DVD±R/RW
Anvand
inte starka
losningsmedel
som
till
alkohol, bensen, thinner, rengoringsmedel
butikerna eller antistatiska sprayer
aldre vinylskivor.
som
exempel
som saljs
i
ar avsedda for
Typer
spelbara
av
skivor
Regionskod
Den har enheten har
DVD
regionskod tryckt pa baksidan
spela DVDskivor med samma markning som pa baksidan av
enheten eller med markningen "ALL".
av
(skivorpa8cm/12cm)
Video-CD
(VCD/SVCD)
(skivorpa8cm/12cm)
Audio-CD
Om
?
(skivorpa8cm/12cm)
en
enheten. Den har enheten kan endast
regionskoder
Pa de flesta DVD-skivor finns
flera siffror
spelares regionskod
Dessutom
spelar
CD-R/RW
som
en
glob
med ett eller
syns tydligt pa omslaget. De har
siffrorna ska stamma overens med din DVDsom
den har
enheten, DVD±R/RW och
innehaller ljudtitlar, DivX-, MP3-,
WMA- och/eller JPEG-filer.
for att du ska kunna
spela
den
skivan.
?
Om du forsoker
spela upp en DVD-skiva med en
regionskod an din DVD-spelares regionskod
meddelandet "Checka Regionskod" pa TV-
annan
visas
Observera:
?
?
skarmen.
Beroende
pa inspelningsutrustning eller sjalva
CD-R/RW-skivan (eller DVD±R/RW) kan vissa CDR/RW (eller DVD±R/RW) inte spelas pa apparaten.
Om
Anvand
kabelsanda, spela for publik och hyra
inte CD-skivor med
leda till att fel
Pa
ojamn
(tex.
attakantiga) eftersom detta
uppstar.
eller
hjartformade
?
form
kan
den har
DVD-spelaren kan man bara spela
inspelningar som uppfyller vissa tekniska
krav om man vill uppna optimal
uppspelningskvalitet. Forinspelade DVD-skivor ar
automatiskt installda pa dessa standard. Det fins
manga olika inspelningsbara skivformat (inklusive
CD-R med MP3 eller WMA-filer) och dessa kraver
vissa funktioner (se ovan) for att kunna spelas.
skivor och
Kunder bor
tillstand
uppmarksamma
att det kravs
for att ladda ned MP3/WMA-filer och
musik fran
Internet. Vart
foretag
har inte
auktoritet att ge sadana tillstand. Tillstand
alltid begaras fran innehavaren av
upphovsratten.
ska
Copyrights:
Det ar
enligt lag forbjudet
att
kopiera, sanda, visa,
ut
upphovsrattskyddat material utan tillstand. Den har
produkten har en kopieringsskyddsfunktion som har
utvecklats av Macrovision. Kopieringsskydd har
spelats in pa vissa skivor. Om du spelar av och sedan
spelar upp en sadan skiva kommer ett ljud att horas.
Den har produkten anvander teknologi for
kopieringsskydd som skyddas av vissa patent i USA
och andra upphovsrattigheter som innehas av
Macrovision Corporation och andra agare. Denna
teknologi anvands med tillstand av Macrovision
Corporation, och ar endast avsedd for anvandning av
enskilda personer och annan begransad visning om
inte annat anges av Macrovision Corporation. Det ar
forbjudet att forsoka kopiera produkten eller montera
isar den i syfte att studera hur den ar uppbyggd.
FORBRUKARNA
INTE ALLA HOG
MASTE
VARA MEDVETNA ATT
DEFINITION TV APPARATER
AR
FULLT KOMPATIBLA MED DENNA PRODUKT OCH
KAN IBLAND
FORSTORA
BILDEN. I FALL DU
UPPLEVER 525 ELLER 625 BILDPROBLEM MED
PROGRESSIVA
SKANNINGEN, ANBEFALLER VI
FORANDRAR
ANSLUTNINGEN TILL
"STANDARD DEFINITION" UTGANG. OM DU HAR
FRAGOR OM VARA TV-APPARATERS
ATT DU
KOMPATIBILITET MED 525P OCH 652P DVD
SPELARE, VANLIGEN
SERVICETJANSTEN.
KONTAKTA
5
Frontpanel
a
bcde
fgh
a
POWER
Slar
b
pa
N
(HUVUDSTROMBRYTARE)
och
stanger
av
d
e
SKIP
Ga
6
(OPEN
skiva har.
/
eller
CLOSE)
stanger skivtallriken.
Visar enhetens aktuella status.
i Fjarrsensor
till det aktuella
eller
hoppar
till
(>)
till nasta
en
h Displayfonster
SKIP
sparets) borjan
eller spar.
Z
in
Oppnar
x (STOP)
Stoppar uppspelning.
(.)
Atervands tillbaka
Skivtallrik
Satt
g
(PLAY)
uppspelning.
Startar
c
f
enheten.
i
kapitel
eller
spar.
kapitlets (eller
foregaende kapitel
Rikta
fjarrkontrollen
hitat.
Fjarrkontroll
SCAN(m/M)
Soka bak- eller framlanges.
POWER
PA
eller
Oppnar
eller
Slar
AV
stanger
OPEN/CLOSE
stanger
SKIP(./>)
Ga till nasta kapitel eller spar.
Atervands tillbaka till det aktuella
spelaren.
(Z)
skivtallriken.
kapitlets (eller sparets) borjan
hoppar till foregaende kapitel
spar.
Sifferknapparna 0-9
numrerade
Valjer
objekt i en meny.
CLEAR
eller
eller
PAUSE/STEP(X)
Pausar tillfalligt uppspelning/tryck
upprepade ganger pa den har
knappen for att spela upp filmen
Tar bort ett
sparnummer pa
programlistan eller ett marke pa
MARKER SEARCH-menyn.
bild for bild.
TV
Kontrollknappar
POWER: Slar TV:n pa eller av.
AV: Valjer TV ursprunget.
PR/CH +/--: Valjer TV kanalen.
VOL +/--: Justerar TV volymen.
N
(PLAY)
uppspelning.
Startar
STOP
(x)
Stoppar uppspelning.
AUDIO
Valjer sprak
ljudkanal.
for
ljudsparet
eller
en
SUBTITLE
ett
Valjer
sprak
for textremsor.
ANGLE
Valjer
Ger
tillgang
till
en
titelmeny,
om
det ar
Visar eller
Markerar
pa DVDtillgangligt.
doljer setup-menyn.
en
punkt
under
uppspelning.
SEARCH
(vanster/hoger/upp/ned)
Valjer ett objekt i menyn.
Visar MARKER
SEARCH-menyn.
PROGRAM
DISPLAY
for att andra
det finns
MARKER
tillgangligt.
b/B/v/V
Anvands
om
SETUP
DVD-skivas meny.
TITLE
Visar
kameravinkel
en
skivan
DVD MENU
Tryck
installningar
pa displayen.
for att
redigera
program.
ZOOM
Forstora videobilden.
RETURN
(O)
REPEAT
Visar video CD med PBC.
Upprepar kapitel, spar, titel,
alla.
A-B
Upprepa
avsnittet mellan
punkt
A
och B.
RANDOM
Spelar upp spar
ordning.
Fjarrkontrollstyrning
Rikta fjarrkontrollen mot fjarrsensor
knapparna.
Installering
och
tryck pa
AAA
Varning:
Anvand
anvand
inte
gamla och nya batterier tillsammans och
aldrig olika typer av batterier, sa som standard,
AAA
av
batteri i
i
slumpmassig
fjarrkontrollen
Avlagsna batteriholjet pa baksidan av
fjarrkontrollen och satt in tva batterier
(storlek AAA) 3 och # vand dem at ratt
hall.
alkaliska mm., tillsammans.
7
Installering
och
konfigurering
Konfigurera spelaren
Video och
Bild och
inte till
ljud
narheten
av
andra
kan storas
Se till att
TV-, eller videoapparater i
under
uppspelning. Om detta
sker, placera spelaren langre bort fran den apparat
som stors eller tag ut skiva och stang
av enheten.
till
Anslutningar
DVD-spelare
Det finns flera olika satt att ansluta
apparaten
beroende
pa vilken TV och annan utrustning du har.
Se bruksanvisning till din TV och annan utrustning
efter behov for ytterligare information.
TV:ns baksida
SCART INPUT
COMPONENT VIDEO /
PROGRESSIVE SCAN INPUT
Pr
Pb
AUDIO INPUT
Y
R
VIDEO
INPUT
audioanslutningar
DVD-spelare
en
video,
till din TV
har anslutits direkt till TV:n och
kan DVD-bilden storas
annars
av
kopieringskyddsfunktionen.
SCART-anslutning Anslut SCART-utgangen till
TV:n pa DVD-spelaren till motsvarande SCARTuttag pa TV:n med hjalp av SCART-kabeln (T).
--
VIDEOUTGANGEN pa DVDvideoingangen pa TV:n med hjalp
videokabeln (V).
Video
--
Anslut
spelaren
till
Audio
Anslut vanster
av
och hoger
pa DVD-spelaren till vanster
och hoger audioingangar pa TV:n (A) med hjalp
audiokablarna. Anslut inte DVD-spelarens
AUDIOUTGANG till horluringangen
(inspelningsdack) pa ditt audiosystem.
--
AUDIOUTGANGAR
av
L
Component
Video
--
Anslut COMPONENT VIDEO
OUT/PROGRESSIVE SCAN kontakterna
pa DVD
spelaren till de motsvarande ingangskontakterna
paTVmedhjalpavenYPbPrkabel(C).
C
AV
T
Progressiv Skanning
Om du anvander hog definition eller
"digital-ready" TV-apparat kan du utnyttja DVD
spelarens progressiva skannings uteffekt for
att se den hogsta mojliga video upplosningen.
?
?
?
DVD-spelarens baksida
Varning:
Du maste
stalla
in alternativet TV
Output Select pa
anvandning av COMPONENT
VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN-uttaget eller
SCART-uttagets RGB-signal. (Se sidan 11.)
installningsmenyn
8
for
Install Progressive till ON
installningsmenyn och se
progressivsignal.
"Pa"
s.
pa
11 for att motta
Progressiva skanningen fungerar inte med
analog video anslutningar (gul VIDEO OUT
kontakt).
Anslut
till
DVD-spelaren
audioutgangar
med 2-kanalig analogt stereoljud eller
Dolby Pro Logic ll / Pro Logic: Anslut vanster och
hoger AUDIOUTGANG pa DVD-spelaren till vanster
och hoger ingangar pa din forstarkare,
spelare eller
stereosystem med hjalp av tva audiokablar (A).
Forstarkare
Audioanslutning till
tillvalsutrustning
tillvalsutrustning
for
Forstarkare
DVD-spelarens
har
2-kanaligt digitalt stereoljud
videospelare utrustade med
en multikanalsavkodare (Dolby DigitalTM, MPEG 2
eller DTS): Anslut en av DVD-spelarens DIGITAL
AUDIO OUT-uttag (COAXIAL X) till motsvarande uttag
pa din forstarkare. Anvand en digital (COAXIAL X)
(PCM)
baksida
som
eller audio- /
audiokabel.
X
A
Digitalt flerkanaligt ljud
En anslutning for digitalt flerkanalig ljud ger basta
ljudkvalitet. Till detta behover du en flerkanalig audio/ videospelare som stodjer en eller flera av de
audioformat som stods av din DVD-spelare som till
exempel MPEG 2, Dolby Digital och DTS. Se efter i
spelarens bruksanvisning och kontrollera vilka
logotyper som finns pa spelarens framsida.
Observera:
?
COAXIAL
DIGITAL INPUT
AUDIO INPUT
?
Forstarkare
(spelare)
Om audioformatet inte stammer
funktioner din
spelare
eller
alls.
inget ljud
har hors
Sexkanaligt digitalt ljud
enbart anvandas
om
via
din
overens
ett
med de
hogt, brusigt ljud
digital anslutning
spelare har en digital
en
kan
flerkanalsavkodare.
Tillverkad med licens fran
Dolby
"Dolby", "Pro Logic", och
den dubbla D-symbolen ar varumarken
tillhorande Dolby Laboratories.
Laboratories.
DTS och DTS
tillhorande
Digital Out ar varumarken
Digital Theater Systems, Inc.
9
Visa skivinformation
Du kan visa diverse information
skivan
1.
pa
om
skarmen
den laddade
Tryck pa DISPLAY for att
uppspelningsinformation.
Vilken information
skivtyp
och
som
visa diverse
visas varierar beroende
uppspelningsstatus.
installningarna
Med hjalp av setup-menyn kan du gora flera olika
justeringar av objekt sa som bild och ljud. Du kan
ocksa stalla in sprak for textremsorna och setup-
skarmen.
pa
De forsta
pa
menyn bland annat. Om du vill har mer information
varje setup-meny-objekt, se sidorna 11 till 13.
om
Visa och
dolja menyn:
Om du vill visa menyn tryck SETUP. Om du trycker
SETUP en andra gang kommer du tillbaka till den
1/3
pa
forsta skarmbilden.
1/12
Ga
0:20:09
tillbaka till nasta
B
Tryck pa
Ga
niva:
pa fjarrkontrollen.
foregaende niva:
pa fjarrkontrollen.
tillbaka till
b
Tryck pa
1 ENG
ABC
Allman
drift
1/1
3D SUR.
2.
Du kan
valja
ett alternativ genom att
v / V och vaxla
eller
valja installning
1.
Tryck pa
2.
Anvand
SETUP.
Setup-menyn
visas.
trycka pa
genom att
tryckapab/B.
Title
(Track)
Aktuell titel
-
(eller spar)
(eller spar)
kapitelnummer/totalt
nummer/totalt antal titlar
Chapter
kapitel
Time
antal
-
kanal
-
Valt
ljudlage
3.
Observera:
Om
ingen knapp trycks
forsvinner
skarmtexten.
valja onskat alternativ och
ga till nasta niva. Skarmen
visar aktuell installning for det valda objektet och
den visar ocksa alternativa installningar.
tryck
Vald undertext
Vald vinkel/totalt antal vinklar
-
Sound
uppspelningstid
sprak for ljudspar eller
Valt
-
Subtitle
Angle
Aktuellt
Forfluten
-
Audio
-
Anvand
och
under
nagra sekunder,
v / V for att
sedan B for att
v / V for att markera ditt andra alternativ
tryck
4.
Anvand
5.
Tryck pa
sedan B for att
till den
tredje
nivan.
v / V for att valja onskad installning och
tryck sedan ENTER for att bekrafta ditt val. Vissa
objekt kraver nagra ytterligare steg.
SETUP eller PLAY for att avsluta
setup-menyn.
10
ga
Sprak
Progressiv
Skan
Progressive
Scan Video skaffar bilder
kvalitet med mindre
dallring.
av
hogsta
Om du anvander
anslutning till TV
kompatibel med progressiva
skanningens signal, install Progressive Skan till "Pa".
Component
Video kontakterna for
eller monitor
Att sla
ar
som
pa progressiva skanningen:
Anslut
komponent ut kontakten pa DVD spelaren till
ingangskontakten pa monitor/TV-apparat och install
din TV-apparat/ monitor till Component Input.
Meny Sprak
Valj
ett
for
sprak
setup-menyn och skarmdisplay.
Disk Audio / Subtitel /
Valj
och
onskat
for
sprak
skivmeny.
Originell
spelades
--
audiospar (skivaudio),
Innebar
in
Meny
originalsprak
som
Valj "Progressive Skan" pa Display-menyn
tryck sedan pa B.
2.
Valj
"Pa"
med
hjalp
av
v / V
och
knapparna.
textremsor
3. Vid
tryck pa ENTER
skanningslage.
skivan
pa.
Andra
1.
installs
spelaren
till
Progressivt
Instalerigochkfu
Varning:
For att valja ett annat sprak,
Sprak
trycker du pa sifferknapparna och darefter pa
ENTER for att ange motsvarande 4-siffriga
nummer enligt sprakkodlistan
pa sidan 20. Om
har angett fel sprakkod trycker du pa CLEAR.
Efter att du har inmatat
--
du
Display
sattningen for progressiva
skanningens utgang, kan du se bilder endast pa en
TV-apparat eller monitor kompatibel med progressiv
skanning. Om du har installt Progressiva skanningen
till ON av misstag, maste du satta om apparaten.
Forst, ta ur skivan som ar inladdad i DVD spelaren.
Nast, tryck pa STOP pa fjarrkontrollen ( x ) en gang
till och hall nere i fem sekunder forr du losgor.
Videoutgangen aterinsatts till standard sattning och
bilden visas igen pa en konventionell analog TV eller
monitor.
Valj
TV
Stall
in
TV:ns
Utgang
spelarens TV Output
anslutningstyp.
YPbPr
--
Select funktion
Nar TV:n ar ansluten till COMPONENT
VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN
TV
--
det har formatet nar du ansluter
Valj
en
4:3
--
det har formatet nar du anvander
Valj
RGB
--
Nar TV:n ar ansluten till SCART
(RGB
signal) uttaget.
standard-TV.
16:9
uttaget pa
DVD-spelaren.
Aspekt
4:3
enligt
en
16:9 vidskarms-TV.
Display
Satt
Displaylageinstallning
pa "4:3".
fungerar
bara nar TV-formatet
ar installt
Brevlada
--
skarmens
Pan Skan
skarmen
Visar
ovre
--
en
bred bild med band
pa
och nedre del.
Visar automatiskt
och tar bort de delar
en
bred bild
som
pa
hela
inte passar in.
11
Las
Audio
DVD-skiva har ett stort antal audioalternativ.
Varje
Stall
(Foraldrafunktion)
in
spelarens AUDIOalternativ
audiosystem du anvander.
efter den
typ
av
Klassificering
Blockerar
Dolby Digital
/ DTS / MPEG
baserat
Bitstromning: Valj "Bitstromning" om du har
DVD-spelarens DIGITALA UTGANG till
forstarkare
eller annan utrustning med Dolby
DTS
eller MPEG-avkodare.
Digital,
1.
anslutit
PCM
(for Dolby Digital / MPEG): Valj den
en tvakanalig
digital
DVD-skivor
som
nar
mixas ned till
tvakanaligt PCM-ljud.
(for DTS): Om du valjer "Av" sands inte DTSsignalen genom den DIGITALA UTGANGEN.
gors
signaler pa
automatiskt alla
ditt
att fa atkomst
signaler, valj
3.
kHz, valj
eller forstarkare
klarar
ett
Valj
betyg
fran
signaler pa
1-8:
Betyg
betyg (8)
Tryck pa
1.
ljud pa
verkliga sattet som ar mojligt tack
vare digital audioteknologi.
Du kanske vill komprimera den dynamiska rackvidden
av audiooutput (skillnaden mellan de hogsta
ljuden
och de tystaste). Detta gor att du kan lyssna pa en
film pa en lagre volym utan att tappa ljudskarpa. Stall
in DRC pa on om du vill anvanda den har effekten.
stanga
Valj
Losenord
2.
Folj steg
For
2
enligt foregaende
att andra
alternativet
gamla
du
spelar
karaoke-DVD. Karaokekanalerna pa
med normalt stereoljud.
om
en
flerkanalig
skivan blandas
3.
tryck
darefter
sida
(Klassificering).
pa
losenordet, trycker du pa ENTER nar
"Change"
losenordet.
ar markerat. Mata in det
Mata darefter
Tryck pa
SETUP for att lamna
glommer
in och bekrafta
det
1.
Tryck pa
kan du aterstalla
SETUP for att visa
Mata in den
darefter
pa
menyn.
losenordet
glommer losenordet,
foljande steg:
2.
12
och
nya losenordet.
Om du
bara
tryck
losenord.
pa Las-menyn
Om du
i Pa
ditt val och
menyn.
B.
ett programs
Vokal
har flest
(1)
Losenord
DRC
och mest
ett
v / V.
ar den minst restriktiva.
ENTER for att bekrafta
sedan SETUP for att
Du kan ange eller andra
Stall den har
att
Om du markerar las upp avaktiveras
och hela skivan spelas upp.
kontrollera vilka funktioner den har.
det basta
du
Om du inte
foraldrafunktionen
96
dokument for att
Med DVD-formatet kan du hora
skapat.
1 till 8 genom att anvanda
96 kHz.
Kontrollera din forstarkares
du har
maste
losenordet, uppmanas du
Los:
att
4.
spelare
LAS-alternativen,
det.
system kan avkoda dem.
Om din
till
redan har matat in
restriktioner och
48
konverterar enheten
96 kHz till 48 kHz sa
tryck
som
Klassificering
det har valet
och
och tryck pa ENTER. Mata in
igen och tryck pa ENTER for att bekrafta. Om
du gor ett misstag innan du tryckt pa ENTER,
trycker du pa CLEAR.
Samplingsfrekvens
spelare
LAS-menyn
den
Av
kHz. Nar
Alla skivor ar inte klassade.
Mata in ett losenord
eller MPEG kommer automatiskt att
INTE klarar 96 kHz
klassade DVD-skivor
mata in losenordet
gora
ar kodade i
Dolby Digital
Om din
pa
Valj "Klassificering" pa
2. For
den ar ansluten till
stereoforstarkare.
av
deras innehall.
sedan B.
en
har
uppspelning
6-siffriga
det med
installningsmenyn.
koden "210499" och
ENTER. Losenordet
aterstalls.
tryck
RIKTNUMMER
B.L.E.
koden for det omrade
Ange
for att klassa
vars
standarder anvandes
DVD-videoskivan, baserat pa listan pa
sidan 20.
1.
och
tryck
2
sida
Folj steg
3.
Valj det forsta tecknet genom att anvanda
knapparna v / V.
4.
Tryck pa B och valj det
av v / V-knapparna.
5.
Tryck pa
enligt foregaende
(Klassificering).
Utbredd
gra
gra
svartnivan
av
avspelade
formaga.
bilder.
och monitorens
skala.
(0
skala.
IRE
(7.5
avklippt)
IRE
avklippt)
Observera :
B.L.E. funktionen verkar endast med ett NTSC
system.
DivX(R)
andra tecknet med
ENTER for att bekrafta
valja
preferens
Av: Standard
sedan B.
2.
for att
Install din
Pa:
LAS-menyn
"RIKTNUMMER" i
Valj
(Svartnivans utbredning)
Anvands
hjalp
landskodens val.
VOD
Vi tillhandhaller
DivX VOD (Video On Demand)registreringskoden som du kan anvanda for att hyra
och kopa videofilmer med hjalp av DivX VODtjansten. Besok www.divx.com/vod for mer
information.
Andra
1.
Valj alternativet "DivX(R)
pa B.
VOD" och
2.
Tryck pa ENTER medan "Select" ar valt
registreringskoden visas.
Anvand registreringskoden for att kopa eller hyra
videofilmer fran DivX VOD-tjansten pa
www.divx.com/vod. Folj anvisningarna och ladda
ner videofilmer till en skiva for uppspelning pa den
tryck
Instalerigochkfu
darefter
-
har enheten.
3.
Observera:
PBC
Stall
ENTER for att avsluta.
Tryck pa
in
Pa:
Playback
Control
(PBC)
Video-CD med PBC
Av: Video-CD med PBC
som
Automatisk
spelas
eller Av.
videofilmer
kan endast
spelas
som
upp
pa
laddats
ner
fran
DivX
VOD
den har enheten.
upp med PBC.
spelas pa
samma
satt
Audio CD.
Spel
Du kan stalla
borjar spela
till Pa
Samtliga
in
DVD-spelaren
automatiskt nar
Om du staller Automatisk
en
sa att
en
DVD-skiva
DVD-skiva satts
i Pa
in.
kommer den har
Spel
DVD-spelaren att soka efter den titel som har den
langsta uppspelningstiden och sedan spela upp den
titeln automatiskt.
Observera :
Auto-play-funktionen
kanske inte
fungerar pa
vissa
DVD-skivor.
13
Drift
Allmanna
funktioner
Z
(OPEN
X
(PAUSE)
SKIP
Skivor
Funktion
Knapp
/
(.
CLOSE)
/
>)
Oppnar
och
stanger
Tryck pa
X under
Tryck pa
X flera
skivfacket
uppspelning
ganger
for att
/
M)
uppspelning, tryck pa SKIP (. eller >) for att
kapitel/spar eller for att aterga till borjan av
aktuellt kapitel/spar.
Under
tva
ganger
for att
ga
tillbaka till
uppspelning, tryck pa SCAN (m eller M)
for att valja onskad skanningshastighet.
ganger
DVD-, DivX: 4 steg
CD, MP3, Audio CD:
Video
Medan
ar i
uppspelningen
ganger for att spela
framat).
flera
REPEAT
upp bildruta for bildruta.
till nasta
Tryck pa SKIP . kort
foregaende kapitel/spar.
(m
spela
uppspelningen.
Under
ga
SCAN
for att pausa
3
flera
steg
pauslage, tryck pa SCAN M
(4 steg, endast
upp i slowmotion
Under
uppspelning, tryck flera ganger pa
valja
upprepningslage.
DVD Video-skivor: Kapitel/Titel/Av
REPEAT for att
ett onskat
Video
A-B
CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA-skivor: Spar/Alla/Av
Under uppspelning, tryck pa A-B-knappen for att valja
punkt A och punkt B och repetera ett avsnitt fran punkt A
(startpunkt) till punkt B (slutpunkt).
ZOOM
Under
uppspelning
forstora videobilden
eller
pauslage, tryck pa
(3 steg).
Du kan
flytta runt i den inzoomade bilden
knapparna bBvV. Tryck pa CLEAR for
ZOOM for att
med
hjalp
av
att bekrafta
landskodens val.
RANDOM
Under
for
TITLE
uppspelning eller i stopplage, tryck pa
slumpmassigt blandad uppspelning.
Om aktuell DVD-titel har
skarmen.
DVD MENU
(ANGLE)
Skivmenyn
skarmen.
uppspelning av DVD-skiva som innehaller
spelats in med olika kameravinklar, tryck pa
ganger for att valja en onskad vinkel.
avsnitt
ANGLE
Under
uppspelning, tryck flera ganger pa
valja onskat sprak for undertexten.
Under
hora
14
pa
titelmenyn pa
Under
att
(AUDIO)
visas
meny, visas
skivmenyn visas.
en
som
flera
(SUBTITLE)
Annars kan
RANDOM
SUBTITLE for
uppspelning, tryck flera ganger pa AUDIO
sprak for ljudsparet eller olika ljudspar.
olika
for att
Anm rkningar
?
Pa
AV i
(se
?
allm nna funktioner:
om
video-CD med PBC maste
en
setup-menyn for
"PBC"
sidan
pa
Markessokning
PBC
pa
repeat-funktionen
att anvanda
13).
Om du
trycker pa SKIP (>)
kapitel (spar) ar
repeat-funktionen av.
en
funktionen for
nar
gang
aktiverad
repeat-
stangs
Zoom
?
spelar en DVD-skiva som innehaller scener
som spelats in med flera olika vinklar, blinkar
vinkelindikatorn pa TV-skarmen under de scener
som spelats in med flera vinklar, som en indikering
att det gar att vaxla vinklar.
?
Nar
vissa DVD-skivor.
pa
Att fora
uppspelning fran upp till nio
inprogrammerade punkter. For att fora in ett marke,
tryck pa MARKER pa onskad punkt pa skivan.
Markesikonen visas pa TV-skarmen under en kort
For
Funktionen att upprepa A-B kan endast anvandas
i
1.
2.
tillbaka till eller ta bort
ga
att
du
aktuellt
in ett marke
Du kan starta
stunds.
?
fungerar
inte
du stalla
Inom 10 sekunder
Tryck
4.
funktioner
Ytterligare
tryck ¨pa
aterga till
du vill
som
ENTER sa startar
scen, eller
fran listan.
spar.
markt
Tryck pa SEARCH under uppspelning
Markesmenyn visas pa skarmen.
marke
3.
en
Du kan
scen
av
b / B for att
valja
ett
en
markt
eller ta bort.
uppspelning
fran
CLEAR sa att market
tryck pa
spela alla marken
markesmenyn.
skivan.
tas bort
genom att skriva in
numret i
3D-surround
Anvands
for att
producera
3d surround effekt
simulerar flerkanals audio fran tva stereo
for fem+
(Istallet
kunna
lyssna pa
hogtalare
som
hogtalare.
vanligtvis
flerkanals audio fran
som
kravs for att
ett hembio
system)
Minne for sista
spelaren sparar den sista scenen fran den
spelade skivan. Scenen sparas i minnet till och
med efter det att du har tagit ur skivan eller stanger av
spelaren. Om du satter in en skiva dar den scenen
senast
finns aterkallas
1.
Tryck pa
2.
Anvand
DISPLAY under
v eller V for att
avspelning.
valja ljudmojligheten.
Ljudmojligheten belysas.
3.
Anvand
Valj
den
scenen
automatiskt.
Observera:
Den har
skiva
spelaren
du har
som
spara inte den sista scenen fran
av innan du borjar spela
en
stangt
skivan.
b eller B for att
valja "3D
stanga av 3D
"Normal" for att
scenen
Den har
SUR.".
Surround
Skarmslackare
effekten.
Skarmslackaren
stopplage
1.
2.
i
avspelning.
menyskarmen.
skarmslackaren
"3D SUR." visas i
For att atervanda
till normal
Val
AUDIO under
Tryck pa
AUDIO
spelaren
avspelning, tryck pa
tills "3D SUR."
upprepade ganger
fran menyskarmen.
forsvinner
en
i
av
stanger
DVD-
sig sjalv.
system
Du maste
och haller
vid
har visats i fem minuter
automatiskt
system for din TV-anlaggning.
nagon skiva i displayen trycker man
PAUSE/STEP-knappen mer an 5
att valja ett system (PAL, NTSC eller
valja
in
sekunder for
borja avspelning
DVD-spelaren
fem minuter. Efter det att
korrekt
Om det inte visas
Tidssokning
For att
av
visas nar du lamnar
ungefar
viss
tidspunkt pa
Auto).
skivan:
1.
2.
Tryck pa
DISPLAY under
Tryck pa
v / V for att
visas
3.
"
--:--:--
avspelning.
valja
klockans ikon och da
".
Mata in den onskade
starttiden efter formatet:
timmar, minuter och sekunder fran vanster till
hoger. Om du matar in felaktiga siffror, tryck pa
CLEAR
(RADERA)
for att radera siffrorna du har
matat in. Sedan mata in de
4.
Tryck pa
borjar vid
riktiga
ENTER for att bekrafta.
den valda
siffrorna.
Avspelningen
tidspunkten.
15
Spela
en
ljud-CD
eller
Programuppspelning
MP3/WMA-fil
Med
Den har enheten kan
med
inspelade
MP3/ WMA/
Nar
man
filer eller
spela ljud
CD-skivor eller skivor
MP3-/WMA-filer.
i
en
kan
1.
Ljud-CD
satter
fran
skiva med
inspelade
visas
en
Satt
i
ljud-CD eller en skiva med inspelade MP3/
Menyn AUDIO CD eller MUSIC visas.
en
WMA-filer.
MP3/WMA-
ljud-CD-skiva,
meny pa TVskarmen. Tryck pa v / V for att valja ett spar/en fil,
tryck darefter pa PLAY eller ENTER for att starta
uppspelningen. Du kan anvanda variabla
uppspelningsfunktioner. Se sidorna 14-15.
en
programfunktionen kan du spara dina favoritspar
nagon skiva i DVD-spelarens minne. Programmet
innehalla 30 spar.
2.
PROGRAM for att visa
STOP-laget, tryck pa
markeringen.
E
Observera:
Tryck pa PROGRAM igen for att lamna
programredigeringslaget, da forsvinner
markeringen E
.
ID3 TAG
spelar upp en fil som innehaller information
som spartitlar,
kan du visa informationen genom att
trycka pa DISPLAY.
[ Song, Artist, Album, Comment, Genre ]
Nar
?
du
Tipps:
DVD MENU
du vill
ga
till nasta
Valj ett spar pa listan och tryck pa ENTER for
placera det valda sparet pa listan "Program".
Upprepa om du vill lagga till flera spar i
programlistan.
4.
Valj det spar
"Program".
5.
Tryck pa PLAY eller ENTER nar du vill borja.
Uppspelningen borjar i den ordning du
programmerade sparen. Uppspelningen stannar
nar alla spar i listan "Program" har spelats upp en
gang.
6.
For att ateruppta normal uppspelning fran
programmerad uppspelning, valj ett spar pa
och tryck darefter pa PLAY.
sida.
?
Tryck pa
?
Pa den blandande CD:n med MP3/WMA-filer och
om
3.
JPEG-filer kan du
byta MP3/WMA och JPEG-menyn.
Tryck pa TITLE sa markeras MUSIC eller PHOTO
langst upp pa menyn.
spelarens kompatibilitet med MP3 /
WMA-skivor ar begransad pa foljande satt:
Samplingsfrekvens: inom 8-48kHz (MP3) inom
32-48kHz (WMA)
Bitkvot: inom 8 320kbps (MP3),
32 384kbps (WMA)
Spelaren kan inte lasa en MP3/WMA-filen har ett
filtillagg som inte ar ".mp3" / ".wma".
CD-R fysiska format bor vara ISO 9660
Om du spelar in MP3 / WMA-filer med
programvara som inte kan skapa ett filsystem
(tex.Direct- CD) gar det inte att spela MP3 /
?
?
-
borja spela
upp
pa
listan
listan
Upprepa programmerade spar
Tryck pa
?
?
Den har
du vill
att
?
REPEAT for att
valja upprepningslage.
upprepar aktuellt spar.
Alla: upprepar alla spar i programlistan.
Spar:
Av(inget visas): uppspelningen
upprepas inte.
Observera:
Om du
trycker pa >
avbryts upprepningen.
gang
en
under
sparupprepning
-
?
Ta bort ett
WMA-filer. Vi rekommendera att du anvander
Easy-CD Creator
filsystem.
?
?
?
Filnamnen ska
som
skapar
2.
Anvand
an
1190 filer.
3.
en
mapp ska
som
vara
mindre
att valja
programlistan.
spar
som
E
du vill
1~3for att radera
programlistan
STOP-laget, tryck pa
markeringen.
2.
Valj
PROGRAM for att visa
"Radera Alla" med vVbBoch
E
tryck pa
ENTER.
Observera:
Programmen
raderas ocksa
eller skivan tas bort.
16
det
Tryck pa CLEAR. Upprepa steg
ytterligare spar pa listan.
1.
till
"Program"
PROGRAM for att visa
vVbBfor
radera fran
Ta bort hela
hogst
inkludera filtillagget.mp3 eller .wma.
De ska inte inkludera specialtecken
exempel/?*:"<>lmm.
listan
STOP-laget, tryck pa
markeringen.
ett ISO 9660-
8 tecken och maste
vara
Det totala antalet filer i
en
fran
1.
?
?
spar
nar strommen
stangs
av
Flytta
Visa JPEG-filer
Den har enheten kan
spela
skivor med
Satt
i
skiva
en
som
har
PHOTO-menyn
visas
pa
inspelade
en annan
Fil
Tryck pa SKIP (. eller >) eller markorens
(b eller B) en gang medan du tittar pa bilden for
flytta till nasta eller foregaende fil.
inspelade
JPEG-filer.
1.
till
att
JPEG-filer.
Zoom
TV-skarmen.
Medan du visar
bilder, tryck pa ZOOM for
(3 steg).
Du kan flytta runt i den inzoomade bilden
av knapparna bBvV.
att forstora
videobilden
med
hjalp
Rotera bilden
Tryck pa
v / V medan du tittar
pa
bilden for att rotera
medsols eller motsols.
2.
Tryck pa
sedan pa
v / V for att
valja
en
ENTER. En lista over
mapp och tryck
filer i mappen
Den har
spelarens kompatibilitet med
Jpeg-skivor har foljande begransningar:
visas.
3.
Omduvillvisaenvissfil,tryckerdupav/Vforatt
markera en fil och trycker pa ENTER eller PLAY.
For att
aterga till PHOTO-menyn
pa bilder, tryck pa STOP.
4.
?
medan du tittar
?
?
?
fillista och vill
aterga
mapplista, anvand knapparna v /
och tryck pa ENTER.
en
DVD MENU
Tryck pa
om
du vill
till
ga
Anvand
vVbBfor
att markera
darefter
b / B for att
valja
Hos
JPEG filernas storlek och
tid tills DVD
Om skarmtexten
flera minuter kan
nagra
sida.
tryck
en
darefter
skiva
mer
mellan
pa
ENTER.
MP3/WMA och JPEG kan du
Tryck pa
belysas pa
del.
en
bild, tryck pa RETURN for
?
-
5
ny skiva.
mapp ska
mindre
vara
inkompatibla pa grund av att
inspelningsformat har anvants eller pa
av
ett
skivans skick.
Se till att alla valda filer har
filtillagget ".jpg"
nar du
dem till CD.
Om filerna har
om
MP3/WMA och JPEG.
Medan du visar
?
en
en
for stora
till mindre an
Vissa skivor ar
kopierar
Anvand
det alternativ du onskar
TITLE. MUSIC eller PHOTO ordet
menyns over
.
upplosning
vara
1190 filer.
grund
?
filerna
och brann
Det totala antalet filer i
annat
:
av
antal, kan
laser genom
inte visas efter
spelaren
skivans innehall.
an
?
till nasta
fyra olika hastigheter for bildserien
(Fast), >> (Normal) och > (Slow).
vaxla
?
foregaende
?
V for att markera
Det finns
och
pa
lang
miljoner bildpunkter
Om du ar i
>>>
en
minska JPEG-filernas
Tipps:
?
Beroende
det ta
dem till
filtillagget ".jpe"
".jpg".
Filnamn utan
eller
".jpeg" dop
filtillagget kan inte lasas
DVD-spelaren. Aven om filerna visas
filer i Windows Explorer.
av
Drift
den har
som
JPEG-
att
dolja hjalpmenyn.
Bildserie
Anvand
och
vVbBfor
tryck pa
att markera
(Slide Show)
ENTER.
Stillbild
PAUSE/STEP nar bildserien visas.
1.
Tryck pa
Spelaren
2.
Om du vill
tillbaka till
eller
PAUSE/STEP
staller
ga
tryck pa
sig
i
Pauslage.
bildserien, tryck pa PLAY
igen.
17
Spela
Du kan
en
spela
fil med DivX-film
DivX-filer med
DVD-spelaren.
DVD-spelarens kompatibilitet
begransad enligt foljande:
?
1.
Satt
i
en
Menyn
skiva
MOVIE
har
inspelade DivX-filer.
(film) visas pa TV-skarmen.
som
Den
tillgangliga upplosningen for DivX-filen
x 576 (b x h) bildpunkter.
?
Filnamnet for DivX-undertexter far ha 56 tecken.
?
Om det finns kod
som
kanske den visas
som
Om filmen har
mer
?
en mapp med v / V och tryck pa
En lista over filerna i mappen visas.
ENTER.
"
_
Omduvillvisaenvissfil,tryckerdupav/Vforatt
markera en fil och trycker pa ENTER eller PLAY. Du
kan anvanda variabla uppspelningsfunktioner. Se
30 bildramar per sekund
fungerar normalt.
ljudstrukturen i den inspelade
spelas antingen ljud
Om filen ar
inspelad med GMC hanterar
punkt i inspelningsnivan.
enheten bara 1
*
GMC?
GMC star for Global Motion
kodverktyg som ingar i
Vissa MPEG4-kodningar,
du vill
avbryta uppspelningen.
Compensation.
Det ar
MPEG4-standarden.
et
Tryck pa STOP om
Film-menyn visas.
i DivX-filen
pa displayen.
eller bild upp.
sidorna 14-15.
4.
"
filen inte ar sammanvavd
?
3.
Om video- och
inte kan lasas
an
kanske inte enheten
Valj
ar
under 720
?
2.
med DivX-skivor ar
som
DivX eller
Xvid, har
alternativet. Det finns olika nivaer for GMC-
kodning. De kallas vanligen 1-punkts, 2-punkts
3-punkts GMC.
och
Tipps:
?
?
?
Om du befinner
dig
i
en
fil och vill
ga
tillbaka till
mapplistan, anvand knapparna v / V pa
fjarrkontrollen for att markera onskat alternativ
och tryck pa ENTER.
Tryck pa DVD MENU om du vill ga till nasta sida.
Pa
MP3-, WMA-, JPEG- eller
mellan menyerna MUSIC,
PHOTO och MOVIE. Markera ordet MUSIC,
en
CD-skiva med
MOVIE-filer kan du vaxla
PHOTO eller MOVIE
hogst
upp i menyn med
TITLE.
?
Bilden kanske inte visas
uppspelning.
PAL-60-laget
tillganglig.
?
Det ar
om
?
mojligt
Stall
in
den ska under DivX-
som
TV-systemet
for att aterstalla
i AUTO- eller
bilden,
om
att undertitlarna inte visas
du har laddat ned
en
DivX fil fran
den ar
ordentligt
Internet.
Om det i DivX-skivans
menyalternativ for
undertextning inte finns det spraket du onskar
kanske inte undertextningsspraket visas korrekt.
Kompatibla
.avi, .mpg, .mpeg
Uppspelningsbart undertextningsformat
SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 1.0(*.sub)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)
Kompatibla
visning
Om undertexten inte visas
av
DivX-undertext
pa ratt satt under
uppspelning, tryck pa och hall nere SUBTITLE i cirka
3 sekunder och tryck sedan pa b / B for att valja en
annan sprakkod
tills undertexten visas pa ratt satt.
18
Codec-format
"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID",
"MP43", "3IVX".
Kompatibla ljudformat
"Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
Samplingsfrekvens: mellan 8 och 48 kHz (MP3),
mellan 32 och 48 kHz (WMA)
?
?
Overforingshastighet:
(MP3),
Att observera vid
DivX-filer
?
mellan 8 och 320 kbit/s
mellan 32 och 192 kbit/s
Inte alla
WMA-ljudformat
har enheten.
ar
(WMA)
kompatibla med
den
Kontrollera andra
med
TV-apparater
fjarrkontrollen
Du kan kontrollera
strombrytaren pa
fjarrkontrollen.
Du kan ocksa
Las
ljudnivan, ingangskallan och
medfoljande
2.
TV POWER
mer
an
en
packar
den
Rengoring
?
TV-apparater
kodsiffra, forsok
av
dem
Siffra
1
1,3,4
Samsung
6,7
Sony
8,9
Hitachi
4
2
Lat inte
ny kod, raderas den
foregaende
kodsiffran.
?
Nar
mojligt
batterierna i
att den installda
normalvarde.
Install
fjarrkontrollen
kodsiffran omsatts
den
gummi-
eller
av
som
passande
tex.
apparaten.
plastprodukter vara i kontakt
en langre tid eftersom de
marken
av
pa ytan.
apparaten
att
trasa.
latt
en
av
apparaten
linsen och
kan det handa
att
bildkvaliteten blir samre.
Beroende
pa
i vilken
rekommenderas
underhall
For
du ersatter
i narheten
DVD-spelaren ar en hogteknologisk
precisionsapparat. Om den optiska
skivenheten blir smutsiga eller slits
pa din TV, kan vissa eller alla knappar
fungera pa TV-apparaten, oavsett att du har
matat in den riktiga koden.
en
flyktiga vatskor,
apparaten under
Underhall
Beroende
Om du matar in
yttre ytor
inte
inte starka losningsmedel sa som alkohol,
bensen, eller thinner eftersom dessa kan skada ytan
eller apparaten.
inte
?
forpackningsmaterial.
Anvand
Observera:
?
och
apparaten ar det bast om du
den var nar du mottog den for
rengora apparaten anvand en mjuk torr
Om ytorna ar valdigt smutsiga kan du anvanda
fuktad trasa med ett milt rengoringsmedel.
(Normalvarde),
Zenith
av
Anvand
Rengoring
For
LG / GoldStar
som
kan lamna
mata in den
med din TV.
Producentkod
du
frakta
insektsspray
?
andra efter den forsta tills du finner vilken
fungerar
kapitlet innan
servicepersonal.
storsta sakerhet.
knappen.
Kodsiffror for kontrollerade
eller
apparaten
Om du behover
med
Om det finns
reparator
Spara originalkartongen
en
Medan du haller nere TV POWER knappen, tryck
pa sifferknapparna for att valja producentkoden
for din TV (se tabellen nedan).
Losgor
av
och
ljudnivan, ingangskallan
ej-LG TV. Om din TV ar
install
en
Hantera apparaten
Vid frakt
kontrollera
och service
informationen i det har
igenom
kontaktar
din LG TV med den
strombrytaren pa en
uppskriven pa listan i tabellen nedan,
lamplig producentkod.
1.
Underhall
mer
miljo apparaten anvands
regelbunden inspektion och
efter 1000 drifttimmar.
information kontakta narmaste
aterforsaljare.
ar det
till dess
kodsiffran
igen.
19
Referens
Sprakkoder
Anvand
Disk
den har
listan for att stalla
sprak
for
Sprak
Kod
Abchaziska
6566
Sprak
Fiji
7074
foljande grundinstallningar:
Kod
Afar
6565
Finska
Afrikaans
6570
Franska
Albaniska
8381
Amhariska
Kod
Kod
Sprak
Lingala
7678
Sprak
Singalesiska
8373
7073
Litauiska
7684
Slovakiska
8375
7082
Makedoniska
7775
Sloveniska
8376
Frisiska
7089
7771
Somali
8379
6577
Galiciska
7176
7783
Spanska
6983
Arabiska
6582
7565
7776
Sudanesiska
8385
Armeniska
7289
Georgiska
Tyska
Malagasy
Malajisiska
Malayalam
6869
Maltesiska
7784
Swahili
8387
Assamesiska
6583
Grekiska
6976
Maori
7773
Svenska
8386
Aymara
Azerbajdzjanska
Basjkiriska
6588
Gronlandska
7576
Marathi
7782
Tagalog
8476
6590
Guarani
7178
Moldaviska
7779
Taik
8471
6665
Gujarati
7185
Mongoliska
7778
Tamil
8465
Baskiska
6985
Haussa
7265
Nauru
7865
Tatar
8484
Bengali; Bangla
6678
Hebreiska
7387
Nepal
7869
Telugo
8469
Bhutan
6890
Hindi
7273
Norska
7879
Thailandska
8472
Bihari
6672
Ungerska
7285
7982
Tibetanska
6679
Bretonska
6682
Islandska
7383
Oriya
Panjabi
8065
8473
Bulgariska
6671
Indonesiska
7378
Pashto
8083
Tigrinja
Tonga
Burmesiska
7789
Interlingue
7365
Persiska
7065
Turkiska
8482
Beloryska
Kambodjanska
6669
Iriska
7165
Polska
8076
Turkmeniska
8475
7577
Italienska
7384
Portugisiska
8084
Twi
8487
Katalanska
6765
Japanska
7465
Quechua
8185
Ukranianska
8575
Kinesiska
9072
Javanesiska
7487
Romanskt
8277
Urdu
8582
Korsikanska
6779
Kanadensiska
7578
Rumanska
8279
Uzbek
8590
Kroatiska
7282
Kashmiri
7583
Ryska
8285
Vietnamesiska
8673
Tjeckiska
6783
Kazakiska
7575
Samoanska
8377
8679
Danska
6865
Kirgisiska
7589
Sanskrit
8365
Volapuk
Kymriska
Hollandska
7876
Koreanska
7579
Skotsk
7168
Wolof
8779
Engelska
Esperanto
6978
Kurdiska
7585
Serbiska
8382
Xhosa
8872
6979
Laotiska
7679
Serbokroatiska
8372
Jiddisch
7473
Estlandska
6984
Latin
7665
Shona
8378
Yoruba
8979
Faroiska
7079
Lettiska
7686
Sindhi
8368
Zulu
9085
RIKTNUMMER
Valj
sprak
gaeliska
8479
6789
(Landskoder)
landskod i listan.
Lands
kod
Lands
ET
Malaysia
MY
Saudiarabien
SA
FJ
Maldiverna
MV
SN
FI
Mexico
MX
Senegal
Singapore
FR
Monaco
MC
Slovakien
SK
DE
Mongolen
MN
Slovenien
SI
Storbritannien
GB
Marocko
MA
ZA
BO
Grekland
GR
Nepal
NP
BR
Gronland
GL
Nederlanderna
NL
Sydafrika
Sydkorea
Spanien
Kambodja
KH
Heard och McDonald-oarna
HM
Nederlandska Antillerna AN
Sri Lanka
LK
Canada
CA
HK
Sverige
SE
NG
Schweiz
CH
NO
Taiwan
TW
Lands
20
in onskat
Audio, Disk Subtitel, Disk Meny.
kod
AF
Lands
Afghanistan
Argentina
AR
Etiopien
FFiji
Australien
AU
Finland
Osterrike
AT
Frankrike
Belgien
BE
Tyskland
Bhutan
BT
Bolivia
Brasilien
kod
SG
KR
ES
Chile
CL
Hong Kong
Ungern
China
CN
Indien
IN
Nya Zeeland
Nigeria
Norge
Colombia
CO
Indonesien
ID
Oman
OM
Thailand
TH
Kongo
CG
Israel
IL
Pakistan
PK
Turkiet
TR
Costa Rica
CR
Italien
IT
Panama
PA
Uganda
UG
Kroatien
HR
Jamaica
JM
PY
Ukraina
UA
Tjeckien
CZ
JP
PH
USA
US
Danmark
DK
Japan
Kenya
Paraguay
Filippinerna
KE
Polen
PL
Uruguay
UY
Ecuador
EC
Kuwait
KW
Portugal
PT
Uzbekistan
UZ
Egypten
EG
Libyen
LY
Rumanien
RO
Vietnam
VN
El Salvador
SV
uxembourg
LU
Ryssland
RU
Zimbabwe
ZW
HU
NZ
kod
Felsokning
Fel
Ingen
Stromkabeln
?
Atgard
orsaker
Mojliga
strom.
inte ansluten.
Anslut stromkabeln
?
ordentligt
till
vagguttaget.
Strommen
ar pa men
DVD-spelaren fungerar
skiva.
Ingen
?
Satt
?
i
skiva.
en
(Kontrollera
att
skivindikatorn i teckenfonstret
ar
tand.)
inte.
Igen
bild.
ta emot
Inget ljud.
in sa att den kan
TV:n har inte stallts
?
Videokabeln inte korrekt ansluten.
?
Utrustningen
ljudkabeln ar
kan ta emot
Strommen
till
ansluten med
ar ansluten till
som
?
Anslut videokabeln korrekt.
?
Valj
ar
som
ar
i fel
?
Sla pa utrustningen
anslutna till.
?
Stall
avslagen.
lage.
Fjarrkontrollen fungerar
inte
Skivan ar
?
Foraldrafunktionen
?
Fjarrkontrollen riktas inte mot
fjarrsensorn pa DVD-spelaren.
?
Fjarrkontrollen ar
DVD-spelaren.
den ska.
som
ospelbar.
ar aktiverad
for
langt
pa DVD-spelaren
lage, satt
genom att
POWER.
i en skiva som kan spelas upp.
(Kontrollera skivtyp och regionskod.)
Andra klassificeringsniva.
?
bort fran
ar
Satt
?
?
ljudkablarna
alternativet AUDIO i ratt
darefter
trycka pa
DVD-spelaren startar
inte uppspelning.
sa
att du kan
DVD-spelarens signal.
utrustningen
ljudkablarna
ratt
inputlage pa audiospelaren
lyssna pa ljudet fran
DVD-spelaren.
inte installd sa att den
AUDIO-alternativen star
?
TV:n.
videoinstallning pa
Valj
DVD-spelarens signal..
?
?
ratt
?
?
Rikta fjarrkontrollen
pa DVD-spelaren.
?
Anvand
mot
fjarrsensorn
nara
fjarrkontrollen
DVD-spelaren.
Specifikationer
Allmant
System
Stromkrav:
AC 200-240 V
,
50/60 Hz
Laser:
Semiconductor
laser, vaglangd
Matt(ung.):430x35x242mm(WxHxD)utanfot
Signalsystem:
PAL / NTSC
Massa
Frekvensrespons:
DVD (PCM 96 kHz):
DVD (PCM 48 kHz):
8W
Stromforbrukning:
(ung.):
1.9
Drifttemperatur:
Driftfuktighet:
kg
5 °C till 35 °C
(41
°F till 95
°F)
5 % till 90 %
650
8 Hz till 44 kHz
8 Hz till 22 kHz
CD:8Hztill20kHz
Utgangar
Singal-brusforhallande:
Mer an 100 dB (Endast
VIDEOUTGANG:
Harmonidistortion: Mindre an
1.0 V
(p-p), 75 Ω, negativ synk,
(TILL TV)
RCA-kontakt
x
1/
VIDEOUTGANG:
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativt synk, RCA-kontakt
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA-kontakt x 2
x
(1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-kontakt (L, R)
(TILL TV)
UTGANG (KOAXIAL):
utgangar)
0.02%
Tillbehor:
1
Video-kabel
Batterier
AUDIOUTGANG:
2.0 Vrms
ANALOGA
Dynamiskt omfang:
Mer an 95 dB (DVD/CD)
SCART
COMPONENT
nm
(1),
Audio-kabel
(1), Fjarrkontroll (1),
(2)
x
1 / SCART
DIGITAL
0.5 V
(p-p),
75 Ω, RCA-kontakt
x
1
Observera: Utformning och specifikationer kan komma
att andras
utan
foregaende
meddelande.
21
DV162E2Z_NA8SLL_DAN
DVD-AFSPILLER
BRUGERVEJLEDNING
MODEL
Før
:
DVX162
tilslutning, betjening eller indstilling af dette produkt
brugervejledning læses omhyggeligt.
denne
skal
FORSIGTIG:
FORSIGTIG
eller
sprøjt),
væsker, sa
(ELLER BAGSIDEN)
LAGET
som
bør ikke udsættes for vand
bør ikke
placere
emner
et
apparater anbefales det,
særligt kredsløb;
dette
KVALIFIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Dette blinkende
lys med en pil i en ligesidet trekant
brugeren om, at der forefindes
uisoleret farlig spænding inden for produktets
omrade, som kan være af tilstrækkelig styrke til at
udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.
advarsel til
apparat, og
som
tilknyttede kredsløb.
specifikationssiden i
Lad
udløb,
For at
være
kun yder strøm
udgange eller
som
ikke har andre
denne
at de forbindes til
sikker bør du kontrollere
med at overbelaste
vægkontakterne.
vægkontakter, løse eller beskadigede
vægkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller
beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af
være
Overbelastede
disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand.
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
skiftet ud med
en
nøjagtig udskiftningsdel
fabrikantens
som
helst af
produktet
netstikket. Nar
en
autoriseret
i henhold til
for,
at der
er
afbryde strømmen fra
produkt, sa skal du sørge
du monterer dette
fri
adgang
til stikket.
anvisninger.
Huller og
abninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre
palidelig betjening af produktet samt beskytte det mod
overopvarmning.
Abningerne ma aldrig blokeres ved, at produktet placeres pa
en seng, en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette
produkt bør ikke placeres i en indbygget installation sa som
en bogreol eller et rack, med mindre der er tilstrækkelig
ventilation, eller at man har fulgt fabrikantens anvisninger.
Sadan
smider du dit
en
1. Nar
TILSTAND OG
NAR
LASERSTRALING
I
BLOKERINGSANORDNINGEN
er
et
tegn med
et
ud
kryds over en
at produktet er
omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal
smides ud et andet sted end gennem den
4.
FORSIGTIG: SYNLIG OG USYNLIG
der
gamle apparat
skraldespand, betyder det,
3.
ABEN
af
servicetekniker.
Træk netstikkontakten ud for at
ikke nogen
ventilationsabningerne. Installer
apparat,
og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, sa
tag stikket ud, lad være med at bruge apparatet, og fa kablet
Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og
undga at vride det, knække det, klemme det, klemme det i
en dør og træde pa det. Vær særlig opmærksom pa stik,
vægkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet.
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
FORSIGTIG: Bloker
til
brugermanual.
Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit
Udrabstegnet i en ligesidet trekant skal henlede
brugerens opmærksomhed pa, at der findes vigtige
betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i det
skriftlige materiale, som følger med produktet.
(dryp
med
hensyn til strømkablet
dvs. et kredsløb med enkelt
REPARATIONER BØR UDFØRES AF
fyldt
pa apparatet.
vaser,
For de fleste
IKKE FJERNES.
INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN.
er en
man
VÆR FORSIGTIG med
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD BØR
Apparatet
og
kommunale affaldsordning ved hjælp af
specielle indsamlingsfaciliteter, der er
organiseret af staten eller de lokale
myndigheder.
Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er
med til at forhindre mulige skadevirkninger pa
miljøet og menneskelig sundhed.
Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse
af dit gamle apparat kan fas ved at kontakte dit
lokale
kommunekontor, renovationsselskab
butik, hvor du købte produktet.
eller den
ER BRUDT.
Dette
ADVARSEL:
Dette
produkt
anvender et
lasersystem.
brug af dette produkt bedes man læse
denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til
fremtidigt brug. Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden,
For at sikre korrekt
sa skal
man
kontakte
en
autoriseret serviceforhandler.
betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af
procedurer end de, der er specificeret heri, kan maske
resultere i farlig stralingseksponering.
Brug
af
andre
For at
ikke
hvis huset
2
eksponering fra laserstraler skal man
produktets hus. Synlig laserudstraling
abnes. SE IKKE IND I STRALEN.
undga
forsøge
direkte
at abne
produkt
kravene
om
DIREKTIVET
73/23/EØF.
er
fremstillet, sa det opfylder
radiointerferens i EØF
89/336/EØF, 93/68/EØF og
Indhold
Indledning...................4-7
Betjening..................14-19
................4
Generellefunktioner...................14
.4
Symboler, der bruges i denne vejledning
.4
Bemærkningervedr.DVD-disks
HandteringafDisks...................4
Opbevaringafdisks...................4
Rengøringafdisks....................4
.5
Anvendeligediskstilafspilning
Regionalkode..........................5
Frontpanel............................6
Fjernkontrol...........................7
Brugaffjernbetjeningen................7
Indsættelse af batterier i fjernbetjeningen
.7
Ydeligerefunktioner...................15
Sadan afspiller du en audio CD eller en
Om de viste
symboler
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Installering og opsætning
.
.
.
.
Opsætningafafspilleren.................8
.8
TilslutningafDVD-afspilleren
.8
Video-oglyd-tilslutningtiltv'et
.9
Tilslutningaflydtilandetudstyr
Sadan far du vist oplysninger om disken
pa-skærmen..........................10
Oprindeligeindstillinger................10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Generellefunktioner..................10
LANGUAGE........................11
?MenuLanguage...................11
?DiscAudio/Subtitle/Menu.
.
.
.
.
.
.
.
Programmeretafspilning................16
.16
Gentagelse af programmerede spor
af
et
fra
listen
.16
Sletning
spor
"Program"
.16
Sletningafheleprogramlisten
.
SadanfarduvistenJPEGfil.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
SlideShow.........................17
Stillbillede..........................17
Gatilenandenfil....................17
.
.8-14
.
MP3/WMAfil..........................16
.
.
Zoom.............................17
Drejebilledet.......................17
.18
SadanafspillerduenDivXfilmfil
andre
med
Betjene
fjernsyn
fjernbetjeningen..........................19
.19
Vedligeholdelseogservice.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reference..................20-21
Sprogkoder...........................20
AreaCode(Omradekoder)................20
Fejlfinding............................21
Specifikationer.........................21
.11
DISPLAY..........................11
?TVAspect........................11
?DisplayMode.....................11
?ProgressiveScan..................11
?TVOutputSelect...................11
AUDIO............................12
?DolbyDigital/DTS/MPEG
Sample Freq. (Frekvensgang)
Dynamikomrade kontrol (DRC)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?
?
.12
.12
.12
?Vocal...........................12
LOCK(Forældrekontrol)...............12
?Rating...........................12
?Password........................12
?AreaCode.......................13
OTHERS..........................13
?PBC............................13
?AutoPlay........................13
B.L.E. (Black Level Expansion /Udvidelse
afsortniveau).....................13
?DivX(R)VOD.....................13
?
3
Indledning
For at sikre korrekt
gennemlæse
brug af dette produkt bedes du
brugervejledning omhyggeligt og
fremtidig reference.
denne
beholde den til
Denne
information
vejledning giver
betjening og
vedligeholdelse af DVD-afspilleren. Kontakt en
autoriseret serviceforhandler, hvis produktet behøver
om
Bemærkninger
Handtering
vedr. DVD-disks
af Disks
Rør ikke ved diskens
afspilningsside.
Hold disken ved
kanten, sa der ikke kommer fingeraftryk pa overfladen.
Sæt aldrig papir eller tape fast pa disken.
service.
Om de viste
"
"
symboler
kan forekomme
pa
Deres tv-skærm under
betjeningen, og viser at den beskrevne funktion i
brugervejledningen ikke er tilgængelig for den
specifikke
DVD-disk.
Symboler, der bruges
vejledning
i denne
Rengøring af Disks
Fingeraftryk og støv pa disken kan være skyld i ringe
billedkvalitet og forvrænget lyd. Efter afspilning renses
Bem rk:
Viser
Opbevaring af Disks
Efter afspilning opbevares disken i omslaget. Udsæt
ikke disken for direkte sollys eller andre
varmelegemer, og lad den aldrig ligge i en parkeret bil,
hvor den er udsat for direkte sollys.
disken med
særlige bemærkninger
og
en ren
betjeningsfunktioner.
klud. Tør disken af fra midten og ud.
Tip:
Viser
Et
gode
rad og
tips
for at gøre udførelsen
nemmere.
afsnit, hvis titel har et af de følgende symboler, er
anvendeligt til disks, som er mærket med dette
kun
symbol.
4
ALL
Alle diske nævnt herunder
DVD
DVD og afsluttet DVD ±R/RW
VCD
Video-cd'er
ACD
Lyd-cd'er
MP3
MP3 filer
WMA
WMA filer
DivX
DivX filer
Brug ikke stærke opløsningsmidler sasom alkohol,
benzin, fortynder, rensemidler eller anti-statisk spray,
som er
beregnet
til
rensning
af
grammofonplader.
Anvendelige
disks til
afspilning
Regionalkode
Pa
DVD
(8
cm.
/ 12
Video-cd
(8
cm.
cm.
disk)
(VCD/SVCD)
cm. disk)
/ 12
Lyd-cd
(8 cm. /
bagsiden af denne enhed er der patrykt en
regionalkode. Denne enhed kan kun afspille DVDdiske, der har samme mærke som bag pa enheden
eller "ALL (alle)".
Bemærkninger
?
12
cm.
disk)
vedr.
regionskoder
De fleste DVD-disks har
jordklode
nummer
skal matche
ellers kan disken ikke
Herudover
afspiller
CD-R/RW,
som
WMA
og/eller
denne
indeholder
enhed, DVD±R/RW og
audiotitler, DivX, MP3,
JPEG filer.
Bem rkninger:
?
?
Alt
afhængig af apparatets eller selve CD-R/RW
(eller DVD±R/RW) diskens tilstand, kan visse CDR/RW (eller DVD±R/RW) ikke afspilles.
Brug
ikke diske med
f.eks.
hjerteformede
skade
?
uregelmæssige former (som
ottekantede) da dette kan
eller
apparatet.
Denne DVD-afspiller kræver at disks og optagelser
opfylder visse tekniske standarder, for at kunne
opna en optimal afspilning. Fabriks-producerede
DVD'er bliver automatisk indstillet til disse
disse skal
opfylde visse krav (se ovenfor)
kompatibel afspilning.
en
Brugere
for at
bør bemærke, at der kræves tilladelse
for at kunne downloade MP3/WMA-filer og musik
fra internettet. Vores firma har ikke rettigheder til
at
give
denne tilladelse. Tilladelsen bør altid
søges hos den
ophavsretshavende.
numre
en
tydelig
indeni. Dette
DVD-afspillerens regionskode,
afspilles.
Hvis
man prøver at afspille en DVD med en anden
regionskode end afspillerens, vil meddelelsen
"Check Regional Code" (kontroller regionskode)
træde frem pa skærmen.
Bemærkninger
Det
er
om
Copyrights:
forbudt ved lov uden tilladelse at
kopiere,
udsende, vise, udsende via kabel, afspille offentligt
eller
udleje materiale med copyright. Dette produkt
teknologi til beskyttelse af copyright udviklet
af Macrovision. Et signal om kopi-beskyttelse er
optaget pa visse disks. Ved optagelse og afspilning af
disse disks, vil der fremkomme billedstøj. Dette
produkt indeholder teknologi til beskyttelse af
copyright, der er beskyttet af metodiske rettigheder for
omfatter
visse amerikanske
standarder. Der findes mange slags diskformater til
optagelse (inkl. cd-r med MP3-eller WMA-filer) og
sikre
?
pa omslaget
med et eller flere
patenter og anden intellektuel
ejendomsret, der besiddes af Macrovision Corporation
og andre rettighedshavere. Anvendelse af denne
teknologi til beskyttelse af copyright skal godkendes af
Macrovision Corporation og er udelukkende beregnet
til hjemmebrug og anden begrænset visning,
medmindre andet er godkendt af Macrovision
Corporation. Reverse engineering eller
deassemblering er forbudt.
FORBRUGERE BØR
BEMÆRKE, AT IKKE ALLE
HØJDEFINITIONS-TV ER HELT KOMPATIBLE MED
DETTE PRODUKT OG KAN
FORARSAGE
SYNLIGE
BILLEDFEJL. I TILFÆLDE AF 525 ELLER 625
PROGRESSIVE SCAN BILLEDPROBLEMER
ANBEFALES
DET, AT BRUGEREN KOBLER
FORBINDELSEN OVER
PA
'STANDARD
DEFINITION' UDGANG. HVIS DER ER NOGEN
PROBLEMER MED DENNE MODEL
DVD
525p OG 625p
AFSPILLER, SA KONTAKT VENLIGST VORES
KUNDESERVICECENTER.
5
Frontpanel
a
bcde
fgh
a
b
f
POWER
Tænder
N
(ON)
og slukker
(OFF)
for enheden.
(PLAY)
afspilning.
d
x (STOP)
Stopper afspilning.
(.)
tilbage til starten af aktuelt kapitel
eller gar til forrige kapitel eller spor.
Gar
6
(>)
til næste
kapitel
disk her.
g
Z (OPEN / CLOSE)
Abner eller lukker disk-bakken.
h
Skærmvindue
i
SKIP
SKIP
en
Viser enhedens aktuelle status.
Gar
e
Diskbakke
Indsæt
Starter
c
i
eller spor.
eller spor
Sensor
Peg herhen med
fjernbetjeningen.
Fjernkontrol
SCAN(m/M)
Søger bagud eller fremad.
POWER
SKIP(./>)
Gar til næste kapitel eller spor.
Gar tilbage til starten af aktuelt
kapitel eller spor eller gar til
forrige kapitel eller spor.
Tænder og slukker for
DVD-afspilleren.
OPEN/CLOSE
Bruges
og lukke
disk-bakken.
0-9
Bruges
(Z)
til at abne
til at
PAUSE/STEP(X)
midlertidigt afspilningen.
Tryk gentagne gange for afspilning
talknapper
Standser
de nummererede
vælge
valgmuligheder
i
en menu.
af billede-for-billede.
CLEAR
N
Fjerner et spornummer pa
programlisten eller et markeret sted i
menuen
STOP
(x)
Stopper afspilning.
MARKER SEARCH.
TV
(PLAY)
afspilning.
Starter
kontrolknapper
POWER: Tænder eller slukker TV'et.
AUDIO
AV:
Vælger TV kilden.
Vælger TV kanal.
Justerer TV lydstyrke.
VOL +/--:
et
Udvælger
PR/CH +/--:
audiosprog
eller
en
audiokanal.
SUBTITLE
et sprog for undertekster.
Vælger
ANGLE
Bruges til at vælge en kameravinkel
afspilningen, hvis muligheden er
for
til stede.
DVD MENU
Giver
adgang
til
menuen
pa
SETUP
en
Giver
adgang til, eller fjerner,
opsætnings-menuen.
DVD-disk.
TITLE
Viser
titel-menuen, hvis det
MARKER
er
Markerer et hvilket
muligt.
under
b/B/v/V
Bruges
Giver
til
Viser
DISPLAY
Abner
til
Visning pa
punkt
menuen
MARKER SEARCH.
PROGRAM
skærmen.
RETURN
helst
SEARCH
(venstre/højre/op/ned)
at vælge et punkt i menuen.
adgang
som
afspilning.
for
programredigerings-mode.
ZOOM
(O)
Bruges
Viser Video CD med PBC.
til at forstørre videobilledet.
REPEAT
Bruges
til at
gentage kapitel, spor,
titel eller alle.
A-B
Gentag
sekvens fra
punkt A til punkt
B.
RANDOM
til
tilfældig afspilning
Indsættelse af Batterier i
Fjernbetjeningen
pa bagsiden af
Bruges
Brug af fjernbetjeningen
Ret fjernbetjeningen mod sensoren
knapperne.
og
Abn
tryk pa
AAA AAA
Forsigtig:
af spor.
batteridækslet
fjernbetjeningen og indsæt to batterier
(str. AAA) korrekt ved siden 3 af #
hinanden.
Bland ikke
gamle og nye batterier, og bland aldrig
forskellige slags batterier som for eksempel standard,
alkaline etc.
7
Installering og opsætning
Opsætning
af
Video- og
afspilleren
Billede og lyd fra et tv, video eller en radio i nærheden
kan blive forringet under afspilning. Hvis dette
forekommer, placeres afspilleren væk fra tv, video
eller radio, eller der slukkes for apparatet efter at
disken er taget ud.
Tilslutning
af
DVD-afspilleren
af tv og andet
udstyr findes der forskellige
afspilleren pa. Se vejledningen til
tv'et, stereoanlægget eller andet udstyr for at fa
yderligere information om tilslutningen.
Afhængigt
mader
at tilslutte
Bagsiden
af tv'et
Pb
Y
lyd-tilslutning
DVD-afspilleren
AUDIO INPUT
VIDEO
INPUT
R
er
til tv'et
tilsluttet direkte til tv'et
og ikke til videoen, ellers kan DVD-billedet blive
forvrænget
pga.
kopieringsbeskyttelsen.
SCART-tilslutning Tilslut TO TV SCART
udgangsstikket pa DVD'en til den tilsvarende
scart-indgang pa tv'et med scart-kablet (T).
--
Video
Tilslut video-udgangsstikket pa DVD'en
video-indgangen pa tv'et med videokablet (V).
--
Audio
til
(Lyd) Tilslut den venstre og højre AUDIO
(lydudgang) pa DVD-afspilleren til den
venstre og højre indgang pa tv'et med lyd-/
videokablerne (A). Tilslut ikke DVD-afspillerens
lydudgangsstik til lydanlæggets phonostik (hanstik).
--
OUT
Video
--
Tilslut COMPONENT VIDEO
OUT/ PROGRESSIVE SCAN
DVD
Pr
at
Komponent
SCART INPUT
COMPONENT VIDEO /
PROGRESSIVE SCAN INPUT
Sørg for,
L
TV'et vha. af et Y Pb Pr
Progressive
?
Hvis dit TV
bøsningerne pa
bøsninger pa
kabel (C).
til de tilsvarende
afspilleren
Scan
højdefinitions eller
"digitaltklart fjernsyn, kan du drage fordel af
DVD afspillerens progressive scan udgang for
at fa den højest mulige video opløsning.
er
et
"
C
AV
T
?
Indstil
"
Progressive pa "On i
opsætningsmenuen for progressivt signal,
se
side 11.
?
Bagsiden
af
DVD-afspilleren
Forsigtig:
Du skal indstille
valgmuligheden for TV udgangsvalg
indstillingsmenuen til at bruge COMPONENT
VIDEO OUT/PROGRESSIVE SCAN jack-stikket eller
SCART RGB-signalet. (Der henvises til side 11).
i
8
Progressiv scan virker ikke med analog video
tilslutningerne (gul VIDEO OUT bøsning).
Tilslutning
af
Tilslut
lyd
DVD-afspilleren
(lydudgang).
til
til andet
udstyrets
audio
udstyr
output
Forstærkerudstyret med en 2-kanals analog eller
Dolby Pro Logic ll / Pro Logic: Tilslut det venstre og
højre AUDIO OUT (lydudgang) pa DVD-afspilleren til
den venstre og højre AUDIO IN (lydindgang) pa
forstærkeren eller stereoanlægget med lydkablerne
(A).
Forstærker med 2-kanals
Bagsiden
af
digital stereo (PCM) eller
lyd-/videomodtager med indbygget multi-kanals
dekoder (Dolby DigitalTM, MPEG 2, eller DTS):
Tilslut en af DVD-afspillerens DIGITAL AUDIO OUT
jack-stik (COAXIAL X) til det tilsvarende ind jack-stik
pa din forstærker. Brug et digitalt lydkabel
(COAXIAL X).
DVD-afspilleren
X
A
Digital multi-kanal-lyd
En digital multi-kanal-forbindelse giver den bedste
lydkvalitet. For at bruge denne, er det nødvendigt
med en multi-kanal-lyd-/videomodtager, der
understøtter en eller flere af de lydformater, DVD'en
understøtter, som f.eks. MPEG 2, Dolby Digital og
DTS. Tjek vejledningen for modtageren og mærkerne
pa forsiden af modtageren.
Bem rkninger:
?
COAXIAL
DIGITAL INPUT
Forstærker
Hvis
lydformatet fra de digitale udgange ikke
modtagerens kapacitet vil modtageren
en høj, forvrænget lyd eller slet ingen lyd.
matcher
AUDIO INPUT
lave
(modtager)
?
6-kanals
,
Digital
Surround Sound via
en digital
opnas, hvis modtageren er
digital multi-kanal-dekoder.
forbindelse kan kun
Dolby og dobbelt-D-symbolet
varemærker fra "Dolby", "Pro
Laboratories.
er
udstyret
med
en
Logic",
Fortrolige ikke-udgivne
værker.
DTS og DTS Digital Out er varemærker
Digital Theater Systems, Inc.
fra
9
Sadan
far du vist
Du kan fa vist
den
1.
disk, der
Oprindelige indstillinger
oplysninger
pa-skærmen
disken
om
forskellige oplysninger pa-skærmen
Ved at
om
indlæst.
er
Tryk pa DISPLAY for at
afspilningsoplysninger.
fa vist
forskellige
11 til 13.
Emnerne, der vises, varierer afhængig af disktype
og
bruge indstillingsmenuen, kan man lave
forskellige justeringer af f.eks. billede og lyd. Man kan
ogsa vælge, hvilket sprog undertekster og
indstillingsmenuen skal have. For mere information
om alle mulighederne i indstillingsmenuen, se side
afspilningsstatus.
For at vise og forlade menuen:
SETUP for at vise menuen. Et
tryk
SETUP fører
skærm.
Tryk pa
tilbage
til den
oprindelige
mere
pa
1/3
Ga
til det næste niveau:
Tryk pa
1/12
B
pa fjernbetjeningen.
Ga til forrige niveau:
Tryk pa b pa fjernbetjeningen.
0:20:09
Generelle funktioner
1 ENG
ABC
1.
1/1
Tryk pa
SETUP.
Indstillingsmenuen
vil komme
frem.
3D SUR.
2.
Dukanvælgeetemnevedattrykkepav/Vog
vælge indstillingen ved at trykke pa
ændre eller
b/B.
Titel
(spor)
antal titler
Kapitel
kapitler
Tid
-
-
Aktuelle titel
(eller spor)
antal/total
(eller spor)
Aktuelle antal
kapitler/totalt
antal
Udløbet
afspilningstid
Valgte audiosprog eller kanal
Undertekst Valgte undertekst
Vinkel Valgte vinkel/totalt antal vinkler
Lyd Valgte lyd-mode
-
Audio
2.
-
-
-
Brug v / V til at vælge den ønskede funktion,
tryk herefter pa B for at fortsætte til andet niveau.
Skærmen vil vise den nuværende indstilling for det
valgte punkt samt alternativ(e) indstilling(er).
-
3.
Bem rk:
10
v / V til at
vælge
den anden ønskede
at fortsætte til
tredje
niveau.
Hvis du ikke har
sa forsvinder
Brug
funktion, tryk herefter pa B for
trykket pa en knap i et
pa-skærmen visningen.
par sekunder,
4.
Brug v / V til at vælge den ønskede opsætning,
tryk herefter pa ENTER for at bekræfte valget.
Visse valgmuligheder kræver yderligere input.
5.
Tryk pa SETUP eller
indstillingsmenuen.
PLAY for at forlade
Progressive
LANGUAGE
Scan
Scan Video
Progressiv
giver
med mindst flimmer. Hvis du
den
højeste billedkvalitet
bruger Komponent Video
bøsningerne for tilslutning til et TV eller en monitor,
der er kompatible med et progressivt scan signal, skal
Progressive Scan stilles pa On.
For at TÆNDE
progressiv
scan:
Tilslut DVD'ens
komponent udgang til indgangen pa
fjernsyn eller monitor pa
Component Input.
din
Menu
Vælg
Language
et sprog til
og til
indstillingsmenuen
visning pa
1.
Vælg "Progressive
tryk sa B.
2.
Vælg
skærmen.
Disc Audio / Subtitle / Menu
det foretrukne sprog for
undertekster og diskmenuen.
Vælg
Original
lydsporet, (disk-audio)
Refererer til det
--
disken blev
originale
sprog,
som
optaget pa.
henhold til
sprogkodelisten pa
indtaster den forkerte
pa
nummer
"
vha. v / V
pa
DISPLAY menuen, og
knapperne.
tryk pa ENTER vil indstille afspilleren pa
Progressiv scan tilstand.
Instalerigopæ
Forsigtig:
indstillingen
ind, vil der kun
For at vælge et andet sprog skal du
Other
trykke pa talknapperne og sa pa ENTER for at
indtaste det tilsvarende 4-cifrede
"On
"
Scan
3. Et
Nar
--
sæt dit
monitor/TV,
for
progressiv
være
et billede
scan
effekt
synligt pa
er
et
tastet
progressiv
kompatibelt TV eller monitor.
en fejl indstiller Progressiv Scan pa On,
skal du nulstille enheden. Fjern først disken i DVD
afspilleren. Tryk dernæst pa STOP pa fjernbetjeningen
( x ) igen og hold den nede i 5 sekunder, inden den
slippes. Videoeffekten vil gendannes til standard
indstillingen, og et billede vil igen blive synligt pa et
konventionelt analogt TV eller monitor.
scan
Hvis du ved
i
side 20. Hvis du
landekode, sa skal du trykke
CLEAR.
DISPLAY
TV
Output
Select
Indstil TV Output Select pa afspilleren
fjernsynets tilslutningstype.
YPbPr
--
Nar
fjernsynet
er
i henhold til
tilsluttet via stikkene
COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE
SCAN
pa DVD-afspilleren.
RGB
Nar fjernsynet
(RGB-signal).
--
stikket
TV
Aspect
4:3
--
16:9
Display
Vælges
--
nar et
Vælges
er
nar et 16:9-tv
er
4:3-tv
er
tilsluttet via SCART-
tilsluttet.
tilsluttet.
Mode
Skærmindstillingen
tv'et
almindeligt
er
virker
kun, nar skærmformat for
sat til "4:3".
Letterbox
--
Viser et bredt
striber foroven og forneden
Panscan
--
billede, med
pa
sorte
skærmen.
Viser automatisk det brede billede
pa
hele skærmen og skærer sorte striber og
forvrængninger af.
11
AUDIO
LOCK (Forældrekontrol)
Hver DVD-disk har mange forskellige muligheder for
lydudgang. Indstil afspillerens AUDIO (lyd)
sa de
valgmuligheder,
til det
svarer
lydanlæg,
der
anvendes.
Rating
Blokerer afspilning af ratede (vurdering
egnethed/aldersbegrænsning) DVD'ere
indholdet heraf. Ikke alle diske
/ DTS / MPEG
Dolby Digital
Bitstream
afspillerens
tilsluttet
Vælg
--
en
1.
"Bitsteam" hvis DVD-
DIGITAL OUT
(digitale udgang) er
udstyr med en
via
(til DTS): Hvis "Off" vælges, er DTS-signalet
den digitale udgang ikke tilsluttet.
Indtast
den
som
herefter
du har
Hvis du endnu ikke har
sa
opfordres
du til at
Kontroller forstærkerens
bekræfte dens
brugsvejledning
til at
for at
kapacitet.
Dynamikomrade
kontrol
Med DVD-formatet kan
Rating (Bedømmelse) fra 1-8: Bedømmelse et
(1) er den mest begrænsende og bedømmelse
otte (8) er den mindst begrænsende.
Unlock
lytte
vælger "Unlock", vil
længere være aktiveret
afspillet uden begrænsninger.
(Las op):
Hvis du
forældrekontrollen ikke
disken vil blive
4.
Tryk pa
ENTER for at bekræfte den
bedømmelse og
forlade menuen.
tryk
herefter
1.
til et programs
lydspor, præsenteret pa den mest nøjagtige og
realistiske made, takket være den digitale
lydteknologi. Men man kan vælge at komprimere
lydudgangens dynamiske interval (forskellen mellem
det højeste og det laveste lydniveau ). Dette gør det
muligt at se en film ved lavere lydstyrke, uden at det
pavirker lydens klarhed. Indstil DRC til ON for at fa
2.
valgte
SETUP for at
pa
Password
Vælg
(las) og tryk
Følg
trin 2
sa
adgangskode (password).
(adgangskode)
pa B.
vist herover
som
i
menuen
LOCK
(Rating).
For at ændre
ENTER, nar
fremhævet.
pa
3.
Enter og
Tryk pa
adgangskoden skal du trykke pa
valgmuligheden "Change" (ændre) er
Indtast den gamle adgangskode, tryk
bekræft din nye adgangskode.
INDSTILLING
(SETUP)
for at
ga
ud af
menuen.
denne effekt.
Hvis du
Vocal
glemmer
din
adgangskode
Hvis du
Indstilles kun til ON nar
afspillet.
en
og
Password
Du kan indtaste eller ændre
(DRC)
man
adgangskode og tryk pa ENTER. Indtast
pa ENTER for at bekræfte den.
fejl, førend du trykker pa ENTER,
trykke pa CLEAR (nulstil).
3.Vælgenbedømmelsefra1til8vedbrugafv/V
knapperne.
dem.
modtageren eller forstærkeren er i stand
handtere signaler pa 96 kHz, vælges 96 kHz.
igen
sa skal du
modtageren eller forstærkeren IKKE er i stand til
signaler pa 96 kHz, vælges 48 kHz. Nar
dette er valgt, vil enheden automatisk konvertere alle
96 kHz-signaler til 48 kHz, sa systemet kan dekode
Hvis
en
og tryk
Hvis du laver en
Hvis
en
multi-kanal-karaoke-DVD
Karaokekanalerne
normal
stereolyd.
pa
disken bliver
den
glemmer din adgangskode,
ved at følge disse trin:
SETUP for at fa vist
1.
Tryk pa
2.
Indtast det 6-cifrede
ENTER.
12
adgangskode,
tryk
gøre dette.
at handtere
overført til
pa
--
Sample Freq. (Frekvensgang)
bliver
LOCK og
valgmulighederne i LOCK.
indtastet en adgangskode,
(til Dolby Digital / MPEG)
Vælges, hvis afspilleren er tilsluttet en 2-kanals
stereolydsforstærker. DVD'er indkodet i Dolby
Digital eller MPEG vil automatisk blive overført til
2-kanals PCM-lyd.
Off
baseret
ratede.
oprettet, førend du kan fa adgang til
DTS- eller MPEG-dekoder.
PCM
menuen
2. Du skal indtaste den
forstærker eller andet
Dolby Digital,
Vælg "Rating" pa
pa B.
er
af
er
menuen
Indstilling.
tryk pa
"210499" og
nulstillet.
nummer
Adgangskoden
sa kan du nulstille
Area Code
Indtast koden for det
brugt
omrade,
B.L.E. (Black
sortniveau)
hvis standarder blev
til at rate DVD videodisken baseret
listen
pa
pa
side 20.
For at
Vælg "Area Code" (landekode) pa menuen
(las menuen) og tryk herefter pa B.
2.
Følg
trin 2
som
det første
vist
side
pa forrige
ved
3.
Vælg
4.
Tryk pa B og vælg det andet
tasterne v / V.
5.
Tryk pa
tegn
hjælp
af
LOCK
bogstav
ENTER for at bekræfte dit
ved
valg
/Udvidelse af
sortniveau.
gra
Off: Standard
skala.
gra
(0
skala.
IRE skaret
(7,5
af)
IRE skaret
af)
Bem rk:
(Rating).
knapperne
Expansion
vælge afspilningsbilledernes
On: Udvidet
1.
Level
B.L.E. funktionen virker kun med NTSC
v / V.
brug
af
af
omradekode.
DivX(R)
system.
VOD
Vi
forsyner dig med registreringskoden til DivX VOD
(Video On Demand), der gør dig i stand til at leje og
købe videoer ved brug af DivX VOD servicen. For
yderligere oplysninger kan du besøge adressen
www.divx.com/vod.
OTHERS
1.
Vælg valgmuligheden "DivX(R)
pa B.
2.
Tryk pa
ENTER
samtidig
"Select"
(vælg),
hvorefter
VOD" og
sa
tryk
Instalerigopæ
med at du
vælger
registreringskoden
vil
blive vist.
Brug registreringskoden
videoer fra DivX
nar du skal købe eller
leje
pa adressen
www.divx.com/vod. Følg anvisningerne og
download videoen over pa en diskette for at
afspille den pa denne enhed.
3.
Tryk pa
VOD servicen
ENTER for at afslutte.
Bem rk:
PBC
Alle downloadede videoer fra DivX
Indstil
afspilningskontrollen (PBC)
til On eller Off.
On: Video-cd'er med PBC bliver
afspillet
efter
afspillet
som
afspille pa
VOD kan kun
denne enhed.
PBC-afspilningskontrollen.
Off: Video-cd'er med PBC bliver
lyd-cd'er.
Auto
Play
De kan indstille
DVD-afspilleren saledes, at den
afspilningen nar DVD'en bliver sat i.
Hvis indstillingen for automatisk afspilning er tændt
(On), vil denne DVD-afspiller søge efter den titel, der
har den længste afspilningstid, og herefter automatisk
afspille titlen.
automatisk starter
Bem rk:
Funktionen for automatisk
ikke
pa
afspilning fungerer muligvis
visse DVD-disks.
13
Betjening
Generelle funktioner
Knapper
Z
(OPEN
X
(PAUSE)
/
CLOSE)
Abner
eller lukker diskbakken.
Tryk pa
X under
Tryk gentagne
SKIP
Disks
Betjening
(.
/
>)
afspilning
gange
pa
for at fa pause i
X for at
afspille
til
næste
SKIP (. eller >) under afspilning for at ga
kapitel/spor eller for at ga tilbage til begyndelsen
aktuelle kapitel/spor.
af
Tryk kortvarigt to gange pa SKIP
det foregaende kapitel/spor.
(m
/
M)
ramme-for-ramme.
Tryk pa
det
SCAN
afspilningen.
. for at
ga tilbage
til
Tryk gentagne gange pa SCAN (m eller M) under
afspilning for at vælge den ønskede scanningshastighed.
DVD, DivX disk; 4 trin
CD, MP3, Audio CD
Video
; 3 trin
Nar der er pause i afspilningen, skal du trykke gentagne
gange pa SCAN M for at afspille i slowmotion (4 trin,
kun fremad).
REPEAT
Tryk gentagne gange pa REPEAT under afspilning
vælge den ønskede gentage-mode.
DVD videodiske: Kapitel/titel/slukket
Video
for at
CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA diske:
Spor/alle/slukket
A-B
Under afspilning vil hvert tryk pa knappen A-B vælge
punkt A og punkt B og gentage en sekvens fra punkt A
(startpunkt) til punkt B (slutpunkt).
ZOOM
Tryk pa
ZOOM under
forstørre videobilledet
afspilning
(3 trin).
eller i
pause-mode
for at
Du kan
bevæge dig henover det zoomede billede ved
brug
knapperne bBvV. Tryk pa CLEAR for at
bekræfte dit valg af omradekode.
af
RANDOM
TITLE
Tryk pa RANDOM under afspilning
fa tilfældig afspilning.
maske
pa
for at
en menu, sa vil
skærmen. Ellers vil diskmenuen
blive vist.
Diskmenuen bliver vist
pa
skærmen.
(ANGLE)
Under afspilning af DVD-diske, der indeholder scener, der er
optaget med forskellige kameravinkler, skal du trykke
gentagne gange pa ANGLE for at vælge den ønskede vinkel.
(SUBTITLE)
Tryk gentagne gange pa SUBTITLE under afspilning
at vælge det ønskede undertekstsprog.
(AUDIO)
Tryk gentagne
høre et andet
14
stop-mode
Hvis den aktuelle DVD-titel har
titelmenuen blive vist
DVD MENU
eller i
gange pa AUDIO under afspilning
audiosprog eller audiospor.
for
for at
Bem rkninger til generelle funktioner:
?
Pa
video-cd med PBC skal PBC indstilles til Off i
en
indstillings-menuen for at gentage-funktionen
bruges (Se "PBC" pa side 13).
kan
?
Hvis der trykkes en enkelt gang pa SKIP(>)
afspilningen af gentag kapitel (spor), stopper
gentagelsen af afspilningen.
?
Zoom virker
?
Nar
der
du
er
ikke
pa
visse DVD-disks.
DVD-disk, der indeholder scener,
optaget fra forskellige kameravinkler, sa
afspiller
en
søgning
For at indtaste
en
markering
Du kan starte
fra op til ni
punkter som
markering, tryk pa
MARKER ved det ønskede punkt pa disken. Markerikonet vil kort dukke op pa skærmen. Gentag for at
indtaste op til ni markeringer.
en
For at
en
genkalde
eller slette
markeret
scene
en
1.
Tryk pa
SEARCH under
afspilningen
af disken.
blinker indikatoren for vinkel
scener, der
skærmen.
er
optaget
at det
er
Gentagefunktionen
pa TV-skærmen under
forskellige vinkler og
fra
at skifte til
muligt
A-B
er
kun
anden vinkel.
en
tilgængelig
2.
3.
Ydeligere
4.
3D Surround
3D surround
der simulerer
effekt,
frembringe
lyd fra to stereo højttalere (i stedet for de 5+
højttalere, der normalt kræves til flerkanal lyd fra et
hjemmeteater system).
en
flerkanal
Tryk pa
DISPLAY under
b / B
Tryk pa
inden 10 sekunder for at
ENTER og
markerede
funktioner
For at
Tryk pa
markeret nummer,
ny eller slette.
i det
aktuelle spor.
1.
afspilningen
bliver husket. For at indtaste
Menuen "Marker Search" vil træde frem
indikerer,
?
muligvis
under
For at markere
scene.
enhver
fra listen.
markering ved at indtaste
en søgning".
"Marker
menuen
Hukommelse for sidste
scene
husker sidste
afspiller
pa
afspilningen vil starte fra den
tryk pa CLEAR for at slette
De kan
Denne
et
Eller
nummer
afspille
vælge
du ønsker at fremkalde
som
det markerede
nummeret i
pa
scene
fra den sidste
disk, der er blevet vist. Scenen forbliver i
hukommelsen, selvom disken fjernes fra afspilleren
eller afspilleren slukkes Hvis der indsættes en disk,
hvis sidste scene afspilleren husker, vil scenen
afspilning.
.
2.
3.
3 eller 4 til at
Brug
Lydmuligheden
Brug
vælge lydmuligheden.
vil blive fremhævet.
1 eller 2 til at
vælge
For at slukke 3D Surround
automatisk blive kaldt frem.
"3D SUR. ".
Bem rk:
effekten, vælg "Normal".
Denne
husker ikke de sidste
afspiller
scene
fra
en
disk, hvis der slukkes for afspilleren, før afspilning af
disken
1.
Tryk pa
AUDIO under
fremkommer
2.
pa
For at komme
AUDIO
"3D SUR.
afspilning.
"
menuskærmen.
tilbage
til normal
afspilning, tryk pa
"
forsvinder fra menuskærmen.
et
vilkarligt tidspunkt pa
disken:
Tryk pa
DISPLAY under
2.
Tryk pa
v / V for at
af
afspilning.
vælge
ikonet for
tidsur, og
timer, minutter og
sekunder fra venstre til
Hvis du indtaster
højre.
at
automatisk
sig
selv.
system
vælge
et
passende system til dit TV system.
sig nogen disk i displayet, skal du
og holde PAUSE/STEP nede i mere end 5
sekunder for at kunne vælge et system (PAL, NTSC
trykke pa
eller
Indtast den ønskede starttid i
tal, tryk pa CLEAR for
DVD-afspilleren
Hvis der ikke viser
"--:--:--" fremkommer.
forkerte
Valg
Du skal
1.
3.
fremkommer, nar du efterlader
DVD-afspilleren pa stop i cirka fem minutter.
Nar pauseskærmen har været pa i fem minutter,
Pauseskærmen
slukker
Tidssøgning
afspilning pa
.
Pauseskærm
gentagne gange, indtil "3D SUR.
For at starte
pabegyndes
fjerne
Auto)
de
indtastede tal. Indtast sa de korrekte tal.
4.
Tryk pa
ENTER for at bekræfte.
starter fra det
Afspilningen
valgte tidspunkt.
15
Sadan
eller
du
afspiller
en
en
audio CD
Programmeret afspilning
MP3/WMA fil
Denne enhed kan
MP3/WMA filer
afspille audio CD'ere
optagede medier.
Med programfunktionen kan du gemme dine
yndlingsnumre fra en vilkarlig disk i afspillerens
eller
hukommelse. Et program kan indeholde 30 musiknumre.
1.
MP3/ WMA/ Audio CD
Nar
du sætter
audio-CD
en
MP3/WMA fil
i, sa vises der
optaget
medie eller
Isæt
en
audio-CD eller MP3/WMA fil
optaget
medie. Menuen AUDIO CD eller MUSIC vises.
en
pa TV-skærmen.
Trykpav/Vforatvælgeetspor/filogtryksapa
PLAY eller ENTER, hvorefter afspilningen begynder.
Du kan bruge forskellige afspilningsfunktioner. Der
en menu
henvises til side 14-15.
2.
PROGRAM under STOP mode og
mærket vil fremkomme.
Tryk pa
E
Bem rk:
Tryk igen pa PROGRAM for at ga ud
redigerings-mode, hvorefter mærket
3.
af
programmets
E
vil forsvinde.
et spor pa "listen", og tryk derefter pa
ENTER for at placere det valgte spor pa listen
Vælg
"Program".
Gentag proceduren
for at
placere
flere spor
pa
listen.
4.
5.
ID3 TAG
Ved
afspilning af en fil, der indeholder oplysninger,
f.eks. titler pa musiknumre, kan oplysningerne vises
ved at trykke pa DISPLAY.
[ Song, Artist, Album, Comment, Genre ]
?
Tryk pa
Pa
en
DVD MENU for at
ga
man
JPEG-menuen.
Tryk pa
TITLE og ordet "MUSIC"
eller "PHOTO" vil blive markeret i toppen af menuen.
MP3/WMA-disk-kompatibilitet med denne
afspiller er begrænset pa følgende made:
Samplingsfrekvens: inden for 8-48 kHz (MP3),
under 32-48kHz (WMA)
Bitrate: inden for 8 320 kbps (MP3),
32 384 kbps (WMA)
Denne afspiller kan ikke læse en MP3/WMA-fil,
der har et andet filtypenavn end "MP3/WMA".
Cd-r ydre format bør være ISO 9660
Hvis der optages MP3/WMA-filer ved brug af
software, der ikke kan lave et filsystem (f.eks.
Direct-cd), er det ikke muligt at afspille
MP3/WMA-filer. Vi anbefaler brug af Easy-CD
Creator, som opretter et ISO 9660 fil-system.
Fil-navne bør have maksimum 8 bogstaver og skal
omfatte et.mp3 eller.wma_filtupenavn.
De bør ikke indeholde specielle tegn som / ?
:
?
?
-
-
"Program".
sker i den
rækkefølge,
du har
er
For at
afspillet
en
gang.
normal
genoptage
afspilning fra en
skal
du vælge et spor pa
programmeret afspilning
listen og sa
MP3-/WMA-filer og
skifter mellem MP3/WMA- og
JPEG-filer, kan
Tryk pa
afspilningen. Afspilningen
"Program"
til næste side.
blandet cd med bade
listen
programmeret sporene.
Afspilningen stopper, nar alle spor pa listen
Tip:
?
afspille, pa
PLAY eller ENTER for at starte
som
6.
?
det spor, du vil
Vælg
Gentagelse
Tryk pa
af
trykke pa
PLAY.
programmerede spor
REPEAT for at
vælge,
hvad der skal
gentages.
?
Track:
?
All:
?
Gentager det aktuelle spor.
Gentager alle spor pa den programmerede
Off(intet display): Ingen gentagelser.
liste.
Bem rk:
Hvis du trykker pa > en gang under
afspilningstilstanden Repeat Track, annulleres
gentagelsen.
?
?
Sletning
1.
?
2.
3.
*
<>letc.
?
Det totale antal filer i
mindre end 1190 filer.
en
mappe bør
være
"Program"
Tryk pa PROGRAM under STOP mode og
mærket vil fremkomme.
Brug
vVbBfor at
slette fra
?
?
af et spor fra listen
vælge
programlisten.
Tryk pa CLEAR. Gentag
yderligere spor pa listen.
Sletning
af hele
E
det spor, du ønsker at
trin 1~3for at slette
programlisten
"
1.
Tryk pa PROGRAM under STOP mode og
mærket vil fremkomme.
2.
Brug tasterne vVbBfor
tryk derefter pa ENTER.
pa
at
vælge
"Clear
E
All", og
Bem rk:
Programmerne
slettes
ogsa,
nar der
strømmen, eller hvis disken fjernes.
16
er
slukket for
Sadan
far du vist
Denne enhed kan
Isæt
1.
en
afspille
JPEG fil
vises
menuen
pa
JPEG fil
en
JPEG filer
optagede
medier.
optagede
medier. PHOTO-
Ga
til
en
anden fil
Tryk en gang pa SKIP (.eller >)
(b eller B), mens du ser et billede, for
næste eller forrige fil.
eller
cursor
at komme til
tv-skærmen.
Zoom
Tryk pa
ZOOM
samtidig med at du ser billeder for at
(3 trin).
bevæge dig henover det zoomede billede ved
knapperne bBvV.
forstørre videobilledet
Du kan
brug
af
Dreje
billedet
Tryk pa
v / V under
visning af et
retning.
billede for at
dreje
billedet i eller mod urets
2.
Trykpav/Vforatvælgeenmappeogtrykpa
ENTER. En liste
3.
over
filer i mappen vises.
Hvisduvilseenspecifikfil,satrykpav/Vforat
en fil og tryk pa ENTER eller PLAY.
fremhæve
For at
4.
at du
ga tilbage
ser
til
PHOTO
menuen
samtidig med,
billeder, skal du trykke pa STOP.
JPEG-disk-kompatibilitet med
begrænset pa følgende made:
?
Tip:
?
Hvis du star
til
i
en
filliste, og du ønsker
forrige Mappeliste,
v / V for at fremhæve
og
DVD MENU for at
?
Tryk pa
?
Der findes fire
at ga tilbage
bruge knapperne
trykke pa ENTER.
sa skal du
ga
denne
afspiller
er
Afhængigt af størrelse og antal JPEG filer, kan
det tage lang tid for DVD afspilleren at læse
diskens indhold. Hvis du ikke ser en pa-skærmen
visning efter adskillige minutter, sa er nogle af
filerne muligvis for store
reducer opløsningen af
JPEG filerne til mindre end 5M pixel og brænd en
-
til næste side.
anden disk.
for
: >>>
valg
dias-hastigheder
>>> (Fast), >> (Normal) og > (Slow).
Brug vVbBfor at fremhæve
Brug sa b / B
for at vælge den valgmulighed, du ønsker at bruge
og tryk sa pa ENTER.
?
Det totale antal filer i
en
mappe bør
være
pa
mindre end 1190 filer.
.
?
?
Pa
disk med MP3/WMA og JPEG kan du skifte
MP3/WMA og JPEG. Tryk pa TITLE, og MUSIC eller
PHOTO ordet øverst i menuen fremhæves.
?
diskens tilstand.
Betjnig
en
Samtidig
med at du
RETURN for at
ser
skjule
et billede kan du
menuen
?
?
trykke pa
?
pa
Hvis filerne har
Denne
".jpe" eller ".jpeg"-filtypenavne,
".jpg"-filer.
DVD-afspiller
er
ikke i stand til at læse
filnavne, der ikke indeholder ".jpg"-filtypenavnet.
vVbBfor at markere diasshow
derefter
Sørg for, at alle valgte filer har ".jpg"-filtypenavne,
nar de kopieres ind i cd-layout'et.
omdøbes de til
Hjælp.
Slide Show
Brug
Nogle disks vil være uanvendelige pa afspilleren
pa grund af forskellige indspilningsformater eller
og
tryk
ENTER.
Heller ikke selvom filerne vises
billedfiler i Windows
som
JPEG-
Explorer.
Stillbillede
1.
Tryk pa PAUSE/STEP undervejs i diasshowet.
Nu vil afspilleren ga i pausetilstand.
2.
For at vende
PLAY eller
pa
tilbage
til diasshowet
PAUSE/STEP
trykkes pa
igen.
17
Sadan
Nar
du
du anvender denne DVD
afspille
1.
afspiller
DivX fil
en
vises
DivX filmfil
afspiller,
sa kan du
?
optaget
afspillers kompatibilitet
følgende begrænsninger:
Den
med DivX-diske
tilgængelige opløsning pa DivX-filen
mindre end 720x576 (B x H) pixel.
skal
være
medie. Menuen MOVIE
tv-skærmen.
pa
Denne
har
DivX fil.
en
Isæt
en
?
DivX-filens undertitelfilnavn ma
højst
være
pa
56
tegn.
?
?
Hvis der koder i
DivX-filen,
vises disse
"
som
"
i
_
som
ikke kan
vises,
displayet.
Hvis antallet af skærmbilleder
er
pa
mere
end
30 billeder pr. sekund fungerer enheden
muligvis ikke normalt.
2.
3.
eller
?
STOP for at
?
Pa
DVD MENU for at
til næste side.
Billedet vises maske
menuen
markeres.
ikke korrekt under
afspilning
TV-system til AUTO eller PAL-60
genskabe billedet, hvis tilgængeligt.
af
DivX. Indstil dit
mode for at
?
Diskens undertekst vil maske
ordentligt,
hvis
a
ikke blive vist
Hvis
er en
forkortelse for Global Motion
GMC.
DivX-filer kan
i
afpilles
følgende
formater:
opsætningsmenuen
for undertekst ikke har de
DivX undertekst sprog, du skal spille, vises
undertekstsproget maske ikke ordentligt.
afspilles
SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 1.0(*.sub)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)
Følgende
DivX titlen downloades fra
Internettet.
?
indspillet med GMC, understøtter
1-punkt af indspilningsniveauet.
Undertitelformat der kan
CD med
og MOVIE øverst i
?
ga
MP3/WMA, JPEG og MOVIE-fil kan
du skifte mellem menuen MUSIC, PHOTO og
MOVIE. Tryk pa TITLE, og ordet MUSIC, PHOTO
en
er
.avi, .mpg, .mpeg
ENTER.
Tryk pa
indspillede
Compensation. Det er et kodningsværktøj, der er
angivet i MPEG4-standarden. Nogle MPEG4kodere, f.eks. DivX eller Xvid har denne indstilling.
Der er forskellige niveauer af GMC-kodning, som
normalt kaldes 1-punkt, 2-punkt eller 3-punkt
stoppe afspilningen. Menuen
Tip:
?
i den
GMC?
GMC
Hvis du befinder dig i fil-listen og ønsker at vende
tilbage til mappelisten, sa brug knapperne v / V pa
fjernbetjeningen for at markere
og tryk pa
lydstrukturen
interleaved, afspilles hverken video
lyd.
Hvis filen
*
Movie fremkommer.
?
er
enheden kun
henvises til side 14-15.
Tryk pa
Hvis video- og
fil ikke
Hvisduvilseenspecifikfil,satrykpav/Vforat
fremhæve en fil og tryk pa ENTER eller PLAY.
Du kan bruge forskellige afspilningsfunktioner.
er
4.
?
Trykpav/Vforatvælgeenmappe,ogtryk
derefter pa ENTER.
codecs kan
afspilles:
"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID",
"MP43", "3IVX".
Følgende
audio-formater kan
"Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
Samplingfrekvens: i omradet 8 48 kHz (MP3),
omradet 32 48kHz (WMA)
Bithastighed: i omradet 8 320kbps (MP3),
32
192kbps (WMA)
?
Bemærkning
til
visning
af DivX undertekst
Hvis underteksten ikke vises korrekt under
afspilles:
-
-
?
afspilning,
-
-
sa skal du
trykke pa SUBTITLE og holde den
nedtrykket i ca. 3 sekunder og sa trykke pa b / B
at vælge en anden sprogkode, indtil underteksten
bliver vist korrekt.
18
?
for
Det
er
ikke alle WMA
kompatible
sammen
audioformater, der
med denne enhed.
er
i
Betjene andre fjernsyn med
fjernbetjeningen
Du kan
betjene lydniveau, input kilde og afbryder
fjernbetjening.
Vedligeholdelse og
Gennemlæs informationen i dette
kontakter
en
Du kan ogsa betjene lydniveau, input kilde og
afbryder for ikke-LG fjernsyn. Hvis dit fjernsyn er listet
i tabellen nedenfor, skal den passende fabrikantkode
Nar enheden sendes
indstilles.
nede, tryk pa
ciffertasterne for at
dit
fabrikantkode
vælge
tabellen
(se
venlig at gemme den originale
forsendelseskasse og indpakningsmaterialet. Hvis du
har brug for at sende enheden, sa pak den ind, som
den
Slip
TV POWER
Kodecifre
knappen.
?
er
listet
virker med dit
end
mere
en
fjernsyn.
Fabrikant
ikke
Brug
nær
pa styrbare fjernsyn
flygtige
Efterlad ikke
gummi-
efterlader mærker
overfladen
er
1,3,4
Samsung
6,7
eller
Sony
8,9
overflade.
Hitachi
4
Vedligeholdelse
klud, der
Afhængigt af dit fjernsyn virker nogle
knapperne maske ikke pa fjernsynet,
eller
ingen
af
selv efter du
har indtastet den korrekte fabrikantkode.
?
?
Hvis du indtaster
ny cifferkode, vil den
indtastede kode blive slettet.
Nar
en
er
fugtet
med
i
overfladen.
en
ikke stærke midler
fortynder,
mildt
som
da disse kan
afspilleren. Hvis
bruge en blød
opvaskemiddel.
man
f.eks.
alkohol, benzin
beskadige
enhedens
af enheden
du udskifter batterierne i
standardindstilling.
igen.
fjernbetjeningen,
Indstil den
disk-motorens dele
forringe
vil
er
snavsede eller
og
slidte, kan det
billedkvaliteten.
Afhængigt
tidligere
cifferkoden, du har indstillet, maske blive nulstillet
til
pa
plasticprodukter
længere tid, da de
DVD-afspilleren er et høj-teknologisk
præcisionsapparat. Hvis den optiske pickup-linse
Bem rkninger
?
insektspray
eller
meget snavset, kan
1
Brug
f.eks.
tør klud til at rengøre
LG / GoldStar
2
som
rene
af enheden
blød,
en
Zenith
(Standard),
væsker
kontakt med enheden i
Brug
overflader
udvendige
for at
DVD-enheden.
Rengøring
Cifferkode
indpakket fra fabrikken,
beskyttelse.
var
den bedste
For at holde de
cifferkode, sa prøv at
indtaste dem en ad gangen, indtil du finder den, der
Hvis der
oprindeligt
opna
fjernsyns
nedenfor).
af enheden
Vær
?
2.
før du
for
Handtering
Mens TV POWER holdes
kapitel,
tekniker.
dit LG TV med den leverede
1.
service
af
omgivelserne hvor enheden anvendes,
vedligeholdelse efter hver 1.000
anbefales kontrol og
timers brug.
Kontakt den nærmeste forhandler for at fa
yderligere
information.
passende
cifferkode
19
Reference
Sprogkoder
denne liste for at indkode det sprog, du ønsker til anvendelse i de
Brug
Disc
indstillinger:
Sprog
Kode
7678
Sprog
Singhalesisk
Kode
7074
Sprog
Lingala
Kode
6566
Sprog
Fiji
Kode
Abkhazian
Fjernt
6565
Finsk
7073
Litauisk
7684
Slovakisk
8375
Afrikaans
6570
Fransk
7082
Makedonsk
7775
Slovensk
8376
Albansk
8381
Frisisk
7089
7771
Somalisk
8379
Amharic
6577
Galisisk
7176
7783
Spansk
6983
Arabisk
6582
7565
7776
Sudanesisk
8385
Armensk
7289
Georgisk
Tysk
Malagarisk
Malajisk
Malayalam
6869
Maltesisk
7784
Swahili
8387
Assamesisk
6583
Græsk
6976
Maori
7773
Svensk
8386
Aymara
Aserbajansk
6588
Grønlansk
7576
Marathi
7782
8476
6590
Guaransk
7178
Moldovisk
7779
Tagalog
Tajik
Bashkir
6665
Gujarati
7185
Mongolsk
7778
Tamilsk
8465
Baskisk
6985
Hausa
7265
Nauru
7865
Tatar
8484
6678
Hebraisk
7387
Nepalesisk
7869
Telugu
8469
Bhutansk
6890
Hindi
7273
Norsk
7879
Thailandsk
8472
Bihari
6672
Ungarsk
7285
7982
Tibetansk
6679
Bretonsk
6682
Islandsk
7383
Oriya
Panjabi
8065
8473
Bulgarsk
6671
Indonesisk
7378
Pashto, pushto
8083
Burmesisk
7789
Interlingua
7365
Persisk
7065
Tigrinya
Tonga
Tyrkisk
Byelorussian
6669
Irsk
7165
Polsk
8076
Turkmensk
8475
Cambodiansk
7577
Italiensk
7384
Portugisisk
8084
Twi
8487
Catalansk
6765
Japansk
7465
Quechua
8185
Ukrainsk
8575
Kinesisk
9072
Javanesisk
7487
Rhaeto-Romansk
8277
Urdu
8582
Korsikansk
6779
Kannada
7578
Rumænsk
8279
Uzbekisk
8590
Kroatisk
7282
Kashmirisk
7583
Russisk
8285
Vietnamesisk
8673
Tjekkisk
6783
Kazakh
7575
Samoisk
8377
Volapuk
8679
Dansk
6865
Kirghisisk
7589
Sanskrit
8365
Valisisk
6789
Hollandsk
7876
Koreansk
7579
Skotsk Gælisk
7168
Wolof
8779
Engelsk
Esperanto
6978
Kurdisk
7585
Serbisk
8382
Xhosa
8872
6979
Laotisk
7679
Serbokroatisk
8372
Yiddish
7473
Estisk
6984
Latin
7665
Shona
8378
Yoruba
8979
Færøsk
7079
Lettisk
7686
Sindhi
8368
Zulusprog
9085
Bengalsk
;
Bangla
Area Code
Vælg
en
8373
8471
8479
8482
(Omradekoder)
omradekode
Omrade
20
indledende
følgende
Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
fra denne liste.
Kode
Omrade
Kode
AF
ET
Malaysia
MY
Saudi-Arabien
SA
AR
Etiopien
Fiji
FJ
Maldiverne
MV
SN
Australien
AU
Finland
FI
Mexico
MX
Senegal
Singapore
Østrig
Belgien
AT
FR
Monaco
MC
Slovakiske
BE
Frankrig
Tyskland
DE
Mongoliet
MN
Slovenien
SI
Bhutan
BT
Storbritannien
GB
Marokko
MA
ZA
Bolivia
BO
Grækenland
GR
Nepal
NP
Brasilien
BR
Grønland
GL
Nederlandene
NL
Sydafrika
Sydkorea
Spanien
Cambodia
KH
Heard- og McDonald-
HM
Hollandske Antiller
AN
Sri Lanka
LK
Canada
CA
HK
New Zealand
NZ
Sverige
SE
HU
Afghanistan
Argentina
øerne
Omrade
Kode
Omrade
Kode
SG
Republik
SK
KR
ES
Chile
CL
Hong Kong
Ungarn
Schweiz
CH
CN
Indien
IN
Nigeria
Norge
NG
Kina
NO
Taiwan
TW
Colombia
CO
Indonesien
ID
Oman
OM
Thailand
TH
Congo
CG
Israel
IL
Pakistan
PK
TR
Costa Rica
CR
Italien
IT
Panama
PA
Tyrkiet
Uganda
Kroatien
HR
Jamaica
JM
PY
Ukraine
UA
Tjekkiske Republik
CZ
JP
PH
USA
US
Denmark
DK
Japan
Kenya
Paraguay
Filippinerne
KE
Polen
PL
Uruguay
UY
Ecuador
EC
Kuwait
KW
Portugal
PT
Uzbekistan
UZ
Ægypten
EG
LY
Rumænien
RO
Vietnam
VN
El Salvador
SV
Libyen
Luxembourg
LU
Russiske Føderation
RU
Zimbabwe
ZW
UG
Fejlfinding
Mulig arsag
Symptom
Ingen
Der
strøm.
er
tændt for
strømmen,
men
?
Strømkablet
?
Der
er
er
Korrigering
ikke tilsluttet.
ikke indsat
en
?
disk.
?
Sørg for, at strømledningen er
ordentligt ind i stikkontakten.
Isæt
en
disk.
sat
(Kontroller, at
displayet lyser).
diskindikatoren i
DVD-
virker ikke.
afspilleren
Intet billede.
?
Tv'et
?
Vælg det
pa tv'et.
?
Sæt videokablet
?
Vælg den korrekte lydsignalsindstilling
for lydanlægget, sa du kan lytte til
lyden fra DVD-afspilleren.
The power of the equipment connected
with the audio cable is turned off.
?
Tænd for
Valgmulighederne for AUDIO er
indstillet pa den forkerte position.
?
er
ikke indstillet til at
modtage
DVD-signalet.
?
Videokablet
er
ikke korrekt
korrekte
video-signal
ordentligt
i.
tilsluttet.
Ingen lyd.
?
?
?
Det
udstyr, der er tilsluttet
lydkablet, er ikke indstillet
modtage DVD-signalet.
med
til at
udstyret,
lydkablet
som
er
koblet til.
Indstil
valgmuligheden AUDIO i den
position, og tænd sa igen for
afspilleren ved at trykke pa
korrekte
DVD
POWER.
?
DVD-afspilleren
begynder ikke
afspilning.
Der
er
indsat
en
uafspillelig
disk.
?
Isæt
en
disk, der kan afspilles.
(Kontroller disktype
?
Bedømmelsesniveauet
(afspilleren
er
er
indstillet til
indstillet
en
bedømmelse, og disken har
Fjernbetjeningen
fungerer ikke korrekt.
en
Fjernbetjeningen er ikke rettet
sensoren pa DVD-afspilleren.
?
Fjernbetjeningen
afspilleren.
for
langt
Ændr
?
Ret fjernbetjeningen
DVD-afspilleren.
?
Anvend
og
regionalkode).
rating-niveauet.
bestemt
?
er
?
anden).
mod
fra DVD-
mod
fjernbetjeningen
DVD-afspilleren.
sensoren
pa
nær
Specifikationer
Generelt
Krav til
strømforsyning:
Strømforbrug:
AC 200-240 V
,
50/60 Hz
8W
System
Dimensioner
(Cirka):
430x35x242mm(17x1,4x9,5tommer)
(BxHxD)udenfod
1.9
kg (4.2 pund)
Driftstemperatur:
5 °C til 35 °C
Vægt (Cirka):
Fugtighed
(41
Laser:
°F til 95
°F)
ved drift: 5 % til 90 %
laser, bølgelængde
Signalsystem:
PAL / NTSC
Frekvensrespons:
DVD (PCM 96 kHz):
DVD (PCM 48 kHz):
650
nm
8 Hz til 44 kHz
8 Hz til 22 kHz
Signal-til-støj-forhold:
Over 100 dB (kun ANALOG OUT-stik)
VIDEO UD:
1,0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk., RCA stik
Semiconductor
CD:8Hztil20kHz
Udgange
SCART
DIGITAL UD (COAXIAL):
0,5V(p-p),75Ω,RCAstikx1
x
Harmonisk
1 /
Dynamisk
(TIL TV)
Mere end 95 dB
KOMPONENT VIDEO OUT:
(Y)1.0 V (p-p), 75 Ω, negativ sync, RCA jack
(Pb)/(Pr)0.7 V (p-p),75 Ω, RCA jack x 2
forvrængning:
interval
x
1
AUDIO UD:
Under
0,02%
:
(DVD/CD).
Tilbehør:
Video-kabel
Batterier
(1),
Audio-kabel
(1), Fjernbetjening (1),
(2)
2,0Vrms(1kHz,0dB),600Ω,RCAstik(L,R)x1/
SCART (TIL TV)
Bem rk: Design og specifikationer kan ændres uden forudgaende varsel.
21
DV162E2Z_NA8SLL_NOR
DVD-SPILLER
HANDBOK
EIERS
MODELL
:
DVX162
Vennligst les hele denne handboken nøye før du tilkobler,
igangsetter eller foretar justeringer av dette produktet.
FORSIKTIG: Apparatet ma ikke utsettes for sprut eller
drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser
ma plasseres pa apparatet.
FORSIKTIG
ADVARSEL
MERK: FOR
MA
A UNNGA FARE FOR ELEKTRISK STØT
(ELLER BAKDEKSEL) FJERNES.
IKKE DEKSEL
DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM
BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS
PRODUKTET
Dette
MA
lynsymbolet
REPARERES.
inne i et likesidet trekant
advarsel for brukeren
inne i
spenning
om
produktet
nok til a kunne forarsake
Utropstegnet
inne i
en
advarsel for brukeren
at det finnes uisolert
som
kan
være
kraftig
personskader.
likesidet trekant
at det
er en
viktig
informasjon om bruk og vedlikehold (service)
produktet i lesestoffet som følger med.
om
De fleste elektriske
en
er
av
apparater anbefales plassert pa
dedikert kurs,
dvs.
en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til
apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak.
Kontroller spesifikasjonssiden i denne handboken for a
være
er en
strømledningen
om
sikker.
Ikke overbelast
vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse
vegguttak, forlengelsesledninger, slitte
ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle
farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk
støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet
eller skadde
fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller
forringelse, plugg den ut, unnga a bruke apparatet, og fa
ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en
autorisert serviceleverandør.
ADVARSEL: FOR
A UNNGA
BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET
UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
FORSIKTIG: Ikke blokker
Installer
noen
ventilasjonsapninger.
apparatet i overensstemmelse med produsentens
anvisninger.
Kabinettet har slisser og apninger for ventilasjon og for a
sikre palitelig drift av produktet og for a beskytte det mot
overopp-heting.
Apningene
ma
aldri blokkers ved at
seng,
produsentens anvisninger
er
For a kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet pa
strømledningen ut av veggkontakten. Under
installasjonen ma du pase at strømstøpselet er lett
tilgjengelig.
produktet plasseres pa
sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser
produktet pa et innesluttet sted, slik som i en bok-hylle eller
stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og
en
Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske
belastninger, som a bli vridd, bøyd, klemt i en dørapning,
eller kjørt eller trakket pa. Vær særlig oppmerksom pa
støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen
kommer ut av apparatet.
Kaste det
1. Nar
gamle apparatet
symbolet med en søppeldunk med
kryss pa er festet til et produkt, betyr det at
produktet dekkes av EU-direktivet
fulgt.
dette
2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske
produkter skal
gjenbruksstasjoner som er
statlige eller lokale myndigheter.
kastes i atskilte
satt ut
3.
FORSIKTIG SYNLIG OG USYNLIG
AVGIS DERSOM ENHETEN
LASERSTRALING
APNES
OG SPERRER
av
Riktig avfallshandtering av det gamle
apparatet bidrar til a forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og
folkehelsen.
OPPHEVES.
4. Hvis du vil ha
ADVARSEL:
Digitale Video Disc spilleren bruker en laserstrale.
produktet skal brukes pa riktig mate bør denne
brukerveiledningen leses, og ogsa beholdes for fremtidig
du kontakte lokale
For at dette
leverandøren
autorisert verksted
vedlikeholdes ma
du kontakte et
av
detaljert informasjon om
gamle apparater, kan
myndigheter,
av
Denne
bruk. Hvis enheten ma
avfallshandteringstjenesten
eller butikken der du
kjøpte produktet.
fremgangsmate for service.
farlig straling hvis kontroller
brukes, justeringer foretas eller produktet brukes pa annen
mate enn det som er spesifisert i denne veiledningen.
Dette produktet er konstruert og
produsert for a overholde kravene til
radiointerferens som spesifisert i EU-
For a
direktivene 89/336/EU, 93/68/EU og
73/23/EU.
--
se
Brukeren kan utsettes for
unnga straling
laserstraler
STRALEN.
2
mer
avfallshandtering
nar den
ma
er
du ikke ta
apnet.
av
lokket. Det
er
IKKE SE RETT INN I
synlige
Innhold
Innledning...................4-7
Drift.....................14-19
Symboldisplayet.....................4
Symboler som benyttes i denne handboken .4
Merknaderomplater....................4
Behandlingavplater..................4
Oppbevaringavplater.................4
Rengjøreplater......................4
Uliketyperspillbareplater...............5
Generellefunksjoner...................14
Andreegenskaper.....................15
.16
Spille av en Audio-CD eller MP3/WMA-fil
Programmertavspilling.................16
.16
Repetereprogrammertespor
Slette et spor fra "Program"-listen
.16
SletteheleProgram-listen.............16
Sonekode.............................5
ViseenJPEG-fil.......................17
Frontpanelet..........................6
Fjernkontroll..........................7
Fjernkontrollbetjening..................7
.7
Isetting av batteri i fjernkontrollen
.
Installeringogsetup.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.8-13
.
.
SlideShow(Lysbildevisning)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
LANGUAGE........................11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.17
.
Stillbilde...........................17
FlyttetilenannenFil.................17
Zoom.............................17
Roterebildet.......................17
SpilleavenDivXMovie-fil...............18
.19
Kontrollere andre TV-apparater med fjer
VedlikeholdogService.................19
.
Innstillingavspilleren...................8
DVD--spillertilkoblinger..................8
Video- og lydtilkoblinger til fjernsynet ditt
.8
.9
til
Lydtilkoblinger
ekstrautstyr
.10
Vise plateinformasjon pa skjermen
Førsteinnstillinger....................10
Vanligdrift.........................10
.
.
.
Henvisninger...............20-21
Sprakkoder...........................20
AreaCode(Landskoder).................20
Problemløsing.........................21
Spesifikasjoner........................21
?MenuLanguage...................11
?DiscAudio/Subtitle/Menu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.11
DISPLAY..........................11
?TVAspect........................11
?DisplayMode.....................11
?ProgressiveScan..................11
?TVOutputSelect...................11
AUDIO............................12
?DolbyDigital/DTS/MPEG
Sample Freq. (Avsøkingsfrekvens)
DynamicRangeControl(DRC).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?
?
.
.
.12
.12
.12
?Vocal...........................12
LOCK(Barnesikring).................12
?Rating(Klassifisering)...............12
?Password........................12
?AreaCode.......................13
OTHERS..........................13
?PBC............................13
?AutoPlay........................13
B.L.E. (Black Level Expansion)
?
"Svartnivaets
utbredelse"
...........13
?DivX(R)VOD.....................13
3
Innledning
For a sikre
korrekt drift
en
av
dette
les denne handboken
vennligst
den for fremtidig
av
vare
pa
Merknader
om
plater
referanse.
Denne handboken
vedlikehold
produktet,
nøye og ta
gir informasjon
DVD-spilleren din.
service, bør du kontakte
drift og
Skulle den
om
trenge
et autorisert servicesenter.
Behandling av plater
Ikke ta pa platens avspillingsside. Hold platen i kanten
slik at det ikke blir merker etter fingrene pa overflaten.
Lim aldri papir eller tape pa platen.
Symboldisplayet
"
"
kan
apparatet
pa TV-displayet nar
at funksjonen som
handboken ikke er tilgjengelig den
muligens
er
i
vises
drift, og indikerer
omtales i denne
aktuelle DVD-videoen.
Symboler
som
benyttes
i denne
handboken
Merk:
Spesielle
Tip:
Tips
merknader og
og rad
som
gjør
driftsegenskaper.
ALL
4
Alle
bare
plater
Rengjøre plater
Fingeravtrykk og støv pa platen kan gi darlig
billedkvalitet og lydforvrengninger. Tørk av platen med
en ren klut før avspilling. Tørk fra midten og utover.
oppgaven lettere.
Et avsnitt hvis tittel inneholder et
symbolene angar
symbolet.
Oppbevaring av plater
Oppbevar platen i esken etter a ha spilt den. Beskytt
den fra direkte sollys eller andre varmekilder, og la
den aldri ligge i en bil som star parkert i solen.
platen
som er
av
som
de
følgende
tilsvarer dette
listet opp nedenfor
Bruk ikke sterke oppløsningsmidler som alkohol,
bensin, tynner, rensemidler eller antistatisk spray
er
DVD
DVD og avsluttet DVD±R/RW
VCD
Video CD-er
ACD
Lyd-CD-er
MP3
MP3-filer
WMA
WMA-filer
DivX
DivX-filer
beregnet pa vinylplater.
som
Ulike
Sonekode
typer spillbare plater
Denne enheten
en sonekode pa baksiden.
spille av DVD-plater merket
som pa baksiden av enheten
patrykt
er
Denne enheten kan kun
DVD
med
(8cm/12cmplate)
samme
sonekode
eller "ALL".
Video CD
(VCD/SVCD)
(8cm/12cmplate)
Merknader
Lyd-CD
(8cm/12cmplate)
?
om
De fleste DVD-plater
pa omslaget, med et
nummeret ma
hvis ikke kan
I
tillegg spiller
CD-R/RW
inneholder
JPEG-filer.
og/eller
opptakene er blitt gjort, eller
hvordan CD-R/RW (eller DVD±R/RW) platene er, er
det noen CD-R/RW (eller DVD±R/RW) plater som
ikke kan spilles pa denne enheten.
?
Benytt ikke CD-er som ikke er runde (f.eks.
hjerteformet eller attekantet), da disse kan forarsake
funksjonsfeil.
?
Denne
holder
krever at plater og opptak
viss teknisk standard for a kunne gi en
DVD-spilleren
en
optimal avspilingskvalitet. Forhandsinnspilte
far automatisk disse standardene. Det
ma
ha
oppna
er
DVD-er
mange
typer innspillingsbare plateformat (inkludert
CD-R
inneholder MP3 eller WMA filer) og
spesiell beskaffenhet (se over) for a
kompatibel avspilling.
som
en
en
Kunder bør
være
oppmerksom pa
at
en
ma
disse
ha
tillatelse til a nedlaste MP3 / WMA filer og
musikk fra Internet. Vart firma har ikke rett til a
gi
merke
en
som er
numre.
lett
synlig
Dette
tilsvare din
platen
ikke
DVD-spillers sonekode,
spilles.
Hvis du forsøker a
denne tillatelse. Den ma
innehaveren.
fas fra
copyright-
spille
en
DVD med
en annen
sonekode, vil beskjeden "Check Regional Code"
pa TV-skjermen.
Merknader
Alt etter hvordan
ulike
?
vises
Merknader:
?
har
eller flere
denne enheten
som
ogsa av, DVD±R/RW og
lydtitler, DivX, MP3, WMA,
sonekoder
Det
er
om
Copyrights:
forbudt ved lov a
kringkaste
materiale
via
kopiere, kringkaste, vise,
kabel, spille offentlig eller leie
ut
uten tillatelse.
underlagt copyright,
produktet inneholder
kopieringsbeskyttelsesfunksjonen som er utviklet av
Macrovision. Kopieringsbeskyttelsessignaler er spilt
inn pa noen av platene. Nar disse platene spilles vil
billedstøy vises. Dette produktet inneholder
beskyttelsesteknologi for copyright som er beskyttet
som er
Dette
av
metodekrav fra visse U.S.
patenter og andre
opphavsrettigheter som eies av Macrovision
Corporation, og andre rettighetsinnehavere.
Macrovision Corporation ma uttrykkelig tillate bruk av
denne copyrights- beskyttelsesteknologien, og den er
bare beregnet pa hjemmebruk, samt andre
begrensete visninger, sa sant Macrovision Corporation
ikke har autorisert annen benyttelse. Demontering og
tekniske endringer er forbudt.
FORBRUKERNE
MA
LEGGE MERKE TIL ATT IKKE
ALLE HØY DEFINISJON TV APPARATER VISER
IKKE FULLT KOMPATIBILITET MED DETTE
PRODUKT OG KAN BLAND ANNET ØDELEGGE
BILDET. I FALL DU OPPLEVER 525 ELLER 625
BILDEPROBLEMER MED PROGRESSIVE
SKANNINGEN, ANBEFALLER VI AT DU
FORANDRER TILKOPLINGEN TIL "STANDARD
DEFINITION" UTGANG. OM DU HAR
OM
VARE
SPØRGSMAL
TV-APPARATERS KOMPATIBILITET MED
525P OG 652P DVD
SPILLERE, VENNLIGST
KONTAKT SERVICETJENESTEN.
5
Frontpanelet
a
bcde
fgh
a
g
POWER
Slar enheten
b
PA
og AV.
d
x (STOP)
Stopper avspillingen.
i Fjernsensor
SKIP
(.)
tilbake til det aktuelle
SKIP
Ga
(>)
til neste
kapittel
Plateskuff
Putt
6
CLOSE)
plateskuffen.
Viser enhetens aktuelle status.
kapittelets (eller
sporets) begynnelse eller hopper over til
foregaende kapittel eller spor.
f
/
og lukker
h Displayvindu
Gar
e
(OPEN
(PLAY)
avspilling.
N
Starter
c
Z
Apner
platen
inn her.
i
eller spor.
Pek
fjernkontrollen
hit.
Fjernkontroll
SCAN(m/M)
Søk bak- eller framlengs.
POWER
Slar
DVD-spilleren
AV og
OPEN/CLOSE
Apner
og lukker
0-9
Velger
PA.
SKIP(./>)
Ga til neste kapittel
(Z)
tilbake til det aktuelle
kapittelets
(eller sporets) begynnelse eller
hopper over til foregaende kapittel
plateskuffen.
nummerknapper
nummererte elementer fra
eller spor. Gar
eller spor.
en
meny.
PAUSE/STEP(X)
Stopper avspillingen midlertidig/
trykk pa knappen gjentatte ganger
for et-og-et bilde avspilling.
CLEAR
Fjerner spornummer pa
programlisten eller en markering
pa MARKER SEARCH menyen.
N
(PLAY)
avspillingen.
Starter
TV
Kontrollknapper
POWER: Slar TV:n pa eller av.
AV: Velger TV kilden.
PR/CH +/--: Velger TV kanalen.
STOP
(x)
Stopper avspillingen.
VOL +/--: Justerer TV volumen.
AUDIO
Velger
et
lydsprak
eller
en
lydkanal.
SUBTITLE
Velger tekstsprak.
ANGLE
Velger DVD kameravinkel,
tilgjengelig.
hvis
SETUP
Gir
DVD MENU
Gir
til
tilgang
en
meny
pa
en
DVD-plate.
tittelmenyen
hvis denne
tilgjengelig.
under
avspilling.
PROGRAM
Apner programredigeringsmodus.
ZOOM
DISPLAY
til
punkt
Viser MARKER SEARCH meny.
(venstre/høyre/opp/ned)
Velger et element fra menyen.
tilgang
fjerner setupmeny.
SEARCH
er
b/B/v/V
Gir
eller
Markerer et
TITLE
Viser
tilgang
MARKER
Forstørrer videobildet.
skjermdisplay.
REPEAT
RETURN
Gjenta kapittel,
(O)
Viser video CD med PBC.
spor tittel, alt.
A-B
Repeterer
AogB.
sekvens mellom
en
punkt
RANDOM
Spiller
Fjernkontrollbetjening
La fjernkontrollen peke mot fjernsensoren
knappene.
Isetting
og
AAA AAA
Forsiktighet:
Bland ikke gamle og nye batterier, heller ikke
forskjellige typer batterier som f.eks. standard-
tilfeldig rekkefølge.
Batteri i
Fjernkontrollen
pa baksiden
sett inn to
3
#
fjernkontrollen
og
(str. AAA).
av
Ta
trykk pa
spor i
av
batteridekselet
av
batterier
eller
alkaline batterier.
7
Installering og setup
Innstilling
Video- og
spilleren
av
Bilde og lyd fra et TV, videospiller eller som star I
nærheten kan fordreies under avspilling. Skulle dette
skje, sett spilleren lenger bort fra fjernsynet,
videospilleren eller radioen, eller skru av enheten
a ha tatt ut platen.
etter
DVD--spillertilkoblinger
Du kan tilkoble
Baksiden
flere
SCART INPUT
COMPONENT VIDEO /
PROGRESSIVE SCAN INPUT
Pr
Pb
Y
fjernsynet
SCART-tilkopling Tilkobl TIL TV SCART
kontakten pa DVD-spilleren til den tilsvarende
SCART-kontakten pa fjernsynet med SCARTkabelen (T).
--
-
Kople VIDEO OUT-kontakten pa
opptakeren til videokontakten pa TV-apparatet
hjelp av en videokabel (V).
Audio
--
--
Tilkobl den venstre og den høyre AUDIO
DVD-spilleren til den venstre
AUDIO INPUT
R
VIDEO
INPUT
OUT kontakt til
"phono
pa lydanlegget
sitt.
in" kontakten
(platedekket)
L
Video
--
Kople
COMPONENT VIDEO
OUT/PROGRESSIVE SCAN kontaktene
AV
til de motsvarende
TV med
hjelp
Baksiden
pa DVD-spilleren
Forsiktig:
sette alternativet TV
Output
Select i
oppsettmenyen til a bruke COMPONENT VIDEO
OUT/PROGRESSIVE SCAN-kontakten eller RGB-
signalet
8
i SCART-kontakten
(referer
til side
av en
Progressive
T
11).
pa DVD
inngangskontakter pa
Pr kabel (C).
spilleren
Y Pb
Scan
?
Om du bruker
?
Progressive til ON "Pa" pa
innstillingsmenyen og se s. 11 for
progressivsignal.
?
Du ma
ved
OUT kontaktene til
Component
C
ditt
og den høyre IN lydkontakten pa fjernsynet (A)
med lydkablene. Kobl ikke DVD-spillerens AUDIO
TV-en
pa
til
Pass pa at DVD-spilleren er direkte tilkoblet til
fjernsynet og ikke til en videospiller, da bildet ellers kan
fordreies pa grunn av kopieringsbeskyttelsessystemet.
Video
mater, alt etter hvilken
annet
du
har.
type fjernsyn og
utstyr
Vennligst les de
respektive veiledningene til fjernsynet, stereoopplegget
eller annet utstyr for informasjon om tilkoblingen.
spilleren pa
lydtilkoblinger
høy definisjon eller "digitalready" TV-apparat kan du forgripe deg pa
DVD spillerens progressive skanningens
uteffekt for a se den høyeste mulige video
oppløsningen.
Innstill
a ta imot
Progressiv skanningen fungerer ikke
analog video tilkoplinger (gul VIDEO
kontakt).
med
OUT
Lydtilkoblinger
Kobl
DVD-spilleren
til
til
ekstrautstyr
ekstrautstyret
for
lydutgang.
Forsterker utstyrt med 2-kanals analog stereo
Dolby Pro Logic ll / Pro Logic: Kobl den
eller
venstre og den høyre AUDIO OUT kontakten pa DVDspiller til venstre og høyre AUDIO IN-kontaktene pa
forsterkeren, mottakeren eller stereoanlegget med
Baksiden
lydkablene.(A).
pa DVD-spiller
Forsterker utstyr med 2-kanals digital stereo
eller lyd / video mottaker utstyrt med en
(PCM)
flerkanals dekoder
(Dolby DigitalTM, MPEG 2, eller
DVD-spillerens DIGITAL AUDIO
OUT-kontakter (COAXIAL X) til motsvarende
innkontakt pa forsterkeren. Bruk en digital
(COAXIAL X) lydkabel.
DTS): Kople
en av
Digital flerkanalslyd
En digital flerkanalstilkobling gir den beste
lydkvaliteten. Til dette trenger du en flerkanals lyd
X
A
video- mottaker
som
kan bære
en
eller flere
/
av
lydformatene til DVD-spilleren, som f.eks. MPEG 2,
Dolby Digital ondts. Sjekk mottakerhandboken din og
logoene pa forsiden av mottakeren.
Merknader:
COAXIAL
DIGITAL INPUT
Forsterker
?
AUDIO INPUT
Hvis
lydformatet pa den digitale utgangen ikke
kapasiteten til mottakeren din vil denne
en
lage
høy, forvrengt lyd, eller ingen lyd i det hele
tilsvarer
(mottaker)
tatt.
?
Sekskanals
tilkobling
Produsert under lisens fra
Dolby
Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", og
det dobbelte -D symbolet er varemerket
til Dolby Laboratories.
digital surroundlyd via en digital
oppnas hvis mottakeren din
en digital flerkanalsdekoder.
kan bare
utstyrt med
er
DTS og DTS Digital Out er varemerker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
9
Vise
Første
plateinformasjon pa
skjermen
Du kan vise
forskjellig informasjon
om
Trykk DISPLAY for a vise
avspillingsinformasjon.
Elementene
som
eller
platetype
setupmenyen kan du foreta flere
justeringer av elementer, so f.eks. bilde og lyd.
kan ogsa stille inn et sprak for tekstingen og
setupmenyen. Se detaljer for hvert element pa
setupmenyen pa side 11 til 13.
platen pa
skjermen.
1.
innstillinger
Ved a bruke
diverse
Du
For a vise
vises vil variere
avhengig
av
Trykk pa
display og ga ut av menyen:
SETUP for a vise menyen. Ved a
gang til vil du
avspillingsstatus.
1/3
1/12
For a ga
Trykk pa
B
For a ga
Trykk pa
b
ga
tilbake til det første
trykke en
skjermbildet.
til neste niva:
pa fjernkontrollen.
tilbake til
foregaende
pa fjernkontrollen.
niva:
0:20:09
Vanlig
drift
SETUP.
1.
Trykk pa
2.
Bruk v / V for a
Setupmenyen
vises.
1 ENG
ABC
1/1
3D SUR.
2.
Dukanvelgeetelementvedatrykkepav/Vog
velge innstillingen ved a trykke pa
endre eller
b/B.
Title
(Track)
Gjeldende
tittel
(eller spor)
(eller spor)
Gjeldende kapittelnummer/totalt
-
nummer/totalt antall titler
Chapter
kapitler
Time Medgatt spilletid
Audio Valgt lydsprak eller kanal
Subtitle Valgt teksting
Angle Valgt kameravinkel/totalt antall
-
antall
velge det ønskete valget og sa pa
ga til neste niva. Skjermen viser den
aktuelle innstillingen for det valgte elementet, samt
alternative innstillinger.
B for a
-
-
-
3.
kameravinkler
Sound
-
4.
Valgt lydmodus
Bruk v / V for a
velge
den
ga
valg,
og
trykk
trykker pa noen knapp
skjermmenyen.
i
noen
sekunder,
5.
Trykk pa
innstillingen du ønsker
valget ditt.
SETUP eller PLAY for a
setupmenyen.
sa
niva.
programmeringsskritt.
Hvis du ikke
10
velge
tredje
ditt neste
til
B for a
og trykk sa pa ENTER for a bekrefte
Noen elementer kan trenge flere
Merk:
forsvinner
Bruk v / V for a
pa
-
ga
ut
av
Scan
Progressive
LANGUAGE
Progressive
Scan Video skaffer bilder
kvalitet med mindre
flimring.
av
høyest
Hvis du bruker
Video kontaktene for
tilkopling til TV eller
kompatibel med progressiv
skanningens signal, innstill Progressive Scan til On
Component
monitor
som er
"Pa".
A sla pa progressiv skanningen:
Menu
Velg
Language
for
sprak
et
setupmenyen og skjermdisplayet.
Kople komponent ut kontakten pa DVD spilleren til
inngangskontakten pa monitor/TV-apparat og innstill
ditt TV-apparat/monitor til Component Input.
1.
Velg "Progressive
trykk siden pa B.
2.
Velg
Disc Audio / Subtitle / Menu
Velg spraket du foretrekker
teksting og platemenyen.
Original
inn pa.
Other
--
Viser til
--
For a
for
lydsporet (lydplate),
originalspraket platen
velge
et annet
ble
spilt
sprak trykker du pa
angi det
talltastene og deretter ENTER for a
motsvarende firesifrede tallet ifølge
sprakkodelisten pa side 20. Hvis
sprakkode, trykk CLEAR (Slett).
"On" med
Scan"
hjelp
angitt
feil
DISPLAY
v / V
og
knappene.
3. Ved
trykk pa ENTER innstilles spilleren
Progressiv skanningsmodus.
Instalerigoup
til
Forsiktighet:
Etter at du har matet inn
innstillingen
for
progressiv
pa et TVapparat eller monitor kompatibel med progressiv
skanning. Hvis du har innstilt Progressiv skanningen
til ON pa grunn av mistak, ma du nullstille apparatet.
Først, ta bort platen som er lastet i DVD spilleren.
Siden, trykk pa STOP pa fjernkontrollen ( x ) en gang
til og hold nede i fem sekunder før du frigjør.
Videoutgangen gjenopprettes til standard innstilling og
bildet vises igjen pa konvensjonell analog TV eller
skanningens utgang,
du har
av
pa Display-menyen
kan du
se
bilder bare
monitor.
TV
Output
Still inn
Select
spillerens TV Output Select-alternativ
TV-tilkoplingstypen.
i
henhold til
YPbPr
TV
Aspect
4:3
--
16:9
Display
nar
Velg
--
en
nar
Velg
4:3 TV standard
en
16:9 TV
er
Nar
TV-apparatet
er
tilkoplet
med
SCAN-kontaktene
tilkoblet.
RGB
--
Nar
kontakten
pa DVD-spilleren.
TV-apparatet
(RGB-signal).
er
tilkoplet
med SCART-
Mode
Letterbox
--
--
bare nar TV-
Viser et bredt bilde med
og nedre del
Panscan
hele
er
tilkoblet.
Displaymodus innstillinger fungerer
aspektmodus er innstilt pa "4:3".
øvre
--
COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE
av
striper pa
skjermen.
Viser automatisk det brede bildet
skjermen
og kutter
av
deler
som
pa
ikke passer
inn.
11
AUDIO
LOCK
(Barnesikring)
Hver DVD-plate har flere lydutgangsmulighet. Still
spillerens lydvalgmuligheter i samsvar med den typen
lydsystem du benytter.
Rating (Klassifisering)
Hindrer
Dolby Digital
/ DTS / MPEG
basert
Velg "Bitstream"
DVD-spillerens DIGITAL OUT
Bitstream
--
forsterker eller annet
hvis du koblet
kontakt til
utstyr med
en
1.
avspilling av DVD-plater med klassifisering
pa innholdet. Ikke alle plater har klassifisering.
Velg "Rating" pa LOCK-menyen
Dolby Digital,
trykk pa
B.
2. For a fa
tilgang til alternativene for LOCKfunksjonen (foreldrekontroll), ma du angi passordet
DTS eller MPEG dekoder.
du har
PCM
og
en
(for Dolby Digital / MPEG) Velg denne
ved tilkobling til en tokanals digital stereoforsterker.
DVD-er kodet i Dolby Digital eller MPEG vil
automatisk "nedmikse" til tokanals PCM-lyd.
(for DTS): Hvis du velger "Off", vil ikke DTS
signalet gjennom DIGITAL OUT kontakten komme
opprettet. Dersom du ikke har opprettet
passord enda,
--
blir du bedt
om
a
gjøre
et
det.
Angi et passord og trykk ENTER. Gjenta passordet
og trykk ENTER for a bekrefte. Hvis du oppdager
at du har gjort en feil før du trykker ENTER, trykk
CLEAR (Slett).
Off
3.
ut.
Velg
et tall mellom 1 og 8 med v / V
knappene.
1-8: Nummer 1 har mest
Rating (Klassifisering)
begrensninger og nummer
Sample Freq. (Avsøkingsfrekvens)
Hvis mottakeren eller forsterkeren din IKKE kan
behandle 96 kHz
gjort
dette
valget,
signaler, velg
48 kHz. Nar
Unlock: Hvis du
du har
ikke
signaler
til 48 kHz slik at
4.
systemet ditt kan dekode dem.
Trykk pa ENTER for a bekrefte
klassifiseringsvalget, trykk sa pa
av
Hvis mottakeren eller forsterkeren din kan behandle
96 kHz
signaler, velg
96 kHz.
Control
for a bekrefte dens
(DRC)
Med DVD-formatet kan du høre
er
barnesikringen
SETUP for a
ga
Du kan
angi
1.
Velg
trykk
alternativet Password i LOCK
Følg
trinn 2
2.
passord.
(las)-menyen
være
som
angitt
ovenfor
(Rating).
bekreft.
3.
SETUP for
Trykk
ga
ut
av
Hvis du har
glemt passordet
Hvis du har
glemt passordet,
prosedyre.
menyen.
ditt
kan du slette det.
Følg
da nedenstaende
Vocal
pa
On bare nar det
Karaokekanalene
12
pa platen
spilles
en
flerkanals DVD.
blandes til normal
stereolyd.
og
B.
passordet, trykk ENTER nar
alternativet "Change" (endre) er markert. Angi det
gamle passordet, det nye passordet og deretter
en
nøyaktig gjengivelse av
digital lydteknologi. Det kan hende at du ønsker
a komprimere det dynamiske omradet av lydutgangen
(forskjellen mellom de høyeste og de laveste lydene).
Dette vil la deg høre en film med lavere lydgjengivelse
uten at den blir mindre tydelig. Still DRC pa On for a
oppna denne effekten.
eller endre et
For a endre
realistisk og
et programs lydspor Takket
Still inn
ut
menyen.
Password
Sjekk forsterkerens veiledninger
kapasitet.
Dynamic Range
"unlock"
aktiv, og plates vil spilles i sin helhet.
vil denne enheten automatisk
konvertere alle 96 kHz
velger
8 de færreste.
1.
Trykk
2.
Angi
SETUP for
apne oppsettsmenyen.
den sekssifrede koden "210499" og
er na slettet.
ENTER. Passordet
trykk
Area Code
B.L.E.
(Black
Angi koden for omradet som er benyttet for
klassifiseringen av DVD-platen, basert pa listen pa
Innstill din
"Area Code"
Velg
2.
Følg trinn
(Rating).
2
som
pa
LOCK menyen og
beskrevet
pa forrige
Expansion) "Svartnivaets
Brukes for a
side 20.
1.
Level
utbredelse"
trykk pa
B.
velge svartnivaet av bilder som avspilles.
preferens og monitorens ferdighet.
On: Utvidet
gra
Off: Standard
side
skala.
gra
(0
skala.
IRE
avklippet)
(7.5
IRE
avklippet)
Merk:
først tall/bokstav med v / V
3.
Velg
4.
Trykk pa B og velg det
av v / V-knappene.
andre
B.L.E.
knappene.
funksjonen
DivX(R)
tegnet ved hjelp
er
aktiv bare med et NTSC
system.
VOD
Vi
gir deg registreringskoden for DivX VOD (Video
Demand) som lar deg leie og kjøpe videoer ved
bruk av DivX VOD-tjenesten. For ytterligere
informasjon, ga til www.divx.com/vod.
On
5.
ENTER for a bekrefte
Trykk pa
valg
av
landskode.
1.
OTHERS
Velg
alternativet
"DivX(R)
VOD" og
trykk
deretter
B.
2.
Instalerigoup
Trykk pa ENTER mens "Select" er valgt, og
registreringskoden vises.
Bruk registreringskoden for a kjøpe eller leie
videoene fra DivX VOD-tjenesten pa
www.divx.com/vod. Følg instruksjonene og last
ned videoen pa en plate for avspilling pa denne
enheten.
3.
Trykk
ENTER for a avslutte.
Merk:
PBC
Still
Videoene
On eller Off.
avspillingskontroll (PBC) pa
On: Video CD-er med PBC
spilles
i
som
lastes ned kan kun
spilles
av
pa
denne
enheten.
samsvar
med
PBC-en.
Off: Video CD-er med PBC
mate
Auto
som
lyd
spilles pa
samme
CD-er.
Play
Du kan stille inn
DVD-spilleren
slik at
DVD-platen
start
automatisk Hver gang en DVD-platen settes inn.
Hvis Auto Play modusen stilles pa On, vil denne DVD-
spilleren søke etter den tittelen som har den lengste
avspillingstiden, a spille denne tittelen automatisk.
Merk:
Det
er
mulig
at Auto
Play-funksjonen
ikke
fungerer
med
Enkelte DVD-er.
13
Drift
Generelle
funksjoner
Virkemate
Knapper
Z
(OPEN
X
(PAUSE)
/
CLOSE)
Apner
Trykk
Plater
og lukker
X under
avspilling
Trykk gjentatte
SKIP
(.
/
>)
/
M)
pa
X for a
avspillingen midlertidig.
spille
av
bilde for bilde.
kort to ganger
pa SKIP . (hopp over)
forrige kapitlet/sporet.
tilbake til det
(m
ganger
for a stanse
Trykk pa SKIP (hopp over) (. eller >) under
avspilling for a ga til det neste kapitlet/sporet eller
tilbake til begynnelsen pa gjeldende kapittel/spor.
Trykk
SCAN
plateskuffen.
Trykk SCAN (skann) (m eller M) flere
avspilling for a velge ønsket hastighet.
DVD, DivX-plate: 4 trinn
Video
CD, MP3, Audio CD:
Trykk pa
for a
for a
ga
ga
ganger under
3 trinn
SCAN M
satt til pause for a
gjentatte ganger mens avspilling er
spille av i sakte kino (4 trinn forover).
REPEAT
Trykk REPEAT (gjenta) gjentatte ganger under avspilling
for a velge ønsket repetisjonsmodus.
DVD-videoplater: Kapittel/Tittel/Av
Video CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA-plater: Spor/Alle/Av
A-B
Hvert trykk pa A-B under avspilling velger punkt A og
punkt B, og gjentar en sekvens fra punkt A (startpunkt)
punkt B (sluttpunkt).
ZOOM
til
avspilling eller i pausemodus for a
(3 trinn).
Du kan flytte deg gjennom det zoomede bildet ved a
bruke knappene bBvV. Trykk CLEAR for a avslutte.
Trykk
ZOOM under
forstørre videobildet
RANDOM
Trykk
RANDOM
(tilfeldig)
under
avspilling
eller i
stopp-
modus.
TITLE
Hvis gjeldende DVD-tittel har en meny, vises tittelmenyen
pa skjermen. Hvis ikke, kan det være at platemenyen
vises.
DVD MENU
(ANGLE)
Platemenyen
Under
vises
avspilling
pa skjermen.
av en
DVD-plate
som
inneholder flere
kameravinkler, trykker du ANGLE (kameravinkel) gjentatte
ganger for a
14
velge
ønsket vinkel.
(SUBTITLE)
Trykk SUBTITLE (teksting) gjentatte ganger
avspilling for a velge ønsket tekstsprak.
(AUDIO)
Trykk AUDIO gjentatte
pa et annet sprak eller
ganger under
en annen
under
avspilling
lydkanal.
for a høre
Merknader
?
"PBC"
(se
?
generelle funksjoner:
om
Markersøk
Pa video-CD-er med PBC, ma du stille inn PBC pa
Off pa setupmenyen for a bruke repeat-funskjonen
side
pa
13).
Hvis du
trykker pa SKIP (>) en gang under
Repeat Chapter (Track) avspilling, vil gjentakelsen
annulleres.
?
Det
er
noen
?
mulig
at
Zoom-funksjonen
Spiller du av
spilt inn med
en
DVD-plate
ulike
scenene som er
inneholder
pa
at det
scener
mulig
under
Annullere eller endre
1.
2.
er
bare
3.
tilgjengelig
opptil
merking
for
ENTER og avspillingen vil starte fra
merket, eller trykk pa CLEAR og
Trykk pa
Du kan
spille
produsere
høyttalere
3d surround effekt
som
simulerer
for
høyttalere. (Isteden
vanligvis kreves for a kunne lytte pa
et hjemmekinosystem).
som
flerkanals audio fra
DISPLAY under
1.
Trykk pa
2.
Bruk v eller V for a
vil bli slettet fra listen.
hvilken
som
helst
ved a taste
merking
pa
marker-
Bruk b eller B for a
"Normal" for a
velge
Denne
spilleren lagrer den siste scenen fra den siste
blir spilt. Scene blir liggende i minnet selv
om du tar ut platen eller slar av spilleren. Hvis du
setter inn en plate som har scenen i minnet, vil den
automatisk bli kalt opp igjen.
platen
som
Merk:
avspilling.
Denne
velge lydfunksjon.
Lydfunksjonen belyses.
Velg
scene
Siste-scene minne
flerkanals audio fra to stereo
3.
Markersøk-
søkmenyen.
3D Surround
fem+
av en scene
Trykkpab/Bmedengangforavelgeenmarker
markingsnummeret
4.
egenskaper
Brukes for a
programmerte
avspilling.
pa skjermen.
inn det tilsvarende nummeret
Andre
ni
"marker" ma
SEARCH under
Trykk pa
du har
A-B-gjentakelsesfunksjonen
gjeldende spor.
fra
du vil endre eller annullere.
som
a skifte
en
MARKER
kameravinkel.
?
avspillingen
For a sette inn
du trykker pa
pa det punktet i platen du ønsker a markere.
Marker-symbolet vises kort pa TV-skjermen. Du kan
gjenta prosessen for opp til ni merkinger.
punkter.
menyen vises
med ulike vinkler. Dette
er
marker
en
Du kan starte
vil
pa TV-skjermen
innspilt
indikasjon pa
som
kameravinkler,
vinkelindikatoren blinke
en
ikke kan brukes
DVD-er.
Sette inn
spilleren
vil ikke
hvis du skrur den
plate
platen.
"3D SUR.".
avstenge 3D Surround effekten.
lagre
av
i minnet
før du
en scene
begynner
a
fra
en
spille
Skjermsparer
Skjermsparer kommer frem nar du lar DVD-spilleren
stoppmodus i ca. fem minutter.
Nar skjermspareren har statt pa i fem minutter, vil
DVD-spilleren slas av automatisk.
sta i
1.
2.
Trykk pa AUDIO
menyskjermen.
under
avspilling.
For a komme tilbake til normal
AUDIO
gjentatte
menyskjermen.
"3D SUR." vises i
avspilling, trykk pa
ganger til "3D SUR." forsvinner fra
av
Du ma
system
velge
den aktuelle
systemmodusen
for ditt TV-
system. Hvis ingen plate vises i displayvinduet, holder
Tidspunkt søking
For a
Valg
begynne avspilling
ved
en
bestemt
tidspunkt pa
du PAUSE/STEP
inn i
a
NTSC eller
trykket
velge TV-system (PAL,
mer enn
5 sekunder for
Auto)
platen:
1.
2.
Trykk pa
DISPLAY under
Trykk pa
v / V for a
avspilling.
velge
klokkens ikon og da
vises "-:--:--".
3.
Mate inn den ønskede startetiden etter
følgende
format:
timer, minutter og sekunder fra venstre til
høyre. Om du mater inn feilaktige siffrer, trykk pa
CLEAR
(SLETTE) for a
Etterpa mate
innmatet.
4.
Trykk pa
begynner
ENTER for a
ved det
slette siffrene du har
inn de
riktige
siffrene.
bekrefte
valget. Avspillingen
valgte tidspunktet.
15
Spille
av en
Audio-CD eller
Programmert avspilling
MP3/WMA-fil
Denne enheten kan
medier
som
Denne
spille av Audio CD-plater eller
innspilte MP3/WMA-filer.
inneholder
programfunksjonen lar deg lagre dine
favorittspor fra en hvilken som helst plate i spillerens
minne. Et program inneholder 30 spor.
1.
Sett inn
en
Audio-CD eller et medium med
MP3/ WMA/ Audio-CD
MP3/WMA-filer.
Nar
vises.
du
legger inn en Audio-CD-plate eller medier som
innspilte MP3/WMA-filer, vises en meny pa
TV-skjermen. Trykk pa v / V for a velge spor/fil, og
trykk deretter PLAY eller ENTER for a starte
avspillingen. Du kan bruke ulike avspillingsfunksjoner.
inneholder
Referer til sidene 14-15.
2.
I
Menyen
stoppmodus trykker
du
innspilte
AUDIO CD eller MUSIC
PROGRAM, og merket
vises.
E
Merk:
Trykk en gang til pa PROGRAM for a avslutte
programredigeringsmodus. Deretter forsvinner
merket
E
.
3.
Velg et spor i "List", og trykk ENTER for a legge
det valgte sporet i "Program"-listen. Gjenta for a
legge flere spor i listen.
4.
Velg
det
sporet du vil begynne a spille i "Program"-
listen.
5.
Nar
?
du
spiller av en fil som inneholder informasjon
sportitler, kan du se informasjonen ved a
trykke
[ Song, Artist, Album, Comment,
Genre
]
6.
Tips:
for a
ga
trykker
til neste side.
Trykk DVD-menyen
?
Pa CD med MP3/WMA fil og JPEG fil, kan du bytte
MP3/WMA og JPEG meny. Trykk pa TITLE, og
MUSIC eller PHOTO ordene øverst pa menyen vil
?
?
WMA-kompatibilitet med denne spilleren
begrenset som følger:
Avsøkingsfrekvens: innen 8-48kHz (MP3),
innen 32-48kHz (WMA)
Bithastighet: innen 8 320kbps (MP3),
32 384kbps (WMA)
Spilleren kan ikke lese en MP3/WMA fil som har
en annen filtypefelt enn ".mp3" / ".wma".
CD-R fysiske format skal være ISO 9660
?
?
Hvis du tar opp MP3 / WMA filer med software
som ikke kan opprette et filsystem (f.eks. Direct-
CD),
er
det
umulig
a
MP3 / WMA filer vi
spille
Easy-CD Creator,
9660 filsystem.
av
anbefaler at du bruker
oppretter
?
et ISO
Filnavnene ma
inneholde
?
Trykk
De ma
Programmert avspilling og ga tilbake
avspilling velger du et spor fra listen og
PLAY.
REPEAT for a
velge
den
repetisjonsmodusen
du
gjentar naværende spor
gjentar alle spor i programmert-listen
(ingen visning): spilles ikke gjentatte ganger.
?
Track:
?
All:
?
Off
Merk:
Hvis du
trykker > en gang under avspilling med
repetering av spor, vil repetert avspilling bli avbrutt.
en
ikke inneholde
en
spesiell bokstaver/tegn
mappe ma
ikke
Slette et spor fra
1.
overstige
I
stoppmodus trykker
E
2.
du
PROGRAM, og merket
vises.
Bruk vVbBfor a
fra
3.
"Program"-listen
velge sporet
du ønsker a slette
programlisten.
Trykk
CLEAR
(fjern). Gjenta
trinn 1-3 for a slette
flere spor fra listen.
Slette hele
ha maksimum 8 bokstaver og ma
.mp3 eller .wma typefelt.
Totalt antall filer i
1190.
1.
I
som
2.
Program-listen
stoppmodus trykker
E
du
PROGRAM, og merket
vises.
Bruk vVbBtil a
velge
"Clear
All", og trykk
ENTER.
Merk:
Programmene blir ogsa
platen tas ut.
eller
16
"Program"-
ønsker.
som
/?*:"<>losv.
?
alle sporene i
-
-
?
Avspillingen
programmerte
Repetere programmerte spor
fremheves.
MP3 /
du
For a avslutte
til normal
?
rekkefølgen
Avspillingen stopper nar
listen er spilt en gang.
DISPLAY.
er
PLAY eller ENTER for a starte.
sporene.
f.eks.
som
Trykk
starter i den
ID3 TAG
slettet nar strømmen slas
av
Vise
Denne enheten kan
innspilte
1.
Flytte
JPEG-fil
en
spille
av
medier
som
inneholder
JPEG-filer.
Sett inn et medium
JPEG-filer.
som
inneholder
PHOTO-menyen
innspilte
pa TV-
til
en annen
Fil
Trykk pa SKIP (. eller >) eller
(b eller B) en gang mens du ser pa
til neste eller foregaende fil.
markørens
bildet for a
flytte
Zoom
vil vises
skjermen.
Trykk
ZOOM
mens
du
ser
pa
bilder for a forstørre
videobildet
(3 trinn).
Du kan flytte deg gjennom
bruke knappene bBvV.
det zoomede bildet ved a
Rotere bildet
Trykk pa
v / V mens du ser
bildet for a
pa
rotere
medurs eller moturs.
2.
Trykkpav/Vforavelgeenmappeogtrykkpa
ENTER.
3.
4.
En liste
Hvis du ønsker a
se en
for a markere
fil og
For a
ga
bilder
pa
en
tilbake til
trykker
JPEG-plate kompatibiliteten
er begrenset:
filene i mappen vises.
over
bestemt fil
trykker
trykker
du v / V
?
ENTER eller PLAY.
PHOTO-menyen
mens
du
du STOP.
være
Hvis du star
til
den
V
for
i en filliste og du ønsker a ga tilbake
forrige mappelisten, bruker du knappene v /
a markere
og trykker deretter ENTER.
?
Trykk DVD-menyen
?
Det
er
for a
tre alternativer for
(Fast),
ga
til neste side.
b / B for a
velge
?
?
.
Trykk
deretter
?
ENTER.
?
Med
en
plate
MP3/WMA og JPEG kan du
MP3/WMA og JPEG. Trykk pa
mer
TITLE. MUSIC eller PHOTO ordet
belyses pa
menyens overdel.
For a skjule HELP-menyen
trykker du RETURN.
Slide Show
mens
er
for store
Totalt antall filer i
en
-
reduser
under 5 millioner
mappe ma
ikke
overstige
Noen plater kan være uforenlige grunnet et
opptaksformat eller platens beskaffenhet.
Pass
pa at alle de valgte filene
kopieres til CD-layoutet.
har
annet
".jpg" typefelt
Hvis filene har
".jpe" eller ".jpeg" typefelt,
".jpg".
ma
du
ser
pa
?
Filnavn uten
vil ikke kunne leses
denne
om
".jpg" typefelt
DVD-spilleren, selv
Drift
JPEG billedfiler i Windows
filene vises
av
som
Explorer.
et bilde
(Lysbildevisning)
Bruk vVbBfor a utheve
pa
at enkelte filer
filnavnet endres til
veksle mellom
?
antall, kan
nar de
Bruk deretter
ønsket alternativ.
filenes størrelse og
spilleren leser
DVD
1190.
: >>>
(Normal)
en
oppløsningen i JPEG-filene til
piksler og brenn en ny plate.
?
lysbildehastighet
og > (Slow).
Bruk vVbBfor a markere
>>
pa JPEG
lang tid til
spilleren
gjennom
platens innhold. Hvis det ikke vises noen
skjermmeny i løpet av noen minutter kan det
ser
Tips:
?
Beroende
det ta
med denne
Slide
Show, trykk sa
ENTER.
Stillbilde
1.
Trykk pa PAUSE/STEP under lysbildevisningen.
Spilleren vil na ga over i PAUSE-modus.
2.
For a
ga
tilbake til
PLAY eller
pa
lysbildevisningen, trykk pa
PAUSE/STEP.
17
Spille
av en
Ved
av
hjelp
DivX Movie-fil
denne
DVD-spilleren
kan du
DivX-platenes kompatibilitet
spilleren er begrenset
spille
av
?
DivX-filer.
1.
Sett inn et medium
filer.
som
inneholder
vises
MOVIE-menyen
med denne
innspilte
pa TV-skjermen.
DivX?
Tilgjengelig oppløsning for
720x576 (B x H) piksler.
Filnavnet for DivX
-teksting
DivX-filer
er
er
under
med 56
tilgjengelig
tegn.
?
Hvis det finnes koder
i
som
DivX-filen, kan det hende
ikke kan
representeres
at de vises
som
et
"
_
"-symbol pa displayet.
?
Hvis antall bilder
pa skjermen
sekund, kan det hende
fungerer
2.
Trykk
v / V for a
ENTER. En liste
3.
velge
en mappe, og trykk
filer i mappen vises.
over
Hvis du ønsker a
se en
for a markere
fil og
en
Du kan bruke ulike
bestemt fil
trykker
?
audio bli
du v / V
trykker ENTER eller PLAY.
avspillingsfunksjoner. Referer
?
Hvis filen
*
er en
forkortelse for Global Motion
som
f.eks. DivX eller Xvid har dette
alternativet.
Hvis du
er
inne i
Folderlisten,
utheving
og
Trykk DVD-menyen
?
Pa
er
trykk pa
ENTER.
Spillbare
for a
til neste side.
.avi, .mpg, .mpeg
ga
MP3/WMA-, JPEG- og MOVIE-filer,
kan du skifte mellom menyene MUSIC, PHOTO og
MOVIE. Trykk pa TITLE og ordene MUSIC, PHOTO
en
forskjellige nivaer av GMC-enkoding, som
vanligvis kalles 1-point, 2-point eller 3-point GMC.
Det
filliste og vil ga tilbake til
bruk v / V knappene pa fjernkontrollen
en
?
DivX-filer
CD med
og MOVIE øverst i menyen blir merket.
Det kan
være
avspilling
av
at bildet ikke vises korrekt under
DivX-filer. Sett
eller PAL-60-modus
TV-systemet til AUTO
(safremt tilgjengelig) for a
gjenopprette
bildet.
Det kan
at undertitlene ikke vises
skje
hvis du har lastet ned
?
innspilt med GMC, vil denne
1-point i innspillingsnivaet.
Compensation. Det er et kodingsverktøy som er
spesifisert i MPEG4-standarden. Noen MPEG4-
Tips:
?
er
GMC?
enkodere,
?
avspilt.
enheten støtte kun
Trykk STOP for stanse avspillingen.
Movie-menyen vises.
for
normalt.
Hvis video- og audiostrukturene pa innspilte
er integrert, vil enten video eller
GMC
?
en
pa riktig
være
at listen med
tekstsprak
Undertekster
som
kan
Spillbare
kodek-formater
"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID",
"MP43", "3IVX".
ikke
Spillbare
audioformater
"Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
Sampling-frekvens: innenfor 8 48 kHz (MP3),
innenfor 32 48 kHz (WMA)
Bit-rate: innenfor 8 320 kbps (MP3), 32
192
kbps (WMA)
Ikke alle WMA Audio-formater er kompatible med
?
Merknader vedrørende
visning
av
teksting
avspilles
SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 1.0(*.sub)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)
mate
DivX fil fra Internett.
Hvis menyen for valg av sprak for teksting ikke
inneholder det DivX-tekstspraket som du ønsker a
spille av, kan det
vil vises korrekt.
i DivX
Hvis tekstingen ikke vises korrekt under avspilling,
trykker du og holder knappen SUBTITLE i ca. 3
sekunder og trykker deretter b / B for a velge en
annen sprakversjon
inntil tekstingen vises korrekt.
18
30 pr. 1
filer ikke
til sidene 14-15.
4.
er
at denne enheten ikke
-
-
?
-
?
denne enheten.
-
Kontrollere andre
med
TV-apparater
fjer
Les
Du kan kontrollere
strømbryteren pa
fjernkontrollen.
en
lydnivaet, inngangskilden og
medfølgende
ditt LG TV med den
Du kan
ogsa kontrollere lydnivaet, inngangskilden og
strømbryteren pa et ikke-LG TV-apparat. Hvis ditt TV
finnes i tabellen nedenfor, innstill en passende
produsentkode.
1.
2.
Mens du holder nede TV POWER
knappen, trykk
velge produsentkoden for ditt
nedenfor).
pa
talltastene for a
TV
(se
Frigjør
Vedlikehold og Service
tabellen
TV POWER
knappen.
informasjonen
i dette avsnittet før du kontakter
servicetekniker.
Behandling
av
enheten
Nar enheten skal transporteres
Vi anbefaler
er
pakket
deg
a ta
i. Hvis du
anbefaler vi a
vare pa emballasjen apparatet
trenger a transporter enheten,
pakke
den
igjen
slik den
Holde overflatene
?
ikke væsker
Benytt
nærheten
?
La ikke
av
mer enn en
TV-apparater
kodifisering, forsøk
mate
inn den andre etter den første til du finner hvilken
apparatet
Produsentkode
Siffer
som
f. eks.
insektspray
LG / GoldStar
1
(Normalverdi),
2
en
være
i kontakt med
tørr klut for a
rengjøre apparatet. Hvis
meget skitten, kan du bruke en klut
overflaten
er
fuktet i
mild
en
gummi-
da disse kan
apparatet
av
bløt,
o.l. i
syntetisk
vaskemiddel.
Bruk ikke sterke
løsningsmiddel som alkohol, bensin
tynner, da disse kan skade overflaten.
Zenith
1,3,4
eller
Samsung
6,7
Vedlikehold
Sony
8,9
Hitachi
4
DVD-spilleren er et høyteknologisk presisjonsapparat.
Hvis den optiske pick-up linsen og
platedrivverksdelene er skitne eller slitte, vil
billedkvaliteten bli darligere.
Merknader:
?
Rengjøring
Bruk
dem passer best till ditt TV.
?
av
fra
apparatet.
plastprodukter over lengre tid,
sette merker pa overflaten.
for kontrollerte
Hvis det finnes
pakket
rene
eller
Kodifisering
var
fabrikken.
Beroende
eller alle
ikke
pa dit TV, kan visse
fungere pa TV-apparatet,
innmatet den riktige koden.
uansett at du har
Hvis du innmater
en
ny kode, slettes
knapper
Avhengig
av
av
apparatet
omgivelsene
anbefales det a foreta
en
der
apparatet blir bruk,
regelmessig
undersøkelse
og vedlikehold etter hver 1000 timers bruk.
foregaende
Kontakt din forhandler for
ytterligere opplysninger.
kodifisering.
?
Da du erstatter batteriene i
fjernkontrollen er det
mulig
justerte kodifiseringen nullstilles til
dess normalverdi. Innstill den passende
kodifiseringen igjen.
at den
19
Henvisninger
Sprakkoder
Bruk denne kisten nar du skal programmere inn det
Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.
du ønsker for
følgende innstillinger:
Sprak
Kode
7678
Sprak
Singalesisk
Kode
7074
Sprak
Lingala
Kode
6566
Sprak
Fiji
Kode
Abkhasisk
Afar
6565
Finsk
7073
Litauisk
7684
Slovak
8375
Afrikansk
6570
Fransk
7082
Makedonsk
7775
Slovensk
8376
Albansk
8381
Frisisk
7089
Gassisk
7771
Somali
8379
Amharisk
6577
Gælisk
7176
7783
Spansk
6983
Arabisk
6582
7565
7776
Sudansk
8385
Armensk
7289
Georgisk
Tysk
Malay
Malayalam
6869
Maltesisk
7784
Swahili
8387
Assamisk
6583
Gresk
6976
Maori
7773
Svensk
8386
Aymara
Aserbajdsjansk
Basjkirsk
6588
Grønlandsk
7576
Marathi
7782
8476
6590
Guarani
7178
Moldavisk
7779
Tagalog
Tajik
6665
Gujarati
7185
Mongolsk
7778
Tamil
8465
Baskisk
6985
Hausa
7265
Nauru
7865
Tatar
8484
Bengali; Bangla
6678
Hebraisk
7387
Nepali
7869
Telugu
8469
Bhutans
6890
Hindi
7273
Norsk
7879
Thai
8472
Bihari
6672
Ungarsk
7285
7982
Tibetansk
6679
Bretonsk
6682
Islandsk
7383
Oriya
Panjabi
8065
8473
Bulgarsk
6671
Indonesisk
7378
Pashto, Pushto
8083
Burmesisk
7789
Interlingua
7365
Persisk
7065
Tigrinja
Tonga
Tyrkisk
Hviterussisk
6669
Irisk
7165
Polish
8076
Turkmensk
8475
Kambodsjansk
7577
Italiensk
7384
Portugisisk
8084
Twi
8487
Katalansk
6765
Japansk
7465
Quechua
8185
Ukransk
8575
Kinesisk
9072
Javanesisk
7487
Retoromansk
8277
Urdu
8582
Korsisk
6779
Kannada
7578
Rumensk
8279
Usbekisk
8590
Kroatisk
7282
Kasjmiri
7583
Russisk
8285
Vietnamesisk
8673
Tsjekkisk
6783
Kasakhisk
7575
Samoansk
8377
Volapyk
8679
Dansk
6865
Kirghiz
7589
Sanskrit
8365
Walisisk
6789
Hollandsk
7876
Koreansk
7579
Skotsk Gælisk
7168
Wolof
8779
Engelsk
Esperanto
6978
Kurdisk
7585
Serbisk
8382
Xhosa
8872
6979
Laotisk
7679
Serbokroatisk
8372
Jiddisk
7473
Estlandsk
6984
Latin
7665
Shona
8378
Yoruba
8979
Færøysk
7079
Latvisk
7686
Sindhi
8368
Zulu
9085
Area Code
Velg
8373
8471
8479
8482
(Landskoder)
landskode i listen.
Land
20
spraket
Kode
AF
Land
Afghanistan
Argentina
AR
Etiopia
Fiji
Australia
AU
Finland
Østerrike
AT
Frankrike
Belgia
BE
Tyskland
Bhutan
BT
Bolivia
Brasil
Kode
ET
Land
Kode
Land
Kode
MY
Saudi Arabia
SA
MV
SN
FJ
Malaysia
Falklandsøyene
FI
Mexico
MX
Senegal
Singapore
FR
Monaco
MC
Slovakiske
DE
Mongolia
MN
Slovenia
SI
Storbritannia
GB
Marokko
MA
Sør Afrika
ZA
BO
Hellas
GR
Nepal
NP
Grønnland
GL
Nederland
NL
Syd Korea
Spania
KR
BR
Kambodsja
KH
Canada
CA
Heard og McDonald Islands HM
HK
Hong Kong
Chile
CL
Ungarn
Kina
CN
India
Colombia
CO
Kongo
CG
Costa Rica
SG
Republikk
SK
ES
Nederlandske Antillene AN
Sri Lanka
LK
New Zealand
NZ
Sverige
SE
Nigeria
Norge
NG
Sveits
CH
IN
NO
Taiwan
TW
Indonesia
ID
Oman
OM
Thailand
TH
Israel
IL
Pakistan
PK
TR
CR
Italia
IT
Panama
PA
Tyrkia
Uganda
Kroatia
HR
Jamaica
JM
PY
Ukraina
UA
Tsjekkiske republikk
CZ
JP
PH
De forente stater
US
Danmark
DK
Japan
Kenya
Paraguay
Filippinene
KE
Polen
PL
Uruguay
UY
Ecuador
EC
Kuwait
KW
Portugal
PT
Usbekistan
UZ
Egypt
EG
LY
Romania
RO
Vietnam
VN
El Salvador
SV
Libya
Luxembourg
LU
Russiske
RU
Zimbabwe
ZW
HU
føderasjon
UG
Problemløsing
Mulige arsaker
Symptomer
Ikke strømtilførsel.
?
Den elektriske
Strømmen
?
Det
er pa, men
DVD-spilleren fungerer
Correction
?
Sett
?
Sett inn
en plate. (Kontroller at
plateindikatoren i displayvinduet
tennes.)
Fjernsynsapparatet er ikke innstilt pa
av DVD-signaloutput.
?
Velg den riktige
videoinngangsmodusen pa fjernsynet.
Videokabelen
?
er
ledningen
ikke satt inn
noen
er
ikke satt i.
plate.
ikke.
bilder.
NIngen
?
mottak
?
er
ikke
ordenlig
Sjekk
tilkoblet.
Ingen lyd.
?
at videokabelen
er
ordentlig
utstyret tilkoblet med
lydkabelen
skrudd
er
AUDIO
?
Skru
?
Sett
pa utstyret
lydkabelen.
av.
satt i feil
er
Velg den inngangsmodusen
lydmottakeren slik at du kan
lyden fra DVD-spilleren.
?
a motta
Strømmen til
Bryteren
?
inn i stikkontakten.
tilkoblet.
Utstyret som er tilkoblet med
lydkabelen er ikke stilt inn for
DVD-signal output.
?
støpselet godt
stilling.
som er
for
høre
tilkoblet med
bryteren AUDIO i korrekt posisjon,
DVD-spilleren pa igjen ved a
trykke pa POWER.
og sla
DVD-spilleren starter
ikke avspillingen.
Det
?
er
satt inn
en
plate
som
ikke kan
Sett inn
?
spilles.
ikke stilt inn.
?
Klassifiseringsnivaet
?
Fjernkontrollen blir ikke rettet mot
fjernsensoren pa DVD-spilleren.
?
Fjernkontrollen
spilleren.
Fjernkontrollen
fungerer ikke ordenlig.
en
platetype
er
for
er
langt
unna
DVD-
avspillbar plate. (Kontroller
sonekode.)
og
?
Skift
?
Rett fjernkontrollen
pa DVD-spilleren.
?
Benytt fjernkontrollen
spilleren.
klassifiseringsnivaet.
mot
fjernsensoren
nærmere
DVD-
Spesifikasjoner
System
Vanlige
Strømkrav: AC 200-240 V
,
50/60 Hz
Laser:
Halvledende
Strømforbruk: 8W
Signal system:
Mal(Ca.):430x35x242mm(WxHxD)utenfot
(Ca.): 1,9 kg
Driftsfuktighet:
5 °C til 35 °C
(41
°F til 95
°F)
5 % til 90 %
Signal-til-støy
Mer
VIDEO-UTANG:
1,0 V (p-p), 75 Ω, negativ synk, RCA-kontakt
x
1 /
Mer
kontakt
x
1
enn
til 44 kHz
til 22 kHz
forvrengning
rekkevidde
95 dB
Video-kabel
Batterier
AUDIO-UTANG:
x
:
UT bare
(ANALOG
:
Mindre
tilkoblinger)
enn
0,02%
:
(DVD/CD)
Accessories:
2
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-kontakt (L, R)
forhold
100 dB
Dynamisk
(TIL TV)
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negative synk, RCA
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA kontakt x
enn
Harmonisk
COMPONENT VIDEO OUT::
/ SCART
nm
CD:8Hztil20kHz
Utganger
SCART
650
PAL / NTSC
Frequency response:
DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz
DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz
Volum
Driftstemperatur:
laser, bølgelengde
(1),
Audio-kabel
(1), Fjernkontroll (1),
(2)
1
(TIL TV)
DIGITAL-UTANG
(KOAKSIAL):
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA-kontakt
x
1
Merk: Design og spesifikasjoner kan endres
uten forvarsel.
21
DV162E2Z_NA8SLL_FIN
DVD-SOITIN
KAYTTOOHJEKIRJA
MALLI
Ennen taman
ohjekirja
:
DVX162
tuotteen
huolella
lapi.
liitantaa,
kayttoa
tai
saatoja
lue tama
Ala sijoita vuotavia, roiskuvia tai nesteita sisaltavia
esineita, kuten maljakoita, laitteen paalle.
VAARA:
VAARA
VAROITUS koskien
virtajohtoa
Useimmat laitteet suositellaan liitettavaksi
SAHKOISKUN
VAHENTAMISEKSI
ALA
IRROTA KUORTA (TAI TAKALEVYA) SISALLA
EI OLE
KAYTTAJAN
HUOLLETTAVIA OSIA JATA
HUOLTOTOIMET
VALTUUTETUN HUOLLON TEHTAVAKSI.
VAARA:
VAARAN
omaan
virtapiiriin:
Se tarkoittaa
yhta pistorasiaa, joka syottaa virtaa ainoastaan
kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei ole muita pistorasioita tai
haaraliittymia. Lue kayttooppaan teknisten tietojen sivu ja
varmistu asiasta.
Tama
nuolikarkinen
sisalla
on
salama tasasivuisen kolmion
tarkoitettu varoittamaan
tuotteen kuoren sisalla
vaarallisesta
riittaa
kayttajaa
olevasta eristamattomasta
jannitteesta,
jonka
voimakkuus voi
aiheuttamaan ihmisille sahkoiskun
Huutomerkki tasasivuisen kolmion sisalla
tarkoitettu herattamaan
kayttaja
tarkeat kaytto- ja huolto-ohjeet
tulleessa kirjallisuudessa.
VAROITUS: TULIPALON TAI
VAHENTAMISEKSI
ALA
JATA
vaaran.
on
huomioimaan
tuotteen mukana
SAHKOISKUN
VAARAN
TATA LAITETTA
ALTTIIKSI SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
VAARA:
Ala
tuki mitaan
valmistajan ohjeiden
tuuletusaukkoja.
Asenna tuote
mukaisesti.
ovat vaaraksi. Mika
sahkoiskun
tahansa naista
saattaa aiheuttaa
tai
laitteen
tulipalon. Tarkista saannollisesti
virtajohto, ja jos se nayttaa vaurioituneelta tai heikentyneelta,
veda pistoke irti pistorasiasta, ala jatka laitteen kayttoa,
vaan
vaihdata johto uuteen tarkalleen samanlaiseen osaan
valtuutetussa huoltopisteessa.
Suojaa virtajohto fyysiselta tai mekaaniselta vaarinkaytolta
niin, ettei se kierry tai mene tiukalle mutkalle ja ettei sita
pisteta, jateta puristuksiin oven valiin tai sen paalle astuta.
Kohdista huomio erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja
kohtaan, jossa virtajohto tulee ulos laitteesta.
Paavirta
katkaistaan laitteesta vetamalla
virtajohdon pistoke
pistorasiasta. Varmista tuotetta asennettaessa, etta
virtajohdon pistokkeeseen paasee helposti kasiksi.
irti
Kotelon aukot ovat tuuletusta varten
tuotteen luotettava toiminta seka
ja varmistamaan
suojaamaan sita liialta
Ala ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden ylikuormitus,
loysat tai vaurioituneet pistorasiat, jatkojohdot, kuluneet ja
rispaantuneet virtajohdot tai murtunut sahkojohdon eriste
kuumenemiselta.
ei
1. Tama
koskaan tukkia
sijoittamalla tuote vuoteelle,
sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalle. Tata
tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai
laitetelineeseen, ellei jarjesteta riittavaa tuuletusta tai
asennusta tehda valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Aukkoja
saa
Vanhojen
laitteiden havittaminen
merkki tuotteessa
tuote kuuluu sahko-
tarkoittaa, etta
ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EUdirektiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat
ongelmajatetta, joten ne on toimitettava
paikalliseen kerayspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen
havittaminen
ymparistoon
ehkaisee
mahdollisia
ja terveyteen
kohdistuvia
haittavaikutuksia.
VAARA:
NAKYVAA
JA
NAKYMATONTA
LASERSATEILYA,
4. Lisatietoa
vanhan laitteen havittamisesta
KUN KOTELO ON AVATTUNA JA INTERLOCK-TOIMINTO
saat ottamalla
KUMOTTU.
viranomaisiin, kierratyskeskukseen tai
VAARA:
myymalaan,
digitaalinen videolevyjen soitin kayttaa
laserjarjestelmaa.
Tuotteen oikean kayton
varmistamiseksi lue kayttoohjekirja
huolellisesti ja sailyta se myohempaa
tarvetta varten. Jos
laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun
huoltopisteeseen lisatietoja kohdassa huoltotoimet.
yhteyden paikallisiin
josta
ostit laitteen.
Tama
-
Muiden kuin tassa
maaritettyjen
saatimien
tai
menettelyjen
kaytto tai saatojen teko voi saada aikaan altistuksen
vaaralliselle sateilylle.
Valttyaksesi lasersateen kohdistumiselta suoraan itseesi ala
yrita avata koteloa. Avattuna nakyvissa on lasersateilya. ALA
KATSO SADETTA
KOHTI.
2
Tama
tuote
on
valmistettu vastaamaan
EEC DIREKTIIVIEN
93/68/EEC
ja
89/336/EEC,
73/23/EEC
radiohairiovaatimuksia.
Sisallys
Johdanto....................4-7
Kun
.4
kuvakenakyynaytossa.
.4
Tassa
merkinnat
kayttooppaassa kaytetyt
Huomautuksialevyista..................4
Levyjenkasittely......................4
Levyjensailytys......................4
Levyjenpuhdistus....................4
Sopivatlevytyypit......................5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Aluekoodi.............................5
Etupaneeli............................6
Kaukosaadin..........................7
Kaukosaatimenkaytto.................7
Kaukosaatimen
paristojen asennus
.
Asennusjaasetukset
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.7
.
Yleisetominaisuudet...................14
Lisaominaisuudet.....................15
Aani-CD-levyn
tai MP3-tiedoston toistaminen 16
Ohjelmoitutoisto.....................16
.16
Ohjelmoidutraidatuudestaan.
Raidan poistaminen ohjelmaluettelosta
.16
Koko ohjelmaluettelon poistaminen
.16
.17
JPEG-tiedostojen katseleminen
Diaesitys..........................17
Pysaytyskuva.......................17
.17
Siirtyminen toiseen tiedostoon
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zoom.............................17
Kuvankierto.......................17
.8-13
.
Kaytto.....................14-19
DivX-elokuvalevyn
toistaminen
Muiden televisioiden
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.18
ohjaus
Soittimenalkuasetukset.................8
kaukosaatimella..........................19
DVD-soittimenliitannat..................8
Hoitojahuolto........................19
Video-
ja
audioliitannat
televisioon
.
.
.
.
.
.
.
.8
Audioliitantalisalaitteisiin................9
Viitetiedot..................20-21
Tietojensaaminennayttoon.............10
Kielikoodit............................20
Alkuasetukset........................10
Peruskaytto........................10
LANGUAGE(Kieli)...................11
?MenuLanguage...................11
?DiscAudio/Subtitle/Menu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
AreaCode(Aluekoodit)..................20
Vianetsinta...........................21
Teknisettiedot.........................21
.11
DISPLAY(Naytto)....................11
.11
TVAspect(TV:nkuvasuhde).
.11
?DisplayMode(Nayttotila).
Scan
Jatkuva
.11
Progressive
pyyhkaisy
TV Output Select Television lahto
.11
?
.
?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
?
-
.
AUDIO............................12
.12
?DolbyDigital/DTS/MPEG
.12
Sample Freq. (samplaustaajuus)
DRC (Dynamic Range Control
(Dynamiikka-alueen))...............12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?
?
?Vocal...........................12
.12
LOCK(Vanhemmatvalvovat).
?Rating(Luokitus)...................12
Password (Salasana (turvakoodi))
.12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?
?AreaCode.......................13
OTHERS(Muut).....................13
?PBC............................13
.13
Autoplay(Automaattitoisto)
B.L.E. (Mustan tason korostus)
.13
?DivX(R)VOD.....................13
?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
?
3
Johdanto
Tuotteen oikean
varmistamiseksi lue
kayton
huolellisesti
kayttoohjekirja
ja sailyta
se
myohempaa
Huomautuksia
levyista
tarvetta varten.
Tassa
kayttooppaassa
kaytosta ja hoidosta.
Jos laite tarvitsee
on
huoltoa,
tietoja
ota
DVD-soittimen
yhteys
valtuutettuun
Levyjen kasittely
Ala koske levyn toistopuoleen. Pitele levya reunoista
niin, ettei pintaan jaa sormenjalkia. Ala kiinnita tarroja
tai teippia levyihin.
huoltopisteeseen.
Kun
"
"
kuvake
nakyy naytossa
saattaa tulla
nakyviin tv-ruutunayttoon
kayton
ja se tarkoittaa, ettei tassa kayttoohjekirjassa
talla DVDselitetty toiminto ole kaytettavissa
videolevylla.
aikana
Tassa
kayttooppaassa
kaytetyt
merkinnat
Huomautus:
Ilmaisee erityisia huomautuksia ja
kayttoominaisuuksia.
Levyjen sailytys
Sailyta levy kayton jalkeen kotelossaan. Ala jata levya
suoraan auringonpaahteeseen tai lammonlahteiden
lahelle tai jata suoraan auringonpaahteeseen
pysakoityyn autoon.
Levyjen puhdistus
Sormenjaljet tai poly levyilla voi heikentaa kuvan
laatua ja vaaristaa
aanta.
Puhdista levy pehmealla
kankaalla ennen toistokayttoa.
Pyyhi levya keskiosta
ulospain.
Vihje:
Ilmaisee
tehtavan
vihjeita
helpottamiseksi.
Jakso, jonka nimikkeessa on jokin seuraavista
kuvakkeista, koskee ainoastaan kuvakkeen
edustamaa
ALL
4
levya.
Kaikki
jaljempana
DVD
DVD
VCD
Video-CDt
ACD
Audio-CDt
MP3
MP3-tiedostot
WMA
WMA-tiedostot
DivX
DivX-tiedostot
luetellut
ja viimeistelty
levyt
DVD±R/RW
Ala kayta vahvoja liuottimia, kuten alkoholia, bensiinia,
ohenteita, kaupoissa myytavia puhdistusaineita tai
vanhoille vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
Aluekoodi
Sopivat levytyypit
Taman
laitteen aluekoodi
on
tarrassa. Tama
nakyvassa
joiden koodi nakyy laitteen
DVD
(8cm/12cmlevy)
laitteen takana
laite voi toistaa
takaosassa tai
DVD-levyja,
joilla ei ole
koodia.
Video CD
(VCD/SVCD)
(8cm/12cmlevy)
Huomautuksia aluekoodeista
Audio CD
?
Useimpien DVD-levyjen kuoressa on selvasti
nakyva maapallon kuva, jossa on yksi tai useampi
numero. Taman
numeron taytyy vastata DVDsoittimen aluekoodia tai levya ei voi toistaa.
?
Jos
(8cm/12cmlevy)
Lisaksi
tama
laite toistaa
JPEG-tiedostoja sisaltavia,
DivX-, MP3-, WMA- ja/tai
DVD ±R/RW-
ja
CD-R/RW-levyja.
viesti
Huomautuksia:
?
Huomautuksia
Tallennuslaitteen tekniikasta tai CD-R/RW
(tai DVD±R/RW) -levysta itsestaan riippuen eraita
CD-R/RW (tai DVD±R/RW) -levyja ei voi toistaa talla
laitteella.
Ala
?
kayta muodoiltaan saannottomia
CD-levyja (esim. sydamenmuotoisia tai
kahdeksankulmaisia), koska ne voivat aiheuttaa
virhetoimintoja.
?
Tama
DVD-soitin
edellyttaa
mahdollisimman
toistolaadun saavuttamiseksi
levyjen ja
vastaavan eraita teknisia standardeja.
Tehdastallenteiset DVD-levyt tehdaan
automaattisesti naiden
hyvan
tallenteiden
standardeihin. Tallennukseen
sopivia levyformaatteja on useita erilaisia (mukaan
lukien MP3 tai WMA-tiedostoja sisaltavat
CD-R
levyt), ja niilta edellytetaan eraita ennalta maarattyja
seikkoja (ks. edella) yhteensopivan toiston
-
varmistamiseksi.
Asiakkaiden tulee huomioida, etta MP3 / WMAtiedostojen ja musiikin lataamiseen internetista
tarvitaan
lupa.
toistaa DVD-levya, jolla on soittimen
poikkeava aluekoodi, tv-ruudulle tulee
"Check Regional Code".
yritat
koodista
Yhtiollamme
oikeuksia sellaisen luvan
tulee aina hankkia
ei ole mitaan
myontamiseen.
Lupa
tekijanoikeuksien omistajalta.
tekijanoikeuksista:
Laki kieltaa
radiolla,
kopioimasta, lahettamasta
jakelemasta kaapeliteitse, esittamasta
julkisesti tai vuokraamasta tekijanoikeuden alaista
aineistoa luvatta. Tama
tuote kayttaa
Macrovisionin
kehittamaa
kopioinninsuojatoimintoa. Joillekin levyille
on tallennettu kopiosuojasignaaleja. Tallennettaessa ja
toistettaessa nailta levyilta kuvia niihin voi tulla
hairioita.
Tama
tuote sisaltaa
tekijanoikeuksien
suojaustekniikkaa, joka on suojattu erailla
yhdysvaltalaisilla patenttihakemuksilla ja muilla
oikeuksilla henkiseen omaisuuteen, jotka ovat
Macrovision Corporationin ja muiden
oikeudenomistajien omaisuutta. Taman
tekijanoikeuksien suojaustekniikan kayttoon taytyy olla
Macrovision Corporationin lupa ja se on tarkoitettu
ainoastaan koti- ja muuhun rajoitettuun katseluun, ellei
Macrovision Corporation ole antanut toisenlaista
lupaa. Ohjelmakoodin purku tai laitteiston purkaminen
on kielletty.
esittamasta,
HUOMIOIDA, ETTEIVAT
TERAVAPIIRTOTELEVISIOT
OLE TAYSIN
YHTEENSOPIVIA TAMAN
TUOTTEEN KANSSA JA
KULUTTAJIEN TULEE
KAIKKI
KUVISSA SAATTAA OLLA HAAMUKUVIA. JOS 525
TAI 625 KUVISSA ON ONGELMIA JATKUVALLA
PYYHKAISYLLA,
VAIHTAMAAN
LAHTO.
MIKALI
KAYTTAJAA
'VAKIOMAARITYKSEN'
KYSYTTAVAA
MEIDAN
SUOSITETAAN
LIITANNAKSI
ILMENEE
TELEVISIOIDEMME YHTEENSOPIVUUDESTA
MALLIEN
OLKAA
525p JA 625p DVD-SOITTIMIEN KANSSA,
HYVA JA OTTAKAA YHTEYS
ASIAKASPALVELUKESKUKSEEMME.
5
Etupaneeli
a
bcde
fgh
a
Kytkee
b
g
POWER
N
laitteen
paalle
ja pois.
d
Nayttaa
i
x (STOP)
toiston.
Pysayttaa
(.)
nykyisen kappaleen tai raidan alkuun
siirry edelliseen kappaleeseen tai raidalle.
(>)
Siirry
seuraavaan
f Levykelkka
Laita
6
levy
tahan.
CLOSE)
levykelkan.
laitteen
kappaleeseen
tai raidalle.
tai
nykyisen
Kaukoanturi
Osoita tata
SKIP
SKIP
/
h Nayttoruutu
(PLAY)
Palaa
e
(OPEN
Avaa tai sulkee
Aloittaa toiston.
c
Z
i
kaukosaatimella.
tilan.
Kaukosaadin
POWER
Kytkee
DVD-soittimen ON
OPEN / CLOSE
Avaa
ja
0-9
ja
sulkee
SKIP(./>)
Siirry seuraavaan kappaleeseen tai
raidalle. Palaa nykyisen kappaleen
tai raidan alkuun tai siirry edelliseen
kappaleeseen tai raidalle.
OFF.
AVAA / SULJE
-
SCAN(m/M)
Haku taaksepain tai eteenpain.
VIRTA
-
(Z)
levykelkan.
numeronappaimet
numeroituja kohtia.
CLEAR -TYHJAA
Valitsee valikon
PAUSE/STEP(X)
Tauottaa toiston hetkeksi /
Poistaa raitanumeron
toistuvasti toistetaan
painamalla
tai merkin
ohjelmaluettelossa
kuva kuvalta.
MERKKIHAKU-valikossa.
N
Television
POWER:
ohjausnappaimet
Kytkee television virran
paalle tai pois.
(PLAY) (TOISTO)
Aloittaa toiston.
STOP
(x) SEIS
toiston.
Pysayttaa
AV: Valitsee TV:n lahteen.
-
PR/CH +/--: Valitsee TV:n
VOL +/--: Saataa
kanavan.
AUDIO
television
Voit valita aanen
aanenvoimakkuuden.
kielen tai
aanikanavan.
SUBTITLE
ALANIMIKE
-
Valitsee alanimikkeen kielen.
ANGLE
KULMA
-
Valitsee DVD:lla
kamerakulman,
jos kaytettavissa.
SETUP
DVD MENU
DVD-levyn
valikon
TITLE
sellainen
SEARCH
on.
Nayttaa
( vas/oik/ylos/alas)
HAKU
-
MERKKIHAKU-valikon.
PROGRAM
OHJELMA
-
Voit muokata
DISPLAY
Nayttaa
ohjelmaa.
tv-ruutunayton.
ZOOM
RETURN
Suurentaa videokuvaa.
PBC:lla
siita.
poistu
MERKKI
-
Merkitse mika tahansa kohta toistossa.
Valitsee valikon kohdan.
Tuo esiin
ASETUKSET
MARKER
NIMIKE
-
nimikevalikon, jos
Nayttaa
b / B / v / V
Kayta
kayttonappain.
-
asetusvalikkoa tai
(O)
varustetun
REPEAT
video-CD:n.
-
UUDESTAAN
Toista uudestaan
kappale, raita,
nimike, kaikki.
A-B
Toistaa
pisteesta
RANDOM
-
Toistaa raidat
Kaukosaatimen
kaukoanturiin
AAA AAA
eri
tyypin paristoja,
B.
satunnaisjarjestyksessa.
sekaisin
kuten
vanhoja
uusia
paristoja
paristojen asennus
paristokotelon kuori kaukosaatimen
takaa ja laita sisaan
kaksi (koko AAA)
paristoa 3 ja # oikein suunnattuina.
Irrota
ja paina
nappaimia.
VAARA:
Ala koskaan kayta
pisteeseen
Kaukosaatimen
kaytto
Kohdista kaukosaadin
A
SATUNNAIS
tai
vakio, alkali jne.
7
Asennus
ja
asetukset
Soittimen alkuasetukset
Video-
Lahella
Varmista, etta DVD.-soitin on liitetty suoraan televisioon
eika videonauhuriin, muuten kopiointisuojausjarjestelma
olevan
kuva tai aani
tassa
television, videonauhurin tai radion
voivat
tapauksessa
vaaristya
toiston aikana. Siirra
laite kauemmaksi
videonauhurista tai radiosta tai ota
televisiosta,
levy pois ja
sammuta laite.
ja
audioliitannat
saattaa vaaristaa
televisioon
DVD-kuvaa.
SCART-liitanta
--Kytke DVD-soittimen TO TV
SCART-kaapeli (T) television
SCART -liittimesta
vastaavaan SCART-liittimeen.
DVD-soittimen liitannat
Soitin voidaan liittaa
televisiostasi
ja
monella tavalla
muista liitettavista
lisatietoja
liitannoista
television
laitteiden
kayttoohjeista.
ja
Video
riippuen
laitteista. Lue
stereo- tai muiden
-liitin
Video: Kytke DVD-soittimen
videokaapelilla (V) television
videotuloliittimeen.
Audio
--
Kytke
DVD-soittimen
AUDIO OUT -liittimista
SCART INPUT
COMPONENT VIDEO /
PROGRESSIVE SCAN INPUT
Pb
vasen
ja
audiokaapelit
oikea
television
(A)
vasempaan ja oikeaan audiotuloliittimeen. Ala liita
DVD-soittimen AUDIO OUT -lahtoa
audiolaitteesi
TV takaa
Pr
VIDEO OUT
--
Y
AUDIO INPUT
R
VIDEO
INPUT
(nauhurin) aanisignaalin
Component
L
Video
--
tuloliittimeen.
Kytke
DVD-soittimen
COMPONENT VIDEO OUT/ PROGRESSIVE
SCAN -liittimista Y Pb Pr
-kaapeli (C)
television
vastaaviin liittimiin.
Progressive Scan
teravapiirto-tv tai
digitaalivalmiudella varustettu tv, voit kayttaa
hyvaksesi DVD-soittimen jatkuvan pyyhkaisyn
Jatkuva
C
AV
T
?
pyyhkaisy
Jos televisiosi
lahtoa
-
on
mahdollisimman teravan
videotarkkuuden aikaansaamiseksi.
?
Aseta Progressive tilaan "On"
jatkuvapyyhkaisysignaalin asetusvalikosta,
ks.
sivu 11.
?
Jatkuva
pyyhkaisy ei toimi analogisilla
(keltainen VIDEO OUT -liitin).
videoliitannoilla
DVD-soitin takaa
Varoitus:
kayttaa
Voit
COMPONENT VIDEO
OUT/PROGRESSIVE SCAN- tai SCART-liitannan
RGB-signaalia valitsemalla taman vaihtoehdon TV
Output Select -valikosta. Lisatietoja on sivulla 11.
8
Audioliitanta
lisalaitteisiin
Liita DVD-soitin lisalaitteisiin
aanentoistoa
varten.
kaksikanavainen
Vahvistin, jossa
on
stereo tai
Pro
soittimen
Dolby
Logic
ll / Pro
analoginen
Logic: Kytke DVD-
ja oikea AUDIO OUT -liittimista
audiokaapelit (A) vahvistimen, vastaanottimen tai
stereolaitteiden vasempaan ja oikeaan
vasen
audiotuloliittimeen.
DVD-soitin takaa
Vahvistin, jossa
on
kaksikanavainen
digitaalistereo (PCM) tai audio / video-vastaanotin,
jossa on monikanavadekooderi (Dolby DigitalTM,
MPEG 2, tai DTS): Kytke yksi DVD-soittimen
DIGITAL AUDIO OUT -liittimista (COAXIAL X)
vastaavaan liittimeen vahvistimessa.
Kayta lisavarusteena saatavaa digitaalista
(COAXIAL X) audiokaapelia.
X
A
Digitaalinen monikanavaaani
Digitaalinen monikanavaaani
aanenlaadun.
Tata
antaa
parhaan
varten tarvitset monikanavaisen
audio/videovastaanottimen, joka tukee yhta tai
useampaa DVD-soittimesi tukemaa audioformaattia,
kuten MPEG 2, Dolby Digital ja DTS. Tarkista tiedot
vastaanottimen
vastaanottimen
COAXIAL
DIGITAL INPUT
Vahvistin
AUDIO INPUT
(vastaanotin)
kayttoohjeista
etulevyssa.
ja
merkeista
Huomautuksia:
?
Jos
digitaalisen
ulostulon audioformaatti ei vastaa
vastaanottimesi
Valmistettu
lisenssilla.
Dolby
"Dolby",
DTS
ja
DTS
Digital Out ovat Digital
Systems, Inc:n tavaramerkkeja.
tuottaa
lainkaan.
"Pro
Logic", ja
kaksois-D -kuvake ovat Dolby
Laboratories:n tavaramerkkeja.
Theater
ominaisuuksia, vastaanotin
aanta
tai ei tuota aanta
kovaa, vaaristynytta
Laboratories:n
?
Kuusikanavainen
Digital Surround -aani on
digitaaliliitannan kautta vain, jos
vastaanotin on varustettu digitaalisella
saatavissa
monikanavadekooderilla.
9
Tietojen saaminen nayttoon
Alkuasetukset
Voit tuoda
Asetusvalikosta voit tehda
erilaisia
nayttoon
tietoja levysta.
kuten kuvalle
1.
Painamalla DISPLAY
toistotietoja.
Tiedot maaraytyvat
(Nayta)
saat
nakyviin
eri
tai toistotilan
levyn tyypin
mukaan.
kohteille,
asioiden lisaksi.
Kaikista asetusvalikon kohteista
tietoja
sivuilla 11
Voit
saatoja
aanelle.
myos
asettaa kielen
asetusvalikolle monien muiden
--
on
13.
Nain
saat valikon esiin
Siirry
asetusvalikkoon
Takaisin
1/3
erilaisia
ja
alanimikkeille ja
ja poistut siita:
painamalla SETUP.
aloitusnayttoruutuun paasee painamalla
SETUP toisen kerran.
1/12
Siirtyminen
0:20:09
seuraavalle tasolle:
Paina B kaukosaatimessa.
Siirtyminen
takaisin edelliselle tasolle:
Paina b kaukosaatimessa.
1 ENG
ABC
Peruskaytto
1/1
1.
Paina SETUP. Esiin tulee asetusvalikko.
2.
Valitse haluttu vaihtoehto
3D SUR.
2.
Voit valita kohteen
painamalla v / V ja muuttaa
painamalla b / B.
asetusta tai valita asetuksen
Title
(raita) (Esitys tai raita): nykyisen esityksen
(tai raidan) numero/esitysten (tai raitojen)
kokonaismaara
Chapter (Kohtaus): nykyisen
numero
kohtauksen
/ kohtauksien kokonaismaara
Time
(Aika):
Audio
(Aani):
kulunut soittoaika
Valitun aanen
tai kanavan kieli
Subtitle (Tekstitys): valittu tekstitys.
Angle (Kulma): Valittu kulma / kulmien
kokonaismaara
Sound
(Aani):
valitun aanen
tila
painamalla v / V,ja
painamalla B.
Ruudussa nakyvat valitun kohteen nykyiset
asetukset seka asetusvaihtoehto (-ehdot).
siirry
3.
sitten toiselle tasolle
Valitse haluttu toinen vaihtoehto
ja siirry
Huomautus:
Jos mitaan
painiketta ei paineta muutamaan sekuntiin,
kuvaruutuvalikko poistuu nakyvista.
4.
Valitse haluttu asetus
v /
sitten valinta
Jotkut kohteet
painamalla
painamalla ENTER.
V, ja vahvista
vaativat lisatoimia.
5.
Palaa asetusvalikkoon
PLAY.
10
painamalla v / V,
painamalla B.
sitten kolmannelle tasolle
painamalla
SETUP tai
Progressive
LANGUAGE (Kieli)
Scan
Jatkuva
-
pyyhkaisy
Jatkuvapyyhkaisyvideo (Progressive Scan Video)
tarjoaa laadukkaimmat kuvat vahimmalla
valkkymisella.
Jos kaytat komponenttivideoliittimia liitantaan
televisioon tai monitoriin, joka on jatkuvan pyyhkaisyn
signaalin kanssa yhteensopiva, aseta Progressive
Scan tilaan On.
Jatkuvan
pyyhkaisyn kytkeminen paalle:
Liita DVD:sta
Menu
komponenttilahto monitorin/television
ja aseta televisio tai monitori
komponenttitulolle.
Language
tuloon
Valitse kieli asetusvalikolle
ja tv-ruutunaytolle.
1. Valitse valikosta DISPLAY vaihtoehto
Disc Audio / Subtitle / Menu
"Progressive
Scan", ja paina sitten B.
Valitse
aaniraidalle
levyn
(disc audio),
alanimikkeille
ja
2. Valitse "On"
valikolle haluamasi kieli.
Original (Alkuperainen): Tarkoittaa alkuperaista
kielta, jolla levy tallennettiin.
(Muu) Voit valita toisen kielen syottamalla
numeropainikkeiden avulla nelinumeroisen
kielikoodin sivulta 20 ja painamalla ENTER. Jos
kielikoodin, paina CLEAR.
syotat vaaran
Other
3. ENTERin
v / V.
nappaimilla
painaminen
asettaa soittimen
Asenujatk
jatkuvan
tilaan.
pyyhkaisyn
--
DISPLAY
(Naytto)
Vaara:
Kun
on
lahtoasetus
jatkuvan pyyhkaisyn
nahtavissa
ainoastaan
tehty,
jatkuvan pyyhkaisyn
yhteensopivassa televisiossa tai
asetat jatkuvan pyyhkaisyn paalle
kaukosaatimessa
viisi sekuntia
x
(
)
paina
kuva
kanssa
monitorissa. Jos
vahingossa, joudut
levy DVD-
nollaamaan laitteen. Poista ensin
soittimesta. Seuraavaksi
on
STOP
uudelleen
ja pida
se
alhaalla
vapautat. Videolahtoon
vakioasetukset,
palautuvat
ja kuva on taas nahtavissa
tavallisessa
TV
Output
kuin
ennen
analogisessa
Select
Television lahto
-
Aseta televisiolahdon
tv-liitannan
TV
4:3
--
16:9
Valitse
--
Valitse
Display
Mode
Nayttotila
on
tama,
Letterbox
on
--
--
--
Jos tv
on
liitetty
DVD-soittimen liittimiin
liitetty.
laajakulmatelevisio
SCAN.
RGB
--
Jos tv
on
liitetty
SCART
(RGB-signaali)
-
(Nayttotila)
vain, kun
tv:n
asetettu "4:3".
kuvan
Nayttaa
alareunassa
Panscan
Select -vaihtoehdot
liittimeen.
asetettavissa
kuvasuhteeksi
yla- ja
kun 16:9
on
liitetty.
on
Output
COMPONENT VIDEO OUT/PROGRESSIVE
kun 4:3 vakiotelevisio
tama,
TV
mukaan.
YPbPr
Aspect (TV:n kuvasuhde)
televisiossa tai monitorissa.
Nayttaa
koko kuvaruudulla
on
siten, etta kuvaruudun
palkit.
automaattisesti
ja
leikkaa
laajakuvan
pois osat, jotka eivat
sovi ruutuun.
11
AUDIO
Kullakin
LOCK (Vanhemmat valvovat)(Lukitus)
DVD-levylla
audiolahdolle
kayttamasi
Saada
monia erilaisia
on
vaihtoehtoja
soittimen AUDIO-vaihtoehdot
mukaiseksi.
aanentoistojarjestelman
Rating (Luokitus)
Estaa
Dolby Digital
Bitstream
tiettyjen sisallon mukaan luokitettujen DVDlevyjen toistamisen. Kaikilla levyilla ei ole luokitusta.
/ DTS / MPEG
--
Valitse
"Bitstream", jos liitit DVD-
1. Valitse luokitus
soittimen DIGITAL OUT -liittimen vahvistimeen tai
muuhun
laitteeseen, jossa
on
Dolby Digital,
DTS-
tai MPEG-dekooderi.
PCM
2. Voit
MPEG:ille) Valitse
liitetty kaksikanavainen
digitaalistereovahvistin. Dolby Digital:illa tai
kun laitteeseen
MPEG:illa
/
Jos valitset
ja paina ENTER. Syota salasana
ja paina ENTER salasanan
vahvistamiseksi. Jos teet nappailyvirheen
ennen
ENTER-nappaimen painallusta, paina CLEAR
(Tyhjenna).
uudelleen
"Off", ei DTS-signaalia
DIGITAL OUT -lahtoliittimesta.
3. Valitse luokitus valilta
Sample Freq. (samplaustaajuus)
Jos vastaanottimesi tai vahvistimesi EI
kasittelemaan
tama
96 KHz
valinta
on
signaaleja,
tama
tehty,
Jos vastaanottimesi tai vahvistimesi
signaaleja,
Tarkista vahvistimen tiedoista
DRC
(Dynamic Range
sen
Control
DVD-tallennusmuodossa kuulet
mahdollisimman tarkkana
ja
Unlock
48KHz
voi dekoodata
signaaleiksi, jotta jarjestelma
96 KHz
kykene
valitse 48 KHz. Kun
signaalit
(Dynamiikka-alueen))
ohjelman
aaniraidan
todenmukaisena
esityksena
voit kuunnella elokuvan aanta
aanenvoimakkuudella
poistu
Aseta DRC
paalle
tata
aanen
Aseta Vocal
(Salasana)
karaokekanavat sekoittuvat normaaliin stereoaaneen.
(Lukitse)
-valikosta Password
ja paina
B.
kuvatut vaiheen 2 toimet
Jos haluat muuttaa
Change (Vaihda)
(Rating).
salasanan, paina ENTER, kun
-vaihtoehto
on
korostettu. Anna
vanha salasana. Anna sitten uusi salasana
vahvista
ja
se.
poistua
valikosta
painamalla
SETUP.
Jos unohdat salasanan
Jos unohdat
1.
salasanasi, voit poistaa
Paina SETUP
(Asetukset)
2.
12
painamalla ENTER ja
painamalla SETUP.
-vaihtoehto
2. Toista edella
3. Voit
paalle vain silloin, kun toistetaan
karaoke-DVD-levya. Levyn
voi toistaa kokonaan.
(Salasana (turvakoodi))
1. Valitse LOCK
ominaisuutta varten.
monikanavaista
levyn
Salasanan voi muuttaa.
selkeytta.
Vocal
eniten
Parental Control -valvonta ei
(Unlock),
sitten valikosta
Password
alemmalla
menettamatta
v / V.
nappaimilla
4. Vahvista luokitusvalintasi
audiotekniikan ansiosta. Saatat kuitenkin
digitaalisen
haluta supistaa audioulostulon dynamiikka-aluetta
(kovimpien ja hiljaisimpien aanien valista eroa). Siten
8
-
Avaa lukitus: Jos valitset lukituksen
ole toiminnassa ka
valitse 96 KHz.
toimintakyky.
-
avauksen
ne.
kykenee
1
Rating 1-8: Ykkosella (1) on vahiten
toistorajoituksia ja Kahdeksalla (8) on
toistorajoituksia.
laite muuntaa
automaattisesti kaikki 96 KHz
kasittelemaan
(Lukitus) -vaihtoehtoja syottamalla
salasana
Syota
koodatut DVD:t muunnetaan
(DTS:lle):
laheteta
LOCK
kayttaa
salasanaa, nakyviin tulee kehotus valita salasana.
--
on
automaattisesti kaksikanavaiseksi PCM-aaneksi.
Off
ja paina
valitsemasi salasanan. Ellet ole viela valinnut
(Dolby Digital:ille
tama,
LOCK-valikosta
("Rating")
sitten B.
Syota
paina
sen
(Asetukset). Nakyviin
seuraavasti:
tulee
Setup
-valikko.
kuusinumeroinen
ENTER. Salasana
numerosarja
poistetaan.
210499
ja
Area Code
Syota
B.L.E.
DVD-videolevya
nakyvasta
luokitettaessa
koodi sivulla 20
1.
Valitse Maakoodi
kaytetyn
alueen
luettelosta.
("Area Code")
LOCK-valikosta
ja
2.
Noudata edellisen sivun vaihetta 2
3.
Valitse ensimmainen
4.
Paina B
ja
merkki
(Rating).
v / V.
nappaimilla
valitse toinen merkki v / V
-painikkeilla.
Vahvista aluekoodin valinta
painamalla
ENTER.
korostus)
monitorin
kykyjen
mukaan.
On: Korostettu harmaa-asteikko.
(0
Off: Vakio harmaa-asteikko.
IRE leikattu
(7.5
IRE leikattu
pois)
pois)
Huomautus:
B.L.E.-toiminto toimii vain
DivX(R)
WSaat
5.
tason
Toistokuvien mustan tason valintaan. Tee asetus
mieltymyksesi ja
sitten B.
paina
(Mustan
NTSC-jarjestelmalla.
VOD
kayttoosi
DivX
VOD
(Video
On
Demand)
rekisterointikoodin, jonka avulla voit vuokrata tai
videoelokuvia DivX
VOD
-palvelusta.
Saat
-
ostaa
lisatietoja
osoitteesta www.divx.com/vod.
OTHERS (Muut)
1.
Valitse
2.
Rekisterointikoodi
tulee
ENTER-painiketta
Select
DivX(R)VOD-vaihtoehto ja paina
B.
nakyviin, kun painat
(Valitse) -vaihtoehdon
Asenujatk
ollessa valittuna.
Rekisterointikoodin
videoelokuvia DivX
avulla voit hankkia tai vuokrata
VOD
-palvelusta
osoitteesta
www.divx.com/vod. Voit ladata videoelokuvat
levylle
3.
Voit
toistettavaksi tassa
poistua painamalla
laitteessa.
ENTER.
Huomautus:
PBC
Aseta toistonhallinta
(PBC) paalle
(On)
tai
pois (Off).
Kaikki DivX
VOD
-palvelusta
voidaan toistaa vain taman
ladatut videoelokuvat
laitteen avulla.
On: PBC-toiminnolla varustetut Video CD:t
toistetaan PBC:n mukaan.
Off: PBC-toiminnolla varustetut Video CD:t
toistetaan
Auto
samaan
tapaan kuin audio-CD:t.
Play (Automaattitoisto)
Voit saataa
DVD-soittimen
alkaa automaattisesti
niin, etta DVD-levyn toisto
aina, kun DVD-levy laitetaan
sisaan.
Jos Auto
Play
-automaattitoisto
DVD-soitin etsii
on
paalla
(On),
nimikkeen, jonka soittoaika
on
tama
pisin, ja
soittaa sitten nimikkeen automaattisesti.
Huomautus:
Auto
Play
-toiminto ei ehka
toimi
joillakin DVD-levyilla.
13
Kaytto
Yleiset ominaisuudet
Painikkeet
Toiminnot
Z
(AVAA/SULJE)
Avaa
X
(TAUKO)
Voit asettaa toiston taukotilaan
ja
levy
sulkee
levykelkan.
painamalla
X.
Painamalla toistuvasti X voit toistaa ruutu kerrallaan.
SKIP
(.
/
>)
Painamalla toiston aikana SKIP
seuraavaan
(.
tai
kohtaukseen tai raitaan tai
>) voit siirtya
palata nykyisen
kohtauksen tai raidan alkuun.
Painamalla kaksi kertaa
lyhyesti
SKIP . voit
siirtya
edelliseen kohtaukseen tai raitaan.
SCAN
(m
/
M)
Painamalla toiston aikana SCAN
voit valita tarvittavan
DVD- tai
(m
etsintanopeuden.
tai
M)
toistuvasti
4 vaihetta
DivX-levy:
Video.CD-, MP3-, tai CD-aanilevy:
3 vaihetta
Voit toistaa hidastetusti
M toistuvasti
REPEAT
painamalla tauon aikana
(4 vaihetta, vain eteenpain).
Voit valita uudelleentoistotilan
painamalla
SCAN
REPEAT-
toistuvasti toiston aikana.
painiketta
DVD-videolevyt: Chapter (Kohtaus)
Video-CD-, CD-aani-
tai
/ All
/ Off
(Raita)
A-B
(Kaikki)
ZOOM
Voit
Talloin
laajentaa
(Esitys)
/Off
(Pois)
(Pois)
Toiston aikana voit valita A-
painiketta.
/ Title
DivX-, MP3- tai WMA-levyt: Track
ja B-pisteen painamalla A-Bja B-pisteiden valinen osa.
toistetaan A-
videokuvaa nelivaiheisesti
painamalla
(Zoomaus) -3 vaihetta.
kuvassa painamalla bBvV.
toiston tai tauon aikana ZOOM
Voit
RANDOM
Voit
siirtya zoomatussa
poistua painamalla
Voit
kayttaa
satunnaistoistoa
toiston ollessa
TITLE
Jos
DVD MENU
Levyn
(KULMA)
(TEKSTITYS)
(AANI)
pysahdyksissa
painamalla toiston aikana
RANDOM-painiketta.
tai
nykyiseen DVD-levyyn liittyy valikko, se tulee
nakyviin. Jos valikkoa ei ole, se ei tule nakyviin.
Jos
valikko tulee
DVD-levy
nakyviin.
sisaltaa
useita
kamerakulmia, voit vaihtaa
toiseen kamerakulmaan
painamalla
(Kamerakulma) -painiketta.
toistuvasti ANGLE
Voit valita
tekstityskielen painamalla
SUBTITLE
-painiketta
toistuvasti toiston aikana.
Voit vaihtaa aanen
toistuvasti AUDIO
14
CLEAR.
kielta toiston aikana
(Aani) -painiketta.
(Tekstitys)
painamalla
Lis tietoja yleisist ominaisuuksista:
?
PBC:lla
varustetulla Video CD:lla valitse valikosta
PCB
pois paalta (Off), jos haluat kayttaa
toimintoa (Ks. "PBC" sivulla 13).
?
uudestaan-
Marker-merkin
syotto
Voit aloittaa toiston enintaan
tallennetusta kohdasta.
Jos
Syota
yhdeksasta muistiin
merkki painamalla
kappaleen/raidan uudestaantoiston aikana
painat SKIP HYPPY (>), uudestaantoisto
tulee tv-ruudulle hetkeksi. Toistamalla
peruuntuu.
voit
-
?
Zoom-toiminto ei ehka
?
Jos
?
Merkkihaku
DVD-levyn
toimi
joillakin DVD-levyilla.
kohtaukset sisaltavat
useita
MARKER
kamerakulmia, kamerakulmien merkki vilkkuu tvruudussa sen merkkina, etta kamerakulmaa voi
vaihtaa.
2.
A-B uudestaantoisto
Toiston aikana
paina
poisto
SEARCH. TV-ruudulle
merkkihakuvalikko.
Valitse haettava tai
merkkinumero
poistettava
10 sekunnin kuluessa b / B.
painamalla
3.
toimenpiteen
merkkia.
yhdeksan
kohtauksen haku esiin tai
ilmestyy
vain
kaytettavissa
on
raidalla.
nykyisessa
halutussa kohdassa. Merkki-kuvake
enintaan
syottaa
Merkityn
1.
levyn
Toisto alkaa
merkitysta kohtauksesta painamalla
paina CLEAR, ja merkkinumero
pyyhkiytyy pois luettelosta.
ENTER. Tai
Lisaominaisuudet
4.
syottamalla
3D Surround
Tama
tuottaa 3D Surround
-vaikutelman, joka jaljittelee
monikanavaista aanentoistoa
stereokaiuttimesta
Voit toistaa minka
(viiden
tai
kahdesta tavallisesti
kaiuttimen
useamman
sijasta, jotka tavallisesti tarvitaan monikanavaaanen
kuunteluun kotiteatterijarjestelmissa).
merkityn
sen numeron
kohdan tahansa
merkkihakuvalikkoon.
Viime kohtauksen muisti
Tama
soitin muistaa viimeisen katsotun
viimeisen kohtauksen. Kohtaus
poistat levyn
levyn
sailyy muistissa,
vaikka
soittimesta tai katkaiset soittimesta virran.
Jos lataat soittimeen
levyn, jonka
kohtaus
on
muistissa, kohtaus haetaan esiin automaattisesti.
1.
Paina toiston aikana DISPLAY.
2.
Valitse aanivaihtoehto
Aanivaihtoehto
3.
painamalla
painamalla
b
3D Surround -vaikutelma
Tama
soitin ei muista
soittimesta virran
korostetaan.
Valitse "3D SUR."
Kytke
Huomautus:
v tai V
tai B.
pois paalta
Ruudunsaastaja
Ruudunsaastajakuva
valitsemalla "Normal".
levyn kohtausta, jos katkaiset
kuin aloitat levyn toiston.
ennen
ilmestyy,
kun
jatat
DVD-soittimen
seis-tilaan noin viideksi minuutiksi.
Kun
1.
Paina toiston aikana AUDIO.
Valikkoikkunaan
2.
ilmestyy
Palaa normaalitoistoon
viesti "3D SUR.".
painamalla
AUDIO
toistuvasti, kunnes viesti "3D SUR." haviaa
valikkoikkunasta.
Aikahaku
Aloittaa toiston mista
ruudunsaastaja
on
ollut
paalla
noin viisi
DVD-soitin katkaisee automaattisesti itsestaan
tahansa valitusta
Jarjestelman
minuuttia,
virran.
valinta
Sinun
taytyy valita televisiollesi sopiva kuvajarjestelma.
nayttoruutuun tulee viesti "no disc", paina ja pida
alhaalla PAUSE/STEP yli 5 sekuntia, jolloin voit valita
kuvajarjestelman (PAL, NTSC tai AUTO)
Jos
levyn
ajankohdasta.
1.
Paina toiston aikana DISPLAY.
2.
Vallitse kellokuvake
painamalla
v / V
ja nayttoon
tulee "--:--:--".
3.
Syota
vasemmalta oikealle halutun aloitushetken
tunnit, minuutit ja sekunnit. Jos syotat vaaria
numerot painamalla
numeroita, poista syottamasi
CLEAR.
4.
Vahvista
Syota
sitten oikeat numerot.
painamalla ENTER. Toisto
ajankohdasta automaattisesti.
alkaa valitusta
15
Aani-CD-levyn
tai MP3-tiedoston
toistaminen
Tama
laite voi toistaa aanta
sisaltavia
tiedostoja
Ohjelmointitoiminnolla voit tallentaa milta levylta
suosikkiraitojasi soittimen muistiin.
Ohjelmassa voi olla enintaan 30 raitaa.
tai MP3- tai WMA-
levyja.
tai
Aseta laitteeseen
aani-, MP3- tai WMA-tiedostoja
levy. Nakyviin tulee AUDIO CD
(CD-aanilevy)- tai MUSIC (Musiikki) -valikko.
1.
Kun asetat laitteeseen MP3- tai
sisaltava
WMA-tiedostoja
televisioruutuun tulee
aani-CD-levyn,
2.
valikko.
painamalla PLAY (TOISTA) tai ENTER.
erilaisia toistotoimintoja. Lisatietoja on
kayttaa
Kun
painat
STOP
(Ohjelma),
Painamalla v / V voit valita raidan tai tiedoston. Voit
aloittaa toiston
Voit
toisto
tahansa
MP3-, WMA- tai aani-CD-levy
sisaltavan
Ohjelmoitu
sivuilla 14-15.
-tilassa PROGRAM
(Seis)
-merkki tulee
E
nakyviin.
Huomautus:
Painamalla uudelleen PROGRAM
ohjelmanmuokkaustilaan.
3.
(Ohjelma) palaat
poistuu nakyvista.
-merkki
E
Valitse "List"-listasta
raita
raita, ja sijoita sitten valittu
"Program"-ohjelmaluetteloon painamalla
ENTER.
Lisaa
4.
luetteloon toistamalla
raitoja
Valitse
toimenpide.
"Program"-ohjelmaluettelosta raita, jonka
haluat aloittavan toiston.
5.
ID3 TAG
tiedostoa, joka sisaltaa informaatiota,
raitojen nimikkeita, tiedot voidaan lukea
painamalla DISPLAY.
[ Song, Artist, Album, Comment, Genre ]
Aloita toisto
painamalla PLAY tai ENTER. Toisto
jarjestyksessa, jossa ohjelmoit raidat.
pysahtyy, kun kaikki ohjelmaluettelon raidat
alkaa siina
Toistettaessa
?
Toisto
kuten
toistettu kerran.
on
6.
Voit
palata ohjelmoidusta
toistosta normaaliin
toistoon valitsemalla raidan luettelosta
Vihjeit :
painamalla
seuraavalle sivulle
?
Siirry
?
Jos CD:lla
on
tiedostoja,
voit
valikon valilla.
painamalla
DVD MENU.
Ohjelmoidut
seka
MP3/WMA-tiedostoja etta JPEGvuorotella MP3/WMA- ja JPEG-
Painamalla TITLE korostuu
MUSIC tai PHOTO valikon
?
Raita
?
Kaikki: toistaa uudestaan
sana
ylareunassa.
Off
yhteensopivien
-levyjen rajoitukset ovat:
Naytteitystaajuus: rajoissa 8-48 kHz (MP3),
rajoissa 32-48 kHz (WMA)
Siirtonopeus: rajoissa 8 320 kbps (MP3),
32 384 (WMA)
Soitin ei kykene lukemaan MP3/WMA-tiedostoa,
jonka tarkennin ei ole ".mp3" / "wma".
CD-R:n fyysinen formaatti tulee olla ISO 9660
Jos tallennat MP3/WMA-tiedostoja ohjelmalla,
joka ei kykene luomaan tiedostojarjestelmaa
(esim. Direct-CD), MP3 / WMA-tiedostoja on
mahdotonta toistaa. Suositamme, etta kaytatte
Easy-CD Creator:ia, joka luo levylle ISO 9660
tiedostojarjestelman.
Tiedostonimien tulee olla enintaan
8-merkkisia ja
Jos raidan uudestaantoiston aikana
?
>, uudestaantoisto peruuntuu.
Raidan
-
1.
-
?
?
?
?
?
niissa
tulee olla tarkennin
Niissa
ei
saa
olla
.mp3 tai
erikoismerkkeja,
Kansiossa
saa
olla enintaan
kaikki
3.
1190 tiedostoa.
kerran
painat
STOP
E
-tilassa PROGRAM
(Seis)
-merkki tulee
nakyviin.
Painamalla vVbBvoit valita
Paina CLEAR
ohjelmaluettelosta
raidan.
(Tyhjenna).
Voit
poistaa
muita
raitoja
luettelosta toistamalla vaiheet 1-3.
Koko
1.
ohjelmaluettelon poistaminen
Kun
painat
(Ohjelma),
"
:
painat
poistaminen ohjelmaluettelosta
(Program) poistettavan
2.
*
Kun
(Ohjelma),
2.
.wma.
kuten / ?.
>ljne.
?
REPEAT.
ei toista uudestaan.
(Ei nayttoa):
WMA
?
16
painamalla
nykyisen raidan
ohjelmoiden listan
Huomautus:
MP3 /
soittimen kanssa
toistaa uudestaan
raidat.
?
Taman
raidat uudestaan
Valitse haluttu uudestaantoistotila
:
ja
PLAY.
<
Valitse
STOP
E
(Seis)
-tilassa PROGRAM
-merkki tulee
nappaimilla
nakyviin.
vVbB"Clear
All", ja paina
sitten ENTER.
Huomautus:
Ohjelmat poistetaan myos,
poistetaan.
kun virta katkeaa tai
levy
JPEG-tiedostojen
Tama
laite voi toistaa
katseleminen
JPEG-tiedostoja
Siirry
sisaltavia
SKIP
levyja.
1.
Siirtyminen
toiseen tiedostoon
tai edelliseen tiedostoon
seuraavaan
(.
tai
>)
tai kohdistinta
(b
painamalla
B) kun
tai
katselet kuvaa.
Aseta laitteeseen
Tv-ruutuun
JPEG-tiedostoja sisaltava
ilmestyy PHOTO-valikko.
levy.
Zoom
Voit
videokuvaa nelivaiheisesti
laajentaa
toiston aikana ZOOM
Voit
zoomatussa kuvassa
siirtya
painamalla
-3 vaihetta.
(Zoomaus)
painamalla
bBvV.
Kuvan kierto
Kierra
kuvaa
painamalla
2.
3.
Valitse kansio
painamalla
v /
vastapaivaan
aikana v / V.
V, ja paina sitten
ENTER. Esiin tulee luettelo kansion tiedostoista.
Taman
Voit katsella
levyjen rajoitukset
painamalla
tai
myotapaivaan
nayton
kuvan
tiedostoa korostamalla
tiettya
ja painamalla
v / V
sen
ENTER tai PLAY.
?
soittimen kanssa
JPEG-
yhteensopivien
ovat:
ja maarasta
pitka aika levyn
Jos nayttoon
ei kuitenkaan
minuuttiin, jotkut tiedostot
Riippuen JPEG-tiedostojen
koosta
DVD-soittimelta saattaa kulua
4.
Voit
palata
PHOTO
(Valokuva) -valikkoon kuvien
painamalla STOP (Seis).
sisallon
katselemisen aikana
Voit
palata
ja painamalla
?
?
Siirry
-painikkeiden
Katselussa
painamalla
tiedot toiselle
nelja dianopeusvaihtoehtoa
(Fast), >> (Normal) ja > (Slow).
Korostaminen vVbB-painikkeiden avulla
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla b /
paina ENTER.
ja
levylla on seka MP3/WMA-tiedostoja etta
JPEG-tiedostoja, voit vuorotella MP3/WMA:n ja
MUSIC tai PHOTO valikon
Voit
sana
Jotkut
levyt saattavat olla yhteensopimattomia
levyn erilaisen tallenneformaatin tai levyn kunnon
johdosta.
?
Varmista, etta valittujen tiedostojen tarkentimet
?
Jos
ovat
?
.jpeg,
saa
kun
tiedostojen
olla enintaan
tallenna
kopioit
ne
1190 tiedostoa.
CD-koosteeksi.
tarkentimina
nimea
niiden tarkentimiksi
Tama
DVD-soitin ei
".jpe"
".jpg".
kykene
on
tai
Kayt o
.jpeg",
lukemaan
tiedostonimia, joiden tarkennin ei ole ".jpg". Silti
ylareunassa.
piilottaa ohjevalikon painamalla
miljoonaa kuvapistetta ja
levylle.
Kansiossa
:
Jos
Painamalla TITLE korostuu
JPEGse on
?
: >>>
B
siten, etta
?
DVD MENU.
on
tarkkuutta
korkeintaan viisi
avulla kohdan
ENTER.
seuraavalle sivulle
JPEG:n valilla.
?
tiedostojen
tiedostoluettelosta kansioluetteloon
korostamalla v / V
?
moneen
voivat olla liian suuria---. Vahenna
Vihjeit :
?
lukemiseen.
tule mitaan
tiedostot
kuvan
nakyvat
Windowsin selaimessa JPEG-
kuvatiedostoina.
katselemisen aikana RETURN.
Diaesitys
Korosta Slide Show
(Diaesitys) nappaimilla
vVbB, ja paina sitten ENTER.
Pysaytyskuva
1.
2.
Soitin
Paina
diaesityksen aikana PAUSE/STEP.
siirtyy nyt TAUKO-tilaan.
Palaa
diaesitykseen painamalla
PLAY tai
paina
PAUSE/STEP uudelleen.
17
toistaminen
DivX-elokuvalevyn
Voit toistaa
DivX.tiedostoja
Taman
taman
DVD-soittimen
soittimen kanssa
levyjen rajoitukset
yhteensopivien
DivX-
ovat:
avulla.
?
Aseta laitteeseen DivX-tiedoston sisaltava
1.
Tv-ruutuun
levy.
(tarkkuus)
pikselia.
MOVIE-elokuvavalikko.
ilmestyy
DivX-tiedoston
?
on
kaytettavissa
oleva resoluutio
alle 720x576
(L x K) kuvapistetta
eli
DivX-alanimikkeen tiedostonimeen mahtuu 56
merkkia.
?
?
Valitse kansio
2.
painamalla
v /
V, ja paina sitten
tiettya
tiedostoa korostamalla
sen
ja painamalla ENTER tai PLAY.
erilaisia toistotoimintoja. Lisatietoja on
sivuilla 14-15.
Jos
tuorestusnopeus on yli 30
sekunnissa, tama laite ei ehka toimi
nayttokuvan
Jos tallennetun tiedoston videoaudiorakenne ei ole
v / V
painamalla
Voit kayttaa
mahdoton
naytettavaksi
alleviivausmerkilla
naytossa
joko
?
toisto
Pysayta
painamalla
STOP.
Jos tiedosto
*
Esiin tulee Movie-elokuvavalikko.
Jos olet tiedostoluettelossa
on
tallennettu GMC:lla,
seuraavalle sivulle
?
Siirry
?
Jos CD:lla
painamalla
on
sana
MUSIC, PHOTO tai MOVIE valikon
ylareunassa.
?
?
Kuva ei ehka
palauttaa
kuvan asettamalla TV:n
AUTO tai
PAL-60, jos
Levyn
Jos
ne
alanimike ei ehka
DivX-nimike
?
kunnolla DivX-toistossa. Voit
nay
levyn
on
jarjestelmaksi
kaytettavissa.
ovat
tule
nayttoon
oikein, jos
ladattu koneelle internetista.
alanimikevalikossa ei ole DivX-
alanimikekielta, jonka haluaisit esiin, ei
alanimikekieli ehka
tule
nayttoon
Huomautus
DivX-tekstitysten
Jos
ei
oikein.
katselusta
oikein toiston
aikana, paina ja pida
sekuntia, ja valitse sitten
toinen kielikoodi painamalla toiston aikana b / B,
tekstitys
nay
alhaalla SUBTITLE noin 3
kunnes
tekstitys nakyy
oikein.
vaihtoehto. GMC-koodauksessa
on
tama
eri
tasoja,
nimityksia 1-point,
joista tavallisesti kaytetaan
point tai 3-point GMC.
DVD MENU.
MP3/WMA-tiedostoja, JPEG ja
MOVIE-tiedostoja, voit vuorotella valikkojen MUSIC,
PHOTO ja MOVIE valilla. Painamalla TITLE
korostuu
GMC?
koodereissa, kuten DivX tai Xvid,
palata Kansiokaukosaatimen
nappaimilla
luetteloon, korosta
v / V, ja paina ENTER.
laite tukee
1-point.
on lyhenne sanoista Global Motion
Compensation. Se on MPEG4-standardissa
maaritetty koodaustyokalu. Joissakin MPEG4-
haluat
ja
on
Toistettavat alanimikeformaatit
.avi, .mpg, .mpeg
Undertitelformat der kan
afspilles
SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 1.0(*.sub)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)
Sopivat
koodekkiformaatit
"DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID",
"MP43", "3IVX".
Sopivat audioformaatit
"Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
Naytteitystaajuus: rajat 8 48 kHz (MP3),
rajoissa 32 48 kHz (WMA)
Siirtonopeus: rajoissa 8 320 kbps (MP3),
32
192 kbps (WMA)
?
-
-
?
-
-
?
Kaikki WMA-audioformaatit eivat ole taman
laitteen kanssa
18
tule
GMC
Vihjeit :
?
ja
lomitettua, ei lahtoon
videota tai audiota.
vain tallennustasoa
4.
on
se
normaalisti.
?
Voit katsella
esitetaan
koodi,
"_".
kuvaa
ENTER. Esiin tulee luettelo kansion tiedostoista.
3.
Jos DivX-tiedostossa
yhteensopivia.
2-
Muiden televisioiden
ohjaus
kaukosaatimella
Voit
mukana toimitetulla kaukosaatimella
ohjata
televisiosi
tulolahdetta
aanenvoimakkuutta,
LG-
ja
virtakytkinta.
Voit
1.
tulolahdetta
on seuraavassa
Pitaen
ja virtakytkinta. Jos
aseta sopiva
luettelossa,
koodi.
TV
POWER-nappainta
painettuna syota
valmistajan koodi
numeronappaimilla
(ks. seuraava taulukko).
samalla television
2.
Lue taman
luvun tiedot
TV
Vapauta
POWER-nappain.
Laitteen
niita
syottamalla
Nain
?
?
useampi kuin yksi koodi, kokeile
yhden kerrallaan, kunnes loydat
on
television kanssa toimivan koodin.
kasittely
pidat ulkopinnat puhtaina
Ala
kayta laitteen lahella haihtuvia nesteita, kuten
hyonteissumutteita.
Ala jata kumi- tai muoviesineita kosketukseen
jalkia
LG / GoldStar
1
Zenith
1,3,4
Samsung
6,7
Sony
8,9
Hitachi
4
(Default),
2
Televisiosta
eivat ehka
?
Jos
syotat
riippuen jotkut
koodi olisikin
uuden
koodinumero
?
jattavat
pehmealla,
ovat erittain
kuivalla
kangaspalalla. Jos
kangas
likaiset, kostuta pehmea
pesuaineella.
kayta vahvoja liuottimia, kuten alkoholia, bensiinia
ohenteita, koska voivat vaurioittaa laitteen pintaa.
DVD-soitin
optinen
on
korkeatekninen tarkkuuslaite. Jos
lukulinssi
ja levyaseman osat ovat
saattaa heikentya.
likaiset tai
kuluneet, kuvan laatu
Kayttoymparistosta
riippuen suositetaan saannollista
ja huoltoa 1000 tunnin kayttovalein.
tarkastusta
toimi television
valmistajan
tai
ne
Laitteen hoito
Huomautus:
?
Ala
koska
puhdistus
Puhdista soitin
miedolla
Koodinumero
pitkaksi ajaksi,
pintaan.
Laitteen
pinnat
Valmistaja
ottamista
kuljettaminen
laitteen kanssa
Jos luettelossa
yhteyden
Sailyta alkuperainen tehtaan pahvilaatikko ja
pakkausmateriaalit. Parhaan suojan laitetta
kuljetettaessa saat, kun pakkaat laitteen takaisin
tehtaan alkuperaispakkaukseen.
televisioiden koodinumerot
Ohjattavien
ennen
huoltopisteeseen.
muiden kuin LG-television
ohjata myos
valmistajan
ja huolto
Laitteen
aanenvoimakkuutta,
televisio
Hoito
tai kaikki
nappaimet
kanssa, vaikka oikea
syotetty.
Lisatieto
saat ottamalla
yhteyden lahimpaan
vahittaismyyjaan.
koodinumeron, edellinen syotetty
pyyhkiytyy pois.
Vaihtaessasi kaukosaatimeen
saattaa
syotetty
uudet paristot
palautua
Aseta sopiva
koodinumero
oletusasetuksen koodiksi.
koodinumero uudelleen.
19
Viitetiedot
Kielikoodit
Tasta
Disc
luettelosta voit
syottaa
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
Kieli
Koodi
abhaasi
6566
fidji
7074
lingala
7678
singaleesi
8373
afari
6565
suomi
7073
liettua
7684
slovakki
8375
afrikaans
6570
ranska
7082
makedonia
7775
sloveeni
8376
albania
8381
friisi
7089
7771
somali
8379
ameharik
6577
7176
7783
espanja
6983
arabia
6582
galitsia
georgia
7565
madagassi
malaiji
malajalam
7776
sudan
8385
armenia
7289
saksa
6869
malta
7784
suaheli
8387
assami
6583
kreikka
6976
maori
7773
ruotsi
8386
aymara
azeri
6588
eskimokieli
7576
marati
7782
tagalog
8476
6590
7178
moldavi
7779
tadzik
8471
bashkiiri
6665
guarani
gujarati
7185
mongoli
7778
tamili
8465
baski
6985
hausa
7265
nauru
7865
tataari
8484
bengali, bangla
6678
heprea
7387
7869
telugu
8469
bhutani
6890
hindi
7273
7879
thai
8472
bihari
6672
unkari
7285
7982
tiibetti
6679
bretoni
6682
islanti
7383
8065
tigrinja
8473
bulgaria
6671
indonesia
7378
8083
tonga
8479
burma
7789
interlingua
7365
7065
turkki
8482
valkovenaja
6669
iiri
7165
8076
turkmeni
8475
khmer
7577
italia
7384
nepali
norja
orija
punjabi
pashto, pushto
persia
puola
portugali
8084
tvi
8487
katalaani
6765
7465
ketsua
8185
ukraina
8575
kiina
9072
japani
jaava
7487
reto-romania
8277
urdu
8582
korsika
6779
kannada
7578
romania
8279
usbekki
8590
kroatia
7282
kashmir
7583
venaja
8285
vietnam
8673
tsekki
6783
kasakki
7575
samoa
8377
volapuk
8679
tanska
6865
kirgiisi
7589
sanskriitti
8365
wales
6789
hollanti
7876
korea
7579
gaeli
7168
wolof
8779
englanti
6978
kurdi
7585
serbia
8382
khoisan
8872
esperanto
6979
palaung
7679
serbokroatia
8372
7473
viro
6984
latina
7665
shona
8378
jiddish
joruba
faari
7079
latvia
7686
sindhi
8368
zulu
9085
Area Code
Alue
8979
(Aluekoodit)
Valitse aluekoodi tasta
20
haluamasi kielen seuraaviin alkuasetuksiin:
Audio, Disc Subtitle, Disc Menu
listasta
koodi
Alue
koodi
Alue
koodi
Alue
koodi
Afganistan
Argentiina
AF
Etiopia
ET
Malesia
MY
Saudi-Arabia
SA
AR
Fidzi
FJ
Malediivit
MV
SN
Australia
AU
Suomi
FI
Meksiko
MX
Senegal
Singapore
Itavalta
AT
Ranska
FR
Monaco
MC
Slovakia
SK
Belgia
BE
Saksa
DE
Mongolia
MN
Slovenia
SI
Bhutan
BT
Iso-Britannia
GB
Marokko
MA
Etela-Afrikka
ZA
Bolivia
BO
Kreikka
GR
Nepal
NP
Etela-Korea
KR
Brasilia
BR
Gronlanti
GL
Alankomaat
NL
Espanja
ES
Kambodza
KH
Heard
HM
Alankomaiden Antillit
AN
Sri Lanka
LK
Kanada
CA
ja McDonald-saaret
Hongkong
HK
Uusi-Seelanti
NZ
Ruotsi
SE
Chile
CL
Unkari
HU
Sveitsi
CH
CN
Intia
IN
Nigeria
Norja
NG
Kiina
NO
Taiwan
TW
Kolumbia
CO
Indonesia
ID
Oman
OM
Thaimaa
TH
Kongo
CG
Israel
IL
Pakistan
PK
Turkki
TR
Costa Rica
CR
Italia
IT
Panama
PA
Uganda
UG
Kroatia
HR
Jamaica
JM
PY
Ukraina
UA
Tsekki
CZ
Japani
JP
Paraguay
Filippiinit
PH
US
Tanska
DK
Kenia
KE
Puola
PL
Yhdysvallat
Uruguay
Ecuador
EC
Kuwait
KW
Portugali
PT
Uzbekistan
UZ
Egypti
EG
LY
Romania
RO
Vietnam
VN
El Salvador
SV
Libya
Luxemburg
LU
Venajan
RU
Zimbabwe
ZW
Federaatio
SG
UY
Vianetsinta
Mahdollinen syy
Oire
Ei virtaa.
Virta
on
kytketty,
mutta
Korjaus
irrotettu.
?
Verkkojohto
?
Laitteessa ei ole
on
levya.
?
Tyonna verkkojohdon pistoke
pistorasiaan.
?
Aseta laitteeseen
DVD-soitin ei toimi.
Ei kuvaa.
Televisiota ei ole
?
vastaanottamaan
Ei aanta.
saadetty
DVD-lahtosignaalia.
ei ole
kunnolla.
?
?
Audiokaapelilla liitettya laitetta ei ole
saadetty ottamaan vastaan DVDlahtosignaalia.
?
Audiokaapeleilla liitettyjen
virta
on
AUDIO
?
maaritetty
Valitse audiovahvistimeen oikea
?
-vaihtoehdot
?
on
aanta.
virta
Kytke
ei toimi
?
Kaukosaadinta
ei voi toistaa.
levya
?
asetettu.
on
Kaukosaadin
?
-vaihtoehto.
Aseta laitteeseen oikeanlainen
ei ole kohdistettu
on
levyn tyyppi ja
?
Muuta
?
Kohdista kaukosaadin
DVD-soittimen kaukoanturiin.
kunnolla.
(Aani)
Valitse oikea AUDIO
Tarkista
Kaukosaadin
audiokaapelilla liitettyyn
Kaynnista DVD-soitin uudelleen
painamalla virtakytkinta.
toistoa.
Luokitustaso
tulotila,
voit kuunnella DVD-soittimesta
lahtevaa
laitteiden
kunnolla.
videokaapeli
jolloin
vaarin.
?
videon
laitteeseen.
Laitteessa olevaa
?
Liita
katkaistu.
(Aani)
sopiva
etta
syottotila.
Videokaapelia
liitetty
levy. Tarkista,
levyilmaisin.
Valitse televisioon
?
?
?
DVD-soitin ei aloita
tulee
nayttoon
kunnolla
levy.
aluekoodi.
tasoa.
lapsilukon
DVD-soittimen
kaukoanturiin.
liian kaukana
?
DVD-soittimesta.
Kayta kaukosaadinta
laheisyydessa.
DVD-soittimen
Tekniset tiedot
DIGITAL OUT
Yleista
AC 200-240 V
Kayttojannite:
,
50/60 Hz
Tehonkulutus: 8W
Jarjestelma
Ulkomitat
Laser:
(noin):
430x35x242mm
(noin):
1.9
kosteus: 5 %
--
90 %
CD:8Hz-20kHz
Signaalikohinasuhde:
Yli 100 dB (vain ANALOG
Lahdot
VIDEO OUT:
Harmoninen saro:
1,0 V (p-p), 75 Ω, negatiivinen synkr, RCA-liitin
SCART
(TO TV)
x
1 /
Enemman
kuin 95 dB
COMPONENT VIDEO OUT:
RCA-liitin
x
2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-liitin (V, O)
(TO TV)
-liittimissa)
0,02%
1
(DVD/CD)
Accessories:
Video-kaapeli (1), Audio-kaapeli (1),
Paristot (2)
AUDIO OUT:
SCART
Alle
OUT
Dynamiikka-alue:
-liitin
(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, negatiivinen synkr,
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA-liitin x 2
nm
Taajuusvaste:
DVD(PCM96kHz):8Hz-44kHz
DVD(PCM48kHz):8Hz-22kHz
Kayttolampotila:
5°C--35°C(5,00°C--35,00°C)
Kayttotilan
1
PAL / NTSC
Signaalijarjestelma:
kg
x
650
Puolijohdelaser, vaglangd
(LxKxS)ilmanjalkaa
Paino
(KOAKSIAALI):
0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA-liitin
x
Kaukosaadin
(1),
1/
-liitin
Huomautus: Muotoilu ja tekniset tiedot voivat
muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
21
P/NO.
:
3834RD0096Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement