Philips | 32PHT4200/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series Tenký LED televizor Full HD 40PFH4200/88 Uživatelská příručka

Philips 4000 series Tenký LED televizor Full HD 40PFH4200/88 Uživatelská příručka
Register your product and get support at
4200 series
www.philips.com/welcome
Uživatelský manuál
32PHH4200
32PHT4200
40PFH4200
40PFT4200
Obsah
1 Váš nový televizor
12.2 Nahrávání programu
12.3 Sledování nahrávky
3
1.1 Pozastavení televize a nahrávání
3
1.2 EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
3
2 Instalace
13 Nastavení
3 Připojení
33
13.1 Obraz
33
13.2 Hra nebo počítač
34
13.3 Formát a okraje
35
13.4 Sluch
35
13.5 Ambilight (pro modely televizorů 6300)
4
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny
4
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď
2.3 Tipy pro umístění
4
2.4 Napájecí kabel
4
2.5 Kabel antény
5
32
32
4
14 Specifikace
40
14.1 Ochrana životního prostředí
40
14.2 Příjem modelů PxH/PxT
40
14.3 Displej
41
14.4 Spotřeba
41
14.5 Rozměry a hmotnost
41
14.6 Připojení modelů Pxx4100, Pxx4200
14.7 Sluch
42
14.8 Multimédia
43
6
3.1 Tipy pro připojení
6
3.2 EasyLink HDMI CEC
7
3.3 Běžné rozhraní – modul CAM
8
3.4 Set-top box – STB
9
3.5 Satelitní přijímač
9
3.6 Systém domácího kina – HTS
9
3.7 Přehrávač disků Blu-ray
11
3.8 DVD přehrávač
11
3.9 Herní konzola
11
3.10 Pevný disk USB
11
3.11 Jednotka Flash USB
12
3.12 Videokamera
12
3.13 Počítač
13
3.14 Sluchátka (pro modely televizorů 4000, 4100, 4200,
6300)
13
15 Software
44
16 Odstraňování problémů a podpora
45
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim (pro modely
televizorů 4100, 4200)
14
5 Dálkový ovladač
17 Bezpečnost a péče
14
15
17.1 Bezpečnost
48
17.2 Péče o obrazovku
5.1 Přehled tlačítek (pro modely televizorů 4000, 4100,
4200, 5210)
15
5.2 Infračervený senzor
15
5.3 Baterie
16
5.4 Čištění
16
6 Televizní kanály
7 TV průvodce
8 Zdroje
17
Rejstřík
25
25
27
8.1 Seznam zdrojů
27
8.2 Z pohotovostního režimu
27
8.3 EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
27
9 Časovače a hodiny
9.1 Časovač
28
9.2 Hodiny
28
9.3 Automatické vypnutí
28
28
10 Fotografie, videa a hudba
29
29
10.1 Z připojení USB
11 Pozastavení televizního vysílání
11.1 Pozastavení televizního vysílání
12 Nahrávání
12.1 Co je potřeba
49
18.1 Zásady použití
50
18.2 Autorská práva a licence
25
7.1 Používání TV průvodce
7.2 Nahrávky
25
7.3 Příjem dat TV průvodce
48
18 Podmínky použití, autorská práva
a licence
50
17
6.1 Sledování televizních kanálů
6.2 Nastavení předvoleb
20
42
15.1 Aktualizace softwaru
44
15.2 Verze softwaru
44
15.3 Software s otevřeným zdrojovým kódem
16.1 Odstraňování problémů
45
16.2 Registrace
46
16.3 Nápověda
46
16.4 Nápověda online
47
16.5 Péče o zákazníky / Opravy
47
4 Zapnutí
37
31
31
32
32
2
52
50
44
1
Váš nový televizor
1.1
Pozastavení televize
a nahrávání
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
a nahrát vysílání z digitálního televizního kanálu.
Pozastavte televizi a vezměte naléhavý hovor nebo
si jednoduše dejte přestávku během sportovního
zápasu. Televizor zatím uloží vysílání na pevný disk
USB a vy je můžete začít sledovat později.
1.2
EasyLink (digitální sběrnice
mezi audio video zařízeními)
Funkce EasyLink vám umožní ovládat připojené
zařízení, například přehrávač disků Blu-ray, pomocí
dálkového ovladače televizoru.
Funkce EasyLink využívá ke komunikaci
s připojenými zařízeními rozhraní HDMI CEC.
3
2
10 mm, maximálně 10,5 mm)
Instalace
- 32PFx4100 - VESA MIS-F 100x100, M4 (minimálně
10 mm, maximálně 14 mm)
- 32PHx4100/12 - VESA MIS-F 100x100,
M4 (minimálně 10 mm, maximálně 14 mm)
- 32PHx4100/88 - VESA MIS-F 100x100,
M4 (minimálně 10 mm, maximálně 14 mm)
- 32PHT4100/60 - VESA MIS-F 100x100,
M4 (minimálně 12 mm, maximálně 16 mm)
- 40Pxx4100 - VESA MIS-F 200x200, M4 (minimálně
12 mm, maximálně 16 mm)
- 48Pxx4100 - VESA MIS-F 200x200, M6 (minimálně
12 mm, maximálně 16 mm)
2.1
Přečtěte si bezpečnostní
pokyny
Před prvním použitím televizoru si přečtěte
bezpečnostní pokyny.
V nabídce Nápověda přejděte do části Bezpečnost
a péče > Bezpečnost.
- 32Pxx4200 - VESA MIS-F 100x100, M4 (minimálně
10 mm, maximálně 14 mm)
- 40Pxx4200 - VESA MIS-F 200x200, M4 (minimálně
12 mm, maximálně 16 mm)
2.2
Podstavec televizoru
a montáž na zeď
- 40Pxx6300 - VESA MIS-F 200x200,
M6 (minimálně 14 mm, maximálně 24 mm)
- 48Pxx6300 - VESA MIS-F 400x400,
M6 (minimálně 14 mm, maximálně 24 mm)
- 55Pxx6300 - VESA MIS-F 400x400,
M6 (minimálně 14 mm, maximálně 24 mm)
Podstavec pod televizor
Pokyny pro montáž podstavce televizoru naleznete
ve Stručném návodu k rychlému použití, jenž byl
dodán spolu s televizorem. Pokud jste tento návod
ztratili, můžete si jej stáhnout z webových stránek
www.philips.com.
Upozornění
Připevnění televizoru na zeď vyžaduje zvláštní
dovednosti a měl by jej provést kvalifikovaný
pracovník. Montáž televizoru na zeď musí splňovat
bezpečnostní normy podle hmotnosti televizoru. Před
umístěním televizoru si také přečtěte bezpečnostní
opatření.
Společnost TP Vision Europe B.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž ani za nehodu
nebo úraz, k nimž může při montáži dojít.
Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke
stažení použijte typové číslo výrobku.
Připevnění na zeď
Televizor je připraven k připevnění na držák pro
montáž na zeď, který odpovídá standardu VESA
(prodává se samostatně).
Při nákupu držáku pro montáž na zeď použijte
následující kód VESA . . .
Aby byl držák připevněn bezpečně, použijte šrouby
v délce, jež je zobrazena na výkresu.
2.3
Tipy pro umístění
- Umístěte televizor na místo, kde nebude na
obrazovku svítit přímé světlo.
- Televizor umístěte až 15 cm od zdi.
- Ideální vzdálenost pro sledování televize je
trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Při
sezení by měly vaše oči být v rovině se středem
obrazovky.
2.4
Napájecí kabel
- Zapojte napájecí kabel do konektoru POWER
v zadní části televizoru.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně zasunutý
do konektoru.
- Ujistěte se, že zástrčka v zásuvce je stále přístupná.
- Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za
- 22Pxx4000 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimálně
10 mm, maximálně 10,5 mm)
- 24Pxx4000 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimálně
10 mm, maximálně 10,5 mm)
- 24PHx5210 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimálně
4
zástrčku, nikdy za kabel.
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu
energie, pokud jej nebudete delší dobu používat,
odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.
2.5
Kabel antény
Zasuňte zástrčku antény pevně do zásuvky ANTENNA
umístěné na zadní straně televizoru.
Můžete použít vlastní anténu nebo signál antény
z anténního distribučního systému. Použijte koaxiální
kabel s anténním konektorem IEC (RF) 75 ohmů.
Toto připojení antény použijte pro vstupní signály
DVB-T a DVB-C.
5
3
Připojení
3.1
Tipy pro připojení
EasyLink HDMI CEC
Průvodce možnostmi připojení
Pokud jsou zařízení připojena prostřednictvím
rozhraní HDMI a jsou vybavena funkcí EasyLink,
můžete je ovládat pomocí dálkového ovladače
televizoru. V televizoru a připojeném zařízení musí
být zapnuta funkce EasyLink HDMI CEC.
Zařízení vždy připojujte k televizoru pomocí
konektoru nejvyšší dostupné kvality. Používejte také
velmi kvalitní kabely, abyste zajistili
kvalitní přenos obrazu a zvuku.
DVI na HDMI
Potřebujete-li pomoc s připojením několika zařízení
k televizoru, můžete navštívit Průvodce možnostmi
připojení televizoru Philips. Tento průvodce nabízí
informace o tom, jak vytvořit připojení a které kabely
použít.
Má-li vaše zařízení pouze konektor DVI, použijte
adaptér DVI na HDMI. Použijte jeden z konektorů
HDMI a audio kabel L/R (minikonektor 3,5 mm)
připojte ke konektoru Audio In na zadní straně
televizoru.
Přejděte na webové stránky
www.connectivityguide.philips.com
Ochrana proti kopírování
Kabely DVI a HDMI podporují funkci HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). HDCP je signál
ochrany proti kopírování chránící obsah disků DVD
nebo Blu-ray. Označuje se také jako DRM (Digital
Rights Managament).
Anténa
Máte-li set top box (digitální přijímač) nebo rekordér,
připojte kabely antény tak, aby signál antény
procházel nejprve set top boxem nebo rekordérem
a poté teprve vstoupil do televizoru. Takto mohou
anténa a set top box odesílat případné další kanály
do rekordéru k nahrávání.
HDMI ARC
Připojení HDMI 1 v televizoru má zpětný zvukový
kanál HDMI ARC (neboli Audio Return Channel).
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor
HDMI ARC, připojte je ke konektoru HDMI 1 na tomto
televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC, není
třeba připojovat zvláštní audio kabel, který odesílá
zvuk televizního obrazu do zařízení HTS. Připojení
HDMI ARC oba signály kombinuje.
Pokud chcete funkci ARC u připojení HDMI vypnout,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Pokročilé > HDMI 1 – ARC.
Rozhraní HDMI
Scart
HDMI CEC
SCART je připojení dobré kvality. Připojení SCART lze
použít pro video signály CVBS a RGB. Nelze je však
použít pro televizní signály s vysokým rozlišením
(HD). Připojení SCART kombinuje video signály
i audio signály.
Nejlepší kvalitu obrazu a zvuku nabízí připojení HDMI.
Jediný kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál.
Používejte kabel HDMI pro signály s kvalitou obrazu
HD (High Definition) nebo Full HD (FHD). Pro nejlepší
kvalitu přenosu použijte vysokorychlostní kabel
HDMI; nepoužívejte kabel delší než 5 m.
K připojení zařízení použijte kabel adaptéru SCART.
6
Nastavení funkce EasyLink
Televizor se dodává se zapnutou funkcí EasyLink.
Zkontrolujte, zda je na připojených zařízeních
EasyLink správné nastavení funkce HDMI-CEC.
Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných
značek.
Audio Out – optický
HDMI-CEC u jiných značek
Audio Out – optický je vysoce kvalitní zvukové
připojení. Toto optické připojení dokáže přenášet
audio kanály 5.1. Pokud audio zařízení, obvykle
systém domácího kina (HTS neboli Home Theatre
System), nemá žádný konektor HDMI ARC, můžete
tento kabel připojit ke konektoru Audio In – optický
na zařízení HTS. Výstup Audio Out – optický odešle
zvuk televizoru do zařízení HTS.
Funkce HDMI-CEC má u jiných značek jiné názvy,
například: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync,
Kuro Link, Simplink a Viera Link. Ne všechny značky
jsou s funkcí EasyLink plně kompatibilní.
Uvedené příklady značek používaných pro funkci
HDMI CEC jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Ovládání zařízení (pro modely
televizorů 4000, 4100, 4200, 5210)
Chcete-li ovládat zařízení
připojené ke konektoru HDMI
a nastavit je prostřednictvím
funkce EasyLink, vyberte
zařízení (nebo jeho činnost)
v seznamu připojení
televizoru. Stiskněte
tlačítko  SOURCES ,
vyberte zařízení připojené ke
konektoru HDMI a poté
stiskněte tlačítko OK.
Můžete nastavit typ výstupního audio signálu tak, aby
odpovídal možnostem vašeho systému domácího
kina.
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete upravit synchronizaci zvuku a obrazu.
3.2
EasyLink HDMI CEC
EasyLink (digitální sběrnice mezi
audio video zařízeními)
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení
pomocí dálkového ovladače televizoru. Funkce
EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými
zařízeními funkci HDMI CEC (Consumer Electronics
Control). Zařízení musejí podporovat funkci HDMI CEC
a musí být připojena prostřednictvím konektoru
HDMI.
Jakmile je zařízení vybráno, lze zařízení ovládat
pomocí dálkového ovladače televizoru. Avšak tlačítka
7
 a  OPTIONS a některá jiná tlačítka pro ovládání
televizoru se do zařízení nepředávají.
Pokud potřebné tlačítko není na dálkovém ovladači
televizoru, můžete vybrat tlačítko v nabídce
Možnosti.
Stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště nabídek
vyberte možnost Ovládací prvky. Na obrazovce
vyberte požadované zařízení a stiskněte tlačítko OK.
Některá velmi specifická tlačítka zařízení nemusejí být
v nabídce Ovládací prvky k dispozici.
nastavit poslech zvuku televizoru z těchto
reproduktorů.
3.3
Běžné rozhraní – modul
CAM
CI+
Upozornění: Na dálkový ovladač televizoru budou
reagovat pouze zařízení, která podporují funkci
dálkového ovládání EasyLink.
Tento televizor je připraven pro služby podmíněného
přístupu CI+.
Služby CI+ vám umožní sledovat prémiové programy
v kvalitě HD, například filmy a sport, jež nabízejí
televizní vysílací společnosti ve vašem regionu. Tyto
pořady jsou kódovány televizní vysílací společností
a dekódovány modulem CI+.
Vysílací společnosti zajišťující digitální televizní
vysílání vám poskytnou tento modul CI+ (Conditional
Access Module – modul podmíněného přístupu
neboli CAM), když si předplatíte jejich prémiové
programy. Tyto programy se vyznačují vysokou úrovní
ochrany proti kopírování.
Nastavení funkce EasyLink
Televizor se dodává se všemi nastaveními funkce
EasyLink zapnutými. Je možné samostatně vypnout
jakékoli nastavení funkce EasyLink.
EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video
zařízeními)
Postup úplného vypnutí funkce EasyLink . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > EasyLink.
3. Vyberte možnost EasyLink.
4. Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Další informace o podmínkách vám poskytne vysílací
společnost zajišťující digitální televizní vysílání.
CAM
Dálkový ovladač EasyLink
Vložení modulu CAM
Chcete-li, aby zařízení komunikovalo, ale nechcete je
ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru,
můžete dálkové ovládání EasyLink samostatně
vypnout.
Pomocí dálkového ovladače televizoru můžete
ovládat více zařízení vyhovujících standardu HDMICEC.
Před vložením modulu CAM vypněte televizor.
Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul
CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul
CAM a televizor.
V nabídce nastavení funkce EasyLink vyberte
možnost Dálkový ovladač EasyLink a vyberte
možnost Vypnuto.
Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
Vložte kartu CAM do slotu Common interface
(běžného rozhraní) televizoru.
Otočte kartu CAM tak, aby její přední strana
směřovala k vám, a opatrně ji zasuňte až nadoraz.
Ponechte kartu trvale ve slotu.
Když aktivujete zařízení vyhovující standardu HDMICEC, televizor se zapne z pohotovostního režimu a
přepne se na správný zdroj.
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači televizoru
přepnete televizor i zařízení vyhovující standardu do
pohotovostního režimu.
Aktivace modulu CAM může trvat několik minut.
Vyjmutím modulu CAM služby televizního vysílání
deaktivujete.
Pokud je vložen modul CAM a je uhrazeno
předplatné (způsoby připojení se mohou lišit), můžete
sledovat televizní vysílání. Vložený modul CAM je
Systémové ovládání audia
Připojíte-li zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC
s reproduktory ke konektoru HDMI ARC, můžete si
8
určen výhradně pro váš televizor.
3.4
Set-top box – STB
Pomocí dvou kabelů antény připojte anténu k set top
boxu (digitálnímu přijímači) a k televizoru.
Automatické vypnutí
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud
používáte pouze dálkový ovladač set top boxu. Tímto
způsobem zabráníte automatickému vypnutí
televizoru po uplynutí 4 hodin, během nichž nebylo
stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači televizoru.
Chcete-li časovač vypnutí vypnout, stiskněte
tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Automatické vypnutí a přesuňte
posuvník na hodnotu Vypnuto.
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI
a připojte set-top box k televizoru.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud set-top
box není vybaven konektorem HDMI.
Automatické vypnutí
Tento automatický časovač vypnutí vypněte, pokud
používáte pouze dálkový ovladač set top boxu. Tímto
způsobem zabráníte automatickému vypnutí
televizoru po uplynutí 4 hodin, během nichž nebylo
stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači televizoru.
3.6
Chcete-li časovač vypnutí vypnout, stiskněte
tlačítko , vyberte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Automatické vypnutí a přesuňte
posuvník na hodnotu Vypnuto.
Systém domácího kina (HTS) připojte k televizoru
pomocí kabelu HDMI. Můžete připojit zařízení Philips
Soundbar nebo systém HTS s vestavěným
přehrávačem disků.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení
není vybaveno konektorem HDMI.
Systém domácího kina – HTS
Připojení systému domácího kina
HDMI ARC
3.5
Připojení HDMI 1 v televizoru má zpětný zvukový
kanál HDMI ARC (neboli Audio Return Channel).
Pokud má zařízení, obvykle systém domácího kina
(HTS neboli Home Theatre System), rovněž konektor
HDMI ARC, připojte je ke konektoru HDMI 1 na tomto
televizoru. Použijete-li připojení HDMI ARC, není
třeba připojovat zvláštní audio kabel, který odesílá
zvuk televizního obrazu do zařízení HTS. Připojení
HDMI ARC oba signály kombinuje.
Satelitní přijímač
Připojte kabel satelitní antény k satelitnímu přijímači.
Kromě připojení antény přidejte kabel HDMI
a připojte zařízení k televizoru.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení
není vybaveno konektorem HDMI.
9
Jestliže systém domácího kina není vybaven
konektorem HDMI ARC, přidejte optický audio kabel
pro odesílání zvuku (Toslink) k televiznímu obrazu do
systému domácího kina.
Synchronizace audio výstupu
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit synchronizaci zvuku
v televizoru. Je možné nastavit zpoždění, která
vyrovnává čas, jenž systém domácího kina potřebuje
ke zpracování zvuku k obrazu na televizoru. Hodnotu
lze nastavit v krocích po 1 ms. Maximální nastavení
je 12 ms. Možnost Zpoždění audio výstupu by měla
být zapnuta.
Postup synchronizace zvuku v televizoru . . .
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce,
můžete u většiny systémů domácího kina nastavit
prodlevu, aby si zvuk a obraz odpovídaly.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Synchronizace zvukového výstupu.
3. Pomocí posuvníku nastavte zpoždění zvuku a
stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení výstupu zvuku
Formát výstupu zvuku
Zpoždění zvukového výstupu
Máte-li systém domácího kina (HTS neboli Home
Theatre System) vybavený funkcemi pro zpracování
vícekanálového zvuku, jako je například Dolby Digital,
DTS® nebo podobné systémy, nastavte možnost
Formát výstupu zvuku na možnost Vícekanálový. Je-li
nastavena hodnota Vícekanálový, televizor může
odesílat komprimovaný signál vícekanálového zvuku
z televizního kanálu nebo připojeného přehrávače
do systému domácího kina. Máte-li systém domácího
kina bez funkce zpracování vícekanálového zvuku,
vyberte možnost Stereo.
Synchronizace zvuku s obrazem (synchr.)
Je-li k televizoru připojen systém domácího kina
(HTS), obraz na televizoru a zvuk z domácího kina
by měly být synchronizovány.
Automatická synchronizace zvuku s obrazem
U nejnovějších systémů domácího kina Philips se
zvuk s obrazem synchronizují automaticky a jsou
vždy v pořádku.
Prodleva synchronizace zvuku
Postup nastavení Formátu výstupu zvuku . . .
U některých systémů domácího kina může být třeba
upravit zpoždění audio výstupu, aby došlo
k synchronizaci zvuku a obrazu. Zvyšujte hodnotu
zpoždění v systému domácího kina, dokud si obraz a
zvuk nebudou odpovídat. Může nutné nastavit
hodnotu zpoždění 180 ms. Přečtěte si uživatelskou
příručku systému domácího kina. Je-li nastavena
hodnota zpoždění v systému domácího kina, je třeba
vypnout Zpoždění audio výstupu v televizoru.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Formát výstupu zvuku.
3. Vyberte možnost Vícekanálový nebo Stereo.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup vypnutí zpoždění audio výstupu . . .
Vyrovnání výstupu zvuku
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Zpoždění zvukového výstupu.
3. Vyberte možnost Vypnuto a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nastavení Vyrovnání výstupu zvuku slouží
k nastavení úrovně hlasitosti televizoru a systému
domácího kina, když mezi nimi přepínáte. Rozdíly
v hlasitosti mohou být způsobeny rozdíly ve
zpracování zvuku.
Postup vyrovnání rozdílu hlasitosti . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Vyrovnání výstupu zvuku.
3. Pokud je rozdíl v hlasitosti značný, vyberte
10
možnost Více. Pokud je rozdíl v hlasitosti malý,
vyberte možnost Méně.
Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
3.8
DVD přehrávač
DVD přehrávač připojte k televizoru pomocí kabelu
HDMI.
Případně můžete použít kabel SCART, pokud zařízení
není vybaveno konektorem HDMI.
Vyrovnání výstupu zvuku ovlivňuje zvukové signály
z konektorů Audio Out – optický a HDMI ARC.
Problémy se zvukem systému
domácího kina
Zvuk s hlasitým šumem
Pokud sledujete video ze zapojené jednotky USB
Flash nebo počítače, zvuk z vašeho systému
domácího kina může být zkreslený.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Formát výstupu zvuku.
Je-li DVD přehrávač připojen pomocí kabelu HDMI
a je vybaven rozhraním EasyLink CEC, můžete jej
ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.
Žádný zvuk
Pokud není slyšet zvuk televizoru ze systému
domácího kina, zkontrolujte následující položky . . .
3.9
- Zkontrolujte, zda jste připojili kabel HDMI ke
konektoru HDMI ARC na systému domácího kina.
Všechny konektory HDMI na televizoru jsou
konektory typu HDMI ARC.
Herní konzola
Rozhraní HDMI
- Zkontrolujte, zda je nastavení HDMI ARC televizoru
na hodnotě Zapnuto.
Přejděte do nabídky  > Nastavení > Nastavení
televizoru > Zvuk > Pokročilé > HDMI1 ARC.
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud herní konzoli
připojíte ke konektoru na televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
3.7
Přehrávač disků Blu-ray
Přehrávač Blu-ray disků připojte k televizoru pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI.
3.10
Pevný disk USB
Pokud je přehrávač Blu-ray disků vybaven rozhraním
EasyLink HDMI CEC, můžete jej ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru.
11
trvale připojený.
Co je potřeba
Varování
Pokud připojíte pevný disk USB, můžete pozastavit
nebo nahrávat televizní vysílání. Televizní vysílání
musí být digitální (vysílání DVB nebo podobně).
Pevný disk USB je zformátován výhradně pro tento
televizor. Uložené nahrávky nelze použít na jiném
televizoru nebo na počítači. Nahrávané soubory na
pevném disku USB nekopírujte a neměňte žádnou
počítačovou aplikací. Můžete je tak poškodit. Pokud
naformátujete jiný pevný disk USB, bude obsah na
něm ztracen. Pevný disk USB nainstalovaný
v televizoru musíte před použitím s počítačem znovu
naformátovat.
Pozastavení
Abyste mohli vysílání pozastavit, je nutné používat
pevný disk kompatibilní s rozhraním USB 2.0
s minimální kapacitou 32 GB.
Nahrávání
Chcete-li pozastavit nebo nahrávat vysílání, je
nezbytný pevný disk s alespoň 250 GB volného
místa.
3.11
Jednotka Flash USB
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash.
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
do jednoho z konektorů USB na televizoru.
TV průvodce
Než se rozhodnete zakoupit pevný disk USB pro
nahrávání, můžete si prověřit, zda lze ve vaší zemi
nahrávat digitální televizní kanály.
Stiskněte tlačítko  TV GUIDE na dálkovém
ovladači. Je-li na stránce TV průvodce k dispozici
tlačítko Nahrávání, můžete nahrávat.
Televizor jednotku USB Flash rozpozná a otevře
seznam s jejím obsahem.
Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky,
stiskněte tlačítko  SOURCE , vyberte možnost USB
a stiskněte tlačítko OK.
Instalace
Vysílání můžete pozastavovat a nahrávat teprve po
připojení a zformátování pevného disku USB.
Chcete-li přestat sledovat obsah jednotky USB Flash,
stiskněte tlačítko  EXIT nebo vyberte jinou činnost.
Chcete-li jednotku USB Flash odpojit, můžete ji
kdykoli vysunout.
1. Připojte pevný disk USB k jednomu z portů USB na
televizoru. Během formátování nepřipojujte žádné
jiné zařízení USB do ostatních portů USB.
3.12
Videokamera
Rozhraní HDMI
2. Zapněte pevný disk USB a televizor.
Nejlepší kvality dosáhnete, pokud videokameru
připojíte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
3. Když je televizor naladěn na digitální televizní
kanál, stiskněte tlačítko  (Pozastavit). Pokus
o pozastavení spustí formátování.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Během formátování pevný disk USB neodpojujte.
Když je pevný disk USB naformátován, nechte jej
12
3.14
Sluchátka (pro modely
televizorů 4000, 4100, 4200,
6300)
Sluchátka můžete připojit ke
konektoru  na televizoru.
Jedná se o minikonektor
3,5 mm. Hlasitost sluchátek
lze nastavit samostatně.
3.13
Počítač
Připojení
Postup nastavení rychlosti . . .
K televizoru můžete připojit počítač a používat
televizor jako počítačový monitor.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Hlasitost sluchátek a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů) upravte
hlasitost.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pomocí konektoru HDMI
Počítač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
Pomocí adaptéru DVI na HDMI
Případně můžete použít adaptér DVI na HDMI
a připojit počítač ke konektoru HDMI a audio kabel
L/R (stereofonní minikonektor 3,5 mm) připojit ke
vstupu AUDIO IN – L/R na zadní straně televizoru.
Nastavení
Ideální nastavení monitoru
Je-li váš počítač přidán jako typ zařízení Počítač
v nabídce Zdroj (seznam připojení), televizor
automaticky přejde na ideální nastavení pro Počítač.
Pokud používáte počítač ke sledování filmů nebo
k hraní her, pravděpodobně budete chtít nastavit
televizor zpět na hodnoty ideální pro sledování
televize nebo hraní.
Ideální nastavení televizoru ručně . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení TV > Obraz > Pokročilý
> Hra nebo počítač a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Hra (pro hraní) nebo vyberte
možnost Počítač (pro sledování filmu) a stiskněte
tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Nezapomeňte po skončení hraní hry vrátit nastavení
Hra nebo počítač zpět na hodnotu Počítač.
13
4
Zapnutí
4.1
Zapnutí nebo pohotovostní
režim (pro modely televizorů
4100, 4200)
Než televizor zapnete,
zkontrolujte na jeho zadní
straně, zda je připojen do sítě.
Je-li červená kontrolka zhasnutá, stiskněte joystick na
pravé nebo na zadní straně televizoru a přepněte
televizor do pohotovostního režimu (červená
kontrolka se rozsvítí).
Když je televizor v pohotovostním režimu, stisknutím
tlačítka  na dálkovém ovladači zapnete televizor.
Přepnutí do pohotovostního režimu
Chcete-li televizor přepnout do pohotovostního
režimu, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.
Vypnutí
Chcete-li televizor vypnout, stiskněte joystick na
pravé nebo na zadní straně televizoru. Červená
kontrolka zhasne. Televizor je stále připojen do
elektrické sítě, ale spotřebovává minimum energie.
Pokud chcete televizor vypnout úplně, odpojte
zástrčku napájení z elektrické zásuvky.
Při odpojování zástrčky vždy tahejte za zástrčku,
nikdy ne za kabel. Zajistěte, aby zástrčka, napájecí
kabel i zásuvka byla neustále zcela přístupná.
14
5
Funkce tlačítek naleznete v pokynech na obrazovce.
Dálkový ovladač
3.  INFO
Otevření nebo zavření informací o pořadech.
4.  BACK
Přechod na předchozí zobrazený kanál.
Zavře nabídku bez změny nastavení.
5.1
Přehled tlačítek (pro modely
televizorů 4000, 4100, 4200,
5210)
5.  HOME
Otevře nebo zavře výchozí nabídku.
6.  EXIT
Přepne zpět na sledování televize.
Horní
7.  OPTIONS
Slouží k otevření nebo zavření nabídky možností.
8. Tlačítko OK
Potvrzení výběru nebo nastavení.
9. Kurzorová/navigační tlačítka
Slouží k procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
10.  LIST
Otevření nebo zavření seznamu kanálů.
1.  Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do
pohotovostního režimu.
Spodní část
Tlačítka 2. přehrávání
- Přehrávání , pro spuštění přehrávání
- Pozastavení , pro pozastavení přehrávání
- Zastavení , pro zastavení přehrávání
- Posun zpět , pro rychlý posun dozadu
- Rychlý posun vpřed , pro rychlý posun dopředu
- Nahrávání , pro okamžité spuštění nahrávání
3.  TV GUIDE
Otevře nebo zavře TV průvodce.
4.  SETUP
Otevře nabídku Nastavení.
1.  Hlasitost
5.  FORMAT
Otevře nebo zavře nabídku Formát obrazu.
Slouží k úpravě úrovně hlasitosti.
2. Číselná tlačítka a textová klávesnice
Slouží k přímému výběru televizního kanálu nebo
k zadávání textu.
Střed
3. SUBTITLE
Nastaví titulky: Zapnout, Vypnout, Automatické.
4.  Ztlumení
Slouží k vypnutí nebo obnovení zvuku.
5.  Kanál
Přepne na další nebo předchozí kanál ze seznamu
kanálů, otevře další nebo předchozí stránku teletextu
nebo spustí následující či předchozí kapitolu na disku.
6. TEXT
Otevření nebo zavření funkce Teletext.
1.  SOURCES
Otevře nebo zavře nabídku Zdroje – seznam
připojených zařízení.
2.
Barevná tlačítka
15
5.2
Infračervený senzor
Televizor může přijímat příkazy z dálkového
ovladače využívajícího k odesílání příkazů
infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud
používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte
na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na
infračervený snímač na přední části televizoru.
5.3
Baterie
1. Posuňte kryt prostoru na baterie ve směru, který
ukazuje šipka.
2. Vyměňte staré baterie za dvě 1,5V baterie typu
AAA-LR03. Dbejte na to, aby byly póly + a - baterie
zarovnány správně.
3. Vložte zpět kryt prostoru na baterie.
4. Zasuňte jej, až zacvakne.
Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte,
vyjměte baterie.
Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o
likvidaci.
5.4
Čištění
Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou
odolnou vůči poškrábání.
Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným
hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte
alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro
domácnost.
16
6
kanál, znovu stiskněte tlačítko  LIST .
Televizní kanály
Rozhlasové kanály
Sledování televizních kanálů
Je-li k dispozici digitální vysílání, v průběhu
instalace se nainstalují digitální rádiové stanice. Na
rádiový kanál přepnete stejným způsobem jako na
kanál televizní.
Přepínání kanálů (pro modely
televizorů 4000, 4100, 4200, 5210)
Seznam kanálů
6.1
Zobrazení celého seznamu kanálů
Chcete-li sledovat TV kanály,
stiskněte tlačítko .
Televizor se naladí na
naposledy sledovaný TV
kanál.
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete seznam kanálů.
2. Stisknutím tlačítka  OPTIONS otevřete nabídku
Možnosti.
3. Vyberte možnost Seznam a poté můžete vybrat
z nabídky Vše, Oblíbené, Rádio nebo Nové kanály.
Případně můžete stisknutím tlačítka  otevřít
nabídku Domů, vybrat možnost TV a poté stisknout
tlačítko OK.
Přejmenování kanálů
Kanály v seznamu kanálů lze přejmenovat.
1. Z jednoho ze seznamu kanálů vyberte kanál, který
chcete přejmenovat.
2. Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
3. Vyberte možnost Přejmenovat a stiskněte tlačítko
OK.
Uzamknutí kanálu
Chcete-li přepínat kanály, stiskněte tlačítko  
nebo  . Znáte-li číslo kanálu, zadejte číslo
číselnými tlačítky.
Chcete-li dětem zabránit ve sledování kanálu nebo
pořadu, můžete kanály zamknout nebo zamknout
pořady hodnocené podle věku.
Po zadání čísla kanálu na něj ihned přepnete
Uzamknutí kanálu
stisknutím tlačítka OK.
Máte možnost zamknout kanál, a tím zabránit dětem
v jeho sledování. Pro sledování zamknutého kanálu
je nutné zadat kód rodičovského zámku. Programy
z připojeného zařízení nelze uzamknout.
Chcete-li přepnout zpět na předchozí naladěný kanál,
stiskněte tlačítko .
Přepnutí na kanál ze seznamu kanálů
Postup uzamknutí kanálu . . .
Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko  LIST
a otevřete seznamy kanálů.
1. Během sledování TV kanálu stiskněte
tlačítko  LIST a otevřete Seznam kanálů.
2. Vyberte kanál pro uzamknutí v libovolném
seznamu.
3. Stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost
Zamknout kanál. Zamknutý kanál se v seznamu
kanálů zobrazuje se značkou zámku .
Chcete-li kanál odemknout, vyberte zamknutý kanál
v seznamu, stiskněte tlačítko  OPTIONS
a vyberte možnost Odemknout kanál. Bude nutné
zadat kód rodičovského zámku.
Seznam kanálů může obsahovat několik stránek
s kanály. Chcete-li zobrazit další nebo předchozí
stránku, stiskněte tlačítko  + nebo  .
Chcete-li seznam kanálů zavřít bez přepínání na jiný
Rodičovské hodnocení
Chcete-li zabránit dětem ve sledování pořadu
nevhodného pro jejich věk, můžete použít vhodnost
17
podle věku.
Upraví formát obrazu podle vstupního zdroje.
Některé digitální vysílací společnosti své pořady
hodnotí. Pokud je vhodnost pořadu podle věku rovna
nebo převyšuje věk, jenž jste nastavili jako vhodnost
podle věku pro své dítě, pořad se zablokuje.
Chcete-li sledovat zamknutý program, musíte zadat
kód rodičovského zámku. Rodičovský zámek se
nastaví pro všechny kanály.
- Super zoom
Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve
formátu 4:3. Obraz je přizpůsoben obrazovce.
- Rozšíření filmového zobrazení 16:9
Upraví formát 4:3 na 16:9. Nedoporučujeme u rozlišení
HD a u vstupu z počítače.
- Širokoúhlý obraz
Roztáhne obraz na formát 16:9.
Postup nastavení vhodnosti podle věku . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Rodičovský
zámek > Rodičovské hodnocení a stiskněte
tlačítko OK.
3. Zadejte čtyřciferný kód rodičovského zámku.
Zadejte čtyřciferný kód rodičovského zámku a
potvrďte jej. Nyní můžete nastavit vhodnost podle
věku.
4. Nastavte věk a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
6. Chcete-li vypnout rodičovskou vhodnost podle
věku, vyberte jako nastavení věku hodnotu Žádný.
- Nepřepočítaný
Pokročilý režim pro vstup HD nebo počítač. Zobrazení
pixel za pixel. U obrazu z počítače se mohou objevit
černé pruhy.
- 4:3
Zobrazí klasický formát 4:3.
Teletext
Stránky teletextu (pro modely televizoru 4000, 4100,
4200, 5210)
Chcete-li při sledování
televizních kanálů otevřít
teletext, stiskněte tlačítko
TEXT.
Televizor vás požádá o kód zámku pro odemknutí
programu. Někteří provozovatelé zamknou pouze
programy s vyšším hodnocením podle věku.
Zadání nebo změna kódu zámku
Postup zadání kódu nebo změny aktuálního kódu . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Rodičovský
zámek > Změnit kód a stiskněte tlačítko OK.
3. Pokud je kód již nastaven, zadejte aktuální kód
rodičovského zámku a poté dvakrát zadejte nový kód.
Chcete-li teletext zavřít, znovu stiskněte tlačítko TEXT.
Nový kód je nastaven.
Zapomněli jste svůj kód?
Chcete-li provést přepis a zadat nový kód
rodičovského zámku v případě, že jste jej zapomněli,
zadejte 8888.
Výběr stránky teletextu
Postup výběru stránky . . .
Pokud se na obou stranách obrazu nahoře i dole
objeví černé pruhy, můžete upravit formát obrazu tak,
aby vyplnil celou obrazovku.
1. Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
2. Pohybujte se pomocí kurzorových kláves.
3. Stisknutím barevného tlačítka vyberte jedno
z barevně označených témat v dolní části
obrazovky.
Postup změny formátu obrazu . . .
Podstránky teletextu
1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko 
a otevřete nabídku Formát obrazu.
2. Vyberte formát ze seznamu a stiskněte tlačítko OK.
K dispozici jsou následující formáty (nabídka závisí
na obrazu na obrazovce) . . .
Číslo stránky teletextu může obsahovat několik
podstránek. Čísla podstránek se zobrazují v pruhu
vedle čísla hlavní stránky.
Chcete-li vybrat podstránku, stiskněte tlačítko 
nebo .
- Auto
Tabulky stránek teletextu (T.O.P.)
Formát obrazu
18
Některé vysílací společnosti nabízejí tabulky stránek
teletextu.
Chcete-li v teletextu otevřít tabulky stránek teletextu,
stiskněte tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost
Přehled T.O.P.
Možnosti teletextu
Při zobrazeném teletextu stiskněte tlačítko 
OPTIONS a vyberte následující položky . . .
- Zastavit stránku / Zrušit zastavení stránky
Zastaví automatické otáčení podstránek.
Oblíbené stránky
- Dvojitá obrazovka / Celá obrazovka
Zobrazí TV kanál a teletext vedle sebe.
Televizor vytváří seznam 10 naposledy otevřených
stránek teletextu. Můžete je snadno znovu otevřít ve
sloupci Oblíbené stránky teletextu.
- Přehled teletextu T.O.P.
Otevře Tabulky stránek teletextu (T.O.P.).
1. V teletextu vyberte hvězdičku v levém horním
rohu obrazovky a zobrazte sloupec s oblíbenými
stránkami.
2. Pomocí tlačítek  (dolů) a  (nahoru) vyberte
číslo stránky a stisknutím tlačítka OK otevřete
stránku.
- Zvětšit / Normální zobrazení
Zvětší stránku teletextu pro pohodlnější čtení.
- Odkrýt
Zruší skrytí informací na stránce.
Seznam můžete vymazat pomocí možnosti Vymazat
oblíbené stránky.
- Opakování podstránek
Opakuje dostupné podstránky.
Hledání na teletextu
- Jazyk
Přepne skupinu znaků, které teletext využívá ke
správnému zobrazení.
Lze vybrat slovo a vyhledat v teletextu všechny
výskyty daného slova.
- Teletext 2,5
Aktivuje Teletext 2.5, který nabízí více barev a lepší
grafiku.
1. Otevřete stránku teletextu a stiskněte tlačítko OK.
2. Pomocí kurzorových kláves vyberte slovo nebo
číslo.
3. Znovu stiskněte tlačítko OK: ihned přejdete na další
výskyt tohoto slova nebo čísla.
4. Opětovným stisknutím tlačítka OK přejdete na
následující výskyt.
5. Vyhledávání ukončíte opakovaným stisknutím
tlačítka  (nahoru) tak dlouho, až nebude označen
žádný výběr.
Nastavení teletextu
Jazyk teletextu
Některé společnosti poskytující digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu.
Postup nastavení primárního a sekundárního jazyka
teletextu . . .
Teletext z připojeného zařízení
Některá zařízení, která přijímají televizní kanály,
mohou také nabízet teletext.
Postup otevření teletextu z připojeného zařízení . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Jazyky.
3. Vyberte možnost Primární teletext nebo
Sekundární teletext.
4. Vyberte preferované jazyky teletextu.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte zařízení a stiskněte
tlačítko OK.
2. Během sledování kanálu na daném zařízení
stiskněte tlačítko  OPTIONS , vyberte možnost
Zobrazení tlačítek zařízení, vyberte tlačítko 
a stiskněte tlačítko OK.
3. Stisknutím tlačítka  skryjete tlačítka zařízení.
4. Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte tlačítko
.
Teletext 2.5
Digitální teletext (pouze Velká Británie)
Je-li Teletext 2.5 k dispozici, nabízí více barev a lepší
grafiku. Teletext 2.5 se aktivuje jako standardní
nastavení od výrobce.
Postup vypnutí Teletextu 2.5 . . .
Někteří poskytovatelé digitálního vysílání nabízejí na
svých digitálních televizních kanálech digitální teletext
nebo interaktivní televizní kanály. Tyto služby zahrnují
běžný teletext s výběrem a procházením
prostřednictvím číselných a barevných tlačítek
a kurzorových kláves.
1. Stiskněte tlačítko TEXT.
2. Během sledování teletextu stiskněte tlačítko 
OPTIONS.
3. Vyberte možnost Teletext 2.5 > Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka , v případě potřeby
opakovaným, nabídku zavřete.
Chcete-li digitální teletext ukončit, stiskněte tlačítko
.
19
titulky pro jednotlivé kanály.
Titulky a jazyky
1. Přepněte na kanál a stisknutím tlačítka TEXT
otevřete teletext.
2. Zadejte číslo stránky pro titulky, obvykle 888.
3. Opětovným stisknutím tlačítka TEXT teletext
zavřete.
Titulky (pro modely televizorů 4000, 4100, 4200,
5210)
Zapnutí titulků
Pokud během sledování tohoto analogového kanálu
v nabídce Titulky vyberete možnost Zapnuto, titulky
se zobrazí (pokud jsou k dispozici).
Chcete-li zjistit, který kanál je analogový nebo
digitální, přepněte na daný kanál a otevřete položku
Stav v nabídce Možnosti.
Nabídku titulků otevřete stisknutím tlačítka SUBTITLE.
Možnosti nastavení titulků: Titulky vypnuty, Titulky
zapnuty nebo Automatické.
Chcete-li zobrazit titulky v případě, kdy vysílaný
pořad není ve vašem jazyce (v jazyce nastaveném
v televizoru), vyberte možnost Automaticky. Při
tomto nastavení se titulky objeví také v případě, že
ztlumíte zvuk tlačítkem .
U analogových kanálů je nutné zpřístupnit titulky
v nabídce Teletext.
Jazyky zvuku
Digitální TV kanály mohou pro jeden pořad vysílat
zvuk s několika mluvenými jazyky. Můžete nastavit
preferovaný primární a sekundární jazyk zvuku.
Pokud je k dispozici zvuk v jednom z těchto jazyků,
televizor na něj přepne.
Pokud není k dispozici žádný z preferovaných
jazyků, můžete vybrat jiný dostupný jazyk zvuku.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka zvuku . .
.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a položku
Jazyky.
3. Vyberte možnost Hlavní jazyk zvuku nebo
Sekundární jazyk zvuku a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Titulky u digitálních kanálů
U digitálních kanálů není třeba nastavovat titulky
v teletextu.
Digitální kanály mohou pro jeden pořad nabízet
několik jazyků titulků. Můžete nastavit preferovaný
primární a sekundární jazyk titulků. Pokud budou
k dispozici titulky v jednom z těchto jazyků,
televizor je zobrazí.
Pokud nejsou k dispozici titulky v žádném
z preferovaných jazyků, můžete vybrat jiný dostupný
jazyk titulků.
Výběr jazyka zvuku, když není k dispozici žádný
z preferovaných jazyků . . .
1. Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
2. Vyberte možnost Jazyk zvuku a vyberte jazyk
zvuku pro dočasné použití. Poté stiskněte tlačítko OK.
Nastavení primárního a sekundárního jazyka titulků . .
.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a
položku Jazyky.
3. Vyberte možnost Primární jazyk titulků nebo
Sekundární jazyk titulků a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Jazyky zvuku pro sluchově a zrakově postižené
Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk
a titulky přizpůsobené pro sluchově a zrakově
postižené osoby.
Jazyk nabídky
Postup změny jazyka nabídek a zpráv televizoru . . .
Postup výběru jazyka v případě, že není k dispozici
žádný z preferovaných jazyků . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Jazyk menu a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1. Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
2. Vyberte možnost Jazyk titulků a vyberte jazyk pro
dočasné použití. Poté stiskněte tlačítko OK.
Titulky u analogových kanálů
U analogových kanálů je nutné ručně zpřístupnit
20
6.2
Nové kanály
Nastavení předvoleb
Nové kanály přidané pomocí automatické aktualizace
kanálů lze snadno nalézt v seznamu kanálů Nový.
Tytéž nové kanály jsou uloženy rovněž v seznamech
kanálů Vše nebo Rádio.
Aktualizace kanálů
Automatická aktualizace
Nové kanály zůstávají v seznamu Nový, dokud je
neoznačíte jako oblíbené nebo je nenaladíte.
Pokud přijímáte digitální kanály, můžete televizor
nastavit tak, aby automaticky aktualizoval seznam
v případě výskytu nových kanálů.
Případně můžete aktualizaci kanálů spustit sami.
Opakovaná instalace kanálů
Automatická aktualizace kanálu
Můžete provést vyhledávání a opakovanou instalaci
kanálů a ponechat všechna ostatní nastavení
televizoru beze změny. Případně můžete provést
kompletní novou instalaci televizoru.
Jednou denně, v 6:00, televizor provede aktualizaci
kanálů a uloží nové kanály. Nové kanály se ukládají
do seznamu Vše, ale také do seznamu Nové kanály.
Prázdné kanály jsou odebrány.
Jsou-li nalezeny nové kanály nebo dojde
k aktualizaci či odebrání kanálů, při spuštění
televizoru se zobrazí zpráva. Aby mohl televizor
provádět automatickou aktualizaci kanálů, musí být
v pohotovostním režimu.
Je-li nastaven kód dětského zámku, bude třeba tento
kód zadat před opakovanou instalací kanálů.
Opakovaná instalace kanálů
Pouze provedení opakované instalace kanálů . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Hledat kanály > Znovu
nainstalovat kanály a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte zemi, kde je televizor instalován.
4. Vyberte možnost Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVBC). Vyhledávání kanálů může několik minut trvat.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Postup vypnutí zprávy zobrazované při zapnutí
televizoru . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Instalace kanálů > Zpráva
o aktualizaci kanálů > Vypnuto.
Úplná instalace
Vypnutí automatické aktualizace kanálů . . .
Provedení kompletní opětovné instalace televizoru . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Instalace kanálů > Automatická
aktualizace kanálu > Vypnuto.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Znovu instalovat televizor a stiskněte
tlačítko OK. Instalace může několik minut trvat.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Spuštění aktualizace
Tovární nastavení
Ruční spuštění aktualizace . . .
Tovární nastavení obnoví v televizoru původní
nastavení obrazu a zvuku. Chcete-li obnovit původní
tovární nastavení. . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Hledat kanály a stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte možnost Aktualizovat kanály a postupujte
podle pokynů na obrazovce. Aktualizace může
několik minut trvat.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Tovární nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3. Potvrďte tlačítkem OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
V některých zemích se automatická aktualizace
kanálů provádí během sledování televize nebo
v libovolném okamžiku, kdy je televizor
v pohotovostním režimu.
21
Díky možnosti Kopie seznamu kanálů lze zkopírovat
kanály nainstalované v jednom televizoru do jiného
televizoru Philips téže řady. Kopie seznamu kanálů
ušetří čas při hledání kanálů, protože do televizoru se
načte předdefinovaný seznam kanálů. Je třeba použít
jednotku USB Flash s kapacitou nejméně 1 GB.
a zemi. Přeskočte možnost Hledat kanály. Dokončete
instalaci.
2. Připojte zařízení USB se seznamem kanálů do
jiného televizoru.
3. Chcete-li spustit odesílání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Kopírování seznamu kanálů > Kopírovat
do TV a stiskněte tlačítko OK. Je možné, že budete
požádáni o zadání kódu rodičovského zámku tohoto
televizoru.
5. Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte paměťové
zařízení USB.
Podmínky
Do již nainstalovaného televizoru
- Oba televizory jsou ze stejné modelové řady.
- Oba televizory mají stejný typ hardwaru. Typ
hardwaru zkontrolujete na typovém štítku na zadní
straně televizoru. Obvykle je označen Q . . . LA
- Oba televizory mají kompatibilní verze softwaru.
1. Ověřte nastavení televizoru podle dané země. (Pro
ověření nastavení stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK. Vyberte
možnost Hledat kanály > Znovu nainstalovat kanály
a stiskněte OK. Stisknutím tlačítka  a poté
možnosti Zrušit vynecháte možnost Hledat kanály.)
Pokud je země nastavena správně, pokračujte zde
uvedeným krokem 2.
Pokud země není nastavena správně, je třeba provést
opakovanou instalaci. Chcete-li spustit opakovanou
instalaci, stiskněte tlačítko , vyberte možnost
Nastavení a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost
Nastavení televizoru > Obecná nastavení > Znovu
instalovat televizor > OK. Vyberte správnou zemi
a vynechejte možnost Hledat kanály. Dokončete
instalaci. Po dokončení se vraťte ke kroku 2.
2. Připojte zařízení USB se seznamem kanálů do
jiného televizoru.
3. Chcete-li spustit odesílání seznamu kanálů,
stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Kopírování seznamu kanálů > Kopírovat
do TV a stiskněte tlačítko OK. Je možné, že budete
požádáni o zadání kódu rodičovského zámku tohoto
televizoru.
5. Televizor vás informuje, zda se seznam kanálů do
televizoru zkopíroval úspěšně. Odpojte paměťové
zařízení USB.
Kopie seznamu kanálů
Úvod
Možnost Kopie seznamu kanálů je určena prodejcům
a odborným uživatelům. V některých zemích
umožňuje funkce Kopie seznamu kanálů kopírovat
pouze satelitní kanály.
Aktuální verze
Aktuální verzi softwaru televizoru můžete zkontrolovat
pomocí možnost Info o současném
softwaru v nabídce  > Nastavení > Nastavení
softwaru.
Kopírování seznamu kanálů
Postup kopírování seznamu kanálů . . .
1. Zapněte televizor s nainstalovanými kanály.
Připojte paměťové zařízení USB.
2. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Kopírování seznamu kanálů > Kopírovat
na USB a stiskněte tlačítko OK. Při kopírování
seznamu kanálů z televizoru můžete být během
instalace vyzváni k zadání kódu rodičovského zámku,
který jste zadali během instalace.
4. Po dokončení kopírování odpojte paměťové
zařízení USB.
Nyní můžete zkopírovaný seznam kanálů přenést do
jiného televizoru Philips.
DVB-T nebo DVB-C
Nahrání seznamu kanálů
Příjem DVB-T nebo DVB-C
Nahrání kopie seznamu kanálů
Je-li ve vaší zemi k dispozici příjem DVB-T i DVB-C
a televizor je připraven přijímat DVB-T a DVB-C pro
vaši zemi, jednu z možností vyberete během
instalace kanálů.
Podle toho, zda je váš televizor již nainstalován nebo
ne, je třeba použít různé způsoby odeslání seznamu
kanálů.
Postup změny nastavení DVB a spuštění nové
instalace kanálů . . .
Do televizoru, který ještě není nainstalován
1. Zapojením zástrčky spusťte instalaci a vyberte jazyk
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
22
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Instalace kanálu > Připojení
antény > Anténa (DVB-T) nebo Kabel (DVB-C)
a stiskněte tlačítko OK.
4. Vyberte požadované nastavení DVB.
5. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
opakovaným) nabídku zavřete.
Režim přenosové rychlosti
Pokud vám poskytovatel kabelových služeb
neposkytl konkrétní hodnotu přenosové rychlosti pro
instalaci televizních kanálů, ponechte nastavení
položky Režim přenosové rychlosti na hodnotě
Automaticky.
Instalace kanálu DVB-C
Pokud jste obdrželi konkrétní hodnotu přenosové
rychlosti, vyberte možnost Ručně. Hodnota, kterou
jste obdrželi, by však již mohla být
v předdefinovaném seznamu přenosových rychlostí.
Podívejte se pod položku Předdefinované přenosové
rychlosti a zjistěte, zda je vaše hodnota dostupná
automaticky.
Kvůli usnadnění použití jsou všechna nastavení DVBC automatická.
Pokud vám poskytovatel služeb DVB-C poskytl
konkrétní hodnoty DVB-C, ID sítě nebo frekvenci sítě,
zadejte tyto hodnoty, až o ně televizor v průběhu
instalace požádá.
Možná bude během instalace nutné upravit
vyhledávání (plné nebo rychlé vyhledávání) nebo
zadat konkrétní přenosovou rychlost v nabídce
Nastavení. Chcete-li nastavit Přenosovou rychlost,
nejprve nastavte možnost Přenosová rychlost na
hodnotu Ruční.
Přenosová rychlost
Pokud je položka Režim přenosové
rychlosti nastavena na možnost Ručně, můžete zde
zadat hodnotu přenosové rychlosti, kterou jste
obdrželi od poskytovatele kabelových služeb.
Hodnotu zadejte pomocí číselných kláves.
Konflikty čísel kanálů
V některých zemích mohou mít různé TV kanály
(vysílací společnosti) stejné číslo kanálu. Televizor
v průběhu instalace zobrazí seznam s konflikty čísel
kanálů. U vícenásobných čísel kanálů je třeba vybrat,
který TV kanál chcete nainstalovat s daným číslem
kanálu.
Síťová frekvence
Pokud je položka Prohledávání frekvence nastavena
na hodnotu Rychlé nebo Pokročilé, můžete zde zadat
hodnotu síťové frekvence, kterou jste obdrželi od
poskytovatele kabelových služeb. Hodnotu zadejte
pomocí číselných tlačítek.
DVB-T + DVB-C
Pokud můžete použít nejen vstup antény DVB-T, ale
také vstup DVB-C, můžete nastavit televizor na příjem
DVB-T i DVB-C. Nainstalujte nejprve jeden systém
a poté druhý, vždy se všemi potřebnými nastaveními.
Jakmile je jeden systém nainstalován, je třeba
přepnout vstupní signál antény na připojení Antény
na zadní straně televizoru a nastavit televizor
v příslušném systému, jenž umožní zobrazit kanály
nainstalované v televizoru.
Chcete-li vybrat nastavení DVB-T nebo DVB-C,
postupujte podle výše uvedených pokynů.
Prohledávání frekvence
Vyberte metodu vyhledávání kanálů. Můžete vybrat
rychlejší metodu Rychlé prohledávání a použít
předdefinovaná nastavení používaná většinou
poskytovatelů kabelových služeb ve vaší zemi.
Pokud tato metoda nevyhledá žádné kanály nebo
pokud některé kanály chybí, můžete vybrat
rozšířenou metodu Kompletní prohledávání.
Vyhledání a instalace kanálů touto metodou trvá déle.
Nastavení DVB
Přístup k nastavením DVB
ID sítě
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Hledat kanály a stiskněte tlačítko
OK.
3. Vyberte možnost Znovu nainstalovat kanály.
4. Vyberte zemi, kde je tento televizor instalován.
5. Vyberte možnost Kabel (DVB-C).
6. Vyberte možnost Spustit vyhledávání kanálů nebo
vyberte možnost Nastavení pro Nastavení DVB-C .
7. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
Pokud je položka Prohledávání frekvence nastavena
na hodnotu Rychlé, můžete zde zadat hodnotu ID
sítě, kterou jste obdrželi od poskytovatele kabelových
služeb. Hodnotu zadejte pomocí číselných tlačítek.
23
Tyto kroky lze opakovat, dokud nenajdete všechny
dostupné analogové televizní kanály.
Digitální kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí digitální kanály, můžete vyhledávání
digitálních kanálů vynechat. Vyberte možnost
Vypnuto.
Analogové kanály
Pokud víte, že poskytovatel kabelových služeb
nenabízí analogové kanály, můžete vyhledávání
analogových kanálů vynechat. Vyberte možnost
Vypnuto.
Volně dostupné / Kódované
Máte-li předplatné a modul CAM (Conditional Access
Module – modul podmíněného přístupu) pro
placené televizní služby, vyberte možnost Volně
dostupné + Kódované . Pokud jste si nepředplatili
televizní kanály nebo služby, můžete vybrat možnost
Pouze volně dostupné kanály.
Ruční instalace
Analogové televizní kanály lze postupně nainstalovat
ručně.
Ruční instalace analogových kanálů . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení kanálů > Instalace
kanálů > Analogový: ruční instalace a stiskněte
tlačítko OK.
- Systém
Chcete-li nastavit TV systém, vyberte možnost
Systém a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte zemi nebo region, ve kterém se právě
nacházíte.
– Vyhledat kanál
Chcete-li najít kanál, vyberte možnost Vyhledat kanál
a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Hledání
a stiskněte tlačítko OK. Frekvenci můžete rovněž
zadat sami. Je-li příjem nekvalitní, znovu stiskněte
tlačítko Hledání. Chcete-li kanál uložit, vyberte
možnost Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
- Vyladění
Chcete-li vyladit kanál, vyberte možnost Vyladit
a stiskněte tlačítko OK. Kanál můžete vyladit
tlačítkem  nebo .
Chcete-li nalezený kanál uložit, vyberte možnost
Hotovo a stiskněte tlačítko OK.
- Uložení
Můžete uložit kanál pod aktuálním číslem kanálu
nebo pod novým číslem kanálu.
Vyberte možnost Uložit aktuální kanál nebo Uložit
jako nový kanál.
24
7
Změnit den
TV průvodce
TV průvodce může zobrazit naplánované pořady pro
nadcházející dny (maximálně až na 8 dní).
7.1
Pokud informace TV průvodce pocházejí od vysílací
společnosti, můžete stisknutím tlačítka  + zobrazit
plán pro jeden z následujících dní. Stisknutím tlačítka
  přejdete na předchozí den.
Případně můžete stisknout tlačítko  OPTIONS
a vybrat možnost Změnit den.
Vyberte možnost Předchozí den, Dnes nebo Další
den a stiskněte tlačítko OK a vyberte den programu.
Používání TV průvodce
Co je potřeba
TV průvodce umožňuje zobrazit seznam aktuálních a
naplánovaných televizních pořadů pro vaše kanály.
V závislosti na tom, odkud pocházejí informace
(data) TV průvodce se zobrazí analogové a digitální
kanály nebo pouze digitální kanály. Informace TV
průvodce nejsou nabízeny všemi kanály.
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce
pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány
(např. kanály, které sledujete pomocí funkce Watch
TV (Sledování televize)). Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače.
Vyhledání podle žánru
Jsou-li k dispozici informace, můžete vyhledat
naplánované pořady podle žánru, podobně jako
filmy, sport apod.
Chcete-li vyhledat pořady podle žánru, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Vyhledat
podle žánru.
Vyberte žánr a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se
seznam nalezených pořadů.
Otevření TV průvodce
Chcete-li otevřít TV průvodce, stiskněte
tlačítko  TV GUIDE .
Opětovným stisknutím tlačítka  TV GUIDE
průvodce zavřete.
7.2
Nahrávky
Když TV průvodce otevřete poprvé, televizor
prohledá všechny TV kanály a získá informace
o pořadech. To může několik minut trvat. Data TV
průvodce se uloží do televizoru.
Z TV průvodce lze okamžitě nahrávat nebo
naplánovat nahrávání televizního pořadu. Chcete-li
uložit nahrávky, připojte k televizoru pevný disk USB.
Naladění programu
7.3
Přepnutí na pořad
Příjem dat TV průvodce
Z TV průvodce můžete přepnout na aktuální pořad.
Chcete-li vybrat pořad, označte název pořadu
pomocí kurzorových kláves.
Přejděte doprava a zobrazte pořady naplánované na
další část daného dne.
Chcete-li přepnout na pořad (kanál), vyberte pořad
a stiskněte tlačítko OK.
V některých regionech a u některých kanálů
nemusejí být informace pro TV průvodce dostupné.
Televizor může shromažďovat informace TV průvodce
pro kanály, které jsou v televizoru nainstalovány
(např. kanály, které sledujete pomocí funkce Watch
TV (Sledování televize)). Televizor nemůže
shromažďovat informace TV průvodce pro kanály
sledované z digitálního přijímače nebo dekodéru.
Zobrazení podrobných informací o pořadu
Chcete-li zobrazit podrobnosti o vybraném pořadu,
stiskněte tlačítko  INFO .
Televizor se dodává s položkou informace
nastavenou na možnost Z vysílače .
Nastavení informací TV průvodce
Nastavení informací TV průvodce . . .
1. Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost TV
průvodce.
2. Stiskněte tlačítko .
25
3. Vyberte možnost Od vysílací společnosti.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
26
tlačítko  SOURCES na dálkovém ovladači
televizoru.
8
Zdroje
8.3
8.1
EasyLink (digitální sběrnice
mezi audio video zařízeními)
Seznam zdrojů
V seznamu připojení
(v nabídce Zdroj) najdete
zařízení, která jsou připojena
k televizoru. V nabídce Zdroj
můžete na zařízení přepínat.
Funkce EasyLink umožňuje ovládat připojená zařízení
pomocí dálkového ovladače televizoru. Funkce
EasyLink využívá ke komunikaci s připojenými
zařízeními funkci HDMI CEC. Zařízení musejí
podporovat funkci HDMI CEC a musí být připojena
prostřednictvím konektoru HDMI
Nabídka Zdroj
Nabídku Zdroj otevřete tlačítkem  SOURCES .
Chcete-li přepnout na připojené zařízení, vyberte
zařízení pomocí šipek  (doleva) nebo  (doprava)
a stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li nabídku Zdroj zavřít bez přepnutí na jiné
zařízení, znovu stiskněte tlačítko  SOURCES.
8.2
Z pohotovostního režimu
Když je televizor v pohotovostním režimu, můžete
přepnout na připojené zařízení dálkovým ovladačem
televizoru.
Přehrávání
Chcete-li zapnout přehrávač disků i televizor
z pohotovostního režimu a ihned spustit přehrávání
disku nebo sledování pořadu, stiskněte
tlačítko  (přehrát) na dálkovém ovladači televizoru.
Zařízení by mělo být připojeno kabelem HDMI a jak
v televizoru, tak v zařízení musí být zapnuta funkce
HDMI CEC.
Systém domácího kina (HTS)
Můžete zapnout systém domácího kina a poslouchat
zvukový disk nebo rádiový kanál a ponechat
televizor v pohotovostním režimu.
Chcete-li přepnout pouze na zařízení HTS, když je
televizor v pohotovostním režimu, stiskněte
27
9
televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí.
Časovače a hodiny
Postup deaktivace funkce Automatické vypnutí . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Automatické vypnutí a přesuňte
posuvník do polohy 0 (Vypnuto).
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
9.1
Časovač
Funkci automatického vypnutí lze nastavit tak, aby se
televizor po určité době automaticky přepnul do
pohotovostního režimu.
Postup nastavení časovače vypnutí . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Auto vypnutí.
Pomocí posuvníku můžete nastavit čas až 180 minut
v krocích po 5 minutách. Je-li čas nastaven na
0 minut, funkce automatického vypnutí se vypne.
Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu
během jejího odpočítávání resetovat.
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
9.2
Hodiny
Pokud chcete zjistit, kolik je hodin, stisknutím tlačítka
 TV GUIDE najdete čas v TV průvodci.
V některých zemích digitální vysílání nevysílá
informace o koordinovaném světovém čase (UTC).
Změna letního času může být ignorována a televizor
může zobrazovat nesprávný čas.
Úprava nastavení hodin v televizoru . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení TV > Obecná nastavení
> Hodiny > Režim automatických hodin a vyberte
možnost Podle země.
3. Vyberte možnost Letní čas a zvolte příslušné
nastavení.
9.3
Automatické vypnutí
Pokud během 4 hodin nestisknete žádné tlačítko na
dálkovém ovladači nebo pokud televizor nepřijímá
žádný vstupní signál a po dobu 10 minut nepřijme
žádný příkaz z dálkového ovladače, automaticky se
vypne kvůli úspoře energie.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top
box – STB) a nepoužíváte dálkový ovladač
28
Výběr doby zobrazení každé fotografie.
10
Fotografie, videa a
hudba
- Opakování, jednorázové přehrání
Zobrazení obrázků opakovaně nebo pouze jednou.
- Náhodné přehrávání vypnuto nebo zapnuto
Postupné nebo náhodné sledování obrázků.
10.1
Z připojení USB
- Otočení obrázku
Otočení fotografie.
Co je potřeba
- Zobrazit informace
Zobrazení názvu obrázku, data, velikosti a dalšího
obrázku v prezentaci.
Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu
z připojené jednotky USB Flash nebo pevného disku
USB.
Chcete-li ukončit funkci Procházet USB, stiskněte
tlačítko  a vyberte jinou aktivitu.
Z paměťového zařízení USB
Když je televizor zapnutý, připojte jednotku USB Flash
nebo pevný disk USB k jednomu z konektorů USB.
Televizor rozpozná zařízení a zobrazí seznam
souborů.
Pokud se seznam nezobrazí automaticky, stiskněte
tlačítko  SOURCES, vyberte možnost Procházet
USB a stiskněte tlačítko OK.
Přehrávání hudby
V prohlížeči USB vyberte možnost Hudba a stiskněte
tlačítko OK.
Možnosti
Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
- Zastavení přehrávání
Zastavení přehrávání hudby.
Lišta nabídek
- Opakování, jednorázové přehrání
Přehrávání skladeb opakovaně nebo jednou.
Když je připojeno zařízení USB, televizor třídí soubory
podle typu. Přejděte na lištu nabídek a vyberte typ
souboru, který hledáte.
Pokud procházíte soubory z počítače, je možné je
procházet pouze tak, jak jsou uspořádány v počítači.
- Náhodné přehrávání zapnuto nebo vypnuto
Postupné nebo náhodné přehrávání skladeb.
- Zobrazit informace
Zobrazení názvu souboru.
Lišta nabídek
Chcete-li ukončit funkci Procházet USB, stiskněte
tlačítko  a vyberte jinou aktivitu.
Přejděte na lištu nabídek a vyberte typ souboru,
který chcete sledovat nebo přehrát.
Vyberte možnost Obraz, Hudba nebo Film. Případně
můžete otevřít zobrazení Složky a procházet složky
s hledanými soubory.
Přehrávání videozáznamů
V prohlížeči USB vyberte možnost Film a stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazení fotografií
Možnosti
V prohlížeči USB vyberte možnost Obraz a stiskněte
tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
- Titulky
Zobrazení titulek, pokud je to možné.
Možnosti
Stiskněte tlačítko  OPTIONS .
- Spuštění prezentace, zastavení prezentace
Spuštění nebo zastavení prezentace.
- Jazyk zvuku
Přehrávání jazyku zvuku, pokud je to možné.
- Přechod prezentace
Nastavení přechodu z jednoho snímku na další.
- Opakování, jednorázové přehrání
Přehrávání videí opakovaně nebo jednou.
- Frekvence prezentace
- Náhodné přehrávání zapnuto nebo vypnuto
29
Postupné nebo náhodné přehrávání videí.
- Zobrazit informace
Zobrazení názvu souboru.
Chcete-li ukončit funkci Procházet USB, stiskněte
tlačítko  a vyberte jinou aktivitu.
30
stisknutím tlačítka  (Posun vzad) nebo
tlačítka  (Posun vpřed) vyberte místo, odkud
chcete začít sledovat pozastavené vysílání.
Opakovaným stisknutím těchto tlačítek změníte
rychlost posunu.
11
Pozastavení
televizního vysílání
11.1
Pozastavení televizního
vysílání
Televizní vysílání můžete pozastavit a obnovit jeho
sledování později. Pozastavení lze provést pouze
u digitálních kanálů. Pro zajištění vyrovnávací paměti
pro vysílání je nutné připojit pevný disk USB. Vysílání
lze pozastavit maximálně na 90 minut.
Pozastavení nebo obnovení vysílání
Chcete-li pozastavit televizní vysílání, stiskněte
tlačítko  (Pozastavit). Na obrazovce se krátce zobrazí
indikátor průběhu.
Indikátor průběhu lze opět zobrazit dalším stisknutím
tlačítka  (Pozastavit).
Chcete-li obnovit sledování, stiskněte tlačítko 
(Přehrát). Ikona na obrazovce informuje, že sledujete
pozastavené vysílání.
Návrat k aktuálnímu televiznímu vysílání
Chcete-li přepnout zpět na aktuální televizní vysílání,
stiskněte tlačítko  (Zastavit).
V okamžiku, kdy přepnete na digitální kanál, pevný
disk USB začne ukládat vysílání. Když přepnete na
další digitální kanál, vysílání nového kanálu se uloží
do vyrovnávací paměti a vysílání předešlého kanálu
se vymaže. Když přepnete na připojené zařízení
(přehrávač Blu-ray disků nebo digitální přijímač),
pevný disk USB zastaví ukládání do vyrovnávací
paměti a vysílání se vymaže. Vysílání se vymaže také
v případě přepnutí televizoru do pohotovostního
režimu.
Během nahrávání pořadu na pevný disk USB nelze
televizní vysílání pozastavit.
Okamžité přehrávání
Při sledování televizního vysílání z digitálního TV
kanálu můžete snadno spustit okamžité přehrávání
vysílání.
Chcete-li přehrát posledních 10 sekund televizního
vysílání, stiskněte tlačítko  (Pozastavit) a poté
tlačítko  (Doleva).
Tlačítko  můžete stisknout opakovaně, dokud
nedojdete na začátek nahrávky vysílání ve
vyrovnávací paměti nebo nevyčerpáte maximální
časový rozsah.
Indikátor průběhu
Po zobrazení indikátoru průběhu na obrazovce
31
pořadu během vaší
nepřítomnosti, nezapomeňte
nechat televizor
v pohotovostním režimu
a pevný disk USB zapnutý.
12
Nahrávání
12.1
Co je potřeba
Pro nahrávání televizního programu potřebujete . . .
- připojený pevný disk USB naformátovaný na tomto
televizoru,
- digitální televizní kanály nainstalované na tomto
televizoru (kanály sledované pomocí funkce Watch
TV (Sledování televize)),
- příjem informací o kanálu pro vestavěného TV
průvodce
Seznam nahrávek
Chcete-li zobrazit seznam nahrávek a naplánovaných
nahrávek, stiskněte tlačítko , vyberte možnost 
Záznamy a stiskněte tlačítko OK.
V seznamu můžete vybrat nahrávku ke sledování,
odebrat nahrané programy, upravit koncový aktuální
čas nahrávky nebo zkontrolovat volné místo na disku.
12.2
Nahrávání programu
Odstranění naplánovaného nahrávání z TV průvodce
nebo seznamu nahrávek
Spuštění nahrávání
- Stisknutím tlačítka  Seznam otevřete seznam,
poté stiskněte tlačítko .
- V TV průvodci vyberte plánované nahrávání
a stiskněte tlačítko  Zrušit nahrávání.
Chcete-li nahrát sledovaný pořad, stiskněte tlačítko
 (Nahrávání) na dálkovém ovladači.
Pokud přijímáte informace TV průvodce od vysílací
společnosti, nahrávání začne okamžitě. Čas konce
nahrávání můžete upravit v seznamu záznamů.
Nahrávání ukončíte okamžitě stisknutím tlačítka 
(Zastavit).
Specifické vlastnosti
- Během nahrávání programu lze sledovat dříve
nahraný program.
- Během nahrávání nelze přepínat televizní kanály.
- Během nahrávání nelze pozastavit televizní
vysílání.
- Pro nahrávání je potřeba spolehlivé nastavení
hodin. Pokud hodiny televizoru ručně přenastavíte,
nemusí se nahrávání podařit.
Plánování nahrávání
Nahrávání připravovaného programu můžete
naprogramovat na dnešek nebo na několik dní
později (maximálně za 8 dní).
1. Chcete-li naplánovat nahrávání, stiskněte možnost
 TV průvodce .
Na stránce TV průvodce vyberte kanál a pořad, který
chcete nahrát.
Na kanál v seznamu můžete rychle přejít zadáním
jeho čísla.
Stisknutím tlačítka  (doprava) nebo  (doleva)
můžete procházet pořady kanálu.
Pokud chcete změnit datum v seznamu, stiskněte
tlačítko  OPTIONS a vyberte možnost Změnit den.
V seznamu vyberte požadovaný den a stiskněte
tlačítko OK.
12.3
Sledování nahrávky
Sledování nahrávky . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost  Nahrávky
a stiskněte tlačítko OK.
2. V seznamu vyberte nahrávku a stisknutím tlačítka
 (Přehrát) spusťte přehrávání. Můžete používat
tlačítka  (Vpřed),  (Zpět),  (Pozastavit) nebo 
(Zastavit) na dálkovém ovladači.
2. Po zvýraznění programu stiskněte tlačítko  a
vyberte možnost Nahrát. Televizor přidá na konci
programu určitou časovou rezervu. V případě
potřeby můžete časovou rezervu zvýšit.
Nezdařené nahrávání
Pokud vysílací společnost neumožní vytvoření
naplánované nahrávky nebo došlo k přerušení
stahování, je nahrávka označena jako Nezdařilo se.
Naplánujete-li nahrávání
32
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
13
Nastavení
13.1
Nastavení obrazu
Obraz
Kontrast podsvícení
Styl obrazu
Pomocí funkce Kontrast podsvícení můžete
upravovat jas podsvícení displeje.
Chcete-li snadno upravit obraz, můžete vybrat
předvolbu nastavení v nabídce Obrazový styl.
Postup nastavení úrovně . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Kontrast podsvícení.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS a otevřete nabídku Možnosti.
2. Na liště nabídek vyberte možnost Obraz a zvuk a
vyberte položku Obrazový styl.
3. Vyberte styl a stiskněte tlačítko OK.
Zde jsou dostupné styly obrazu . . .
– Vlastní – vaše předvolby zvolené v Rychlém
nastavení obrazu
– Jasné – ideální pro sledování za denního světla
– Přirozené – nastavení přirozeného obrazu
- Film – ideální pro sledování filmů
– Úspora energie – nastavení zaměřená na úsporu
energie
– Standardní – standardní výrobní nastavení.
– Fotografické – ideální pro prohlížení fotografií
Barva
Možnost Barva umožňuje upravit sytost barvy obrazu.
Postup úpravy barvy . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Barva.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Úprava stylu obrazu
Styl obrazu je možné upravit . . .
1. Vyberte styl a stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Nastavení televizoru, přejděte na
jednotlivou položku nastavení a upravte ji.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Ostrost
Možnost Ostrost umožňuje upravit úroveň ostrosti
jemných detailů obrazu.
Obnovení původních hodnot nastavení stylu obrazu . .
.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnosti Nastavení televizoru > Obraz >
Obrazový styl a zvolte styl obrazu, který chcete
obnovit.
3. Vyberte možnost Obnovit styl a stiskněte tlačítko
OK. Styl se resetuje.
Postup nastavení ostrosti . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Ostrost.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Živý
Je-li možnost Styl obrazu přepnuta zpět na hodnotu
Živý pokaždé, když zapnete televizor, znamená to, že
je umístění televizoru nastaveno na hodnotu Obchod.
Jde o nastavení určené k propagaci v obchodě.
Postup nastavení televizoru pro domácí použití . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Umístění a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Doma a stiskněte tlačítko OK.
Redukce šumu
Možnost Redukce šumu umožňuje vybrat míru
redukce šumu obrazu.
Postup nastavení redukce šumu. . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
33
Redukce šumu.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte
možnostVypnuto, Minimální, Střední nebo Maximální.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Vlastní odstín
Díky možnosti Vlastní odstín si můžete nastavit barvu
sami. Chcete-li nastavit vlastní odstín, nejdříve
vyberte možnost Vlastní v nastavení Odstín, abyste
zpřístupnili nabídku vlastních odstínů. Vlastní odstín je
nastavení pro pokročilé uživatele.
Redukce MPEG artefaktů
Postup nastavení vlastní teploty barev . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
TV > Obraz > Pokročilé > Vlastní Odstín.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava).
4. Vyberte nastavení pomocí kurzorových kláves.
(Zkratka WP označuje bílý bod a zkratka BL označuje
úroveň černé.)
5. Stisknutím tlačítka OK potvrďte nastavení.
Můžete také vybrat jednu z předvoleb v této
nabídce.
6. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Možnost Redukce MPEG artefaktů umožňuje vyhladit
digitální přechody v obrazu. Artefakty MPEG se
většinou zobrazují jako malé bloky nebo zubaté
okraje v obrazech.
Postup redukce artefaktu MPEG . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Redukce MPEG artefaktů.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Kontrast videa
Pokročilá nastavení obrazu
Funkce Kontrast videa umožňuje snížit rozsah
kontrastu videa.
Gama
Postup nastavení úrovně . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Kontrast videa.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pomocí nastavení Gamma lze upravit nelineární
nastavení svítivosti a kontrastu obrazu.
Postup nastavení úrovně . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Pokročilé > Gamma.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Jas
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu
obrazového signálu. Jas je nastavení určené pro
odborné uživatele. Uživatelům, kteří nepatří mezi
odborníky, doporučujeme upravovat jas pomocí
nastavení Kontrast podsvícení.
Odstín
Pomocí funkce Odstín můžete měnit rovnováhu
barev.
Postup výběru předvolby . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
TV > Obraz > Pokročilé > Odstín.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte
možnost Normální, Teplá nebo Studená. Chcete-li
nastavit teplotu barev sami, vyberte možnost Vlastní.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup nastavení úrovně . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
TV > Obraz > Pokročilé > Jas.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
34
13.2
13.4
Hra nebo počítač
Sluch
Televizor lze přepnout na ideální nastavení obrazu
pro hraní nebo pro použití televizoru jako
počítačového monitoru. Nastavení pro Hru a Počítač
se liší. Pokud je v nabídce Zdroj nastaven správný
typ zařízení (herní konzola nebo počítač), televizor při
přepnutí na toto zařízení automaticky přepne na
ideální nastavení. Pokud nastavení přepnete ručně,
nezapomeňte je vypnout, až budete přepínat na
sledování televize nebo jiného připojeného zařízení.
Zvukový styl
Chcete-li snadno upravit zvuk, můžete vybrat
předvolbu nastavení v nabídce Zvukový styl.
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  OPTIONS a otevřete nabídku Možnosti.
2. Na liště nabídek vyberte možnost Obraz a zvuk a
vyberte položku Zvukový styl.
3. Vyberte zvukový styl a stiskněte tlačítko OK.
Postup ručního přepnutí nastavení . . .
Zde jsou různé styly zvuku . . .
- Osobní – vaše volby provedené pod položkou
Nastavit vlastní obraz a zvuk
- Originál – standardní nastavení z výroby
- Film – ideální pro sledování filmů
- Zprávy – ideální pro řeč
- Hudba – ideální pro poslech hudby
- Hra – ideální pro hraní her
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Obraz > Upřesnit > Styl aktivity.
3. Vyberte možnost Hra, Počítač nebo TV. Možnost
TV vrátí nastavení zpět na sledování televize.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
13.3
Úprava stylu zvuku
Formát a okraje
Styl zvuku je možné upravit . . .
1. Vyberte styl a stiskněte tlačítko OK.
2. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Nastavení televizoru, přejděte na
jednotlivou položku nastavení a upravte ji.
4. Stisknutím tlačítka  ukončete nabídku a uložte
nastavení.
Formát obrazu
Pokud se na obou stranách obrazu nahoře i dole
objeví černé pruhy, můžete upravit formát obrazu tak,
aby vyplnil celou obrazovku.
Postup změny formátu obrazu . . .
1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko 
a otevřete nabídku Formát obrazu.
2. Vyberte formát ze seznamu a stiskněte tlačítko OK.
Obnovení původních hodnot stylu zvuku . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Obnovit styl.
Okraje obrazovky
Možnost Okraje obrazovky umožňuje mírně zvětšit
obraz tak, aby se skryly zkreslené okraje.
Nastavení zvuku
Postup úpravy okrajů . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obraz >
Formát a okraje > Okraje obrazovky.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Basový
Možnost Basy umožňuje upravit úroveň nízkých tónů
zvuku.
Postup nastavení úrovně . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Basy.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
35
Pokročilé > Automatická úprava hlasitosti.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Výšky
Možnost Výšky umožňuje upravit úroveň vysokých
tónů zvuku.
Postup nastavení úrovně . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Výšky.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Reproduktory TV
Televizor můžete nastavit tak, aby odesílal zvuk do
připojeného audiozařízení – do systému domácího
kina nebo audiosystému. Možnost Reproduktory TV
umožňuje vybrat, kde chcete slyšet zvuk televizoru a
způsob, jak jej chcete ovládat.
- Pokud vyberete možnost Vypnuto, budou
reproduktory televizoru trvale vypnuty.
- Pokud vyberete možnost Zapnuto, reproduktory
televizoru budou vždy zapnuty.
Režim prostorového zvuku
Pomocí režimu Surroundmůžete nastavit zvukový
efekt reproduktorů televizoru.
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru
HDMI CEC, můžete použít jedno z nastavení funkce
EasyLink.
- Pokud vyberete možnost EasyLink, televizor
odesílá zvuk do audiozařízení. Když zařízení přehrává
zvuk, televizor vypne reproduktory televizoru.
- Pokud vyberete možnost Autom. start EasyLink,
televizor přepne na audiozařízení, odešle zvuk
televizoru do zařízení a vypne reproduktory
televizoru.
Je-li vybrána možnost EasyLink nebo Automatické
spuštění EasyLink, můžete přepnout na reproduktory
televizoru nebo reproduktory zařízení v nabídce
Obraz a zvuk.
Postup nastavení režimu Surround . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení
televizoru > Zvuk > Režim Surround.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Stereo, Incredible Surround .
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Hlasitost sluchátek
Postup nastavení reproduktorů televizoru . . .
Možnost Hlasitost sluchátek umožňuje samostatně
nastavit hlasitost pro připojená sluchátka.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Reproduktory TV.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Vypnuto, Zapnuto, EasyLink nebo Automatické
spuštění EasyLink.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup nastavení rychlosti . . .
1. Stiskněte tlačítko  OPTIONS a na liště nabídek
vyberte možnost Obraz a zvuk.
2. Stiskněte tlačítko  (doprava), vyberte možnost
Hlasitost sluchátek a stiskněte tlačítko OK.
3. Pomocí tlačítek  (nahoru) nebo  (dolů)
upravte hlasitost.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup přímého přepnutí reproduktorů . . .
1. Během sledování televize stiskněte tlačítko 
OPTIONS a vyberte možnost Obraz a zvuk.
2. Vyberte položku Reproduktory a vyberte možnost
TV nebo Zesilovač (audiozařízení).
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Pokročilá nastavení zvuku
Automatická úprava hlasitosti
Možnost Automatická úprava hlasitosti umožňuje
nastavit televizor tak, aby automaticky vyrovnával
náhlé rozdíly hlasitosti. Obvykle k nim dochází na
počátku vysílání reklam nebo v případě přepínání
kanálů.
Čistý zvuk
Možnost Clear sound slouží k vylepšení zvuku řeči.
Je ideální pro zpravodajské pořady. Vylepšení řeči lze
zapnout nebo vypnout.
Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Postup zapnutí a vypnutí funkce . . .
36
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Pokročilé > Clear sound.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
- Pokud vyberete možnost Reproduktory TV,
reproduktory televizoru zůstanou trvale zapnuté.
Je-li audio zařízení připojeno pomocí konektoru
HDMI CEC, můžete použít jedno z nastavení funkce
EasyLink.
- Pokud vyberete možnost EasyLink, televizor
odesílá zvuk do audiozařízení. Když zařízení přehrává
zvuk, televizor vypne reproduktory televizoru.
- Pokud vyberete možnost Autom. start EasyLink,
televizor přepne na audiozařízení, odešle zvuk
televizoru do zařízení a vypne reproduktory
televizoru.
Pokud vyberete možnost EasyLink nebo Automatické
spuštění EasyLink, můžete v případě potřeby
přepnout na reproduktory televizoru.
HDMI1-ARC
Pokud pro žádné připojení HDMI nepotřebujete
zpětný zvukový kanál (ARC neboli Audio Return
Channel), můžete signál ARC vypnout.
Postup nastavení reproduktorů televizoru . . .
Formát výstupu zvuku
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Zvuk >
Zvukový výstup.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a vyberte možnost
Vypnuto, Reproduktory TV, EasyLink nebo
Automatické spuštění EasyLink.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Formát výstupu zvuku umožňuje nastavit výstupní
zvukový signál televizoru tak, aby odpovídal
možnostem zpracování zvuku vašeho systému
domácího kina.
Vyrovnání výstupu zvuku
Postup přímého přepnutí reproduktorů . . .
Možnost Vyrovnání výstupu zvuku umožňuje
vyrovnat úroveň hlasitosti zvuku systému domácího
kina podle hlasitosti televizoru, když mezi těmito
zařízeními přepínáte.
1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko  .
2. Vyberte možnost Reproduktory a vyberte položku
TV nebo Zesilovač (audiosystém).
3. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Zpoždění zvukového výstupu
Nastavíte-li ve svém systému domácího kina možnost
Zpoždění zvukového výstupu za účelem
synchronizace zvuku a obrazu, je nutné vypnout
možnost Zpoždění zvukového výstupu na televizoru.
Umístění televizoru
Toto nastavení je součástí úvodní instalace a je
zvolena buď hodnota Na TV stojanu nebo Upevnění
na zeď. Pokud jste od té doby umístění televizoru
změnili, upravte příslušným způsobem toto nastavení
pro dosažení co nejlepší reprodukce zvuku.
Synchronizace audio výstupu
Pokud nelze nastavit zpoždění v systému domácího
kina, můžete nastavit zpoždění na televizoru pomocí
možnosti Posun zvukového výstupu.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Umístění televize a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Na TV stojanu nebo Upevnění na
zeď a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Reproduktory
Systém domácího kina (HTS)
Zvuk televizoru můžete odesílat do připojeného
zvukového zařízení – systému domácího kina nebo
audiosystému.
Můžete si vybrat, kde chcete zvuk televizoru slyšet a
způsob, jak jej chcete ovládat.
- Pokud vyberete možnost Vypnuto, budou
reproduktory televizoru trvale vypnuty.
37
13.5
Sytost funkce Ambilight
Ambilight (pro modely
televizorů 6300)
Možnost Sytost umožňuje nastavit úroveň sytosti
barev funkce Ambilight.
Postup nastavení úrovně . . .
Styl funkce Ambilight
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Ambilight
> Sytost.
3. Stiskněte tlačítko OK a pomocí tlačítek  (nahoru)
a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Funkce Ambilight může pracovat v dynamickém
nebo statickém režimu.
V dynamickém režimu televizor sleduje barvy obrazu
na obrazovce.
Je-li zvolena možnost Statický, má funkce Ambilight
stálou, statickou barvu. Statickou barvu funkce
Ambilight můžete vytvořit sami.
Postup výběru režimu Ambilight . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Ambilight
> Režim funkce Ambilight.
3. Vyberte možnost Dynamická nebo Statická.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Dynamická rychlost
Postup výběru statické barvy . . .
Možnost Dynamický umožňuje nastavit rychlost,
kterou funkce Ambilight reaguje na obraz na
obrazovce. Rychlost můžete upravit na
Odpočinkovou nebo Dynamickou. Než budete moci
upravit Dynamickou rychlost, musí být režim
Ambilight nastaven na hodnotu Dynamický.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Ambilight
> Režim funkce Ambilight > Statická a stiskněte
tlačítko OK.
3. Na barevné paletě vyberte požadovanou barvu.
Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postup nastavení rychlosti . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte
možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Ambilight
> Dynamický.
3. Stiskněte tlačítko  (doprava) a upravte hodnotu
tlačítkem  (nahoru) nebo  (dolů).
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Jas funkce Ambilight
Pokročilá nastavení funkce Ambilight
Možnost Jas umožňuje nastavit úroveň jasu funkce
Ambilight.
Barva stěny
Možnost Barva stěny umožňuje neutralizovat vliv
barevné stěny na barvy Ambilight. Vyberte barvu
stěny za televizorem a televizor přizpůsobí barvy
funkce Ambilight tak, aby se zobrazovaly podle
původního záměru.
Postup nastavení úrovně . . .
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Ambilight
> Jas.
3. Stiskněte tlačítko OK a pomocí tlačítek  (nahoru)
a  (dolů) upravte hodnotu.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Postu volby barvy stěny . . .
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Nastavení televizoru >
Ambilight > Pokročilé > Barva stěny.
3 – Vyberte vzorek barvy, který se shoduje s barvou
stěny za televizorem, a stiskněte tlačítko OK.
4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaně) nabídku zavřete.
38
Vypnutí TV
Možnost Vypnutí TV umožňuje nastavit funkci
Ambilight tak, aby se při vypnutí televizoru ihned
vypnula nebo pomalu odezněla. Pomalé odeznění
vám poskytne trochu času na přechod k běžnému
osvětlení místnosti.
Postup volby možnosti Vypnutí TV . . .
1 – Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2 – Vyberte možnost Nastavení televizoru >
Ambilight > Pokročilé > Vypnutí TV.
3 – Vyberte možnost Zeslabení až vypnutí nebo
Okamžitě vypnout.
4 – Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaně) nabídku zavřete.
39
control a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte nastavení, u kterého chcete zkontrolovat
hodnoty.
14
Specifikace
14.1
Energetický štítek EU
Ochrana životního prostředí
Energetický štítek EU vás informuje o třídě úspory
energie tohoto výrobku. Čím je třída úspory energie
výrobku ekologičtější, tím méně energie spotřebuje.
Na štítku naleznete informace o třídě úspory energie,
průměrné spotřebě energie výrobku a průměrné
spotřebě energie za 1 rok. Hodnoty o spotřebě
energie výrobku najdete také na webových stránkách
společnosti Philips pro vaši zemi na adrese
www.philips.com/TV
Úspora energie
Položka Nastavení Eco sdružuje nastavení, která
pomáhají chránit životní prostředí.
Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko  a otevřete nabídku Nastavení Eco.
Aktivní nastavení jsou označena ikonou . Jednotliví
nastavení můžete označit nebo jejich označení
odstranit tlačítkem OK.
Opětovným stisknutím tlačítka  nabídku Nastavení
Eco zavřete.
Likvidace produktu
Úspora energie
Tento obrazový styl nastavuje obraz tak, aby byla
spotřeba elektrické energie co nejmenší.
Likvidace starého výrobku a baterií
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů
a komponentů nejvyšší kvality, které je možné
recyklovat a opětovně použít.
Obrazovka vypnuta
Pokud pouze posloucháte hudbu, můžete vypnout
obrazovku televizoru, a šetřit tak energii.
Vyberte možnost Obrazovka vypnuta a stiskněte
tlačítko OK. Obrazovku znovu zapnete libovolným
tlačítkem na dálkovém ovladači.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá
směrnici EU 2002/96/ES.
Automatické vypnutí
Pokud během 4 hodin nestisknete žádné tlačítko na
dálkovém ovladači nebo pokud televizor po dobu
10 minut nepřijímá žádný vstupní signál, automaticky
se vypne, aby šetřil energii.
Používáte-li televizor jako monitor nebo ke sledování
televize používáte digitální přijímač (set top
box – STB) a nepoužíváte dálkový ovladač
televizoru, deaktivujte funkci automatického vypnutí.
Zjistěte si informace o místním systému sběru
tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Neaktivní zařízení vypnutá
Dodržujte místní směrnice a staré výrobky
nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti.
Správnou likvidací starého výrobku předcházíte
případným nepříznivým důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví.
Vypnutí připojených neaktivních zařízení
s technologií EasyLink HDMI-CEC (Consumer
Electronic Control).
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU
2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného
komunálního odpadu.
Kromě těchto ekologických nastavení nabízí televizor
také technologie šetrné k životnímu prostředí
(snižující spotřebu energie).
Řízení napájení
Pokročilé řízení spotřeby televizoru zaručuje
nejefektivnější využití energie. Je možné ověřit, jak
vaše osobní nastavení televizoru, úroveň jasu
u aktuálně zobrazovaných snímků a podmínky
okolního světla určují relativní spotřebu energie.
Postup kontroly relativní spotřeby energie . . .
Informujte se o místních směrnicích týkajících se
sběru baterií, protože správnou likvidací starého
výrobku předcházíte případným nepříznivým
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Sledovat demo > Demo Active
40
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz*
14.2
Příjem modelů PxH/PxT
- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Pásma tuneru: Hyperband; S-Channel; UHF; VHF
- DVB: DVB-T (pozemní, anténa) COFDM 2K/8K;
DVB-T2: pouze pro typy televizorů '. . . T/12'; DVB-C
(kabel) QAM
- Přehrávání analogového videa: NTSC; SECAM; PAL
- Přehrávání digitálního videa: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Přehrávání digitálního zvuku (ISO/IEC 13818-3)
Videoformáty (rozlišení – obnovovací frekvence)
480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
* Pouze některé modely.
14.3
Displej
14.4
Typ
Spotřeba
Úhlopříčka obrazovky:
- 22Pxx4000: 51 cm / 20 palců
- 24Pxx4000: 56 cm / 22 palců
- 24Pxx5210: 56 cm / 22 palců
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit. Další podrobnosti o technických
údajích výrobku naleznete na webové stránce
www.philips.com/support
- 32Pxx4100: 81 cm / 32 palců
- 40Pxx4100: 102 cm / 40 palců
- 48Pxx4100: 122 cm / 48 palců
Spotřeba
- Síťové napájení: 220–240 V stříd., +/-10 %
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: méně
než 0,3 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Vypnutí obrazu
(pro rádio), Časovač automatického vypnutí, nabídka
Nastavení Eco.
- 32Pxx4200: 81 cm / 32 palců
- 40Pxx4200: 102 cm / 40 palců
- 40Pxx6300: 102 cm / 40 palců
- 48Pxx6300: 122 cm / 48 palců
- 55Pxx6300: 140 cm / 55 palců
Příkon uvedený na typovém štítku výrobku udává
spotřebu energie výrobku při normálním použití
v domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Maximální příkon
uvedený v závorce slouží pro stanovení elektrické
bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).
Rozlišení displeje:
- PFxxxxx: 1920x1080p
- PHxxxxx: 1366x768p
14.5
Rozlišení displeje
Rozměry a hmotnost
Počítačové formáty – HDMI (rozlišení – obnovovací
frekvence)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 720 – 60 Hz
1280 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1680 x 1050 – 60 Hz*
1920 x 1080 – 60 Hz*
22Pxx4000
- bez stojanu:
Šířka 445,1 mm – výška 269,7 mm – hloubka
45,7 mm – hmotnost ± 2,67 kg
- se stojanem:
Šířka 445,1 mm – výška 279,3 mm – hloubka
112 mm – hmotnost ± 2,7 kg
24Pxx4000
- bez stojanu:
Šířka 559 mm – výška 335,8 mm – hloubka
54,1 mm – hmotnost ± 3,2 kg
Počítačové formáty – VGA (rozlišení – obnovovací
frekvence)
640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
- se stojanem:
Šířka 559 mm – výška 344 mm – hloubka
41
112 mm – hmotnost ± 3,23 kg
Šířka 1 079,4 mm – výška 686,2 mm – hloubka
263,6 mm – hmotnost ± 16 kg
24Pxx5210
55Pxx6300
- bez stojanu:
Šířka 548,7 mm – výška 323,1 mm – hloubka
37,1 mm – hmotnost ± 3,1 kg
- bez stojanu:
Šířka 1 235 mm – výška 710,6 mm – hloubka
48 mm – hmotnost ± 17 kg
- se stojanem:
Šířka 548,7 mm – výška 336 mm – hloubka
99,8 mm – hmotnost ± 3,15 kg
- se stojanem:
Šířka 1 235 mm – výška 776,7 mm – hloubka
279 mm – hmotnost ± 20,5 kg
32PFx4100, 32PHx4100/12, 32PHx4100/88,
32Pxx4200
14.6
- bez stojanu:
Šířka 726,5 mm – výška 425,4 mm – hloubka
76,8 mm – hmotnost ± 4,82 kg
Připojení modelů Pxx4100,
Pxx4200
- se stojanem:
Šířka 726,5 mm – výška 464,4 mm – hloubka
181 mm – hmotnost ± 5,06 kg
Pro modely PxK4100, PxK4200
Zadní část televizoru
32PHT4100/60
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- SERV. U: Servisní port
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereofonní minikonektor
3,5 mm
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- TV ANTENNA: Koaxiální, 75 ohmů (IEC)
- Satelitní
- bez stojanu:
Šířka 732,5 mm – výška 428,1 mm – hloubka
76,8 mm – hmotnost ± 5,2 kg
- se stojanem:
Šířka 732,5 mm – výška 461,9 mm – hloubka
180,9 mm – hmotnost ± 5,5 kg
40Pxx4100, 40Pxx4200
- bez stojanu:
Šířka 918 mm – výška 531,5 mm – hloubka
76,8 mm – hmotnost ± 8,3 kg
Boční strana televizoru
- CI: Common Interface
- USB
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
- se stojanem:
Šířka 918 mm – výška 570,4 mm – hloubka
255,9 mm – hmotnost ± 8,87 kg
Pro modely
48Pxx4100
PxH4100/PxT4100, PxH4200/PxT4200
- bez stojanu:
Šířka 1081,8 mm – výška 623,4 mm – hloubka
77,8 mm – hmotnost ± 12,2 kg
Zadní část televizoru
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- SERV. U: Servisní port
- SCART (RGB/CVBS): Adaptér SCART
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereofonní minikonektor
3,5 mm
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- TV ANTENNA: Koaxiální, 75 ohmů (IEC)
- se stojanem:
Šířka 1081,8 mm – výška 662,7 mm – hloubka
255,96 mm – hmotnost ± 12,8 kg
40Pxx6300
- bez stojanu:
Šířka 911 mm – výška 528,3 mm – hloubka
47,7 mm – hmotnost ± 9,26 kg
Boční strana televizoru
- se stojanem:
Šířka 911 mm – výška 591,6 mm – hloubka
241,5 mm – hmotnost ± 12 kg
- CI: Common Interface
- USB
- Sluchátka: Stereofonní minikonektor 3,5 mm
48Pxx6300
- bez stojanu:
Šířka 1 079,4 mm – výška 623,1 mm – hloubka
48,3 mm – hmotnost ± 12,3 kg
- se stojanem:
42
14.7
Sluch
- Mono/Stereo
- Vylepšení zvuku: Incredible Surround, Clear Sound
- Výstupní výkon:
Pxx4000: 6 W (RMS, 10% THD)
Pxx5210: 10 W (RMS, 10% THD)
Pxx4100/60: 10 W (RMS, 10% THD)
Pxx4100/12: 16 W (RMS, 10% THD)
Pxx4100/88: 16 W (RMS, 10% THD)
Pxx4200: 16 W (RMS, 10% THD)
Pxx6300: 20 W (RMS, 15% THD)
14.8
Multimédia
Upozornění: Názvy multimediálních souborů nesmí
být delší než 128 znaků.
Podporovaná multimediální připojení
- USB 2.0 (FAT / FAT 32 / NTFS): Připojujte pouze
taková zařízení USB, která spotřebovávají maximálně
500 mA.
Podporované formáty obrazových souborů
- JPEG: *.jpg, *.jpeg
- PNG: *.png.jpg
Podporované formáty zvukových souborů
- MPEG1: *.mp3
Podporované formáty videosouborů
- *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg
Podporované formáty titulků
- SRT: Podpora více jazyků
43
15
15.2
Software
Verze softwaru
15.1
Postup zobrazení aktuální verze softwaru televizoru . .
.
Aktualizace softwaru
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení softwaru a stiskněte
tlačítko OK.
3. Vyberte možnost Informace o současném
softwaru a zobrazte si informaci Verze vydání.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Aktualizace ze zařízení USB
Aktualizace softwaru televizoru může být nutná.
Chcete-li nahrát software do televizoru, potřebujete
počítač a paměťové zařízení USB. Použijte paměťové
zařízení USB s volným místem 256 MB. Zkontrolujte,
zda je vypnuta ochrana proti kopírování.
1. Spuštění aktualizace v televizoru
Postup spuštění aktualizace softwaru . . .
Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Aktualizace softwaru > USB
a stiskněte tlačítko OK.
15.3
Software s otevřeným
zdrojovým kódem
Tento televizor obsahuje software s otevřeným
zdrojovým kódem. Společnost TP Vision Europe B.V.
tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii
odpovídajícího zdrojového kódu pro autorskými právy
chráněné balíčky softwaru s otevřeným zdrojovým
kódem, které jsou použity v tomto výrobku
a u kterých takovou nabídku vyžadují příslušné
licence.
2. Identifikace televizoru
Zasuňte paměťové zařízení USB do jednoho
z konektorů USB na televizoru.
Vyberte možnost Spustit a stiskněte tlačítko OK. Na
paměťové zařízení USB se zapíše identifikační soubor.
Tato nabídka platí až tři roky po nákupu výrobku
a vztahuje se na kohokoli, kdo obdrží toto sdělení.
Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte nás prosím
(anglicky) na adrese . . .
3. Stažení softwaru televizoru
Zasuňte paměťové zařízení USB do počítače.
Na paměťovém zařízení USB najděte soubor
update.htm a dvakrát na něj klikněte.
Klikněte na možnost Odeslat ID.
Je-li k dispozici nový software, stáhněte soubor .zip.
Po stažení soubor rozbalte a zkopírujte soubor
autorun.upg do paměťového zařízení USB.
Tento soubor neumisťujte do složky.
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
4. Aktualizace softwaru televizoru
Znovu zasuňte paměťové zařízení USB do televizoru.
Aktualizace se spustí automaticky.
Televizor se na 10 sekund vypne a poté znovu
zapne. Prosím vyčkejte.
Přitom . . .
- nepoužívejte dálkový ovladač,
- neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru.
Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu,
neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru. Po
obnovení napájení bude aktualizace pokračovat.
44
může být rozbitý nebo může mít slabé baterie.
Tato metoda kontroly nefunguje u dálkových
ovladačů, které jsou s televizorem bezdrátově
spárovány.
16
Odstraňování
problémů a
podpora
Po zobrazení úvodní obrazovky Philips se televizor
přepne zpět do pohotovostního režimu
Videokanály
Když je televizor v pohotovostním režimu, zobrazí se
úvodní obrazovka Philips a televizor se vrátí zpět do
pohotovostního režimu. Jedná se o normální chování.
Pokud televizor odpojíte od napájení a znovu jej
připojíte, při dalším spuštění se zobrazí úvodní
obrazovka. Chcete-li ukončit pohotovostní režim
televizoru, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači
nebo na televizoru.
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální
Kontrolka pohotovostního režimu bliká
16.1
Odstraňování problémů
kanály
Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným
zapojením 5 minut vyčkejte. Pokud blikání neustává,
kontaktujte TV oddělení péče o zákazníky
společnosti Philips.
Zkontrolujte technické údaje a ověřte, zda váš
televizor podporuje standard DVB-T nebo DVB-C ve
vaší zemi.
Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny všechny
kabely a zda je vybrána správná síť.
Nesprávný jazyk nabídky
V seznamu nejsou zobrazeny dříve nainstalované
Změňte jazyk zpět na preferovaný jazyk.
kanály
1. Stiskněte tlačítko , vyberte možnost Nastavení a
stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte možnost Nastavení televizoru > Obecná
nastavení > Jazyk menu a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko OK.
4. Stisknutím tlačítka  (v případě potřeby
opakovaným) nabídku zavřete.
Zkontrolujte, zda jste vybrali správný seznam kanálů.
Všeobecné údaje
Televizor se nezapne
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Před
opětovným zapojením minutu vyčkejte.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně
zapojen.
Obraz
Obraz chybí nebo je zkreslený
- Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
- Zkontrolujte, zda je jako zdroj vybráno správné
zařízení.
- Zkontrolujte připojení externího zařízení nebo
zdroje.
Vrzání při spuštění nebo vypnutí
Když televizor zapnete, vypnete nebo přepnete do
pohotovostního režimu, můžete z jeho těla slyšet
vrzavý zvuk. Jedná se o normální zvuk, který je
způsobem přirozeným rozpínáním a smršťováním těla
přístroje při zahřívání a ochlazování. Výkon televizoru
není žádným způsobem ovlivněn.
Je slyšet zvuk, ale obraz chybí
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
- Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Po spuštění se televizor chvíli aktivuje. Během této
doby nereaguje na dálkový ovladač ani na tlačítka na
přístroji. Jedná se o normální chování.
Pokud televizor nereaguje na dálkový ovladač ani
později, můžete funkci dálkového ovladače
zkontrolovat pomocí fotoaparátu mobilního telefonu.
Zapněte fotoaparát telefonu a namiřte dálkový
ovladač do objektivu. Při stisknutí libovolného tlačítka
dálkového ovladače byste ve fotoaparátu měli vidět
bliknutí infračervené diody. Pokud tomu tak je,
ovladač funguje a je třeba zkontrolovat televizor.
Jestliže bliknutí nezaznamenáte, dálkový ovladač
Nekvalitní příjem antény
- Zkontrolujte, zda je k televizoru správně připojena
anténa.
- Kvalitu příjmu mohou ovlivnit reproduktory,
neuzemněná zvuková zařízení, neonové osvětlení
nebo vysoké budovy a jiné velké objekty. Pokuste se
zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním antény nebo
umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Je-li špatný příjem pouze u některého kanálu,
zkuste jej doladit.
Nekvalitní obraz ze zařízení
45
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno.
- Zkontrolujte, zda je obraz správně nastaven.
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Doma . Nastavení v tomto režimu je
možné upravovat a ukládat.
nezobrazí žádný obraz, přepněte zdroj na jiné zařízení
a poté zpět na požadované zařízení.
- Pokud dochází k přerušovaným poruchám zvuku,
zkontrolujte výstupní nastavení zařízení HDMI.
- Používáte-li adaptér HDMI na DVI nebo kabel
HDMI na DVI, připojte další audiokabel ke
vstupu zvuku (pouze mini jack), je-li k dispozici.
Zobrazuje se komerční reklama
EasyLink nefunguje
Zkontrolujte, zda je možnost Umístění nastavena na
hodnotu Doma.
Obraz neodpovídá obrazovce
- Zkontrolujte, zda jsou vaše zařízení HDMI
kompatibilní s funkcí HDMI-CEC. Funkce EasyLink je
možné použít pouze u zařízení, která podporují
funkci HDMI-CEC.
Přejděte na jiný formát obrazu. Stiskněte tlačítko .
Nezobrazuje se ikona zvuku
Nastavení obrazu se po chvíli změní
Formát obrazů se u jednotlivých kanálů mění
- Je-li připojeno zvukové zařízení HDMI-CEC, jedná
se o normální stav.
Vyberte jiný formát obrazu než Automatický.
Nezobrazují se fotografie, videa a hudba ze zařízení
Obraz je ve špatné pozici
USB
Signál obrazu z některých zařízení nemusí přesně
odpovídat obrazovce. Zkontrolujte výstupní signál
z připojeného zařízení.
- Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB nastaveno
jako kompatibilní s normou pro velkokapacitní
paměťová zařízení (informace jsou uvedeny
v dokumentaci k danému zařízení).
- Zkontrolujte, zda je úložné zařízení USB
kompatibilní s televizorem.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje příslušný
formát obrazu a zvuku.
Obraz z počítače není stabilní
Zkontrolujte, zda počítač používá podporované
rozlišení a obnovovací frekvenci.
Sluch
Trhané přehrávání souborů ze zařízení USB
Zvuk chybí nebo je špatné kvality
- Přenos z úložného zařízení USB může být omezen
přenosovou rychlostí do televizoru. Důsledkem může
být nízká kvalita přehrávání.
Pokud televizor nezaznamená žádný zvukový signál,
automaticky vypne výstup zvuku. Nejedná se o
závadu.
16.2
- Zkontrolujte, zda je zvuk správně nastaven.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně
připojeny.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost ztlumena.
- Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru
připojen na výstup zvuku systému domácího kina.
- Zvuk by měl být slyšet z reproduktorů systému
HTS.
- U některých zařízení je třeba ručně aktivovat
výstup zvuku HDMI. Pokud je zvuk HDMI aktivován,
ale stále nic neslyšíte, zkuste změnit digitální formát
zvuku zařízení na PCM (Pulse Code Modulation).
Pokyny naleznete v příručce k danému zařízení.
Registrace
Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu
výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování),
privilegovaného přístupu k informacím o nových
výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti
vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech
týkajících se nových výrobků na trhu.
Přejděte na webové stránky
www.philips.com/welcome
16.3
Nápověda
Připojení
Tento televizor nabízí nápovědu na obrazovce.
Rozhraní HDMI
Otevření nápovědy
- Upozorňujeme, že podpora připojení HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) může způsobit,
že při zobrazování obsahu ze zařízení HDMI může
dojít k prodlevě.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a
1. Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Doma.
2. Vyberte možnost Nápověda a stiskněte tlačítko
OK.
46
UMv 4000150907-20141103
16.4
Nápověda online
Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související
s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši
online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk
a zadat číslo modelu výrobku.
Přejděte na webové stránky
www.philips.com/support.
Na webových stránkách podpory naleznete telefonní
číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také
odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích
můžete chatovat s našimi spolupracovníky a položit
otázku přímo nebo prostřednictvím e-mailu.
Nový software nebo příručku televizoru můžete
stáhnout pro přečtení k počítači.
16.5
Péče o zákazníky / Opravy
Podporu nebo informace ohledně opravy můžete
získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky
ve vaší zemi. Telefonní číslo naleznete v tištěné
dokumentaci dodané s televizorem.
Nebo navštivte naše webové stránky
www.philips.com/support
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla
modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla
naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní
části televizoru.
 Varování
Nesnažte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít
k vážnému zranění, nevratnému poškození televizoru
a ke ztrátě záruky.
47
neustále zcela přístupná.
17
Bezpečnost a péče
Nebezpečí zranění nebo poškození
televizoru
17.1
Bezpečnost
- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností
převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
Důležité
- Pokud chcete televizor umístit na podstavec,
použijte pouze dodaný podstavec. Podstavec pevně
připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží
hmotnost televizoru a podstavce.
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte všechny
bezpečnostní pokyny. Je-li škoda způsobena
nedodržováním pokynů, záruka se stává neplatnou.
- Při připevňování na zeď zkontrolujte, zda držák
bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost TP
Vision nenese žádnou odpovědnost za nesprávné
připevnění na zeď, které se stane příčinou nehody,
zranění nebo škod.
Zajistěte televizor před přepadnutím
Televizor vždy zajistěte dodávaným držákem na
stěnu, aby nepřepadl. Držák namontujte a televizor
k němu připojte i v případě, že televizor umístíte na
podlahu.
- Části tohoto výrobku jsou vyrobeny ze skla. Při
manipulaci postupujte opatrně, aby nedošlo ke
zranění nebo škodám.
Pokyny pro montáž naleznete ve Stručném návodu
k rychlému použití, jenž byl dodán spolu
s televizorem. Pokud jste tento návod ztratili, můžete
si jej stáhnout z webových stránek www.philips.com.
Při hledání Stručného návodu k rychlému použití ke
stažení použijte typové číslo výrobku.
Nebezpečí poškození televizoru!
Před připojením televizoru k síťové zásuvce se
ujistěte, že napájecí napětí odpovídá hodnotě
vytištěné na zadní straně televizoru. Jestliže je napětí
odlišné, nikdy televizor nepřipojujte k síťové zásuvce.
Nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
Nebezpečí zranění
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili
převrhnutí televizoru a případnému následnému
poranění:
- Televizor nikdy nevystavujte působení deště nebo
vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumisťujte
nádoby s kapalinami, například vázy.
Pokud se kapaliny rozlijí na televizor nebo do něho
vniknou, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky.
Před použitím požádejte o kontrolu televizoru
středisko péče o zákazníky společnosti Philips.
- Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý
látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje
přes okraj montážního povrchu.
- Nikdy televizor, dálkový ovladač ani baterie
nevystavujte nadměrnému teplu. Nikdy je neumísťujte
do blízkosti hořících svíček, otevřeného ohně či jiných
tepelných zdrojů, a to včetně přímého slunečního
světla.
- Nikdy televizor neumisťujte na vysoký nábytek,
např. na knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru
ke zdi nebo vhodné opoře.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu
vylézt na nábytek k televizoru.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních
otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
Nebezpečí spolknutí baterií!
- Nikdy nepokládejte těžké předměty na napájecí
kabel.
Dálkový ovladač může obsahovat knoflíkové baterie,
který by malé děti mohly snadno spolknout. Dbejte,
aby tyto baterie byly vždy mimo dosah dětí.
- Při zapojování do zástrček nepoužívejte sílu.
Uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo
požár. Zajistěte, aby nedocházelo k napínání
napájecího kabelu při otáčení televizní obrazovky.
- Chcete-li televizor odpojit od síťového napájení, je
nutné vytáhnout zástrčku televizoru. Při odpojování
napájení vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel.
Zajistěte, aby zástrčka, napájecí kabel i zásuvka byla
48
Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na
obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky
na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod.
Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast
a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.
Nebezpečí přehřívání
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřeného prostoru.
Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný
prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění
vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na
televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.
Bouřky
Před bouřkou odpojte televizor ze zásuvky a antény.
Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru,
napájecího kabelu ani anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší
dobu.
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 stupňů
Celsia jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte
a počkejte, dokud nedosáhne pokojové teploty.
Vlhkost
Jen zřídka může vlivem působení teploty a vlhkosti
dojít k nepatrné kondenzaci uvnitř skleněné přední
části televizoru (u některých modelů). Abyste tomu
zabránili, nevystavujte televizor přímému slunečnímu
záření, horku nebo extrémní vlhkosti. Jestliže dojde ke
kondenzaci, sama zmizí po spuštění televizoru na
několik hodin.
Vlhkost způsobená kondenzací nenaruší příjem
televizoru ani nezpůsobí žádnou poruchu.
17.2
Péče o obrazovku
- Nikdy se obrazovky nedotýkejte a dbejte, abyste ji
nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili žádným
předmětem.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám očistěte měkkým navlhčeným
hadříkem a jemně setřete. K čištění televizoru
nepoužívejte alkohol, chemikálie ani čisticí prostředky
pro domácnost.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev,
otřete kapky vody co nejdříve.
Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům.
49
v této příručce nejsou doporučeny nebo schváleny,
budou mít za následek zneplatnění záruky. Pixelová
charakteristika: Tento LCD/LED výrobek obsahuje
vysoký počet barevných pixelů. Ačkoli míra
efektivních pixelů dosahuje hodnoty 99,999 % nebo
více, mohou se na obrazovce neustále objevovat
černé tečky nebo jasné světelné body (červené,
zelené nebo modré). Jedná se o strukturální
vlastnost displeje (nevybočující z průmyslových
standardů), nikoli o závadu. Prohlášení o shodě CE:
Tento výrobek splňuje základní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice 2006/95/ES (nízké
napětí), 2004/108/ES (EMC) a 2011/65/EU (ROHS).
Prohlášení o shodě EMF: Společnost TP Vision
Europe B.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků
určených pro spotřebitele. Tyto výrobky mají
obecnou vlastnost vysílat a přijímat
elektromagnetické signály, stejně jako veškerá
elektronická zařízení. Jedním z hlavních obchodních
principů společnosti Philips je přijímat u výrobků
veškerá nezbytná opatření na ochranu zdraví a
bezpečnosti v souladu se všemi příslušnými právními
požadavky a standardy EMF (elektrická, magnetická a
elektromagnetická pole) platnými v době výroby
výrobku. Společnost Philips se zavázala vyvíjet,
vyrábět a prodávat výrobky, které nemají nepříznivé
účinky na zdravotní stav. Společnost TP Vision
potvrzuje, že pokud jsou její výrobky řádně používány
k účelu, k jakému byly vyrobeny, je jejich používání
podle nejnovějších vědeckých důkazů bezpečné.
Společnost Philips se aktivně podílí na vývoji
mezinárodních standardů EMP a bezpečnostních
norem. Tato činnost společnosti Philips umožňuje
předvídat další vývoj v oblasti standardizace, který
tak dokáže rychle zapracovat do svých výrobků.
18
Podmínky použití,
autorská práva
a licence
18.1
Zásady použití
2015 © TP Vision Europe B.V. Všechna práva
vyhrazena.
Tento produkt byla uveden na trh společností TP
Vision Europe B.V. nebo některou z jejích
přidružených společností, dále souhrnně nazývaných
TP Vision, která je výrobcem tohoto výrobku.
Společnost TP Vision je poskytovatelem záruky na
televizor, k němuž byla přibalena tato příručka.
Philips a emblém štítu Philips jsou registrované
ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V.
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění. Ochranné známky jsou majetkem
společnosti Koninklijke Philips N.V nebo příslušných
vlastníků. Společnost TP Vision si vyhrazuje právo
kdykoli výrobky měnit, aniž by vznikla povinnost
odpovídajícím způsobem upravit dříve dodané zboží.
Tištěné materiály dodávané společně s televizorem a
příručka uložená v paměti televizoru nebo stažená
z webových stránek Philips jsou považovány za
dostatečný návod k používání systému.
Jsme přesvědčeni o přiměřenosti materiálu v této
příručce s ohledem na zamyšlené použití systému.
Pokud dojde k použití výrobku nebo jeho
jednotlivých modulů či procesů k jiným než zde
uvedeným účelům, je třeba získat potvrzení o jejich
platnosti a vhodnosti. Společnost TP Vision Europe
B.V. se zaručuje, že samotný materiál neporušuje
žádné patenty registrované v USA. Žádná jiná záruka
není poskytována, ani ji nelze vyvozovat. Společnost
TP Vision Europe B.V. neodpovídá za žádné chyby
v obsahu tohoto dokumentu ani za problémy vzniklé
v důsledku obsahu v tomto dokumentu. Chyby
ohlášené společnosti Philips budou co nejdříve
opraveny a publikovány na jejích webových
stránkách podpory. Podmínky záruky: Nebezpečí
zranění, poškození televizoru nebo zneplatnění
záruky! Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
Televizor i příslušenství používejte vždy v souladu se
záměrem výrobce. Varovný symbol na zadní straně
televizoru upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem. Nikdy nesundávejte kryt televizoru.
V případě potřeby servisu nebo oprav vždy
kontaktujte TV podporu zákazníků společnosti Philips.
Jakékoli operace, které jsou v této příručce výslovně
zakázány, a úpravy nebo montážní postupy, které
18.2
Autorská práva a licence
Rozhraní HDMI
HDMI®
Označení HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC v USA a dalších zemích.
50
Dolby
Dolby®
Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Software MHEG
Autorská práva v softwaru MHEG (dále označován
jako „Software“) obsaženém v tomto televizoru (dále
označován jako „tento výrobek“) vám umožňují
využívat interaktivní funkce televizoru, které vlastní
společnost S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED (dále
označována jako „Vlastník“). Máte povoleno používat
Software pouze ve spojení s tímto výrobkem.
Kensington
Kensington a Micro Saver jsou registrované obchodní
známky společnosti ACCO World Corporation v USA.
Žádost o registraci je podána i v dalších zemích
světa.
Jiné ochranné známky
Všechny další registrované a neregistrované
ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých
vlastníků.
51
Rejstřík
52
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
53
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising