LG AH215-JD, AH215 User guide

LG AH215-JD, AH215 User guide
Kirjaa muistiin alla olevaan tilaan laitteen mallinumero ja sarjanumero.
Lue tiedot laitteen pohjaan kiinnitetystä tarrasta ja
anna nämä tiedot jälleenmyyjälle tarvitessasi laitteelle huoltoa.
Mallinumero
Sarjanumero
:
:
LG DLP-PROJEKTORI
Ole hyvä ja lue tämä käsikirja huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Säilytä se myöhempää tarvetta
varten.
AH215
KÄYTTÖOPAS
DLP-PROJEKTORI
Varoitus
Tämä on luokan B mukainen tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa kotiympäristössä radiohäiriöitä, jolloin
käyttäjän saattaa olla tarpeen suorittaa sen edellyttämiä toimenpiteitä.
Liitännät
Sisällysluettelo
Turvatoimet .................................................4
Osien nimitykset
Runko..............................................................7
Jalan säätöpainike ..........................................7
Ohjauspaneeli .................................................8
Kaukosäädin ...................................................9
Paristojen asennus .........................................9
Projektorin tilan merkkivalot ............................10
Varusteet .........................................................11
Valinnaisvarusteet ...........................................11
Asennus ja kokoonpano
Asennusohjeet ................................................12
Projektorin peruskäyttö ...................................13
Kensington-turvajärjestelmän käyttö ...............14
Projektorin käynnistäminen .............................15
Projektorin pysäyttäminen...............................15
Kuvan tarkentaminen ja sijoittaminen
valkokankaalle ...............................................16
Lähteen muodon valinta..................................16
Liittäminen
Liittäminen pöytämalliseen PC-tietokoneeseen..17
Liittäminen kannettavaan PC-tietokoneeseen ..17
Liittäminen videolähteeseen ...........................17
Liittäminen DVD-laitteeseen ...........................18
Liittäminen digiboksiin .....................................18
Toiminnot
Valikon erityisvaihtoehdot
Kielen valinta...................................................25
Aspect Ratio-toiminnon käyttö ........................25
Overscan-toiminto ...........................................25
Kääntö vaakasuunnassa-toiminto ...................26
Käännä pystysuunnassa-toiminto ...................26
Sleep time-toiminto .........................................26
Auto sleep-toiminto .........................................27
Trapetsikorjaustoiminto ...................................27
Blank-tyhjäystoiminto ......................................27
Pysäytystoiminnon käyttö ...............................28
Blank-taustavärin valinta .................................28
Lampputila-toiminto.........................................28
Lamppuajan tarkistus ......................................29
Näyttövalikon vaihtoehdot
Automääritystoiminto.......................................30
Phase-toiminnon käyttö ..................................30
Clock-toiminnon käyttö....................................30
Horizontal-toiminnon käyttö ............................31
Vertical-toiminnon käyttö .................................31
Tietoja
Tuetut näytöt ...................................................32
Hoito................................................................33
Lampun vaihto ................................................34
Linssisuojan kiinnittäminen projektoriin...........36
Tekninen tiedot ................................................37
Videovalikon vaihtoehdot
Videon säädöt .................................................19
Kuvan säätö ....................................................19
Värilämpötilan säätö .......................................20
Smart Picture-toiminto.....................................20
Gamma curve shift-toiminto ............................21
Brilliant Color TM-toiminto.................................21
Huippuvalkoisen säätö ....................................22
Black level-toiminto .........................................22
Expert color-toiminto .......................................23
I-Sensor -toiminto............................................24
Film Mode -toiminto ........................................24
Reset...............................................................24
Vanhojen laitteiden hävittäminen
1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen
keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin
viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.
3
Turvatoimet
Turvatoimet
Ota huomioon nämä turvatoimet estääksesi mahdolliset vahingot tai väärät käyttötavat projektorin käytön yhteydessä.
➟ Turvaohjeet ilmoitetaan kahdessa muodossa seuraavasti.
VAROITUS : Tämän ohjeen vastainen menettely saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
HUOMAA: Tämän ohjeen vastainen menettely saattaa johtaa lievään loukkaantumiseen tai projektorin
vahingoittumiseen.
➟ Luettuanne tämän käyttöoppaan säilyttäkää se paikassa, josta käyttäjät saavat sen aina helposti esille.
Indoor Installation
Älä sijoita projektoria suoraan
auringonpaahteeseen tai lähelle
lämmönlähdettä, esimerkiksi
lämpöpatteria, takkaa tai liettä.
VAROITUS
Älä sijoita tulenarkoja
materiaaleja projektorin viereen.
Älä anna lasten kiipeillä
asennetussa projektorilaitteistossa.
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Se saattaa aiheuttaa projektorin
kaatumisen ja johtaa loukkaantumiseen
tai kuolemaan.
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Asennus sisäkäytössä
Irrota laite pistorasiasta ja poista
kaikki kytkentäjohdot ennen
laitteen siirtämistä.
HUOMAA
Älä sijoita projektoria lähelle
höyryä tai öljyä erittäviä kohteita,
esimerkiksi ilmankostutinta.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran!
Asentaessasi projektoria pöydälle
älä sijoita sitä lähelle reunaa.
Käytä projektoria aina tasaisella
ja tukevalla alustalla.
Seurauksena saattaa olla projektorin
putoaminen aiheuttaen vakavia
vammoja lapselle tai aikuiselle sekä
projektorin vakavan vaurioitumisen.
Käytä aina soveltuvaa alustaa.
Se saattaa kaatua ja aiheuttaa
tapaturman ja/tai vaurioittaa laitetta.
Älä sijoita projektoria paikkoihin,
joissa se joutuu alttiiksi pölylle.
Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran
tai vahingoittaa laitetta!
Varmista hyvä tuuletus projektorin
ympärillä. Projektorin ja seinän
välisen etäisyyden tulee olla yli 30
cm / 12 tuumaa.
Sen sisäisen lämpötilan nousu liian
korkeaksi saattaa aiheuttaa palovaaran
tai vaurioittaa laitetta!
Älä tuki projektorin tuuletusaukkoja
tai rajoita ilmankiertoa millään
tavoin.
Älä sijoita projektoria suoraan maton päälle, peitolle tai paikkaan
jossa tuuletus on rajoitettua.
Tämä aiheuttaisi sisäisen lämpötilan
nousun ja palovaaran tai vaurioittaisi
laitetta!
Tämä aiheuttaisi sen sisäisen lämpötilan nousun ja saattaisi muodostaa
palovaaran tai vaurioittaa laitetta!
Asennus ulkokäytössä
VAROITUS
Älä käytä projektoria kosteassa paikassa, esimerkiksi kylpyhuoneessa, jossa se todennäköisesti kastuu.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai sähköiskun vaaran!
Virta
Sähköliitännän tulee olla maadoitettu.
Mikäli sähköliitäntä ei ole maadoitettu, on
olemassa vuotovirran aiheuttaman
sähköiskun vaara. Mikäli sähköliitännän
maadoitus ei ole mahdollista, on asennettava
erillinen suojakatkaisin. Käytä valtuutettua
sähköasentajaa. Älä maadoita puhelinkaapeleihin, sähköpylväisiin tai
kaasuputkiin.
4
VAROITUS
Virtajohdon pistoke on työnnettävä
pistorasiaan pohjaan saakka
palovaaran välttämiseksi!
Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran tai
vahingoittaa laitetta!
Älä sijoita painavia esineitä
virtajohdon päälle!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran!
Turvatoimet
Virta
VAROITUS
Älä kytke liian monta laitetta moniosaiseen pistorasiaan.
Se voi johtaa pistorasian ylikuumenemiseen ja aiheuttaa palovaaran!
Virta
Älä kosketa virtajohdon pistoketta
märin käsin.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun
vaaran!
HUOMAA
Tartu pistotulppaan tukevasti
irrottaessasi sitä pistorasiasta.
Jos vedät johdosta, se saattaa
vahingoittua
Estä pölyn kerääntyminen
pistokkeen piikkeihin tai
pistorasiaan.
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Tämä saattaa aiheuttaa palon vaaran!
Älä kytke pistoketta pistorasiaan,
kun virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut tai jokin pistorasian
osa on irrallinen.
Varmista, että virtajohto ei joudu
kosketukseen terävien tai kuumien
esineiden kanssa, esimerkiksi
lämmitin.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa
laitetta!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Sijoita projektori siten, että
ihmiset eivät tallaa virtajohtoa
eivätkä kompastu siihen.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa
laitetta!
Älä sammuta/käynnistä projektoria pistokkeen avulla. (Älä käytä pistoketta virtakytkimenä.)
Se saattaa aiheuttaa mekaanisen vian tai voi aiheuttaa sähköiskun.
Käyttö
Älä sijoita projektorin päälle
mitään nestettä sisältävää,
esimerkiksi kukkamaljakkoa,
kuppia, kosmetiikkaa tai kynttilää.
Tämä saattaa aiheuttaa palovaaran tai
vahingoittaa laitetta!
Mikäli projektoriin kaatuu vettä,
irrota pistoke pistorasiasta
välittömästi ja ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun
vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Älä poista mitään laitteen kuoren
osia (lukuun ottamatta linssin
kantta). Suuri sähköiskun vaara!
VAROITUS
Mikäli projektoriin kohdistuu
voimakas isku tai se vahingoittuu,
kytke se pois päältä, irrota
pistotulppa pistorasiasta ja ota yhteys
huoltoliikkeeseen.
Älä päästä mitään esineitä
putoamaan projektorin päälle.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun
vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Hävitä käytetyt paristot
asianmukaisesti ja turvallisesti.
Mikäli lapsi pääsee nielaisemaan
pariston, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
Älä katso suoraan linssiin
projektorin ollessa käytössä.
Seurauksena saattaa olla
silmävamma!
Mikäli kuva ei tule näkyviin
valkokankaalle, kytke laitteen
virta pois päältä, irrota
pistotulppa pistorasiasta ja ota
yhteys huoltoliikkeeseen.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa
laitetta!
Älä kosketa laitteen metalliosia
käytön aikana tai välittömästi sen
jälkeen, koska tuuletusaukot ja
lampun kansi pysyvät erittäin
kuumina!
Varoitus koskien virtajohtoa
Useat laitteet suositellaan sijoitettavaksi tiettyyn virtapiiriin, yleisesti vain virtapiiriin, joka tuottaa virtaa vain
laitteeseen eikä lisäpistokkeisiin tai lisähaaroihin. Tarkasta tiedot erittely-sivulta.
Älä ylikuormita pistorasioita. Ylikuormitetut, irtonaiset tai vialliset pistorasiat, jatko-johdot, vialliset
virtajohdot tai halkeilleet sähköeristeet ovat vaarallisia. Tälläiset saattavat aiheuttaa sähköiskuja tai
tulipaloja. Tarkasta laitteen johdot säännöllisesti ja jos niissä tai laitteessa ilmenee vahinkoa tai kulumista,
irrota laite sähköverkosta, älä jatka laitteen käyttämistä ja korvauta johto samanlaisella, jonka suorittaa
laillistettu palveluhenkilökunta.
Suojaa virtajohtoa fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä, kuten taipumiselta, vääntymiseltä,
kiertymiseltä, yli kävellyksi tulemiselta tai oven väliin jäämiseltä. Huolehdi pistokkeista, pistorasioista ja
laitteen johdoista.
5
Turvatoimet
Käyttö
VAROITUS
Älä koske pistorasiaan, jos tilassa
on kaasuvuoto. Avaa ikkunat ja
tuuleta.
Syntyvä kipinä saattaa aiheuttaa
syttymisen tai tulipalon.
Älä pudota projektoria tai anna
sen joutua alttiiksi iskulle.
Älä katso suoraan lasersäteeseen,
sillä se voi aiheuttaa silmävamman!
Tämä saattaa aiheuttaa mekaanisen
vian tai tapaturman!
Avaa aina linssiovi tai poista linssin suojus, kun projektorin lamppu on päällä.
Käyttö
HUOMAA
Älä sijoita painavia esineitä
projektorin päälle!
Varo erityisesti linssiä
siirtäessäsi projektoria.
Älä kosketa projektorin linssiä.
Se vahingoittuu herkästi.
Tämä saattaa aiheuttaa mekaanisen
vian tai tapaturman!
Älä käytä teräviä työkaluja, koska ne vahingoittavat projektorin kuorta.
Puhdistus
VAROITUS
Älä käytä vettä projektorin
puhdistamisessa.
Tämä saattaa vahingoittaa projektoria
tai aiheuttaa sähköiskun vaaran!
Siinä epätodennäköisessä
tilanteessa, että projektorista tulisi
savua tai outoa hajua, kytke sen
virta pois päältä, irrota pistoke
pistorasiasta ja ota yhteys
myyjäliikkeeseen tai huoltoon.
Suihkuta paineilmalla tai käytä
neutraalilla pesuainevesiliuok
sella kostutettua pehmeää
kangasta pölyn tai tahrojen poistamiseen projektorilinssistä.
Tämä saattaa aiheuttaa palon tai
sähköiskun vaaran tai vahingoittaa laitetta!
Puhdistus
Ota yhteys
huoltoliikkeeseen kerran
vuodessa projektorin
puhdistamiseksi
sisäpuolelta.
Kerääntynyt pöly saattaa
aiheuttaa mekaanisen vian.
HUOMAA
Puhdistaessasi projektorin muoviosia, esimerkiksi runkoa, irrota pistotulppa
pistorasiasta ja pyyhi pehmeällä kankaalla. Älä käytä puhdistusainetta,
vesisuihkua tai märkää liinaa. Erityisesti on kiellettyä käyttää puhdistusainetta
(lasinpuhdistusainetta), autoon tai teollisuuskäyttöön tarkoitettua kiillotusainetta,
hionta-ainetta tai vahaa, tai bensiiniä, alkoholia jne., jotka saattavat vahingoittaa
tuotetta. Suihkuta paineilmalla tai käytä neutraalilla pesuainevesiliuoksella
kostutettua pehmeää kangasta pölyn tai tahrojen poistamiseen projektorilinssistä.
Se saattaa aiheuttaa palon, sähköiskun tai tuotevaurion (muodonmuutos, korroosio ja
vahingoittuminen).
Muuta
VAROITUS
Älä yritä korjata projektoria itse. Ota yhteys myyjä- tai huoltoliikkeeseen.
Tämä saattaa aiheuttaa projektorin vahingoittumisen ja sähköiskun sekä takuun mitätöitymisen!
Muuta
Irrota pistoke pistorasiasta, jos
projektoria ei käytetä pitkään
aikaan.
HUOMAA
Anna lampun huolto valtuutetun
huollon tehtäväksi.
Kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa
palovaaran tai vahingoittaa laitetta!
Käytä vain tälle tuotteelle määrättyjä paristotyyppejä.
Tämä saattaa vaurioittaa kaukosäädintä.
6
Älä käytä sekaisin uusia ja
vanhoja paristoja.
Tämä saattaa johtaa paristojen
ylikuumenemiseen ja vuotoon.
Osien nimitykset
Osien nimitykset
Runko
* Tämän projektorin valmistuksessa on käytetty tarkkuusteknologiaa. Projektorin kuvassa saattaa kuitenkin esiintyä pienenpieniä
mustia ja/tai kirkkaita (punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Tämä voi olla valmistusprosessin takia normaalia eikä aina viittaa
tuotteen toimintavirheeseen.
Tarkennusrengas
Zoomausrengas
Ohjauspaneeli
Jalan säätöpainike
Jalan säätöpainike
Jalan säätöpainike
USB(SVC ONLY)
COMPONENT IN
HDMI IN
S-VIDEO
Takimmainen
kaukoanturi
RGB IN
VIDEO
AC IN
Kensington-turvajärjestelmän liitin
(Katso sivu 14)
7
Osien nimitykset
Ohjauspaneeli
/
, KEYSTONE+/- painike
Paina
/ -painiketta säätääksesi Keystone-toimintoa, kun
Keystone-valikko näkyy ruudulla.
MENU – Valikko -näppäin
Valikkoon siirtyminen tai sieltä
poistuminen
INPUT-painike
Siirtyy RGB(Komponentti), DVI, Video, S-Videotila.
/ painike
/ I-Sensor painike
Asettaa valikoiden toiminnot./
Käyttää Tyhjä ruutu -toimintoa täyttäen
ruudun kiinteällä taustavärillä (kun valikot
eivät ole näkyvissä).
Asettaa valikoiden toiminnot./
Säätää kuvan kirkkautta automaattisesti ympäristön valaistusolosuhteiden muutosten mukaan kuvan laadun optimoimiseksi.
AUTO –näppäin
OK-näppäin
Se korjaa automaattisesti kuvan
paikan ja värinän RGB-moodissa.
Näyttää käytössä olevan tilan ja tallentaa toimintojen muutoksen.
POWER – Virtakytkin
Kytke projektorin virta päälle/pois.
8
Names of parts
Kaukosäädin
POWER – Virtakytkin
AUTO -näppäin
EXIT-näppäin
OK,
/
/
/
RATIO-näppäin
INPUT-näppäin
MENU – Valikko -näppäin
-näppäin
Kirkkauspainike
Kontrastipainike
LIGHT-näppäin
BLANK-näppäin
I-Sensor-näppäin
MODE-näppäin
KEYSTONE-näppäin
STILL-näppäin
C.TEMP-näppäin
LAMP-näppäin
PICTURE-näppäin
W.PEAK-näppäin
Paristojen asennus
VAARA
RÄJÄHDYSVAARA MIKÄLI PARISTO VAIHDETAAN VÄÄRÄN TYYPPISEEN.
HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.
• Avaa paristolokeron kansi kaukosäätimen takaseinästä.
• Aseta sisään määritysten mukaiset paristot oikein päin: "+" napa "+" -merkin suuntaan ja "–" -napa "–" -merkin suuntaan.
• Aseta kaksi 1,5 voltin AAA-kokoista. Älä käytä uusia ja
käytettyjä paristoja sekaisin.
9
Osien nimitykset
Projektorin tilan merkkivalot
* Lampun, toiminnan ja lämpötilan merkkivalot projektorin päällä ilmaisevat käyttäjälle projektorin toimintatilan.
Lampun merkkivalo
Toiminnan merkkivalo
Lämpötilan merkkivalo
Valmiustila
Punainen
Vihreä (vilkkuva) Lamppu on syttymässä.
Laite on toiminnassa (Lamppu on kytketty päälle).
Vihreä
Lamppu on jäähtymässä (10 sekuntia).
Oranssi (vilkkuva) Projektorin toiminta on katkaistu ylikuumentumisen takia
(1 minuutti 30 sekuntia).
Toiminnan merkkivalo
Virta on kytketty pois päältä.
Ei pala
/Lämpötilan merkkivalo
Standby (Valmiustila) – Tämä toimintatila jäähdyttää projektoria 4 minuutin ajan, jonka jälkeen laitteen virta katkeaa.
Tämä on varoitusviesti ylikuumenemisesta projektorin
Oranssi
ollessa käynnissä.
Sammuta projektori ja tarkista tuuletin.
Punainen (vilkkuva) Virta on katkaistu, koska laitteen sisällä oleva jäähdytyspuhallin ei toimi.
Projektorilamppu on saavuttamassa käyttöikänsä lopun
Punainen
ja tulee vaihtaa uuteen.
Punainen (vilkkuva) Projektorin lampussa on vika. Käynnistä projektori uudelleen
Lamp Indicator
sopivan ajan kuluttua. Jos tämä merkkivalo vilkku punaisena uudelleen, ota yhteys lähimpään huoltoon.
Vihreä (vilkkuva) Lampun kansi on auki.
10
Osien nimitykset
Varusteet
1.5V
1.5V
2 paristoa
Kaukosäädin
Virtajohto
Tietokonekaapeli
Käyttöopas
Videokaapeli
CD Käyttöopas
Linssin suojus ja hihna
Valinnaisvarusteet
*
*
*
*
Ota yhteys kauppiaaseesi ostaaksesi nämä tarvikkeet.
Ota yhteys huoltoon lampun vaihtamiseksi.
Lamppu on kulutusosa, ja se pitää vaihtaa uuteen, kun se on palanut.
Valinnaisosia voidaan vaihtaa toisiin ilman ennakkoilmoitusta tuotteen laadun kehittämiseksi, ja uusia valinnaisosia voidaan lisätä.
Projektorin kattoasennusteline
Valkokangas
S-Video-kaapeli
Lamppu
HDMI-kaapeli
SCART-RCA -adapterikaapeli
Komponenttivideokaapeli
11
Asennus ja kokoonpano
Asennus ja kokoonpano
Asennusohjeet
* Älä sijoita projektoria seuraaviin olosuhteisiin. Se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön tai vahingoittaa tuotetta.
Huolehdi projektorin kunnollisesta tuuletuksesta.
● Projektorin pohjassa on ilman sisääntuloaukot ja etu-
● Älä sijoita projektoria matolle, peitolle tai muulle vas-
● Älä tönäise projektoria äläkä läikytä siihen minkäänlaista
● Jätä riittävä tyhjä tila (vähintään 30 cm / 12 tuumaa)
seinässä poistoaukot. Älä tuki näitä aukkoja tai sijoita
niiden eteen esteitä, ettei projektorin sisälämpötila
nouse aiheuttaen kuvan huonontumisen tai projektorin
vioittumisen.
nestettä.
taavalle pinnalle. Se saattaa estää riittävän tuuletuksen projektorin pohjan kautta. Tämä tuotteen saa
asentaa vain seinään ja kattoon.
projektorin ympärille.
Sijoita projektorin sopiviin lämpötila- ja kosteusolosuhteisiin.
● Asenna projektori ainoastaan sellaisiin tiloihin, joissa on sopivat lämpötila- ja kosteusolosuhteet. (Katso sivu 37)
Älä sijoita projektoria tiloihin, joissa se saattaa pölyttyä voimakkaasti.
● Tämä saattaa aiheuttaa projektorin ylikuumenemisen.
Älä tuki projektorin aukkoja. Tämä saattaa aiheuttaa ylikuumenemisen ja palovaaran.
Tämä projektorin valmistuksessa on käytetty tarkkuusteknologiaa. Projektorin kuvassa saattaa
kuitenkin jatkuvasti esiintyä pienenpieniä mustia ja/tai kirkkaita (punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä.
Tämä on valmistusprosessin takia normaalia eikä merkki teknisestä viasta.
Digitaalisten TV-ohjelmien näyttämiseen tarvitaan DTV-vastaanotin (digiboksi), joka kytketään
projektoriin.
Kun kaukosäädin ei toimi käytön aikana
● Kaukosäädin ei ehkä toimi, kun sähköisellä virranrajoittimella varustettu tai kolmella aallonpituudella toimiva lamppu on asennettuna.
Vaihda tällainen lamppu kansainvälisten standardien mukaiseen tuotteeseen, jotta pystyt käyttämään kaukosäädintä normaalisti.
12
Asennus ja kokoonpano
Projektorin peruskäyttö
1.Sijoita projektori tukevalle ja vaakasuoralle pinnalle yhdessä PC-tietokoneen tai audiovisuaalisen ohjelmalähteen
kanssa.
2.Sijoita projektori halutulle etäisyydelle valkokankaasta. Projektorin ja valkokankaan välinen etäisyys määrää muodostuvan kuvan koon.
3.Sijoita projektori siten, että linssi osoittaa kohtisuoraan valkokankaaseen. Jos projektori ei ole suorassa kulmassa
valkokangasta kohti, kuvasta tulee vääristynyt. Mikäli tilanne on tämä, sen saattaa pystyä korjaamaan Keystone-säädön
avulla (Katso sivu 27).
4.Kytke projektorin virtajohto pistorasiaan ja muut kaapelit omiin lähteisiinsä.
Heijastusetäisyys kuvaformaattiin perustuen
Valkokangas
Projisoinnin siirtosuhde:134%
X/2
Valkokankaan pituus (X)
X/2
Projisointietäisyys (D)
Y/2
Valkokangas
Valkokankaan leveys (Y)
57.5mm
Y/2
Projisointietäisyys (D)
16 : 9 kuvaformaatti
Projisointietäisyys
Valkokangas
Valkokankaan
koko (inch)
Valkokankaan
koko (mm)
Valkokankaan
leveys (mm)
Valkokankaan
pituus (mm)
Lyhin etäisyys
(mm)
Pisin etäisyys
(mm)
* Pisin/lyhin etäisyys osoittaa
tilannetta säädettynä zoom
austoiminnolla.
13
Asennus ja kokoonpano
Kensington-turvajärjestelmän käyttö
● Projektorin sivupaneelissa on “Kensington” – turvajärjestelmä. Kytke Kensington-turvalukituksen kaapeli alla
oleva kuvan mukaisesti.
● Katso tarkempia tietoja Kensington-turvajärjestelmän asennuksesta ja käytöstä Kensington-turvajärjestelmän pakkauksessa olevasta käyttöoppaasta.
Lisätietoja saat Kensington Companyn verkkosivuilta osoitteesta http://www.kensington.com, jossa
käsitellään kalliiden elektronisten laitteiden kuten kannettavien tietokoneiden ja projektorien suojaamista.
● Kesington-turvajärjestelmä on valinnainen lisävaruste.
AC
IN
14
Asennus ja kokoonpano
Projektorin käynnistäminen
1. Kytke virtajohto oikein.
2. Irrota linssin suojus. Jos se jää paikalleen, se voi lampun kuumuudesta johtuen epämuodostua.
3. Paina painiketta POWER – Virtakytkin kauko-ohjaimesta tai projektorin kannesta.
(Vihreä toiminnan merkkivalo vilkkuu, jos lamppu on käynnistymässä.)
●Kuva tulee näkyviin, kun toiminnan merkkivalo muuttuu vihreäksi.
● Paina INPUT-painiketta kaukosäätimestä tai INPUT painiketta ohjauspaneelista valitaksesi haluamasi
tulosignaalin.
Huomautus!
* Älä irrota virtajohtoa tuulettimen ollessa toiminnassa. Jos virtajohto irrotetaan tuulettimen ollessa toiminnassa, lampun käynnistyminen
virran kytkemisen jälkeen kestää kauemman ja lampun kestoikä saattaa lyhentyä.
Projektorin pysäyttäminen
1. Paina painiketta POWER – Virtakytkin projektorin kannesta tai kauko-ohjaimesta.
2. Paina laitteen kannessa tai kaukosäätimessä olevaa POWER – Virtakytkin -painiketta uudestaan
kytkeäksesi laitteen virran pois päältä.
3. Kun toiminnan merkkivalo vilkkuu oranssia, ts. tuuletin on käynnissä (10 sekuntia), projektoria ei
saa irrottaa sähköverkosta. Kun merkkivalo palaa kiinteästi oranssina, virtajohdon saa irrottaa.
● Jos toiminnan merkkivalo on oranssi ja se vilkkuu, laitteen päällä tai kaukosäätimessä oleva "POWER – Virtakytkin" painike ei toimi.
● Projektori on varustettu pikakäynnistys- ja -sammutustoiminnolla (Quick Power On/Off), joka mahdollistaa laitteen nopean
käynnistyksen ja sammutuksen.
Power off?
Please press Power key again.
* Mikä tarkoittaa Quick Power On/Off ?
Projektori siirtyy sammutettaessa valmiustilaan (Standby) odottamatta laitteen jäähtymistä.
Mikäli valmiustila jatkuu jonkin aikaa, projektori voi toimia ilman jäähdytystä, kun se käynnistetään.
15
Asennus ja kokoonpano
Kuvan tarkentaminen ja sijoittaminen valkokankaalle
Kun kuva ilmestyy valkokankaalle, tarkista onko se terävä ja sopiiko se hyvin valkokankaalle.
Zoomausrengas
Tarkennusrengas
● Säätääksesi kuvan tarkennusta pyöritä tarkennusrengasta, joka on ulompi linssin renkaista.
● Säätääksesi kuvan kokoa pyöritä zoomausrengasta, joka on sisempi linssin renkaista.
Nostaaksesi tai laskeaksesi kuvaa valkokankaalla pidennä tai lyhennä projektorin pohjassa olevia
jalkoja painamalla säätöpainiketta seuraavasti.
PUSH
1. Samalla kun painat jalansäätöpainiketta, nosta tai laske projektoria sijoittaaksesi kuvan haluttuun paikkaan valkokankaalla.
2. Vapauta painike lukitaksesi jalan haluttuun asentoon.
3. Kierrä takajalkaa hienosäätääksesi projektorin korkeutta.
Nostettuasi etujalan älä paina projektoria alaspäin.
Lähteen muodon valinta
1. Paina INPUT – Lähde -näppäintä.
Select
OK
RGB
2. Jokainen
tai
näppäimen painallus muuttaa näyttöä seuraavasti.
RGB
Component
16
HDMI
S-Video
Video
Liittäminen
Liittäminen
Liittäminen pöytämalliseen PC-tietokoneeseen
* Voit liittää projektorin tietokoneen VGA-, SVGA-, XGA- tai SXGA-ulostuloon.
* Katso sivulta 32 projektorin tukemat näyttömuodot.
< Kuinka kytketään >
Liitä projektorin RCB IN -liitin tietokoneen lähtöporttiin
tietokonekaapelilla.
Liittäminen kannettavaan PC-tietokoneeseen
< Kuinka kytketään >
Liitä projektorin RCB IN -liitin tietokoneen lähtöporttiin
tietokonekaapelilla.
* Jos asetat tietokoneesi syöttämään signaalia sekä tietokoneen
näyttöön että ulkoiseen projektoriin, ulkoisen projektorin kuva ei
ehkä näy kunnolla. Siinä tapauksessa aseta tietokoneesi syöttämään signaalia ainoastaan ulkoiseen projektoriin. Katso yksityiskohdat tietokoneesi käyttöoppaasta.
Liittäminen videolähteeseen
* Voit liittää projektoriin videonauhurin, videokameran tai minkä tahansa muun yhteensopivan videokuvalähteen.
< Kuinka kytketään 1 >
a. Kytke projektorin videosisääntulot audio/videolähteen
ulostuloihin videokaapelilla.
<VCR>
< Kuinka kytketään 2 >
b. Yhdistä projektorin S-videosyöttöliitin A/V-lähteeseen
käyttämällä S-videokaapelia.
* Paremman kuvalaadun saat yhdistämällä S-videolähteen
projektoriin.
17
Liittäminen
Liittäminen DVD-laitteeseen
* DVD-laitteen ulostulot (Y, PB, PR) on saatettu merkitä (Y, Pb, Pr), (Y, B-Y, R-Y) tai (Y, Cb, Cr) riippuen laiteesta.
< Kuinka kytketään >
a. Liitä DVD-komponenttikaapeli projektorin COMPONENT IN liitännän PR-, PB- ja Y-liittimiin.
Komponenttivideokaapeli
* Kytkiessäsi komponenttikaapelia sovita liittimien ja
komponenttikaapelin värit yhteen (Y = vihreä, PB = sininen, PR
= punainen).
b. HDMI-moodia voidaan käyttää vain, kun DVD-soittimessa on
HDMI-portti.
Signal
Component
RGB/DTV
480i
O
X
X
480p
O
O
O
<DVD>
HDMI/DVI
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
1080p
O
X
O
Liittäminen digiboksiin
* Digitaalisten TV-ohjelmien vastaanottamiseen tarvitaan DTV-vastaanotin (digiboksi), joka kytketään projektoriin.
* Katso digiboksin käyttöoppaasta ohjeet sen kytkemisestä projektorin kanssa yhteen.
Tietokonekaapeli
< Kuinka kytketään RGB-lähde >
a. Yhdistä projektorin RCB IN -liitin ja DTV digisovittimen
lähtöliitin tietokonekaapelilla.
<D-TV Set-Top Box>
b. Käytä digiboksia, jonka DTV-ulostulo on muotoa
480p(576p), 720p tai 1080i.
< HDMI-lähteen kytkeminen >
HDMI-kaapeli
a. Yhdistä projektorin HDMI IN -liitin ja DTV digisovittimen
HDMI-lähtöportti HDMI-kaapelilla.
<D-TV Set-Top Box>
b. Käytä digiboksia, jonka DTV-ulostulo on muotoa
480p(576p), 720p, 1080i tai 1080p.
< Kuinka kytketään komponenttimuotoinen lähde >
Komponenttivideokaapeli
a. Liitä DTV digisovittimeen liitetty komponenttikaapeli projektorin COMPONENT IN -liitännän PR-, PB- ja Y-liittimiin.
<D-TV Set-Top Box>
* Kytkiessäsi komponenttikaapelia sovita liittimien ja
komponenttikaapelin värit yhteen (Y = vihreä, PB = sininen,
PR = punainen).
18
Toiminnot
Toiminnot
* Tässä manuaalissa ruutunäyttö saattaa olla erilainen kuin projektorissasi, koska se on ainoastaan esimerkki, joka on
tarkoitettu auttamaan projektorin toimintojen esittelyssä.
* Tässä käyttöoppaassa selostetaan käyttöä pääasiassa RGB(PC)-tilassa.
Videovalikon vaihtoehdot
Videon säädöt
< RGB mode >
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
2. Paina näppäintä
3. Paina
●
●
-ja
,
näppäimillä
,
.
ja valitse sitten säädettäväksi haluamasi video.
-näppäimiä säätääksesi kuvan haluamallasi tavalla.
Valikon
vaihtoehtojen säädöt eivät vaikuta muihin tulolähteisiin.
Edellytyksen mukaiseti, säädä
päävalikon valinnat uudelleensyöttölähteitä
varten.
Voit palauttaa alkuperäisen kuvatilan sen muuttamisen jälkeen valitsemalla
palautuskohteen [Reset] ja painamalla näppäintä OK.(Vain RGB- ja HDMIsignaaleille.)
● Vastaanotettaessa NTSC-signaalia, kuvan värisävyasetus näkyy ruudulla, ja
sitä voidaan muuttaa (vain 60 Hz taajuus).
● Voit säätää kontrastia painamalla kaukosäätimen
painiketta.
●
●
Voit säätää kirkkautta painamalla kaukosäätimen
painiketta.
Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
Contrast
Brightness
Color R
Color G
Color B
Reset
50
50
50
50
50
MENU Exit
Move
OK
< Video mode >
Picture mode
Contrast
Brightness
Color
Sharpness
Tint
MENU Exit
Clear
80
50
50
50
0
Move
OK
Kuvan säätö
* Säädä projektorin kuva mahdollisimman hyväksi käyttämällä Picture Mode:tä.
* Picture Mode -toiminto ei toimi RGB- tai HDMI-moodissa.
1. Paina kaukosäätimen MODE painiketta.
2. Paina
●
Jokainen
painiketta valitaksesi haluamasi kuvanlaadun.
,
,
painikkeen painallus muuttaa kuvanlaatua seuraavasti:
Clear
●
●
Soft
User
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Paina EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
19
Toiminnot
Värilämpötilan säätö
- Arvot nollataan (palautetaan oletusasetuksiin) valitsemalla vaihtoehto Medium.
1. Paina kaukosäätimen C.TEMP painiketta.
2. Paina the
●
●
●
painiketta valitaksesi haluamasi ruutuominaisuudet.
,
Joka kerta painaessasi
,
näppäimiä kuva vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
Natural
Cool
Warm
Medium
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Paina EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
Smart picture-toiminto
1. Paina kaukosäätimen PICTURE painiketta.
2. Paina the
●
,
painiketta valitaksesi haluamasi ruutuominaisuudet.
Joka kerta painaessasi
Normal
,
näppäimiä kuva vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
Sports
Game
●
●
20
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Paina EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
Presentation
Film
Toiminnot
Gamma curve shift-toiminto
- This function shifts the gamma curves for Red, Green and Blue individually to adjust brightness.
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
2. Paina näppäintä
3. Käytä
näppäimillä
,
.
ja valitse sitten Gamma curve shift-kohde.
,
OK -painikkeita.
4. Kun alla oleva ikkuna ilmestyy näkyviin, siirry vaihtoehtojen välillä
painikkeilla ja säädä asetuksia
,
-painikkeilla.
,
●
Punaisen, vihreän ja sinisen värin gammakäyriä voi säätää välillä -20 ja 20.
● Paina MENU-painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
Gamma Curve Shift Red
0
Gamma Curve Shift Green 0
Gamma Curve Shift Blue
0
Reset
Prev.
Move
Brilliant color
TM
MENU Prev.
3. Käytä
●
tai
,
Natural
Presentation
Press OK Key
On
Low
Off
Off
Move
OK
Adjust
-toiminto
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
2. Paina näppäintä
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
- White peaking
10
Black level
Expert Color
Intelligent sensor
Film mode
Reset
näppäimillä
,
.
ja valitse sitten Brilliant color TM-kohde.
painikkeita valitaksesi On tai Off.
Paina Menu -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
* Mikä on Brilliant color TM -toiminto?
Tämä toiminto lisää tai vähentää hieman kuvan kokonaiskirkkautta muodostaakseen väreihin täyteläisemmän harmaasävyn.
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
White peaking
10
Black level
Expert Color
Intelligent sensor
Film mode
Reset
MENU Prev.
Move
Natural
Presentation
On
Low
Off
Off
Select
21
Toiminnot
Huippuvalkoisen säätö
1. Paina kaukosäätimen W.PEAK painiketta.
2. Paina the
,
White peaking
10
Exit
painiketta valitaksesi haluamasi ruutuominaisuudet.
Adjust
●
Vajausarvo saattaa vaihdella tehosta riippuen.
White peaking (Valkokorostus voidaan) säätää välillä 0 ja 10.
● Säädä korkeampaan arvoon saadaksesi kuvan kirkkaammaksi. Säädä matalampaan arvoon saadaksesi kuvan tummemmaksi.
● Voit käyttää tätä toimintoa Menu-painikkeen avulla.
● Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
●
Black level-toiminto
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
2. Paina näppäintä
3. Käytä
●
●
tai
,
näppäimillä
,
ja valitse sitten Black level-kohde.
painikkeita valitaksesi High tai Low.
Tämä toiminto on käytettävissä HDMI(YCbCr).
Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
* Mikä on Black level -toiminto?
Kun katsot elokuvaa, tämä toiminto säätää television kuvan mahdollisimman
hyväksi. Näytön kontrasti ja kirkkaus säädetään mustan värin tason mukaan.
22
.
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
White peaking
10
Black level
Expert Color
Intelligent sensor
Film mode
Reset
MENU Prev.
Move
Natural
Presentation
On
Low
Off
Off
Select
Toiminnot
Expert Color-toiminto
- Tällä toiminnolla voit säätää punaisen (red), vihreän (green), sinisen (blue), sinivihreän (cyan), sinipunaisen
(magenta) ja keltaisen (yellow) värivoimakkuutta (Gain), värikylläisyyttä (Saturation) ja värisävyä (Hue).
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä
,
.
Natural
Color temp.
Presentation
Smart picture
Gamma curve shift
On
Brilliant color TM
3. Käytä OK-painikkeita.
White peaking
10
Low
,
- Black level
4. Kun alla oleva ikkuna ilmestyy näkyviin, siirry vaihtoehtojen välillä
Press OK Key
Expert
Color
-painikkeilla.
painikkeilla ja säädä asetuksia ,
Intelligent sensor
Off
Off
Film mode
● Punaisen, vihreän, sinisen, sinivihreän, sinipunaisen ja keltaisen värivoimakkuutta (Gain) voi säätää välillä 0 ~100.
Reset
● Punaisen, vihreän, sinisen, sinivihreän, sinipunaisen ja keltaisen värikylläisyyttä
MENU Prev.
Move
OK
(Saturation) voi säätää välillä 0 ~100.
2. Paina näppäintä
,
ja valitse sitten Expert Color-kohde.
●
Punaisen, vihreän, sinisen, sinivihreän, sinipunaisen ja keltaisen värisävyä (Hue)
voi säätää välillä -50 ~ 50.
● Paina MENU-painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
Red Gain
Green Gain
Blue Gain
Cyan Gain
Mgt Gain
Yellow Gain
Saturation-Red
Saturation-Green
Saturation-Blue
Saturation-Cyan
Saturation-Mgt
Saturation-Yellow
Hue-Red
Hue-Green
Hue-Blue
Hue-Cyan
Hue-Mgt
Hue-Yellow
Reset
Prev.
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
Move
Adjust
23
Toiminnot
I-Sensor-toiminto
1. Paina kaukosäätimen I-Sensor painiketta.
2. Paina the
●
,
painiketta valitaksesi haluamasi ruutuominaisuudet.
Joka kerta painaessasi
,
näppäimiä kuva vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
Off
On
●
Kun I-Sensor -toiminto asetetaan arvoon On, Brilliant Color TM - ja White peaking -toimintoja ei voi käyttää.
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
● Paina EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
●
* Mikä on I-Sensor -toiminto?
Projektori säätää kuvan kirkkautta automaattisesti ympäristön valaistusolosuhteiden muutosten mukaan ja katseluohjelman värinmukautuskykyä toistamaan heleästi esineiden luonnolliset värit.
Tämä toiminto ei ehkä toimi kunnolla, jos projektori on asennettu kattoon tai sen ympärillä on esteitä.
Film mode-toiminto
- Tämä toiminto ylläpitää parhaat valkokangasolosuhteet elokuvaa katseltaessa.
Vain tiloissa AV ja Component 480i ja 576i.
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
2. Paina näppäintä
3. Käytä
●
tai
,
näppäimillä
,
.
ja valitse sitten Film mode-kohde.
painikkeita valitaksesi On tai Off.
Paina Menu -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
Color temp.
Smart picture
Gamma curve shift
Brilliant color TM
White peaking
10
Black level
Expert Color
Intelligent sensor
Film mode
Reset
MENU Prev.
Reset
●
Voit palauttaa tehdasasetukset valitsemalla [Reset]
24
,
-painikkeilla ja painamalla
OK.
Move
Natural
Presentation
On
Low
Off
Off
Select
Toiminnot
Valikon erityisvaihtoehdot
Kielen valinta
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä
,
.
Language
2. Paina näppäintä
,
ja valitse sitten Language - Kieli.
3. Paina näppäintä
,
ja valitse sitten haluamasi kieli.
English
Aspect Ratio
16 : 9
Overscan
10%
Flip horizontal
Flip vertical
●
Kuvaruutunäyttö näytetään valitulla kielellä.
● Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
Sleep time
Off
Auto sleep
Off
MENU Prev.
Move
Select
Aspect Ratio-toiminnon käyttö
1. Paina kaukosäätimen RATIO painiketta.
Joka kerta kun painat näppäintä, näyttö muuttuu seuraavasti.
16:9
4:3
16:9
4:3
Huomautus!
Tätä toimintoa voit käyttää myös MENU-valikkonäppäimellä.
Overscan-toiminto
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
2. Paina näppäintä
3. Käytä
,
,
näppäimillä
ja valitse sitten Overscan.
painikkeita.
Overscan -toimintoa voidaan säätää vain RGB-DTV, HDMI-DTV tai
Component-moodissa.
● Overscan-toiminnon säätöalue on Off - 10%.
● Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
●
,
.
English
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
MENU Prev.
16 : 9
10%
Off
Off
Move
Select
25
Toiminnot
Kääntö vaakasuunnassa-toiminto
* Tämä toiminto kääntää projektiokuvan vaakasuunnassa.
Käytä tätä toimintoa heijastettaessa kuvaa taaksepäin.
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
2. Paina näppäintä
,
näppäimillä
,
.
ja valitse sitten Flip horizontal.
3. Näet käännetyn kuvan painamalla näppäintä
English
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
OK.
●
Joka kerta kun painat näppäintä
OK , kuva kääntyy.
● Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
MENU Prev.
16 : 9
10%
To flip
Off
Off
Move
OK
Käännä pystysuunnassa-toiminto
* Tämä toiminto kääntää heijastetun kuvan pystysuunnassa.
* Kun ripustat projektorin kattoon ylösalaisin, sinun pitää kääntää kuva pystysuunnassa
ja vaakasuunnassa.
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja käytä sitten
ja
näppäimiä valitaksesi
.
2. Paina
ja
näppäimiä valitaksesi kohdan Flip Vertical(Käännä
Pystysuunnassa)
3. Paina
●
●
OK näppäintä nähdäksesi käännetyn kuvan.
English
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
MENU Prev.
16 : 9
10%
To flip
Off
Off
Move
OK
Joka kerralla, kun painat
OK näppäintä, kuva kääntyy.
Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
Sleep time-toiminto
* Tämä toiminto katkaisee projektorin virran automaattisesti asetetun aikaviiveen kuluttua.
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
2. Paina näppäintä
3. Valitse aikaviive
●
,
,
näppäimillä
ja valitse sitten Sleep time-kohde.
-painikkeilla.
Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
Off
10 Min
20 Min
30 Min
60 Min
,
.
MENU Prev.
240 Min
26
180 Min
120 Min
90 Min
English
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
16 : 9
10%
Off
Off
Move
Select
Function
Auto sleep-toiminto
* This function turns the projector off automatically after the preset time is passed
when there is no signal.
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
2. Paina näppäintä
3. Valitse aikaviive
●
,
.
ja valitse sitten Auto sleep-kohde.
,
,
näppäimillä
-painikkeilla.
Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
Off
10 Min
240 Min
20 Min
180 Min
30 Min
English
Language
Aspect Ratio
Overscan
Flip horizontal
Flip vertical
Sleep time
Auto sleep
MENU Prev.
16 : 9
10%
Off
Off
Move
Select
60 Min
120 Min
90 Min
Trapetsikorjaustoiminto
* Käytä tätä toimintoa, kun valkokangas ei ole oikeassa kulmassa projektoriin nähden ja kuva on puolisuunnikkaan
muotoinen.
* Käytä Keystone -toimintoa vain, kun ei ole mahdollista saada aikaan parasta kulmaa valkokankaaseen nähden.
1. Paina kaukosäätimen KEYSTONE painiketta.
2. Säädä haluamasi projektiokuvan tila painamalla näppäimiä
●
Keystone
,
.
Exit
0
Adjust
Keystone vaaka- ja pystysuuntaisia säätöjä voidaan muuttaa -20:stä 20:een.
●
Voit käyttää Keystone-toimintoa
valikossa painamalla Menu-painiketta tai
painamalla Keystone + ja Keystone – painikkeita ohjauspaneelista.
● Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
Blank-tyhjäystoiminto
* Tämä toiminto saattaa olla tehokas, jos sinun pitää herättää yleisön huomio esitysten, kokousten ja yhteenvetojen aikana.
1. Paina BLANK-näppäintä
●
●
Kuva muuttuu taustavärikuvaksi.
Voit valita taustan värin.
(Tarkemmat tiedot kohdassa "Blank-taustavärin valinta")
2. Voit peruuttaa tyhjäystoiminnon painamalla mitä tahansa painiketta.
●
Älä peitä linssiä projektorin käytön aikana millään esineellä. Tämä saattaa kuumentaa tai aiheuttaa esineisiin epämuodostumia sekä aiheuttaa tulipalon. Sammuttaaksesi lampun väliaikaisesti, paina BLANK projektorista tai kaukosäätimestä.
27
Toiminnot
Pysäytystoiminnon käyttö
1. Paina näppäintä STILL.
* Voit pysäyttää syöttökuvan.
<Pysäytyskuva>
<Liikkuva kuva>
2. Poistuaksesi STILL-tilasta, paina mitä näppäintä tahansa.
* STILL-toiminto raukeaa automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.
Blank-taustavärin valinta
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
2. Paina näppäintä
,
3. Paina näppäintä
,
näppäimillä
ja valitse sitten Blank Image.
ja valitse sitten haluamasi väri.
●
Taustaväri muutetaan valituksi tyhjän kuvan väriksi.
● Voit valita sinisen, musta, vihreän tai logon Tyhjän kuvan väriksi.
● Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
Lampputila-toiminto
1. Paina kaukosäätimen LAMP painiketta.
2. Paina the
●
,
painiketta valitaksesi haluamasi ruutuominaisuudet.
Each press of the
High Bright
●
●
28
,
button changes the screen as shown below.
Economic
Voit käyttää tätä toimintoa MENU-painikkeen avulla.
Paina EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
,
.
Keystone
Blank Image
Lamp mode
Lamp time
MENU Prev.
0
Logo
High Bright
11 Hr
Move
Select
Toiminnot
Lamppuajan tarkistus
1. Paina MENU-valikkonäppäintä ja valitse sitten valikko
näppäimillä
,
.
2. Käytetty lamppuaika näytetään.
● When projector lamp is reaching the end of its life, the lamp indicator will turn red.
● The lamp warning LED illuminates red continuously in the case of excessive lamp
time.
● Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi
valikkonäytöstä.
Keystone
Blank Image
Lamp mode
Lamp time
MENU Exit
0
Logo
High Bright
11 Hr
Move
OK
29
Toiminnot
Näyttövalikon vaihtoehdot
Automääritystoiminto
* Tämä toiminto varmistaa, että saat parhaan videolaadun, säätämällä automaattisesti kuvan horisontaalisuuntaista kokoa ja
synkronointia.
* Automaattinen seuranta toimii vain RGB PC -sisääntulossa.
1. Paina AUTO -painiketta kaukosäätimestä.
●
Kuvan kohdistus ja synkronointi säätyvät automaattisesti.
2. Jos automaattisen kompensoinnin jälkeen tarvitaan vielä manuaalista
kompensointia eri PC-tilojen syötöistä johtuen, suorita
valikosta kohta
Phase, Clock, Horizontal tai Vertical. Parasta mahdollista kuvaa ei
aina saavuteta vain ruutukompensoinnilla.
Auto configure
Huomautus!
Tätä toimintoa voit käyttää myös MENU-valikkonäppäimellä.(Vain RGB-tilassa)
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä tätä toimintoa näyttökuvan ollessa pysäytettynä.
Phase-toiminnon käyttö
1. Paina MENU -painiketta ja valitse sitten
den avulla.
valikko
2. Käytä
tai
painiketta valitaksesi Phase.
3. Käytä
tai
säätääksesi ruudun haluttuun tilaan.
tai
painikkeiAuto Configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
●
Phase voidaan säätää välillä 0 – 63.
●
Säätöalue voi vaihdella riippuen syötön resoluutiosta.
Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
●
8
0
0
0
MENU Store
Move
Adjust
Move
Adjust
Clock-toiminnon käyttö
1. Paina MENU -painiketta ja valitse sitten
den avulla.
valikko
2. Käytä
tai
painiketta valitaksesi Clock.
3. Käytä
tai
säätääksesi ruudun haluttuun tilaan.
●
●
tai
painikkei-
Clock voidaan säätää välillä -20 – 20.
Säätöalue voi vaihdella riippuen syötön resoluutiosta.
● Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
30
Auto Configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Store
8
0
0
0
Toiminnot
Horizontal-toiminnon käyttö
1. Paina MENU -painiketta ja valitse sitten
valikko
den avulla.
2. Käytä
tai
painiketta valitaksesi Horizontal.
3. Käytä
tai
tai
painikkeiAuto Configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
säätääksesi ruudun haluttuun tilaan.
●
Horizontal voidaan säätää välillä -50 – 50.
●
Säätöalue voi vaihdella riippuen syötön resoluutiosta.
Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
●
8
0
0
0
MENU Store
Move
Adjust
Move
Adjust
Vertical-toiminnon käyttö
1. Paina MENU -painiketta ja valitse sitten
den avulla.
2. Käytä
3. Käytä
tai
tai
valikko
tai
painikkei-
painiketta valitaksesi Vertical.
säätääksesi ruudun haluttuun tilaan.
●
Vertical voidaan säätää välillä -25 – 25.
●
Säätöalue voi vaihdella riippuen syötön resoluutiosta.
Paina MENU -painiketta kahdesti tai EXIT -painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.
●
Auto Configure
Phase
Clock
Horizontal
Vertical
MENU Store
8
0
0
0
31
Tietoja
Tuetut näytöt
* Seuraavassa taulukossa esitetään projektorin tukemat näyttöformaatit.
Sources
Format
Vertical Freq.(Hz)
Horizontal Freq.(kHz)
* Jos projektori ei tue syöttösignaalia, valkokangasnäytölle tulee viesti "Out of range - Ulkona alueesta".
* Projektori tukee tyyppiä DDC1/2B Plug & Play -toimintona.(PC-monitorin automaattinen tunnistus)
* Vaaka- ja pystytaajuuksien synkronoinnin syöttömuodot ovat Separate.
* PC:stä riippuen optimitaajuutta ei ehkä näytetä asetettuun optimitaajuuteen saakka. "Rekisteröintitiedot (Näytä rekisteröintitiedot)".
(esim. tarkkuuksilla 640X480 tai 800X600 optimi pystytaajuus saattaa olla enintään 85 Hz tai alle.)
<DVD/DTV Input>
Signal
NTSC(60Hz)
PAL(50Hz)
32
Component-*1 RGB(DTV)-*2
HDMI(DTV)-*3
480i
O
X
X
480p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
1080p
O
X
O
576i
O
X
X
576p
O
O
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
1080p
O
X
O
* Kaapelityyppi
1- Komponenttivideokaapeli
2- Tietokonekaapeli
3- HDMI -kaapeli
Tietoja
Hoito
* Projektori tarvitsee vain vähän hoitoa. Pidä linssi puhtaana, koska kaikki lika ja tahrat näkyvät valkokankaalla.
Ota yhteys jälleenmyyjään, kun mitä tahansa osia on vaihdettava. Puhdistettaessa mitä tahansa osaa projektorista kytke aina virta pois päältä ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
Linssin puhdistus
Puhdista linssi aina havaitessasi sen pinnalla likaa tai pölyä. Pyyhi linssin pinta puhtaaksi hellävaraisesti ilmasuihkeella tai pehmeällä, kuivalla ja nukattomalla kankaalla.
Lian tai tahrojen poistamiseksi linssiltä kostuta pehmeä kangas veteen ja neutraaliin pesuaineeseen ja pyyhi linssin pinta hellävaraisesti.
Projektorikotelon puhdistus
Ennen projektorin kotelon puhdistusta irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta. Pyyhi pois lika tai pöly kotelosta pehmeällä, kuivalla ja nukattomalla
kankaalla. Sitkeän lian tai tahrojen poistamiseksi linssiltä kostuta pehmeä kangas veteen ja neutraaliin pesuaineeseen ja pyyhi kotelo. Älä käytä alkoholia, bentseeniä, ohenteita tai muita kemiallisia pesuaineita, koska ne voivat aiheuttaa koteloon muodonmuutoksia tai värimuutoksia.
33
Tietoja
Lampun vaihto
Lampun vaihto
Lampun vaihtoväliin saattaa vaikuttaa projektorin käyttöympäristö. Voit katsoa lampun käyttötunnit valikon LAMP TIME -osiosta (sivu 29). Lamppu on vaihdettava kun:
●
●
●
<Projektorin etupaneeli>
Heijastettu kuva muuttuu tummemmaksi tai alkaa huonontua.
Lampun merkkivalo on punainen.
Viesti "Replace the lamp – Vaihda lamppu" ilmestyy näkyviin kytkettäessä projekLampun merkkivalot
tori päälle.
Vaihda lamppu varovaisesti
- Paina ohjauspaneelissa tai kaukosäätimessä olevaa POWER-painiketta kytkeäksesi laitteen virran pois päältä.
- Jos toimintomerkkivalon LED vilkkuu oranssisena, älä irrota virtajohdon pistoketta pistorasiasta ennen kuin toimintomerkkivalon LED palaa tasaisesti oranssisena.
- Anna lampun jäähtyä 1 tunti ennen sen vaihtoa.
- Korvaa lamppu ainoastaan samaa tyyppiä olevalla lampulla LG Electronicsin huoltokeskuksesta. Eri valmistajan lampun
käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita projektorille ja lampulle.
- Vedä lamppu ulos ainoastaan lampun vaihdon yhteydessä.
- Pidä lamppu poissa lasten ulottuvilta. Pidä lamppu kaukana lämmönlähteistä kuten lämpöpattereista, liedestä jne.
- Paloriskin pienentämiseksi älä aseta lamppua kosketuksiin nesteiden tai vieraiden materiaalien kanssa.
- Älä sijoita lamppua lähelle mitään lämmönlähdettä.
- Varmista, että uusi lamppu on kunnolla kiinnitetty ruuveilla. Mikäli kiinnitys on huono, kuva saattaa olla tumma, tai
seurauksena voi olla palovaara.
- Älä koskaan kosketa lampun lasia, koska se saattaa huonontaa kuvan laatua tai lyhentää lampun käyttöikää.
Vaihtolampun hankinta
Lampun mallinumero on kerrottu sivulla 37. Tarkista lampun malli, ja hanki se sitten LG Electronicsin huoltokeskuksesta.
Eri valmistajan lampun käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita projektorille.
Lampun hävittäminen
Hävitä käytetty lamppu palauttamalla se LG Electronics:in huoltopisteeseen.
34
Tietoja
Lampun vaihto
1
Kytke projektorin virta pois päältä ja irrota pistoke
pistorasiasta. Aseta se huolellisesti pehmustetulle
alustalle.
2
Avaa lampun kannen ruuvit käyttäen ruuvitalttaa.
(Anna lampun jäähtyä 1 tunnin ajan ennen
käytetyn lampun poistamista projektorista.)
Lamppukotelon ruuvi
3
Nostettuasi lampun kannen pois irrota kaksi
kiinnitysruuvia lampun kotelosta käyttäen
ruuvitalttaa.
4
Nosta lamppu ylös pitäen kiinni siinä olevasta
kahvasta.
Screws
Knob
5
7
Vedä kahvasta hitaasi ulospäin ja poista
lamppukotelo.
Kiristä ruuvit, jotka poistit vaiheessa 3.
(Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.)
6
Laita uusi lamppu varovasti oikeaan asentoon.
Varmista, että se on laitettu sisään oikealla tavalla.
8
Sulje lampun kansi ja kiinnitä se vaiheessa 2
irrotetuilla ruuveilla.
(Jos lampun kansi ei ole kunnolla asennettu, laite ei
käynnisty.)
Huomautus!
Eri valmistajan lampun käyttö saattaa aiheuttaa vaurioita projektorille tai lampulle. Varmista, että lampun kansi on
kunnolla kiinnitetty. Jos lampun kansi ei ole kunnolla asennettu, laite ei käynnisty. Jos tämä vika jatkuu, ota yhteys
valtuutettuun LG-huoltokeskukseen.
35
Tietoja
Koskien projektorin lampun ohjausta
VAROITUS
●
Älä sammuta projektoria, ennen kuin vähintään 5 minuuttia on kulunut sen käynnistämisestä.
- Jatkuvat käynnistykset/sammuttamiset saattavat heikentää lampun toimivuutta.
●
Älä irrota virtajohtoa projektorin ja jäähdytyspuhaltimen ollessa toiminnassa.
- Se saattaa vahingoittaa lamppua ja lyhentää sen kestoikää.
●
Projektorin kestoikä saattaa riippua merkittävästi projektorin käyttöympäristöstä ja käsittelystä.
●
Tässä projektorissa käytetään suurpaine-elohopealamppua, joten huolellisuus sen käsittelyssä on olennaisen tärkeää.
Tärähdys tai väärä käyttö saattaa aiheuttaa lampun räjähtämisen.
●
Kun jatkat projektorin käyttöä lampun vaihtovälin täyttymisen jälkeen, lamppu saattaa räjähtää.
●
Lampun räjähdystapauksessa tulee toimia seuraavasti.
- Irrota virtajohto välittömästi.
- Päästä sisään raitista ilmaa välittömästi (Tuuletus).
- Tarkistuta tuotteen kunto lähimmässä huoltopisteessä ja vaihdata siihen uusi lamppu tarvittaessa.
- Älä yritä purkaa tuotetta itse, vaan jätä se valtuutetun huollon tehtäväksi.
Linssisuojan kiinnittäminen projektoriin
Linssisuojan kiinnittäminen
1
Laita käyttökuntoon varusteina toimitetut linssisuojus ja sen kiinnityshihna. Pujota hihnan sileä pää
projektorin linssikokoonpanon pohjassa
olevaan reikään.
2
Kiinnitä hihna projektorissa olevaan reikään
pujottamalla sileä pää reiästä ja vetämällä siitä.
3
Pujota projektoriin kiinnitetty hihna linssisuojuksen
reikään ja vie sitten linssisuojus hihnasilmukan
läpi.
4
Kokoonpano on nyt valmis, kuten alla olevasta
kuvasta näkyy.
36
Tietoja
Tekninen tiedot
MALLI
AH215 (AH215-JD)
Tarkkuus
1280(vaakaan) x 720(pystyyn)kuvapistettä
Vaaka/Pystysuhde
16:9(vaaka:pysty)
DLP-paneelin koko
0,62 tuumaa
Valkokankaan koko
(Projisointietäisyys)
Wide : 1,6 ~ 10,3m(40 ~ 250 tuumaa)
Projisoinnin siirtosuhde
134%
Kaukosäädön etäisyys
12m
Tele : 1,8 ~ 11,9m(40 ~ 250 tuumaa)
Zoomaussuhde
1:1,16
Videoyhteensopivuus
NTSC/PAL/SECAM/NTSC4,43/PAL-M/PAL-N
Käyttöjännite
AC 100 - 240V~50/60Hz, 3,0A-1,2A
Korkeus (mm/tuumaa)
94,5/3,7 (Ilman jalkaa)
Leveys (mm/tuumaa)
302/11,9
Syvyys (mm/tuumaa)
271/10,7
Paino (kg/naulaa)
3,42/7,5
Käyttöolosuhteet
Projektorilamppu
Lämpötila
Lampun malli
Käyttö : 32~104°F(0°C~40°C)
Varastointi ja kuljetus : -4~140°F(-20°C~60°C)
AJ-LAH2
Kosteus
Lampun tehonkulutus
Käytössä : 0~ 75% suhteellinen kosteus
kuivahygrometrillä mitattuna
Ei käytössä : 0 ~ 85% suhteellinen kosteus
kuivahygrometrillä mitattuna
220W
37
Kirjaa muistiin alla olevaan tilaan laitteen mallinumero ja sarjanumero.
Lue tiedot laitteen pohjaan kiinnitetystä tarrasta ja
anna nämä tiedot jälleenmyyjälle tarvitessasi laitteelle huoltoa.
Mallinumero
Sarjanumero
:
:
LG DLP-PROJEKTORI
Ole hyvä ja lue tämä käsikirja huolellisesti ennen
laitteen käyttöä. Säilytä se myöhempää tarvetta
varten.
AH215
KÄYTTÖOPAS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement