LG PA36 User guide

LG PA36 User guide
SUOMI
KÄYTTÖOHJEET
Kaiutintelakka
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä
tulevaa tarvetta varten.
PA36 (PA36)
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 1
11. 10. 12
2:33
2
Aloitus
Turvaohjeet
1
Aloitus
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: ÄLÄ IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA
SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI.
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN
HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. VAIN KOULUTETTU
HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA TEHDÄ HUOLTOTYÖT.
Kuvasymboli, jossa on
nuolenpääsalama tasakylkisen
kolmion sisällä, on tarkoitettu
varoittamaan käyttäjää
tuotteen kuoren sisällä olevasta
eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä, joka saattaa olla
riittävän voimakas aiheuttamaan
ihmiselle sähköiskun.
Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS
Useimmat laitteet on suositeltavaa yhdistää omaan
virtapiiriinsä;
Tällaiseen virtapiiriin ei yhdistetä muita laitteita
eikä jatkojohtoja. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.
Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut,
irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja
jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat
vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen
sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita
tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä
laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko
on vaihtanut johdon. Suoraa virtajohtoa fyysiseltä
ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen
yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen,
muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen
läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota
pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto
lähtee laitteesta. Irrota virtajohto virransyötöstä
vetämällä virtapistokkeesta. Asenna laite siten, että
virtapistokkeeseen päästään helposti käsiksi.
Kuvasymboli, jossa on huutomerkki
tasakylkisen kolmion sisällä, on
tarkoitettu huomauttamaan
käyttäjää tärkeistä käyttö- ja hoito(huolto-)ohjeista tuotteen mukana
toimitetussa kirjallisuudessa.
VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE
TAI KOSTEUDELLE. MUUSSA TAPAUKSESSA VOI
SEURAUKSENA OLLA TULIPALO TAI SÄHKÖISKU.
VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen
tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.
Tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen pohjaan.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 2
11. 10. 12
2:33
Aloitus
Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai
akulla.
VAROITUS: Laitetta ei saa altistaa vedelle (pisaroille
tai roiskeille), eikä sen päälle saa laittaa nesteellä
täytettyjä astioita, kuten maljakoita.
Vanhan laitteen hävittäminen
1. Kun laitteeseen on kiinnitetty tämä
pyörällisen roskasäiliön kuva, jonka
päällä on rasti, laite kuuluu
eurooppalaisen direktiivin 2002/ 96/
EY piiriin.
2. Kaikki sähköiset ja elektroniset
laitteet on hävitettävä erillään
kunnallisesta jätehuollosta
käyttämällä paikallisten
viranomaisten hyväksymiä
keräyspisteitä.
3. Vanhan laitteen oikea hävittäminen
ehkäisee ympäristön ja ihmisten
terveyteen kohdistuvia mahdollisia
haittoja.
4. Saat lisätietoja vanhan laitteen
hävittämisestä ottamalla yhteyden
jätteenkuljetusyritykseen tai laitteen
ostopaikkaan.
1
Aloitus
Pariston tai akun irrottaminen laitteesta
turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai
akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla
näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä.
Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten
tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai
akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä
keräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkuja
kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa.
Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen
kierrätysjärjestelmää. Älä altista paristoja kovalle
kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai
vastaavalle.
3
LG Electronics vakuuttaa vastuullisesti,
että tämä tuote / nämä tuotteet
noudattavat tärkeitä ja olennaisia
määräyksiä sekä muita vastaavia
direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC ja
2009/125/EC vaatimuksia.
Edustaja Euroopassa :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
Alankomaat
(puhelin: +31-(0)36-547-8888)
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 3
11. 10. 12
2:33
4
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
1
Aloitus
2
5
5
5
5
5
5
5
5
7
8
Turvaohjeet
Erityisominaisuudet
– Liitäntä kannettaville laitteille
– Hälytysajastin
– Valmistettu iPod/iPhone-laitteille
– USB-toisto
– Radio
Johdanto
– Tässä käyttöohjeessa käytetyt
symbolit
Toistettavan tiedoston vaatimukset
– Yhteensopivat USB-laitteet
– USB-laitevaatimus
– MP3/WMA-musiikkitiedoston
vaatimukset
Yläpaneeli
Näyttöikkuna
2
Käyttö
9
9
9
10
11
11
11
11
11
12
12
13
Peruskäyttö
– iPod/iPhone-toiminnot
– Yhteensopivat iPod/iPhone-mallit
– USB-toiminta
– Ohjelmoitu toisto
– Toiston jatkaminen
– Kansion valitseminen
Äänen säätö
– Tilan asettaminen
Kellon asetus.
– Laitteen käyttäminen herätyskellona
– Aktivoi ja lopeta hälytys
(Näytähälytystiedot)
– Uniajastimen asetus
– TORKKU-toiminto
Radion toiminnot
– Radion kuunteleminen
– Radioasemien esiasettaminen
muistiin
– Kaikkien tallennettujen asemien
poistaminen
5
5
5
6
13
13
14
14
14
14
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 4
14
14
15
15
– Huonon FM-vastaanoton
parantaminen
– Radioasematietojen näyttäminen
Lisätoiminnot
– Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
3
Vianetsintä
16
Vianmääritys
4
Liite
17
18
18
18
Tekniset tiedot
Huolto
– Laitteen käsittely
Tavaramerkit ja Lisenssit
11. 10. 12
2:33
Aloitus
Erityisominaisuudet
5
Toistettavan tiedoston
vaatimukset
Liitäntä kannettaville laitteille
1
Yhteensopivat USB-laitteet
Hälytysajastin
y MP3-soitin: Flash-tyyppinen MP3-soitin.
Hälytyksen asetus haluttuun aikaan.
Valmistettu iPod/iPhonelaitteille
Nauti iPodin/iPhonen musiikista helppoköyttöisen
liitännän kautta.
y USB-muistitikku: Laite, jossa on USB2.0- tai
USB1.1-tuki.
y Tämän laitteen USB-toiminto ei tue kaikkia USBlaitteita.
USB-laitevaatimus
y Laitteita, jotka vaativat tietokoneella
ohjelmistoasennuksen, ei tueta.
USB-toisto
y Älä irrota USB-laitetta käytön aikana.Lei
Nauti USB-laitteen musiikista helppoköyttöisen
liitännän kautta.
y Suurikapasiteettisten USB-laitteiden haku voi
kestää useita minuutteja.
Radio
Kuuntele radiota
Aloitus
Musiikin kuuntelu kannettavista laitteesta.
y Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotta vältät niiden
katoamisen.
y Jos käytät USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä,
USB-laitetta ei tunnisteta.
y NTFS-tiedostojärjestelmää ei tueta. (Vain FAT
(16/32) -tiedostojärjestelmä on tuettu.)
Johdanto
Tässä käyttöohjeessa käytetyt
symbolit
y Tätä laitetta ei tueta, jos tiedostojen yhteismäärä
on 1 000 tai enemmän.
y Ulkosia kiintolevyjä, kortinlukijoita, lukittuja
laitteita tai kiintolevytyyppisiä USB-laitteita ei
tueta.
y Laitteen USB-liitäntää ei voi liittää tietokoneeseen.
Tätä laitetta ei voi käyttää muistilaitteena.
, Huomautus
Kuvaa tärkeitä tietoja ja käyttöominaisuuksia.
> Varoitus
Indique des précautions à prendre pour éviter
les dommages éventuels dus à une utilisation
inappropriée.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 5
11. 10. 12
2:33
6
1
Aloitus
Aloitus
MP3/WMA-musiikkitiedoston
vaatimukset
Pariston asennus
MP3/WMA-tiedostojen yhteensopivuutta on
rajoitettu tämän laitteen kanssa seuraavasti:
y Näytteenottotaajuus: 32–48 kHz (MP3),
32–48 kHz (WMA)
Käännä laite ylösalaisin. Vedä paristokotelo ulos ja
aseta paristo niin, että sen positiivinen (-) napa on
paristokotelon (-) merkinnän suuntaisesti. Paina
paristokoteloa ja käännä yksikkö uudelleen.
y Siirtonopeus: 32–320 kbps (MP3),
40–320 kbps (WMA)
Korvaa laitteen paristo 3 voltin litiumnappiparistolla
kuten CR2032 tai vastaavalla.
y Tiedostojen enimmäismäärä: Alle 999
Hävitä paristo paikallisten määräysten mukaisesti.
Älä heitä tuleen.
y Tiedostotunnisteet: “.mp3”/ “.wma”
Voit käyttää virtalähteenä vain verkkovirtaa. Paristo
on vain varmistuksena.
> Varoitus
Tässä laitteessa käytetty paristo voi aiheuttaa
tulipalon tai kemiallisen palovaaran väärin
käsiteltynä. Älä lataa, pura, polta tai kuumenna
yli 100 °C (212 °F) lämpötilaan. Vaihda paristo
uuteen. Vain Ind. Co., Ltd. (Panasonic), osa
CR2032 . Muun pariston käyttö voi aiheuttaa
tulipalo- tai räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt
paristot. Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
Älä pura tai heitä tuleen.
, Huomautus
Jos paristo asetetaan väärinpäin, kello ei lähde
käyntiin.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 6
11. 10. 12
2:33
Aloitus
7
Yläpaneeli
1
Aloitus
MEMORY/
CLOCK SET
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
SLEEP
ALARM
SNOOZE
RDS
a EQ
Valitsee äänen vaikutelman.
b 1/! (POWER)
c MEMORY/ CLOCK SET
MEMORY-painiketta käytetään radioasemien
tallennukseen ja tallennettujen asemien
selailuun. USB-tilassa voit tehdä omia
soittoluettelon. Käytetään myös kellon
asettamiseen ja ajan tarkastamiseen.
d USB-portti /PORT. IN
Voit toistaa musiikkitiedostoja yhdistämällä
USB-laitteen.
Musiikin kuuntelu kannettavista laitteesta
e VOL (+ / -)
Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta
Y/U
- Ohita: Paina Y/U
- Haku: Pidä painettuna Y/U
T
- Aloittaa toiston ja keskeyttää: paina T
- Pysäyttää toiston: pidä painettuna T
PTY
SNOOZE
g FUNC.
Valitsee toiminnon tai tulolähteen.
ALARM
ALARM-toiminnolla voit asettaa IPOD/
IPHONE-, USB-, SUMMERI- ja VIRITIN-laitteen
kytkeytymään päälle tai pois päältä haluttuun
aikaan.
h SLEEP
Asettaa järjestelmän kytkeytymään pois päältä
automaattisesti
tiettynä ajankohtana.
i RDS/ PTY
RDS (radiodatapalvelu)/ Hakee radioasemia
radiotyypeittäin.
SNOOZE
Tämä SNOOZE-toiminto herättää sinut 5
minuutin välein, jos et paina SNOOZEpainiketta.
j iPod/iPhone-TELAKOINTI
k Näyttöikkuna
f PRESET
Valitsee radiokanavalle esiasetusnumeron.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 7
11. 10. 12
2:33
8
Aloitus
Näyttöikkuna
1
Aloitus
SLEEP
PM
EQ
1
2
SUN
MON
TUE
a FUNCTION-ilmaisin
IPOD
TUNER
USB
PORTABLE
b PROGRAM-ilmaisin
iPod/iPhone/Tuner/USB/kannettava-tieto
CLOCK/ ALARM/ VOLUME-tietojen ilmaisin
c TIMER/ CLOCK ilmaisin
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 8
WED
THU
FRI
SAT
d SLEEP ilmaisin
e EQ
f ALARM ilmaisin
g ALARM-jaksot
11. 10. 12
2:33
Käyttö
Peruskäyttö
Osoitettu
Tee tämä
iPod/ iPhone-toiminnot
Tauko tai
uudelleen
käynnistys
Paina T
Voit nauttia äänestä iPod/ iPhone-laitteen kanssa.
Katso lisätietoja iPod/ iPhone-laitteesta iPod/
iPhone-käyttöoppaasta.
1. Liitä iPod/ iPhone luotettavasti. Mikäli käynnistät
tämän laitteen, iPod/ iPhone käynnistyy
automaattisesti ja alkaa latautumaan.
Ohita
9
Paina toiston aikana Y/Upainiketta siirtyäksesi seuraavaan
tiedostoon tai palataksesi sen
hetkisen tiedoston alkuun.
Paina Y lyhyesti kahdesti
palataksesi takaisin edelliseen
tiedostoon.
Haku
2
Käyttö
Pidä Y/U-painiketta
painettuna toiston aikana ja
vapauta se kuunneltavassa
kohdassa.
Yhteensopivat iPod/iPhonemallit
y Tämä laite tukee seuraavia malleja;
2. Paina laitteen FUNC.-painiketta ja valitse iPodtoiminto.
iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/
iPod 5 G/
iPod touch 1G, 2 G, 3 G, 4 G/
iPod Mini
iPhone 3 G, 3GS , 4.
Laite ei toimi kaikkien laiteohjelmistoversioiden
kanssa.
y Osa iPod/ iPhone-laitteiden ohjelmistoversioista
ei hyväksy iPod/ iPhone-laitteen ohjausta tästä
laitteesta.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 9
11. 10. 12
2:33
10
Käyttö
, Huomautus
y Jos laitteessa näkyy virheilmoitus, toimi
ilmoituksen mukaisesti. Virheilmoitus
“ERROR”.
- iPod/ iPhone ei ole kunnolla yhdistettynä.
- Tämä laite tunnistaa iPodin/ iPhonen
tuntemattomaksi laitteeksi.
- iPodin/ iPhonen virta on erittäin vähissä.
USB-toiminta
1. Yhdistä USB-laite USB-porttiin.
2. Valitse USB-toiminto painamalla laitteen
FUNC.-painiketta.
/ Akku on ladattava.
/ Akun lataaminen voi kestää kauemmin,
jos iPodin/ iPhonen virta oli erittän
vähissä.
MEMORY/
CLOCK SET
y iPod/ iPhone ei tue tallennustoimintoa
latauksen aikana.
2
Käyttö
y iPodin/iPhonen kaikki ohjelmistoversiot
eivät kenties mahdollista iPodin/
iPhonen ohjaamista tästä laitteesta.
Suosittelemme asentamaan viimeisimmän
ohjelmistoversion.
y Jos käytät jotain sovellusta, soitat puhelun
tai lähetät ja vastaanotat esimerkiksi SMSviestin iPod touchilla tai iPhonella, poista se
ensin tämän laitteen iPod-telakasta.
y Jos sinulla on ongelmia iPodin/ iPhonen
kanssa, katso lisätietoja osoitteesta www.
apple.com/support/ ipod.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 10
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
SLEEP
SNOOZE
Osoitettu
Lopetus
RDS
ALARM
PTY
SNOOZE
Tee tämä
Pidä T -painiketta painettuna.
Paina T.
Paina toiston aikana T.
Paina toiston aikana Y/Upainiketta siirtyäksesi seuraavaan
Siirtyminen tiedostoon tai palataksesi sen
seuraavaan hetkisen tiedoston alkuun.
tai edelliseen
tiedostoon Paina Y lyhyesti kahdesti
palataksesi takaisin edelliseen
tiedostoon.
Pidä Y/U-painiketta
Tiedoston painettuna toiston aikana ja
kohdan haku vapauta se kuunneltavassa
kohdassa.
Toista
Keskeytä
11. 10. 12
2:33
Käyttö
Ohjelmoitu toisto
11
Äänen säätö
Ohjelmatoiminto sallii sinun tallentaa
suosikkitiedostosi USB-laitteelta.
Ohjelma voi sisältää 20 tiedostoa
Tilan asettaminen
1. Aseta USB ja odota latautumista.
Tässä järjestelmässä on useita esiasettuja
äänikenttiä. Valitse haluamasi äänitila EQpainikkeella.
2. Paina laitteen MEMORY/ CLOCK SET-painiketta
pysäytystilassa.
3. Valitse tiedosto painamalla Y/U.
4. Paina MEMORY/ CLOCK SET-painiketta
uudelleen tallentaaksesi ja valitse tämän jälkeen
seuraava tiedosto
5. Paina T-painiketta ohjelmoitujen
musiikkitiedostojen toistamiseksi.
Toiston jatkaminen
Laite muistaa kohdan, jossa T-painiketta on
painettu. Jatka toistoa painamalla T -painiketta.
Jos pidät T-painiketta painettuna, laite tyhjentää
pysäytyskohdan.
Näytössä
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Kuvaus
Tämä ohjelma tuo ääneen
halutun ympäristövaikutelman.
Voit kuvitella olevasi aidossa
pop-, classic rock- tai jazzkonsertissa.
BASS
Vahvista diskanttia, bassoa ja
äänitehostetta.
BYPASS
Voit nauttia äänestä ilman
taajuuskorjainen vaikutusta.
2
Käyttö
6. Voit poistaa valintasi pitämällä MEMORY/
CLOCK SET-painiketta painettuna
pysäytystilassa.
Näytetyt nimikkeet taajuuskorjaimen osalta voivat
olla erilaisia riippuen äänen lähteistä ja effekteistä.
Kansion valitseminen
1. Paina laitteen PRESET-painiketta toistuvasti,
kunnes haluttu kansio on valittuna.
2. Aloita toisto painamalla T-painiketta. Laite
toistaa kansion ensimmäisen tiedoston. (vain
USB)
, Huomautus
y Jos toiston aikana sammutat laitteen ja
kytket sen takaisin päälle, viimeksi kuunneltu
tiedosto toistuu normaalisti.
y Jos vaihdat toimintatilaa toiston aikana ja
palaat takaisin edelliseen toimintatilaan,
viimeksi kuunneltu tiedosto toistuu
normaalisti.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 11
11. 10. 12
2:33
12
Käyttö
Kellon asetus.
Laitteen käyttäminen
herätyskellona
1. Katkaise laitteesta virta.
1. Kytke laite päälle tai pois päältä
2. Paina MEMORY/ CLOCK SET -painiketta
vähintään 2 sekuntia.
2. Voit asettaa hälytystoiminnon pitämällä
ALARM-painiketta painettuna.
3. Valitse aikatila painamalla Y/U-painiketta.
3. Valitse hälytystila painamalla Y/
U-painiketta.
- 12:00 (aamupäivä/iltapäivä-näytössä) tai 0:00
(24 tunnin näytössä)
4. Vahvista valintasi painamalla MEMORY/ CLOCK
SET.
5. Valitse tunti ja minuutti painamalla Y/U.
6. Paina MEMORY/ CLOCK SET -painiketta.
2
7. Valitse vuosi, kuukausi ja päivä painamalla
Y/U-painiketta.
Käyttö
vuosi päivä
Year
Day
kuukausi
Month
8. Paina MEMORY/ CLOCK SET -painiketta.
9. Jos haluat asettaa kellon uudelleen, toista
vaiheet 1–8.
10. Jos haluat lopettaa kellon asetuksen aikana, pidä
MEMORY/ CLOCK SET-painiketta painettuna.
4. Vahvista valintasi painamalla T-painiketta.
5. Tuntiasetus vilkkuu.
Vaihda tuntiasetusta painamalla Y/U ja
tallenna painamalla ALARM.
6. Minuuttiasetus vilkkuu.
Vaihda minuuttiasetusta painamalla Y/U
ja tallenna painamalla ALARM.
7. Voit vaihtaa järjestyksessä TUNER -> BUZZER ->
USB -> IPOD painamalla Y/U-painiketta.
Tallenna painamalla ALARM-painiketta.
8. Hälytyskausien asetus vilkkuu.
Vaihda hälytysjaksoja painamalla Y/Upainiketta ja tallenna painamalla ALARMpainiketta.
hälytysjaksot: 7 päivää -> 5 päivää -> 2 päivää
7 päivää: Joka päivä
5 päivää: Arkisin
2 päivää: Viikonloppu
, Huomautus
9. Äänenvoimakkuusasetus vilkkuu.
Vaihda äänenvoimakkuutta painamalla
Y/U-painiketta ja tallenna painamalla
ALARM-painiketta.
y Jos haluat asettaa 24 tunnin kellon, “PM”
poistuu näyttöikkunasta.
10. Aika, milloin haluat lopettaa soivan vilkkumisen.
Vaihda tunnit ja minuutit painamalla
Y/U -painiketta. Tallenna painamalla
ALARM-painiketta.
y Jos haluat asettaa 12 tunnin kellon, “PM”
näkyy näyttöikkunassa.
11. Voit tarkistaa asetuksen tilan.
12. Jos haluat asettaa hälytyksen uudelleen, toista
vaiheet 2–10.
, Huomautus
Kun asetat hälytyksen tiedot (ajan, äänilähteen,
hälytysjaksot, äänenvoimakkuuden),
hälytyskuvake “ ” vilkkuu näyttöikkunassa.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 12
11. 10. 12
2:33
Käyttö
, Huomautus
y Jos ALARM1 ja ALARM2 asetetaan samaan
aikaan, vain ALARM1 toimii.
y Jos asetettu aika umpeutuu toiston aikana,
laite vaihtaa toiminnoksi sen toiminnon,
joka on asetettu kohteeseen ALARM.
y Jos hälytykseen asetettu toiminto ei toimi,
viritin käynnistyy automaattisesti.
y Jos hälytys lakkaa, asetettu toiminto toimii
normaalisti.
y Jos et aseta kelloa, hälytystoiminto ei toimi.
y TUNER, BUZZER, USB, IPOD -tilassa laite
kytkeytyy pois päältä asetettuun aikaan.
y Jos laitteen virtajohto ei ole pistorasiassa,
hälytystoiminto ei toimi.
y Mikäli asetat kellonajan, voit tarkastaa ajan
painamalla ALARM-painiketta.
y Mikäli asetat kellon ja hälytysajan, voit
ja asettaa tiedot
tarkastaa hälytysikonin
painamalla ALARM-painiketta, vaikka laite
olisi sammutettuna. Silloin tämä toiminto
toimii.
y Koska hälytys sammuu, jos et paina mitään
painiketta 10 minuuttiin, hälytys loppuu
automaattisesti. (Vain BUZZER-tilassa)
y Kun hälytys soi, voit lopettaa hälytyksen
painamalla kaikkia painikkeita. (Vain
BUZZER-tilassa.)
Aktivoi ja lopeta hälytys (Näytä
hälytystiedot)
1. Aktivoi/lopeta hälytys painamalla ALARMpainiketta. Jos ALARM1 ja ALARM2 asetetaan,
valitse toinen painamalla Y/U-painiketta.
2. Vahvista valintasi painamalla T-painiketta.
, Huomautus
y Jos aktivoit hälytyksen, 1 tai
näkyviin näyttöikkunaan.
2
tulee
y Jos aktivoit hälytyksen, näet hälytystiedot.
y Jos poistat hälytyksen,
näyttöikkunasta.
1
tai
2
poistuu
2
Käyttö
y Jos teet virheen hälytystä asettaessasi,
nollaa hälytys pitämällä ALARM-painiketta
painettuna.
13
Uniajastimen asetus
Paina toistuvasti SLEEP-painiketta ja valitse viiveaika
10 ja 180 minuutin väliltä. Viiveajan jälkeen laite
sammutetaan. (Näet seuraavassa järjestyksessä,
180->150-> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40
-> 30 -> 20 -> 10)
Peruuta unitoiminto painamalla SLEEP-painiketta
toistuvasti, kunnes näyttöön tulee “OFF “.
TORKKU-toiminto
Tämä toiminto herättää sinut 5 minuutin välein,
jos et paina SNOOZE-painiketta. Jos asetettu aika
umpeutuu, laite kytkeytyy päälle automaattisesti
ja hälyttää. Jos painat SNOOZE-painiketta, hälytys
lakkaa ja laite kytkeytyy pois päältä. Hälytys toistuu
5 minuutin kuluttua.
, Huomautus
y Jos asetat “OFF- time” SNOOZE-ajan väliin,
SNOOZE-aika on etusijalla.
y Jos painat ALARM-painiketta, SNOOZEtoiminto lakkaa toimimasta.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 13
11. 10. 12
2:33
14
Käyttö
Radion toiminnot
Radion kuunteleminen
1. Paina FUNC.-painiketta, kunnes näyttöikkunassa
näkyy TUNER.
Viimeksi vastaanotettu asema viritetään.
2. Automaattinen viritys: Paina Y/Upainiketta noin 2 sekunnin ajan kunnes
taajuusnäytössä näkyvä taajuus alkaa
vaihtumaan. Haku loppuu, kun laite virittää
aseman.
2
Manuaalinen viritys: Paina Y/U-painiketta
toistuvasti.
Käyttö
3. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
yläpaneelin VOL (+/-) -painiketta.
Radioasemien esiasettaminen
muistiin
Voit esiasettaa 6 FM-kanavaa.
Varmista ennen aseman virittämistä, että
äänenvoimakkuus on matalalla.
1. Paina FUNC.-painiketta, kunnes näyttöikkunassa
näkyy TUNER.
2. Valitse haluttu taajuus Y/U-painikkeella.
3. Paina MEMORY/ CLOCK SET kunnes
esiasetusnumero alkaa vilkkua näyttöikkunassa.
4. Valitse esiasetetun aseman numero PRESETpainikkeella.
5. Paina MEMORY/ CLOCK SET-painiketta. Asema
on tallennettu.
6. Tallenna lisäasemia toistamalla kohdat 2-5.
7. Jos haluat kuunnella esiasetettua asemaa, paina
PRESET-painiketta.
Huonon FM-vastaanoton
parantaminen
Paina laitteen T-painiketta. Tämä toiminto vaihtaa
virittimen stereo-tilasta mono-tilaan ja parantaa
yleensä vastaanottoa.
, Huomautus
Avaa antenni koko pituuteen. Säädä se
parhaaseen vastaanottoasentoon.
Radioasematietojen
näyttäminen
M-virittimessä on RDS (Radio Data System) -järjestelmä. Tällöin parhaillaan kuunneltavan radioaseman
tietoja voi katsella. Voit selata eri tietotyyppejä
painamalla toistuvasti RDS.
PS
Kanavan nimi näkyy näytössä.
(ohjelmapalvelun
nimi)
PTY
Ohjelmatyyppi (esimerkiksi
(ohjelmatyypin Jazz tai News) näkyy näytössä.
tunnistus)
RT (radioteksti)
CT (kanavan
ohjaama
kellonaika)
Tekstisanoma sisältää tietoja
lähetettävästä asemasta. Teksti
saattaa kulkea näytön poikki.
Tämä tuo näkyviin aseman
lähettämän kellonajan ja
päivämäärän.
Voit hakea radioasemia ohjelmatyypin mukaisesti
painamalla painiketta RDS. Näytöllä näkyy viimeisin
käytetty ohjelmatyyppi (PTY). Paina painiketta PTY
kerran tai useita kertoja haluamasi ohjelmatyypin
valitsemiseksi. Paina ja pidä alaspainettuna painiketta Y/U. Viritin hakee asemia automaattisesti.
Kun asema löytyy, haku pysähtyy.
Kaikkien tallennettujen
asemien poistaminen
Paina MEMORY/ CLOCK SET-painiketta vähintään
kahden sekunnin ajan. “CLEAR” vilkkuu laitteen
näytössä.
Poista kaikki tallennetut asemat painamalla
MEMORY/ CLOCK SET-näppäintä.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 14
11. 10. 12
2:33
Käyttö
15
Lisätoiminnot
Musiikin kuuntelu ulkoisesta
laitteesta
Laitetta voidaan käyttää musiikin kuunteluun useista
erityyppisistä ulkoisista lähteistä. (Kannettavien
laitteiden vaatimaa kaapelia ei toimiteta laitteen
mukana)
2
Käyttö
MEMORY/
CLOCK SET
VOL
PRESET
FUNC.
+
EQ
Y
T
U
SLEEP
ALARM
1. Yhdistä ulkoinen lähde laitteen PORT.IN
liittimeen.
SNOOZE
RDS
PTY
SNOOZE
2. Kytke virta päälle painamalla 1/! (POWER)painiketta.
3. Valitse KANNETTAVA toiminto painamalla
FUNC.-painiketta .
4. Kytke virta ulkoiseen laitteeseen ja käynnistä
toisto.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 15
11. 10. 12
2:33
16
Vianmääritys
Vianmääritys
Ongelma
Ei virtaa
Korjaus
Liitä virtajohto seinäpistorasiaan luotettavasti.
Ääni puuttuu kokonaan Valitse oikea äänilähde, jotta kuulet äänen.
tai lähes kokonaan .
y Säädä sen sijaintia.
Radiokanavia ei voi
virittää oikealla tavalla.
y Viritä kanava manuaalisesti.
iPod/ iPhone ei toimi.
Tarkista, onko laitteet yhdistetty oikein. Yhdistä laitteet oikein.
y Esiaseta joitain asemia. Katso lisätietoja page 14.
3
Vianmääritys
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 16
11. 10. 12
2:33
Liite
17
Tekniset tiedot
Yleistä
Virransyöttö
Katso pääkilvestä
Virrankulutus
Katso pääkilvestä
Nettopaino
0,65 kg
Ulkoiset mitat (L x K x S)
200 x 112 x 176 mm
Käyttöolosuhteet Lämpötila
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Käyttötila: Vaakasuora
Käyttökosteus
5% – 85 %
Viritin
FM-virittimen taajuusalue
87,5 - 108,0 MHz tai 87,50 - 108,00 MHz
Vahvistin
Lähtöteho
1,5 W + 1,5 W
Harmoninen särö
alle 1 %
USB
USB 2.0 tai USB 1.1
Väylävirransyöttö
USB : DC 5 V
500 mA, iPod/ iPhone : DC 5V
4
1A
Liite
USB-versio
Kaiuttimet
Tyyppi
1-tie 2 kaiutinta
Impedanssi
4Ω
Nimellinen syöttöteho
1,5 W
Max. syöttöteho
2W
y Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 17
11. 10. 12
2:33
18
Liite
Huolto
Tavaramerkit ja
Lisenssit
Laitteen käsittely
Laitteen kuljetuksen aikana
Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit.
Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla
uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä
tavalla.
Pidä ulkopinnat puhtaina
Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä
laitteen läheisyydessä.
Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi
vahingoittaa pintoja.
Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin
laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.
Laitteen puhdistaminen
4
Liite
Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Mikäli
pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla
puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää
liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita
liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä,
koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 18
iPod on Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteröimä tavaramerkki.
iPhone on Apple Inc.:n tavaramerkki. “Made
for iPod” ja “Made for iPhone” tarkoittavat, että
sähköinen lisälaite on suunniteltu yhdistettäväksi
iPodiin tai iPhoneen ja että laite on kehittäjän
sertifioima ja se täyttää Applen laatuvaatimukset.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen
toiminnoista tai sen yhteensopivuudesta
turvallisuusstandardien ja säännösten kanssa.
Huomaa, että tämän lisätarvikkeen käyttö iPodin,
iPhonen kanssa voi vaikuttaa langattomaan
suorituskykyyn.
11. 10. 12
2:33
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 19
11. 10. 12
2:33
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
Finland / Suomi
8088 57 58
0800 0 LG LG
(0800 0 54 54)
Norway / Norge
Sweden / Sverige
800 187 40
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
PD36D-DP-ASWELL-3801_FIN.indd 20
11. 10. 12
2:33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement