Gebruiksaanwijzing
MIXER • MIXER • MIXEUR
blender
NB500R
NB600R
•gebruiksaanwijzing
• instruction manual
•gebrauchsanleitung
• mode d’emploi
NB500-instructions.indd 1
15-12-2014 12:27:07
Nederlands
1. veiligheidsvoorschriften
2. product omschrijving
3. voor het eerste gebruik
4. het gebruik van de blender
5. tips
6. reiniging & onderhoud
7. recepten
Garantie & Service
pagina 3
pagina 5
pagina 5
pagina 6
pagina 6
pagina 6
pagina 7
pagina 24
1. safety instructions
2. appliance description
3. before first use 4. using the mixer
5. tips
6. cleaning & maintenance
7. recipes
Guarantee & After sales service
page 8
page 10
page 10
page 11
page 11
page 11
page 11
page 25
1. Sicherheitshinweise
2. Beschreibung des Geräts
3. vor der Inbetriebnahme
4. der Gebrauch des Mixers
5. Tips
6. Reinigung & Pflege
7. Rezepte
Garantie & Service
Seite 13
Seite 15
Seite 15
Seite 16
Seite 16
Seite 16
Seite 17
Seite 26
1. consignes de sécurité
2. définition de l’appareil
3. pour la première utilisation 4. l’utilisation du mixer
5. conseils importants
6. nettoyage & entretrien
7. recettes
Garantie & Service
page 18
page 21
page 21
page 22
page 22
page 22
page 22
page 27
English
Deutsch
Français
2•
NB500-instructions.indd 2
15-12-2014 12:27:07
Nederlands
1
veiligheidsvoorschriften
• Lees eerst de
gebruiksaanwijzing
aandachtig en geheel door
voordat u het apparaat
gaat gebruiken en bewaar
deze zorgvuldig voor latere
raadpleging.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend
voor de in de gebruiksaanwijzing
beschreven doeleinden.
• Sluit het apparaat alleen aan
op wisselstroom, op een
randgeaarde wandcontactdoos,
met een netspanning
overeenkomstig met de
informatie aangegeven op het
typeplaatje van het apparaat.
• Het netsnoer nooit scherp
buigen of over hete delen laten
lopen.
• Wikkel het snoer geheel af om
oververhitting van het snoer te
voorkomen.
• Plaats het apparaat nooit in
de buurt van apparaten die
warmte afgeven zoals ovens,
gasfornuizen, kookplaten, etc.
Het apparaat op afstand houden
van muren of andere objecten
die vlam kunnen vatten zoals
gordijnen, handdoeken (katoen
of papier etc.).
• Zorg er altijd voor dat het
apparaat op een stevige, vlakke
ondergrond staat en gebruik het
uitsluitend binnenshuis.
• Laat het apparaat niet
onbeheerd achter indien het
apparaat in werking is.
• Indien u het apparaat wilt
verplaatsen, dient u ervoor
te zorgen dat het apparaat
uitgeschakeld is. U dient bij het
verplaatsen van het apparaat
beide handen te gebruiken.
• Gebruik het apparaat niet
wanneer de stekker, het snoer of
het apparaat beschadigd is, of
wanneer het apparaat niet meer
naar behoren functioneert of
wanneer het gevallen of op een
andere manier beschadigd is.
Raadpleeg dan de winkelier of
onze technische dienst. In geen
geval de stekker of het snoer zelf
vervangen.
• Reparaties aan elektrische
apparaten dienen uitsluitend
door vakmensen uitge­voerd te
worden. Verkeerd uitgevoerde
reparaties kunnen aanzien­lijke
gevaren voor de gebruiker tot
gevolg hebben.
• Het apparaat nooit gebruiken
met onderdelen die niet door
de fabrikant zijn aanbevolen of
geleverd.
• Niet aan het snoer c.q. het
apparaat trekken om de stekker
uit de wandcontactdoos te
halen. Het apparaat nooit
met natte of vochtige handen
aanraken.
• Het apparaat buiten bereik van
kinderen houden. Kinderen
beseffen de gevaren niet, die
kunnen ontstaan bij het omgaan
Nederlands • 3
NB500-instructions.indd 3
15-12-2014 12:27:07
met elektrische apparaten.
Laat kinde­ren daarom nooit
zonder toezicht met elektrische
apparaten werken. Houd het
apparaat en het snoer buiten
bereik van kinderen jonger dan 8
jaar.
• Het apparaat kan worden
gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door personen met
beperkte fysieke, zintuiglijke of
mentale vermogens of gebrek
aan ervaring of kennis, wanneer
zij het apparaat onder toezicht
gebruiken of zijn geïnstrueerd
over het veilige gebruik ervan
en zij de daaruit voortkomende
gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
• Het apparaat mag niet door
kinderen worden gereinigd of
onderhouden, tenzij dit onder
toezicht gebeurt.
• Indien het apparaat niet gebruikt
of gereinigd wordt, zet het
apparaat geheel uit en verwijder
de stekker uit het stopcontact.
• Verlengsnoeren mogen alleen
gebruikt worden indien de
netspanning (zie typeplaatje) en
het vermogen hetzelfde of hoger
is dan van het apparaat. Gebruik
altijd een goedgekeurd, geaard
verlengsnoer.
• Als u besluit het apparaat,
vanwege een defect, niet
langer te gebruiken, adviseren
wij u, nadat u de stekker
uit de wandcontactdoos
heeft verwijderd, het snoer
af te knippen. Breng het
apparaat naar de betreffende
afvalverwerkingsafdeling van uw
gemeente.
• Indien het apparaat na het
inschakelen niet functioneert,
dan kan de zekering of de
aardlekschakelaar in de elektra
verdeelkast zijn aangesproken.
De groep kan te zwaar zijn belast
of een aardlekstroom kan zijn
opgetreden.
• Ga bij storing nooit zelf
repareren; het doorslaan van
de beveiliging in het apparaat
kan duiden op een defect, dat
niet wordt verholpen door
verwijdering of vervanging
van deze beveiliging. Het is
noodzakelijk dat er uitsluitend
originele onderdelen gebruikt
worden.
• Dompel het apparaat, het
snoer of de stekker nooit
onder in water.
• Dit apparaat is uitsluitend
geschikt voor huishoudelijk
gebruik. Wanneer het apparaat
oneigenlijk gebruikt wordt, kan
er bij eventuele defecten geen
aanspraak op schadevergoeding
worden gemaakt en vervalt het
recht op garantie.
•
Klein huishoudelijke
apparaten horen niet
in de vuilnisbak. Breng
ze naar de betreffende
afvalverwerkingsafdeling van uw
gemeente.
4 • Nederlands
NB500-instructions.indd 4
15-12-2014 12:27:07
2
NB600R
product omschrijving
NB500R
6. Binnenste kunststof ring
7.Messen
8. Rubberen O-ring
9. Buitenste kunststof ring
1.Maatdop
2.Deksel
3. Mengbeker (inhoud 1 liter)
4.Standenknop
5. Basis (motorbehuizing)
1.Maatdop
2.Deksel
3. Mengbeker (inhoud 1,5 liter)
4.Standenknop
5. Basis (motorbehuizing)
6.Messen
7. Rubberen O-ring
8. Buitenste kunststof ring
1
2
1
2
3
3
4
4
5
6
3
7
5
8+9
voor het eerste gebruik
Voordat u de blender voor de eerste maal in gebruik neemt,
dient u als volgt te werk te gaan: pak de blender voorzichtig uit
en verwijder al het verpakkingsmateriaal. De verpakking (plastic
zakken en karton) buiten het bereik van kinderen houden.
Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke
schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. Plaats de blender
op een stevige vlakke ondergrond. Was alle losse onderdelen glazen mengbeker, messen en het deksel - met warm water en
een mild reinigingsmiddel af en droog ze daarna goed.
Wrijf het motorhuis met een licht vochtige doek schoon.
Wikkel het snoer altijd volledig af.
Gedurende de werking van het apparaat worden de ingrediënten
van onderlangs via de zijkanten naar boven vervoerd en gaan
dan via het midden weer naar beneden. Dit systeem zorgt
ervoor dat zelfs ijsblokjes gegarandeerd volledig fijn gemalen
worden.
Onder de glazen mengbeker is een kunststof ring bevestigd.
Deze zorgt er tevens voor dat de glazen mengbeker stabiel
op een vlakke ondergrond gezet kan worden. Zorg ervoor dat
alle onderdelen goed droog zijn voor u het apparaat in gebruik
neemt.
6
7
8
• Zodra u het snoer heeft afgewikkeld, plaatst u de blender
op een stevige vlakke ondergrond. Oefen een paar keer om
de blender uit elkaar te halen en dan weer in elkaar te zetten
zonder ingrediënten.
• Het deksel is in het midden voorzien van een dop welke zowel
gebruikt kan worden als maatdop als voor het toevoegen van
ingrediënten. De opening in het midden van het deksel geeft
de mogelijkheid om toevoegingen geleidelijk aan het geheel
toe te voegen.
• In de basis bevindt zich de motor. De behuizing is vanwege
zijn grote diameter zeer stabiel.
• De knoppen regelen de snelheid van het apparaat. U heeft de
keuze uit 2 snelheden en een Pulse (ice crush) stand.
- stand P = pulse stand
- stand O = uit.
- stand 1 = laagste snelheid.
- stand 2 = hoogste snelheid
• De blender is voorzien van een pulse stand. Daarmee kunt u
ijs crushen. De blender werkt dan alleen als u de knop naar
links draait en vast houd. Zodra u de knop los laat, zal de
blender stoppen.
Nederlands • 5
NB500-instructions.indd 5
15-12-2014 12:27:08
4
het gebruik van de blender
Controleer of het voltage op het typeplaatje van het apparaat
overeenkomt met het voltage dat gebruikt wordt in uw regio.
1. Plaats de blender op een schoon en droog oppervlak.
2. Zorg ervoor dat de standenknop van de blender uit (0) staat.
3. Doe de ingrediënten in de mengbeker en sluit deze door
middel van het deksel af. Plaats de mengbeker rechtstandig
op de motorbehuizing - niet draaien.
4. Schakel de blender in door een stand te kiezen met de
standenknop. Let op: Schakel de blender niet constant in,
dit kan problemen aan de motor veroorzaken. Gebruik de
blender bij voorkeur 1 minuut per keer en laat de blender
daarna 1 minuut uit staan.
5. Als de blender klaar is met mengen, fijnmalen of mixen dan
zet u de knop uit (0) en wacht u tot het mes niet meer draait,
daarna kunt u de mengbeker verwijderen. Til de mengbeker
rechtstandig van de motorbehuizing.
5
tips
• Indien er een barst in de mengbeker zit de blender niet
meer gebruiken. Dit kan namelijk leiden tot breuk tijdens het
gebruik.
• Om spatten te vermijden altijd het deksel op de mengbeker
plaatsen.
• Vloeibare ingrediënten altijd eerst in de blender gieten en
daarna pas de vaste ingrediënten.
• De blender werkt optimaal indien u niet al te grote stukken
vaste ingrediënten toevoegt.
• Indien u ijsblokjes maalt, dient er altijd een half kopje vloeistof
bijgevoegd te worden.
• Om ingrediënten toe te voegen terwijl de blender in bedrijf is,
dient u het dopje uit het deksel te halen en de ingrediënten
via de opening toe te voegen.
• Indien de ingrediënten aan de wand van de mengbeker blijven
kleven of niet goed gemixt worden, de motor uitzetten:
wachten tot de messen niet meer draaien en de ingrediënten
met behulp van een kunststof spatel in de richting van het
mes duwen.
• Om de ingrediënten niet te fijn te malen, dient u er rekening
mee te houden dat de blender in enkele seconden zijn werk
doet, niet in minuten!
• Het verwerken van warme ingrediënten kan tot gevolg
hebben dat er druk in de mengbeker wordt opgebouwd en
dat warme vloeistoffen ontsnappen indien het deksel van
de mengbeker genomen wordt. Daarom altijd het dopje uit
het deksel verwijderen indien er warme ingrediënten worden
bewerkt.
6
reiniging & onderhoud
Voordat u de blender gaat reinigen, dient u altijd de stekker uit
de wandcontactdoos te verwijderen.
• De buitenkant van de motorbehuizing kan met een licht
vochtige doek afgenomen worden. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de behuizing aantasten.
• Dompel het apparaat nooit onder in water of andere
vloeistoffen.
• Verwijder het mes volgens onderstaande aanwijzingen uit de
mengbeker. Wees hierbij uiterst voorzichtig, de messen zijn
namelijk zeer scherp. De messen als één geheel
schoonmaken en niet proberen van elkaar te halen. Let
op: gebruik geen schuursponsen of andere agressieve
schoonmaakmiddelen.
Voor het plaatsen en verwijderen van het mes heeft u de
mengbeker, het mes en de kunststof ring nodig. Plaats de
mengbeker, zonder deksel, onderste boven op een vlakke
ondergrond. Draai de binnenste kunststof ring naar rechts los.
Nu kunt u de messen verwijderen. (Let op: bij model NB600R zit
het messengedeelte vast aan de binnenste ring). Om de glaskan
goed te kunnen reinigen, kunt u ook de buitenste ring losdraaien
en de rubberen O-ring verwijderen.
Om het mes te plaatsen, dient u het bovenstaande in
omgekeerde volgorde te doen. Zorg ervoor dat de kunststof ring
met rubberen O-ring goed geplaatst zijn op de mengbeker.
• De onderdelen die hieronder staan beschreven, mogen
afgewassen worden:
- glazen mengbeker
- messen
- deksel met dop
- binnenste kunststof ring
- rubberen O-ring
- buitenste kunststof ring
6 • Nederlands
NB500-instructions.indd 6
15-12-2014 12:27:08
7
recepten
Werkwijze: doe alle ingrediënten in de blender en mix het
geheel gedurende 20 seconden. Koel serveren.
Zalmmousse – Voorgerecht
Ingrediënten:
15 gram gelatine in 15 cl. water
200 gram verse zalm
het sap van een halve citroen
1
/8 liter yoghurt
1
/8 liter crème fraiche
175 gram in blokjes gesneden komkommer (zonder schil)
Rozijnentaartje - Nagerecht
Ingrediënten:
350 gram rozijnen, geweld in rum
5 dl. melk
3 eieren
75 gram gesmolten boter
60 gram suiker
1 zakje vanillesuiker
75 gram bloem
Werkwijze: laat de gelatine zacht worden in het warme water,
zoals op de verpakking aangegeven staat. Doe alle ingrediënten
in de blender.
Voeg de gelatine toe. Mix het geheel gedurende 30 seconden.
Schenk het over in een beboterde cakevorm en laat het geheel
in de koelkast stollen.
Werkwijze: doe alle ingrediënten in de blender, behalve
de rozijnen. Mix het geheel gedurende 10 tot 20 seconden.
Beboter een kleine vorm en leg de uitgelekte rozijnen op de
bodem. Schenk de mix uit de blender op de rozijnen. Zet de
vorm gedurende 45 minuten in een voorverwarmde oven op
240–260°C.
Gazpacho - koude soep – Voorgerecht
Ingrediënten:
halve komkommer
halve groene paprika
1 kleine ui
2 teentjes knoflook
2 tomaten
20 gram broodkruim (van oud brood)
1 theelepel wijnazijn
2 eetlepels olijfolie
halve citroen
tabasco
40 cl. bouillon
zout en peper naar smaak toevoegen
Bananen milkshake
Ingrediënten:
3 bananen
2,5 dl. roomijs
2,5 dl. melk of karnemelk
1 eetlepel bananen of sinaasappelsiroop
Werkwijze: maak de komkommer, paprika, ui en knoflook
schoon en snijd alles in stukken. Pel de tomaten. Doe alle
ingrediënten in de blender en mix het geheel gedurende 20
seconden. Koud serveren.
Salsa – saus
Ingrediënten:
4 grote tomaten
2 groene Spaanse pepers
1 sjalot
1 bosje peterselie
1 theelepel gemalen komijn
1 theelepel vers citroensap
1 theelepel suiker
½ theelepel vers gemalen zwarte peper
¼ theelepel zout
Werkwijze: snijd de tomaten in vier grote stukken en verwijder
de pitten uit de pepers. Knip de peterselie fijn en snijd het
sjalotje in fijne stukjes. Doe alle ingrediënten in de blender en
mix het geheel gedurende 20 seconden. Zet het voor gebruik
nog een uur in de koelkast zodat de smaken goed vermengd zijn.
Fruithapje “voor de baby” – Tussendoortje
Ingrediënten:
1 appel
1 banaan
¼ liter sinaasappelsap
40 gram suiker
sap van een halve citroen
Werkwijze: verwijder de schil van de bananen. Doe alle
ingrediënten in de blender en mix het geheel gedurende 30
seconden.
Smoothie
Ingrediënten:
450 gram vers fruit naar keuze
(bramen/bosbessen/aardbeien/meloen)
het sap van 2 sinaasappels
het vruchtvlees van een ¼ watermeloen
ijsblokjes
Werkwijze: doe al het fruit, vruchtvlees van de watermeloen
en het sinaasappelsap in de blender en mix dit gedurende 20
seconden. Voeg nu de ijsblokjes toe en draai de knop een aantal
keer op de pulse stand. Verdeel het in hoge glazen en serveer de
smoothies.
Pina Colada – cocktail met alcohol
Ingrediënten:
30 ml. witte rum
20 ml. Malibu - witte rum met kokossmaak
60 ml. ananassap
40 ml. kokosroom
ijsblokjes
Werkwijze: doe alle ingrediënten in de blender en mix het
geheel gedurende 20 seconden.
Gezonde cocktail – cocktail zonder alcohol
Ingrediënten:
1 banaan
200 gram wortelen
100 gram knolselderij of meloen
50 ml. sinaasappelsap
het sap van 1 citroen
8 ijsblokjes
Werkwijze: doe, behalve de ijsblokjes, alle ingrediënten in de
blender en mix het geheel gedurende 40 seconden. Voeg de
ijsblokjes toe en mix het geheel gedurende 20 seconden.
Nederlands • 7
NB500-instructions.indd 7
15-12-2014 12:27:08
English
1
safety instructions
• Please read these instructions
before operating the
appliance and retain for future
use.
• The appliance is intended solely
for domestic use within the
home.
• The appliance is not intended
to be operated by means of
an external timer or seperate
remote-control system.
• Before cleaning and storing allow
the appliance and the cooking
plates to cool completely.
• Before plugging into a socket,
check whether the voltage in
your home corresponds with the
voltage printed at the bottom of
the appliance.
• Never let the power cord of the
appliance hang over the edge
of a table or counter, touch hot
surfaces or become knotted.
• Never place this appliance on
or near a hot gas or electric
burner or in such a place where
it could touch a heated oven or
microwave. Do not allow this
appliance to come in contact
with curtains, wall coverings,
clothing, dishtowels or other
flammable materials during use.
• Always use the appliance on a
secure, dry, level surface.
• Never leave the appliance
unattended when in use.
• Always carry out regular checks
of the power cord to ensure
no damage is evident. Should
there be any signs of damage to
the power cord in the slightest
degree, the entire appliance
should be returned to the
Customer Service Department.
• For your own safety, only use
the accessories and spare parts
from the manufacturer which
are suitable for the appliance.
• Always return the appliance after
a malfunction, or if it has been
damaged in any manner to the
Customer Service Department
for examination, repair or
adjustment as special purpose
tools are required.
• Never unplug it from the socket
by pulling the cable.
• Always ensure that your hands
are dry before handling the plug
or power cord.
• An electrical appliance is not a
toy and should therefore always
be placed outside of the reach of
children. Children are not always
able to understand potential
risks. Keep the appliance and its
cord out of reach of children less
than 8 years.
• This appliance may be used
by children over the age of 8
and by people with reduced
physical, sensory or mental
skills or a lack of experience or
knowledge, provided that they
are supervised or have been
instructed on how to use the
appliance safely, and are fully
8 • English
NB500-instructions.indd 8
15-12-2014 12:27:08
aware of the consequent risks of
use.
• Children must not play with the
appliance.
• Cleaning and user maintenance
must not be performed by
children unless supervised.
• Unplug the appliance as soon
as you have finished using it and
when you are cleaning it.
• If an extension cord is used,
compare the marked electrical
rating of the extension cord
with the electrical rating on the
appliance. Make sure that it can
not be pulled by children or
tripped over unintentionally.
• Should you decide not to use
the appliance anymore, make
it inoperative by cutting the
power cord after removing
the plug from the socket. We
also recommend making all
potentially dangerous parts
of the appliance harmless,
particularly for children who
might be tempted to play with
them.
• Never use the appliance if it is
not working properly, or if it has
been damaged. Any intervention
other than cleaning and normal
maintenance by the customer
must be carried out by an
approved Service Centre.
• Never immerse any part of the
main body, power cord and
plug into water or any other
liquid to protect yourself
against electrical hazards.
• When the appliance is used for
other purposes than intended,
or is when it is not handled in
accordance with the instruction
manual, the full responsibility for
any consequences will rest with
the user. Any damages to the
product or other things are not
covered by the warranty.
•
Legislation requires
that all electrical and
electronic equipment
must be collected for reuse
and recycling. Electrical and
electronic equipment marked
with the symbol indicating
separate collection of such
equipment must be returned
to a municipal waste collection
point.
English • 9
NB500-instructions.indd 9
15-12-2014 12:27:08
2
NB600R
appliance description
NB500R
1.Cap
2.Lid
3. Jug (capacity 1 liter)
4. Control knob with speed settings
5.Base
6. Inner plastic ring
7.Knives
8.O-ring
9. Outer plastic ring
1.Cap
6.Knives
2.Lid
7.O-ring
3. Jug (capacity 1,5 liter)
8. Outer plastic ring
4. Control knob with speed settings
5.Base
1
2
1
2
3
3
4
4
5
6
7
5
8+9
6
3
7
8
before first use
Before you use the appliance for the first time, please do
as follows: Carefully unpack the appliance and remove all
the packaging material. Keep the material (plastic bags and
cardboard) out of reach of children. Check the appliance after
unpacking for any damage, possible from transportation. Place
the mixer on a flat and stable surface. Rinse all the accessories
- glass jug, knives and lid - with warm soapy water and dry them
thoroughly. Wipe the base with a damp cloth. Always roll out the
cord completely.
When the mixer is in use, the ingredients will be transported
along the sides of the jug to the top and will come down through
the middle. This system guarantees that even ice cubes will be
completely crushed.
A plastic lock ring is connected at the bottom of the jug. This
ensures the jug to stand stable on a flat surface. Make sure that
all the parts are dry before you use the appliance.
• Place the mixer on a flat and stable surface as soon as you
have rolled out the cord. Practice a few times to disassemble
and assemble the mixer without any ingredients.
• The middle of the lid has a cap which can be used as a
measuringcup and for adding ingredients. Through the
opening in the lid you can gradually add ingredients.
• The base contains the motor. Because of it’s size, the housing
is very stable.
• The control knob regulates the speed of the mixer. The mixer
has 2 speeds and a pulse (ice crush) setting.
- setting P = pulse
- setting O = off
- setting 1 = lowest speed
- setting 2 = highest speed
• The mixer can crush ice cubes with the pulse setting. This
means that the mixer is only activated when you turn the
knob to the pulse setting. As soon as you let go of the button
the mixer will be deactivated.
10 • English
NB500-instructions.indd 10
15-12-2014 12:27:09
4
using the mixer
Before plugging into a socket, check that the voltage in your
home corresponds with the voltage printed on the bottom of
the appliance.
1. Place the mixer on a flat, clean and dry surface.
2. Make sure that the mixer is not activated.
3. Place the ingredients in the jug and lock it with the lid.
4. Activate the mixer by choosing a speed setting.
Attention: Do not activate the mixer constantly, this can
cause engine problems. Do not use the mixer for more then
1 minute continuously, wait 1 minute before you operate it
again.
5. When the mixer has finished mixing, blending or crushing
turn the control button OFF (0) and wait until the knives have
stopped turning, before you remove the jug.
5
•
The following parts can be cleaned:
- glass jug
- knives
- lid with cap
- inner plastic ring
- O-ring
- outer plastic ring
tips
•
•
•
When the jug is cracked, do not use the mixer anymore.
This could lead to damage while using the mixer.
To avoid splashes always place the lid on the jug.
Always add liquid ingredients before adding solid ingredients
in the mixer.
• The mixer mixes best when you do not add pieces which are
too large.
• Always add a half a cup of liquids when you crush ice cubes.
• To add ingredients while the mixer is activated, take the cap
out of the lid and add the ingredients through the opening.
• When the ingredients stick to the sides of the jug or are not
mixed properly, shut off the engine: wait until the knives have
stopped turning and push the ingredients with a spatula
towards the knives.
• To prevent the ingredients from being blend to small,
take into account that the mixer mixes in seconds, not
minutes!
• Working with warm ingredients can cause a build-up of pressure in the jug and that can cause hot liquids to escape
when you take the lid of the jug. Therefore always remove the
cap from the lid when you are processing warm ingredients.
6
Untighten the inner plastic ring by turning it clockwise and
remove the inner plastic ring. You ar e now able to remove the
knives. To clean the jug thoroughly, you can also unscrew the
outer plastic ring and take out the O-ring.
To replace the knives follow the instructions in the reverse order.
Make sure the outer plastic ring and the O-ring are placed
correcty on the bottom of the jug.
cleaning & maintenance
Always unplug the cord from the socket before cleaning the
appliance.
• Wipe the base with a damp cloth. Do not use any abrasive or
strong detergents.
• Never place the appliance, the power cable or the plug in
water or any other liquid.
• Remove the knives according to the instructions below. Be
careful, the knives are extremely sharp. Clean the knives as
a whole do not try to take them apart. Attention: do not use
any abrasive or strong detergents.
For placing and removing the knives you need the glass jug,
the knives, the rubber ring and the lock ring. Place the glass jug,
without the lid, upside down on a flat stable surface.
7
recipes
Mousse of salmon – First course
Ingredients:
15 grams gelatine in 15 cl. water
200 grams fresh salmon
the juice of half a lemon
1
/8 liter yoghurt
1
/8 liter crème fraiche
175 grams of diced cucumber (peeled)
Process: let the gelatine soak in the warm water, as instructed
on the package. Put all the ingredients in the mixer. Add the
gelatine. Mix everything during 30 seconds. Pour it in a buttered
cake tin and let it set in the fridge.
Gazpacho - cold soup – First course
Ingredients:
half a cucumber
half a green pepper
1 small onion
2 cloves of garlic
2 tomatoes
20 grams of breadcrumbs (of old bread)
1 teaspoon wine vinegar
2 tablespoons of olive oil
half a lemon
Tabasco
40 cl. broth
salt and pepper to taste
Process: clean the cucumber, pepper, onion and garlic and cut
everything in pieces. Peel the tomatoes. Put all the ingredients in
the mixer and mix everything during 20 seconds. Serve it cold.
English • 11
NB500-instructions.indd 11
15-12-2014 12:27:09
Salsa – sauce
Ingredients:
4 large tomatoes
2 green Spanish peppers
1 shallot
1 bundle of parsley
1 teaspoon of ground cumin
1 teaspoon of fresh lemon juice
1 teaspoon of sugar
½ teaspoon of fresh ground black pepper
¼ teaspoon of salt
Process: cut the tomatoes in four large pieces and remove the
pips from the peppers. Finely cut the parsley and the shallot.
Put all the ingredients in the mixer and mix everything during 20
seconds. Place it before use an hour in the fridge to allow all the
tastes to blend.
Fruit snack “for the baby” – Snack
Ingredients:
1 apple
1 banana
¼ liter orange juice
40 grams of sugar
juice of half a lemon
Process: put all the ingredients in the mixer and mix everything
during 20 seconds. Serve it cool.
Raisin cake - Dessert
Ingredients:
350 grams of raisins, steeped in rum
5 dl. milk
3 eggs
75 grams melted butter
60 grams of sugar
1 packet of vanilla sugar
75 grams of flour
Smoothie
Ingredients:
450 grams of fresh fruit of your own choice
(blackberries/blueberries/strawberries/melon)
the juice of 2 oranges
the flesh of a ¼ watermelon
ice cubes
Process: place all the fruit, flesh of the watermelon and orange
juice in the mixer and mix everything during 20 seconds. Add
the ice cubes and turn the knob a few times to the pulse setting.
Divide the smoothie in tall glasses and serve them.
Pina Colada – cocktail with alcohol
Ingredients:
30 ml. white rum
20 ml. Malibu - white rum with cocosflavour
60 ml. pineapple juice
40 ml. cocos cream
ice cubes
Process: put all the ingredients in the mixer and mix everything
during 20 seconds.
Healthy cocktail – cocktail without alcohol
Ingredients:
1 banana
200 grams carrots
100 grams celeriac or melon
50 ml. orange juice
the juice of 1 lemon
8 ice cubes
Process: put all the ingredients, except the ice cubes, in the
mixer and mix everything during 40 seconds. Add the ice cubes
and mix it all during 20 seconds.
Process: put all the ingredients in the mixer, except the raisins.
Mix everything during 10 to 20 seconds. Butter a small tin and
place the drained raisins on the bottom. Pour the mixture in
the jug over the raisins. Place the tin in a pre-heated oven for 45
minutes on 240–260°C.
Banana shake
Ingredients:
3 bananas
2,5 dl. ice cream
2,5 dl. milk or buttermilk
1 tablespoon of bananas or orange syrup
Process: peel the bananas. Put all the ingredients in the mixer
and mix everything during 30 seconds.
12 • English
NB500-instructions.indd 12
15-12-2014 12:27:09
Deutsch
1
Sicherheitshinweise
• Lesen Sie diese
Gebrauchsanweisung
sorgfältig durch, bevor Sie
das Gerät in Betrieb nehmen
und heben Sie diese für den
späteren Gebrauch auf.
• Benutzen Sie dieses
Gerät nur zu dem in dieser
Gebrauchsanleitung
beschriebenen Zweck.
• Lassen Sie das Gerät immer
vollständig abkühlen bevor Sie es
reinigen oder wegräumen.
• Die Spannung der Stromquelle
muss mit den Angaben auf den
Typenschild übereinstimmen.
• Das Kabel nicht über scharfe
Kanten ziehen, einklemmen
oder herunterhängen lassen.
Kabel vor Hitze und Feuchtigkeit
schützen!
• Rollen Sie das Netzkabel immer
ganz aus.
• Stellen Sie das Gerät weder auf/
noch in der Nähe eines heißen
Gas- oder Elektroherdes. Stellen
Sie das Gerät nicht neben
brennbares Material, z.B einem
Rollo oder einen Vorhang.
• Stellen Sie das Gerät so auf, dass
es auf einer ebenen und stabilen
Fläche steht.
• Lassen Sie das Gerät
während des Betriebs nicht
unbeaufsichtigt.
• Wenn Sie das Gerät verschieben
möchten, achten Sie drauf dass,
das Gerät ausgeschaltet ist. Sie
sollten das Gerät nur mit beiden
Händen verschieben.
• Wenn das Gerät oder das
Netzkabel defekt oder
beschädigt ist, muss es von einer
autorisierten Werkstatt ersetzt
werden, da für die Reparatur
Spezialwerkzeuge und/oder
spezielle Teile benötigt werden.
Wenden Sie sich an Ihren
Händler oder an den Inventum
Kundendienst.
• Den Netzstecker nicht an der
Leitung, mit dem Gerät oder
mit nassen Händen aus der
Steckdose ziehen.
• Halten Sie Kinder von dem
Gerät fern. Kinder verstehen
die Gefahren nicht, die beim
Betrieb von elektrischen
Geräten entstehen können.
Lassen Sie deshalb Kinder nie
unbeaufsichtigt in der Nähe von
elektrischen Geräten. Achten
Sie darauf, dass Sie elektrische
Geräte immer außerhalb der
Reichweite von Kindern unten 8
Jahren aufstellen.
• Das Gerät kann von Kindern ab
8 Jahren und darüber sowie
von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und Wissen benutzt werden,
wenn Sie beaufsichtigt werden
und bezüglich des sicheren
Gebrauchs des Geräts
unterwiesen wurden und die
Deutsch • 13
NB500-instructions.indd 13
15-12-2014 12:27:09
daraus resultierenden Gefahren
verstehen.
• Kinder dürfen nicht mit das
Gerät spielen.
• Reinigung und BenutzerWartung dürfen nicht von
Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
• Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose, wenn das Gerät nicht
benutzt oder gereinigt wird.
• Falls Sie ein Verlängerungskabel
benutzen, stellen Sie sicher, dass
die Netzspannung gleich oder
höher ist als die des Gerätes und
dass Sie ein geerdetes Kabel
verwenden.
• Bei der Entsorgung eines
derartigen Gerätes
wird empfohlen, es
funktionsuntüchtig zu
machen, indem man
das Versorgungskabel
durchschneidet nachdem der
Netzstecker vom Stromnetz
getrennt wurde. Bringen Sie
Ihr Gerät zur entsprechenden
Müllentsorgungsstelle Ihrer
Gemeinde.
• Wenn das Gerät nach der
Inbetriebnahme nicht
funktioniert, kann dies auf die
Sicherung oder den
Leitungsschutzschalter im elektr.
Verteilerschrank
zurückzuführen sein. Vielleicht
ist der Stromkreis
überlastet, oder es gab einen
Fehlerstrom.
• Im Falle einer Störung oder eines
Defekts, versuchen
Sie nie, das Gerät selbst zu
reparieren; wenn die
Sicherung des Gerätes ausgelöst
wurde, kann dies
auf einen Defekt im Heizsystem
zurückzuführen sein,
welcher nicht durch das
Herausnehmen oder Ersetzen
der Sicherung behoben werden
kann. Es dürfen
ausschliesslich OriginalErsatzteile verwendet werden.
• Tauchen Sie das Gerät, das
Netzkabel oder den Stecker
niemals in Wasser ein.
• Dieses Gerät ist nur für den
häuslichen Gebrauch bestimmt.
Wird es nicht ordnungsgemäß,
(halb)professionel oder
entgegen den Anweisungen
dieser Anleitung verwendet,
erlischt die Garantie und
Inventum übernimmt keine
Haftung für eingetretene
Schäden.
•
Elektro Haushaltsgeräte
gehören nicht in
den Hausmüll.
Entsorgen Sie diese über
Ihren Elektrofachhändler
oder Ihrer örtlichen
Wertstoffsammelstelle.
14 • Deutsch
NB500-instructions.indd 14
15-12-2014 12:27:09
2
Beschreibung des Geräts
NB500R
1.Kappe
2.Deckel
3. Rührbecher (Inhalt 1 Liter)
4.Stufenschalter
5.Motorgehäuse
6. Innere Kunststoff Ring
7.Messer
8. O-ring aus Gummi
9. Außerste Kunststoff Ring
NB600R
1.Kappe
2.Deckel
3. Rührbecher (Inhalt 1,5 Liter)
4.Stufenschalter
5.Motorgehäuse
6.Messer
7. O-Ring aus Gummi
8. äußerste Kunststoff Ring
1
2
1
2
3
3
4
4
5
6
7
5
8+9
6
3
7
8
vor der Inbetriebnahme
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial (Plastiksäcke, Styropor
und Karton) und bewahren Sie es unzugänglich für Kinder
auf. Kontrollieren Sie, ob alle Teile mitgeliefert und aus der
Verpackung genommen wurden. Prüfen Sie, dass während des
Transports kein Schaden am Gerät entstanden ist.
Stellen Sie das Gerät so auf, dass das Gerät auf einer ebenen
und stabilen Fläche steht. Reinigen Sie alle separate Teile Rührbecher, Deckel und Kappe - mit warmen Wasser und ein
wenig Spülmittel und trocknen Sie diese gut ab.
Reinigen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch. Rollen Sie
das Netzkabel ganz aus.
Im Gebrauch werden die Zutaten im Gerät über die Seiten nach
oben geführt und gehen über die Mitte wieder nach unten.
Dieses System sorgt dafür, dass selbst Eiswürfel garantiert klein
gemahlen werden. Sorgen Sie dafür dass alle Unterteile trocken
sind bevor Sie das Gerät gebrauchen.
• Wenn Sie das Gerät abgewickelt haben, stellen Sie das
Gerät auf eine ebene und stabile Fläche.
Üben Sie einige Male, ohne Zutaten, aus den Mixer
auseinander zu nehmen und wieder zusammen zu setzen.
• Der Deckel hat in der Mitte eine Kappe, welche sowohl
als Messkappe als auch für das Hinzufügen von Zutaten
verwendet werden kann. Es ist möglich durch die
Deckelöffnung weitere Zutaten hinzuzugeben. Schalten Sie
den Mixer zu diesem Zweck vorher aus.
• In der Basis befindet sich der Motor.
• Der Schalter reguliert die Geschwindigkeit des Geräts. Sie
können aus 2 Stufen wählen und ein “Ice Crush” Stufe (pulse)
nutzen.
- Stufe P = pulse
- Stufe O = aus
- Stufe 1 = die niedrigste Stufe
- Stufe 2 = die höhste Stufe
• Der Mixer hat eine Pulse Stufe. Der Mixer wirkt nur dann, wenn
Sie die Schalter nach links drehen. Sobald Sie die Schalter
loslassen, stoppt der Mixer.
Deutsch • 15
NB500-instructions.indd 15
15-12-2014 12:27:10
4
Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe
auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung
übereinstimmt.
1. Stellen Sie den Mixer auf einer sauberen und trockenen
Fläche ab.
2. Sorgen Sie dafür, dass der Mixer nicht eingeschaltet ist.
3. Füllen Sie die Zutaten in den Rührbecher und schließen Sie
den Deckel.
4. Durch die Wahl einer Stufe mit dem Stufenschalter schalten
Sie den Mixer ein.
Achtung: verwenden Sie den Mixer ununterbrochen nicht
länger als eine Minute. Warten Sie eine Minute, bevor Sie das
Gerät wieder einschalten. Dieses Vorgehen verlängert die
Lebensdauer.
5. Wenn der Mixer mit mischen, mahlen oder mixen fertig ist,
stellen Sie den Stufenschalter auf Stufe OFF (0) und warten
S ie bis das M esser nicht mehr dreht. Danach können Sie den
Rührbecher abnehmen.
5
6
der Gebrauch des Mixers
Tips
• Wenn der Rührbecher einen Sprung hat, dürfen Sie den
Mixer nicht mehr verwenden. Der Rührbecher kann dann
möglicherweise im Gebrauch zerbrechen.
• Den Deckel immer auf den Rührbecher setzen um Spritzer zu
vermeiden.
• Zuerst immer die Flüssigkeiten in den Rührbecher gießen und
danach die festen Zutaten.
• Der Mixer arbeitet optimal, wenn Sie nicht zu große Stücke
fester Zutaten hinzufugen.
• Wenn Sie Eiswürfel mahlen, muss immer ein bisschen
Flüssigkeit hinzugefügt werden.
• Wenn die Nahrung an der Becherwand klebt oder nicht gut
gemischt wird, den Motor ausschalten. Warten Sie ab, bis
dass Messer nicht mehr dreht. Dann die Zutaten mit einem
Spachtel von der Wand lösen.
• Bedenken Sie, dass ein Mixer in Sekundenschnelle arbeitet
und nicht minutenlang. Bei einer längeren Betriebsdauer
werden die Zutaten zu Brei verarbeitet.
• Das Verwenden von warme Zutaten führt dazu, dass
warme Flüssigkeiten herausspritzen, wenn der Deckel vom
Rührbecher abgenommen wird. Deshalb empfehlen wir
warme Zutaten ohne Deckel zu verarbeiten.
Reinigung & Pflege
Ziehen Sie vorher den Stecker aus der Steckdose.
• Die Außenseite reinigen mit einem feuchten Tuch.
Reinigen Sie den Mixer nie mit agressiven Reinigungs oder Scheuermittel. Diese können das Gehäuse
beschädigen.
• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten!
• Seihen Sie sehr vorsichtig mit dem Becher mit Messer.
Die sind nämlich sehr scharf. Das Messer im ganzen reinigen
und nicht aus einander nehmen.
Achtung: verwenden Sie nie agressive Reinigungs-,
Scheuermittel oder -materialen (z.B.
Scheuerschwämme).
Sie können den innerste Kunststoff Ring und das Messers
aus dem Rührbecher zum reinigen entfernen. Stellen Sie den
Rührbecher dazu umgekehrt, ohne Deckel, auf eine ebene
und stabile Fläche. Drehen Sie den innerste Kunststoff Ring im
Uhrzeigersinn und entfernen Sie den Ring. Entfernen Sie danach
das Messer. Um dem Rührbecher gut zu reinigen, können Sie
auch den äußerste Kunststoff Ring lösen und entfernen Sie den
O-ring aus Gummi.
Um das Messer wieder zu stellen, müssen Sie die vorstehende in
umgekehrter Reihenfolge machen.
•
Die unten aufgeführten Teile dürfen gereinigt werden:
- Rührbecher
- Messer
- Deckel mit Kappe
- innerste Kunststoff Ring
- O-ring aus Gummi
- äußerste Kunststoff Ring
16 • Deutsch
NB500-instructions.indd 16
15-12-2014 12:27:10
7
Rezepte
Arbeitsweise: alle Zutaten im Rührbecher stellen und 20
Sekunden mixen. Kühl servieren.
Lachsmousse – Vorspeise
Zutaten:
15 Gramm Gelatine in 15 cl. Wasser
200 Gramm frischer Lachs
der Saft einer halben Zitrone
1
/8 Liter Joghurt
1
/8 Liter Crème Fraiche
175 Gramm Gurke, in kleinen Blöcke geschnitten (ohne Schale)
Kleiner Rosinenkuchen - Nachtisch
Zutaten:
350 Gramm Rosinen, eingeweicht in Rum
5 dl. Milch
3 Eier
75 Gramm geschmolzenes Butter
60 Gramm Zucker
1 Beutel Vanillezucker
75 Gramm Mehl
Arbeitsweise: die Gelatine weich werden lassen in warmes
Wasser, wie auf der Verpackung angegeben. Alle Zutaten in den
Rührbecher geben.
Die Gelatine hinzufügen. Alles 30 Sekunden mixen. Die Masse
in eine gebutterte Kuchenform gießen und alles im Kühlschrank
erstarren lassen.
Arbeitsweise: alle Zutaten, außer die Rosinen, in den
Rührbecher geben und 10 bis 20 Sekunden mixen. Schmieren
Sie eine kleine Backform mit Butter ein und legen Sie die Rosinen
auf den Boden. Gießen Sie die Masse aus dem Mixer auf die
Rosinen. Stellen Sie die Backform 45 Minuten in einen auf
240–260°C vorgeheizten Ofen.
Gazpacho - kalte Suppe – Vorspeise
Zutaten:
halbe Gurke
halbe grüne Paprika
1 kleine Zwiebel
2 Knoblauchzehe
2 Tomaten
20 Gramm Brotkrumen (von altem Brot)
1 Teelöffel Weinessig
2 Löffel Olivenöl
halbe Zitrone
Tabasco
40 cl. Bouillon
Salz und Pfeffer nach Geschmack
Bananen Milchshake
Zutaten:
3 Bananen
2,5 dl. Sahneeis
2,5 dl. Milch oder Buttermilch
1 Esslöffel Orangensirup
Arbeitsweise: die Gurke, Paprika, Zwiebel und Knoblauch
reinigen und alles in Stücke schneiden. Pellen Sie die Tomaten.
Alle Zutaten in den Rührbecher geben und 30 Sekunden mixen.
Kalt servieren.
Salsa – Soße
Zutaten:
4 große Tomaten
2 grüne Spanische Pfepperschoten
1 Schalotte
1 Stange Petersilie
1 Teelöffel gemahlene Kümmel
1 Teelöffel frische Zitronensaft
1 Teelöffel Zucker
½ Teelöffel frischer, gemahler schwarzer Pfeffer
¼ Teelöffel Salz
Arbeitsweise: schneiden Sie die Tomaten in vier große Stücke
und entfernen Sie die Kerne von den Pfefferschoten. Scheiden
Sie die Petersilie und die Schalotten in kleine Stücke. Alle
Zutaten in den Rührbecher geben und 20 Sekunden mixen.
Stellen Sie die Salsa noch eine Stunde in den Kühlschrank, damit
sich der Geschmack gut vermischt.
Gericht mit Obst “für den Baby” – Imbiss
Zutaten:
1 Apfel
1 Banane
¼ Liter Orangensaft
40 Gramm Zucker
Saft einer halben Zitrone
Arbeitsweise: Entfernen Sie die Schale von den Bananen. Alle
Zutaten in den Rührbecher geben und 30 Sekunden mixen.
Smoothie
Zutaten:
450 Gramm frisches Obst nach wahl
(Brombeeren/Waldbeeren/Erdbeeren/Melone)
Saft von 2 Orangen
das Fruchtfleisch einer ¼ Wassermelone
Eiswürfel
Arbeitsweise: Obst, Wassermelone und Orangensaft in den
Rührbecher geben und 30 Sekunden mixen. Die Eiswürfel
hinzufügen und einige malen kurz die Schalter auf die Stufe
Pulse stellen. In hohe Gläser gießen und die Smoothies
servieren.
Pina Colada - Cocktail mit Alkohol
Zutaten:
30 Ml. weißer Rum
20 Ml. Malibu - weißer Rum mit Kokos Geschmack
60 Ml. Ananassaft
40 Ml. Kokossahne
Eiswürfel
Arbeitsweise: alle Zutaten in den Rührbecher geben und 20
Sekunden mixen.
Gesunder Cocktail – Cocktail ohne Alkohol
Zutaten:
1 Banane
200 Gramm Karotten
100 Gramm Knollensellerie oder Melone
50 Ml Orangensaft
der Saft von eine Zitrone
8 Eiswürfel
Arbeitsweise: alle Zutaten, außer die Eiswürfel, in den
Rührbecher geben und 40 Sekunden mixen. Die Eiswürfel
hinzufügen und nochmals 20 Sekunden mixen.
Deutsch • 17
NB500-instructions.indd 17
15-12-2014 12:27:10
Français
1
consignes de sécurité
• Lisez ce mode d’emploi très
attentivement avant d’utiliser
votre appareil et conservezle précieusement pour le
consulter éventuellement plus
tard.
• Utilisez uniquement cet appareil
pour les usages décrits dans ce
mode d’emploi.
• Les appareils ne sont pas
destinés à être actionné
au moyen d’une minuterie
externe ou un système de
télécommande séparée.
• Laissez complètement refroidir
l’appareil et les plaques de
cuisson avant le rangement.
• Branchez l’appareil uniquement
sur du courant alternatif, sur une
prise de terre murale, ayant un
voltage correspondant à celui
qui est indiqué sur la plaque
technique de l’appareil.
• Ne pliez jamais le cordon
électrique d’une manière trop
serrée et ne le laissez pas pendre
au‑dessus d’éléments brûlants.
• Déroulez totalement le cordon
électrique afin d’éviter tout
risque de surchauffe du cordon.
• Ne posez jamais l’appareil
à proximité d’appareils qui
diffusent de la chaleur, tels que
fours, cuisinières à gaz, plaques
de cuisson, etc. Maintenir
l’appareil à une certaine distance
des murs ou autres objets qui
pourraient facilement prendre
feu tels que rideaux, serviettes
(coton ou papier), etc.
• Veillez à ce que l’appareil soit
toujours posé sur une surface
stable et plane.
• Ne laissez pas votre appareil
sans surveillance si celui-ci est
bien marche.
• N’utilisez pas l’appareil si la
fiche de l’appareil, le cordon
électrique ou l’appareil lui‑même
sont endommagés, ou bien si
l’appareil ne fonctionne plus
comme il se doit, ou bien s’il
est tombé ou alors encore
s’il a été endommagé d’une
autre manière. Consultez
alors votre commerçant ou
notre service technique. Ne
changez en aucun cas vousmême la fiche de l’appareil
ou le cordon électrique. Les
réparations effectuées sur des
appareils électriques doivent
être exclusivement faites par
des réparateurs qualifiés. Des
réparations qui ne seraient
pas correctement effectuées
pourraient présenter de graves
dangers pour l’utilisateur.
N’utilisez jamais l’appareil avec
des pièces qui ne soient pas
recommandées ou livrées par le
fabricant.
• Si vous n’utilisez pas votre
appareil ou si vous devez le
nettoyer, éteignez totalement
l’appareil et retirez la fiche de
l’appareil de la prise de contact.
18 • Français
NB500-instructions.indd 18
15-12-2014 12:27:10
• Ne pas tirer sur le cordon
électrique ni sur l’appareil luimême pour retirer la fiche de
la prise de courant murale. Ne
jamais toucher l’appareil avec les
mains mouillées ou humides.
• Ne jamais laisser l’appareil à la
portée des enfants. Les enfants
ne sont pas conscients des
dangers qui peuvent exister
lors de l’utilisation d’appareils
électriques. C’est pourquoi
vous ne devez jamais laisser un
enfant se servir de cet appareil
sans surveillance. Veillez à ce
que l’appareil soit toujours rangé
de telle sorte que les enfants ne
puissent pas y accéder.
• L’appareil peut être utilisé par les
enfants de plus de 8 ans ainsi
que par les déficients physiques,
sensoriels ou mentaux et
les personnes ayant peu de
connaissances ou d’expérience
à la condition qu’ils soient
surveillés ou sachent comment
l’utiliser en toute sécurité et en
comprennent les risques.
• Les enfants ne doivent pas jouer
avec l’appareil.
• Le nettoyage et l’entretien ne
doivent pas être effectués par
des enfants sans surveillance.
• Vous ne pouvez utiliser une
rallonge électrique que si le
voltage et la puissance sont les
mêmes (voir plaque technique)
ou plus élevés que ceux du
cordon livré avec l’appareil.
Utilisez toujours une rallonge de
cordon électrique de terre qui
soit conforme aux normes de
sécurité.
• Si vous décidez de ne plus
utiliser l’appareil en raison d’une
panne ou d’une défectuosité,
nous vous conseillons alors, une
fois après avoir retiré la fiche
de la prise de courant murale,
de couper le cordon électrique.
Emportez l’appareil au service
correspondant de votre
commune.
• Si l’appareil, une fois mis en
marche, ne fonctionne pas, il
se peut alors que cela vienne
du fusible ou du disjoncteur
miniature dans la boîte de
répartition électrique. Le groupe
est peut-être trop chargé ou
bien il y a eu du courant de fuite
de terre.
• En cas de perturbation ou de
panne, n’essayez jamais de
réparer vous-même l’appareil; si
la sécurité de l’appareil a sauté,
cela peut vouloir indiquer une
défectuosité, et ceci ne peut
pas se réparer en enlevant ou
en remplaçant cette sécurité.
Il est indispensable d’utiliser
exclusivement des pièces
détachées d’origine.
• Ne plongez jamais l’appareil, le
cordon électrique ou la fiche
de l’appareil dans de l’eau ou
dans tout autre liquide.
• Ce appareil a été conçu
uniquement pour un usage
domestique. Si cet appareil a été
utilisé d’une manière abusive,
il ne pourra être question de
dommages et intérêts en cas de
panne, et tout droit de garantie
Français • 19
NB500-instructions.indd 19
15-12-2014 12:27:10
sera annulé.
•
Les petits appareils
domestiques être mis au
rebut dans des conteneurs
spéciaux ou aux points de
collecte réservés à cet usage.
20 • Français
NB500-instructions.indd 20
15-12-2014 12:27:10
2
NB600R
définition de l’appareil
NB500R
1.Bouchon
2.Couvercle
3. Coupe (capacité 1 litre)
4.Commutateur
5.Logement
6. Bague de plastique intérieure
7.Couteau
8. Bague en caoutchouc
9. Bague de plastique extérieure
1.Bouchon
2.Couvercle
3. Coupe (capacité 1,5 litres)
4.Commutateur
5.Logement
6.Couteau
7. Bague en caoutchouc
8. Bague de plastique
extérieure
1
2
1
3
2
3
4
4
5
5
6
3
7
8+9
6
7
8
pour la première utilisation
Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il faut procéder
aux opérations suivantes: déballer l’appareil avec précaution et
retirer tout le matériel d’emballage. Veiller à ce que le matériel
d’emballage (sacs en plastique et carton) soit hors de portée
des enfants.
Après avoir retiré l’appareil de son emballage, contrôler
minutieusement s’il n’y a pas de dommages visibles ayant peut
être causés pendant le transport. Lisez ce mode d’emploi très
attentivement avant d’utiliser votre appareil et conservez-le
précieusement pour le consulter éventuellement plus tard.
Rincez le logement de moteur avec un chiffon humide. Nettoyez
bien tous les accessoires amovibles, coupe, couvercle et
bouchon dans l’eau chaude à laquelle vous aurez ajouté un
peu de produit vaisselle. Placez le mixer sur une surface stable
et plane pour éviter le glissement de l’appareil. Pendant le
fonctionnement de l‘appareil, les ingrédients sont déplacés vers
le haut du pot en passant sur les côtes, puis redescendent au
milieu.
• Déroulez toujours complètemènt le fil de branchement.
Essayez de démonter et de remonter le mixer plusieurs fois
sans ingrédients.
• Au centre du couvercle, se trouve un bouchon qui peut
être utilisé aussi bien comme doseur que pour permettre
l‘introduction en cours de fonctionnement, d‘ingrédients
supplémentaires. L‘ouverture au milieu du couvercle permet
d‘ajouter progressivement d‘autres ingrédients.
• Tournez le commutateur du position desiré pour mettre la
machine.
- position P = pulse
- position O = arrêt
- position 1 = minimum
- position 2 = maximum
• Mettez en plus des glaçons un peu d’eau dans le coupe.
Tournez le commutateur sur Pulse par petits à-coups et
contrôlez si la glace retombe chaque fois sur le couteau, ce
qui permet d’obtenir le meilleur résultat.
Français • 21
NB500-instructions.indd 21
15-12-2014 12:27:10
4
l’utilisation du mixer
Branchez l’appareil dans une prise de contact à courant
alternatif selon la tension mentionnée sur l’appareil.
1. Placez le mixer sur une surface plane et sèche.
2. Placez les ingrédients et fermez le couvercle.
3. Placez le commutateur sur un position. Attention: N’utilisez
pas le mixer plus de 1 minutes sans interruption. Afin de
prolonger la durée de vie de l’appareil, attendez quelques
minutes avant de l’utiliser à nouveau.
4. Quand le mixage est terminé, arrêtez l’appareil - position 0..
Attendez toujours que les lames aient fini de tourner pour
enlever la coupe du mixer.
5
conseils importants
• Cessez d‘utiliser la coupe dès qu‘une fêlure est apparue. Ces
dommages peuvent causer l‘éclatement du coupe alors que
le mixer est en fonctionnement.
• Pour éviter les éclaboussures, toujours placer le couvercle
sur la coupe.
• Verser de préférence les ingrédients solides.
• Pour un mixage optimal, il est conseiller de ne pas mettre de
trop gros morceaux dans la coupe.
• Si vous voulez introduire des ingrédients en cours de
fonctionnement, retirez le bouchon du couvercle et ajoutez
les ingrédients par l‘ouverture.
• Si des ingrédients restent collés sur le bords du coupe ou ne
sont pas mixés correctement, arrêtez l‘appareil: attendez
que les lames aient fini de tourner et poussez les ingrédients
vers le couteau avec une spatule en plastique. Retirez la
spatule avant de remettre le mixer en route.
• Si vous ne voulez pas obtenir un mixage trop fin, tenez
compte du fait que cet appareil agit en quelques minutes!
• Le mixage d‘ingrédients chauds peut créer une pression sur
la coupe, causant des éclaboussures chaudes à l‘ouverture
du couvercle. Veillez donc à retirer le bouchon du couvercle,
lors que vous mixez des ingrédient chauds.
6
nettoyage & entretien
Avant le nettoyage retirez toujours la fiche de contact de
la prise de courant.
• Passer un chiffon humide sur le logement de moteur.
N’utiliser aucun produit de nettoyage agressif ou abrasif.
• N’immergez jamais l’appareil dans l’eau ou autres liquide.
• Faites très attention car les couteaux sont extrêmement
tranchants. Nettoyez tout le bloc de couteaux ensemble et
n‘essayez pas de le démonter. Attention: ne pas utiliser de
produits abrasifs ou d’autres produits d’entretien agressifs.
Pour insérer et retirer le couteau dont vous avez besoin la
coupe, le couteau et la bague en plastique. Placez la coupe sans
couvercle, à l’envers sur une surface plane. Tournez la bague de
plastique intérieure vers la droite et l’enlevez. Retirez le couteau.
Pour nettoyer le coup desserrer et retirer la bague de plastique
extérieure et la bague en caoutchouc. Pour placer le couteau,
vous devriez le faire dessus dans l’ordre inverse. Assurez-vous
que la bague en plastique sont installés correctement avec la
bague en caoutchouc sur la coupe.
•
Accessoires résistants au vaisselle:
- coupe
- couteau
- couvercle avec bouchon
- bague de plastique intérieure
- bague en caoutchouc
- bague de plastique extérieure
7
recettes
Mousse de salmon – Entrée
Ingrédients:
15 grammes gélatine dans 15 cl. d‘eau
200 grammes salmon fraise
le jus d’un demi-citron
1
/8 litres yaourt
1
/8 litres crème fraiche
175 grammes couper le concombre en petits dés (l‘éplucher
avant)
Préparation: Faire ramollir la gélatine dans de l‘eau chaude,
tel qu‘indiqué sur l‘emballage. Mettre tous les ingrédients
dans le mixer. Ajouter la gélatine. Mélanger le tout pendant 30
secondes, puis verser ce mélange dans un moule à cake bien
beurré. Laisser prendre le tout au réfrigérateur
Gazpacho - potage froid – Entrée
Ingrédients:
demi concombre
demi poivron verde
1 petit oignon
2 orteils d’ail
2 tomates
20 grammes mie de pain (vieux du pain)
1 cuiller de thé vinaigre de vin
2 cuilleres d’huile d’olive
demi citron
tabasco
40 cl. bouillon
sale et poivre vers le goût, ajoutent
Préparation: Nettoyer et couper en petits morceaux le
concombre, le poivron, l‘oignon et l‘ail. Retirer la peau des
tomates. Mettre tous les ingrédients dans le mixer et mélanger
le tout pendant 20 secondes. Servir froid.
22 • Français
NB500-instructions.indd 22
15-12-2014 12:27:10
Salsa – sauce
Ingrédients:
4 grandes tomates
2 Piments verde
1 échalote
1 bosquet persil
1 cuiller de thé cumin moulu
1 cuiller de thé jus de citron frais
1 cuiller de thé sucré
½ cuiller de thé verset poivre noir moulu
¼ cuiller de thé sale
Smoothie
Ingrédients:
450 grammes le fruit frais vers le choix
(ronces/airelles/fraises/melon)
jus de deux oranges
la pulpe d’une ¼ pastèquedas
glaçons
Préparation: couper les tomates en quatre grands morceaux et
retirer les pépins des piments. Hacher le persil très fin et couper
l‘échalote en petits morceaux. Mettre tous les ingrédients
dans le mixer et mélanger le tout pendant 20 secondes. Laisser
reposer une heure dans le réfrigérateur avant de servir, afin que
les goûts se mélangent bien.
Pina Colada - cocktail avec l’alcool
Ingrédients:
30 ml. rhum blanc
20 ml. Malibu - rhum blanc avec le goût de coco
60 ml. jus d’ananas
40 ml. crème de coco
glaçons
Friandise de fruit “pour le bébé” – Friandise
Ingrédients:
1 pomme
1 banane
¼ litres jus d‘orange
40 grammes sucré
le jus d’un demi-citron
Préparation: Mettre tous les ingrédients dans le mixer et
mélanger le tout pendant 20 secondes. Servir froid.
Tarte des raisins - Dessert
Ingrédients:
350 grammes raisins, fairez dans le rhum
5 dl. lait
3 oeufs
75 grammes beurre, fondu
60 grammes sucré
1 sachet sucre de vanille
75 grammes farine
Préparation: Mettre tous les ingrédients dans le mixer, sauf les
glaçons. Mélanger le tout pendant 30 secondes. Puis rajouter les
glaçons et mélanger encore pendant 5 à 10 secondes.
Préparation: Mettre tous les ingrédients dans le mixer et
mélanger le tout pendant 30 secondes.
Cocktail sain - sans l‘alcool
Ingrédients:
1 banane
200 grammes racines
100 grammes céleri de navet ou melon
50 ml jus d‘orange
jus d‘un citron
8 glaçons
Préparation: Mettre tous les ingrédients dans le mixer, sauf les
glaçons. et mélanger le tout pendant 40 secondes. Puis rajouter
les glaçons et mélanger encore pendant 20 secondes.
Préparation: Mettre tous les ingrédients dans le mixer, sauf les
raisins secs. Mélanger le tout pendant 10 à 20 secondes. Beurrer
un petit moule et déposer les raisins secs égouttés sur le fond
du moule. Verser le mélange du mixer sur les raisins. Mettre
le moule au four préchauffé à 240–260°C et laisser cuire 45
minutes.
Frappé de banane
Ingrédients:
3 bananes
2,5 dl. crème glacée
2,5 dl. lait ou babeurre
1 cuiller sirop d’orange
Préparation: Retirer la peau des bananas. Mettre tous
les ingrédients dans le mixer. Mélanger le tout pendant 30
secondes.
Français • 23
NB500-instructions.indd 23
15-12-2014 12:27:10
garantie
• Uw garantietermijn bedraagt 24 maanden na aankoop van
het product.
• De garantie is alleen van toepassing als de aankoopnota
kan worden overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota
zorgvuldig. De garantietermijn vangt aan op de
aankoopdatum.
• De garantie geldt niet in geval van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
- onvoldoende onderhoud;
- het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
- ondeskundige montage of reparatie door uzelf of derden;
- door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen
zulks ter beoordeling van onze technische dienst.
• De garantie geldt niet voor:
- normale verbruiksartikelen;
- externe verbindingskabels;
- (uitwisselbare) signaal- en verlichtingslampjes
zulks ter beoordeling van onze technische dienst.
service
Lever het apparaat in bij uw leverancier of stuur het apparaat,
voorzien van kopie aankoopbon en klachtomschrijving,
gefrankeerd terug aan het serviceadres van uw land:
Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V.
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
NEDERLAND
Website: www.inventum.eu
Indien de garantie is komen te vervallen of indien de
garantietermijn is verstreken, dienen wij de kosten welke
verbonden zijn aan een beoordeling en/of reparatie in rekening
te brengen.
Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken
alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder dit verzoek om
prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het opsturen van
uw apparaat, automatisch een opdracht tot reparatie heeft
verstrekt.
Wij verlenen twee maanden garantie op de door onze
servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het
daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de
hersteldatum. Indien zich binnen deze periode een storing
voordoet welke het directe gevolg is van de uitgevoerde
herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte
materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
24 • Nederlands
NB500-instructions.indd 24
15-12-2014 12:27:11
guarantee
• This product is guaranteed for a period of 2 years from the
date of purchase against mechanical and electrical defect.
• Guarantee can only be given if proof of purchase (e.g. till
receipt) can be shown. Therefore keep it in a safe place. The
guarantee period starts at date of purchase.
• Guarantee is not valid in case of:
- normal wear;
- damage through misuse use or when the instructions
were not followed correctly;
- lack of maintenance;
- not following the operation- and safety instructions;
- incompetent montage or repairs made by yourself or
others;
- using accessories and spare parts which are not
suitable for the appliance;
for assessment by our technical department.
• The guarantee is not valid for:
- normal wear;
- external cables;
- (interchangeable) signal- and controllamps
for assessment by our technical department.
after sales service
Return to your supplier of send the appliance, including a copy
proof of purchase and description of the complaint, stamped
to:
Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V.
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
THE NETHERLANDS
Website: www.inventum.eu
When the guarantee is no longer valid or when the period
of guarantee has passed, we will charge any costs that
flow out of an assessment and/or repairing.
On request we will supply a statement before repairing.
Without requesting a statement, we assume that you, by
sending the appliance, automatically order to repair the
appliance.
A guarantee period of two months is valid for repairs
done by our technical department and the used spare
parts, counting from the repairdate. When a malfunction
occurs within this period which directly flows out of the
repairs and the used spare parts, the consumer has the
right of repairs without any costs.
English • 25
NB500-instructions.indd 25
15-12-2014 12:27:11
Garantie
• Die Garantie gilt für 24 Monaten ab Kauf der Ware.
• Die Garantie gilt nur bei Vorlage der Rechnung des
gekauften Gerätes. Bewahren Sie deshalb die Rechnung
sorgfältig auf. Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum.
• Die Garantie gilt nicht im Falle von:
- normalem Verschleiß
- mangelhafter Wartung
- unsachgemäßem oder zweckentfremdeten Gebrauch
- Nichtbeachtung von Bedienungs- und
Wartungsvorschriften
- unfachmännischer Reparatur durch den Käufer oder
Dritte
- nicht verwendeten Originalteilen, die vom Käufer oder
durch Dritte montiert worden sind,
welche von unserem Kundendienst zu begutachten sind.
• Die Garantie gilt nicht für:
- normale Gebrauchsartikel;
-Beleuchtungsbirnen,
welche von unserem Kundendienst zu begutachten sind.
Service
Bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler oder senden Sie das
Gerät zusammen mit einer Kopie der Rechnung und einer
Fehlerbeschreibung frankiert an die Serviceadresse in Ihrem
Land:
Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V.
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
NIEDERLANDE
Website: www.inventum.eu
Falls die Garantie entfallen oder die Garantiezeit abgelaufen ist,
müssen wir Ihnen die Kosten, die durch eine Begutachtung und/
oder einer Reparatur entstehen, in Rechnung stellen.
Wir erstellen Ihnen gerne auf Anfrage einen Kostenvoranschlag,
bevor wir mit der Reparatur beginnen. Wenn wir zur
Reparatur übergangen sind, werden die Begutachtungs- bzw.
Prüfungskosten von uns nicht in Rechnung gestellt.
Wir gewähren auf die von unserem Kundendienst ausgeführten
Reparaturen und auf das neu verarbeitete Material zwei
Monate Garantie, wobei diese zweimonatige Frist ab dem
Tag der Reparatur gilt. Sollte während dieses Zeitraumes ein
Defekt auftreten, welcher direkt auf die Reparatur oder das
dabei verwendete Material zurückzuführen ist, kann der Kunde
selbstverständlich sein Gerät kostenlos reparieren lassen.
26 • Deutsch
NB500-instructions.indd 26
15-12-2014 12:27:11
garantie
• La garantie est assurée pendant 24 mois à compter de la date
d’achat de l’article.
• La garantie ne sera applicable que sur présentation du
bon d’achat. C’est pourquoi vous devez conserver bien
précieusement votre bon d’achat. Le délai de garantie
commence à partir de la date d’achat.
• La garantie n’est pas assurée dans les cas suivants:
- usure normale
- emploi inadéquat ou utilisation abusive
- entretien insuffisant
- non-respect des consignes d’utilisation et d’entretien
- réparation par l’acheteur non compétent
- adaptation par l’acheteur de pièces détachées qui
ne sont pas d’origine
ce qui sera jugé par notre service technique
• La garantie n’est pas applicable pour:
- les articles de consommation normale
- les câbles de raccordement extérieurs
- les lampes témoins (changeables) de signal et
d’éclairage
ce qui sera jugé par notre service technique
service
Consultez alors votre commerçant ou notre service technique.
L’appareil doit être renvoyé en port payé avec la facture ainsi
que la description du problème à:
Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V.
Generatorstraat 17
3903 LH VEENENDAAL
PAYS BAS
Website: www.inventum.eu
Si la garantie n’est pas applicable ou bien si le délai de garantie
est dépassé, nous vous facturerons les frais liés à un devis et/ou
à une réparation.
Sur simple demande de votre part, nous pouvons d’abord
établir un devis avant de commencer toute réparation. Sans
votre demande de devis, nous partons du principe que vous
nous donnez automatiquement votre accord pour la réparation
de votre appareil, dès l’instant où vous nous l’avez envoyé.
Nous assurons deux mois de garantie sur les réparations
effectuées par notre service après-vente et sur le matériel qui
aura été ajouté, et ce délai de deux mois est calculé à compter
de la date de la réparation. Si pendant cette période, il y avait
une défection de l’appareil due directement aux travaux de
réparation qui ont été effectués ou due au matériel rajouté,
il va de soi que l’acheteur pourra de plein droit faire réparer
gratuitement son appareil.
Français • 27
NB500-instructions.indd 27
15-12-2014 12:27:11
klein huishoudelijk
witgoed vrijstaand
witgoed inbouw
persoonlijke verzorging
Inventum Huishoudelijke
Apparaten B.V.
Generatorstraat 17
3903 LH Veenendaal
T +31 (0)900 -468 36 88
info@inventum.eu
www.inventum.eu
twitter.com/inventum1908
facebook.com/inventum1908
youtube.com/inventum1908
NB500R- NB600R/01.1014V
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden/ Änderungen und Druckfehler vorbehalten/
Sous réserve de modification / Modifications and printing errors reserved
NB500-instructions.indd 28
15-12-2014 12:27:11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising