Philips | 19PFL5403D/10 | Owner's Manual | Philips LCD TV 22PFL5403D/10 Uživatelská příručka

Philips LCD TV 22PFL5403D/10 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
CS
UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA
www.philips.com/support
Country
Number
Model
Serial
Tariff
Austria
0810 000205
€0.07/min
Belgium
078250145
€0.06/min
Bulgaria
+3592 489 99 96
local
Croatia
01 3033 754
local
Czech Rep
800142840
free
Denmark
3525 8759
local
Finland
09 2311 3415
local
France
0821 611655
€0.09/min
Germany
01803 386 852
€0.09/min
Greece
0 0800 3122 1280
free
Hungary
0680018189
free
Ireland
01 601 1777
local
Italy
840320086
€0.08/min
Luxembourg
40 6661 5644
local
Netherlands
0900 8407
€0.10/min
Norway
2270 8111
local
Poland
0223491504
local
Portugal
2 1359 1442
local
Romania
1-203-2060
local
Russia
(495) 961-1111
local
Serbia
+381 114 440 841
local
Slovakia
0800 004537
free
Slovenia
01 280 95 22
local
Spain
902 888 784
€0.10/min
Sweden
08 5792 9100
local
Switzerland
0844 800 544
local
Turkey
0800 261 3302
local
UK
0870 900 9070
local
Ukraine
044 254 2392
local
This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
Obsah
5.7 Úprava nastavení funkcí . . . . . . . . . . . 21
5.8 Použití titulků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1
Důležité informace . . . . . . . . . . . . . . .3
5.9 Přehrávání digitálních
rozhlasových kanálů . . . . . . . . . . . . . . 24
1.1 Bezpečnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5.10 Aktualizace software televizoru . . . . 24
1.2 Péče o obrazovku . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Péče o životní prostředí . . . . . . . . . . . 4
2
6
Instalace kanálů. . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.1 Automatické nastavení kanálů . . . . . . 25
Televizor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6.2 Ruční nastavení kanálů . . . . . . . . . . . . 26
2.1 Televizor – přehled . . . . . . . . . . . . . . . 6
6.3 Přeskupení kanálů . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Začínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
6.4 Přejmenování kanálů . . . . . . . . . . . . . 27
3.1 Umístění televizoru . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Upevnění televizoru na stěnu . . . . . . . 8
6.5 Odinstalování nebo opakovaná
instalace kanálů . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.3 Připojení anténního kabelu . . . . . . . . . 9
6.6 Ruční aktualizace seznamu kanálů . . . 27
3.4 Připojení napájecího kabelu . . . . . . . . . 9
6.7 Test digitálního příjmu . . . . . . . . . . . . 28
3.5 Uspořádání kabelů . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.6 Vložení baterií do dálkového
ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7
Připojení zařízení . . . . . . . . . . . . . . 29
7.1 Přehled připojení . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.2 Připojení zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.7 Zapnutí televizoru . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.3 Nastavení zařízení . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.8 Nastavení po prvním spuštění . . . . . . 10
7.4 Použití funkce Philips EasyLink . . . . . 31
4
Použití televizoru . . . . . . . . . . . . . . .11
4.1 Zapnutí/vypnutí televizoru
nebo přepnutí do
pohotovostního režimu . . . . . . . . . . . 11
4.2 Sledování televizoru . . . . . . . . . . . . . . 11
4.3 Sledování připojených zařízení . . . . . 12
4.4 Použití teletextu. . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5
7.5 Příprava televizoru
na digitální služby . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9
Odstraňování problémů . . . . . . . . . 34
9.1 Obecné problémy s televizorem . . . 34
9.2 Problémy s televizními kanály . . . . . . 34
Širší využití televizoru . . . . . . . . . . .14
9.3 Problémy s obrazem . . . . . . . . . . . . . 34
5.1 Přehled dálkového ovladače . . . . . . . 14
9.4 Problémy se zvukem . . . . . . . . . . . . . 35
5.2 Použití nabídek televizoru . . . . . . . . . 15
9.5 Problémy s připojením HDMI . . . . . . 35
5.3 Nastavení obrazu a zvuku . . . . . . . . . 17
9.6 Problémy s připojením počítače . . . . 35
5.4 Přepínání režimů
Obchod a Doma . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9.7 Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.5 Další funkce teletextu . . . . . . . . . . . . 19
5.6 Použití funkce EPG . . . . . . . . . . . . . . 20
2008 © Koninklijke Philips
Electronics N.V. Všechna práva
vyhrazena. Technické údaje se
mohou změnit bez předchozího
upozornění. Ochranné známky jsou
majetkem společnosti Koninklijke
Philips Electronics N.V. nebo
příslušných vlastníků
Společnost Philips si vyhrazuje
právo kdykoli změnit produkty bez
povinnosti přizpůsobit odpovídajícím
způsobem starší produkty.
Materiál v této příručce je
považován za odpovídající
zamýšlenému použití systému.
Pokud se produkt nebo jeho
jednotlivé moduly či procedury
používají pro účely jiné než zde
uvedené, je třeba získat potvrzení
jejich platnosti a vhodnosti.
Společnost Philips zaručuje, že
samotný materiál neporušuje
žádné patenty registrované v USA.
Neexistuje žádná jiná výslovná ani
předpokládaná záruka.
Záruka
Uživatel nesmí provádět servis
žádných součástí. Neotevírejte
ani neodnímejte kryty umožňující
přístup k vnitřní části produktu.
Opravy smějí provádět pouze
servisní střediska Philips
a autorizované opravny. Nedodržení
této zásady ruší platnost veškerých
záruk, výslovných i předpokládaných.
Jakákoli činnost výslovně zakázaná
v této příručce a jakékoli
úpravy nebo montážní postupy
nedoporučené nebo neschválené
v této příručce ruší platnost záruky.
Vlastnosti pixelů
Tento výrobek LCD se vyznačuje
vysokým počtem barevných pixelů.
Ačkoli hodnota efektivních pixelů
je 99,999 % nebo více, mohou se
na obrazovce vytrvale objevovat
černé skvrny nebo světlé body
(červené, zelené či modré).
Jedná se o strukturální vlastnost
displeje (nevybočující z oborových
standardů), nikoli o závadu.
Shoda se standardy EMF
Společnost Koninklijke Philips
Electronics N.V. vyrábí a prodává
mnoho spotřebičů, které, jako každý
elektronický přístroj, mohou vysílat
a přijímat elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních
zásad společnosti Philips je zajistit
u výrobků všechna potřebná
zdravotní a bezpečnostní opatření,
splnit veškeré příslušné požadavky
stanovené zákonem a dodržet
všechny standardy EMF platné
v době výroby produktů.
Společnost Philips usiluje o vývoj,
výrobu a prodej produktů, které
nemají nepříznivý vliv na lidské
zdraví.
Společnost Philips potvrzuje, že
pokud se s jejími produkty správně
zachází a používají se pro zamýšlený
účel, je podle současného stavu
vědeckého poznání jejich použití
bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli
ve vývoji mezinárodních standardů
EMF a bezpečnostních norem, proto
dokáže předvídat další vývoj ve
standardizaci a rychle jej promítnout
do svých produktů.
Pojistka elektrické sítě
(pouze Velká Británie)
Tento televizor je vybaven
schválenou lisovanou zástrčkou.
Pokud je nutno vyměnit pojistku,
je třeba ji nahradit pojistkou stejné
hodnoty, jaká je uvedena na zástrčce
(např. 10 A).
1. Sejměte kryt pojistky a vyjměte
pojistku.
2. Náhradní pojistka musí vyhovovat
normě BS 1362 a nést značku
schválení ASTA. V případě ztráty
pojistky ověřte správný typ
u svého prodejce.
3. Nasaďte kryt pojistky zpět.
Podle směrnice EMC se nesmí
zástrčka tohoto produktu pro
připojení k elektrické síti oddělit
od napájecího kabelu.
Autorská práva
VESA, FDMI a logo VESA Mounting
Compliant jsou ochranné známky
společnosti Video Electronics
Standards Association.
® Kensington a Micro Saver jsou
ochranné známky společnosti
ACCO World Corporation
registrované v USA, přičemž v jiných
zemích světa byla registrace již
vydána nebo se čeká na vyřízení
příslušné žádosti. Všechny další
registrované a neregistrované
ochranné známky jsou majetkem
příslušných vlastníků.
Důležité informace
Blahopřejeme k zakoupení produktu Philips,
vítejte mezi uživatele!
•
Do větracích otvorů nezasunujte žádné
předměty. Televizor by se mohl poškodit.
•
Aby nedošlo k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nepokládejte
televizor, dálkový ovladač ani baterie
dálkového ovladače do blízkosti otevřeného
ohně (například do blízkosti zapálených
svíček) či do blízkosti jiných zdrojů tepla,
včetně přímých slunečních paprsků.
•
Neinstalujte televizor do uzavřených
prostorů, například do knihoven. Po všech
stranách televizoru ponechejte volný
prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění
proudění vzduchu). Proudění vzduchu nesmí
být nijak omezeno.
•
Když umisťujete televizor na pevný a rovný
povrch, používejte výhradně stojan dodaný
s televizorem. S televizorem nemanipulujte,
pokud není ke stojanu řádně přišroubován.
•
Montáž televizoru na stěnu smí provádět
jen kvalifikovaný technik. Televizor smí být
upevněn jen na vhodnou nástěnnou konzolu
a na stěnu, která hmotnost televizoru
bezpečně unese. Nesprávné připevnění
na stěnu by mohlo způsobit vážné zranění
nebo škody. Nepokoušejte se televizor
na zeď montovat sami.
•
Pokud je televizor namontován na otočné
základně nebo na otočném rameni,
zkontrolujte, zda se při otáčení televizoru
nenapíná napájecí kabel. Při napnutí
napájecího kabelu může dojít k uvolnění
připojení a jiskření nebo požáru.
•
Pokud hrozí bouřka, odpojte televizor
od zdroje napájení a antény. Při bouřce
se nedotýkejte žádných částí televizoru,
napájecího kabelu ani kabelu antény.
•
Dbejte na to, aby elektrická zásuvka
byla snadno přístupná pro rychlé
odpojení televizoru.
•
Pokud budete používat s televizorem
sluchátka při vysoké hlasitosti, hrozí trvalé
poškození sluchu. Vysoká hlasitost se vám
po čase může jevit jako normální. To však
Tuto uživatelskou příručku si přečtěte dříve,
než začnete produkt používat.
Věnujte dobrou pozornost této části
a dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny
k péči o obrazovku. Záruka na tento
produkt se nevztahuje na škody způsobené
nedodržením těchto pokynů.
Chcete-li využít všech výhod, které podpora
společnosti Philips nabízí, zaregistrujte produkt
na adrese www.philips.com/welcome.
Model a sériové číslo televizoru najdete
na zadní straně televizoru a na balení.
1.1
Bezpečnost
•
Pokud byl televizor přepravován při nízkých
teplotách (méně než 5 °C), otevřete krabici
a počkejte, dokud se televizor nepřizpůsobí
teplotě v místnosti. Teprve poté televizor
zcela vybalte.
•
Aby nedošlo ke zkratu, nevystavujte
televizor, dálkový ovladač ani baterie
dálkového ovladače dešti či jinému
působení vody.
•
Nepokládejte na televizor ani do jeho
blízkosti nádoby s vodou či jinou tekutinou.
Voda vylitá na televizor může způsobit úraz
elektrickým proudem. Pokud na televizor
vylijete jakoukoli tekutinu, nepoužívejte jej.
Televizor ihned odpojte od zdroje napájení
a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným
technikem.
CS-3
CS
1
neznamená, že vám sluch nemůže poškodit.
Chraňte svůj sluch omezením doby
používání sluchátek při vysoké hlasitosti.
•
Při odpojování televizoru od zdroje
napájení dodržujte následující pokyny:
• Vypněte televizor a v příslušném případě
potom napájení.
• Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
•
Nedotýkejte se obrazovky, netlačte
a nebouchejte do ní tvrdými předměty,
neboť by mohlo dojít k jejímu trvalému
poškození.
•
Je-li to možné, nepoužívejte televizor
k dlouhodobému zobrazování statického
obrazu. Mezi statický obraz patří například
nabídky na obrazovce, teletextové stránky,
černé pruhy nebo burzovní informace.
Pokud statické obrazy musíte používat,
snižte kontrast a jas obrazovky, abyste
zabránili jejímu poškození.
1.3
Péče o životní prostředí
Recyklace obalových materiálů
• Odpojte napájecí kabel od konektoru
napájení na zadní straně televizoru.
Při odpojování napájecího kabelu
tahejte vždy za zástrčku. Netahejte
za napájecí kabel.
1.2
Obal tohoto produktu je určen k recyklaci.
Informace o recyklaci obalů vám poskytnou
místní úřady.
Likvidace starého produktu
Péče o obrazovku
Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních
materiálů a součástí, které lze recyklovat
a znovu použít. Pokud je na produktu
symbol přeškrtnutého odpadkového koše,
znamená to, že výrobek podléhá evropské
směrnici 2002/96/EC:
•
Před čištěním obrazovky vypněte televizor
a odpojte napájecí kabel. Očistěte
obrazovku měkkým suchým hadříkem.
K čištění nepoužívejte např. čisticí
prostředky pro domácnost, protože by
se povrch obrazovky mohl poškodit.
•
Abyste zabránili deformacím a vyblednutí
barev, otřete kapky vody co nejdříve.
CS-4
Nelikvidujte starý produkt společně s běžným
domácím odpadem. Informace o bezpečné
likvidaci produktu získáte od prodejce.
Neřízená likvidace odpadu škodí životnímu
prostředí i lidskému zdraví.
Likvidace starých baterií
Dodané baterie neobsahují rtuť ani kadmium.
Baterie dodané s produktem i všechny ostatní
likvidujte podle místních předpisů.
Spotřeba energie
Tento televizor spotřebovává v pohotovostním
režimu minimum energie, aby byl maximálně
omezen dopad na životní prostředí. Aktivní
příkon elektrické energie je uveden na zadní
straně televizoru.
CS
Další technické údaje o produktu
najdete na letáku výrobku na stránce
www.philips.com/support
CS-5
2
Televizor
Konektory po straně
Tato část obsahuje přehled ovládacích prvků
a funkcí televizoru.
2.1
Televizor – přehled
Boční ovládací prvky a indikátory
4
3
2
1
Pomocí konektorů na stranách televizoru
připojte mobilní zařízení, jako například
videokameru s vysokým rozlišením nebo herní
konzolu. Lze připojit také sluchátka.
Konektory v zadní části
5
1. POWER
2. PROGRAM +/3. MENU
4. VOLUME +/5. Indikátor pohotovostního režimu/senzor
dálkového ovládání
Pomocí konektorů v zadní části televizoru
připojte anténu nebo pevná zařízení, jako
například přehrávač disků s vysokým rozlišením,
přehrávač disků DVD nebo videorekordér.
D Poznámka Další informace o možnostech
připojení najdete v části 7 – Připojení zařízení.
CS-6
Dálkový ovladač
1. . Napájení
2. SOURCE
1
2
3
4
3. TELETEXT
4. BAREVNÁ TLAČÍTKA
Vybere úkol nebo teletextovou stránku.
5. Í, Æ, Î, ï, OK
Navigační nebo kurzorová tlačítka
6. MENU
7. P +/Další nebo předchozí program
5
8. ” +/Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Podrobné informace o dálkovém ovládání
naleznete v části 5.1 Přehled dálkového ovládání.
6
7
CS
8
CS-7
3
Začínáme
Tato část obsahuje pokyny k umístění a instalaci
televizoru a doplňuje informace v dokumentaci
Stručný návod k rychlému použití.
D Poznámka V dokumentaci Stručný
návod k rychlému použití naleznete pokyny
k upevnění stojanu.
3.1
Umístění televizoru
Před umístěním televizoru si přečtěte pozorně
bezpečnostní pokyny v části 1.1 a zvažte
následující rady:
•
Ideální vzdálenost pro sledování televizoru
se rovná trojnásobku velikosti obrazovky.
•
Umístěte televizor na místo, na kterém
nebude na obrazovku dopadat světlo.
•
Před umístěním televizoru připojte zařízení.
•
Televizor je na zadní straně vybaven
otvorem pro zámek Kensington.
Při připojování zámku Kensington proti
krádeži (není součástí balení) umístěte
televizor do dosahu pevně umístěného
objektu (například stůl), který lze k zámku
snadno připevnit.
3.2
Upevnění televizoru
na stěnu
B VAROVÁNÍ Montáž televizoru na
zeď by měli provádět pouze odborní
technici. Společnost Koninklijke Philips
Electronics N.V. nepřijímá žádnou
zodpovědnost za nesprávnou montáž
nebo montáž, která způsobí škodu
nebo zranění..
Krok 1 Zakoupení nástěnné konzoly
kompatibilní se standardem VESA
Zakupte jednu z následujících nástěnných
konzol (závisí na velikosti obrazovky):
Velikost
obrazovky
televizoru
(palce/cm)
Nástěnná
Zvláštní
konzola
pokyny
kompatibilní
se standardem
VESA (mm)
19”/48 cm
Pevné 100 x 100
Žádné
Pevné 100 x 200
Žádné
20”/51 cm
22”/56 cm
26”/66 cm
Krok 2 Připojení kabelů
Připojte anténní kabel, napájecí kabel
a další zařízení ke konektorům na zadní
straně televizoru. Postupujte podle pokynů
v následujících částech.
Krok 3 Připevněte nástěnnou konzolu
kompatibilní se standardem VESA
k televizoru
B VAROVÁNÍ K připevnění nástěnné
konzoly kompatibilní se standardem
VESA k televizoru používejte pouze
dodané šrouby (M4 pro všechny
modely) a distanční podložky. Dodané
šrouby jsou voleny tak, aby odpovídaly
hmotnosti televizoru; dodané
podložky jsou konstruovány tak, aby
umožňovaly snadné vedení kabelů.
D Poznámka Podle typu nástěnné konzoly
CS-8
kompatibilní se standardem VESA možná
budete potřebovat oddělit od nástěnné
konzoly upínací desku, aby instalace byla
jednodušší. Pokyny naleznete v dokumentaci
k nástěnné konzole kompatibilní se
standardem VESA.
3.3
D Poznámka
Umístění konektoru napájení je závislé
na modelu televizoru.
1. Vyhledejte konektor napájení AC IN
(vstup napájení) na zadní nebo dolní
straně televizoru.
Připojení anténního kabelu
1. Vyhledejte konektor TV ANTENNA
(televizní anténa) na zadní straně televizoru.
2. Připojte napájecí kabel ke konektoru
napájení AC IN.
3. Připojte napájecí kabel k napájení
a zkontrolujte, zda je kabel na obou
koncích bezpečně připojen.
3.5
2. Připojte jeden konec anténního kabelu
(není součástí dodávky) ke konektoru TV
ANTENNA (televizní anténa). Pokud je
anténní kabel nevhodný, použijte adaptér.
Uspořádání kabelů
Protáhněte napájecí kabel, anténní kabel
a kabely dalších zařízení držákem kabelu (1)
na zadní části televizoru.
3. Připojte druhý konec anténního kabelu
k zásuvce antény a zkontrolujte, zda je
kabel na obou koncích bezpečně připojen.
Připojení napájecího kabelu
CS
3.4
B VAROVÁNÍ Ověřte, zda napětí
v elektrické síti odpovídá napětí
uvedenému na zadní straně televizoru.
Nezapojujte napájecí kabel, pokud se
napětí liší.
Připojení napájecího kabelu
CS-9
3.6
Vložení baterií do dálkového
ovladače
1. Vysuňte kryt baterií na zadní straně
dálkového ovladače.
3.8
Nastavení po prvním
spuštění
Pokud zapínáte televizor poprvé, zobrazí se na
obrazovce tato nabídka. Tato nabídka slouží k
výběru země a jazyka nabídek:
Pokud se nabídka nezobrazí, otevřete ji
stisknutím tlačítka MENU.
1. Stisknutím tlačítka Î nebo ï na dálkovém
ovladači vyberte jazyk a stisknutím tlačítka
OKsvou volbu potvrďte.
2. Vložte dvě dodané baterie (velikost AAA,
typ LR03). Ověřte, že jsou póly + a baterií správně orientovány podle značek
v prostoru na baterie.
3. Zasuňte kryt zpět.
D Poznámka Pokud dálkové ovládání
nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterie.
3.7
Zapnutí televizoru
Před prvním zapnutí televizoru zkontrolujte,
zda je napájecí kabel řádně připojen. Je-li vše
v pořádku, stiskněte tlačítko POWER na boční
straně televizoru.
D Poznámka Některé modely televizorů
vyžadují stisknutí a podržení tlačítka
POWER po dobu až dvou sekund.
Spuštění televizoru může trvat až 15 sekund.
CS-10
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï na dálkovém
ovladači vyberte zemi a stisknutím tlačítka
OKsvou volbu potvrďte.
Vyhledávání se zahájí automaticky. Všechny
dostupné televizní programy a rozhlasové
stanice se uloží. Tato operace trvá několik
minut. Na displeji se zobrazuje průběh
vyhledávání a počet nalezených programů.
D Není-li nalezen žádný program, najdete
informace v části 9 – Odstraňování
problémů.
Pokud vysílač nebo kabelová síť vysílá
automatické třídění signálu, budou
programy očíslovány správně. V tomto
případě je instalace dokončena.
4
Použití televizoru
Tato část vás provede základními operacemi
používání televizoru. Pokyny k pokročilým
operacím najdete v části 5 – Širší využití televizoru.
4.1
Zapnutí/vypnutí televizoru
nebo přepnutí do
pohotovostního režimu
E Tip Ačkoli televizor v pohotovostním
režimu spotřebovává pouze velmi malé
množství energie, spotřebovává se energie
po celou dobu, kdy je televizor připojen
k napájení. Pokud televizor delší dobu
nepoužíváte, vypněte jej a odpojte od
zdroje napájení.
Zapnutí televizoru z pohotovostního
režimu
Zapnutí televizoru
•
Pokud indikátor napájení (1) nesvítí,
stiskněte tlačítko POWER na boční
straně televizoru.
•
1
Vypnutí televizoru
•
Stiskněte tlačítko POWER na boční straně
televizoru. Indikátor napájení (1) se vypne.
D Poznámka Nemůžete-li najít dálkové
ovládání a chcete zapnout televizor
z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko
PROGRAM+/- na boku televizoru.
4.2
Sledování televizoru
Přepínání kanálů
CS
Přepnutí do pohotovostního režimu
Jestliže je indikátor napájení
v pohotovostním režimu (červená),
stiskněte tlačítko . na dálkovém ovladači.
•
Stiskněte tlačítko . na dálkovém
ovladači. Indikátor napájení se přepne
do pohotovostního režimu (červená).
CS-11
1. Stiskněte číslo (1 až 999) nebo tlačítko P
+/- na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítko PROGRAM +/- na boční
straně televizoru.
3. Stisknutím tlačítka
na dálkovém
ovladači se vrátíte k předchozímu
sledovanému televiznímu kanálu.
Úprava hlasitosti
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte vstup,
k němuž je zařízení připojeno.
4. Stisknutím tlačítka OK zařízení vyberte.
1. Stiskněte tlačítko ” + nebo - na dálkovém
ovladači nebo tlačítko VOLUME +
nebo - na postranních ovládacích prvcích
televizoru.
2. Zvuk lze vypnout stisknutím tlačítka [ na
dálkovém ovladači. Opětovným stisknutím
tlačítka [ zvuk znovu zapnete.
D Poznámka Jsou-li připojena sluchátka,
upravte hlasitost ve sluchátkách podle
pokynů v části 5.3.5 Úprava nastavení zvuku.
Zvuk z reproduktorů televizoru je třeba
vypnout stisknutím tlačítka ZTLUMIT
na dálkovém ovládání. Stisknutím tlačítek
HLASITOST +/- reproduktory televizoru
opět zapnete.
4.3
Sledování připojených
zařízení
1. Zapněte zařízení.
2. Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém
ovladači.
CS-12
4.4
Použití teletextu
1. Stiskněte tlačítko TELETEXT
na dálkovém ovladači.Zobrazí se hlavní
stránka s rejstříkem.
•
Volba stránky pomocí dálkového ovladače:
• Zadejte číslo stránky pomocí číselných
tlačítek.
• Stisknutím tlačítka Î ï zobrazíte další
nebo předchozí stránku.
• Stisknutím barevného tlačítka vyberte
jednu z barevně označených položek
v dolní části obrazovky.
E Tip Stisknutím tlačítka
se vrátíte na
předchozí zobrazenou stránku.
2. Opětovným stisknutím tlačítka
TELETEXT teletext vypnete.
D Poznámka (pouze pro Spojené
království) Některé digitální televizní
kanály nabízejí speciální digitální textové
služby (například BBC1).
Podrobné informace o teletextu naleznete
CS
v části 5.5 Další funkce teletextu.
CS-13
5
Širší využití televizoru
5. Barevná tlačítka
Slouží k výběru úlohy nebo stránky
teletextu.
5.1
Přehled dálkového ovladače
6. INFO
Zobrazí informace o programu, jsou-li
k dispozici.
2
7. OK
Otevře nabídku Všechny kanály nebo
aktivuje nastavení.
19
3
4
5
8. Í, Æ, Î, ï
Slouží k navigaci v nabídkách.
18
6
9. OPTION
Aktivuje nabídku Rychlý přístup.
17
7
8
16
9
10. P +/Slouží k přepnutí na další nebo
předchozí kanál.
15
10
1
21
20
12.
Návrat na předchozí zobrazený kanál.
14
11
13
11. Číselná tlačítka
Slouží k výběru kanálu, stránky
nebo nastavení.
12
13. MHEG CANCEL
Zruší digitální textové nebo interaktivní
služby(pouze Spojené království).
14. [
Vypne zvuk a znovu jej zapne.
15. ” +/Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.
16. MENU/EXIT/BROWSE(u tohoto
modelu není k dispozici)
Zapíná a vypíná nabídku.
1. .
Zapne televizor z pohotovostního režimu
nebo jej do tohoto režimu opět přepne.
2. SOURCE
Zvolí připojené zařízení.
3. ∏
Vybere formát obrazu.
4. SUBTITLE
Aktivuje nebo deaktivuje titulky.
CS-14
17. BACK
Zobrazí předchozí menu.
18. GUIDE
Zapne nebo vypne funkci EPG
(Electronic Programme Guide –
Elektronický programový průvodce)
Je aktivní pouze u digitálních kanálů.
19. DEMO
Není podporováno.
20. TELETEXT
Zapíná a vypíná teletext.
21.
Rozdělí obrazovku a přesune obraz
z aktuálního kanálu nebo zdroje doleva.
Teletext se zobrazí vpravo.
2. Stisknutím Î nebo ï přesunute kurzor na
následující položky:
• Nastavení Smart
• Obraz
• Zvuk
• Funkce
5.2
Použití nabídek televizoru
Nabídky na obrazovce televizoru pomáhají při
instalaci televizoru, nastavení obrazu a zvuku
a k přechodu na další funkce. Tato část popisuje
způsob navigace v jednotlivých nabídkách.
• Instalace
3. Stisknutím tlačítka Æ nebo OK
vyberte položku.
4. Stisknutím tlačítka MENU
nabídku ukončíte.
Přístup k hlavní nabídce
1. Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém
ovladači zobrazíte hlavní nabídku.
Používání hlavní nabídky
Následující kroky úpravy jasu jsou jedním
z příkladů popisujících použití hlavní nabídky.
Zobrazí se následující nabídka.
1. Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém
ovladači zobrazíte nabídku televizoru.
Osobní
Živé
Standardní
Film
Osobní
Úsporný režim
Živé
Standardní
CS
Film
Úsporný režim
CS-15
2. Stisknutím tlačítka ï vyberte
položku Obraz.
5. Stisknutím tlačítka Æ otevřete nastavení Jas.
6. Stisknutím tlačítka Î nebo ï upravíte
nastavení.
3. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do
nastavení Obraz.
7. Stisknutím tlačítka Í se vrátíte k nastavení
Obraz nebo stisknutím tlačítka MENU
ukončete nabídku.
D Poznámka V případě, že jsou nastaveny
a vysílány digitální kanály, je k dispozici
více voleb.
Používání nabídky pro rychlý přístup
Nabídka Rychlý přístup poskytuje přímý
přístup k některým často potřebným
položkám nabídky.
D Poznámka Pokud jsou nastaveny a vysílány
digitální kanály, zobrazí se v nabídce Rychlý
přístup odpovídající digitální volby.
4. Stisknutím tlačítka ï vyberte položku Jas.
CS-16
1. Stiskněte tlačítko OPTION na dálkovém
ovladači.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï přesunute
kurzor na následující položky:
• Kontrast: Změní úroveň jasných částí
v obraze, avšak ponechá tmavé části
beze změny.
• Jas: Změní úroveň světla v obraze.
• Barva: Změní úroveň saturace.
• Ostrost: Změní úroveň ostrosti
jemných detailů.
• Odstín: Nastaví barvy na načervenalé
nebo namodralé.
3. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte nabídku
vybrané volby.
4. Stisknutím tlačítka Î, ï, Æ, Í upravíte
nastavení v nabídce.
5. Stisknutím tlačítka OPTION zavřete
nabídku Rychlý přístup, nebo stisknutím
tlačítka MENU zavřete Hlavní nabídku.
5.3
Nastavení obrazu a zvuku
Úprava nastavení obrazu
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Obraz.
• Teplota barev: Lze vybrat 3 položky.
Stisknutím tlačítka Æ otevřete vybranou
nabídku. Stisknutím tlačítka Î nebo
ï se přesuňte na položku. Stisknutím
tlačítka OK změňte vybranou teplotu
barev: Normální (vyvážené), Teplá
(červenější), Studená (modřejší).
• Formát obrazu: Viz část 5.3.3 Změna
formátu obrazu.
• Redukce šumu: Odfiltruje a redukuje
šum v obraze. Funkci povolíte pomocí
tlačítka Zapnuto. Funkci zakážete
pomocí tlačítka Vypnuto.
Používání inteligentních nastavení
Kromě ručního přizpůsobení nastavení obrazu
můžete použít funkci Nastavení Smart
k přepnutí televizoru na předem definovaná
nastavení obrazu a zvuku.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku Nastavení
Smart.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvolte jedno
z následujících nastavení:
2. Stisknutím tlačítka Æ otevřete seznam.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
požadované nastavení:
• Osobní: Použije ručně vybraná nastavení
obrazu a zvuku.
• Živé: Použije brilantní nastavení obrazu
a zvuku, které je vhodné do prostor
s jasným osvětlením
CS-17
CS
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do seznamu.
• Standardní: Použije přirozená nastavení
obrazu a zvuku, která jsou vhodná pro
většinu obytných prostor.
Nastaví klasický
formát 4:3 na 14:9.
• Film: Použije dynamická nastavení
obrazu a zvuku vhodná k dosažení
dokonalých zážitků z filmů.
• Úsporný režim: Použije nižší jas
obrazu a tišší zvuk z důvodu úspory
energie.
•
Komprese 16:9
Nastaví klasický
formát 4:3 na 16:9.
4. Stisknutím tlačítka OK uložte výběr.
Změna formátu obrazu
Změňte formát obrazu tak, aby
vyhovoval obsahu.
1. ∏ (Formát obrazu). Nebo
stiskněte tlačítko MENU a vyberte
položku Obraz > Formát obrazu.
19palcový/22palcový/26palcový model
•
Superzoom (ne pro HD)
Odstraní černé
pruhy po stranách
při vysílání ve
formátu 4:3
s minimálním
zkreslením.
•
Zobrazuje klasický
formát 4:3.
2. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
jeden z přednastavených formátů
obrazu:Dostupné formáty zobrazení jsou
určeny typem modelu, který vlastníte.
20palcový model
• 4:3
Zobrazuje klasický
formát 4:3.
4:3 (ne pro HD)
Poznámka Trvalé používání formátu obrazu
4:3 může způsobit zkreslení obrazu na
obrazovce.
•
Rozšířený obraz 14:9 (ne pro HD)
Nastaví klasický
formát 4:3 na 14:9.
•
obraz 14:9
•
CS-18
Rozšířený obraz 16:9 (ne pro HD)
Nastaví klasický
formát 4:3 na 16:9.
D Poznámka Trvalé používání formátu
obrazu 16:9 může způsobit zkreslení
obrazu na obrazovce.
Širokoúhlé
Roztáhne klasický
formát 4:3 na 16:9.
•
Zvětšení titulků
Mění klasický
formát 4:3 na 16:9
a umožňuje pohyb
hahoru a dolů
pomocí šipek
Î a ï, aby bylo
možné zobrazit
titulky.
Nastavení zvuku
Tato část popisuje, jak upravit nastavení zvuku.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku Zvuk.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do seznamu.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvolte jedno
z následujících nastavení:
• Nastavení:
-Výšky:Slouží k nastavení hodnoty výšek
umožňující nejlepší možnosti poslechu.
-Basy: Slouží u nastavení nejvhodnější
hodnoty basů.
-Vyvážení: Upraví vyvážení mezi
levým a pravým reproduktorem tak,
aby co nejlépe vyhovovalo místu
vašeho poslechu.
• Incredible surround:Přepne televizor
automaticky na nejlepší vysílaný režim
prostorového zvuku. Vyberte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
• Hlasitost – zrakově postižení:
Slouží k úpravě pomůcek pro
nastavení hlasitosti.
• Jazyk - zvuk: Dostupný pouze
u digitálních kanálů v případě, že je
vysíláno několik jazyků. Zobrazuje
seznamu dostupných jazyků zvuku.
• Dual I-II: Je-li tato funkce k dispozici,
je možné vybrat mezi dvěma
různými jazyky.
• Mono/Stereo: Je-li k dispozici
stereofonní vysílání, můžete vybrat
volbu mono nebo stereo.
• Automatické vyrovnávání hlasitosti:
Redukuje náhlé změny hlasitosti,
CS-19
CS
•
například při reklamách nebo při
přepnutí mezi kanály. Vyberte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
5.4
Přepínání režimů Obchod a
Doma
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku Instalace >
Předvolby > Umístění.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do nabídky
Umístění .
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvolte
režim televizoru:
• Obchod: Nastaví Nastavení Smart
na hodnotu Živé, které je ideální pro
umístění v prodejnách. Možnosti změny
nastavení jsou omezeny.
• Doma: Poskytuje uživatelům doma
úplnou svobodu při změnách všech
nastavení televizoru.
4. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
5. Stisknutím tlačítka MENU nabídku
ukončíte.
5.5
Další funkce teletextu
Tento televizor má paměť s kapacitou
100 stránek, do které ukládá vysílané
teletextové stránky a podstránky.
Výběr podstránek teletextu
Teletextová stránka může obsahovat několik
dílčích stránek. Podstránky se zobrazí na pruhu
vedle hlavního čísla stránky.
1. Stiskněte tlačítko TELETEXT na
dálkovém ovladači.
2. Vyberte teletextovou stránku.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberete
podstránku.
Používání teletextu se dvěma
CS-20
obrazovkami
Aktivací teletextu v režimu Dual Screen dojde
k rozdělení obrazovky a zobrazení obrazu
z aktuálního kanálu nebo zdroje na levé straně
obrazovky. Teletext se zobrazuje vpravo.
1. Stisknutím tlačítka
(DUAL SCREEN)
na dálkovém ovládání aktivujte zobrazení
teletextu v režimu Dual Screen.
2. Dalším stisknutím tlačítka
standardní teletext.
zobrazíte
3. Stisknutím tlačítka TELETEXT
vypnete teletext.
Použití digitálních textových služeb
(pouze Spojené království)
Některé společnosti poskytující digitální
televizní vysílání ve Spojeném království nabízejí
speciální digitální textové nebo interaktivní
služby (například BBC1). Tyto služby lze ovládat
jako běžný teletext prostřednictvím číselných,
barevných a navigačních tlačítek.
1. Stiskněte tlačítko TELETEXT na
dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítek Î, ï, Æ ,Í vyberte
nebo zvýrazněte položky.
3. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte nebo
aktivujete výběr.
4. Stisknutím jednoho z barevných tlačítek
vyberete možnost.
5. Stisknutím tlačítka MHEG Cancel zrušíte
digitální textové nebo interaktivní služby.
D Stisknutím tlačítka OPTION Pokud je
stisknete jednou, zvětší se horní část obrazu.
Jestliže je stisknete dvakrát, zvětší se dolní
část obrazu. Pokud je stisknete třikrát,
obnoví se
C Upozornění Digitální textové služby jsou
blokovány, pokud jsou vysílány titulky a
je nastavena hodnota Titulky Zapnuto
v nabídce Funkce, jak je popsáno
v části 5.8 Titulky.
5.6
Použití funkce EPG
Funkce EPG (Electronic Programme Guide
– Elektronický programový průvodce) vás na
obrazovce provede naplánovanými digitálními
televizními programy. Tento průvodce není
k dispozici u analogových kanálů. Programy
můžete procházet, vybírat a zobrazovat.
Existují dva typy funkce EPG, „pro aktuální
a nejblíže následující pořady“ a „pro sedm
či osm dnů“. Typ „pro aktuální a nejblíže
následující pořady“ je k dispozici vždy, typ
„pro sedm či osm dnů“ je k dispozici pouze
v některých zemích.
1. Stisknutím tlačítka
GUIDE na dálkovém
ovládání se zobrazí funkce EPG pro aktuální
a nejblíže následující pořady a podrobné
informace o aktuálním pořadu.
2. Pomocí barevných tlačítek na dálkovém
ovládání můžete aktivovat dostupné akce.
V nabídce funkce EPG můžete:
•
Zobrazit seznam aktuálně digitálně
vysílaných pořadů.
•
Zobrazit následující pořady.
•
Seskupovat pořady.
Aktuální čas:středa 2. dubna, 04:02:15
Zapnutí funkce EPG
3. Pomocí barevných tlačítek zobrazíte funkci
EPG pro sedm či osm dnů.
• Předch. den (červeně): Zobrazí funkci
EPG pro předchozí den.
• Další den (zeleně): Zobrazí funkci EPG
pro následující den.
• Podrobnosti (žlutě): Zobrazí popis
tohoto pořadu.
• Filtr (modře): Seskupovat pořady.
CS
D Poznámka Při prvním použití funkce
EPG se může zobrazit výzva k provedení
aktualizace.V takovém případě postupujte
podle pokynů na obrazovce.
CS-21
Použití časovačů
Aktuální čas:středa 2. dubna, 04:02:15
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte možnost Funkce >
Časovač > Hodiny.
•
Automatický režim hodin: Aktuální čas
můžete nastavit ručně nebo automaticky:
• Ruční: Umožňuje uživateli zadávat
aktuální čas a den v týdnu.
• Automatický: Umožňuje vybrat kanál,
ze kterého televizor přečte čas.
4. Stisknutím tlačítka
ukončíte.
5.7
GUIDE funkci EPG
Úprava nastavení funkcí
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Funkce.
2. Stisknutím tlačítka Æ položku zadejte.
•
Time zone: (Časové pásmo) Nastavený
čas je založen na pásmu GMT.
Automatické přepnutí televizoru
do pohotovostního režimu
(Automatické vypnutí)
Automatické vypnutí přepne televizor po
nastavené době do pohotovostního režimu.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku Funkce >
Časovač > Automatické vypnutí.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do nabídky
Automatické vypnutí
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï nastavte dobu
až 180 minut v krocích po 5 minutách.
V případě nastavení nula minut je
automatické vypnutí deaktivováno.
4. Stisknutím tlačítka OK automatické
vypnutí aktivujte.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvolte jedno
z následujících nastavení:
D Poznámka Televizor můžete vždy vypnout
dříve nebo dobu funkce Automatické
vypnutí během jejího odpočítávání resetovat.
• Časovač,
• Automatický zámek,
• Titulky,
• Jazyk – titulky,
• Rozhraní Common interface.
CS-22
Automatické zapnutí televizoru
(Čas začátku)
Funkce Čas začátku zapne televizor
z pohotovostního režimu na zadaném
kanálu v zadaný čas.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte možnosti Funkce >
Časovač > Čas začátku.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do nabídky
Čas začátku.
Nastavení nebo změna kódu
automatického zámku
3. Pomocí tlačítek Î nebo ï, Æ nebo
Í vyberte a zadejte položky nabídky
tak, abyste nastavili kanál, den v týdnu,
frekvenci a počáteční čas.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte možnost Funkce >
Automatický zámek > Změnit kód.
4. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte svou
volbu.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do
nastavení kódu.
5. Stisknutím tlačítka MENU nabídku
ukončíte.
3. Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.
Znovu se zobrazí nabídka Funkce se
zprávou potvrzující vytvoření nebo
změnu kódu.
E Tip Chcete-li vypnout funkci Čas začátku,
vyberte položku Vypnuto v nabídce
Čas začátku.
E Tip Ke zrušení kódu PIN můžete také
použít hlavní kód 0711.
Automatické vypnutí televizoru
(Čas ukončení)
Funkce Čas ukončení slouží k vypnutí televizoru
do pohotovostního režimu v uvedenou dobu.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte možnosti Funkce >
Časovač > Čas ukončení.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do nabídky
Čas ukončení.
3. Pomocí tlačítek Î nebo ï , Æ nebo Í
vyberte a otevřete položky nabídky sloužící
k nastavení dne v týdnu.
Vstup do nabídky Automatický zámek
1. Stisknutím tlačítka MENU na dálkovém
ovládání, vyberte položku Funkce >
Automatický zámek a po stisknutí
tlačítka Æ zadejte kód.
2. Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.
Odemknutí všech kanálů a připojených
zařízení
1. V nabídce Automatický zámek
vyberte položku Odstranit vše.
2. Stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
Uzamčení nebo odemčení jednoho či více
kanálů a připojených zařízení
5. Stisknutím tlačítka MENU nabídku
ukončíte.
1. V nabídce Automatický zámek vyberte
položku Zamknout program.
Uzamčení televizních kanálů
nebo připojených zařízení
(Automatický zámek)
2. Stisknutím tlačítka Æ položku zadejte.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
zámek předvolby.
CS
D Poznámka Televizor můžete vždy vypnout
dříve nebo dobu funkce Automatické
vypnutí během jejího odpočítávání resetovat.
4. Stisknutím tlačítka Æ uzamknete nebo
odemknete kanál.
Televizní kanály nebo připojená zařízení
lze uzamknout čtyřmístným číselným
kódem, abyste zabránili dětem ve sledování
nevhodného obsahu.
CS-23
Nastavení rodičovského zámku
Některé společnosti poskytující digitální vysílání
uvádějí své pořady s hodnocením určujícím
vhodnost pro určitý věk. Televizor lze nastavit
tak, aby zobrazoval pouze pořady s hodnocením
odpovídajícím věku vašeho dítěte.
1. V nabídce Automatický zámek vyberte
položku Rodičovské hodnocení.
2. Stisknutím tlačítka Æ položku zadejte.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberete
hodnocení podle věku.
4. Vyberte věk a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka OK se vrátíte do
nabídky Funkce.
Výběr jazyka titulků u digitálních
televizních kanálů
D Poznámka Při výběru jazyka titulků
u digitálního televizního kanálu podle
následujícího popisu je preferovaný jazyk
titulků nastavený v nabídce Instalace
dočasně potlačen.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku Funkce >
Jazyk – titulky.
5. Stisknutím tlačítka Menu zavřete nabídku.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do seznamu
dostupných jazyků.
5.8
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
jazyk titulků.
Použití titulků
U jednotlivých televizních kanálů lze aktivovat
titulky. Titulky jsou vysílány prostřednictvím
teletextu nebo v rámci digitálního vysílání
DVB-T. U digitálního vysílání je navíc k dispozici
možnost výběru preferovaného jazyka titulků.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Funkce >
Titulky.
2. Stisknutím tlačítka Æ otevřete seznam.
4. Stiskněte tlačítko OK.
5.9
Přehrávání digitálních
rozhlasových kanálů
Je-li k dispozici digitální vysílání, jsou během
instalace automaticky nastaveny digitální
rozhlasové stanice. Chcete-li změnit uspořádání
digitálních rozhlasových stanic, vyhledejte
informace v části 6.3 Přeskupení kanálů.
1. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači.
Zobrazí se nabídka Všechny kanály.
2. Zvolte rozhlasovou stanici pomocí
číselných tlačítek.
3. Stiskněte tlačítko OK.
5.10 Aktualizace software
televizoru
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte
možnost Zapnuto, chcete-li vždy
zobrazovat titulky, nebo možnost Zapnuto
bez zvuku, chcete-li zobrazit titulky pouze
pokud je zvuk ztlumen pomocí tlačítka [
na dálkovém ovládání.
CS-24
Společnost Philips se snaží neustále
zdokonalovat své výrobky a pokud jsou
k dispozici aktualizace softwaru televizoru,
doporučujeme je použít. Dostupnost můžete
ověřit na stránkách www.philips.com/support.
Aktualizace softwaru (digitální vysílání)
Pokud používáte digitální vysílání (DVB-T),
přijímá televizor aktualizace softwaru
automaticky. Zobrazí-li se na obrazovce hlášení
s výzvou k aktualizaci softwaru:
6
Instalace kanálů
Při prvním nastavení televizoru se zobrazí
výzva k výběru požadovaného jazyka nabídky
a provedení automatické instalace televizních
kanálů a digitálních rozhlasových stanic
(jsou-li k dispozici).
Tato kapitola obsahuje pokyny k přeinstalaci
kanálů a další užitečné funkce týkající se
instalace kanálů.
•
Vyberte položku Teď (doporučeno),
chcete-li aktualizovat software okamžitě.
D Poznámka Přeinstalací kanálů dojde
ke změně seznamu Všechny kanály.
•
Pokud vyberete položku Později, zobrazí
se později připomenutí aktualizace softwaru.
6.1
•
Volbou položky Zrušit aktualizaci ukončíte
(nedoporučuje se).
Automatické nastavení
kanálů
Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat
a uložit kanály. Pokyny platí pro digitální
i analogové kanály.
Krok 1: Výběr jazyka nabídek
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Instalace >
Jazyk.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstoupíte do nabídky
Jazyk nabídky.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvolte
požadovaný jazyk.
4. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.
5. Stisknutím tlačítka Í se vrátíte do nabídky
Instalace.
CS-25
CS
Ověření aktuální verze softwaru
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Instalace Æ
Info o aktuálním softwaru.
Mimo jazyka nabídky lze nastavit
prostřednictvím nabídky Jazyky (pouze digitální
kanály) následující jazyková nastavení:
5. Po vyhledání kanálů se stisknutím
červeného tlačítka vraťte do nabídky
Nastavení.
•
6. Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
Preferovaný jazyk zvuku: Vyberte
jeden z dostupných jazyků zvuku jako
preferovaný jazyk. Další informace naleznete
v části 5.3 Úprava nastavení zvuku.
•
Preferované jazyky titulků: Vyberte
jeden z dostupných jazyků titulků. Další
informace naleznete v části 5.8 Výběr jazyka
titulků u digitálních televizních kanálů.
•
Zvukově poškozený: Vyberte položku
Zapnuto, chcete-li zobrazit verzi titulků
pro sluchově postižené v preferovaném
jazyku (je-li k dispozici).
•
Zvukový popis: Vyberte položku
Zapnuto, chcete-li si poslechnout
popis zvuku v preferovaném jazyku
(je-li k dispozici).
Krok 2: Volba země
Zvolte zemi, ve které se nacházíte. Televizor
nainstaluje a uspořádá televizní kanály podle
dané země.
1. V nabídce Instalace stisknutím tlačítka ï
vyberte položku Země.
2. Stisknutím tlačítka Æ otevřete seznam.
3. Stisknutím tlačítka Î vyberte zemi.
4. Stisknutím tlačítka Í se vrátíte do nabídky
Instalace.
Krok 3: Instalace kanálů
Televizor vyhledá a uloží všechny dostupné
digitální a analogové televizní kanály a všechny
dostupné digitální rozhlasové stanice.
1. V nabídce Instalace stisknutím tlačítka
Î nebo ï vyberte možnost Instalace
kanálů > Automatická instalace.
2. Stisknutím tlačítka Æ vyberte možnost
Spustit nyní.
3. Stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím zeleného tlačítka proces spustíte.
Instalace může trvat několik minut.
CS-26
E Tip V případě, že jsou nalezeny digitální
televizní kanály, mohou se v seznamu
nainstalovaných kanálů objevit prázdná
čísla. Chcete-li uložené kanály přejmenovat,
změnit jejich pořadí nebo je odinstalovat,
vyhledejte informace v části 6.3, Přeskupení
kanálů.
6.2
Ruční nastavení kanálů
Tato část popisuje, jak lze ručně vyhledat
a uložit analogové televizní kanály. Chcete-li
vyhledávat a ukládat digitální kanály, informace
naleznete v části 6.7. Test digitálního příjmu
Krok 1 Volba systému
D Poznámka Pokud jsou nastavení systému
správná, přejděte na Krok 2 Vyhledání
a uložení nových televizních kanálů.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Instalace >
Instalace kanálů > Analogový: Ruční
instalace.
2. Stisknutím tlačítka Æ otevřete nabídku
Instalace kanálů a zvýrazní se
položka Systém.
3. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do nabídky
Systém.
5. Stisknutím tlačítka Í se vrátíte do nabídky
Instalace kanálů.
Krok 2 Vyhledání a uložení nových
televizních kanálů
6. Stisknutím tlačítka Æ položku zadejte.
7. Stiskněte tlačítko OK.
8. Stisknutím tlačítka MENU nabídku
ukončíte.
6.3
Přeskupení kanálů
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Instalace >
Instalace kanálů > Analogový: Ruční
instalace > Hledat.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Instalace >
Instalace kanálů > Znovu uspořádat.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do nabídky
Hledat.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu
Znovu uspořádat.
3. Stiskněte červené tlačítko a pomocí
číselných tlačítek zadejte třímístné číslo
frekvence. Můžete také stisknutím zeleného
tlačítka automaticky vyhledat další kanál.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte kanál,
který chcete přeskupit.
4. Při nalezení nového kanálu stiskněte
tlačítko Í.
4. Stisknutím žlutého tlačítka přesunete kanál
v seznamu nahoru, stisknutím modrého
tlačítka přesunete kanál v seznamu dolů.
Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
5. Vyberte možnost Uložit jako nový kanál
a potvrďte ji stisknutím tlačítka Æ.
6.4
6. Stisknutím tlačítka OK tento kanál uložíte.
Na obrazovce se zobrazí číslo kanálu.
7. Stisknutím tlačítka MENU nabídku
ukončíte.
Jemné ladění analogových kanálů
Je-li příjem u analogových kanálů špatný,
můžete je doladit.
Přejmenování kanálů
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Instalace >
Instalace kanálů > Znovu uspořádat.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu
Znovu uspořádat.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï v seznamu
kanálů Znovu uspořádat vyberte kanál,
který chcete přejmenovat.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Instalace >
Instalace kanálů > Analogový: Ruční
instalace > Jemné ladění.
4. Stiskněte červené tlačítko.Stisknutím
tlačítek Í a Æ vyberete jednotlivé znaky,
stisknutím tlačítek Î a ï je můžete změnit.
Mezera, čísla (0 – 9) a další zvláštní znaky
se nacházejí mezi z a A.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do nabídky
Jemné ladění.
5. Stisknutím zeleného tlačítka nebo tlačítka
OK proces dokončíte.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï upravte
frekvenci.
4. Po dokončení stiskněte tlačítko ok.
E Tip Stisknutím žlutého tlačítka vymažete
všechny znaky. Stisknutím modrého tlačítka
vymažete pouze zvýrazněný znak.
5. Zvolte možnost Uložit tento kanál,
pokud chcete doladěný kanál uložit pod
aktuálním číslem kanálu.
CS-27
CS
4. Stisknutím tlačítka Î nebo ï zvolte
požadovanou zemi nebo region.
6.5
Odinstalování nebo
opakovaná instalace kanálů
1. Je možné odinstalovat uložený kanál nebo
znovu nainstalovat odinstalovaný kanál.
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Instalace >
Instalace kanálů > Znovu uspořádat.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do seznamu
Znovu uspořádat.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte kanál,
který chcete odinstalovat nebo znovu
nainstalovat.
5. Po dokončení aktualizace se stisknutím
červeného tlačítka vraťte do nabídky
Nastavení předvoleb.
6. Stisknutím tlačítka MENU nabídku
ukončíte.
6.7
Test digitálního příjmu
Přijímáte-li digitální vysílání, můžete
zkontrolovat kvalitu a sílu signálu digitálních
kanálů. Na základě tohoto testu můžete zkusit
změnit umístění antény pozemního nebo
satelitního vysílání a opět provést test.
4. Stisknutím zeleného tlačítka odinstalujte
nebo znovu nainstalujte kanál.Stisknutím
tlačítka MENU nabídku zavřete.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Instalace
> Instalace kanálů > Digitální:
Test příjmu.
6.6
2. Stiskněte tlačítko OK.
Ruční aktualizace
seznamu kanálů
Je automaticky odebrán ze seznamu kanálů.
1. Kromě automatické aktualizace je možné
seznam kanálů aktualizovat ručně.Stiskněte
tlačítko MENU na dálkovém ovladači
a vyberte položku Instalace > Instalace
kanálů > Aktualizace instalace.
3. Stisknutím zeleného tlačítka spustíte
automatický test, nebo můžete ručně zadat
frekvenci kanálu, který chcete testovat.
Pokud jsou kvalita a síla signálu špatné,
přesměrujte anténu pozemního nebo
satelitního vysílání a opakujte test.
4. Po dokončení stisknutím žlutého tlačítka
frekvenci uložte.
2. Stisknutím tlačítka Æ vstupte do nabídky
Aktualizace instalace. Je zvýrazněna
volba Spustit nyní.
5. Stisknutím červeného tlačítka se vraťte
do nabídky Instalace kanálů.
3. Stiskněte tlačítko OK.
6. Stisknutím tlačítka MENU nabídku
ukončíte.
4. Stisknutím zeleného tlačítka spustíte
instalaci. Tento proces může několik
minut trvat.
CS-28
D Poznámka Máte-li stále potíže s příjmem
digitálního vysílání, obraťte se na odborníka.
7
Připojení zařízení
7.1
Přehled připojení
toto nastavení provádí automaticky.
6. HDMI(vstup) 1/2
Vstupní konektory HDMI pro přehrávač
disků Blu-ray, digitální přijímače, herní
konzoly či jiná zařízení s podporou
10
9
11
8
7
vysokého rozlišení.
1. Digitální audio výstup
Konektor zvukového výstupu L/R pro
domácí kina nebo jiné audiosystémy.
2. TV (75 Ω)
TV anténa.
3. EXT 1 – SCART (vstup-výstup)
Slouží pro připojení různých zařízení,
například videorekordérů, kamer (formátu
VHS, 8 mm a Hi 8), dekodérů, satelitních
přijímačů, přehrávačů DVD, herních konzol
a zařízení, která generují signál RGB.
4. EXT 3 – Zvuk z počítače/YPbPr/Audio
L/R komponentní zásuvky (vstup)
EXT 3 Vstupní konektory komponentního
videosignálu (Y Pb Pr) a zvuku Audio
L/R pro přehrávače DVD, digitální
přijímače, herní konzoly a ostatní zařízení
s komponentním videovýstupem.
7. SERV(vstup)
Pro servisní použití.
Konektory po straně
8. EXT2-CVBS/S-Video
Vstup videa konektor CINCH pro
kompozitní zařízení. Vstup S-Video
konektor pro S-Video zařízení.
9. Sluchátka
Konektor stereo mini-jack.
10. Rozhraní Common Interface
Slot pro moduly CA (Contidional Access).
11. AUDIO L/R
Vstupní konektory Audio L/R pro zařízení
s kompozitním výstupem a výstupem
S-Video.
CS
Konektory v zadní části
5. Konektor VGA (PC) (počítačový
vstup) nebo počítač. Chcete-li zobrazit
obrazový signál pomocí připojeného
zařízení, stiskněte tlačítko ZDROJ na
dálkovém ovladači: Jedním stisknutím
vyberete nastavení EXT 1; pokud je
stisknete dvakrát, vyberete nastavení
EXT 2 atd. V případě některých zařízení
(připojených ke konektoru SCART) se
CS-29
7.2
Připojení zařízení
Samostatný rekordér DVD a přijímač
Tato část popisuje, jak připojit různá zařízení
pomocí jednotlivých konektorů, a doplňuje
příklady uvedené ve Stručném návodu k rychlému
použití.
Chcete-li přijímat analogové kanály pomocí
antény a zaznamenávat pořady na samostatném
rekordéru DVD a přijímači, připojte tři anténní
kabely a jeden kabel SCART podle obrázku:
C Upozornění Před připojením zařízení
odpojte napájecí kabel.
DVD rekordér a systém domácího kina
D Poznámka Pro připojení zařízení
k televizoru mohou být použity různé typy
konektorů, podle potřeby a dostupnosti.
Přehrávač disků Blu-ray
Pro plné video s vysokým rozlišením připojte
kabel HDMI podle obrázku:
DVD přehrávač
U videa DVD připojte kabel SCART podle
obrázku:
Satelitní přijímač
Pro příjem analogových kanálů přes anténu
a pro příjem digitálních kanálů přes satelitní
přijímač připojte anténní kabel a kabel SCART
podle obrázku:
Digitální přijímač HD
Chcete-li přijímat analogové kanály pomocí
antény a digitální kanály prostřednictvím
digitálního přijímače HD, připojte dva anténní
kabely a kabel HDMI podle obrázku:
Kombinovaný rekordér DVD a digitální
přijímač
Příjem analogových kanálů přes anténu a
příjem digitálních kanálů přes satelitní přijímač
umožníte tak, že připojíte anténní kabel a kabel
SCART podle obrázku:
CS-30
Chcete-li přijímat analogové kanály pomocí
antény, poslouchat zvuk prostřednictvím
systému domácího kina a zaznamenávat pořady
na rekordéru DVD, připojte dva anténní kabely,
jeden kabel SCART a dva kabely pro digitální
audio podle obrázku:
D Poznámka Pokud používáte systém
domácího kina nebo jiný audiosystém,
dosáhnete nejlepší synchronizace, když
připojíte k televizoru nejdříve zařízení
přehrávače. Následně přiveďte audiosignál
do systému domácího kina nebo
audiozařízení prostřednictvím zvukových
konektorů na zadní straně televizoru.
Herní konzola nebo videokamera
Nepraktičtější připojení mobilní herní konzoly
nebo videokamery je na boční straně televizoru.
Herní konzolu nebo videokameru můžete
například připojit ke konektoru VIDEO/S-Video
a AUDIO L/R na boční straně televizoru. Pro
zařízení s vysokým rozlišením je k dispozici
také konektor HDMI.
Pevnou herní konzolu nebo videokameru
lze připojit ke konektoru HDMI nebo ke
konektorům EXT 3 (komponentní) v zadní
části televizoru.
Potom přiřaďte konektor, ke kterému je
připojen dekodér.
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte položku Instalace >
Dekodér.
Osobní počítač
Před připojením počítače:
• Nastavte obnovovací frekvenci monitoru
počítače na 60 Hz. Seznam rozlišení
počítače najdete v části 8 – Technické údaje.
•
Změňte formát obrazu televizoru na
Širokoúhlý obraz podle návodu v části
5.3. Změna formátu obrazu.
Připojení počítače k zadní straně
televizoru
1. Pomocí kabelu VGA připojte počítač ke
vstupu PC IN na zadní straně televizoru.
2. Připojte audio kabel mini-jack z počítače
ke konektoru AUDIO IN mini-jack na zadní
části televizoru.
2. Stisknutím tlačítka Æ otevřete seznam.
3. Stisknutím tlačítka Î nebo ï vyberte kanál,
který má být dekódován.
4. Stisknutím tlačítka OK vyberte nebo
zrušte výběr kanálu.
5. Stisknutím tlačítka Í se vraťte do
předchozí nabídky.
6. Stisknutím tlačítka MENU nabídku
ukončíte.
7.3
Nastavení zařízení
Přidělit dekodér kanálů
Dekodéry dekódující digitální kanály lze připojit
ke konektoru SCART. Příslušný televizní kanál je
třeba přiřadit jako kanál vyžadující dekódování.
Použití funkce Philips
EasyLink
Tento televizor podporuje funkci Philips
EasyLink, která umožňuje přehrávání nebo
vypnutí do pohotovostního režimu všech
zařízení kompatibilních s funkcí EasyLink
jediným tlačítkem. Kompatibilní zařízení musí
být připojena k televizoru prostřednictvím
rozhraní HDMI a přiřazena podle pokynů
v části 7.4.1 Přiřazení zařízení ke konektorům.
Aktivace či deaktivace funkce EasyLink
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovladači a vyberte možnosti Instalace >
Předvolby > EasyLink.
CS-31
CS
7.4
2. Vyberte možnost Zapnuto nebo
Vypnuto.
Použití jednodotykového přehrávání
Přehrávání stiskem jediného tlačítka
umožňuje stisknout jen tlačítko přehrávání
například na dálkovém ovládání DVD. Tím se
spustí přehrávání na zařízení DVD a dojde
k automatickému přepnutí televizoru na
správný zdroj, přičemž se zobrazí obsah DVD.
a televizoru.
1. Podle pokynů vytištěných na modulu CAM,
jemně modul zasuňte do slotu Common
Interface na boku televizoru.
2. Zasuňte modul CAM až na doraz.
Použití systémového pohotovostního
režimu
Systémový pohotovostní režim umožňuje
stisknutí a přidržení tlačítka POWER
například na dálkovém ovládání televizoru.
Tím dojde k zapnutí televizoru a všech
zařízení připojených prostřednictvím rozhraní
HDMI nebo naopak k jejich přepnutí
do pohotovostního režimu. Přepnutí do
systémového pohotovostního režimu lze použít
u všech dálkových ovládání libovolného zařízení
připojeného prostřednictvím rozhraní HDMI.
7.5
Příprava televizoru
na digitální služby
Kódované digitální televizní kanály lze
dekódovat pomocí modulu CAM (Conditional
Access) a karty Smart Card poskytnutých
provozovatelem služeb digitální televize.
Modul CAM může v závislosti na zvoleném
provozovateli a službách aktivovat několik
služeb (například placené televizní vysílání).
Další informace o službách a podmínkách
získáte u svého provozovatele služeb
digitální televize.
Použití modulu CAM
(Conditional Access Module)
B VAROVÁNÍ Před vložením modulu
CAM vypněte televizor.Vždy
postupujte podle následujících pokynů.
Chybným vložením modulu CAM
může dojít k poškození modulu
CS-32
3. Zapněte televizor a vyčkejte na aktivaci
modulu CAM. Aktivace může několik
minut trvat.
D PoznámkaNevyjímejte modul CAM
ze slotu.Vyjmutí modulu CAM způsobí
deaktivaci digitálních služeb.
Přístup ke službám modulu CAM
•
Po zasunutí a aktivaci modulu CAM
stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání a vyberte položku
Nabídka TV > Funkce > Rozhraní
Common Interface.
Tato volba nabídky je k dispozici pouze pokud
byl správně vložen a aktivován modul CAM.
Aplikace a obsah na obrazovce poskytuje
provozovatel služeb digitální televize.
Technické údaje
Podporovaná rozlišení displeje
•
Formáty počítače
Rozlišení
Obnovovací frekvence
720 x 400
70 Hz
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1 024 x 768
60 Hz
1 440 x 900
60 Hz1
680 x 1050 (pouze
22palcové modely) 60 Hz
1366 x 768 (pouze
26palcové modely)
60 Hz
D Poznámka
Model 20PFL3403D podporuje jen rozlišení
640 x 480 při 60 Hz.
•
Formáty videa
Rozlišení
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
1080p
Obnovovací frekvence
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz, 60 Hz
50 Hz, 60 Hz
50 Hz, 60 Hz(HDMI)
D Poznámka
Model 20PFL3403D podporuje jen rozlišení
480i 60Hz\576i při 50Hz a 480p 60Hz\576p
při 50Hz.
Tuner / Příjem/ Přenos
•
Anténní vstup: Koaxiální 75 ohmů (IEC75)
•
Televizní systém: PAL D/K, BG,I
SECAM L’/L,
•
Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
•
Pozemní vysílání DVB (viz seznam zemí na
zadní straně televizoru)
Připojení (zadní)
• EXT 1 (SCART): SCART (vstup/výstup)
•
EXT 3 Komponentní zvuk z počítače
(Y Pb Pr), Audio L/R vstup.
•
VGA
•
HDMI 1/2/
•
SPDIF OUT: Digital výstup pro
audio (koaxiální-CINCH-S/PDIF) –
Synchronizované zobrazení.
•
TV ANTENNA
Připojení (boční)
•
Výstup sluchátek (stereofonní konektor
mini jack)
•
EXT 2 Componentní AUDIO L/R in,
Video (CVBS) in, S-Video
•
Rozhraní Common interface (CAM slot)
Napájení
•
Zdroj napájení: 100 – 240 V střídavého.
proudu (± 10 %).
•
Spotřeba energie při provozu
a v pohotovostním režimu: Technické údaje
najdete na adrese www.philips.com
•
Teplota prostředí: 5º C až 35° C
Technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Podrobné technické
údaje tohoto produktu naleznete na webu
www.philips.com/support.
CS
8
Dálkový ovladač
• Typ: RC-6
•
Baterie: 2 baterie velikosti AAA (typ LR03)
CS-33
9
Odstraňování
problémů
Tato část popisuje časté problémy
a jejich řešení.
9.1
Obecné problémy
s televizorem
9.2
Dříve nainstalované kanály se nezobrazují
v seznamu kanálů:
•
Zkontrolujte, zda je vybrán správný seznam.
•
Je možné, že daný kanál byl odinstalován
prostřednictvím nabídky Přeskupit.
Otevřete nabídku stisknutím tlačítka
MENU na dálkovém ovládání a vyberte
položku Nastavení > Instalace kanálů >
Znovu uspořádat.
Televizor se nezapne
•
Odpojte napájecí kabel, počkejte jednu
minutu a znovu jej zapojte.
•
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně
připojen a že je v zásuvce napájení proud.
Během instalace nebyly nalezeny žádné
digitální kanály:
•
Dálkový ovladač nefunguje správně
•
Zkontrolujte, zda jsou póly + a - baterií
v dálkovém ovladači správně orientovány.
•
Jsou-li baterie v dálkovém ovladači vybité
nebo slabé, vyměňte je.
•
Vyčistěte dálkové ovládání a čočku
snímače televizoru.
Zapomněli jste kód pro odemknutí
automatického zámku
•
Zadejte kód „0711“ podle pokynů v části
5.7 Uzamčení televizních kanálů nebo
připojených zařízení (Automatický zámek).
Nabídky televizoru jsou
v nesprávném jazyce
•
Pokyny ke změně preferovaného jazyka
nabídky najdete v části 6.1 Automatické
nastavení kanálů.
Při zapínání nebo vypínání televizoru či
při přepínání do pohotovostního režimu,
se z televizoru ozývá skřípání:
•
Nevyžaduje žádnou akci. Skřípání je
normální zvuk při roztahování nebo
stahování televizoru při změně teploty.
Neovlivňuje výkon televizoru.
CS-34
Problémy s televizními
kanály
Zkontrolujte, zda televizor podporuje
kanály DVB-T ve vaší zemi. Viz seznam zemí
na zadní straně televizoru.
9.3
Problémy s obrazem
Indikátor napájení svítí, ale neobjevuje
se žádný obraz:
•
Zkontrolujte, zda je správně
připojena anténa.
•
Zkontrolujte, zda je vybráno
správné zařízení.
Funguje zvuk, ale ne obraz
•
Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu
správná. Viz část 5.3 Úprava nastavení obrazu.
Příjem televizního signálu z anténního
připojení je špatný
•
Zkontrolujte, zda je anténa k televizoru
správně připojena.
•
Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat
reproduktory, neuzemněná audiozařízení,
neonové osvětlení, vysoké budovy nebo
hory. Pokuste se kvalitu příjmu signálu
zlepšit změnou natočení antény nebo
přesunutím zařízení dál od televizoru.
•
Zkontrolujte, zda je vybrán správný televizní
systém pro vaši oblast. Viz část 6.2 Ruční
nastavení kanálů.
•
Pokud má špatnou kvalitu příjmu jen jeden
kanál, zkuste jej doladit. Viz část 6.2 Jemné
doladění analogových kanálů.
Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze
z jednoho reproduktoru
•
Kvalita obrazu připojených zařízení
je špatná
•
Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně
připojena.
•
Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu
správná. Viz část 5.3 Úprava nastavení obrazu.
Televizor neuložil nastavení:
•
Zkontrolujte, zda je televizor v režimu
Doma, který poskytuje veškeré možnosti
změny nastavení. Viz část 5.4 Přepínání
režimů Obchod a Doma.
Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš
velký nebo příliš malý:
•
Zkuste použít jiný formát obrazu podle
pokynů v části 5.3 Změna formátu obrazu.
9.5
•
Podpora HDCP může prodloužit dobu, než
se na televizoru zobrazí obsah ze zařízení.
•
Pokud televizor nerozpozná zařízení
a na obrazovce není žádný obraz, zkuste
přepnout z jednoho zařízení na jiné a zpět,
čímž proceduru znovu spustíte.
•
Pokud dochází k přerušování zvuku,
zkontrolujte správná nastavení výstupu
v uživatelské příručce zařízení HDMI.
Můžete také zkusit připojit audiosignál
ze zařízení s rozhraním HDMI k televizoru
prostřednictvím konektoru AUDIO IN na
zadní straně televizoru.
Obrazové signály z určitých zařízení
neodpovídají správně obrazovce.
Zkontrolujte výstup signálu zařízení.
9.6
9.4
Problémy s připojením
HDMI
Narazíte na problémy se zařízeními
HDMI
Umístění obrazu na obrazovce
není správné
•
Zkontrolujte, zda jsou správná nastavení
Vyvážení popsaná v části 5.3 Úprava
nastavení zvuku.
Problémy se zvukem
Problémy s připojením
počítače
Funguje obraz, ale ne zvuk
Zobrazení z počítače není na televizoru
stabilní nebo synchronizované
D Poznámka Není-li detekován žádný
audiosignál, televizor automaticky vypne
výstup zvuku; nejedná se o poruchu.
•
Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny
všechny kabely.
•
Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena
na hodnotu 0.
•
Zkontrolujte, zda zvuk není ztlumen.
CS
•
Zkontrolujte, zda je v počítači vybráno
podporované rozlišení a obnovovací
frekvence. Viz část 8 Technické údaje,
kde naleznete podporovaná rozlišení
a obnovovací frekvence.
Funguje obraz, ale kvalita zvuku je nízká
•
Zkontrolujte nastavení Zvuk popsaná
v části 5.3 Úprava nastavení zvuku.
CS-35
9.7
Kontakt
Pokud nemůžete problém vyřešit, projděte si časté
otázky týkající se tohoto televizoru na adrese
www.philips.com/support.
Pokud problém stále není vyřešen, obraťte se
na středisko podpory zákazníků ve vaší zemi
(kontakty jsou uvedeny v této uživatelské
příručce).
B VAROVÁNÍ Nepokoušejte se televizor
sami opravovat. Mohlo by dojít
k vážnému zranění, neopravitelnému
poškození televizoru nebo zrušení
záruky.
D Poznámka Než nás budete kontaktovat,
připravte si údaje o modelu televizoru
a jeho výrobním čísle. Tato čísla jsou
uvedena na zadní a boční straně televizoru
a na obalu.
CS-36
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
72-T540M5-X411B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising