Philips | 47PFL9532D/10 | Owner's Manual | Philips Cineos Televizory s plochou obrazovkou 47PFL9532D/10 Uživatelská příručka

Philips Cineos Televizory s plochou obrazovkou 47PFL9532D/10 Uživatelská příručka
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 1
Obsah
Důležité informace 3
Bezpečnost 3
Údržba obrazovky 3
Recyklace 3
2
2.1
2.2
Váš televizor 4
Přehled televizoru 4
Hlavní přednosti výrobku 5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Začínáme 5
Umístění televizoru 5
Připevnění na zeď – VESA 6
Baterie dálkového ovládání 7
Anténní kabel 7
Připojení k elektrické síti 7
Při prvním zapnutí 7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Použití televizoru 8
Zapnutí nebo vypnutí – Pohotovostní režim 8
Sledování televizoru 9
Sledování kanálů z digitálního přijímače 9
Sledování připojených zařízení 9
Sledování disku DVD 10
Výběr teletextové stránky 10
Změna režimu Ambilight 11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Širší využití televizoru 12
Přehled dálkového ovládání 12
Přehled TV menu 13
Nastavení obrazu a zvuku 15
Ambilight 18
Teletext 19
Vytváření seznamů oblíbených kanálů 20
Funkce EPG (Electronic Programme Guide) 21
Časovače a zámky 22
Titulky 23
Zobrazení fotografií, přehrávání
souborů MP3... 24
5.11 Poslech digitálních rozhlasových stanic 26
5.12 Aktualizace softwaru 26
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Obsah
Nastavení kanálů 27
Automatické nastavení kanálů 27
Ruční nastavení kanálů 28
Přeskupení uložených kanálů 28
Automatická správa kanálů 29
Test digitálního příjmu 29
Tovární nastavení 29
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Připojení (DVD, přijímač...) 30
Přehled připojení 30
O připojení 31
Připojení zařízení 33
Nastavení připojení 37
Příprava na digitální služby 38
8
Technické údaje 39
9
Odstraňování problémů 40
10
Rejstřík 42
ČESKY
1
1.1
1.2
1.3
POZOR!
V přístroji je vysoké napětí. Před
odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici
síťového přívodu ze zásuvky.
Zaregistrujte si výrobek a získejte podporu na
adrese www.philips.com/welcome.
1
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
2007 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. Všechna práva vyhrazena. Technické
údaje lze měnit bez předchozího
upozornění. Ochranné známky jsou
vlastnictvím společnosti Koninklijke
Philips Electronics N.V. nebo jejich
náležitých vlastníků.
Společnost Philips si vyhrazuje právo
kdykoli změnit produkty bez povinnosti
přizpůsobit odpovídajícím způsobem
starší příslušenství.
Materiál v této příručce je považován za
odpovídající zamýšlenému použití
systému. Pokud se výrobek nebo jeho
jednotlivé moduly či procedury používají
pro účely jiné než zde uvedené, je třeba
získat potvrzení jejich platnosti a
vhodnosti. Společnost Philips zaručuje,
že samotný materiál neporušuje žádné
patenty registrované ve Spojených
státech. Neexistuje žádná jiná výslovná
ani předpokládaná záruka.
Záruka
Uživatel nesmí provádět servis žádných
komponent. Neotevírejte ani nesnímejte
kryty umožňující přístup k vnitřní části
výrobku. Opravy smějí provádět pouze
servisní střediska Philips a autorizované
opravny. Nedodržení této zásady
zneplatňuje veškeré záruky, výslovné i
předpokládané. Jakákoli operace
výslovně zakázaná v této příručce a
jakékoli úpravy nebo montážní postupy
nedoporučené nebo neschválené v této
příručce zneplatňují záruku.
Pixelová charakteristika
Tento výrobek LCD se vyznačuje
vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli
hodnota efektivních pixelů je 99,999 %
nebo více, mohou se na obrazovce
vytrvale objevovat černé skvrny nebo
světlé body (červené, zelené či modré).
Jedná se o strukturální vlastnost displeje
(nevybočující z oborových standardů),
nikoli o závadu.
2
Pagina 2
Software s otevřeným zdrojem
Tento televizor obsahuje software
s otevřeným zdrojem. Společnost Philips
tímto nabízí, že na vyžádání poskytne
nebo zpřístupní úplnou strojově čitelnou
kopii odpovídajícího zdrojového kódu na
médiu obvykle používaném pro výměnu
softwaru, a to za poplatek nepřesahující
náklady na fyzické provedení zdrojové
distribuce.
Tato nabídka je platná po dobu 3 let od
data zakoupení tohoto výrobku. Chceteli získat zdrojový kód, napište na tuto
adresu:
Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium
Shoda se standardy EMF
Společnost Koninklijke Philips Electronics
N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků
určených pro spotřebitele, které stejně
jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají
obecně schopnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních zásad
společnosti Philips je zajistit u našich
výrobků všechna potřebná zdravotní a
bezpečnostní opatření, splnit veškeré
příslušné požadavky stanovené zákonem a
dodržet všechny standardy EMF platné
v době jejich výroby.
Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu
a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů
na lidské zdraví.
Společnost Philips potvrzuje, že pokud se
s jejími výrobky správně zachází a
používají se pro zamýšlený účel, je podle
současného stavu vědeckého poznání
jejich použití bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli ve
vývoji mezinárodních standardů EMF a
bezpečnostních norem, díky čemuž
dokáže předvídat další vývoj ve
standardizaci a rychle jej promítnout do
svých výrobků.
Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené
království)
Tento televizor je vybaven schválenou
tvarovanou zástrčkou. Pokud je nutné
pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba
ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak
je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).
1. Sejměte kryt pojistky a vyjměte
pojistku.
2. Náhradní pojistka musí vyhovovat
normě BS 1362 a nést schvalovací
značku ASTA. V případě ztráty
pojistky ověřte správný typ u svého
prodejce.
3. Nasaďte kryt pojistky zpět.
Podle směrnice EMC se nesmí zástrčka
tohoto výrobku pro připojení
k elektrické síti oddělit od napájecího
kabelu.
Autorská práva
VESA, FDMI a logo VESA
Mounting Compliant jsou
ochranné známky společnosti
Video Electronics Standards Association.
Vyrobeno s licencí od
společnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol
„dvou D“ G jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories.
Vyrobeno s licencí od
společnosti BBE Sound, Inc.
Licence od společnosti BBE, Inc. byla
vydána na základě jednoho nebo více
následujících patentů registrovaných
v USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol
BBE jsou registrované ochranné známky
společnosti BBE Sound Inc.
Windows Media je registrovaná ochranná
známka nebo ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech a dalších zemích
® Kensington a MicroSaver jsou
ochranné známky společnosti ACCO
World Corporation registrované v USA,
přičemž v jiných zemích světa byla
registrace již vydána nebo se čeká na
vyřízení příslušné žádosti. Všechny další
registrované a neregistrované ochranné
známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 3
Věnujte pozornost této části a pečlivě dodržujte
pokyny. Záruka se netýká škod způsobených
nedodržením těchto pokynů.
• Statické obrazy
Co nejvíce se vyhýbejte zobrazování statických
obrazů. Není-li to možné, snižte kontrast a jas
obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.
Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají
na obrazovce dlouhou dobu. Příklady statických
obrazů: menu na obrazovce, teletextové stránky,
černé pruhy, burzovní informace, loga televizních
kanálů, zobrazení času apod.
1.1
1.3
Důležité informace
Tuto uživatelskou příručku si přečtěte předtím, než
začnete tento výrobek používat.
Bezpečnost
• Aby nedošlo ke zkratu, nevystavujte výrobek dešti
nebo vodě.
• Abyste vyloučili riziko požáru nebo rány elektrickým
proudem, neumísťujte do blízkosti televizoru zdroje
otevřeného ohně (např. zapálené svíčky).
• Po všech stranách televizoru ponechejte mezeru
nejméně 10 cm (4 palce) z důvodu zajištění
proudění vzduchu.
• Zachovejte odstup od radiátorů nebo jiných
zdrojů tepla.
• Neinstalujte televizor do uzavřených prostorů,
například do knihoven. Ujistěte se, že závěsy,
skříňky apod. nemohou zabraňovat proudění
vzduchu přes ventilační otvory.
• Ujistěte se, že televizor nemůže spadnout.
Umístěte televizor na pevný a rovný povrch a
používejte výhradně stojan dodaný s televizorem.
• Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, což
by mohlo způsobit požár nebo zasažení
elektrickým proudem, neumísťujte na kabel
televizor ani jiný předmět, který by mohl způsobit
jeho přeštípnutí.
• Při namontování na otočný stojan nebo
nástěnnou konzolu VESA se vyvarujte nadměrné
síly působící na zástrčky. Částečně uvolněné
zástrčky mohou způsobit jiskření nebo požár.
1.2
Recyklace
• Obalové materiály dopravte do místního zařízení
pro recyklaci.
• Staré baterie zlikvidujte bezpečně podle místních
předpisů.
• Tento výrobek je navržen a vyroben tak, aby
umožňoval recyklaci a opakované použití
materiálů.
• Tento výrobek by neměl být likvidován s jiným
domovním odpadem. Informujte se o místních
předpisech pro bezpečnou recyklaci šetrnou
k životnímu prostředí nebo o tyto informace
požádejte svého prodejce. Neřízená likvidace
odpadu škodí životnímu prostředí a lidskému
zdraví.
(EEC 2002/96/EC)
ČESKY
1
Údržba obrazovky
• Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
• Očistěte povrch měkkým vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte žádnou jinou látku (chemický
prostředek nebo čisticí prostředek pro
domácnost). To by mohlo obrazovku poškodit.
• Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste
nepromáčkli, neodřeli či nenarazili do obrazovky
tvrdým předmětem. Mohlo by dojít k poškrábání,
poškození či trvalému zničení obrazovky.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev,
otřete kapky vody co nejdříve.
Důležité informace
3
2648.2_CES.qxd
2
16-05-2007
15:52
Pagina 4
Váš televizor
Tato část poskytuje přehled ovládacích prvků a
funkcí televizoru.
2.1
Přehled televizoru
Dálkové ovládání
1
1
B
VOLUME
+
Ovládací prvky po straně
2
2
j
MHEG
CANCEL
b
q
PROGRAM
+
MENU
-
INPUT
v
3
3
DEMO
GUIDE
a
4
B
POWER
-
OPTION
5-6
OK
LIST
1
2
3
4
5
6
Zvýšení a snížení hlasitosti
Menu
Další nebo předchozí program či kanál
Hlavní vypínač
Indikátor LED (modrý: Zapnuto; červený:
Pohotovostní režim)
Senzor dálkového ovládání
4
MENU
b
5
6
7
BROWSE
V
¬
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
8
Konektory po straně
Ambilight
MODE
9
Jsou určeny pro připojení kamery, herní konzoly,
sluchátek nebo paměťového zařízení USB.
1
2
3
4
Konektory vzadu
5
6
7
8
9
Pohotovostní režim nebo Zapnuto
Výběr zařízení: přehrávač DVD, videorekordér...
Barevná tlačítka
Navigační tlačítko (nahoru o, dolů œ, doleva p,
doprava π) tlačítko OK, a LIST
Tlačítko Teletext
Tlačítko Menu
Další nebo předchozí program
Zvýšení nebo snížení hlasitosti
Zapnutí nebo vypnutí funkce Ambilight
Další informace o dálkovém ovládání naleznete
v části 5.1, Přehled dálkového ovládání.
Jsou určeny pro připojení antény, přehrávače DVD,
videorekordéru nebo jiného zařízení.
4
Váš televizor
2.2
16-05-2007
15:52
Pagina 5
Hlavní přednosti výrobku
Váš nový televizor je vybaven některými
z nejmodernějších inovací v oblasti audio a video
techniky.
Nabízí následující výhody...
Displej LCD s rozlišením Full HD
Rozlišení Full HD 1920x1080 p představuje nejvyšší
rozlišení, které může přenášet vysílání HD. Nabízí
skvělý obraz bez chvění, založený na progresivním
skenování, s optimálním jasem a nádhernými
barvami.
Ambilight
Zajišťuje příjemnější zážitek ze sledování a lepší
kvalitu vnímaného obrazu.
Funkce Pixel Plus
Nabízí skvělou obrazovou kvalitu z libovolného
zdroje.
Integrovaný tuner DVB-T
Vedle normálního analogového televizního vysílání
přijímá televizor digitální pozemní televizní a
rozhlasová vysílání.
Funkce EPG (Electronic Programme Guide)
Funkce EPG zobrazuje na obrazovce plánované
digitální televizní pořady. Může vám připomenout,
kdy pořady začínají, zapnout televizor apod.
Konektory HDMI
3 konektory HDMI pro připojení s vysokým
rozlišením v nejvyšší kvalitě.
Připojení USB
Připojení multimédií pro okamžité zobrazení
fotografií nebo přehrávání hudby.
Váš televizor
3
Začínáme
Tato část vám pomůže s umístěním televizoru a
jeho instalací při prvním zapnutí.
3.1
Umístění televizoru
) Varování
Před umístěním televizoru si pečlivě přečtěte
bezpečnostní opatření v části 1.1, Bezpečnost.
Televizory s velkou obrazovkou jsou těžké. Televizor
by měly přenášet nebo s ním manipulovat nejméně
dvě osoby.
Před umístěním televizoru nebo před jeho montáží
na zeď nejprve připojte požadovaná zařízení.
Ideální vzdálenost pro sledování televizoru se rovná
trojnásobku velikosti jeho obrazovky.
Chcete-li zajistit ideální podmínky sledování,
umístěte televizor na místo, kde nebude na
obrazovku dopadat přímé světlo.
Nejlepšího efektu Ambilight dosáhnete v místnosti
s tlumeným osvětlením.
Nejlepšího efektu Ambilight dosáhnete, jestliže
televizor odsunete 10 až 20 cm od zdi. Umístěte
televizor na místo, kde nebude na obrazovku
dopadat přímé sluneční světlo.
Otvor pro zabezpečení zámkem Kensington
Televizor je na zadní straně vybaven otvorem pro
zabezpečení zámkem Kensington proti krádeži.
Zámek Kensington proti krádeži je třeba zakoupit
samostatně.
5
ČESKY
2648.2_CES.qxd
2648.2_CES.qxd
3.2
16-05-2007
15:52
Pagina 6
Připevnění na zeď – VESA
Ò Chcete-li sejmout stojan televizoru, vyhledejte
4 šrouby na tomto stojanu.
Televizor je připraven k připevnění na zeď podle
standardů VESA. Tato nástěnná konzola není součástí
balení.
Použijte konzolu podle standardů VESA s kódem
VESA MIS-F, 600, 400 M8.
ç Varování
Při montáži televizoru na zeď vezměte v úvahu jeho
hmotnost. Nesprávné připevnění by mohlo způsobit
vážné zranění nebo škody. Společnost Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost
za nesprávnou montáž, která bude příčinou nehody
nebo zranění.
‡ Vyhledejte 4 kolečka na zadní straně televizoru.
† Odšroubujte tyto 4 šrouby.
® Odšroubujte kolečka a na volné otvory (M8)
připevněte nástěnnou konzolu VESA.
º Vyzvedněte televizor ze stojanu.
4x
2
◊Před připevněním na zeď připojte všechny kabely
na zadní straně televizoru.Viz část 7, Připojení.
Nyní postupujte podle pokynů dodaných
s nástěnnou konzolou VESA.
6
Váš televizor
2648.2_CES.qxd
3.3
16-05-2007
15:52
Pagina 7
Baterie dálkového ovládání
3.5
Připojení k elektrické síti
‡ Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí uvedenému na štítku, který je umístěn na
zadní straně televizoru. Nezapojujte napájecí
kabel, pokud se napětí liší.
® Zapojte napájecí kabel napevno.
‡ Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového
ovládání.
® Vložte 2 dodané baterie (typ AA-R6-1,5 V).
Zkontrolujte, zda jsou póly + a - baterií
správně orientovány (uvnitř přihrádky na baterie
naleznete značky).
Ò Zavřete kryt.
rPoznámka
Pokud dálkové ovládání nepoužíváte delší dobu,
vyjměte baterie.
3.4
Anténní kabel
ČESKY
UK - EIRE
Pokud není napájecí kabel fyzicky odpojen od
elektrické sítě, není televizor nikdy zcela vypnut.
Proto musí být síťová zástrčka stále přístupná.
3.6
Při prvním zapnutí
Při prvním (a jen při prvním) zapojení napájecího
kabelu se automaticky spustí instalační procedury.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
ANTENNA
Menu jazyk
Zvolte váš jazyk
prosím…
‡ Vyhledejte anténní konektor na zadní straně
televizoru.
® Zapojte anténní kabel napevno do anténní
zásuvky x Antenna.
English
Español
çais
Hrvatski
Italiano
použijte kurzor
nahoru a dolu.
Magyar
...
Další
à Tipy
• Pokud si všimnete, že jste vybrali chybný jazyk,
vraťte se do menu pro výběr jazyka stisknutím
červeného tlačítka na dálkovém ovládaní.
• Chcete-li změnit uspořádání uložených kanálů,
vyhledejte informace v části 6.3, Přeskupení
uložených kanálů.
Váš televizor
7
2648.2_CES.qxd
4
16-05-2007
15:52
Pagina 8
Použití televizoru
Zapnutí nebo vypnutí –
Pohotovostní režim
Zapnutí televizoru:
• Stiskněte tlačítko B Power na lpravé straně
televizoru, pokud nesvítí indikátor
pohotovostního režimu.
• Stiskněte tlačítko B na dálkovém ovládání,
pokud indikátor pohotovostního režimu svítí.
Přepnutí do pohotovostního režimu:
• Stiskněte tlačítko B na dálkovém ovládání.
Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu bez
dálkového ovládání:
• Stisknutím tlačítka B Power na straně televizoru
přístroj nejprve vypněte a dalším stisknutím
tlačítka B Power jej zapněte.
B
POWER
- PRO
Zde se dozvíte, jak ovládat televizor při
každodenním používání.
4.1
B
B
INPUT
v
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
OPTION
a
Vypnutí:
• Stiskněte tlačítko B Power na straně televizoru.
rPoznámka
Spotřeba energie přispívá ke znečištění vzduchu a
vody. Pokud je napájecí kabel připojen k síti,
televizor spotřebovává energii. Tento televizor má
velmi nízkou spotřebu energie v pohotovostním
režimu.
8
Použití televizoru
2648.2_CES.qxd
4.2
16-05-2007
15:52
Pagina 9
Sledování televizoru
4.3
4.2.1 Přepínání kanálů
‡ Přepínání kanálů:
• Zadejte číslo (1 až 999) nebo stiskněte
tlačítko P+ či P- na dálkovém ovládání.
• Stiskněte tlačítko Program/Channel - nebo +
na postranních ovládacích prvcích televizoru.
® Stisknutím tlačítka R se vrátíte k předchozímu
sledovanému televiznímu kanálu.
Sledování kanálů
z digitálního přijímače
‡ Zapněte digitální přijímač.
Obraz z přijímače se může na obrazovce
objevit automaticky.
® Televizní kanály vybírejte pomocí dálkového
ovládání digitálního přijímače.
Pokud se obraz neobjeví:
‡ Stiskněte tlačítko v na dálkovém ovládání.
B
BROWSE
INPUT
¬
j
P
1
2
v
v
P
6
7
8
9
i
0
Ambilight
-
0
MODE
BROWSE
V
¬
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
V
Použití televizoru
a
9
4.2.2 Úprava hlasitosti
‡ Úprava hlasitosti:
• Stiskněte tlačítko V + nebo - na dálkovém
ovládání.
• Stiskněte tlačítko Volume + nebo - na
postranních ovládacích prvcích televizoru.
® Vypnutí zvuku:
• Stiskněte tlačítko ¬ na dálkovém ovládání.
• Dalším stisknutím tlačítka ¬ zvuk obnovíte.
¬
q
GUIDE
OPTION
5
b
DEMO
3
4
MHEG
CANCEL
ČESKY
V
® Opakovaným stisknutím tlačítka v vyberte
zařízení. Počkejte několik sekund, dokud se
obraz neobjeví.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
† Televizní kanály vybírejte pomocí dálkového
ovládání digitálního přijímače.
4.4
Sledování připojených
zařízení
‡ Zapněte zařízení.
Obraz ze zařízení se může objevit automaticky.
Pokud se obraz neobjeví:
® Stiskněte tlačítko v na dálkovém ovládání.
Ò Opakovaným stisknutím tlačítka v vyberte
zařízení. Počkejte několik sekund, dokud se
obraz neobjeví.
† Stiskněte tlačítko OK.
º Televizní kanály vybírejte pomocí dálkového
ovládání příslušného zařízení.
9
2648.2_CES.qxd
4.5
16-05-2007
15:52
Pagina 10
Sledování disku DVD
‡ Vložte disk DVD do přehrávače.
® Stiskněte tlačítko Play π.
Obraz z přehrávače se automaticky objeví na
obrazovce.
4.6
Výběr teletextové stránky
Většina televizních kanálů vysílá informace
prostřednictvím teletextu.
Prohlížení teletextu:
‡ Stiskněte tlačítko b.
Objeví se hlavní stránka s rejstříkem.
Pokud se obraz neobjeví:
‡ Stiskněte tlačítko v na dálkovém ovládání.
OK
LIST
B
INPUT
v
v
b
MENU
j
MHEG
CANCEL
b
q
V
DEMO
GUIDE
OPTION
b
¬
P
a
® Opakovaným stisknutím tlačítka v vyberte
přehrávač DVD. Počkejte několik sekund, dokud
se obraz neobjeví.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
† Stiskněte tlačítko Play π.
® Výběr požadované stránky:
• Zadejte číslo stránky pomocí číselných
tlačítek.
• Stisknutím tlačítka P- či P+ nebo o či œ
zobrazíte další nebo předchozí stránku.
• Stisknutím barevného tlačítka vyberte jednu
z barevně označených položek v dolní části
obrazovky.
à Tip
Stisknutím tlačítka R se vrátíte na předchozí
zobrazenou stránku.
Ò Dalším stisknutím tlačítka b teletext vypnete.
rPoznámka
Pouze pro Spojené království: Některé digitální
televizní kanály nabízejí speciální digitální textové
služby (například BBC1).
Další informace o teletextu naleznete v části 5.5,
Teletext.
10
Použití televizoru
2648.2_CES.qxd
4.7
16-05-2007
15:52
Pagina 11
Změna režimu Ambilight
Můžete vybírat ze čtyř režimů Ambilight:
• Barevný
Nastaví režim Ambilight na konstantní barvu.
• Odpočinkový
Nastaví režim Ambilight tak, aby se plynule a
hladce měnil společně s obrazem na obrazovce.
• Střední
Nastaví režim Ambilight mezi hodnotu
Odpočinkový a Dynamický.
• Dynamický
Nastaví režim Ambilight tak, aby se měnil rychle a
dynamicky.
Ambilight
MODE
Ambilight
ČESKY
Změna režimu Ambilight:
‡ Stisknutím tlačítka Ambilight zapněte nebo
vypněte tuto funkci.
MODE
® Opakovaným stisknutím tlačítka Mode můžete
přepínat mezi jednotlivými režimy Ambilight.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
Další informace o funkci Ambilight naleznete v části
5.4, Ambilight.
à Tip
Chcete-li si plně vychutnat funkci Ambilight, vypněte
nebo ztlumte osvětlení místnosti.
Použití televizoru
11
2648.2_CES.qxd
5
16-05-2007
15:52
Pagina 12
Širší využití televizoru
Tato část obsahuje informace o dalších možnostech
využití televizoru:
• používání menu,
• nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight,
• další informace o teletextu,
• postup vytvoření seznamů oblíbených kanálů,
• výhody funkce EPG (Electronic Programme
Guide),
• postup nastavení zámků a časovačů,
• nastavení titulků a výběr jazyka titulků,
• postup zobrazení fotografií nebo přehrávání
oblíbené hudby z paměťového zařízení USB.
5.1
1
Přehled dálkového ovládání
2
1
B
3
INPUT
v
22
21
20
2
3
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
4
4
5
5
GUIDE
a
OPTION
19
6
6
OK
LIST
7
8
18
b
MENU
BROWSE
V
8
¬
P
17
16
7
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
9
10
12
11
13
12
15
Ambilight
MODE
14
13
14
15
16
12
Pohotovostní režim B
Zapne televizor nebo jej přepne zpět do
pohotovostního režimu.
Input v
Slouží k výběru připojeného zařízení nebo
k návratu k televizoru.
Dual screen b
Zobrazí teletext na pravé a obraz na levé
straně obrazovky.
Formát širokoúhlého obrazu q
Slouží k výběru formátu obrazu.
Barevná tlačítka
• Snadný výběr teletextových stránek.
• Snadný výběr úloh.
Guide a
Zapne nebo vypne funkci EPG (Electronic
Programme Guide – Elektronický průvodce
programem).
OK/List
• Zobrazí seznam kanálů.
• Aktivuje nastavení.
Navigační tlačítka pπoœ
Slouží k procházení menu.
Teletext b
Zapne nebo vypne teletext.
+P- Další nebo předchozí kanál
Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál
v seznamu kanálů.
Vypnutí zvuku ¬
Vypne zvuk nebo jej obnoví.
Číselná tlačítka
Slouží k výběru televizního kanálu.
Předchozí kanál R
Slouží k návratu k předchozímu kanálu.
Mode
Slouží k přepínání mezi jednotlivými režimy
Ambilight.
Ambilight
Zapne nebo vypne funkci Ambilight.
Informace na obrazovce i
Zobrazí informace o kanálu nebo pořadu, jsou-li
k dispozici.
Širší využití televizoru
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 13
17 Zvýšení nebo snížení hlasitosti +VSlouží k úpravě hlasitosti.
18 Menu
Zapne či vypne menu.
19 Option
Zapne či vypne menu Rychlý přístup.
20 Demo
Slouží k zapnutí menu Demo a předvedení
funkcí televizoru.
21 Titulky j
Slouží k aktivaci či deaktivaci režimu titulků.
22 MHEG cancel (pouze pro Spojené království)
Slouží ke zrušení pouze digitálních textových
nebo interaktivních služeb.
5.2
Přehled TV menu
Menu na obrazovce slouží k instalaci televizoru,
k úpravám nastavení obrazu, zvuku a režimu
Ambilight a k přechodu k jednotlivým funkcím. Tato
část poskytuje přehled jednotlivých menu a popisuje
způsob jejich procházení.
5.2.1 Menu
‡ Stisknutím tlačítka Menu na dálkovém ovládání
zobrazíte hlavní menu.
® Stisknutím tlačítka Menu menu opustíte.
OK
LIST
Část příručky věnovanou konkrétnímu tlačítku
dálkového ovládání vyhledejte v části 10, Rejstřík.
MENU
b
MENU
BROWSE
BROWSE
Televizor
¬
P
ČESKY
V
TVmenu
ředvoleb
Prů
Multimédia
Hlavní menu nabízí následující položky:
• TV menu
Toto menu vyberte, chcete-li provést instalaci
nebo nastavit obraz a zvuk, funkci Ambilight či
jiné funkce.
• Seznam předvoleb
Tuto položku vyberte, chcete-li zobrazit seznam
kanálů. Zde můžete vytvořit vlastní seznamy
oblíbených kanálů.
• Průvodce programem
Je k dispozici v případě, že jsou nastaveny digitální
kanály. Zobrazí informace o digitálních
programech.
Podle typu elektronického průvodce programem
(EPG) umožňuje také přístup k tabulce
plánovaných digitálních televizních pořadů a
snadnou volbu a naladění požadovaného pořadu.
Viz část 5.7, Funkce EPG (Electronic Programme
Guide).
• Multimédia
Tuto položku vyberte, chcete-li zobrazit fotografie
nebo přehrávat hudbu uloženou na zařízení USB.
Viz část 5.10, Zobrazení fotografií, přehrávání
souborů MP3...
Širší využití televizoru
13
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 14
5.2.2 Použití menu
Na základě tohoto příkladu se můžete naučit
používat menu.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání.
a
OPTION
OK
LIST
º Stisknutím tlačítka π vstoupíte do nastavení
obrazu.
Obraz
Kontrast
Kontrast
Jas
98
47
Barva
Barevn tó
52
0
4
MENU
MENU
b
BROWSE
BROWSE
Na obrazovce se objeví hlavní menu.
Televizor
Odstín
Pixel Plus
Dig...Nat...Motion
◊Stisknutím tlačítka œ vyberte položku Jas.
Obraz
TV menu
ředvoleb
Prů
Multimédia
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do TV menu.
TV menu
TV nastavení
TV nastavení
Funkce
í
Obn.stand.nastav...
Instalace
Obraz
Aktualizace softw... Zvuk
Ambilight
Jas
Kontrast
Jas
98
47
Barva
Barevn tó
52
0
4
Odstín
Pixel Plus
Dig...Nat...Motion
‹ Stisknutím tlačítka π vstoupíte do nastavení
jasu.
Jas
ÒStisknutím tlačítka π vstoupíte do menu TV
nastavení.
TV nastavení
Asistent nastavení
Asistent nastavení
Obn.stand.nastav... Spustit nyní
Obraz
Zvuk
≈Stisknutím tlačítka o nebo œ upravte nastavení.
Ú Stisknutím tlačítka p se vrátíte do nastavení
obrazu nebo stisknutím tlačítka Menu opustíte
menu.
Ambilight
† Stisknutím tlačítka œ vyberte položku Obraz.
TV nastavení
Obraz
rPoznámka:
V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální
kanály, je k dispozici více voleb.
Asistent nastavení Kontrast
Obn.stand.nastav... Jas
Barva
Obraz
ý tón
Zvuk
Ambilight
Odstín
Pixel Plus
...
14
Širší využití televizoru
16-05-2007
15:52
Pagina 15
5.2.3 Menu Rychlý přístup
Menu Rychlý přístup poskytuje přímý přístup
k některým často potřebným položkám menu.
Pokud jsou nastaveny a vysílány digitální kanály,
zobrazí se v menu odpovídající digitální volby.
‡ Stiskněte tlačítko Option na dálkovém ovládání.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte volbu.
Ò Stisknutím tlačítka OK zobrazíte menu vybrané
volby.
† Stisknutím tlačítka o, œ, p či π upravíte
nastavení v menu.
º Stisknutím tlačítka Option menu opustíte.
v
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
a
OPTION
OPTION
OK
LIST
• Jazyk zvuku
Viz část 5.3.5, Úprava nastavení zvuku.
• Jazyk titulků
Viz část 5.9.3,Výběr jazyka digitálních titulků.
• Titulky
Viz část 5.9,Titulky.
• Formát obrazu
Viz část 5.3.4, Formát širokoúhlého obrazu.
• Ekvalizér
Viz část 5.3.5, Úprava nastavení zvuku.
• Hodiny
Zobrazení hodin
‡ Stisknutím tlačítka OK zobrazíte hodiny trvale.
® Stiskněte tlačítko Option a stisknutím tlačítka o
nebo œ znovu vyberte položku Hodiny.
Ò Stisknutím tlačítka OK hodiny skryjete.
5.3
Nastavení obrazu a zvuku
Tato část popisuje, jak v menu upravit obraz a zvuk.
5.3.1 Asistent nastavení
Asistent nastavení vás snadno provede základním
nastavením obrazu, zvuku a funkce Ambilight.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > TV nastavení >
Asistent nastavení a stisknutím tlačítka π ji
zadejte.
® Stiskněte tlačítko OK.
Ò Stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém
ovládání spustíte asistenta.
† Stisknutím tlačítka p či π vyberte pro svou
volbu levou nebo pravou stranu.
º Stisknutím zeleného tlačítka přejděte k dalšímu
nastavení. Projdete několik nastavení. Po
dokončení zobrazí televizor dotaz, zda chcete
tato nastavení uložit.
◊Stisknutím zeleného tlačítka uložíte všechna
nastavení.
5.3.2 Obnovení standardního nastavení
Nastaví u televizoru jedno z předem definovaných
nastavení. Každé nastavení představuje kombinaci
obrazu, zvuku a funkce Ambilight.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > TV nastavení >
Obnovení standardního nastavení a stisknutím
tlačítka π vstupte do seznamu.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte nastavení.
Ò Stisknutím zeleného tlačítka uložte výběr.
Standardní nastavení: Aktuální, Přirozený, Jasné, Film
Rychlý přístup
Jazyk zvuku
Jazyk titulků
Titulky
Form
ér
Hodiny
Širší využití televizoru
15
ČESKY
2648.2_CES.qxd
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 16
5.3.3 Nastavení obrazu
Tato část popisuje, jak upravit všechna nastavení
obrazu.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > TV nastavení >
Obraz a stisknutím tlačítka π vstupte do
seznamu.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte nastavení.
TV nastavení
Obraz
Asistent nastavení Kontrast
Obn.stand.nastav... Jas
Barva
Obraz
Zvuk
Ambilight
ý tón
Ostrost
Odstín
Pixel Plus
kontr.
Redukce š
Red. MPEG artef...
Zvýšení sytosti bar.
ě
í
Formát obrazu
• Kontrast
Změní úroveň jasných částí v obraze, avšak
ponechá tmavé části beze změny.
• Jas
Změní úroveň světla v obraze jako celku.
• Barva
Změní úroveň saturace.
• Barevný tón
Pokud je vysílán signál NTSC, kompenzuje tato
úroveň barevné odchylky.
• Ostrost
Změní úroveň ostrosti jemných detailů.
• Odstín
Nastaví barvy na hodnotu Normální, Teplý
(načervenalé) nebo Studený (namodralé).
V případě výběru volby Osobní můžete vytvořit
vlastní nastavení v menu Osobní zabarvení.
• Osobní zabarvení
V případě výběru volby Osobní v menu Odstín
zde můžete vytvořit vlastní nastavení.
Stisknutím zeleného tlačítka vyberte jednotlivé
ukazatele, u kterých chcete změnit hodnotu:
- R-WP: červená, bílý bod
- G-WP: zelená, bílý bod
- B-WP: modrá, bílý bod
- R-BL: červená, úroveň černé
- G-BL: zelená, úroveň černé
16
• Funkce Pixel Plus 3 HD
Aktivuje či deaktivuje funkci Pixel Plus 3 HD, což
je nastavení nejideálnějšího obrazu.
• Digital Natural Motion
Redukuje chvění pole a čar a reprodukuje hladký
pohyb, zvláště ve filmech.
Úroveň lze nastavit na hodnotu Minimum,
Maximum nebo Vypnuto.
• Dynamický kontrast
Zvyšuje kontrast v obraze při jeho změnách na
obrazovce. Úroveň lze nastavit na hodnotu
Minimum, Střední, Maximum nebo Vypnuto.
Doporučuje se úroveň Střední.
• Redukce šumu
Odfiltruje a redukuje šum v obraze. Úroveň lze
nastavit na hodnotu Minimum, Střední, Maximum
nebo Vypnuto.
• Redukce MPEG artefaktů
Vyhladí přechody v digitálních obrazech. Zapne či
vypne redukci MPEG artefaktů.
• Zvýšení sytosti barev
Oživí barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných
barvách. Úroveň lze nastavit na hodnotu
Minimum, Střední, Maximum nebo Vypnuto.
• Active Control
Opraví veškerý příchozí signál, aby bylo dosaženo
nejlepšího možného obrazu. Zapne či vypne
funkci Active Control.
• Senzor osvětlení
Přizpůsobí obraz a nastavení funkce Ambilight
světelným podmínkám v místnosti. Zapne či
vypne senzor osvětlení.
• Formát obrazu
Viz část 5.3.4, Formát širokoúhlého obrazu.
Širší využití televizoru
16-05-2007
15:52
Pagina 17
Bez úpravy formátu
(Pouze u HD a PC.)
Maximální ostrost. Na
okrajích se může objevit
zkreslení. U obrázků z
počítače se mohou objevit
černé pruhy.
5.3.4 Formát širokoúhlého obrazu
Můžete zabránit zobrazení černých pruhů po
stranách nebo nad a pod obrazem. Změňte formát
obrazu tak, aby zaplnil obrazovku.
‡ Stisknutím tlačítka q zapněte menu Formát
obrazu.
v
q
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
rPoznámka
Nezapomeňte pojmenovat připojení v menu
Připojení. Viz část 7.4.3, Pojmenování zařízení.
a
OPTION
OK
LIST
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte
dostupný formát obrazu.
Ò Částečné zakrytí titulků odstraníte posunutím
obrazu nahoru.
à Tip
Doporučuje se nastavení Automatický formát, které
zajišťuje minimální zkreslení.
Automatický formát (Ne u
PC)
Automaticky zvětší obraz na
celou obrazovku. Titulky
zůstanou viditelné.
5.3.5 Nastavení zvuku
Tato část popisuje, jak upravit všechna nastavení
zvuku.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > TV nastavení >
Zvuk a stisknutím tlačítka π vstupte do
seznamu.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte nastavení.
TV nastavení
Zvuk
Asistent nastavení Ekvalizér
Obn.stand.nastav... Hlasitost
Obraz
Stereo vyvážení
Zvuk
Ambilight
Zvuk I/II
Mono/Stereo
Superzoom (Ne u HD)
Odstraní černé pruhy po
stranách při vysílání ve
formátu 4:3. Zkreslení je
minimální.
4:3 (Ne u HD)
Zobrazuje klasický formát 4:3.
Rozšířený obraz 14:9
(Ne u HD)
Upraví klasický formát 4:3
na formát 14:9
Rozšířený obraz 16:9
(Ne u HD)
Upraví klasický formát 4:3
na formát 16:9
Širokoúhlý obraz
Roztáhne formát 4:3 na
formát 16:9
Širší využití televizoru
Surround režim
Hlasitost
st sl
sluchát...
Delta hlasitost
Aut. prostor. zvuk
• Ekvalizér
Změní hloubky a výšky zvuku. Po výběru
jednotlivých ukazatelů můžete změnit nastavení.
Viz také část 5.2.3, Menu Rychlý přístup.
• Hlasitost
Změní hlasitost.
Při úpravě hlasitosti pomocí tlačítek V se zobrazí
ukazatel hlasitosti. Nechcete-li, aby se zobrazil,
přejděte k položce TV menu > Instalace >
Předvolby, stisknutím tlačítka π přejděte do
seznamu a ukazatel hlasitosti vypněte.
‡ Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte položku
Ukazatel hlasitosti.
® Stisknutím tlačítka π ji zadejte.
Ò Výběrem položky Zapnuto aktivujte dočasné
zobrazení ukazatele hlasitosti při úpravě hlasitosti.
• Stereo vyvážení
Upraví vyvážení mezi levým a pravým
reproduktorem tak, aby co nejlépe vyhovovalo
místu vašeho poslechu.
17
ČESKY
2648.2_CES.qxd
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 18
• Jazyk zvuku
V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální
kanály, může být pro aktuální pořad k dispozici
seznam jazyků zvuku.
Viz také část 5.2.3, Menu Rychlý přístup. Chcete-li
jazyk zvuku změnit trvale, vyhledejte informace
v části 6, Nastavení kanálů.
• Zvuk I/II
Jsou-li vysílány dva různé jazyky, lze volit mezi nimi.
• Mono/Stereo
Je-li k dispozici stereofonní vysílání, můžete u
jednotlivých televizních kanálů vybrat volbu Mono
nebo Stereo.
• Surround režim
Slouží k výběru prostorovějšího zvuku, je-li vysílán
nebo je-li k dispozici z připojeného zařízení.
• Hlasitost sluchátek
Změní hlasitost sluchátek. Zvuk reproduktorů
televizoru můžete vypnout pomocí tlačítka ¬ na
dálkovém ovládání.
• Automatické vyrovnávání hlasitosti
Redukuje náhlé rozdíly v hlasitosti, například na
začátku reklamního bloku nebo při přepnutí mezi
kanály. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
• Delta hlasitost
Vyrovnává rozdíly v hlasitosti mezi kanály nebo
připojenými zařízeními.
‡ Přepněte na kanál nebo zařízení, u kterého
chcete vyrovnat rozdíl hlasitosti.
® Vyberte položku Delta hlasitost v menu Zvuk a
změňte úroveň hlasitosti.
• Automaticky prostorový zvuk
Přepne televizor automaticky na nejlepší vysílaný
režim prostorového zvuku. Vyberte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
5.4
Ambilight
Tato část popisuje, jak upravit všechna nastavení
funkce Ambilight.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > TV nastavení >
Ambilight a stisknutím tlačítka π vstupte do
seznamu.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte nastavení.
TV nastavení
Ambilight
Asistent nastavení Ambilight
Obn.stand.nastav... Jas
Obraz
Režim
Zvuk
Ambilight
Rozd lení
ení
• Ambilight
Zapne či vypne funkci Ambilight.
• Jas
Změní světelný výstup funkce Ambilight.
• Režim
Lze vybírat ze čtyř režimů Ambilight: Barevný,
Odpočinkový, Střední, Dynamický. Viz část 4.7,
Změna režimu Ambilight.
• Barevný
Pokud je v menu Režim vybrána položka Barevný,
můžete vybrat ze seznamu konstantní barvu nebo
vytvořit vlastní barvu. - Teplá bílá
- Studená bílá
- Modrá
- Osobní
Je-li v menu Barevný vybrána volba Osobní,
můžete barvu přizpůsobit.
‡ Nejprve vyberte položku Saturace a potom
nastavte horní mez hodnoty.
® Vyberte položku Paleta a pomocí posuvníku vyberte
hodnotu od 0 do 100, což odpovídá přechodu od
červené přes žlutou a zelenou k modré.
• Rozdělení
Nastaví úroveň rozdílu v barvě mezi levou a pravou
stranou televizoru, je-li v menu Režim vybrána
volba Odpočinkový, Střední nebo Dynamický.
Při vypnutí rozdělení je nastaven dynamický, avšak
monochromatický režim Ambilight.
• Stereo vyvážení
Podobně jako u vyvážení stereofonního zvuku
nastaví úroveň režimu Ambilight pro levou a
pravou stranu televizoru.
ç Varování
Chcete-li zabránit špatnému příjmu infračerveného
signálu z dálkového ovládání, umístěte zařízení
z dosahu funkce Ambilight.
18
Širší využití televizoru
16-05-2007
15:52
Pagina 19
Pohotovostní režim s funkcí Ambilight
Funkci Ambilight můžete zapnout v době, kdy je
televizor v pohotovostním režimu. V tomto případě
je funkce Ambilight k dispozici pouze jako
konstantní barva.
‡ Stiskněte tlačítko Ambilight na dálkovém ovládání,
když je televizor v pohotovostním režimu.
® Opakovaným stisknutím tlačítka Mode vyberte
dostupnou barvu.
i
Ambilight
5.5
0
Ambilight
MODE
MODE
Teletext
Tento televizor má kapacitu paměti 1 200 stránek,
do které ukládá většinu teletextových stránek a
podstránek, aby se zkrátila čekací doba.
Chcete-li vybrat teletextovou stránku, vyhledejte
informace v části 4.6,Výběr teletextové stránky.
5.5.1 Výběr podstránek čísla stránky
Číslo teletextové stránky může zahrnovat několik
podstránek.
Stránky se zobrazí na pruhu vedle hlavního čísla
stránky.
‡ Stiskněte tlačítko b.
® Vyberte teletextovou stránku.
Ò Stisknutím tlačítka p nebo π vyberte podstránku.
5.5.2 Výběr vysílání teletextových stránek
Teletextové stránky (tabulka stránek) nejsou vysílány
na všech televizních kanálech. Z jednoho tématu na
jiné lze snadno přecházet bez použití čísel stránek.
‡ Stiskněte tlačítko b.
® Stiskněte tlačítko i.
Zobrazí se přehled teletextových stránek.
Ò Pomocí tlačítek p, π nebo o, œ vyberte
téma.
† Stisknutím tlačítka OK zobrazte stránku.
i
4
5
6
7
8
9
i
0
Ambilight
Širší využití televizoru
5.5.3 Teletext v režimu Dual Screen
Televizní kanál a teletext můžete sledovat vedle sebe.
‡ Stisknutím tlačítka b zobrazíte teletext
v režimu Dual Screen.
® Dalším stisknutím tlačítka b zobrazíte
standardní teletext.
Ò Stisknutím tlačítka b vypnete teletext.
5.5.4
Hledání na teletextu
Můžete rychle přeskočit na téma spojené s řadou
čísel stránek nebo vyhledat na teletextových
stránkách konkrétní slova.
‡ Stiskněte tlačítko b.
® Stisknutím tlačítka OK zvýrazníte první slovo
nebo číslo.
Ò Stisknutím tlačítek o, œ či p, π přeskočíte na
další slovo nebo číslo na stránce.
† Stisknutím tlačítka OK zahájíte hledání na
stránce obsahující zvýrazněné slovo nebo číslo.
º Chcete-li ukončit hledání, tiskněte tlačítko o,
dokud nepřestane být zvýrazněno zadané slovo
nebo číslo.
5.5.5 Zvětšení teletextových stránek
Většího pohodlí při čtení dosáhnete zvětšením
teletextové stránky.
‡ Stiskněte tlačítko b a vyberte teletextovou
stránku.
® Stisknutím tlačítka Option na dálkovém ovládání
zvětšíte horní část stránky.
Ò Dalším stisknutím tlačítka Option zobrazíte ve
zvětšené podobě dolní část stránky.
† Stisknutím tlačítka o nebo œ můžete
zvětšenou stránku procházet.
º Dalším stisknutím tlačítka Option se vrátíte
k normální velikosti stránky.
v
j
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
a
OPTION
OPTION
OK
LIST
MODE
19
ČESKY
2648.2_CES.qxd
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 20
5.5.6
Menu teletextu
Pomocí voleb v menu teletextu můžete zobrazit
skryté informace, spustit automatické opakování
podstránek a změnit nastavení znaků.
• Odkrýt
Skryje nebo zobrazí skryté informace na stránce,
jako jsou například řešení hádanek nebo kvizů.
• Opakování podstránek
Pokud jsou pro vybranou stránku k dispozici
podstránky, můžete nastavit jejich automatické
opakování.
• Jazyk
Některé jazyky používají odlišnou sadu znaků. Po
přepnutí na tuto jinou sadu se text zobrazí správně.
‡ Stiskněte tlačítko b.
® Stiskněte tlačítko Menu.
Menu teletextu
5.6
Vytváření seznamů
oblíbených kanálů
Můžete zobrazit seznam Všechny kanály nebo
nastavit vlastní seznam oblíbených kanálů
s preferovanými televizními kanály a rozhlasovými
stanicemi. Tak si může například každý člen rodiny
vytvořit svůj vlastní seznam.
Vypnuto
Odkrýt
Opakování podstránek
Vypnuto
Jazyk
Skup. II
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte volbu.
† Stisknutím tlačítka OK změňte nastavení.
º Stisknutím tlačítka Menu opustíte menu teletextu.
◊Stisknutím tlačítka b vypnete teletext.
5.5.7
5.5.8 Teletext 2.5
Je-li na televizním kanálu vysílán tento teletext,
nabízí více barev a lepší grafiku.
Volba Teletext 2.5 je v továrním nastavení zapnuta.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Instalace >
Předvolby > Teletext 2.5 a stisknutím tlačítka π
vstupte do seznamu.
® Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
Digitální textové služby (pouze Spojené
království)
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání nabízejí na svých digitálních televizních
kanálech speciální digitální textové nebo interaktivní
služby (například BBC1). Tyto služby lze ovládat jako
běžný teletext prostřednictvím číselných, barevných
a navigačních tlačítek, pomocí kterých lze vybírat
položky a procházet je.
‡ Stiskněte tlačítko b.
® Stisknutím tlačítek o, œ nebo p, π vyberte
nebo zvýrazněte položky.
Ò Stisknutím jednoho z barevných tlačítek vyberte
volbu.
† Stisknutím tlačítka OK potvrdíte nebo aktivujete
výběr.
º Stisknutím tlačítka MHEG Cancel zrušíte digitální
textové nebo interaktivní služby.
5.6.1 Výběr seznamu oblíbených kanálů
Zde se dozvíte, jak vybrat jeden ze seznamů
oblíbených kanálů.
‡ Stiskněte tlačítko OK.
Poprvé se po dokončení instalace zobrazí
seznam Všechny kanály. Jinak se po stisknutí
tlačítka zobrazí poslední zvolený seznam
oblíbených kanálů.
Všechny kanály
....
EXT 3
A
1
é kaná 1
ly 1
ály 2
4 Rá
é
ály 1
....
ýběru
® Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte všechny
seznamy oblíbených kanálů.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte seznam.
† Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se vybraný seznam oblíbených kanálů.
º Dalším stisknutím tlačítka OK zobrazení ukončíte.
ç Varování
Digitální textové služby jsou blokovány, pokud jsou
vysílány titulky a titulky jsou v menu Funkce
nastaveny na hodnotu Zapnuto. Viz část 5.9,Titulky.
20
Širší využití televizoru
16-05-2007
15:52
Pagina 21
5.6.2 Nastavení seznamu oblíbených kanálů
Můžete vytvořit nebo upravit vlastní seznam
oblíbených kanálů.
‡ Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se poslední vybraný seznam.
® Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte všechny
seznamy oblíbených kanálů.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte seznam.
† Stiskněte tlačítko OK.
º Stisknutím zeleného tlačítka přejděte do režimu
úprav.
Ve vybraném seznamu se zobrazí úplný seznam
kanálů.
◊Stisknutím tlačítka o nebo œ zvýrazněte kanál.
‹ Stisknutím tlačítka OK označte zvýrazněný kanál
(nebo jeho označení zrušte).
Kanál je přidán do vybraného seznamu (nebo
z něj odebrán).
≈Dalším stisknutím zeleného tlačítka režim úprav
ukončíte.
Znovu se zobrazí upravený seznam kanálů.
5.6.3
Výběr kanálu ze seznamu oblíbených
kanálů
‡ Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se poslední vybraný seznam kanálů.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ zvýrazněte kanál.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
Televizor se naladí na tento kanál.
5.7
Funkce EPG (Electronic
Programme Guide)
Funkce EPG (Electronic Programme Guide –
Elektronický průvodce programem) vás na obrazovce
provede naplánovanými digitálními televizními
programy. Programy můžete procházet, vybírat a
zobrazovat podle času, názvu nebo žánru. Existují dva
typy funkce EPG: pro aktuální a nejblíže následující
pořady („Now and Next“ – Nyní a další) a pro sedm
či osm dnů.
V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální
kanály, je funkce EPG k dispozici. Typ pro aktuální a
nejblíže následující pořady je k dispozici vždy, avšak
funkce EPG pro sedm či osm dnů je dostupná jen
v některých zemích.
V
•
•
•
•
•
•
menu funkce EPG můžete...
zobrazit seznam aktuálních vysílaných pořadů,
zobrazit další pořad,
seskupit pořady podle žánru,
nastavit připomenutí začátků pořadů,
nastavit preferované kanály EPG,
apod.
ČESKY
2648.2_CES.qxd
5.7.1 Zapnutí funkce EPG
‡ Stiskněte tlačítko a.
j
à Tip
• Pomocí tlačítek -P+ můžete procházet televizní
kanály ve vybraném seznamu oblíbených kanálů.
• I nadále můžete zvolit kanály, které nejsou
označeny jako oblíbené, a to pomocí číselných
tlačítek.
MHEG
CANCEL
b
q
DEMO
GUIDE
GUIDE
a
OPTION
a
OK
LIST
BROWSE
Zobrazí se následující typ funkce EPG:
V
¬
P
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
i
0
Ambilight
0
Funkce EPG pro aktuální a nejblíže
následující pořady
Zobrazí se podrobné informace o aktuálním pořadu.
-
9
26 BBC1
Út, 12 Září
09:17
Název: Commonwealth Games
MODE
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
Konec
Další
Stiskem - P + můžete měnit kanál.
Širší využití televizoru
21
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 22
5.8
Nebo
Funkce EPG pro sedm či osm dnů
Načtení dat EPG může chvíli trvat.
Zobrazí se seznam televizních pořadů.
Tato část popisuje, jak zapnout nebo vypnout televizor
v zadaný čas a jak televizor zamknout či odemknout.
Průvodce programem
Kolem
Út, 12 Září
Další
09:55
Commonwealth
BBC ONE
07:50
12:30
Commonwealth
BBC TWO
09:50 Tweenies
10:15
Something Special
five
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
BBC THREE 05:32
This is BBC THREE
12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR 05:32
This is BBC FOUR
12:00 This is BBC FOUR
abc1
Moonlighting
09:20
Připomenutí
Sledovat
10:15
Daddio
Př
1
Info
10 - EEN
® Pomocí barevných tlačítek aktivujte dostupné
akce v dolní části obrazovky.
• Další: Zobrazí informace o dalším pořadu.
• Připomenutí: Slouží k označení nebo zrušení
označení pořadu pro připomenutí.
• Sledovat: Slouží ke sledování nebo poslechu
aktuálního pořadu.
• Přejdi na...: Slouží k přechodu na další nebo
předchozí den.
• Info: Zobrazí informace o vybraném pořadu
(jsou-li k dispozici).
Ò Stisknutím tlačítka a ukončíte funkci EPG.
5.7.2
Další informace o funkci EPG pro
sedm či osm dnů
Hledání podle žánru, plánovaná připomenutí a další
možnosti lze nastavit v menu Průvodce programem.
‡ Stiskněte tlačítko a na dálkovém ovládání.
® Stiskněte tlačítko Menu.
Objeví se menu Průvodce programem.
Průvodce progr...
Co dávaj
á í
Co dávaj
á í
12:30 South Today
Vyhledat podle žán... 11:50 Working Lunch
5.8.1
Automatické přepnutí do
pohotovostního režimu
Automatické vypnutí přepne televizor do
pohotovostního režimu po určité době.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Funkce >
Automatické vypnutí a stisknutím tlačítka π
přejděte na ukazatel automatického vypnutí.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ nastavte dobu až
180 minut v krocích po 5 minutách. V případě
nastavení 0 minut je automatické vypnutí
deaktivováno.
Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu
během jejího odpočítávání resetovat.
5.8.2 Automatické zapnutí televizoru
Časový spínač automaticky zapne televizor
z pohotovostního režimu na zadaném kanálu v zadaný
čas.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Funkce > Časový
spínač a stisknutím tlačítka π přejděte do menu
Časový spínač.
® Pomocí tlačítek o nebo œ, p nebo π
vyberte a zadejte jednotlivě položky menu tak,
abyste nastavili kanál, den v týdnu (případně
volbu Denně) a počáteční čas.
Ò Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
† Stisknutím tlačítka Menu menu opustíte.
à Tip
Chcete-li vypnout časový spínač, vyberte v menu
Časový spínač volbu Vypnuto.
í 11:55 Melrose Place
Naplán.př
á
13:00 In aller Freund
Stá
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte volbu menu.
† Stisknutím tlačítka π ji zadejte.
º Stisknutím tlačítka œ nebo o proveďte výběr.
◊Stisknutím tlačítka OK aktivujte volbu nebo
stiskněte zelené tlačítko, chcete-li pořad sledovat.
‹ Stisknutím tlačítka a ukončíte funkci EPG.
rPoznámka
V menu Průvodce programem se objeví pouze
kanály označené jako Prefer. EPG kanály.
22
Časovače a zámky
5.8.3
Uzamknutí televizních kanálů a
programů
Televizní kanály a programy z připojených zařízení
můžete uzamknout, abyste zabránili dětem v jejich
sledování. Zamykání a odemykání se provádí
pomocí čtyřmístného kódu.
Zadání nebo změna kódu
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Funkce > Zadat
kód nebo Změňte kód a po stisknutí tlačítka π
zadejte kód.
® Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.
Znovu se zobrazí menu Funkce a zpráva
potvrzující vytvoření či změnu kódu.
Širší využití televizoru
16-05-2007
15:52
Pagina 23
Zapomněli jste kód?
‡ Vyberte volbu Změňte kód.
® Stiskněte tlačítko π.
Ò Zadejte hlavní přepisovací kód 8-8-8-8.
† Zadejte nový osobní kód.
º Potvrďte nově zadaný kód.
Předchozí kód se vymaže a uloží se nový kód.
5.8.4
Aktivace nebo deaktivace
rodičovského zámku
Máte-li nastaven kód, můžete zamknout všechny
kanály a zařízení, zamknout konkrétní kanál nebo
zařízení, nastavit čas, po kterém budou všechny
kanály a zařízení uzamčeny, nebo (v případě, že jsou
nastaveny a vysílány digitální kanály) nastavit věk
dítěte pro rodičovský zámek.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Funkce >
Rodičovský zámek a po stisknutí tlačítka π
zadejte kód.
® Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.
Ò Vyberte jednu z voleb.
† Stiskněte tlačítko π.
Uzamčení nebo odemknutí všech kanálů a
připojených zařízení
‡ Vyberte volbu Zámek nebo Odemknout.
® Stiskněte tlačítko OK.
Uzamčení určitého programu nebo všech kanálů od
určitého času
Rodičovský
k zámek Osobní zámek
Zá
Osobní zámek
Zá
Odemknout
Rodič
Nastavení hodnocení podle věku u digitálního
programu
Některé společnosti poskytující digitální vysílání
uvádějí své pořady s hodnocením (v závislosti na
zemi). Je-li hodnocení vyšší než věk dítěte, bude
program uzamčen.
‡ Vyberte volbu Osobní zámek.
® Stisknutím tlačítka π ji zadejte.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte volbu
Rodičovský zámek.
† Stiskněte tlačítko π.
º Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte
hodnocení podle věku.
◊Stisknutím tlačítka Menu opustíte menu
Rodičovský zámek.
5.9
Titulky
Pro každý televizní kanál lze nastavit titulky, které
pochází z teletextu nebo (digitálního) vysílání DVB-T.
V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální
kanály, můžete vybrat preferovaný jazyk titulků.
ř
zámek
‡ Vyberte volbu Osobní zámek.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do menu
Osobní zámek.
Ò Dalším stisknutím tlačítka π vstoupíte do menu
Zamknout po.
† Volbou položky Zapnuto zapnete zámek časovače.
º Stiskněte tlačítko p.
◊Vyberte položku Čas.
‹ Stiskněte tlačítko π.
≈Zadejte čas pomocí tlačítka o nebo œ a π.
Ú Stiskněte tlačítko OK.
Širší využití televizoru
Uzamčení jednoho nebo více kanálů a připojených
zařízení
‡ Vyberte volbu Osobní zámek.
® Stisknutím tlačítka π ji zadejte.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte volbu
Zámek předvolby.
† Stiskněte tlačítko π.
º Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte kanály,
které chcete zamknout nebo odemknout.
◊Pokaždé stiskněte tlačítko OK, čímž kanál
odemknete nebo zamknete.
ČESKY
2648.2_CES.qxd
5.9.1
Titulky u analogových televizních
kanálů
‡ Vyberte analogový televizní kanál.
® Stisknutím tlačítka b zapněte teletext.
Ò Zadejte trojmístné číslo stránky titulků.
† Stisknutím tlačítka b vypněte teletext.
rPoznámka
Stránku titulků na teletextu je u analogových kanálů
nutné uložit samostatně pro každý televizní kanál.
23
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 24
5.9.2 Aktivace nebo deaktivace titulků
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Funkce > Titulky a
stisknutím tlačítka π vstupte do seznamu.
TV
Funkce
TV nastavení
Funkce
Titulky
Jazyk titulků
Instalace
é
č
z
ód
Časov
B žné
í č
í
5.10 Zobrazení fotografií,
přehrávání souborů MP3...
Lze prohlížet obrázky nebo poslouchat hudbu
uloženou na zařízení USB (není dodáváno
s televizorem). Obrázky můžete zobrazit jako
prezentaci nebo si můžete poslechnout vlastní
seznam skladeb.
rPoznámka
Společnost Philips nenese žádnou zodpovědnost,
pokud vaše zařízení USB není podporováno, ani
nezodpovídá za poškození nebo ztrátu uložených dat.
Demo
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte volbu
Zapnuto, chcete-li titulky zobrazovat vždy, nebo
volbu Zapn. při aktiv.ztišení, chcete-li titulky
zobrazovat pouze v případě, že je vypnut zvuk
pomocí tlačítka ¬ na dálkovém ovládání.
Ò Stisknutím tlačítka p se vrátíte do menu Funkce.
à Tip
Vyberte menu Titulky přímo pomocí tlačítka Option
na dálkovém ovládání. Viz část 5.2.3, Menu Rychlý
přístup.
5.9.3 Výběr jazyka digitálních titulků
Je-li u digitálních kanálů k dispozici vysílání titulků,
můžete vybrat preferovaný jazyk titulků ze seznamu
vysílaných jazyků. Preferovaný jazyk titulků nastavený
v menu Instalace je dočasně potlačen.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Funkce > Jazyk
titulků a stisknutím tlačítka π vstupte do
seznamu dostupných jazyků.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte jazyk
titulků.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
à Tip
Vyberte menu Jazyk titulků přímo pomocí tlačítka
Option na dálkovém ovládání. Viz část 5.2.3, Menu
Rychlý přístup.
5.10.1 Připojení zařízení USB
Připojte zařízení na boční straně televizoru v době,
kdy je televizor zapnut.
Automaticky se zobrazí hlavní menu a název
zařízení USB je zvýrazněn vedle volby Multimédia.
Televizor
TVmenu
ředvoleb
Prů
Multimédia
5.10.2 Odpojení zařízení USB
ç Varování
Chcete-li zabránit poškození zařízení USB, ukončete
vždy před odpojením zařízení USB menu na
obrazovce a počkejte pět sekund.
‡ Stisknutím tlačítka Menu menu opustíte.
® Odpojte zařízení USB.
5.10.3 Prohlížení obrázků
Menu Multimédia zobrazuje soubory uložené na
zařízení USB.
‡ Stisknutím tlačítka π vstoupíte do menu
Multimédia.
Je zvýrazněna volba Obraz.
USB
Obraz
Hudba
Obraz
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do složky Obraz.
Ò Stisknutím tlačítka o či œ vyberte obrázek
nebo album obrázků na zařízení USB.
24
Širší využití televizoru
Pagina 25
Afrika_2001
Afrika_2001
Paris_2005
My_car.jpg
Jean.jpg
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Afrika_2001
Afrika_2001
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Kenya.jpg
Cairo.jpg
† Stisknutím tlačítka OK zobrazíte obrázek nebo
spustíte prezentaci obrázků v albu.
º Stisknutím tlačítka OK prezentaci pozastavíte.
Dalším stisknutím ji znovu spustíte.
◊Stisknutím jednoho z barevných tlačítek na
dálkovém ovládání provedete odpovídající funkci
uvedenou v dolní části obrazovky. Stisknutím
modrého tlačítka zastavíte prezentaci a
zobrazíte další funkce.
Pokud panel funkcí dole zmizí, zobrazíte jej
znovu stisknutím libovolného barevného tlačítka.
‹ Stiskněte tlačítko p a vyberte jiný obrázek
nebo jiné album.
Nastavení prezentace
• Detaily/Více detailů
Zobrazuje název, datum a velikost obrázku a další
obrázek v prezentaci.
• Přechod
Zobrazí seznam dostupných stylů přechodů u
obrázků. Stisknutím tlačítka o nebo œ proveďte
výběr a stisknutím tlačítka OK jej aktivujte.
• Trvání snímku
Nastaví dobu zpoždění u přechodu snímků:
Krátká, Střední nebo Dlouhá.
• Otočit
Slouží k otočení obrázku.
• Zoom
seznam dostupných zvětšení pomocí zoomu, ze
kterých lze vybírat.
• Spustit/Zobrazit
Slouží k zastavení a opakovanému spuštění
prezentace.
Širší využití televizoru
5.10.4 Náhledy
Slouží k zobrazení obrázků vybraného alba ve formě
přehledu.
‡ Vyberte album obrázků.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu
obrázků.
Ò Stiskněte zelené tlačítko.
† Stisknutím tlačítka o nebo œ, p nebo π
zvýrazněte obrázek.
º Stisknutím tlačítka OK zobrazte obrázek.
◊Stisknutím tlačítka p se vrátíte do přehledu
náhledů.
‹ Dalším stisknutím zeleného tlačítka se vrátíte do
seznamu obrázků.
USB
Afrika_2001
Kenya.jpg
Kenya.jpg
ČESKY
Obraz
15:52
—
16-05-2007
—
2648.2_CES.qxd
5.10.5 Poslech hudby
Skladby můžete vyhledat v albu Hudba v menu
Multimédia.
‡ Zvýrazněte položku Hudba v menu Multimédia.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do složky Hudba.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte skladbu
či hudební album.
† Stisknutím tlačítka OK přehrajete vybranou
skladbu nebo skladbu následovanou další
skladbou ve stejném albu.
Nastavení hudby
• Detaily
Zobrazuje název souboru.
• Opakovat jednu/všechny
Opakuje všechny skladby v albu, dokud některou
skladbu nezastavíte, nebo opakuje pouze jednu
vybranou skladbu, dokud ji nezastavíte.
• Náhodně
Přehraje skladby v náhodném pořadí.
5.10.6 Prezentace s hudbou na pozadí
Umožňuje sledovat prezentaci uložených obrázků
doprovázenou uloženou hudbou na pozadí.
‡ Vyberte nejprve album skladeb a stiskněte
tlačítko OK.
® Zvýrazněte složku Obraz, vyberte album
obrázků a stiskněte tlačítko OK.
25
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 26
5.11 Poslech rozhlasových stanic
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během
instalace nastaveny digitální rozhlasové stanice.
Poslech digitální rozhlasové stanice:
‡ Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládání.
Zobrazí se menu Všechny kanály.
® Pomocí číselných tlačítek vyberte rozhlasovou
stanici dostupnou na kanálu číslo 400 nebo více.
Chcete-li změnit pořadí, vyhledejte informace
v části 6.3.3, Změna pořadí kanálů.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
5.12 Aktualizace softwaru
Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své
výrobky. Může vám být doporučeno aktualizovat
software televizoru. Software můžete aktualizovat
z Internetu nebo můžete aktivovat nový software,
který jste obdrželi prostřednictvím digitálního vysílání.
Aktualizace softwaru z Internetu
Pokyny k aktualizaci softwaru televizoru naleznete
na webu www.philips.com/support, kde na stránce
podpory výrobků vyhledejte sekci Software &
drivers (Software a ovladače).
Aktualizace softwaru z digitálního vysílání (DVB-T)
Televizor může automaticky obdržet nový software
ze systému digitálního vysílání.
Zobrazí-li se na obrazovce hlášení o aktualizaci,
výrazně doporučujeme aktualizovat software
okamžitě – vyberte volbu Teď.
Volbu Později vyberte v případě, že chcete později
zobrazit připomenutí.
Volbou Zrušit aktualizaci vynecháte (nedoporučuje
se). I v případě, že aktualizaci zrušíte, můžete ji provést
sami výběrem položky TV menu > Aktualizace
software > Místní aktualizace.
26
Širší využití televizoru
6
16-05-2007
15:52
Pagina 27
Nastavení kanálů
Při prvním zapnutí televizoru jste zvolili jazyk TV
menu a nainstalovali se všechny dostupné kanály.
Tato kapitola vám pomůže, pokud budete
potřebovat změnit původní instalaci nebo chcete
naladit nový analogový televizní kanál.
rPoznámky:
- Nemusíte provádět všechny popsané kroky,
pokud to není nutné.
- Nová instalace změní seznam Všechny kanály a
nově přidané kanály nebudou přidány do
žádného seznamu oblíbených kanálů.
6.1
Automatické nastavení
Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat a
uložit všechny dostupné kanály.
Krok 1:Jazyk menu
Slouží k nastavení jazyka TV menu.
Přejděte k dalšímu kroku, pokud je nastavení jazyka
v pořádku.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Instalace > Jazyky
a stisknutím tlačítka π zadejte položku Menu
jazyk.
® Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte
požadovaný jazyk.
Ò Volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.
† Stisknutím tlačítka p se vrátíte do menu
Instalace.
Instalace
Jazyky
Jazyky
Země
Menu jazyk
Preferovaný zvuk
asov
é titulky
Zhor ený
P
P ipojení
…
Menu Jazyky také nabízí následující nastavení jazyka
v případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální
kanály.
• Preferovaný zvuk
Vyberte jeden z dostupných jazyků zvuku jako
preferovaný jazyk.
• Preferované titulky
Vyberte jeden z dostupných jazyků titulků jako
preferovaný jazyk. Viz část 5.9,Titulky.
Širší využití televizoru
• Zhoršený sluch
Vyberte položku Zapnuto, chcete-li zobrazit verzi
titulků pro sluchově postižené odpovídající
preferovanému jazyku zvuku nebo titulků (je-li
k dispozici).
Krok 2:Volba země
Zvolte zemi, ve které se nacházíte.Televizor nainstaluje
a uspořádá televizní kanály podle dané země.
‡ Stisknutím tlačítka œ vyberte položku Země.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte svou
zemi.
† Stisknutím tlačítka p se vrátíte do menu
Instalace.
Krok 3:Volba časové zóny
Je k dispozici pouze pro země s různými časovými
zónami.
‡ Stisknutím tlačítka œ vyberte položku Časová
zóna.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte svou
časovou zónu.
† Stisknutím tlačítka p se vrátíte do menu
Instalace.
ČESKY
2648.2_CES.qxd
Krok 4:Nastavení televizních kanálů a
rozhlasových stanic
Televizor vyhledá a uloží všechny dostupné digitální
a nedigitální televizní kanály a všechny dostupné
digitální rozhlasové stanice.
‡ Stisknutím tlačítka œ vyberte položku
Nastavení předvoleb.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do menu
Nastavení předvoleb.
Je zvýrazněna volba Automatické instalace.
Ò Stisknutím tlačítka π vyberte položku Spustit
nyní.
† Stiskněte tlačítko OK.
º Stisknutím zeleného tlačítka proces spustíte.
Instalace může trvat několik minut.
◊Po vyhledání kanálů se stisknutím červeného
tlačítka vraťte do menu Instalace.
‹ Stisknutím tlačítka Menu opustíte TV menu.
à Tip
V případě, že jsou nalezeny digitální televizní kanály,
mohou se v seznamu nastavených kanálů objevit
nějaká prázdná čísla.
Chcete-li uložené kanály přejmenovat, změnit jejich
pořadí nebo je odinstalovat, vyhledejte informace
v části 6.3, Přeskupení kanálů.
27
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 28
6.2 Analog: manuální instalace
Analogové televizní kanály můžete naladit jednotlivě
ručně pomocí manuální instalace.
6.2.1 Volba systému
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Instalace >
Nastavení předvoleb > Analog: manuální
instalace.
® Stisknutím tlačítka π přejděte do menu Ruční
instalace. Je zvýrazněna volba Systém.
Ò Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
† Stisknutím tlačítka o nebo œ vyberte zemi či
region, ve kterém se právě nacházíte.
º Stisknutím tlačítka p se vrátíte do menu Ruční
instalace.
6.2.3 Jemné ladění
Je-li příjem špatný, můžete nalezený kanál doladit.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Instalace >
Nastavení předvoleb > Analog: manuální
instalace > Jemné ladění.
® Stisknutím tlačítka π přejděte do menu Jemné
ladění.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ upravte frekvenci.
† Stiskněte tlačítko p, jakmile dokončíte jemné
ladění.
º Zvolte možnost Uložit tento kanál, pokud
chcete doladěný kanál uložit pod aktuálním
číslem kanálu.
◊Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
‹ Stiskněte tlačítko OK.
Objeví se položka Hotovo.
≈Stisknutím tlačítka Menu opustíte menu
Nastavení předvoleb.
Nastavení předvol... Analog: manuální ...
Automatické
k inst...
ém
Aktualizace instal... Vyhledat
Digitáln
é
6.3
ál
Přeskupit
6.2.2 Vyhledání nového kanálu
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Instalace >
Nastavení předvoleb > Analog: manuální
instalace > Vyhledat.
® Stisknutím tlačítka π přejděte do menu
Vyhledat.
Ò Stisknutím červeného tlačítka zadáte frekvenci
sami nebo stisknutím zeleného tlačítka vyhledáte
další kanál.
à Tip
Znáte-li frekvenci, zadejte tři číslice frekvence
pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání.
† Stiskněte tlačítko p, jakmile bude nalezen nový
kanál
º Zvolte možnost Uložit jako nový kanál, pokud
chcete nový kanál uložit pod novým číslem
kanálu.
◊Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
‹ Stiskněte tlačítko OK.
Objeví se položka Hotovo.
≈Stisknutím tlačítka Menu opustíte menu
Nastavení předvoleb.
28
Přeskupení uložených kanálů
ění
Slouží k přejmenování, změně pořadí, odinstalování
nebo opakované instalaci uložených kanálů.
6.3.1 Přejmenování kanálu
Umožňuje změnit název kanálu nebo přiřadit název
ke kanálu, pro který nebyl název dosud zadán.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Instalace >
Nastavení předvoleb > Přeskupit.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu
kanálů.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ v seznamu kanálů
vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
† Stiskněte červené tlačítko.
º Stisknutím tlačítka p nebo π vyberte znak
nebo tlačítkem o nebo œ znaky změňte.
Mezera, čísla a další zvláštní znaky se nacházejí
mezi z a A.
◊Stisknutím zeleného tlačítka nebo tlačítka OK
proces dokončíte.
à Tip
Pomocí žlutého tlačítka lze odstranit všechny znaky.
Pomocí modrého tlačítka lze odstranit zvýrazněný
znak.
Širší využití televizoru
16-05-2007
15:52
Pagina 29
6.3.2
Odinstalování nebo opakovaná
instalace kanálu
Umožňuje odinstalovat uložený kanál, takže jej již
nebude možné naladit. Dříve odinstalovaný kanál
můžete znovu nainstalovat.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Instalace >
Nastavení předvoleb > Přeskupit.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu
kanálů.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ v seznamu kanálů
vyberte kanál, který chcete odinstalovat či
znovu nainstalovat.
† Stisknutím zeleného tlačítka kanál odinstalujete
nebo znovu nainstalujete.
º Stisknutím tlačítka Menu opustíte menu.
6.3.3 Změna pořadí kanálů
Můžete změnit pořadí uložených kanálů.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Instalace >
Nastavení předvoleb > Přeskupit.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu
kanálů.
Ò Stisknutím tlačítka o nebo œ v seznamu kanálů
vyberte kanál, který chcete přesunout.
† Stisknutím žlutého tlačítka přesunete zvýrazněný
kanál v seznamu nahoru.
º Stisknutím modrého tlačítka přesunete
zvýrazněný kanál v seznamu dolů.
◊Stisknutím tlačítka Menu opustíte menu.
6.4
Automatická
správa kanálů
Jednou za den, v 3:00, se automaticky aktualizují
všechny dostupné televizní kanály. Aktualizace je
provedena, pokud je televizor v pohotovostním
režimu. Dříve uložené kanály nenalezené při
aktualizaci budou ze seznamu kanálů odebrány.
Tuto aktualizaci můžete provést také kdykoli sami.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Instalace >
Nastavení předvoleb > Aktualizace instalace.
® Stisknutím tlačítka π přejděte do menu
Aktualizace instalace.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
† Stisknutím zeleného tlačítka proces spustíte.
Aktualizace instalace se spustí a potrvá několik
minut.
º Po dokončení aktualizace se stisknutím červeného
tlačítka vraťte do menu Nastavení předvoleb.
◊Stisknutím tlačítka Menu opustíte menu.
Širší využití televizoru
6.5
Test digitálního příjmu
Přijímáte-li digitální televizní vysílání, můžete
zkontrolovat kvalitu a sílu signálu konkrétního
kanálu. Na základě této síly signálu můžete
přesměrovat anténu pro lepší kvalitu příjmu.
‡ Vyberte kanál.
® Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Instalace >
Nastavení předvoleb > Digitální:Test příjmu.
Ò Stisknutím tlačítka π ji zadejte.
† Stiskněte tlačítko OK.
Zobrazí se frekvence kanálu, název sítě a kvalita
a síla signálu.
º Stisknutím zeleného tlačítka spusťte nebo přímo
zadejte frekvenci kanálu, který chcete testovat.
Pokud jsou kvalita a síla signálu špatné,
přesměrujte anténu.
◊Stisknutím žlutého tlačítka frekvenci uložte,
pokud jsou kvalita a síla signálu dobré.
‹Stisknutím červeného tlačítka se vraťte do menu
Nastavení předvoleb.
≈Stisknutím tlačítka Menu opustíte menu.
à Tip
Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže se obrátíte
na odborníka na montáž antén.
6.6
Tovární nastavení
Pokud ztratíte přehled v nastavení obrazu, zvuku a
funkce Ambilight, můžete na televizoru obnovit
tovární nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání,
vyberte položku TV menu > Instalace > Tovární
nastavení.
® Stisknutím tlačítka π přejděte do menu Tovární
nastavení.
Ò Stiskněte tlačítko OK.
† Stisknutím tlačítka Menu opustíte menu.
rPoznámka
Nastavení předvoleb se nezmění.
29
ČESKY
2648.2_CES.qxd
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
7
Připojení
7.1
Přehled připojení
3
2
Pagina 30
1
12
Y
13
14
Pb
Pr
VIDEO
L
AUDIO
R
AUDIO
L/ R
EXT 3
S-VIDEO
15
EXT 2
EXT 1
USB
16
4
5
6 7
L
AUDIO OUT
DISPLAY SYNCHRONIZED
3
4
5
6
HDMI 2
11
HDMI 3
SERVICE
UART
ANTENNA
DISPLAY SYNCHRONIZED.
Konektor SCART pro přehrávač DVD,
videorekordér, digitální přijímač, herní konzolu apod.
EXT2
Druhý konektor SCART
EXT3
Komponentní konektor Y Pb Pr pro video a
konektor Audio L/R pro přehrávač DVD, digitální
přijímač nebo herní konzolu apod.
Common Interface
Slot pro moduly CA (Conditional Access)
Audio Out L/R
Konektory CINCH pro výstup zvuku pro systém
domácího kina apod.
Digital Audio In (pokud je dostupné)
Konektor CINCH pro výstup zvuku pro použití
s libovolnými konektory HDMI s adaptérem
HDMI/DVI
7
Digital Audio Out
Konektor CINCH pro výstup zvuku pro systém
domácího kina apod.
8
HDMI 1 vstup
Vstupní konektor HDMI pro přehrávač disků
Blu-ray, digitální přijímač HD nebo herní konzolu
HD apod.
30
HDMI 1
10
IN
DIGITAL
AUDIO
Konektory vzadu
1 EXT1
2
9
OUT
R
COMMON INTERFACE
8
9
HDMI 2 vstup
Druhý vstupní konektor HDMI
10 HDMI 3 vstup
Třetí vstupní konektor HDMI
11 Anténní vstup
Konektory po straně
12 S-Video (postranní)
Vstupní konektor S-Video pro použití společně
s konektory Audio L/R pro videokameru, herní
konzolu apod.
13 Video (postranní)
Vstupní konektor CINCH Video pro použití
společně s konektory Audio L/R pro videokameru,
herní konzolu apod.
14 Audio L/R In (postranní)
Konektor Audio L/R pro videokameru, herní
konzolu apod.
15 Sluchátka
Stereofonní konektor mini jack
16 USB
Konektor USB
Připojení
2648.2_CES.qxd
7.2
16-05-2007
15:52
Pagina 31
O připojení
Zde se dozvíte, jak nastavit nejlepší připojení pro
vaše zařízení.
Na zadní straně televizoru je připraveno k použití
6 konektorů – EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 a
HDMI3. Zařízení připojte pomocí co nejkvalitnějšího
připojení.Vyhledejte připojení zařízení s nejvyšší
kvalitou. Použijte toto připojení na televizoru.
7.2.2 YPbPr – vyšší kvalita ★★★★
Komponentní konektory YPbPr pro video
používejte společně s konektorem mini jack Audio
L/R. Při připojování přiřaďte kabely podle barev.
Konektory YPbPr mohou přenášet televizní signál
v kvalitě HD.
Nastavení připojení
Po dokončení připojení je třeba v televizoru zadat,
jaká připojení byla nastavena, tzn. které zařízení je
připojeno ke kterému konektoru. Uvedený krok
provedete pomocí TV menu. Viz část 7.4, Nastavení
připojení.
Kabel HDMI (max. 5 m)
Komponentní kabel
YPbPr pro video
- červený, zelený, modrý
Kabel Audio L/R ke
stereofonnímu
konektoru mini jack
ČESKY
7.2.1 HDMI – nejvyšší kvalita ★★★★★
Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu a zvuku.
Jeden kabel přenáší společně signál videa i audia.
Připojení HDMI použijte pro televizní signál HD.
Zařízení připojené k televizoru prostřednictvím
připojení HDMI může do televizoru signál audia a
videa pouze vysílat. Nemůže však zvuk a video
z televizoru přijímat ani nahrávat.
7.2.3 SCART – dobrá kvalita ★★★
Jeden kabel přenáší společně signál videa i audia.
Konektory SCART mohou přenášet video RGB,
avšak nikoli televizní signál v kvalitě HD.
Kabel SCART
à Tip
V případě, že zařízení má pouze konektor DVI,
použijte adaptér HDMI/DVI. Za účelem doplnění
tohoto připojení je třeba přidat kabel pro audio.
rPoznámka
Připojení HDMI podporuje systém HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). Systém HDCP
představuje signál pro ochranu před kopírováním, který
doprovází obsah HD (na disku DVD nebo Blu-ray).
Připojení
31
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 32
7.2.4 S-Video – dobrá kvalita ★★
Kabel S-Video používejte společně s kabelem Audio
L/R (CINCH). Při připojování přiřaďte kabely podle
barev.
Kabel S-Video
Kabel Audio L/R
- červený, bílý
7.2.5 Video – základní kvalita ★
Kabel Video (CINCH) používejte společně
s kabelem Audio L/R (CINCH). Při připojování
přiřaďte kabely podle barev.
Kombinovaný kabel Video (žlutý) a Audio L/R
- červený a bílý
7.2.6
Zobrazení synchronizované
s výstupem zvuku
Chcete-li dosáhnout nejlepší shodu obrazu a zvuku
u mluveného slova na obrazovce, připojte systém
domácího kina k výstupům Audio L/R nebo Digital
Audio. Viz diagramy 7.3.4 a 7.3.8.
Nepřipojujte zvukový signál přehrávače DVD,
digitálního přijímače nebo jiného audiovizuálního
zařízení přímo k systému domácího kina.
32
Připojení
2648.2_CES.qxd
7.3
16-05-2007
15:52
Pagina 33
Připojení zařízení
Připojení znázorněná v této části jsou uváděna jako
doporučení pro nejobvyklejší situace.
Mohou být možná i jiná řešení.
7.3.1 Přehrávač DVD
Pomocí kabelu SCART připojte zařízení ke vstupu
EXT1 na zadní straně televizoru.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
DVD Player
ČESKY
AUDIO OUT
EXT 2
7.3.2 Rekordér DVD nebo digitální přijímač
Použijte kabel SCART a 2 anténní kabely.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
EXT 2
EXT 1
OUT
L
R
AUDIO OUT
IN
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
DVD Recorder / Digital receiver
7.3.3 Rekordér DVD a digitální přijímač
Použijte 3 kabely SCART a 3 anténní kabely.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DVD Recorder
Připojení
IN
OUT
IN
Receiver / Cable box
33
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 34
7.3.4
Rekordér DVD a systém domácího
kina
Použijte kabel SCART, 2 anténní kabely a 1 kabel
pro audio (CINCH).
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
DIGITAL
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO OUT
EXT 3
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DIGITAL
AUDIO
IN
IN
DVD Recorder
Home Theatre System
7.3.5
Rekordér DVD a systém domácího
kina DVD
Použijte 2 kabely SCART, 2 anténní kabely a 1 kabel
pro audio (CINCH).
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DVD Recorder
IN
DVD Home Theatre System
7.3.6 Satelitní přijímač
Použijte kabel SCART a 2 anténní kabely.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
34
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
Satellite receiver
Připojení
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 35
7.3.7
Digitální přijímač HD/satelitní
přijímač HD
Použijte kabel HDMI a 2 anténní kabely.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
EXT 2
EXT 1
HDMI
OUT
OUT
IN
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
HD Digital receiver / HD Satellite receiver
Zařízení DVD-R, systém domácího
kina a digitální přijímač
Použijte 3 kabely SCART, 3 anténní kabely a 1 kabel
pro audio (CINCH).
ČESKY
7.3.8
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
DIGITAL
AUDIO
OUT
L
R
AUDIO OUT
EXT 3
EXT 2
EXT 1
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
OUT
DVD Recorder
OUT
IN
IN
Digital Receiver
DIGITAL
AUDIO
IN
Home Theatre System
7.3.9 Přehrávač disků Blu-ray
Použijte kabel HDMI.
Y
Pb
Pr
AUDIO
L/ R
EXT 3
L
R
AUDIO OUT
Připojení
EXT 2
EXT 1
HDMI
OUT
OUT
IN
DIGITAL
AUDIO
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
ANTENNA
Blu-ray Disc player
35
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 36
7.3.10 Herní konzola
Nejpraktičtější konektor pro herní konzolu je na
boční straně televizoru. Kvalitnější konektory
najdete na zadní straně televizoru.
Připojení na boční straně televizoru
Použijte konektory Video a Audio L/R (CINCH).
S-VIDEO
VIDEO
L
AUDIO
R
7.3.12 Osobní počítač
Nejlepší připojení počítače je na zadní straně
televizoru. Přístupnější připojení, při nemž avšak lze
z počítače pouze prohlížet fotografie a filmy, je na
boční straně televizoru.
ç Varování
Před připojením počítače nastavte obnovovací
frekvenci jeho monitoru na hodnotu 60 Hz.
Připojení na zadní straně televizoru
K připojení vstupu televizoru HDMI použijte
konektor DVI počítače. Použijte kabel HDMI - DVI
nebo adaptér HDMI na DVI.
Zvuk připojte audio kabelem s konektorem stereo
mini jack. Konektor stereo mini jack připojte ke
vstupu EXT3 na televizoru.
EXT 3 - AUDIO L/R
HDMI
Připojení na zadní straně televizoru
Použijte konektor HDMI nebo vstup YPbPr (EXT3)
pro kvalitu HD.
DVI
AUDIO
OUT
DVI
7.3.11 Videokamera
Nejpraktičtější konektor pro videokameru je na
boční straně televizoru. Kvalitnější konektory
najdete na zadní straně televizoru.
Připojení na boční straně televizoru
Použijte konektory Video a Audio L/R (CINCH)
nebo konektory S-Video a Audio L/R.
S-VIDEO
VIDEO
L
AUDIO
R
S-VIDEO
VIDEO
L
AUDIO
R
Připojení na zadní straně televizoru
Použijte konektor HDMI nebo vstup YPbPr (EXT3)
pro kvalitu HD.
36
AUDIO
OUT
HDMI
V menu Připojení přiřaďte tento konektor EXT3
k používanému konektoru HDMI. Viz část 7.4,
Nastavení připojení.
Připojení na boční straně televizoru
Pokud váš počítač nemá připojení DVI, použijte
konektory S-Video a Audio levý/pravý (cinch) na
boční straně televizoru. Toto připojení je vhodné
pouze pro aplikace jako např. Windows Media
Center nebo podobné.
à Tip
Maximální ostrosti obrazu dosáhnete, jestliže
změníte formát televizního obrazu v menu Formát
obrazu na hodnotu Nepřepočítaný. Viz část 5.3.4,
Formát širokoúhlého obrazu.
Podporovaná rozlišení počítačových monitorů
naleznete v části 8,Technické údaje.
Připojení
7.4
16-05-2007
15:52
Pagina 37
Nastavení připojení
Po připojení všech zařízení je třeba v televizoru
zadat, jaká připojení byla nastavena, tzn. které
zařízení je připojeno ke kterému konektoru.
7.4.1 Digital Audio In (pokud je dostupné)
Použijete-li konektor Digital Audio In,
přiřaďte v menu toto připojení k zařízení, ze
kterého pochází zvuk.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání a
vyberte položku TV menu > Instalace >
Připojení > Digital Audio In.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
Ò Stisknutím tlačítka œ nebo o vyberte konektor
používaný zařízením.
Připojení
DIGITAL AUDIO IN
...
EXT 3
HDMI 1
Žádný
HDMI 2
HDMI 3
EXT 3
HDMI 1
Strana
HDMI 2
HDMI 3
AUDIO IN L/R
EXT 1
EXT 2
DIGITAL AUDIO IN Strana
7.4.2 Audio In L/R
Použijete-li konektor Audio In L/R, přiřaďte v menu
toto připojení k zařízení, ze kterého pochází zvuk.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání a
vyberte položku TV menu > Instalace >
Připojení > Audio In L/R.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
Ò Stisknutím tlačítka œ nebo o vyberte konektor
používaný zařízením.
Připojení
AUDIO IN L/R
...
EXT 3
HDMI 1
Žádný
EXT 3
HDMI 2
HDMI 3
7.4.3 Pojmenování zařízení
Pojmenujte připojená zařízení, abyste umožnili
snadný výběr a nejlepší zpracování signálu.
Přiřaďte typ zařízení (DVD, videorekordér, hra...) ke
konektoru používanému pro toto zařízení.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání a
vyberte položku TV menu > Instalace >
Připojení > EXT1.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
Ò Stisknutím tlačítka œ nebo o vyberte typ
zařízení.
† Stisknutím tlačítka Menu menu opustíte.
Připojení
EXT 1
EXT 1
EXT 2
Žádný
DVD
EXT 3
HDMI 1
Blu-ray
HDD/DVDR
HDMI 2
HDMI 3
HD rec.
Hra
Strana
VCR
...
...
ČESKY
2648.2_CES.qxd
7.4.4 Kanály pro dekodér
Dekodéry dekódující anténní kanál jsou připojeny
ke konektoru EXT1 nebo EXT2 (SCART).
Příslušný televizní kanál je třeba přiřadit jako kanál
vyžadující dekódování. Potom přiřaďte konektor, ke
kterému je připojen dekodér.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání a
vyberte položku TV menu > Instalace >
Dekodér > Kanál.
® Stisknutím tlačítka π vstoupíte do seznamu.
Ò Stisknutím tlačítka œ nebo o vyberte kanál
vyžadující dekódování.
† Stisknutím tlačítka p se vraťte zpět a vyberte
položku Stav.
º Stisknutím tlačítka œ nebo o vyberte konektor
používaný dekodérem.
◊Stisknutím tlačítka Menu menu opustíte.
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Strana
AUDIO IN L/R
Připojení
37
2648.2_CES.qxd
7.5
16-05-2007
15:52
Pagina 38
Příprava na digitální služby
Kódované digitální televizní kanály lze dekódovat
pomocí modulu CA (Conditional Access)
poskytnutého provozovatelem služeb digitální
televize. Modul CA může v závislosti na zvoleném
provozovateli aktivovat několik služeb (například Pay
TV).
Další informace a podmínky získáte u svého
provozovatele služeb digitální televize.
7.5.1
Vložení modulu CA (Conditional
Access)
) Varování
Před vložením modulu CA vypněte televizor. Na
modulu CA ověřte správný směr vložení. Při
nesprávném vložení může dojít k poškození modulu
CA a televizoru.
‡ Modul CA jemně zasuňte až na doraz do slotu
Common Interface na zadní straně televizoru.
® Modul CA ponechejte ve slotu Common
Interface trvale.
COMMON INTERFACE
COMMON INTERFACE
Aktivace modulu CA může trvat několik minut.
Vyjmutí modulu CA způsobí deaktivaci služby
digitální televize.
7.5.2 Menu Common interface
Z tohoto menu můžete přejít k nainstalované službě
CA. Aplikace a jejich funkce, obsah a hlášení na
obrazovce pocházejí od poskytovatele služby CA.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání a
vyberte položku TV menu > Funkce >
Common interface.
Tato volba menu je k dispozici, pokud byl vložen
modul CA a byl jeho prostřednictvím navázán
kontakt s poskytovatelem.
38
Připojení
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 39
8 Technické údaje
Podporovaná rozlišení displeje
• Počítačové formáty
Rozlišení
Obnovovací frekvence
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1024 x 768
60 Hz
1280 x 1024
60 Hz
1360 x 768
60 Hz
1920 x 1080i
60 Hz
1920 x 1080p
60Hz
• Formáty videa
Rozlišení
Obnovovací frekvence
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576i
50 Hz
576p
50 Hz
720p
50 Hz, 60 Hz
1080i
50 Hz, 60 Hz
1080p
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p
50 Hz, 60 Hz
Tuner/Příjem/Přenos
• Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
• Televizní systém: DVD COFDM 2K/8K
• Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
• DVD: DVB-T (pozemní)
(viz vybrané země na typovém štítku televizoru)
Rozměry a hmotnosti (přibližné)
Model televizoru
- šířka
- výška
- hloubka
- hmotnost
Televizor + stojan
- šířka
- výška
- hloubka
- hmotnost
47PFL9532D/10
1 170 mm
736 mm
125 mm
32 kg
1 170 mm
801 mm
279 mm
38 kg
Zvuk
• Zvukový systém:
- Virtual Dolby Digital
- BBE
Multimédia
• Připojení: USB
• Formáty přehrávání: MP3, LPCM, prezentace (.alb)
JPEG
Dálkové ovládání
• Typ: RC4450
• Baterie: 2 velikosti AA- typu R6
Připojení
• EXT1 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup/výstup, RGB
• EXT2 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup/výstup, RGB,
S-video vstup/výstup
• EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R In (konektor mini jack)
• HDMI 1
• HDMI 2
• HDMI 3
• Analogový konektor Audio L/R Out –
synchronizované zobrazení
• Digital Audio In (koaxiální-CINCH-S/PDIF)
(pokud je dostupné)
• Digital Audio Out (koaxiální-CINCH-S/PDIF) –
synchronizované zobrazení
• Postranní: Audio L/R In, Video (CVBS) In, S-Video
výstup sluchátek (stereofonní konektor mini jack),
USB
Napájení
• Napájení z elektrické sítě: střídavý proud,
220-240 V (±10 %)
• Spotřeba energie při provozu a v pohotovostním
režimu:
Viz technické specifikace na webu
www.philips.com.
• Teplota prostředí: 5 °C-35 °C
Technické údaje lze měnit bez předchozího
upozornění. Další podobnosti o specifikacích tohoto
výrobku naleznete na webu
www.philips.com/support.
Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.
Technické údaje
39
ČESKY
Obraz/Displej
• Typ displeje: LCD Full HD W-UXGA
• Rozlišení panelu: 1920x1080p
• Zdokonalení obrazu Pixel Plus 3 HD
• 1080p – zpracování ve frekvenci
24/25/30/50/60 Hz
2648.2_CES.qxd
9
16-05-2007
15:52
Pagina 40
Odstraňování
problémů
Televizní kanály
Některé televizní kanály zmizely
• Zkontrolujte, zda je zvolen správný seznam kanálů.
• Kanál mohl být odinstalován v menu Přeskupit.
Televizor a dálkové ovládání
Televizor se nezapne
• Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.
• Zkontrolujte, zda baterie dálkového ovládání
nejsou vybité nebo slabé. Zkontrolujte jejich
orientaci +/-. Televizor můžete zapnout pomocí
tlačítek na televizoru.
• Odpojte napájecí kabel, počkejte jednu minutu a
znovu jej zapojte.
Televizor nereaguje na dálkové ovládání
• Zkontrolujte, zda baterie dálkového ovládání
nejsou vybité nebo slabé. Zkontrolujte jejich
orientaci +/-.
• Vyčistěte dálkové ovládání a čočku snímače
televizoru.
• Pomocí postranních tlačítek lze změnit některá
základní nastavení obrazu a zvuku.
‡ Stisknutím tlačítka Volume – a + upravíte
hlasitost.
® Stisknutím tlačítka Program/Channel – a +
procházíte kanály označené jako oblíbené.
Ò Stisknutím tlačítka Menu zobrazíte hlavní menu.
Stisknutím tlačítek Volume – a + a
Program/Channel – a + vyberete a upravíte
položky v menu pro obraz a zvuk.
Na televizoru bliká červená kontrolka
• Odpojte napájecí kabel na půl minuty a znovu jej
zapojte. Ověřte, zda je k dispozici dostatek místa
pro proudění vzduchu. Počkejte, dokud televizor
nevychladne. Pokud se televizor nezapne do
pohotovostního režimu a pokud znovu začne
blikat kontrolka, zavolejte na naše středisko
podpory zákazníků.
Zapomněli jste kód pro odemknutí rodičovského
zámku
• Viz část 5.8.3, Zadání kódu/Změna kódu.
Nesprávný jazyk v TV menu
Jazyk změníte provedením následujících kroků.
‡ Stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovládání.
® Stiskněte tlačítko π.
Ò Pomocí tlačítka œ zvýrazněte třetí řádek.
† Stiskněte tlačítko π třikrát.
º Stisknutím tlačítka œ nebo o vyberte jazyk.
◊Stiskněte tlačítko OK.
‹Stisknutím tlačítka Menu opustíte menu.
40
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály
• Zkontrolujte, zda televizor podporuje kanály
DVB-T ve vaší zemi. Seznam zemí naleznete na
typovém štítku televizoru.
Obraz
Svítí modrá kontrolka, ale neobjevuje se žádný obraz
• Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
• Zkontrolujte, zda je vybráno správné zařízení.
Funguje zvuk, ale neobjevuje se žádný obraz
• V menu zkontrolujte nastavení kontrastu nebo jasu.
Televizní obraz je špatný
• Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
• Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat reproduktory,
neuzemněná audiozařízení, neonové osvětlení,
vysoké budovy nebo hory. Pokuste se zlepšit
obraz přesměrováním antény nebo umístěním
zařízení z dosahu televizoru.
• Zkontrolujte, zda je vybrán správný televizní
systém v menu Ruční instalace.
• Pokud má špatnou kvalitu jen určitý kanál, zkuste
jej doladit v menu Jemné ladění. Viz část 6.2.3.
Obraz má špatnou barvu
• Zkontrolujte nastavení barev v menu Obraz.
V menu Obnovení standardního nastavení
vyberte libovolné obnovitelné standardní
nastavení. Viz část 5.3.2.
• Zkontrolujte připojení a kabely připojených zařízení.
V televizoru se při dalším zapnutí nezachovalo mé
nastavení
• Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na hodnotu
Doma v menu, které se zobrazí po výběru položky
TV menu > Instalace > Předvolby > Umístění.
Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo
příliš malý
• Vyberte lépe vyhovující obrazový formát v menu
Formát obrazu.
Viz část 5.3.4, Formát širokoúhlého obrazu.
• Pojmenujte připojené zařízení v menu Připojení,
abyste zajistili nejlepší zpracování signálu.
Viz část 7.4.3, Pojmenování zařízení.
Odstraňování problémů
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 41
Umístění obrazu na obrazovce není správné
• Některé obrazové signály z určitých zařízení
neodpovídají správně obrazovce. Obraz můžete
posunout pomocí tlačítek p, π nebo o, œ na
dálkovém ovládání. Zkontrolujte výstup signálu
zařízení.
Připojení USB
Televizor nezobrazuje obsah zařízení USB
• Nastavte zařízení (fotoaparát) tak, aby vyhovovalo
třídě „Mass Storage Class“.
• Zařízení USB může vyžadovat specifický software
ovladače. Tento software bohužel nelze stáhnout
do televizoru.
Zvuk
Zvuk je špatný
• Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na hodnotu
Stereo.
• Zkontrolujte nastavení ekvalizéru.
• V menu Obnovení standardního nastavení
vyberte libovolné obnovitelné standardní
nastavení. Viz část 5.3.2.
Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru
• Zkontrolujte, zda není vyvážení nastaveno zcela
doleva nebo zcela doprava.
Připojení HDMI
Potíže se zařízeními připojenými pomocí konektorů
HDMI
• Procedura HDMI-HDCP může trvat několik sekund.
Teprve pak televizor zobrazí obraz ze zařízení.
• Pokud televizor nerozpozná zařízení a na
obrazovce není žádný obraz, zkuste přepnout
z jednoho zařízení na jiné a zpět, čímž proceduru
HDCP znovu spustíte.
• Jestliže se zvuk přerušuje vytrvale, nahlédněte do
uživatelské příručky zařízení a ověřte výstupní
nastavení. Pokud to nepomůže, připojte
dodatečný audiokabel.
• Používá-li se adaptér HDMI/DVI, ověřte, zda je
nastaveno dodatečné připojení audia, aby bylo
připojení DVI úplné.
Odstraňování problémů
Nevidím své soubory v menu Multimédia
• Ne všechny soubory audia a zvuka jsou
podporovány. Viz část 8,Technické údaje.
Soubory audia a zvuka se nepřehrávají plynule
• Přenosový výkon zařízení USB omezuje
přenosovou rychlost.
Osobní počítač
ČESKY
Funguje obraz, ale ne zvuk
• Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
• Zkontrolujte, zda nebyl zvuk vypnut pomocí
tlačítka ¬.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny
kabely.
• Není-li detekován žádný zvukový signál, televizor
automaticky vypne zvuk.
Jedná se o správné fungování, které neznamená
chybu.
Zobrazení z počítače není na televizoru stabilní
nebo synchronizované
• Ověřte, zda je v počítači vybrán správný režim
rozlišení. Viz část 8,Technické údaje.
Pokud problém není vyřešen
Vypněte televizor a znovu jej zapněte. Pokud
problém není vyřešen, zavolejte do střediska
podpory zákazníků nebo navštivte web
www.philips.com/support.
Telefonní čísla střediska podpory zákazníků
naleznete na poslední stránce této uživatelské
příručky.
Než zavoláte, poznamenejte si prosím model a
výrobní číslo televizoru.
Tato čísla najdete na přebalovém štítku nebo na
typovém štítku na zadní či spodní straně televizoru.
) Varování
Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
41
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Pagina 42
10 Rejstřík
A
Active Control 16
Aktualizace softwaru 26
Ambilight
2kanálový 5
barva 18
menu/nastavení 18
režimy 11
s pohotovostním režimem
televizoru 19
Analogové
ruční instalace 28
televizní kanály 28
Anténa
kabel 7 připojit 7
se zařízeními 30
Asistent nastavení 15
Automatické nastavení 27
Automatické vypnutí 22
Automatické vyrovnávání
hlasitosti 18
Automatický formát 17
Automatický prostorový zvuk 18
Decodér
kanál 36
Delta hlasitost 18
Digitální
audio out 30
jazyk titulků 24
jazyk zvuku 17
natural motion 16
přijímač 33
textové služby 20
test příjmu 29
Digitální přijímač HD 35
Doma
umístění 40
Dual screen 12
DVB-T 5
DVD
přehrávání 9
přehrávač 33
připojení 33
rekordér 33
Dynamický kontrast 16
E
B
Barevný tón 16
Barva
menu 16
tlačítka 4,12
Baterie 3,7
Bezpečnost 3
Bílý bod 16
Blu-ray 30, 31, 35
Ekvalizér 17
Externí 1, 2, 3
(EXT) 30
F
Formát širokoúhlého obrazu 17
Formáty videa 39
Fotoaparát 36
Funkce EPG (Electronic
Programme Guide) 21
I
Instalace
aktualizace 29
automatická 27
menu 27
ruční 28
J
Jas 16
Jazyk
menu 27
titulky 19
zvuk 18
Jemné ladění 28
K
Kabel
HDMI 31
Scart 32
S-Video 32
Video 32
YPbPr 31
Kabel Video 32
Kanál
instalace 27
předchozí 12
přeskupení 28
seznam oblíbených 20
seznam všech kanálů 20
správa 29
uložení/instalace 28
zámek 20
Kontrast 16
Kód 22
C
Common interface (modul CA)
menu 38
slot 30, 38
Č
Časovače 22
Časová zóna 27
Časový spínač 22
Čištění obrazovky 3
D
Další/předchozí program 12
Dálkové ovládání
baterie 7
přehled 12
42
H
HDCP 31
HDMI
připojení 30
Herní konzola 36
Hlasitost
menu 17
tlačítko 12
Hledání
kanály 28
teletextové stránky 19
Hodiny 15
Hudba 25
M
Menu Rychlý přístup 15
Menu TV nastavení 15
Modul CA 30, 38
Mono 18
N
Napájecí kabel 8
Napájení 8
O
Obnovení standardního
nastavení 15
Obraz
formát 16
menu 16
Rejstřík
2648.2_CES.qxd
16-05-2007
15:52
Odstín 16
Odstraňování problémů 40
Osobní počítač
připojení 36
rozlišení displeje 39
Osobní zabarvení 16
Osobní zámek 20
Ostrost 16
Otvor pro zabezpečení
zámkem Kensington 5
Pagina 43
teletext 2.5 20
Teletextové stránky 19
Titulky 23
Tlačítka
barevná 12
na dálkovém ovládání 4, 12
na televizoru 4
Tlačítko Menu 13
Tlačítko OK 12
Tlačítko pro vypnutí zvuku 12
Tovární nastavení 29
P
R
Recyklace 3
Redukce MPEG artefaktů 16
Redukce šumu 16
Rekordér 33
Rodičovský zámek 23
Rozšířený obraz 17
Rozhlasová stanice 26
S
Satelitní přijímač 34
Senzor osvětlení 16
Seznamy oblíbených kanálů 20
Sluchátka
hlasitost 18
připojení 4, 30
Statické obrazy 3
Stereo 18
Stereo vyvážení
Ambilight 18
zvuk 17
Superzoom 17
Systém domácího kina 34
T
Technické údaje 39
Teletext 19
digitální 28 dual screen 19
menu 20
stránka 19
Rejstřík
Ú
Úroveň černé 16
U
Umístění 40
Umístění televizoru 5
USB
konektor 30
prohlížeč fotografií 24
zařízení 24
ČESKY
Péče o obrazovku 3
Pixel Plus 3 HD 16
Pohotovostní režim 22
Pojmenování zařízení 36
Prohlížeč fotografií 24
Přejmenování 28
Přeskupení kanálů 28
Připojení
nastavení 31,36
nejlepší 31
přehled 30
Připojení SCART 32
V
Videokamera 36
Videorekordér
připojení 33
Vlastní barva
Y
YPbPr 31
Z
Zadání kódu 22
Zařízení
pojmenování 36
připojení 31
sledování 9
Zámky 22
Zapnout 8
Země
digitální systém 29
výběr 27
Zhoršený sluch 27
Změna kódu 22
Změna pořadí 28
Zvuk
menu 17
surround režim 18
Zvuk I/II 18
Zvýšení sytosti barev 16
43
2648.2_CES.qxd
44
16-05-2007
15:52
Pagina 44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising