LG ND1520, ND1520N User guide

LG ND1520, ND1520N User guide
SUOMI
KÄYTTÖOHJEET
MUSIC IN STYLE
TELAKOINTIKAIUTIN
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.
ND1520
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 1
2012-04-16
2:51:10
1 Aloitus
2
Aloitus
Turvallisuusohjeet
1
VAARA
Aloitus
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVYÄ).
JOTTA VÄLTTYISIT SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI
OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON
TEHTÄVÄKSI.
Tämä nuolikärkinen salama
tasasivuisen kolmion sisällä on
tarkoitettu varoittamaan käyttäjää
tuotteen kotelon sisällä olevasta
eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää
aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.
Huutomerkki tasasivuisen
kolmion sisällä on tarkoitettu
huomauttamaan käyttäjää
tuotedokumentaation sisältämistä
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN
VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI
SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
VAROITUS koskien virtajohtoa
Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan
virtapiiriin;
Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa
ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei
ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue
käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmistu
asiasta. Älä ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden
ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat,
jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot
tai murtunut sähköjohdon eriste ovat vaaraksi. Mikä
tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen virtajohto,
ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä,
vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen
käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen tarkalleen
samanlaiseen osaan valtuutetussa huoltopisteessä.
Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta
väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai mene tiukalle
mutkalle ja ettei se jää nipistyksiin, puristuksiin oven
väliin tai ettei sen päälle a stuta. Kohdista huomio
erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan,
jossa virtajohto tulee ulos laitteesta. Päävirta
katkaistaan laitteesta vetämällä virtajohdon pistoke
irti pistorasiasta. Varmista tuotetta asennettaessa,
että virtajohdon pistokkeeseen pääsee helposti
käsiksi.
VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.
HUOMAUTUS: Saadaksesi lisätietoja laitteen
turvamerkinnöistä, kuten laitteen tuotekoodi- ja
jännitemerkinnät, katso etiketti laitteen pohjasta
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 2
2012-04-16
2:51:10
Aloitus
Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai
akulla.
VAARA: Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai
roiskevedelle eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten
maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa,
että tuote kuuluu sähkö-ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EUdirektiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet
ovat ongelmajätettä, joten ne
on toimiettava paikalliseen
keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen
hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen
hävittämisestä saat ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai myymälään,
josta ostit laitteen.
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 3
Käytettyjen paristojen/akkujen hävitys
1. Rastilla peitetyn roskakorin symbolilla
varustetut paristot/akut noudattavat
Eurooppalaista direktiiviä 2006/66/EC.
2. Mikäli paristo tai akku sisältää
yli 0.0005% elohopeaa, 0.002%
kadmiumia tai yli 0.004% lyijyä,
voi tämä symboli sisältää näiden
kemiallisten aineiden lyhenteet kuten
elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy
(Pb).
1
Aloitus
Pariston tai akun irrottaminen laitteesta
turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai
akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla
näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä.
Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten
terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on
vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla
ne keräyspisteisiin tai kierrätyssäiliöihin. Älä
hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai
muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että
käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen
palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle
kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle
tai vastaavalle.
3
3. Kaikki paristot/akut tulisi hävittää
erikseen kotitalousjätteestä ja ne tulisi
toimittaa hävitettäväksi valtion tai
paikallisten viranomaisten osoittamaan
keräyspisteeseen.
4. Käytettyjen paristojen/akkujen
oikea hävitystapa auttaa estämään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
ympäristölle,eläin-ja ihmisterveydelle.
5. Käytettyjen paristojen/akkujen
hävityksestä saat lisätietoja ottamalla
yhteyttä paikallisiin viranomaisiin,
jätteenkäsittely-yhtiöön tai tuotteen
hankintapaikkaan.
LG Electronics vakuuttaa vastuullisesti, että
tämä tuote / nämä tuotteet noudattavat
tärkeitä ja olennaisia määräyksiä sekä muita
vastaavia direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC ja
2009/125/EC vaatimuksia.
Euroopan standardointikomitea:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
yy Huomaa, että tämä EI ole asiakaspalvelun
yhteydenottopiste. Kun haluat asiakaspalvelun
tietoja, katso takuukortti tai ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jolta ostit tämän tuotteen.
2012-04-16
2:51:11
4
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
3
Vianetsintä
14
Vianmääritys
1 Aloitus
4
Liite
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
8
Turvallisuusohjeet
Ainutlaatuiset ominaisuudet
– Valmistettu iPod/iPhone -laitteille
– Kannettava liitäntä
– Hälytys
– Radio(FM)
– Ajan synkronointi
Lisävarusteet
Esittely
– Käyttöohjeessa käytetyt symbolit
Etupaneeli
Takapaneeli
AC-adapterin liittäminen
15
16
17
Tavaramerkit ja lisenssit
Laitteiston tiedot
Laitteen käsittely
2
Käyttö
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
Laitekokonaisuuden hallinta
Peruskäyttö
– iPod/iPhone Toiminnot
– Yhteensopiva iPod/iPhone
Kellonajan asettaminen
– Laitteen käyttäminen herätyskellona
– SNOOZE
– Himmennin
– Uniajastimen asetus
Radion Toiminnot
– Antenniliitäntä
– Radioasemien esiasettaminen muistiin
Lisätoimintoja
– Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
13
13
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 4
2012-04-16
2:51:11
Aloitus
Ainutlaatuiset
ominaisuudet
Nauti musiikista iPod/iPhone -laitteilla yhdellä
helpolla yhteydellä.
Kannettava liitäntä
Toistaa musiikkia kannettavasta laitteestasi.
Esittely
1
Käyttöohjeessa käytetyt
symbolit
Aloitus
Valmistettu iPod/iPhone
-laitteille
5
,,Huom
Viittaa erityisiin huomioihin ja käyttöominaisuuksiin.
>>Huomio
Viittaa varoituksiin joilla ehkäistään mahdollisia
vahinkoja jotka syntyvät väärinkäytöstä.
Hälytys
Asettaa hälytyksen joka kytkeytyy päälle haluttuun
aikaan.
Radio(FM)
Mahdollistaa radion kuuntelun.
Ajan synkronointi
Asettaa yksikkösi kellon automaattisesti käytettäessä
iPod/iPhone.-laitteita.
Lisävarusteet
Tarkista laitteen mukana tulevat lisävarusteet.
AC adapteri(1)
Virtajohto(1)
FM antenni (1)
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 5
2012-04-16
2:51:11
6
Aloitus
Etupaneeli
1
Aloitus
a SNOOZE/SLEEP
- Herättää sinut 10 minuutin välein
hälytystoiminnon aktivoituessa.
- Kytkee laitteen automaattisesti pois päältä
tiettyyn aikaan.
b - / + (VOLUME)
Säätää kaiuttimen voimakkuutta.
c iPod/iPhone Telakointi
Liittää iPod/iPhone laitteen.
d P/1
- Valitsee toiminnon ja lähteen.
- Kytkee päälle : Paina P/1.
- Kytkee pois päältä : Paina ja pidä painettuna
P/1.
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 6
e D/Pr
- Valitsee ja toistaa radio-ohjelmaa:
Paina D/Pr FM-tilassa.
- Tallenna radio-asema: Paina ja pidä painettuna
D/Pr FM-tilassa.
- Aloittaa aseman esitallennuksen.
f Näyttöikkuna
Näyttää status-tilan.
/
(Hyppää yli/Haku)
g
- Hyppää yli: Paina
/ .
- Haku : Paina ja pidä alhaalla
/ .
- FM-tilassa virittäytyy halutulle
radio-asemalle ja valitsee esivalitun
numeron.
h Kaiutin
2012-04-16
2:51:12
Aloitus
7
Takapaneeli
1
Aloitus
a ALARM
Asettaa hälytyksen ajastimen.
Kytkee hälytyksen pois päältä
Näyttää hälytysasetuksen.
b FM ANT.
c PORT.IN
Toistaa musiikkia kannettavasta laitteestasi.
d DC.IN 12 V 01.5 A (AC-sovittimen sisääntuloliitäntä)
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 7
2012-04-16
2:51:12
8
Aloitus
AC-adapterin
liittäminen
1
Aloitus
1. Yhdistä toimitettu AC-virtajohto AC-adapteriin.
2. Liitä AC-adapterikaapeli DC.IN adapterin
sisääntuloon.
3. Liitä AC-virtajohto AC-ulostuloliitäntään. Tällöin
yksikkö menee lepotilaan.
>>Huomio
Käytä vain AC-adapteria joka on toimitettu
tämän laitteen mukana. Älä käytä virtajohtoa
muusta laitteesta tai muulta toimittajalta.
Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen
käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle
ja mitätöidä takuun.
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 8
2012-04-16
2:51:12
Käyttö
9
Laitekokonaisuuden hallinta
Voit ohjata laitetta käyttämällä näitä painikkeita. Saadaksesi lisätietoja, ks. alla olevaa taulukkoa.
Tila
Painike
-/+
Hälytysasetuksen
aikana.
Hälytyskäytön
aikana.
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
Pysäyttää
hälytysasetuksen.
Lepotila
IPOD
PORT
FM
-
VOL -/+
VOL -/+
2
Muuttaa
Muuttaa
Virtakytkin
jokaista
toimintoa
jokaista
toimintoa
jokaista
toimintoa
Paina ja pidä
painettuna
P/1
Virtakytkin
Virta pois päältä
Virta pois päältä
Virta pois päältä
/
-
Ohita -/+
-
Haku -/+
Paina D/Pr
-
Toisto/Tauko
-
Esiasetetun
kanavan
kuuntelu
Tallentaa
hälytykset
-
Paina ja pidä
painettuna
D/Pr
-
-
-
Valitsee
esiasetetun
numeron
-
-
Lepo
Lepo
Lepo
Pysäyttää
hälytysasetuksen.
(Himmennin)
(Himmennin)
(Himmennin)
Lepo
Muuttaa jokaista
toimintoa
Virta pois päältä
Pysäyttää
hälytysasetuksen.
Pysäyttää
hälytystoiminnon.
Virta pois päältä
Virta pois päältä
Käyttö
Muuttaa
Paina P/1
VOL -/+
SNOOZE/
SLEEP
-
Asettaa tunnit
ja minuutit
-
TORKKU
(Himmennin)
Paina ALARM
Paina ja pidä
alhaalla ALARM
Aktivoi tai
passivoi
hälytyksen
Aktivoi tai
passivoi
hälytyksen
Aktivoi tai
passivoi
hälytyksen
Aktivoi tai
passivoi
hälytyksen
Pysäyttää
hälytysasetuksen.
Aloittaa
hälytysasetuksen.
Aloittaa
hälytysasetuksen.
Aloittaa
hälytysasetuksen.
Aloittaa
hälytysasetuksen.
Pysäyttää
hälytysasetuksen.
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 9
Pysäyttää
hälytystoiminnon.
Virta pois päältä
Pysäyttää
hälytystoiminnon.
Virta pois päältä
2012-04-16
2:51:12
10
Käyttö
Peruskäyttö
2
Yhteensopiva iPod/iPhone
yy Tämä laite tukee seuraavia malleja;
iPod touch
iPod/iPhone Toiminnot
iPod classic
Voit nauttia äänestä iPod/iPhone.-laitteen kanssa.
Katso lisätietoja iPod/iPhone-laitteesta iPod/iPhone
-käyttöoppaasta.
iPhone 4 S
Käyttö
1. Liitä iPod/iPhone tukevasti. Mikäli käynnistät
tämän laitteen, iPod/iPhone käynnistyy
automaattisesti ja alkaa latautumaan.
iPod nano
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3 G
Riippuen iPod/iPhone-laitteesi
ohjelmistoversiosta, saattaa olla ettet voi ohjata
iPod/iPhone -laitettasi yksiköstä.
Riippuen iPod/iPhone -laitteiden
ohjelmistoversioista, saattaa olla ettet voi ohjata
iPod/iPhone-laitettasi yksiköstä.
2. Paina P/1 valitaksesi IPOD-toiminnon.
Suorittaaksesi
Tee näin
Keskeyttää
tai käynnistää
toiston
uudelleen
Paina D/Pr.
Ohitus
Paina toiston aikana
/
siirtyäksesi seuraavaan
tiedostoon tai palataksesi sen
hetkisen tiedoston alkuun.
Toiston aikana paina
kahdesti
palataksesi takaisin edelliseen
tiedostoon.
Haku
Pidä
/
painettuna toiston
aikana ja vapauta se kuunneltavassa
kohdassa.
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 10
2012-04-16
2:51:13
Käyttö
,,Huom
yy Jos laitteessa näkyy virheilmoitus, toimi
ilmoituksen mukaisesti. Virheviesti “ERR”.
- iPod/iPhone ei ole liitetty oikein.
- Tämä laite tunnistaa iPodin/iPhonen
tuntemattomaksi laitteeksi.
- Sinun iPod/iPhone -laitteesi virta on äärimmäisen alhainen.
yy Riippuen iPod/ iPhone -laitteesi
ohjelmistoversiosta, on mahdollista ettei
iPod/iPhone -laitetttasi voida ohjata tästä
yksiköstä. Suosittelemme asentamaan
viimeisimmän ohjelmistoversion.
yy Mikäli käytät sovellusta, suoritat puhelun
tai lähetät ja vastaanotat SMS-viestejä esim.
iPod Touchilla tai iPhonella, irrota ne tämän
laitteen iPod/iPhone -telakasta ja käytä vasta
tämän jälkeen.
yy Jos sinulla on ongelmia iPod/iPhone-laitteesi
kanssa, ole hyvä ja katso tietoja osoitteesta
www.apple.com/support.
yy Lepotilassa, voit ladata iPod/iPhone-laitteesi
yhdistämällä sen iPod/iPhone -telakointiin.
yy Voit tarvita ylimäääräisiä lisäkäytäntöjä iPod
touch tai iPhone -laitteita varten, esim.
“poista lukitus” vetämällä ylös.
Kellonajan
asettaminen
Liitä iPod/iPhone tukevasti. Tällöin kellon
asettaminen näyttöruudussa synkronisoi sen iPod/
iPhone -laitteesi kanssa.
Laitteen käyttäminen
herätyskellona
1. Kytke laite päälle tai pois päältä
2. Paina ja pidä alhaalla ALARM asettaaksesi
hälytystoiminnon.
3. Hälytysäänien lähde vilkkuu. (FM(TUNER)/IPOD).
Jokaisen äänilähteen vilkkuessa, valitse se jonka
haluat painamalla D/Pr. Jos valitset FM(TUNER)
-tilan, voit valita aseman jonka asetit
aikaisemmin painamalla
/ .
4. Näytöllä näkyy ”ON(TIME)”.
Tuntiasetus vilkkuu. Paina
/
valitaksesi
tunnin ja paina sitten D/Pr tallentaaksesi.
2
Käyttö
/ Akku on ladattava.
/ Akun lataaminen voi kestää kauemmin,
jos iPod/iPhone virta oli erittän vähissä.
11
5. Minuuttiasetus vilkkuu. Paina
/
valitaksesi
minuutin ja paina sitten D/Pr tallentaaksesi.
6. Äänenvoimakkuusasetus vilkkuu. Paina
/
vaihtaaksesi äänenvoimakkuutta ja sitten paina
D/Pr tallentaaksesi.
7. Voit tarkastaa asetustilan.
8. Jos haluat asettaa hälytyksen uudelleen, toista
vaiheet 2–6.
SNOOZE
Hälytyksen aktivoituessa, torkku-toiminto herättää
sinut 10 minuutin välein jos painat SNOOZE/
SLEEP. Jos asetettu aika umpeutuu, laite kytkeytyy
päälle automaattisesti ja hälyttää. Jos painat
SNOOZE/SLEEP, hälytys lakkaa toimimasta. “ZZZ” ja
“ ” vilkkuvat. Hälytys toistuu 10 minuutin
kuluttua.
Himmennin
Paina SNOOZE/SLEEP kerran. Näyttö voi
himmentyä puoleen normaalikirkkaudesta.
Peruuttaaksesi tämän, paina SNOOZE/SLEEP
toistuvasti kunnes näyttöikkuna kirkastuu.
Kun yksikkö on syknronisoitu iPod/iPhone -laitteesi
kanssa kellon asetusten osalta, tulee olemaan
aikaero iPod/iPhone -laitteen ja yksikön välillä.
Lepotilassa, kelloa ei tulla synkronoimaan iPod/
iPhone -laitteesi kanssa.
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 11
2012-04-16
2:51:13
12
Käyttö
,,Huom
•• Ellet aseta kelloasi iPod/iPhone -laitteessasi,
yksikköä ei tulla synkronoimaan kellon
osalta iPod/iPhone -laitteesi kanssa.
•• Jos irroitat johtopistokkeet virtalähteestä,
asettamiasi kellon asetuksia ei tulla
tallentamaan.
2
Radion Toiminnot
Antenniliitäntä
Yhdistä FM-lanka-antenni FM-antenniin liitin.
•• Asetettuasi kellon toiminnon, voit asettaa
hälytyksen toiminnon.
Käyttö
•• Koska hälytys sammuu, jos et paina mitään
painiketta 30 minuuttiin, hälytys loppuu
automaattisesti.
•• Jos
suoritat kellon ja hälytyksen asetukset,
voit tarkistaa ajan ja hälytyksen kuvakkeen
“ “ painamalla ALARM huolimatta siitä
että yksikkö on lepotilassa.
•• Jos aktivoit hälytyksen, hälytyksen kuvake
“ “ tulee näkyviin näyttöikkunaan.
•• Jos poistat hälytyksen, hälytyksen kuvake
“ “ poistuu näyttöikkunasta.
•• Hälytystoiminto toimii vain yksikön ollessa
kytkettynä pois päältä.
•• Jos asettamasi aika umpeutuu, yksikkö
kytkeytyy päälle automaattisesti.
•• Hälytystoiminnon kytkeytyessä päälle, voit
kytkeä sen pois päältä painamalla ALARM
tai P/1.
•• Voit asettaa vain 12 : 00 (iltapäivän näytöksi)
1. Paina P/1 toistuvasti kunnes FM ilmestyy
näyttöruudulle. Viimeksi vastaanotettu asema
viritetään.
2. Automaattinen viritys: Paina
/
n. 2
sekunttia kunnes taajuuden ilmaisin alkaa
muuttumaan, vapauta sitten. Asemahaku
pysähtyy yksikön virittäydyttyä asemalle.
Manuaalinen viritys: Paina
Uniajastimen asetus
/
toistuvasti.
3. Säädä äänen voimakkuutta painamalla - / +
(VOLUME) .
Musiikkia tai radiota kuunnellessa, paina SNOOZE/
SLEEP toistuvasti valitaksesi viiveajan 10 ja 180
minuutin väliltä. Viiveajan jälkeen laite sammuu. Jos
voit nähdä seuraavan järjestyksen, 180 -> 150 ->120
-> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 ->
10)
Peruuttaaksesi lepotoiminnon, paina SNOOZE/
SLEEP toistuvasti kunnes näyttöruutu kirkastuu.
,,Huom
•• Voit tarkistaa jäljellä olevan ajan ennen kuin
soitin sammutetaan painamalla SNOOZE/
SLEEP.
•• Unitila toimii himmennyksen jälkeen.
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 12
2012-04-16
2:51:13
Käyttö
Radioasemien esiasettaminen
muistiin
Voit esiasettaa 10 kanavaa taajuudelle FM.
Ennen viritystä, varmista, että äänenvoimakkuus on
asetettu alhaiseksi.
1. Paina P/1 toistuvasti kunnes FM näkyy
näyttöruudulla.
2. Valitse haluttu taajuus painamalla
/
.
Lisätoimintoja
Musiikin kuuntelu ulkoisesta
laitteesta
Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia
monenlaisista kannettavista ja ulkoisista laitteista.
(Kannettavien laitteiden vaatimaa kaapelia ei
toimiteta tämän laitteen mukana)
4. Paina
/ valitaksesi esiasetetun aseman
numeron jonka haluat.
2
Käyttö
3. Paina ja pidä alhaalla D/Pr . Esiasetusnumero
alkaa vilkkua näyttöikkunassa.
13
kuulokkeet tai line out
5. Paina D/Pr. Asema on tullut tallennetuksi.
6. Tallenna lisäasemia toistamalla kohdat 2-5.
7. Kuunnellaksesi esiasetettua asemaa, paina D/Pr
ja sen jälkeen
/
valitaksesi esiasetetun
aseman.
,,Huom
•• Jos kaikki asemat on esiasetettu, “FULL”
tulee näkyviin näyttöruudulle hetkeksi
jonka jälkeen esiasetettu numero vilkkuu.
Vaihtaaksesi esiasetettua numeroa, toista
askeleet 4-5.
•• Et voi poistaa esiasetettuja asemia.
•• Vaikka kaikki asemat olisivat esiasetettuja,
voit esiasettaa aseman kirjoittamalla
aikaisemma aseman yli.
•• Kuunnellessasi radiota, jos painat ja
pidä alhaalla D/Pr, esiasetettu numero
jota kuuntelit viimeeksi vilkkuu ensin
ylikirjoittaakseen aikaisemman aseman.
•• Kuunnellessa esiasetettua asemaa, jos
haluat muuttaa sen esiasetetun numeron
samalla taajuudella, paina ja pidä alhaalla
D/Pr. Muuta sitten esiasetuksen numeroa
painamalla
/
.
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 13
1. Yhdistä ulkoinen laite tämän laitteen PORT.INliitäntään.
2. Käynnistä virta painamalla P/1.
3. Valitse PORT (KANNETTAVA) toiminto painamalla
P/1.
4. Kytke virta ulkoiseen laitteeseen ja käynnistä
toisto.
2012-04-16
2:51:14
3
Vianetsintä
14
Vianmääritys
Vianmääritys
Ongelma
Ei virtaa
Voit tarvita lisäohjaimia
käyttääksesi niitä tämän
yksikön kanssa.
Korjaus
yy Liitä virtajohto pistorasiaan.
yy Tarkista asia käyttämällä jotain toista sähkölaitetta.
Paina P/1 ja tarkista valittu toiminto.
yy Säädä kohdennus.
3
Vianmääritys
Radiokanavia ei voi
virittää oikealla tavalla.
yy Viritä kanava manuaalisesti.
iPod/ iPhone ei toimi.
Liitä iPod/iPhone laitteeseen oikealla tavalla.
Kello ei näy näytöllä.
Liitä iPod/iPhone laitteeseen oikealla tavalla.
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 14
yy Tallenna joitakin radioasemia; lisätietoja sivulla page 13 .
2012-04-16
2:51:14
4
Liite
Liite
15
Tavaramerkit ja
lisenssit
“Made for iPod” ja “Made for iPhone” -maininnat
tarkoittavat, että elektroninen laite on
suunniteltu erityisesti iPod- tai iPhone-laitteen
kanssa käytettäväksi ja että sen kehittäjä on
sertifioinut sen täyttämän Applen määrittämät
laitevaatimukset.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta
tai sen yhdenmukaisuudesta turvallisuus- ja
lakisääteisiin vaatimuksiin.
Huomaa, että tämän laitteen käyttö iPodin tai
iPhonen kanssa voi vaikuttaa näiden langattomiin
toimintoihin.
4
Liite
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 15
2012-04-16
2:51:14
16
Liite
Laitteiston tiedot
Yleistä
AC-sovittimen vaatimukset Katso pääkilvestä
Tehonkulutus
Katso pääkilvestä
Mitat (L x K x P)
(156 x 87 x 67,7) mm
Nettopaino (noin)
0. 57 kg
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Käyttökosteus
5% – 90 %
Bus-virransyöttö
iPod/iPhone 5V 01A
Syöttöliitännät
PORT. IN
500mV (3.5 mm stereo-liitäntä)
Viritin
4
FM Virittimen Taajuus
Liite
Kaiutin
87.5 MHz -108.0 MHz tai 87.50 MHz - 108.00 MHz
Lähtöteho
5 W X 1ch (8Ω / 1kHz)
Harmoninen särö
10 %
Kaiuttimet
Tyyppi
sisään rakennettu
Impedanssi arvo
8Ω
Nimellinen syöttöteho
5W
Maksimitulovirta
10 W
yy Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 16
2012-04-16
2:51:14
Liite
17
Laitteen käsittely
Laitteen kuljetuksen aikana
Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit.
Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla
uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä
tavalla.
Pidä ulkopinnat puhtaina
Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä
laitteen läheisyydessä.
Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi
vahingoittaa pintoja.
Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin
laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.
Laitteen puhdistaminen
4
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 17
Liite
Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla.
Jos pinnat ovat erittäin likaisia, käytä pehmeää,
kevyesti mietoon pesuaineliuokseen kostutettua
kangasta. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten
alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat
vahingoittaa laitteen pintoja.
2012-04-16
2:51:14
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
ND1520-FI.BSWELLK-FIN.indd 18
2012-04-16
2:51:14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement