LG ND4520, ND4520N User guide
SUOMI
KÄYTTÖOHJEET
MUSIC IN STYLE
DOCKING SPEAKER
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä
tulevaa tarvetta varten.
ND4520
1
2
Aloitus
Aloitus
Turvallisuusohjeet
1
VAARA
Aloitus
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVYÄ).
JOTTA VÄLTTYISIT SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI
OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON
TEHTÄVÄKSI.
Tämä nuolikärkinen salama
tasasivuisen kolmion sisällä on
tarkoitettu varoittamaan käyttäjää
tuotteen kotelon sisällä olevasta
eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää
aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.
Huutomerkki tasasivuisen
kolmion sisällä on tarkoitettu
huomauttamaan käyttäjää
tuotedokumentaation sisältämistä
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN
VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI
SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.
HUOMAUTUS: Saadaksesi lisätietoja laitteen
turvamerkinnöistä, kuten laitteen tuotekoodi- ja
jännitemerkinnät, katso etiketti laitteen pohjasta.
VAROITUS koskien virtajohtoa
Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan
virtapiiriin;
Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa
ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei
ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue
käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmistu
asiasta. Älä ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden
ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat,
jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot
tai murtunut sähköjohdon eriste ovat vaaraksi. Mikä
tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen virtajohto,
ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä,
vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen
käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen tarkalleen
samanlaiseen osaan valtuutetussa huoltopisteessä.
Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta
väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai mene tiukalle
mutkalle ja ettei se jää nipistyksiin, puristuksiin oven
väliin tai ettei sen päälle a stuta. Kohdista huomio
erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan,
jossa virtajohto tulee ulos laitteesta. Päävirta
katkaistaan laitteesta vetämällä virtajohdon pistoke
irti pistorasiasta. Varmista tuotetta asennettaessa,
että virtajohdon pistokkeeseen pääsee helposti
käsiksi.
Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai
akulla.
Pariston tai akun irrottaminen laitteesta
turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai
akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla
näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä.
Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten
terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on
vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla
ne keräyspisteisiin tai kierrätyssäiliöihin. Älä
hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai
muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että
käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen
palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle
kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle
tai vastaavalle.
VAARA: Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai
roiskevedelle eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten
maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
Aloitus
Vanhojen laitteiden hävittäminen
2.Kaikki elektroniset laitteet
ovat ongelmajätettä, joten ne
on toimiettava paikalliseen
keräyspisteeseen.
3.Vanhan laitteen asianmukainen
hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvia haittavaikutuksia.
4.Lisätietoa vanhan laitteen
hävittämisestä saat ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai myymälään,
josta ostit laitteen.
Käytettyjen paristojen/akkujen hävitys
1. Rastilla peitetyn roskakorin
symbolilla varustetut paristot/
akut noudattavat Eurooppalaista
direktiiviä 2006/66/EC.
2. Mikäli paristo tai akku sisältää
yli 0.0005% elohopeaa, 0.002%
kadmiumia tai yli 0.004% lyijyä,
voi tämä symboli sisältää näiden
kemiallisten aineiden lyhenteet
kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd)
tai lyijy (Pb).
3. Kaikki paristot/akut tulisi hävittää
erikseen kotitalousjätteestä ja ne
tulisi toimittaa hävitettäväksi valtion
tai paikallisten viranomaisten
osoittamaan keräyspisteeseen.
4. Käytettyjen paristojen/akkujen
oikea hävitystapa auttaa
estämään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia ympäristölle,eläin-ja
ihmisterveydelle.
5. Käytettyjen paristojen/akkujen
hävityksestä saat lisätietoja ottamalla
yhteyttä paikallisiin viranomaisiin,
jätteenkäsittely-yhtiöön tai tuotteen
hankintapaikkaan.
Huomautus koskien langattomia
tuotteita Euroopan Unionissa
LG Electronics vakuuttaa vastuullisesti,
että tämä tuote / nämä tuotteet
noudattavat tärkeitä ja olennaisia
määräyksiä sekä muita vastaavia
direktiivien 1999/5/EC, 2004/108/
EC, 2006/95/EC ja 2009/125/EC
vaatimuksia.
Ota yhteyttä seuraavaan
osoitteeseen mikäli haluat kopion
yhdenmukaisuustodistuksesta DoC
(Declaration of Conformity).
Euroopan standardointikomitea:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Huomaa, että tämä EI ole
asiakaspalvelun yhteydenottopiste.
Kun haluat asiakaspalvelun tietoja,
katso takuukortti tai ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jolta ostit tämän
tuotteen.
Vain sisätilakäyttöön.
RF Säteilyaltistustila
Tämä laite tulisi asentaa ja sitä tulisi
käyttää 20 cm minimietäisyydellä
kehosi ja radiaattorin välillä.
1
Aloitus
1.Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa,
että tuote kuuluu sähköja elektroniikkalaiteromusta
annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
3
4
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
3
Vianmääritys
20
Vianmääritys
1
Aloitus
4
Appendix
2
5
5
21
22
23
Tavaramerkit ja lisenssit
Laitteiston tiedot
Laitteen käsittely
6
6
7
7
8
8
9
10
10
Turvallisuusohjeet
Ainutlaatuiset ominaisuudet
– Valmistettu iPod/iPhone/iPad
-laitteille
– Kannettava liitäntä
– USB-toisto
– Bluetooth
Lisävarusteet
Esittely
– Käyttöohjeessa käytetyt symbolit
Toistettavan tiedoston vaatimukset
– MP3/WMA-musiikkitiedoston
vaatimukset
– Yhteensopivat USB-laitteet
– USB-laitevaatimus
Kaukosäädin
– Pariston asennus
Etupaneeli
Takapaneeli
Yläpaneeli
AC-adapterin liittäminen
Pariston Asennus
2
Käyttö
11
12
12
13
14
14
14
15
15
16
16
Laitekokonaisuuden hallinta
Peruskäyttö
– iPod/iPhone/iPad Toiminnot
– USB-toiminta
– Kytke ääni pois tilapäisesti
– Uudelleen toisto
– AUTOMAATTINEN VIRRANSÄÄSTÖ
Lisätoimintoja
– Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
Bluetooth teknologian käyttö
– Bluetooth-laitteisiin tallennetun
musiikin kuunteleminen
– Bluetooth-Apps käyttö.
5
5
5
5
5
5
6
6
18
Aloitus
Ainutlaatuiset
ominaisuudet
Nauti musiikista iPod/iPhone/iPad -laitteilla yhdellä
helpolla yhteydellä.
Kannettava liitäntä
Toistaa musiikkia kannettavasta laitteestasi.
USB-toisto
Nauti USB-laitteen musiikista helppoköyttöisen
liitännän kautta.
Bluetooth
Nauttii musiikista Bluetooth laitteesta
yksinkertaisella yhteydellä
Lisävarusteet
Esittely
Käyttöohjeessa käytetyt
symbolit
,,Huom
Viittaa erityisiin huomioihin ja käyttöominaisuuksiin.
>>Huomio
Viittaa varoituksiin joilla ehkäistään mahdollisia
vahinkoja jotka syntyvät väärinkäytöstä.
LG Bluetooth Remote
Voit ohjata tätä soitinta Bluetooth-yhteyden
välityksellä IPhonellasi tai Android puhelimellasi.
Tämä soitin ja puhelimesi tulee olla yhdistettynä
Bluetoothin välityksellä. Vierailla “Apple App Store”
tai “Google Android Market (Google Play Store)”.
Ja käytä tätä QR-koodia etsiäksesi “LG Bluetooth
Remote”-sovellusta. Lisätietojen osalta, ks. sivu 18.
Tarkista laitteen mukana tulevat lisävarusteet.
Kaukosäädin (1)
Virtajohto(1)
AC adapteri(1)
Akut (1)
(Android OS)
(Apple iOS)
1
Aloitus
Valmistettu iPod/iPhone/iPad
-laitteille
5
6
Aloitus
Toistettavan tiedoston
vaatimukset
1
Aloitus
MP3/WMA-musiikkitiedoston
vaatimukset
USB-laitevaatimus
yy L aitteita, jotka vaativat tietokoneella
ohjelmistoasennuksen, ei tueta.
yy Älä irrota USB-laitetta käytön aikana.Lei
yy S uurikapasiteettisten USB-laitteiden haku voi
kestää useita minuutteja.
armuuskopioi kaikki tiedot, jotta vältät niiden
yy V
katoamisen.
MP3/WMA-tiedostojen yhteensopivuutta on
rajoitettu tämän laitteen kanssa seuraavasti :
yy J os käytät USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä,
USB-laitetta ei tunnisteta.
yy Näytteenottotaajuus: 32–48 kHz (MP3),
32–48 kHz (WMA)
TFS-tiedostojärjestelmää ei tueta. (Vain FAT
yy N
(16/32) -tiedostojärjestelmä on tuettu.)
yy S iirtonopeus: 32–320 kbps (MP3),
40–192 kbps (WMA)
yy T ätä laitetta ei tueta, jos tiedostojen yhteismäärä
on 1 000 tai enemmän.
yy Tiedostojen enimmäismäärä: Alle 999
yy Laite ei tue ulkoisia kovalevyjä, Kortinlukijoita,
Lukittuja laitteita tai kovalevytyyppisiä USBlaitteita,
matkapuhelimia.
yy Kansioiden yläraja : Alle 99
yy Tiedostotunnisteet: “.mp3”/ “.wma”
Yhteensopivat USB-laitteet
yy MP3-soitin: Flash-tyyppinen MP3-soitin.
yy L aitteen USB-liitäntää ei voi liittää tietokoneeseen.
Tätä laitetta ei voi käyttää muistilaitteena.
yy Jotkin USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän
soittimen kanssa.
yy USB-muistitikku: Laite, jossa on USB1.1-tuki.
yy Virran ollessa kytkettynä, et voi ladata iPad-laitetta
USB-portin välityksellä.
yy Tämän laitteen USB-toiminto ei tue kaikkia USBlaitteita.
yy Virran ollessa kytkettynä, voit ladata iPod/iPhone/
Älypuhelimen USB-portin välityksellä.
yy Yhdistäessäsi älypuhelimen USB-porttiin, voit
ladata sen vain virta päällä-tilassa. (Jotain
älypuhelimia ei voi ladata)
Aloitus
Kaukosäädin
7
Pariston asennus
Sinulla on kaksi tapaa avata paristolokero.
Kolikko
1 (Virta) : Kytkee laitteen PÄÄLLE ja POIS.
FUNCTION : Valitsee toiminnon ja
ohjelmalähteen.
Sormi
2. Työnnä sisään ja aseta paristo niin, että
sen plus(+) napa on paristokotelon plus(+)
suuntaisesti.
+/- (VOL) : Säätää kovaäänisten äänenvoimakkuutta.
/
(Siirry/Selaa) :
-- Pikaohitus taaksepäin tai eteenpäin.
-- Hakee tiedoston kohtaa.
(SOITA/TAUKO) : Käynnistää tai pysäyttää
toiston.
@ : Mykistää äänen.
3. Aseta paristolokero kaukosäätimeen ja käännä
sitä myötäpäivään sulkeaksesi.
: Tämä painike ei ole käytössä.
>>Huomio
Tässä laitteessa käytetty paristo voi aiheuttaa
tulipalon tai kemiallisen palovaaran väärin
käsiteltynä. Älä lataa, pura, polta tai kuumenna
yli 100 °C (212 °F) lämpötilaan. Vaihda vain
paristo-osa nro CR2025. Muun pariston käyttö
voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran.
Hävitä käytetty paristo. Pidä paristo poissa
lasten ulottuvilta. Älä pura paristoa tai hävitä
polttamalla.
Kolikko
>>Huomio
Sormi
Jos sinulla on pitkä kynsi, älä avaa
paristolokeroa käyttämällä sormeasi. Muutoin,
kyntesi rikkoutuu.
1
Aloitus
1. Käännä paristolokeroa vastapäivään käyttämällä
kolikkoa tai sormeasi. Ota sitten paristolokero
ulos.
8
Aloitus
Etupaneeli
1
Aloitus
PORT. IN
a Merkkivalo
b 1 (Virta)
Kytkee laitteen PÄÄLLE ja POIS.
d F (TOIMINTO)
Valitsee toiminnon ja ohjelmalähteen.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)
c VOL (+/-)
Säätää kaiuttimen voimakkuutta.
Takapaneeli
a USB-liitäntä
Toistaa musiikkitiedostoja yhdistämällä
USBlaitteen.
b PORT. IN (3.5mm)
Toistaa musiikkia kannettavasta laitteestasi.
c DC IN12 V 02.5 A (AC-sovittimen
sisääntuloliitäntä)
Aloitus
9
Yläpaneeli
1
Aloitus
a iPod/iPhone/iPad Telakointi
Liittää iPod/iPhone/iPad laitteen.
b Kaiutin
10
Aloitus
AC-adapterin
liittäminen
1
Pariston Asennus
1. Yhdistä toimitettu AC-virtajohto AC-adapteriin.
1. Paina ja avaa paristolokeron kansi yksikön
pohjassa.
Aloitus
2. Liitä AC-adapterikaapeli DC.IN adapterin
sisääntuloon.
2. Aseta 6 kpl “AA-kokoisia paristoja” (ei toimitettu)
lokerikkoon varmistaen että kappaleet 2 ja 3
ovat asetettu oikein.
3. Liitä AC-virtajohto AC-ulostuloliitäntään.
3. Sulje paristokansi.
2
>>Huomio
yy Pidä paristot yksikön ulkopuolella mikäli et
käytä niitä pitkiin aikoihin.
yy Korvaa paristot uusilla kun ne tarvitsevat
vaihtamista.
>>Huomio
Käytä vain AC-adapteria joka on toimitettu
tämän laitteen mukana. Älä käytä virtajohtoa
muusta laitteesta tai muulta toimittajalta.
Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen
käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle
ja mitätöidä takuun.
yy Käytettäväksi suositellaan alkaliini- tai NiMHparistoja.
,,Huom
yy Tämän yksikön välityksellä lataus on
saatavilla vain kun yksikön virtajohto on
asetettu virtalähteeseen.
Käyttö
11
Laitekokonaisuuden hallinta
Voit ohjata laitetta käyttämällä näitä painikkeita. Saadaksesi lisätietoja, ks. alla olevaa taulukkoa.
Tila
PORT.IN
USB
BLUETOOTH
-/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
1
Virta päälle tai
pois päältä.
Virta päälle tai
pois päältä.
Virta päälle tai
pois päältä.
Virta päälle tai
pois päältä.
Ohita -/+
-
Ohita -/+
-
Taaksepäin haku
Eteenpäin haku
-
Taaksepäin haku
Eteenpäin haku
-
Toisto/Tauko
-
Toisto/Tauko
-
Muuttaa jokaista
toimintoa
Muuttaa jokaista
toimintoa
Muuttaa jokaista
toimintoa
Muuttaa jokaista
toimintoa
Mykistä/Palauta
ääni
Mykistä/Palauta
ääni
Mykistä/Palauta
ääni
Mykistä/Palauta
ääni
paina
/
paina ja pidä
painettuna
/
FUNCTION
F
@
2
Käyttö
IPOD/IPAD
Painike
12
Käyttö
Peruskäyttö
iPod/iPhone/iPad Toiminnot
Voit nauttia äänestä iPod/iPhone/iPad.-laitteen
kanssa. Katso lisätietoja iPod/iPhone/iPad-laitteesta
iPod/iPhone/iPad -käyttöoppaasta.
2
Käyttö
1. Liitä iPod/iPhone/iPad tukevasti. Mikäli
käynnistät tämän laitteen, iPod/iPhone/iPad
käynnistyy automaattisesti ja alkaa latautumaan.
Suorittaaksesi
Tee näin
Keskeyttää
tai käynnistää
toiston
uudelleen
Paina
Ohitus
Paina toiston aikana
/
siirtyäksesi seuraavaan
tiedostoon tai palataksesi sen
hetkisen tiedoston alkuun.
Toiston aikana paina
kahdesti
palataksesi takaisin edelliseen
tiedostoon.
Haku
/
painettuna toiston
Pidä
aikana ja vapauta se
kuunneltavassa kohdassa.
Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad
Tämä laite tukee seuraavia malleja.
yy iPod touch
yy iPod nano
yy iPhone 4 S
yy iPhone 4
2. Paina
FUNCTION tai F valitaksesi IPOD/IPAD
toiminnon.
yy iPhone 3GS
yy iPhone 3 G
yy iPad 2
yy iPad
Riippuen iPod/iPhone/iPad-laitteesi
ohjelmistoversiosta, saattaa olla ettet voi ohjata
iPod/iPhone/iPad -laitettasi yksiköstä.
Riippuen iPod/iPhone/iPad -laitteiden
ohjelmistoversioista, saattaa olla ettet voi ohjata
iPod/iPhone/iPad-laitettasi yksiköstä.
Käyttö
,,Huom
yy Riippuen iPod/iPhone/iPad -laitteesi
ohjelmistoversiosta, on mahdollista ettei
iPod/iPhone/iPad -laitetttasi voida ohjata
tästä yksiköstä. Suosittelemme asentamaan
viimeisimmän ohjelmistoversion.
13
USB-toiminta
1. Yhdistä USB-laite USB-porttiin.
2. Valitse USB-toiminto painamalla laitteen
FUNCTION tai F.
yy Mikäli käytät sovellusta, suoritat puhelun
tai lähetät ja vastaanotat SMS-viestejä esim.
iPod touch, iPhone tai iPad, irrota ne tämän
laitteen iPod/iPhone/iPad -telakasta ja käytä
vasta tämän jälkeen.
yy Virta päällä/pois päältä -tilassa, voit ladata
iPod/iPhone/iPad -laitteesi yhdistämällä sen
iPod/iPhone/iPad -telakointiin.
yy Voit tarvita ylimäääräisiä lisäkäytäntöjä iPod
touch tai iPhone -laitteita varten, esim.
“poista lukitus” vetämällä ylös.
yy iPod/iPhone/iPad -laitteesi ei ole ladattuna
yksikön virtajohdon ollessa poistettuna,
myöskin paristosi ovat yksikön se tämän
yksikön kanssa.
Käyttö
yy Jos sinulla on ongelmia iPod/iPhone/iPadlaitteesi kanssa, ole hyvä ja katso tietoja
osoitteesta www.apple.com/support.
2
,,Huom
USB- laitteen irrotus yksiköstä
1. Valitse toinen toiminto/tila.
2. Irrota USB- laite yksiköstä.
Suorittaaksesi
Toista
Keskeytä
Siirtyminen
seuraavaan
tai edelliseen
tiedostoon
Tee näin
Paina
Paina toiston aikana
Paina toiston aikana
/ painiketta siirtyäksesi seuraavaan
tiedostoon tai palataksesi sen
hetkisen tiedoston alkuun.
Toiston aikana paina
kahdesti
palataksesi takaisin edelliseen
tiedostoon.
Pidä
/ -painiketta painettuna
Tiedoston
kohdan haku toiston aikana ja vapauta se
kuunneltavassa kohdassa.
14
Käyttö
,,Huom
yy Jos toiston aikana sammutat laitteen ja
kytket sen takaisin päälle, viimeksi kuunneltu
tiedosto toistuu normaalisti.
yy Toiston aikana, Jos vaihdat toiminnon tilaa,
ja palaat aikaisempaan toiminnon tilaan,
viimeinen kuulemasi tiedosto toistuu
normaalisti.
2
yy USB-kansiot tunnistetaan alla olevan
mukaisesti.
Käyttö
KANSIO
JUURI
TIEDOSTO
KANSIO 1
KANSIO 3
TIEDOSTO 5
TIEDOSTO 6
TIEDOSTO 7
KANSIO 4
KANSIO 7
TIEDOSTO 8
TIEDOSTO 9
TIEDOSTO 3
KANSIO 8
TIEDOSTO 10
TIEDOSTO 4
KANSIO 2
KANSIO 5
TIEDOSTO 11
TIEDOSTO 12
KANSIO 6
TIEDOSTO 13
TIEDOSTO 14
TIEDOSTO 1
TIEDOSTO 2
yy Tiedostot tullaan esittämään $ tiedosto Nro
1 $ tiedosto Nro 14 yksi kerrallaan.
yy *JUURI: Ensimmäistä ruutua jonka voit
nähdä tietokoneen tunnistaessa USB:n
kutsutaan nimellä “JUURI”
Kytke ääni pois tilapäisesti
Paina @ kaukosäätimessä mykistääksesti yksikkösi.
Voit mykistää äänen jotta voit esim. vastata
puhelimeen. Peruuttaaksesi mykistystoiminnon,
paina @ uudelleen tai VOL UP ja DOWN.
Uudelleen toisto
Laite muistaa kohdan, jossa painoit
toiston jatkamiseksi.
. Paina
AUTOMAATTINEN
VIRRANSÄÄSTÖ
Tämä yksikkö kytkee itsensä pois päältä
säästääkseen sähkönkulutusta mikäli pääyksikkö
ei ole kytketty ulkoiseen laitteeseen eikä ole ollut
käytössä 25:n minuutin kuluessa.
Tämä yksikkö suorittaa saman kuuden tunnin
kuluessa siitä kun pääyksikkö on tullut liitetyksi
toiseen laitteeseen käyttäen analogista liitintä.
Käyttö
15
Lisätoimintoja
Musiikin kuuntelu ulkoisesta
laitteesta
Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia
monenlaisista kannettavista ja ulkoisista laitteista.
(Kannettavien laitteiden vaatimaa kaapelia ei
toimiteta tämän laitteen mukana)
PORT.IN
1. Yhdistä ulkoinen laite tämän laitteen PORT.INliitäntään.
2. Käynnistä virta painamalla 1.
3. Valitse PORT. IN -toiminto painamalla
FUNCTION tai F.
4. Kytke virta ulkoiseen laitteeseen ja käynnistä
toisto.
Käyttö
MP3 soitin, jne.
2
16
Käyttö
Bluetooth teknologian
käyttö
Bluetooth-laitteisiin
tallennetun musiikin
kuunteleminen
Tietoa Bluetoothista
Bluetooth® on langaton yhteysmenetelmä lyhyille
etäisyyksille.
2
Käyttöalue on 10 metriä.
Käyttö
(Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät
yhteyttä tai jos liität Bluetooth-yhteyden muualla.)
Laitteiden liittäminen langattoman Bluetooth®tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia.
Langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetun
matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin
avulla jos käytettiin bluetooth-yhteyttä. Käytettävät
laitteet : Mobile phone, MP3, Laptop, PDA
Bluetooth-profiilit
Langaton bluetooth-yhteys voidaan luoda
laitteiden välille, jotka tukevat tiettyjä
bluetoothtiedonsiirtostandardeja. Tämä laite on
yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Ennen kun voit aloittaa yhdistämisen varmista,
että Bluetooth laitteesi Bluetooth toiminto on
kytketty päälle. Katso lisätietoja Bluetooth laitteesi
käyttöohjeesta. Kun yhdistäminen on suoritettu,
tätä ei tarvitse suorittaa uudelleen.
1. Valitse Bluetooth toiminto painamalla
FUNCTION tai F.
Tämän jälkeen tämän yksikön Bluetooth LED
valaistuu ja vilkkuu.
2. Käytä Bluetooth laitetta ja suorita yhdistäminen.
Haettaessa tätä laitetta Bluetooth-laitteella,
laitelistaus näkyy Bluetooth laitteen näytöllä
riippuen Bluetooth laitteen tyypistä. Laitteesi
tulee näytölle muodossa “LG Audio ND4520”
3. Syötä PIN-koodi.
PIN-koodi: 0000
4. Tämän yksikön tullessa yhdistetyksi
onnistuneesti Bluetooth -laitteeseen, tämän
yksikön Bluetooth LED valaistuu vilkkumatta.
,,Huom
Bluetooth laitteen tyypistä riippuen muutamilla
laitteilla on erilaiset yhdistämistavat.
5. Musiikin kuunteleminen. Bluetooth laitteelle
tallennetun musiikin toistamista varten, katso
lisätietoja Bluetooth laitteen käyttöohjeesta.
,,Huom
yy Ääni päätoistimissa saattaa tulla vääristetyksi
jos nostat laitteen äänentasoa kahteen
kolmanneksesta tai ylemmäksi.
yy Käyttäessäsi Bluetooth-toimintoa, säädä
bluetooth-laitteen äänentasoa kohtuulliselle
kuuntelun tasolle.
Käyttö
17
yy Efter att du har sökt den här enheten på
din Bluetooth-enhet ska du para ihop
Bluetooth-enhetenmed den här enheten.
Spela sedan upp filen du vill ha.
yy Ääni voi häiriintyä kun muut sähköaallot
häritsevät yhteyttä.
yy Et voi käyttää Bluetooth laitetta tämän
laitteen kanssa.
yy Jos etäisyys Bluetooth-laitteen ja laitteen
välillä on alle 10 m ja se sisältää esteitä, ei
Bluetooth laitetta voi liittää.
yy Laitteen tyypistä riippuen, et ehkä voi
käyttää Bluetooth toimintoa.
yy Voit nauttia langattomasta järjestelmästä,
MP3:sta, kannettavasta tietokoneesta jne.
yy Sähköisissä käyttöhäiriötilanteissa, jotka
johtuvat muista samaa taajuutta käyttävistä
laitteista kuten lääketieteelliset laitteet,
mikroaaltouunit tai langattomat LANlaitteet, yhteys ei onnistu.
yy Jos joku keskeyttää yhteyden Bluetooth
laitteen ja soittimen väliltä olemalla niiden
välissä, yhteys katkeaa.
yy Äänenlaatu huononee ja yhteys katkeaa,
jos Bluetooth-laitteen ja tämän laitteen
välimatka on käyttöalueen ulkopuolella.
yy Yhteys langatonta Bluetooth-tekniikkaa
käyttävään laitteeseen katkeaa, jos
sammutat yksikön virran tai siirrät laitteen
10 metriä kauemmas yksiköstä.
yy Jos Bluetooth-laite irrotetaan, sinun tulisi
yhdistää Bluetooth-laite yksikköösi.
2
Käyttö
yy Parinmuodostamista on rajoitettu yhteen
Bluetooth laitteeseen per yksi laite ja
moniparisuutta ei tueta.
18
Käyttö
Bluetooth-Apps käyttö.
LG Bluetooth Remote -sovelluksesta
LG Bluetooth Remote App tuo sarjan uusia ominaisuuksia yksikköösi.
Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista, sinua
suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen “LG
Bluetooth Remote”.
2
Asenna “LG Bluetooth Remote app”
telakoimalla iPhone/iPad/iPod -laite
soittimeesi.
1. Yhdistä iPhone/iPad/iPod -laitteesi iPhone/
iPad/iPod -telakointiasemaan. “LG Bluetooth
Remote”-ohjelmiston latauksen näyttö tullaan
linkittämään automaattisesti. (vain iOS O/S)
2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta.
3. Napsauta kuvaketta latauksen osalta.
Käyttö
Asenna “LG Bluetooth app”
Bluetooth-laitteeseesi
1. Asenna “LG Bluetooth app” käyttämällä
QR-koodia. Käytä skannausohjelmistoa
skannataksesi QR-koodin.
2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta.
3. Napsauta kuvaketta latauksen osalta.
Asenna “LG Bluetooth Remote app”
seuraavista kohteista; “Apple App
Store” tai “Google Android Market”
1. Napsauta Apple App Store tai Google Android
Market(Google Play Store) -kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä “LG Bluetooth Remote” ja
hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta “LG
Bluetooth Remote” aloittaaksesi Bluetoothsovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta.
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta.
,,Huom
yy Varmista että päälle kytketty
Bluetoothlaitteesi on yhdistetty Internettiin.
yy Varmista että päällekytketty
Bluetoothlaitteesi on varustettu ohjelmilla
“Apple App Store” tai “Google Android
Market(Google Play Store)”.
(Android OS)
(Apple iOS)
,,Huom
yy Varmista että päälle kytketty
Bluetoothlaitteesi on yhdistetty Internettiin.
yy Varmista että päälle kytketty
Bluetoothlaitteesi omaa skannaussovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta,
lataa sellainen “Apple App Store” tai “Apple
App Store” tai “Google Android Market
(Google Play store)” -sivustoilta.
Käyttö
Aktivoi Bluetooth LG Bluetooth
Remote -sovelluksella
LG Bluetooth -sovellus auttaa sinua yhdistämään
päällekytketyn bluetooth-laitteesi yksikköön.
1. Napsauta LG Bluetooth-sovelluskuvaketta
kotisivulla avataksesi LG Bluetooth-sovelluksen
ja mene päävalikkoon.
3. Jos haluat saada enemmän käyttötietoja,
napsauta [Setting] ja [Help].
,,Huom
yy Yhdistettyäsi Bluetooth-laitteen yksikköön
käyttämällä iOS BT -sovellusta, yhdistä iPod/
iPhone/iPad -yksikköön. Tällöin toiminto
tullaan vaihtamaan IPOD/IPAD toiminnoksi
automaattisesti. Jos irrotat iPod/iPhone/iPad
-laitteen yksiköstä, Bluetooth-laite tullaan
yhdistämään yksikköösi automaattisesti.
yy Käyttäessä Bluetooth-laitetta, et voi käyttää
BT App-sovellusta. Irrota Bluetoothlaite jonka olet yhdistänyt ennen BT
Appsovellusta kunnolla.
yy Jos käytät Bluetooth App-sovellusta
käyttötarkoituksessa, tulee olemaan
joitain eroja Bluetooth App-sovelluksen
ja toimitetun kaukosäätimen välillä. Käytä
tarvittaessa toimitettua kaukosäädintä.
yy Jos käytät BT app-sovellusta yhdistetyn
Bluetooth-laitteen kanssa, Blutooth-yhteys
jonka olet yhdistänyt ennen voi tulla
puretuksi. (Riippuen älypuhelimen O/S:tä,
tällä prosessilla on eroja.)
yy Riippuen Bluetooth-laitteesta,
BT.Appsovellus ei ehkä toimi.
yy Bluetooth-toiminnossa, jos käytät
BTsovellusta, toimitettu kaukosäädin ei ehkä
toimi.
yy Käyttäessä BT app-sovellusta
kaukosäätimessä, käyttö saattaa erota
toimitetusta kaukosäätimestä.
yy Älypuhelimen käyttöjärjestelmän
mukaisesti, sinulla on joitain
eroavaisuuksia BT app-sovelluksen
käytössä.
,,Huom
yy Kun Bluetooth-laitteesi on jo liitetty
toisenyksikön kanssa, pura Bluetoothyhteys ensin. Sitten voit ohjata soittimesi BT
appsovelluksen välityksellä.
yy Yhteys jonka olet luonut voi tulla katkaistuksi
mikäli valitset jonkin toisen sovelluksen
tai vaihdat liitetyn laitteen asetusta BT
app-sovelluksen välityksellä. Kyseisessä
tilanteessa, ole hyvä ja tarkista yhteyden tila.
yy Mikäli asetat iPod/iPhone/iPad tämän
yksikön telakkaan iPod/iPhone/iPad ollessa
liitettynä tähän yksikköön Bluetoothyhteydellä, Bluetooth-yhteys puretaan.
yy iPod/iPhone/iPad Bluetoot-yhteys ei ole
aktivoituna iPod/iPhone/iPad ollessa
asetettuna tämän yksikön telakkaan.
2
Käyttö
2. Napsauta [Setting] ja valitse haluamasi yksikkö.
19
3
Vianmääritys
20 Vianmääritys
Vianmääritys
Ongelma
korjaava toimenpide
yy Liitä virtajohto pistorasiaan.
Ei virtaa.
yy Tarkista asia käyttämällä jotain toista sähkölaitetta.
yy Korvaa kuluneet paristot uusilla.
Voit tarvita lisäohjaimia
käyttääksesi niitä tämän yy Paina
yksikön kanssa.
3
Kaukosäädin ei toimi
oikein.
Vianmääritys
iPod/iPhone/iPad ei
toimi.
FUNCTION tai F ja tarkista valittu toiminto.
yy Kaukosäätimen toimintasäde on n. 7 m (23 jalkaa).
yy Poista este laitteen ja kaukosäätimen väliseltä etäisyydeltä.
yy Korvaa kuluneet paristot uusilla.
yy Liitä laitteeseen oikealla tavalla.
4
Appendix
Liite
21
Tavaramerkit ja
lisenssit
Bluetooth® langaton yhteys on järjestelmä, joka
mahdollistaa radioyhteyden sähkölaitteiden
välillä 10 m maksimikäyttöalueella.
Liittämällä erilliset laitteet käyttämällä Bluetooth®
langatonta yhteyttä ei aiheuta mitään ylimääräisiä
kustannuksia.
Bluetooth® langattomalla yhteydellä varustettua
matkapuhelinta voidaan käyttää peräkkäisesti,
jos yhteys on suoritettu Bluetooth® langattomalla
liitännällä. Bluetooth® merkki ja logot ovat
Bluetooth® SIG, Inc. yhtiön omaisuutta ja LG
Electronicsin, mikä tahansa näiden merkkien ja
logojen käyttö suoritetaan lisenssin alaisuudessa.
Muuta tavaramerkit ja tavaranimet ovat
vastaavien omistajien tavaramerkkejä ja
tavaranimiä.
4
Liite
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “ Made for
iPad” tarkoittavat, että sähköinen lisälaite on
suunniteltu erityisesti vastaavasti iPoda, iPhonea
tai iPadia varten ja se on valmistajan takaama ja
vastaa Applen toimintastandardeja.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta
tai sen yhdenmukaisuudesta turvallisuus- ja
lakisääteisiin vaatimuksiin. Ota huomioon,että
tämän lisälaitteen käyttö iPodin, iPhonen tai
iPadin kanssa voi vaikuttaa langattomaan
toimintaan.
22 Liite
Laitteiston tiedot
Yleistä
AC-sovittimen vaatimukset DC 12 V 0 2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
Tehonkulutus
30 W
Mitat (L x K x P)
320(348) X 60(90) X 150 mm
Nettopaino (noin)
1, 54 kg
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Käyttökosteus
5 % - 90 %
Bus-virransyöttö
DC 5 V 0 500 mA,
iPod/iPhone/iPad
DC 5 V 0 2.1 A
Syöttöliitännät
PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereo-liitäntä)
4
Liite
Kaiutin
Lähtöteho
5 W + 5 W (8Ω / 1kHz)
Harmoninen särö
10 %
Kaiuttimet
Tyyppi
sisään rakennettu
Impedanssi arvo
8Ω
Nimellinen syöttöteho
5W
Maksimitulovirta
10 W
yy Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
Liite 23
Laitteen käsittely
Laitteen kuljettaminen
Säilytä alkuperäinen tehtaan pahvilaatikko ja
pakkausmateriaalit. Parhaan suojan laitetta
kuljetettaessa saat, kun pakkaat laitteen takaisin
tehtaan alkuperäispakkaukseen.
Näin pidät ulkopinnat puhtaina
Älä käytä laitteen lähellä haihtuvia nesteitä, kuten
hyönteissumutteita.
Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla saattaa
vahingoittaa pintoja.
Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin
laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.
Laitteen puhdistus
4
Liite
Puhdista soitin pehmeällä, kuivalla kangaspalalla.
Jos pinnat ovat erittäin likaiset, kostuta pehmeä
kangas miedolla pesuaineella. Älä käytä vahvoja
liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai ohenteita,
koska voivat vaurioittaa laitteen pintaa.
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement