LG AH115 User guide

LG AH115 User guide
Kirjaa muistiin alla olevaan tilaan laitteen mallinumero ja sarjanumero.
Lue tiedot laitteen pohjaan kiinnitetystä tarrasta ja
anna nämä tiedot jälleenmyyjälle tarvitessasi laitteelle huoltoa.
Mallinumero
Sarjanumero
:
:
LG DLP-PROJEKTORI
Ole hyvä ja lue tämä käsikirja huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Säilytä se myöhempää tarvetta
varten.
AH115
KÄYTTÖOPAS
DLP-PROJEKTORI
Liitännät
Sisällysluettelo
Turvatoimet .................................................4
Osien nimitykset
Runko .............................................................7
Jalan säätöpainike ..........................................7
Ohjauspaneeli .................................................8
Kaukosäädin ...................................................9
Paristojen asennus .........................................9
Projektorin tilan merkkivalot ............................10
Varusteet .........................................................11
Valinnaisvarusteet ...........................................11
Asennus ja kokoonpano
Valikon erityisvaihtoehdot
Kielen valinta...................................................22
ARC-toiminnon käyttö .....................................22
Overscan-toiminto ...........................................23
Kääntö vaakasuunnassa.................................23
Käännä pystysuunnassa -toiminto ..................23
Automaattisammutus ......................................23
Trapetsikorjaustoiminto ...................................24
Blank-tyhjäystoiminto ......................................24
Blank-taustavärin valinta .................................24
Lampputila-toiminto.........................................25
Lamppuajan tarkistus ......................................25
Pysäytystoiminnon käyttö ...............................25
Asennusohjeet ................................................12
Projektorin peruskäyttö ...................................13
Kensington-turvajärjestelmän käyttö ...............14
Projektorin käynnistäminen .............................15
Projektorin pysäyttäminen...............................15
Kuvan tarkentaminen ja sijoittaminen
valkokankaalle
Lähteen muodon valinta..................................16
Näyttövalikon vaihtoehdot
Automääritystoiminto.......................................26
Phase-toiminnon käyttö ..................................26
Clock-toiminnon käyttö....................................26
Horizontal-toiminnon käyttö ............................27
Vertical-toiminnon käyttö .................................27
Liittäminen
Tietoja
Liittäminen pöytämalliseen PC-tietokoneeseen..17
Liittäminen kannettavaan PC-tietokoneeseen ..17
Liittäminen videolähteeseen ...........................17
Liittäminen DVD-laitteeseen ...........................18
Liittäminen digiboksiin ....................................18
Tuetut näytöt ...................................................28
Hoito................................................................28
Lampun vaihto ...............................................29
Linssisuojan kiinnittäminen projektoriin...........31
Tekninen tiedot ................................................32
Toimint
Videovalikon vaihtoehdot
Videon säädöt .................................................19
APC (Kuvan autom. säätö) .............................19
Värilämpötilan autom. säätö ...........................20
Gamma-toiminto..............................................20
Brilliant Color TM-toiminto.................................20
Huippuvalkoisen säätö ....................................21
Black level-toiminto .........................................21
Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava
paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin
viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.
3
Turvatoimet
Turvatoimet
Ota huomioon nämä turvatoimet estääksesi mahdolliset vahingot tai väärät käyttötavat projektorin käytön yhteydessä.
➟ Turvaohjeet ilmoitetaan kahdessa muodossa seuraavasti.
VAROITUS : Tämän ohjeen vastainen menettely saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
HUOMAA: Tämän ohjeen vastainen menettely saattaa johtaa lievään loukkaantumiseen tai projektorin
vahingoittumiseen.
➟ After reading this manual, keep it in the place that the user always can contact easily.
Asennus sisäkäytössä
Älä sijoita projektoria suoraan
auringonpaahteeseen tai lähelle
lämmönlähdettä, esimerkiksi lämpöpatteria, takkaa tai liettä.
VAROITUS
Älä sijoita tulenarkoja materiaaleja projektorin viereen.
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Asennus sisäkäytössä
Irrota laite pistorasiasta ja poista
kaikki kytkentäjohdot ennen laitteen siirtämistä.
Älä anna lasten kiipeillä asennetussa projektorilaitteistossa.
Se saattaa aiheuttaa projektorin kaatumisen ja johtaa loukkaantumiseen tai
kuolemaan.
HUOMAA
Älä sijoita projektoria lähelle
höyryä tai öljyä erittäviä kohteita,
esimerkiksi ilmankostutinta.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran!
Älä sijoita projektoria paikkoihin,
joissa se joutuu alttiiksi pölylle.
Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran
tai vahingoittaa laitetta!
Asentaessasi projektoria pöydälle
älä sijoita sitä lähelle reunaa.
Käytä projektoria aina tasaisella
ja tukevalla alustalla.
Seurauksena saattaa olla projektorin
putoaminen aiheuttaen vakavia vammoja lapselle tai aikuiselle sekä projektorin vakavan vaurioitumisen.
Käytä aina soveltuvaa alustaa.
Se saattaa kaatua ja aiheuttaa tapaturman ja/tai vaurioittaa laitetta.
Älä tuki projektorin tuuletusaukkoja
tai rajoita ilmankiertoa millään
tavoin.
Älä sijoita projektoria suoraan maton päälle, peitolle tai paikkaan
jossa tuuletus on rajoitettua.
Tämä aiheuttaisi sisäisen lämpötilan
nousun ja palovaaran tai vaurioittaisi
laitetta!
Varmista hyvä tuuletus projektorin
ympärillä. Projektorin ja seinän
välisen etäisyyden tulee olla yli 20
cm / 8 tuumaa.
Sen sisäisen lämpötilan nousu liian
korkeaksi saattaa aiheuttaa palovaaran
tai vaurioittaa laitetta!
Tämä aiheuttaisi sen sisäisen lämpötilan nousun ja saattaisi muodostaa palovaaran tai vaurioittaa laitetta!
Asennus ulkokäytössä
VAROITUS
Älä käytä projektoria kosteassa paikassa, esimerkiksi kylpyhuoneessa, jossa se todennäköisesti kastuu.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran!
Virta
Sähköliitännän tulee olla maadoitettu.
Mikäli sähköliitäntä ei ole maadoitettu, on olemassa vuotovirran aiheuttaman sähköiskun
vaara. Mikäli sähköliitännän maadoitus ei ole
mahdollista, on asennettava erillinen suojakatkaisin. Käytä valtuutettua sähköasentajaa. Älä maadoita puhelinkaapeleihin,
sähköpylväisiin tai kaasuputkiin.
4
VAROITUS
Virtajohdon pistoke on työnnettävä
pistorasiaan pohjaan saakka palovaaran välttämiseksi!
Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran tai
vahingoittaa laitetta!
Älä sijoita painavia esineitä virtajohdon päälle!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran!
Turvatoimet
Virta
VAROITUS
Älä kytke liian monta laitetta moniosaiseen pistorasiaan.
Se voi johtaa pistorasian ylikuumenemiseen ja aiheuttaa palovaaran!
Virta
Älä kosketa virtajohdon pistoketta
märin käsin.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun
vaaran!
HUOMAA
Tartu pistotulppaan tukevasti irrottaessasi sitä pistorasiasta. Jos
vedät johdosta, se saattaa vahingoittua
Estä pölyn kerääntyminen pistokkeen piikkeihin tai pistorasiaan.
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Älä kytke pistoketta pistorasiaan,
kun virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut tai jokin pistorasian osa on irrallinen.
Varmista, että virtajohto ei joudu
kosketukseen terävien tai
kuumien esineiden kanssa,
esimerkiksi lämmitin.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa
laitetta!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa
laitetta!
Sijoita projektori siten, että
ihmiset eivät tallaa virtajohtoa
eivätkä kompastu siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa
laitetta!
Älä sammuta/käynnistä projektoria pistokkeen avulla. (Älä käytä pistoketta virtakytkimenä.)
Se saattaa aiheuttaa mekaanisen vian tai voi aiheuttaa sähköiskun.
Käyttö
Älä sijoita projektorin päälle
mitään nestettä sisältävää,
esimerkiksi kukkamaljakkoa, kuppia, kosmetiikkaa tai kynttilää.
Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran
tai vahingoittaa laitetta!
Mikäli projektoriin kaatuu vettä,
irrota pistoke pistorasiasta välittömästi ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun
vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Älä poista mitään laitteen kuoren
osia (lukuun ottamatta linssin
kantta). Suuri sähköiskun vaara!
VAROITUS
Mikäli projektoriin kohdistuu
voimakas isku tai se vahingoittuu, kytke se pois päältä, irrota
pistotulppa pistorasiasta ja ota
yhteys huoltoliikkeeseen.
Älä päästä mitään esineitä putoamaan projektorin päälle.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun
vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa
laitetta!
Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti ja turvallisesti.
Mikäli lapsi pääsee nielaisemaan
pariston, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
Mikäli kuva ei tule näkyviin
valkokankaalle, kytke laitteen
virta pois päältä, irrota pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa
laitetta!
Älä katso suoraan linssiin projektorin ollessa käytössä.
Seurauksena saattaa olla silmävamma!
Älä kosketa laitteen metalliosia
käytön aikana tai välittömästi sen
jälkeen, koska tuuletusaukot ja
lampun kansi pysyvät erittäin
kuumina!
5
Turvatoimet
Käyttö
VAROITUS
Älä koske pistorasiaan, jos tilassa
on kaasuvuoto. Avaa ikkunat ja
tuuleta.
Syntyvä kipinä saattaa aiheuttaa syttymisen tai tulipalon.
Älä pudota projektoria tai anna
sen joutua alttiiksi iskulle.
Tämä saattaa aiheuttaa mekaanisen
vian tai tapaturman!
Käyttö
Älä katso suoraan lasersäteeseen, sillä se voi aiheuttaa
silmävamman!
HUOMAA
Älä sijoita painavia esineitä projektorin päälle!
Varo erityisesti linssiä
siirtäessäsi projektoria.
Älä kosketa projektorin linssiä. Se
vahingoittuu herkästi.
Tämä saattaa aiheuttaa mekaanisen
vian tai tapaturman!
Älä käytä teräviä työkaluja, koska ne vahingoittavat projektorin kuorta.
Puhdistus
Älä käytä vettä projektorin puhdistamisessa.
Tämä saattaa vahingoittaa
projektoria tai aiheuttaa
sähköiskun vaaran!
VAROITUS
Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että
projektorista tulisi savua tai outoa hajua,
kytke sen virta pois päältä, irrota pistoke
pistorasiasta ja ota yhteys myyjäliikkeeseen tai huoltoon.
Suihkuta paineilmalla tai käytä
neutraalilla pesuainevesiliuoksella kostutettua pehmeää kangasta
pölyn tai tahrojen poistamiseen
projektorilinssistä.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun
vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Puhdistus
Ota yhteys huoltoliikkeeseen kerran
vuodessa projektorin
puhdistamiseksi
sisäpuolelta.
Kerääntynyt pöly saattaa
aiheuttaa mekaanisen vian.
HUOMAA
Puhdistaessasi projektorin muoviosia, esimerkiksi runkoa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja pyyhi pehmeällä kankaalla. Älä käytä puhdistusainetta,
vesisuihkua tai märkää liinaa. Erityisesti on kiellettyä käyttää puhdistusainetta
(lasinpuhdistusainetta), autoon tai teollisuuskäyttöön tarkoitettua kiillotusainetta,
hionta-ainetta tai vahaa, tai bensiiniä, alkoholia jne., jotka saattavat vahingoittaa
tuotetta. Suihkuta paineilmalla tai käytä neutraalilla pesuainevesiliuoksella kostutettua pehmeää kangasta pölyn tai tahrojen poistamiseen projektorilinssistä.
Se saattaa aiheuttaa palon, sähköiskun tai tuotevaurion (muodonmuutos, korroosio ja
vahingoittuminen).
Muuta
VAROITUS
Älä yritä korjata projektoria itse. Ota yhteys myyjä- tai huoltoliikkeeseen.
Tämä saattaa aiheuttaa projektorin vahingoittumisen ja sähköiskun sekä takuun mitätöitymisen!
Muuta
Irrota pistoke pistorasiasta, jos
projektoria ei käytetä pitkään
aikaan.
HUOMAA
Anna lampun huolto valtuutetun
huollon tehtäväksi.
Kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa
palovaaran tai vahingoittaa laitetta!
Käytä vain tälle tuotteelle määrättyjä paristotyyppejä.
Tämä saattaa vaurioittaa kaukosäädintä.
6
Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja.
Tämä saattaa johtaa paristojen ylikuumenemiseen ja vuotoon.
Osien nimitykset
Osien nimitykset
Runko
* Tämän projektorin valmistuksessa on käytetty tarkkuusteknologiaa. Projektorin kuvassa saattaa kuitenkin esiintyä pienenpieniä mustia ja/tai kirkkaita (punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Tämä voi olla valmistusprosessin takia normaalia eikä aina viittaa tuotteen toimintavirheeseen.
Tarkennusrengas
Zoomausrengas
Virtakytkin
Ohjauspaneeli
Jalan säätöpainike
Etummainen kaukoanturi
Jalan säätöpainike
RGB IN (PC/DTV)
COMPONENT IN (PR, PB, Y)
USB(SVC Only)
Video
HDMI
Takimmainen kaukoanturi
S-Video
AC IN–
Virtajohdon liitin
Kensington-turvajärjestelmän
liitin (Katso sivu 14)
7
Osien nimitykset
Ohjauspaneeli
KEYSTONE-painike
Paina ’
’ painiketta siirtyäksesi
KEYSTONE-säätötoimintoon.
SOURCE
MENU
KEYSTONE
MENU – Valikko -näppäin
SOURCE– Lähde -näppäin
Valikkoon siirtyminen tai sieltä
poistuminen
Vaihtaa RGB-, HDMI-, Video-, S-Video- ja komponenttivideotilojen
välillä
/
-painike
Asettaa valikoiden toiminnot
AUTO –näppäin
Se korjaa automaattisesti kuvan
paikan ja värinän RGB-moodissa.
A
AUTO
OK
POWER – Virtakytkin
Kytke projektorin virta päälle/pois.
POWER
8
OK -näppäin
Näyttää käytössä olevan tilan ja
tallentaa toimintojen muutoksen.
Osien nimitykset
Kaukosäädin
POWER
POWER – Virtakytkin
MENU
SOURCE
MENU – Valikko -näppäin
SOURCE – Lähde -näppäin
D / E-painike
F
/ G-painike
AUTO -näppäin (Katso sivu 26)
A
AUTO
OK
BLANK
ARC
KEYSTONE
STILL
BLANK -näppäin (Katso sivu 24)
OK -näppäin
ARC -näppäin (Katso sivu 22)
KEYSTONE-näppäin (Katso sivu 24)
STILL – Pysäytyskuva -näppäin
(Katso sivu 25)
Paristojen asennus
VAARA
RÄJÄHDYSVAARA MIKÄLI PARISTO VAIHDETAAN VÄÄRÄN TYYPPISEEN.
HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
• Avaa paristolokeron kansi kaukosäätimen takaseinästä.
• Aseta sisään määritysten mukaiset paristot oikein päin: "+" napa "+" -merkin suuntaan ja "–" -napa "–" -merkin suuntaan.
• Älä käytä uusia ja käytettyjä paristoja sekaisin.
9
Osien nimitykset
Projektorin tilan merkkivalot
* Lampun, toiminnan ja lämpötilan merkkivalot projektorin päällä ilmaisevat käyttäjälle projektorin toimintatilan.
Lampun merkkivalo
Toiminnan merkkivalo
Lämpötilan merkkivalo
Valmiustila
Lamppu on syttymässä.
Laite on toiminnassa (Lamppu on kytketty päälle).
Projektorilamppu on jäähtymässä (2 min)
Virta on kytketty pois päältä.
Projektorilamppu on saavuttamassa käyttöikänsä lopun
Punainen
ja tulee vaihtaa uuteen. (yli 2000 tuntia)
Projektori on virhetilassa. Yritä kytkeä virta uudelleen
Lampun merkkivalo
Punainen (vilkkuva) päälle myöhemmin. Jos lampun merkkivalo on jälleen
punainen (vilkkuva), ota yhteys huoltoon.
Vihreä (vilkkuva) Lampun kansi on auki.
Liian korkea lämpötila on havaittu. Kytke projektorin virta
Oranssi
pois päältä.
Lämpötilan merkkivalo
Projektori on kytkeytynyt pois päältä ylikuumenemisen takia.
Punainen
Virta on kytkeytynyt pois päältä johtuen häiriöstä
Punainen (vilkkuva)
sisäisessä tuulettimessa. Ota yhteys huoltoon.
Oranssi
Vihreä (vilkkuva)
Toiminnan merkkivalo Vihreä
Oranssi (vilkkuva)
Ei pala
10
Osien nimitykset
Varusteet
POWER
MENU
KEYSTONE
AUTO
KEYSTONE
BLANK
SOURCE
OK
ARC
STILL
1.5V
1.5V
Kaukosäädin
Virtajohto
2 paristoa
Tietokonekaapeli
Käyttöopas
Videokaapeli
CD Käyttöopas
Linssin suojus ja hihna
Valinnaisvarusteet
* Ota yhteys myyjäliikkeeseen näiden tuotteiden hankkimiseksi.
* Käyttäessäsi kattoasennustelinettä, käytä ainoastaan projektorin kattoasennustelinettä.
* Ota yhteys huoltoon lampun vaihtamiseksi.
Projektorin kattoasennusteline
Valkokangas
S-Video-kaapeli
Lamppu
SCART-RCA -adapterikaapeli
(valinnainen)
HDMI-kaapeli
Komponenttivideokaapeli
11
Asennus ja kokoonpano
Asennus ja kokoonpano
Asennusohjeet
* Älä sijoita projektoria seuraaviin olosuhteisiin. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön tai vahingoittaa tuotetta.
Huolehdi projektorin kunnollisesta tuuletuksesta.
●Projektorin pohjassa on ilman sisääntuloaukot ja etu-
●Älä sijoita projektoria matolle, peitolle tai muulle vas-
seinässä poistoaukot. Älä tuki näitä aukkoja tai sijoita
niiden eteen esteitä, ettei projektorin sisälämpötila
nouse aiheuttaen kuvan huonontumisen tai projektorin
vioittumisen.
●Älä tönäise projektoria äläkä läikytä siihen minkäänlaista
taavalle pinnalle. Se saattaa estää riittävän tuuletuksen projektorin pohjan kautta. Tämä tuotteen saa
asentaa vain seinään ja kattoon.
●Jätä riittävä tyhjä tila (vähintään 30 cm / 12 tuumaa)
nestettä.
projektorin ympärille.
Sijoita projektorin sopiviin lämpötila- ja kosteusolosuhteisiin.
● Asenna projektori ainoastaan sellaisiin tiloihin, joissa on sopivat lämpötila- ja kosteusolosuhteet. (Katso sivu 32)
Älä sijoita projektoria tiloihin, joissa se saattaa pölyttyä voimakkaasti.
● Tämä saattaa aiheuttaa projektorin ylikuumenemisen.
Älä tuki projektorin aukkoja. Tämä saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen ja palovaaran.
Tämä projektorin valmistuksessa on käytetty tarkkuusteknologiaa. Projektorin kuvassa saattaa
kuitenkin jatkuvasti esiintyä pienenpieniä mustia ja/tai kirkkaita (punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä.
Tämä on valmistusprosessin takia normaalia eikä merkki teknisestä viasta.
Digitaalisten TV-ohjelmien näyttämiseen tarvitaan DTV-vastaanotin (digiboksi), joka kytketään projektoriin.
Jos sisääntulosignaalia ei ole, valikko ei näy valkokankaalla.
12
Asennus ja kokoonpano
Projektorin peruskäyttö
1.Sijoita projektori tukevalle ja vaakasuoralle pinnalle yhdessä PC-tietokoneen tai audiovisuaalisen ohjelmalähteen
kanssa.
2.Sijoita projektori halutulle etäisyydelle valkokankaasta. Projektorin ja valkokankaan välinen etäisyys määrää muodostuvan kuvan koon.
3.Sijoita projektori siten, että linssi osoittaa kohtisuoraan valkokankaaseen. Jos projektori ei ole suorassa kulmassa
valkokangasta kohti, kuvasta tulee vääristynyt. Mikäli tilanne on tämä, sen saattaa pystyä korjaamaan Keystone-säädön
avulla (Katso sivu 24).
4.Kytke projektorin virtajohto pistorasiaan ja muut kaapelit omiin lähteisiinsä.
Heijastusetäisyys kuvaformaattiin perustuen
Valkokangas
Projisoinnin siirtosuhde:130%
X/2
Valkokankaan pituus (X)
X/2
75 % valkokankaan
pituudesta
30% valkokankaan
pituudesta
Projisointietäisyys (D)
Y/2
Valkokangas
Valkokankaan leveys (Y)
100mm
Y/2
Projisointietäisyys (D)
kuvaformaatti
Valkokangas
Valkokankaan koko
Valkokankaan koko
Valkokankaan leveys
Projisointietäisyys
Valkokankaan pituus
Lyhin etäisyys
Pisin etäisyys
* Pisin/lyhin etäisyys osoittaa
tilannetta säädettynä zoomaustoiminnolla.
13
Asennus ja kokoonpano
Kensington-turvajärjestelmän käyttö
● Projektorin takapaneelissa on Kensington-turvalukitus. Kytke Kensington-turvalukituksen kaapeli alla oleva
kuvan mukaisesti.
● Katso tarkempia tietoja Kensington-turvajärjestelmän asennuksesta ja käytöstä Kensington-turvajärjestelmän pakkauksessa olevasta käyttöoppaasta.
Lisätietoja saat Kensington Companyn verkkosivuilta osoitteesta http://www.kensington.com, jossa
käsitellään kalliiden elektronisten laitteiden kuten kannettavien tietokoneiden ja projektorien suojaamista.
● Kesington-turvajärjestelmä on valinnainen lisävaruste.
14
Asennus ja kokoonpano
Projektorin käynnistäminen
1. Kytke virtajohto oikein.
2. Paina painiketta POWER – Virtakytkin kauko-ohjaimesta tai projektorin kannesta.
(Vihreä toiminnan merkkivalo vilkkuu, jos lamppu on käynnistymässä.)
● Kuva tulee näkyviin, kun toiminnan merkkivalo muuttuu vihreäksi.
● Valitse lähdetila "SOURCE – Lähde" -painikkeella.
Huomautus!
* Älä irrota virtajohtoa tuulettimen ollessa toiminnassa. Jos virtajohto irrotetaan tuulettimen ollessa toiminnassa, lampun käynnistyminen virran kytkemisen jälkeen kestää kauemman ja lampun kestoikä saattaa lyhentyä.
Projektorin pysäyttäminen
1. Paina painiketta POWER – Virtakytkin projektorin kannesta tai kauko-ohjaimesta.
2. Paina laitteen kannessa tai kaukosäätimessä olevaa POWER – Virtakytkin -painiketta uudestaan kytkeäksesi laitteen virran pois päältä.
3. Jos laitteen toiminnan merkkivalo on oranssi ja se vilkkuu, älä irrota laitteen virtajohtoa pistorasiasta, ennen kuin merkkivalo palaa kiinteästi (oranssi).
● Jos toiminnan merkkivalo on oranssi ja se vilkkuu, laitteen päällä tai kaukosäätimessä oleva "POWER – Virtakytkin" painike ei toimi.
Power Off?
Please press Power key again.
15
Asennus ja kokoonpano
Kuvan tarkentaminen ja sijoittaminen valkokankaalle
Kun kuva ilmestyy valkokankaalle, tarkista onko se terävä ja sopiiko se hyvin valkokankaalle.
Zoomausrengas
Tarkennusrengas
● Säätääksesi kuvan tarkennusta pyöritä tarkennusrengasta, joka on ulompi linssin renkaista.
● Säätääksesi kuvan kokoa pyöritä zoomausrengasta, joka on sisempi linssin renkaista.
Nostaaksesi tai laskeaksesi kuvaa valkokankaalla pidennä tai lyhennä projektorin pohjassa olevia
jalkoja painamalla säätöpainiketta seuraavasti.
1. Samalla kun painat jalansäätöpainiketta, nosta tai laske projektoria sijoittaaksesi kuvan haluttuun paikkaan valkokankaalla.
2. Vapauta painike lukitaksesi jalan haluttuun asentoon.
3. Käännä takaosassa olevaa säätöjalkaa vasemmalle tai oikealle hienosäätääksesi projektorin pituutta.
Nostettuasi etujalan älä paina projektoria alaspäin.
Lähteen muodon valinta
1. Paina SOURCE – Lähde -näppäintä.
select
F
OK
RGB
G
2. Jokainen F tai G näppäimen painallus muuttaa näyttöä seuraavasti.
RGB
Component
16
HDMI
S-Video
Video
Liittäminen
Liittäminen
Liittäminen pöytämalliseen PC-tietokoneeseen
* Voit liittää projektorin tietokoneen VGA-, SVGA-, XGA- tai SXGA-ulostuloon.
* Katso sivulta 28 projektorin tukemat näyttömuodot.
< Kuinka kytketään >
Kytke tietokonekaapeli projektorin RGB IN (PC/DTV).
Liittäminen kannettavaan PC-tietokoneeseen
< Kuinka kytketään >
Kytke tietokonekaapeli projektorin RGB IN (PC/DTV).
* Jos asetat tietokoneesi syöttämään signaalia sekä
tietokoneen näyttöön että ulkoiseen projektoriin, ulkoisen
projektorin kuva ei ehkä näy kunnolla. Siinä tapauksessa
aseta tietokoneesi syöttämään signaalia ainoastaan
ulkoiseen projektoriin. Katso yksityiskohdat tietokoneesi
käyttöoppaasta.
Liittäminen videolähteeseen
* Voit liittää projektoriin videonauhurin, videokameran tai minkä tahansa muun yhteensopivan videokuvalähteen.
< Kuinka kytketään 1 >
a. Kytke projektorin videosisääntulot audio/videolähteen
ulostuloihin videokaapelilla.
<VCR>
S VIDEO
< Kuinka kytketään 2 >
(R) AUDIO (L)
VIDEO
OUT
IN
b. Kytke projektorin S-videosisääntulo audio/videolähteen
S-videoulostuloon S-videokaapelilla.
* Saat paremman kuvan laadun kytkemällä S-videolähteen
projektoriin.
17
Liittäminen
Liittäminen DVD-laitteeseen
* DVD-laitteen ulostulot (Y, PB, PR) on saatettu merkitä (Y, Pb, Pr), (Y, B-Y, R-Y) tai (Y, Cb, Cr) riippuen laiteesta.
< Kuinka kytketään >
Komponenttivideokaapeli
a. Kytke DVD-komponenttikaapeli projektorin Component PR,
PB, Y -komponenttivideoliitäntään.
* Kytkiessäsi komponenttikaapelia sovita liittimien ja komponenttikaapelin värit yhteen (Y = vihreä, PB = sininen, PR = punainen).
(R) AUDIO (L)
b. Vain kun DVD-laitteessa on HDMI-liitin, voidaan asettaa
HDMI-moodi.
Signaali
Component
RGB/DTV
480i
O
X
X
480p
O
O
O
PB
Y
PR
<DVD>
HDMI/DVI
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
Liittäminen digiboksiin
* Digitaalisten TV-ohjelmien vastaanottamiseen tarvitaan DTV-vastaanotin (digiboksi), joka kytketään projektoriin.
* Katso digiboksin käyttöoppaasta ohjeet sen kytkemisestä projektorin kanssa yhteen.
< Kuinka kytketään RGB-lähde >
a. Kytke RGB-kaapeli projektorin RGB IN (PC/DTV).
* Kun se on liitetty D-TV-digisovittimeen, jossa on DVI-lähtö, voit kat-
<D-TV Set-Top Box>
sella kuvaa HDMI-moodissa DVI-HDMI-kaapelin avulla.
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
PB
Y
DVI OUTPUT
PR
b. Käytä digiboksia, jonka DTV-ulostulo on muotoa 480p(576p),
720p tai 1080i.
HDMI-kaapeli
< Kuinka kytketään HDMI-lähde >
a. Kytke projektorin HDMI-liitin D-TV-digisovittimen lähtöliittimeen HDMI-kaapelin avulla.
b. Käytä digiboksia, jonka DTV-ulostulo on muotoa
480p(576p), 720p tai 1080i.
<D-TV Set-Top Box>
(R) AUDIO (L)
< Kuinka kytketään komponenttimuotoinen lähde >
a. Kytke digiboksin komponenttikaapeli projektorin Component
PR, PB, Y-komponenttivideoliitäntään.
* Kytkiessäsi komponenttikaapelia sovita liittimien ja komponenttikaapelin värit yhteen (Y = vihreä, PB = sininen, PR =
punainen).
b. Käytä digiboksia, jonka DTV-ulostulo on muotoa
480p(576p), 720p tai 1080i.
18
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Component cable
<D-TV Set-Top Box>
(R) AUDIO (L)
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Toiminnot
Toiminnot
* Tässä manuaalissa ruutunäyttö saattaa olla erilainen kuin projektorissasi, koska se on ainoastaan esimerkki, joka on
tarkoitettu auttamaan projektorin toimintojen esittelyssä.
* Jos sisääntulosignaalia ei ole, valikko ei näy.
* Tässä käyttöoppaassa selostetaan käyttöä pääasiassa RGB(PC)-tilassa.
Videovalikon vaihtoehdot
< RGB-tila>
Videon säädöt
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä D, E ja valitse sitten säädettäväksi haluamasi video.
3. Paina F-ja
●
●
●
●
G
-näppäimiä säätääksesi kuvan haluamallasi tavalla.
Valikon
vaihtoehtojen säädöt eivät vaikuta muihin tulolähteisiin.
Tarvittaessa säädä uudelleen valikon
vaihtoehtoja seuraavilla tulolähteille:
Video/S-Video/Component (480i(576i)), Component (480p(576p), 720p, 1080i)
Voit palauttaa alkuperäisen kuvatilan sen muuttamisen jälkeen valitsemalla
palautuskohteen [Reset] ja painamalla näppäintä A OK.
Vastaanotettaessa NTSC-signaalia, kuvan värisävyasetus näkyy ruudulla, ja
sitä voidaan muuttaa (vain 60 Hz taajuus).
Poistu asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonäppäintä.
Contrast
Brightness
Color R
Color G
Color B
Reset
50
50
50
50
50
MENU Exit
FG
Move
Enter
< Videotila >
APC
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Exit
F
G
Clear
80
50
50
50
0
FG
Move
Enter
APC (Kuvan autom. säätö)
* Säädä projektorin kuva mahdollisimman hyväksi käyttämällä APC:tä.
* APC-toiminto ei toimi RGB-moodissa eikä HDMI-moodissa.
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä D , E ja valitse sitten APC-kohde.
3. Paina
●
F
- ja G -näppäimiä asettaaksesi kuvan halutuksi.
Joka kerta painaessasi F, G näppäimiä kuva vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
Clear
●
Soft
User
APC
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Prev.
F
Clear
G
80
50
50
50
0
D
E
Move
Enter
Poistu asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonäppäintä.
19
Toiminnot
Värilämpötilan autom. säätö
- Arvot nollataan (palautetaan oletusasetuksiin) valitsemalla vaihtoehto Normal.
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä D , E ja valitse sitten ACC -kohde.
3. Paina F - ja G-näppäimiä tehdäksesi halutut säädöt.
●
Joka kerta painaessasi
järjestyksessä:
Cool
●
F, G
näppäimiä kuva vaihtuu seuraavassa
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
MENU Prev.
Normal
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Select
Warm
Poistu asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonäppäintä.
Gamma-toiminto
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä D , E ja valitse sitten Gamma-kohde.
3. Paina
●
F - ja G
-näppäimiä asettaaksesi kuvan halutuksi.
Each press of the D,
E
button changes the screen as shown below.
Normal
●
Film
Sports
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
MENU Prev.
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Select
Poistu asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonäppäintä.
Brilliant Color
TM
-toiminto
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä D , E ja valitse sitten Brilliant Color TM-kohde.
3. Käytä F tai G painikkeita valitaksesi On tai Off.
* Mikä on Brilliant Color TM -toiminto?
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
MENU Prev.
Tämä toiminto lisää tai vähentää hieman kuvan kokonaiskirkkautta muodostaakseen väreihin täyteläisemmän harmaasävyn.
20
F
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Select
Toiminnot
Huippuvalkoisen säätö
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä D , E ja valitse sitten White peaking-kohde.
3. Paina
F - ja G
-näppäimiä asettaaksesi kuvan halutuksi.
Säädä korkeampaan arvoon saadaksesi kuvan kirkkaammaksi. Säädä matalampaan arvoon saadaksesi kuvan tummemmaksi.
● Poistu asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonäppäintä.
● White peaking voidaan käyttää ainoastaan, kun Brilliant Color TM toiminto on käytössä.
●
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
On
G
G
F
High
G
10
D
E
Move
FG
Adjust
Black level-toiminto
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä D , E ja valitse sitten Black level-kohde.
3. Käytä F tai G painikkeita valitaksesi High tai Low.
●
Tämä toiminto on käytettävissä HDMI(YCbCr).
ACC
Gamma
Brilliant Color TM
White peaking
Black level
MENU Prev.
F
Normal
G
F
F
Film
G
G
F
High
On
10
D
E
Move
FG
G
Select
* Mikä on Black level -toiminto?
Kun katsot elokuvaa, tämä toiminto säätää television kuvan mahdollisimman
hyväksi. Näytön kontrasti ja kirkkaus säädetään mustan värin tason mukaan.
21
Toiminnot
Valikon erityisvaihtoehdot
Kielen valinta
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä D , E ja valitse sitten Language - Kieli.
3. Paina näppäintä F, G ja valitse sitten haluamasi kieli.
●
●
Kuvaruutunäyttö näytetään valitulla kielellä.
Poistu asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonäppäintä.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
ARC-toiminnon käyttö
1. Paina ARC-näppäintä.
Joka kerta kun painat näppäintä, näyttö muuttuu seuraavasti.
16:9
4:3
16:9
4:3
Huomautus!
Tätä toimintoa voit käyttää myös MENU-valikkonäppäimellä.
22
F
English
G
F
F
4:3
On
G
G
F
Off
G
D
E
Move
FG
Select
Toiminnot
Overscan-toiminto
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä G ja valitse sitten Overscan.
3. Käytä F tai G painikkeita valitaksesi On tai Off.
●
Overscan -toimintoa voidaan säätää vain RGB-DTV, HDMI-DTV tai
Component-moodissa.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
F
English
G
F
4:3
G
F
On
G
F
Off
G
D
E
Move
Select
FG
Kääntö vaakasuunnassa
* Tämä toiminto kääntää projektiokuvan vaakasuunnassa.
Käytä tätä toimintoa heijastettaessa kuvaa taaksepäin.
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä D , E ja valitse sitten Flip horizontal.
3. Näet käännetyn kuvan painamalla näppäintä A OK.
●
●
Joka kerta kun painat näppäintä A OK , kuva kääntyy.
Poistu asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonäppäintä.
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
MENU Prev.
F
English
G
F
F
4:3
G
G
On
To Flip
F
D
E
G
Off
Move
Enter
Käännä pystysuunnassa -toiminto
* Tämä toiminto kääntää heijastetun kuvan pystysuunnassa.
* Kun ripustat projektorin kattoon ylösalaisin, sinun pitää kääntää kuva pystysuunnassa
ja vaakasuunnassa.
1. Paina MENU – VALIKKO -näppäintä ja käytä sitten F ja G näppäimiä valitaksesi
.
2. Paina D ja E näppäimiä valitaksesi kohdan Flip Vertical(Käännä
Pystysuunnassa)
MENU Prev.
3. Paina A OK näppäintä nähdäksesi käännetyn kuvan.
●
●
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
F
English
G
F
F
4:3
G
G
On
To Flip
F
D
E
G
Off
Move
Enter
Joka kerralla, kun painat A OK näppäintä, kuva kääntyy.
Poistuaksesi valikkonäytöstä paina toistuvasti MENU– VALIKKO -näppäintä.
Automaattisammutus
* Uniajastin kytkee projektorin pois päältä ennakkoon asetetun ajan kuluttua.
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä D , E ja valitse sitten Auto sleep.
3. Paina F -ja G ja E-näppäimiä valitaksesi halutun ennakkoon asetetun ajan.
●
Language
ARC
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Auto sleep
Poistu asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonäppäintä.
MENU Prev.
D
E
F
English
G
F
F
4:3
On
G
G
F
Off
G
Move
FG
Select
23
Toiminnot
Valikon erityisvaihtoehdot
Trapetsikorjaustoiminto
* Käytä tätä toimintoa, kun valkokangas ei ole oikeassa kulmassa projektoriin nähden ja kuva on puolisuunnikkaan
muotoinen.
* Käytä Keystone -toimintoa vain, kun ei ole mahdollista saada aikaan parasta kulmaa valkokankaaseen nähden.
1. Paina näppäimiä KEYSTONE.
2. Käytä D tai E painikkeita valitaksesi V Keystone tai H Keystone.
3. Käytä F tai G säätääksesi ruudun haluttuun tilaan.
●
Keystone vaaka- ja pystysuuntaisia säätöjä voidaan muuttaa -20:stä +20:een.
●
Pääset tähän toimintoon myös MENU -näppäimen kautta.
V Keystone
0
H Keystone
0
Blank-tyhjäystoiminto
* Tämä toiminto saattaa olla tehokas, jos sinun pitää herättää yleisön huomio esitysten, kokousten ja yhteenvetojen aikana.
1. Paina BLANK-näppäintä
●
●
Kuva muuttuu taustavärikuvaksi.
Voit valita taustan värin.
(Tarkemmat tiedot kohdassa "Blank-taustavärin valinta")
2. Voit peruuttaa tyhjäystoiminnon painamalla mitä tahansa painiketta.
Blank-taustavärin valinta
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä D , E ja valitse sitten Blank image.
3. Paina näppäintä F, G ja valitse sitten haluamasi väri.
Taustaväri muutetaan valituksi tyhjän kuvan väriksi.
● Poistu asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonäppäintä.
●
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
24
0
0
F
F
Logo
High Bright
G
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Toiminnot
Lampputila-toiminto
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Paina näppäintä D , E ja valitse sitten Lamp mode - Lampputila.
3. Paina näppäintä F, G ja valitse sitten High Bright - Normaalitila tai
Economic - Hiljainen tila.
●
Poistu asetusvalikosta painamalla toistuvasti MENU-valikkonäppäintä.
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
0
0
F
F
Logo
High Bright
G
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Lamppuajan tarkistus
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä F, G.
2. Käytetty lamppuaika näytetään.
● Kun projektorilamppu on saavuttamassa käyttöikänsä lopun (noin 2000 tuntia), lampun
merkkivalo muuttuu punaiseksi.
● Lampun LED-merkkivalo palaa punaisena jatkuvasti, kun lampun käyttöikä on ylittynyt.
V Keystone
H Keystone
Blank image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
0
0
F
F
Logo
High Bright
G
G
11 Hr
D
E
Move
FG
Select
Pysäytystoiminnon käyttö
1. Paina näppäintä STILL.
* Voit pysäyttää syöttökuvan.
<Moving Image>
<Still Image>
2. Poistuaksesi STILL-tilasta, paina mitä näppäintä tahansa.
* STILL-toiminto raukeaa automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.
25
Toiminnot
Näyttövalikon vaihtoehdot
Automääritystoiminto
* Tämä toiminto varmistaa, että saat parhaan videolaadun, säätämällä automaattisesti kuvan horisontaalisuuntaista kokoa ja
synkronointia.
* Automaattinen seuranta toimii vain RGB PC -sisääntulossa.
1. Paina AUTO -painiketta kaukosäätimestä.
●
Kuvan kohdistus ja synkronointi säätyvät automaattisesti.
2. Jos automaattisen kompensoinnin jälkeen tarvitaan vielä manuaalista
kompensointia eri PC-tilojen syötöistä johtuen, suorita
valikosta kohta
Phase, Clock, Horizontal tai Vertical. Parasta mahdollista kuvaa ei
aina saavuteta vain ruutukompensoinnilla.
Auto Configure
Huomautus!
Tätä toimintoa voit käyttää myös MENU-valikkonäppäimellä.(Vain RGB-tilassa)
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä tätä toimintoa näyttökuvan ollessa pysäytettynä.
Phase-toiminnon käyttö
1. Paina MENU -painiketta ja valitse sitten
den avulla.
valikko F tai G painikkei-
2. Käytä
D
tai
E
painiketta valitaksesi Phase.
3. Käytä
F
tai
G
säätääksesi ruudun haluttuun tilaan.
●
Phase voidaan säätää välillä 0 – 31.
●
Paina MENU -painiketta kahdesti poistuaksesi ‘Menu’ -ruudusta.
Säätöalue voi vaihdella riippuen syötön resoluutiosta.
●
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
Move
FG
Adjust
FG
Adjust
Clock-toiminnon käyttö
1. Paina MENU -painiketta ja valitse sitten
den avulla.
valikko F tai G painikkei-
2. Käytä
D
tai
E
painiketta valitaksesi Clock.
3. Käytä
F
tai
G
säätääksesi ruudun haluttuun tilaan.
●
Clock voidaan säätää välillä -20 – +20.
●
Paina MENU -painiketta kahdesti poistuaksesi ‘Menu’ -ruudusta.
Säätöalue voi vaihdella riippuen syötön resoluutiosta.
●
26
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
Move
Function
Horizontal-toiminnon käyttö
1. Paina MENU -painiketta ja valitse sitten
den avulla.
valikko F tai G painikkei-
2. Käytä
D
tai
E
painiketta valitaksesi Horizontal.
3. Käytä
F
tai
G
säätääksesi ruudun haluttuun tilaan.
●
Horizontal voidaan säätää välillä -25 – +25.
●
Paina MENU -painiketta kahdesti poistuaksesi ‘Menu’ -ruudusta.
Säätöalue voi vaihdella riippuen syötön resoluutiosta.
●
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
Move
FG
Adjust
Move
FG
Adjust
Vertical-toiminnon käyttö
1. Paina MENU -painiketta ja valitse sitten
den avulla.
valikko F tai G painikkei-
2. Käytä
D
tai
E
painiketta valitaksesi Vertical.
3. Käytä
F
tai
G
säätääksesi ruudun haluttuun tilaan.
●
Vertical voidaan säätää välillä -25 – +25.
●
Paina MENU -painiketta kahdesti poistuaksesi ‘Menu’ -ruudusta.
Säätöalue voi vaihdella riippuen syötön resoluutiosta.
●
Auto configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Prev.
8
0
0
0
D
E
27
Tietoja
Tuetut näytöt
* Seuraavassa taulukossa esitetään projektorin tukemat näyttöformaatit.
Sources
Format
Vertical Freq.(Hz)
Horizontal Freq.(kHz)
EGA
640X350
640X350
70.09Hz
85.08Hz
31.468kHz
37.861kHz
PC98
640X400
85.08Hz
37.861kHz
DOS
720X400
720X400
70.08Hz
85.03Hz
31.469kHz
37.927kHz
VGA
640X480
640X480
640X480
640X480
59.94Hz
72.80Hz
75.00Hz
85.00Hz
31.469kHz
37.861kHz
37.500kHz
43.269kHz
SVGA
800X600
800X600
800X600
800X600
800X600
56.25Hz
60.31Hz
72.18Hz
75.00Hz
85.06Hz
35.156kHz
37.879kHz
48.077kHz
46.875kHz
53.674kHz
XGA
1024X768
1024X768
1024X768
1024X768
60.00Hz
70.06Hz
75.02Hz
84.99Hz
48.363kHz
56.476kHz
60.023kHz
68.677kHz
SXGA
1152X864
1152X864
1152X864
1280X768
1280X960
1280X1024
1280X1024
60.05Hz
70.01Hz
75.00Hz
60.00Hz
60.00Hz
60.02Hz
75.025Hz
54.348kHz
63.995kHz
67.500kHz
47.693kHz
60.000kHz
63.981kHz
79.976kHz
* Jos projektori ei tue syöttösignaalia, valkokangasnäytölle tulee viesti "Out of range - Ulkona alueesta".
* Projektori tukee tyyppiä DDC1/2B Plug & Play -toimintona.(PC-monitorin automaattinen tunnistus)
* Vaaka- ja pystytaajuuksien synkronoinnin syöttömuodot ovat Separate.
* PC:stä riippuen optimitaajuutta ei ehkä näytetä asetettuun optimitaajuuteen saakka. "Rekisteröintitiedot (Näytä rekisteröintitiedot)".
(esim. tarkkuuksilla 640X480 tai 800X600 optimi pystytaajuus saattaa olla enintään 85 Hz tai alle.)
* Käytettäessä HDMI-HDMI-kaapelia, PC ei ole tuettu.
<DVD/DTV tulo>
Signaali
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
Component-*1 RGB(DTV)-*2
HDMI(DTV)-*3
480i
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
* Kaapelityyppi
1- Komponenttivideokaapeli
2- Tietokonekaapeli
3- HDMI-kaapeli
* Suosittelemme lähdön resoluutioksi ‘720p’
parhaan kuvanlaadun saavuttamiseksi.
Hoito
* Projektori tarvitsee vain vähän hoitoa. Pidä linssi puhtaana, koska kaikki lika ja tahrat näkyvät valkokankaalla. Ota yhteys
jälleenmyyjään, kun mitä tahansa osia on vaihdettava. Puhdistettaessa mitä tahansa osaa projektorista kytke aina virta
pois päältä ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
Linssin puhdistus
Puhdista linssi aina havaitessasi sen pinnalla likaa tai pölyä. Pyyhi linssin pinta puhtaaksi hellävaraisesti ilmasuihkeella tai pehmeällä, kuivalla ja nukattomalla kankaalla.
Lian tai tahrojen poistamiseksi linssiltä kostuta pehmeä kangas veteen ja neutraaliin pesuaineeseen ja pyyhi linssin pinta hellävaraisesti.
Projektorikotelon puhdistus
Ennen projektorin kotelon puhdistusta irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta. Pyyhi pois lika tai pöly kotelosta pehmeällä, kuivalla ja
nukattomalla kankaalla. Sitkeän lian tai tahrojen poistamiseksi linssiltä kostuta pehmeä kangas veteen ja neutraaliin pesuaineeseen
ja pyyhi kotelo. Älä käytä alkoholia, bentseeniä, ohenteita tai muita kemiallisia pesuaineita, koska ne voivat aiheuttaa koteloon
muodonmuutoksia tai värimuutoksia.
28
Tietoja
Lampun vaihto
Lampun vaihto
Lampun vaihtoväliin saattaa vaikuttaa projektorin käyttöympäristö. Voit katsoa lampun käyttötunnit valikon LAMP TIME -osiosta (sivu 25). Lamppu on vaihdettava kun:
●
●
●
<Projektorin etupaneeli>
Heijastettu kuva muuttuu tummemmaksi tai alkaa huonontua.
Lampun merkkivalot
Lampun merkkivalo on punainen.
Viesti "Replace the lamp – Vaihda lamppu" ilmestyy näkyviin kytkettäessä projektori päälle.
Vaihda lamppu varovaisesti
- Paina ohjauspaneelissa tai kaukosäätimessä olevaa POWER-painiketta kytkeäksesi laitteen virran pois päältä.
- Jos toimintomerkkivalon LED vilkkuu oranssisena, älä irrota virtajohdon pistoketta pistorasiasta ennen kuin toimintomerkkivalon LED palaa tasaisesti oranssisena.
- Anna lampun jäähtyä 1 tunti ennen sen vaihtoa.
- Korvaa lamppu ainoastaan samaa tyyppiä olevalla lampulla LG Electronicsin huoltokeskuksesta. Eri valmistajan lampun
käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita projektorille ja lampulle.
- Vedä lamppu ulos ainoastaan lampun vaihdon yhteydessä.
- Pidä lamppu poissa lasten ulottuvilta. Pidä lamppu kaukana lämmönlähteistä kuten lämpöpattereista, liedestä jne.
- Paloriskin pienentämiseksi älä aseta lamppua kosketuksiin nesteiden tai vieraiden materiaalien kanssa.
- Älä sijoita lamppua lähelle mitään lämmönlähdettä.
- Varmista, että uusi lamppu on kunnolla kiinnitetty ruuveilla. Mikäli kiinnitys on huono, kuva saattaa olla tumma, tai seurauksena voi olla palovaara.
- Älä koskaan kosketa lampun lasia, koska se saattaa huonontaa kuvan laatua tai lyhentää lampun käyttöikää.
Vaihtolampun hankinta
Lampun mallinumero on kerrottu sivulla 32. Tarkista lampun malli, ja hanki se sitten LG Electronicsin huoltokeskuksesta. Eri
valmistajan lampun käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita projektorille.
Lampun hävittäminen
Hävitä käytetty lamppu palauttamalla se LG Electronics:in huoltopisteeseen.
29
Tietoja
Lampun vaihto
1
Kytke projektorin virta pois päältä ja irrota pistoke
pistorasiasta. Aseta se huolellisesti pehmustetulle
alustalle.
2
Avaa lampun kannen ruuvit käyttäen ruuvitalttaa.
(Anna lampun jäähtyä 1 tunnin ajan ennen
käytetyn lampun poistamista projektorista.)
Lamppukotelon ruuvi
3
Nostettuasi lampun kannen pois irrota kaksi kiinnitysruuvia lampun kotelosta käyttäen ruuvitalttaa.
4
Nosta lamppu ylös pitäen kiinni siinä olevasta
kahvasta.
Nuppi
Screws
5
Vedä kahvasta hitaasi ulospäin ja poista lamppukotelo.
6
Laita uusi lamppu varovasti oikeaan asentoon.
Varmista, että se on laitettu sisään oikealla tavalla.
7
Kiristä ruuvit, jotka poistit vaiheessa 3.
8
Sulje lampun kansi ja kiinnitä se vaiheessa 2 irrotetuilla ruuveilla.
(Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.)
(Jos lampun kansi ei ole kunnolla asennettu, laite ei käynnisty.)
Huomautus!
Eri valmistajan lampun käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita projektorille tai lampulle. Varmista, että lampun kansi on
kunnolla kiinnitetty. Jos lampun kansi ei ole kunnolla asennettu, laite ei käynnisty. Jos tämä vika jatkuu, ota yhteys
valtuutettuun LG-huoltokeskukseen.
30
Tietoja
Koskien projektorin lampun ohjausta
VAROITUS
●
Älä sammuta projektoria, ennen kuin vähintään 5 minuuttia on kulunut sen käynnistämisestä.
- Jatkuvat käynnistykset/sammuttamiset saattavat heikentää lampun toimivuutta.
●
Älä irrota virtajohtoa projektorin ja jäähdytyspuhaltimen ollessa toiminnassa.
- Se saattaa vahingoittaa lamppua ja lyhentää sen kestoikää.
●
Projektorin kestoikä saattaa riippua merkittävästi projektorin käyttöympäristöstä ja käsittelystä.
●
Tässä projektorissa käytetään suurpaine-elohopealamppua, joten huolellisuus sen käsittelyssä on olennaisen tärkeää.
Tärähdys tai väärä käyttö saattaa aiheuttaa lampun räjähtämisen.
●
Kun jatkat projektorin käyttöä lampun vaihtovälin täyttymisen jälkeen, lamppu saattaa räjähtää.
●
Lampun räjähdystapauksessa tulee toimia seuraavasti.
- Irrota virtajohto välittömästi.
- Päästä sisään raitista ilmaa välittömästi (Tuuletus).
- Tarkistuta tuotteen kunto lähimmässä huoltopisteessä ja vaihdata siihen uusi lamppu tarvittaessa.
- Älä yritä purkaa tuotetta itse, vaan jätä se valtuutetun huollon tehtäväksi.
Linssisuojan kiinnittäminen projektoriin
Linssisuojan kiinnittäminen
1
Laita käyttökuntoon varusteina toimitetut linssisuojus ja sen kiinnityshihna. Pujota hihnan sileä pää
projektorin linssikokoonpanon pohjassa olevaan
reikään.
2
Kiinnitä hihna projektorissa olevaan reikään pujottamalla sileä pää reiästä ja vetämällä siitä.
3
Pujota projektoriin kiinnitetty hihna linssisuojuksen
reikään ja vie sitten linssisuojus hihnasilmukan
läpi.
4
Kokoonpano on nyt valmis, kuten alla olevasta
kuvasta näkyy.
31
Tietoja
Tekniset tiedot
MALLI
AH115 (AH115-JD)
Tarkkuus
1280(vaakaan) x 720(pystyyn) kuvapistettä
Vaaka/Pystysuhde
16:9(vaaka:pysty)
DLP-paneelin koko
0.62 tuumaa
Valkokankaan koko
(Projisointietäisyys)
Wide : 1.40 ~ 10.63m(40 ~ 300 tuumaa)
Projisoinnin siirtosuhde
130%
Tele : 1.66 ~ 12.66m(40 ~ 300 tuumaa)
Kaukosäädön etäisyys
12m
Zoomaussuhde
1:1.2
Videoyhteensopivuus
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
Käyttöjännite
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3A-1A
Korkeus (mm/tuumaa)
114/4.5
Leveys (mm/tuumaa)
346/13.6
Syvyys (mm/tuumaa)
263/10.4
Käyttöolosuhteet
Projektorilamppu
Lämpötila
Lampun malli
Käyttö : 32~104°F(0°C~40°C)
Varastointi ja kuljetus : -4~140°F(-20°C~60°C)
AJ-LAH1
Kosteus
Lampun tehonkulutus
Käytössä : 0~ 75% suhteellinen kosteus kuivahygrometrillä mitattuna
Ei käytössä : 0 ~ 85% suhteellinen kosteus kuivahygrometrillä mitattuna
32
210W
Kirjaa muistiin alla olevaan tilaan laitteen mallinumero ja sarjanumero.
Lue tiedot laitteen pohjaan kiinnitetystä tarrasta ja
anna nämä tiedot jälleenmyyjälle tarvitessasi laitteelle huoltoa.
Mallinumero
Sarjanumero
:
:
LG DLP-PROJEKTORI
Ole hyvä ja lue tämä käsikirja huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Säilytä se myöhempää tarvetta
varten.
AH115
KÄYTTÖOPAS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement