LG BB4330A User guide

LG BB4330A User guide
KÄYTTÖOHJE
3D Blu-ray™ johdoton
kovaäänispalkki
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä
tulevaa tarvetta varten.
BB4330A (BB4330A, S43A3-D)
2
Aloitus
Turvallisuusohjeet
1
VAARA
Aloitus
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVYÄ).
JOTTA VÄLTTYISIT SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI
OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON
TEHTÄVÄKSI.
Tämä nuolikärkinen salama
tasasivuisen kolmion sisällä on
tarkoitettu varoittamaan käyttäjää
tuotteen kotelon sisällä olevasta
eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä, jonka voimakkuus voi riittää
aiheuttamaan ihmisille sähköiskun vaaran.
Huutomerkki tasasivuisen
kolmion sisällä on tarkoitettu
huomauttamaan käyttäjää
tuotedokumentaation sisältämistä
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN
VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI
SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.
VAARA: Älä tuki mitään tuuletusaukkoja.
Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne
varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan sekä
suojaavat sitä ylikuumenemiselta. Aukkoja ei
saa koskaan tukkia sijoittamalla tuote vuoteelle,
sohvalle, matolle tai muulle vastaavalla pinnalle.
Tätä tuotetta ei saa uppoasentaa esimerkiksi
kirjahyllyyn tai laitetelineeseen, ellei järjestetä
riittävää tuuletusta tai asennusta tehdä valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
Muiden kuin tässä ohjeessa määriteltyjen toimien,
säätöjen tai menetelmien käyttö voi johtaa
vaaralliselle säteilylle altistumiseen.
VAROITUS koskien virtajohtoa
Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan
virtapiiriin;
Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa
ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei
ole muita pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue
käyttöoppaan teknisten tietojen sivu ja varmistu
asiasta. Älä ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden
ylikuormitus, löysät tai vaurioituneet pistorasiat,
jatkojohdot, kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot
tai murtunut sähköjohdon eriste ovat vaaraksi. Mikä
tahansa näistä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon. Tarkista säännöllisesti laitteen virtajohto,
ja jos se näyttää vaurioituneelta tai heikentyneeltä,
vedä pistoke irti pistorasiasta, älä jatka laitteen
käyttöä, vaan vaihdata johto uuteen tarkalleen
samanlaiseen osaan valtuutetussa huoltopisteessä.
Suojaa virtajohto fyysiseltä tai mekaaniselta
väärinkäytöltä niin, ettei se kierry tai mene tiukalle
mutkalle ja ettei se jää nipistyksiin, puristuksiin oven
väliin tai ettei sen päälle a stuta. Kohdista huomio
erityisesti pistokkeisiin, pistorasioihin ja kohtaan,
jossa virtajohto tulee ulos laitteesta. Päävirta
katkaistaan laitteesta vetämällä virtajohdon pistoke
irti pistorasiasta. Varmista tuotetta asennettaessa,
että virtajohdon pistokkeeseen pääsee helposti
käsiksi.
Aloitus
Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai
akulla.
VAARA: Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai
roiskevedelle eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten
maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Kaikki elektroniset laitteet
ovat ongelmajätettä, joten ne
on toimiettava paikalliseen
keräyspisteeseen.
2. Vanhan laitteen asianmukainen
hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia.
3. Lisätietoa vanhan laitteen
hävittämisestä saat ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai myymälään,
josta ostit laitteen.
Käytettyjen paristojen/akkujen hävitys
1. Mikäli paristo tai akku sisältää yli 0.0005 %
elohopeaa, 0.002 % kadmiumia tai yli
0.004 % lyijyä, voi tämä symboli sisältää
näiden kemiallisten aineiden lyhenteet
Pb elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai
kuten
lyijy (Pb).
Pb
2. Kaikki paristot/akut tulisi hävittää
erikseen kotitalousjätteestä ja ne tulisi
toimittaa hävitettäväksi valtion tai
paikallisten viranomaisten osoittamaan
keräyspisteeseen.
3. Käytettyjen paristojen/akkujen
oikea hävitystapa auttaa estämään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
ympäristölle,eläin-ja ihmisterveydelle.
4. Käytettyjen paristojen/akkujen
hävityksestä saat lisätietoja ottamalla
yhteyttä paikallisiin viranomaisiin,
jätteenkäsittely-yhtiöön tai tuotteen
hankintapaikkaan.
1
Aloitus
Pariston tai akun irrottaminen laitteesta
turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai
akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla
näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä.
Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten
terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on
vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla
ne keräyspisteisiin tai kierrätyssäiliöihin. Älä
hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai
muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että
käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen
palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle
kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle
tai vastaavalle.
3
4
Aloitus
Huomautus koskien langattomia tuotteita
Euroopan Unionissa
1
Aloitus
LG Electronics vakuuttaa vastuullisesti, että tämä
tuote / nämä tuotteet noudattavat tärkeitä
ja olennaisia määräyksiä sekä muita vastaavia
direktiivien 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC,
2009/125/EC ja 2011/65/EU vaatimuksia.
Ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen mikäli
haluat kopion yhdenmukaisuustodistuksesta DoC
(Declaration of Conformity).
Yhteydenoton tiedot tuotteen soveltuvuudelle:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Huomaa, että tämä EI ole asiakaspalvelun
yhteydenottopiste. Kun haluat asiakaspalvelun
tietoja, katso takuukortti tai ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jolta ostit tämän tuotteen.
Vain sisätilakäyttöön.
RF Säteilyaltistustila
Tämä laite tulisi asentaa ja sitä tulisi käyttää 20 cm
minimietäisyydellä kehosi ja radiaattorin välillä.
Huomautuksia tekijänoikeuksista
yy Koska AACS (Advanced Access Content System)
on hyväksytty sisällönsuojausjärjestelmänä Bluray levyformaatille, käytöltään samanlainen kuin
CSS (Content Scramble System) DVD-formaatille,
tiettyjä rajoituksia esiintyy AACS-suojatun
sisällön toistossa, analogisignaalin lähdössä, jne.
koskevat tietyt rajoitukset. Laitteen toiminta ja
rajoitukset saattavat vaihdella riippuen laitteen
ostopäivästä, sillä AACS on saattanut ottaa
käyttöön tai muuttaa rajoituksia tämän tuotteen
valmistamisen jälkeen.
yy Lisäksi, BD-ROM ja BD+ merkkejä käytetään
sisällönsuojausmenetelminä Blue-ray
levyformaatille, mikä tarkoittaa tiettyjä rajoituksia,
mukaanlukien toistorajoituksia BD-ROM
merkitylle ja/tai BD+ suojatulle sisällölle.
Lisätietoja AACS-, BD-ROM- ja BD+-lyhenteistä
ja tästä laitteesta on saatavissa valtuutetusta
huoltopisteestä.
yy Monet BD-ROM/DVD-levyt on kopiosuojattu.
Täten sinun tulee kytkeä soitin suoraan TVlaitteeseen, ei videonauhuriin. Kopiosuojatun
levyn toistaminen videonauhurin kautta
aiheuttaa häiriöitä kuvatoistoon.
yy Tässä tuotteessa käytetään
kopiosuojaustekniikkaa, joka on suojattu USpatenteilla ja muilla teollisoikeuksien suojilla.
Tämän tekijänoikeussuojausmenetelmän käyttö
on hyväksyttävä Rovi Corporationin toimesta ja
se on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, sekä muihin
rajoitettuihin katselukäyttöihin ellei muissa
tapauksissa Rovi Corporation ole sitä hyväksynyt.
Käänteistekniikka tai purkaminen on kielletty.
yy Amerikan yhdysvaltojen muiden maiden
tekijänoikeuslainsäädäntöjen mukaan tvohjelmien, videonauhojen, BD-ROM-, DVDja CD-levyjen ja muun materiaalin luvaton
tallentaminen, käyttö, esittäminen, levittäminen
tai muuttaminen voi johtaa siviili- tai
rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
Aloitus
5
TV- värijärjestelmää koskeva tärkeä
huomautus
Tämän soittimen värijärjestelmä voi erota johtuen
toistettavista levyistä.
Vain moniväri TV voi vastaanottaa kaikkia
soittimesta lähetettyjä signaaleja.
yy Mikäli sinulla on PAL- värijärjestelmällä varustettu
TV, näet vääristettyä kuvaa käytettäessä NTSC
järjestelmällä tallennettuja levyjä tai videoita.
yy Moniväri TV muuntaa värijärjestelmän
automaattisesti tulosignaalien mukaisesti.
Mikäli värijärjestelmä ei muutu automaattisesti,
sammuta laite ja käynnistä uudelleen
tarkastaaksesi, onko näytöllä normaalia kuvaa.
yy Jos levy on tallennettu NTSC värijärjestelmällä,
ja se näkyisi hyvin TV:ssä, soitin ei kuitenkaan
kykene tallentamaan näitä oikein.
>>Varoitus
yy 3D-sisällön katselu pitkäaikaisesti voi
aiheuttaa huimausta ja väsymystä.
yy Emme suosittele sairaiden, lapsien ja
raskaana olevien henkilöiden katsomaan
3D-sisältöä.
yy Mikäli sinulla on päänsärkyä, olet väsynyt
tai sinulla on huimausta 3D-sisällön
katselemisen aikana, suosittelemme jyrkästi
keskeyttämään toiston ja lepäämään niin
kauan, kunnes olosi on jälleen normaali.
1
Aloitus
Esimerkiksi, kun soitin toistaa NTSCvärijärjestelmällä tallennettuja levyjä, kuva
lähetetään NTSC- signaalina.
6
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
1
Aloitus
2
8
8
Turvallisuusohjeet
Johdanto
– Tässä käyttöohjeessa käytetään
seuraavia toistettavia levyjä ja
symboleita
– Kun “7” Symbol Display
– Aluekoodi
– Järjestelmän valinta
Kaukosäädin
Etupaneeli
Takapaneeli
Aktiivinen bassokaiutin
9
9
9
10
11
12
12
2
Liitäntä
13
15
15
16
17
17
18
19
19
19
20
20
21
21
22
Pääyksikön asennus seinälle
Asentaminen
– Langaton liitäntä
Liittäminen TV:hen
– Mikä on SIMPLINK?
– ARC (Audion paluukanava) toiminto
– Näyttötarkkuusasetukset
Antenniliitäntä
Ulkoisen laitteen kytkennät
– PORT. IN-liitäntä
– OPTICAL IN-liitäntä
– HDMI IN liitäntä
Kotiverkon liitäntä
– Langallinen verkkoliitäntä
– Langallisen verkon käyttöönotto
3
Järjestelmäasetukset
24
25
25
26
27
28
29
30
Alkuvalmistelu
Asetukset
– Setup-asetusten teko
– [VERKKO]-valikko
– [NÄYTÄ]-valikko
– [KIELI]-valikko
– [ÄÄNI]-valikko
– [LUKITUS]-valikko
31
– [MUUT]-valikko
4
Käyttö
34
34
35
35
35
36
36
36
37
38
39
Äänitehoste
3D ääniefekti
Aloitusvalikko (Home)
– Aloitusvalikon [Aloitus] käyttö
– Smart Share käyttö
Liitettyjen laitteiden toistaminen
– Levyn toistaminen
– Blu-ray 3D-levyjen toisto
– Tiedoston toisto levyltä/USB-laitteelta
– Tiedoston toisto verkkopalvelimella
Laitteen liittäminen kotiverkon
tietokoneeseen
– Nero MediaHome 4 Essentials
-ohjelmiston asennus
– Tiedostojen ja kansioiden jakaminen
– Tietoa Nero MediaHome 4 Essentials
ohjelmistosta
– Järjestelmävaatimukset
Yleinen toisto
– Video- ja audiosisällön perustoiminnot
– Valokuvasisällön perustoiminnot
– Levyvalikon käyttö
– Palaa toistoon
– Viimeisimmän kohtauksen muisti
Kuvaruutunäyttö
– Ohjataksesi videon toistoa
– Ohjataksesi valokuvanäkymää
Edistynyt toisto
– Jatkuva toisto
– Tietyn osion uudelleentoisto
– Valitun ajan toisto
– Tekstityskielen valinta
– Erilaisen audion kuuntelu
– Erilaisten kuvakulmien katselu
– TV:n kuvasuhteen muuttaminen
– Tekstityskoodisivun muuttaminen
– Kuvatilan muuttaminen
– Sisältötietojen katselu
– Sisältölistakuvauksen muuttaminen
– Tekstitystiedoston valinta
– Musiikin kuuntelu kuvaesityksen
aikana
– 2D-sisältöjen konvertointi 3D:ksi
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
43
43
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
48
48
49
49
Sisällysluettelo
50
50
50
51
52
52
52
52
52
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
Lisäominaisuudet
– BD-LIVE™ sisällöstä nauttiminen
– LG AV Remote
– Gracenote Media tietokannan
katselutiedot
Radiotoiminnot
– Radion kuuntelu
– Radioasemien uudelleenasetus
– Tallennetun aseman poisto
– Kaikkien tallennettujen asemien
poisto
– Huonon FM vastaanoton
parantaminen
– Katso tietoja radioasemasta
USB-näppäimistön tai -hiiren käyttö
Premiumin käyttö
LG Smart World -ohjelmiston käyttö
– Sisäänkirjautuminen
– Online sisällön hakeminen
My Apps -valikon käyttäminen
Bluetooth teknologian käyttö
– Bluetooth-laitteisiin tallennetun
musiikin kuunteleminen
62
62
64
64
65
66
66
66
67
68
69
70
73
75
75
75
76
7
– Huomautus koskien verkon päivitystä
– Ohjelmistopäivitys
Lisätietoja
– Tiedostovaatimukset
– AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
– Tietoa DLNA:sta
– Teräväpiirtotoiston
laitteistovaatimukset
– Huomautuksia yhteensopivuudesta
Audion Ulostulon tekniset tiedot
Aluekoodilista
Kielikoodilista
Tavaramerkit ja lisenssit
Tekniset tiedot
Huolto
– Laitteen käsittely
– Huomautuksia levyistä
Tärkeää tietoa koskien verkkopalveluja
1
2
3
4
5
5
Vianetsintä
58
58
59
60
60
60
60
Vianetsintä
– Yleistä
– Verkko
– Kuva
– Son
– Asiakastuki
– Huomautus koskien avointa
lähdekoodia
6
Liite
61
TV:n ohjaus toimitukseen kuuluvalla
kaukosäätimellä
– Kaukosäätimen asetus TV:n
ohjaamista varten
Verkko-ohjelman päivitys
61
62
Jotkin sisällöt tässä ohjekirjassa voivat erota soittimesi osalta riippuen soittimen ohjelmistosta tai
palveluntuottajastasi.
6
8
Aloitus
Johdanto
1
Aloitus
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia toistettavia levyjä ja
symboleita
Media/Termi
Logo
Symboli
e
Kuvaus
yy Levyt, kuten ostettavat tai vuokrattavat elokuvat
yy ”Blu-ray 3D” -levyt ja ”VAIN Blu-ray 3D” –levyt.
yy BDAV-formaatissa tallennetut BD-R/RE-levyt.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy Elokuvia, musiikkia tai valokuvia sisältävät
BD-R/RE-levyt.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF tai UDF Bridge-formaatit
yy Levyt, kuten ostettavat tai vuokrattavat elokuvat
yy Vain elokuvatila ja viimeistelty elokuva
yy Tukee myös kaksikerroslevyjä
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Audio CD
(12 cm)
CD-R/RW
(12 cm)
Huomio
–
Varoitus
–
o
Viimeistelty AVCHD-formaatti
y
u
i
yy Elokuvia, musiikkia tai valokuvia sisältävät
DVD±R/RW-levyt.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF tai UDF Bridge-formaatit
r
Vain VR-tila ja viimeistelty
t
Audio CD
y
u
i
yy Elokuvia, musiikkia tai valokuvia sisältävät
CD-R/RW-levyt.
,
>
Kuvaa tärkeitä tietoja ja käyttöominaisuuksia.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF tai UDF Bridge-formaatit
Kuvaa varoituksia, jotka estävät mahdolliset
vahingot väärinkäytöstä johtuen.
Aloitus
,,Huomio
yy Tämä laite ei voi toistaa kaikkia CD-R/RW(tai DVD±R/RW)-levyjä, jos tallennuslaitteen
tai CD-R/RW- tai (DVD±R/RW)-ominaisuudet
estävät tämän.
yy Tietokoneella, DVD- tai CD-tallentimella
tallennettuja BD-R/RE-, DVD±R/RW- ja
CD-R/RW-levyjä ei voi toistaa jos levy on
vaurioitunut tai likainen, tai jos soittimen
lukupäässä on likaa tai kondensoitunutta
vettä.
yy Jos tallennat levyn tietokoneessa, sitä
ei aina voida toistaa, vaikka muoto olisi
yhteensopiva, jos levyä laadittaessa käytetyn
ohjelman asetukset estävät tämän. (Saat
lisätietoa ohjelman julkaisijalta)
yy Tämän soittimen hyvä toiston laatu
saavutetaan, kun levyt ja tallenteet ovat
standardien mukaisia.
yy Valmiiksi tallennetut DVD-levyt toistetaan
automaattisesti näiden standardien
mukaisesti. Tallennettaville levyille on
olemassa useita eri tiedostomuotoja.
(Esimerkiksi MP3- ja WMA-tiedostoille on
määritetty muoto CD-R-levyjä varten)
yy Asiakkaiden tulisi huomioida, että lupa
vaaditaan MP3/WMA-tiedostojen ja musiikin
lataamiseen internetistä. Yrityksellämme
ei ole oikeutta antaa tällaista lupaa. Lupa
on aina pyydettävä tekijänoikeuksien
omistajalta.
yy Sinun täytyy asettaa levyformaatin toiminto
kohtaan [Mastered], jotta levyt voidaan
tehdä yhteensopiviksi LG:n soittimien
kanssa formatoidessa uudelleenkirjoitettavia
levyjä. Asetettaessa toiminnon kohtaan Live
System, et voi käyttää sitä LG-soittimessa.
(Mastered/Live File System: Levyn
formatointijärjestelmä käyttöjärjestelmälle
Windows Vista)
Kun “7” Symbol Display
“7” saattaa ilmestyä TV-ruudulle käytön aikana ja
osoittaa sen, että käyttöohjeessa mainittu toiminto
ei ole käytettävissä tietyssä tallenteessa.
Aluekoodi
Tämän laitteen aluekoodi on painettu laitteen
takaosaan. Tämä laite voi toistaa vain BD-ROM- ja
DVD-levyjä jotka on merkitty laitteen takaosaan tai
kaikkia ”ALL”.
Järjestelmän valinta
Paina B (OPEN/CLOSE) kun levy on asetettu
laiteeseen, äläkä poista levyä. Paina ja pidä
painettuna M (PAUSE) yli viiden sekunnin ajan, kun
[OPEN] näkyy näytössä.
1
Aloitus
yy Kaikkia tallennettuja (CD-R/RW- tai DVD±R/
RW, BD-R/RE)-levyjä ei voida toistaa, jos
tallennusohjelma tai viimeistely estävät
tämän.
9
10
Aloitus
Kaukosäädin
1
• • • • • • a • • • • • • Aloitus
1 (POWER): Kytkee laitteen
päälle/pois.
B (OPEN/CLOSE): Levyn poisto
ja sisäänpano.
FUNCTION: Vaihtaa tulolähteen.
Numeronäppäimet 0-9 Valitsee
valikon numeroidut kohteet.
CLEAR: Poistaa numeron
asettaessa salasanaa tai
verkkoyhteyttä.
REPEAT (h): Toistaa uudelleen
halutun osion tai jakson.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Haku
taaksepäin tai eteenpäin.
ENTER (b): Vahvistaa valikon
kohdan valinnan.
BACK ( ): Sulkee valikon tai palaa
edelliselle sivulle.
TITLE/POPUP: Näyttää DVD:n
päävalikon tai BD-ROM-levyn
ponnahdusvalikon, mikäli tällainen
on käytettävissä.
DISC MENU: Siirtyy levyn
valikkoon.
• • • • • • d • • • • • •
z (PLAY): Aloittaa toiston.
M (PAUSE): Keskeyttää toiston.
RDS: Radiodatajärjestelmä.
SPEAKER LEVEL: Asettaa halutun
kaiuttimen äänitason.
PTY: Näyttää RDS-ohjelmatyypin.
Z (STOP): Pysäyttää toiston.
SOUND EFFECT: Valitsee
äänitehostetilan.
VOL +/-: Säätää kaiuttimen
äänenvoimakkuutta.
OPTICAL/TV SOUND: Vaihtaa
tulolähteeksi optisen tulon.
MUTE: Mykistää laitteen äänen.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): Näyttää [Aloitus]
-valikon tai poistuu siitä.
3D SOUND: valitsee 3D-ääniefekti
toimintatilan.
Avaa kaukosäätimen pohjassa
oleva paristokotelon kansi ja aseta
sinne R03 (AAA-koko) -paristo 4
ja 5 navat oikein päin.
TUNING +/-: Virittää halutun
radioaseman.
Värilliset (R, G, Y, B) painikkeet:
- Käytä BD-ROM –valikkojen
navigoimiseen. Niitä käytetään
myös valintanäppäiminä tietyille
valikoille.
- B painike: Valitsee monon/
stereon FM-tilassa.
C/V (SKIP): Siirry
seuraavaan tai edelliseen
tiedostoon/raitaan/kappaleeseen.
Akun vaihto
PRESET +/-: Valitsee radioohjelmat.
INFO/MENU (m): Näyttää/
piilottaa kuvaruutuvalikon.
Nuolipainikkeet: Käytetään
valikkovaihtoehtojen
valitsemiseen.
PTY SEARCH:
Hakee ohjelmatyypin.
SUBTITLE: Valitsee tekstityksen
kielen.
AUDIO: Valitsee äänen kielen tai
äänen kanavan.
SLEEP: Asettaa tietyn aikajakson
laitteen sammutustoiminnolle.
MUSIC ID: Kun laite on liitettynä
verkkoon, on mahdollista saada
tietoja sen hetkisestä kappaleesta
toiston aikana.
TV-painikkeet: Katso sivu 61.
Aloitus
11
Etupaneeli
a
b
1
Aloitus
e
c
d
a Levyn aukko
b Käyttöpainikkeet
1/! (Teho)
-/+ (Äänenvoim.)
DM (Toista / Tauko)
Z (Pysäytä)
F (Toiminta)
Vaihtaa tulolähteen tai toiminnon.
R (Avaa / Sulje)
c USB-portti
d Näyttöruutu
>>Varoitus
Precauzioni per l’utilizzo dei pulsanti a
sfioramento.
yy Paina kosketuspainikkeita kuivilla ja puhtailla
käsillä.
- Jos ympäristössä on kosteutta, pyyhi
painikkeista kosteus pois ennen niiden
käyttöä.
yy Älä paina painikkeita voimakkaasti niiden
toimintaa varten.
- Jos käytät liian paljon voimaa, painikkeiden
sensori voi vahingoittua.
yy Kosketa haluamaasi toimintapainiketta
oikean toiminnon käyttämisesi.
yy Ole varovainen, ettei painikkeisiin kosketeta
johtavilla materiaaleilla, kuten esim.
metallikohteilla. Siitä saattaa aiheutua
toimintahäiriöitä.
12
Aloitus
Takapaneeli
1
Aloitus
a
b
d
e
f
c
a LAN- LIITÄNTÄ
d Antennin liitäntä
b HDMI OUT TO TV
e PORT. IN
c HDMI IN
f OPTICAL IN
Aktiivinen bassokaiutin
a
b
a LED (liitäntätila)
Keltavihreä : Liitäntä on valmis.
Keltavihreä (vilkkuva): Bassokaiutin yrittää
liitäntää.
Punainen: Liitäntä on valmiustilassa tai
epäonnistunut.
c
b Kaiutinkanava
>>Varoitus
Varmista, ettei lapset aseta käsiä tai muita
kohteita kaiuttimen kanaviin.
c PARINMUODOSTUS-painike
Liitäntä
Pääyksikön asennus
seinälle
13
2. Jos asennus tehdään kiviseinään, käytä tulppia
(ei sisälly toimitukseen). Sinun on porattava
muutama reikä. Porausta varten toimitus sisältää
(WALL BRACKET INSTALL GUIDE). Käytä ohjainta
tarkistaaksesi porauspaikat.
Pääyksikkö voidaan asentaa seinälle.
Valmistele toimitetut ruuvit ja pitimet käyttöä
varten.
Valmistelu
Liitäntä
Yksikkö
2
Seinäpidin
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE
1. Sovita WALL BRACKET INSTALL GUIDE
TV BOTTOM LINE television alareunan tasoon ja
kiinnitä se paikalleen.
TV
,,Huomio
Ruuvit ja seinätulpat eivät kuulu toimitukseen.
Suosittelemme Hilti (HUD-1 6 x 30) ruuveja
asennukseen. Osta ne paikallisesti.
3. Poista WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Kiinnitä se ruuveilla (ei sisälly toimitukseen) alla
näytetyn kuvan mukaisesti.
14
Liitäntä
5. Ripusta pääyksikkö pitimiin alla näytetyn
mukaisesti.
>>Varoitus
yy Älä ripusta mitään asennettuun yksikköön ja
vältä kolhaisemasta sitä.
yy Kiinnitä yksikkö seinälle hyvin, jotta se
ei putoa. Jos yksikkö putoaa se saattaa
aiheuttaa loukkaantumisen tai tuote saattaa
vaurioitua.
2
Liitäntä
yy Tuotteen ollessa asennettuna seinälle,
varmista että lapset eivät pääse vetämään
johdosta. Tämä voi aiheuttaa tuotteen
putoamisen.
,,Huomio
Irrota yksikkö pitimestä alla näytetyn
mukaisesti.
Liitäntä
Asentaminen
Langaton parinmuodostus
Langattoman bassokaiuttimen LEDmerkkivalo
Väritoiminto
Keltavihreä
Langaton bassokaiutin
vastaanottaa signaalin
yksiköstä.
Keltavihreä
(vilkkuva)
Langaton bassokaiutin yrittää
luoda yhteyden.
Punainen
Langaton bassokaiutin on
valmiustilassa.
Pois päältä (ei
näyttöä)
Langattoman
bassokaiuttimen virtajohto on
irrotettu.
Langattoman bassokaiuttimen
asettaminen ensimmäisen kerran
1. Kytke langattoman bassokaiuttimen virtajohto
pistorasiaan.
2. Käynnistä pääyksikkö: Pääyksikkö ja
langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa
automaattisesti.
Parinmuodostaminen manuaalisesti
Jos yhteyttä ei ole muodostettu, bassokaiuttimessa
palaa punainen LED-valo eikä siitä tule ääntä.
Ratkaise ongelma seuraavasti.
1. Paina ja pidä pohjassa Z STOP laitteesta ja
MUTE kaukosäätimestä yhtä aikaa.
- “REMATE” ilmestyy näyttöruutuun.
2. Paina bassokaiuttimen takana olevaa painiketta
PAIRING.
- Keltavihreä LED-valo vilkkuu.
3. Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
- Jos näet “Keltavihreän” LED-valon, on toiminto
onnistunut.
4. Jos “Keltavihreä” LED-valo ei syty, toista vaiheet 1 - 3.
,,Huomio
yy Jos lähistöllä on voimakkaan
sähkömagneettisen aallon tuottava laite,
häiriöitä saattaa esiintyä. Sijoita yksikkö
etäälle (langaton bassokaiutin ja pääyksikkö)
sellaisesta laitteesta.
yy Jos käytät pääyksikköä, langaton
bassokaiutin (takakaiuttimet) antaa äänen
muutaman sekunnin kuluttua valmiustilassa.
yy Pidä tämän yksikön ja bassokaiuttimen
vastaanottimen välinen etäisyys alle 10 m:n.
yy Optimaalinen suorituskyky saadaan
vain, kun yksikön ja langattoman
bassokaiuttimen välinen etäisyys on 2 - 10
m, Tietoliikenteessä voi tapahtua häiriöitä
pitemmillä etäisyyksillä.
yy Langattomalta lähettimeltä ja
bassokaiuttimelta vie muutamia sekuntteja
(voi viedä kauemminkin) vaihtaa tietoja
keskenään ja.
2
Liitäntä
LED
15
16
Liitäntä
Liittäminen TV:hen
Jos sinulla on HDMI-televisio tai monitori, voit liittää
sen tähän toistimeen HDMI-kaapelilla (Tyyppi A,
Huippunopea HDMI™-kaapeli). Kytke toistimen
HDMI-liitin HDMI-yhteensopivan television tai
näytön HDMI-liittimeen.
Lisätietoa HDMI:stä
yy Jos liität laitteen HDMI- tai DVI-yhteensopivaan
laitteeseen, menettele seuraavasti:
-- Kokeile sammuttaa HDMI/DVI-laite ja tämä
soitin. Kytke sitten HDMI/DVI-laite päälle ja
jätä se päälle noin 30 sekunniksi, sitten kytke
päälle tämä soitin.
-- Tarkista, onko liitetyn laitteen videotulo
asetettu oikein tälle laitteelle.
2
Liitäntä
Yksikön takaosa
-- Liitetty laite on yhteensopiva 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i tai 1920x1080p
videotulon kanssa.
yy Kaikki HDCP-yhteensopivat HDMI- tai DVI-laitteet
eivät välttämättä toimi tämän laitteen kanssa.
-- Kuva ei näy oikein ei-HDCP-laitteen kanssa.
HDMI- kaapeli
TV
,,Huomio
yy Jos liitetty HDMI- laite ei hyväksy soittimen
audion ulostuloa, HDMI- laitteen audion
ääni voi vääristyä tai sitä ei ole ollenkaan.
yy Kun käytät HDMI- liitäntää, voit vaihtaa
resoluution HDMI- ulostulolle. (Katso kohta
“Näyttötarkkuusasetukset” sivulla 18.)
yy Valitse videon ulostulotyyppi HDMI OUT
liitännästä käyttämällä [HDMI-väriasetukset]
väriasetustoimintoa asetusvalikossa
[Asetukset] (katso sivu 28).
Aseta television tuloksi HDMI (katso ohjeita
television käyttöoppaasta).
,,Huomio
Katso tarvittaessa TV:si, stereolaitteidesi tai
muun laitteesi käyttöohjeita tehdäksesi
parhaiten sopivat liitännät.
yy Resoluution muuttaminen yhdistämisen
jälkeen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Ratkaistaksesi ongelman, sammuta soitin ja
käynnistä se uudelleen.
yy Jos HDMI-liitännän HDCP ei ole hyväksytty,
TV-ruutu muuttuu mustaksi. Tarkista tässä
tapauksessa HDMI-liitäntä tai irrota HDMIkaapeli.
yy Mikäli näytöllä on kohinaa tai viivoja,
tarkasta HDMI- kaapeli (pituus on rajoitettu
4.5 m (15 ft.)).
Liitäntä
Mikä on SIMPLINK?
Joitakin tämän laitteen toimintoja ohjataan TV:n
kaukosäätimellä, kun tämä laite ja LG TV, jossa on
SIMPLINK, liitetään toisiinsa HDMI-liitännällä.
LG TV:n kaukosäätimellä ohjattavia toimintoja:
Toisto, Tauotus, Selaus, Hyppy, Pysäytys, Virran
katkaisu jne.
LG TV, jossa on SIMPLINK-toiminto, on merkitty yllä
kuvatulla logolla.
,,Huomio
Riippuen toistettavan levyn tyypistä toi
toistotilasta, voi olla, että jotkut SIMPLINKtoiminnot eivät toimi halutulla tavalla tai
ollenkaan.
ARC (Audion paluukanava)
toiminto
ARC-toiminto mahdollistaa HDMI-tehoisen TV:n
lähettää audiovirtaa tämän soittimen HDMI OUTliitäntään.
Käytä tätä toimintoa:
-- TV:n täytyy tukea HDMI-CEC ja ARC-toimintoja
ja HDMI-CEC ja ARC täytyy olla asetettuna päälle
(asento ON).
-- HDMI-CEC ja ARC asetusmenetelmä voi poiketa
TV:stä johtuen. Katso lisätietoja ARC-toiminnosta
TV:n käyttöohjeesta.
-- Sinun on käytettävä HDMI-kaapelia (Tyyppi A,
erittäin nopea HDMI™-kaapeli ja Ethernet).
-- Sinun täytyy liittää ARC-toimintoa tukeva HDMI
IN-liitin käyttämällä tämän soittimen HDMI OUTliitäntää.
-- Voit liittää vain yhden Kotiteatterin ARCyhteensopivaan TV:hen.
,,Huomio
Aktivoidaksesi [SIMPLINK / ARC] -toiminnon,
aseta tämä valinta tilaan [Päällä]. (Sivu 33)
2
Liitäntä
Katso TV:n käyttöoppaasta yksityiskohdat SIMPLINKtoiminnosta.
17
18
Liitäntä
Näyttötarkkuusasetukset
Tämä laite tarjoaa useita eri tarkkuusasetuksia
HDMI OUT -liitännöille. Voit muuttaa resoluutiota
asetusvalikosta [Asetukset].
1. Paina HOME ( ).
2. Paina painiketta A/D ja valitse asetus
[Asetukset] ja paina tämän jälkeen
ENTER (b). [Asetukset]-valikko tulee esiin.
2
Liitäntä
3. Valitse [NÄYTÄ] W/S painikkeilla; siirry sitten
seuraavalle tasolle D -painikkeella.
4. Valitse [Resoluutio] käyttäen W/S -painikkeita;
siirry sitten kolmannelle tasolle ENTER (b)
-painikkeella.
5. Valitse sopiva tarkkuus W/S -painikkeilla ja
vahvista valinta ENTER (b) -painikkeella.
,,Huomio
yy Mikäli TV ei hyväksy soittimeen asettamaasi
resoluutiota, voit asettaa resoluution 576p
seuraavalla tavalla:
1. Paina HOME( ) poistaaksesi HOMEvalikon.
2. Paina Z (STOP) yli 5 sekunnin ajan.
yy Mikäli valitset tarkkuuden manuaalisesti
ja sitten kytket TV:n HDMI -liitäntään
ja TV ei hyväksy tarkkuusasetusta,
tarkkuusasetukseksi muuttuu
automaattisesti [Auto].
yy Mikäli valitset resoluution, jota TV ei hyväksy,
varoitusviesti ilmestyy näytölle. Resoluution
vaihtamisen jälkeen et voi katsella
näyttöä. Odota 20 sekuntia ja resoluutio
muunnetaan automaattisesti takaisin
edelliselle resoluutiolle.
yy 1080p-videosignaalin kuvataajuus asettuu
automaattisesti arvoon 24 Hz tai 50 Hz
riippuen sekä laitteeseen liitetyn TV:n
ominaisuuksista ja asetuksista että BDROMlevysisällön alkuperäiskuvataajuudesta.
Liitäntä
Antenniliitäntä
Liitä mukana toimitettu antenni radion
kuuntelemista varten.
19
Ulkoisen laitteen
kytkennät
PORT. IN-liitäntä
Yksikön takaosa
Voit nauttia äänestä kannettavalta audiosoittimelta
suoraan tämän järjestelmän kaiuttimien kautta.
Voit myös käyttää etupaneelin painiketta F tulotilan
valitsemiseksi.
Yksikön takaosa
,,Huomio
Liitettyäsi FM-antennin, varmista että sen varsi
on kokonaan ulosvedetty.
MP3-soitin jne...
2
Liitäntä
Liitä kannettavan audiosoittimen kuulokkeiden
(tai linjan ulostulo) liitin tämän laitteen PORT. INliitäntään. Ja tämän jälkeen valitse [PORTABLE]
toiminto painamalla FUNCTION.
20 Liitäntä
OPTICAL IN-liitäntä
HDMI IN liitäntä
Voit nauttia äänestä komponenttisi digitaaliselta
optiselta liitännältä suoraan tämän järjestelmän
kaiuttimien kautta.
Voit nauttia kuvasta ja äänestä komponentiltasi
suoraan tämän liitännän kautta.
Liitä komponenttisi optinen ulostuloliitin tämän
laitteen OPTICAL IN-liitäntään. Ja valitse sitten
[OPTICAL] -valinta painamall FUNCTION. Tai paina
OPTICAL/TV SOUND suoraan valitsemiseksi.
2
Liitä komponenttisi HDMI OUT-liitin tämän laitteen
HDMI IN liitäntään. Valitse sitten [HDMI IN] -valinta
painamalla FUNCTION.
Voit myös käyttää etupaneelin painiketta F tulotilan
valitsemiseksi.
Voit myös käyttää etupaneelin painiketta F tulotilan
valitsemiseksi.
Liitäntä
Yksikön takaosa
Yksikön takaosa
Komponenttisi
digitaaliseen optiseen
ulostulo-liitäntään
Aseta komponenttisi
(esim. digiboksi,
digitaalinen
satelliittivastaanotin,
videopelikone jne.)
HDMI OUT-liitäntä.
,,Huomio
yy Et voi muuttaa videoresoluutiota
tilassa HDMI IN. Liitetyn komponentin
videoresoluution vaihto.
yy Jos videon tulosignaali on epänormaali
tietokoneesi ollessa liitettynä HDMI In 1/2
liitäntään, muuta tietokoneesi resoluutio
asetukselle 576p, 720p, 1080i tai 1080p.
yy Soitin lähettää audiota HDMI-tuloista sekä
HDMI-lähtöön että soittimen kaiuttimiin.
Liitäntä
21
Kotiverkon liitäntä
Tämä soitin voidaan liittää paikallisalueverkkoon
(LAN) takapaneelin LAN-liitännän kautta.
Liittämällä laitteen kotitalouden
laajakaistaverkkoon, sinulla on pääsy palveluihin,
kuten ohjelmapäivitykset, BD-LIVE interaktiivisuus ja
on-line-sisältöpalvelut.
Laajakaistapalvelu
Reititin
Paras suorituskyky varmistetaan käyttämällä
langallista verkkoa koska suoraan verkkoon liitetyt
laitteet eivät altistu radiotaajuushäiriöille.
Katso lisätietoja ja ohjeita verkkolaitteesi
asiakirjoista.
Liitä soittimen LAN- liitäntä vastaavaan Modeemisi
tai reitittimen liitäntään käyttämällä yleisesti
saatavaa LAN- tai Ethernet- kaapelia.
DLNA hyväksytyt
palvelimet
,,Huomio
yy Kun kytket tai irrotat verkkokaapelia, pidä
kiinni kaapelin pistokeosasta. Kun irrotat
johtoa, älä vedä itsestään kaapelista, vaan
paina pistokkeen hakasta ja vedä pistoke irti
liitännästä.
yy Älä kytke puhelinjohtoa LAN-liitäntään.
yy On olemassa monenlaisia
verkkoliitäntätyyppejä, joten on hyvä
noudattaa puhelinyhtiön tai internetpalveluntarjoajan ohjeita.
yy Mikäli haluat päästä katsomaan DLNApalvelimien sisältöä, tämä soitin on liitettävä
samaan paikallisverkkoon missä ko. palvelut
ovat reititintä käyttämällä.
yy Aseta tietokoneesi (PC) DLNA-palvelimeksi,
asentamalla mukana toimitettu Nero
MediaHome 4 tietokoneeseesi. (Katso sivu
39)
Yksikön takaosa
2
Liitäntä
Langallinen verkkoliitäntä
22 Liitäntä
Langallisen verkon
käyttöönotto
Mikäli paikallisessa verkossa (LAN) on DHCPpalvelin, tämä soitin tunnistetaan automaattisesti
IP- osoitteen mukaan. Kun fyysiset liitännät on
suoritettu, muutama kotiverkko voi vaatia soittimen
verkkoasetuksien säätämistä. Säädä verkkoasetukset
[VERKKO] seuraavalla tavalla.
2
Lisäasetukset
Jos haluat asettaa verkkoasetukset manuaalisesti,
käytä W/S painikkeita valitaksesi lisäasetukset
[Lisäasetukset] kun olet verkkoasetukset
[Verkkoasetus] valikossa, ja paina ENTER (b)
näppäintä jatkaaksesi.
1. Paina painikkeita W/S/A/D ja valitse IP- tila
dynaamisen [Dynaam.] ja staattisen [Staat.] väliltä.
Normaalisti valitse dynaaminen [Dynaam.]
automaattisen IP- osoitteen tunnistamiseksi.
Liitäntä
Valmistelut
Ennen langallisen verkon käyttöönottoa,
on sinun liitettävä laajakaista internet
kotiverkkoosi.
1. Valitse liitäntäasetus [Yhteyden asetus]
asetusvalikosta [Asetukset] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b).
2. Lue verkkoasetusten alkuvalmistelu ja paina sen
jälkeen ENTER (b) painiketta käynnistä [Aloita]
laatikon ollessa valittuna.
Laite kytkeytyy automaattisesti verkkoon.
,,Huomio
Jos verkossa ei ole DHCP- palvelinta ja haluat
asettaa IP- osoitteen manuaalisesti, valitse
staattinen [Staat.] ja tämän jälkeen aseta IPosoite [IP-osoite], aliverkon peite [Aliverkon
peite], väylä [Yhdysväylä] ja DNS- palvelin [DNSpalvelin] käyttämällä painikkeita W/S/A/D ja
numeerisia painikkeita. Mikäli syötät virheellisen
numeron, korjaa se painamalla painiketta CLEAR
korostetun osan tyhjentämiseksi.
2. Valitse seuraava [Seuraava] ja paina ENTER (b)
painiketta ottaaksesi uudet verkkoasetukset
käyttöön.
Verkkoyhteyden tila näkyy ruudussa.
3. Paina ENTER (b) painiketta kun sulje [OK] laatikko
on valittuna viimeistelläksesi langallisen verkon
asennuksen.
Liitäntä 23
Verkkoliitäntää koskeva huomautus
yy Useat verkkoliitäntäongelmat käyttöönoton
aikana voidaan usein korjata asettamalla reititin
tai modeemi uudelleen. Kun soitin on liitetty
kotiverkkoon, katkaise virta nopeasti, ja/tai
irrota virtajohto kotiverkon reitittimestä tai
kaapelimodeemista. Tämän jälkeen käynnistä
virta uudelleen ja/tai liitä virtajohto uudelleen.
yy Yhtiömme ei ole vastuussa mistään
soittimen käyttöhäiriöistä ja/tai internet
liitäntäominaisuuksista jotka johtuvat laajakaista
internetliitäntäsi tai muiden liitettyjen laitteiden
yhteyshäiriöistä/käyttöhäiriöistä.
yy Suoran internet yhteyden mahdollistavia BDROM- levyjä, jotka ei ole luotu tai toimitettu
yhtiömme kautta, yhtiömme ei ole vastuussa
niiden toiminnallisuudesta tai jatkuvasta
käytettävyydestä. Muutamia levyjä, jotka
koskevat internet yhteyden tarjoajan materiaalia
eivät ehkä ole yhteensopivia tämän soittimen
kanssa. Mikäli sinulla on kysymyksiä näistä, ota
yhteys levyn tuottajaan.
yy Toiset internet sisällöt voivat vaatia nopeampaa
laajakaistayhteyttä.
yy Vaikka soitin olisi oikein liitetty ja konfiguroitu,
muutamia internet sisältöjä ei voi käyttää oikein
johtuen internetin ruuhkasta, internet palvelun
kaistanopeudesta ja laadusta, tai sisällön
tuottajasta johtuvista ongelmista.
yy Muutamat internetyhteyden toiminnot eivät ole
mahdollisia johtuen laajakaista internetyhteyden
palvelun tarjoajan (ISP) rajoituksista.
yy Kaikki internet palveluntarjoajan (ISP) veloittamat
kulut ovat rajoituksetta sinun vastuullasi.
yy 10 Base-T tai 100 Base-TX LAN- väylä vaatii
langallisen yhteyden tätä soitinta varten. Mikäli
internet palvelusi ei mahdollista tämän tyyppistä
liitäntää, soitinta ei voi liittää ko. palveluun.
yy Sinun on käytettävä reititintä xDSL- palvelun
käyttämiseksi.
2
Liitäntä
yy Internet palveluntarjoajasta riippuen (ISP),
internet palveluja vastaanottavien laitteiden
määrää voidaan rajoittaa käytettävien
palvelusääntöjen mukaisesti. Pyydä lisätietoja
ottamalla yhteys internet palveluntarjoajaasi
(ISP).
yy DSL- modeemia tarvitaan DSL- palvelun
käyttämiseen ja kaapelimodeemia
tarvitaan kaapelimodeemipalveluiden
käyttämiseen. Riippuen palveluntarjoajasi (ISP)
sisäänkirjautumistavasta ja sopimusehdoista,
et ehkä voi käyttää internetyhteyttä tämän
soittimen kanssa tai samanaikaisesti liitettävien
laitteiden määrää voi olla rajoitettu. (Mikäli
palveluntarjoajasi (ISP) rajoittaa ehtoja yhteen
laitteeseen, tätä soitinta ei voi liittää silloin jos PC
on samanaikaisesti liitettynä tähän yhteyteen.
24 Järjestelmäasetukset
Alkuvalmistelu
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa,
asennusvelho ilmestyy ruutuun. Valitse kieli- ja
verkkoasetukset aloitusvalikosta.
4. Valitse [Seuraava] ja paina ENTER (b).
5. Voit kuunnella TV:n ääntä tämän yksikön
kaiuttimien läpi automaattisesti kun TV on
päällä. TV ja tämä yksikkö tulisi olla liitettyinä
optisella kaapelilla.
1. Paina virtapainiketta 1 (POWER).
Asennusvelho ilmestyy ruutuun.
2. Käytä W/S/A/D painikkeita valitaksesi
kielen ja paina sen jälkeen ENTER (b) painiketta.
Paina W siirtyäksesi ja paina A/D valitaksesi
[Päällä] tai [Pois]. Valitse [Next] ja paina ENTER
(b).
3
Järjestelmäasetukset
6. Tarkista kaikki aiemmin tekemäsi asetukset.
3. Lue verkkoasetusten alkuvalmistelu ja paina sen
jälkeen ENTER (b) painiketta käynnistä [Aloita]
laatikon ollessa valittuna.
Jos olet kytkenyt verkkojohdon laitteeseen,
verkkoyhteysasetukset säätävät itsensä
automaattisesti.
Jos tukiasemasi on suojattu salasanalla, syötä
tarvittava turvakoodi.
Paina ENTER (b) kun valmis [Finish] laatikko on
valittuna päättääksesi asetusvelhon. Jos haluat
muuttaa jotain asetustasi, paina W/S/A/D
valitaksesi taaksepäin 1 ja sen jälkeen ENTER
(b) painiketta.
7. Näyttää oman äänitilan oppaan. Paina ENTER
(b).
Järjestelmäasetukset 25
Asetukset
Setup-asetusten teko
Voit muuttaa soittimen asetuksia asetusvalikosta
[Asetukset].
1. Paina HOME ( ).
3
3. Paina painiketta W/S ja valitse ensimmäinen
asetustoimintoa ja paina tämän jälkeen D
siirtyäksesi seuraavalle tasolle.
4. Paina painiketta W/S ja valitse toinen
asetustoimintoa ja paina tämän jälkeen ENTER
(b) siirtyäksesi kolmannelle tasolle.
5. Paina W/S ja valitse haluttu asetus ja paina
ENTER (b) valintasi vahvistamiseksi.
Järjestelmäasetukset
2. Paina painiketta A/D ja valitse asetus
[Asetukset] ja paina tämän jälkeen
ENTER (b). [Asetukset]-valikko tulee esiin.
26 Järjestelmäasetukset
[VERKKO]-valikko
Verkkoasetuksia [VERKKO] tarvitaan
ohjelmapäivitysten, BD-Live- ja on-linesisältöpalveluiden käyttämiseen.
[Maa-asetukset]
Yhteyden asetus
[Alusta]
Mikäli kotiverkkoympäristösi on valmis soittimen
liitäntään, soitin on asetettava verkkoliitäntään
verkkoyhteyttä varten. (Katso kohta “Kotiverkon
liitäntä” sivuilla 21.)
Alueesta riippuen, [Alusta] -toiminto ei ehkä ole
saatavilla.
Yhteyden tila
3
Smart palveluasetukset
Järjestelmäasetukset
Voit tarkastaa halutessasi soittimen verkkotilan
valitsemalla toiminnon liitäntätila [Yhteyden
tila] ja painamalla ENTER (b) verkkoliitännän ja
internetyhteyden tarkastamiseksi.
BD-LIVE-yhteys
Voit asettaa rajoituksia BD-Live-toimintojen
vaatimalle Internet-yhteyden käyttölle.
[Sallittu]
Internet-yhteys sallittu kaikelle BD-Livesisällölle.
[Sallittu osittain]
Internet-yhteys sallittu vain sellaiselle
BD-Live-sisällölle, jolla on sisällönhaltijan
hyväksyntä. Internet-yhteys ja AACS
Online-toiminnot on kielletty kaikelta
hyväksymättömältä BD-Live-sisällöltä.
[Kielletty]
Internet-yhteys kielletty kaikelta BD-Livesisällöltä.
Valitse alueesi saadaksesi esiin oleellisen onlinesisältöpalvelun.
Laitenimi
Voit antaa verkkonimen virtuaalista näppäimistöä
käyttämällä. Tämä soitin tunnistetaan kotiverkossasi
syöttämälläsi nimellä.
Verkkotoisto
Tämä toiminto sallii käyttäjän hallita DLNAmediapalvelimelta tulevaa median toistoa DLNA
hyväksytyn älypuhelimen toimesta. Useimmilla
DLNA hyväksytyillä älypuhelimilla on toiminto
median toistamiseksi kotiverkossasi. Aseta
tämä toiminto päälle [Päällä] jolloin voit käyttää
älypuhelintasi tässä laitteessa. Katso lisätietoja DLNA
hyväksytyn älypuhelimen tai sovelluksen ohjeista.
,,Huomio
yy Tämä laite ja DLNA hyväksytty älypuhelin on
liitettävä samaan verkkoon.
yy Verkkotoiminnon [Verkkotoisto]
käyttämiseksi DLNA hyväksytyllä
älypuhelimella, paina painiketta HOME ( )
aloitusvalikon näyttämiseksi ennen tämän
laitteen liitäntää.
yy Samalla kun käytät laitetta verkkotoiminnolla
[Verkkotoisto], kaukosäädin ei ole käytössä.
yy Käytettävissä olevat tiedostoformaatit
on kuvattu sivulla 64 ja ne eivät aina tue
verkkotoimintatoimintoa [Verkkotoisto].
Järjestelmäasetukset 27
[NÄYTÄ]-valikko
Resoluutio
TV:n kuvasuhde
Asettaa HDMI videosignaalin ulostuloresoluution.
Katso lisätietoja resoluution asetuksesta sivuilta 18.
Valitse TV:n kuvasuhde TV- tyypin mukaisesti.
[4:3 Letter Box]
Valitse tämä, kun laite liitetään TVvastaanottimeen, jonka vakiokuvasuhde on 4:3.
Tällöin elokuvatoiston yhteydessä kuvaruudun
ylä- ja alaosissa näkyvät mustat palkit.
[Auto]
Jos HDMI OUT -liitäntä on yhdistetty
näyttötietoja (EDID) tarjoavaan TV-laitteeseen,
laite valitsee automaattisesti laitteeseen liitetylle
TV:lle parhaiten sopivat tarkkuusasetukset.
[1080p]
lomittamaton 1080-juovainen kuva.
Voit valita tämän, kun laite liitetään TVvastaanottimeen, jonka vakiokuvasuhde on 4:3.
Tällöin laajakuva näytetään koko kuvaruudulla,
mutta molemmat reunat jätetään näyttämättä.
[1080i]
[16:9 Alkuperäinen]
lomittamaton 720-juovainen kuva.
Valitse tämä kun 16:9 laajakuva TV on liitettynä.
Tyyppiä 4:3 oleva kuva näytetään alkuperäisessä
4:3 kuvasuhteessa siten, että vasemmassa ja
oikeassa reunassa näkyvät mustat palkit.
[576p]
[16:9 Täysi]
Valitse tämä kun 16:9 laajakuva TV on
liitettynä. Tyyppiä 4:3 oleva kuva suhteutetaan
vaakatasossa (lineaarisessa suhteessa)
täyttämään koko ruudun.
,,Huomio
Et voi valita kuvasuhteita [4:3 Letter Box]
ja [4:3 Pan Scan] jos resoluutio on asetettu
korkeammaksi kuin 720p.
lomitettu 1080-juovainen kuva.
[720p]
lomittamaton 576-juovainen kuva.
Ultra HD-ylöspäin skaalaus
Tämä ominaisuus mahdollistaa yksikön lisäävän
alkuperäisen videoresoluution Ultra HD:ksi ja
ulostulon HDMI-yhteyden kautta.
[Auto]
Mikäli liität näytön joka kykenee näyttämään
Ultra HD resoluutiota, tämä yksikkö tuottaa
videosignaalia Ultra HD resoluutiolla
automaattisesti.
[Pois]
Tämä yksikkö kytkee pois lisäyksen
ominaisuuden.
,,Huomio
yy Tämä yksikkö tuottaa videosignaalin Ultra
HD resoluutiolla sen toistaessa BD-ROM
levykettä joka on formatoitu 24 Hz:llä.
yy Toistettavat kuvat voivat väliaikaisesti
pysähtyä resoluutio muuttuessa.
3
Järjestelmäasetukset
[4:3 Pan Scan]
28 Järjestelmäasetukset
1080p näyttötila
[KIELI]-valikko
Kun 1080p on valittuna, valitse [24 Hz], 1080p/24
Hz-videomateriaalille, kun laitteeseen on kytketty
1080p/24 Hz-HDMI-liitännällä varustettu näyttölaite.
Näytä valikko
,,Huomio
yy Kun valinta [24 Hz] on aktiivinen, kuvassa
voi havaita jonkin verran häiriötä kuvan
vaihtuessa video- ja elokuvamateriaalin
välillä. Jos häiriötä esiintyy, valitse [50 Hz].
3
yy Vaikka jos näyttötila [1080p näyttötila]
asetetaan [24 Hz], ja jos TV ei ole
yhteensopiva 1080p/24 Hz kanssa, sen
hetkisen videon ulostulon kehystaajuus on
50 Hz, joka vastaa videolähteen formaattia.
Järjestelmäasetukset
HDMI-väriasetukset
Valitse sopiva asetus HDMI OUT -liitännälle. Tarkista
sopiva asetus näyttölaitteen ohjekirjasta.
[YCbCr]
Valitse tämä asetus HDMI-näyttölaitteelle.
[RGB]
Valitse tämä asetus DVI-näyttölaitteelle.
3D-muoto
Valitse ulostulotila Blu-ray 3D-levyn toistoa varten.
[Pois]
Blu-ray 3D-levyjen toisto lähetetään kuten
2D-tilassa normaalina BD-ROM-levyn toistona.
[Päällä]
Blu-ray 3D-levyjen toisto lähetetään kuten 3D
tilassa.
Aloitusvalikko-opas
Tämä toiminto mahdollistaa sinun joko näyttää, tai
poistaa oppaan aloitusvalikosta (HOME). Aseta tämä
toiminto päälle [Päällä] oppaan näyttämiseksi.
Valitse [Asetukset] -valikon ja ruutunäytön kieli.
Levyn valikko / Levyn ääniraita /
Levyn tekstitys
Valitse äänitoiston (levyn audioraita), tekstityksen ja
levyvalikoiden kieli.
[Alkuperäinen]
Valitse levyn alkuperäiskieli, jolla levy on
alunperin tuotettu.
[Muu]
Valitse toinen kieli ENTER (b) -näppäimellä.
Syötä numeropainikkeilla nelinumeroinen
kielikoodi sivulta 69 ja paina ENTER (b)
[Pois] (Vain levytekstitys)
Kytkee tekstityksen pois.
,,Huomio
Levystä riippuen kieliasetuksesi ei ehkä toimi.
Järjestelmäasetukset 29
[ÄÄNI]-valikko
DRC (Dynaaminen aluesäätö)
Levyillä on usein valittavana erilaisia
äänivaihtoehtoja. Säädä soittimen ääniasetukset
käytetyn äänentoistojärjestelmän mukaisesti.
Tämä toiminto mahdollistaa elokuvan
kuuntelemisen alhaisella äänenvoimakkuudella
ilman äänen kirkkauden menettämistä.
,,Huomio
Koska useat tekijät vaikuttavat audion
ulostuloon, katso kohta “Audion Ulostulon
tekniset tiedot” sivulla 67.
Digitaalinen lähtö
[PCM Stereo] (vain HDMI)
[PCM monikanava] (vain HDMI)
Valitse tämä vaihtoehto, jos laitteen HDMI
OUT -liitäntä on kytketty digitaaliseen
monikanavadekooderiin.
[DTS uudel. koodaus] (vain HDMI)
Valitse se, jos liität tämän laitteen HDMI OUT
-liittimen laitteeseen, jossa on DTS-dekooderi.
[Bittivirta] (vain HDMI)
Valitse se, jos liität tämän laitteen HDMI OUT
-liittimen laitteeseen, jossa on LPCM, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ja
DTS-HD -dekooderi.
,,Huomio
yy Kun toiminto [Digitaalinen lähtö] on asetettu
[PCM monikanava], audion voidaan lähettää
kuten PCM Stereo, jos PCM Multi-Ch tietoja
ei havaita EDID toiminnolla olevalta HDMIlaitteelta.
yy Jos [Digitaalinen lähtö] toiminto on asetettu
[DTS uudel. koodaus], DTS Re-Encode audio
lähetetään BD-ROM-levyille toissijaisena
audiona ja alkuperäinen audio lähetetään
toisille levyille (kuten [Bittivirta]).
yy Tämä asetus ei ole käytettävissä ulkoisesta
laitteesta tulevan signaalin kanssa.
Ottaa tämän toiminnon pois käytöstä.
[Päällä]
Pakkaa Dolby Digital, Dolby Digital Plus tai
Dolby TrueHD audion ulostulon dynaamisen
alueen.
[Auto]
Dolby TrueHD audion ulostulon dynaaminen
alue määritetään itsestään.
Ja Dolby Digital ja Dolby Digital Plus
dynaaminen alue toimii samalla tavalla
käyttötilassa [Päällä].
,,Huomio
DRC-asetusta voidaan muuttaa vain jos levyä
ei ole asetettu paikalleen tai jos laite on täysin
pysäytetyssä tilassa.
3
Järjestelmäasetukset
Valitse se, jos liität tämän laitteen HDMI OUT
-liittimen laitteeseen, jossa on kaksikanavainen
digitaalinen dekooderi.
[Pois]
30 Järjestelmäasetukset
HD AV synk
[LUKITUS]-valikko
Joskus Digitaalinen TV suorittaa viiveen kuvan
ja äänen välillä. Mikäli tätä tapahtuu, voit tasata
äänen asetusviivettä niin, että ääni odottaa kuvan
ilmestymistä: tätä kutsutaan toiminnoksi HD AV
Sync. Paina A D painiketta liikkuaksesi ylös- tai
alaspäin viivemäärien välillä ja voit asettaa minkä
tahansa viiveen 0 – 300 ms välille.
[LUKITUS] lukitusasetukset ovat vaikuttavat vain Bluray Disc a DVD- toistotoimintoihin.
Automaattinen äänentason säätö
3
Auto Volume -toiminto päällä, yksikkö
automaattisesti säätää ulostulevan äänen tasoa
nostaakseen tai laskeakseen sitä mikäli äänen
taso on liian korkea tai alhainen. Voit täten nauttia
äänestä tasolla joka ei ole liian korkea tai alhainen.
Päästäksesi käsittelemään [LUKITUS]-asetuksia,
sinun pitää syöttää 4-numeroinen turvakoodi, jonka
olet itse luonut.
Jos et ole vielä syöttänyt salasanaa, ruudulle
ilmestyy siihen kehote. Syötä 4-numeroinen
salasana kaksi kertaa ja paina ENTER (b) uuden
salasanan luomiseksi.
Salasana
Voit luoda uuden salasanan tai vaihtaa sen.
[Ei mitään]
Järjestelmäasetukset
Syötä 4-numeroinen salasana kaksi kertaa ja
paina ENTER (b) uuden salasanan luomiseksi.
[Vaihda]
Syötä nykyinen salasana ja paina ENTER (b).
Syötä 4-numeroinen salasana kaksi kertaa ja
paina ENTER (b) uuden salasanan luomiseksi.
Jos unohdat salasanan
Jos unohdat salasanasi, voit poistaa sen seuraavasti:
1. Poista levy levyasemasta.
2. Valitse [Salasana]-vaihtoehto [Asetukset]valikosta.
3. Käytä numeropainikkeita syöttääksesi ”210499”.
Salasana on poistettu.
,,Huomio
Mikäli syötät virheellisesti ennen painikkeen
ENTER (b), painamista, korjaa painamalla
CLEAR. Tämän jälkeen syötä salasana oikein.
Järjestelmäasetukset
DVD ikäraja
[MUUT]-valikko
Luokiteltujen DVD- levyjen jaksojen toisto perustuu
niiden sisältöön. (Kaikki levyt eivät ole luokiteltuja.)
Osoitin
[1-8 ikäraja]
Asettaa USB-hiiriosoittimen nopeuden ja koon.
Ykkönen (1) on korkein ikäraja ja kahdeksan (8)
matalin.
[Nopeus]
[Avaa]
[Koko]
os valitset lukituksen avauksen [Avaa], Parental
Control -valvonta ei ole toiminnassa ja levyn voi
toistaa kokonaan.
Blu-ray-levy ikäraja
[255]
Kaikki BD-ROM-levyt toistetaan.
[0-254]
BD-ROM-levyihin merkityt toistorajoitukset
voimassa.
,,Huomio
BD-luokitusta [Blu-ray-levy ikäraja] käytetään
vain Blu-ray-levyille, jotka sisältävät
lisäluokitustoiminnot.
Aluekoodi
Syötä sen alueen koodi, jonka luokituksia on
käytetty toistettavissa DVD-levyissä; katso lista
sivulla 68.
Asettaa USB-hiiren liikkeen nopeuden.
Valitsee USB-hiiren osoittimen koon.
,,Huomio
Osoitin-toiminto on optimoitu Internet-käyttöä
varten.
DivX VOD
DIVX videoformaatti: DivX® on Rovi Corporationin
tytäryhtiön DivX LLC:n kehittämä digitaalinen
videoformaatti. Tämä on yleisesti DivX Certified®
hyväksytty laite joka toistaa DivX- videota.
Vieraile sivustolla.divx.com ja etsi lisätietoa ja
ohjelmatyökaluja tiedostojesi muuntamiseksi
DivXvideomuotoon.
TIETOA DIVX-TILAUSVIDEOISTA (VIDEO-ONDEMAND): Tämä DivX Certified ® laite on
rekisteröitävä ostettujen tai vuokrattujen DivXtilausvideoiden (VOD) toistamista varten.
Rekisteröintikoodisi vastaanottamiseksi, on sinun
etsittävä laitteesi asetusvalikosta DivX VOD-kappale.
Siirry sivustolle www.divx.com ja katso lisätietoja
rekisteröinnin lopettamiseksi.
[Rekisteröi]
Näyttää soittimesi rekisteröintikoodin.
[Poista rekisteröinti]
Ottaa soittimesi pois käytöstä ja näyttää
deaktivointikoodin.
,,Huomio
Kaikkia tällä käyttäjän rekisteröintikoodilla DivX
(R)VOD:stä ladattuja videoita voidaan toistaa
vain tässä laitteessa.
3
Järjestelmäasetukset
Aseta BD-ROM-levyn toistamiseen ikäraja.
Käytä numeerisia painikkeita ja syötä ikäraja BDROM-levyjen katselua varten.
31
32 Järjestelmäasetukset
Pikakäynnistys
TV -äänen liittäminen
Tätä soitinta voidaan pitää vähän virtaa kuluttavassa
valmiustilassa, jolloin se käynnistyy viiveettä, kun
yksikkö käynnistetään. Aseta tämä asetus tilaan
[Päällä], jos haluat aktivoida [Pikakäynnistys]
-toiminnon.
Voit kuunnella TV:n ääntä tämän yksikön kaiuttimien
välityksellä automaattisesti kun TV on päällä. TV ja
tämä yksikkö tulisi olla liitettyinä optisella kaapelilla.
,,Huomio
yy [Pikakäynnistys] -toimintoa ei ole saatavilla
juuri nyt. Tämä toiminto tulee saataville
ohjelmistopäivityksen yhteydessä.
3
Järjestelmäasetukset
yy Jos [Pikakäynnistys] -asetus on tilassa [Päällä]
ja sähkövirta kytkeytyy uudelleen päälle
esimerkiksi virtakatkon seurauksena, soitin
käynnistyy automaattisesti valmiustilaan.
Odota soittimen siirtymistä valmiustilaan,
ennen kuin käytät soitinta.
yy Kun [Pikakäynnistys] on asetettu [Päällä]tilaan, virrankulutus on korkeampi kuin
silloin kun [Pikakäynnistys] on asetettu
[Pois]-tilaan.
Autosammutus
Näytön säästäjä ilmestyy näytölle kun jätät laitteen
pysäytystilaan n. viiden minuutin ajaksi. Mikäli
asetat tämän toiminnon päälle [Päällä], laite
sammuttaa itsensä automaattisesti sen jälkeen,
kun näytön säästäjä on ollut käytössä 15 minuuttia.
Aseta tämä toiminto pois päältä [Pois] näytön
säästäjän jättämiseksi päälle niin kauan, kunnes
laitetta käytetään käyttäjän toimesta.
,,Huomio
Kun asetat päälle [Autosammutus] -toiminnon
asetukset-valikossa, yksikkö kytkee itsensä pois
päältä säästääkseen sähkönkulutusta siinä
tapauksessa että pääyksikköä ei ole liitetty
ulkoiseen laitteeseen eikä sitä käytetä yli 20:n
minuutin jaksolla.
Tämä yksikkö suorittaa saman kuuden tunnin
kuluessa siitä kun pääyksikkö on tullut liitetyksi
toiseen laitteeseen käyttäen analogista liitintä.
Paina W siirtääksesi ja paina A/D valitaksesi
[Päällä] tai [Pois]. Valitse [OK] ja paina ENTER (b).
Alusta
[Tehdasasetukset]
Voit palauttaa soittimeen sen alkuperäiset
tehdasasetukset.
[Pyyhi Blu-ray-muisti]
Alustaa tosiaikaiset BD-sisällöt liitetystä USBmuistilaitteesta.
,,Huomio
Mikäli palautat soittimeen sen alkuperäiset
asetukset käyttämällä toimintoa
tehdasasetukset [Tehdasasetukset], sinun
täytyy asentaa kaikki aktivointitoiminnot
online-palveluja ja verkkoasetuksia varten
uudelleen.
Järjestelmäasetukset 33
Ohjelmisto
[Tiedot]
Näyttää sen hetkisen ohjelmaversion.
[Päivitys]
Voit päivittää ohjelma liittämällä laitteen
suoraan ohjelmanpäivityspalvelimeen (katso
sivut 62).
SIMPLINK / ARC
-- SIMPLINK-toiminto mahdollistaa tämän yksikön
hallinnan LG TV:n kaukosäätimellä.
Aseta tämä valinta [Päällä] -asentoon aktivoidaksesi
[SIMPLINK / ARC] -toiminnon. (sivu 17)
3
Järjestelmäasetukset
-- ARC-toiminto mahdollistaa HDMI-varustetun
TV:n lähettää äänivirtausta tämän vastaanottimen
HDMI OUT välityksellä.
34 Käyttö
Äänitehoste
Käyttäjän EQ asetus [Käyttäj.EQ]
Voit valita sopivan äänitilan. Paina äänitehon
painiketta SOUND EFFECT toistuvasti niin kauan,
kunnes haluttu tila näkyy etupaneelin näytöllä tai
TV-ruudulla. Taajuuskorjaimen nimikkeet voivat
vaihdella äänilähteestä ja -tehosteista riippuen.
[Luonnoll.]: Voit nauttia luonnollisesta
äänitehosteesta joka on sama kuin 3.1 kanava.
[Luonnol.]: Ääni on mukavan luonnollinen.
1. Paina W/S ja valitse haluttu taajuus.
[Bypass]: Il software con segnali audio surround
multicanale viene riprodotto in base alla modalità
di registrazione.
2. Paina A/D ja valitse haluttu taso.
[Bassoteho]: Vahvistaa basson äänitehoa
vasemmalta ja oikealta etukaiuttimelta ja
bassokaiuttimelta.
[Selkeä]: Lauluääni on kirkas, ja sen laatua
parannetaan.
4
Käyttö
[Peli]: Ääni on aidompi pelattaessa virtuaalisia
videopelejä.
[Yö]: Tehosteesta on hyötyä, kun katsot elokuvia
myöhään illalla tai yöllä äänenvoimakkuuden
ollessa matala.
[Up Scaler]: Kun kuuntelet MP3-tiedostoja tai
muulla tavalla pakattua musiikkia, voit parantaa
äänenlaatua. Tila on käytettävissä vain 2-kanavaisten
äänilähteiden kanssa.
[Kuuluvuus]: Basso- ja diskanttiääniä tehostetaan.
[Käyttäj.EQ]: Voit säätää ääntä nostamalla tai
laskemalla määrätyn taajuuden tasoa.
Valitse peruutustoiminto [Peruuta] ja tämän jälkeen
paina ENTER (b) asetuksen peruuttamiseksi.
Valitse nollaustoiminto [Nollaus] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b) kaikkien säätöjen nollaamiseksi.
3D ääniefekti
3D ääniasetukset antavat laajemman, syvemmän
ja elokuville ominaisen ympäröivän äänen. Paina
3D SOUND toistuvasti, kunnes haluttu toimintatila
tulee näkyviin etupaneelin näytöllä tai televisiossa.
[3D Musiikki]: Tässä toimintatilassa saadaan
erinomainen ympärysääni ja voit nauttia
konserttisalimaisesta musiikkikokemuksesta
kotonasi.
[3D Elokuva]: Tässä toimintatilassa saadaan
erinomainen ympärysääni ja voit nauttia
elokuvateatterimaisesta elokuvakokemuksesta
kotonasi.
Käyttö 35
Aloitusvalikko (Home)
Aloitusvalikon [Aloitus] käyttö
Aloitusvalikko saadaan esiin painamalla HOME ( ).
Paina W/S/A/D valitaksesi luokan ja paina
ENTER (b).
Smart Share käyttö
Voit toistaa video-, valokuva- ja audio-sisältöjä
yksikössä asettamalla paikalleen levyn, liittämällä
USB-laitteen tai käyttämällä kotona sijaitsevaa
verkkoa (DLNA).
1. Paina HOME ( ) tuodaksesi esiin päävalikon.
2. Valitse [Smart Share] ja paina ENTER (b).
,,Huomio
4
a Näyttää kaikki liitetyt laitteet.
b Näyttää video-, valokuva- tai audio-sisällöt.
a [Smart Share] - Näyttää Smart Share
-valikon.
b [Premium] - Näyttää Premium home
näytön. (sivu 53)
c [LG Smart World] - Näyttää LG Apps
nimikkeet jotka toimitettu yksikössä. (sivu
54)
d [My Apps] - Näyttää [My Apps] näytön. (sivu
55)
e [Syöttö] - Vaihtaa tulolähteen.
f [Asetukset] – Säätää järjestelmäasetuksia.
g [Haku] - Hakee halutut LG Apps ja muun
sisällön.
h [Sign In] - Näyttää sisäänkirjautumisvalikon.
c Näyttää tiedoston tai kansion liitetyssä
laitteessa.
Käyttö
Alueesta riippuen, [LG Smart World], [My Apps]
-palvelu ja [Haku] -toiminnot eivät ehkä ole
saatavilla.
36 Käyttö
Liitettyjen laitteiden
toistaminen
Levyn toistaminen
erot
1. Pane levy levyn aukkoon.
Suurimmalla osalla Audio CD, BD-ROM ja
DVD-ROM -levyjä, toisto alkaa automaattisesti.
2. Paina HOME ( ) ja valitse sitten [Smart Share].
4
Blu-ray 3D-levyjen toisto
e
Tämä soitin voi toistaa eri kuvauksia sekä
vasemmalle että oikealle sisältäviä 3D-levyjä.
Valmistelu
Blu-ray 3D-otsikon toistamiseksi
stereoskooppisessa 3D-tilassa, sinun täytyy:
yy Tarkasta, onko TV:ssäsi 3D valmius ja onko
siinä HDMI sisääntulo(t).
3. Valitse levy-kuvake.
yy Käytä 3D-ready laseja katsoaksesi
tarvittaessa aitoa ja todellista 3D-tilaa.
,,Huomio
yy Tarkasta, onko BD-ROM-otsikko Blu-ray
3D-levyllä vai ei.
yy Tässä käyttöohjeessa kuvatut
toistotoiminnot eivät ole aina käytettävissä
jokaisessa tiedostossa tai mediassa.
Muutamia toimintoja on rajoitettu monista
tekijöistä riippuen.
Käyttö
yy BD-ROM-levyjen otsikoista riippuen, voidaan
USB-laitteen liitäntää tarvita kunnollisen
toiston varmistamiseksi.
yy Päättämättömiä DVD VR -formaatin levyjä ei
voi toistaa tässä soittimessa.
yy Tietyt DVD VR-levyt on valmistettu CPRMdatalla DVD-tallentimessa. Tämä laite ei tue
tämän tyyppisiä levyjä.
yy Liitä HDMI-kaapeli (Tyyppi A, Nopea HDMI™
kaapeli) soittimen HDMI-ulostulon ja TV:n
HDMI-sisääntulon välille.
1. Paina HOME ( ), ja aseta [3D-muoto] -valinta
[Asetukset] -valikossa tilaan [Päällä] (sivu 28).
2. Pane levy levyn aukkoon.
Toisto käynnistetään automaattisesti.
3. Katso 3D-ready TV:n käyttöohjeistasi lisätietoa.
Sinun on ehkä säädettävä näyttöasetuksia ja
kohdistusta TV:n asetuksista 3D-tehokkuuden
parantamiseksi.
>>Varoitus
yy 3D-sisällön katselu pitkäaikaisesti voi
aiheuttaa huimausta ja väsymystä.
yy Emme suosittele sairaiden, lapsien ja
raskaana olevien henkilöiden katsomaan
3D-sisältöä.
yy Mikäli sinulla on päänsärkyä, olet väsynyt
tai sinulla on huimausta 3D-sisällön
katselemisen aikana, suosittelemme jyrkästi
keskeyttämään toiston ja lepäämään niin
kauan, kunnes olosi on jälleen normaali.
Käyttö 37
Tiedoston toisto levyltä/USBlaitteelta
yui
Tämä soitin voi toistaa videota, audiota ja
valokuvatiedostoja levyltä tai USB-muistilaitteelta.
1. Pane tiedostolevy levyn aukkoon tai yhdistä USB
laitteeseen.
Huomioita USB–laitteesta
yy Tämä soitin tukee USB flash-asemaa/ulkoista
HDD-kiintolevyä formaatissa FAT32 ja NTFS
tiedostoihin (musiikki, valokuva, elokuva)
siirtymisen aikana. Kuitenkin, BD-Liven osalta,
käytä USB-flash asemaa / ulkoista HDDformatointia FAT32:ssa.
yy Tämä laite voi tukea max. 4 USB-laitteen osiota.
yy Älä irrota USB-laitetta käytön aikana (toisto, jne.).
yy USB -laitetta ei tueta, joka vaatii lisäohjelman
asennuksen kytkettäessä laite tietokoneeseen.
yy USB-laite: USB-laite, joka tukee USB1.1 ja USB2.0
-versioita.
yy Video-, musiikki- ja valokuvatiedostoja voidaan
toistaa. Lisätietoja tiedostotyyppien toiminnoista
on kunkin tiedostotyypin ohjeissa.
yy Varmuuskopion tekemistä säännöllisesti
suositellaan tietojen menetyksen estämiseksi.
yy Jos käytät USB -jatkojohtoa, USB HUB tai USB
Multi-readeria, USB-laite ei ehkä tunnista niitä.
Tiedoston lataaminen voi viedä muutamia
minuutteja riippuen USB-muistilaitteessa
olevan tiedon määrästä. Paina ENTER (b) kun
peruutustoiminto [Cancel] on valittu latauksen
pysäyttämiseksi.
2. Paina HOME ( ).
3. Valitse [Smart Share] ja paina ENTER (b).
4. Valitse haluttu liitetty laite kategoriassa.
5. Valitse [Elokuva], [Valokuva] tai [Musiikki].
6. Valitse tiedosto painamalla W/S/A/D,
ja paina d(PLAY) tai ENTER (b) tiedoston
toistamiseksi.
yy Eräät USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän
soittimen kanssa.
yy Digitaalista kameraa ja matkapuhelinta ei tueta.
yy Laitteen USB-porttia ei voi yhdistää
tietokoneeseen. Laitetta ei voi käyttää
säilytyslaitteena.
Käyttö
Kun kytket USB-laitteen aloitusvalikossa HOME,
soitin toistaa USB-muistilaitteessa olevan audiotiedoston automaattisesti. Jos USB- muistilaite
sisältää erityyppisiä tiedostoja, tiedostotyypin
valikko ilmestyy näytölle.
4
38 Käyttö
Tiedoston toisto
verkkopalvelimella
yui
Tämä soitin voi toistaa videota, audiota
ja valokuvatiedostoja DLNA-palvelimelta
kotiverkossasi.
1. Tarkasta verkkoyhteys ja asetukset (sivu 21).
2. Paina HOME ( ).
3. Valitse [Smart Share] ja paina ENTER (b).
,,Huomio
yy Tiedostovaatimukset ovat kuvattu sivulla 64.
yy Tiedostojen kuvakkeet, joita ei voi toistaa
voidaan näyttää, mutta niitä ei voi toistaa
tässä soittimessa.
yy Tekstitystiedoston ja elokuvatiedoston
nimet täytyy olla samanlaisia ja sijaita
samassa kansiossa.
yy Toisto- ja käyttölaatuun voi vaikuttaa
kotiverkkosi olosuhteet.
yy Sinulla voi olla yhteysongelmia johtuen
palvelimesi ympäristöstä.
yy Aseta tietokoneesi (PC) DLNA-palvelimeksi,
asentamalla mukana toimitettu Nero
MediaHome 4 tietokoneeseesi. (sivu 39)
4. Valitse DLNA media server kategoriassa.
4
5. Valitse [Elokuva], [Valokuva] tai [Musiikki].
Käyttö
6. Valitse tiedosto painamalla W/S/A/D,
ja paina d(PLAY) tai ENTER (b) tiedoston
toistamiseksi.
Käyttö 39
Laitteen liittäminen
kotiverkon
tietokoneeseen
Mac OS X
DLNA on lyhenne sanoista Digital Living Network
Alliance, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää
palvelimelle tallennettuja video-/musiikki-/
valokuvatiedostoja, ja nauttia niistä TV:ssä
kotiverkon kautta.
3. Kaksoisnapsauta ”Nero MediaHome,dmg”
kuvatiedostoa. Nero MediaHome ikkuna
avautuu.
Ennen kuin yrität toistaa tiedostoa tietokoneelta,
Nero MediaHome 4 Essentials –ohjelmisto tulisi olla
asennettuna tietokoneeseesi.
Nero MediaHome 4 Essentials
-ohjelmiston asennus
Windows
1. Sulje kaikki ylimääräiset ohjelmat ja poista
väliaikaisesti käytöstä koneessasi mahdollisesti
oleva virustorjuntaohjelmisto.
2. Laita toimitettu CD-ROM-ohjelmistolevy
tietokoneesi CD-ROM-asemaan.
3. Napsauta [Nero MediaHome 4 Essentials].
-kuvaketta.
4. Napsauta [Run] jotta asennus käynnistyy.
5. Napsauta [Nero MediaHome 4 Essentials].
-kuvaketta Asennusta valmistellaan ja
asennusvelho ilmestyy ruutuun.
6. Napsauta [Next] -painiketta sarjanumeron
syöttöruudun avaamiseksi. Napsauta [Next]
siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.
7. Jos hyväksyt kaikki ehdot, napsauta [I accept the
License Conditions] -valintaruutua ja napsauta
[Next]. Asennus ei ole mahdollista ilman tämän
hyväksymistä.
8. Napsauta [Typical] ja napsauta sitten [Next].
Asennusprosessi käynnistyy.
9. Jos haluat osallistua nimettömään tietojen
keruuseen, valitse valintaruutu ja napsauta
sitten [Next] painiketta.
10. Napsauta [Exit] painiketta päättämään asennus.
2. Avaa CD-ROM asematunnus ja selaa
”MediaHome_4_Essentials_MAC” kansiota.
4. Ollessasi Nero MediaHome ikkunassa, raahaa
MediaHome ikoni joko Ohjelmat-kansioon tai
mihin tahansa valitsemaasi sijaintiin.
5. Voit nyt käynnistää sovelluksen
kaksoisnapsauttamalla Nero MediaHome ikonia
valitsemastasi sijainnista.
Tiedostojen ja kansioiden
jakaminen
Sinun on jaettava kansio joka sisältää elokuvia,
musiikkia ja/tai valokuvia voidaksesi toistaa niitä
tällä laitteella.
Tämä osio selittää miten valitset jaetun kansion
tietokoneeltasi toistoa varten.
1. Kaksoisnapsauta “Nero MediaHome 4 Essentials”
-kuvaketta työpöydällä.
2. Napsauta [Network] -kuvaketta vasemmalla ja
anna verkkosi nimi [Network name] -kenttään.
Laitteesi tunnistaa antamasi verkon nimen.
3. Napsauta [Shares] -kuvaketta vasemmalla.
4. Napsauta [Local Folders] -välilehteä [Shares]näytöllä.
5. Napsauta [Add] -kuvaketta avataksesi [Browse
Folder] -ikkunan.
6. Valitse kansio, joka sisältää tiedostot, jotka haluat
jakaa. Valittu kansio lisätään jaettujen kansioiden
luetteloon.
7. Napsauta [Start Server] -kuvaketta palvelimen
käynnistämiseksi.
,,Huomautus
yy Jos jaetut kansiot tai tiedostot eivät näy
laitteessa, napsauta kansiota [Local Folders]
-välilehdellä ja napsauta [Rescan Folder]
[More] -painikkeessa.
yy Katso lisätietoja ohjelmistosta ja
ohjelmistotyökaluista osoitteessa www.nero.
com.
4
Käyttö
Käynnistä tietokoneesi ja laita toimitettu CD-ROMlevy tietokoneesi CD-ROM-asemaan. Asennusvelho
ohjaa sinut nopean ja helpon asennusprosessin läpi.
Asenna Nero MediaHome 4 Essentials -ohjelmisto
seuraavasti:
1. Käynnistä tietokoneesi ja laita laitteen mukana
tullut CD-ROM levy tietokoneesi CD-ROM
asemaan.
40 Käyttö
Tietoa Nero MediaHome 4
Essentials ohjelmistosta
Nero MediaHome 4 Essentials on ohjelmisto
tietokoneestasi tähän soittimeen siirrettyjen
sekä DLNA yhteensopivaan digitaaliseen
mediapalvelimeen siirrettyjen elokuvien, musiikin ja
valokuvien jakamiseen.
,,Huomio
yy Nero MediaHome 4 Essentials CDROM- levyke on suunniteltu PCkäyttöympäristöön ja sitä ei tule asettaa
tähän tai mihinkään toisiin tuotteisiin kuin
pelkästään PC- laitteisiin.
yy Mukana toimitettu Nero MediaHome
4 Essentials CD-ROM-levy on räätälöity
ohjelmapainos vain tämän soittimen
tiedostojen ja kansioiden jakamista varten.
Järjestelmävaatimukset
Windows PC
yy Windows® XP (Service Pack 2 tai uudempi),
Windows Vista® (Service Packia ei vaadita),
Windows 7® (ei Service Pack vaatimusta),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service
Pack 2 tai uudempi), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bittinen julkaisu (sovellus
toimii 32-bittisessä tilassa)
yy 64-bittinen Windows® 7 (sovellus toimii
32-bittisessä tilassa)
yy Kiintolevytila: 200 MB vapaata kiintolevytilaa
Nero MediaHome stand-alone ohjelmiston
asennukseen
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III tai AMD Sempron™
2200+ prosessorit
yy Mukana toimitettu Nero MediaHome
4 Essentials-ohjelmisto ei tue seuraavia
toimintoja: Koodinvaihto, Etä UI, TV-käyttö,
Internet-palvelut ja Apple iTunes.
yy Muisti: 256 MB RAM
yy Toimitettu Nero MediaHome 4 Essentials
-ohjelmisto voidaan ladata kohteessa
yy Windows® Internet Explorer® 6.0 tai uudempir
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy Tässä käyttöohjeessa kuvataan Nero
MediaHome 4 Essentials-ohjelmiston
toiminnot englanninkielisenä ja vain
esimerkillisenä. Noudata oman kieliversiosi
todellisia kuvattuja toimintoja.
yy Grafiikkakortti vähintään 32 MB videomuistilla,
minimiresoluutio 800 x 600 pikseliä ja 16-bittiset
väriasetukset
yy DirectX® 9.0c revisio 30 (Elokuu 2006) tai
uudempi
yy Verkkoympäristö: 100 Mb Ethernet, WLAN
Macintosh
yy Mac OS X 10.5 (Leopard) or 10.6 (Snow Leopard)
yy Macintosh tietokone jossa on Intel x86 suoritin
yy Kiintolevytila: 200 MB vapaata kiintolevytilaa
Nero MediaHome stand-alone ohjelmiston
asennukseen
yy Muisti: 256 MB RAM
Käyttö
Yleinen toisto
Valokuvasisällön
perustoiminnot
Video- ja audiosisällön
perustoiminnot
Kuvaesityksen toisto
Toiston lopetus
Paina painiketta Z (STOP) toiston aikana.
Toiston keskeytys
Paina painiketta M (PAUSE) toiston aikana.
Paina toistopainiketta d (PLAY) toiston jatkamiseksi.
Kehys kehykseltä (Video) toisto
Paina M (PAUSE) elokuvan toiston aikana.
Paina M (PAUSE) toistuvasti toistaaksesi kuva kuvalta.
Haku eteen- tai taaksepäin
Voit vaihtaa toistonopeutta painamalla c tai v
toistuvasti.
Toistonopeuden hidastus
Kun toisto on keskeytetty, paina toistuvasti v
hidastetun liikkeen eri nopeuksien toistamiseksi.
Ohita seuraava/edellinen kappale/
raita/tiedosto
Voit toiston aikana siirtyä seuraavaan kappaleeseen/
raitaan/tiedostoon tai toistettavan kappaleen/
raidan/tiedoston alkuun C ja V painikkeilla.
Painamalla C -painiketta kaksi kertaa lyhyesti voit
siirtyä takaisin edelliseen kappaleeseen/raitaan/
tiedostoon.
Palvelimen tiedostovalikossa on useita kansion
sisältötyyppejä samanaikaisesti yhdessä. Tässä
tapauksessa paina C ja V siirtyäksesi
edelliseen tai seuraavaan samantyyppiseen
sisältöön.
Paina toistopainiketta d (PLAY) kuvaesityksen
aloittamiseksi.
Kuvaesityksen lopetus
Paina painiketta Z (STOP) kuvaesityksen toiston
aikana.
Kuvaesityksen keskeytys
Paina painiketta M (PAUSE) kuvaesityksen toiston
aikana.
Paina toistopainiketta d (PLAY) kuvaesityksen
aloittamiseksi uudelleen.
Ohitus seuraavaan/edelliseen
valokuvaan
Kun valokuva on näkyvissä koko näytöllä, paina
A tai D siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan
valokuvaan.
Levyvalikon käyttö
ero
Levyvalikon näyttö
Valikkonäyttö voidaan näyttää heti valikon
sisältävän levyn latauksen jälkeen. Mikäli haluat
katsella levyvalikkoa toiston aikana, paina DISC
MENU.
Paina W/S/A/D painikkeita valikkonimikkeiden
välillä liikkumiseen.
Alasvetovalikon näyttö
Muutamat BD-ROM-levyt sisältävät alavetovalikon
joka näkyy toiston aikana.
Paina painiketta TITLE/POPUP toiston aikana ja
paina W/S/A/D painikkeita valikkonimikkeiden
välillä liikkumiseen.
4
Käyttö
Paina c tai v toistaaksesi pikakelauksella
eteen tai taakse toiston aikana.
41
42 Käyttö
Palaa toistoon
eroyt
u
Viimeisimmän kohtauksen
muisti
er
Laite tallentaa kohdan missä pysäytyspainiketta
Z (STOP) painettiin levystä riippuen.
Jos “MZ (Resume Stop)” näkyy lyhyesti näytöllä,
paina painiketta d (PLAY) toiston jatkamiseksi
(kohtauksen kohdasta).
Jos painat pysäytyspainiketta Z (STOP) kaksi kertaa
tai ota levyn ulos, “Z(Complete Stop)” ilmestyy
näytölle. Laite poistaa pysäytetyn kohdan.
Laite muistaa viimeisimmän toistetun levyn
viimeisimmän katsotun kohtauksen. Viimeisin
kohtaus säilyy muistissa, vaikka levy poistetaan
laitteesta tai laitteen virta katkaistaan. Kun
laitteeseen ladataan sellainen levy, jonka viimeisin
kohtaus on muistissa, tämän toisto jatkuu
automaattisesti tästä kohtauksesta.
,,Huomio
yy Pysäytyskohta saattaa poistua muistista, jos
jotakin laitteen painikkeista painetaan
(esim. 1 (POWER), B (OPEN/CLOSE))
yy BD-J:llä varustetuilla BD-ROM-levyillä palaa
toistoon toiminto ei toimi.
4
Käyttö
yy Jos painat pysäytyspainiketta Z (STOP)
kerran BD-ROM- levyn interaktiivisen
otsikon toiston aikana, laite on täydellisessä
pysäytystilassa.
,,Huomio
yy Viimeisen kohtauksen muisti tyhjentyy
silloin, kun laitteeseen syötetään joku toinen
levy.
yy Tämä toiminto ei toimi kaikilla levyillä.
yy BD-J:llä varustetuilla BD-ROM-levyillä
viimeisen kohtauksen muisti ei toimi.
yy Tämä laite ei tallenna levyn asetuksia jos
sammutat laitteen ennen levyn toistamisen
aloittamista.
Käyttö 43
Kuvaruutunäyttö
Kuvaruutunäytön sisältötietojen
näyttäminen
Voit näyttää ja säätää sisältöjen erilaisia tietoja ja
asetuksia.
eroy
Ohjataksesi videon toistoa
eroy
2. Valitse toiminto [Valinta] käyttämällä A/D, ja
paina ENTER (b).
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
Voit ohjata toistoa ja asettaa valinnaisuuksia
katsoessasi videoita.
Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
a Edistymispalkki - Näyttää tämän hetkisen
kohdan ja toiston kokonaisajan.
4
c [Title/popup] - Näyttää DVD-levyn
otsikkovalikon tai BD-ROM-levyn
alasvetovalikon jos käytettävissä.
d [Valinta] - Näyttää toiston tiedot.
e [Musiikki-ID] - Kun laite on liitettynä
verkkoon, on mahdollista saada tietoja sen
hetkisestä kappaleesta toiston aikana.
a Nimike – toistettavan nimikkeen numero /
nimikkeiden kokonaismäärä.
b Kappale – toistettavan kappaleen numero /
kappaleiden kokonaismäärä.
c Aika – käytetty toistoaika/kokonaistoistoaika.
f [Uud.toisto] - Toistaa uudelleen halutun
osion tai jakson. (sivu 45)
d Ääni – valittu äänen kieli tai kanava.
g [3D] - Säätää 3D-asetuksia. (sivu 49)
f Kuvakulma – valittu kuvakulma / kuvakulmien
kokonaismäärä.
e Tekstitys – valittu tekstityskieli.
g TV:n kuvasuhde – valittu TV:n kuvasuhde.
h Kuvatila - valittu kuvatila.
i Elokuvan tiedot – Valitse tämä toiminto
ja paina ENTER (b) elokuvatietojen
näyttämiseksi Gracenote Median
tietokannasta (vainBD-ROM/DVD).
Käyttö
b [Levyn valikko] - Pääsy levyvalikkoon levyllä.
44 Käyttö
,,Huomio
yy Mikäli mitään painiketta ei paineta
muutamaan sekuntiin, kuvaruutunäyttö
häviää näytöltä.
yy Otsikkonumeron valinta ei ole käytettävissä
toisissa levyissä.
yy Käytettävissä olevat nimikkeet voivat
poiketa levystä tai otsikoista johtuen.
Diaesityksen valinnaisuuksien asetus
Voit käyttää erilaisia toimintoja valokuvan katselun
aikana täydellä näytöllä.
1. Katsellesasi kuvia, paina INFO/MENU (m).
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b).
yy Jos toistetaan interaktiivista Blu-ray-levyä,
jotkin asetustiedot näkyvät näytöllä, mutta
niiden muuttaminen on estetty.
yy Elokuvatietojen [Elokuvan tiedot]
käyttämiseksi on soitin liitettävä laajakaistalla
varustettuun internetyhteyteen Gracenote
Media tietokantaan pääsemiseksi.
yy LG Gracenote teknologian lisenssinhaltija ja
ei ole vastuussa tai anna takuuta Gracenote
Media tietokannan tiedoista.
4
Käyttö
Ohjataksesi valokuvanäkymää
i
Ohjaa toistoa ja asettaa valinnat katsellessa kuvia
kokoruudun näkymässä.
Voit ohjata toistoa ja asettaa valinnat
katsellessaikuvia kokoruudun näkymässä.
Katsellesasi kuvia, paina INFO/MENU (m).
a [Diaesitys] - Käynnistää tai tauottaa
diaesityksen.
b [Musiikki] - Valitse kuvaesityksen
taustamusiikki. (sivu 49)
c [Valinta] - Näyttää diaesityksen
valinnaisuudet.
d [Kierrä] - Kiertää valokuvaa myötäpäivään.
e [Zoomaus] - Näyttää [Zoomaus] -valikon.
a [Nopeus] - Paina A/D viivenopeus
valokuvien välillä kuvaesityksen aikana.
b [Tehoste] - Paina A/D ja valitse siirtoteho
valokuvien välillä kuvaesityksen aikana.
c [Musiikkivalinta] - Valitse kuvaesityksen
taustamusiikki (sivu 49).
Käyttö 45
Edistynyt toisto
Tietyn osion uudelleentoisto
eroty
Jatkuva toisto
erotu
y
Tämä soitin voi toistaa valitsemaasi osiota.
1. Paina toiston aikana painiketta REPEAT (h)
valitaksesi [A-B] ja paina ENTER (b) haluamasi
toistettavan osion alusta.
Blu-ray Disc / DVD / Video -tiedostot
2. Paina ENTER (b) osion lopussa. Valittua osuutta
toistetaan uudelleen jatkuvasti.
Paina toiston aikana toistuvasti painiketta REPEAT
(h) valitaksesi halutun uudelleentoistotilan.
3. Palaa normaaliin toistoon painamalla CLEAR.
A-B – Valittua osuutta toistetaan toistuvasti
jatkuvasti.
Chapter – Sen hetkistä kappaletta toistetaan
toistuvasti.
Title – Sen hetkistä otsikkoa toistetaan toistuvasti.
,,Huomio
yy Jaettavan osan keston on oltava vähintään 3
sekuntia.
yy Tämä toiminto ei ole käytössä joillakin
levyillä tai otsikoilla.
All – Kaikki raidat tai tiedostot toistetaan toistuvasti.
Off – Paluu normaaliin soittotilaan.
Palaa normaaliin toistoon painamalla CLEAR.
Paina toiston aikana toistuvasti painiketta REPEAT
(h) ja valitse haluttu uudelleentoistotila.
– Valittua osuutta toistetaan toistuvasti
jatkuvasti. (Vain Audio CD)
Track– Sen hetkinen raita tai tiedosto
toistetaan toistuvasti.
All – Kaikki raidat tai tiedostot toistetaan
toistuvasti.
All – Kaikki raidat tai tiedostot toistetaan
toistuvasti satunnaisessa järjestyksessä.
– Raidat tai tiedostot toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä.
Palaa normaaliin toistoon painamalla CLEAR.
,,Huomio
Tämä toiminto ei ole käytössä joillakin levyillä
tai otsikoilla.
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b)
3. Valitse aikatoiminto [Aika] ja tämän jälkeen syötä
vaadittava aloitusaika tunneissa, minuuteissa ja
sekunneissa vasemmalta oikealle.
Esimerkiksi kohtauksen haku kohdasta 2 tuntia,
10 minuuttia ja 20 sekuntia, syötä luku “21020”.
Paina A/D kelataksesi toistoa 60 sekuntia
eteen- tai taaksepäin.
4. Paina ENTER (b) toiston käynnistämiseksi
valitusta ajasta.
,,Huomio
yy Tämä toiminto ei ole käytössä muutamilla
levyillä tai otsikoissa.
yy Tämä toiminto ei ehkä toimi tiedostotyypistä
ja DLNA-palvelimen tehosta johtuen.
4
Käyttö
Audio CD-levyt/Audio-tiedostot
Valitun ajan toisto
eroy
46 Käyttö
Tekstityskielen valinta
eroy
Erilaisten kuvakulmien katselu
er
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
Jos levy sisältää useita kamerakulmia, voit vaihtaa
toiseen kamerakulmaan toiston aikana.
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b)
3. Paina W/S valitse tekstitystoiminto [Tekstitys].
4. Paina A/D valitaksesi halutun tekstityskielen.
Painamalla ENTER (b), voit asettaa tekstityksen
valinnaisuuksia.
5. Paina painiketta BACK (1) kuvaruutunäytöstä
poistumiseksi.
,,Huomio
Toiset levyt mahdollistavat tekstitysvalintojen
muuttamisen vain levyvalikon kautta. Tässä
tapauksessa paina TITLE/POPUP tai DISC
MENU ja valitse sopiva tekstitys levyvalikon
valinnoista.
4
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b)
3. Paina W/S valitaksesi [Kuvakulma] -toiminnon.
4. Paina A/D valitaksesi halutun katselukulman.
5. Paina painiketta BACK (1) kuvaruutunäytöstä
poistumiseksi.
TV:n kuvasuhteen
muuttaminen
eoy
Voit vaihtaa TV:n kuvasuhteen asetuksen toiston
aikana.
Käyttö
Erilaisen audion kuuntelu
eroy
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
3. Paina painiketta W/S valitaksesi
kuvasuhdetoiminto [TV:n kuvasuhde].
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b)
3. Paina W/S valitaksesi audiotoiminnon [Ääni].
4. Paina A/D valitse haluttu audion, audioraidan
tai audiokanavan kieli.
,,Huomio
yy Toiset levyt mahdollistavat audiovalintojen
muuttamisen vain levyvalikon kautta. Tässä
tapauksessa paina TITLE/POPUP tai DISC
MENU ja valitse sopiva audio levyvalikon
valinnoista.
yy Heti äänen kytkemisen jälkeen voi olla
väliaikaista eroavaisuutta näytön ja sen
hetkisen äänen välillä.
yy BD-ROM-levyillä multiaudioformaatti (5.1CH
tai 7.1CH) näytetään kuvaruutunäytöllä
yhdessä toiminnon [MultiCH] kanssa.
yy Voit valita toiminnon [Ääni] suoraan näytöltä
painamalla painiketta AUDIO.
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b)
4. Paina A/D valitaksesi halutun toiminnon.
5. Paina painiketta BACK (1) kuvaruutunäytöstä
poistumiseksi.
,,Huomio
Vaikka vaihdat TV kuvasuhteen arvoa [TV:n
kuvasuhde] kuvaruutunäytöllä, kuvasuhteen
toiminto [TV:n kuvasuhde] asetusvalikossa
[Asetukset] ei muutu.
Käyttö 47
Tekstityskoodisivun
muuttaminen
y
Jos tekstitys näytetään vaurioituneilla kirjaimilla,
voit muuttaa tekstityskoodisivua tekstitystiedoston
näyttämiseksi oikein.
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b)
Käyttäjän [Omat aset.] toimintojen
asettaminen
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b)
3. Paina painiketta W/S ja valitse
kuvatilatoiminto [Kuvatila].
4. Paina A/D ja valitse käyttäjän asetus [Omat
aset.] ja paina ENTER (b).
3. Paina W/S ja valitse koodisivutoiminto
[Koodisivu].
4. Paina A/D ja valitse haluttu kooditoiminto.
5. Paina painiketta W/S/A/D ja valitse säädä
kuvatilatoimintoja [Kuvatila].
5. Paina painiketta BACK (1) kuvaruutunäytöstä
poistumiseksi.
6. Paina W/S/A/D ja valitse suljetoiminto
[Sulje] ja paina ENTER (b) asetuksen
päättämiseksi.
Kuvatilan muuttaminen
eroy
Sisältötietojen katselu
y
Voit vaihtaa [Kuvatila] vaihtoehdon toistonaikana.
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b)
3. Paina painiketta W/S ja valitse
kuvatilatoiminto [Kuvatila].
4. Paina A/D valitaksesi halutun toiminnon.
5. Paina painiketta BACK (1) kuvaruutunäytöstä
poistumiseksi.
Soitin voi toistaa sisältötietoja.
1. Valitse tiedosto painamalla W/S/A/D.
2. Paina INFO/MENU (m) valintavalikon
näyttämiseksi.
Tiedoston tiedot näkyvät näytöllä.
Elokuvan toiston aikana, voit näyttää tiedoston
tiiedot painamalla TITLE/POPUP.
,,Huomio
Näytöllä oleva tieto ei ehkä ole oikea verrattuna
todelliseen sisältötietoon.
4
Käyttö
Valitse oletustoiminto [Oletus] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b) kaikkien videosäätöjen
nollaamiseksi.
48 Käyttö
Sisältölistakuvauksen
muuttaminen
yui
[Smart Share] -valikossa, voit muuttaa sisältölistan
näkymää.
Paina punaista (R) painiketta toistuvasti.
Tekstitystiedoston valinta
y
Jos tekstitystiedoston nimi poikkeaa videotiedoston
nimestä, sinun on valittava tekstitystiedosto
elokuvavalikosta [Elokuva] ennen elokuvan
toistamista.
1. Paina painiketta W/S/A/D ja valitse
haluamasi toistettava tekstityskieli
elokuvavalikosta [Elokuva].
2. Paina ENTER (b).
4
Käyttö
Paina ENTER (b) uudelleen tekstitystiedoston
valinnan poistamiseksi. Valittu tekstitystiedosto
näytetään videotiedoston toistamisen aikana.
,,Huomio
yy Mikäli painat painiketta Z (STOP) toiston
aikana, tekstityksen valinta peruutetaan.
yy Tämä toiminto ei ole käytettävissä kotiverkon
kautta toistettavalle tiedostolle palvelimella.
Käyttö 49
Musiikin kuuntelu
kuvaesityksen aikana
i
2D-sisältöjen konvertointi
3D:ksi
eroy
Voit näyttää valokuvatiedostojasi ja samalla
kuunnella audio-tiedostoja.
Tämä toiminto mahdollistaa 2D-sisältöjesi
konvertoinnin 3D:ksi. Voit säätää 3D:n syvyyttä ja
etäisyyttä [3D] -valinnassa toiston aikana.
1. Katsellessa valokuvaa kokonäytöllä, paina INFO/
MENU (m) valintavalikon näyttämiseksi.
2. Valitse toiminto [Premium] painamalla A/D, ja
paina ENTER (b)
3. Paina W/S ja valitse musiikin valintatoiminto
[Musiikkivalinta] ja paina tämän jälkeen
ENTER (b) musiikkivalikon [Musiikkivalinta]
näyttämiseksi.
4. Paina W/S ja valitse laite ja paina ENTER (b).
Saatavilla oleva laite voi erota riippuen nykyisen
kuvatiedoston sijainnista.
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
2. Valitse [3D], ja paina ENTER (b).
3. Käytä W/S/A/D valitaksesi toivotut
valinnaisuudet.
Valitse [Oletus] -valinta ja paina sitten ENTER
(b) nollataksesi kaikki säädöt.
4. Käytä W/S/A/D valitaksesi [Sulje]-valinnan,
ja paina ENTER (b) viedäksesi asetuksen
päätökseen.
,,Huomio
Käytettävissä oleva
laite
Levy, USB
Levy, USB
DLNA- palvelin
DLNA- palvelin
yy Kun olet asettanut Ultra HD-resoluution, jos
valitset [Päällä] [3D]:ssä, Ultra HD-resoluutio
automaattisesti vaihdetaan alkuperäiseen
resoluutioon.
5. Paina W/S ja valitse haluamasi toistettava
tiedosto tai kansio.
yy Elokuva-tiedostoja jotka ovat ylempää 30 fps
(kehysnopeus) ei voida konvertoida 3D:ksi.
Valitse g ja paina ENTER (b) ylähakemiston
näyttämiseksi.
,,Huomio
Valittaessa äänitiedostoa palvelimelta, ei
kansion valinta ole käytettävissä. Ainoastaan
tiedoston valinta on käytettävissä.
6. Paina D ja valitse [OK], ja paina ENTER (b)
musiikin valinnan päättämiseksi.
4
Käyttö
Valokuvan sijainti
50 Käyttö
Lisäominaisuudet
BD-LIVE™ sisällöstä
nauttiminen
e
BD-ROM:lla, joka tukee verkonlaajennustiminnolla
varustettua BD-LIVE:ä voit nauttia useammista
toiminnoista, kuten uusien elokuvatrailereiden
lataamisesta yhdistämällä tämän laitteen internetiin.
1. Tarkasta verkkoyhteys ja asetukset (sivu 21).
2. Liitä USB-laite USB-liittimeen.
USB-muistilaitteeseen voidaan tarvittaessa
ladata bonussisältöä.
4
3. Paina painiketta HOME ( ), ja aseta toiminto
[BD-LIVE-yhteys] asetusvalikossa [Asetukset]
päälle [Päällä] (sivu 26).
Käyttö
Levystä riippuen, BD-Live-toimintoa ei ehkä
voi käyttää, jos toiminto [BD-LIVE-yhteys] on
asetettu osittain sallituksi [Sallittu osittain].
4. Aseta BD-ROM-levy, jossa BD-Live toiminto.
Käyttö saattaa vaihdella riippuen levystä. Ks.
levyn mukana toimitettuja ohjeita.
>>Varoitus
Älä irroita kiinnitettyä USB laitetta kun tietoja
ladataan tai kun Blu-ray levy on vielä levyn
aukossa. Tämä voi vahingoittaa USB-laitetta
ja voi olla, etteivät BD-live-toiminnot toimi
kunnolla vahingoittuneen USB-laitteen kanssa.
Jos liitetty USB-laite näyttää vahingoittuneen
toimenpiteestä, voit alustaa liitetyn USBlaitteen PC:ltä ja käyttää sitä uudelleen tämän
soittimen kanssa.
,,Huomio
yy Joidenkin BD-Live sisältöjen pääsyä
voi olla rajoitettu joillakin alueilla
sisältöpalveluntuottajan omasta
päätöksestä.
yy BD-Live sisältöjen lataus ja käynnistyminen
voi kestää useita minuutteja.
yy BD-Liven osalta, käytä vain USB-flash asemaa
/ ulkoista HDD-formatointia FAT32:ssa.
LG AV Remote
Voit ohjata tätä soitinta iPhone-laitteesi tai Androidpuhelimen välityksellä kotiverkossasi. Tämä
soitin ja puhelimesi on liitettävä langattomaan
verkkolaitteeseesi kuten liitäntäpisteeseen. Käy
“Apple iTunes” tai “Google Android Market (Google
Play Store)” -sivustoilla yksityiskohtaisten tietojen
osalta liittyen “LG AV Remote” -laitteeseen.
Käyttö
Gracenote Media tietokannan
katselutiedot
Soitin pääsee Gracenote Media tietokantaan ja lataa
musiikkitietoja niin, että raidan nimi, artistin nimi,
tyyli ja muut tekstitiedot voidaan näyttää listalta.
Audio CD- levy
Kun asetat Audio CD- levyn paikalleen,
soitin aloittaa toiston automaattisesti ja lataa
musiikkiotsikon Gracenote Media tietokannasta.
Jos tietokannassa ei ole musiikkitietoja,
musiikkiotsikoita ei näytetä näytöllä.
Musiikkitiedosto
Valitse musiikkitiedosto käyttäen W/S/A/D ja
paina INFO/MENU(m) tai MUSIC ID.
Soitin muodostaa yhteyden GracenoteMediatietokantaan musiikin tietojen osalta.
,,Huomio
yy Soitin on liitettävä laajakaistalla varustettuun
internetyhteyteen Gracenote Media
tietokantaan pääsemiseksi.
yy Viesti ilmestyy näytölle, mikäli Gracenote
Media tietokannassa ei ole musiikkitietoja.
yy Tapauksesta riippuen, musiikkitietojen lataus
kestää muutaman minuutin Gracenote
Media tietokannasta.
yy Tietoa näytetään murtuneilla kirjaimilla
jos valitsemaasi kieltä ei ole saatavana
Gracenote Median tietokannassa.
yy Tämä toiminto ei ole käytettävissä on-linesisällöissä ja DLNA-palvelimen sisällöissä.
yy LG Gracenote teknologian lisenssinhaltija ja
ei ole vastuussa tai anna takuuta Gracenote
Media tietokannan tiedoista.
1. Jos haluat tietää soivan musiikin tiedot
elokuvasta, paina INFO/MENU (m).
yy Tuetut musiikkiformaatit ovat mp3, wma tai
m4a, wav
Soitin alkaa lataamaan musiikin tietoja GracenoteMediatietokannasta.
,,Huomio
Voit myös aloittaa lataamaan musiikin tietoja
suoraan painamalla MUSIC ID.
4
Käyttö
Blu-ray-levy/DVD-/Elokuvatiedosto
yy Käyttäjien omiin tarkoituksiin
valmistamia Audio CD-levyjä ei tueta
tässä ominaisuudessa koska ne eivät ole
Gracenote Media tietokannassa.
2. Valitse [Musiikki-ID] -käyttäen A/D, ja paina
ENTER (b).
51
52 Käyttö
Radiotoiminnot
Varmista, että antennit on liitetty oikein.
(Katso sivu 19)
Radion kuuntelu
1. Paina painiketta FUNCTION kunnes TUNER (FM)
näkyy näyttöikkunassa. Viimeisin vastaanotettu
kanava viritetään.
2. Paina painiketta TUNING (-/+) ja pidä sitä
painettuna alas niin kauan, kunnes taajuuden
osoitin muuttuu. Haku pysähtyy, kun laite
virittää kanavan. Tai paina painiketta TUNING
(-/+) toistuvasti.
3. Säädä äänen voimakkuutta painamalla VOL (+/-)
painikkeita.
4
Radioasemien uudelleenasetus
Käyttö
Voit esiasettaa 50 FM asemaa.
Ennen viritystä, varmista, että äänenvoimakkuus on
asetettu alhaiseksi.
1. Paina painiketta FUNCTION niin kauan, kunnes
TUNER (FM) näkyy näyttöikkunassa.
Tallennetun aseman poisto
1. Paina PRESET (- / +) ja valitse haluamasi
poistettava esiasetusnumero.
2. Paina CLEAR ja esiasetusnumero vilkkuu
näyttöikkunassa.
3. Paina CLEAR uudelleen valitun
esiasetusnumeron poistamiseksi.
Kaikkien tallennettujen
asemien poisto
Paina CLEAR ja pidä sitä painettuna alas kahden
sekunnin ajan. Poista kaikki toiminto ”ERASE ALL”
vilkkuu näyttöikkunassa. Paina uudelleen painiketta
CLEAR. Tämän jälkeen kaikki tallennetut asemat
poistetaan.
Huonon FM vastaanoton
parantaminen
Paina sinistä B (blue) (MONO/STEREO) painiketta
kaukosäätimestä. Tämä muuttaa virittimen
stereo-tilasta mono-tilaan ja yleensä parantaa
vastaanottoa.
2. SValitse haluttu taajuus painamalla TUNING
(-/+).
Katso tietoja radioasemasta
3. Paina ENTER (b) ja esiasetusnumero vilkkuu
näyttöikkunassa.
FM-viritin on varustettu RDS (Radiodatajärjestelmä)
ominaisuudella. Tämä näyttää tietoa kuunneltavasta
radioasemasta. Paina toistuvasti painiketta RDS eri
datatyyppien välillä selaamiseksi:
4. Paina PRESET (-/+) ja valitse haluamasi
esiasetusnumero.
5. Paina ENTER (b). Asema on tallennettu.
6. Toista vaiheita 2 – 5 muiden asemien
tallentamiseksi.
PS
(Ohjelman palvelun nimi):
Kanavan nimi näkyy näytöllä.
PTY
(Ohjelmatyypin tunnistus):
Ohjelmatyyppi (esim. Jazz tai Uutiset)
näkyvät näytöllä.
RT
(Radioteksti)
Tekstiviesti sisältää erikoistietoa
lähetettävästä asemasta. Tämä teksti voi
rullata näytöllä.
CT
(Aikaohjattu kanavan toimesta)
Tämä näyttää aseman lähetysajan ja
päivämäärän.
Käyttö 53
USB-näppäimistön tai
-hiiren käyttö
Voit liittää USB-näppäimistön ja/tai hiiren
kirjoittaaksesi tekstiä ja navigoidaksesi valikoita.
1. Liitä USB-näppäimistö tai hiiri USB-porttiin.
2. Käytä näppäimistöä kirjoittaaksesi tekstiä, tai
hiirtä navigoidaksesi valikoita.
Premiumin käyttö
Voit käyttää erilaisia sisältöpalveluita Internetin
kautta Premium ominaisuudella.
1. Tarkasta verkkoyhteys ja asetukset (sivu 21).
2. Paina HOME ( ).
3. Valitse toiminto [Premium] painamalla A/D, ja
paina ENTER (b).
,,Huomio
Seuraavia näppäimistöjä ja hiiriä suositellaan.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
4. Valitse on-line-palvelu painamalla W/S/A/
D, ja paina ENTER (b).
,,Huomio
yy Premium palveluiden sisältöön ja käyttöä
koskeviin tietoihin, myös käyttäjäliittymään
voi kohdistua muutoksia. Katso jokaisen
palvelun web-sivustolta lisätietoja
yleisimmistä päivitystiedoista.
yy Mikäli haluat vaihtaa maa-asetusta,
siirry [Asetukset] > [VERKKO] > [Smart
palveluasetukset] > [Maa-asetukset]. Valitse
[Manuaali] ja paina ENTER (b) [Maaasetukset] -valikossa.
4
Käyttö
yy Jokaisen palvelun yksityiskohtaisten tietojen
osalta, ota yhteys palveluntuottajaan tai
vieraile palvelun tukilinkissä.
54 Käyttö
LG Smart World
-ohjelmiston käyttö
Voit käyttää LG:n sovelluspalveluja internetissä
tämän soittimen välityksellä. Voit helposti löytää
ja ladata erilaisia sovelluksia LG Smart World
-ohjelmistolla.
1. Tarkasta verkkoyhteys ja asetukset (sivu 21).
2. Paina HOME ( ).
3. Valitse [LG Smart World], ja paina ENTER (b).
Sisäänkirjautuminen
[LG Smart World] ominaisuuksien käyttämiseksi
täytyy sinun kirjautua sisään tilillesi.
1. Kotivalikossa, valitse [ ]-kuvake ja paina ENTER
(b).
2. Täytä kentät [ID] ja [Salasana] käyttämällä
virtuaalista näppäimistöä.
Mikäli sinulla ei ole tiliä, paina punaista (R)
painiketta rekisteröimistä varten.
3. Paina W/S/A/D valitaksesi [OK], ja paina
ENTER (b) kirjauaksesi sisään tilillä.
Mikäli valitset tarkastuslaatikon [Kirjaudu
autom.], ID ja salasanasi tallennetaan ja pääset
kirjautumaan automaattisesti sisään niitä
syöttämättä.
,,Huomio
4
4. Valitse luokitus painamalla A/D, ja paina
ENTER (b).
Käyttö
5. Paina W/S/A/D ja valitse sovellus ja paina
ENTER (b) tietojen näyttämiseksi.
6. Paina ENTER (b) samalla kun asennusikoni
[asenna] on korostettuna. Sovellus asennetaan
soittimeen.
Asentaaksesi sovelluksen soittimeen, käyttäjän
tulee kirjautua sisään. Ks. sivu 54 sisään
kirjautumisen lisätietojen osalta.
7. Paina punaista (R) -painiketta tuodaksesi esiin
[My Apps] -näytön.
8. Valitse asennettava sovellus ja paina ENTER (b)
sen käynnistämiseksi.
,,Huomio
yy Alueesta riippuen, [LG Smart World], [My
Apps] -palvelu ja [Haku] -toiminnot eivät
ehkä ole saatavilla.
yy Maksullisen sovelluksen asentamista
varten täytyy sinun olla maksava jäsen. Käy
osoitteessa www.lgappstv.com lisätietojen
osalta
Katsellaksesi tilisi ja sovellustesi tietoja, valitse
[ ]-kuvake ja paina ENTER (b) päävalikossa, ja
valitse [My Page]-valinta.
Käyttö 55
Online sisällön hakeminen
Mikäli sinulla on vaikeuksia löytää tiettyä
sisltöä online-palveluissa, voit käyttää all-inone hakutoimintoa syöttämällä avainsanoja [ ]
-valikossa.
1. Paina HOME ( ).
2. Valitse [ ] -kuvake päävalikossa käyttäen W/
S/A/D, ja paina ENTER (b).
My Apps -valikon
käyttäminen
Voit siirtää tai poistaa asennettuja sovelluksia
valikossa [My Apps].
1. Paina HOME ( ).
2. Valitse [My Apps], ja paina ENTER (b).
[ ] -valikko näkyy ruudulla virtuaalisen
näppäimistön kera.
3. Paina ENTER (b). Virtuaalinen näppäimistö
avautuu automaattisesti.
4. Paina W/S/A/D ja valitse merkit ja
tämän jälkeen paina ENTER (b) valintasi
vahvistamiseksi virtuaaliselta näppäimistöltä.
5. Kun hakusanojen syöttö on valmis, valitse [ ]
ja paina ENTER (b) jotta haun tulokset tulevat
näkyviin.
,,Huomio
yy Alueesta riippuen, [LG Smart World], [My
Apps] -palvelu ja [Haku] -toiminnot eivät
ehkä ole saatavilla.
yy Hakutoiminto ei etsi sisältöä kaikista
verkkopalveluista. Se toimii vain joissakin
verkkopalveluissa.
Sovelluksen siirto
1. Valitse sovellus, ja paina ENTER (b) tuodaksesi
valinnaisuudet esiin.
2. Paina W/S ja valitse [Siirry], ja paina ENTER (b).
3. Paina W/S/A/D valitaksesi asennon johon
haluat siirtyä, ja paina ENTER (b).
Sovelluksen poisto
1. Valitse sovellus, ja paina ENTER (b) tuodaksesi
valinnaisuudet esiin.
2. Paina W/S valitaksesi [Poista], ja paina ENTER
(b).
3. Paina A/D valitaksesi [OK], ja paina ENTER (b)
vahviistaksesi.
,,Huomio
Alueesta riippuen, [LG Smart World], [My Apps]
-palvelu ja [Haku] -toiminnot eivät ehkä ole
saatavilla.
4
Käyttö
6. Paina W/S/A/D valitaksesi halutun sisällön,
ja paina ENTER (b) siirtääksesi valitun sisällön
suoraan.
3. [My Apps] -valikossa, paina punaista (R)
-painiketta.
56 Käyttö
Bluetooth teknologian
käyttö
Bluetooth-laitteisiin
tallennetun musiikin
kuunteleminen
Tietoa Bluetoothista
Laitteesi ja Bluetooth-laitteen
yhdistäminen
Bluetooth® on langaton yhteysmenetelmä lyhyille
etäisyyksille.
Käyttöalue on 10 metriä.
(Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät
yhteyttä tai jos liität Bluetooth-yhteyden muualla.)
Laitteiden liittäminen langattoman Bluetooth®tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia.
Langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetun
matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin
avulla jos käytettiin bluetooth-yhteyttä.
Käytettävät laitteet : Mobile phone, MP3, Laptop,
PDA
4
Bluetooth-profiilit
Käyttö
Langaton bluetooth-yhteys voidaan luoda
laitteiden välille, jotka tukevat tiettyjä bluetoothtiedonsiirtostandardeja. Tämä laite on yhteensopiva
seuraavien profiilien kanssa.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Ennen kun voit aloittaa yhdistämisen varmista,
että Bluetooth laitteesi Bluetooth toiminto on
kytketty päälle. Katso lisätietoja Bluetooth laitteesi
käyttöohjeesta. Kun yhdistäminen on suoritettu,
tätä ei tarvitse suorittaa uudelleen.
1. Valitse Bluetooth toiminto painamalla
FUNCTION painiketta
Näytölle tulee “BT READY”.
2. Käytä Bluetooth laitetta ja suorita yhdistäminen.
Haettaessa tätä laitetta Bluetooth-laitteella,
laitelistaus näkyy Bluetooth laitteen näytöllä
riippuen Bluetooth laitteen tyypistä. Laitteesi
tulee näytölle muodossa “LG-HTS”.
3. Kun tämä laite on yhdistetty kunnolla Bluetooth
laitteeseesi, tämän laitteen Bluetooth LED valo
syttyy ja ”BTPAIRED” tulee näytölle.
,,Huomio
Bluetooth laitteen tyypistä riippuen muutamilla
laitteilla on erilaiset yhdistämistavat.
4. Musiikin kuunteleminen.
Bluetooth laitteelle tallennetun musiikin
toistamista varten, katso lisätietoja Bluetooth
laitteen käyttöohjeesta.
,,Huomio
Mikäli muutat laitteen toimintoa, Bluetooth
yhteys katkeaa, jolloin suorita parinmuodostus
uudelleen.
Käyttö 57
,,Huomio
yy Ääni voi häiriintyä kun muut sähköaallot
häritsevät yhteyttä.
yy Et voi käyttää Bluetooth laitetta tämän
laitteen kanssa.
yy Parinmuodostamista on rajoitettu yhteen
Bluetooth laitteeseen per yksi laite ja
moniparisuutta ei tueta.
yy Jos etäisyys Bluetooth-laitteen ja laitteen
välillä on alle 10 m ja se sisältää esteitä, ei
Bluetooth laitetta voi liittää.
yy Laitteen tyypistä riippuen, et ehkä voi
käyttää Bluetooth toimintoa.
yy Kun Bluetooth yhteys ei ole käytössä, “BT
READY” näkyy näyttöikkunassa.
yy Sähköisissä käyttöhäiriötilanteissa, jotka
johtuvat muista samaa taajuutta käyttävistä
laitteista kuten lääketieteelliset laitteet,
mikroaaltouunit tai langattomat LANlaitteet, yhteys ei onnistu.
4
yy Jos joku keskeyttää yhteyden Bluetooth
laitteen ja soittimen väliltä olemalla niiden
välissä, yhteys katkeaa.
Käyttö
yy Jos Bluetooth laitteen ja soittimen välinen
etäisyys ei ole riittävä, äänenlaatu on
huonompi ja yhteys katkeaa, kun etäisyys
suurenee Bluetooth laitteen ja soittimen
välillä.
yy Bluetooth laitteen langaton yhteys
katkeaa, jos sammutat pääyksikön tai
asetat Bluetooth laitteen yli 10 m:n päähän
pääyksiköstä.
58 Vianetsintä
Vianetsintä
Yleistä
Oire
Syy & Ratkaisu
Virta ei kytkeydy päälle.
yy Työnnä verkkojohdon pistoke kunnolla pistorasiaan.
Laita ei käynnistä toistoa.
yy Aseta toistettava levy. (Tarkasta levytyyppi, värijärjestelmä ja
aluekoodi.)
yy Laita levy laitteeseen toistettava puoli alaspäin.
yy Puhdista levy.
yy Poista lapsilukko käytöstä tai muuta sen asetuksia.
Yhdistettyä USB-tallenuslaitetta
ei voida tunnistaa.
yy Yritä käyttää toista USB-johtoa, jotkin USB-johdot eivät ehkä tue
riittävästi virtaa normaalille USB:n käytölle.
yy Mikäli käytät USB-jatkojohtoa tai USB HUB:ia, USB-laitteita ei ehkä
välttämättä tunnisteta.
yy Sellaista USB-laitetta ei tueta, joka vaatii lisäohjelman asennuksen
kytkettäessä laite tietokoneeseen.
yy Tämä yksikkö tukee vain USB Flash kiintolevyä ja USB-laajennusta HDD
FAT32 tai NTFS:lla.
5
Vianetsintä
Kulmaa ei voi muuttaa.
yy Monikulmia ei tallenneta DVD Videon toiston aikana.
Musiikki-/valokuva-/
elokuvatiedostoja ei voi toistaa.
yy Tiedostot ovat tallennettu formaatilla, jota laite ei voi toistaa.
Kaukosäädin ei toimi kunnolla.
yy Kaukosäädintä ei ole suunnattu kohti tallentimen
infrapunavastaanotinta.
yy Laite ei tue elokuvatiedoston koodausta.
yy Kaukosäädin on liian kaukana tallentimesta.
yy Kaukosäätimen ja tallentimen välissä on este.
yy Kaukosäätimen paristossa ei ole virtaa.
Laite on liitetty virransyöttöön
mutta se ei käynnisty tai
sammu.
Laite ei toimi normaalilla
tavalla.
Voit nollata laitteen seuraavalla tavalla.
yy Irrota virtajohto virransyötöstä, odota vähintään 5 sekuntia ja liitä
johto uudelleen pistorasiaan.
Vianetsintä 59
Verkko
Oire
Syy & Ratkaisu
BD-Live-toiminto ei toimi.
yy Liitetyssä USB- laitteessa ei ole riittävästi vapaata tilaa. Liitä vähintään
1 Gb vapaalla tilalla varustettu USB- laite laitteeseen.
yy Varmista, että laite on liitetty oikein paikallisverkkoon ja että sillä on
yhteys Internetiin (katso sivu 21).
yy Laajakaistanopeutesi ei ole riittävän nopea BD-Live
ominaisuuksien käyttämiseen. Suosittelemme ottamaan yhteyden
Internetpalveluntarjoajaasi (ISP) ja nostamaan laajakaistasi nopeutta.
yy [BD-LIVE-yhteys] liitäntätoiminto asetusvalikossa [Asetukset] on
asetettu luvattomaksi [Kielletty]. Aseta toiminto luvalliseksi [Sallittu].
Video Streaming palvelut,
(kuten YouTube™, jne.)
ovat usein pysäytettynä tai
“puskurina” toiston aikana.
yy Laajakaistanopeutesi ei ole riittävän nopea videopalveluiden
käyttämiseen. Suosittelemme ottamaan yhteyden
Internetpalveluntarjoajaasi (ISP) ja nostamaan laajakaistasi nopeutta.
Mediapalvelimia ei näytetä
laiteluettelossa.
yy Mediapalvelimesi palomuuri tai virusohjelma on käynnissä. Sammuta
mediapalvelimen palomuuri tai viruksentorjuntaohjelma.
yy Soitin ei ole liitettynä samaan paikallisverkkoon kuin itse
mediapalvelin.
5
Vianetsintä
60 Vianetsintä
Kuva
Oire
Syy & Ratkaisu
Kuvaa ei ole.
yy Valitse TV:lle oikea videon sisääntulotila, jotta kuva tulee näkyviin.
yy Liitä videoliitäntä huolellisesti ja luotettavasti.
yy Tarkasta, että HDMI väriasetukset [HDMI-väriasetukset] asetusvalikossa
[Asetukset] on asetettu vastaavalla nimikkeelle joka vastaa
videoliitäntääsi.
yy TV ei ehkä tue soittimeen asettamaasi resoluutiota. Muuta resoluutio
niin, että TV hyväksyy sen.
yy Soittimen HDMI OUT ulostuloliitin on liitetty DVI- laitteeseen, joka ei
tue kopiosuojausta.
Kuvassa esiintyy kohinaa.
yy Olet toistamassa levyä, joka on tallennettu erilaisella värijärjestelmällä
mikä TV:ssä on tällä hetkellä.
yy Aseta resoluutio minkä TV hyväksyy.
Blu-ray 3D-levyjen toistoa ei
lähetetä 3D-tilassa.
yy Liitä soitin TV:hen HDMI-kaapelia käyttämällä (Tyyppi A, Huippunopea
HDMI™-kaapeli).
yy TV:si ei ehkä tue ”pakollista HDMI 3D formaattia”.
yy Toiminto [3D-muoto] asetusvalikossa [Asetukset] on asetettu pois
päältä [Pois]. Aseta toiminto päälle [Päällä].
5
Son
Vianetsintä
Oire
Syy & Ratkaisu
Il n’y a pas de son ou le son est
déformé.
yy L’appareil est en mode balayage, ralenti ou pause.
yy Le volume sonore est bas.
Asiakastuki
Laiteohjelmiston päivittäminen parantaa sen toimintoja ja/tai lisää uusia toimintoja.
Viimeisin ohjelmisto (jos päivityksiä on tehty), on saatavissa verkkosivuiltamme
http://www.lg.com tai LG Electronics -asiakaspalvelusta.
Huomautus koskien avointa lähdekoodia
Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja muiden avoimien lähteiden lisenssien alaisuudessa,
vieraile osoitteessa http://opensource.lge.com. Kaikki viitatut lisenssiehdot, takuuvastuuvapautuslausekkeet
ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.
Liite
TV:n ohjaus
toimitukseen
kuuluvalla
kaukosäätimellä
Voit käyttää TV:tä alla olevilla painikkeilla.
Painamalla
Voit
1 (TV POWER)
Kytkee TV:n päälle tai pois.
AV/INPUT
Vaihtaa TV:n
ohjelmalähdettä TV:n ja
muiden ohjelmalähteiden
välillä.
PR/CH W/S
Selaa ylös ja alas muistissa
olevia kanavia.
VOL +/–
Säätää TV:n
äänenvoimakkuutta.
Kaukosäätimen asetus TV:n
ohjaamista varten
Voit ohjata TV:tä toimitukseen kuuluvalla
kaukosäätimellä.
Jos TV on alla olevalla listalla, aseta sopiva
valmistajakoodi.
1. Pidä 1 (TV POWER)-painiketta alas painettuna
ja syötä numeropainikkeilla TV:n valmistajakoodi
(katso alla oleva taulukko).
Valmistaja
Koodi
LG
1(oletusarvo), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Vapauta 1 (TV POWER)-painike, jolloin asetus
on valmis.
Televisiosta riippuen jotkut tai kaikki painikkeet
eivät ehkä toimi television kanssa, vaikka oikea
valmistajan koodi olisikin syötetty. Vaihtaessasi
kaukosäätimeen uudet paristot saattaa syötetty
koodinumero palautua oletusasetuksen koodiksi.
Aseta sopiva koodinumero uudelleen.
6
Liite
,,Huomio
Liitetystä laitteista riippuen, et välttämättä voi
ohjata TV:tä joillakin painikkeilla.
61
62 Liite
Verkko-ohjelman
päivitys
Huomautus koskien verkon
päivitystä
Suorituskyvyn parannus ja/tai lisäominaisuudet
tai palvelut ovat ajoittain käytettävissä laitteille,
jotka on liitetty kodin laajakaistaverkkoon. Jos
saatavilla on uusia ohjelmapäivityksiä ja laite on
liitetty laajakaistaverkkoon, soitin ilmoittaa näistä
päivityksistä seuraavalla tavalla.
Tapa 1:
1. Päivitysvalikko ilmestyy näytölle kun soitin
sammutetaan.
2. Paina painiketta A/D ja valitse haluttu
toiminto ja paina tämän jälkeen ENTER (b).
Ohjelmistopäivitys
Voit päivittää soittimesi käyttämällä viimeisintä
ohjelmistoa tuotteen toimintojen laajentamiseksi
ja/tai uusien ominaisuuksien lisäämiseksi. Voit
päivittää ohjelman liittämällä laitteen suoraan
ohjelmapäivityspalvelimeen.
,,Huomio
yy Ennen soittimen ohjelmapäivitystä on sinun
poistettava mikä tahansa levy ja USB- laite
soittimesta.
yy Ennen soittimen ohjelmapäivitystä on sinun
sammutettava soitin ja käynnistettävä se
uudelleen.
yy Ohjelmapäivityksen aikana älä sammuta
soitinta tai katkaise AC- virransyöttöä tai
paina mitä tahansa painiketta.
yy Mikäli peruutat päivityksen, sammuta
virta ja käynnistä uudelleen suorituskyvyn
vakauttamiseksi.
yy Tätä laitetta ei voi päivittää edelliseen
ohjelmaversioon.
1. Tarkista verkkoyhteys ja -asetukset (sivu 21).
2. Valitse toiminta ohjelma [Ohjelmisto]
asetusvalikosta [Asetukset] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b).
6
Liite
[OK]
Käynnistää ohjelmapäivityksen.
[Peruuta]
Poistuu päivitys - valikosta ja
kääntää virran pois.
3. Valitse päivitystoiminto [Päivitys] ja paina ENTER
(b).
Tapa 2:
Jos ohjelmapäivitys on saatavana
päivityspalvelimelta, kuvake “Päivitys” ilmestyy
aloitusvalikon alapuolelle. Paina sinistä painiketta
(B) päivityksen käynnistämiseksi.
Soitin tarkastaa uusimmat päivitykset.
,,Huomio
yy Jos painat ENTER (b) päivityksen etsimisen
aikana, etsintä päättyy.
yy Jos päivitystä ei ole saatavana, sanoma
”Päivityksiä ei löytynyt.” ilmestyy näkyviin.
Paina ENTER (b) palataksesi [Home Menu]valikkoon.
Liite 63
4. Jos uusi versio on saatavilla, viesti “Do you want
to update?” ilmestyy näytölle.
5. Valitse [OK] päivityksen aloittamiseksi.
(Peruutusvalinta [Peruuta] lopettaa päivityksen).
6. Soitin käynnistää uusimman päivityksen
latauksen palvelimelta. (Lataus kestää useita
minuutteja riippuen kotiverkkosi olosuhteista)
7. Kun lataus on valmis, viesti “Lataus valmis.
Päivitetäänkö?” ilmestyy näytölle.
8. Valitse [OK] päivityksen aloittamiseksi.
(Päivitys lopetetaan valitsemalla peruuta
[Peruuta] ja ladattu tiedosto ei ole kelvollinen.
Ohjelman päivittämiseksi seuraavalla kerralla, on
ohjelmapäivitys aloitettava alusta uudelleen.)
>>Varoitus
Älä katkaise laitteen virtaa ohjelmapäivityksen
aikana.
9. Kun päivitys on päättynyt, virta tullaan
kytkemään päälle automaattisesti muutaman
sekunnin kuluessa.
10. Kytke virta takaisin päälle. Järjestelmä käyttää
nyt uusinta versiota.
,,Huomio
6
Liite
Ohjelmiston päivitystoiminto ei ehkä toimi
kunnolla johtuen Internet-ympäristöstäsi.
Siinä tapauksessa voit saada LG
Electronics huoltopisteestä viimeisimmän
ohjelmistoversion, jolla pystyt päivittämään
soittimesi. Katso lisätietoja kohdasta
”Asiakastuki” sivulla 60.
64 Liite
Lisätietoja
Tiedostovaatimukset
Elokuvatiedostot
Tiedosto
Sijainti
Tiedosto
Laajennus
Levy,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM vapaa), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (vain vakiotoisto)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM vapaa), “.mov”,
“.trp”, “.m2t”, “.mpe”,
“.m1v”, “.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (vain vakiotoisto)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Codec-formaatti
Audioformaatti
Tekstitys
Musiikkitiedostot
6
Liite
Tiedosto
Sijainti
Tiedosto
Laajennus
Levy,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM vapaa),
“.flac”
32 - 48 kHz alueella
(WMA),
16 - 48 kHz alueella
(MP3)
32 - 192 kbp:in alueella
(WMA),
32 - 320 kbp:in alueella
(MP3),
Tämä soitin ei
tue joitakin wavtiedostoja.
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM vapaa)
32 - 48 kHz alueella
(WMA),
16 - 48 kHz alueella
(MP3)
32 - 192 kbp:in alueella
(WMA),
32 - 320 kbp:in alueella
(MP3),
Tämä soitin ei
tue joitakin wavtiedostoja.
DLNA
Näytteenottotaajuus
Bittinopeus
Huomio
Valokuvatiedostot
Tiedosto
Sijainti
Levy,
USB,
DLNA
Tiedosto
Laajennus
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”
Suositus
Koko
Alle 4,000 x 3,000 x 24 bittiä/pikseliä
Alle 3,000 x 3,000 x 32 bittiä/pikseliä
Huomio
Progressiivisia ja siirrettyjä
pakattuja valokuvatiedostoja ei
tueta.
yy Nipussa toimitettavan DLNA-palvelimen (Macintoshia varten) tiedostojen yhteensopivuus on rajoitettua
esim. ASF:n, WMA:n ja WMV:n kanssa.
Liite 65
,,Huomio
yy Tiedoston nimi on rajoitettu 180 merkkiin.
yy Enintään tiedostoja/kansiossa: Alle 2000
(tiedostojen ja kansioiden kokonaismäärä)
,,Huomio
yy ”avi”-tiedostoa, joka on salattu ”WMV 9
koodekilla” ei tueta.
yy Tiedostojen koosta ja määrästä riippuen,
mediasisällön lukeminen voi kestää useita
minuutteja.
yy Tämä soitin tukee UTF-8-tiedostot jopa
se sisältää Unicode Tekstityksen sisältö.
Tämä soitin ei tue aitoja Unicodetekstitystiedostoja.
yy Tiedoston yhteensopivuus voi poiketa
palvelimesta riippuen.
yy Toistoa ei ehkä voi suorittaa tiedostotyypistä
tai tallennustavasta johtuen.
yy Koska yhteensopivuutta DLNApalvelimilla testataan nipussa DLNApalvelinympäristössä (Nero MediaHome
4 Essentials Windows edition),
tiedostovaatimukset ja toistotoiminnot
voivat poiketa mediapalvelimista riippuen.
yy Tämä soitin ei tue useassa istunnossa
suoritettua tavallisella tietokoneella (PC)
tallennettua levyä.
yy Sivulla 64 kuvatut tiedostovaatimukset
eivät aina ole yhteensopivia. Tiedostoominaisuuksissa ja mediapalvelimen tehossa
voi olla rajoituksia.
yy Toistaessasi video-tiedostoa jatkeella “.ts”,
“.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” tai “.m2t”, soittimesi ei
välttämättä tue tekstitystiedostoja.
yy Videotekstitystiedostojen toistoa tuetaan
vain DLNA-mediapalvelimessa, joka on
luotu tämän soittimen mukana toimitetulla
Nero MediaHome 4 Essentials -ohjelmistolla.
yy Palvelimella olevia kannettavia
mediatiedostoja, kuten USB-asema, DVDasema jne. ei ehkä jaeta oikealla tavalla.
yy Tämä laite ei tue ID3 Tag sisältäviä MP3tiedostoja.
yy Näytöllä näkyvä audiotiedoston
kokonaistoistoaika ei ehkä ole oikea VBRtiedostoille.
yy Tämä soitin tukee H.264/MPEG-4 AVC
profiilia Pää, Korkea Tasolla 4.1. Korkeamman
tason tiedostoa ei ehkä tueta.
*1
*2
yy Tämä soitin ei tue GMC tai Qpel
tallennettuja tiedostoja.
yy Näytöllä näkyvä musiikkitiedoston
kokonaistoistoaika ei ehkä ole oikea VBRtiedostoille.
yy Videon/ Audion koodekin yhteensopivuus
voi vaihdella riippuen video-tiedostosta.
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
yy Tämä soitin toistaa AVCHD-levyjä. Näitä levyjä
käytetään usein videokameroissa.
yy AVCHD-formaatti on teräväpiirtoinen digitaalinen
videoformaatti.
yy MPEG-4 AVC/H.264 -formaatti pakkaa
kuvan tehokkaammin kuin perinteiset
kuvanpakkausformaatit.
yy Tämä soitin toistaa AVCHD-levyjä, joissa on
käytetty x.v.Colour-formaattia.
yy Voi olla, että laite ei pysty toistamaan joitakin
AVCHD-formaatissa olevia levyjä, riippuen niiden
tallennusasetuksista.
*1 GMC – Global Motion Compensation
yy AVCHD-levyt on viimeisteltävä.
*2 Qpel – Quarter pixel
yy ”x.v.Colour” tarjoaa laajemman väriskaalan kuin
tavanomainen DVD-videolevy.
6
Liite
yy CD/DVD-levyllä tai USB 1.0/1.1 laitteessa
olevia HD-elokuvatiedostoja ei ehkä toisteta
oikein. Blu-ray-levy tai USB 2.0 suositellaan
toistamaan HD-elokuvatiedostoja.
yy Jotta elokuvatiedosto voidaan
toistaa, elokuvatiedoston nimen ja
tekstitystiedoston nimen on oltava samat.
66 Liite
Tietoa DLNA:sta
Tämä soitin on DLNA hyväksytty mediasoitin
joka näyttää ja toistaa elokuvia, valokuvia ja
musiikkia yhteensopivalta DLNA- digitaaliselta
mediapalvelimelta (PC ja kuluttajatuotteet).
Digital Living Network Alliance (DLNA) on
kuluttajaelektroniikan, tietokoneteollisuuden ja
kannettavien laitevalmistajien maailmanlaajuinen
teollisuusorganisaatio. Digital Living mahdollistaa
kuluttajille digitaalisen median helppokäyttöisen
jakelun kotiverkon välityksellä.
DLNA hyväksyntälogo helpottaa näiden
tuotteiden löytämistä, jotka noudattavat DLNA
Interoperatiivisia määräyksiä. Tämä laite noudattaa
DLNA Interoperatiivisia määräyksiä v1.5.
Kun PC on käytössä DLNA- palveluohjelmassa tai
muu DLNA yhteensopiva laite on liitettynä tähän
soittimeen, muutamien ohjelma-asetuksien muutos
tai muiden laitteiden käyttö voi olla pakollista. Katso
lisätietoja ohjelman tai laitteen käyttöohjeesta.
Teräväpiirtotoiston
laitteistovaatimukset
Teräväpiirtotoistoon:
yy Teräväpiirtonäyttö, jossa HDMI-tuloliittimet.
yy BD-ROM-teräväpiirtolevyt.
6
yy HDMI- tai HDCP-yhteensopiva DVI-tulo
näyttölaitteessa vaaditaan joidenkin sisältöjen
toistamiseksi (levyn tekijöiden määritysten
mukaisesti).
Huomautuksia
yhteensopivuudesta
yy Johtuen siitä, että BD-ROM on uusi formaatti,
joidenkin levyjen, digitaalisten yhteyksien
tai muiden yhteensopivuusseikkojen
kanssa voi esiintyä ongelmia. Mikäli
yhteensopivuusongelmia ilmenee, ota yhteys
valtuutettuun huoltopalveluun.
yy Tällä laitteella voit nauttia toiminnoista, kuten
kuva kuvassa, toisioääni- ja virtuaalipaketit, jne.
BD-ROM:lla, joka tukee BONUSVIEW:tä (BD-ROM
versio 2 Profiili 1 versio 1.1). Toissijaista videota ja
audiota voidaan toistaa kuva kuvassa toiminnon
yhteensopivalta levyltä. Katso lisätietoja
toistotavoista levyn ohjeista.
yy Teräpiirtosisällön ja taajuusmuunnetun
standardin DVD-sisällön katselemiseksi
näyttölaitteesi voi vaatia HDMI-tehokasta
sisääntuloa tai HDCP-tehokasta DVI-sisääntuloa.
yy Jotkut BD-ROM- ja DVD-levyt voivat rajoittaa
joidenkin käyttökomentojen ja toimintojen
käyttöä.
yy Voit käyttää USB-laitetta joiden levyä koskevien
tietojen tai ladattujen on-line-sisältöjen
tallentamiseen. Käyttämäsi levy valvoo kuinka
kauan tätä tietoa säilytetään.
Liite
Liite 67
Audion Ulostulon tekniset tiedot
Liitäntä/Asetus
Lähde
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS uudel. koodaus *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Toissijaiset ja vuorovaikutteiset äänet eivät
välttämättä sisälly ulossyötettyyn bittivirtaan, kun
[Digitaalinen lähtö]-tilaksi on asetettu [Bittivirta].
(lukuun ottamatta LPCM-koodekkia: antosignaali
sisältää aina interaktiivisen ja PIP-äänen.)
*2 Tämä laite valitsee aina automaattisesti
HDMI-äänen siihen liitetyn HDMI-laitteen
dekoodausominaisuuksien mukaan, myös siinä
tapauksessa, että [Digitaalinen lähtö]-valinnaksi on
asetettu [Bittivirta].
yy Käytettäessä digitaalista audioliitäntää (HDMI
OUT), BD-ROM-levyn levyvalikon näppäinäänet
eivät ehkä kuulu, jos [Digitaalinen lähtö]
vaihtoehto on asetettu arvoon [Bittivirta].
yy Mikäli digitaalilähdön audioformaatti ei
ole yhteensopiva vastaanottimen kanssa,
vastaanotin joko tuottaa voimakasta säröääntä
tai se ei tuota minkäänlaista ääntä.
yy Monikanavaisen digitaalisen surround-äänen
tuottaminen digitaalisen kytkennän kautta on
mahdollista vain, jos vastaanotin on varustettu
digitaalisella monikanavadekooderilla.
yy Tämä asetus ei ole käytettävissä ulkopuolisesta
laitteesta tulevan signaalin kanssa.
6
Liite
*3 Jos [Digitaalinen lähtö] -valinnaksi on asetettu [DTS
uudel. koodaus], audiolähtö on enintään 48 kHz
ja 5.1 kanavaa. Jos [Digitaalinen lähtö] toiminto
asetetaan asetukselle [DTS uudel. koodaus], DTS
uudel. koodaus audio lähetetään BD-ROM- levyille
ja alkuperäinen audio lähetetään toisille levyille
(kuten [Bittivirta]).
yy Ääni toistetaan muodossa PCM 48 kHz/16
bit MP3/WMA-tiedostoista ja muodossa PCM
44.1kHz/16 bit Audio CD -levyiltä.
68 Liite
Aluekoodilista
Valitse aluekoodi tästä listasta.
Maa
6
Koodi Maa
Koodi Maa
Koodi Maa
Koodi
Afganistan
AF Fidzi
FJ Monaco
MC Singapore
SG
Argentiina
AR Suomi
FI Mongolia
MN Slovakia
SK
Australia
AU Ranska
FR Marokko
MA Slovenia
Itävalta
AT Saksa
DE Nepal
NP Etelä-Afrikka
ZA
Belgia
BE Iso-Britannia
GB Alankomaat
NL Etelä-Korea
KR
Bhutan
BT Kreikka
GR Alankomaiden
GL Antillit
Espanja
ES
Bolivia
BO Grönlanti
Brasilia
BR Hong Kong
Kambodza
KH Unkari
Kanada
CA Intia
Chile
CL Indonesia
Kiina
CN Israel
Kolumbia
CO Italia
Kongo
CG Jamaica
Costa Rica
CR Japani
HK Uusi-Seelanti
HU Nigeria
IN Norja
ID Oman
IL Pakistan
IT Panama
JM Paraguay
JP Filippiinit
KE Puola
KW Portugali
Liite
Kroatia
HR Kenia
Tsekki
CZ Kuwait
Tanska
DK Libya
Ecuador
EC Luxemburg
Egypti
EG Malesia
El Salvador
SV Malediivit
MY Saudi-Arabia
MV Senegal
Etiopia
ET Meksiko
MX
LY Romania
LU Venäjän Federaatio
SI
AN Sri Lanka
NZ Ruotsi
LK
NG Sveitsi
NO Taiwan
CH
SE
TW
OM Thaimaa
PK Turkki
TH
PA Uganda
PY Ukraina
UG
PH Yhdysvallat
PL Uruguay
US
TR
UA
UY
PT Uzbekistan
RO Vietnam
UZ
RU Zimbabwe
SA
ZW
SN
VN
Liite 69
Kielikoodilista
Käytä tätä listää haluamasi kielen syöttämiseksi seuraaville aloitusasetuksille: Levyaudio [Levyn ääniraita],
Levytekstitys [Levyn tekstitys] ja Levyvalikko [Levyn valikko].
Kieli
Koodi
Koodi
Kieli
Koodi
afari
6565
ranska
7082
liettua
7684
sindhi
8368
afrikaans
6570
friisi
7089
makedonia
7775
singaleesi
8373
albania
8381
galitsia
7176
madagassi
7771
slovakki
8375
ameharik
6577
georgia
7565
malaiji
7783
sloveeni
8376
arabia
6582
saksa
6869
malajalam
7776
espanja
6983
armenia
7289
kreikka
6976
maori
7773
sudan
8385
assami
6583
eskimokieli
7576
marati
7782
suaheli
8387
aymara
6588
guarani
7178
moldavi
7779
ruotsi
8386
azeri
6590
gujarati
7185
mongoli
7778
tagalog
8476
bashkiiri
6665
hausa
7265
nauru
7865
tadzik
8471
baski
6985
heprea
7387
nepali
7869
tamili
8465
bengali, bangla
6678
hindi
7273
norja
7879
telugu
8469
bhutani
6890
unkari
7285
orija
7982
thai
8472
bihari
6672
islanti
7383
punjabi
8065
tonga
8479
bretoni
6682
indonesia
7378
pashto, pushto
8083
turkki
8482
bulgaria
6671
interlingua
7365
persia
7065
turkmeni
8475
burma
7789
iiri
7165
puola
8076
tvi
8487
valkovenäjä
6669
italia
7384
portugali
8084
ukraina
8575
kiina
9072
japani
7465
ketsua
8185
urdu
8582
kroatia
7282
kannada
7578
reto-romania
8277
usbekki
8590
6
tsekki
6783
kashmir
7583
romania
8279
vietnam
8673
tanska
6865
kasakki
7575
venäjä
8285
volapük
8679
Liite
Kieli
Koodi
Kieli
hollanti
7876
kirgiisi
7589
samoa
8377
wales
6789
englanti
6978
korea
7579
sanskriitti
8365
wolof
8779
esperanto
6979
kurdi
7585
gaeli
7168
khoisan
8872
viro
6984
palaung
7679
serbia
8382
jiddish
7473
fääri
7079
latina
7665
serbokroatia
8372
joruba
8979
fidzi
7074
latvia
7686
shona
8378
zulu
9085
suomi
7073
lingala
7678
70 Liite
Tavaramerkit ja
lisenssit
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ ja logot ovat Blu-ray levyyhdistyksen tavaramerkkejä.
”DVD Logo” on DVD Format/Logo Licensing
Corporationin omistama tavaramerkki.
Java on Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden
omistama tuotemerkki.
6
Nimikkeet HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface, ja HDMI logo ovat HDMI
Licensing LLC:n tuotemerkkejä tai rekisteröityjä
tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Liite
”x.v.Colour” on Sony Corporationin omistama
tavaramerkki.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolbyja kaksois-D ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
DLNA®, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED® ovat
Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä,
käyttömerkkejä tai hyväksyntämerkkejä.
Valmistettu patenttien 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 ja muiden yhdysvaltalaisten ja
maailmanlaajuisten myönnettyjen ja vireillä olevien
patenttien lisenssien nojalla. DTS-HD - merkki
ja DTS-HD ja -merkki yhdessä ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä. & DTS-HD Master Audio on DTS,
Inc.:n tavaramerkki. Tuotteeseen sisältyy ohjelma.
© DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
“AVCHD” ja “AVCHD”-logo ovat Panasonic
Corporationin ja Sony Corporationin omistamia
tavaramerkkejä.
DivX®, DivX Certified® ja näihin liittyvät logot
ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
rekisteröimiä lisensoituja tuotemerkkejä.
Liite
71
Cinaviaa koskeva huomautus
Bluetooth® langaton yhteys on järjestelmä, joka
mahdollistaa radioyhteyden sähkölaitteiden
välillä 10 m maksimikäyttöalueella.
Liittämällä erilliset laitteet käyttämällä Bluetooth®
langatonta yhteyttä ei aiheuta mitään ylimääräisiä
kustannuksia. Bluetooth® langattomalla yhteydellä
varustettua matkapuhelinta voidaan käyttää
peräkkäisesti, jos yhteys on suoritettu Bluetooth®
langattomalla liitännällä.
Bluetooth® merkki ja logot ovat Bluetooth® SIG,
Inc. yhtiön omaisuutta ja LG Electronicsin, mikä
tahansa näiden merkkien ja logojen käyttö
suoritetaan lisenssin alaisuudessa.
Muuta tavaramerkit ja tavaranimet ovat
vastaavien omistajien tavaramerkkejä ja
tavaranimiä.
Tässä tuotteessa on käytetty Cinavia-tekniikkaa,
jolla rajoitetaan kaupalliseen käyttöön tuotettujen
elokuvien, videoiden ja niiden musiikkia sisältävien
tallenteiden luvattomien kopioiden käyttöä. Mikäli
toistojärjestelmä havaitsee, että käytössä on luvaton
kopio, näyttöön ilmestyy vastaava ilmoitus, ja toisto
tai kopiointi keskeytyy.
Lisätietoja Cinavia-tekniikasta on nähtävissä
Cinavian verkkoasiakaspalvelun sivustolla
osoitteessa http://www.cinavia.com. Lisätietoja
Cinaviasta voi myös pyytää postitse kirjoittamalla
lähettäjän osoitteen sisältävän postikortin
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”
Tässä tuotteessa on käytetty Verance Corporationin
lupaa edellyttämää omistusoikeudellista tekniikkaa,
joka on suojattu yhdysvaltalaisella patentilla
nro 7 369 677 ja muilla yhdysvaltalaisilla ja
maailmanlaajuisilla, hyväksytyillä ja hyväksyntää
odottavilla patenteilla sekä tällaista tekniikkaa
koskevilla tekijänoikeus- ja kauppasalaisuuslaeilla.
Cinavia on Verance Corporationin omistama
tavaramerkki. Tekijänoikeudet 2004-2012 Verance
Corporation. Verance Corporation pidättää kaikki
oikeudet. Käsittely käänteistekniikalla ja purkaminen
on kiellettyä.
6
Liite
72 Liite
käyttäjälle mihinkään annettuihin tietoihin liittyen.
Käyttäjä hyväksyy, että Gracenote, Inc. voi omalla
nimellään vedota tässä käyttöoikeussopimuksessa
mainittuihin oikeuksiinsa.
Gracenote®, Gracenote-logo ja liikemerkki sekä
“Powered by Gracenote” logo ovat Gracenote ,
Inc. yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvien
tietojen toimittaja on Gracenote®.
Gracenote® MusicID® -sovelluksen käyttöehdot
Tämä laite sisältää Gracenote, Inc. yhtiön,
toimipaikka Emeryville, Kalifornia, USA (“Gracenote”),
valmistamia ohjelmistoja. Gracenoten valmistama
ohjelmisto
(“Gracenote-ohjelmisto”) mahdollistaa sovelluksessa
levyjen tunnistamisen Internet-yhteyden välityksellä
sekä musiikkiin liittyvien tietojen hakemisen.
Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimi, esittäjä,
kappaleen numero ja nimi (“Gracenote-tiedot”) ja
ne haetaan palvelimista (“Gracenote-palvelimet”).
Lisäksi ohjelmisto suorittaa muita toimintoja.
Gracenote-tietoja voidaan käyttää vain tämän
laitteen loppukäyttäjille tarkoitettujen toimintojen
sallimilla tavoilla.
6
Liite
Hyväksymällä tämän sopimuksen käyttäjä
sitoutuu käyttämään Gracenote-tietoja,
Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia
ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa
tarkoituksessa. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan
luovuttamatta, kopioimatta tai siirtämättä
Gracenote-ohjelmistoa tai mitään Gracenotetietoja kolmansille osapuolille. KÄYTTÄJÄ SITOUTUU
OLEMAAN KÄYTTÄMÄTTÄ TAI HYÖDYNTÄMÄTTÄ
GRACENOTE-TIETOJA, GRACENOTE-OHJELMISTOA
TAI GRACENOTE-PALVELIMIA MUILLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA MÄÄRITETYILLÄ
TAVOILLA.
Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen,
joka ei anna käyttäjälle yksinoikeutta, käyttäjä
hyväksyy, että Gracenote-tietojen, Gracenoteohjelmiston tai Gracenote-palvelimien käyttäminen
muilla kuin tässä käyttöoikeussopimuksessa
sovituilla tavoilla lopettaa käyttöoikeuden
välittömästi. Mikäli käyttäjän käyttöoikeus
päättyy, käyttäjä sitoutuu lopettamaan kaiken
Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston ja
Gracenote-palvelimien käytön. Gracenote pidättää
itsellään kaikki Gracenote-tietojen, Gracenoteohjelmiston sekä Gracenote-palvelimien oikeudet,
mukaan lukien omistusoikeuden. Gracenote
ei ole missään olosuhteissa korvausvelvollinen
Gracenote MusicID -palvelu käyttää
kappalekyselyissä yksilöityjä tunnisteita, joita
käytetään tilastointitarkoituksiin. Satunnaisesti
luotavien, numeerisessa muodossa olevien
tunnisteiden tarkoitus on mahdollistaa Gracenote
MusicID -palvelun kyselyjen laskenta. Tunnisteet
eivät sisällä tietoja käyttäjästä. Lisätietoja Gracenote
MusicID -palvelusta on saatavana Gracenoten
yksityisyyskäytäntösivustossa.
Gracenote-ohjelmiston ja kaikkien Gracenotetietojen käyttöoikeus myönnetään käyttäjälle
“SELLAISENAAN”. Gracenote ei myönnä
minkäänlaisia Gracenote-palvelimien Gracenotetietojen paikkaansa pitävyyttä koskevia suoria tai
epäsuoria takuita. Gracenote pidättää itsellään
oikeuden poistaa tietoja Gracenote-palvelimista tai
muuttaa tietojen luokitusta Gracenoten oikeaksi
toteamalla tavalla. Gracenote ei myönnä mitään
Gracenote-ohjelmiston tai Gracenote-palvelimien
virheettömään tai keskeytyksettömään toimintaan
liittyviä takuita. Gracenote ei ole velvollinen
toimittamaan mitään uusia tietotyyppejä tai
luokkia, joita Gracenote julkaisee tulevaisuudessa.
Gracenote voi keskeyttää palveluidensa
toimittamisen milloin tahansa.
GRACENOTE EI MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA SUORIA
TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN
EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN
JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUSESTA.
GRACENOTE EI VASTAA GRACENOTE-OHJELMISTON
TAI GRACENOTE-PALVELIMIEN KÄYTÖSTÄ
AIHEUTUVISTA SEURAUKSISTA. GRACENOTE EI OLE
MISSÄÄN OLOSUHTEISSA KORVAUSVELVOLLINEN
MISTÄÄN ERITYISISTÄ VÄLILLISISTÄ TAI
TUOTTAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI
MENETETYSTÄ TULOSTA TAI VOITOISTA.
© Gracenote, Inc. 2009
Liite 73
Tekniset tiedot
Yleistä
Käyttöjännite
Katso arvokilpi.
Tehonkulutus
Katso arvokilpi.
Mitat (L x K x S)
Noin 950 mm x 136 mm x 75 mm
Nettopaino (noin)
4.5 kg
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Käyttötilan kosteus
5 % - 90 %
Sisääntulot/Ulostulot
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 nastainen (Tyyppi A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), Optinen liitin x 1
PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereoliitin) x 1
Viritin
FM viritysalue
87.5 - 108.0 MHz tai 87.50 - 108.00 MHz
Vahvistin
Virran ulostulo, (RMS), THD 10 %
330 W
Etuosa
60 W x 2
Takaosa
30 W x 2
Bassokaiutin
150 W
6
Liite
Yhteensä
74 Liite
Järjestelmä
Laser
Puolijohdelaser
Aallonpituus
405 nm / 650 nm
Signaalijärjestelmä
Standardi PAL/NTSC väri-TV-järjestelmä
LAN-liitäntä
Ethernet-liitäntä x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Väylän virransyöttö (USB)
5 V 0 500 mA
Kaiuttimet
Bassokaiutin
1-tie 1 kaiutin
Maksimisyöttöteho
300 W
Nimellisimpedanssi
3Ω
Nettomitat
(L x K x S)
196 mm x 390 mm x 398 mm
Syöttöteho
150 W
Nettoteho
7.4 kg
Käyttöjännite
Katso arvokilpi.
Tehonkulutus
Katso arvokilpi.
Tyyppi
yy Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
6
Liite
Liite 75
Huolto
Huomautuksia levyistä
Levyjen käsittely
Laitteen käsittely
Laitteen kuljettaminen
Säilytä alkuperäinen tehtaan pahvilaatikko ja
pakkausmateriaalit. Parhaan suojan laitetta
kuljetettaessa saat, kun pakkaat laitteen takaisin
tehtaan alkuperäispakkaukseen.
Laitteen puhdistus
Puhdista soitin pehmeällä, kuivalla kangaspalalla.
Jos pinnat ovat erittäin likaiset, kostuta pehmeä
kangas miedolla pesuaineella. Älä käytä vahvoja
liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai ohenteita,
koska voivat vaurioittaa laitteen pintaa.
Näin pidät ulkopinnat puhtaina
yy Älä käytä laitteen lähellä haihtuvia nesteitä, kuten
hyönteissumutteita.
yy Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla saattaa
vahingoittaa pintoja.
Älä koske levyn toistopuoleen. Pitele levyä reunoista
niin, ettei pintaan jää sormenjälkiä. Älä kiinnitä
tarroja tai teippiä levyihin.
Levyjen säilytys
Säilytä levy käytön jälkeen kotelossaan. Älä
jätä levyä suoraan auringonpaahteeseen tai
lämmönlähteiden lähelle tai jätä suoraan
auringonpaahteeseen pysäköityyn autoon.
Levyjen puhdistus
Sormenjäljet tai pöly levyillä voivat heikentää
kuvanlaatua ja aiheuttaa häiriöitä ääneen. Puhdista
levy pehmeällä kankaalla ennen toistoa. Pyyhi levyä
keskiöstä ulospäin.
Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten alkoholia,
bensiiniä, ohenteita, kaupoissa myytäviä
puhdistusaineita tai vanhoille vinyylilevyille
tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.
yy Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin
laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.
Laitteen hoito
6
Liite
Tuote on huipputekniikkaa sisältävä
hienomekaaninen laite. Optisen lukupään tai
levyaseman osien likaantuminen tai kuluminen voi
vaikuttaa kuvanlaatuun. 9Lisätietoja lähimmästä
valtuutetusta huoltopisteestä.
76 Liite
Tärkeää tietoa koskien
verkkopalveluja
Kaikki kolmansien osapuolten (jokainen niistä
”Palvelun tarjoaja”) tarjoamat tiedot, data, asiakirjat,
viestit, lataukset, tiedostot, tekstit, kuvat, valokuvat,
grafiikat, videot, webcast-lähetykset, julkaisut,
työkalut, resurssit, ohjelmistot, koodit, ohjelmat,
sovelmat, widgetit, sovellukset, tuotteet ja muut
sisällöt (”Sisältö”) sekä palvelut ja tarjoukset
(”Palvelut”) ovat kokonaan alkuperäisen Palvelun
tarjoajan vastuulla.
Palvelun tarjoajan LGE:n kautta tarjoamien Sisältöjen
ja Palvelujen saatavuus ja niihin pääsy saattavat
muuttua milloin vain ilman ennakkoilmoitusta,
muun muassa kaikkien Sisältöjen ja Palvelujen
tai osan niistä keskeyttäminen, poistaminen tai
lakkautus.
Jos sinulla on Sisältöihin ja Palveluihin liittyvää
kysyttävää tai ongelmia, voit saada ajankohtaisia
tietoja palveluntuottajan sivustolta. LGE ei ole
vastuussa eikä korvausvelvollinen Sisältöihin ja
Palveluihin liittyvässä asiakaspalvelussa. Kaikki
Sisältöihin ja Palveluihin liittyvät kysymykset ja
palvelupyynnöt tulee tehdä suoraan kullekin
sisällön- ja palvelujentuottajalle.
6
Huomaathan, että LGE ei ole vastuussa mistään
palveluntuottajan välittämästä sisällöistä ja
palveluista tai näiden sisältöjen ja palvelujen
muutoksista, poistamisesta tai lakkauttamisesta,
eikä takaa näiden saatavuutta eikä niihin pääsyä.
Liite
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement