LG AF115 User guide

LG AF115 User guide
KÄYTTÖOPAS
LCOS-PROJEKTORI
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja laita opas talteen tulevaa käyttöä varten.
AF115
www.lg.com
LCOS PROJEKTORI
Warning
Tämä on luokan B mukainen tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa kotiympäristössä radiohäiriöitä, jolloin
käyttäjän saattaa olla tarpeen suorittaa sen edellyttämiä toimenpiteitä.
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Turvatoimet .................................................4
Osien nimitykset
Runko..............................................................7
Jalan säätöpainike ..........................................8
Ohjauspaneeli .................................................9
Kaukosäädin ...................................................10
Paristojen asennus .........................................10
Projektorin tilan merkkivalot ............................11
Varusteet .........................................................12
Valinnaisvarusteet ...........................................12
Asennus ja kokoonpano
Asennusohjeet ................................................13
Projektorin peruskäyttö ...................................14
Kensington-turvajärjestelmän käyttö ...............15
Projektorin käynnistäminen .............................16
Projektorin pysäyttäminen...............................16
Kuvan tarkentaminen ja sijoittaminen
valkokankaalle ............................................17
Lähteen muodon valinta..................................17
Liittäminen
Liittäminen pöytämalliseen
PC-tietokoneeseen .....................................18
Liittäminen videolähteeseen ...........................18
Liittäminen DVD-laitteeseen ...........................19
Liittäminen digiboksiin .....................................19
valkokangas valikon vaihtoehdot (SCREEN)
PJT-moodin muuttamiseksi .............................24
Aspect Ratio-toiminnon käyttö ........................24
Trapetsikorjaustoiminto ...................................25
Testimalli toiminto (Test Pattern) .....................25
Automääritystoiminto.......................................25
RGB konfig. Toiminto (RGB Config.) ..............26
Ruudun alkuasetus toiminto (Screen Reset) ..26
Vaihtoehto Valikon vaihtoehdot (OPTION)
Pysäytystoiminnon käyttö ...............................27
Kielen valinta...................................................27
Blank-tyhjäystoiminto ......................................27
Blank-taustavärin valinta .................................28
Sleep time-toiminto .........................................28
Auto sleep-toiminto .........................................29
Vaihtoehdon alkuasetus toiminto
(Option Reset) ............................................29
tiedot Valikon vaihtoehdot (INFORMATION)
Projektorin tietojen katselu..............................29
Tietoja
Tuetut näytöt ...................................................30
Hoito ...............................................................31
Lampun vaihto ...............................................32
Tekninen tiedot ...............................................35
Toiminnot
kuva Valikon vaihtoehdot (PICTURE)
Kuvan säätö ....................................................20
Videon säädöt .................................................20
laajennettu kuva Valikon vaihtoehdot
(ADV. PICTURE)
Auto Iris toiminto .............................................21
laajennettu säätö toiminto
(Advanced Control).....................................21
laajennettu kuvan asetus toiminto
(Adv. Picture Reset)....................................23
Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen
keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin
viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.
3
Turvatoimet
Turvatoimet
Ota huomioon nämä turvatoimet estääksesi mahdolliset vahingot tai väärät käyttötavat projektorin käytön yhteydessä.
➟ Turvaohjeet ilmoitetaan kahdessa muodossa seuraavasti.
VAROITUS : Tämän ohjeen vastainen menettely saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
HUOMAA: Tämän ohjeen vastainen menettely saattaa johtaa lievään loukkaantumiseen tai projektorin
vahingoittumiseen.
➟ Luettuanne tämän käyttöoppaan säilyttäkää se paikassa, josta käyttäjät saavat sen aina helposti esille.
Indoor Installation
Älä sijoita projektoria suoraan
auringonpaahteeseen tai lähelle
lämmönlähdettä, esimerkiksi
lämpöpatteria, takkaa tai liettä.
VAROITUS
Älä sijoita tulenarkoja
materiaaleja projektorin viereen.
Älä anna lasten kiipeillä
asennetussa projektorilaitteistossa.
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Se saattaa aiheuttaa projektorin
kaatumisen ja johtaa loukkaantumiseen
tai kuolemaan.
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Asennus sisäkäytössä
Irrota laite pistorasiasta ja poista
kaikki kytkentäjohdot ennen
laitteen siirtämistä.
HUOMAA
Älä sijoita projektoria lähelle
höyryä tai öljyä erittäviä kohteita,
esimerkiksi ilmankostutinta.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran!
Asentaessasi projektoria pöydälle
älä sijoita sitä lähelle reunaa.
Käytä projektoria aina tasaisella
ja tukevalla alustalla.
Seurauksena saattaa olla projektorin
putoaminen aiheuttaen vakavia
vammoja lapselle tai aikuiselle sekä
projektorin vakavan vaurioitumisen.
Käytä aina soveltuvaa alustaa.
Se saattaa kaatua ja aiheuttaa
tapaturman ja/tai vaurioittaa laitetta.
Älä sijoita projektoria paikkoihin,
joissa se joutuu alttiiksi pölylle.
Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran
tai vahingoittaa laitetta!
Varmista hyvä tuuletus projektorin
ympärillä. Projektorin ja seinän
välisen etäisyyden tulee olla yli 30
cm / 12 tuumaa.
Sen sisäisen lämpötilan nousu liian
korkeaksi saattaa aiheuttaa palovaaran
tai vaurioittaa laitetta!
Älä tuki projektorin tuuletusaukkoja
tai rajoita ilmankiertoa millään
tavoin.
Älä sijoita projektoria suoraan maton päälle, peitolle tai paikkaan
jossa tuuletus on rajoitettua.
Tämä aiheuttaisi sisäisen lämpötilan
nousun ja palovaaran tai vaurioittaisi
laitetta!
Tämä aiheuttaisi sen sisäisen lämpötilan nousun ja saattaisi muodostaa
palovaaran tai vaurioittaa laitetta!
Asennus ulkokäytössä
VAROITUS
Älä käytä projektoria kosteassa paikassa, esimerkiksi kylpyhuoneessa, jossa se todennäköisesti kastuu.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran!
Virta
Sähköliitännän tulee olla maadoitettu.
Mikäli sähköliitäntä ei ole maadoitettu, on
olemassa vuotovirran aiheuttaman
sähköiskun vaara. Mikäli sähköliitännän
maadoitus ei ole mahdollista, on asennettava
erillinen suojakatkaisin. Käytä valtuutettua
sähköasentajaa. Älä maadoita puhelinkaapeleihin, sähköpylväisiin tai
kaasuputkiin.
4
VAROITUS
Virtajohdon pistoke on työnnettävä
pistorasiaan pohjaan saakka
palovaaran välttämiseksi!
Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran tai
vahingoittaa laitetta!
Älä sijoita painavia esineitä
virtajohdon päälle!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran!
Turvatoimet
Virta
VAROITUS
Älä kytke liian monta laitetta moniosaiseen pistorasiaan.
Se voi johtaa pistorasian ylikuumenemiseen ja aiheuttaa palovaaran!
Virta
Älä kosketa virtajohdon pistoketta
märin käsin.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun
vaaran!
HUOMAA
Tartu pistotulppaan tukevasti
irrottaessasi sitä pistorasiasta.
Jos vedät johdosta, se saattaa
vahingoittua
Estä pölyn kerääntyminen
pistokkeen piikkeihin tai
pistorasiaan.
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Älä kytke pistoketta pistorasiaan,
kun virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut tai jokin pistorasian
osa on irrallinen.
Varmista, että virtajohto ei joudu
kosketukseen terävien tai kuumien
esineiden kanssa, esimerkiksi
lämmitin.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa
laitetta!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Sijoita projektori siten, että
ihmiset eivät tallaa virtajohtoa
eivätkä kompastu siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa
laitetta!
Älä sammuta/käynnistä projektoria pistokkeen avulla. (Älä käytä pistoketta virtakytkimenä.)
Se saattaa aiheuttaa mekaanisen vian tai voi aiheuttaa sähköiskun.
Käyttö
Älä sijoita projektorin päälle
mitään nestettä sisältävää,
esimerkiksi kukkamaljakkoa,
kuppia, kosmetiikkaa tai kynttilää.
Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran tai
vahingoittaa laitetta!
Mikäli projektoriin kaatuu vettä,
irrota pistoke pistorasiasta
välittömästi ja ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun
vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Älä poista mitään laitteen kuoren
osia (lukuun ottamatta linssin
kantta). Suuri sähköiskun vaara!
VAROITUS
Mikäli projektoriin kohdistuu
voimakas isku tai se vahingoittuu,
kytke se pois päältä, irrota
pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
Älä päästä mitään esineitä
putoamaan projektorin päälle.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun
vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Hävitä käytetyt paristot
asianmukaisesti ja turvallisesti.
Mikäli lapsi pääsee nielaisemaan
pariston, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
Älä katso suoraan linssiin
projektorin ollessa käytössä.
Seurauksena saattaa olla
silmävamma!
Mikäli kuva ei tule näkyviin
valkokankaalle, kytke laitteen
virta pois päältä, irrota
pistotulppa pistorasiasta ja ota
yhteys huoltoliikkeeseen.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa
laitetta!
Älä kosketa laitteen metalliosia
käytön aikana tai välittömästi sen
jälkeen, koska tuuletusaukot ja
lampun kansi pysyvät erittäin
kuumina!
Varoitus koskien virtajohtoa
Useat laitteet suositellaan sijoitettavaksi tiettyyn virtapiiriin, yleisesti vain virtapiiriin, joka tuottaa virtaa vain
laitteeseen eikä lisäpistokkeisiin tai lisähaaroihin. Tarkasta tiedot erittely-sivulta.
Älä ylikuormita pistorasioita. Ylikuormitetut, irtonaiset tai vialliset pistorasiat, jatko-johdot, vialliset
virtajohdot tai halkeilleet sähköeristeet ovat vaarallisia. Tälläiset saattavat aiheuttaa sähköiskuja tai
tulipaloja. Tarkasta laitteen johdot säännöllisesti ja jos niissä tai laitteessa ilmenee vahinkoa tai kulumista,
irrota laite sähköverkosta, älä jatka laitteen käyttämistä ja korvauta johto samanlaisella, jonka suorittaa
laillistettu palveluhenkilökunta.
Suojaa virtajohtoa fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä, kuten taipumiselta, vääntymiseltä,
kiertymiseltä, yli kävellyksi tulemiselta tai oven väliin jäämiseltä. Huolehdi pistokkeista, pistorasioista ja
laitteen johdoista.
5
Turvatoimet
Käyttö
VAROITUS
Älä koske pistorasiaan, jos tilassa
on kaasuvuoto. Avaa ikkunat ja
tuuleta.
Syntyvä kipinä saattaa aiheuttaa
syttymisen tai tulipalon.
Älä pudota projektoria tai anna
sen joutua alttiiksi iskulle.
Älä katso suoraan lasersäteeseen,
sillä se voi aiheuttaa silmävamman!
Tämä saattaa aiheuttaa mekaanisen
vian tai tapaturman!
Avaa aina linssiovi tai poista linssin suojus, kun projektorin lamppu on päällä.
Käyttö
HUOMAA
Älä sijoita painavia esineitä
projektorin päälle!
Varo erityisesti linssiä
siirtäessäsi projektoria.
Älä kosketa projektorin linssiä.
Se vahingoittuu herkästi.
Tämä saattaa aiheuttaa mekaanisen
vian tai tapaturman!
Älä käytä teräviä työkaluja, koska ne vahingoittavat projektorin kuorta.
Puhdistus
VAROITUS
Älä käytä vettä projektorin
puhdistamisessa.
Tämä saattaa vahingoittaa projektoria
tai aiheuttaa sähköiskun vaaran!
Siinä epätodennäköisessä
tilanteessa, että projektorista tulisi
savua tai outoa hajua, kytke sen
virta pois päältä, irrota pistoke
pistorasiasta ja ota yhteys
myyjäliikkeeseen tai huoltoon.
Suihkuta paineilmalla tai käytä
neutraalilla pesuainevesiliuok
sella kostutettua pehmeää
kangasta pölyn tai tahrojen poistamiseen projektorilinssistä.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Puhdistus
Ota yhteys
huoltoliikkeeseen kerran
vuodessa projektorin
puhdistamiseksi
sisäpuolelta.
Kerääntynyt pöly saattaa
aiheuttaa mekaanisen vian.
HUOMAA
Puhdistaessasi projektorin muoviosia, esimerkiksi runkoa, irrota pistotulppa
pistorasiasta ja pyyhi pehmeällä kankaalla. Älä käytä puhdistusainetta,
vesisuihkua tai märkää liinaa. Erityisesti on kiellettyä käyttää puhdistusainetta
(lasinpuhdistusainetta), autoon tai teollisuuskäyttöön tarkoitettua kiillotusainetta,
hionta-ainetta tai vahaa, tai bensiiniä, alkoholia jne., jotka saattavat vahingoittaa
tuotetta. Suihkuta paineilmalla tai käytä neutraalilla pesuainevesiliuoksella
kostutettua pehmeää kangasta pölyn tai tahrojen poistamiseen projektorilinssistä.
Se saattaa aiheuttaa palon, sähköiskun tai tuotevaurion (muodonmuutos, korroosio ja
vahingoittuminen).
Muuta
VAROITUS
Älä yritä korjata projektoria itse. Ota yhteys myyjä- tai huoltoliikkeeseen.
Tämä saattaa aiheuttaa projektorin vahingoittumisen ja sähköiskun sekä takuun mitätöitymisen!
Muuta
Irrota pistoke pistorasiasta, jos
projektoria ei käytetä pitkään
aikaan.
HUOMAA
Anna lampun huolto valtuutetun
huollon tehtäväksi.
Kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa
palovaaran tai vahingoittaa laitetta!
Käytä vain tälle tuotteelle määrättyjä paristotyyppejä.
Tämä saattaa vaurioittaa kaukosäädintä.
6
Älä käytä sekaisin uusia ja
vanhoja paristoja.
Tämä saattaa johtaa paristojen
ylikuumenemiseen ja vuotoon.
Osien nimitykset
Osien nimitykset
Runko
* Tämän projektorin valmistuksessa on käytetty tarkkuusteknologiaa. Projektorin kuvassa saattaa kuitenkin esiintyä pienenpieniä mustia ja/tai kirkkaita (punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Tämä voi olla valmistusprosessin takia normaalia eikä aina viittaa tuotteen toimintavirheeseen.
Tarkennusrengas
Lens Shift pyörä
Zoomausrengas
Jalan säätöpainike
7
Osien nimitykset
Jalan säätöpainike
Takimmainen
kaukoanturi
USB(SVC Only)
RGB IN
Kensington-turvajärjestelmän liitin
(Katso sivu 15)
VIDEO
COMPONENT IN
AC IN
S-VIDEO
HDMI IN 1/2
8
Ohjauspaneeli
Osien nimitykset
Ohjauspaneeli
POWER – Virtakytkin
Kytke projektorin virta päälle/pois.
INPUT-painike
Siirtyy RGB(Komponentti), DVI,
Video, S-Videotila.
OK-näppäin
Näyttää käytössä olevan
tilan ja tallentaa toimintojen
muutoksen.
/
/
/
painike
Asettaa valikoiden toiminnot.
MENU – Valikko -näppäin
Valikkoon siirtyminen tai sieltä poistuminen
AUTO –näppäin
Se korjaa automaattisesti kuvan paikan ja
värinän RGB-moodissa.
9
Osien nimitykset
Kaukosäädin
POWER– Virtakytkin
RATIO -näppäin
AUTO -näppäin
INPUT -näppäin
EXIT -näppäin
OK,
/
/
/
MENU – Valikko -näppäin
-näppäin
Kirkkauspainike
LIGHT
Kontrastipainike
LIGHT -näppäin
BLANK -näppäin
PICTURE -näppäin
STILL -näppäin
C.TEMP -näppäin
A.IRIS -näppäin
KEYSTONE -näppäin
PATTERN -näppäin
GAMMA -näppäin
SLEEP -näppäin
Paristojen asennus
VAARA
RÄJÄHDYSVAARA MIKÄLI PARISTO VAIHDETAAN VÄÄRÄN TYYPPISEEN.
HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
• Avaa paristolokeron kansi kaukosäätimen takaseinästä.
• Aseta sisään määritysten mukaiset paristot oikein päin: "+" napa "+" -merkin suuntaan ja "–" -napa "–" -merkin suuntaan.
• Aseta kaksi 1,5 voltin AAA-kokoista. Älä käytä uusia ja
käytettyjä paristoja sekaisin.
10
Osien nimitykset
Projektorin tilan merkkivalot
* Lampun, toiminnan ja lämpötilan merkkivalot projektorin päällä ilmaisevat käyttäjälle projektorin toimintatilan.
Toiminnan merkkivalo
Lämpötilan merkkivalo
Lens shift
>>
Up
Do
w
<<
n
Deco LED
(Lens Shif pyörä)
Lampun merkkivalo
Standby.
Laite on toiminnassa (Lamppu on kytketty päälle).
Lamppu on jäähtymässä (60 sekuntia).
Projektorin toiminta on katkaistu ylikuumentumisen
takia (60 sekuntia).
Toiminnan merkkivalo
Virta on kytketty pois päältä.
Ei pala
/Lämpötilan merkkivalo
Tämä on varoitusviesti ylikuumenemisesta projektorin
Oranssi
ollessa käynnissä.
Sammuta projektori ja tarkista tuuletin.
Punainen(vilkkuva) Virta on katkaistu, koska laitteen sisällä oleva jäähdytyspuhallin ei toimi.
Projektorilamppu on saavuttamassa käyttöikänsä lopun
Punainen
ja tulee vaihtaa uuteen.
Punainen(vilkkuva) Projektorin lampussa on vika. Käynnistä projektori
Lamp Indicator
uudelleen sopivan ajan kuluttua. Jos tämä merkkivalo
vilkku punaisena uudelleen, ota yhteys lähimpään huoltoon.
Lampun kansi ja suodattimen kansi ovat auki.
Vihreä (vilkkuva)
Deco LED
Sininen (vilkkuva) Lamppu on syttymässä.
(Lens Shift pyörä)
Punainen
Vihreä
Oranssi(vilkkuva)
Vihreä (vilkkuva)
11
Osien nimitykset
Varusteet
LIGHT
1.5V
1.5V
Kaukosäädin
Virtajohto
2 paristoa
Käyttöopas
CD Käyttöopas
Kiillotusliina
Suodatin
Valinnaisvarusteet
*
*
*
*
Ota yhteys kauppiaaseesi ostaaksesi nämä tarvikkeet.
Ota yhteys huoltoon lampun vaihtamiseksi.
Lamppu on kulutusosa, ja se pitää vaihtaa uuteen, kun se on palanut.
Valinnaisosia voidaan vaihtaa toisiin ilman ennakkoilmoitusta tuotteen laadun kehittämiseksi, ja uusia valinnaisosia voidaan lisätä.
Projektorin kattoasennusteline
Valkokangas
12
Lamppu
S-Video-kaapeli
HDMI-kaapeli
Tietokonekaapeli
Videokaapeli
SCART-RCA -adapterikaapeli
Komponenttivideokaapeli
Asennus ja kokoonpano
Asennus ja kokoonpano
Asennusohjeet
* Älä sijoita projektoria seuraaviin olosuhteisiin. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön tai vahingoittaa tuotetta.
Huolehdi projektorin kunnollisesta tuuletuksesta.
● Projektorin pohjassa on ilman sisääntuloaukot ja etu-
● Älä sijoita projektoria matolle, peitolle tai muulle vas-
● Älä tönäise projektoria äläkä läikytä siihen minkäänlaista
● Jätä riittävä tyhjä tila (vähintään 30 cm / 12 tuumaa)
seinässä poistoaukot. Älä tuki näitä aukkoja tai sijoita
niiden eteen esteitä, ettei projektorin sisälämpötila
nouse aiheuttaen kuvan huonontumisen tai projektorin
vioittumisen.
nestettä.
taavalle pinnalle. Se saattaa estää riittävän tuuletuksen projektorin pohjan kautta. Tämä tuotteen saa
asentaa vain seinään ja kattoon.
projektorin ympärille.
Sijoita projektorin sopiviin lämpötila- ja kosteusolosuhteisiin.
● Asenna projektori ainoastaan sellaisiin tiloihin, joissa on sopivat lämpötila- ja kosteusolosuhteet. (Katso sivu 35)
Älä sijoita projektoria tiloihin, joissa se saattaa pölyttyä voimakkaasti.
● Tämä saattaa aiheuttaa projektorin ylikuumenemisen.
Älä tuki projektorin aukkoja. Tämä saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen ja palovaaran.
Tämä projektorin valmistuksessa on käytetty tarkkuusteknologiaa. Projektorin kuvassa saattaa kuitenkin jatkuvasti
esiintyä pienenpieniä mustia ja/tai kirkkaita (punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Tämä on valmistusprosessin
takia normaalia eikä merkki teknisestä viasta.
Digitaalisten TV-ohjelmien näyttämiseen tarvitaan DTV-vastaanotin (digiboksi), joka kytketään
projektoriin.
Kun kaukosäädin ei toimi käytön aikana
● Kaukosäädin ei ehkä toimi, kun sähköisellä virranrajoittimella varustettu tai kolmella aallonpituudella toimiva lamppu on
asennettuna. Vaihda tällainen lamppu kansainvälisten standardien mukaiseen tuotteeseen, jotta pystyt käyttämään
kaukosäädintä normaalisti.
13
Asennus ja kokoonpano
Projektorin peruskäyttö
1.Sijoita projektori tukevalle ja vaakasuoralle pinnalle yhdessä PC-tietokoneen tai audiovisuaalisen ohjelmalähteen
kanssa.
2.Sijoita projektori halutulle etäisyydelle valkokankaasta. Projektorin ja valkokankaan välinen etäisyys määrää muodostuvan kuvan koon.
3.Sijoita projektori siten, että linssi osoittaa kohtisuoraan valkokankaaseen. Jos projektori ei ole suorassa kulmassa
valkokangasta kohti, kuvasta tulee vääristynyt. Mikäli tilanne on tämä, sen saattaa pystyä korjaamaan Keystone-säädön
avulla (Katso sivu 25).
4.Kytke projektorin virtajohto pistorasiaan ja muut kaapelit omiin lähteisiinsä.
Heijastusetäisyys kuvaformaattiin perustuen
Linssin siirto : Max
X/2
Valkokangas
Valkokankaan pituus (X)
Linssin siirto : 0
X/2
Projisoinnin siirtosuhde:120%)
(Linssin siirto : Max)
Projisointietäisyys (D)
Y/2
Valkokangas
Valkokankaan leveys (Y)
n
<<
Lens shift
>>
Up
Do
w
Y/2
Projisointietäisyys (D)
16 : 9 kuvaformaatti
Projisointietäisyys
Valkokangas
Valkokankaan
koko (inch)
14
Valkokankaan
koko (mm)
Valkokankaan
leveys (mm)
Valkokankaan
pituus (mm)
Lyhin etäisyys
(mm)
Pisin etäisyys
(mm)
30
762
664
374
877
1605
40
1016
886
498
1181
2152
50
1270
1107
623
1484
2699
60
1524
1328
747
1788
3246
70
1778
1550
872
2092
3794
80
2032
1771
996
2395
4341
90
2286
1992
1121
2699
4888
100
2540
2214
1245
3003
5435
120
3048
2657
1494
3610
6530
140
3556
3099
1743
4218
7624
160
4064
3542
1992
4825
8719
180
4572
3985
2241
5433
9813
200
5080
4428
2491
6040
10907
220
5588
4870
2740
6648
12002
240
6096
5313
2989
7255
13096
260
6604
5756
3238
7863
14191
280
7112
6199
3487
8470
15285
300
7620
6641
3736
9078
16380
* Pisin/lyhin etäisyys osoittaa
tilannetta säädettynä zoom
austoiminnolla.
* Pystyt siirtämään kuvaa linssin
keskilinjasta enintään 70 %
suhteessa valkokankaan
kokoon.
Asennus ja kokoonpano
Kensington-turvajärjestelmän käyttö
● Projektorin sivupaneelissa on “Kensington” – turvajärjestelmä. Kytke Kensington-turvalukituksen kaapeli alla oleva
kuvan mukaisesti.
● Katso tarkempia tietoja Kensington-turvajärjestelmän asennuksesta ja käytöstä Kensington-turvajärjestelmän
pakkauksessa olevasta käyttöoppaasta.
Lisätietoja saat Kensington Companyn verkkosivuilta osoitteesta http://www.kensington.com, jossa käsitellään kalliiden elektronisten laitteiden kuten kannettavien tietokoneiden ja projektorien suojaamista.
● Kesington-turvajärjestelmä on valinnainen lisävaruste.
15
Asennus ja kokoonpano
Projektorin käynnistäminen
1. Kytke virtajohto oikein.
2. Irrota linssin suojus. Jos se jää paikalleen, se voi lampun kuumuudesta johtuen epämuodostua.
3. Paina painiketta POWER – Virtakytkin kauko-ohjaimesta tai projektorin kannesta.
● Kuva tulee näkyviin, kun deco LED muuttuu vihreäksi.(Sininen (vilkkuva))
● Paina INPUT-painiketta kaukosäätimestä tai INPUT painiketta ohjauspaneelista valitaksesi haluamasi tulosignaalin.
Huomautus!
* Älä irrota virtajohtoa tuulettimen ollessa toiminnassa. Jos virtajohto irrotetaan tuulettimen ollessa toiminnassa, lampun käynnistyminen
virran kytkemisen jälkeen kestää kauemman ja lampun kestoikä saattaa lyhentyä.
Projektorin pysäyttäminen
1. Paina painiketta POWER – Virtakytkin projektorin kannesta tai kauko-ohjaimesta.
2. Paina laitteen kannessa tai kaukosäätimessä olevaa POWER – Virtakytkin -painiketta uudestaan kytkeäksesi
laitteen virran pois päältä.
3. Kun toiminnan merkkivalo vilkkuu oranssia, ts. tuuletin on käynnissä (60 sekuntia), projektoria ei saa irrottaa
sähköverkosta. Kun merkkivalo palaa kiinteästi punaisena, irrota virtajohto.
● Jos toiminnan merkkivalo on oranssi ja se vilkkuu, laitteen päällä tai kaukosäätimessä oleva "POWER – Virtakytkin" -painike ei toimi.
Power off?
Please press Power key again.
16
Asennus ja kokoonpano
Kuvan tarkentaminen ja sijoittaminen valkokankaalle
Kun kuva ilmestyy valkokankaalle, tarkista onko se terävä ja sopiiko se hyvin valkokankaalle.
Tarkennusrengas
Zoomausrengas
● Säätääksesi kuvan tarkennusta pyöritä tarkennusrengasta, joka on ulompi linssin renkaista.
● Säätääksesi kuvan kokoa pyöritä zoomausrengasta, joka on alempi linssin renkaista.
Kun valkokankaalla olevaa kuvaa tarvitsee siirtää joko ylös- tai alaspäin, käytä projektorin
päällä sijaitsevaa Lens shift pyörää korkeuden säätämiseksi alla esitetyllä tavalla.
Lens shift pyörä
● Käännä Lens shift pyörää vasempaan tai oikeaan säätääksesi projektorin kuvaa ylös- tai alaspäin.
Huomautus!
● Lens shift pyörän kääntäminen käyttäen liikaa voimaa saattaa vaurioittaa projektoria.
Lähteen muodon valinta
1. Paina INPUT – Lähde -näppäintä.
Input List
RGB
HDMI1
HDMI2
Video
S-Video
Component
2. Tulosignaalin valinta INPUT painikkeella muuttaa projektorin syöttötilaksi ainoastaan liitetyn lähteen.
Pystyt asettamaan syöttötilaksi kaikki lähteet
,
painikkeilla.
17
Liittäminen
Liittäminen
Liittäminen pöytämalliseen PC-tietokoneeseen
* Voit liittää projektorin tietokoneen VGA-, SVGA-, XGA- tai SXGA-ulostuloon.
* Katso sivulta 30 projektorin tukemat näyttömuodot.
< Kuinka kytketään >
Liitä projektorin RCB IN -liitin tietokoneen lähtöporttiin
tietokonekaapelilla.
* Jos asetat tietokoneesi syöttämään signaalia sekä tietokoneen
näyttöön että ulkoiseen projektoriin, ulkoisen projektorin kuva ei
ehkä näy kunnolla. Siinä tapauksessa aseta tietokoneesi syöttämään signaalia ainoastaan ulkoiseen projektoriin. Katso yksityiskohdat tietokoneesi käyttöoppaasta.
Liittäminen videolähteeseen
* Voit liittää projektoriin videonauhurin, videokameran tai minkä tahansa muun yhteensopivan videokuvalähteen.
< Kuinka kytketään 1 >
a.Kytke projektorin videosisääntulot audio/videolähteen
ulostuloihin videokaapelilla.
S VIDEO
(R) AUDIO (L)
OUT
< Kuinka kytketään 2 >
b.Yhdistä projektorin S-videosyöttöliitin A/V-lähteeseen
käyttämällä S-videokaapelia.
* Paremman kuvalaadun saat yhdistämällä S-videolähteen projektoriin.
18
IN
<VCR>
VIDEO
Liittäminen
Liittäminen DVD-laitteeseen
* DVD-laitteen ulostulot (Y, PB, PR) on saatettu merkitä (Y, Pb, Pr), (Y, B-Y, R-Y) tai (Y, Cb, Cr) riippuen laiteesta.
< Kuinka kytketään >
Komponenttivideokaapeli
a. Liitä DVD-komponenttikaapeli projektorin COMPONENT IN -liitännän
Y-, PB- ja PR-liittimiin.
* Kytkiessäsi komponenttikaapelia sovita liittimien ja
komponenttikaapelin värit yhteen (Y = vihreä, PB = sininen, PR = punainen).
b. HDMI-moodia voidaan käyttää vain, kun DVD-soittimessa on HDMI-portti.
Signal
Component
480i
O
X
480p
O
O
(R) AUDIO (L)
PB
Y
PR
<DVD>
HDMI
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
Liittäminen digiboksiin
* Digitaalisten TV-ohjelmien vastaanottamiseen tarvitaan DTV-vastaanotin (digiboksi), joka kytketään projektoriin.
* Katso digiboksin käyttöoppaasta ohjeet sen kytkemisestä projektorin kanssa yhteen.
< HDMI-lähteen kytkeminen >
<D-TV Set-Top Box>
a. Yhdistä projektorin HDMI IN -liitin ja DTV digisovittimen HDMI-lähtöportti
HDMI-kaapelilla.
b. Käytä digiboksia, jonka DTV-ulostulo on muotoa 480p(576p), 720p, 1080i
tai 1080p.
< Kuinka kytketään komponenttimuotoinen lähde >
(R) AUDIO (L)
HDMI OUTPUT
DTV OUTPUT
PB
Y
DVI OUTPUT
PR
HDMI-kaapeli
Komponenttivideokaapeli
a. Liitä DTV digisovittimeen liitetty komponenttikaapeli projektorin
COMPONENT IN -liitännän Y-, PB- ja PR-liittimiin.
(R) AUDIO (L)
* Kytkiessäsi komponenttikaapelia sovita liittimien ja
komponenttikaapelin värit yhteen (Y = vihreä, PB = sininen, PR = punainen).
DTV OUTPUT
DVI OUTPUT
Y
PB
PR
<D-TV Set-Top Box>
19
Toiminnot
Toiminnot
* Tässä manuaalissa ruutunäyttö saattaa olla erilainen kuin projektorissasi, koska se on ainoastaan esimerkki, joka on
tarkoitettu auttamaan projektorin toimintojen esittelyssä.
* Tässä käyttöoppaassa selostetaan käyttöä pääasiassa RGB(PC)-tilassa.
kuva Valikon vaihtoehdot (PICTURE)
Kuvan säätö
* Säädä projektorin kuva mahdollisimman hyväksi käyttämällä Picture Mode:tä.
1. Paina kaukosäätimen PICTURE painiketta.
2. Paina
●
●
●
painiketta valitaksesi haluamasi kuvanlaadun.
,
Jokainen
,
painikkeen painallus muuttaa kuvanlaatua seuraavasti:
F
Vivid
G
F
Expert2
G
F
Standard
F
G
Cinema
F
Expert1
G
G
F
Sport
G
F
Game
G
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Paina EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
Videon säädöt
1. Paina MENU (Valikko) painiketta. Siirry sitten kohtaan PICTURE
painikkeilla , , , ja paina OK painiketta.
PICTURE
Picture Mode
2. Siirry alakohtaan painikkeella
haluamaasi toimintoon ja paina
3. Käytä ,
painiketta.
●
●
●
,
painikkeita siirtyäksesi
painikkeita tehdäksesi haluamasi säädön ja paina sitten
OK
Voit asettaa kuvan arvot erilaisiksi kullekin tulolle ja Picture Mode (kuvamoodille).
Tehtyjen asetusten tallennus näyttää (User) asetetussa Picture Mode (kuvamoodissa).
(paitsi Expert 1/2)
Suorita Picture Reset (kuvan alkuaasetus) jokaiselle Picture Mode (kuvamoodille)
palauttaaksesi ne takaisin tehtaan oletusasetuksiin.
Voit säätää kontrastia painamalla kaukosäätimen
●
Voit säätää kirkkautta painamalla kaukosäätimen
painiketta.
Paina MENU tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
painiketta.
OK
: Standard
• Contrast
50
• Brightness
50
• Sharpness
70
• Color
70
• Tint
• Picture Reset
●
●
20
. Käytä sitten
OK painiketta.
Move
0
R
G
Toiminnot
laajennettu kuva Valikon vaihtoehdot (ADV. PICTURE)
Auto Iris toiminto
* Tämä toiminto säätää koko kuvan kirkkautta tulevan kuvan perusteella parhaan kuvanlaadun aikaansaamiseksi.
1. Paina kaukosäätimen A.IRIS painiketta.
2. Paina
●
●
●
painiketta valitaksesi haluamasi kuvanlaadun.
,
Jokainen
,
painikkeen painallus muuttaa kuvanlaatua seuraavasti:
F
Off
G
F
Auto Iris1
G
F
Auto Iris3
G
F
Auto Iris2
G
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Paina EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
laajennettu säätö toiminto (Advanced Control)
< Kun Picture Mode on
Vivid/Standard/Cinema/Sport/Game >
1. Paina MENU (Valikko) painiketta. Siirry sitten kohtaan ADV. PICTURE
painikkeilla , , , ja paina OK painiketta
ADV. PICTURE
Auto Iris
2. Siirry alakohtaan painikkeella . Käytä sitten , painikkeita siirtyäksesi Advanced Control ja paina OK painiketta.
Move
•Fresh Contrast
F
: Auto Iris1
•Fresh Colour
,
painikkeilla ja paina sitten
Advanced Control
•Color Temp.
G
Natural
Adv. Picture Reset
•Noise Reduction
OK
Off
Off
On
Low
•Gamma
3. Siirry haluamaasi kohtaan
painiketta.
OK
•Real Cinema
Off
•Black Level
Low
High
•Lamp Mode
E
4. Käytä
,
painikkeita tehdäksesi haluamasi säädön ja paina sitten
OK painiketta.
< Kun Picture Mode on Expert 1/2 >
ADV. PICTURE
●
●
Voit asettaa kuvan arvot erilaisiksi kullekin tulolle ja Picture Mode
(kuvamoodille).
Paina MENU tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
•Fresh ContrastMove
Auto Iris
•Fresh Colour
: Auto Iris1
Expert Control
•Noise Reduction
F
OK Off
G
Off
On
Adv. Picture Reset
•Real Cinema
Off
•Black Level
Low
•Lamp Mode
High
100
•Overscan
Gamma Mode
Preset
E
21
Toiminnot
G
G Fresh Contrast (puhdas kontrasti) : Säätää kontrastia kuvan kirkkauden perusteella parhaalle tasolle.
•Fresh Contrast
F
Low
G
High
F
G
Off
F
G
F
OK
G
G Fresh Colour (puhdas väri) : Säätää kuvan värit lähimmäksi luonnollisia värejä.
•Fresh Colour
F
Off
G
Low
F
G
High
F
G
F
OK
G
G Color Temp (värilämpötila) : Säätää ruudulla näkyvien värien luomaa tunnelmaa.
•Color Temp.
F
Medium
F
●
G
Cool
F
G
F
Natural
G
F
Warm
G
OK
Voit käyttää myös kaukosäätimen C.TEMP painiketta.
G
G Noise Reduction (kohinan vaimennus) : Poistaa kuvakohinaa vahingoittamatta itse kuvaa.
•Noist Reduction
F
On
F
●
G
Off
F
G
OK
Voi käyttää sitä vain Video, S-Video, Component(480i, 480p, 576i, 576p) ja HDMI(480p, 576p) moodeissa.
G
G Gamma : Asettaa harmaasävyjen toiston kuvasignaalin koodauksen perusteella.
•Gamma
F
Low
F
●
G
F
Medium
G
F
High
G
OK
Voit käyttää myös kaukosäätimen GAMMA painiketta.
G
G Real Cinema : Säätää kuvan parhaiten soveltuvaksi elokuvien katseluun.
•Real Cinema
F
Off
F
●
G
F
On
G
OK
Voi käyttää sitä vain Video, S-Video, Component(480i/576i/1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz) ja
HDMI(1080i 50/60Hz, 1080p 24Hz) moodeissa.
G
G Black Level : Säätää ruudun kontrastia ja kirkkautta käyttäen mustan toiston tasoa.
•Black Level
F
Low
F
●
G
F
High
G
OK
Tätä toimintoa ei voi käyttää SECAM, PAL 60 ja PAL BGDK signaaleilla Video, S-Video ja RGB moodeissa.
G
G Lamp Mode (lamppumoodi) : Säätää lampun kirkkautta.
•Lamp Mode
F
High
G
F
Low
G
F
OK
G
G Overscan (ylisuuri pyyhkäisy) : Voit säätää alueella 90, 92, 94...100.
•Overscan
F
F
●
●
22
90
G
~
F
100
G
OK
Tätä toimintoa ei voi käyttää vastaanotettaessa PC-signaalia, 1080i ja 1080p signaalia tai kun Aspect Ratio (kuvasuhde)
on asetettu tilaan Justscan.
Ruudun nurkassa saattaa esiintyä kuvakohinaa signaalilla1080i/1080p johtuen videosignaalin lähdelaitteen virheestä. Vaihda
siinä tapauksessa signaalia tehdäksesi Overscan -asetukset ja tee Overscan -asetukset.
Toiminnot
G
G Gamma Mode (gammamoodi) : Voit valita tämän moodin vain, kun Picture Mode (kuvamoodi) on Expert 1/2.
•Gamma Mode
Preset
F
F
●
●
●
●
G
F
User
G
OK
Adjustment (säätö) : Voit valita Low (matala), Medium (keskialue) tai High(korkea).
Level : Voit säätää alueella 0 - 8.
IRE : Säädetään automaattisesti 0 - 100 perustuen Level muutoksiin.
Red/Green/Blue : Voit säätää alueella -127 - 127.
G White Balance (valkotasapaino): Säätää ruudun kokonaisvaikutelmaa valintasi mukaan. Voit valita tämän moodin vain,
G
kun Picture Mode (kuvamoodi) on Expert 1/2.
•White Balance
Medium
F
G
F
Cool
G
F
0
G
F
Natural
G
F
30
G
F
Warm
G
G
F
OK
•Red Contrast
-30
F
F
●
●
G
~
~
OK
Red/Green/Blue Contrast : Voit säätää alueella -30 - 30.
Red/Green/Blue Brightness : You can adjust from -30 - 30.
laajennettu kuvan asetus toiminto (Adv. Picture Reset)
* Valitut ADV PICTURE (laajennettu kuvan alkuasetus) toiminnon asetukset jokaiselle tulosignaalille ja
Picture Mode (kuvamoodille) palautetaan tehtaan oletusasetuksiin.
1. Paina MENU (Valikko) painiketta. Siirry sitten kohtaan ADV. PICTURE
painikkeilla , , , ja paina OK painiketta
ADV. PICTURE
Auto Iris
2. Siirry alakohtaan painikkeella . Käytä sitten
Adv. Picture Reset ja paina
OK painiketta.
3. Siirry Yes käyttämällä
●
,
,
painikkeita siirtyäksesi
painikkeita ja paina sitten
Move
OK
: Auto Iris1
Advanced Control
Adv. Picture Reset
OK painiketta.
Paina MENU tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
23
Toiminnot
valkokangas valikon vaihtoehdot (SCREEN)
PJT-moodin muuttamiseksi
* Tämä toiminto kääntää heijastetun kuvan ylösalaisin tai vaakatason ympäri.
1. Paina MENU (Valikko) painiketta. Siirry sitten kohtaan SCREEN painikkeilla
ja paina OK painiketta
, , ,
2. Siirry alakohtaan painikkeella . Käytä sitten
PJT Mode ja paina
OK painiketta.
painikkeita siirtyäksesi
,
SCREEN
PJT Mode
: Front
Aspect Ratio
: 16 : 9
Keystone
Test Pattern
RGB Config.
Screen Reset
3. Siirry haluamaasi kohtaan
●
●
●
,
painikkeilla ja paina sitten
OK painiketta.
Valitse Rear (takaa), kun heijastat kuvaa erikseen hankittavan läpikuultavan valkokankaan takaa.
Valitse Ceiling (katto), kun asennat tuotteen kattoon.
Paina MENU tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
Aspect Ratio-toiminnon käyttö
1. Paina kaukosäätimen RATIO painiketta.
2. Käytä
●
●
24
,
painikkeita valitaksesi haluamasi valkokangaskoon.
F
Auto
G
F
4:3
G
F
Just Scan
G
F
16 : 9
G
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Paina EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
Move
OK
Toiminnot
Trapetsikorjaustoiminto
* Käytä tätä toimintoa, kun valkokangas ei ole oikeassa kulmassa projektoriin nähden ja kuva on puolisuunnikkaan muotoinen.
* Käytä Keystone -toimintoa vain, kun ei ole mahdollista saada aikaan parasta kulmaa valkokankaaseen nähden.
1. Paina kaukosäätimen KEYSTONE painiketta.
Keystone
2. Siirry haluamaasi kohtaan
3. Paina , ,
ja paina sitten
,
painikkeilla ja paina sitten
painiketta.
painiketta säätääksesi valkokankaan olosuhteet haluamiksesi
,
OK painiketta.
●
Keystone vaaka- ja pystysuuntaisia säätöjä voidaan muuttaa -100:stä 100:een.
Suorita Reset palauttaaksesi tehtaan oletusasetukset.
● Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
● Paina EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
●
Top Left
Move
MENU Prev.
G
Top Right
Bottom Left
Bottom Right
H:
0
V:
0
Reset
Testimalli toiminto (Test Pattern)
* Suorita tämä toiminto asentaessasi projektoria, jotta voit säätää valkokankaan kokoa ja tarkennusta.
Paina PATTERN.
●
●
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Paina EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
Automääritystoiminto
* Tämä toiminto varmistaa, että saat parhaan videolaadun, säätämällä automaattisesti kuvan horisontaalisuuntaista kokoa ja
synkronointia.
* Automaattinen seuranta toimii vain RGB PC -sisääntulossa.
1. Paina AUTO -painiketta kaukosäätimestä.
●
Kuvan kohdistus ja synkronointi säätyvät automaattisesti.
2. Jos automaattisten säätöjen jälkeen tarvitaan vielä manuaalisia
säätöjä johtuen PC-moodin signaalista, siirry kohtaan RGB Config.
valikossa SCREEN. Parasta mahdollista kuvaa ei aina saavuteta vain
ruutukompensoinnilla.
Auto RGB Config.
Auto configuration is on the process.
Please wait a moment.
Huomautus!
Tätä toimintoa voit käyttää myös MENU-valikkonäppäimellä.(Vain RGB-tilassa)
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä tätä toimintoa näyttökuvan ollessa pysäytettynä.
25
Toiminnot
RGB konfig. Toiminto (RGB Config.)
1. Paina MENU (Valikko) painiketta. Siirry sitten kohtaan SCREEN painikkeilla
, , ,
ja paina OK painiketta
2. Siirry alakohtaan painikkeella . Käytä sitten
Config. ja paina
OK painiketta.
,
RGB Config.
Move
OK
Auto Configure G
Phase
painikkeita siirtyäksesi RGB
Auto Configure?
Clock
Yes
No
Position
3. Siirry haluamaasi kohtaan
4. Paina , ,
ja paina sitten
,
painikkeilla ja paina sitten
,
painiketta.
painiketta säätääksesi valkokankaan olosuhteet haluamiksesi
OK painiketta.
Auto Configure toiminto toimii vain RGB-syötössä. Jos suoritat ruudun
säätöjä videokuvalle, joka tule PC:n graafisen signaalin lähteestä, optimitilaa ei
ehkä ole löydettävissä. Suorita Auto Configure toiminto pysäytyskuvalle.
● Vaihtelualue saattaa olla erilainen riippuen syötön resoluutiosta.
● Paina EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
●
Ruudun alkuasetus toiminto (Screen Reset)
* Valittujen SCREEN moodien asetukset palautetaan tehtaan alkuasetuksiin.
1. Paina MENU (Valikko) painiketta. Siirry sitten kohtaan SCREEN painikkeilla , , , ja paina OK painiketta
2. Siirry alakohtaan painikkeella . Käytä sitten
Screen Reset ja paina
OK painiketta.
,
painikkeita siirtyäksesi
SCREEN
PJT Mode
: Front
Aspect Ratio
: 16 : 9
Keystone
Test Pattern
RGB Config.
Screen Reset
3. Siirry Yes käyttämällä
●
26
,
painikkeita ja paina sitten
OK painiketta.
Paina MENU tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
Move
OK
Toiminnot
Vaihtoehto Valikon vaihtoehdot (OPTION)
Pysäytystoiminnon käyttö
1. Paina näppäintä STILL.
* Voit pysäyttää syöttökuvan.
<Pysäytyskuva>
<Liikkuva kuva>
2. Poistuaksesi STILL-tilasta, paina mitä näppäintä tahansa.
* STILL-toiminto raukeaa automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.
Kielen valinta
1. Paina MENU (Valikko) painiketta. Siirry sitten kohtaan OPTION painikkeilla
, , ,
ja paina OK painiketta
OPTION
Language
2. Siirry alakohtaan painikkeella . Käytä sitten
Language ja paina
OK painiketta.
,
painikkeita siirtyäksesi
Move
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
3. Siirry haluamaasi kohtaan
●
●
,
painikkeilla ja paina sitten
OK painiketta.
Kuvaruutunäyttö näytetään valitulla kielellä.
Paina MENU tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
Blank-tyhjäystoiminto
* Tämä toiminto saattaa olla tehokas, jos sinun pitää herättää yleisön huomio esitysten, kokousten ja yhteenvetojen aikana.
1. Paina BLANK-näppäintä
●
●
Kuva muuttuu taustavärikuvaksi.
Voit valita taustan värin.
(Tarkemmat tiedot kohdassa "Selecting blank image color (Blank-taustavärin valinta)")
2. Voit peruuttaa tyhjäystoiminnon painamalla mitä tahansa painiketta.
●
Älä peitä linssiä projektorin käytön aikana millään esineellä. Tämä saattaa kuumentaa tai aiheuttaa esineisiin epämuodostumia sekä aiheuttaa tulipalon. Sammuttaaksesi lampun väliaikaisesti, paina BLANK projektorista tai kaukosäätimestä.
27
Toiminnot
Blank-taustavärin valinta
1. Paina MENU (Valikko) painiketta. Siirry sitten kohtaan OPTION painikkeilla , , , ja paina OK painiketta
2. Siirry alakohtaan painikkeella . Käytä sitten
Blank Image ja paina
OK painiketta.
3. Siirry haluamaasi kohtaan
●
●
,
Move
Language
painikkeita siirtyäksesi
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
painikkeilla ja paina sitten
,
OPTION
OK painiketta.
Taustaväri muutetaan valituksi tyhjän kuvan väriksi.
Paina MENU tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
Sleep time-toiminto
* Tämä toiminto katkaisee projektorin virran automaattisesti asetetun aikaviiveen kuluttua.
1. Paina kaukosäätimen SLEEP painiketta.
2. Paina the
●
F
●
28
painiketta valitaksesi haluamasi ruutuominaisuudet.
Joka kerta painaessasi
F
●
,
Off
240 Min
G
G
,
näppäimiä kuva vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
F
F
10 Min
180 Min
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Paina EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
G
G
F
F
20 Min
120 Min
G
G
F
30 Min
G
F
60 Min
G
F
90 Min
G
Toiminnot
Auto sleep-toiminto
* Tämä toiminto sammuttaa projektorin automaattisesti 10 minuutin kuluttua, jos
signaalia ei havaita.
OPTION
Move
Language
1. Paina MENU (Valikko) painiketta. Siirry sitten kohtaan OPTION painikkeilla , , , ja paina OK painiketta
2. Siirry alakohtaan painikkeella . Käytä sitten
Auto Sleep ja paina
OK painiketta.
3. Siirry On käyttämällä
●
,
painikkeita siirtyäksesi
painikkeita ja paina sitten
,
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
OK painiketta.
Paina MENU tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
Vaihtoehdon alkuasetus toiminto (Option Reset)
* Valittujen OPTION moodien asetukset palautetaan tehtaan alkuasetuksiin.
1. Paina MENU (Valikko) painiketta. Siirry sitten kohtaan OPTION painikkeilla , , , ja paina OK painiketta
2. Siirry alakohtaan painikkeella . Käytä sitten
Option Reset ja paina
OK painiketta.
,
painikkeita siirtyäksesi
OPTION
Move
Language
OK
: English
Blank Image
: Blue
Sleep Time
: Off
Auto Sleep
: Off
Option Reset
3. Siirry Yes käyttämällä
●
,
painikkeita ja paina sitten
OK painiketta.
Paina MENU tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
tiedot Valikon vaihtoehdot (INFORMATION)
Projektorin tietojen katselu
1. Paina MENU (Valikko) painiketta. Siirry sitten kohtaan INFORMATION
painikkeilla , , , ja paina OK painiketta
2. Saat näkyviin projektorin ajan tasalla olevat tiedot.
●
Paina MENU tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
INFORMATION
Move
Serial No.
: AF115-JS
Lamp Time
:
Input
: HDMI2
9
Hr
Resolution
: 480p
Fh/Fv
: 31.5KHz/60.1Hz
29
Tietoja
Tuetut näytöt
* Seuraavassa taulukossa esitetään projektorin tukemat näyttöformaatit.
Sources
Format
Vertical Freq.(Hz)
Horizontal Freq.(kHz)
* Jos projektori ei tue syöttösignaalia, valkokangasnäytölle tulee viesti “Out of Range”- Ulkona alueesta.
* Projektori tukee tyyppiä DDC1/2B Plug & Play -toimintona.(PC-monitorin automaattinen tunnistus)
* Vaaka- ja pystytaajuuksien synkronoinnin syöttömuodot ovat Separate.
<DVD/DTV Input>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
24/25/30Hz
30
Component-*1 HDMI(DTV)-*2
480i
O
X
480p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
576i
O
X
576p
O
O
720p
O
O
1080i
O
O
1080p
O
O
1080p
O
O
* Kaapelityyppi
1- Komponenttivideokaapeli
2- HDMI -kaapeli
Tietoja
Hoito
* Projektori tarvitsee vain vähän hoitoa. Pidä linssi puhtaana, koska kaikki lika ja tahrat näkyvät valkokankaalla.
Ota yhteys jälleenmyyjään, kun mitä tahansa osia on vaihdettava. Puhdistettaessa mitä tahansa osaa projektorista kytke aina virta pois päältä ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
Linssin puhdistus
Puhdista linssi aina havaitessasi sen pinnalla likaa tai pölyä. Pyyhi linssin pinta puhtaaksi hellävaraisesti ilmasuihkeella tai pehmeällä, kuivalla ja nukattomalla kankaalla.
Lian tai tahrojen poistamiseksi linssiltä kostuta pehmeä kangas veteen ja neutraaliin pesuaineeseen ja pyyhi linssin pinta hellävaraisesti.
Projektorikotelon puhdistus
Ennen projektorin kotelon puhdistusta irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta. Pyyhi pois lika tai pöly kotelosta pehmeällä, kuivalla ja nukattomalla
kankaalla. Sitkeän lian tai tahrojen poistamiseksi linssiltä kostuta pehmeä kangas veteen ja neutraaliin pesuaineeseen ja pyyhi kotelo. Älä käytä alkoholia, bentseeniä, ohenteita tai muita kemiallisia pesuaineita, koska ne voivat aiheuttaa koteloon muodonmuutoksia tai värimuutoksia.
Suodatin puhdistus
Kun näkyviin tulee kehotus puhdistaa suodatin laitteen käytön aikana, suorita puhdistus seuraavien vaiheiden mukaisesti.
1
Kytke projektorin virta pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta. Käännä laite ylösalaisin ja aseta
pöydälle tai muulle tasaiselle pinnalle.
3
Käännä suodattimen kansi ylösalaisin, poista suodatin ja puhdista siitä pöly.
(Jos suodatin on vahingoittunut, käytä lisäksi
saatavana olevaa varasuodatinta.)
2
Suodatin
Poista suodattimen kansi painamalla nuolien
mukaisesti molemmin käsin.
Suodattimen kansi
4
Aseta suodatin takaisin kanteen. Aseta kansi
takaisin paikalleen projektoriin ja paina kunnes
kuuluu napsahdus.
31
Tietoja
Lampun vaihto
Lampun vaihto
●
●
Heijastettu kuva muuttuu tummemmaksi tai alkaa huonontua.
Lampun merkkivalo on punainen.
Viesti "Replace the lamp – Vaihda lamppu" ilmestyy näkyviin kytkettäessä projektori päälle.
<<
n
Lens shift
>>
Up
●
<Projektorin etupaneeli>
Do
w
Lampun vaihtoväliin saattaa vaikuttaa projektorin käyttöympäristö. Voit katsoa lampun käyttötunnit valikon LAMP TIME -osiosta (sivu 29). Lamppu on vaihdettava kun:
Lampun merkkivalot
Vaihda lamppu varovaisesti
- Paina ohjauspaneelissa tai kaukosäätimessä olevaa POWER-painiketta kytkeäksesi laitteen virran pois päältä.
- Jos toimintomerkkivalon LED vilkkuu oranssisena, älä irrota virtajohdon pistoketta pistorasiasta ennen kuin toimintomerkkivalon LED palaa tasaisesti punainen.
- Anna lampun jäähtyä 1 tunti ennen sen vaihtoa.
- Korvaa lamppu ainoastaan samaa tyyppiä olevalla lampulla LG Electronicsin huoltokeskuksesta. Eri valmistajan lampun
käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita projektorille ja lampulle.
- Vedä lamppu ulos ainoastaan lampun vaihdon yhteydessä.
- Pidä lamppu poissa lasten ulottuvilta. Pidä lamppu kaukana lämmönlähteistä kuten lämpöpattereista, liedestä jne.
- Paloriskin pienentämiseksi älä aseta lamppua kosketuksiin nesteiden tai vieraiden materiaalien kanssa.
- Älä sijoita lamppua lähelle mitään lämmönlähdettä.
- Varmista, että uusi lamppu on kunnolla kiinnitetty ruuveilla. Mikäli kiinnitys on huono, kuva saattaa olla tumma, tai
seurauksena voi olla palovaara.
- Älä koskaan kosketa lampun lasia, koska se saattaa huonontaa kuvan laatua tai lyhentää lampun käyttöikää.
Vaihtolampun hankinta
Lampun mallinumero on kerrottu sivulla 35. Tarkista lampun malli, ja hanki se sitten LG Electronicsin huoltokeskuksesta. Eri
valmistajan lampun käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita projektorille.
Lampun hävittäminen
Hävitä käytetty lamppu palauttamalla se LG Electronics:in huoltopisteeseen.
32
Tietoja
Lampun vaihto
1
Kytke projektorin virta pois päältä ja irrota pistoke
pistorasiasta. Aseta se huolellisesti pehmustetulle
alustalle.
2
Avaa lampun kannen ruuvit käyttäen ruuvitalttaa.
(Anna lampun jäähtyä 1 tunnin ajan ennen
käytetyn lampun poistamista projektorista.)
Lamppukotelon ruuvi
3
Nostettuasi lampun kannen pois irrota kaksi
kiinnitysruuvia lampun kotelosta käyttäen
ruuvitalttaa.
Screws
4
Nosta lamppu ylös pitäen kiinni siinä olevasta
kahvasta.
Lampun
pohja
Knob
5
7
Vedä kahvasta hitaasi ulospäin ja poista lamppukotelo.
Kiristä ruuvit, jotka poistit vaiheessa 3.
(Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.)
6
8
Laita uusi lamppu varovasti oikeaan asentoon.
Paina lampun lampunpohjaa tarkistaaksesi, että
se on kunnolla asennettu.
Sulje lampun kansi ja kiinnitä se vaiheessa 2
irrotetuilla ruuveilla.
(Jos lampun kansi ei ole kunnolla asennettu, laite ei
käynnisty.)
Huomautus!
Eri valmistajan lampun käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita projektorille tai lampulle. Varmista, että lampun kansi on
kunnolla kiinnitetty. Jos lampun kansi ei ole kunnolla asennettu, laite ei käynnisty. Jos tämä vika jatkuu, ota yhteys
valtuutettuun LG-huoltokeskukseen.
33
Tietoja
Koskien projektorin lampun ohjausta
VAROITUS
34
●
Älä sammuta projektoria, ennen kuin vähintään 5 minuuttia on kulunut sen käynnistämisestä.
- Jatkuvat käynnistykset/sammuttamiset saattavat heikentää lampun toimivuutta.
●
Älä irrota virtajohtoa projektorin ja jäähdytyspuhaltimen ollessa toiminnassa.
- Se saattaa vahingoittaa lamppua ja lyhentää sen kestoikää.
●
Projektorin kestoikä saattaa riippua merkittävästi projektorin käyttöympäristöstä ja käsittelystä.
●
Tässä projektorissa käytetään suurpaine-elohopealamppua, joten huolellisuus sen käsittelyssä on olennaisen tärkeää.
Tärähdys tai väärä käyttö saattaa aiheuttaa lampun räjähtämisen.
●
Kun jatkat projektorin käyttöä lampun vaihtovälin täyttymisen jälkeen, lamppu saattaa räjähtää.
●
Lampun räjähdystapauksessa tulee toimia seuraavasti.
- Irrota virtajohto välittömästi.
- Päästä sisään raitista ilmaa välittömästi (Tuuletus).
- Tarkistuta tuotteen kunto lähimmässä huoltopisteessä ja vaihdata siihen uusi lamppu tarvittaessa.
- Älä yritä purkaa tuotetta itse, vaan jätä se valtuutetun huollon tehtäväksi.
Tietoja
Tekninen tiedot
MALLI
AF115 (AF115-JS)
Tarkkuus
1920(vaakaan) x 1080(pystyyn)kuvapistettä
Vaaka/Pystysuhde
16 : 9 (vaaka:pysty)
LCOS-paneelin koko
0,61 tuumaa
Valkokankaan koko
(Projisointietäisyys)
Tele : 30 ~ 300 tuumaa(1,6 ~ 16,4m)
Projisoinnin siirtosuhde
120%
Kaukosäädön etäisyys
12m
Wide : 30 ~ 300 tuumaa(0,9 ~ 9,1m)
Zoomaussuhde
1:1,8
Videoyhteensopivuus
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL 60
Käyttöjännite
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3,0A-1,2A
Korkeus (mm/tuumaa)
173/6,8
Leveys (mm/tuumaa)
366/14,4
Syvyys (mm/tuumaa)
447,5/17,6
Paino (kg/naulaa)
9,6/21,1
Käyttöolosuhteet
Projektorilamppu
Lämpötila
Lampun malli
Käyttö : 32~104°F(0°C~40°C)
Varastointi ja kuljetus : -4~140°F(-20°C~60°C)
AJ-LAF1
Kosteus
Lampun tehonkulutus
Käytössä : 0~ 75% suhteellinen kosteus
kuivahygrometrillä mitattuna
Ei käytössä : 0 ~ 85% suhteellinen kosteus
kuivahygrometrillä mitattuna
220W
35
Projektorin malli- ja sarjanumero sijaitsevat takaosassa tai projektorin toisella sivulla. Tallenna ja
kirjoita se muistiin huoltoa varten.
MALLI
SARJA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement