LG ND5520N, ND5520 User guide
SUOMI
KÄYTTÖOHJEET
MUSIC IN STYLE
TELAKOINTIKAIUTIN
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa
tarvetta varten.
ND5520
http://www.lg.com
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 1
12. 5. 31. �� 1:49
2
Aloitus
Turvallisuusohjeet
1
VAROITUS
Aloitus
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ
POISTA KUORTA (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLÄ
KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
KÄYTÄ HUOLTOON PÄTEVYYDEN OMAAVAA
HUOLTOHENKILÖSTÖÄ.
Kuvasymboli, jossa on
nuolenpääsalama tasakylkisen
kolmion sisällä, on tarkoitettu
varoittamaan käyttäjää
tuotteen kuoren sisällä olevasta
eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka
saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan
ihmiselle sähköiskun.
Tämä huutomerkki kolmiossa
osoittaa käyttäjälle laitteen mukana
tulevan kirjallisuuden sisältävän
tärkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.
VAROITUS: TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN
ESTÄMISEKSI ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ TUOTETTA SATEELLE
TAI KOSTEUDELLE.
VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen
tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.
HUOMIO: Katso laitteen alapuolen arvokilvestä
lisätietoja koskien turvallisuusmerkintöjä, laitteen
tunnistus- ja syöttöarvoja.
VAROITUS koskien verkkojohtoa
Useimmat laitteet on suositeltavaa yhdistää omaan
virtapiiriinsä;
Tällaiseen virtapiiriin ei yhdistetä muita laitteita
eikä jatkojohtoja. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.
Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut,
irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja
jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat
vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen
sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita
tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä
laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko
on vaihtanut johdon. Suojaa virtajohtoa fyysiseltä
ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen
yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen,
muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen
läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota
pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto
lähtee laitteesta. Irrota virtajohto virransyötöstä
vetämällä virtapistokkeesta. Asenna laite siten, että
virtapistokkeeseen päästään helposti käsiksi.
Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai
akulla.
Pariston tai akun irrottaminen laitteesta
turvallisella tavalla: Irrota paristo tai akku
päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden.
Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten
tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai
akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä
keräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkuja
kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa.
Käytä paikallista, maksutonta paristojen ja akkujen
kierrätysjärjestelmää. Älä altista paristoja kovalle
kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai
vastaavalle.
VAROITUS: Laitetta ei saa altistaa vedelle (pisaroille
tai roiskeille), eikä sen päälle saa laittaa nesteellä
täytettyjä astioita, kuten maljakoita.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 2
12. 5. 31. �� 1:49
Aloitus
3
Vanhan laitteen hävittäminen
1.Kun tämä yliruksattu jäteastia on
kiinnitetty tuotteeseen tarkoittaa se,
että se noudattaa Euroopan direktiiviä
2002/96/EC.
3.Loppuun käytetyn laitteen oikea
hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja
terveyshaittoja.
4.Saat lisätietoja loppuun
käytetyn laitteen hävittämisestä
ottamalla yhteyttä asuinkuntasi
jätehuoltoviranomaiseen,
jätehuoltoyritykseen tai laitteen
myyneeseen liikkeeseen.
1
LG Electronics vakuuttaa vastuullisesti, että tämä
tuote / nämä tuotteet noudattavat tärkeitä
ja olennaisia määräyksiä sekä muita vastaavia
direktiivien 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC
ja 2009/125/EC vaatimuksia.
Aloitus
2.Kaikki sähkö- ja elektroniikkajäte
on erotettava kotitalousjätteestä ja
vietävä viranomaisten määrittämään
kierrätyskeskukseen.
Euroopan Unionin huomautus koskien
langattomia ja johdottomia laitteita
Ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen mikäli haluat
kopion yhdenmukaisuustodistuksesta (Declaration
of Conformity).
Euroopan standardointikomitea:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The
Netherlands.
yy Huomaa, että tämä EI ole asiakaspalvelun
yhteydenottopiste Kun haluat asiakaspalvelun
tietoja, katso takuukortti tai ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jolta ostit tämän tuotteen.
Vain sisätilakäyttöön.
Paristojen/akkujen hävittäminen
1. Kun tämä yliruksattu jäteastian merkki
on kiinnitetty paristoihin/akkuihin
tuotteessasi tarkoittaa se, että se on
Euroopan direktiivin 2006/66/EC
alainen.
RF Säteilyaltistuslausunto
Tämä laite olisi asennettava 20cm
minimietäisyydelle lämmityspattereista ja käyttäjän
kehosta.
2. Mikäli paristo tai akku sisältää
yli 0.0005% elohopeaa, 0.0002%
kadmiumia tai yli 0.004% lyijyä,
voi tämä symboli sisältää näiden
kemiallisten aineiden lyhenteet kuten
elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy
(Pb).
3. Kaikki paristot/akut on erotettava
kotitalousjätteestä ja vietävä
viranomaisten määrittämään
kierrätyskeskukseen.
4. Oikea hävitystapa vanhojen
paristojen/akkujen osalta
auttaa poistamaan mahdolliset
haittavaikutukset ympäristölle ja
terveydelle.
5. Lisätietoja vanhojen paristojen/
akkujen hävittämisestä saat
kunnaltasi, jätteenhuoltolaitokselta tai
jälleenmyyjältä jolta ostit laitteen.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 3
12. 5. 31. �� 1:49
4
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
1
Aloitus
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
Turvallisuusohjeet
Pääasialliset ominaisuudet
– Valmistettu iPod/iPhone/iPad
– Kannettavan sisääntuloliitäntä
– USB-toisto
– Hälytys
– Radio(FM)
– Ajan synkronointi
– LG Bluetooth Remote
Lisävarusteet
Esittely
– Käyttöohjeessa käytetyt symbolit
Toistettavien tiedostojen vaatimukset
– MP3/WMA-musiikkitiedostojen
vaatimukset
– Yhteensopivat USB-laitteet
– USB-laitevaatimukset
Kaukosäädin
Etupaneeli
Takapaneeli
Yläpaneeli
Ohjauspaneeli
AC-adapterin liittäminen
Kellonajan asettaminen
– Kellonajan asettaminen automaattisesti
– Kellonajan asettaminen manuaalisesti
6
6
7
8
8
8
9
10
10
10
11
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 4
2
Käyttö
12
12
12
13
14
14
15
15
15
15
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
Peruskäyttö
– iPod/iPhone/iPad toiminnot
– Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad
– USB:n käyttö
– Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
– Miten ferriittisydämet kiinnitetään
Radion toiminnot
– Antenniliitäntä
– Radion kuunteleminen
– Radioasemien esiasettaminen
muistiin
– Kaikkien tallennettujen asemien
poistaminen
– Huonon FM-vastaanoton
parantaminen
Bluetooth-toimintojen käyttö
– Musiikin kuuntelu Bluetooth laitteesta
– Bluetooth-sovellusten käyttö
Muut toiminnot
– Laitteen käyttäminen herätyskellona
– Aktivoi ja lopeta hälytysajastin
– Lopeta hälytys
– Torkkutoiminto
– Toiston jatkaminen
– Uudelleentoisto tai satunnaistoisto
– Himmennin
– Uniajastimen asetus
– Äänen tilan asetus
– Äänen kytkeminen pois tilapäisesti
– Android-puhelimesi lataaminen
3
Vianmääritys
21
Vianmääritys
4
Liite
22
22
23
Tavaramerkit ja lisenssit
Laitteen käsittely
Laitteiston tiedot
15
15
12. 5. 31. �� 1:49
Aloitus
Pääasialliset ominaisuudet
Valmistettu iPod/iPhone/iPad
5
Lisävarusteet
Tarkista laitteen mukana tulevat lisävarusteet.
1
Kannettavan sisääntuloliitäntä
Toistaa musiikkia kannettavasta laitteestasi.
Aloitus
Nauti musiikista iPod/iPhone/iPad yhdellä helpolla
yhteydellä.
Kauko-ohjain (1)
Akku (1)
AC adapteri (1)
Virtajohto (1)
FM antenni (1)
iPad tuki (1)
USB-toisto
Nauti USB-laitteen musiikista helppoköyttöisen
liitännän kautta.
Hälytys
Asettaa hälytyksen joka kytkeytyy päälle haluttuun
aikaan.
Radio(FM)
Mahdollistaa radion kuuntelun.
Ajan synkronointi
Asettaa tämän yksikön kellon automaattisesti
yhdistämällä iPod/iPhone/iPad tai aktivoimalla
Bluetooth-yhteyden “LG Bluetooth Remote”
-sovelluksen välityksellä.
Ferriittisydän (1)
LG Bluetooth Remote
Voit ohjata tätä yksikköä Bluetooth-yhteyden
välityksellä iPod Touch/IPhone/iPad tai Android
-laitteellasi. Tämä soitin ja puhelimesi tulee
parimuodostaa Bluetooth:n välityksellä. Käy
sivustoilla “Apple App Store” tai “Google Android
Market (Google Play Store)” tai käytä QR-koodia joka
näkyy alla olevassa löytääksesi “LG Bluetooth Remote”
-sovelluksen. Lisätietojen osalta, ks. sivut 17-18.
Esittely
Käyttöohjeessa käytetyt
symbolit
,,Huom
Viittaa erityisiin huomioihin ja käyttöominaisuuksiin.
>>Huomio
Viittaa varoituksiin joilla ehkäistään mahdollisia
vahinkoja jotka syntyvät väärinkäytöstä.
(Android OS)
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 5
(Apple iOS)
12. 5. 31. �� 1:49
6
1
Aloitus
Aloitus
Toistettavien
tiedostojen
vaatimukset
Yhteensopivat USB-laitteet
MP3/WMAmusiikkitiedostojen
vaatimukset
USB-laitevaatimukset
MP3/WMA-tiedoston yhteensopivuus tämän
yksikön kanssa on rajoitettu seuraavasti:
•
MP3-soitin : MP3-flash-soitin
•
SB-muistitikku :
U
USB1.1-standardia tukevat laitteet.
•
Tämä laite ei tue kaikkia USB-laitteita.
•
L aite ei tue USB-laitteita, jotka vaativat
lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.
•
Älä irrota USB-laitetta sen ollessa käytössä.
•
S uuren tallennuskapasiteetin omaavien USBlaitteiden valmistelu voi viedä useita minuutteja.
•
äytteenottotaajuus : 32 - 48 kHz (MP3) taajuus,
N
32 - 48 kHz (WMA) välillä
•
•
ittitaajuuss : 32 - 320 kbps (MP3),
B
40 - 192 kbps (WMA)
K aikki tiedostot kannattaa varmuuskopioida
niiden häviämisen varalta.
•
•
Maksimitiedostot : Alle 999
J os käytät USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä,
USB-laitetta ei tunnisteta.
•
T iedostojen päätetyypit : Soittaa kaikki tiedostot
toistuvasti.
•
L aite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Laite
tukee vain FAT(16/ 32)-tiedostojärjestelmää.)
•
T ätä laitetta ei tueta, jos tiedostojen yhteismäärä
on 1 000 tai enemmän.
•
L aite ei tue ulkoisia kovalevyjä, kortinlukijoita,
lukittuja laitteita tai kovalevytyyppisiä USBlaitteita, matkapuhelinta ei tueta.
•
L aitteen USB-porttia ei voi yhdistää
tietokoneeseen. Laitetta ei voi käyttää
säilytyslaitteena.
•
J otkin USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän
soittimen kanssa.
•
T ämä yksikkö voi ladata iPod/iPhone
yhdistämällä sen USB-porttiin virta päällä-tilassa.
•
T ämä yksikkö ei voi ladata iPad liittämällä sen
USB-porttiin myöskään virta päällä-tilassa.
•
K un liität älypuhelin käyttämällä USB-porttia,
voit ainoastaan ladata sen. (Jotain älypuhelimia
ei voi ladata.)
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 6
12. 5. 31. �� 1:49
Aloitus
Kaukosäädin
7
Paristojen asennus
1. Käännä paristolokeroa vastapäivään käyttämällä
kolikkoa. Irrota sitten paristolokeron kansi.
1
Aloitus
2. Työnnä sisään ja aseta paristo niin, että sen
plus (+) napa on paristokotelon kannen
(+)-merkinnän suuntaisesti.
1 (VIRTA): Kytkee laitteen PÄÄLLE ja POIS päältä.
SLEEP : Asettaa uniajastimen.
PFUNCTION : Valitsee toiminnon ja
ohjelmalähteen.
+/- (Volyymi) : Säätää kaiuttimen
äänenvoimakkuutta.
SOUND EFFECT : Valitsee esiohjelmoidun
taajuusasetuksen.
/ (ohitus/haku) :
-- Siirtyy nopeasti eteen- tai taaksepäin.
-- Hakee tiedoston kohtaa.
(Toisto/Tauko) : Käynnistää tai pysäyttää toiston.
@ : Mykistää äänen.
h : Valitsee toistotilan. (ONE/DIR/ALL/
RAND(RANDOM)/OFF)
FOLDER/PRESET W/S :
-- Valitsee kansion tai tiedoston jonka haluat toistaa.
-- Valitsee radioaseman esiasetetun numeron.
MEMORY :
-- Tallentaa esiasetetut asemat.
-- Tallennettujen asemien poistaminen.
3. Aseta paristolokeron kansi kaukosäätimeen ja
käännä sitä myötäpäivään sulkeaksesi.
>>Huomio
Älä avaa paristorasian kantta käyttämällä
sormea. Muutoin, kyntesi rikkoutuu.
>>Huomio
Tässä laitteessa käytetty paristo voi aiheuttaa
väärin käsiteltynä tulipalon tai kemiallisen
palovaaran. Älä lataa, pura, polta tai kuumenna
yli 100 °C (212 °F) lämpötilaan. Vaihda vain
paristo-osa nro CR2025. Muun pariston käyttö
voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran.
Hävitä käytetty paristo. Pidä paristo poissa
lasten ulottuvilta. Älä pura tai heitä tuleen.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 7
12. 5. 31. �� 1:49
8
Aloitus
Etupaneeli
1
Aloitus
a Kaukosäätimen tunnistin
c Ohjauspaneeli
b 1
Kytkee laitteen PÄÄLLE ja POIS päältä.
d Kaiutin
Takapaneeli
a Alarm On/Off
- Asettaa hälytyksen ajastimen.
- Kytkee hälytyksen pois päältä
- Näyttää hälytysasetuksen.
b Clock
Asettaa kellon ja tarkistaa ajan.
c FM ANT.
d PORT.IN (3.5 mm)
Toistaa musiikkia kannettavasta laitteestasi.
e USB-portti
Toistaa musiikkitiedoston yhdistämällä USBlaitteen.
f DC IN 18 V 02.67 A
(AC adapterin sisääntuloliitäntä)
Yläpaneeli
a iPod/iPhone/iPad -telakointi
Liittää iPod/iPhone/iPad.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 8
b Android-puhelimen telakointi (Mikro USB)
Liittää Android-puhelimen.
12. 5. 31. �� 1:49
Aloitus
9
Ohjauspaneeli
yy Toisto/Tauko :
Naputtaa keskikohtaa toistaakseen tai
tauottaakseen.
yy Ohitus/haku :
-- Siirtyy nopeasti eteen- tai taaksepäin.
-- Hakee tiedoston kohtaa.
yy -/+ (Volyymi) :
Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
1
Aloitus
yy Kytkentätoiminto :
Naputtaa P tai pyyhkäisee vasemmalle
tai oikealle sormellasi. Valitsee toiminnon ja
ohjelmalähteen.
(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB)
yy Ylös/Alas :
-- Valitsee kansion tai tiedoston jonka haluat toistaa.
-- Valitsee radioaseman esiasetetun numeron.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 9
12. 5. 31. �� 1:49
10
Aloitus
AC-adapterin
liittäminen
1
1. Yhdistä toimitettu AC-virtajohto AC-adapteriin.
Aloitus
2. Yhdistä AC-adapterin johto AC-adapterin DC INtuloliitäntään.
Kellonajan
asettaminen
,,Huom
Jos virransyöttö on katkennut tai virtalähde on
irrotettu, kellon asetus pyyhkiytyy pois.
3. Liitä AC-virtajohto AC-ulostuloliitäntään. Tällöin
yksikkö menee lepotilaan.
Kellonajan asettaminen
automaattisesti
,,Huom
yy Varmista että iPod/iPhone/iPad tai Android
-laitteessasi on oikea kellonajan asetus.
yy Lepotilassa, kelloa ei synkronoida iPod/
iPhone/iPad tai Android -laitteesi kanssa.
yy Automaattisessa kellon synkronoinnissa, “LG
Bluetooth Remote” -sovelluksella on etusija
telakointijärjestelmän yli.
yy 24-tunnin aikamuoto voidaan asettaa vain
Android-käyttöjärjestelmälle.
>>Huomio
Käytä vain AC-adapteria joka on toimitettu
tämän laitteen mukana. Älä käytä virtajohtoa
muusta laitteesta tai muulta toimittajalta.
Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen
käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle
ja mitätöidä takuun.
Kellon asetus synkronoimalla iPod/
iPhone/iPad -laitteesi
Liitä iPod/iPhone/iPad tukevasti. Tällöin kellon
asettaminen näyttöruudussa synkronisoi sen iPod/
iPhone/iPad kanssa.
,,Huom
Synkronoitu aika voi olla jonkin verran
eroavainen ajasta iPod/iPhone/iPad.
Kellon asettaminen “LG Bluetooth
Remote” -sovelluksella
Asenna “LG Bluetooth Remote” -sovellus iPod/
iPhone/iPad tai Android -laitteellesi. (ks. sivut 17-18)
Yksikkösi kello tullaan automaattisesti
synkronoimaan laitteellasi aktivoimalla Bluetoothyhteys “LG Bluetooth Remote” -sovelluksella.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 10
12. 5. 31. �� 1:49
Aloitus
11
Kellonajan asettaminen
manuaalisesti
Mikäli tarvittavaa, voit asettaa kellonajan
manuaalisesti.
1
Aloitus
1. Paina laitteen painiketta Clock takapaneelissa ja
pidä sitä alas painettuna kahden sekunnin ajan.
-- Kellon näyttönumerot alkavat vilkkua.
2. Paina
/
valitaksesi 12/24-tunnin
ominaisuuden.
-- 12:00 (PM näytöksi) tai 0:00 (24 tunnin
näytölle)
3. Paina
.
-- Kellon tuntinumerot alkavat vilkkua.
4. Paina
/
asettaaksesi tunnin.
5. Paina
.
-- Kellon minuuttinumerot alkavat vilkkua.
6. Paina
7. Paina
/
.
asettaaksesi minuutin.
,,Huom
Jos haluat asettaa kellon uudelleen, toista
vaiheet 1-7.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 11
12. 5. 31. �� 1:49
12
Käyttö
Peruskäyttö
Suorittaaksesi
iPod/iPhone/iPad toiminnot
Voit nauttia iPod/iPhone/iPad äänestä tämän
yksikön välityksellä. Katso lisätietoja iPod/iPhone/
iPad osalta iPod/iPhone/iPad -käyttöoppaasta.
2
,,Huom
Haku
Tee näin
/
painettuna toiston
Pidä
aikana ja vapauta se
kuunneltavassa kohdassa.
Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad
Tämä laite tukee seuraavia malleja ;
yy iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
Käyttö
Asenna toimitettu iPad pitääksesi iPad vakaana
ennenkuin asetat iPad paikalleen.
yy iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
yy iPhone 3G / iPhone 3GS
yy iPhone 4 / iPhone 4S
yy iPad / iPad 2
,,Huom
yy Virheviesti “ERROR” näkyy kun :
1. Liitä iPod/iPhone/iPad tukevasti. Tämän yksikön
ollessa yhdistettynä virtalähteeseen, your iPod/
iPhone/iPad tulee automaattisesti kytketyksi
päälle ja aloittaa latauksen jopa lepotilassa.
-- - iPod/iPhone/iPad ei ole liitetty oikein.
-- tämä laite tunnistaa iPod/iPhone/iPad
tuntemattomaksi laitteeksi.
-- sinun iPod/iPhone/iPad virta on
äärimmäisen alhainen.
/ Akku on ladattava.
/ Akun lataaminen voi kestää kauemmin,
jos iPod/iPhone/iPad virta on erittän
vähissä.
yy Et voi hallita iPod/iPhone/iPad -laitettasi
tästä yksiköstä johtuen viasta iPod/iPhone/
iPad -laitteessa.
2. Paina PFUNCTION tai P valitaksesi IPODtoiminnon.
Suorittaaksesi
Tee näin
Toista
Paina
Tauko
Toiston aikana, paina
Ohita
Paina toiston aikana
/
siirtyäksesi seuraavaan tiedostoon
tai palataksesi sen hetkisen
tiedoston alkuun.
kahdesti
Toiston aikana paina
palataksesi takaisin edelliseen
tiedostoon.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 12
yy Riippuen iPod/iPhone/iPad
ohjelmistoversiosta, on mahdollista ettei
iPod/iPhone/iPad voida ohjata tästä
yksiköstä. Suosittelemme asentamaan
viimeisimmän ohjelmaversion.
yy Mikäli käytät sovellusta, suoritat puhelun
tai lähetät ja vastaanotat SMS-viestejä esim.
iPod touch/iPhone/iPad, irrota se tämän
laitteen iPod/iPhone/iPad ja käytä vasta
tämän jälkeen.
yy Jos sinulla on ongelmia iPod/iPhone/iPad
kanssa, katso lisätietoja osoitteesta www.
apple.com/support.
yy iPod touch, iPhone ja iPad toimivat kuten
iPod. Tämä toiminto on käytännöllinen
vain Dolby Digital, DTS ja Linear PCM (2ch)
tulolähteellä optillisten ja koaksiaalisten
äänen tulosignaalien kanssa. (esim. “slide to
unlock”)
12. 5. 31. �� 1:49
Käyttö
13
,,Huom
USB:n käyttö
1. Yhdistä USB-laite USB-porttiin.
2. Valitse USB-toiminto painamalla
PFUNCTION(TOIMINTO) tai P.
yy Toiston aikana, mikäli vaihdat toiseen
toimintoon, palaa tällöin USB-toimintoon, ja
, voit kuunnella musiikkia
paina sitten
viimeisestä kuuntelukohdasta.
yy Toistoaika näytetään aina lukemaan 59
minuuttia ja 59 sekunttia asti.
yy USB kansiot/tiedostot tunnistetaan alla
olevan mukaisesti.
TIEDOSTO
KANSIO 1
KANSIO 3
,,Huom
USB-laitteen irrottaminen laitteesta.
KANSIO 4
1. Valitse toinen toiminto/tila.
Tee näin
TIEDOSTO 3
TIEDOSTO 4
Paina
KANSIO 5
Tauko
Paina toiston aikana
KANSIO 6
Ohita
Paina toiston aikana
/
siirtyäksesi seuraavaan
tiedostoon tai palataksesi sen
hetkisen tiedoston alkuun.
Haku
Pidä
/
painettuna toiston
aikana ja vapauta se
kuunneltavassa kohdassa.
KANSIO 7
TIEDOSTO 8
KANSIO 8
TIEDOSTO 10
KANSIO 2
Toista
Toiston aikana paina
kahdesti palataksesi takaisin
edelliseen tiedostoon.
TIEDOSTO 5
TIEDOSTO 6
TIEDOSTO 7
TIEDOSTO 9
2. Irrota USB-laite liitännästä.
Suorittaaksesi
2
KANSIO
Käyttö
JUURI
TIEDOSTO 11
TIEDOSTO 12
TIEDOSTO 13
TIEDOSTO 14
TIEDOSTO 1
TIEDOSTO 2
yy Mikäli kansiossa ei ole tiedostoa, kansio ei
tule näkyviin.
yy Kansiot esitetään seuraavassa järjestyksessä;
JUURI
KANSIO 1 KANSIO 3 KANSIO 7
KANSIO 8 KANSIO 5 KANSIO 6
yy Tiedostot toistetaan alkaen $ tiedosto Nro.1
- $ tiedosto Nro.14 yksi kerrallaan.
yy Tiedostot ja kansiot tullaan esittämään
tallennetussa järjestyksessä ja esittää eri
tavoin tallennusolosuhteiden pohjalta.
yy *JUURI : Ensimmäinen näkymä jonka näet
tietokoneen tunnistaessa USB:n olevan
“JUURI”.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 13
12. 5. 31. �� 1:49
14
2
Käyttö
Musiikin kuuntelu ulkoisesta
laitteesta
Miten ferriittisydämet
kiinnitetään
Tämän laitteen avulla voit kuunnella musiikkia
monenlaisista kannettavista ja ulkoisista laitteista.
(Kannettavien laitteiden vaatimaa kaapelia ei
toimiteta tämän laitteen mukana.)
Laitteen mukana toimitettu sydän on kiinnitettävä
sähköisten häiriöiden vähentämiseksi tai
estämiseksi.
MP3 tai PMP jne
1. Vedä ferriittisydämen lukitustappia [a] sen
avaamiseksi.
2. Kääri siirrettävä kaapeli ferriittisydämen
ympärille kerran.
Käyttö
3. Sulje ferriittisydän kunnes se napsahtaa.
1. Yhdistä ulkoinen laite tämän laitteen PORT.INliitäntään.
2. Käynnistä virta painamalla 1.
3. Valitse PORT (KANNETTAVA) toiminto painamalla
PFUNCTION tai P.
4. Kytke virta ulkoiseen laitteeseen ja käynnistä
toisto.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 14
12. 5. 31. �� 1:49
Käyttö
Radion toiminnot
15
Radioasemien esiasettaminen
muistiin
Voit tallentaa 10 kanavaa taajuudelle FM.
Antenniliitäntä
Yhdistä FM-lanka-antenni FM-antenniliittimeen.
Ennen viritystä, varmista, että äänenvoimakkuus on
asetettu alhaiseksi.
1. Paina PFUNCTION tai P toistuvasti kunnes
FM näkyy ohjauspaneelilla.
2. Valitse haluttu taajuus painamalla
/
.
4. Paina FOLDER/PRESET W/S valitaksesi
esiasetetun numeron jonka haluat.
2
Käyttö
3. Paina MEMORY. Esiasetusnumero alkaa vilkkua
ohjauspaneelissa.
5. Paina MEMORY. Asema on tallennettu.
6. Tallenna lisäasemia toistamalla kohdat 2-5.
Paina FOLDER/PRESET W/S valitaksesi
esiasetetun aseman.
Kaikkien tallennettujen
asemien poistaminen
Paina ja pidä alhaalla MEMORY kahden sekunnin
ajan. “CLR” valaistuu. Paina MEMORY uudelleen.
Sitten kaikki tallennetut asemat poistetaan.
Radion kuunteleminen
1. Paina PFUNCTION tai P toistuvasti
kunnes FM näkyy ohjauspaneelilla. Viimeksi
vastaanotettu asema viritetään.
2. Automaattinen viritys : Paina
/
noin 2
sekunttia, kunnes taajuudennäyttö alkaa
muuttumaan ja vapauta sitten. Haku loppuu,
kun laite virittää aseman.
Manuaalinen viritys : Paina
/
toistuvasti.
3. Säädä äänen voimakkuutta painamalla -/+
(Volyymi).
Huonon FM-vastaanoton
parantaminen
Paina
. Virittimen tila vaihtuu stereosta monoksi,
ja signaalin vastaanotto yleensä paranee.
,,Huom
•• Jos kaikki asemat on esiasetettu,
“FULL(TÄYNNÄ)” tulee näkyviin
ohajuspaneelille hetkeksi jonka jälkeen
esiasetettu numero vilkkuu.
•• Vaikka kaikki asemat olisivat esiasetettuja,
voit esiasettaa aseman kirjoittamalla
aikaisemman aseman yli.
•• Et voi poistaa esiasetettuja asemia yksitellen.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 15
12. 5. 31. �� 1:49
16
Käyttö
Bluetooth-toimintojen
käyttö
Tietoa Bluetoothista
Bluetooth® on langaton viestintätekniikka lyhyille
välimatkoille.
2
Käyttöalue on enintään 10 metriä.
Käyttö
(Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät
yhteyttä tai jos liität Bluetooth-yhteyden muualla.)
Laitteiden liittäminen langattoman Bluetooth®tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia.
Langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetun
matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin
avulla jos käytettiin bluetooth-yhteyttä.
Käytettävät laitteet: Matkapuhelin, MP3, Sylimikro,
PDA.
Bluetooth-profiilit
Jotta voidaan käyttää langatonta bluetoothteknologiaa, laitteiden tulee kyetä tulkitsemaan
tiettyjä profiileita. Tämä laite on yhteensopiva
seuraavien profiilien kanssa.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 16
Musiikin kuuntelu Bluetooth
laitteesta
Varmista ennen parinmuodostusta, että Bluetooth
Bluetooth-toiminto on päällä. Lisätietoja on
Bluetooth käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on
tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.
1. Valitse Bluetooth-toiminto käyttämällä
PFUNCTION tai P.
näkyy “BT” ja “BT READY” ohjauspaneelissa.
2. Käytä Bluetooth laitetta ja suorita yhdistäminen.
Haettaessa tätä laitetta Bluetooth-laitteella,
laitelistaus näkyy Bluetooth laitteen näytöllä
riippuen Bluetooth laitteen tyypistä. Laitteesi
tulee näytölle muodossa “LG AUDIO ND5520”.
3. Syötä PIN-koodi.
PIN-koodi : 0000
4. Kun tämä laite on yhdistetty kunnolla Bluetooth
laitteeseesi, tämän laitteen Bluetooth LED valo
syttyy ja ”PAIR” näkyy ohjauspaneelissa.
,,Huom
Bluetooth laitteen tyypistä riippuen muutamilla
laitteilla on erilaiset yhdistämistavat.
5. Musiikin kuunteleminen.
Bluetooth laitteelle tallennetun musiikin
toistamista varten, katso lisätietoja Bluetooth
laitteen käyttöohjeesta.
12. 5. 31. �� 1:49
Käyttö
,,Huom
yy Ääni voi häiriintyä kun muut sähköaallot
häritsevät yhteyttä.
yy Et voi käyttää Bluetooth-laitetta tällä
laitteella.
yy Parinmuodostus on rajoitettu yhteen
Bluetooth-laitteeseen yksikköä kohden.
Monen laitteen parinmuodostus ei ole
tuettu.
yy Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää
Bluetooth-toimintoa.
yy Kun Bluetooth ei ole yhdistetty,
ohjauspaneelissa näkyy teksti "BT" ja "BT
READY".
Bluetooth-sovellusten käyttö
LG Bluetooth Remote -sovelluksesta
LG Bluetooth Remote App tuo sarjan uusia ominaisuuksia yksikköön.
Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista, sinua
suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen “ LG
Bluetooth Remote” -sovellus.
Asenna “ LG Bluetooth” -sovellus
Bluetooth-laitteeseesi
1. Asenna “LG Bluetooth Remote” -sovellus QRkoodin välityksellä. Käytä skannausohjelmistoa
skannataksesi QR-koodin.
2
Käyttö
yy Vaikka Bluetooth ja tämän laitteen etäisyys
on vähemmän kuin 10 metriä, Bluetoothlaitetta ei voida yhdistää, jos tiellä on esteitä.
17
yy Jotkin sähkölaitteet, kuten lääketieteelliset
laitteet, mikroaaltouunit tai langattomat
LAN-laitteet, käyttävät samaa taajuutta.
Tällöin yhteys katkeaa.
yy Kun joku seisoo Bluetooth ja soittimen
välissä ja estää signaalien kulkemisen, yhteys
katkeaa.
yy Mikäli etäisyys Bluetooth ja yksikön välillä
kasvaa, äänen laatu on alhaisempi ja
alhaisempi. Yhteys purkautuu kun välimatka
Bluetooth ja yksikön välillä ylittää Bluetooth
kantokyvyn.
yy Yhteys langatonta Bluetooth-tekniikkaa
käyttävään laitteeseen katkeaa, jos
sammutat pääyksikön virran tai siirrät
laitteen 10 metriä kauemmas pääyksiköstä.
yy Jos Bluetooth-laite irrotetaan, sinun tulisi
yhdistää Bluetooth-laite yksikköösi.
(Android OS)
(Apple iOS)
2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta.
3. Napsauta kuvaketta latauksen osalta.
,,Huom
yy Varmista että Bluetooth-laitteesi on
yhdistetty Internettiin.
yy Varmista että Bluetooth-laitteesi omaa
skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole
sovellusta, lataa sellainen “Apple App Store”
tai “Google Android Market (Google Play
Store)” -sivustolta.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 17
12. 5. 31. �� 1:49
18
Käyttö
Asenna “ LG Bluetooth Remote”
-sovellus telakoimalla iPhone/iPad/
iPod -laite tähän yksikköön
1. Yhdistä iPhone/iPad/iPod iPod/iPhone/
iPad -telakointiasemaan. “LG Bluetooth
Remote”-ohjelmiston latauksen näyttö tullaan
linkittämään automaattisesti (vain Apple iOS).
2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta.
2
3. Napsauta kuvaketta latauksen osalta.
Käyttö
Asenna “LG Bluetooth Remote”
-sovellus “Apple App Store” tai
“Google Android Market (Google
Play Store)” välityksellä
1. Napsauta Apple App Store kuvaketta tai Google
Android Market (Google Play Store) kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä “LG Bluetooth Remote” ja
hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta “LG
Bluetooth Remote” aloittaaksesi Bluetoothsovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta.
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta.
,,Huom
yy Varmista että Bluetooth-laitteesi on
yhdistetty Internettiin.
yy Varmista että Bluetooth-laitteesi on
varustettu “Apple App Store” tai “Google
Android Market (Google Play Store)
-sovelluksilla”.
Aktivoi Bluetooth "LG Bluetooth
Remote" -sovelluksella
,,Huom
yy Mikäli asetat iPod/iPhone/iPad tämän
yksikön telakkaan iPod/iPhone/iPad ollessa
liitettynä tähän yksikköön Bluetoothyhteydellä, Bluetooth-yhteys puretaan.
yy Mikäli tämä yksikkö on BT-tilassa ja yhdistät
iPod/iPhone/iPad -laitteesi tähän yksikköön
yhdistettyäsi iPod/iPhone/iPad tähän
yksikköön Bluetooth-yhteydellä, toiminto
automaattisesti vaihtuu IPOD-tilaan. Jos
tässä vaiheessa irrotat iPod/iPhone/iPad
-laitteesi tästä yksiköstä, se yhdistetään
automaattisesti tähän yksikköön Bluetoothyhteydellä.
yy iPod/iPhone/iPad Bluetoot-yhteys ei ole
aktivoituna iPod/iPhone/iPad ollessa
asetettuna tämän yksikön telakkaan.
yy Tämä yksikkö ei tue useita samanaikaisia
parinmuodostuksia. Jos tämä yksikkö on jo
yhdistettynä muuhun Bluetooth-laitteeseen,
irrota tämä laite ja yritä uudelleen.
yy Jos käytät "LG Bluetooth Remote"
-etäsovellusta käyttötarkoituksessa, tulee
olemaan joitain eroja "LG Bluetooth
Remote" -etäsovelluksen ja toimitetun
kaukosäätimen välillä. Käytä tarvittaessa
toimitettua kaukosäädintä.
yy Riippuen Bluetooth-laitteesta, "LG Bluetooth
Remote" -etäsovellus ei ehkä toimi.
yy “LG Bluetooth Remote” -etäsovellus
Apple iOS:lle on jonkin verran erilainen
kuin Android OS:lle.
yy Yhteys jonka olet luonut saattaa purkautua
mikäli valitset muun sovelluksen tai muutat
yhdistetyn laitteen asetusta “LG Bluetooth
Remote” -sovelluksella. Tässä tapauksessa,
ole hyvä ja tarkista yhteyden status.
"LG Bluetooth Remote"-sovellus auttaa sinua
yhdistämään bluetooth-laitteesi tähän yksikköön.
1. Napsauta "LG Bluetooth Remote"sovelluskuvaketta kotisivulla avataksesi "LG
Bluetooth Remote"-sovelluksen ja mene
päävalikkoon.
2. Napsauta [Setting] ja valitse haluamasi yksikkö.
3. Jos haluat saada enemmän käyttötietoja,
napsauta [Setting] ja [Help].
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 18
12. 5. 31. �� 1:49
Käyttö
Muut toiminnot
Laitteen käyttäminen
herätyskellona
2. Paina ja pidä painettuna Alarm On/Off
takapaneelissa.
3. Hälytysäänien lähteet vilkkuvat. (FM (Viritin)/
USB/IPOD). Jokaisen äänilähteen vilkkuessa,
. Jos
valitse se jonka haluat painamalla
valitset FM (Viritin) -tilan, voit valita aseman
jonka asetit aikaisemmin painamalla
/
4. Näytöllä näkyy ”ON (Aika)”.
Tuntiasetus vilkkuu. Paina
/
valitaksesi
tunnin ja paina sitten
tallentaaksesi.
5. Minuuttiasetus vilkkuu. Paina
/
valitaksesi
minuutin ja paina sitten
tallentaaksesi.
6. Äänenvoimakkuusasetus vilkkuu. Paina
/
vaihtaaksesi äänenvoimakkuutta ja sitten paina
tallentaaksesi.
,,Huom
•• Hälytystoiminto toimii vain yksikön ollessa
kytkettynä pois päältä.
•• Voit tarkistaa asetuksen tilan painamalla
Alarm On/Off takapaneelissa kaksi kertaa.
•• Jos haluat asettaa hälytyksen uudelleen,
toista vaiheet 2–6.
Aktivoi ja lopeta hälytysajastin
Paina Alarm On/Off toistuvasti takapaneelissa
aktivoidaksesi tai passivoidaksesi ajastimen.
---
näkyy, jos ajastin on aktivoitu.
ei näy, jos ajastin on passivoitu.
Lopeta hälytys
-- Hälytyksen soidessa, paina Alarm On/Off
takapaneelissa tai paina 1.
-- Hälytys lakkaa mutta hälytyksen asetukset ovat
voimassa.
,,Huom
•• Ellet aseta kelloasi iPod/iPhone, -laitteessasi,
yksikköä ei tulla synkronoimaan kellon
osalta iPod/iPhone -laitteesi kanssa.
2
•• Jos irroitat johtopistokkeen virtalähteestä,
asettamiasi kellon asetuksia ei tulla
tallentamaan.
Käyttö
1. Varmista että olet suorittanut kellon asetukset
oikein. (Ks. “Kellon asetusten suorittaminen”,
sivut 10-11.)
19
•• Asetettuasi kellon toiminnon, voit asettaa
hälytyksen toiminnon.
•• Ellet paina mitään painiketta 30 minuuttiin
sen jälkeen kun hälytys laukeaa, hälytys
lakkautuu automaattisesti.
•• Jos
suoritat kellon ja hälytyksen asetukset,
voit tarkistaa ajan ja hälytyksen kuvakkeen
“ “ painamalla Alarm On/Off huolimatta
siitä että yksikkö on lepotilassa.
•• Jos asettamasi aika umpeutuu, yksikkö
kytkeytyy päälle automaattisesti.
•• Voit asettaa vain 12-tunnin ajan. (PM
näytöksi)
Torkkutoiminto
Torkkutoiminto herättää sinut 10 minuutin väliajoin
mikäli napsautat mitä tahansa ohjauspaneelin osaa
hälytyksen aktivoituessa.
“ZZZ” näkyy ja “ ” välkkyy. Peruuttaaksesi
torkkutoiminnon, paina Alarm On/Off tai 1.
Toiston jatkaminen
Laite muistaa kohdan, jossa painoit
toiston jatkamiseksi.
. Paina
Uudelleentoisto tai
satunnaistoisto
Paina h toistuvasti. Tällöin nykyinen tiedosto
toistetaan toistuvasti tai satunnaisesti. (ONE/DIR/
ALL/RAND(RANDOM)/OFF)
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 19
12. 5. 31. �� 1:49
20 Käyttö
Himmennin
Paina SLEEP-näppäintä kerran. Ohjauspaneeli
himmenee puoleen normaalikirkkaudesta.
Peruuttaaksesi tämän, paina SLEEP toistuvasti
kunnes ohjauspaneeli kirkastuu.
Uniajastimen asetus
2
Käyttö
Musiikkia tai radiota kuunnellessa, paina SLEEP
toistuvasti valitaksesi viiveajan 10 ja 180 minuutin
väliltä. Viiveajan jälkeen laite sammuu. (Jos voit
nähdä seuraavan järjestyksen, 180 -> 150 ->120 ->
90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
Peruuttaaksesi lepotoiminnon, paina SLEEP
toistuvasti kunnes näyttöruutu kirkastuu.
,,Huom
•• Voit tarkistaa jäljellä olevan ajan ennen kuin
soitin sammutetaan painamalla SLEEP.
•• Unitila toimii himmennyksen jälkeen.
Äänen tilan asetus
Äänen kytkeminen pois
tilapäisesti
Paina @ mykistääksesi äänen. Voit mykistää äänen
jotta voit esim. vastata puhelimeen. “MUTE” näkyy
näyttöruudulla. Peruuttaaksesi mykistystoiminnon,
paina @ uudelleen tai säädä äänenvoimakkuutta
painamalla +/-(Volyymi).
Android-puhelimesi
lataaminen
,,Huom
•• Telakoimalla Android-puhelimesi, tämä
yksikkö voi myös ladata sen.
•• Voit nauttia musiikista Android-laitteessasi
Bluetoothin välityksellä.
Ladataksesi Android-puhelimesi, sinun tulee
yhdistää se Android-puhelimen telakointiin.
1. Tarkista mikro USB-liittimen suunta Androidpuhelimessasi.
Tässä järjestelmässä on useita esiasettuja
äänikenttiä. Voit valita halutut ääniasetukset
käyttämällä SOUND EFFECT.
Näytetyt nimikkeet taajuuskorjaimen osalta voivat
olla erilaisia riippuen äänen lähteistä ja efekteistä.
Näytöllä
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
BYPASS
Kuvaus
Tämä ohjelma antaa äänelle
tempaavan soundin, antaen
vaikutelman mukanaolosta rock,
pop, jazz tai klassisen musiikin
konsertissa,.
Voit nauttia äänestä
ilman taajuuskorjainen vaikutusta.
,,Huom
Voit joutua asettamaan uudelleen surroundtilan äänilähteen vaihdon jälkeen, joskus voit
joutua tekemään sen myös äänitiedoston
vaihtamisen jälkeen.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 20
2. Yhdistä Android-puhelimesi Androidpuhelimelle tehtyyn telakointiasemaan.
,,Huom
Riippuen mikro USB-liittimen sijainnista ja
suunnasta Android-puhelimessasi, liitä se
pysty- tai vaaka-asennossa.
12. 5. 31. �� 1:49
3
Vianmääritys
Vianmääritys
21
Vianmääritys
Ongelma
Ei virtaa.
Voit tarvita lisäohjaimia
käyttääksesi niitä tämän
yksikön kanssa.
Radiokanavia ei voi
virittää oikealla tavalla.
Kello ei näy näytöllä.
yy Liitä virtajohto pistorasiaan.
yy Tarkista asia käyttämällä jotain toista sähkölaitetta.
yy Paina PFUNCTION(TOIMINTO) tai P ja paina valittua toimintoa.
yy Säädä äänenvoimakkuutta.
yy Tarkista, että yksikön ääni on mykistetty.
yy Säädä kohdennus.
yy Viritä kanava manuaalisesti.
yy Tallenna joitakin radioasemia; lisätietoja sivulla page 15.
Liitä iPod/iPhone/iPad laitteeseen oikealla tavalla.
yy Ääni on keskeytetty tai virtapistoke on irrotettu.
yy Resetoi kello (ks. sivut 10-11).
Ohjauspaneeli ei ole
kirkas.
Tarkista että himmennystoiminto on aktivoitu.
Kaukosäädin ei toimi
kunnolla.
Kaukosäätimen ja tallentimen välissä on este.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 21
3
Vianmääritys
iPod/iPhone/iPad ei
toimi.
Syy ja korjaava toimenpide
12. 5. 31. �� 1:49
4
Liite
22 Liite
Tavaramerkit ja
lisenssit
Laitteen käsittely
Laitteen kuljetuksen aikana
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “ Made for
iPad” tarkoittavat, että sähköinen lisälaite on
suunniteltu erityisesti vastaavasti iPoda, iPhonea
tai iPadia varten ja se on valmistajan takaama
ja vastaa Applen toimintastandardeja. Apple ei
ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen
yhdenmukaisuudesta turvallisuus- ja lakisääteisiin
vaatimuksiin. Ota huomioon,että tämän lisälaitteen
käyttö iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa voi
vaikuttaa langattomaan toimintaan.
4
Ole hyvä ja säilytä alkuperäiset pakkaus- ja
kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava,
suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen
pakettiin alkuperäisellä tavalla.
Laitteen ulkopintojen puhdistaminen
Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä
laitteen läheisyydessä.
Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi
vahingoittaa pintoja.
Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin
laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.
Laitteen puhdistus
Liite
Langaton Bluetooth®-teknologia on järjestelmä,
jonka avulla elektroniset laitteet voivat
kommunikoida keskenään radioyhteyden avulla
enintään 10 metrin etäisyydeltä toisistaan.
Laitteiden liittäminen langattoman Bluetooth®tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia.
Langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetun
matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin
avulla jos käytettiin bluetooth-yhteyttä.
Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla.
Jos pinnat ovat erittäin likaisia, käytä pehmeää,
kevyesti mietoon pesuaineliuokseen kostutettua
kangasta. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten
alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat
vahingoittaa laitteen pintoja.
“Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot kuuluvat
Bluetooth® SIG, Inc:lle. LG Electronicsilla on
lisenssin näiden merkkien ja logojen käyttöön.
Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille
haltijoilleen.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 22
12. 5. 31. �� 1:49
Liite 23
Laitteiston tiedot
Yleistä
AC-sovittimen vaatimukset DC 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Tehonkulutus
48 W
Mitat (L x K x P)
(436 x 152 x 115) mm
Nettopaino (noin)
2.3 kg
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Käyttökosteus
5 % - 90 %
USB/Mikro USB
5V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad
5V 0 2.1 A
Syöttöliitännät
PORT. (KANNETTAVA)
IN(SISÄÄNTULOLIITÄNTÄ)
0.5 Vrms (3.5 mm stereo liitin)
4
FM Virittimen Taajuus
87.5 MHz -108.0 MHz tai 87.50 MHz - 108.00 MHz
Liite
Viritin
Kaiutin
Lähtöteho
15 W X 2 ch (8 Ω at 1 kHz)
Harmoninen särö
10 %
Kaiuttimet
Tyyppi
sisään rakennettu
Impedanssi arvo
8Ω
Nimellinen syöttöteho
15 W
Maksimitulovirta
30 W
yy Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 23
12. 5. 31. �� 1:49
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
ND5520-FM.BSWELLK_FIN.indd 24
12. 5. 31. �� 1:49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement