LG BB4330A User guide

LG BB4330A User guide
KULLANIM KILAVUZU
Network 3D Blu-ray™
Sound Bar
Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu
ilerde başvurmak için saklayın.
BB4330A (BB4330A, S43A3-D)
2
Başlangıç
Güvenlik Bilgileri
1
UYARI
Başlangıç
ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ
AÇMAYIN
UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK
İÇİN CİHAZ KAPAĞINI (VEYA ARKA PANELİ)
ÇIKARTMAYINIZ. KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI
YAPILACAK PARÇA BULUNMAMAKTADIR. BAKIM
İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞ VURUN.
Bu bir eşkenar üçgen içerisinde
bulunan ve ucu ok ile gösterilen
yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün
içerisinde güçlü miktarda
elektrik şokuna neden olabilecek
yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda
uyarmaktadır.
Bir eşkenar üçgen içerisinde
bulunan ünlem işareti kullanıcıyı
ürün ile birlikte verilen kullanım
kılavuzu içerisinde önemli işletim
ve bakım (servis) yönergelerinin
bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.
UYARI: YANGIN VE ELEKTRİK ŞOKUNU ÖNLEMEK
İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ
BIRAKMAYIN.
UYARI: Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar
alanlar içerisine yerleştirmeyin.
UYARI: Havalandırma açıklıklarını kapamayın.
Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları
çerçevesinde yapın.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı
yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması
ve ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu
havalandırma açıklıkları hiçbir zaman ürünü
yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine
koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir
hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını
karşılamayan kütüphane veya raf gibi yapılı yerlere
yerleştirilmemelidir.
UYARI: AÇILDIĞINDA SINIF 1M GÖRÜLEN
VE GÖRÜLMEYEN RADYASYON. OPTİK
ENSTRÜMANLARIN İÇİNE DOĞRUDAN BAKMAYIN
Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol
ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer
tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli
şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.
Güç kablosu hakkında UYARI
Pek çok cihaz için, sadece kendi güç fişlerinin tek bir
prize bağlanması önerilmektedir.
Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı
beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya
yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Bu kullanım
kılavuzunun özellikler sayfasına bakarak emin olun.
Duvar prizleri üzerinde aşırı yükleme yapmayın. Aşırı
yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar
prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları
veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır.
Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna
ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik
kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi
bir eskime veya yıpranma göze çarptığında,
cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun
yetkin bir servis elemanı tarafından orijinalinin
aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu,
kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı
arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve
mekanik zorlanmalardan koruyunuz. Özellikle,
prizleri, duvar fişini ve kablonun cihaza giriş
noktasını kontrol ediniz. Ana elektrik bağlantısını
kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten
çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine
kolaylıkla erişebileceğinden emin olun.
Başlangıç
Bu cihaz taşınabilir pil veya akümülatör ile
donatılmıştır.
3
Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden
çıkarılması
1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli
çöp bidonu sembolünün ürününüzün
üstünde olması, bu ürünün Avrupa
Birliği Yönergesi 2006/66/EC
kapsamında olduğunu belirtir.
UYARI: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya
sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim
(vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.
3. Tüm piller ve akümülatörler,
normal atık çöplerinden ayrı
olarak, hükümet veya yerel idareler
tarafından belirlenmiş olan toplama
merkezlerinde atılmalıdır.
Eski cihazınızın atılması
1. Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp tenekesi
sembolü ürünün 2002/96/EC Avrupa
Yönergesi kapsaminda olduğunu
gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ükünler
hükümetin ya da mahalli yetkililerin
gösterdiği toplama tesislerine
atılmalıdır.
3. Eski cihazınızın uygun biçimde atılması
çevreye ve insan sağlığına zararlı
potansiyel negatif sonuçlari önler.
4. Eski cihazınızın atılmasıyla ilgili daha
detaylı bilgi almak için lütfen mahalli
yetkililerle, katı atık servisiyle ya da
ürünü aldığınız mağaza ile irtibata
geçiniz.
EEE Yönetmeliğine uygundur.
2. Bu sembol pillerin %0.0005 oranında
civa, %0,002 oranında kadmiyum veya
%0.004 oranında kurşun içermesi
durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd)
veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri
ile bir arada bulunabilir.
4. Bu tip kullanılmış pil/akümlatörlerin
doğru olarak atılması hem çevreye
hem de hayvan ve insan sağlığına
verilebilecek potansiyel olumsuz
sonuçları önleyecektir.
5. Kullanılmış pillerinizin/
akümülatörlerinizin atılması ile
ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki
belediyeye, çöp atım hizmeti veren
kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız
yerlere başvurabilirsiniz.
1
Başlangıç
Pil veya akümülatörün güvenlik içerisinde
cihazdan çıkarılması için: Eski pili veya pil
grubunu çıkarın, kurulum için izlediğiniz adımları
ters sırada yerine getirin. Çevrenin kirlenmesini ve
insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri
önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını
belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına
atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle
beraber atmayın. Geri dönüşümlü pil ve akülerin
kullanılması önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş
gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.
4
Başlangıç
Kablosuz Ürünler için Avrupa Birliği Uyarısı
1
Başlangıç
LG Electronics, bu ürün(lerin) 1999/5/EC, 2004/108/
EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU
yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli
şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.
Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek Uygunluk
Belgesi talebinde bulunabilirsiniz.
Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak
irtibat bürosu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası
OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri
Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın
veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa
geçiniz.
Sadece iç mekân kullanımı için.
RF Radyasyona Maruz Kalma Beyanı
Bu cihaz, radyatörden ve vücudunuzdan en
az 20 cm uzakta olacak şekilde kurulmalı ve
çalıştırılmalıdır.
Telif Hakları Hakkında
yy AACS (İleri Erişim İçerik Sistemi) Blu-ray Disk
formatı için içerik koruma sistemi olarak kabul
edilmiştir. Buna benzer olarak, CSS (İçerik
Karıştırma Sistemi) DVD formatı için oynatma,
analog sinyal çıkışı vb. için AACS korumalı
içerik üzerinde belirli kısıtlamalar uygular. Bu
cihazın çalıştırılması ve cihaz için kısıtlamalar,
cihazınızın satın alınma tarihine bağlı olarak,
cihazın üretilmesinden sonra AACS tarafından
benimsenen veya değiştirilen kısıtlamalar nedeni
ile farklılık gösterebilir.
yy Ayrıca, BD-ROM Mark ve BD+ ve Blu Ray Disk
formatı içerik koruma sistemine ek olarak
kullanılmaktadır ve BD-ROM MARK ve/veya BD+
korumalı içeriğin oynatılması da dâhil olmak
üzere bazı kısıtlamalar getirebilir. AACS, BD-ROM
Mark, BD+ veya bu ürünle ilgili olarak daha fazla
bilgi edinmek için yetkili bir Müşteri Hizmetleri
Merkezi ile temas edin.
yy Pek çok BD-ROM/DVD diskleri kopyalamaya
karşı şifrelenmiştir. Bu sebeple, oynatıcınızı VCR’a
değil, doğrudan televizyonunuza bağlamanız
gerekmektedir. Cihazın VCR’a bağlanması
durumunda kopyalamaya karşı korumalı disklerin
görüntülenmesinde bozuk görüntü alınmasına
neden olur.
yy Bu ürün, A.B.D. patent ve diğer fikri mülkiyet
hakları ile korunan telif haklarını koruyucu
teknolojilerini içerisinde barındırmaktadır. Bu telif
haklarını koruyucu teknolojisi Rovi tarafından
yetkilendirilmelidir ve Rovi tarafından aksi
belirtilmediği takdirde, ev kullanımı ve diğer sınırlı
izleme amacı ile kullanılabilir. Ters mühendislik
çalışması ve demontaj yasaklanmıştır.
yy A.B.D. ve diğer ülkelerde geçerli olan Telif Hakları
Yasası, televizyon programlarının, videoların,
BD-ROM disklerin, DVD’lerin, CD’lerin diğer
malzemelerin yetkilendirilmeden kayıt edilmesi,
kullanılması, gösterilmesi ve dağıtımının
yapılması tazminat davası konusu olabilir ve/veya
hukuki suç teşkil eder.
Başlangıç
5
TV Renk Sistemi Hakkında Önemli
Duyuru
Bu oynatıcının renk sistemi oynatılan diske göre
değişkenlik gösterebilir.
Sadece çoklu sistem renkli televizyon bir
oynatıcıdan gönderilen tüm sinyalleri alabilir.
yy Renkli bir PAL sistem televizyonunuz varsa,
NTSC’de kaydedilmiş disk ve videoları izlerken
görüntüler size çarpık olarak ulaşacaktır.
yy Çoklu sistem renkli televizyon seti, gelen giriş
sinyaline göre otomatik olarak renk sistemini
değiştirir. Renk sisteminin otomatik olarak
değişmediği durumlarda, cihazınızı kapatıp tekrar
açtığınızda, ekran üzerinde normal görüntü elde
edilecektir.
yy NTSC renk sisteminde kaydedilmiş bir disk
televizyonunuzda düzgün görüntü vermesine
rağmen, kayıt cihazınıza düzgün olarak
kaydedilemeyebilir.
>>İkaz
yy 3D içeriklerinin uzun süre seyredilmesi baş
dönmesine ve yorgunluğa neden olabilir.
yy Hasta, çocuk ve hamile bayanların
3D modunda film seyretmeleri
önerilmemektedir.
yy 3D içerikleri seyrederken, baş ağrısı,
yorgunluk veya baş dönmesi hissederseniz,
kendinizi tekrar normal hissedinceye kadar
televizyonunuzu kapatarak dinlenmeniz
önerilir.
1
Başlangıç
Örneğin, NTSC renk sistemi ile kayda alınmış bir
disk gösterilirken görüntü NTSC sinyali olarak
görüntülenir.
6
İçindekiler
İçindekiler
1
Başlangıç
2
8
8
9
9
10
11
12
12
Güvenlik Bilgileri
Giriş
– Oynatılabilir Diskler ve bu kılavuz
içerisinde kullanılan semboller
– “7” Sembolünün Görüntülenmesi
Hakkında
– Bölgesel Kod
– Sistem Seçimi
Uzaktan kumanda
Ön Panel
Arka Panel
Etkin woofer
2
Bağlanıyor
13
15
15
16
17
17
18
19
19
19
20
20
21
21
22
Ana ünitenin bir duvara bağlanması
Ayarlama
– Kablosuz bağlantı
TV ünitenize bağlantı
– SIMPLINK nedir?
– ARC (ses Dönüş Kanalı) fonksiyonu
– Çözünürlük Ayarı
Anten bağlantısı
Harici aygıtlar ile bağlantı
– PORT. IN Bağlantısı
– OPTİK GİRİŞ bağlantısı
– HDMI bağlantısı
Ev Ağınız ile Bağlantı
– Kablolu Ağ Bağlantıları
– Kablolu Ağ Kurulumu
3
Sistem Ayarları
24
25
25
26
27
28
29
30
Başlangıç Kurulumu
Ayarlar
– Ayar seçeneklerini ayarlama
– [AĞ] Menüsü
– [EKRAN] Menüsü
– [DİL] Menüsü
– [SES] Menüsü
– [KİLİT] Menüsü
9
31
– [DİĞER] Menüsü
4
İşletim
34
34
35
35
35
36
36
36
37
Ses Efekti
3D Ses Efekti
Home Menüsü Ekranı
– [Ev] kullanımı
– Smart Share Kullanımı
Bağlı Cihazları Oynatma
– Disk Oynatma
– Blu-ray 3D diskin oynatılması
– Disk/USB aygıtı üzerinde dosya
oynatma
– Ağ sunucusu üzerinden dosya
oynatma
PC Ev Ağı Sunucusunu kullanma
– Nero MediaHome 4 Essentials
Kurulumu
– Dosya ve klasörlerin paylaşılması
– Nero MediaHome 4 Essentials
Hakkında
– Sistem Gereksinimleri
Genel Oynatma
– Video ve ses içeriği için temel işlemler
– Fotoğraf içeriği ile ilgili temel işlemler
– Disk menüsünün kullanılması
– Oynatımı devam ettirir
– Son Sahne Belleği
Ekran Üstü Kumanda
– Video oynatımı kontrolü
– Fotoğraf görüntüleme kontrolü
Gelişmiş Oynatma
– Tekrar oynatma
– Belli bir kısmın tekrar oynatılması
– Seçilen zamandan itibaren oynatma
– Altyazı dilini seçme
– Değişik sesleri dinleme
– Farklı bir açıdan izleme
– TV En-Boy Oranını Değiştirme
– Altyazı Kod Sayfasını Değiştirme
– Resim Modunu Değiştirme
– İçerik bilgilerini görüntüleme
– İçerik listesi görüntüsünü değiştirme
– Bir alt yazı dosyasının seçimi
– Slayt gösterisi sırasında müzik
dinleme
38
39
39
39
40
40
41
41
41
41
42
42
43
43
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
48
48
49
İçindekiler
49
50
50
50
51
51
52
52
52
54
54
54
54
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
– 2D içeriğine 3D’ye dönüştürme
Gelişmiş Özellikler
– BD-Live™ Keyfi
– LG AV Remote
– Ses CD’si kaydı
– PORTABLE kaynağından kayıt
iPod’unuzun Çalıştırılması
– iPod’un keyfini ekran üzerinden çıkarın
– iPod IN konumunun keyfini çıkarın
Radyo İşlemleri
– Radyonun dinlenmesi
– Radyo İstasyonlarının Ayarlanması
– Kaydedilmiş istasyonun silinmesi
– Kaydedilmiş tüm istasyonların
silinmesi
– Zayıf FM radyo yayınını iyileştirmek
USB klavye veya fare kullanımı
Premium Kullanımı
LG Smart World Kullanımı
– Oturum açma
– Çevrimiçi içeriği arama
My Apps menüsünü kullanma
Bluetooth teknolojisini kullanma
– Bluetooth aygıtlarına depolanan müzik
dinleme
5
Sorun bulma
60
60
61
62
62
62
62
Sorun bulma
– Genel
– Ağ
– Resim
– Ses
– Müşteri Desteği
– Açık kaynak yazılım bildirimi
6
Ekler
63
Sağlanan Uzaktan Kumandayla TV’yi
Kontrol Etme
– Kumandayı TV’nizi kontrol edecek
şekilde ayarlama
63
64
64
64
66
66
67
68
68
68
69
70
71
72
74
76
76
76
77
Ağ Yazılım Güncelleme
– Ağ güncelleme bildirimi
– Yazılım Güncellemesi
Ek Bilgi
– Dosya gereksinimi
– AVCHD (Gelişmiş Video Kodlayıcı/
Kod Çözücü Yüksek Tanımlı)
– DLNA Hakkında
– Belirli Sistem Gereksinimler
– Uyumluluk Hakkında Notlar
Ses Çıkış Özellikleri
Alan Kodu Listesi
Dil Kodu Listesi
Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
Özellikler
Bakım
– Ünite ile ilgili İşlemler
– Disk ile ilgili bilgiler
Ağ Hizmetleri ile İlgili Önemli Bilgiler
Oynatıcıda yüklü yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü
oynatıcınıza göre farklılık gösterebilir.
7
1
2
3
4
5
6
8
Başlangıç
Giriş
1
Oynatılabilir Diskler ve bu kılavuz içerisinde kullanılan semboller
Başlangıç
Medya/Koşul
Logo
Sembol
Açıklama
yy Satın alınan veya kiralanan film diskleri.
e
yy “Blu-ray 3D” diskleri ve “Blu-ray 3D SADECE”
diskleri
yy BDAV formatında kaydedilen BD-R/RE diskleri.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy İçeriğinde Film, Müzik veya Fotoğraf bulunan
BD-R/RE diskler.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ve UDF Bridge formatı
yy Satın alınan veya kiralanan film diskleri
yy Yalnızca video konumu ve sonlandırılmış olanlar
yy Aynı zamanda çift katlı diski destekler
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
(12 cm)
DVD-RW (VR)
(12 cm)
Ses CD
(12 cm)
CD-R/RW
(12 cm)
Not
–
İkaz
–
o
Sonlandırılmış AVCHD formatı
y
u
i
yy İçeriğinde Film, Müzik veya Fotoğraf dosyaları
bulunan DVD±R/RW diskler.
r
Yalnızca video konumu ve sonlandırılmış olanlar
t
Ses CD
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ve UDF Bridge formatı
y
u
i
yy İçeriğinde ses, Film, Müzik veya Fotoğraf
dosyaları bulunan CD-R/RW diskler.
,
>
Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF ve UDF Bridge formatı
Kötüye kullanım nedeni ile olası zararları
engellemek için uyarıları gösterir.
Başlangıç
,,Not
yy Kaydeden yazılım ve sonlandırmaya
bağlı olarak bazı kaydedilmiş diskler
(CD-R/RW, DVD±R/RW veya BD-R/RE)
gösterilemeyebilir.
yy Kişisel bilgisayar veya DVD veya CD
Kaydedici kullanılarak kaydedilmiş BD-R/
RE, DVD±R/RW ve CD-R/RW diskler, diskin
kirli veya çizik olması veya oynatıcı lensi
üzerinde kir veya buğu oluşması nedeni ile
oynatılamayabilir.
yy Bir kişisel bilgisayar kullanarak kaydedilmiş
disk, uyumlu formatta kaydedilmiş olsa
dahi, disk yaratmada kullanılan uygulama
yazılımının ayarlarından kaynaklanan
nedenlerden dolayı oynatılamayabilir. (Daha
detaylı bilgi için yazılım şirketi ile temasa
geçin).
yy Optimal oynatma değerlerine ulaşılabilmesi
için, bu oynatıcıda kullanılan disk ve
kayıtların belli teknik standartlara sahip
olması gerekmektedir.
yy Önceden kaydedilmiş DVD’ler otomatik
olarak bu standartlara göre ayarlanmıştır.
Pek çok kaydedilebilir disk formatları
kullanılmaktadır (CD-R’ların MP3 veya WMA
dosyaları içermeleri gibi) ve uyumlu oynatım
bazı önceden belirlenen şartların yerine
getirilmesi gerekmektedir.
yy Kullanıcıların MP3 / WMA müzik dosyalarının
internet üzerinden indiriminin izne tabi
olduğunu bilmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin böyle bir izni verme yetkisi
bulunmamaktadır. Bu izinler telif hakkını
elinde bulunduran taraftan sağlanmalıdır.
yy Tekrar yazılabilir diskleri formatlarken, LG
oynatıcıda kullanacağınız diskleri uyumlu
hale getirebilmek için disk formatlama
seçeneğini [Mastered] olarak ayarlamanız
gerekmektedir. Live Sytem (Canlı Sistem)
seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri
LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.
(Mastered/Live File Sistemi: Windows Vista
için disk formatlama sistemi)
“7” Sembolünün
Görüntülenmesi Hakkında
Televizyonunuz çalışırken “7” işareti ekran üzerinde
görüntülenebilir. Bu, kullanılan medyada, kullanım
kılavuzunda tanımlanan fonksiyonun bulunmadığını
göstermektedir.
Bölgesel Kod
Bu ünitenin arka kısmında bölgesel kod
bulunmaktadır. Bu ünite, BD-ROM veya DVD disk
etiketi ünitenin arka kısmında belirtilen diskleri veya
“ALL” (HEPSİ) oynatır.
Sistem Seçimi
Bir disk yerleştirildiğinde B (AÇ/KAPAT) üzerine
basın ve diski çıkarmayın. Ekrandaki pencerede
[OPEN] (AÇ) görünürken M (PAUSE) (DURAKLAT)
düğmesine beş saniyeden daha uzun süre basılı
tutun.
1
Başlangıç
yy Kayıt yapan cihazın durumuna göre veya
CD-R/RW (veya DVD±R/RW) diskinin
durumuna göre, bazı CD-R/RW (veya
DVD±R/RW) diskler cihaz üzerinde
oynatılamaz.
9
10
Başlangıç
Uzaktan kumanda
1
• • • • • • a • • • • • • Başlangıç
1 (POWER): Üniteyi AÇAR veya
KAPAR.
B (OPEN/CLOSE): Disk tepsisini
açar veya kapatır.
FUNCTION: Giriş konumunu
değiştirir.
0-9 dijital düğmeler: Menü
üzerinde numaralandırılmış
seçenekleri seçer.
CLEAR: Şifre belirleme veya ağ
bağlantısı sırasında sayıyı siler.
REPEAT (h): İstenen bir
bölümü veya kısmı tekrarlar.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): İleri veya geri
arama yapar.
C/V (SKIP): Bir önceki/
sonraki bölüm/parça/dosyaya
atlar.
Z (STOP): Oynatımı durdurur.
z (PLAY): Oynatımı başlatır.
M (PAUSE): Oynatmayı beklemeye
alma.
SPEAKER LEVEL: İstenen
hoparlöre ait ses seviyesini
ayarlayın.
SOUND EFFECT: Ses efekt
konumunu seçer.
Pillerin Yerleştirilmesi
VOL +/-: Hoparlör sesini ayarlar.
OPTICAL/TV SOUND: Giriş
konumunu doğrudan optik’e
çevirir.
MUTE: Ünitenin sesini kapatır.
• • • • • • c • • • • • •
Uzaktan Kumanda cihazının
arkasında yer alan pil bölmesinin
kapağını çıkarın ve iki adet
R03 (AAA boyutu) pili 4 ve 5
kutupları doğru gelecek şekilde
yerleştirin.
HOME ( ): Ana sayfayı görüntüler
veya [Ev] ‘den çıkar.
Yön düğmeleri: Menüden bir
seçeneği seçer.
PRESET +/-: Radyo programını
seçer.
TUNING +/-: İstenen radyo
istasyonunu seçer.
ENTER (b): Menü seçeneğini
doğrular.
BACK ( ): Menüden çıkar ya da
önceki ekrana geri döner.
TITLE/POPUP: DVD menü başlığı
veya varsa BD-ROM açılır menü
görüntülenir.
DISC MENU: Disk üzerindeki
menüye erişir.
• • • • • • d • • • • • •
Renkli (R, G, Y, B) düğmeler:
- BD-ROM menüleri arasında
gezinmek için kullanılır. Bu tuşlar,
özel menülerde kısayol tuşları
olarak ta kullanılabilir.
- B düğme: FM konumunda
mono/stereo seçimi yapar.
SUBTITLE: Alt yazı dilini seçer.
AUDIO: Ses için dil veya ses
kanalını seçer.
SLEEP: Ünitenin belli bir süre
sonra kapanacağı belirli zaman
dilimini ayarlar.
? : Bu tuş kullanılmıyor.
MIC/ECHO (Seçime Bağlı):
Mikrofon konumunu veya
mikrofonun eko konumunu
seçer. İstenen konumu seçtikten
sonra, VOL +/- tuşuna basarak
mikrofonun ses düzeyini veya
mikrofonun eko seviyesini
ayarlayın.
3D SOUND: Bir 3D ses efekt
modunu seçer.
X (REC): Ses CD’si, FM radyo veya
PORTABLE kaynağından USB’ye
kayıt.
INFO/MENU (m): Ekran Üzeri
Gösterime devam eder veya çıkar.
TV Kontrol Düğmeleri:
Bkz. sayfa 63.
Başlangıç
11
Ön Panel
a
b
1
Başlangıç
e
c
d
a Disk Yuvası
b İşlem düğmeleri
1/! (Güç)
-/+ (Ses Seviyesi)
DM (Başlat / Beklet)
Z (Durdur)
F (Fonksiyon)
Giriş kaynağını veya fonksiyonu değiştirir.
R (Açık / Kapalı)
c Görüntüleme Penceresi
d iPod/ iPhone/ iPad/ USB Bağlantı Noktası
e MIC (Seçime Bağlı)
>>İkaz
Dokunmatik düğmelerin kullanımına yönelik
önlemler
yy Dokunmatik düğmelere ıslak ve kirli el ile
dokunmayın.
- Rutubetli ortamlarda dokunmatik
düğmeleri kullanmadan önce üzerindeki
nemi silin.
yy Dokunmatik düğmelere sertçe basmayın.
- Lüzumundan fazla bastırılması durumunda
dokunmatik düğme algılayıcıları bozulabilir.
yy İstenen fonksiyonu doğru olarak çalıştırmak
için düğmeye basın.
yy Metal nesneler gibi iletken malzemelerin
dokunmatik tuşlar ile temasa etmemesi
konusunda yeteri kadar dikkatli olun. Arızaya
neden olabilir.
12
Başlangıç
Arka Panel
1
Başlangıç
a
b
d
e
f
c
a LAN Bağlantı Noktası
d Hoparlör bağlantısı
b HDMI OUT TO TV
e PORT. IN
c HDMI IN
f OPTICAL IN
Etkin woofer
a
b
a LED (bağlantı durumu)
Sarı-yeşil: Bağlantı tamamlandı.
Sarı-yeşil (Yanıp sönüyor): Woofer
bağlanmaya çalışıyor.
Kırmızı: Bağlantı bekleme durumunda veya
başarısız
c
b Hoparlör yuvası
>>İkaz
Çocukların hoparlör yuvasına ellerini veya
başka objeleri sokmadıklarından emin olun.
c EŞLEŞTİRME düğmesi
Bağlanıyor
Ana ünitenin bir
duvara bağlanması
Ana üniteyi duvar üzerine monte edebilirsiniz.
Verilen bağlantı parçaları ve vidaları hazırlayın.
13
2. Duvar üzerine monte edilmesi durumunda
(beton) dübel kullanın (temin edilmemiştir).
Kurulum için delik açmanız gerekecektir. Duvarı
delmek için bir kılavuz sayfa (WALL BRACKET
INSTALL GUIDE) temin edilmiştir. Sayfayı
kullanarak delik açılacak noktaları kontrol edin.
Hazırlık
2
WALL BRACKET
INSTALL GUIDE
1. WALL BRACKET INSTALL GUIDE’nu TV ALT
ÇİZGİSİ ile denk getirin ve bu pozisyonda
bağlayın.
Televizyon
Bağlanıyor
Ünite
Duvar kurulum parçası
,,Not
Vida ve dübeller duvara takma ünitesi ile
birlikte verilmemektedir. Montaj işlemi için
Hilti (HUD -1 6 x 30) önermekteyiz. Lütfen bu
malzemeyi satın alın.
3. WALL BRACKET INSTALL GUIDE’nu kaldırın.
4. Aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere vidaları
(tarafınızdan temin edilecek) yerlerine oturtun.
14
Bağlanıyor
5. Ana üniteyi bağlayıcı parçalar üzerine aşağıda
gösterildiği gibi yerleştirin.
>>İkaz
yy Kurulumu yapılmış üniteye asılmayın ve
üniteyi herhangi bir darbeden koruyun.
yy Üniteyi duvar üzerine düşmemesi için sıkıca
bağlayın. Ünitenin düşmesi sonucunda
yaralanma olabilir ve ünite zarar görebilir.
2
yy Ünitenin duvar üzerine monte edildiği
durumlarda, çocukların bağlantı kablolarını
çekmeyeceklerinden emin olun, aksi
takdirde ünite düşebilir.
Bağlanıyor
,,Not
Üniteyi bağlantı parçasından aşağıda
gösterildiği gibi ayırın.
Bağlanıyor
15
Ayarlama
Kablosuz subwoofer (derin
bas hoparlörün) manüel olarak
eşleştirilmesi
Kablosuz subwoofer
eşleştirilmesi
Bağlantınız tamamlanmazsa, woofer’da kırmızı
LED ışığı görebilirsiniz ve woofer’dan (alçak frekans
hoparlöründen) ses çıkmaz. Sorunu çözmek için,
aşağıdaki adımları izleyin.
LED indicator of wireless subwoofer
İşlevi
Sarı-yeşil
Kablosuz subwoofer üniteden
gönderilen sinyalleri alıyorlar.
Sarı-yeşil (Yanıp
sönüyor)
Kablosuz subwoofer
bağlanmaya çalışıyor.
Kırmızı
Kablosuz subwoofer bekleme
modunda.
Kapalı (Görüntü
yok)
Kablosuz subwoofer’ın (derin
bas hoparlör) güç kablosu
bağlı değil.
Kablosuz subwoofer’ın (derin bas
hoparlör) güç kablosu bağlı değil
1. Kablosuz subwoofer güç kablosunu elektrik
prizine takın.
2. Ana üniteyi açık konuma getirin: Ana ünite ve
kablosuz subwoofer otomatik olarak bağlantı
sağlayacaktır.
1. Ünitedeki Z STOP (Durdur) tuşuna ve uzaktan
kumandadaki MUTE tuşuna aynı anda basılı
tutun.
- “REMATE (Tekrar eşleştir)” yazısı görünür.
2. Woofer’ın arkasındaki PAIRING tuşuna basın.
- Sarı-yeşil LED yanıp sönecektir.
3. Üniteyi kapatıp açın.
- “Sarı-yeşil” LED görüyorsanız, başarılı demektir.
4. “Sarı-yeşil” LED görmüyorsanız, 1 - 3 arası
adımları tekrarlayın.
,,Not
yy Hoparlör yakınında yüksek elektromanyetik
dalga yayan bir başka cihaz varsa dalga
karışıklığı oluşabilir. Üniteyi (Kablosuz
subwoofer ve ana ünite) başka bir yere alın.
yy Ana üniteyi çalıştırıp sonra kablosuz
subwoofer (arka hoparlörler) çalıştırıldığında,
hoparlör bir kaç saniye içerisinde bekleme
modundan çıkar.
yy Ana ünite ile subwoofer alıcı arasında en
fazla 10 m. (32 ft) mesafe olmalıdır.
yy En uygun performans, ünite ile kablosuz
subwoofer arasındaki mesafe 2 ila 10 metre
(6 ila 32 ft) arasında olduğu zaman elde
edilmekte, daha uzun mesafelerde iletişim
hataları oluşabilmektedir.
yy Kablosuz Alıcı/Vericiler ile subwoofer
arasında iletişim kurması bir kaç saniye
(bazen biraz daha uzun) sürebilir.
2
Bağlanıyor
LED Renk
16
Bağlanıyor
TV ünitenize bağlantı
Bir HDMI televizyon seti veya monitörünüz varsa
bu üniteye HDMI kablosunu kullanarak bağlantı
yapabilirsiniz. (Tip A, High Speed HDMI™ Cable).
Oynatıcının HDMI soketini bir HDMI uyumlu bir
televizyonun veya monitörün HDMI GİRİŞ fişine
takın.
2
Bağlanıyor
Ünitenin Arkası
HDMI ile İlgili Ek Bilgiler
yy HDMI aygıtı veya DVI uyumlu bir aygıt
bağladığınızda aşağıdaki hususlardan emin olun:
-- HDMI/DVI aygıtını ve bu cihazı kapatmayı
deneyin. Daha sonra, HDMI/DVI aygıtını açın
ve 30 saniye kadar bekleyin daha sonra bu
cihazı açın.
-- Bağlantısı yapılan aygıtın video girişi, bu ünite
için doğru olarak yapılandırılmıştır.
-- Bağlı cihaz 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i
veya 1920x1080p video girişi ile uyumludur.
yy HDCP uyumlu tüm HDMI veya DVI aygıtları bu
ürünle beraber çalışmayabilir.
-- HDCP ile uyumlu olmayan aygıt ile görüntü
düzgün olarak elde edilemeyebilir.
,,Not
HDMI
Kablosu
Televizyon
yy Bağlı bir HDMI aygıtının audio çıkışları kabul
etmemesi durumunda, HDMI aygıtının audio
sesi bozuk çıkabilir veya hiç çıkmayabilir.
yy HDMI bağlantısını kullandıktan
sonra, çözünürlüğü HDMI çıktısı için
kullanabilirsiniz. (Sayfa 18’de yer alan
“Çözünürlük Ayarı”na bakınız)
yy [Ayarlar] menüsündeki [HDMI Renk Ayarı]
seçeneğini kullanarak HDMI OUT jakından
video çıkışı türünü seçin (bkz. Sayfa 28).
Televizyonun kaynağını HDMI’ya ayarlayın
(Televizyon ünitenizin Kullanıcı Kılavuzuna bakınız).
,,Not
En uygun bağlantıyı yapmak için TV setinizin,
Stereo Sisteminizin veya diğer aygıtların
kullanım kılavuzlarını inceleyin.
yy Bağlantı yapıldıktan sonra çözünürlüğün
değiştirilmesi ünitenin kusurlu çalışmasına
neden olabilir. Bu problemi çözümlemek
için üniteyi kapatın sonra tekrar açın.
yy HDCP ile HDMI bağlantısı doğrulanamıyorsa
TV ekranı kararır. Böyle bir durumda HDMI
bağlantısını kontrol edin veya HDMI kablo
bağlantısını çıkarın.
yy Ekran üzerinde çizgiler varsa ve ses
oluşuyorsa, lütfen HDMI kablosunu kontrol
edin (uzunluk genel olarak 4.5m (15 ft.)).
Bağlanıyor
SIMPLINK nedir?
Bu ünitenin bazı fonksiyonları televizyon ünitesinin
uzaktan kumandası ile kontrol edilmekte ve
SIMPLINK özelliğine sahip LG TV HDMI bağlantısını
kullanmaktadır.
LG TV uzaktan kumanda cihazı ile kontrol edilebilen
fonksiyonlar: Oynat, Beklet, Tara, Atla, Güç Kapalı, vb.
SIMPLINK fonksiyonuna sahip LG TV’lerin üzerinde
yukarıdaki logo ter almaktadır.
,,Not
Disk tipine veya oynatma durumuna bağlı
olarak bazı SIMPLINK işlevleri amacınızdan farklı
olabilir veya çalışmayabilir.
ARC (ses Dönüş Kanalı)
fonksiyonu
ARC fonksiyonu HDMI yeteneğine sahip televizyon
ünitesinin ses akışını bu oynatıcının HDMI ÇIKIŞ’ına
gönderilmesini sağlar.
Bu fonksiyonu kullanmak için:
-- Televizyon üniteniz HDMI-CEC ve ARC
fonksiyonlarını desteklemesi ve HDMI-CEC ve
ARC’ın açık konumda olması gerekmektedir.
-- HDMI-CEC ve ARC kurulumu televizyon ünitesine
bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ARC fonksiyonu
ile ilgili detay bilgi için televizyonunuzun
kullanım kılavuzuna bakın.
-- HDMI kablosunu kullanmanız gerekmektedir (Tip
A, Ethernet ile Yüksek hız HDMI™ kablosu)
-- Bu oynatıcı üzerinde bulunan HDMI ÇIKIŞ’ı
kullanarak ARC fonksiyonunu destekleyen HDMI
GİRİŞ bağlantısını yapmalısınız.
-- ARC ile uyumlu televizyona sadece tek bir Ev
Sineması aygıtını bağlayabilirsiniz.
,,Not
[SIMPLINK / ARC] özelliğini etkinleştirmek için,
bu özelliği [Açık] durumuna getirin. (33. sayfa)
2
Bağlanıyor
SIMPLINK fonksiyonları hakkında daha fazla detaylı
bilgi için TV kullanım kılavuzuna başvurun.
17
18
Bağlanıyor
Çözünürlük Ayarı
Oynatıcı, HDMI OUT jakları için farklı çıkış
çözünürlükleri sağlamaktadır. Çözünürlüğü [Ayarlar]
menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz.
1. HOME ( ) düğmesine basın
2. A/D kullanarak [Ayarlar] seçin ve sonra
ENTER (b) tuşuna basın. [Ayarlar] menüsü
görüntülenecektir.
2
Bağlanıyor
3. W/S kullanarak [EKRAN] seçeneğini seçebilir
ve daha sonra D basarak ikinci seviyeye
çıkabilirsiniz.
4. W/S kullanarak [Çözünürlük] seçeneğini
seçebilir ve daha sonra ENTER (b) basarak
üçüncü seviyeye çıkabilirsiniz.
5. W/S kullanarak istenen çözünürlüğü seçebilir
ve daha sonra ENTER (b) düğmesine basarak
seçiminizi doğrulayın.
,,Not
yy Televizyonunuz oynatıcı üzerinde seçili olan
çözünürlüğü kabul etmez ise çözünürlüğü
576p’ye aşağıdaki şekilde ayarlayabilirsiniz.
1. HOME menüsünü kapatmak için HOME
( ) tuşuna basın.
2. Z (STOP) düğmesine 5 saniyeden daha
uzun basın.
yy Çözünürlüğün manüel olarak seçilmesi
durumunda HDMI soketini televizyonunuza
bağladığınızda ve televizyonunuzun bunu
kabul etmemesi durumunda çözünürlük
ayarı [Otomatik] olarak ayarlanmıştır.
yy Televizyonunuzun kabul etmediği bir
çözünürlük seçerseniz, uyarı mesajı ekrana
gelecektir. Çözünürlük değiştikten sonra,
ekranı göremezseniz, lütfen 20 saniye
bekleyin, çözünürlük otomatik olarak önceki
çözünürlüğe geri dönecektir.
yy 1080p video çıkış çerçeve hızı, bağlı bulunan
televizyon ünitesinin yetenek ve üzerinde
yapılan seçime ve BD-ROM diski içeriğinin
kendi çerçeve hızına bağlı göre otomatik
olarak 24 Hz veya 50 Hz olarak ayarlanacaktır.
Bağlanıyor
Anten bağlantısı
Cihazınızla birlikte gelen anteni radyo dinlemek için
bağlayın.
19
Harici aygıtlar ile
bağlantı
PORT. IN Bağlantısı
Ünitenin Arkası
Harici bir bileşenden gelen ses kaynağını bu
sistemin hoparlörleri üzerinden dinleyebilirsiniz.
Ön panel üzerinde yer alan F (Fonksiyon) düğmesi
ile giriş konumunu seçebilirsiniz.
Ünitenin Arkası
,,Not
FM tel anteni bağladıktan sonra, tamamen
açtığınızdan emin olun.
MP3 veya benzeri.
2
Bağlanıyor
Taşınabilir müzik çaların kulaklık (veya hat çıkışı)
soketini PORT.IN bağlantısına takın. Daha sonra
[PORTABLE] seçeneğini FUNCTION.
20 Bağlanıyor
OPTİK GİRİŞ bağlantısı
HDMI bağlantısı
Cihazınızdan gelen sesin keyfini, hoparlör
sistemi ile yapacağınız dijital optik fiş bağlantı ile
tamamlayabilirsiniz.
Bu bağlantı ile bileşeninizde bulunan resim ve ses
dosyalarının keyfini çıkarabilirsiniz.
Bileşeninizin optik çıkış fişini ünite üzerindeki OPTİK
GİRİŞ soketine takın. Ardından FUNCTION tuşuna
basarak [OPTICAL] özelliğini seçin. Veya doğrudan
OPTICAL/TV SOUND seçeneğine basabilirsiniz.
2
Bileşeninizin HDMI ÇIKIŞ fişini bu ünite üzerindeki
HDMI soketine takın. Ardından FUNCTION tuşuna
basarak [HDMI IN] özelliğini seçin.
Ön panel üzerinde yer alan F (Fonksiyon) düğmesi
ile giriş konumunu seçebilirsiniz.
Ön panel üzerinde yer alan F (Fonksiyon) düğmesi
ile giriş konumunu seçebilirsiniz.
Bağlanıyor
Ünitenin Arkası
Ünitenin Arkası
Bileşeninizin HDMI ÇIKIŞ
soketine (set top box,
dijital uydu alıcısı, video
oyun konsolu, vb.)
Aygıtınızın dijital
optik çıkış soketine
,,Not
yy HDMI IN modunda video çözünürlüğünü
değiştiremezsiniz. Bağlı bileşenin video
çözünürlüğünü değiştirin.
yy Video çıkış sinyallerinin kişisel bilgisayarınızı
HDMI IN fişine bağladığınızda normal
olmaması durumunda, kişisel bilgisayarınızın
çözünürlüğünü 576p, 720p, 1080i veya
1080p’ye değiştirin.
yy Oynatıcı ses sinyallerini HDMI girişlerinden
hem HDMI çıkışına hem de cihazın
hoparlörlerine gönderir.
Bağlanıyor
21
Ev Ağınız ile Bağlantı
Geniş Bant
Hizmeti
Bu oynatıcı ünitenin arkasında bulunan LAN
giriş noktası yardımı ile yerel alan ağına (LAN)
bağlanabilir.
Ünitenin bir geniş bant ev ağına bağlanması
durumunda, yazılım güncellemeleri, BD-LIVE
etkileşimi ve çevirim içi hizmetlere erişiminiz
sağlanmaktadır.
Yönlendirici
Bağlanıyor
Kablolu Ağ Bağlantıları
Kablolu network kullanımı, bağlı aygıtların
doğrudan ağ ile temasta olmaları ve radyo frekans
etkileşimine açık olmamaları nedeni ile en iyi
performansı sağlamaktadır.
Daha fazla bilgi için ağ cihazınıza ait dokümanlara
başvurunuz.
Onaylı DLNA Sunucuları
Oynatıcının LAN bağlantı noktasını Modem veya
Yönlendiriciniz üzerindeki ilgili bağlantı noktasına
satın alabileceğiniz LAN veya Eternet kablosu ile
bağlayabilirsiniz.
,,Not
yy LAN kablosunu takarken veya çıkarırken,
kablonun fiş kısmından tutun. Fişten
çekerken, LAN kablosundan tutup
çekmeyin, kilit üzerine basarken LAN kablo
fişinden çekin.
yy LAN bağlantı noktasına modüler telefon
kablosunu takmayın.
yy Çeşitli bağlantı düzenlemeleri olduğundan
dolayı, lütfen internet hizmet sağlayıcınız
veya iletişim hizmetleri şirketinizin sağladığı
hizmetin özelliklerini göz önüne alın.
yy DLNA sunucu içeriğine ulaşmak
istediğinizde, bu oynatıcının diğerleri ile bir
yönlendirici yardımıyla aynı yerel alan ağına
bağlanması gerekmektedir.
yy Bilgisayarınızda bir DLNA sunucu olarak
ayarlamak için, bilgisayarınızda verilen Nero
MediaHome 4 yükleyin. (sayfa 39’ya bakınız)
2
Ünitenin Arkası
22 Bağlanıyor
2
Kablolu Ağ Kurulumu
Gelişmiş Ayar
Bir kablolu bağlantı ile yerel alan ağında (LAN)
DHCP sunucunun bulunması durumunda , bu
oynatıcıya otomatik olarak IP adresi atanacaktır.
Fiziksel bağlantının yapılmasını takiben, bazı ev
ağlarında oynatıcının ağ ayarlarının yapılandırılması
gerekir. [AĞ] ayarlarını aşağıdaki şekilde düzenleyin.
Ağ ayarlarını manuel olarak ayarlamak istiyorsanız,
[Gelişmiş Ayar] menüsünden [Ağ Ayarları]’ı seçmek
için W/S’ı kullanın ve ENTER (b)’a basın.
1. W/S/A/D kullanarak IP modunu [Dinamik]
ve [Statik] arasında seçebilirsiniz.
Normal olarak, [Dinamik] seçilerek IP adresi
otomatik olarak atanır.
Hazırlık
Bağlanıyor
Kablolu ağ ayarları yapılmadan önce, ev ağı
geniş bant internet bağlantısı yapılmalıdır.
1. [Ayarlar] menüsünden [Bağlantı Ayarları]
seçeneğini seçin ve daha sonra ENTER (b)
basın.
2. Ağ ayarları hazırlıklarını okuyun ve sonra [Başlat]
üzerindeyken ENTER (b) tuşuna basın.
,,Not
Ağ üzerinde DHCP sunucusu olmadığı ve IP
adresini manüel olarak atamak istediğinizde,
[Statik] seçiminden sonra W/S/A/D ve
dijital tuşlar yardımı ile [IP Adresi], [Alt Ağ Mask],
[Ağ geçidi] ve [DNS Sunucusu] ayarlarını yapın.
Rakamlarım girişi sırasında herhangi bir hata
oluşursa, CLEAR düğmesine basarak belirgin
kısımları temizleyin.
2. Ağ ayarlarını uygulamak için [Seguinte]’i seçin
ve ENTER (b)’a basın.
Ağ otomatik olarak üniteye bağlanacak.
Ağ bağlantısı durumu ekranda görüntülenir.
3. Kablolu ağ ayarlarını tamamlamak için [Tamam]
üzerindeyken ENTER (b)’a basın.
Bağlanıyor 23
Ağ Bağlantısı ile İlgili Notlar
yy Kurulum esnasında pek çok ağ bağlantı problemi
yönlendirici veya modemin yeniden kurulması
ile ortadan kaldırılabilir. Oynatıcıyı ev ağına
bağladıktan sonra, gücü hemen kapatın ve/veya
ev ağ yönlendiricisinin veya kablo modeminin
güç kablosunun bağlantısını kesin. Daha sonra
gücü açın ve/veya güç kablosunu tekrardan
bağlayın.
yy Şirketimiz, sizin internet bağlantınız veya bağlı
diğer donanımlar nedeni ile geniş bant internet
bağlantısında ortaya çıkabilecek iletişim hataları/
arızaları nedeni ile oynatıcıda oluşabilecek
arızalardan sorumlu değildir.
yy İnternet bağlantısı ile sağlanan BD-ROM özellikleri
şirketimizce yaratılmamış veya sağlanmamıştır
ve şirketimiz bunların çalışabilirliğinden ve
devamlılığından sorumlu değildir. Internet
Bağlantısı üzerinden sağlanan bazı disk ile ilgili
içerikler bu oynatıcı ile uyumlu olmayabilir. Böyle
bir içerik hakkında herhangi bir sorunuz varsa,
lütfen disk üreticisi ile temasa geçiniz.
yy Bazı internet içerikleri daha yüksek bant genişli
bağlantısı gerektirebilir.
yy Oynatıcının düzgün olarak bağlanmış ve
konfigürasyonun yapılandırılmış olmasına
rağmen, bazı internet içerikleri internet
üzerindeki yoğunluk, aldığınız internet servisinin
bant aralığının kalitesi veya içerik sağlayıcı
tarafında oluşan problemler nedeni ile düzgün
olarak çalışmayabilir.
yy Bazı internet bağlantılarının ise size geniş bant
internet bağlantısı sunan internet hizmet
sağlayıcı (ISP) tarafından konan kısıtlamalar
nedeni ile mümkün olmayabilir.
yy Internet servis sağlayıcı tarafından talep edilen ve
bağlantı ücretleri ile sınırlı kalmamak üzere tüm
ilgi masraflar tarafınıza aittir.
yy Bu oynatıcının kablolu bağlantısı için A 10
Base-T veya 100 Base-TX LAN bağlantı gereklidir.
Aldığınız internet servisi böyle bir bağlantıya
olanak sağlamıyorsa oynatıcıyı bağlama
imkânınız olmayacaktır.
yy xDSL hizmetlerinin kullanımı için bir yönlendirici
kullanmanız gerekmektedir.
2
Bağlanıyor
yy İnternet hizmet sağlayıcısına (ISP) bağlı olarak,
geçerli olan hizmet anlaşması şartlarına göre,
internet hizmeti alan aygıt sayısı sınırlı olabilir.
Daha fazla bilgi için internet hizmet sağlayıcınız
ile temas edin.
yy DSL hizmetlerini kullanmak için bir DSL modem
ve kablolu modem hizmetlerini kullanmak için ise
bir kablolu modem kullanılması gerekmektedir.
İnternet hizmet sağlayıcınız (ISP) ile yaptığınız
sözleşmede yer alan erişim yöntemine bağlı
olarak, bu oynatıcı içinde yer alan internet
özelliklerini kullanamayabilirsiniz veya aynı anda
internet bağlantısı yapacağınız cihaz sayısında
bir kısıtlama olabilir. (Internet Servis Sağlayıcınız
üyeliği bir aygıt ile sınırlandırıyor ise, bir PC’nin
sisteme bağlı olduğu ortamlarda bu aygıtın
bağlanmasına izin verilmez.)
24 Sistem Ayarları
Başlangıç Kurulumu
Üniteyi açtığınız ilk seferde, başlangıç kurulumu
sihirbazı ekrana gelir. Başlangıç kurulumu
sihirbazında görüntüleme dilini ve ağ ayarlarını
ayarlayın.
4. [Seguinte] seçeneğini belirleyin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
5. TV açık iken, bu ünitenin hoparlörü aracılığıyla
TV sesini otomatik olarak dinleyebilirsiniz. TV ve
bu ünite optik kablo ile bağlanmalıdır.
1. (POWER)’a basın 1.
Başlangıç kurulumu sihirbazı ekrana gelir.
2. Bir görüntüleme dili seçmek için W/S/A/D’ı
kullanın ve ENTER (b)’a basın.
Hareket etmek için W tuşuna basın ve [Açık]
veya [Kapalı] özelliğini seçmek için A/D
tuşuna basın. [Seguinte] ve ardından ENTER (b)
tuşuna basın.
3
Sistem Ayarları
6. Önceki adımlarda ayarladığınız tüm ayarları
kontrol edin.
3. Ağ ayarı hazırlıklarını okuyun ve oluşturun ve
[Başlat] üzerindeyken ENTER (b)’a basın.
Kablolu ağ bağlıysa, ağ bağlantısı ayarı otomatik
olarak tamamlanacaktır.
Başlangıç kurulumu ayarlarını tamamlamak
için [Bitir] üzerindeyken ENTER (b)a basın.
Eğer değiştirilecek herhangi bir ayar varsa, 1 ’i
seçmek için W/S/A/D’ı kullanın ve ENTER
(b)a basın.
7. Kişisel ses modu rehberini görüntüler. ENTER
(b) düğmesine basın.
Erişim noktanızda koruma varsa, güvenlik
kodunu gerektiği şekilde girmelisiniz.
Sistem Ayarları 25
Ayarlar
Ayar seçeneklerini ayarlama
Oynatıcının ayarlarını [Ayarlar] menüsünü kullanarak
değiştirebilirsiniz.
1. HOME ( ) düğmesine basın
3
3. W/S kullanarak ilk kurulum seçeneğini
seçebilir ve daha sonra D basarak ikinci seviyeye
çıkabilirsiniz.
4. W/S kullanarak ikinci kurulum seçeneğini
seçebilir ve daha sonra ENTER (b) basarak
üçüncü seviyeye çıkabilirsiniz.
5. W/S kullanarak istenen ayar seçebilir ve daha
sonra ENTER (b) düğmesine basarak seçiminizi
teyit edebilirsiniz.
Sistem Ayarları
2. A/D kullanarak [Ayarlar] seçin ve sonra
ENTER (b) tuşuna basın. [Ayarlar] menüsü
görüntülenecektir.
26 Sistem Ayarları
[AĞ] Menüsü
[AĞ] ayarları yazılım güncellemelerinin, BD-Live
ve çevirim içi özelliklerinin kullanılabilmesi için
gereklidir.
[Ülke ayarı.]
Bağlantı Ayarları
[Başlat]
Ev ağ ortamınız oynatıcıya bağlanmaya hazırsa,
oynatıcının ağ iletişimi için ağ bağlantısının
kurulması gerekmektedir. (Sayfa 21’te bulunan
“Ev Ağınıza Bağlanma” bölümüne bakınız.)
Bölgeye bağlı olarak, [Başlat] fonksiyonu
kullanılmayabilir.
Bağlantı Durumu
3
Akıllı Servis ayarı
Sistem Ayarları
Bu oynatıcı üzerindeki ağ durumunu kontrol
etmek istiyorsanız, [Bağlantı Durumu] seçeneğini
işaretleyerek ENTER (b) düğmesine basarak ağ
bağlantısının ve internet bağlantısının yapılıp
yapılmadığını control edebilirsiniz.
BD-LIVE bağlantısı
BD-Live fonskiyonları kullanılmıyorken, internet
erişimi sınırlayabilirsiniz.
[İzinli]
İnternet erişimi bütün BD-Live içerikleri için
izinlidir.
[Kısmen İzinli]
İnternet erişimi sadece içerik sahibi lisansına
sahip BD-Live içerikleri için izinlidir. İnternet
erişimi ve AACS Online fonksiyonları lisanssız
tüm BD-Live içerikleri için yasaklanmıştır.
[Yasak]
İnternet erişimi tüm BD-Live içerikleri için
yasaklanmıştır.
Çevrimiçi içerik servisini görüntülemek
istediğiniz bölgeyi seçin.
Aygıt Adı
Sanal klavyeyi kullanarak bir ağ adı yapabilirsiniz. Bu
oyuncu, ev ağınıza girdiğiniz adı ile tanınacaktır.
Ağ oynatımı
Bu fonksiyon DLNA belgeli akıllı telefon tarafından
sağlanan DLNA medya sunucusu üzerinden
aktarılan medyanın oynatılmasına olanak sağlar.
Pek çok DLNA sertifikalı akıllı telefonlar ev ağınız
üzerindeki oynatım medyasının kontrol fonksiyonu
sağlayabilmektedir. Bu fonksiyonu [Açık] konumuna
getirerek akıllı telefonunuzun bu üniteyi kontrol
etmesini sağlayın. Daha fazla bilgi için DLNA
sertifikalı akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna
veya uygulamaya bakın.
,,Not
yy Bu ünite ve DLNA sertifikalı akılı telefon aynı
ağ üzerine bağlı olmalıdır.
yy DLNA sertifikalı akıllı telefonda [Ağ oynatımı]
fonksiyonunu kullanmak için bu üniteye
bağlanmadan önce HOME ( )
düğmesine basarak ana menüyü
görüntüleyin.
yy Üniteyi [Ağ oynatımı] fonksiyonunu
kullanarak kontrol ettiğinizde uzaktan
kumanda çalışmayabilir.
yy Sayfa 66’da tanımlanan kullanılabilir dosya
formatları [Ağ oynatımı] fonksiyonunda her
zaman desteklenmemektedir.
Sistem Ayarları 27
[EKRAN] Menüsü
Çözünürlük
TV İzleme Oranı
HDMI video sinyalinin çıkış çözünürlüğünü ayarlar.
Sayfa 18 çözünürlük seçeneklerine bakınız.
Televizyonunuzun tipine göre bir TV en boy oranı
seçin.
[4:3 Letter Box]
Standart 4:3 TV bağlantısı yapıldığında seçin.
Resmin alt ve üst kısımlarında bulunan bantlarla
tiyatrosal bir görüntü sağlar.
[Auto]
HDMI OUT fişinin televizyona bağlı olduğu
durumda görüntü bilgileri temin edilir (EDID)
ve bağlı televizyon ünitesi için en uygun
çözünürlük değeri seçilir.
[1080p]
[4:3 Yatay Kaymalı]
1080 çizgili aşamalı video çıktısı.
Standart 4:3 TV bağlantısı yapıldığında seçin.
Resmi keserek ekranınız ile aynı boya getiri.
Resmin her iki tarafı kesilmiştir.
[1080i]
Bir 16:9 genişlikte TV bağlı olduğunda seçin.
4:3 görüntü orijinal 4:3 görüntü oranı olduğu
takdirde, sağında ve solunda siyah bölgelerle
birlikte görüntülenir.
[720p]
720 çizgili aşamalı video çıktısı.
[576p]
576 çizgili aşamalı video çıktısı.
[16:9 Tam]
Ultra HD yükseltme
Bir 16:9 genişlikte TV bağlı olduğunda seçin.
4:3 görüntü yatay konumda ekranı doldurmak
üzere ayarlanır (linear orantılı).
Bu özellik HDMI bağlantısı aracılığıyla ünitenin
ilk video çözünürlüğünü Ultra HD çözünürlüğe
yükseltmesine olanak tanır.
,,Not
Çözünürlüğün 720p’nin üzerine ayarlanması
durumunda [4:3 Letter Box] ve [4:3 Yatay
Kaymalı] seçenekleri seçilemez.
[Auto]
Ultra HD çözünürlükte görüntü sağlayabilen
bir ekranın bağlanması halinde, ünite otomatik
olarak Ultra HD çözünürlükte video sinyali
üretir.
[Kapalı]
Ünite Yükseltme özelliğini kapatır.
,,Not
yy Ünite 24 Hz formatlı BD-ROM disk oynatma
sırasında Ultra HD çözünürlükte video sinyali
üretir.
yy Çözünürlük değiştiğinde, resim oynatımı
geçici olarak kesintiye uğrayabilir.
3
Sistem Ayarları
[16:9 Original]
1080 çizgili bindirmeli video çıktısı.
28 Sistem Ayarları
1080p Ekr.Modu
Çözünürlük 1080p olarak belirlendiğinde, HDMI
donanımlı 1080p/24 Hz giriş uyumlu aygıtlarda film
içeriklerinin uygun olarak gösterimi için (1080p/24
Hz) seçin.
,,Not
yy [24 Hz] seçildiğinde, video aktarımları
esnasında bazı resim bozuklukları oluşabilir.
Böyle bir durumla karşılaşıldığında [50 Hz]’i
seçin.
3
yy [24 Hz]’de [1080p Ekr.Modu] ayarlanmış
olsa dahi, televizyonunuzun 1080p/24 Hz
ile uyumlu olmaması durumunda video
çıktısının çerçeve frekansı 50 Hz olarak video
kaynak formatına uyarlanır.
Sistem Ayarları
HDMI Renk Ayarı
HDMI OUT jakından çıkış türünü seçin. Bu ayar için
lütfen görüntüleme aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna
başvurun.
[YCbCr]
Bir HDMI görüntü aygıtına bağlarken seçin.
[RGB]
Bir DVI görüntü aygıtına bağlarken seçin.
3D Modu
Blu-ray 3D disk oynatıcısı için çıkış modunu
belirleyin.
[Kapalı]
Blu-ray 3D disk, normal bir BD-ROM disk
oynatımında olduğu gibi 2D modunda çıkış
verecektir.
[Açık]
Blu-ray 3D disk oynatımında çıkış 3D modunda
olacaktır.
Ana Menü Rehberi
Bu fonksiyon Ana Menü üzerindeki rehber
balonunun görüntülenmesine veya kaldırılmasına
olanak sağlar. Rehberin görüntülenmesi için bu
seçeneği [Açık] olarak belirleyin.
[DİL] Menüsü
Ekran Menüsü
[Ayarlar] menüsü ve ekran üzeri göstergeler için bir
dil seçin.
Disk Menü / Disk Sesi / Disk Alt
yazısı
Audio parçası, alt yazılar ve disk menüsü için (disk
audio) tercih edilen dili seçin.
[Orijinal]
Diskin kaydedildiği orijinal dile başvurur.
[Diğer]
Başka bir dili seçmek için ENTER (b)’a
basın. Başka bir dil seçmek için ilk olarak sayı
düğmelerine, daha sonra ENTER (b)’a basarak
71. sayfadaki dil kodu listesinde yer alan uygun
4 haneli sayıyı girin.
[Kapalı] (sadece Disk altyazı için)
Alt yazıyı kapat.
,,Not
Diske bağlı olarak, seçili dil çalışmayabilir.
Sistem Ayarları 29
[SES] Menüsü
DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)
Her diskte çeşitli ses çıkış opsiyonları bulunmaktadır.
Oynatıcının Ses seçeneklerini, kullandığınız ses
sistemine uygun olarak belirleyin.
Bu fonksiyon sizin bir filmi daha düşük ses ayarı ile
ses belirginliğinden herhangi bir ödün vermeden
seyretmenizi sağlar.
,,Not
Ses çıkışını pek çok faktör etkileyebileceğinden
dolayı, daha fazla detay için “Ses Çıkış
Özellikleri” ile ilgili bölüme bakın. (Sayfa 69)
Dijital Çıkış
[PCM Stereo] (Sadece HDMI)
[Otomatik]
Dolby TrueHD ses çıkış dinamik alanı
kendiliğinden belirlenmektedir.
Dolby Digital ve Dolby Digital Plus dinamik
alanı [Açık] modunda olduğu gibi çalıştırılır.
[Açık]
Dolby Digital, Dolby Digital Plus veya Dolby
TrueHD ses çıkış dinamik alanını sıkıştırır.
[Kapalı]
[PCM Çoklu Kanal] (Sadece HDMI)
,,Not
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT soketini çoklu
kanal sayısal şifre çözücüsü bulunan aygıta
bağlarken seçin.
[DTS Tekrar Kodlama] (Sadece HDMI)
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT soketini DTS
şifre çözücüsü bulunan aygıta bağlarken seçin.
[BitStream] (Sadece HDMI)
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT soketini
LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS ve DTS-HD şifre çözücüsü sahip
aygıta bağlarken seçin.
,,Not
yy [Dijital Çıkış] seçenekleri [PCM Çoklu Kanal]
olarak belirlenmesi durumunda, eğer PCM
Çoklu Kanal bilgileri HDMI aygıtından
EDID ile algılanamaz ise ses PCM stereo
formatında verilebilir.
yy [Dijital Çıkış] opsiyonunun [DTS Tekrar
Kodlama]’ye ayarlanması halinde, DTS Tekrar
Kodlama ses çıkışı BD-ROM diskleri ikincil
ses ve orijinal ses çıkışı diğer disklere yapılır
([BitStream] gibi).
yy Bu ayar harici bir aygıttaki giriş sinyalinde
bulunmamaktadır.
Bu fonksiyonu sonlandırır.
DRC ayarı sadece bir disk takılıyken veya ünite
tam durma modundayken değiştirilebilir.
3
Sistem Ayarları
Bu seçeneği, ünitenin HDMI OUT soketini iki
kanal sayısal stereo şifre çözücüsü bulunan
aygıta bağlarken seçin.
30 Sistem Ayarları
HD AV Senk.
[KİLİT] Menüsü
Bazen Dijital TV resim ile ses arasında bir gecikme
yapabilir. Böyle bir durum oluşursa, sesi geciktirerek
görüntünün gelmesine kadar “beklemesini”
sağlayabilirsiniz. Bu işleme HD AV Senkronizasyon
adı verilir. A D kullanarak yukarı ve aşağı doğru
kayarak gecikme süresini 0 ile 300 msaniye arasında
atayabilirsiniz.
[KİLİT] ayarları sadece Blu-ray Disc ve DVD
oynatmayı etkiler.
Otomatik ses seviyesi
3
Otomatik Ses özelliği açık iken, ses çok yüksek veya
düşük ise, ünite üretilen ses seviyesini otomatik
olarak ayarlayarak yükseltir veya düşürür. Böylece
çok yüksek veya düşük olmayan yeterli bir ses
seviyesinde müzik dinleme keyfini çıkarabilirsiniz.
Sistem Ayarları
Yarı Karaoke
Bir bölüm/kısım tamamen sona erdiğinde bu
fonksiyon bir müzik eklentisi ile ekran üzerinde
toplanan skoru gösterir.
[Açık]
Şarkı söylemeyi tamamladığınızda ekranda
skorunuz görüntülenecektir.
[Kapalı]
Müzik eklentisi duyulmayacak ve skor ekranda
görüntülenmeyecektir.
,,Not
yy Film izlerken, bölüm değiştirme sırasında
skor veya coşku görüntüleniyorsa, SETUP
menüsünden Yarı Karaoke’yi “kapatın” veya
MIC takmadan izleyin.
yy Semi Karaöke fonksiyonu sadece bir
mikrofon üniteye takılı iken çalışır.
yy Fanfar ve puan yalnızca BD-ROM ve DVD
başlıklı oynatma için uygulanır.
[KİLİT] seçeneğinde herhangi bir özelliğe erişmek
için, oluşturduğunuz 4-haneli güvenlik kodunu
girmelisiniz.
Henüz bir parola girmediyseniz, girmeniz
istenecektir. 4 rakamlı şifrenizi iki kez girin ve ENTER
(b) basarak yeni şifrenizi belirleyin.
Parola
Şifrenizi girebilir veya değiştirebilirsiniz.
[Hiçbiri]
4 rakamlı şifrenizi iki kez girin ve ENTER (b)
basarak yeni şifrenizi belirleyin.
[Değiştir]
Mevcut şifrenizi girin ve ENTER (b) basın.
4 rakamlı şifrenizi iki kez girin ve ENTER (b)
basarak yeni şifrenizi belirleyin.
Şifrenizi unutmanız durumunda
Şifrenizi unutmanız halinde aşağıdaki adımları takip
ederek şifreyi kaldırabilirsiniz.
1. Oynatıcı içerisinde disk bulunuyorsa çıkartın.
2. [Ayarlar] menüsü içerisinde [Parola] seçeneğini
işaretleyin.
3. “210499” sayısını girmek için Numara tuşlarını
kullanın. Parola temizlendi.
,,Not
ENTER (b) basmadan önce bir hata oluşursa
CLEAR düğmesine basın. Sonra doğru
rakamları girin.
DVD İzlenme Oranı
Blok halinde DVD’leri değerlendirme içeriklerine
göre yapılır. (Tüm disklerin değerlendirmesi
yapılmamıştır.)
[İzlenme Oranı 1-8]
Değerleme bir (1) en fazla kısıtlamaya sahipken
değerleme sekiz (8) en az kısıtlamaya sahiptir.
[Kilidi Aç]
[Kilidi Aç], seçeneği tercih edildiğinde, ebeveyn
kontrolü etkin değildir ve disk tamamı ile
görüntülenir.
Sistem Ayarları
Blu-Ray Disk İzlenme Oranı
[DİĞER] Menüsü
BD-ROM oynatması için yaş sınırını belirleyin.
BD-ROM görüntülemesine yaş sınırlaması getirmek
için sayı düğmelerini kullanın.
İmleç
[255]
Tüm BD-ROM oynatılır.
[0-254]
BD-ROM üzerine kaydedilmiş değere göre
gösterimi kısıtlar.
,,Not
[Blu-Ray Disk İzlenme Oranı] sadece İleri
Değerlendirme Kontrolüne sahip Blu-ray
disklerde uygulanır.
31
USB fare imlecinin hızını ve boyutunu ayarlar.
[Hız]
USB farenin hareket hızını ayarlar.
[Boyut]
USB fare işaretçisinin boyutunu ayarlar.
,,Not
İşaretçi fonksiyonu internet kullanımını
kolaylaştırmak için optimize edilmiştir.
Alan Kodu
DVD video disklerin orantılanması için sayfa 70’da
verilen bölge kodları içerisinden bulunduğunu
bölge kodunu girin.
DIVX GÖRÜNTÜ HAKKINDA: DivX®, Rovi
Corporation’ın bir alt kuruluşu olan DivX, LLC
tarafından yaratılan bir dijital görüntü formatıdır.
Bu, DivX görüntü oynatan resmi DivX Sertifikalı®
bir cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX
görüntülerine dönüştürecek yazılım araçları için
divx.com adresini ziyaret edin.
DIVX VIDEO ISMARLAMA İŞLEMİ HAKKINDA: Bu
DivX® Sertifikalı aygıtın DivX Satın Alınan Video
(VOD) içeriğini gösterebilmesi için kayıt ettirilmesi
gerekmektedir. Bir kayıt numarası oluşturabilmek
için Kurulum menüsü içerisinde (DivX VOD]
bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl yapılacağı
hakkında daha fazla bilgi almak için vod.divx.com
adresini ziyaret edin.
[Kayıt Ol]
Oynatıcınızın kayıt kodunu görüntüler.
[Kaydı Sil]
Cihazınızın etkinliğini kaldırarak etkinlik
kaldırma kodunu görüntüleyin.
,,Not
Bu oynatıcı kayıt kodu ile DivX(R) VOD’dan
indirilen tüm videolar sadece bu ünite üzerinde
oynatılabilir.
Sistem Ayarları
DivX® VOD
3
32 Sistem Ayarları
Hızlı Başlat
TV Sesi Bağlanıyor
Bu oynatıcı düşük enerji tüketimi ile bekleme
modunda kalabilir, böylece bu birimi açtığınızda
oynatıcı hemen başlar. [Hızlı Başlat] işlevini
etkinleştirmek için bu seçeneği [Açık] olarak
ayarlayın.
TV açık iken, bu ünitenin hoparlörü aracılığıyla TV
sesini otomatik olarak dinleyebilirsiniz. TV ve bu
ünite optik kablo ile bağlanmalıdır.
,,Not
yy [Hızlı Başlat] fonksiyonu şu anda
kullanılmayabilir. Bu fonksiyon yazılım
güncelleme ile kullanılabilir hale gelir.
3
Sistem Ayarları
yy [Hızlı Başlat] seçeneği [Açık] olarak ayarlı
ise ve elektrik kesintisi nedeniyle AC gücü
oynatıcıya kazara yeniden bağlandıysa,
oynatıcı bekleme durumuna geçmek için
kendini otomatik olarak başlatır. Oynatıcıyı
çalıştırmadan önce, oynatıcı bekleme
moduna geçene kadar biraz bekleyin.
yy [Hızlı Başlat] [Açık] seçeneğine
ayarlandığında, güç tüketimi [Hızlı Başlat]
[Kapalı] seçeneği ayarına göre daha yüksek
olacaktır.
Hareket etmek için W tuşuna basın ve [Açık] veya
[Kapalı] özelliğini seçmek için A/D tuşuna basın.
[Tamam] ve ardından ENTER (b) tuşuna basın.
Başlat
[Fabrika Ayarı]
Oynatıcıyı ayarlarını fabrika ön ayarlarına
ayarlayabilirsiniz.
[Veri Blu-ray belleğini sil]
BD-Live içeriğini bağlanan USB depolama
aygıtını kullanarak başlangıç durumuna getirir.
Otomatik Güç Kapalı
Ekran koruyucu üniteyi Durma modunda beş
dakikadan daha fazla bıraktığınızda etkinleşir. Bu
seçeneği etkin konuma getirseniz [Açık], ünite
ekran koruyucu devreye girdikten 20 dakika sonra
kendisini kapatacaktır. Bu seçeneğin [Kapalı]
konumda olması durumunda ekran koruyucu
kullanıcı tarafından ünite tekrar kullanılana kadar
açık kalacaktır.
,,Not
Ayar menüsü açıkken [Otomatik Güç
Kapalı] işlevini ayarladığınızda, ana ünite
harici bir aygıta bağlandığında ve 25 dakika
kullanılmadığında bu ünite kendini kapatarak
elektrikten tasarruf edecektir.
Dolayısıyla ana ünite analog giriş kullanarak
diğer bir aygıta bağlandığından altı saat sonra
bunu yapınız.
,,Not
[Fabrika Ayarı] seçeneğini kullanarak orijinal
fabrika ayarlarını seçerseniz, tüm online
hizmetler ve ağ kurulumlarını yeniden
yapılandırmanız gerekir.
Sistem Ayarları 33
Yazılım
[Bilgi]
Mevcut yazılım sürümünü görüntüler.
[Güncelle]
Yazılımı güncellemek için cihazı doğrudan
yazılım güncelleme sunucusuna
bağlayabilirsiniz (bakınız sayfa 64).
SIMPLINK / ARC
-- SIMPLINK özelliği üniteyi LG TV uzaktan kumanda
cihazı ile kontrol etmenize olanak sağlar.
[SIMPLINK / ARC] özelliğini etkinleştirmek için, bu
özelliği [Açık] durumuna getirin. (17. sayfa)
3
Sistem Ayarları
-- ARC özelliği, HDMI özellikli TV’nin ünitenin HDMI
OUT portuna ses yayını göndermesine olanak
tanır.
34 İşletim
Ses Efekti
[Kull. EQ] Ayarlanması
Uygun ses konumunu seçebilirsiniz. SOUND EFFECT
düğmesine televizyon ekranı üzerinde veya ön
panelde istenilen konum gelene kadar arka arkaya
basın. Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzır
için görüntülenen şekiller farklı olabilir.
[Doğal Artı]: 3.1 kanal ile aynı doğal ses efektinin
keyfinin çıkarabilirsiniz.
[Natural]: Rahat ve doğal sesin keyfini
çıkarabilirsiniz.
1. W/S kullanarak istenen frekansı seçin.
[Bypass]: Çoklu kanal surround ses yazılım sinyalleri
kaydedildiği şekilde çalacaktır.
[İptal] seçeneğini seçtikten sonra ENTER (b) tuşuna
basarak ayarları iptal edebilirsiniz.
[Sıfırla] opsiyonunu seçtikten sonra ENTER (b)
tuşuna basarak tüm ayarları sıfırlayın.
[Bas Kuvvet]: Ön sol ve sağ ile subwoofedan gelen
bas sesini kuvvetlendirir.
[Temiz Ses]: Bu konum sesleri daha temiz hale
sokar ve konuşma seslerinin kalitesini artırır.
4
[Oyun]: Video oyunları oynarken daha fazla sanal
seslerin keyfini çıkarabilirsiniz.
İşletim
[Gece]: Bu konum gece saatlerinde daha düşük
sesle film seyretmek istediğinizde yararlı olabilir.
[Up Scaler]: MP3 dosyalarını veya diğer sıkıştırılmış
dosyalardan müzik dinlerken, ses kalitesini
artırabilirsiniz. Bu konum sadece 2 kanal kaynakta
kullanılabilir.
[Ses gücü]: Bas ve tiz sesi güçlendirir.
[Kull. EQ]: Belirli bir frekansı yükseltip azaltarak ses
ayarını yapabilirsiniz.
2. A/D kullanarak istenen seviyeyi seçin.
3D Ses Efekti
3D Ses özellikleri, sesi daha geniş bir alan yaratır,
böylece daha fazla saran ve daha sinematik bir
surround sesin keyfini çıkarabilirsiniz. 3D SES
düğmesine televizyon ekranı üzerinde veya ön
panelde istenilen mod gelene kadar arka arkaya
basın.
[3D Müzik]: Bu mod, konser salonunda müzik
dinleme keyfini mükemmel surround ses sistemi ile
sunmaktadır.
[3D Film]: Bu mod, sinema benzeri film seyretme
keyfini mükemmel surround ses sistemi ile
sunmaktadır.
İşletim 35
Home Menüsü Ekranı
[Ev] kullanımı
HOME ( )tuşuna basıldığında ana menü açılır.
Kategori seçmek için W/S/A/D tuşlarını
kullanın ENTER (b) tuşuna basın.
Smart Share Kullanımı
Disk takarak, USB aygıtı bağlayarak veya ev ağını
(DLNA) kullanarak ünitede video, fotoğraf ve ses
içeriği oynatabilirsiniz.
1. HOME ( ) tuşuna basarak ana menüyü
görüntüleyin.
2. [Smart Share] öğesini seçin ve ENTER (b)tuşuna
basın.
,,Not
4
a Bağlı tüm cihazları görüntüler.
b Video, fotoğraf veya ses içeriğini görüntüler.
a [Smart Share] - Smart Share menüsünü
görüntüler.
b [Premium] - Premium ana ekranını
görüntüler. (Sayfa 55)
c [LG Smart World] - Ünitede bulunan LG
Apps adlarını görüntüler. (Sayfa 56)
d [Uygulamalarım] - [Uygulamalarım]
ekranını görüntüler. (Sayfa 57)
e [Girdi] - Giriş konumunu değiştirir.
f [Ayarlar] - Sistem ayarlarını ayarlar.
g [Ara] - İstenen LG Apps ve diğer içeriklerde
arama yapılmasını sağlar.
h [Log In] - oturum açma menüsünü
görüntüler.
c Bağlı cihazda kayıtlı dosya veya klasörü
görüntüler.
İşletim
Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World],
[Uygulamalarım] hizmeti ve [Arama] fonksiyonu
kullanılmayabilir.
36 İşletim
Bağlı Cihazları
Oynatma
Disk Oynatma
erot
1. Disk yuvasına bir disk yerleştirin:
Pek çok Audio CD, BD-ROM ve DVD-ROM
diskleri için oynatma otomatik olarak başlar.
2. HOME ( ) tuşuna basın ve ardından [Smart
Share]öğesini seçin.
3. Disk simgesini seçin.
,,Not
4
yy Bu kılavuz içerisinde tanımlanan oynatım
fonksiyonları, tüm dosya ve medya tipleri
için geçerli olmayabilir. Bazı fonksiyonlar pek
çok faktöre bağlı olarak kısıtlanabilir.
İşletim
yy BD-ROM başlıklarına bağlı olarak, düzgün
oynatım için bir USB aygıtının bağlı olması
gerekebilir.
yy Bu oynatıcıda tamamlanmamış DVD-VR
formatlı diskler oynatılmayabilir.
yy Bazı DVD-VR diskler CPRM verileri kullanılarak
DVD KAYIT CİHAZI ile oluşturulur. Bu cihaz
bu tip diskleri desteklememektedir.
Blu-ray 3D diskin oynatılması
e
Bu oynatıcı sağ ve sol göz için ayrı görüntülemeye
sahip Blu-ray 3D disklerini oynatabilir.
Hazırlık
Bir Blu-ray 3D diskini stereoskopik 3D modunda
oynatabilmek için aşağıdaki işlevlerin yerine
getirilmesi gerekmektedir:
yy Televizyon setinizin 3D yeteneğine ve HDMI
giriş(ler)e sahip olup olmadığını kontrol
edin.
yy Gerektiğinde, 3D gözlüklerinizi takarak 3D
tecrübesinin zevkini çıkarın.
yy BD-ROM’un Blu-ray 3D disk olup olmadığını
kontrol edin.
yy HDMI kablosunu (Tip A, Yüksek Hızlı
HDMI™ Kablosu) oynatıcının HDMI çıkış ve
televizyon HDMI girişi arasındaki bağlantı
için kullanın.
1. HOME ( )tuşuna basın ve [Ayarlar] menüsünde
[3D Modu] seçeneğini [Açık] durumuna
ayarlayın (sayfa 28).
2. Disk yuvasına bir disk yerleştirin:
Oynatma işlemi otomatik olarak başlar.
3. 3D-hazır TV’nin kullanıcı kitapçığına başvurarak
daha fazla bilgi edinin.
Televizyon ayarlarınızda gerekli düzenlemeleri
yaparak görüntü ayarlarını ve odaklama değerini
3D efekti için daha etkili konuma getirebilirsiniz.
>>İkaz
yy 3D içeriklerinin uzun süre seyredilmesi baş
dönmesine ve yorgunluğa neden olabilir.
yy Hasta, çocuk ve hamile bayanların
3D modunda film seyretmeleri
önerilmemektedir.
yy 3D içerikleri seyrederken, baş ağrısı,
yorgunluk veya baş dönmesi hissederseniz,
kendinizi tekrar normal hissedinceye kadar
televizyonunuzu kapatarak dinlenmeniz
önerilir.
İşletim 37
Disk/USB aygıtı üzerinde
dosya oynatma
yui
Bu cihaz disk veya USB üzerinde bulunan video,
müzik ve fotoğraf dosyalarını oynatabilir.
1. Bir veri diskini tepsiye yerleştirin veya bir USB
aygıtını bağlayın.
USB aygıtı ile ilgili notlar
yy Bu oynatıcı, dosyalara (müzik, fotoğraf, film)
erişim sağlanırken FAT32 ve NTFS formatlı USB
flaş bellek/harici HDD’yi destekler. Ancak, BD-Live
ve Ses CD’si kaydında, FAT32 formatlı USB flaş
bellek / harici HDD kullanın.
yy Bu oynatıcı USB aygıt üzerinde en fazla 4
bölünmüş segmenti kabul eder.
yy İşletim esnasında (oynatma vb) USB aygıtı çekip
çıkarmayınız.
yy Bilgisayara bağlandığında, ek program kurulumu
gerektirenUSB aygıtları desteklemez.
yy USB aygıtı: USB1.1 ve USB2.0 desteği sunan USB
aygıtı.
yy Film, ses ve fotoğraf dosyaları oynatılabilir. Dosya
tipine göre çalıştırma detayları için ilgili sayfalara
başvurunuz.
yy Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla
yedekleme yapılması önerilir.
Dosya yükleme USB bellek içerisinde barındırılan
içerik sayısına bağlı olarak birkaç dakika alabilir.
Yüklemeyi durdurmak için [İptal] seçili durumda
iken ENTER (b) tuşuna basın.
2. HOME ( ) tuşuna basın.
3. [Smart Share] öğesini seçin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
4. Kategoriden istenen bağlı cihazı seçin.
5. [Film], [Fotoğraf ] veya [Müzik] öğesini seçin.
6. W/S/A/D tuşlarını kullanarak bir dosya
seçin ve dosyayı oynatmak için d(PLAY) veya
ENTER (b) tuşuna basın.
yy Bazı USB aygıtları bu ünite ile çalışmayabilir.
yy Dijital kamera veya mobil telefonlar
desteklenmemektedir.
yy Ünitenin USB bağlantı noktası PC’ye bağlanamaz.
Ünite bir depolama aygıtı olarak kullanılamaz.
4
İşletim
USB aygıtını HOME menüsünde iken bağladığınızda,
oynatıcı USB depolama aygıtında kayıtlı müzik
dosyasını otomatik olarak oynatmaya başlar. USB
depolama aygıtının çeşitli tiplerde dosya içermesi
durumunda, dosya tipinin seçimi için bir menü
açılır.
yy Bir USB uzatma kablosu, USB GÖBEK veya USB
Çoklu okuyucu kullanılması durumunda, USB
aygıtı tanınmayabilir.
38 İşletim
Ağ sunucusu üzerinden dosya
oynatma
yui
Bu oynatıcı, DLNA sunucuda bulunan video
dosyalarını oynatabilir, müzik ve fotoğraf dosyaları
içeriklerini ev ağınız üzerinden görüntüleyebilir.
1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa
21).
2. HOME ( ) tuşuna basın.
3. [Smart Share] öğesini seçin ve ENTER (b)tuşuna
basın.
4
4. Kategoriden bir DLNA medya sunucusu seçin.
İşletim
5. [Film], [Fotoğraf ] veya [Müzik] öğesini seçin.
6. W/S/A/Dtuşlarını kullanarak bir dosya
seçin ve dosyayı oynatmak için d(PLAY) veya
ENTER (b) tuşuna basın.
,,Not
yy Dosya gereksinimleri sayfa 66'te
tanımlanmıştır.
yy Oynatılamayan dosyaların simgesi
görüntülenebilir, ancak bu oynatıcıda
görüntülenemez.
yy Altyazı dosyası adı ve video dosyası adı aynı
olmalı ve aynı klasörde yer almalıdır.
yy Oynatım ve işletim kalitesi ev ağınızın
durumundan etkilenebilir.
yy Sunucunuzun ortamına bağlı olarak bağlantı
sorunları yaşayabilirsiniz.
yy Bilgisayarınızını DLNA sunucusu olarak
atamak için, verilen Nero MediaHome 4
programını bilgisayarınıza yükleyin. (sayfa
39)
İşletim 39
PC Ev Ağı Sunucusunu
kullanma
DLNA, Digital Living Network Alliance (Dijital Yaşam
Ağı Birliği) anlamına gelir ve kullanıcılara sunucuda
kayıtlı video, fotoğraf ve ses dosyalarına erişme
ve bu dosyaları ev ağı aracılığıyla TV’de oynatma
olanağı sunar.
Bir dosyayı oynatmak için PC’ye bağlanmadan önce,
PC’nizde Nero MediaHome 4 Essentials programı
yüklü olmalıdır.
Nero MediaHome 4 Essentials
Kurulumu
Windows
1. Tüm Microsoft Windows programlarını kapatın
ve çalıştırdığınız virüs koruma programlarından
çıkın.
2. Verilen CD-ROM diskini bilgisayarınızın CD-ROM
sürücüsüne takın.
3. [Nero MediaHome 4 Essentials] tıklayın.
4. Yüklemeyi başlatmak için [Run] tıklayın.
5. [Nero MediaHome 4 Essentials] tıklayın.
Kurulum için hazırlık başlar ve kurulum sihirbazı
görüntülenir.
6. [Seguinte] düğmesini tıkladığınızda seri
numarası giriş ekranı görüntülenecektir.
[Seguinte] tıklayarak bir sonraki adıma geçin.
7. Tüm şartları kabul etmeniz durumunda [I accept
the License Conditions] kutusunu işaretleyin
ve [Seguinte].tıklayın. Bu sözleşmeye onay
vermeden kurulum yapılmayacaktır.
8. [Typical] ve arkasından [Seguinte] tıklayın.
Kurulum işlemleri başlayacaktır.
9. Kimlik bilgileri alınmadan veri toplama çalışması
içerisinde yer almak istiyorsanız kutuyu
işaretleyin ve [Seguinte] düğmesini tıklayın.
10. Yüklemeyi tamamlamak için [Exit] düğmesine
basın.
1. Bilgisayarınızı başlatın ve size verilen CD-ROM
diskini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın.
2. CD-ROM sürücüsüne göz atın ve
“MediaHome_4_Essentials_MAC” klasörünü
açın.
3. “Nero MediaHome.dmg” resim dosyasına çift
tıklayın. Nero MediaHome penceresi açılır.
4. Nero MediaHome penceresinde Nero
MediaHome simgesini pencere içerisindeki
Uygulamalar klasörüne ya da istenen başka bir
yere sürükleyin.
5. Şimdi sürüklediğiniz yerdeki Nero MediaHome
simgesine çift tıklayarak uygulamayı
başlatabilirsiniz.
Dosya ve klasörlerin
paylaşılması
Bilgisayarınızda bulunan film, müzik, ve/veya
fotoğraf içerikli klasörleri oynatmak için bu içeriklere
sahip klasörleri paylaşmalısınız.
Bu bölüm bilgisayarınızda paylaşılan dosyaların
seçim işlemini açıklamaktadır.
1. “Nero MediaHome 4 Essentials” simgesine çift
tıklayın.
2. Sol tarafta bulunan [AĞ] ikonu üzerinde
tıklayın ve [Network name] alanı üzerinde ağ
bağlantınızı tanımlayın. Girdiğiniz ağ adı oynatıcı
tarafından tanınacaktır.
3. Sol tarafta bulunan [Shares] ikonunu tıklayın.
4. [Shares] ekranı üzerinde [Local Folders]
sekmesini tıklayın.
5. [Browse Folder] penceresini açmak için Click
[Add] ikonunu tıklayın.
6. İçeriğinde paylaşmak istediğiniz dosyaların
bulunduğu klasörü seçin. Seçili klasör paylaşılan
klasör listesine eklenmiştir.
7. [Start Server] ikonunu tıklayarak sunucuyu
çalıştırın.
,,Not
yy Paylaşılan klasörler veya dosyalar oynatıcı
üzerinde görüntülenmez ise [Local Folders]
sekmesi üzerinden klasörü tıklayın ve
[Rescan Folder] üzerinde [More] düğmesini
tıklayın.
yy www.nero.com sitesinden daha fazla bilgi
alabilir ve yazılım araçlarını inceleyebilirsiniz.
4
İşletim
Bilgisayarınızı başlatın ve size verilen CD-ROM’u
bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takın. Bir
kurulum sihirbazı kolay ve çabuk kurulum için size
ayrdımcı olacaktır. Nero MediaHome 4 Essentials
kurulumu için aşağıdaki işlemleri yerine getirin.
MAC OS X
40 İşletim
Nero MediaHome 4 Essentials
Hakkında
Nero MediaHome 4 Essentials, film, müzik
ve bilgisayarınız üzerinde saklanan fotoğraf
dosyalarının bir DLNA uyumlu dijital medya
sunucusu olarak bu oynatıcı ile paylaşılmasını
sağlayan yazılım ürünüdür.
,,Not
yy The Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM
bilgisayar kullanımı için tasarlanmıştır ve
bu oynatıcı veya diğer başka bir cihaz içine
yerleştirilmemelidir.
yy Temin edilen Nero MediaHome 4 Essentials
CD-ROM sadece bu oynatıcıda dosya ve
klasörlerin paylaşımı için hazırlanmış özel bir
yazılım sürümüdür.
yy Temin edilen Nero MediaHome 4 Essentials
yazılımı aşağıdaki fonksiyonları desteklemez.
Kod çevirimi, Uzaktan UI, TV kontrolü,
internet hizmetleri ve Apple iTunes.
yy Temin edilen Nero MediaHome 4 Essentials
yazılımı web sitesinden indirilebilir
Sistem Gereksinimleri
Windows PC
yy Windows® XP (Servis Paketi 2 veya daha yenisi),
Windows Vista® (Servis Paketi gereksinimi yoktur),
Windows® 7 ( Servis Paketi gerekmiyor.),
Windows® XP Media Center Edition 2005 (Servis
Paketi 2 veya daha yenisi), Windows Server® 2003
yy Windows Vista® 64-bit sürümü (uygulama 32-bit
mod ile çalışır)
yy Windows® 7 64-bit sürümü (uygulama 32-bit
modunda çalışır)
yy Sabit sürücü gereksinimi: Sadece Nero Media
Home tipik yükleme için 200 MB sabit sürücü
alanına gereksinim vardır.
yy 1.2 GHz Intel® Pentium® III veya AMD
Sempron™ 2200+ işlemciler
yy Bellek 256 MB RAM
yy En az 32 MB video belleği olan Grafik Kartı,
800 x 600 piksel minimum çözünürlük ve 16 bit
renk ayarı.
yy Windows Internet Explorer® 6.0 veya yukarısı
-- Windows : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgewin
yy DirectX® 9.0c revizyon 30 (Ağustos 2006) veya
daha yenisi
-- Mac OS : http://www.nero.com/
download.php?id=nmhlgemac
yy Ağ ortamı: 100 Mb Eternet
yy Bu kitapçık Nero MediaHome 4
Essentials’ın işlevlerini İngilizce sürümünü
ile örneklendirmektedir. Kendi dilinizde
yapılacak gerçek işlevler için açıklamalara
bakınız.
Macintosh
yy Mac OS X 10,5 (Leopard) veya 10,6 (Snow
Leopard)
yy Intel x86 işlemcili Macintosh bilgisayar
yy Sabit sürücü gereksinimi: Sadece Nero Media
Home tipik yükleme için 200 MB sabit sürücü
alanına gereksinim vardır.
yy Bellek 256 MB RAM
İşletim
41
Genel Oynatma
Fotoğraf içeriği ile ilgili temel
işlemler
Video ve ses içeriği için temel
işlemler
Slayt gösterisi izlemek için
Oynatımı durdurmak
Oynatım esnasında Z (STOP) tuşuna basın.
Oynatıma ara vermek
M (PAUSE) düğmesine oynatım esanasında basın.
d (PLAY) düğmesine basarak oynatım moduna geri
dönebilirsiniz.
Çerçeveleri tek tek oynatma (Video)
Film oynatım esnasında M (PAUSE) düğmesine
basın.
Kare kare oynatmak için M (PAUSE) arka arkaya
basın.
Oynatma sırasında hızlı ileri veya hızlı geri almak için
c veya v düğmesine basın.
c veya v düğmesine art arda basarak çeşitli
oynatma hızları arasında geçiş yapabilirsiniz.
Oynatım hızının yavaşlatılması
Oynatım durdurulduğunda v düğmesine arka
arkaya basarak yavaş çekim hızını ayarlayabilirsiniz.
Slayt gösterisini durdurmak için
Slayt göserisi esnasında Z (STOP) tuşuna basın.
Slayt gösterisini bellemeye almak
için
Slayt gösterisi esnasında M (PAUSE) tuşuna basın.
d (PLAY) d tuşuna basarak slayt gösterisine tekrar
başlayabilirsiniz.
Bir önceki/sonraki fotoğrafa geçme
Tam ekran üzerinde fotoğraf izlerken A veya D
tuşuna basarak bir önceki veya bir sonraki fotoğrafa
geçebilirsiniz.
Disk menüsünün kullanılması
ero
Disk menüsünü görüntülemek için
İçeriğinde menü bulunan bir diskin yüklenmesi ile
menü ekranı görüntülenebilir. Oynatım esnasında
disk menüsünü görüntülemek istiyorsanız DISC
MENU tuşuna basın.
Bir önceki/sonraki bölüm/parça/
dosyaya atlama
W/S/A/D tuşlarını kullanarak menü içerisinde
gezebilirsiniz.
Oynatma esnasında C veya V basarak bir
sonraki bölüm/parça gidebilir veya çalan bölüm/
parçanın başına dönebilirsiniz.
Açılır menünün görüntülenmesi
C düğmesine iki kez hafifçe basarak bir önceki
bölüm/parça/dosyaya geri dönülür.
Sunucunun dosya lisesi menüsünde, bir klasörde
pek çok içerik yer alabilir. Bu durumda,
C veya V tuşuna basarak aynı tipteki bir
önceki veya bir sonraki içeriğe geçebilirsiniz.
Bazı BD-ROM diskleri oynatım sırasında
görüntülenen açılır menülere sahiptir.
TITLE/POPUP tuşuna oynatım esnasında bastıktan
sonra W/S/A/D tuşlarını kullanarak menü
içerisinde gezebilirsiniz.
4
İşletim
İleri ve geri tarama
d (PLAY) düğmesine basarak slayt gösterisine
başlayabilirsiniz.
42 İşletim
Oynatımı devam ettirir
eroyt
u
Diske bağlı olarak, kayıt işlemi Z (STOP) düğmesine
basıldığında gerçekleşir.
Ekran üzerinde “MZ (Resume Stop)” ibaresinin kısa
bir süre için belirmesi durumunda,
d (PLAY) düğmesine basarak oynatmaya geri
dönebilirsiniz (sahne noktasından).
Z (STOP) düğmesine iki kez basıldığında veya disk
çıkarıldığında “Z (Complete Stop)” ekran üzerinde
belirir. Ünite durdurulma noktasını temizleyecektir.
,,Not
yy Devam noktası, bir düğmeye basarak
temizlenebilir (örneğin; 1 (POWER),
B (OPEN/CLOSE), vb)).
4
yy BD-J’ye sahip BD-ROM’larda oynatmaya
devam fonksiyonu çalışmaz.
İşletim
yy BD-ROM etkileşimli oynatımda, Z (STOP)
düğmesine bir kez basıldığında, cihaz
tamamı ile durma moduna girecektir.
Son Sahne Belleği
er
Bu ünite izlenen son diskin son sahnesini belleğinde
saklar. Son sahne, diski yerinden çıkarmanız veya
üniteyi kapatmanız durumunda dahi bellekte
saklanacaktır. Belleğe alınan sahnenin içinde
bulunduğu diski tekrar yüklediğinizde bu sahne
otomatik olarak çağrılacaktır.
,,Not
yy Farklı bir disk oynatılır, oynatılmaz, önceki
disk için Son Sahne Bellek fonksiyonu silinir.
yy Bu işlev bazı disklerde veya başlıklarda
çalışmayabilir.
yy BD-J’ye sahip BD-ROM’larda son sahne
bellek fonksiyonu çalışmaz.
yy Bu ünite, oynatmaya başlamadan önce
üniteyi kapatmanız durumunda disk
ayarlarını belleğine almaz.
İşletim 43
Ekran Üstü Kumanda
İçerik bilgilerinin ekranda
görüntülenmesi
İçerikle ilgili çeşitli bilgileri ve ayarları
görüntüleyebilir ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.
eroy
Video oynatımı kontrolü
eroy
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
2. A/Dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin
ve, ENTER (b) tuşuna basın.
Videoları izlerken oynatımı kontrol edebilir ve
seçenekleri belirleyebilirsiniz.
Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna basın.
a İlerleme çubuğu - Mevcut konumu ve
toplam oynatma süresini görüntüler.
4
c [Başlık/Açılır pencere] - DVD başlık menüsü
veya varsa, BD-ROM açılır menüsünü
görüntüler.
a İsim – Geçerli parça numarası/toplam parça
sayısı
d [Opsiyon] - Oynatma bilgilerini görüntüler.
b Bölüm – Geçerli bölüm numarası/toplam
bölüm sayısı
e [Tekrarla] - İstenen bir bölümü veya diziyi
tekrarlar. (sayfa 45)
c Saat – Geçen oynatma süresi/toplam
oynatma süresi
f [3D] - 3D ayarlarının yapılmasını sağlar. (sayfa
49)
d Ses – Seçili ses dosyası dili veya kanalı
e Alt yazı – Seçili altyazı
f Açı – Seçili açı/toplam açı sayısı
g TV İzleme Oranı – Seçili TV en boy oranı
h Resim Modu – Seçili resim modu
İşletim
b [Disk Menü] - Disk üzerindeki menüye erişim
sağlar.
44 İşletim
,,Not
yy Herhangi bir tuşa birkaç saniye içerisinde
basılmadığı takdirde ekran üstü kumanda
kaybolur.
yy Bazı disklerde başlık numarası seçilemez.
yy Kullanılabilir öğeler diske ve başlığa bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
yy Etkileşimli bir Blu-ray Disk oynatılması
esnasında bazı ayar bilgileri ekran üzerinde
gösterilir ancak bunlar değiştirilemez.
Slayt gösterisi seçeneklerini
ayarlama
Bir fotoğrafı tam ekran üzerinde izlerken çeşitli
seçenekleri kullanabilirsiniz.
1. Resimleri görüntülerken, INFO/MENU (m)
tuşuna basın.
2. A/Dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
ENTER (b) tuşuna basın.
Fotoğraf görüntüleme kontrolü
i
Resimlerin tam ekranda görüntülenmesi sırasında
oynatımı kontrolü ve seçeneklerin ayarlanmasını
sağlar.
4
Resimleri tam ekranda görüntülerken oynatımı
kontrol edebilir ve seçenekleri belirleyebilirsiniz.
İşletim
Resimleri görüntülerken, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
a [Hız] - Slayt gösterisi içerisindeki fotoğrafların
gecikme hızını seçmek için A/D kullanın.
b [efekt] - Fotoğraflar ile slayt gösterisi arasında
Geçiş için A/D kullanılan efekt.
c [Müzik Seçimi] – Slayt gösterisi için bir arka
plan müziği seçin (sayfa 49).
a [Slayt Gst.] - Slayt gösterisini başlatır veya
duraklatır.
b [Müzik] - Slayt gösterisi için bir fon müziği
seçin (sayfa 49).
c [Opsiyon] - Slayt gösterisi seçeneklerini
görüntüler.
d [Döndür] - Fotoğrafı saat yönünde döndürür.
e [Yakınsa] - [Yakınsa] menüsünü görüntüler.
İşletim 45
Gelişmiş Oynatma
Tekrar oynatma
erotu
y
Blu-ray Disk / DVD / Video dosyaları
Oynatma sırasında, REPEAT (h) tuşuna basarak
istenen tekrar modunu seçin.
A-B – Seçili bölüm devamlı olarak oynatılır.
Bölüm – Geçerli bölüm tekrar tekrar oynatılır.
İsim – Geçerli parça tekrar tekrar oynatılır.
Tümü – Tüm parçalar veya dosyalar tekrar tekrar
oynatılır.
Kapalı – Normal oynatma moduna geri döner.
Normal oynatma moduna geri dönmek için, CLEAR
tuşuna basın.
Oynatma sırasında, REPEAT (h) tuşuna basarak
istenen tekrar modunu seçin.
– Seçili bölüm devamlı olarak oynatılır. (Sadece
Ses CD’si)
Parça– Geçerli parça veya dosya tekrar tekrar
oynatılır.
Tümü – Tüm parçalar veya dosyalar tekrar
tekrar oynatılır.
Tümü – Tüm parçalar veya dosyalar karışık
sırayla tekrar tekrar oynatılır.
– Parçalar veya dosyalar karışık sırayla tekrar
oynatılır.
Normal oynatma moduna geri dönmek için, CLEAR
tuşuna basın.
,,Not
Bu fonksiyon bazı disklerde veya parçalarda
çalışmayabilir.
Bu cihaz seçmiş olduğunuz bir kısmı tekrar
oynatabilir.
1. Oynatma sırasında, [A-B] seçimi için REPEAT
(h) tuşuna basın ve tekrar oynatmak
istediğiniz bölümün başında ENTER (b) tuşuna
basın.
2. Bölümün sonunda ENTER (b) tuşuna basın.
Seçmiş olduğunuz kısım devamlı olarak
tekrarlanacaktır.
3. Normal oynatma moduna geri dönmek için,
CLEAR tuşuna basın.
,,Not
yy Seçeceğiniz bölüm en az 3 saniye uzunlukta
olmalıdır.
yy Bu fonksiyon bazı disklerde veya parçalarda
çalışmayabilir.
Seçilen zamandan itibaren
oynatma
eroy
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
2. A/Dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
ENTER (b) tuşuna basın
3. [Saat] seçeneğini seçin ve İstenen başlama
saatini saat, dakika ve saniye olarak soldan sağa
doğru girin.
Örneğin, 2 saat 10 dakika ve 20 saniye için
“21020” rakamlarını girin.
Oynatılan parçayı 60 saniye ileriye veya geriye
almak içinA/D tuşlarına basın.
4. Seçilen zamandan itibaren oynatmaya başlamak
için, ENTER (b) tuşuna basın.
,,Not
yy Bu fonksiyon bazı disk ya da başlıklar
üzerinde çalışmayabilir.
yy Bu fonksiyon dosya tipine ve DLNA
sunucusunun yeteneğine bağlı olarak
çalışmayabilir.
4
İşletim
Ses CD/Ses dosyaları
Belli bir kısmın tekrar
oynatılması
eroty
46 İşletim
Altyazı dilini seçme
eroy
Farklı bir açıdan izleme
er
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna basın.
Disk içeriği, değişik açılarda yerleşik kameralardan
çekilmiş görüntüye sahipse, oynatım esnasında
değişik açılardan yapılan çekimleri izleyebilirsiniz.
2. A/D tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
ENTER (b) tuşuna basın
3. [Alt yazı] öğesini seçmek için W/S tuşlarını
kullanın.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
4. İstenen altyazı dilini seçmek için A/D tuşlarını
kullanın.
2. A/D tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
ENTER (b) tuşuna basın
ENTER (b) tuşuna basarak, çeşitli altyazı
seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
,,Not
4
İşletim
Bazı diskler altyazı seçimini sadece disk menüsünü
kullanarak yapmanıza izin vermektedir. Böyle
bir durumda, TITLE/POPUP veya DISC MENU
düğmesine basın ve disk menüde görüntülenen
uygun altyazı seçeneğini belirleyin.
Değişik sesleri dinleme
eroy
3. [Angle] öğesini seçmek için W/S tuşlarını
kullanın.
4. İstenen açıyı seçmek için A/D tuşlarını
kullanın.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
TV En-Boy Oranını Değiştirme
eoy
Oynatma sırasındaTV en boy oranı ayarını
değiştirebilirsiniz.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna basın.
2. A/D tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin
ve ENTER (b) tuşuna basın
2. A/Dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
ENTER (b) tuşuna basın
3. [TV İzleme Oranı] seçimi için W/S tuşlarını
kullanın.
3. [Ses] öğesini seçmek için W/S tuşlarını kullanın.
4. İstenen seçeneği belirlemek için A/D tuşlarını
kullanın.
4. İstenen ses dosyası dilini, ses parçasını veya ses
kanalını seçmek için A/D tuşlarını kullanın.
,,Not
yy Bazı diskler ses seçimini sadece disk
menüsünü kullanarak yapmanıza izin
vermektedir. Bu durumda, TITLE/POPUP
veya DISC MENU tuşuna basın ve disk
menüsünde görüntülenen uygun ses
seçeneğini işaretleyin.
yy Sesi açar açmaz, görüntü ile gerçek ses
arasında ilk başta geçici bir fark oluşabilir.
yy BD-ROM disklerinde, çoklu ses formatı (5.1
Kanal veya 7.1 Kanal) [MultiCH] ile ekran
üzerinde görüntülenmektedir.
yy Doğrudan AUDIO düğmesine basarak OnScreen ekranda [Ses] seçeneği seçebilirsiniz.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
,,Not
[TV İzleme Oranı] değerini Ekran Üzeri
kumanda üzerinde değiştirseniz bile, [Ayarlar]
menüsünde yer alan [TV İzleme Oranı]
seçeneği değişmeyecektir.
İşletim 47
Altyazı Kod Sayfasını
Değiştirme
y
Altyazıların kırık harfler şeklinde görünüyorsa alt yazı
kod sayfasını değiştirerek altyazıların düzgün olarak
görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
[Özel Ayarlar] seçeneğini ayarlama
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
2. A/D tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin
ve ENTER (b) tuşuna basın
4. [Resim Modu] seçeneğini belirlemek için W/S
tuşlarını kullanın.
5. [Özel Ayarlar] seçeneğini belirlemek için A/D
tuşlarını kullanın ve ENTER (b)tuşuna basın.
2. A/Dtuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin ve
ENTER (b) tuşuna basın
3. [Kod Sayfası] öğesini seçmek için, W/S
tuşlarını kullanın.
4. İstenen kod seçeneğini belirlemek için A/D
tuşlarını kullanın.
5. [Resim Modu] seçeneklerini ayarlamak için, W/
S/A/D tuşlarını kullanın.
6. [Kapat] seçeneğini belirlemek için W/S/A/
D tuşlarını kullanın ve ayarı tamamlamak için
ENTER (b) tuşuna basın.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
İçerik bilgilerini görüntüleme
y
Resim Modunu Değiştirme
eroy
Oynatıcı içerik bilgilerini görüntüleyebilir.
Oynatım sırasında [Resim Modu] seçeneğini
değiştirebilirsiniz.
2. Seçenek menüsünü görüntülemek için INFO/
MENU (m) tuşuna basın.
1. Oynatım sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
2. A/D tuşlarını kullanarak [Opsiyon] belirleyin
ve ENTER (b) tuşuna basın
3. [Resim Modu] seçeneğini belirlemek için W/S
tuşlarını kullanın.
4. İstenen seçeneği belirlemek için A/D tuşlarını
kullanın.
5. Ekran üstü kumandadan çıkmak için BACK (1)
tuşuna basın.
1. W/S/A/D tuşlarını kullanarak bir dosya
seçin.
Dosya bilgileri ekranda görüntülenir.
Oynatım sırasında, TITLE/POPUP tuşuna basarak
dosya bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
,,Not
Ekranda görüntülenen bilgi gerçek içerik bilgisi
ile karşılaştırıldığında doğru olmayabilir.
4
İşletim
Tüm video ayarlarını sıfırlamak için [Varsayılan]
öğesini seçin ve ENTER (b) tuşuna basın.
48 İşletim
İçerik listesi görüntüsünü
değiştirme
yui
[Smart Share] menüsünde, içerik listesi görüntüsünü
değiştirebilirsiniz.
Kırmızı (R) renkli düğmeye arka arkaya basın.
Bir alt yazı dosyasının seçimi
y
Altyazı dosyasının adının video dosyasından farklı
olması durumunda, [Film] menüsü içerisinden
altyazı dosyasını film dosyası başlatılmadan önce
seçmeniz gerekir.
1. [Film] menüsünde oynatmak istediğiniz altyazı
dosyasını seçmek için W/S/A/D tuşlarını
kullanın.
2. ENTER (b) tuşuna basın.
4
İşletim
Altyazı dosyası seçimini kaldırmak için ENTER
(b) tuşuna tekrar basın. Film dosyasını
oynatmaya başlattığınızda seçili altyazı dosyası
görüntülenir.
,,Not
yy Oynatım sırasında Z (STOP) tuşuna
basılması durumunda, altyazı seçimi iptal
edilir.
yy Bu fonksiyon ev ağı üzerindeki
sunucu üzerinden dosya oynatımı için
kullanılmamaktadır.
İşletim 49
Slayt gösterisi sırasında müzik
dinleme
i
2D içeriğine 3D’ye
dönüştürme
eroy
Fotoğraf dosyalarının gösterimi esnasında müzik
dosyalarını da dinleyebilirsiniz.
Bu özellik 2D içeriğini 3D’ye dönüştürmenize
olanak tanır. İçeriği oynatırken [3D] seçeneğinde 3D
derinliği ve mesafesini ayarlayabilirsiniz.
1. Tam ekranda fotoğraf görüntülerken, seçenek
menüsünü görüntülemek için INFO/MENU (m)
tuşuna basın.
2. A/D tuşunu kullanarak [Opsiyon] seçin ve
ENTER (b) tuşuna basın
3. [Müzik Seçimi] öğesini seçmek için W/S
tuşunu kullanın ve [Müzik Seçimi] menüsünü
görüntülemek için ENTER (b) tuşuna basın.
4. Cihaz seçmek için W/S tuşunu kullanın ve
ENTER (b)tuşuna basın.
Geçerli fotoğraf dosyasının konumuna bağlı
olarak kullanılabilir aygıtta farklılık olabilir.
Kullanılabilir Aygıt
Disk, USB
Disk, USB
DLNA sunucusu
DLNA sunucusu
5. Oynatmak istediğiniz dosya veya klasörü seçmek
için W/S tuşlarını kullanın.
Üst dizini görüntülemek için g seçeneğine
tıklayın ve ENTER (b) tuşuna basın.
,,Not
Sunucudan ses dosyası seçildiğinde, klasör
seçimi mümkün değildir. Sadece dosya
seçeneği mevcuttur.
6. [Tamam] öğesini seçmek için D tuşunu
kullanınve müzik seçimini tamamlamak için
ENTER (b) tuşuna basın.
2. [3D] öğesini seçin ve ENTER (b) tuşuna basın.
3. W/S/A/D ile istenen seçenekleri belirleyin.
[Varsayılan] öğesini seçin ve ENTER (b) tuşuna
basarak tüm ayarları sıfırlayın.
4. W/S/A/D ile [Kapat] seçeneğini belirleyin
ve sonra ENTER (b) tuşuna basarak ayarlama
işlemini tamamlayın.
,,Not
yy Ultra HD çözünürlük ayarında iken, [3D]
özelliğinde [Açık] öğesini seçmeniz
durumunda, Ultra HD çözünürlük otomatik
olarak ilk çözünürlüğe geçer.
yy 30 fps (çerçeve hızı) üzerindeki film dosyaları
3D’ye dönüştürmek mümkün olmayabilir.
4
İşletim
Fotoğraf konumu
1. Oynatma sırasında, INFO/MENU (m) tuşuna
basın.
50 İşletim
Gelişmiş Özellikler
BD-Live™ Keyfi
e
Ağ genişletme fonksiyonuna sahip BD-ROM desteği
sunan BD-Live bu cihazla internete bağlanarak yeni
film fragmanlarını indirme gibi birçok özellikten
yararlanmanıza olanak tanır.
1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa
21).
2. USB aygıtını USB bağlantı noktasına birleştirin.
Hediye içerikleri indirmek için USB depolama
aygıtı gerekmektedir.
3. HOME ( )tuşuna basın ve [Ayarlar]
menüsündeki [BD-LIVE bağlantısı] seçeneğine
tıklayın (sayfa 26).
4
İşletim
Diske bağlı olarak, [BD-LIVE bağlantısı] seçeneği
[Kısmen İzinli] olarak ayarlanmış ise, bu
fonksiyon kullanılamayabilir.
4. BD-Live içeriğine sahip BD-ROM yerleştirin.
Diske bağlı olarak işlemlerde farklılık olabilir. Disk
ile birlikte verilen kılavuza başvurun.
>>İkaz
Bağlı bulunan USB aygıtını içerik indirilirken
veya bir Blu-ray disk, disk tepsisindeyken
yerinden çıkarmayın. Aksi takdirde, bağlı USB
aygıtı zarar görebilir ve BD-Live özellikleri, zarar
gören USB ile düzgün olarak çalıştırılamaz.
Bağlı UBS aygıtının böyle bir eylemden zarar
görmesi durumunda, bağlı USB aygıtını PC’ye
takarak biçimlendirip tekrar kullanabilirsiniz.
,,Not
yy Bazı BD-Live içeriklerine, içerik sağlayıcıların
kendi kararları doğrultusunda sınırlı olarak
erişilebilir.
yy BD-Live içeriklerini yükleme ve başlatma
işlemi birkaç dakika sürebilir.
yy BD-Live için, yalnızca FAT32 formatlı USB flaş
bellek / harici HDD kullanın.
LG AV Remote
Bu oynatıcıyı ev ağınız üzerinden iPhone veya
Android telefonunuz ile kontrol edebilirsiniz.
Bu oynatıcı ve telefonunuz, erişim noktası gibi
bir kablosuz ağ aygıtına bağlı olmalıdır. “LG AV
Remote” hakkında detaylı bilgi için “Apple iTunes”
veya “Google Android Market (Google Play Store)”
mağazasını ziyaret edin.
İşletim
51
,,Not
Ses CD’si kaydı
Ses CD’sinde kayıtlı istediğiniz parçayı veya
tüm parçaları bir USB depolama aygıtına
kaydedebilirsiniz.
1. USB aygıtını USB bağlantı noktasına birleştirin.
2. Oynatıcıya bir Ses CD’si takın.
Oynatma otomatik olarak başlayacaktır.
3. [CD Kayıt] işlemini başlatmak için (X) REC
tuşuna basın.
duruş konumu
oynatım
esnasında
Parça
kaydediliyor
Parçaların tümü
parça çalınıyor
Kayıt süresi
4X hız
normal hız.
FM radyo veya PORTABLE
kaynağından kayıt
1. USB aygıtını USB bağlantı noktasına birleştirin.
2. FM radyo modunda iken, istenen radyo
istasyonuna ayarlayın (54. sayfadaki “Radio
Operations” bölümüne bakınız) veya PORTABLE
modunda iken, harici kaynaktan oynatımı
başlatın
3. Uzaktan kumanda üzerindeki (X) REC tuşuna
basın.
-- Kayıt “EXT_REC” klasörüne dosya olarak
kaydedilir.
yy FM radyo ve PORTABLE kaynağı 128 kbps ile
bir ses dosyasına kaydedilir.
yy Tabloda verilen ses CD’si kayıt süresi yaklaşık
bir değerdir.
yy USB depolama aygıtı tarafından gereksinim
duyulan kayıt süreleri USB aygıtın
özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.
yy USB bellek üzerine kayıt yapılırken en az
50 MB kullanılabilir alan olduğundan emin
olun.
yy Düzgün kayıt için, kayıt kaynağının uzunluğu
20 saniyeden fazla olmalıdır.
yy Kayıt sırasında oynatıcıyı kapatmayın veya
bağlı USB depolama aygıtını yerinden
çıkarmayın.
>>İkaz
Bu oynatıcı üzerinde sunulan kayıt ve
kopyalama özellikleri sizin kişisel ve ticari
olmayan kullanımınız içindir. Bilgisayar
programları, dosyalar, yayın ve ses kayıtları gibi
kopyalamaya karşı korunmalı içeriklerin izinsiz
olarak kopyalanması telif hakları yasasına aykırı
bir durum oluşturulabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz böyle bir amaç için kullanılmamalıdır.
LG açıkça, içeriklerin yasal olmayan şekilde
dağıtılmasından veya içeriklerin yetkisiz olarak
kullanılmasından dolayı hiçbir sorumluk
almayacağını beyan etmektedir.
Sağduyulu olun
Telif haklarına saygı gösterin.
4
İşletim
FM radyo veya PORTABLE kaynağından bir USB
depolama aygıtına kayıt yapabilirsiniz..
yy Kayıt için, yalnızca FAT32 formatlı USB flaş
bellek / harici HDD kullanın.
52 İşletim
iPod’unuzun
Çalıştırılması
Müziği iPod’unuz ile keyifle dinleyebilirsiniz.
iPod hakkında daha fazla bilgi için iPod Kullanım
Kılavuzuna bakınız.
Hazırlık
iPod bağlantısını yapmadan önce, bu üniteyi
kapatın ve sesi en kısık düzeye indirin.
,,Not
iPod’unuz ile birlikte verilen iPod kablosunu
kullanın.
1. iPod’u USB girişine bağlayın.
Bu üniteyi açarsanız, iPod’unuz otomatik olarak
açılarak şarj etmeye başlayacaktır.
4
İşletim
iPod’u ANA menü içerisinde bağlamanız
durumunda, müzik otomatik olarak çalmaya
başlar.
2. W/S/A/D kullanarak dosyayı seçin
ve ENTER (b) tuşuna basarak bir dosyayı
dinlemeye başlayın.
REPEAT (h)düğmesine basın . İstenen tekrar
konumunu seçmek için: Track (;), All (:),
Shuffle All (l :), Shuffle (l), Kapalı
(Göütüyok)
,,Not
iPod’un Ekran Üstü Menü dili basit Çince olarak
seçili ise güçlü kaydırma işlevi normal olarak
çalışmayabilir.
iPod IN konumunun keyfini
çıkarın
Doğrudan iPod cihazınızdan kontrol edin. iPod
cihazınızdaki müzik dosyalarını verilen uzaktan
kumanda ile kontrol edebilirsiniz.
1. iPod’u USB girişine bağlayın.
Bu üniteyi açarsanız, iPod’unuz otomatik olarak
açılarak şarj etmeye başlayacaktır.
2. FUNCTION düğmesine basarak iPod in
fonksiyonunu seçin.
iPod’un keyfini ekran
üzerinden çıkarın
1. iPod’u USB girişine bağlayın.
2. HOME ( ) tuşuna basın.
3. A/D tuşlarını kullanarak [Smart Share] öğesini
seçin, menüde iPod öğesini seçin.
4. W/S/A/D tuşlarını kullanarak dosyayı seçin
ve oynatmak için ENTER (b) tuşuna basın.
Güçlü
kaydırma
Ekran üzerinde güçlü kaydırma ile bir içeriği
kolaylıkla arayabilirsiniz.
D öğesini kullanarak güçlü kaydırma özelliğini
seçin ve istediğiniz içeriğin ilkini seçin.
W/S/A/D
Menüden bir seçeneği seçer.
ENTER (b)
Müzik çalınması ve video
gösterimini başlatır.
M veya d
(PLAY)
Oynatım esnasında beklemeye
almak için. Tekrar başlatmak
için M veya d (PLAY) tuşuna
basın.
(Bas ve basılı
tut)
c/v
Bir şarkıyı hızlı ileri sarar veya
geri alır
C/V
Oynatılan videoyu ileri veya
geri yönde atlar.
İşletim 53
,,Not
,,Not
yy “CHECK” veya “Connected iPod model
is not supported” bağlı Ipod modeli
desteklenmiyor mesajı aşağıdaki durumlarda
ekranda görüntülenir.
-- iPod’unuzun istenen fonksiyonu yerine
getiremeyecek durumdadır.
yy Bu ünite aşağıdaki modelleri destekler.
- iPad nano 4G, 5G, 6G, 7G
- iPod touch 3G, 4G, 5G
- iPhone 3GS, 4, 4S, 5
- iPad, iPad2, iPad3, iPad4
- iPad mini
yy “CHECK” veya “Please update iPod software”
( Ipod’un yazılımını kontrol edin) mesajı
aşağıdaki durumda ekranda görüntülenir.
-- iPod’unuzun yazılımı güncel değil.
/ iPod yazılımınızı en son sürüm ile
güncelleştirin.
yy iPod’unuz ile bir probleminiz varsa lütfen
www.apple.com/support/ipod.
yy iPod’unuzun tipine göre, iPod’unuzun
uyumluluğu değişkenlik gösterebilir.
yy iPod Touch ve iPhone iPod ünitesinden
işletim açısından farklılık gösterebilir.
Bu ünite ile kullanım için el kontrollere
gereksinim duyabilirsiniz. (örneğin,
“kaydırarak kilit açma”)
yy iPod Touch veya iPhone ile herhangi bir
uygulamayı kullanmak, arama yapmak, SMS
mesajları alıp göndermek için isterseniz, bu
üniteye bağlı iPod yuvasından çıkardıktan
sonra bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
yy iPod’unuzun yazılım sürümüne bağlı olarak,
iPod’unuzu bu ünite üzerinden kontrol
etmeniz mümkün olmayabilir. En son yazılım
sürümünü yüklemenizi öneririz.
4
İşletim
yy Bu ünitenin bir hata mesajı vermesi
durumunda hata mesaj içeriklerini
değerlendirin. “CHECK” veya “Please check
your iPod” (Lütfen iPod’unuzu kontrol
edin) mesajı aşağıdaki durumda ekranda
görüntülenir.
-- Bu ünite ve iPod cihazınız arasındaki
iletişim kesildi.
/ iPod’unuzu bu ünite üzerinden ayırın ve
tekrar bağlayın.
-- iPod’unuz tam olarak yerine
oturtulmamış.
-- Bu ünite iPodunuzu bilinmeyen aygıt
olarak algılar.
yy iPod’unuzun güçü çok düşük.
/ Bataryanın şarj edilmesi gerekmektedir.
/ iPodUn şarjı bitmeye yakın olduğu
durumda, şarj uzun sürebilir.
54 İşletim
Radyo İşlemleri
Kaydedilmiş istasyonun
silinmesi
Antenlerin e bağlı olduğundan emin olun.
(Sayfa 19’e bakınız)
1. PRESET (-/+) basarak silmek istediğiniz
kaydedilmiş numarayı seçin.
Radyonun dinlenmesi
2. CLEAR düğmesine bastığınızda seçili numara
görüntü penceresinde yanıp sönmeye
başlayacaktır.
1. FUNCTION düğmesine TUNER (FM) ibaresi
ekranda görününceye kadar basın.
Son sinyal alınan istasyon bulunacaktır.
2. TUNING (-/+) düğmesine yaklaşık iki saniye basılı
tuttuğunuzda frekans göstergesi değişmeye
başlayacaktır. Tarama bir istasyon bulunduğunda
sona erer. veya TUNING (-/+) düğmesine arka
arkaya basın.
3. VOL (+/-) üzerine basarak sesi ayarlayın.
4
Radyo İstasyonlarının
Ayarlanması
İşletim
FM için 50 istasyonun ön ayarını yapabilirsiniz.
Arama esnasında sesin kısık olduğundan emin olun.
1. FUNCTION tuşuna TUNER (FM) ibaresi ekranda
görününceye kadar basın.
2. İstenen frekansı TUNNING (-/+) kullanarak
seçebilirsiniz.
3. ENTER (b) düğmesine bastığınızda bir ön ayar
numarası görüntü penceresinde belirecektir.
4. PRESET (-/+) basarak ön ayar numarasını
belirleyin.
5. ENTER (b) basın. İstasyon kaydedilmiştir.
6. Diğer istasyonların kaydedilmesi için 2 den 5.
adıma kadar olan işlemleri tekrarlayın.
3. Tekrar CLEAR’e basarak kaydedilmiş numarayı
silin.
Kaydedilmiş tüm istasyonların
silinmesi
CLEAR düğmesine basın ve iki saniye basılı
tutun. “ERASE ALL” yanıp sönecektir. Tekrar CLEAR
düğmesine basın. Daha sonrada tüm kaydedilmiş
istasyonlar silinecektir.
Zayıf FM radyo yayınını
iyileştirmek
Uzaktan kumanda üzerinde B (mavi) (MONO/
STEREO tuşuna basın. Böylelikle radyo alıcısı stereo
konumdan mono konuma geçecek ve radyo
istasyonu daha net dinlenebilecektir.
İşletim 55
USB klavye veya fare
kullanımı
Metin yazmak ve menülerde gezmek için, USB
klavye ve/veya fare bağlayabilirsiniz.
1. USB portuna bir USB klavye veya fare bağlayın.
2. Klavyeyi kullanarak metin yazın veya fareyi
kullanarak menülerde gezinin.
,,Note
Aşağıdaki klavye ve farelerin kullanılması
tavsiye edilir.
-- Logitech Wireless Combo MK520
-- Logitech Wireless Combo MK320
-- Logitech Wireless Combo MK260
-- Microsoft Wireless Desktop 5000
-- Microsoft Wireless Desktop 3000
-- Microsoft Wireless Desktop 2000
-- Microsoft Wireless Desktop 800
Premium Kullanımı
Premium özelliği ile internet aracılığıyla çeşitli içerik
hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa
21).
2. HOME ( ) tuşuna basın.
3. A/D tuşlarını kullanarak [Premium] özelliğini
seçin ve ENTER (b)tuşuna basın.
4. W/S/A/D tuşlarını kullanarak çevrimiçi
hizmet seçin ve ENTER (b)tuşuna basın.
,,Not
yy Premium hizmet içeriği ve hizmetlerle ilgili
bilgiler, kullanıcı arayüzü de dahil olmak
üzere değişikliğe tabidir. Lütfen her hizmet
için ilgili web sitesine giderek en son bilgileri
alın.
yy Ülke ayarını değiştirmek istiyorsanız,
[Ayarlar] > [AĞ] > [Akıllı Servis ayarı] > [Ülke
ayarı.] menüsüne gidin. [Kılavuz] seçeneğini
belirleyin ve [Ülke ayarı.] menüsünde ENTER
(b) tuşuna basın.
4
İşletim
yy Her hizmet hakkında detaylı bilgi için, içerik
sağlayıcı ile irtibat kurun veya hizmete ait
destek bağlantısını ziyaret edin.
56 İşletim
LG Smart World
Kullanımı
Bu ünitede İnternet üzerinden LG uygulama
hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. LG Smart World
üzerinden çeşitli uygulamaları kolaylıkla bulabilir ve
indirebilirsiniz.
1. Ağ bağlantısı ve ayarlarını kontrol edin (sayfa
21).
2. HOME ( ) tuşuna basın.
3. [LG Smart World] öğesini seçin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
Oturum açma
[LG Smart World] özelliğini kullanabilmek için,
hesabınızda oturum açmanız gerekir.
1. Ana menüde, [ ] simgesini seçin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
2. Sanal klavyeyi kullanarak [Kimlik] ve [Parola]
alanlarını doldurun.
Eğer hesabınız yoksa, kayıt için kırmızı (R) tuşa
basın.
3. [Tamam] öğesini seçmek için W/S/A/D
tuşlarını kullanın ve hesabınızda oturum açmak
için ENTER (b) tuşuna basın.
[Otomatik Giriş] kutusunu işaretlemeniz
durumunda kullanıcı adınız ve şifreniz otomatik
olarak hatırlanacak ve girişiniz bu bilgileri tekrar
girmeden yapılacaktır.
,,Not
4
İşletim
4. A/D tuşlarını kullanarak bir kategori seçin ve
ENTER (b)tuşuna basın.
5. Bir uygulama seçmek için, W/S/A/D
tuşlarını kullanın ve ve bilgileri görüntülemek
için ENTER (b) tuşuna basın.
6. [Install] simgesi vurgulu iken ENTER (b) tuşuna
basın. Uygulama oynatıcıya yüklenir.
Oynatıcıya bir uygulama yüklemek için,
kullanıcının oturum açması gerekir. Oturum
açma hakkında daha fazla bilgi için sayfa 56 ‘e
bakınız.
7. [Uygulamalarım] ekranını görüntülemek için
kırmızı (R) tuşa basın.
8. Yüklenen uygulamayı seçin ve çalıştırmak için
ENTER (b) tuşuna basın.
,,Not
yy Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World],
[Uygulamalarım] hizmeti ve [Arama]
fonksiyonu kullanılmayabilir.
yy Ücretli uygulamaları yükleyebilmek için,
ücretli üye olmanız gerekmektedir. Daha
fazla bilgi için www.lgappstv.com sitesini
ziyaret edin.
Hesap ve uygulama bilgilerinizi görüntülemek
için, ana menüde [ ] simgesini seçin ve
ENTER (b) tuşuna basın, ardından [My Page]
seçeneğini belirleyin.
İşletim 57
Çevrimiçi içeriği arama
Çevrimiçi hizmetlerden belirli içeriklere
ulaşmakta zorluk yaşıyorsanız, [ ] menüsünde
anahtar kelimeleri girerek hepsi bir arada arama
fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
1. HOME ( ) tuşuna basın.
2. W/S/A/Dtuşlarını kullanarak ana menüde
[ ] simgesini seçin ve ENTER (b)tuşuna basın.
Ekranda sanal klavye ile birlikte [ ] menüsü
açılır.
My Apps menüsünü
kullanma
[Uygulamalarım] menüsünde yüklü bir uygulamayı
taşıyabilir veya silebilirsiniz.
1. HOME ( ) tuşuna basın.
2. [Uygulamalarım] öğesini seçin ve ENTER (b)
tuşuna basın.
3. ENTER (b) tuşuna basın. Sanal klavye otomatik
olarak belirecektir.
4. Harfleri seçmek için W/S/A/D tuşlarını
kullanın ve sanal klavyede seçiminizi onaylamak
için ENTER (b) tuşuna basın.
5. Anahtar kelimeyi girmeyi bitirdiğinizde, [ ]
öğesini seçin ve arama sonucu görüntülemek
için ENTER (b) tuşuna basın.
,,Not
yy Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World],
[Uygulamalarım] hizmeti ve [Arama]
fonksiyonu kullanılmayabilir.
yy Arama fonksiyonu ile her çevrimiçi hizmet
içeriğinde arama yapılmamaktadır.
Bu fonksiyon yalnızca bazı çevrimiçi
hizmetlerde çalışmaktadır.
Uygulamayı taşıma
1. Bir uygulama seçin ve seçenekleri görüntülemek
için ENTER (b) tuşuna basın.
2. [Kaydır] öğesini seçmek için W/S tuşlarını
kullanın ve ENTER (b) tuşuna basın.
3. Taşımak istediğiniz konumu seçmek için W/
S/A/D tuşlarını kullanın ve ENTER (b) basın.
Uygulamayı silme
1. Bir uygulama seçin ve seçenekleri görüntülemek
için ENTER (b) tuşuna basın.
2. [Sil] öğesini seçmek için W/S tuşlarını kullanın
ve ENTER (b) tuşuna basın.
3. [Tamam] öğesini seçmek için A/D tuşlarını
kullanın ve onaylamak için ENTER (b) tuşuna
basın.
,,Not
Bölgeye bağlı olarak, [LG Smart World],
[Uygulamalarım] hizmeti ve [Arama] fonksiyonu
kullanılmayabilir.
4
İşletim
6. İstediğiniz içeriği seçmek için W/S/A/
D tuşlarını kullanın ve doğrudan seçili içeriğe
taşımak için ENTER (b) tuşuna basın.
3. [Uygulamalarım] menüsünde, kırmızı (R) tuşa
basın.
58 İşletim
Bluetooth teknolojisini
kullanma
Bluetooth hakkında
Bluetooth®, kısa menzilli bağlantı için kablosuz
iletişim teknolojisidir.
Mevcut menzil 10 metre içindedir.
(Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime
girdiğinde ses kesintiye uğrayabilir veya Bluetooth’u
diğer odalardan bağlayabilirsiniz.)
Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında aygıtları
tek tek bağlamak şarjı bitirmez.
Eğer bağlantı Bluetooth® kablosuz teknolojisi
kullanılarak yapılmışsa, Bluetooth® kablosuz
teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile
çalışabilir.
4
Kullanılabilir Aygıtlar:Cep telefonu, MP3, Dizüstü,
PDA
İşletim
Bluetooth Profilleri
Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için,
aygıtlar belirli profilleri yorumlayabilmelidir. Bu ünite
aşağıdaki profil ile uyumludur.
A2DP (gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
Bluetooth aygıtlarına
depolanan müzik dinleme
Ünitenizi ve Bluetooth aygıtınızı
eşleştirme
Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce,
Bluetooth özelliğinin Bluetooth aygıtınızda
açıldığından emin olun. Bluetooth aygıtınızın
kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi
yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi
gerekmez.
1. FUNCTION (İŞLEV)’i kullanarak Bluetooth
seçeneğini belirleyin.
Ekran penceresinde “BT READY” görünür.
2. Bluetooth aygıtını çalıştırın ve eşleştirme işlemini
yerine getirin. Bluetooth aygıtı ile bu ünite için
arama yaparken, Bluetooth aygıtınızın türüne
bağlı olarak bulunan aygıtların listesi Bluetooth
aygıtında görünebilir. Üniteniz “LG-HTS” olarak
görünür.
3. Bu ünite Bluetooth aygıtınız ile başarılı bir
şekilde eşleştirildiğinde, bu ünitenin Bluetooth
LED’i yanar ve ekran penceresinde “BTPAIRED”
görünür.
,,Not
Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak, bazı
aygıtlar farklı eşleştirme şekillerine sahip
olabilir.
4. Müzik dinleyin.
Bluetooth aygıtınızda saklanan bir müziği
dinlemek için, Bluetooth aygıtınızın kullanım
kılavuzuna bakın.
,,Not
Ünitenin işlevini değiştirirseniz, Bluetooth
işlevinin bağlantısı kesilir, tekrar eşleştirme
yapın.
İşletim 59
,,Not
yy Bağlantı diğer elektronik dalgalar ile
etkileşime girdiğinde ses kesintiye
uğrayabilir.
yy Bu ünite ile Bluetooth aygıtınızı kontrol
edemezsiniz.
yy Eşleştirme, ünite başına bir Bluetooth
aygıtı ile sınırlıdır ve çoklu eşleştirme
desteklenmemektedir.
yy Bluetooth’unuz ve set arasındaki mesafe 10
m’nin altında olmasına rağmen, her ikisinin
arasında engeller varsa, Bluetooth aygıtınız
bağlanamaz.
yy Aygıtın türüne bağlı olarak, Bluetooth
işlevini kullanamazsınız.
yy Bluetooth’u bağlamadığınızda, ekran
penceresinde “BT READY” görünür.
yy Bir kişi Bluetooth aygıtı ile oyuncu arasında
durursa sveya iletişimi keserse, bağlantı
kesilecektir.
yy Bluetooth ile ünite arasındaki mesafeyi
unutursanız, ses kalitesi düşer ve Bluetooth
ile ünite arasındaki mesafe Bluetooth’un
çalışma aralığının dışına çıktığında düşük
bağlantı kesilir.
yy Ana üniteyi kapatırsanız veya cihazı ana
üniteden 10 m’den fazla uzaklaştırırsanız
Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan
aygıtın bağlantısı kesilir.
4
İşletim
yy Tıbbi donanımlar, mikrodalga veya kablosuz
LAN aygıtları gibi cihazların kullanılması ile
oluşan elektriksel arızalanmalarda, bağlantı
kesilecektir.
60 Sorun bulma
Sorun bulma
Genel
Belirti
Sebep & Çözüm
Güç gelmiyor.
yy Güç kablosunu duvar prizine sıkıca takın.
Ünite çalmaya başlamıyor.
yy Oynatılabilir bir disk yerleştirin. (Disk tipini, renk sistemini ve bölgesel
kodu kontrol edin)
yy Diskin çalınacak yüzeyi aşağıda olacak şekilde yerleştirin.
yy Diski temizleyin.
yy Değerlendirme fonksiyonunu iptal edin veya değerlendirme seviyesini
değiştirin.
Bağlı USB depolama cihazı
tanınmadı.
yy Başka bir USB kablosu kullanmayı deneyin, bazı USB kabloları USB
aygıtının normal kullanımı için yeterli akımı desteklemeyebilir.
yy USB uzatma kablosu veya USB GÖBEĞİ kullanımı durumunda, USB
aygıtı tanınamayabilir.
yy Bilgisayara bağlandığında, ek program kurulumu gerektiren USB
aygıtları desteklenmemektedir.
5
yy Bu ünite, sadece FAT32 veya NTFS formatlı USB Flaş Bellek ve USB
Harici HDD’yi destekler.
Sorun bulma
Açı değiştirilemez.
yy Çoklu açılar gösterilen DVD Video üzerinde kayıtlı değildir.
Müzik/fotoğraf/film dosyalarını
oynatamaz.
yy Dosyalar, ünitenin çalıştırabileceği formatta kaydedilmemiştir.
Uzaktan kumanda gerektiği
gibi çalışmıyor.
yy Uzaktan kumanda ünite üzrindeki uzaktan kontrol sensörünü
görmüyor.
yy Ünite film dosyasının kodeksini desteklememektedir.
yy Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta.
yy Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var.
yy Uzaktan kumanda içerisindeki pil zayıflamış.
Ünite fişe takılı ancak güç
açılmıyor veya kapanmıyor.
Bu ünite normal olarak
çalışmıyor.
Üniteyi aşağıdaki yöntemle ilk konumuna getirebilirsiniz.
yy Güç kablosunu prizden çekin, ena az beş saniye bekleyin ve tekrar
prize takın.
Sorun bulma
61
Ağ
Belirti
Sebep & Çözüm
BD-Live özelliği çalışmıyor.
yy Bağlanan USB depolama aygıtında yeteri kadar yer olmayabilir.
İçerisinde en az 1GB boş alan olan bir USB depolama aygıtı bağlayın.
yy Ünitenin yerel alan ağına doğru olarak bağlandığından ve internete
erişebildiğinden emin olun (bakınız sayfa 21).
yy Geniş bant hızınız BD-Live özelliklerini kullanmak için yeteri kadar hızlı
olmayabilir İnternet Hizmet Sağlayıcınız (ISP) ile temas ederek geniş
bant hızınızı artormanız önerilir.
yy [Ayarlar] menüsü üzerinde yer alan [BD-LIVE bağlantısı] seçeneği
[Yasak] olarak belirlenmiş. Bu seçeneği [İzinli] konumuna getirin.
Video iletişim sistemleri
(YouTube™, vs. gibi) oynatım
esnasında zaman zaman
durabilir veya “ara belleğe
alınabilir”.
yy Geniş ağ hizmet hızınız video hizmetlerini almak için yeteri kadar hızlı
olmayabilir. İnternet Hizmet Sağlayıcınız (ISP) ile temas ederek geniş
bant hızınızı artırmanız önerilir.
Media sunucuları aygıt
listesinde görüntülenmiyor.
yy Medya sunucunuz üzerinde yer alan güvenlik duvarı veya virüs
koruma yazılım programı çalışıyor. Medya sunucunuz üzerinde çalışan
güvenlik duvarını veya virüs koruma yazılım programını kapatın.
yy Oynatıcı, medya sunucunuzun bağlı olduğu yerel alan ağına bağlı
değil.
5
Sorun bulma
62 Sorun bulma
Resim
Belirti
Sebep & Çözüm
Fotoğraf yok.
yy TV üzerinde uygun video giriş modunu seçerek ünite üzerindeki
görüntünün TV ekranında görüntülenmesini sağlayın.
yy Video bağlantısını güvenli olarak yapın.
yy [Ayarlar] menüsü içerisinden [HDMI Renk Ayarı] işaretleyin. Video
bağlantınıza uygun olarak bağlayın.
yy Televizyonuz, oynatıcı üzerinde ayarladığınız çözünürlük değerlerini
desteklemeyebilir. Televizyonunuzun kabul edebileceği bir çözünürlük
değeri girin.
yy Oynatıcının HDMI OUT soketi telif hakları korumasını desteklemeyen
bir DVI aygıtına bağlıdır.
Görüntüde parazitleşme
oluşmakta.
yy Televizyon setinizde kullanılan renk sisteminden farklı bir sistemde
kayıt edilmiş bir disk çalıştırıyorsunuz.
yy Televizyon setinizin çalıştırabileceği bir çözünürlük değerine ayarlayın.
Blu-ray 3D disk oynatımı
çıkış 3D modu görüntü çıkışı
vermez.
yy Oynatıcıyı televizyonunuza HDMI kablosu (Tip A, Yüksek Hızlı HDMI™
Kablosu) ile bağlayın.
yy Televizyonunuz “HDMI 3D mandatory formatı desteklemeyebilir.
yy [Ayarlar] menüsü içerisindeki [3D Modu] opsiyonu [Kapalı] konumda
bulunmakta. Bu seçeneği [Açık] konumuna getirin.
5
Sorun bulma
Ses
Belirti
Sebep & Çözüm
Ses yok veya bozuk geliyor.
yy Ünite tarama, yavaş veya bekleme konumundadır.
yy Ses düzeyi düşük.
Müşteri Desteği
Oynatıcıyı, en son yazılımları kullanarak ürünün özelliklerini iyileştirebilir ve/veya yeni özellikler ekleyebilirsiniz.
Bu oynatıcı için en son yazılımı elde etmek için (güncellemelerin yapıldığı durumda) lütfen
http://www.lg.com sayfasını ziyaret edin veya LG Electronics Müşteri hizmetleri merkezine uğrayın.
Açık kaynak yazılım bildirimi
GPL, LGPL ilgili kaynak kodları ve diğer açık kaynak lisanları için lütfen http://opensource.lge.com sayfasını
ziyaret edin. Kaynak kodları ile birlikte tüm ilgili lisans şartları, garanti feragatnameleri ve telif hakları
bildirimleri indirilebilir.
Ekler 63
Sağlanan Uzaktan
Kumandayla TV’yi
Kontrol Etme
Aşağıdaki düğmeleri kullanarak televizyonunuzu
kontrol edebilirsiniz.
Düğmeleri
Kullanarak
Yapabilecekleriniz
1 (TV POWER)
Televizyonu açıp kapama.
AV/INPUT
Televizyon ile diğer giriş
kaynağı arasında bulunan
giriş kaynağını açın.
PR/CH W/S
Aşağı veya yukarı doğru
giderek bellekteki kanalları
tarayın.
VOL +/–
Televizyonun ses ayarının
yapılmasını sağlar.
V’nizi ürünle verilen uzaktan kumandayla
çalıştırabilirsiniz.
TV’niz aşağıdaki tabloda listelenmişse, uygun üretici
kodunu girin.
1. 1 (TV POWER) düğmesini basılı tutarken sayı
düğmelerini kullanarak TV’nizin üretici kodunu
girin (aşağıdaki tabloya bakın).
Üretici
Kod Numarası
LG
1(Varsayılan), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Ayarı tamamlamak için 1 (TV POWER)
düğmesini serbest bırakın.
Televizyonunuza bağlı olarak, doğru kodu
girmenize rağmen, düğmelerden bazısı veya
tamamı televizyon üzerinde etkin olmayabilir
Uzaktan kumanda aletinin pillerini yenilediğinizde,
ayarladığınız kod silinerek ön değere atanmış
olabilir. Geçerli olan kodu tekrardan girin.
6
Ekler
,,Not
Bağlanan üniteye göre, televizyonun kontrolü
için bazı düğmeleri kullanamayabilirsiniz.
Kumandayı TV’nizi kontrol
edecek şekilde ayarlama
64 Ekler
Ağ Yazılım Güncelleme
Ağ güncelleme bildirimi
Geniş bant ev ağına bağlı cihazlar için performans
artırıcı ve/veya ek özellikler veya hizmetler
sunulabilir. Yeni bir yazılımın çıkması durumunda,
ve cihazın geniş bant ev ağına bağlı olduğu
durumlarda, oynatıcı yüklenebilir güncellemeler
hakkında sizi aşağıdaki şekilde bilgilendirecektir.
Yazılım Güncellemesi
Ürünlerin daha gelişmiş kullanımını sağlamak ve/
veya yeni özellikler eklemek için en son yazılımı
kullanarak Oynatıcınızı güncelleyebilirsiniz.
Yazılımı güncellemek için cihazı doğrudan yazılım
güncelleme sunucusuna bağlayabilirsiniz.
,,Not
yy Oynatıcını üzerindeki yazılımı
güncellemeden önce, oynatıcı üzerinde
bulunan disk veya USB aygıtını çıkarın.
yy Oynatıcınızdaki yazılımı güncellemeden
önce, oynatıcıyı kapatın ve sonra tekrar açın.
Opsiyon 1:
1. Güncelleme menüsü göstericiyi açtığınızda
ekranda belirecektir.
2. A/D kullanarak istenen poziyonun belirleyin
ve sonra ENTER (b) tuşuna basın.
yy Yazılım güncelleme prosedürü sırasında,
oynatıcıyı kapatmayın veya AC gücünü
kesmeyin, veya herhangi bir tuşa
basmayın.
yy Yüklemeyi iptal ederseniz, oynatıcınızın
düzgün çalışması için gücü kapatın ve tekrar
açın.
yy Bu birim önceki yazılım sürümüne
güncellenemez.
1. Ağ bağlantınızı ve ayarlarınızı kontrol edin
(sayfa 21).
[Tamam]
Yazılım Güncellemesini başlatır.
2. [Ayarlar] menüsünden [Yazılım] seçeneğini seçin
ve daha sonra ENTER (b) basın.
[İptal]
Güncelleme menüsünden çıkar
ve gücü kapatır.
3. [Güncelle] seçeneğini seçin ve ENTER (b)
düğmesine basın.
6
Opsiyon 2:
Ekler
Bir yazılım güncellemeleri için yazılımın sunucuda
hazır olması halinde “Güncelle” ikonu Ana sayfanın
alt kısmında görünecektir. Güncellemeyi mavi (B)
renkli butona basarak başlatabilirsiniz.
Oynatıcı en yeni güncellemeleri kontrol eder.
,,Not
yy Güncellemeler kontrol edilirken ENTER (b)’e
basmak bu işlemi sonlandırır.
yy Hazırda bir güncelleme yoksa,
“Güncelleştirme bulunamadı.” mesajı çıkar.
[Ana Menü]’ne dönmek için ENTER (b)’e
basın.
Ekler 65
4. Daha yeni sürümler varsa, “Güncellemek istiyor
musunuz?” mesajı çıkar.
5. [Tamam] basarak güncellemeyi tamamlayın.
([İptal] seçilmesi durumunda güncelleme
indirimini durduracaktır.)
6. Oynatıcı sunucudan en yeni güncellemeyi
indirmeye başlar. (İndirme işlemi ev ağınızın
durumuna göre birkaç dakika sürebilir.)
7. İndirme tamamlandığında, “İndirme işlemi
tamamlandı. Güncellemek istiyor musunuz?”
mesajı çıkar.
8. Güncellemeye başlamak için [Tamam]’ı seçin.
([İptal]’i seçmek güncellemeyi sonlandırır ve
indirilen dosya yeniden kullanılamaz. Yazılımı
daha sonra tekrar güncellemek için, yazılım
güncelleme prosedürünün yeniden başlatılması
gerekir.)
>>İkaz
Yazılım güncellemesi sırasında gücü
kapatmayın.
9. Güncelleme sona erdiğinde, birkaç saniye
içerisinde güç otomatik olarak kapanacaktır.
10. Gücü yeniden açın. Sistem şimdi yeni sürümle
çalışır.
,,Not
6
Ekler
Yazılım Güncelleme işlevi, internet ortamınızın
durumuna göre düzgün olarak çalışmayabilir.
Bu durumda, en son yazılımı yetkili LG
Elektronik Hizmet Merkezi’nden alabilir, ve
sonra oynatıcınızı güncelleyebilirsiniz. Sayfa
62’teki “Müşteri Desteği”ne bakın.
66 Ekler
Ek Bilgi
Dosya gereksinimi
Film dosyaları
Dosya
Yer
Dosya
Uzantı
Kodeks Formatı
Disk,
USB
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.vob”,
“.3gp”, “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”,
“.dat”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Sadece standart
oynatım)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.divx”,
“.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”,
“.asf”, “.wmv”, “.m4v”
(DRM free), “.mov”, “.trp”,
“.m2t”, “.mpe”, “.m1v”,
“.m2v”, ”.flv”, “.ts”
DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5.
DIVX6 (Sadece standart
oynatım)
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA,
AAC, AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
DLNA
Ses
formatı
Alt yazı
Müzik Dosyaları
6
Ekler
Dosya
Yer
Dosya
Uzantı
Disk,
USB
DLNA
Örnekleme frekansı
Bitrate
Not
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free),
“.flac”
32 ile 48 kHz (WMA)
arasında, 16 ile 48 kHz
(MP3) arasında
32 ile 192 kbps
(WMA) arasında,
32 ile 320 kbps (MP3)
arasında
Bu oynatıcı üzerinde
bazı wav dosyaları
desteklenmemektedir.
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM free)
32 ile 48 kHz (WMA)
arasında, 16 ile 48 kHz
(MP3) arasında
32 ile 192 kbps
(WMA) arasında,
32 ile 320 kbps (MP3)
arasında
Bu oynatıcı üzerinde
bazı wav dosyaları
desteklenmemektedir.
Fotoğraf Dosyaları
Dosya
Yer
Disk,
USB,
DLNA
Dosya
Uzantı
Önerilmektedir.
Boyut
“.jpg”, “.jpeg”, 4.000 x 3.000 x 24 bit/pikselden daha az
“.png”, “.gif” 3.000 x 3.000 x 32 bit/pikselden daha az
Not
Aşamalı ve kayıpsız
sıkıştırılan fotoğraf dosyaları
desteklenmemektedir.
yy Macintosh sürümü için verilen paket DLNA sunucusunda ASF, WMA ve WMV gibi dosya uyumu sınırları var.
Ekler 67
,,Not
yy Dosya adı 180 karakter ile sınırlıdır.
yy Maksimum Dosya/Klasör sayısı: 2000’den az
(toplam dosya ve klasör sayısı)
,,Not
yy “WMV 9 codec” ile kodlanmış “avi” dosyası
desteklenmiyor.
yy Dosya sayısı ve boyutuna bağlı olarak,
medya içeriğinin okunması bir kaç dakika
sürebilir.
yy Bu oynatıcı Unicode altyazı içeriğine sahip
UTF-8 dosyalarını desteklemektedir. Bu
oynatıcı salt Unicode altyazı dosyalarını
desteklememektedir.
yy Dosya uyumu sunucuya göre değişiklik
gösterebilir.
yy Dosya türüne veya dosya kayıt yöntemine
bağlı olarak görüntü sağlanamayabilir.
yy DLNA sunucusu ile uyum, paket DLNA
sunucu ortamında (Nero MediaHome
4 Essentials) ile test edildiğinden dolayı,
medya sunucularına bağlı olarak dosya
gereksinimleri ve oynatım fonksiyonları
farklılık gösterebilir.
yy Bilgisayar üzerinde çoklu oturumda
kaydedilen disk bu oynatıcı üzerinde
desteklenmemektedir.
yy Sayfa 66’da verilen dosya gereksinimleri her
zaman uyumlu olmayabilir. Dosya özellikleri
ve medya sunucusunun yetenekleri ile ilgili
bazı kısıtlamalar olabilir.
yy “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” veya “.m2t” gibi
bir uzantıya sahip bir video dosyasını
oynatırken, oynatıcınız altyazı dosyasını
desteklemeyebilir.
yy Video altyazı dosyalarını oynatmak,
sadece bu oynatıcı paketiyle verilen Nero
MediaHome 4 Essentials software tarafından
oluşturulmuş DLNA ortam sunucusunda
mümkündür.
yy Ekran üzerinde gösterilen toplam ses
dosyası çalma süresi VBR uzantılı dosyalar
için doğru olamayabilir.
yy USB sürücü, DVD sürücü gibi taşınabilir
medya üzerinde bulunan dosyalar medya
sunucusu üzerinden düzgün olarak
paylaşılamayabilir.
yy Bu ünite, ID3 Bütünleşik etiket MP3
dosyalarını desteklememektedir.
yy CD/DVD veya USB 1.0/1.1 üzerinde
kayıtlı HD film dosyaları düzgün olarak
görüntülenmeyebilir. HD film dosyalarının
görüntülenmesi için Blu-Ray Disk veya USB
2.0 önerilmektedir.
yy Bu oynatıcı H.264/MPEG-4 AVC Ana Profil,
Yüksek Profil Seviye 4.1’I destekler. Yüksek
seviyeli bir dosya desteklenmeyebilir.
*1
*2
yy Bu oynatıcı GMC veya Qpel ile
kaydedilmiş dosyaları desteklememektedir.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy Video/ Ses kodek uyumu video dosyasına
bağlı olarak değişebilir.
AVCHD (Gelişmiş Video
Kodlayıcı/Kod Çözücü Yüksek
Tanımlı)
yy Bu oynatıcı AVCHD format disklerini oynatabilir.
Bu diskler kaydedici kameralara normal şekilde
kaydedilir ve kullanılır.
yy AVCHD formatı yüksek tanımlı bir dijital video
kamera formatıdır.
yy MPEG-4 AVC/H.264 formatı geleneksel görüntü
sıkıştırma formatınınkinden daha yüksek bir
verimlilikte görüntüleri sıkıştırabilir.
yy Bu oynatıcı “x.v.Color” formatını kullanan AVCHD
diskleri oynatabilir.
yy Kayıt özelliklerine göre bazı AVCHD formatındaki
diskler çalışmayabilir.
yy AVCHD formatı disklerinin sonlandırılması
gerekmektedir.
yy “x.v.Color” normal DVD kamera disklerinden daha
geniş bir renk çeşitliği sunmaktadır.
6
Ekler
yy Ekran üzerinde gösterilen toplam çalma
süresi VBR uzantılı dosyalar için doğru
olamayabilir.
yy Bilgisayar üzerinde çoklu oturumda
kaydedilen disk bu oynatıcı üzerinde
desteklenmemektedir.
68 Ekler
DLNA Hakkında
Uyumluluk Hakkında Notlar
Bı oynatıcı bir DLNA Sertifikalı dijital medya
oynatıcısıdır ve DLNA uyumlu dijital medya
sunucularından (PC ve tüketici elektronik
aygıtlarından) film, fotoğraf ve müzik içeriklerini
görüntüler ve oynatır.
yy BD-ROM yeni bir format olduğundan dolayı,
bazı diskler, dijital bağlantılar ve uyumluluk ile
ilgili konular ortaya çıkabilir. Uyumluluk sorunları
yaşarsanız, yetkili Müşteri Hizmetleri Merkeziyle
irtibat kurun.
Digital Living Network Alliance (DLNA) tüketici
elektronik cihazları, bilişim endüstrisi ve mobil aygıt
şirketlerini yelpazesinde bulunduran bir endüstri
organizasyonudur. Digital Living sayısal medya
dosyalarınızı ev ağını kullanarak daha kolay paylaşım
olanağı sunar.
yy Bu ünite, resim içerisinde resim, ikincil ses ve
sanal paketler ve benzeri değişik fonksiyonların
keyfini BD-ROM destekli BONUSVIEW (BD-ROM
sürüm 2 Profil 1 sürüm 1.1) ile çıkarmanıza olanak
sağlar. İkincil video ve ses, resim içerisinde resim
fonksiyonu ile uyumlu diskler ile oynatılabilir.
Oynatılma yöntemi için diskte verilen talimatları
uygulayınız.
DLNA sertifikalandırma logosu DLNA Birlikte
Kullanılabilirlik Esasları ile uyumu ürünlerin daha
kolay bulunması için kullanılmaktadır. Bu ürün
DLNA Birlikte Kullanılabilirlik Esasları sürüm v.1.5 ile
uyumludur.
DLNA sunucu yazılımı çalıştıran bir PC veya diğer
DLNA uyumlu cihazların bu oynatıcıya bağlanması
durumunda bazı yazılım ayarlarının veya diğer
aygıtların ayarlarının yapılması gerekmektedir.
Lütfen yazılım veya donanım ile ilgili çalıştırma
talimatlarına bakınız.
Belirli Sistem Gereksinimler
Yüksek çözünürlük video oynatımı:
yy HDMI giriş soketi olan yüksek çözünürlüğe sahip
görüntü
6
yy Yüksek tanımlı içeriğe sahip BD-ROM disk.
Ekler
yy Bazı içerikleri için görüntüleme cihazı üzerinde
HDMI veya HDCP elverişli DVI giriş (disk üreticisi
tarafından tanımlandığı üzere).
yy Yüksek tanımlamalı içeriğin görüntülenmesi
ve standart DVD içeriğinin üst formata
dönüştürülmesi görüntüleme cihazınızda HDMI
kapasiteli bir giriş veya HDCP kapasiteli bir DVI
girişi bulunmasını gerektirebilir.
yy Bazı BD-ROM ve DVD diskleri bazı çalıştırma
komutlarının ve özelliklerinin kullanımını
sınırlandırabilir.
yy USB aygıtını, çevirim içi içerik ile indirilen bilgiler
dâhil olmak üzere, disk ile ilgili bazı bilgilerin
depolanması için kullanabilirsiniz. Kullandığınız
disk, bu bilgilerin hangi süre için saklanacağını
kontrol edecektir.
Ekler 69
Ses Çıkış Özellikleri
Soket/Ayarları
Kaynak
HDMI OUT
PCM Stereo
PCM Multi-Ch
DTS Tekrar Kodlama *3
BitStream *1 *2
Dolby Digital
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 2ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 İkincil ve etkileşimli audio, çıkış bit akışı içine
[Dijital Çıkış] seçeneğinin [BitStream] şeklinde
ayarlanmış olması durumunda dahil edilemez.
(LPCM Kodeksi hariç: Çıkış içerisinde her zaman
etkileşimli ve ikincil ses bulunmaktadır.)
*2 [Dijital Çıkış] seçeneği [BitStream] olarak
belirlenmişse bu oynatıcı HDMI sesini bağlanan
HDMI cihazının kodlama özelliğine bağlı olarak
otomatik olarak seçer.
yy [Dijital Çıkış] opsiyonu, [BitStream] ayarlı ise,
dijital audio bağlantılı (HDMI OUT), BD-ROM’un
Disk Menü buton sesi duyulmayabilir.
yy Dijital çıkışın ses formatı alıcınızın yetenekleri ile
uyuşmuyorsa, alıcı yüksek bir ses çıkaracak veya
hiç ses çıkaramayacaktır.
yy Dijital bağlantı ile çoklu kanal Dijital Surround
Ses sadece alıcınızın Dijital çoklu kanal dekodere
sahip olması durumunda sağlanabilir.
yy Bu ayar, harici bir aygıttaki giriş sinyalinde
bulunmamaktadır.
6
Ekler
*3 [Dijital Çıkış] opsiyonunun [DTS Tekrar
Kodlama]’a ayarlanması halinde, audio
çıkışı 48 kHz ve 5.1 Ch. Ile sınırlıdır. [Dijital
Çıkış] opsiyonunun [DTS Tekrar Kodlama]’a
ayarlanması halinde, DTS Tekrar Kodlama ses
çıkışı BD-ROM diskleri ikincil ses ve orijinal ses
çıkışı diğer disklere yapılır ([BitStream] gibi).
yy Audio çıkışı PCM 48 kHz/16 bit MP3/WMA
dosyası için ve PCM 44,1 kHz/16 bit Audio CD
oynatma modu için belirlenmiştir.
70 Ekler
Alan Kodu Listesi
Listeden bir alan kodu seçin.
Alan
Kod Alan
Kod Alan
Kod
AF Fiji
FJ Monako
MC Singapur
SG
Arjantin
AR Finlandiya
FI Mongolya
MN Slovakya
SK
Avusturya
AU Fransa
FR Fas
MA Slovenya
Avusturya
AT Almanya
DE Nepal
NP Güney Afrika
ZA
Belçika
BE Birleşik Krallık
GB Hollanda
NL Güney Kore
KR
Butan
BT Yunanistan
GR Antilleri
AN İspanya
ES
Bolivya
BO Grönland
GL Yeni Zelanda
NZ Sri Lanka
LK
Brezilya
BR Hong Kong
HK Nijerya
NG İsveç
SE
Kamboçya
KH Macaristan
HU Norveç
NO İsviçre
CH
Kanada
CA Hindistan
IN Uman
OM Tayvan
TW
Şili
CL Endonezya
ID Pakistan
PK Tayland
TH
Çin
CN İsrail
IL Panama
PA Türkiye
TR
Kolombiya
CO İtalya
IT Paraguay
PY Uganda
UG
Kongo
CG Jamaika
JM Filipinler
PH Ukrayna
UA
Kosta Rica
CR Japonya
JP Polonya
Hırvatistan
HR Kenya
KE Portekiz
PL Amerika Birleşik
PT Devletleri
Çek Cumhuriyeti
CZ Kuveyt
Danimarka
DK Libya
Ekvator
6
Kod Alan
Afganistan
EC Lüksemburg
KW Romanya
LY Rusça Federasyonu
LU Suudi Arabistan
Ekler
Mısır
EG Malezya
MY Senegal
El Salvador
SV Maldivler
MV
Etiyopya
ET Meksiko
MX
SI
US
RO Uruguay
RU Özbekistan
UY
UZ
SA Vietnam
SN Zimbabwe
ZW
VN
Ekler
71
Dil Kodu Listesi
Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın: [Disk Sesi], [Disk Alt yazısı] ve
[Disk Menü].
Dil
Kod
Dil
Kod
Dil
Kod
Dil
Kod
Afar
6565
Fransızca
7082
Litvanca
7684
Sintçe
8368
Afrikana
6570
Frizye Dili
7089
Makedonca
7775
Singhales Dili
8373
Arnavutça
8381
Galik Dili
7176
Malagazi Dili
7771
Slovakça
8375
Ameharic
6577
Gürcüce
7565
Malay Dili
7783
Slovenya Dili
8376
Arapça
6582
Almanca
6869
Malayam Dili
7776
İspanyolca
6983
Ermenice
7289
Yunanca
6976
Maori Dili
7773
Sudan Dili
8385
Assemez Dili
6583
Grönland Dili
7576
Marati Dili
7782
Svahili Dili
8387
Aymara Dili
6588
Guarani Dili
7178
Moldovya Dili
7779
İsveççe
8386
Azeri Türkçesi
6590
Gujarati Dili
7185
Mongolca
7778
Tagalog
8476
Başkırtca
6665
Hausa Dili
7265
Nauru Dili
7865
Tacik Dili
8471
Bask Dili
6985
İbranice
7387
Nepalce
7869
Tamil Dili
8465
Bengal Dili
6678
Hindu Dili
7273
Norveççe
7879
Teugu Dili
8469
Butan Dili
6890
Macarca
7285
Oriya Dili
7982
Tay Dili
8472
Bihari
6672
İzlandaca
7383
Pencap Dili
8065
Tonga Dili
8479
Breton
6682
Endonezya Dili
7378
Afganca
8083
Türkçe
8482
Bulgarca
6671
Interlingua
7365
Farsça
7065
Türkmence
8475
Birmanca
7789
İrlanda Dili
7165
Polonyaca
8076
Tvi dili
8487
Beyaz Rusça
6669
İtalyanca
7384
Portekizce
8084
Ukrayna Dili
8575
Çince
9072
Japonca
7465
Quechua Dili
8185
Urduca
8582
Hırvatça
7282
Kannada Dili
7578
Reto-Romanca
8277
Özbekçe
8590
6
Çekçe
6783
Kaşmir Dili
7583
Romence
8279
Vietnam Dili
8673
Danca
6865
Kazak Dili
7575
Rusça
8285
Volapuk Dili
8679
Ekler
Flemenkçe
7876
Kırgız Dili
7589
Samoa Dili
8377
Gal Dili
6789
İngilizce
6978
Korece
7579
Sanskritce
8365
Volof Dili
8779
Esperanto
6979
Kürtçe
7585
Galce
7168
Xhosa Dili
8872
Estonya Dili
6984
Laothian Dili
7679
Sırpça
8382
Yiddiş
7473
Faroe Dili
7079
Latince
7665
Sırp-Hırvat Dili
8372
Yoruba Dili
8979
Fiji Dili
7074
Letonca
7686
Şona Dili
8378
Zulu Dili
9085
Fin Dili
7073
Lingala Dili
7678
72 Ekler
Kayıtlı Markalar ve
Lisanslar
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ ve logolar Blu-ray Disc kuruluşunun
ticari markalarıdır.
“DVD Logo” DVD Format/Logo Licensing
Corporation’ın ticari markasırıdır.
Java Oracle ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari
adıdır.
6
Ekler
HDMI, HDMI logosu ve High-Definition
Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlük Multi
Medya Arayüzü) HDMI Licensing LLC’ye ait marka
veya kayıtlı markalardır.
“x.v.Colour”, Sony Corporation’a ait bir ticari
markadır.
Dolby Laboratories tarafından lisans altında
üretilmiştir. Dolby, Pro Logic, ve çift D sembolü
Dolby Laboratories’in tescilli markalarıdır.
DLNA®, the DLNA Logo ve DLNA CERTIFIED® ticari
marka, hizmet markası veya sertifika işaretleri
.Digital Living Network Alliance’a aittir.
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 ve
diğer A.B.D ve dünyanın başka yerlerinde verilen
ve başvurusu yapılan patentler doğrultusunda
verilen lisanslar ile üretilmektedir. DTS-HD, the
Symbol, ile DTS-HD ve the Symbol ikisi bir arada
ticari markalardır ve DTS-HD Master Audio |
Essential ise DTS, Inc.’in bir ticari markasıdır. Ürüne
yazılım dahildir. © DTS, Inc. Tüm hakları saklıdır.
“AVCHD” ve “AVCHD” logoları Panasonic Corporation
ve Sony Corporation’a ait ticari markalardır.
DivX®, DivX Sertifikası® ve ilgili logolar Rovi
Corporation’ın ya da alt kuruluşlarının ticari
markalarıdır ve ruhsat tahtında kullanılırlar.
Ekler 73
Cinavia Bildirimi
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” ve “Made
for iPad” elektronik aksesuarın özellikle iPod,
iPhone veya iPad’e bağlanmak için tasarlandığı
ve Apple performans standartlarını karşılaması
için geliştirici tarafından onaylandığı anlamına
gelmektedir. Apple, bu aygıtın kullanılması ile
ilgili veya güvenlik ve mevzuat standartlarına
uygunluğu konusunda herhangi bir sorumluluk
taşımamaktadır. Lütfen bu aksesuarın iPod,
iPhone veya iPad ile kullanımının kablosuz
performansını etkileyebileceğini unutmayın.
Bluetooth® kablosuz teknolojisi elektronik cihazlar
arasında 10 metre mesafe içerisinde radyo
bağlantısı kuran bir kablosuz teknoloji sistemidir.
Bağımsız cihazların Bluetooth® kablosuz teknoloji
ile bağlanması herhangi bir değişikliğe yol
açmaz. Bluetooth® kablosuz teknolojiye sahip
bir cep telefonu Bluetooth® kablosuz teknoloji
ile bağlantı kurmuş ise bu telefonu Cascade ile
çalıştırmak mümkündür.
Bu ürün, ticari amaçla üretilmiş bazı film, video
ve bunlara ait müziklerin izinsiz kopyalarının
kullanımını sınırlamak için Cinavia teknolojisini
kullanır. İzinsiz bir kopyanın yasaklı kullanımı tespit
edildiğinde, bir mesaj belirecek ve oynatma veya
kopyalama yarıda kesilecektir.
Cinavia teknolojisi hakkında daha fazla bilgi
için http://www.cinavia.com adresinde Cinavia
Online Tüketici Bilgi Merkezi’ni(Online Consumer
Information Center) ziyaret edebilirsiniz. Cinavia
hakkında posta yoluyla daha fazla bilgi almak için,
Cinavia Tüketici Bilgi Merkezi(Consumer Information
Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
ABD adresine posta adresinizle birlikte bir kart
gönderebilirsiniz.
Bu ürün, Verance Corporation tarafından lisanslı ve
7.369.677 sayılı ABD patenti ve bu teknolojinin belirli
yönleri için telif hakkı ve gizli korumanın yanı sıra
bekleyen ve verilmiş diğer ABD ve dünya çapındaki
patentler tarafından korunan teknolojiyi kapsar.
Cinavia, Verance Corporation’ın ticari markasıdır.
Telif Hakkı 2004-2012 Verance Corporation. Verance
tarafından tüm hakları saklıdır. Tersine mühendislik
veya parçalarına ayırma yasaktır.
Bluetooth® kelimesi, işareti ve logosu Bluetooth®
SIG, Inc. şirketinin bir markasıdır ve LG Electronics
tarafından bu işaretin kullanılması lisans altına
alınmıştır.
Diğer ticari işaret ve ticari isimler ilgili sahiplerinin
malıdır.
6
Ekler
74 Ekler
Özellikler
Genel
Güç gereksinimi
Ana etikete bakınız.
Güç tüketimi
Ana etikete bakınız.
Ölçüler (E x B x D)
Yaklaşık 950 mm x 136 mm x 75 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)
4,5 kg
Çalıştırma ısısı
5 °C ila 35 °C (41 °F ila 95 °F)
Çalışma rutubet seviyesi
5 % ila 90 %
Giriş/Çıkış
HDMI IN/OUT (video/ses)
19 pim (Tip A, HDMI™ Connector)
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), Optik fiş x 1
PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereo soket) x 1
Tuner
FM Tuning Range
87.5 to 108.0 MHz or 87.50 to 108.00 MHz
Yükseltici
Güç Çıkışı (8 Ω/ 4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %
6
Ekler
Toplam
330 W
Ön
60 W x 2
Merkez
30 W x 2
Sub Woofer
150 W
Ekler 75
Sistem
Lazer
Yarı iletken lazer
Dalga uzunluğu
405 nm / 650 nm
Sinyal sistemi
Standart PAL / NTSC renkli TV sistemi
LAN Bağlantı Noktası
Eternet fişi x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Kesintisiz Güç Kaynağı (USB)
DC 5 V 0 2.1 A MAX
Hoparlörler
Subwoofer
1 yönlü 1 hoparlör
Maksimum Giriş gücü
300 W
Empedans Değeri
3Ω
Net Ölçüler
(E x B x D)
196 mm x 390 mm x 398 mm
Giriş Gücü
150 W
Net Ağırlık
7,4 kg
Güç gereksinimi
Ana etikete bakınız.
Güç tüketimi
Ana etikete bakınız.
Tip
yy Tasarım ve özellikler herhangi bir bilgi verilmeden değiştirilebilir.
6
Ekler
76 Ekler
Bakım
Disk ile ilgili bilgiler
Diskler ile İlgili
Ünite ile ilgili İşlemler
Taşınması esnasında
Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton
kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin
bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en
üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki
orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.
Ünitenin temizlenmesi
Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez
kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak
bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek
nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi
maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden
bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.
Dış yüzeylerin temiz tutulması
yy Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu
sıvıları kullanmayın.
yy Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar
verebilir.
yy Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite
üzerinde bırakmayın.
Ünitenin Bakımı
6
Ekler
Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik
algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli
veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi
azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis
merkezine başvurun.
Disklerin üzerlerinde kayıt bulunan taraflarını
ellemeyin. Disk üzerinde parmak izi oluşmaması için
diski kenarlarından tutarak kaldırın. Disk üzerine asla
kağıt veya bant yapıştırmayın.
Disklerin Saklanması
Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri
doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz
bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe
maruz bırakmayın.
Disklerin Temizlenmesi
Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim
ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski
oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz
alırken merkezden dışarıya doğru silin.
Alkol, benzen, tiner gibi kuvvetli çözücüler ile
piyasada bulunan temizlik malzemeleri ve eski
vinil plaklar için kullanılan anti-statik spreyleri
kullanmayın.
Ekler 77
Ağ Hizmetleri ile İlgili
Önemli Bilgiler
Üçüncü taraflarca (her biri “Hizmet Sağlayıcı olarak
anılacaktır) temin edilen veya sunulan tüm bilgiler,
veriler, belgeler, iletişimler, indirilen içerikler,
dosyalar, metinler, görüntüler, fotoğraflar, grafikler,
videolar, web yayınları, yayınlar, araçlar, kaynaklar,
yazılımlar, kodlar, programlar, küçük uygulamalar,
uygulama parçaları, uygulamalar ve diğer içerik
(“İçerikler) ile tüm hizmetler ve sunular (“Hizmet”)
tamamı ile İçerik ve Hizmeti sunan üçüncü tarafın
sorumluluğu altındadır.
Hizmet Sağlayıcı tarafından LGE aygıtı kullanılarak
sağlanan ve erişilen İçerik ve Hizmetlerin tamamı
veya bir kısmı, daha önceden haber verilmeksizin
askıya alınması kaldırılması veya ara verilmesi ile
sınırlı kalmamak koşulu ile herhangi bir zamanda
değiştirilebilir.
İçerik ve Hizmetlerle ilgili olarak oluşacak sorularınız
veya problemleriniz ile ilgili olarak Hizmet
Sağlayıcınızın web sitesini ziyaret ederek en güncel
bilgilere erişebilirsiniz. LGE, İçerik ve Hizmetler ile
ilgili olarak müşteri ilişkileri konusunda herhangi
bir sorumluluk ve yükümlülük taşımamaktadır.
İçerik ve Hizmetler ile ilgili olarak oluşacak herhangi
bir soru veya itsel doğrudan ilgili İçerik ve Hizmet
Sağlayıcıya yapılmalıdır.
6
Ekler
Lütfen LGE’nin Hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan
İçerik ve Hizmetler veya bu İçerik ve Hizmetlerin
kaldırılması veya ara verilmesi ile ilgili olarak bir
sorumluluğu olmadığını ve bu İçerik ve Hizmetlerin
kullanılabilir veya erişilebilir olduğunu taahhüt ve
garanti etmediğini not ediniz.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement