Philips TCJ330/12 User manual

Philips TCJ330/12 User manual
Uvijek smo tu da vam pomognemo
Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome
TCJ330
Imate pitanje?
Kontaktirajte
Philips
Korisnički priručnik
Sadržaj
1 Važno
3
2 Vaša budilica
3
3 Prvi koraci
4
4 Postavljanje vremenskog
programatora za alarm
5
Što se nalazi u kutiji
Umetanje baterije
Postavljanje sata
Postavljanje alarma
Aktivacija/deaktivacija vremenskog
programatora alarma
Odgoda alarma
5 Druge značajke
Uključivanje/isključivanje pozadinskog
osvjetljenja
Pričvršćivanje kopčom na jastuk
3
4
4
5
5
6
6
6
6
6 Podaci o proizvodu
7
7 Rješavanje problema
7
8 Napomena
8
Specifikacije
7
HR
2
1 Važno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
Pročitajte ove upute.
Sačuvajte ove upute.
Pridržavajte se svih upozorenja.
Slijedite sve upute.
Ovaj aparat nemojte koristiti u blizini vode.
Čistite ga samo suhom krpom.
Nemojte blokirati otvore za ventilaciju.
Instalirajte ga u skladu s uputama
proizvođača.
Nemojte ga postavljati u blizini izvora
topline kao što su radijatori, otvori za topli
zrak, štednjaci, i drugi aparati koji proizvode
toplinu (uključujući pojačala).
Koristite samo dodatke/opremu navedenu
od strane proizvođača.
Sve servisne radove prepustite
kvalificiranom servisnom osoblju. Servis je
potreban ako je aparat oštećen na bilo koji
način, primjerice ako je po njemu prolivena
tekućina ili je na njega pao neki predmet,
ako je bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi
pravilno ili je pao.
OPREZ u korištenju baterija – kako bi se
spriječilo curenje iz baterija koje može
dovesti do tjelesnih ozljeda, materijalnih
šteta ili oštećenja aparata:
Baterije umetnite na pravilan način,
poravnate s oznakama + i - na aparatu.
Nemojte kombinirati različite baterije
(stare i nove, ugljične i alkalne itd.).
Izvadite baterije iz aparata ako ga ne
namjeravate koristiti duže vrijeme.
Aparati ne smiju biti izloženi kapanju ili
zalijevanju tekućinom.
Na aparat nemojte postavljati predmete
koji mogu biti izvor opasnosti (npr. posude
s tekućinom, zapaljene svijeće).
HR
2 Vaša budilica
Što se nalazi u kutiji
Provjerite i pregledajte sadržaj pakiranja. (sl.
)
a
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
User Manual
TCJ330
3 Prvi koraci
Postavljanje sata
Upute u ovom poglavlju uvijek slijedite u
navedenom redoslijedu.
(sl.
)
c
Umetanje baterije
M O DE
SE T
Oprez
•• Opasnost od eksplozije! Baterije držite podalje od
SET
MOD E
izvora topline, sunčeve svjetlosti i vatre. Baterije nikada
ne bacajte u vatru.
•• Baterije sadrže kemijske tvari i treba ih odlagati na
odgovarajući način.
Umetnite 3 AAA baterije pazeći na njihov
polaritet (+/-), kao što je prikazano na slici.
(sl. )
2 sec
b
SE T
SE T
1
2
3
Savjet
•• Kada se prikaže indikator slabe baterije
baterije.
, zamijenite
4
Pritisnite gumb SET i držite ga pritisnutim
dvije sekunde.
»» Znamenke sati trepere.
Pritisnite
/
kako biste postavili sate.
Potvrdite pritiskom na SET.
»» Znamenke minuta trepere.
Ponovite korake 2 i 3 kako biste postavili
minute i format prikaza 12/24 sata.
»» Prikazuje se postavljeno vrijeme.
HR
4
4 Postavljanje
vremenskog
programatora za
alarm
Postavljanje alarma
»» Alarm je postavljen; prikazuje se
trenutno vrijeme.
Prikaz alarma
Ikona alarma Trajanje
alarma
Slabija vibracija
15 min
15 min
Jača vibracija
15 min
Zujalica
15 min
Zujalica i vibracija
Savjet
•• Glasnoću ne možete postaviti ručno.
•• Budilica vibrira na način da vibracija započinje polako i
postupno postaje sve brža tijekom prve dvije minute.
Napomena
•• Provjerite jeste li točno postavili sat.
1
2
3
4
5
6
Pritisnite MODE kako biste aktivirali način
rada za postavljanje alarma.
»» Prikazuje se trenutno vrijeme alarma
(ako je postavljeno).
Pritisnite gumb SET i držite ga pritisnutim
2 sekunde.
»» Znamenke sati trepere.
Pritisnite
kako biste postavili sate.
Potvrdite pritiskom na SET.
»» Znamenke minuta trepere.
Ponovite korake 3 i 4 kako biste postavili
minute.
Ponovite korake 3 i 4 kako biste postavili
izvor alarma. (sl. )
f
5
/
HR
Aktivacija/deaktivacija
vremenskog programatora
alarma
Kako biste aktivirali vremenski programator
alarma, postavite ALARM na ON (Uključeno).
»» Prikazuju se ikona i izvor alarma.
»» Zaključani su svi gumbi osim
SNOOZE/LIGHT. Kako biste mogli
promijeniti bilo koju postavku, najprije
postavite ALARM na OFF (Isključeno).
Deaktivacija vremenskog programatora alarma:
Postavite ALARM na OFF (Isključeno).(sl. )
e
/ ON
AL ARM
OFF
5 Druge značajke
Odgoda alarma
Kada se alarm oglasi, pritisnite SNOOZE. (sl.
g
SNOOZE
)
Uključivanje/isključivanje
pozadinskog osvjetljenja
Kako biste uključili pozadinsko osvjetljenje,
pritisnite LIGHT.
»» Pozadinsko osvjetljenje se automatski
isključuje nakon 5 sekundi radi uštede
energije.
»» Alarm je odgođen i ponovo će se
oglasiti devet minuta kasnije.
Pričvršćivanje kopčom na
jastuk
Kako bi se spriječilo padanje budilice s kreveta,
pomoću isporučene kopče možete je pričvrstiti
na jastučnicu, kao što je prikazano na slici. (sl. )
d
HR
6
6 Podaci o
proizvodu
7 Rješavanje
problema
Upozorenje
Napomena
•• Podaci o proizvodu podložni su promjeni bez
•• Nikada nemojte uklanjati kućište aparata.
prethodne najave.
Specifikacije
Napajanje (baterija)
Dimenzije:
-glavna jedinica
(Š x V x D)
Težina:
-glavna jedinica
3 AAA baterije od 1,5 V
82 x 82 x 19 mm
0,07 kg
Nikada sami nemojte pokušavati popraviti
sustav jer to može poništiti jamstvo.
Naiđete li na probleme tijekom korištenja
aparata, prije traženja servisa provjerite sljedeće
točke. Ako ne uspijete otkloniti problem,
posjetite web-stranicu tvrtke Philips
(www.philips.com/support). Prilikom obraćanja
tvrtki Philips aparat neka bude blizu vas, a
pripremite i broj modela i serijski broj.
Nema napajanja
•• Provjerite jesu li baterije ispravno
postavljene.
Alarm ne radi
•• Ispravno postavite sat/alarm.
•• Provjerite baterije.
Postavke sata/alarma su izbrisane
•• Ponovo postavite sat/alarm.
Nema reakcije na pritisak bilo kojeg gumba
•• Gumbi su zaključani. Postavite ALARM na
OFF (Isključeno) kako biste ih otključali.
7
HR
8 Napomena
Bilo kakve izmjene ili preinake ovog uređaja koje
nisu izričito odobrene od strane tvrtke Philips
Consumer Lifestyle mogu dovesti do prestanka
valjanosti korisnikovog ovlaštenja za rukovanje
opremom.
Ovaj je proizvod usklađen sa zahtjevima
Europske zajednice na području radijskih
smetnji.
Uređaj je proizveden od vrlo kvalitetnih
materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje
i ponovno korištenje.
Zaštita okoliša
Nije korištena nepotrebna ambalaža. Pokušali
smo napraviti ambalažu koja se može
jednostavno razdvojiti na tri vrste materijala:
karton (kutija), polistirenska pjena (zaštita) i
polietilen (vrećice, zaštitna pjena).
Vaš sustav sastoji se od materijala koji se
mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi
specijalizirana tvrtka. Poštujte lokalne propise o
odlaganju ambalaže, potrošenih baterija i stare
opreme.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva
prava pridržana.
Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne
obavijesti. Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke
Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih
odgovarajućih vlasnika. Philips pridržava pravo
promjene proizvoda u bilo kojem trenutku bez
usklađivanja ranijih proizvoda s tim promjenama.
Napomena
•• Pločica s oznakom vrste nalazi se na dnu aparata.
Ako je na proizvodu prikazan simbol prekrižene
kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen
direktivom EU-a 2002/96/EC.
Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju
električnih i elektroničkih proizvoda u zaseban
otpad.
Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare uređaje
nemojte odlagati u običan kućanski otpad.
Pravilnim odlaganjem starih uređaja u otpad
pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom
EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati u
običan kućanski otpad.Informirajte se o lokalnim
propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer
pravilnim odlaganjem pridonosite sprječavanju
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
HR
8
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
TCJ330_12_UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement