Philips | 47PFL7864H/12 | Owner's Manual | Philips LCD TV 47PFL7864H/12 Uživatelská příručka

Philips LCD TV 47PFL7864H/12 Uživatelská příručka
Register your product and get support at …
www.philips.com/welcome
CS
Uživatelský manuál
47PFL7864H
47PFL7404H
47PFL5604H
Contact information
Type nr.
Product nr.
België / Belgique
Luxembourg / Luxemburg
United Kingdom
Magyarország
078 250 145 - € 0.06 / min
40 6661 5644 - Ortsgespräch
0870 900 9070 - Local
06 80018 189 Ingyenes hívás
Danmark
Nederland
Estonia
Romānä
3525 8759 - Lokalt opkald
0900 8407 - € 0.10 / min
6008600 - Local
21 203 2060 - gratuit
Deutschland
Norge
Lithuania
Россия
01803 386 852 - € 0.09 / min
2270 8111 - Lokalsamtale
67228896 - Local
France
Österreich
Latvia
0821 611 655 - € 0.09 / min
0810 000 205 - € 0.07 / min
527 37691 - Local
Ελλάδα
Portugal
Kaзaкcтaн
Србија
0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
800 780 903 - Chamada local
007 727 250 66 17 - Local
+381 114 440 841 - Lokalni poziv
España
Suisse / Schweiz / Svizzera
Бълария
Slovakia
902 888 784 - € 0.10 / min
0844 800 544 - Ortsgespräch
+3592 489 99 96 - Местен
0800 004537 - Bezplatný hovor
Italia
Sverige
Hrvatska
Slovenija
8403 20086 - € 0.08 / min
08 5792 9100 - Lokalsamtal
01 6403 776 - Lokalni poziv
00386 1 280 95 00 - Lokalni klic
Ireland
Suomi
Česká republika
Türkiye
01 601 1777 - Free
Northern Ireland 0800 055 6882
09 2311 3415 - paikallispuhelu
800 142840 - Bezplatný hovor
0800 261 3302 - Şehiriçi arama
Polska
Україна
χρέωση
Appel local
Appel local
Chiamata locale
- Moсква
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок
разговор
022 3491504 - połączenie
lokalne
8-500-500-6970 - Мicцeвий виклик
1.1.1 Sledujte HD
Tento televizor umožňuje zobrazení programů s vysokým
rozlišením, pro sledování televizního vysílání ve vysokém
rozlišení však nejprve potřebujete programy ve vysokém
rozlišení. Nesledujete-li programy ve vysokém rozlišení,
kvalita obrazu bude stejná jako u běžného televizního
vysílání.
Další informace získáte u prodejce. Časté otázky (FAQ) se
seznamem kanálů nebo poskytovatelů kanálů ve vysokém
rozlišení ve vaší zemi najdete na webových stránkách
www.philips.com/support.
Programy ve vysokém rozlišení lze přijímat...
• z filmu ve vysokém rozlišení z přehrávače disků Bluray/DVD, připojeného pomocí kabelu HDMI, s filmem ve
vysokém rozlišení
• z digitálního přijímače HD připojeného pomocí kabelu
HDMI, pomocí předplatného kanálů ve vysokém rozlišení
od kabelové nebo satelitní společnosti
• z televizního vysílání s vysokým rozlišením (DVB-T
MPEG4)
• z kanálu ve vysokém rozlišení na síti DVB-C
• z herní konzoly HD (Xbox 360 / PlayStation 3) připojené
pomocí kabelu HDMI, se hrou ve vysokém rozlišení
1.1.2
Bezpečnost
Před použitím televizoru si pečlivě přečtěte pokyny. Je-li
škoda způsobena nedodržováním pokynů, záruka se stává
neplatnou.
1/5
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!
• Televizor nikdy nevystavujte dešti nebo vodě. Poblíž
televizoru nikdy neumisťujte nádoby s tekutinami,
například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na nebo do
televizoru, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky. Před
použitím požádejte o kontrolu televizoru středisko péče o
zákazníky společnosti Philips.
...
1.1.2
Bezpečnost
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů
nebo jiných otvorů na televizoru.
• Je-li televizor nakloněn, ujistěte se, že nedochází
k namáhání napájecího kabelu. Namáhání kabelu může
způsobit uvolnění připojení a způsobit jiskření.
• Televizor, dálkový ovladač nebo baterie nikdy
neumisťujte poblíž otevřeného ohně nebo jiných zdrojů
tepla včetně přímého slunečního záření. Abyste předešli
požáru, vždy udržujte svíčky a další oheň v dostatečné
vzdálenosti od televizoru, dálkového ovladače a baterií.
...
2/5
1.1.2
Bezpečnost
Nebezpečí zkratu nebo ohně!
• Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani baterie dešti,
vodě nebo nadměrným teplotám.
• Předejděte namáhání zástrček. Uvolněné zástrčky mohou
jiskřit nebo způsobit požár.
Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!
• Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující
25 kg jsou třeba dvě osoby.
• Při umisťování televizoru na stojan použijte pouze
dodaný stojan. Stojan pevně připevněte k televizoru.
Televizor umístěte na hladký rovný povrch, který udrží
celkovou hmotnost televizoru a stojanu.
3/5
• Při montáži televizoru na stěnu použijte pouze držák na
stěnu, který udrží hmotnost televizoru. Držák na stěnu
připevněte na stěnu, která udrží celkovou hmotnost
televizoru a držáku na stěnu. Společnost Koninklijke
Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za
nesprávnou montáž na stěnu, stane-li se taková montáž
příčinou nehody nebo zranění.
• Před připojením televizoru k síťové zásuvce se ujistěte,
že napájecí napětí odpovídá hodnotě vytištěné na zadní
straně televizoru. Jestliže je napětí odlišné, nikdy televizor
nepřipojujte k síťové zásuvce.
...
1.1.2
Bezpečnost
Nebezpečí poranění dětí!
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili
převrhnutí televizoru a případnému následnému poranění
dětí:
• Televizor nikdy neumisťujte na povrch pokrytý látkou
nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
• Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes
okraj montážního povrchu.
4/5
• Televizor nikdy neumisťujte na vysoký nábytek, např.
knihovnu, bez zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo
pomocí vhodné podpěry.
• Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na
nábytek k televizoru.
Nebezpečí přehřívání!
Televizor nikdy neinstalujte do uzavřených prostorů. Po
všech stranách televizoru ponechejte vždy volný prostor
nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu).
Zkontrolujte, zda ventilační otvory na televizoru nezakrývají
závěsy nebo jiné předměty.
...
1.1.2
Bezpečnost
Nebezpečí zranění, ohně nebo poškození napájecího
kabelu!
• Na napájecí kabel nepokládejte televizor ani žádné jiné
předměty.
• Aby bylo možno snadno odpojit napájecí kabel
televizoru od síťové zásuvky, vždy zajistěte řádný přístup
k napájecímu kabelu.
• Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za
zástrčku, nikdy za kabel.
• Před bouřkou odpojte televizor od síťové zásuvky
a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části
televizoru, síťové zásuvky ani anténního kabelu.
5/5
Nebezpečí poškození sluchu!
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti nebo po delší
dobu.
Nízké teploty
Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej před
připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se
jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
1.1.3 Umístění televizoru
Před umístěním televizoru si pečlivě přečtěte
bezpečnostní opatření.
• Televizor umístěte na místo, kde nebude na obrazovku
svítit přímé světlo.
1.1.4 Vzdálenost sledování
Televizor umístěte do ideální vzdálenosti ke sledování.
Sledujte televizní obraz ve vysokém rozlišení či jakékoli
snímky, aniž byste si namáhali oči. Najděte si před
televizorem místo, které je nejvhodnější pro co nejlepší
televizní obraz a pohodlné sledování.
Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobkem
velikosti úhlopříčky obrazovky. Pokud sedíte, měly by být
vaše oči v rovině se středem obrazovky.
1.1.5 Slot pro zabezpečení
Televizor je na zadní straně vybaven slotem pro
zabezpečení zámkem Kensington.
Pro zabezpečení televizoru si kupte zámek proti krádeži
Kensington (není součástí dodávky).
1.1.6 Péče o obrazovku
• Nebezpečí poškození televizoru! Nedotýkejte se
obrazovky a dbejte, abyste ji nepromáčkli, neodřeli či do ní
nenarazili tvrdým předmětem.
• Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
• Televizor a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem.
K čištění televizoru nepoužívejte alkohol, chemikálie ani
čisticí prostředky pro domácnost.
• Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete
kapky vody co nejdříve.
• Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům. Statické
obrazy jsou obrazy, které zůstávají na obrazovce delší
dobu. Statické obrazy jsou nabídky na obrazovce, černé
pruhy, zobrazení času apod. Musíte-li statické obrazy
používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste ji chránili
před poškozením.
1.1.7
Likvidace vysloužilého zařízení
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a
komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a
opětovně použít.
...
1/3
1.1.7
Likvidace vysloužilého zařízení
Je-li na výrobku tento symbol přeškrtnuté popelnice,
znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/
EC. Informujte se o místním systému sběru elektrických
a elektronických výrobků. Dodržujte místní směrnice
a staré výrobky nelikvidujte spolu s běžným odpadem
domácnosti. Správnou likvidací starého výrobku
předcházíte případným nepříznivým dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví.
...
2/3
1.1.7
Likvidace vysloužilého zařízení
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/
EC a nelze je tedy likvidovat spolu s běžným odpadem
domácnosti. Informujte se o místních směrnicích
týkajících se sběru baterií, protože správnou likvidací
starého výrobku předcházíte případným nepříznivým
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
3/3
1.2.1 Spuštění
Zapnutí televizoru trvá několik sekund.
Je-li zhasnutá červená kontrolka pohotovostního režimu,
stisknutím tlačítka O v pravé části televizoru přístroj
zapnete.
Dalším stisknutím tlačítka O televizor vypnete.
Bílá dioda LED při spouštění bliká a jakmile je televizor
připraven k použití, zapne se.
Bílou diodu LED lze nastavit tak, aby byla trvale zhasnutá,
nebo lze nastavit její jas. Stiskněte možnosti h >
Nastavení > Instalace > Předvolby > Jas LightGuide.
1.2.2 Hlasitost V
Tlačítka na boční straně televizoru umožňují základní
ovládání televizoru.
Hlasitost lze nastavit pomocí tlačítek Hlasitost + / - na
boční straně televizoru.
1.2.3 Program P
Tlačítka na boční straně televizoru umožňují základní
ovládání televizoru.
Kanály lze přepínat pomocí tlačítek Program + / - na boční
straně televizoru.
1.2.4 Tlačítko Source
Tlačítka na boční straně televizoru umožňují základní
ovládání televizoru.
Připojené zdroje zobrazíte stisknutím tlačítka Source s.
Tlačítko stiskněte a podržte, abyste mohli vybrat rozdílné
zdroje.
1.2.5 Infračervený senzor
Dálkový ovladač vždy zaměřte na infračervený senzor
přijímače dálkového ovladače na přední části televizoru.
1.3.1 VESA – informace
Televizor je připraven k připevnění na zeď podle standardů
VESA. Držák pro montáž na stěnu VESA není součástí
dodávky.
K nákupu držáku použijte následující kód VESA:
19” / 48cm VESA MIS-D 75, 4
22” / 56cm VESA MIS-D 100, 4
26” / 69cm VESA MIS-E 200, 100, 4
32” / 81cm VESA MIS-F 200, 200, 6
37” / 94cm VESA MIS-F 200, 200, 6
42” / 107cm VESA MIS-F 400, 400, 6
47” / 119cm VESA MIS-F 400, 400, 8
52” / 132cm VESA MIS-F 400, 400, 8
Použijte délku šroubováku uvedenou na obrázku.
1.3.2
Demontáž stojanu
Modely 32-52": Před zvednutím televizoru ze stojanu odšroubujte 4 šrouby na zadní straně televizoru.
1/2
1.3.2
Demontáž stojanu
Modely 19-26": Před zvednutím televizoru ze stojanu částečně odšroubujte 3 šrouby pod stojanem.
2/2
1.4.1 Displej LCD s rozlišením Full High Definition*
Tento televizor je vybaven displejem s rozlišením High
Definition (HD). Rozlišení Full HD 1 920 x 1 080p je nejvyšší
rozlišení zdrojů HD.
Tento displej nabízí skvělý obraz bez chvění
s progresivním skenováním, optimálním jasem a
nádhernými barvami.
* Určité modely jsou vybaveny pouze displejem HD.
Podrobné informace o výrobku najde na stránce
www.philips.com/support.
Pro sledování televizního vysílání ve vysokém rozlišení
potřebujete nejprve programy ve vysokém rozlišení.
Nesledujete-li programy ve vysokém rozlišení, kvalita
obrazu bude stejná jako u běžného televizního vysílání.
Přečtěte si část Začínáme > Důležité informace > Sledujte
HD TV
1.4.2 Integrovaný tuner DVB-T/DVB-T Lite a DVB-C
Kromě normálního analogového televizního vysílání může
televizor přijímat digitální pozemní (DVB-T/DVB-T Lite)
a v některých zemích rovněž digitální kabelové (DVB-C)
televizní a rozhlasové vysílání.
Digitální vysílání videa DVB přináší lepší obraz a kvalitnější
zvuk.
Některé vysílací společnosti poskytují několik jazyků zvuku
(řeči) a/nebo teletextu.
Ověřte, zda televizor podporuje kanály DVB-T/DVB-T Lite
nebo DVB-C ve vaší zemi. Podívejte se na štítek ,Digital TV
Country Compatibility‘ (Kompatibilita digitálního televizoru
v dané zemi) na zadní straně televizoru.
1.4.3 Elektronický průvodce programem*
Elektronický průvodce programem je průvodce na
obrazovce pro naplánované televizní programy. Tento
průvodce je nabízen společnostmi poskytujícími digitální
vysílání. Můžete si přečíst shrnutí programu, nastavit
zprávu připomínající začátek programu nebo vybírat
programy podle žánru.
Přečtěte si část Další informace… > Elektronický průvodce
programem.
* Elektronický průvodce programem není dostupný ve
všech zemích.
1.4.4 Připojení USB
Zobrazujte nebo přehrávejte vlastní multimediální soubory
(fotografie, hudbu, videa...) pomocí připojení USB na boční
straně televizoru.
1.5.1 Na obrazovce
Čtete vestavěný uživatelský manuál.
V tomto manuálu naleznete všechny potřebné informace
pro instalaci a ovládání televizoru.
Uživatelský manuál lze otevřít nebo zavřít pomocí žlutého
tlačítka na dálkovém ovladači. Případně lze vybrat
uživatelský manuál prostřednictvím výchozí nabídky.
Před provedením pokynů uživatelskou příručku zavřete
pomocí žlutého tlačítka.
Při dalším otevření se manuál otevře na stránce, na které
jste jej zavřeli.
1.5.2 Na síti Internet
Verze uživatelské příručky pro tisk je k dispozici na síti
Internet.
Uživatelskou příručku si můžete přečíst nebo vytisknout na
webové stránce www.philips.com/support
1.6 Licence Open Source
2.1.1
Přehled dálkového ovladače
1/6
1 Tlačítko pohotovostního režimu O
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do
pohotovostního režimu.
2 Tlačítko Domů h
Otevře nebo zavře výchozí nabídku.
3 Tlačítko Průvodce g
Otevře nebo zavře Elektronického průvodce programem.
Otevře nebo zavře seznam obsahu při procházení
multimediálního obsahu.
4 Tlačítko Options o
Otevře nebo zavře nabídku možností zobrazující dostupné
možnosti.
...
2.1.1
Přehled dálkového ovladače
2/6
5 Navigační tlačítko
Slouží k procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.
6 Tlačítko OK
• Slouží k otevření Přehledu kanálů
• Slouží k aktivaci výběru
7 Back b P/P
• K návratu na předchozí nabídku na obrazovce.
• K návratu k předchozímu kanálu (pouze Velká Británie:
není podporován kanály MHEG).
8 Tlačítko Info i
Zobrazí informace o kanálu nebo pořadu, jsou-li
k dispozici.
...
2.1.1
Přehled dálkového ovladače
3/6
9 Tlačítka pro ovládaní zvuku a obrazu T, P, Q, S, R
Slouží k přehrávání multimediálních souborů (ze zařízení
USB). Slouží také k ovládání zařízení kompatibilních
s rozhraním EasyLink HDMI-CEC.
10 Tlačítko Hlasitost V
Slouží k úpravě hlasitosti.
11 Tlačítko Ztlumení m
Vypne zvuk nebo jej obnoví.
12 Tlačítka pro procházení kanály / programy nahoru a
dolů
• Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál
v Přehledu kanálů.
• Slouží k přepnutí na další nebo předchozí stránku
teletextu.
13 Tlačítko Format f
Slouží k výběru formátu obrazu.
...
2.1.1
Přehled dálkového ovladače
4/6
14 Tlačítko TV
Slouží k přepnutí zpět na zdroj antény.
15 Tlačítko Subtitle
Slouží k zapínání nebo vypínání titulků.
16 Tlačítko MHEG / Teletext
Slouží k otevření nebo zavření funkce MHEG / Teletext.
17 Tlačítko Source s
Slouží k výběru připojeného zařízení ze seznamu zdrojů.
...
2.1.1
Přehled dálkového ovladače
5/6
18 Červené tlačítko / tlačítko Demo
• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Demo
• Snadný výběr stránek v nabídce Teletext
19 Zelené tlačítko / SCENEA
• Snadný výběr stránek v nabídce Teletext
• Program Scenea mění televizor na váš soukromý
fotorámeček. Není k dispozici na všech modelech.
20 Žluté tlačítko / e
• Slouží k otevření nebo zavření uživatelského manuálu
• Snadný výběr stránek v nabídce Teletext
21 Modré tlačítko / AD
• Snadný výběr stránek v nabídce Teletext
• AD (Audio Descriptor) umožňuje zvukový komentář pro
zrakově postižené. Není podporován na všech modelech.
...
2.1.1
Přehled dálkového ovladače
6/6
22 Číselná tlačítka
Slouží k výběru televizního kanálu nebo zadání číslic a
textu.
23 Tlačítko Sound N
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zvuk.
24 Tlačítko Picture A
Slouží k otevření nebo zavření nabídky Obraz.
2.1.2 Baterie
Otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače a
vložte 2 dodané baterie (typ AAA-LR03-1,5 V).
Zkontrolujte, zda jsou póly baterií označené + a - správně
orientovány (podle značek + a - uvnitř).
Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu nepoužívat,
vyjměte baterie.
Baterie zlikvidujte podle směrnic týkajících se jejich
ukončení životnosti. Přečtěte si část Začínáme > Důležité
informace > Ukončení životnosti.
2.2.1
Přehled kanálů
1/3
Chcete-li otevřít Přehled kanálů, stiskněte při sledování
televize tlačítko OK. Tento přehled zobrazuje televizní
kanály a možné rádiové stanice nainstalované v televizoru.
Jakmile se na obrazovce zobrazí Přehled kanálů, můžete
stisknout tlačítko Options o a získat přístup k těmto
funkcím:
Na kanál nebo stanici přejděte pomocí tlačítek u nebo
v a w nebo x. Po stisknutí tlačítka OK můžete sledovat či
poslouchat vybraný kanál nebo stanici.
Seznam k výběru
Stisknutím tlačítka Back b se vrátíte na Přehled kanálů,
aniž byste kanál přepnuli.
Zvolte, které kanály budou v Přehledu kanálů zobrazeny.
Pokud je v Přehledu kanálů nastaven filtr, kanály ve
filtrovaném přehledu lze procházet stisknutím tlačítka P
+/-.
Označit jako oblíbené
Zvýrazněním kanálu v Přehledu kanálů kanál nastavíte jako
oblíbený.
Přečtěte si část Další informace… > Oblíbené kanály.
...
2.2.1
Přehled kanálů
2/3
Změna pořadí
Přejmenovat
Pozici kanálů v přehledu lze změnit.
Kanál můžete přejmenovat.
1 Volbou možnosti Změna pořadí v nabídce tlačítka
Options o zahájíte změnu uspořádání kanálů.
1 V Přehledu kanálů přejděte na kanál, který chcete
přejmenovat.
2 Zvýrazněte kanál a stiskněte tlačítko OK.
2 V nabídce tlačítka Options o zvolte možnost
Přejmenovat.
3 Pomocí navigačních tlačítek změňte pozici kanálu podle
potřeby.
4 Stisknutím tlačítka OK jeho pozici potvrďte.
Můžete zvýraznit další kanál a postup zopakovat.
Chcete-li funkci Změna pořadí ukončit, stiskněte tlačítko
Options o a zvolte možnost Konec.
3 Stisknutím tlačítka Back b odstraníte znak. Pomocí
číselné klávesnice na dálkovém ovladači přejděte
k potřebnému znaku podobně jako při psaní zpráv SMS
nebo textových zpráv. Pomocí číselného tlačítka 0 zadejte
zvláštní znak. Stisknutím tlačítka OK zadávání ukončíte.
4 Volbou možnosti Hotovo a stisknutím tlačítka OK
ukončíte funkci Přejmenovat.
...
2.2.1
Přehled kanálů
3/3
Zobrazení skrytých kanálů
Skrýt kanál
Můžete zobrazit všechny kanály, včetně všech skrytých
kanálů. Kanály lze zobrazit nebo skrýt.
Tuto možnost zvolte, pokud chcete skrýt kanál v Přehledu
kanálů. Pokud skryjete kanál, bude skryt při příštím
otevření Přehledu kanálů.
1 Z nabídky tlačítka Options o zvolte možnost Zobrazit
skryté kanály.
2 Přejděte na kanál.
3 Stiskněte tlačítko Options o a zvolte možnost Skrýt
nebo Zrušit skrytí kanálu.
Můžete přejít na další kanál a postup zopakovat.
Chcete-li opustit obrazovku Zobrazit skryté kanály, zvolte
v nabídce tlačítka Možnosti možnost Konec.
Chcete-li kanály zobrazit, zvolte v nabídce tlačítka Options
o možnost Zobrazit skryté kanály.
2.2.2 Tlačítko Domůh
Výchozí nabídka obsahuje seznam činností, které
s televizorem provádíte.
Stisknutím tlačítka h otevřete výchozí nabídku.
Činnost spustíte zvýrazněním požadované položky pomocí
navigačních tlačítek a stisknutím tlačítka OK.
Činnost vždy přiřazenou k zařízení lze přidat pomocí
položky Přidat zařízení.
Výchozí nabídku opustíte dalším stisknutím tlačítka h.
2.2.3 Přidání zařízení
Pokud k televizoru připojíte zařízení, přidejte je vždy jako
položku do výchozí nabídky. Tato položka ve výchozí
nabídce umožňuje snadné přepnutí televizoru na zařízení.
Ve výchozí nabídce vyberte možnost Přidat zařízení
a stiskněte tlačítko OK. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Televizor vás vyzve k výběru zařízení a konektoru, k němuž
je zařízení připojeno.
Nyní je zařízení přidáno do výchozí nabídky.
Chcete-li zařízení z výchozí nabídky odebrat, zvolte danou
položku, stiskněte tlačítko Options o a v seznamu zvolte
možnost Odebrat toto zařízení. Stiskněte tlačítko OK.
2.2.4 Nastavení
Položka Nastavení ve výchozí nabídce obsahuje většinu
nastavení televizoru.
Ve výchozí nabídce zvolte možnost Nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
V nabídce Nastavení můžete…
Pomocí tlačítek w nebo x a u nebo v zvolte položku a
stiskněte klávesu OK.
• upravit nastavení obrazu nebo zvuku
• nastavit některé zvláštní funkce
• aktualizovat nebo znovu instalovat televizní kanály
• aktualizovat software televizoru
• ...
Nabídku Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka Back b.
2.2.5 Možnosti o
Nabídka tlačítka Možnosti nabízí pohodlné nastavení
související s děním na obrazovce.
Tlačítko Options o stiskněte kdykoli, když chcete zobrazit
dostupné možnosti.
Nabídku ukončíte dalším stisknutím tlačítka Options o.
2.2.6 Elektronický průvodce programem
Prostřednictvím nabídky Elektronického průvodce
programem (EPG) lze zobrazit seznam naplánovaných
televizních programů (pouze u digitálního vysílání
v určitých zemích). Pomocí tlačítka Guide také zobrazíte
seznam fotografií, hudby nebo videa na připojeném
paměťovém zařízení USB.
Stisknutím tlačítka Guide g při sledování televize otevřete
elektronického průvodce programem, pokud jsou tyto
informace k dispozici.
Pokud procházíte počítačovou síť nebo paměťové zařízení
USB, stisknutím tlačítka Guide g zobrazíte jejich obsah.
Přečtěte si část Další informace… > Elektronický průvodce
programem nebo Další informace… > Multimédia.
2.3.1 Přepínání kanálů
Chcete-li přepínat kanály, stiskněte tlačítko P + nebo - na
dálkovém ovladači. Znáte-li číslo kanálu, můžete použít
číselné tlačítka.
Chcete-li přejít na předchozí zobrazený kanál,
stiskněte tlačítko Back b.
Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během instalace
nainstalovány digitální rozhlasové stanice. Na rádiový kanál
lze přepnout podobně jako na televizní kanály. Rádiové
stanice obvykle začínají od čísla kanálu 400 výše.
Přehled kanálů
Chcete-li otevřít Přehled kanálů, stiskněte při sledování
televize tlačítko OK. Pomocí navigačních tlačítek vyberte
kanál a stisknutím tlačítka OK na něj přepněte.
Chcete-li přehled kanálů opustit beze změny kanálu,
stiskněte tlačítko Back b.
2.3.2 Informace o programu
Pokud sledujete digitální televizní kanál, jsou k dispozici
informace o aktuálním a dalším programu.
Chcete-li otevřít informace o programu sledovaného
kanálu, stiskněte při sledování televize tlačítko Info i.
Informace o programu zavřete dalším stisknutím tlačítka
Info i.
Možnosti o
Pokud jsou informace o programu na obrazovce,
stisknutím tlačítka Options o otevřete informace o kvalitě
sledovaného digitálního kanálu.
2.3.3 Přepnutí do pohotovostního režimu
Je-li televizor zapnutý, stisknutím tlačítka O na dálkovém
ovladači přepnete televizor do pohotovostního režimu.
Rozsvítí se červená kontrolka pohotovostního režimu.
Třebaže televizor v pohotovostním režimu spotřebuje
velmi málo energie, i nadále spotřebovává energii.
Pokud televizor delší dobu nepoužíváte, radíme vám,
abyste jej vypnuli tlačítkem O na televizoru a odpojili
síťový kabel televizoru ze zásuvky elektrické sítě.
Nemůžete-li najít dálkový ovladač a chcete zapnout
televizor v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko O na
boční straně televizoru. Tím televizor vypnete.
Televizor znovu zapnete dalším stisknutím tlačítka O.
2.3.4 Inteligentní nastavení
Televizor lze nastavit na jedno z předdefinovaných
nastavení, která nejlépe vyhovují sledovanému pořadu.
Každé nastavení kombinuje obraz a zvuk.
Při sledování televize stiskněte tlačítko Options o a zvolte
možnost Obraz a zvuk. Stiskněte tlačítko OK.
Zvolte možnost Inteligentní nastavení a stiskněte tlačítko
OK.
Ze seznamu vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
• Osobní – Nastaví televizor na vaše osobní předvolby
nastavené v nabídkách Obraz a Zvuk.
• Jasné – Nastavení bohatých a dynamických barev,
vhodné pro použití při denním světle.
• Standard – Standardní výrobní nastavení.
• Film – Ideální nastavení pro sledování filmů.
• Hra – Ideální nastavení pro hraní her.
• Úspora energie – Nejúspornější nastavení.
2.3.5
Formát obrazu
1/2
Pokud se na obrazovce objeví černé pruhy, upravte formát
obrazu. V ideálním případě změňte formát obrazu tak, aby
zaplnil obrazovku.
Zvolit můžete následující nastavení formátu obrazu…
Stisknutím tlačítka Format f při sledování televize
přepněte na nabídku Formát obrazu, zvolte dostupný
formát obrazu a stiskněte tlačítko OK.
Automaticky zvětší obraz, aby vyplnil obrazovku. Minimální
zkreslení obrazu, titulky zůstávají viditelné.
Jsou-li v programu skryté titulky, stisknutím tlačítka u
posunete obraz směrem nahoru.
V nabídce Nastavení > Obraz > Automatický formát lze
vybrat 2 nastavení automatického formátu...
Automatický formát
Nevhodné pro počítač.
• Automaticky vyplnit – obraz maximálně vyplní obrazovku.
• Automatický zoom - zachování původního formátu
obrazu;
mohou být vidět černé pruhy.
...
2.3.5
Formát obrazu
2/2
Super Zoom
Širokoúhlý obraz
Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu
4:3. Obraz je přizpůsoben obrazovce.
Roztáhne formát na 16:9.
Formát 4:3
Zobrazí program ve formátu 4:3.
Rozšíření filmu 16:9
Nastaví formát 16:9.
Nepřepočítaný
Maximální ostrost. Na okrajích se může projevit zkreslení.
Na obrázcích z počítače se mohou objevit černé pruhy.
Pouze u vysokého rozlišení a počítače.
2.4 Sledování filmu na DVD
Chcete-li pomocí DVD přehrávače sledovat film na disku
DVD, vložte disk a stiskněte tlačítko Play na přehrávači.
Na obrazovce se automaticky objeví obraz disku DVD,
pokud je DVD přehrávač připojen prostřednictvím HDMI a
je kompatibilní s rozhraním EasyLink HDMI-CEC.
Pokud se obraz disku DVD neobjeví, stiskněte tlačítko h
na dálkovém ovladači a zvolte možnost DVD přehrávač.
Stiskněte tlačítko OK.
Počkejte několik sekund, dokud se obraz disku DVD
neobjeví.
Není-li ještě DVD přehrávač ve výchozí nabídce, přečtěte si
část Použití televizoru > Nabídky > Přidání zařízení.
2.5 Sledování televize pomocí digitálního přijímače
Pokud sledujete televizi pomocí digitálního přijímače
pomocí předplatného od kabelové nebo satelitní
společnosti, připojte přijímač a přidejte jej do výchozí
nabídky.
Chcete-li přidat přijímač do výchozí nabídky, přečtěte si
část Použití televizoru > Nabídky > Přidání zařízení.
Chcete-li sledovat program z přijímače, zapněte přijímač.
Pokud se program z přijímače nezobrazí automaticky,
stiskněte tlačítko h a zvolte položku přijímače ve výchozí
nabídce. Stiskněte tlačítko OK.
Televizní kanály vybírejte pomocí dálkového ovladače
digitálního přijímače.
2.6 Sledování televize z připojeného zařízení
Pokud jste připojené zařízení přidali jako položku ve
výchozí nabídce, můžete snadno a přímo zvolit zařízení, na
kterém chcete sledovat program.
Chcete-li přidat zařízení do výchozí nabídky, přečtěte si
část Použití televizoru > Nabídky > Přidání zařízení.
Chcete-li sledovat televizi z připojeného zařízení, stiskněte
tlačítko h a zvolte položku zařízení ve výchozí nabídce.
Stiskněte tlačítko OK.
Není-li zařízení ve výchozí nabídce, vyberte připojené
zařízení z nabídky tlačítka Source.
Stisknutím tlačítka Source s na dálkovém ovladači nebo
na boční straně televizoru zobrazíte seznam zdrojů.
Zvolte zařízení nebo jeho konektor a stiskněte tlačítko OK.
3.1.1 Výběr stránky teletextu
Většina televizních kanálů vysílá informace
prostřednictvím teletextu.
Při sledování televizoru stiskněte tlačítko MHEG / Teletext.
Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte tlačítko
MHEG / Teletext.
Výběr stránky…
• Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
• Stisknutím tlačítka P +/-,u, v nebo b zobrazíte další
nebo předchozí stránku.
• Stisknutím barevného tlačítka vyberte jednu z barevně
označených položek v dolní části obrazovky.
3.1.2 Výběr jazyka teletextu
Některé společnosti poskytujících digitální televizní
vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu. Je možné
nastavit primární a sekundární jazyk.
Stiskněte možnosti h > Nastavení > Instalace > Jazyky >
Primární nebo Sekundární teletext a zvolte preferované
jazyky teletextu.
3.1.3 Výběr podstránek teletextu
Číslo teletextové stránky může zahrnovat několik
podstránek.
Stránky se zobrazí na pruhu vedle hlavního čísla stránky.
Pomocí tlačítka w nebo x zvolte podstránky, pokud jsou
na stránce teletextu k dispozici.
3.1.4 Výběr tabulky stránek teletextu
Z jednoho tématu lze snadno přecházet na druhé bez
použití čísel stránek s tabulkami stránek teletextu.
Všechny kanály tabulky stránek teletextu nevysílají.
Stiskněte tlačítko Info i, pokud je funkce teletext
zapnutá.
Zobrazí se přehled tabulky stránek.
Zvolte téma a stisknutím tlačítka OK stránku zobrazíte.
3.1.5 Hledání na teletextu
V teletextu lze rychle přecházet na téma související s řadou
čísel stránek. Na stránkách teletextu lze také vyhledávat
konkrétní slova.
Zapněte teletext a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce je
zvýrazněno první slovo nebo první číslo rejstříku stránky.
Na další slovo nebo číslo na stránce přejdete pomocí
tlačítek w nebo x a u nebo v.
Stisknutím tlačítka OK zahájíte hledání na stránce se
zvýrazněným slovem nebo číslem.
Při každém stisknutí tlačítka OK se zobrazí následující
stránka se zvýrazněným slovem nebo číslem.
Hledání opustíte stisknutím tlačítka MHEG / Teletext.
3.1.6
Možnosti teletextu
Stisknutím tlačítka Options o na dálkovém ovladači lze
v teletextu zobrazit skryté informace, spustit automatické
opakování podstránek, změnit nastavení znaků, zastavit
stránku teletextu, zobrazit simultánně televizní kanál a
teletext nebo znovu zobrazit stránku teletextu na celé
obrazovce.
Zastavit stránku
Zastaví automatické opakování podstránek nebo počitadlo
stránek, pokud zadáte špatné číslo stránky nebo stránka
není k dispozici.
1/2
Dual Screen / Celá obrazovka
Není k dispozici u kanálů se službami Digitální text.
Možnost Dual Screen zvolte pro zobrazení televizního
kanálu a teletextu vedle sebe.
Možnost Celá obrazovka zvolte pro opětovné zobrazení
teletextu na celé obrazovce.
Odkrýt
Skryje nebo zobrazí skryté informace na stránce, jako jsou
například řešení hádanek nebo kvizů.
...
3.1.6
Možnosti teletextu
2/2
Opakování podstránek
Zvětšení stránku teletextu
Pokud jsou pro vybranou stránku k dispozici podstránky,
můžete nastavit jejich automatické opakování.
Většího pohodlí při čtení lze dosáhnout zvětšením stránky
teletextu.
Jazyk
Stisknutím tlačítka f v teletextu zvětšíte horní část
stránky a dalším stisknutím tlačítka f zobrazíte
zvětšenou dolní část stránky. Pomocí tlačítek u nebo v
lze procházet zvětšenou stránkou.
Některé jazyky používají odlišnou sadu znaků. Chcete-li
text zobrazit správně, přepněte na jinou skupinu znaků.
Dalším stisknutím tlačítka f se vrátíte k normální
velikosti stránky.
3.1.7 Digitální text (pouze Velká Británie)
Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání
nabízejí digitální textové nebo interaktivní služby,
například BBC1. Tyto služby zahrnují běžný teletext
prostřednictvím číselných, barevných a navigačních
kláves.
Při sledování televize stiskněte tlačítko MHEG / Teletext a
zvolte nebo zvýrazněte položky.
Pomocí barevných tlačítek zvolte možnost a stisknutím
klávesy OK volbu potvrďte nebo aktivujte.
Opětovným stisknutím tlačítka MHEG / Teletext zrušíte
digitální textové nebo interaktivní služby.
Digitální textové služby jsou blokovány, pokud jsou
vysílány titulky a titulky jsou v menu Funkce nastaveny na
hodnotu Zapnuto.
Přečtěte si část Titulky a jazyky > Titulky.
3.1.8 Teletext 2.5
Pokud jej televizní kanál vysílá, nabízí teletext 2.5 více
barev a lepší grafiku.
Volba Teletext 2.5 je ve standardním továrním nastavení
aktivována.
Pokud ji chcete vypnout, zvolte možnosti h > Nastavení >
Instalace > Předvolby > Teletext 2.5.
3.2 Oblíbené kanály
Po dokončení instalace jsou všechny televizní a rádiové
kanály přidány do Přehledu kanálů.
V tomto přehledu lze označit kanály jako oblíbené a
nastavit Přehled kanálů tak, aby zobrazoval pouze tyto
oblíbené kanály.
Chcete-li otevřít Přehled kanálů, stiskněte při sledování
televize tlačítko OK. Po zvýraznění kanálu stiskněte tlačítko
Options o. Volbou možnosti Označit jako oblíbené
zvýrazněný kanál označíte jako oblíbený. Oblíbené kanály
jsou označeny symbolem F. Označení kanálu jako
oblíbeného lze zrušit pomocí možnosti Odznačit jako
oblíbené.
Seznam k výběru
Pomocí možnosti Sezn. k výbĕru v přehledu kanálů lze
nastavit přehled tak, aby zobrazoval pouze oblíbené
kanály.
Přečtěte si část Použití televizoru > Nabídky > Přehled
kanálů.
3.3.1
Elektronický průvodce programem
Elektronický průvodce programem vás na obrazovce
provede naplánovanými televizními programy. Tohoto
průvodce nabízejí společnosti poskytující vysílání. Můžete
nastavit zprávu připomínající začátek programu nebo
vybírat programy podle žánru.
Stisknutím tlačítka Guide g při sledování televize otevřete
Elektronického průvodce programem. Je-li k dispozici,
zobrazí se seznam aktuálních televizních programů.
Načtení těchto informací může určitou dobu trvat.
Chcete-li elektronického průvodce programem ukončit,
stiskněte tlačítko Guide g.
* Služba EPG není dostupná ve všech zemích. Je-li
dostupná, obdržíte 8denní EPG nebo Nyní/Další (zobrazení
aktuálních a následujících programů).
...
1/3
3.3.1
Elektronický průvodce programem
Procházejte seznamem a vyberte program.
Možnosti o
Info i
Stisknutím tlačítka Options o v seznamu Elektronický
průvodce programem zvolíte následující možnosti…
Chcete-li otevřít podrobnosti a shrnutí programu,
stiskněte tlačítko Info i.
• Nastavit připomenutí
Chcete-li na obrazovce zobrazit zprávu, kdy program
začíná, zvolte možnost Nastavit připomenutí a stiskněte
tlačítko OK. Program bude označen symbolem ©.
Zprávu zrušíte volbou možnosti Vymazat připomenutí a
stisknutím tlačítka OK. Chcete-li přepnout na televizní
kanál programu přímo, zvolte možnost Sledování kanálu a
stiskněte tlačítko OK.
Je-li nastaveno připomenutí, k dispozici je možnost
Naplán. připomenutí se seznamem všech připomenutí.
• Změnit den
Zobrazí programy předchozího nebo dalšího dne.
• Další info
Otevře obrazovku s informacemi obsahující podrobnosti a
shrnutí programu.
...
2/3
3.3.1
Elektronický průvodce programem
• Vyhledat podle žánru
Zobrazí všechny programy podle žánru. Zvolte program a
stisknutím tlačítka Info i získáte další informace nebo
nastavíte připomenutí.
• Seznam preferovaných kanálů
Nastaví kanály pro zobrazení v seznamu Elektronický
průvodce programem (max. 50 kanálů).
3/3
3.4.1 Časovač
Díky funkci automatického vypnutí můžete televizor
přepnout do pohotovostního režimu nebo jej z tohoto
režimu v určitou dobu zapnout.
Zavřete uživatelskou příručku a stiskněte možnosti h >
Nastavení > Funkce > Automatické vypnutí.
Na jezdci funkce Automatické vypnutí lze v 5minutových
krocích nastavit čas až 180 minut.
V případě nastavení 0 minut je automatické vypnutí
deaktivováno.
Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu během
jejího odpočítávání resetovat.
3.4.2
Dětský zámek
1/2
Chcete-li dětem zabránit ve sledování televize, můžete
televizor zamknout nebo blokovat programy nevhodné do
určitého věku.
Dětský zámek
Nastavení osobního kódu
Pokud je zámek nastaven, pro odemknutí televizoru bude
nutné zadat váš osobní kód.
Před nastavením dětského zámku pro zamknutí televizoru
nebo nastavení zámku podle věku nastavte svůj osobní
kód zámku v možnosti h > Nastavení > Funkce > Nastavit
kód.
Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřciferný kód.
Kód můžete v případě potřeby vždy změnit.
Pro zamknutí všech televizních kanálů a programů ze
zařízení nastavte možnost Zámek jako Dětský zámek.
Zámek se aktivuje, jakmile ukončíte nabídku na obrazovce
nebo nastavíte televizor do pohotovostního režimu.
...
3.4.2
Dětský zámek
2/2
Rodičovské hodnocení*
Zapomněli jste kód?
Pro umožnění nastavení věku v seznamu Rodičovské
hodnocení zvolte jako nastavení dětského zámku možnost
Rodičovský zámek. Zadejte věk svého dítěte. Programy
určené pro starší diváky budou blokovány.
Zvolte možnost Změnit kód, stiskněte tlačítko x a zadejte
hlavní kód 8888.
Chcete-li nastavit zámek podle věku, přečtěte si část Další
informace… > Časovače a zámky > Vhodnost podle věku.
Předchozí kód se vymaže a uloží se nový kód.
* Rodičovské hodnocení není dostupné ve všech zemích.
Zadejte nový osobní kód a potvrďte jej.
3.4.3 Vhodnost podle věku
Některé společnosti poskytující digitální vysílání,
v závislosti na dané zemi, označují vhodnost svých
programů podle věku.
Program určený pro starší diváky bude blokován a televizor
vás požádá o kód zámku pro odblokování programu.
Pokud je uvedený věk vyšší než nastavený věk vašeho
dítěte, program bude blokován.
Funkce Vhodnost podle věku se aktivuje, jakmile ukončíte
nabídku na obrazovce nebo nastavíte televizor do
pohotovostního režimu.
Chcete-li nastavit vhodnost podle věku, stiskněte
možnosti h > Nastavení > Funkce > Dětský zámek a zvolte
možnost Rodičovský zámek.
Přečtěte si část Další informace… > Časovače a zámky >
Dětský zámek.
Po výběru možnosti Rodičovský zámek v nabídce Dětský
zámek přejděte na možnost h > Nastavení > Funkce >
Rodičovský zámek a zvolte věk, pro který chcete umožnit
sledování programů.
3.5.1
Titulky
1/3
Titulky programu jsou většinou k dispozici. Lze je nastavit
tak, aby byly stále zobrazeny. V závislosti na kanálu,
analogovém nebo digitálním, se pro nastavení stále
zobrazených titulků používá různý postup.
Analogové kanály
U digitálních kanálů lze nastavit preferovaný jazyk titulků.
Zadejte trojciferné číslo stránky s titulky, obvykle 888,
a dalším stisknutím tlačítka MHEG / Teletext teletext
vypněte. Jestliže jsou titulky k dispozici, dojde k jejich
zobrazení.
Chcete-li, aby byly titulky stále zobrazeny, zvolte
analogový televizní kanál a stisknutím tlačítka
MHEG / Teletext přepněte na teletext.
Každý analogový kanál je nutné nastavit zvlášť.
...
3.5.1
Titulky
Digitální kanály
Chcete-li titulky zapnout tak, aby byly stále zobrazeny,
stiskněte tlačítko Subtitle.
Zvolte možnost Vypnuto, Zapnuto nebo Zapnuto bez
zvuku.
U možnosti Zapnuto bez zvuku se televizní titulky zobrazí,
pouze pokud je zvuk ztlumen pomocí tlačítka m.
...
2/3
3.5.1
Titulky
Jazyky titulků digitálního kanálu
Jsou-li u digitálních kanálů k dispozici titulky, preferovaný
jazyk titulků lze vybrat ze seznamu vysílaných jazyků.
Viz část h > Nastavení > Funkce > Jazyk titulků.
Ze seznamu dostupných jazyků zvolte jazyk titulků a
stiskněte tlačítko OK.
Preferované jazyky titulků nastavené v menu Instalace jsou
dočasně potlačeny.
3/3
3.5.2 Jazyky zvuku
Digitální televizní kanály mohou spolu s programem vysílat
několik jazyků zvuku. Pokud jsou tyto jazyky vysílány,
můžete nastavit preferované jazyky, na které se vysílání
přepne.
Preferované jazyky zvuku nastavíte stisknutím možností
h > Nastavení > Instalace > Jazyky > Primární jazyk. V téže
nabídce Jazyky lze nastavit také sekundární jazyk.
Televizor se automaticky přepne na nastavené jazyky,
pokud jsou vysílány.
Dostupnost jazyka zvuku zkontrolujete stisknutím tlačítka
Options o a volbou možnosti Jazyk zvuku. Ze seznamu lze
zvolit další jazyk zvuku.
Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a
titulky přizpůsobené osobám postiženým se sluchovým
nebo zrakovým postižením. Přečtěte si část Další
informace … > Univerzální přístup.
3.5.2 Jazyk nabídky
Při prvním zapnutí televizoru jste vybrali jazyk nabídky.
Chcete-li změnit jazyk nabídky, stiskněte možnost h >
Nastavení > Instalace > Jazyky > Menu jazyk.
Televizor se automaticky přepne na nastavený jazyk
nabídky.
3.6.1
Procházení USB
1/2
Prohlížejte si na televizoru fotografie a přehrávejte hudbu a
videa z paměťového zařízení USB.
Jakmile se na obrazovce otevře seznam obsahu USB,
zvolte soubor, který chcete přehrát, a stiskněte tlačítko OK
nebo tlačítko přehrávání P.
Při zapnutém televizoru připojte zařízení USB do konektoru
rozhraní USB na levé straně televizoru.
Spustí se přehrávání skladby, prezentace fotografií nebo
videa.
Televizor zařízení najde a otevře seznam zobrazující obsah
zařízení USB na obrazovce.
Přehrávání pozastavíte dalším stisknutím tlačítka P.
Pokud se obsah nezobrazí, stiskněte možnost h >
Procházení USB a tlačítko OK.
Chcete-li přejít na další soubor, stiskněte tlačítko x nebo P
+.
Chcete-li přejít na předchozí soubor, stiskněte tlačítko w
nebo P -.
Chcete-li hudbu rychle převinout vpřed, stiskněte tlačítko
Q.
Stisknutím tlačítka Options o lze spustit funkce Přehrát
jednou, Opakovat, Náhodně, Otočit a mnoho jiných.
...
3.6.1
Procházení USB
Sledování videa
V nabídce Průvodce vyberte video a stiskněte tlačítko
přehrávání P.
Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko P.
Chcete-li jej převinout vpřed, jedním stisknutím tlačítka Q
je převinete pomalu a dvojím rychle.
Stisknutím tlačítka Options o lze přejít na možnost Celá
obrazovka, Malá obraz., Přehrát jednou apod.
Funkci Procházení USB ukončíte stisknutím tlačítka h
a volbou jiné činnosti, nebo odpojením paměťového
zařízení USB.
2/2
3.7.1 Zhoršený sluch
Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a
titulky přizpůsobené sluchově postiženým osobám.
Zvuk a titulky pro sluchově postižené zapnete stisknutím
možností h > Nastavení > Instalace > Jazyky > Zhoršený
sluch. Zvolte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
Televizor se přepne na zvuk a titulky pro sluchově
postižené, jsou-li k dispozici.
Dostupnost jazyka zvuku pro sluchově postižené ověříte
stisknutím tlačítka Options o, volbou možnosti Jazyk
zvuku a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou ucha.
3.7.2 Zrakově postižení
Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk
a titulky přizpůsobené zrakově postiženým osobám.
Normální zvuk je smíchán se zvláštním komentářem.
Zvuk pro zrakově postižené zapnete stisknutím tlačítka
Options o při sledování digitálního televizního kanálu
a volbou možnosti Zrakově postižení. Zvolte možnost
Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.
Televizor se přepne na zvuk pro zrakově postižené, je-li
k dispozici.
V nabídce tlačítka Options lze nastavit tyto možnosti
výstup zvuku pro zrakově postižené: Reproduktory, pouze
Sluchátka nebo Reproduktory a sluchátka.
V nabídce tlačítka Options lze také volbou Hlasitost Zrakově postižení změnit hlasitost zvláštního komentáře.
Dostupnost jazyka zvuku pro zrakově postižené ověříte
stisknutím tlačítka Options o, volbou možnosti Jazyk
zvuku a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou oka.
4.1.1 Inteligentní nastavení
Televizor lze nastavit na jedno z předdefinovaných
nastavení, která nejlépe vyhovují sledovanému pořadu.
Každé nastavení kombinuje obraz a zvuk.
Při sledování televize stiskněte tlačítko Options o a zvolte
možnost Obraz a zvuk. Stiskněte tlačítko OK.
Zvolte možnost Inteligentní nastavení a stiskněte tlačítko
OK.
Ze seznamu vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.
• Osobní – Nastaví televizor na vaše osobní předvolby
nastavené v nabídkách Obraz a Zvuk v nabídce Nastavení.
• Jasné – Nastavení bohatých a dynamických barev,
vhodné pro použití při denním světle.
• Standard – Standardní výrobní nastavení.
• Film – Ideální nastavení pro sledování filmů.
• Hra – Ideální nastavení pro hraní her.
• Úspora energie – Nejúspornější nastavení.
4.1.2
Obraz
V nabídce Obraz lze jednotlivě upravit všechna nastavení
obrazu.
Zavřete tuto uživatelskou příručku a stiskněte možnosti h
> Nastavení > Obraz.
K výběru a úpravě nastavení použijte tlačítko w nebo x a
u nebo v.
Stisknutím tlačítka OK nastavení aktivujete.
1/4
• Průvodce nastavením
Spusťte funkci Asistent nastavení, která vás snadno
provede základním nastavením obrazu.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
• Kontrast
Změní úroveň jasu obrazu, ale úroveň tmavých odstínů
zůstane stejná.
• Jas
Změní úroveň světla v celém obraze.
• Barva
Změní úroveň saturace.
...
4.1.2
Obraz
2/4
• Odstín
• Vlastní odstín
Pokud je vysílán signál NTSC, kompenzuje tato úroveň
barevné odchylky.
Pomocí jezdce změníte teplotu barev obrazu…
• Ostrost
Změní úroveň ostrosti jemných detailů.
• Redukce šumu
Filtruje a redukuje šum v obraze. Úroveň lze nastavit na
hodnotu Minimální, Střední, Maximální nebo Vypnuto.
• Odstín
Nastaví barvy na hodnotu Normální, Teplé (načervenalé)
nebo Studené (namodralé). Pokud zvolíte možnost Osobní,
můžete vytvořit vlastní nastavení v nabídce Osobní.
- R-WP: červená, bílý bod
- G-WP: zelená, bílý bod
- B-WP: modrá, bílý bod
- R-BL: červená, úroveň černé
- G-BL: zelená, úroveň černé
...
4.1.2
Obraz
3/4
• Pixel Plus / Pixel Precise HD
- Dynamický kontrast
Ovládá pokročilá nastavení funkce Pixel Plus / Pixel
Precise HD.
Nastaví úroveň, při které televizor automaticky vylepší
detaily v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech
obrazu.
- HD Natural Motion
Odstraní chvění při pohybu a reprodukuje hladký pohyb,
zejména ve filmech. Toto nastavení není k dispozici u
všech modelů.
- 100Hz Clear LCD
Nabízí rychlou odezvu pixelů zaručující jasný obraz
rychlého pohybu u všech filmů a sportovních pořadů. Toto
nastavení není k dispozici u všech modelů.
- Dynamické podsvícení
Nastaví úroveň, při které lze snížit spotřebu energie
ztlumením intenzity jasu na obrazovce. Zvolte nejlepší
spotřebu energie nebo obraz s nejlepší intenzitou jasu
...
4.1.2
Obraz
4/4
- Redukce MPEG artefaktů
• Světelný senzor
Vyhladí digitální přechody v obrazu.
Automaticky nastavení obrazu světelným podmínkám
v místnosti. Zapne nebo vypne světelný senzor.
- Zvýšení sytosti barev
Oživí barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných barvách.
• Režim PC
Nastaví televizor na ideální předdefinované nastavení
počítače v případě, že je připojen počítač.
• Režim Formát obrazu / Automatický formát
Přečtěte si část Použití televizoru > Sledování televize >
Upravit formát obrazu
• Posunutí obrazu
Vertikální posunutí obrazu na obrazovce lze provést
pomocí navigačních tlačítek.
4.1.3
Zvuk
V nabídce Zvuk lze jednotlivě upravit všechna nastavení
zvuku.
Zavřete tuto uživatelskou příručku a stiskněte možnosti h
> Nastavení > Zvuk.
1/3
• Basy
Mění hluboké tóny zvuku. Nastavení lze změnit výběrem
jednotlivých jezdců.
• Výšky
K výběru a úpravě nastavení použijte tlačítko w nebo x a
u nebo v.
Mění vysoké tóny zvuku. Nastavení lze změnit výběrem
jednotlivých jezdců.
Stisknutím tlačítka OK nastavení aktivujete.
• Hlasitost
Změní hlasitost.
Nechcete-li, aby byl indikátor hlasitosti zobrazen,
stiskněte možnosti h > Nastavení > Instalace > Předvolby
> Indikátor hlasitosti. Zvolte hodnotu Zapnuto a stiskněte
tlačítko OK.
...
4.1.3
Zvuk
2/3
• Jazyk – zvuk
• Mono/Stereo
Zobrazí seznam vysílaných jazyků zvuku digitálních
televizních kanálů.
Je-li k dispozici stereofonní vysílání, lze u jednotlivých
televizních kanálů vybrat možnost Mono nebo Stereo.
Preferovaný jazyk zvuku lze nastavit v možnosti h >
Nastavení > Instalace > Jazyky > Primární zvuk.
• Reproduktory televizoru
• Dual I/II
Jsou-li vysílány dva různé jazyky, lze volit mezi nimi.
Pokud jste k televizoru připojili zvukový systém, můžete
vypnout reproduktory televizoru.
Pokud váš audio systém podporuje technologii EasyLink,
přečtěte si část Připojení > EasyLink.
Jestliže chcete, aby televizor automaticky přehrával zvuky
z audiosystému, vyberte možnost Automaticky (EasyLink).
...
4.1.3
Zvuk
3/3
• Surround
• Vyvážení
Automaticky přepne televizor na nejlepší režim
prostorového zvuku v závislosti na vysílání. Vyberte
možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
Upraví vyvážení mezi levým a pravým reproduktorem tak,
aby co nejlépe vyhovovalo místu vašeho poslechu.
• Hlasitost sluchátek
Změní hlasitost sluchátek.
Televizní reproduktory lze ztlumit pomocí tlačítka m.
• Rozdíl hlasitosti
Vyrovnává rozdíly hlasitosti kanálů
nebo připojených zařízení. Nejprve přepněte na kanál nebo
zařízení, u něhož chcete vyrovnat rozdíl hlasitosti.
• Automatické nastavení hlasitosti
Redukuje náhlé rozdíly v hlasitosti, například na začátku
reklamního bloku nebo při přepnutí mezi kanály. Vyberte
možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
4.1.4 Tovární nastavení
Můžete se vrátit k původnímu továrnímu nastavení.
Bude resetováno pouze nastavení obrazu a zvuku.
Zavřete uživatelskou příručku, stiskněte možnosti h
> Nastavení > Instalace > Tovární nastavení a stiskněte
tlačítko OK.
4.2.1
Změna pořadí a přejmenování
Po první instalaci lze změnit pořadí nainstalovaných
kanálů nebo je přejmenovat. Televizní kanály v Přehledu
kanálů uspořádejte podle svých preferencí nebo jim dejte
rozpoznatelný název.
Chcete-li otevřít Přehled kanálů, stiskněte při sledování
televize tlačítko OK. Přehled kanálů zobrazuje televizní
kanály a rádiové stanice nainstalované v televizoru.
Pokud chcete změnit jejich pořadí nebo je přejmenovat,
stiskněte tlačítko Options o a zvolte požadovaný krok.
1/2
Změna pořadí
Pozici kanálů v přehledu lze změnit.
1 Volbou možnosti Změna pořadí v nabídce tlačítka
Options o zahájíte změnu uspořádání kanálů.
2 Zvýrazněte kanál a stiskněte tlačítko OK.
3 Pomocí navigačních tlačítek změňte pozici kanálu podle
potřeby.
4 Stisknutím tlačítka OK jeho pozici potvrďte.
Můžete zvýraznit další kanál a postup zopakovat.
Chcete-li funkci Změna pořadí ukončit, stiskněte tlačítko
Options o a zvolte možnost Konec.
...
4.2.1
Změna pořadí a přejmenování
Přejmenovat
Kanál můžete přejmenovat.
1 V Přehledu kanálů přejděte na kanál, který chcete
přejmenovat.
2 V nabídce tlačítka Options o zvolte možnost
Přejmenovat.
3 Stisknutím tlačítka Back b odstraníte znak. Pomocí
číselné klávesnice na dálkovém ovladači přejděte
k potřebnému znaku podobně jako při psaní zpráv SMS
nebo textových zpráv. Pomocí číselného tlačítka 0 zadejte
zvláštní znak. Stisknutím tlačítka OK zadávání ukončíte.
4 Volbou možnosti Hotovo a stisknutím tlačítka OK
ukončíte funkci Přejmenovat.
2/2
4.2.2
Aktualizace kanálů
Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné instalaci
kanálů.
Televizor lze nastavit tak, aby digitální kanály přidával
nebo odstraňoval automaticky. Aktualizaci kanálů můžete
spustit i ručně.
1/2
Automatická aktualizace
Chcete-li televizor nastavit tak, aby digitální televizní
kanály aktualizoval automaticky, nechte televizor
v pohotovostním režimu. Televizor jednou denně
aktualizuje dříve nalezené kanály a uloží nové. Prázdné
kanály jsou z Přehledu kanálů odstraněny.
...
4.2.2
Aktualizace kanálů
2/2
Po provedení aktualizace kanálů se při spuštění
televizoru zobrazí zpráva. Nechcete-li, aby se tato zpráva
zobrazovala, zvolte v možnosti h > Nastavení > Instalace >
Instalace kanálů > Zpráva o aktualizaci kanálu položku Ne.
Ruční aktualizace
Chcete-li zakázat automatické aktualizace, zvolte
v možnosti h > Nastavení > Instalace > Instalace kanálů >
Aktualizace kanálů v pohotovostnímu režimu položku Ne.
Spusťte aktualizaci a vyberte možnost Aktualizovat kanály.
Chcete-li kanály kdykoli aktualizovat sami, stiskněte
možnost h > Nastavení > Instalace > Instalace kanálů >
Automatická instalace a poté tlačítko OK.
Aktualizace může trvat několik minut.
4.2.3 Nová instalace kanálů
Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné instalaci
kanálů.
Tuto úplnou instalaci lze zcela změnit a nastavit jazyk,
zemi a nainstalovat všechny dostupné televizí kanály.
Znovu nainstalovat kanály
Chcete-li instalaci televizoru zopakovat, stiskněte
možnosti h > Nastavení > Instalace > Instalace kanálů >
Automatická instalace a poté tlačítko OK.
Spusťte instalaci a vyberte možnost Znovu nainstalovat
kanály.
Aktualizace může trvat několik minut.
Chcete-li změnit pořadí nalezených kanálů nebo je
přejmenovat, přečtěte si část Nastavení > Instalace kanálů
> Změnit pořadí a Přejmenovat.
4.2.4
Kvalita digitálního příjmu
Přijímáte-li digitální televizní vysílání (DVB)
prostřednictvím vlastní antény (DVB-T) nebo používáte
televizní tuner pro příjem digitálních kabelových kanálů
(DVB-C), můžete si ověřit kvalitu a sílu kanálu.
Je-li příjem nekvalitní, můžete změnit polohu antény, a
pokusit se tak příjem zlepšit. Pokud chcete dosáhnout
optimálních výsledků, obraťte se na odborného instalatéra
antén.
1/2
Chcete-li ověřit kvalitu příjmu takového digitálního kanálu,
zvolte kanál, stiskněte možnosti h > Nastavení > Instalace
> Instalace kanálů > Digitální: Test příjmu > Vyhledat a poté
stiskněte tlačítko OK.
U daného kanálu se zobrazí digitální frekvence.
Je-li příjem nekvalitní, můžete změnit polohu antény.
Zvolte možnost Vyhledat a stisknutím tlačítka OK znovu
ověřte kvalitu signálu této frekvence.
...
4.2.4
Kvalita digitálního příjmu
Konkrétní digitální frekvenci můžete zadat sami.
Zvolte frekvenci, umístěte ukazatel pomocí kláves x a w
na číslo, pomocí kláves u a v číslo změňte. Stisknutím
možnosti Vyhledat tuto frekvenci ověřte.
2/2
Pokud přijímáte kanál prostřednictvím DVB-C, zobrazí se
možnosti Režim přenosové rychlosti a Přenosová rychlost.
U možnosti Režim přenosové rychlosti zvolte položku
Automatický, pokud vám poskytovatel kabelového vysílání
nedodal konkrétní hodnotu přenosové rychlosti. Dodanou
hodnotu lze zadat do pole Přenosová rychlost pomocí
číselných kláves.
4.2.5
Ruční instalace analogových kanálů
Analogové televizní kanály lze postupně naladit ručně.
Ruční instalaci analogových kanálů spustíte stisknutím
možností h > Nastavení > Instalace > Instalace kanálů >
Analog: ruční instalace.
Proveďte každý krok v této nabídce.
Tyto kroky lze opakovat, dokud nebudete mít všechny
dostupné analogové televizní kanály.
1 Systém – Máte-li vlastní anténu, je nutné vybrat zemi
nebo část světa, odkud televizní kanál pochází. Přijímáteli televizní kanály pomocí kabelového systému, stačí, když
zemi nebo část světa vyberete pouze jednou.
2 Vyhledat kanál – Vyhledá analogový televizní kanál.
Vyhledávání se spustí automaticky, frekvenci však
můžete zadat ručně. Je-li příjem kanálu nekvalitní, volbou
možnosti Vyhledat znovu spustíte vyhledávání. Chceteli tento televizní kanál uložit, stiskněte možnost Hotovo a
poté tlačítko OK.
...
1/2
4.2.5
Ruční instalace analogových kanálů
3 Jemné ladění – Nalezený kanál vyladíte pomocí tlačítka u
a v. Je-li kanál vyladěn, stiskněte možnost Hotovo.
4 Uložit – Nalezený kanál lze uložit pod současným číslem
kanálu pomocí možnosti Uložit tento kanál nebo s novým
číslem kanálu pomocí možnosti Uložit jako nový kanál.
2/2
4.2.6 Jemné ladění analogových kanálů
Je-li příjem analogového televizního kanálu nekvalitní,
můžete se jej pokusit jemně vyladit.
Jemné ladění analogových kanálů spustíte stisknutím
možností h > Nastavení > Instalace > Instalace kanálů >
Analog: ruční instalace > Jemné ladění.
Kanál vyladíte pomocí tlačítek u a v. Je-li kanál vyladěn,
stiskněte možnost Hotovo.
Vyladěný kanál lze uložit pod současným číslem kanálu
pomocí možnosti Uložit tento kanál nebo s novým číslem
kanálu pomocí možnosti Uložit jako nový kanál.
4.2.7 DVB-T/DVB-T Lite nebo DVB-C
Je-li ve vaší zemi k dispozici příjem DVB-T/DVB-T Lite i
DVB-C a tento televizor je připraven pro DVB-T/DVB-T Lite
i DVB-C pro vaši zemi, je třeba před instalací kanálů vybrat
možnost DVB-T/DVB-T Lite nebo DVB-C.
Příjem vysílání DVB-T Lite nebo DVB-C zvolíte stisknutím
možností h > Nastavení > Instalace > Instalace kanálů >
Anténa nebo kabel DVB.
Pro instalaci vysílání DVB-T/DVB-T Lite zvolte možnost
Anténa.
Pro instalaci vysílání DVB-C zvolte možnost Kabel.
Instalace kanálu DVB-C
Všechna nastavení televizního vysílání DVB-C jsou zadána
automaticky, pro síť DVB-C je však nutné získat některá
nastavení od poskytovatele vysílání DVB-C. Tato nastavení
či hodnoty zadejte, pokud vás k tomu televizor vyzve.
Televizor lze nastavit pro vysílání T/DVB-T Lite i DVBC. V tom případě je nutné provést dvě instalace kanálů.
Nejprve proveďte instalaci se zvolenou možností Anténa a
poté s možností Kabel. V Přehledu kanálů se poté zobrazí
kanály televizního vysílání T/DVB-T Lite i DVB-C.
4.2.8 Nastavení hodin
V některých zemích digitální televizní vysílání nevysílá
informace o koordinovaném světovém čase (UTC). Přístroj
proto může ignorovat změnu na zimní a letní čas. Napravit
to můžete pomocí tohoto nastavení hodin.
Zobrazuje-li televizor nesprávný čas, stiskněte možnosti
h > Nastavení > Instalace > Hodiny > Automat. režim
hodin a zvolte možnost Ručně.
V nabídce Letní čas zvolte podle místního času možnost
Standardní čas (zimní čas) nebo Letní čas.
4.3.1
Pomocí paměťového zařízení USB
Je-li televizor připojen k síti Internet, při jeho spuštění se
zobrazí správa o dostupnosti nového softwaru. Spusťte
aktualizaci softwaru v televizoru. Poté ze sítě Internet
stáhněte software televizoru do počítače. Pomocí
paměťového zařízení USB odešlete software z počítače do
televizoru.
Příprava
Potřebujete počítač s vysokorychlostním internetovým
připojením a paměťové zařízení USB s volným místem
256 MB. Zkontrolujte, zda je na něm vypnuta ochrana
proti zápisu. Některá paměťová zařízení USB nemusí
s televizorem fungovat.
...
1/3
4.3.1
Pomocí paměťového zařízení USB
1 Identifikace
2 Stažení z počítače do zařízení USB
Zavřete uživatelský manuál a stiskněte možnosti h >
Nastavení > Aktualizace softwaru > Aktual. nyní a stiskněte
tlačítko OK.
Po zápisu identifikačního soboru televizoru na zařízení
USB vložte USB do počítače připojeného k síti Internet. Na
zařízení USB najděte soubor ,update.htm' a dvakrát na něj
klikněte. Klikněte na možnost Odeslat ID. Je-li k dispozici
nový software, stáhne se do zařízení USB.
Zvolte možnost USB a stiskněte tlačítko OK.
Postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Televizor vás k vyzve ke vložení zařízení USB do konektoru
USB na boční straně televizoru.
...
2/3
4.3.1
Pomocí paměťového zařízení USB
3 Stažení ze zařízení USB do televizoru
Vložte paměťové zařízení USB zpět do televizoru.
Na konci aktualizace se na obrazovce objeví zpráva
Operation successful (Operace byla úspěšná). Vyjměte
zařízení USB a stiskněte tlačítko O na dálkovém ovladači.
Podle pokynů na obrazovce spusťte aktualizaci nového
softwaru televizoru. Televizor se na 10 sekund vypne a poté
se znovu zapne. Prosím počkejte.
Nikdy…
Nikdy…
• nepoužívejte vypínač O na televizoru
• nepoužívejte dálkový ovladač
Televizor se vypne (na 10 sekund) a poté se znovu zapne.
Prosím počkejte.
• během aktualizace softwaru neodpojujte zařízení USB od
televizoru
Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu,
neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru. Po
obnovení napájení bude televizor pokračovat v aktualizaci.
• nestiskněte tlačítko O dvakrát
Aktualizace nového softwaru televizoru je dokončena.
Televizor můžete znovu používat.
3/3
5.1.1 Napájecí kabel
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně připojen
k televizoru. Zkontrolujte, zda je zástrčka v zásuvce stále
přístupná.
Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku,
nikdy za kabel.
I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu energie,
pokud jej nebudete delší dobu používat, odpojte z důvodu
úspory energie napájecí kabel.
5.1.2 Kabel antény
Vyhledejte anténní konektor na zadní straně televizoru.
Kabel pevně zastrčte do zásuvky označené nápisem
Antenna a.
5.2.1 Kvalita kabelů
Před připojením zařízení k televizoru zkontrolujte, jaké
konektory jsou na zařízení k dispozici. Zařízení k televizoru
připojte pomocí nejkvalitnějšího připojení. Dobré kabely
zaručují dobrý přenos obrazu a zvuku.
Připojení znázorněná v této části uživatelské příručky jsou
uváděna jako doporučení pro nejobvyklejší situace. Jsou
možná i jiná řešení.
Další informace o konkrétních typech kabelů a dostupných
připojeních najdete v části Informace o kabelech > HDMI…
atd.
Přidání zařízení
Pokud k televizoru připojíte zařízení, přidejte je vždy jako
položku do výchozí nabídky. Tato položka ve výchozí
nabídce umožňuje snadné přepnutí televizoru na zařízení.
Chcete-li přidat nové zařízení, stiskněte možnost h >
Přidat zařízení. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
5.2.2
Rozhraní HDMI
Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu a zvuku.
V jednom kabelu HDMI jsou kombinovány obrazové i
zvukové signály.
Použijte kabel HDMI pro TV signál s vysokým rozlišením
(HD).
Kabel HDMI přenáší obrazové a zvukové signály pouze
jedním směrem, narozdíl od kabelu Scart.
Nepoužívejte kabely delší než 5 m.
...
1/2
5.2.2
Rozhraní HDMI
2/2
Rozhraní HDMI podporuje ochranu HDCP (High-bandwidth
Digital Contents Protection). Ochrana HDCP je signál pro
ochranu před kopírováním, který je dodáván s obsahem
HD (disk DVD nebo Blu-ray).
EasyLink
DVI na HDMI
Přečtěte si část Připojení > EasyLink HDMI-CEC.
Je-li zařízení vybaveno pouze připojením DVI, použijte
adaptér DVI k HDMI. Použijte jeden z konektorů HDMI a
kabel Audio L/R zajišťující zvuk připojte k minikonektoru
Audio In Left / Right, HDMI / DVI na zadní straně televizoru.
Připojení HDMI s funkcí EasyLink nabízí snadný provoz
připojeného zařízení, pokud je vybaveno standardem
HDMI CEC.
5.2.3 YPbPr – Komponentní video
Připojení Komponentní video YPbPr použijte společně
s připojením Audio L/R zajišťujícím zvuk.
Barevné konektory YPbPr připojte k zástrčkám
odpovídajících barev. Připojení YPbPr dokáže zpracovat
signály televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HD).
5.2.4 Scart
V kabelu Scart jsou kombinovány obrazové i zvukové
signály. Konektory Scart dokáží zpracovat video signály
RGB, ale nezpracují signály televizního vysílání ve vysokém
rozlišení (HD).
5.2.5 S-Video
Kabel S-Video používejte společně s kabelem Audio L/R
(cinch).
Barevné audio konektory připojte k zástrčkám
odpovídajících barev.
5.2.6 Video
Video kabel (cinch) používejte společně s kabelem Audio
L/R (cinch).
Barevné audio konektory připojte k zástrčkám
odpovídajících barev.
5.2.7 VGA
Pro připojení počítače k televizoru použijte kabel VGA
(s konektorem DE15). Pomocí tohoto připojení lze televizor
použít jako počítačový monitor. Připojit lze kabel Audio L/R
zajišťující zvuk.
Přečtěte si část Připojení > Další zařízení > Televizor jako PC
monitor.
5.3.1 DVD přehrávač
Přehrávač DVD připojte pomocí kabelu HDMI ke konektoru HDMI na zadní straně televizoru.
5.3.2
Systém domácího kina s DVD
Nejprve připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.
1/3
5.3.2
Systém domácího kina s DVD
Nakonec připojte digitální audio kabel cinch nebo pro připojení zařízení k televizoru použijte analogové připojení Audio Out L/R.
2/3
5.3.2
Systém domácího kina s DVD
3/3
Audio Out L/R
Synchronizace zvuku a videa (synchr.)
Nemá-li systém domácího kina žádný digitální zvukový
výstup, můžete použít analogové připojení Audio Out L/R
na televizoru.
Pokud zvuk neodpovídá videu na obrazovce, u většiny
systémů domácího kina s DVD lze nastavit prodlevu, aby
zvuk videu odpovídal.
Zvukový signál z DVD přehrávače nebo jiného zařízení
nepřipojujte k systému domácího kina přímo. Vždy jej
nejprve veďte televizorem.
5.3.3
DVD rekordér
K DVD rekordéru a k televizoru nejprve připojte anténu pomocí 2 anténních kabelů.
1/2
5.3.3
DVD rekordér
DVD rekordér nakonec připojte pomocí kabelu Scart ke vstupu Scart na zadní straně televizoru.
2/2
5.3.4
Digitální nebo satelitní přijímač
K přijímači a k televizoru nejprve připojte anténu pomocí 2 anténních kabelů.
1/2
5.3.4
Digitální nebo satelitní přijímač
Nakonec přijímač připojte k zadní straně televizoru pomocí kabelu Scart
2/2
5.3.5
Digitální přijímač a DVD rekordér
K televizoru nejprve pomocí 3 anténních kabelů připojte digitální přijímač a DVD rekordér.
1/3
5.3.5
Digitální přijímač a DVD rekordér
Poté připojte digitální přijímač k televizoru pomocí kabelu Scart.
2/3
5.3.5
Digitální přijímač a DVD rekordér
Nakonec připojte 2 zařízení a televizor pomocí 2 kabelů Scart.
3/3
5.3.6 Digitální přijímač, DVD rekordér a systém domácího kina
Ke 2 zařízením a k televizoru nejprve připojte 3 anténní kabely.
1/5
5.3.6 Digitální přijímač, DVD rekordér a systém domácího kina
Poté připojte digitální přijímač k televizoru pomocí kabelu Scart.
2/5
5.3.6 Digitální přijímač, DVD rekordér a systém domácího kina
Poté připojte digitální přijímač k DVD rekordéru a DVD rekordér k televizoru pomocí 2 kabelů Scart.
3/5
5.3.6 Digitální přijímač, DVD rekordér a systém domácího kina
Poté k televizoru připojte domácí kino pomocí kabelu HDMI.
4/5
5.3.6 Digitální přijímač, DVD rekordér a systém domácího kina
Nakonec připojte systém domácího kina k televizoru pomocí digitálního audio kabelu cinch.
5/5
5.3.7 Přehrávač disků Blu-ray
Přehrávač disků Blu-ray připojte pomocí kabelu HDMI do konektoru HDMI na zadní straně televizoru.
5.3.8
Digitální přijímač HD
Nejprve připojte digitální přijímač HD k televizoru pomocí 2 anténních kabelů.
1/2
5.3.8
Digitální přijímač HD
Digitální přijímač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.
2/2
5.4.1
Herní konzola
Nepraktičtější připojení pro herní konzolu je na boční
straně televizoru. Použít lze připojení HDMI, S-Video nebo
Video, připojení S-Video a Video však nikdy nepoužívejte
zároveň.
Použijete-li připojení HDMI nebo YPbPr, můžete použít
konektory na zadní straně televizoru.
Postup pro připojení herní konzoly najdete na dalších
stránkách.
1/3
Zpoždění obrazu
Chcete-li zabránit zpoždění obrazu, nastavte televizor do
režimu Hra.
Zavřete tuto uživatelskou příručku, stiskněte tlačítko
Options o a zvolte možnost Obraz a zvuk. Stiskněte
tlačítko OK.
Zvolte možnost Inteligentní nastavení a stiskněte tlačítko
OK.
Zvolte možnost Hra a stiskněte tlačítko OK.
...
5.4.1
Herní konzola
Nepraktičtější připojení pro herní konzolu se nachází na boční straně televizoru.
2/3
5.4.1
Herní konzola
Pro připojení herní konzoly použijte připojení HDMI nebo EXT3 (YPbPr a Audio L/R) k zadní straně televizoru.
3/3
5.4.2 HD herní konzola
Pro připojení HD herní konzoly k televizoru použijte kabel
HDMI nebo kabely YPbPr.
Přečtěte si také část Připojení > Další zařízení > Hra.
5.4.3
Videokamera
Nepraktičtější připojení pro videokameru se nachází na
boční straně televizoru. Použít lze připojení HDMI, SVideo nebo Video, připojení S-Video a Video však nikdy
nepoužívejte zároveň.
Postup pro připojení videokamery najdete na dalších
stránkách.
...
1/3
5.4.3
Videokamera
Nejpraktičtější konektor pro videokameru je na boční straně televizoru.
2/3
5.4.3
Videokamera
Pro připojení videokamery konzoly použijte připojení HDMI nebo EXT3 (YPbPr a Audio L/R) k zadní straně televizoru.
3/3
5.4.4
Televizor jako PC monitor
1/3
Televizor lze připojit k počítači jako počítačový monitor.
Ideální nastavení televizoru
Před připojením počítače nastavte obnovovací frekvenci
jeho monitoru na hodnotu 60 Hz.
Pro nejostřejší obraz nastavte formát obrazu televizoru na
hodnotu Nepřepočítaný. Při sledování televizoru stiskněte
tlačítko Options o, zvolte možnost Formát obrazu a poté
možnost Nepřepočítaný.
Počítač lze připojit na boční nebo zadní straně televizoru.
Postup pro připojení počítače najdete na dalších
stránkách.
Podporovaná rozlišení počítače
Seznam podporovaných rozlišení najdete v části
Technické údaje > Rozlišení displeje.
...
5.4.4
Televizor jako PC monitor
Pro připojení počítače k HDMI použijte adaptér z DVI na HDMI a pro připojení k výstupu Audio L/R na boční straně televizoru
použijte kabel Audio L/R.
2/3
5.4.4
Televizor jako PC monitor
Pro připojení počítače ke konektoru VGA použijte kabel VGA a pro připojení k výstupu Audio L/R na boční straně televizoru
použijte kabel Audio L/R.
3/3
5.4.5 Dekodér
Pomocí kabelu Scart připojte dekodér, který dekóduje
analogové kanály přijímané prostřednictvím antény.
Použijte připojení EXT1 nebo EXT2 na zadní straně
televizoru.
Televizní kanál je nutné přiřadit jako kanál, který je nutné
dekódovat. Poté přiřaďte připojení, k němuž je dekodér
připojen.
Zavřete tuto uživatelskou příručku a stiskněte možnosti h
> Nastavení > Instalace > Dekodér. Volbou možnosti Kanál
nastavíte kanál, který chcete dekódovat. Volbou možnosti
Stav nastavíte připojení použité pro dekodér.
5.5.1
EasyLink
Je-li zařízení vybaveno standardem HDMI-CEC, zařízení i
televizor mohou fungovat společně.
Televizor propojte k zařízení pomocí kabelu HDMI.
Televizor je dodán s funkcí EasyLink nastavenou na
hodnotu Zapnuto. Chcete-li funkci EasyLink vypnout,
stiskněte možnosti h > Nastavení > Instalace > Předvolby
> EasyLink.
1/2
EasyLink umožňuje tyto funkce:
• Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
Vložte disk a na zařízení stiskněte tlačítko Play. Televizor
se přepne z pohotovostního režimu a automaticky zobrazí
program na disku.
• Systém v pohotovostním režimu
Stisknutím tlačítka O na dálkovém ovladači na 3 sekundy
přepnete připojená zařízení do pohotovostního režimu.
...
5.5.1
EasyLink
2/2
• Systémové ovládání audia
Název funkce HDMI-CEC u jiných značek
Pokud připojíte audio systém, můžete zvuk z televizoru
poslouchat prostřednictvím audio systému. Televizní
reproduktory se automaticky ztlumí.
Funkce HDMI-CEC má u jiných značek různé názvy. Jsou to
například: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro
Link, Simplink, Viera Link...
Televizor je dodán s reproduktory nastavenými na hodnotu
EasyLink (Automaticky). Chcete-li televizní reproduktory
vypnout nebo je mít trvale zapnuté, stiskněte h >
Nastavení > Zvuk > TV reproduktory.
Všechny značky nejsou s funkcí EasyLink plně
kompatibilní.
Zkontrolujte, zda je na zařízení správné nastavení funkce
HDMI-CEC. Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení
jiných značek.
5.5.2 Dálkové ovládání EasyLink
Před použitím dálkového ovládání EasyLink si nejprve
přečtěte část Připojení > EasyLink.
Díky dálkovému ovládání EasyLink jsou povely dálkového
ovladače televizoru přímo odeslány do zařízení, které
na televizoru sledujete. Zařízení tedy není nutné nejprve
vybrat na dálkovém ovladači.
Upozornění >Jde o pokročilé nastavení. Ověřte, zda jsou
všechna zařízení pro toto nastavení připravena. Nevhodná
zařízení nebudou reagovat. Před trvalým zapnutím dálkové
ovládání EasyLink nejprve vyzkoušejte.
Chcete-li dálkové ovládání EasyLink zapnout, stiskněte
možnosti h > Nastavení > Instalace > Předvolby > Dálkové
ovládání EasyLink.
Všechny povely dálkového ovladače, kromě tlačítka Domů
h se budou snažit ovládat zařízení. Některé povely s tímto
zařízením nemusí fungovat.
Chcete-li přepnout zpět na ovládání televizoru, stiskněte
tlačítko h a zvolte možnost Sledování televize
Chcete-li ovládat jiné zařízení, stiskněte tlačítko h a
zvolte jiné zařízení.
5.6
Modul CAM (Conditional Access Module)
Kódované digitální kanály lze dekódovat pomocí modulu
CAM. Provozovatelé služeb digitální televize vám modul
CAM poskytnou poté, co si jejich služby předplatíte. Další
informace a podmínky získáte u provozovatele služeb
digitální televize.
Vložte modul CAM
Před vložením modulu CAM vypněte televizor.
Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul CAM.
Nesprávným vložením můžete poškodit modul CAM a
televizor.
Najděte slot modulu CI na boční straně televizoru. Modul
CAM jemně zasuňte co nejdále a nechte jej trvale ve slotu.
Aktivace modulu CAM může trvat několik minut. Vyjmutím
modulu CAM služby digitální televize deaktivujete.
...
1/2
5.6
Modul CAM (Conditional Access)
2/2
Sledování služby CAM
Je-li vložen modul CAM a zaplaceno předplatné, televizor
zobrazí program provozovatele služeb digitální televize.
Aplikace, jejich funkce, obsah a zprávy na obrazovce
pocházejí od poskytovatele služby CAM.
Nastavení služby CAM
Pro zadání hesel nebo kódů PIN pro službu CAM stiskněte
možnosti h > Nastavení > Funkce > Běžné rozhraní. Zvolte
poskytovatele služby CAM a stiskněte tlačítko OK.
6.1 Kontaktní informace
Upozornění
Kontaktní informace – Středisko péče o zákazníky
Pokud má televizor poruchu, NIKDY se jej nepokoušejte
opravit sami.
Pokud potíže s televizorem nevyřešíte, můžete zavolat
do střediska péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší
zemi. Telefonní číslo najdete v tištěné příručce dodané s
televizorem.
Pokud problém nevyřešíte pomocí rad a návrhů v části
Řešení problémů, zkuste televizor vypnout a znovu
zapnout.
Nebo navštivte naše webové stránky www.philips.com/
support
Číslo modelu televizoru a sériové číslo
Tato čísla naleznete na přebalovém štítku nebo na
typovém štítku na zadní či spodní straně televizoru.
6.2
Televizor a dálkový ovladač
1/2
Televizor se nezapne
Televizor nereaguje na dálkový ovladač
• Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.
• Ověřte, zda baterie v dálkovém ovladači nejsou vybité
nebo slabé. Ověřte jejich správné vložení (+/-).
• Ověřte, zda baterie v dálkovém ovladači nejsou vybité
nebo slabé. Ověřte jejich správné vložení (+/-).
• Vyčistěte dálkový ovladač a čočku snímače televizoru.
• Odpojte napájecí kabel, minutu počkejte, a znovu jej
zapojte. Zkuste televizor znovu zapnout.
• Ověřte, zda je dálkové ovládání EasyLink nastaveno na
hodnotu Vypnuto
• Televizor můžete zapnout pomocí tlačítek na televizoru.
• Během zahřívání televizoru, které trvá přibližně dvě
minuty, se může stát, že televizor a některá vnější zařízení
hned nereagují na povely dálkového ovladače. Zařízení
funguje normálně a není rozbité.
...
6.2
Televizor a dálkový ovladač
Televizor se vypne a bliká červený ukazatel
• Odpojte napájecí kabel, minutu počkejte a znovu jej
zastrčte. Ověřte, zda je kolem něj dostatečně volný prostor.
Počkejte, dokud televizor nevychladne.
Pokud se televizor nezapne z pohotovostního režimu
a kontrolka znovu bliká, zavolejte do střediska péče
o zákazníky.
Zapomněli jste kód pro odemknutí rodičovského zámku
• Přečtěte si část Časovače a zámky > Dětský zámek.
2/2
6.3 Televizní kanály
Některé televizní kanály zmizely
• Zkontrolujte, zda je pro Přehled kanálů zvolen správný
filtr kanálů. Přečtěte si část Použití televizoru > Nabídky >
Přehled kanálů.
• Kanál může být v Přehledu kanálů skrytý. Přečtěte si část
Použití televizoru > Nabídky > Přehled kanálů.
Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály
• Ověřte, zda televizor podporuje kanály DVB-T/DVB-T Lite
nebo DVB-C ve vaší zemi. Podívejte se na štítek ,Digital TV
Country Compatibility‘ (Kompatibilita digitálního televizoru
v dané zemi) na zadní straně televizoru.
6.4
Obraz
1/3
Bílá dioda LED je rozsvícená, ale není žádný obraz
Televizní obraz je špatný
• Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
• Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
• Zkontrolujte, zda je vybráno správné zařízení.
• Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat neuzemněná
audiozařízení, neonové osvětlení, vysoké budovy nebo
hory. Pokuste se zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním
antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
Funguje zvuk, ale neobjevuje se žádný obraz
• V menu zkontrolujte nastavení kontrastu nebo jasu.
• Zkontrolujte, zda je vybrán správný televizní systém
v nabídce Ruční instalace.
• Pokud má špatnou kvalitu jen určitý kanál, zkuste jej
doladit v nabídce Jemné ladění. Přečtěte si část Nastavení
> Instalace > Ruční instalace – Analog.
...
6.4
Obraz
Obraz má špatnou barvu
• Zkontrolujte nastavení barev v nabídce Obraz. V nabídce
Nastavení vyberte některé z inteligentních nastavení.
• Zkontrolujte připojení a kabely připojených zařízení.
Zpoždění obrazu, je-li připojena herní konzola
• Chcete-li zabránit zpoždění obrazu, nastavte televizor do
režimu Hra. Zvolte možnost Hra v podnabídce Inteligentní
nastavení nabídky Nastavení.
2/3
V televizoru se při dalším zapnutí nezachovalo mé
nastavení
• Televizor je v režimu Obchod. Zkontrolujte, zda je
televizor v nabídce Výchozí nabídka > Nastavení > Instalace
> Předvolby > Umístění nastaven do režimu Doma. Aby
televizor zcela opustil režim Obchod, je nutné jej přepnout
do pohotovostního režimu.
...
6.4
Obraz
3/3
Na displeji televizoru se objeví „elektronická nálepka“
s informacemi o výrobku.
Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš
malý
• Televizor je v režimu Obchod. Chcete-li odstranit
elektronickou nálepku, nastavte televizor v nabídce
Výchozí nabídka > Nastavení > Instalace > Předvolby >
Umístění do režimu Doma. Aby televizor zcela opustil
režim Obchod, je nutné jej přepnout do pohotovostního
režimu.
• Stiskněte klávesu f a v nabídce Formát obrazu vyberte
vhodnější formát obrazu.
Umístění obrazu na obrazovce není správné
• Signály obrazu z určitých zařízení správně neodpovídají
obrazovce. Obraz lze posunout pomocí kurzorových kláves
na dálkovém ovladači. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.
6.5 Zvuk
Funguje obraz, ale ne zvuk
Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru
• Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
• Zkontrolujte, zda není vyvážení nastaveno zcela doleva
nebo zcela doprava.
• Zkontrolujte, zda zvuk nebyl ztlumen pomocí tlačítka m.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
• Není-li detekován žádný zvuk, televizor zvuk automaticky
vypne. To je normální stav, nejedná se o poruchu.
Zvuk je špatný
• Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na hodnotu Stereo.
• Vyberte některé z inteligentních nastavení v nabídce h >
Nastavení > Inteligentní nastavení.
Zpoždění zvuku, je-li připojen systém domácího kina
s DVD
• Informace o úpravě zpoždění synchronizace zvuku
naleznete v uživatelské příručce DVD zařízení. Nelzeli zpoždění nastavit, vypněte funkci HD Natural Motion
v nabídce h > Nastavení > Obraz > Pixel Plus/Pixel Precise
HD.
6.6
Zařízení
Připojení HDMI
• Procedura HDMI-HDCP může trvat několik sekund.
Teprve poté televizor zobrazí obraz ze zařízení.
• Pokud televizor nerozpozná zařízení a na obrazovce není
žádný obraz, zkuste přepnout z jednoho zařízení na jiné a
zpět, čímž proceduru HDCP znovu spustíte.
• Dochází-li ke stálým výpadků zvuku, zkontrolujte podle
uživatelské příručky zařízení, zda jsou správně nastaven
výstup. Pokud to nepomůže, připojte další zvukový kabel.
1/2
• Používá-li se adaptér DVI na HDMI, ověřte, zda je
nastaveno dodatečné připojení zvuku, aby bylo připojení
DVI úplné.
HDMI s funkcí EasyLink
• Zkontrolujte, zda připojené zařízení podporuje standard
HDMI-CEC a zda je správně nastaveno. Přečtěte si
uživatelskou příručku dodanou se zařízením.
• Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojen.
• Zkontrolujte, zda je funkce EasyLink aktivována v nabídce
h > Nastavení > Instalace > Předvolby > EasyLink.
6.6
Zařízení
• Zkontrolujte, že je řádně nastaveno ovládání zvuků
systému v audiozařízení HDMI-CEC. Přečtěte si
uživatelskou příručku dodanou s audiozařízením.
Dálkové ovládání EasyLink
• Některá zařízení mají stejné funkce, ale nepodporují
specifické povely dálkového ovládání. Přečtěte si část
Připojení > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink RC.
2/2
Zobrazení počítače v televizoru není stabilní nebo není
synchronizováno (u funkce Televizor jako PC monitor)
• Nastavte obnovovací frekvenci počítače na hodnotu
60 Hz.
• Zkontrolujte, zda je v počítači zvolen správný režim
rozlišení. Přečtěte si část Technické údaje > Rozlišení
displeje.
6.7 Multimédia
Obsah zařízení USB není zobrazen
• Nastavte zařízení (fotoaparát) tak, aby vyhovovalo třídě
„Mass Storage Class“.
• Zařízení USB může vyžadovat konkrétní software
ovladače. Tento software bohužel nelze do televizoru
stáhnout.
• Všechny zvukové a obrazové soubory nejsou
podporovány. Přečtěte si část Technické údaje.
Obsah zařízení USB nelze plynule přehrávat
• Přenosový výkon zařízení USB omezuje přenosovou
rychlost.
7.1 Napájení a příjem
Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího
upozornění změnit.
Další podrobnosti o specifikacích tohoto výrobku najdete
na webových stránkách
www.philips.com/support.
Spotřeba
• Síťové napájení: 220-240 V stříd. +/-10 %
• Okolní teplota : 5 °C až 35 °C
• Informace o napájení a spotřebě energie
v pohotovostním režimu najdete v technických
specifikacích na webových stránkách www.philips.com
Příjem
• Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
• Televizní systém: DVB COFDM 2K/8K
• Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
• DVB : DVB pozemní, kabel 0151
(viz vybrané země na typovém štítku televizoru)
• Pásma tuneru : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
7.2 Podporovaná rozlišení displeje
Video formáty
Počítačové formáty
Rozlišení – Obnovovací frekvence
Rozlišení – Obnovovací frekvence
• 480i – 60 Hz
• 640 x 480 – 60 Hz
• 480p – 60 Hz
• 800 x 600 – 60 Hz
• 576i – 50 Hz
• 1024 x 768 – 60 Hz
• 576p – 50 Hz
• 1280 x 1024 – 60 Hz (jen rozlišení Full HD)
• 720p – 50 Hz, 60 Hz
• 1360 x 765 – 60 Hz
• 1080i – 50 Hz, 60 Hz
• 1600 x 1200 – 60 Hz (jen rozlišení Full HD)
• 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
• 1920 x 1080 – 60 Hz
• 1080p – 50 Hz, 60 Hz
7.3 Multimédia
Připojení
Podporované formáty souborů
• USB
• Obrazy: JPEG
Podporované formáty USB / paměťových zařízení
• FAT 16, FAT 32, NTFS
• Audio: MP3, LPCM
• Video: MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC
7.4 Možnosti připojení
Zpět
Boční
• EXT1 (Scart): Audio L/R, CVBS vstup, RGB
• HDMI Side In
• EXT2 (Scart): Audio L/R, CVBS vstup, RGB
• S-Video in* (Y/C)
• EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
• Video in* (CVBS)
• VGA, Audio L/R (minikonektor 3,5 mm)
• Audio L/R in*
• HDMI 1 in (HDMI 1,3a pro všechna připojení HDMI)
• Sluchátka (stereofonní minikonektor 3,5 mm)
• HDMI 2 in*
• USB
• HDMI 3 in*
• Slot Common Interface
• Audio In L/R - DVI na HDMI (minikonektor 3,5 mm)
• Audio Out L/R – synchronizovaný displej
• Digitální zvukový výstup (koaxiální-cinch-S/
PDIF) – synchronizovaný displej
* K dispozici podle modelu televizoru.
Bezpečnost
Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem!
• Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo jinému
působení vody. Do blízkosti televizoru nikdy
neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud
dojde k rozlití vody na televizoru nebo do něj,
okamžitě odpojte televizor z elektrické zásuvky.
Obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti
Philips a nechte televizor před dalším užíváním
zkontrolovat.
• Nikdy neumísťujte televizor, dálkový ovládač ani
baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů
tepla ani na přímé sluneční světlo.
Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte v blízkosti
televizoru, dálkového ovládání nebo baterií svíčky
nebo jiné hořící předměty.
• Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních
otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
• Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda není napájecí
kabel napínán. Při napnutí napájecího kabelu může
dojít k uvolnění připojení a vzniku jisker.
Nebezpečí zkratu nebo požáru!
• Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani baterie dešti,
jinému působení vody nebo nadměrným teplotám.
• Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické
zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo
způsobit požár.
Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!
• Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností
převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
• Při montáži stojanu k televizoru používejte pouze
dodaný stojan. Stojan k televizoru pevně připojte.
Umístěte televizor na hladký rovný povrch, který
udrží váhu televizoru a stojanu.
• Při montáži televizoru na zeď použijte pouze
držák pro montáž na stěnu, který televizor unese.
Připevněte držák pro montáž na stěnu pouze
ke stěně, která jej a televizor unese. Společnost
Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou
odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která
bude příčinou nehody nebo zranění.
• Nebezpečí poškození televizoru! Před připojením
televizoru k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí
se shoduje s údajem na zadní straně televizoru.
Televizor nikdy k elektrické zásuvce s jiným napětím
nepřipojujte.
Nebezpečí poranění dětí!
Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili
převrhnutí televizoru a případnému následnému
poranění dětí:
• Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý
látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
• Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje
přes okraj povrchu.
• Nikdy televizor neumísťujte na vysoký nábytek
(jako například knihovnu) bez zajištění nábytku a
televizoru do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.
• Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu
vylézt na nábytek k televizoru.
Nebezpečí přehřátí!
Nikdy televizor neumísťujte do uzavřených
prostorů. Po všech stranách televizoru ponechejte
vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu
zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo
k zakrytí ventilačních otvorů na televizoru závěsy
nebo jinými předměty.
Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození
napájecího kabelu!
• Na napájecí kabel nepokládejte televizor ani
žádné jiné předměty.
• Aby bylo možné napájecí kabel televizoru rychle
odpojit od zásuvky, zajistěte, aby byl k elektrické
zásuvce vždy umožněn snadný přístup.
• Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za
zástrčku, nikdy za kabel.
• Před bouřkou odpojte televizor od elektrické
zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte
žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo
anténního kabelu.
Nebezpečí poškození sluchu!
Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší
dobu.
Nízké teploty
Pokud je televizor transportován při teplotách
nižších než 5 °C, rozbalte jej a předtím, než jej
připojíte k elektrické zásuvce, počkejte, dokud se
jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
Oznámení
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.Všechna práva
vyhrazena.
Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.
Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke
Philips Electronics N.V nebo náležitých vlastníků. Společnost
Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.
Materiál v této příručce je považován za odpovídající
zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho
jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné
než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a
vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál
neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech.
Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.
Záruka
• Riziko poranění, poškození televizoru nebo zrušení záruky.
Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.
• Televizor a příslušenství používejte jen v souladu s pokyny
výrobce.
• Symbol varování na zadní straně televizoru označuje
riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodnímejte kryt
televizoru. V případě servisu nebo opravy vždy kontaktujte
zákaznickou podporu společnosti Philips.
• Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a
jakékoli úpravy a montážní postupy nedoporučené nebo
neschválené v této příručce ruší platnost záruky.
Pixelová charakteristika
Tento produkt využívající technologii LCD se vyznačuje
vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota
efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na
obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé
body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální
vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů),
nikoli o závadu.
Software s otevřeným zdrojovým kódem
Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým
kódem. Společnost Philips tímto prohlašuje, že na vyžádání
poskytne nebo zpřístupní úplnou strojově čitelnou kopii
odpovídajícího zdrojového kódu na médiu, které se
obvykle používá pro výměnu softwaru, a to za poplatek
nepřesahující náklady na fyzické provedení zdrojové
distribuce. Tato nabídka je platná po dobu tří let od data
zakoupení tohoto produktu. Chcete-li získat zdrojový kód,
napište na tuto adresu:
Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762
Soulad se standardy EMF
Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a
prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které
stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně
schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.
Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je
zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a
bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky
stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF
platné v době jejich výroby.
Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků
bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips
potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a
používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu
vědeckého poznání jejich použití bezpečné.
Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž
dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej
promítnout do svých výrobků.
Pojistka elektrické sítě (pouze Velká Británie)
Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou.
Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba
ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak je uvedeno na
zástrčce (např. 10 A).
1 Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
2 Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést
značku schválení ASTA. V případě ztráty pojistky ověřte
správný typ u svého prodejce.
3 Nasaďte kryt pojistky zpět.
Podle směrnice EMC se nesmí zástrčka tohoto produktu
pro připojení k elektrické síti oddělit od napájecího
Copyright
VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou
ochranné známky společnosti Video Electronics Standards
Association.
Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo
ochranná známka společnosti Microsoft Corporation
v USA a/nebo dalších zemích.
® Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky
společnosti ACCO World Corporation registrované
v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již
vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.
Všechny další registrované a neregistrované ochranné
známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.
www.philips.com/tv
Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising