LG ND2530 User guide
SUOMI
KÄYTTÖOHJEET
Langaton kaiutin Lightningtelakointiasemalla
MUSIC IN STYLE
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne
tulevaa tarvetta varten.
ND2530
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 1
2013-03-27
2:00:38
2
Aloitus
Turvaohjeet
1
HUOMIO
Aloitus
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
HUOMIO: VÄLTTÄÄKSESI SÄHKÖISKUVAARAN ÄLÄ
IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA. LAITTEEN SISÄLLÄ
EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA
OSIA. VAIN KOULUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ
SAA SUORITTAA LAITETTA KOSKEVIA
HUOLTOTOIMENPITEITÄ.
Kolmiossa oleva nuolipäisen
salamasymbolin tarkoitus on
varoittaa käyttäjää eristämättömästä
vaarallisesta jännitteestä tuotteen
sisällä. Jännitteen suuruus on riittävä
aiheuttamaan sähköiskuvaaran laitetta käsittelevälle
henkilölle.
Kolmiossa olevan huutomerkin
tarkoitus on kiinnittää käyttäjän
huomio tärkeiden käyttö- ja huoltooppaiden olemassaoloon; ne
toimitetaan tuotteen mukana.
VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE
TAI KOSTEUDELLE. VESI JA KOSTEUS SAATTAVAT
AIHEUTTAA TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN.
VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen
tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.
HUOMAUTUS: Saadaksesi lisätietoja laitteen
turvamerkinnöistä, kuten laitteen tuotekoodi- ja
jännitemerkinnät, katso etiketti laitteen pohjasta.
Virtajohtoa koskeva VAROITUS
On suositeltavaa yhdistää useimmat laitteet omaan
sähköpistorasiaansa;
Tällaiseen sähköpistorasiaan ei tule yhdistää
muita laitteita eikä jatkojohtoja. Katso lisätietoja
käyttöoppaasta. Älä ylikuormita sähköpistorasioita.
Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet
pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet
eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä
voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta
säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää
vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se
pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata
verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa
huoltokeskuksessa. Suojaa virtajohtoa fyysiseltä ja
mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä,
tai ettei sitä väännellä, ja ettei se ole puristuksissa
esimerkiksi oven välissä. Kiinnitä erityistä huomiota
pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa johto
lähtee laitteesta. Irrota virtajohto pistorasiasta
virtapistokkeesta vetämällä. Asenna laite siten, että
virtapistokkeeseen päästään helposti käsiksi.
Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai
akulla.
Pariston tai akun turvallinen poisto laitteesta:
irrota paristo tai akku päinvastaisessa järjestyksessä
asennukseen nähden. Välttääksesi ympäristöhaitat
tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, toimita
käytetty paristo tai akku asianmukaiseen astiaan
ongelmajätteen keräyspisteessä. Älä hävitä paristoja
tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen
kanssa. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen
ja akkujen kierrätysjärjestelmiä. Älä altista paristoja
kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle,
avotulelle tai vastaavalle.
HUOMIO: laitetta ei saa altistaa vedelle (pisarat
tai roiskevesi), eikä sen päälle saa laittaa nesteellä
täytettyjä astioita, esimerkiksi maljakoita.
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 2
2013-03-27
2:00:39
Aloitus
Vanhan laitteen hävittäminen
2.Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet
on hävitettävä erillään
kotitalousjätteestä hallituksen
tai paikallisten viranomaisten
asettamien erillisten keräyspisteiden
kautta.
3.Loppuun käytetyn laitteen oikea
hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja
terveyshaittoja.
4.Saat lisätietoja loppuun
käytetyn laitteen hävittämisestä
ottamalla yhteyttä asuinkuntasi
jätehuoltoviranomaiseen,
jätehuoltoyritykseen tai laitteen
myyneeseen liikkeeseen.
Paristojen/akkujen hävittäminen
1. yliviivatun pyöräjäteastian symbolilla
varustetut paristot/akut noudattavat
Euroopan direktiiviä 2006/66/EC.
2. Mikäli paristo tai akku sisältää
yli 0.0005% elohopeaa, 0.002%
kadmiumia tai yli 0.004% lyijyä,
tämä symboli voi sisältää näiden
kemiallisten aineiden lyhenteet,
esimerkiksi elohopea (Hg), kadmium
(Cd) tai lyijy (Pb).
1
Aloitus
1.Kun tämä yliviivatun pyöräjäteastian
symboli on kiinnitetty tuotteeseen,
se tarkoittaa, että tuote noudattaa
Euroopan direktiiviä 2002/96/EC.
3
3. Kaikki paristot/akut tulee hävittää
erikseen kotitalousjätteestä ja ne
tulee toimittaa hävitettäväksi valtion
tai paikallisten viranomaisten
osoittamaan keräyspisteeseen.
4. Vanhan laitteen asianmukainen
hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja ihmisten ja
eläinten terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia.
5. Lisätietoa vanhojen paristojen/
akkujen hävittämisestä saat
ottamalla yhteyden paikallisiin
viranomaisiin, kierrätyskeskukseen
tai myymälään, josta ostit laitteen.
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 3
2013-03-27
2:00:39
4
1
Aloitus
Aloitus
LG Electronics vakuuttaa, että tämä tuote/nämä
tuotteet noudattavat olennaisia vaatimuksia
ja muita niitä koskevia direktiivien 1999/5/
EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ja
2011/65/EU vaatimuksia.
Ota yhteyttä seuraavaan
osoitteeseen mikäli haluat kopion
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.
Yhteydenottotiedot koskien tämän tuotteen
vaatimustenmukaisuutta:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Alankomaat
yy Huomaa, että tämä EI ole asiakaspalvelun
yhteydenottopiste. Halutessasi asiakaspalvelun
tietoja, katso takuukorttista tai ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jolta ostit tämän tuotteen.
Vain sisätilakäyttöön.
RF Säteilyaltistuslausunto
Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää niin,
että minimietäisyys kehosi ja jäähdytyselementin
välillä on 20 cm.
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 4
2013-03-27
2:00:39
Sisällysluettelo
5
Sisällysluettelo
1
Aloitus
3
Vianetsintä
2
6
6
7
8
8
9
9
Turvaohjeet
Tärkeimmät ominaisuudet
Lisävarusteet
Kaukosäädin
Etupaneeli
Takapaneeli
AC-adapterin liittäminen
Kuinka ferriittisydän kiinnitetään (vain EMI)
17
Vianmääritys
4
Liite
18
18
19
Tavaramerkit ja lisenssit
– Laitteen käsittely
Tekniset tiedot
2
Käyttö
10
10
10
10
11
13
13
13
13
Peruskäyttö
– Siirry lepotilaan
– Kytke virta pois
– iPod/iPhone -toiminnot
– Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad
– Äänen kytkeminen pois tilapäisesti
– Automaattinen virransäätö
– BASS-ääniefektin asetus.
– Musiikin kuuntelu kannettavasta
laitteestasi
Bluetooth-toimintojen käyttö
– Musiikin kuuntelu Bluetooth laitteesta
Bluetooth-sovellusten käyttö
14
14
15
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 5
1
2
3
4
2013-03-27
2:00:39
6
Aloitus
Tärkeimmät
ominaisuudet
1
Lisävarusteet
Tarkista laitteen mukana tulevat lisävarusteet
Aloitus
Valmistettu iPod/iPhone/iPad
Nauti musiikista iPod/iPhone/iPad -laitteella yhdellä
helpolla yhteydellä.
Kannettavan sisääntuloliitäntä
Kauko-ohjain (1)
Akku (1)
Virtajohto(1)
AC-adapteri(1)
Toistaa musiikkia kannettavasta laitteestasi.
Bluetooth®
Nauti musiikista Bluetooth-laitteella
helppoköyttöisen liitännän kautta.
BASS
Tehosta BASS-äänieffektiä.
LG Bluetooth -etäkäyttö
Voit ohjata tätä soitinta Bluetooth -yhteyden välityksellä iPod/iPhone/iPad. Tämän soittimen ja iPod/
iPhone/iPad tulee olla Bluetooth -yhteydessä. Vieraile “Apple App Storessa”. Ja käytä tätä QR-koodia
etsiäksesi “LG Bluetooth Remote”-sovellusta. Katso
lisätietoa sivulla 16.
Esittely
Käyttöohjeessa käytetyt symbolit
,, Huom
Viittaa erityisiin huomioihin ja käyttöominaisuuksiin.
>>Varoitus
Viittaa varoituksiin joilla ehkäistään mahdollisia
vahinkoja jotka syntyvät väärinkäytöstä.
(Apple iOS)
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 6
2013-03-27
2:00:40
Aloitus
Kaukosäädin
7
Paristojen asennus
Sinulla on kaksi tapaa avata paristokotelon kansi.
1. Käännä pariston kantta vastapäivään käyttämällä
kolikkoa tai sormeasi. Irrota sitten paristokotelon
kansi.
1
Aloitus

Kolikko
1 (Virta): Kytkee laitteen ON ja OFF -tilaan.
PFUNCTION: Valitsee toiminnon ja
ohjelmalähteen.
+/- (Volyymi): Säätää kaiuttimen volyymia.
Sormi
2. Työnnä sisään ja aseta paristo niin, että sen
plus (+) napa on paristokotelon kannen
(+)-merkinnän suuntaisesti.
BASS EQ : Tehosta BASS-äänieffektiä.
Y/U(Hyppii/Haku) :
- Pikaohitus taaksepäin tai eteenpäin.
- Tiedoston kohdan haku.
(Aloittaa/Keskeyttää): Aloittaa tai keskeyttää
toiston.
@(Mykistä) : Mykistää äänen.
? : Painike ei ole käytössä mitään toimintoa varten.

3. Aseta paristokotelon kansi kaukosäätimeen ja
käännä sitä myötäpäivään sulkeaksesi.
>>Varoitus
Tässä laitteessa käytetty paristo voi aiheuttaa
väärin käsiteltynä tulipalon tai kemiallisen
palovaaran. Älä lataa, pura, polta tai kuumenna
yli 100 °C (212 °F) lämpötilaan. Vaihda vain
paristo-osa nro. CR2025. Muun pariston käyttö
voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran.
Hävitä käytetty paristo. Pidä paristo poissa
lasten ulottuvilta. Älä pura tai heitä tuleen.

Kolikko

Sormi
>>Varoitus
Mikäli sinulla on pitkät kynnet, älä avaa
paristokoteloa käyttämällä sormeasi. Muutoin,
kyntesi rikkoutuu.
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 7
2013-03-27
2:00:41
8
Aloitus
Etupaneeli
1
Aloitus
a
b
c
d
iPod/iPhone Telakka (Lightning Connector)
Tuki iPod/iPhone -laitteille
Kaiutin
Näyttöikkuna
Näyttää kaikki toiminnot.
e 1/F(Virta/Toiminto)
- Virta päälle : Paina 1/F kytkeäksesi yksikön
virran päälle.
- Virta pois : Paina ja pidä alhaalla 1/F noin 3:n
sekunnin ajan kytkeäksesi yksikön pois päältä.
- Valitsee toiminnon ja sisääntulon lähteen.
+/- (Volyymi)
Säätää kaiuttimen volyymin.
Takapaneeli
BASS
Tehosta BASS-äänieffektiä.
(USB)
b
Toistaa äänitiedostot käyttäen USB-kaapeliasi
iPod/iPhone/iPad -laitteelle.
a
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 8
PORT.IN
Toistaa musiikkia kannettavasta laitteestasi.
d DC IN (AC adapterin sisääntulo)
Liittää toimitetun AC-adapterin
c
2013-03-27
2:00:42
Aloitus
>>Varoitus
Varotoimet käytettäessä hipaisunäppäimiä.
yy Älä paina hipaisupainikkeita voimalla
saadaksesi ne toimimaan.
- Jos käytät liikaa voimaa, hipaisunäppäinten
anturi voi vaurioitua.
yy Kosketa kevyesti haluamasi toiminnon
näppäintä käyttääksesi kyseistä toimintoa
oikein.
yy Älä anna minkään sähköä johtavan
materiaalin, esimerkiksi metalliesineiden
jne. koskettaa hipaisunäppäimiä. Se voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
AC-adapterin
liittäminen
>>Varoitus
Käytä vain AC-adapteria joka on toimitettu
tämän laitteen mukana. Älä käytä virtajohtoa
muusta laitteesta tai muulta toimittajalta.
Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen
käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle
ja mitätöidä takuun.
1
Aloitus
yy Käytä hipaisunäppäimiä puhtain ja kuivin
käsin.
- Pyyhi kosteus pois hipaisupainikkeilta
kosteassa ympäristössä ennen käyttöä.

9
Kuinka ferriittisydän
kiinnitetään (vain EMI)
Sinun on kiinnitettävä ferriittisydämet (toimitetaan
ostamasi mallin mukana) sähköhäiriöiden
eliminoimiseksi.
1. Vedä ferriittisydämen lukitustappia [a] sen
avaamiseksi.
2. Kierrä kannettavat johdot ja USB-kaapeli
rautasydämen ympärille.
3. Sulje ferriittisydän kunnes se napsahtaa.
1. Yhdistä toimitettu AC-virtajohto AC-adapteriin.
2. Yhdistä AC-adapterin johto AC-adapterin DC INtuloliitäntään.
3. Liitä AC-virtajohto AC-ulostuloliitäntään. Tällöin
yksikkö menee lepotilaan.
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 9
2013-03-27
2:00:43
10
Käyttö
Peruskäyttö
Siirry lepotilaan
2. Telakoi iPod/iPhone -laite (Pikaliitäntä)
tukevasti. Mikäli käynnistät tämän laitteen,
iPod/iPhonekäynnistyy automaattisesti ja alkaa
latautumaan.
Paina 1 tai paina ja pidä alhaalla 1/F. LEDilmaisimet ja viimeinen valitsemasi toiminto vilkkuu.
Sitten yksikkö kytkeytyy lepotilaan.
2
Kytke virta pois
Käyttö
Paina 1 tai paina ja pidä alhaalla 1/F. LEDilmaisimet sammuvat ja yksikkö kytkeytyy virta pois
-tilaan.
iPod/iPhone -toiminnot
Voit nauttia iPod/iPhone/iPad äänestä tämän
yksikön välityksellä. Katso lisätietoja iPod/iPhone/
iPad osalta iPod/iPhone/iPad -käyttöoppaasta.
Musiikista nauttiminen telakoimalla
iPod/iPhone -laitteesi (Pikaliitäntä)
yksikköön
1. Asenna iPod/iPhone -laitteen (Pikaliitäntä) tuki.
3. Paina PFUNCTION tai 1/F valitaksesi
(IPOD) toiminnon.
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 10
2013-03-27
2:00:43
Käyttö
Musiikista nauttiminen telakoimalla
iPod/iPhone/iPad/30 Pin/Lightning
Connector) -laitteesi yksikköön
11
Yhteensopiva iPod/iPhone/
iPad
yy Tämä laite tukee seuraavia malleja;
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
2
iPad 3G, 4G
Käyttö
iPad 2
iPad
iPad mini
iPod touch 3G, 4G, 5G
iPod nano 4G, 5G, 6G, 7G
Riippuen iPod/iPhone/iPad -laitteiden
ohjelmistoversioista, saattaa olla ettet voi ohjata
iPod/iPhone/iPad -laitettasi tästä yksiköstä.
Suorittaaksesi
1. Yhdstä iPod/iPhone/iPad (30 Pin/Lightning
Connector) USB-porttiin yksikössä käyttämällä
iPod/iPhone/iPad -kaapelia. Mikäli käynnistät
tämän laitteen, iPod/iPhone/iPad (30
Pin/Lightning Connector) käynnistyy
automaattisesti ja alkaa latautumaan.
2. Paina PFUNCTION tai 1/F valitaksesi
(USB) toiminnon. Voit käyttää iPod/iPhone/iPad
(30 Pin/Lightning Connector)-laitettasi iPod/
iPhone/iPad (30 Pin/Lightning Connector)
näytöltä käyttäen kaukosäädintä ja ohjaten
iPod/iPhone/iPad (30 Pin/Lightning Connector)laitetta.
Keskeyttää
tai käynnistää
toiston
uudelleen
Ohita
Paina
.
Paina toiston aikana Y/
U-painiketta siirtyäksesi
seuraavaan tiedostoon tai
palataksesi sen hetkisen
tiedoston alkuun.
Toistossa vähemmän kuin 2
sekunttia, pain Y siirtyäksesi
seuraavaan tiedostoon.
Toistossa 3 sekunttia, paina Y
siirtyäksesi tiedoston alkuun.
Hae
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 11
Tee näin
Paina ja pidä alhaalla Y/
U -painiketta painettuna
toiston aikana ja vapauta se
kuunneltavassa kohdassa.
2013-03-27
2:00:43
12
Käyttö
,, Huom
yy Jos iPod/iPhone/iPad -toiminnassa on virhe,
tarkista nämä ongelmat seuraavasti;
- iPodiasi ei ole liitetty oikein.
- Tämä laite tunnistaa iPodin/iPhonen/
iPadin tuntemattomaksi laitteeksi.
- Sinun iPod/iPhone/iPad -laitteesi virta on
äärimmäisen alhainen.
2
Käyttö
/ Akku on ladattava.
/Akun lataaminen voi kestää kauemmin,
jos iPod/iPhone/iPad virta on erittän
vähissä.
yy Riippuen iPod/ iPhone/iPad
ohjelmistoversiosta, on mahdollista ettei
iPod/iPhone/iPad voida ohjata tästä
yksiköstä. Suosittelemme asentamaan
viimeisimmän ohjelmaversion.
yy Mikäli käytät sovellusta, soitat puhelun tai
lähetät ja vastaanotat SMS-viestejä esim.
iPod touch/iPhone/iPad -laitteella, irrota se
tästä laitteesta ja käytä vasta tämän jälkeen.
yy Jos sinulla on ongelmia iPod/iPhone/iPad
-laitteen kanssa, katso lisätietoja osoitteesta
www.apple.com/support.
yy Lepotilassa, voit ladata iPod/iPhone/iPadlaitteesi.
yy Voit tarvita ylimäääräisiä lisäkäytäntöjä iPod
touch/iPhone/iPad -laitteita varten, esim.
“poista lukitus” ennen käyttöä.
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 12
2013-03-27
2:00:43
Käyttö
13
Äänen kytkeminen pois
tilapäisesti
Musiikin kuuntelu
kannettavasta laitteestasi
Paina @ mykistääksesi äänen. Voit mykistää äänen
jotta voit esim. vastata puhelimeen. Peruuttaaksesi
mykistystoiminnon, paina @ uudelleen tai säädä
äänenvoimakkuutta painamalla +/- (Volyymi).
Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia
monenlaisista kannettavista laitteista. (Kannettavien
laitteiden vaatimaa kaapelia ei toimiteta tämän
laitteen mukana)
Automaattinen virransäätö
2
Käyttö
Tämä yksikkö kytkee itsensä pois päältä
säästääkseen sähkönkulutusta siinä tapauksessa
että pääyksikköä ei ole kytketty ulkoisiin laitteisiin
eikä ole käytetty 25 minuuttiin.
Tämä yksikkö suorittaa saman kuuden tunnin
kuluessa siitä kun Pääyksikö on ollut liitettynä
toiseen laitteeseen käyttäen analogista sisääntuloa.
BASS-ääniefektin asetus.
Voit kuunnella musiikkia asettamalla BASSääniefektin. Paina BASS EQ tai BASS toistuvasti.
Sitten voit vahvistaa BASS-ääniefektiä.
1. Yhdistä kannettava laite tämän laitteen
PORT.IN (KANNETTAVAN SISÄÄNTULO)liitäntään yksikössä.
2. Kytke virta päälle käyttämällä 1 tai 1/F.
3. Valitse
(KANNETTAVA) -toiminto painamalla
PFUNCTION tai 1/F.
4. Kytke virta kannettavaan laitteeseen ja käynnistä
toisto.
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 13
2013-03-27
2:00:44
14
Käyttö
Bluetooth-toimintojen
käyttö
Tietoa Bluetoothista
Bluetooth® on langaton viestintätekniikka lyhyille
välimatkoille..
2
Käyttöalue on enintään 10 metriä.
Käyttö
(Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät
yhteyttä tai jos liität Bluetooth-yhteyden muualla.)
Laitteiden liittäminen langattoman Bluetooth®
tekniikan avulla ei aiheuta mitään muutoksia.
Langattomalla Bluetooth® tekniikalla varustetun
matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin
avulla jos käytettiin Bluetooth® -langatonta
teknologiaa.
Käytettävät laitteet: Matkapuhelin, MP3, Sylimikro,
PDA.
Bluetooth-profiilit
Jotta voidaan käyttää langatonta bluetoothteknologiaa, laitteiden tulee kyetä tulkitsemaan
tiettyjä profiileita. Tämä laite on yhteensopiva
seuraavien profiilien kanssa.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Musiikin kuuntelu Bluetooth
laitteesta
Varmista ennen parinmuodostusta, että Bluetooth
Bluetooth-toiminto on päällä. Lisätietoja on
Bluetooth käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on
tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.
1. Valitse Bluetooth toiminto käyttämällä
PFUNCTION tai 1/F. Bluetooth LED “
vilkkuu näyttöikkunassa.
“
2. Käytä Bluetooth laitetta ja suorita yhdistäminen.
Haettaessa tätä laitetta Bluetooth-laitteella,
laitelistaus näkyy Bluetooth laitteen näytöllä
riippuen Bluetooth laitteen tyypistä. Laitteesi
näkyy nimellä “LG Docking (XX:XX)”.
,, Huom
XX:XX tarkoittaa viimeistä neljää numeroa BT:n
osoitteessa. Esim. jos yksikölläsi on BT-osoite
kuten 9C:02:98:4A:F7:08, tulet näkemään “LG
Docking (F7:08)” Bluetooth-laitteellasi.
3. Syötä PIN-koodi.
PIN-koodi: 0000
4. Kun tämä yksikkö on menestyksekkäästi liitetty
Bluetooth-laitteesi kanssa, “Bluetooth” LED
lakkaa vilkkumasta.
,, Huom
yy Bluetooth laitteen tyypistä riippuen
muutamilla laitteilla on erilaiset
yhdistämistavat.
yy Kokeile paritusmenettelyä, jos laitteen nimi
ei näy laiteluettelossa.
5. Musiikin kuunteleminen.
Bluetooth laitteelle tallennetun musiikin
toistamista varten, katso lisätietoja Bluetooth
laitteen käyttöohjeesta.
Bluetoothin äänenvoimakkuus mukautetaan
Bluetooth laitteesi äänenvoimakkuuden testin
mukaan.
,, Huom
yy Ääni pääsarjasta voi tulla vääristyneeksi jos
nostat Bluetooth-laitteen volyymiä kaksi
kolmannesta tai enemmän.
yy Kun käytät Bluetooth-toimintoa, säädä
Bluetooth-laitteen volyymi asianmukaiselle
kuuntelun tasolle.
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 14
2013-03-27
2:00:44
Käyttö
,, Huom
yy Kun laitteesi on tullut yhdistetyksi yksikköön
Bluetoothin välityksellä, funktio toimito
kytkeytyy BT:lle automaattisesti.
yy Haettuasi tätä laitetta Bluetoothlaitteellasi, yhdistä Bluetooth-laite tämän
yksikön kanssa. Toista sitten haluamasi
musiikkikappale.
yy Ääni voi häiriintyä kun muut sähköaallot
häritsevät yhteyttä.
yy Parinmuodostus on rajoitettu yhteen
Bluetooth-laitteeseen yksikköä kohden ja
usean laitteen parinmuodostusta ei tueta.
yy Vaikka Bluetoothin ja tämän laitteen etäisyys
on vähemmän kuin 10 metriä, Bluetoothlaitetta ei voida yhdistää, jos tiellä on esteitä.
yy Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää
Bluetooth-toimintoa.
yy Voit nauttia langattomasta järjestelmästä
käyttäen puhelinta, MP3:a, Muistikirjaa jne.
yy Kun et ole yhdistynyt Bluetoothin
välityksellä, “ ” LED vilkkuu näytöllä.
yy Jotkin sähkölaitteet, kuten lääketieteelliset
laitteet, mikroaaltouunit tai langattomat
LAN-laitteet, käyttävät samaa taajuutta.
Tällöin yhteys katkeaa.
yy Kun joku seisoo Bluetooth ja soittimen
välissä ja estää signaalien kulkemisen, yhteys
katkeaa.
yy Mikäli etäisyys Bluetooth ja yksikön
välillä kasvaa, äänen laatu on jatkuvasti
alhaisempi. Yhteys purkautuu kun välimatka
Bluetooth ja yksikön välillä ylittää Bluetooth
kantokyvyn.
Bluetooth-sovellusten
käyttö
LG Bluetooth Remote -sovelluksesta
LG Bluetooth Remote -sovellus tuo sarjan uusia
ominaisuuksia yksikköösi. Nauttiaksesi useammista
ominaisuuksista, sinua suositellaan lataamaan
ja asentamaan ilmainen “ LG Bluetooth Remote”.
BT-sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa Ver 4.3(tai myöhempi). Liitä laitteesi yksikköön
käyttämällä asetusten näyttöä laitteessasi, ei BTsovellusta.
2
Käyttö
yy Et voi käyttää Bluetooth-laitetta tällä
laitteella.
15
Asenna “ LG Bluetooth Remote App”
-sovellus "Apple App Store” -sisällön
välityksellä
1. Napauta Apple App Store -kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä “LG Bluetooth Remote” ja
hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta “LG
Bluetooth Remote” aloittaaksesi Bluetoothsovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta
,, Huom
yy Varmista että päällä oleva Bluetooth-laitteesi
on yhdistetty Internettiin.
yy Varmista että päälle kytketty Bluetoothlaitteesi on varustettu “ Apple App Store"
-sovelluksella.
yy Jos haluat lisätietoja, ks. Selvitys BTsovelluksen osalta kohdassa ”Apple App
Store”.
yy Yhteys langatonta Bluetooth-tekniikkaa
käyttävään laitteeseen katkeaa, jos
sammutat pääyksikön virran tai siirrät
laitteen 10 metriä kauemmas pääyksiköstä.
yy Jos Bluetooth-laite irrotetaan, sinun tulisi
yhdistää Bluetooth-laite yksikköösi.
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 15
2013-03-27
2:00:44
16
Käyttö
Asenna “ LG Bluetooth Remote app”
käyttämällä QR-koodia
1. Asenna “ LG Bluetooth Remote app”
-sovellus käyttämällä QR-koodia. Käytä
skannausohjelmistoa skannataksesi QR-koodin.
2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
3. Napsauta kuvaketta latauksen osalta
2
Käyttö
(Apple iOS)
,, Huom
yy Varmista että päällä oleva Bluetooth-laitteesi
on yhdistetty Internettiin.
yy Varmista että päälle kytketty Bluetoothlaitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli
sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen “Apple
App Store" -sovelluksella.
Aktivoi Bluetooth LG Bluetooth
Remote -sovelluksella
LG Bluetooth Remote -sovellus auttaa sinua
yhdistämään bluetooth-laitteesi tähän yksikköön.
Suoritettuasi pariutustoiminnon, aktivoi Bluetooth
LG Bluetooth Remote -sovelluksella.
1. Napsauta LG Bluetooth Remote
-sovelluskuvaketta kotisivulla avataksesi LG
Bluetooth Remote -sovelluksen ja mene
päävalikkoon.
2. Napsauta [Setting] ja valitse haluamasi yksikkö.
,, Huom.
yy BT-sovellus tulee olemaan saatavilla
ohjelmiston versiona kuten seuraavassa;
iOS O/S : Ver 4.3(tai myöhäisempi)
yy Jos asetat iPod/iPhone -laitteesi(Lightning
Connector) tämän yksikön telakkaan
Bluetooth-yhteyden jälkeen, Bluetooth-yhteys
poistetaan käytöstä.
yy Bluetooth-yhteyttä käyttäessä, et voi aktivoida
BT-sovellusta. Irrota Bluetooth jonka olet
liittänyt ennen BT-sovelluksen käyttöä
asianmukaisesti.
yy Jos käytät Bluetooth-sovellusta
käyttötarkoituksessa, tulee olemaan joitain
eroja Bluetooth sovelluksen ja toimitetun
kaukosäätimen välillä. Käytä tarvittaessa
toimitettua kaukosäädintä.
yy Jos käytät BT-sovellusta Bluetoothlaite yhdistettynä, Blutooth-yhteys jolla
olet yhdistynyt aiemmin, saatetaan
katkaista. (Riippuen älypuhelimen
käyttöjärjestelmästä, prosessissa voi ilmetä
eroja.)
yy Riippuen Bluetooth-laitteesta, BT-sovellus ei
ehkä toimi.
yy Bluetooth-toimintatilassa, jos käytät BTsovellusta, toimitettu kaukosäädin ei ehkä
toimi.
yy Käytettäessä BT-sovellusta kaukosäätimessä,
käyttö voi erota toimitetusta kaukosäätimestä.
yy Riippuen käyttöjärjestelmän tyypistä, sinulla
on joitain eroja BT-sovelluksen toiminnassa.
y
y Kun Bluetooth-laitteesi on jo liitetty toiseen
yksikköön, irrota Bluetooth-yhteys ensin. Voit
sitten ohjata soitintasi BT-sovelluksella.
yy Yhteys jonka olet luonut saattaa purkautua
mikäli valitset muun sovelluksen tai muutat
yhdistetyn laitteen asetusta Bluetoothsovelluksella. Tässä tapauksessa, ole hyvä ja
tarkista yhteyden status.
yy Älä yhdistä Apple-laitettasi käyttämällä
kaapelia USB-portissa. Muutoin Blutoothyhteys tullaan katkaisemaan.
yy Kun BT-sovellus on yhdistetty, musiikin
ulostulo voi tapahtua laitteestasi.
Tässä tapauksessa yritä yhdistämisen
toimenpidettä uudelleen.
yy Estääksesi toimintahäiriön, suositellaan että
liität vain yhden laitteen tähän yksikköön.
3. Jos haluat saada enemmän käyttötietoja,
napsauta [Setting](Asetus) ja [Help](Ohje).
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 16
2013-03-27
2:00:44
Vianmääritys
17
Vianmääritys
Ongelma
Ei virtaa
Voit tarvita lisäohjaimia käyttääksesi
niitä tämän yksikön kanssa.
Oikaisu
yy Liitä virtajohto pistorasiaan.
yy Tarkista asia käyttämällä jotain toista sähkölaitetta.
yy Paina PFUNCTION tai 1/F ja tarkista sitten valittu toiminto.
yy Säädä kannettavan laitteesi volyymia.
yy Kaukosäätimen toimintasäde on n. 7 m (23 jalkaa).
Kaukosäädin ei toimi oikein.
yy Poista este laitteen ja kaukosäätimen välistä.
yy Korvaa paristo uudella.
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 17
3
Liitä iPod/iPhone/iPad -laitteeseen oikealla tavalla.
Vianmääritys
iPod/ iPhone ei toimi.
2013-03-27
2:00:44
18
Liite
Tavaramerkit ja
lisenssit
Laitteen käsittely
Laitteen kuljetuksen aikana
Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit.
Mikäli laitetta kuljetetaan, suojaa se pakkaamalla
uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä
tavalla.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “ Made
for iPad” tarkoittavat, että elektroninen lisälaite
on suunniteltu erityisesti iPodia, iPhonea tai
iPadia varten ja että valmistaja vakuuttaa, että se
vastaa Applen suorituskykystandardeja. Apple
ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta
tai sen yhdenmukaisuudesta koskien turva- ja
lakisääteisiä vaatimuksia. Ota huomioon, että
tämän lisälaitteen käyttö iPodin, iPhonen tai
iPadin yhteydessä voi vaikuttaa langattomaan
toimintaan.
4
Liite
Langaton Bluetooth®-teknologia on järjestelmä,
jonka avulla elektroniset laitteet voivat
kommunikoida keskenään radioyhteyden avulla
enintään 10 metrin etäisyydeltä toisistaan.
Pidä ulkopinnat puhtaina
Älä käytä laitteen läheisyydessä haihtuvia nesteitä,
esimerkiksi hyönteismyrkkyjä.
Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi
vahingoittaa pintoja.
Älä jätä kumi- tai muovituotteita pitkiksi ajoiksi
kosketuksiin laitteen kanssa.
Laitteen puhdistaminen
Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla.
Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla
puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää
liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita
liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä,
koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
Laitteiden liittäminen langattoman Bluetooth®
-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia.
Langattomalla Bluetooth® -tekniikalla varustetun
matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin
avulla, jos yhteys on luotu langatonta Bluetooth®
-teknologiaa käyttäen.
Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot kuuluvat
Bluetooth® SIG, Inc:lle. LG Electronicsilla on
lisenssi näiden merkkien ja logojen käyttöön.
Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille
haltijoilleen.”
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 18
2013-03-27
2:00:45
Liite
19
Tekniset tiedot
Yleistä
AC-sovittimen vaatimukset DC 12 V 0 2.5 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Tehonkulutus
25 W
Mitat (L x K x P)
275 X 90 X 170 mm
Nettopaino (noin)
1,3 kg
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Käyttökosteus
5 % – 90 %
Syöttöliitännät
PORT. IN
500 mV (3.5 mm stereo-liitäntä)
USB
USB-versio
USB 1.1
Bus-virransyöttö
USB: DC 5 V 0 2.1 A, iPod/iPhone : DC 5 V 0 2.5 A
4
Liite
Kaiutin
Lähtöteho
5 W + 5 W (8 Ω / 1 kHz)
Harmoninen särö
10 %
Kaiuttimet
Tyyppi
sisään rakennettu
Impedanssi arvo
8Ω
Nimellinen syöttöteho
5W
Maksimitulovirta
10 W
yy Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 19
2013-03-27
2:00:45
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
8088 57 58
0800 0 LG LG
Finland / Suomi
(0800 0 54 54)
800 187 40
Norway / Norge
Sweden / Sverige
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
ND2530-BS_BSWELLK_FIN.indd 20
2013-03-27
2:00:45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement