Philips | 42PFL7772D/12 | Owner's Manual | Philips Televizory s plochou obrazovkou 32PFL7782D/12 Uživatelská příručka

Philips Televizory s plochou obrazovkou 32PFL7782D/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
CS
UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA
www.philips.com/support
Country
Austria
Belgium
Czech Rep
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
UK
Number
0810 000205
078250145
800142840
3525 8759
09 2311 3415
0821 611655
01803 386 852
0 0800 3122 1280
0680018189
01 601 1777
840320086
40 6661 5644
0900 8407
2270 8111
0223491504
2 1359 1442
0800004537
902 888 784
08 5792 9100
0844 800 544
0870 900 9070
This information is correct at the time of press.
For updated information, see www.support.philips.com
Model
Serial
Tariff
0.07/min
0.06/min
free
local
local
0.09/min
0.09/min
free
free
local
0.08/min
local
0.10/min
local
local
local
free
0.10/min
local
local
local
Obsah
Úvod ...................................................... 3
Změna kódu PIN .......................................... 16
Bezpečnost ............................................ 4
Možnosti omezení přístupu k digitálním
kanálům ........................................................... 16
Tlačítka a konektory televizoru ......... 5
Používání konektoru CI
(Common Interface) .................................... 16
Montáž televizoru na zeď ............................. 6
Připojení antény a síťového napájení .......... 6
Nastavení seznamu oblíbených
kanálů .................................................. 17
Zapnutí televizoru .......................................... 6
Automatická aktualizace softwaru ... 18
Vložení baterií do dálkového ovládání ....... 6
Získání verze softwaru ................................ 18
Funkce dálkového ovládání ................. 7
První zapnutí televizoru ...................... 9
Přechod zpět k nabídce Instalace ................ 9
Informační pruh .................................. 10
Sledování nebo poslech digitální
televize a rádia ................................... 11
Změna pořadí uložených kanálů .............. 11
Vyhledávání nových televizních kanálů
nebo rozhlasových stanic ............................ 11
Informace o stažení softwaru .................... 18
Stažení nového softwaru ............................. 18
Používání nabídky Možnosti ............. 19
Získání seznamů programů ............... 20
Používání digitálního teletextu ......... 21
Analogový teletext v digitálním režimu ... 21
Používání podmíněného přístupu ..... 22
Automatické ladění analogových
kanálů .................................................. 23
Nastavení televizních a rozhlasových
kanálů .................................................. 12
Ruční ladění analogových kanálů ...... 24
Přidání nových kanálů a stanic do seznamu
.......................................................................... 12
Přečíslování kanálů ............................. 25
Přeinstalace všech kanálů ............................ 12
Přejmenování kanálů ......................... 26
Ruční instalace digitálních kanálů .............. 13
Výběr oblíbených kanálů ................... 27
Testování příjmu televizního signálu ........ 13
Přidávání nebo odebírání kanálů ze
seznamu oblíbených kanálů ........................ 27
Výběr jazyka a místa .......................... 14
Nastavení jazyka a místa.............................. 14
Nastavení časovače ............................ 28
Obnovení jazyka na upřednostňovaný
jazyk ................................................................. 14
Blokování kanálů (Rodič. Zámek) ..... 29
Možnosti podnabídky pro jazyk................. 14
Vytvoření kódu PIN pro rodičovský zámek
.......................................................................... 29
Možnosti podnabídky pro místo ............... 15
Omezení přístupu k digitálním
kanálům ............................................... 16
Volba použití kódu PIN ............................... 16
Zablokování a odblokování vybraných
kanálů ............................................................. 29
Změna čísla PIN pro rodičovský zámek .. 30
Zablokování nebo odblokování všech
kanálů............................................................... 30
CS-1
CS
Začínáme .............................................. 6
Uzamčení ovládacích prvků na boční
straně (Dětská pojistka) ................... 31
Potěšení z funkce Ambilight ............. 32
Zapnutí a vypnutí funkce Ambilight .......... 32
Konfigurace nastavení funkce Ambilight.. 32
Úpravy nastavení obrazu a zvuku ..... 33
Nastavení obrazu ......................................... 33
Nastavení zvuku ............................................ 34
Používání obrazu a zvuku Smart ...... 35
Používání obrazu Smart ............................... 35
Používání zvuku Smart ................................. 35
Formáty obrazu .................................. 36
Používání teletextu ............................ 37
Používání televizoru v režimu High
Definition ............................................ 39
Připojení zařízení HD k televizoru ........... 39
Úpravy nastavení obrazu nebo zvuku v
režimu HD .................................................... 39
Nastavení obrazu v režimu HD ................. 39
Nastavení zvuku v režimu HD ................... 39
Konfigurace televizoru v režimu HD ....... 39
Zobrazení v nativním režimu 1080 ........... 40
Podporované formáty .................................. 40
Používání funkce Auto HDMI .................... 41
HDMI 1.3a CEC ............................................ 41
Použití televizoru jako monitoru k
osobnímu počítači .............................. 42
Připojení počítače k televizoru .................. 42
Úpravy nastavení obrazu nebo zvuku v
režimu počítače ............................................ 42
Nastavení obrazu v režimu PC .................. 42
Nastavení zvuku v režimu PC .................... 42
Konfigurace televizoru v režimu PC ........ 42
Podporovaná rozlišení počítače ................ 42
CS-2
Odstraňování závad ........................... 43
Informace o vlivech na životní
prostředí .............................................. 45
Úvod
Pokud i po přečtení této příručky
budete mít problémy, kontaktujte místní
zákaznickou podporu nebo servisní středisko
společnosti Philips. Telefonní čísla a adresy
jsou uvedeny v publikaci o celosvětové
záruce dodané s televizorem.
Informace o výrobku
Číslo modelu a sériové číslo najdete na zadní
straně televizoru, na levé straně televizoru
a na balení.
Péče o obrazovku
1. Nesnímejte ochranný potah, dokud
jste nedokončili instalaci televizoru na
podstavec nebo na stěnu a nezapojili
všechna připojení.
2. K čištění přední části televizoru
používejte dodaný měkký hadřík.
CS
Děkujeme vám za nákup tohoto televizoru.
Tato příručka obsahuje informace o instalaci
a provozu televizoru.
3. Nepoužívejte hadřík nasáklý vodou.
K čištění televizoru nepoužívejte aceton,
toluen nebo alkohol. Z bezpečnostních
důvodů vytáhněte před čištěním
napájecí kabel televizoru ze zásuvky.
X
4. Nedotýkejte se, netlačte, netřete
a nebouchejte do obrazovky televizoru
tvrdými předměty, neboť by mohlo
dojít k jejímu trvalému poškrábání
nebo poškození.
Funkce výrobku
Poznámka: K dispozici u vybraných modelů
CS-3
Bezpečnost
1. Ke zvednutí a přenesení televizoru,
který váží více jak 25 kg, jsou zapotřebí
dvě osoby. Nesprávná manipulace
s televizorem může způsobit vážné
zranění.
2. Pokud umístíte televizor na podstavec,
ujistěte se, že je podstavec rovný a že
unese hmotnost televizoru.
3. Montáž televizoru na zeď vyžaduje
zvláštní dovednosti a měla by být
provedena kvalifikovanými osobami.
Nepokoušejte se ji provádět sami.
Společnost Philips nepřebírá žádnou
zodpovědnost za nesprávnou montáž
nebo montáž, která způsobí nehodu
nebo zranění.
4. Tento televizor je kompatibilní se
standardem montáží na zeď VESA.
S žádostí o poskytnutí držáku pro
montáž tohoto televizoru na zeď
kompatibilního se standardem VESA
se obraťte na místního prodejce
elektroniky. Před zavěšením televizoru
na zeď se ujistěte, že je zeď vhodná
a že unese hmotnost televizoru.
5. Bez ohledu na to, zda je televizor
umístěn na podstavci či zavěšen na
zeď, je třeba zajistit bezproblémovou
cirkulaci vzduchu ventilačními otvory.
Neumisťujte televizor do uzavřeného
prostoru.
úraz elektrickým proudem. Pokud do
televizoru vylijete vodu, nepoužívejte jej.
Ihned odpojte televizor od elektrické sítě
a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným
technikem.
9. Při bouřce se nedotýkejte žádných
částí televizoru, napájecího kabelu nebo
anténního přívodu.
10. Neponechávejte televizor
v pohotovostním režimu dlouhou dobu.
Namísto toho odpojte televizor od
elektrické sítě.
11. Televizor je vždy připojen k elektrické
síti. Televizor lze odpojit následujícími
způsoby:
• odpojením síťové šňůry na zadní
straně televizoru nebo
• odpojením zástrčky síťové šňůry od
síťové zásuvky.
Je nutné vždy zajistit volný přístup k
síťové šňůře a k síťové zástrčce, aby bylo
televizor možné odpojit od elektrické
sítě.
12. Napájecí kabel tahejte za zástrčku,
netahejte přímo za kabel.
6. Do blízkosti televizoru neumisťujte
zdroje otevřeného ohně, například
zapálené svíčky.
7. Nevystavujte televizor či baterie
dálkového ovládání horku, přímému
slunečnímu světlu, dešti či vodě.
X
X
8. Na televizor ani do jeho blízkosti
neumisťujte vázy naplněné vodou. Voda
vylitá do televizoru může způsobit
CS-4
13. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel
plně zasunut do zásuvky elektrické sítě
v televizoru a do zásuvky ve zdi.
14. Pokud je televizor namontován na
otočné základně nebo na otočném
rameni, zkontrolujte, zda se při otáčení
televizoru nenapíná napájecí kabel. Při
napnutí napájecího kabelu může dojít
k uvolnění připojení a k jiskření nebo
k požáru.
15. Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
u vás doma odpovídá hodnotě napětí,
která je uvedena na štítku nalepeném
na zadní straně televizoru.
CS
Tlačítka a konektory televizoru
1. . POWER
Slouží k zapnutí a vypnutí televizoru.
Chcete-li televizor odpojit od elektrické
sítě, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky
elektrické sítě na zadní straně televizoru
nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky ve zdi.
2. - PROGRAM +
Slouží k výběru kanálu.
3. MENU
Slouží k zobrazení nebo zavření nabídek.
4. - VOLUME +
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
5. Audio Video
Slouží k připojení fotoaparátu nebo
videokamery.
6. Headphones
Slouží k připojení sluchátek. Při připojení
sluchátek nefunguje funkce ztlumení
zvuku.
7. Side HDMI
Slouží k připojení periferních zařízení,
včetně zařízení HD.
8. Zdířka CI (Common Interface)
Slouží k připojení karty Conditional
Access, například kabelové karty nebo
čipové karty.
9. Anténa televizoru
Slouží k připojení zástrčky antény.
10. HDMI
Slouží k připojení periferních zařízení,
včetně zařízení HD. Některé modely
jsou vybaveny třemi konektory HDMI.
11. EXT 4 Y/C a EXT 4 YPbPr
Slouží k připojení periferních zařízení.
Je možné používat vždy pouze jedno
připojení videa.
12. EXT 1 (RGB) a EXT 2 (CVBS/
S-VIDEO)
Slouží k připojení periferních zařízení.
13. Pro servisní použití (do této zdířky
nepřipojujte sluchátka).
CS-5
Začínáme
Montáž televizoru na zeď
Zapnutí televizoru
Tento televizor je kompatibilní se
standardem montáží na zeď VESA.
S žádostí o poskytnutí držáku pro montáž
tohoto televizoru na zeď kompatibilního
se standardem VESA se obraťte na místního
prodejce elektroniky.
Chcete-li televizor zapnout, stiskněte tlačítko
POWER umístěné mezi bočními ovladači.
Rozsvítí se modrá kontrolka a po několika
sekundách se rozsvítí obrazovka.
Před zahájením montáže na zeď připojte
kabely k televizoru.
Zkontrolujte, zda je zadní část televizoru
vzdálena nejméně 30 mm od zdi. Pro sady se
subwooferem je třeba přidat dalších 10 mm
pro optimální zvukový efekt.
Pokud televizor zůstává v pohotovostním
režimu, zůstane indikátor svítit červeně.
Stiskněte tlačítko PROGRAM +/- umístěné
mezi bočními ovladači nebo tlačítko P +/na dálkovém ovládání.
40mm
nebo
Připojení antény a síťového
napájení
Zasuňte zástrčku antény a síťový kabel
pevně do příslušných zdířek v televizoru,
až poté je připojte k zásuvce ve zdi.
CS-6
Vložení baterií do dálkového
ovládání
Vložte baterie do dálkového ovládání
a zkontrolujte, zda jsou póly + a - baterií
správně orientovány. Správná orientace je
označena uvnitř krytu dálkového ovládání.
1
4.
Titulky
Slouží k aktivaci nebo deaktivaci titulků
v digitálním režimu.
5.
Teletext (Duální okno)
Informace o používání teletextu najdete
v části Používání teletextu na straně 37.
6.
Analogová nabídka
Slouží k přístupu nebo ukončení
televizních nabídek v analogovém režimu.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7. Î, ï, Í, Æ
Slouží k výběru a úpravám možností
nabídek.
8. u OK
Slouží k potvrzení vybraných položek
a přístupu k seznamu programů
v digitálním režimu.
9.
Analogový/Digitální
Slouží k přepínání mezi analogovým
a digitálním režimem.
10. + VOL –
Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
1.
Pohotovostní režim
Slouží k převedení televizoru do
pohotovostního režimu nebo k zapnutí
televizoru. Můžete také stisknout tlačítka
až
, P +/-, nebo
.
2.
Teletext
Informace o používání teletextu najdete
v části Používání teletextu na straně 37.
3.
Režim zvuku
Slouží ke změně programů na režim
Mono z režimů Stereo a Nicam
Stereo.
- Pro dvojjazyčné programy vyberte
Dual å nebo Dual » podle
informací zobrazených během vysílání.
- V digitálním režimu zobrazí tlačítko
ù seznam jazyků zvuku.
11.
Ztlumit
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zvuku
reproduktoru.
12.
až
Číselné klávesy
Slouží k přímému přístupu k číslům
programů. Při zadávání dvojciferného
programu zadejte druhou číslici
v rychlém sledu za první dříve,
než pomlčka zmizí.
13.
Informace na obrazovce
- V digitálním režimu slouží k
zobrazení nebo ukončení zobrazení
informačního pruhu. Informace
najdete v části Informační pruh na
straně 10.
- V analogovém režimu slouží k
zobrazení nebo odstranění čísla
programu, zvukového režimu, hodin a
zbývajícího času u časovače
automatického vypnutí.
CS-7
CS
Funkce dálkového ovládání
Funkce dálkového ovládání (pokr.)
18.
Zrušit
Slouží k ukončení teletextu v digitálním
režimu. Toto tlačítko použijte, pokud
nejsou k dispozici žádná barevná tlačítka
pro ukončení teletextu.
19.
Nabídka digitálního režimu
Slouží k zobrazení nebo ukončení
nabídky digitálního režimu v digitálním
režimu.
20.
Seznam programů
Slouží k zobrazení seznamu programů.
Informace naleznete v části Získání
seznamů programů na straně 20.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
14.
15.
Formát obrazu
Slouží ke změně formátu obrazu. Další
informace najdete v části Formáty obrazu
na straně 36.
Seznam vstupů
Slouží k zobrazení seznamu vstupních
signálů, na kterých můžete zobrazit
televizor nebo periferní zařízení.
16.
Barvy teletextu
Informace o používání teletextu najdete
v části Používání teletextu na straně 37.
17.
Možnosti
Informace o používání možností najdete
v části Používání nabídky Možnosti na
straně 19.
CS-8
21. + P – Program
Slouží k výběru předchozího nebo
dalšího televizního kanálu.
22.
BACK
Slouží k přepínání mezi dříve zobrazeným
a aktuálním kanálem. Toto tlačítko lze
použít také k úpravám či přechodu zpět
při pojmenování kanálů.
23.
Obraz a zvuk Smart
Slouží k přepínání mezi předdefinovanými
nastaveními obrazu a zvuku. Informace
najdete v části Používání obrazu a zvuku
Smart na straně 35.
24.
Ambilight
Platí pouze pro televizory vybavené
funkcí Ambilight.
- On (Zapnuto)/Off (Vypnuto): Slouží
k zapnutí či vypnutí funkce Ambilight.
- REŽIM: Slouží k výběru funkce
Ambilight.
První zapnutí televizoru
Setup
11:28
Language
Country
Time Zone
Service Scan
English
Español
Français
Italiano
Magyar
5. Stisknutím tlačítka u potvrďte výběr.
6. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Vyhledání služby.
7. Stisknutím tlačítka u spusťte instalaci.
Televizor vyhledá dostupné analogové
a digitální kanály.
8. Pokud nebudou vyhledány žádné digitální
kanály, přepněte stisknutím tlačítka
do analogového režimu.
Select your preferred language
Přechod zpět k nabídce Instalace
Výběr jazyka, země a časového pásma
1. Stisknutím tlačítka Æ přejděte do nabídky
Language (Jazyk) a stisknutím tlačítka Î
nebo ï vyberte požadovaný jazyk.
2. Stisknutím tlačítka u potvrďte výběr.
Nastavení
11:28
Jazyk
Země
Časové pásmo
Vyhledání služby
Tímto postupem obnovíte výchozí nastavení
z výroby pro digitální i analogový režim.
1. V ovládacích prvcích na boční straně
televizoru stiskněte a podržte
tlačítko MENU po dobu 5 sekund.
Na obrazovce se objeví nabídka.
2. Vyberte jazyk, zemi a časové pásmo, jako
kdybyste televizor zapnuli poprvé.
Anglicky
Español
Français
Italiano
Magyar
Vyberte požadovaný jazyk
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvýrazněte
položku Země nebo Časové pásmo
a stisknutím tlačítka Æ zadejte Zemi
nebo Časové pásmo.
Poznámka: Pokud vyberete nesprávnou
zemi, nebude číslování kanálů odpovídat
standardu pro vaši zemi. Pravděpodobně
budete moci využívat omezené nebo
žádné služby.
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
požadovanou Zemi nebo Časové
pásmo.
CS-9
CS
Po prvním zapnutí je televizor v digitálním
režimu a na obrazovce se zobrazí následující
nabídka.
Informační pruh
Po výběru digitálního programu se v horní
části obrazovky zobrazí informační pruh.
Tento pruh za několik sekund zmizí.
počáteční a
koncový čas
číslo
předvolby programu
2
symboly
11:00-11:45
BBC 2
TXT
Snooker
název kanálu
hodiny
název programu
10:38
Zbývající minuty : 22
zbývající doba
programu
Informační pruh obsahuje číslo předvolby,
název kanálu, název programu, čas zahájení
programu, čas ukončení programu, hodiny
a zbývající čas aktuálního programu.
Popis symbolů na informačním pruhu
• i K dispozici je více informací o tomto
programu. Chcete-li zobrazit více
informací, stiskněte jedenkrát tlačítko
. Po opakovaném stisknutí tlačítka
informace zmizí.
•
K dispozici jsou titulky
Chcete-li k titulkům získat přístup,
. Můžete také
stiskněte tlačítko
stisknutím tlačítka
získat přístup
k nabídce možností a pak vybrat titulky.
•
TXT
Analogový teletext je k dispozici
v digitálním režimu.
•
ù K dispozici jsou další jazyky. Chceteli vybrat jiný jazyk, stiskněte tlačítko
. Stisknutím tlačítka
získáte přístup
k nabídce možností.
• u Barva symbolu (červená, zelená, žlutá
nebo modrá) určuje zvolený seznam
oblíbených kanálů.
CS-10
Poznámka: Bílý symbol u se zobrazí,
pokud je kanál uložen v jednom nebo více
seznamech oblíbených kanálů, které aktuálně
nejsou aktivovány.
Sledování nebo poslech digitální televize a rádia
Pořadí digitálních kanálů a rozhlasových
stanic, které jste uložili, můžete změnit.
1. Jestliže jste v analogovém režimu,
přepněte do digitálního režimu
na dálkovém
stisknutím tlačítka
ovládání.
2. Stisknutím tlačítka
nabídku nastavení.
zobrazíte
Seznamy služeb
Nastavení služeb
Test příjmu
11:28
Změnit služby
Prohlížení TV kanálů
Poslech rozhlasóych stanic
Zavřít
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Změnit služby a stiskněte
tlačítko Æ.
Nastavení
Instalace > Seznamy služeb
Změnit služby
Poslech rozhlasových stanic
10. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
11. Stisknutím tlačítka
11:28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ukončete nabídku.
Můžete zkontrolovat dostupnost televizních
kanálů nebo rozhlasových stanic, které
byly spuštěny provozovatelem po instalaci
televizoru.
1. Jestliže jste v analogovém režimu,
přepněte do digitálního režimu stisknutím
na dálkovém ovládání.
tlačítka
2. Stisknutím tlačítka
nabídku nastavení.
Správa seznamů služeb
Prohlížení TV kanálů
9. Zopakujte předchozí kroky, dokud kanály
nebudou seřazeny v požadovaném pořadí.
Vyhledávání nových televizních
kanálů nebo rozhlasových stanic
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Instalace a dvojitým stisknutím tlačítka
Æ vyberte možnost Seznamy služeb.
Nastavení
Instalace
8. Stisknutím zeleného tlačítka potvrďte
výběr. Záměna je dokončena.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
10 _
Změnit nastavení služeb
Zavřít
5. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvýrazněte
kanál, který chcete vybrat.
6. Stisknutím tlačítka u aktivujte kanál.
Chcete-li vybraný kanál odinstalovat,
stiskněte červené tlačítko.
zobrazíte
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Instalace a dvojitým stisknutím tlačítka Æ
vyberte možnost Seznamy služeb.
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Prohlížení TV kanálů nebo
Poslech rozhlasových stanic.
5. Pokud jsou k dispozici nové služby, vstupte
stisknutím tlačítka Æ do seznamu služeb
a stisknutím tlačítek Î nebo ï procházejte
seznam. Informace o přidání nových služeb
do seznamu oblíbených kanálů najdete
v tématu Přidání nových kanálů nebo stanic
do seznamu na straně 12.
6. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
7. Stisknutím tlačítka
nabídku.
ukončete
7. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
nové číslo kanálu.
CS-11
CS
Změna pořadí uložených kanálů
Nastavení televizních a rozhlasových kanálů
Přidání nových kanálů a stanic do
seznamu
Můžete vyhledávat nové televizní kanály
nebo rozhlasové stanice, které provozovatel
spustil po počáteční instalaci.
1. Jestliže jste v analogovém režimu,
přepněte do digitálního režimu stisknutím
na dálkovém ovládání.
tlačítka
2. Stisknutím tlačítka
zobrazíte
nabídku nastavení.
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Instalace a stiskněte tlačítko Æ.
Nastavení
Instalace
Seznamy služeb
Nastavení služeb
Test příjmu
11:28
Přidat nové služby
Přeinstalovat všechny služby
Ruční instalace služeb
Zavřít
4. Vyberte možnost Nastavení služeb
a stiskněte tlačítko Æ.
5. Stisknutím tlačítka Æ přidáte nové služby
a stisknutím tlačítka u aktivujete
instalaci.
Nastavení
Instalace Nastavení služeb
11:28
Vyhledat
Nalezeny TV kanály
Nalezeny rozhlasové stanice
Nebyly nalezeny další služby
Uložení
Odstranit
Vyhledat nové služby.
Zavřít
Bude zahájeno hledání. Do nabídky seznamu
kanálů budou přidány všechny nové kanály.
Zobrazí se procento dokončení instalace
a počet nalezených kanálů.
6. Po dokončení hledání přijměte stisknutím
tlačítka u nové služby.
7. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
8. Stisknutím tlačítka
CS-12
Tato nabídka umožňuje přeinstalovat
všechny digitální televizní kanály a rozhlasové
stanice.
1. Jestliže jste v analogovém režimu,
přepněte do digitálního režimu
na dálkovém
stisknutím tlačítka
ovládání.
2. Stisknutím tlačítka
nabídku nastavení.
zobrazíte
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Instalace a stiskněte tlačítko Æ.
4. Vyberte možnost Nastavení služeb
a stiskněte tlačítko Æ.
5. Vyberte možnost Přeinstalovat
všechny služby a stiskněte tlačítko Æ.
Instalace a správa služeb
Přidat nové služby
Přeinstalovat
všechny služby
Ruční instalace služeb
Přeinstalace všech kanálů
ukončete nabídku.
Nastavení
Instalace Nastavení služeb
Přidat nové služby
Přeinstalovat
všechny služby
Ruční instalace služeb
11:28
Vyhledat
Nalezeny TV kanály.
Nalezeny rozhlasové stanice
Nebyly nalezeny další služby
Uložení
Odstranit
Přeinstalováním služeb budou odstraněna všechna nastavení.
Zavřít
6. Stisknutím tlačítka u spusťte instalaci.
Bude spuštěno hledání digitálních
služeb. Služby jsou automaticky uloženy.
Po skončení vyhledávání bude zobrazena
nabídka ukazující počet nalezených
digitálních služeb.
7. Stisknutím tlačítka u uložte služby.
8. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
9. Stisknutím tlačítka
nabídku.
ukončete
Nastavení televizních a rozhlasových kanálů (pokr.)
Služby můžete vyhledávat ručně zadáním
frekvence cílového kanálu.
1. Jestliže jste v analogovém režimu,
přepněte do digitálního režimu
na dálkovém
stisknutím tlačítka
ovládání.
2. Stisknutím tlačítka
nabídku nastavení.
4. Vyberte možnost Ruční instalace
služeb a stiskněte tlačítko Æ.
11:28
Kmitočet
Název multiplexu
Kvalita signálu
Intenzita signálu
Nalezené služby
Uložení
Odstranit
Ruční instalace služeb
Zavřít
až
zadejte
5. Stisknutím tlačítek
frekvenci cílového kanálu a stisknutím
tlačítka u spusťte hledání.
6. Po dokončení hledání přijměte stisknutím
tlačítka u novou službu.
7. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
8. Stisknutím tlačítka
Seznamy služeb
Nastavení služeb
Test příjmu
11:28
Kmitočet
Název multiplexu
Kvalita signálu
Intenzita signálu
Zavřít
3. Vyberte možnost Nastavení služeb
a stiskněte tlačítko Æ.
Přidat nové služby
Přeinstalovat
všechny služby
Ruční instalace služeb
Nastavení
Instalace
Test kvality signálu
zobrazíte
Nastavení
Instalace > Nastavení služeb
2. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Instalace a stiskněte tlačítko Æ .
CS
Ruční instalace digitálních kanálů
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Test příjmu a stiskněte tlačítko Æ.
Zobrazí se frekvence programu, název
sítě, kvalita signálu a síla signálu.
4. Stisknutím tlačítka Æ přejděte k možnosti
Kmitočet a stisknutím tlačítek
až
zadejte frekvenci digitálního kanálu,
který chcete testovat.
- Stisknutím tlačítka Æ přejděte k místu
následujícího znaku.
- Pokud test příjmu naznačuje, že síla
signálu je slabá, upravte nebo
aktualizujete anténu. Nejlepších
výsledků dosáhnete kontaktováním
odborníka na instalace antén.
5. Po zadání frekvence ukončete stisknutím
tlačítka u nabídku Kmitočet.
6. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
7. Stisknutím tlačítka
nabídku.
ukončete
ukončete nabídku.
Testování příjmu televizního signálu
Tato nabídka umožňuje zkontrolovat sílu
signálu, který přijímáte pomocí antény.
1. V digitálním režimu zobrazte stisknutím
tlačítka
nabídku nastavení.
CS-13
Výběr jazyka a místa
Můžete vybrat preferovaný jazyk, zemi
a časové pásmo.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka
zobrazte nabídku.
Nastavení jazyka a místa
1. Jestliže jste v analogovém režimu,
přepněte do digitálního režimu
na dálkovém
stisknutím tlačítka
ovládání.
2. Stisknutím tlačítka
nabídku nastavení.
zobrazíte
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Předvolby a stiskněte tlačítko Æ.
Nastavení
Předvolby
Jazyk
Umístění
11:28
Zvuk
Titulky/Teletext
Režim titulků
Titulky pro sluchově postižené
Systém
Vyberte požadovaný jazyk
Zavřít
4. Vyberte možnost Jazyk nebo Umístění
a stiskněte tlačítko Æ.
5. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost a stisknutím tlačítka Æ přejděte
k její podnabídce.
6. Vyberte hodnoty a stisknutím tlačítka u
nebo Í nabídku ukončete.
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte druhou
položku v nabídce.
4. Stisknutím tlačítka Æ přejděte do další
úrovně nabídky.
5. Stisknutím tlačítka Æ a po něm tlačítka ï
vyberte pátou položku v nabídce.
6. Stisknutím tlačítka Æ přejděte do další
úrovně nabídky.
7. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
upřednostňovaný jazyk.
8. Stisknutím tlačítka u potvrďte výběr.
9. Stisknutím tlačítka
nabídku.
Možnosti podnabídky pro jazyk
Tento seznam popisuje možnosti podnabídky
pro výběr jazyků.
•
Zvuk: Slouží k výběru jazyka zvuku.
•
Titulky/Teletext: Slouží k výběru
jazyka titulků a teletextu.
•
Režim titulků: Slouží k zapnutí
a vypnutí titulků a k nastavení
automatického režimu. V automatickém
režimu jsou titulky zobrazeny, pokud jsou
doplněny originálním zvukovým vysíláním.
•
Titulky pro sluchově postižené:
Slouží k aktivaci či dezaktivaci titulků
pro sluchově postižené. Tato funkce je
k dispozici, pouze pokud je poskytnuta
ve vysílání.
•
Systém: Slouží k výběru jazyka nabídek.
7. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
8. Stisknutím tlačítka
ukončete nabídku.
Obnovení jazyka na
upřednostňovaný jazyk
Pokud jste vybrali nesprávný jazyk
a vybranému jazyku nerozumíte, můžete
upřednostňovaný jazyk vrátit zpět pomocí
následujících kroků.
1. Stisknutím tlačítka
nabídku.
CS-14
ukončete
ukončete
Výběr jazyka a místa (pokr.)
Možnosti podnabídky pro místo
•
Země: Slouží k výběru země, kde
pobýváte.
•
Časové pásmo: Slouží k výběru
časového pásma, kde pobýváte.
CS
Tento seznam popisuje možnosti podnabídky
pro výběr místa.
Jazyk lze vybrat nezávisle na zemi.
Upozornění: Pokud vyberete nesprávnou
zemi, nebude číslování kanálů odpovídat
standardu pro vaši zemi. Proto můžete
přijímat méně služeb či žádné služby.
CS-15
Omezení přístupu k digitálním kanálům
Můžete omezit přístup k digitálním kanálům.
2. Stisknutím tlačítka
nabídku nastavení.
Volba použití kódu PIN
1. Jestliže jste v analogovém režimu,
přepněte do digitálního režimu
na dálkovém
stisknutím tlačítka
ovládání.
2. Stisknutím tlačítka
nabídku nastavení.
zobrazíte
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Omezení přístupu a stiskněte tlačítko Æ.
4. Stisknutím tlačítka Æ přejděte k nabídce
Nastavení ochrany kódem PIN.
Nastavení
Omezení přístupu
Nastavení ochrany
kódem PIN
Stupeň ochrany
TV kanály
Rozhlasové stanice
Změnit kód PIN
11:28
Zapnuto
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Omezení přístupu a stiskněte
tlačítko Æ.
4. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Změnit kód PIN.
5. Stisknutím tlačítka Æ přejděte k nabídce
Změnit kód PIN.
6. Pomocí pokynů na obrazovce změňte
kód PIN.
Výchozí kód PIN je 1234.
Pokud kód PIN zapomenete, obnovte výchozí
kód PIN zadáním univerzálního kódu 0711.
Vypnuto
Možnosti omezení přístupu
k digitálním kanálům
Přepněte mezi „zapnutou“ nebo „vypnutou“ ochranou
kódem PIN.
Zavřít
5. Stisknutím tlačítek Í nebo Æ vyberte
možnost Zapnuto a stisknutím tlačítka
u nabídku ukončete.
Varování: Pokud se rozhodnete použít
kód PIN, je třeba tento kód PIN použít
při plánování programu pro nahrávání.
6. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
7. Stisknutím tlačítka
nabídku.
zobrazíte
ukončete
Tento seznam popisuje možnosti podnabídky
pro omezení přístupu.
•
Stupeň ochrany
Slouží k zadání hodnocení, u kterého
je program blokován. Tuto funkci lze
použít pouze u programů vysílaných
s hodnocením.
•
TV kanály
Slouží k výběru televizního kanálu
k zablokování.
•
Rozhlasové stanice
Slouží k výběru rozhlasové stanice
k zablokování.
•
Změnit kód PIN
Slouží ke změně kódu PIN.
Změna kódu PIN
1. Jestliže jste v analogovém režimu,
přepněte do digitálního režimu
na dálkovém
stisknutím tlačítka
ovládání.
CS-16
Používání konektoru CI
(Common Interface)
Televizor je vybaven konektorem CI
(Common Interface). Informace o používání
konektoru CI najdete v tématu Používání
podmíněného přístupu na straně 22.
Nastavení seznamu oblíbených kanálů
•
1. Jestliže jste v analogovém režimu,
přepněte do digitálního režimu
na dálkovém
stisknutím tlačítka
ovládání.
2. Stisknutím tlačítka
nabídku nastavení.
Oblíbené
Předvolby
Informace
Omezení přístupu
Instalace
• Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
televizní kanál.
• Stisknutím tlačítka u potvrďte
výběr.
zobrazíte
Nastavení
• Stisknutím tlačítka Í nabídku
ukončete.
11:28
Seznam 1
Seznam 2
Seznam 3
Seznam 4
•
• Stisknutím tlačítka u potvrďte
výběr.
3. Stisknutím tlačítka Æ přejděte k nabídce
Oblíbené.
5. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
nastavení.
6. Stisknutím tlačítka Æ přejděte
k podnabídce.
Tento seznam popisuje možnosti pro
nabídku Oblíbené.
•
Vyberte rozhlasové stanice
Slouží k přidání rozhlasových stanic do
seznamu.
• Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
rozhlasovou stanici.
Provedení změn ve vašem seznamu oblíbených služeb.
Zavřít
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
seznam Seznam 1, Seznam 2,
Seznam 3 nebo Seznam 4 a stiskněte
tlačítko Æ.
Vyberte TV kanály
Slouží k přidání televizních kanálů do
seznamu.
• Stisknutím tlačítka Í nabídku
ukončete.
•
Přidat všechny služby
Slouží k přidání všech dostupných služeb
do seznamu.
• Stiskněte tlačítko u.
•
Vyjmout všeahny služby
Slouží k odebrání všech služeb ze
seznamu.
• Stiskněte tlačítko u.
Jméno:
Název seznamu.
• Stisknutím tlačítek Î nebo ï můžete
procházet oblast zobrazení seznamu.
• Stisknutím tlačítek P + / – vyberte
znaky. Název může obsahovat až
16 znaků.
• Stisknutím tlačítka
změníte znak.
• Po zadání názvu ukončete nabídku
stisknutím tlačítka u.
CS-17
CS
Můžete vytvořit až čtyři seznamy oblíbených
televizních kanálů a rozhlasových stanic.
Automatická aktualizace softwaru
Můžete nainstalovat nový software a získat
informace o aktuální verzi softwaru.
Po přijetí stažení bude software stažen
v určitý den a hodinu.
Získání verze softwaru
V době stahování je třeba převést televizor
do pohotovostního režimu.
1. Jestliže jste v analogovém režimu,
přepněte do digitálního režimu
na dálkovém
stisknutím tlačítka
ovládání.
2. Stisknutím tlačítka
nabídku nastavení.
zobrazíte
Nastavení
Oblíbené
Předvolby
Informace
Omezení přístupu
Instalace
11:28
Seznam 1
Seznam 2
Seznam 3
Seznam 4
3. Stiskněte tlačítko ï a dvojnásobným
stisknutím tlačítka Æ přejděte k položce
Informace. Zobrazí se verze softwaru.
Oblíbené
Předvolby
Informace
Omezení přístupu
Instalace
11:28
Systémový software
Poskytuje informace o problémových protokolech a instalace
nového software.
Zavřít
Informace o stažení softwaru
Nabídka stažení softwaru popisuje software
a poskytuje datum a čas stažení.
Nový software může aktualizovat nabídky
nebo přidat nové funkce. Nový software
však nemůže změnit způsob, jak televizor
funguje.
Doporučujeme vždy stáhnout a přijmout
nový software, jakmile je k dispozici.
CS-18
Jestliže stažení softwaru proběhne úspěšně,
zobrazí se blahopřejná zpráva. Stisknutím
tlačítka u se vrátíte k běžnému používání
televizoru.
Informace o novém softwaru a pokyny pro
inovaci najdete na stránce www.philips.com.
Provedení změn ve vašem seznamu oblíbených služeb.
Zavřít
Nastavení
Pokud během stahování softwaru dojde
k problému, zobrazí se informace
o následujícím naplánovaném stažení
softwaru. Stisknutím tlačítka u se vrátíte
k běžnému používání televizoru.
Stažení nového softwaru
1. V nabídce Nastavení přejděte
stisknutím tlačítka Æ do režimu výběru.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Ano nebo Ne. Jestliže
vyberete možnost Ano, rozhodnete
se přijmout aktualizace softwaru
automaticky prostřednictvím stahování
dat vysílaných v rámci televizního signálu.
V automatickém režimu televizor zjistí,
zda je aktualizace k dispozici, pokud je
televizor v pohotovostním režimu.
Při příštím zapnutí televizoru se na
obrazovce zobrazí zpráva informující,
že je k dispozici nový software.
Poznámka: Nový software a pokyny
pro inovaci lze získat také na webu:
www.philips.com/support
3. Stisknutím tlačítka u aktivujete stažení
nového softwaru.
Používání nabídky Možnosti
•
• Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
jazyk.
1. Jestliže jste v analogovém režimu,
přepněte do digitálního režimu
na dálkovém
stisknutím tlačítka
ovládání.
• Stisknutím tlačítka u potvrďte
výběr.
Chcete-li jazyk titulků změnit trvale,
najdete informace v části Výběr jazyka
a místa na straně 14.
2. Zobrazte možnosti nabídky stisknutím
bílého
tlačítka.
Volby
11:28
Oblíbené
Jazyk titulků
Jazyky zvuku
Režim
•
Žádné
Philips 1
Philips 2
Philips 3
Philips 4
Jazyk zvuku
Slouží ke změně jazyka zvuku.
• Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
jazyk.
• Stisknutím tlačítka u potvrďte
výběr.
Vyberte aktivní seznam oblíbených
Konec
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost a stisknutím tlačítka Æ přejděte
k její podnabídce.
Chcete-li jazyk zvuku změnit trvale,
najdete informace v části Výběr jazyka
a místa na stránce 14.
•
4. Po dokončení ukončete nabídku
stisknutím bílého
tlačítka.
Oblíbené
Slouží k výběru seznamu oblíbených
kanálů.
Režim
Slouží k příjmu rozhlasových stanic,
televizních kanálů nebo služeb.
Poznámka (pouze pro Velkou Británii):
Seznam televizí obsahuje rozhlasové
stanice i televizní kanály.
Tento seznam popisuje podnabídku nabídky
Možnosti.
•
Jazyk titulků
Slouží ke změně jazyka titulků.
•
Doba trvání nápisu
Slouží k zadání doby, po kterou bude
zobrazen informační pruh.
• Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
seznam oblíbených kanálů.
• Stisknutím tlačítka u potvrďte výběr.
• Chcete-li seznam oblíbených kanálů
dezaktivovat, vyberte možnost
Žádné.
Informace o vytvoření seznamu
oblíbených kanálů najdete v části
Nastavení seznamu oblíbených kanálů na
stránce 17.
CS-19
CS
Můžete přímo přistupovat k seznamu
oblíbených kanálů a konfigurovat možnosti
jazyka a titulků.
Získání seznamů programů
Můžete získat přístup k elektronickému
průvodci programy, který vám poskytne
rychlý a snadný způsob procházení seznamu
digitálních programů. Můžete procházet
průvodcem a získat podrobné informace
o programech.
1. Jestliže jste v analogovém režimu,
přepněte do digitálního režimu
stisknutím tlačítka
na dálkovém
ovládání.
zobrazte
2. Stisknutím tlačítka
elektronického průvodce programy.
1
BBC
17:28
Předvolba/Služba
1. BBC
2. BBC TWO
3. ITC Channel 3
4. Channel 4
5. ITV 2
6. BBC CHOICE
Nyní/Další
Nyní
See it saw
Snooker
Trisha
Gmtv2
Oakie Doke
Nahoru
Dnes
Další
Microsoap
Ice Skating
This morning
This afternoon
Bodger & Badger
Zavřít
Volby
Zobrazí se seznam programů v aktuálně
vybraném seznamu oblíbených programů.
3. Stisknutím tlačítka ï přejděte k
seznamu Předvolba/Služba. Můžete
také stisknutím tlačítka Æ získat přístup
k seznamu Dnes.
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
program.
5. Stisknutím barevných tlačítek aktivujte
průvodce televizními programy. Funkce
průvodce televizními programy jsou
zobrazeny v dolní části obrazovky.
zobrazíte další
6. Stisknutím tlačítka
informace o vybraném programu. Další
informace se zobrazí, pouze pokud jsou
k dispozici.
7. Po dokončení zavřete nabídku stisknutím
tlačítka
CS-20
.
Tento seznam popisuje možnosti podnabídky
pro nabídku Volby.
• Nahoru (žluté tlačítko)
Slouží k přechodu na začátek
seznamu.
• Zavřít (modré tlačítko)
Slouží k ukončení průvodce
televizními programy.
• Volby (bílé tlačítko)
Umožňuje výběr seznamu oblíbených
kanálů, režimu nebo témat.
Témata jsou okruhy zájmu. Můžete
se například rozhodnout zobrazit
následující témata: drama, zprávy
nebo filmy.
Poznámka: Digitální teletext je k dispozici
pouze ve Velké Británii.
Analogový teletext v digitálním
režimu
Služby digitálního teletextu se výrazně liší
od služeb analogového teletextu. Služba
digitálního teletextu obsahuje obrázky a text,
které rozvrhne a řídí provozovatel. Některé
digitální kanály nabízí vyhrazené služby
teletextu. Některé digitální kanály také nabízí
informace o vysílaném program. Někdy má
digitální teletext větší prioritu než titulky.
V takovém případě se titulky automaticky
znovu nezobrazí, když ukončíte digitální
teletext u kanálu vysílajícího titulky. Pokud
chcete titulky znovu zobrazit, přepněte
tlačítko
na dálkovém ovládání nebo
změňte kanál.
Poznámka: Analogový teletext je
k dispozici ve všech zemích
Chcete-li používat digitální teletext,
postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pokud se ikona teletextu TXT zobrazí
u digitálního kanálu bez služeb digitálního
teletextu, označuje, že je k dispozici
analogový teletext v digitálním režimu.
K analogovému teletextu získáte přístup
. Pokud jste jako
stisknutím tlačítka
zemi vybrali Velkou Británii, stiskněte
a podržte tlačítko
5 sekund.
nejméně po dobu
Informace o používání funkcí analogového
teletextu najdete v části Používání teletextu
na straně 37.
Teletext můžete používat stisknutím
následujících tlačítek:
•
ÍÆÎï
•
barevná tlačítka
•
tlačítko pro zapnutí/vypnutí
teletextu
•
až
Pokud v digitálním teletextu není k dispozici
ovládání prostřednictvím barevných tlačítek
umožňující ukončit režim teletextu, použijte
místo toho tlačítko
.
Po přepnutí na digitální kanál se službou
teletextu je teletext stažen na pozadí.
Před stisknutím tlačítka
počkejte na
dokončení stahování. Pokud tlačítko
stisknete před dokončením stahování,
dojde ke krátké prodlevě před zobrazením
teletextu.
Při procházení digitálního teletextu dochází
ke krátkým prodlevám způsobeným
stahováním stránek. Často je na stránce
vysílána výzva nebo zpráva, která vás
informuje o průběhu.
CS-21
CS
Používání digitálního teletextu
Používání podmíněného přístupu
Při přihlášení k odběru služeb některých
poskytovatelů, například placené televize,
používáte podmíněný přístup.
5. Stisknutím tlačítka
nabídky Nastavení.
Televizor je vybaven konektorem CI
(Common Interface) pro vložení karty CA
(Conditional Access).
6. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Omezení přístupu a stiskněte
tlačítko Æ.
Při přihlášení k odběru některých služeb
vám poskytovatel služby poskytne kartu CA,
například kabelovou kartu nebo čipovou
kartu. Někteří poskytovatelé služeb vám
poskytnou také modul CI pro vložení karty
CA. Modul CI se občas označuje také jako
adaptér PCMCIA.
7. Stisknutím tlačítka Æ přejděte k nabídce
Conditional Access Module.
Pokud ke kartě CA neobdržíte modul CI,
požádejte poskytovatele služby o informace,
jak jej získat.
Jestliže je karta CA dodána s modulem
CI, vložte kartu nejprve do modulu CI
a pak vložte modul CI do konektoru CI
v televizoru.
Následující pokyny popisují způsob používání
podmíněného přístupu.
1. Vypněte televizor.
2. Pokud je modul dodán s kartou pro
zobrazení, vložte kartu CA do modulu
CI. Zkontrolujte, zda je šipka na kartě
CA orientována stejným směrem jako
šipka na modulu.
3. Vložte modul CI do
konektoru CI v televizoru.
COMMON INTERFACE MODULE
CONDITIONAL ACCESS CARD
4. Zapněte televizor.
CS-22
vstupte do
8. Stisknutím tlačítka
získáte přístup
k funkcím modulu CAM popsaným na
obrazovce.
DŮLEŽITÉ
Jestliže karta CA nebo modul CI nejsou
vloženy nebo jsou vloženy nesprávně,
nabídka CA se nezobrazí.
Funkce zobrazené na obrazovce závisí
na poskytovateli služeb.
Automatické ladění analogových kanálů
1. Jestliže jste v digitálním režimu, přepněte
do analogového režimu stisknutím
tlačítka
na dálkovém ovládání.
Aut. Ladění
Program
TV
3
196 MHz
CS
Analogové kanály můžete automaticky
vyhledávat a ukládat.
zobrazíte
2. Stisknutím tlačítka
nabídku Hlavní Menu.
Hlavní Menu
Obraz
Zvuk
Ambilight*
Zvl. Funkce
Nastavení
Chcete-li ukončit nebo přerušit vyhledávání
Jas
Barva
Kontrast
Ostrost
Teplota Barev
Další možnosti
* K dispozici u vybraných modelů
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Nastavení a stisknutím tlačítka
Æ nebo u přejdětek nabídce
Nastavení.
Hlavní Menu
Obraz
Zvuk
Ambilight*
Zvl. Funkce
Nastavení
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
* K dispozici u vybraných modelů
4. Vyberte možnost Aut. Ladění a
stisknutím tlačítka Æ nebo u
automaticky vyhledejte kanály.
Všechny dostupné kanály budou uloženy.
Operace automatického uložení trvá
několik minut. Na následujícím displeji
se zobrazuje průběh vyhledávání a počet
nalezených programů.
před jeho dokončením, stiskněte tlačítko
.
Jestliže automatické ukládání přerušíte,
nebudou všechny kanály uloženy. Chcete-li
uložit všechny kanály, spusťte automatické
ukládání znovu.
Automatic Tuning System (ATS)
Pokud vysílač nebo kabelová síť vysílá
automatické třídění signálu, budou programy
očíslovány správně. V tomto případě je
instalace dokončena. Jestliže automatické
třídění signálu není k dispozici, můžete
pomocí nabídky Třídění programy očíslovat.
Automatic Channel Installation (ACI)
Jestliže televizor zjistí kabelový systém nebo
televizní kanál vysílající funkci ACI, zobrazí
se seznam programů. Pokud funkce ACI
není k dispozici, budou kanály očíslovány
podle vybrané země a jazyka. V případě, že
funkce ACI není k dispozici, můžete kanály
přečíslovat pomocí nabídky Třídění.
Poznámka: V analogovém režimu nelze
změnit jazyk či zemi. Pokud chcete jazyk
či zemi změnit, ukončete analogový režim
a přejděte do digitálního režimu. Další
informace najdete v části Výběr jazyka a místa
na straně 14.
CS-23
Ruční ladění analogových kanálů
Analogové kanály můžete naladit ručně,
jeden po druhém.
1. Jestliže jste v digitálním režimu, přepněte
do analogového režimu stisknutím
tlačítka
na dálkovém ovládání.
2. Stisknutím tlačítka
zobrazíte
nabídku Hlavní Menu.
Hlavní Menu
Obraz
Zvuk
Ambilight*
Zvl. Funkce
Nastavení
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
* K dispozici u vybraných modelů
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Nastavení a stisknutím
tlačítka Æ nebo u přejděte k nabídce
Nastavení.
4. Vyberte možnost Ruční ladění a
stisknutím tlačítka Æ nebo u přejděte k
nabídce Ruční Ladění.
Nastavení
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
TV Systém
Hledáni
Č. Předvolby
Doladění
Uložení
5. Stisknutím tlačítek Î nebo ï vyberte
položky v nabídce Ruční Ladění.
Ruční Ladění
TV Systém
Hledáni
Č. Předvolby
Doladění
Uložení
CS-24
6. Přejděte k nabídce Systém a vyberte
jednu z následujících možností:
- Evropa (automatické vyhledávání)
- Francie (standard LL’)
- UK (standard I)
- Záp. Evropa (standard BG)
- Vých. Evropa (standard DK)
7. Stisknutím tlačítka Æ nebo u potvrďte
výběr.
8. Přejděte k nabídce Hledáni a stisknutím
tlačítka Æ spusťte hledání. Po nalezení
kanálu se hledání zastaví a pokud je k
dispozici název kanálu, zobrazí se tento
název. Můžete také zadat frekvenci
požadovaného programu stisknutím
tlačítek
až
.
9. Přejděte k nabídce Č. Předvolby.
10. Stisknutím tlačítek
až
nebo
Î a ï zadejte číslo, které chcete kanálu
přiřadit.
11. Jestliže nejste spokojeni s příjmem,
přejděte k nabídce Doladění
a stisknutím tlačítka Î nebo ï
upravte ladění.
12. Přejděte k nabídce Uložení a stisknutím
tlačítka Æ nebo u uložte změny. Kanál
je nyní uložen.
13. Zopakujte předchozí kroky pro každý
kanál, který chcete uložit.
14. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
15. Stisknutím tlačítka
nabídku.
Evropa
Francie
UK
Záp. Evropa
Vých. Evropa
ukončete
Přečíslování kanálů
zobrazíte
1. Stisknutím tlačítka
nabídku Hlavní Menu.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Nastavení a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
Hlavní Menu
Obraz
Zvuk
Ambilight*
Zvl. Funkce
Nastavení
100
001
002
003
004
005
006
007
008
6. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
nové číslo kanálu a stisknutím tlačítka
Í potvrďte výběr. Všimněte si, že
šipka kurzoru nyní směřuje doprava.
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
* K dispozici u vybraných modelů
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Třídění a stisknutím tlačítka
Æ nebo u vstupte do nabídky.
Nastavení
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
Nastavení
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
CS
Můžete změnit číslo, které je přiřazeno ke
kanálu.
100
001
002
003
004
005
006
007
008
Nastavení
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
100
001
002
003
004
005
006
007
008
7. Zopakujte předchozí kroky pro každé
číslo kanálu, které chcete změnit.
8. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
9. Stisknutím tlačítka
nabídku.
ukončete
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
číslo kanálu, které chcete změnit.
5. Stisknutím tlačítka Æ přejděte do
režimu řazení. Všimněte si, že
šipka kurzoru nyní směřuje doleva.
CS-25
Přejmenování kanálů
K číslu kanálu můžete přiřadit název.
zobrazíte
1. Stisknutím tlačítka
nabídku Hlavní Menu.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Nastavení a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
Hlavní Menu
Obraz
Zvuk
Ambilight*
Zvl. Funkce
Nastavení
Nastavení
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
100
001
002
003
004
005 z
006
007
008
7. Stisknutím tlačítka Æ nebo u název
uložte. Po uložení se název zobrazí
v levém horním rohu televizní
obrazovky.
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
8. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
* K dispozici u vybraných modelů
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Název a stisknutím tlačítka
Æ nebo u vstupte do nabídky.
Nastavení
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
100
001
002
003
004
005
006
007
008
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
číslo kanálu, kterému chcete přiřadit
název.
5. Stisknutím tlačítka Æ přejděte do oblasti
názvu tohoto kanálu.
6. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
znaky názvu.
- Název může obsahovat maximálně 5
znaků.
- V oblasti názvu se můžete pohybovat
stisknutím tlačítek Í a Æ.
CS-26
9. Stisknutím tlačítka
nabídku.
ukončete
Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů.
Pokud k přístupu ke kanálům použijete
tlačítka P – / +, můžete přistupovat pouze
k oblíbeným kanálům.
Chcete-li získat přístup ke kanálům, které
nejsou v seznamu oblíbených kanálů, použijte
číselná tlačítka
až
.
Přidávání nebo odebírání kanálů ze
seznamu oblíbených kanálů
1. Stisknutím tlačítka
zobrazíte
nabídku Hlavní Menu.
5. Stisknutím tlačítka Æ nebo u přidáte
kanál do seznamu nebo jej odeberete.
- Pokud se vpravo od nabídky zobrazí
symbol $, kanál je v seznamu
oblíbených kanálů.
- Pokud se symbol $ nezobrazí
vpravo od nabídky, kanál není v
seznamu oblíbených kanálů.
Nastavení
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Nastavení a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
Hlavní Menu
Obraz
Zvuk
Ambilight*
Zvl. Funkce
Nastavení
100
001
002
003
004
005
006
007
008
6. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
7. Stisknutím tlačítka
nabídku.
ukončete
* K dispozici u vybraných modelů
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Obl. Program a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
číslo kanálu, které chcete přidat nebo
odebrat ze seznamu.
Nastavení
Aut. Ladění
Ruční Ladění
Třídění
Název
Obl. Program
100
001
002
003
004
005
006
007
008
CS-27
CS
Výběr oblíbených kanálů
Nastavení časovače
Televizor můžete naprogramovat na
přepnutí na jiný kanál v určený čas nebo na
zapnutí v určenou dobu z pohotovostního
režimu.
Časovač může pracovat, pouze pokud je
televizor ponechán v pohotovostním režimu.
zobrazíte
1. Stisknutím tlačítka
nabídku Hlavní Menu.
• Pokud necháte televizor zapnutý,
dojde v nastaveném čase Čas
Začátku pouze k přepnutí kanálu
a v čase Čas Konce k přepnutí
do pohotovostního režimu.
Tento seznam popisuje možnosti časovače:
•
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Zvl. Funkce a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
Hlavní Menu
Obraz
Zvuk
Ambilight*
Zvl. Funkce
Nastavení
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. Zámek
Auto HDMI
Poznámka: Během poslední minuty
nastaveného časového intervalu vypnutí,
se na obrazovce zobrazí odpočítávání.
Stiskem jakéhokoliv tlačítka na dálkovém
ovládání vypnutí zrušíte.
•
Čas
Slouží k zadání aktuálního času.
•
Čas Začátku
Slouží k zadání času pro spuštění
časovače. Televizor se v tomto čase
zapne z pohotovostního režimu nebo
přepne na jiný kanál.
•
Čas Konce
Slouží k zadání času pro vypnutí časovače.
Televizor se v tomto čase vypne.
•
Č. Předvolby
Slouží k zadání čísla kanálu.
•
Aktivace
Toto nastavení zahrnuje možnosti:
* K dispozici u vybraných modelů
3. Stisknutím tlačítka Æ nebo u přejděte
k nabídce Časovač.
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost v nabídce Časovač.
Časovač
Aut. Vyp.
Čas
Čas Začátku
Čas Konce
Č. Předvolby
Aktivace
Aut. Vyp.
Slouží k nastavení časového období,
po jehož uplynutí se televizor přepne
do pohotovostního režimu. Výběrem
možnosti Vypnuto funkci dezaktivujete.
--:--
• Vyp. pro zrušení
• Jednou pro jedno buzení
5. Stisknutím tlačítek Í, Æ, Î, ï nebo
až
upravte nastavení
časovače.
• Jestliže televizor ponecháte
v pohotovostním režimu stisknutím
, televizor se automaticky
tlačítka
zapne v naprogramovaném čase.
CS-28
• Denně pro každý den
Blokování kanálů (Rodič. Zámek)
Přístup k nabídce Rodič. Zámek
zobrazíte
1. Stisknutím tlačítka
nabídku Hlavní Menu.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Zvl. Funkce a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
Hlavní Menu
Obraz
Zvuk
Ambilight*
Zvl. Funkce
Nastavení
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. Zámek
Auto HDMI
Rodič. Zámek
Zámek Prog.
Změnit Kód
Vymazat Vše
Zámek Vše
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Rodič. Zámek a stisknutím tlačítka Æ
nebo u vstupte do nabídky.
Vytvoření kódu PIN pro rodičovský
zámek
1. Vstupte do nabídky Rodič. Zámek
pomocí postupu popsaného v předchozí
části Přístup k nabídce Rodič. Zámek.
* * * *
Přístup. kód
2. Zadejte přístupový kód 0711 pomocí
číselných tlačítek
až
.
Na obrazovce se zobrazí slovo Špatný.
109
001
002
003
004
005
006
007
008
5. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
6. Stisknutím tlačítka
nabídku.
* K dispozici u vybraných modelů
Zvl. Funkce
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. Zámek
Auto HDMI
4. Zadejte vlastní 4ciferný kód
prostřednictvím číselných tlačítek
až
a nový kód potvrďte.
CS
Televizní kanály můžete zablokovat,
a zabránit tak dětem v jejich sledování.
ukončete
Zablokování a odblokování
vybraných kanálů
1. Vstupte do nabídky Rodič. Zámek
pomocí postupu popsaného v předchozí
části Přístup k nabídce Rodič. Zámek.
2. Zadejte přístupový kód pomocí číselných
tlačítek
až
. Zobrazí se nabídka
Rodič. Zámek.
3. Stisknutím tlačítka Æ přejděte
k položce Zámek Prog.
Rodič. Zámek
Zámek Prog.
Změnit Kód
Vymazat Vše
Zámek Vše
109
001
002
003
004
005
006
007
008
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
kanál, který chcete zablokovat nebo
odblokovat.
3. Zadejte znovu přístupový kód 0711.
Televizor zobrazí výzvu ke změně kódu.
CS-29
Blokování kanálů (Rodič. Zámek) (pokr.)
5. Stisknutím tlačítka Í nebo Æ zablokujte
nebo odblokujte vybraný kanál.
Zablokování nebo odblokování
všech kanálů
Pokud je kanál zablokován, zobrazí
se vedle čísla zablokovaného
kanálu symbol zámku +.
1. Vstupte do nabídky Rodič. Zámek
pomocí postupu popsaného v části
Přístup k nabídce Rodič. Zámek
na stránce 29.
Rodič. Zámek
Zámek Prog.
Změnit Kód
Vymazat Vše
Zámek Vše
109
001
002
003
004
005
006
007
008
3. Stisknutím tlačítka Æ přejděte k nabídce
Vymazat vše nebo Zámek Vše.
4. Stisknutím tlačítka Æ vymažete všechny
kanály nebo uzamknete všechny kanály.
6. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
7. Stisknutím tlačítka
nabídku.
ukončete
Změna čísla PIN pro rodičovský
zámek
1. Vstupte do nabídky Rodič. Zámek
pomocí postupu popsaného v části
Přístup k nabídce Rodič. Zámek
na stránce 29.
2. Zadejte vlastní čtyřciferný kód pomocí
číselných kláves
až
.
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Změnit Kód.
4. Stisknutím tlačítka Æ přejděte do režimu
Změnit Kód.
5. Zadejte kód stisknutím tlačítek
.
až
6. Kód potvrďte jeho opakovaným zadáním.
CS-30
2. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Vymazat vše nebo Zámek Vše.
Uzamčení ovládacích prvků na boční straně
(Dětská pojistka)
Můžete uzamknout ovládací prvky na boční
straně televizoru, abyste dětem zabránili
ve změně kanálů. Tímto postupem však
dětem nezabráníte ve změně kanálů pomocí
dálkového ovládání.
CS
1. Stisknutím tlačítka
zobrazíte
nabídku Hlavní Menu.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Zvl. Funkce a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Dětská Poj. a stisknutím tlačítka
Æ nebo u vstupte do nabídky.
Zvl. Funkce
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. Zámek
Auto HDMI
Vyp
Zap
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Zap (zapnuto) nebo Vyp
(vypnuto).
5. Stisknutím tlačítka Æ nebo u potvrďte
výběr.
6. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
7. Stisknutím tlačítka
nabídku.
ukončete
CS-31
Potěšení z funkce Ambilight
Režim, Barva, Custom Colour nebo
Vyvážení.
Tato část se vztahuje pouze na televizory
vybavené funkcí Ambilight.
Zapnutí a vypnutí funkce Ambilight
1. Stisknutím tlačítka
zobrazíte
nabídku Hlavní Menu.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Ambilight a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
Hlavní Menu
Obraz
Zvuk
Ambilight
Zvl. Funkce
Nastavení
Ambilight
Jas
Režim
Barva
Custom Colour
Vyvážení
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Zap (zapnuto) nebo Vyp
(vypnuto).
Ambilight
Ambilight
Jas
Režim
Barva
Custom Colour
Vyvážení
3. Stisknutím tlačítka Æ nebo u potvrďte
výběr.
4. Stisknutím tlačítek Î a ï vyberte
možnosti pro tuto funkci.
5. Konfigurujte možnost a stisknutím
tlačítka Æ nebo u potvrďte konfiguraci.
Tento seznam popisuje možnosti funkce
Ambilight:
•
Jas
Slouží k úpravě jasu lampy funkce
Ambilight.
•
Režim
Slouží k výběru jednoho z následujících
předem nastavených režimů. Barevný,
Uvolněný, Jemný a Dynamický.
•
Barva
Slouží k nastavení jednoho z následujících
barevných motivů: Teplá bílá, Chladná
bílá, Modrá, Červená, Zelená, Žlutá,
Purpurová, Vlastní.
Poznámka: Tato možnost se zobrazí až
po výběru možnosti Barva u možnosti
Režim popsané dříve.
•
Custom Colour
Slouží k nastavení sytosti barev nebo
palety.
Poznámka: Tato možnost se zobrazí až
po výběru možnosti Vlastní u možnosti
Barva popsané dříve.
•
Vyvážení
Slouží k úpravě intenzity barev po
stranách obrazu.
Vyp
Zap
4. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
5. Stisknutím tlačítka
ukončete nabídku.
Konfigurace nastavení funkce
Ambilight
1. Provedením kroků 1 až 3 předchozího
postupu přejděte k nabídce Ambilight.
2. Stisknutím tlačítek Î a ï vyberte
jednu z následujících možností: Jas,
CS-32
Můžete upravit nastavení obrazu a zvuku.
•
Barva
Slouží ke změně intenzity barev.
1. Stisknutím tlačítka
zobrazíte
nabídku Hlavní Menu.
•
Kontrast
Slouží ke změně rozdílu mezi světlými
a tmavými tóny v kontrastním rozsahu
televizoru.
•
Ostrost
Slouží ke zvýšení nebo snížení ostrosti.
•
Teplota barev
Slouží k procházení následujících
nastavení barev: Studený, Normální
nebo Teplý.
•
Další možnosti (more options)
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Obraz nebo Zvuk a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
Obraz
Jas
Barva
Kontrast
Ostrost
Teplota Barev
Další možnosti...
100
53
0
Zvuk
Ekvalizer
Vyvážení
Aut. vyr. hl. zvuku
Incr. Surround
BBE
• Kontrast Plus
Zvyšuje rozsah kontrastu televizoru.
Výběrem možnosti Zapnuto
aktivujete funkci Kontrast Plus.
120HZ
200HZ
500HZ
1200HZ
3000HZ
7500HZ
12000HZ
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
nastavení možnosti Obraz nebo Zvuk
a stisknutím tlačítka Æ nebo u přejděte
k nastavení.
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï upravte
nastavení Obraz nebo Zvuk.
5. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
6. Stisknutím tlačítka
ukončete nabídku.
• Activecontrol
Umožňuje automaticky upravit
nastavení obrazu pro optimální kvalitu
obrazu při jakýchkoli podmínkách
příjmu signálu.
• Snížení šumu
Umožňuje snížit šum obrazu (bílé
tečky) způsobený slabým přenosem
signálu. Výběrem možnosti Zapnuto
aktivujete funkci snížení šumu.
• Omezení artefaktů
Slouží k zajištění plynulejších
přechodů u digitálního obsahu.
• Dig. Natural Motion
Slouží k omezení vibrujících efektů
u obrazu v pohybu.
Nastavení obrazu
Tento seznam popisuje nastavení obrazu
•
Jas
Slouží ke změně jasu obrazu.
CS-33
CS
Úpravy nastavení obrazu a zvuku
Úpravy nastavení obrazu a zvuku (pokr.)
Nastavení zvuku
Tento seznam popisuje nastavení zvuku:
•
Ekvalizér
Nastavuje zvukové tóny.
•
Vyvážení
Slouží k vyvážení zvuku v levém a pravém
reproduktoru.
•
Aut. vyr. hl. zvuku
Slouží k omezení náhlého zvýšení
hlasitosti, zejména během změn
programů nebo reklamních přestávek.
•
Incr. Surround
• Při stereofonním přenosu vyberte
možnost Incredible Surround nebo
Stereo.
• Při monofonním přenosu vyberte
možnost Mono nebo Prostorový.
•
BBE (high-definition sound)
Umožňuje obnovit čistotu a přednes
pro lepší porozumění mluvenému slovu
a realitu hudby.
CS-34
Používání obrazu a zvuku Smart
Používání obrazu Smart
Používání zvuku Smart
Můžete procházet výběr předdefinovaných
nastavení obrazu. Stisknutím tlačítka
můžete procházet nastavení.
Můžete procházet výběr předdefinovaných
nastavení zvuku. Stisknutím tlačítka
můžete procházet nastavení.
Hudba
Zprávy
nebo Zprávy
nebo
Hra
Filmy
Film
Osobní
Osobní
Nastavení Osobní je nastavení, které
vytvoříte pomocí nabídky Obraz v
nabídce Hlavní Menu. Toto je jediné
nastavení obrazu Smart, které může být
změněno. Všechna ostatní nastavení jsou
přednastavena.
Nastavení Osobní je nastavení, které
vytvoříte pomocí nabídky Zvuk v
nabídce Hlavní Menu. Toto je jediné
nastavení zvuku Smart, které může být
změněno. Všechna ostatní nastavení jsou
přednastavena.
Tento seznam obsahuje souhrn možností
obrazu Smart;
Tento seznam obsahuje souhrn možností
zvuku Smart;
•
Filmy
Jasné a velmi ostré nastavení obrazu pro
zážitek jako v kině.
•
Film
Zvukové efekty jako v kině pomocí
fantastického zvuku subwooferu.
•
Sport
Ideální pro sledování oblíbených
sportovních programů a pořadů
o přírodě.
•
Hudba
Jiskřivá, strhující hudba, která zaútočí na
vaše sluchové vjemy.
•
•
Zprávy
Vhodné pro sledování v tlumeném
osvětlení v prostředí s uvolněnou
atmosférou.
Zprávy
Vysoce kvalitní zvuk, který zdůrazňuje
realitu a hloubku zvuku.
•
Osobní
Přizpůsobené nastavení definované
pomocí nabídky Zvuk v nabídce Hlavní
Menu.
•
Hra
Pro počítačové hry, herní konzoly,
zařízení playstation atd.
•
Osobní
Přizpůsobené nastavení, které jste
definovali pomocí nabídky Obraz
v nabídce Hlavní Menu.
CS-35
CS
Sport
Formáty obrazu
Obraz lze přenášet v různých formátech.
Stisknutím tlačítka
můžete procházet
formáty obrazu a vybrat si pro sledování
upřednostňovaný formát.
Široký obraz
Obraz vysílaný ve formátu 16:9 je zobrazen
v originální velikosti.
Poznámka: Pokud v režimu Široký obraz
zobrazíte obraz vysílaný ve formátu 4:3, bude
horizontálně roztažen.
4:3
Formát: 16:9
Obraz je zvětšen na formát 16:9. Tento
režim se doporučuje používat při sledování
obrazu s černým pruhem nahoře a dole
(širokoúhlý formát). V tomto režimu jsou
velké části horního a dolního černého pruhu
oříznuty.
Obraz S Titulky
Tento režim se používá při sledování obrazu
ve formátu 4:3, kdy je využita celá plocha
obrazovky a titulky zůstávají viditelné. Určitá
horní část obrazu je oříznuta.
Obraz je reprodukován ve formátu 4:3,
přičemž po obou stranách obrazovky bude
zobrazen černý pruh.
Super Široký
Formát: 14:9
Obraz je zobrazen ve formátu 14:9. Na obou
stranách obrazu zůstává tenký tmavý pruh
a horní a dolní část obrazu je oříznuta.
CS-36
Tento režim se používá při sledování obrazu
ve formátu 4:3, kdy rozšířením obrazu do
stran je využita celá plocha obrazovky.
Teletext je informační systém vysílaný
některými kanály. V teletextu lze vyhledávat
informace podobně jako v novinách.
Umožňuje rovněž přístup k titulkům
pro sluchově postižené diváky nebo
těm, kteří nerozumí vysílanému jazyku.
1
2
3
4
1. Zapnutí/vypnutí teletextu
Slouží k zapnutí nebo vypnutí
zobrazení teletextu. Objeví se stránka
s obsahem dostupných rubrik. Každé
rubrice přísluší třímístné číslo stránky.
Pokud zvolený kanál nevysílá teletext,
zobrazí se číslo 100 a obrazovka zůstane
černá. Chcete-li teletext ukončit,
stiskněte znovu tlačítko
.
2. Přímý přístup
Umožňuje přímý přístup k rubrikám.
V dolní části obrazovky jsou zobrazena
barevná pole. Pokud rubrika nebo
stránka není ještě dostupná, budou
barevná pole blikat.
3. Výběr stránky
až
Slouží k zadání čísla stránky teletextu.
Chcete-li například získat přístup ke
stránce 120, zadejte 120. Číslo je
zobrazeno v horním levém rohu obrazovky.
Jakmile je stránka nalezena, počitadlo
přestane vyhledávat a stránka se zobrazí.
Opakováním tohoto postupu zobrazíte
jinou stránku. Pokud počitadlo pokračuje
ve vyhledávání, nelze stránku přenést.
V takovém případě vyberte jiné číslo.
4. Obsah
Slouží k návratu na stránku obsahu.
Stránka obsahu je obvykle stránka 100
nebo nabídka seznamu.
CS-37
CS
Používání teletextu
Používání teletextu (pokr.)
vrátíte zpět
• Stisknutím tlačítka
stránku teletextu na celé obrazovce.
8
8
8
5
6
7
8
8
7. Zvětšení stránky
Umožňuje zobrazit horní nebo dolní část
stránky. Opakovaným stisknutím vrátíte
stránku do normální velikosti.
8. Oblíbené stránky
Zobrazí oblíbenou stránku. Tato
možnost je k dispozici pouze
v analogovém režimu. K oblíbeným
stránkám lze získat přístup stisknutím
barevných tlačítek. Jakmile tyto oblíbené
stránky jednou nastavíte, stanou se
výchozí při každém vyvolání teletextu.
Uložení oblíbených stránek provedete
následovně:
• Stisknutím tlačítka
zobrazení teletextu.
zapněte
• Stisknutím tlačítka
přejděte do
režimu oblíbených stránek.
• Pomocí tlačítek
až
zadejte
stránku teletextu, kterou chcete
uložit jako oblíbenou.
5. Skryté informace
Zobrazuje nebo skrývá ukryté informace,
jako například řešení her/soutěží nebo
hádanek.
6. Televizní obraz/Teletext
• Stisknutím a podržením tlačítka
přejděte do režimu teletextu.
zobrazíte
• Stisknutím tlačítka
teletext v pravé části a obraz v levé
části obrazovky.
• Stisknutím tlačítka
vrátíte zpět
televizní obraz na celé obrazovce.
CS-38
• Stiskněte a držte stisknuté vámi
zvolené barevné tlačítko po dobu
5 sekund. Číslo stránky se zobrazí
v barevném poli a stránka je uložena.
• Zopakujte předchozí kroky pro
ostatní barevná tlačítka.
• Režim oblíbených stránek opustíte
.
stisknutím tlačítka
• Režim teletextu opustíte stisknutím
tlačítka
.
• Chcete-li oblíbené stránky vymazat,
přejděte k oblíbeným stránkám
po dobu
stisknutím tlačítka
nejméně 5 sekund.
Používání televizoru v režimu High Definition
1. Připojte výstup HDMI nebo DVI zařízení
HD k libovolnému konektoru HDMI
televizoru. Použijte kabel HDMI – DVI
nebo HDMI – HDMI.
Můžete také připojit výstup YPbPr
zařízení HD ke vstupu komponentního
videa v televizoru.
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï upravte
nastavení možnosti Obraz nebo Zvuk.
5. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
6. Stisknutím tlačítka
nabídku.
ukončete
CS
Připojení zařízení HD k televizoru
Nastavení obrazu v režimu HD
2. Pokud používáte kabel HDMI – DVI,
připojte konektor zvuku zařízení HD ke
konektorům zvuku L nebo R na boční
straně televizoru.
Kromě funkce Horizontal Shift a Vertical
Shift fungují všechny ostatní funkce v režimu
PC stejně jako nastavení obrazu v režimu
televizoru.
3. Stisknutím tlačítka
seznam vstupů.
•
Vodorovný posun
Slouží k úpravě vodorovného umístění
obrazu.
•
Svislý posun
Slouží k úpravě svislého umístění obrazu.
zobrazíte
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï
vyberte správný vstup HDMI.
Zdroje
TV
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4 Y/C
EXT 4 YPbPr
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3*
Side HDMI
Digitální TV
Nastavení zvuku v režimu HD
Všechna nastavení zvuku v režimu HD
jsou stejná jako nastavení zvuku v režimu
televizoru.
Konfigurace televizoru v režimu HD
* K dispozici u vybraných modelů
5.
Stisknutím tlačítka Æ nebo
u potvrďte
vybraný vstup.
Úpravy nastavení obrazu nebo
zvuku v režimu HD
1. Stisknutím tlačítka
zobrazíte
nabídku Hlavní Menu.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Obraz nebo Zvuk a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
nastavení možnosti Obraz nebo Zvuk
a stisknutím tlačítka Æ nebo u vstupte
do nabídky.
Televizor je třeba konfigurovat v režimu HD,
pokud připojíte zařízení podporující následující
rozlišení. 480p, 720p, 1080i nebo 1080p.
Nabídka Zvl. Funkce obsahuje možnost
Výběr režimu a možnost Formát.
1. Stisknutím tlačítka
zobrazíte
nabídku Hlavní Menu.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Zvl. Funkce a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Výběr režimu a stisknutím tlačítka Æ
nebo u zadejte nastavení.
CS-39
Používání televizoru v režimu High Definition (pokr.)
4. Stisknutím tlačítka Æ přejděte do režimu
Displej.
Zvl. Funkce
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. Zámek
Auto HDMI
Výběr režimu
PC
HD
5. Dvojnásobným stisknutím tlačítka Æ
přejděte k možnosti Vypnuto/Zapnuto
v nabídce native 1080.
Displej
native 1080
Vyp
Zap
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost HD.
5. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
6. Stisknutím tlačítka
ukončete nabídku.
Zobrazení v nativním režimu 1080
6. Stisknutím tlačítek Î ï přejděte
k možnosti Vyp nebo Zap. Výběrem
možnosti Zap nastavíte sledování
v nativním režimu 1080.
Poznámka: Pouze televizory s úplným
rozlišením HD 1080p mohou zobrazit
obraz v nativním režimu 1080p.
7. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
Po připojení zařízení HD podporujícího
rozlišení 1080i nebo 1080p se zobrazí funkce
Displej (native 1080) v nabídce Zvl.
Funkce. Tato funkce umožňuje sledovat
původní HD formát ve formátu 1080i a 1080p.
8. Stisknutím tlačítka
nabídku.
ukončete
Podporované formáty
V následující tabulce jsou uvedeny
podporované formáty v režimu HD.
zobrazíte
1. Stisknutím tlačítka
nabídku Hlavní Menu.
2. Stisknutím tlačítka Î neboï vyberte
možnost Zvl. Funkce a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
3. Stisknutím tlačítka ï
vyberte možnost Displej.
Zvl. Funkce
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. Zámek
Auto HDMI
Displej
CS-40
native 1080
HD
SD
720p
480i
1080p
1080i
576i
Poznámka: Váš televizor Philips vyhovuje
standardu HDMI. Pokud se nezobrazil
kvalitní obraz, změňte formát videa na
periferních zařízeních. Například pro DVD
přehrávač zvolte 480p, 576p, 720p, 1080i
nebo 1080p. Nejedná se o chybu televizoru.
Používání televizoru v režimu High Definition (pokr.)
Používání funkce Auto HDMI
Při prvním připojení zařízení pomocí
připojení HDMI se televizor automaticky
přepne na tento kanál HDMI. U následujících
připojení HDMI k automatickému přepnutí
televizoru nedojde.
6. Stisknutím tlačítka Í se vrátíte do
předchozí nabídky.
7. Stisknutím tlačítka
ukončíte.
nabídku
1. Stisknutím tlačítka
zobrazte
nabídku Hlavní Menu.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Zvl. Funkce a stisknutím
tlačítka Æ nebo u vstupte do nabídky.
Hlavní Menu
Obraz
Zvuk
Ambilight*
Zvl. Funkce
Nastavení
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. Zámek
Auto HDMI
* K dispozici u vybraných modelů
3. Stisknutím tlačítka ï vyberte možnost
Auto HDMI a stisknutím tlačítka Æ
nebo u vstupte do nabídky.
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Vyp.
5. Stisknutím tlačítka Æ nebo u potvrďte
volbu.
Zvl. Funkce
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. Zámek
Auto HDMI
CS
HDMI 1.3a CEC
Vypnutí funkce Auto HDMI
Televizor je vybaven připojeními HDMICEC k jiným zařízením. Následující popis
platí pro zařízení, která jsou kompatibilní se
standardem CEC a připojena k televizoru
prostřednictvím kabelu HDMI.
Přehrávání jedním dotykem
Pokud k televizoru připojíte zařízení, která
podporují přehrávání jedním dotykem,
můžete televizor a tato zařízení ovládat
pomocí dálkového ovládání. Pokud například
stisknete přehrávání jedním dotykem
na dálkovém ovládání přehrávače DVD,
televizor Phillips se automaticky přepne na
správný kanál a zobrazí obsah DVD.
Pohotovostní režim
Jestliže k televizoru připojíte zařízení
podporující pohotovostní režim, můžete
pomocí dálkového ovládání převést zařízení
do pohotovostního režimu. Chceteli zařízení převést do pohotovostního
režimu, stiskněte a podržte tlačítko
na dálkovém ovládání televizoru na 3-4
sekundy.
Vyp.
Zap.
CS-41
Použití televizoru jako monitoru k osobnímu počítači
Televizor lze používat jako monitor počítače
připojením výstupu HDMI nebo DVI počítače
k libovolnému konektoru HDMI televizoru.
Použijte kabel HDMI – DVI nebo kabel
HDMI – HDMI. Připojení pomocí formátu
VGA není podporováno.
Pokud připojíte počítač k televizoru pomocí
konektoru HDMI, bude zřejmě nutné
změnit rozlišení nebo nastavení počítače.
Na obrazovce se může zobrazit dialogové
okno, kdy je pro další sledování televizoru
nutné stisknout „OK“. Informace o změně
rozlišení nebo nastavení počítače najdete
v příručce k počítači.
Připojení počítače k televizoru
1. Připojte výstup HDMI nebo DVI
počítače k libovolnému konektoru HDMI
televizoru. Použijte kabel HDMI – DVI
nebo kabel HDMI – HDMI.
2. Používáte-li kabel HDMI – DVI, připojte
konektor zvuku počítače ke konektorům
zvuku L nebo R na boční straně
televizoru.
3. Stisknutím tlačítka
seznam zdrojů.
zobrazte
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï
vyberte správný vstup HDMI.
Zdroje
TV
EXT 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4 Y/C
EXT 4 YPbPr
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3*
Side HDMI
Digitální TV
* K dispozici u vybraných modelů
5. Stisknutím tlačítka Æ nebo u potvrďte
vybraný vstup.
CS-42
Úpravy nastavení obrazu nebo
zvuku v režimu počítače
Informace o úpravách nastavení obrazu či
zvuku v režimu HD najdete v části Úpravy
nastavení obrazu nebo zvuku v režimu HD na
straně 39.
Nastavení obrazu v režimu PC
Nastavení obrazu v režimu HD jsou stejná
jako nastavení popsaná v části Nastavení
obrazu v režimu HD na straně 39.
Nastavení zvuku v režimu PC
Nastavení zvuku v režimu PC jsou stejná
jako nastavení zvuku v režimu televizoru.
Konfigurace televizoru v režimu PC
Informace o konfiguraci televizoru
v režimu PC najdete u postupu v části
Konfigurace televizoru v režimu HD na
straně 39. V postupech vyberte možnost
PC namísto možnosti HD.
Zvl. Funkce
Časovač
Dětská Poj.
Rodič. Zámek
Auto HDMI
Výběr režimu
PC
HD
Podporovaná rozlišení počítače
Podporována jsou následující rozlišení
obrazovky.
640 x 480, 60 Hz
640 x 480, 72 Hz
640 x 480, 75 Hz
640 x 480, 85 Hz
800 x 600, 60 Hz
800 x 600, 72 Hz
800 x 600, 75 Hz
800 x 600, 85 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1024 x 768, 70 Hz
1024 x 768, 75 Hz
1024 x 768, 85 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
Odstraňování závad
Projev závady
Možná řešení
Na obrazovce není
obraz
•
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen do elektrické
zásuvky a do konektoru v televizoru. Pokud je televizor stále
bez proudu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Počkejte 60 sekund
a zástrčku opět zasuňte. Znovu zapněte televizor.
•
Stiskněte tlačítko
•
Zkontrolujte připojení antény do televizoru a do anténní zásuvky
ve zdi.
Zkuste nastavit obraz ručně (viz strana 24).
Vybrali jste správnou televizní normu (systém)? (Viz strana 24).
Slabý příjem
(obraz zrní)
•
•
Není obraz
•
•
•
na dálkovém ovládání.
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny (anténní
kabel do televizoru, další anténní kabel do videorekordéru,
napájecí kabely...).
Zkontrolujte, zda jste zvolili správný vstupní signál.
Zkontrolujte, zda je vypnut dětský zámek.
Na některých
kanálech není zvuk
•
Zkontrolujte, zda je zvolen správný televizní systém/norma
(viz strana 24).
Není zvuk
•
Zkontrolujte, zda hlasitost není stažena na minimum.
•
Prověřte, zda není zapnut režim vypnutí zvuku (
je režim vypnutí zvuku aktivní, stiskněte tlačítko
deaktivujte.
•
Zkontrolujte připojení mezi periferním zařízením a televizorem.
Rušení zvuku
(interference)
•
Zkuste vypnout všechna elektrická zařízení, aby se zabránilo
rušení, například fén, vysavač.
Zvolenému jazyku
na obrazovce není
rozumět, a není
proto možné
s televizorem
v digitálním
režimu pracovat
•
Stisknutím tlačítka
•
Opakovaným stisknutím tlačítka
•
•
•
•
Stisknutím tlačítka ï vyberte druhou položku v nabídce.
Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do další úrovně nabídky.
Znovu stiskněte tlačítko Æ. Stisknutím tlačítka ï vyberte pátou
položku nabídky.
Stisknutím tlačítka Æ vstupte do další úrovně nabídky.
Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte správný jazyk.
Stisknutím tlačítka u potvrďte výběr.
•
Stisknutím tlačítka
•
Přistupte blíž k senzoru, který je umístěn na čelní ploše televizoru.
•
Zkontrolujte založení baterií v ovladači.
•
Vyměňte baterie.
Televizor
nereaguje na
dálkové ovládání
•
). Pokud
a režim
ukončete nabídku na obrazovce.
zobrazte nabídku.
ukončete nabídku.
CS-43
CS
Níže jsou uvedeny příznaky závad, které se mohou na televizoru vyskytnout. Než zavoláte
opraváře, proveďte následující jednoduchou kontrolu.
Odstraňování závad (pokr.)
Projev závady
Možná řešení
Žádné digitální
kanály
•
Kontaktujte vašeho prodejce ohledně dostupnosti terestrického
vysílání digitálního videosignálu ve vaší zemi.
Jedna nebo několik
nepatrných skvrn
na obrazovce,
které nemění
barvu společně
s obrazem.
•
Nejedná se o problém. Panel tekutých krystalů je vyroben
vysoce přesnou technologií, která vám přináší zobrazení
nejjemnějších detailů. Občas se může několik neaktivních pixelů
projevit na obrazovce jako pevné body červené, modré, zelené
nebo černé barvy.
Poznámka: Tato skutečnost nemá vliv na výkon televizoru.
Přerušovaný nebo
blikající obraz
v HD režimu
•
Šum se zobrazí, pokud dojde k chybě u připojeného zařízení,
například přehrávače nebo zařízení set-top box. Postupujte
podle uživatelské příručky k digitálnímu zařízení, které
připojujete.
Používejte kabel kompatibilní se standardy HDMI-DVI/HDMI-HDMI.
•
Není zvuk nebo
•
obraz, avšak červená
kontrolka na
předním panelu svítí.
Režimy PC
nefungují
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovládání.
•
Zkontrolujte, zda připojení bylo provedeno správně.
•
Zkontrolujte, zda byl správně zvolen vstupní signál. Stiskněte
a otevřete seznam vstupních signálů, vyberte
tlačítko
správný vstup.
Zkontrolujte, zda jste v počítači správně nastavili kompatibilní
rozlišení displeje.
Zkontrolujte nastavení grafické karty v počítači.
•
•
•
Barvy z S-video
vstupu jsou nejasné
•
Zkontrolujte, zda je SVHS kabel správně zapojen.
Černý pruh v horní
a dolní části
obrazovky v PC
režimu
•
Změňte obnovovací frekvenci počítače na 60 Hz.
AC3 není dostupné
•
AC3 není na tomto televizoru podporováno. Použijte tlačítko
na dálkovém ovladači a zvolte alternativní formát zvuku.
Televizní anténu
nelze televizorem
napájet
•
Některé televizní antény musí být napájeny z televizoru. Tento
televizor tuto funkci nepodporuje.
Změna z jednoho
kanálu na druhý
trvá příliš dlouho
•
Placené televizní kanály jsou zakódovány poskytovatelem
kabelové televize a jejich dekódování trvá delší dobu. Jedná se
o normální chování a není nutné provádět žádné úpravy.
Digitální nabídka
není přístupná
•
Zkontrolujte, zda televizor není v analogovém režimu. Pokud ano,
stiskněte tlačítko
a přepněte televizor do digitálního režimu.
CS-44
Stisknutím tlačítka P + změňte kanál a stisknutím tlačítka P- jej
vraťte zpět.
Informace o vlivech na životní prostředí
Balení tohoto výrobku je určeno k recyklaci.
Informace o způsobu recyklace balení vám
poskytnou místní úřady.
Likvidace starého výrobku
Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních
materiálů a součástí, které lze recyklovat
a znovu použít. Pokud je k výrobku připojen
symbol přeškrtnutého odpadkového koše,
znamená to, že výrobek podléhá evropské
směrnici 2002/96/EC.
Poznámka: Technické údaje a informace
mohou být změněny bez upozornění.
S žádostí o další pomoc se obraťte
na služby podpory zákazníkům ve vaší
zemi. Telefonní čísla a adresy jsou uvedeny
v publikaci o celosvětové záruce dodané
s televizorem.
Elektrická, magnetická
a elektromagnetická pole (EMF)
•
Společnost Royal Philips Electronics
vyrábí a prodává mnoho výrobků
určených spotřebitelům, které,
jako každý elektrický přístroj, mají
obecně schopnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály.
•
Baterie dodané s přístrojem neobsahují
těžké kovy rtuť a kadmium. Vybité baterie
zlikvidujte podle místních předpisů.
Jedním z hlavních obchodních principů
společnosti Philips je přijmout
u výrobků veškerá nezbytná zdravotní
a bezpečnostní opatření, plnit veškeré
příslušné zákonné požadavky a dodržovat
standardy EMF platné v době výroby
výrobků.
•
Společnost Philips se zavázala vyvíjet,
vyrábět a uvádět na trh výrobky, které
nemají žádný škodlivý vliv na zdraví.
Spotřeba energie
•
Společnost Philips potvrzuje, že pokud
jsou její výrobky správně používány
k účelu, k němuž jsou určeny, je jejich
používání podle aktuálních vědeckých
poznatků bezpečné.
•
Společnost Philips hraje aktivní roli ve
vývoji mezinárodních bezpečnostních
standardů a standardů EMF, což jí
umožňuje předvídat další vývoj standardů
pro časnou integraci jejích výrobků.
Seznamte se s místním systémem likvidace
elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních předpisů
a nelikvidujte staré výrobky společně
s běžným domácím odpadem. Správná
likvidace starého výrobku pomáhá
předcházet potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
Likvidace baterií
•
Tento televizor spotřebovává
v pohotovostním režimu minimum
energie, abychom maximálně omezili
vliv na životní prostředí.
•
Aktivní příkon elektrické energie je
uveden na typovém štítku na zadní straně
televizoru.
Další technické údaje o výrobku najdete na
letáku výrobku na stránce
www.philips.com/support.
CS-45
CS
Recyklace
© 2007 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Document order number: 3139 125 38922
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising