LG AN110B-JD, AN110W-JD, AN110B, AN110W User guide

LG AN110B-JD, AN110W-JD, AN110B, AN110W User guide
Ole
hyva ja lue tama kasikirja huolellisesti ennen
laitteen kayttoa. Sailyta se myohempaa tarvetta
varten.
Kirjaa
muistiin alla olevaan tilaan laitteen mallinu-
ja sarjanumero.
Lue tiedot laitteen pohjaan kiinnitetysta tarrasta ja
anna nama tiedot jalleenmyyjalle tarvitessasi laitmero
teelle huoltoa.
Mallinumero
:
Sarjanumero
:
LGDP-ROJEKTI
AN110B-JD
AN110W-JD
KAYTTOOPAS
DLP PROJEKTORI
Liitannat
Liitannat
Johdanto
Kayttoturvaohjeet
.........................................................4
Valikon
erityisvaihtoehdot
Kielen valinta .................................................................29
Osien selostukset
ARC-toiminnon
Paarunko .......................................................................7
Kaanto vaakasuunnassa ...............................................30
...............................................................8
XD Demo.......................................................................30
Kaukosaadin .................................................................9
Automaattisammutus ....................................................30
Paristojen asennus........................................................9
Projektorin tilailmaisimet. ..............................................10
Trapetsikorjaustoiminto .................................................31
Blank-tyhjaystoiminto ....................................................31
Varusteet .......................................................................11
Blank-taustavarin valinta ...............................................32
Valinnaiset lisavarusteet................................................11
Lampputila-toiminto .......................................................32
Lamppuajan tarkistus ....................................................32
Asennus
Kallistustoiminto ............................................................33
Ohjauspaneeli
ja sijoittelu
Asennusohjeet .............................................................12
Projektorin peruskaytto .................................................13
Projektorin asennus seinalle ........................................14
Projektorin kaynnistys ...................................................20
Projektorin sammutus ..................................................20
Lahdetilan valinta ..........................................................20
Focus-tarkennus,
zoomaus,
nayttokuvan
kohdistus .....21
Liittaminen PC-tietokoneeseen .....................................22
muistikirjamikroon .......................................22
Liittaminen videolahteeseen ........................................23
Liittaminen DVD-laitteeseen..........................................23
Liittaminen
...................................................29
Pysaytystoiminnon kaytto..............................................33
Nayttovalikon vaihtoehdot
Automaaritystoiminto.....................................................34
Manuaaliset maaritykset ...............................................34
ZOOM-toiminnon kaytto ................................................35
Nayttokuvan kohdistus .................................................35
RS-232C
Liitannat
Liittaminen
kaytto
digiboksiin
..................................................24
HDMI .............................................................................25
Ulkoisen saatolaitteen asetukset ..................................36
Tietoja
Tuetut
naytot
................................................................41
Hoito ..............................................................................42
Lampun
vaihto...............................................................43
Muistio ..........................................................................45
Tekniset tiedot ...............................................................47
Toiminnot
Videovalikon vaihtoehdot
Videon saadot ...............................................................26
APC
(Kuvan autom. saato). ..........................................26
Varilampotilan autom. saato .........................................27
Gamma-toiminto............................................................27
Huippuvalkoisen saato. .................................................28
Varilampotilan saato......................................................28
Varinkorostussaato ......................................................28
Vanhojen
laitteiden havittaminen
1. Tama
merkki tuotteessa tarkoittaa, etta tuote kuuluu sahko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki
elektroniset
laitteet
ovat
ongelmajatetta, joten
ne
on
toimitettava
paikalliseen kerayspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen havittaminen ehkaisee mahdollisia
ja terveyteen
ymparistoon
kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisatietoa vanhan laitteen havittamisesta saat ottamalla
yhteyden paikallisiin
viranomaisiin, kierratyskeskukseen tai myymalaan, josta ostit laitteen.
3
Kayttoturvaohjeet
Kayttoturvaohjeet
Ottakaa huomioon
kayttoturvaohjeet
Kayttoturvaohjeita
VAROITUS
HUOMIO
:
:
annetaan
Taman
Taman
Luettuanne taman
ohjeen
ohjeen
mahdollisten onnettomuuksien tai
seuraavassa
noudattamatta
noudattamatta
esitetyissa
kayttooppaan sailyttakaa
se
estamiseksi.
kahdessa muodossa.
jattamisesta voi
jattamisesta
projektorin vaarinkayton
aiheutua vakavia
voi aiheutua lievia
henkilovahinkoja
paikassa, josta kayttajat
kuolema.
henkilovahinkoja ja jopa
saavat
tai vaurioita
sen
aina
projektorille.
esille.
helposti
VAROITUS
Sammuta
projektorin
Ala sijoita projektoria suoraan
auringonpaahteeseen tai lahelle
lammonlahteita kuten lampopattereita, avotulta ja lietta jne.
asennusta
varten.
Virta
laitetta
kytkeytyy pois paalta, jos
ei muuten sammuteta.
Ala
anna
Muuten voisi
lasten roikkua asennetussa
Se voi saada
projektorin putoamaan
syntya tulipalon
Ala sijoita projektorin
viereen
tulenarkoja materiaaleja.
Se voisi aiheuttaa
vaara!
tulipalon
vaaran!
projektorissa.
aiheuttaen
henkilovahinkoja
tai kuoleman.
HUOMIO
Irrota
virtajohto ja
liitannat
ennen
kaikki muut
laitteen siirtoa.
Ala
projektoria lahelle
hoyryn tai oljyn lahteita, kuten
ilmankostuttajaa.
Ala sijoita projektoria paikkaan,
jossa se voi joutua alttiiksi liialle
polylle.
Muuten voisi aiheutua
Se voisi aiheuttaa
aseta
sahkoiskun
Sijoita projektori ainoastaan
tasaiselle ja vakaalle alustalle.
Laitteen muuttuminen
vaikuttaa
sen
epavakaaksi
toimintaan.
tulipalon
tai
Ala
Varmista
hyva tuuletus projektorin
ymparille. Etaisyyden projektorista
tai
kattoon tai lattiaan tulee olla
tausta.
enem-
muun
joka rajoittaa
maton,
paalle,
ilman virtausta.
Se voisi aiheuttaa
projektorin tuuletusaukkoja
rajoita millaan tavalla ilman vir-
Se voisi aiheuttaa
suoraan
sellaisen
tuki
man kuin 20 cm/8 tuumaa.
nousu
huovan tai
vaaran!
vaara.
Laitteen
Ala sijoita projektoria
tulipalon
sisalampotilan
ja synnyttaa tulipalon vaaran!
sisalampotilan liiallinen
voi aiheuttaa tulipalon vaaran!
tuleva ilmavirta
Projektorista
ulos oikeasta
ylaosasta.
menee
nousun
sisalampotilan
ja tulipalon vaaran!
sisaan vasemmasta alaosasta
Jos asennat tuulettimen laitteen
lahelle,
ja
varo
tulee
muut-
tamasta ilmavirran suuntaa.
nousun
Jos asennat tuulettimen
lampotila
voi aiheuttaa
projektorin pohjaosaan,
tulipalon.
liian suureksi
nouseva
VAROITUS
Ala kayta projektoria kylpyhuoneen
Muuten voisi aiheutua
tulipalon
kaltaisissa kosteissa tiloissa tai missaan
paikassa, jossa
se
voisi kastua.
tai sahkoiskun vaara!
VAROITUS
Suojamaadoitus on jarjestettava oikein.
Jos suojamaadoitusta ei jarjesteta oikein, on
olemassa mahdollinen vuotovirtojen aiheuttama sahkoiskun vaara.
Jos suojamaadoituksen jarjestaminen on
mahdotonta, taytyy kayttaa erillista varoketta
ja asennuksessa valtuutettua sahkoasenta-
jaa.
Maadoitusta ei
liittaa puhelinlinjoihin,
ukkosenjohdattimiin tai kaasuputkiin.
4
saa
Virtapistoke taytyy tyontaa
kokonaan pistorasiaan tulipalovaaran
valttamiseksi !
Muuten voisi
syntya tulipalon
Ala sijoita virtajohdon paalle
raskaita esineita
Muuten voisi aiheutua
vaara!
sahkoiskun vaara!
tulipalon
tai
Kayttoturvaohjeet
VAROITUS
Ala
liita
samaan
Se voisi aiheuttaa
pistorasiaan
liian monta laitetta.
pistorasian ylikuumenemisen ja tulipalon
vaaran
!
HUOMIO
Ala
koskaan kosketa
virtajohdon
marin kasin.
pistoketta
Muuten voi aiheutua sahkoiskun
vaara!
Pida tukevasti kiinni
pistokkeesta
vetaessasi sen irti pistorasiasta.
Jos vedat virtajohdosta, se saattaa vaurioitua.
Muuten voisi
Ala tyonna pistoketta pistorasiaan, jos virtajohto tai pistoke on
vaurioitunut tai pistorasian liitantaosa
on
irti.
tulipalon
tai
polyn keraantyminen virtajohdon pistokkeen liittimeen tai pistorasiaan.
Muuten voisi
syntya tulipalon
vaara!
Varmista, ettei virtajohto paase
koskettamaan teravia tai kuumia
esineita kuten lammitinta.
Muuten voisi aiheutua
Muuten voisi aiheutua
Esta
tulipalon
tai
syntya tulipalon
Sijoita projektori niin, etteivat
ihmiset astu virtajohdon paalle tai
kompastu siihen.
Muuten voisi aiheutua
sahkoiskun vaara!
vaara!
tulipalon
tai
sahkoiskun vaara!
sahkoiskun vaara!
Ala kytke projektorin
virtaa
paalle tyontamalla pistoke pistorasiaan
tai katkaise virtaa vetamalla
pistoke pis-
torasiasta.
(Ala kayta
laitteen
kaynnistykseen
tai sammutukseen
virtakytkimella
varustettua
pistorasiaa.)
Se voi aiheuttaa mekaanisen vian tai sahkoiskun.
VAROITUS
Ala
aseta
projektorin paalle
mitaan nesteilla taytettyja
esineita, kuten kukkamaljakoita,
kuppeja, kosmetiikkaa tai kynttiloita.
Projektorin
saatua iskuvaurion
ja irrota sen virtajohdon pistoke pistorasiasta. Ota
yhteys huoltopisteeseen.
sammuta
se
Muuten voisi aiheutua
Muuten voisi
syntya tulipalon
vaara!
Jos
tulipalon
Dispose of used
fully and safely.
Muuten voi aiheutua sahkoiskun
tomasti.
Muuten voi aiheutua sahkoiskun
vaara!
tai
Lapsen
batteries
care-
sattuessa nielaisemaan
ton ottakaa
yhteys
paris-
laakariin valit-
Jos kuvaruudulle ei tule
kuvaa,
kytke laitteen virta pois, irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
Ota yhteys huoltopisteeseen.
Muuten voisi aiheutua
vaara!
tulipalon
tai
sahkoiskun vaara!
mitaan
kotelointeja.
(lukuun ottamatta linssin suojusta) Suuri sahkoiskun vaara!
avaa
esineita pro-
sahkoiskun vaara!
projektorille roiskuu vetta,
irrota sen virtajohdon pistoke
valittomasti pistorasiasta ja ota
yhteys huoltopisteeseen.
Ala
Ala pudota mitaan
jektorin paalle.
Ala
torin
katso
suoraan
ollessa
linssiin
kaytossa.
aiheutua silmavaurio!
projek-
Siita voi
Ala
kosketa
aikana tai heti
metalliosia
kayton
tuuletusaukot
jalkeen, koska
ja lampun suojus
pysyvat hyvin
kuumina!
sen
5
Kayttoturvaohjeet
VAROITUS
Ala
koskaan kosketa
jos
huonetilassa
vaan avaa
kaasuvuoto,
on
ikkunat
ja
Muuten
Do not
pistorasiaa,
tuuleta.
syntyva kipina voi
tulipalon tai palovammoja.
drop
the
projector
allow
or
Se voisi aiheuttaa mekaanisen vian tai
shock.
impact
henkilovahinkoja!
aiheuttaa
HUOMIO
Ala sijoita projektorin paalle
Varo huolellisesti kolauttamasta
Ala
kosketa
raskaita esineita.
linssia
on
herkka
erityisesti projektoria
siir-
rettaessa.
posti.
Se voisi aiheuttaa mekaanisen vian
tai
projektorin linssia. Se
osa ja vaurioituu hel-
henkilovahinkoja!
Ala kayta
mitaan teravia
tyokaluja projektoriin,
koska
ne
vaurioittavat kotelointia.
VAROITUS
Ala kayta projektorin puhdistukseen
vetta.
Muuten voisi aiheutua vaurioita projektorille tai sahkoiskun vaara.
Siina
epatodennakoisessa tapauksessa, etta projektorista lahtee
savua tai pahaa hajua, sammuta
se, irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta ja ota yhteys jalleenmyyjaan tai huoltopisteeseen.
Muuten voisi aiheutua
tulipalon
Kayta polyn tai tahrojen poistoon
projektiolinssilta paineilmasuihketta
tai neutraaliin pesuaineeseen ja
veteen kostutettua
pehmeaa kangasta.
tai
sahkoiskun vaara!
HUOMIO
Pyyda huoltopistetta puhdistamaan projektorin sisaosat kerran
vuodessa.
Keraantyva poly voi
mekaanisia vikoja.
aiheuttaa
Puhdista muoviosat, kuten projektorin runko, pyyhkimalla pehmealla liinalla.
Katkaise virta puhdistamisen ajaksi.Ala kayta puhdistusainetta, vetta tai
markaa kangasta. Ala kayta varsinkaan ikkunanpuhdistusainetta,
autonpuhdistus- tai kiillotusainetta, hankaavia aineita tai vahaa, bentseenia tai
alkoholia. Muutoin laite voi vaurioitua.
Se voi aiheuttaa tulipalon,s a hk o iskun tai laitteen vaurioitumisen muodonmuutoksen tai
korroosion seurauksena.
VAROITUS
Ala yrita
huoltaa
projektoria
Muuten voi aiheutua vaurioita
itse. Ota
yhteys jalleenmyyjaan
projektorille ja
tai
huoltopisteeseen.
sahkoisku samoin kuin takuun raukeaminen.
VAROITUS
Irrota ehdottomasti
projektorin
virtajohdon pistoke pistorasiasta,
jos laitetta ei tulla kayttamaan
pitkaan aikaan.
Keraantyva poly
tulipalon vaaran!
Kayta
Vaaran
6
Lampun
vaihdosta
tiedot sivuilla 43-44.
maaritettya paristotyyppia.
tyypin paristot
voivat vioittaa kaukosaadinta.
tarkemmat
Ala kayta sekaisin
hoja paristoja.
Se voisi saada
maan
voisi muuten aiheuttaa
ainoastaan
on
Katsele
ja
uusia
ja
van-
paristot ylikuumene-
vuotamaan.
kuvaa etaisyydelta,
vastaa noin 5--7-kertaista valkokankaan halkaisijaa.
projektorin heijastamaa
Kuvan katseleminen liian lahelta voi heikentaa nakoa.
joka
Osien selostukset
Osien selostukset
Paarunko
*
Projektori on valmistettu tarkkuusteknologialla.Projektionaytolla voi kuitenkin nakya pikkuruisia mustia ja/tai
(punaisia, sinisia, vihreita). Tama on normaali valmistusprosessin tulos, eika aina ole merkki viasta.
kirkkaita
pisteita
Automaattinen liukuluukku
*
Kun
projektoriin kytketaan virta,
automaattinen
liukuluukku avautuu.
Suljin
*Kun
projektoriin kytketaan virta, suljin
avautuu automaattisesti.
Kaukoanturi
Merkkivalot
Linssin siirto
FIN SH
RGB-tulo
(PC/DTV)
Video
HDMI-tulo
AC-virran tulo
RS-232C[Service]
S-Video
Kensington Security System -liitin
(Lisatietoja ohjeissa poytaasennuksesta ja
asetusoppaassa)
7
Osien selostukset
Ohjauspaneeli
MENU-valikkonappain
SOURCE-lahdenappain
A
OK-nappain
FOCUS +/-
nappain
ZOOM +/-
nappain
VIRTA
8
-nappain
Osien selostukset
Kaukosaadin
POWER
VIRTA
-nappain
AUTO
AUTO
-nappain (Ks.
F
STILL
/
G
-pysaytyskuvanappain (Ks.
sivu
SOURCE
34)
SOURCE-lahdenappain
D
-nappain
sivu
33)
/
E
MENU-valikkonappain
STILL
MENU
ARC
BLANK
KEYSTONE +/-
FOCUS
-nappain (Ks.
sivu
31)
A
trapetsikorjausnappain
(Ks. sivu 31)
D
/
E
-nappain
BLANK
ARC
KEYSTONE
FOCUS
OK
-nappain (Ks.
tarkennusnappain
(Ks. sivu 21)
29)
OK-nappain
ZOOM +/-
ZOOM
sivu
sivu
nappain (Ks.
21)
LIGHT-valonappain
LIGHT
*
Kun
painat LIGHT-valonappainta,
valo. 5 sekunnin kuluttua LED
Kun LED-merkkivalo
painamalla
palaa,
LED:iin
syttyy
sammuu.
voit sammuttaa
sen
sita uudelleen.
FIN SH
Paristojen
asennus
VAARA
RAJAHDYSVAARA VAIHDETTAESSA VAARAN TYYPIN PARISTO.
KAYTETYT PARISTOT ON HAVITETTAVA OHJEIDEN MUKAAN.
?
?
Avaa
paristolokeron
pain
"+" vastaan "+"
kansi kaukosaatimen takana
ja
"-"
Laita sisaan kaksi 1,5 V
Ala kayta sekaisin uusia
ja
laita
paristot
sisaan navat oikein
vastaan "-".
"AAA"-paristoa.
ja vanhoja paristoja.
9
Osien selostukset
Projektorin
*
tilailmaisimet
Lampun merkkivalo,
toimintamerkkivalo
ja lampotilan
merkkivalo
projektorin ylakannessa nayttavat projektorin
toimintatilat.
Toimintamerkkivalo
merkkivalo
Lampun
Lampotilan
Oranssi
Valmius.
Lampun jaahdytys ennen sytytysta.
Vihrea
Toiminnassa.(Sytyta lamppu)
Oranssi (vilkkuu) Projektorilamppua jaahdytetaan sammutuksen jalkeen (2 minuuttia).
Virta pois.
Ei pala
Projektorilampun kayttoika on lahenemassa loppua ja lamppu olisi
vaihdettava uuteen. (yli 4000 tuntia) Naytossa esitetaan lamppu 5
Punainen
sekuntia ensimmaisesta kaynnistyksesta kehotetta "Replace the lamp"
Vaihda lamppu.
Projektorissa on ongelmia lampussa tai siihen liittyen kaynnistyksen
Punainen (vilkkuu) yhteydessa. Yrita kaynnistysta uudelleen myohemmin. Jos lampun
merkkivalo on edelleen punainen (vilkkuu), ota yhteys huoltopisteeseen.
Vihrea (vilkkuu)
Lampun suojus ei ole suljettu.
Luukku tai suljin eivat avaudu kunnolla.
Oranssi (vilkkuu)
Ota yhteys huoltopisteeseen.
Vihrea
Toimintamerkkivalo
merkkivalo
(vilkkuu)
-
Lampun
merkkivalo
Lampotilan
merkkivalo
Oranssi
Projektori
on
kuuma. Katkaise
Punainen
Projektori
on
sammutettu, koska
Punainen
*
10
Jos toimintamerkkivalo
on
(vilkkuu)
punainen,
Virta
on
projektorista
se on
virta
ja
kuuma.
katkaistu, koska sisaisessa tuulettimessa
yhteys huoltopisteeseen.
tarkistettavat kohteet ovat luukku tai
suljin.
tarkista tuuletus.
on
ongelmia.
Ota
Osien selostukset
Varusteet
POWER
AUTO
SOURCE
STILL
MENU
BLANK
ARC
KEYSTONE
FOCUS
OK
ZOOM
LIGHT
1.5V
1.5V
Kaukosaadin
2
paristoa (kokoa AAA)
RCA
Tietokonekaapeli
--
Virtajohto
Videokaapeli
Seinaasennusteline
Kayttoopas
D-Sub -sovitin
*
Seinatelineen mukana tulevat
pultti ja ankkuritulppa.
Valinnaiset lisavarusteet
*
*
*
*
FIN SH
Hankkiessasi naita nimikkeita ota
yhteys jalleenmyyjaan.
Vaihdata uusi lamppu huoltoasentajalla.
Projektorilampun kayttoika on lahenemassa loppua ja lamppu olisi vaihdettava uuteen.
Voit parantaa laitteen tuottamaa laatua kayttamalla erilaisia erikseen myytavia varusteita
Valkokangas
S-Videokaapeli
Lamppu
HDMI-kaapeli
SCART
Poytateline
HDMI
--
DVI
-kaapeli
tai lisaamalla siihen lisaosia.
RS-232C
-kaapeli
--
RCA -liitin
(valinnainen)
Kaapelikuori
*
Seinatelineen mukana
tulevat
pultti ja ankkuritulppa.
11
Asennus
ja sijoittelu
Asennus
ja sijoittelu
Asennusohjeet
*
Ala sijoita projektoria
seuraaviin olosuhteisiin. Se voi aiheuttaa
Jarjesta talle projektorille
Projektorissa
virhetoimintoja
kunnollinen tuuletus.
Ala koskaan laita mitaan materiaaleja
projektorin alaosaan.
tuuletusaukot
pohjassa (tuloilma) ja
tuuletusaukot edessa (poistoilma). Ala tuki naita aukkoja
tai aseta mitaan niiden lahelle silla muuten projektorin
on
tai tuote voi vaurioitua.
kuten
sisus voi kuumentua aiheuttaen kuvan heikkenemista tai
vaurioita
projektorille.
Varmista
hyva tuuletus projektorin ymparille. Etaisyyden
projektorista kattoon tai lattiaan tulee olla enemman kuin
20 cm/8 tuumaa.
Sijoita tama projektori sopivaan lampotilaan ja kosteusolosuhteisiin.
Asenna tama
projektori paikkaan, jossa
vallitsee
Ala sijoita projektoria paikkaan, jossa
Se voi aiheuttaa
se
sopiva lampotila ja
voi
kosteus.
(lisatietoja
sivulla
47)
peittya polyyn.
projektorin ylikuumenemisen.
tarkkuusteknologialla. Valkokankaalla voi kuitenkin nakya jatkuvasti pikkuruisia mustia ja/tai kirkkaita pisteita (punaisia, sinisia, vihreita). Tama on normaali valmistusprosessin
tulos, eika merkki viasta.
Projektori
on
valmistettu
DTV-ohjelmien esittamiseksi taytyy projektoriin liittaa digivastaanotin (digiboksi).
Jos
12
tulosignaali puuttuu,
ei valikkoa
nayteta
valkokankaalle.
paperia
Asennus
ja sijoittelu
Projektorin peruskaytto
1. Aseta
2.
projektori
seinalle.
Sijoita projektori
oikealle
etaisyydelle
valkokankaasta.
Projektorin ja
valkokankaan valinen
etaisyys
maaraa kuvan todellisen koon.
3.
Sijoita projektori niin,
etta linssi asettuu oikeaan kulmaan valkokankaaseen nahden. Jos
aseteta oikeaan
saattaa
4. Liita
kulmaan, kuva valkokankaalla vaaristyy. Tassa tilanteessa
parantaa kuvaa (lisatietoja sivulla 31.)
projektorin virtajohdon pistoke pistorasiaan ja
Kuvaformaattiin
muut
kaapelit
projektoria ei
trapetsikorjaus (Keystone)
vastaaviin lahteisiinsa.
perustuva projektiokuvan etaisyys
125 %
Projektiokuvan siirtopoikkeama:
Linssin keskiviiva
Projektiokuvan etaisyys (D)
FIN SH
16:9 kuvakoko
/ tuumaa
mm
Valkokank
aan
koko
Lyhin
etaisyys (D)
40′′
60′′
80′′
100′′
120′′
140′′
160′′
180′′
200′′
1507/59
2273/89
3039/120
3804/150
4570/180
5336/210
6101/240
6867/270
7633/301
2109/830
3180/1252
4251/1674
5323/2096
6394/2517
7466/2939
8537/3361
9608/3783
10680/4205
Pisin
etaisyys
*
Pisin/lyhin etaisyys
esittaa tilannetta zoom-toiminnolla
saadettyna.
13
Asennus
ja sijoittelu
Projektorin
asennus
seinalle
Kayttoturvaohjeet
Ottakaa huomioon
kayttoturvaohjeet
Kayttoturvaohjeita
VAROITUS
HUOMIO
:
:
annetaan
Taman
Taman
Luettuanne taman
mahdollisten onnettomuuksien tai
seuraavassa
ohjeen
esitetyissa
noudattamatta
noudattamatta
ohjeen
seinalle asennuksessa
jattamisesta
voi aiheutua vakavia
voi aiheutua lievia
paikassa, josta kayttajat
se
estamiseksi.
kahdessa muodossa.
jattamisesta
kayttooppaan sailyttakaa
projektorin vaarinkayton
henkilovahinkoja ja jopa
henkilovahinkoja
saavat
sen
aina
tai vaurioita
helposti
kuolema.
projektorille.
esille.
VAROITUS
Ala sijoita
jestaa
tata tuotetta
paikkaan, jossa
sille ei voi
jar-
Ala
roiku tassa tuotteessa tai kohdista siihen
iskuja.
riittavaa tukea.
Muuten tuote voi
Muuten tuote voi
aiheuttaa
pudota ja
henkilovahinkoja.
pudota ja
aiheuttaa
henkilovahinkoja.
HUOMAUTUKSIA
Noudata taman tuotteen
Otherwise it may
cause
Ala
asennusohjeita.
serious
injuries
or
damage
of the
product.
asenna
tata tuotetta itse.
ennen
asennusta, tayttaako seinan materiaali
teknisten
tietojen
tuotteen mukana
vaatimukset
ja kayta ehdottomasti
toimitettuja ankkuritulppia.
Muuten voi aiheutua
Ala sijoita
kayttoturvaongelmia.
(lampopatteria tai lammitinta)
pudota ja
tai ilmankostutinta.
aiheuttaa
henkilovahinkoja.
Kayta poraukseen valmistajan maarittamaa poraa
ja poranteraa. Myos reian syvyyden tulee vastata
teknisten tietojen vaatimuksia.
Muuten voi aiheutua
asennetun tuotteen alle lammonlahteita
asennuksessa
avustajia.
Muuten tuote voi
Tarkasta
Kayta
Ala
tata tuotetta
sprinkler-palonsammuttianturin, suurjannitesahkokaapelin, minkaan
asenna
men,
kayttoturvaongelmia.
teholahteen tai tarahtelevan tai varahtelevan
Siita voi aiheutua
Irrota tuotteen
tulipalo
tai sahkoisku.
virtajohdon pistoke pistorasiasta
asennusta.
Muuten saattaa aiheutua
14
paikan
ennen
Ala
lahelle.
asenna
tata tuotetta
Se voisi aiheuttaa
tulipalo
tai sahkoisku.
paljain
henkilovahinkoja.
kasin.
Asennus
ja sijoittelu
Seinaasennustelineen varusteet
Seinaasennusteline
Seinaasennustelineen
Ankkuritulpat
pultit
seinaasennukseen
Seinaasennustelineen
1
-
-
Seinaasennustelin
een
Kiinnikkeen
Puuruuvit
ruuvit
kiinnityspultit
asennus
Irrota tuotteet toisistaan
Irrota
pultit
seinaasennustelineesta.
Irrota tuotteen
kiinnitysteline
seinaasennustelineesta.
Tuotteen kiinnike
Seinaasennusteline
Kiinnikkeen
Kallista seinaasennustelinetta
painamalla
sen ylaosaa molemmin kasin. Se helpottaa
kiinnityspultin kiinnitysta. (Ks. sivu 18)
2
a.
Kiinnita tuotteen kiinnike
Aseta
projektori
varovasti
se
FIN SH
projektoriin
linssipuoli alaspain pehmustetulle pinnalle, joka suojaa
b. Kiinnita 2 kiinnikkeen ruuvia
c.
*
kiinnityspultti
Kun projektori on asetettu paikalleen,
kiinnitetaan talla pultilla (Ks. sivu 18)
projektorin ylaosaan (jossa
Kiinnita kuvassa 1 irrotetut tuotteen kiinnikkeet
Kiinnikkeen ruuvit
on
projektoriin
linssia vaurioilta.
automaattisen tuuletuksen
telineen
luukku.)
kiinnityspulteilla.
Kiinnikkeen
kiinnityspultti
15
Asennus
3
ja sijoittelu
Asenna
ankkuritulpat pulteille
tai
puuruuvit merkittyasi
O
Tarkista seinaasennustelineen asennusseinan
O
Jos seinaasennustelineen asennusseina
kayttaa
mukana
on
toimitettuja ankkuritulppia
pinta
tai
kayttaa
mukana
toimitettuja ankkuritulppia
O
Voit
kayttaa
mukana
toimitettuja puuruuveja
O
Kipsilevy
merkinnyt
b. Poraa seinaan
Puhdista
paksuus.
tai
vain
pultteja
vain
jos
materiaalin
kerrospaksuus
on
yli
mm.
puuseinaan.
seinaasennustelineen
seinatelineen
paikan,
merkitse
merkittyihin ankkuritulppien
kiinnitykseen
ankkuritulppien paikat.
kohtiin seinamateriaalille
sopivalla
6
mm
poralla
noin 40-50
poratut reiat ja laita seinaasennustelineen mukana toimitetut ankkuritulpat kuhunkin reikaan.
b
a
Pora
Seina
c
:
Ankkureiden
sijainnit
Ankkuri
16
20
ei ole riittavan vahva materiaali.
Ankkuritulppien ja pulttien kaytto
c.
tuotteen seinaasennuksen mukaan.
pultteja.
Voit
Kun olet
paikat
betonia, kovaa tai pehmeaa luonnonkivea, tiilta tai onttoja lohkoja, voit
O
a.
tai
niiden
mm
syvat
reiat.
Asennus
4
Asenna seinaasennusteline seinaan
Ankkuritulppien ja pulttien kaytto
a.
ja sijoittelu
seinaasennustelineen
Asenna seinaasennusteline seinaan kohdistaen reiat
b. Kierra seinaasennustelineen
kiinnitykseen
ankkuritulppiin.
pultit ankkuritulppiin.
a
b
Seinaasennustelineen
pultti
FIN SH
Kiinnitys puuruuveilla
O
-
Puuruuveja
Kun
voi
kayttaa
sijoituspaikka
vain
seinalla
puuseinaan.
on
maaratty,
asenna
seinaasennusteline
kayttaen
mukana
toimitettuja puuruuveja.
17
Asennus
5
O
ja sijoittelu
Kiinnita
Kiinnita
Kayta
a.
projektori
projektori
seinaan asennettuun seinaasennustelineeseen alla olevan kuvan mukaisesti.
asennuksessa
Ripusta projektori
b.
Tyonna
c.
Kun
avustajia.
Muuten tuote voi
kiinnikkeen 2 ruuvista
pudota ja
aiheuttaa
henkilovahinkoja.
ylakoloihin.
tuotteen kiinnike seinaasennustelineen alareunan koloon.
projektori
d. Tarkista
seinaasennustelineeseen.
on
paikallaan ja kiinnitetty,
projektorin
koko
kiinnitys
kierra kiinnikkeen
vetamalla
projektorin
pultti
reikaan.
alaosasta.
a
Kiinnikkeen ruuvit
b
Tuotteen kiinnike
c
Kiinnikkeen
18
kiinnityspultti
Ala
asenna
tata tuotetta
yksin.
Asennus
ja sijoittelu
Kallistuskulman saato
-
-
Saatokulma
Ala
on
5°
kiertokulma ±10°.
(ylos/alas/vasemmalle/oikealle) ja
saada kallistuskulmaa liian kovalla voimalla. Muuten
projektori
voi vaurioitua
ja
aiheuttaa
henkilovahinkoja.
<Kallistuskulman saato>
<Kierto>
FIN SH
Riittava asennusvali seinaan
-
Jata seinan
ja projektorin
valiin 16,8
mm
asennettaessa seinateline seinaan.
16,8
mm
19
Asennus
ja sijoittelu
Projektorin kaynnistys
1. Liita
virtajohto
oikein.
2. Paina kaukosaatimen tai
ylakannen POWER-nappainta.
(Vihrea toimintomerkkivalo vilkkuu lampun jaahdytyksen aikana.)
Kun
projektoriin kytketaan virta, automaattinen liukuluukku ja suljin avautuvat automaattisesti.
Virran kytkemisesta kuluu noin 25 sekuntia kuvan ilmestymiseen, koska projektorilamppu taytyy
Kuva tulee
lammittaa.
valkokankaalle, kun toimintomerkkivalo vaihtuu vihreaksi.
Valitse lahdetila
SOURCE-lahdenappaimella.
Kun projektori on sammutettu jata sen virtajohdon pistoke pistorasiaan vahintaan
jaahdytys saa jatkaa toimintaansa, mika auttaa pidentamaan lampun kayttoikaa.
*
Ala
2
irrota
minuutiksi, koska siten lampun
virtajohdon pistoketta pistorasiasta tuulettimien (tuloilma/poistoilma) kaydessa.
lampun kayttoikaa.
Projektorin
Siten
pidennat
sammutus
1. Paina kaukosaatimen tai
ylakannen POWER-nappainta.
Power off?
Please press Power
2. Katkaise virta
key again.
painamalla
kaukosaatimen tai
3. Jos toimintomerkkivalon LED vilkkuu
ennen
kuin toimintomerkkivalon LED
Jos toimintomerkkivalon LED vilkkuu
ylakannen POWER-nappainta
oranssisena, ala irrota virtajohdon pistoketta pistorasiasta
palaa
tasaisesti oranssisena.
oranssisena, ei ylakannen tai kaukosaatimen virtanappain toimi
lainkaan.
Lahdetilan valinta
1. Paina
SOURCE-lahdenappainta.
Select
F
2. Joka kerta kun
20
RGB
OK
G
painat nappainta F,
G
RGB
HDMI
S-Video
Video
,
uudestaan.
naytto
muuttuu seuraavasti.
Asennus
Focus-tarkennus,
Kuvan
ilmestyessa
Saada
teravyys
zoomaus,
nayttokuvan
valkokankaalle
kaukosaatimen tai
tarkista, etta
ja sijoittelu
kohdistus
se on
terava
ja mahtuu
valkokankaalle.
ohjauspaneelin FOCUS-tarkennusnappaimella.
FOCUS
Focus
Zoom
Saada kuvan koko kaukosaatimen tai
ohjauspaneelin ZOOM-nappaimella.
FOCUS
Focus
Zoom
Jos haluat saataa kuvaa valkokankaalla
ylos tai alas, kayta linssin siirtoa kuten
seuraavassa
FIN SH
esitetaan.
Linssin siirto
Saada linssin siirrolla kuva haluttuun kohtaan
valkokangasta.
21
Liitannat
Liitannat
Liittaminen PC-tietokoneeseen
*
*
Projektorin voi liittaa tietokoneeseen, jossa on seuraavat lahdot: VGA, SVGA,
Lisatietoja projektorin tukemista monitorinaytoista on sivulla 41.
teko
<
Liitantojen
a.
Liita tietokoneen
b. Jos PC:ssa
projektorin
*
on
XGA
ja
>
kaapeli projektorin
RGB
Input (PC/DTV).
DVI-lahto, liita HDMI- DVI -kaapeli
HDMI-tuloon.
Kaytettaessa
HDMI-liitantaa ei tueta aanta.
HDMI
Liittaminen
<
-
Liitantojen
muistikirjamikroon
teko
Liita tietokoneen
*
>
kaapeli projektorin
RGB
Input (PC/DTV).
Jos asetat
tietokoneen, kuten IBM PC/AT -yhteen
sopivan muistikirjatyyppisen mikron, lahtosignaalin seka
tietokoneen tietokoneen nayttoon etta ulkoiseen monitoriin,
ei kuva ehka
nay kunnolla ulkoisessa monitorissa. Aseta
sellaisessa tapauksessa tietokoneen lahtotila ohjaamaan
signaali ainoastaan ulkoiseen monitoriin. Katso lisatietoja
tietokoneen mukana toimitetuista kayttoohjeista.
22
SXGA.
--
DVI
-kaapeli
Liitannat
Liittaminen videolahteeseen
*
Voit liittaa
projektoriin
<
Liitantojen
a.
Liita
teko 1
seuraavia lahteita:
VTR, videokamera, LDP tai mika tahansa yhteensopiva videokuvan lahde.
>
videokaapeli A/V-lahteen
projektorin videotuloliittimiin.
lahtoliittimista
Liitantojen teko 2 >
b. Liita S-Videokaapeli A/V-lahteen S-Video
timista projektorin S-Video -tuloliittimiin.
<
*
Saat
parempilaatuisen kuvan,
kun liitat
-lahtoliit
projektoriin
S-Videolahteen.
<Videonauhuri>
S VIDEO
(R)AUDIO (L)
VIDEO
OUT
IN
Liittaminen DVD-laitteeseen
*
Laitteesta
riippuen
<
Liitantojen
a.
Liita
DVD:n lahtoliittimet
teko
(Y, PB, PR)
on
voitu merkita:
Y, Pb, Pr / Y, B-Y, R-Y / Y, Cb, Cr.
FIN SH
>
RCA
D-SubDVD-komponenttikaapeli
sovittimeen ja liita sitten RCA
D-Sub-sovitin
projektorin RGB Input (PC/DTV).
--
--
*
Komponenttikaapelia liitettaessa sovita sen
liittimien varit oikein (Y
vihrea, PB sininen,
PR= punainen)
=
=
RCA
b. Jos DVD:ssa
projektorin
c.
on
D-Sub -sovitin
HDMI-lahto, liita HDMI-kaapeli
Komponenttikaapeli
HDMI-tuloon.
Jos DVD:ssa
on
DVI-lahto, liita HDMI
kaapeli projektorin
*
--
Kaytettaessa
--
DVI
-
<DVD>
HDMI-tuloon.
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
HDMI-liitantaa ei tueta aanta.
HDMI
d.
DVI OUTPUT
Kayta DVD:ta komponenttitilassa 480i(576i)/
480p(576p)/720p/1080i.
--
DVI
-kaapeli
HDMI-kaapeli
23
Liitannat
Liittaminen
*
*
digiboksiin
Digitaalisten TV-ohjelmien vastaanottamiseen on hankittava ja liitettava projektoriin digivastaanotin (digiboksi).
Lue tiedot digiboksin liittamisesta projektoriin digiboksin kayttooppaasta.
<
RGB/HDMI-lahteen liitannat
a.
Liita tietokoneen
>
kaapeli projektorin
RGB
Input
(PC/DTV).
b. Jos
digiboksissa on HDMI-lahto, liita
HDMI-kaapeli projektorin HDMI-tuloon.
digiboksissa
c.
HDMI
*
d.
--
DVI
on
-
Kaytettaessa
DVI-lahto, liita
kaapeli projektorin
Tuettu muoto
<Digiboksi>
HDMI-liitantaa ei tueta aanta.
Kayta digi-TV-vastaanotinta
480p(576p)/720p/1080i.
*
HDMI-tuloon.
on
tilassa DTV
(R)AUDIO(L)
DVI/HDCP.
<
Komponenttilahteen
a.
Liita
liitannat
HDMI
--
DVI
-kaapeli
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
HDMI-kaapeli
>
digiboksin komponenttikaapeli
RCA
D-Sub-sovittimeen ja liita sitten
RCA
D-Sub-sovitin projektorin
RGB Input (PC/DTV).
--
--
*
Komponenttikaapelia liitettaessa sovita sen liittimien
varit oikein (Y
vihrea, PB sininen, PR punainen)
=
b.
=
Kayta digi-TV-vastaanotinta
480p(576p)/720p/1080i.
=
RCA
--
D-Sub -sovitin
Komponenttikaapeli
tilassa DTV
(R) AUDIO(L)
24
DTV OUTPUT
HDMI OUTPUT
Y
PB
PR
Liitannat
HDMI
-
HDMITM, HDMI-tuotemerkki ja High-Definition Multimedia Interface
-Tama laite
-Tama laite
ovat HDMI
Licensing omistamia tai rekisteroimia tavaramerkkeja.
voi vastaanottaa High-Definition Multimedia Interface (HDMI) tai Digital Visual Interface (DVI) muotoista signaalia.
tukee HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) -protokollaa tarkkuuksille 720x480p, 1280x720p ja
tarkkuuksille 1920x1080i.
-
<
Jos lahdelaitteessa
Liitantojen
teko
on
DVI-lahto mutta ei
HDMI-lahtoa, tarvitaan erillinen aaniliitanta.
>
1. Kun lahdelaite
(DVD-toistin
tai
2. Kun lahdelaite
digiboksi)
tukee HDMI:ta
-
Liita lahdelaite taman laitteen
HDMI-porttiin
-
toimiteta taman tuotteen
--
tuotteen
Jos lahdelaite tukee Auto HDMI
-toimintoa,
automaattisesti
1280x720p. Jos lahdelaite
tue Auto HDMI -toimintoa, kayttajan taytyy
asettaa lahtotarkkuus sopivaksi.
-
digiboksi)
DVI
-kaapelilla (ei
mukana).
HDMI-port
ei
toimiteta taman
Jos lahdelaite tukee Auto DVI
-toimintoa,
automaattisesti
1280x720p. Jos lahdelaite ei
tue Auto DVI -toimintoa, kayttajan taytyy itse
asettaa lahtotarkkuus sopivaksi.
itse
Parhaan kuvan laadun saamiseksi saada
-
Parhaan kuvan laadun saamiseksi saada
DVD-toistimen tai
digiboksin tarkkuudeksi
1280x720p ja PC:n grafiikkakorttin
DVD-toistimen tai
lahtotarkkuudeksi 1024x768, 60Hz.
lahtotarkkuudeksi 1024x768, 60Hz.
Jos lahdelaitteessa
on
HDMI-lahto, ei
tiin
lahdelaitteen lahtotarkkuudeksi asettuu
digiboksin tarkkuudeksi
1280x720p ja PC:n grafiikkakorttin
-
-
Liita lahdelaite taman laitteen
HDMI
lahdelaitteen lahtotarkkuudeksi asettuu
-
tai
tukee DVI:ta
HDMI-kaapelilla (ei
mukana).
-
(DVD-toistin
muuta
Erillinen aaniliitanta
on
FIN SH
tarpeen.
aaniliitantaa tarvita koska HDMI-HDMI -liitanta
sisaltaa video-
ja aanisignaalit.
aaniliitanta
tarpeen.
on
Mutta erillinen
3. Kun tietokone tukee DVI:ta
-
-
<
-
Kun tietokoneessa
on
DVI-lahto, liita lahdelaite
taman
projector:n
HDMI
--
DVI
-kaapeli.
Parhaan kuvan laadun saamiseksi saada PC:n tilaksi 1024x768, 60Hz.
HDMI-varusteet
>
HDMI-kaapelia
ei toimiteta tuotteen mukana.
HDMI-kaapeli
HDMI
--
DVI
-kaapeli
25
Toiminnot
Toiminnot
*Tassa oppaassa valkokangasnaytto saattaa
helpottavana esimerkkina.
*
poiketa projektorin esittamasta, koska
se on
vain
projektorin kayttoa
Jos
tulosignaali puuttuu, ei valikkoa nayteta valkokankaalle.
*Tassa kayttooppaassa selostetaan kayttoa paaasiassa RGB(PC)-tilassa.
Videovalikon vaihtoehdot
<
RGB-tila>
Videon saadot
1. Paina
2. Paina
valitse sitten valikko
MENU-valikkonappainta ja
nappainta
G
ja valitse
nappaimilla
sitten saadettavaksi haluamasi video
D, E.
Contrast
50 G
Brightness
50
Reset
nappaimilla
D,E.
3. Saada haluamasi
4. Tallenna
projektiokuvan
painamalla nappainta
Valikon
vaihtoehtojen
tila
painamalla nappaimia F,
G.
Menu
Prev.
A OK.
<
saadot eivat vaikuta muihin tulolahteisiin.
vaihtoehtoja seuraavilla tulolahteille:
Video/S-Video/Component (480i(576i)), Component (480p(576p), 720p, 1080i)
Voit palauttaa alkuperaisen kuvatilan sen muuttamisen jalkeen valitsemalla
palautuskohteen [Reset] ja painamalla nappainta AOK.
NTSC-lahetysjarjestelmassa kuvan savysaato Tint esitetaan ja on saadettavissa.
Poistu asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonappainta.
Videotila
>
Tarvittaessa saada uudelleen valikon
(Kuvan
*
Saada
projektorin
*
Tama toiminto ei toimi
1. Paina
autom.
80
Soft
Brightness
50
User
Sharpness
50
Prev.
saato)
kuva mahdollisimman
joillakin
hyvaksi kayttamalla
APC:ta.
RGB-tilassa.
MENU-valikkonappainta ja
valitse sitten valikko
nappaimilla D,
E.
G
APC
2. Paina
3. Paina
nappainta
nappainta
4. Tallenna
G
G
ja valitse
sitten APC-kohde
ja saada sitten
painamalla nappainta
nappaimilla
haluamasi kuvan tila
D
,
E.
nappaimilla
D
,
E.
painaessasi D,
Clear
Poistu asetusvalikosta
26
E
80
Soft
Brightness
50
User
Sharpness
50
A OK.
nappaimia
kuva vaihtuu
Soft
painamalla
seuraavassa
jarjestyksessa:
User
toistuvasti
MENU-valikkonappainta.
Clear
Contrast
Menu
Joka kerta
Clear
Contrast
Menu
APC
G
APC
Prev.
Toiminnot
Varilampotilan
-
Arvot nollataan
autom. saato
(palautetaan oletusasetuksiin)
1. Paina
MENU-valikkonappainta ja
2. Paina
nappainta
G
ja valitse
valitsemalla vaihtoehto Normal.
valitse sitten valikko
sitten ACC -kohde
nappaimilla D,
nappaimilla
D
E.
E.
,
G
ACC
Gamma
3. Paina
nappainta
G
ja
tee sitten tarvittavat saadot
nappaimilla
D
,
E.
White
peaking
Color
temp.
Cool
Normal
10
Warm
Color enhancement
4. Tallenna
painamalla nappainta
Joka kerta
painaessasi D,
E
A OK.
nappaimia
Reset
kuva vaihtuu
jarjestyksessa:
seuraavassa
Menu
Cool
Normal
Poistu asetusvalikosta
Prev.
Warm
painamalla
toistuvasti
MENU-valikkonappainta.
Gamma-toiminto
1. Paina
2. Paina
3. Paina
MENU-valikkonappainta ja
nappainta
nappainta
4. Tallenna
G
G
ja valitse
ja
valitse sitten valikko
sitten Gamma-kohde
nappaimilla
saada sitten haluamasi kuvan tila
painamalla nappainta
nappaimilla D,
D
E.
E.
,
nappaimilla
D
,
E.
ACC
Gamma
G
Normal
White
peaking
10
Film
Color
temp.
painaessasi D,
Normal
Poistu asetusvalikosta
E
Sports
Color enhancement
Reset
A OK.
Menu
Joka kerta
FIN SH
nappaimia
kuva vaihtuu
Film
painamalla
seuraavassa
Prev.
jarjestyksessa:
Sports
toistuvasti
MENU-valikkonappainta.
27
Toiminnot
Huippuvalkoisen
saato
1. Paina
MENU-valikkonappainta ja
2. Paina
nappainta
G
ja valitse
valitse sitten valikko
sitten kohde White
E.
nappaimilla D,
D
peaking nappaimilla
E.
,
ACC
Gamma
3. Saada haluamasi
tila
projektiokuvan
painamalla nappaimia F,
G.
White
Color
4. Tallenna
painamalla nappainta
*
Voit saataa
1. Paina
2. Paina
varilampotilan
G
toistuvasti
Menu
Prev.
MENU-valikkonappainta.
saato
mieleiseksesi.
valitse sitten valikko
MENU-valikkonappainta ja
nappainta
temp.
Reset
painamalla
Varilampotilan
ja valitse
sitten kohde Color
nappaimilla D,
temp. nappaimilla
D
,
E.
E.
ACC
Gain R
50
Gamma
Gain G
50
10
Gain B
50
G
Offset R
0
Color enhancement
Offset G
0
Offset B
0
White
3. Paina
nappainta
tai Offset
G
ja
valitse sitten Gain
R, Gain G tai Gain B nappaimilla
D
E
,
R, Offset G, Offset B.
4. Tee tarvittavat saadot
Offset R, Offset G, Offset B saatoalue
Poistu asetusvalikosta
temp.
G.
nappaimilla F,
painamalla nappainta
Color
peaking
Reset
Menu
GainR,GainGjaGainBsaatoalueon0~100.
5. Tallenna
5 G
Color enhancement
A OK.
Huippuvalkoisen [White peaking] saato on kaytettavissa vain tiloissa RGB(PC)
ja HDMI(DVI).
Oletusarvoa voi muuttaa syottotilaan perustuen.
Saatamalla arvo suuremmaksi kuva kirkastuu ja saatamalla pienemmaksi
kuvan laatu paranee.
Poistu asetusvalikosta
peaking
on
-50
Prev.
+50.
~
A OK.
toistuvasti
painamalla
MENU-valikkonappainta.
Varinkorostussaato
*
Voit saataa varinkorostuksen mieleiseksesi.
1. Paina
2. Paina
valitse sitten valikko
MENU-valikkonappainta ja
nappainta G ja valitse sitten
G
3. Paina
4. Saada haluamasi
kohde Color enhancement
valitse sitten kohde
nappainta ja
Cyan tai Magenta nappaimilla
projektiokuvan
nappaimilla D,
D
,
tila
nappaimilla D
Color, Red, Green, Blue, Yellow,
E.
painamalla nappainta
Poistu asetusvalikosta
Nollaa
Voit
E.
Color
50
Gamma
Red
50
Green
50
Blue
50
Yellow
50
Cyan
50
Magenta
50
White
peaking
Color
temp.
painamalla nappaimia F,
Color enhancement G
G.
on
0~100.
10
Menu
Prev.
A OK.
painamalla
toistuvasti
MENU-valikkonappainta.
(palauta alkuperaiset tehdasarvot)
palauttaa alkuperaisen
nappainta A OK.
28
,
ACC
Reset
Color, Red, Green, Blue, Yellow, Cyan tai Magenta saatoalue
5. Tallenna
E.
kuvatilan
sen
muuttamisen
jalkeen
valitsemalla
palautuskohteen [Reset] ja painamalla
Toiminnot
Valikon
erityisvaihtoehdot
Kielen valinta
1. Paina
MENU-valikkonappainta ja
valitse sitten valikko
nappaimilla D,
E.
Language
2. Paina
nappainta
G
ja
valitse sitten
Language
Kieli
-
nappaimilla
D
,
nappainta
4. Tallenna
G
ja valitse
sitten haluamasi kieli
painamalla nappainta
nappaimilla
D
,
horizontal
Flip
E.
Deutsch
Francais
Italiano
Set ID
Espanol
Auto
Svenska
sleep
A OK.
Portugues
Valkokangasnaytolla (OSD) kaytetaan tasta lahtien tassa valittua kielta.
Poistu asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonappainta.
ARC-toiminnon
English
ARC
E.
Demo
3. Paina
G
Menu
Prev.
kaytto
1. Paina
Joka
ARC-nappainta.
kerta kun painat nappainta, naytto
Full
16:9
Full
16:9
Zoom2
4:3
4:3
Zoom1
Zoom2
Tata toimintoa voit
FIN SH
muuttuu seuraavasti.
Zoom1
kayttaa myos MENU-valikkonappaimella.
29
Toiminnot
Kaanto vaakasuunnassa
*
Tama toiminto kaantaa
Kayta
tata toimintoa
1. Paina
projektiokuvan vaakasuunnassa.
heijastettaessa kuvaa taaksepain.
MENU-valikkonappainta ja valitse
sitten valikko
D
nappaimilla
,
E.
Language
2. Paina
nappainta
G
ja valitse
sitten
Flip horizontal nappaimilla
D
,
ARC
E.
G
horizontal
Flip
To
flip
Demo
3. Naet
kaannetyn
kuvan
painamalla nappainta
G.
Set ID
painat nappainta G, kuva kaantyy.
asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonappainta.
Auto
sleep
Menu
Prev.
Joka kerta kun
Poistu
XD Demo
*
Kayttamalla
1. Paina
tata naet
eron
asetusten XD Demo
MENU-valikkonappainta ja valitse
on
ja
XD Demo off valilla.
sitten valikko
D
nappaimilla
,
E.
Language
2. Paina
nappainta
G
ja
valitse sitten kohde
Demonappaimilla
D
,
ARC
E.
horizontal
Flip
3.
4.
Demo
Kaynnista
Pysayta
Demo
painamalla nappainta
G.
To start
G
Demo
Set ID
Auto
sleep
Menu
Prev.
painamalla MENU-valikkonappainta.
Poistu asetusvalikosta
painamalla
toistuvasti
MENU-valikkonappainta.
Automaattisammutus
*
Sammutusajastin
1. Paina
2. Paina
katkaisee
projektorin
virran esiasetettuun aikaan.
MENU-valikkonappainta ja valitse
nappainta
G
ja valitse
sitten Auto
sitten valikko
nappaimilla
sleep nappaimilla
D
,
D
E.
,
E.
Language
Off
ARC
10 Min
Flip
20 Min
horizontal
30 Min
Demo
3. Paina
nappainta
G
ja valitse
sitten haluttu esiasetusaika
nappaimilla
D
,
E.
Set ID
Auto
4. Tallenna
painamalla nappainta
Poistu asetusvalikosta
30
sleep
toistuvasti
90 Min
G
120 Min
180 Min
A OK.
painamalla
60 Min
240 Min
MENU-valikkonappainta.
Menu
Prev.
Toiminnot
Valikon
erityisvaihtoehdot
Trapetsikorjaustoiminto
*
*
Kayta tata toimintoa, kun valkokankaan kuva ei ole oikeassa kulmassa projektoriin nahden ja on muodoltaan trapetsi.
Kayta Keystone-trapetsikorjausta vain, jos et muuten saa projektoria mahdollisimman hyvaan kulmaan, koska saato
saattaa aiheuttaa valkokankaalle voimakkaan vareilyn.
1. Paina
nappaimia
2. Saada haluamasi
KEYSTONE
KEYSTONE
+
projektiokuvan
tai KEYSTONE
tila
.
painamalla nappaimia
KEYSTONE
+
tai
.
Trapetsikorjauksen saatorajat
Tata toimintoa voit
ovat -20
ja
Keystone
+20.
0
FG
kayttaa myos MENU-valikkonappaimella.
Blank-tyhjaystoiminto
*
Tama toiminto voi olla tehokas keino saada
1. Paina
yleison
huomio
esitysten,
kokousten tai
neuvottelujen
aikana.
BLANK-nappainta
Kuva muuttuu taustavarikuvaksi.
Voit valita taustan varin.
(Tarkemmat
2. Voit
tiedot kohdassa "Blank-taustavarin
valinta")
peruuttaa tyhjaystoiminnon painamalla mita tahansa painiketta.
FIN SH
31
Toiminnot
Blank-taustavarin valinta
1. Paina
2. Paina
3. Paina
MENU-valikkonappainta ja
nappainta
nappainta
4. Tallenna
G
G
ja valitse
ja
valitse sitten valikko
sitten Blank
image nappaimilla
valitse sitten haluamasi vari
painamalla nappainta
nappaimilla D,
nappaimilla
D
D
,
,
E.
E.
E.
Keystone
0
Blank
image
G
Lamp
mode
Black
Lamp
time
Green
Tilt
Blue
Logo
A OK.
Blanck-toiminnon taustavariksi muuttuu tasta lahtien valittu vari.
Menu
Poistu asetusvalikosta
painamalla
toistuvasti
Prev.
MENU-valikkonappainta.
Lampputila-toiminto
1. Paina
MENU-valikkonappainta ja
valitse sitten valikko
nappaimilla D,
E.
Keystone
2. Paina
3. Paina
nappainta
nappainta
Silent mode
4. Tallenna
-
G
ja
G
valitse sitten
tila
nappaimilla
painamalla nappainta
Poistu asetusvalikosta
1. Paina
Lampputila nappaimilla
valitse sitten Normal mode
ja
Hiljainen
Lamppuajan
Lamp
mode
-
D
,
-
D
,
E.
Normaalitila tai
Blank
image
Lamp
mode
Lamp
time
nappainta
toistuvasti
Prev.
MENU-valikkonappainta.
tarkistus
valitse sitten valikko
nappaimilla D,
E.
ja
valitse sitten
LED-merkkivalo
4000
Lamp
tuntia)
on
time
-
Lamppuaika nappaimilla
lahenemassa
palaa punaisena jatkuvasti,
kun
loppua ja lampun
lampun kayttoika
on
D
,
merkkivalo
E.
Blank
image
Lamp
Lamp
mode
Poistu asetusvalikosta
painamalla
toistuvasti
time
Tilt
ylittynyt.
Menu
32
Silent mode
E.
Menu
painamalla
Kaytetty lamppuaika naytetaan.
Projektorilampun kayttoika (yli
muuttuu punaiseksi.
Lampun
Normal mode
A OK.
MENU-valikkonappainta ja
G
G
Tilt
Keystone
2. Paina
0
MENU-valikkonappainta.
Prev.
0
10
Hr
Toiminnot
Kallistustoiminto
1. Paina
MENU-valikkonappainta ja
valitse sitten valikko
nappaimilla D,
E.
Keystone
2. Paina
nappainta
3. Voit tarkastaa
G
ja
valitse sitten kohde Tilt
projektorin
-
Kallistus
nappaimilla
D
,
E.
kallistustilan.
Blank
image
Lamp
mode
Lamp
time
0
X
Tilt
Y
Jos kallistus
on
yli
turvallisen alueen
(yli 15°)
esitetaan varoitusviesti
ja
sitten
virta katkeaa automaattisesti.
Poistu asetusvalikosta
painamalla
toistuvasti
MENU-valikkonappainta.
Menu
Prev.
Pysaytystoiminnon kaytto
1. Paina
*
Voit
nappainta
STILL.
pysayttaa syottokuvan.
FIN SH
<Liikkuva kuva>
<Pysaytyskuva>
2. Poistu
*
pysaytyskuvasta painamalla
STILL-pysaytystoiminto paattyy
mita tahansa
nappainta.
automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.
33
Toiminnot
vaihtoehdot
Nayttovalikon
Automaaritystoiminto
*Tama toiminto varmistaa sinulle
valisen
*
Auto
ja
kuvan
synkronoinnin
eron.
Tracking
1. Paina
videolaadun saatamalla automaattisesti vaakakoon
parhaan
-seurantatoiminto toimii vain
RGB-syotteelle.
AUTO-nappainta.
Kuvan kohdistus
ja synkronointi saatyvat
automaattisesti.
Manual configure, jos haluat
configure jalkeen tee valikossa
saada parempilaatuisen kuvan erilaisten PC-tulotilojen yhteydessa.
Eraissa tapauksissa voit saada parhaan kuvan laadun ainoastaan automaat
tisella korjauksella.
2. Auto
Tata toimintoa voit
nayttokuvan
ollessa
pysaytettyna.
maaritykset
ovat
kaytettavissa
vain RGB-tilassa.
Phase Function
Tata toimintoa
*
tata toimintoa
kayta
*Kayttajan maaritykset [Manual Configure]
*
Configure
kayttaa myos MENU-valikkonappaimella.(Vain RGB-tilassa)
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi
Manuaaliset
Auto
kaytetaan kellotaajuustoiminnon
tarkkaan saatoon.
Clock Function
Talla toiminnolla saadetaan
1. Paina
projektiokuvan vaakaleveys, jotta
kuva saadaan mahtumaan valkokankaalle.
valitse sitten valikko
MENU-valikkonappainta ja
nappaimilla
D
,
E.
Auto
2. Paina
G
nappainta ja
tykset nappaimilla D
,
valitse sitten Manual
configure
Kayttajan
E item.
nappainta G ja valitse sitten Phase, Clock,
Position nappaimilla D E.
3. Paina
V
-
maari
Manual
configure
projektiokuvan
Phase-vaiheensaadon saatoalue
+50.
Clock-saatoalue on -50
tila
on
0
--
G.
63.
~
Syottotilasta riippuen
5. Tallenna
saatoalueet voivat vaihdella.
painamalla nappainta
Poistu asetusvalikosta
A OK.
painamalla
toistuvasti
MENU-valikkonappainta.
32
0
Position
H Position
0
Reset
V Position
0
H Position tai
painamalla nappaimia F,
Phase
Clock
,
4. Saada haluamasi
G
Zoom +/-
Menu
34
configure
Prev.
Toiminnot
ZOOM-toiminnon
1. Paina
kaytto
MENU-valikkonappainta ja
valitse sitten valikko
nappaimilla
D
,
E.
Auto
2. Paina
nappainta
G
ja
valitse sitten Zoom
+/- nappaimilla
D
,
configure
Manual
E.
configure
Zoom +/-
G
FG
100%
Position
3. Paina
nappainta
Zoom
+/-
G
ja
saatoalue
valitse sitten haluamasi kuvan koko
on
Poistu asetusvalikosta
100%
nappaimilla F,
G.
Reset
250%.
~
painamalla
toistuvasti
MENU-valikkonappainta.
Menu
Nayttokuvan
*
Tata toimintoa voit
1. Paina
kohdistus
kayttaa saadettyasi
MENU-valikkonappainta ja
ensin zoomilla +/-.
valitse sitten valikko
nappaimilla
D,E.
Auto
configure
Manual
2. Paina
nappainta
G
ja
valitse sitten kohde Position
-
Kohdistus
nappaimilla
D,E.
3. Paina
Position
nappainta
G
ja
saada sitten kohdistus
nappaimilla D, E, F,
painamalla nappainta
Poistu asetusvalikosta
G
D
FIN SH
FG
E
Reset
4. Tallenna
Voit
configure
Zoom +/-
G.
Menu
Nollaa
Prev.
Prev.
A OK.
painamalla
toistuvasti
MENU-valikkonappainta.
(palauta alkuperaiset tehdasarvot)
palauttaa alkuperaisen kuvatilan sen muuttamisen jalkeen
painamalla nappainta AOK.
Voit tyehda Manual configure, Zoom +/- ja Position.
valitsemalla
palautuskohteen [Reset] ja
35
RS-232C
Ulkoisen saatolaitteen asetukset
*
Liita ulkoinen saatolaite
(kuten
tietokone tai
videosaatolaite)
RS-232C -tuloliittimeen
ja
voit saataa
projektorin
toimintaa ulkoisella laitteella.
SET ID
1. Paina
-
LAITETUNNUS
MENU-valikkonappainta ja
2. Paina
nappainta
G
ja
valitse sitten valikko
valitse sitten kohde Set ID
-
nappaimilla D,
Laitetunnus
nappaimilla
E.
D
,
E.
Language
nappainta G ja
nappaimilla F, G.
3. Paina
valitse sitten
haluttu Set ID -Laitetunnus
projektorille
ARC
horizontal
Flip
Demo
Set ID
4. Tallenna
painamalla nappainta
Set ID -laitetunnuksen
Vain
maaratylla
numero
A OK.
voi olla
rajoissa
1
--
projektoria
voi
kayttaa
kaukosaatimella.
painamalla
toistuvasti
MENU-valikkonappainta.
Ulkoisen saatolaitteen liitanta
?
?
?
Liita PC:n
sarjaportti projektorin takapaneelin RS-232C
RS-232C-kaapelia ei toimiteta projektorin mukana.
Voit
ohjata projektoria
<Kuva 1,
ulkoisella laitteella
2
2
RXD
TXD
3
3
TXD
DTR
4
4
DTR
GND
5
5
GND
DSR
6
6
DSR
RTS
7
7
RTS
CTS
8
8
CTS
Ulkoine
Projektori
n
*
RS232C-kaapelin valityksella (ks.
laite
1, 9 Piikki Nro Liitanta
Tietoliikennemuuttujien asetukset
?
?
115200
?
Stopbitti : 1 bitti
Vuon ohjaus : ei
:
bps(UART)
bit
Pariteetti
?
36
Siirtonopeus :
Datapituus : 8
?
?
-liittimeen.
RS-232-liitantakaapeli>
RXD
ei ole
ole
Tietoliikennekoodi: ASCII-koodi
96
5
sleep
Menu
Prev.
99.
ID-laitetunnusnumerolla varustettua
Poistu asetusvalikosta
Auto
1
kuva
1).
G
1
RS-232C
Komentolista
Komento 1
Komento 2
Data
(Heksadesimaali)
01.
02.
*
Virta
k
a
Syotonvalinta
k
b
0~1
*
*
03.
Kuvasuhde
k
c
04.
Mykistys
k
d
0~1
05.
Contrast
k
g
0~64
06.
Brightness
k
h
0~64
07.
Vari
k
i
0~64
08.
Tint
k
j
0~64
09.
Sharpness
k
k
0~64
10.
OSD-valinta
k
l
0~1
11.
Kaukosaatimen
k
m
0~1
12.
Varilampotila
k
u
0~2
13.
Alhainen teho
j
q
0~1
14.
Automaattiset
j
u
1
15.
Syotonvalinta
x
b
*
lukitus/nappainlukitus
maaritykset
Nama tiedot selostetaan tarkemmin tassa
asiakirjassa.
Tietoliikenneprotokolla
1. Tiedonsiirto
[Komento1][Komento2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
*
*
*
[Komento 1]
[Komento 2]
[Set ID]
:
:
:
Ensimmainen laitteen
saatokomento.(k, j, x, ASCII code, 1 Character)
Toinen laitteen saatokomento.(k, j, x, ASCII code, 1 Character)
Voit asettaa laitteelle laitetunnuksen (Set ID) eli valita haluamasi ID-tunnusnumeron projektorille
erityisvalikossa. Ks. edellinen sivu. Valinta-alue on '01
99(0x01~0x63)'.Kun valitaan
laitetunnukseksi (Set ID) numero '0', voidaan saataa kaikkia liitettyja projektoreita.
Komentorivilla laitetunnuksena kaytetaan 16 vastalogaritmiarvoa.
Komentotietojen siirtoon. Lahettaa ASCII-koodiksi jarjestettyna kaksi merkkia.
~
*
[DATA]
:
*
*
[Cr]
:
Lahettaa merkit 'FF' luettaessa komennon tila.
Rivinpaa
ASCII-koodi '0x0D'
*[]
:
ASCII-koodimerkki, joka
vastaa
valilyontinappainta, joka
luokittaa
komennon, laitetunnuksen ja datan.
2. OK-kuittaus
[Komento2] [ ] [Set ID] [ ] [OK] [Data] [x]
*
Vastaanottaessaan normaalia dataa
hetkelle data
perustuvan ACK:n (kuittauksen). Jos silla
ilmaisee senhetkisen tilatiedon. Jos data on kirjoitettavassa muodossa,
projektori
lahettaa tahan muotoon
luettavaa muotoa, se
palauttaa datan PC-tietokoneelle.
projektori
on
3. Virhekuittaus
[Komento2] [ ] [Set ID] [ ] [NG] [Data] [x]
*
Vastaanottaessaan
muotoon
Data
:
[1]
[2]
[3]
epanormaalia dataa mahdottomista
perustuvan ACK:n (kuittauksen).
:
:
:
laiton koodi
(Tata
toiminnoista tai tietoliikennevirheista
projektori
lahettaa tahan
komentoa ei
tueta.)
ei tuettu toiminto (Tama toiminto ei toimi.)
odota viela lisaa (Yrita uudestaan muutaman
minuutin
kuluttua.)
37
RS-232C
01. Virta
03. Kuvasuhde
(Komento2:a)
(Komento2:c)
Saataa kuvaformaatin.
Ohjaa projektorin
virran
paalle/pois
-
On/Off.
Tiedonsiirto
Tiedonsiirto
[k][c][][SetID][ ][Data][Cr]
[k][a][][SetID][ ][Data][Cr]
Data 0
:
Virta
1
:
Virta
Ack
.
Data
pois
paalle
Kuittaus
:
Virta
1
:
Virta
Nayttaa
Ack
pois
paalle
.
:
4
:
Zoom1
5
:
Zoom2
[c][][SetID][][OK][Data][x]
virtatilan On/Off.
Data
[k][a][][SetID][ ][FF][Cr]
.
2
Normaalikuva( 4:3)
Laaja(16:9)
Kuittaus
Tiedonsiirto
Ack
:
8:FULL
[a][][SetID][][OK][Data][x]
Data 0
1
1
:
2
:
4
:
Zoom1
5
:
Zoom2
Normaalikuva( 4:3)
Laaja(16:9)
8:FULL
Kuittaus
[a][][SetID][][OK][Data][x]
Data 0
:
Virta
1
:
Virta
*
pois
paalle
04.
Mykistyksen
In like manner, if other functions transmit '0xFF' data
based on this format, Acknowledgement data feed
back
presents
status about each function.
Mykistys (Komento2:d)
valinta
paalle/pois:
on/off.
Tiedonsiirto
[k][d][][SetID][ ][Data][Cr]
02.
:
1
:
Ack
Syotonvalinta (Komento2:b)
Valitse laitteelle haluttu
Data 0
.
Ei
mykistysta Off (Kuva On)
Mykistys On (Ei kuvaa Off)
-
-
Kuittaus
[d][][SetID][][OK][Data][x]
syottolahde.
Data 0
:
1
:
Tiedonsiirto
Ei
mykistysta Off (Kuva On)
Mykistys On (Ei kuvaa Off)
-
-
[k][b][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
Ack
.
2
:
Video
3
:
S-Video
4
:
Component
6
:
RGB-DTV
7
:
RGB-PC
8
:
HDMI(DVI)-DTV
9
:
HDMI(DVI)-PC
05. Contrast
Saataa kuvan kontrastin.
Tiedonsiirto
[k][g][][SetID][ ][Data][Cr]
Kuittaus
Data
[b][][SetID][][OK][Data][x]
Data
(Komento2:g)
2
:
Video
3
:
S-Video
4
:
Component
6
:
RGB-DTV
7
:
RGB-PC
8
:
HDMI(DVI)-DTV
9
:
HDMI(DVI)-PC
*
Min:0~Max:64
Lisatietoja
Ack
.
kohdassa "Datatiedon rakenne 1".
Kuittaus
[g][][SetID][][OK][Data][x]
Data
*
Min:0~Max:64
Datatiedon rakenne 1
0
:Vaihe0
A
:Vaihe10
*
Datatiedon rakenne 2
0
:
Vaihe -50
32:Vaihe0
F
38
:Vaihe15
10
:
Vaihe 16
64
:
Vaihe 100
64
:
Vaihe 50
RS-232C
06.
Brightness (Komento2:h)
09.
Saataa kuvan kirkkauden.
Tiedonsiirto
Saataa kuvan
*
Min:0~Max:64
Lisatietoja
Ack
.
kohdassa "Datatiedon rakenne 1".
Kuittaus
[k][k][][SetID][][Data][Cr]
Data
*
Min:0~Max:64
07. Vari
(Komento2:i)
Data
*
Ack
.
(Komento2:l)
Valkokangasvalikon
valinta
kayttoon ja pois.
[k][l][][SetID][][Data][Cr]
Data
0
:
kohdassa "Datatiedon rakenne 1".
OSD Off
Ei
kaytossa
(OSD:n lukitustila paalla Lock Mode On)
OSD On (OSD:n lukitus auki
Lock Mode Off)
-
-
1
Kuittaus
[i][][SetID][ ][OK][Data][x]
Data
Min:0~Max:64
Tiedonsiirto
Min:0~Max:64
Lisatietoja
Kuittaus
10. OSD-valinta
[k][i][ ][SetID][][Data][Cr]
Data
.
kohdassa "Datatiedon rakenne 1".
[k][ ][SetID][][OK][Data][x]
Saataa kuvan varit.
Tiedonsiirto
Min:0~Max:64
Lisatietoja
Ack
[h][][SetID][][OK][Data][x]
Data
teravyyden. (Video/S-Video/Component)
Tiedonsiirto
[k][h][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
Sharpness (Komento2:k)
Ack
Min:0~Max:64
.
:
-
Kuittaus
[l][ ][SetID][][OK][Data][x]
Data
0
:
OSD Off
Ei
kaytossa
(OSD:n lukitustila paalla Lock Mode On)
OSD On (OSD:n lukitus auki
Lock Mode Off)
-
-
1
08. Tint
(Komento2:j)
Saataa kuvan
Lukitsee
.
saatimet
ja
kaukosaatimen.
Tiedonsiirto
[k][m][][SetID][][Data][Cr]
kohdassa "Datatiedon rakenne 2".
Kuittaus
[j][][SetID][ ][OK][Data][x]
Data
projektorin etupaneelin
Red:0~Green:64
Lisatietoja
Ack
lukitus/nappainlukitus
(Komento2:m)
savyt. (Video/S-Video/Component)
[k][j][][SetID][][Data][Cr]
*
-
11. Kaukosaatimen
Tiedonsiirto
Data
:
Data
Ack
.
0
:
Lukitus
pois
1
:
Lukitus
on
Kuittaus
Red:0~Green:64
[m][ ][SetID][][OK][Data][x]
Data
*
0
:
Lukitus
pois
1
:
Lukitus
on
Jos et
Kun
kayta kaukosaadinta, kayta tata tilaa.
paavirta on On/Off, ulkoinen ohjainlukitus
on
vapautettu.
39
RS-232C
12.
Varilampotila (ACC) (komento2:u) (Komento2:u)
Varilampotilan
Ack
.
syottolahde.
Tiedonsiirto
[x][b][][SetID][ ][Data][Cr]
[k][u][][SetID][ ][Data][Cr]
:
Syotonvalinta (Komento1:x, Komento2:b)
Valitse laitteelle haluttu
saato.
Tiedonsiirto
Data 0
15.
Normal
1
:
Cool
Data
2:Warm
Kuittaus
20
:
Video
30
:
S-Video
40
:
Component
50
:
RGB-DTV
60
:
RGB-PC
70
:
HDMI(DVI)-DTV
80
:
HDMI(DVI)-PC
[u][][SetID][][OK][Data][x]
Data 0
:
Normal
1
:
Cool
2:Warm
Ack
.
Kuittaus
[b][][SetID][][OK][Data][x]
Data
13. Tehonalennus
Alentaa
(Komento1:j, Komento2:q)
projektorin
virrankulutusta.
Tiedonsiirto
[j][q][][SetID][ ][Data][Cr]
Data 0
:
Tehonalennus
1
:
Tehonalennus
Ack
.
pois Off (normaali)
kaytossa On (hiljainen)
-
-
Kuittaus
[q][][SetID][][OK][Data][x]
Data 0
:
Tehonalennus
1
:
Tehonalennus
14. Automaattiset
pois Off (normaali)
kaytossa On (hiljainen)
-
-
maaritykset (Komento1:j, Komento2:u)
Kuvan automaattiset kohdistussaadot
vahennys.
Toimii vain RGB-tilassa.
Tiedonsiirto
[j][u][][SetID][ ][Data][Cr]
Data
Ack
.
1
:
Kaytossa
Kuittaus
[u][][SetID][][OK][Data][x]
Data
40
1
:
Kaytossa
ja
varinan
20
:
Video
30
:
S-Video
40
:
Component
50
:
RGB-DTV
60
:
RGB-PC
70
:
HDMI(DVI)-DTV
80
:
HDMI(DVI)-PC
Tietoja
Tuetut
*
naytot
Seuraavassa taulukossa esitetaan
tukemat
nayttoformaatit.
Lahteet
Formaatti
Pystytaajuus (Hz)
VGAEGA
640X350
70.090Hz
31.468kHz
640X350
85.080Hz
37.861kHz
640X400
70.090Hz
31.468kHz
640X400
85.080Hz
37.861kHz
720X400
70.082Hz
31.469kHz
720X400
85.039Hz
37.927kHz
640X480
59.940Hz
31.469kHz
640X480
72.800Hz
37.861kHz
640X480
75.00Hz
37.500kHz
640X480
85.008Hz
43.269kHz
800X600
56.250Hz
35.156kHz
800X600
60.317Hz
37.879kHz
800X600
72.188Hz
48.077kHz
800X600
75.00Hz
46.875kHz
800X600
85.061Hz
53.674kHz
1024X768
60.004Hz
48.363kHz
1024X768
70.069Hz
56.476kHz
1024X768
75.029Hz
60.023kHz
1024X768
84.997Hz
68.677kHz
1152X864
60.053Hz
54.348kHz
1152X864
70.01Hz
63.995kHz
1152X864
75.00Hz
67.500kHz
1280X768
60.00Hz
47.693kHz
1280X960
60.00Hz
60.00kHz
1280X1024
60.020Hz
63.981kHz
PC98 / VGA text
VGA
SVGA
XGA
SXGA
*
projektorin
Vaakataajuus (kHz)
Jos
projektori ei tue syottosignaalia, valkokangasnaytolle tulee viesti "Out of range Ulkona alueesta".
Projektori tukee tyyppia DDC1/2B Plug & Play -toimintona.(PC-monitorin automaattinen tunnistus)
Vaaka- ja pystytaajuuksien synkronoinnin syottomuodot ovat Separate, Composite ja SOG.
PC:sta riippuen optimitaajuutta ei ehka nayteta asetettuun optimitaajuuteen saakka. "Rekisterointitiedot (Nayta rekisterointitiedot)". (esim. tarkkuuksilla 640X480 tai 800X600 optimi pystytaajuus saattaa olla enintaan 75 Hz tai alle.)
-
*
*
*
<DVD/DTV-tulo>
Signaali
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
*
Component-*1
RGB(DTV)-*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
576i
O
X
576p
O
O
1080i
O
O
Kaapelityyppi
1- RCA
2-
--
D-Sub -sovitin
Tietokonekaapeli
41
Tietoja
Hoito
*
Projektori tarvitsee vain vahan hoitoa. Pida linssi puhtaana, koska kaikki lika ja tahrat nakyvat valkokankaalla.
Ota yhteys jalleenmyyjaan, kun mita tahansa osia on vaihdettava. Puhdistettaessa mita tahansa osaa
projektorista kytke aina virta pois paalta ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
Linssin
puhdistus
Puhdista linssi aina havaitessasi
ilmasuihkeella tai
Lian tai
linssin
pinnalla likaa tai polya. Pyyhi
pehmealla, kuivalla ja nukattomalla kankaalla.
tahrojen poistamiseksi
pinta hellavaraisesti.
sen
linssilta kostuta
pehmea kangas
linssin
veteen
pinta puhtaaksi
ja
neutraaliin
hellavaraisesti
pesuaineeseen ja pyyhi
Projektorikotelon puhdistus
Ennen
projektorin kotelon puhdistusta irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta. Pyyhi pois lika tai poly kotelosta
pehmealla, kuivalla ja nukattomalla kankaalla. Sitkean lian tai tahrojen poistamiseksi linssilta kostuta pehmea
kangas veteen ja neutraaliin pesuaineeseen ja pyyhi kotelo.
Ala kayta alkoholia, bentseenia, ohenteita tai muita kemiallisia pesuaineita, koska ne voivat aiheuttaa koteloon
muodonmuutoksia tai varimuutoksia.
42
Tietoja
vaihto
Lampun
Loppuun kaytetyn lampun
vaihto
Projektorin lampun kestoaika on tavallisesti noin 4000 tuntia. Lampun kuluneen
kayttoajan voi nahda kohdasta Selecting Function Toimintovalinnat. Lamppu on
<Projektorin etupaneeli>
-
vaihdettava kun:
Projektiokuva tummenee tai alkaa heiketa.
Lampun merkkivalo on punainen.
Viesti "Replace the lamp Vaihda lamppu"
lamppu sytytetaan.
-
Vaihda
-
-
lamppu
Katkaise virta
painamalla ohjauspaneelin
Jos toimintomerkkivalon LED vilkkuu
-
Anna
tulee valkokankaalle kun
merkkivalot
projektorin
varovaisesti
toimintomerkkivalon LED
-
Lampun
lampun jaahtya
palaa
1 tunti
Vaihda tilalle ainoastaan
oranssisena, ala irrota
POWER-nappainta.
virtajohdon pistoketta pistorasiasta
ennen
kuin
tasaisesti oranssisena.
ennen sen
saman
tai kaukosaatimen
vaihtoa.
tyypin lamppu
LG Electronics:in
huoltopisteesta.
Muu
lamppu
saattaa vaurioitua
ja
vaurioittaa
projektoria.
-Veda lamppu irti ainoastaan sen vaihtoa varten.
Pida lamppu poissa lasten ulottuvilta ja erossa lammonlahteista, kuten lampopattereista, liesista jne.
Tulipalovaaran vahentamiseksi lamppuun ei saa paastaa nesteita tai muita vieraita aineita.
Ala sijoita lamppua lahelle mitaan lammonlahdetta.
Varmista, etta uusi lamppu on tiukasti kiinnitetty ruuvein. Ellei ole, kuva saattaa olla tumma tai on olemassa tulipalon
Ala koskaan kosketa lampun lasia tai muuten kuvan laatu saattaa heikentya tai lampun kayttoika lyhentya.
-
-
-
-
vaara.
FIN SH
-
Vaihtolampun
hankinta
Lampun mallinumero on sivulla 47. Tarkista lampun
lamppujen kaytto voi vioittaa projektoria.
Lampun
Havita
malli
ja
hanki sitten sellainen LG Electronics:in
huoltopisteesta.
Muiden
havittaminen
kaytetty lamppu palauttamalla
se
LG Electronics:in
huoltopisteeseen.
43
Tietoja
Replacing
Sammuta
the
projektori ja
pistorasiasta.
1
Lamp
Aseta
irrota
virtajohdon pistoke
projektori
varovasti
alaspain pehmustetulle pinnalle niin,
suojattu
linssipuoli
etta linssi
on
vaurioitumiselta.
(Anna lampun jaahtya
1 tunti
ennen sen
3
lampun kiinnitysruuvit kayttamalla
esimerkik-
si ruuvimeisselia.
vaih-
Lamppukotelon
toa.)
Kun
2
Irrota
ruuvi
lampun suojus
pukotelon
kaksi
on
nostettu
kiinnitysruuvia
pois
irrota
lamp-
ruuviavaimella tai
vastaavalla esineella.
4
Nosta
lamppuun kiinnitetysta lankanupista.
Nuppi
Ruuvi
5
7
Veda kahvasta hitaasi
ulospain ja poista lamp-
pukotelo.
Kirista
ruuvit, jotka poistit vaiheessa
(Varmista,
etta
ne
ovat
tiukalla.)
3.
6
Laita uusi
lamppu
varovasti oikeaan asentoon.
Varmista, etta
se on
Sulje lampun
kansi
8 tyilla
laitettu sisaan oikealla tavalla.
ja kiinnita se
kohdassa 2
muttereilla.
(Jos lampun suojus
on
auki, lampun merkkivalo vilkkuu
vihreana, eika projektori kaynnisty.)
Muiden
lamppujen kaytto voi vioittaa projektoria tai lamppua.
Varmista, etta lampun suojus on tiukasti kiinnitetty. Jos lampun suojus on auki, projektori ei kaynnisty.
Kun lampun kiinnitys on tarkistettu ja se on kunnossa, ota tassa tapauksessa yhteys huoltopisteeseen.
44
kayte-
Tietoja
Muistio
45
Tietoja
Muistio
46
Tietoja
Tekniset tiedot
MALLI
AN110B-JD/AN110W-JD
tarkkuus
1280(vaakaan)
vaaka/pystysuhde
DLP-paneelin
kaukosaadon
15:9
koko
valkokankaan koko
x
768(pystyyn) kuvapistetta
(vaaka:pysty)
0,65
tuumaa
1,01~5,08m (40~200tuumaa)
12m
etaisyys
zoomaussuhde
1:1.4
Videoyhteensopivuus
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
Kayttojannite
korkeus
AC 200
-
240V~50/60Hz,1.3A-1A, 250W
(mm/tuumaa)
leveys (mm/tuumaa)
syvyys
(mm/tuumaa)
Kayttoolosuhteet
lampotila
Kaytto : 0°C~40°C(32~104°F)
Varastointi ja kuljetus : -20°C~60°C(-4~140°F)
kosteus
Kaytossa : 0~80 % suhteellinen kosteus kuivahygrometrilla mitattuna
Ei kaytossa : 0~90% suhteellinen kosteus kuivahygrometrilla mitattuna
254.4/10.0
443.4/17.4
93.9/3.6
Projektorilamppu
lampun
malli
AJ-LAN1
lampun
tehonkulutus
200W
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement