LG NB3740N Kasutusjuhend
KÄYTTÖOHJEET
ÄLYÄÄNIPALKKI
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.
NB3740N (NB3740N, S34A1-D)
www.lg.com
Aloitus
Tietoa turvallisuudesta
HUOMIO
SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA
Kuvasymboli, jossa on
nuolenpääsalama tasakylkisen
kolmion sisällä, on tarkoitettu
varoittamaan käyttäjää
tuotteen kuoren sisällä olevasta
eristämättömästä vaarallisesta
jännitteestä, joka saattaa olla
riittävän voimakas aiheuttamaan
ihmiselle sähköiskun.
Kuvasymboli, jossa on
huutomerkki tasakylkisen
kolmion sisällä, on tarkoitettu
huomauttamaan käyttäjää
tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista
tuotteen mukana toimitetussa
dokumentaatiossa.
VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE
TAI KOSTEUDELLE. TÄSTÄ VOI SEURAUKSENA OLLA
TULIPALO TAI SÄHKÖISKU.
HUOMIO : Laitetta ei saa altistaa vedelle
(tippuvalle tai roiskuvalle), eikä laitteen päälle saa
asettaa esineitä, joiden sisällä on nestettä, kuten
kukkamaljakoita.
VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen
tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.
HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja.
Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu
laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen
luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta
ylikuumenemiselta. Aukkojen ilmavirtausta ei
saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle,
matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote
ei sovellu uppoasennukseen, kuten kirjahyllyyn
tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä
ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
Virtajohtoa koskeva VAROITUS
Useimmat laitteet on suositeltavaa yhdistää omaan
virtapiiriinsä;
Tällaiseen virtapiiriin ei yhdistetä muita laitteita
eikä jatkojohtoja. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.
Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut,
irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja
jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat
vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen
sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita
tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä
laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko
on vaihtanut johdon. Suojaa virtajohtoa fyysiseltä
ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen
yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen,
muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen
läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota
pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto
lähtee laitteesta. Irrota virtajohto virransyötöstä
vetämällä virtapistokkeesta. Asenna laite siten, että
virtapistokkeeseen päästään helposti käsiksi.
1
Aloitus
HUOMIO: ÄLÄ IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA
SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI.
LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN
HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. VAIN KOULUTETTU
HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA SUORITTAA LAITETTA
KOSKEVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ.
3
4
Aloitus
Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai
akulla.
1
Käytettyjen paristojen/akkujen hävitys
Aloitus
Pariston tai akun turvallinen poisto laitteesta:
Irrota paristo tai akku päinvastaisessa järjestyksessä
asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat
tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on
käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön
määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä käytettyä
paristoa tai akkua kotitalousjätteen tai muun
sekajätteen mukana. Käytä paikallisia, maksuttomia
paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Älä
altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten
auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.
1. Rastilla peitetyn roskakorin
symbolilla varustetut paristot/
akut noudattavat Eurooppalaista
direktiiviä 2006/66/EC.
Vanhojen laitteiden hävittäminen
3. Kaikki paristot/akut tulisi hävittää
erikseen kotitalousjätteestä ja ne
tulisi toimittaa hävitettäväksi valtion
tai paikallisten viranomaisten
osoittamaan keräyspisteeseen.
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa,
että tuote kuuluu sähköja elektroniikkalaiteromusta
annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet
ovat ongelmajätettä, joten ne
on toimiettava paikalliseen
keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen
hävittäminen ehkäisee mahdollisia
ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen
hävittämisestä saat ottamalla
yhteyden paikallisiin viranomaisiin,
kierrätyskeskukseen tai myymälään,
josta ostit laitteen.
2. Mikäli paristo tai akku sisältää
yli 0.0005% elohopeaa, 0.002%
kadmiumia tai yli 0.004% lyijyä,
voi tämä symboli sisältää näiden
kemiallisten aineiden lyhenteet
kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd)
tai lyijy (Pb).
4. Käytettyjen paristojen/akkujen
oikea hävitystapa auttaa
estämään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia ympäristölle,eläin-ja
ihmisterveydelle.
5. Käytettyjen paristojen/akkujen
hävityksestä saat lisätietoja ottamalla
yhteyttä paikallisiin viranomaisiin,
jätteenkäsittely-yhtiöön tai tuotteen
hankintapaikkaan.
Aloitus
Huomautus koskien langattomia tuotteita
Euroopan Unionissa
5
TV- värijärjestelmää koskeva tärkeä
huomautus
Tämän soittimen värijärjestelmä voi erota johtuen
toistettavista levyistä.
Esimerkiksi, kun soitin toistaa NTSCvärijärjestelmällä tallennettuja levyjä, kuva
lähetetään NTSC- signaalina.
Ota yhteyttä seuraavaan osoitteeseen mikäli
haluat kopion yhdenmukaisuustodistuksesta DoC
(Declaration of Conformity).
yy Mikäli sinulla on PAL- värijärjestelmällä varustettu
TV, näet vääristettyä kuvaa käytettäessä NTSC
järjestelmällä tallennettuja levyjä tai videoita.
Yhteydenoton tiedot tuotteen soveltuvuudelle:
yy Moniväri TV muuntaa värijärjestelmän
automaattisesti tulosignaalien mukaisesti.
Mikäli värijärjestelmä ei muutu automaattisesti,
sammuta laite ja käynnistä uudelleen
tarkastaaksesi, onko näytöllä normaalia kuvaa.
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Huomaa, että tämä EI ole asiakaspalvelun
yhteydenottopiste. Kun haluat asiakaspalvelun
tietoja, katso takuukortti tai ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jolta ostit tämän tuotteen.
Vain sisätilakäyttöön.
RF Säteilyaltistuslausunto
Tämä laitteisto tulisi asentaa ja sitä tulisi käyttää
20 cm minimietäisyydellä pattereista ja kehostasi.
Vain moniväri TV voi vastaanottaa kaikkia
soittimesta lähetettyjä signaaleja.
yy Jos levy on tallennettu NTSC värijärjestelmällä,
ja se näkyisi hyvin TV:ssä, soitin ei kuitenkaan
kykene tallentamaan näitä oikein.
1
Aloitus
LG Electronics vakuuttaa tämän tuotteen / näiden
tuotteiden täyttävän direktiivien 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ja 2011/65/
EU oleelliset vaatimukset sekä muut asianmukaiset
määräykset.
6
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
1
Aloitus
3
8
8
9
9
10
11
11
Tietoa turvallisuudesta
Johdanto
– Kun “7” Symbol Display
Etupaneeli
Takapaneeli
Kaukosäädin
Asennetaan äänipalkkia
Pääyksikön asennus seinälle
2
Liitäntä
13
13
14
14
15
15
15
16
17
17
17
17
18
19
20
Langaton alikaiutinyhteys
– Langaton parinmuodostus
Liittäminen TV:hen
– HDMI- liitäntä
– Mikä on SIMPLINK?
– ARC (Audion paluukanava) toiminto
– Näyttötarkkuusasetukset
– OPTICAL IN-liitäntä
Ulkoisen laitteen kytkennät
– OPTICAL IN-liitäntä
Kotiverkon liitäntä
– Langallinen verkkoliitäntä
– Langallisen verkon käyttöönotto
– Langattoman verkon liitäntä
– Langaton verkkoasetus
3
Järjestelmäasetukset
23
24
24
25
26
27
27
28
30
Alkuvalmistelu
Asetukset
– Setup-asetusten teko
– [VERKKO]-valikko
– [NÄYTÄ]-valikko
– [KIELI]-valikko
– [ÄÄNI]-valikko
– [MUUT]-valikko
Äänitehoste
4
Käyttö
31
31
31
32
32
33
34
34
Aloitusvalikko (Home)
– Aloitusvalikon [Aloitus] käyttö
– SmartShare käyttö
Liitettyjen laitteiden toistaminen
– Toistaminen USB-laitteesta
– Tiedoston toisto Android-laitteessa
– Tiedoston toisto verkkopalvelimellac
Laitteen liittäminen kotiverkon
tietokoneeseen
– SmartShare-ohjelman (DLNA)
asentaminen
– Tiedostojen ja kansioiden jakaminen
– Järjestelmävaatimukset
Yleinen toisto
– Video- ja audiosisällön perustoiminnot
– Valokuvasisällön perustoiminnot
– Palaa toistoon
Kuvaruutunäyttö
– Ohjataksesi videon toistoa
– Ohjataksesi valokuvanäkymää
Edistynyt toisto
– Jatkuva toisto
– Tietyn osion uudelleentoisto
– Valitun ajan toisto
– Tekstityskielen valinta
– Erilaisen audion kuuntelu
– TV:n kuvasuhteen muuttaminen
– Tekstityskoodisivun muuttaminen
– Kuvatilan muuttaminen
– Sisältötietojen katselu
– Sisältölistakuvauksen muuttaminen
– Tekstitystiedoston valinta
– Musiikin kuuntelu kuvaesityksen
aikana
– [3D]-asetusten määrittäminen
Lisäominaisuudet
– Wi-Fi Direct™ -yhteys
LG AV Remote
Private-äänitila
Bluetooth-teknologian käyttö
– Bluetooth-laitteisiin tallennetun
musiikin kuunteleminen
Premiumin käyttö
LG Smart World -ohjelmiston käyttö
– Sisäänkirjautuminen
34
35
35
36
36
36
36
37
37
38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
42
42
43
44
44
45
45
45
46
47
47
48
Sisällysluettelo
7
48
49
– Online sisällön hakeminen
My Apps -valikon käyttäminen
5
Vianetsintä
1
50
50
51
52
52
52
52
Vianetsintä
– Yleistä
– Verkko
– Kuva
– Son
– Asiakastuki
– Huomautus koskien avointa
lähdekoodia
2
3
6
Liite
53
TV:n ohjaus toimitukseen kuuluvalla
kaukosäätimellä
– Kaukosäätimen asetus TV:n
ohjaamista varten
Verkko-ohjelman päivitys
– Huomautus koskien verkon päivitystä
– Ohjelmistopäivitys
Lisätietoja
– Tiedostovaatimukset
– Tietoa DLNA:sta
– Teräväpiirtotoiston
laitteistovaatimukset
Audion Ulostulon tekniset tiedot
Tavaramerkit ja lisenssit
Tekniset tiedot
Huolto
– Laitteen käsittely
Tärkeää tietoa koskien verkkopalveluja
53
54
54
54
56
56
58
58
59
60
62
63
63
63
Jotkin sisällöt tässä ohjekirjassa voivat erota soittimesi osalta riippuen soittimen ohjelmistosta tai
palveluntuottajastasi.
4
5
6
8
Aloitus
Johdanto
1
Termi
Symboli
Aloitus
Kuvaus
Huomio
,
Kuvaa tärkeitä tietoja ja
käyttöominaisuuksia.
Varoitus
>
Kuvaa varoituksia, jotka
estävät mahdolliset
vahingot väärinkäytöstä
johtuen.
Kun “7” Symbol Display
“7” saattaa ilmestyä TV-ruudulle käytön aikana ja
osoittaa sen, että käyttöohjeessa mainittu toiminto
ei ole käytettävissä tietyssä tallenteessa.
Aloitus
9
Etupaneeli
a
b
c
d
1
Aloitus
e
f
a 1/! (Valmius / Päälle)
f
>>Varoitus
b p/o (Äänenvoimakkuus)
Adjusts speaker volume.
Precauzioni per l’utilizzo dei pulsanti a
sfioramento.
c F (Toiminto)
Vaihda toimintoa painamalla toistuvasti.
yy Paina kosketuspainikkeita kuivilla ja puhtailla
käsillä.
- Jos ympäristössä on kosteutta, pyyhi
painikkeista kosteus pois ennen niiden
käyttöä.
d USB-liitäntä
,,Huomio
Avaa USB-luukun kansi
sormellasi liittääksesi siihen
USB-laitteen.
yy Älä paina painikkeita voimakkaasti niiden
toimintaa varten.
- Jos käytät liian paljon voimaa, painikkeiden
sensori voi vahingoittua.
yy Kosketa haluamaasi toimintapainiketta
oikean toiminnon käyttämisesi.
e Näyttöruutu
yy Ole varovainen, ettei painikkeisiin kosketeta
johtavilla materiaaleilla, kuten esim.
metallikohteilla. Se saattaa aiheuttaa laitteen
toimintahäiriöitä.
f Kaiuttimet
Takapaneeli
a
b
c
d
a LAN : LAN-liitin
c OPT. IN : Optinen tuloliitäntä
b HDMI OUT : HDMI-ulostuloliitäntä
d DC IN : DC-tuloliitäntä
10
Aloitus
Kaukosäädin
1
Aloitus
• • • • • • a • • • • • • • • • • • • c • • • • • •
1 (Virta): Käynnistää tai
sammuttaa laitteen.
HOME ( ): Näyttää [Home Menu]
-valikon tai poistuu siitä.
OPTICAL/TV SOUND:
Muuttaa tulotilan suoraan
optiseksi.
SUBTITLE: Valitsee tekstityksen
kielen.
FUNCTION (P): Vaihtaa
tulolähteen.
Numeronäppäimet 0-9: Valitsee
valikon numeroidut kohteet.
CLEAR: Poistaa merkin
hakuvalikossa tai numeron
salasanaa syötettäessä.
REPEAT (h): Toistaa uudelleen
halutun osion tai jakson.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): Haku
taaksepäin tai eteenpäin.
C/V (SKIP): Siirtyy
seuraavaan tai edelliseen
kappaleeseen/raitaan/tiedostoon.
Z (Pysayta): Pysäyttää toiston.
z (Toista): Aloittaa toiston.
M (Tauko): Keskeyttää toiston.
SPEAKER LEVEL: Asettaa halutun
kaiuttimen äänitason.
Pariston asennus
SOUND EFFECT: Valitsee
äänitehostetilan.
VOL +/-: Säätää kaiuttimen
äänenvoimakkuutta.
AUDIO: Valitsee äänen kielen tai
äänen kanavan.
Irrota paristokotelon kansi
kaukosäätimen takaa ja laita kaksi
R03-paristoa (koko AAA) ja
-merkit oikeinpäin.
MUTE(@): Mykistää laitteen
äänen.
INFO/MENU (m): Näyttää/
piilottaa kuvaruutuvalikon.
Nuolipainikkeet (W/S/A/D):
Käytetään valikkovaihtoehtojen
valitsemiseen.
ENTER (b): Vahvistaa valikon
kohdan valinnan.
BACK ( ): Sulkee valikon tai palaa
edelliselle sivulle.
POP UP: Näyttää
ponnahdusvalikon, jos se on
käytettävissä.
SLEEP: Ohjelmoi laitteen virran
katkeamaan automaattisesti
tiettynä aikana.
• • • • • • d • • • • • •
Värilliset (R, G, Y, B) painikkeet:
Niitä käytetään myös
valintanäppäiminä tietyissä
valikoissa.
TV-painikkeet: Katso sivu 53.
Aloitus
Asennetaan
äänipalkkia
11
Pääyksikön asennus
seinälle
1
Aloitus
Voit kuunnella ääntä liittämällä yksikön toiseen
laitteeseen: televisio, Blu-Ray, levysoitin, DVD-soitin,
jne.
Aseta laite television eteen ja liitä se mihin
laitteeseen haluat. (Katso sivut 14 - 17.)
Voit asentaa pääyksikön seinälle.
Ota mukana toimitetut ruuvit ja seinäteline esille.
Yksikkö
>>Varoitus
Saadaksesi aikaan parhaan mahdollisen
tuloksen langattomalla yhteydellä kuten
Bluetooth tai langaton alikaiutin, älä asenna
yksikköä metalliselle kalustolle koska
langaton yhteys viestii moduulin välityksellä
joka on asennettu yksikön pohjaan.
Seinäkiinnitystelineen
asennusmalli
Seinäteline
1. Kohdista WALL BRACKET INSTALL GUIDE kohta
TELEVISION ALAREUNA television alareunan
kanssa ja kiinnitä paikalleen.
TV
12
1
Aloitus
Aloitus
2. Käytä seinätulppia (ei mukana toimituksessa)
jos asennat soittimen seinälle (betoni- tai
kiviseinä). Poraa seinään tarvittavat reiät. Käytä
ohjauslevyä (WALL BRACKET INSTALL GUIDE)
porauksen aikana. Käytä levyä porausreikien
kohdistamiseen.
5. Ripusta pääyksikkö kiinnikkeisiin alapuolella
olevan kuvan mukaisella tavalla.
>>Varoitus
,,Huomio
Ruuveja ja seinätulppia laitteen kiinnittämistä
varten ei toimiteta laitteen mukana.
Suosittelemme Hilti (HUD-1 6 x 30)
-seinätulppia kiinnitykseen.
3. Irrota WALL BRACKET INSTALL GUIDE.
4. Kiinnitä se seinään ruuveilla (eivät mukana
toimituksessa) alapuolella olevan kuvan
mukaisella tavalla.
yy Älä asenna tätä laitetta ylösalaisin. Muuten
voit vaurioittaa laitteen osia tai aiheuttaa
loukkaantumisen.
yy Älä roiku seinään kiinnitetyssä laitteessa.
Laitteeseen ei saa kohdistua iskuja.
yy Kiinnitä laite lujasti seinään sen putoamisen
välttämiseksi. Laitteen putoaminen
voi aiheuttaa henkilötapaturmia tai
laitevaurioita.
yy Varmista, etteivät lapset vedä
kiinnityskaapeleita, kun laite on kiinnitetty
seinään. Se voi aiheuttaa laitteen
putoamisen.
,,Huomio
Irrota laite telineestä alapuolella olevan kuvan
mukaisella tavalla.
Liitäntä
Langaton
alikaiutinyhteys
Langaton parinmuodostus
Langattoman bassokaiuttimen LEDmerkkivalo
Käyttö
Keltavihreä
(vilkkuva)
Yhteyttä pyritään
muodostamaan.
Keltavihreä
Yhteys on muodostettu.
Punainen
Langaton alikaiutin on
lepotilassa tai yhteys on
vikatilassa.
Pois päältä (ei
merkkivaloa)
Langattoman bassokaiuttimen
virtajohto on irrotettu.
Langattoman bassokaiuttimen
asettaminen ensimmäisen kerran
1. Kytke langattoman bassokaiuttimen
virtajohto pistorasiaan.
2. Käynnistä pääyksikkö : Pääyksikkö ja
langaton bassokaiutin kytkeytyvät toisiinsa
automaattisesti.
Parinmuodostaminen manuaalisesti
Kun yhteyttäsi ei saada muodostettua, voit
nähdä punaisen LED-merkkivalon tai vilkkuvan
keltavihreän LED-merkkivalon langattomassa
alikaiuttimessa eikä alikaiutin tuota ääntä. Ratkaise
ongelma noudattamalla alla olevia askelia.
1. Säädä äänentaso pääyksikössä minimiin.
-- ”VOL MIN” tulee näkyviin näytölle.
2. Paina ja pidä painettuna MUTE(@)
kaukosäätimellä n. 3 sekunnin ajan.
-- ”WL RESET” tulee hetkellisesti näkyviin
näytölle.
3. Jos langattoman alikaiuttimen LED-merkkivalo
jo jatkuvasti vilkkuu keltavihreänä, voit sivuuttaa
tämän askeleen.
Pidä PAIRING painettuna langattoman
vastaanottimen takaosassa yli 5 sekunnin ajan.
-- Langattoman alikaiuttimen LED-merkkivalo
vaihtuu punaisen ja keltavihreän välillä.
4. Irrota yksikön ja langattoman alikaiuttimen
virtajohto.
5. Yhdistä ne uudelleen kun pääyksikön ja
langattoman alikaiuttimen LED-merkkivalo on
täysin kytkeytynyt pois päältä.
Yksikkö ja langaton alikaiutin tullaan
pariuttamaan automaattisesti kytkiessäsi yksikön
virran päälle.
-- Kun yhteys on muodostettu, voit nähdä
keltavihreän LED-merkkivalon alikaiuttimessa.
,,Huomio
yy Langattomalta lähettimeltä ja
bassokaiuttimelta vie muutamia sekunteja
(voi viedä kauemminkin) vaihtaa tietoja
keskenään ja tuottamaan ääntä.
yy Mitä lähempänä yksikkö ja alikaiutin
ovat toisiaan, sitä parempi äänenlaatu.
Suositellaan yksikön ja alikaiuttimen
asentamista niin lähelle toisiaan kuin
mahdollista (5 m säteellä) jotta vältetään alla
olevien kaltaisia ilmentymiä.
-- Este laitteen ja alikaiuttimen välillä.
-- Toinen laite käyttää samaa taajuutta
langattoman yhteyden kanssa, kuten
lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai
langaton LAN-laite.
2
Liitäntä
LED-valon
väri
13
14
Liitäntä
Liittäminen TV:hen
HDMI- liitäntä
2
Mikäli sinulla on HDMI TV tai monitori, voit liittää
sen tähän soittimeen HDMI-kaapelilla (Tyyppi A,
erittäin nopea HDMI™ -kaapeli). Liitä soittimen
HDMI-liitin HDMI-yhteensopivan TV:n tai monitorin
HDMI-liitäntään.
,,Huomio
yy Jos kytketty HDMI-laite ei hyväksy laitteen
äänilähtöä, HDMI-laitteen ääni voi vääristyä
tai ei sitä ei kuulu.
yy Kun käytät HDMI- liitäntää, voit vaihtaa
resoluution HDMI- ulostulolle. (Katso kohta
“Näyttötarkkuusasetukset” sivulla 15.)
Liitäntä
yy Valitse videon ulostulotyyppi HDMI OUT
liitännästä käyttämällä [HDMI-väriasetukset]
väriasetustoimintoa asetusvalikossa
[Asetukset] (katso sivu 26).
yy Resoluution muuttaminen jo alkaneen
yhteyden aikana voi aiheuttaa
käyttöhäiriöitä. Ongelma ratkeaa
käynnistämällä laite uudestaan.
TV
HDMIkaapeli
yy Jos HDMI-liitännän HDCP ei ole hyväksytty,
TV-ruutu muuttuu mustaksi. Tarkista tässä
tapauksessa HDMI-liitäntä tai irrota HDMIkaapeli.
yy Mikäli näytöllä on kohinaa tai viivoja, tarkasta
HDMI- kaapeli (pituus on rajoitettu 4.5 m (15
ft.)).
Aseta television tuloksi HDMI (katso ohjeita
television käyttöoppaasta).
Lisätietoa HDMI:stä
yy Jos liität laitteen HDMI- tai DVI-yhteensopivaan
laitteeseen, menettele seuraavasti:
-- Yritä sammuttaa tämä ja HDMI/DVI -laite.
-- Käynnistä sitten HDMI/DVI -laite ja odota noin
30 sekuntia ja käynnistä sen jälkeen tämä
laite.
-- Tarkista, onko liitetyn laitteen videotulo
asetettu oikein tälle laitteelle.
-- Liitetty laite on yhteensopiva 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i tai 1920x1080p
videotulon kanssa.
yy Kaikki HDCP-yhteensopivat HDMI- tai DVI-laitteet
eivät toimi tämän laitteen yhteydessä.
-- Kuva ei näy oikein ei-HDCP-laitteen kanssa.
Liitäntä
Mikä on SIMPLINK?
Joitakin tämän laitteen toimintoja ohjataan TV:n
kaukosäätimellä, kun tämä laite ja LG TV, jossa on
SIMPLINK, liitetään toisiinsa HDMI-liitännällä.
15
Näyttötarkkuusasetukset
Laitteessa on HDMI OUT -liitäntää varten useita
lähtöresoluutioita. Voit muuttaa resoluutiota
asetusvalikosta [Asetukset].
1. Paina HOME ( ).
2. Paina painiketta A/D ja valitse asetus
[Asetukset] ja paina tämän jälkeen
ENTER (b). [Asetukset]-valikko tulee esiin.
Katso TV:n käyttöoppaasta yksityiskohdat SIMPLINKtoiminnosta.
3. Valitse [NÄYTÄ] W/S painikkeilla; siirry sitten
seuraavalle tasolle D -painikkeella.
LG TV, jossa on SIMPLINK-toiminto, on merkitty yllä
kuvatulla logolla.
4. Valitse [Resoluutio] käyttäen W/S -painikkeita;
siirry sitten kolmannelle tasolle ENTER (b)
-painikkeella.
,,Huomio
Laitteen tilasta riippuen jotkut SIMPLINK
toiminnot ovat aiotusta poikkeavia tai eivät
toimi.
ARC (Audion paluukanava)
toiminto
ARC toiminto mahdollistaa HDMI-liitettävän
television lähettää audiovirtaa HDMI OUT laitteesta.
Käytä tätä toimintoa :
-- TV:n täytyy tukea HDMI-CEC ja ARC-toimintoja
ja HDMI-CEC ja ARC täytyy olla asetettuna päälle
(asento ON).
-- HDMI-CEC ja ARC asetusmenetelmä voi poiketa
TV:stä johtuen. Katso lisätietoja ARC-toiminnosta
TV:n käyttöohjeesta.
-- Sinun on käytettävä HDMI-kaapelia (Tyyppi A,
erittäin nopea HDMI™-kaapeli ja Ethernet).
-- Kytke HDMI OUT laitteeseen HDMI IN televisiossa,
joka tukee ARC-toimintoa käyttäen HDMIkaapelia.
-- Voit liittää vain yhden äänipalkin ARCyhteensopivaan televisioon.
,,Huomio
Aseta tämä vaihtoehto tilaan [Päällä] [SIMPLIN/
ARC] -toiminnon aktivoimiseksi. (sivu 29)
5. Valitse sopiva tarkkuus W/S -painikkeilla ja
vahvista valinta ENTER (b) -painikkeella.
2
Liitäntä
LG TV:n kaukosäätimellä ohjattavia toimintoja: Virta
päälle/pois, äänenvoimakkuutta ylös/alas, jne.
16
Liitäntä
,,Huomio
yy Jos TV ei hyväksy laitteelle valitsemaasi
resoluutiota, voit asettaa resoluutioksi 576p
seuraavasti:
OPTICAL IN-liitäntä
Voit nauttia TV:si äänestä optisen digitaalisen
ääniliitännän kautta.
1. Paina HOME ( ) poistuaksesi HOMEvalikosta.
2
2
Paina Z yli 5 sekunnin ajan.
Liitäntä
yy Mikäli valitset tarkkuuden manuaalisesti
ja sitten kytket TV:n HDMI -liitäntään
ja TV ei hyväksy tarkkuusasetusta,
tarkkuusasetukseksi muuttuu
automaattisesti [Auto].
Valokaapeli
yy Mikäli valitset resoluution, jota TV ei hyväksy,
varoitusviesti ilmestyy näytölle. Resoluution
vaihtamisen jälkeen et voi katsella näyttöä.
Odota 20 sekuntia ja resoluutio muunnetaan
automaattisesti takaisin edelliselle
resoluutiolle.
TV
Kytke televisiosi optinen lähtöliitäntä laitteen OPT.
IN-liittimeen. Ja valitse sitten [OPTICAL] -valinta
painamall FUNCTION (P). Tai paina OPTICAL/TV
SOUND suoraan valitsemiseksi.
Liitäntä
Ulkoisen laitteen
kytkennät
OPTICAL IN-liitäntä
Voit nauttia äänestä komponenttisi digitaaliselta
optiselta liitännältä suoraan tämän järjestelmän
kaiuttimien kautta.
17
Kotiverkon liitäntä
Tämä laite voidaan kytkeä lähiverkkoon (LAN)
takapaneelin LAN-portin tai sisäisen langattoman
moduulin kautta.
Kun kytket laiteen kodin laajakaistaverkkoon,
voit käyttää erilaisia palveluja, esimerkiksi
ohjelmistopäivityksiä ja verkkosisältöpalveluja.
Paras suorituskyky varmistetaan käyttämällä
langallista verkkoa koska suoraan verkkoon liitetyt
laitteet eivät altistu radiotaajuushäiriöille.
Katso lisätietoja ja ohjeita verkkolaitteesi
asiakirjoista.
Liitä soittimen LAN-portti modeemin tai reitittimen
vastaavaan liitäntään kaupallisesti saatavalla LANtai Ethernet-kaapelilla.
,,Huomio
Komponenttisi
digitaaliseen
optiseen ulostuloliitäntään
Liitä komponenttisi optinen ulostuloliitin tämän
laitteen OPT. IN-liitäntään. Ja valitse sitten [OPTICAL]
-valinta painamall FUNCTION (P). Tai paina
OPTICAL/TV SOUND suoraan valitsemiseksi.
Voit myös käyttää etupaneelin painiketta F tulotilan
valitsemiseksi.
yy Kun kytket tai irrotat verkkokaapelia, pidä
kiinni kaapelin pistokeosasta. Kun irrotat
johtoa, älä vedä itsestään kaapelista, vaan
paina pistokkeen hakasta ja vedä pistoke irti
liitännästä.
yy Älä kytke puhelinjohtoa LAN-liitäntään.
yy On olemassa monenlaisia
verkkoliitäntätyyppejä, joten on hyvä
noudattaa puhelinyhtiön tai internetpalveluntarjoajan ohjeita.
yy Jos haluat saada yhteyden DLNApalvelimien sisältöön, tämä laite tulee kytkeä
reitittimen kautta niiden kanssa samaan
lähiverkkoon.
yy Aseta tietokoneesi (PC) DLNA-palvelimeksi,
asentamalla SmartShare PC -ohjelma
tietokoneeseesi. (Katso sivu 34)
2
Liitäntä
Langallinen verkkoliitäntä
18
Liitäntä
1. Valitse liitäntäasetus [Yhteyden asetus]
asetusvalikosta [Asetukset] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b).
Laajakaistapalvelu
2
Reititin
Liitäntä
2. Lue verkkoasetusten alkuvalmistelu ja paina sen
jälkeen ENTER (b) painiketta käynnistä [Aloita]
laatikon ollessa valittuna.
DLNA hyväksytyt palvelimet
Laite kytkeytyy automaattisesti verkkoon.
Langallisen verkon
käyttöönotto
Jos lähiverkossa (LAN) on kiinteällä yhteydellä
kytketty DHCP-palvelin, tälle laitteelle jaetaan IPosoite automaattisesti. Jotkut kotiverkot voivat
edellyttää laitteen verkkoasetusten tarkistusta
fyysinen yhteyden luomisen jälkeen. Aseta
[VERKKO]-asetus seuraavasti.
Valmistelut
Ennen langallisen verkon käyttöönottoa,
on sinun liitettävä laajakaista internet
kotiverkkoosi.
Lisäasetukset
Jos haluat asettaa verkkoasetukset manuaalisesti,
käytä W/S painikkeita valitaksesi lisäasetukset
[Lisäasetukset] kun olet verkkoasetukset
[Verkkoasetus] valikossa, ja paina ENTER (b)
näppäintä jatkaaksesi.
1. Valitse W/S painikkeilla langallinen verkko
[Lankaverk.] ja paina ENTER (b) painiketta.
Liitäntä
2. Paina painikkeita W/S/A/D ja valitse IPtila dynaamisen [Dynaam.] ja staattisen [Staat.]
väliltä.
Normaalisti valitse dynaaminen [Dynaam.]
automaattisen IP- osoitteen tunnistamiseksi.
19
Langattoman verkon liitäntä
Toinen liitäntävaihtoehto on käyttää liitäntäpistettä
tai langatonta reititintä. Verkkorakenne ja
yhteysmenetelmä vaihtelevat riippuen
käytettävästä laitteistosta ja verkkoympäristöstä.
2
Liitäntä
Langaton yhteys
,,Huomio
Jos verkossa ei ole DHCP- palvelinta ja haluat
asettaa IP- osoitteen manuaalisesti, valitse
staattinen [Staat.] ja tämän jälkeen aseta IPosoite [IP-osoite], aliverkon peite [Aliverkon
peite], väylä [Yhdysväylä] ja DNS- palvelin
[DNS-palvelin] käyttämällä painikkeita W/
S/A/D ja numeerisia painikkeita. Mikäli
syötät virheellisen numeron, korjaa se
painamalla painiketta CLEAR korostetun osan
tyhjentämiseksi.
3. Valitse seuraava [Seuraava] ja paina ENTER (b)
painiketta ottaaksesi uudet verkkoasetukset
käyttöön.
Verkkoyhteyden tila näkyy ruudussa.
4. Paina ENTER (b) painiketta kun sulje [OK]
laatikko on valittuna viimeistelläksesi langallisen
verkon asennuksen.
DLNA hyväksytyt
palvelimet
Liitäntäpiste tai
Langaton reititin
Laajakaistapalvelu
Katso liitäntäpisteen tai langattoman reitittimesi
mukana toimitetuista asennusohjeista lisätietoa
liitäntävaiheista ja verkkoasetuksista.
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi on aina
suositeltavinta käyttää suoraa langallista liitäntää
tältä laitteelta kotiverkkosi reitittimelle tai kaapeli-/
DSL -modeemiille.
Mikäli päätät käyttää langatonta vaihtoehtoa,
huomaa, että suorituskyky on voi joskus
heikentyä kotitaloudessa käytettävistä muista
elektroniikkalaitteista johtuen.
20 Liitäntä
Langaton verkkoasetus
Langatonta verkkoyhteyttä käytettäessä on laitteen
verkkoyhteydet asetettava. Tämä asetus voidaan
tehdä [Asetukset]-valikossa. Aseta [VERKKO]-asetus
seuraavasti. Tukiaseman tai langattoman reitittimen
asetukset tulee tehdä ennen laitteen kytkemistä
verkkoon.
2
Liitäntä
Valmistelut
Ennen langattoman verkon käyttöönottoa, suorita
seuraavat vaiheet:
-- liitä laajakaista internet langattomaan
kotiverkkoon.
-- ­ota käyttöön Access Point tai langaton reititin.
-- ­ota huomioon SSID ja verkon suojauskoodi.
1. Valitse toiminto liitäntäasetus [Yhteyden asetus]
asetusvalikosta [Asetukset] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b).
2. Lue verkkoasetusten alkuvalmistelu ja paina sen
jälkeen ENTER (b) painiketta käynnistä [Aloita]
laatikon ollessa valittuna.
Jos langallista verkkoa ei ole kytketty laitteeseen,
kaikki saatavilla olevat verkot näkyvät ruudulla.
3. Käytä W/S painikkeita valitaksesi haluamasi
langattoman verkon SSID-tunnuksen ja paina
sen jälkeen ENTER (b) painiketta.
Jos tukiasemasi on suojattu salasanalla, syötä
tarvittava turvakoodi.
,,Huomio
Jos käytät tukiaseman tai langattoman
reitittimen SSID-nimessä muita kuin englannin
kielen aakkosia tai numeraaleja, nimi saattaa
näkyä eri tavoin.
,,Huomio
yy WEP- suojaustilassa on yleisesti 4 avainta
käytettävissä Access Pointin tai langattoman
reitittimen asetukselle. Mikäli Access Point
tai langaton reititin käyttää WEP- suojausta,
syötä avaimen nro. 1 suojakoodi kotiverkkosi
liittämiseksi.
yy Access Point on laite, joka mahdollistaa
liitännän kotiverkkoosi langattomasti.
4. Paina painikkeita W/S/A/D ja valitse IPtila dynaamisen [Dynaam.] ja staattisen [Staat.]
väliltä.
Normaalisti valitse dynaaminen [Dynaam.]
automaattisen IP- osoitteen tunnistamiseksi.
,,Huomio
Jos verkossa ei ole DHCP- palvelinta ja haluat
asettaa IP- osoitteen manuaalisesti, valitse
staattinen [Staat.] ja tämän jälkeen aseta IPosoite [IP-osoite], aliverkon peite [Aliverkon
peite], väylä [Yhdysväylä] ja DNS- palvelin [DNSpalvelin] käyttämällä painikkeita W/S/A/D ja
numeerisia painikkeita. Mikäli syötät virheellisen
numeron, korjaa se painamalla painiketta CLEAR
korostetun osan tyhjentämiseksi.
5. Valitse seuraava [Seuraava] ja paina ENTER (b)
painiketta ottaaksesi uudet verkkoasetukset
käyttöön.
Verkkoyhteyden tila näkyy ruudussa.
6. Valitse [OK] ja paina ENTER (b), jotta
verkkoliitäntä saadaan valmiiksi.
Liitäntä
21
Lisäasetukset
Verkkoliitäntää koskeva huomautus
Jos haluat asettaa verkkoasetukset manuaalisesti,
käytä W/S painikkeita valitaksesi lisäasetukset
[Lisäasetukset] kun olet verkkoasetukset
[Verkkoasetus] valikossa, ja paina ENTER (b)
näppäintä jatkaaksesi.
yy Monet verkkoyhteyden asetusten aikana
todetuista ongelmista voidaan usein korjata
käynnistämällä reititin tai modeemi uudelleen.
Kun laite yhdistynyt kotiverkkoon, kytke virta pois
hetkellisesti ja/tai irrota kotiverkon reitittimen
tai kaapelimodeemin virtajohto. Tämän jälkeen
käynnistä virta uudelleen ja/tai liitä virtajohto
uudelleen.
1. Käytä W/S painikkeita valitaksesi langattoman
verkon [Langaton] ja paina ENTER (b)
painiketta.
[AP-lista] - Laite etsii kaikki saatavilla olevat
tukiasemat ja langattomat reitittimet ja näyttää
ne luettelona.
[Verkon nimi (SSID)] – Tukiasemasi ei
välttämättä lähetä verkkonimeään (SSID).
Tarkista tukiasemasi asetukset tietokoneesi
kautta ja muokkaa asetuksia jotta tukiasemasi
verkkonimi näkyisi ulospäin, tai syötä
tukiasemasi verkkonimi manuaalisesti kohtaan
verkkonimi [Verkon nimi (SSID)].
[PBC] – Jos tukiasemasi tai langaton reitittimesi
tukee PBC (näppäinpainallus) -metodia,
valitse tämä vaihtoehto ja paina tukiasemasi
painiketta 120 sekunnin sisällä. Sinun ei tarvitse
tietää tukiasemasi verkkotunnusta (SSID) eikä
turvakoodia.
[PIN] – Jos tukiasemasi tukee WPS (Wi-Fi
Protected Setup) perustuvaa PIN-turvakoodia,
valitse tämä vaihtoehto ja kirjoita ruudussa
näkemäsi turvakoodi muistiin. Syötä sen jälkeen
PIN-turvakoodi tukiasemasi asetusvalikkoon
yhteyden muodostamista varten. Katso
lisätietoja tukiasemasi käyttöoppaasta.
2. Saat lisätietoja eri yhteysasetuksista seuraamalla
ruutua.
,,Huomio
Voidaksesi käyttää PBC- ja PIN-verkkoyhteyksiä,
oman tukiasemasi suojaustilan on oltava
asetettu tilaan OPEN tai AES.
yy Yhtiömme ei vastaa laitteen mistään
toimintahäiriöstä ja/tai Internet-yhteyden
ominaisuudesta, joka johtuu laajakaistayhteytesi,
tai muun liitetyn laitteen viestintävirheistä/
toimintahäiriöistä.
yy Toiset internet sisällöt voivat vaatia nopeampaa
laajakaistayhteyttä.
yy Vaikka laite olisi oikein kytketty ja konfiguroitu,
jotkut Internet-sisällöt eivät ehkä toimi kunnolla
johtuen Internet-yhteyden ruuhkista, Internetpalvelusi laadusta tai kaistanleveydestä tai
sisällön tarjoajan ongelmista.
yy Muutamat internetyhteyden toiminnot eivät ole
mahdollisia johtuen laajakaista internetyhteyden
palvelun tarjoajan (ISP) rajoituksista.
yy Kaikki internet palveluntarjoajan (ISP) veloittamat
kulut ovat rajoituksetta sinun vastuullasi.
yy Tämän laitteen langallinen yhteys edellyttää10
Base-T- tai 100 Base-TX LAN -porttia. Jos Internetyhteyspalvelussasi ei ole tällaista mahdollisuutta,
et voi kytkeä laitetta.
yy Sinun on käytettävä reititintä xDSL- palvelun
käyttämiseksi.
yy DSL-palvelun käyttäminen edellyttää DSLmodeemin ja kaapelimodeemipalvelujen
käyttäminen kaapelimodeemin käyttöä.
Yhteystavasta ja ISP-tilaajasopimuksestasi
rajoituksin, et ehkä voi käyttää tämän laitteen
sisältämää Internet-yhteyden ominaisuutta tai
samaan aikaan kytkettyjen laitteiden määrää
saattaa olla rajoitettu. (Jos ISP:si rajoittaa tilauksen
yhteen laitteeseen, tätä laitetta ei voida kytkeä
jos tietokone on jo yhdistetty.)
2
Liitäntä
yy Internet palveluntarjoajasta riippuen (ISP),
internet palveluja vastaanottavien laitteiden
määrää voidaan rajoittaa käytettävien
palvelusääntöjen mukaisesti. Pyydä lisätietoja
ottamalla yhteys internet palveluntarjoajaasi
(ISP).
22 Liitäntä
yy Reitittimen käyttö ei ehkä ole sallittu tai
sen käyttöä voidaan rajoittaa riippuen
interpalveluntarjoajasi (ISP) määräyksistä ja
rajoituksista. Mikäli sinulla on kysymyksiä näistä,
ota yhteys suoraan internetpalveluntarjoajaasi
(ISP).
2
Liitäntä
yy Langaton verkko toimii radiotaajuudella 2.4GHz
jota käytetään myös muiden kotitaloudessa
käytettävien laitteiden kuten langaton puhelin,
Bluetooth® laitteet, mikroaaltouuni toimintaan
ja nämä voivat aiheuttaa verkon suorituskyvyn
heikentymistä.
yy Sammuta kaikki käyttämättömät verkkolaitteet
kotiverkostasi. Toiset laitteet voivat muodostaa
verkkoruuhkia.
yy Varmistaaksesi paremman vastaanoton, aseta
laite mahdollisimman lähelle tukiasemaa.
yy Joissakin tapauksissa, aseta Access Point tai
langaton reititin vähintään 0.45 m yläpuolelle
lattiasta vastaanoton parantamiseksi.
yy Langattomien yhteyksien vastaanottolaatuun
vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi tukiaseman
tyyppi, yksikön ja tukiaseman välinen etäisyys, ja
yksikön sijainti.
yy Aseta Access Point liitäntäpisteesi tai langaton
reititin perustilaan. Ad-hoc- tilaa ei tueta.
Järjestelmäasetukset 23
Alkuvalmistelu
Kun käynnistät laitteen ensimmäistä kertaa,
asennusvelho ilmestyy ruutuun. Valitse kieli- ja
verkkoasetukset aloitusvalikosta.
5. Paina painikkeita W/S/A/D ja valitse IPtila dynaamisen [Dynaam.] ja staattisen [Staat.]
väliltä.
Normaalisti valitse dynaaminen [Dynaam.]
automaattisen IP- osoitteen tunnistamiseksi.
1. Paina virtapainiketta 1 (Virta).
Asennusvelho ilmestyy ruutuun.
2. Käytä W/S/A/D painikkeita valitaksesi
kielen ja paina sen jälkeen ENTER (b)
painiketta.
6. Valitse seuraava [Seuraava] ja paina ENTER (b)
painiketta ottaaksesi uudet verkkoasetukset
käyttöön.
Verkkoyhteyden tila näkyy ruudussa.
Tietoja verkon asetuksista on kohdassa
“Kotiverkon liitäntä” sivulla 17.
7. Valitse [Seuraava] ja paina ENTER (b).
Jos olet kytkenyt verkkojohdon laitteeseen,
verkkoyhteysasetukset säätävät itsensä
automaattisesti.
4. Kaikki mahdolliset verkkoyhteydet näkyvät
ruudulla. Käytä W/S painikkeita valitaksesi
langallisen verkon [Langallinen verkko]
tai haluamasi langattoman verkon SSIDverkkotunnuksen väliltä ja paina ENTER (b)
painiketta.
Jos tukiasemasi on suojattu salasanalla, syötä
tarvittava turvakoodi.
8. Voit kuunnella TV:n ääntä tämän yksikön
kaiuttimien läpi automaattisesti kun TV on
päällä. TV ja tämä yksikkö tulisi olla liitettyinä
optisella kaapelilla. Paina W siirtyäksesi ja
paina A/D valitaksesi [Päällä] tai [Pois]. Valitse
[Seuraava] ja paina ENTER (b).
Järjestelmäasetukset
3. Lue verkkoasetusten alkuvalmistelu ja paina sen
jälkeen ENTER (b) painiketta käynnistä [Aloita]
laatikon ollessa valittuna.
3
24 Käyttö
9. Tarkista kaikki aiemmin tekemäsi asetukset.
Asetukset
Setup-asetusten teko
Voit muuttaa laitteen asetuksia [Asetukset]valikossa.
Paina ENTER (b) kun valmis [Lopetus] laatikko
on valittuna päättääksesi asetusvelhon. Jos
haluat muuttaa jotain asetustasi, paina W/S/
A/D valitaksesi taaksepäin BACK (1) ja sen
jälkeen ENTER (b) painiketta.
1. Paina HOME ( ).
10. Näyttää oman äänitilan oppaan. Paina ENTER
(b).
2. Paina painiketta A/D ja valitse asetus
[Asetukset] ja paina tämän jälkeen
ENTER (b). [Asetukset]-valikko tulee esiin.
4
Käyttö
3. Paina painiketta W/S ja valitse ensimmäinen
asetustoimintoa ja paina tämän jälkeen D
siirtyäksesi seuraavalle tasolle.
4. Paina painiketta W/S ja valitse toinen
asetustoimintoa ja paina tämän jälkeen ENTER
(b) siirtyäksesi kolmannelle tasolle.
5. Paina W/S ja valitse haluttu asetus ja paina
ENTER (b) valintasi vahvistamiseksi.
Järjestelmäasetukset 25
[VERKKO]-valikko
Verkkotoisto
Verkkoasetuksia [VERKKO] tarvitaan
ohjelmapäivityksen ja verkkosisältöpalveluiden
käyttöä varten.
Tämä toiminto sallii käyttäjän hallita DLNAmediapalvelimelta tulevaa median toistoa DLNA
hyväksytyn älypuhelimen toimesta. Useimmilla
DLNA hyväksytyillä älypuhelimilla on toiminto
median toistamiseksi kotiverkossasi. Aseta
tämä toiminto päälle [Päällä] jolloin voit käyttää
älypuhelintasi tässä laitteessa. Katso lisätietoja DLNA
hyväksytyn älypuhelimen tai sovelluksen ohjeista.
Yhteyden asetus
Jos kotiverkkosi ympäristö on valmis yhteyteen,
laitteen langattomat tai langalliset yhteysasetukset
verkkoviestintää varten on asetettava. (Katso kohta
“Kotiverkon liitäntä” sivuilla 17.)
Yhteyden tila
Smart palveluasetukset
[Maa-asetukset]
Valitse alueesi saadaksesi esiin oleellisen onlinesisältöpalvelun.
[Alusta]
Alueesta riippuen, [Alusta] -toiminto ei ehkä ole
saatavilla.
Laitenimi
Voit antaa verkkonimen virtuaalista näppäimistöä
käyttämällä. Tämä soitin tunnistetaan kotiverkossasi
syöttämälläsi nimellä.
Wi-Fi yhteys
Tämä soitin on Wi-Fi Direct™ -hyväksytty laite. Wi-Fi
Direct™ on teknologia, joka mahdollistaa laitteiden
kytkeytymisen toisiinsa ilman tukiasema- tai reititinyhteyttä. Aseta tämä toiminto päälle [Päällä] WiFi Direct™ -tilan ottamiseksi käyttöön. Ks. sivu 44
laitteen liitännän osalta.
yy Verkkotoiminnon [Verkkotoisto]
käyttämiseksi DLNA hyväksytyllä
älypuhelimella, paina painiketta HOME ( )
aloitusvalikon näyttämiseksi ennen tämän
laitteen liitäntää.
yy Samalla kun käytät laitetta verkkotoiminnolla
[Verkkotoisto], kaukosäädin ei ole käytössä.
yy Käytettävissä olevat tiedostoformaatit
on kuvattu sivulla 56 ja ne eivät aina tue
verkkotoimintatoimintoa [Verkkotoisto].
3
Järjestelmäasetukset
Jos haluat tarkistaa verkon tilan tässä laitteessa,
valitse [Yhteyden tila] -vaihtoehto ja paina ENTER
(b) tarkistaaksesi, onko verkkoyhteys ja Internetyhteys luotu.
,,Huomio
yy Tämä laite ja DLNA hyväksytty älypuhelin on
liitettävä samaan verkkoon.
26 Järjestelmäasetukset
[NÄYTÄ]-valikko
Resoluutio
TV:n kuvasuhde
Asettaa HDMI videosignaalin ulostuloresoluution.
Katso lisätietoja resoluution asetuksesta sivuilta 15.
Valitse TV:n kuvasuhde TV- tyypin mukaisesti.
[4:3 Letter Box]
Valitse tämä, kun laite liitetään TVvastaanottimeen, jonka vakiokuvasuhde on 4:3.
Tällöin elokuvatoiston yhteydessä kuvaruudun
ylä- ja alaosissa näkyvät mustat palkit.
3
[Auto]
Jos HDMI OUT -liitäntä on yhdistetty
näyttötietoja (EDID) tarjoavaan TV-laitteeseen,
laite valitsee automaattisesti laitteeseen liitetylle
TV:lle parhaiten sopivat tarkkuusasetukset.
[576p]
Järjestelmäasetukset
[4:3 Pan Scan]
lomittamaton 576-juovainen kuva.
Voit valita tämän, kun laite liitetään TVvastaanottimeen, jonka vakiokuvasuhde on 4:3.
Tällöin laajakuva näytetään koko kuvaruudulla,
mutta molemmat reunat jätetään näyttämättä.
[720p]
[16:9 Alkuperäinen]
lomitettu 1080-juovainen kuva.
Valitse tämä kun 16:9 laajakuva TV on liitettynä.
Tyyppiä 4:3 oleva kuva näytetään alkuperäisessä
4:3 kuvasuhteessa siten, että vasemmassa ja
oikeassa reunassa näkyvät mustat palkit.
[1080p]
[16:9 Täysi]
Valitse tämä kun 16:9 laajakuva TV on
liitettynä. Tyyppiä 4:3 oleva kuva suhteutetaan
vaakatasossa (lineaarisessa suhteessa)
täyttämään koko ruudun.
,,Huomio
Et voi valita kuvasuhteita [4:3 Letter Box]
ja [4:3 Pan Scan] jos resoluutio on asetettu
korkeammaksi kuin 720p.
lomittamaton 720-juovainen kuva.
[1080i]
lomittamaton 1080-juovainen kuva.
HDMI-väriasetukset
Valitse sopiva asetus HDMI OUT -liitännälle. Tarkista
sopiva asetus näyttölaitteen ohjekirjasta.
[YCbCr]
Valitse tämä asetus HDMI-näyttölaitteelle.
[RGB]
Valitse tämä asetus DVI-näyttölaitteelle.
Aloitusvalikko-opas
Tämä toiminto mahdollistaa sinun joko näyttää, tai
poistaa oppaan aloitusvalikosta (HOME). Aseta tämä
toiminto päälle [Päällä] oppaan näyttämiseksi.
System Setting 27
[KIELI]-valikko
DRC (Dynaaminen aluesäätö)
Näytä valikko
Tämä toiminto mahdollistaa elokuvan
kuuntelemisen alhaisella äänenvoimakkuudella
ilman äänen kirkkauden menettämistä.
Valitse [Asetukset] -valikon ja ruutunäytön kieli.
[ÄÄNI]-valikko
Jokaisella tiedostolla on erilainen audiolähtötoiminto. Aseta laitteen audiotoiminnot
käyttämäsi audiojärjestelmän mukaisesti.
,,Huomio
Koska useat tekijät vaikuttavat audion
ulostuloon, katso kohta “Audion Ulostulon
tekniset tiedot” sivulla 59.
[Auto]
Dolby Digitalin ja Dolby Digital
Plusan dynaaminen alue toimivat samoin kuin
[Päällä]-tilassa.
[Päällä]
Pakkaa Dolby Digitalin, Dolby Digital Plus
-äänen lähdön dynaaminen alue.
[Pois]
Ottaa tämän toiminnon pois käytöstä.
[Auto]
Valitse se, jos liität tämän laitteen HDMI OUT
-liittimen laitteeseen, jossa on LPCM, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS, DTS-HD -dekooderi ja digitaaliseen
dekooderiin.
[PCM]
Valitse tämä vaihtoehto, jos laitteen HDMI OUT
-liitäntä on kytketty digitaaliseen dekooderiin.
[DTS uudel. koodaus] (vain HDMI)
Valitse se, jos liität tämän laitteen HDMI OUT
-liittimen laitteeseen, jossa on DTS-dekooderi.
,,Huomio
yy Kun [Digitaalinen lähtö] –vaihtoehto
on tilassa [Auto], voidaan ääni tuottaa
bittivirtana. Jos bittivirran tietoja ei havaita
HDMI-laitteesta EDID-toiminnolla, voidaan
ääni tuottaa PCM-muodossa.
yy Tämä asetus ei ole käytettävissä ulkoisesta
laitteesta tulevan signaalin kanssa.
HD AV synk
Joskus Digitaalinen TV suorittaa viiveen kuvan
ja äänen välillä. Mikäli tätä tapahtuu, voit tasata
äänen asetusviivettä niin, että ääni odottaa kuvan
ilmestymistä: tätä kutsutaan toiminnoksi HD AV
Sync. Paina A D painiketta liikkuaksesi ylös- tai
alaspäin viivemäärien välillä ja voit asettaa minkä
tahansa viiveen 0 – 300 ms välille.
Järjestelmäasetukset
Digitaalinen lähtö
3
28 Järjestelmäasetukset
3
[MUUT]-valikko
Pikakäynnistys
Tietoa DIVX-videosta: DivX® on Rovi Corporationin
tytäryhtiön DivX LLC:n kehittämä digitaalinen
videoformaatti. Tämä on virallisesti DivX
Certified® -laite jolle on suoritettu kattavat
testikokonaisuudet joilla vamistetaan DivX videon
toisto. Lisätietoja löydät sivustolla divx.com, josta
löydät myös sovelluksia, joilla voit muuntaa muita
videoformaatteja DivX-videoiksi.
Tätä soitinta voidaan pitää vähän virtaa kuluttavassa
valmiustilassa, jolloin se käynnistyy viiveettä, kun
yksikkö käynnistetään. Aseta tämä asetus tilaan
[Päällä], jos haluat aktivoida [Pikakäynnistys]
-toiminnon.
Järjestelmäasetukset
TIETOA DIVX-TILAUSVIDEOISTA (VIDEO-ONDEMAND): Tämä DivX Certified® laite on
rekisteröitävä ostettujen tai vuokrattujen DivXtilausvideoiden (VOD) toistamista varten.
Rekisteröintikoodisi vastaanottamiseksi, on sinun
etsittävä laitteesi asetusvalikosta DivX VOD-kappale.
Siirry sivustolle www.divx.com ja katso lisätietoja
rekisteröinnin lopettamiseksi.
,,Huomio
yy Jos [Pikakäynnistys] -asetus on tilassa [Päällä]
ja sähkövirta kytkeytyy uudelleen päälle
esimerkiksi virtakatkon seurauksena, soitin
käynnistyy automaattisesti valmiustilaan.
Odota soittimen siirtymistä valmiustilaan,
ennen kuin käytät soitinta.
yy Kun [Pikakäynnistys] on asetettu [Päällä]tilaan, virrankulutus on korkeampi kuin
silloin kun [Pikakäynnistys] on asetettu
[Pois]-tilaan.
[Rekisteröi]
Näyttää laitteen rekisteröitymiskoodin.
Autosammutus
[Poista rekisteröinti]
Näytönsäästäjä ilmestyy, kun jätät laitteen
pysäytystilaan noin viiden minuutin ajaksi. Mikäli
asetat tämän toiminnon päälle [Päällä], laite
sammuttaa itsensä automaattisesti sen jälkeen,
kun näytön säästäjä on ollut käytössä 15 minuuttia.
Aseta tämä toiminto pois päältä [Pois] näytön
säästäjän jättämiseksi päälle niin kauan, kunnes
laitetta käytetään käyttäjän toimesta.
Poistaa laitteesi rekisteröinnin ja näyttää
rekisteröinnin poistokoodin.
,,Huomio
Kaikkia tällä käyttäjän rekisteröintikoodilla
DivX® VOD:stä ladattuja videoita voidaan
toistaa vain tässä laitteessa.
,,Huomio
Kun asetat päälle [Autosammutus] -toiminnon
asetukset-valikossa, yksikkö kytkee itsensä pois
päältä säästääkseen sähkönkulutusta siinä
tapauksessa että pääyksikköä ei ole liitetty
ulkoiseen laitteeseen eikä sitä käytetä yli 20:n
minuutin jaksolla.
Järjestelmäasetukset 29
TV -äänen liittäminen
Kesäaika
Voit kuunnella TV:n ääntä tämän yksikön kaiuttimien
välityksellä automaattisesti kun TV on päällä. TV ja
tämä yksikkö tulisi olla liitettyinä optisella kaapelilla.
Käyttäessäsi BBC-sovellusta, tämä toiminto asettaa
ajan yhden tunnin etuaikaan kesäajalla (GMT+1).
[Päällä]
Asettaa ajan yhden tunnin etuaikaan.
[Pois]
Kytkee tämän toiminnon pois käytöstä.
Paina W siirtääksesi ja paina A/D valitaksesi
[Päällä] tai [Pois]. Valitse [OK] ja paina ENTER (b).
Alusta
Voit palauttaa laitteen alkuperäiset
tehdasasetukset.
,,Huomio
Mikäli palautat soittimen alkuperäiset
asetukset käyttämällä [Tehdasasetukset]
-toimintoa, sinun on asetettava uudelleen
kaikki online-palveluiden aktivointitoiminnot ja
verkkoasetukset.
Ohjelmisto
[Tiedot]
Näyttää sen hetkisen ohjelmaversion.
[Päivitys]
Voit päivittää ohjelma liittämällä laitteen
suoraan ohjelmanpäivityspalvelimeen (katso
sivut 54).
SIMPLINK / ARC
-- SIMPLINK-toiminto mahdollistaa tämän yksikön
hallinnan LG TV:n kaukosäätimellä.
-- ARC-toiminto mahdollistaa HDMI-varustetun
TV:n lähettää äänivirtausta tämän vastaanottimen
HDMI OUT välityksellä.
Aseta tämä valinta [Päällä] -asentoon aktivoidaksesi
[SIMPLINK / ARC] -toiminnon. (sivu 15)
Järjestelmäasetukset
[Tehdasasetukset]
3
30 Järjestelmäasetukset
Äänitehoste
Voit valita itsellesi ja toistamaasi sisältöön parhaiten
sopivan äänitilan. Paina äänitehon painiketta
SOUND EFFECT toistuvasti niin kauan, kunnes
haluttu tila näkyy etupaneelin näytöllä tai TVruudulla. Taajuuskorjaimen nimikkeet voivat
vaihdella äänilähteestä ja -tehosteista riippuen.
[Musiikki]: Ääni on mukavan luonnollinen.
[Normaali]: Il software con segnali audio surround
multicanale viene riprodotto in base alla modalità
di registrazione.
3
[Basso]: Vahvistaa basson äänitehoa vasemmalta ja
oikealta etukaiuttimelta ja bassokaiuttimelta.
Järjestelmäasetukset
[Kuuluvuus]: Basso- ja diskanttiääniä tehostetaan.
[Käyttäj.EQ]: Voit säätää ääntä nostamalla tai
laskemalla määrätyn taajuuden tasoa.
Käyttäjän EQ asetus [Käyttäj.EQ]
1. Paina W/S ja valitse haluttu taajuus.
2. Paina A/D ja valitse haluttu taso.
Valitse peruutustoiminto [Peruuta] ja tämän jälkeen
paina ENTER (b) asetuksen peruuttamiseksi.
Valitse nollaustoiminto [Nollaus] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b) kaikkien säätöjen nollaamiseksi.
Käyttö
Aloitusvalikko (Home)
Aloitusvalikon [Aloitus] käyttö
Aloitusvalikko saadaan esiin painamalla HOME ( ).
Paina W/S/A/D valitaksesi luokan ja paina
ENTER (b).
SmartShare käyttö
Voit toistaa video-, valokuva- ja audiosisältöjä
yksikössä liittämällä USB-laitteen sekä Androidlaitteen (MTP) tai käyttämällä kotiverkkoa (DLNA).
1. Paina HOME ( ) tuodaksesi esiin päävalikon.
2. Valitse [SmartShare] ja paina ENTER (b).
,,Huomio
a Näyttää kaikki liitetyt laitteet.
b Näyttää video-, valokuva- tai audio-sisällöt.
c
a [SmartShare] - Näyttää SmartShare -valikon.
b
[Premium] - Näyttää Premium home
näytön. (sivu 47)
[LG Smart World] - Näyttää LG Apps
c nimikkeet jotka toimitettu yksikössä. (sivu
47)
d
[My Apps] - Näyttää [My Apps] näytön. (sivu
49)
e [Syöttö] - Vaihtaa tulolähteen.
f [Asetukset] – Säätää järjestelmäasetuksia.
g
[4] - Hakee halutut LG Apps ja muun
sisällön.
h [3] - Näyttää sisäänkirjautumisvalikon.
Näyttää tiedoston tai kansion liitetyssä
laitteessa.
4
Käyttö
Alueesta riippuen, [LG Smart World], [My Apps]
-palvelu [4] ja [3] -toiminnot eivät ehkä ole
saatavilla.
31
32 Käyttö
Liitettyjen laitteiden
toistaminen
Toistaminen USB-laitteesta
yui
Tämä laite voi toistaa USB-laitteessa olevia video-,
audio- ja kuvatiedostoja.
1. Liitä USB-laite tähän soittimeen.
,,Huomio
Voit liittää USB laitteen helpommin
käyttämällä USB-pistokevaihdinta joka on
toimitettu lisävarusteena.
Huomioita USB–laitteesta
yy Tämä laite tukee USB-flash-aseman/
ulkoisen HDD-kiintolevyn FAT32- ja NTFStiedostomuotoja (musiikki, valokuva, elokuva).
yy Tämä laite voi tukea max. 4 USB-laitteen osiota.
yy Älä irrota USB-laitetta käytön aikana (toisto, jne.).
yy USB -laitetta ei tueta, joka vaatii lisäohjelman
asennuksen kytkettäessä laite tietokoneeseen.
yy USB-laite: USB-laite, joka tukee USB1.1 ja USB2.0
-versioita.
yy Video-, musiikki- ja valokuvatiedostoja voidaan
toistaa. Lisätietoja tiedostotyyppien toiminnoista
on kunkin tiedostotyypin ohjeissa.
yy Varmuuskopion tekemistä säännöllisesti
suositellaan tietojen menetyksen estämiseksi.
yy Jos käytät USB -jatkojohtoa, USB HUB tai USB
Multi-readeria, USB-laite ei ehkä tunnista niitä.
yy Eräät USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän
soittimen kanssa.
4
Käyttö
yy Joitakin digitaalikameroita ja matkapuhelimia ei
tueta.
Kun kytket USB-laitteen HOME-valikossa, soitin
toistaa USB-tallennuslaitteessa olevan audiotiedoston automaattisesti. Jos USB- muistilaite
sisältää erityyppisiä tiedostoja, tiedostotyypin
valikko ilmestyy näytölle.
Tiedoston lataaminen voi viedä muutamia
minuutteja riippuen USB-muistilaitteessa
olevan tiedon määrästä. Paina ENTER (b) kun
peruutustoiminto [Peruuta] on valittu latauksen
pysäyttämiseksi.
2. Paina HOME ( ).
3. Valitse [SmartShare] ja paina ENTER (b).
4. Valitse haluttu liitetty laite kategoriassa.
5. Valitse [Elokuva], [Valokuva] tai [Musiikki].
6. Valitse tiedosto painamalla W/S/A/D,
ja paina d(Toista) tai ENTER (b) tiedoston
toistamiseksi.
yy Laitteen USB-porttia ei voi yhdistää
tietokoneeseen. Laitetta ei voi käyttää
säilytyslaitteena.
Käyttö 33
Tiedoston toisto Androidlaitteessa
5. Valitse tiedosto painikkeilla W/S/A/D,
paina sitten d (Toista) tai ENTER (b) tiedoston
lukemiseksi.
Tämä soitin voi toistaa videota, audiota ja
valokuvatiedostoja Android-laitteelta.
1. Liitä Android-laite laitteeseen USB-kaapelilla.
Varmista, että MPT on aktivoitu Androidlaitteessa.
Huomautukset Android-laitteen
liittämisestä
yy Tämä laite tukee vain MTP (Media Transfer
Protocol) Android-laitetta.
yy Älä irrota Android-laitetta käytön aikana (toisto,
jne.).
2. Paina HOME ( ).
3. Valitse [MTP] ja paina ENTER (b).
yy Video-, musiikki- ja valokuvatiedostoja voidaan
toistaa. Lisätietoja tiedostotyyppien toiminnoista
on kyseisellä sivulla.
yy Jos käytät USB -jatkojohtoa, USB HUB tai USB
Multi-readeria, Android-laite ei ehkä tunnista
niitä.
Tiedoston lataaminen voi viedä muutamia
minuutteja riippuen Android-laitteessa olevan
tiedon määrästä.
4. Valitse [Elokuva], [Valokuva] tai [Musiikki].
yy Jotkin Android-laitteet eivät ehkä toimi tämän
laitteen kanssa.
yy Kun MTP on käytössä, ei kaikkien musiikki-,
valokuva-, elokuva- tai tekstitystiedostojen
toistaminen ole mahdollista Android-laitteesta
johtuen.
4
Käyttö
yy Säännöllinen varmuuskopiointi on suositeltavaa
tietojen häviämisen välttämiseksi.
34 Käyttö
Tiedoston toisto
verkkopalvelimellac
yui
Tämä laite kykenee toistamaan DLNA-palvelimessa
sijaitsevaa videota, ääntä ja kuvatiedostoja
kotiverkostasi.
1. Tarkasta verkkoyhteys ja asetukset (sivu 17).
2. Paina HOME ( ).
3. Valitse [SmartShare] ja paina ENTER (b).
Laitteen liittäminen
kotiverkon
tietokoneeseen
DLNA on lyhenne sanoista Digital Living Network
Alliance, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää
palvelimelle tallennettuja video-/musiikki-/
valokuvatiedostoja, ja nauttia niistä TV:ssä
kotiverkon kautta.
Ennen liittämistä tietokoneeseen tiedoston
toistamiseksi, tulee SmartShare PC -ohjelma (DNLA)
asentaa tietokoneeseen.
Tietoja SmartShare-ohjelmasta
(DLNA)
4. Valitse DLNA media server kategoriassa.
4
5. Valitse [Elokuva], [Valokuva] tai [Musiikki].
Käyttö
6. Valitse tiedosto painamalla W/S/A/D,
ja paina d(Toista) tai ENTER (b) tiedoston
toistamiseksi.
,,Huomio
yy Tiedostovaatimukset ovat kuvattu sivulla 56.
yy Ei-tuettujen tiedostojen esikatselukuvat
näkyvät, mutta niitä ei voi toistaa tällä
laitteella.
yy Tekstitystiedoston ja elokuvatiedoston
nimet täytyy olla samanlaisia ja sijaita
samassa kansiossa.
yy Toisto- ja käyttölaatuun voi vaikuttaa
kotiverkkosi olosuhteet.
yy Sinulla voi olla yhteysongelmia johtuen
palvelimesi ympäristöstä.
yy Aseta tietokoneesi (PC) DLNA-palvelimeksi,
asentamalla SmartShare PC -ohjelma
tietokoneeseesi. (sivu 34)
SmartShare PC -ohjelma (DLNA) on tarkoitettu
video-, ääni- ja valokuvatiedostojen jakamiseen
tietokoneelta tähän laitteeseen, koska tämä laite on
DLNA-yhteensopiva digitaalinen mediapalvelin.
SmartShare-ohjelman (DLNA)
asentaminen
Käynnistä tietokoneesi ja aseta mukana
toimitettu CD-ROM-levy tietokoneesi CD-ROMasemaan. Asennuksen ohjattu toiminto auttaa
asennustoiminnossa. Asenna SmartShare PC
-ohjelma (DLNA) tietokoneeseen seuraavasti:
1. Sulje kaikki Microsoft Windows –ohjelmat ja
mahdolliset viruksentorjuntaohjelmat.
2. Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy
tietokoneesi CD-ROM-asemaan.
3. Napsauta [SmartShare PC Software (DLNA)].
4. Napsauta [Run] asennuksen aloittamiseksi.
5. Aloita asennus napsauttamalla [Next] painiketta.
6. Jos hyväksyt kaikki ehdot, napsauta [Yes]. Jos et
hyväksy ehtoja, ei asennus ole mahdollista.
7. Noudata ohjatun toiminnon ohjeita näytöllä.
8. Napsauta [Exit] painiketta asennuksen
keskeyttämiseksi.
Käyttö 35
,,Huomio
yy SmartShare PC –ohjelmaa ei tueta Mackäyttöjärjestelmässä.
yy SmartShare PC -ohjelma (DLNA) on
mukautettu ohjelmistoversio tiedostojen ja
kansioiden jakamiseen tälle soittimelle.
yy Tässä käyttöohjeessa kuvataan SmartShare
PC -ohjelman (DLNA) toiminnot
englanninkielisenä ja vain esimerkillisenä.
Noudata kieliversiosi toiminto-ohjeita.
Järjestelmävaatimukset
Vähimmäisvaatimukset
yy CPU: Intel® 2.0 GHz or AMD Sempron™ 2000+
prosessorit
yy Muisti: 1 Gt:a vapaata RAM-muistia
yy Grafiikkakortti : 64 Mt videomuisti,
minimiresoluutio 1024 x 768 pikselia, ja 16 bitin
väriasetukset
yy Vapaata levytilaa: 200 Mt
Tiedostojen ja kansioiden
jakaminen
Tietokoneessasi täytyy olla elokuvia, musiikkia ja
valokuvia sisältävä jakelukansio niiden toistamiseksi
tässä soittimessa.
Tässä osassa kuvataan jakokansioiden valinta
tietokoneella.
2. Napsauta [Elokuva], [Valokuva] tai [Musiikki]
kuvaketta keskellä ja sitten [Asetukset]
SmartShare-PC -ohjelman oikeassa yläkulmassa.
[Asetukset] -valikko näkyy näytöllä.
3. Napsauta [My Shared Contents] –välilehteä ja
napsauta sitten -kuvaketta. [Add/Remove
Shared Folders] –valikko tulee esiin.
4. Napsauta jaettavat tiedostot sisältävää kansiota
ja napsauta [OK]. Merkitty kansio lisätään [My
Shared Contents] -välilehden listalle ja napsauta
sitten [OK] [Settings] -valikon pohjalla.
5. Varmista, että SmartShare (DLNA) –palvelu
kytkeytyy päälle [Service]-välilehdellä.
,,Huomio
yy Jos jaetut kansiot tai tiedostot eivät ole
näkyvillä soittimessa, napsauta [My Shared
Contents] [Asetukset] valikossa, ja napsauta
sitten
kuvaketta.
yy Lisätietoja saat napsauttamalla [Ohje]
[Asetukset]-valikossa.
yy Windows® Media Player® 11.0 tai uudempi
yy Verkkoympäristö: 100 Mb Ethernet, WLAN
Suositellut järjestelmävaatimukset
yy CPU : Intel® Core™ Duo tai AMD Athlon™ 64X2,
1,7 GHz tai uudempi
yy Muisti: 2 Gt:a vapaata RAM-muistia
yy Grafiikkakortti : 128 Mt videomuisti,
minimiresoluutio 1024 x 768 pikselia, ja 16 bitin
väriasetukset
yy Vapaata levytilaa: 200 Mt
yy Windows® XP (Service Pack 2 tai uudempi),
Windows Vista® , Windows® 7, Windows® 8,
Windows® 8.1
yy Windows® Media Player® 11.0 tai uudempi
yy Verkkoympäristö: 100 Mb Ethernet, WLAN
4
Käyttö
1. Kaksoisnapsauta “SmartShare”-kuvaketta.
yy Windows® XP (Service Pack 2 tai uudempi),
Windows Vista® , Windows® 7, Windows® 8,
Windows® 8.1
36 Käyttö
Yleinen toisto
Valokuvasisällön
perustoiminnot
Video- ja audiosisällön
perustoiminnot
Kuvaesityksen toisto
Toiston lopetus
Paina painiketta Z (Pysayta) toiston aikana.
Toiston keskeytys
Paina painiketta M (Tauko) toiston aikana.
Paina toistopainiketta d (Toista) toiston
jatkamiseksi.
Kehys kehykseltä (Video) toisto
Paina M (Tauko) elokuvan toiston aikana.
Paina M (Tauko) toistuvasti toistaaksesi kuva kuvalta.
4
Haku eteen- tai taaksepäin
Käyttö
Paina c tai v toistaaksesi pikakelauksella
eteen tai taakse toiston aikana.
Voit vaihtaa toistonopeutta painamalla c tai v
toistuvasti.
Toistonopeuden hidastus (Video)
Kun toisto on keskeytetty, paina toistuvasti v
hidastetun liikkeen eri nopeuksien toistamiseksi.
Voit säätää toistonopeutta ja merkitä sen symbolilla
(
- ) näytöllä.
Seuraavaan/edellisen nimikkeen/
tiedoston ohittaminen
Paina toiston aikana C tai V painiketta
siirtyäksesi seuraavaan raitaan/tiedostoon tai
palataksesi tämänhetkisen raidan/tiedoston alkuun.
Paina kaksi kertaa lyhyesti C siirtyäksesi takaisin
edelliseen nimikkeeseen / tiedostoon.
Palvelimen tiedostovalikossa on useita kansion
sisältötyyppejä samanaikaisesti yhdessä. Tässä
tapauksessa paina C ja V siirtyäksesi
edelliseen tai seuraavaan samantyyppiseen
sisältöön.
Paina toistopainiketta d (Toista) kuvaesityksen
aloittamiseksi.
Kuvaesityksen lopetus
Paina painiketta Z (Pysayta) kuvaesityksen toiston
aikana.
Kuvaesityksen keskeytys
Paina painiketta M (Tauko) kuvaesityksen toiston
aikana.
Paina toistopainiketta d (Toista) kuvaesityksen
aloittamiseksi uudelleen.
Ohitus seuraavaan/edelliseen
valokuvaan
Kun valokuva on näkyvissä koko näytöllä, paina
A tai D siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan
valokuvaan.
Palaa toistoon
yu
Laite tallentaa toiston pysäytyskohdan, eli kohdan,
missä painoit Z tiedostosta riippuen. Jos “MZ
(Resume Stop)” ilmestyy näyttöön hetkeksi, paina
d (Toista) jatkaaksesi toistoa (kohtauksesta alkaen).
Jos painat Z (Pysayta)-painiketta kahdesti, ”Z
(Complete Stop)” ilmestyy ruutuun. Laite poistaa
pysäytyskohdan.
,,Huomio
Pysäytyskohta saattaa poistua muistista,
jos jotakin laitteen painikkeista painetaan
(esimerkiksi 1 (Virta)).
Käyttö 37
Kuvaruutunäyttö
Kuvaruutunäytön sisältötietojen
näyttäminen
Voit näyttää ja säätää sisältöjen erilaisia tietoja ja
asetuksia.
y
Ohjataksesi videon toistoa
y
2. Valitse toiminto [Valinta] käyttämällä A/D, ja
paina ENTER (b).
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
Voit ohjata toistoa ja asettaa valinnaisuuksia
katsoessasi videoita.
Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
a Edistymispalkki - Näyttää tämän hetkisen
kohdan ja toiston kokonaisajan.
4
c [Valinta] - Näyttää toiston tiedot.
d [Uud.toisto] - Toistaa uudelleen halutun
osion tai jakson. (sivu 39)
e [3D] - Säätää 3D-asetuksia. (sivu 43)
a Nimike – Toistettavan nimikkeen numero /
nimikkeiden kokonaismäärä.
b Aika – Käytetty toistoaika/kokonaistoistoaika.
c Ääni – Valittu äänen kieli tai kanava.
d Tekstitys – Valittu tekstityskieli.
e Koodisivu – Valittu tekstityskoodi.
f TV:n kuvasuhde – Valittu TV:n kuvasuhde.
g Kuvatila - Valittu kuvatila.
,,Huomio
yy Mikäli mitään painiketta ei paineta
muutamaan sekuntiin, kuvaruutunäyttö
häviää näytöltä.
yy Otsikkonumeron valinta ei ole käytettävissä
joidenkin tiedostojen yhteydessä.
yy Käytettävissä olevat kohteet voivat vaihdella
nimikkeiden mukaan.
Käyttö
b [Title/Popup] - Näyttää otsikon tai
ponnahdusvalikon, jos se on käytettävissä.
38 Käyttö
Ohjataksesi valokuvanäkymää
Diaesityksen valinnaisuuksien asetus
Ohjaa toistoa ja asettaa valinnat katsellessa kuvia
kokoruudun näkymässä.
Voit käyttää erilaisia toimintoja valokuvan katselun
aikana täydellä näytöllä.
Voit ohjata toistoa ja asettaa valinnat
katsellessaikuvia kokoruudun näkymässä.
Katsellesasi kuvia, paina INFO/MENU (m).
1. Katsellesasi kuvia, paina INFO/MENU (m).
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b).
a [Diaesitys] - Käynnistää tai tauottaa
diaesityksen.
b [Musiikki] - Valitse kuvaesityksen
taustamusiikki. (sivu 42)
c [Valinta] - Näyttää diaesityksen
valinnaisuudet.
d [Kierrä] - Kiertää valokuvaa myötäpäivään.
4
e [Zoomaus] - Näyttää [Zoomaus] -valikon.
a [Nopeus] - Paina A/D viivenopeus
valokuvien välillä kuvaesityksen aikana.
Käyttö
b [Tehoste] - Paina A/D ja valitse siirtoteho
valokuvien välillä kuvaesityksen aikana.
c [Musiikkivalinta] - Valitse kuvaesityksen
taustamusiikki (sivu 42).
Käyttö 39
Edistynyt toisto
Tietyn osion uudelleentoisto
y
Jatkuva toisto
uy
Tämä laite voi toistaa valitsemasi osan.
Video -tiedostot
3. Paina ENTER (b) sen osan alussa jonka haluat
toistettavaksi.
Paina toiston aikana toistuvasti painiketta REPEAT
(h) valitaksesi halutun uudelleentoistotilan.
1. Paina toiston aikana REPEAT (h).
2. Valitse [A-B] ja paina ENTER (b).
A-B – Valittua osuutta toistetaan toistuvasti
jatkuvasti.
Title – Sen hetkistä otsikkoa toistetaan toistuvasti.
All – Kaikki raidat tai tiedostot toistetaan toistuvasti.
Off – Paluu normaaliin soittotilaan.
Palaa normaaliin toistoon painamalla CLEAR.
Audio-tiedostot
Paina toiston aikana toistuvasti painiketta REPEAT
(h) ja valitse haluttu uudelleentoistotila.
5. Palaa normaaliin toistoon painamalla CLEAR.
,,Huomio
yy Jaettavan osan keston on oltava vähintään 3
sekuntia.
yy Tämä toiminto ei ehkä toimi joillain
nimikkeillä.
– Kaikki tiedostot toistetaan toistuvasti.
– Kaikki tiedostot toistetaan toistuvasti
satunnaisessa järjestyksessä.
– Tiedostoja toistetaan toistuvasti
satunnaisessa järjestyksessä.
Palaa normaaliin toistoon painamalla CLEAR.
,,Huomio
Tämä toiminto ei ehkä toimi joillain nimikkeillä.
Valitun ajan toisto
y
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b).
3. Valitse aikatoiminto [Aika] ja tämän jälkeen syötä
vaadittava aloitusaika tunneissa, minuuteissa ja
sekunneissa vasemmalta oikealle.
Esimerkiksi kohtauksen haku kohdasta 2 tuntia,
10 minuuttia ja 20 sekuntia, syötä luku “21020”.
Paina A/D kelataksesi toistoa 60 sekuntia
eteen- tai taaksepäin.
4. Paina ENTER (b) toiston käynnistämiseksi
valitusta ajasta.
,,Huomio
yy Tämä toiminto ei ehkä toimi joillain
nimikkeillä.
yy Tämä toiminto ei ehkä toimi tiedostotyypistä
ja DLNA-palvelimen tehosta johtuen.
4
Käyttö
– Tämänhetkinen nimike toistetaan uudelleen.
4. Paina ENTER (b) osion lopussa. Valittua osuutta
toistetaan uudelleen jatkuvasti.
40 Käyttö
Tekstityskielen valinta
y
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
TV:n kuvasuhteen
muuttaminen
y
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b).
Voit vaihtaa TV:n kuvasuhteen asetuksen toiston
aikana.
3. Paina W/S valitse tekstitystoiminto [Tekstitys].
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
4. Paina A/D valitaksesi halutun tekstityskielen.
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b).
Painamalla ENTER (b), voit asettaa tekstityksen
valinnaisuuksia.
5. Paina painiketta BACK (1) kuvaruutunäytöstä
poistumiseksi.
,,Huomio
Voit valita [Tekstitys]-valinnan suoraan näytöllä
painamalla SUBTITLE-painiketta.
4
Käyttö
Erilaisen audion kuuntelu
y
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b).
3. Paina W/S valitaksesi audiotoiminnon [Ääni].
4. Käytä A/D valitaksesi haluamasi audion kieli
tai audiokanava.
,,Huomio
Heti äänen kytkemisen jälkeen voi olla
väliaikaista eroavaisuutta näytön ja sen
hetkisen äänen välillä.
3. Paina painiketta W/S valitaksesi
kuvasuhdetoiminto [TV:n kuvasuhde].
4. Paina A/D valitaksesi halutun toiminnon.
5. Paina painiketta BACK (1) kuvaruutunäytöstä
poistumiseksi.
,,Huomio
Vaikka vaihdat TV kuvasuhteen arvoa [TV:n
kuvasuhde] kuvaruutunäytöllä, kuvasuhteen
toiminto [TV:n kuvasuhde] asetusvalikossa
[Asetukset] ei muutu.
Tekstityskoodisivun
muuttaminen
y
Jos tekstitys näytetään vaurioituneilla kirjaimilla,
voit muuttaa tekstityskoodisivua tekstitystiedoston
näyttämiseksi oikein.
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b).
3. Paina W/S ja valitse koodisivutoiminto
[Koodisivu].
4. Paina A/D ja valitse haluttu kooditoiminto.
5. Paina painiketta BACK (1) kuvaruutunäytöstä
poistumiseksi.
Käyttö
Kuvatilan muuttaminen
y
Sisältötietojen katselu
y
Voit vaihtaa [Kuvatila] vaihtoehdon toistonaikana.
Laite voi näyttää sisällön tiedot.
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
1. Valitse tiedosto painamalla W/S/A/D.
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b).
2. Paina INFO/MENU (m) valintavalikon
näyttämiseksi.
3. Paina painiketta W/S ja valitse
kuvatilatoiminto [Kuvatila].
4. Paina A/D valitaksesi halutun toiminnon.
5. Paina painiketta BACK (1) kuvaruutunäytöstä
poistumiseksi.
Käyttäjän [Omat aset.] toimintojen
asettaminen
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
2. Valitse [Valinta] käyttämällä A/D, ja paina
ENTER (b).
4. Paina A/D ja valitse käyttäjän asetus [Omat
aset.] ja paina ENTER (b).
5. Paina painiketta W/S/A/D ja valitse säädä
kuvatilatoimintoja [Kuvatila].
Valitse oletustoiminto [Oletus] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b) kaikkien videosäätöjen
nollaamiseksi.
6. Paina W/S/A/D ja valitse suljetoiminto
[Sulje] ja paina ENTER (b) asetuksen
päättämiseksi.
Tiedoston tiedot näkyvät näytöllä.
Elokuvan toiston aikana, voit näyttää tiedoston
tiiedot painamalla POP UP.
,,Huomio
Näytöllä oleva tieto ei ehkä ole oikea verrattuna
todelliseen sisältötietoon.
Sisältölistakuvauksen
muuttaminen
yui
[SmartShare] -valikossa, voit muuttaa sisältölistan
näkymää.
Paina punaista (R) painiketta toistuvasti.
4
Käyttö
3. Paina painiketta W/S ja valitse
kuvatilatoiminto [Kuvatila].
41
42 Käyttö
Tekstitystiedoston valinta
y
Jos tekstitystiedoston nimi poikkeaa videotiedoston
nimestä, sinun on valittava tekstitystiedosto
elokuvavalikosta [Elokuva] ennen elokuvan
toistamista.
1. Paina painiketta W/S/A/D ja valitse
haluamasi toistettava tekstityskieli
elokuvavalikosta [Elokuva].
2. Paina ENTER (b).
Musiikin kuuntelu
kuvaesityksen aikana
i
Voit näyttää valokuvatiedostojasi ja samalla
kuunnella audio-tiedostoja.
1. Katsellessa valokuvaa kokonäytöllä, paina INFO/
MENU (m) valintavalikon näyttämiseksi.
2. Valitse toiminto [Valinta] painamalla A/D, ja
paina ENTER (b)
3. Paina W/S ja valitse musiikin valintatoiminto
[Musiikkivalinta] ja paina tämän jälkeen
ENTER (b) musiikkivalikon [Musiikkivalinta]
näyttämiseksi.
4. Paina W/S ja valitse laite ja paina ENTER (b).
Saatavilla oleva laite voi erota riippuen nykyisen
kuvatiedoston sijainnista.
4
Käyttö
Paina ENTER (b) uudelleen tekstitystiedoston
valinnan poistamiseksi. Valittu tekstitystiedosto
näytetään videotiedoston toistamisen aikana.
,,Huomio
yy Mikäli painat painiketta Z (Pysayta) toiston
aikana, tekstityksen valinta peruutetaan.
yy Tämä toiminto ei ole käytettävissä kotiverkon
kautta toistettavalle tiedostolle palvelimella.
Valokuvan sijainti
Käytettävissä oleva
laite
USB
USB
MTP
MTP
DLNA- palvelin
DLNA- palvelin
5. Paina W/S ja valitse haluamasi toistettava
tiedosto tai kansio.
Valitse g ja paina ENTER (b) ylähakemiston
näyttämiseksi.
,,Huomio
Valittaessa äänitiedostoa palvelimelta, ei
kansion valinta ole käytettävissä. Ainoastaan
tiedoston valinta on käytettävissä.
6. Paina D ja valitse [OK], ja paina ENTER (b)
musiikin valinnan päättämiseksi.
Käyttö 43
[3D]-asetusten määrittäminen
y
Tämä toiminto mahdollistaa sinun pelaavan
3D-sisältöjä mikäli tiedosto on koodattu 3D:llä.
1. Paina toiston aikana INFO/MENU (m).
2. Valitse [3D] painamalla A/D, ja paina ENTER
(b).
,,Huomio
Mikäli tekstity näkyy epänormaalisti, aseta TV:n
3D-valinta pois-tilaan ja yksikön 3D-valinta
päälle.
4
Käyttö
44 Käyttö
Lisäominaisuudet
Wi-Fi Direct™ -yhteys
Valitaksesi palvelimen laiteluettelosta, tiedostot
tai kansiot tulee jakaa DLNA-palvelimella,
yhdistetystä Wi-Fi Direct™ -laitteesta.
6. Valitse [Elokuva], [Valokuva] tai [Musiikki]
käyttäen W/S/A/D, ja paina ENTER (b).
Wi-Fi Direct™ -sertifioidun laitteen
yhdistäminen
yui
Tämä laite voi toistaa elokuva-, musiikki- ja
valokuvatiedostoja, jotka on tallennettu Wi-Fi
Direct™ -sertifioituun laitteeseen. Wi-Fi Direct™
-tekniikan avulla soitin voi olla suoraan yhteydessä
Wi-Fi Direct™ -sertifioituun laitteeseen ilman
verkkolaitetta, esimerkiksi tukiasemaa.
Wi-Fi Direct™ sertifioitu laite
1. Kytke Wi-Fi Direct™ sertifioitu laite päälle ja
käynnistä sen Wi-Fi -suoratoiminto.
4
2. Käytä DLNA-sovellusta laitteella.
Käyttö
3. Valitse [VERKKO] -optio [Asetukset] -valikossa ja
paina sitten ENTER (b).
Laitteessasi
4. Valitse [Wi-Fi yhteys] -optio, ja paina ENTER (b).
7. Valitse tiedosto painamalla W/S/A/D, ja
paina ENTER (b) tiedoston toistamiseksi.
,,Huomio
yy Varmistaaksesi paremman tiedonsiirron,
aseta soitin niin lähelle Wi-Fi Direct™
-hyväksyttyä palvelinta kuin mahdollista.
yy Tämä yksikkö voi yhdistää kerralla vain
1 laitteen. Moninkertainen yhteys ei ole
mahdollinen.
yy Jos yrität yhdistää langattoman verkon,
kun laite on yhdistettynä Wi-Fi Direct™
-toiminnolla, Wi-Fi Direct™ -yhteys
katkaistaan.
yy Jos soitin ja Wi-Fi Direct™ -laite yhdistetään
eri lähiverkkoihin, Wi-Fi Direct™ -yhteys ei
ehkä ole käytettävissä.
yy Jos Wi-Fi Direct™ hyväksytty laite ei ole Wi-Fi
Direct-valmiustilassa, tämä soitin ei tunnista
tai löydä laitetta.
5. Valitse luettelosta Wi-Fi Direct™ -laite painamalla
W/S, ja paina ENTER (b).
Edetään Wi-Fi Direct™ yhteyteen. Noudata
ruudulla näkyvää toimintamallia.
Jos haluat uudelleen skannata saatavilla olevan
Wi-Fi Direct™ -laitteen, valitse [Päivityslista] ja
paina ENTER (b).
yy Kun yhdistät Wi-Fi Direct™ -sertifioidun
laitteen soittimeesi, PIN-verkkoliitäntää ei
tueta.
Käyttö 45
LG AV Remote
Voit ohjata tätä soitinta iPhone-laitteesi tai Androidpuhelimen välityksellä kotiverkossasi. Tämä
soitin ja puhelimesi on liitettävä langattomaan
verkkolaitteeseesi kuten liitäntäpisteeseen. Käy
“Apple iTunes” tai “Google AndroidMarket (Google
Play Store)” -sivustoilla yksityiskohtaisten tietojen
osalta liittyen “LG AV Remote” -laitteeseen.
Private-äänitila
Lataamalla “LG AV Remote” -sovelluksen
älypuhelimeesi tai taulutietokoneeseesi, voit
liittää kuulokkeesi ja nauttia äänestä soittimestasi
älylaitteillasi.
Tämä ominaisuus lähettää video-signaalin TVlaitteelle HDMI:n välityksellä ja Audio-signaalin
älypuhelimelle tai taulutietokoneelle Wi-Fi:n
välityksellä. Tarkempien tietojen osalta, ole hyvä ja
katso Help-osaa “LG AV Remote” -sovelluksessa.
Bluetooth-teknologian
käyttö
Tietoa Bluetoothista
Bluetooth on lyhyiden välimatkojen langaton
viestintätekniikka.
Ääni voi katketa muiden samalla taajuudella
toimivien sähköisten aaltojen aiheuttamien
häiriöiden vuoksi tai, jos yhdistät Bluetooth-laitteita
muissa lähellä olevissa huoneissa.
Laitteiden liittäminen langattoman Bluetooth®tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia.
Langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetun
matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin
avulla, jos käytetää langatonta Bluetooth®-yhteyttä.
Käytettävissä olevat laitteet: matkapuhelin, MP3,
kannettava tietokone, PDA jne..
Langattoman Bluetooth®-teknologian käyttö
edellyttää, että laitteet kykenevät tulkitsemaan
tiettyjä profiileita. Tämä laite on yhteensopiva
seuraavien profiilien kanssa.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
4
Käyttö
Bluetooth-profiilit
46 Käyttö
Bluetooth-laitteisiin
tallennetun musiikin
kuunteleminen
Laitteesi ja Bluetooth-laitteen
yhdistäminen
Ennen kun voit aloittaa yhdistämisen varmista,
että Bluetooth laitteesi Bluetooth toiminto on
kytketty päälle. Katso lisätietoja Bluetooth laitteesi
käyttöohjeesta. Kun yhdistäminen on suoritettu,
tätä ei tarvitse suorittaa uudelleen.
1. Valitse Bluetooth toiminto painamalla
FUNCTION (P) painiketta
Näytölle tulee “BT READY”.
4
2. Käytä Bluetooth laitetta ja suorita yhdistäminen.
Haettaessa tätä laitetta Bluetooth-laitteella,
laitelistaus näkyy Bluetooth laitteen näytöllä
riippuen Bluetooth laitteen tyypistä. Laitteesi
tulee näytölle muodossa “LG-HTS”.
Käyttö
3. Kun tämä laite on yhdistetty kunnolla Bluetooth
laitteeseesi, tämän laitteen Bluetooth LED valo
syttyy ja ”BTPAIRED” tulee näytölle.
,,Huomio
Eri Bluetooth-laitteilla on erilainen
parinmuodostustapa. Anna PIN-koodi
(0000) tarvittaessa.
4. Musiikin kuunteleminen.
Bluetooth laitteelle tallennetun musiikin
toistamista varten, katso lisätietoja Bluetooth
laitteen käyttöohjeesta.
,,Huomio
yy Kun Bluetooth® tekniikkaa käytetään, on
yhteys laitteen ja Bluetooth-laitteen välillä
tehtävä mahdollisimman lyhyeksi ja etäisyys
pidettävä.
Se ei kuitenkaan ehkä toimi oikein alla
kuvatuissa tilanteissa:
-- Este laitteen ja Bluetooth-laitteen välillä.
-- Toinen laite käyttää samaa taajuutta
Bluetooth® tekniikan kanssa, kuten
lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai
langaton LAN-laite.
yy Bluetooth-laitteesi tulee yhdistää tähän
laitteeseen uudelleen, jos käynnistät sen
uudelleen.
yy Kun valitset Bluetooth-toiminnon
vaihdettuasi toiseen toimintoon, Bluetoothyhteys voi katketa. Liitä Bluetooth-laite
uudestaan tämän toiminnon käyttämiseksi.
yy Ääni voi häiriintyä, kun muut sähköaallot
häiritsevät yhteyttä.
yy Et voi ohjata Bluetooth-laitetta tällä laitteella.
yy Paritus on rajoitettu yhteen Bluetoothlaitteeseen yksikköä kohden. Monen laitteen
paritusta ei tueta.
yy Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää
Bluetooth-toimintoa.
yy Voit nauttia langattomasta järjestelmästä,
MP3:sta, kannettavasta tietokoneesta jne.
yy Mitä pidempi etäisyys laitteen ja Bluetoothlaitteen välillä, sen heikommaksi äänenlaatu
muuttuu.
yy Bluetooth-yhteys katkeaa jos laite kytketään
pois päältä tai Bluetooth-laite siirretään liian
kauas.
yy Kun Bluetooth-yhteys katkeaa, liitä
Bluetooth-laite takaisin laitteeseen.
yy Kun Bluetooth ei ole yhdistetty,
näyttöikkunassa on teksti "BT READY".
Käyttö 47
Premiumin käyttö
Voit käyttää erilaisia sisältöpalveluita Internetin
kautta Premium ominaisuudella.
1. Tarkasta verkkoyhteys ja asetukset (sivu 17).
2. Paina HOME ( ).
3. Valitse toiminto [Premium] painamalla A/D, ja
paina ENTER (b).
LG Smart World
-ohjelmiston käyttö
Voit käyttää tässä soittimessa LG:n sovelluspalveluja
Internetin välityksellä. Voit helposti löytää ja ladata
erilaisia sovelluksia LG Smart World -ohjelmistolla.
1. Tarkasta verkkoyhteys ja asetukset (sivu 17).
2. Paina HOME ( ).
3. Valitse [LG Smart World], ja paina ENTER (b).
4. Valitse on-line-palvelu painamalla W/S/A/
D, ja paina ENTER (b).
,,Huomio
yy Premium palveluiden sisältöön ja käyttöä
koskeviin tietoihin, myös käyttäjäliittymään
voi kohdistua muutoksia. Katso jokaisen
palvelun web-sivustolta lisätietoja
yleisimmistä päivitystiedoista.
yy Premium ominaisuuksien käyttö
langattomalla verkkoyhteydellä voi
aiheuttaa virheellistä tiedonsiirtonopeutta
johtuen radiotaajuuksia käyttävien
kotitalouslaitteiden aiheuttamasta häiriöstä.
yy Ensimmäistä kertaa siirtyessä toimintoihin
[Premium] tai [LG Smart World], sen
hetkinen maa-asetus ilmestyy näytölle.
yy Mikäli haluat vaihtaa maa-asetusta,
siirry [Asetukset] > [VERKKO] > [Smart
palveluasetukset] > [Maa-asetukset]. Valitse
[Manuaali] ja paina ENTER (b) [Maaasetukset] -valikossa.
5. Paina W/S/A/D ja valitse sovellus ja paina
ENTER (b) tietojen näyttämiseksi.
6. Paina ENTER (b) kun [Install]-kuvake näkyy
korostettuna. Sovellus asennetaan soittimeen.
Käyttäjän on kirjauduttava sisään Sovelluksen
asentamiseksi soittimeen. Katso sivulta 48
lisätietoja sisäänkirjautumisesta.
7. Paina keltaista (Y) painiketta [My Apps] näytön
näyttämiseksi.
8. Valitse asennettava sovellus ja paina ENTER (b)
sen käynnistämiseksi.
,,Huomio
yy Alueesta riippuen, [LG Smart World], [My
Apps] -palvelu [4] ja [3] -toiminnot eivät
ehkä ole saatavilla.
yy Maksullisen sovelluksen asentamista
varten täytyy sinun olla maksava jäsen. Käy
osoitteessa www.lgappstv.com lisätietojen
osalta
4
Käyttö
yy Jokaisen palvelun yksityiskohtaisten tietojen
osalta, ota yhteys palveluntuottajaan tai
vieraile palvelun tukilinkissä.
4. Valitse luokitus painamalla A/D, ja paina
ENTER (b).
48 Käyttö
Sisäänkirjautuminen
Online sisällön hakeminen
[LG Smart World] ominaisuuksien käyttämiseksi
täytyy sinun kirjautua sisään tilillesi.
Jos sinulla on vaikeuksia löytää tiettyä sisältöä
verkko-palveluista, voit käyttää all-in-one-hakua
kirjoittamalla avainsanoja Search-valikossa.
1. [LG Smart World] tai [My Apps] -näytöllä paina
punaista (R) painiketta.
2. Täytä kentät [ID] ja [Salasana] käyttämällä
virtuaalista näppäimistöä.
Mikäli sinulla ei ole tiliä, paina punaista (R)
painiketta rekisteröimistä varten.
3. Paina W/S/A/D valitaksesi [OK], ja paina
ENTER (b) kirjauaksesi sisään tilillä.
Mikäli valitset tarkastuslaatikon [Kirjaudu
autom.], ID ja salasanasi tallennetaan ja pääset
kirjautumaan automaattisesti sisään niitä
syöttämättä.
,,Huomio
4
Käyttö
yy Mikäli haluat kirjautua sisään muihin
tileihin, paina punaista (R) painiketta
näytöllä [LG Smart World] tai [My Apps] ja
valitse käyttäjän muutostoiminto [Vaihda
käyttäjää].
yy Tilitietojesi ja sovellusten katsomiseksi, paina
punaista (R) painiketta näytöllä [LG Apps] tai
[My Apps] ja valitse tiliasetustoiminto [Tilin
asetukset].
1. Paina HOME ( ).
2. Valitse [4] -kuvake päävalikossa käyttäen W/
S/A/D, ja paina ENTER (b).
Search-valikko tulee ruutuun yhdessä
ruutunäppäimistön kanssa.
3. Paina W/S/A/D ja valitse merkit ja
tämän jälkeen paina ENTER (b) valintasi
vahvistamiseksi virtuaaliselta näppäimistöltä.
4. Kun hakusanojen syöttö on valmis, valitse [OK]
ja paina ENTER (b) jotta haun tulokset tulevat
näkyviin.
5. Paina W/S/A/D valitaksesi halutun sisällön,
ja paina ENTER (b) siirtääksesi valitun sisällön
suoraan.
,,Huomio
yy Alueesta riippuen, [LG Smart World], [My
Apps] -palvelu [4] ja [3] -toiminnot eivät
ehkä ole saatavilla.
yy Hakutoiminto ei etsi sisältöä kaikista
verkkopalveluista. Se toimii vain joissakin
verkkopalveluissa.
Käyttö 49
My Apps -valikon
käyttäminen
Voit siirtää tai poistaa asennettuja sovelluksia
valikossa [My Apps].
1. Paina HOME ( ).
2. Valitse [My Apps], ja paina ENTER (b).
Sovelluksen siirto
1. Valitse sovellus ja paina vihreää (G) painiketta
toimintojen näyttämiseksi.
2. Paina W/S ja valitse [Siirry], ja paina ENTER
(b).
4
3. Paina W/S/A/D valitaksesi asennon johon
haluat siirtyä, ja paina ENTER (b).
Käyttö
Sovelluksen poisto
1. Valitse sovellus ja paina vihreää (G) painiketta
toimintojen näyttämiseksi.
2. Paina W/S valitaksesi [Poista], ja paina ENTER
(b).
3. Paina A/D valitaksesi [Kyllä], ja paina ENTER
(b) vahviistaksesi.
,,Huomio
Alueesta riippuen, [LG Smart World], [My Apps]
-palvelu [4] ja [3] -toiminnot eivät ehkä ole
saatavilla.
50 Vianetsintä
Vianetsintä
Yleistä
Oire
Syy & Ratkaisu
Virta ei kytkeydy päälle.
yy Työnnä verkkojohdon pistoke kunnolla pistorasiaan.
Yhdistettyä USB-tallenuslaitetta
ei voida tunnistaa.
yy Yritä käyttää toista USB-johtoa, jotkin USB-johdot eivät ehkä tue
riittävästi virtaa normaalille USB:n käytölle.
yy Mikäli käytät USB-jatkojohtoa tai USB HUB:ia, USB-laitteita ei ehkä
välttämättä tunnisteta.
yy Sellaista USB-laitetta ei tueta, joka vaatii lisäohjelman asennuksen
kytkettäessä laite tietokoneeseen.
yy Tämä yksikkö tukee vain USB Flash kiintolevyä ja USB-laajennusta HDD
FAT32 tai NTFS:lla.
Musiikki-/valokuva-/
elokuvatiedostoja ei voi toistaa.
yy Tiedostot ovat tallennettu formaatilla, jota laite ei voi toistaa.
Kaukosäädin ei toimi kunnolla.
yy Kaukosäädintä ei ole suunnattu kohti tallentimen
infrapunavastaanotinta.
yy Laite ei tue elokuvatiedoston koodausta.
yy Kaukosäädin on liian kaukana tallentimesta.
yy Kaukosäätimen ja tallentimen välissä on este.
5
Vianetsintä
yy Kaukosäätimen paristossa ei ole virtaa.
Laite on liitetty virransyöttöön
mutta se ei käynnisty tai
sammu.
Laite ei toimi normaalilla
tavalla.
Voit nollata laitteen seuraavalla tavalla.
yy Irrota virtajohto virransyötöstä, odota vähintään 5 sekuntia ja liitä
johto uudelleen pistorasiaan.
Vianetsintä
51
Verkko
Oire
Syy & Ratkaisu
Video Streaming palvelut,
(kuten YouTube™, jne.)
ovat usein pysäytettynä tai
“puskurina” toiston aikana.
yy Laajakaistanopeutesi ei ole riittävän nopea videopalveluiden
käyttämiseen. Suosittelemme ottamaan yhteyden
Internetpalveluntarjoajaasi (ISP) ja nostamaan laajakaistasi nopeutta.
Mediapalvelimia ei näytetä
laiteluettelossa.
yy Mediapalvelimesi palomuuri tai virusohjelma on käynnissä.
Sammuta mediapalvelimen palomuuri tai viruksentorjuntaohjelma.
yy Soitinta ei ole liitetty samaan paikallisverkkoon kuin mediapalvelimesi.
Laitetta ei voi yhdistää
tukiasemaan tai langattoman
lähiverkon reitittimeen.
yy Kotitalouden radiotaajuuksia käyttävät laitteet voivat keskeyttää
langattoman viestinnän. Siirrä laite kauemmas niistä.
Access point ei näy “Access
point name” nimilistalla.
yy Access Point tai langaton LAN- reititin ei lähetä niiden SSID:tä.
Aseta Access Point lähettämään sen SSID tietokoneesi kautta.
yy Verkkolaitteesi, esimerkiksi tukiasema ei ehkä käytä käytössä olevaa
tämän soittimen tukemaa taajuusaluetta ja kanavaa.
Yritä asettaa taajuusalue ja kanava verkkolaitteen asetuksissa.
5
Vianetsintä
52 Vianetsintä
Kuva
Oire
Syy & Ratkaisu
Kuvaa ei ole.
yy Valitse TV:lle oikea videon sisääntulotila, jotta kuva tulee näkyviin.
yy Liitä videoliitäntä huolellisesti ja luotettavasti.
yy Tarkasta, että HDMI väriasetukset [HDMI-väriasetukset] asetusvalikossa
[Asetukset] on asetettu vastaavalla nimikkeelle joka vastaa
videoliitäntääsi.
yy TV ei ehkä tue soittimeen asettamaasi resoluutiota.
Vaihda resoluutio TV:n hyväksymälle tasolle.
yy Laitteen HDMI OUT -liitäntä on kytketty DVI-laitteeseen, joka ei tue
tekijänoikeussuojaa.
Kuvassa esiintyy kohinaa.
yy Toistat erilaisella värijärjestelmällä tallennettua tiedostoa kuin TV:ssäsi
on.
yy Aseta resoluutio minkä TV hyväksyy.
Son
5
Oire
Syy & Ratkaisu
Il n’y a pas de son ou le son est
déformé.
yy L’appareil est en mode balayage, ralenti ou pause.
yy Le volume sonore est bas.
Vianetsintä
yy Tarkista langattomat kaiutinliitännät. (sivu 13)
Asiakastuki
Voit päivittää soittimen käyttämällä viimeisintä ohjelmistoa tuotteen käytön parantamiseksi ja/tai uusien
ominaisuuksien lisäämiseksi. Voit hankkia tämän laitteen uusimman ohjelmiston (jos päivityksiä on tehty)
osoitteessa http://www.lg.com tai ottaa yhteyttä LG Electronicsin asiakaspalvelukeskukseen.
Huomautus koskien avointa lähdekoodia
Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja muiden avoimien lähteiden lisenssien alaisuudessa,
vieraile osoitteessa http://opensource.lge.com. Kaikki viitatut lisenssiehdot, takuuvastuuvapautuslausekkeet
ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.
Liite 53
TV:n ohjaus
toimitukseen
kuuluvalla
kaukosäätimellä
Voit käyttää TV:tä alla olevilla painikkeilla.
Kaukosäätimen asetus TV:n
ohjaamista varten
Voit ohjata TV:tä toimitukseen kuuluvalla
kaukosäätimellä.
Jos TV on alla olevalla listalla, aseta sopiva
valmistajakoodi.
1. Pidä 1 (TV POWER)-painiketta alas painettuna
ja syötä numeropainikkeilla TV:n valmistajakoodi
(katso alla oleva taulukko).
Valmistaja
Koodi
LG
1(oletusarvo), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Painamalla
Voit
Sony
8, 9
1 (TV POWER)
Kytkee TV:n päälle tai pois.
Hitachi
4
AV/INPUT
Vaihtaa TV:n
ohjelmalähdettä TV:n ja
muiden ohjelmalähteiden
välillä.
VOL +/–
Säätää TV:n
äänenvoimakkuutta.
PR/CH W/S
Selaa tallennettuja kanavia
ylös tai alas.
Liitetystä laitteista riippuen, et välttämättä voi
ohjata TV:tä joillakin painikkeilla.
Televisiosta riippuen jotkut tai kaikki painikkeet
eivät ehkä toimi television kanssa, vaikka oikea
valmistajan koodi olisikin syötetty. Vaihtaessasi
kaukosäätimeen uudet paristot saattaa syötetty
koodinumero palautua oletusasetuksen koodiksi.
Aseta sopiva koodinumero uudelleen.
6
Liite
,,Huomio
2. Vapauta 1 (TV POWER)-painike, jolloin asetus
on valmis.
54 Liite
Verkko-ohjelman
päivitys
Huomautus koskien verkon
päivitystä
Suorituskyvyn parannus ja/tai lisäominaisuudet
tai palvelut ovat ajoittain käytettävissä laitteille,
jotka on liitetty kodin laajakaistaverkkoon. Jos uusi
ohjelmistoversio on saatavilla ja laite on kytketty
laajakaistaiseen kotiverkkoon, laite antaa sinulle
lisäohjeita päivityksestä seuraavasti.
Tapa 1:
1. Päivitysvalikko tulee näkyviin ruudulle kytkiessäsi
yksikön päälle.
2. Paina painiketta A/D ja valitse haluttu
toiminto ja paina tämän jälkeen ENTER (b).
Ohjelmistopäivitys
Voit päivittää laitteen käyttämällä viimeisintä
ohjelmistoa parantaaksesi tuotteiden
toimintaa ja/tai lisätäksesi ominaisuuksia. Voit
päivittää ohjelman liittämällä laitteen suoraan
ohjelmapäivityspalvelimeen.
,,Huomio
yy Ennen laitteesi ohjelmiston päivittämistä,
irrota laiteesta USB-laite.
yy Ennen laitteesi ohjelmiston päivittämistä,
kytke laite pois päältä ja kytke se sitten
takaisin päälle.
yy Älä katkaise laitteen virtaa, irrota
virtapistoketta tai paina laitteen
painikkeita ohjelmiston päivittämisen
aikana.
yy Mikäli peruutat päivityksen, sammuta
virta ja käynnistä uudelleen suorituskyvyn
vakauttamiseksi.
yy Tätä laitetta ei voi päivittää edelliseen
ohjelmaversioon.
1. Tarkista verkkoyhteys ja -asetukset (sivu 17).
2. Valitse toiminta ohjelma [Ohjelmisto]
asetusvalikosta [Asetukset] ja paina tämän
jälkeen ENTER (b).
3. Valitse päivitystoiminto [Päivitys] ja paina ENTER
(b).
6
[OK]
Käynnistää ohjelmapäivityksen.
Liite
[Peruuta]
Poistut päivitysvalikosta ja
aloitusvalikko tulee esiin.
Tapa 2:
Jos ohjelmapäivitys on saatavana
päivityspalvelimelta, kuvake “Päivitys” ilmestyy
aloitusvalikon alapuolelle. Paina sinistä painiketta
(B) päivityksen käynnistämiseksi.
Laite tarkistaa uusimman päivityksen.
,,Huomio
yy Jos painat ENTER (b) päivityksen etsimisen
aikana, etsintä päättyy.
yy Jos päivitystä ei ole saatavana, sanoma
”Päivityksiä ei löytynyt.” ilmestyy näkyviin.
Paina ENTER (b) palataksesi [Home Menu]valikkoon.
Liite 55
4. Jos uusi versio on saatavilla, viesti “Uusi päivitys
löytyi. Päivitys kestää muutaman minuutin.
Päivitetäänkö?” ilmestyy näytölle.
5. Valitse [OK] päivityksen aloittamiseksi.
(Peruutusvalinta [Peruuta] lopettaa päivityksen).
6. Laite alkaa ladata palvelimelta uusinta päivitystä.
(Lataus kestää useita minuutteja riippuen
kotiverkkosi olosuhteista)
7. Ohjelman päivittämiseksi seuraavalla kerralla, on
ohjelmapäivitys aloitettava alusta uudelleen.
>>Varoitus
Älä katkaise laitteen virtaa ohjelmapäivityksen
aikana.
8. Kun päivitys on päättynyt, virta tullaan
kytkemään päälle automaattisesti muutaman
sekunnin kuluessa.
9. Kytke virta takaisin päälle. Järjestelmä käyttää
nyt uusinta versiota.
,,Huomio
Ohjelmiston päivitystoiminto ei ehkä toimi
kunnolla johtuen Internet-ympäristöstäsi.
Tässä tapauksessa voit saada viimeisimmän
ohjelmiston valtuutetusta LG Electronicsin
huoltoliikkeestä ja päivittää laitteesi. Katso
kohta ”Asiakastuki” sivulla 52.
6
Liite
56 Liite
Lisätietoja
Tiedostovaatimukset
Elokuvatiedostot
Tiedosto
Sijainti
USB
DLNA
Tiedosto
Laajennus
Codec-formaatti
Audioformaatti
Tekstitys
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM vapaa), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4,
DIVX5. DIVX6 (vain
vakiotoisto), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2
TS, VC-1 SM (WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.txt),
MicroDVD (.sub/.txt), VobSub
(.sub), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.txt),
TMPlayer (.txt), DVD Subtitle
System (.txt)
“.avi”, “.divx”, “.mpg”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM vapaa), “.mov”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
”.flv”, “.ts”, “.dat”
DIVX 3.11, DIVX4,
DIVX5. DIVX6 (vain
vakiotoisto), XVID,
MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC,
MPEG2 PS, MPEG2
TS, VC-1 SM (WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi),
SubStation Alpha (.ssa/.
txt), MicroDVD (.sub/.txt),
SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer
2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt),
DVD Subtitle System (.txt)
Musiikkitiedostot
Tiedosto
Sijainti
Tiedosto
Laajennus
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM vapaa),
“.flac”, “.ogg”,
“.aiff”
32 - 48 kHz alueella
(WMA), 16 - 48 kHz
alueella (MP3)
32 - 192 kbp:in alueella
(WMA),
32 - 320 kbp:in alueella
(MP3),
Tämä soitin ei
tue joitain wavtiedostoja.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM vapaa),
“.flac”, “.ogg”
32 - 48 kHz alueella
(WMA), 16 - 48 kHz
alueella (MP3)
32 - 192 kbp:in alueella
(WMA),
32 - 320 kbp:in alueella
(MP3),
Tämä soitin ei
tue joitain wavtiedostoja.
6
Näytteenottotaajuus
Bittinopeus
Huomio
Liite
Valokuvatiedostot
Tiedosto
Sijainti
USB,
DLNA
Tiedosto
Laajennus
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”,
“.mpo”, “.jps”
Suositus
Koko
Alle 4,000 x 3,000 x 24 bittiä/pikseliä
Alle 3,000 x 3,000 x 32 bittiä/pikseliä
Huomio
Progressiivisia ja siirrettyjä
pakattuja valokuvatiedostoja ei
tueta.
Liite 57
,,Huomio
yy Tiedoston nimi on rajoitettu 180 merkkiin.
yy Enintään tiedostoja/kansiossa: Alle 2000
(tiedostojen ja kansioiden kokonaismäärä)
,,Huomio
yy ”avi”-tiedostoa, joka on salattu ”WMV 9
koodekilla” ei tueta.
yy Tiedostojen koosta ja määrästä riippuen,
mediasisällön lukeminen voi kestää useita
minuutteja.
yy Tämä soitin tukee UTF-8-tiedostoja vaikka
ne sisältäisivät Unicode-tekstityssisältöä.
Tämä laite ei tue puhtaita Unicode
-tekstitystiedostoja.
yy Tiedoston yhteensopivuus voi poiketa
palvelimesta riippuen.
yy Toistoa ei ehkä voi suorittaa tiedostotyypistä
tai tallennustavasta johtuen.
yy Koska yhteensopivuutta DLNApalvelimilla testataan nipussa DLNApalvelinympäristössä (SmartShare
PC -ohjelma), tiedostovaatimukset
ja toistotoiminnot voivat poiketa
mediapalvelimista riippuen.
yy Jotta elokuvatiedosto voidaan
toistaa, elokuvatiedoston nimen ja
tekstitystiedoston nimen on oltava samat.
yy Sivulla 56 kuvatut tiedostovaatimukset
eivät aina ole yhteensopivia. Tiedostoominaisuuksissa ja mediapalvelimen tehossa
voi olla rajoituksia.
yy Näytöllä näkyvä musiikkitiedoston
kokonaistoistoaika ei ehkä ole oikea VBRtiedostoille.
yy Videon tekstitysten toisto on saatavilla vain
käyttämällä DLNA-mediapalvelinta joka on
luotu SmartShare PC ohjelmistolla joka on
toimitettu tämän yksikön kanssa.
yy Toistaessasi videotiedostoa jatkeella “.ts”,
“.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” tai “.m2t”, soittimesi ei
välttämättä tue tekstitystiedostoja.
yy Videon/ Audion koodekin yhteensopivuus
voi vaihdella riippuen video-tiedostosta.
yy Tiedostojen jako siirrettäviltä tietovälineiltä,
esimerkiksi USB-asemalta ei ehkä voi jakaa
toivotusti mediapalvelimessasi.
yy Tämä laite ei tue ID3 Tag sisältäviä MP3tiedostoja.
yy Näytöllä näkyvä audiotiedoston
kokonaistoistoaika ei ehkä ole oikea VBRtiedostoille.
yy Tämä soitin tukee H.264/MPEG-4 AVC
profiilia Pää, Korkea Tasolla 4.1. Korkeamman
tason tiedostoa ei ehkä tueta.
yy Tämä laite ei tue tiedostoja, jotka on
tallennettu GMC*1 tai Qpel*2
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
Liite
yy USB 1.0/1.1 laitteessa olevia HDvideotiedostoja ei ehkä toisteta oikein. HDvideotiedostojen toistoon suositellaan USB
2.0:ta.
6
58 Liite
Tietoa DLNA:sta
Tämä soitin on DLNA hyväksytty mediasoitin
joka näyttää ja toistaa elokuvia, valokuvia ja
musiikkia yhteensopivalta DLNA- digitaaliselta
mediapalvelimelta (PC ja kuluttajatuotteet).
Digital Living Network Alliance (DLNA) on
kuluttajaelektroniikan, tietokoneteollisuuden ja
kannettavien laitevalmistajien maailmanlaajuinen
teollisuusorganisaatio. Digital Living mahdollistaa
kuluttajille digitaalisen median helppokäyttöisen
jakelun kotiverkon välityksellä.
DLNA hyväksyntälogo helpottaa näiden
tuotteiden löytämistä, jotka noudattavat DLNA
Interoperatiivisia määräyksiä. Tämä laite noudattaa
DLNA Interoperatiivisia määräyksiä v1.5.
Kun PC on käytössä DLNA- palveluohjelmassa tai
muu DLNA yhteensopiva laite on liitettynä tähän
soittimeen, muutamien ohjelma-asetuksien muutos
tai muiden laitteiden käyttö voi olla pakollista. Katso
lisätietoja ohjelman tai laitteen käyttöohjeesta.
Teräväpiirtotoiston
laitteistovaatimukset
Teräväpiirtotoistoon:
yy Teräväpiirtonäyttö, jossa HDMI-tuloliittimet.
6
yy HDMI- tai HDCP-yhteensopiva DVI-tulo
näyttölaitteessa vaaditaan joidenkin sisältöjen
toistamiseksi (levyn tekijöiden määritysten
mukaisesti).
Liite
Liite 59
Audion Ulostulon tekniset tiedot
Liitäntä/Asetus
Lähde
HDMI OUT
PCM
DTS uudel. koodaus*3
Auto *1 *2
Dolby Digital
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Toissijaiset ja vuorovaikutteiset äänet eivät
välttämättä sisälly ulossyötettyyn bittivirtaan, kun
[Digitaalinen lähtö]-tilaksi on asetettu [Auto].
(lukuun ottamatta LPCM-koodekkia: antosignaali
sisältää aina interaktiivisen ja PIP-äänen.)
*2 Tämä laite valitsee automaattisesti HDMI-äänen
liitetyn HDMI-laitteen dekoodauskyvyn mukaan
vaikka [Digitaalinen lähtö] asetuksena on [Auto].
*3 Jos [Digitaalinen lähtö]-vaihtoehdoksi on valittu
[DTS uudel. koodaus], audiolähtö on rajoitettu
48 kHz:iin ja 5.1Ch-tilaan.
yy Mikäli digitaalilähdön audioformaatti ei
ole yhteensopiva vastaanottimen kanssa,
vastaanotin joko tuottaa voimakasta säröääntä
tai se ei tuota minkäänlaista ääntä.
yy Monikanavaisen digitaalisen surround-äänen
tuottaminen digitaalisen kytkennän kautta on
mahdollista vain, jos vastaanotin on varustettu
digitaalisella monikanavadekooderilla.
yy Tämä asetus ei ole käytettävissä ulkopuolisesta
laitteesta tulevan signaalin kanssa.
6
Liite
60 Liite
Tavaramerkit ja
lisenssit
DLNA®, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED® ovat
Digital Living Network Alliancen tavaramerkkejä,
käyttömerkkejä tai hyväksyntämerkkejä.
Nimikkeet HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface, ja HDMI logo ovat HDMI
Licensing LLC:n tuotemerkkejä tai rekisteröityjä
tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Wi-Fi CERTIFIED Logo on Wi-Fi Alliancen
tyyppihyväksyntämerkki.
Wi-Fi Protected Setup™ -merkki on Wi-Fi
Alliancen tavaramerkki.
Langaton Bluetooth® -tekniikka on järjestelmä,
joka sallii sähkölaitteiden radioyhteyden.
DTS-patenttien osalta, ks. http://patents.dts.com.
Valmistettu luvanvaraisesti DTS Licensing Limited
lisensoimana. DTS, Symboli, & DTS ja Symboli
yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja DTS
Channel on DTS, Inc:n omistama tavaramerkki. ©
DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
6
Liite
DivX Certified®-laite toistaa DivX® videota jopa
teräväpiirtoresoluutiolla 1080p, kuten premium sisältöä.
DivX®, DivX Certified® ja näihin liittyvät logot
ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
rekisteröimiä lisensoituja tuotemerkkejä.
Seuraavien Yhdysvaltain patenttien alainen:
7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274
Yksittäisten laitteiden yhdistäminen
langattomalla Bluetooth®-tekniikalla ei johda
maksuvelvoitteisiin Matkapuhelinta, joka käyttää
langatonta Bluetooth®-tekniikkaa, voidaan
käyttää Cascaden avulla, jos yhteys laitteeseen
on luotu langattomalla Bluetooth®-tekniikalla.
Bluetooth®-sana tavaramerkkinä ja logot
kuuluvat Bluetooth® SIG, Inc.:lle. LG Electronics
käyttää niitä lisenssillä.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden
omistajille.
Liite
61
Cinaviaa koskeva huomautus
Tässä tuotteessa on käytetty Cinavia-tekniikkaa,
jolla rajoitetaan kaupalliseen käyttöön tuotettujen
elokuvien, videoiden ja niiden musiikkia sisältävien
tallenteiden luvattomien kopioiden käyttöä. Mikäli
toistojärjestelmä havaitsee, että käytössä on luvaton
kopio, näyttöön ilmestyy vastaava ilmoitus, ja toisto
tai kopiointi keskeytyy.
Lisätietoja Cinavia-tekniikasta on nähtävissä
Cinavian verkkoasiakaspalvelun sivustolla
osoitteessa http://www.cinavia.com. Lisätietoja
Cinaviasta voi myös pyytää postitse kirjoittamalla
lähettäjän osoitteen sisältävän postikortin
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”
Tässä tuotteessa on käytetty Verance Corporationin
lupaa edellyttämää omistusoikeudellista tekniikkaa,
joka on suojattu yhdysvaltalaisella patentilla
nro 7 369 677 ja muilla yhdysvaltalaisilla ja
maailmanlaajuisilla, hyväksytyillä ja hyväksyntää
odottavilla patenteilla sekä tällaista tekniikkaa
koskevilla tekijänoikeus- ja kauppasalaisuuslaeilla.
Cinavia on Verance Corporationin omistama
tavaramerkki. Tekijänoikeudet 2004-2013 Verance
Corporation. Verance Corporation pidättää kaikki
oikeudet. Käsittely käänteistekniikalla ja purkaminen
on kiellettyä.
6
Liite
62 Liite
Tekniset tiedot
Yleistä
AC-sovittimen vaatimukset
Ks. yksikön tuotemerkintä.
Tehonkulutus
Ks. yksikön tuotemerkintä.
Mitat (L x K x S)
1038 mm x 71 mm x 56 mm (jalustalla)
Nettopaino (noin)
2,45 kg
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Käyttötilan kosteus
5 % - 90 %
Sisääntulot/Ulostulot
HDMI Out-liitäntä (Video/Audio)
19 nastainen (Tyyppi A, HDMI™ Connector) x 1
DIGITAL OPTICAL IN (Audio)
3 V (p-p), Optinen liitin x 1
Vahvistin
Kokonais
320 W
Etuosa
40 W x 2 (8 Ω - 1 kHz)
Surround
40 W x 2 (8 Ω - 1 kHz)
Alikaiutin
160 W (3 Ω - 70 Hz)
THD
10 %
Langaton bassokaiutin
6
Virtavaatimukset
Ks. alikaiuttimen tuotemerkintä.
Liite
Virrankulutus
Ks. alikaiuttimen tuotemerkintä.
Tyyppi
1-tie 1 kaiutin
Impedanssi
3Ω
Nimellinen ottoteho
160 W
Suurin ottoteho
320 W
Mitat (L x K x S)
170 mm x 360 mm x 316 mm
Nettopaino
5,55 kg
Järjestelmä
Signaalijärjestelmä
Standardi PAL/NTSC väri-TV-järjestelmä
LAN-liitäntä
Ethernet jack x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX
Langaton LAN (sisäinen antenni)
IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz band)
Väylän virransyöttö (USB)
5 V 0 500 mA
yy Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Liite 63
Huolto
Laitteen käsittely
Laitteen kuljettaminen
Säilytä alkuperäinen tehtaan pahvilaatikko ja
pakkausmateriaalit. Parhaan suojan laitetta
kuljetettaessa saat, kun pakkaat laitteen takaisin
tehtaan alkuperäispakkaukseen.
Laitteen puhdistus
Puhdista soitin pehmeällä, kuivalla kangaspalalla.
Jos pinnat ovat erittäin likaiset, kostuta pehmeä
kangas miedolla pesuaineella. Älä käytä vahvoja
liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai ohenteita,
koska voivat vaurioittaa laitteen pintaa.
Näin pidät ulkopinnat puhtaina
yy Älä käytä laitteen lähellä haihtuvia nesteitä, kuten
hyönteissumutteita.
yy Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla saattaa
vahingoittaa pintoja.
yy Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin
laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.
Laitteen hoito
Kaikki kolmansien osapuolten (jokainen niistä
”Palvelun tarjoaja”) tarjoamat tiedot, data, asiakirjat,
viestit, lataukset, tiedostot, tekstit, kuvat, valokuvat,
grafiikat, videot, webcast-lähetykset, julkaisut,
työkalut, resurssit, ohjelmistot, koodit, ohjelmat,
sovelmat, widgetit, sovellukset, tuotteet ja muut
sisällöt (”Sisältö”) sekä palvelut ja tarjoukset
(”Palvelut”) ovat kokonaan alkuperäisen Palvelun
tarjoajan vastuulla.
Palvelun tarjoajan LGE:n kautta tarjoamien Sisältöjen
ja Palvelujen saatavuus ja niihin pääsy saattavat
muuttua milloin vain ilman ennakkoilmoitusta,
muun muassa kaikkien Sisältöjen ja Palvelujen
tai osan niistä keskeyttäminen, poistaminen tai
lakkautus.
Jos sinulla on Sisältöihin ja Palveluihin liittyvää
kysyttävää tai ongelmia, voit saada ajankohtaisia
tietoja palveluntuottajan sivustolta. LGE ei ole
vastuussa eikä korvausvelvollinen Sisältöihin ja
Palveluihin liittyvässä asiakaspalvelussa. Kaikki
Sisältöihin ja Palveluihin liittyvät kysymykset ja
palvelupyynnöt tulee tehdä suoraan kullekin
sisällön- ja palvelujentuottajalle.
Huomaathan, että LGE ei ole vastuussa mistään
palveluntuottajan välittämästä sisällöistä ja
palveluista tai näiden sisältöjen ja palvelujen
muutoksista, poistamisesta tai lakkauttamisesta,
eikä takaa näiden saatavuutta eikä niihin pääsyä.
6
Liite
Tuote on huipputekniikkaa sisältävä
hienomekaaninen laite. Optisen lukupään tai
levyaseman osien likaantuminen tai kuluminen voi
vaikuttaa kuvanlaatuun. 9Lisätietoja lähimmästä
valtuutetusta huoltopisteestä.
Tärkeää tietoa koskien
verkkopalveluja
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement