Philips | 32PFL3078T/12 | Owner's Manual | Philips 3100 series Tenký LED televizor Full HD 40PFL3118K/12 Uživatelská příručka

Philips 3100 series Tenký LED televizor Full HD 40PFL3118K/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PFL43x8
PFL31x8
PFL30x8
CS Uživatelská příručka
Obsah
1
2
3
4
5
CS
Důležité informace
3
Bezpečnost
Údržba
Právní
Udržitelnost
Nápověda a podpora
3
5
6
8
9
Použití televizoru
10
Ovládací prvky televizoru
Sledování televize
Zobrazení programového průvodce
Sledování v režimu 3D
Přehrávání multimediálních souborů
10
12
16
17
19
Širší využití televizoru
22
Pozastavit TV
Nahrávání televizních pořadů
Hraní her
Prohlížení teletextu
Nastavení zámku a časovače
22
23
26
27
28
Změny nastavení televizoru
30
Obraz a zvuk
Videokanály
Nastavení satelitních kanálů
Nastavení jazyka
Univerzální nastavení přístupu
Další nastavení
Aktualizace softwaru
Resetování všech nastavení
30
32
35
36
37
39
39
40
Připojení televizoru
41
Informace o kabelech
Připojení antény
Připojení zařízení
Připojení více zařízení
Sledování připojených zařízení
Nastavení zařízení EasyLink
Připojení modulu CAM
(Conditional Access Module)
41
42
42
48
50
50
2
53
6
7
8
Řešení problémů
54
Obecné problémy
Problémy s kanály
Problémy s obrazem
Problémy se zvukem
Problémy s připojením
Kontaktování společnosti Philips
54
55
55
56
56
57
Specifikace
58
Napájení a příjem signálu
Obraz a zvuk
Rozlišení displeje
Multimédia
Možnosti připojení
Možnosti připojení
Verze nápovědy
58
58
58
59
62
62
62
Rejstřík
63
Bezpečnost
Bezpečnostní opatření
Před použitím televizoru si pozorně přečtěte
všechny pokyny. Pokud v důsledku
neuposlechnutí těchto pokynů dojde
k poškození přístroje, záruka na přístroj
zanikne.
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!

Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo
jinému působení vody. Do blízkosti
televizoru nikdy neumísťujte nádoby
s vodou, například vázy. Dojde-li k vylití
kapaliny na televizor nebo k vniknutí
kapaliny do televizoru, okamžitě
televizor odpojte od elektrické zásuvky.
Obraťte se na středisko péče
o zákazníky společnosti Philips a nechte
televizor před dalším užíváním
zkontrolovat.

Nikdy neumísťujte televizor, dálkový
ovládač ani baterie do blízkosti
otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla
ani na přímé sluneční světlo. Abyste
zabránili požáru, nikdy nenechávejte
v blízkosti televizoru, dálkového
ovladače nebo baterií svíčky nebo jiné
hořící předměty.


Nikdy nevkládejte žádné předměty do
ventilačních otvorů nebo jiných otvorů
na televizoru.
Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani
baterie dešti, jinému působení vody
nebo nadměrným teplotám.

Zabraňte působení nadměrné síly na
elektrické zástrčky. Zkontrolujte, zda je
zástrčka napájecího kabelu řádně
vsunuta do elektrické zásuvky.
Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo
způsobit požár.

Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda
není napájecí kabel napínán. Při napnutí
napájecího kabelu může dojít k uvolnění
připojení a vzniku jisker.

Pokud chcete zcela zamezit přívodu
energie do televizoru, je nutné odpojit
zástrčku. Při odpojování napájení tahejte
vždy za zástrčku, nikdy za šňůru.
Zajistěte volný přístup k zástrčce,
zásuvce a šňůře.
Nebezpečí poškození televizoru!

Ke zvedání a přenášení televizoru s
hmotností převyšující 25 kg jsou třeba
dvě osoby.

Při montáži stojanu k televizoru
používejte pouze dodaný stojan. Stojan
k televizoru pevně připojte. Umístěte
televizor na hladký rovný povrch, který
udrží váhu televizoru a stojanu.

Při montáži televizoru na zeď použijte
pouze držák pro montáž na stěnu, který
televizor unese. Připevněte držák pro
montáž na stěnu pouze ke stěně, která
jej a televizor unese. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž na
zeď, která bude příčinou nehody nebo
zranění.

Před případným skladováním
odmontujte z televizoru stojan. Nikdy
televizor s namontovaným stojanem
nepokládejte.

Před připojením televizoru k elektrické
zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje
s údajem na zadní straně televizoru.
Televizor nikdy nepřipojujte k elektrické
zásuvce s jiným napětím.

Části výrobku mohou být vyrobeny ze
skla. Zacházejte s ním opatrně,
předejdete tak zranění nebo poškození.
CS
3
Čeština
1 Důležité
informace
Nebezpečí poranění dětí!
Postupujte podle těchto opatření, abyste
zabránili převrhnutí televizoru a případnému
následnému poranění dětí:

Nikdy televizor neumísťujte na povrch
pokrytý látkou nebo jiným materiálem,
který lze stáhnout.

Ujistěte se, že žádná část televizoru
nepřesahuje přes okraj povrchu.

Nikdy televizor neumisťujte na vysoký
nábytek, např. na knihovnu, bez
ukotvení nábytku a televizoru ke zdi
nebo vhodné opoře.

Poučte děti o nebezpečí hrozícím při
pokusu vylézt na nábytek k televizoru.
Nebezpečí spolknutí baterií!

Výrobek nebo dálkové ovládání může
obsahovat knoflíkovou baterii, která by
mohla být spolknuta. Uchovávejte
baterii vždy mimo dosah malých dětí!
Nebezpečí přehřívání!

Nikdy televizor neumísťujte do
uzavřených prostorů. Po všech stranách
televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 4 palce nebo 10 cm
(z důvodu zajištění proudění vzduchu).
Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí
ventilačních otvorů na televizoru závěsy
nebo jinými předměty.
Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození
napájecího kabelu!

Na napájecí kabel nepokládejte
televizor ani žádné jiné předměty.

Před bouřkou odpojte televizor od
elektrické zásuvky a antény. Během
bouřky se nedotýkejte žádné části
televizoru, napájecího kabelu nebo
anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte sluchátka při vysoké
hlasitosti po delší dobu.
Nízké teploty

Je-li televizor převážen při teplotách
nižších než 5° C (41° F), vybalte
televizor a vyčkejte, dokud teplota
televizoru nedosáhne pokojové teploty.
Teprve poté televizor připojte do
elektrické zásuvky.
CS
4
Varování k ochraně zdraví při sledování
ve 3D
Týká se pouze 3D televizorů.

Pokud se ve vaší rodině vyskytla
epilepsie nebo záchvaty v důsledku
fotosenzitivity, obraťte se na lékaře, než
se vystavíte působení zdrojů
zábleskového světla, rychlých sekvencí
obrazů nebo sledování ve 3D.

Za účelem předcházení nevolnosti, jako
jsou závratě, bolesti hlavy nebo
dezorientace doporučujeme nesledovat
obraz ve 3D po delší dobu. Pokud
byste měli jakékoli nepříjemné pocity,
přestaňte 3D sledovat a nevěnujte se
ihned poté žádné potenciálně
nebezpečné činnosti (například řízení
auta), dokud vaše příznaky nezmizí.
Pokud příznaky přetrvávají, nezačínejte
znovu sledovat 3D, dokud se
neporadíte s lékařem.

Rodiče by měli dohlížet na své děti,
které sledují 3D, a ujistit se, že se u dětí
neprojevuje žádný z výše uvedených
příznaků nevolnosti. Sledování ve 3D se
nedoporučuje pro děti do šesti let věku,
protože jejich zrakový systém ještě není
plně vyvinutý.

Brýle 3D nepoužívejte k jiným účelům
než ke sledování tohoto 3D televizoru.

Při sledování obsahu 3D pomocí
aktivních brýlí 3D za osvětlení zářivkami
nebo diodami LED můžete zpozorovat
blikání použitého osvětlení. V případě
blikání toto osvětlení vypněte.

Obrazovka





Nebezpečí poškození obrazovky
televizoru! Nikdy se obrazovky
nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte
a zabraňte úderům do obrazovky
jakýmikoli předměty.
Před čištěním odpojte televizor od
elektrické sítě.
Televizor a rám čistěte lehkým otřením
měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění
televizoru nikdy nepoužívejte alkohol,
chemikálie nebo čisticí prostředky pro
domácnost.
Abyste zabránili deformacím
a vyblednutí barev, otřete kapky vody
co nejdříve.
Vyhýbejte se zobrazování statických
obrazů. Statické obrazy jsou takové
obrazy, které zůstávají na obrazovce po
dlouhou dobu. Mezi statické obrazy
patří nabídky na obrazovce, černé
pruhy, zobrazení času atd. Pokud
potřebujete statické obrazy používat,
snižte kontrast a jas, abyste zabránili
poškození obrazovky.
Brýle 3D
Týká se televizorů, jejichž dodané
příslušenství zahrnuje 3D brýle.
Při ošetřování brýlí se řiďte těmito pokyny:

K čištění sklíček brýlí 3D používejte
čistou měkkou tkaninu (z mikrovlákna či
bavlněného flanelu), abyste je
nepoškrábali. Nikdy nestříkejte čistič
přímo na brýle 3D. Můžete použít
vlhčené čisticí ubrousky od většiny
známých výrobců slunečních brýlí.

Nevystavujte brýle 3D působení
přímého slunečního světla, tepla, žáru či
vody. To může vést k poškození
výrobku nebo požáru.

Dbejte opatrnosti, aby vám brýle
neupadly na zem, neohýbejte je ani
nevyvíjejte nadměrný tlak na jejich
sklíčka.

Nepoužívejte čisticí chemikálie
obsahující alkohol, rozpouštědla,
saponáty nebo vosk, benzol, ředidlo,
odpuzovač komárů či mazivo. Použití
těchto chemikálií může způsobit
odbarvení či praskliny.
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Výrobek
uchovávejte vždy mimo dosah dětí
mladších tří let! Výrobek obsahuje malé
části, které by mohlo dítě spolknout.
Tipy ohledně umístění

Umístěte televizor na místo, kde
nebude na obrazovku dopadat přímé
světlo.

Ideální vzdálenost pro sledování
televizoru se rovná trojnásobku velikosti
úhlopříčky obrazovky. Pokud je
například úhlopříčka obrazovky
televizoru 81 cm / 32 palců, ideální
vzdálenost pro sledování je přibližně 2,5
m / 92 palců od obrazovky.

Pokud sedíte, měly by být vaše oči ve
stejné úrovni se středem obrazovky.
Umístění televizoru
Optimálního nastavení zvuku televizoru
dosáhnete také správným umístěním
televizoru (montáž na stěně nebo montáž na
stojanu).
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnosti [Nastavení televizoru]
> [Obecná nastavení] > [Umístění
televize].
4. Vyberte možnosti [Na TV stojanu] nebo
[Upevnění na zeď] a poté stiskněte tlačítko
OK.
CS
5
Čeština
Údržba
Zamknutí televizoru
Televizor je v oblasti základny vybaven
otvorem pro zabezpečení zámkem
Kensington. Chcete-li televizor zabezpečit,
zakupte si samostatně prodávaný zámek
proti krádežím Kensington.
Právní
Oznámení
2013 © TP Vision Netherlands B.V. Všechna
práva vyhrazena. Technické údaje lze měnit
bez předchozího upozornění. Ochranné
známky jsou majetkem společnosti
Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo
příslušných vlastníků. Společnost TP Vision
Netherlands B.V. si vyhrazuje právo kdykoli
změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit
odpovídajícím způsobem starší příslušenství.
Materiál v této příručce je považován za
odpovídající zamýšlenému použití systému.
Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé
moduly či procedury používají pro účely jiné
než zde uvedené, je třeba získat potvrzení
jejich platnosti a vhodnosti. Společnost TP
Vision Netherlands B.V. zaručuje, že samotný
materiál neporušuje žádné patenty
registrované ve Spojených státech.
Neexistuje žádná jiná výslovná ani
předpokládaná záruka.
CS
6
Společnost TP Vision Netherlands B.V.
nemůže být zodpovědná za žádné chyby v
tomto dokumentu ani za žádné potíže, ke
kterým dojde v důsledku obsahu tohoto
dokumentu. Chyby, které budou hlášeny
společnosti Philips, budou odstraněny a
publikovány na stránce technické podpory
společnosti Philips, jakmile to bude možné.
Záruční podmínky

Riziko poranění, poškození televizoru
nebo zrušení záruky! Nikdy se
nepokoušejte opravit televizor sami.

Televizor a příslušenství používejte jen v
souladu s pokyny výrobce.

Symbol varování na zadní straně
televizoru označuje riziko úrazu
elektrickým proudem. Nikdy
neodnímejte kryt televizoru. V případě
servisu nebo opravy vždy kontaktujte
zákaznickou podporu společnosti
Philips.

Jakákoli operace výslovně zakázaná
v této příručce a jakékoli úpravy
a montážní postupy nedoporučené
nebo neschválené v této příručce ruší
platnost záruky.
Pixelová charakteristika
Tento produkt využívající technologii
LCD/LED se vyznačuje vysokým počtem
barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních
pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny
nebo světlé body (červené, zelené či
modré). Jedná se o strukturální vlastnost
displeje (nevybočující z oborových
standardů), nikoli o závadu.
Označení CE
Tento výrobek vyhovuje zásadním
požadavkům a dalším příslušným
ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké
napětí), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU
(ROHS).
Otevřený zdrojový kód
Tento produkt obsahuje software
licencovaný v rámci licence s otevřeným
zdrojovým kódem. Potvrzení a texty licencí
najdete v elektronické uživatelské příručce k
produktu. Společnost TP Vision Netherlands
B.V. tímto nabízí, že na vyžádání poskytne
úplnou kopii příslušného zdrojového kódu
softwarových balíčků s otevřeným kódem a
chráněných autorskými zákony, které jsou
použity v tomto výrobku, pro který je tato
nabídka vyžadována příslušnými licencemi.
Tato nabídka je platná po dobu tří let od
zakoupení výrobku a je k dispozici každému,
kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat
zdrojový kód, zašlete žádost v angličtině s
číslem produktu na následující adresu:
“Intellectual Property Department, TP Vision
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA
Eindhoven, The Netherlands”.
Ochranné známky a autorská práva
Windows Media je registrovaná ochranná
známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších
zemích.
Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
Označení HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
Kensington a Micro Saver jsou ochranné
známky společnosti ACCO World
Corporation registrované v USA, přičemž v
jiných zemích světa byla registrace již vydána
nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.
Chráněno jedním nebo více americkými
patenty: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou
ochranné známky společnosti Rovi
Corporation nebo jejích poboček a jsou
použity v souladu s licencí.
DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního
videa vyvinutý společností DivX, LLC,
pobočkou společnosti Rovi Corporation.
Toto zařízení je oficiálně certifikováno (DivX
Certified®) jako přehrávač formátu DivX. Na
webových stránkách divx.com najdete další
informace a softwarové nástroje ke konverzi
souborů do formátu DivX.
CS
7
Čeština
Soulad se standardy EMF
Společnost TP Vision Netherlands B.V. vyrábí
a prodává mnoho výrobků určených pro
spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný
elektronický přístroj mají obecně schopnost
vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních zásad
společnosti Philips je zajistit u našich výrobků
všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní
opatření, splnit veškeré příslušné požadavky
stanovené zákonem a dodržet všechny
standardy EMF (Electro Magnetic Field)
platné v době výroby.
Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a
prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na
lidské zdraví. Společnost TP Vision potvrzuje,
že pokud se s jejími výrobky správně zachází
a pokud jsou tyto výrobky používány pro
zamýšlený účel, je podle současného stavu
vědeckého poznání jejich použití bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji
mezinárodních standardů EMF a
bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže
předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle
jej promítnout do svých výrobků.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Chcete-li
přehrávat zakoupené filmy ve formátu DivX
VOD (Video-on-Demand), je třeba toto
zařízení certifikované pro formát DivX (DivX
Certified®) zaregistrovat. Chcete-li získat svůj
registrační kód, přejděte v nabídce nastavení
zařízení do části týkající se obsahu DivX
VOD. Další informace o dokončení
registrace naleznete na webových stránkách
vod.divx.com.
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.


Udržitelnost
Úspora energie
Tento televizor je vybaven funkcemi úspory
energie. Přístup k těmto funkcím získáte
stisknutím tlačítka Zelené tlačítko na
dálkovém ovladači.

Nastavení úsporného obrazu: Můžete
použít různé kombinace nastavení
úsporného obrazu. Při sledování
televizoru stiskněte tlačítko Zelené
tlačítko a vyberte možnost [Úspora
energie]. Poté vyberte nastavení obrazu
[Úspora energie].

Obrazovka vypnuta: Pokud chcete
poslouchat pouze zvuk televizoru,
můžete obrazovku vypnout. Ostatní
funkce budou fungovat normálně. Při
sledování televizoru stiskněte tlačítko
Zelené tlačítko a vyberte možnost
[Obrazovka vypnuta].

Senzor osvětlení: Pokud dojde ke
snížení okolního osvětlení, vestavěný
senzor okolního osvětlení sníží jas
obrazovky televizoru. Chcete-li senzor
zapnout, stiskněte při sledování
televizoru tlačítko Zelené tlačítko a
vyberte možnost [Senz. osvětlení].

Úsporný pohotovostní režim:
Pokročilé obvody napájení snižují
spotřebu energie televizoru na
extrémně nízkou úroveň, aniž by došlo
ke ztrátě funkčnosti stálého
pohotovostního režimu.
CS
8

Automatické vypnutí: Z důvodu úspory
energie můžete nastavit, aby se
televizor po určité době nečinnosti
automaticky vypínal. Při sledování
televizoru stiskněte tlačítko Zelené
tlačítko a vyberte možnost
[Automatické vypnutí]. Poté zvolte
dobu, po jejímž uplynutí se má televizor
vypínat.
Vypnout neaktivní zařízení: Umožňuje
vypínání připojených zařízení
vyhovujících standardu EasyLink
HDMI-CEC (Consumer Electronic
Control), která jsou neaktivní. Při
sledování televizoru stiskněte tlačítko
Zelené tlačítko a vyberte možnost
[Neaktivní zařízení jsou vypnuta.].
Řízení spotřeby: Pokročilé řízení
spotřeby umožňuje snižovat spotřebu
energie televizorem. Chcete-li zjistit, jak
vaše osobní nastavení ovlivňuje relativní
spotřebu energie televizorem, stiskněte
tlačítko
a vyberte možnosti
[Nastavení] > [Sledovat demo] >
[Active Control demo].
Recyklace
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce
kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si
informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických
a elektronických výrobků.
Výrobek obsahuje baterie podléhající
směrnici EU 2006/66/ES, které nelze
odkládat do běžného komunálního odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru
tříděného odpadu baterií, protože správnou
likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí.
Webové stránky společnosti Philips
Pokud v nabídce [Pomoc] na obrazovce
nenajdete požadované odpovědi, můžete se
obrátit na podporu online společnosti Philips
na stránkách www.philips.com/support.
Na webových stránkách podpory společnosti
Philips můžete také:

vyhledat odpovědi na časté dotazy
(FAQ),

stáhnout verzi této uživatelské příručky
ve formátu PDF pro tisk,

zaslat nám e-mail s konkrétním
dotazem,

chatovat online s pracovníkem
zákaznické podpory společnosti Philips
(dostupná pouze v některých zemích).
Použití průvodce připojením Philips
Energetický štítek
Evropský energetický štítek informuje o třídě
energetické úspornosti produktu. Čím je
třída energetické úspornosti produktu
zelenější, tím méně energie produkt
spotřebovává.
Na tomto štítku naleznete třídu energetické
úspornosti, průměrnou spotřebu energie při
používání produktu a průměrnou spotřebu
za 1 rok. Hodnoty spotřeby energie
produktem naleznete také na webových
stránkách společnosti Philips pro svou zemi
na adrese www.philips.com/TV.
Nápověda a podpora
Použití nápovědy
Chcete-li na obrazovce otevřít nabídku
[Pomoc], stiskněte tlačítko Modré tlačítko.
Nabídku [Pomoc] zavřete stisknutím tlačítka
.
Tento snadno použitelný průvodce
připojením vám poskytne informace o
způsobu připojení televizoru k ostatním
zařízením. Navštivte webové stránky
http://www.connectivityguide.philips.com.
Vyhledávání ve fóru televizoru
Vaše dotazy již mohly být zodpovězeny
komunitou uživatelů televizorů Philips.
Navštivte webové stránky
www.supportforum.philips.com.
Kontaktování společnosti Philips
Můžete také požádat o pomoc
kontaktováním zákaznické podpory
společnosti Philips ve své zemi. Telefonní
číslo je uvedeno na letáku dodaného s tímto
produktem nebo online na adrese
www.philips.com/support.
Předtím, než se obrátíte na společnost
Philips, si poznamenejte model a sériové
číslo televizoru. Tyto informace naleznete na
zadní straně televizoru nebo na jeho obalu.
CS
9
Čeština
Postupujte podle místních nařízení
a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným
komunálním odpadem. Správnou likvidací
starého výrobku pomůžete předejít možným
negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí.
2 Použití
televizoru
Senzory a indikátory
Ovládací prvky televizoru
Zadní ovládací prvky
Pro model PFL4xx8
1. Senzor dálkového ovladače
Namiřte dálkový ovladač na senzor.
Mezi dálkovým ovladačem a televizorem se
nesmějí nacházet žádné překážky.
1. (POHOTOVOSTNÍ REŽIM): Zapnutí
nebo vypnutí televizoru.
2. CH +/-: Slouží k přepnutí na další nebo
předchozí kanál.
3.
(SOURCE): Sledování připojeného
zařízení.
4.
+/- (Hlasitost): Zvýšení nebo snížení
hlasitosti.
Pro model PFL3xx8
1. Senzor dálkového ovladače
Namiřte dálkový ovladač na senzor.
Mezi dálkovým ovladačem a televizorem se
nesmějí nacházet žádné překážky.
CS
10
1. (POHOTOVOSTNÍ REŽIM): Zapnutí
televizoru nebo přepnutí do pohotovostního
režimu.
2. Tlačítka pro přehrávání: Ovládání
přehrávání multimediálních souborů.
3.
SOURCE: Sledování připojeného
zařízení.
4. GUIDE: Zobrazení programového
průvodce.
5.
TV: Sledování televizního vysílání.
6.
(Domů): Otevření nabídky Doma.
7. OK: Potvrzení zadání nebo výběru.
8.
(Navigační tlačítka): Ovládání
nabídek a výběr položek.
9.
LIST: Přístup k seznamu televizních
kanálů.
10.
FORMAT: Změna formátu obrazu
podle zdroje obrazového signálu.
11.
INFO: Zobrazení informací
o aktuální činnosti.
12. OPTIONS: Přístup k aktuálně
dostupným položkám nabídky nastavení
obrazu a zvuku.
13.
(Zpět): Slouží k návratu na předchozí
stránku nabídky nebo k ukončení funkcí
televizoru.
14. CH +/-: Přepínání kanálů.
15. +/−(Hlasitost): Úprava hlasitosti.
16.
(Ztlumit): Ztlumení nebo obnovení
zvuku.
17. Barevná tlačítka: Výběr úloh nebo
možností.
Funkce tlačítek jsou dostupné v závislosti na
nabídce poskytovatele služeb.
18. SUBTITLE: Zapnutí a vypnutí titulků.
19. 0-9 (Číselná tlačítka): Výběr televizních
kanálů nebo zadání textu.
20. TEXT: Povolení nebo zakázání teletextu.
CS
11
Čeština
Dálkový ovladač
Ovládací prvky funkce EasyLink
Pokud televizor připojíte k zařízením
vyhovujícím standardu HDMI-CEC, jako
například přehrávači disků Blu-ray nebo
domácímu kinu, můžete všechna tato zařízení
ovládat současně pomocí jednoho dálkového
ovladače. Stačí jen po připojení zapnout
funkci EasyLink.
Další informace o funkci Easylink naleznete
v části Připojení televizoru > Nastavení
zařízení Easylink > Ovládání zařízení (Strana
51).
Dálkový ovladač na obrazovce
Zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC
můžete ovládat také pomocí dalších tlačítek
dostupných prostřednictvím dálkového
ovladače na obrazovce. Ujistěte se, že je po
připojení funkce Easylink zapnuta. Další
informace o funkci Easylink naleznete v části
Připojení televizoru > Nastavení zařízení
Easylink > Ovládání zařízení (Strana 51).
Přístup k dálkovému ovladači na obrazovce
1. Během sledování připojeného zařízení
stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Zobrazit dálkové
ovládání], poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte tlačítko na obrazovce a stiskněte
tlačítko OK.
CS
12
Sledování televize
Zapnutí a vypnutí televizoru
Zapnutí televizoru

Připojte televizor k síťové zásuvce a
zapněte hlavní vypínač.

Pokud není televizor zapnutý, kontrolka
LED pohotovostního režimu nesvítí.
Stiskněte tlačítko na televizoru.

Pokud kontrolka LED pohotovostního
režimu svítí, stiskněte na dálkovém
ovládání tlačítko .
Poznámka: Reakci televizoru předchází
krátká prodleva.
Tip: Pokud nemůžete najít dálkový ovladač
a chcete televizor zapnout z pohotovostního
režimu, stiskněte libovolné tlačítko na
televizoru.
Přepnutí televizoru do pohotovostního
režimu
Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.
Kontrolka LED pohotovostního režimu na
televizoru se rozsvítí červeně.
Vypnutí televizoru
Stiskněte tlačítko na televizoru.
Kontrolka LED pohotovostního režimu
přestane svítit.
Poznámka: Ačkoli televizor spotřebovává
v pohotovostním režimu nebo po vypnutí
jen velmi malé množství energie, tato
spotřeba není nulová. Pokud se televizor
chystáte delší dobu nepoužívat, odpojte jej
od zdroje napájení.
Automaticky vypnout
Pomocí těchto nastavení optimalizujících
energetickou účinnost televizoru, která jsou
ve výchozím nastavení aktivována, můžete
šetřit energii. Pokud uživatel po dobu čtyř
hodin neprovede žádný úkon (stisknutí
tlačítka na dálkovém ovladači nebo na
televizoru), televizor se automaticky přepne
do pohotovostního režimu.
Přepínání televizních kanálů
Čeština
Zakázání automatického vypnutí:
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
Zelené tlačítko na dálkovém ovládání.
2. Vyberte možnost [Automatické vypnutí],
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [Vypnuto], poté
stiskněte tlačítko OK.
Nastavení hlasitosti televizoru


Stiskněte na dálkovém ovladači nebo
televizoru tlačítko CH +/-.
Chcete-li zadat číslo kanálu, stiskněte
tlačítko Číselná tlačítka na dálkovém
ovladači.
Správa oblíbených kanálů
Zvýšení nebo snížení hlasitosti televizoru

Stiskněte tlačítko +/− na dálkovém
ovladači.

Stiskněte tlačítko
+/- na televizoru.
Ztlumení nebo obnovení hlasitosti
televizoru

Zvuk lze vypnout stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači.

Dalším stisknutím tlačítka
hlasitost
obnovíte.
Nastavení hlasitosti sluchátek
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Zvuk] >
[Hlasitost sluch.] a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Zvolte úroveň.
Můžete zobrazovat všechny kanály nebo
pouze seznam oblíbených kanálů.
Vytvoření seznamu oblíbených kanálů
1. Stiskněte tlačítko
LIST.
Je zobrazen seznam kanálů.
2. Vyberte kanál, který chcete označit jako
oblíbený, a poté stiskněte tlačítko
OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Přidat/odebrat
oblíbené] a stiskněte tlačítko OK.
Vybraný kanál se označí hvězdičkou.
Chcete-li kanál odebrat ze seznamu
oblíbených, vyberte možnost
[Přidat/odebrat oblíbené] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazení seznamu oblíbených kanálů
1. Stiskněte tlačítko
LIST, poté stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Výběrem možností [Seznam] >
[Oblíbené] zobrazte kanály v seznamu
oblíbených kanálů.
3. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
CS
13
Manage channel lists
Po nastavení kanálů můžete:

Filtrovat kanály.

Přepínat mezi kanály přijímanými
prostřednictvím antény a kabelové
televize.

Přejmenovávat kanály.

Měnit pořadí kanálů.

Uzamykat kanály.

Poslouchat digitální rádio.
Filtrování kanálů
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
2. Stiskněte tlačítko OPTIONS a poté
vyberte možnost [Filtr].
3. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Digi. + Analog.]: Zobrazit všechny
kanály v seznamu kanálů.

[Digitální TV kanály]: Zobrazit pouze
digitální kanály.

[Analogové kanály]: Zobrazit pouze
analogové kanály.

[Volně dostupné/kódované]: Zobrazit
všechny kanály v seznamu kanálů.

[Kódované kanály]: Zobrazit pouze
kódované kanály.

[Bezplatné kanály]: Zobrazit pouze
volné kanály.
Poznámka: Možnosti filtrování se mohou lišit
v závislosti na provozovateli vysílání.
Přepnutí mezi kanály přijímanými
prostřednictvím antény a kabelové televize
Během sledování televizoru můžete přepínat
mezi kanály přijímanými prostřednictvím
antény a kabelové televize.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu] >
[Připojení antény].
3. Vyberte nastavení [Anténa (DVB-T)],
chcete-li sledovat kanály přijímané
prostřednictvím antény, nebo nastavení
[Kabel (DVB-C)], chcete-li sledovat kanály
přijímané prostřednictvím kabelové televize,
a poté stiskněte tlačítko OK.
CS
14
Přejmenování kanálů
Vyberete-li kanál, zobrazí se jeho název.
Název tohoto kanálu můžete změnit.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Je zobrazen seznam kanálů.
2. Vyberte kanál, který chcete přejmenovat, a
poté vyberte možnost OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Přejm.] a stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazí se klávesnice na obrazovce.
4. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
vyberte jednotlivé znaky a poté stiskněte
tlačítko OK.
5. Po dokončení postupu vyberte možnost
[Dokončeno] a následným stisknutím tlačítka
OK výběr potvrďte.
Změna pořadí kanálů
Jakmile kanály nainstalujete, můžete jejich
pořadí podle potřeby měnit.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Je zobrazen seznam kanálů.
2. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Změnit pořadí], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit,
a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
přesuňte zvýrazněný kanál na jiné místo a
poté stiskněte tlačítko OK.
6. Po dokončení postupu stiskněte tlačítko
OPTIONS.
7. Vyberte možnost [Ukončit změnu pořadí]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Uzamknutí kanálu
Neoprávněnému přístupu ke kanálům
můžete zabránit jejich uzamknutím.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Je zobrazen seznam kanálů.
2. Vyberte kanál, který chcete uzamknout, a
poté stiskněte tlačítko OPTIONS.
3. Vyberte možnost [Zamknout kanál] a
stiskněte tlačítko OK.
4. Pokud budete vyzváni, zadejte kód PIN.
V seznamu kanálů bude daný kanál označen
ikonou zámku.
Tip: Chcete-li uzamknutý kanál sledovat,
musíte po zobrazení výzvy zadat kód PIN.
Sledování připojených zařízení
Chcete-li sledovat signál z externího zařízení,
musíte toto zařízení nejprve připojit k
televizoru. Informace naleznete v části
Připojení televizoru > Připojení zařízení
(Strana 42).
Výběr zařízení pomocí tlačítka SOURCE
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte zařízení a poté stiskněte tlačítko
OK.
Výběr zařízení z nabídky Domů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Zdroj], poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte zařízení a poté stiskněte tlačítko
OK.
Chcete-li přidat nebo upravit připojená
zařízení, postupujte podle pokynů uvedených
v části Připojení televizoru > Sledování
připojených zařízení > Změny nastavení
zařízení (Strana 50).
Použití předvoleb obrazu a zvuku
Televizor je dodáván s předdefinovanými
nastaveními obrazu a zvuku. Tato nastavení
můžete použít nebo přizpůsobit.
Výběr preferovaných nastavení obrazu
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnosti [Obraz a zvuk] >
[Obrazový styl], a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK:

[Osobní]: Použití individuálního
nastavení obrazu.

[Jasné]: Nastavení bohatých a
dynamických barev, vhodné pro
sledování při denním světle.

[Přírozené]: Nastavení přirozeného
obrazu.

[Standardní]: Výchozí nastavení vhodné
pro většinu prostředí a typů videa.

[Film]: Ideální nastavení pro filmy.

[Fotografické]: Ideální nastavení pro
fotografie.

[Úspora energie]: Nastavení umožňující
nejvýraznější úsporu energie.
Výběr preferovaných nastavení zvuku
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnosti [Obraz a zvuk] >
[Zvukový styl], a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK:

[Osobní]: Použití vlastních nastavení
zvuku.

[Originál]: Nastavení vhodné pro
většinu prostředí a typů zvuku.

[Film]: Ideální nastavení pro filmy.



[Hudba]: Ideální nastavení pro poslech
hudby.
[Hra]: Ideální nastavení pro hry.
[Zprávy]: Ideální nastavení pro mluvené
slovo, jako např. při sledování zpráv.
CS
15
Čeština
Poslech digitálního rádia
Pokud jsou dostupné kanály digitálního rádia,
můžete je poslouchat. Tyto kanály jsou
automaticky instalovány při instalaci
televizních kanálů.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
LIST.
Zobrazí se seznam kanálů.
2. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
3. Vyberte možnosti [Filtr] > [Rádio] a poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte rozhlasovou stanici a poté
stiskněte tlačítko OK.
Změna formátu obrazu
Formát obrazu můžete změnit, aby
vyhovoval zdroji videa.
1. Stiskněte tlačítko
FORMAT.
2. Vyberte formát obrazu a poté stiskněte
tlačítko OK.
Dostupnost formátů obrazu závisí na zdroji
videa:

[Automaticky vyplnit]: Upravení obrazu
tak, aby vyplnil celou obrazovku (titulky
zůstanou viditelné). Doporučeno pro
minimální zkreslení obrazovky, ne však
pro HD ani PC.

[Automatický zoom]: Zvětšení obrazu
na celou obrazovku. Doporučeno pro
minimální zkreslení obrazovky, ne však
pro HD ani PC.

[Superzoom]: Odstranění černých
pruhů po stranách při vysílání ve
formátu 4:3. Nedoporučuje se u HD
ani u PC.

[Rozšířený obraz 16:9]: Přizpůsobení
obrazu formátu 4:3 na formát 16:9.
Nedoporučuje se u HD ani u PC.

[Širokoúhlá obrazovka]: Zobrazuje
obsah v neroztaženém širokoúhlém
formátu. Nedoporučuje se u HD ani u
PC.

[Bez měřítka]: Poskytuje maximální
rozlišení pro počítače. Dostupné, pouze
pokud je v nabídce Obraz povolen
režim PC.

[4:3]: Zobrazení klasického formátu 4:3.
CS
16
Zobrazení programového
průvodce
Jaké jsou možnosti
Můžete si prohlížet programové nabídky a
přehledy programů vysílaných digitálními
televizními kanály za použití programových
průvodců poskytovaných provozovateli
vysílání. Poznámka: Dostupnost
programových průvodců závisí na
provozovateli vysílání.
Informace obsažené v programovém
průvodci nemůžete zobrazit tehdy, jestliže:

věková skupina, pro niž je kanál určen,
je shodná s věkovou skupinou
nastavenou ve vašem televizoru nebo
vyšší než tato věková skupina;

kanál je uzamknut.
Z nabídky provozovatele vysílání
Výběr programového průvodce z nabídky
provozovatele vysílání
Před použitím programového průvodce
ověřte následující nastavení:
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obecná
nastavení] > [TV prův.].
3. Vyberte možnost [Z vysílače], poté
stiskněte tlačítkoOK.
Přístup k programovému průvodci
z nabídky provozovatele vysílání
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [TV prův.], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Pokud spouštíte programového průvodce
poprvé, postupujte dle pokynů na obrazovce
a průvodce aktualizujte.
Sledování v režimu 3D
Čeština
Přizpůsobení programového průvodce
z nabídky provozovatele vysílání
Průvodce je možné přizpůsobit tak, aby
zobrazoval následující informace:

Připomínání začátků pořadů.

Zobrazení pouze vybraných kanálů.

Změna dne zobrazení.

Plánování záznamu programů. Další
informace najdete v části Širší využití
televizoru > Nahrávání televizních
pořadů > Programování záznamů
(Strana 24).
Poznámka: Možnosti se mohou lišit
v závislosti na informacích o programech
poskytovaných provozovatelem vysílání.
1. V rámci programového průvodce stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK:

[Aktualizace TV průvodce]: Aktualizace
informací v programovém průvodci.

[Změnit den]: Nastavení dne zobrazení
programového průvodce.

[Vyhledávání podle žánru]: Vyhledávání
televizních programů podle žánru.

[Všechny připomínky]: Zobrazení
seznamu všech připomenutých
programů.
Co je potřeba
Pouze pro model PFL43x8.
Toto je televizor 3D. Dříve než začnete
sledovat programy v režimu 3D, přečtěte si
informace týkající se ochrany zdraví, které
jsou uvedeny v části Důležité > Varování
k ochraně zdraví při sledování ve 3D
(Strana 4).
Ke sledování trojrozměrného obsahu s tímto
televizorem jsou zapotřebí aktivní brýle
Philips 3D PTA508 nebo PTA518
(prodávané samostatně).
Poznámka:

Pokud použijete 3D brýle jiných
výrobců, může být kvalita obrazu nižší
nebo může dojít ke ztrátě efektu 3D.

Některé formáty 3D nejsou
podporovány.

Při sledování obsahu 3D za osvětlení
zářivkami nebo diodami LED můžete
zpozorovat blikání použitého osvětlení.
V případě blikání toto osvětlení
vypněte.
Jak při sledování programů 3D dosáhnout
nejlepších efektů 3D:

Sedněte si do vzdálenosti, která je
minimálně třikrát větší než výška (h)
obrazovky televizoru. Neseďte od
televizoru dále než 6 m.
CS
17
Zahájení sledování programů ve 3D
Automatické povolení režimu 3D
Televizor zjistí dostupnost obsahu 3D a
vyzve vás k nasazení brýlí 3D, abyste mohli
začít sledovat obsah 3D. Postup nastavení
odezvy televizoru při detekci signálu 3D:
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [3D] > [Přepnout
do 3D].
3. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[Automat.]: Televizor se do režimu 3D
přepne automaticky.

[Pouze upozornění]: Televizor nejprve
zobrazí oznámení.

[Nikdy]: Žádné oznámení.
Výběr zdroje s obsahem 3D
Disky 3D:
1. Spusťte přehrávání disku v přehrávači
disků Blu-ray 3D, který je připojen ke
konektoru HDMI na televizoru.
2. Stiskněte tlačítko
SOURCE a poté
vyberte přehrávač disků Blu-ray 3D.
Televizní programy 3D:
1. Vyberte možnost [Sledování TV] a
přepněte na televizní kanál, který vysílá obsah
3D.
Poznámka:

Chcete-li přepnout zpět na formát 2D,
stiskněte tlačítko OPTIONS. Vyberte
možnost [Obraz a zvuk] > [Nastavení
3D] > [2D].

Pokud přepnete na jiný kanál či
připojené zařízení, televizor se přepne
do formátu 2D.
CS
18
Výběr vstupního formátu 3D
Televizor zjistí dostupnost obsahu 3D a
vyzve vás k nasazení brýlí 3D, abyste mohli
začít sledovat obsah 3D. Pokud televizor
nemůže zjistit signál 3D kvůli chybějící značce
signálu 3D, zobrazí překrývající se obrazy.
Chcete-li překrývající se obrazy přepnout do
režimu 3D, změňte formát obsahu 3D.
1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte položku [Obraz a zvuk] >
[Nastavení 3D].
3. Vyberte nastavení a poté stiskněte tlačítko
OK.

[3D - vedle sebe]: Tuto možnost
vyberte, pokud televizor zobrazuje
svisle se překrývající obrazy.

[3D - nahoře / dole]: Tuto možnost
vyberte, pokud televizor zobrazuje
vodorovně se překrývající obrazy.

[3D - nahoře / dole obráceně] nebo
[3D - vedle sebe obráceně]: Tuto
možnost vyberte, pokud televizor
zobrazuje zkreslený obraz (např. se zdá,
že je vám pozadí blíže než objekty).
Převod 2D na 3D
Libovolný program 2D můžete převést do
režimu 3D.
1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Obraz a zvuk] >
[Nastavení 3D] > [Převod 2D na 3D].
Postup úpravy hloubky obrazu 3D:
1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte položku [Obraz a zvuk] > [Efekt
3D].
3. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK.
Postup vypnutí převodu obrazu 2D na 3D:
1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnosti [Obraz a zvuk] >
[Nastavení 3D] > [2D], poté stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka: Pokud přepnete na jinou činnost,
převod se zastaví.
Jaké jsou možnosti
V televizoru lze přehrávat videa, fotografie
a hudbu uložené v připojeném zařízení USB.
Přehrávání souborů ze zařízení USB
Pokud vlastníte úložné zařízení USB s
fotografiemi, videem nebo hudbou, můžete
tyto soubory přehrávat v televizoru.
Upozornění:

Společnost TP Vision nenese
odpovědnost za to, že paměťové
zařízení USB není podporováno, ani za
jeho případné poškození či ztrátu dat.

Port USB nepřetěžujte. Pokud zapojíte
paměťové zařízení USB s odběrem více
než 500 mA, nezapomeňte je připojit k
externímu zdroji napájení.
Procházení obsahu zařízení USB
1. Ke konektoru USB na televizoru připojte
zařízení USB.
2. Stiskněte tlačítko
SOURCE, vyberte
možnost [USB] a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí prohlížeče obsahu vyberte soubor
a stisknutím tlačítka OK spusťte přehrávání.
4. Stiskněte tlačítko Tlačítka pro přehrávání,
které umožňuje ovládání přehrávání.
5. Volitelný krok: Chcete-li zvolit jiné zařízení
USB, vyberte možnost [Zařízení USB] ve
spodní části obrazovky televizoru.
Tipy:

Chcete-li soubory filtrovat podle typu,
vyberte horní panel.

Chcete-li procházet soubory podle
názvu, data nebo jiných polí, vyberte
možnost [Řadit].
Možnosti přehrávání
Sledování videa
1. Vyberte ikonu
v horním panelu.
2. Vyberte videozáznam a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Volitelný krok: Chcete-li přehrát všechny
videozáznamy ve složce, vyberte některý
videozáznam a vyberte možnost [Přehrát
vše].

K dalšímu nebo předchozímu
videozáznamu přejdete stisknutím
tlačítka CH+, respektive CH-.

Chcete-li přehrávání videozáznamu
pozastavit, stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání obnovíte dalším stisknutím
tlačítka OK.

Chcete-li přecházet dopředu nebo zpět
v intervalech po 10 sekundách, stiskněte
tlačítko nebo .

Chcete-li vyhledávat dopředu nebo
dozadu, stiskněte tlačítko
nebo
.
Přepínat mezi různými rychlostmi
můžete opakovaným stisknutím tlačítka.

Chcete-li přehrávání videozáznamu
zastavit, stiskněte tlačítko .
Možnosti videa
Během přehrávání videozáznamu stiskněte
tlačítko OPTIONS a poté stisknutím
tlačítka OK vyberte požadovanou možnost:

[Titulky]: Výběr dostupných nastavení
zobrazení titulků.

[Jazyk titulků]: Vyberte jazyk titulků
(pokud jsou k dispozici).

[Znaková sada]: Výběr správné znakové
sady pro zobrazení titulků.

[Jazyk zvuku]: Výběr jazyka zvuku.

[Opakovat]: Vyberte možnost
[Opakovat], chcete-li soubor
s videozáznamem přehrávat opakovaně,
nebo [Přehrát jednou], chcete-li
soubor s videozáznamem přehrát
jedenkrát.

[Mediální server]: Při přehrávání
obsahu z mediálního serveru můžete
zvolit jiný mediální server.
CS
19
Čeština
Přehrávání multimediálních
souborů

[Náhodné přehrávání zapnuto] /
[Náhodné přehrávání vypnuto]:
Aktivace nebo deaktivace přehrávání
souborů s videozáznamy v náhodném
pořadí.

[DivX® VOD]: Zobrazení kódů pro
registraci a zrušení registrace DivX pro
tento televizor.
Poznámka:
Informace o videozáznamu (například
o pořadí v seznamu, době trvání, názvu nebo
datu) zobrazíte výběrem videozáznamu a
následným stisknutím tlačítka
INFO.
Chcete-li tyto informace skrýt, stiskněte
tlačítko
INFO znovu.
Poslech hudby
1. Vyberte ikonu
v horním panelu.
2. Vyberte skladbu a stiskněte tlačítko OK.
3. Volitelný krok: Chcete-li přehrát všechny
skladby ve složce, vyberte některou skladbu
a poté vyberte možnost [Přehrát vše].

K další nebo předchozí skladbě přejdete
stisknutím tlačítka CH+, respektive
CH-.

Chcete-li přehrávání skladby pozastavit,
stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání obnovíte dalším stisknutím
tlačítka OK.

Chcete-li přecházet dopředu nebo zpět
v intervalech po 10 sekundách, stiskněte
tlačítko nebo .

Chcete-li vyhledávat dopředu nebo
dozadu, stiskněte tlačítko
nebo
.
Přepínat mezi různými rychlostmi
můžete opakovaným stisknutím tlačítka.

Chcete-li zastavit přehrávání hudby,
stiskněte tlačítko .
Možnosti přehrávání hudby
Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté stisknutím tlačítka OK
vyberte požadovanou možnost:

[Opakovat]: Výběrem možnosti
[Opakovat] nastavíte opakované
přehrávání alba nebo skladby.
Vyberete-li možnost [Přehrát jednou],
skladba se přehraje jednou.

[Mediální server]: Při přehrávání
obsahu z mediálního serveru můžete
zvolit jiný mediální server.
CS
20

[Náhodné přehrávání zapnuto] /
[Náhodné přehrávání vypnuto]:
Aktivace nebo deaktivace přehrávání
skladeb v náhodném pořadí.
Poznámka:
Informace o skladbě (například název, jméno
interpreta nebo dobu trvání) zobrazíte
výběrem skladby a následným stisknutím
tlačítka
INFO.
Chcete-li tyto informace skrýt, stiskněte
tlačítko
INFO znovu.
Zobrazení fotografií
1. Vyberte ikonu
v horním panelu.
2. Vyberte miniaturní náhled fotografie a
poté stiskněte tlačítkoOK.
Spuštění prezentace
Je-li ve složce obsaženo více fotografií,
vyberte některou fotografii a poté stiskněte
tlačítko [Prezentace].

K další nebo předchozí fotografii
přejdete stisknutím tlačítka CH+,
respektive CH-.

Chcete-li zastavit prezentaci nebo zavřít
fotografii, stiskněte tlačítko
LIST
nebo .
Možnosti přehrávání prezentace
Během přehrávání prezentace stiskněte
tlačítko OPTIONS a poté stisknutím
tlačítka OK vyberte požadovanou možnost:

[Náhodné přehrávání vypnuto] /
[Náhodné přehrávání zapnuto]:
Aktivace nebo deaktivace náhodného
zobrazení obrázků v prezentaci.

[Opakovat]: Vyberte nastavení
[Opakovat], chcete-li prezentaci
sledovat opakovaně, nebo nastavení
[Přehrát jednou], chcete-li ji sledovat
pouze jedenkrát.

[Doba prezentace]: Nastavení doby
zobrazení každé fotografie v prezentaci.

[Přechody prezentace]: Nastavení
přechodu mezi fotografiemi.

[Mediální server]: Při přehrávání
obsahu z mediálního serveru můžete
zvolit jiný mediální server.
Tento televizor má certifikaci DivX
Certified(R) a přehrává obsah DivX
Video-On-Demand ve vysoké kvalitě.
Chcete-li přehrávat videa DivX VOD z
počítače, je nutné v televizoru nejprve
aktivovat funkci DivX VOD. Aktivace funkce
DivX VOD v televizoru je bezplatná.
Registrace televizoru
Pokud televizor ještě není aktivován, při
spuštění přehrávání videozáznamu ve
formátu DivX se na obrazovce zobrazí
registrační kód DivX potřebný k aktivaci
tohoto televizoru.
Zrušení registrace tohoto televizoru:
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte možnost [Procházet USB], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko OPTIONS, vyberte
možnost [DivX® VOD] a poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Registraci provedete následovně.
1. Jestliže se na obrazovce televizoru zobrazí
8- nebo 10místný registrační kód, tento kód
si zapište a přejděte na adresu
http://vod.divx.com.
2. Do počítače stáhněte software přehrávače
DivX a nainstalujte jej.
3. Spusťte software přehrávače DivX a
vytvořte si účet DivX: klikněte na položku
VOD > Create a DivX Account (Vytvořit
účet DivX).
4. V přehrávači DivX zaregistrujte televizor
prostřednictvím registračního kódu
z obrazovky: klikněte na položku VOD >
Register a DivX Certified Device (Registrace
zařízení s certifikátem DivX).
5. Po zobrazení výzvy stáhněte a uložte
registrační video na jednotku USB flash nebo
na připojený mediální server.
6. Přejděte k televizoru a spusťte registrační
video. Proces registrace a aktivace formátu
DivX v televizoru je nyní kompletní.
Podrobné pokyny naleznete na webové
stránce DivX.
CS
21
Čeština
Přehrávání obsahu DivX® VOD
(Video On Demand)
3 Širší využití
televizoru
Pozastavit TV
Jaké jsou možnosti
Pokud při sledování digitálního kanálu
potřebujete přijmout telefonní hovor nebo si
dát přestávku, můžete vysílání pozastavit.
Vysílání se uloží na pevný disk USB připojený
k televizoru. Přehrávání programu můžete
kdykoli obnovit.
Poznámka:

Program můžete pozastavit maximálně
na 90 minut.

Pevný disk USB je naformátován
výhradně pro použití s tímto
televizorem. Ponechte jej trvale
připojený k televizoru. K obsahu
uloženému na pevném disku USB
nebude možný přístup z jiného
televizoru nebo počítače.

Port USB nepřetěžujte. Pokud zapojíte
pevný disk USB s odběrem více než
500 mA, nezapomeňte jej připojit
k externímu zdroji napájení.
Poznámka:

Ujistěte se, že je televizor i pevný disk
USB vypnutý.

Během formátování pevného disku USB
nepřipojujte k televizoru žádná další
zařízení USB.
Co je potřeba


Nalaďte televizor, aby přijímal digitální
kanály. Další informace najdete v části
Změny nastavení televizoru >
Videokanály > Automatické nastavení
(Strana 32).
Připojte pevný disk kompatibilní s
rozhraním USB 2.0 o minimální kapacitě
4 GB a minimální přenosové rychlosti
30 Mb/s. Chcete-li získat optimální
možnosti, použijte pevný disk o
kapacitě 32 GB.
Instalace pevného disku USB
Chcete-li televizní vysílání pozastavit, musíte
k televizoru připojit pevný disk USB a
naformátovat jej.
Pokud televizor pevný disk USB nerozpozná,
naformátujte disk pomocí počítače na
souborový systém NTFS nebo FAT32 a
pokus zopakujte.
Upozornění:

Společnost TP Vision nenese
odpovědnost za to, že pevný disk USB
není podporován, ani za jeho případné
poškození či ztrátu dat.

Při formátování budou odstraněna
veškerá data uložená na připojeném
pevném disku USB.
CS
22
1. Připojte pevný disk USB přímo
k televizoru. Máte-li v úmyslu připojit
k televizoru další zařízení USB, připojte pevný
disk USB prostřednictvím rozbočovače USB.
2. Zapněte televizor i pevný disk (pokud má
externí zdroj napájení).
3. Přepněte na digitální televizní kanál.
4. Stisknutím tlačítka zahajte formátování
pevného disku USB.
5. Postup formátování dokončete podle
pokynů na obrazovce.
Varování: Proces formátování může nějakou
dobu trvat. Dokud není tento proces
dokončen, nevypínejte televizi ani
neodpojujte pevný disk USB.
Nahrávání televizních
pořadů
Čeština
Pozastavení živého televizního vysílání
Jaké jsou možnosti
1. Během sledování digitálního kanálu
stiskněte tlačítko a pozastavte tak televizní
vysílání.
2. Stisknutím tlačítka můžete pokračovat
ve sledování.
Na stavovém panelu se zobrazují následující
časové indikátory:
A. Pokud je program pozastavený poprvé.
B. Kde se pozastavený program v danou
chvíli přehrává.
C. Kde se živý program v danou chvíli
přehrává.

Chcete-li sledovat uložené vysílání,
stisknutím tlačítek
a
můžete
vyhledávat vzad nebo vpřed.

Chcete-li změnit rychlost přehrávání,
opakovaně stiskněte tlačítko
nebo
.

Chcete-li sledovat živé televizní vysílání,
stiskněte tlačítko .
Poznámka: Probíhá-li záznam, nemůžete
pozastavit televizní vysílání.
Vysílání uložené na pevném disku USB,
pokud provedete některou z následujících
akcí:

Odpojení pevného disku USB.

Přepnutí televizoru do pohotovostního
režimu.

Zahájení záznamu televizního programu.

Přepnutí na jiný kanál.

Přepnutí zdroje na sledování z
připojeného zařízení – přehrávače disků
Blu-ray nebo digitálního přijímače.
Pokud dokáže televizor využívat programové
průvodce, můžete zaznamenávat televizní
pořady na pevný disk USB. Zaznamenávat
můžete jak aktuální televizní programy, tak i
nadcházející televizní programy.
Poznámka:

Záznam je podporován pouze v
zemích, kde je k dispozici programový
průvodce.

Ve Skandinávii poskytuje televizor při
nahrávání televizních programů
omezenou podporu titulků.
Co je potřeba


Nalaďte televizor, aby přijímal digitální
televizní kanály, jako např. vysílání DVB.
Další informace najdete v části Změny
nastavení televizoru > Videokanály >
Automatické nastavení (Strana 32).
Připojte pevný disk kompatibilní
s rozhraním USB 2.0 o minimální
kapacitě 32 GB a minimální přenosové
rychlosti 30 Mbit/s. Chcete-li získat
optimální možnosti, použijte pevný disk
o kapacitě 250 GB. Tentýž pevný disk
USB můžete použít k záznamu i
pozastavování televizních pořadů.
Instalace pevného disku USB
Chcete-li zaznamenávat televizní pořady,
musíte k televizoru připojit pevný disk USB a
naformátovat jej.
Pokud televizor pevný disk USB nerozpozná,
naformátujte disk pomocí počítače na
souborový systém NTFS nebo FAT32 a
pokus zopakujte.
Upozornění:

Společnost TP Vision nenese
odpovědnost za to, že pevný disk USB
není podporován, ani za jeho případné
poškození či ztrátu dat.
CS
23

Při formátování budou odstraněna
veškerá data uložená na připojeném
pevném disku USB.

Pevný disk USB je naformátován
výhradně pro použití s tímto
televizorem. Ponechte jej trvale
připojený k televizoru. K obsahu
uloženému na pevném disku USB
nebude možný přístup z jiného
televizoru nebo počítače.

Port USB nepřetěžujte. Pokud zapojíte
pevný disk USB s odběrem více než
500 mA, nezapomeňte jej připojit
k externímu zdroji napájení.
Poznámka:

Ujistěte se, že je televizor i pevný disk
USB vypnutý.

Během formátování pevného disku USB
nepřipojujte k televizoru žádná další
zařízení USB.
Spuštění nahrávání
Jednodotykové nahrávání
Záznam programu, který právě sledujete,
můžete spustit stisknutím jediného tlačítka.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
Nahrávání se okamžitě zahájí. Zobrazí se
místní okno, v němž naleznete informaci o
času ukončení programu.
2. Volitelný krok: Pomocí tlačítka Navigační
tlačítka označte čas ukončení záznamu.
3. Vyberte možnost [Potvrdit], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko
.
Poznámka:

Po dobu záznamu nemůžete přepínat
televizní kanály ani pozastavit televizní
vysílání.

Jestliže není programový průvodce k
dispozici, je pro záznam nastaven
výchozí čas 30 minut. Toto nastavení
můžete kdykoli upravit.
Schedule recordings
1. Připojte pevný disk USB přímo
k televizoru. Máte-li v úmyslu připojit
k televizoru další zařízení USB, připojte pevný
disk USB prostřednictvím rozbočovače USB.
2. Zapněte televizor i pevný disk (pokud má
externí zdroj napájení).
3. Přepněte na digitální televizní kanál.
4. Stisknutím tlačítka zahajte formátování
pevného disku USB.
5. Postup formátování dokončete podle
pokynů na obrazovce.
Varování: Proces formátování může nějakou
dobu trvat. Dokud není tento proces
dokončen, nevypínejte televizi ani
neodpojujte pevný disk USB.
CS
24
Zobrazení informací o programu
V závislosti na stavu programu můžete tento
program začít sledovat nebo můžete
naprogramovat jeho záznam.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku [TV prův.].
3. Vyberte kanál a program a poté stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazí se informace o programu.
Poznámka: Pokud záznam naprogramujete
na dobu své nepřítomnosti, nezapomeňte
ponechat televizor v pohotovostním režimu
a pevný disk USB zapnutý.
Sledování nahrávek
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Záznamy], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam nahrávek.
3. Vyberte záznam v seznamu a poté
stiskněte tlačítko OK.
Nahrávka se začne přehrávat.
Řazení záznamů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Záznamy], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam nahrávek.
3. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
4. Vyberte řazení podle názvu, data, data
ukončení platnosti nebo typu a stiskněte
tlačítko OK.
Poznámka:

Pokud provozovatel vysílání omezuje
dobu, po kterou lze nahrávky od chvíle
vysílání programu přehrávat, seznam
nahrávek uvádí počet dní do doby, kdy
platnost nahrávky vyprší.

Pokud platnost nahrávky vypršela nebo
pokud provozovatel vysílání omezuje
přehrávání, nahrávku nelze přehrát.

Pokud naplánovanému nahrávání
zabrání provozovatel vysílání nebo
pokud k nahrávání podle plánu nedojde,
označí se v seznamu nahrávání jako
[Operace selhala].
Odstranění záznamů
Podle potřeby můžete zobrazit seznam
všech záznamů a zbývající místo na pevném
disku USB. Místo na disku můžete uvolnit
odstraněním záznamů.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Záznamy], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam nahrávek.
3. Vyberte záznam a poté vyberte možnost
[Odebrat].
CS
25
Čeština
Plánování nahrávání televizního vysílání
Můžete naplánovat nahrávání televizního
programu, který se bude vysílat dnes nebo v
následujících osmi dnech. Pokud nejsou
informace obsažené v programovém
průvodci k dispozici, můžete také plánovat
časovaný záznam, který není propojen s
žádným programem.
1. Stiskněte tlačítko
a poté vyberte [TV
prův.].
2. Vyberte kanál a program, který chcete
nahrát.
3. Volitelný krok: Pokud chcete zaznamenat
program, který se bude vysílat některý jiný
den, stiskněte tlačítko OPTIONS, vyberte
možnost [Změnit den] a zvolte jiný den.
4. Vyberte možnost [Nahrát].
Zobrazí se překryvné okno.
5. Prostřednictvím možností Číselná tlačítka
a Navigační tlačítka vyberte a upravte
podrobnosti záznamu.
6. Vyberte možnost [Potvrdit], poté
stiskněte tlačítko OK.
Změna naplánovaného záznamu
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Záznamy], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam naplánovaných záznamů.
3. Vyberte záznam a poté vyberte možnost
[Upravit čas].
4. Podle potřeby upravte čas záznamu a
vyberte možnost [Potvrdit].
Zrušení naplánovaného nahrávání
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Záznamy], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam nahrávek.
3. Vyberte záznam a poté vyberte možnost
[Odebrat].
Zrušení naplánovaného nahrávání
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Záznamy], poté
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se seznam nahrávek.
3. Vyberte záznam a poté možnost
[Odebrat].
Naplánovaný záznam se zruší.
Hraní her
Jaké jsou možnosti
Na televizoru můžete hrát běžné hry i hry
pro dva hráče*, a to v režimu celé obrazovky
a s optimalizovanými nastaveními obrazu pro
hry.
*Pouze pro model PFL43x8
Co je potřeba

K televizoru připojte herní konzoli. Další
informace najdete v části Připojení
televizoru > Připojená zařízení >
Herní konzole (Strana 45).

Sada pro dva hráče PTA508 nebo
PTA518 (prodávaná samostatně)
podporující hraní dvou hráčů v režimu
celé obrazovky*. Sada obsahuje dva
páry herních brýlí. Informace o zapnutí a
nabíjení brýlí naleznete v příslušné
uživatelské příručce.
*Pro model PFL43x8
Zahájení hraní her
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte herní konzoli a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. V případě potřeby vložte do herní konzole
herní disk a vyberte hru, kterou chcete hrát.
4. Zahajte hraní hry podle pokynů na
obrazovce.
Spuštění hry dvou hráčů v režimu celé
obrazovky
Pro model PFL43x8.
Některé hry nabízí režim více hráčů nebo
režim rozdělené obrazovky. Technologie 3D
tohoto televizoru umožňuje obrazovku
rozdělit na dvě dílčí celé obrazovky. Díky
herním brýlím pro dva hráče může každý z
nich vidět na jediném televizoru svůj vlastní
obraz.
CS
26
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte herní konzoli a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. V případě potřeby vložte do herní konzole
herní disk.
4. V herní konzole vyberte hru pro dva nebo
více hráčů a rozdělte obrazovku na dvě dílčí.
5. Na dálkovém ovládání televizoru stiskněte
tlačítko OPTIONS.
6. Vyberte položku [Obraz a zvuk] > [Hra
dvou hráčů].
7. Vyberte možnost [Nad sebou] nebo
[Vedle sebe] a stiskněte tlačítko OK.
8. Zapněte brýle pro dva hráče, stiskněte
tlačítko výběru hráče a nasaďte si je.
(Přečtěte si uživatelskou příručku brýlí pro
dva hráče).
Tipy: Budete-li chtít zobrazit nabídky hry
nebo skóre, stiskem tlačítka OK můžete
přepínat režim zobrazení.
Nastavení her
Nastavení obrazu pro hraní her
Zobrazení na obrazovce televizoru je možno
optimalizovat tak, aby nedocházelo ke
zpožďování obrazu.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obraz], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [Hra nebo počítač] >
[Hra].
Zvuková předvolba pro hraní her
Můžete optimalizovat zvukové efekty pro
hraní her.
1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnosti [Obraz a zvuk] >
[Zvukový styl] > [Hra], poté stiskněte
tlačítko OK.
Televizor je nyní připraven ke hraní hry.
Poznámka: Jakmile hraní ukončíte, obnovte
obvyklé nastavení zvuku.

Výběr stránky

Při sledování kanálů obsahujících teletext
můžete prohlížet obsah teletextu.
1. Vyberte kanál obsahující teletext a
stiskněte tlačítko TEXT.
2. Stránku lze vybrat jedním z následujících
způsobů:

Zadáním čísla stránky pomocí Číselná
tlačítka.

Zobrazení následující nebo předchozí
stránky stisknutím tlačítka CH + / CH -.

Stisknutím tlačítka Barevná tlačítka
vyberte barevně označenou položku.
Možnosti teletextu
1. Během prohlížení teletextu stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte požadovanou možnost:

[Zastavit stránku] / [Uvolnit stránku]:
Zastavení nebo zrušení zastavení
aktuální stránky.

[Dvojitá obrazovka] / [Celá
obrazovka]: Aktivace nebo deaktivace
teletextu dvojité obrazovky. Dvojitá
obrazovka umožňuje zobrazit aktuální
kanál na jedné polovině obrazovky a
teletext na druhé polovině obrazovky.

[Přehled T.O.P.]: Teletextové stránky
T.O.P. (Table Of Pages) umožňují
snadno přecházet z jednoho tématu na
jiné bez zadávání čísel stránek.

[Zvětšit] / [Norm. zobrazení]:
Přiblížení stránky. Stisknutím tlačítka
Navigační tlačítka se můžete
pohybovat po zvětšené stránce.

[Odhalit]: Skrytí nebo zobrazení skryté
informace na stránce, jako jsou
například řešení hádanek nebo kvizů.

[Opakování podstránek]: V případě
dostupných podstránek bude každá
automaticky zobrazena.
[Jazyk]: Přepnutí na odlišnou jazykovou
skupinu kvůli správnému zobrazení
znaků.
[Teletext 2.5]: Zobrazování teletextu
s větším počtem barev a lepší grafikou
než u běžného teletextu. Pokud je
teletext 2.5 vysílán kanálem, je ve
výchozím nastavení zapnutý.
Jazyk teletextu
U digitálních televizních kanálů, jejichž
provozovatelé poskytují různé jazyky
teletextu, můžete vybrat upřednostňovaný
primární a sekundární jazyk.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnosti [Jazyky] > [Primární
teletext] nebo [Sekundární teletext].
4. Vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko OK.
Podstránky
Pokud teletextová stránka obsahuje několik
podstránek, můžete prohlížet jednotlivé
podstránky za sebou. Podstránky se zobrazují
na pruhu vedle hlavního čísla stránky.
Výběr provedete stisknutím tlačítka nebo
.
Hledat
Na aktuální stránce teletextu můžete
vyhledávat uvedená slova a čísla.
1. V režimu teletextu zvýrazněte stisknutím
tlačítka OK první slovo nebo číslo.
2. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
přejdete na slovo nebo číslo, které se má
vyhledat.
3. Stisknutím tlačítka OK zahajte hledání.
4. Chcete-li hledání ukončit, stiskněte tlačítko
a podržte je do doby, než označení slova
nebo čísla úplně zmizí.
CS
27
Čeština
Prohlížení teletextu
Digitální teletext
Pokud provozovatel digitálního televizního
kanálu nabízí vlastní digitální text nebo
interaktivní služby, můžete prohlížet digitální
teletext. Některé kanály, jako je například
BBC1, nabízejí digitální teletext s větším
počtem interaktivních funkcí.
Poznámka: Digitální textové služby jsou
blokovány, pokud jsou vysílány a aktivovány
titulky. Další informace najdete v části
Změny nastavení televizoru > Nastavení
jazyka > Titulky digitálních kanálů (Strana
37).
V režimu digitálního teletextu:

Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
zvolte nebo zvýrazněte položky.

Stisknutím tlačítka Barevná tlačítka
zvolte požadovanou možnost a
tlačítkem OK volbu potvrďte nebo
aktivujte.
Nastavení zámku a
časovače
Hodiny
Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny.
Hodiny zobrazují čas, který byl naposledy
odeslán poskytovatelem vašich televizních
služeb.
Zobrazení hodin televizoru
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Hodiny], poté stiskněte
tlačítko OK.
Hodiny se zobrazují v pravém horním rohu
obrazovky televizoru.
CS
28
Změna režimu hodin
Režim hodin lze nastavit na automatický
nebo ruční. Ve výchozím nastavení se
používá automatický režim, který hodiny
synchronizuje s časovým pásmem UTC.
Pokud váš televizor přenosy UTC nepřijímá,
změňte režim hodin na [Ruční].
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obecná
nastavení].
3. Vyberte možnost [Hodiny] > [Režim
automat. hodin].
4. Vyberte možnosti [Automatický] >
[Ruční] nebo [Závisí na zemi] a poté
stiskněte tlačítko OK.
Změna časového pásma
V zemích, kde je k dispozici přenos dat
obsahujících informace o aktuálním čase,
můžete časové pásmo změnit tehdy, je-li
vybrána možnost [Režim automat. hodin] >
[Automatický] nebo [Závisí na zemi].
1. V nabídce [Hodiny] vyberte položku
[Časové pásmo].
2. Vyberte své časové pásmo a poté
stiskněte tlačítko OK.
Nastavení letního času
V zemích, kde je k dispozici přenos dat
obsahujících informace o aktuálním čase,
můžete letní čas povolit nebo zakázat tehdy,
je-li vybrána možnost [Režim automat.
hodin] > [Automatický] nebo [Závisí na
zemi].
1. V nabídce [Hodiny] vyberte položku
[Letní čas].
2. Vyberte možnosti [Standardní čas] nebo
[Letní čas] a stiskněte tlačítko OK.
Ruční nastavení času televizoru
Datum a čas lze nastavit ručně. Než začnete,
nastavte režim hodin na možnost [Ruční].
1. V nabídce [Hodiny] zvolte možnost
[Datum] nebo [Čas] a stiskněte tlačítko OK.
2. Nastavte čas nebo datum pomocí funkce
Navigační tlačítka.
3. Vyberte možnost [Dokončeno], poté
stiskněte tlačítko OK.
Po uplynutí zadané doby se televizor může
přepnout do pohotovostního režimu. Během
odpočítávání zadaného času můžete
televizor vypnout nebo můžete vynulovat
časovač automatického vypnutí.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obecná
nastavení] > [Auto vypnutí].
3. Vyberte dobu do automatického vypnutí.
Časovač automatického vypnutí lze nastavit
až na 180 minut. Chcete-li časovač
automatického vypnutí zrušit, nastavte je na
nulový počet minut.
4. Stisknutím tlačítka OK aktivujte časovač
automatického vypnutí. Po uplynutí zadané
doby se televizor přepne do pohotovostního
režimu.
Dětská pojistka
Děti můžete před nevhodnými televizními
pořady ochránit zamknutím televizoru nebo
zablokováním programů nevhodných do
určitého věku.
Nastavení nebo změna kódu dětského
zámku
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu] > [Rodičovský zámek].
3. Zvolte položku [Nastavit kód] nebo
[Změnit kód].
4. Zadejte kód pomocí Číselná tlačítka.
Tip: Pokud zamknuté kanály otevřete ze
seznamu kanálů, budete vyzváni k zadání
kódu zámku. Pokud kód zapomenete,
zadáním „8888“ můžete přepsat všechny
existující kódy.
Uzamčení nebo odemknutí všech kanálů
1. V nabídce dětské pojistky vyberte položku
[Zámek kanálu].
2. Pomocí Číselná tlačítka zadejte kód
dětské pojistky.
3. Vyberte kanály, které chcete uzamknout
nebo odemknout. Zámek se aktivuje
vypnutím a opětovným zapnutím televizoru.
Poznámka:
Pokud zamknuté kanály otevřete ze seznamu
kanálů, budete vyzváni k zadání kódu
pojistky.
Rodičovské hodnocení
Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval
pouze pořady s hodnocením odpovídajícím
věku vašeho dítěte. Toto omezení platí
pouze pro digitální kanály, jejichž
provozovatelé uvádí u svých programů
věkové hodnocení.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnost [Rodičovský zámek] >
[Rodič.hodnocení].
Budete vyzváni k zadání kódu dětské pojistky.
4. Stisknutím tlačítka Číselná tlačítka zadejte
kód rodičovského zámku.
5. Vyberte věkovou skupinu a stiskněte
tlačítko OK.
Všechny programy určené vyšší než vybrané
věkové skupině jsou zablokovány.
Informace o kódech dětské pojistky
naleznete v části Širší využití televizoru >
Nastavení zámků a časovačů > Dětská
pojistka (Strana 29).
CS
29
Čeština
Automatické vypnutí
4 Změny nastavení
televizoru

Obraz a zvuk
Průvodce nastavením
Nastavení obrazu a zvuku lze vybrat pomocí
průvodce nastavením, který okamžitě
ukazuje, jak se zvolené možnosti projeví.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Rychlé
nastavení obrazu a zvuku], a poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [Pokračovat], poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Podle pokynů na obrazovce zvolte
preferované nastavení.

Další nastavení obrazu
Nastavení můžete změnit v nabídce Obraz.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obraz], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte nastavení, které chcete změnit, a
poté stiskněte tlačítko OK.

[Obrazový styl]: Výběr
předdefinovaného nastavení obrazu.

[Obnovit styl]: Obnovení naposledy
vybraného předdefinovaného nastavení
obrazu.

[Kontrast 3D backlight] / [Kontrast
protisvětla]:Úprava jasu podsvícení
displeje.

[Barevný]: Úprava sytosti barev obrazu.

[Ostrost]: Úprava ostrosti obrazu.

[Redukce šumu]: Výběr úrovně snížení
obrazového šumu.

[Redukce MPEG artefaktů]: Vyhlazení
přechodů a odstranění neklidu
v digitálním obrazu.
CS
30

[Pixel Plus] / [Digital Crystal Clear]:
Přesné vyladění každého pixelu tak, aby
odpovídal okolním pixelům a aby bylo
možné získat brilantní obraz ve
vysokém rozlišení.
- [Vylepšená ostrost]: Zajišťuje
vysokou ostrost, zejména u čar a obrysů
obrazu.
- [Dyn. kontrast]: Dynamické
zlepšování zobrazení detailů v tmavých,
středních a světlých oblastech obrazu.
- [Dyn. podsvícení]: Výběr úrovně
podsvícení umožňující dynamickou
optimalizaci spotřeby energie a
kontrastu obrazu.
- [Vylepšení barev]: Dynamické
zvyšování realistického podání obrazu a
barevných detailů.
[Upřesnit]: Přístup k rozšířeným
nastavením, mezi než patří například
korekce gama, nastavení odstínu a
nastavení kontrastu obrazu.
- [Senz. osvětlení]: Automatické
přizpůsobení jasu televizní obrazovky
podle světelných podmínek v místnosti.
- [Gama]: Nelineární nastavení svítivosti
a kontrastu obrazu.
- [Odstín]: Změna vyvážení barev.
- [Vlastní nádech]: Přizpůsobení
nastavení vyvážení barev. K dispozici je
pouze tehdy, je-li vybrána možnost
[Odstín] > [Osobní].
- [Kontrast 3D videa] / [Kontrast
videa]: Úprava kontrastu obrazu.
- [Jas]: Úprava jasu obrazovky.
- [Barevný tón]: Vyrovnání barevné
odchylky přenosů NTSC.
[Hra nebo počítač]: Během prohlížení
obsahu z připojené herní konzole
můžete výběrem možnosti [Hra] použít
herní nastavení. Je-li k televizoru
připojen počítač prostřednictvím
rozhraní HDMI, vyberte možnost
[Počítač]. Aby bylo možno zobrazovat
maximální detaily, musí být vybráno
nastavení [Formát a okraje] > [Formát
obrazu] > [Bez měřítka].
[Formát a okraje]: Přístup k
rozšířenému nastavení, pomocí kterého
můžete ovládat zobrazovaný formát
obrazu.
- [Formát obrazu]: Změna formátu
obrazu.
- [Okraje obrazovky]: Změna velikosti
obrazu.
- [Posun obrazu]: Je-li tato funkce
k dispozici, umožňuje měnit polohu
obrazu.
Další nastavení zvuku
Nastavení můžete změnit v nabídce Zvuk.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Zvuk], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte nastavení, které chcete změnit, a
poté stiskněte tlačítko OK.

[Zvukový styl]: Přístup k
předdefinovaným nastavením zvuku.

[Obnovit styl]: Obnovení naposledy
vybraného předdefinovaného nastavení
zvuku.

[Basy]: Upravení úrovně hloubek
reproduktorů a sluchátek.

[Výšky]: Upravení úrovně výšek
reproduktorů a sluchátek.

[Režim prostor. zvuku]: Výběr režimu
prostorového zvuku k dosažení
zlepšené kvality reprodukce zvuku.

[Autom. zvuk Incredible Surround
3D]: Výběr režimu prostorového zvuku
k dosažení zlepšené kvality reprodukce
zvuku v režimu 3D. Týká se určitých
modelů.

[Hlasitost sluch.]: Úprava hlasitosti
sluchátek.

[Upřesnit]: Přístup k rozšířeným
nastavením umožňujícím optimalizaci
reprodukce zvuku.
- [Automatická úprava
hlasitosti]:Nastavení omezení náhlých
změn hlasitosti, ke kterým může
docházet například při přepínání kanálů.
- [Reproduktory TV]: Výběr
preferovaných reproduktorů, do nichž
je přenášen zvukový signál z televizoru.
Informace naleznete v části Připojení
televizoru > Nastavení zařízení
EasyLink > Výběr výstupu
reproduktorů (Strana 52).
- [Clear Sound]: (K dispozici pouze u
některých modelů) Vylepšení kvality
zvuku.
- [Formát výstupu zvuku]: Výběr typu
zvukového výstupu vedeného
prostřednictvím konektoru digitálního
zvukového výstupu. Můžete vybírat
mezi možnostmi [Vícekanálový] a
[Stereo].
- [Vyrovnání výstupu zvuku]: Nastavení
úrovně výstupu stereofonního zvuku.
Výběrem možnosti [Méně] povolíte
určitou úroveň ztráty intenzity signálu.
Nechcete-li povolit žádnou ztrátu
intenzity signálu, vyberte možnost
[Více].
- [HDMI 1 – ARC]: Povolení příjmu
zvukového signálu z výstupu zařízení
vyhovujícího standardu ARC, které je
připojeno ke konektoru HDMI 1.
- [Zpoždění zv. výstupu]: Automatická
synchronizace obrazu v televizoru se
zvukem z připojeného domácího kina.
Toto nastavení není třeba používat, je-li
televizor připojen k sestavě domácího
kina Philips.
- [Posun zvukového výstupu]: Úprava
nastavení prodlevy výstupního
zvukového signálu. Toto nastavení je
dostupné tehdy, je-li zapnuta funkce
[Zpoždění zv. výstupu].
CS
31
Čeština

Zvukový formát
Digitální kanály
Pokud provozovatel digitálního televizního
kanálu vysílá zvuk v několika formátech,
můžete zvolit formát zvuku.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti[Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu] > [Jazyky] > [Preferovaný formát
zvuku].
3. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Standardní]: Příjem zvuku ve
standardním formátu (MPEG).

[Upřesnit]: Příjem pokročilých
zvukových formátů, jsou-li dostupné
(AAC, Dolby Digital nebo Dolby Digital
Plus).
Resetování obrazu a zvuku
Můžete obnovit výchozí nastavení obrazu a
zvuku a ponechat nastavení nainstalovaných
kanálů nezměněné.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obecná
nastavení] > [Tovární nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [Reset], poté stiskněte
tlačítko OK.
Všechna nastavení televizoru (kromě
nastavení kanálů) budou resetována na
výchozí hodnoty.
CS
32
Videokanály
Automatické nastavení
When the TV was switched on for the first
time, a full installation of channels was
performed.
To change your language, country, and
reinstall all available TV channels, you can run
this full installation again.
Zahájení instalace
Poznámka: Jste-li vyzváni k zadání kódu,
použijte kombinaci „8888“.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Opak. instalace kanálů], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte zemi a poté stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte síť a poté stiskněte tlačítko OK:

[Anténa (DVB-T)]: Přístup k
pozemnímu televiznímu vysílání.

[Kabel (DVB-C)]: Přístup k signálu
kabelové televize.
5. Případné další možnosti můžete vybrat
podle pokynů na obrazovce.
Zobrazí se úvodní nabídka vyhledávání
kanálů.
6. Vyberte možnost [Spustit], poté stiskněte
tlačítko OK.
7. Po dokončení hledání kanálů vyberte
možnost [Dokončit] a poté stiskněte tlačítko
OK.
Tip: Stisknutím tlačítka
LIST zobrazíte
seznam kanálů.
Poznámka: V případě, že jsou nalezeny
digitální televizní kanály, mohou se v
seznamu nainstalovaných kanálů objevit
prázdná čísla. Tyto kanály můžete
přejmenovat nebo měnit jejich pořadí.
Instalace digitálních kanálů
Analogové televizní kanály můžete hledat a
ukládat jeden po druhém.
Krok 1 Volba systému
Poznámka: Pokud je systémové nastavení
správné, tento krok vynechejte.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu].
3. Vyberte možnosti [Analog: manuální
instalace] > [Systém] a poté stiskněte
tlačítko OK.
4. Vyberte systém pro svoji zemi nebo oblast
a stiskněte tlačítko OK.
Pokud znáte frekvenci kanálů, které chcete
nainstalovat, můžete digitální kanály hledat a
ukládat jeden po druhém. Informace, jak
dosáhnout nejlepších výsledků, získáte u
poskytovatele služeb.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu].
3. Stiskněte možnosti [Digitál.: Test příjmu]
> [Vyhledat kanál] a poté tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítek Číselná tlačítka zadejte
frekvenci kanálu.
5. Vyberte možnost [Hledání], poté stiskněte
tlačítko OK.
6. Po nalezení kanálu vyberte možnost
[Uložit] a stiskněte tlačítko OK.
Krok 2: Vyhledání a uložení nových
televizních kanálů
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu].
3. Vyberte možnosti [Analog: manuální
instalace] > [Vyhledat kanál] a poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Nalezení kanálu:

Navigační tlačítka a Číselná tlačítka
umožňují zadat frekvenci kanálu, pokud
ji znáte.

Pokud frekvenci kanálu neznáte,
vyhledejte následující frekvenci se silným
signálem. Vyberte možnost [Hledání]
a stiskněte tlačítko OK.
5. Po nalezení správného kanálu vyberte
možnost [Dokončeno] a poté stiskněte
tlačítko OK.
6. Výběrem možnosti [Ulož. jako nov. kan.]
a stisknutím tlačítka OK nový televizní kanál
uložíte.
Poznámka: Je-li příjem nekvalitní, změňte
polohu antény a opakujte postup.
Jemné ladění analogových kanálů
Je-li příjem analogového televizního kanálu
nekvalitní, jemně jej dolaďte.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] > [Instalace kanálu].
3. Vyberte možnosti [Analog: manuální
instalace] > [Jemné nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
4. Pomocí tlačítek
nebo
jemně dolaďte
kanál.
5. Po nalezení správné frekvence kanálu,
vyberte možnost [Dokončeno] a stiskněte
tlačítko OK.
6. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Uložit aktuální kanál]: Uložení kanálu
pod aktuálním číslem.

[Ulož. jako nov. kan.]: Uložení kanálu
pod novým číslem.
CS
33
Čeština
Instalace analogových kanálů
Aktualizovat seznam kanálů
Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné
instalaci kanálů. Pokud dojde ke změnám
seznamů kanálů, televizor seznamy ve
výchozím nastavení automaticky aktualizuje.
Automatickou aktualizaci můžete vypnout a
můžete kanály aktualizovat ručně.
Poznámka: Pokud budete vyzváni k zadání
kódu, zadejte „8888“.
Automatická aktualizace
Pokud chcete digitální kanály přidat nebo
odebrat automaticky, ponechte televizor
v pohotovostním režimu. Televizor kanály
aktualizuje a nové ukládá každý den. Prázdné
kanály jsou ze seznamu kanálů odstraněny.
Vypnutí zprávy o aktualizaci kanálů
Po provedení aktualizace kanálů se při
zapnutí televizoru zobrazí zpráva. Tuto
zprávu můžete vypnout.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnost [Instalace kanálu] >
[Oznámení aktualizace].
4. Vyberte možnost [Vypnuto], poté
stiskněte tlačítko OK.
Vypnutí automatických aktualizací
V nabídce [Instalace kanálu] zvolte možnost
[Automatická aktualizace kanálu] >
[Vypnuto].
Ruční aktualizace kanálů
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Aktualizace kanálů], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Postupujte dle pokynů na obrazovce a
aktualizujte kanály.
Kopírování kanálů
POZOR: Tato funkce je určena pro
prodejce a servisní účely.
Pomocí úložného zařízení USB můžete
kopírovat seznam kanálů z jednoho
televizoru Philips do druhého. Díky tomu
není třeba na druhém televizoru tyto kanály
znovu ladit. Soubor se seznamem kanálů je
dostatečně malý na to, aby jej šlo uložit na
úložné zařízení USB.
CS
34
Co je potřeba
Dva televizory Philips se stejnými vlastnostmi:

stejné nastavení země,

stejný rok výroby,

stejný typ DVB (vyznačeno příponou
(H, K, T nebo D/00) v názvu modelu),

stejné nastavení satelitních kanálů,
včetně počtu satelitů LNB,

stejný typ hardwaru (vyznačeno na
štítku na zadní straně televizoru,
například TPM10.1E LA),

kompatibilní verze softwaru.
Poznámka: Jste-li vyzváni k zadání kódu,
použijte kombinaci „8888“.
Krok 1: Kontrola nastavení země
1. Zapněte první televizor (s kanály, které
chcete zkopírovat do druhého televizoru).
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Opak. instalace kanálů] a
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se nabídka s výběrem země.
4. Poznačte si aktuální nastavení.
5. Stiskněte tlačítko .
6. Stisknutím tlačítka [Zrušit] nabídku
ukončíte.
Krok 2: Zkopírování seznamu kanálů do
zařízení USB
1. Připojte úložné zařízení USB k prvnímu
televizoru (s nainstalovanými kanály).
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
4. Vyberte možnosti [Instalace kanálu] >
[Kopírovat sezn. kan.] > [Kopírovat na
USB], poté stiskněte tlačítko OK.
Seznam kanálů bude zkopírován na úložné
zařízení USB.
5. Odpojte paměťové zařízení USB.
Krok 3: Kopírování kanálů do televizoru
bez nainstalovaných kanálů
1. Zapněte druhý televizor, do něhož chcete
zkopírovat seznam kanálů.
Zahájí se počáteční instalace.
2. Postupujte dle pokynů na obrazovce a
vyberte stejnou zemi jako v televizoru, jehož
seznam kanálů chcete zkopírovat.
3. Přeskočte vyhledávání kanálů.
Krok 3: Kopírování kanálů do televizoru
s předem nainstalovanými kanály
1. Zapněte druhý televizor, do něhož chcete
zkopírovat seznam kanálů.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnosti [Nastavení] > [Hledat
kanály] > [Opak. instalace kanálů] a
stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se nabídka s výběrem země.
4. Zkontrolujte, zda se nastavení země
shoduje s nastavením v prvním televizoru.
5. Stiskněte tlačítko .
6. Stisknutím tlačítka [Zrušit] nabídku
ukončíte.
7. Pokud se nastavení země liší, změňte
nastavení televizoru, aby se shodovalo s
nastavením země v prvním televizoru.
Informace naleznete v části Změny nastavení
televizoru > Resetování všech nastavení
(Strana 40).
8. Připojte úložné zařízení USB k druhému
televizoru.
9. Stiskněte tlačítko .
10. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
11. Vyberte možnosti [Instalace kanálu] >
[Kopírovat sezn. kan.] > [Kopírovat do TV]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Seznam kanálů se zkopíruje do druhého
televizoru.
12. Odpojte paměťové zařízení USB.
Nastavení satelitních kanálů
Jaké jsou možnosti
Tento televizor dokáže přijímat signál ze 4
různých satelitních konvertorů (LNB).
Satelitní konvertor je umístěn na koncové
tyči satelitního disku a přijímá signály ze
satelitu.
Poznámka:

Příjem satelitního vysílání umožňují
pouze některé modely.Možnost
[Vyhledávání satelitů] je k dispozici
pouze v případě, že televizor podporuje
příjem digitálního satelitního vysílání
(DVB-S).

Chcete-li přijímat satelitní kanály,
připojte ke konektoru SAT na
televizoru satelitní přijímač.
Instalace satelitních kanálů
Opakovaná instalace satelitních kanálů
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů] > [Přeinstalování
satelitů].
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
instalaci dokončete.
4. po dokončení vyberte možnost
[Dokončit] a poté stiskněte tlačítko OK.
Výběr typu připojení
Při instalaci satelitních kanálů je nutno
nastavit typ připojení. Počet satelitních
konvertorů na satelitním disku určuje počet
satelitních kanálů, které můžete nainstalovat.
1. Během opakované instalace satelitních
kanálů vyberte možnost [Nastavení] a poté
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte položku [Typ připojení].
3. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[1 satelit (jeden konvertor LNB)]:
Vyberte, pokud máte pouze 1
konvertor LNB.

[2 satelity (DiSEqC Mini)]: Vyberte,
pokud máte 2 konvertory LNB.

[3 nebo 4 satelity (DiSEqC 1.0)]:
Vyberte, pokud máte 3 nebo 4
konvertory LNB.
CS
35
Čeština
4. Připojte paměťové zařízení USB.
5. Stiskněte tlačítko .
6. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
7. Vyberte možnosti [Instalace kanálu] >
[Kopírovat sezn. kan.] > [Kopírovat do TV]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Seznam kanálů bude zkopírován do
televizoru.
8. Odpojte paměťové zařízení USB.

[Unicable pro 1 satelit]: Tuto možnost
vyberte tehdy, jestliže používáte
jednokabelový model s 1 satelitem.

[Unicable pro 2 satelity]: Tuto
možnost vyberte tehdy, jestliže
používáte jednokabelový model se 2
satelity.
Ruční instalace
Pokud byl transpondér během instalace
přeskočen, můžete otestovat sílu jeho signálu
nebo přidat nový transpondér.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů] > [Ruční instalace],
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte satelitní konvertor.
4. Pokud znáte frekvenci transpondéru (která
může zahrnovat několik kanálů), vyberte
možnost [Frekvence]a nastavte tuto
frekvenci.
5. Vyberte možnost [Hledání], poté stiskněte
tlačítko OK.
6. Pokud je nalezena nová frekvence,
stisknutím tlačítka [Uložit] přidejte nový
transpondér s jeho kanály.
Aktualizace satelitních kanálů
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů] > [Aktualizace
kanálů].
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
instalaci dokončete.
4. po dokončení vyberte možnost
[Dokončit] a poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [Přidat satelit], poté
stiskněte tlačítko OK.
Televizor vyhledá satelit prostřednictvím
prvního volného satelitního konvertoru. Tato
akce může trvat několik minut.
4. Pokud není nalezen žádný satelit,
zkontrolujte připojení antény a polohu
satelitního disku a poté vyberte možnost
[Hledat znovu].
5. Jste-li s přidaným satelitem spokojeni,
nainstalujte všechny kanály satelitu výběrem
možnosti [Další].
Instalace může trvat několik minut.
Odebrání satelitu
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů] > [Odebrání satelitu],
poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte satelity, které chcete odebrat,
vyberte možnost [Odebrat] a stiskněte
tlačítko OK.
Nastavení jazyka
Jazyk menu
1. While you watch TV, press .
2. Select [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [Obecná nastavení] > [Jazyk
menu].
3. Select a menu language from the list, then
press OK.
Jazyk – zvuk
Přidávat či odebírat satelity a instalovat
kanály z nových satelitů můžete kdykoli.
Poznámka: Před přidáním satelitů
zkontrolujte správnost typu připojení.
Informace naleznete v části Změny nastavení
televizoru > Nastavení satelitních kanálů >
Instalace satelitních kanálů (Strana 35).
Pokud televizní kanál vysílá zvuk ve dvou
nebo více jazycích, můžete vybrat
preferovaný jazyk zvuku.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Pro digitální kanály vyberte možnost [Jazyk
zvuku]. Pro analogové kanály vyberte
možnost [Dual I-II]. Stisknutím tlačítka OK
potvrďte provedený výběr.
3. Vyberte jeden z dostupných jazyků a poté
stiskněte tlačítko OK.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Vyhledávání satelitů], a poté stiskněte
tlačítko OK.
Můžete nainstalovat svůj preferovaný
primární a sekundární jazyk zvuku tak, abyste
je mohli poslouchat v době, kdy jsou
dostupné.
Přidání a odebrání satelitů
CS
36
Titulky analogových kanálů
1. Při sledování analogového televizního
kanálu stiskněte tlačítko TEXT.
2. Zadejte trojmístné číslo stránky titulků
(obvykle „888“).
Pokud jsou titulky dostupné, jsou zapnuty.
Titulky digitálních kanálů
1. While you watch a digital TV channel,
press OPTIONS.
2. Select [Titulky], then press OK.
3. Select [Titulky vyp.], [Titulky zap.] or
[Automatický], then press OK.
Jazyk titulků
Jsou-li u digitálních kanálů dostupné titulky,
můžete měnit jejich jazyk.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Jazyk titulků], poté
vyberte jeden z dostupných jazyků a
stiskněte tlačítko OK.
Tím se změní jazyk titulků pro určitý kanál.
Můžete nainstalovat svůj preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků tak, aby se
titulky v tomto jazyce zobrazovaly v době,
kdy jsou dostupné.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu] > [Jazyky].
3. Vyberte možnosti [Primární jazyk titulků]
nebo [Sekundární jazyk titulků] a poté
vyberte jeden z dostupných jazyků.
4. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Univerzální nastavení
přístupu
Čeština
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu] > [Jazyky].
3. Vyberte možnosti [Primární jazyk zvuku]
nebo [Sekundární jazyk zvuku] a poté
vyberte jeden z dostupných jazyků.
4. Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Zapnutí
Některé společnosti poskytující digitální
televizní vysílání mají k dispozici také speciální
zvuk a titulky určené osobám s poruchami
sluchu nebo zraku. Tyto funkce můžete
zapnout nebo vypnout.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obecná
nastavení].
3. Vyberte možnosti [Univerz. přístup] >
[Zapnuto] nebo [Vypnuto] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Nastavení zvukové zpětné vazby
Při stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání
nebo na televizoru může televizor pípnout.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte možnosti [Univerz. přístup] >
[Píp. kláv.] > [Zapnuto], poté stiskněte
tlačítko OK.
Sluchově postižení
Chcete-li se ujistit, že je dostupný jazyk zvuku
pro sluchově postižené, stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté vyberte možnost [Jazyk
zvuku]. Jazyky, které podporují reprodukci
zvuku pro sluchově postižené, jsou označeny
ikonou ve tvaru ucha.
Zapnutí zvuku a titulků pro sluchově
postižené
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerz. přístup] >
[Sluchově postižení].
3. Vyberte nastavení a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Vypnuto]: Vypnutí funkcí pro sluchově
postižené.

[Zapnuto]: Zapnutí zvuku a titulků pro
sluchově postižené.
CS
37
Zrakově postižení
Chcete-li se ujistit, že je dostupný jazyk zvuku
pro zrakově postižené, stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté vyberte možnost [Jazyk
zvuku]. Jazyky, které podporují reprodukci
zvuku pro zrakově postižené, jsou označeny
ikonou ve tvaru ucha.
Výběr reproduktorů nebo sluchátek
Zvuk pro zrakově postižené lze poslouchat z
reproduktorů televizoru, sluchátek nebo
obou zařízení zároveň.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerz. přístup] >
[Zrakově postižení].
3. Vyberte nastavení a poté stiskněte tlačítko
OK.

[Repro]: Poslech zvuku pro zrakově
postižené pouze z reproduktorů.

[Sluchátka]: Poslech zvuku pro zrakově
postižené pouze ze sluchátek.

[Reproduktory + sluchátka]: Poslech
zvuku pro zrakově postižené pouze z
reproduktorů i ze sluchátek.

[Vypnuto]: Vypnutí zvuku pro zrakově
postižené.
Poznámka: Pokud je zapnuto dálkové
ovládání EasyLink, zelené tlačítko nelze
vybrat. Informace o vypnutí ovládání EasyLink
naleznete v části Připojení televizoru >
Nastavení zařízení EasyLink > Co je
potřeba (Strana 51).
Změna hlasitosti zvuku pro zrakově
postižené
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
OPTIONS.
2. Vyberte položku [Univerz. přístup] >
[Smíšená hlas.].
3. Stisknutím tlačítka Navigační tlačítka
změňte hlasitost a poté stiskněte tlačítko
OK.
CS
38
Zvukové efekty
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnosti [Jazyky] > [Zrakově
postižení] > [Zvukové efekty].
4. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[Zapnuto]: Povolení zvukových efektů
ve zvuku pro zrakově postižené.

[Vypnuto]: Zakázání zvukových efektů
ve zvuku pro zrakově postižené.
Typ výkladu
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Nastavení kanálu] nebo [Nastavení
satelitu].
3. Vyberte možnosti [Jazyky] > [Zrakově
postižení] > [Řeč].
4. Vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

[Popisný]: Poslech popisného výkladu
ve zvuku pro zrakově postižené.

[Titulky]: Poslech titulků ve zvuku pro
zrakově postižené.
Aktualizace softwaru
Ukázka televizoru
Kontrola verze
Chcete-li se dozvědět více informací o
funkcích tohoto televizoru, můžete si přehrát
ukázku.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Sledovat demo], a poté stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte režim demo, poté stiskněte
tlačítko OK.
1. Press .
2. Select [Nastavení] > [Softwarová
nastavení] > [Info o součas. soft.], then
press OK.
Home mode
Aktualizujte software jedním z následujících
způsobů:

aktualizace z úložného zařízení USB,

aktualizace prostřednictvím digitálního
vysílání,
Některá nastavení televizoru nemusí být v
režimu Obchod k dispozici. Chcete-li se
ujistit, že jsou použita správná nastavení
televizoru, přepněte jej do režimu Doma.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte možnost [Nastavení], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost [Nastavení televizoru]
> [Obecná nastavení] > [Umístění].
4. Vyberte možnosti [Doma] nebo
[Obchod] a poté stiskněte tlačítko OK.
5. Vypněte televizor a opět jej zapněte.
Čeština
Další nastavení
The current software version is displayed.
Caution: Do not install a lower version of
software than the current version installed
on your product. TP Vision cannot be held
liable or be made responsible for problems
caused by a software downgrade.
Aktualizace prostřednictvím rozhraní
USB
Co je potřeba

Paměťové zařízení USB o kapacitě
alespoň 256 MB, které je
naformátované systémem FAT nebo
pro systém DOS a které má zakázánu
ochranu proti zápisu.

Přístup k počítači s portem USB a
připojením k internetu.

Program pro archivaci souborů, který
podporuje souborový formát ZIP
(například WinZip® pro systém
Microsoft® Windows® nebo StuffIt®
pro systém Macintosh®).
Pozn.: Nepoužívejte pevný disk USB.
Stažení nejnovější verze softwaru
1. K počítači připojte jednotku USB.
2. V počítači spusťte webový prohlížeč, jako
například Internet Explorer® nebo Safari®, a
vyhledejte stránky
www.philips.com/support.
CS
39
3. Vyhledejte svůj televizor a softwarové
programy a ovladače, které jsou pro něj
k dispozici. Aktualizovaná verze softwaru je k
dispozici jako komprimovaný soubor (*.zip).
4. Je-li verze softwaru vyšší než verze
nainstalovaná ve vašem televizoru, klikněte
na odkaz pro aktualizaci softwaru.
5. Potvrďte souhlas s licenčním ujednáním a
stáhněte soubor ZIP do jednotky USB flash.
Poznámka: Některé internetové prohlížeče,
jako například Mozilla® Firefox® nebo
Google® Chrome®, mohou soubor ZIP
stáhnout přímo do počítače. Pokud se tak
stane, zkopírujte tento soubor do jednotky
USB flash.
6. Prohlížeč Internet Explorer Pomocí
programu k archivaci souborů vyextrahujte
ze staženého souboru ZIP soubor
autorun.upg. Vyextrahovaný soubor
nekopírujte ani nepřesouvejte do složky.
6. Prohlížeč Safari Po dokončení stahování
se ze souboru ZIP automaticky vyextrahuje
soubor autorun.upg do počítače. Tento
soubor zkopírujte do jednotky USB. Soubor
nekopírujte ani nepřesouvejte do složky.
7. Vysuňte jednotku USB flash a odpojte ji
od počítače.
Aktualizace softwaru televizoru
Upozornění:

Během aktualizace softwaru nevypínejte
televizor ani z něj nevysouvejte
jednotku USB flash.

Pokud během aktualizace dojde
k přerušení dodávky proudu,
neodpojujte jednotku USB flash od
televizoru. Televizor bude pokračovat v
aktualizaci ihned po obnovení dodávky
proudu.

Vyskytne-li se během aktualizace chyba,
zopakujte pokus o aktualizaci znovu od
začátku. Pokud indikátor bude znovu
blikat, kontaktujte středisko péče o
zákazníky společnosti Philips.
CS
40
1. Od televizoru odpojte všechna zařízení
USB, jako například adaptér Wi-Fi, a poté
televizor zapněte.
2. K televizoru připojte jednotku USB.
Aktualizace softwaru se spustí automaticky.
Aktualizace je dokončena tehdy, zobrazí-li se
na obrazovce zpráva s příslušným
oznámením.
3. Před opětovným zapnutím televizoru je
třeba odpojit jednotku USB flash.
4. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
– tlačítko stiskněte pouze jedenkrát.
Televizor se vypne a znovu zapne.
Aktualizace je dokončena.
5. Abyste zabránili následným náhodným
aktualizacím softwaru televizoru, znovu
připojte jednotku USB flash k počítači a
odstraňte soubor autorun.upg.
Aktualizace prostřednictvím digitálního
vysílání
Televizor může přijímat aktualizace softwaru
prostřednictvím digitálního vysílání, pokud
jsou k dispozici. Po přijetí aktualizace
softwaru budete požádáni, abyste software
aktualizovali. Důrazně doporučujeme, abyste
software po zobrazení výzvy aktualizovali.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud neprovedete aktualizaci televizoru po
přijetí aktualizačního souboru, budete vyzváni
k uložení tohoto souboru. Postup při
pozdější aktualizaci softwaru:
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Nastavení] >
[Softwarová nastavení] > [Míst.
aktualizace].
3. Vyberte stažený soubor a proveďte
aktualizaci podle pokynů na obrazovce.
Resetování všech nastavení
You can reset all picture and sound settings
and reinstall all TV channels on your TV.
1. Press .
2. Select [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [Obecná nastavení] > [Opak.
inst. TV], then press OK.
3. Follow the onscreen instructions.
Informace o kabelech
Kvalita kabelů
Před připojením zařízení k televizoru
zkontrolujte na něm dostupné konektory.
Zařízení k televizoru připojte pomocí
nejkvalitnějšího připojení. Konektory o dobré
kvalitě lépe přenášejí obraz a zvuk.
Připojení znázorněná v této části
uživatelského manuálu jsou uváděna jen jako
doporučení. Jsou možná jiná řešení. Další
příklady naleznete na webové stránce
http://www.connectivityguide.philips.com.
Tip: Pokud je zařízení vybaveno pouze
kompozitními konektory nebo konektory
RCA, připojte zařízení ke konektoru CVBS/Y
na televizoru prostřednictvím kompozitního
kabelu (CVBS).
HDMI
An HDMI connection has the best picture
and sound quality.

An HDMI cable combines video and
audio signals. Connect HDMI for
high-definition (HD) TV signals, and to
switch on EasyLink.

An HDMI Audio Return Channel
(ARC) connector allows output of TV
audio to an HDMI ARC compliant
device.

Connect HDMI cables shorter than 5
meters/16.4 feet.
Y Pb Pr
Kabel pro komponentní video (Y Pb Pr)
přenáší pouze video. Zvuk je třeba přenášet
prostřednictvím levého a pravého zvukového
kabelu.

Připojení Y Pb Pr dokáže zpracovat
signály televizního vysílání ve vysokém
rozlišení (HD).

Barevné konektory Y Pb Pr připojte
k zástrčkám odpovídajících barev.
SCART
V kabelu SCART jsou kombinovány
obrazové i zvukové signály.
Konektory SCART dokáží zpracovat video
signály RGB, ale nezpracují signály televizního
vysílání ve vysokém rozlišení (HD).
CS
41
Čeština
5 Připojení
televizoru
Připojení antény
Připojte anténu k televizoru.
Připojení zařízení
Přehrávač disků Blu-ray nebo DVD
Connect the disc player with an HDMI cable to the TV.
Připojte přehrávač disků k televizoru pomocí komponentního videokabelu (Y Pb Pr) a zvukového
kabelu L/P.
CS
42
Přijímač TV
Čeština
Připojte přijímač televizoru pro satelitní* a digitální kanály k televizoru pomocí anténního kabelu.
*K dispozici pouze u některých modelů.
Připojte přijímač TV pro satelitní a digitální kanály k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Připojte přijímač digitálního televizního signálu k televizoru pomocí komponentního videokabelu (Y
Pb Pr) a zvukového kabelu L/P.
CS
43
Připojte přijímač TV pro digitální kanály k televizoru pomocí kabelu SCART.
Videorekordér
Připojte rekordér k televizoru pomocí anténního kabelu.
Rekordér připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
CS
44
Připojte rekordér k televizoru pomocí kabelu SCART.
herní konzola
Connect the game console with an HDMI cable to the TV.
CS
45
Čeština
Připojte rekordér k televizoru pomocí komponentního videokabelu (Y Pb Pr) a zvukového kabelu
L/P.
Připojte herní konzolu k televizoru pomocí komponentního videokabelu (Y Pb Pr) a zvukového
kabelu L/P.
Domácí kino
Připojte systém domácího kina vyhovujícího standardu HDMI - ARC k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
Připojte systém domácího kina k televizoru pomocí kabelu HDMI a koaxiálního zvukového kabelu.
CS
46
Čeština
Připojte domácí kino k televizoru pomocí komponentního videokabelu (Y Pb Pr) a zvukového
kabelu L/P.
Připojte systém domácího kina k televizoru pomocí kabelu SCART.
Digitální fotoaparát
Připojte digitální fotoaparát k televizoru pomocí kabelu USB.
CS
47
Digitální videokamera
Připojte digitální videokameru k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Připojte digitální videokameru k televizoru pomocí komponentního videokabelu (Y Pb Pr) a
zvukového kabelu L/P.
Připojení více zařízení
Paměťové zařízení USB
Připojte pevný disk USB k televizoru pomocí kabelu USB.
CS
48
Čeština
Připojte jednotku USB flash k televizoru pomocí kabelu USB.
Počítač
Připojte počítač k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Připojte počítač k televizoru pomocí kabelu DVI-HDMI a zvukového kabelu.
CS
49
Sledování připojených
zařízení
Nastavení zařízení EasyLink
Výběr zařízení
Díky rozšířeným funkcím ovládání Philips
EasyLink můžete zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC využívat naplno.
Připojte zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC pomocí kabelu HDMI
k televizoru a můžete zařízení i televizor
ovládat současně pomocí jednoho dálkového
ovládání.
Pozn.: Popis funkcí standardu HDMI-CEC se
u jiných společností liší. Patří sem například
označení Anynet (Samsung), Aquos Link
(Sharp) nebo BRAVIA Sync (Sony). Všechny
značky nejsou s funkcí Philips EasyLink plně
kompatibilní.
Chcete-li sledovat signál z externího zařízení,
musíte toto zařízení nejprve připojit k
televizoru. Informace naleznete v části
Připojení televizoru > Připojení zařízení
(Strana 42).
Výběr zařízení pomocí tlačítka SOURCE
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte zařízení a poté stiskněte tlačítko
OK.
Výběr zařízení z nabídky Doma
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost [Zdroj], poté stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte zařízení a poté stiskněte tlačítko
OK.
Change device settings
Změna typu zařízení
Typ zařízení můžete změnit tak, abyste
usnadnili přístup k tomuto zařízení z nabídky
Zdroj.
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte kontakt a poté stiskněte
tlačítko[Typ zařízení].
3. Vyberte vhodný typ zařízení a poté
stiskněte tlačítko OK.
Přejmenování zařízení
Zařízení můžete po jeho připojení k
televizoru přejmenovat.
1. Stiskněte tlačítko
SOURCE.
2. Vyberte kontakt a poté stiskněte tlačítko
[Přejm.].
3. K zadání nového názvu použijte klávesnici
na obrazovce.
4. Po dokončení vyberte možnost
[Dokončeno] a poté stiskněte tlačítko OK.
Obnovení výchozích nastavení zařízení
Můžete obnovit typ a název zařízení podle
výchozích nastavení.
1. Vyberte zařízení v nabídce [Zdroj] a
stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Originální název a
ikona], poté stiskněte tlačítko OK.
CS
50
Jaké jsou možnosti
Po zapnutí funkce Philips EasyLink se vám
zpřístupní tyto možnosti:
Jednodotykové přehrávání
Přehráváte-li ze zařízení vyhovujícího
standardu HDMI-CEC, televizor se zapne
z pohotovostního režimu a přepne na
správný zdroj obsahu.
Přepnutí do pohotovostního režimu
stiskem jediného tlačítka
Stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání k
televizoru přepnete televizor i všechna
zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC do
pohotovostního režimu.
Automatické vypínání neaktivních zařízení
Je-li zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC
určitou dobu neaktivní, přepne se do
pohotovostního režimu.
Dálkové ovládání EasyLink
Pomocí dálkového ovládání k televizoru
můžete ovládat několik zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC.
Ovládání zvuků systému
Pokud připojíte zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC vybavené reproduktory, můžete
si vybrat, zda zvuk televizoru chcete slyšet
z reproduktorů tohoto zařízení nebo
z reproduktorů televizoru.
What you need

K televizoru připojujte zařízení
vyhovující standardu HDMI-CEC.
Můžete připojit i více než jedno zařízení
HDMI-CEC. Informace naleznete v části
Připojení televizoru > Připojení
zařízení (Strana 42).

Každé ze zařízení vyhovujících standardu
HDMI-CEC řádně nakonfigurujte.

Zapněte funkci EasyLink.
Zapněte funkci EasyLink
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obecná
nastavení] > [EasyLink].
3. Vyberte možnosti [EasyLink] > [Zapnuto]
a poté stiskněte tlačítko OK.
Ovládání zařízení
Pokud jste připojili více zařízení HDMI-CEC,
která toto nastavení podporují, můžete je
všechna společně s televizorem ovládat
pomocí jednoho dálkového ovládání.
Poznámka: Jedná se o pokročilé nastavení.
Zařízení, která toto nastavení nepodporují,
nemohou na příkazy z dálkového ovladače
televizoru reagovat.
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obecná
nastavení] > [EasyLink] > [Dálkové
ovládání EasyLink].
3. Vyberte možnosti [Zapnuto] nebo
[Vypnuto] a stiskněte tlačítko OK.
Tipy:

Pokud chcete přepnout zpět na
ovládání televizoru, stiskněte tlačítko
a vyberte možnost [Sledování TV].

Chcete-li ovládat jiné zařízení, stiskněte
tlačítko
a vyberte z hlavní nabídky
jiné zařízení.
Tlačítka EasyLink
Pomocí těchto tlačítek na dálkovém ovládání
můžete ovládat zařízení vyhovující standardu
HDMI-CEC:

: Zapnutí televizoru i připojeného
zařízení nebo jejich přepnutí do
pohotovostního režimu.

Tlačítka pro přehrávání: Ovládání videa
nebo přehrávání hudby.

Číselná tlačítka: Výběr titulu, kapitoly
nebo skladby.

OK: Spuštění, pozastavení nebo
obnovení přehrávání z připojeného
zařízení, potvrzení výběru nebo přístup
do nabídky zařízení.

: Zobrazení nabídky Doma v
televizoru.
Dálkové ovládání na obrazovce (OSRC)
Zařízení můžete ovládat také pomocí dalších
tlačítek EasyLink dostupných prostřednictvím
dálkového ovládání na obrazovce.
Přístup k dálkovému ovladači na obrazovce
OSRC
1. Během sledování připojeného zařízení
stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Ovládací prvky], poté
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte tlačítko na obrazovce a stiskněte
tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka
nabídku ukončíte.
Switch off connecting devices
You can also set the TV to switch off the
connecting HDMI-CEC compliant devices if
they are not the active source. The TV
switches the connecting device to standby
after 10 minutes of inactivity.
1. Press .
2. Select [Nastavení] > [Nastavení
televizoru] > [Obecná nastavení] >
[EasyLink].
3. Select [Automaticky vypínat zařízení] >
[Zapnuto], then press OK.
CS
51
Čeština
Zachování kvality obrazu
Pokud je kvalita obrazu v televizoru
ovlivněna funkcemi zpracování obrazu
v jiných zařízeních, můžete zapnout funkci
Pixel Plus Link, abyste zachovali kvalitu
obrazu.
Maximalizování zobrazení pro video s
titulky
Některé titulky mohou pod videem vytvářet
vyhrazený pruh, který omezuje oblast pro
zobrazení videa. Chcete-li zajistit maximální
velikost oblasti zobrazení videa, můžete
zapnout automatický posun titulků a zobrazit
titulky v obrazu videa.
Výběr výstupu reproduktorů
Pokud připojené zařízení vyhovuje standardu
HDMI ARC (HDMI Audio Return Channel),
můžete výstup zvuku televizoru směrovat
skrze kabel HDMI. Nejsou potřeba žádné
další zvukové kabely. Zkontrolujte, zda jste
zařízení připojili ke konektoru HDMI ARC na
televizoru. Další informace naleznete v části
Připojení televizoru > Informace o kabelech
> HDMI (Strana 41).
Zapnutí funkce HDMI ARC
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Zvuk] >
[Upřesnit] > [HDMI 1 – ARC].
3. Vyberte jednu z následujících možností a
poté stiskněte tlačítko OK.

[Zapnuto]: Poslech zvuku televizoru
prostřednictvím připojeného zařízení
kompatibilního s funkcí HDMI-ARC.

[Vypnuto]: Poslech zvuku televizoru
prostřednictvím reproduktorů
televizoru, nebo ze zařízení připojeného
pomocí konektoru digitálního
zvukového výstupu.
Poznámka: Ujistěte se, že veškerá nastavení
GDMI CEC u připojeného zařízení jsou v
pořádku.
Nastavení reproduktorů televizoru
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Zvuk] >
[Upřesnit] > [Reproduktory TV].
3. Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko
OK:

[Vypnuto]: Vypnutí reproduktorů
televizoru.

[Zapnuto]: Zapnutí reproduktorů
televizoru.

[EasyLink]: Automatické vypnutí
reproduktorů televizoru a přenos zvuku
do připojeného zařízení vyhovujícího
standardu HDMI-CEC.

[Autom. spuštění EasyLink]: Je-li
připojeno zvukové zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC, automaticky se
vypnou reproduktory televizoru a
zvukový signál se přenáší do
připojeného zařízení.
CS
52
Změna přenosu televizního zvukového
signálu
Můžete kdykoli provádět přepnutí mezi
přenosem zvukového signálu do
reproduktorů televizoru a do připojeného
zesilovače.
1. Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte položku [Obraz a zvuk] >
[Repro].
3. Vyberte jednu z následujících možností a
poté stiskněte tlačítko OK.

[Televizor]: Zapnuto ve výchozím
nastavení.
Vedení zvuku televizoru skrze televizor
a připojené zvukové zařízení vyhovující
standardu HDMI-CEC, dokud připojené
zařízení nepřepne na systémové
ovládání zvuku. Zvuk televizoru bude
poté přehráván pomocí připojeného
zařízení.

[Zesilovač]: Přehrávání zvuku
prostřednictvím připojeného zařízení
vyhovujícího standardu HDMI-CEC.
Pokud tento režimu systémového zvuku
není v zařízení zapnutý, budou zvuk i
nadále přehrávat reproduktory
televizoru. Pokud byla vybrána možnost
[Autom. spuštění EasyLink], televizor
požádá připojené zařízení o přepnutí na
režim systémového zvuku.
Zachování kvality obrazu
Pokud je kvalita obrazu v televizoru
ovlivněna funkcemi pro zpracování obrazu z
jiných zařízení, můžete zapnout funkci Pixel
Plus Link.
Zapnutí funkce Pixel Plus Link
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obecná
nastavení] > [EasyLink].
3. Vyberte možnosti [Pixel Plus Link] >
[Zapnuto] a poté stiskněte tlačítko OK.
Co je potřeba
Některé titulky mohou pod videem vytvářet
pruh, který omezuje oblast pro zobrazení
videa. Chcete-li zajistit maximální velikost
oblasti zobrazení videa, můžete zapnout
automatický posun titulků. Titulky se poté
zobrazí před obrazem videa.
Zapnutí automatického posunu titulků
1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti [Nastavení] >
[Nastavení televizoru] > [Obecná
nastavení] > [EasyLink].
3. Vyberte možnosti [Automatický posun
titulků] > [Zapnuto] a poté stiskněte
tlačítko OK.
Upozornění: Chcete-li předejít poškození
modulu CAM, vložte jej podle návodu.
Poznámka: Návod k vložení karty Smart
Card do modulu CAM naleznete
v dokumentaci od poskytovatele služeb.
Připojení modulu CAM
(Conditional Access
Module)
1. Vypněte televizor.
2. Podle pokynů vytištěných na modulu
CAM vložte modul CAM do slotu Common
Interface na boční straně televizoru.
Zasuňte modul CAM až na doraz.
3. Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci
modulu CAM. Tato operace trvá několik
minut.
Chcete-li zachovat přístup k zakódovaným
digitálním televizním kanálům, ponechejte
modul CAM ve slotu.
Jaké jsou možnosti
Zakódované digitální televizní kanály můžete
sledovat prostřednictvím modulu CAM
(Conditional Access Module). Tyto
programy můžete sledovat po vložení
modulu CAM a uhrazení poplatků za
předplatné.
Tento televizor podporuje rozhraní CI
(Common Interface) i CI+. Rozhraní CI+
podporuje prémiové digitální programy
v rozlišení HD s vysokou ochranou proti
kopírování.
Poznámka: Aplikace, funkce, obsah a zprávy
na obrazovce závisí na poskytovateli služeb
modulu CAM.
Čeština
Maximalizování zobrazení videa
Přístup ke službám modulu CAM
1. Po vložení a aktivaci modul CAM stiskněte
tlačítko OPTIONS.
2. Vyberte možnost [Rozhraní Common
interface], poté stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte poskytovatele služeb CAM a poté
stiskněte tlačítko OK.
CS
53
6 Řešení problémů
Obecné problémy
Televizor se nezapne:

Odpojte napájecí kabel od elektrické
zásuvky. Počkejte jednu minutu
a potom kabel znovu připojte.

Ověřte, že je napájecí kabel řádně
připojen.
Při zapínání, vypínání nebo přepínání
televizoru do pohotovostního režimu se
z šasi televizoru ozývá praskání:
Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je
důsledkem roztahování a smršťování
televizoru v důsledku jeho ochlazování
a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na
funkci a výkon televizoru.
Televizor po zapnutí nereaguje na dálkový
ovladač ani na ovládací prvky:
Televizor se určitou dobu spouští. Během
této doby nebude televizor reagovat na
dálkový ovladač ani ovládací prvky. Toto není
závada.
Jestliže televizor i nadále nebude na dálkové
ovládání reagovat, podívejte se na senzor
ovládání skrze hledáček digitálního
fotoaparátu. Pokud stisknete libovolné
tlačítko dálkového ovladače a senzor začne
červeně problikávat, ovladač funguje správně,
ale televizor je pravděpodobně třeba nechat
zkontrolovat na středisku péče o zákazníky.
Tento postup řešení potíží nefunguje v
případě, že je dálkový ovladač párován s
televizorem bezdrátově.
Je-li televizor v pohotovostním režimu,
zobrazí úvodní obrazovku a poté se vrátí
zpět do pohotovostního režimu:
Toto není závada. Po odpojení od zdroje
napájení a opětovném připojení se při dalším
spuštění zobrazí úvodní obrazovka.
Chcete-li televizor zapnout
z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači nebo jakékoli tlačítko
na straně televizoru.
CS
54
Na televizoru červeně bliká indikátor
pohotovostního režimu:
Odpojte napájecí kabel od elektrické
zásuvky. Počkejte, až televizor zchladne, a
potom napájecí kabel znovu připojte. Pokud
indikátor bude znovu blikat, kontaktujte
středisko péče o zákazníky společnosti
Philips.
Zvuk televizoru je v nesprávném jazyce:
Pokud v nabídce OPTIONS vyberete
jazyk zvuku a změníte kanál nebo televizor
vypnete, obnoví se opět výchozí jazyk.
Jestliže chcete vybraný jazyk zachovat,
upravte jazyk zvuku stiskem tlačítka
a
vyberte možnost [Nastavení] > [Nastavení
kanálu], [Nastavení satelitu] > [Jazyky] >
[Primární jazyk zvuku] nebo [Sekundární
jazyk zvuku].
Nabídka televizoru nebo služby Smart TV
je v nesprávném jazyce:
Změňte jazyk nabídky na vámi
upřednostňovaný jazyk.
Další informace naleznete v části Změny
nastavení televizoru > Nastavení jazyka >
Jazyk nabídky (Strana 36).
Zapomněli jste 4místný kód k odemčení
funkce pro blokování kanálů (dětská
pojistka):
Zadejte číslo „8888“.
Aktualizace softwaru televizoru:
Navštivte stránky www.philips.com/support
a nainstalujte si nejnovější softwarový balíček
pro televizor. Na těchto stránkách jsou také
dostupné pokyny k instalaci softwaru a
poznámky k jeho vydání. Úplný návod
k aktualizaci softwaru televizoru je dostupný
také v části Změny nastavení televizoru >
Aktualizace softwaru (Strana 39).
Instalace televizních kanálů:
Pokyny k instalaci analogových nebo
digitálních kanálů naleznete v části Změny
nastavení televizoru > Automatické
nastavení (Strana 32). Chcete-li nainstalovat
satelitní televizní kanály, příslušné pokyny
naleznete v části Změny nastavení
televizoru > Nastavení satelitních kanálů
(Strana 35).
Během instalace nebyly nalezeny žádné
digitální kanály:

Chcete-li zjistit, zda jsou ve vaší zemi
podporovány standardy DVB-T, DVB-C
a DVB-S, nahlédněte do technických
údajů.

Zkontrolujte, že jsou všechny kabely
správně zapojeny a že je vybrána
správná síť.
Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v
seznamu kanálů:
Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.
Chcete změnit pořadí kanálů v seznamu:
Jakmile kanály nainstalujete, zobrazí se v
seznamu kanálů. Informace o správě
seznamu kanálů včetně návodu na změnu
jejich uspořádání naleznete v části Sledování
televize > Nastavení seznamů kanálů
(Strana 14).
Problémy s obrazem
Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se
žádný obraz nebo je obraz zkreslený:

Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.

Ujistěte se, že je u zdroje vysílání
vybráno správné zařízení.

Ujistěte se, že jsou externí zařízení a
zdroj správně připojeny.
Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný
obraz:
Ujistěte se, že je nastavení obrazu správné.
Příjem televizního signálu pomocí připojené
antény je nekvalitní:

Zkontrolujte, zda je anténa správně
připojena k televizoru.

Reproduktory, neuzemněná zvuková
zařízení, neonová světla, vysoké budovy
a další velké objekty mohou ovlivnit
kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste
se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním
antény nebo umístěním zařízení
z dosahu televizoru.

Pokud má špatnou kvalitu jen jeden
kanál, zkuste jej jemně doladit.
Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:

Ujistěte se, že je zařízení správně
připojeno.

Ujistěte se, že je nastavení obrazu
správné.
Televizor neuložil nastavení obrazu:
Zkontrolujte, zda je umístění televizoru
nastaveno na režim Home (Doma). V tomto
režimu můžete nastavení měnit a ukládat.
Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký
nebo příliš malý:
Nastavte jiný formát obrazu.
Formát obrazu se při přepínání mezi
různými kanály mění:
Vyberte místo formátu obrazu [Automatický
zoom] jiný formát obrazu.
Nesprávné umístění obrazu:
Obrazový signál z určitých zařízení nemusí
správně pokrývat obrazovku televizoru.
Zkontrolujte výstup signálu zařízení.
Obraz vysílání je kódován:
Pro přístup k danému obsahu může být
nezbytné použít modul CAM (Conditional
Access Module). Informujte se u
poskytovatele služeb.
Na obrazovce se objeví banner s
„elektronickým štítkem“ zobrazující
informace:
Televizor je v režimu [Obchod]. Pokud
chcete odebrat e-štítek, nastavte televizor do
režimu [Doma] a restartujte jej. Informace
naleznete v části Změny nastavení
televizoru > Další nastavení > Režim Doma
(Strana 39).
CS
55
Čeština
Problémy s kanály
Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

Ujistěte se, že je ve vašem počítači
nastaveno podporované rozlišení a
obnovovací frekvence. Informace
naleznete v části Specifikace >
Rozlišení displeje (Strana 58).

Změňte formát televizního obrazu na
[Bez měřítka].
Problémy se zvukem
Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:
Pokud není zjištěn žádný zvukový signál,
televizor automaticky vypne zvukový výstup
– nejedná se o selhání.

Ujistěte se, že jsou všechny kabely
správně připojeny.

Ujistěte se, že hlasitost není ztlumena
nebo nastavena na nulovou hodnotu.

Ujistěte se, že je vybráno nastavení
reproduktorů televizoru. Stiskněte
tlačítko OPTIONS, vyberte
možnosti [Obraz a zvuk] > [Repro] a
poté vyberte možnost [Televizor].

Ujistěte se, že je výstup zvuku
televizoru připojen k vstupu zvuku na
zařízení domácího kina vyhovujícího
standardu HDMI-CEC nebo EasyLink. Z
reproduktorů domácího kina by měl být
slyšet zvuk.

Některá zařízení vyžadují ruční povolení
zvukového výstupu HDMI. Pokud zvuk
HDMI již je povolen a stále nic není
slyšet, zkuste v zařízení změnit formát
digitálního zvuku na formát PCM (Pulse
Code Modulation). Návod naleznete
v dokumentaci k danému zařízení.
Funguje obraz, ale zvuk je špatný:
Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.
CS
56
Problémy s připojením
Problémy se zařízeními HDMI:

Podpora standardu HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) může způsobit zpoždění
zobrazení obsahu ze zařízení HDMI.

Pokud televizor nerozpozná zařízení
HDMI a nebude zobrazen žádný
obrázek, zkuste zvolit jiný zdroj
(zařízení) a potom znovu zvolte
původní zdroj.

Pokud dochází k přerušování zvuku,
ověřte správnost nastavení výstupu ze
zařízení HDMI.

Pokud je použit adaptér HDMI-DVI
nebo kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je
připojen dodatečný zvukový kabel ke
konektoru AUDIO L/R nebo AUDIO
IN (jen konektor mini-jack).
Nelze pracovat s funkcemi EasyLink:
Ujistěte se, že jsou příslušná zařízení HDMI
kompatibilní se standardem HDMI-CEC.
Funkce EasyLink pracují pouze se zařízením
kompatibilním s HDMI-CEC.
Pokud je k televizoru připojeno zvukové
zařízení kompatibilní se standardem
HDMI-CEC, televizor nezobrazí žádnou
ikonu ztlumení nebo hlasitosti, když je
hlasitost ztlumena, zvýšena nebo snížena.
Pokud je připojeno zvukové zařízení
kompatibilní se standardem HDMI-CEC, toto
chování je u televizoru normální.
Obsah zařízení USB není zobrazen:

Ujistěte se, že je úložné zařízení USB
nastaveno tak, aby vyhovovalo třídě
Mass Storage Class, a to podle pokynů
v dokumentaci k paměťovému zařízení.

Ujistěte se, že je úložné zařízení USB
kompatibilní s televizorem.

Ujistěte se, že televizor podporuje
příslušné formáty souborů se zvukem a
obrázky.
Zvukové a obrazové soubory v paměťovém
zařízení USB se nepřehrávají nebo
nezobrazují plynule:
Přenosový výkon úložného zařízení USB
může omezovat přenosovou rychlost dat do
televizoru a zhoršit tak kvalitu přehrávání.
Čeština
Kontaktování společnosti
Philips
Varování: Nepokoušejte se televizor sami
opravovat. Mohlo by dojít k vážnému
zranění, neopravitelnému poškození
televizoru nebo zneplatnění záruky.
Pokud se vám nedaří problém vyřešit,
přečtěte si informace v části častých dotazů
(FAQ) pro tento televizor na webové
stránce www.philips.com/support. Také
můžete nahlédnout a přispět do komunity
uživatelů televizorů Philips na stránkách
www.supportforum.philips.com.
Chcete-li hovořit s pracovníkem společnosti
Philips nebo mu zaslat e-mail, obraťte se na
zákaznickou podporu společnosti Philips ve
vaší zemi. Kontaktní údaje naleznete v letáku
dodaném s tímto televizorem nebo na
stránkách www.philips.com/support.
Než se obrátíte na společnost Philips,
poznamenejte si model televizoru a sériové
číslo. Tato čísla naleznete na zadní straně
televizoru a na obalu.
CS
57
7 Specifikace
Napájení a příjem signálu
Specifikace výrobku se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Napájení

Síťové napájení: 220–240 V stříd.
(50–60 Hz)

Spotřeba energie v pohotovostním
režimu: < 0,3 W

Okolní teplota: 5 až 40 stupňů Celsia

Informace o spotřebě naleznete ve
specifikacích produktu na adrese
www.philips.com/support.
Hodnota uvedená na štítku výrobku udává
spotřebu energii při běžném použití v
domácnosti (IEC 62087 Ed. 2). Maximální
hodnota výkonu (v závorkách) je uvedena z
bezpečnostních důvodů (IEC 60065 Ed. 7.2).
Příjem

Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální
(IEC75)

Televizní systém: DVB COFDM 2K/8K

Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM*

Digitální televize: MPEG-4, DVB-T
(pozemní vysílání), DVB-T2*, DVB-C
(kabelové vysílání), DVB-S/S2* (satelitní
vysílání).

Pásma tuneru: VHF, UHF, S-Channel,
Hyperband
*Tato funkce je k dispozici pouze u
některých modelů.
CS
58
Obraz a zvuk
Obraz / Displej

Typ displeje: podsvícení LED, rozlišení
Full HD

Úhlopříčka:
- 81 cm / 32 palců
- 99 cm / 39 palců
- 102 cm / 40 palců
- 107 cm / 42 palců
- 117 cm / 46 palců
- 127 cm / 50 palců
- 140 cm / 55 palců

Poměr stran: 16:9 (širokoúhlý)

Rozlišení panelu: 1920x1080px (Full
HD)

Vylepšení obrazu: Pixel Precise

Technologie Perfect Motion Rate
(PMR):
- PFL43x8: 200 Hz
- PFL3xx8: 100 Hz

Pro model PFL43x8: 3D: 3D Max
Zvuk

Výstupní výkon (ef.):
- PFL43x8/PFL31x8/PFL3018/PFL3028/
PFL3058: 20 W při 10% harmonickém
zkreslení
- PFL3078: 12 W při 10% harmonickém
zkreslení

Clear Sound*

Programování mono / stereo / přídavné
zvukové zařízení
*K dispozici pouze pro některé modely.
Počítačové formáty – HDMI
(rozlišení – obnovovací frekvence)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 X 720 - 60 Hz
1280 X 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Počítačové formáty – VGA
(rozlišení – obnovovací frekvence)
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
Čeština
Rozlišení displeje
Formáty videa
(rozlišení – obnovovací frekvence)
480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50Hz, 60 Hz
1080i - 50Hz, 60 Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz
Multimédia
Podporovaná připojení multimédií
Poznámka: Název multimediálních souborů
nesmí přesáhnout 128 znaků.

USB: Připojujte pouze taková zařízení
USB, která mají odběr proudu 500 mA
nebo nižší.
- NTFS, FAT 16 (pouze čtení)
- FAT 32

Ethernet LAN RJ-45 (u určitých
modelů)
Podporované formáty obrázků

JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps

GIF (87a, 89a): *.gif

PNG: *.png, * .pns

BMP: *.bmp, *.dib

JPS: *.jps

PNS: *.pns

BMS: *.bms
Podporované formáty zvuku/videa
CS
59
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku/videa
CS
60
Čeština
Podporované formáty zvuku/videa
Podporované formáty zvuku
Podporované formáty zvuku
Podporované formáty titulků
Kódování znaků

Windows-1250 (CP-1250): Latinka,
středo a východoevropské jazyky
(čeština, maďarština, polština,
slovenština, slovinština, chorvatština,
rumunština, srbština)

Windows-1251 (CP-1251): Cyrilice

Windows-1252 (CP-1252): Latinka,
západoevropské jazyky

Windows-1253 (CP-1253): Řečtina


Windows-1254 (CP-1254): Turečtina
UTF-8: Vícebajtové šifrování pro jazyk
Unicode
CS
61
Možnosti připojení
Zadní strana

HDMI 1 ARC: zpětný zvukový kanál
HDMI

Pro model PFL43x8: HDMI 2

AUDIO IN (DVI): 3,5 mm stereofonní
konektor typu mini jack

NETWORK: Ethernet LAN RJ-45 (u
určitých modelů)

SERV. U: servisní port

CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R: kompozitní
video a audio

DIGITÁLNÍ VÝSTUP ZVUKU: koaxiální

TELEVIZNÍ ANTÉNA: 75 ohmů,
koaxiální (IEC)

SCART (RGB/CVBS): adaptér SCART

SAT: koaxiální konektor typu F (u
určitých modelů)
Strana

CI: Common Interface

HDMI

USB

Sluchátka: 3,5mm stereofonní konektor
typu mini jack
Verze nápovědy
UMv 300812125204
CS
62
E
3
EasyLink, ovládání na obrazovce - 12
EasyLink - 50
3D - 17
Energetický štítek - 9
3D brýle, ošetřování - 5
EPG, provozovatel vysílání - 16
3D, 2D na 3D - 18
externí pevný disk - 48
3D, spuštění - 18
3D, vypnutí - 18
3D, změna formátu - 18
A
Čeština
8 Rejstřík
F
formát obrazu - 16
funkce EasyLink, dálkové ovládání - 51
funkce EasyLink, ovládací prvky - 51
analogové kanály, instalace - 33
funkce EasyLink, reproduktory televizoru - 52
analogové kanály, jemné doladění - 33
funkce EasyLink, vlastnosti - 50
analogové kanály, titulky - 37
funkce EasyLink, zapnutí - 51
automatické vypnutí - 29
automatické vypnutí, zařízení - 51
automatický posun titulků - 53
B
bezpečnost - 3
C
CAM - 53
CI - 53
H
HDMI - 41
HDMI ARC - 41
herní konzole, připojení - 45
hlasitost - 13
hodiny - 28
hry, dva hráči - 26
I
Common Interface - 53
instalace kanálů, automatická - 32
D
J
dálkový ovladač - 11
jazyk – zvuk - 36
DEMO - 39
jazyk, nabídka - 36
dětská pojistka - 29
jazyk, titulky - 37
digitální fotoaparát - 47
digitální kanály, instalace - 33
K
digitální kanály, titulky - 37
kabely - 41
digitální rádio - 14
kanály - 13
digitální videokamera - 48
kanály, aktualizace - 34
DivX VOD - 21
kanály, instalace (analogové) - 33
domácí kino, připojení - 46
kanály, instalace (automatická) - 32
kanály, instalace (digitální) - 33
CS
63
kanály, instalace (satelitní) - 35
nastavení, obraz - 30
kanály, jemné doladění (analogové) - 33
nastavení, zvuk - 31
kanály, logo - 14
kanály, oblíbené - 13
O
kanály, opakovaná instalace - 40
oblíbené kanály, seznam - 13
kanály, přejmenování - 14
odkaz Pixel Plus - 52
kanály, přepínání - 13
ochranné známky a autorská práva - 7
kanály, seřazení - 14
online fórum - 9
kanály, skrytí a zobrazení - 14
opakovaná instalace - 40
kodeky, podporované - 59
ovládací prvky - 10
konektory - 41
Ovládací prvky televizoru - 10
kontaktování společnosti Philips - 9
P
kontrolka LED pohotovostního režimu - 10
parametry zvuku - 58
M
péče o obrazovku - 5
Modul CAM (Conditional Access Module) 53
Počítač, rozlišení displeje - 58
modul CAM, vložení - 53
pozastavit televizor - 22
modul CAM, zapnutí - 53
pozastavit televizor, pevný disk USB - 22
možnosti připojení - 62
programování, záznamy - 24
multimédia, možnosti přehrávání - 19
multimédia, podporované formáty - 59
programový průvodce, provozovatel vysílání
- 16
multimédia, přehrávání souborů - 19
průvodce nastavením - 30
podpora produktu - 9
průvodce připojením - 9
N
předvolby, obraz a zvuk - 15
nahrávání, televizní programy - 23
přehrávač disků, připojení - 42
nahrávky, plán - 24
přehrávání, soubory z jednotky USB - 19
nahrávky, sledování - 25
přejmenování kanálů - 14
nápověda, na obrazovce - 9
přejmenování, připojené zařízení - 50
Nápověda, verze - 62
přijímač TV, připojení - 43
nastavení her - 26
připojené zařízení, přejmenování - 50
nastavení obrazu - 30
připojení, digitální fotoaparát - 47
nastavení obrazu, resetování - 32
připojení, digitální videokamera - 48
nastavení úspory energie - 8
připojení, domácího kino - 46
nastavení zvuku - 31
připojení, externí pevný disk - 48
nastavení zvuku, resetování - 32
připojení, herní konzole - 45
nastavení, formát zvuku - 32
připojení, počítač - 49
nastavení, hra - 26
připojení, přehrávač disků - 42
CS
64
teletext, T.O.P. (Table Of Pages) - 27
připojení, rekordér - 44
teletext, zvětšení - 27
připojení, zařízení USB - 48
televizní průvodce, provozovatel vysílání - 16
R
recyklovat - 8
rekordér, připojení - 44
titulky, analogové - 37
titulky, digitální - 37
titulky, jazyk - 37
reproduktory televizoru, ztlumení - 13
U
režim Doma - 39
udržitelnost - 8
režim Obchod - 39
umístění, na stojanu nebo stěně - 5
režim, Doma nebo Obchod - 39
umístění, tipy - 5
rodičovské hodnocení - 29
rozlišení displeje - 58
univerzální přístup, osoby s poruchami sluchu
- 37
S
univerzální přístup, osoby s poruchami zraku
- 38
satelitní, instalace kanálů - 35
satelitní, nastavení - 35
satelitní, přidání nebo odebírání - 36
SCART - 41
senzory - 10
seznam kanálů - 14
seznam kanálů, kopírování - 34
sluchově postižení - 37
software, aktualizace prostřednictvím
rozhraní USB - 39
univerzální přístup, zapnutí - 37
USB, přehrávání souborů - 19
uzamknutí televizoru - 6
V
Varování k ochraně zdraví při sledování ve
3D - 4
Y
YPbPr, komponentní video - 41
software, digitální aktualizace - 40
Z
software, kontrola verze - 39
Zadní ovládací prvky - 10
standby - 12
zámek Kensington - 6
T
technické parametry displeje - 58
zapnutí a vypnutí televizoru - 12
zařízení, sledování - 50
technické parametry napájení - 58
záznam z televizoru, jednodotykové ovládání
- 24
teletext 2.5 - 27
záznam z televizoru, pevný disk USB - 23
teletext, digitální text - 28
záznamy, odstranění - 25
teletext, hledání na - 27
zdroj, výběr - 15
teletext, jazyk - 27
zesilovač, výběr výstupu - 52
teletext, podstránky - 27
zrakově postižení - 38
teletext, režim Dual Screen - 27
zvuk tlačítek - 37
CS
65
Čeština
připojení, přijímač TV - 43
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license
from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising