LG HB405SU User guide

LG HB405SU User guide
SUOMI
KÄYTTÖOHJEET
Network Blu-ray Disc™ /
DVD Kotiteatterijärjestelmä
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä
tulevaa tarvetta varten.
MODEL
HB405SU (HB405SU, SB45SU-S/W)
P/NO : MFL63726991
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 1
2010.4.7 7:37:8 PM
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 2
2010.4.7 7:37:11 PM
Turvallisuusohjeet
1
Turvallisuusohjeet
1
Huomautukset ja varoitukset
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
VAROITUS: TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN
VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ JÄTÄ TÄTÄ LAITETTA ALTTIIKSI
SATEELLE TAI KOSTEUDELLE.
Tämä nuolikärkinen salama
tasasivuisen kolmion sisällä on
tarkoitettu varoittamaan käyttäjää
tuotteen kotelon sisällä olevasta
eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä, jonka voimakkuus
voi riittää aiheuttamaan ihmisille
sähköiskun vaaran.
Huutomerkki tasasivuisen
kolmion sisällä on tarkoitettu
huomauttamaan käyttäjää
tuotedokumentaation sisältämistä
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista.
Turvallisuusohjeet
VAARA
VAARA: ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI TAKALEVYÄ).
JOTTA VÄLTTYISIT SÄHKÖISKUILTA. SISÄLLÄ EI
OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
JÄTÄ HUOLTOTOIMET VALTUUTETUN HUOLLON
TEHTÄVÄKSI.
3
VAROITUS: Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan tilaan.
VAARA: Älä tuki mitään tuuletusaukkoja.
Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Kotelon aukot ovat tuuletusta varten ja ne
varmistavat tuotteen luotettavan toiminnan sekä
suojaavat sitä ylikuumenemiselta. Aukkoja ei saa
koskaan tukkia sijoittamalla tuote vuoteelle, sohvalle,
matolle tai muulle vastaavalla pinnalle. Tätä tuotetta
ei saa uppoasentaa esimerkiksi kirjahyllyyn tai
laitetelineeseen, ellei järjestetä riittävää tuuletusta tai
asennusta tehdä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
VAARA: Tässä tuotteessa käytetään lasertekniikkaa.
Tuotteen oikean käytön varmistamiseksi lue
käyttöohjekirja huolellisesti ja säilytä se myöhempää
tarvetta varten. Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys
valtuutettuun huoltopisteeseen.
Muiden kuin tässä ohjeessa määriteltyjen toimien,
säätöjen tai menetelmien käyttö voi johtaa
vaaralliselle säteilylle altistumiseen.
Välttyäksesi lasersäteen kohdistumiselta suoraan
itseesi älä yritä avata koteloa. Avattuna näkyvissä on
lasersäteilyä. ÄLÄ KATSO SÄDETTÄ KOHTI.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 3
2010.4.7 7:37:11 PM
4
Turvallisuusohjeet
VAROITUS koskien virtajohtoa
Useimmat laitteet suositellaan liitettäväksi omaan
virtapiiriin:
1
Turvallisuusohjeet
Se tarkoittaa yhtä pistorasiaa, joka syöttää virtaa
ainoastaan kyseiseen laitteeseen, ja jossa ei ole muita
pistorasioita tai haaraliittymiä. Lue käyttöoppaan
teknisten tietojen sivu ja varmistu asiasta. Älä
ylikuormita pistorasioita. Pistorasioiden ylikuormitus,
löysät tai vaurioituneet pistorasiat, jatkojohdot,
kuluneet ja rispaantuneet virtajohdot tai murtunut
sähköjohdon eriste ovat vaaraksi. Mikä tahansa näistä
saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista
säännöllisesti laitteen virtajohto, ja jos se näyttää
vaurioituneelta tai heikentyneeltä, vedä pistoke
irti pistorasiasta, älä jatka laitteen käyttöä, vaan
vaihdata johto uuteen tarkalleen samanlaiseen osaan
valtuutetussa huoltopisteessä. Suojaa virtajohto
fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä niin, ettei
se kierry tai mene tiukalle mutkalle ja ettei se jää
nipistyksiin, puristuksiin oven väliin tai ettei sen päälle
a stuta. Kohdista huomio erityisesti pistokkeisiin,
pistorasioihin ja kohtaan, jossa virtajohto tulee
ulos laitteesta. Päävirta katkaistaan laitteesta
vetämällä virtajohdon pistoke irti pistorasiasta.
Varmista tuotetta asennettaessa, että virtajohdon
pistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai
akulla.
Pariston tai akun irrottaminen laitteesta
turvallisella tavalla: Poista vanha paristo tai
akkupakkaus ja asenna se takaisin noudattamalla
näitä vaiheita päinvastaisessa järjestyksessä.
Ympäristön saastumisen estämiseksi ja mahdollisten
terveydelle haitallisten vaikutusten välttämiseksi, on
vanhat paristot tai akut hävitettävä toimittamalla
ne keräyspisteisiin tai kierrätyssäiliöihin. Älä
hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai
muun sekajätteen kanssa. Suosittelemme, että
käytät paikallista ja ilmaista paristojen ja akkujen
palautusjärjestelmää. Älä altista akkua liialliselle
kuumuudelle kuten suoralle auringonvalolle, tulelle
tai vastaavalle.
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että
tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiter
omusta annetun EU-direktiivin 2002/96/
EC soveltamisalaan.
2. Kaikki sähkö- ja elektroniikkatuotteet on
hävitettävä erillään yhdyskuntajätteestä
valtion tai paikallisten viranomaisten
valtuuttamien keräysasemien kautta.
3. Vanhan laitteen asianmukainen
hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä
saat ottamalla yhteyden paikallisiin
viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai
myymälään, josta ostit laitteen.
LG Electronics vakuuttaa vastuullisesti,
että tämä tuote / nämä tuotteet
noudattavat tärkeitä ja olennaisia
määräyksiä sekä muita vastaavia
direktiivien 2004/108/EC, 2006/95/EC ja
2009/125/EC vaatimuksia.
European representative :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327
AE Almere. The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
VAARA: Laitetta ei saa asettaa alttiiksi vuotavalle tai
roiskevedelle eikä nesteitä sisältäviä esineitä, kuten
maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 4
2010.4.7 7:37:11 PM
Turvallisuusohjeet
TV- värijärjestelmää koskeva tärkeä huomautus
• Johtuen siitä, että AACS (Advanced Access
Content System) on BD-formaatin sisällön
suojausmenetelmä, samoin kuin DVD-formaatille
kehitetty CSS (Content Scramble System), AACSsuojatun sisällön toistoa, analogiasignaalin
ulosottoa jne. koskevat tietyt rajoitukset. Laitteen
toiminta ja rajoitukset saattavat vaihdella riippuen
laitteen ostopäivästä, sillä AACS on saattanut ottaa
käyttöön tai muuttaa rajoituksia tämän tuotteen
valmistamisen jälkeen.
Tämän soittimen värijärjestelmä voi erota johtuen
toistettavista levyistä.
• BD-ROM-merkki ja BD+ ovat lisäksi käytössä
turvallisuussysteeminä BD-formaatille, mikä
määrittää tiettyjä rajoituksia kuten toistorajoituksia
BD-ROM- ja/tai BD+-merkeillä suojatulle sisällölle.
Lisätietoja AACS-, BD-ROM- ja BD+-lyhenteistä
ja tästä laitteesta on saatavissa valtuutetusta
huoltopisteestä.
• Moniväri TV muuntaa värijärjestelmän
automaattisesti tulosignaalien mukaisesti. Mikäli
värijärjestelmä ei muutu automaattisesti, sammuta
laite ja käynnistä uudelleen tarkastaaksesi, onko
näytöllä normaalia kuvaa.
• Monet BD-ROM/DVD-levyt on kopiosuojattu.
Täten sinun tulee kytkeä soitin suoraan TVlaitteeseen, ei videonauhuriin. Kopiosuojatun
levyn toistaminen videonauhurin kautta aiheuttaa
häiriöitä kuvatoistoon.
Esimerkiksi, kun soitin toistaa NTSC- värijärjestelmällä
tallennettuja levyjä, kuva lähetetään NTSC- signaalina.
Vain moniväri TV voi vastaanottaa kaikkia soittimesta
lähetettyjä signaaleja.
• Mikäli sinulla on PAL- värijärjestelmällä varustettu
TV, näet vääristettyä kuvaa käytettäessä NTSC
järjestelmällä tallennettuja levyjä tai videoita.
1
Turvallisuusohjeet
Huomautuksia tekijänoikeuksista
5
• Jos levy on tallennettu NTSC värijärjestelmällä, ja
se näkyisi hyvin TV:ssä, soitin ei kuitenkaan kykene
tallentamaan näitä oikein.
• Tässä tuotteessa käytetään kopiosuojaustekniikkaa,
joka on suojattu US-patenteilla ja
muilla teollisoikeuksien suojilla. Tämän
kopiosuojaustekniikan käytöllä tulee olla
Macrovisionin hyväksyntä, ja se on tarkoitettu
kotikäyttöön ja muuhun rajoitettuun käyttöön,
mikäli sillä ei ole muuta Macrovisionin hyväksyntää.
Salauskoodin kaikenlainen purkaminen on
kielletty.
• Amerikan yhdysvaltojen muiden maiden tekijä
noikeuslainsäädäntöjen mukaan tv-ohjelmien,
videonauhojen, BD-ROM-, DVD- ja CD-levyjen ja
muun materiaalin luvaton tallentaminen, käyttö,
esittäminen, levittäminen tai muuttaminen voi
johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 5
2010.4.7 7:37:12 PM
6
Sisällysluettelo
3
Asennus
16
16
Kaiuttimen liitäntä
Kaiuttimien liitäntä
soittimeen
1
17
Turvallisuusohjeet
18
3
18
HDMI- liitäntä
19
Mikä on SIMPLINK?
20
2
Komponenttivideon
kytkeminen
20
Videoliitännät
Valmistelut
21
8
8
Huomautukset ja
varoitukset
Johdanto
Kun “ ” kuvake näkyy
näytössä
Järjestelmän sijoitus
Liittäminen TV:hen
Näyttötarkkuusasetukset
22
Antennin liitäntä
22
Ulkoisen laitteen kytkennät
22
AUX- liitäntä
23
PORT. IN- liitäntä
23
OPTICAL IN 1/2- liitäntä
(OPTINEN TULO)
8
Tässä käyttöoppaassa
käytetyt merkinnät
9
Mukana toimitettavat
varusteet
24
9
Toistettavat levytyypit
24
Langallinen verkkoliitäntä
11
Tiedoston yhteensopivuus
25
12
Aluekoodi
Langallisen verkon
käyttöönotto
12
AVCHD (Advanced Video
Codec High Definition)
27
USB- laitteen liitäntä
29
Asetukset
Teräväpiirtotoiston
laitteistovaatimukset
29
Setup-asetusten teko
29
[NÄYTÄ]-valikko
Huomautuksia
yhteensopivuudesta
31
[KIELI]-valikko
12
12
13
Kaukosäädin
14
Etupaneeli
15
Takapaneeli
31
[ÄÄNI]-valikko
32
[LUKITUS]-valikko
33
[VERKKO]-valikko
34
35
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 6
Kotiverkon liitäntä
[MUUT]-valikko
Ääniteho
2010.4.7 7:37:12 PM
7
4
7
Käyttö
Liite
36
Yleinen toisto
73
38
Edistynyt toisto
TV:n ohjaus toimitukseen
kuuluvalla kaukosäätimellä
42
Kuvaruutunäyttö
74
Aluekoodilista
45
BD-LIVE toiminnon käyttö
75
Kielikoodilista
Elokuvatiedoston ja VR- levyn
toisto
76
Verkko-ohjelman päivitys
46
1
76
Huomautus koskien verkon
päivitystä
Ohjelmistopäivitys
48
Valokuvien katselu
50
Musiikin kuuntelu
76
54
Radion toiminnot
78
Videon ulostulon resoluutio
55
Sisällön toisto kotiverkon kautta
79
Tavaramerkit ja lisenssit
60
NetCast™ käyttö Entertainment
Access
81
Tekniset tiedot
83
TÄRKEÄÄ TIETOA
VERKKOPALVELUISTA
2
3
60
YouTube
64
Picasa web albumin katselu
84
67
AccuWeather ohjelman
käyttö
Huomautus koskien avointa
lähdekoodia
85
Gracenote® MusicID® -sovelluksen
käyttöehdot
4
5
5
Huolto
69
Levyjä koskevat huomautukset
69
Yksikön käsittely
6
6
Vianetsintä
70
Yleistä
71
Kuva
71
Ääni
72
Verkko
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 7
7
8
2010.4.7 7:37:12 PM
8
Valmistelut
2
Valmistelut
2
Johdanto
Valmistelut
Kun “ ” kuvake näkyy näytössä
“ ” saattaa ilmestyä TV-ruudulle käytön
aikana ja osoittaa sen, että käyttöohjeessa
mainittu toiminto ei ole käytettävissä tietyssä
tallenteessa.
Tässä käyttöoppaassa käytetyt
merkinnät
HUOMAUTUS
Ilmaisee erityisiä huomautuksia ja
käyttöominaisuuksia.
Osio, jonka otsikossa on jokin seuraavista
symboleista, on voimassa vain symbolia
vastaaville levyille.
BD
BD-ROM-levy
DVD
DVD-video, DVD±R/RW
Video-formaatissa tai VRformaatissa ja viimeistellyt
(finalized)
AVCHD
DVD±R/RW-levyt AVCHDformaatissa
ACD
Audio-CDt
MOVIE
Elokuvatiedostot
MUSIC
Musiikkitiedostot
PHOTO
Valokuvatiedostot
HUOMIO
Ilmaisee varoituksia mahdollisien vahinkojen
estämiseksi väärinkäytöstä johtuen.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 8
2010.4.7 7:37:12 PM
Valmistelut
Mukana toimitettavat varusteet
Video- kaapeli (1)
Kaukosäädin (1)
Toistettavat levytyypit
Blue-ray-levyt
- Esimerkiksi vuokrattavat ja
myytävät elokuvalevyt.
- BD-R/RE- levyt, jotka sisältävät
Elokuva-, Musiikki- tai
Valokuvatiedostoja.
DVD-VIDEO
8 / 12 cm disc
Esimerkiksi vuokrattavat ja
myytävät elokuvalevyt.
FM- antenni (1)
Nero MediaHome4
Essentials ohjelmisto
CD-ROM- levy (1)
2
DVD±R
8 / 12 cm
- vain videotilassa olevat ja
viimestellyt levyt
- tukee myös kaksikerroslevyjä
(dual layer disk).
- Päätetty AVCHD- formaatti
- DVD±R- levyt, jotka sisältävät
Elokuva-, Musiikki- tai
Valokuvatiedostoja.
Valmistelut
Paristot (2)
9
DVD-RW
8 / 12 cm
- vain VR- ja Video-formaatitssa
olevat ja viimeistellyt levyt.
- Päätetty AVCHD- formaatti
- DVD-RW- levyt, jotka sisältävät
Elokuva-, Musiikki- tai
Valokuvatiedostoja.
DVD+RW
8 / 12 cm
- vain videotilassa olevat ja
viimestellyt levyt
- AVCHD- formaatti
- Päätetty AVCHD- formaatti
- DVD+RW- levyt, jotka
sisältävät Elokuva-, Musiikki- tai
Valokuvatiedostoja.
Audio CD
8 / 12 cm
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 9
2010.4.7 7:37:13 PM
10
Valmistelut
CD-R/RW
8 / 12 cm
- CD-R/RW- levyt, jotka
sisältävät audio-otsikoita,
elokuvia, musiikkia tai
valokuvatiedostoja.
HUOMAUTUS
• Riippuen tallennukseen käytetystä laitteistosta
tai CD-R/RW-levyistä (tai DVD±R/RW-levyistä),
voi olla, että laite ei toista kaikkia CD-R/RW- tai
DVD±R/RW-levyjä.
2
• Riippuen tallennukseen käytetystä ohjelmistosta
ja viimeistelystä voi olla, että laite ei voi toistaa
joitakin tallennettuja levyjä (CD-R/RW, DVD±R/
RW, BD-R/RE).
Valmistelut
• Voi olla, että toisto ei onnistu, jos tietokoneella,
DVD- tai CD-tallentimella tallennettu BD-R/RE,
DVD±R/RW- tai CD-R/RW-levy on vaurioitunut
tai likaantunut tai jos laitteen lukupää on
likaantunut tai siinä on roskia.
• Jos tallennat levyn tietokoneella ja vaikka levy
on tallennettu yhteensopivassa formaatissa, voi
olla, että toistaminen ei joissakin tapauksissa
onnistu johtuen tallennusohjelman asetuksista.
(Lisätietoja ohjelmiston julkaisijalta)
• Optimaalisen toiston saavuttamiseksi
toistettavien levyjen ja tallennusten on
vastattava tiettyjä teknisiä standardeja.
• Myytävät DVD-levyt täyttävät aina nämä
standardit. On olemassa monia erilaisia
levytallennusformaatteja (mm. CD-R, joka
sisältää MP3- tai WMA-tiedostoja ) ja näiden
toistamisen onnistuminen edellyttää tiettyjen
ehtojen täyttymistä.
• On hyvä kiinnittää huomiota siihen, että
MP3/WMA-tiedostojen tai musiikin lataaminen
internetistä vaatii asianmukaisen luvan.
Yhtiöllämme ei ole oikeutta myötää mitään
tällaisia lupia. Lupa on aina hankittava
tekijänoikeuden haltijalta.
• Sinun on suoritettava levyn formatointi
[Mastered], jotta levyt saadaan
soveltumaan yhteen LG- soittimen kanssa
uudelleenkirjoitettavien levyjen formatointia
varten. Toiminnan Live System asettamista ei
voi käyttää LG- soittimessa. (Mastered/Live File
System: Levyn formatointijärjestelmä Windows
Vista käyttöjärjestelmälle)
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 10
2010.4.7 7:37:13 PM
Valmistelut
Tiedoston yhteensopivuus
HUOMAUTUS
Yleistä
• CD-levyltä tai USB 1.0/1.1 -laiteliitännästä
toistettavan HD-videon toistossa voi esiintyä
ongelmia. Suosittelemme HD-videotiedostoille
BD- ja DVD-levyjä sekä USB 2.0-laiteliitäntää.
Käytettävät tiedoston laajennukset:
“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.mp3”, “.wma”, “.wav”
Käytettävissä olevat tiedoston laajennukset
voivat poiketa DLNA- palvelimesta johtuen.
•
Tämä soitin ei tue joitakin .wav- tiedostoja.
•
Tiedoston nimi on rajoitettu 180 merkkiin.
•
Riippuen JPEG-tiedostojen koosta ja
määrästä, tallenteen sisällön lukeminen
saattaa kestää useita minuutteja.
Enintään tiedostoja/kansiossa: Alle 2000
(tiedostojen ja kansioiden kokonaismäärä)
CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE-formaatit:
ISO 9660+JOLIET, UDF ja UDF Bridge -formaatit
ELOKUVA
Käytettävä resoluutio:
1 920 x 1 080 (W x H) pikseliä
Toistettava tekstitys: SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
• Tämä soitin tukee H.264/MPEG-4 AVC- profiilia
Pää- ja Korkea tasolla 4.1. Korkeamman tason
tiedostolle ilmestyy varoitusviesti näytölle.
• Tämä soitin ei tue tiedostoja jotka on
tallennettu GMC*1 tai Qpel*2. Nämä ovat
videosalausmenetelmiä MPEG4 standardissa
kuten DivX tai XVID.
*1 GMC – Yleinen liiketasaus
*2 Qpel – Neljännespikseli
MUSIIKKI
Näytteitystaajuus:
rajoissa 8 kHz - 48 KHz (WMA),
rajoissa 11 kHz - 48 kHz (MP3)
Bittinopeus:
rajoissa 8 kbps - 320 kbps (WMA, MP3),
HUOMAUTUS
• Tämä soitin ei tue ID3 Tagiin sisällytettyä
MP3- tiedostoa.
•
VobSub (.sub) ei ole käytettävissä [Home
Link] toiminnossa.
Toistettavat Codec-formaatit: “DIVX3.xx”,
“DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “XVID”, “DIVX6.xx” (vain
vakiotoisto), H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1 SS,
MPEG2 PS, MPEG2 TS
Toistettavat ääniformaatit: “Dolby Digital”,
“DTS”, “MP3”, “WMA”, “AAC”, “AC3”
•
Kaikki WMA-audioformaatit eivät ole
yhteensopivia tämän laitteen kanssa.
Näytteitystaajuus:
rajoissa 32 kHz - 48 kHz (WMA),
rajoissa 16 kHz - 48 kHz (MP3)
Bittinopeus:
rajoissa 20 kbps - 320 kbps (WMA),
rajoissa 32 kbps - 320 kbps (MP3)
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 11
2
Valmistelut
•
11
• Ruudulla näkyvä kokonaistoistoaika ei ehkä ole
oikein VBR-tiedostoilla.
VALOKUVA
Suositeltu koko:
Pienempi kuin 4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel
Pienempi kuin 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel
•
JPEG-kuvatiedostojen jatkuva ja häviötön
tiivistys eivät ole tuettuja.
2010.4.7 7:37:14 PM
12
Valmistelut
Aluekoodi
Laitteen aluekoodi on merkitty laitteen
takapuolelle. Laite voi toistaa vain sellaisia BDROM- ja DVD-levyjä, joiden aluekoodi on sama,
kuin laitteen takapuolelle merkitty koodi tai
joiden koodi on ”ALL” (kaikki alueet).
2
Valmistelut
AVCHD (Advanced Video Codec
High Definition)
•
Tämä soitin toistaa AVCHD-levyjä. Näitä
levyjä käytetään usein videokameroissa.
•
AVCHD-formaatti on teräväpiirtoinen
digitaalinen videoformaatti.
•
MPEG-4 AVC/H.264 -formaatti pakkaa
kuvan tehokkaammin kuin perinteiset
kuvanpakkausformaatit.
•
Joissakin AVCHD-levyissä käytetään
x.v.Colour-formaattia.
•
Tämä soitin toistaa AVCHD-levyjä, joissa on
käytetty x.v.Colour-formaattia.
•
Voi olla, että laite ei pysty toistamaan
joitakin AVCHD-formaatissa olevia levyjä,
riippuen niiden tallennusasetuksista.
•
AVCHD-levyt on viimeisteltävä.
•
”x.v.Colour” tarjoaa laajemman väriskaalan
kuin tavanomainen DVD-videolevy.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 12
Teräväpiirtotoiston
laitteistovaatimukset
Teräväpiirtotoistoon:
•
Teräväpiirtonäyttö, jossa COMPONENT- tai
HDMI-tuloliittimet.
•
BD-ROM-teräväpiirtolevyt.
•
HDMI- tai HDCP-yhteensopiva DVI-tulo
näyttölaitteessa vaaditaan joidenkin
sisältöjen toistamiseksi (levyn tekijöiden
määritysten mukaisesti).
•
Tavallisen DVD-sisällön konversio vaatii
näyttölaitteeseen HDMI- tai HDCPyhteensopivan DVI-tulon kopiosuojatulle
sisällölle.
Huomautuksia
yhteensopivuudesta
•
Johtuen siitä, että BD-ROM on
uusi formaatti, joidenkin levyjen,
digitaalisten yhteyksien tai muiden
yhteensopivuusseikkojen kanssa voi esiintyä
ongelmia. Mikäli yhteensopivuusongelmia
ilmenee, ota yhteys valtuutettuun
huoltopalveluun.
•
Teräväpiirtoisen sisällön katselu ja tavallisen
DVD-sisällön muunnokset saattavat
edellyttää, että näyttölaitteessa on HDMIyhteensopiva tuloliitäntä tai HDCPyhteensopiva DVI-tuloliitäntä.
•
Jotkut BD-ROM- ja DVD-levyt voivat rajoittaa
joidenkin käyttökomentojen ja toimintojen
käyttöä.
•
Voit käyttää USB-laitetta joidenkin
levytietojen tallentamiseen mukaan lukien
ladattavat on-line sisällöt. Käyttämäsi levy
ilmoittaa kuinka kauan tätä tietoa on jäljellä.
2010.4.7 7:37:14 PM
Valmistelut
13
Kaukosäädin
1
• • • • • • •a • • • • • •
• • • • • • •c • • • • • •
1 (POWER): Kytkee laitteen
päälle/pois.
HOME: Näyttää [Home Menu]
-valikon tai poistuu siitä.
Z OPEN/CLOSE: Avaa ja sulkee
levykelkan.
MUSIC ID: Kun laite on liitettynä
verkkoon, on mahdollista saada
tietoja sen hetkisestä kappaleesta
toiston aikana.
Numeronäppäimet 0-9: Valitsee
numeroidut toiminnot tai syöttää
kirjaimet näppäinvalikossa.
2
CLEAR: Poistaa merkin
hakuvalikossa tai numeron
salasanaa syötettäessä.
• • • • • • •b • • • • • •
TITLE/POPUP: Näyttää DVD:
n päävalikon tai BD-ROM-levyn
ponnahdusvalikon, mikäli tällainen
on käytettävissä.
./> SKIP: Siirry seuraavaan
tai edelliseen tiedostoon/raitaan/
kappaleeseen.
B (PLAY): Aloittaa toiston.
X (PAUSE): Keskeyttää toiston.
SPEAKER LEVEL: Asettaa halutun
kaiuttimen äänitason.
SOUND EFFECT: Valitsee
äänitehotilan.
VOL +/- : Säätää kaiuttimen
äänenvoimakkuutta.
Pariston asennus
OPTICAL: Vaihtaa sisääntulotilan
suoraan optiseksi
MUTE: Laitteen äänen mykistys.
Irrota kaukosäätimen
takaosan paristokotelon
kansi ja aseta kaksi R03 (AAA
koko) paristoa koteloon
ja tarkasta, että niiden
napaisuus on oikein.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 13
ENTER: Vahvistaa valikon
kohdan valinnan.
O RETURN: Poistuu valikosta tai
jatkaa toistoa.
x (STOP): Pysäyttää toiston.
4
Nuolipainikkeet: Käytetään
valikkovaihtoehtojen valitsemiseen.
REPEAT: Uudelleentoistaa valitun
osan.
m/M SCAN: Haku taaksepäin
tai eteenpäin.
3
INFO/DISPLAY: Näyttää/
piilottaa kuvaruutuvalikon.
2
Valmistelut
RADIO&INPUT: Muuttaa
sisääntulotilaa.
DISC MENU: Siirtyy levyn
valikkoon.
• • • • • • •d • • • • • •
Värilliset (R, G, Y, B) painikkeet:
Käytetään valikkonavigointiin.
RDS: Radiodatajärjestelmä.
PTY: Näyttää RDS-järjestelmän
ohjelmatyypin.
PTY SEARCH:
Hakee ohjelmatyypin mukaisesti.
MONO/STEREO: Valitsee FM- tilan
mono/ stereo.
MARKER: Merkitsee minkä tahansa
kohdan toiston aikana.
SEARCH: Näyttää hakuvalikon tai
poistuu siitä.
SLEEP: Asettaa määritetyn
aikajakson laitteen
sammuttamiseksi.
z REC: Audio CD-levyn tallennus.
TV-painikkeet: Katso sivu 73.
2010.4.7 7:37:14 PM
14
Valmistelut
Etupaneeli
1
2
3
4
5
2
Valmistelut
6
7
8
a 1/\ (POWER)- virtapainike
g USB- liitäntä
b Levykelkka
h Käyttöpainikkeet
Z (OPEN/CLOSE)
B/X (PLAY / PAUSE)
x (STOP)
./> (SKIP)
F (toimintapainike)
Vaihtaa toiminnon tulolähteen.
c Kaukoanturi
d Näyttöikkuna
e Äänenvoimakkuuden säätö
f PORT. IN
1
2
7
8
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 14
3
4
5
6
9
2010.4.7 7:37:16 PM
1
2
3
4
5
6
7
Valmistelut
Takapaneeli
8
9
10
1
15
11
2
3
4
5
2
1
2
3
4
7
8
5
9
10
6
a AC- virtajohto
Liitä virtalähteeseen.
g COMPONENT VIDEO (Y PB PR)
OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)
b Kaiuttimien liitäntä
h OPTICAL IN 1(TV) / 2
c Jäähdytyspuhallin
i HDMI OUT (tyyppi A, Versio 1.3)
Liittää TV:n HDMI- sisääntulolla.
d Antennin liitäntä
e VIDEO OUT
7
Valmistelut
6
LAN- LIITÄNTÄ
j
10
8
9
11
12
10
11
f AUX (L/R) INPUT
1
2
3
4
5
6
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 15
7
8
9
2010.4.7 7:37:17 PM
16
Asennus
3
Asennus
Kaiuttimen liitäntä
Kaiuttimien liitäntä soittimeen
3
Liitä kaiuttimeen kiinnitetyt johdot laitteeseen.
Asennus
Liitä johto laitteeseen painamalla jokaista
muovilukitussalpaa laitteen liitäntöjen
avaamiseksi. Aseta johto ja vapauta
muovilukitussalpa.
Kytke mustat johdonpäät – (miinus) -napoihin
niiden toiset päät + (plus) -napoihin.
Väri
Kaiutin
Sijainti
Harmaa
Takaosa
Oikea takaosa
Sininen
Takaosa
Vasen takaosa
Vihreä
Keski
Keski
Oranssi
Bassokaiutin
Mitä tahansa
etuasento
Punainen
Etu
Etuoikea
Valkoinen
Etu
Etuvasen
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 16
HUOMIO
• Varmista, ettei lapset aseta käsiä tai muita
kohteita *kaiuttimen kanaviin.
*Kaiuttimen kanava: Bassoäänen tuloaukko
kaiuttimen kotelossa (suljettu).
• Aseta keskikaiutin lasten ulottumattomiin.
Lapset voivat kaataa kaiuttimen, ja jos kaiutin
kaatuu, se saattaa vaurioitua ja aiheuttaa
henkilö- tai esinevahinkoja.
• Kaiuttimet sisältävät magneettiosia jotka voivat
häiritä TV-näyttöä tai PC-monitoria. Aseta
kaiuttimet kauemmaksi TV-näytöstä tai PCmonitorista.
2010.4.7 7:37:17 PM
Asennus
Järjestelmän sijoitus
Seuraavassa kuvassa esitetään järjestelmän
sijoituksen esimerkkikuvaus. Huomioi, että
näiden ohjeiden kuvat poikkeavat nykyisestä
laitteesta ja kuvat ovat tarkoitettu vain
viitteelliseksi. Parasta mahdollista ympäristön
ääntä varten, on kaikki muut kaiuttimet, paitsi
bassokaiutin sijoitettava samalle etäisyydelle
kuuntelupaikasta (A).
C
A
A
A
D
C Keskikaiutin:
Aseta keskikaiutin näytön tai ruudun ylä- tai
alapuolelle.
D Vasen surround- kaiutin (L)/
E Oikea surround- kaiutin (R):
3
A
E
Bassokaiuttimen sijainti ei ole niin tärkeä
koska matala bassoääni ei ole suoranaisesti
kohdistettuna mihinkään. Mutta kuitenkin on
parempi sijoittaa bassokaiutin etukaiuttimien
läheisyyteen. Käännä sitä hieman huoneen
keskiosaan päin seinäkaikujen vähentämiseksi.
Asennus
A
Sijoita etukaiuttimet näytön tai ruudun sivuille
niin että ne ovat mahdollisimman samassa
tasossa näytön pinnan kanssa.
F Bassokaiutin:
G
F
A Vasen etukaiutin (L)/
B Oikea etukaiutin (R):
Aseta nämä kaiuttimet kuunteluasennon
takapuolelle kohdistaen niitä hieman
sisäänpäin.
B
A
17
G Yksikkö
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 17
2010.4.7 7:37:17 PM
18
Asennus
Liittäminen TV:hen
Tee yksi seuraavista liitännöistä riippuen
omistamastasi laitteen ominaisuuksista.
•
HDMI- liitäntä (sivu 18-19)
•
Komponenttivideon kytkeminen (sivu 20)
•
Videoliitännät (sivu 20)
HDMI- liitäntä
Jos sinulla on HDMI-televisio tai monitori, voit
liittää sen tähän toistimeen HDMI-kaapelilla
(Tyyppi A, Versio 1.3). Kytke soittimen HDMI
OUT -liitin HDMI-yhteensopivan TV:n tai
näyttölaitteen HDMI IN -liittimeen.
HDMI- liitäntä
HUOMAUTUS
Soitin
Player
3
Asennus
• Riippuen TV:stä ja muista laitteista, joita
haluat liittää, toistimen liittämiseen on tarjolla
useita vaihtoehtoja. Käytä vain yhtä tässä
käyttöohjeessa kuvattua liitäntää.
• Katso tarvittaessa TV:si, stereolaitteidesi tai muun
laitteesi käyttöohjeita tehdäksesi parhaiten
sopivat liitännät.
• Varmista, että soitin on liitetty suoraan TV:seen.
Viritä TV oikealle videon tulokanavalle.
TV
TV
• Älä liitä soitinta VCR- laitteesi kautta. Kuva voi
vääristyä kopiointisuojauksesta johtuen.
Aseta television tuloksi HDMI (katso ohjeita
television käyttöoppaasta).
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 18
2010.4.7 7:37:18 PM
Asennus
HUOMAUTUS
• Resoluution muuttaminen yhdistämisen jälkeen
saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä. Ratkaistaksesi
ongelman, sammuta soitin ja käynnistä se
uudelleen.
• Jos HDMI-liitännän HDCP ei ole hyväksytty,
TV-ruutu muuttuu mustaksi. Tarkista tässä
tapauksessa HDMI-liitäntä tai irrota HDMIkaapeli.
Mikä on SIMPLINK?
Joitakin tämän laitteen toimintoja ohjataan TV:
n kaukosäätimellä, kun tämä laite ja LG TV, jossa
on SIMPLINK, liitetään toisiinsa HDMI-liitännällä.
LG TV:n kaukosäätimellä ohjattavia toimintoja:
Toisto, Tauotus, Selaus, Hyppy, Pysäytys, Virran
katkaisu jne.
Katso TV:n käyttöoppaasta yksityiskohdat
SIMPLINK-toiminnosta.
• Jos liitetty HDMI- laite ei hyväksy soittimen
audion ulostuloa, HDMI- laitteen audion ääni voi
vääristyä tai sitä ei ole ollenkaan.
LG TV, jossa on SIMPLINK-toiminto, on merkitty
yllä kuvatulla logolla.
HUOMAUTUS
• Valitse videon ulostulotyyppi HDMI OUT
liitännästä käyttämällä [HDMI-väriasetukset]
väriasetustoimintoa asetusvalikossa [Asetukset]
(katso sivu 30).
• Riippuen toistettavan levyn tyypistä toi
toistotilasta, voi olla, että jotkut SIMPLINKtoiminnot eivät toimi halutulla tavalla tai
ollenkaan.
• Jos liität laitteen HDMI- tai DVI-yhteensopivaan
laitteeseen, menettele seuraavasti:
- Kokeile sammuttaa HDMI/DVI-laite ja tämä
soitin. Kytke sitten HDMI/DVI-laite päälle ja jätä
se päälle noin 30 sekunniksi, sitten kytke päälle
tämä soitin.
- Tarkista, onko liitetyn laitteen videotulo
asetettu oikein tälle laitteelle.
- Liitetty laite on yhteensopiva 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i tai 1920x1080p
videotulon kanssa.
• SIMPLINK-toimintoa käytettäessä OPTICAL IN 1
liitin tulee kytkeä, jotta voit kuunnella TV:n ääniä
kaiutinjärjestelmän kautta.
3
Asennus
• Mikäli näytöllä on kohinaa tai viivoja, tarkasta
HDMI- kaapeli (pituus ei yleensä saa ylittää 4,5
m:ä. Käytä nopeaa HDMI-kaapelia (versio 1.3)).
• Kun käytät HDMI- liitäntää, voit vaihtaa
resoluution HDMI- ulostulolle. (Katso kohta
“Näyttötarkkuusasetukset” sivulla 21.)
19
• Kaikki HDCP-yhteensopivat HDMI- tai DVI-laitteet
eivät välttämättä toimi tämän laitteen kanssa.
- Kuva ei näy oikein ei-HDCP-laitteen kanssa.
- Tällöin voi olla, että tämä laite ei voi toista
ohjelmalähdettä ja TV-ruutu muuttuu mustaksi.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 19
2010.4.7 7:37:18 PM
20
Asennus
Komponenttivideon
kytkeminen
Kytke soittimen COMPONENT VIDEO OUT
liitännät TV:n vastaaviin tuloliittimiin Y Pb
Pr kaapeleilla. Kuulet äänen järjestelmän
kaiuttimista.
Videoliitännät
Kytke toistimen VIDEO OUT-liitin TV:n VIDEO
IN-liittimeen videokaapelilla. Kuulet äänen
järjestelmän kaiuttimista.
Videoliitännät
Komponentin liitäntä
Soitin
Player
Soitin
Player
3
Asennus
Keltainen
Yellow
Vihreä
Green
Blue
Sininen
Red
Punainen
TV
TV
TV
TV
HUOMAUTUS
Käyttäessäsi COMPONENT VIDEO OUT -liitäntää,
voit muuttaa lähdön resoluutiota.
(Katso ”Näyttötarkkuusasetukset” sivulla 21.)
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 20
2010.4.7 7:37:18 PM
Asennus
Näyttötarkkuusasetukset
Tämä laite tarjoaa useita eri tarkkuusasetuksia
HDMI OUT- ja COMPONENT VIDEO OUT
-liitännöille. Voit muuttaa resoluutiota
asetusvalikosta [Asetukset].
1. Paina painiketta (
).
2. Paina painiketta I/i ja valitse asetus
[Asetukset] ja paina tämän jälkeen
ENTER ( ). [Asetukset]-valikko tulee esiin.
21
HUOMAUTUS
• Mikäli TV ei hyväksy soittimeen asettamaasi
resoluutiota, voit asettaa resoluution 576p
seuraavalla tavalla.
1. Paina Z avataksesi levykelkan.
2. Paina x yli 5 sekunnin ajan.
• Koska useat tekijät vaikuttavat videon ulostulon
resoluutioon, katso kohta “Videon ulostulon
resoluutio” sivulla 78.
3
Asennus
3. Valitse [NÄYTÄ] U/u-painikkeilla; siirry sitten
seuraavalle tasolle i-painikkeella.
4. Valitse kohta [Resoluutio] painikkeella
U/u ja siirry sitten kolmannelle tasolle
painikkeella ENTER tai i.
5. Valitse sopiva tarkkuus U/u-painikkeilla ja
vahvista valinta ENTER ( )-painikkeella.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 21
2010.4.7 7:37:19 PM
22
Asennus
Antennin liitäntä
Ulkoisen laitteen
kytkennät
Liitä mukana toimitettu antenni radion
kuuntelemista varten.
Antennin liitäntä
AUX- liitäntä
Voit kuunnella laitteittesi ääntä analogisella
audion ulostuloliittimellä järjestelmän
kaiuttimista.
Liitä laitteesi analogisen audion
ulostuloliittimet tämän yksikön AUX L/R
(INPUT)- liitäntään. ja valitse tämän jälkeen
toiminto [AUX] painamalla painiketta
RADIO&INPUT ja ENTER ( ).
3
Asennus
Voit myös käyttää etupaneelin painiketta F
sisääntulotilan valitsemiseksi.
AUX- liitäntä
Soitin
Player
Soitin
Player
HUOMAUTUS
FM- johtoantennin liitännän jälkeen pidä sitä
niin vaakasuorassa asennossa kuin mahdollista.
Varmista, että FM- johtoantenni on täysin
pidennettynä.
Punainen
Red
Valkoinen
White
To the audio output jacks
Laitteittesi
of youraudion
component
ulostuloliittimet
(TV, VCR, etc.)
(TV, VCR, jne.)
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 22
2010.4.7 7:37:19 PM
Asennus
PORT. IN- liitäntä
Voit kuunnella kannettavan audiosoittimesi
ääntä järjestelmän kaiuttimista.
Liitä kuulokkeet (tai linjaliitin) kannettavan
audiosoittimesi liitin tämän yksikön liitäntään
PORT IN. Ja valitse tämän jälkeen toiminto
kannettava [PORTABLE] painamalla painiketta
RADIO&INPUT ja ENTER ( ).
Voit myös käyttää etupaneelin painiketta F
sisääntulotilan valitsemiseksi.
PORT. IN- liitäntä
23
OPTICAL IN 1/2- liitäntä
(OPTINEN TULO)
Voit kuunnella laitteittesi ääntä digitaalisella
optisella liitännällä järjestelmän kaiuttimista.
Liitä laitteittesi optisen ulostulon liitin tämän
yksikön liitäntään OPTICAL IN 1/2. Ja valitse
tämän jälkeen toiminto optinen [OPTICAL 1/2]
painamalla painiketta RADIO&INPUT ja ENTER
( ). Tai paina suoraan painiketta OPTICAL.
Voit myös käyttää etupaneelin painiketta F
sisääntulotilan valitsemiseksi.
Asennus
Optinen liitäntä
3
Laitteittesi
To the digital
digitaalinen
optical output jack
ulostuloliitin
of your component
MP3-soitin
jne.
twZG—“ˆ
Œ™SGŒ›ŠUUU
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 23
2010.4.7 7:37:19 PM
24
Asennus
Kotiverkon liitäntä
Langallisen verkon käyttöönotto
Reititin
Router
Tämä soitin voidaan liittää paikalliseen
verkkoon (LAN) takapaneelin LANliitännän kautta. Jos laite liitetään kodin
laajakaistaverkkoon, on sinun avattava palvelut
kuten ohjelmistopäivitykset, Home Link, BDLIVE interactivity ja streaming palvelut.
Broadband
Laajakaistapalvelu
Service
WAN
LAN 1
Langallinen verkkoliitäntä
3
Asennus
Paras suorituskyky varmistetaan käyttämällä
langallista verkkoa koska suoraan verkkoon
liitetyt laitteet eivät altistu radiotaajuushäiriöille.
Katso lisätietoja ja ohjeita verkkolaitteesi
asiakirjoista.
Liitä soittimen LAN- liitäntä vastaavaan
Modeemisi tai reitittimen liitäntään käyttämällä
yleisesti saatavaa LAN- tai Ethernet- kaapelia
(CAT5 tai uudempi RJ45- liittimellä). Alapuolella
kuvatussa langallisen liitännän mallissa tällä
soittimella voidaan tutkia myös PC:n sisältöä.
LAN 2
PC
PC
LAN 3
Soitin
Player
HUOMAUTUS
• Kun kytket tai irrotat verkkokaapelia, pidä kiinni
kaapelin pistokeosasta. Kun irrotat johtoa, älä
vedä itsestään kaapelista, vaan paina pistokkeen
hakasta ja vedä pistoke irti liitännästä.
• Älä kytke puhelinjohtoa LAN-liitäntään.
• On olemassa monenlaisia verkkoliitäntätyyppejä,
joten on hyvä noudattaa puhelinyhtiön tai
internet-palveluntarjoajan ohjeita.
• Mikäli haluat tarkastella PC:n tai DLNApalvelimen sisältöä, on tämä soitin liitettävä
samaa paikalliseen verkkoon reitittimen kautta.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 24
2010.4.7 7:37:20 PM
Asennus
Langallisen verkon
käyttöönotto
Ennen langallisen verkon käyttöönottoa,
on sinun liitettävä laajakaista internet
kotiverkkoosi.
HUOMAUTUS
Jos verkossa ei ole DHCP- palvelinta ja haluat
asettaa IP- osoitteen manuaalisesti, valitse
staattinen [Staat.] ja tämän jälkeen aseta IP- osoite
[IP-osoite], aliverkon peite [Aliverkon peite], väylä
[Yhdysväylä] ja DNS- palvelin [DNS-palvelin]
käyttämällä painikkeita U/u/I/i ja numeerisia
painikkeita. Mikäli syötät virheellisen numeron,
korjaa se painamalla painiketta CLEAR korostetun
osan tyhjentämiseksi.
Mikäli paikallisessa verkossa (LAN) on
DHCP- palvelin, tämä soitin tunnistetaan
automaattisesti IP- osoitteen mukaan.
Kun fyysiset liitännät on suoritettu,
muutama kotiverkko voi vaatia soittimen
verkkoasetuksien säätämistä. Säädä
verkkoasetukset [VERKKO] seuraavalla tavalla.
3. Valitse [OK] ja paina ENTER ( ) ja aseta
verkkoasetukset.
1. Valitse liitäntäasetus [Yhteyden asetus]
asetusvalikosta [Asetukset] ja paina tämän
jälkeen ENTER ( ).
4. Soitin pyytää sinua testaamaan
verkkoliitännän. Valitse [OK] ja paina
ENTER ( ) ja lopeta verkkoliitäntä.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 25
3
Asennus
2. Paina painikkeita U/u/I/i ja valitse IP- tila
dynaamisen [Dynaam.] ja staattisen [Staat.]
väliltä.
Normaalisti valitse dynaaminen [Dynaam.]
automaattisen IP- osoitteen tunnistamiseksi.
25
5. Mikäli valitset testauksen [Testi] ja
painat ENTER ( ) kohdan 4 mukaisesti,
verkkoliitännän tila näytetään näytöllä.
Voit myös testata tätä kohdassa liitäntätila
[Yhteyden tila] asetusvalikossa [Asetukset].
2010.4.7 7:37:20 PM
26
Asennus
Verkkoliitäntää koskeva huomautus:
•
•
3
Useat verkkoliitäntäongelmat käyttöönoton
aikana voidaan usein korjata asettamalla
reititin tai modeemi uudelleen. Kun soitin
on liitetty kotiverkkoon, katkaise virta
nopeasti, ja/tai irrota virtajohto kotiverkon
reitittimestä tai kaapelimodeemista. Tämän
jälkeen käynnistä virta uudelleen ja/tai liitä
virtajohto uudelleen.
Internet palveluntarjoajasta riippuen
(ISP), internet palveluja vastaanottavien
laitteiden määrää voidaan rajoittaa
käytettävien palvelusääntöjen mukaisesti.
Pyydä lisätietoja ottamalla yhteys internet
palveluntarjoajaasi (ISP).
Asennus
•
Yhtiömme ei ole vastuussa mistään
soittimen käyttöhäiriöistä ja/tai internet
liitäntäominaisuuksista jotka johtuvat
laajakaista internetliitäntäsi tai muiden
liitettyjen laitteiden yhteyshäiriöistä/
käyttöhäiriöistä.
•
Suoran internet yhteyden mahdollistavia
BD-ROM- levyjä, jotka ei ole luotu tai
toimitettu yhtiömme kautta, yhtiömme ei
ole vastuussa niiden toiminnallisuudesta
tai jatkuvasta käytettävyydestä. Muutamia
levyjä, jotka koskevat internet yhteyden
tarjoajan materiaalia eivät ehkä ole
yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
Mikäli sinulla on kysymyksiä näistä, ota
yhteys levyn tuottajaan.
•
Toiset internet sisällöt voivat vaatia
nopeampaa laajakaistayhteyttä.
•
Vaikka soitin olisi oikein liitetty ja
konfiguroitu, muutamia internet
sisältöjä ei voi käyttää oikein johtuen
internetin ruuhkasta, internet palvelun
kaistanopeudesta ja laadusta, tai sisällön
tuottajasta johtuvista ongelmista.
•
Muutamat internetyhteyden toiminnot
eivät ole mahdollisia johtuen laajakaista
internetyhteyden palvelun tarjoajan (ISP)
rajoituksista.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 26
•
Kaikki internet palveluntarjoajan (ISP)
veloittamat kulut ovat rajoituksetta sinun
vastuullasi.
•
10 Base-T tai 100 Base-TX LAN- väylä vaatii
langallisen yhteyden tätä soitinta varten.
Mikäli internet palvelusi ei mahdollista
tämän tyyppistä liitäntää, soitinta ei voi
liittää ko. palveluun.
•
Sinun on käytettävä reititintä xDSL- palvelun
käyttämiseksi.
•
DSL- modeemia tarvitaan DSL- palvelun
käyttämiseen ja kaapelimodeemia
tarvitaan kaapelimodeemipalveluiden
käyttämiseen. Riippuen palveluntarjoajasi
(ISP) sisäänkirjautumistavasta ja
sopimusehdoista, et ehkä voi käyttää
internetyhteyttä tämän soittimen kanssa tai
samanaikaisesti liitettävien laitteiden määrää
voi olla rajoitettu. (Mikäli palveluntarjoajasi
(ISP) rajoittaa ehtoja yhteen laitteeseen,
tätä soitinta ei voi liittää silloin jos PC on
samanaikaisesti liitettynä tähän yhteyteen.
•
Reitittimen käyttö ei ehkä ole sallittu tai
sen käyttöä voidaan rajoittaa riippuen
interpalveluntarjoajasi (ISP) määräyksistä ja
rajoituksista. Mikäli sinulla on kysymyksiä
näistä, ota yhteys suoraan internetpalvelunt
arjoajaasi (ISP).
•
Sammuta kaikki käyttämättömät
verkkolaitteet kotiverkostasi. Toiset laitteet
voivat muodostaa verkkoruuhkia.
2010.4.7 7:37:21 PM
Asennus
USB- laitteen liitäntä
Tämä soitin voi toistaa USB- laitteelta elokuvia,
musiikkia ja valokuvatiedostoja.
1. Aseta USB- laite USB- liitäntään kunnes se
sovittuu paikalleen.
27
2. Valitse elokuva [Elokuva], valokuva
[Valokuva] tai musiikki [Musiikki] käyttämällä
painikkeita I/i, ja paina ENTER ( ).
3. Valitse tiedosto painamalla U/u/I/i ja
painamalla PLAY tai ENTER ( ) tiedoston
toistamiseksi.
Voit tarkistaa USB-laitteen vapaan tilan
ruudulta.
USB- liitäntä - 1
3
Asennus
4. Valitse toinen käyttötila. Ja irrota USB-laite
varovasti.
USB- liitäntä - 2
Kun liität USB- laitteen aloitusvalikossa
HOME, soitin toistaa musiikkitiedostoja USBlaitteesta automaattisesti. Jos USB- laite
sisältää erityyppisiä tiedostoja, tiedostotyypin
valintavalikko näkyy näytöllä.
Tiedoston lataus voi kestää muutamia
minuutteja riippuen USB- laitteelle
tallennettujen sisältöjen määrästä.
Paina ENTER ( ) kun peruutustoiminto
[Peruuta] on valittuna latauksen
pysäyttämiseksi.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 27
2010.4.7 7:37:21 PM
28
Asennus
HUOMAUTUS
• Tämä soitin tukee USB flash muistia/ ulkoista
HDD formaattia FAT16, FAT32 ja NTFS tiedostojen
avaamisessa (musiiikki, valokuva, elokuva). BDLIVE ja Audio CD- levyn tallennuksen aikana
vain FAT16 ja FAT32 formaatteja tuetaan. Käytä
USB flash- muistia / ulkoista HDD- kiintolevyä
joka on formatoitu FAT16 tai FAT32 formaatissa
käytettäessä BD-LIVE ja Audio CD- levyn
tallennusta.
• USB- laitetta voidaan käyttää paikallisena
tallennuspaikkana BD-LIVE levyjen
kuuntelemiseen Internetissä.
3
• Tämä soitin tukee max. 4 USB- laitetta.
Asennus
• Älä irrota USB- laitetta käytön aikana (toisto jne.).
• USB- laitetta ei tueta, joka vaatii lisäohjelman
asentamista tietokoneeseen liittämisen jälkeen.
• USB- laite: USB- laite, joka tukee USB1.1 ja USB2.0.
• Elokuva-, musiikki- ja valokuvatiedostoja
voidaan toistaa. Lisätietoja eri tiedostotyyppejä
vastaavista toiminnoista niitä käsittelevillä
sivuilla.
• Suosittelemme säännöllistä varmuuskopiointia
tiedostojen häviämisen ehkäisemiseksi.
• Jos käytät USB- jatkojohtoa, USB HUB tai USB
Multi-readeria, USB-laite ei ehkä tunnista niitä.
• Muutamat USB- laitteet eivät toimi tässä
soittimessa.
• Laite ei tue digitaalisia kameroita eikä
matkapuhelimia.
• Laitteen USB-liitäntää ei voi yhdistää
tietokoneeseen. Laitetta ei voi käyttää
muistilaitteena.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 28
2010.4.7 7:37:22 PM
Asennus
29
4. Paina painiketta U/u ja valitse toinen
asetustoimintoa ja paina tämän jälkeen
ENTER ( ) siirtyäksesi kolmannelle tasolle.
Asetukset
Setup-asetusten teko
Voit muuttaa soittimen asetuksia
asetusvalikosta [Asetukset].
1. Paina painiketta (
).
5. Paina U/u ja valitse haluttu asetus ja paina
i tai ENTER ( ) valintasi vahvistamiseksi.
3
Asennus
[NÄYTÄ]-valikko
2. Paina painiketta I/i ja valitse asetus
[Asetukset] ja paina tämän jälkeen
ENTER ( ). [Asetukset]-valikko tulee esiin.
TV:n kuvasuhde
Valitse TV:n kuvasuhde TV- tyypin mukaisesti.
[4:3 Letter Box]
Valitse tämä, kun laite liitetään TVvastaanottimeen, jonka vakiokuvasuhde
on 4:3. Tällöin elokuvatoiston yhteydessä
kuvaruudun ylä- ja alaosissa näkyvät mustat
palkit.
3. Paina painiketta U/u ja valitse ensimmäinen
asetustoimintoa ja paina tämän jälkeen i
siirtyäksesi seuraavalle tasolle.
[4:3 Pan Scan]
Voit valita tämän, kun laite liitetään TVvastaanottimeen, jonka vakiokuvasuhde
on 4:3. Tällöin laajakuva näytetään koko
kuvaruudulla, mutta molemmat reunat
jätetään näyttämättä.
[16:9 Alkuperäinen]
Valitse tämä kun 16:9 laajakuva TV on
liitettynä. Tyyppiä 4:3 oleva kuva näytetään
alkuperäisessä 4:3 kuvasuhteessa siten, että
vasemmassa ja oikeassa reunassa näkyvät
mustat palkit.
[16:9 Täysi]
Valitse tämä kun 16:9 laajakuva TV
on liitettynä. Tyyppiä 4:3 oleva kuva
suhteutetaan vaakatasossa (lineaarisessa
suhteessa) täyttämään koko ruudun.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 29
2010.4.7 7:37:22 PM
30
Asennus
1080p näyttötila
HUOMAUTUS
Et voi valita kuvasuhteita [4:3 Letter Box] ja [4:3 Pan
Scan] jos resoluutio on asetettu korkeammaksi kuin
720p.
Kun 1080p on valittuna, valitse [24 Hz],
1080p/24 Hz-videomateriaalille, kun laitteeseen
on kytketty 1080p/24 Hz-HDMI-liitännällä
varustettu näyttölaite.
HUOMAUTUS
Resoluutio
Asettaa Komponentin ja HDMI videosignaalin
ulostuloresoluution. Lisätietoja
resoluutioasetuksista on sivuilla 21 ja 78.
3
Asennus
[Auto]
Jos HDMI OUT -liitäntä on yhdistetty
näyttötietoja (EDID) tarjoavaan TVlaitteeseen, laite valitsee automaattisesti
laitteeseen liitetylle TV:lle parhaiten sopivat
tarkkuusasetukset. Mikäli kytkettynä
on vain COMPONENT VIDEO OUT
(komponenttivideo) -liitäntä, tämä asetus
asettaa oletustarkkuudeksi 1080i.
[1080p]
lomittamaton 1080-juovainen kuva.
[1080i]
lomitettu 1080-juovainen kuva.
[720p]
lomittamaton 720-juovainen kuva.
• Kun valinta [24 Hz] on aktiivinen, kuvassa voi
havaita jonkin verran häiriötä kuvan vaihtuessa
video- ja elokuvamateriaalin välillä. Jos häiriötä
esiintyy, valitse [50 Hz].
• Jos TV-laite ei ole 1080p/24 Hz-yhteensopiva,
niin silloinkin, kun [1080p näyttötila] -arvoksi
asetetaan [24 Hz], videolähdön todellinen
kuvataajuus on 50 Hz riippuen toistettavan
videon formaatista.
HDMI-väriasetukset
Valitse sopiva asetus HDMI OUT -liitännälle.
Tarkista sopiva asetus näyttölaitteen
ohjekirjasta.
[YCbCr]
Valitse tämä asetus HDMI-näyttölaitteelle.
[RGB]
Valitse tämä asetus DVI-näyttölaitteelle.
[576p]
lomittamaton 576-juovainen kuva.
[576i]
lomitettu 576-juovainen kuva.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 30
2010.4.7 7:37:23 PM
Asennus
[KIELI]-valikko
[ÄÄNI]-valikko
Näytä valikko
Kaiutinasetukset
Valitse [Asetukset] -valikon ja ruutunäytön kieli.
Parhaan mahdollisen äänen vastaanottamiseksi
käytä kaiuttimen asetusnäyttöä liitetyn
kaiuttimen äänenvoimakkuuden
määrittelemiseksi ja niiden etäisyyden
asettamiseksi kuuntelupaikasta. Käytä testiä
kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätämiseksi
samalle tasolle.
Levyn valikko/Levyn ääniraita/Levyn
tekstitys
Valitse äänitoiston (levyn audioraita),
tekstityksen ja levyvalikoiden kieli.
31
[Alkuperäinen]
Valitse levyn alkuperäiskieli, jolla levy on
alunperin tuotettu.
3
Asennus
[Muu]
Valitse toinen kieli ENTER ( )-näppäimellä.
Syötä numeropainikkeilla nelinumeroinen
kielikoodi sivulta 75 ja paina ENTER ( ).
[Pois] (vain levyn tekstitykset)
Kytkee tekstityksen pois.
[Kaiutin]
Valitse säädettävä kaiutin.
HUOMAUTUS
Levystä riippuen kieliasetuksesi ei ehkä toimi.
[Äänenvoim.]
Säädä jokaisen kaiuttimen ulostulon tasoa.
[Etäisyys]
Säädä jokaisen kaiuttimen välistä etäisyyttä
ja kuuntelupaikkaa.
[Testi/ Äänit.pysäy]
Kaiuttimista kuuluu testiäänet.
[OK]
Vahvistaa asetukset.
[Peruuta]
Peruuttaa asetukset.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 31
2010.4.7 7:37:23 PM
32
Asennus
HD AV synk
Joskus Digi- TV:ssä esiintyy viiveitä kuvan ja
äänen välillä. Mikäli tätä tapahtuu, voit tasata
sitä asettamalla viiveen äänelle niin, että se
”odottaa” kuvaa: tätä kutsutaan toiminnoksi
HD AV Sync. Paina U u liikkumiseksi ylös- ja
alaspäin viivemäärän läpi ja aseta mikä tahansa
arvo 0 – 300 msek. väliltä.
[LUKITUS]-valikko
Päästäksesi käsittelemään [LUKITUS]-asetuksia,
sinun pitää syöttää 4-numeroinen turvakoodi,
jonka olet itse luonut.
Jos et ole vielä syöttänyt salasanaa, ruudulle
ilmestyy siihen kehote. Syötä 4-numeroinen
salasana kaksi kertaa ja paina ENTER ( ) uuden
salasanan luomiseksi.
Salasana
Voit luoda uuden salasanan tai vaihtaa sen.
3
Asennus
[Ei mitään]
Syötä 4-numeroinen salasana kaksi kertaa
ja paina ENTER ( ) uuden salasanan
luomiseksi.
Viive vaihtelee riippuen siitä mitä digi- TV:
n kanavaa olet katselemassa. Mikäli vaihdat
kanavaa, sinun on säädettävä toiminto HD AV
Sync uudelleen.
[Vaihda]
Syötä nykyinen salasana ja paina ENTER ( ).
Syötä 4-numeroinen salasana kaksi kertaa
ja paina ENTER ( ) uuden salasanan
luomiseksi.
DRC (Dynaaminen aluesäätö)
Jos Dolby Digital tai Dolby Digital Plus
toiminnoilla muunnettua sisältöä toistetaan,
voit ehkä haluta pakata audion ulostulon
dynaamisen alueen (poikkeama matalimman
äänen ja kirkkaimman äänen välillä). Tämä
mahdollistaa kuuntelun pienemmällä
äänenvoimakkuudella äänikuvan pysyessä
selvänä. Valitse [DRC]-asetus [Päällä].
HUOMAUTUS
DRC-asetusta voidaan muuttaa vain jos levyä
ei ole asetettu paikalleen tai jos laite on täysin
pysäytetyssä tilassa.
HUOMAUTUS
Mikäli syötät virheellisesti ennen painikkeen
ENTER ( ) painamista, korjaa painamalla CLEAR.
Tämän jälkeen syötä salasana oikein.
Jos unohdat salasanan,
Jos unohdat salasanasi, voit poistaa sen seuraavasti:
1. Poista levy levyasemasta.
2. Valitse [Lukitus]-vaihtoehto [Asetukset]valikosta.
3. Käytä numeropainikkeita ja syötä “210499”
lukitusvalikossa [Lukitus]. Salasana on
poistettu.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 32
2010.4.7 7:37:24 PM
Asennus
DVD ikäraja
Luokiteltujen DVD- levyjen jaksojen toisto
perustuu niiden sisältöön. (Kaikki levyt eivät ole
luokiteltuja.)
[1-8 ikäraja]
Ykkönen (1) on korkein ikäraja ja kahdeksan
(8) matalin.
[Avaa]
Jos valitset tämän kohdan, lapsilukko ei ole
aktiivinen ja levy toistetaan kokonaan.
[VERKKO]-valikko
Verkkoasetuksia [VERKKO] tarvitaan
ohjelmistopäivitysten, BD Live, Home Link ja
NetCast ominaisuuksien käyttämiseen.
Yhteyden asetus
Jos kotiverkkosi ympäristö on valmis soittimen
liittämistä varten, soitin on asetettava
langattomaan tai langalliseen verkkoliitäntään
verkkoyhteyttä käyttämällä. (Katso kohta
“Kotiverkon liitäntä” sivuilla 24.)
BD ikäraja
[255]
Kaikki BD-ROM-levyt toistetaan.
[0-254]
BD-ROM-levyihin merkityt toistorajoitukset
voimassa.
HUOMAUTUS
BD- luokitusta [BD ikäraja] käytetään vain BDlevyille jotka sisältävät lisäluokitustoiminnon.
Aluekoodi
Syötä sen alueen koodi, jonka luokituksia on
käytetty toistettavissa DVD-levyissä; katso lista
sivulla 74.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 33
3
Yhteyden tila
Voit tarkastaa halutessasi soittimen verkkotilan
valitsemalla toiminnon liitäntätila [Yhteyden
tila] ja painamalla ENTER ( ) verkkoliitännän ja
internetyhteyden tarkastamiseksi.
Asennus
Aseta BD-ROM -toiston ikäraja. Käytä
numeropainikkeita syöttääksesi ikärajan BDROM katselulle.
33
BD-LIVE-yhteys
Voit asettaa rajoituksia BD-LIVE-toimintojen
vaatimalle Internet-yhteyden käyttölle.
[Sallittu]
Internet-yhteys sallittu kaikelle BD-LIVEsisällölle.
[Sallittu osittain]
Internet-yhteys sallittu vain sellaiselle
BD-LIVE-sisällölle, jolla on sisällönhaltijan
hyväksyntä. Internet-yhteys ja AACS
Online-toiminnot on kielletty kaikelta
hyväksymättömältä BD-LIVE-sisällöltä.
[Kielletty]
Internet-yhteys kielletty kaikelta BD-LIVEsisällöltä.
2010.4.7 7:37:25 PM
34
Asennus
[MUUT]-valikko
DivX VOD
TIETOA DIVX VIDEOSTA: DivX® on DivX, Inc.
yhtiön digitaalinen videoformaatti. Tämä on
yleisesti DivX Certified® hyväksytty laite joka
toistaa DivX- videota. Vieraile sivustolla www.
divx.com ja etsi lisätietoa ja ohjelmatyökaluja
tiedostojesi muuntamiseksi DivXvideomuotoon.
3
Asennus
TIETOA DIVX TILAUSVIDEOISTA (VIDEO-ONDEMAND): Tämä DivX Certified® laite täytyy
rekisteröidä DivX Video-on-Demand (VOD)
tilausvideoiden sisällön toistamista varten.
Luo rekisteröintikoodi etsimällä DivX VOD
kohta laitteen asetusvalikosta. Siirry tällä
koodilla sivustolle vod.divx.com ja päätä
rekisteröintitoiminnot sekä etsi lisätietoja DivX
VOD toiminnosta.
[Rekisteröi]
Näyttää soittimesi rekisteröintikoodin.
[Poista rekisteröinti]
Ottaa soittimesi pois käytöstä ja näyttää
deaktivointikoodin.
HUOMAUTUS
Kaikki tämän soittimen rekisteröintikoodilla ladatut
videot palvelusta DivX VOD ovat toistettavissa vain
tällä soittimella.
Autosammutus
Näytönsäästäjäkuva ilmestyy, kun jätät
soittimen seis-tilaan noin viideksi minuutiksi.
Mikäli asetat tämän toiminnon päälle [Päällä],
laite sammuttaa itsensä automaattisesti sen
jälkeen, kun näytön säästäjä on ollut käytössä
25 minuuttia.
Aseta tämä toiminto pois päältä [Pois ] näytön
säästäjän jättämiseksi päälle kunnes laitetta
käytetään käyttäjän toimesta.
Alusta
Tehdasasetukset
Voit palauttaa soittimeen sen alkuperäiset
tehdasasetukset.
Pyyhi BD-muisti
Alustaa BD- levyn sisällön liitetystä USBlaitteesta.
HUOMAUTUS
Mikäli palautat soittimeen sen alkuperäiset
asetukset käyttämällä toimintoa tehdasasetukset
[Factory Set], sinun täytyy asentaa kaikki
aktivointitoiminnot online-palveluja ja
verkkoasetuksia varten uudelleen.
Ohjelmisto
Tiedot
Näyttää sen hetkisen ohjelmaversion.
Päivitys
Voit päivittää ohjelma liittämällä laitteen
suoraan ohjelmanpäivityspalvelimeen
(katso sivut 76-77).
Vastuuvapauslauseke
Paina painiketta ENTER ( ) verkkopalvelun
vastuuvapautuslausekkeen tarkastamiseksi
sivulla 83.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 34
2010.4.7 7:37:25 PM
Asennus
Ääniteho
35
[Clear Voice]: Tämä tila tekee äänestä kirkkaan
parantaen äänen laatua.
[Virtual]: Voit kuunnella dynaamisempaa ääntä
parannetulla keskikanavalla.
Voit valita tarkoitukseen soveltuvan äänitilan.
Paina painiketta SOUND EFFECT toistuvasti
kunnes haluttu tila näkyy etupaneelin näytöllä
tai TV- ruudulla. Taajuuskorjaimelle näytetyt
nimikkeet voivat ehkä poiketa äänilähteestä ja
tehosta riippuen.
[Natural]: Voit kuunnella miellyttävää ja
luonnollista ääntä.
[Bass Blast]: Vahvistaa bassotehoa
etuvasemmalta ja etuoikealta kaiuttimelta ja
bassokaiuttimelta.
[Night]: Tämä on hyödyllinen kun
elokuvia halutaan katsella alhaisella
äänenvoimakkuudella esim. myöhään illalla tai
yöllä.
[Mus. ReTouch]: Toiminto parantaa ääntä
kuunneltaessa MP3- tiedostoja tai muuta
pakattua musiikkia. Tämä tila on käytössä vain 2
kanavalähteelle.
[Loudness]: Parantaa basso- ja diskanttiääniä.
[Natural Plus]: Voit kuunnella luonnollista
äänitehoa kuten kanavalla 5.1.
3
Asennus
[Bypass]: Ohjelma monikanavaisella
ympäristön äänisignaalilla toistetaan samalla
tavalla kun se oli tallennettu.
[Game]: Voit kuunnella virtuaalisempaa ääntä
videopelien toiston aikana.
[PL ll Movie]: Suorittaa Pro Logic ll elokuvatilan
koodauksen tulosignaalille ja tuottaa viisi
täyden kaistapituuden ulostulosignaalia 2
kanavalähteeltä. Tämä asetus on ihanteellinen
päälle puhuttujen videoiden tai vanhojen
elokuvien katselemiseen. Tämä tila on käytössä
vain 2 kanavalähteelle.
[PL ll Music]: Suorittaa Pro Logic ll musiikkitilan
koodauksen tulosignaalille ja tuottaa viisi
täyden kaistapituuden ulostulosignaalia 2
kanavalähteeltä. Tämä asetus on ihanteellinen
normaalin stereolähteen kuunteluun kuten
esim. CD- levy. Tämä tila on käytössä vain 2
kanavalähteelle.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 35
2010.4.7 7:37:26 PM
36
Käyttö
4
Käyttö
Yleinen toisto
4. Valitse elokuva [Elokuva], valokuva
[Valokuva] tai musiikki [Musiikki] käyttämällä
painikkeita I/i, ja paina ENTER ( ).
5. Valitse toiminto levy Levy käyttämällä
painikkeita I/i, ja paina ENTER ( ).
Levyjen toisto
1. Paina painiketta OPEN/CLOSE (Z), ja aseta
levy levykelkkaan.
4
Käyttö
Tämä ilmestyy yläpuolelle kun olet liittänyt
max. laitetta.
2. Paina painiketta OPEN/CLOSE( Z)
levykelkan sulkemiseksi.
6. Valitse tiedosto käyttämällä painikkeita
U/u/I/i, ja paina B (PLAY) tai ENTER ( )
tiedoston toistamiseksi.
Toisto käynnistyy automaattisesti useille
Audio CD-, BD-ROM- ja DVD-ROM- levyille.
3. Paina painiketta (
).
HUOMAUTUS
• Tässä käyttöohjeessa kuvatut toistotoiminnot
eivät ole aina käytössä kaikissa tiedostoissa
ja mediassa. Joitakin toimintoja on rajoitettu
useista tekijöistä johtuen.
• BD-ROM-levyjen otsikoista riippuen, voidaan
USB-laitteen liitäntää tarvita kunnollisen toiston
varmistamiseksi.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 36
2010.4.7 7:37:26 PM
Käyttö
Toiston pysäytys
Paina painiketta x (STOP) toiston aikana.
37
Levymuokkausvalikon
käyttäminen
BD
DVD
AVCHD
Toiston keskeytys
Paina painiketta X (PAUSE) toiston aikana.
Paina painiketta B (PLAY) toiston jatkamiseksi.
Kehys kehykseltä toisto
Paina X (PAUSE) elokuvan toiston aikana.
Paina X (PAUSE) toistuvasti toistaaksesi kuva
kuvalta.
Levyvalikon näyttö
Näkyviin voi tulla valikko, jos DVD- tai videoCD-levyssä on valikko-ominaisuus. Mikäli
haluat näyttää levyvalikon toiston aikana, paina
levyvalikkopainiketta DISC MENU.
Paian painikkeita U/u/I/i valikkonimikkeiden
selaamiseksi.
Haku eteen- tai taaksepäin
Ponnahdusvalikon näyttö
Paina m tai M toistaaksesi pikakelauksella
eteen tai taakse toiston aikana.
Voit vaihtaa toistonopeutta painamalla
m tai M toistuvasti.
Muutamat BD-ROM- levyt sisältävät
ponnahdusvalikon joka ilmestyy toiston aikana.
Kun toisto on keskeytetty, paina toistuvasti
M hidastetun liikkeen eri nopeuksien
toistamiseksi.
4
Käyttö
Toistonopeuden hidastus
Paina painiketta TITLE/POPUP toiston aikana ja
käytä painikkeita U/u/I/i valikkonimikkeiden
selaamiseksi.
Ohita seuraava/edellinen kappale/
raita/tiedosto
Voit toiston aikana siirtyä seuraavaan
kappaleeseen/ raitaan/tiedostoon tai
toistettavan kappaleen/ raidan/tiedoston
alkuun . ja >-painikkeilla.
Painamalla .-painiketta kaksi kertaa lyhyesti
voit siirtyä takaisin edelliseen kappaleeseen/
raitaan/tiedostoon.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 37
2010.4.7 7:37:26 PM
38
Käyttö
Palaa toistoon
BD
MUSIC
DVD
AVCHD MOVIE
ACD
Laite tallentaa kohdan missä pysäytyspainiketta
x (STOP) painettiin levystä riippuen.
Jos “Xx (Resume Stop)” näkyy lyhyesti
näytöllä, paina painiketta B (PLAY) toiston
jatkamiseksi (kohtauksen kohdasta).
Jos painat pysäytyspainiketta x (STOP) kaksi
kertaa tai ota levyn ulos, “x (Complete Stop)”
ilmestyy näytölle. Laite poistaa pysäytetyn
kohdan.
HUOMAUTUS
4
• Pysäytyskohta saattaa poistua muistista, jos
jotakin laitteen painikkeista painetaan
(esim. 1 (POWER), Z (OPEN/CLOSE))
Käyttö
• BD-J varustetuissa BD-Videolevyissä ei toistoon
palaaminen toimi.
• Jos painat pysäytyspainiketta x (STOP) kerran
BD-ROM- levyn interaktiivisen otsikon toiston
aikana, laite on täydellisessä pysäytystilassa.
Edistynyt toisto
Uudelleen toisto
BD
DVD
AVCHD
ACD
MUSIC
Valitse uudelleentoistotila painamalla toiston
aikana REPEAT-painiketta toistuvasti.
BD-/DVD- levyt
A- – Valittua kohtaa toistetaan uudelleen
jatkuvasti.
Luku – Sen hetkinen kappale toistetaan
toistuvasti.
– Sen hetkinen otsikko toistetaan
Nimike
Title
toistuvasti.
Palaa normaaliin toistoon painamalla
toistuvasti REPEAT ja valitse [Pois].
Audio CD-/Musiikkitiedostot
– Sen hetkinen raita tai tiedosto
toistetaan toistuvasti.
– Kaikki raidat tai tiedostot toistetaan
toistuvasti.
– Raidat tai tiedostot toistetaan
satunnaisessa järjestyksessä.
– Kaikki raidat tai tiedostot
toistetaan toistuvasti satunnaisessa
järjestyksessä.
– Valittua kohtaa toistetaan
uudelleen jatkuvasti. (Vain Audio CD)
Palaa normaaliin toistoon painamalla CLEAR.
HUOMAUTUS
• Jos painat painiketta > kerran
uudelleentoistettavan kappaleen/Raidan toiston
aikana, uudelleentoistotoiminto peruutetaan.
• Tämä toiminto ei ole käytössä joillakin levyillä tai
otsikoilla.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 38
2010.4.7 7:37:26 PM
Käyttö
Merkinnän poisto
Erityisen kohdan
uudelleentoisto
BD
DVD
AVCHD
39
ACD
1. Paina toiston aikana SEARCH-näppäintä,
jolloin hakuvalikko ilmestyy näyttöön.
Tämä soitin voi toistaa valittua kohtaa
uudelleen.
1. Toiston aikana paina painiketta REPEAT ja
valitse [A-] haluamasi uudelleentoistettavan
kohtauksen alussa. Ja paina tämän jälkeen
ENTER ( ).
2. Paina painiketta ENTER ( ) kohtauksen
lopussa. Valitsemaasi jaksoa toistetaan
jatkuvasti.
3. Palaa normaaliin toistoon painamalla
toistuvasti painiketta REPEAT ja valitse pois
päältä toiminto [Pois] tai paina CLEAR.
2. Paina painiketta u merkityn numeron
korostamiseksi. Paina painiketta I/i ja
valitse haluamasi poistettava merkitty
kohtaus.
3. Voit poistaa kirjanmerkin hakuvalikosta
painamalla CLEAR-näppäintä.
HUOMAUTUS
• Tämä toiminto ei ole käytössä levyistä, otsikoista,
palvelimesta riippuen.
HUOMAUTUS
• Jos nimikkeen kokonaispituus on alle 10
sekuntia, tämä toiminto ei ole käytettävissä.
4
Käyttö
Et voi valita 3 sekuntia lyhyempää jaksoa.
• Kaikki merkityt kohdat poistetaan jos otsikko on
täysin pysäytystilassa (x), otsikko muuttuu tai
jos ota levyn pois.
Kirjanmerkkihaku
BD
DVD
AVCHD MOVIE
Voit aloittaa toiston jostakin sopivasta yhteensä
enintään yhdeksästä asetetusta kirjanmerkistä.
Kirjanmerkin asettaminen
1. Toiston aikana paina merkkauspainiketta
MARKER halutussa kohdassa. Merkkausikoni
näkyy lyhyesti TV näytöllä.
2. Toista vaihe 1 lisätäksesi max. 9 merkintää.
Merkityn kohtauksen uudelleenhaku
1. Paina toiston aikana SEARCH-näppäintä,
jolloin hakuvalikko ilmestyy näyttöön.
2. Valitse sen kohdan kirjanmerkki, johon
haluat siirtyä, painamalla vastaavaa
numeronäppäintä. Laite aloittaa toiston
valitusta kohdasta.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 39
2010.4.7 7:37:27 PM
40
Käyttö
Hakuvalikon käyttö
BD
DVD
AVCHD MOVIE
Käyttämällä hakuvalikkoa voit helposti etsiä
kohtauksen mistä haluat aloittaa toiston.
Sisältölistan näkymän
muuttaminen
MOVIE MUSIC PHOTO
Kohtauksen haku
Valikoissa elokuva [Elokuva], musiikki [Musiikki],
valokuva [Valokuva] tai [Home Link] voit
muuttaa sisältölistan näkymää.
1. Paina toiston aikana SEARCH saadaksesi
näkyviin hakuvalikon.
Tapa 1
Paina punaista painiketta (R) toistuvasti.
2. Paina I/i siirtääksesi toistokohtaa 15
sekuntia eteen- tai taaksepäin. Voit valita
kohdan, jonka haluat ohittaa, painamalla
pitkään I/i painiketta.
4
Aloita toisto merkitystä kohtauksesta
Käyttö
1. Paina toiston aikana SEARCH-näppäintä,
jolloin hakuvalikko ilmestyy näyttöön.
2. Paina painiketta u merkityn numeron
korostamiseksi. Paina painiketta I/i ja
valitse haluamasi kohtaus mistä toisto
aloitetaan.
3. Paina painiketta ENTER ( ) toiston
käynnistämiseksi merkitystä kohdasta.
HUOMAUTUS
• Tämä toiminto ei ole käytössä levyistä, otsikoista,
palvelimesta riippuen.
• Tämä toiminto ei ole käytössä muutamissa
[Home Link] sisällöissä riippuen tiedostotyypistä
ja DLNA- palvelimen suorituskyvystä.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 40
2010.4.7 7:37:28 PM
Käyttö
Tapa 2
1. Paina sisältölistassa painiketta INFO/DISPLAY
( ) vaihtoehtoisen valikon näyttämiseksi.
2. Paina painiketta U/u ja valitse näkymän
muutos toiminto [Kuvatil. vaihto].
3. Paina ENTER ( ) sisältölistan näkymän
muuttamiseksi.
Sisältötietojen näyttäminen
41
Viimeisimmän kohtauksen
muisti
BD
DVD
Laite muistaa viimeisimmän toistetun levyn
viimeisimmän katsotun kohtauksen. Viimeisin
kohtaus säilyy muistissa, vaikka levy poistetaan
laitteesta tai laitteen virta katkaistaan. Kun
laitteeseen ladataan sellainen levy, jonka
viimeisin kohtaus on muistissa, tämän toisto
jatkuu automaattisesti tästä kohtauksesta.
MOVIE
Soitin voi näyttää sisältötietoja.
HUOMAUTUS
1. Valitse tiedosto painamalla painiketta U/u/
I/i.
• Viimeisen kohtauksen muisti tyhjentyy silloin,
kun laitteeseen syötetään joku toinen levy.
2. Paina painiketta INFO/DISPLAY ( )
vaihtoehtoisen valikon näyttämiseksi.
• Tämä toiminto ei toimi kaikilla levyillä.
Tiedoston tiedot näkyvät näytöllä.
4
Käyttö
3. Valitse tietotoiminto [Tiedot] painamalla
painiketta U/u, ja painamalla ENTER ( ).
• Tämä laite ei tallenna levyn asetuksia jos
sammutat laitteen ennen levyn toistamisen
aloittamista.
Elokuvan toiston aikana voit näyttää tiedoston
tiedot painamalla TITLE/POPUP.
HUOMAUTUS
Näytöllä näkyvä tieto ei ehkä ole oikea verrattuna
todelliseen tietoon.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 41
2010.4.7 7:37:28 PM
42
Käyttö
Kuvaruutunäyttö
i Elokuvan tiedot – Valitse tämä toiminto
ja paina ENTER ( ) elokuvan tietojen
näyttämiseksi.
Voit näyttää ja säätää erilaisia sisällön tietoja ja
asetuksia.
2. Valitse toiminto painamalla U/u.
Sisältötietojen näyttö
kuvaruutunäytöllä
4. Paina paluupainiketta RETURN (O)
kuvaruutunäytön lopettamiseksi.
BD
DVD
AVCHD MOVIE
HUOMAUTUS
1. Toiston aikana paina painiketta
INFO/DISPLAY ( ) erilaisten toistotietojen
näyttämiseksi.
a
b
c
4
3. Paina painiketta I/i valitun toimintoarvon
säätämiseksi.
Käyttö
d
e
f
g
h
i
a Nimike – sen hetkinen otsikkomäärä/
otsikoiden kokonaismäärä
• Jos mitään painiketta ei paineta muutamaan
sekuntiin, kuvaruudussa oleva näyttö häviää.
• Joillakin levyillä nimikkeen numeroa ei voida
valita.
• Käytössä olevat nimikkeet voivat poiketa levyistä
tai otsikoista riippuen.
• Toistettaessa interaktiivista BD-levyä, näkyviin voi
ilmestyä joitakin sellaisia asetustietoja, joita ei voi
muuttaa.
• Elokuvatietojen [Elokuvan tiedot] käyttämiseksi
on soitin liitettävä laajakaistalla varustettuun
internetyhteyteen Gracenote Media
tietokantaan pääsemiseksi.
• Jos Gracenote®-mediatietokannasta ladatut
musiikkitiedot ovat vääriä tai niitä ei ole, ota
yhteyttä Gracenote®:n tukeen sivustolla
http://www.gracenote.com.
• LG käyttää Gracenote®:n teknologiaa lisenssillä,
eikä se ole vastuussa tiedoista, joita Gracenote®
mediatietokannan sivuilla annetaan.
b Luku – Nykyisen kappaleen numero /
kappaleiden kokonaismäärä
c Aika – kulutettu toistoaika/
kokonaistoistoaika
d Ääni – Valitun äänen tai kanavan kieli
e Tekstitys – Valittu tekstitys
f Kuvakulma – Valittu kulma / kulmien
kokonaismäärä
g TV:n kuvasuhde – valittu TV:n kuvasuhde
h Kuvatila – valittu kuvatila
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 42
2010.4.7 7:37:29 PM
Käyttö
Toiston aloitus tietystä
ajankohdasta
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Paina INFO/DISPLAY ( ) toiston aikana. Ajan
hakulaatikko näyttää kuluneen toistoajan.
2. Valitse [Aika]-vaihtoehto ja syötä sitten
halutun aloitusajankohdan tunnit, minuutit
ja sekunnit vasemmalta oikealle lukien.
Esimerkiksi kohtauksen haku kohdasta 2
tuntia, 10 minuuttia ja 20 sekuntia, syötä
luku “21020”.
Paina I/i siirtääksesi toistokohtaa 60
sekuntia eteen- tai taaksepäin.
3. Paina ENTER ( ) toiston aloittamiseksi
valitusta ajasta.
HUOMAUTUS
• Tämä toiminto ei ole käytössä muutamissa
[Home Link] sisällöissä riippuen tiedostotyypistä
ja DLNA- palvelimen suorituskyvystä.
Eri audion kuuntelu
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY ( ) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta U/u ja valitse toiminto
[Ääni].
HUOMAUTUS
• Joitakin levyjä toistettaessa audio-valintoja on
mahdollista tehdä vain levyvalikon kautta. Paina
tässä tapauksessa TITLE/POPUP tai DISC MENU
-painiketta ja valitse sopiva äänivaihtoehto
levyvalikosta.
• Äänivalinnan vaihtamisen jälkeen kuvan ja
äänen synkronoinnissa on hetken ajan pientä
häiriötä.
• BD-ROM-levyillä moniääniformaatti (5.1CH
tai 7.1CH) ja [MultiCH] näkyvät hetken
kuvaruutunäytössä.
Tekstityksen kielen valinta
BD
DVD
AVCHD MOVIE
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY ( ) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta U/u ja valitse
tekstitystoiminto [Tekstitys].
4
Käyttö
• Tämä toiminto ei välttämättä toimi kaikilla
levyillä tai kappaleilla.
43
3. Paina painiketta I/i ja valitse haluttu
tekstityskieli.
4. Paina paluupainiketta RETURN (O)
kuvaruutunäytön lopettamiseksi.
HUOMAUTUS
Joillakin levyillä tekstitysvalintoja voi muuttaa
vain levyvalikon kautta. Paina tässä tapauksessa
TITLE/POPUP- tai DISC MENU -näppäintä ja valitse
levyvalikosta sopiva tekstitysvaihtoehto.
3. Paina painiketta I/i ja valitse haluttu
audion kieli, audioraita tai audiokanava.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 43
2010.4.7 7:37:29 PM
44
Käyttö
Katselu toisesta kuvakulmasta
BD
DVD
BD
Jos levy sisältää eri kuvakulmista
tallennettuja kohtauksia, voit vaihtaa toiseen
kamerakulmaan toiston aikana.
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY ( ) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta U/u ja valitse
kulmatoiminto [Kuvakulma].
3. Paina painiketta I/i ja valitse haluttu
kulma.
4. Paina paluupainiketta RETURN (O)
kuvaruutunäytön lopettamiseksi.
4
TV:n kuvasuhteen muuttaminen
Käyttö
BD
DVD
Kuvatilan muuttaminen
AVCHD MOVIE
Voit muuttaa TV:n kuvasuhdetta toiston aikana.
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY ( ) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta U/u ja valitse TV:n
kuvasuhdetoiminto [TV:n kuvasuhde].
DVD
AVCHD MOVIE
Voit muuttaa kuvatilatoimintoa [Kuvatila]
toiston aikana.
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY ( ) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta U/u ja valitse
kuvatilatoiminto [Kuvatila].
3. Paina painiketta I/i ja valitse haluttu
toiminto.
4. Paina paluupainiketta RETURN (O)
kuvaruutunäytön lopettamiseksi.
Käyttäjätoiminnon [Omat aset.]
asetus
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY ( ) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta U/u ja valitse
kuvatilatoiminto [Kuvatila].
3. Paina painiketta I/i ja valitse
käyttäjätoiminto [Omat aset.] ja paina
ENTER ( ).
3. Paina painiketta I/i ja valitse haluttu
toiminto.
4. Paina paluupainiketta RETURN (O)
kuvaruutunäytön lopettamiseksi.
HUOMAUTUS
Vaikka vaihdat TV kuvasuhteen arvoa [TV:n
kuvasuhde] kuvaruutunäytöllä, kuvasuhteen
toiminto [TV:n kuvasuhde] asetusvalikossa
[Asetukset] ei muutu.
4. Paina painikkeita U/u/I/i ja säädä
kuvatilan [Kuvatila] toimintoja.
Valitse oletustoiminto [Oletus] ja paina
tämän jälkeen ENTER ( ) kaikkien
videosäätöjen poistamiseksi.
5. Paina painikkeita U/u/I/i ja valitse
sulkutoiminto [Sulje] ja paina ENTER ( )
asetuksen lopettamiseksi.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 44
2010.4.7 7:37:30 PM
Käyttö
BD-LIVE toiminnon
käyttö
Tämä laite mahdollistaa BONUSVIEWtoimintoja tukevien BD-levyjen (BD-ROM
version 2 Profile 1 version 1.1/ Final Standard
Profile) kuva-kuvassa-toiminnon, PIP-äänen ja
virtuaalisisältöjen käytön.
Toissijaista videota ja audiota voidaan toistaa
levyltä joka on yhteensopiva kuva kuvassa
toiminnon kanssa. Katso lisätietoja toistotavasta
levyltä olevasta ohjeesta.
1. Tarkista verkkoyhteys ja -asetukset (sivut
24-26).
2. Aseta USB- muistilaite etupaneelin USBliitäntään.
3 . Paina painiketta HOME ( ), ja aseta
toiminto [BD-LIVE-yhteys] asetusvalikossa
[Asetukset] (sivu 33).
Joidenkin levyjen BD-LIVE-toiminnot eivät
ehkä toimi, jos [BD-LIVE-yhteys] -asetukseksi
on valittu [Sallittu osittain].
4 . Aseta BD-ROM- levy toiminnolla BD-LIVE.
Nämä toiminnot voivat poiketa levystä
riippuen. Katso levyn mukana toimitetut
ohjeet.
HUOMAUTUS
• Älä irrota laitteeseen kytkettyä USB-laitetta
latauksen aikana tai Blu-Ray-levyn ollessa
levyasemassa. Tämä voi vahingoittaa USB-laitetta
ja voi olla, etteivät BD-live-toiminnot toimi
kunnolla vahingoittuneen USB-laitteen kanssa.
Jos liitetty USB-laite näyttää vahingoittuneen
toimenpiteestä, voit alustaa liitetyn USB-laitteen
PC:ltä ja käyttää sitä uudelleen tämän soittimen
kanssa.
• Joidenkin BD-LIVE sisältöjen käyttöoikeuksia
saatetaan rajata joillakin alueilla sisällöntuottajan
omalla päätöksellä.
4
Käyttö
Lisäyksenä BONUSVIEW toimintaan, BD-Video
tukee BD-LIVE toimintoa (BD-ROM versio 2
Profiili 2), jolla on verkkolaajennustoiminto ja
joka salliii sinun käyttää enemmän toimintoja
kuten uusien elokuvatrailereiden lataus
liittämällä tämä soitin suoraan internetiin.
45
• BD-LIVE-sisällön lataaminen voi kestää useita
minuutteja.
USB- muistilaitteeseen voidaan ladata
bonus sisältöä.
USB- liitäntä
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 45
2010.4.7 7:37:30 PM
46
Käyttö
Elokuvatiedoston ja
VR- levyn toisto
HUOMAUTUS
• Tiedostovaatimukset on kuvattu sivulla 11.
• Käytettävissäsi on erilaisia toistotoimintoja. Katso
sivut 38-46.
Voit toistaa DVD-RW- levyjä, jotka
on tallennettu Video Recording (VR)
formaatissa ja levyllä / USB- laitteessa olevia
elokuvatiedostoja.
1. Paina painiketta (
4
).
• Laite ei voi toistaa viimeistelemättömiä DVD-VR
-levyjä.
• Toiset DVD-VR- levyt ovat valmistettu
varustettuna DVD RECORDER:in CPRM datalla.
Tämä laite ei tue tällaisia levyjä.
Mitä tarkoittaa CPRM?
CPRM on kopiosuojajärjestelmä,
(muokkaussalaus), joka sallii vain kerran
kopioitavien (copy once) ohjelmien
tallentamisen. CPRM tulee sanoista ”Content
Protection for Recordable Media” (tallennettavan
median sisällönsuojaus).
Käyttö
2. Valitse elokuva [Elokuva] käyttämällä
painikkeita I/i, ja paina ENTER ( ).
3. Valitse laite painikkeella I/i ja paina ENTER
( ).
Tämä ilmestyy yläpuolelle kun olet liittänyt
max. laitetta.
4. Valitse tiedosto käyttämällä painikkeita U/u/
I/i, ja paina PLAY tai ENTER ( ) tiedoston
toistamiseksi.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 46
2010.4.7 7:37:31 PM
Käyttö
Tekstitystiedoston valinta
MOVIE
Jos elokuvan tiedostonimi ja tekstitysnimi
ovat samanlaisia, tekstitystiedosto toistetaan
automaattisesti elokuvatiedostosta
toistettaessa.
Jos tekstitystiedoston nimi poikkeaa
elokuvan tiedostonimesta, sinun on valittava
tekstitystiedosto elokuvavalikosta [Elokuva]
ennen elokuvan toiston aloittamista.
1. Paina painikkeita U/u/I/i ja valitse
haluamasi toistettava tekstitystiedosto
elokuvavalikosta [Elokuva].
2. Paina ENTER ( ).
47
Tekstityksen koodisivun
muuttaminen
MOVIE
Jos tekstitys ei näy oikein, voit muuttaa
tekstiryksen koodisivua tekstitystiedoston
näkymiseksi oikealla tavalla.
1. Paina toiston aikana painiketta
INFO/DISPLAY ( ) kuvaruutunäytön (OSD)
näyttämiseksi.
2. Paina painiketta U/u ja valitse
koodisivutoiminto [Koodisivu].
3. Paina painiketta I/i ja valitse halutun
koodin toiminto.
4
Käyttö
Paina ENTER ( ) uudelleen
tekstitystiedoston valinnan peruuttamiseksi.
Valittu tekstitystiedosto näytetään
elokuvatiedoston toiston aikana.
4. Paina paluupainiketta RETURN (O)
kuvaruutunäytön lopettamiseksi.
HUOMAUTUS
• Tekstitysvalinta peruutetaan, mikäli painat
painiketta x (STOP) toiston aikana.
• Toiminto ei ehkä ole käytössä [Home Link]
toiminnon kanssa.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 47
2010.4.7 7:37:31 PM
48
Käyttö
Valokuvien katselu
Kuvaesityksen toisto
Voit katsella valokuvatiedostoja tätä soitinta
käyttämällä.
Kuvaesityksen pysäytys
1. Paina painiketta (
).
Paina painiketta B (PLAY) kuvaesityksen
aloittamiseksi.
Paina painiketta x (STOP) kuvaesityksen
aikaan.
Kuvaesityksen keskeyttäminen
Paina painiketta X (PAUSE) kuvaesityksen
aikana.
Paina painiketta B (PLAY) kuvaesityksen
aloittamiseksi uudelleen.
2. Valitse valokuva [Valokuva] painamalla
painiketta I/i, ja paina ENTER ( ).
4
3. Valitse laite painikkeella I/i ja paina ENTER
( ).
Seuraavan/edellisen valokuvan ohitus
Kun valokuvaa katsellaan koko näytöllä, paina
painiketta I tai i siirtymiseksi edelliseen tai
seuraavaan valokuvaan.
Käyttö
HUOMAUTUS
• Tiedostovaatimukset on kuvattu sivulla 11.
• Käytettävissäsi on erilaisia toistotoimintoja. Katso
sivut 38-46.
Tämä ilmestyy yläpuolelle kun olet liittänyt
max. laitetta.
4. Valitse tiedosto painikkeella U/u/I/i ja
katso valokuva painamalla ENTER ( ).
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 48
2010.4.7 7:37:32 PM
Käyttö
Toiminnot valokuvien katselun
aikana
Musiikin kuuntelu
kuvaesityksen aikana
Voit käyttää erilaisia toimintoja valokuvan
katsomisen aikana koko näytöllä.
Voit näyttää valokuvatiedostojasi ja samalla
kuunnella musiikkitiedostoja.
1. Kun valokuvaa katsellaan koko näytöllä,
paina painiketta INFO/DISPLAY ( )
valintavalikon näyttämiseksi.
1. Paina painiketta (
49
).
2. Valitse toiminto painamalla U/u.
a
b
c
d
e
f
g
h
2. Valitse valokuva [Valokuva] tai [Home Link]
painamalla I/i, ja paina tämän jälkeen
ENTER ( ).
3. Valitse levy [Levy] tai [USB] painamalla I/i,
ja paina tämän jälkeen ENTER ( ).
Käyttö
a Sen hetkinen valokuva/Valokuvien
kokonaismäärä – Paina painiketta
I/i seuraavan/edellisen valokuvan
katsomiseksi.
b Diaesitys – Paina ENTER ( )
käynnistääksesi tai tauottaaksesi
diaesityksen.
c Musiikkivalinta – Valitse kuvaesityksen
taustamusiikki.
d Musiikki –Paina ENTER ( ) taustamusiikin
käynnistämiseksi tai keskeyttämiseksi.
e Kierrä – Paina ENTER ( ) valokuvan
kääntämiseksi myötäpäivään.
f Zoomaus – Paina ENTER ( )
zoomausvalikon [Zoomaus] näyttämiseksi.
g Tehoste – Paina painiketta I/i ja valitse
vaihtumisnopeus valokuvien välillä
kuvaesityksen aikana.
4
Palvelimen tai jaetun kansion valinta
tarvitaan valikossa [Home Link].
4. Valitse tiedosto painamalla U/u/I/i, ja
paina tämän jälkeen ENTER ( ) valokuvan
näyttämiseksi.
5. Paina INFO/DISPLAY ( ) valintavalikon
näyttämiseksi.
6. Paina U/u ja valitse musiikin valinta
[Musiikkivalinta] ja paina tämän jälkeen
ENTER ( ) musiikin valinta valikon
[Musiikkivalinta] näyttämiseksi.
h Nopeus – Paina painiketta I/i ja valitse
viiveaika valokuvien välillä kuvaesityksen
aikana.
3. Poistu vaihtoehtovalikosta painamalla
RETURN (O).
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 49
2010.4.7 7:37:32 PM
50
Käyttö
7. Paina U/u ja valitse laite ja paina tämän
jälkeen ENTER ( ).
Laite, jonka voit valita voi poiketa
riippuen koko näytöllä katsomastasi
valokuvatiedoston sijainnista.
Valokuvan
sijainti
Käytettävissä oleva
laite
Levy
Levy, USB
USB
Levy, USB
Jaettu kansio PC:
llä (CIFS)
CIFS
DLNA- palvelin
DLNA- palvelin
8. Paina U/u ja valitse toistettava tiedosto tai
kansio.
Musiikin kuuntelu
Tämä soitin voi toistaa Audio CD- levyjä ja
musiikkitiedostoja.
1. Paina painiketta (
).
2. Valitse musiikki [Musiikki] painamalla
painiketta I/i, ja paina ENTER ( ).
3. Valitse laite painikkeella I/i ja paina ENTER
( ).
4
Käyttö
Valitse kansio ja paina ENTER ( )
alihakemiston näyttämiseksi.
Valitse ja paina ENTER ( ) ylähakemiston
näyttämiseksi.
HUOMAUTUS
Valittaessa musiikkia kohteesta [Home Link],
kansion valinta ei ole käytössä. Ainoastaan
tiedoston valinta on käytössä kohteessa [Home
Link].
9. Paina i ja valitse [OK], ja paina tämän
jälkeen ENTER ( ) musiikin valinnan
päättämiseksi.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 50
Tämä ilmestyy yläpuolelle kun olet liittänyt
max. laitetta.
4. Valitse musiikkitiedosto tai audioraita
painamalla painikkeita U/u/I/i, ja paina
ENTER ( ) musiikin toistamiseksi.
HUOMAUTUS
• Tiedostovaatimukset on kuvattu sivulla 11.
• Käytettävissäsi on erilaisia toistotoimintoja. Katso
sivut 38-46.
2010.4.7 7:37:33 PM
Käyttö
51
Audio CD- levyn tallennus
Voit tallentaa yhden halutun raidan ja kaikki
Audio CD- levyllä olevat raidat USB- laitteeseen.
1. Aseta USB- laite etupaneelin USB- liitäntään.
2. Paina painiketta Z (OPEN/CLOSE), ja aseta
Audio CD levykelkkaan.
Paina painiketta Z (OPEN/CLOSE)
levykelkan sulkemiseksi. Toisto
käynnistetään automaattisesti.
3. Paina painiketta INFO/DISPLAY ( )
valintavalikon näyttämiseksi.
Tai
Paina kaukosäätimen painiketta z REC.
Voit tallentaa ääni-CD-levylle kaikenlaista
musiikkia.
Toista tätä vaihetta ja valitse haluamasi
tallennettavat raidat.
5. Paina painiketta U/u ja valitse valikosta
kopioitava raita ja paina ENTER ( ).
Syötä kansion nimi virtuaaliselta
näppäimistöltä ja paina ENTER ( ) kun [OK]
on valittu.
8. Paina U/u/I/i ja valitse [OK], ja paina
tämän jälkeen ENTER ( ) Audio CD- levyn
tallennuksen aloittamiseksi.
Jos haluat lopettaa Audio CD- levyn
tallennuksen, paina ENTER ( )
kun peruutustoiminto [Peruuta] on
korostettuna.
4
9. Viesti näkyy näytöllä kun Audio CD- levyn
tallennus on valmis. Paina ENTER ( )
kohdekansioon luodun musiikkitiedoston
tarkastamiseksi.
Käyttö
4. Paina painiketta U/u ja valitse tallennus [CD
tallen.] ja paina ENTER ( ) tallennusvalikon
[CD tallen.] näyttämiseksi.
Jos haluat luoda uuden kansion, paina
painiketta U/u/I/i ja valitse uusi kansio
[Uusi kansio] ja paina ENTER ( ).
Toista tätä vaihetta ja valitse haluamasi
tallennettavat raidat.
Valitse kaikki raidat Audio CDlevyltä.
Valitsee koodaustoiminnon
ponnahdusvalikosta (128 kbps,
192 kbps, 320 kbps tai häviötön).
Peruuttaa tallennuksen ja palaa
edelliseen näyttöön.
6. Paina painiketta U/u/I/i ja valitse
käynnistys [Aloita], ja paina ENTER ( ).
7. Paina painiketta U/u/I/i ja valitse
kohdekansio kopiointia varten.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 51
2010.4.7 7:37:34 PM
52
Käyttö
HUOMAUTUS
• Alapuolella oleva taulukko kuvaa esimerkkinä
keskimääräistä tallennusaikaa 4 minuutin
audioraidalta musiikkitiedostoon 192kbps
nopeudella.
Pysäytystila
Toiston aikana
1.4 min.
2 min.
• Kaikki yläpuolella kuvatun taulukon ajat ovat
keskiarvoja.
• Sen hetkinen tallennusaika USB- laitteelle
vaihtelee riippuen USB- muistilaitteen
suorituskyvystä.
4
Gracenote Media tietokannan
katselutiedot
Soitin pääsee Gracenote Media tietokantaan
ja lataa musiikkitietoja niin, että raidan nimi,
artistin nimi, tyyli ja muut tekstitiedot voidaan
näyttää listalta.
Audio CD- levy
Kun asetat Audio CD- levyn paikalleen,
soitin aloittaa toiston automaattisesti ja
lataa musiikkiotsikon Gracenote® Media
tietokannasta.
• Varmista, että käytössä on vähintään 50MB
vapaata tilaa USB- muistilaitteelle tallentamiseksi.
Jos tietokannassa ei ole musiikkitietoja,
musiikkiotsikoita ei näytetä näytöllä.
• Musiikin pituuden ei tulisi olla pitempi kuin 20
sekuntia tallennuksen onnistumiseksi.
Music file
• Älä sammuta tätä soitinta tai irrota liitettyä USBlaitetta Audio CD- levyn tallennuksen aikana.
Käyttö
Kopiosuojattujen materiaalien luvaton kopiointi,
mukaan lukien tietokone-ohjelmat, tiedostot,
lähetykset ja äänitallenteet rikkovat tekijänoikeuksia
ja näin ovat osana rikollista toimintaa.
Tätä laitteistoa ei tulisi käyttää näihin tarkoituksiin.
Ole vastuullinen
Kunnioita tekijänoikeuksia
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 52
1. Valitse musiikkitiedosto tai ääniraita
painikkeella U/u/I/i.
2. Paina painiketta INFO/DISPLAY ( )
valintavalikon näyttämiseksi.
3. Valitse tietotoiminto [Tiedot] painamalla
painiketta U/u, ja paina ENTER ( ).
Soitin pääsee Gracenote Media tietokantaan
musiikkitietojen latausta varten.
2010.4.7 7:37:35 PM
Käyttö
53
BD/DVD
Musiikin kuuntelemiseksi elokuvan toiston
aikana, paina MUSIC ID musiikkitietojen
lataamisen aloittamiseksi Gracenote Media
tietokannasta.
HUOMAUTUS
• Soitin on liitettävä laajakaistalla varustettuun
internetyhteyteen Gracenote® Media
tietokantaan pääsemiseksi.
• Viesti ilmestyy näytölle, mikäli Gracenote Media
tietokannassa ei ole musiikkitietoja.
• Jos Gracenote®-mediatietokannasta ladatut
musiikkitiedot ovat vääriä tai niitä ei ole, ota
yhteyttä Gracenote®:n tukeen sivustolla
http://www.gracenote.com.
• Tapauksesta riippuen, musiikkitietojen lataus
kestää muutaman minuutin Gracenote® Media
tietokannasta.
4
Käyttö
• Tieto näytetään englanninkielisenä jos oma
kielesi ei ole saatavilla Gracenote® Median
tietokannassa.
• Tämä toiminto ei ole käytössä NetCast on-line
sisällölle ja DLNA-palvelimen sisällölle.
• LG käyttää Gracenote®:n teknologiaa lisenssillä,
eikä se ole vastuussa tiedoista, joita Gracenote®
mediatietokannan sivuilla annetaan.
• Käyttäjien omiin tarkoituksiin valmistamia Audio
CD-levyjä ei tueta tässä ominaisuudessa koska
ne eivät ole Gracenote Media tietokannassa.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 53
2010.4.7 7:37:35 PM
54
Käyttö
Radion toiminnot
Kaikkien tallennettujen
asemien poistaminen
Paina painiketta CLEAR kahden sekunnin ajan.
Sitten kaikki tallennetut asemat poistetaan.
Varmista, että antenni on liitetty paikalleen.
(Lisätietoja sivulla 22)
Radion kuunteleminen
1. Paina painiketta RADIO&INPUT, kunnes
näyttöikkunassa näkyy Tuner (FM). Viimeksi
vastaanotettu asema viritetään.
2. Paina painiketta TUNING (-/+) noin
kahden sekunnin ajan. Taajuusosoittimen
lukema alkaa muuttua. Haku loppuu, kun
laite virittää aseman. Tai Paina toistuvasti
painiketta TUNING (-/+).
4
Käyttö
3. Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä
etupaneelin säädintä VOLUME tai
painamalla kaukosäätimen painiketta VOL
(+/-)
Radioasemien esiasettaminen
muistiin
Voit esiasettaa 50 kanavaa taajuudelle FM.
Varmista ennen aseman virittämistä, että
äänenvoimakkuus on matalalla.
FM-signaalin huonon
vastaanoton parantaminen
Paina kaukosäätimen painiketta B (sininen)
(MONO/STEREO). Virittimen tila vaihtuu
stereosta monoksi, ja signaalin vastaanotto
yleensä paranee.
Radioasemien tietojen
näyttäminen
FM-virittimessä on RDS-ominaisuus (Radio
Data System). RDS-ominaisuuden avulla näet
tietoja kuunneltavasta radioasemasta. Näytä eri
tiedot painamalla toistuvasti painiketta RDS:
PS
(ohjelmapalvelun nimi)
Näytössä näkyy aseman nimi.
PTY
(ohjelmatyypin tunnistus)
Näytössä näkyy ohjelmatyypin
(esim. jazz tai uutiset) nimi.
RT
(radiotekstit)
Aseman lähettämä
tekstimuotoinen viesti, joka
sisältää erityistietoja. Teksti saattaa
vieriä näytössä.
CT
(aseman lähettämä aika)
Tässä näkyy aseman lähettämät
tiedot ajasta ja päivämäärästä.
1. Paina painiketta RADIO&INPUT, kunnes
näyttöikkunassa näkyy TUNER (FM).
2. Valitse haluttu taajuus painikkeella TUNING
(-/+).
3. Paina ENTER ( ). Esiasetetun aseman
numero vilkkuu näyttöikkunassa.
4. Valitse esiasetetun aseman numero
painikkeella PRESET (-/+).
5. Paina ENTER ( ). Asema on tallennettu.
6. Tallenna lisäasemia toistamalla kohdat 2-5.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 54
2010.4.7 7:37:35 PM
Käyttö
Sisällön toisto
kotiverkon kautta
Soitin voi hakea ja toistaa kotiverkkoosi liitetyn
PC:n ja DLNA- hyväksytyn palveluntarjoajan
sisältöä.
Tietoa DLNA:sta
55
Kirjautuminen DLNA
mediapalvelimeen
1. Tarkista verkkoyhteys ja -asetukset (sivut
24-26).
2. Paina painiketta (
).
3. Valitse [Home Link] painamalla painiketta
I/i, ja paina ENTER ( ).
4. Valitse DLNA mediapalvelin listalta
käyttämällä painiketta U/u, ja paina
ENTER ( ).
Tämä soitin on DLNA hyväksytty mediasoitin
joka näyttää ja toistaa elokuvia, valokuvia ja
musiikkia yhteensopivalta DLNA- digitaaliselta
mediapalvelimelta (PC ja kuluttajatuotteet).
DLNA hyväksyntälogo helpottaa näiden
tuotteiden löytämistä, jotka noudattavat
DLNA Interoperatiivisia määräyksiä. Tämä laite
noudattaa DLNA Interoperatiivisia määräyksiä
v1.5.
Kun PC on käytössä DLNA- palveluohjelmassa
tai muu DLNA yhteensopiva laite on liitettynä
tähän soittimeen, muutamien ohjelmaasetuksien muutos tai muiden laitteiden käyttö
voi olla pakollista. Katso lisätietoja ohjelman tai
laitteen käyttöohjeesta.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 55
4
Jos haluat hakea uudelleen saatavilla olevan
mediapalvelimen, paina vihreää painiketta
(G).
Käyttö
Digital Living Network Alliance (DLNA)
on sähkökäyttöisten kuluttajatuotteiden,
tietokoneteollisuuden ja moobilaiteyrityksen
risteytetty teollisuusorganisaatio. Digital
Living toimittaa kuluttajille helpon digitaalisen
median jakelutavan suoraan kotiverkon kautta.
HUOMAUTUS
Mediapalvelimesta riippuen, tämä soitin voi tarvita
luvan palvelimelta.
5. Valitse tiedosto painikkeilla U/u/I/i, ja
paina ENTER ( ) tiedoston toistamiseksi.
2010.4.7 7:37:36 PM
56
Käyttö
HUOMAUTUS
• Tiedostovaatimukset on kuvattu sivulla 11.
• Käytettävissäsi on erilaisia toistotoimintoja. Katso
sivut 38-46.
• Koska yhteensopivuus ja käytettävissä olevat
toistotoiminnot valikossa [Home Link] testataan
nipussa DLNA palvelimen (Nero MediaHome
4 Essentials) ympäristössä, valikon [Home Link]
tiedostovaatimukset ja toistotoiminnot voivat
poiketa mediapalvelimesta johtuen.
4
Tietoa Nero MediaHome 4
Essentials ohjelmistosta
Nero MediaHome 4 Essentials on ohjelmisto
tietokoneestasi tähän soittimeen siirrettyjen
sekä DLNA yhteensopivaan digitaaliseen
mediapalvelimeen siirrettyjen elokuvien,
musiikin ja valokuvien jakamiseen.
HUOMAUTUS
• Sivulla 11 kuvatut tiedostovaatimukset eivät
aina ole yhteensopivia. Valikossa voi olla
rajoituksia koskien tiedoston ominaisuuksia ja
mediapalvelimen ominaisuuksia.
• Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM- levyke
on suunniteltu PC- käyttöympäristöön ja sitä
ei tule asettaa tähän tai mihinkään toisiin
tuotteisiin kuin pelkästään PC- laitteisiin.
• Tiedostojen, joita ei voi toistaa kuvakkeet
voidaan näyttää valikossa [Home Link], mutta
näitä ei voi toistaa tässä soittimessa.
• Mukana toimitettu Nero MediaHome 4 Essentials
CD-ROM- levy on räätälöity ohjelmapainos
tiedostojen ja kansioiden jakeluun vain tätä
soitinta varten.
Käyttö
• Mikäli valikossa [Home Link] on
musiikkitiedostoja, joita ei voi toistaa, soitin
ohittaa tämän tiedoston ja toistaa seuraavan
tiedoston.
• Mukana toimitettu Nero MediaHome 4 Essentials
ohjelmisto ei tue seuraavia toimintoja: Koodin
vaihto, Etäyksikkö, TV- ohjaus, Internetpalvelut ja
Apple iTunes
• Elokuvan tekstitystiedoston toisto on
käytettävissä vain DLNA- palvelimella ja
soittimen mukana toimitetulla Nero MediaHome
4 Essentials ohjelmistolla.
• Tässä käyttöohjeessa kuvataan Nero
MediaHome 4 Essentials ohjelmiston toiminnot
englanninkielisenä vain malleina. Noudata
ohjeita ja tarkastele samalla oman kieliversiosi
todellisia toimintoja.
• Tekstitystiedoston nimi ja elokuvan nimi täytyy
olla samanlaisia ja niiden täytyy sijaita samassa
kansiossa.
• Valikon [Home Link] toisto- ja toimintalaatu
voivat heikentyä kotiverkkosi tilasta riippuen.
• Irrotettavien medialaitteiden kuten USB- asema,
DVD- asema jne. tiedostoja ei ehkä voi jakaa
mediapalvelimellasi eteenpäin oikealla tavalla.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 56
Nero MediaHome 4 Essentials
asennus
Ennen Nero MediaHome 4 Essentials
ohjelmiston asennusta, tarkasta alapuolella
kuvatut järjestelmävaatimukset.
•
Windows® XP (Service Pack 2 tai uudempi),
Windows Vista® (Service Packia ei vaadita),
Windows® XP Media Center Edition 2005
(Service Pack 2 tai uudempi), Windows
Server® 2003
•
Windows Vista® 64-bittinen julkaisu (sovellus
toimii 32-bittisessä tilassa)
•
Kiintolevytila: 200 MB vapaata kiintolevytilaa
Nero MediaHome stand-alone ohjelmiston
asennukseen
2010.4.7 7:37:36 PM
Käyttö
•
1.2 GHz Intel® Pentium® III tai AMD
Sempron™ 2200+ prosessorit
•
Muisti: 256 MB RAM
•
Grafiikkakortti vähintään 32 MB
videomuistilla, minimiresoluutio 800 x 600
pikseliä ja 16-bittiset väriasetukset
•
Windows® Internet Explorer® 6.0 tai
uudempi
•
DirectX® 9.0c revisio 30 (Elokuu 2006) tai
uudempi
•
Verkkoympäristö: 100 Mb Ethernet, WLAN
(IEEE 802.11b/g/n)
1. Sulje kaikki Microsoft Windows ohjelmat ja
lopeta kaikki käynnissä olevat virusohjelmat.
2. Aseta Nero MediaHome 4 Essentials CDROM- levy tietokoneesi CD-ROM- asemaan.
3. Klikkaa kuvaketta [Nero MediaHome 4
Essentials]. Asennusta valmistellaan ja
asennusohjelma avautuu.
4. Klikkaa seuraava [Next] sarjanumeron
syöttöikkunan näyttämiseksi. Klikkaa
seuraava [Next] siirtyäksesi seuraavaan
vaiheeseen.
5. Mikäli hyväksyt kaikki ehdot, klikkaa
tarkastuslaatikkoa kohdassa [I accept the
License Conditions] ja klikkaa seuraava
[Next]. Asennus ei onnistu ilman tätä
sopimusehtoa.
Tiedostojen ja kansioiden jakelu
Sinun täytyy jakaa tietokoneesi kansio, joka
sisältää elokuvia, musiikkia ja/tai valokuvia
niiden toistamista varten käyttämällä valikon
[Home Link] toimintoja.
Tässä osassa kuvataan toiminnot jaettujen
kansioiden valitsemiseen tietokoneessasi.
1. Klikkaa kaksi kertaa kuvaketta “Nero
MediaHome 4 Essentials” työpöydälläsi.
2. Klikkaa verkkokuvaketta [Network]
vasemmalta puolelta ja määrittele verkkosi
nimi verkkonimikenttään [Network name].
Syöttämästi verkon nimi tunnistetaan
soittimesi toimesta.
3. Klikkaa jakelu kuvaketta [Shares]
vasemmalla.
4. Klikkaa paikalliset kansiot [Local Folders]
kohtaa jakeluikkunassa [Shares].
4
5. Klikkaa lisää kuvaketta [Add] hakukansion
[Browse Folder] avaamiseksi.
Käyttö
Käynnistä tietokone ja aseta Nero MediaHome
4 Essentials CD-ROM- levy tietokoneesi CDROM- asemaan. Asennusohjelma avustaa sinua
koko asennustoimintojen ajan. Asenna Nero
MediaHome 4 Essentials ohjelmisto seuraavalla
tavalla:
57
6. Valitse tiedostoja sisältävä kansio jonka
haluat jakaa. Valittu kansio lisätään
jaettavien kansioiden listaan.
7. Klikkaa käynnistä palvelin kuvaketta [Start
Server] palvelimen käynnistämiseksi.
HUOMAUTUS
• Jos jaetut kansiot tai tiedostot eivät näy
soittimessa, klikkaa kuvaketta paikalliset kansiot
[Local Folders] ja klikkaa kansion uudelleenhaku
toimintoa [Rescan Folder] painikkeella [More].
• Katso lisätietoja ja ohjelmatyökaluja sivustolta
www.nero.com
6. Klikkaa normaali [Typical] ja klikkaa seuraava
[Next]. Asennus käynnistyy.
7. Jos haluat ottaa osan nimettömistä
tiedonkeräyksistä, valitse tarkastuslaatikko ja
klikkaa seuraava [Next].
8. Klikkaa lopeta [Exit] asennuksen
päättämiseksi.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 57
2010.4.7 7:37:36 PM
58
Käyttö
Pääsy tietokoneesi jaettuun
kansioon
HUOMAUTUS
• Tiedostovaatimukset on kuvattu sivulla 11.
1. Käynnistä paikalliseen verkkoosi liitetty PC.
• Käytettävissäsi on erilaisia toistotoimintoja. Katso
sivut 38-46.
2. Jaa elokuvia, musiikkia, valokuvia tai
musiikkitiedostoja sisältävät kansiot.
• Tiedostojen, joita ei voi toistaa kuvakkeet
voidaan näyttää valikossa [Home Link], mutta
näitä ei voi toistaa tässä soittimessa.
3. Tarkasta soittimesta verkkoliitäntä ja
asetukset (sivut 24-26).
4. Paina painiketta (
• Mikäli valikossa [Home Link] on
musiikkitiedostoja, joita ei voi toistaa, soitin
ohittaa tämän tiedoston ja toistaa seuraavan
tiedoston.
).
5. Valitse [Home Link] painamalla painiketta
I/i, ja paina ENTER ( ).
• Tekstitystiedoston nimi ja elokuvan nimi täytyy
olla samanlaisia ja niiden täytyy sijaita samassa
kansiossa.
6. Valitse jaettava kansio listalta painamalla
painiketta U/u, ja paina ENTER ( ).
• Valikon [Home Link] toisto- ja toimintalaatu
voivat heikentyä kotiverkkosi tilasta riippuen.
• Irrotettavien medialaitteiden kuten USB- asema,
DVD- asema jne. tiedostoja ei ehkä voi jakaa
tietokoneellasi eteenpäin oikealla tavalla.
4
Käyttö
• Sinulla voi olla yhteysongelmia riippuen
tietokoneesi ympäristöstä.
Jos haluat etsiä uudelleen vapaita
mediapalvelimia, paina vihreää (G)
painiketta.
HUOMAUTUS
Jaettavasta kansiosta riippuen, tähän soittimeen
täytyy ehkä syöttää verkkokäyttäjän ID ja salasana
kansioon pääsemistä varten.
7. Valitse tiedosto painikkeilla U/u/I/i, ja
paina ENTER ( ) tiedoston toistamiseksi.
PC- vaatimukset
•
Windows® XP (Service Pack 2 tai uudempi),
Windows Vista® (Service Packia ei vaadita),
Windows 7®
•
1.2 GHz Intel® Pentium® III tai AMD
Sempron™ 2200+ prosessorit
•
Verkkoympäristö: 100 Mb Ethernet, WLAN
(IEEE 802.11b/g/n)
HUOMAUTUS
Mikäli käytät Windows® XP tai Windows Vista®
käyttöjärjestelmää, katso lisätietoja tiedostojen
jakamisasetuksista alapuolella kuvatusta linkistä.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 58
2010.4.7 7:37:37 PM
Käyttö
Verkkokäyttäjän ID:n ja salasanan
syöttö
Tietokoneesi ympäristöstä riippuen, sinun
täytyy ehkä syöttää verkkokäyttäjän ID ja
salasana jaettavaan kansioon pääsemistä
varten.
1. Virtuaalinen näppäimistö ilmestyy
automaattisesti mikäli verkkokäyttäjän ID ja
salasanaa tarvitaan.
2. Paina painikkeita U/u/I/i ja valitse merkki
ja paina tämän jälkeen ENTER ( )
valinta vahvistamiseksi virtuaaliselta
näppäimistöltä.
59
3. Kun olet syöttänyt verkkokäyttäjän ID:
n ja salasanan, valitse [OK] painamalla
painikkeita U/u/I/i ja paina ENTER ( )
kansioon pääsemiseksi.
Verkkokäyttäjän ID ja salasana
tallennetaan muistiin seuraavaa
kertaa varten kun kirjaudut kansioon
toimintojen helpottamiseksi. Jos et
halua verkkokäyttäjän ID:n ja salasanan
tallentamista, paina punaista painiketta
(R) muistilaatikon [Muista] merkinnän
poistamiseksi ennen kansioon siirtymistä.
Syötä kirjain painomerkillä valitsemalla
kirjan laajennetusta merkistöstä.
4
Käyttö
Esimerkki: Valitse “D” ja paina sitten
INFO/DISPLAY ( ), jolloin laajennettu
merkistö ilmestyy näkyviin. Valitse I/i
-painikkeella “D” tai “Ď” ja paina sitten
ENTER ( ).
[Tyhjennä] – Poista kaikki syötetyt merkit.
[Väli] – Lisää välilyönnin kursorin senhetkiseen
sijaintipaikkaan.
[<–] – Poistaa kursorin paikkaa edeltävän
merkin.
[ABC / abc / #+-=&] – Vaihtaa
näppäimistövalikon asetukset isoiksi kirjaimiksi,
pieniksi kirjaimiksi tai symboleiksi.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 59
2010.4.7 7:37:37 PM
60
Käyttö
NetCast™ käyttö
Entertainment Access
YouTube
Voit etsiä, hakea ja katsella YouTube videoita
Internetistä TV:ssä LG BD- soittimen kautta.
YouTube videoiden katselu TV:ssä
Voit käyttää erilaisia sisältöpalveluja Internetissä
toiminnolla NetCast Entertainment Access.
1. Tarkista verkkoyhteys ja -asetukset (sivu
24-26).
2. Paina painiketta (
).
3. Valitse [NetCast] käyttämällä I/i, ja paina
ENTER ( ).
4. Valitse toiminto painamalla painiketta I/i,
ja paina ENTER ( ).
YouTube – Katso sivut 60-63
4
Picasa Web Albums – Katso sivut 64-66
Käyttö
AccuWeather – Katso sivut 67-68
5. Samalla kun katsot NetCast on-line
sisällöstä, paina sinistä painiketta (B)
siirtyäksesi NetCast aloitusvalikkoon.
1. Valitse soittimen toiminta [YouTube]
valikossa [NetCast] painamalla painiketta
I/i, ja paina ENTER ( ).
2. Paina U ja valitse valintavalikon palkki.
3. Paina painiketta I/i ja valitse toiminta ja
paina ENTER ( ) videoiden hakemiseksi.
4. Paina painiketta I/i ja valitse video ja
paina ENTER ( ) tai N (play) videon
toistamiseksi.
Painike
Käyttö
B tai
ENTER
Käynnistää videon ja
sisältötietojen toiston.
INFO/
DISPLAY
Vaihtaa täyskuvatoiston
ja sisältötietojen näytön
sisältävän toistoruudun välillä.
X
Videon tauottaminen toiston
aikana. Jatkaaksesi tauotetun
videon toistoa, paina B
uudestaan.
x
Pysäyttää videon ja näyttää
listan aiheeseen liittyvistä
videoista.
./>
Siirrä toistokohtaa eteen- tai
taaksepäin.
HUOMAUTUS
• NetCast-palveluiden ja palvelua koskevien
tietojen sisältö sisältyy käyttäjän liittymään ja
niitä voidaan muuttaa erikseen ilmoittamatta.
Katso päivityksistä lisätietoja jokaisen palvelun
kotisivuilta.
• NetCast aloitusvalikon taustakuva näyttää
suosikkikaupunkisi säätiedot toiminnossa
AccuWeather.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 60
2010.4.7 7:37:38 PM
Käyttö
61
Tietoja YouTube-valikosta
YouTube-valikossa on erilaisia vaihtoehtoja.
Käytä U/u/I/i valitaksesi vaihtoehdon ja
paina ENTER ( ) valitaksesi alla kuvatuista
vaihtoehdoista.
Suositellut – Näyttää erityisryhmään
kuuluvien videoiden listan.
Uusimmat videot – Näyttää viimeksi
päivitettyjen videoiden listan.
Katsotuimmat – Näyttää eniten katseltujen
videoiden listan. Ajanjaksovaihtoehto
näytetään ruudun alaosassa.
Parhaat arvostelut – Näyttää YouTubepalvelimelta saatavissa olevien
parhaimmiksi äänestettyjen videoiden listan.
Ajanjaksovaihtoehto näytetään ruudun
alaosassa.
Historia – Tässä soittimessa edellisen kerran
toistamasi videolista näkyy näytöllä. Max. 25
videota on tallennettavissa.
Suosikit – Tämä vaihtoehto näytetään vain
laitteen ollessa sisäänkirjaustilassa. Näyttää
listan videoista, jotka on järjestetty YouTubepalvelimella käyttäjätilillesi. Jotkin videot eivät
ehkä ilmesty [Suosikit]-listalle, vaikka videot
ovat järjestettynä palvelimella.
• YouTube- valikko voi näyttää 5 videota
videolistalla. Paina vihreää (G) tai keltaista (Y)
painiketta edellisten/seuraavien 5 videon
näyttämiseksi.
• Mikäli valitset eniten katsotut [Katsotuimmat] tai
huiput [Parhaat arvostelut] YouTuben valikossa,
jaksotoiminnot ilmestyvät näytön alaosaan. Paina
painikkeita U/u/I/i ja valitse jaksotoiminnot
ja paina ENTER ( ) videolistojen näyttämiseksi
valitulla aikajaksolla.
• Laitteen kautta haettu videolista saattaa olla
erilainen kuin PC:n Internet-selaimella haettu.
• YouTube videoiden toistossa saattaa
esiintyä usein pysähdyksiä, katkoja tai
puskurointia, jotka johtuvat laajakaistasi
nopeudesta. Suosittelemme vähintään 1,5
Mbps liittymänopeutta. Parhaiden toistoolosuhteiden saavuttamiseksi tarvitaan 4,0 Mbps
liittymänopeus. Joskus laajakaistan nopeus
vaihtelee johtuen Internet-palveluoperaattorin
verkon olosuhteista. Ota yhteyttä Internetpalveluoperaattoriisi, jos sinulla on ongelmia
nopean luotettavan yhteyden vakaudessa tai
jos haluat nostaa liittymäsi nopeutta. Monet
Internet-palveluoperaattorit tarjoavat lukuisia
erilaisia laajakaistan nopeusvaihtoehtoja.
4
Käyttö
Haku – Virtuaalinen näppäimistö näytetään.
Katso lisätietoja kohdasta ”Videoiden haku”
sivulla 63.
HUOMAUTUS
Kirjaudu (Kirjaudu ulos) –
Näyttää virtuaalisen näppäimistön
sisäänkirjautumisessa tai palaa
uloskirjautumistilaan. Katso lisätietoja
kohdasta “Kirjaudu YouTube- tilillesi” sivulla 63.
Paikallinen sivusto – Valitse minkä maan
videoita haluaisit katsella. Valikossa paikallinen
sijainti [Paikallinen sivusto] kuvattu maalista
voi poiketa You Tuben kotisivuilla olevasta
listasta.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 61
2010.4.7 7:37:38 PM
62
Käyttö
Virtuaalisen näppäimistön käyttö
Näppäimistötila
Virtuaalisessa näppäimistössä on kaksi
syöttötilaa merkkien syöttämiseksi. Paina
keltaista painiketta (Y) näytön vaihtamiseksi
näppäimistöjen välillä.
Tämä tila mahdollistaa kirjaimien syöttämisen
kaukosäätimen painikkeita painamalla. Paina
halutun kirjaimen painiketta kerran, kaksi,
kolme tai neljä kertaa kunnes kirjain näkyy
näytöllä.
Näppäimistötila
Paina painikkeita U/u/I/i ja valitse
kirjain näytöllä ja paina ENTER ( ) valintasi
vahvistamiseksi.
4
Käyttö
[Peruuta] – Paluu edelliseen näyttöön.
[Väli] – Lisää välilyönnin kursorin senhetkiseen
sijaintipaikkaan.
[Askelpal.] – Poistaa kursorin paikkaa
edeltävän merkin.
[ABC / abc / #+-=&] – Muuta virtuaalisen
näppäimistön asetuksia isoille kirjaimille,
pienille kirjaimille ja symboleille.
Paina painiketta CLEAR kaikkien syötettyjen
merkkien poistamiseksi.
Painike
Käyttö
CLEAR
Poistaa kursorin paikkaa
edeltävän merkin.
REPEAT
Lisää välilyönnin kursorin
senhetkiseen sijaintipaikkaan.
m/M
Muuta kaukosäätimen
merkkien asetuksia (#+-=&,
123, ABC tai abc)
HUOMAUTUS
Näppäimistötila on käytössä vain toiminnoilla
[YouTube] ja [Picasa Web Albums].
Syötä kirjain painomerkillä:
1. Valitse kirjain painamalla virtuaalisen
näppäimistön painiketta U/u/I/i.
2. Paina INFO/DISPLAY ( ) laajennetun
merkistön näyttämiseksi.
3. Paina I/i painikkeita valitaksesi kielen ja
paina sitten ENTER ( ).
Näppäimistötilassa käytettävissä olevat kielet
ovat seuraavat: Englanti, Espanja, Italia, Ranska,
Saksa, Hollanti, Portugali, Ruotsi, Puola ja Tsekki.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 62
2010.4.7 7:37:39 PM
Käyttö
Voit hakea videoita syöttämällä hakusanoja,
joiden pituus voi olla enintään 128 merkkiä.
3. Kun olet syöttänyt käyttäjänimesi ja
salasanasi, valitse [OK] ja paina ENTER ( )
sisäänkirjautumista varten.
1. Paina painiketta I/i ja valitse hakutoiminto
[Haku] valikosta ja paina ENTER ( )
virtuaalisen näppäimistön näyttämiseksi.
4. Jos haluat kirjautua ulos, valitse [Kirjaudu
ulos] YouTube-valikosta ja paina
ENTER ( ).
Videoiden haku
Katso lisätietoja kohdasta “Virtuaalisen
näppäimistön käyttö” sivulla 62.
63
Tämä laite tallentaa automaattisesti 5
edellistä sisäänkirjautunutta käyttäjänimeä.
Käyttäjätunnuslista tulee näkyviin, kun valitset
[Kirjaudu]-vaihtoehdon.
Valitse tallennettu käyttäjänimi listalta ja paina
ENTER ( ) näyttääksesi näppäimistövalikon
valitulle käyttäjänimelle. Sinun tarvitsee vain
syöttää salasana kirjautuaksesi sisään.
Kun syötät merkin, max. 5 sanaehdotusta
näytetään näytöllä.
4
Kirjaudu sisään YouTube-tunnuksillasi
Katsellaksesi videoita [Suosikit] videolistaltasi
YouTube-palvelimelta, sinun pitää kirjautua
sisään YouTube-tunnuksillasi.
Käyttö
2. Kun olet syöttänyt hakusanat, valitse [OK]
ja paina ENTER ( ) näyttääksesi listan
hakusanoihin liittyvistä videoista.
Valitse symboli [X] ja paina ENTER ( )
tallennetun käyttäjänimen poistamiseksi.
1. Paina painiketta I/i ja valitse
sisäänkirjautuminen [Kirjaudu] valikosta ja
paina ENTER ( ) virtuaalisen näppäimistön
näyttämiseksi.
2. Paina painikkeita U/u/I/i ja valitse merkki
ja paina tämän jälkeen ENTER ( )
valinta vahvistamiseksi virtuaaliselta
näppäimistöltä.
Katso lisätietoja kohdasta “Virtuaalisen
näppäimistön käyttö” sivulla 62.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 63
2010.4.7 7:37:39 PM
64
Käyttö
Picasa web albumin katselu
Katsele kaveriesi ja perheen valokuvia Picasa
on-line palvelussa.
Picasa Web Albumien katselu TV:ssä
1. Valitse soittimesta toiminto [Picasa Web
Albums] valikosta [NetCast] käyttämällä
painikkeita I/i, ja paina ENTER ( ).
Toiminnot valokuvien katselemisen
aikana
Voit käyttää useita eri toimintoja valokuvien
katselemisen aikana koko näytöllä.
1. Kun katselet valokuvia koko näytöllä, paina
painiketta INFO/DISPLAY ( ) valintavalikon
näyttämiseksi.
2. Valitse toiminto painamalla U/u.
Yksityiskohtaiset kuvat ilmestyvät näytölle.
2. Paina painikkeita U/u/I/i ja valitse
valokuva ja paina ENTER ( ) valokuvien
katselemiseksi koko näytöllä.
Painike
Käyttö
B
Kuvaesitys käynnistyy.
4
INFO/
DISPLAY
Näyttää
valokuvatoimintovalikon.
Käyttö
a
b
c
d
e
f
g
X
Keskeyttää kuvaesityksen.
Palaa takaisin kuvaesitukseen
painamalla painiketta B
uudelleen.
x
Pysäyttää kuvaesityksen ja
palaa valikkoon Picasa.
b Diaesitys – Paina ENTER ( )
kuvaesityksen aloittamiseksi tai
keskeyttämiseksi.
I/i
Siirtyy seuraavaan tai edelliseen
valokuvaan.
c Lisää NetCast kaverilistaan – Lisää sen
hetkisen valokuvan omistaja kaverilistaani.
a Sen hetkinen valokuva/Valokuvien
kokonaismäärä – Paina painiketta
I/i seuraavan/edellisen valokuvan
katsomiseksi.
d Kääntö – Paina ENTER ( ) valokuvan
kääntämiseksi myötäpäivään.
e Zoomaus – Paina ENTER ( )
zoomausvalikon [Zoomaus] näyttämiseksi.
f Tehoste – Paina painiketta I/i ja valitse
vaihtumisnopeus valokuvien välillä
kuvaesityksen aikana.
g Nopeus – Paina painiketta I/i ja valitse
viiveaika valokuvien välillä kuvaesityksen
aikana.
3. Poistu vaihtoehtovalikosta painamalla
RETURN (O).
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 64
2010.4.7 7:37:40 PM
Käyttö
Tietoa Picasa- valikosta
Kavereiden lisääminen
Picasa- valikossa on useita eri toimintoja. Paina
painikkeita U/u/I/i ja valitse valikkotoiminto
ja paina ENTER ( ) alapuolella kuvattujen
toimintojen valitsemiseksi.
Mikäli lisäät kavereitasi kaverivalikkoon
[NetCast kaverit], voit katsella suoraan heidän
julkisia valokuviaan.
Aloitus – Yksityiskohtainen valokuvalista
näytetään näytöllä.
NetCast kaverit – Kaverilistasi näytetään
näytöllä.
Valokuvani – Näyttää järjestetyt
valokuvat Picasa web albumissa. Tämä
toiminto on käytössä vain kun laite on
sisäänkirjautumistilassa.
Suosikit – Näyttää tililläsi Picasa webpalvelimeen siirrettyä max. 50 suosikkialbumia.
Tämä toiminto on käytössä vain kun laite on
sisäänkirjautumistilassa.
Kirjaudu (Kirjaudu ulos) – Näyttää
virtuaalisen näppäimistön sisäänkirjautumisen
yhteydessä tai palaa sisäänkirjautumistilaan
(sivu 66)
1. Valitse Picasa valikosta kaverit [NetCast
kaverit] käyttämällä painikkeita U/u/I/i, ja
paina ENTER ( ).
2. Paina ENTER ( ) virtuaalisen näppäimistön
näyttämiseksi.
3. Syötä nimi käyttämällä virtuaalista
näppäimistöä.
4
Katso lisätietoa kohdasta “Virtuaalisen
näppäimistön käyttö” sivulta 62.
Käyttö
Haku – Syötä hakusana vastaavien valokuvien
etsimiseksi. Virtuaalinen näppäimistö
näytetään näytöllä (sivu 66).
65
4. Valitse [OK] käyttämällä painikkeita
U/u/I/i, ja paina ENTER ( ) kaveriesi web
albumien näyttämiseksi.
HUOMAUTUS
• Mikäli haluat poistaa kaverisi listalta, paina
vihreää painiketta (G) web albumin ollessa
valittuna.
• Mikäli haluat lisätä kavereitasi listalle, paina
punaista painiketta (R) listalta.
• Voit lisätä max. 50 kaveriesi web- albumeja.
HUOMAUTUS
Toiminnoissa Valokuvani [Valokuvani] ja [Suosikit]
näytetyt valokuvat voivat poiketa PC:n webselaimen valokuvista.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 65
2010.4.7 7:37:40 PM
66
Käyttö
Valokuvien haku
Voit syöttää hakusanan vastaavien valokuvien
etsimiseksi.
1. Valitse Picasa valikosta hakutoiminto [Haku]
käyttämäll painikkeita U/u/I/i, ja paina
ENTER ( ).
2. Syötä hakusana käyttämällä virtuaalista
näppäimistöä.
Katso lisätietoa kohdasta “Virtuaalisen
näppäimistön käyttö” sivulta 62.
3. Valitse [OK] käyttämällä painikkeita
U/u/I/i, ja paina ENTER ( ) hakutuloksen
näyttämiseksi.
HUOMAUTUS
4
3. Syötä salasanasi virtuaaliselta
näppäimistöltä ja paina ENTER ( ) kun [OK]
on valittuna.
Web albumisi ilmestyy näytölle.
4. Mikäli haluat kirjautua ulos, valitse Picasa
valikosta uloskirjautuminen [Kirjaudu ulos]
ja paina ENTER ( ).
Tämä laite tallentaa automaattisesti max. 5
aikaisemmin sisäänkirjautunutta käyttäjänimeä.
Käyttäjänimilista ilmestyy näytölle kun valitset
sisäänkirjautumistoiminnon [Kirjaudu].
Valitse tallennettu käyttäjänimi listalta ja
paina ENTER ( ) virtuaalisen näppäimistön
näyttämiseksi valitulla käyttäjänimellä. Sinun
ei tarvitse enää kuin syöttää salasanasi
sisäänkirjautumista varten.
Soittimen hakutulos voi poiketa PC:n webselaimen hakutuloksesta.
Käyttö
Sisäänkirjautuminen tilillesi
Web albumissa olevien valokuvien
näyttämiseksi näytölläsi, täytyy sinun kirjautua
sisään Picasa tilillesi.
1. Valitse sisäänkirjautuminen [Kirjaudu]
valikosta Picasa käyttämällä painikkeita
U/u/I/i, ja paina ENTER ( ).
Valitse symboli [X] ja paina ENTER ( )
tallennetun käyttäjänimen poistamiseksi.
2. Syötä käyttäjänimesi virtuaaliselta
näppäimistöltä ja paina ENTER ( ) kun [OK]
on valittuna.
Katso lisätietoa kohdasta “Virtuaalisen
näppäimistön käyttö” sivulta 62.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 66
2010.4.7 7:37:41 PM
Käyttö
AccuWeather ohjelman käyttö
67
5. Valitse kaupunki painikkeilla U/u/I/i, ja
paina ENTER ( ).
6. Paina painikkeita U/u/I/i ja valitse
koti [Aloitus] ja paina ENTER ( ) valitun
kaupungin säätietojen näyttämiseksi.
Katso on-line ja maailmanlaajuiset
säätiedotukset palvelusta AccuWeather.com.
Säätietojen katselu
1. Valitse soittimesta [AccuWeather] valikosta
[NetCast] käyttämällä painiketta I/i, ja
paina ENTER ( ).
Kaupunkien valintavalikko ilmestyy näytölle.
Paina punaista painiketta (R) lämpötilojen
Fahrenheit tai Celsius välillä valitsemiseksi.
7. Paina painiketta I/i ja valitse edellinen
tai seuraava kaupunki ja paina ENTER ( )
säätietojen näyttämiseksi.
2. Paina ENTER ( ) kun lisää kaupunki toiminto
[Lisää kaupunki suosikkikaupunkilistaan] on
valittu.
3. Valitse alue painikkeella U/u, ja paina
ENTER ( ).
4
Käyttö
Tämä vaihe toimii vain, kun lisää enemmän
kuin 1 kaupungin suosikkilistaan [Kaup.
suos.].
HUOMAUTUS
• Säätiedot eivät aina pidä paikkaansa.
• Säätiedotukset näytetään englanninkielisenä
jos oma kielesi ei ole saatavilla palvelussa
AccuWeather.
4. Valitse maa painikkeilla U/u/I/i, ja paina
ENTER ( ).
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 67
2010.4.7 7:37:42 PM
68
Käyttö
Useiden kaupunkien lisäys
1. Paina painiketta I/i ja valitse
suosikkikaupunki [Kaup.suos.]
AccuWeatherin valikosta ja paina
ENTER ( ).
2. Paina ENTER ( ) kun lisää kaupunki toiminto
[Lisää kaupunki suosikkikaupunkilistaan] on
valittu.
4
3. Valitse alue, maa ja kaupunki käyttämällä
painikkeita U/u/I/i ja ENTER ( ).
Käyttö
4. Toista vaiheita 2-3 max. 5 kaupungin
lisäämiseksi.
Valitse symboli [X] ja paina ENTER ( )
tallennetun suosikkikaupungin
poistamiseksi.
5. Paina U/u ja valitse kaupunki suosikkilistalta
[Kaup.suos.], ja paina ENTER ( ) säätietojen
näyttämiseksi.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 68
2010.4.7 7:37:42 PM
Huolto
69
5
Huolto
Levyjä koskevat
huomautukset
Yksikön käsittely
Yksikön kuljetus
Levyjen käsittely
Säilytä alkuperäiset pakkauslaatikot
ja pakkausmateriaalit. Jos yksikköä on
kuljetettava, suojaa se huolellisesti pakkaamalla
yksikkö uudelleen sen alkuperäiseen
tehdaspakkaukseen.
Pidä ulkopuoliset pinnat puhtaina
•
Älä käytä haihtuvia nesteitä kuten
hyttysmyrkkyjä yksikön läheisyydessä.
Levyjen säilytys
•
Älä koskaan pyyhi pintoja voimakkaasti
hankaamalla pinnan vahingoittumisen
välttämiseksi.
Säilytä levyjä niiden koteloissaan kun ne
eivät ole käytössä. Älä altista levyjä suoralle
auringonpaisteelle tai lämpöä tuottaville
kohteille tai älä koskaan jätä niitä suoraan
auringonpaisteeseen pysäköityyn ajoneuvoon.
Levyjen puhdistus
•
Älä jätä kumi- tai muovituotteita
kosketukseen yksikön kanssa pitemmiksi
ajoiksi.
5
Huolto
Älä koskaan liimaa paperia tai teippiä levyn
päälle.
Yksikön puhdistus
Puhdista soitin käyttämällä pehmeää ja kuivaa
liinaa. Jos pinnat ovat äärimmäisen likaiset,
käytä kevyesti miedolla saippuavedellä
kostutettua pehmeää liinaa. Älä käytä
voimakkaita liuottimia kuten, alkoholia,
bensiiniä tai tinneriä yksikön pintojen
vahingoittumisen välttämiseksi.
Älä käytä voimakkaita liuottimia
kuten, alkoholia, bensiiniä, tinneriä,
yleispuhdistusaineita tai vanhoille vinyylilevyille
tarkoitettuja antistaattisia nesteitä.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 69
Yksikön kunnossapito
Yksikkö on korkealaatuinen tarkkuuslaite.
Jos optiset sensorit ja levyn käyttöosat ovat
likaiset tai kuluneet, kuvanlaatu voi heikentyä.
Pyydä lisätietoja lähimmältä valtuutetulta
jälleenmyyjältäsi.
2010.4.7 7:37:43 PM
70
Vianetsintä
6
Vianetsintä
Yleistä
Virtaa ei ole kytketty päälle.
•
Liitä virtajohto seinäpistorasiaan huolellisesti.
Laite ei aloita toistoa.
•
Aseta toistettava levy. (Tarkasta levytyyppi, värijärjestelmä ja
aluekoodi.)
•
Aseta levy paikalleen toistopuoli alaspäin.
•
Aseta levy levykelkkaan oikein ohjaimien sisäpuolelle.
•
Puhdista levy.
•
Peruuta luokitustoiminto tai muuta luokitustasoa.
Kulmaa ei voi muuttaa.
•
Monikulmia ei ole tallennettu toistettavalle DVD videolle.
Tekstityskieltä ei voi
muuttaa tai sammuttaa.
•
Tekstityksiä ei ole tallennettu toistettavalle DVD videolle.
Ei voi toistaa MP3/WMA/
JPEG/DivX- tiedostoja.
•
Tiedostot ovat tallennettu formaatilla, jota laite ei voi toistaa.
•
Laite ei tue elokuvatiedoston koodausta.
Kaukosäädin ei toimi oikein. • Kaukosäädintä ei ole kohdistettu yksikön kaukosensoria kohti.
6
Vianetsintä
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 70
•
Kaukosäädin on liian kaukana yksiköstä.
•
Kaukosäätimen ja yksikön välillä on esteitä.
•
Kaukosäätimen paristoissa ei ole virtaa.
2010.4.7 7:37:43 PM
Vianetsintä
71
Kuva
Kuvaa ei ole.
Kuvassa esiintyy kohinaa
•
Valitse TV:lle oikea videon sisääntulotila, jotta kuva tulee
näkyviin.
•
Liitä videoliitäntä huolellisesti ja luotettavasti.
•
Tarkasta, että HDMI väriasetukset [HDMI-väriasetukset]
asetusvalikossa [Asetukset] on asetettu vastaavalla
nimikkeelle joka vastaa videoliitäntääsi.
•
TV ei ehkä tue soittimeen asettamaasi resoluutiota. Muuta
resoluutio niin, että TV hyväksyy sen.
•
Soittimen HDMI OUT ulostuloliitin on liitetty DVI- laitteeseen,
joka ei tue kopiosuojausta.
•
Olet toistamassa levyä, joka on tallennettu erilaisella
värijärjestelmällä mikä TV:ssä on tällä hetkellä.
•
Aseta resoluutio minkä TV hyväksyy.
•
Laite on hakutilassa, hidastetussa tilassa tai keskeytystilassa.
•
Äänenvoimakkuus on alhainen.
•
Tarkasta kaiuttimen johtojen liitäntä. (sivu 16)
Ääni
Ei ääntä tai ääni on
kohisevaa.
6
Vianetsintä
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 71
2010.4.7 7:37:43 PM
72
Vianetsintä
Verkko
BD-LIVE-toiminto ei toimi.
•
Liitetyssä USB- laitteessa ei ole riittävästi vapaata tilaa.
Liitä vähintään 1 Gb vapaalla tilalla varustettu USB- laite
laitteeseen.
•
Varmista, että laite on liitetty oikein paikallisverkkoon ja että
sillä on yhteys Internetiin (katso sivu 24-26).
•
Laajakaistanopeutesi ei ole riittävän nopea BD-LIVE
ominaisuuksien käyttämiseen. Suosittelemme ottamaan
yhteyden Internetpalveluntarjoajaasi (ISP) ja nostamaan
laajakaistasi nopeutta.
•
[BD-LIVE-yhteys] liitäntätoiminto asetusvalikossa [Asetukset]
on asetettu luvattomaksi [Kielletty]. Aseta toiminto luvalliseksi
[Sallittu].
Video Streaming palvelut, •
(kuten YouTube, jne.) ovat
usein pysäytettynä tai
“puskurina” toiston aikana.
Laajakaistanopeutesi ei ole riittävän nopea videopalveluiden
käyttämiseen. Suosittelemme ottamaan yhteyden Internetpa
lveluntarjoajaasi (ISP) ja nostamaan laajakaistasi nopeutta.
Jaettu kansio tai
tiedostot PC:ltäsi tai
mediapalvelimelta eivät
näy valikossa [Home Link].
•
Mediapalvelimesi palomuuri tai virusohjelma on käynnissä.
Sammuta PC:llä tai mediapalvelimella käynnissä oleva
palomuuri tai virusohjelma.
•
Soitinta ei ole liitetty paikalliseen verkkoon mihin PC tai
mediapalvelin on liitetty.
Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
6
Vianetsintä
Asiakastuki
Laiteohjelmiston päivittäminen parantaa sen toimintoja ja/tai lisää uusia toimintoja.
Viimeisin ohjelmisto (jos päivityksiä on tehty), on saatavissa verkkosivuiltamme
http://lgservice.com tai LG Electronics -asiakaspalvelusta.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 72
2010.4.7 7:37:43 PM
Liite
73
7
Liite
TV:n ohjaus
toimitukseen kuuluvalla
kaukosäätimellä
Voit käyttää TV:tä alla olevilla painikkeilla.
Kaukosäätimen asetus TV:n
ohjaamista varten
Voit käyttää LG/Goldstar-TV:tä mukana tulevalla
kaukosäätimellä.
Samalla kun pidät painettuna TV POWER
-painiketta, paina PR/CH U/u.
Vapauta TV POWER -painike, jolloin asetus on
valmis.
Kaukosäätimen paristojen vaihdon jälkeen voit
joutua palauttamaan sen asetukset.
Television
ohjauspainikkeet
Käyttö
1 (TV Power)
Kytkee TV:n päälle tai pois.
AV/ INPUT
Vaihtaa TV:n
ohjelmalähdettä TV:n ja
muiden ohjelmalähteiden
välillä.
VOL +/-
Säätää TV:n
äänenvoimakkuutta.
PR/CH U/u
Selaa ylös ja alas muistissa
olevia kanavia.
Liite
Painike
7
HUOMAUTUS
Liitetystä laitteista riippuen, et välttämättä voi
ohjata TV:tä joillakin painikkeilla.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 73
2010.4.7 7:37:44 PM
74
Liite
Aluekoodilista
Valitse aluekoodi tästä listasta.
Maa
Afganistan
Liite
7
Koodi Maa
AF Fidzi
Koodi Maa
Koodi Maa
Koodi
FJ Monaco
MC Singapore
SG
SK
Argentiina
AR Suomi
FI Mongolia
MN Slovakia
Australia
AU Ranska
FR Marokko
MA Slovenia
Itävalta
AT Saksa
DE Nepal
NP Etelä-Afrikka
ZA
Belgia
BE Iso-Britannia
GB Alankomaat
NL Etelä-Korea
KR
Bhutan
BT Kreikka
GR Alankomaiden
GL Antillit
Espanja
ES
Bolivia
BO Grönlanti
Brasilia
BR Hong Kong
Kambodza
KH Unkari
Kanada
CA Intia
Chile
CL Indonesia
Kiina
CN Israel
Kolumbia
CO Italia
Kongo
CG Jamaica
Costa Rica
CR Japani
Kroatia
HR Kenia
Tsekki
CZ Kuwait
Tanska
DK Libya
HK Uusi-Seelanti
HU Nigeria
IN Norja
ID Oman
IL Pakistan
IT Panama
JM Paraguay
JP Filippiinit
KE Puola
KW Portugali
AN Sri Lanka
NZ Ruotsi
LK
NG Sveitsi
NO Taiwan
CH
SE
TW
OM Thaimaa
PK Turkki
TH
PA Uganda
PY Ukraina
UG
PH Yhdysvallat
PL Uruguay
Ecuador
EC Luxemburg
Egypti
EG Malesia
PT Uzbekistan
Romania
RO
LY
Vietnam
Venäjän
Federaatio
RU
LU
Zimbabwe
SA
MY Saudi-Arabia
El Salvador
SV Malediivit
MV Senegal
Etiopia
ET Meksiko
MX
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 74
SI
TR
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
SN
2010.4.7 7:37:45 PM
Liite
75
Kielikoodilista
Käytä tätä listää haluamasi kielen syöttämiseksi seuraaville aloitusasetuksille: Levyaudio [Levyn
ääniraita], Levytekstitys [Levyn tekstitys] ja Levyvalikko [Levyn valikko].
Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi
6565
ranska
7082
liettua
7684
sindhi
8368
afrikaans
6570
friisi
7089
makedonia
7775
singaleesi
8373
albania
8381
galitsia
7176
madagassi
7771
slovakki
8375
ameharik
6577
georgia
7565
malaiji
7783
sloveeni
8376
arabia
6582
saksa
6869
malajalam
7776
espanja
6983
armenia
7289
kreikka
6976
maori
7773
sudan
8385
assami
6583
eskimokieli
7576
marati
7782
suaheli
8387
aymara
6588
guarani
7178
moldavi
7779
ruotsi
8386
azeri
6590
gujarati
7185
mongoli
7778
tagalog
8476
bashkiiri
6665
hausa
7265
nauru
7865
tadzik
8471
baski
6985
heprea
7387
nepali
7869
tamili
8465
bengali, bangla 6678
hindi
7273
norja
7879
telugu
8469
bhutani
6890
unkari
7285
orija
7982
thai
8472
bihari
6672
islanti
7383
punjabi
8065
tonga
8479
bretoni
6682
indonesia
7378
pashto, pushto 8083
turkki
8482
bulgaria
6671
interlingua
7365
persia
7065
turkmeni
8475
burma
7789
iiri
7165
puola
8076
tvi
8487
valkovenäjä
6669
italia
7384
portugali
8084
ukraina
8575
kiina
9072
japani
7465
ketsua
8185
urdu
8582
kroatia
7282
kannada
7578
reto-romania
8277
usbekki
8590
tsekki
6783
kashmir
7583
romania
8279
vietnam
8673
tanska
6865
kasakki
7575
venäjä
8285
volapük
8679
hollanti
7876
kirgiisi
7589
samoa
8377
wales
6789
englanti
6978
korea
7579
sanskriitti
8365
wolof
8779
esperanto
6979
kurdi
7585
gaeli
7168
khoisan
8872
viro
6984
palaung
7679
serbia
8382
jiddish
7473
fääri
7079
latina
7665
serbokroatia
8372
joruba
8979
fidzi
7074
latvia
7686
shona
8378
zulu
9085
suomi
7073
lingala
7678
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 75
Liite
afari
7
2010.4.7 7:37:45 PM
76
Liite
Verkko-ohjelman
päivitys
Huomautus koskien verkon
päivitystä
Suorituskyvyn parannus ja/tai lisäominaisuudet
tai palvelut ovat ajoittain käytettävissä laitteille,
jotka on liitetty kodin laajakaistaverkkoon. Jos
saatavilla on uusia ohjelmapäivityksiä ja laite
on liitetty laajakaistaverkkoon, soitin ilmoittaa
näistä päivityksistä seuraavalla tavalla:
Tapa 2:
Jos ohjelmapäivitys on saatavana
päivityspalvelimelta, kuvake “Päivitys” ilmestyy
aloitusvalikon alapuolelle. Paina sinistä
painiketta (B) päivityksen käynnistämiseksi.
Ohjelmistopäivitys
Voit päivittää soittimesi käyttämällä
viimeisintä ohjelmistoa tuotteen toimintojen
laajentamiseksi ja/tai uusien ominaisuuksien
lisäämiseksi. Voit päivittää ohjelman liittämällä
laitteen suoraan ohjelmapäivityspalvelimeen.
HUOMIO
Tapa 1:
1. Päivitysvalikko ilmestyy näytölle kun
käynnistät soittimen.
• Ennen soittimen ohjelmapäivitystä on sinun
poistettava mikä tahansa levy ja USB- laite
soittimesta.
2. Paina painiketta I/i ja valitse haluttu
toiminto ja paina tämän jälkeen ENTER ( ).
• Ennen soittimen ohjelmapäivitystä on sinun
sammutettava soitin ja käynnistettävä se
uudelleen.
• Ohjelmapäivityksen aikana älä sammuta
soitinta tai katkaise AC- virransyöttöä tai
paina mitä tahansa painiketta.
• Mikäli peruutat päivityksen, sammuta
virta ja käynnistä uudelleen suorituskyvyn
vakauttamiseksi.
Liite
• Tätä laitetta ei voi päivittää edelliseen
ohjelmaversioon.
[OK]
Käynnistää ohjelmapäivityksen.
7
[Peruuta]
Lopettaa päivitysvalikon ja näyttää sen
seuraavassa uudelleenkäynnistyksessä.
[Piilota]
Lopettaa päivitysvalikon ja sitä ei näytetä
ennen kuin seuraava ohjelma ladataan
päivityspalvelimelta.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 76
1. Tarkista verkkoyhteys ja -asetukset (sivu
24-26).
2. Valitse toiminta ohjelma [Ohjelmisto]
asetusvalikosta [Asetukset] ja paina tämän
jälkeen ENTER ( ).
3. Valitse päivitystoiminto [Päivitys] ja paina
ENTER ( ).
2010.4.7 7:37:45 PM
Liite
77
HUOMIO
Älä katkaise laitteen virtaa ohjelmapäivityksen
aikana.
HUOMAUTUS
Soitin tarkastaa uusimmat päivitykset.
Jos ohjelmisto sisältää ajurin päivityksen, levykelkka
saattaa aueta prosessin aikana.
HUOMAUTUS
• Jos painat ENTER ( ) päivityksen etsimisen
aikana, etsintä päättyy.
9. Kun päivitys on valmis, viesti “Päivitys on
valmis.” ilmestyy näytölle ja virta katkaistaan
automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.
• Jos päivitystä ei ole saatavana, sanoma
”Päivityksiä ei löytynyt.” ilmestyy näkyviin. Paina
ENTER ( ) palataksesi [Home Menu]-valikkoon.
10. Kytke virta takaisin päälle. Järjestelmä
käyttää nyt uusinta versiota.
4. Jos uusi versio on saatavilla, viesti “Uusi
päivitys löytyi. Ladataanko?” ilmestyy
näytölle.
6. Soitin käynnistää uusimman päivityksen
latauksen palvelimelta. (Lataus kestää
useita minuutteja riippuen kotiverkkosi
olosuhteista)
Ohjelmiston päivitystoiminto ei ehkä toimi kunnolla
johtuen Internet-ympäristöstäsi. Siinä tapauksessa
voit saada LG Electronics huoltopisteestä
viimeisimmän ohjelmistoversion, jolla pystyt
päivittämään soittimesi. Katso lisätietoja kohdasta
”Asiakastuki” sivulla 72.
Liite
5. Valitse [OK] päivityksen lataamiseksi.
(Päivitys lopetetaan valitsemalla peruuta
[Peruuta].)
HUOMAUTUS
7
7. Kun lataus on valmis, viesti “Lataus valmis.
Päivitetäänkö?” ilmestyy näytölle.
8. Valitse [OK] päivityksen aloittamiseksi.
(Päivitys lopetetaan valitsemalla peruuta
[Peruuta] ja ladattu tiedosto ei ole
kelvollinen. Ohjelman päivittämiseksi
seuraavalla kerralla, on ohjelmapäivitys
aloitettava alusta uudelleen.)
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 77
2010.4.7 7:37:46 PM
78
Liite
Videon ulostulon resoluutio
Kun toistetaan kopiosuojaamatonta materiaalia
VIDEOLÄHTÖ
Resoluutio
HDMI OUT
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI liitettynä
HDMI irrotettuna
576i
576p
576i
576p
576p
576p
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
1080p / 24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
1080i
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
1080i
Kopiosuojatun median toisto
VIDEOLÄHTÖ
Resoluutio
HDMI OUT
576p
576p
576p
720p
720p
576i
576p
1080i
1080i
576i
576p
1080p / 24 Hz
1080p / 24 Hz
576i
576p
1080p / 50 Hz
1080p / 50 Hz
576i
576p
Liite
•
Jos asetuksena on 576i, HDMI OUT
-liitännän todellinen antosignaali on 576p.
•
Mikäli valitset tarkkuuden manuaalisesti
ja sitten kytket TV:n HDMI -liitäntään
ja TV ei hyväksy tarkkuusasetusta,
tarkkuusasetukseksi muuttuu
automaattisesti [Auto].
•
HDMI irrotettuna
576i
HDMI OUT-liitäntä
7
COMPONENT VIDEO OUT
HDMI liitettynä
Mikäli valitset resoluution, jota TV ei
hyväksy, varoitusviesti ilmestyy näytölle.
Resoluution vaihtamisen jälkeen et voi
katsella näyttöä. Odota 20 sekuntia ja
resoluutio muunnetaan automaattisesti
takaisin edelliselle resoluutiolle.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 78
576i
576p
•
1080p-videosignaalin kuvataajuus asettuu
automaattisesti arvoon 24 Hz tai 50 Hz
riippuen sekä laitteeseen liitetyn TV:n
ominaisuuksista ja asetuksista että BD-ROMlevysisällön alkuperäiskuvataajuudesta.
COMPONENT VIDEO OUT-liitäntä
BD tai DVD video stream voivat estää kuvakoon
kasvamista analogisella ulostulolla.
VIDEO OUT-liitäntä
VIDEO OUT -lähtöliittimen resoluutio on aina
576i.
2010.4.7 7:37:46 PM
Liite
79
Tavaramerkit ja lisenssit
“Blu-ray Disc” on rekisteröity tavaramerkki.
”BD-LIVE”-logo on Blu-ray Disc associationin
omistama tavaramerkki.
“BONUSVIEW” on Blu-ray Disc associationin
omistama tavaramerkki.
Java ja kaikki Java-pohjaiset tuotemerkit ja
logot ovat Sun Microsystems Inc:n omistamia
Yhdysvalloissa ja muissa maissa voimassa olevia
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
”DVD Logo” on DVD Format/Logo Licensing
Corporationin omistama tavaramerkki.
DLNA®, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED® ovat
Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä,
käyttömerkkejä tai hyväksyntämerkkejä.
Valmistettu Dolby Laboratories lisenssin
alaisuudessa. Dolby, Pro Logic, ja kaksois-D symboli
ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä.
Liite
DivX DivX, Inc.:in rekisteröity tavaramerkki ja sitä
käytetään lisenssin alaisuudessa.
”x.v.Color” on Sony Corporationin omistama
tavaramerkki.
7
Valmistettu USA Patentin #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 &
muiden USA:n, ja maailmanlaajuisten julkaistujen
patenttien & haussa olevien patenttien lisenssin
alaisuudessa.
DTS on DTS, Inc.:in rekisteröity tavaramerkki ja
DTS- logot, Symbolit, DTS-HD ja DTS-HD Master
Audio | Essential ovat DTS, Inc.:in tavaramerkkejä©
1996-2008 DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 79
2010.4.7 7:37:47 PM
80
Liite
“AVCHD” ja “AVCHD”-logo ovat Panasonic
Corporationin ja Sony Corporationin omistamia
tavaramerkkejä.
Tähän tuotteeseen myönnetään käyttöoikeus AVC
patent portfolio -käyttöoikeuden nojalla kuluttajan
henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön
(i) videon avc- JA VC-1 standardin mukaiseksi
koodaamiseksi (“AVC/VC-1 Video”) ja/tai (ii)
sellaisen AVC/VC-1-videon koodin purkamiseksi,
jonka on koodannut henkilökohtaista eikaupallista toimintaa harjoittanut kuluttaja ja/tai
joka on hankittu videotoimittajalta, jolla on
käyttöoikeuden nojalla oikeus toimittaa AVC/VC1-videoita. Mitään käyttöoikeutta ei myönnetä
mihinkään muuhun tarkoitukseen. Lisätietoja
antaa MPEG LA, LLC. Katso http://www.mpegla.
com.
Gracenote®, Gracenote-logo ja liikemerkki sekä
“Powered by Gracenote” logo ovat Gracenote , Inc.
yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvien
tietojen toimittaja on Gracenote®.
Liite
7
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 80
2010.4.7 7:37:47 PM
Liite
Tekniset tiedot
81
Viritin
• FM- viritysalue:
87.50 - 108.00 MHz
Yleistä
• Virran vaatimukset:
AC 200-240 V, 50/ 60 Hz
• Virran kulutus:
80 W
• Mitat (W x H x D):
N. 430 x 63 x 281 mm jalustaa
• Nettopaino (n.):
4.0 kg
• Käyttölämpötila:
41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)
• Käyttö ilmankoskeus:
5 % - 90 %
Vahvistin
• Kaiuttimien antoteho: (4 Ω), (HUIPPU)
Kokonais
400 W
Edessä
66 W x 2
Keskellä
66 W
Takaosa
66 W x 2
Bassokaiutin
70 W (Passive)
• Power output (4 Ω), (RMS), THD 10 % (4 Ω/ 3 Ω)
Kokonais
355 W
Edessä
55 W x 2
Keskellä
55 W
Takaosa
55 W x 2
Bassokaiutin
60 W (Passive)
• Väylän virransyöttö (USB):
500 mA
DC 5 V
Järjestelmä
Sisääntulot/Ulostulot
• VIDEO OUT:
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA- liitin x 1
• COMPONENT VIDEO OUT:
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA- liitin x 1,
(Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA- liitin x 2
• Analogue AUDIO IN:
2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA- liitin (L, R) x 1
• DIGITAL IN (OPTICAL 1/2):
3 V (p-p), Optinen liitin x 2
• PORT. IN:
0.5 Vrms (3.5 mm stereoliitin)
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 81
• Signal system:
Signaalijärjestelmä: Standardi NTSC/PAL väri TVjärjestelmä
• Taajuusvaste:
20 Hz to 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz
näytteenottotaajuus)
• Signaalikohinasuhde:
yli 80 dB
Liite
• HDMI OUT (video/audio):
19- nastainen (HDMI standardi, Tyyppi A, Versio
1.3)
• Laser:
Puolijohdelaser,
Aallon pituus: 405 nm / 650 nm
• Kokonaissärökerroin:
0.05 % 1 W:ssa
• Dynaaminen vaihteluväli:
yli 85 dB
7
• LAN- liitäntä:
Ethernet- liitin x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
2010.4.7 8:11:27 PM
82
Liite
Kaiuttimet
• Etukaiutin (Vasen/Oikea)
Tyyppi:
1- tie 1 kaiutin
Nimellisimpedanssi:
4Ω
Syöttöteho:
66 W
Max. syöttöteho:
132 W
Nettomitat
107 x 107 x 102 mm
(L x K x S):
Nettopaino:
0.39 kg
• Takakaiutin (Vasen/Oikea)
Tyyppi:
Nimellisimpedanssi:
Syöttöteho:
Max. syöttöteho:
Nettomitat
(L x K x S):
Nettopaino:
• Keskikaiutin
Tyyppi:
Nimellisimpedanssi:
Syöttöteho:
Max. syöttöteho:
Nettomitat
(L x K x S):
Nettopaino:
Liite
• Bassokaiutin
Tyyppi:
Nimellisimpedanssi:
Syöttöteho:
Max. syöttöteho:
Nettomitat
(L x K x S):
Nettopaino:
1- tie 1 kaiutin
4Ω
66 W
132 W
107 x 107 x 102 mm
0.42 kg
1- tie 1 kaiutin
4Ω
66 W
132 W
107 x 107 x 102 mm
0.39 kg
1- tie 1 kaiutin
3Ω
70 W
140 W
156 x 325 x 320 mm
3.5 kg
7
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 82
2010.4.7 7:37:48 PM
Liite
TÄRKEÄÄ TIETOA
VERKKOPALVELUISTA
LUE HUOLELLISESTI. VERKKOPALVELUIDEN
KÄYTTÖÖN SOVELLETAAN SEURAAVIA EHTOJA.
Verkkopalveluiden käyttö vaatii internetliittymää,
joka käyttäjän on ostettava erikseen ja josta hän on
yksin vastuussa. Verkkopalvelut voivat olla rajallisia
tai estettyjä riippuen internetliittymän laadusta,
suorituskyvystä ja teknisistä rajoituksista.
Verkkopalvelut ovat kolmannen osapuolen tarjoamia,
ja niitä voivat suojella tekijänoikeuslait, patentit,
tavaramerkit tai muut immateriaalilait. Verkkopalvelut
tarjotaan vai henkilökohtaiseen ja epäkaupalliseen
käyttöön. Ellei sisällön tuottaja tai palvelun tarjoaja
anna siihen erikseen lupaa, tämän laitteen avulla
käytettäviä palveluja tai sisältöä ei saa millään tavalla
tai missään mediassa muokata, kopioida, julkaista
uudelleen, siirtää, postittaa, välittää, kääntää, myydä,
hyödyntää tai jakaa eikä niiden pohjalta saa tehdä
muuta sisältöä tai palvelua.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 83
LG EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA TAI MINKÄÄN
SOPIMUKSESSA MAINITUN, RIKKOMUSPERUSTEISEN
TAI TUOTTAMUSVASTUULLISEN LAKIPYKÄLÄN
PERUSTEELLA KORVAUSVASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI
KOLMANNELLE OSAPUOLELLE VERKKOPALVELUIHIN
LIITTYVISTÄ TAI NIIDEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA
SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA,
ERITYISISTÄ, LAKISÄÄTEISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI
MUISTA VAHINGOISTA TAI ASIANAJOPALKKIOISTA TAI
-KULUISTA, VAIKKA LG OLISIKIN OLLUT TIETOINEN
VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI VAHINKOJEN
SYY OLISI OLLUT SELKEÄSTI ENNALTA HAVAITTAVISSA.
Verkkopalvelut voidaan keskeyttää tai lopettaa milloin
tahansa. LG ei ilmaise tai takaa millään tavalla, että
verkkopalvelut olisivat käytettävissä tietyn ajanjakson
ajan. Verkkopalvelut voivat olla kolmannen osapuolen
palveluntarjoajan lisäehtojen alaisia. LG:llä ei ole
mahdollisuutta vaikuttaa kolmannen osapuolen
tarjoamien verkkopalveluiden verkkoyhteyksiin tai ti
edonsiirtolaitteisiin. LG EI VASTAA MILLÄÄN TAVALLA
MINKÄÄN VERKKOPALVELUN KESKEYTYKSISTÄ TAI
LOPETUKSISTA EIKÄ KORVAA NIITÄ.
LG ei ole vastuussa verkkopalveluihin liittyvään
asiakaspalveluun, eikä se ole velvollinen tarjoamaan
niitä. Kysymykset ja pyynnöt tulee osoittaa suoraan
verkkopalvelun tarjoajalle.
”Verkkopalveluilla” tarkoitetaan kolmannen
osapuolen tarjoamia palveluita, joita voidaan käyttää
tämän laitteen avulla. Määritelmä sisältää kaiken
tiedon, ohjelmiston, linkit, viestit, videot ja muun
sisällön, jota verkkopalveluiden avulla tai niiden
yhteydessä voidaan käyttää, niihin kuitenkaan
rajoittumatta.
”LG:llä” tarkoitetaan LG Electronics, Inc. -nimistä
yritystä, sen emoyhtiötä sekä kaikkia sen tytäryhtiöitä,
yhteistyökumppaneita ja siihen liittyviä yhtiöitä
ympäri maailman.
Liite
LG EI OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄN
VERKKOPALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ. VERKKOPALVELUT
TARJOTAAN SELLAISINAAN. LAIN SUOMISSA
PUITTEISSA LG KIELTÄYTYY ILMAISEMASTA TAI
TAKAAMASTA MILLÄÄN TAVALLA (i) MINKÄÄN
LAITTEEN AVULLA KÄYTETYN VERKKOPALVELUN
OIKEELLISUUTTA, KELPOISUUTTA, OIKEAAIKAISUUTTA, LAILLISUUTTA TAI VALMIUTTA (ii)
EIKÄ SITÄ, ETTEI KÄYTETYSSÄ VERKKOPALVELUSSA
OLE VIRUKSIA TAI MUITA KOMPONENTTEJA, JOTKA
VOIVAT TARTUTTAA, VAURIOITTAA TAI AIHEUTTAA
VAHINKOJA TÄLLE LAITTEELLE, TIETOKONEELLE,
TELEVISIOLLE, MUILLE LAITTEILLE TAI MUULLE
OMAISUUDELLE. LG EI ANNA EPÄSUORIA TAKUITA
MUKAAN LUKIEN TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA
TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SIIHEN
KUITENKAAN RAJOITTUMATTA.
83
7
2010.4.7 7:37:48 PM
84
Liite
Huomautus koskien
avointa lähdekoodia
Seuraaviin tässä tuotteessa käytettyihin GPLtoimintoihin ja LGPL- kirjastoihin kohdistuu GPL2.0/
LGPL2.1 Lisenssisopimukset:
GPL- TOIMINNOT: Linux kernel 2.6, bash, busybox,
cramfs, dhcpcd, e2fsprogs, fdisk, mkdosfs, mtd-utils,
net-tools, procps, samba-3.0.25b, sysutils, tcpdump,
tftpd, tinylogin, unzip, utelnetd
LGPL- KIRJASTOT: uClibc, DirectFB, blowfish, cairo,
ffmpeg, iconv, libusb, mpg123
gSOAP Public License 1.3 KIRJASTO: gsoap
LG Electronics tarjoaa mahdollisuuden hankkia
maksullisen lähdekoodin CD- levyllä jakelu-,
mediakustannusten-, kuljetus- ja käsittelykulujen
peittämiseksi pyynnöstä. Lähetä sähköpostia LG
Electronicsille osoitteeseen:
[email protected]
Tämä tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tämän
tuotteen jakelusta LG Electronicsin toimesta.
Voit hankkia kopion GPL- ja LGPL- lisensseistä
osoitteesta http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html ja http://www.gnu.org/
licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html .
Liite
7
Voit myös hankkia kopion gSOAP- julkisesta
lisenssistä osoitteesta http://www.cs.fsu.edu/
~engelen/license.html.
Tämä ohjelma perustuu osaan Riippumatonta JPEG
Ryhmää copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
Tämä tuote sisältää
• boost C++: copyright © Beman Dawes 1999-2003
• c-ares : copyright © 1998 Massachusetts Institute
of Technology
• curl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg
• expat: copyright © 2006 expat maintainers
• freetype: copyright © 2003 The FreeType Project
(www.freetype.org).
• jpeg: Tämä ohjelma perustuu osaan
Riippumatonta JPEG Ryhmää copyright © 1991 –
1998, Thomas G. Lane.
• mng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn
Randers-Pehrson
• ntp : copyright © David L. Mills 1992-2006
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 84
• OpenSSL:
– Kryptokirjo-ohjelma, kirjoittanut Eric Young
([email protected]).
– Ohjelma, kirjoittanut Tim Hudson
([email protected]).
– Ohjelma, kehittänyt OpenSSL Project
käytettäväksi ohjelmassa OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org)
• png: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• portmap : copyright © 1990 The Regents of the
University of California
• ptmalloc : copyright © 2001-2006 Wolfram Gloger
• UnitTest++ : copyright © 2006 Noel Llopis ja
Charles Nicholson
• UPnP SDK : copyright © 2000-2003 Intel
Corporation
• strace :
copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg
copyright © 1993 Branko Lankester
copyright © 1993 Ulrich Pegelow
copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain
copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey
copyright © 1999,2000 Wichert Akkerman
• xml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
• XML-RPC For C/C++:
• copyright © 2001 by First Peer, Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
• copyright © 2001 by Eric Kidd. Kaikki oikeudet
pidätetään.
• zlib: copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly ja
Mark Adler.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Täten myönnetään lupa kenelle tahansa henkilölle,
joka on hankkinut kopion tästä ohjelmistosta sekä
siihen liittyvistä asiakirjatiedostoista (”ohjelmisto”),
myydä tätä ohjelmistoa maksutta ilman rajoitusta,
mukaan lukien oikeuden ilman rajoitusta
käyttää, kopioida, muokata, liittää, julkaista, jakaa,
alilisensioida ja/tai myydä kopioita Ohjelmistosta
sekä sallia henkilöiden, joille ohjelmisto on toimitettu,
tehdä näin seuraavin ehdoin:
OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENA KUIN SE
ON” ILMAN MITÄÄN SUORAAN TAI EPÄSUORAAN
ILMAISTUA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI
RAJOITTUEN TAKUUSEEN MYYNTIKELPOISUUDESTA,
SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA
TAKUUSEEN, JOKA KOSKEE SITÄ, ETTÄ LOUKKAUSTA
EI OLE TAPAHTUNUT. MISSÄÄN TILANTEESSA
TEKIJÖITÄ TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJOITA EI VOIDA
PITÄÄ VASTUULLISENA MISTÄÄN VAATIMUKSESTA,
VAHINGOSTA TAI MUUSTA VASTUUSTA, OLIPA
KYSEESSÄ SOPIMUSTOIMI, OIKEUDENLOUKKAUS
TAI MUUTEN JOHTUEN, LIITTYEN TAI MUUSSA
YHTEYDESSÄ OHJELMISTON KANSSA TAI KÄYTÖSTÄ
TAI MUUSTA TOIMINNASTA OHJELMISTOLLA.
2010.4.7 7:37:48 PM
Liite
Gracenote® MusicID®
-sovelluksen
käyttöehdot
Tämä laite sisältää Gracenote, Inc. yhtiön, toimipaikka
Emeryville, Kalifornia, USA (“Gracenote”), valmistamia
ohjelmistoja. Gracenoten valmistama ohjelmisto
(“Gracenote-ohjelmisto”) mahdollistaa sovelluksessa
levyjen tunnistamisen Internet-yhteyden välityksellä
sekä musiikkiin liittyvien tietojen hakemisen. Tällaisia
tietoja ovat muun muassa nimi, esittäjä, kappaleen
numero ja nimi (“Gracenote-tiedot”) ja ne haetaan
palvelimista (“Gracenote-palvelimet”). Lisäksi
ohjelmisto suorittaa muita toimintoja. Gracenotetietoja voidaan käyttää vain tämän laitteen
loppukäyttäjille tarkoitettujen toimintojen sallimilla
tavoilla.
Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen, joka
ei anna käyttäjälle yksinoikeutta, käyttäjä hyväksyy,
että Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston
tai Gracenote-palvelimien käyttäminen muilla kuin
tässä käyttöoikeussopimuksessa sovituilla tavoilla
lopettaa käyttöoikeuden välittömästi. Mikäli käyttäjän
käyttöoikeus päättyy, käyttäjä sitoutuu lopettamaan
kaiken Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston ja
Gracenote-palvelimien käytön. Gracenote pidättää
itsellään kaikki Gracenote-tietojen, Gracenoteohjelmiston sekä Gracenote-palvelimien oikeudet,
mukaan lukien omistusoikeuden. Gracenote ei ole
missään olosuhteissa korvausvelvollinen käyttäjälle
mihinkään annettuihin tietoihin liittyen. Käyttäjä
hyväksyy, että Gracenote, Inc. voi omalla nimellään
vedota tässä käyttöoikeussopimuksessa mainittuihin
oikeuksiinsa.
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 85
Gracenote MusicID -palvelu käyttää kappalekyselyissä
yksilöityjä tunnisteita, joita käytetään tilastointitar
koituksiin. Satunnaisesti luotavien, numeerisessa
muodossa olevien tunnisteiden tarkoitus on
mahdollistaa Gracenote MusicID -palvelun kyselyjen
laskenta. Tunnisteet eivät sisällä tietoja käyttäjästä.
Lisätietoja Gracenote MusicID -palvelusta on
saatavana Gracenoten yksityisyyskäytäntösivustossa.
Gracenote-ohjelmiston ja kaikkien Gracenotetietojen käyttöoikeus myönnetään käyttäjälle
“SELLAISENAAN”.
Gracenote ei myönnä minkäänlaisia Gracenotepalvelimien Gracenote-tietojen paikkaansa
pitävyyttä koskevia suoria tai epäsuoria takuita.
Gracenote pidättää itsellään oikeuden poistaa
tietoja Gracenote-palvelimista tai muuttaa tietojen
luokitusta Gracenoten oikeaksi toteamalla tavalla.
Gracenote ei myönnä mitään Gracenote-ohjelmiston
tai Gracenote-palvelimien virheettömään tai
keskeytyksettömään toimintaan liittyviä takuita.
Gracenote ei ole velvollinen toimittamaan mitään
uusia tietotyyppejä tai luokkia, joita Gracenote
julkaisee tulevaisuudessa. Gracenote voi keskeyttää
palveluidensa toimittamisen milloin tahansa.
GRACENOTE EI MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA SUORIA
TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN
EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI
SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN
JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUSESTA.
GRACENOTE EI VASTAA GRACENOTE-OHJELMISTON
TAI GRACENOTE-PALVELIMIEN KÄYTÖSTÄ
AIHEUTUVISTA SEURAUKSISTA. GRACENOTE EI OLE
MISSÄÄN OLOSUHTEISSA KORVAUSVELVOLLINEN
MISTÄÄN ERITYISISTÄ VÄLILLISISTÄ TAI
TUOTTAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI
MENETETYSTÄ TULOSTA TAI VOITOISTA.
Liite
Hyväksymällä tämän sopimuksen käyttäjä
sitoutuu käyttämään Gracenote-tietoja,
Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia
ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa
tarkoituksessa. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan
luovuttamatta, kopioimatta tai siirtämättä
Gracenote-ohjelmistoa tai mitään Gracenotetietoja kolmansille osapuolille. KÄYTTÄJÄ SITOUTUU
OLEMAAN KÄYTTÄMÄTTÄ TAI HYÖDYNTÄMÄTTÄ
GRACENOTE-TIETOJA, GRACENOTE-OHJELMISTOA
TAI GRACENOTE-PALVELIMIA MUILLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA MÄÄRITETYILLÄ
TAVOILLA.
85
© Gracenote, Inc. 2009
7
2010.4.7 7:37:49 PM
HB405SU-D0.BSWELL_FIN_6991.indd 86
2010.4.7 7:37:49 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement