LG XP16 User guide
SUOMI
KÄYTTÖOHJEET
Micro HI-FI Järjestelmä
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.
XP16(XP16, XPS16F)
P/NO : MFL67307507
XP16-ASWELL-FIN.indd 1
11. 08. 31
5:14
2
Aloitus
Turvallisuusohjeet
VAROITUS
1
Aloitus
SÄHKÖISKUN VAARA.
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ SÄHKÖISKUN
VAARAA SEURAAVASTI : ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI
TAKAOSAA). LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN
HUOLLETTAVIA OSIA. PYYDÄ HUOLTOAPUA
PÄTEVÄLTÄ HENKILÖSTÖLTÄ.
Tämä salaman ja nuolenpään
kuva tasasivuisessa kolmiossa on
tarkoitettu varoittamaan käyttäjää
eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä laitteen kotelon
sisällä. Jännite saattaa aiheuttaa
sähköiskun.
Huutomerkki tasasivuisessa
kolmiossa on tarkoitettu
kertomaan käyttäjälle, että
laitteen mukana toimitetuissa
käyttöoppaissa on tärkeitä käyttöä
ja huoltoa koskevia tietoja.
VAROITUS: VOIT VÄLTTÄÄ TULIPALON JA
SÄHKÖISKUN VAARAN SEURAAVASTI : ÄLÄ ALTISTA
TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan
esimerkiksi kirjahyllyssä.
VAROITUS: Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Kaapin raot ja aukot on tarkoitettu tuuletukseen
sekä laitteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi
ja laitteen suojaamiseksi ylikuumenemiselta.
Aukkoja ei saa koskaan tukkia asettamalla laite
sängylle, sohvalle, matolle tai vastaavalle alustalle.
Laitetta ei saa sijoittaa kiinteään rakenteeseen,
kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei tuuletusta
ole järjestetty tai valmistajan ohjeita noudatettu.
XP16-ASWELL-FIN.indd 2
VAROITUS: Tämä tuote käyttää laserjärjestelmää.
Varmista laitteen oikea käyttö lukemalla tämä
omistajan käsikirja huolellisesti ja säilyttämällä se
tulevaa käyttöä varten. Jos laite tarvitsee huoltoa,
ota yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen.
Muiden kuin tässä ohjeessa määriteltyjen ohjainten,
säätöjen tai toimenpiteiden käyttö voi altistaa
haitalliselle säteilylle. Voit välttää suoran altistuksen
lasersäteelle seuraavasti : älä yritä avata koteloa.
Avattaessa lasersäteily näkyy paljain silmin. ÄLÄ
KATSO SÄTEESEEN.
Virtajohtoa koskeva VAROITUS
Useimmissa tilanteissa laite on suositeltavaa sijoittaa
tähän varattuun piiriin;
Tämä tarkoittaa yksittäistä virtapiiriä, josta tulee
virtaa vain kyseiseen laitteeseen, eikä siinä ole muita
lähtöjä tai piirejä. Varmista asia tämän omistajan
käsikirjan teknisiä tietoja sisältävältä sivulta. Älä
kuormita seinäpistokkeita liikaa. Ylikuormitetut
seinäpistokkeet, löystyneet tai vaurioituneet
seinäpistokkeet, jatkojohdot, haurastuneet
virtajohdot tai vaurioituneet tai halkeilleet
vaijerieristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä
voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta
laitteen johto säännöllisin väliajoin. Jos sen ulkoasu
viittaa vaurioon tai kulumiseen, irrota johto, lopeta
laitteen käyttö ja pyydä valtuutettua huoltokeskusta
vaihtamaan johto täsmälleen samanlaiseen uuteen
osaan. Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta
vahingoittamiselta, kuten vääntämiseltä,
taivuttamiselta, nipistämiseltä, joutumiselta oven
väliin ja yli kävelyltä. Kiinnitä erityistä huomiota
tulppiin, seinäpistokkeisiin ja kohtaan, jossa johto
tulee ulos laitteesta. Voit katkaista virran vetämällä
pääjohdon pistokkeen irti. Varmista laitteen
asennuksen yhteydessä, että pistokkeeseen on
helppo päästä käsiksi.
11. 08. 31
5:14
Aloitus
Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai
akulla.
VAROITUS: Laitetta ei saa altistaa vedelle
(tippuvalle tai roiskuvalle), eikä laitteen päälle saa
asettaa esineitä, joiden sisällä on nestettä, kuten
kukkamaljakoita.
Vanhan laitteen hävittäminen
1. Kun laitteeseen on kiinnitetty tämä
pyörällisen roskasäiliön kuva, jonka
päällä on rasti, laite kuuluu
eurooppalaisen direktiivin 2002/ 96/
EY piiriin.
2. Kaikki sähköiset ja elektroniset
laitteet on hävitettävä erillään
kunnallisesta jätehuollosta
käyttämällä paikallisten
viranomaisten hyväksymiä
keräyspisteitä.
3. Vanhan laitteen oikea hävittäminen
ehkäisee ympäristön ja ihmisten
terveyteen kohdistuvia mahdollisia
haittoja.
4. Saat lisätietoja vanhan laitteen
hävittämisestä ottamalla yhteyden
jätteenkuljetusyritykseen tai laitteen
ostopaikkaan.
1
Aloitus
Pariston tai akun irrottaminen laitteesta
turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai
akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla
näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä.
Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten
terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on
vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla
ne keräyspisteisiin tai kierrätyssäiliöihin. Älä
hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai
muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että
käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen
palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle
kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle
tai vastaavalle.
3
LG Electronics vakuuttaa vastuullisesti,
että tämä tuote / nämä tuotteet
noudattavat tärkeitä ja olennaisia
määräyksiä sekä muita vastaavia
direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC ja
2009/125/EC vaatimuksia.
Edustaja Euroopassa :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,
Alankomaat
(puhelin: +31-(0)36-547-8888)
XP16-ASWELL-FIN.indd 3
11. 08. 31
5:14
4
Sisältö
Sisältö
1
Aloitus
2
5
5
5
5
5
5
6
7
7
Turvallisuusohjeet
Yksilölliset ominaisuudet
Varusteet
Vaatimukset toistettaville tiedostoille
– MP3/ WMA-musiikkitiedoston
vaatimus
– Yhteensopivat USB-laitteet
– USB-laitteen vaatimukset
Kaukosäädin
Etupaneeli
Takapaneeli
2
Liitäntä
8
8
8
8
8
Kaiuttimien liitäntä
– Kaiuttimien kiinnittäminen laitteeseen
Lisälaitteiston liitäntä
– USB liitäntä
– PORT. IN liitäntä
3
Järjestelmän asetus
9
9
9
10
10
10
Perustoiminnot
– CD/ USB toiminnot
– Kansion valinta
Muut toiminnot
– Ohjelmoitu toisto
– Tiedostotietojen näyttö
(ID3 TAG)
– Äänen väliaikainen mykistys
Radiotoiminnot
– Radion kuuntelu
– Radiokanavien esiasetus
– Kaikkien tallennettujen asemien
poistaminen
– Huonon FM-vastaanoton
parantaminen
– Radioasematietojen näyttäminen
Äänen säätö
– Ympäristön tilan asetus
Lisätoiminnot
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
XP16-ASWELL-FIN.indd 4
12
13
13
13
13
–
–
–
–
–
Yhteensopiva iPod/iPhone
Musiikin kuuntelu ulkoisesta laitteesta
Tallentaminen USB-laitteelle
Tallennuksen keskeytys
Tallennuksen bittinopeuden ja
nopeuden valinta
4
Vianmääritys
15
Vianmääritys
5
Liite
16
17
17
17
17
Tekniset tiedot
Huolto
– Laitteen käsittely
– Levyjä koskevat huomautukset
Tavaramerkit ja lisenssit
11. 08. 31
5:14
Aloitus
Yksilölliset
ominaisuudet
y CD-ROM-tiedostoformaatti: ISO9660/ JOLIET
y Suosittelemme Easy-CD Creator -ohjelmiston
käyttöä, joka luo ISO 9660 -tiedostojärjestelmän.
Yhteensopivat USB-laitteet
y MP3-soittimet : Flash-tyyppiset MP3-soittimet
Musiikin tallennus CD- levyltä USB- laitteeseen.
y USB-Flash-laitteet:
Laitteet, joilla on USB 2.0- tai USB 1.1 -tuki.
Kannettava
y Tämän laitteen USB- toiminto ei tue joitakin USBlaitteita.
Musiikin kuuntelu kannettavalla laitteella. (MP3,
HUOMbook, jne.)
Made for iPod (Suunniteltu iPodin
kanssa käytettäväksi)
Musiikin toisto iPod-laitteelta helpon liitännän
avulla.
Varusteet
1
Aloitus
USB- suora tallennus
5
USB-laitteen vaatimukset
y Laite ei tue USB-laitteita, jotka vaativat
lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.
y Älä irrota USB-laitetta silloin, kun sitä käytetään.
y Suuren kapasiteetin omaavien USB-laitteiden
lukeminen voi viedä pitempään kuin vain
muutaman minuutin.
y Varmuuskopioi kaikki tiedostosi tietojen
häviämisen ehkäisemiseksi.
Tarkasta ja tunnista toimitetut varusteet.
y Mikäli käytetään USB-jatkokaapelia tai USBkeskitintä, laite ei välttämättä tunnista siihen
kytkettyä USB-laitetta.
y Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Vain FAT
(16/ 32) -tiedostojärjestelmä tuettu.)
Kaukosäädin (1)
Akut (1)
Vaatimukset
toistettaville
tiedostoille
y Ei tukea laitteille, joiden tiedostojen lukumäärä
on 1000 tai enemmän.
y Laite ei tue ulkoisia kiintolevyjä, lukittuja
USB-laitteita, tai USB-laitteita, jotka vaativat
ajuriohjelman.
y Laitetta ei voi yhdistää tietokoneeseen
USB-liitännän kautta. Laitetta ei voi käyttää
tallennuslaitteena.
MP3/ WMA-musiikkitiedoston
vaatimus
Laite toistaa MP3/ WMA-levyjä seuraavin rajoituksin:
y Näytetaajuus : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz
(WMA)
y Bittivirta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps
(WMA)
y Tiedostojen maksimimäärä: vähemmän kuin 999
y Tiedostotunnisteet : “.mp3”/ “.wma”
XP16-ASWELL-FIN.indd 5
11. 08. 31
5:14
6
Aloitus
Kaukosäädin
• • • • • • a • • • • •
TUN. -/+ : Valitsee radioaseman.
POWER : Kytkee laitteen PÄÄLLE
tai POIS PÄÄLTÄ.
Cc/vV (OHITUS/
HAKU):
- Nopea ohitus taakse- tai
eteenpäin.
- Hakee raidalta tietyn kohdan.
EQ : Voit valita jonkin
esiohjelmoidun
taajuusasetuksen.
1
Aloitus
? : Painike ei ole käytettävissä
mitään toimintoa varten.
OPEN/CLOSE : Avaa ja sulkee
levykelkan.
• • • • • • b • • • • •
PRESET/FOLDER W/S : Etsi
MP3/WMA-tiedostojen kansio
Toistettaessa CD-levyä, joka
sisältää MP3/WMA-tiedostoja
monessa kansiossa, valitse
toistettava kansio
PRESET/FOLDER W/Spainikkeella. Valitse
radiokanavan
pikavalintanumero.
Pariston asennus
Z ENTER :
- Lopettaa toiston tai
tallennuksen.
- Pysäytä tai tee valinta (iPod).
d/M (Play/Pause) : Starts or
pauses playback.
PROGRAM/MEMO :
- Radioasemien tallentaminen
Jos olet tallentanut
radioasemia PROGRAM/
MEMO-painikkeella; voit
sitten selata niitä ja valita
niistä kuunneltavan kanavan.
- Raitojen kuuntelu missä
tahansa järjestyksessä.
FUNCTION : Valitsee toiminnon
ja tulolähteen.
X REC : USB-suoratallennus.
VOLUME W/S : Säätää
kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
RDS/ PTY : RDS
(radiodatapalvelu)/ Hakee
radioasemia radiotyypeittäin.
@ MUTE : Vaimentaa äänen.
• • • • • • d • • • • •
• • • • • • c • • • • •
? : Painike ei ole käytettävissä
mitään toimintoa varten.
Irrota paristokotelon suojus
kaukosäätimen takaosasta
ja aseta yksi (AAA koko)
paristo koteloon huomioiden
napaisuuden merkinnät 4 ja 5
paristossa sekä kotelossa.
XP16-ASWELL-FIN.indd 6
INFO : Näyttää musiikkitiedoston
tiedot. MP3/ WMA-tiedostot
sisältävät usein tunnisteita.
Tunniste näyttää otsikon, artistin,
albumin tai aikatietoja.
MENU/REPEAT :
- Kuuntele raitoja toistaen
uudelleen tai satunnaisesti.
(Vain CD/USB)
- Siirry edelliseen valikkoon
(iPod)
11. 08. 31
5:14
Aloitus
7
a Kauko-ohjaussensori
Etupaneeli
b 1/!(Virta päälle / pois)
c FUNC.
Valitsee toiminnon ja tulolähteen.
1
e T/PRE. +
Lopettaa toiston tai käynnistää.
Valitsee esiasetusnumeron radioasemalle.
16
f I STOP/PRE. Lopettaa toiston tai tallennuksen.
Valitsee esiasetusnumeron radioasemalle.
1/!
12
2
11
1
R
3
g MEMO
Voit luoda oman soittolistan CD-/USB-tilassa.
FM-tilassa voit tallentaa radioasemia.
4
6
5
13
9
Aloitus
d EQ
Valitse äänitehoste.
10
8
7
h REC.
Tallennus USB- laitteeseen.
i Y(OHITUS/HAKU)/ TUN. 15
j U(OHITUS/HAKU)/ TUN. +
14
k R(Avaa/Sulje)
Voit käyttää sitä CD-levyjen syöttämiseen tai
poistamiseen.
l Näyttöruutu
m VOLUME
Takapaneeli
n PORT. IN
o USB-portti
Laitteeseen kytketystä USB-laitteesta voidaan
toistaa video-, kuva- ja äänitiedostoja.
p iPod-telakka
q FM/(RDS)-ANTENNI
r Virtajohto
s Kaiuttimen liitännät
17
19
18
XP16-ASWELL-FIN.indd 7
11. 08. 31
5:14
8
Liitäntä
Kaiuttimien liitäntä
Lisälaitteiston liitäntä
Kaiuttimien kiinnittäminen
laitteeseen
USB liitäntä
16
12
2
2
Liitä johto kaiuttimiin painamalla jokaista
muovisalpaa jokaisen kaiuttimen alustan
liitäntärasian avaamiseksi. Aseta johto paikalleen ja
vapauta muovisalpa.
Liitäntä
Liitä jokaisen johdon musta luiska miinuksella (-)
merkittyyn liitäntään ja toinen pää plussalla (+)
merkittyyn liitäntään.
11
1
3
13
VOL
-
FUNC.
T
6
EQ
4
5
Liitä USB- muistilaitteen USB- liitin (tai MP3-soitin,
jne.) laitteen etuosan USB- liitäntään.
7
MEMO
Y
U
REC.
8
10
9
PORT IN
, HUOM
USB- laitteen irrotus yksiköstä
1. Valitse eri toimintatila tai paina painiketta
Z kaksi kertaa peräkkäin.
2. Irrota USB- laite yksiköstä.
3. Voit ladata iPodin vain USB-liitännän
kautta. Musiikin kuuntelu iPod-laitteesta,
katso sivu 12.
> VAROITUS
Kaiuttimet sisältävät magneettiosia jotka voivat
häiritä TV-näyttöä tai PC-monitoria. Aseta
kaiuttimet kauemmaksi TV-näytöstä tai PCmonitorista.
16
PORT. IN liitäntä
12
2
11
1
Liitä kannettavan laitteen (MP3 tai PMP jne.)
menoliitäntä (kuulokkeet tai line out) PORT. IN –
tuloliitäntään.
13
VOL
-
3
FUNC.
T
6
7
MEMO
Y
9
EQ
4
REC.
8
5
U
10
PORT IN
XP16-ASWELL-FIN.indd 8
11. 08. 31
5:14
Järjestelmän asetus
Perustoiminnot
Kansion valinta
CD/ USB toiminnot
2. Aloita toisto painamalla kaukosäätimen d/M
-painiketta tai laitteen T -painiketta. Toisto
alkaa kansion ensimmäisestä kappaleesta.
1. Laita levy asemaan käyttäen OPEN/CLOSE
-painiketta tai liitä USB-laite USB-porttiin.
9
1. Paina PRESET/FOLDER W/S kauko-ohjaimessa
toistuvasti, kunnes näkyvissä on haluttu kansio.
2. Valitse CD- tai USB-toiminto painamalla
FUNCTION kaukosäätimestä tai FUNC.painiketta laitteesta.
3. Valitse toistettava tiedosto (tai raita) painamalla
painikkeita Cc/vV.
Tämän
Suorittamiseksi
Paina kaukosäätimen Z Pysäytys
painiketta tai laitteen I painiketta.
Paina kaukosäätimen d/M Toisto
painiketta tai laitteen T
-painiketta.
Paina toiston aikana
Keskeytys kaukosäätimen d/M -painiketta
tai laitteen T -painiketta.
Siirry toiston aikana seuraavaan
kappaleeseen/tiedostoon tai palaa
nykyisen kappaleen/tiedoston
Ohittaminen alkuun painamalla laitteen
seuraavaan/ Y/U -painiketta tai
edelliseen kaukosäätimen
kappaleeseen/ Cc/vV -painiketta.
raitaan/
Siirry edelliseen kappaleeseen/
tiedostoon tiedostoon painamalla nopeasti
kaksi kertaa kaukosäätimen
Cc -painiketta tai laitteen
Y -painiketta.
Pidä painettuna laitteen
Y/U -painiketta tai
Osion
kaukosäätimen
hakeminen
Cc/vV -painiketta
raidan sisällä
ja vapauta painike paikassa, josta
haluat jatkaa toistoa.
Paina kaukosäätimen painiketta
MENU/REPEAT toistuvasti,
Toistuva tai
näyttö muuttuu seuraavassa
satunnainen
järjestyksessä: RPT1 -> RPT DIR
toisto
(vain MP3/ WMA) -> RPT ALL ->
RANDOM -> OFF
Järjestelmän asetus
XP16-ASWELL-FIN.indd 9
3
11. 08. 31
5:14
10
Järjestelmän asetus
Muut toiminnot
Radiotoiminnot
Ohjelmoitu toisto
Radion kuuntelu
Ohjelmatoiminto sallii sinun tallentaa
suosikkitiedostosi miltä tahansa levyltä tai USBlaitteelta.
1. Paina painiketta FUNCTION kunnes FM näkyy
näytöllä. Viimeisin vastaanotettu kanava
käynnistyy.
Ohjelma voi sisältää 20 raitaa.
2. Pidä TUN.-/+ -painiketta painettuna n. 2
sekunnin ajan, kunnes taajuusnäyttö alkaa
vaihtua ja vapauta sitten painike. Haku pysähtyy,
kun laite löytää aseman.
1. Aseta CD tai USB ja odota latautumista.
2. Laitteen ollessa pysäytettynä paina
kaukosäätimen PROGRAM/MEMO- tai laitteen
MEMO-painiketta.
3
Järjestelmän asetus
3. Paina laitteen painiketta Y/U tai
kaukosäätimen painiketta Cc/vV
pysäytystilaan pääsemiseksi.
Tai
Paina painiketta TUN.-/+ toistuvasti.
3. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä
etupaneelin VOLUME nuppia tai painamalla
kaukosäätimen painiketta VOLUME W/S.
4. Tallenna ja valitse seuraava kappale painamalla
uudelleen kaukosäätimen PROGRAM/MEMOtai laitteen MEMO-painiketta.
Radiokanavien esiasetus
5. Aloita valittujen kappaleiden toisto painamalla
kaukosäätimen d/M -painiketta tai laitteen T
-painiketta..
Voit esiasettaa 50 kanavaa toiminnoille FM.
Ennen viritystä, varmista, että äänenvoimakkuus on
asetettu alhaiseksi.
6. Poista valinta painamalla kaukosäätimen Z
-painiketta tai laitteen I -painiketta.
1. Paina painiketta FUNCTION niin kauan kunnes
FM näkyy näytöllä.
, HUOM
Ohjelmat ovat myös poistettavissa jos levy
tai USB- laite on irrotettuna, laitteen virta on
katkaistu tai jos toiminta on kytkettynä toiseen
toimintaan.
2. Valitse haluttu taajuus painamalla TUN. -/+.
3. Paina PROGRAM/MEMO ja esiasetusnumero
vilkkuu näyttöikkunassa.
4. Paina kaukosäätimen painiketta
PRESET/FOLDER W/S ja valitse haluamasi
esiasetusnumero.
Tiedostotietojen näyttö
(ID3 TAG)
5. Paina PROGRAM/MEMO Asema on tallennettu.
Toistettaessa MP3 tiedoston sisältäviä tietoja, voit
katsoa tietoja painamalla painiketta INFO.
7. Paina kaukosäätimen painiketta
PRESET/FOLDER W/S ja valitse haluamasi
esiasetusnumero.
Äänen väliaikainen mykistys
Paina laitteen painiketta @ MUTE.
Voit mykistää laitteesi esim. puhelimeen
vastaamisen ajaksi jolloin näytöllä näkyy
mykistysviesti “@”.
6. Toista vaiheita 2 - 5 muiden kanavien
tallentamiseksi.
Kaikkien tallennettujen
asemien poistaminen
1. Paina painiketta PROGRAM/MEMO ja pidä
sitä alas painettuna yli kahden sekunnin ajan.
Toiminto “ERASE ALL” tyhjentää näytön.
2. Paina painiketta PROGRAM/MEMO kaikkien
tallennettujen radiokanavien poistamiseksi.
XP16-ASWELL-FIN.indd 10
11. 08. 31
5:14
Järjestelmän asetus
Huonon FM-vastaanoton
parantaminen
Paina d/M kaukosäätimestä. Tämä vaihtaa
virittimen stereo-tilasta mono-tilaan ja tavallisesti
parantaa radiovastaanottoa.
Radioasematietojen
näyttäminen
M-virittimessä on RDS (Radio Data System) -järjestelmä. Tällöin parhaillaan kuunneltavan radioaseman
tietoja voi katsella. Voit selata eri tietotyyppejä
painamalla toistuvasti RDS.
RT (radioteksti)
CT (kanavan
ohjaama
kellonaika)
Tekstisanoma sisältää tietoja
lähetettävästä asemasta. Teksti
saattaa kulkea näytön poikki.
Tämä tuo näkyviin aseman
lähettämän kellonajan ja
päivämäärän.
Voit hakea radioasemia ohjelmatyypin mukaisesti
painamalla painiketta RDS. Näytöllä näkyy viimeisin
käytetty ohjelmatyyppi (PTY). Paina painiketta PTY
kerran tai useita kertoja haluamasi ohjelmatyypin
valitsemiseksi. Paina ja pidä alaspainettuna
painiketta Cc/vV. Viritin hakee asemia
automaattisesti. Kun asema löytyy, haku pysähtyy.
XP16-ASWELL-FIN.indd 11
Äänen säätö
Ympäristön tilan asetus
Tässä järjestelmässä on useita esiasetettuja
tilaäänikenttiä. Voit valita haluamasi äänimuodon
käyttäen EQ-painiketta.
Käytettävissä olevat taajuusasetusvalinnat
vaihtelevat riippuen äänilähteestä ja efekteistä.
NÄYTTÖ
Kuvaus
AUTO EQ
Laite käyttää automaattisesti
sellaisia taajuusasetuksia,
jotka parhaiten vastaavat
musiikkitiedostojen MP3 ID3 tagitietoja.
POP
CLASSIC
ROCK
Tämä ohjelma antaa äänelle
tempaavan soundin, antaen
vaikutelman mukanaolosta
rock, pop, tai klassisen musiikin
konsertissa.
BASS BLAST
Vahvistaa toiston aikana
diskanttia, bassoa ja ympäristön
äänitehoa.
BYPASS
3
Järjestelmän asetus
PS
Kanavan nimi näkyy näytössä.
(ohjelmapalvelun
nimi)
PTY
Ohjelmatyyppi (esimerkiksi
(ohjelmatyypin Jazz tai News) näkyy näytössä.
tunnistus)
11
Normaaliasetus ilman
taajuussäätöjä.
, HUOM
Sinun täytyy ehkä nollata ympäristön tila
sisääntulon kytkennän jälkeen, joskus jopa
ääniraidan vaihtamisen jälkeen.
11. 08. 31
5:14
12
Järjestelmän asetus
Lisätoiminnot
Valitse
kohde
Tämän laitteen avulla voit toistaa iPod-laitteen
audiosisältöä. Lisätietoja iPod-laitteesta löytyy iPodlaitteen käyttöohjeista.
1. Kytke iPod-laite kunnolla paikalleen.
-
Z
ENTER
Yhteensopiva iPod/iPhone
y Suosittelemme viimeisimmän ohjelmistoversion
asentamista.
y Laite tukee seuraavia laitemalleja: iPod nano
1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/
iPod classic/ iPod 4 G, 5 G/
iPod touch 2 G, 3 G, 4 G/ iPhone 3 G, 4. Voi olla,
ettei laite toimi joidenkin laitteiden kanssa,
riippuen laiteohjelmistoversiosta.
y Voi olla, ettei joitakin iPod-laitteita voi
ohjata tämän laitteen avulla, riippuen
laiteohjelmistoversiosta.
3
Järjestelmän asetus
1/!
R
VOL
-
+
FUNC.
I
T
EQ
MEMO
Y
U
REC.
Kun käynnistät tämän laitteen, siihen kytketty
iPod käynnistyy ja sen akku alkaa latautua
automaattisesti.
2. Voit valita iPod-laitteen toiminnon painamalla
tämän laitteen FUNC.-painiketta tai
kaukosäätimen FUNCTION-painiketta. iPodlaitetta voi käyttää laitteen mukana toimitetun
kaukosäätimen ja iPod laitteen näytön avulla tai
suoraan iPod-laitteen painikkeiden avulla.
14
15
PORT IN
5V 0 500mA
Toiminto
Tee tämä
LAITTEESSA KAUKOSÄÄTIMESSÄ
Tauko tai
jatka toistoa
T
d/M
Siirry
Y/U
Cc/vV
Etsi
Paina ja pidä
painettuna
alas
Y/U
Paina ja pidä
painettuna alas
Cc/vV
Siirry
edelliseen
valikkoon
-
MENU/REPEAT
Siirry
nimikkeeseen/
kohtaan
XP16-ASWELL-FIN.indd 12
-
PRESET/FOLDER
W/S
,
HUOM
y Jos tämän laitteen näyttöön ilmestyy
virheilmoitus, toimi ilmoituksen ohjeiden
mukaan. Virheilmoitus “ERROR”.
- iPod-laitetta ei ole kytketty kunnolla
paikalleen.
- Tämä laite pitää iPod-laitetta
tunnistamattomana laitteena.
- iPod-laitteen akun varaustila on matala.
/ Akku on ladattava.
/ Jos akkua ladataan silloin, kun iPodlaitteen akun varaustila on hyvin matala,
lataaminen voi viedä kauan.
y iPod-laitteen ollessa kytkettynä tähän
laitteeseen tallennustoiminto ei ole
käytettävissä.
y Voi olla, ettei joitakin iPod-laitteita voi
ohjata tämän laitteen avulla, riippuen
laiteohjelmistoversiosta. Suosittelemme
viimeisimmän ohjelmistoversion
asentamista.
y Jos haluat käyttää iPod touch- tai iPhonelaitetta jonkin laitesovelluksen käyttämiseen,
puhelun soittamiseen tai tekstiviestien
lähettämiseen tai vastaanottamiseen tai
vastaavaan, se on ensin irrotettava tämän
laitteen iPod-telakasta.
y Jos kohtaat ongelmia iPod-laitteesi käytön
kanssa, apua löytyy osoitteesta www.apple.
com/support/ipod.
11. 08. 31
5:14
Järjestelmän asetus
13
Musiikin kuuntelu ulkoisesta
laitteesta
Tallennuksen bittinopeuden ja
nopeuden valinta
Laitetta voidaan käyttää musiikin toistamiseen
usean tyyppisistä ulkoisista laitteista.
(Katso lisätietoja sivulta 8)
1. Paina soittimen painiketta REC. tai
kaukosäätimen painiketta X REC yli kolmen
sekunnin ajan.
1. yhdistä ulkoinen laite tämän laitteen PORT. INliitäntään.
2. Valitse bittinopeus laitteen Y/U
tai kaukosäätimen Cc/vV
-painikkeella.
2. Käynnistä virta painamalla painiketta
1/! (Power).
3. Valitse toiminto PORTABLE painamalla painiketta
FUNC. laitteesta tai toimintopainiketta
FUNCTION kaukosäätimestä.
4. Kytke virta kannettavaan tai ulkoiseen
laitteeseen ja aloita sen toisto.
1. Kytke USB-laite laiteliitäntään.
2. Valitse toiminto painamalla painiketta FUNC.
laitteesta tai toimintopainiketta FUNCTION.
kaukosäätimestä.
Yhden raidan tallennus – Voit tallentaa USBlaitteelle kun olet toistanut haluamasi tiedoston.
Kaikkien raitojen tallennus – Voit tallentaa USBlaitteelle pysäytyksen jälkeen.
4. Paina Y/U laitteessa tai
Cc/vV kaukosäätimessä halutun
tallennusnopeuden valitsemiseksi; (Vain AUDIO
CD)
X1 SPEED
- Voit kuunnella musiikkia sen tallentamisen
aikana.
X2 SPEED
- Voit ainoastaan tallentaa musiikkitiedoston.
5. Paina laitteen tai kaukosäätimen painiketta REC.
tai kaukosäätimen painiketta X REC asetuksen
lopettamiseksi.
3
Järjestelmän asetus
Tallentaminen USB-laitteelle
3. Paina laitteen painiketta REC. tai kaukosäätimen
painiketta X REC uudelleen tallennusnopeuden
valitsemiseksi.
6. Lopeta tallentaminen painamalla laitteen I painiketta tai kaukosäätimen Z -painiketta.
Ohjelmalistan tallennus – Ohjelmalistaan
siirtymisen jälkeen voit tallentaa sen USBlaitteelle.
3 Aloita tallentaminen painikkeella laitteen
painiketta REC. tai kaukosäätimen painiketta
X REC.
4. Lopeta tallentaminen painamalla
kaukosäätimen Z -painiketta tai laitteen I painiketta.
Tallennuksen keskeytys
Voit tallennuksen aikana keskeyttää tallentamisen
painamalla REC. Voit jatkaa tallentamista painamalla
uudelleen X REC -näppäintä. (Ainoastaan Radio,
Kannettava)
XP16-ASWELL-FIN.indd 13
11. 08. 31
5:14
14
Järjestelmän asetus
, HUOM
y Voit seurata USB-tallennuksen etenemistä
näytöltä tallennuksen aikana
(vain MP3/WMA-CD-levyt).
y MP3/WMA-tallennuksen aikana ei kuulu
ääntä.
y Jos pysäytät tallennuksen toiston aikana,
pysäytyshetkellä toistettava tiedosto
tallennetaan.(vain audio-CD)
y Älä irrota USB-laitetta tai katkaise virtaa
laitteesta USB-tallennuksen aikana. Jos
näin tapahtuu, voi olla, että syntyy viallinen
tiedosto, joka jää PC:hen.
3
y Jos USB-tallennus ei toimi, näyttöön
ilmestyy teksti “NO USB”, “ERROR”, “FULL” tai
“NO REC”.
Järjestelmän asetus
y Monipaikkaista kortinlukijaa tai ulkoista
kiintolevyä ei voi käyttää USB-tallennukseen.
y Tiedosto tallennetaan nopeudella 512 Mb
pitkäkestoisessa tallennuksessa.
y Kun lopetat tallennuksen toiston aikana,
tiedostoa ei tallenneta
y Et voi tallentaa enempää kuin 999 tiedostoa.
y Tallennus tapahtuu seuraavasti.
AUDIO CD
MP3/ WMA
Muut
ohjelmalähteet*
* : TUNER, Portable jne.
Luvattomien kopioiden luominen
kopiointisuoja tusta materiaalista, kuten
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä
ja äänitallenteista, voi rikkoa tekijänoikeuksia ja
olla rikollinen teko. Tätä laitetta ei saa käyttää
sellaisiin tarkoituksiin.
Kanna vastuusi ja kunnioita
tekijänoikeuksia.
XP16-ASWELL-FIN.indd 14
11. 08. 31
5:14
Vianmääritys
15
Vianmääritys
Oire
Syy & Korjaus
y Virtajohtoa ei ole liitetty pistorasiaan. Liitä virtajohto pistorasiaan.
Ei virtaa.
y Tarkista onko tapahtunut sähkökatko. Tarkista tila käyttämällä muita
elektroniikkalaitteita.
y Tarkista, oletko valinnut oikean toiminnon. Paina FUNCTION ja tarkista
valittu toiminto.
Ääni ei toistu.
y Kaiutinjohdot eivät ole kytketty oikein. Liitä kaiutinjohdot oikein.
y Äänenvoimakkuus on asetettu minimille. Säädä äänenvoimakkuus
sopivaksi äänenvoimakkuussäätimellä (Volume).
y Laitteessa on yhteensopimaton levy. Laita laitteeseen toistokelpoinen levy.
y Levyä ei ole asetettu paikalleen. Aseta levy.
Laite ei aloita toistoa.
y Levy on likainen. Puhdista levy. (Katso lisätietoja sivulta 17)
y Levy on soittimessa ylösalaisin. Laita levy paikalleen etikettipuoli ylöspäin.
4
Vianmääritys
y Antenni on huonossa paikassa. Säädä sen asentoa.
y Radiokanavan signaalin vahvuus on liian heikko. Viritä kanava
manuaalisesti.
Radiokanavia ei voi
virittää oikealla tavalla. y Kanavia ei ole esiasetettu tai esiasetettuja kanavia ei ole poistettu (jos
viritys suoritetaan hakemalla esiasetettuja kanavia). Radiokanavien
esiasetus, katso lisätietoja sivulta 10.
y Kaukosäätimellä ei osoiteta laitteen sensoriin. Osoita kaukosäätimellä
laitteen sensoriin.
Kaukosäädin ei toimi
oikein.
y Kaukosäätimen etäisyys on liian suuri laitteeseen. Käytä kaukosäädintä n. 5
m etäisyydeltä (16 ft).
y Kaukosäätimen ja laitteen välillä on esteitä. Poista esteet.
y Kaukosäätimen paristossa ei ole virtaa. Vaihda uusi paristo.
iPod ei toimi.
XP16-ASWELL-FIN.indd 15
• Tarkista, onko soitin kytketty kunnolla paikalleen telakkaan. Kytke laite
kunnolla paikalleen.
11. 08. 31
5:14
16
Liite
Tekniset tiedot
Yleistä
Käyttöjännite
Katso pääkilvestä
Virrankulutus
Katso pääkilvestä
Nettopaino
2,0 kg
Päämitat (L x K x S)
164 x 209 x 201 mm
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Ilmankosteus
5 % - 85 %
Viritin
FM -viritysalue
87.5 - 108.0 MHz tai 87.50 - 108.00 MHz
Vahvistin
Lähtöteho
5W+5W
CD
Toistotaajuus
40 Hz - 20 kHz
Kohinanvaimennussignaali
70 dB
5
Dynaaminen alue
55 dB
Liite
USB
USB-versio
Väylän sähkösyöttö
USB 2.0 tai USB 1.1
DC 5 V
500 mA
iPod DC 5 V 0 1 A
Kaiuttimet:
Tyyppi
1-tie, 1-kaiutin
Impedanssi
6Ω
Nimellinen liitäntäteho
5W
Suurin ottoteho
10 W
Nettomitat (L x K x S)
140 x 206 x 148 mm
Nettopaino (1EA)
1,3 kg
y Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
XP16-ASWELL-FIN.indd 16
11. 08. 31
5:14
Liite
Huolto
17
Levyjä koskevat huomautukset
Levyjen käsittely
Laitteen käsittely
Älä koske levyn toistopuoleen.
Laitteen kuljettaminen
Levyjen säilytys
Säilytä laitteen alkuperäiset pakkaus- ja
kuljetusmateriaalit. Pakkaa laite kuljetuksen ajaksi
samalla tavalla kuin se oli ostohetkellä pakattu.
Pane levyt käytön jälkeen koteloihinsa. Levyjä
ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa tai
lämmönlähteiden lähellä. Älä koskaan jätä levyjä
suorassa auringonvalossa olevaan autoon.
Laitteen ulkopinnan pitäminen
puhtaana
Levyjen puhdistus
Älä käytä voimakkaita nesteitä, kuten
hyönteismyrkkyjä, laitteen lähellä.
Laitteen pinta voi vaurioitua, jos sitä pyyhitään
kovalla voimalla.
Kumi- tai muoviesineitä ei saa pitää pitkiä aikoja
kosketuksissa laitteen kanssa.
Laitteen puhdistaminen
Tavaramerkit ja
lisenssit
5
Liite
Käytä puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa. Jos
pinta on erittäin likainen, käytä pehmeää liinaa, joka
on kostutettu miedolla pesuainevedellä. Älä käytä
voimakkaita pesuaineita kuten alkoholia, bentseeniä
tai tinneriä, koska ne saattavat vahingoittaa laitteen
pintaa.
Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia,
bentseeniä, tinneriä, kaupoista saatavia
puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja
antistaattisia suihkeita.
Laitteen huoltaminen
Jos optinen linssi tai levyaseman osat kuluvat tai
likaantuvat, kuvanlaatu voi huonontua. Lisätietoja
saat valtuutetusta huoltoliikkeestä.
XP16-ASWELL-FIN.indd 17
iPod on Apple Inc:n omistama Yhdysvalloissa ja
muissa maissa rekisteröity tuotemerkki.
iPhone on Apple Inc:n omistama tuotemerkki.
“Made for iPod” ja “Made for iPhone” -maininnat
tarkoittavat, että elektroninen laite on
suunniteltu erityisesti iPod- tai iPhone-laitteen
kanssa käytettäväksi ja että sen kehittäjä on
sertifioinut sen täyttämän Applen määrittämät
laitevaatimukset. Apple ei vastaa tämän
laitteen toiminnasta tai siitä, että tämä laite
täyttäisi turvallisuuteen ja säännöksiin liittyvät
määräykset. Huomaa, että tämän laitteen käyttö
iPodin tai iPhonen kanssa voi vaikuttaa näiden
langattomiin toimintoihin.
11. 08. 31
5:14
LG Customer Information Center
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)
Denmark / Danmark
8088 57 58
0800 0 LG LG
Finland / Suomi
(0800 0 54 54)
800 187 40
Norway / Norge
Sweden / Sverige
0770 LG LG LG
(0770 54 54 54)
LG Website
www.lg.com
XP16-ASWELL-FIN.indd 18
11. 08. 31
5:14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement