LG PC14 User guide

LG PC14 User guide
PC14-UD_DSWELL_FIN_6116
PC14 (PC14-UD)
SUOMI
P/NO : MFL42956116
Turvaohjeet
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA.
ÄLÄ AVAA
VAROITUS : VOIT VÄHENTÄÄ SÄHKÖISKUN VAARAA SEURAAVASTI : ÄLÄ
IRROTA KANTTA (TAI TAKAOSAA). LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN
HUOLLETTAVIA OSIA. PYYDÄ HUOLTOAPUA PÄTEVÄLTÄ HENKILÖSTÖLTÄ.
Tämä salaman ja nuolenpään kuva tasasivuisessa kolmiossa on tarkoitettu
varoittamaan käyttäjää eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä laitteen
kotelon sisällä. Jännite saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Huutomerkki tasasivuisessa kolmiossa on tarkoitettu kertomaan käyttäjälle,
että laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa on tärkeitä käyttöä ja
huoltoa koskevia tietoja.
VAROITUS : VOIT VÄLTTÄÄ TULIPALON JA SÄHKÖISKUN VAARAN
SEURAAVASTI : ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
VAROITUS : Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan esimerkiksi kirjahyllyssä.
VAROITUS :
Tämä tuote käyttää laserjärjestelmää.
Varmista laitteen oikea käyttö lukemalla tämä omistajan
käsikirja huolellisesti ja säilyttämällä se tulevaa käyttöä varten. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen. Muiden kuin tässä ohjeessa
määriteltyjen ohjainten, säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi altistaa haitalliselle
säteilylle. Voit välttää suoran altistuksen lasersäteelle seuraavasti : älä yritä avata
koteloa. Avattaessa lasersäteily näkyy
paljain silmin. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VAROITUS : Laitetta ei saa altistaa vedelle (tippuvalle tai roiskuvalle), eikä laitteen
päälle saa asettaa esineitä, joiden sisällä on nestettä, kuten kukkamaljakoita.
Virtajohtoa koskeva VAROITUS
Useimmissa tilanteissa laite on suositeltavaa sijoittaa tähän varattuun piiriin;
Tämä tarkoittaa yksittäistä virtapiiriä, josta tulee virtaa vain kyseiseen laitteeseen,
eikä siinä ole muita lähtöjä tai piirejä. Varmista asia tämän omistajan käsikirjan
teknisiä tietoja sisältävältä sivulta.
2
Älä kuormita seinäpistokkeita liikaa. Ylikuormitetut seinäpistokkeet, löystyneet tai
vaurioituneet seinäpistokkeet, jatkojohdot, haurastuneet virtajohdot tai vaurioituneet
tai halkeilleet vaijerieristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta laitteen johto säännöllisin väliajoin. Jos sen ulkoasu
viittaa vaurioon tai kulumiseen, irrota johto, lopeta laitteen käyttö ja pyydä valtuutettua
huoltokeskusta vaihtamaan johto täsmälleen samanlaiseen uuteen osaan.
Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta vahingoittamiselta, kuten vääntämiseltä,
taivuttamiselta, nipistämiseltä, joutumiselta oven väliin ja yli kävelyltä. Kiinnitä erityistä
huomiota tulppiin, seinäpistokkeisiin ja kohtaan, jossa johto tulee ulos laitteesta.
Voit katkaista virran vetämällä pääjohdon pistokkeen irti. Varmista laitteen
asennuksen yhteydessä, että pistokkeeseen on helppo päästä käsiksi.
Vanhan laitteen hävittäminen
1. Kun laitteeseen on kiinnitetty tämä pyörällisen roskasäiliön kuva, jonka
päällä on rasti, laite kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2002/ 96/ EY piiriin.
2. Kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet on hävitettävä erillään
kunnallisesta jätehuollosta käyttämällä paikallisten viranomaisten
hyväksymiä
keräyspisteitä.
3. Vanhan laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristön ja ihmisten
terveyteen kohdistuvia mahdollisia haittoja.
4. Saat lisätietoja vanhan laitteen hävittämisestä ottamalla yhteyden
jätteenkuljetusyritykseen tai laitteen ostopaikkaan.
This product is manufactured to comply with EMC Directive 2004/
108/ EC and Low Voltage Directive 2006/ 95/ EC.
European representative :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)
Sisällysluettelo
Laitteen kytkeminen (Musta Paneeli)
4
Pääyksikkö
5
Kaukosäädin
6
CD-levyjen kuunteleminen
7
iPod-soittimen käyttö
8
Musiikin kuunteleminen kannettavalta soittimeltasi
9
Esiohjelmoidun äänikentän kuuntelu
Radion kuunteleminen
• “Made for iPod” tarkoittaa, että sähkölaitteet on suunniteltu
liitettäväksi erityisesti iPod:iin ja vahvistettu ohjelmoijan
toimesta vastaamaan Apple:n suorituskyvyn standardeja.
• Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta, tai sen
turva- tai hallintastandardien yhteensoveltuvuudesta.
9
10
Kellon asettaminen
11
USB-laitteen käyttö
12
Tallentaminen USB-laitteelle
13
Vianetsintä
14
Erittelyt
15
iPod on Apple Computer, Inc -yhtiön tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Ennen tämän tuotteen liitäntää, käyttöä tai säätöjä lue tämä ohjekirja huolella läpi.
3
Laitteen kytkeminen (Musta Paneeli)
Kytke virtajohto pistorasiaan
a. Tarkista ennen virtajohdon
liittämistä, että laitteen käyttöjännite
on sama kuin pistorasian jännite.
PHONES (Korvakuulokkeiden liitin.)
Yhdistä korvakuulokkeiden pistoke ( 3.5)
liittimeen kuullaksesi äänen korvakuulokkeiden
kautta. Yhdistäminen korvakuulokkeisiin (ei
sisälly) sammuttaa kaiuttimet.
4
b. Liitä virtajohdon (kuuluu
toimitukseen) toinen pää laitteen
takaosassa olevaan AC IN
liittimeen.
c. Työnnä toisen pään pistoke
pistorasiaan
Pääyksikkö
CLOCK
(Kellon asettaminen ja ajan tarkastaminen.)
INPUT/FUNC.(Function)
Valitsee toiminnon.
iPod Dock
ALARM 1, 2
ALARM-toiminnon avulla voit käynnistää CD:n, iPodin,
USB-toiston tai radion haluttuun aikaan.
(Katso kohta laitteesi käyttäminen herätyskellona)
1 /]]
Aseta tilaan On tai Off.
USB-portti
USB REC
Tallentaminen USB-laitteelle.
CD:n syöttöaukko
• Älä työnnä levyä voimakkaasti
CD-aukkoon.
• Älä vedä tai työnnä levyä laitteen nostaessa sitä
levyaukolle.
• Paina EJECT -painiketta uudelleen palauttaaksesi
levyn takaisin nostettuasi sen levyaukolle.
• Aseta levy koloon etiketti ylöspäin.
FM -antenni
EJECT
Poistaa tai syöttää CD:n latausaukosta.
Säätimet päällä
SNOOZE/SET
v/V
V)
VOL. (v
Säädä äänenvoimakkuutta kaikkien toimintojen
aikana.
TUN.-/+ / ./>
Skannaus/ Hienosäätö/ Etsiminen
B/x
x
Toista/ Pysäytä.
Säätimet edessä
5
Kaukosäädin
• Kuuntele raitoja toistaen uudelleen
tai satunnaisesti.
• Valitse toinen raita (iPod DOCKING)
1
• VIRTA päälle/pois
F
• Muuttaa toimintoja.
Vaihda toimintoja valiten vaihtoehdoista
iPod, PORTABLE, FM, CD tai USB.
./>
ALARM
• Voit asettaa herätyksen musiikille tai
radio-ohjelmalle haluttuun aikaan.
TUN
-/+
• Valitsee radioaseman.
• Hakee osiota raidan sisällä.
• Ohittaa pikakelauksen taakse tai
eteenpäin
SLEEP
LIGHT
• Nukahda kuunnellessasi laitetta.
• Himmennä näytön valoa.
B/X
X
• Aloittaa ja keskeyttää toiston
REPEAT
MENU
x
ENTER
v
v
FLDER
•
PRESET
• Etsi MP3/ WMA -tiedostojen kansio
Toistettaessa CD-levyä, joka sisältää
MP3/ WMA -tiedostoja monessa
kansiossa, valitse toistettava kansio
FOLDER•PRESET-painikkeella.
• Valitse radiokanavan
pikavalintanumero.
RDS
PTY
MUTE
• Lopeta ääni väliaikaisesti.
Paina painiketta uudelleen
palauttaaksesi äänen.
EQ
• Äänen laadun säätäminen
Voit valita erilaisia äänivaikutelmia.
+
• Säädä äänenvoimakkuutta kaikkien
toimintojen aikana.
-
VOL
6
z REC
• Lopettaa toiston tai tallennuksen
• Radio-asemien tallennus.
• Hälytyksen asetus
• Radiodatapalvelu.
• Tuo näkyviin RDS : n eri näytöt.
• Tallennuspainike
Laita paristot kauko-ohjaimeen
Huolehdi, että paristojen (koko AAA) navat
+(plus) ja – (miinus) vastaavat kaukoohjaimen vastaavia.
HUOMIO :
CD-levyjen kuunteleminen
• Tätä laitetta ei voi käyttää 8 cm:n levyllä. (Käytettävä vain 12 cm:n levyllä)
• Toistotilassa sisään syötetyn levyn toisto käynnistyy automaattisesti.
Tietoja MP3/ WMA :sta
Tämän laitteen kanssa yhteensopivien MP3/ WMA -levyjen rajoitukset
ovat:
• Näytteitystaajuus 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
• Bittinopeus 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320kbps (WMA)
• Fyysisen formaatin tulee olla “ISO 9660/ JOLIET”.
1. Syötä CD:
Kappaleiden (tiedostojen)määrä
näkyy näytöllä.
2. Valitse CD-toiminto
3. Aloita CD-levyn soittaminen
4. Lopeta CD-levyn soittaminen
Päälle LAITTEESSA
KAUKOSÄÄDIN
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/x
x
B/X
X
x ENTER
• Jos tallennat MP3/ WMA -tiedostoja ohjelmalla, joka ei kykene luomaan
TIEDOSTOJÄRJESTELMÄÄ, esim. “Direct-CD”:llä jne., MP3-tiedostoja
on mahdotonta toistaa. Suosittelemme “Easy-CD Creator”-ohjelman
käyttöä, joka luo levylle ISO 9660 tiedostojärjestelmän.
• Nimissä ei saa käyttää erikoismerkkejä, kuten “/ : * ? “ < >” jne.
• Vaikka levyn tiedostojen kokonaismäärä olisi enemmän kuin 1000, niistä
näkyy enintään 999.
CD-levyjen kuunteleminen - lisäohjeita
CD-toiston keskeyttäminen tai jatkaminen
1 Paina B/[] toiston aikana.
2 Paina tätä painiketta uudelleen jatkaaksesi toistoa.
Osion hakeminen raidan sisällä
Pidä painettuna bb/BB laitteesta tai ./> kaukosäätimestä toiston
aikana ja vapauta se siinä kohdassa, jota haluat kuunnella.
Hyppäys toiseen raitaan (tiedostojen)
Paina bb/BB laitteesta tai ./> kaukosäätimestä laitteen ollessa
pysäytystilassa.
Raitojen (tiedostojen) toistaminen uudelleen tai
satunnaisjärjestyksessä
Paina REPEAT/MENU kaukosäätimestä toistuvasti, jolloin näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä RPT 1 - RPT ALL - RANDOM - OFF.
7
HUOMIO :
iPod-soittimen käyttö
Voit kuunnella musiikkia liittämällä iPodin soittimeen. Liitä iPod “iPod
DOCK” laitteen yläosassa.
Päälle LAITTEESSA
KAUKOSÄÄDIN
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/X
X
INPUT/FUNC.
F
1. Valitse iPod-toiminto
2. “IPOD” ilmestyy näkyviin
3. Käynnistä toisto
4. Ennen kuin irrotat iPod-laitteen,
vaihda johonkin muuhun
toimintoon painamalla
5. Poista iPod
iPod-soittimen käyttö - lisäohjeita
Musiikin kuunteleminen iPodistasi
Käytä iPodia laitteen kautta tai käyttämällä kaukosäädintä, sen jälkeen kun
se on liitetty laitteeseen. Liitettynä, laite toimii kuten liitetty iPod ja tilat
kuten FOLDER •PRESET vaihdetaan iPodin asetuksilla. “iPod Touch”
–mallissa, joidenkin toimintojen selitykset eivät ehkä ole käytössä.
Kaukosäätimen käyttö
Päälle LAITTEESSA
KAUKOSÄÄDIN
Toiminnot
B/x
x
B/X
X
Tauko tai jatka toistoa
bb / BB
./ >
Siirry tai etsi
REPEAT/MENU
Siirry edelliseen valikkoon
-
8
Siirry kohteeseen
FOLDER •PRESET
Valitse kohde
• Kun yhteys iPodiin ei ole vakaa eikä akun varaustila riittävä, sanoma
“ERROR” ilmestyy näyttöön.
• iPod ladataan automaattisesti, kun se kytketään laitteeseen.
• iPodin muuttamiseksi iPodin unitilaan sen toiminnon aikana, paina
X painiketta kaukosäätimessä painettuna n. 5 sekunnin
ja pidä B/X
X uudelleen.
ajan ja lopeta iPodin unitila painamalla painiketta B/X
Musiikin kuunteleminen
kannettavalta soittimeltasi
Esiohjelmoidun äänikentän kuuntelu
Laite on varustettu joukolla esiohjelmoituja taajuusasetuksia. Voit valita
taajuusasetuksen EQ -näppäimellä.
Käytettävissä olevat taajuusasetusvalinnat vaihtelevat riippuen äänilähteestä
ja efekteistä.
Päälle NÄYTÖLLÄ
Soitinta voidaan käyttää musiikin
kuuntelemiseen monenlaiselta
kannettavalta laitteelta
Päälle LAITTEESSA
KAUKOSÄÄDIN
1 /]]
INPUT/FUNC.
1
F
Kuvaus
POP
CLASSIC
JAZZ
Tämä ohjelma antaa äänelle ihastuttavan tunnelman,
antaen sinulle tunteen, että olet oikeassa pop-, jazz-, tai
klassisen musiikin konsertissa.
NORMAL
Normaaliasetus ilman taajuussäätöjä.
1. Liitä kannettava soitin
kytkemällä se PORTABLE IN liittimeen laitteen kyljessä
2. Kytke virta päälle
3. Valitse KANNETTAVA toiminto
4. Kytke kannettava soitin päälle
ja aloita soittaminen
9
Katso tietoja radioasemista –VALINNAINEN
Radion kuunteleminen
TFM-viritin tulee Radio Data-järjestelmän (RDS) mukana. Kirjaimet RDS
näkyvät näytöllä sekä tiedot kuunnellusta radiokanavasta. Paina RDS
kaukosäätimestä toistuvasti katsellaksesi tietoja.
Vedä FM-antenni ulos laitteesta.
Päälle LAITTEESSA
1. Valitse FM
2. Valitse radioasema
3. Tallentaaksesi’ radioaseman:
Esiasetettu numero näkyy
näytöllä.
4. Tallennetun’ aseman
valitseminen
5. Vahvistaaksesi paina: Voit
tallentaa enintään 30
radioasemaa.
KAUKOSÄÄDIN
INPUT/FUNC.
F
./>
./>
x ENTER
FOLDER•PRESET
x ENTER
Katso tietoja radioasemista –VALINNAINEN
Radioasemien hakeminen automaattisesti
1 Paina pitkään TUN. - /+ laitteesta tai TUN - /+ kaukosäätimestä yli 0,5
sekuntia.
2 Viritin skannaa automaattisesti ja pysähtyy löydettyään radioaseman.
Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen
1 Paina ENTER kaukosäätimestä kahden sekunnin ajan. Teksti ERASE
ilmestyy näkyviin.
2 Paina ENTER kaukosäätimestä poistaaksesi kaikki tallennetut asemat.
Huonon FM-vastaanoton parantaminen
B/x
x) laitteessa tai PLAY (B
B/X
X ) (MO./ST.)
Paina toimintoa PLAY (B
kaukosäätimessä. Tämä vaihtaa virittimen stereo-tilasta mono-tilaan ja
tavallisesti parantaa radiovastaanottoa.
10
PTY - Ohjelmatyyppi, esim. uutiset, urheilu, jazz.
RT - Radioteksti, radioaseman nimi.
CT - Ajan hallinta, radioaseman aika.
PS - Ohjelman palvelunimi, kanavan nimi.
Voit etsiä radioasemia ohjelmatyypin mukaan painamalla RDS. Näytöllä
näkyy viimeisin käytetty PTY. Paina PTY kerran tai monasti valitaksesi
halutun ohjelmatyypin. Paina ja pidä ./>. painettuna. Viritin etsii
automaattisesti. Etsintä patty kun asema löytyy.
Laitteesi käyttäminen herätyskellona
Kellon asettaminen
Päälle LAITTEESSA
1. Kytke virta päälle
2. Paina 2 sekunnin ajan
3. Valitse seuraavista: 12-tuntinen (aamu- ja
iltapäivänäytölle) tai 24-tuntinen (24 tunnin näytölle)
4. Vahvista valintasi
5. Valitse tunnit
6. Paina
7. Valitse minuutit
8. Paina
1 /]]
CLOCK
1 Paina tai paina ja pidä painettuna ALARM 1,2 laitteessa tai (ALARM
kaukosäätimessä).
2 Paina SNOOZE/SET, kun haluamasi tila herätyksessä on näytössä tai
paina TUN.-/+ sen jälkeen kun olet valinnut haluamasi tilan.
./>
3 Paina SNOOZE/SET, kun “ON” on näytössä tai valitse TUN.-/+ kun olet
valinnut “ON”
SNOOZE/SET
4 Paina SNOOZE/SET, kun haluamasi toiminto herätyksessä on näytössä
tai paina TUN.-/+ sen jälkeen kun olet valinnut haluamasi toiminnon.
./>
SNOOZE/SET
./>
SNOOZE/SET
5 Näytössä on teksti “The TIME”. Sitten voit valita herätysajan. Säädä
tunnit ja minuutit painamalla TUN.-/+ ja tallenna painamalla
SNOOZE/SET.
6 Paina TUN.-/+ valittuasi haluamasi äänenvoimakkuuden ja tallenna arvo
painamalla SNOOZE/SET.
7 Jos haluat valita ALARM -- 1 tai ALARM -- 2, toista vaiheet 2 - 6
8 Toiminnon asettaminen tai palauttaminen.
Vaivu uneen kuunnellessasi laitettasi
Paina SLEEP kaukosäätimestä toistuvasti, jolloin näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä SLP OFF - LIGHT - vastaavat ikonit.
Paina ./> toistuvasti SLP OFF -tilassa, jolloin näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä (Dimmer ON) t SLP 10 t ... t SLP 90 t
SLP OFF (Dimmer OFF)
(Dimmer (Himmennin) : Himmentää etupaneelissa olevan LED-valon
(Valoa lähettävä diodi) puolella virta päällä -tilassa.
Tunnelmavalaivstus
Paina SLEEP kaukosäätimestä toistuvasti, jolloin näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä SLP OFF - LIGHT - vastaavat ikonit.
Paina ./> toistuvasti kun näytössä on LIGHT, jolloin näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä L -- ON --> L -- OFF.
HUOMIO :
• Jos et aseta kelloa, hälytystoiminto ei toimi.
• Jos mitään painiketta ei paineta yli 5 minuuttiin hälytyksen soidessa,
hälytys peruuntuu automaattisesti.
SNOOZE
Torkkutoiminto (SNOOZE)
Tämä toiminto herättää sinut 5 minuutin välein, jos et sammuta herätystä.
Kun herätys on toiminnassa ja painat SNOOZE/SET-painiketta, CD tai
USB tauotetaan ja mykistetään. Viritin on mykistysmoodissa 5 minuuttia,
jonka jälkeen se asetetaan toistotilaan ja mykistys pois päältä.
Pidä SNOOZE/SET painettuna, jotta laite siirtyy valmiustilaan.
11
Yhteensopivat USB-laitteet
USB-laitteen käyttö
• MP3-soittimet : Flash-tyyppiset MP3-soittimet
• USB-Flash-laitteet: Laitteet, joilla on USB 2.0- tai USB 1.1 -tuki.
Soitinta voidaan käyttää musiikin kuuntelemiseen monenlaiselta
kannettavalta laitteelta
• USB-toiminto ei välttämättä toimi kaikkien laitteiden kanssa.
USB-laitevaatimukset
• Laite ei tue USB-laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista
tietokoneen kautta.
Huomaa seuraavat seikat
• Älä irrota USB-laitetta silloin, kun sitä käytetään.
• Suuren kapasiteetin omaavien USB-laitteiden lukeminen voi viedä
pitempään kuin vain muutaman minuutin.
• Varmuuskopioi kaikki tiedostosi tietojen häviämisen ehkäisemiseksi.
• Mikäli käytetään USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä, laite ei
välttämättä
tunnista siihen kytkettyä USB-laitetta.
• Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Vain FAT (16/ 32) tiedostojärjestelmä tuettu.)
• Ei tukea laitteille, joiden tiedostojen lukumäärä on 1000 tai enemmän.
• Laite ei tue ulkoisia kiintolevyjä, lukittuja USB-laitteita, tai USB-laitteita,
jotka vaativat ajuriohjelman.
Päälle LAITTEESSA
KAUKOSÄÄDIN
INPUT/FUNC.
F
./>
./>
3. Aloita toisto
B/x
x
B/X
X
4. Pysäytä toisto
B/x
x
x
F
1. Valitse USB-toiminto
2. Valitse toistettava tiedosto
5. Ennen USB-soittimen
irrottamista, vaihda toiseen
toimintoon painamalla
6. Irrota USB-soitin
12
INPUT/FUNC.
• Laitetta ei voi yhdistää tietokoneeseen USB-liitännän kautta. Laitetta ei
voi käyttää tallennuslaitteena.
Huomattavaa tallennuksesta
Tallentaminen USB-laitteelle
Voit nauhoittaa eri äänilähteitä USB:een
Päälle LAITTEESSA
1. Kytke USB-laite laiteliitäntään
2. Valitse tallennuslähde
(Esim. CD/ TUNER (radioviritin)/…)
Aloita tallennuslähteen toisto
Jos haluat tallentaa musiikkitiedoston
levyltä USB-laitteelle, aloita tallennus
tiedoston toiston käynnistämisen
jälkeen.
3. Aloita tallennus
4. Pysäytä toisto, paina
KAUKOSÄÄDIN
INPUT/FUNC.
F
B/x
x
B/X
X
USB REC
REC
B/x
x
x ENTER
Tallentaminen USB-laitteelle - lisäohjeita
Asettaaksesi tallennuksen bittinopeuden ja nopeuden
1. Paina USB REC –painiketta laitteessa (REC –painiketta
kaukosäätimessä) kauemmin kuin 3 sekuntia.
2. Käytä ./> valitaksesi bittinopeuden ja USB REC –painiketta
laitteessa (REC –painiketta kaukosäätimessä) uudelleen valitaksesi
tallennusnopeuden.
3. Paina ./> valitaksesi halutun tallennusnopeuden ja paina USB
REC –painiketta laitteessa (REC –painiketta kaukosäätimessä) uudelleen
lopettaaksesi tallennuksen (Vain AUDIO CD)
1 x nopeus : (96kbps, 128kbps, 192kbps, 256kbps)
- Voit kuunnella musiikkia sen tallennuksen aikana.
2 x nopeus (Vain 96kbps, 128kbps)
- Voit yksinkertaisesti tallentaa musiikkitiedoston.
• Voit seurata USB-tallennuksen etenemistä näytöltä tallennuksen aikana
(vain Audio-, MP3/ WMA-CD-levyt).
• MP3/ WMA-tallennuksen aikana ei kuulu ääntä.
• Jos pysäytät tallennuksen toiston aikana, pysäytyshetkellä toistettava
tiedosto tallennetaan.(vain audio-CD)
• Älä irrota USB-laitetta tai katkaise virtaa laitteesta USB-tallennuksen
aikana. Jos näin tapahtuu, voi olla, että syntyy viallinen tiedosto, joka
jää PC:hen.
• Jos USB-tallennus ei toimi, näyttöön ilmestyy teksti “NO USB” (ei USBlaitetta), “ERROR” (virhe), “USB FULL” (USB täynnä) tai “NO REC” (ei
tallennusta).
• Monipaikkaista kortinlukijaa tai ulkoista kiintolevyä ei voi käyttää USBtallennukseen.
• Tiedosto tallennetaan arvolla 128 Mt, kun teet pitkäkestoisen
tallennuksen.
• CD-G-tilassa DTS-levyn USB-tallennus ei toimi.
• Et voi tallentaa enempää kuin 999 tiedostoa.
• Tallennustiedoston numerointi alkaa alimmasta numerosta. Siksi, jos
poistat joitakin tallennustiedostoja, seuraava tallennustiedosto saattaa
saada alimman numeron niiden joukosta.
• KANSION nimi näytetään näyttöikkunassa, mutta jos KANSION nimi ei
ole englanniksi, näyttöön ilmestyy "UNKNOWN"(TUNTEMATON)
• Tallennus tapahtuu seuraavasti.
AUDIO CD
MP3/ WMA
Muut ohjelmalähteet
Musiikin tallentaminen CD-levyltä USB-laitteelle
Yhden kappaleen tallentaminen
Jos tallentaminen USB-laitteelle aloitetaan toistamisen aikana, laite tallentaa
vain toistettavan kappaleen/ tiedoston USB-laitteelle.
Kaikkien kappaleiden tallentaminen
Kun tallennuspainiketta painetaan CD-toiston ollessa pysähdyksissä, laite
tallentaa kaikki levyn kappaleet/ tiedostot.
Alikansioissa olevia tiedostoja ei tallenneta kaikkien raitojen
tallennustoiminnon yhteydessä.
Luvattomien kopioiden luominen kopiointisuojatusta materiaalista, kuten
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi rikkoa
tekijänoikeuksia ja olla rikollinen teko. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaisiin
tarkoituksiin.
Kanna vastuusi ja kunnioita tekijänoikeuksia.
13
Vianetsintä
Oire
Ei virtaa.
Yleistä
Ääni ei toistu.
CD
RADIO
iPod
Kaukos
äädin
14
Laite ei aloita toistoa.
Radioasemia ei voi virittää.
Syy
Korjaus
Virtajohtoa ei ole liitetty pistorasiaan.
Liitä virtajohto pistorasiaan.
Tarkista onko tapahtunut sähkökatko.
Tarkista tila käyttämällä muita elektroniikkalaitteita.
Tarkista, oletko valinnut oikean toiminnon.
Paina INPUT/FUNC. (F) ja tarkista valittu toiminto.
Laitteessa on yhteensopimaton levy.
Laita laitteeseen toistokelpoinen levy.
Levy on likainen.
Puhdista levy.
Radioaseman signaali on liian heikko.
Viritä asema manuaalisesti.
Tarkista, onko soitin liitetty laitteeseen oikein.
Liitä se laitteeseen oikein.
Tarkista, onko iPodin akku varattu täyteen.
Varaa iPodin akku. iPod ladataan automaattisesti, kun se
kytketään laitteeseen.
Kaukosäädin ei ole kohdistettu laitteen
kaukoanturiin.
Kohdista kaukosäädin laitteen kaukoanturiin.
Kaukosäädintä on liian kaukana laitteesta.
Käytä kaukosäädintä enintään 5 m päässä.
Kaukosäätimen ja laitteen suoran linjan
välissä on este.
Poista este.
Kaukosäätimen paristot ovat tyhjentyneet.
Vaihda paristot uusiin.
iPod ei toimi.
Kaukosäädin ei toimi oikein.
Erittelyt
Yleistä
Käyttöjännite
AC/DC -liitin
Virrankulutus
Nettopaino
Ulkomitat (L x K x S)
Käyttölämpötila
Käytönaikainen ilmankosteus
Lähtöteho
Harmoninen kokonaissärö
Taajuusvaste
Signaali-kohinasuhde
Kaiuttimet
100 – 240V, 50/ 60Hz
DA-30J12, Asian Power Devices Inc.
DC12V, 2.5A
2.81 kg
431 x 185 x 214 mm
5 oC - 35 oC
5% - 85 %
5W+5W
10 %
200 - 18000 Hz
70 dB
6ΩX2
Viritin
FM Viritysalue
87.5 - 108.0 MHz
CD
Taajuusvaste
Signaalikohinasuhde
Dynaaminen alue
200 - 18000Hz
70 dB
60 dB
Muoto ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement