WC30D - Ø 30CM

WC30D - Ø 30CM
WC30D - Ø 30CM
DCF WALL CLOCK
DCF-WANDKLOK
HORLOGE MURALE DCF
RELOJ DE PARED DCF
DCF-WANDUHR
RELÓGIO DE PAREDE DCF
ZEGAR ŚCIENNY DCF
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DO UTILIZADOR
INSTRUKCJA OBSŁUGI
3
6
9
12
15
18
21
WC30D
V. 01 – 12/03/2013
2
©Velleman nv
WC30D
USER MANUAL
1.
Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal of the device after its lifecycle
could harm the environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal
waste; it should be taken to a specialized company for recycling. This device should be
returned to your distributor or to a local recycling service. Respect the local environmental
rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into
service. If the device was damaged in transit, don't install or use it and contact your dealer.
2.
Safety Instructions
Keep this device away from children and unauthorized users.
Keep this device away from rain, moisture, splashing and dripping liquids.
3.
General Guidelines
Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages of this manual.
 Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force when operating the device.




Protect the device against extreme heat and dust.
Familiarise yourself with the functions of the device before actually using it.
All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the
warranty.
Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and
the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.


Note that damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
4.



Features
DCF controlled clock
clearly legible dial
automatically switches between standard (winter) and daylight saving (summer) time
5.
Overview
Refer to the illustrations on page 2 of this manual.
A reset pins
D
battery compartment
B forced receiving
E
protection pin
C manual set
6.
Working principle
The clock contains a receiver which receives a radio-signal from a radio station located near
Frankfurt, Germany. This long-wave radio-signal (DCF77) is based on atomic clocks and contains
time and date information. The clock automatically synchronizes with this master clock radiosignal and when necessary adjusts the positions of second, minute or hour hands of the clock.
Due to its nature, the radio-signal can be received indoors. However, it should be noted that the
signal is weakened by the presence of concrete and metal. Therefore the clock must not be
V. 01 – 12/03/2013
3
©Velleman nv
WC30D
installed in concrete basements or inside metal cages. In large concrete office buildings or
apartments, the clock should be located near a window for better reception.
Also avoid installing the clock near strong magnetic fields or other devices that generate a lot of
electrical noise (e.g. engines)
7.
Operation
Important:


Remove the protection pin before first use! Dispose of it in a safe way.
Do not attempt to reinsert the pin afterwards as this will surely damage the clock.
1.
Insert a battery in the battery compartment (see below). All hands will move forward towards
12:00. Note: when the original position of the second hand is between 11:55 and 12:00, the second
hand will make a full turn before stopping at 12:00. The same happens with the minute hand when
the original position is between 11:52 and 12:00.
Choose a location for the clock (see section Working principle).
Wait until the clock receives the synchronization signal from the master clock. This might take up to
15 minutes. Note that the received signal is usually stronger at night time.
Once synchronized, the hands will start moving towards the correct time.
When the clock doesn’t receive the radio-signal, it will start running showing the wrong time.
However, it will keep attempting to synchronize.
2.
3.
4.
5.
Manual setting
 It is possible to set the time manually, e.g. for use in places where no radio-signal is received.

Press and hold the manual set button [C]. After ±3 seconds the minutes and hour hands start
moving. Hold down the manual set button [C] and release a couple of minutes before desired time
setting. Press the manual set button [C] repeatedly until the desired time indication is reached.
When no press is detected within 7 seconds, the clock starts running.
Forced receiving

To force the clock to synchronize, press and hold the forced receiving button [B] for ±3 seconds. The
current time is stored in memory and all hands will start moving towards 12:00. The clock attempts
to synchronize with the master clock.

When synchronization is successful, the hands will move towards the correct time. If it fails however,
the hands will move towards the time that was memorized.
Reset

To reset the time and memory, use a piece of metal (e.g. a blank paperclip) to short circuit the two
metal reset pins [A].

All hands will move to the 12:00 position and the memory is cleared. The clock will attempt to
synchronize to the master clock
8.


Cleaning and maintenance
Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth.
Do not use alcohol or solvents.
9.

Battery
Insert a new 1.5V AA battery in the battery compartment [D] in accordance with the polarity
markings inside the battery compartment.
10.
Technical Specifications
power supply
dimensions
weight
1 x1.5V AA-battery LR6C (not incl.)
Ø30x4cm
±750g
Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the
event of damage or injury resulting from (incorrect) use of this device.
V. 01 – 12/03/2013
4
©Velleman nv
WC30D
For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our
website www.velleman.eu.
The information in this manual is subject to change without prior notice.
© COPYRIGHT NOTICE
The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part
of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise
without the prior written consent of the copyright holder.
V. 01 – 12/03/2013
5
©Velleman nv
WC30D
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1.
Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het na zijn levenscyclus wordt
weggeworpen, dit toestel schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele
batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf
terechtkomen voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal
recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten betreffend de
verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het
toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2.
Veiligheidsinstructies
Houd buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
Bescherm tegen regen, vochtigheid, stof, extreme temperaturen en opspattende
vloeistoffen.
3.
Algemene richtlijnen
Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze handleiding.






4.



5.
Bescherm de klok tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening.
Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat gebruiken.
Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen.
Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en
uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks
verband mee houden.
Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt niet onder de garantie.
Eigenschappen
wandklok met DCF-sturing
grote en duidelijk leesbare wijzerplaat
automatische overschakeling naar zomer-/wintertijd
Over het DCF-signaal
De WC30D bevat een ontvanger die de radiografische signalen (DCF77) door de tijdseinzender in
Frankfurt uitgezonden kan ontvangen. De tijdseinzender is gekoppeld aan een atoomklok die de tijd- en
datuminformatie bevat. Uw WC30D zal bij ontvangst van het DCF-signaal de wijzers automatisch met de
atoomklok synchroniseren.
Het radiosignaal is gemakkelijk binnenshuis te ontvangen. De ontvangst kan echter verzwakken indien er
beton en metaal aanwezig is. Het is daarom niet aan te raden om de klok te installeren in kelders en
binnenin een metalen kooi. De beste locatie om de klok op kantoor of op een flat te installeren, is naast
een raam.
Vermijd ook installatie in de buurt van magnetische velden of apparaten die elektrische ruis voortbrengen
(bv. een motor)
6.
Omschrijving
Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.
V. 01 – 12/03/2013
6
©Velleman nv
WC30D
A resetpinnen
D batterijvak
B gedwongen ontvangst
E veiligheidspin
C handmatige instelling
7.
Gebruik
Raadpleeg de figuur op pagina 2 van deze handleiding.
Belangrijk: Verwijder de veiligheidspin voor de eerste ingebruikname! Steek deze pin nooit
terug in het gaatje om onherroepelijke schade te vermijden.





Plaats een batterij in het batterijvak (zie §7). Alle wijzers plaatsen zich automatisch op 12:00.
Opmerking: wanneer de seconde- of de minutenwijzer tussen 11:52 en 12:00 staat, zal hij eerst
een volledige omwenteling maken alvorens zich op 12:00 te plaatsen.
Kies een geschikte installatieplaats (zie §5).
Wacht tot de klok het DCF-signaal ontvangt. Dit kan tot 15 minuten duren. Het DCF-signaal is
meestal sterker ’s nachts.
Eenmaal de klok is gesynchroniseerd, zullen de wijzers zich op het correcte uur plaatsen.
Indien de klok het signaal niet kan ontvangen, zal deze toch lopen. De klok blijft het DCF-signaal
proberen te ontvangen.
Handmatige instelling


Stel de klok handmatig in indien er geen DCF-signaal kan ontvangen worden.
Houd de instelknop [C] ingedrukt. Na ± 3 seconden verplaatsen de wijzers zich. Laat de instelknop
[C] los enkele minuten vóór de juiste tijd. Druk nu de instelknop [C] herhaaldelijk in tot de klok de
juiste tijd weergeeft. De klok loopt 7 seconden na de laatste druk op een knop.
Gedwongen ontvangst
 Houd de ontvangstknop [B] gedurende ± 3 seconden ingedrukt om de klok te dwingen om zich te
synchroniseren. De aangeduide tijd wordt in het geheugen opgeslagen en de wijzers verplaatsen zich
naar 12:00. De klok probeert zich nu te synchroniseren.
 Na de synchronisatie verplaatsen de wijzers zich naar de correcte tijd. Bij niet-synchronisatie
verplaatsen de wijzers zich naar het eerder opgeslagen uur.
De klok resetten

Veroorzaak een kortsluiting tussen de twee metalen pinnetjes [A] met behulp van een metalen
object, bv. een paperclip.

De wijzers verplaatsen zich naar 12:00 en het geheugen wordt gewist. De klok zal zich daarna
opnieuw met het DCF-signaal proberen te synchroniseren
8.

Reiniging en onderhoud
Maak de wandklok regelmatig schoon met een vochtige, niet-pluizende doek. Gebruik geen alcohol of
solventen.
9.

Batterij
Plaats een 1,5 V AA-batterij in het batterijvak [D] volgens de polariteitaanduidingen.
10.
Technische specificaties
voeding
afmetingen
gewicht
1 x 1,5 V AA-batterij LR6C (niet meegelev.)
Ø 30 x 4 cm
± 750 g
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor
schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.
Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie
www.velleman.eu.
De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.
V. 01 – 12/03/2013
7
©Velleman nv
WC30D
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle wereldwijde rechten
voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te
kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
V. 01 – 12/03/2013
8
©Velleman nv
WC30D
Mode d’emploi
1.
Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l’élimination d’un appareil en fin de vie
peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles
éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera
l’appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de
recyclage local. Il convient de respecter la réglementation locale relative à la protection de
l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de
l’appareil. Si l’appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l’installer et consulter votre
revendeur.
2.
Consignes de sécurité
Garder hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
Protéger contre la pluie, l’humidité, la poussière, les températures extrêmes et
les projections d’eau.
3.
Directives générales
Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de notice.
 Protéger contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant l’opération.





4.



5.
Se familiariser avec le fonctionnement avant l’emploi.
Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité.
N’utiliser qu’à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette
notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en
résultent.
Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.
Caractéristiques
horloge radiopilotée via le signal DCF
cadran grand format clairement lisible
commutation automatique vers l'heure d'été/d'hiver
Principe de fonctionnement
La WC30D intègre un récepteur qui capte le signal DCF transmit par l’émetteur situé près de Francfort
en Allemagne. Cet émetteur est connecté à une horloge atomique qui contient les données de temps et
de date. La WC30D se synchronise automatiquement sur l’horloge atomique afin de régler les aiguilles.
Ce signal radio est parfaitement captable à l’intérieur d’un immeuble. Sa puissance sera cependant
affaiblie par la présence de béton et de métal. Il est donc préférable de ne pas monter l’horloge dans des
caves ou dans un endroit sur-isolé. L’endroit le plus approprié dans un bureau ou un appartement en
béton est près d’une fenêtre.
Il est également déconseillé d’installer l’horloge à proximité d’un champ magnétique ou d’un appareil
générant un bruit électrique (p.ex. un moteur)
6.
Description
Se référer aux illustrations en page 2 de cette notice.
V. 01 – 12/03/2013
9
©Velleman nv
WC30D
A broches de réinitialisation
D
compartiment de la pile
B réception forcée
E
ergot de verrouillage
C réglage manuel
7.
Emploi
Se référer aux illustrations en page 2 de cette notice.
Important : Retirer l’ergot de verrouillage avant le premier emploi ! Ne jamais le réinsérer afin
d’éviter l’endommagement irrévocable de l’horloge.





Insérer la pile dans le compartiment (voir §7). Toutes les aiguilles se déplaceront vers 12:00.
Remarque : la trotteuse et la grande aiguille feront un tour de cadran complet lorsqu’elles se situent
entre 11:52 et 12:00.
Choisir l’endroit d’installation (voir §5).
Patienter jusqu’à ce que l’horloge se soit synchronisée. Ceci peut durer jusqu’à 15 minutes.
Remarque : le signal est généralement plus puissant la nuit.
Une fois l’horloge synchronisée, les aiguilles se déplaceront vers l’heure exacte.
Lors d’un signal de réception trop faible, l’horloge se met en marche en indiquant l’heure inexacte.
Elle continuera d’essayer de se synchroniser.
Réglage manuel


Régler l’heure manuellement lors d’un signal de réception trop faible.
Maintenir enfoncé le bouton de réglage manuel [C]. Les aiguilles se déplacent après ± 3 secondes.
Relâcher le bouton quelques minutes avant l’heure exacte. À présent, enfoncer le bouton de réglage
manuel [C] à plusieurs reprises jusqu’à ce que l’horloge affiche l’heure exacte. L’horloge se met en
marche 7 secondes après le dernier réglage.
Réception forcée


Pour effectuer une synchronisation forcée, maintenir enfoncé le bouton de réception [B] pendant ± 3
secondes. L’heure affichée sera mise en mémoire et toutes les aiguilles se déplaceront vers 12:00.
L’horloge tentera la synchronisation avec l’horloge atomique.
Une fois l’horloge synchronisée, les aiguilles afficheront l’heure exacte. Dans le cas contraire,
l’horloge affichera l’heure préalablement mémorisée.
Réinitialisation


Réinitialiser l’horloge et effacer la mémoire en court-circuitant les deux broches [A] avec un objet
métallique (p.ex. un trombone).
Les aiguilles se déplacent vers 12:00 et la mémoire est effacée. L’horloge tentera la synchronisation
avec l’horloge atomique.
8.

Entretien
Nettoyer l’horloge régulièrement avec un chiffon doux et non pelucheux. Éviter l’utilisation d’alcools
et de solvants.
9.

La pile
Insérer une pile 1,5 V type R6 dans le compartiment [D] selon les indications de polarité.
10.
Spécifications techniques
alimentation
dimensions
poids
1 pile 1,5 V type R6 LR6C (non incl.)
Ø 30 x 4 cm
± 750 g
N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. La SA Velleman ne peut, dans la
mesure conforme au droit applicable être tenue responsable des dommages ou lésions
(directs ou indirects) pouvant résulter de l’utilisation de cet appareil.
Pour plus d’information concernant cet article et la dernière version de cette notice, visiter
notre site web www.velleman.eu.
V. 01 – 12/03/2013
10
©Velleman nv
WC30D
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification
préalable.
© DROITS D’AUTEUR
SA Velleman est l’ayant droit des droits d’auteur pour cette notice. Tous droits mondiaux
réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de cette
notice par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit est interdite sans l’accord
préalable écrit de l’ayant droit.
V. 01 – 12/03/2013
11
©Velleman nv
WC30D
Manual del usuario
1.
Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, podrían
dañar el medio ambiente.
No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una
empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de
reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
¡Gracias por haber comprado el WC30D! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo.
Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su
distribuidor.
2.
Instrucciones de seguridad
Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.
No exponga este equipo a lluvia, humedad, temperaturas extremas, polvo ni a
ningún tipo de salpicadura o goteo.
3.
Normas generales
Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de este manual del usuario.
 No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la instalación.





4.



5.
Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas.
Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la
garantía completamente.
Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su
garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
Características
reloj radiocontrolado por la señal DCF
esfera claramente legible
cambia automáticamente de hora de verano a hora de invierno
Principio de funcionamiento
El WC30D incorpora un receptor que capta la señal DCF transmitida por el emisor situado cerca
de Francfort en Alemania. Este emisor está conectado a un reloj atómico que contiene los datos
de tiempo y fecha. El WC30D se sincroniza automáticamente con el reloj atómico para ajustar las
agujas.
Es posible captar esta señal radio de forma perfecta en el interior de un edificio. Sin embargo, su
potencia se debilita a causa de hormigón y metal. Por tanto, no monte el reloj en sótanos o un
lugar demasiado aislado. El lugar más adecuado en una oficina o un apartamiento de hormigón es
cerca de una ventana.
No instale el reloj cerca de un campo magnético o un aparato que genera un ruido eléctrico (p.ej.
un motor).
6.
Descripción
Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.
V. 01 – 12/03/2013
12
©Velleman nv
WC30D
A pins de reinicialización
D compartimiento de pilas
B recepción forzada
E pin de bloqueo
C ajuste manual
7.
Uso
Importante: ¡Saque el pin de bloqueo, antes de la primera puesta en marcha! Nunca vuelva a
introducirlo para no dañar el reloj de manera irrevocable.

Introduzca la pila en el compartimiento de pilas (véase §7). Las agujas se desplazan hacia 12:00.
Nota: El segundero y la aguja grande harán una vuelta completa si se encuentran entre 11:52 y
12:00.


Seleccione el lugar de instalación (véase §5).
Espere hasta que el reloj esté sincronizado. Esto puede durar hasta 15 minutos. Nota: la señal es
generalmente más potente por la noche.


Después de que el reloj se haya sincronizado, las agujas se desplazarán hacia la hora exacta.
Si la señal de recepción es demasiado débil, el reloj se pone en marcha al indicar la hora inexacta.
Seguirá intentando sincronizarse.
Ajuste manual


Ajuste la hora de forma manual si la señal de recepción sea demasiado débil.
Mantenga pulsado el botón de ajuste manual [C]. Las agujas se desplazan después de ± 3 segundos.
Suelte el botón algunos minutos antes de la hora exacta. Ahora, pulse el botón de ajuste manual [C]
varias veces hasta que el reloj visualice la hora exacta. El reloj se activa 7 segundos después del
último ajuste.
Recepción forzada
 Para efectuar una sincronización forzada, mantenga pulsado el botón de recepción [B] durante ± 3
segundos. La hora visualizada se guardará en la memoria y todas las agujas se desplazarán hacia
12:00. El reloj intentará sincronizarse con el reloj atómico.
 Una vez sincronizado, las agujas visualizarán la hora exacta. Si no es el caso, el reloj visualizará la
hora previamente memorizada.
Reinicialización

Reinicialice el reloj y borre la memoria al cortocircuitar los dos pins [A] con un objeto metálico (p.ej.
sujetapapeles).

Las agujas se desplazan hacia 12:00 y la memoria se visualiza. El reloj intentará sincronizarse con el
reloj atómico
8.

Limpieza y mantenimiento
Limpie el reloj regularmente con un paño suave y sin pelusas. Evite el uso de alcohol y de
disolventes.
9.

La pila
Introduzca una pila AA de 1,5V en el compartimiento de pilas [D]. ¡Respete la polaridad!
10.
Especificaciones
alimentación
dimensiones
peso
1 x pila AA de 1,5V tipo LR6C (no incl.)
Ø 30 x 4 cm
± 750 g
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será responsable de
daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato.
Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del
usuario, visite nuestra página www.velleman.eu.
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.
V. 01 – 12/03/2013
13
©Velleman nv
WC30D
© DERECHOS DE AUTOR
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los
derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y
guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.
V. 01 – 12/03/2013
14
©Velleman nv
WC30D
Bedienungsanleitung
1.
Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses
Produktes nach seinem Lebenszyklus der Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die
Einheit (oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmüll; die Einheit oder
verwendeten Batterien müssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt
werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein örtliches Recycling-Unternehmen
retourniert werden. Respektieren Sie die örtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.
Wir bedanken uns für den Kauf des WC30D! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie
das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.
2.
Sicherheitshinweise
Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte, Staub und extremen Temperaturen.
Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus.
3.
Allgemeine Richtlinien
Siehe Velleman® Service- und Qualitätsgarantie am Ende dieser Bedienungsanleitung.
 Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Installation und Bedienung
des Gerätes.





4.



5.
Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht
haben.
Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen verboten.
Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung sonst
kann dies zu Schäden am Produkt führen und erlischt der Garantieanspruch.
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
Eigenschaften
funkgesteuerte Uhr über DCF-Signal
gut ablesbares Zifferblatt
automatische Zeitumstellung von Sommer- oder Winterzeit
Umschreibung
Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.
A Reset-Pins
D Batteriefach
B gezwungener Empfang
E Arretierungsstift
C Manuelle Einstellung
6.
Was ist das DCF-Signal?
Die WC30D verfügt über einen Empfänger, der die ferngesteuerten Signale (DCF77) vom Sender
in Frankfurt empfangen kann. Der Sender ist mit der Atomuhr, die die Zeit- und
Datuminformationen enthält, verbunden. Die WC30D wird die Zeiger bei Empfang des DCFV. 01 – 12/03/2013
15
©Velleman nv
WC30D
Signals automatisch mit der Atomuhr synchronisieren. Das Radiosignal ist einfach im Innenbereich
zu empfangen. Der Empfang kann aber schwach werden wenn es Beton und Metall gibt.
Installieren Sie die Uhr deshalb weder in Kellern noch innerhalb eines Metallkäfigs. Der beste
Montageort im Büro oder Appartement, ist neben einem Fenster. Vermeiden Sie denn auch eine
Installation in der Nähe von magnetischen Feldern oder Geräten, die ein elektrisches Rauschen
erzeugen (z.B. Motor).
7.
Anwendung
Siehe Abbildung, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.
Wichtig: Entfernen Sie den Arretierungsstift vor der ersten Inbetriebnahme! Stecken Sie diesen
Stift nie wieder in das Loch, um unwiderrufliche Beschädigungen zu vermeiden.

Legen Sie eine Batterie in das Batteriefach ein (siehe §7). Alle Zeiger stellen sich automatisch auf
12:00. Bemerkung: wenn der Sekunden- oder Minutenzeiger zwischen 11:52 und 12:00 steht, wird
diese zuerst eine völlige Umdrehung machen ehe sich auf 12:00 zu stellen.


Wählen Sie einen geeigneten Installationsort (siehe §5).
Warten Sie bis die Uhr das DCF-Signal empfängt. Dies kann bis zu 15 Minuten dauern. Das DCFSignal ist meistens stärker nachts.


Nachdem die Uhr synchronisiert ist, stellen Sie Zeiger sich auf die genaue Uhr.
Wenn die Uhr das Signal nicht empfangen kann, funktioniert sie trotzdem. Die Uhr versucht nach wie
vor das DCF-Signal zu empfangen.
Manuelle Einstellung


Stellen Sie die Uhr manuell ein, wenn da kein DCF-Signal empfangen werden kann.
Halten Sie den Einstellknopf [C] gedrückt. Nach ± 3 Sekunden versetzen sich die Zeiger. Lassen Sie
den Einstellknopf [C] einige Minuten vor der genauen Zeit los. Drücken Sie nun den Einstellknopf [C]
wiederholt bis die Uhr die genaue Uhrzeit anzeigt. Die Uhr wird 7 Sekunden nach dem letzten
Tastendruck aktiviert.
Gezwungener Empfang
 Halten Sie den Empfangsknopf [B] ± 3 Sekunden gedrückt, um die Uhr zu zwingen, sich zu
synchronisieren. Die angezeigte Uhrzeit wird gespeichert und die Zeiger stellen sich auf 12:00. Die
Uhr versucht nun, sich zu synchronisieren.

Na der Synchronisation stellen sich die Zeiger auf die richtige Uhrzeit. Wenn es keine Synchronisation
gibt, stellen sich die Zeiger auf eine vorher gespeicherte Uhrzeit.
Die Uhr rücksetzen

Verursachen Sie mit einem Metallgegenstand (z.B. Büroklammer) einen Kurzschluss zwischen den
zwei Pins [A].

Die Zeiger stellen Sie auf 12:00 und der Speicher wird gelöscht. Die Uhr wird danach wieder
versuchen, sich mit dem DCF-Signal zu synchronisieren.
8.

Wartung
Reinigen Sie die Wanduhr regelmäßig mit einem sauberen, feuchten fusselfreien Tuch. Verwenden
Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel.
9.

Die Batterie
Legen Sie eine 1,5 V AA-Batterie in das Batteriefach [D] ein. Beachten Sie die Polarität.
10.
Technische Daten
Stromversorgung
Abmessungen
Gewicht
1 x 1,5 V AA-Batterie LR6C (nicht mitgeliefert)
Ø 30 x 4 cm
± 750 g
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine
Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes.
V. 01 – 12/03/2013
16
©Velleman nv
WC30D
Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser
Bedienungsanleitung, siehe www.velleman.eu.
Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
© URHEBERRECHT
Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte
vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese
Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten
oder zu speichern.
V. 01 – 12/03/2013
17
©Velleman nv
WC30D
MANUAL DO UTILIZADOR
1.
Introdução
Aos cidadãos da União Europeia
Importantes informações sobre o meio ambiente no que respeita a este produto
Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que, enquanto desperdícios, poderão causar
danos no meio ambiente. Não deite o aparelho (nem as pilhas, se as houver) no lixo
doméstico; dirija-se a uma empresa especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu
distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite a legislação local relativa ao meio
ambiente.
Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para os resíduos.
Agradecemos o facto de ter adquirido este aparelho. Leia atentamente as instruções do manual antes de
o usar. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto
com o seu distribuidor.
2.
Normas gerais
Consulte a Garantia de serviço e qualidade Velleman® na parte final deste manual do utilizador.
 Proteja o aparelho de quedas e má utilização. Evite usar força excessiva ao utilizar o aparelho.



Proteja o aparelho contra as temperaturas extremas e o pó.
Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o utilizar.

Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual. Uma utilização incorrecta anula
a garantia completamente.

Danos causados pelo não cumprimento das normas de segurança referidas neste manual anulam a
garantia e o seu distribuidor não será responsável por qualquer danos ou outros problemas daí
resultantes.

Os danos causados por modificações feitas no aparelho não estão cobertos pela garantia.
Por razões de segurança, estão proíbidas quaisquer modificações do aparelho desde que não
autorizadas.
3.



Características
Relógio controlado por DCF
Dígitos perfeitamente legíveis
alterna automaticamente entre entre hora standard(inverno) e poupança de energia durante o dia
(verão)
4.
Descrição
Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador.
A pins de reinicialização
D
compartimento das pilhas
B recepção forçada
E
pin de protecção
C acerto manual
5.
Princípio de Funcionamento
O relógio tem um receptor que recebe um sinal-rádio de uma estação de rádio localizada perto de
Frankfurt, Alemanha. Este sinal-rádio de onda longa (DCF77) é baseado em relógios atómicos e
contem informação sobre a data e a hora. O relógio é automaticamente sintonizado com este sinal
de rádio do relógio principal e, sempre que necessário, ajusta a posição dos ponteiros dos
segundos, dos minutos ou das horas.
Dada a sua natureza, o sinal-rádio pode ser recebido em espaços interiores. No entanto, há que
referir que o sinal se torna mais fraco na proximidade de cimento ou metal. Por esta razão, o
relógio não deverá ser instalado em caves de cimento ou no interior de estruturas metálicas. Em
grandes edificios de escritórios ou apartamentos, o relógio deve ser colocado junto a uma janela
para uma melhor recepção.
Evite também instalar o relógio na proximidade de fortes campos magnéticos ou outros
dispositivos que possam gerar muito ruído eléctricos (por ex. motores)
V. 01 – 12/03/2013
18
©Velleman nv
WC30D
6.
Utilização
Importante:


1.
2.
3.
4.
5.
Retire o pin de protecção antes da primeira utilização! Elimine-o de forma segura
Nãotente voltar a inserir o pin posteriormente porque isso danificará certamente o relógio.
Insira uma pilha no compartimento das pilhas (ver abaixo). Ambos os ponteiros avançarão para as
12:00. Nota: quando a posição original do ponteir dos segundos o é entre as 11:55 e as 12:00, o
ponteiro fará uma volta completa antes de parar nas 12:00. O mesmo acontece com o ponteiro dos
minutos quando a posição original é entre as 11:52 e as 12:00.
Escolha o local para instalar o relógio (ver secção Princípio de Funcionamento)
Aguarde até o relógio receber o sinal de sincronização a partir do relógio-mestre. Pode demorar até
15 minutos. É importante referir que o sinal recebido é geralmente mais forte durante a noite.
Feita a sincronização, os ponteiro começam a mover-se para a hora correcta.
Quando o relógio não recebe o sinal-rádio, começa a funcionar indicando a hora errada. No entanto,
vai sempre tentando fazer a sincronização.
Acerto manual


É possível acertar a hora manualmente, por ex, em locais onde o sinal-rádio não é recebido.
Mantenha o botão de acerto manual pressionado [C]. Após ±3 segundos os ponteiros dos minutos e
das horas começam a mover-se. Mantenha o botão de acerto manual pressionado [C] e liberte-o
alguns minutos antes de chegar à hora certa. Pressione o botão de acerto manual [C] repetidamente
até alcançar a hora desejada. Se não sentir qualquer pressão durante 7 segundos, o relógio começa
a funcionar.
Recepção forçada

Para forçar o relógio a fazer a sincronização, mantenha o botão da sincronização forçada pressionado
[B] durante ±3 segundos A hora actual é guardada na memória e os ponteiros começam a mover-se
em direcção às 12:00. O relógio tenta fazer a sincronização com o relógio-mestre.

Quando a sincronização é bem sucedida, os ponteiros movem-se para a hora correcta. No caso de
falhar, os ponteiros movem-se para a hora memorizada anteriormente.
Reiniciar


7.


8.

9.
Para apagar a hora e a memória, use uma peça em metal (por ex. um clip) para fazer curto-circuito
nos dois pins metálicos de reinicialização [A].
Todos os ponteiros avançarão para as 12:00 e a memória será apagada. O relógio tentará fazer a
sincronização com o relógio-mestre.
Limpeza e manutenção
Limpe o aparelho regularmente com um pano húmido sem pêlo.
Não utilizar álcool ou dissolventes.
Pilha
Insira uma pilha nova 1.5V AA no compartimento das pilhas[D] repeitando as marcas indicadores da
polaridade existentes no interior do compartimento.
Especificações
alimentação
dimensões
peso
pilha 1 x1.5V AA-LR6C (não incl.)
Ø30x4cm
±750g
Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A Velleman NV não será responsável
por quaisquer danos ou lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho.
Para mais informação sobre este produto e para aceder à versão mais recente deste manual
do utilizador, visite a nossa página www.velleman.eu.
Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.
V. 01 – 12/03/2013
19
©Velleman nv
WC30D
© DIREITOS DE AUTOR
A Velleman NV detem os direitos de autor deste manual do utilizador. Todos os direitos
mundiais reservados. É estrictamente proíbido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual
do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.
V. 01 – 12/03/2013
20
©Velleman nv
WC30D
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.
Wstęp
Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.
Ważne informacje dotyczące środowiska.
Ten symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że wyrzucenie produktu
może być szkodliwe dla środowiska. Nie wyrzucaj urządzenia lub baterii do zbiorczego
śmietnika, tylko do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników na urządzenia elektroniczne
lub skontaktuj się z firmą zajmującą się recyklingiem. Urządzenie możesz oddać dystrybutorowi
lub firmie zajmującej się recyklingiem. Postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
dotyczącymi środowiska.
Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z firmą zajmującą się utylizacją odpadów.
Dziękujemy za wybór produktu firmy Velleman! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi
przed użyciem. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu prosimy o nie korzystanie z niego
i skontaktowanie się ze sprzedawcą.
2.
Informacje ogólne
Proszę zapoznać się z informacjami w części Velleman® usługi i gwarancja jakości na końcu
niniejszej instrukcji.
Chronić urządzenie przed wstrząsami i niezgodnym z przeznaczeniem użyciem. Podczas obsługi
urządzenia unikać używania siły.
 Chronić urządzenie przed zbyt wysoką temperaturą i pyłem.



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z jego funkcjami.
Nie wolno wprowadzać zmian w urządzeniu.

Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji. Dystrybutor
nie podejmie odpowiedzialności wynikających z usterek spowodowanych niepoprawnym
użytkowaniem urządzenia.
3.



4.
Urządzenie należy używać jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Używanie urządzenia niezgodnie z
przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.
Cechy
zegar sterowany radiowo (DCF)
wyraźna, czytelna tarcza
automatyczna zmiana czasu (czas zimowy i letni)
Przegląd
Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji.
A styki do resetowania
D gniazdko na baterie
B przycisk wymuszonego odbioru
E sworzeń zabezpieczający
C przycisk ustawień ręcznych
5.
Zasada działania
Urządzenie WC30D wyposażono w odbiornik, służący do odbioru sygnału radiowego ze stacji radiowej w
pobliżu Frankfurtu (Niemcy). Sygnał radiowy nadawany w paśmie fal długich (DCF77), wskazujący dane
dotyczące daty i godziny, jest zsynchronizowany z zegarem atomowym. . Zegar WC30D jest
automatycznie synchronizowany ze wskazanym radiowym sygnałem zegarowym i w razie konieczności
ustawia wskazówkę sekundową, minutową lub godzinową we właściwej pozycji.
Ze względu na swoje właściwości sygnał radiowy można odbierać również wewnątrz pomieszczeń, choć
metal i beton powodują osłabienie sygnału. Ze względu na powyższe zegara nie należy instalować w
betonowych piwnicach ani wewnątrz metalowych konstrukcji. W dużych, betonowych budynkach
biurowych lub mieszkalnych zegar należy umieścić w pobliżu okna w celu zapewnienia lepszego odbioru
sygnału.
Zegara nie należy instalować w pobliżu silnych pól magnetycznych ani innych urządzeń wytwarzających
szumy elektryczne (np. silników).
V. 01 – 12/03/2013
21
©Velleman nv
WC30D
6.
Obsługa
Patrz rysunki na stronie drugiej.
Ważne:
Przed pierwszym użyciem należy zdemontować sworzeń zabezpieczający! Element
usunąć w bezpieczny sposób. Nie należy ponownie mocować sworznia, gdyż może
spowodować uszkodzenie zegara.

Włożyć baterię do gniazda (patrz p. 7). Wszystkie wskazówki zaczną się poruszać do przodu, w
kierunku godz. 12:00. Uwaga: Jeżeli w pozycji wyjściowej wskazówka sekundowa znajdowała się
między godz. 11:55 a 12:00, wskazówka ta wykona pełen obrót zanim zatrzyma się na godz. 12:00.
Tak samo zachowa się wskazówka minutowa, jeżeli w pozycji wyjściowej znajdowała się między
godz. 11:52 a 12:00.


Wybrać miejsce instalacji zegara (patrz p. 5).
Odczekać, aż zegar zostanie zsynchronizowany z sygnałem nadawanym przez zegar atomowy. Może
to zająć do 15 minut. Należy pamiętać, że odbierany sygnał jest zwykle silniejszy w godzinach
nocnych.
Po zakończeniu synchronizacji wskazówki zaczną się poruszać w kierunku prawidłowej godziny.
Jeżeli odbiór sygnału radiowego nie będzie możliwy, wówczas zegar będzie wskazywał nieprawidłową
godzinę. Urządzenie będzie jednak stale podejmować próby synchronizacji.


Ustawiania ręczne


Istnieje możliwość ustawiania czasu ręcznie, np. w celu użytkowania w miejscach, w których sygnał
radiowy nie jest odbierany.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk ustawień ręcznych [C]. Po ok. 3 sekundach wskazówka minutowa i
godzinowa zaczną się poruszać. Przytrzymać przycisk ustawień ręcznych [C] i zwolnić kilka minut
przed wskazaniem docelowego czasu. Kilkakrotnie naciskać przycisk ustawień ręcznych [C] aż do
momentu, gdy zegar będzie wskazywał pożądany czas. Zegar zaczyna pracować po upływie 7 sekund
od ostatniego wciśnięcia przycisku.
Wymuszony odbiór

W celu wymuszenia synchronizacji zegara nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk
wymuszonego odbioru [B]. Bieżący czas wskazywany przez zegar zostanie zapisany w pamięci,
natomiast wskazówki zaczną się poruszać w kierunku godz. 12:00. Zegar dąży do synchronizacji z
zegarem głównym (atomowym).

Po pomyślnym zakończeniu synchronizacji wskazówki zaczną się poruszać zgodnie z prawidłowym
czasem. Jeśli jednak synchronizacja nie powiedzie się, wskazówki zaczną się poruszać zgodnie z
zapamiętanym czasem.
Reset


Aby wyzerować czas i pamięć, należy użyć kawałka metalu (np. spinacza) w celu zwarcia dwóch
metalowych styków do resetowania [A].
Wszystkie wskazówki zostaną ustawione na godz. 12:00, a pamięć zostanie wyzerowana. Zegar
dokona próby synchronizacji z zegarem głównym.
7.

Konserwacja
Regularnie przecierać urządzenie wilgotną, bezpyłową ściereczką. Nie stosować alkoholu ani
rozpuszczalników.
8.

Baterie
Włożyć nową baterię 1,5V typu AA do gniazda [D], zgodnie z oznaczeniami biegunowości
umieszczonymi wewnątrz gniazda.
9.
Specyfikacja techniczna
zasilanie
1 bateria 1,5V AA LR6C
(wyposażenie niestandardowe)
wymiary
Ø30x4cm
masa
±750g
V. 01 – 12/03/2013
22
©Velleman nv
WC30D
Używaj tylko oryginalnych akcesoriów. Velleman NV nie może być pociągnięty do
odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia lub szkody wynikały z (błędne) korzystanie z
tego urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego produktu i najnowsza wersja tej instrukcji,
odwiedź naszą stronę internetową www.velleman.eu.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
© INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI
Instrukcja ta jest własnością firmy Velleman NV i jest chroniona prawami autorskimi.
Wszystkie prawa są zastrzeżone na całym świecie. Żadna część tej instrukcji nie może być
kopiowana, przedrukowywana, tłumaczona lub konwertowana na wszelkie nośniki elektronicznych lub w
inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
V. 01 – 12/03/2013
23
©Velleman nv
Velleman® Service and Quality Warranty
Since its foundation in 1972, Velleman® acquired extensive experience in
the electronics world and currently distributes its products in over 85
countries.
All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in
the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through
an extra quality check, both by an internal quality department and by
specialized external organisations. If, all precautionary measures
notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our
warranty (see guarantee conditions).
General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for
EU):
• All consumer products are subject to a 24-month warranty on production
flaws and defective material as from the original date of purchase.
• Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or
to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and
a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses
are out of proportion.
You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100%
of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the
date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the
purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case
of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and
delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by
oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well
as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
- consumable goods, parts or accessories that are subject to an aging
process during normal use, such as batteries (rechargeable, nonrechargeable, built-in or replaceable), lamps, rubber parts, drive belts...
(unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural
disaster, etc.…;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper
handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the
manufacturer’s instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of the
article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the
article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the
article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed by a
third party without written permission by Velleman®.
• Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer,
solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed
with the original receipt of purchase and a clear flaw description.
• Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and
check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the
article for repair. Note that returning a non-defective article can also
involve handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
• The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.
The above enumeration is subject to modification according to the
article (see article’s manual).
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972 een ruime ervaring
opgebouwd in de elektronicawereld en verdeelt op dit moment producten
in meer dan 85 landen. Al onze producten beantwoorden aan strikte
kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de
kwaliteit te waarborgen, ondergaan onze producten op regelmatige
tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen
kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht
er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u
steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).
Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor
Europese Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24
maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke
aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van
een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding
zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen
door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel
gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een
vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de
aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en
levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of
terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt
aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en
door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor
eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die onderhevig zijn aan
veroudering door normaal gebruik zoals bv. batterijen (zowel oplaadbare
als niet-oplaadbare, ingebouwd of vervangbaar), lampen, rubberen
onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen,
natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een
onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of
gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief
gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de
garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het
apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door
derden zonder toestemming van Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw
Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het
oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij
voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving
bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na
of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar
behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd
besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost
voor controle aangerekend kan worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten
aangerekend worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden
naargelang de aard van het product (zie handleiding van het
betreffende product).
Garantie de service et de qualité Velleman®
Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste expérience dans le secteur
de l’électronique et est actuellement distributeur dans plus de 85 pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à
des dispositions légales en vigueur dans l’UE. Afin de garantir la qualité,
nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité
supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service
qualité externe. Dans le cas improbable d’un défaut malgré toutes les
précautions, il est possible d’invoquer notre garantie (voir les conditions
de garantie).
Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand
public (pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de
production ou de matériaux à dater du jour d’acquisition effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d’un
article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s’avèrent
disproportionnés, Velleman® s’autorise à remplacer ledit article par un
article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d’achat.
Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le
remboursement complet du prix d’achat lors d’un défaut dans un délai de
1 an après l’achat et la livraison, ou un article de remplacement
moyennant 50% du prix d’achat ou le remboursement de 50% du prix
d’achat lors d’un défaut après 1 à 2 ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu à l’article après livraison (p.ex.
dommage lié à l’oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté…) et
provoqué par l’appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et
une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un remplacement causé par un
usage normal comme p.ex. piles (rechargeables comme non
rechargeables, intégrées ou remplaçables), ampoules, pièces en
caoutchouc, courroies… (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un accident,
d’une catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une
utilisation ou un entretien incorrect, ou une utilisation de l’appareil
contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d’une utilisation commerciale, professionnelle ou
collective de l’appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors
d’une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte d’une utilisation incorrecte ou
différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit
dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l’appareil emballé dans un
conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans
l’autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers
Velleman® si l’appareil n’est plus couvert sous la garantie.
• toute réparation sera fournie par l’endroit de l’achat. L’appareil doit
nécessairement être accompagné du bon d’achat d’origine et être dûment
conditionné (de préférence dans l’emballage d’origine avec mention du
défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles,
etc. avant de retourner l’appareil. Un appareil retourné jugé défectueux
qui s’avère en bon état de marche pourra faire l’objet d’une note de frais à
charge du consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l’objet
de frais de transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions
susmentionnées.
La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentation
selon le type de l’article et être mentionnée dans la notice d’emploi.
Garantía de servicio y calidad Velleman®
Desde su fundación en 1972 Velleman® ha adquirido una amplia
experiencia como distribuidor en el sector de la electrónica en más de 85
países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad
rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la
calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles de
calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de calidad
como de un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que
surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible
recurrir a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).
Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de
venta al público (para la Unión Europea):
• Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía
de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde
la adquisición original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un artículo no
es posible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza
reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la
totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, usted recibirá
un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra si
encuentra algún fallo hasta un año después de la compra y entrega, o un
artículo de recambio al 50% del precio de compra o el reembolso del 50%
del precio de compra si encuentra un fallo después de 1 año y hasta los 2
años después de la compra y entrega.
Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:
- todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej. por
oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej. pérdida de datos)
después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier
indemnización por posible pérdida de ganancias;
- partes o accesorios, que estén expuestos al desgaste causado por un
uso normal, como por ejemplo baterías (tanto recargables como no
recargables, incorporadas o reemplazables), bombillas, partes de goma,
etc. (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos,
accidentes, catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un
mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las
instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del
aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso
profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está
previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del
usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar el
aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una
tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no
está cubierto por la garantía.
• Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a
su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la factura de compra
original y transpórtelo en un embalaje sólido (preferentemente el
embalaje original). Incluya también una buena descripción del fallo;
• Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc.
antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo
los gastos podrían correr a cargo del cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una
reparación efectuada fuera del período de garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.
La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo
de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión).
Velleman® Service- und Qualitätsgarantie
Seit der Gründung in 1972 hat Velleman® sehr viel Erfahrung als Verteiler
in der Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut.
Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und
gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten
werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle
unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von
externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie
in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).
Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die
Europäische Union):
• Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine
Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder
ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür
unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden,
dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die
Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten
Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der
Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder
Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der
Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines
Defektes im zweiten Jahr.
• Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und
durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub,
Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust),
Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die durch normalen Gebrauch
dem Verschleiß ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur aufladbare,
sondern auch nicht aufladbare, eingebaute oder ersetzbare), Lampen,
Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz,
Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder
unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete
Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der
Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven
Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die
Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und
unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen
oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman®
vorgenommen werden.
• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler.
Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die
Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine
deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die
Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf de
Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur
zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Gerätes heraus, dass
kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine
Untersuchungspauschale berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten
berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.
Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden
gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des
Gerätes).
Velleman ® usługi i gwarancja jakości
Od czasu założenia w 1972, Velleman® zdobył bogate doświadczenie w
dziedzinie światowej elektroniki. Obecnie firma dystrybuuje swoje
produkty w ponad 85 krajach.
Wszystkie nasze produkty spełniają surowe wymagania jakościowe oraz
wypełniają normy i dyrektywy obowiązujące w krajach UE. W celu
zapewnienia najwyższej jakości naszych produktów, przechodzą one
regularne oraz dodatkowo wyrywkowe badania kontroli jakości, zarówno
naszego wewnętrznego działu jakości jak również wyspecjalizowanych
firm zewnętrznych. Pomimo dołożenia wszelkich starań czasem mogą
pojawić się problemy techniczne, prosimy odwołać się do gwarancji (patrz
warunki gwarancji).
Ogólne Warunki dotyczące gwarancji:
• Wszystkie produkty konsumenckie podlegają 24-miesięcznej gwarancji
na wady produkcyjne i materiałowe od daty zakupu.
• W przypadku, gdy usterka jest niemożliwa do usunięcia lub koszt
usunięcia jest nadmiernie wysoki Velleman ® może zdecydować o
wymianie artykułu na nowy, wolny od wad lub zwrócić zapłaconą kwotę.
Zwrot gotówki może jednak nastąpić z uwzględnieniem poniższych
warunków:
- zwrot 100% ceny zakupu w przypadku, gdy wada wystąpiła w ciągu
pierwszego roku od daty zakupu i dostawy
- wymiana wadliwego artykułu na nowy, wolny od wad z odpłatnością
50% ceny detalicznej lub zwrot 50% kwoty ceny nabycia w przypadku gdy
wada wystąpiła w drugim roku od daty zakupu i dostawy.
• Produkt nie podlega naprawie gwarancyjnej:
- gdy wszystkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane są
działaniem czynników środowiskowych lub losowych (np. przez utlenianie,
wstrząsy, upadki, kurz, brud, ...), wilgotności;
- gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikających z utraty
danych;
- produkty konsumenckie, części zamienne lub akcesoria podatne na
process starzenia, wynikającego z normalnego użytkowania, np: baterie
(ładowalne, nieładowalne, wbudowane lub wymienne), żarówki, paski
napędowe, gumowe elementy napędowe... (nieograniczona lista);
- usterka wynika z działania pożaru, zalania wszelkimi cieczami,
uderzenia pioruna, upadku lub klęski żywiołowej, itp.;
- usterka wynika z zaniedbań eksploatacyjnych tj. umyślne bądź
nieumyślne zaniechanie czyszczenia, konserwacji, wymiany materiałów
ekspolatacyjnych, niedbalstwa lub z niewłaściwego obchodzenia się lub
niezgodnego użytkowania z instrukcją producenta;
- szkody wynikające z nadmiernego użytkowania gdy nie jest do tego celu
przeznaczony tj. działalność komerycjna, zawodowa lub wspólne
użytkowanie przez wiele osób - okres obowiązywania gwarancji zostanie
obniżony do 6 (sześć) miesięcy;
- Szkody wynikające ze źle zabezpieczonej wysyłki produktu;
- Wszelkie szkody spowodowane przez nieautoryzowaną naprawę,
modyfikację, przeróbkę produktu przez osoby trzecie jak również bez
pisemnej zgody firmy Velleman ®.
• Uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do sprzedawcy ®
Velleman, solidnie zapakowany (najlepiej w oryginalnym opakowaniu),
wraz z wyposażeniem z jakim produkt został sprzedany. W przypadku
wysyłki towaru w opakowaniu innym niż oryginalnym ryzyko usterki
produktu oraz tego skutki przechodzą na właściciela produktu. Wraz z
niesprawnym produktem należy dołączyć jasny i szczegółowy opis jego
usterki, wady;
• Wskazówka: Aby zaoszczędzić na kosztach i czasie, proszę
szczegółowo zapoznać się z instrukcja obsługi; czy przyczyną wady są
okoliczności techniczne czy też wynikaja wyłącznie z nieznajomości
obsługi produktu. W przypadku wysyłki sprawnego produktu do serwisu
nabywca może zostać obciążony kosztmi obsługi oraz transportu.
• W przypadku napraw pogwarancyjnych lub odpłatnych klient ponosi
dodatkowo koszt wysyłki produktu do i z serwisu.
wymienione wyżej warunki są bez uszczerbku dla wszystkich
komercyjnych gwarancji.
Powyższe postanowienia mogą podlegać modyfikacji w zależności
od wyrobu (patrz art obsługi).
Garantia de serviço e de qualidade Velleman®
Desde a sua fundação em 1972 Velleman® tem adquirido uma amplia
experiencia no sector da eletrónica com uma distribuição em mais de 85
países.
Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a
disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade,
submetemos regularmente os nossos produtos a controles de qualidade
suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade como um serviço
de qualidade externo. No caso improvável de um defeito mesmo com as
nossas precauções, é possível invocar a nossa garantia. (ver as
condições de garantia).
Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos grande
público (para a UE):
• qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra qualquer
vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva;
• no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou substituição
de um artigo é impossível, ou quando os custo são desproporcionados,
Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente
ou a devolver a totalidade ou parte do preço de compra. Em outro caso,
será consentido um artigo de substituição ou devolução completa do
preço de compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da data
de compra e entrega, ou um artigo de substituição pagando o valor de
50% do preço de compra ou devolução de 50% do preço de compra para
defeitos depois de 1 a 2 anos.
• estão por consequência excluídos:
- todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo (p.ex.
danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias,
impurezas…) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex.
perca de dados) e uma indemnização eventual por perca de receitas;
- consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a desgaste causado por um
uso normal, como p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis,
incorporadas ou substituíveis), lâmpadas, peças em borracha correias…
(lista ilimitada);
- todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente, de
una catastrophe natural, etc.;
- danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma utilização ou
manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as
prescrições do fabricante ;
- todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional ou
colectiva do aparelho ( o período de garantia será reduzido a 6 meses
para uma utilização profissional);
- todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta ou
diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de utilização;
- todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal
protegida ao nível do acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a
autorização de SA Velleman®;
- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver
coberto pela garantia.
• qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho
será obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e bem
acondicionado (de preferência dentro da embalagem de origem com
indicação do defeito ou avaria);
• dica: aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas,
etc. antes de devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em
bom estado será cobrado despesas a cargo do consumidor;
• uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas de
transporte;
• qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui
mencionadas.
A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo
e estar mencionada no manual de utilização.
Made in PRC
Imported by Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising